FLI WHEEL

[Luu hành nôi bô] Company is campus, business is curriculum, and leaders shall teach.
Sô 5, THÁNG 12 NÄM 2008
2 Hai chü Nhân Hòa
Editorial
6 Pixar thúc dây su sáng tao tâp
thê nhu thê nào? *
Ed Catmull
3 Su ghi nhân dúng lúc
Luise Anderson
14 Khi dông nghiêp là ké phá hoai
ngâm
Brownyn Fryer
23 Ai së là nguòi tiêp theo?
Don Moyer
24 FPT tinh thân truyên
Lê Tiên Long
…tr14
19 Mô thúc mói cho thi truòng tài
chính *
FLI Library
Ðê tham gia bình luân, trao dôi cüng nhu doc và viêt
vê nhiêu nôi dung khác xin mòi vào FLI Blog tai dia
chi www.fpt20.com/fli.
FLI WHEEL – Tài l i êu l uu hàn h
nôi b ô cúa FLI ( FPT
Leader shi p I nst i t ut e)
Quán t r i du án:
Phan Phuong Ðat
dat pp@fpt . com. vn
Th àn h vi ên :
Nông Bích Vân
vannt b@f pt . com. vn
Nguyên Di êu Anh
Anhnd5@f pt . com. vn
Du án FLI
Tâng 14 – Tòa nhà FPT Câu Gi ây
- Lô B2, Cum SX và CN Câu
Gi ây
Ðuòng Pham Hùng, quân Câu
Gi ây – Hà Nôi
Tel: 04. 37301515 ext 4 88 8 5
Fax: 0 4. 37 6 8 9 0 6 1
Websit e: h t t p: / / f pt 20. com / f l i
Emai l : f l i bl og@f pt .co m. v n
Moi ý ki ên vê FLI Wheel và FLI
blog xin gúi dên
f l i bl og@f pt . com. v n.
Thông t i n vê FLI Libr ar y, dång
ký m u a v à muon sách l iên hê
Anhnd5@f pt . com. vn
Hai ch Nhân Hòa
oc Tam Quôc. Tào Tháo, Tôn Quyên, Luu Bi, ca ba nguoi này
cuôi cùng êu xung ê. Thiên ha chia ba, môi nguoi hùng cu môt
phuong.
Phàm ã gây dung nghi êp ê, ai cng phai hao tâm tôn suc. Song,
trong ba nguoi ây, không ai gian khô báng Luu Bi.
Luu Bi tuy dòng dõi tôn thât, nhung xuât thân là ke dêt cói, óng
giày, không ât dung thân, lúc duoi truong Tào Tháo, khi nuong
nho Viên Thiêu, Luu Biêu... vây mà cuôi cùng ã chia ba thiên ha,
l àm vua môt nuoc.
Bí quyêt thành công cua Huyên uc nám trong hai chu Nhân Hòa.
Ba lân ên l êu co, Luu Bi moi gáp uoc Không Minh và t rong buôi
hôi ki ên âu tiên ây, Không Minh ã nói voi Huyên uc ráng:
- Tào Tháo o phía Bác có Thiên Thoi, Tôn Quyên o phía ông có
ia Loi, chúa công o gi ua nên l ây Nhân Hòa.
Không Mi nh nói nhu thê, qua thât ã hiêu ên tân gan ruôt cua
Luu Bi.
Thiên Thoi , ia Loi, Nhân Hòa, ây l à ba yêu t ô quyêt inh moi
thành bai ooi. Song, con nguoi không tao ra uoc thiên thoi ,
ng không l àm nên ia loi mà chi gây dung uoc Nhân Hòa.
Tào Tháo có thiên thoi, Tôn Quyên có ia l oi , ây l à hai thu có sán,
troi ât ban cho. Còn Luu Bi muôn có nhân hòa thì tu mình phai
l àm lây, phai bên bi phân âu moi có.
Tào Tháo sông theo tri êt l ý "thà ta phu nguoi chu không ê nguoi
phu ta" thì l àm sao có Nhân Hòa? Tôn Quyên vì ngai vàng cua
mình mà chiu nhuc hàng Tào, nhân cuu tích, bá chuât Giang
ông mà ê me phai sâu muôn, em gái tu sát, nguoi nhu thê cng
không thê có Nhân Hòa. Phai l à nguoi khóc ro máu mát voi dân
chúng o Phàn Thành, thà chiu khôn khó chu nhât inh không lây
ât Ki nh Châu cua ua cháu ho, bi êt ba phen qu truoc l êu co, bi êt
ông cam công khô voi ba quân nhu Luu Bi moi có uoc Nhân
Hòa. Boi có Nhân Hòa mà Luu Bi có uoc duoi truong nhung
nguoi hi ên tài nhât trong thiên ha nhu Không Mi nh, Vân Truong,
Truong Phi, Tri êu Vân, Hoàng Trung, Khuong Duy...
Và, nho Nhân Hòa mà Tri êu Vân hai bân quên chêt cuu âu chúa,
lão tuong Hoàng Trung quên tuôi tác ba phen òi lên ngua câm
guom. Nho có Nhân Hòa mà Luu Bi làm nên nghiêp ê.
"Thiên thoi bât nhuia l oi, ia loi bât nhu nhân hòa" (Thuân co
troi không báng ia loi , uoc ia loi không báng uoc l òng nguoi ),
Manh Tu nói thê quaúng vây. n
TS Thinh Hông
Tông Thu ký Só Nghiên cúu kinh tê Trung Quôc
Theo DDNVN
SHARING
fpt20.com/fli | Dec 2008 | F L I WHEEL 3
Hãy biên nhüng
cách tôt nhât thành
nhüng cách phô
biên bàng
Su ghi nhân su
dúng lúc
Ngày nay có rât nhi êu câu chuyên xung quanh
môi li ên hê giua vi êc ghi nhn óng góp ca
nhân vi ên (empl oyee recognition) và vi êc gi u các
nhân vi ên. Së cháng áng ngac nhiên nêu ngay tai
lúc này có khoang 3 trong sô 10 nhân vi ên cua
công ty ban sán sàng ra i ê tìm môt công vi êc
moi thú vi hon và tôt hon. Và gân môt nua trong
sôó có ý inh së làm viêc trong môt công ty khác
trong 3 nm toi. Tai sao nhung nhân vi ên này có
thê sán sàng roi khoi công ty ban? Có thê ho cam
thây nhung viêc mình làm không uoc ghi nhân
môt cách xung áng.
Các nghi ên cuu ã chi ra ráng s g h i n h n óng
vai trò rât quan trong và các nhà quan lý nên làm
i êu ó môt cách thuong xuyên hon. Báo cáo cho
thây nhung công ty biêt ghi nhân óng góp cua
nhân viên có kêt qua hoat ông kinh doanh tôt hon
so voi nhung công ty không ghi nhân óng góp cua
nhân vi ên tu khoang 30-40%.
Bên canh ó, thê hê l ao ông moi , Thê hê Y (hay
còn goi l à thê hê 8x) ang mang cuôc cách mang sô
vào trong l uc l uong l ao ông. Voi công nghê trong
tay, Thê hê Y ang làm quen voi môi tr uong làm
viêc không bi gioi han – oó không có su han chê
boi nhung vn phòng chât chôi. Mác dù ho có t hê
không kêt nôi t r uc t i êp t rên thuc tê, nhung ho có
thê kêt nôi voi nhau qua công nghê. Và ho quen
voi vi êc làm viêc trong môt t hê gioi màoó, nhung
su nhân xét hay khen ngoi ngay l âp tuc chi là môt
cú nhâp chuôt.
ó cng l à vân ê vêãi ngô. Các nhân vi ên thê hê
Y thuong muôn có phan hôi ngay lâp tuc và uoc
ghi nhân khi làm viêc tôt. Suãi ngô và ghi nhân së
công nhân su óng góp cua ho, khiên ho hanh
phúc, có ông l uc ê phân âu và gán bó hon voi
doanh nghi êp, iêu ó mang lai l oi ích trong ca
viêc giu chân các nhân viên cng nhu l oi nhuân
thu uoc cho doanh nghiêp.Voi hình thuc thuong
tiên, các công t y hy vong së thu hôi uoc tu khoan
âu tu cua mình và ho nhân ra ráng nêu chi có su
ghi nhân thôi thì së không thê làm uoc iêu ó.
ê thuc su có hi êu qua, su ghi nhân cân phai áp
ung hai yêu tô co ban ó là phai úng vi êc và
úng l úc.
Bi ên cái t ôt nhât t hành cái phô bi ên
Các nhân vi ên nên uoc ghi nhân vì nhung viêc
l àm và hành ông theo nhung cách l àm tôt nhât –
chính là hành ông và vi êc làm cua nhung nguoi
gioi nhât (top performers). iêu thành công nhât
chính là khi nhung cách làm tôt nhât ó tro nên
phô bi ên trong công ty. Hãy phân tích nhung cách
l àm tôt nhât cua ban:
Luise Anderson
HR Magazine T9/2008
ghi nhn úng lúc
4 F L I WHEEL | Dec 2008 | fpt20.com/fli
âu ti ên, xác inh nhung nguoi gi oi nhât trong
công ty ban. Moi nguoi êu bi êt ho là ai - ó có thê
là nhung nguoi có doanh thu bán hàng cao nhât ; l à
nhung nguoi có kha nng cam kêt thanh toán úng
han; hoác là nhung nguoi có kha nng gi ai quyêt
vân ê cua moi nguoi rât nhanh và nám bát các co
hôi tiêp theo.
Thu hai, hãy tìm hiêu cách mà nhung nguoi gi oi
nhât ó l àm vi êc. Ban có thê l àm i êu này báng
viêc hoi ho bôn câu hoi co ban sau ây:
1. Vi êc này diên ra nhu thê nào?
2. iêu gì mang lai vào thành công cua anh?
3. Nhung khó khn cua anh là gì?
4. Nêu có thê thay ôi, châm dut hay làm thêm
mot i êu gì ó thì anh së chon iêu gì?
Thu ba, hãy xác inh r õ nhung hành ông và kêt
qua mà ban mong muôn. Dua trên nhung câu tra
loi cua bôn câu hoi trên, ban phai xác inh ra hai
hoác ba hành ông cua nhung nguoi gi oi nhât mà
báng nhung hành ông ó ho ã at uoc kêt qua
mà ban ang mong muôn. Hãy chon hai hành
ông (chi sô chât luong) và môt thông sô kêt qua
(chi sô hi êu suât). Ví du, trong vi êc bán hàng
chúng t ôi không thuong cho nhân viên on thuân
vì ã bán uoc hàng. Ho ã nhân uoc hoa hông
cho viêc ó. Thay vào ó houoc thuong vì ã at
uoc 10 khách hàng quan trong và thu uoc nhung
kiên thuc mà ho cân (hành ông). Sau ó chúng
tôi thuong cho ho vì ã at uoc doanh sô bán
hàng ê ra (kêt qua). iêu này có thê áp dung cho
toàn công ty chu không chi trong viêc bán hàng.
Thu tu, hãy thuong cho nhân vi ên ngay lâp tuc
khi ho ã l àm úng theo các hành ông ó. Các
quan lý phai nhanh chóng quan sát, ánh giá,
huong dân và cung cô nhung hành ông moi. Ho
phai nhât quán trong viêc thuong, chi nhung hành
ông áp ung u các tiêu chuân ã nêu moi uoc
thuong.
Cuôi cùng, hãy nhân rông hành ông cua nhung
nguoi gi oi nhât. ung oi cho ên khi kêt thúc
chuong trình moi l àm i êu ó. ây là thoi iêm
mà ban tng tôc qua mát các ôi thu canh tranh.
Hãy ti êp tuc nghiên cuu và áp dung nhung cách
làm vi êc tôt nhât trong suôt chuong trình ghi nhân
óng góp cua nhân viên ê có thê nhanh chóng at
uoc muc tiêu. Sau ó hãy ngh ngoi và l âp môt kê
hoach moi. Khi ban bát âu lao vào môt muc ti êu
moi , hãy át ra môt muc tiêu cao hon, nhu vây
nhung vi êc ban ang l àm không phai l à âu tu ê
at uoc nhung muc ti êu tuong t u môt lân nua.
Ban làm cách nào ê gi úp nhung nguoi khác hoc
tâp cách làm cua nhung nguoi gi oi ang l àm?
Hãy xác inh nguoi ê ban hoc tâp – là nhung
nguoi gi oi có nhiêu cách ôc áo ê at uoc muc
tiêu ê ra.
Hãy toi nói chuyên voi vài nguoi trong sô ho.
Hãy hoi ho bôn câu hoi ó cho ên khi ban tìm ra
i êu gì làm nên su thành công cua ho - nhung cách
l àm tôt nhât.
Hãy xem xét nhung gì ho ang l àm và hãy thuong
hay ghi nhân nhung viêc l àm t uong tu cua nguoi khác.
ng nên thuong cho nhung nguoi trong pham vi
anh huong cua ho (ví du nhu các quan l ý, ông nghi êp
cua ho và/ hoác hô tro nhung nguoi uoc coi là môt
phân cua quá t rình l àm vi êc ó).
Ti ch và ngay l p t c
Các nhân vi ên së không oi cho ên khi tông kêt
ánh giá hàng nm di ên ra êuoc t rao thuong và ghi
nhân vì ã làm vi êc tôt. Viêc ghi nhân kip thoi –
nhung su ghi nhân uoc ua ra càng gân voi su kiên
càng tôt – së tao nên môt môi truong tích cuc thúc ây
l àm vi êc tôt hon. Viêc ghi nhân môt cách t u nguyên
và kip thoi l à môt su khuyên khích lon. Nó sëem lai
nhung phan hôi tôt khi xây dung môt nên vn hóa
l àm vi êc ôn inh và tích cuc dua tr ên su tôn trong, ghi
nhân, và ãi ngôôi voi nhung tài nng.
Công nghê ã khi ên cho viêc quan lý quá trình ghi
nhân kip thoi tro nên dê dàng hon ê khi ên cho vi êc
tiêp nhân chúng cng tro nên thú vi hon. Có hai công
cu khi ên cho vi êc ghi nhân lên môt tâm cao moi là:
Thi êp i ên tu (E-card) và The Cào-và-Trúng (Scratch-
and-Win Cards.)
E-card , môt l oai t hi êp i ên tu, là công cu cho vi êc
ghi nhân truc tuyên rât dê dàng su dung, hi êu qua, an
toàn và rât huu hi êu. Nó có thê áp dung cho moi tâng
l op, em l ai su cai t hiên trong công vi êc trong toàn
công ty.
Nhung cách làm tôt nhât së uoc ghi vào trong các
công cu truc tuyên. Nguoi táng, có thê l à môt quan l ý
hay ban ông nghi êp, nguoi ã chung ki ên nguoi khác
có cách l àm viêc tôt, së xem xét nhung vi êc uoc liêt
kê trên E-card và có thê thêm vào môt nhân xét cá
nhân nêu muôn, và gui E-card cho nguoi nhân.
E-card có thê uoc gui mà không cân kèm theo các
phân thuong hay i êm thuong có giá tri. iêm thuong
uoc tuông gui vào tài khoan cua nguoi nhân ê tích
y và uoc mua lai ê bán. Boi vì E-card uoc t hiêt
kê nhám t ao nên su sinh ông hâp dân nên chúng
thuong uoc i n và trình bày boi nguoi nhân. Các
nhân viên khác khi nhìn thây nhung t âm E- card, së
cam thây ráng su ghi nhân là có thât và iêu ó së
cung cô cho vi êc thuc hiên các hành ông mà công t y
mong muôn.
The Cào-và-Trúng thì l ai là môt công cu thuong rât
ôc áo, nó ghép các tâm thi êp in voi nhau môt cách
Hãy nhân rông hành dông
cua nhüng nguòi gioi nhât.
Ðùng doi cho dên khi kêt
thúc chuong trình mói làm
diêu dó.
fpt20.com/fli | Dec 2008 | F L I WHEEL 5
sáng tao (trong môi tâm thi êp ân môt sô iêm có
giá tri) và t rao thuong tr uc tiêp trên mang. ây là
công cu lý t uong cho các quan lý, và các ôi truong.
The Cào-và-Trúng là môt công cu ghi nhân úng
l úc rât có hiêu qua, có thê ghi nhân nhung viêc l àm
úng, ngay khi nó xay ra. Nhung hành ông mong
muôn sëuoc i n trên mát sau cua thi êp êóng vai
trò nhu l à môt su nhác nho.
Các phân thuong ngay l âp tuc nhu là E-car d và
The Cào-và-Trúng mang lai nhung l oi ích rõ ràng
cho nhà quan lý. Boi chúng:
• em l ai nhung su ghi nhân rõ rêt và thích hop
báng cách trang trong hóa môt công viêc bình
thuong.
• Giúp cung cô thêm nhung thông i êp; chúng là
nhung công cu giao ti êp huu hiêu.
• Gi úp xác inh nhung cách làm tôt nhât báng
viêc l uôn thuong cho nhung vi êc làm tro thành
nhung cách làm tôt nhât.
• Rât dê su dung; các nhà quan l ý bân rôn luôn
ánh giá cao suon gi an, thuân ti ên.
• Dê dàng êo êm thông qua các ban báo cáo
quan l ý voi nhung thông tin gi á tri vê hoat ông
cua nhân viên.
• Giúp truyên i nhung muc tiêu; trong thi êp së
có môt menu bao gôm nhung l ý do cho giai thuong
ó có li ên quan toi các cách làm tôt nhât và nguoi
nhân së phai chon các l ý do cho vi êc mà anh ta hay
cô ta uoc nhân thi êp.
• Su ghi nhân úng lúc cng có ích cho các nhân
viên. Chúng:
• Thúc ây ho báng viêc khuyên khích su cai tiên
hoat ông trong toàn công ty.
• Khiên các nhan vi ên cam thây nhu ho có ích
boi vì nhung óng góp cua hoã uoc công nhân.
• Khiên các nhân viên phai cô gáng nô l uc tung
ngày và liên tuc cai thi ên ban thân.
• Thúc ây làm vi êc theo nhóm; các nhân viên
tro nên thích su gán bó thân thi êt xuât phát tu viêc
nhân ra uoc iêm manh cua nhung nguoi khác.
• Thúc ây tinh thân chung vì viêc ghi nhân tâp
thê là môt cách huu hi êu ê ti êp suc cho ôi cua
ban.
• Cung cô su gán bó; các nhân viên së ánh giá
là công ty có vn hóa làm vi êc tích cuc và bô ích và
tro nên gán bó hon voi công ty.
• Cung cô các ti êu chuân và giá tri cua doanh
nghi êp; giúp nhân viên có thê kêt hop nhung giá
tri cua công ty vào trong nhung muc tiêu phân âu
cua cá nhân mình.
Ca nhung phân thuong và vi êc ghi nhân kip thoi
êu uoc chi chép l ai trong các ban báo cáo ê ti ên
cho vi êc ào tao và tuân thu các quy tác vê thuê.
Công ty Scottrade, môt công ty ki nh doanh cô phiêu
hàng âu, ã su dung E-card và The Cào-và-Trúng
vào các chuong trình ghi nhân cua ho. Các nhân viên
nhân ra lân nhau trong E-car d. Khi chon các lý do
cho viêc uoc nhân thi êp (các yêu tô bao gôm chât
l uong, làm viêc nhóm, su chính truc, cách tân, dich vu
khách hàng, thái ô, gi ao ti êp), thì nguoi nhân sëuoc
nhân môt sô iêm có gi á tri cho môi tâm thi êp ó .
Còn các thành viên l ãnh ao cua Scot trade su dung
the cào ê công nhân các nhân vi ên vì ã “làm tôt
nhung i êu úng”. Nhung phân thuong này së uoc
thanh toán cho các nhân viên dù dây chi l à chuong
trình ghi nhân truc tuyên cua Scott rade.
Ông Jane Wulf, Gi ám ôc i êu hành cua Ban Nhân
su ã nói “ The cào l à môt thành công lon ôi voi
chúng tôi . Chúng uoc xem nhu là nhân tô kích thích
cho chuong trình ghi nhân suóng góp cua nhân viên
cua công t y chúng tôi.”
Các công t y nhân ra nhung anh huong manh më
cua viêc ghi nhân kip thoi các óng góp cua nhân viên
phai cung cô nhung vi êc l àm tôt và nhung kêt quaat
uoc. Su ghi nhân rõ ràng, kip thoi , nhât quán, có
tính chât thúc ây, và hâp dân nhân viên có thê áp
dung trong moi lnh vuc và có hiêu qua cho tât ca các
nhân viên thuôc moi ô tuôi. Nó huu hi êu ên muc
mà theo nhu Công ty Cai Thi ên Hoat ông Làm Vi êc
Anderson ã báo cáo ráng các khách hàng cua ho ã
chi tu 13 ên 25% quÿ cua công ty ê thuong cho nhân
viên. Loi kêt: su ghi nhân thích hop tai thoi i êm
thích hop së cung cô nhung cách làm tôt nhât, và cai
thiên hoat ông cua doanh nghi êp.
M i n h T u n d c h
Vê tác gi: Louise Anderson là lãnh dao
mot công ty thuong-thành công, công ty dã xây
dung và triên khai nhùng chuong trình thuong và
ghi nhan cho các công ty lon. Voi 25 nàm kinh
nghiêm trong ngành cai thiên kinh doanh và uu dãi,
bà dã giúp các khách hàng dat duoc su tàng truong
nhanh chóng báng các chuong trình nâng cao hiêu
qua kinh doanh cho nhân viên và nhà phân phoi
thu ba.
Bà Anderson cùng là giang viên vê cai
thiên tình hình kinh doanh, thành viên cua chuong
trình giáo duc thuong xuyên Phu nù lãnh dao tai
truong Cao dáng St. Catherine tai St. Paul, Minn;
thành viên và là quan chuc cua Hoi dong cai thiên
kinh doanh, mot nhóm chuyên ngành chiên luoc
cua Hiêp Hoi Tiêp Thi Uu Ðãi; và thành viên lãnh
dao cua Ðai hoc Wiscosin River Falls. Công ty cua
bà duoc tap chí Nhân luc Ngày nay dánh giá là mot
trong 13 công ty cung cap dich vu ghi nhan và công
nhan hàng dau.
Anderson là tác gia cua cuon sách Cream
of the Corp., gom rat nhiêu nhùng dê xuat thuc tiên
vê các cách thú vi mà công ty có thê khiên nhân
viên làm dúng viêc ngay lap tuc dê tàng loi nhuan.
6 F L I WHEEL | Dec 2008 | fpt20.com/fli
"Dáng sau nhûng bô phim
thành công cua Pixar
là phuong pháp làm viêc cùng nhau
giai quyêt nhûng vân dê”
THÚC DAY
SU SÁNG TAO
TAP THE
NHU THE
NÀO?
Ed Cat mul l
Har var d Busi ness Revi ew T10 – 2008
* Dông sáng l âp Pi xar - chu t ich cua Pi xar và Di sney Ani mat i on St udi os
fpt20.com/fli | Dec 2008 | F L I WHEEL 7
ôt vài nm truoc, trong dip n trua cùng
voi chu môt hãng phi m hoat hình l on,
ông ta ã nói voi tôi ráng vân ê quan
trong nhât không phai là vi êc tìm úng nguoi mà là
tìm úng ý tuong. Tôi hoàn toàn không ông ý voi
nguoi i êu hành hãng phi m ó. Suy ngh ó xuât
phát t u quan i êm sai l âm vê su sáng tao, môt
quan i êm thôi phông su quan trong cua nhung ý
tuong ban âu trong viêc tao nên môt tác phâm. Và
nó cng thê hiên su hiêu nhâm hêt suc ôi voi viêc
báng cách nào quan l ý nhung rui ro cô huu khi t ao
ra suôt phá.
Pixar ã at toi inh cao cua nhung nm tháng
nghiên cuu và phát tri ên báng su ra oi cua bô
phim hoat hình Câu chuyn chi (Toy St or y )
vào nm 1995 - bô phim hoat hình uoc làm hoàn
toàn báng công nghê máy tính âu tiên trên thê
gioi. Trong 13 nm ti êp theo, chúng tôi ã cho ra
oi thêm 8 bô phim khác (Thê gioi côn trùng - A
Bug’s Life; Câu chuyên ô choi 2-Toy Story 2;
Công ty quái vât - Monster,I nc; i tìm Nemo-
Fi nding Nemo; Gia ình siêu nhân - The
I ncredibles; Xe hoi - Cars; Chú chuôt âu bêp-
Ratatouil le; và Rô-bôt bi êt yêu-Wall-E), và tât ca
sô ó êu tro thành phim bom tân. Không gi ông
nhu hâu hêt các hãng phi m khác, chúng tôi không
bao gi o mua kich ban hay ý tuong phim tu bên
ngoài. Tât ca các câu chuyên, các nhân vât êu là
san phâm cua nhung nghê s cua hãng. Và trong
khi thuc hi ên nhung bô phim này, chúng tôi vân
tiêp tuc xóa bo nhung ranh gi oi công nghê san xuât
phi m hoat hoa máy tính, và bao am cho rât nhi êu
ng ký sáng chê trong quá trình l àm phim.
Tôi không ngh thành công cua chúng tôi ngày
hôm nay chi là môt su may mán lon. Hon thê, tôi
tin ráng chính su trung thành voi nhung nguyên
tác và phuong pháp quan lý các tài nng sáng t ao
và ki êm soát rui ro là nguyên nhân cho thành công
cua chúng tôi . Pi xar là môt công ông theo úng
ngha cua nó. O ây, chúng tôi luôn cho ráng viêc
duy trì nhung môi quan hê trong công ông là rât
quan trong và chúng tôi cng có cùng chung quan
i êm là: tài nng rât hiêm.
Chúng tôi cng l uôn phai thu nghi êm moi gi a
thuyêt và tìm ra nhung iêm còn thi êu sót, mà có
thê phá võ vn hóa l àm viêc cua chúng t ôi. Thành
công tu nhung nô luc cua chúng tôi ã thôi thúc tôi
chia se nhung suy ngh cua mình vê vi êc làm cách
nào ê có thê xây dung nên môt tô chuc có tính
sáng tao bên vung.
y s sáng to là gì?
Moi nguoi thuong có suy ngh ráng su sáng tao chi
l à môt hành ông on le bí hi êm nào ó, các san
phâm chi là kêt qua cua môt suy ngh on l e. Tuy
nhiên, trong lnh vuc san xuât phi m cng nhu trong
nhi êu nhi êu lnh vuc san xuât khác, thì su sáng tao
còn gôm rât nhi êu con nguoi tu các l nh vuc chuyên
môn khác nhau, cùng l àm vi êc môt cách có hi êu qua
ê gi ai quyêt các vân ê. Ý tuong ban âu cua môt bô
phi m – cái mà dân trong nghê goi là “ý tuong lon” -
on thuân chi l à môt buoc nho trong ca môt quá trình
l àm phim dài và khó khn, thâm chí có thê kéo dài toi
4-5 nm.
Ban thân môi bô phim có thê chua ung toi hàng
chuc ngàn ý tuong. Nhung ý tuong nám trong môi câu
thoai, môi môt khung hình; trong cách tao hình nhân
vât, hình khôi và bôi canh; trong vi trí góc quay; trong
màu sác, ánh sáng và tôc ô máy. Các ao di ên và các
chuyên gia sáng tao (creative leaders) không thê tu
mình ngh ra toàn bô ý tuong cho môt bô phi m uoc;
mà là do tung cá nhân trong oàn làm phim gôm
200-250 nguoi ã ua ra nhung ý tuong. Su sáng tao
phai uoc thê hi ên o moi muc ô cua moi lnh vuc vê
nghê thuât và công nghê cua tô chuc. Các chuyên gia
sáng tao phai chon l oc trong rât nhiêu ý tuong ê tìm
ra nhung ý tuong phù hop nhât voi su hài hòa t ông thê
- ây l à cái së tng thêm tính chát chë cho câu chuyên.
Các khách hàng luôn muôn uoc xem nhung iêu
moi me. iêu này cng có ngha l à chúng tôi l uôn
phai mao hi êm. Bô phi m gân ây nhât - Wall -E, l à
môt câu chuyên tình giua nhung con robot trong môt
thê gioi khoa hoc vi ên tuong khi trên trái ât này chi
toàn là nhung phê li êu, rác thai. Và truoc ó l à
Ratatouille, nói vê môt chú chuôt Pháp luôn uoc ao
tro thành môt âu bêp nâu n. Khi bát tay thuc hiên
nhung bô phi m này chúng tôi thâm chí còn không
biêt ráng l à li êu chúng có thành công không. Nhung vì
chúng tôi buôc phai ua ra môt cái gì ó, dù không
thât su rõ ràng, nên chúng tôi phai tin tuong vào ý
tuong ban âu cua môt ai ó và mao hi êm voi nó.
Trong l nh vuc ki nh doanh i ên anh, hay cng
nhu trong nhi êu lnh vuc khác, tâm lý so mao hi êm
khiên các nhà san xuât l ua chon cách an toàn là bát
chuoc nhung nguoi ã thành công truoc ó hon l à
chon cách cô gáng tao nên cái gì ó thât moi me. ó
ng là lý do gi ai thích tai sao ban phai xem quá nhi êu
bô phim mà có nôi dung na ná nhau. Nêu ban muôn
có su duy nhât thì ban phai châp nhân su không chác
chán, thâm chí là khác t huong, và ban cng phai l à
nguoi có kha nng vuc dây công ty khi công ty gáp
phai nhung rui ro và thât bai. Vây i êu mâu chôt ê có
thê vuc dây công ty là gì? ó chính là nhung tài nng.
M
Pi xar t húc y s sáng t o t p t h nh t h nào?
8 F L I WHEEL | Dec 2008 | fpt20.com/fli
ê nhung tài nng có thê cùng làm vi êc môt
cách hiêu qua cùng voi nhung nguoi khác òi hoi
phai có su ti n tuong và tôn trong, i êu mà nhung
nhà quan l ý nhu chúng tôi phai tu mình l àm; ó là
phai ôi xu hâu hnh voi ho. Nhung gì chúng tôi có
thê làm là xây dung môt môi truong l àm viêc
khuyên khích su ti n tuong và tôn trong lân nhau,
khiên cho moi nguoi có thê bôc l ô uoc kha nng
sáng tao cua mình.
Làm uoc i êu ó, chúng tôi së tao ra môt
công ông mà tai ó nhung nguoi tài nng gán bó
voi nhung nguoi khác, gán bó voi công vi êc chung
cua tâp thê, và moi nguoi êu cam thây ráng ho là
môt phân cua môt i êu gì ó thât khác bi êt. Và
chính niêm am mê và tài nng cua nhung con
nguoi này së bi ên công ông cua chúng tôi tro
thành i êm ên hua hen cua nhung tài nng khác.
Nhung gì mà tôi ang nói ên là môt suôi l âp voi
mô hình tô chuc tu do (free-agency) ang rât phô
bi ên trong ngành công nghi êp i ên anh, nhung ó
là quan i êm cua riêng tôi: Tôi cho ráng l àm viêc
tâp thê rât quan trong.
Nhng giá tr vn hóa ca chúng tôi
Tôi cho ráng nhung con nguoi tài nng quan
trong hon nhi êu so voi nhung ý tuong hay. Pixar
khoi âu là môt công ty ôc lâp vào nm 1986, khi
Steve Jobs mua l ai công ty máy tính con cua
Lucasfi lm. Pi xar cho phép chúng tôi có thê ti êp tuc
theo uôi uoc mo san xuât phi m hoat hình vi tính
cua mình. Chính Steve là nguoi ã ti êp thêm nghi
luc cho khao khát uoc vuot trôi cua chúng t ôi và
giúp chúng tôi hình thành nên môt nhóm quan lý
xuât sác. Phai nói ráng Pixar ã tiêp thu uoc tât ca
nhung gì tôt nhât cua tât ca nhung công ty mà tôi
ã tung làm viêc. Môt sô trong chúng tôi ã gán bó
voi nhau trong hàng thâp ky qua, cùng nhau theo
uôi uoc mo thuc hiên nhung bô phim hoat hình vi
tính và cho ên tân bây gio, chúng tôi vân có co hôi
uoc làm vi êc cùng nhau.
Nhung chi ên khi Pi xar phai trai qua môt
cuôc khung hoang tr ong quá trình san xuât bô
phi m Toy Stor y 2, thì suy ngh cua t ôi vê cách co
câu và hoat ông ôi voi môt tô chuc sáng tao moi bát
âu nay si nh.
Vào nm 1996, trong khi ang thuc hi ên bô phi m
A Bug’s Li fe, chúng tôi cng bát
tay vào thuc hiên phân ti êp theo
cua Toy Stor y. Chúng tôi có u
các chuyên gia kÿ thuât ê làm
môt bô phi m thu hai , nhung tât ca
các chuyên gia sáng tao gi oi nhât
cua chúng tôi – nhung nguoi
truoc ó ã thuc hi ên bô phi m
Toy Stor y, trong ó có ao di ên John, nhà vi êt kich
ban Andrew Stanton; bi ên tâp Lee Unkrich; và phu
trách nhóm san xuât phi m Joe Ranft, êu ang l àm A
Bug’s Li fe. Do ó mà chúng tôi ã phai thành l âp
môt nhóm sáng tao moi gôm nhung nguoi mà tr uoc
ó chua tung phu trách san xuât phi m. Chúng tôi cam
thây vi êc này cng không có vân ê gì ca. Vì xét cho
cùng thì ngay ca nhung John, Andrew, Lee hay Joe
ng chua t ung i êu hành toàn bô quá trình san xuât
môt bô phi m hoat hình nào truoc Toy Stor y ca.
Trong giai oan âu san xuât môt bô phim,
chúng tôi phác thao kich ban phi m (môt phiên ban
truyên tranh cua câu chuyên ó) và sáp xêp chúng lai
cùng voi l oi thoai và âm nhac tam thoi. Chúng tôi ã
có môt ý tuong ban âu cho câu chuyên rât tôt, nhung
khi thuc hi ên ban nháp thì moi chuyên không nhu
mong oi và nhung ban vê sau cng không có chút cai
thiên nào. Moi chuyên tro nên tôi tê hon khi các ao
di ên và nhà san xuât không phôi hop voi nhau ê vuot
qua thu thách.
Cuôi cùng thì bô phim A Bug’s Li feã uoc hoàn
thành, John, Andrew, Lee và Joe l úc này có thê ranh
tay ê tham gia vào ban chiao sáng tao cua bô phim
Quan i êm cho r àng nhüng ý t uong
hay hi êm gàp và có gi á t r i hon nhüng con
nguòi gi oi l à do nhân t húc sai l âm vê su
sáng t ao.
fpt20.com/fli | Dec 2008 | F L I WHEEL 9
Toy Stor y 2. Quá trình làm phim ang o âu ó
tai thoi iêm 18 tháng, trong khi chúng tôi chi còn
lai 8 tháng ê hoàn thành và bàn gi ao bô phi m.
Chúng tôi êu hi êu ráng tuong l ai cua công ty ang
phu thuôc vào mình, và nhóm ã làm vi êc voi
cuong ô không tuong. Cuôi cùng voi nhung chi
ao moi , hoã tao ra su but phá ngoan muc.
Vây John
và nhóm cua
anh ta ã cuu
bô phi m nhu
thê nào? Vân
ê không nám
o ý tuong ban
âu cua bô
phi m và ho
vân gi u ý tuong ó. Nhân vât chính là môt anh
chàng búp bê cao bôi tên là Woody bi môt ke
chuyên suu tâp ô choi bát cóc, voi ý inh là em
anh ta toi môt bao tàng ô choi tai Nhât Ban. iêm
mâu chôt cua câu chuyên ó l à Woody phai quyêt
inh l à l iêu anh ta nên i toi Nhât Ban hay cô gáng
tìm cách trôn thoát và quay vê voi câu bé Andy,
chu nhân cua anh ta. Boi vì bô phi m uoc san xuât
boi Disney và Pixar nên ban cng có thêoán ráng
cuôi cùng anh ta së quyêt inh quay tro vê voi
Andy. Và nêu nhu ban có thê dê dàng oán truoc
uoc chuyên gì së xay ra thì bô phi m ó së không
còn chút kich tính nào ca. Do ó mà vân ê là l àm
thê nào ê khi ên khán gi a phai tin ráng Woody có
thê sëua ra môt quyêt inh lua chon khác. Nhóm
san xuât ban âu t huc su không bi êt phai l àm i êu
ó nhu thê nào.
John, Andrew, Lee và Joe ã ua thêm môt
vài tình tiêt vào phi m ê thê
hiên nhung nôi so hãi rât
con nguoi cua nhung ô
choi trong phi m, khi ên cho
khán gia có thê cam nhân
uoc. Môt trong nhung tình
tiêt là “Câu chuyên cua
Jessie” (Jessi e’s story.)
Jessie là môt cô búp bê cao
bôi , nguoi inh i toi Nhât
Ban cùng voi Woody. Cô ây
muôn i và cô gáng thuyêt
phuc Woody cng nên ra i.
Cô ây ã tung là búp bê
cung cua môt cô bé, nhung
khi cô bé lon lên thì Jessie
ã bi vut bo. ây chính là su
thuc, khi nhung ua tr e l on lên, cuôc sông cng thay
ôi và ôi khi ban vân phai buoc ti êp. Vì khán gi a
ng bi êt iêu này là su thât nên ho có thê hiêu uoc
ráng Woody ã có môt su l ua chon thuc su khó khn
thê nào, và ó l à i êu ua các nhân vât trong phim toi
gân khán gi a hon.
Toy Stor y 2 l à môt bô phi m tuyêt voi và là môt bô
phi m thành công vê ca phuong di ên thuong mai và
phê bình. Bô phi m ã day chúng t ôi môt bài hoc vê
tâm quan trong cua con nguoi nhu thê nào so voi
nhung ý tuong: Nêu ban gi ao môt ý tuong tôt cho môt
nhóm tâm thuong thì ho së làm hong nó; nhung nêu
ban gi ao môt ý tuong tâm thuong cho môt nhóm gioi
thì ho së hoác là hoàn thiên nó hoác là vut nó i và
tìm ên nhung ý tuong khác tôt hon.
Toy Stor y 2 ng day chúng tôi môt bài hoc quan
trong khác ó là: Phai có môt tiêu chuân chât l uong
thông nhât cho t ât ca bô phi m mà chúng tôi san xuât.
Moi nguoi làm viêc tai hãng l úc ó ã phai hy si nh rât
nhi êu ê sua Toy Story 2. Nhung vuot lên trên nhung
nôi au tâm thuong, nhung hy si nh cá nhân, chúng
tôi ã kháng inh uoc môt i êu ráng chúng tôi là
môt tâp thê không bao gio châp nhân vi êc san xuât
nhung bô phi m xoàng xnh.
Tât nhi ên l à hâu hêt các nhà san xuât bên ngoài thì
nói ráng có ve ho cân nhung nguoi gi oi làm vi êc cho
ho và ho së át ra nhung tiêu chuân cao. Nhung có
bao nguoi tr ong sô ó hi êu uoc tâm quan trong cua
vi êc phai tao ra môt môi truong l àm vi êc hô tro nhung
tài nng và khuyên khích ho giúp õ nhung nguoi
khác ê t oàn bô tâp thêó cùng ti ên bô hon l à chi môt
vài nhóm ti ên bô? ó chính là i êu mà chúng tôi
ang cô gáng làm tai Pixar. Hãy ê t ôi chia se nhung
gì chúng tôi ã hoc uoc cho toi gio vê công vi êc này.
Hô tro nhüng nguòi sáng tao
Suc sáng t ao cua môt bô phi m l uôn i cùng voi các
chuyên gi a sáng tao cua bô phi m ó. Suc sáng tao, yêu
tô thúc ây bô phi m, chi ên t u môt hoác hai nguoi
chu không ên ca tu lãnh ao công ty ó l ân ban phát
triên cua công ty. Quan iêm cua chúng tôi là: Nêu
ban có nhung tài nng sáng tao, ban hãy át cuoc vào
ho, ban hãy ua cho ho nhiêu thu t hách và hô tro ho,
ban hãy cho houoc làm vi êc trong môt môi truong
Nêu ban gi ao môt ý t uong t ôt cho nhüng nguòi t âm
t huòng t hì ho sê l àm hong nó; nhung nêu ban
gi ao m ôt ý t uong t âm t huòng cho nhüng nguòi gi oi t hì ho
sê bi ên nó t r o t hành môt ý t uong hay.
CHÁP NHAN
RÙI RO
Các khán giá cúa
Pixar mong doi
duoc xem diêu
gì dó thât mói
mé môi lân xem
môt bô phim.
Ðiêu dó thât là
dáng so.
Nhung nêu các
lãnh dao cúa
Pixar không có
dù chi môt chút
so hãi nào thì có
nghïa dó không
phái là công viêc
cúa ho.
Pi xar t húc y s sáng t o t p t h nh t h nào?
1 0 F L I WHEEL | Dec 2008 | fpt20.com/fli
mà trong ó ho có thê nhân uoc nhung l oi nhân
xét trung thuc tu phía moi nguoi .
Sau Toy Stor y 2, chúng tôi ã thay ôi chuc
ng cua bô phân phát triên cua hãng. Thay vì
nhi êm vu là tìm kiêm nhung ý tuong moi (nhu o
hâu hêt các hãng phi m khác) thì nhi êm vu cua ban
phát tri ên së là tâp hop nhung nhóm trong giai
oan thu nghi êm ê giúp õ các ao di ên chát l oc
và hoàn thi ên các ý tuong cua ho. Nhiêm vu át ra
ôi voi ban phát tri ên là phai tìm ra nhung cá nhân
có thê làm viêc hi êu qua cùng voi nhau. Trong suôt
giai oan thu nghi êm, ban së không thê ánh giá
uoc các ôi thông qua nhung san phâm mà hoã
làm ra vì ó chi l à các san phâm thô. Nhung ban l ai
có thê ánh giá xem l iêu r áng kha nng xu l ý tình
huông cua nhóm ó có t ôt không và li êu ráng ho có
thê gi ai quyêt uoc các vân ê ó và at uoc su
tiên tri ên nào không. Ca nhung nhà quan lý cao
câp l ân bô phân phát tri ên êu có trách nhi êm phai
theo dõi êam bao các nhóm êu hoat ông tôt.
Môt hãng san xuât có toi hai lãnh ao: là ao
di ên và giám ôc san xuât. Ho cùng nhau cô gáng
tao nên môt bô phi m duoi nhung suc ép và han chê
vê mát thoi gian, ngân sách và con nguoi. Trong
suôt thoi gian san xuât phi m, các ao diên và giám
ôc san xuât uoc tu do ua ra quyêt inh cua
riêng mình và chúng tôi không phê bình hay kiêm
soát vi êc làm cua ho. Thâm chí ngay ca khi vi êc san
xuât phi m gáp phai môt vân ê nào ó thì tât ca
nhung gì chúng tôi l àm chi l à hô t ro ho chu không
can thi êp vào công vi êc cua ho.
Môt trong nhung cách ê chúng tôi hô tro ho l à
viêc thành lâp “ban cô vân sáng tao” cua nhung nhà
san xuât, ê các ao di ên có thê tham khao ý kiên
khi cân thi êt. Nêu nhung cách trên còn chua u thì
ôi khi chúng tôi còn bô sung
thêm môt sô vi trí vào quá trình
san xuât phim - nhu là môt nhà
viêt kich ban hay môt ông ao
di ên - ê bô sung nhung kÿ nng
nhât inh hay cai t hiên kha nng
sáng tao cho các chuyên gi a sáng
tao cua bô phim.
ao di ên phai có môt cái nhìn
bao quát – tao su kêt dính cho
hàng ngàn ý tuong trong cùng
môt bô phi m – và phai có kha
ng bi ên cách nhìn cua ban thân
thành nhung chi dân rõ ràng ê
cho các nhân viên có thê thuc
hiên theo. Ho phai bi êt cách huong dân nguoi cua
mình làm vi êc môt cách hiêu qua, báng cách cung câp
cho các nhân viên tât ca các thông ti n cân thi êt ê làm
vi êc ó môt cách úng án mà không cân phai nói cho
ho cách làm i êu ó nhu thê nào.
Môt vån hóa bình dång
Môt iêu rât quan tr ong trong vn hóa cua chúng
tôi - l à iêu khi ên chúng t ôi tro nên khác bi êt so voi
nhung hãng phi m khác - là cái cách mà tât ca moi
nguoi o moi vi trí khác nhau trong hãng giúp õ lân
nhau. Moi nguoi êu hêt lòng giúp õ nhung nguoi
khác ê t huc hi ên công vi êc môt cách t ôt nhât. Oây,
moi nguoi êu cam nhân uoc ti nh thân “moi nguoi vì
môt nguoi và môt nguoi vì moi nguoi ”. Mi nh chung
tôt nhât cho i êu này chính là mô hình Ban c vn
(The Brain trust) và Phng pháp r à soát hàng
ngày cua chúng tôi .
Ban cô vân. Ban này bao gôm John và tám ao
di ên. Khi môt ao diên hay giám ôc iêu hành san
xuât cam thây cân uoc tro gi úp thì ho së tri êu tâp ban
cô vân (và ca nhung nguoi khác mà ho ngh là së có
ích) và trình bày vê tiên ô san xuât phi m hi ên tai
thông qua môt cuôc trao ôi tháng t hán, bàn vê tât ca
các vân ê, giai pháp ê làm cho bô phi m tôt hon.
Sau môi phi ên thao l uân, ao di ên cua bô phi m và ôi
cua anh / cô ta së là nhung nguoi quyêt inh xem
nhung iêu gì cân l àm theo, nhung gì có thê bo qua;
không có ý ki ên nào là bát buôc ôi voi ho và ban cô
vân cng không có quyên luc nào ca. ây l à i êu
mang tính chât quyêt inh ôi voi viêc phuong pháp
này. Các thành viên trong ban cô vân hoàn t oàn t u
do, thoai mái trong viêc ua ra nhung ý kiên chuyên
môn, không che gi âu, còn các ao di ên thì uoc tu do
tìm kiêm su tro giúp và xem xét các ý ki ên cua ban cô
vân môt cách toàn di ên.
NHAN ÐUOC
NHÜNG SU GIÚP
ÐÕ THAT SU
Ban cô vân cúa
Pixar së dua ra
nhüng lòi
khuyên cho
nhüng dao diên
vê nhüng vân dê
dang tôn tai.
Nhung chính
nhüng nguòi chi
dao sán xuât mói
là nhüng nguòi
quyêt dinh diêu
gì cân phái nghe
theo và diêu gì
có thê bó qua.
fpt20.com/fli | Dec 2008 | F L I WHEEL 1 1
Cân phai có thoi gian ê l àm uoc i êu này. Khi
chúng tôi cô gáng áp dung mô hình ban cô vân vào
bô phân kÿ thuât, thì ngay l úc âu nó ã to ra
không hi êu qua. Sau ó chúng tôi cng phát hi ên
ra nguyên nhân tai sao: chúng tôi ã trao cho ban
cô vân môt sô quyên luc. Nhung ngay khi chúng tôi
nói “ây hoàn toàn chi giông nhu vi êc nhung
nguoi cùng câp voi nhau tu do ua ra nhung nhân
xét cho nhung nguoi khác”, thì moi chuyên thay
ôi và hi êu qua cua cuôc thao luân rà soát ôt
nhiên uoc nâng lên.
Nguôn gôc cua mô hình ban cô vân sáng t ao
chính là tu Toy Stor y 2. Trong cuôc khung hoang
xay ra khi thuc hi ên bô phim ó, môt môi quan hê
ác bi êt ã uoc xây dung giua John, Andrew, Lee
và Joe, nhung nguoi có các kÿ nng xuât sác và có
thê bù áp lân nhau. Ho luôn ti n tuong lân nhau,
và có thêã có rât nhi êu các cuôc t ranh l uân tháng
thán và quyêt l iêt giua ho; nhung tât ca êu hi êu
ráng ni êm am mê phim anh không phai là cua
riêng ai.
Quy t r ình r à soát hàng ngày. ó l à môt
quy trình trao ôi và ti êp nhân nhung phan hôi có
tính chât xây dung, uoc xây dung dua trên nhung
thuc ti ên mà John ã theo dõi tai Disney và
I ndustrial Li ght & Magic (I LM) và Công ty hi êu
ung ác bi êt cua Lucasfi lm.
Khi chúng t ôi thành l âp nhóm san xuât cho bô
phi m Toy Stoty vào âu nhung nm 1990, John ã
áp dung nhung gì anh hoc uoc tu Disney và I LM
ê xây dung nên quy trình rà soát hàng ngày cua
chúng tôi. Theo quy trình này moi nguoi së trình
bày nhung vân ê còn tôn tai cho ca ôi làm phim
cùng xem xét, và mác dù ao di ên moi là nguoi ua
ra quyêt inh nhung moi nguoi êu có quyên bình
luân, nêu lên ý kiên vê vân êó.
Phuong pháp này có môt sô uu i êm. âu tiên l à
khi moi nguoi ã vuot qua uoc cái cam giác ngai
ngùng khi nêu l ên nhung vân ê tôn tai thì ho së tro
nên chu ông hon. Thu hai là nguoi ao di ên hay
chuyên gia sáng t ao i êu hành quá trình rà soát së có
thê gán kêt nhung vân ê quan trong nhât cho ca ôi
cùng môt l úc. Thu ba, moi nguoi có t hê rút ra các bài
hoc cho riêng mình và truyên cam hung cho nhung
nguoi khác; môt tác phâm ây tính sáng tao së tháp
l ên ni êm am mê trong môi nguoi . Và iêu cuôi cùng:
khi ban ã hoàn thành công vi êc cua mình thì có
ngha là ban ã hoàn thành. Chính tâm lý cua moi
nguoi là muôn san phâm cua mình phai t hât hoàn
chinh truoc khi ua ra mát nguoi khác ã l àm tng
kha nng ráng san phâm hoàn thi ên cua ho së không
nhu nhung gì mà ao diên muôn. Nhung quy trình rà
soát hàng ngày së giúp tránh khoi nhung cô gáng du
thua nhu vây.
Công nghê + Nghê t huât = Su k di êu
Tai Pixar, chúng tôi tin vào môi quan hê, anh
huong l ân nhau gi ua công nghê và nghê thuât, và l uôn
cô gáng áp dung nhung công nghê tôt nhât trong moi
khâu san xuât phi m. John ã nói môt câu nói thê
hiên rõ môi quan hê này, ó l à: “Công nghê truyên
cam hung cho nghê thuât còn nghê thuât l ai thách
thuc công nghê”. Voi chúng tôi, ây không on thuân
chi l à môt loi nói mà nó còn l à môt cách sông và làm
vi êc cua chúng t ôi , và luôn uoc chúng tôi tuân theo.
Cho dù là môt ê-ki p ao di ên-nhà san xuât nám quyên
i êu hành trong vi êc san xuât phi m, ê-ki p nhân ra
ráng không phai ai cng có tài nng, nhung chúng tôi
vân luôn tuân theo nhung nguyên tác sau:
1. Moi nguòi phai uoc t u do gi ao t i êp vói
nhüng nguòi khác. iêu này có ngha là trong môt
tô chuc, thì thu-bâc-ra-quyêt-inh và co-câu-giao-ti êp
l à hai vân ê rât khác nhau. Nguoi cua bô phân này
Pi xar t húc y s sáng t o t p t h nh t h nào?
1 2 F L I WHEEL | Dec 2008 | fpt20.com/fli
uoc quyên ti êp cân voi nhung nguoi trong các bô
phân khác ê gi ai quyêt môt vân ê nào ó mà
không phai thông qua nhung “kênh chính thuc”.
Các quan lý cân phai hiêu môt i êu ráng ho không
cân luôn phai l à nguoi âu ti ên uoc biêt vê môt vân
ê gì ó trong bô phân mà ho quan l ý, và së cháng có
vân ê gì khi ho tham gia thao l uân và bi bât ngo
truoc i êu ó.
2. Moi nguòi có t hê t i n t uong khi ua r a
nhüng ý ki ên cua mình. Tai Pixar, chúng tôi l uôn
nêu lên nhung vân ê còn tôn tai trong công vi êc cho
moi nguoi trong nhóm làm phi m cùng biêt. Chúng
tôi sáp xêp thay nhau xem xét vân ê ê am bao
ráng së luôn có nhung cách nhìn nhân moi vê vân ê
ó, và am bao ráng moi nguoi trong hãng phim,
không phân biêt vi trí, chuc vu êu có thê ua ra
quan i êm cua riêng mình. Chúng t ôi cùng nô l uc
ê tao ra su ti n tuong cho moi nguoi khi ho ua ra
nhung loi phê bình, nhân xét báng cách moi tât ca
moi nguoi tham du nhung cuôc thao l uân và moi ho
gui nhung nhân xét cua mình qua email toi nhung
chuyên gi a sáng tao, ê nói voi các chuyên gi a
nhung chi tiêt nào mà ho thích hay không thích và
giai thích tai sao.
3. Chúng t ôi phai l uôn l uôn bàt kip vói
nhüng ôi mói ang di ên r a t r ong gi ói i ên
anh. Chúng tôi hêt suc ung hô các nghê s cua mình
công bô nhung nghi ên cuu cua ho và tích cuc tham
gi a vào các cuôc hôi thao chuyên ngành iên anh.
Viêc công bô khi ên cho các ý tuong có thê bi mât,
nhung nó cng tao nên su kêt nôi gi ua chúng t ôi voi
công ông i ên anh. iêu ó áng giá hon nhiêu so
voi bât k ý tuong nào: Nó së giúp cho chúng tôi có
thê thu hút uoc t hêm nhi êu nhân tài, qua ó, cung
cô thêm môt i êu ráng, tai Pixar con nguoi l uôn
quan trong hon các ý tuong.
Chúng tôi cng cô gáng làm moi cách phá bo
buc tuong ngn cách các bô phân voi nhau. Môt
trong nhung cách ó là ghép chung toàn bô các
khóa hoc chuyên môn mà chúng tôi thuong t ô chuc
cho nhân viên thành cái mà chúng tôi goi l à ai hoc
Pi xar. Chúng tôi ua ra rât nhi êu các lop hoc tu
chon cho moi nguoi làm viêc o nhung bô phân khác
nhau có co hôi uoc gáp gõ, gi ao l uu voi nhau và
ánh gi á nhung iêu mà moi nguoi ang l àm. Môt
vài trong sô lop hoc ó truc ti êp liên quan ên công
viêc nhu l à các khóa hoc vê vi êt kich ban phim, vë và
tao hình; và môt vài lop hoc thì không l i ên quan toi
công vi êc nhu l à Yoga.
Tòa nhà tru so cua Pi xar uoc thi êt kê ê l àm
sao ê tng nhung cuôc gáp gõ bât ngo gi ua moi
nguoi voi nhau. O trung tâm tòa nhà là môt khu
gôm môt quán n tu phuc vu, phòng hop, và dãy hôp
thu. Do ó mà moi nguoi êu có nhung lý do rât
chính áng ê hay lui toi ó trong ngày làm vi êc ê
gáp gõ nhau.
i úng huóng
Rât khó cho môt công ty có thê tu phân tích,
ánh giá, xem xét ban thân mình môt cách khách
quan. Có lë hai thách thuc lon nhât ôi voi môt công
ty ang gát hái uoc nhung thành công ó chính là
viêc chông lai su tu mãn và vi êc phát hiên ra uoc
nhung vân ê cua mình. Các yêu tô nhu: nhung giá
tri cu thê, gi ao ti êp thuong xuyên, xem xét l ai các
thói quen làm vi êc và thuong xuyên góp ý cua nguoi
ngoài là vân chua u. Môt yêu tô cân t hiêt nua l à
phai có môt ôi ng l ãnh ao u manh ê am bao
ráng moi nguoi không chi vo quan tâm toi nhung giá
tri cua công ty, ráng moi nguoi không chênh nhau
tiêng nói trong giao tiêp, và không phai theo dõi và
chi dân nhi êu ôi voi nhung thành viên moi. Duoi
ây l à môt ví du vê nhung gì chúng tôi làm:
ánh gi á l ai Su hi êu qua cua nhung ánh giá
rât khác nhau và nó khi ên tôi phai tìm cách nào ê
nâng cao hiêu qua cua phuong pháp này. Hãy cô
gáng thay ôi cách thuc thuc hiên vi êc ánh gi á lai.
Ban chât cua viêc ánh giá lai l à nhám rút ra các bài
hoc tu nhung gì ã làm, do ó nêu ban cu l áp l ai
nhung cách thuc ánh giá c thì ban chi thu uoc
nhung i êu tuong tu, không em lai hi êu qua. Hãy
yêu câu môi nhóm l iêt kê 5 i êu quan t r ong nhât
mà ho muôn l àm l ai và 5 i êu ho sê không l àm.
Các nguyên t àc hoat ông cua
Pi xar
1. Moi nguoi phai uoc tu do
trao ôi voi nguoi khác
2. Moi nguoi cam thây an
toàn khi ua ra nhung ý
tuong
3. Chúng ta phai luôn theo kip
nhung ôi moi ang di ên ra trong
nh vuc i ên anh.
fpt20.com/fli | Dec 2008 | F L I WHEEL 1 3
Chính su cân báng gi ua tính tích cuc và ti êu cuc së
giúp tao ra môt môi tr uong làm vi êc áng tin tuong
hon. Trong bât k truong hop nào, khi thuc hiên vi êc
ánh gi á lai vân ê thì cng nên su dung càng nhi êu
thông tin càng tôt. Do chúng tôi là môt t ô chuc sáng
tao, nên moi nguoi thuong ngh ráng rât nhi êu trong
sô nhung vi êc mà chúng tôi làm êu không thê o
êm hay phân tích uoc. i êu ó hoàn toàn không
úng. Chúng tôi vân theo dõi ti ên ô cua moi công
viêc ang di ên ra, xem li êu ráng phân công vi êc ó
ã uoc hoàn thành hay chua khi uoc chuyên sang
cho bô phân khác thuc hi ên v.v..
Ngi mi . Các tô chuc ã thành công thuong
phai ôi mát voi hai vân ê khi kêt nap nhung nguoi
moi . ó là hôi chung không-ti êp-thu (not-invented-
here) (NI H). Và thu hai là hôi chung so-hãi -công-ty.
Nhung chúng tôi ã có môt vn hóa mo: voi
phuong pháp l i ên t uc nám bát nhung thay ôi,
chúng tôi khi ên nhung nguoi moi ên cam thây ít so
hãi hon. Nhung nguoi ngoài có anh huong lon t oi
chúng tôi êu có thê dê dàng hòa nhâp voi vn hóa
cua chúng tôi.
Vân ê l on nhât ôi voi chúng tôi là làm sao ê
thuê uoc nhung nguoi moi có u tu ti n ê nói lên
nhung iêu mình suy ngh. ê khác phuc t ình trang
này, tôi ã thuc hi ên môt cách là nói truoc mát các
nhân vi ên moi, trong buôi hoc gi oi thi êu vê công ty,
vê nhung sai l âm mà chúng tôi ã mác phai và
nhung bài hoc ã rút ra. Chu ý cua tôi là nhám
thuyêt phuc ho ráng chúng tôi vân chua l àm rõ hêt
moi chuyên và ráng chúng tôi muôn ho hãy chât vân
tai sao chúng tôi ang làm nhung viêc mà duong
nhu cháng có ý ngha gì ôi voi ho. Chúng tôi không
muôn ho ngh ráng boi vì chúng tôi là nhung nguoi
ã thành công nên moi viêc chúng tôi l àm êu úng.

Trong suôt 20 nm, tôi ã theo uôi uoc mouoc
thuc hi ên môt bô phi m hoat hình vi tính âu tiên
trên thê gi oi. Thuc lòng mà nói, sau khi muc ti êu ó
uoc thuc hi ên – khi chúng tôi hoàn thành bô phi m
Toy Story – thì t ôi l ai cam thây ôi chút hut hâng.
Nhung sau ó tôi ã nhân ra ráng i êu thú vi nhât
mà tôi ã tung làm ó là tao ra môt môi truong sam
xuât phi m ôc áo nhât. Cùng voi John, muc ti êu
moi cua t ôi së l à xây dung môt hãng phi m lon manh
và tiêp tuc tìm kiêm nhung khó khn, thu thách
chua ung nhung yêu tô cân thi êt ê tao nên nhung
i êu k diêu. Hai nm kê tu khi hãng Pixar sát nhâp
voi Disney, chúng t ôi ã có co hôi t ôt ê mo rông
muc t iêu cua mình bao gôm ca viêc hôi sinh Disney
Animati on Studios. Së thât l à môt i êu tuyêt voi khi
uoc nhìn thây nhung nguyên tác và phuong pháp
tiêp cân mà chúng tôi phát triên tai Pixar uoc áp
dung tai Disney Animation Studios. Nhung có l ë bài
ki êm tra cuôi cùng ê xem l i êu John và tôi có at
uoc muc ti êu cua mình hay không chính là vi êc
Pi xar và Disney vân còn có thê san xuât uoc nhung
bô phi m hoat hình at ên tâm thê gioi sau khi ca
hai chúng tôi, và nhung nguoi sáng l âp ra Pi xar êu
ã ra i. n
Mi nh Tun dch
1 4 F L I WHEEL | Dec 2008 | fpt20.com/fli
Tình hung:
Bronwyn Fryer
Comment:
• Maggie Craddock
• R.Dixon Thayer
• Deborah Kolb
HBR T11-2008
Khi dông nghiêp là ke
phá hoai ngâm
Buôi t huyêt t r ình sàp t ói và f i l e t ài l i êu bi mât
“File tài li êu có thê o chô quái nào uoc nhi?”,
Mark Landstad thôt l ên ây ki nh ngac. Môt l ân nua,
anh cô công, ra suc kiêm tìm nó gi ua môt biên tài
liêu o thu muc cua nguoi ti ên nhiêm trong hê thông
mang nôi bô cua công ty. “Mình bi êt chác chán nó
phai oâu ó trong này”.
Buôi thuyêt trình vào thu hai toi l à lân âu ti ên
ê anh thê hiên mình truoc tâp thê nhung nhà quan
lý câp cao cua CliffBank. Anh moi chi vua chân uot
chân ráo chuyên t u bô phân nghiên cuu cua công ty
sang mang ngân hàng âu tu, chính vì thê vi êc tao
uoc ân tuong tôt ngay tu nhung phút giây âu ti ên
voi anh vô cùng quan trong.
Suôt ca tuân, anh mi êt mài chuân bi slide cho
buôi t huyêt trình, nhung anh không thê hoàn thành
nó mà không câp nhât thêm môt sô thông ti n moi
nhât – mà theo anh phong oán, chúng nhât inh
nám trong file tài li êu vê Mill house, hê thông bán le
quân áo danh tiêng, cng là môt khách hàng tiêm
ng mà CliffBank ang nô l uc l ôi kéo.
i u anh cn l úc này l à mt si dây cu
cánh!
Ni col e – cô ban ông nghi êp mói , cng
l à nguòi sê t ham gi a cùng anh t r ong du án
Mi l l house, có t hê sê bi êt phai t ìm t âp t ài
l i êu o âu; tâp tài li êu uoc cho là bao gôm
nhung thông ti n hêt suc quý gi á vê chi ên l uoc mua
lai hi ên thoi cua hãng bán l e danh ti êng này. Thât
không may chút nào, Nicole lai ang o tân Trung
Quôc, và së không thê vê ây ngay – som nhât
ng phai vào sáng thu hai toi .
Mark bât giác mim cuoi khi nho l ai nhung ân
tuong sâu sác vê Ni cole. Cô nhanh chóng ón
chào Mark và giúp anh thích nghi voi môi truong
làm viêc moi. “Nghe này, nêu có bât cu câu hoi
nào, vào bât cu lúc nào, hãy gõ cua phòng tôi” - cô
ê nghi - “Giông nhu tât ca chúng ta o ây, tôi
thuc su rât bân, nhung tôi muôn chúng ta là môt
ôi t ôt.”
Duoi su che cho cua cô, anh uoc gioi thi êu toi
tât ca nhung nhà quan lý câp cao tai chô l àm moi,
và uoc moi toi nhung bua n tr ua kéo dài hon
thuong l ê.
fpt20.com/fli | Dec 2008 | F L I WHEEL 1 5
Gi o ây, ngh vê vi ên canh phai dành ca ngày
cuôi tuân ê tìm ki êm nhung ghi chép cua nguoi ti ên
nhi êm, Mark ngôi thup xuông ghê và ua tay l ên noi
long cà vat. Dù có tiêp tuc môt cuôc tìm ki êm iên rô
nua thì cng cháng mang l ai kêt qua gì. Cái fi le du
liêu chêt ti êt ó chác chán ã bi xóa rôi.
Còn I an Beasl ey t hì sao nh? Nguoi ung
âu quan lý chi ên l uoc hop tác o Millhouse ó cng
là môt nguoi ban cua gia ình anh. Không có I an,
thâm chí gi o này Mark ã không có mát oây, ngay
tai Cli ffBank này.
Muoi nm vê truoc, nho có l oi gioi thi êu cua I an,
chàng trai tre Mark không có gì ngoài tâm báng
MBA trong tay ã uoc tuyên dung vào vi trí nghiên
cuu trong phòng tài chính cua Millhouse. Môi quan
hê voi I an lúc nào cng nông âm, và su thành công
trong công viêc o Mi llhouse ã trai tham cho Mark
ên voi su nghiêp moi tai Cl iffBank voi vai trò cua
môt nhà nghiên cuu vê vôn.
I an thâm chí còn khuyên khích Mark chuyên
sang bô phân ngân hàng âu tu cua Cl iffBank. “Hãy
có nhung buoc i ung án, và rôi cháu së som nhân
thây mình phai kín áo, thân trong” - I an chân
thành khuyên Mark.
Mark bát âu gõ môt buc thuiên tu, nhung rôi
lai dung lai . Câu cuu su giúp õ tu I an lúc này có l ë
không phai l à môt ý ki ên hay. Chác hán chú ây së
cháng lây gì làm thích thú khi phai dành thoi gian
cuôi tuân ê huong dân Mark tung t i êu ti êt t r ong
chi ên l uoc mua lai cua Mil lhouse.
Thu nho cua sô email, nhâp chuôt vào bài
thuyêt trình, Mark quay l ai slide ang viêt do. Anh
chác chán ráng cuôi tuân này mình phai nhanh
chóng l àm môt cái gì ó.
Ai gi f i l e t ài l i u?
Nga nguoi dua vào buc tuong ngn ô làm vi êc
cua Ni cole, Mark mim cuoi hoi: “Chuyên i thê
nào?”
“Rât cam on anh. Tôi chi thây hoi mêt môt chút.
Thât là môt chuyên bay dài khung khiêp. Thê còn
anh?” – cô hoi môt cách rât l ich su - “Cuôi tuân cua
anh thê nào?”
“Nói thât thì nó khá am am. Tôi ã dành phân
lon thoi gian ê chuân bi cho bài thuyêt trình và có ý
inh bô sung thêm nhung sli de moi voi các thông
tin câp nhât. Nhung tôi ã l uc tìm kháp noi, không
chua chô nào, ê tìm cho ra cái fi le du l i êu mà cô bao
Patrick ã l uu l ai vê Millhouse – và cuôi cùng kêt
qua l à tôi cháng thây gì hêt. Chính vì vây mà tôi
ành phai cháp ghép vài thu l ai voi nhau.”
“O, thât kinh khung” Ni cole tra loi voi môt ve rât
cam thông “Patri ck duong nhu không bao gio l uu
cái gì vào úng noi áng phai l uu. Vì thê, rât có thê
fil e mà anh cân tìm ang o trong ô cung cua môt
chiêc máy tính xách tay nào ó. Làm sao anh có thê
thích nghi uoc voi nhung hâu qua do thói quen bua
bãi cua môt ai ó chu, phai không?”
“Nicole, tôi bi êt là cô ã bân ngâp âu trong
công vi êc, nhung li êu cô có thê xem qua truoc bài
thuyêt trình cua tôi ngay khi có thê uoc không,
càng som càng tôt. Tôi qua tôi ã gui nó cho cô rôi,
và tôi muôn chác chán ráng nó trông có ve ôn – theo
quan i êm cua cô – truoc khi chúng ta thuyêt trình.”
“Hoàn toàn nhât trí. Moi chuyên rôi së âu vào
ây ca thôi ” – cô nói và li êc nhìn chi êc máy tính.
“Cho tôi môt phút!”
Mark gât âu và quay buoc vê ngn làm viêc ê
di ên tâp vai trò cua mình trong bài thuyêt trình toi.
Anh quyêt inh së t âp trung vào các hoat ông sáp
nhâp, ác iêm môt sô vu mua lai trong quá khu cua
Millhouse và loi nhuân gia tng nhanh chóng tai
môt sô cua hàng bán le nho hon. Cho dù sli de cua
anh có thiêu môt chút thông tin vê chiên luoc hi ên
tai cua Millhouse, nhung anh së bô sung nó khi truc
tiêp quan sát vê các cách thuc gi ai quyêt có phuong
pháp và lâu oi cua công ty ôi voi hoat ông thâm
tra.
Truoc 11h30, ruôt gan Mark nóng nhu lua ôt.
Buôi hop së diên ra ngay sau bua n tr ua, và ên gi o
này Nicole vân chua có phan hôi gì. Anh buoc sang
phòng làm viêc cua cô, nhung cánh cua kính vân
óng kín. Nicol e ang nghe iên thoai , l ung quay vê
phía anh.
Chi còn chua ên nua t iêng nua l à toi cuôc hop,
Nicole nga nguoi trên ghê, mát dán vào màn hình
máy tính. “Trông có ve rât ôn rôi ” - Nicole nói . “Tôi
ngh chúng ta së có môt bài thuyêt trình tôt. Hen
gáp l ai anh môt vài phút nua.”
Mt ngi t hích t h hi n
Khi các vi giám ôc câp cao êu ã ên ông u,
Paul O’Rourke – nguoi ung âu bô phân – ua mát
nhìn Mark ây thiên cam. ôt nhi ên Mark cam t hây
thiêu tu ti n, và anh bât gi ác mim cuoi.
“Chúng ta vua hoàn thành vi êc àm phán voi
sáu công ty trong mang bán l e” - Ni cole bát âu ngay
sau khi ánh iên moi. Sli de trình chiêu nêu ra môt
Khi ng nghi p là k phá hoi ngm
1 6 F L I WHEEL | Dec 2008 | fpt20.com/fli
vài ôi thu canh tranh nho hon cua Mil lhouse trong
ngành công nghiêp may mác. “Trong sô ba công ty
còn lai mà chúng ta ang theo uôi , Mi llhouse là
công ty l on nhât.”
“Nhu các vi oây có thê nho l ai, nm ngoái chúng
ta ã suy oán vê viêc l i êu Mill house có kha nng së
tiêp tuc gi âc mo bành truong báng vi êc thuc hi ên
thêm bât kì vu mua lai nào nua không”, cô nói . Tiêp
sau ó, ánh mát cua cô tro nên sáng hon bât kì l úc
nào, Nicol e nhâp chuôt vào môt sl i de mà Mar k chua
tung nhìn thây. ó là môt bi êu ô co câu. “Gân ây
tôi phát hiên ra ráng Mi l lhouse ang cân nhác vi êc
tái tô chuc co câu, và ây là diên mao moi có thê vê
co câu tô chuc cua ho.”
Hoàn toàn choáng váng, Mar k nhìn lai xung
quanh môt lân nua. Môt vài vi giám ôc ang chm
chú nhìn màn hình voi ánh mát ây t ò mò.
Paul mo loi: “Tôi thây ráng co câu t ô chuc moi này
có ve khá gon nhe, hon hán truoc ây. Duong nhu ho
ang duinh së thuê ngoài ( o u t s o u r c e ) môt vài hoat
ông cua mình.”
Lâp tuc moi nguoi bát âu tranh luân. Ni cole ra
hi êu yêu câu moi nguoi i m láng tro lai và bát âu tra
loi các câu hoi nghi vân – l ân luot tung câu môt –
nhung câu hoi này ngôn hêt phân lon thoi gi an còn
lai cua cuôc hop.
Lúc ó, Mark biêt ráng anh nên t ham gi a vào,
nhung âu óc anh hoàn toàn quay cuông. ó chính
xác là nhung thông ti n ang nám t rong fil e du li êu
mà anh ã cât công tìm ki êm. Tai sao Ni col e l ai có
nó, và tai sao cô ây không chia se nó voi anh? Vào
l úc 2h chiêu, Paul l ai là nguoi l ên ti êng chôt l ai cuôc
hop, tuyên bô ráng cuôc hop ti êp theo së di ên ra vào
tuân toi .
Mark vô cùng tuc gi ân khi các viiêu hành êu ã
ra khoi cn phòng. Cu cho là Ni cole không hê gi âu
giêm nhung thông ti n quý giá kia, nhung tai sao cô
lai chèn thêm nhung du li êu quan trong nhu vây vào
bài thuyêt trình mà không thèm nói voi anh nua l oi ?
Cô ây l à ông nghi êp ki êu quái gì vây?
“Gioi lám, nhà thám tu” - trên hành lang, Mar k
còn nghe thây Paul tán thuong Nicole.
Mark cô nén gi ân. Anh phai mát ôi mát, nói
chuyên tháng thán voi cô ta vào môt lúc nào ó.
Ke vuot màt
Nua gio sau, Paul sai buoc vào vn phòng cua
Mark. “Này Mark, anh biêt ây, tôi ngh l à chúng ta
cân biêt rõ hon vêuong i nuoc buoc ti nh khôn cua
Millhouse. Liêu anh có thê l iên l ac voi ban cua anh,
ngài Beasl ey o bên ó uoc không? Có lë bua trua l à
môt ý ki ên hay, hãy tìm hi êu xem ban cua anh ang
ngh gì. Tôi muôn khi ã buoc vào cuôc choi , chúng
ta cân phai hiêu rõ ôi thu.”
Mark cam thây không mây thoai mái vê loi ê nghi
cua Paul. Trên hêt, anh coi I an nhu l à môt nguoi ban
cua gia ình, chu không chi l à môt ôi tác kinh
doanh. Nhung Paul lai là sêp cua anh. “Chác chán
rôi , thua ngài”, Mark t ra loi.
“Nêu có thê, hãy goi sang vn phòng cua ông ây
ngay bây gio? Hãy nói chuyên voi ông ây càng som
càng tôt. Cam on anh, Mark.”
Mark nhâc i ên thoai lên ê goi sang tru so công
ty Millhouse. Vua goi nhung anh vua thâm mong
ráng I an ã roi khoi vn phòng rôi , nhung cháng
mât nhi êu thoi gian, nguoi tro l ý ã nôi máy cho anh
gáp I an.
“O chào cháu, Mark!” I an to ve hêt suc vui mung,
“moi viêc êu ôn ca chu?”
“Cháu có môt vn phòng rât tuyêt, voi cua sô nhìn
vê phía Nghi vi ên và tòa nhà cua chú,” Mark nhe
nhàng áp, “và cháu vua uoc giao môt nhiêm vu
quan trong âu tiên. Truoc hêt, cháu muôn có môt
bua n trua voi chú. Cháu nhân phu trách môt nhóm
bán le, và cháu muôn bi êt liêu mình có thê ti ên toi
àm phán voi công ty cua chú không? Lúc nào cháu
có thê gáp uoc chú a?”
“O, chú ngac nhiên vì i êu cháu nói . Vua moi tuân
truoc, chú ã nhân uoc email t u môt ông nghi êp
fpt20.com/fli | Dec 2008 | F L I WHEEL 1 7
cua cháu, cô Nicol e Collins, òi gáp chú. Cháu së i
cùng cô ây chu?”
Nghe toi ây, thiêu chút nua Mark nôn chi êc bánh
m bông mà anh vua n l úc trua. “O, vây a? Cháu
ng ngh mình së cô gáng phôi hop tôt cùng cô ây.”
“Chú së dán tro l ý kiêm tra l ai l ich và sáp xêp nhé.
Chú rât vui khi cháu goi i ên.”
Mark gác máy và i vê phía phòng làm vi êc cua
Ni cole. Anh buoc vào mà cháng thèm gõ cua, cánh
cua óng sâm sau l ung anh.
“Nicole, tôi muôn cô bi êt ráng Paul vua yêu câu tôi
có môt buôi gáp mát riêng voi ngài I an Beasley. Ông
ây là ban cua tôi . Cô ang li ên l ac voi
ông ây phai không, vê chuyên gì
vây?”
Nicol e roi mát khoi bàn làm vi êc
và nguoc mát nhìn Mar k. Má cô bát
âu ung o, “së không có chuyên
anh ên gáp ông ây mà không có
mát tôi âu Mark a!” Rôi cô tu ti n
ung dây. “Tôi ã l àm vi êc mi êt mài o bô phân này,
và ô bi êt bao công suc vào du án Mil lhouse tu rât
lâu rôi . Nêu anh ngh anh có thê cuop nó khoi tay
tôi, thì anh së som phai ngh khác thôi!”
Mark ngh ã ên lúc phai tháng thán voi nhau.
“À, tôi hiêu. Chính vì vây mà cô inh së gi ành lây
hâu hêt moi công trang vê mình, phai vây không?”
“Hâu hêt moi công trang u?” – Nicole cuoi nhu thê
ang thách thuc và nhao báng nguoi ban ông
nghi êp – “Tôi së cô gáng ê gi ành l ây tât ca moi
thành tích vê mình!”
Nét sung sôt hi ên rõ rêt trên khuôn mát Mark.
“Bình tnh nào Mark, trông anh có ve hoi cng
tháng ây,” giong cô ta rât ác tháng khi buoc qua
anh, thêm môt cu chi to ve khiêu khích, cô ta buoc
qua Mark và bo ra ngoài.
Gi ot nuóc t r àn l y
Vân bi choáng váng boi nhung loi nói cua Nicole,
tim âp manh, Mark châm rãi buoc vê phía vn
phòng cua Paul. Anh cam thây nhu mình ang l ac
vào môt giâc mông và không biêt khi gáp Paul , mình
së phai nói nhung gì. Nhung môt i êu gì ó thôi
thúc khi ên anh nhât inh phai nói.
ang nghe i ên thoai , nhung Paul vây tay ra hi êu
moi Mark vào.
“Tôi có thê xin ngài môt phút uoc không” – Mark
khó nhoc cât loi sau khi Paul nghe i ên thoai xong.
“Chác chán rôi ,” Paul nói, to ra rât ki ên nhân và
hoi l ai “Có chuyên gì thê anh ban?”
“Tôi cân bi êt môt vài iêu khi làm vi êc voi Ni cole.”
Mark thây gi ong nói cua mình thât khó nghe.
“Có chuyên gì không ôn à, Mark?” – Paul hoi.
“Xin phép ngài tôi có thêóng cua uoc không a?”
“Oây, chúng ta phai tuân thu nguyên tác ê cua
mo anh ban tre a”, Paul tra loi có ôi chút ê phòng,
“nhung nêu làm nhu vây khi ên anh cam thây thoai
mái hon thì cu l àm i.”
Mark hít tho thât sâu khi cánh cua kính ã óng
lai. “Tôi ã liên lac voi I an Beasl ey, và ông nói ráng
Nicole ã som l iên l ac voi ông ê goi ý môt buôi gáp
mát. Trên thuc thê, có ve nhu cô ây ã rât... rât cô
gáng ê xây dung môt môi quan hê tôt voi Beasley kê
tu khi Patrick roi i, và tr uoc khi tôi uoc tuyên
dung vào ây.”
Mark ti êp tuc diên ta l ai nôi kinh ngac cua mình
voi bài thuyêt trình cua Ni cole, trong anh ang di ên
ra cuôc âu tranh gi ua môt bên là su tuc gi ân chi
truc trào ra và bên kia l à su l úng túng ang át anh
vào môt tình thê khó xu. Anh cam thây mình nhu
thê môt câu bé vua chay môt mach ên chô ngài hi êu
truong tô cáo t ôi trang cua tên du côn. “Tôi phai nói
ráng, t ôi có ôi chút l o láng vê cách hành xu cua cô
ây, thua ngài...”
“Câu có muôn tôi nói chuyên voi cô ây không?”
Paul ngát l oi, rõ ràng ông có ve ang phát cáu lên
khi nghên vi ên canh phai ung ra làm trung gian
hòa gi ai.
“Không, i êu ó không cân thi êt,” Mar k tra loi, cô
gáng to ra vung ti n - “tôi chi muôn chác chác ông
hi êu chuyên gì ang xay ra. Còn vê phân mình, tôi
tin mình có thê chi ên âu tôt trong trân chi ên cua
chúng t ôi .”
“Tôi rât vui khi nghe anh nói vây,” Paul tra loi,
phân nào cam thây bot cng tháng - “tôi cng nhân
thây ráng Nicole là môt phu nu tre ây tham vong,
nhung rôi anh së phai hoc cách trân trong nhung kêt
qua cô ây at uoc. Và tôi cng vây.” n
“Hâu hêt moi công trang u? Tôi
sê cô gàng dê giành lây tât ca
moi thành tích vê mình!”
Trao i: Mark l àm t h nào gi ành l i v t rí ca mình sau khi ã b phá hoi ngm?
1 8 F L I WHEEL | Dec 2008 | fpt20.com/fli
M a g g i e C r a d d o c k
" Mar k nghi r áng anh t a bi p há, nhung chính anh dã
tu cán t r ó mình"
Giám c Workpl ace
Relationships – mt hãng
t vn hành chính ti
New York
Mark có thê là môt chuyên gia vê tài chính và ki nh doanh, nhung anh ta thât su
chi là ke gà mo trong vi êc thê hi ên ban thân.
Moi tô chuc êu tôn tai trong nó ca hê thông tài chính và 1 xã hôi thu nho. ó
không on thuân l à câu trúc hành chính, nó l à môi quan hê t uong tác gi ua các cá
nhân - phân co kêt nôi các xuong trong toàn bô hê thông. Môt nghi ên cuu tai
Workplace Relationshi ps vêông luc trong tô chuc ã cho thây yêu t ô quyêt inh
su thành công hay thât bai không phai là ban së làm vi êc gì môi ngày, mà l à ban
së phan ung nhu thê nào khi ban bi rôi trí.
Workplace Relationshi ps ã phân tích cách hành xu cua các nhân viên lâu nm
khi ho ung phó tình huông nhám thê hiên ban thân: ti n tuong, l o láng hay ca hai.
Tu ó chúng tôi chia ra làm bôn nhóm chính: nhóm nguoi nhút nhát dê iêu
khi ên, nhóm i êu khiên gián ti êp, nhóm i êu khi ên truc tiêp và nhóm áp ung.
Mark l à mâu nguoi nhút nhát iên hình. Anh ta ngh ráng mình bi choi khm,
nhung thuc tê chính anh ta can tro mình. Thay vì mât quá nhiêu thoi gian ê tìm
môt tài l iêu c, áng ra Mark nên tu tìm và phân tích l ây nhung du l iêu ri êng, së
giúp anh ta thê hi ên mình nhi êu hon. Nêu chi voi 1 fil e tài l iêu bi mât mà anh ta
ã khó khn nhu vây, làm sao anh ta có thê vuot qua uoc nhung khung hoang
nghiêm trong khác?
Trong suôt buôi thuyêt trình, Mark ã hoàn toàn mo nhat, ko thê hi ên uoc nng
luc moi nguoi k vong o môt nguoi moi – nguoi phai ua ra môt kê hoach hoàn
toàn moi me. Anh ta so hãi không dám l ên ti êng, ê mác cho Nicole tha hô thê
hiên nng luc cua mình. Mark thâm chí không thê có thái ô qua quyêt khi nói
chuyên voi I an, nguoi mà anh ã có 1 môi quan hê lâu dài , thuân l oi. Anh ta on
gian chiông ý voi goi ý cua I an (moi Nicole cùng tham gia buôi hop), vì anh ta
muôn làm I an vua lòng, gi úp cho công viêc thuân loi. Anh ta gi ông hêt nhu
nhung nguoi nhút nhát khác, l uôn dành quá nhiêu thoi gian ê n uông voi
khách hàng, nhung mãi vân không thêi toi thoa thuân cuôi , boi vì ho quan tâm
toi vi êc uoc khách hàng hài lòng hon l à at uoc muc ti êu cua mình.
Nicole thì l ai thuôc nhóm i êu khi ên gián ti êp – l oi dung các tình thê l ôn xôn ê
kiêm soát tình hình. Cho dù có ý thuc vê phuong thuc l àm viêc cua mình hay
không, cô ã thm dò tình hình thông qua Mark, mác kê anh t a tr uoc buôi hop.
Nhung nguoi i êu khi ên gián tiêp thuong tung hoa mù thông ti n ê l àm rôi t rí
nguoi khác, hòng vô hi êu hóa ho.
Cách này ã hi êu qua voi Mark, và anh ta cháng thê hiên uoc chút uy tín nào
cua mình trong ca quá trình chuân bi. Khi vôi vã chay toi vn phòng Paul êòi
môt loi phán quyêt, Mark cháng khác nào câu bé ang chay vê mách bô vê cuôc
tranh cãi gi ua các anh chi em trong nhà. Trong khi ó, Paul – nguoi iêu khi ên
truc ti êp lai quan tâm toi kêt qua, và ông t ang lo nhung môi quan hê cá nhân
trong ôi.
ê lây lai thê cua mình, Mark cân luyên tâp nhiêu hon nua ê thê hi ên mình. Anh
ta cân l àm rõ vì sao anh ta bi rôi trí, ác bi êt voi Ni col e. Cuôc ôi thoai quan
trong nhât trong công viêc chính là cuôc ôi thoai voi chính mình. Nêu Mark tu
thay ôi uoc mình, anh ta së uoc trang bi tôt hon ê cai thiên hình anh ban
thân trong công vi êc.
fpt20.com/fli | Dec 2008 | F L I WHEEL 1 9
R.Di xon Thay er
" Thay vì i mách l o, hãy t mình vào v t r í ca sp"
Sáng lp vi ên và CEO
ca ab3 Resour ces -
công ty t vn chi n
lc và u t ti
Pennsylvani a
Chào mung Mar k dên voi thê gioi thuc tai! Tôi bi êt anh cam thây thê nào.
Hôi nhung nùm 90, khi tôi dang là uy viên cua Scott Paper, làm vi êc cho Al bert J.
Dunlap (sau này duoc bi êt dên voi biêt danh “Al cua xích”) tôi cùng dã bi môt dông
nghi êp choi xâu. Lúc dó, nho có thâm ni ên l àm viêc, anh ta duoc chon nhiêm vu
truoc. Anh ta dã chon diêu hành khu vuc châu Âu, noi mà các nhà máy vôn dang
hoat dông rât tôt, bo lai tôi voi lua chon duy nhât l à phai tái câu trúc các nhà máy
dây nhung vân dê rôi rám khác dê hô tro cho khu vuc cua mình. Chúng tôi dã phai
xoay xo rât vât va, và rôi khu vuc cua t ôi bát dâu si nh duoc khoan loi kha khá.
Ðông nghiêp cua tôi, nguoi vôn dã quen voi vi êc luôn nôi bât, không thích bi coi là
kém hon. Tôi còn nho môt vu xay ra trên máy bay vào cái lân dâu ti ên ngài Dunlap
dên thùm châu Âu. Khi tôi lên máy bay, t ôi nhìn thây anh ta lân ra phía sau máy
bay truoc khi tôi di toi ngôi canh ngài CEO. Rõ ràng là anh ta vua moi phàn nàn voi
sêp ráng tôi dã phá hong công vi êc cua anh ta. Thê là Dunl ap máng t ôi ráng tôi dã
“phá huy thi truong châu Âu”. Tôi còn nho ông dã gâm l ên “Chúng tôi së gi êt anh
ngay bây gio, và ho së không bao gi o tìm thây môt manh xuong nào cua anh dâu!”
(Ðên nôi mà trong lúc ông ta tam dung la hét máng mo tôi , môt tay phi công dã
dua cho tôi môt manh giây, hoi tôi l iêu có cân 1 cái dù không)
Thay vì tra dùa, tôi dã dê cho nhung kêt qua kha quan thu duoc trên toàn câu nói
hô cho mình. Trong vòng 9 tháng, Dunl ap không còn hi êu l âm tôi nua, và cuôi
cùng ông dã thuê tôi l àm cho ông voi nhung co hôi lon hon. Nhung tôi chua bao gio
tha thu cho nguoi dông nghi êp dó.
Nguoc lai , Mark lai xu su hoi bôc dông, thay vì dát mình vào vi trí cua sêp anh ta.
Mark không nhân ra ráng Paul dã biêt nhi êu vê Ni cole hon anh ta và công nhân
ráng cô ây rât thông minh, qua quyêt. Trong khi dó, Mark – môt lính moi – l ai có
ve không chác chán vê chính ban thân mình, và báng cách yêu câu nói chuyên vê
Nicol e sau nhung cánh cua, dã tu làm cho mình gi ông nhu 1 ke dâm lén sau lung.
Cùng gi ông nhu nhiêu nguoi khác, Mark di "mách" sêp cua anh ta mà không quan
tâm dên vi êc các sêp dang nghi gì và quan di êm cua ho khi o vi trí dó nhu thê nào.
Là môt CEO, tôi dã dán 4 n guyên t àc k hi nói chuyên vói sêp lên cánh cua
phòng làm vi êc và trên các trang blog nôi bô. Ðai ý là: tr uoc khi gáp tôi, các anh cân
xác dinh r õ muc dích cua mình:
1. Anh t ói báo t i n cho t ôi , nhung thông ti n không dòi hoi các hành dông kèm
theo: Ðung có mang ti n xâu toi sau 4h chiêu thu sáu, tru khi dó là ti n tôi quan
trong.
2. Anh cân t ôi r a môt quyêt inh: Hãy mang toi môt sô giai pháp kha thi và ý
kiên cua mình.
3. Anh t ói ê xi n t ôi l òi khuyên hoác nho t ôi tu vân cho vân dê cá nhân
(không phai voi t u cách l à sêp, và dung có kv vong hành dông gì t u phía tôi –
dó là vi êc cua anh)
4. Anh muôn phàn nàn vê môt ai ó: Hãy dua nguoi dó toi cùng, nêu không
cuôc gáp cua chúng ta së không vui ve gì dâu.
Tôi cùng xin nói l à không phai tôi cô to ra kiêu ngao hay tho o gì ca. Tôi rât quan
tâm dên nhung nguoi làm viêc cho mình, nhung tôi còn có ca môt công ty dê diêu
hành. Nêu anh muôn tôi l àm ca vi êc cua anh nua thì dung có quá kv vong vào kêt
qua.
Mark dã di môt buoc sai l âm khi ti êp cân voi sêp cua anh ta. May cho Mark là Paul
vân cho anh ta tham gi a du án Mil l house. Mark vân còn co hôi sua chua báng cách
tu mình ki êm l ây thông tin nôi bô tu I an, và dam bao ráng thông tin cua mình là
thông ti n dáng giá nhât mà Paul nghe duoc. Mark cùng có thê chung to mình “trên
co” báng cách chi a se thành công cua du án Mill house voi Nicole và bi ên cô ây
thành dông minh sau này.
Tóm l ai , Mark không nhung có thê lây lai chô dung cua mình mà còn có thê tro
thành nguoi chiên tháng nua.
Trao i : Mark l àm t h nào gi ành l i v t rí ca mình sau khi ã b phá hoi ngm?
2 0 F L I WHEEL | Dec 2008 | fpt20.com/fli
D e b o r a h K o l b
“ Ch có Ni col e mi nh v y , h ay ó l à mt hành ng
ph bi n t r ong b ph n?”
Giáo su ki êm Chú tich
tô chúc Phu nü và l ãnh
ao tai Tr uòng quán lý
Si mmons (SOM) -
Boston
Mark ang phai ôi mát voi su l ua chon khó khn: có quyêt inh o lai bô phân ngân
hàng âu tuây hua hen hay không, khi mà lúc nào cng phai ngó nghi êng xem có
bi ai choi xâu không, mà l ai không có bât k su hô tro nào tu phía trên.
Thuc tê có lë Mark nên quay l ai voi bô phân nghi ên cuu c thì tôt hon. Anh hoàn
toàn ngây tho không bi êt ráng: thái ô thi ên chí mà Ni cole dành cho anh lúc âu
chính là nhung dâu hi êu âu ti ên cho thây cô cam t hây Mark sëe doa toi vi trí cua
cô. Hon thê nua, Mark cng có veã vê chô làm moi mà không chú ý ên nhung
quy tác và vn hóa cua nó. Cuôi cùng, cái cách Mark “mách tôi ” Nicole voi Paul –
môt mâu quan l ý không thích nhúng tay vào viêc riêng và chi quan tâm toi kêt qua
công vi êc - khó mà tao uoc ân tuong tôt.
Tuy nhi ên, mác dù voi t ât ca nhung bât loi hiên nhiên này, Mar k hán không muôn
khinh suât. Báng nhung buoc tiên chính xác, Mark có thê thoa thuân lai voi Nicol e
vê môt môi quan hê tôt hon trong du án Mi l lhouse. Nhung truoc hêt, anh cân phai
có câu tra l oi cho môt sô câu hoi:
- Nicol e l à môt ke phá hoai vê ban chât, hay viêc Mark e doa vi trí ngôi sao
cua cô ã khiên Ni cole có nhung phan ung ác bi êt nhu vây?
- Chi có Ni cole moi nhu vây, hay ó là môt hành ông phô biên trong bô
phân?
- Thái ô cua Paul có phai l à dâu hiêu cua su dung thu cho viêc bám uôi kêt
qua báng bât cu gi á nào?
Tùy thuôc vào câu tra loi, anh có thê quyêt inh nên ti êp tuc l àm vi êc cùng Nicol e,
hay là tu ki êm soát tình hình nho môi quan hê voi I an.
Nô l uc ê công tác voi Ni col e có thê bát âu báng môt cuôc t rò chuyên chân thành.
Ví du, ru Nicole làm vài ly sau gi o l àm, qua ó thê hi ên su chân thành cua mình:
“Nicole, tôi không hi êu chuyên gì ã di ên ra, hãy gi ai thích cho tôi xem. Tôi thât su
bât ngo vì su tuc gi ân cua cô hôm truoc. Tôi muôn hi êu vi êc tôi ên ây có anh
huong thê nào toi cô. Tôi muôn l àm vi êc cùng cô, vì tôi ngh ráng tôi có thê hoc hoi
tu cô, cng nhu cô hoc hoi tu tôi vây.”
Nêu sau nhung l oi nói chân thành này, Nicole to ra coi mo và hop tác, Mark có thê
thoa thuân tiêp vê vai trò cua ca hai trong du án Mi l lhouse, dua trên nhung giá t ri
sán có cua môi nguoi: o Mark là môi quan hê voi I an, o Nicole là kinh nghi êm t ai
CliffBank. Sau khi thông nhât vê vai trò hop l ý cua ca 2 bên, Mark có thêòi quyên
l à nguoi li ên hê chính thuc voi Millhouse, moi Nicole tham du cuôc gáp mát I an.
Sau cuôc gáp gõó - gia thiêt là moi thu di ên ti ên tôt ep - Mark và Nicol e ti êp tuc
nhung thoa thuân moi vê các buoc ti êp theo.
Tât nhiên, Nicole cng có thê là môt ke chuyên choi xâu. Trong truong hop ó,
Mark hãy ghi nho vai trò cua mình, cng nhu môi quan hê cua anh voi I an. Anh có
thê nhác I an ráng anh moi l à nguoi phu trách chính cua du án CliffBank, và ê nghi
I an tôn trong và ghi nho nó. Vê Nicol e, Mark có thê canh báo I an, “ung gáp ri êng
cô ây. Nêu cô ây cu cô nài niê liên l ac voi chú, hãy cho cháu biêt tr uoc.”
Cho dù Mar k quyêt inh ra sao, câu chuyên cua anh cng l à môt bài hoc canh giác
cho ban. Ban cân phai biêt rõ vn hóa cua nhóm mà ban ang tham gi a môt cách
sâu rông, ê bi êt làm thê nào có uoc các môi quan hê hop lý, nhám thê hi ên gi á tri
cua chính mình. n
Comment ar y: Vân NTB – Quyên PT2 dch
FUN CORNER
fpt20.com/fli | Dec 2008 | FLI WHEEL 21
Ai s l à ngi t i p t heo?
Don Moyer
HBR – T3/ 2007
Pham Thi Quyên dich
Hoc ê tro thành 1 CEO v ai l à môt viêc mât nhi êu thoi gian. Tuy
nhi ên, các cô ông thuong thi êu kiên nhân ôi voi nhung lãnh ao
moi – nhung nguoi ang hoc cách l ãnh ao. Trong cuôn “ Buóc
êm: Lãnh ao t i ên l ên nhu t hê nào?” (HBR tháng 1/ 2005),
Dan Ci ampa cho bi êt: Theo nghi ên cuu cua Tr ung tâm Lãnh o
sáng t o, 40% các CEO moi êu thât bai t rong 18 tháng âu tiên.
Ông còn viêt thêm “t y lê này ngày càng tng.”
Môt phân vân ê có thê nám ngay tu cách chon các lãnh ao. Ram
Charan ua ra ý kiên tr ong ê không còn khung hoang CEO k ê
cân” (HBR tháng 2/ 2005): “Các lãnh ao moi thuong uoc l ôi ra tu
nhung tâp hô so c rích cua môt công ty nho, rôi uoc bô nhi êm boi
các gi ám ôc cháng có mây ki nh nghi êm tuyên dung…Chon môt
CEO thì phai hoàn t oàn khác.”
Môt yêu tô khác, cng quan trong không kém, l à cân có môt tâm
nhìn chi ên l uoc. Hãy cho CEO moi có t hoi gian vuot qua cú sôc vê
nhung kêt qua không nhu mong oi trong nhung quý âu. Và hãy
luôn am bao ráng viêc lua chon CEO kê cân phai l à môt quá trình
chuân bi lâu dài. Charan cho ráng “Chon CEO kê cân không chi là
môt quyêt inh, mà là tâp hop hàng ngàn quyêt inh cua nhiêu nguoi
môi ngày, tu nm này qua nm khác”. n
FLI Library
22 FLI WHEEL | Dec 2008 | fpt20.com/fli
Duói ánh sáng cúa t hi ên
Tác giá Mike George
NXB Tri Thúc
Giá bìa: 55000 VNÐ
Bán quyên: Thái Hà Book
"Vói bâu không khí ngày càng nãng nê và cuôc sông không ngùng thay ôi,
chúng ta cám thây khó tâp trung lâu uoc. Streess tró thành bênh "t hòi
thuong". Vì vây, thiên là môt cách rèn luyên tâm trí nhe nhàng bãng nghê
thuât tâp trung, cho ta co hôi nhìn sâu hon vào suôi nguôn bình yên trong ý
thúc cúa mình, và ê hoàn thành tôt hon công viêc hãng ngày..."
Cuôn sách dành cho nhung ai cho ráng mình không phai di ên mao này nhung
lai không không thê nhìn ra uoc cái gì áng sau di ên mao ây.
Dành cho nhung ai on t huân muôn bi êt âu là chân lý và âu l à ao tuong.
Dành cho nhung ai biêt ho ang sông gia dôi voi chính mình và muôn l ôt trân
ê sông xác thuc và chính truc hon.
Dành cho nhung ai ý thuc uoc thê gi oi này ang o nguõng cua su thng tr âm
và ây kich tính. Ho có cam giác mình ang óng môt vai quan trong và ây ý
ngha.
Dành cho nhung ai bi êt ên nguôn suc manh cao hon cân cho su mênh cua
nhân loai vào lúc này và nghe uoc tiêng goi tinh tê cua suc manh ó ê hi ên
huu và vôn có.
Và dành cho nhung ai chi mong uoc bi êt ích xác ho l à ai và t ai sao l ai có mát
trên trái ât này.
Tù gi ân dü t ói bình an
Tác giá: Mike George
Biên dich: Thanh Tùng -
Hiêu Dân - Thê Lâm
NXB: Tông hop TP Hô Chí
Minh
Nãm xuât bán: 2008
Giá bìa: 30.000 VNÐ
Quyên sách dua trên quan ni êm vê tâm li nh nhu môt lòi giái áp và cá ý thúc,
và vô thúc ê hi êu nguyên nhân và con uòng giái thoát khói su túc giân,
huóng con nguòi ên vói môt cuôc sông bình an và vi tha. Nhung truóc khi i
tìm l òi gi ái ó, chúng t a phái t ìm hi êu uoc nguôn gôc cúa su t úc gi ân.
ó l à môt phán úng t u nhi ên, nåm ngoài ý t húc cúa con nguòi , hay
con nguòi có t hê i êu chinh uoc nó? Thuc tê là, chúng ta thuòng cô
ào sâu hoãc truy cúu vê môt su vi êc dân ên su nóng giân, nhung lai bó qua
vi êc tìm hi êu tai sao ta nóng giân. Bói khi tìm uoc câu trá lòi rôi , thì chúng
ta lai vâp phái môt tró ngai , ó là su thay ôi . Dân dân, chúng ta luòi biêng
vói trách nhi êm cúa chúng ta trong viêc bi êu lô cám xúc, châp nhân nhüng
bât an, buông xuông vói bât hanh và hài l òng vói su túc giân.
Cuôn sách chia l àm 3 phân, cu thê:
Phân 1: Nhüng nguyên nhân chính yêu và hâu quá cúa su t úc gi ân
Phân 2: Khám phá: Bình an l à bán chât t u nhi ên cúa con nguòi
Phân 3: Ý ngha cúa l òng vi t ha và nhüng phán úng t hông t huòng
cúa chúng t a khi bi l àm t ôn t huong
Chúng ta cân hi êu ráng, su t uc gi ân không phai l à môt iêu xâu xa, mà ó là
phan ung xuât phát tu nhung niêm tin không mang l ai tác ông t ôt cho con
nguoi . Do ó, vân ê là chúng ta không nên lân tránh con gi ân, mà phai tìm môt
cách thuc ung xu voi nó sao cho phù hop. Hãy cùng tìm hi êu cuôn sách ê tìm
uoc con uong i tu tuc gi ân toi su bình an.
fpt20.com/fli | Dec 2008 | FLI WHEEL 23
Mô t húc mói cho t hi t r uòng t ài chính
George Soros - nhà tài phiêt phô Wal l, vôn gán l iên tên mình voi môt loat nhung
giai thoai "tu hâu bàn tro thành ti phú", "kiêm 1 ty USD trong vòng 1 tuân" và
nhung tên goi "chát chúa" - ke âu co tiên v ai nhât, ông chu tài nng nhât,
"moi nguoi i bên phai, riêng Soros i bên trái". Cuôn sách Mô t húc mói cho
t hi t r uòng t ài chính mang ên nhung l uân iêm sác sao và thú vi cua nhà tài
phi êt này, có thê kê toi o ây là: Nuóc M ÿã áp dung môt mô t húc sai l âm
cho t hi t r uòng t ài chính (Soros ác biêt chi trích cuu Chu tich Cuc du tru l i ên
bang Alan Greenspan boi cho ráng ông Greenspan ã "châm trê không chê con
bùng nô i ên cuông cua thi truong bât ông san" và "áp dung muc lãi suât thâp
trong thoi gian quá dài")
George Soros canh báo ráng ang có nhi êu " bong bóng" moi nôi lên, ó là thi
truong nguyên liêu thô, nng luong và san phâm nông nghi êp, ráng nhung nguy
coe doa t u nhung thi truong moi nôi nhu Trung Quôc (ông Nhân dân têang
ngày càng "có gi á" cua Trung Quôc át hán së gây ra nhung phiên toái moi và bât
ngo cho nuoc Mÿ) và nhât l à ông kêu goi: Nhùng chính sách moi ong ngha voi
vi êc xây dung mot hê thong vùng chác hon.
Rõ ràng, nhung gì George Sor os nói và l àm êu u hâp dân và thuyêt phuc ê
tiêng nói cua ông uoc láng nghe, dù ráng úng sai ên âu còn phai bàn cãi rât
nhi êu.
Tác giá: George Soros
Dich giá: Pham Tuân Anh.
Hoàng Hà.
NXB: Tri Thúc
Nãm xuât bán: 10/2008
Giá bìa: 43.000 VNÐ
Bán quyên: Phuong Nam
Mãt bão - Nhüng nãm t háng cúa t ôi t ai CI A
Rât chân thuc và hâp dân, Mt Bão thuât lai chi ti êt nhung tháng nm tai vi cua
George Tenet o Cuc Tình báo TW Mÿ (CI A). Cuôn sách cho ôc gia thây uoc
nhung công vi êc nôi bô cua co quan t ì nh báo có t âm quan t r on g nhât t hê
gi ói trong nhung giai oan có nhiêu thách thuc nhât cua lich su nuoc Mÿ. Viêc
vua có thê tiêp cân ôi ng quan chuc cao câp nhât trong Chính phu, vua có trong
tay nhung ti n tình báo nóng hôi t uia bàn, George Tenet ã kê l ai chi tiêt nhung
nô luc không mêt moi cua CI A nhám chuân bi cho nuoc Mÿ ôi phó voi nhung
môi nguy hi êm moi. uoc bô nhiêm làm gi ám ôc CI A nm 1997, ông giúp ôc
gi a thây uoc nhung kha nng chính dân toi su ki ên 11/ 9 thông qua nhung gì ông
ã chung ki ên và trai nghi êm, ó l à: Tuyên bô cua ông vê cuôc chi ên chôn g
al -Qa’i da; nhüng chi ên dich t hâm nhâp Af ghani st an CI A; kê hoach t ác
chi ên chông khun g bô t r ên quy mô t oàn t hê gi ói ; canh báo cua ông cho
các quan chúc Nhà Tr àng mùa hè nm 2001 vê nhüng vu t ân công t i êm
ân gây phuon g hai t ói l oi ích cua Mÿ; và m ôt k ê hoach hi êp ông phan
công t i êu di êt t ô chúc al -Qa’i da uoc soan t hao chi sáu ngày sau su k i ên
11/ 9.
Tenet ua ban oc ên voi cuôc chiên I raq báng l ôi kê chuyên hâp dân khi ông
mô ta hàng l oat nhung su ki ên và bôi canh ây kich tính truoc khi Mÿ tiên ánh
I raq. Ông còn chi ra vai trò cuc k quan trong cua CI A trong vi êc dân dát Chính
phui ên quyêt inh ua nuoc Mÿ vào cuôc chiên. Thông qua tât ca nhung câu
chuyên ó, Tenet phác thao buc chân dung tu hoa cua môt con nguoi không hê
nao núng khi bi ket giua nhung thê l uc chu chiên trong hê thông hoach inh
chính sách cua Chính phu, hàng ông ti n tuc tình báo khi ên nguoi ta lanh nguoi
uoc gui vê tu kháp noi trên thê gioi và l uong tri sâu thám cua ban thân ông./ .
Tác giá: George Tenet
Dich giá: Thu Hùng –
Phuong Hà
NXB: Chính tri Quôc gia
Xuât bán: 12/ 2008
Giá bìa: 144.000 VNÐ
Bán quyên: Alpha Book
i óng góp v bài vi t cho FLI WHEEL x i n gi t i : fliblog@fpt.com.vn
Hôi 1
Chuyên ráng vào nm thu 61 oi
Công hòa, bôn phuong bên vung,
nhân dân an lành. Phía Tây kinh
thành Thng Long, khu Thái Hà
âp nôi lên môt trang trai làm n
phát tài, danh tiêng vuot ra ca
ngoài quôc ngoai. ung âu trang
trai là Truong l ão gia, vôn xuât
thân l à thu si nh, sau nhiêu nm
mài ng quân trên ghê viên
nghiên cuu, bông nhân thây làm
khoa hoc không thê giàu báng i
buôn, vây là nôi hung ru ban bè bo
viên i ra ngoài tính kê mua i
bán lai trên thi truong, phàm cái
gì thi truong cân thì mua mua bán
bán. Ban bè Truong lão thay cng
êu là nhân tài hi êm có, môi
nguoi môi ve khác nhau, ông
lòng dôc suc, l ai mây phen gáp
may nên tr ai muoi mây nm, nay
thành co nghiêp lon.
m ó, có ngoai bang nhân
sau nhi êu phen thm dò tìm hi êu,
tung ra caông ô la âu tu vào
trai, khi ên sô tài vât trong trai
bông chôc tu môt hóa hai. Lai kíp
ên vào dip cuôi nm, nguoi
trong trang em tài vât cua ho l ên
môt chôn kinh doanh náo nhi êt
tuc goi l à sàn chung khoán, bông
sau môt chôc ôi vân, tri gi á tài
san môt nhân thành bôn muoi,
khiên nhung nguoi gán bó voi
Truong l ão êu tro thành cu phú.
Truong lão gia, lúc này bông
chi êm chê ngôi ngay trên ngôi âu
trong danh sách nhung nguoi
giàu nhât nuoc, ti ên có hàng
nghìn ty, không bàn phím nào kê
xiêt. Lúc này, Truong lão chot
ngh: "Ta giàu có ã o hàng cu
phú ich quôc, nhung gi o danh
tiêng quanh i quân l ai cng chi
là gã con buôn, chi gi oi trò mua i
bán lai . Gio muôn ê lai danh
ti êng ooi , chi
báng l âp ngôn,
tông kêt l ai cho
oi bí quyêt
thành công cua
ban trang, chí
ít cng ê lai
cho hâu thê
môt chu
"Think" nhu gã
truong trang
I MB bên Mÿ quôc!". Nói vây tuc
l à làm vây, Truong lão l âp tuc goi
phu tá l ai, gi ao vi êc tân tay, rút
hêt khoi các chân i êu hành ê
chuyên tâm suy ngâm vào vi êc lâp
ngôn.
Nhung phàm ooi , bí kíp vôn
không phai môt sáng môt chi êu vô
trán là ra. Ròng rã trai mây bân
ông qua xuân l ai , vât ôi sao doi,
Truong gi a trang t hì ã uoc các
phu tá doi vê tân mi ên Dich Vong,
tài san cua trang trên sàn trai mây
l ân l ên voi xuông chó, mà Truong
l ão vân chua nán ra uoc bí kíp
truyên thê. Truong l ão cng ã
mây bân óng cua di ên bích ê
suy ngâm, rôi mà oc u l oai sách
thánh hi ên ông Tây y kêt hop ca
Dich hoc, l ai nghi ên ngâm l ai
nhung buoc thng trâm trai qua
gân hai thâp ky qua mà vân chua
có hao ý nào bât ra. Xem lai thành
công cua Truong Trang, Truong
l ão thây yêu tô làm nên thành
công, giuuoc ban sác cua gia
trang qua nm tháng thì nhiêu,
nhi êu lám, cha lë l i êt kê hêt thì
còn gì là loi châu ý ngoc, khi ên
Truong lão nhiêu lúc quên can,
quên ngu, ôi khi mo mo màng
màng, ung trên sân golf ánh
xong l ô thu 19 mà cu tuong moi
quât quaê pa!
Bông môt êm mua gi ó mùa
thu, Truong lão sau môt hôi vât vã
ngâm suy vê bí kíp, mêt quá nga
lung nám ngu, bông thây mình lac
vê môt mi ên thôn quê xinh ep,
có ông xanh cò tráng rom vàng,
rôi môt bây tre con cùng nhau
uôi trâu vê làng mà hát mây l oi
hát nghe khá vân mà khó hiêu
ngha:
em guong mà oi lay tôn
Hoi ong chí sáng có khôn không
nào
Ti êng khôn vang t oi thi ên tào
Ngoc Hoàng phán hoi ua nào
oi tôn...
Rôi bông l trâu lông lên nhám
tháng Truong l ão mà húc. Truong
lão giât mình thoát tinh, thây mô
hôi vã ra nhu tám, trong âu còn
ng váng loi hát cua l tre, bèn
nhân có gi ây bút, biên ngay ra
gi ây. Chép xong ên chu cuôi , thì
con buôn ngu t hât su kéo ên,
Truong lão lai l ên giuong ngu ti êp.
Sáng hôm sau thuc dây, nhìn
thây mây dòng chu trên gi ây,
Truong lão bông gi ât mình bàng
hoàng "Tho này nhu sâm truyên
chng?"
Vây nên có tho ráng:
Ngu mê uoc bí kíp hay
Nêu mà bi êt vay ca ngày ngu thôi
Muôn biêt Truong lão ngâm ra
chuyên gì, moi xem hôi sau së rõ!
t ói: Hôi 2: Nguyên quan
ôc
FPT t i nh t hân t r uyên
( Tr uong ký)
Tác gi a: LongLT6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful