TRUNG TÂM GIA SƯ VÀ LUYỆN THI THÀNH ĐẠT PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu 1 (2 điểm

): Cho hàm số y =
2x + 1 (C) 1− x

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2013 LẦN 18 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 150 phút

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. 2. Gọi I là giao điểm của hai tiệm cận đồ thị (C). Tìm toạ độ điểm M trên (C) sao cho khoảng cách từ I đến tiếp tuyến tại M của (C) là lớn nhất. Câu 2 (2 điểm): 1. Giải phương trình: cos 3x − cos 2x + sin 2x = sin x − cos x
2 2   x − 2 − 3 − y = y − x + 4x − 6y + 5 2. Giải hệ phương trình:    2x + 3 + 4y + 1 = 6

Câu 3 (1 điểm): Tính tích phân: I = ∫
0

1

xe 2x + xe x + 1 dx ex + 1

Câu 4 (1 điểm): Cho hình chóp A.ABCD có SA vuông góc với đáy, đáy ABCD là hình vuông. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB và AD. Tính thể tích của khối chóp M.NBCD biết MN tạo với đáy một góc 300 và MN = 2a 3 . Câu 5 ( 1 điểm): Cho ba số a, b, c không âm thoả mãn: a+b+c=3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P = a + b 2 + c3 PHẦN RIÊNG – Thí sinh chỉ được chọn làm một trong hai phần (Phần A hoặc phần B) A. Theo chương trình Chuẩn Câu 6a ( 2 điểm): 1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại C. Phân giác trong góc C có phương trình: 7x + y + 18 = 0 , trung tuyến AM có phương trình: 13x − 16y + 12 = 0 , diện tích tam giác ABC bằng 25 (đvdt). Tìm toạ độ các đỉnh A,B,C biết C có tung độ âm. 2. Trong không gian Oxyz, cho điểm A(−1; −2;1) , đường thẳng d:
x −1 y + 3 z = = và mặt 2 −1 3

phẳng (P): 3x + y − 5z + 4 = 0 . Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A, cắt đường thẳng d và song song với mp(P). Câu 7a (1điểm): Tìm modul của số phức z-2i biết z thoả mãn: z +
3 + 5i − 5i = 0 z

B. Theo chương trình Nâng cao Câu 6b (2 điểm): 1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh A(4;8), B(-5;-4) và tâm đường tròn nội tiếp của tam giác I(5;1). Tìm toạ độ đỉnh C. 2. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz cho 4 điểm A( 1; -1; 2), B( 1; 3; 2), C( 4; 3; 2), D( 4; -1; 2) và mặt phẳng ( P) có phương trình: x + y + z − 2 = 0 . Gọi A’là hình chiêú của A lên mặt phẳng Oxy. Gọi ( S) là mặt cầu đi qua 4 điểm A’, B, C, D. Xác định toạ độ tâm và bán kính của đường tròn (C) là giao của (P) và (S). Câu 7b (1 điểm): Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau mà trong mỗi số luôn luôn có mặt hai chữ số chẵn và hai chữ số lẻ. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful