You are on page 1of 1

CURS ACREDITAT DE ECDL ROMÂNIA 20 / 25 CREDITE

I. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: iniţiere TIC Denumirea programului: PERMISUL

EUROPEAN ECDL — CERTIFICAREA UTILIZĂRII EFICIENTE A TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR (TIC) ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
Justificarea ofertei: • promovarea şi încurajarea TIC la toate disciplinele din învăţământul preuniversitar; • oferirea posibilităţii obţinerii permisului european ECDL START (20 credite) sau ECDL COMPLET (25 credite). Scopul: • consolidarea pregătirii profesionale pentru lecţie şi sporirea creativităţii în acest domeniu; • creşterea impactului TIC asupra schimbărilor şi condiţiilor de viaţă din societatea noastră, sporirea competitivităţii calificărilor în perspectiva integrării europene. Obiective specifice programului: • să folosească în demersul didactic strategii de nivel european centrate pe elev care să integreze TIC; • să utilizeze în mod eficient Internet şi MS Office; • să aplice software educaţional care să contribuie prin conţinutul adecvat la atingerea obiectivelor operaţionale propuse. II. RESURSE UMANE Formatori: Andi Alexandru Oprea — formator ECDL, Mihaela Cotfas — formator ECDL, Florica Paragină — formator ECDL Sistemul de evaluare preconizat: teste, proiecte, portofolii şi activităţi practice. Modul de certificare: adeverinţă C.C.D. pentru parcurgerea cursului precum şi certificatul START/COMPLET al ECDL România după promovarea examenelor on-line. Public-ţintă vizat: personal didactic şi nedidactic, solicitanţi din comunitatea locală, grupe de 25 formabili fiecare Durata: 40 ore + 7 ore pentru examenele ECDL Calendarul programului: trimestrul IV, trimestrele I şi II Resurse materiale: resursele Centrului 412 acreditat ECDL al CCD a Municipiului Bucureşti III. CRITERII ECONOMICE Costul programului / cursant: 80 lei Coordonator: inf. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo.com