2

Kettős szám. Ára 200 di nár.
Pe­da­gó­gu­sok­és­szü­lők­fo­lyó­ira­ta
XII. év fo lyam 8. szám,
2008. október–november
Szer­kesz­tő­bi­zott­ság
/članovi­uredništva:­
Bo ri Má ria, dr. Gáb rity Mol nár
Irén, Haj nal Je nő ma gisz ter, dr.
Hó zsa Éva (iro dal mi szer kesz tő/
knji žev ni ured nik), dr. Il lés Ti bor
(Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye­
tem), dr. Pé ics Haj nal ka,
So ós Edit (fe le lős szer kesz tő/od go­
vor ni ured nik), Szá las Tí mea (szer­
kesztő/urednik), dr. Sző ke An na,
dr. Zsol nai Ani kó (Sze ge di Tu do­
mány egye tem), Be szé des Ist ván
(műsza ki és mű vé sze ti szer kesz tő/
teh nič ki i umet nič ki ured nik).
A­lap­ta­nács­tag­jai/Sa­vet­lis­ta:
Mis kol czi Jó zsef (el nök), dr. Bá nyai
Já nos, dr. Pin tér Já nos (al el nö kök),
Gr go Fran ciš ko vić, dr. Hor váth
Má tyás, Ku cse ra Gé za, dr. Lo soncz
Al pár, Nin kov Irén, Pe tő Ist ván,
Pr iboj Pot re bić Ves na, dr. Szöl lő sy
Vá gó Lász ló, Var jú Pot re bić Tat ja­
na, dr. Zol nai Al bert .
Lek­tor: Tóth Ágota.
Korrektor: Bá lint Irén.
Re­zü­mé/Re­zi­me:
Ti be ri je Ko pi lo vić, Szá las Tí mea.
Szer­kesz­tő­ség/Ured­ništ­vo:­
24000 Su bo ti ca, Age Ma mu žića
13/II., tel./fax: (024) 554­184,
e­mail: ujkep@vmk.rs
Kiadó/Izdavač:­
Vaj da sá gi Mód szer ta ni Köz pont
Sza bad ka, Voj vo đans ki cen tar za
me to di ku Su bo ti ca.
El­nök/Pred­sed­nik: So ós Mi hály.
Ké­szült/Štam­pa: Gra fo pro dukt,
Sza bad ka/Su bo ti ca.
Az­Új­Kép­az­in­ter­ne­ten:­
www.ujkep.net
Tar ta lom

Képlel-tár
Jovančić Miroslav: Nyolc kérdés Csernik Attilához 3
Tanulmányok, kutatások
Papdi Izabella: Adalék a Zmaj-fordítások bibliográfiájához 6
Hivatásunk eszköztárából
Amstadt Aranka: Visszatekintés – Tantárgyháló 2008 15
Dr. Tátyi Tibor: Egy – a szlovák fiatalok körében végzett – felmérés
kedélyborzoló eredményei 17
Horváth Futó Hargita, Rokvić Erzsébet: Projektoktatás elméletben és
gyakorlatban 20
Tanármelléklet: Ragyog egy másik világ – Matematika a Bolyai
Tehetséggondozó Gimnáziumban 25
Dr. Péics Hajnalka: Matematikatörténeti érdekességek 27
Csikós Pajor Gizella: Öt év távlatából a Bolyai Tehetséggondozó
Gimnáziumról 29
R. Sípos Elvira: Geometria tanítása a zentai Bolyaiban 32
Szabó Magdolna: Összefoglaló a Nemzetközi Magyar
Matematikaversenyekről és az azokra való felkészülésről 36
Kalmár Gergely: Ragyog egy másik világ 39
Diákversek 41
Feladatok és megoldások 44
Hírkosár 58
Számunk szerzői 60
Képlel-tár
£
Nyolt kerdes Csernik Allilúhoz
Csernik Attila kiállítása a Képzőművészeti Találkozó Modern Galériájában,
Szabadkán
Miroslav Jovančić
A szabadkai Képzőművészeti Találkozó Modern Galériájában megnyílt önálló tárlata a ■
beszélgetés apropója. A megnyitón bensőséges hangulat alakult ki, hiszen jelen volt sok barátja,
ismerőse. Mennyire volt fontos Önnek, hogy tárlatát a mi intézményünkben mutassák be?
– Mivel nem vagyok rajongója a tárlatoknak, nagyon ritkán van önálló kiállításom,
így ez egy rendhagyó alkalom az életemben. Magyarországi ösztöndíjam feltétele az
volt, hogy készítek 20-30 munkát, és ebből az anyagból kiállítást rendezek. Szabadkára
esett a választásom, régi vágyam volt a szabadkai Képzőművészeti Galériában kiállí-
tani. Most sikerült.
A múlt század hetvenes éveiben Ön volt az egyik legjelentősebb szereplője a vajdasági művé- ■
szeti életnek. Visszatekintve, hogyan értékeli azokat az éveket, amelyek során a Bosch+Bosch
csoportosulás tagjaként tevékenykedett?
– Számomra sorsdöntő évek voltak azok. Akkoriban formálódott meg bennem az
a lelki anyag, ami aztán folyamatosan kikívánkozott belőlem, akkor döbbentem rá,
mi iránt vagyok fogékony, mi az, ami megindít bennem bizonyos folyamatokat. Egy
új vizualitás kapott formát bennem. Talán az amerikai évek alapozták meg a művé-
szetemet, ott jöttem rá sok mindenre, és aztán erre építgettem itthon tovább. Később
megalakult Szabadkán a Bosch+Bosch csoport, és természetes volt, hogy velük együtt
építettük tovább a világunkat.
Azt mondta, hogy nem szeret kiállítani. Miért? ■
|t|et|e eme|a||e çeçe|
â|||e Cera||e ée|er [e
çereé ée se ç||e, ete|e[e
eégerer | te||[et| |e [e ea,
|e|re se me eme|a|t|e
aemere ae|eé, éeaes |
se|re. Iea|mea[e |e[e [e
çre|tre|e |t|et|e [eéae·
taetae e|ete[e ae a[ea
|re|||e| s|e [e | semem
eme|a||e s|rer|e egeée[.
Kee teçetea e||er re[re·
éeas|eg eme|a|t|eg t|re|e
seéeméese||| geé|ae m|ae·
|eg re|e Cera|| etea[e[e |e[
çer|eé seé|eaesa|m [er [e
sçetaee r|es|||e eme|a|t|e
||íe | çrerte ée|erea[e. Ie
s|e me|e çre|er|re |t|et|e·
ae çretea|et|[e eme|a||
|e çe|r|re çe|re|em 2J.
re|e ée se çr|tere e çemeí
meé|[s|e sreés|re |ee
|rte | ées|eça|[e. 0e ||
,|sçr|teeº sre |t se|e gée·
|eé çr||egere r|tee|a|m
e|e|||me s|ere te |s|et
s|rer||es||. Ie çeae|eé
çe|re[e éete |ee e ret|me
!re|rea|te | 0eretée.
0me|a|t|e ée|e ae s|rere
ée || aes|e çes||gee reí
reéeí| sre[ çesee reege[e
ae sçe|[a| | eae|resa[| sre|.
!me|re |||a|m eérterea[e
e||ee|aes|| e eme|a|t|em
|sçe|[erea[e | |e serreme·
a|m sreés|r|me, |e|e ée me
se e eçese çe|ete[e |e[|e·
r||es|| t|re|e e|| | a[egere
aet|s|e é|meat|[e.
¤
– A munkák ilyen módon való bemutatása a múlt század, vagy a még korábbi
századok szokása volt. Természetes volna, hogy a 21. században már újabb, gyor-
sabb, közvetlenebb módon álljunk a közönség elé. Pl.: tv, internet stb. De sok idő
fog elmúlni, amíg mi is élni fogunk ezekkel a lehetőségekkel.
Az Ön alkotói világát túlnyomórészt a fekete-fehér tónusok uralják. A most kiállított képe- ■
ken azonban, visszafogottan bár, de színek is jelentkeznek. A változás jelei ezek a színek?
– Nem, továbbra is a legkedvesebb színeim a fekete és a fehér.
Megkísérelt-e munkáiba könnyebben értelmezhető elemeket vinni? Ezt azért kérdezem, ■
mert alkotásaiban rejtett elemek is vannak, meseszerűek és egyéniek, amit meg szeretne
osztani a publikummal. Helyes-e ez a megállapításom?
– Igen, a szöveget a legtöbb esetben a szín helyett használom, mechanikusan
írok, csavargok a betűk vizuális világában, élvezem ezt. A betű csak mint forma
izgat. Persze van, amikor – különösen, ha mélyről jövő problémáim vannak – írok
napokig, ismétlem a szövegeket, kiírom magamból a mondanivalómat. Mondok
egy példát: az utolsó háború alatt állandóan Srebrenicát, Goraždét stb.-t írtam,
szinte évekig ez határozta meg munkáimat.
Ennyi év után hogyan jellemezné saját szerepét a művészi életben? Hogyan tekint művésze- ■
ti múltjára? És milyenek a mai tapasztalatai?
– Ezzel nem foglalkozom. Nem azért csináltam, csinálom azt, amit csinálok,
hogy valamit elérjek. Teszem a dolgom, mert csak így tudok reagálni a kül- és
belvilágomra. Hiszem, hogy van és lesz egy olyan réteg, amely érzékeny lesz mű-
világomra.
Mi motiválja ma Csernik Attilát? Minek örül, vagy min bánkódik? Hogyan születnek a ■
Csernik-művek?
– Engem a munka tart mozgásban, az ad értelmet a létezésemnek, és itt a min-
dennemű munkára gondolok, nem csak az alkotómunkára. Szeretek dolgozni.
Néha álmomban születnek a munkáim, de mindig a külvilágra reagálok, az hoz
mozgásba.
Mi a véleménye a mai képzőművészetről? Mennyire közelítenek, illetve távolítanak az Ön ■
modern művészeti felfogásaitól?
– A művészetnek mindig időszerűnek kell lennie. A ma kérdéseire kell hogy
választ adjon, modern eszközökkel. A 21. század mocska, csodái, gyűrődései kell,
hogy reflektálódjanak munkáimban.
Nyolc kérdés Csernik Attilához
¥
Tanulmányok, kutatások
6
Adalék a Zmaj-fordítások bibliográfiájához*
A szerző születésének 175. évfordulóján
Papdi Izabella
Előszó
Idén van Jovan Jovanović születésének 175. évfordulója. Ez alkalomból újra előtérbe
kerül az egyik legismertebb szerb lírikus életműve, jelentősége.
Jovan Jovanović 1833-ban született Újvidéken. Szülővárosában és Pozsonyban ta-
nult, majd jogi, később orvosi tanulmányokat folytatott Pesten, Prágában és Bécsben.
Bécsben ismerkedett meg Đura Jakšićtyal és Branko Radičevićtyel, akik nagy hatás-
sal voltak rá. Orvosként dolgozott, emellett írt, szerkesztett, fordított. A 19. század
közepén, végén a szerb Athénban, Újvidéken működött, abban a városban, amely
abban a korban a szerb művelődési élet központját jelentette.
Életművéből a gyermekversek mellett két versfüzért szoktak kiemelni, a Đulićit
(Rózsák) és a Đulići uveocit (Hervadt rózsák). Az előbbit a feleségéhez, Ruža Ličanin-
hoz írta a boldog szerelem idején, az utóbbit pedig akkor, amikor a sors a gyerekei
mel lett a feleségét is elvette tőle.
Számunkra Zmaj – a nevet szatírikus lapja után kapta – fordításai miatt is fontos.
Első megjelent kötete is fordítás volt, méghozzá Arany János Toldija. Olyan meghatá-
rozó magyar műveket ültetett át szerb nyelvre, mint Madách Imre Az ember tragédiája
vagy Petőfi Sándor János vitéze. Érdemeiért a Kisfaludy Társaság 1867-ben tagjai közé
választotta – ez az elismerés nem sok idegen nyelvű költőnek adatott meg.
Ennek a bibliográfiának a célja, hogy számba vegye azokat a műveit, amelyeket
magyarra fordítottak, és hogy kimutassa, melyek voltak azok az évek, amikor – az
évforduló miatt – Zmaj költészetével többet foglalkoztak a vajdasági és magyarországi
költők.
A bibliográfiából kimaradtak azok a fordítások, amelyek a 19. század végén jelen-
tek meg Budapesten, valamint és a 20. század közepén különböző antológiákban. Ezek
a Jugoszláviai írók lexikonában található Zmaj-bibliográfiában találhatók.
A bibliográfiai egységek kronológiai sorrendben szerepelnek, és három részből
állnak:
1. Önálló kötetben megjelent versek: 1875–1995 (7 bibliográfiai egység)
2. Antológiákban megjelent versek: 1883–2005 (14 bibliográfiai egység)
3. Folyóiratokban megjelent versek: 1904–2005 (91 bibliográfiai egység)
A bibliográfiához névmutató, címjegyzék, emellett az eredeti versek és a fordítások
első és utolsó verszakainak jegyzéke járul.
Hicsik Dóra
* Az inđiai XVI.
Bibliográfusok
Találkozójára készült
munka
Povodom 175. godišnjice
rođenja Jovana Jovanovića-
Zmaja zbog značaja
ovog velikana kao pisca i
humaniste koji je studira-
jući u Mađarskoj, Češkoj
i Austriji upoznao mnoge
značajne ljude poput Đure
Jakšića, Branka Radičevića
i druge, susreo se i sa lite-
rarnim delima mađarskih
pisaca. Obogatio je riznicu
srpske literature brojnim
prevodima Petefija,
Madača, Aranja i drugih
za što je primljen za člana
u Društvo Kišfaludi što je
bio izraz posebnog uvaža-
vanja. Kao plodan pisac
pored lekarske prakse
mnogo je pisao, prevodio
i uređivao pa je zato, ne
slučajno, određujući činilac
u srpskoj književnosti.
U ovom napisu data je
opširna bibliografija
prevoda njegovog opusa
na mađarski jezik. Ovo je
vredno pažnje jer je u pita-
nju čovek koji je vezivao
kulturnu baštinu naroda s
ovih prostora.
Adalék a Zmaj-fordítások bibliográfiájához
§
BIBLIOCRÁFIA
1875.
JOVANOVIĆ – Zmaj, Jovan
1. Rózsák [Đulići] / Jovánovits Jován dalai ; szerbből fordította Pavlovits Jenő ; a
Kisfaludy-Társaság pártfogása mellett. – Zombor : N. Bittermann, 1875. – 109 p.
; 15 cm
Bevezető előszó / Pavlovits Jenő: p. 6-15.
Tartalom: Beszélgetés szívemmel [Razgovor sa srcem] (17-20) ; Rózsák [Đulići]
(21-109): I. [Úgy mosolyg a tiszta égbolt...] [Ao, nebo, plavo nebo...] (23) ; II.
[Szomorú, őszi nap…] [Mračni, kratki dani...] (24-26) ; III. [Olyan az én éltem,
mint egy erőd romja...] [Moj je život tužan pustolovina grdna...] (27) ; IV. [S
te bátor voltál szép leány...] [I ti si hrabra bila...] (28-29) ; V. [Rozmarinszál,
hagyj fel illatoddal...] [Ruzmarine, ne miriši tudi...] (30) ; VI. [Holdvilág van
– pedig holdfény sincsen…] [Mesečina, - al meseca nema...] (31) ; VII. [Rád
gondolva, hogyha olykor...] [Misleć na te – u tom vaju...] (32-33) ; VIII. [Fele
szív, fele kő...] [Pola srce, pola kamen...] (34-35) ; IX. [Én zsarnokom, aranyos
leányka...] [Devojčice, nemilice mala...] (36) ; X. [Hadd szálljak el messze, mes-
sze...] [Aj, pusti me da odletim...] (37-38) ; XI. [Oh, tekints a csillagokra...] [O,
pogledaj zvezde jasne...] (39) ; XII. [Kis babámat...] [Diko moja...] (40) ; XIII.
[Szeretlek-e…vagy ámít az álom...] [Ljubim li te...il me sanak vara...] (41) ; XIV.
[Mondd meg nekem, mondd meg...] [Kaži mi, kaži...] (42-43) ; XV. [Szűnj meg
könnyezni annyit...] [I molio sam oči...] (44-45) ; XVI. [Tud-e éjjel sütni...] [Može
l sunce sjati...] (46) ; XVII. [Lám, most hozzád jöttem, rózsám...] [Vidiš, sad sam
došo k tebi...] (47-48) ; XVIII. [Ne félj, ne félj, nem így van ez...] [Ta ne boj se, nije
tako...] (49-50) ; XIX. [Szeress engem, szép szerető...] [Ljubi mene, ljubovanko...]
(51-52) ; XX. [Piros rózsa és fehér...] [Oj, ružice, cvete viti...] (53) ; XXI. [Ha nem
volnál szerb leányka...] [Da ti nisi srpska moma...] (54) ; XXII. [E dalokat majd
olvassa...] [Svet će čitat pesme moje...] (55) ; XXIII. [Hej! Szerelmem, tündéri sze-
relmem...] [Oj, ljubavi, vidovita vilo...] (56-58) ; XXIV. [Adsza kezed, hadd néz-
zem meg…] [Daj mi ruku da je vidim...] (59) ; XXV. [Volna nekem olyan galamb
és pacsirta...] [Da je meni ševče i golupče...] (60) ; XXVI. [Álmodtalak tarka
virágágyon...] [Snivo sam te, a ti puna cveća...] (61) ; XXVII. [Lányom, lányom,
égő vágyom...] [Oj, devojko željo živa...] (62) ; XXVIII. [Éjszak, lassan…] [Tijo,
noći...] (63) ; XXIX. [Halavány hold, bút okoztál nékem...] [Oj, meseče, mnogo
mi je krivo...] (64) ; XXX. [Van elég dal, hogyha nincsen aranyom...] [Imam
pesme, ako nemam zlata...] (65) ; XXXI. [Én szeretőm, az este voltál...] [Moj dra-
gane, gde si sinoć bio...] (66) ; XXXII. [Ottan, ottan, a távolban...] [Tamo, tamo u
daljini...] (67-68) ; XXXIII. [Dalokkal feldíszítlek...] [Nagizdaću te, dušo...] (69)
; XXXIV. [Lakadalom…jönnek érted…] [Nakićeni tvoji svati...] (70) ; XXXV.
[Mosolyognak, gúnyolódnak...] [Hoće da se i nasmeju...] (71) ; XXXVI. [Miért
daloljak én...] [A našto moje pesme...] (72) ; XXXVII. [Oh, mi szép...] [Ala je
lep...] (73) ; XXXVIII. [Szép galambom, majd elmondom...] [Dušo moja, šta sam
snio...] (74-76) ; XXXIX. [Hajnalba, lelkem...] [Kad prvo sunce...] (77-78) ; XL.
Papdi Izabella
8
[Könnyű múlni a setét éjszaknak...] [Crna noći, lasno ti je proći...] (79) ; XLI.
[Remegnek sziveink...] [Srca strepe kašto...] (80) ; XLII. [Öltöztetlek, dalocskám,
virágba...] [Pesmo moja, zakiti se cvetom...] (81) ; XLIII. [Csendes este – csillagok
az égen…] [Noć je tija, - mesečina sija...] (82) ; XLIV. [Imádkozol-e te, világ...] [A
moliš li se, svete...] (83-84) ; XLV. [Napok, ti nem vagytok napok...] [Oj, vi dani,
niste dani...] (85) ; XLVI. [Hol erős, hol gyenge...] [Đulići, đulići...] (86) ; XLVII.
[Tudod, kedves, az az álom...] [Znaš li, dragi onaj sanak...] (87) ; XLVIII. [Fenn
az égbolt, fenn csillagok...] [Nebo gori, zvezde gore...] (88-90) ; XLIX. [Jertek ide,
dalnoktársak...] [Hod te, braćo, pevidruzi...] (91-92) ; L. [Ősz volt akkor…olyan
komor...] [Jesen bila žalostiva...] (93-95) ; LI. [Azt is mondom és feltárom...] [Ja
ti moram i to reći...] (96-97) ; LII. [Ott a szép szürkület...] [Kad zarudi zora...]
(98) ; LIII. [Azt kérdezed : miért nézlek...] [Ti me pitaš što te gledam...] (99) ; LIV.
[Hallod, rózsám, hogyan sóhajt...] [Čuješ, lane, čuješ li ga...] (100) ; LV. [Ha imára
nyílik ajkad...] [Kad se moliš višnjem bogu...] (101) ; LVI. Az anya fia bölcsőjénél
[Mati sinu kod kolevke] (102-103) ; LVII. [Karácsony, karácsony!...] [Božić,
Božić, mio danak...] (104-105) ; LVIII. [Ihaj! babám...] [Šalaj, luče...] (106-108) ;
LIX. [Azt kérded majd, szép galambom...] [Pitaćeš me, moje čedo...] (109).
1950.
2. Gyerekek, madarak, állatok [Deca, ptice i zverčice] / Jován Jovánovics-Zmáj ;
[fordította Gál László ; a cimlapot és a képeket Bosko Petrovics festőművész
készítette]. – Noviszád : Testvériség-Egység, 1950 (Noviszád : Budutynoszt). – 67
p. : ill. ; 28 cm
Tartalom: A gólya [Roda] (5) ; Tapsi-nóta [Taši, taši] (6) ; Gyerünk az erdőbe
[Hajd’ u šumu] (6) ; Tavaszköszöntő [Prolećnica] (7) ; Eső [Kiša] (8) ; A szél
[Vetar] (8) ; Hej, tudnék én --- [Konjanik] (9) ; A kis lovas [Mali konjanik] (9) ; A
macska [Mače] (10) ; Beszélgetés a cicával [Razgovor s mačetom] (11) ; Hogyan
fogja a macska az egeret [Kako hvata mačka miša] (12) ; No, hogy ezt megértük
--- [Eto šta smo dočekali] (13) ; Kicsi hajó [Šta ja vidim] (14) ; Barika [Meja] (14)
; Bari, barika [Mejo, mejane] (14) ; A szétvert hadsereg [Razbijena vojska] (15) ;
A mókus [Veverica] (16) ; A reggeli [Doručak] (17) ; Cica-mica, Bundás kutya
[Cica-maca i Rundov-bundov] (18-19) ; A veréb és a macska [Vrabac i mačka]
(19) ; Két nyúl [Dva zeca] (20) ; Kedves helyen [Zgodno mesto] (21) ; Macska
a csapdában [Marko u škripu] (22-23) ; A seregély [Čvorak] (24) ; Kácsa-iskola
[Pačija škola] (25) ; A szél és a nap [Sunce i vetar] (26) ; Jolánka, kis kertész
[Jovanka baštovanka] (27) ; Téli dal [Zimska pesma] (28) ; A jégen [Na ledu] (29) ;
A bíbic [Vivak] (30) ; A veréb télen [Vrabac ob zimi] (31) ; Gombóc kutya [Belov]
(32) ; Hoj, ne, Bimbó! [Pij-der, voko, pij] (33) ; Egér, kis egér [O mišu] (34) ; A
pulyka és a veréb [Ćurak i vrabac] (35) ; A kakas kiadja a napiparancsot [Petao
izdaje zapovesti] (36) ; A kakas [Petao] (37) ; A bolha és a légy [Buha i muha]
(38) ; A kakas temetése [Petlov pogreb] (39) ; Öreg néni [Stara baka] (40) ; Mama
kedvence [Materina maza] (41) ; A kácsa és a béka [Patak i žaba] (42-43) ; A nyúl
halála [Zečija smrt] (44) ; Nyúl az árok partján [Zeka, zeka iz jendeka] (45) ; A
medve mézet keres [Medved traži meda] (46) ; A róka és a kácsa [Lisica i plovka]
Adalék a Zmaj-fordítások bibliográfiájához
©
(47) ; A cigány a maga lovát dicséri [Ciganin hvali svoga konja] (48-49) ; A róka
és a tyúk [Lisica i kokoška] (49) ; Tánc [Igranka] (50) ; Mulatság a réten [Veselje
u ritu] (51) ; Erősebb a testvériség [Nećeš, lijo, što si htela!] (52-53) ; Bajban a pók
[Pauk u opasnosti] (54) ; Juj, szomszédasszony! [Uh! Uh! Uh!] (54) ; Peti doktor
[Pera kao doktor] (55) ; A kis Jancsi [Mali Jova] (56) ; A madárijesztő [Strašilo]
(57) ; Gazsi [Gaša] (58) ; A kecske és a csúfolódó gyerekek [Deca se rugala jarcu]
(59) ; Fecskék és fecskék [Laste i laste] (60) ; Ültess fácskát [Sadi drvo] (61) ;
Számtan [Račun] (62) ; Galambocskám [Golubice moja] (63) ; Mi volna? [Kako
bi] (64-65) ; Jegyzet [Obeležja] (66) ; Sötét [Mrak] (66) ; Este [Veče] (67).
1983.
3. Hol megálltam --- [Gde ja stadoh...] : válogatott versek / Jovan Jovanović Zmaj ;
összeállította Ács Károly ; Mladen Leskovac előszavával ; fordította: Ács Károly,
Csuka Zoltán, Dudás Kálmán, Fehér Ferenc, Gál László, Pap József, Szászy
István, Vajda János, Weöres Sándor. – Újvidék : Forum, 1983. – 167 p. ; 25 cm
Példányszám 1500
Papdi Izabella
¡ª
Tartalom: Zmaj / Mladen Leskovac ; Ács Károly fordítása: p. 5-23. - Dal a dal-
ról [Pesma o pesmi] / ford. Ács Károly (25-29). I (33-61) : Ablak alatt [Pod
prozorom] / ford. Ács Károly (33) ; Valahányszor eszembe jut --- [Kad se setim
---] / ford. Ács Károly (34) ; Rózsák : 2. : [Sötét, rövid napok...] [Mračni, kratki
dani...] / ford. Fehér Ferenc (35-36) ; 3. : [Az én bús életem, mint a puszta róna...]
[Moj je život tužan pustolovina grdna...] / ford. Szászy István (37) ; 7. : [Holdvilág
van – de hold nincs az égen...] [Mesečina, al’ meseca nema...] / ford. Ács Károly
(38) ; 14. : [Szeretlek-e...vagy puszta káprázat...] [Ljubim li te...il’ me sanak vara...]
/ ford. Ács Károly (39) ; 17. : [Mondd csak, mondd, mondd...] [Kaži mi, kaži...] /
ford. Dudás Kálmán (40) ; 29. : [Add a kezed, hadd láthassam...] [Daj mi ruku, da
je vidim...] / ford. Csuka Zoltán (41) ; 30. : [Pacsirtám ha lenne, vagy gerlicém...]
[Da je meni ševče il’ golupče...] / ford. Pap József (42) ; 30. : [Ha kertemben olyan
madár volna...] [Da je meni ševče il’ golupče...] / ford. Ács Károly (42) ; 32. : [Azt
álmodtam, virágok takartak...] [Snivo sam te, a ti puna cveća...] / ford. Fehér
Ferenc (43) ; 33. : [Halk légy most, éj...] [Tijo, noći...] / ford. Fehér Ferenc (44)
; 40. : [Kinevetnek az emberek...] [Hoće da se i nasmeju...] / ford. Csuka Zoltán
(45) ; 42. : [Oh, mi szép is...] [Ala je lep...] / ford. Szászy István (46) ; 42. [Oh, be
szép...] [Ala je lep...] / ford. Csuka Zoltán (46) ; 42. [Jaj, de csodás...] [Ala je lep...]
/ ford. Fehér Ferenc (46) ; 47. : [Ölts magadra, dal, csupa virágot...] [Pesmo moja,
zakiti se cvetom...] / ford. Szászy István (47) ; 60. : [Hallod édes!...Csalogány
zeng...] [Čuješ, lane, čuješ li ga...] / ford. Szászy István (48) ; 71. : [Kérdezgeted,
édes lelkem...] [Pitaćeš me, moje čedo...] / ford. Szászy István (49). Hervadt rózsák
: 4. : [Járok, kelek, roskadozom inkább...] [Pođem, klecnem, idem zastajavam...] /
ford. Fehér Ferenc (50) ; 7. : [Felkél a nap, belepillant...] [Sunce s’ rodi, pa zaviri...]
/ ford. Ács Károly (51) ; 10. : [Hát szeretnem sem szabad már?...] [Zar ja ljubit’
više ne smem?...] / ford. Szászy István (52-53) ; 16. : [Lombos dombhát, lombo-
sodj...] [Listaj, goro, listala...] / ford. Fehér Ferenc(54) ; 18. : [Poros könyvek közt
kutatván...] [Spaljena pesma] / ford. Ács Károly (55-56) ; 21. : [Nagy szélvihar
kerekedett...] [Probudio s’ orkan ljuti...] / ford. Fehér Ferenc (57) ; 22. : [Oh, be
szürke bús, borús nap...] [Oh, kako je sivo, tamno...] / ford. Dudás Kálmán (58) ;
30. : [Mint van, hogy az irigy való...] [Što je java tako kivna...] / ford. Fehér Ferenc
(59) ; 44. : [Az én egem, mert beborúlt...] [Moje nebo, jer je mutno...] / ford. Ács
Károly (60) ; Háfiz sírjánál [Na grobu Hafisovom] / ford. Weöres Sándor (61) ;
Háfiz sírfelirata [Na grobu Hafisovom] / ford. Ács Károly (61). II (65-71) : Lem-
Edim [Lem-Edim] / ford. Ács Károly (65-66) ; Szelim-bég [Selim-beg] / ford.
Ács Károly (67) ; Három hajdú [Tri hajduka] / ford. Dudás Kálmán (68-71). III
(75-87) : Óda a csutorámhoz [Oda mojoj čuturi] / for. Fehér Ferenc (75-76) ;
Óda az ördöghöz : (legyen a pokolban is vásár) [Oda đavolu] / ford. Fehér Ferenc
(77-79) ; A cigány a lovát dicséri [Ciganin hvali svoga konja] / ford. Fehér Ferenc
(80-82) ; Akkor értem! : cigány ballada [Sad razumem!] / ford. Szászy István (83)
; Az elefánt [Slon] / ford. Ács Károly (84-87). IV (91-104) : Változó természet
[Narav se menja] / ford. Ács Károly (91) ; Ha én király volnék [Da sam ja kralj]
/ ford. Fehér Ferenc (92-93) ; A szél [Vetar] / ford. Gál László (94) ; A macska
lakomája [Kod mačke na časti] / ford. Ács Károly (95) ; A macska egérlakoda-
lomba megy [Mačak ide mišu u svatove] / ford. Fehér Ferenc (96-97) ; A pulyka
és a veréb [Ćurak i vrabac] / ford. Fehér Frenc (98-99) ; A kacsa és a béka [Patak
Adalék a Zmaj-fordítások bibliográfiájához
11
i žaba] / ford. Fehér Ferenc (100-101) ; A róka és a kácsa [Lisica i plovka] / ford.
Gál László (102) ; Ismertetőjelek [Obeležja] / ford. Ács Károly (103) ; Nagyapó és
unokája [Ded i unuk] / ford. Ács Károly (104). V (107-121) : Bildung [Bildung] /
ford. Ács Károly (107-108) ; Tanács : elkeseredett, világfájdalmas lelkeknek [Savet]
/ ford. Vajda János (109-110) ; Díszes küldöttség [Slavna deputacija] / ford. Ács
Károly (111-112) ; Jututuniai juhhahaha [Jututunska juhahaha] / ford. Gál László
(113-114) ; A bárgyúk himnusza [Jututunska narodna himna] / ford. Pap József
(115-116) ; Egy herceg születésére [Pesma pri rođenju jednog princa] / ford. Ács
Károly (117) ; Csúszómászólógiai megfigyelés [Puzologično posmatranje] / ford.
Ács Károly (118) ; A legesleglojálisabb polgár dala [Pesma jednog najlojalnijeg
građanina] / ford. Fehér Ferenc (119-121). VI (125-142) : A kegyes Európához : (a
kivégzett kommunisták sírjánál) [Milostivoj Evropi] / ford. Csuka Zoltán (125);
Az eperfa [Dud-] / ford. Gál László (126-127) ; A vas [Gvožđe] / ford. Szászy
István (128-129) ; A nép [Narod] / ford. Fehér Ferenc (130-131) ; Alija [Alija] /
ford. Fehér Ferenc (132-133) ; Haj-haj : (egy röpke sóhaj) [Haj-haj] / ford. Fehér
Ferenc (134-135) ; Ha valahogy --- [Da se nešto ---] / ford. Ács Károly (136) ;
Késő [Poneari] / ford. Ács Károly (137-138) ; Bizakodók [Uzdanje u boga] / ford.
Ács Károly (139) ; Két hegy [Dvije gore] / ford. Ács Károly (140) ; Régi dal [Stara
pesma] / ford. Fehér Ferenc (141-142). VII (145-153) : Bisenija [Bisenija] / ford.
Fehér Ferenc (145) ; A méhek és Nedeljko esperes [Pčele i protopop Neđeljko] /
ford. Fehér Ferenc(146-147) ; Döngés---csörgés--- [Huka---treska---] / ford. Ács
Károly (148-149) ; Az idő szárnya és szárnyalja [Krila i okrilja vremena] / ford.
Ács Károly (150) ; Kiszakadt [Otkide se] / ford. Ács Károly (151) ; Tavasszal [U
proleće] / ford. Szászy István (152) ; Ősz [Jesen] / ford. Ács Károly (153). Fénylő
sírok [Svetli grobovi] / ford. Dudás Kálmán (157-160). – A szerkesztő jegyzete /
Á.[Ács] K.[Károly]: p. 161-163.
ISBN 963-07-3416-8
1986.
4. Oh, mi szép is --- [Ala je lep...] : gyermekvers-válogatás : [házi olvasmány az általá-
nos iskolai nevelés és oktatás 1. osztálya számára] / Jovan Jovanović Zmaj ; [válo-
gatta Vladimir Milarić ; a fedőlapot készítette és illusztrálta Radule Bošković].
– Újvidék : Tankönyvkiadó Intézet = Novi Sad : Zavod za izdavanje udžbenika,
1986 (Bezdan : Vojvodina). – 35 p. : ill. u boji ; 20 cm. – (Házi olvasmány 1.)
Példányszám 4000
Tartalom: OH, MI SZÉP IS E VILÁG! (5-11) : Oh, mi szép is--- [Ala je lep] / ford.
Szászy István (5) ; Tavaszi dal [Prolećnica] / ford. Fehér Ferenc (6-7) ; Tapsi, tapsi
[Taši, Taši] / ford. Sziveri János (8-11). PICI GYERMEK, KICSI BÁRKA, KICSI
TENGER (15-21) : Mit látok én [Šta ja vidim] / ford. Sziveri János (15) ; A kis
lovas [Mali konjanik] / ford. Fehér Ferenc (16) ; Varrónő a közepéből [Krojač
iz-srede] / ford. Sziveri János (18) ; A kis Fema [Mala Fema] / ford. Sziveri János
(18) ; Öcsi [Mali brata] / ford. Sziveri János (19) ; A kis sebész [] / ford. Fehér
Ferenc (20) ; Mit válaszoljak anyunak? [Šta da odgovorim materi] / ford. Sziveri
János (21). A MACSKA NEM AKAR JÁTSZANI (25-34) : A gyermek és a lepke
Papdi Izabella
¡¢
[Dete i leptir] / ford. Sziveri János (25) ; A macska nem akar játszani [Neće mačka
da se sigramo] / ford. Sziveri János (26) ; A mókus [Veverica] / ford. Sziveri János
(27) ; A macska egérlakodalomba megy [Mačak ide mišu u svatove] / ford. Fehér
Ferenc (28) ; Kácsaiskola [Pačija škola] / ford. Gál László (31-32) ; Nyugtom soha
nincsen [Nikad mira] / ford. Sziveri János (33-34).
1988.
5. Oh, mi szép is --- [Ala je lep...] : gyermekvers-válogatás : házi olvasmány az
általános iskolák 1. osztálya számára / Jovan Jovanović Zmaj ; [válogatta Vladimir
Milarić ; illusztrálta Radule Bošković]. – 2. kiad. - Újvidék : Tankönyvkiadó Intézet
= Novi Sad : Zavod za izdavanje udžbenika, 1988 (Szabadka : Birografika). – 35
p. : ill. u boji ; 20 cm. – (Házi olvasmány 1)
Példányszám 4000.
Adalék a Zmaj-fordítások bibliográfiájához
13
1991.
6. Oh, mi szép is --- [Ala je lep...] : gyermekvers-válogatás : házi olvasmány az
általános iskolák 1. osztálya számára / Jovan Jovanović Zmaj ; [válogatta Vladimir
Milarić ; illusztrálta Radule Bošković]. – 3. kiad. - Újvidék : Tankönyvkiadó Intézet
= Novi Sad : Zavod za izdavanje udžbenika, 1991 (Szabadka : Birografika). – 35
p. : ill. u boji ; 20 cm. – (Házi olvasmány 1)
Példányszám: 3000.
1995.
7. Ültess fát [Sadi drvo]: válogatott versek / Jovan Jovanović Zmaj ; [fordította Túri
Gábor ; illusztrálta Pósa Károly]. - [1. kiad.]. – Kanizsa : a fordító magánkiadása,
1995 (Tótfalu : Logos). – 137 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 1000
Tartalom: I. Az apró óriás (5-39) : A csöppnyi lányka [Mala] (7) ; Zsuzska és a
kutyuska [Juca i kuca] (8) ; Évi és a nagy alma [Juca sa velikom jabukom] (9) ;
A szilvafa alatt [Pod šljivom] (10) ; Aki ennyi kínt kiáll [Ala su to grdne muke]
(11) ; Az apró óriás [Mali div] (12) ; Ínycsiklandó étkek [Ala lepih stvari] (13)
; Ébredés [Posle sna] (14) ; A lusta Ferdi [Leni Rava] (15) ; A kis Féma [Mala
Fema] (16) ; Öcsi és az óra [Mali brata] (17) ; A száguldó lovas [Mali konjanik]
(18) ; Nem ázik meg [Ne pokisne] (19) ; Az éjjeliőr [Noćni stražar] (20-21) ; Peti
doktor [Pera kao doktor] (22) ; A nagy titok [Velika tajna] (23) ; Józsi és a liba
[Joja i guska] (24) ; A macska nem akar játszani [Neće mačka da se sigramo]
(25) ; Tádé [Nika] (26) ; Anyuka kedvence [Materina maza] (27) ; Melyik jobb?
[Koje je bolje] (28) ; Hogy festene [Kako bi] (29) ; Lusta Gazsi [Gaša] (30-31) ;
Amit látok [Šta ja vidim] (32) ; Tengerészek egy kikötött csónakon [Brodari na
vezanom čamcu] (33) ; A hadsereg [Vojska, pa vojska] (34) ; Az elnémúlt hadse-
reg [Zašto je vojska ućutala] (35) ; Tapsi, tapsi [Taši, taši] (36-37) ; Ha én király
lennék [Da sam ja kralj] (38) ; Hívogató mulatságba [Poziv u komendiju] (39).
– II. A kacsatanoda (41-74) : Mi lenne, ha--- [Kad bi] (43) ; A szeretetre méltó
ludak [Volim guske] (44) ; Naposcsibék [Danaske se tek izleglo] (45) ; Tyúkanyó,
nevelt gyermekéhez, a neveletlen kacsafiókához [Pomajka kokoška nevaljalom
pačetu] (46) ; Ohohoho! [Oho-oho] (47) ; A kacsatanoda [Pačija škola] (48) ; A
gácsér és a békák [Patak i žaba] (49) ; Újságot olvas a béka [Žaba čita novine] (50)
; Lakoma végeztével [Posle gozbe] (51) ; A műugróbajnok és a kecskebéka [Plivač
i žaba] (52) ; A csacsi és a furulya [Magarac i frula] (53) ; A seregély [Čvorak]
(54-55) ; Kutya élet [Nikad mira] (56) ; A könnyelmű csuka [Lakoumna štuka]
(57) ; A gyászoló egér [Tuga i žalost jednog miša] (58) ; Egerek a macskánál ebé-
den [Kod mačka na časti] (59) ; Ilyesmi is ritkán esik [E, ovo retko biva] (60) ; A
macska egérlagziba megy [Mačak ide mišu u svatove] (61) ; Macskajaj [Mačkovo
jadanje] (62) ; Bál lesz [Biće igranka] (63) ; A veréb és a macska [Vrabac i mačka]
(64) ; A ló és a veréb [Konj i vrabac] (65) ; A gyermek és a pillangó [Dete i leptir]
(66) ; A nap és a szél [Sunce i vetar] (67) ; A kecske nem ismer tréfát [Ne zna
koza za šalu] (68) ; Madár a kalitkában [Ptica u kavezu] (69) ; Az elefánt [Slon]
Papdi Izabella
¡¤
(70-71) ; Cigány a lovát dicséri [Ciganin hvali svoga konja] (72-74). – III. Születik
a nap, s lenéz rám (75-97) : A világ [Svet] (77) ; Hajtsad, domb, a levelet [Listaj,
goro, listala] (78) ; Holdfény ragyog, s hold nincs is az égen [Mesečina al’ meseca
nema] (79) ; Csitt, te éj [Tijo, noći] (80) ; Mond, nosza mondjad [Kaži mi, kaži]
(81) ; Álmot láttam: gyöngyvirág borított [Snivo sam te, a ti puna cveća] (82) ; És
kértem a szemem [I molio sam oči] (83) ; Forgatva sok régi könyvet [Prevrćući
prašne knjige] (84) ; Óda a kecsegéhez [Oda kečigi] (85-86) ; Ősz [Jesen] (88) ;
Születik a nap, s lenéz rám [Sunce s’ rodi, pa zaviri] (89) ; Komor, kurta nappal
[Mračni, kratki dani] (90-91) ; Gondolkodj el: sebeket nem [Promisli se-nisu
rane] (92) ; Oh, mi szürkeség, sötétség [Oh, kako je sivo, tamno] (93) ; Milyen
senki [Sitni li su] (94) ; Mért néz rám így minden ember [Što me ljudi glede tako]
(95) ; Lépek, állok, járok szobahosszán [Pođem, klecnem, idem, zastajavam] (96)
; Bazsalikom illatával [Ruzmarine, ne miriši tudi] (97). – IV. A dal dala (99-123)
: Az igazság [Istina] (101) ; A hazugság [Laž] (101) ; A tisztesség [Poštenje] (102)
; A szép szó [Lepa reč] (102) ; Szerencse és ész [Sreća i pamet] (103) ; Kevés és
sok [Malo i mnogo] (103) ; Az elherdált idő [Propušteno vreme] (104) ; Ültess fát
[Sadi drvo] (104) ; Uh! Uh! Uh! [Uh! Uh! Uh!] (105) ; Cigányasszony [Ciganka]
(106) ; Bildung [Bildung] (107) ; A leglojálisabb alattvaló dala [Pesma jednog
najlojalnijeg građanina] (108-109) ; A nép [Narod] (110) ; Jututúniai nemzeti
himnusz [Jututunska narodna himna] (111) ; A három betyár [Tri hajduka] (112-
115) ; A dal dala [Pesma o pesmi] (116-119) ; A fénylő sírok [Svetli grobovi]
(120-123). – Melléklet (125-134) : Jovan Jovanović Zmaj (1833-1904) / Túri
Gábor (127-131) ; Könyvünk tartalmáról (132) ; A forditóról (133) ; Az illusztrá-
torról (134).
ISBN 86-82617-01-3
NÉVMUTATÓ
Ács Károly 9-10
Bošković, Radule 11-13
Csuka Zoltán 9-11
Dudás Kálmán 9-11
Fehér Ferenc9-12
Gál László 8-12
Leskovac, Mladen 9-10
Milarić, Vladimir 11-13
Pap József 9-11
Pavlovits Jenő 7
Petrović, Boško (Petrovics
Bosko) 8
Szászy István 9-11
Sziveri János 11-12
Túri Gábor 7
Vajda János 10-11
Weöres Sándor 10

Hivatásunk eszköztárából
¡¥
Tantárgyháló – 2008
Visszulekinles
Amstadt Aranka
Tizenegyedik alkalommal hirdette meg versenyét Tantárgyháló címmel az Új Kép.
Az idei verseny célja az volt, hogy egy-egy téma minél több tantárgy szemszögéből
legyen megvilágítva. Kiváló munkák érkeztek, tartalmilag logikus egységet alkotva,
gazdagon illusztrált képekkel, grafikonokkal, térképekkel társítva.
A sok beérkezett pályamunka elbírálása után 15 munka szerzőjét hívtuk meg a
döntőre. A zárórendezvényt október 4-én tartottuk. Felhívásunknak eleget téve szebb-
nél-szebb, ötletes plakátot, modellt készítettek a diákok, amelyeket az ötperces expo-
zéjukban illusztrációként alkalmaztak is. Számos tanuló készített Power Point progra-
mos prezentációt, ennek segítségével tette színesebbé munkájának ismertetését.
A dolgozatok bemutatásának többségénél bebizonyosodott, hogy a munkák önál-
lóan készültek.
A témával mélyrehatóan és rendkívül ötletesen foglalkoztak a tanulók. Fontos je-
lentőséget tulajdonítottak a jelmezeknek, a hagyományápolásnak, valamint a szívük-
höz közelálló földrajzi helyek szemléltetésének. A találékonyság és a fantázia mellett
igen fontos szerephez jutott a tudás, a lélekjelenlét, a helyzetfelismerés és az anyanyelvi
kultúra is.
Ireé|t|eae|ae |e|m|tea[e te
etea||e esaera|| | sreéa[||
s|e|e e ergea|tet|[| teseç|·
se ,|êrˆ“º [e | ere geé|·
ae |||e esçesae. !es||ae
[e ée se ae|| |eme|s|| çre·
||em s|e sres|rea|[e esre|||
|t eg|e ret||t|||| çreéme|e
|e|e ée ée||[eae |emçe·
t|t|[e ||ae|aeg çreée||e
re||e|||re |ea|et|[e, taea[e,
emesaes| çreçetaerea[e
s||eet|[e , [et|t|e |e||ere |
érege. |retea|et|[e reéere
|||e [e egeée[ te sre, çes|e
se sr| reéer| |||| semes|e|·
a|, er|g|ae|a| | e||r|re|| se
|e|||erae sçet|||taes|| ter|·
te[e | aer||e. Negreéea| se
ae[|e|[|, e sr| etesa|t| se
ée|||| aes|e te esçemeae |
çe||te[ ée | ée|[e retr|[e[e
se|e. Nes|era|t|me, çre||e·
t|me |treteae [e te|re|aes|
te |reé | sre|e|||e e||rme·
t|[e |e[e se es|rer|||. â|t|[e
se aes|er|[e.
Amstadt Aranka
16
Minden egyes kiselőadást véleményezés és beszélgetés követett, amelynek során a
versenybizottság tagjai a témával kapcsolatban kérdéseket tettek fel. A válaszadás nem
volt mindig könnyű, hiszen a bizottság széles és átfogó ismereteket követelt minden
versenyzőtől.
Az ebéd után mindannyian nagy érdeklődéssel hallgattuk meg Molnár Edvárd
előadását, amely a jó fotó készítésének titkairól szólt.
Az előadás után a díjkiosztás következett:
Bikár Angéla (Martonos, J. J Zmaj Á. I. Témavezető: Törteli Telek Márta) fődíjat
kapott széleskörű, ötletes munkájáért és az elbűvölő prezentációjáért.
Fodor Csilla (Magyarittabé, Miloš Crnjanski Á. I. Témavezető: Jámbor Zsuzsanna)
díjat kapott a falu helyismereti anyagának felkutatásáért és az összegyűjtött isme-
retek pompás bemutatásáért.
Lukácsi Olga (Magyarkanizsa, J. J. Zmaj Á. I. Témavezető: Sarnyai Mária) díjat
kapott alapos és részletekre kiterjedő kutatásáért.
Salling Melissza (Szabadka, Majsai Úti Á. I. Témavezető: Mészáros Borbély Tünde
) díjat kapott kimagasló előadásáért.
Siflis Anna (Szabadka, Majsai Úti Á. I. Témavezető: Mészáros Borbély Tünde) díjat
kapott a témában való jártasságáért.
Nothof Dávid, Sipos Kilián (Tornyos, Tömörkény István Á.I) díjat kapott sokoldalú
és érdekes előadásáért.
A középiskolás tanulók főleg kézügyességről, találékonyságról tettek tanúbizony-
ságot. Az általuk bemutatott modellek a képzelőerő korlátlanságát tükrözték.
A legjobb középiskolai munkát Tóth Ádám Károly (Szabadka, Bosa Miličević
Középiskola, Témavezető: Szabó Cibolya Teréz) prezentálta.
Egyetlen versenyző sem tért haza üres kézzel, mindenki ajándékcsomagot kapott.
Úgy véljük, ez a szombati nap mindenki számára emlékezetes marad, hiszen vál-
tozatos témafeldolgozásokat láttunk, és együtt örültünk tanulóink talpraesettségének.
Külön köszönjük a tanárkollégáknak, hogy felhívják a gyerekek figyelmét a versenyre
és foglalkoztak az érdeklődőkkel.
Már most szeretnénk jelezni, hogy hamarosan meghirdetjük a XII. Tantárgyháló
versenyt, amelyre kisebb módosításokat látunk elő.
Addig is sikeres munkát kívánunk mindenkinek!Hivatásunk eszköztárából
¡§
Lgy - u szlovúk íiululok köreben vegzell -
íelmeres kedelyborzoló eredmenyei
Tátyi Tibor
A Nyitott Társadalomért Alapítvány nemrégiben tette közzé annak a felmérésnek az
eredményét, melyet az alapítvány munkatársai 955 szlovák nemzetiségű nyolcadik és
kilencedik osztályos tanuló bevonásával végeztek 2008 márciusa és áprilisa között. Az
eredményről elsők közt a SME című szlovák liberális napilap közölt egy összefoglaló
cikket (2008. augusztus 21-ei kiadás), és ugyancsak itt lehetett olvasni a megdöbbentő
eredményről, mely szerint a megkérdezett tanulók 36,7 százaléka kimondottan nega-
tívan viszonyul a magyarokhoz, 34 százalékuk pedig a roma nemzetiségűekhez.
Úgy vélem, hogy mindenképpen érdemes – legalább vázlatpontszerűen – ismer-
tetni a felmérés további eredményeit is, hogy a vajdasági olvasók világosabb képet
kaphassanak a részletekről:
a felmérésben részt vevő tanulók két harmada ugyan pozitív módon viszonyul
a kulturális különbözőséghez, de a kulturálisan eltérő közösségek iránt mégis
inkább negatív érzéseket táplál: leginkább negatív a viszony a magyarokhoz és a
romákhoz
|r|mer |e[| ee|er aereé|
rete||e| [e set|e|es|eg |s|re·
t|rea[e e !|eret|e[ meée
etea|t|me ê. | 9. retreée.
|eaéet|[e 0|rereaeg éres·
|re e|[er||e [e rete||e|e
|s|ret|rea[e, |e[| tete|e,
merea| erreçs||m |r||er|[e·
m|me ae mege ée|||| çre·
|etae eteae. Keée 1ê,I¾
|sç||ea||e |me[e aege||rea
s|er çreme Meéer|me e
11,ê¾ |s|| s|er çreme
kem|me eaée [e s|gerae
eçreréea s|re| eé e|sçea·
t|[e |e|reg |t[esa[erea[e.
âgres|ra| aet|eae||tem
çreme ee|ere |e|s|e a|[e
|a|t|rea e g|ereme ea||
|e[| se se |t[esa[ere|| reí
çereé te |e çrete re|er||e
çe||||tere, e|eat|ra| meé|[|
çe | s|re||ere e reéer|me
çeéegege. Ie|r|a[ere |e
s|e m|eé| !|eret| sme|re[e
értere |s||[et|re sre[|aem
!|ere|e |e ée Meéer| ae
[era|m mes||me |re|e[e
gerer||| értera|m [et||em
e me|era[|m ée se s|ete e
srem éeme. 0re[ s|er re||·
|| [e semer aes|e[ea[|me ée
se me||||e||ere|aes| aege[e
e s|e|| | ée |e çr|treé|
|re|||e|ae eéaese meée
éet|me. Me|e se eçreta[e·
re[e reaaes|erae e|eç|[e·
a[e (|eater||, çr|reé|e |
|t|e||) gée se |s||as|| mege
sçetae|| ete[emae |e||erae
rreéaes||.
Tátyi Tibor
18
→ a megkérdezettek 57,7 százaléka úgy gondolja, hogy „Szlovákia a szlovákok
országa és ennek így is kell maradnia”
→ 63,3 százalékuk szerint a magyar nemzetiségű lakosoknak nyilvános helyen csak
szlovákul kellene beszélniük, magyarul pedig kizárólag otthon
→ a kisebbségekről, úgy általában, a megszólított tanulók elég keveset tudnak, a
feltett kilenc kérdésnek csak mintegy a harmadára tudták a helyes választ
Talán nem túlzás azt állítani, hogy a közzétett eredmények sokkolták, elsősorban
a szlovákiai magyar közélet szereplőit, de Magyarországon is meglehetősen nagy
visszhangra találtak, és amint az ilyenkor lenni szokott, szinte rögtön politikai síkra
terelődött az egész. Még a magyar és a szlovák miniszterelnök rövid, szeptember eleji
brüsszeli találkozóján is szóba került, de a szlovák kormányfő azzal védekezett, hogy
az eredmény nem hiteles és nem is mérvadó. A Nyitott Társadalomért Alapítvány
vezetője egyébként a sajtóban leszögezte, hogy a felmérés része egy 53 szubjektumból
– többek közt kormányon kívüli szervezetek, állami szervezetek, Állami Pedagógiai
Intézet – álló és szakemberek közt közel két évig tartó vitasorozatnak a multikulturális
nevelésről és annak eredményeit könyv formájában is megjelentetik.
Visszatérve a felmérés eredményeire, több szakember is kifejtette véleményét a fő-
képp magyarokkal kapcsolatos, szlovák fiatalok körében meglévő ellenszenv okairól,
és szinte mindegyikük ugyanarra, vagy nagyon hasonló végkövetkeztetésre jutott: a
szlovák politikai életben, mégpedig a legfelső, kormányzati szinten is megnyilvánuló
magyarellenesség kezdi éreztetni a hatását. A tizenéves korosztályra nagy hatással van
a média, és az ott – legfőképpen politikusok és közéleti emberek – szájából elhang-
zott nézetek igenis formálják nézeteiket és felfogásukat. Az alapítvány szakemberei a
növekvő idegen- és magyarellenességet azzal magyarázzák, hogy amióta a szélsőséges
nézeteket valló Szlovák Nemzeti Párt a szlovák kormánykoalíció tagja, megszaporod-
tak a nacionalista jellegű megnyilvánulások és nyilatkozatok a médiában.
További probléma, vélik a szakemberek, hogy a tanulóifjúságra nem csak a média
hat negatívan ilyen értelemben, de sokszor a pedagógusok nagy része is tele van előí-
téletekkel. Pedig éppen nekik kellene az írott és elektronikus sajtóból feléjük áramló,
a kisebbségekkel és főképp a magyarokkal szembeni sokszor torz képet árnyalni,
finomítani. Szomorú, de tény az, hogy a nemzetiségi szempontból homogén, tehát
teljesen szlovák közegben élő tanulóknak és pedagógusaiknak egyszerűen nincsenek
saját tapasztalataik a nemzetiségekkel való együttélésről. Sokan pedig nem is talál-
koztak magyar nemzetiségű egyénnel. A felmérésből egyébként az is kiderült, hogy az
előítélet és a negatív hozzáállás a többségi nemzethez tartozó fiatalok esetében oldódik
és enyhül, mihelyt sikerül személyes tapasztalatokat szerezniük, és személyes kapcso-
latba kerülniük pl. romákkal vagy magyarokkal.
Az alapítvány munkatársai, az előítéletességet enyhítendő, már évek óta javasolják,
hogy az iskolai oktatásba kerüljön be új témaként a multikulturális nevelés. Ez alatt
a szakemberek tulajdonképpen több nevelési módszer és forma együttes kombináci-
óját értik, de nem kötnék szorosan egyetlen iskolai tantárgyhoz sem. Elsősorban az
iskolán kívüli aktivitásokat részesítenék előnyben, mint pl. kulturális rendezvények,
kiállítások, koncertek látogatása, ahol a kulturális sokszínűséggel szembesülhetnének,
de elképzelhető akár a Szlovákiában élő, idegen származású egyénekkel való szemé-
Očigledno je, da tendencije
nisu dobre i da date napo-
mene moraju upozoravati
svaku zajednicu na to da
obrate pažnju da neman
nacionalizma ne podigne
glavu.
Egy – a szlovák fiatalok körében végzett – felmérés kedélyborzoló eredményei
¡©
lyes találkozás, kapcsolatfelvétel is. A célja ennek a multikulturális nevelésnek tehát
mindenképpen az lenne, hogy valamennyire sikerüljön lerombolni vagy legalább első
lépésként rést ütni az eltérő kultúrákkal szembeni előítéletesség falán. A szeptem-
bertől beindult szlovák oktatásügyi reform egyébként már számol ezzel a sajátos és
tájainkon újdonságnak számító nevelési formával, persze kérdés, hogy a gyakorlatban
mit sikerül mindebből megvalósítani.
További kedélyborzoló eredménye a felmérésnek az a megállapítás, hogy a meg-
kérdezett tanulók többsége Szlovákiára úgy tekint, mint a szlovák nemzetiségűek
államára, tehát az országot mintegy a szlovák etnikum tulajdonaként fogják fel.
Tulajdonképpen ez az eredmény sem meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy a szlo-
vák történelemírás szinte kizárólag ellenséget lát a magyarokban, akik úgymond
szétverték a Nagymorva Birodalmat, és ezer évig állítólag elnyomták a szlovákokat.
De 1918-ra, tehát Csehszlovákia megalakulására is meglehetősen fanyalogva tekint a
szlovák történészek zöme, mert a magyar elnyomás után – szerintük – a csehek általi
lekezelés, a szlovák területek csehek általi „kiszipolyozása” vette kezdetét, és csak az
ország 1992-es kettéválása, az önálló Szlovák Köztársaság megalakulása hozta el az
„igazi szabadságot” a szlovákok számára. Így aztán nem meglepő, hogy „nehezen
megszerzett tulajdonként” tekintenek a mai Szlovákia területére, és ezt a felfogást
sajnos a történészek mellett a jelenleg regnáló politikai garnitúra is magáévá tette,
sugározva az iskolák és a tanulóifjúság felé.
Az pedig már szinte „csak” hab a felmérés képzeletbeli tortáján, hogy a megkérde-
zett tanulók több mint hatvan százaléka szerint a magyaroknak a nyilvános helyeken,
így az utcán is csak szlovákul lenne szabad megszólalniuk. Meghökkentő módon
a szlovák oktatásügyi miniszter ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy megérti
a szlovák nemzetiségű tanulók ilyetén elvárását, hiszen – idézet következik – „van
abban egyfajta logika, hogy a gyerekek érteni akarják, amit az államnyelvet nem be-
szélő polgártársaik mondanak”. Sajátos logika és érvelésmód, az biztos. Van benne egy
bizonyos „tessék mindenkinek hozzánk alkalmazkodni” felfogás, ami mindenképpen
jellemző a jelenlegi szlovák állami vezetésre.
Írásom végén bátran kijelenthető, hogy a szlovák iskolások közt végzett felmérés
kedélyborzoló eredményei jól rávilágítanak arra az összefüggésre, ami egy adott or-
szág társadalmi légköre és annak oktatásügye között fennáll. Az analógia ősi tudása
szerinti „ami fent, az lent, és fordítva” képlet bizony nagyon is ráillik a jelenlegi szlo-
vák közállapotokra. Nacionalista, sőt kimondott magyarellenes párt által irányított
oktatásügyi minisztérium fent, és kisebbségellenes, intoleráns megnyilvánulások lent,
az iskolák, a tanulók szintjén. Továbbá nem szabadna elfeledkezni arról sem, hogy
valamennyi közszereplő egyúttal valahol – akarva nem akarva – példakép is, kimon-
dott szavainak ereje és hatása van. Az pedig az adott személy súlyos és tegyük hozzá
nagyon is súlyos felelőssége, hogy mit mond, és mit nyilatkozik, mert szavaival nem
csupán a közfelfogást formálja, de a felnövekvő ifjúság nézeteit is.
Hivatásunk eszköztárából
20
Projektoktatás elméletben és gyakorlatban*
a projEktoktatás ElmélEtBEn
Horváth Futó Hargita
A projekt szót pedagógiai értelemben először 1900-ban alkalmazták az Amerikai
Egyesült Államokban. A projektoktatás „atyja” John Dewey (1859–1952), kidolgo-
zója pedig William Heard Kilpatrick (1871-1965). A projektmódszer olyan oktatási
módszer, amely a tanulók érdeklődését állítja középpontba, a tanárok és a diákok
kölcsönös tevékenységén alapul. A tanulók egy gyakorlati problémát, témát egyénileg
vagy csoportosan oldanak meg, dolgoznak fel, azaz valamilyen tudást sajátítanak el
több tantárgy összefüggésében. A projektmódszer „valamely komplex téma olyan
feldolgozását jelenti, amelynek során a téma meghatározása, a munkamenet megter-
vezése, a témával való foglalkozás, a közös munka eredményének létrehozása a gyerek
valódi önállóságán alapul. A tanár feladata ennek az önállóságnak helyt adni, ezt az
önállóságot segíteni. A projekt megoldása lehet egy gyerek, egy osztály, egy osztályon
belüli vagy osztályok feletti gyerekcsoport, vagy akár egy egész iskola ügye.” (Hunyady
Györgyné – M. Nádasi Mária, 2000. 103.) A munka eredménye egy prezentálható
anyagi vagy szellemi produktum. A projekt időtartama lehet néhány nap, egy vagy
néhány hét, de feldolgozható több tanéven keresztül is. A tanmenetben jelezzük a
projektre fordítandó időt, amit nem tanítási órákban, hanem tanulási időszakokban,
projektszakaszokban fejezünk ki. A projektmódszer lehetővé teszi a tanulói önállósá-
got a téma meghatározásától, az alkalmazott módszerek kiválasztásán, a munkamenet
megtervezésén át az eredmény, a tevékenység értékéléséig. A tanár szerepe is megvál-
tozik, az ismeretközlés helyett a tanulási folyamat segítőjévé, irányítójává válik.
A projektoktatás kritériumai:
1. A kiindulópont a tanulók problémafelvető kérdése legyen, a tervezés közösen
történjék.
2. A projekt megoldása a tevékenységen keresztül kapcsolódjon a valóságos helyze-
tekhez.
3. Adjon módot individualizált munkára.
4. Adjon módot csoportmunkára.
5. Kidolgozása összefüggő, hosszabb időtartamra nyúljon el.
6. A cél az iskolán kívüli helyzet megismerésére vagy megváltoztatására vonatkozzék.
7. Interdiszciplinaritás jellemezze.
8. A pedagógusok és a tanulók egyenrangú, ám különböző kompetenciákkal ren-
delkező partnerekként dolgozzanak együtt.
9. A tanulók önállóan döntsenek, és legyenek felelősek saját döntéseikért.
10. A pedagógus vonuljon vissza stimuláló, szervező, tanácsadó funkcióba.
11. A tanulók közötti kapcsolatok erősek, kommunikatívak legyenek (M. Nádasi
Mária, 2003. 17–18.).
* Elhangzott 2007. decem-
ber 8-án az Újvidéki
Egyetem BTK Magyar
Nyelv és Irodalom
Tanszékén az általános
és középiskolai magyar-
tanárok részére szerve-
zett tanári továbbképzé-
sen.
Autori teksta su predsta-
vile osnove ove edukacije
navodeći „oca” samog
termina – Džona Djua koji
je 1900. godine upotrebio
ovaj izraz. Osnovni smisao
koncepta je da đaci indivi-
dualno ili grupno rešavaju
neki problem stičući tako
znanja u funkciji više
predmeta. Karakteristično
je da se pruža velika slo-
boda u definisanju teme,
izboru zadataka, metoda
i sredstava što svedoči o
mogućoj stvaralačkoj snazi
projekt-metode. Metoda
ima definisane kriterijume
koji su u neku ruku vodilje
u sprovođenju koncepta.
Bitnost metode je da se uče-
nje dešava posredno s tim
da u gro planu nije učenje,
već traženje najboljeg reše-
nja za prihvaćeni zadatak.
Prezentacija praktične rea-
lizacije ukazuje na teškoće
u procesu „privoljevanja”
đaka da učestvuju u projek-
tu (bio je to prvi pokušaj).
Ipak je izbor realizovan,
pa su definisani ciljevi,
razdeljeni su zadaci po
Projektoktatás elméletben és gyakorlatban
¢¡
retreé|me. !|eéeí| |ere|
eéaes|e se ae es||eé|rea[e
|eme | me|eée ée || çe|em
er|||e|et|[e çre[e||·teée||e
|||e e|eme|[eae. Neée|[e,
ereéea| se ée|e|[| se rre·
meas|em ée|erm|aet|[em
s|e [e |ete| teée|e| ere
me|eée. 0|reée çert|[e|a||
|eme çre|||e se re|er|sea[e
e rete||e||me ée |e[|| se
ées|e. Ne[et|eé|[|r|[| éee
çes|e |||e [e çretea|et|[e
ereéeaeg e |e[e[ se se sr|
eseíe|| çrer|m etesa|t|me
| tes|eta|me te çes||gae|
rete||e|. |e|rré||e se ée se
etea|t| ||e|e|e çr|[emt|r|
te aer|ae |e[e || ea|m|re[e
çe [e te ete||re|| ée íe
| aereéae geé|ae |||| e
tae|e çre[e|| me|eée.
A módszer lényege, hogy a tanulás indirekt módon történik, a cél a tanuló szemé-
ben sohasem a tanulás, hanem a rábízott feladat lehető legjobb megoldása. A diák a
tevékenységet, a közös feladatmegoldást fontosnak tartja, a tanulás pedig a tevékeny-
ség – amelynek célja valamilyen konkrét produktum létrehozása – mellékterméke
(Falus Iván 2003. 280.).
A projektoktatás szétfeszíti a zárt oktatás, a tantárgyszerű tanítási óra kereteit, ne-
hezen illeszthető be a szokásos szervezeti formák közé. Emiatt a tanárok leginkább a
tanév hagyományos menetét megszakítva a projektszakaszt, a projekt- vagy témahetet,
ritkábban a projektnapot illesztik a tanítási év rendjébe (M. Nádasi Mária, 2003. 27.).
A FROJEKTOKTATÁS A CYAKORLATBAN
Rokvić Erzsébet
Az újvidéki Petőfi Sándor Általános Iskolában dolgozom. Pár évvel ezelőtt, tizennégy
kolléganőmmel együtt egy kétnapos szemináriumon vettem részt, melyen a projekt-
oktatásról hallgattunk előadásokat, majd megpróbálkoztunk egy projektum összeállí-
tásával is, házi feladatul pedig azt kaptuk, hogy alkossunk csoportokat, és dolgozzunk
fel ezzel a módszerrel egy témát.
A téma meghatározása: Csoporttársaimmal (Bálizs Magdolna és Medvecki
Ildikó tanítónőkkel) olyan témát kellett kiválasztanunk, amely egyformán érdekes
lesz elsős, negyedikes, ötödikes, hatodikos és nyolcadikos diákok számára is, és ne-
künk tanároknak is. Mint tudjuk, a téma meghatározásának több módja van: megha-
tározhatják a tanulók maguk közös érdeklődésük alapján, születhet közös élményből
is vagy pedig a pedagógus határozza meg. Mivel mi jó tanárok akartunk lenni, úgy
döntöttünk, hogy előbb megkérdezzük a diákokat, hogy milyen téma érdekli őket.
Rokvić Erzsébet
¢¢
Először természetesen meséltünk nekik arról, hogy voltunk egy szemináriumon,
és egy új módszerrel ismerkedtünk meg, röviden ismertettük velük ezt a módszert,
külön kihangsúlyoztuk, hogy majd közösen dolgozunk, kutatunk, internetezünk, cso-
portokban fognak dolgozni stb. Azt is közöltük velük, hogy iskolánkban két csoport
már választott projektumtémát, most nekünk, illetve nekik kellene eldönteniük, hogy
mi mivel foglalkozzunk, gondolkozzanak azon, milyen téma érdekli őket, miről sze-
retnének még többet megtudni. És ekkor ért bennünket, tanárokat, az első csalódás,
mert a diákok nem voltak hajlandóak együttműködni, lehet, nem is nagyon értették,
mit is akarunk tőlük Az első kérdés természetesen az volt, hogy erre kapnak-e majd
osztályzatot. Egyesek csodálkozva néztek ránk, összesúgtak, hogy ez nagyon gyanús,
most mi őket így megkérdezzük, ki tudja mi lesz ennek a vége, talán jobb is ha nem
is érdekli őket semmi se. Végül mégis sikerült témát találnunk, teljesen véletlenül, az
egyik magyarórán, amikor a Csodaszarvas c. mondáról beszélgettünk.
Az első lépés, a projektum témájának meghatározása után pontosan meg kell fo-
galmazni, mi a célunk, és ezt ismertetni kell a projektumban résztvevő kollégákkal
és diákokkal.
Szarvaslesen (rég múlt idők titkainak nyomában)
Cél: Bebizonyítani, hogy a szarvas őskori eredetű nemzetközi jelkép, mely a ma-
gyaron kívül számos nép hit- és monda-világában valamint tárgyi emlékein feltűnik,
és még ma is megihleti a művészeket.
I. osztály: Barangolás a régi-régi időkben (prezentáció: törzsi gyűlés eljátszása).
IV. osztály: Ősi hiedelemvilág: sámánok, regösénekek (prezentáció: egy regösének
bemutatása).
V. osztály: Mit tudunk a szarvasokról? A szarvas jelenléte más népek hit- és mon-
davilágában (prezentáció: társasjáték).
VI. osztály: Néprajz: a szarvasmotívum jelenléte a népköltészeti alkotásokban és
különféle tárgyi emlékeken (prezentáció: poszter és naplórészlet felolvasása).
VIII. osztály: Bizonyítani, hogy a csodaszarvas-motívum sok művészt megihletett
(a prezentáció számítógépen (power point) történik).
A munka következő fázisa a témára és a munkamódszerre való ráhangolódás.
Miután ismertettük a diákokkal a témát, arra biztattuk őket, nézzék meg otthon,
van-e valamilyen a témával foglalkozó könyvük, kutatgassanak az interneten.
Igyekeztünk úgy szervezni a tanítási órákat, hogy minél többször legyen alkalmuk
csoportmunkával, vagy párokban való munkával dolgozniuk, hiszen akkor ez is még
újdonság volt a számukra.
A következő lépés a projektmunka megtervezése. Az első fontos dolog a részté-
mák meghatározása, a projektumban résztvevő pedagógusok és diákok feladatának,
valamint a munka időtartamának pontos meghatározása.
Bevallom, a tervezést nem vettük nagyon komolyan. Az első problémát az okozta,
hogy nem határoztuk meg pontosan a résztémákat, nem dolgoztuk ki részletesen.
Ennek a fontosságára szerencsére idejében rájöttünk. A sikeres munka érdekében még
a munka elején alaposan meg kell beszélni a részleteket, írásban rögzíteni, kitűzni egy
olyan helyre, ahol mindenki jól láthatja, és az esetleges változásokat, észrevételeket
IRODALOM
Falus Iván szerk.: Didaktika.
Elméleti alapok a tanítás
tanulásához. Nemzeti
Tankönyvkiadó, Budapest,
2003.
Hunyady Györgyné – M.
Nádasi Mária: Pedagógiai
tervezés. Jegyzet a tanító
és tanár szakos hallgatók
számára. Comenius Bt.,
Pécs, 2000.
M. Nádasi Mária:
Projektoktatás. Elmélet
és gyakorlat. Gondolat
Kiadói Kör, ELTE BTK
Neveléstudományi Intézet,
2003.
Projektoktatás elméletben és gyakorlatban
¢£
feltüntetheti. A következő mondatot olvastam egy tanulmányban: „A feladatkörök
meghatározása után, ajánlatos az érintetteket szóban és írásban egyaránt tájékoztat-
ni.” Ezt egy kicsit nevetségesnek találtam, de ahogy múlt az idő, hajlamosak voltunk
elfelejteni ezt-azt (persze ez a diákokra is vonatkozik, nem csak a tanárokra), rosszul
emlékezni, vagy egyáltalán nem emlékezni bizonyos feladatokra. Ez lassította a mun-
kát, félreértésekre került sor, tehát azt ajánlom mindenkinek, illetve a projektum ko-
ordinátorának, hogy fogadja meg ezt a jó tanácsot, és a „feladatkörök meghatározása
után az érintetteket szóban és írásban egyaránt tájékoztassa.”
A legnagyobb problémát a munka idejének meghatározása okozta. A gyerekek-
nek rengeteg órájuk van, zeneiskolába járnak vagy sportra, esetleg nyelviskolába.
Szinte lehetetlen meghatározni egy olyan időpontot, amikor mindenki ráér. A szom-
batot meg se mertük említeni. Eleinte előórákkal próbálkoztunk, de mindig hiányzott
néhány tanuló. Később már feláldoztunk néhány tanítási órát is, de akkor sem jutot-
tunk semire se, mert a 45 perc nagyon kevés, blokkórát viszont magyarból nem lehet
tartani. Hogy hetente legalább egyszer miért nem lehetne egy blokkóra, azt még a mai
napig se tudom, hiszen rengeteg olyan módszer, új technika van, amelyet eredménye-
sen csak blokkórákon lehet alkalmazni. A gyerekek mire kipakolnak, megvitatják,
hogy hol hagyták abba a múlt órán a munkát, már alig marad idejük a csöngetésig.
Végül úgy oldottuk meg a problémát, hogy a gyerekeket behívtuk délutánonként, és
felmentettük őket a felelések alól.
Rokvić Erzsébet
¢¤
A munka indulásakor a tanulóknak sok kérdésük volt. Eleinte minden tanulónak
külön-külön kijelöltük, hogy mivel kell foglalkoznia, többször is el kellett magyarázni,
hogy konkrétan mi a feladat, hogyan kell anyagot gyűjteni stb. Kicsit nehezen ment
a csoportokon belüli együttműködés, munkamegosztás, de ahogy belemelegedtek a
feladatokba, egyre inkább csak rövid eligazító jellegű vagy esetenként technikai kér-
déseik voltak. Az idő előrehaladtával egyenes arányban nőtt a tanulók munkakedve,
újabb és újabb ötletekkel álltak elő.
A résztémák sikeres feldolgozása után a csoportok részletesen beszámoltak, hogy
milyen eredményekre jutottak. Ezt követte a projektmunka legizgalmasabb része a
bemutatóra, a prezentációra való felkészülés. Minden csoport kiválasztotta, hogy
milyen formában szeretné bemutatni kutatása eredményét. Pontosan meghatároztuk
a rendelkezésükre álló időt is: egy-egy résztéma bemutatására 5–10 percet kaptak a
csoportok. A prezentációra való felkészülésre ismét fel kellett áldoznunk egy szabad
délutánunkat, de megérte, mert maga a prezentáció nagyon jól sikerült. Mindenki
nagyon elégedett volt, a szülők is, a diákok is és mi tanárok is.
Összegzésként elmondhatom, hogy az előkészületek nagyon sok munkát köve-
telnek a tanártól, a munka folyamán az oktató, előadó tanárból szakértő tanárrá,
együttműködő tanárrá kell válnia, rendkívül sok türelemre, energiára van szükség.
De megéri, mert ezzel a módszerrel nő a tanulók önbizalma, megtanulnak együttmű-
ködni, egymással és a tanárral is, nő a felelősségérzetük, megismerkednek az önálló
ismeretszerzés örömével.
Bebizonyosodott, hogy a tanulók többsége igenis szeret tanulni, új világokkal meg-
ismerkedni, új ismereteket szerezni, ezt azonban csak új módszerekkel hajlandóak vég-
hezvinni. Ezt bizonyítja az is, hogy szeptemberben szinte minden osztályban megkér-
dezte valaki, „csinálunk-e az idén is olyasmit, aminek a vége majd a prezentáció lesz”.
Tanármelléklet
kugyog egy músik vilúg
Matematika a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban
Tanármelléklet
¢¦
Kedves Olvasó!
A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium matematikatanárai által összeállított melléklet-
hez szeretnénk néhány bevezető szót mondani.
Az első négy cikkben mi, az itt tanító tanárok szólunk önökhöz azáltal, hogy régi
matematikai történetekről, a gimnázium első öt évének történéseiről, tanítási módsze-
rekről illetve matematikaversenyekről számolunk be. Célunk az volt, hogy bemutassuk
iskolánkat és megismertessük a kollégákat, szülőket és leendő diákjainkat az itt folyó
tevékenységekkel, és hogy egy kis ízelítőt adjunk a Bolyai hangulatából.
A melléklet második részében diákjaink tollából idézünk, ezzel is kifejezve elismeré-
sünket és tiszteletünket irodalmi tevékenységük iránt. Kiváló magyar szakos tanárunk dr.
Katona Edit szárnya alatt az itt töltött négy évben kedvükre bontogathatják és virágoz-
tathatják költői és írói hajlamaikat is. El kell mondanunk, hogy igen nagy kedvvel szaval-
nak, színészkednek, írnak. És nem is akárhogyan. Olvassák el írásaikat és győződjenek
meg erről saját maguk is. Kalmár Gergely a második, Kovács Zoltán pedig az első gene-
rációval érettségizett gimnáziumunkban. Az átköltött versek szerzői jelenleg iskolánk
második osztályos tanulói.
A harmadik részben matematikaversenyünket, a Fekete Mihály Emlékversenyt sze-
retnénk részleteiben bemutatni, remélve hogy ezáltal is népszerűsíthetjük a vajdasági
középiskolák körében. A verseny minden évben három fordulóból áll. Az első kettő
levelezőverseny, a harmadik forduló pedig egy feladatmegoldó verseny, amit Zentán a
Bolyai Gimnáziumban szervezünk meg. Ízelítőül bemutatjuk a tavalyi V. Fekete Mihály
Emlékverseny feladatsorait teljes kidolgozásokkal, valamint az idei két levelezőforduló
feladványait, a megjelölt határidőkkel. A résztvevő diákokat minden évben emléklap-
okkal, oklevelekkel és könyvjutalmakkal díjazzuk. Ez a vajdasági jellegű verseny egyben
válogató is a Nemzetközi Magyar Matematika Versenyre. A zsűri előzetes megbeszélése
alapján minden olyan középiskolából, amelyből legalább öt diák részt vesz a levelezőfor-
dulókon, a legjobb versenyző továbbjuthat a nemzetközi versenyre.
Tisztelt Olvasó, reméljük hogy talál magának kedvére való olvasmányt a mellékletben,
és hogy e néhány oldal segít megvilágítani a matematikának és a Bolyai Gimnáziumnak
azt a ragyogó világát, amelyet írásainkban szerettünk volna bemutatni.
0rée se sete|| seérte[|
aeç|se |ee s|e se çe|ege·
é|sa[| reé g|maet|[e äe|[e|,
teéesa| sre| me|eme|||e |
me|eme||t|e tea|m|[|res||,
eée|et|[e geeme|r|[e,
me|eme||t|e |e|m|tea[e.
0tea[|rea[e çes||gaeíe
ere s|e|e se çe|egeé|sa[e
é|s|eate sm|seea [e çe|et
[er ere s|e|e çeçea[ere
re|||| re|em eé J9Iê.
geé|ae. |e| s|e|e ||e
[e |raer|| çes|e [e eae
|a|erae|s|eg ||çe. Ie [e
re|||e çereé|te ée|e |e[e
t|r| eére[eae eé reé||e·
|[e, reée tes|e tee éea
e reta|m e|||raes||me.
|eéeges|e reíe s|e|e
çemae çre|| aeçreéerea[e
ée|e e s|e|| | ae|ea a[e.
Ve|[e |s|eí| ée se ge|ere
sr| a[ea| éet| çe|et||| çr|[e·
ma| |sç|| | eç|se|| eégere·
re[eí| |e|e||e|. |rere [e |e
se||s|e|t|[e aes|era|t|me
te e|eteae aeçere e e
sr|me ||a[e te|[e ée se
çe|e[| ||rs| ée| rre|| e
g|maet|[e |ee çre|eser |
ée eémea| eae |e[| eé|ete
e çeat|[e.
|ée|et|[e geeme|r|[e
e g|maet|[| äe|[e| e !ea||
tes|ete[e çeta[e |e|e
t|eg rete||e|e |e|e |
ea|et|[etme aes|era||e
|ee |ree|ere. 0eeme|r|[e
[e |es|e e||es| | te|e
|tae|etea[e me|eé|t|||
aer|ae çemete ée se eae
s|re|| | tere||. ketgreé|||
s|eteaes| s|erae gee·
me|r|[e, çr|tre|| e çemeí
es|reaems|e çereme|re
se çe|er| te retemere·
a[e s|etea|| eéaese. 0
Tanármelléklet
¢§
Mulemulikulörleneli erdekessegek
Péics Hajnalka
Az ősmagyarok, mint azt a nyelvészeti kutatások is igazolják, a történelmi időkben
már tízes számrendszert használtak. Ez azonban az előző idők hatos és hetes szám-
rendszerén át, hosszú fejlődés eredménye volt. A hetes számrendszerre következtetni
lehet például a mesék hétfejű sárkányáról, a hetedhét országról, a hét sing hosszú
szakállról, a hétmérföldes csizmáról, a hétpecsétes titokról, a hétszerte szebb lettről
stb. A később keletkezett nyolc és kilenc számneveinkben a szóvégi c, régiesen írva z,
valószínűleg a tíz számnév végződése. Ebből úgy sejtjük, hogy a nyolcat és a kilencet
a tízből származtatták őseink.
Pitagorasz (vagy görögösen Püthagorasz) nevét sokan ismerik, ha másról nem,
hát a róla elnevezett tételről, mely szerint derékszögű háromszög átfogója hosszának
négyzete megegyezik a befogók hosszának négyzetösszegével. A szájhagyomány szerint,
amikor Pitagorasz tételét tanítványainak megmutatta, azok örömükben és lelkesedé-
sükben ökörsütéssel ünnepelték meg a jeles eseményt, s az akkori szokások szerint 100
ökröt áldoztak az olümposzi isteneknek azért az isteni sugallatért, ami a híres tétel
felfedezéséhez vezetett. És azóta félnek az ökrök a matematikától.
Természetes, hogy Arkhimédészről, korának legnagyobb tudósáról, akire még ma is
ámulattal tekintünk, csodálatos történeteket jegyeztek fel. Ezek lehetnek igazak, de ha
túlzások, akkor is jellemzőek a nagy tudósra. Plutarkhosz azt írja, hogy Arkhimédész
„gyakran megfeledkezett evésről, ivásról. Sokszor csak erővel lehetett megfürdetni
vagy arra bírni, hogy testét illatos kenőcsökkel bekenje. Gondolataiba merülve, még
akkor is mértani ábrákat rajzolt a földre vagy kenőccsel borított testére”.
s||eç er|| aeçere sçeée
| retemerea[e |e|||éere
geeme|r|[e. |etaerea[e
reteaers|e |e|a||e ere|||e
çemete |rte aeçreéerea[e
s|e se e ||es|tae[ aes|er|
|ete çes||te.
Me|eme||t|e |e|m|te·
a[e se tgeée te aeçere,
çr|çreme | egeée[| t|eg
|r|[em|e. 0e erege se s||te
et|||[a|m reéem ée|e | çre·
|esere çe [e te|e çes||gae||
esçe| ée|[|re |e|eger|[e.
Vreéaes|| ées||gae|eg
a|ree taea[e çe|rrée[e se
ae |e|m|tea[|me e seetea[e
se éreg|m |e|ea|erea|m
éet|me. 0et| meéers|e
aet|eae|aes|| etes|re[e ae
eémererea[e taea[e eé
J992. geé|ae ae ||[eae||·
me. Ie|m|tea[e se eértere·
[e e Meéers|e[ | seseéa|m
tem|[eme. 8reae|eg|[e
|e|m|tea[e | çes||gaeíe
çe|rrée[e a[||ere sm|se·
eaes| e|| | érege e|e||e
aes|e|e |e|em sesre|e.
Ke|e me|eme|||e s[e[|
|ee [eéea çese|ea sre| |me
m|s|[ea[e ée [e eae |es|e
aeretem|[|re çe [e |re|e
|e|e||||. 0re [e sre|e|e
çerrsae | |e|t|e eteae.
0re|er s|er aeg|re aese
sre|eéaera|te [er sme
sreée e|retea| |re[er|me
|e sme çr|aeéea| ae a[||ere
eçe|re|e. Me|eme||t||
[et|| [e çes|ea çeçe| s||·
|ere e çeet|[| | mete se
aeet||| | er|eée|| a[|me.
!|s|em| é|s|r||et|[e, emre·
t|rea[e reée çreme metge
Péics Hajnalka
28
Az egyik elbeszélés szerint Hieron király koronát készíttetett. A szükséges aranyat
az ötvösnek kiutalta. Mikor azonban a koronát a mester elkészítette, a király gyanút
fogott, hogy a derék ötvös a kiutalt arany egy részét ezüsttel pótolta, bár a korona súlya
az ötvösnek adott arany súlyával egyezett. A dolog kivizsgálásával Arkhimédészt
bízta meg. Állítólag a nagy tudósnak akkor ötlött eszébe a megoldás módja, amikor
a fürdőmedencébe lépve észrevette, hogy a vízben teste könnyebbé vált. A felfedezés
mámorában kiugrott a vízből és meztelenül rohant ki az utcára, hogy mindenkinek
hírül adja a nevéről elnevezett törvény megtalálását, s örömében a „heuréka” (megta-
láltam) szót kiáltozta.
Egy másik elbeszélés szerint a királyt azzal a kijelentéssel lepte meg, hogy a szo-
kás szerint szárazföldön épülő hadihajót az uralkodó egyedül, egymaga bocsáthatja
vízre, mégpedig a hajó teljes személyzetével együtt. A kezdetben kételkedő király
nagy örömére az Arkhimédész által emelőkből és csigákból összeállított szerkezet
segítségével ez a művelet sikerült is. Hieron ekkor állítólag megparancsolta, hogy
Arkhimédész legvalószínűtlenebb kijelentéseit is köteles mindenki elhinni, s bizo-
nyára ezek közé a kijelentések közé tartozott az emelőtörvényre alapozott, szállóigévé
lett mondása is: „Adjatok egy szilárd pontot, hol lábamat megvethetem és kifordítom
sarkából a világot.”
A harmadik szállóigévé vált mondatot közvetlenül halála előtt mondta. A
Szirakúzát elfoglaló római haderő egyik katonája a nagy matematikust gondolataiba
merülve találta, amint a homokba geometriai ábrákat rajzolt. A külvilágról elfeledke-
zett tudós a katona hívására így válaszolt: „Noli turbare circulos meos!” (Ne zavard kö-
reimet!) A feleleten feldühödött római katona ekkor leszúrta őt, s tette ezt fővezérének,
Marcellusnak határozott tilalma ellenére, aki a nagy ellenségben becsülni tudta a nagy
tudóst, és ezért számára sértetlenséget rendelt el. A magán uralkodni nem tudó gyil-
kos katonát Marcellus kizáratta a hadseregből. Mindez pedig a II. pun háború idején
történt, amikor Karthago, Hannibal vezetésével újrakezdte a Róma elleni háborút.
kao centru sećanja koje
je to slabije što se dublje
ponire.
Primer povezivanja
matematičkih kategorija
i njihovo poetsko obliko-
vanje pružaju nam đaci
matematičke gimnazije.
Uklopljenost ljudi u stvar-
nost preko stihova nepri-
metan je ali se iz toga ne
može izaći.
Slogani u jezičkoj upo-
trebi čine ukrase govora i
svako ko ih razume biva
razgaljen. Iz sveta mate-
matike potiču brojne izreke
bile one iz predanja starih
Mađara ili misli likova iz
grčke kulture. Takva je
Pitagorina teorema o odno-
su hipotenuze i kateta pa
Arhimedova „heureka” ili
„ne diraj mi krugove”. Ovi
slogani imaju propratno
istorijsko tumačenje i pred-
stavljaju kulturnu baštinu
čovečanstva.
Tanármelléklet
¢©
Cl ev lúvlulúból u Bolyui 1ehelseggondozó
Cimnúziumról
Csikós Pajor Gizella
Hosszú évek teltek el 1978-tól 2003-ig. 1978-ban zárta be kapuját Szabadkán a Mate-
matikai és Nyelvi Szakgimnázium. Huszonöt év múlt el 2003-ig, amikor a vajdasági
magyar diákok újra tehetséggondozó szakgimnáziumokba iratkozhattak, Zentán a
Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumba, Szabadkán pedig a Kosztolányi Dezső Nyelvi
Gimnáziumba.
A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium matematikai szakgimnázi-
um, és mint teljes nevéből kitűnik, bentlakásos, saját kollégiummal rendelkező gim-
názium. Az elmúlt öt év mindegyikében egy matematikai tagozatot indítottunk, az
idei hatodik generáció azonban bővült egy képzőművészeti tehetségápoló osztállyal.
Ebben az iskolában kevés diákkal kis létszámú tanári kar foglalkozik, és mindenki
megtesz minden tőle telhetőt azért, hogy hitelt szerezzünk a tehetséggondozó megne-
vezésnek. Munkánk a diákokkal akkor kezdődik, amikor hetedikes-nyolcadikos ko-
rukban meglátogatjuk őket a saját általános iskolájukban, bemutatkozunk nekik mint
iskola és kollégium, és minden érdeklődőt elhívunk Zentára a Bolyaiba, vegyen részt
a felvételi felkészítő tanfolyamunkon. Korosztályukhoz mérten nehéz tesztfeladatok-
ból álló sikeres felvételi után iratkozhatnak be iskolánkba a végzős nyolcadikosok. A
munka neheze pedig akkor kezdődik igazán, amikor szeptember elsején beköltöznek
a kollégiumba. Egyrészt elszakadnak az otthontól, másrészt egész napos foglalkozások
várnak rájuk. Délelőtt klasszikus tanításon, délután pedig fakultációkon, emelt színtű
órákon, felzárkóztató oktatáson és különböző szakköri tevékenységen kell részt ven-
niük a tanulóknak. Persze mértékkel, de senki sem maradhat ki mindenből. Egy-két
Csikós Pajor Gizella
£ª
hónap alatt megszokják ezt a „gólyák” is, és vesznek minden akadályt épp úgy, mint
az idősebbek.
Mi tanárok igyekszünk minden tőlünk telhető segítséget megadni nekik a fejlődé-
sükhöz, és örömmel tapasztaljuk, hogy néha egyes dolgokban fölénk nőnek. Egy ta-
nárnak ettől nagyobb öröme nem is igazán lehet, elindítani a diákokat egy olyan úton,
aminek csak sejthetjük, de igazából még nem látjuk a végét. Ők itt vannak velünk négy
évet, ez idő alatt megpróbálunk kemény munkaszokásokat kialakítani náluk, teret
hagyva a sajátos képességeik fejlődésének is. Utána elballagnak, kirepülnek a Bolyai-
fészekből, mi pedig izgulunk értük, hogyan veszik a további akadályokat az egyete-
men. Megtehetjük, mert kevesen vannak. Az első generációban 20-an ballagtak el, a
másodikban 14-en. És örömmel tudatom, hogy minden elballagott diákunk sikeresen
felvételizett valamely felsőoktatási intézménybe. A személyi jogokat védve, név szerint
nem, de szám szerint szeretnék beszámolni arról, hol tanulnak tovább a két generáció
diákjai. Közülük néhányan felvételiztek hazai és magyarországi egyetemen is, és miu-
tán sikeres felvételit tettek itt is, ott is, akkor választottak véglegesen. Az első generáció
20 tanulója közül 12 tanul idehaza és 8 Magyarországon. A 12 tanuló közül 10-en
vannak Újvidéken, 6-an matematikai szakokon, egy fizikán, egy informatikán, egy
mechatronikán és egy tanuló orvosi egyetemen. Szabadkán iratkozott egy-egy tanuló
az Építőmérnöki Karra, illetve a Műszaki Szakfőiskola villamosmérnöki szakára. A
Szegedi Tudományegyetemen 5 tanulónk tanul tovább, közülük ketten matematikán,
egy kémián, egy pedig biológián. És végül, akik társadalomtudományok felé orientá-
lódtak, azok Budapesten tanulnak, közülük egy politológia, egy szociálpszichológia,
egy pedig a kommunikáció és médiatudomány szakon. A második generációnk fele
hazai egyetemeken, fele magyarországi egyetemeken kezdte meg továbbtanulását. Az
Újvidéki Egyetem Természettudományi Karán matematika szakon két, informatika
szakon egy, biokémiai szakon szintén egy tanulónk hallgató. Az Újvidéki Egyetem
Műszaki Karának építőmérnöki szakára egy diákunk, a szabadkai Építőmérnöki
Karra pedig két diákunk iratkozott. A Magyarországon tanulók közül hárman vannak
matematikai szakon, egy informatikán, egy fizikán, egy gyógyszerészeten, egy pedig
kommunikáció és médiatudományokon. Mi büszkék vagyunk mindannyiukra.
Szólnék még néhány szót a matematika oktatásáról és a matematika-versenyekről
ebben az iskolában. A délelőtti tanításban analízis és algebrát, geometriát, lineáris al-
gebra és analitikus geometriát, valószínűségszámítás és statisztikát valamint numeri-
kus matematikát oktatunk. Ezeken a tantárgyakon négy-öt tanár dolgozik. A délutáni
foglalkozások megtartásában minden matematikatanár részt vesz, és beosztás szerint
versenypéldákat, tesztfeladatokat, érettségi vagy felvételi feladatokat oldunk meg.
Részt veszünk minden jellegű szerbiai matematikai versenyen, néhány magyarországi
versenyen és mi magunk is szervezünk két versenyt. A hazai megmérettetések közül
részt veszünk A-kategóriában az oktatási minisztérium által kiírt versenyek mindegyi-
kén, a Kenguru tesztversenyen (amelynek az utolsó szervezője most már a szerbiai ma-
tematikusok egyesülete volt), valamint a szerbiai középiskolák között zajló Archimedes
nevét viselő csapatversenyen, természetesen ezen is A-kategóriában. Mindig eljutunk
néhány diákkal az országos fordulókra, és szép eredményekkel térünk haza. A
Kenguru versenyen évek óta elhozunk néhány első, második, harmadik díjat, illetve
dicsérő oklevelet. A NMMV (Nemzetközi Magyar Matematika Verseny) versenyein
Öt év távlatából a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumról
£¡
is ott vagyunk és elmondhatjuk, hogy egyre jobban figyelnek ránk. Ennek a vándor
versenynek 2006-ban mi voltunk a szervezői. A NMMV-re Vajdaság minden évben
20 diákot küldhet, és ennek a válogató versenyét szervezi a Bolyai Tehetséggondozó
Gimnázium, amely Fekete Mihály Emlékverseny néven került a köztudatba. Az idén
a VI. Fekete Mihály versenyt szervezzük, amelynek minden évben van két levelező,
és egy feladatmegoldó fordulója. Ezeken a fordulókon bármely középiskola magyar
nyelven versenyezni tudó diákja részt vehet. A három versenyen a versenyzők pon-
tokat gyűjthetnek, amelyeket összegezve alakul ki a 20 legsikeresebb tanuló névsora.
Ők képviselhetik a délvidéki magyarságot a nemzetközi versenyen. Ezen kívül a mi
iskolánk szervezi a magyarországi Gordiusz tesztverseny délvidéki megyei fordulóját.
A legjobbak részt vesznek a döntőn, amelyet mindig más városban szerveznek, és
ahonnan tavaly a négy meghívott vajdasági diák öt díjjal térhetett haza.
A felvételi felkészítők megszervezésében és anyagi támogatásában már két éve részt
vesz a zentai székhelyű Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért
is. Segítségükkel és támogatásukkal az Alapítvány Matematikai és Informatikai
Szakosztálya a Bolyai Gimnázium és Kollégium épületében tavaly ősszel megszervezte
a Bolyai Matematikai Tehetséggondozó Iskola három hétvégét betöltő matematikai
foglalkozásait. Ezekre bejelentkezhettek és eljöhettek ingyenesen az érdeklődő vajda-
sági magyar középiskolások és nyolcadikosok, hogy kiváló előadóktól néhány érde-
kességet halljanak, és a tanórák mellett valami újat és többet megtanuljanak. Ezeken
a hétvégéken 55-85 tanuló vett részt, Szabadkától Újvidékig több magyar nyelven is
oktató közép- és általános iskolából.
A jövőbe tekintve remélem, hogy a Bolyai gimnáziumnak hosszú élete lesz.
Szeretném megérni, hogy oklevéllel a zsebükben visszatérjenek iskolánkba elballagott
diákjaink, és néhányan közülük átvegyék helyünket a katedrán, hiszen mi sem va-
gyunk már fiatalok.
Tanármelléklet
£¢
Ceomelriu lunilúsu u zenlui Bolyuibun
R. Sípos Elvira
A középiskolai matematika tanításának egyik legnehezebb, illetve tanári szempontból
a legizgalmasabb része a síkgeometria axiomatikus felépítésén alapuló geometriai
tételek felismerése, megsejtése, bizonyítása. A bizonyítás az a folyamat, amely során a
kevésbé hihető állítások egyre hihetőbbé válnak, majd igazként elfogadhatóak lesznek.
A matematikából kiinduló folyamat visszahatott a matematikára, megszületett az
interaktív valószínűségi bizonyítás fogalma, kialakult az igény a bizonyítások ellenőr-
zésének gépesítésére is.
Mint a matematikai tehetségekkel foglalkozó gimnázium geometria szakos tanára,
2004-ben újításként bevezettem a geometriai szerkesztőprogramok iskolai használa-
tát. Ez az alkalmazás nem korlátozódik a tanár személyes bemutatójára (a tanári gép
képe kivetített a fehér táblára), hanem minden tanulónak saját számítógépén kell elké-
szítenie az adott problémához csatlakozó rajzot, szerkesztést, ábrázolást, hogy azután
bizonyos „mozgatásokkal” sejtések fogalmazódjanak meg a csoportos tanítási mód-
szer keretei közt. Ekkor a bizonyításhoz vezető út is világosabbá válik, bonyolultabb
bizonyítási eljárások érthetőbbek lesznek. Euklidész az Elemekben különválasztja az
axiómákat és a posztulátumokat. Ez látszólag a matematikától idegen, pszichológiai
szempont beépítése a műbe. Valójában ennek igen nagy jelentősége van. Az Elemek
nem azt mondja: ilyen a világ, hanem azt állítja: ha elfogadjuk az adott kiinduló kije-
lentéseket, abból ezek a tételek következnek.
Munkácsy Katalin, az ELTE TFK tanára ezt írja: „Véleményünk szerint tudniuk
kell, a geometria (és általában a matematika) nem a hagyományos értelemben vett
természettudomány. Tudniuk kell, hogy semmilyen garanciánk nincs arra, hogy a
bebizonyított matematikai tételek tökéletes biztonsággal igazak – de a gyakorlatban
az elmúlt évezredekben jól beváltak.”
Geometria tanítása a zentai Bolyaiban
33
A „klasszikus” geometria bemutatása és tanulása idején megismerkedünk 21
axiómával David Hilbert Grundlagen der Geometrie című könyvéből, ami 1899-ben
jelent meg a geometria axiomatizálását tűzve ki célul maga elé. Hilbert egy formális
axiómarendszert javasolt a hagyományos euklideszi axiómák helyett, megpróbálva
kiküszöbölni az euklideszi axiómarendszer hibáit. Hilbert elgondolása a modern axi-
omatikus eljárás megjelenését jelentette. Az axiómákat nem tekintette magától értető-
dő igazságoknak. A geometria olyan dolgokkal foglalkozik, amelyekről igen erős intu-
íciónk van, de nem kötelező jelentést hozzárendelni a definiálatlan fogalmakhoz. Az
olyan elemeket, mint amilyen a pont, egyenes és sík, helyettesíthetnénk, ahogy Hilbert
mondta, asztalokkal, székekkel, söröskorsókkal és más tárgyakkal is. A köztük lévő
definiált kapcsolatok azok, amik a vizsgálat tárgyát képezik. Ebben a könyvben az
axiómákat öt csoportba sorolta: illeszkedési, rendezési, egybevágósági és a párhuza-
mossági axióma, amely ekvivalens Euklidész ötödik (parallel) posztulátumával. De a
tanár kötelessége, feladata, hogy bemutassa a három különböző párhuzamossági axió-
mát: Plaiyfair, Bolyai-Lobaszevszkij és Riemann axiómát a párhuzamos egyenesek lé-
tezéséről. A mindennapi életünk „síkbeli” geometriája az euklideszi vagy parabolikus
geometria, és a nem euklideszi geometriákat hiperbolikus (vagy Bolyai-Lobacsevszkij)
illetve elliptikus (vagy Riemann) geometriának nevezzük. A gömbi geometria két-
dimenziós nem euklideszi geometria. Szilassi Lajos, a Szegedi Tudományegyetem
tanára által készített Poincaré modellt, a Bolyai.exe (az internetről ingyenesen letölt-
hető) programot használjuk a nem euklideszi geometriák tárgyalására. Kísérletezéseik
közben a tanulók felfedezik és megértik az egyenes fogalmát. Nagy meglepődéssel
találnak kettő, majd több párhuzamost az adott „egyenes”-hez. Izgalmas a végtelen
fogalmának felfedezése, ahogy megértik, amint az abszolúta, a Poincaré modell főköre
nem tartozik a „Világunk”-hoz. Ilyent mutat be a következő ábra:
A tanulók következő feladata háromszög szerkesztése, belső szögösszegének kiszá-
mítása. Nagy segítség ezen a modellen, hogy kapcsolókkal és dinamikus mozgatások-
kal kapott bármely háromszög belső szögeit felmutatja, és kiszámolja a defektust is,
ami a 180°-os egyenes szög és az adott háromszög belső szögösszegének különbsége.
Viszont ezt a tanulók nem tudják előre, ekkor fogalmazódik meg az állítás, hogy
a hiperbolikus geometriában a háromszög szögösszege kisebb az egyenesszögnél.
R. Sípos Elvira
£¤
Különösen érdekes az a háromszög, amelynek mindhárom csúcsa a fő körvonalon
van, tehát nem is tartozik a „Világ”-hoz, ekkor a háromszög szögösszege nulla, oldalai
mind párhuzamosak egymással.
Minden alkalommal egy kiruccanást teszünk a csillagászat világába, és megis-
merkedünk Albert Einstein relativitás-elméletének néhány pontjával, hogy 1919-ben
Arthur Stanley Eddington brit csillagásznak sikerült igazolnia az elméletet. A nap-
fogyatkozás során képeket készített a Nap körüli csillagokról. Az általános relativi-
táselmélet szerint a Naphoz közel látszó csillagok képei kissé más irányban látszanak,
mivel a fényüket a Nap gravitációs tere elhajlítja. Ez a hatás csak napfogyatkozáskor
észlelhető, hisz egyébként a nap fénye kivehetetlenné teszi a csillagokat. A newtoni
gravitáció csak fele akkora elhajlást jósolt meg, mint a relativitás elmélete. Azóta sok
megfigyelés és kísérlet igazolta Einstein általános relativitás elméletének helyességét,
mint a bináris pulzárok (a pulzár gyorsan forgó neutroncsillag, mely erős mágneses
térrel rendelkezik és párja fehér törpe, vagy másik neutron csillag) vizsgálata, rádióje-
lek áthaladásának megfigyelése a Nap koronáján, vagy a GPS rendszerek alkalmazása.
Egy történelmi jelentőségű fénykép, amit Arthur Stanley Eddington készített 1919
május 29-én a napfogyatkozásról:
A gömbi geometria, a Földünk geometriája kétdimenziós nem euklideszi geomet-
ria, amit már az általános iskolában is megismernek a gyerekek földrajz órákon. A
gömbi geometria tanításához a vajdasági zentai Bolyai Farkas Alapítvány jóvoltából,
adományozásból kaptunk hat Lénárt Gömböt, amit a feltaláló Lénárt István szemé-
lyesen hozott el hozzánk, tavaly, 2007 novemberében. Ekkor előadást is tartott a Bolyai
Matematikai Iskolában a kis matematikusok és az érdeklődő tanárok számára. Ebben
a készletben a gömbön kívül gömbi vonalzó és gömbi körző is van, ami hatalmas segít-
ség az „egyenesek” és körök szerkesztéséhez. A tanulók gyorsan elsajátítják a szerkesz-
tési lehetőségeket, megértik a párhuzamossági axióma adta feltételeket. Csodálatos
kísérleteket lehet elvégezni, Lénárt István tankönyve ehhez nagy segítség, lépésenként
felfedeztetni a gyerekekkel ezt a világot. A tavalyi munkáról egy fénykép:
Geometria tanítása a zentai Bolyaiban
£¥
Legtöbb időt mégis a klasszikus euklideszi geometria tárgyalásával, vizsgálatá-
val töltünk. Ehhez a magyar fejlesztésű „Euklidesz” dinamikai geometriai szoftvert
használjuk, mivel a fejlesztő László Istvántól 2004-ben kaptunk licenszet. A DGS
elsajátítása az első négy-öt óra után várható minden tanulótól. Ezután térünk rá a
transzformációk alkalmazására, bemutatva az animáció és a nyomvonal lehetőségeit,
ami klasszikus szerkesztéssel csak néhány száz igen pontosan megszerkesztett rajzzal
lenne elérhető. Például a következő szerkesztés a Simson-Wallace egyenesek serege,
animációval a fázisok egyidejű mutatásával.
Természetesen ezek a fajta vizualizációk nagyban elősegítik a térlátás fejlődését, az
intuitív képességeket, a szabályok, tulajdonságok megsejtését, a divergens gondolko-
zás fejlesztését, az ötletek megjelenését, leellenőrzését, a „látható” bizonyítások felis-
merését, és növeli a tanulók lelkesedését is, és a körülöttünk lévő világ megismerését.
FELHASZNÁLT
IRODALOM:
Munkácsy Katalin: A
matematikai bizonyítás-
fogalom változásának
hatása a tanításra, http://
tandem.lauder.hu/ujsag/
cikkek/20000209.html
http://en.wikipedia.org/
wiki/History_of_general_
relativity, 07.10.2008
F. W. Dyson, A. S. Eddington,
and C. Davidson, „A
Determination of the
Deflection of Light by the
Sun’s Gravitational Field,
from Observations Made
at the Total Eclipse of May
29, 1919” Philosophical
Transactions of the Royal
Society of London. Series
A, Containing Papers of a
Mathematical or Physical
Character (1920): 291-333,
on 332.
Tanármelléklet
£¦
Csszeíogluló u Nemzelközi Mugyur
Mulemulikuversenyekrôl es uzokru vuló
íelkeszulesrôl
Szabó Magdolna
NINCS KIRÁLYI ÚT
Ezt mondta Ptolemaiosz az uralkodónak, mert az kompikáltnak találta a geometria
megértését és tanulását. Pedig játék az élet! Játszunk a kamerák előtt, a tv képernyők
mögött, játszunk az interneten és a számítógépeken. Gyűjtjük a pontokat és tapaszta-
latokat, mindannyian nyerni szeretnénk.
Ahhoz, hogy sikeresek legyenek az ifjak, mint ahogyan a sportolóknak, edzeni kell
rendszeresen és kitartóan. Ezt a célt szolgálják a matematikaversenyek is. Igen kevés
tanuló szeret és tud sikeres lenni a különböző versenyeken, de tréningként a felvételi-
hez is jó szolgálatot tesznek a matekversenyek, ezért ösztönözzük őket a megmérette-
tésre, mert az egyúttal jó pszichikai felkészülés is.
A magyar ajkú tanulóknak már 1992-ben lehetőségük nyílt a különböző nem-
zetközi matematikai versenyeken való részvételre, ugyanis ekkor szervezték meg
először középiskolásoknak a Nemzetközi Magyar Matematikaversenyt a szlovákiai
Révkomáromban, és azóta minden második évben újra megrendezik Magyarországon
illetve a határontúli magyarok lakta régiókban.
Ezenkívül 1998-tól veszünk részt a nemzetközi matematikai tesztversenyeken: a
Zrínyi Ilona Matematikaversenyen, a középiskolások Gordiusz versenyén. Ezek igen jó
tehetség-kibontakoztató versenyek, mert 90 perc alatt 30 feladatból kell kiválasztani
a felkínált 5 válasz közül a helyeset – így ezen a megmérettetésen előbukkanak a jó
logikai gondolkodású tanulók. 2005-től a hasonló jellegű feleletválasztós Kenguru
verseny nálunk is elterjedt. Ezt a versenyt nagyon szeretik a diákok, mert érdekesek a
feladatok és mindenkinek sikerül valamennyi pontot összegyűjteni.
Ahhoz, hogy felkészült versenyzőkkel képviseljük régiónkat, szükséges volt a
szervezett tehetséggondozás, itt, a Délvidéken is. Ezeket a tehetségfejlesztő foglalko-
zásokat Szabadkán 1996-ban kezdtük el matematikából és fizikából. Ennek keretében
ismerkedhettek meg a tanulók a különböző versenyek jellegével és követelményeivel,
így felkészülten vettek részt azokon, majd a zentai Bolyai gimnáziumban folytatódik a
középiskolások foglalkoztatása, amelyeknek eredményességét a díjak igazolják. (Ezek
megtalálhatók a Debrecenben kiadott Nemzetközi Magyar Matematikaversenyek című
könyvben, valamint a Mozaik kiadó által megjelentetett Matematikai versenytesztek
című könyvekben).
2oo4-től elindítottuk a középiskolások válogató versenyét matematikából, a
Fekete Mihály Emlékversenyt, azzal a céllal, hogy a legjobbak képviseljék régiónkat
a nemzetközi versenyen. A döntőt kétfordulós levelezőverseny előzi meg, amelynél a
Összefoglaló a Nemzetközi Magyar Matematikaversenyekről...
37
versenyzők a szakirodalomban való búvárkodással is bővítik tudásuk, valamint meg-
tanulják a megoldás és a bizonyítás leírásának módját, ugyanakkor a különböző esetek
elemzésével is megbirkóznak.
A névválasztáskor két fontos szempontot vettünk figyelembe:

– elsősorban, hogy egy neves matematikatanárt válasszunk példaképül.
– másodsorban, hogy a névadó délvidéki kötődésű legyen,
Fekete Mihály (eredeti családi nevén Schwarz)
1886. július 19-én született Zentán, a középiskolát szülővárosában, míg az egye-
temi tanulmányait Budapesten és Göttingenben végezte. Hazatérte után a neves
Beke Manó matematikatanár mellett dolgozott, de 1920-ban a Tanácsköztársaság
idején megfosztották állásától. Közben Neumann János matematikatanára ajánlására
Neumann Jánost is „korrepetálta” .
1928-ban két egyetemtől is kapott meghívást. A jeruzsálemi egyetem meghívását
el fogadta, amelynek később dékánja is volt.
Jeruzsálemben hunyt el 1957. május 13-án.

A Nemzetközi Magyar Matematikaversenyeket minden második évben Magyar-
or szágon szervezik meg nevezetes tehetséggondozó középiskolákban, a közbülső
években pedig a Kárpátmedence magyarok lakta régióiban: Felvidéken, Erdélyben,
Kárpátalján és Délvidéken (a többi régióban nincs magyar középiskolai matematika-
tanítás, mint például Burgenland, Horvátország és Szlovénia).
Az induláskor a zsűri elnöke a világhírű Reiman István matematikatanár, akinek
nagy sikere volt a magyar matematikai olimpiai csapat felkészítésében, és az általa
ajánlott versenyszabályzat megfelelőnek bizonyult. Ugyanis a négy órára kitűzött
2 egyszerűbb, 2 közepes nehézségű és 2 nehéz feladat reális képet ad a versenyezők
felkészültségéről. Később Urbán János vette át ezt a nehéz feladatot. Az utóbbi időben
minden helyszínen választanak zsűrielnököt. Ezeken a rendezvényeken 50-70 mate-
matikatanár van jelen, a versenyző diákok száma 150-250 fő.
Az I. Nemzetközi Magyar Matematikaversenynek 1992-ben a szlovákiai Révko-
má romban a Selye János Magyar Gimnázium adott otthont. A II. NMMV Vá con
volt, majd a III. NMMV a kárpátaljai Ungváron (ahova a rezsimhű igazgatóink nem
engedték el a tanulókat és a tanáraikat), a IV. NMMV Pakson, V. NMMV az erdélyi
Székelyudvarhelyen, majd a VI. NMMV Kaposvárott lett megszervezve. 1998-ban a
VII. NMMV nagy nehézségek árán Szabadkán került megrendezésre, de a Svetozar
Marković Gimnázium nem biztosított helyet a rendezvénynek, majd a VIII. NMMV
Debrecenben volt, de a délvidéki csapat a bombázások miatt nem tudott résztvenni.
A továbbiakban a felvidéki Dunaszerdahelyen, majd Nagykanizsán, utána az erdélyi
Sepsiszentgyörgyön, a következő évben Egerben volt megtartva. A továbbiakban a kár-
pátaljai Nagydobronyban, majd Miskolcon. A XV. NMMV szervezését a zentai Bolyai
Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium vállalta fel. Ezután Szegeden majd ismét
indult a harmadik körben a felvidéki Kassán, a jövő évi XVIII. NMMV Gyulán lesz.
Minden ilyen rendezvénynek, a versenyen nyert tapasztalatok mellett nagyon sok
más hasznos hozadéka van, többek között a kísérő szaktanárok szakmai tapasztalat-
Szabó Magdolna
£¨
cseréje és kapcsolatok fenntartása, ugyanúgy a diákok is életreszóló barátságokat köt-
nek, és ismeretet szereznek a vendéglátó ország földrajzi és történelmi nevezetességei-
ről. Minden ilyen összejövetel egy nagy családi ünnepre hasonlít, mert testvéreinknek
érezzük hogy egymáshoz tartozunk.
Tehát mi, matamatikatanárok a matematika által próbáljuk az „ötágú sípot” ösz-
szehangolni azáltal, hogy a Kárpátmedencében felkutatjuk a tehetséges magyar diá-
kokat!
„Székelyek, ott a bérces szikla-mellén, üljetek mellém!
Magyarok ott a Tisza partján
Magyarok ott a Duna partján,
Magyarok ott a tót hegyek közt, üljetek mellém!”
Dsida Jenő
Tanármelléklet
£©
kugyog egy músik vilúg
Kalmár Gergely
Azt mondják, ez egy nagyon embertelen dolog. Egy elvont, érthetetlen, már-már töké-
letesen értelmetlen valami, ami csak arra jó, hogy ne legyen mindig minden olyan
könnyű. Én most meg fogom mutatni, hogy ezeknek az embereknek nincs igazuk.
Kezdjük egészen az elején! Üljünk le az asztalhoz, és együnk mazsolát. Fogjuk az
első szemet, emeljük föl, és tegyük a szánkba. Aztán fogjuk meg a második szemet, és
vágjuk azt is be. Aztán fogjuk meg a harmadik szemet...
Állj! Kinek tűnt föl, hogy az imént a számolásról volt szó? Számolgattuk a mazso-
lákat: egy, kettő, három... Na, tessék! Íme, az első fölismerés: a számok már annyira
életünk részei, hogy észre sem vesszük őket. Pedig ott vannak az óra számlapján, a
naptáron, a cipődön, mindenfelé. A mazsola csomagolásán is ott volt, persze, az más
lapra tartozik, hogy Te nem vetted észre: az állt rajta, hogy száz. De mi is ez a száz?
Hát persze. Azt jelenti, hogy száz szem van a zacskóban. Ha elkezdenéd őket szá-
molni, akkor pontosan százig jutnál. Föltéve, hogy a gyártó nem csalt, ami manapság
könnyen megtörténhet, de ettől most tekintsünk el. Így tehát megállapíthatjuk: a száz
a számlálással függ össze. A számok egyáltalán nem elvont, hülye dolgok, hanem na-
gyon is hasznos, trükkös bigyók. Ha tudni szeretnéd hány mazsola van a zacskóban,
nem kell elkezdened számolgatni őket egyenként, egyszerűen csak ránézel a számra,
és kész. Trükkös, nem?
Azt kell mondjam, a matematika éppen olyan, mint a költészet. A magyartanárok
bizonyára frászt kapnának, ha ezt hallanák, de ez így igaz. Hiszen mivel foglalkozik a
költészet? Valami időtlen igazsággal. „Te jól tudod, a költő sose lódit: az igazat mondd,
ne csak a valódit.” Nem csak a máról vagy a holnapról ír, hanem a létről magáról. De
ez nem csak az irodalomra igaz, hanem minden művészetre. A művész elvonatkoztat a
valóságtól, úgy alkot. Egy elképzelt világban, ami tulajdonképpen nem is létezik, csu-
pán fikció. De miért nem elég pusztán a valóság tükrözése? – kérdezhetnénk. A válasz
nyilvánvaló: azért, mert csak elvonatkoztatással lehet megfogni az örökkévalóságot.
És mit tesz a matematika? Elvonatkoztat a valóságtól, ugyanúgy, mint a költészet.
Miért ne használhatnám a százat a percek, az órák, a napok számlálására, miért ra-
gadjak le a mazsolánál? Így jutunk el addig, hogy létrejön a száz, mint szám maga,
egy önálló valami, egy különös dolog, ami már nem is a mazsolákat jelenti, hanem
valami egészen mást, egy nagyobb igazságot. A matematika lecsupaszít, mint a költé-
szet. A számoknak saját nyelvük van, mint a költészetnek. Ezek után már nyugodtan
kimondhatjuk: bizony a matematika és a költészet egyáltalán nem olyan távoli fogal-
mak, mint elsőre gondolnánk.
Szó esett a számok nyelvéről is. Nyilván ez az egyik legsúlyosabb probléma: hogy a
matematikát nem nagyon lehet emberi nyelven elmondani. Furcsa jeleket kell kitalál-
ni, meg új szavakat, amiknek nincs is jelentésük. Alapvetően a hieroglifák is értelme-
sebbnek tűnnek első pillantásra. A matematika jelei olyanok, mintha nem is az ember
találta volna ki, hanem valami földönkívüli civilizáció.
De azért nem kell kétségbe esni, a helyzet nem teljesen reménytelen. Mint minden
nyelvet, a matematika nyelvét is egyszerű megtanulni, semmivel sem nehezebb, mint
Kalmár Gergely
¤ª
mondjuk a finn vagy a japán nyelvet. Sőt. Van egy óriási előnye a többi nyelvvel szem-
ben: a számok világa ugyanis hibátlan logika és nagyon pontos szabályok szerint épül
föl. A matematikában nincsenek kivételek, mint a többi nyelvben.
Akinek még ez sem elég, annak álljon itt egy utolsó bizonyíték, ami engem igazol.
A történet megint nagyon egyszerű, nem lesz más dolgunk, mint számolgatni egy
kicsit, az eredmény azonban döbbenetes.
Kezdetnek mindjárt távolodjunk is el a Földtől, egészen a világűrig. Ha már ilyen
különös helyen vagyunk, igazán csinálhatnánk is valamit, mondjuk elkezdhetjük
számolni, hány meteor csapódik a Földnek. De hogy érdekesebb legyen, válasszuk is
mindjárt külön a becsapódó meteorokat nagyságuk szerint! Csináljunk különböző
méretű fiókokat, először egy egészen kicsit, aztán egy kicsivel nagyobbat, aztán egy
még nagyobbat, és így tovább. Amikor ezzel elkészültünk, elkezdhetünk figyelni.
Valahányszor nekicsapódik a Földnek egy meteor, fogjuk, és beletesszük a méretének
megfelelő fiókba. Így aztán szépen lassan elkezdenek töltődni a fiókok is, és mi is jól
elvagyunk.
Egy idő után különös jelenségre figyelünk föl: a legkisebb fiókban nagyon sok a
meteorit, de minél távolabb haladunk, a nagyobb fiókokban egyre kevesebb követ
találunk. Észrevesszük, hogy az egy centis meteoritokból még ezer van, a tíz centis
meteoritokból már csak száz, ezer centis meteoritból meg már csak egy. Persze, ez
nyilvánvaló, hiszen kicsi meteorból nagyon sok van a világűrben, nagyobbakból pedig
egyre kevesebb. Egyszerű dolog, de mivel ez a jelenség számtalan helyen előfordul, a
matematikusok elnevezték skálafüggetlen eloszlásnak.
Ez még nem túl érdekes, és már rá is untunk a világűrre, vizsgáljunk meg valami
érdekesebb dolgot, mondjuk a saját emlékeinket! Számoljuk meg, hogy hány dologra
emlékezünk tegnapról: arra jutunk, hogy ezer apró eseményre is emlékezünk. Hát
tíz nappal ezelőttről? Azt tapasztaljuk, hogy már csak száz emlékünk van abból az
időszakból. Száz nappal ezelőttről pedig már alig emlékszünk néhány dologra. Ez is
nyilvánvaló, hiszen minél mélyebbre merülünk a múltban, annál kevesebb emléket tu-
dunk felidézni. Itt megint valami hasonlóval találkoztunk, mint a meteorok esetében:
a skálafüggetlen eloszlással. De mi ebben az érdekes?
És itt ugrik a majom a vízbe. Van egy tudományterület, amelyben ezeknek a furcsa,
skálafüggetlen eloszlásoknak nagyon fontos szerepük van. Ezt a tudományt hálózat-
kutatásnak nevezik, így aztán amikor a tudósok valahol találkoznak a skálafüggetlen
eloszlással, azonnal elkezdenek gyanakodni: biztos már megint valami hálózat van a
dologban.
Az emlékeknek tehát valami közük van a hálózathoz. De melyik hálózathoz?
Nyilván van az emberi testben valami hálózat, és ehhez van az emlékeknek közük.
Hát persze, az agy! Az agy is egy nagyon nagy hálózat, neuronok hálózata. Eljutottunk
tehát arra a következtetésre, hogy az agynak alapvető szerepe lehet az emlékezés folya-
matában. Összekötöttük az emlékeinket és az agyat.
És tényleg. Biológiából már ismerjük a történetet az idegsejtek felépítéséről és az
emlékezés folyamatáról, de hogy is jutottunk el idáig? Vegyük észre, hogy nem kellett
bonyolult biokémiai reakciókkal bajlódnunk, pusztán matematikai úton jöttünk rá,
amire rájöttünk, mi csak az emlékeinket számolgattuk. De ez már aztán tényleg na-
gyon különös. Matematika az emberi testben!
FELHASZNÁLT
IRODALOM:
1. Csermely Péter: Rejtett
hálózatok (Vince Kiadó,
2004.)
2. József Attila válogatott ver-
sei (Holnap Kiadó, 2005.)
3. Mark Buchanan: Itt és
mindenütt (Akkord Kiadó,
2004.)
4. Péter Rózsa: Játék a
végtelennel (Typotex
Elektronikus Kiadó, 2004.)
Ragyog egy másik világ
41
A számok világa bizony ilyen ragyogó világ, egy végtelenül misztikus és furcsa
valami. A matematika az emberi gondolkodás színtiszta kivonata, épp olyan tökéletes,
mint a már idézett József Attila-sor. Hadd álljon itt még egyszer, egy kicsit átfogal-
mazva, de igazságában sértetlenül:
Te jól tudod, a matematikus sose lódit: az igazat számold, ne csak a valódit.
Kovács Zoltán
töhötöm vEzérrEl EgY napon szülEtEtt lánY
Fogaim mögé akkor nézett
Legmerészebben a ligeti törpe
Akkor tépte hátulgombolós
Felöltőmet vadul egy citromlepke
Az én tiszteletemre aznap
Sárgába öltözött a türelem
Akkor lúdbőrözött leginkább
Sudárkék, kifordított süvegem
Már akkor lapult egy méla púp
Két vonalkód közé ékelt fejemen
Akkor egy traktor fésült olyan
Barázdát, mi máig virít kezemen
Egy parányi barackmag aznap
Kétrét gurult egy tökvirág levelén
Akkor hervadt el alaktalan
Kalácsom egy karácsonyfa tetején
Lemászott almafámról akkor
A fogtündér, megszagolni tollamat
Akkor szövődött össze minden
Árnyék, mint lombok a legyezőm alatt
Töhötöm fogant aznap, mikor
Zölden pislogott rám egy felhőfoszlány
Akkor született – Shakespeare-módi –
Április tizenhatodikán egy lány.
Tanármelléklet
42
6 soros
Borús képek
Villódzó élek
Négyet lépek
Fejemen lékek
Kajánul csordogál
Ki a lélek.
a végtElEn dicsérEtE
(Balassi Bálint után)
Emberek, mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az végtelennél?
Holott szerkesztéskor az ember sok szép szögének koszinuszt mér;
A képlet szinuszt, majd koszinuszt ád, mi pontosabb mindennél.
Az eredmény hírére sok számoló esze gyakorta ott felbuzdul,
Sőt azon kívül is kezük s HB ceruzájuk egyre gyorsabban mozdul,
Holott sebesedik, ír, mér, számol, homlokán izzadság lecsordul.
Szerzők: Kecskeméti Árpád, Vrbáski Iván, Mátéffy Kornél
EgY gondolat Bánt EngEmEt
(Petőfi Sándor után)
Egy gondolat bánt engemet
Szögek és szinuszok közt halni meg.
Gyorsan nőni, mint a parabola,
Amelyen Pitagorasz háromszöge áll.
És növekedni lassan, mint a Fibonacci-szám,
Mely egy derékszögű üres halmazban áll.
Ne ily halált adj, istenem!
Ne ily halált adj énnekem.
Szerzők: Kecskeméti Árpád, Vrbáski Iván,
Mátéffy Kornél, Guzsvány Szandra
Ragyog egy másik világ
¤£
FERMUTÁCIO
(Zrínyi Miklós után)
Véghöz vittem immár nagyhírű összeadásomat,
Melyet sem kivonás, sem osztás fel nem bonthat,
Sem a magasztos köb, sem a gyök el nem ronthat.
Melynek sem Descartes, sem tétele nem árthat.
S mikor az a szám kijön, mely eredményem,
Csak akkor jó, ha tartalmazza képletem.
És ha jó, akkor bizonyítja elméletem,
Mely szerint csakis én vagyok a négyzeten.
S a múltból a görög Pitagorasz visszanéz,
Ki munkájában folyton csak a-b-c-z,
Folyton csak négyzet, hol itt az ész,
Az egész egy csodálatos háromszög lész.
De szögeimet nemcsak keresem agyammal,
Hanem befogóm gyönyörű szinuszával,
Míg élek, harcolok a kitalált móddal,
A háromszögben mindent véghezvihetek akaratommal.
Szerzők: Kecskeméti Árpád, Vrbáski Iván, Mátéffy Kornél
Tanármelléklet
¤¤
V. lLKL1L MlHÁlY LMlLKVLkSLNY
ZENTA, 2007. DECEMBER 15.
9. évfolyam
Feladatok és megoldások
1. Két házaspár érkezik egy folyóhoz. Az átkeléshez olyan csónak áll rendelkezésre,
amelyben legfeljebb két személy részére van hely. A férjek féltékenyek, feleség
nem maradhat férfitársaságban a férje jelenléte nélkül sem a folyóparton, sem
átkelés közben. Megoldható-e az átkelés, ha mind a négy személy tud evezni?
Megoldás. Jelölje F
1
, N
1
az első, F
2
, N
2
a második házaspárt, férj-nej sorrendben.
Egyik oldal Másik oldal
I. Alaphelyzet F
1
, N
1,
F
2
, N
2

II. N
1
és N
2
átevez F
1
, F
2
N
1
, N
2
III. N
1
visszatér F
1
, F
2
, N
1
N
2
IV. F
1
és F
2
átevez N
1
F
1
, F
2
, N
2
V. N
2
visszatér N
1
, N
2
F
1
, F
2
VI. N
1
és N
2
átevez, az átkelés megtörtént F
1
, N
1,
F
2
, N
2
2. Határozzuk meg az x és y számjegyeket úgy, hogy az szám osztható
legyen 72-vel.
Megoldás: osztható 72-vel, ha osztható 8-cal és 9-cel. Ahhoz hogy a szám
osztható legyen 9-cel, számjegyeinek összege is osztható kell legyen 9-cel. Mivel
1+9+8+4 =18+4, az x és y számjegyekre igaz lesz, hogy x+y=5 vagy x+y=14.
Mivel
,
ezért a 8|(2x+y) feltételnek igaznak kell lennie.
Tanármelléklet
45
1. eset: Legyen x+y=5. Ekkor 2x+y=x+5, amiből az következik, hogy a
8|(x+5) feltételnek kell teljesülnie, amelynek egyetlen megoldása x=3, y=2.
2. eset: Legyen x+ y=14. Ekkor 2x+y=x+14=x+6+8, amiből az következik,
hogy a 8|(x+6) feltételnek kell teljesülnie, amiből x=2, y=12 megoldás
következik, de ez lehetetlen, mivel x és y számjegyek, tehát egyik sem lehet
12.
A keresett megoldás tehát egyedül az x=3, y=2.
3. Mennyivel egyenlő az n természetes szám, ha n+S(n)=1988, ahol S(n) jelenti az
n számjegyeinek összegét?
Megoldás: n≤1988, így S(n)≤1+9+9+8=27. Ezért n≤1998-27=1971.
Ekkor S(n)≥1+9+7+1=18, így n≤1980. Tehát 1971≤n≤1980. Mivel n és S(n) 9-cel
osztva ugyanazt a maradékot adja és 1998 osztható 9-cel, ezért n is osztható 9-cel.
Tehát csak 1971 vagy 1980 lehet. Ellenőrzés:
1971+1+9+7+1=1989 nem jó,
1980+1+9+8=1989 jó.
Tehát n=1980 az egyetlen megoldás.
4. Az ABCD téglalap B csúcsából húzott szögfelezője és a B-ből induló átló 15°-os
szöget alkot, a B csúcsból húzott szögfelező az AC átlót P-ben, a CD oldalt E pontban
metszi. Jelöljük O-val az ABCD átlóinak metszéspontját. Igazoljuk, hogy COE és PEO
háromszögek egyenlő szárúak.
Megoldás:

BOC háromszög egyenlő oldalú (egyenlő szárú BO=CO és van 60°-os szöge), a
BCE háromszög egyenlő szárú derékszögű ( ECB∠ derékszög és egyik hegyesszöge
45°), tehát CE=BC=BO=CO. Ebből következik, hogy COE háromszög egyenlő szárú,
azaz COE∠=CEO∠=75°. Ennek alapján OPE∠=EOP∠=75°, vagyis OPE háromszög
egyenlő szárú.

Tanármelléklet
46
10. évfolyam
Feladatok és megoldások
1. Három házaspár érkezik egy folyóhoz. Az átkeléshez olyan csónak áll rendel-
kezésre, amelyben legfeljebb két személy részére van hely. A férjek féltékenyek,
feleség nem maradhat férfitársaságban a férje jelenléte nélkül sem a folyóparton,
sem átkelés közben. Megoldható-e az átkelés, ha mind a hat személy tud evezni?
Megoldás. Jelölje F
1
, N
1
az első, F
2
, N
2
a második, F
3
, N
3
a harmadik házaspárt,
férj–nej sorrendben. Ekkor a feladat megoldható: N
1
és N
2
átevez, N
1
visszatér,
N
1
és N
3
átevez, N
1
visszatér, F
2
, F
3
átevez, F
2
, N
2
visszatér, F
1
, F
2
átevez, N
3
vissza-
tér, N
2
és N
3
átevez, N
2
visszatér, N
1
és N
2
átevez.
2. Oldjuk meg a következő egyenletet:
.
Megoldás: A feladat csak 2x-1≥0 esetén értelmezett, azaz x≥

esetén. Az egyen-
let átalakítható a következő ekvivalens formára:Vezessük be a helyettesítést. Mivel a gyök mindig nemnegatív, ezért t≥0
érvényes. Most az egyenletünk:
|t-1|+|t-2|=3.
Mivel


felírható, ezért három eset lehetséges:
1. 0≤t<1
.
2. 1≤t<2
t-1+2-t=3 ⇔ 1=3, azaz nincs megoldás.
3. 2≤t
.
A keresett megoldások tehát: x=1/2 és x=5.
Tanármelléklet
¤§
3. Oldjuk meg az egész számok halmazán a következő egyenletet:
x
2
+26x+69=5
y
.
Megoldás: Az egyenletet átrendezve adódik x
2
+26x+69-5y=0, aminek megoldása

.
Mivel 100+5
y
pozitív négyzetszám, legyen ez a
2
, vagyis 100+5
y
= a
2
. Ebből adódik,
hogy 5
y
= a
2
-100=(a-10)(a+10).
Mivel 5
y
-nak csak az 5 hatványai lehetnek tényezői, legyen a+10= 5
u
, a-10=5
v
,
ahol u+v=y és 5
v
(5
u-v
-1)=5
.
4. Ez csak akkor állhat fenn, ha v=1, u-v=1, úgyhogy
u=2, y=u+v=3. Ennélfogva

Így x
1
=2, x
2
=-28, y
1
=y
2
=3.
4. Egy körnek az átmérője AB szakasz. A körbe olyan AC és BD húrokat húzunk,
amelyek a kör belsejében egy P pontban metszik egymást. Igazoljuk, hogy
AC
.
AP+BD
.
BP=AB
2
.
Megoldás: Legyen az E pont a P pont AB szakaszra eső merőleges vetülete. Ekkor
az APE és ABC háromszögek hasonlóságából ( derékszögűek és van közös szögük az
A csúcsnál) következik az oldalaik arányossága:
hasonlóan a PEB és BAD háromszögek hasonlóságából (derékszögűek és van közös
szögük B csúcsnál) következik az oldalaik arányossága:
.
Tanármelléklet
48
Ha átírjuk őket szorzatokként és összeadjuk, akkor
.
11. évfolyam
Feladatok és megoldások

1. 24 liter bor van egy 24 literes edényben. Osszuk három egyenlő részre ezt a
mennyiséget, ha a huszonnégy literes edényen kívül van még egy 5, egy 11 és egy
13 literes üres edényünk.

Megoldás: A két – legkevesebb lépésből álló – mód:


24 13 11 5
24 0 0 0
0 8 11 5
16 8 0 0
16 0 8 0
3 13 8 0
3 8 8 5
8 8 8 0
24 13 11 5
24 0 0 0
8 0 11 5
8 11 0 5
8 13 0 3
8 13 3 0
8 8 3 5
8 8 8 0


2. Oldjuk meg a valós számhármasok halmazán a következő egyenletrendszert:
2
2
2
5
9


= − z x ,
2
2
2
1
6


= − x y ,
2
2
2
3
4 15


= − y z .

Megoldás: A három egyenletet összeadva és rendezve a következőt kapjuk:

0
2
5
15 9
2
3
6 4
2
1
2
2
2
2
2
2
=


+ − +


+ − +


+ − z z y y x x .

teljes négyzetté való átalakítások után kapjuk, hogy

0
2
5
3
2
3
2
2
1
2 2 2
=


− +


− +


− z y x .

Tanármelléklet
¤©
Ennek az egyenletnek a valós számhármasok halmazában csak akkor lehet
megoldása, ha a három zárójeles kifejezés mindegyike nullával egyenlő. Ez akkor
teljesül, ha :
2
1
x ,
4
3
y ,
6
5
z .
Ezeket a számokat az eredeti egyenletrendszer egyenleteibe helyettesítve megál-
lapíthatjuk, hogy azokat nem elégítik ki. Tehát az adott egyenletrendszernek a
valós számhármasok halmazán nincs megoldása.
3. Bizonyítsuk be, hogy ha és 2-vel osztható, de néggyel nem osztható
természetes szám, akkor osztható 3840-nel.
5 n n
n n n 64 20
3 5
Megoldás: Legyen . Ekkor elemi átalakítással adódik, hogy n n n A 64 20
3 5
) 4 )( 4 )( 2 )( 2 ( ) 16 )( 4 ( ) 64 20 (
2 2 2 4
n n n n n n n n n n n A .
Mivel és , de n nem osztható 4-gyel, ezért 5 n n | 2 2 4k n alakú, ahol
. N k
) 3 2 )( 2 2 )( 1 2 ( 2 ) 1 2 ( 32 ) 6 4 )( 2 4 )( 4 4 ( 4 ) 2 4 ( k k k k k k k k k k A .
Mivel ) 3 2 )( 2 2 )( 1 2 ( 2 ) 1 2 ( k k k k k öt egymást követő természetes szám
szorzata, ezért a tényezői között van 5-tel osztható, és van 3-mal osztható is, így
. A | 15
Viszont ) 3 2 )( 1 2 )( 1 2 )( 1 ( 128 k k k k k A és ) 1 (k k mindig páros, tehát
. A | 256
Mivel 15 és 256 relatív prímek, ezért A | 3840 256 15 .
4. A négyzet alakú kert oldala 12 méter és 8 méter átmérőjű henger alakú gödröt
ásunk benne. A kiásott földet egyenletesen lehengereljük. Hány méter mélyre kell
ásni, hogy a gödör 3 méter mély legyen?
Tanármelléklet
¥ª
4. A négyzet alakú kert oldala 12 méter és 8 méter átmérőjű henger alakú gödröt
ásunk benne. A kiásott földet egyenletesen lehengereljük. Hány méter mélyre kell
ásni, hogy a gödör 3 méter mély legyen?
Megoldás:
Legyen a kiásott része a gödörnek x magasságú, akkor a henger alapsugara 4
méter, az elhengerelt föld magassága 3-x, vagyis x x 16 3 16 12
2
tehát:
953 , 1
144
48 432
x méter mélyre kell ásni.
12. évfolyam
Feladatok és megoldások
1. sakkjátékos különleges rendszer versenyt vívott. Bármely játékos bárme-
lyik társával legfeljebb egyszer játszott, döntetlen mérk zés nem volt (ha kellett,
sorsolással döntöttek arról, hogy ki gy zött, ki vesztett). A versenyvezet megál-
lapította, hogy bármely két játékoshoz található egy harmadik, aki mindkett t
legy zte. Legalább hány résztvev s volt a verseny?
n
Megoldás: Nyilvánvaló, hogy legalább három játékos volt: A, B és C. A biztosan
kikapott valakit l (legyen ez B), és C A-t és B-t is legy zte. A-t és C-t nem
gy zhette le B, az csak az eddigiekt l különböz D lehetett.
Az A játékost B, C, D mindegyike legy zte; szimmetria alapján A akármelyik
játékos lehetett, így bármelyik játékosnak legalább három veresége volt. Ennek
alapján versenyz esetén legalább mérk zés volt. Mivel minden versenyz
minden versenyz vel legfeljebb egyszer mérk zött, fennáll a
k k 3
2
) 1 (
3
k k
k
egyenl tlenség. , a versenyen legalább 7 játékos volt. 7 k
Konstruktív módon bizonyítjuk, hogy 7 versenyz vel meg is oldható a probléma:
Tanármelléklet
51
12. évfolyam
Feladatok és megoldások

1. sakkjátékos különleges rendszerű versenyt vívott. Bármely játékos bárme-
lyik társával legfeljebb egyszer játszott, döntetlen mérkőzés nem volt (ha kellett,
sorsolással döntöttek arról, hogy ki győzött, ki vesztett). A versenyvezető megál-
lapította, hogy bármely két játékoshoz található egy harmadik, aki mindkettőt
legyőzte. Legalább hány résztvevős volt a verseny?
n
Megoldás: Nyilvánvaló, hogy legalább három játékos volt: A, B és C. A biztosan
kikapott valakitől (legyen ez B), és C A-t és B-t is legyőzte. A-t és C-t nem
győzhette le B, az csak az eddigiektől különböző D lehetett.
Az A játékost B, C, D mindegyike legyőzte; szimmetria alapján A akármelyik
játékos lehetett, így bármelyik játékosnak legalább három veresége volt. Ennek
alapján versenyző esetén legalább mérkőzés volt. Mivel minden versenyző
minden versenyzővel legfeljebb egyszer mérkőzött, fennáll a
k k 3
2
) 1 (
3


k k
k
egyenlőtlenség. , a versenyen legalább 7 játékos volt. 7 ≥ k
Konstruktív módon bizonyítjuk, hogy 7 versenyzővel meg is oldható a probléma:

A B C D E F G
A - o o o + + +
B + - o + o o +
C + + - o o + o
D + o + - + o o
E o + + o - o +
F o + o + + - o
G o o + + o + -
2. Oldjuk meg a 1
1
2 3
log
2
<


x
x
egyenlőtlenséget.

Megoldás: Az egyenlőtlenség értelmezett, ha
0
1
2 3
>


x
x
és 0
1
2 3
log
2x
x
, azaz 1
1
2 3x
x
, amiből adódik, hogy
0
1
2x
x
. (1)


Ugyanakkor
1
1
2 3
log
2
<


x
x
, amiből következik, hogy 2
1
2 3
<


x
x
, azaz
0
1
1
<
− x
. (2)
(1) és (2) egyenlőtlenség közös megoldása adja az eredeti egyenlőtlenség
megoldását:
2 ≥ x .

3. Ha minden valós x és y számra igaz, hogy:
( ) ( ) ( ) f xy f x f y = ⋅ és ( ) ( ) ( ) 2 f x y f x f y xy + = + + ,
akkor határozzuk meg az ( ) f x függvényt.

Megoldás: Legyen az 0 y = , ekkor a második egyenletből kapjuk, hogy:
( ) ( ) ( )
0 0 2 0 f x f x f x + = + + ⋅
( ) ( ) ( )
0 f x f x f = +
( )
0 0 f = .

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0 0 1 1 1 1 2 1 f f f f = = − + = − + + − 1
( ) ( )
1 1 f f 2 − + = .

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0 0 2 f f x x f x f x x = = − + = − + + − x
( ) ( )
2
2 f x f x x − + = .

( ) ( )
2
1 1 2 f x f x x − ⋅ + ⋅ =
( ) ( ) ( ) ( )
2
1 1 2 f f x f f x x − ⋅ + ⋅ =
( ) ( ) ( )
[ ]
2
1 1 2 f x f f x − + =
( )
2
2 2 f x x =
( )
2
f x x = .

Könnyen leellenőrizhető, hogy az
( )
2
f x x = függvényre fennállnak a fenti
összefüggések.Tanármelléklet
52
Ugyanakkor
1
1
2 3
log
2
<


x
x
, amiből következik, hogy 2
1
2 3
<


x
x
, azaz
0
1
1
<
− x
. (2)
(1) és (2) egyenlőtlenség közös megoldása adja az eredeti egyenlőtlenség
megoldását:
2 ≥ x .

3. Ha minden valós x és y számra igaz, hogy:
( ) ( ) ( ) f xy f x f y = ⋅ és ( ) ( ) ( ) 2 f x y f x f y xy + = + + ,
akkor határozzuk meg az ( ) f x függvényt.

Megoldás: Legyen az 0 y = , ekkor a második egyenletből kapjuk, hogy:
( ) ( ) ( )
0 0 2 0 f x f x f x + = + + ⋅
( ) ( ) ( )
0 f x f x f = +
( )
0 0 f = .

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0 0 1 1 1 1 2 1 f f f f = = − + = − + + − 1
( ) ( )
1 1 f f 2 − + = .

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0 0 2 f f x x f x f x x = = − + = − + + − x
( ) ( )
2
2 f x f x x − + = .

( ) ( )
2
1 1 2 f x f x x − ⋅ + ⋅ =
( ) ( ) ( ) ( )
2
1 1 2 f f x f f x x − ⋅ + ⋅ =
( ) ( ) ( )
[ ]
2
1 1 2 f x f f x − + =
( )
2
2 2 f x x =
( )
2
f x x = .

Könnyen leellenőrizhető, hogy az
( )
2
f x x = függvényre fennállnak a fenti
összefüggések.4. Egy háromszög oldalai 13 cm, 14 cm és 15 cm. Mekkora a távolság a
háromszög súlypontja és a köré írt kör középpontja között?

1.Megoldás:


A Stewart-képlet következménye:
9
2 2 2
2 2
c b a
R OT
+ +
− = , tehát
576
265
9
15 14 13
8
65
2 2 2
2
2
=
+ +
− ⎟

= OT , ami TO=
24
265
≈0,6783 adja.

2.Megoldás:
Az AF súlyvonal kiszámítható 505
2
1
15 14 2 13 2
2
1
2 2 2
= − ⋅ + ⋅ ⋅ = AF , akkor
AT=
3
505
505
2
1
3
2
= ⋅ . Vizsgáljuk az AHO háromszöget, amelyben AT
szakaszra alkalmazhatjuk a Stewart képletet, vagyis
, jelölje x=TO, akkor HT=2x,
ezért
HO TO HT HO AT HT AO TO AH ⋅ ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅
2 2 2
x x x x x x 3 2 3
3
505
2
8
65
4
25
2
2 2
⋅ ⋅ + ⋅
= ⋅ ⎟

+ ⋅ ⎟

, ebből
576
265
2
= x , azaz
x=TO=
24
265
≈0,6783.

3.Megoldás:
Legyen az adott ABC háromszögben AB=13 cm, AC=14 cm, BC=15 cm. O a
köré írt kör középpontja, T a háromszög súlypontja, H a magasságpontja. Ha a
háromszöget egy T középpontú és k=2 arányú homotéciával leképezzük, akkor
minden oldal a vele párhuzamos és a szemben fekvő csúcson áthaladó oldalba
képeződik le, melynek felezőpontja az adott háromszög csúcsa lesz. De ekkor az
Tanármelléklet
¥£
szakaszra alkalmazhatjuk a Stewart képletet, vagyis
, jelölje x=TO, akkor HT=2x,
ezért
HO TO HT HO AT HT AO TO AH
2 2 2
x x x x x x 3 2 3
3
505
2
8
65
4
25
2
2 2
, ebb l
576
265
2
x , azaz
x=TO=
24
265
0,6783.
3.Megoldás:
Legyen az adott ABC háromszögben AB=13 cm, AC=14 cm, BC=15 cm. O a
köré írt kör középpontja, T a háromszög súlypontja, H a magasságpontja. Ha a
háromszöget egy T középpontú és k=2 arányú homotéciával leképezzük, akkor
minden oldal a vele párhuzamos és a szemben fekv csúcson áthaladó oldalba
képez dik le, melynek felez pontja az adott háromszög csúcsa lesz. De ekkor az
oldalfelez mer legesek O metszéspontja a H magasságpontba képez dik le,
miközben TH=2 TO. Kiszámítjuk a HO távolságot, annak harmada lesz a kere-
sett távolság.
A háromszög területe Heron képletéb l: 84 8 7 6 21 t .
A köré írt kör sugara
8
65
84 4
15 14 13
4 t
abc
R .
Az AM magasság
5
56
15
84 2 2
a
t
AM .
Az AMB háromszögben:
5
33
25
1089
5
56
13
2
2
BM .
Az OPFM téglalapban
10
9
5
33
2
15
FM OP .
Az OFC derékszög háromszögben
8
25
64
625
2
15
8
65
2 2
2 2 2
OF FC OC OF ,
mivel a homotéciából: AH=2 OF, ezért
4
25
AH .
Ezután
40
73
8
25
4
25
5
56
PM AH AM HP .
Most HPO derékszög háromszögb l:
8
265
40
265 5
1600
6625
10
9
40
73
2 2
HO .
Végül TO=
24
265
0,6783.
Tanármelléklet
¥¤
Vl. lekele Mihúly levelezô
mulemulikuverseny íeludvúnyui
ELSO FORDULO
9. évfolyam
1. Az ABC háromszögben AD magasságvonal és AM súlyvonal. Számítsuk ki a
háromszög szögeit, ha a BAD, DAM és MAC szögek egyenlők (a BC szakaszon a
pontok elhelyezkedési sorrendje B, D, M, C).
2. Az ábrán vastagon húzott szakaszok egyenlők. Mekkora a β szög, ha α=15°?
3. Adott a 2008x2008-as négyzetrács. Behúzunk egy a négyzetrácsot metsző egye-
nest. Legfeljebb hány mező belsején haladhat át ez az egyenes?
4. Egy matematika órán a tanár felírt egy pozitív egész számot a táblára. Az egyik
diák így szólt: a szám osztható 31-gyel. A másik diák azt mondta, hogy a szám
osztható 30-cal, a harmadik pedig azt, hogy a szám osztható 29-cel. Ezt a felsoro-
lást addig folytatták a diákok, amíg a harmincadik is megszólalt: a szám osztható
2-vel. A tanár ezek után közölte, hogy a fenti harminc állítás közül csak kettő
hamis és a két hamis állítás közvetlenül egymás után hangzott el. Melyik volt a
két hamis állítás?
10. évfolyam
1. Az ABCD paralelogramma A csúcsán áthaladó egyenes a BD átlót E pontban, a
BC és CD egyeneseket a G pontban, illetve az F pontban metszi. Bizonyítsuk be,
hogy .
2. A Föld felszínének hány százalékát láthatják az űrhajósok 300 km magasságból?
3. Néhány egész szám összege 0. Bizonyítsd be, hogy a számok ötödik hatványainak
összege osztható 15-el!
4. Bizonyítsd be, hogy az olyan egész számok közül, amelyek tízes számrendszerben
felírt alakja csupa 1-es számjegyből áll – tehát az 1, 11, 111, 1111, . . . számok
közül – az első kivételével egyik sem lehet pozitív egész szám négyzete!
â mege|éese| |e|ë|éeseae|
|e|er|ée[e: Iäää. a||a|e| Iå.
M|a1ea |e|a1a| ae¡a|1a:a| |ä|aa
|ajaa |e|jä|l
M|a1ea |e|a1a|a| aas|aaa Iå
jaa||a| e||e|e|äa|.
C|m: ?a|¡a| Ie|e|:e¡¡aa1aia
ê|aaai|aa e: |a||e¡|aa
| e · e | e i á · e | : e a ¡
I11ää !ea|a
|a:|a a|ta !ä.
Tanármelléklet
55
11. évfolyam
1. Az ABC háromszög AB<AC oldalán a B és C csúcsból kiindulva két egyen-
lő szakaszt mérünk fel (DB=EC), amely rövidebb, mint az AB oldal hossza,
. Legyen M pont a DE és BC egyenesek metszéspontja.
Bizonyítsuk be, hogy .
2. Legyenek az ABC hegyesszögű háromszögben a P és Q pontok rendre az A és C
csúcsokból húzott magasságok talppontjai. Ha az ABC háromszög területe 18,
a BPQ háromszög területe 2 és , akkor mekkora az ABC háromszög
körülírt körének sugara?
3. Oldjuk meg a pozitív egész számok halmazán az adott egyenletet!
.
4. Oldjuk meg a valós számhármasok körében az adott egyenletrendszert!
.
12. évfolyam
1. Az ABCD téglalapban AB>BC, a D pontból az AC átlóra húzott merőleges az AC
oldalt M pontban, az AB oldalt E pontban metszi. Igazoljuk, hogy ME, MA, MD,
MC szakaszok hossza ebben a sorrendben egy mértani sorozat egymást követő
tagjai.
2. Az ABC háromszögben az A csúcsnál lévő külső szögfelező a szemközti oldal
hordozóegyenesét D pontban metszi, az E pont pedig e csúcsból húzott magas-
ságvonal talppontja. Ha tudjuk, hogy AE fele az AD szakasz hosszának, mekkora
a B és C csúcsban lévő belső szögek különbsége?
3. Oldjuk meg az egyenletet a valós számok halmazán!

.
4. Keressünk két, egymástól különböző pozitív egész számot, amelyek köbeinek
összege egyenlő összegük négyzetével?
Tanármelléklet
¥¦
MÁSODIK FORDULO
9. évfolyam
1. Egy négyszög területét felezik az átlói. Igazold, hogy a két átló a négyszöget négy
egyenlő területű részre bontja.
2. Egy téglatest minden élének mérőszáma egész. A téglatest térfogatának, fél felszí-
nének és az egyik csúcsba befutó élek hosszának mérőszámait összeadva 2005-öt
kapunk. Mekkorák a téglatest élei?
3. Lehetséges-e, hogy 8 egymást követő természetes szám között ugyanannyi prím-
szám van, mint összetett szám? Ha igen, melye ezek a számok, ha nem miért
nem?
4. A valós számokon értelmezett és valós értékeket felvevő f függvény teljesíti az
Függvényegyenletet. Határozd meg az függvényt!
10. évfolyam
1. Oldd meg a valós számok halmazán az ||x – 2| – |x + 2|| = 4 egyenletet.
2. Mely egész számokra igaz, hogy n
3
– 4n osztható 48-cal ?
3. Az ABC hegyesszögű háromszög magasságpontja M, és teljesül, hogy |AC| = |BC|
és |AB| = |CM|. Mekkorák a háromszög szögei?
4. Az ABC háromszögnek P egy belső pontja, továbbá PACS = 10°, ACPS = 20°,
PABS = 30°, CBAS = 40°. Mekkora a CPB szög?
11. évfolyam
1. Van-e olyan pozitív egész n szám, amely kétféleképpen is felírható N = n! + y!
(x<y) alakban?
2. Az ABCD konvex négyszög AC átlójának P belső pontjából párhuzamost húz-
tunk az AB oldallal, mely a BC oldalt az M pontban metszi, továbbá párhuzamost
húztunk a CD oldallal, mely az AD oldalt az N pontban metszi.

Határozd meg az kifejezés értékét!
3. Oldd meg az egész számok halmazán az alábbi egyenletrendszert:
Tanármelléklet
57
.

4. Legyen x olyan valós szám, amelyre . Számítsd ki ekkor
értékét!
12. évfolyam
1. Egy természetes számot sikeresnek nevezünk akkor, ha tízes számrendszerbeli
alakjában szereplő számjegyeit két csoportra lehet úgy osztani, hogy a csopor-
tokban levő számjegyek összege megegyezzen. Keresd meg azt a legkisebb N
természetes számot, amelyre N és N+1 is sikeres szám!
2. Oldd meg a valós számok halmazán a következő egyenletet:
3. Anna a fagylaltosnál egy gombóc fagylatot vásárolt. A gömb alakú fagylaltgom-
bócot egy egyenes körkúp alakú tölcsérbe tették bele. A fagylaltgömb átmérője
megegyezett a tölcsér átmérőjével. A fagylalt lágy volt, ezért egy negyede meg-
olvadt, és belefolyt a tölcsérbe. Milyen magasan töltötte meg az olvadt fagylalt a
tölcsért, ha annak magassága 8 cm és alapkörének átmérője 4 cm ?
4. Egy ABC háromszög α β γ szögeire teljesül, hogy sin
2
α + sin
2
β = sin
2
γ. Határozd
meg a háromszög szögeit, ha tudjuk, hogy a háromszög egyenlőszárú! Milyen
alakú lehet a háromszög?
Hírkosár
¥¨
Ökumenikus teológiai szótár jelent meg
a Vajdasági Keresztény Ifjúság gondo-
zásában. A keresztény teológiai kifeje-
zések és szócikkek mellett zsidó szak-
szavakat is tartalmaz a könyv. Az A5-ös
formátumban és 167 oldalon megjelent
kiadvány célja, hogy a teológiai (elő)
tudással nem rendelkezőknek nyújtson
segítséget a teológiai kifejezések világá-
ban. Az Ökumenikus teológiai szótár
megjelentetéséhez hozzájárult az Apáczai
Közalapítvány és a Tartományi Oktatási
Titkárság is.
A Vajdasági Keresztény Ifjúság ter-
vei szerint a kiadvány minden vajdasá-
gi magyar iskolának ingyenesen el lesz
juttatva. A kiadvány ára 100,00 dinár,
megrendelhető a Vajdasági Keresztény
Ifjúság Központi Irodában: Szabadka, Age
Mamužić utca 13/2, telefonszám: 024/554-
184, e-mail cím: office@christianus.org.
„Az európai integrációs folyamatban
fontos szerepe van a multikulturális és
többvallású közegek egymás megisme-
résére irányuló törekvéseinek. A jelen
ismeretterjesztő jellegű kis ökumenikus
szótár ezt a célt szolgálja. Röviden és
áttekinthetően ismertet alapvető vallási
fogalmakat: katolikus, református, evan-
gélikus, zsidó és más vallások tanaiból.
Ennek köszönhetően bárki könnyen in-
formálódhat a különféle keresztény és
nem keresztény vallási jelenségek világát
illetően. A könyv nem a tudományos
akadémiai hallgatóságot, hanem elsősor-
ban az átlagpolgár ismeretre szomjas ér-
deklődését tartotta szem előtt. A könyv
nyelvezete azonban mégis magas szintű,
ugyanakkor közérthető és könnyen ol-
vasható. Külön érdeme, hogy a témát
illetően röviden, szintetikusan és lényeg-
re törően minden fontosabb információt
tartalmaz, a lexikonokra jellemző tudo-
mányos apparátus leterhelő utalásainak
zsúfoltsága nélkül.”
OKUMENIKUS TEOLOCIAI SZOTÁR JELENT MEC
Dr. Csizmár Oszkár plébá-
nos, Szent Kereszt felmagasz-
talása, Szabadka
Az illusztációk
szerzőinek jegyzéke:
Csernik Attila 1 (feldol-
gozás), 3, 4, 5, 9, 12
Arnaldo Pomodoro 17
Parmigianino 21
Kandinsky 23
Gerald Murphy 25
Rembrandt 27
Raffaello 29-38
Hírkosár
59
contEnts and summarY
Miroslav Jovančić: Eight Questions for Attila
Csernik (p. 3)
On the occasion of his solo exhibition, Attila
Csernik gives us quick answers to eight questions. He
talks about art in Vojvodina, his preference of televi-
sion and the Internet to galleries as spaces for present-
ing art and reaching potential audience, also the substi-
tution of colours with texts, (not only artistic) work as
his motivation, and the role of fine arts to answer the
questions of the contemporary world – reflecting to the
wonders, grime, wrinkles of the 21st century.
Izabella Papdi: An Addition to the Bibliography of
Zmaj-Translations (p. 6)
Jovan Jovanović Zmaj was born in Novi Sad. 2008
is the 175th anniversary of his birth. Zmaj is one of the
most outstanding Serbian poets who also translated
several Hungarian masterpieces, eg. those of Madách,
Arany and Petőfi. He was also one of the few foreign-
ers who had been elected as members of the Kisfaludy
Society, the great literary association of Hungary.
However, the bibliography focuses on the Hungarian
language translations of Zmaj’s works and aims to
show the years when (because of anniversaries) Zmaj’s
poetry was more intensely dealt with by Hungarian
poets.
Aranka Amstadt: A Report about the 11th Tantárgy-
háló (p. 15)
On 4 October, the finale of the traditional contest
Tantárgyháló in the organization of Uj Kep was held
in Subotica. One of the members of the contest panel
reflects on the events, emphasising the quality, crea-
tivity and inventiveness of the student presentations,
which contributed to the success of the contest. Both
the editorial and the panel have great appreciation for
the work of the mentors who helped their students in
the preparation process.
Tibor Tátyi, PhD: The Scandalous Results of a Re-
search among Slovakian Youth (p. 17)
The Fund for an Open Society has recently con-
ducted a research among the Slovakian youth as a
part of a project on multicultural education. The most
shocking results are related to the Hungarian and
Roma minority and the revulsion expressed towards
them. The author believes that the scandalous views
and opinions of the Slovakian youth can be traced back
to the nationalist government and various instances of
intolerance and verbal attacks manifested by the lead-
ing political party in Slovakia.
Hargita Horváth Futó, Erzsébet Rokvić: The Project
Method in Theory and Practice (p. 20)
Horváth gives a brief overview of the history, theory
and criteria of the project method. The slogan of the
method could be `Learn by Doing!`, since one of its
main requirements is active student participation in all
stages of the project: planning, exploring, elaboration,
realisation and reflection. Rokvić presents her experi-
ence in the implementation of the method, hence we
learn about the difficulties at various stages and their
possible solutions. The result of the project, a presenta-
tion lesson, was such a success with both students and
parents, that students from each class expressed their
wish for more.
Teachers’ Supplement – Mathematics (p. 25)
The Supplement deals with teaching mathematics
to secondary school students and training mathemati-
cally gifted children. The Bolyai Grammar School`s
mathematics teachers and their five-year activity in
teaching mathematics, various contests and former
task sheets with solutions and students’ mathematic
reinpretations of famous poems are presented here.
Magdolna Szabó: A Summary about the International
Mathematics Contests and the Preparation Process
Gizella Csikós Pajor: A Five-Year Perspective on the
Bolyai Grammar School for Gifted Students
Hajnalka Péics, PhD: Curiosities in the History of
Mathematics
Elvira R. Sípos: Teaching Geometry in the Bolyai
School in Senta
Gergely Kalmár: The Glow of Another World
Student Poems
¦ª
CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice Srpske, Novi Sad
37 (05)
Új Kép : pedagógusok és szülők folyóirata / felelős szerkesztő Soós Edit.
– 1. évf., 1.sz. (1997) – . – Szabadka : Vajdasági Módszertani Központ, 1997-. –
Ilustr. ; 23 cm
Deset puta godišnje. – Rezimei na srpskom jeziku.
ISSN 1450-5010
SZÁMUNK SZERZOI
a TARTOMÁNYI
OKTATÁSI ÉS
MŰVELŐDÉSI
TITKÁRSÁG
a SZÜLŐFÖLD
ALAP
a MAGYAR
NEMZETI
TANÁCS
a SZEKERES
LÁSZLÓ
ALAPÍTVÁNY
és MAGYAR-
KANIZSA
ÖNKOR-
MÁNYZATA
AZ qêrw MECJELENESET A 2008. EVBEN TÁMOCATJA:
Amstadt Aranka, Jovan
Jovanović Zmaj Általános Iskola,
Szabadka
Csikós Pajor Gizella, Bolyai
Tehetséggondozó Gimnázium és
Kollégium, Zenta
Hicsik Dóra, Városi Könyvtár,
Szabadka
Horváth Futó Hargita,
Újvidéki Egyetem, Magyar
Tanszék, Újvidék
Jovančić Miroslav,
Képzőművészeti Találkozó,
Kosztolányi Dezső Neylvi
Gimnázium, Szabadka
Papdi Izabella, Városi
Könyvtár, Szabadka
Dr. Péics Hajnalka, Bolyai
Tehetséggondozó Gimnázium és
Kollégium, Zenta
R. Sípos Elvira, Bolyai
Tehetséggondozó Gimnázium és
Kollégium, Zenta
Rokvić Erzsébet, Petőfi Sándor
Általános Iskola, Újvidék
Szabó Magdolna, Bolyai
Tehetséggondozó Gimnázium és
Kollégium, Zenta