ANALISIS PERANCANGAN PENGAJARAN Berdasarkan rancangan pengajaran yang dibina, saya telah memilih topik Tahun 5, iaitu ‘Kekeluargaan’

. Saya telah mengaplikasikan kesemua kemahiran bahasa, iaitu kemahiran lisan, kemahiran membaca dan kemahiran menulis di dalam rancangan pengajaran harian saya. Bagi memudahkan dan memastikan proses pengajaran saya dalam keadaan lancar, saya telah menggunakan pendekatan berpusatkan bahan. Saya telah menyediakan tayangan slaid dan video berkaitan dengan kekeluargaan. Saya telah memilih beberapa gambar ahli keluarga dan video yang boleh menarik perhatian murid-murid. Saya juga telah menggunakan teks petikan daripada Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 5 sebagai bahan pengajaran (Rujuk dalam Rancangan Pengajaran Harian). Penggunaan bahan mengajar akan membantu murid memahami konsep yang abstrak dengan lebih jelas. Melalui pemerhatian saya, murid-murid akan terlibat secara aktif dan seronok belajar sekiranya guru menyediakan bahan yang mampu menarik perhatian mereka. Selain itu, pendekatan berpusatkan murid juga telah diaplikasikan di dalam pengajaran saya. Murid-murid diberikan tugasan berkumpulan dan perlu berbincang sesama ahli kumpulan untuk menyelesaikan tugasan tersebut. Melalui pendekatan ini, penglibatan murid di dalam bilik darjah sangat positif dan aktif. Murid membina pengetahuan sendiri dengan penglibatan di dalam aktiviti yang disediakan. Kaedah pengajaran yang saya gunakan lebih kepada kaedah natural. Pengajaran telah dimulakan dengan soalan yang berhubung dengan gambar ahli keluarga. Perkataan-perkataan baru akan diterangkan dengan cara yang mudah difahami oleh murid. Cara pembelajaran kaedah ini sama seperti kanak-kanak mempelajari bahasa pertama. Penyampaian akan disusun secara berperingkatperingkat. Melalui kaedah ini, keempat-empat kemahiran yang hendak dikuasai perlu mengikut prosedurnya iaitu dimulakan dengan aktiviti lisan, kemahiran bertutur dan seterusnya membaca dan menulis. Kaedah ini mudah dipraktikkan oleh guru di dalam kelas dan pembelajaran murid-murid juga dalam keadaan tersusun dan sistematik.

tatabahasa. Mereka juga harus menyebut dengan betul mengikut bunyi. menurun. kemas dan teratur. Kelancaran bermaksud murid-murid boleh bertutur atau bercakap dengan baik. Antaranya ialah sebutan. Tekanan pula adalah cara menyebut perkataan. suku kata.Teknik yang dipilih ialah lakonan. . Waktu bercakap mereka tidak menghadapi sebarang masalah dan tiada gangguan semasa percakapan itu berlangsung. nada. ejaan dan makna. tekanan. peraturan atau undang-undang menggabungkan kata untuk membentuk ayat. walaupun lumrahnya aspek tatabahasa tidak begitu dipentingkan tetapi untuk memperolehi kebiasaan bertutur atau bercakap dengan baik dan berkesan aspek ini haruslah ditekankan. saya dapat melihat beberapa aspek penguasaan murid dalam kemahiran bertutur. jeda. la boleh menaik. morfologi dan sintaksis. Intonasi ayat dalam bahasa Melayu biasanya tidak sama dan berbeza-beza mengikut jenis ayat yang dituturkan. Dalam bahasa pertuturan. rangkai kata dan ayat-ayat. Tatabahasa adalah satu sistem. Guru juga boleh memberikan penekanan setiap aspek tersebut kepada murid dalam menguasai kemahiran bertutur. boleh mendatar dan sebagainya. murid-murid diajar mengenal huruf dan bunyi-bunyi setiap huruf. Biasanya tekanan dilakukan pada suku kata dan ia bertujuan untuk menandakan keras atau lembut sesuatu pengucapan. Intonasi adalah keadaan bunyi yang menaik atau menurun sewaktu sesuatu ayat itu dilafazkan. perkataan. Ini bertujuan melatih mereka menyebut sesuatu dengan tepat dan jelas. intonasi. rangkai kata atau ayat dengan memberikan tekanan pada tempat-tempat tertentu. Dari segi sebutan. la kadangkala disebut sebagai nada suara. Nada adalah keadaan bunyi yang menaik atau menurun sewaktu sesuatu perkataan atau suku kata itu diucapkan. Guru akan memilih beberapa murid untuk berlakon dengan bantuan teks dialog yang diberikan oleh guru. kelancaran dan juga laras bahasa. Ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik di akhir ayat manakala ayat penyata pula mempunyai intonasi yang menurun. Peraturan-peraturan ini mempunyai kaedah dan formula tertentu. Ia terdiri daripada aspek fonologi. mora. Melalui aktiviti ini.

suasana dan situasi yang sesuai. Laras bahasa dalam konteks ini ialah murid-murid boleh menggunakan bahasa dalam berbagai-bagai konteks. Aktiviti lisan seperti lakonan dan dialog ini sebenarnya membolehkan muridmurid mengamalkan atau menggunakan bahasa dalam bidang komunikasi yang paling dekat dengan situasi kehidupan seharian. Mereka boleh bercakap seperti seorang penutur jati yang terpelajar. Melalui teknik ini. . Kesan positif lain ialah muridmurid tidak akan berasa keseorangan ketika berada di dalam kelas. Penglibatan dalam permainan juga memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif dan pembelajaran bermakna. Latihan sebutan.Kefasihan bermaksud murid-murid boleh bercakap dalam bentuk yang kemas. Tujuannya ialah supaya murid-murid boleh menggunakan bahasa itu untuk tujuan berkomunikasi secara berkesan. penggunaan tatabahasa dan intonasi yang betul dapat dipratikkan. guru dapat mewujudkan kesan-kesan positif di dalam kelas. saya telah menyediakan aktiviti berkumpulan yang mana mereka perlu menyenaraikan kata panggilan yang ada dalam teks dan membina ayat baru berdasarkan kata panggilan tadi. mereka berbincang bersama-sama dalam menyelesaikan masalah dalam permainan. Teknik lain yang digunakan dalam sesi pengajaran kali ini ialah permainan bahasa. Teknik ini amat mudah sekali digunakan dan diaplikasikan di dalam kelas. Murid-murid juga dapat berinteraksi sesama mereka melalui aktiviti permainan. Dalam rancangan pengajaran ini. teratur dan lancar. Mereka juga dapat memupuk saling membantu dalam pelajaran. Objektif utama dalam teknik permainan bahasa ialah penglibatan murid secara aktif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh.

teknik dan strategi yang boleh diambil oleh guru dan digunakan dalam sesi pengajaran Bahasa Melayu. murid-murid tahap ini mudah hilang tumpuan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. pelbagai pendekatan. murid-murid tidak dapat mencapai objektif pengajaran guru dan seterusnya ketinggalan dalam pembelajaran. Walaupun teknik ini nampak mudah. kaedah. Malah. Sebagai konklusi. teknik ini amat sesuai dilaksanakan pada waktu kritikal seperti pagi dan tengah hari. . Tiada satu teknik yang boleh digunakan setiap masa dalam pengajaran. Hal ini kerana. guru juga seharusnya mewujudkan satu cabaran yang boleh membolehkan murid berfikir secara kreatif dan kritis. guru dapat mewujudkan suasana pembelajaran bahasa yang menarik.Teknik ini sesuai diaplikasikan pada tahap satu sekolah rendah. teknik ini dapat memberi kepelbagaian dalam pengajaran guru daripada menggunakan teknik tradisional. Dengan adanya teknik ini. Di samping itu. selesa dan menggembirakan. Pada waktu ini. Sebagai kesannya. Oleh yang demikian. guru boleh menggunakan teknik ini bagi menarik perhatian murid dan memotivasikan murid untuk belajar di dalam kelas. murid-murid tidak dapat memberi tumpuan sepenuhnya di dalam kelas. Guru haruslah fleksibel dalam menggunakan pelbagai pendekatan yang sesuai mengikut tahap pembelajaran murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful