Original Filipino

English Version

Tano
Verse 1: May isang magsasaka, Tano ang pangalan Lupa n’yang sinasaka’y tanging kayamanan Minsa’y nagkasakit, kaisa-isang anak Naubos ang konting pera’y di pa rin lumalakas Verse 2: Sa asendero ay nangutang, isandaang piso lang Ngunit ito’y madodoble, sa anihan babayaran At kapag pumalya, madodoble na naman Madodoble ng madodoble hangga’t di mabayaran

Tano
Verse 1: Once there was a peasant, Tano was his name The land he was tilling was his only wealth One day his only daughter, got sick and was bed ridden Tano did all what he can, ‘till his savings drained Verse 2: He borrowed money from a landlord, just a hundred pesos He should pay it in harvest season twice what he had loaned If he failed to pay, again it will be doubled It will be doubled again and again ‘til not paid in full

Refrain 1: Tano, Tano, sa gipit mong kalagayan Tano, Tano, anong kasasapitan? Verse 3: Lumipas ang mga anihang sinalanta ng bagyong nagsidaan Ang pobreng si Tano’y nabaon sa utang Hanggang ang lupa niya ang naging kabayaran May utang pa si Tano’t nakikisaka na lang Verse 4: Ilan ang tulad ni tanong pinahihirapan Sila’y marami pa ngayon doon sa kanayunan Ngunit ito si Tano ay biglang naglaho Nang siya’y makita, doon sa kabundukan (instrumental) Bridge: Ngunit itong si Tano ay biglang naglaho Nang siya’y makita, doon sa kabundukan Kasama ng sandatahan Siya’y naging mandirigma ng bayang lumalaban Refrain 2: Ngayon ay lumalaban si Tano sa gahaman Mga tulad ni Tano, tayo nang lumaban Tayo nang lumaban, tayo nang lumaban

Refrain 1: Tano, Tano, with this hard situation of yours, Tano, Tano, what will be your future? Verse 3: Typhoons came one by one which destroyed the yields Tano’s debts grow and grow and became so big His land was confiscated as payment to his credit Tano became a tenant but still chained in debt

Verse 4: How many more, like Tano, who are being oppress Many of them in the countryside, living in distress But all of a sudden, Tano could not be seen He was being spotted again up there in the mountain (Instrumental) Bridge: But all of a sudden, Tano could not be seen He was being spotted again up there in the mountain He was seen together with them With the people’s fighters Refrain 2: Tano now is fighting against greedy exploiters Let us fight like Tano, join the people’s fighters Join the freedom fighters, join the people’s fighters

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful