You are on page 1of 16

1.

УВОД
ИСО 9001:2008
Стандард ИСО 9001:2008 припада фамилији стандарда из серије ИСО 9000 и најчешће
је примењивани стандард. Фокусира се на менаџмент процеса и организације. Стандард
садржи 250 захтева које организација треба да испуни, а од тога 136 захтева су
наглашени са речју “мора”. Сви ови индикатори своде се на кључне захтеве које
организација мора да испуни:
-да утврди потребе и очекивања корисника и других заинтересованих страна,
-да успостави политику, циљеве и радно окружење потребно да мотивише организацију
да задовољи потребе и очекивања корисника,
-да утврди, успостави и управља системом међусобно повезаних процеса потребних да
се спроведе политика и остваре циљеви,
Захтеви стандарда ИСО 9001 које организације морају да задовоље су:
Захтеви који се односе на Систем менаџмента квалитетом,
Захтеви који се односе на Одговорност руководства,
Захтеви који се односе на Менаџмент ресурсима,
Захтеви који се односе на Реализацију производа,
Захтеви који се односе на Мерења, анализе и побољшања.
Сврха ових стандарда је да помогну свим типовима организација да успоставе и
примењују ефективан систем управљања квалитетом.

2. ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА
Политика квалитета обухвата намере руководства и вођење организације у погледу
квалитета
Систем менаџмента квалитетом у организацији мора бити успостављен, документован,
примењен, одржив и мора се стално побољшавати његова ефективност, у складу са
захтевима стандарда ИСО 9001
Постоји обавезна документација Система менаџмента квалитетом дефинисана
стандардом ИСО 9001, која подразумева:
-Документоване изјаве о политици квалитета и циљевима квалитета,
-Пословник о квалитету,
-Докуметоване процедуре и записе,
-Документе и записе, које организација утврди као неопходне за ефективно планирање
и извођење својих
-процеса и управљање тим процесима.

3

могу поделити на: -краткорочне који се односе на период до једне године -средњорочне који обухватају временски интервал од једне до пет година -дугорочне који се односе на временски период дужи од пет година Циљеви. Циљеви се. могу бити основни (општи) као што су: квалитет живота запослених. 2. • Мисија је оријентисана према заинтересованим странама. долази се до закључка да циљеви морају бити: одређени. • Vizija je najviši strateški cilj za organizaciju. ЦИЉЕВИ КВАЛИТЕТА Циљеви предузећа одређују тежње предузећа у поступцима задовољења мисије предузећа. остваривање услова за изградњу имиџа предузећа итд.1.šta organizacija želi da bude u budućnosti ? • Vizija je dalekosežan pogled i nov način reagovanja na značajne izazove. Osnovni elementi vizije su: – proizvodi i usluge sa kojima se želi ići u budućnost – ciljna tržišta na koja se žele plasirati – pozicija koja se želi postići 2. у односу на временску одредницу. жељена будућа стања и резултате које је потребно остварити планираним и организованим активностима структура предузећа.. 4 . и посебни (специфични) као што су: раст удела предузећа у тржиту.3.2. опстанак и развој предузећа на тржишту и сл. Циљеви представљају примарну планску одлуку у поступку развоја предузећа. Сваки исправно исказан циљ мора да садржи одговоре на питања: Шта је жељени исход? Који се услови морају испунити за његову реализацију? По ком стандарду се одерђује успешност реализације циља? Из свега изнетог. koji treba da je realizuju. мерљиви и Да описују резултат који је видљив за запослене. МИСИЈА КВАЛИТЕТА Мисија је кратка декларација или изјава на неодренено време која треба да даје одговор на питање: “ Која је сврха постојања организације при реализацији њене визије” ? • Мисија даје одговор на питање: “Зашто сте у том послу или делатности?” • Мисија дефинише “Сврху и разлог постојања организације”. такође. kao i za druge zainteresovane strane.2. • Vizija je mobilizirajuća sila za sve zaposlene. раст друштвене одговорности. ВИЗИЈА КВАЛИТЕТА Vizija je kratka i jasna deklaracija ili izjava na neodreneno vreme koja treba da daje odgovor na pitanje .

3. ПРИМЕРИ 5 .

са посебним акцентом на потребе потрошача. Осим производа за широку потрошњу. Компанија Дијамант АД највећи је произвођач јестивих уља и водећи произвођач маргарина. ДИЈАМАНТ а. добављачима и свим осталим пословним сарадницима. биљних масти. мајонеза и деликатесних производа на бази мајонеза у земљи и регији. мајонеза и деликатесних производа на бази мајонеза у Србији. у складу са најстрожијим светским стандардима у прехрамбеној индустрији. у складу са најновијим светским тенденцијама у развоју прехрамбене технологије. маргарина.1.д.3. компанија има за циљ да континуирано улаже у развој нових и унапређење постојећих производа. Задовољење жеља и потреба потрошача. Бити одговоран према животној средини и друштвеној заједници у целини. Циљ Као водећи произвођач у оквиру уљарске индустрије. 6 . Бити одличан партнер својим купцима. од када су начињена значајна унапређења у свим областима пословања. У састав Агрокора Дијамант је ушао средином 2005. у којој се поштују сви принципи савременог пословања. и сталне иновације у различитим категоријама производа основни су циљеви компаније. биљних масти. производња здраве хране. Мисија Предвидети и испунити жеље и потребе наших потрошача и у складу с тим им понудити разноврстан портфолио врхунских производа. Дијамант производи и сировине за друге прехрамбене индустрије. Бити пожељан послодавац који мотивише запослене да постижу најбоље резултате. Дијамант је модерна компанија. као и у развој самих производних процеса. Бити одговоран према акционарима и обезбедити им максимизацију профита. Визија Учврстити позицију водећег произвођача уља. пре свега за кондиторску индустрију и пекарство. године.

7 .

Креирамо решења за наше клијенте .Креирамо стабилну зараду за наше власнике Наша жеља да испунимо визију је константан покретач посвећености економском и социјалном напретку у земљама где смо присутни. еколошких и друштвених интереса у све области нашег деловања. пројектовања. године и да успешно послује више од пола века. је компанија специјализована за извођење радова у следећим областима: -Пројектовање и изградња далековода свих напонских нивоа (10-400 кВ) -Пројектовање и изградња трафо станица свих напонских нивоа (10-400 кВ) -Пројектовање и изградња телекомуникационих система у фиксној и мобилној телефонији -Производња челичних конструкција за потребе енергетике и телекомуникација С обзиром да је основана 1958. Зато је наше пословање већ деценијама вођено једноставним мотивом "Partner for a lifetime"! ВИЗИЈА Наша визија је сконцентрисана у тежњи да будемо врхунски у свему што радимо. Енергомонтажа иза себе има дугу и плодну историју из које се данас развио лидер у домену: планирања. Преко 400 запослених се брине да компанија стално има конкурентску предност у комплексном глобалном окружењу. друштвене и животне средине. Зато и стремимо ка најбољем и то кад: . МИСИЈА Енергомонтажа верује да постоји јасна веза између пословне. Зато се константно улажу напори ка интегрисању посла. и да савременим принципима пословања обезбеде ефикасан и ефективан рад који води до задовољног клијента. инжењеринга.Креирамо сигурне и мотивишуће каријере за наше људе . ЦИЉ Енергомонтажа има за циљ постизање равнотеже између брзог пословног развоја и потреба заштите животне средине. а наши менаџери и запослени овакве прилике сматрају изазовом и привилегијом.2. чланица Кодар Групације. монтаже и одржавања електроенергетских и телекомуникационих система и опреме у југоисточној Европи са аспирацијама да то постане и у светским размерама. па зато изводи своје пројекте у складу са најсавременијим стандардима изградње и екологије 8 . Енергомонтажа настоји да створи напредак и позитивни помак у својим пословима.3. EНЕРГОМОНТАЖА ад Енергомонтажа.

9 .

д. ПИК „7. а њено име синоним развоја у општини Владимирци.ПИК "7.године је регистрована је под називом КОНЦЕРН "ФАРМАКОМ М.3. влажност и температуру ваздуха. који се простире на површини од преко четири хектара и бележи сталан раст производње.ЈУЛИ" а. ПИК "7.Б. као и одговорном односу према запосленима и пословним партнерима. Д." Шабац и од тада послује као акционарско друштво са већинским приватним капиталом. Од Јануара 2006. грађеној по принципу улагања у стручне кадрове и најсавременију опрему.ЈУЛИ" а. компанија је постала препознатљива по квалитету својих производа. Јули Захваљујући доброј политици пословања. ПИК 7. јули“ А.3." ШАБАЦ. приватизован од стране "Фармаком М. Сва производња у оквиру ове компаније одвија се по стандарду ХАЦЦП (НАССР) и ИСО 9001 .Б. Пластеник је посебан због тога што за грејање користи геотермални извор у оквиру комбината.д. ДЕБРЦ. 10 . Дебрц поседује једнокровни пластеник јединствен у Европи. ДЕБРЦ је од 2003. у којем је температура на изворишту воде 53 Ц ̊ и има компјутеризован систем за наводњавање.

11 .

од које је прошле године добијен ИСО сертификат 9001:2008. сачињеном на крају контроле. лабораторија за испитивање структурне чврстоће вентила и славина при притисцима до 150 бара).2013. испитних лабораторија и магацина.3. тим проверивача швајцарске фирме СГС. новоформирани магацински простор за складиштење разних врста репроматеријала и финалних производа.4. 12 . дат је предлог да се Друштву потврди ИСО сертификат до следеће контроле.АЗИМУТХ-дпс Дана 15. У записнику. Током посете тиму проверивача су презентовани делови погона Друштва који су у ротеклој години инфраструктурно сређени и комплетирани одговарајућом опремом (радна јединица са комором пескаром и фарбаром.03. -Степена имплементације тих процедура у радним јединицама производних погона. извршио је у пословним просторијама Друштва АЗИМУТХ-ДПС редовну годишњу контролу: -Примене стандардизованих процедура управљања радних процеса од стране запослених. У току систематизованог поступка контроле је константовано: a) Da Društvo АЗИМУТХ-ДПС има успостављен и одржив систем менађмента у складу са стандардом. b) Кроз процес провере систем менађмента је показао потпуну усаглашеност са захтевима провераваног стандарда.

13 .

чиме остварује лидерску позицију и пружа додатну вредност друштву. То. еколошки оријентисану производњу Данас је Царнеx спој традиције и савремености. док истовремено остаје веран својим основним квалитетима. имплементира најновије технолошке иновације и води безбедну. Вертикално организована. ЦАРНЕX a. Данас је у ЦАРНЕX-у запослено безмало 2. Одликује се квалитетом производа. услугама. одржавањем највишег квалитета наших производа. Кључни задатак компаније јесте да се у сваком тренутку обезбеди задовољство потрошача и квалитет услуге. потрошачима и маркетингом. интензивирање контаката са тржиштем. ВИЗИЈА Да постанемо водећа компанија у региону. ЦИЉ Циљ компаније јесте да остане на водећој позицији у региону. еколошки оријентисане производње. расте и развија се заједно са новим трендовима.000 радника. задовољавањем потреба потрошача. те предвиђање будућих потреба. подразумева идентификовање и решавање проблематичних тачака у систему. услугама које пружа потрошачима.3. ЦАРНЕX настоји да пословање у сваком сектору буде на највишем могућем нивоу. задовољи потребе потрошача. одговорним односом према друштву у којем послује.д. кроз и са потпуном посвећеношћу свих запослених. ЦАРНЕX је водећа компанија на територији Србије у области производње меса и прерађевина од меса. одговорна прехрамбена компанија наставиће да расте са профитабилним инвестицијама. да одржи највиши квалитет производа.5. МИСИЈА Царнеx је вертикално уједињена одговорна прехрамбена компанија која наставља да расте са профитабилним инвестицијама. као и потпуном посвећеношћу свих запослених. разматрање примедби и сугестија. 14 . одликујући се квалитетом производа. имплементацијом најновијих технолошких иновација и вођењем безбедне. пак.

15 .

АНАЛИЗА 5 ПРИМЕРА 16 .4.

Квалитет је целокупност карактеристика неког производа.ЗАКЉУЧАК На основу целокупног текста. процеса или организације које се односе на његову способност да задовољи исказане потребе и потребе које се подразумевају. квалитет постаје основни фактор разликовања успешних и не успешних организација. услуга. па затим Управљање квалитетом. контролисање квалитета. Квалитет зависи од многобројних фактора. обезбеђење квалитета и на крају побољшање квалитета. Сматрам да у овом тренутку. 17 . по мени најбитнија је способност и преданост запослених. Квалитету се све више посвећује пажња и стварају се различите организације за стандардизацију. планирање квалитета. долазим до закључка да је изврсност квалитета као и сам квалитет кључ успешности предузећа. макар у нашој земљи.

Мр Бранко Матић. Момчило Милисављевић .pik7juli.html http://www. Менаџмент.com/sr/profil.ЛИТЕРАТУРА • • • • • • • • Проф. Бранислав Машић.rs/ http://www.rs/ http://www. 2012. Ваљево. Београд.energomontaza.com/ http://www. Универзитет Сингидунум.rs/ 18 .Стратегијски менаџмент”.iss. Висока пословна школа струковних студија.azimuth-dps. Проф. http://www.rs/ http://www.dijamant.. 2009.carnex.др.др.