You are on page 1of 32

ОПШТИНЕ РОГАТИЦА

Година VII - Број 1

Уторак, 01.03.2011.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу чланова 13., 14., 34. и 35. Закона о
грађевинском
земљишту
Републике
Српске
(''Службени гласник Републике Српске'', број:112/06) и
члана 29. Статута општине Рогатица ( „Службени
гласник општине Рогатица“, број: 1/05, 10/07, 6/08, 7/08
и 9/09), Скупштина општине Рогатица на XXVII
сједници одржаној 31.01.2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РОГАТИЦА
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком се одређује градско грађевинско
и остало грађевинско земљиште на подручју општине
Рогатица, са описом и графичким приказима граница
обухвата, услови и начин продаје или давања у закуп
неизграђеног грађевинског земљишта ради грађења,
основи и мјерила за одређивање висине накнада за
продају, уређење и погодност грађевинског земљишта,
као и начин распоређивања и усмјеравања средстава
прикупљених по основу накнада.

Члан 4.
Градским грађевинским земљиштем у државној
својини располаже и управља Општина, на начин и под
условима утврђеним Законом о грађевинском
земљишту Републике Српске ( у даљем тексту: Закон),
другим законским и подзаконским прописима и овом
одлуком.
Члан 5.
Градским грађевинским земљиштем у приватној
својини, које је у слободном промету, располажу
власници, уз ограничења и под условима прописаним
Законом.
У поступцима продаје градског грађевинског
земљишта у приватној својини, Општина има право
првокупа, о чему се изјашњава у року од 30 дана, од
дана подношења понуде.
Члан 6.
Скупштина општине може вршити откуп
грађевинског земљишта и уносити га у резервни фонд
земљишта.
II - ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

Члан 2.
Градско грађевинско земљиште, у смислу ове
одлуке је изграђено и неизграђено земљиште на
подручју општине Рогатица, које је Урбанистичким
планом
и
важећом
спроведбеном
планском
документацијом, намијењено за изградњу грађевина у
складу са одредбама Закона о уређењу простора и
грађењу ( „Службени гласник Републике Српске“,
број: 55/10).
Остало грађевинско земљиште, у смислу ове
одлуке је изграђено и неизграђено земљиште,
намијењено за изградњу грађевина у складу са
одредбема Закона о уређењу простора и грађењу, а које
се налази ван зона градског грађевинског земљишта.
Члан 3.
Градско грађевинско земљиште и остало грађевинско
земљиште могу бити у државном или приватном
власништву.

Члан 7.
Градско грађевинско земљиште, на подручју
општине Рогатица, одређује се као:
а) претежно изграђено грађевинско земљиште
које чини просторно - функционалну цјелину у
Рогатици, као насељу градског карактера, обухваћено
границом ужег урбаног подручја;
б)
изграђено,
дјелимично
изгдрађено
и
неизграђено
земљиште,
обухваћено
границама
Урбанистичког плана Рогатице, предвиђено за
проширење насеља;
в) земљишта на другим – урбаним подручјима
општине Рогатица, предвиђеним за стамбену и другу
изградњу на основу расположиве просторно-планске
документације.
Члан 8.
Одређивањем градског грађевинског земљишта,
не мијења се облик својине на земљишту које се
одређује као градско грађевинско земљиште, али се

Страна 2

- Број 1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА

градња на истом сматра као изградња насеља градског
карактера на бази општег интереса.
III - ГРАНИЦА ОБУХВАТА ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 9.
Цјелокупно изграђено и неизграђено земљиште
које се налази у границама просторног обухвата ужег и
ширег урбаног подручја Рогатице, као насеља градског
карактера, а предвиђено Урбанистичким планом за
стамбену и другу изградњу, одређује се као градско
грађевинско земљиште.
Грађевинско земљиште на урбаном подручју
Борике, предвиђено Планом парцелације за изградњу
стамбено-пословних објеката, одређује се као градско
грађевинско земљиште.
Члан 10.
Детаљан опис границе обухваћеног градског
грађевинског земљишта са подацима о парцелама и
индикацијама о њиховим власницима, а на основу
података из РГУ ПЈ – Рогатица – службе за катастар
некретнина, из децембра 2010. године, дат је на
следећи начин:
Граница
обухвата
градског
грађевинског
земљишта
подручја
Рогатице,
почиње
на
сјевероисточном дијелу урбанизованог подручја, на
тромеђи катастарских општина Сељани, Гучево и
Рогатица 1 (парцела 1500 зв. „Коловрат“ у власништву
Републике Српске). Одатле граница иде источно преко
ријеке Ракитнице до тромеђе парцела број: 33, 38 и 40
– К.О. Сељани, а онда у правцу југа границом парцела
број: 40 и 56, а затим, границом парцеле број 93 зв.
Луке – К.О. Сељани - „Агрокомбинат“ ад Рогатица.
Даље наставља границом парцела број: 101, 102, 103,
451, 450, 449/3, 447, 449/2, 449/1, 448, 449/4, 452 и 455
до тромеђе парцела број: 455, 459/7 – К.О. Сељани и
1116 – К.О. Рогатица 2. Од ове тромеђе, граница
наставља границом катастарских општина Сељани и
Рогатица 2, односно границом парцела број: 1116,
1117, 1118 и 1119 – К.О. Рогатица 2, до међне биљеге
број 21 (стабло). Граница даље прати границу парцела
број: 6 и 8 – К.О. Рогатица 2 (власништво Републике
Српске) до тромеђе парцела број: 8 и 1120 – К.О.
Рогатица 2 и 492 – К.О. Сељани, гдје престаје пратити
границу катастарских општина. Граница даље иде
ивицом парцела број: 8, 7, 11, 18/1, 24, 19, 18/1, 18/2 –
К.О. Рогатица 2 (у власништву Републике Српске), па
прелази локални пут Рогатица – Птичијак – Сељани, на
тромеђи парцела број: 55, 1102 и 64 – К.О. Рогатица 2 и
наставља у правцу истока границом парцела број: 69,
68/1, 71, 76/3, 76/2, 76/1, 102, 101 и 100, гдје долази до
потока Грачаница на тромеђу парцела број: 100, 99 и
1099. Даље иде узводно лијевом обалом потока
Грачаница, а границом парцела број: 106 и 107/1 до
регионалног пута Р-450 Рогатица – Вишеград. Граница
даље прелази пут, па од тромеђе парцела број: 111,
110/1 и 113/3 наставља ободом парцела број: 110/1 и
110/2, гдје се ломи и иде ка југу ободом парцела број:
110/2, 109, 179, 166/2, 166/3, 167 и 166/1 до улице у

Уторак, 01.03.2011.

насељу Пландиште, коју прелази и долази на тромеђу
парцела број: 255, 163 и 1106, а онда наставља јужно
границом парцела број: 255, 264, 265, 266, 861/2 и
861/3. Граница се ту ломи и креће источно преко
парцеле број: 861/1, а даље иде границом парцела број:
864, 943/1, 943/2 и 943/3, па се опет ломи у правцу
југоистока, границом парцела број: 943/3, 944, 945/2,
945/1, 946 и 939, прелази пут и другом страном иде
ивицом парцела број: 936, 937 и 965, гдје се ломи на
тромеђи парцела број: 965, 964 и 1106 (путно
земљиште), настављајући јужно границом парцеле
број: 965 до локалног пута Рогатица – Пашић Кула –
Козићи. Пресијецајући пут и од тромеђе парцела број:
920/1, 968 и 1107 (путно земљиште), наставља у истом
смјеру, границом парцела број: 920/1, 920/2, 970 и 978
до тромеђе парцела број: 978, 977/2 и 977/3 гдје се
граница ломи и иде западно границом парцела број:
978, 985/1, 986, 988 и 989/1 до парцеле број 1038
(путно земљиште), одакле се опет ломи и наставља
јужно границом пута до локалног пута Рогатица –
Загановићи. Граница пресијеца поменути пут и ивицом
парцела број: 1058 и 1059 иде до тромеђе парцела број:
1059, 1069 и 1109 (путно земљиште), ломи се у правцу
југозапада ободом парцела број: 1059 и 1060 до ријеке
Ракитнице, гдје завршава граница К.О. Рогатица 2 и
почиње подручје К.О. Рогатица 1 (средина тока ријеке
Ракитнице је граница К.О. Рогатица 1 и Рогатица 2).
Граница даље прелази на десну обалу ријеке
Ракитнице, обухватајући парцеле број: 1429/2 – К.О.
Рогатица 1 (власништво „Иконић- комерц“ доо), 1429/3
и 1429/1 (власништво Општине Рогатица), излази на
магистрални пут М 19. 3. Рогатица – Саставци и иде
тим путем у правцу сјеверозапада до тромеђе парцела
број: 1408/1, 1409 и 1457 (путно земљиште), гдје се
ломи у правцу запада ободом парцела број: 1408/1,
1409, 1408/2, 1398/1, 1397, 1260, 1259, 1253/1 и 1253/2,
гдје се на четверомеђи парцела број: 1253/2,
1772/1,1855 и 1620 ломи у правцу сјеверозапада
ивицом парцела број: 1253/2 и 1252/1 до локалног пута
са бројем парцеле 1192. Граница продужава путем до
парцеле број: 1609 (власништво ЈПШ „Шуме РС“), коју
пресијеца и наставља границом парцела број: 1605 и
1604 до локалног пута за Долове, односно парцеле
број: 1852. Пресијецајући овај пут, граница иде у
правцу сјевера ободом парцела број: 1601, 1602, 1180,
1178/2, 1178/3, 1171/1, 1170, 1161, 1160, 1159/1, 1151/1,
1150, 1146/1, 1142/2, 1141, 1140, 1139/1 и 1138/1, па
прелази улицу зв. „Чановац“ и наставља границом
парцела број: 607, 606, 605, 604, 603, 602, 600, 599/1,
597, 595, 516/4, 516/3, 516/2, 516/1, 506, 505, 504, 498,
496, 495, 479, 477, 476, 463, 462, 1588 и 1584, долази до
улице Ђурин бријег, као парцеле број 1575. Граница
прелази поменуту улицу и наставља ивицама парцела
број: 1574, 1573, 1570, 1562, 1561, 1557, 1556, 1542,
145, 146, 147, 144, 143, 137/1, 125, 124, 123, 109, 108
(прилазно путно земљиште), 93/13, 105, 95/1, 23/1, 24,
25/1, 29, 30, 31, 34, 35, 36/1, 73, 72, 71 (прилазно путно
земљиште), 69, 68, 63, 62, 61, 1435 (путно земљиште),
59/1 и 60/1 гдје долази до магистралног пута М 19. 3.
Рогатица – Подроманија. Граница даље иде сјеверном
страном пута и уједно границом парцеле број: 38 -

Уторак, 01.03.2011.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА

„Агрокомбинат“ ад Рогатица (парцела у поступку
преношења власништва на Републику Српску), па
границом парцеле 39 (власништво Јанковић Драгише)
до међне биљеге број: 9, која се налази на граници
катастарских општина К.О. Рогатица 1 и К.О. Ковањ.
Одатле, граница наставља границом ових катастарских
општина, преко међне биљеге 10 до међне биљеге 11,
гдје се ломи и иде у правцу сјевера границом парцеле
број 1 (власништво Републике Српске), па парцеле
број: 1470 (власништво Општине Рогатица), до међне
биљеге број: 12 а преко биљега број: 13, 14, 15 и 16 до
тромеђе граница катастарских општина Рогатица 1,
Ковањ и Гучево, која се налази на водном земљишту
Марковића потока. На овој тромеђи, граница се ломи и
иде потоком у правцу југоистока границом
катастарских општина К.О. Рогатица 1 и К.О. Гучево,
до парцеле број 2259 – К.О. Гучево, гдје престаје
пратити границу катастарских општина, а наставља
границом поменуте парцеле до локалног пута Рогатица
– Млини – Закомо, ломи се у правцу сјевера, поново
прати границе катастарских општина К.О. Гучево и
К.О. Рогатица 1, до међне биљеге број: 2, гдје се
поново ломи у правцу истока границама парцела 1482,
1483, 1501, 1500, до тромеђе катастарских општина
К.О. Гучево, К.О. Рогатица 1 и К.О. Сељани, одакле је
и почео опис кретања границе.
Градско грађевинско земљиште подручја
Борике налази се у катастарској општини Борика.
Граница градског грађевинског земљишта
подручја Борика полази са тромеђе катастарских
парцела број 343, 331 и бр. 1 и иде у правцу истока
сјеверном страном парцела бр. 1, 12, 11, 18, 19 и 21
које обухвата, пресијеца пут Борика – Живаљевићи, а
затим у правцу југозапада јужном страном пута Борика
– Живаљевићи долази до тромеђе парцела к.ч. бр. 64,
65 и 75. Од ове тромеђе, граница се одваја од пута и
иде у правцу југа границом између парцела бр. 64 и 65,
па затим западном страном парцеле бр. 63 долази до
југозападног лома границе парцеле бр. 63, гдје даље
иде у правцу запада праволинијски, преко к.ч. бр. 65,
пресијеца пут Рогатица – Борика и излази на тромеђу
парцела бр. 75, 40 и 358. Граница даље продужава у
правцу запада јужном страном парцела бр. 40 и 34, па
затим у правцу сјевера западном страном парцела бр.
32/1, 27, 28 и 1, долази до тромеђе к.ч. бр. 1, 331 и 343
гдје се граница обухвата градског грађевинског
земљишта подручја Борике завршава.
У састав градског грађевинског земљишта подручја
Борика улазе слиједеће катастарске парцеле: к.ч. бр. 1,
42, 49 – Општина Рогатица, 2, 3 – Ђурић Сибин, 4, 5 –
Милојковић Томислав, 6, 7 – Милојковић Станимир, 8
– Дом здравља „Рогатица“, 9, 24, 25, 44, 45 и 52 –
Општина Рогатица, 43 – основна школа (Радојчић
Ковиљка, Планојевић Радомир), 10, 11 – Шаренац
Радомир и други, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 51 – Српска
православна црквена општина Борика, 18, 19, 20 и 21 –
Ћорић Десимир и други, 22, 23, 30, 31, 32/1, 32/2, 33, –
„Агрокомбинат“ ад Рогатица (парцеле које ће бити у
поступку преноса власништва на Републику Српску),
65/2 – Српска православна црквена општина Борика,

Број 1 -

Страна 3

26, 41 –„Агрокомбинат“ ад Рогатица (парцела која је у
поступку преноса власништва на Општину Рогатица),
27, 28 и 29 – Ђерић Драгослав и други, 34, 35 и 36 –
Ђерић Милка, 37, 38 – Ђерић Томислав, 40 – Ђерић
Зоран, 46 – ПТТ Рогатица – Пошта Борика (Цвијетић
Милорад, Османовић Дервишалија), 47 – ЈПШ „Шуме“
РС, 48 – власништво „Агрокомбинат“ ад Рогатица
(зграда у привреди), 50 – Балчаковић Саша, 75 – СИЗ
за локалне путеве (Општина Рогатица).
Графички
приказ
обухвата
градског
грађевинског земљишта, који је саставни дио ове
одлуке, налази се на сталном увиду у просторијама
Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне послове.
Члан 11.
Према погодностима које пружа власницима у
смислу кориштења и изградње, градско грађевинско
земљиште у Рогатици, као насељу градског карактера,
дијели се на шест зона:
I ЗОНА
Граница обухвата полази од раскршћа улица
Јанка Јоловића и Српске слоге, креће се ка југу,
источно од Трга ослободилаца до раскршћа улица
Српске слоге и Сердар Јанка. Одатле, граница
наставља улицом Сердар Јанка, југоисточно и преко
моста
прелази
ријеку
Ракитницу,
а
затим
Преображенском улицом наставља до раскршћа са
улицом Радомира Нешковића, одакле југозападно,
наставља поред аутобуске станице, гдје на раскршћу
поново скреће у улицу Српске слоге. Након 80 м,
граница скреће у Ужичку улицу за дужину од око 80 м,
а затим се креће улицом Алексе Шантића, након које
излази у улицу Пере Косорића. Одатле, скреће западно
до локалитета званог Топлик, гдје се спајају улице
Пере Косорића и Радивоја Косорића. Крећући се
улицом Радивоја Косорића, граница прелази у улицу
Ђенерала Драже и истом продужава до раскршћа са
улицом Јанка Јоловића, прелази у њу и завршава се на
почетној тачки.
Просторном обухвату I зоне, припада цјелокупно
грађевинско земљиште обухваћено датом границом,
као и све грађевинске парцеле које се непосредно
наслањају на ту границу.
II ЗОНА
Граница обухвата полази са тачке на којој
граница ужег урбаног подручја пресијеца магистрални
пут М-19. 3 у насељу Борач, одакле се у правцу
југоистока креће улицом Српске слоге до јужног угла
ограде фабричког комплекса ''Сладара''. У равнини са
том оградом, граница пресијеца улицу Јове
Мијатовића, као дионице локалног пута Рогатица –
Млини - Закомо и у правцу сјевероистока излази на
ријеку Ракитницу, креће се низводно до равнине са
јужном страном објекта Средње школе и у правцу
истока прати сјеверну ограду Спортског центра. Са
сјеверног угла ограде, граница се креће у правцу
југоистока, повија на јужном углу и паралелно прати

При томе. залази у насеље Борач. граница иде паралелно току потока Копаљица. линија границе се усмјерава према западу. гдје на јужном углу скреће источно на пут за насеље Птичијак. благо се повијајући ка улици Цара Душана. одакле наставља. поново пресијецајући регионални пут Р-450. као дионицу пута Рогатица – Живаљевина . враћа на крајњу сјеверну преломну тачку претходне зоне. излази на границу ширег урбаног подручја. према улици Цара Душана. 3. са магистралним путем у равнини главне капије фабричког круга ''Клаонице''. залази у насеље Милоша Форцана пресијецајући улице Стара Циглана и Милоша Форцана и излази на улицу Ђурин Бријег. 3.Број 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА ограду фабричког комплекса ''Унис. излази на локални пут Рогатица – Птичијак – Крнчићи. граница повија према насељу Борач. пролази кроз исто и спаја се са почетном тачком. Са те тачке. дјелимично прати његов ток.Ковањ. западно од фабрике „Творница пречистача“. дјелимично се пружајући паралелно потоку Грачаница.Алпо''. а затим се у правцу сјеверозапада улицом Српске слоге. граница се повија према потоку. неправилном линијом у правцу сјевера. а затим се ломи у правцу сјевера и прати сјеверну границу ужег урбаног подручја. гдје на западу излази на крајњу границу ширег урбаног подручја.Козићи и пресијеца га. 3 као полазну тачку. граница се враћа у правцу југозапада и југа пролазећи кроз дио насеља Борач. а потом у правцу истока излази на ријеку Ракитницу. Крећући се путем у правцу југа. скрећући локалним путем ка западу за око 250м. обухватајући највећи дио насеља Живаљевина. Граница даље иде у правцу југа магистралним путем. повија у смјеру сјевероистока. граница се ломи. дјелимично прати његов ток узводно у дужини од 70м и ломи се ка улици Рогатичке бригаде. III ЗОНА Граница обухвата полази са тачке на којој граница ширег урбаног подручја излази на магистрални пут М-19. Пратећи границу ширег урбаног подручја. Даље се граница поклапа са границом ужег урбаног подручја са југа. Одатле се. пратећи границу ширег урбаног подручја у правцу истока пружа према потоку Грачаница.Закомо. западно од бившег возног парка „Технотранса“. као дионице магистралног пута М-19.2011. Пресијецајући регионални пут Р-450 Рогатица –Сјемећ – Вишеград. Наслањајући се на западну границу претходне зоне. гдје граница ужег урбаног подручја пресијеца исти. осим парцела које припадају I зони. за око 50м. западно од фабричког комплекса ''Дрвна индустрија'' и бившег возног парка ''Технотранса''. граница се враћа у смјеру југозапада и пролази кроз насеље Пландиште. те пружајући се источном оградом „Спортског центра“. а затим залази у улицу Топлик. при чему пресијеца улицу Весе Рацковића. односно ширег урбаног подручја. у правцу истока. као дионици локалног пута Рогатица – Пашић Кула . пружа у правцу сјевероистока до границе ужег урбаног подручја. одакле се повија према градској трафо . спајајући се са источном границом ужег урбаног подручја. одакле се у равнини са сјеверном оградом центра. ломећи се у правцу сјевероистока. као дионицу пута Рогатица Загановићи. подразумијева подручје чија граница почиње на сјевероисточном углу ограде „Спортског центра“. ријеку Ракитницу и излази на магистрални пут М-19. у смјеру југоистока. гдје се спаја са границом ширег урбаног подручја на сјеверној . 3. Улицом ка насељу Подхрид. граница се креће до раскршћа са регионалним путем Р-450. пресијеца га и падинама Птичијака. а затим излази на раскршће са улицом Пере Косорића. завршавајући се прије ње у насељу Гулије. повија сјевероисточно. одакле се повија овим путем и спаја са тачком на њему. граница зоне прати западну границу ширег урбаног подручја. граница се повија према истоименом потоку. гдје у истој равнини пресијеца локални пут Рогатица – Млини . граница ове зоне спушта неправилном линијом на локални пут Рогатица – Птичијак – Крнчићи. граница се креће и залази у улицу Топлик. граница долази до мјеста спајања улице из насеља Подхрид. потом у насеље Подхрид и даље до тачке гдје се спаја са магистралним путем М-19.Страна 4 . граница се пружа према југу и спаја са тачком која је уједно и почетак границе претходне зоне дуж корита ријеке Ракитнице. Крећући се том границом. а затим се у изломљеној линији пружа кроз дио насеља. јужно од фабричког комплекса „Сладара“. уз Уторак. а затим се поклапа са границом ужег урбаног подручја. пресијеца улицу Милоша Форцана и улицу Стара Циглана. одакле се пружа према „Спортском центру“. Из центра тог насеља. излази на улицу Ђурин Бријег. пресијеца га у правцу истока и излази на јужну ограду старог комплекса ''Расадник''. 01. дјелимично иде његовим коритом и излази на регионални пут Р-450. обилази фабрички круг предузећа ''Јасна''. Дио исте зоне. пресијецајући улице Јове Мијатовића и Српске слоге. Трасом исте улице. са десне обале истоименог потока. Том улицом.станици. пратећи границу ужег. пресијеца га и пролази западном оградом градске трафо-станице. падином брда Луњ. Дио III зоне се налази издвојен на југозападном дијелу урбаног подручја и граница тог обухвата се креће од раскршћа на којем се спајају улице Пере Косорића и Радомира Косорића. прати источну и сјеверну ограду предузећа „Јасна“. одакле. Просторном обухвату II зоне припада цјелокупно грађевинско земљиште обухваћено датом границом. Даље. у равнини главне капије ''Клаонице''-Рогатица. а затим и улицу Рогатичке бригаде у насељу Грачаница. 3. за око 250м. коритом ријеке Ракитнице.03. Крећући се овим путем у правцу сјеверозапада. креће се западно у дужини од 70м и наставља границом ужег урбаног подручја. источно кроз дио насеља Грачаница. границу са претходном зоном. спаја са полазном тачком. као и све грађевинске парцеле које се непосредно наслањају на ту границу. а затим у правцу запада излази на Хајдучку улицу и њеном трасом на магистрални пут М-19. Одатле се. пресијеца улицу Николе Тесле и наставља у истом правцу. граница се пружа у појасу локалног пута Рогатица – Живаљевина – Ковањ. Крећући се низводно.

припада цјелокупно грађевинско земљиште обухваћено датим границама. у правцу сјеверозапада. у равнини са јужном фасадом Средње школе. Пресијецајући улицу Николе Тесле.БОРИКА Граница обухвата полази са тачке гдје постојећа ограда на западном углу зоне излази на локални пут Борика . наставља путем и излази на источну границу ширег урбаног подручја. одакле скреће на запад. граница вијуга коритом ријеке Ракитнице. осим парцела које припадају I и II зони. повија у правцу сјеверозапада и излази на пут према Топлику. На тој тачки. граница иде ка југоистоку. источно од комплекса старог ''Расадник“-а. вијуга спајајући се са границом урбаног подручја Борика. граница се пружа јужно. Одатле. Одатле. Берамовина и Птичијак. пресијеца поток Копаљицу. као и све грађевинске парцеле које се непосредно наслањају на те границе. III ЗОНА – ДИО УРБАНОГ ПОДРУЧЈА . пресијеца некатегорисани пут за Крнчиће.Косово. граница се спушта са падина Птичијака. за око 250м до почетне тачке. 3. да би се затим исправила у правцу . као и све грађевинске парцеле које се непосредно наслањају на ту границу.а. Крећући се у правцу сјевероистока. и са источне стране се неправилном линијом поклапа са границом ширег урбаног подручја. пресијеца ток ријеке Ракитнице и пут за Загановиће. спајајући се са почетном тачком на регионалном путу Р-450. те јужном оградом комплекса старог ''Расадник''-а.2011. дјелимично паралелно прати његов ток и нагло повија на југозапад излазећи на магистрални пут М 19. а затим повија источно према насељу Златни до и превоју на локалном путу Рогатица – Пашић Кула – Козићи. IV ЗОНА Граница обухвата ове зоне почиње на тачки спајања са претходном зоном у захвату регионалног пута Р-450. На крајњој сјеверној тачки III зоне у кориту ријеке Ракитнице. креће се низводно и на позицији путног пропуста пресијеца ток и у правцу истока иде путем јужно од бивше базе СФОР . Пружајући се у изломљеној линији у правцу насеља Загановићи. као дионицу локалног пута Рогатица – Пашић Кула – Козићи. 3. спаја са границом III зоне. V ЗОНА Граница обухвата полази од мјеста гдје крајња западна граница ширег урбаног подручја пресијеца поток Копаљицу. прати га у дужини од 100 м. као и све грађевинске парцеле које се непосредно наслањају на те границе. након које излази на магистрални пут М-19. 01. Пратећи ту границу. гдје се ломи и иде путем ка Пљешевици. пролази кроз насеља Гулије и Пландиште и неправилном линијом излази на крајњу границу ширег урбаног подручја. Са крајње тачке ширег урбаног подручја. Дио IV зоне се налази издвојен и граница тог обухвата креће од тачке. додирујући се дјелимично са границом II. залази у дио насеља Златни до и прати југоисточну и јужну крајњу границу ширег урбаног подручја. даље се креће у правцу југоистока.Закомо. граница пресијеца локални пут Рогатица – Загановићи – Дробнићи . а затим се у правцу сјевероистока спаја са полазном тачком. залази у дио села Загановићи. граница силази са магистралног пута. Просторном обухвату IV зоне припада цјелокупно грађевинско земљиште обухваћено датим границама. наставља ка насељу Рудо. источно од „Спортског центра“. Са раскршћа са путем Рогатица . планом Парцелације. крећући се у правцу запада. спајајући се са почетном тачком. граница зоне се ломи југозападно и на падинама Луња се спаја са западном границом ширег урбаног подручја. враћа се у правцу запада паралелно путу. граница иде путем и у правцу запада. спаја се са тачком на коме граница ширег урбаног подручја излази на магистрални пут. ломи се на падинама Птичијака и крећући се у правцу југа. III и IV зони. излази на раскршће путева за Пљешевицу и Закомо. Границом ужег урбаног подручја. до границе ужег урбаног подручја. Одатле. продужава се за око 20 м и ломи се на запад за око 75 м. креће се дуж пута до границе шуме на источној страни. линијом ограде „Спортског центра“ до ријеке Ракитнице. спаја са јужном границом ужег урбаног подручја.Млини . Граница се даље креће тим путем у Број 1 - Страна 5 правцу Рогатице. граница пресијеца улицу Цара Душана.03. испарцелисано на 10 грађевинских парцела. а затим у висини крајњег сјеверног угла ограде „Спортског центра“. Просторном обухвату V зоне припада цјелокупно грађевинско земљиште обухваћено датом границом. прелази мост преко Ракитнице. прати границу ужег урбаног подручја. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА падини бријега Хрид. VI ЗОНА Граница обухвата полази од мјеста гдје крајња западна граница ширег урбаног подручја пресијеца поток Копаљицу. Одатле. Одатле се граница стапа са границом претходне зоне. Просторном обухвату ове зоне припада цјелокупно грађевинско земљиште обухваћено датом границом. граница се креће накратко у правцу сјеверозапада. повија у правцу сјевера и излази на улицу Цара Душана. граница се креће магистралним путем и за око 650м. граница се креће у правцу запада. а затим и III зоне. излазећи на пут за Долове и враћа се тим путем (улицом). пресијеца пут за Живаљевину. прелазећи преко брежуљака Горње Кратине. Просторном обухвату III зоне. улицом Ђурин Бријег и спаја се са границом ужег урбаног подручја.Уторак.Арнаутовићи. у правцу истока. пресијеца пут и ријеку Ракитницу. обухватајући насеље Пландиште. западно од комплекса ''ТПР''-а. осим парцела које припадају I. II и III зони. гдје граница ширег урбаног подручја на падинама Палежа. која је уједно и јужна граница ИИ зоне. долази до крајње западне тачке на углу ограде. осим парцела које припадају II. а затим се ломи на почетну тачку.

граница се креће у правцу југоистока гдје пресијеца локални пут Рогатица – Млини . Уколико се. које је предмет продаје.техничке послове за потребе рада Комисије из претходног става. Граница се затим ломи у правцу истока за око 45 м и поново исправља у правцу југа гдје се спаја са краком пута за Пљешевицу. а затим се ломи у правцу истока и прелази на лијеву обалу ријеке Ракитнице. граница прати пут. прелази преко моста на ријеци Ракитници и наставља до раскршћа са путем за Закомо. Скупштина општине ће на бази нацрта уговора. граница иде у правцу сјевера гдје достиже своју крајњу сјеверну тачку. . . Члан 13. а) Продаја градског грађевинског земљишта јавним надметањем . у одређеним случајевима. за грађевинско земљиште не може са сигурношћу утврдити којој зони припада. да би се поново извила у правцу сјевера и сјеверозапада. Почетна продајна цијена неизграђеног градског грађевинског земљишта. обавља РГУ ПЈ Рогатица. .рок за подношење пријава за учешће на лицитацији. те да су прописане процедуре испоштоване у цјелости.Страна 6 . Административно . давати у замјену или закуп физичким и правним лицима. у правцу сјевера. који се налази на сталном увиду у просторијама Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове. Потоком низводно. 01. а затим се одваја у правцу југа и прати источну границу ширег урбаног подручја у дужини од око 500 м.услове продаје грађевинског земљишта (катастарско и земљишно-књижно стање. пресијеца пут за Лепеницу и благо повија у правцу југоистока. гдје достиже крајњу тачку урбаног подручја. не може бити нижа од утврђене тржишне вриједности земљишта.Број 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА сјевера. Јавни оглас расписује начелник општине. Члан 15. вријеме и начин предаје земљишта у посјед купцу ). подзаконским актима и овом одлуком. IV . којим се потврђује да су предложена продаја. . .а. Градско грађевинско земљиште у државној својини продаје се ради грађења трајних објеката. односно прије закључења уговора о продаји. поступком лицитације. граница зоне се нагло ломи према истоку у правцу бријега Борје и у дужини од око 65 м. Границом ширег урбаног подручја. у дужини од око 350 м. Члан 16. Прије продаје неизграђеног градског грађевинског земљишта. доноси Скупштина општине. Члан 18. ради градње трајних објеката. начин плаћања куповне цијене. излази на поток Копаљицу и иде потоком узводно до почетне тачке. Са раскршћа.Закомо сјеверно од моста на Марковом потоку за око 150 м. у правцу сјеверозапада. прибавити мишљење Јавног правобраниоца Републике Српске. Просторном обухвату VI зоне припада цјелокупно грађевинско земљиште обухваћено датом границом. именована од стране Скупштине општине. граница иде путем. Члан 19. службе надлежне за имовинско-правне послове и катастар непокретности. Члан 17. Одлуку о начину и условима јавне продаје грађевинског земљишта у државној својини. као насеља градског карактера.начин продаје грађевинског земљишта (лицитација).2011. у складу са Законом.ПРОДАЈА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ДАВАЊЕ ЗЕМЉИШТА У ЗАМЈЕНУ И ЗАКУП Члан 14. обухватајући бријег звани Рајковина. као и све грађевинске парцеле које се непосредно наслањају на ту границу. као усменим јавним надметањем. Графички приказ граница зона ( од I до VI ) уцртаће се у Урбанистички план Рогатице. начин полагања кауције. сматраће се да припада зони у којој је нижа накнада за погодност земљишта по јединици површине. а у складу са одредбама Правилника о поступку јавног надметања за продају грађевинског земљишта у државној својини („Службени гласник Републике Српске“. б) Продаја градског грађевинског земљишта непосредном погодбом . односно достављени уговор.03. почетна продајна цијена. број: 14/07). а затим се нагло спушта у Марков поток. а поступак лицитације спроводи Комисија за продају грађевинског земљишта. Скупштина општине може неизграђено градско грађевинско земљиште у државној својини. У дужини од око 75 м прати њен ток. Јавни оглас за продају неизграђеног градског грађевинског земљишта ради грађења трајних објеката садржи: . Одатле. продавати путем лицитације или непосредном погодбом. коју чине три члана.назив и сједиште правног лица које продаје грађевинско земљиште. Одатле. а затим се ломи путем са јужне стране бивше базе СФОР .дан и мјесто одржавања лицитације. Члан 12.вријеме и начин разгледања грађевинског земљишта и увида у податке и документацију о земљишту. осим парцела које припадају V зони. граница се ломи у правцу истока.лицитацијом Уторак. Са ове тачке.

неизграђено градско грађевинско земљиште у државној својини.грађење објеката комуналне инфраструктуре. доказ о својинским правима. . Члан 28. земљишно – књижне и катастарске податке. Члан 24. физичким или правним лицима.назив и сједиште правног лица које продаје неизграђено градско грађевинско земљиште. број: 112/06).комплетирање грађевинске парцеле. Члан 27. те да су прописане процедуре испоштоване у цјелости. одговарајућу копију катастарског плана и друге релевантне податке. коју чине три члана. евентуалном праву градње на земљишту. . од стране заинтересованог правног или физичког лица. обавља РГУ ПЈ Рогатица.грађење објеката за потребе здравства. доноси Скупштина општине. ради градње трајних објеката.дан и мјесто одржавања продаје. тржишну вриједност земљишта за које се врши замјена. Члан 22. Поступак замјене градског грађевинског земљишта. Уговор о замјени земљишта са лицем са којим се врши замјена. по одредбама Закона о експропријацији („Службени гласник Републике Српске“. закључује начелник општине. Члан 21. неизграђено градско грађевинско земљиште у државној својини.техничке послове за потребе рада Комисије из претходног става. продаје се по тржишној цијени земљишта. Одлуку о начину и условима продаје непосредном погодбом неизграђеног градског грађевинског земљишта у државној својини.начин продаје грађевинског земљишта (непосредна погодба). Скупштина општине може давати у замјену. . а поступак продаје спроводи Комисија за продају неизграђеног градског грађевинског земљишта. неизграђено градско грађевинско земљиште у државној својини. а у складу са одредбама Правилника о поступку продаје непосредном погодбом неизграђеног градског грађевинског земљишта у државној својини („Службени гласник Републике Српске“. Поступак замјене градског грађевинског земљишта. Изузетно. односно достављени уговор. подзаконским актима и овом одлуком. . може бити покренут подношењем захтјева за замјену земљишта. Члан 29. прибавити мишљење Јавног правобраниоца Републике Српске.рок за подношење понуда. Оглас о продаји непосредном погодбом објављује начелник општине. вријеме и начин предаје неиграђеног градског грађевинског земљишта у посјед купцу). просвјете и културе у државном власништву. Члан 25.2011. у складу са Законом. службе надлежне за имовинско-правне послове и катастар непокретности. у име Општине.грађење објеката за потребе страних дипломатских и конзуларних представништава. односно одређивања накнаде у другој непокретности. Одлуку о давању земљишта у замјену доноси Скупштина општине. може бити покренут и подношењем приједлога за експропријацију. Члан 23. в) Давање у замјену градског грађевинског земљишта Члан 26. поднешен од стране Правобранилаштва Републике Српске. може продавати и непосредном погодбом. може продати и физичким лицима и то када је јавна продаја у поступку лицитације. . Непосредном погодбом. којим се потврђује да су предложена продаја.услове продаје грађевинског земљишта (подаци о катастарском и земљишно – књижном стању. при чему иста садржи податке о лицу којем се даје у замјену земљиште. . одређеним случајевима. начин и услови плаћања куповне цијене. . Прије продаје неизграђеног градског грађевинског земљишта. 01. именована од стране Скупштине општине. Замјена грађевинског земљишта се може вршити кроз поступак непосредне погодбе. . број: 14/07). те услове под којим ће се закључивати уговор о замјени земљишта.вријеме и начин разгледања земљишта и увида у податке и документацију о земљишту. Административно . почетна продајна цијена. остала безуспјешна. Број 1 - Страна 7 . СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА Члан 20. Захтјев за замјену земљишта садржи земљишно – књижне и катастарске податке о земљишту које је предмет замјене.03. у следећим случајевима: .Уторак. односно прије закључења купопродајног уговора. Оглас о продаји непосредном погодбом неизграђеног градског грађевинског земљишта ради грађења трајних објеката садржи: . Неизграђено градско грађевинско земљиште у државној својини се у. као и кроз поступак одређивања замјенске парцеле. непосредном погодбом се. Скупштина општине ће на бази нацрта уговора. а у име Скупштине општине.грађење објеката за службене потребе државних органа. . утврђена лицитацијом.

Средства која се остварују из накнаде за продато градско грађевинско земљиште у државној својини ради грађења трајних објеката. Висина накнаде за уређење градског грађевинског земљишта по јединици мјере (м2) корисне површине . а по јединици корисне површине објекта који ће се градити. дужно је да плати: . а на период од највише пет година. Накнаде из претходног става. Уколико нису испуњени услови за замјену земљишта. од дана издавања одобрења за грађење.. у зависности од висине коначне – уговорене цијене и званичног мишљења Јавног правобраниоца Републике Српске. . о чему се закључује уговор којим ће се регулисати динамика плаћања.2011. из 1991. уколико износ накнаде прелази суму од 50. користи се Студија размјештаја постојећих и новопланираних привремених објеката. према јединици површине објекта за чију изградњу се издају локацијски услови и потребна одобрења. г) Давање у закуп градског грађевинског земљишта Члан 31.000. Уређење градског грађевинског земљишта. у складу са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу. Скупштина општине може давати у закуп. Поступак. користе се за трошкове уређења земљишта и трошкове израде просторно-планске документације. Члан 34. регулисани су Одлуком о јавним површинама и комуналним објектима („Службени гласник општине Рогатица“. обухвата припремање тог земљишта за стамбену. а које нису резултат улагања средстава инвеститора.Страна 8 . ове одлуке. Члан 35. у смислу ове одлуке. Накнада за уређење градског грађевинског земљишта обухвата стварне трошкове припремања и опремања грађевинског земљишта. у фази израде локацијских услова. привредну и другу изградњу и његово опремање комуналним инсталацијама и другим инфраструктурним грађевинама за заједничко и појединачно кориштење. а Скупштина општине ће донијети закључак којим се утврђује да не постоје услови за промет неизграђеног градског грађевинског земљишта у државној својини. године и одредбе одлуке из става 1. а на период од највише пет година. Члан 32. на привремено коришћење. Изузетно. Члан 36. дужно је да плати накнаду за продато градско грађевинско земљиште у државној својини. Као програмска основа за коришћење градског грађевинског земљишта. уговор неће бити закључен. неизграђено или изграђено градско грађевинско земљиште у државној својини. односно власника некретнина (једнократна рента). Уторак. Накнада из претходног става. Лицу које је инвеститор изградње објекта на градском грађевинском земљишту. Накнаду за уређење градског грађевинског земљишта плаћају инвеститори грађевине која се гради на том земљишту. овог члана. се могу платити у ратама. док не поднесе доказ о плаћеној накнади за трошкове уређења земљишта. Члан 38. а) Накнада за уређење градског грађевинског земљишта V – НАКНАДЕ Члан 33. утврђује се посебним рјешењем у фази израде локацијских услова. утврђују се посебним рјешењем.03. Лицу коме је продато градско грађевинско земљиште у државној својини ради грађења. накнаде из претходног става. постављање или монтажу привремених грађевина. које је у општој употреби. путем замјене. а у складу са одредбама регулисаним у оквиру купопродајног уговора из члана 19.накнаду за трошкове уређења градског грађевинског земљишта. сачињена од овлаштене куће за израду просторно – планске документације – РО „План“ – Сарајево. односно о плаћеној једнократној ренти.накнаду за природне погодности градског грађевинског земљишта и погодности изграђене комуналне инфраструктуре. 01. не може се издати одобрење за грађење. Члан 37. накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и накнаде за природне погодности градског грађевинског земљишта (једнократне ренте). број: 5/05). Коришћење таквог земљишта може да подразумјева градњу. начин и услови давања земљишта у закуп. уз претходно поднешен доказ о уплати накнаде и купопродајни уговор којим је регулисана и динамика плаћања. на привремено коришћење. Члан 39. може бити плаћана у ратама. може се издати одобрење за грађење. Накнада из претходног става.Број 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА Члан 30. Правно или физичко лице коме је продато градско грађевинско земљиште ради грађења. као што је предвиђено регулационим плановима или Урбанистичким планом. Физичко или правно лице које је инвеститор изградње објекта на градском грађевинском земљишту. или 25. .00 КМ.

66458 _______________________________________________ Укупно ( А + Б) 1. учешће појединих трошкова уређења у базној цијени износи: 9. Топловодна мрежа 0.0043 Члан 43.Остали трошкови у припремању земљишта 0.00142 15. висина те накнаде одређује се на основу базне цијене.50% број уређења базној цијени до 10 м 10-20 м преко 20 м __________________________________________________________ Б/ Трошкови опремања градског грађевинског земљишта 1.10328 4.03655 12.05000 Члан 41. утврђује се дијељењем укупних стварних трошкова уређења подручја на које се односи. Локацијска документација 0.04975 10.Накнада за усјеве и насад 0. Оперативна координација у припремању земљишта 0.00197 12. Накнада за претварање пољопривредног у грађевинско земљиште 0.00000. Висина накнаде за уређење градског грађевинског земљишта коју треба да плати један инвеститор.00214 5.10211 13.03295 6.Накнада за објекте и пресељења 0. сходно члану 39. на подручју општине и најкасније до 31.05139 10. са бројем предвиђених јединица мјере корисне површине грађевина на том подручју.00574 8. марта текуће године. у складу са висином просјечних укупних трошкова уређења градског грађевинског земљишта за протеклу годину. Телефонска мрежа 0.01048 2. Асфалтни пут с плочником 0.01000 9. Асфалтни пут 0. Санација земљишта 0. коју утврђује Скупштина општине сваке године.01453 6. Геодетски планови 0. Уколико се. Оперативна координација 0. инвеститор је дужан да изврши уређење на цијелој површини грађевинске парцеле сагласно издатим локацијским .07181 0.Уторак.03504 _______________________________________________ С В Е Г А: ( 1 – 13 ) 0.03993 Члан 42. С В Е Г А: ( 1 – 16 ) 0. Фекална канализација 0. А/ Трошкови припремања градског грађевинског земљишта 1. 14. 01.05000 ___________________________________________________ Редни Врста трошкова Учешће у Заступљено -20% -30%.00360 7.03. Рушење објеката 0. Трошкови прибављања земљишта у друштвену својину и земљишно-књижни препис 0.00079 Члан 40. одређује се тако да се предвиђени број јединица мјере корисне површине његове грађевине помножи са просјечном висином те накнаде по јединици мјере на одређеном подручју. не може одредити висина накнаде за уређење градског грађевинског земљишта. Хортикултурно уређење 0. Макадамски пут 2.2011.Одржавање празних станова 0. Корисна површина грађевине одређује се према предвиђеној нето етажној површини грађевине. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА Број 1 - Страна 9 грађевине.33999 ___________________________________________________ 16. Члан 44. Уколико се базна цијена трошкова уређења градског грађевинског земљишта узме као базни фактор 1.05119 8. Уколико се објекат гради на градском грађевинском земљишту које није уређено. у исту могу ући само оне врсте трошкова уређења које користе инвеститоровој грађевини. Кишна канализација 0.Замјенски станови 0.02055 7. а преко три године или календарски одређеним роком (до привођења земљишта трајној намјени). Члан 45.00665 3. Електрична мрежа 0..10527 11. Измјештање комуналних грађевина и инсталација 0.00276 11. 30% од базне цијене. Јавна расвјета 0. утврђује се у висини од 20% од базне цијене трошкова уређења земљишта. Геолошка и друга испитивања земљишта 0.00460 4.04868 5.06780 3.02359 Редни ВРСТА ТРОШКОВА Учешће у Заступљено број УРЕЂЕЊA базној цијени _______________________________________________ 1 2 3 ________________________________________________ 13. Када се накнада за уређење земљишта уређује на основу базне цијене. Водоводна мрежа 0. Паркиралиште 0. Пројекти комуналних грађевина и инсталација 0. Просторни и изведбени планови 0. Учешће инвеститора у трошковима уређења градског грађевинског земљишта за постављање привремених објеката на период од три године.

. у складу са Законом.. б) Накнада за природне погодности земљишта и погодности изграђене инфраструктуре (једнократна рента) Члан 47. У случају из претходног става.... утврђен Законом: -у првој зони. 6%.......Број 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА условима и одговарајућим урбанистичко – техничким условима.......... умањује се за износ ренте који би био утврђен за порушену грађевину. дефинисани су планским рјешењима Етапног плана....2011.2%....5%. степен опремљености комуналним објектима........... м2 корисне стамбене површине на подручју општине. културе и дјечије заштите... надоградње............... марта текуће године. инвеститор плаћа разлику накнаде за уређење градског грађевинског земљишта...... Услови и мјерила за развој урбаних подручја које су у границама обухвата осталог грађевинског земљишта....... а која се валоризује у току године свака три мјесеца.... осунчаност... Члан 55. Висина једнократне ренте по м2 корисне површине грађевине која ће се градити на градском грађевинском земљишту... у оквиру Просторног плана Града Источно Сарајево и Општине Рогатица... школства.... утврђује се рјешењем о одобрењу за грађење............. уређајима и инсталацијама...... нагиб терена.. на подручју општине Рогатица. узимајући у обзир разлике у корисној површини грађевине.......... коју посебном одлуком утврђује Скупштина општине најкасније до 31..... -у трећој зони. Члан 56... -у шестој зони... саобраћајну повезаност... Утврђивање зона је извршено на основу параметара који се односе на положај земљишта... температурне вриједности.. Члан 48.. износ једнократне ренте за нову грађевину. врсту и капацитет објеката за свакодневно и периодично снабдијевање.. Границе просторног обухвата осталог грађевинског земљишта поклапају се са границама урбаних подручја дефинисаних Одлуком о урбаним подручјима (''Међуопштински службени гласник Сарајево''.. примјењују се и на остало грађевинско земљиште.. која се односи на разлику у површинама између новог и старог стања објекта. служи просјечна коначна грађевинска цијена из претходне године..................03... Члан 49........... Одредбе ове одлуке које се односе на градско грађевинско земљиште........... загађеност ваздуха.. Висина ренте из претходног става. те на основама Просторног плана општине и просторно – планске документације за урбана подручја општине Рогатица.. Члан 46....Страна 10 ......3%..... Члан 50... Код радова доградње............ 01............. инвеститор није дужан да плати трошкове уређења земљишта.... Уторак............. Као основица за израчунавање висине једнокране ренте......... Висина једнократне ренте за градско грађевинско земљиште у државној својини..... Члан 54...... зони...... За изградњу објеката на осталом грађевинском земљишту.............. надзиђивања или замјене старог објекта новим објектом... већ само сразмјерни износ накнаде који отпада на конкретно земљиште.. број: 18/77).......... Уколико се гради нова грађевина умјесто грађевине која је порушена или ће бити порушена.... Члан 52... Остало грађевинско земљиште обухвата грађевинско земљиште у државној и приватној својини...4%.. -у другој зони ... Градско грађевинско земљиште према природним погодностима и погодностима већ изграђене комуналне и друге инфраструктуре.... примјењују се накнаде за градско грађевинско земљиште које важе за обухват VI зоне.... -у четвртој зони..... -у петој зони. утврђује се у проценту од просјечне коначне грађевинске цијене 1 м2 корисне стамбене површине и то као фиксан проценат ренте............ утврђује се посебним рјешењем у фази израде локацијских услова.............. VI.... за градско грађевинско земљиште у државној својини код радова доградње...ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ Члан 53..... утицај вјетрова..1%...... а који се односи на трошкове уређења који су раније извршени... заступљеност објеката здравства....... намијењено за изградњу објеката у складу са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу.. Остало грађевинско земљиште је изграђено и неизграђено земљиште које се налази ван зона градског грађевинског земљишта. намјени грађевине или њених појединих дијелова.... подијељено је на шест зона.. оријентацију. Члан 51... Члан 57.. надзиђивања и код изградње помоћних објеката.. ....

Феризовићи. Старчићи. Слап. Закомо. Варошишта. Брезје. број 101/04. утврђена површина земљишта за редовну употребу објекта.Уторак. Прибошијевићи. Чадовина. а на којем је власник објекта стекао право власништва. Сјемећ. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“.Подручно одјељење Жепа похађаће ученици од I до V разреда из насељених мјеста: Чавчићи. Шаторовићи. Зиличина. Обртићи. Мргудићи.2011. Думањићи.Подручно одјељење Бранковићи похађаће ученици од I до V разреда из насељених мјеста: Бранковићи. Статута општине Рогатица („Службени гласник општине Рогатица“. Кусуци. Вратсалићи. Нахота. Враголови. Гучево. Сељани. служба за имовинско-правне послове. Кукавице.Основна школа „Свети Сава“ у Рогатици обавезна је да прими ученике од I до IX разреда из насељених мјеста : Рогатица. Шљивно. Суровићи. члана 27. Борач.р. Подгај. број 101/04. 42/05 и 118/05). с. Даном ступања на снагу ове одлуке. Број: 02/1-013-2-3/11 Рогатица. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“. д онијела је ОДЛУКУ О ПРИЈЕДЛОГУ ПРОСТОРНОГ РАСПОРЕДА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РОГАТИЦА . Скупштина општине Рогатица на XXVII редовној сједници одржаној дана 31. 7/08 и 9/09). Дуб. Добромеровићи. Копијевићи. Округло. на основу захтјева. На изграђеном грађевинском земљишту за које је одговарајућим спроведбеним планским актом. Лазе. Бегзадићи. Скупштина општине Рогатица на XXVII редовној сједници одржаној дана 31. (''Службене новине Града Српско Сарајево''. 10/07. Крвојевићи.извршиће се укњижба права власништва у корист власника објекта. Пешурићи. Трново. Стоп.2011. Вражалице. д онијела је ОДЛУКУ О ПРИЈЕДЛОГУ УПИСНИХ ПОДРУЧЈА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РОГАТИЦА Члан 1. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“. _______________________________________________ На основу члана 30. Радич. Козићи.2011. Јаровићи. 6/08. престаје да важи Одлука о грађевинском земљишту. Загајеви. Ковањ. Живаљевићи. Загорице. 6/08. 31. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“. Пљеско. године Предсједник Скупштине општине Кемо Чамџија. Љубомишље. Након прибављеног мишљења и коначног утврђивања површине за редовну употребу објекта. Шетићи. Добрашина. Орахово. односно приједлога власника. 7/08 и 9/09). Блажујевићи. Лепеница. Дробнићи.р. Боровско (дио). Мислово. године Предсједник Скупштине општине Кемо Чамџија. Лађевине. Статута општине Рогатица („Службени гласник општине Рогатица“. Врело. као и ученике који су V разред завршили у подручном одјељењу Стјенице. Жепа. Просјечено. Рађевићи. Покривеник. број 74/08 и 71/09) и члана 29. Шена Крена. Павичина Кула. Вратар. Шљедовићи. Припечак.Подручно одјељење Борика похађаће ученици од I до IX разреда из насељених мјеста: Борика. број 1/05.01. Боровско (дио) и Ракитница. Отрицево. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Рогатица“. број 74/08 и 71/09) и члана 29. Медна Лука. 5. 4. Сочице. члана 28. како слиједи: 1. Бабљак. Врлазје. Годомиље и Сјеверско.2011.01. Стрмац и Осово (дио). СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА VII . Јасенице. 2. 3. није утврђена површина земљишта за редовну употребу објекта. године. Брда. Лубардићи. године. Доброушчићи. као и ученици који су пети разред завршили у подручним одјељењима Бранковићи и Жепа. Пијевчићи. 42/05 и 118/05). Рибиоц и Пуртићи. Крамер Село. Месићи. ту површину утврђује РГУ ПЈ Рогатица. Бехећи.01. Овом одлуком предлажу се уписна подручја за основну школу на подручју општине Рогатица. Члан 61. Ђедовићи. уз претходно прибављено мишљење Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општине Рогатица.. Штавањ. Пашић Кула. Голубовићи. Члан 60.ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 58. 01.2011. Живаљевина.03. Уколико спроведбеним планским актом. 31. Берковићи. Број 1 - Страна 11 Пљешевица. Гуждељи. Бурати. Боровац. Добраче. Махала. Гривци. Камен. Газије. Бећи. Брчигово. Судићи. Плање и Козадре. Чубрићи. Бјелогорци. Број: 02/1-013-2-1/11 Рогатица. Русановићи. број 1/05. 10/07. Стара Гора. Карачићи. број: 8/04). Агаровићи. Осово (дио).01. с.Подручно одјељење Стјенице похађаће ученици од I до V разреда из насељених мјеста: Божине. ___________________________________________ На основу члана 30. Кујунџијевићи. Стари Брод. Члан 59. Члан 2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Општине Рогатица“. у земљишним књигама ће се уписати право власништва. Стјенице. Маравићи.

.22 Дјелатности специјалистичке медицинске праксе. 42/05 и 118/05). Скупштина општине Рогатица на XXVII редовној сједници одржаној дана 31. у улици Јанка Јоловића број 3. 86. године. године. . с. Члан 4.набавку медицинске и друге опреме.раз реда Стјенице Борика Бранковићи Жепа 5 9 5 5 Статус школе Јавна основна школа Просторни распоред Рогатица Члан 2.01.2011. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“. која су наведена уз Рјешење Основног суда у Сарајеву.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. број У – 195/94. административне и друге послове и .Страна 12 . Основне дјелатности Дома здравља су: 86. а за обавезе одговара без ограничења средствима којим располаже. Дом здравља Рогатица је јавна здравствена установа основана Одлуком о преузимању оснивачких права на Дому здравља у Рогатици број: 01-023-1/94 од 21. члана 24.21 Дјелатности опште медицинске праксе. ствари и права.набавку лабораторијских материјала и хемикалија и сл. 7/08 и 9/09). број 101/04. члана 30.23 Дјелатности стоматолошке праксе и 86.03.2011. Члан 2.Број 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА Члан 1. 10/07. Овом одлуком врши се усклађивање оснивачког акта Дома здравља „Рогатица“ Рогатица са Законом о здравственој заштити и Законом о систему јавних служби. Број: 02/1-013-2-2/11 Рогатица. опреме и сл.набавку часописа и стручне литературе. године и број: 02/1-013-14/07 од 29. како слиједи: Подручно одјељење Назив и сједиште Основна школа „Свети Сава“ Преображенс ка бб Рогатица Мјесто Бр. Дом здравља обавља дјелатност средствима рада. број 106/09). Овом одлуком предлаже се просторни распоред за основну школу на подручју општине Рогатица.2005. За властите потребе Дом здравља врши: . Статута општине Рогатица („Службени гласник општине Рогатица“.медицинско и остало снабдјевање.01. II – ДЈЕЛАТНОСТ ДОМА ЗДРАВЉА Члан 5. 86. број 1/05. 01. Сједиште Дома здравља је у Рогатици.000. Дом здравља је јавна здравствена установа која обавља своју дјелатност у складу са важећим прописима о здравственој заштити. и члана 29. Назив здравствене установе је: Јавна здравствена установа Дом здравља „Рогатица“ Рогатица. број 68/07). санитетских возила.). III – СРЕДСТВА УСТАНОВЕ Члан 6. 31. 6/08.03.09. као и професионалну медицинску дјелатност. . У правном промету са трећим лицима Дом здравља иступа у своје име и за свој рачун. као оснивачки улог. д о н и ј е л а ј е ОДЛУКУ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДОМА ЗДРАВЉА „РОГАТИЦА“ РОГАТИЦА I .занатске услуге ( одржавање и опрема објеката. .00 КМ.рачуноводствене.2011. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“. За обавезе Дома здравља оснивач одговара до висине оснивачког улога утврђеног овом одлуком.2007. Уторак. а својство правног лица стиче уписом у судски регистар код надлежног суда.90 Остале дјелатности здравствене заштите. као и средствима стеченим из других извора. Скраћени назив установе је: ЈЗУ Дом здравља Рогатица (у даљем тексту: Дом здравља).. године Предсједник Скупштине општине Кемо Чамџија. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“. припадајућег градског грађевинског земљишта.обезбјеђење топлотне енергије. донесеном од стране Скупштине општине Рогатица ( у даљем тексту : оснивач). Оснивач уплаћује средства у износу од 2. здравственом осигурању и другим прописима из ове области. . Члан 3.р.11. Дом здравља је јавна здравствена установа која обавља дјелатност од општег интереса. Оснивач може повећати вриједност основног капитала новим улагањем новца. правне. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Рогатица“. године. број: 01/2-022-23/05 од 29. .1994. _______________________________________________ На основу члана 144.

. . Оснивач именује Одбор за здравље. Члан 14.вршити благовремено именовање и разрјешење органа установе.донација.других извора у складу са прописима који регулишу ову дјелатност.корисника здравствене заштите. . Број: 02/1-013-2-4/11 Рогатица. организацију рада. Директор представља и заступа Дом здравља.прихода остварених обављањем дјелатности.тражити обављање послова у складу са законом. с. Члан 13. . Дом здравља ће своју организацију и опште акте ускладити са Законом о здравственој заштити и овом одлуком у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. Члан 17. Надлежности. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о преузимању оснивачких права на Дому здравља у Рогатици број: 01-023-1/94 од 21.Директор.давати сагласност на Статут.1994.2005. Управни одбор има три члана.Управни одбор и . . године. Органи Дома здравља су: . 01. број: 01/2-022-23/05 од 29. У циљу обављања дјелатности због којих је Дом здравља основан.Фонда осигуравајућих организација. VII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 9. Стручна тијела Дома здравља су: Колегијум и Етички одбор. . Састав и рад Колегијума и Етичког одбора уређује се Статутом Дома здравља.здравственог осигурања Републике Српске. њихова права и обавезе као и услови. именовање и разрјешење предсједника и чланова Управног одбора Дома здравља. Члан 16. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаљивања у „Службеном гласнику општине Рогатица“. Управни одбор Дома здравља именује и разрјешава оснивач. оснивач ће: .03. године и број: 02/1-013-14/07 од 29. V . Директор Дома здравља именује Етички одбор на приједлог стручног колегијума.МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ДОМА ЗДРАВЉА И ОСНИВАЧА Број 1 - Страна 13 Члан 11.01. у складу са Законом о здравственој заштити.Уторак. Члан 12. Дом здравља не може без сагласности оснивача мијењати дјелатност утврђену овом одлуком. прилога и спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица и . уз заступљеност оба пола. остваривање програма рада установе и вођење прописане документације и евиденције.11.давати сагласност на Годишњи програм рада и Финансијски план установе. године. Дом здравља ће најмање једанпут годишње подносити информације и извјештаје о свом раду оснивачу.03.давати сагласност на акт о организацији и систематизацији радних мјеста и . регулишу се Статутом Дома здравља. . уз мишљење Министарства здравља и социјалне заштите.р. одговоран је за законитост рада. VI . 31. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА Члан 7.09.буџета Републике и буџета општине.2011. .2011. уз претходно прибављено мишљење надлежног Министарства.2007. Поступак за избор и разрјешење. у складу са законом и Статутом установе. Запослени у Дому здравља не могу бити чланови Управног одбора.разматрати и усвајати Годишњи извјештај о пословању и Годишњи обрачун установе. Средства за пословање Дома здравља обезбјеђују се из сљедећих извора: . IV – ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА У ПОГЛЕДУ ОБАВЉАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ Члан 8.ОРГАНИ ДОМА ЗДРАВЉА Члан 10. Директора Дома здравља именује и разрјешава оснивач. Члан 15. број чланова и мандат Етичког одбора уређује се Статутом Дома здравља. . начин и поступак именовања и разрјешења директора и његова права и обавезе. Дом здравља је обавезан да послове из своје надлежности врши благовремено и квалитетно у складу са законом. . а на захтјев оснивача и чешће. а по истеку мандата могу бити поново именовани. године Предсједник Скупштине општине Кемо Чамџија. Мандат чланова управног одора и директора траје четири године.

која ће се исплаћивати из буџета општине Рогатица.Одлуке о разврставању. године. ове одлуке су дужни поступати према одредбама Правилника о Уторак. поступку утврђивања смрти лица („Службени гласник Републике Српске“.Страна 14 . 6/08. а изузетно уколико се у конкретном случају не може обезбиједити превоз. и у насељеним мјестима која припадају матичним подручјима Борика и Жепа.02. ГОДИНЕ Члан 1. став 2. Месићи и Козићи. 10/07. 2. чини саставни дио ове одлуке и представља основу за израду годишњих планова одржавања.01. 7/08 и 9/09). Члан 5. замјењује га други мртвозоник. број 106/09). Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Рогатица“. број 1/05. која ће обављати преглед на дијелу матичног подручја Рогатица. 7/08 и 9/09). одређује висина накнаде за обављање прегледа као и путни трошкови мртвозорника.2011. Павловић др Драгана. која ће обављати преглед на дијелу матичног подручја Рогатица. члана 30. 10/07.01. Статута општине Рогатица („Службени гласник општине Рогатица“. Скупштина општине Рогатица на XXVIII редовној сједници одржаној 28.Број 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА На основу члана 112. именују мртвозорници. Програм који се доноси на период од четири године. Именовани мртвозорници из члана 2. Члан 4. и 5. Овом одлуком се усваја Средњорочни програм одржавања. 6/08.03. за период од 2011.р. број 65/10). Члан 3. РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РОГАТИЦА. члана 37. заштите. 42/05 и 118/05). Превоз мртвозорника обезбиједиће општина Рогатица. Овом одлуком утврђује се потребан број мртвозорника за подручје општине Рогатица и уже подручје на којем ће сваки од њих обављати преглед умрлог. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“. дoнијела је ОДЛУКУ О МРТВОЗОРНИЦИМА Члан 1. до 2015. године Предсједник Скупштине општине Кемо Чамџија. године. Број: 02/1-013-2-5/11 Рогатица. у висини 20 % од цијене горива по једном литру за сваки пређени километар. ДО 2015. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Рогатица“. године Члан 3. став 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“. ЗА ПЕРИОД ОД 2011. Марјановић др Јања. За утврђивање узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе. мртвозорнику ће се признати накнада трошкова за коришћење сопственог аутомобила. У вези са реализацијом Програма. заштите. лијево од правца магистралног пута Стјенице Устипрача. 01. Члан 4. број 16/10).00 КМ. управљању и заштити локалних путева и улица у насељу на подручју општине Рогатица („Службени гласник општине Рогатица“.2011. Скупштина општине Рогатица на XXVII редовној сједници одржаној дана 31. за период од 2011. број 1/05. број 9/10) и члана 29. и у насељеним мјестима која припадају матичним подручјима Стјенице. У случају спријечености једног од мртвозорника да обавља преглед умрлог на ужем подручју. Начелник општине и Oдјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове. Правилника о поступку утврђивања смрти лица („Службени гласник Републике Српске“. .2011. и члана 29. до 2015. десно од магистралног пута Стјенице – Устипрача. број 65/10). године ( у даљем тексту: Програм ). Закона о јавним путевима-пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“. Члан 2. именују се два доктора медицине запослена у Јавној здравственој установи Дом здравља „Рогатица“ Рогатица и то: 1. с. број 23/05). ЗАШТИТЕ. реконструкције и изградње локалних путева и улица у насељу на подручју општине Рогатица. члана 4. 31. а у складу са Правилником о одржавању јавних путева и објеката („Службени гласник Републике Српске“. За сваки појединачни преглед умрлог лица мртвозорнику ће се исплатити накнада у висини од 50. Члан 2. реконструкције и изградње локалних путева и улица у насељу на подручју општине Рогатица.2011. број 101/04. Статута општине Рогатица ( „Службени гласник општине Рогатица“. д о н и ј е л а ј е: ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА. стараће се Скупштина општине. ______________________________________________ На основу члана 18.

топловод.906. број 85/03 и 75/10) и члана 29. 10/07. ГОДИНУ I Број 1 - Страна 15 Средства уплаћена по основу накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије воде се на два жиро рачуна и то: -25% од укупно уплаћених средстава по овом основу на жиро рачуну број: 562-012-80584855-91 код "НЛБ" Развојне банке и -75% од укупно уплаћених средстава по овом основу на жиро рачуну број: 562-012-80920241-17 код "НЛБ" Развојне Банке. локални путеви и слично) који су у функцији привредног развоја и запошљавања. а по основу Програма коришћења средстава уплаћених по основу накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2010.500. Статута општине Рогатица („Службени гласник Рогатице“. Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије („Службени гласник Републике Српске“. Број: 02/1-013-3-3/11 Рогатица. а на приједлог општинских функционера.12.2011. године и објавиће се у "Службеном гласнику општине Рогатица". Члан 4. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА Број: 02/1-013-3-2/11 Рогатица. годину од накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије у износу од 598. Oвa oдлука ступа на снагу даном доношења.2011.00 КМ и планираних средстава у Буџету за 2011.00 % осим за плате и друга примања запослених у Административној служби општине. Неутрошена средства по Програму коришћења средстава уплаћених по основу накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2010. _______________________________________________ На основу члана 10.00 КМ. II Средства која се планирају утрошити у складу са овим Програмом у износу од 990. а састоје се од износа средстава на рачуну на дан 01. годину у износу од 149. 28. смањују се плате у 2011.2011. 7/08 и 9/09). -изградњу примарних инфраструктурних објеката (водовод. а примјењиваће се за период 01. _______________________________________________ На основу члана 17. 45. намјенски за: -изградњу нових привредних капацитета или проширење постојећих путем стимулативног кредитирања. године. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске".р.Изградњу нових привредних капацитета или проширење постојећих путем стимулативног кредитирања у износу од 334.00 % од укупних средстава уплаћених по овом основу и -остале сврхе утврђене овим Програмом. број 96/05) и члана 29.02. (просјечна плата запослених у Административној служби општине Рогатица за протеклу годину) умањује за проценат из члана 1.02.014.2011. годину. III Средства из тачке II овог Програма биће утрошена за: 1. став 4.00 КМ састоје се од: -неутрошених средстава прикупљених од накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије у 2010.01.000. одборника у Скупштини општине и корисника буџета општине уплаћених по овом основу. Статута општине Рогатица ("Службени гласник општине Рогатица".02. канализација. године у износу од 185. функционера.00 КМ за ове намјене. у износу од 392. године. ове одлуке.406. Скупштина општине Рогатица. број: 1/05. 25% од укупних средстава уплаћених по овом основу. на XXVIII редовној сједници одржаној 28. број: 1/05.2011. замјенику начелника општине и предсједнику Скупштине општине Рогатица. 10/07.2011.03. године Предсједник Скупштине општине Кемо Чамџија.00 КМ и -Планираног прихода у Буџету за 2011. 01. с. годину по основу накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије користиће се. с. Стимулативно кредитирање вршиће се у складу са Одлуком о утврђивању критерија за додјелу стимулативних кредита из средстава остварених по . години. д о н о с и ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА УПЛАЋЕНИХ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА У СВРХУ ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 2011. 6/08. у складу са овим Програмом. Члан 3. Начелнику општине. години за 20%.02. За спровођење ове одлуке задужује се Одјељење за финансије. годину (у даљем тексту: Програм) и планираних средстава у Буџету за 2011. године Предсједник Скупштине општине Кемо Чамџија. 6/08. Обрачун плате функционерима врши се тако што се основица за обрачун плата. ГОДИНИ Члан 1. д о н и ј е л а је О Д Л У К У О СМАЊЕЊУ ПЛАТА ОПШТИНСКИМ ФУНКЦИОНЕРИМА У 2011.2011.00 КМ. Скупштина општине Рогатица.р. 28. -31. 7/08 и 9/09).Уторак.014. Члан 2.01. 30. став 4. на XXVIII редовној сједници одржаној дана 28.

4.065. Инвестиционо одржавање и модернизација путева у Мјесној заједници Гучево. Изузимање и куповина земљишта (по указаној потреби) и изградња саобраћајница у насељу Рудо и Топлик. 7. Изградња пута Врела . V За реализацију овог Програма задужен је Начелник општине и о томе извјештава Скупштину општине најкасније до 31.Страна 16 . канализација. 5. 2.043 3.2011.01.000 50.дио Набавка 20 контејнера Програм додатног збрињавања социј.800 4.994 90.00 КМ и средстава планираних у Буџету за 2011. Активирање пословне зоне (бивша фабрика Ротекса).00 КМ. 28.дио Изградња моста у Пљешевици Изградња градског купалишта .02. II Планирани износ ових средстава у 2011. Санација и реконструкција водоводног система и канализације (укључен пројекат легализације водовода на Борикама). 2.Циглана. 9. године. 8. 3.друга фаза Реконструкција амбуланти Дома здравља Рогатица реализација Програма породичне медицине Куповина стамбених јединица за смјештај ППБ и РВИ Учешће Општине Рогатица по пројекту који имплементира ХЕЛП Изградња стамбеног објекта (14 стамбених јединица) у сарадњи са "HILSFWERK" AUSTRIA Зимско одржавање путева Одржавање јавних површина . Закона о шумама („Службени гласник Републике Српске“. Намјена средстава Изградња спортске дворане .Гробље . 7/08 и 9/09).043.Вода Мил Форцана куће.198 64. Статута општине Рогатица („Службени гласник општине Рогатица“. Изградња јавне расвјете у мјесним заједницама. 6. 7. с.965. години. а састоји се од износа средстава по почетном стању у износу од 123.028 11.II фаза Инвестиционо одржавање улица и других јавних површина УКУПНО: Износ у КМ 72. а састоје се од износа средстава по почетном стању (дио) 82.400. која Шумско газдинство "Сјемећ" Рогатица дозначи на рачун буџета Општине Рогатица.643.158 45. а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рогатица“.100. 4.2012. топловод. као накнаду од продаје шумских дрвних сортимената. 6. 4.Остале сврхе утврђене овим Програмом у износу од 393.00 КМ. 2. Наставак асфалтирања пута Раскршће Кулета.00 КМ и планираних средстава за ове намјене у Буџету за 2011. тачка 4. Назив пројекта Уговорени послови реконструкције и асфалтирања путева . 9.2011.00 КМ. години је 661.000 262. 01.043 90. годину у износу од 269. III Напријед наведена средства биће утрошена за дјелимично или потпуно финансирање сљедећих пројеката: 1. Скупштина општине Рогатица. на XXVIII редовној сједници одржаној дана 28.065 IV Овлашћује се Начелник општине.000 35. 6/08. 3. дoноси ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ОД НАКНАДА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ШУМСКИХ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА У 2011. 5. Редни број 1. ГОДИНИ I Овим програмом утврђује се начин коришћења средства у 2011.2011. Изградња пјешачке стазе Каранфил .00 КМ.02. 3. прикупљених по основу накнада за развој неразвијених дијелова општине Рогатица. _______________________________________________ На основу члана 89.000 Уторак. да евентуално неутрошена средтва у току реализације пројекта из области инфраструктуре може распоредити на друге инфраструктурне пројекте предвиђене овим Програмом или за реализацију нових инфраструктурних пројеката. године. 10. број: 1/05.800 5. Инвестиционо одржавање пута Солаковићи Слатина.00 КМ.р. број 7/67 и 2/09). Број: 02/1-013-3-3-5/11 Рогатица. број 75/08) и члана 29. године Предсједник Скупштине општине Кемо Чамџија. 10/07. 50.Број 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије ("Службени гласник општине Рогатица". како слиједи: Редни број 1. . годину у износу од 179. 2.Изградњу примарних инфраструктурних објеката (водовод. 10.000 67.188. локални путеви и слично) који су у функцији привредног развоја и запошљавања у износу од 262. а у складу са Законом о шумама.000 50. VI Овај програм ступа на снагу даном доношења. Инвестиционо одржавање пута Бехећи – Олош –Црквине. Суфинансирање регионалне пољопривредне изложбе УКУПНО: Износ у КМ 19.087 393.03. угроженог становн. 8.

године. тачке чини саставни дио овог закључка. а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рогатица“. с.700. години је 23.02. годину. Број: 02/1-013-3-3-7/11 Рогатица.2011. 7/08 и 9/09).2011.01. број 1/05.Накнаде за воду која се плаћа при регистрацији моторних возила.Уторак. а након разматрања Информације о раду Скупштине општине Рогатица за 2010 годину. ___________________________________________ На основу члана 195.01. и 3. На основу члана 29. 7/08 и 9/09).2011. V Праћење и реализацију овог Програма вршиће Начелник општине и о томе извјештавати Скупштину општине Рогатица.01.2011. а након разматрања Извјештаја о раду сталних радних тијела Скупштине општине Рогатица за 2010.Накнаде за искориштену воду за производњу електричне и топлотне енергије. VI Овај Програм ступа на снагу даном доношења. 28. на XXVII редовној сједници одржаној дана 31. II Планирани износ ових средстава у 2011. а која се уплаћују на посебан рачун буџета Општине Рогатица као: . години.2011. V Праћење и реализацију овог Програма вршиће Начелник општине и о томе извјештавати Скупштину општине Рогатица. 28. број 1/05. Пословника Скупштине општине Рогатица – пречишћени текст ( „Службени гласник општине Рогатица“. Статута општине Рогатица ( „Службени гласник општине Рогатица“. Закона о водама („Службени гласник Републике Српске“. и 49.00 КМ.р.03. с. Пословника Скупштине општине Рогатица – пречишћени текст ( „Службени гласник општине Рогатица“.Накнаде за испуштену загађену воду и . године Предсједник Скупштине општине Кемо Чамџија. број 9/06 и 9/07). на XXVIII редовној сједници одржаној дана 28. 10/07. на XXVII редовној сједници одржаној дана 31. број 50/06) и члана 29. д онијела је ЗАКЉУЧАК 1. Изградња далековода и НН мреже у Горњим Месићима. IV Степен и динамика реализације Програма зависиће од остварених прилива по овом основу. а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рогатица“.2011. 7/08 и 9/09). д о н и ј е л а ј е ЗАКЉУЧАК . 2. .Овај закључак ступа на снагу даном доношења. Број: 02/1-013-2-6/11 Рогатица. 6/08.02. године Предсједник Скупштине општине Кемо Чамџија. д oноси ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ОД ВОДНИХ НАКНАДА У 2011. Скупштина општине Рогатица. године. VI Овај Програм ступа на снагу даном доношења. IV Степен и динамика реализације Програма зависиће од остварених прилива по овом основу. Судићима. 6/08. и 49.02. 3. Скупштина општине Рогатица.р. Вражалицама и Добријевићима. . и члана 99. 6/08. ГОДИНИ I Овим програмом утврђује се начин коришћења средстава у 2011.Информација из тачке 1. став 1. године Предсједник Скупштине општине Кемо Чамџија. годину у понуђеном тексту.р.2011. 10/07. а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рогатица“. 31. Статута општине Рогатица ( „Службени гласник општине Рогатица“. ___________________________________________ На основу члана 29.Накнаде за испоручену воду. и члана 99. прикупљених по основу водних накнада прописаних Законом о водама. Скупштина општине Рогатица. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА Број 1 - Страна 17 11. 10/07. Број: 02/1-013-3-3-6/11 Рогатица. III Напријед наведена средства биће утрошена за дјелимично или потпуно финансирање израде Главног пројекта за канализацију у насељу Пљешевица у општини Рогатица. 01. с. број: 1/05. Статута општине Рогатица („Службени гласник општине Рогатица“. године.Скупштина општине прихвата Информацију о раду Скупштине општине за 2010. број 9/06 и 9/07).

донијела је ЗАКЉУЧАК 1. а након разматрања Извјештаја о раду у области тржишне инспекције за 2010. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.2011. Статута општине Рогатица ( „Службени гласник општине Рогатица“. 3. Синдикална организација и запослени радници Територијалне ватрогасне јединице Рогатица.08.р. 3.01. 10/07. 10/07. године Предсједник Скупштине општине Кемо Чамџија.12. број 9/06 и 9/07). број 1/05. 7/08 и 9/09). године. 5. старјешина Територијалне ватрогасне јединице Рогатица.2011. 7/08 и 9/09). и члана 99. на XXVIII редовној сједници одржаној дана 28. ______________________________________________ На основу члана 29. и 49.03. 7/08 и 9/09). 2. 28. годину у понуђеном тексту. на XXVIII редовној сједници одржаној дана 28. и члана 99.Задужују се и позивају. да заједнички изнађу начин превазилажења проблема у ТВЈ и да до 10. 31. и 49. године у циљу израде збирног извјештаја о раду сталних радних тијела за 2011. Скупштина општине обавезује предсједнике сталних радних тијела Скупштине општине да појединачне извјештаје о раду за 2011.01.02.02.2012. с. годину. чини саставни дио овог закључка.2011. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.Број 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА Уторак. Пословника Скупштине општине Рогатица – пречишћени текст ( „Службени гласник општине Рогатица“. Статута општине Рогатица ( „Службени гласник општине Рогатица“. 4. рјешења за трајно и несметано функционисање противпожарне заштите на подручју општине Рогатица. године Скупштини општине предложе конкретна рјешења за несметано функционисање ТВЈ и деблокаду жиро рачуна. д о н и ј е л а је ЗАКЉУЧАК 1. Пословника Скупштине општине Рогатица – пречишћени текст ( „Службени гласник општине Рогатица“. и члана 99.02. Број: 02/1-013-1-7/11 Рогатица. д о н и ј е л а ј е ЗАКЉУЧАК . активности и Број: 02/1-013-1-/11 Рогатица.03.Задужује се старјешина Територијалне ватрогасне јединице да до 10. број 9/06 и 9/07). до 31.Скупштина општине Рогатица усваја Извјештај о реализацији Програма коришћења средстава уплаћених по основу накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за период 15. дознаком средстава из буџета општине. 3. 2010. Скупштина општине прихвата Извјештај о раду сталних радних тијела Скупштине општине Рогатица за 2010. с. године Предсједник Скупштине општине Кемо Чамџија. 6/08. 6/08. 6/08. Скупштина општине Рогатица.08. на ХХIX редовној сједници Скупштине општине предложи конкретне мјере. Скупштина општине Рогатица.Задужује се Начелник општине да. а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рогатица“.р. а након разматрања Извјештаја о реализацији Програма коришћења средстава уплаћених по основу накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за период 15. а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рогатица“. број 1/05. годину.2011. уколико се задужења из тачке 1.р. године у достављеном тексту.2011. те да у 2011. годину доставе Секретару Скупштине најкасније до 10. 28. године.02. Пословника Скупштине општине Рогатица – пречишћени текст ( „Службени гласник општине Рогатица“. Број: 02/1-013-3-4/11 Рогатица. 1. године. број 9/06 и 9/07).Извјештај из претходне тачке чини саставни дио овог закључка.2011.02. _______________________________________________ На основу члана 29. на XXVIII редовној сједници одржаној дана 28. 4. овога закључка не реализују до заданог рока. године. и 49. а након разматрања Информације о стању у Територијалној ватрогасној јединици Рогатица.2011. годину. до 31. Статута општине Рогатица ( „Службени гласник општине Рогатица“. 2. како би се. број 1/05.Овај закључак ступа на снагу даном доношења. ______________________________________________ На основу члана 29.12.03.2011. године Предсједник Скупштине општине Кемо Чамџија. Извјештај из тачке 1. а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рогатица“.Страна 18 . 01. године Скупштини општине достави Извјештај о раду и финансијски извјештај за 2010. наставила несметана исплата плата запосленим у ТВЈ. 2.2011. Скупштина општине Рогатица. с. 2010. 10/07. години одрже најмање по двије сједнице. Задужују се радна тијела да предузимају иницијативе и активно учествују у свим пословима из надлежности и дјелокруга њиховог рада.

10/07. Статута општине Рогатица ( „Службени гласник општине Рогатица“.Скупштина општине Рогатица прихвата Извјештај о раду здравствено-санитарне инспекције за 2010. а након разматрања Извјештаја о раду пољопривредне инспекције за 2010. и 49. 10/07.2011.02. д о н и ј е л а ј е ЗАКЉУЧАК 1. Број: 02/1-013-3-9/11 Рогатица. Број 1 - Страна 19 2. донијела је ЗАКЉУЧАК 1.2011. 6/08. године. Пословника Скупштине општине Рогатица – пречишћени текст ( „Службени гласник општине Рогатица“. 7/08 и 9/09). годину. 2.р. Скупштина општине Рогатица. Статута општине Рогатица ( „Службени гласник општине Рогатица“.р. 3. број 1/05. 10/07.12. године. годину у достављеном тексту. 01.02. донијела је ЗАКЉУЧАК 1. на XXVIII редовној сједници одржаној дана 28.02.02. 2.р. и члана 99. до 31. и 49. с. годину у достављеном тексту. 3. Статута општине Рогатица ( „Службени гласник општине Рогатица“.2011. Скупштина општине Рогатица. с.Извјештај из претходне тачке чини саставни дио овог закључка. број 1/05. 7/08 и 9/09). године Предсједник Скупштине општине Кемо Чамџија.Уторак. број 9/06 и 9/07). 6/08. Пословника Скупштине општине Рогатица – пречишћени текст ( „Службени гласник општине Рогатица“. 3. д о н и ј е л а ј е ЗАКЉУЧАК 1. ___________________________________________ На основу члана 29. а након разматрања Информације о стању управног рјешавања у Административној служби општине Рогатица за период од 01.Овај закључак ступа на снагу даном доношења. годину у достављеном тексту. а након разматрања Извјештаја о раду здравствено-санитарне инспекције за 2010.Скупштина општине Рогатица прихвата Извјештај о раду ветеринарске инспекције за 2010. 7/08 и 9/09). Статута општине Рогатица ( „Службени гласник општине Рогатица“. 28. и 49. 28. Извјештај из претходне тачке чини саставни дио овог закључка.Извјештај из претходне тачке чини саставни дио овог закључка.Овај закључак ступа на снагу даном доношења.02.Скупштина општине Рогатица прихвата Извјештај о раду пољопривредне инспекције за 2010. _______________________________________________ На основу члана 29.2010. 3. а након разматрања Извјештаја о раду ветеринарске инспекције за 2010. _______________________________________________ На основу члана 29. године Предсједник Скупштине општине Кемо Чамџија.2011. и 49. године Предсједник Скупштине општине Кемо Чамџија. Број: 02/1-013-3-10/11 Рогатица.02. Скупштина општине Рогатица. број 9/06 и 9/07). Пословника Скупштине општине Рогатица – пречишћени текст ( „Службени гласник општине Рогатица“. године Предсједник Скупштине општине Кемо Чамџија. с. на XXVIII редовној сједници одржаној дана 28. 7/08 и 9/09). СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА 1.Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 28. и члана 99.2011. а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рогатица“. на XXVIII редовној сједници одржаној дана 28.2011. ___________________________________________ На основу члана 29. број 9/06 и 9/07).2011. 6/08.Овај закључак ступа на снагу даном доношења. с.Скупштина општине Рогатица прихвата Извјештај о раду у области тржишне инспекције за 2010. године. Број: 02/1-013-3-8/11 Рогатица. годину. годину.02. на XXVIII редовној сједници одржаној дана 28. годину у достављеном тексту. 2. број 1/05. године. и члана 99. 28. а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рогатица“. 10/07. Пословника Скупштине општине Рогатица – пречишћени текст ( „Службени гласник општине Рогатица“. број 9/06 и 9/07). Скупштина општине Рогатица. Број: 02/1-013-3-11/11 Рогатица.01. а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рогатица“. а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рогатица“.Скупштина општине Рогатица усваја Информацију о стању управног рјешавања у Административној служби општине Рогатица за . број 1/05.Извјештај из претходне тачке чини саставни дио овог закључка.р. и члана 99. године.2011.2011. 6/08.02.03.

године.01.501 КМ . до 31. број 1/05. III Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине Рогатица“. 6/08 и 7/08).000 KM II Буџетска средства по економској класификацији и буџетски издаци по економској. а након разматрања Информације о реализацији процеса приватизације државних станова са стањем на дан 31. с. д о н и о ј е О Д Л У К У О УСВАЈАЊУ НАЦРТА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РОГАТИЦА ЗА 2011. 10/07.02. 3. ГОДИНУ I Овом Одлуком усваја се Нацрт буџета општине Рогатица за 2011.565 KM . с. на XXVIII редовној сједници одржаној дана 28.р.2011. године. број 1/05. организационој и функционалној класификацији исказани су у Нацрту буџета општине Рогатица за 2011.2010.2010. Статута општине Рогатица ( „Службени гласник општине Рогатица“.р. _______________________________________________ На основу члана 29. 2. године Предсједник Скупштине општине Предсједник Скупштине општине Кемо Чамџија. 28. годину и чине саставни дио ове одлуке.12. годину који се састоји од: . – пречишћени текст 126/08 и 92/09 ). период од 01.02. Пословника Скупштине општине Рогатица – пречишћени текст ( „Службени гласник општине Рогатица“.Издатака за финансијску имовину у износу од 149.02. Начелник општине Радомир Јовичић.2011.Буџетских средстава у износу од 5. . Статута општине Рогатица ( „Службени гласник општине Рогатица“.12.2011.02. а након разматрања Информације о реализацији процеса регистрације заједница етажних власника са стањем на дан 31.434 KM . на XXVIII редовној сједници одржаној дана 28. Број: 02/1-013-3-13/11 Рогатица. број 9/06 и 9/07). 28. број: 54/08. године у достављеном тексту. 10/07.10.Информација из претходне тачке чини саставни дио овог закључка.02. с. Број: 01-022-13 Рогатица. године Предсједник Скупштине општине Кемо Чамџија. Пословника Скупштине општине Рогатица – пречишћени текст ( „Службени гласник општине Рогатица“. године. Начелник општине Рогатица . 6/08. и члана 99. године Број: 02/1-013-3-14/11 Рогатица. год. и 49. и 49.Издатака за отплату дугова у износу од 5. Скупштина општине Рогатица.2010.р.Овај закључак ступа на снагу даном доношења.000 KM . 01.2010.Овај закључак ступа на снагу даном доношења.2011.2011. алинеја 5.2011. тачка 3. 28.Текућих расхода у износу од 3.Издатака за нефинансијску имовину у износу од 957. 2. Број: 02/1-013-3-12/11 Рогатица.Информација из претходне тачке чини саставни дио овог закључка. Скупштина општине Рогатица.Скупштина општине Рогатица прихвата Информацију о реализацији процеса регистрације заједница етажних власника са стањем на дан 31. године у достављеном тексту. 3. д о н и ј е л а ј е НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ЗАКЉУЧАК 1.867. Закона о буџетском систему Републике Српске ( „Службени гласник Републике Српске“.03. д онијела је ЗАКЉУЧАК 1. државних станова са стањем на дан 31. и члана 99.р.2010.2010. _____________________________________________ На основу члана 29. а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рогатица“.12. а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рогатица“.100. 2. _______________________________________________ Кемо Чамџија. 3. број 9/06 и 9/07). и члану 29.500 КМ . године. с.Скупштина општине Рогатица прихвата Информацију о реализацији процеса приватизације Сходно члану 20.Овај закључак ступа на снагу даном доношења.Информација из претходне тачке чини саставни дио овог закључка.Буџетске резерве у износу од 120. а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рогатица“. године у достављеном тексту.12.Број 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА Уторак. 7/08 И 9/09).12.Страна 20 . 29.

126/08 и 92/09 ).Текућих трошкова у износу од 3.933. ГОДИНУ I Овом Одлуком усваја се Приједлог ребаланса буџета општине Рогатица за 2010.11.565 KM . годину који се састоји од: .000 KM . 6/08. 42/05 и 118/05) и члана 43 Статута општине Рогатица ("Сл.500. д о н и o ј е ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАДА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ .2011. 10/07.2011.867. 126/08 и 92/09 ). године.501 КМ . број: 54/08 – пречишћени текст. с.000 KM .2010.000 KM . год. и члану 29.Буџетске резерве у износу од 116. организационој и функционалној класификацији исказани су у Нацрту ребаланса буџета општине Рогатица за 2010.434 KM . 17. 01.500 КМ . алинеја 7.Издатака за отплату дугова у износу од 5. тачка 3. Број: 01-022-11/09 Рогатица.р. Број: 01-022-13 Начелник општине Рогатица. и 29.01.Уторак.Буџетске резерве у износу од 120. III Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине Рогатица“.000 KM III Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине Рогатица“. организационој и функционалној класификацији исказани су у Приједлог буџета општине Рогатица за 2011.Текућих трошкова у износу од 3.р. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА Сходно члану 20. годину који се састоји од: . Закона о буџетском систему Републике Српске ( „Службени гласник Републике Српске“. ГОДИНУ I Овом Одлуком усваја се Приједлог буџета општине Рогатица за 2011. Начелник општине Радомир Јовичић. Закона о буџетском систему Републике Српске ( „Службени гласник Републике Српске“.441 KM . На основу члана 43. с. Начелник општине Рогатица . Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“.Капиталних инвестиција у износу од 1.048 KM .500. Радомир Јовичић. Радомир Јовичић.Буџетске резерве у износу од 116. 101/04.Буџетских средстава у износу од 5. 29.Издатака за нефинансијску имовину у износу од 957. годину и чине саставни дио ове одлуке.Буџетских средстава у износу од 5.100. Начелник општине Рогатица дана 12. III Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине Рогатица“. годину који се састоји од . Број: 01-022-11/09 Начелник општине Рогатица. _____________________________________________ Сходно члану 20.886. тачка 3. а у вези са чланом 40.Буџетских средстава у износу од 5.Капиталних инвестиција у износу од 1.559 KM . број: 54/08 – пречишћени текст.2010.450. с. број: 54/08. год. донио је Број 1 - Страна 21 II Буџетска средства по економској класификацији и буџетски издаци по економској. организационој и функционалној класификацији исказани су у Приједлогу ребаланса буџета општине Рогатица за 2010. – пречишћени текст 126/08 и 92/09 ).000 KM II Буџетска средства по економској класификацији и буџетски издаци по економској. Начелник општине Рогатица.952 KM . год.2010.р. гласник општине Рогатица". Закона о локалној самoуправи ("Службени гласник РС".12. 02. Начелник општине Рогатица .Текућих расхода у износу од 3.12. д онио је О Д Л У К У О УСВАЈАЊУ ПРИЈЕДЛОГА РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РОГАТИЦА ЗА 2010.000 KM II Буџетска средства по економској класификацији и буџетски издаци по економској. О Д Л У К У О УСВАЈАЊУ НАЦРТА РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РОГАТИЦА ЗА 2010.Издатака за финансијску имовину у износу од 149. _______________________________________________ Сходно члану 20.03. 7/08 и 9/09). и 29. ГОДИНУ I Овом Одлуком усваја се Нацрт ребаланса буџета општине Рогатица за 2010.497. годину и чине саставни дио ове одлуке. бр. брoj: 1/05. годину и чине саставни дио ове одлуке. д о н и о ј е О Д Л У К У О УСВАЈАЊУ ПРИЈЕДЛОГА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РОГАТИЦА ЗА 2011. тачка 3.

с. 92/05.р. дo 31. Радомир Јовичић. услуга и радова ("Службени гласник општине Рогатица" број: 5/09). Број: 01-052-29/10 Начелник општине Рогатица.годинe. У лотовима. гласник општине Рогатица".ШЉЕДОВИЋИ Број: 01-052-29/10 Начелник општине Рогатица. Члан 1. а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рогатица“. 101/04. ОДЛУКУ . дана 26. Поступак набавке: Поновљени отворени. Члан 3. 70/06.2011.000. На основу члана 72. Усваја се План рада интерне ревизије корисника буџета општине Рогатица за период 01. ЗЈН БиХ ("Службени гласник БиХ".Шљедовићи.2011.01. д о н и o ј е ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА РАДА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ Члан 1. ЗЈН БиХ ("Службени гласник БиХ".01. Поступак набавке: Поновљени отворени. 12/09 и 60/10) и чланом 46.2011.2010.01. год. године. број: 101/04.2011.2011. 12. 01. с. 6/08. Процјењена вриједност набавке износи: 150.03. Избор најповољнијег понуђача извршиће се у складу са одредбама Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“. год. Члан 4. члана 4. дана 26.2011. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске". доноси: Члан 2. О ОДОБРЕЊУ НАБАВКЕ РАДОВА – САНАЦИЈА АСФАЛТНОГ ПУТА РОГАТИЦА – КОЗИЋИ – СТРОИЛОВИНА . У лотовима. 19/05.08. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске". _______________________________________________ Члан 1. по набавном захтјеву број:01-345-124/10 од 13. 12. 24/06. 24/06. год. ______________________________________________ На основу члана 43. Члан 2. услуга и радова ("Службени гласник општине Рогатица" број: 5/09). Одлука ступа на снагу даном доношења. 26. Усваја се Стратешки план рада интерне ревизије за период 2011 .р. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у "Службеном гласнику општине Рогатица. 8/06.01.12. Број: 01-345-124/10 Начелник општине Рогатица.08.године интегрални је дио ове Одлуке. број: 49/04.2013. Начелник општине Рогатица. а у вези са чланом 40. 70/06.р. Члан 4. О ОДОБРЕЊУ НАБАВКЕ РАДОВА – САНАЦИЈА МАКАДАМСКОГ ПУТА ЧАДОВИНА . 11/09. Закона о локалној самoуправи ("Службени гласник РС". члана 4.санацију асфалтног пута Рогатица Козићи-Строиловина . брoj: 1/05.2013.2011. 12/09 и 60/10) и чланом 46 Правилника о јавним набавкама роба.000 КМ са ПДВ – ом. 42/05 и 118/05) и члана 43 Статута општине Рогатица ("Сл. интегрални је дио ове Одлуке. 42/05 и 118/05). Начелник општине Рогатица дана 12. Члан 3. 52/05.01.Број 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА Члан 1. План рада интерне ревизије корисника буџета општине Рогатица из члана 1. број: 49/04 ). број: 101/04. године. 19/05.01. Члан 2. по набавном захтјеву број: 01–345– 124/10 од 13. Процјењена вриједност набавке износи: 20. 7/08 и 9/09 ).ТРНОВО Члан 3.01. доноси: ОДЛУКУ Члан 3. број: 49/04. године. Уторак. Радомир Јовичић.2010. године. Одобрава се предузимање активности потребних за набавку радова . ______________________________________________ На основу члана 72. 92/05. 11/09. 10/07. број: 49/04 ).годинe. 8/06. Начелник општине Рогатица. Стратешки план рада интерне ревизије за период 2011 . Члан 2. године.Страна 22 . с. За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове и Комисија за јавне набавке. 42/05 и 118/05). Радомир Јовичић.2011.00 КМ са ПДВ – ом. Одобрава се предузимање активности потребних за набавку радова – санацију макадамског пута Чадовина . За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове и Комисија за јавне набавке. бр. Избор најповољнијег понуђача извршиће се у складу са одредбама Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у "Службеном гласнику општине Рогатица. 52/05.Трново. Правилника о јавним набавкама роба.

подносилац захтјева за набавку и Начелник општине. члана 4. д о н и о ј е OД Л У К У О ВИСИНИ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ ЗА ОТКУП ТЕНДЕРСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Број 1 - Страна 23 Члан 1.2011.1 m3 – поцинчани). Члан 2. године. Члан 2.500. 19/05.00 КМ без ПДВ – а. став 4. по набавном захтјеву Одјељења за општу управу. број: 49/04. Одобрава се предузимање активности потребних за јавну набавку робе – 20 контејнера (1. број: 101/04. Процјењена вриједност набавке износи: 11. 70/06. Избор најповољнијег понуђача извршиће се у складу са одредбама Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“. Одобрава се јавна набавка услуга Информисања (радио емитовања). 24/06. број: 01-021-3 од 16. 11/09. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске". Број: 01-022-2/11 Начелник општине Рогатица. с. Начелник општине Радомир Јовичић.р. 12/09 и 60/10) и чланом 46. број: 101/04. доноси: ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА . 7/08 и 9/09). год. број: 5/09) и члана 43. Начелник општине Рогатица. број: 49/04. 01. с.01.01. услуга и радова ("Службени гласник општине Рогатица". Члан 4. године. године. 19/05. Статута општине Рогатица ("Службени гласник Општине Рогатица". Радомир Јовичић. ______________________________________________ На основу члана 15. ЗЈН БиХ ("Службени гласник БиХ". 26. 26.2011. 8/06 и 11/09) и чланом 43. Члан 3. а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рогатица“. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА Одлука ступа на снагу даном доношења.р. 42/05 и 118/05).03. Процијењена вриједност набавке услуга износи 30.2011.р. 92/05.02.4044/11 од 11. Члан 3. Члан 3.ИНФОРМИСАЊА (РАДИО ЕМИТОВАЊА) Члан 1. 6/08. Начелник општине Рогатица. ____________________________________________ На основу члана 72. год. Статута општине Рогатица ("Службени гласник Општине Рогатица". године.Уторак.2009. услуга и радова ("Службени гласник општине Рогатица" број: 5/09). 42/05 и 118/05). број: 03/1. број: 49/04. дана 14.2011.00 КМ са ПДВ-ом мјесечно.2011.00 КМ по једној страници за стварне трошкове копирања и достављања документације добављачу. . број: 1/05. . Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о висини новчане накнаде за откуп тендерске документације. 52/05.02. 12/09 и 60/10). 52/05.800. год. Закона о јавним набавкама БиХ у износу од 1. Утврђује се висина новчане накнаде за откуп тендерске документације у складу са чланом 18. 10/07. Правилником о јавним набавкама и Тендерском документацијом. Поступак набавке: Конкурентски поступак без додатног објављивања у „Службеном гласнику Бих“.000.2011. по набавном захтјеву број: 03/1–370-3 од 26. Члан 2. Број: 01-370-3 Начелник општине Рогатица.01. Број: 01-345-124/10 Рогатица. доноси: ОДЛУКУ О ОДОБРЕЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБЕ – 20 КОНТЕЈНЕРА ( 1. 8/06. 01. а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Рогатица". 19/05. Правилника о јавним набавкама роба. број: 1/05. За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и Комисија за јавне набавке. године.00 КМ са ПДВ-ом на годишњем нивоу или 2. члана 1.2011. дана 26. 10/07. 6/08. 8/06. Одлука ступа на снагу даном доношења. број: 49/04 ). у складу са одредбама Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ". На основу члана 43.2011. ЗЈН БиХ ("Службени гласник БиХ". Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске". 52/05.01. Тачну висину новчане накнаде утврђују у сваком конкретном случају. 11/09. Начелник општине Рогатица.1 M3 – ПОЦИНЧАНИ ) Члан 1. 7/08 и 9/09). с. Набавка из претходног члана ове Одлуке провешће се у свему према поступку конкурентског захтјева без додатног објављивања у "Службеном гласнику БиХ". Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рогатица“. Правилника о јавним набавкама роба.02.09. Радомир Јовичић.

односно Програма рада Начелника општине Рогатица за 2012. Члан 4. да проведе процедуру израде Плана капиталних инвестиција општине Рогатица за период 2012. алинеја 3. члана 43. Члан 3.раст и развој дјеце и омладине. д онио је ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РОГАТИЦА ЗА 2012.да постоји свјетска федерација.основан матични спортски савез Републике Српске. годину. Категоризацијом спортова обухваћени су спортови чије су свјетске федерације. спортова са номенклатуром спортских грана и грана спорта у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 74/09). Члан 2. с.психолошки.моторички развој.број активних чланова и . број: 101/04. ______________________________________________ Сходно члану 43. и мишљења Савјета за културу и спорт. 5. алинеја 3. Начелник општине Рогатица. члана 5. Финансијска самосталност спорта у свијету и у Републици Српској.2011. Радомир Јовичић. За њено извршење задужује се Одјељење за општу управу и Комисија за јавне набавке Општине Рогатица. Друштвени значај: .2011. ______________________________________________ На основу члана 20. обезбјеђена су у буџету Општине Рогатица за 2011. ове Одлуке. 4.02.број клубова. Задужује се Комисија за планирање капиталних инвестиција Општине Рогатица.2016. годину. Закона о спорту („Службени гласник Републике Српске“.03. Број: 01-404-4/11 Начелник општине Рогатица. број 101/04. Статута општине Рогатица ("Службени гласник општине Рогатица". 3. . и 118/05).Страна 24 . год. као и други спортови у складу са номенклатуром спортских грана и грана спорта. Одлука ступа на снагу даном доношења. 7/08 и 9/09). Утицај спорта на учеснике: . .међународни успјеси. или Генералне асоцијације интернационалних спортских федерација (ГАИСФ).р. утврђени Правилником о категоризацији спортова са номенклатуром спортских грана и грана спорта у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“. Овим правилником прописује се категоризација спортова и спортских организација у општини Рогатица. година и достави га Скупштини општине на усвајање. Атрактивност спорта у свијету и Републици Српској и утицај на рекламирање и спонзорисање. 01. д о н о с и ПРАВИЛНИК О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТОВА И СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОПШТИНИ РОГАТИЦА Члан 1. . број 4/02. Национална традиција: .систем такмичења (од најнижег нивоа до свјетског такмичења). Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“. 7. Радомир Јовичић. с.Број 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА Средства за набавку из члана 1. Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине Рогатица". 14. . 42/05. 17. члану 43. годину. 73/08 и 102/08) . 10/07. . . 6/08.континуирана организација спорта. број: 1/05. став 1. Задужује се Колегиј Административне службе општине Рогатица.2011. Традиција у свијету: . 42/05 и 118/05). број 74/09) а који су заступљени у општини Рогатица у вријеме доношења овог правилника. Члан 2. год. ГОДИНУ Члан 1. а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Рогатица". односно Програм рада Начелника општине за 2012.регионална организација. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске". став 1. приступа се изради Плана развоја. да изради Нацрт плана развоја општине Рогатица. . Овом Одлуком.р. .заступљеност спорта у свијету.02.систем такмичења (од најнижег нивоа до свјетског такмичења). Правилника о категоризацији Уторак. 6. Начелник општине Рогатица.број земаља чланица и . . 66/03. . Категоризација спортова врши се на основу сљедећих критерија: 1. Члан 3. Број: 01-022-5 Начелник општине Рогатица. 2. односно асоцијације чланови Међународног олимпијског комитета (ИОС). Члан 5. Медијска заступљеност и популарност спорта.

а посебно младих људи у спорт.02. II ГРУПА 1.Кошаркашки клуб „Младост“. сврставају се у четири категорије и то: I категорија Фудбал Кошарка Одбојка Рукомет II категорија Карате Шах Стони тенис Атлетика III категорија Стрељаштво Планинарство IV категорија Риболов Члан 5. 2. удружених у Спортско друштво „Младост“ Рогатица.р. 2. Члан 6. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Рогатица. На основу критерија из члана 3. 4.2011. овог правилника. Правилника о категоризацији спортова и спортских организација у општини Рогатица. укључени у Спортско друштво „Младост“ Рогатица. Спортски клубови. овог правилника су: 1. сврставају се у четврту групу спортова.здравствени и . На основу критерија из члана 3. 2. III ГРУПА 1. риболовачко Члан 8. Страна 25 ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈИМА ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА Фудбалски клуб „Младост“ . 2. Број 1 - друштво „Берег“ Критерији за расподјелу средстава из члана 1. донијети Годишњи план расподјеле средстава спортским клубовима.материјалне могућности и трошкови редовних активности и . године. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“. Стрељачки клуб Рогатица и Планинарско друштво „Сјемећ“. 3. постизању бољих спортских резултата и афирмацији спорта и општине Рогатица.“. Спортски клубови који нису обухваћени овом категоризацијом. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА .систем такмичења. Овим правилником утврђују се критерији за расподјелу средстава из буџета општине Рогатица намјењених за рад и спортске активности спортских клубова. спортски клубови се разврставају у четири групе и то: I ГРУПА 1. Број: 01-022-4/2011 Начелник општине Рогатица. ______________________________________________ На основу члана 16. Начелник општине ће почетком сваке календарске године. 42/05 и 118/05). Члан 4. 3. 66/03. Стонотениски клуб „Младост“ Атлетски клуб „Рогатица“ IV ГРУПА 1.социјални.Уторак. спортови заступљени у општини Рогатица. Члан 7 У складу са категоријама спортских организација прописаним у члану 6. Члан 9. а најкасније у року од 30 дана од дана усвајања буџета општине за текућу годину. Спортско Рогатица. Закона о спорту ( „Службени гласник Републике Српске“.2011. Ранг клуба утврђен у члану 6. год.могућност масовног укључивања у спорт. Остварени резултати . Категоризација спортова има за циљ стварање услова за бржи развој оних спортова који имају могућност да допринесу интензивнијем учешћу грађана. Шаховски клуб „Горски“. Начелник општине Рогатица д о н о с и Члан 2. . овог правилника. . Нивои такмичења у спортској грани којој клуб припада. број 4/02. Приступачност спорта: .васпитни 1.организациони захтјеви. број 101/04.03. су носиоци активности за реализацију циљева утврђених у члану 5. Карате клуб „Младост“. уз претходно прибављено мишљење Савјета за културу и спорт. 4. овог правилника. а буду формирани након доношења овог правилника . Одбојкашки клуб „Младост“ и Рукометни клуб „Рогатица“. с. 08. 3. критеријима за расподјелу средстава спортским клубовима утврђеним Правилником о критеријима за расподјелу средстава спортским клубовима и програма рада и финансијских планова клубова. Радомир Јовичић. 01. . . члана 43.једноставност правила. 73/08 и 102/08). овог правилника. Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о категоризацији спортова у општини Рогатица из 2005. Члан 1.

Члан 5. Члан 4.2. Начелник општине Рогатица. Радомир Јовичић. спортисти који су чланови спортског клуба који је удружен у Спортско друштво „Младост“ Рогатица. 54. пионири. Коришћење и одржавање спортских објеката .талентовани и перспективни спортисти са подручја општине Рогатица. 10/07. .број селекција ( сениори. 42/05 и 118/05) и члана 43. Правилником о стипендирању талентованих спортиста општине Рогатица ( у даљем тексту: Правилник) прописују се услови. Број: 01-022-3/2011 Начелник општине Рогатица. с. 28. односно академску годину и то за 10 мјесеци у години о чему се између стипендитора и стипендисте закључује уговор којим се регулишу права и обавезе даваоца и корисника стипендије. 7/08 и 9/09). алинеја 5. Исплата стипендије врши се путем текућег рачуна.02. начин. Поступак расписивања конкурса и избор корисника стипендије провешће Комисија за стипендирање студената општине Рогатица. Начелник општине својим закључком одређује број и висину стипендија.2011.Број 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА . Начелник општине ће почетком сваке године утврдити План расподјеле средстава спортским клубовима. 01.р.03. став 1. број: 74/08) и члана 5. Број:01-022-1/11 Начелник општине Рогатица.1. . број 101/04. Члан 6. и који активно испуњавају обавезе према клубу и . ("Службени гласник Републике Српске" број: 101/04. .2011.. . јуниори.у властитој режији . год.спортисти који нису старији од 25 година. предтакмичари – школа спорта) и Основни трошкови такмичења. Уторак.. критеријуми и поступак за додјелу стипендија талентованим спортистима – ученицима и студентима општине Рогатица. 5. год. године. Средства за стипендије обезбјеђују се у буџету општине Рогатица. број: 19/05). Правилника о упису ученика у први разред ("Службени гласник Републике Српске". Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“. Статута општине Рогатица („Службени гласник општине Рогатица“. . Спортски клубови су обавезни.Премијер лига БиХ. Право на додјелу стипендија имају: спортисти који имају пребивалиште на подручју општине Рогатица . по процедури предвиђеној Правилником о стипендирању студената општине Рогатица а према критеријима предвиђеним овим правилником. кадети. Члан 3 У циљу реализације активности из Програма развоја спорта општине Рогатица за период 2010-2014.102011. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Рогатица“. Закона о основном образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске".р.спортисти који редовно похађају школу или факултет и који се залажу на свом стручном усавршавању. и . са циљем побољшања њиховог материјалног положаја у току школовања. д о н о с и ПРАВИЛНИК О СТИПЕНДИРАЊУ ТАЛЕНТОВАНИХ СПОРТИСТА ОПШТИНЕ РОГАТИЦА Члан 1. Стипендије се додјељују за једну школску. Члан 2. Начелник општине Рогатица. д о н о с и Р Ј Е Ш Е Њ Е О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УПИС ДЈЕЦЕ . . 08.закуп Стручни рад и масовност у спорту број стручних тренера. година.Турнирски систем такмичења. по истеку сваке године. став 5. број 1/05. Правилника о категоризацији спортова и спортских организација у општини Рогатица и критеријима из члана 2.02.2011. овог правилника. ______________________________________________ На основу члана 43. Радомир Јовичић. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Рогатица“. на име ученика односно студента. 6. Члан 3. с. доставити извјештаје о намјенском коришћењу средстава. лига РС. Члан 4. а у складу са процедуром предвиђеном у члану 7. 6/08. 10. лига РС и др. _____________________________________________ На основу члана 43. .спортисти који имају препоруку матичног клуба са образложеним досадашњим спортским достигнућима . 42/05 и 118/05) и члана.број чланова.Страна 26 4. Закона о локалној самоуправи.

психолог школе. 10/07. у висини стипендије која се додјељује студентима Општине Рогатица. 42/05 и 118/05) и члана 43. 21. Јанковић Миленко. санација. како слиједи: 1. Рјешење ступа на снагу даном доношења.Процедуру додјеле стипендије. члана 43. годину. 7/08 и 9/09). 6/08. III Канцеларија се уступа уз накнаду. за школску 2011/2012 годину. год. 3. разматрајући захтјев Спортског друштва "Младост" Рогатица. Број: 01-610-3/11 Начелник општине Рогатица.У циљу подршке и стимулисања талентованих спортиста одобрава се једна спортске стипендија у 2011. водни објекти.Закључак ступа на снагу даном доношења. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" број: 101/04. 2. а налази се у улици Боричкој б. у Рогатици. 6/08.-2014. год. 6/08.2010. Правилника о јавним набавкама роба. а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рогатица“. години. рачунарска опрема и материјали и телекомуникациона опрема. 5.01. Формира се Комисија за упис дјеце у I разред Oсновне школе "Cвети Сава" Рогатица.Бијељнић Свјетлана. године. д о н и о ј е З А К Љ У Ч А К О ДОДЈЕЛИ КАНЦЕЛАРИЈЕ НА КОРИШТЕЊЕ I Спортском друштву "Младост" Рогатица. -Мирић Бојана. у складу са Правилником. додјељује се на кориштење једна канцеларија у приземљу бивше управне зграде "Ротекс"-а.02. Комисија ће у складу са одредбама Закона о основном образовању и васпитању извршити упис дјеце у I разред основне школе. 01. реконструкција и изградња путних комуникација и објеката.Рјешење ступа на снагу даном доношења. грађевински и електроенергетски објекти. 2. Слободан. 4. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" број: 101/04.2011. Број: 01-613-13/11 Начелник општине Рогатица. год. ______________________________________________ На основу члана 43. године.Чаркић Зденка. 3. 10/07. а објавиће се у у "Службеном гласнику општине Рогатица".2011. 3. Радомир Јовичић. у школску 2011/2012. остала опрема за потребе Административне службе. улаз директно са јужне стране. с. Начелник општине Рогатица. ______________________________________________ На основу члана 43. Статута општине Рогатица („Службени гласник општине Рогатица“ број 1/05. -Планинчић др. 10/07. професор разредне наставе. 2. 42/05 и 118/05). Начелник Општине Рогатица. године.03. љекар. и Програма развоја спорта општине Рогатица за период 2010. педагог школе.Задатак именованих и задужених лица је да да по извршеној испоруци производа или услуга или завршених радова обаве верификацију квалитета радова.2011. 7/08 и 9/09). д о н о с и РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЛИЦА ЗАДУЖЕНИХ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈУ КВАЛИТЕТА НАБАВЉЕНИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА И ИЗВРШЕНИХ РАДОВА 1. Начелник општине Рогатица.р. 3. -Ђерић Драгана. услуга и радова ("Службени гласник општине Рогатица". у саставу: -Павловић Сњежана. Статута општине Рогатица.р. спровешће Комисија за стипендирање студената општине Рогатица. с.б.2011. Радомир Јовичић.01. број: 5/09).Именују се лица задужена за верификацију квалитета набављених производа и услуга и извршених радова. ______________________________________________ На основу члана 43.2011.р. а објавиће се у "Службеном гласнику општине Рогатица". 7/08 и 9/09) и члана 40.02. 2. Радомир Јовичић. број: 02/1-013-18-3/10 од 29. II Спортском друштву "Младост" Рогатица канцеларија се уступа на кориштење почев од 01. дана 04. Јовичић Дарјана. 25. 10. Статута општине Рогатица ("Службени гласник општине Рогатица" број: 1/05. д о н оси ЗАКЉУЧАК О ДОДЈЕЛИ СПОРСТКЕ СТИПЕНДИЈЕ 1. с.12. ("Службени гласник општине Рогатица" број: 1/05.године. донешеног на сједници Скупштине општине Рогатица.2011.01. IV . СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА У I РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 1.Уторак. О обављеној верификацији квалитета именовано лице саставља записник који доставља организационој јединици задуженој за реализацију набавног захтјева. Број: 01-111-2/11 Начелник општине Број 1 - Страна 27 Рогатица. Самарџић Миленка.

2011. Број: 01-374-1/11 Начелник општине Рогатица. с.р. Статута општине Рогатица ("Службени гласник општине Рогатица". Начелник општине Рогатица. 3. Закључак ступа на снагу даном доношења. год.р. 10/07.Број 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА Спортско друштво користиће канцеларију за обављање редовне дјелатности. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске". Гориво ће се преузимати код " Петрол" А. 7/08 и 9/09).Одсјек Фоча од 21.2011. Бања Лука. 7/08 и 9/09). д о н о с и ЗАК Љ У Ч А К VII Начелник општине Рогатица и представник Спортског друштвa "Младост" Рогатица сачиниће Уговор о коришћењу пословних просторија. Радомир Јовичић. године. а поводом Дана возача. за обављање редовних послова и задатака из своје надлежности на подручју општине Рогатица.р. без могућности уступања трећим лицима.01. 7/08 и 9/09). примјењиваће се од 01. 3. број: 1/05.Д. број: 01-374-13 од 22. Статута општине Рогатица ("Службени гласник општине Рогатица". 2. распоређеним на пословима возача у Административној служби општине Рогатица. с.01. Владиславу Бајкићу и Јадранку Ујићу.годину.Страна 28 . Радомир Јовичић.01. издаваће за сваки мјесец потврду о преузимању горива. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске.Д. 2. 01. Број: 01-22-3/11 Начелник општине Рогатица. V Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуналне послове сачиниће записник о примопредаји и затеченом стању кацеларије. 6/08. Гориво ће се преузимати код " Петрол" А. Закључак ступа на снагу даном доношења. Бензинска станица Рогатица. 42/05 и 118/05) и члана 43. по 100. 10. ______________________________________________ На основу члана 43.01. број: 101/04. . одобрава се мјесечно 30 литара дизел-горива за 2011. Статута општине Рогатица ("Службени гласник општине Рогатица". број: 1/05. VIII Ступањем на снагу овог закључка престаје да важи Закључак о додјели канцеларије на коришћење. број: 1/05. а објавиће се у "Службеном гласнику општине Рогатица". д о н ио је З А К Љ У Ч А К О ИСПЛАТИ СРЕДСТАВА НА ИМЕ ПОКЛОНА 1. поводом Дана возача одобрава се. а по захтјеву Полицијске станице Рогатица. Бања Лука. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске". Бензинска станица Рогатица. али корисник не може вршити улагања у адаптацију за што би тражио накнаду од општине Рогатица. број: 101/04. Полицијској станици Рогатица.10/07. издаваће за сваки мјесец потврду о преузимању горива. Начелник општине Рогатица. с. 04. примјењиваће се од 01. Број: 01-07-2/11 Начелник општине Рогатица.2011. за успјешно обављање редовних послова и задатака и пружање асистениције општинским инспекторима при извршавању њихових послова и задатака. Рајку Мотики.године. а по захтјеву Министарства за избјеглице и расељена лица РС .годину.2011. ______________________________________________ На основу члана 43. Радомир Јовичић. 42/05 и 118/05).оо КМ. број: 101/04. Начелник општине Рогатица.01. О ОДОБРАВАЊУ ГОРИВА МИНИСТАРСТВУ ЗА ИЗБЈЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА РС . Министарству за избјеглице и расељена лица РС . VI Уколико власник канцеларије искаже потребу за враћањем канцеларије.2008. IX Закључак ступа на снагу даном доношења. на име поклона.2011. члана 43. Уторак.Одсјек Фоча.09.10/07. а корисник је дужан чувати канцеларију и вратити је власнику у стању не лошијем од затеченог.2011.2011. одобрaва се мјесечно 80 литара дизел-горива за 2011. 42/05 и 118/05) и члана 43. 25. ______________________________________________ На основу члана 43.године и објавиће се у " Службеном гласнику општине Рогатица".01.ОДСЈЕК ФОЧА 1.03. д о н о с и ЗАКЉУЧАК О ОДОБРАВАЊУ ГОРИВА ПОЛИЦИЈСКОЈ СТАНИЦИ РОГАТИЦА 1. год.године и објавиће се у " Службеном гласнику општине Рогатица". Одјељење за финансије Општине Рогатица. год. Начелник општине Рогатица. 6/08. 6/08. о томе ће обавјестити корисника и оставити му рок од 30 дана за који сматра да је довољан за пресељење у друге просторије.

10/07. д о н и о ј е З А К Љ У Ч А К Број 1 - Страна 29 скупштине и стручном савјетнику за правне послове и управљање људским ресурсима. Број: 01-532-3 Начелник општине Рогатица. 6/08.03. 42/05 и 118/05) и члана 43. број: 101/04.2011. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске".02. број: 101/04. и члана 44. године исплатиће се у висини плате исплаћене у мјесецу децембру 2010. Начелник општине Рогатица. год. разматрајући захтјев Општинске борачке организације Рогатица. Радомир Јовичић. број: 1/05. број: 101/04. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске". Радомир Јовичић. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске". Овај Закључак ступа на снагу даном доношења. 21. 01. Закључак ступа снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику општине Рогатица". год. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске". год. 7/08 и 9/09) Начелник општине Рогатица. Одобрена средства исплатиће се из буџета општине са позиције .помоћ невладиним организацијама и удружењима грађана. 7/08 и 9/09).2011. које по расписаном огласу невладине организације и удружења грађана кандидују Општини Рогатица.2011. Начелник општине Рогатица.02. Статута општине Рогатица ("Службени гласник општине Рогатица". године. Одобрена средства биће уплаћена именованим на текуће рачуне. ______________________________________________ На основу члана 43. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА 2. Статута општине Рогатица ("Службени гласник општине Рогатица". 7/08 и 9/09). дана 08. 2. одобрава се 520. одобрава се 450. 6/08. За реализацију закључка задужује се Одјељење за финансије. 10/07.01. наставља се исплаћивати у 2011. начелнику општине. броj 1/05. приликом обрачуна плате за фебруар 2011. Радомир Јовичић. 3. 28.Уторак.Накнада која је утврђена Одлуком о успостави Колегија Административне службе Општине Рогатица и припада начелницима одјељења. 10/07. број: 1/05. ______________________________________________ На основу члана 43. до измјена и допуна Појединачног колективног уговора за запослене у Административној служби Општине Рогатица. Број: 01-131-5/11 Начелник општине Рогатица.02. Корекција плата у складу са Одлуком о смањењу плата функционерима за 2011. секретару 1. дана 23. години у номиналном износу који је исплаћиван у 2010. 2. замјенику начелника и предсједнику Скупштине општине Рогатица. године.р.р. ______________________________________________ На основу члана 43. с. а објавиће се у "Службеном гласнику општине Рогатица". Закључак ступа на снагу даном доношења. 6/08. с. 6/08.00 КМ на име рефундације .2011. год. број: 101/04. 7/08 и 9/09).2011. Закључак ступа на снагу даном доношења. 2. годину извршиће се у марту 2011. 4.р. Број: 01-022-12/07 Начелник општине Рогатица. Статута општине Рогатица ("Службени гласник општине Рогатица". години. Начелник општине Рогатица. ______________________________________________ На основу члана 43. 10/07. Функционерима органа Општине Рогатица. с. Међуопштинској организацији слијепих Вишеград. 42/05 и 118/05) и члана 43. Статута Општине Рогатица ("Службени гласник општине Рогатица". д о н и о ј е З А К Љ У Ч А К О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 1. 3. Радомир Јовичић. а објавиће се у "Службеном гласнику општине Рогатица". плата за мјесец јануар 2011. разматрајући захтјев Међуопштинске организације слијепих Вишеград за додјелу средстава за рефундацију трошкова куповине два сата слијепим лицима са подручја општине Рогатица. године.02. 42/05 и 118/05) и члана 43. д о н о с и ЗАКЉУЧАК О НАСТАВКУ ИСПЛАТЕ НАКНАДЕ ПО ОДЛУЦИ О УСПОСТАВИ КОЛЕГИЈА АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ РОГАТИЦА 1.02. д о н и о ј е ЗАКЉУЧАК О ИСПЛАТИ ПЛАТА ФУНКЦИОНЕРИМА ОРГАНА ОПШТИНЕ РОГАТИЦА О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 1. с.2011. а објавиће се у "Службеном гласнику општине Рогатица" Број: 01-134-11/11 Начелник општине Рогатица.Општинској борачкој организациј Рогатица.2011. 08. 42/05 и 118/05) и члана 43. број: 1/05.00 КМ као дио средстава по основу пројекта . 3. 18.помоћ невладиним организацијама и удружењима грађана.р.

1. др. ______________________________________________ На основу члана 43. 6/08. Средства ће бити дозначена на жиро рачун по иснтрукцији аутора књиге.43 КМ. број: 101/04. годину . Одобрава се 300.години износи 1. а објавиће се у "Службеном гласнику општине Рогатица". које по расписаном огласу невладине организације и удружења грађана кандидују Општини Рогатица.Помоћ удружењима грађана и невладиним организацијама. на жиро-рачун број: 562-006-00002569-60. 3. а објавиће се у "Службеном гласнику општине Рогатица". 04. 42/05 и 118/05) и члана 43. групе аутора на челу са проф. с. Начелник општине Рогатица.02.2011.за остале сврхе утврђене овим програмом. 42/05 и 118/05) и члана 43. Одобрена средства исплатиће се сиз Буџета општине за 2011.помоћ невладиним организацијама и удружењима грађана. Просјечна мјесечна нето плата запослених у општини Рогатица исплаћена у 2010.р.00 КМ као дио средстава по основу пројекта .158. ______________________________________________ . год. годину са позиције . дана 04. Одобрена средства исплатиће се из буџета општине са позиције . 2. Број: 01-053-3 Начелник општине Рогатица.2011. разматрајући захтјев Општинске борачке организације Рогатица. Радомир Јовичић. Наталијом Дозет. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске". број: 101/04. 7/08 и 9/09). Број: 03/4-131-1/1 Начелник Одјељења за финанс.03. број: 1/05. 3. Закључак ступа на снагу даном доношења. 3. ______________________________________________ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Сходно одредбама члана 76. 45 КМ.години износи 1. Статута општине Рогатица ("Службени гласник општине Рогатица".02.02.кајмак". Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“. број: 101/04. дана 25.2011. с. Начелник општине Рогатица. с. 42/05 и 118/05).Страна 30 . 25.Просјечна мјесечна бруто плата запослених у општини Рогатица исплаћена у 2010. 6/08.помоћ невладиним организацијама и удружењима грађана. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске".62 КМ. Закључак ступа на снагу даном доношења. Ћаћић Остоји и Пухалац Милијани. Средства ће бити исплаћена из Програма коришћења средстава уплаћених по основу накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2011. са подручја општине Рогатица. 10/07. год. Радомир Јовичић.р. 2. год.Број 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА трошкова куповине два сата слијепим лицима.03.2011.години износи 769.308.години износи 865. Статута општине Рогатица ("Службени гласник општине Рогатица". Радомир Јовичић.2011. д о н и о ј е З А К Љ У Ч А К О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 1. Број: 01-532-20 Начелник општине Рогатица. 41 КМ.2011.02. 23. Просјечна мјесечна нето плата запослених у Административној служби општине Рогатица исплаћена у 2010. 7/08 и 9/09). а објавиће се у "Службеном гласнику општине Рогатица".р. 2. Број: 01-532-125/10 Начелник општине Рогатица. број: 1/05. 4. Горан Мандић. 4. Рогатица. 02. одобрава се 200. ______________________________________________ На основу члана 43. 3.р. Просјечна мјесечна бруто плата запослених у Административној служби општине Рогатица исплаћена у 2010. год. 2. 01. Општинској борачкој организациј Рогатица.2011. Начелник општинеОдјељење за финансије Административне службе општине Рогатица издаје С А О П Ш Т Е Њ Е 1. с.00 КМ за објављивање стручне књиге "Романијски скоруп . 10/07. Закључак ступа на снагу даном доношења. д о н и о је З А К Љ У Ч А К О ИСПЛАТИ НОВЧАННИХ СРЕДСТАВА Уторак.03.

.................Уторак................. годину .................................... Закључак .......................... НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 22.. Закључак ......................... 12........................................................ 11...............................Правилник о критеријима за расподјелу средстава спортским клубовима .... 8................................ 23.............................................. Програм коришћења средстава од водних накнада у 2011........................ 21 21. 24................................................Одлука о приједлогу уписних подручја за основну школу на подручју општине Рогатица ........................................................................... 20..............................Одлука о усвајању Приједлога Буџета општине Рогатица за 2011.......... 25. 20......... 25..... годину ............................... 14... Одлука о усклађивању оснивачког акта јавне здравствене установе дома здравља „Рогатица“ Рогатица . 35..................... годину ...............................Одлука о грађевинском земљишту на подручју општине Рогатица ...... 29..................... Одлука о усвајању Нацрта буџета општине Рогатица за 2011...........03..... 19................ Одлука о усвајању Стратешког плана рада интерне ревизије ................ 14....................................Закључак ....................................................................................................... 6.. 4........... Закључак ..................... 28....Програм коришћења средстава уплаћених по основу накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2011........................................ години ..................... Закључак ....... Одлука о усвајању Плана рада интерне ревизије ............................. 7................................................. ..................... 15.......................... 19.. заштите................................................................ 24....................... 17.......................... 13.... Одлука о усвајању средњорочног програма одржавања............................. Закључак ............. годину ... години ....... 19..... 18... 34... 18..................... 1....................................... године ......... 23....... 17......................... Одлука о смањењу плата општинским функционерима у 2011......................... 18........... 16...... Одлука о висини новчане накнаде за откуп тендерске документације ....................1 m3 – поцинчани) ...................................................................................................... 14...........Правилник о категоризацији спортова и спортских организација у општини Рогатица ....................... 15..... 22.................. Закључак ...... 21....................................... Закључак ........................ 33.................... 22........ Одлука о приступању јавној набавци услуга............... 3.................. 21..................... Закључак ......................Одлука о изради Плана развоја општине Рогатица за 2012.......... 23..................................................................... Одлука о одобрењу јавне набавке робе – 20 контејнера ( 1.................................... СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА Број 1 -Страна 31 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 1............. 12......................... 22..................................... 20................................... 17......... за период од 2011......Закључак ......Одлука о одобрењу набавке радова – Санација макадамског пута Чадовина – Трново .......................... 5........2011............................. 17................................................. 16.................................................. 27........................................................................................... до 2015........ 11........................ 26......Одлука о одобрењу набавке радова – Санација асфалтног пута Рогатица – Козићи – Строиловина – Шљедовићи .............. 9.......Одлука о усвајању Приједлога ребаланса буџета општине Рогатица за 2010....................... 2.................... 10................................ 31............................................... 24................. годину .................................................... реконструкције и изградње локалних путева и улица у насељу на подручју општине Рогатица............................................................................. 18......................... 23. 15............................................................. 19....... Закључак ..........Информисања (радио емитовања) .......... 30............................................... 20................................ 19.. Одлука о усвајању Нацрта ребаланса буџета општине Рогатица за 2010... годину ................. Одлука о мртвозорницима ........ 21...........Одлука о приједлогу просторног распореда за основну школу на подручју општине Рогатица .................................................................................. 11............. 32............................ години ............... 01..................Програм коришћења средстава од накнада по основу продаје шумских дрвних сортимената у 2011......

30.......... 36...... 48................................................................ 28................................ Закључак о наставку исплате накнаде по Одлуци о успостави Колегија Административне службе општине Рогатица .... и skupstinaopstine.............Закључак о исплати новчане помоћи .............................. Саопштење ........... 40......................rogatica@gmail.......... 38................. 29................2011...com Службени гласник општине Рогатица основан је Одлуком Скупштине општине Рогатица број: 01/2-022-16/05 од 25............... 45..Страна 32...............................net......... 43......... службеник за информисање...................... 30...................Закључак о одобравању горива Полицијској станици Рогатица ............................................ 26..................... уредник Валентина Лакић..................................... факс: 058/420-722 и 058/420-531........... 49............ 27.................... 42....Одсјек Фоча ...... 29.......... 39.......Закључак о исплати средстава на име поклона ................... .......... 37.............................Рјешење о формирању Комисије за упис дјеце у I разред основне школе ............................године („Службене новине града Источно Сарајево“... 01.......................................... 47....... Закључак о додјели спорстке стипендије ............... Оснивач и издавач: Скупштина општине Рогатица.................... 28................... Закључак о исплати новчане помоћи ..... 27............................ 29............ Закључак о одобравању горива Министарству за избјеглице и расељена лица РС ............................................03....................... 30... ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 46...Број 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА Уторак.... Главни и одговорни уредник Љубиша Томић ... .......... 29..................... e-mail: so_rog@teol. 27.маја 2005....Закључак о исплати новчанних средстава ...... Телефон: 058/416-154 и 058/415-406. број:6/05). 26............................Закључак о исплати плата функционерима органа Општине Рогатица ................................................... Закључак о исплати новчане помоћи ..Рјешење о именовању лица задужених за верификацију квалитета набављених производа и услуга и извршених радова ........................................... 41..................... 44.......секретар Скупштине општине Рогатица................ 46............................................. 28.................... Правилник о стипендирању талентованих спортиста општине Рогатица ....... 29..................................................................Закључак о додјели канцеларије на кориштење .........................