J.U. UNIVERZITET U TUZLI FAKULTET ELEKTROTEHNIKE ODSJEK: KOMUNIKACIJE ŠKOLSKA GODINA: 2010./2011.

MODELOVANJE I SIMULACIJA TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA

„KOMPAKTNI VERILOG-A MODEL FOTODIODE SA PN SPOJEM“

Tuzla, februar 2011.

BAJRIĆ AHMET III–13/07

to je veoma važno za dalji razvoj open source softverskih alata ovog tipa.2398𝑒5 . MODELIRANI EFEKTI PN JUNCTION FOTODIODE QUCS on junction model fotodiode uključuje sljedeća svojstva: • • • • • Karakteristika fotostruje diode kao funkcija snage svjetlosti DC i-v karakteristika diode Kapacitivnost diode ovisna o prednaponu (bias) Šentni otpor diode (shunt resistance) Šum uređaja (termalni. Rad također uvodi koncept svjetlosne sabirnice (light bus) i pokazuje kako se svjetlosni putevi (svjetlovodi) mogu dodati QUCS šemama. Ekvivalentno kolo prikazano na slici 1 (c) predstavlja kompletan model fotodiode u koji su uključeni i izvori termalnog (thermal noise – nastaje kao posljedica termičkog kretanja nosioca naboja unutar promjene struje ili napona). Sačmeni šum (shot noise) nastaje kao posljedica proticanja struje kroz diode ili tranzistore. Model fotodiode je prvi u nizu planiranih verilog-a kompaktnih modela za optoelektroničke uređaje. sačmenog šuma i šuma treperenja. Ovaj rad predstavlja strukturu i fizičke detalje QUCS implementacije pn junction modela fotodiode. Fotostruja Ilight se određuje relacijom: 𝐼𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 = 𝑆𝑣𝑗𝑒𝑡𝑙𝑜𝑠𝑡 ∙ 𝑂𝑑𝑧𝑖𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡 gdje Svjetlost predstavlja snagu optičkog signala u vatima [W]. sačmeni i šum treperenja) QUCS PN JUNCTION MODEL FOTODIODE Šematski simbol i ekvivalentno električno kolo fotodiode su dati na slici 1. a određen je srednjom kvadratnom vrijednošću šuma proporcionalnoj širini frekvencijskog područja. Priloženi su i određeni primjeri koji će pokazati performanse modelirane fotodiode. Naponski kontrolisan strujni izvor modelira fotostruju diode. Kako raste važnost ovih uređaja. Šum sačme se opisuje kao fluktuacija iznosa struje. Dobitak (gain) kontrolisanog izvora je postavljeno kao odzivnost (responsivity) fotodiode. Prolazak elektrona ili šupljina preko pn-barijere smatran je potpuno slučajnim događajem. što možemo vidjeti u činjenici da su prisutni u sve većem broju elektroničkih sistema. U ovom modelu DC osobine i kapacitivnost fotodiode predstavljene su poluprovodničkom diodom sa paralelnom šentnom otpornošću Rsh. koja protiče kroz pn spoj sastoji se od velikog broja haotično raspoređenih impulsa. Odzivnost se može izraziti i preko kvantne efikasnosti fotodiode korištenjem izraza: 𝑂𝑑𝑧𝑖𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡 = 𝑄𝐸 ∙ 𝑞 ∙ 𝜆 𝑄𝐸𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡 ∙ 𝜆 = ℎ ∙ 𝑐 1. Jedna interesantna i neobična odlika modela šuma QUCS fotodiode jeste uzimanje u obzir kvantnog sačmenog šuma. Glavni otpor uređaja dat je u vidu serijskog otpora Rseries_area.UVOD Optoelektronički uređaji tek postaju dio QUCS programskog paketa. modeliranog strujnim izvorom šuma Ilight. a Odzivnost spektralnu odzivnost u [A/W]. Istosmjerna struja.

iako predstavljaju iznos snage. h je Planck-ova konstanta. QUCS model fotodiode sa pn spojem: (a) šematski simbol. (c) potpuno. Ovo je urađeno radi lakše identifikacije optičkih prijenosnih puteva. λ talasna duzina svjetla u [nm]. uključujući šum . a QEPercent kvantna efikasnost u procentima. U QUCS simulacijama optički signali se modeliraju kao iznosi napona izraženi realnim brojevima. (b) kolo osnovnog modela. c brzina svjetlosti u vakuumu. ekvivalentno kolo. Na slici 1 put optičkog signala prikazan je zelenom linijom spojenom na bočnu stranu stranu fotodiode.gdje je QE kvantna efikasnost fotodiode. i na šemama su prikazani zelenim prijenosnim linijama. Slika 1. dok su plavim prijenosnim linijama označene žice karakteristične za konvencionalne strujne i naponske signale.

PARAMETRI FOTODIODE PRIMJERI ELEKTRIČNIH KOLA SA FOTODIODOM Primjer 1 .

Slika 2. Osnovno kolo za simuliranje izlazne struje fotodiode u funkciji jačine ulazne svjetlosti i primijenjenog DC prednapona Primjer 2 .

Slika 3. Komparator svjetlosnih impulsa sa dvije fotodiode i logaritamskim pojačavačem .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful