You are on page 1of 4

UJI MINDA PENDIDIKAN AGAMA

NAMA:………………………………………………. TAHUN:………………...

1. Apa erti Iradat?

a) Allah Maha Berkuasa b)Allah Maha berkehendak c) Allah Maha Esa

2. Kelebihan sifat sabar ialah :

a) cekal hadapi ujian b)disayangi masyarakat c)mudah putus asa

3. Antara anggota tayamum ialah yang berikut KECUALI:

a) kaki b) muka c) tangan hingga siku

4. Amalan sunat yang sangat dituntut dalam solat,jika ditinggalkan disunatkan sujud
sahwi…

a) Sunat hai'at b) Sunat Ab'ad c) Sunat muakad

5. Antara tujuan beriman dengan Iradat Allah ialah :

a)Berputus asa b) malas berusaha c) Tawakal kepada Allah

6. "Allah Maha Sabar dan tidak bersifat terburu-buru" ialah maksud bagi nama
Allah…

a) As-Sobur b) Al-Hayat c) Iradat

7. Alat untuk bertayamum ialah:

a) Pasir b) Debu tanah c) Lumpur

8. Berikut ialah syarat tayamum KECUALI :

a) Niat b) Tayamum apabila masuk waktu c) sekali tayamum untuk
satu solat fardhu
9. Orang yang pertama melaungkan azan dalam Islam ialah :

a) Abu Bakar As-Sidiq b) Bilal Bin Rabah c) Saidina Ali

10. Salah satu perkara sunat Hai'at ialah:

a) membaca tahiayat awal b) membaca doa qunut c) membaca doa
iftitah

11. Tarikh berlakunya peristiwa Isra' dan Mikraj ialah:

a) 27 Rejab b) 25 Rejab c) 12 Rabi'ul Awal

12. Bulan Zulhijjah tahun ke-12 selepas kerasulan bersamaan 621 masihi. Tarikh
tersebut merujuk kepada peristiwa:

a) Isra' dan Mikraj b) Perjanjian Aqabah I c) Perjanjian Aqabah II

13. "Lafaz tertentu untuk segera mendirikan solat" ialah maksud bagi …

a) Azan b) Iqamah c) takbir

14. Malaikat yang menemani Nabi semasa peristiwa Isra' dan Mikraj ialah…

a) Mikail b) Israfil c) Jibril

15. Hukum mengumandangkan azan dan iqamah bagi solat fardhu:

a) wajib b) sunat muakad c) sunat ab'ad

16. Antara perkara sunat bagi azan ialah…

a) lafaz dengan cepat b) dilakukan ditempat solat c) dinyaringkan
suara

17. Isra' ialah perjalanan Nabi dari __________diMekah ke___________diPalestin.

a) MasjidilHaram, Masjidil Aqsa b) Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa

c) Masjidil Aqsa, Masjidil Haram
18. Jika tertinggal sunat Hai'at;

a) perlu sujud sahwi b) tidak perlu sujud sahwi c) ulang semula
solat

19. Jawab azan bagi lafaz" " ialah:

a) b) c)

20. Hukum nun mati ( ) bertemu dengan huruf Jim ( ) ialah:

a) Ikhfa' hakiki b) Izhar Halqi c) Idgham

21. Antara bentuk pertolongan kepada ibu bapa selepas meninggal dunia ialah :

a) membasuh kereta b) mendoakan mereka c) mengemas rumah

22. Antara adab semasa berjual beli ialah :

a) bermanis muka b) menipu timbangan c) hormati pelanggan

23. Hikmah mengamalkan adab berjual beli ialah:

a) hidup diberkati b) bertengkar c) pelanggan lari

24. Hukum menghormati ibu bapa ialah…………………………

a) haram b) wajib c) harus

25. Mendengar nasihat ibu bapa adalah cirri anak yang………………….

a) soleh b) derhaka c) jahat