You are on page 1of 1

CPI Progreso

Paseo das Lombas, 2 (O Progreso)-Catoira (Pontevedra) Tfno.: 986546104 Fax: 986523261


c.e.: cpi.progreso.catoira@edu.xunta.es

ESTRATEXIAS HABITUAIS PARA O CONTROL E MANEXO DA AULA


P R O P O S T A M E T O D O L X I C A

M A N E X O D A I N T E R A C C I N

PROFESORADO DESENVOLVEMENTO DA SESION PROPOSTAS METADOLOXICAS COMPROMISOS XERAIS: Programar a sesin: moi organizada, pero - Alta atencin do profesor/a: supervisin e control flexible: de posibles desaxustes antes de que acontezan. - Guin da sesin. - Elaboracin participativa de normas- Informar do plan. consecuencias. - Negociar alternativas. - Promover o xito. Reforzo positivo. Apoios - Espazo e agrupamentos axeitados. necesarios. - Ritmos: presin, atracin, pausas. - Fomentar as boas relacins. - Participacin do alumnado: quendas (aprender a escoltar). ACORDOS METODOLOXICOS: - Prever cambios de actividade, -Diferentes formas de agrupamento. reformulacins da aula. - Diferentes metodoloxas para diferentes estilos de - Reforzos positivos (verbais e non verbais). aprendizaxe. - Boas relacins interpersoais. - Aprendizaxe entre iguais e aprendizaxe cooperativo. - Diferentes estratexias de avaliacin: observacin, correccin de actividades mais reforzo, entrevista, cualificacin grupal. USO DE ESTRATEXIAS HABITUAIS ACCINS PARA RESOLVER: Sern medidas PARA ABORDAR A DISRUPCION: graduais en conexin coas Normas da aula e centro. - Cambio temporal de sitio ou compaa. NON VERBAIS: - Charla breve trala clase. - Xestos ou miradas que indiquen unha - Lembrar compromisos, normas. conducta. - Perda de recreo. - Corporal: Invadir o territorio do alumno/a - Estancia no centro tralas clases, co profesor/a que disruptivo/a. tome a medida. - Como recursos de reaccin disrupcin. - Contrato con acordos/compromisos. - Momento xeneralizado de dispersin: - Entrevista co titor/a. silencio en espera. - Nota a familia. ESTILO e TON -En exposicin crcana: recursos humor (no - Falar por telefono coa familia. - Coreccion persoal para reflexionar ou recuperar. sarcasmos). - Cumprimentacin do impreso de apercibimento e - En chamadas de atencin: seriedade e derivacin a Xefatura de Estudos. brevidade. - Ante conductas contra a norma: seriedade e brevidade (Explcita as consecuencias baseadas en normas de aula. Segundos os casos por alternativas de correccin alumnado). CONTIDO E TCNICAS: - Se posible, indicacins centradas na tarefa (non na persoa). - Mensaxes en primeira persoa. Expresin de sentimentos.Mensaxes EU