, το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο

θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και
καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος, και σώσον, Αγαθέ, τας ψυχάς ημών.
Το Τρισάγιον

Αγιος ο Θεός, Αγιος Ισχυρός, Αγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. (Τρις).
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν, και αεί, και εις τους
αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών,
Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Αγιε επίσκεψαι και ίασαι τας
ασθαινείας ημών, ένεκεν του ονόματός Σου. Κύριε, ελέησον. Κύριε,
ελέησον. Κύριε, ελέησον.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν, και αεί, και εις τους
αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η
Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον
άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα
ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς
εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.
Κύριε, ελέησον ιβ' (12).

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν, και αεί, και εις τους
αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν τω Βασιλεί ημών Θεώ.
Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν Χριστώ τω Βασιλεί ημών Θεώ.
Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν Αυτώ Χριστώ τω Βασιλεί και Θεώ ημών.
Ψαλμός Ν' (50)

Ελέησόν με, ο Θεός, κατά το μέγα έλεός Σου, και κατά το πλήθος των οικτιρμών
Σου εξάλειψον το ανόμημά μου. Επί πλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από
της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω, και η αμαρτία
μου ενώπιόν μου εστί δια παντός. σοι μόνω ήμαρτον, και το πονηρόν ενώπιόν σου

καρδίαν συντετριμμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουθενώσει. και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. πλυνείς με. εν τη ευδοκία Σου την Σιών. και το στόμα μου αναγγελεί την αίνεσίν Σου. και εν αμαρτίαις εκίσσησέ με η μήτηρ μου. οι αγαπώντες το σωτήριόν Σου. βοήθησόν μοι. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου. Εν τη δικαιοσύνη Σου. και πνεύματι ηγεμονικώ στήριξόν με. Εκάθισέ με εν σκοτεινοίς. και το Πνεύμα Σου το Αγιον μη αντανέλης απ'εμού. ζήσεις με. Αγαλλιάσθωσαν και ευφρανθήτωσαν επί Σοί. και υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι. Το πνεύμα Σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. εξέλιπε το πνεύμα μου. Αισχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. ότι εγώ δούλος Σου ειμί. δίδαξόν με του ποιείν το θέλημά Σου. Διδάξω ανόμους τας οδούς Σου. Βοηθός μου. Ρύσαι με εξ αιμάτων ο Θεός. Κύριε. Και μη εισέλθης εις κρίσιν μετά του δούλου Σου.εποίησα. Ακουτιείς μοι αγαλλίασιν και ευφροσύνην. εις το βοηθήσαι μοι σπεύσον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός. ενώτισαι την δέησίν μου εν τη αληθεία Σου. Και λεγέτωσαν δια παντός. Ραντιείς με υσσώπω και καθαρισθήσομαι. η ψυχή μου ως γη άνυδρός Σοι. τα χείλη μου ανοίξεις. προς Σε κατέφυγον. εν ποιήμασιν των χειρών Σου εμελέτων. Θυσία τω Θεώ. εισάκουσον της προσευχής μου. ένεκεν του ονόματός Σου. έδωκα αν. εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου. Αγάθυνον. μη χρονίσης. Τότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης. και ρύστης μου ει Συ. ο Θεός της σωτηρίας μου. αναφοράν και ολοκαυτώματα. ο Θεός. Ταχύ εισάκουσόν μου. εμελέτησα εν πάσι τοις έργοις Σου. Απόστρεψον το πρόσωπόν Σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν Σου πας ζων. εύγε. ο Θεός. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα αισχυνόμενοι. ως νεκρούς αιώνος. ότι Συ ει ο Θεός μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας. οι λέγοντές μοι: Εύγε. πνεύμα συντετριμμένον. ότι προς Σε ήρα την ψυχήν μου. Ακουστόν ποίησόν μοι το πρωί το έλεός Σου. Κύριε. Μη αποστρέψης το πρόσωπόν Σου απ'εμού. και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου. ει ηθέλησας θυσίαν. Και εν τω ελέει Σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. και απολείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου. εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Ψαλμός ΞΘ' (69) Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες. Γνώρισόν μοι. Κύριε. πάντες οι ζητούντες σε. Κύριε. αγαλλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην Σου. Εξελού με εκ των εχθρών μου. Ότι. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω. Μη απορρίψης με από του προσώπου Σου. Κύριε. τα άδηλα και τα κρύφια της σοφίας Σου εδήλωσάς μοι. οδόν. και ασεβείς επί Σε επιστρέψουσι. Δοξολογία Μικρά . εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη Σου. Ψαλμός ΡΜΒ' (142) Κύριε. κύριε. αγαλλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα. Απόδος μοι την αγαλλίασιν του σωτηρίου Σου. Εγώ δε πτωχός ειμί και πένης. και ομοιωθήσομαι τοις καταβαίνουσιν εις λάκκον. όπως αν δικαιωθής εν τοις λόγοις Σου. εν η πορεύσομαι. Κύριε. εν εμοί εταράχθη η καρδία μου. και νικήσης εν τω κρίνεσθαί Σε. Τότε ανοίσουσιν επί το θυσιαστήριόν Σου μόσχους. ότι επί Σοι ήλπισα. ολοκαυτώματα ουκ ευδοκήσεις. και ηκηδίασεν επ'εμέ το πνεύμα μου. και καταισχυνθήτωσαν οι βουλόμενοί μοι κακά. Διεπέτασα προς Σε τας χείρας μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων. Ιδού γαρ εν ανομίαις συνελήφθην. Κύριε. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος.

και ελέησον ημάς. τω Πατρί. Ευλογητός ει. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ. και Μαρίας της Παρθένου. Κύριε. Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα. Το Τρισάγιον . Αμήν. Ευλογητός ει. Φως εκ φωτός. και ταφέντα. επουράνιε Θεέ. και Αγιον Πνεύμα. την αδιαφθόρως. Ευλογητός ει. και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφίμ. ομοούσιον τω Πατρί. Κύριε. Κύριε. Πάτερ παντοκράτορ. το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον. δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. ποιητήν ουρανού και γης. Συ ει μόνος Κύριος. Υμνούμεν Σε. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. το Κύριον. την όντως Θεοτόκον. προς Σε κατέφυγον. τον Υιόν του Θεού τον μονογενή. και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Πατέρα. και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς. ο αμνός του Θεού. Καθ' εκάστην εσπέραν ευλογήσω Σε. Θεόν Λόγον τεκούσαν. και αινετόν και δεδοξασμένον το όνομά Σου εις τους αιώνας. Κύριε Υιέ μονογενές. Εις Μίαν. Καταξίωσον. Παντοκράτορα. Αγία. συνέτισόν με τα δικαιώματά Σου. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών. ίασαι την ψυχήν μου ότι ήμαρτόν Σοι. Κύριε.. και παθόντα. και αινέσω το όνομά Σου εις τον αιώνα. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν. Ότι Συ ει μόνος Αγιος. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ . Δέσποτα. φώτισόν με τοις δικαιώμασί Σου. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών. Το σύμβολον της πίστεως Πιστεύω εις ένα Θεόν. Πρόσδεξαι την δέησιν ημών. το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. ορατών τε πάντων και αοράτων. ελέησον ημάς. τα έργα των χειρών Σου μη παρίδης. εν τω φωτί Σου οψόμεθα φως.. Σε μεγαλύνομεν. εν τη νυκτί ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήναι ημάς.βλέπε. Κύριε. Ιησούς Χριστός. νυν και αεί. Και εις το Πνεύμα το Αγιον. τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. ου ποιηθέντα. Γένοιτο. το λαλήσαν διά των Προφητών. Κύριε. και τω Αγίω Πνεύματι. Σοι πρέπει ύμνος. Αξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν Σε την Θεοτόκον. και τω Υιώ. ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου. Κύριε. ότι Συ ει ο Θεός μου. Ότι παρά σοι πηγή ζωής. ο Θεός των Πατέρων ημών. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου. Αμήν.. Κύριε ο Θεός. Ευλογητός ει Αγιε. Εγώ είπα. δίδαξόν με του ποιείν το θέλημά Σου. ο καθήμενος εκ δεξιών του Πατρός. ο Υιός του Πατρός. Κύριε. Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Αμήν. προσκυνούμεν Σε. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς. δοξολογούμεν Σε. ο αίρων τας αμαρτίας του κόσμου. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. την αειμακάριστον και παναμώμητον και μητέρα του Θεού ημών. και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου.. Κύριε Βασιλεύ. και εις τους αιώνας των αιώνων. και εις τον αιώνα του αιώνος. εν ανθρώποις ευδοκία. εις δόξαν Θεού. δι' ου τα πάντα εγένετο. το Ζωοποιόν. ευχαριστούμεν Σοι διά την μεγάλην Σου δόξαν. Σοι δόξα πρέπει. το έλεός Σου εις τον αιώνα. το έλεός Σου εφ' ημάς καθάπερ ηλπίσαμεν επί Σε. Πατρός. και ενανθρωπήσαντα. Σοι πρέπει αίνος. Αμήν. Ιησού Χριστέ. καταφυγή εγενήθης ημίν εν γενεά και γενεά. και επί γης ειρήνη.Δόξα εν υψίστοις Θεώ. Καθολικήν. ελέησόν με. ευλογούμεν Σε. Παράτεινον το έλεός Σου τοις γινώσκουσί Σε.

κακών και οδύνης. αγιασθήτω το όνομά Σου. την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν. γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανώ και επί της γης. και ίθυνον την ζωήν ημών προς τας εντολάς Σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον. και αεί. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. . Αμήν. αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. εν ουρανώ και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Κύριε. πρόσδεξαι και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξεις. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Κύριε. και αεί. ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελλόντων αγαθών. Τείχισον ημάς αγίοις Σου αγγέλοις. τας εννοίας κάθαρον. ο πολυέλεος. και αεί. ελθέτω η Βασιλεία Σου. Αγιος Ισχυρός. Κύριε. και νυν. και εις τους αιώνας των αιώνων. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ. ο μακρόθυμος. Δέσποτα. ελέησον (τρις). (Τρις). ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Αγιος Αθάνατος. Ο εν παντί καιρώ και πάση ώρα. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον. καταντήσωμεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωσιν της απροσίτου σου δόξης. συγχώρησον τας ανομίας ημίν. τους λογισμούς διόρθωσον. Αμήν. Σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Κύριε. Αμήν. ελέησον ιβ' (12). Αμήν. και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε. ελέησον. την όντως Θεοτόκον. ελέησον ημάς. Κύριε. ένεκεν του ονόματός Σου. τα σώματα άγνισον. και ρύσαι ημάς από πάσης θλίψεως. ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι. και νυν. Κύριε. Αγιε επίσκεψαι και ίασαι τας ασθαινείας ημών. Παναγία Τριάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. ελέησον ημάς.Αγιος ο Θεός. Αυτός. ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας των αιώνων. και εις τους αιώνας των αιώνων. και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών. και νυν. ελέησον. ελέησον μ' (40). ο πολυεύσπλαχνος. ελέησον. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν. Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς. και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφίμ.

τον εναγή. και τον Σον Υιόν. και φιλάγαθος. Μη βδελύξη με τον αμαρτωλόν. Ω πρέπει πάσα δόξα. δια της Σης μεσιτείας και αντιλήψεως. και διαφύλαξον ημάς από του ζοφερού ύπνου της αμαρτίας. και προς σωτηρίαν καθοδηγούσα με. Αγνή Παρθένε. και πράξεσιν όλον εμαυτόν αχρειώσαντα. η Θεόν Λόγον τοις ανθρώποις τη παραδόξω Σου κυήσει ενώσασα. και τας σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρρω αυτής απελαύνουσα. και ημών Δεσπότην και Κύριον. ύπνον ελαφρόν. Η των απηλπισμένων μόνη ελπίς. και. (Ευχή εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν) Και δος ημίν. φιλανθρώπως σπλαγχνίσθητι επ' εμοί τω αμαρτωλώ και ασώτω. προς ύπνον απιούσιν. του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. και τη των ηδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλον γενόμενον. Αχραντε. Διανάστησον δε ημάς εν τω καιρώ της προσευχής. της αιωνίου με ρυομένη κολάσεως. εστηριγμένους εν ταις εντολαίς Σου. τα καθ' ημάς δολίως κινούμενα. Παύσον τας ορμάς των παθών. σβέσον τα πεπυρωμένα βέλη του πονηρού. και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ηδυπαθείας. και της απορρήτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμον με αποδεικνύουσα. Υπεραγία Θεοτόκε. Και πάρεσό μοι αεί ως ελεήμων. Δέσποινά μου. σώφρονα λογισμόν. εν μεν τω παρόντι βίω. ίνα ανοίξη καμοί τα φιλάνθρωπα σπλάγχνα της Αυτού αγαθότητος. τον αισχροίς λογισμοίς. Αμήν. και ζωοποιώ Αυτού Πνεύματι. και ευλογείν. και παν γεώδες και υλικόν ημών φρόνημα κοίμησον. Δέσποτα. και αγαθώ. γρήγορον νουν. και την μνήμην των Σων κριμάτων εν εαυτοίς απαράθραυστον έχοντας. Τας της σαρκός ημών επαναστάσεις κατάστειλον. νυν και αεί. Παναγία Παρθένε. τας των εναντίων εφόδους αποτειχίζουσα. και την απωσθείσαν φύσιν του γένους ημών τοις ουρανίοις συνάψασα. και πάντων των Χριστιανών το καταφύγιον. Παννύχιον ημίν την Σην δοξολογίαν χάρισαι εις το υμνείν. θερμή προστάτις και βοηθός. και τω Παναγίω. τιμή και προσκύνησις.Και σώσον και βοήθησον ημάς. ο Θεός. επιστρέψη με προς μετάνοιαν. ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. και δοξάζειν το πάντιμον . Η ετοίμη αντίληψις των εις Σε προστρεχόντων. Ης και τύχοιμι. και των Αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξη με. Αμόλυντε. και συμπαθής. Και εν τω καιρώ της εξόδου μου. Και δώρησαι ημίν. Εν δε τη φοβερά ημέρα της Κρίσεως. παριδών μου τα αναρίθμητα πταίσματα. την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα. και πάσης σατανικής φαντασίας απηλλαγμένον. τη μητρική Σου παρρησία χρωμένη δυσώπησον. και των πολεμουμένων βοήθεια. Αλλ'ως του Φιλανθρώπου Θεού Μήτηρ. Αφθορε. και λόγοις. και δέξαι μου την εκ ρυπαρών χειλέων προσφερομένην Σοι δέησιν. Θεόνυμφε Δέσποινα. χάριτι και φιλανθρωπία του Μονογενούς Σου Υιού. συν τω ανάρχω Αυτού Πατρί. καρδίαν νήφουσαν. και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευχή εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον Ασπιλε.

Μήτηρ του Θεού. ελέησον ημάς. ο Κύριος μετά Σου. του Πατρός. Ηγιασμένε Ναέ και Παράδεισε λογικέ. Θεοτόκε Παρθένε. Τριάς Αγία. αειπάρθενε. Μη δώης χώραν τω πονηρώ δαιμόνι κατακυριεύσαι μου τη καταδυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Αμήν. των ψυχών ημών. και του Υιού. πάσα η κτίσις. . πάσα η κτίσις. και άξιον αναδείξαι με δούλον της Αυτού αγαθότητος. Αμήν. Υπερένδοξε. μηδέ αποστής απ'εμού δια την ακρασίαν μου. Επί Σοι χαίρει. δόξα Σοι. Και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον. όσα σοι έθλιψα πάσας τα ημέρας της ζωής μου. Η ελπίς μου ο Πατήρ. Επι Σοι χαίρει. Κεχαριτωμένη. προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν τω Υιώ Σου και Θεώ ημών. και ει τι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. δόξα Σοι. και οδήγησόν με εις οδόν σωτηρίας. ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος. εξ ης Θεός εσαρκώθη και παιδίον γέγονεν ο προ αιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γαρ Σην μήτραν θρόνον εποίησε και την Σην γαστέρα πλατυτέραν ουρανών απειργάσατο. Παρθενικόν καύχημα. Κράτησον της αθλίας και παρειμένης χειρός μου. ο εφεστώς της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής. μη εγκαταλίπης με τον αμαρτωλόν. σκέπη μου το Πνεύμα το Αγιον. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. ίνα μη εν τινι αμαρτήματι παροργίσω τον Θεόν. ευλογημένη Θεοτόκε. (Ευχή εις τον Αγγελον φύλακα της του ανθρώπου ζωής) Αγιε Αγγελε. ίνα σώση δια Σου τας ψυχάς ημών. και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας Σου. του επιστηρίξαι με εν τω φόβω Αυτού. Την πάσαν ελπίδα μου εις Σε ανατίθημι. χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία. ότι Σωτήρα έτεκες. φύλαξόν με υπό την σκέπην Σου. (τρις) Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών. νυν και αεί. καταφυγή μου ο Υιός. Ναι. Κεχαριτωμένη. και αίτησαι.και μεγαλοπρεπές όνομά Σου. Αγιε Αγγελε του Θεού. αμήν. αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. πάντα μοι συγχώρησον. και του Αγίου Πνεύματος. Ευλογημένη Συ εν γυναιξί. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυκτί και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου. και εις τους αιώνας των αιώνων.

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Επιστροφή στη βασική σελίδα .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful