You are on page 1of 6

A NTOINE DE SAINT -E XUPRY

Narozen: 29. ervna 1900 Lyon Zemel: 31. ervence 1944 sestelen letecky Obdob: 20. stolet Nrodnost: Francouz innost: francouzsk prozaik a publicista, letec, povaovn za filosofa a humanistu Smr: modern svtov literatura ivotopis: Dlo: Kurr na jih romn Non let romn, o letci pilota Fabiena z jihu Pentagonie do Buenos Aires, cyklon, nevrt se Zem lid stedn motiv ztroskotn nad pout, kter osobn zail Vlen pilot o Tzv. leteck romny, przy na pomez reporte a dokumentu, osobn relnzitky, mnohdy vznikly v situacch bezprostednho ohroen ivota o vahov pase o smyslu lidsk existence Citadela o Filosofick esej, bsnick meditace o smyslu ivota a svta, proud vah a fiktivnch rozhovor o lidskm dlu Mal princ Alegorick filosofick pohdka Antoine ml astn dtstv, psal bsn, obdivoval piloty, maturitu sloil ve vcarsku Letec na dlkovch tratch Patrn sestelen nmeckm letadlem v prostoru Korsiky, nebo nad Alpami za 2. S. v. v lt 1944 Celm jmnem Antoine-Jean-Baptiste-Marie-Roger de Saint-Exupry ivot i tvorba jsou hodn sourod, oboj uruje povoln letce, ale tak psychyck zaloen hluboce citlivho a ulechtilho lovka Studium na Nmon kole nenadchlo ho Slouil jako vojk u letecka ve v ltn Byl zamstnn jako pilot, znal msta o kterch psal Ltal na linkch Toulouse-Dakar,Casablanka-Timbuktu, Buenos Aires-Ohov zem Pokusil se o rekordn lety, nkolikrt havaroval Po vypuknut 2. S. v. si vynutil vstup k vlenm pilotm jeho vk byl omezenm Sestelen, 20ti let leteck drha, korunovala ho heroickou smrt

M AL PRINC , 1943
Princ byl na tchto planetkch Krl, kter vldne hvzdm, kzaje jim init to, co dlaj i bez nj. Kad lovk je jeho poddan a mus ho poslouchat, nebo jsou jeho rozkazy rozumn. Kdy se mal princ rozhodne odejt, jmenuje ho krl svm vyslancem. Domlivec, kter chce bt obdivovn vemi, ale ije na sv planetce sm. Nesly nic, co nen projevem obdivu. Pijan, kter pije, aby zapomnl, e se styd, e pije.

Bysnysmen, kter je neustle zaneprzdnn potnm hvzd, o kterch si mysl, e jsou jeho. Peje si je pout, aby mohl koupit vce hvzd. Lamp, kter ije na planetce, kde se den a noc stdaj jednou za minutu. Ped njakou dobou mu bylo nazeno rozsvcet lampu v noci a zhasnat ji rno. V t dob se tleso otelo rozumnou rychlost a lamp ml as na odpoinek. Pot se ale rychlost oten zvila. Lamp chtl zstat vrn pkazu, a tak rozn a zhasn lampu kadou minutu, bez odpoinku. Zempisec, kter trv vechen svj as tvorbou map, ale nikdy neopout svj stl k dalm objevm.

Hluboce filozofick, alegorick lyrick pohdka pro dti i dospl o kouzelnm setkn letce, kter havaroval na Sahae (=vyprav), s dobrem (=princ z dalek planetky, kterou opustil, kdy zaal pochybovat o lsce kvtiny, ji miloval). Bhem sv pouti navtvil Mal princ celkem pt planet a na nich poznal bytosti s rzn pokivenm vztahem k svtu (vevldn krl, domlivec, pijan, byznysmen, zempisec). Protoe u nich nenalezl porozumn a stejn tak nepochopil jejich hodnotovou hierarchii, byl stle smutnj a osamlej. Pouze na est planet, obvan smutnm dem - lampem, nael ptelstv. Posledn navtvenou planetou se stala Zem. Na n se seznmil s likou, kterou ochoil a ona ho zasvtila do vznamu tajemnho hlubokho citu a pivedla ho k poznn, co pro nho kvtina znamen. Bhem dalch setkn (vhybk, obchodnk prodvajc pilulky) odmt piznat jakoukoliv hodnotu tomu, emu pipisuj dleitost lid. Pot pome letci objevit studnu, letci se poda opravit letadlo a nakonec se princ vrac cestou smrti (utknut hadem) - jeho nehmotn due se vrac zpt na planetu k oputn kvtin. Zanechv tak letce v nejistot, mon i smutnho, ale ji nikdy samotnho. Pbh je polemikou a konfrontac dvou svt: pohdkovho (dtskho) a svta dosplch; rozdlnosti ivotnch hodnotovch priorit. Je to podobenstv o monch vchodiscch z pocitu krize lovka v modern civilizaci; oslava lsky, ptelstv, odpovdnosti, svta bez zla; pohdka m jednoduch epick rmec, zhutn vty vyjadujc moudrost, touhu po lsce, dobru, poznvn svta srdce.

XXI. Tu se objevila lika. Dobr den, ekla. Dobr den, zdvoile odpovdl mal princ. Obrtil se, ale nic nevidl. Jsem tady, pod jablon ekl ten hlas. Kdo jsi? zeptal se mal princ. Jsi moc hezk Jsem lika, ekla lika. Poj si se mnou hrt, navrhl j mal princ. Jsem tak smutn Nemohu si s tebou hrt, namtla lika. Nejsem ochoena. , promi, ekl mal princ. Chvli pemlel a pak dodal: Co to znamen ochoit? Ty nejsi zdej, ekla lika, co tu dl? Hledm lidi, odvtil mal princ. Co to znamen ochoit? Lid, ekla lika, maj puky a lov zvata. To je hrozn nepjemn. Pstuj tak slepice. Je to jejich jedin zjem. Hled slepice? Ne ekl mal princ. Hledm ptel. Co to znamen ochoit? Je to nco, na co se moc zapomn, odpovdla lika Znamen to vytvoit pouta Vytvoit pouta ?

Ovem, ekla lika. Ty jsi zatm pro mne jen malm chlapcem podobnm statiscm malch chlapc. Nepotebuji t a ty mne tak nepotebuje. Jsem pro tebe jen likou podobnou statiscm liek. Ale kdy si m ocho, budeme potebovat jeden druhho. Bude pro mne jedinm na svt a j zase pro tebe jedinou na svt To je mon, dodala lika Na zemi je vidt velicos , to nen na Zemi, ekl mal princ. Zdlo se, e to probudilo v lice velkou zvdavost: Na jin planet? Ano. Jsou na t planet lovci? Nejsou. Ach, to je zajmav! A slepice? Tak ne. ,,Nic nen dokonal," povzdychla lika. Ale vrtila se k svmu npadu: ,, Mj ivot je jednotvrn. Honm slepice a lid hon mne. Vechny slepice jsou si navzjem podobn a tak lid jsou si podobn. Trochu se proto nudm. Ale kdy si m ocho, bude mj ivot jakoby prozen sluncem. Poznm tvj zvuk krok, kter bude jin, ne vechny ostatn. Ostatn kroky m zahnj pod zem. Ale tvj krok m jako hudba vylk z doupte. A pak, podvej se! Vid tamhleta obiln pole? Nejm chlb. Obil je pro mne zbyten. Obiln pole mi nic nepipomnaj. A je to smutn. Ale ty m zlat vlasy. Bude to opravdu ndhern, a si m ocho. Zlat obil mi t bude pipomnat. A j budu milovat umn vtru v obil ... Lika umlkla a dlouho se dvala na malho prince. ,,Ocho si mne, prosm! ekla. ,,Velmi rd, odvtil mal princ,, ,ale nemme moc asu. Musm objevit ptele a poznat spoustu vc. ,,Znme jen ty vci, kter si ochome, ekla lika.,,Lid u nemaj as, aby m poznvali. Kupuj u obchodnka vci pln hotov. Ale ponvad ptel nejsou na prodej, nemaj ptel. Chce-li ptele, ocho si m! ,,Co mm dlat? zeptal se mal princ. ,,Mus bt hodn trpliv, odpovdla lika. ,,Sedne si nejprve kousek ode mne, takhle do trvy. J se budu na tebe po oku dvat, ale ty nebude nic kat. e je pramenem nedorozumn. Kad den si vak bude moci sednout trochu bl Druh den piel mal princ zas. ,,Bylo by lpe, kdybys pichzel vdycky ve stejnou hodinu, ekla lika. ,,Pijde-li napklad ve tyi hodiny odpoledne, ji od t hodin budu astn. m vce as pokro, tm budu astnj. Ve tyi hodiny budu u rozechvl a neklidn; objevm cenu tst! Ale bude-li pichzet v rznou dobu, nebudu nikdy vdt, v kterou hodinu vyzdobit sv srdce Je teba zachovvat d. ,,Co je to d? ekl mal princ. ,,To je nco moc zapomenutho, odpovdla lika, ,, to, co odliuje jeden den od druhho, jednu hodinu od druh. Moji lovci napklad zachovvaj tak d. Tan kad tvrtek s dvaty z vesnice. Kad tvrtek je tedy ndhern den! Jdu na prochzku a do vinice. Kdyby lovci tanili kdykoliv, vechny dny by se podobaly jeden druhmu a nemla bych vbec przdniny. Tak si mal princ ochoil liku. A tu se blila hodina odchodu. ,,Ach, budu plakat, ekla lika. ,,To je tv vina, ekl mal princ.,,Nepl jsem ti nic zlho, ale tys chtla, abych si t ochoil ,,Ovem, ekla lika. ,,Ale bude plakat! namtl mal princ. ,,Budu plakat, ekla lika. ,,Tak tm nic nezsk! ,,Zskm, vzpome si na tu barvu obil.

A potom dodala:,,Jdi se podvat jet jednou na re. Pochop, e ta tv je jedin na svt. Pijde mi dt sbohem a j ti dm drek tajemstv. Mal princ odbhl podvat se znovu na re. ,,Vy se m ri vbec nepodobte, vy jet nic nejste, ekl jim.,,Nikdo si vs neochoil a vy jste si nikoho neochoily. Jste takov, jako byla m lika. Byla to jen lika podobn statiscm jinch liek. Ale stala se z n m ptelkyn a te je pro mne jedin na svt. A re byly cel zaraen. ,,Jste krsn, ale przdn, pokraoval. ,,Nen mon pro vs umt. Pravda, o m ri by si obyejn chodec myslel, e se vm podob. Ale ona jedin je dleitj ne vy vechny, protoe prv ji jsem zalval. Protoe ji jsem dval pod poklop. Protoe ji jsem chrnil zstnou. Protoe j jsem pozabjel housenky (krom dvou nebo t, z kterch budou motli). Protoe prv ji jsem poslouchal, jak nakala nebo se chlubila, nebo dokonce nkdy mlela. Protoe je to m re. A vrtil se k lice. ,,Sbohem, ekl. ,,Sbohem, ekla lika.,,Tady je to m tajemstv, pln prostink: sprvn vidme jen srdcem. Co je dleit, je om neviditeln. ,,Co je dleit, je om neviditeln, opakoval mal princ, aby si to zapamatoval. ,,A pro ten as, kter jsi sv ri vnoval, je ta tv re tak dleit. ,,A pro ten as, kter jsem sv ri vnoval, ekl mal princ, aby si to zapamatoval. ,,Lid zapomnli na tuto pravdu, ekla lika. ,, Ale ty na ni nesm zapomenout. Stv se navdy zodpovdnm za to, cos k sob pipoutal. Jsi zodpovdn za svou ri ,,Jsem zodpovdn za svou ri, opakoval mal princ, aby si to zapamatoval.

DLE

Nzev dla: Mal princ Literrn druh: epika Literrn nr, typ: filosofick pohdka Hlavn postavy: Mal Princ Vedlej postavy: ztroskotan letec, byznysman, badatel, lampa, domlivec, pijan, krl Vyprvn: er-forma Pm e:, Dobr den, ekla. Tma: Mal princ cestuje mezi rznmi planetkami

O TZKY
Vysvtlete pojem filosofick pohdka. o Pohdka, kter v sob skrv nzory na svt, ptelstv, filosofii. Je vhodn jak pro dti, tak i dospl S km se v ukzce Mal princ potkal? o Potkal se s mluvc likou. Pro byl Mal princ smutn? Co hledal? o Byl smutn, protoe hledal ptele. Vysvtlete, co myslela lika tm, e ochoit znamen vytvoit pouta?

Vytvoit citov vztah k lovku, vci, kterou pak zaneme mt rdi. U nen jako jedna z mnoho, i kdyby byla pln stejn.

Pro lika chtla, aby si ji Mal princ ochoil? o Jej ivot je nudn, pod dl to sam. Kdy bude ochoen, bude jej ivot astn, e m ptele. Popite vlastnmi slovy nvod na ochoen, kter lika doporuila Malmu princi. o Prvn si sedne kousek od liky a budou se na sebe vzjemn dvat, kad den si me sednout trochu ble. A taky mus dodrovat d, chodit kad den, ve stejn as, aby se lika mohla tit dlouho do pedu. Opustil Mal princ liku? o Ano, pokraoval ve sv pouti dl. Lika k, e bude pi odchodu Malho prince plakat. Co v tomto ppad slzy znamenaj? o Je j smutno, e Mal princ odchz, protoe to byl chvilku jej Mal princ. Znamen to, e vci pichzej a odchzej, ale pod je budeme mt v pamti. Co evokuje barva obil ve vzpomnce liky? o Pipomn j to Malho Prince, protoe ml blonat vlasy stejn jako barva obil. Co pochopil Mal princ pi prohldce r? o e i kdy je re (lovk, vc) stejn jako vechny ostatn, k t sv m Mal Princ vztah, protoe se o ni staral, zalval ji, zabjel housenky.

Pi louen ekne lika Malmu princi slben tajemstv. Citujte pmo toto tajemstv z ukzky a pokuste se tuto mylenku vysvtlit. o sprvn vidme jen srdcem. Co je dleit, je om neviditeln. o Vci, kter vidme, jsou asto jen povrchn, pokud se ale zamyslme, a zkusme se vctit do lovka a pochopit ho srdcem, je to pro vztah a pro vechny mnohem krsnj Jak hodnoty jsou preferovny v uveden ukzce? o Ptelstv, vrnost, zodpovdnost Co konkrtnho si pedstavujete pod pojmem ptelstv a zodpovdnost? o Ptelstv mezilidsk vztah, vzjemn porozumn, pochopen, monost se svit, dvovat si o Zodpovdnost oznauje ruen nkoho za nco, pokud za nkoho rume, je na ns, aby se nic nestalo a dotyn nic neprovedl "Jedin kapka lsky je vc ne ocen vle a rozumu". Blaise Pascal - francouzsk filozof "Dobr ptel je cennj ne vechna slva tohoto svta". Voltaire - francouzsk filozof a spisovatel Pokuste se vlastnmi slovy vysvtlit uveden citty. Znte njak dal? o Prvn pokud poznme lsku, jde vechen rozum a vle stranou o Druh Dobr ptel znamen vc ne cokoli na svt. Je lep mt ptele, en vechnu slvu a bt sm. o Lev Nikolajevi Tolstoj - Falen ptel je hor, ne neptel, protoe nepteli se vyhb,
kdeto pteli v.

Albert Anstein - Ptel je lovk, kter zn melodii tvho srdce, kter ti ji pedzpv kdy ji
zapomene.

Africk pslov - Rna, kterou zasadil ptel, se nehoj. Pokuste se vysvtlit, pro se stal Mal princ oblbenou knihou mnoha dosplch? o V knize je pouito mnoho metafor a pirovnn, spoustu skrytch filosofi o ptelstv, lsce, smyslu ivota, kter vnmav lovk pochop, zatmco pro dt je to pouh pkn pohdka
o

D AL

INFORMACE

Zaezen - francouzsk literatura v pedvlenm, vlenm a mezivlenm obdob - 20.stolet Ilustroval Antoine de Saint-Exupry