P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Jun 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2013

pdf

text

original

Sections

הארנו .ג

הנשמב 'יעד ,הזב

ג"פר

תורוכבד

חקולה

המהב

ןמ

ם"וכעה

וניאו

עדוי

םא

הרכיב

םא

אל

הרכיב

לאעמשי 'ר

רמוא

זע

תב

התנש

יאדו

ןהכל

ןאכמ

ךליאו

'מגבו .קפס

ךירפ

יאמאד

יוה

קפס

אה

בור

תומהב

תורבעתמ

תודלויו

ךות

אברו .ןתנש

ץרתמ

'רד

לאעמשי

מ"רכ

ל"ס

שייחד

לבא ,אטועימל

אניבר

ץרתמ

אלד

ןנילזא

רתב

אבור

בורב

יולתה

ונייה ,השעמב

אלד

ןניעדי

םא

השענ

השעמ

םא

ן"במרהו .ואל

ש"ארהו

ם"במרהו

וקספ

ונייהו ,לאעמשי 'רכ

כ"ע

וצוריתכ

לש

.אניבר

הנה ,התעמו

שישכ

הריבש

ונינפל

ןיאו

ונא

םיקפתסמ

םא

היה

השעמ

קר

ןודינה

םא

השעמה

הריבש

ריתה

תא

רוסיאה

הז ,ז"ע

בור

וניאש

יולת

השעמב

ןנילזאו

רתב

,אבור

םאו

בור

תוריבש

רתיהל

ערכוה

רבדה

שיד

ןאכ

לוטיב

רתוהו

והזו ,רוסיאה

תעד

,ל"בשר

םאו

בור

תוריבש

רוסיאל

כ"א

ערכוה

ןיאד

ןאכ

לוטיב

ןיידעו

רוסיאה

והזו ,וניעב

תעד

ןיאו ,ןנחוי

הז

ןינע

ןיאל

קפס

איצומ

ידמ

.יאדו

לבא

ןודינה

םא

קפס

רתיה

ליגרה

איצומ

ידמ

יאדו

אוה

אנוגב

ש"לד

לזימל

רתב

,אבור

ונאד

םיקפוסמ

םא

היה

ןוגכו ,השעמ

לפנ

ךלשוהש

שיו ,רובל

םש

האמוט

אלו ,תיאדו

וניאר

הדלוח

ןכו ,הררוג

רבח

ןיאד ,תמש

ונא

םיעדוי

םא

השענ

השעמ

הזב ,השרפה

ש"ל

לזימל

רתב

אלא .אבור

מ"מד

שי

ארבס

םוקמב ,תרחא

שיש

קפס

ליגרה

בורק

יאדול

ךשמבש

ןמזה

השענ

רשפא ,השעמ

הזד

ףידע

קפסו ,בורמ

ליגרה

הזכ

אמש

איצומ

ידמ

והזו .יאדו

ןודינה

.ןייגוסב

והזו

ןושל

קפס 'סותה

רתיה

אל 'יפ ,"ליגרה"

ונאש

םינד

לע

השעמ

קר ,םייוסמ

שיד

תוליגר

ךשמבד

ןמזה

השענ

השעמ

ריתהל

והזו .רוסיאה

ןודינה

םא

קפס

רתיה

ליגרה

שי

וחכב

ריתהל

רוסיא

.יאדו

הנהו

תתגולפ

ןנחוי 'ר

ל"בשרו

איה

תעשב

ןנחוי 'רד ,הריבש

ל"ס

בור

תוריבש

,רוסיאל

ל"בשרו

ל"ס

בור

תוריבש

ןיאו .רתיהל

תושקהל

ל"בשרל

יהנ

בורד

תוריבש

אה ,רתיהל

ןיא

קפס

איצומ

ידמ

ןויכד .יאדו

אכיאד

הריבש

ל"בשרלו ,ונינפל

בור

תוריבש

כ"א ,רתיהל

אטישפ

הריבשהד

איוה

לוטיב

הריתמו

תא

ןנילזאד ,רוסיאה

רתב

לבא .אבור

ןנחוי 'ר

ל"ס

בורד

תוריבש

אלו ,רוסיאל

הליעוה

הריבשה

ריתהל

.רוסיאה

מ"מו

ןד

יתכאד 'מגה

אמינ

ןנחוי 'רלד

קפס

רתיה

ליגרה

איצוי

ידמ

הזמו .יאדו

וניבה

ףאד ,'סותה

ןנחוי 'רד

ל"ס

בורד

תוריבש

לבא ,רוסיאל

כ"חא

ךשמב

ןמזה

תוליגרה

אוה

הנאצמיש

ם"וכע

הלטביו

והזד .ובלב

רדג

קפס

רתיה

מ"מדמו .ליגרה

רסוא

ןנחוי 'ר

ירבש

קיידמ ,ז"ע

ס"שה

ןנחוי 'רד

ל"ס

ןיאד

קפס

רתיה

ליגרה

איצומ

ידמ

.יאדו

ראבלו

ל"בשרלד ,רתוי

יאדובד

ירמא

ישפנ

אל

ילוכו ,הלצא

אמלע

ירמא

כ"א ,ןכ

צ"יא

יוגהש

הניאצמי

הלטביו

אלא ,ובלב

הריבשה

םצעב

אבישח

לוטיבכ

ומכו ,םידיב

ראביש

ן"במרה

אבומו

םג

לבא .ש"ארה 'סותב

ןנחוי 'ר

ל"ס

ןיאד

הז

יאדו

לכד

יוג

רמאי

ןכלו ,ןכ

32

ןיא

הריבשה

תבשחנ

לוטיב

מ"מו .םצעב

יוה

קפס

ליגרה

בורקו

יאדול

ךשמבד

ןמזה

הניאצמי

ם"וכע

דחא

רמאיש

השפנ

אל

הלצא

הנלטביו

.ובלב

ןאכמו .ד

אוה

היהש

טושפ

םהל

םגד 'סותהל

הריבשב

לארשי

אכיא

פ"כע

קפס

האצמש

ם"וכע

הלטיבו

אוהד .ובלב

דמלנ

ךהמ

איגוס

ןיאד

קפס

איצומ

ידמ

ראובמד ,יאדו

ףאד

ןנחוי 'רד

ל"ס

בורד

תוריבש

לבא ,רוסיאל

כ"חא

אכיא

קפס

ליגרה

ךשמבש

ןמזה

האצמ

ם"וכע

.הלטיבו

ןכלו

ושיגדה

חיכשד 'סותה

יפט

ם"וכעש

הלטבמ

םנמאד 'יפ ,"האצומשכ"

ל"ס

ןנחוי 'רל

תעשבד

הריבש

אל

היה

םש

הזבו ,לוטיב

גילפ

לע

לבא ,ל"בשר

מ"מ

חיכש

יפט

קפסו

ליגרה

ךשמבד

ןמזה

האצמ

ם"וכע

.ל"נכו ,הלטיבו

עמשמו

דוע

ירבדמ

והזד ,'סותה

םג

רתיהה

ירבשב

הארנו ,םימלצ

דמלד

ןכ

א"שממ

'מגה

ןנחוי 'רד 'יעל

קלחמ

ןיב

ירבש

ז"ע

ירבשל

םימלצ

םושמ

ירבשבד

םימלצ

אכיא

ס"פס

ירבשבו

ז"ע

ןיא

קפס

איצומ

ידמ

עימשו ,יאדו

והל

ותואד 'סותהל

קפס

וניאש

איצומ

ידמ

יאדו

ירבשב

ז"ע

אוה

איצומש

ידמ

קפס

ירבשב

ונייהד ,םימלצ

קפס

רתיה

והזו ,ליגרה

קפסה

אקיפס

ירבשב

.םימלצ

לבא)

םושמ

קפסה

אמש

ורביש

יוגה

םידיב

ל"ס

אלד

יוה

ןנידבע

קפס

אקיפס

ןויכ

בורד

תוריבש

(.רוסיאל

ןכלו .ה

ישקמ

ןויכ ,'סותה

ראובמד

ןנחוי 'רלד

ףא

בורד

תוריבש

רוסיאל

מ"מ

אכיא

קפס

ליגרה

ךשמבד

ןמזה

האצמ

ם"וכע

ףאו ,הלטיבו

קפסש

ליגרה

וניא

איצומ

ידמ

יאדו

לבא

אוה

איצומ

ידמ

והזו ,קפס

רתיהה

ירבשב

כ"א .םימלצ

ךה

ןוקרד

ןויכ

וניאש

אלא

םלצ

כ"א

המל

וכתחב

לארשי

יאדוב

אמינ ,הרוסא

קפסד

רתיה

ליגרה

האצמש

יוגה

הלטיבו

איצוי

ידמ

.קפס

ז"יאד 'סותה 'יתו

תוליגר

הרומג

הלטיבש

יוגה

קר ,כ"חא

ףוריצב

המ

שיד

דצ

לודג

ורבישש

יוג

םידיב

יוהו .ארקיעמ

ירת

ימעט

םאד ,אריתהל

הרבשנ

םידיב

אמתסמ

היה

הז

י"ע

םגו ,ם"וכע

םא

הרבתשנ

הילאמ

וא)

י"ע

תוליגרה (לארשי

אוה

האצמד

ם"וכע

הלטיבו

כ"חא

לבא .ובלב

ןוקרדב

אכיה

ןניעדיד

יאדו

לארשיש

אכילו ,וכתח

אלא

תוליגרה

האצמד

יוג

ולטיבו

ז"יא ,ובלב

תוליגר

כ"כ

בשחילד

קפס

רתיה

וניאו ,ליגרה

ליעומ

וליפא

איצוהל

ידמ

.ק"ודו ,קפס

ונישקה 'יעלו .ו

ןויכ

יקסמד

שיד 'סותה

תולתל

הריבשה

ם"וכעב

יפט

לארשיד ,לארשיבמ

היה

הרעבמ

ןמ

כ"א ,םלועה

יאמא

אל

וצרית

םלועלד

ןוקרד

יוה

יאדו

אהו ,ז"ע

ירשד

ןיאשכ

םיעדוי

ימ

וכתח

םושמ

ןנילתד

יאדוד

ם"וכעה

וכתח

ש"ארה 'סותהו .ט"המ

תמאב

וריכזה

ץורית

.הז

לבא

ל"נל

יאדובד

היה

רשפא

ץרתל

שדחלו ,ןכ

ארבסד

וז

לארשיד

היה

הרעבמ

ןמ

םלועה

איה

ארבס

תיאדו

ריתהל

וליפא

יאדו

אלא .ז"ע

ןיאד

הזל

רוקמ

ןכלו .'מגב

אפידע

והל

ץרתל

ךותמ

איגוסה

תיישוקד ,המצע

ארקיעמ 'סותה

התיה

חכמ

איגוסה

'יעלד

םירבשבד

אכיא

קפס

רתיה

ליגרה

והזו

רתיהה

ירבשב

היהו ,םימלצ

ד"ס

רתיההד 'סותהל

ליגרה

אוה

םושמ

אמתסמד

כ"חא

האצמ

יוג

הזלו ,הלטיבו

וצרית

ז"יאד 'סותה

תילכת

תנוכ

אלא ,איגוסה

רתיהה

ליגרה

אוה

חכמ

אכיאד

ירת

ימעט

םאד ,הריתהל

הרבשנ

33

םידיב

אמתסמ

היה

הז

י"ע

םגו ,יוג

םא

הרבתשנ

הילאמ

אמתסמ

האצמ

ם"וכע

כ"חא

הלטיבו

.ובלב

ינאש

םתה

רקיעד

ז"ע

פ"לי .תמייק

וא ,םינפוא 'בב

ןויכד

ןליאהש

אל

לטבתנ

ןכל

אל

לח

לוטיב

ןיאד ,ןיאצחל

לוטיב

לח

אלא

לע

לכ

ז"עה

נ"יא .דחאכ

ןויכד ,פ"לי

ןליאהש

אל

לפנ

ןכל

וניא

רמוא

השפנ

אל

הלצא

וליפא

לע

.הייבנה

הארנו

וקלחנש

הזב

י"שר

י"שרד ,'סותו

ה"דב

רקיעד

תדובע

םיבכוכ

תמייק

בתכ

ל"זו

ןליאה

אל

לטב

ךכלה

הייבנ

תרשונה

הנממ

הרוסא

הזו ,ל"כע

עמשמ

אידהל

שוריפהכ

.ןושארה

לבא

הארנ

ל"ס 'סותהד

הנהד ,ינשה 'יפהכ

השקמ 'מגה

לע

ארבס

וז

רקיעד

ז"ע

תמייק

אהמ

ןייופישד

רקיעד

ז"ע

תמייק

מ"מו

הכרצל

איה

הרוסא

הייופישו

חכמו ,םירתומ

אישוק

וז

ןניחד

ארבסהל

רקיעד

ז"ע

ה"ד) 'סותב 'יעו .תמייק

אמלד 'קהש (אהו

ינאש

םתה

הפישד

דבוע

םיבכוכ

יכהלו

ירש

ףא

רקיעד

ז"ע

הנהו .תמייק

םא

שרפנ

תרבסד

רקיע

ז"ע

תמייק

ןיאש

לוטיבה

לח

ןיאצחל

כ"א

ןיא

םוקמ

תיישוקל

המד ,'סותה

יל

םא

לוטיבה

אוה

ןידמ

ז"ע

הרבתשנש

הילאמ

המ

יל

םא

אוה

חכמ

השעמ

לוטיב

לש

יוגה

ס"כוס

ןניזח

לחד

לוטיב

אלא .ןיאצחל

כ"ע

וניבה 'סותהד

ארבסהש

רקיעד

ז"ע

תמייק

איה

ןויכד

אלש

סרק

רקיע

ז"עה

ןכל

וניא

רמוא

השפנ

אל

ןכלו ,הלצא

ריפש

המד 'קמ

הז

ןינע

הפישל

ם"וכע

לוטיבהש

וניא

םושמ

רמאד

השפנ

אל

הלצא

א"כ

םושמ

לוטיב

.םידיב

ןכו .ב

הארנ

חיכוהל

הממ

תיישוקד 'סותה 'יתש

ס"שה

איה

חכמ

המ

ןנחוי 'רש

שירל 'קה

שיקל

אהמ

הפישד

אלו ,לארשי

ץרית

שיר

שיקל

רקיעד

ז"ע

מ"ש ,תמייק

שירד

שיקל

ומצע

תיל

היל

ארבס

כ"כו) .וז

םג

ה"ד 'יעל 'סותב

ם"וכע

וניאו (.הפישש

ןבומ

המ 'כל

וצרית

הפיא ,'סותה

ןניזח

הזמ

שירד

שיקל

ל"יל

הקולחה

רקיעד

ז"ע

ירהו ,תמייק

תיישוק

ןנחוי 'ר

הפישמ

לארשי

פ"לי

איהש

הפישמ

לטבמד ,וכרצל

םג

רקיעל

כ"או ,ז"עה

ןיא

רקיע

ז"עה

הזמו ,תמייק

אוה

ןנחוי 'ר 'קהש

שירל

ןכו .שיקל

תמאב 'יפ

י"שר

אלא .םש

כ"ע

ל"ס 'סותהד

תרבסד

רקיע

ז"ע

תמייק

איה

לכד

רקיעש

ז"עה

אל

רבשנ

ןיא

הידבוע

םירמוא

השפנ

אל

ירהו ,הלצא

וליפא

םא

הפיש

וכרצל

מ"מ

רקיע

ז"עה

אל

מ"מו ,הלפנ

אל

ץרית

שיר

שיקל

ינאש

םתה

רקיעד

ז"ע

מ"ש ,תמייק

שירד

שיקל

תיל

היל

קוליח

.הז

כ"או

םג

םצוריתמ

לש

ןניזח 'סותה

םהש

ושריפ

תרבס

רקיע

ז"ע

תמייק

לכד

רקיעש

ז"עה

אל

הלפנ

אל

ירמא

השפנ

אל

אלדו ,הלצא

.י"שרפכ

ןכא

י"שר

תיישוקד 'יפ

לארשימ 'יעל 'מגה

הפישש

ז"ע

א"שרהמה 'יפו ,וכרוצל

אלד

הצר

י"שר

אישוקהד 'פל

הכרצלמ

לעד

הז

היה

לוכי

ץרתל 'מגה

ינאשד

אכיה

רקיעד

ז"עה

אלא) .תמייק

ז"יאד

ןבומ

כ"כ

אהד

הנשממ

וז

אפוג

יופישד

חיכומ

ןאכ 'מגה

ןיאד

קלחל

י"שרו (.ןכ

ותטישל

רקיעד

ז"ע

תמייק

ונייה

ןיאד

לוטיב

אליממו ,ןיאצחל

הזד

ךייש

הפיששכ

הכרצל

לבא

אל

הפיששכ

.וכרצל

הנהו .ג

ה"ד) 'יעל 'סות

ם"וכע

ד"רב (הפישש

םידקה

ל"זו

אישקו 'יפ

ל"בשרל

,ל"כע

וניאו

ןבומ

יאמ

יעב

ירהו ,הזב

וז

רבכ

אישוקה

תישילשה

השקמד

ןנחוי 'ר

,ל"בשרל

אטישפו

והלוכד

םה

תוישוק

יתעמשו .ל"בשרל

ב"שמ

ר"גה

היעשי

ףסוי

רוחש-יקסבוסוק

א"טילש

תנוכד

יקופאל 'סותה

היהד

םוקמ

שרפל

אישוקד

וז

השקמ

ייבא

'יעלד ,אברל

34

השקהשכ

ןנחוי 'ר

הנשמהמ

לארשיד

וניא

לטבמ

ז"ע

לש

ם"וכע

ייבא 'ית

אלד ,הסחפשכ

הרבתשנ

ז"עה

ש"לו

השפנ

אל

אברו .הלצא

גילפ

ל"סו

םגד

ג"הכב

ךייש

השפנ

אל

וטושפבו .הלצא

הארנ

םגד

אבר

הדומ

ייבאל

םא

הלפנ

הילאמ

הסחפנו

אל

,הלטב

וליפאו

ז"יאד ,ל"בשרל

ז"ע

קרו ,הרבתשנש

הסחפשכ

לארשי

אוה

ל"סד

אברל

ןויכד

לארשיהש

השוע

הנוכב

הלטבל

התוזבלו

ןכל

םג

יוגה

רמוא

השפנ

אל

הלצא

.לארשיהמ

ראובמו

כ"א

וקלחנד

ייבא

אברו

הריבשב

תאזכ

דצמד

המצע

הניא

הריבש

הרומג

אלא

תישענש

י"ע

לארשיה

תנוכב

םא ,לוטיב

ךייש

הזב

השפנ

אל

םג 'כלו .הלצא

ןיד

לארשי

הפישש

ם"וכע

וכרצל

יולת

דצמד ,הזב

ומצע

יופישה

וניא

הריבש

ירהד

רשפא

ז"עהד

המצע

הכירצ

אלא ,ךכל

בישחד

הריבש

דצמ

תנוכ

לארשיה

השועש

רשא .וכרצל

לע

ןכ

היה

םוקמ

שרפל

ייבאד

אוה

השקמד

אבילאו ,אברל

ךתטישל ,ל"בשרד

הסחפד

אבישח

וליאכ

הרבתשנ

כ"א ,הילאמ

הפיששכ

לארשיה

וכרצל

כ"ג

אמינ

ירמאד ,הלטבד

השפנ

אל

ואב 'סותהו .הלצא

יקופאל

שוריפמ

שרפלו ,הז

אלד

ייבא

אוה

השקמד

אברל

אבילאו)

אלא ,(ל"בשרד

ןנחוי 'ר

אוה

השקמד

ל"בשרל

ד"תא

.ח"חפדו

שיו

ירבדד ,ףיסוהל

הלא 'סותה

םה

המדקה

המל

ושקהש

ףכית

כ"חא

יאמאד

אל

ץרית

ל"בשר

ינאשד

אכה

רקיעד

ז"עה

וליאד .תמייק

ונייה

םישרפמ

ייבאד

אוה

השקמד

,אברל

אל

היה

השק

יאמא

אל

אבר 'ית

ינאשד

אכה

רקיעד

ז"עה

אהד ,תמייק

םג

הסחפב

רקיע

ז"עה

תמייק

נ"שמל)

רקיעב 'סותה 'יפ 'יעל

ז"ע

מ"מו (תמייק

ל"ס

אברל

ת"המד

.הלטב

לבא

ןויכ

וטילחהש

ז"יאד 'סותה

שוריפ

אלא ,איגוסה

ל"בשרל

אוה

ריפש ,השקמד

ושקה

יאמאד 'סותה

אל

ל"בשר 'ית

ינאשד

אכיה

רקיעד

ז"עה

וחירכהו ,תמייק

הזמ

ל"בשרד

ל"יל

ארבס

.וז

ףד]

ב"מ

[ב"ע

י"שר

ה"ד

ךרד

הז ,התלידג

הכרד

לכ

הנשה

רישהל

ןילע

הלש

לדגלו

לבא ,םירחא

ןיאפש

ם"וכע

ותעד

ןלטבל

ןכילשהלו

תצק .ל"כע

שי

המל 'יעל

ךרצוה

י"שר

ףיסוהל

לבא

ןיאפש

יכו ,'וכ

ד"ס

ןיאפשד

יוה

ללכב

ךרד

דוע .התלידג

ע"לי

ןושלב

י"שר

בתכש

הכרדד

רישהל

ןילע

לדגלו

המ ,םירחא

ןינע

לודיג

ןילע

םירחא

עמשמו .ןאכל

יל

י"שרד ,הזמ

ארבסה 'פמ

ךרדד

התלידג

ןויכד

תרשהד

ןילעה

איה

ךרוצל

לודיג

ןילע

ןילעהד ,םירחא

םינשיה

םינפמ

םוקמ

ןכל ,םישדחל

תרשה

ןילעה

איוה

תלעותל

ןליאה

ז"יאו

ןכלו .לוטיב

השקוה

ול

י"שרל

םגד

האפשב

הכרצל

ירה

ןיאפשה

ןירשונ

תלעותל

ךרצוהו ,ז"עה

קלחל

מ"מד

ןויכ

םשד

השוע

הנוכב

לטבל

ןיאפשה

וניא

ליעומ

המ

איהש

תלעותל

קרו ,ז"עה

ןינעל

השפנ

אל

הלצא

אוה

שיד

קוליח

ןויכד

תרישנד

ןילעה

איה

ךרד

לודיג

תלעותו

השאה

ןכל

םניא

םישאייתמ

תדובעמ

ןילעה

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->