You are on page 1of 2

Regulamin konkursu „Sosy Italia

obowiązuje od 27 czerwca do 4 lipca 2013 r.

Organizatorzy konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Pride and Glory Huge Idea Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w

Warszawie, al. Słowiańska 10b, 01-695 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000318246, posiadająca NIP: 525-24-44-130 (zwanej dalej „Organizatorem”) na zlecenie

firmy Nestle Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Szturmowej 2, 02-678 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000025166, NIP: 527-020-39-68; zwanej dalej „Sponsorem”

Kto może wziąć udział w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej

Polskiej, dysponujące pełną zdolnością do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie („Uczestnicy”) i które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.

2. Pracownicy Organizatora, jak również członkowie ich najbliższych rodzin, nie mogą brać udziału w Konkursie.

Zasady Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się 27 czerwca 2013 r. i trwa do 4 lipca 2013 r.

2. Konkurs odbywa się na blogu http://www.uwielbiamgotowac.com/

3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien udzielić odpowiedzi na zadanie konkursowe, które brzmi:

„Dokończ zdanie: „Włoska kuchnia to dla mnie…”

4. Wygrywa dwóch uczestników konkursu, których odpowiedzi w największym stopniu spełnią kryteria

wskazane w pkt. 7 poniżej.

5. Uczestnicy konkursu udzielają odpowiedzi pod wpisem na blogu informującym o konkursie.

6. Odpowiedzi konkursowe ocenione zostaną przez Jury składające się z: 1 osoby reprezentującej Organizatora

oraz autora bloga http://www.uwielbiamgotowac.com/

7. Jury jako kryteria ocen odpowiedzi konkursowych będzie brało pod uwagę: zgodność odpowiedzi z pytaniem

konkursowym oraz jej kreatywność i oryginalność.

8. Zabronione jest wykorzystanie w Pracy Konkursowej wypowiedzi zawierających treści o charakterze

bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo i/ lub zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, naruszających prawa osób trzecich, reklamujących konkurentów lub produkty konkurentów WINIARY. Wypowiedzi, wykorzystujące treści opisane powyżej zostaną wykluczone z udziału w Konkursie.

Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest zestaw upominków od Sponsora, marki WINIARY, w skład których wchodzą: sosy

Italia, łyżka do makaronu, płyta z klimatyczną, włoską muzyką. Całość zestawu o wartości 90 PLN netto.

2. Zwycięzca otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody, która nie zostanie

mu wypłacona.

3. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(Dz.U. z 2010 Nr 51 poz. 307 t.j. z późn. zm.) łączna wartość przekazanych laureatowi nagród podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody.

4. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem

zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

5. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w gotówce.

6. Zwycięzcy Konkursu nie mają możliwości zamiany nagrody na inną.

Wyłonienie zwycięzców

1. Zwyciężają 2 osoby, których odpowiedzi, zdaniem Jury, w największym stopniu spełniały kryteria wymienione

są w pkt 7 „Zasady konkursu”.

2. Decyzja Organizatora w zakresie wyboru nagrodzonych zgłoszeń jest ostateczna i wiążąca.

3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w notce na blogu http://www.uwielbiamgotowac.com/ w terminie do 7 dni

po zakończeniu Konkursu.

4. Zwycięzcy konkursu mają 5 dni na przekazanie Organizatorowi swoich danych adresowych drogą mailową

pod adresem: info@uwielbiamgotowac.com

5. W przypadku, gdy po upływie 5 dni Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych adresowych, jest to

równoznaczne z rezygnacją z nagrody, a Jury wskaże kolejnego Zwycięzcę.

Przekazanie nagród

1. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcom przez Organizatora na adres wskazany przez nich w mailu w terminie

nie dłuższym niż 30 dni od momentu otrzymania pełnych danych od Zwycięzców.

Odpowiedzialność

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie przez Zwycięzców ich danych kontaktowych,

jeżeli z tego powodu nie będzie można skontaktować się ze Zwycięzcami.

3. Niniejszy regulamin dostępny jest na blogu http://www.uwielbiamgotowac.com/oraz w siedzibie

Organizatora:, al. Słowiańska 10b, 01-695 Warszawa .

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Pride and Glory Huge Idea Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna.

Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Organizator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych

osobowych, uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania.