You are on page 1of 1

Ra Bätsi ko rí Dambo (Traducción en otomí.

El Niño del Tambor) Ká ro ñuu i ët’i a Belén Ba käi ro matha bi gomi xikjä Kuu tsi mödi ne da Bätsi Kjä Ba rumpi nt’ini ba gioya buxa’fri Ropopompón, ropopompón Ya xo mui a ka nde goxthi Belén, nu Bätsi Kjä, Nugo di ne go pe a ri gua, N’a ro nt’ini gi nege Tsi Kjä, Pexo gi pake dro ngechke go ni, I xagu di tugo, däk’ei n’a ro dambó Ropopompón, ropopompón. A ka nde goxthi da mpei Ko ma dambó….!!! Ká ro ñuu i ët’i a Belén Nugo dro mpei ko ma däk’ei dambó I xatho i bui te go ñäti ri go Ka ro ngoni hña di bui n’a tuju mpöjo, Ropopompón, ropopompón. B’u nga katigi ndra mpei nuke, Bi ma thengigi…!!!