Vlada Republike Hrvatske Ured za suzbijanje zlouporabe droga

Tiskovna konferencija povodom

Međunarodnog dana
borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama

26. lipnja

www.uredzadroge.hr  www.nijd.uredzadroge.hr

Vlada Republike Hrvatske Ured za suzbijanje zlouporabe droga
Željko Petković, ravnatelj Ureda

www.uredzadroge.hr  www.nijd.uredzadroge.hr

2

zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama
• Generalna skupština UN-a 1987. godine proglasila je 26. lipnja "Međunarodnim danom borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama" želedi upozoriti globalnu svjetsku javnost na sverastudi problem zlouporabe (opojnih) droga i potrebu aktivnog uključivanja svih aktera, kako na globalnoj svjetskoj razini tako i na nacionalnoj razini, za djelovanje u postizanju zajedničkog cilja – Međunarodno društvo slobodno od zlouporabe droga. Obilježavanje ovog dana provodi se u suradnji s odgojno-obrazovnim ustanovama, medijima, nevladinim organizacija i ostalim relevantnim institucijama uključenim u suzbijanje zlouporabe droga, a isto ima za cilj upozoriti što vedi broj građana na problem raširenosti zlouporabe droga i zajedničkim snagama se suprotstaviti ovom ozbiljnom problemu današnjice.

Međunarodni dan borbe protiv

Ovogodišnja kampanja UNODC-a za obilježavanje Međunarodnog dana usmjerena je na podizanje svijesti o opasnostima koje donose NOVE droge

www.uredzadroge.hr  www.nijd.uredzadroge.hr

Sustav suzbijanja
Strateški dokumenti:
NACIONALNA STRATEGIJA suzbijanja zlouporabe droga (2012. – 2017.)

zlouporabe droga u RH
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH

Nacionalni akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga (2012.-2014.)

URED ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA

STRUČNI SAVJET

Trogodišnji Akcijski planovi županija

ODJEL ZA PROGRAME I STRATEGIJE

ODJEL NACIONALNE INFORMACIJSKE JEDINICE ZA DROGE I POSLOVE MEĐUNARODNE SURADNJE

Koordinacija
www.uredzadroge.hr  www.nijd.uredzadroge.hr

Ţupanijska Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga (21)
ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA

Tijela drţavne uprave

SVEUČILIŠTA I DRUGE ZNANSTVENE INSTITUCIJE

Hrvatska i EU
Suradnja Ureda s relevantnim međunarodnim organizacijama
• UN Komisija za opojne droge
(Commission on Narcotic Drugs - CND)

Međunarodni odbor za kontrolu narkotika
(International Narcotics Control Bord - INCB)

UN Ured za droge i kriminal
(United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC)

•Pompidou grupa Vijeda Europe
(Pompidou Group) - (Council of Europe)

Horizontalna radna grupa za droge Vijeda EU
(Horizontal Working Party on Drugs, Council of EU)

•Europski centar za pradenje droga i ovisnosti o drogama
(European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction - EMCDDA) www.uredzadroge.hr  www.nijd.uredzadroge.hr

Suradnja s Europskim centrom za praćenje droga i
ovisnosti o drogama – EMCDDA
• • Osnovan 1993. u Lisabonu; glavna agencija EU za prikupljanje podataka o drogama Osigurava EU i državama članicama pregled činjenica o problematici droga te pružanje znanstvenog temelja potrebnog za izradu nacrta zakona i strategija o drogama te pružanje pomodi stručnjacima usavršiti najbolje prakse REITOX mreža (European Information Network on Drugs and Drug Addiciton) 2003. – neformalna suradnja; 2004. – RH redovno sudjeluje na Reitox i godišnjim stručnim sastancima EMCDDA-a 2005. – RH službeno predala zahtjev za suradnju s EMCDDA-om 2006. – pri Uredu osnovan Odjel nacionalne informacijske jedinice za droge i poslove međunarodne suradnje - nacionalna kontaktna točka EMCDDA-a 2007. – EMCDDA-u predano prvo standardizirano nacionalno izvješde RH 2010. – potpisan Sporazum između RH i EU o sudjelovanju RH u radu EMCDDA-a 2011. – Odluka Vijeda o zaključivanju Sporazuma 2013. – 21. ožujka Hrvatski sabor usvojio Zakon o potvrđivanju Sporazuma između RH i EU o sudjelovanju RH u radu EMCDDA-a – nakon objave istog u NN, MVEP-a je Vijedu Europe poslalo notifikaciju 2013. – 28. svibanj 2013. – EMCDDA 1. put objavilo Europsko izvješde o drogama na hrvatskom jeziku
6

• • • • • • • • •

Suradnja Ureda i EMCDDA

www.uredzadroge.hr  www.nijd.uredzadroge.hr

Aktivnosti Ureda za suzbijanje
zlouporabe droga

• • • • • •

Donesena nova Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga za razdoblje od 2012. do 2017. godine
2012. usvojen trogodišnji Nacionalni akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2012. do 2014. godine 2012. započela izrada Smjernica za psihosocijalni tretman ovisnosti o drogama u zdravstvenom, socijalnom i zatvorskom sustavu. 2012./2013. - organizirane brojne EDUKACIJE i radionice uz potporu Europske komisije te u suradnji s tijelima državne uprave i lokalne samouprave 2012. izrađena on-line baza podataka www.programi.uredzadroge.hr – pruža pregled svih programa/projekata koji se provode u području suzbijanja zlouporabe droga Nastavljena je provedba Nacionalnog programa prevencije ovisnosti za razdoblje od 2010.-2014. Od 2009. – 2012. Ured pokrenuo i/ili financirao brojna istraživanja (u 2012. provedeno istraživanje „Kvantitativno određivanje
odabranih urinarnih biomarkera ilegalnih droga u otpadnoj vodi Grada Zagreba”, istraživanje „Distribucija i cijena ilegalnih droga u Republici Hrvatskoj“ i „Istraživanje novih droga u Republici Hrvatskoj“ te ,,Istraživanje javnih troškova i uspostava sustava pokazatelja uspješnosti u području u suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj„)

Nastavljena je provedba Projekta resocijalizacije ovisnika o drogama te njegovo medijsko prezentiranje, a od početka provedbe Projekta do kraja 2012. ukupno je 168 liječenih ovisnika ostvarilo zaposlenje i/ili koristilo poticaje za zapošljavanje. 2013. po prvi puta raspisan je Javni natječaj za prijavu projekata UDRUGA sukladno Europskim kriterijima dobre prakse – prioritetna područja prevencija i resocijalizacija. Ured samostalno i u suradnji s drugim institucijama izrađuje edukativno-promidžbene materijale usmjerene suzbijanju zlouporabe droga

• •

www.uredzadroge.hr  www.nijd.uredzadroge.hr

www.uredzadroge.hr
• Novi vizualni identitet Internet stranice Ureda za suzbijanje zlouporabe droga www.uredzadroge.hr

www.uredzadroge.hr  www.nijd.uredzadroge.hr

8

Hrvatski zavod za javno zdravstvo
dr. sc. Marijan Erceg, dr. med., Voditelj službe za epidemiologiju

Epidemiologija ovisnosti o psiho-aktivnim drogama
www.uredzadroge.hr  www.nijd.uredzadroge.hr 9

Registar osoba liječenih zbog zlouporabe
psiho-aktivnih droga
• Od 1978. godine u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo se vodi nacionalni Registar osoba liječenih zbog zlouporabe psiho-aktivnih droga. • Iz bolnica, specijalističko-konzilijarnih službi te Službi za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnika pri županijskim zavodima za javno zdravstvo se putem Pompidou obrazaca prikupljaju podatci o osobama koje su kod njih bile na liječenju ovisnosti ili zlouporabe psiho-aktivnih droga.

www.uredzadroge.hr  www.nijd.uredzadroge.hr

Liječeni od ovisnosti o psiho-aktivnim drogama

www.uredzadroge.hr  www.nijd.uredzadroge.hr

Raspodjela liječenih od ovisnosti o psiho-

aktivnim drogama u 2012. godini prema dobi i spolu

• • •

Vedinu liječenih ovisnika čine muškarci (4,7:1,0) Najvedi udio (26,7%) liječenih je u dobi 30-34 godine Prosječna dob liječenih osoba je 32,8 godina i kontinuirano raste od 2005. godine

www.uredzadroge.hr  www.nijd.uredzadroge.hr

Učestalost uzimanja glavnog sredstva osoba liječenih u 2012. godini

Način liječenja zbog zlouporabe opijata

www.uredzadroge.hr  www.nijd.uredzadroge.hr

Liječeni ovisnici u dobi 15-64 godine prema županijama u 2012. godini

www.uredzadroge.hr  www.nijd.uredzadroge.hr

Smrtnost zbog zlouporabe psiho-aktivnih
droga u 2012. godini

Stope smrtnosti iznad one za RH zabilježena u Šibensko-kninskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Istarskoj, Dubrovačko-neretvanskoj županiji i Gradu Zagrebu 61,8% smrti izravno povezano s drogom (102)

www.uredzadroge.hr  www.nijd.uredzadroge.hr

Ministarstvo unutarnjih poslova
Zvonimir Vnučec, Zamjenik glavnog ravnatelja policije za kriminalitet

www.uredzadroge.hr  www.nijd.uredzadroge.hr

16

Kriminalitet droga za 2012. godinu

• • • •

evidentirano je 7.295 kaznenih djela iz članka 173. „Zlouporaba opojnih droga“ Kaznenog zakona za navedena kaznena djela ukupno je prijavljeno 5.545 osoba izvršeno je ukupno 6.381 zapljena svih vrsta droga ukupno je zaplijenjeno (količine nakon izvršenog vještačenja):

o
o o o o o o o

23,15 kg hašiša
1069,8 kg marihuane 29,7 kg heroina 5,6 kg kokaina 3,5 kg amfetamina 1,1 kg ecstasy-ja 862 doze LSD-a 2681 tableta metadona

www.uredzadroge.hr  www.nijd.uredzadroge.hr

Statistički podaci iz domene kriminaliteta droga za prvih pet mjeseci 2013. godine u usporedbi sa istim razdobljem 2012. godine
• 2013. evidentirano je 1.053 kaznena djela iz članka 190. „Neovlaštena proizvodnja i promet drogama“ i 191. „Omogudavanje trošenja droga“ Kaznenog zakona. U istom razdoblju 2012. godine evidentirano je 841 kazneno djelo iz članka 173. st. 2- 6 „Zlouporaba opojnih droga“ prethodnog kaznenog zakona (kvalificirani oblici bez kaznenih djela tzv. „posjedovanja“) što čini porast od 25,2% za navedena kaznena djela ukupno je u prvih 5 mjeseci 2013. prijavljeno 420 osoba, dok je u prvih 5 mjeseci 2012. prijavljeno 264 osoba u prvih 5 mjeseci 2013. godine evidentirano je i 1.466 prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (kažnjiva djela tzv. “posjedovanja” koja su izmjenama kaznenog zakonodavstva od 01.01.2013. godine ostala u domeni prekršaja). U istom razdoblju 2012. evidentirano je 1.561 kazneno djelo iz čl. 173 st. 1 prethodnog Kaznenog zakona u prvih 5 mjeseci 2013. godine evidentirano je 2.519 kaznenih i prekršajnih prijava (članak 190 i 191 Kaznenog zakona i članci 3 i 24 Zakona o suzbijanju zlouporabe droga) u odnosu na 2.402 kaznene prijave (članak 173. kaznenog zakona) u 2012., što je porast od 4,8% U prvih 5 mjeseci 2013. godine ukupno je zaplijenjeno (količine prije izvršenog vještačenja*): 0,79 kg hašiša; 801,3 kg marihuane; 4,7 kg heroina; 0,45 kg kokaina; 5 kg amfetamina; 0,2 kg ecstasy-a; 453 tableta metadona

• •

www.uredzadroge.hr  www.nijd.uredzadroge.hr

18

Najznačajnije međunarodne operacije hrvatske policije vezanih za domenu kriminaliteta droga u 2012. i prvih 5 mjeseci 2013. (1)
Od svibnja 2012. godine policijski službenici UKP-a PNUSKOK-a u suradnji s policijskim službenicima PNUSKOK-a Služba Zagreb, provodili su višemjesečno kriminalističko istraživanje prema više državljana RH i stranih državljana kodnog imena „Jadera“ zbog sumnje o krijumčarenju vedih količina kokaina iz Južne Amerike u Europu. Temeljem saznanja dobivenih provođenjem kriminalističkog istraživanja uključili smo agenciju DEA, policiju i carinu R. Francuske, Kraljevine Nizozemske, policija R. Italije i policiju Dominikanske Republike, gdje su i otvorene paralelne istrage. Temeljem saznanja dobivenih provođenjem kriminalističkog istraživanja u Republici Hrvatskoj, francuska policija i carina je dana 22. svibnja 2012. godine zaplijenila 173 kg kokaina. Uhideno je 9 hrvatskih, 1 državljanin Venecuele i 1 srpski državljanin. www.uredzadroge.hr  www.nijd.uredzadroge.hr 19

„JADERA”

Najznačajnije međunarodne operacije hrvatske policije vezanih za domenu kriminaliteta droga u 2012. i prvih 5 mjeseci 2013. (2)
Policijski službenici UKP-a PNUSKOK-a u suradnji s policijskim službenicima PNUSKOK-a Odjel Split, provode višemjesečno kriminalističko istraživanje prema više državljana RH i stranih državljana kodnog imena „Dago“ zbog krijumčarenja vedih količina droge hašiš iz Maroka u Europu i Hrvatsku i droge kokain iz zemalja latinske Amerike u Europu. Temeljem saznanja dobivenih provođenjem kriminalističkog istraživanja u Republici Hrvatskoj u provođenje kriminalističkog istraživanja uključena je i španjolska „Guardia Civil“ gdje je i otvorene paralelna istraga. Temeljem saznanja dobivenih provođenjem kriminalističkog istraživanja u Republici Hrvatskoj i Španjolskoj, španjolska „Guardia Civil“ je dana 27.06.2012. godine ostvarila zapljenu 10,5 kilograma hašiša i 250 grama kokaina u svezi čega je u Španjolskoj uhideno dvojica španjolskih državljana, 2 hrvatska državljanin i 1 državljanin BiH. Da bi dana 31.07.2012. godine u sklopu završetka navedenog kriminalističkog istraživanja „DAGO“ u Republici Hrvatskoj bila uhidena dvojca hrvatskih državljana. www.uredzadroge.hr  www.nijd.uredzadroge.hr

„DAGO“

HRVATSKA Uhidena dvojica državljana RH

ŠPANJOLSKA Uhidena 2 španjolska državljana, 2 državljana RH i 1 državljanin BiH -10 kg i 500 grama droge hašiš -250 grama kokaina

20

Najznačajnije međunarodne operacije hrvatske policije vezanih za domenu kriminaliteta droga u 2012. i prvih 5 mjeseci 2013. (3)
„BELA“

HRVATSKA Uhidena 4 državljana BiH Zaplijenjeno: 17 kg i 900 grama droge marihuane, 6 tableta droge XTC - 41.700,00 kuna - 1.710.-EUR-a - 1.500.-KM - 275.-USD

BOSNA I HERCEGOVINA Uhideno 5 državljana i 1 državljanka BiH Zaplijenjeno: -21 kg i 200 grama droge marihuana - jedna poluautomatska puška - jedan pištolj kalibra 7,62 mm - 5 mobilnih uređaja

Dana 18. ožujka 2013. godine policijski službenici PNUSKOK-a i PU zagrebačke u suradnji sa policijskim službenicima Bosne i Hercegovine te agencije SIPA-a završili su kriminalističko istraživanje kodnog imena „Bela“ koje se provodilo na području Hrvatske i BiH nad 10 bosanskohercegovačkih državljana, kojom prilikom je na području Hrvatske zaplijenjeno ukupno 17900 grama marihuane (a na području BiH 21200 grama marihuane).
www.uredzadroge.hr  www.nijd.uredzadroge.hr 21

Najznačajnije međunarodne operacije hrvatske policije vezanih za domenu kriminaliteta droga u 2012. i prvih 5 mjeseci 2013. (4)
„GLADIUS”
Dana 13. travnja 2013. godine policijski službenici PNUSKOK-a PU dubrovačko-neretvanske i PU zagrebačke u suradnji sa policijskim službenicima MUP-a RS, Crne Gore i Srbije završili su kriminalističko istraživanje koje se provodilo na području Hrvatske, BiH, Crne Gore i Srbije nad ukupno 51 osobom (državljani Hrvatske, Crne Gore i Srbije), kojom prilikom je u Hrvatskoj zaplijenjeno 17400 grama marihuane i 523 grama heroina, dok je u BiH zaplijenjeno 26700 grama marihuane, Crnoj Gori 312000 grama marihuane i na području Srbije 20000 grama marihuane.

HRVATSKA Uhideno 11 državljana RH i 2 državljana Srbije Zaplijenjeno: -17 kg i 400 grama droge marihuane -2 biljke cannabis sativa 4 pištolja 2 samostrela 4250 komada streljiva i 200 grama plastičnog eksploziva -2 prijenosna računala

BOSNA I HERCEGOVINA Uhideno ukupno 19 osoba Zaplijenjeno: 26 kg i 700 grama droge marihuana jedna puška i jedan pištolj 22 kilograma plastičnog eksploziva i 9 ručnih bombi

SRBIJA Uhidene 3 osobe Zaplijenjeno: -20 kg droge marihuana

CRNA GORA Uhideno ukupno 16 osoba Zaplijenjeno: -312 kg droge marihuana -dva pištolja

www.uredzadroge.hr  www.nijd.uredzadroge.hr

22

ZAHVALJUJEMO NA PAŽNJI

www.uredzadroge.hr  www.nijd.uredzadroge.hr

23

Vlada Republike Hrvatske Ured za suzbijanje zlouporabe droga

Tiskovna konferencija povodom

Međunarodnog dana
borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama

26. lipnja

www.uredzadroge.hr  www.nijd.uredzadroge.hr