Universitatea ‚,STEFAN CEL MARE” SUCEAVA Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica Specializare: Administratie Publică

REFERAT
SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Studentă:

............................................................................ Suspendarea contractului individual de muncă de drept............................................. Concluzii...................................... Spete..............................2 2..............................5 3.........9 4......................................14 5.16 6........................ Suspendarea contractului individual de muncă din initiativa salariatului.................................................................... Bibliografie..CUPRINS 1......................................... Suspendarea contractului individual de muncă din initiativa angajatorului................................................................18 1 ...........................

potrivit Legii nr. legislative ori judecătoresti. c. 1 2 Monitorul Oficial al României. 50 din Codul Muncii.prestarea muncii si plata acesteia -salariatul beneficiind de alte drepturi. Salariatii. Exercitarea unei functii în cadrul unei autorităti executive. plata salariului. fiind asigurati în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale. 50 lit. 446/2006 privind pregătirea populatiei pentru apărare. după caz. în primul rând de indemnizatia de asigurări sociale. 535 din 23 Iulie 2002. deoarece cauza de suspendare intervine independent de vointa părtilor contractante. Carantină. Dacă salariatul nu poate presta munca din cauza unei incapacităti temporare de muncă. angajatorul nu poate încadra pe postul său o altă persoană cu contract de muncă pe durată nederminată. au dreptul la concediu medical (concediu pentru incapacitate temporară de muncă). Salariatilor cărora li se interzice continuarea activitătii din cauza unei boli contagioase pe durata stabilită prin certificatul eliberat de inspectoratul de sănătate publică. nr. contractul de muncă se suspendă în efectele sale principale . Pe durata cât este declarată carantină. ci numai pe o durată determinată. fiind interzis accesul la locul de muncă. contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situatii: a. 2 . pe toată durata mandatului. Pe durata concediului medical se suspendă prestarea muncii si. până la revenirea pe post a celei în cauză. de o boală profesională sau de un accident de muncă. indiferent dacă incapacitatea temporară de muncă este cauzată de o boală obisnuită sau de un accident în afara muncii. 46 din Legea nr. 19/2000. care se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat si/sau de către angajator. suspendarea contractului individual de muncă oprează de drept. Concediu pentru incapacitate temporară de muncă. Pe perioada în care salariata se află în concediu de maternitate.după cum rezultă din coroborarea art. Efectuarea serviciului militar obligatoriu de concentrare sau de mobilizare . Monitorul Oficial al României. dacă legea nu prevede altfel. d. Concediu de maternitate. 990 din 12 Decembrie 2006. salariatul având dreptul la o indemnizatie pentru incapacitate temporară de muncă. în consecintă.Suspendarea contractului individual de muncă Potrivit art.1 b. deoarece această cauză de suspendare intervine independent de vointa părtilor contractante.2 e. nr.d) Codul Muncii cu art. li se suspendă de drept contractele individuale de muncă.

pentru anumite functii din cadrul autoritătilor executive. dificultăti în aprovizionare si transport.Reglementarea acestui caz de suspendare este în concordantă cu prevederile legale care reglementează incompatibilitătile în cazul exercitării unei functii în cadrul unei autorităti executive. conflictele de muncă etc. Barasch. secetă. Forța majoră în executarea cntractului economic. 11 alin. E. Tratat de Dreptul Muncii. iar părtile nu pot deroga de la prevederile sale. În principiu. conform art. inundatii. legislative ori judecătoresti . care este absolut imprevizibilă si inevitabilă. Forta majoră4 se defineste ca fiind o împrejurare de origine externă cu caracter exceptional. g. chiar dobândindu-se un astfel de mandat. iar aceasta îsi păstrează functia si locul de muncă avute anterior. 54/2003 este imperativă. 3 4 Publicată în Monitorul Oficial al României. 50 lit.are loc suspendarea contractului individual de muncă al celui în cauză.A. în conditiile legii. pe perioada în care persoana aleasă în organul de conducere este salarizată de organizatia sindicală. deteriorarea utilajelor de muncă. Îndeplinirea unei functii de conducere salarizate în sindicat. 380. legea poate să prevadă altfel. în raport cu salariatii care nu participă la încetarea colectivă a lucrului si cu angajatorul. A. dacă sunt neîntelegeri. precum si vechimea în muncă. Sunt considerate cauze de fortă majoră: catastrofe naturale (cutremure. (1) din Legea 54/2003 a sindicatelor. 5 Pentru ca un eveniment sau o împrejurare să fie calificate caz de fortă majoră este necesar să se îndeplinească următoarele trei conditii: să fie externă. Suspendarea nu poate avea loc decât pe perioada în care actionează acea împrejurare externă imprevizibilă si de neînlăturat. f) Codul muncii si art. contractul individual de muncă anterior existent ar rămâne în fiintă si si-ar produce efectele în continuare. imprevizibilă si inevitabilă. furtuni). în Studii și cercetări juridice nr. Formularea art.3/1964.(1) din Legea sindicatelor nr. pe durata exercitării unui mandat. respectiv în specialitate sau în functia publică detinută. O astfel de situatie poate fi si greva. raportul de serviciu se suspendă. În cazul în care. salariatul se poate adresa instantei de judecată. după caz. în cadrul unei autorităti executive. Prin exceptie. f. p. legislative ori judecătoresti. care va hotărî dacă angajatorul abuzează sau nu de dreptul său. 3 Astfel. indiferent cu ce titlu. 536. Țiclea. criză gravă de materii prime.contract detinut anterior dobândirii mandatului. Cu alte cuvinte. 11 alin. 73 din 5 Februarie 2003. 5 T. p. Pe postul acesteia poate fi încadrată o altă persoană numai cu contract individual de muncă pe durată determinată. suspendarea contractului individual de muncă nu intervine. nr. 3 . legislative ori judecătoresti este permis cumulul de functii prin lege specială. Ionașcu. contractul său individual de muncă sau.

se va stabili dacă persoana în cauză este sau nu vinovată. Numai după terminarea urmăririi si a judecătii.  Întreruperea activitătii în constructii datorită conditiilor meteorologice. 42 din 30 Ianuarie 1998. 8 Republicată în Monitorul Oficial al României. 9 în cazul functionarului public.U. De exemplu. atunci contractul individual de muncă încheiat cu această institutie se suspendă până la revenirea în functia detinută anterior. 9 Monitorul Oficial al României. ca reprezentant al asociatiilor patronale sau al sindicatelor. nr. în cazul când desfacerea contractului a intervenit după trecerea a mai mult de 30 de zile de la arestare. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor încadrate în muncă 7 impune angajatorior care nu pot asigura conditiile de lucru adecvate să ia. deci au fost respectate conditiile legii.  Pe perioada detinerii calitătii de asistent judiciar.(1) lit. În caz afirmativ. În alte cazuri expres prevăzute de lege. i.8  Angajarea ca functionari publici în cadrul ca functionari publici în cadrul cabinetelor de demnitari. în cadrul completelor pentru judecarea conflictelor de muncă. (5) din Legea nr.G. 304 din 4 Iulie 2000. modificată și completată.  În cazul asistentului maternal profesionist. nr. 25/2004. nu va putea fi totusi obligată nici la reintegrarea si nici la plata despăgubirilor. În cazul în care salariatul este arestat preventiv. categorie în care includem cu titlu exemplificativ:  Desfăsurarea grevei – pentru salariatii care nu desfăsoară activitate pe toată durata grevei. de comun acord cu reprezentantii sindicatelor sau cu reprezentantii alesi ai salariatilor măsura întreruperii colective a lucrului. acuzată de comiterea unui act cu caracter penal.(3) din Ordonanta Guvernului nr. motivul desfacerii contractului va fi considerat imputabil. 7 Monitorul Oficial al României. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publică centrală.6 alin.h.156 alin.  Actiunea în justitie împotriva directorilor executivi ai societătilor comerciale [art. nr. cu asigurarea continuitătii activitătii în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă.  Existenta actiunii penale împotriva unui magistrat. modificată și completată. 6 Declarația Universală a Drepturilor Omului art. Dacă se va stabili nevinovătia.c) din O. în raport cu solutia dată.11 pct.31/1990 privind societătile comerciale]. 1066 din 17 Noiembrie 2004. potrivit prevederilor legale. aprobată prin Legea nr. până când vinovăția sa va fi stabilită. în mod egal. Arestarea nu implică prin sine însăsi vinovătia. nr. 4 . în care i-au fost asigurate toate garanțiile necesare apărării sale. 6 în conditiile Codului de procedură penală. art. potrivit art. Astfel. are dreptul să fie presupusă nevinovată. în cursul unui proces public. dacă angajarea acestuia în cadrul cabinetului demnitarului se face cu acordul institutiei de unde provine. 5 alin.1 Orice persoană.

Persoanele care. 13 Publicată în Monitorul Oficial al României. nr. caz în care salariatii beneficiază.G. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului.nr. 12 Publicată în Monitorul Oficial al României.U. potrivit art. dar cu mentinerea celorlalte drepturi conferite de calitatea de salariat [art. În situatia în care nasterea se produce înainte de termen. 61 alin. 4 10 11 Monitorul Oficial al României.(1) din O. modificată. reglementat prin O.(1) si (2) Codul muncii. în ultimul an anterior datei nasterii copilului. (3) si art. perioada se diminuează cu perioada cuprinsă între data nasterii copilului si data prezumată a nasterii. 96/2003 privind protectia maternitătii la locurile de muncă. la angajatorii la care sunt încadrati. modificată și completată. nr. în cazul copilului cu handicap. 26 din 25 Ianuarie 2000. Concediu pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau. 5 . nr.U.  Pe durata în care functionarii publici sunt alesi sau numiti pentru exercitarea unei functii de demnitate publică [art. contractul individual de muncă poate fi suspendat din initiativa salariatului.(1) si (2) din O. în functie de cerintele concrete ale realizării expertizei tehnice judiciare. nr.11  În cazul concediului de risc maternal.13 de concediu pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau. 1008 din 14 Noiembrie 2005.12 Suspendarea determinată de vointa salariatului este consecinta fie a unei cereri sau optiuni exercitate de el. 51 alin. 215/2001 a administratiei publice locale]. în următoarele situatii: a. în cazul copilului cu handicap. precum si de o indemnizatie lunară în cuantum de 600 lei (RON). Pe perioada expertizelor tehnice judiciare.G. de până la 3 ani. (3) din legea nr. 10În această situatie.  Pe durata întreruperii colective a lucrului. nr. 2/2000 privind organizarea activitătii de expertiză tehnică judiciară si extrajudiciară]. 750 din 27 Octombrie 2003. fie a unei conduite contrare obligatiilor sale. ca urmare a unor temperaturi extreme. 1 alin.G. modificată. certificată de medicul de specialitate [art. au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului Fiscal. de timpul necesar pentru efectuarea expertizelor. 16 alin. nr. care însă nu este de natură să determine desfacerea contractului de muncă. 113 alin. 204 din 23 Aprilie 2001. beneficiază. Conform art. până la împlinirea vârstei de 3 ani. suspendarea contractului este continuă sau discontinuă. fără a primi salariul. Publicată în Monitorul Oficial al României.

U. optional. 148/2005]. 148/2005). 53/2006 (publicată în Monitorul Oficial al României. nr. 6 alin. de până la 3 ani. cărora li s-a încredintat copilul în vederea adoptiei sau care au copilul în plasament ori în plasament în regim de urgentă. în cazul copilului cu handicap. în cazul copilului cu handicap. în cazul copilului cu handicap. privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului14]. nr. cu modificările și completările aduse de H. nr.U. Concediul pentru cresterea copilului se acordă.G. cu ziua următoare celei în care: • Copilul a împlinit vârsta de 2 ani. de către persoanele juridice sau fizice. 1 din O. de până la 3 ani încetează.G. nr. • Locuieste împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile si se ocupă de cresterea si îngrijirea acestuia/acestora. denumite angajatori. în cazul copilului cu handicap. la care îsi desfăsoară activitatea persoanele ce beneficiază de acest drept. respectiv de 3 ani. 148/2005. nr. beneficiază. 11 din O. conform art. 7 din 4 Ianuarie 2006. dati în tutelă. Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se suspendă. dati în plasament în regim de urgentă.1-3 din O. Durata de acordare a concediului pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau. nr. nr. potrivit art. alin. încredintati spre adoptie. conform legii. oricare dintre părintii firesti ai copilului sau una dintre persoanele care au adoptat copilul. după caz. Concediul si indemnizatia lunară pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau. Solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii: • Este cetătean român. • A avut loc decesul copilului.U. Plata drepturilor indemnizatiei pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau. 57 din 20 Ianuarie 2006). precum si persoana care a fost numită tutore ( art. 5 din O. pentru primii 3 copii adoptati. domiciliul sau resedinta pe teritoriul României.U. străin sau apatrid. 12. de până la 3 ani.G. în cazul suprapunerii a două sau trei situatii de natură a genera acest drept si se acordă o singură indnizatie [art. se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nasteri sau. 6 .alin.G. 5 din Normele Metodologice din 22 Decembrie 2005 de aplicare a prevederilor O. de până la 3 ani se prelungeste corespunzător. 148/2005. în cazul copilului cu handicap.U. nr. 14 Publicate în Monitorul Oficial al României. 148/2005. la cerere. De indemnizatia si stimulentul pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau. începând cu luna următoare celei în care: • Beneficiarul este decăzut din drepturile părintesti.G. • Are.G.

care se acordă în scopul de a asigura participarea efectivă a copilului cu handicap. b) c) Concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau. • Beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevăzute de lege. tatălui la îngrijirea noului-născut [art. pentru afectiuni intercurente. din care rezultă calitatea de tată a petitionarului [art. d) Concediu pentru formare profesională. de la exercitarea tutelei. justificat cu certificatul de nastere al acestuia. Concediul paternal se acordă la cerere. în primele 8 săptămâni de la nasterea copilului. iar în situatia în care tatăl copilului nou-născut a obtinut atestatul de absolvire a cursului de puericultură. În situatia în care beneficiarul nu mai îndeplineste conditiile cerute. până la împlinirea vârstei de 18 ani. • Beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevăzute de lege. începând cu luna următoare celei în care se depune cererea. Reluarea plătii drepturilor suspendate se face la cerere.1999 privind concediul paternal 15]. durata concediului paternal este de 15 zile lucrătoare. • Copilul este abandonat ori este internat într-o institutie de ocrotire publică sau privată.• Beneficiarul este îndepărtat. 654 din 31 Decembrie 1999. • Beneficiarul a decedat. 210. 3 alin. conform legii. nr. Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se suspendă începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit. 7 . în cazul Concediu paternal. Tatăl copilului nou-născut are dreptul o singură dată la un concediu paternal de 5 zile lucrătoare. în vederea mentinerii măsurii de plasament. plata indemnizatiei pentru concediu pentru cresterea copilului se suspendă începând cu ziua următoare celei în care conditiile respective nu mai sunt îndeplinite. în vederea încredintării copilului spre adoptie. 2 din Legea nr. 15 Monitorul Oficial al României.Indemnizatia pentru concediul paternal se plăteste din fondul de salarii al unitătii si este egală cu salariul corespunzător perioadei respective. 210/1999]. • Beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile. 1 alin. 1 din Legea nr.

50 lit. f) Codul Muncii.... Atunci când continuarea lucrului este cu neputintă. de la cei care au încetat voluntar lucrul.). contractul de muncă se suspendă din initiativa salariatului.T. salariatii neparticipanti la grevă si care nu au avut posibilitatea de a lucra. respectiv lit. pe toată durata mandatului. dar. asa cum se precizează în textul legal. prin contractul colectiv de muncă aplicabil. g). contarctul individual de muncă. tot totdeauna. cu exceptia suspendării pentru cauze imputabile lui. Pe de altă parte.Ștefănescu. g) si introducerea alin. 2 Codul Muncii]. 51 Codul Muncii prin abrogarea lit. contractul se suspendă de drept. i) Codul Muncii. dacă greva este declarată ilegală. op. pentru salariatii aflati în situatii diferite: • Pentru cei care participă la grevă. În aceste conditii. 51 lit. nu consacra un drept al salariatului de a absenta nemotivat.16 Pe durata suspendării contractului de muncă din initiativa salariatului pot continua să existe alte drepturi si obligatii ale părtilor dacă sunt prevăzute prin legi speciale. salariatul beneficiază de vechime în muncă. potrivit art. Modificările aduse art. 8 . conform art. g) În situatia absentelor nemotivate ale salariatului. 2 sunt de natură să antreneze anumite confuzii: • Reglementarea anterioară. precum si de celelalte drepturi care decurg din calitatea sa de salariat. p. • În cazul absentelor nemotivate contractul individual de muncă nu poate fi suspendat. • Pentru cei care nu participă la grevă.. Tratat de Dreptul Muncii. dar se află în imposibilitatea obiectivă de a lucra. În timpul grevei contractul de muncă se suspendă diferit nivel central sau local. 46-48. 51 alin. Țiclea. prin contractul individual de muncă sau regulamentul intern. Textul legal stabilea consecinta juridică a absentelor nemotivate. p.e) f) Exercitarea unor functii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la Participarea la grevă. precum si prin regulamentul intern [art.17 16 17 I. ar putea pretinde o despăgubire egală cu salariul de care au fost lipsiti pe perioada grevei. în conditiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil. constând în suspendarea contractului individual de muncă (din initiativa salariatului). Modificările (. contractul va fi suspendat. cit. ci este suspendat totdeauna. A. 555. absentele nemotivate constituie abatere disciplinară si angajatorul îl poate sanctiona disciplinar pe salariatul în cauză.

iar manifestarea de vointă a angajatorului. Dacă salariatul se dovedeste nevinovat. în următoarele situatii: a) Pe durata cercetării disciplinare prealabile. contractul individual de muncă poate fi suspendat din initiativa angajatorului. 1 Codul Muncii. b) Codul Muncii prevede un caz de suspendare a contractului de muncă. c) În cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu functia detinută. 1 lit. 264 ali. Pe aceeasi linie. salariatul devine incompatibil cu functia respectivă. iar incompatibilitatea salariatului. dar nu pentru fapte în legătură cu functia. Problema 18 Idem. b) Ca sanctiune disciplinară. Potrivit art. să suspende contractul celui în cauză. Dacă salariatul este primit totusi la muncă. cu exceptia avertismentului scris. nicio măsură. 264 alin. Art. Angajatorul are posibilitatea ca. 9 . se consideră că a avut loc o revocare tacită a deciziei de suspendare a contractului său. 52 alin. Pe perioada de maxim 10 zile salariatului nu îi este permis să presteze muncă. rezultă uneori din prevederile legale.18 Desigur. angajatorul este singurul în drept să aprecieze dacă. dacă unitatea nu a formulat plângere penală si nici nu a fost trimis salariatul în judecată pentru fapte penale. suspendarea contractului individual de muncă are la bază vointa patronului. Dacă incompatibilitatea salariatului cu functia detinută nu rezultă din prevederile legale. iar dacă este vinovat. 1 lit. care a săvârsit fapta penală.Conform art. f Codul Muncii]. pe perioada cât durează cercetarea disciplinară. p. 264 alin. îsi va relua activitatea. sanctiunea disciplinară a desfacerii contractului de muncă se aplică după cercetarea disciplinară prealabilă a faptei ce constituie abatere. 267 alin. Desi faptele penale sunt prevăzute de lege. neprimind salariul. nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. 1 Codul Muncii. 1 lit. măsura având caracter disciplinar. sub sanctiunea nulitătii absolute. aceasta nu echivalează cu "trimiterea în judecată pentru fapte penale". contractul de muncă se poate suspenda [art. în acest sens. prin săvârsirea faptei penale. până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti. dacă salariatul este cercetat în legătură cu alte fapte. cu functia detinută în cadrul unitătii. si va avea dreptul la salariul corespunzător muncii prestate. chiar dacă salariatul este cercetat penal. nu există temei pentru suspendarea contractului individual de muncă. ascultarea salariatului si verificarea sustinerilor sale făcute în apărare. b Codul Muncii] ori se poate desface disciplinar [art. nu este echivocă. De asemenea. 546-547.

În cazul în care angajatorul a făcut plângere penală împotriva salariatului. având asadar un caracter provizoriu. în raport cu atributiile de serviciu si răspunderea ce revine celui în cauză. structurale sau similare. rezultă că nu angajatorul cu care salariatul ce a săvârsit anumite fapte penale.dacă fapta penală este sau nu incompatibilă cu postul detinut se rezolvă de la caz la caz. 1 lit. care a sesizat organul de urmărire penală. structurale sau similare. ci o altă persoană juridică sau fizică. în special pentru motive economice. Dacă o altă persoană fizică sau juridică a fost cea care a sesizat organul de urmărire penală sau sesizarea s-a făcut din oficiu. si nici asupra răspunderii sale penale. în special pentru motive economice. acestea fiind chestiuni a căror solutionare intră în sfera de activitate a organelor judiciare.". Suspendarea durează până la: • Condamnarea. plata către salariati a indemnizatiei egale cu 75% din salariul de bază pe această perioadă se face numai dacă întreruperea activitătii nu le este imputabilă si doar dacă. tehnologice. el va putea decide suspendarea contractului individual de muncă al acestuia. În această situatie sau atunci când ia cunostintă despre trimiterea în judecată a angajatului pentru săvârsirea unei fapte de aceeassi natură poate lua măsura suspendării. d) În cazul întreruperii temporare a activitătii. a celui în cauză. Angajatorul poate doar să formuleze plângere penală împotriva salariatului. În cazul întreruperii temporare a activitătii. hotărâtă de instanta penală. c). "angajatorul nu se pronuntă asupra vinovătiei sau nevinovătiei angajatului. se află în raporturi de muncă este partea vătămată. fără încetarea raportului de muncă. din momentul depunerii plângerii. Desigur că este posibilă si sesizarea din oficiu. în cazul prevăzut la alin. • Achitarea sau încetarea procesului penal. Măsura suspendării durează până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti. în 10 . Luând măsura suspendării contractului individual de muncă. angajatorul va putea decide suspendarea contractului de muncă numai din momentul trimiterii în judecată a salariatului. Dacă salariatul a fost trimis în judecată pentru o astfel de faptă (independent de plângerea angajatorului). Salariatul nu este împiedicat să se încadreze în perioada suspendării contractului de muncă la altă unitate sau în altă functie decât cea cu care este incompatibilă fapta ce constituie obiectul acuzării. tehnologice. dacă detine date si indicii suficiente cu privire la săvârsirea de către acesta a unei fapte penale incompatibile cu functia detinută. fără încetarea raportului de muncă. solicitând autoritătilor competente solutionarea cazului. rămasă definitivă. ceea ce a determinat si trimiterea în judecată.

ci si de la lit. care poate să dispună reînceperea activitătii oricând. 3 teza a II-a. a exercitării unei functii salarizate în sindicat etc. îsi va relua activitatea avută anterior si va fi despăgubit nu numai în cazul suspendării de la lit. să fie cel putin egală cu salariul minim brut pe tară. Tratat de Dreptul Muncii.19 fireste. 53. trebuie. 328-329. maternitate. În principiu. reprogramarea concediului de odihnă. a).). în timp ce altele. garantat în plată. cel în cauză primeste salariu (în ipoteza detasării. reprezintă preludiul 19 I. De regulă. Exceptional. contractul de muncă încheiat cu primul angajator se suspendă în efectele sale principale. de regulă. fiind o măsură temporară. suspendarea din functie ca sanctiune disciplinară. Salariatul a cărui nevinovătie a fost probată. anumite cauze constituie obstacole legale pentru desfacerea contractului de muncă (concediu de boală. schimbarea locului de muncă.) sau o despăgubire [dacă se constată nevinovătia sa ca urmare a suspendării din functie potrivit art. si. pe postul respectiv poate fi încadrată în muncă o altă persoană. 11 . executarea pedepsei la locul de muncă etc. Asa cum rezultă si din denumirea sa. Suspendarea contractului de muncă determină. ca urmare a suspendării contractului. 1 lit.T. Detasarea. pe perioada suspendării.intervalul respectiv. de maternitate). Majoritatea cazurilor de suspendarea a contractului de muncă antrenează beneficul vechimii în muncă si a stagiului de cotizare. stabilită în situatia reglementată de art. potrivit art. presupune. a felului muncii. Pe durata suspendării. 52 alin. 2 coroborat cu art. fiind cedat partial si pe o perioadă determinată celui de-al doilea angajator (la care persoana este detasată). În situatia unui concurs de cauze de suspendare a contractului trebuie apreciată drept cauză prima dintre ele. se află la dispozitia angajatorului. p. persoana primeste în locul salariului o indemnizatie (incapacitate temporară de muncă. executarea pedepsei la locul de muncă) nu beneficiză de vechime în muncă. Ștefănescu. 159 alin. dar numai cu contract de muncă pe durata determinată. e) Pe durata detasării. detasarea implică schimbarea temporară a angajatorului si trecerea într-un alt colectiv de muncă. c) Codul Muncii]. Pe perioada detasării. 52 alin. iar perioada respectivă nu se ia în considerare la calcularea stagiului de cotizare. Indemnizatia de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. uneori. c). în toate cazurile. când salariatul este culpabil (absente nemotivate.

contractul să fie suspendat. în conditiile art. iar perioada suspendării nu se include în durata de folosintă a echipamentului de lucru. prin acordul părtilor. ambele ducând la realizarea acordului de vointă si. În perioada suspendării contractului de muncă. salariatul. în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale (art. de admitere la doctorat. a examenelor de doctorat. deci. de materiale igienico-sanitare. 194 alin. Salariatii pot beneficia de acest concediu. nu poate fi victima unui accident de muncă si nici nu poate beneficia de echipament de protectie. intervine în cazul în care părtile convin acordarea unui concediu fără plată. de diplomă. neprestând muncă. 1 lit. rezultă că rezolvarea unor situatii personale include si studiile (sustinerea examenelor de bacalaureat. Această întelegere poate avea loc în cursul executării contractului ( este cazul concediilor fără plată) sau chiar în momentul încheierii contractului. când salariatul îsi poate da acordul de principiu asupra unor eventuale modificări ulterioare ale contractului de muncă ( de exemplu. 54 Codul Muncii). 3 Codul Muncii. deci pentru această perioadă.posibil al desfacerii sale [absente nemotivate. Nimic nu se opune ca ele să convină. prin acordul părtilor. în cazurile în care cadrul didactic exercită anumite Suspendarea contractului individual de muncă. suspendarea din functie potrivit art. cazul trimiterii salariatului să urmeze o scoală sau un curs de perfectionare). Contractul individual de muncă poate fi suspendat. la încheierea conventiei. Cele două părti . ca salariatul să nu mai presteze munca. iar aprobarea angajatorului constituie acceptarea.salariatul si angajatorul – prin acordul lor de vointă. pentru o anumită perioadă de timp. pot modifica anumite obligatii care s-au născut ca urmare a încheierii contractului de muncă. • Rezervarea postului sau a catedrei. 52 alin. pentru rezolvarea unor situatii personale. sunt cauze de suspendare prin acordul părtilor următoarele: • • Perioada în care salariatul este scos de la locul de muncă fiind trimis să urmeze o scoală sau Concediul fără plată: cererea salariatului cu privire la concediul fără plată apare ca o ofertă. conform art. sustinerea tezei de doctorat). În tăcerea legii. 12 . a examenelor de an universitar. Din coroborarea celor doua texte. care doar conferă posibilitatea suspendării prin acordul părtilor. a) sau b) Codul Muncii]. 148 Codul Muncii. de admitere în institutiile de învătământ superior. un curs de perfectionare profesională. Durata răspunderi în calitate de salariat la autoritătile publice.

Perioada suspendării nu constituie stagiu de cotizare si nici nu este asimilată acestuia. dacă prin legi speciale. Speta nr. prin contractul individual de muncă sau regulamentul intern nu se prevede altfel. angajatorul nu este obligat să îi acorde acestuia concediu. În caz contrar. în momentul formulării cererii de către salariat. concediul fără plată ar fi un caz de suspendare a contractului individual de muncă din initiativa salariatului.concediului fără plată se stabileste prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern. Fiind considerate cazuri de suspendare a contractului individual de muncă. 1 13 . chiar dacă prin contractul colectiv de muncă se prevede durata anuală a concediului fără plată. Și în acest caz. prin acordul părtilor. prin contractul colectiv de muncă aplicabil. pe durata suspendării contractului de muncă pot continua să existe alte drepturi si obligatii ale părtilor. iar această limită nu este încălcată.

iar nu pe prezumţia de vinovăţie. Legiuitorul a avut în vedere o situaţie care priveşte un conflict de interese. Nu este încălcată prezumţia de nevinovăţie. în condiţii legale. prevăzut la art.Of. nr. iar existenţa ori inexistenţa vinovăţiei se stabileşte prin hotărâre judecătorească definitivă. Angajatorul nu poate fi obligat să menţină în funcţie salariatul împotriva căruia. 24 din 22 ianuarie 2003. a acţionat pentru a-şi apăra interesele legitime. întrucât acesta ar fi constrâns să menţină în funcţie salariatul "a cărui muncă ar fi putut avea efecte negative asupra activităţii angajatorului". A procedat corect angajatorul? Da. s-ar fi încălcat dreptul de proprietate al angajatorului. A se vedea în acest sens Decizia Curţii Constituţionale nr. Fapta salariatului.H. Dacă legiuitorul nu ar fi reglementat această situaţie. 2. iar nu pe prezumţia de vinovăţie. publicat în M. De aceea este justificată opţiunea legiuitorului de a lăsa la latitudinea angajatorului suspendarea contractului individual de muncă. în faţa instanţei? Nu are nici o şansă. plângerea penală se întemeiază pe date şi pe indicii cu privire la săvârşirea de salariat a unei infracţiuni incompatibile cu funcţia deţinută.H. 3. 23 alin. De exemplu. 1. 2003. Se încalcă principiul constituţional al prezumţiei de nevinovăţie? Nu. Nu este încălcată prezumţia de nevinovăţie. gestionar al restaurantului unor societăţii comerciale a fost găsită în urma unor controale cu lipsuri în gestiune. Ce şanse îi acordaţi angajatei G. Angajatul a considerat măsura abuzivă întrucât există un principiu constituţional al prezumţiei de nevinovăţie şi s-a adresat instanţei.Salariata G. 11 din Constituţia Romaniei. întrucât suspendarea contractului de muncă se întemeiază pe conflictul de interese care determină angajatorul să-şi protejeze activitatea. care se aplică numai în cadrul răspunderii penale. chiar dacă nu va atrage 14 . Măsura suspendării nu este contrară principiului prezumţiei de nevinovăţie . Conducerea societăţii comerciale a dispus declanşarea procedurii încetării cercetării prealabile şi suspendarea contractului individual de muncă.. întrucât suspendarea contractului de muncă se întemeiază pe conflictul de interese care determină angajatorul să-şi protejeze activitatea. 72/5 feb.

ce poate fi sancţionată inclusiv cu încetarea contractului de muncă. b) şi c). specialul derogă de la general. 985/7 noi. Temeiul juridic este oferit de art. 1 din Contractul Colectiv de Muncă unic la nivel naţional pentru anii 2007-2010: în afara concediului legal platit pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la doi ani. c) din Legea nr. F. Pentru susţinerea celor de la prezenta întrebare. publicat în M. (1) lit. a). 62 alin. Speta nr. 53/2003 Codul Muncii.520 din 11 octombrie 2005 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. salariata mama poate beneficia de inca un an concediu fara plata. dacă se constată nevinovăţia celui în cauză. Este legală o asemenea cerere ? Da. potrivit cărora: În cazurile prevăzute la alin. În situaţii în care se va constata nevinovăţia salariatului şi dispunerea nejustificată a suspendării contractului individual de muncă. a se vedea Decizia Curţii Constituţionale nr. (1) lit. a beneficiat de concediul legal plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani şi a solicitat încă un an concediu fără plată. poate constitui abatere disciplinară.răspunderea penală a acestuia. salariatul îşi reia activitatea avută anterior şi i se va plăti o despăgubire egală cu salariul şi celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării contractului. 2005. 52 alin. (2) din Codul muncii . Codul Muncii reprezintă legislaţia comună în materie iar contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional acţionează ca o lege specială şi.Of. potrivit unui principiu de drept. CONCLUZII 15 . nr. salariatul are dreptul la măsuri reparatorii corespunzătoare în temeiul dispoziţiilor art. 52 alin. 2 D.

este. după cum urmează: • • pe parcursul suspendării. • despăgubiri (dacă se constată nevinovăţia salariatului după suspendarea din funcţie).). dacă nu există culpa salariatului. al îndeplinirii unei funcţii de conducere salarizate pe linie sindicală etc. dincolo de acest element comun. drepturile salariatului diferă în funcţie de cauza de suspendare. deci. 52 alin 2 din Cod. însă. nu beneficiază de vechime în muncă în caz de: suspendare ca sancţiune disciplinară. • indemnizaţie (în cazul incapacităţii temporare de muncă. a contractului individual de muncă. Efectul principal al suspendării. salariatul poate primi.În concluzie. concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani. iniţiată de angajator. potrivit art. cu menţinerea. participarea la cursuri sau stagii de formare profesională. de regulă. al concediului de maternitate sau pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani) sau bursă (cum este cazul bursei de doctorat la forma cu frecvenţă). în consecintă. suspendarea contractului individual de muncă este perioada în care munca prevăzută în contract nu se prestează si. îl constituie oprirea temporară a prestării muncii şi a plăţii salariului. o • în unele cazuri. 16 . o suspendare a efectelor principale ale contractului individual de muncă. efectuarea serviciului militar obligatoriu în termen. salariatul: o • beneficiază de vechime în muncă în caz de: detaşare. absenţe nemotivate. salariul nu este suportat niciodată în final de unitatea la care contractul se află suspendat. pe parcursul suspendării. concediu fără plată. cu privire la vechimea în muncă. În reglementarea dreptului muncii în România. Totodată. nu se plăteste nici salariul de către angajator. Evident. legea prevede interdicţia concedierii salariatului respectiv. indiferent de motivul pentru care a intervenit. după caz: salariu (în cazul detaşării. cu scoatere integrală din activitate. suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept sau prin acordul părtilor sau prin actul unilateral al uneia dintre părti.

să precizeze temeiul legal. Termenul prezentării la post trebuie să fie. actul respectiv constituie temeiul efectuării înscrierilor necesare în registrul general • • de evidenţă a salariaţilor (şi în dosarele personale). 17 .• în alte cazuri. rezonabil. acestuia îi revine obligaţia de a se prezenta la locul de muncă pentru a-şi relua sarcinile de serviciu. iar angajatorul are obligaţia de a-l primi la muncă. ordin. Astfel. să menţioneze durata (perioada) suspendării (termenul până la care îşi produce efectele). în mod obiectiv. Este util să se întocmească o decizie (dispoziţie. angajatorul poate să adopte măsuri disciplinare (atunci când salariatul absentează nemotivat). La încetarea cauzei de suspendare a contractului său de muncă. etc) ca act intern al angajatorului prin care: • să dispună suspendarea sau să constate existenţa unei cauze de suspendare a contractului individual de muncă.

Bucuresti. Hutupascu. 2009 2. Bucuresti. 2008 3. Beck. Contractul individual de muncă si conventia civilă de prestări servicii. Raluca. Bucuresti. Dreptul muncii. Mara. Vasiliu. Editura Wolters Kluwer. Ioan. 2008 4. Editura C. Editura Tribuna Economică. Anca. Raporturi individuale de muncă. Codul Muncii 18 .H.BIBLIOGRAFIE 1. Radu. Roxana Cristina.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful