REFERENT ŞTIINŢIFIC:

Prof. univ. dr. Ecaterina Fodor

COPERTA:

Gheorghe Motora

Marin Bucă • Galina Cernicova

GRAMATICA
PRACTICĂ
A LIMBII
RUSE

,

EDITURA ŞTIINŢIFICĂ ŞI ENCICLOPEDICĂ
Bucureşti ® 1980

i

TABLA DE MATERII

CUVÎNT ÎNAINTE

9

MORFOLOGIA
SUESTANTIVUL

15

Felurile substantivelor
Substantive comune şi substantive
proprii
Substantive însufleţite şi substantive neînsufleţite
Genul substantivelor
Genul substantivelor care denumesc persoane după profesie, ocupaţie, funcţie
Substantive de gen comun
Genul substantivelor ir.declinabile
Numărul substantivelor
Formarea pluralului
Formarea pluralului substantivelor de
gen masculin şi de gen feminin
Formarea pluralului substantivelor de
gen neutru
Particularităţi aîe formării pluralului
substantivelor de gen masculin şi de
gen neutru
Substantive defective de singular sau
defective de plural
Declinarea substantivelor
Tipurile de declinare
Declinarea substantivelor la singulr.r ..
Declinarea I
Declinarea a Ii-a
Decimarea а Ш-а
Declinarea substantivelor Ia plural
Substantive cu declinare aberantă . . . .
Declinarea prenumelor, numelor patronimice şi a numelor de familie
întrebuinţarea cazurilor

15

.

15
15
16
18
18
19
20
20
20
21

21
22
23
24
24
24
27
29
31
35
36
37

» *••

întrebuinţarea cazului genitiv
37
Cazul genitiv fără prepoziţii
37
Exprimarea apartenenţei
37
Exprimarea unei însuşiri
38
Exprimarea subiectului acţiunii
39
Exprimarea obiectului acţiunii
39
Exprimarea cantităţii
40
Exprimarea măsurii şi a părţii dintr-un
42
întreg
Exprimarea comparaţiei
42
Exprimarea absenţei unui obiect sau a
unei persoane
43
Exprimarea complementului direct . . . .
45
Exprimarea părţii obiectului asupra căreia
46
trece acţiunea
Genitivul după unele verbe
46
Cazul genitiv cu prepoziţii
48
Exprimarea relaţiei spaţiale, a relaţiei
temporale, exprimarea cauzei şi expri48
marea sursei informaţiei
Exprimarea relaţiei spaţiale
48
Exprimarea relaţiei temporale
50
Exprimarea cauzei
50
Exprimarea sursei informaţiei
51
Valorile cazului genitiv construit cu diferite prepoziţii
52
Prepoziţia ОТ
52
Prepoziţia ДО
53
Prepoziţia С (СО)
54
Prepoziţia ИЗ
55
Prepoziţia У
56
Prepoziţia БЕЗ
58
Prepoziţia ДЛЯ
59
întrebuinţarea cazului dativ
60
Cazul dativ fără prepoziţii
?' 60
Cazul dativ după verbe
60
Cazul dativ în propoziţii impersonale . .
62

TABLA DE MATERII
Cazul dativ după adjective
Exprimarea vîrstei
Cazul dativ cu prepoziţii
Valorile cazului dativ construit cu diferite prepoziţii
Prepoziţia К
Prepoziţia ПО
.
Prepoziţia БЛАГОДАРЯ
Prepoziţia СОГЛАСНО
Prepoziţia ВОПРЕКИ
Prepoziţia НАВСТРЕЧУ
întrebuinţarea cazului acuzativ
Cazul acuzativ fără prepoziţii
Exprimarea obiectului acţiunii
Exprimarea duratei unei acţiuni
Exprimarea timpului unei acţiuni repetate
Exprimarea unui interval de timp
Cazul acuzativ cu prepoziţii
Valorile cazului acuzativ construit cu
diferite prepoziţii
Prepoziţiile В şi HA
Prepoziţia В
Prepoziţia HA
Prepoziţia ЗА
Prepoziţia ПОД
Prepoziţia ЧЕРЕЗ
Prepoziţia ПРО
Prepoziţia ПО
întrebuinţarea cazului instrumental
Cazul instrumentai fără prepoziţii . . . .
Cazul instrumental cu prepoziţii
Valorile cazului instrumental construit cu
diferite prepoziţii
Prepoziţia С (СО)
Prepoziţia' НАД
Prepoziţia ПОД
Prepoziţia ПЕРЕД
Prepoziţia ЗА
Prepoziţia МЕЖДУ
întrebuinţarea cazului prepoziţional
Prepoziţia O
Prepoziţiile В şi HA
Prepoziţia ПРИ
Prepoziţia ПО

Pronumele posesiv de persoana 1 şi a 2-a

150
150
153
154
554

96
96
ICO
100
101
102
103
104'
104
105
112
114

Declinarea
soana 1
Pronumele
Pronumele
Pronumele
Pronumele
Pronumele
Prenumele
Pronumele
Pronumele

!55
156
156
159
163
167
169
169
172

VERBUL

178

ADJECTIVUL

115

Felurile adjectivelor
Desinenţele adjectivelor
relaţie

115

Temele verbale
Tema infinitivului
Tema prezentului (sau viitorului simplu)..
Infinitivul

178
178
17S
179

Decimarea adjectivelor
relaţie

63
64
65
65
65
68
71
72
72
72
72
72
72
73
74
74
77
77
77
79
80
82
85
86
88
88
89
89
96

117

6

118

Declinarea dură
Declinarea moalo
Declinarea mixtă
Declinarea adjectivelor posesive
Forma scurtă a adjectivelor calitative ..
Gradele de comparaţie ale adjectivelor
Gradul comparativ
Forma sintetică a gradului comparativ
Forma analitică a gradului comparativ
Gradul superlativ
Forma sintetică a gradului superlativ
Forma analitică a gradului superlativ

119
119
120
121
Î27
130
130
130
132
133

NUMERALUL

135

Numeralele cardinale
Declinarea numeralelor cardinale
Substantivul după numeralele cardinale..
Adjectivul după numeralele cardinale ..
Numeraiele colective
Declinarea numeralelor colective
Numeralele ordinale
Declinarea numeralelor ordinale
Numeralele fracţionare

136
137
140
142
144
144
146146
147

PRONUMELE

150

Pronumele
Declinarea
Prorjumele
Pronumele

calitative şi de

calitative şi de

personal
prenumelor personal;
reflexiv СЕБЯ
posesiv

....

pronumdor posesive de persi a 2-a
p°sîsiv de persoana a 3-a ..
posesiv СВОЙ
demonstrativ
determinativ
interogativ
relativ
negativ
nehotărît

из

134

TABLA DE MATERII
Caracteristici ale infinitivului
Clasele verbelor
Categoria timpului
Timpul prezent
Tipurile de conjugare
Verbele cu conjugare aberantă
Alternanţe consonantice în temele uncr
verbe
Alternanţe vocalice în temele unor verbe
Alte particularităţi în conjugarea unor
verbe
Timpul prezent al verbului БЫТЬ
Timpul trecut
Formarea timpului trecut
Timpul viitor
Categoria modului
Modul imperativ
Modul condiţional (optativ)
Verbele tranzitive şi intranzitive
Verbele cu particula -ся
Principalele sensuri ale verbeior cu
particula -ся
Verbele reflexive în limbile rusă şi
română

179
181
1S2
182
182
185
186
187
187
190
191
!9i
193
195
195
198
2C0
201
201

Aspectul verbelor la medul imperativ cu
negaţie
Aspectul perftciiv şi imperfectiv al verbelor folosite la infinitiv
Infinitivul de aspect perfectiv şi imperfectiv după negaţie
Participiul
Formarea participiiior
Foi marea participiului activ
Formarea participiului fxtiv prezent ..%
Formarea participiului activ trecut . . . .
Formarea participiului reflexiv
Formarea participiului pasiv
Formarea participiului pasiv prezent . .
Formarea participiului pasiv trecut . . . .
Forma scurtă a participiului
Construcţiile participiale
Trecerea participiiior în categoria adjectivului sau a substantivului
Gerunziu!
Formarea gerunziului
Formarea gerunziului verbelor imperfective

246
247
250
253
253
253
253
254
255
256
256
257
263
264
267
269
270
270

206

Formarea gerunziului verbelor perfective

271

Verbele impersonale
Verbele de mişcare
Verbele de mişcare fără prefixe
Verbele de mişcare cu prefixe
Categoria aspectului

207
209
209
216
224

Caracteristici ale gerunziilor
imperfective şi perfective
Construcţia gerunzială

272
274

Formarea aspectelor

224

Formarea aspectelor verbale cu ajutorul
prefixelor

224

Formarea aspectelor verbale cu ajutorul
sufixelor

226

Perechile de aspect care se deosebesc prin
sufix şi alternanţe fonetice sau numai
prin alternanţe fonetice

231

Alte tipuri de perechi de aspect

231

Perechile de aspect formate de la verbe
cu rădăcini diferite

232

întrebuinţarea aspectelor

232

Aspectul verbelor la timpul trecut

233

Aspectul verbelor la timpul trecut după
negaţie

23')

verbelor

ADVERBUL

277

Adverbele de mod
Adverbele de loc
Adverbele de timp
Adverbele de cantitate
Adverbele de scop
Adverbele de cauză
Gradele de comparaţie ale adverbelor
Adverbele pronominale
Adverbele relative
Adverbele interogative
Adverbele demonstrative
Adverbele negative
Adverbele nehotărîle
Adverbele predicative

277
279
280
281
282
282
282
284
284
285
285
286
287
289

PĂRŢILE DE VORBIRE AUXILIARE

292
292
295

Aspectul verbelor la timpul viitor . . . .

241

PREPOZIŢIA

Verbe fără negaţie

241

CONJUNCŢIA

Verbe cu negaţie

242

PARTICULA

296

Aspectul verbelor la modul imperativ . .

244

INTERJECŢIA

298

TABLA DE MATERII

SINTAXA
SINTAXA PROPOZIŢIEI

303

Tipuri de propoziţie
Propoziţiile afirmative şi negative . .
Propoziţiile narative, interogative şi
imperative
Propoziţiile exclamative
Propoziţiile bimembre şi monomsmbre
Propoziţiiie simple şi dezvoltate
Părţile propoziţiei
Părţile principale de propoziţie
Exprimarea subiectului
Exprimarea predicatului
Predicatul verbal
Predicatul nominal
Acordul predicatului cu subiectul
Părţile secundare de propoziţie
Atributul
Apoziţia
Complementul
Complementul necircumstanţial
Complemsntul circumstanţial
Complementul circumstanţial de loc . .
Complemîntul circumstanţial de timp ..
Complementul circumstanţial de scop ..
Complementul circumstanţial de cauză
Complementul circumstanţial ds mod . .
Construcţii active şi pasive
Propoziţii cu părţi multiple de propoziţie
Părţile multiple de propoziţie
Părţile multiple de propoziţie legate prin
coordonare copulativă

303
303

Părţile multiple de propoziţie legate prin
coordonare adversativă
Părţile multiple de propoziţie legate prin
coordonare disjunctivă
Cuvintele generalizatoare în propoziţiile
cu părţi multiple dj propoziţie
Izolarea purţiior secundare de propoziţie
Izolarea atributelor
Izolarea apoziţiilor
Izolarea complementelor circumstanţiale

307
310
311
311
312
312
312
316
316
318
324.
326
326
330
331
331
342
342
359
373
377
331
335
388
3S8
389
390
390
391
394
394
396
393

Izolarea complementelor necircumstanţiale
Cuvinte şi construcţii care nu sînt părţi
de propoziţie
Adresarea
Cuvinte şi construcţii incidente
Propoziţiile monomsmbre
Propoziţiile personale cu subiect inclus ..
Propoziţiile personale cu subiect nedeterminat
Propoziţiile personale cu subiect generalizat
Propoziţiile impersonale
Propoziţiile nominale
Propoziţiile eliptice

405
406
414
415

SINTAXA FRAZEI

417

Fraza formată prin coordonare
Conjuncţiile copulative
Conjuncţiile adversative
Conjuncţiile disjunctive
Fraza formată prin subordonare
Propoziţiile secundare necircumsîanţiale
Propoziţia secundară atributivă
Propoziţia secundară completivă
Propoziţia secundară subiectivă
Propoziţia secundară predicativă
Propoziţiile secundare circumstanţiale ..
Propoziţia circumstanţială de ioc
Propoziţia circumstanţială de timp . . . .
Propoziţia circumstanţială de scop sau,
finală
Propoziţia circumstanţială cauzală . . . .
Propoziţia circumstanţială consecutivă ..
Propoziţia circumstanţială
de
mod
propriu-zisă
Propoziţia circumstanţială de mod comparativă
Propoziţia circumstanţială de măsură
şi grad
Propoziţia circumstanţială condiţională
Propoziţia circumstanţială concesivă ..
Fraza cu două sau mai multe subordonate
Fraza cu coordonare şi subordonare ..
Fraza formată prin juxtapunere

417
4i7
419
422
423
424
424
434
444
447
449
449
451

VORBIREA DIRECTĂ ŞI INDIRECTĂ
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

399
400
400
401
403
403
404

459
462
465
467
469
472
475
481
485
486
487
490
493

CUVÎNT ÎNAINTE

Lucrarea de faţă se adresează persoanelor care au cunoştinţe de limbă rusă cel puţin
în limitele programei de liceu (8 ani de studii) şi care doresc să aprofundeze şi să-şi perfecţioneze aceste cunoştinţe.
Lucrarea a fost concepută vizînd însuşirea limbii ruse prin studiu individual, dar
ea poate fi utilă şi celor care sînt încadraţi în formele de învăţămînt organizat (instituţii de învăţămînt superior, cursuri intensive de limbi străine, Universitatea culturalştiinţiiică etc).
Pentru atingerea acestui scop autorii au urmărit cu perseverenţă idee.a de a apropia la maximum materialul de limbă cuprins în lucrare de particularităţile procesului de
comunicare şi, în acelaşi timp, de a asigura însuşirea structurilor gramaticale printr-un
efort minim. între aceste două aspecte există o strînsă legătură: prezentarea materialului
lingvistic în aşa fel încît acesta să se apropie cît mai mult de condiţiile fireşti ale procesului de comunicare sporeşte interesul cititorului pentru studierea limbii străine respective, iar însuşirea, cu relativă uşurinţă, a structurilor acestei limbi, trezeşte şi menţine vie dorinţa de a o folosi ca mijloc de comunicare.
A studia o limbă străină în scopul stăpînirii ei practice presupune obligaţia de a
acorda cuvenita atenţie în primul rînd însuşirii structurii ei gramaticale. Dar însuşirea
gramaticii unei limbi, pe de altă parte, nu înseamnă cunoaşterea limbii străine respective
în întregime. Asimilarea problemelor de gramatică nu este suficientă în procesul complex de studiere a unei limbi, însă gramatica constituie, b az a acestui proces. Fără cunoaşterea sigură şi suficient de amplă a gramaticii, fără a avea formate priceperea şi
deprinderea de a construi enunţuri corecte din punct de vedere gramatical (şi stilistic),
nimeni nu poate pretinde că stăpîneşte efectiv o limbă străină.
Cele două compartimente ale limbii — lexicul şi gramatica — îşi au, fiecare, importanţa şi specificul lor, ceea ce presupune aplicarea unor metode şi procedee diferite de
învăţare. Trebuie subliniat, de asemenea, faptul că însuşirea unuia dintre aceste elemente
nu atrage după sine, în mod automat, şi însuşirea celuilalt. Studierea unei limbi străine
se impune a fi privită ca un proces unitar, în care să sz acorde atenţie, în egală măsură,
tuturor factorilor ei componenţi.
Subestimarea rolului gramaticii în studierea limbilor străine, sub motivul că aceasta
înseamnă teorie, constituie o eroare generată de nediferenţierea celor două accepţiuni
ale termenului de granitică: î. „cunoştinţele despre structura gramaticală a limbii"
şi 2. „structura gramaticală a limbii". Fără îndoială că atunci cînd vorbim despre importanţa însuşirii gramaticii ca parte componentă a procesului de învăţare a unei limbi
străine, avem în vedere cel de-al doilea sens al termenului de gramatică. Importanţa studierii structurii gramaticale nu poate fi pusă sub semnul întrebării; discutabilă rămîne,
doar, aşa cum vom încerca să arătăm în cele ce.urmează, ponderea pe care trebuie să
9

dar această cunoaştere este inutilă dacă formele acelei limbi nu au fost practicate de foarte multe cri. în stabilirea ponderii cunoştinţelor teoretice un rol determinant i-a avut. Lucrarea pe care o punem ia îndemîna cititorului dornic să-şi perfecţioneze cunoştinţele în domeniul limbii ruse are un caracter practic prin excelenţă. astfel incit să poată fi debitate fără efort. citiţi-ie cu glas tare. nici pentru a organiza. la simple enunţuri}. Trebuie precizat că însuşirea noţiunilor şi regulilor de gramatică este o etapă necesară. Acest lucru îşi găseşte expresia nu numai în bogăţia şi varietatea exerciţiilor pe care le cuprinde. necesare pentru înţelegerea caracteristicilor categoriilor gramaticale — morfologice şi sintactice — ale limbii ruse. ideea că sistemul de exerciţii se bazează. Restrîngînd spaţiul acordat teoriei — de multe cri problemele teoretice fiind doar menţionate — am avut în vedere şi faptul că lucrarea este destinată unui cititor-consuitant familiarizat cu terminclogia gramaticală şi cu noţiunile de gramatică în general. pe baza aceloraşi cunoştinţe. de asemenea. 1976. pe principiul analogiei. cît şi (mai ales) efectuării exerciţiilor. adică de folosire spontană a limbii în cele mai diverse situaţii. Pentru realizarea acestui scop se impune efectuarea unui număr cît mai mare de exerciţii. uneori. Aceasta presupune necesitatea ca cititorul să acorde în egală măsură atenţie atît însuşirii noţiunilor şi regulilor gramaticale. ceea ce înseamnă că vorbitorul nu âre posibilitatea să apeleze la cunoştinţele sale teoretice pentru a analiza (pe loc) mesajul pe care îl aude. ore în şir. 1 Cf. Copiaţi formele. 13. 1975. p. sînt organizate într-un sistem menit să asigure însuşirea celor mai dificile categorii gramaticale şi automatizarea folosirii lor în procesul de comunicare. p. dar nu suficientă în formarea priceperilor şi deprinderilor de stăpînire practică. A învăţa o limbă străină înseamnă a supreînvăţa. O abordare ştiinţifică. iar acestea se formează numai printr-o îndelungată şi asiduă exersare. ale procesului de comunicare. Partea teoretică conţine numai cunoştinţele şi regulile generale (limitate. zi de zi. Predarea limbilor. Procesul comunicării are un caracter spontan. dar acea persoană ar fi total incapabilă să cînte bucata dacă nu ar exersa-o de foarte multe ori. ci. „Stăpînirea unei limbi — spune Lecnard Bîoomfield — este o chestiune de practică. subordonate capitolelor respective ale gramaticii tradiţionale. Cineva ar putea memoriza notele şi tonurile care alcătuiesc o bucată muzicală. La fel şi cu limba. ceea ce facilitează în mod considerabil asimilarea structurilor limbii studiate şi crearea de automatisme în folosirea lor activă în funcţie de situaţiile. Elena Sfichi. Cele două aspecte ale lucrării — teoretic (conţinînd noţiuni şi reguli gramaticale) şi cel practic (conţinînd exerciţii organizate în sistem) — trebuie privite în legătura lor organică. şi în modul de structurare şi dozare a teoriei. 108. Editura didactică. Editura didactică şi pedagogică. M a r c e l Saraş. Este util să ştim cum acţionează o limbă. Experienţa arată că efortul depus pentru asimilarea noţiunilor şi regulilor gramaticele este din plin recompensat de rezultatul final: formarea unei deprinderi mult mai trainice de folosire activă a limbii studiate. practie infinite. Bucureşti. Exerciţiile. învăţaţi-le pe de rost şi apoi exersaţi-le mereu şi mereu.CUVÎNT ÎNAINTE o aibă — în planul stăpînirii practice. 10 . Singurul său 1 sprijin în actul comunicării (vorbirii) sînt deprinderile de exprimare . pînă cînd ele devin foarte naturale şi cunoscute. într-o mare măsură. orice activitate care se află sub acest nivel n-are nici o valoare" 2 . 2 Apud R o b c r t L a d o . precum şi pentru efeciuarea în mod conştient a exerciţiilor. şi pedagogică. îndrumător metodic pentru predarea limbii franceze în şcoala generală. Bucureşti. eficiente a ambii — asimilarea cunoştinţelor teoretice. mesajul pe care doreşte să-1 emită. înţelegerea formelor reprezintă doar primul pas.

Cu cîteva mici excepţii. ori de cîte ori. m operaţiunea de rezolvare a exerciţii!or. lexicul fundamental al limbii ruse literare contemporane. autorii presupun că persoanele care doresc să-şi însuşească structura gramaticală a limbii ruse la nivelul acestei lucrări sînt preocupate. Pentru ca lucrarea să-ţi atingă scopul. 4. 3. în primul rînd. în primul rînd. Exerciţii de stabilire a relaţiilor sinonimice. indiferent de gradul lor de dificultate.CUVÎNT ÎNAINTE Principiile formulate cu atîta claritate de Leonard Bloomfield îşi găsesc reflectarea în lucrarea noastră. S2 vor ivi dificultăţi în înţelegerea unui cuvînt sau altul — fie clin textsle ilustrative. Menţionăm faptul că structurile gramaticale prezentate în diferitele secţiuni ale lucrării nu întotdeauna sînt „trecute" prin toate tipurile de exerciţii. justificând. şi prin care se urmăreşte asimilarea structurilor gramaticale ale limbii ruse. practica predării limbilor străine araLă că folosirea unui dicţionar pentru stabilirea echivalentelor dintr-o limbă în alta dă rezultate mai bune. de aceea fiecare secţiune în parte cuprinde numai anumite tipuri de exerciţii. iucrarea contribuie la asiaiilarea vocabularului absolut necesar pentru utilizarea limbii ca mijloc activ de comunicare. BUCĂ . transformaţionale etc. şi de lărgirea cunoştinţelor în domeniul vocabularului. în al doilea rînd. se recomandă cititorului să studieze toate structurile şi să efectueze toate exerciţiile. Unele structuri trebuie cunoscute doar pasiv. în sistemul de exerciţii gramaticale este vehiculat. traducerea lor ar fi fost de prisos. Exerciţii de prezentare şi de analiză a structurilor. în acest caz. 6. în acelişi timp. lucrarea vehiculează şi un număr destui de însemnat de cuvinte care se află dincolo de graniţele lexicului fundamenta'. numărul mare de exerciţii în care sînt prezentate structurile limbii ruse. 7. în parte. c) Structurile sînt tratate. Renunţînd la traducerea cuvintelor ruseşti. b) Structurile respective nu prezintă dificultăţi deosebite pentru vorbitorii de limbă română. Exerciţii de expansiune a structurilor. Exerciţii de completare a structurilor. 5. Exerciţii de fixare şi de activizare a structurilor. Prin atragerea în sistemul de exerciţii a unui lexic bogat şi variat. antonimice. de includere a structurilor simple în structuri complexe. în felul acesta. 2. la faptul că cititorii cunosc o parte înseninată dintre aceste cuvinte şi. ne-am gîndit. sînt următoarele: 1. unităţile lexicale cuprinse în lucrare nu sînt date şi în traducere românească. Ca atare. Cine doreşte cu adevărat să înveţe o limbă străină este obligat să se obişnuiască şi cu mînuirea dicţionarului. îfl mai multe secţiuni ale lucrării. 19 mai 1977 M. Totodată. d). între structuri. Exerciţii de formare a deprinderilor de folosire activă a structurilor în procesul de comunicare. contribuind astfel la lărgirea şi adîncirea cunoştinţelor în ceea ce priveşte asimilarea lexicului limbii ruse în general. Exerciţii de substituire. Explicaţiile sînt multiple: a) Unele structuri sînt însuşite destul de bine din liceu şi de aceea este necesar doar să se activizeze utilizarea lor şi să se stabilească legături între ele şi alte tipuri de structuri. din diferite motive. fiî din ciprinsul exerciţiilor — recomandăm să se apeleze la dicţionare. Principalele tipuri de exerciţii oferite în prezenta lucrare.

.

. MORFOLOGIA .

.

nume de aştri. снег. красота. Дунай. nume patronimice sau nume de familie): Михаил Васильевич Ломоносов. «Дания» (mărci 6e automobil) ş. «Волга». печаль. Крым. «Правда». denumiri geografice şi teritoriaî-admmistrative: Румыния. фабрика. lucruri sau fenomene. Ливиу Ребр. considerate izolat. «Л учафэрул». «Мэскзич». женщша. Банат. смелость. 5. клён. Москва. Ромен Роллан. Франция. Балканы. Париж. planete: Луна. журавль. 7. преподаватель. 15 . «Спутники». цветок. гром. Дружок. инженер. «Скынтейя». тетрадь. Гомер. лиса. Марс.Substantive proprii sînt: 1. pentru a le distinge de celelalte din aceeaşi categorie sau specie. Аврора. 3. «Мунка». Вгнера. denumiri ale unor produse industriale: «Ру5ин». substantivele se împart în substantive însufleţite şi neînsufleţite. памятник. 6. 4. a. Гривгй. Александр Сергеевич Пушкин. noţiuni abstracte: город. писатель. Рим. nume din mitologie: Зевс. Substantivele proprii denumesc mimai anumite fiinţe. Ветерок. Волга. nume de persoane (prenume. Тудор Аргези. Антей. Ленинград. Din categoria substantivelor neînsufleţite fac parte substantivele care denumesc lucruri. волк. петух. Лев Николаевич Толстой. Италия. карандаш. дождь. медведь. titluri de opere literare. Гёте. доброта. Substantive însufleţite şi substantive neînsufleţite [ОдушгзлЗяные и неодушевлённые имена сущеетзителыше] în limba rusă. Михаил Садовяну. . карась. Numele proprii se scriu totdeauna cu majuscule. рыба. 2. «Огонёк». Россия. волк. Юпитер. «Звезда». книга. «Кругозор». nume de animale: Лайка.чну. «Трибуна». «Берег». молния. Din categoria substantivelor însufbţite fac parte substantivele care denumesc fiinţe (persoane sau animale). fenomene. огонь. снег. человек. «Оп~ра» (mărci de televizor). Михаил Юрьевич Лермонтов. «Знамя». любовь.SUBSTANTIVUL [Имя существительное] FELURILE SUBSTANTIVELOR [Разряды имён существительных] Substantive comims şi substantive proprii [Нарицательные и собственные имена существительные] Substantivele comune denumesc obiecte de acelaşi fel: учитель. Карпаты. Барбос. Михай Эминеску. Альпы. дуб. Гея. Нептун. Сивка. Олтения. ziare şi reviste: «Обрыв». Бухарест.

юношу. iar cele neînsufleţite au acuzativul plural identic cu nominativul plural. fie de gen feminin. Я вижу девушек. Это вещи брата. dealtfel. Comparaţi: Substantive însufleţite Acuzativ singular Genitiv singular Я вижу мальчика. Несколько девушек гуляли в парке. şi anume: substantivele insufieţite au acuzativul plural identic cu genitivul plural. feminin [женский род] şi neutru [средний род]. Я люблю брата. Comparaţi: Substantive însufleţite Acuzativ plural Genitiv plural Я вижу мальчиков. учитель. în cursul declinării. de regulă. дедушка. Звёзды мерцают. Substantive neînsufleţite Acuzativ plural Nominativ plural Я вижу столы. Substantivele care denumesc fiinţe de sex bărbătesc sînt de gen masculin: студент. насекомое „insectă". Fac excepţie substantivele masculine însufleţite în -а\-я care au la acuzativ desinenţa -yj-ю (ca. В нашем классе несколько мальчиков. iar cele neînsufleţite au acuzativul identic cu nominativul. genul natural concordă cu cel gramatical. Substantivele masculine însufleţite se mai deosebesc de cele neînsufleţfte şi la acuzativ singular: substantivele însufleţite au acuzativul identic cu genitivul. животное „animal". страшилище' „sperietoare". Это книга мальчика. судью. Substantive neînsufleţite Acuzativ singular Nominativ singular Мы купили стол. мальчик. cele două categorii mari de substantive se comportă diferit. 16 . Мы построили дом. Substantive însufleţite de gen neutru sînt foarte puţine: чудовище „monstru". мужчина. Столы были накрыты. лицо „persoană". Я вижу звёзды. Стол накрыт. мальчишка. fie de gen masculin. toate substantivele de declinarea a II-а).MORFOLOGIA Substantivele însufleţite sînt. дядю. în principiu. GENUL SUBSTANTIVELOR [Род имён существительных] în limba rusă există trei genuri: masculin [мужской род]. De exemplu: Я вижу дедушку. la plural. Дом стоит на углу. дядя.

. дом. музей. счастье. Нозый .. газета. тётя. новое . Повесть. de exemplu: болезнь.. море. учительница.. мораль. карандаш. Substantivele cu desinenţa -o 1-е sau -е sînt de gen neutru: место. Красивый мальчик. стран-ой.tului care rămîne după ce îndepărtăm desinenţa. дверь. степень. стиль. родина. декабрь. корень. ненависть.. луч. substantive potrivite ca sens. новая . время. трамвай. произведение. высокое . статья. нож. Substantivele masculine din această categorie nu au semnul moale la sfîrşit: гараж. красивая . acordîndu-ie în gen. линия. красивая девушка. дождь.. плащ. красивое . смерть. огонь. произведение.. повесть. платье. цель. перо. племя. стая. улица. мысль.. платье. тень. Indicaţi genul substantivelor date mai jos. Dacă la una din formele sale cuvîntul flexionar nu are desinenţă. щ. Introduceţi. совесть. рояль. здание. вещь. шинель. în locul punctelor. картофель. рожь. страк-ы стран-е. рубль. глушь. весть. spunem că are desinenţa „zero". замечательная . стран-у.. 1 Desinenţa este partea schimbătoare a cuvintelor flexionare. кровь. здоровье. камень. 3 Tema este partea cuvîr.. Substantivele cu desinenţa -а'-я sînt de genul feminin: айрана. зависть. боль. рассказ.. грязь. женщина. высокая . în celelalte situaţii... стол. ш. Puneţi pe lîngă substantivele de mai jos adjective potrivite ca sens. площадь... ружьё. печаль.. камыш. книга. дверь. de exemplu: автомобиль. грусть. повесть. печь. кость.. Exerciţiul l. замечательное . власть. здание.. стул.. девушка. M o d e l : Красивый . герсп. кровь. ландыш. M o d e l : Книга. sînt de gen neutru: имя. земля. камыш. 1. genul substantivelor se stabileşte după desinenţe x . гибель... Интересная книга.. окно. осень. бой. (о) стран-е.. Substantivele în -. рожь. Substantivele cu desinenţa „zero" şi cu terna în şuierătoare 3 pot fi şi masculine şi feminine... Exerciţiul 3. постель.. мяч. грудь. любовь. спектакль. знамя. счастье. лагерь.. дом. деревня. сталь. интересное произведение.. роман._ связь. очередь.. весть. медаль.SUBSTANTIVUL Substantivele care denumesc fiinţe de sex femeiesc sînt de gen feminin: студентка. уголь.. контроль. Замечательный . интересный роман. луч. соль.. радость. мышь. этаж. 2. площадь. театр. пропасть. жизнь. день. море. часть. сочинение. журнал. память. несчастье. D j exemplu: стран-а. печь.. сарай. ночь. степь. Din punct de vedere grafic le putem deosebi prin aceea că substantivele feminine din această categorie se termină cu semnul moale: ночь. пара. книга. обувь. De exemplu: стран-а. кость. мышь. Учебник. здание. ладонь. море. ель. 4. корабль. туннель. происшествие.. роялъ. Substantivele cu desinenţa „zero" şi cu tenia 2 în consoană dură sau -ii sînt de gen masculin: город.. Высокий .. шкаф. Substantivele cu desinenţa „zero" şi cu tema în consoană moale pot fi şi masculine şi feminine. скатерть. яблоко. ансамбль. 17 . 3. рукопись.. 3 Consoanele şuierătoare sînt: ж. Masculine sînt. армия. Exerciţiul 2. поле. Feminine sînt.ил. ремень. бровь. кровать. честь. вещь. рубеж. рояль. красивое платье. мяч. ч. " 5. бабушка. тетрадь. 6.

филолог. срач. иззестный архитектор Панова. грязнуля. de obicei. Exerciţiu] 4.IOH существительных. задавака. подлиза. Я на гозорю о присутствующих. Елена — хороший токарь. Substantivele de gen comun nu trebuie confundate cu substantivele care denun. Секретарь вышла на минутку. агроном.d ioc ia trecut. П. ocupaţie sau funcţie. ломак:?. гуляка. Substantive de gen comun [Существительные общего рода] In limba rusă. Могу попасть в бзльшие забияки. стал рассеян. ocupaţia sau funcţia lor sînt de gen masculin: профгссор. (Ф. în stabilirea genului unui atare substantiv ne ajută contextul. недотрога. De exemplu: Моя ' сестра — известный филолог. funcţie [Род ÎÎ:. (А. Смотреть противно. токарь.. (А. инженер. кривляки. неряха. кривляка. Indicaţi substantivele de gen comun. Что я. сделался неряхой. (И. Ele se numesc substantive de gen comun.. занятию. задира. Он опустился. Эта .ră. забияка. лежебока. Cele mai frecvente substantive de gen comun sînt: белоручка. зевака. ocupaţie. şi la persoane de sex feminin. народный судья Иванова. пройдоха.сенщина — замечательный педагог. Pentru a denumi persoane de sex feminin se întrebuinţează tot forma de masculin. академик. acţiunea avi.\ jos. зазнайка. ханжа. acestea din urmă avînd capacitatea sase refere. совсем бгз драки. как они ::з кожи лезут вон перед 18 . fie una de sex feminin. плакса. XI. должности] Substantivele care dsnamesc persoane după profesia. Ока большая умница. aceste substantive îşi păstrează forma de masculin indiferent de sexul persoanei la care se ref. умница. la o formă de feminin: На сессии выступала профессор Петрова. De exemplu: космонавт Нпколаеза-Терсшкова. 1. De exemplu: Он большой умница. сирота. чистюля. Крылов) 3. Бог то-то мне и духу придаёт. Чгриорабэчий я — не бзлору'хха! (Н.esc persoana după profesie. соня. Некрасов) 2. Гладкоз) 4. зубрила. Куприн) б. бродяга. în diferite situaţii.MORFOLOGIA Genul substantivelor care denumesc persoane după profesie. но все женщины. сплзтницы. археолог. verbul predicativ se pune. обозначающих лиц по профессии. садовод. пьяница. Его мать — опытный врач. литературовед. доцент. капитан. unele substantive cu desinenţa -a\-n denumesc fie o persoană de sex masculin. Dacă un substantiv din această categorie ara în propoziţie rol de subiect. А. пьянчуга. от мала до велика. Чехов) 5. Толпятся зеваки у скамьи: следят за игрой в шашки. Aşa cum am arătat în paragraful anterior. геолог. чпгхних. Citiţi propoziţiile dale m?.

Лили. меню. de regulă. кино.нто. Кармен. de genul feminin numele de familie feminine: госпожа Шмидт. гидальго. пари. Тырговиште sînt de genul masculin pentru că sînt subordonate denumirii generice город „oraş". пальто. пони. Батуми. (Ф. бедный. Чичи. aceste substantive sînt de genul feminin. 6. резюме. ЛОТО паспарту. мисс. колибри. Борнео. пьянице. Genul substantivelor proprii care sînt denumiri geografice se stabileşte în funcţie de genul denumirii generice. Сочи. барокко. 5. Улан-Уде. маэстро.: черный кофе. Подлизы неочастные. мадам. шасси. Substantivele indeclinabile neînsufleţite sînt. Осло. манто. Китти. резюме. «тепе. денди. радио. как привозил:! его избитого. такси. Только я. какго. Г. de genul masculin: шимпанзе. кафе. факсимиле. Genul acestor substantive se stabileşte după următoarele criterii: 1. фрау. что я соня. Dacă sînt folosite pentru a denumi femele. какао.SUBSTANTIVUL этим докторским сынком. леди Макбет. депо. пененг. коммюнике. фойе. (В. Онтарио. пианино. Никитин) Gena! substantivelor mdeclinabile [Род несклоняемых существительные] în limba rusă există un mare număr de substantive mdeclinabile. de regulă. de asemenea. Substantivele care denumesc bărbaţi sînt de genul masculin: атташе. М. шоссе. маэстро. Капри. панно. 19 .. полно. Substantivul кофе este de genul masculin. cuvintele Колорадо. Чикаго. Sînt. коммюнике. Чернышевский) 8. fluviu".. интервью. 2. Жиу sînt de genul feminin pentru că sînt subordonate cuvîntului река „rîu. купе. как он пропадал по трактирам. Пальто. Alcătuiţi propoziţii cu cîtcva dintre aesste substantive. Genul abrevierilor se stabileşte în funcţie de genul substantivului de bază de la care sînt formate: РКП ЦК ООН СССР (f) (m) (f) (т) — — — — Румынская коммунистическая партия Центральный к о м и т е т О р г а н и з а и и я Объединённых Наций Союз Советских Социалистических Республик Exerciţiul 5. cuvintele Баку. de genul neutru: такси. Миссисипи. фиаско. обобранного. турне. мадам. кофг. метро. Astfel. Токио. 4. кашне. кино. Сухуми. Тбилиси. Катя смгялась надо мной. Бордо. 3. мисс. Substantivele care denumesc femei sînt de genul feminin: леди. Беляев) 7. рантье. (Н. денди. Она стала рассказывать мне о своём муже. леди. интервью. на ноги стал — Сиротой остался без матушки. Stabiliţi genul substantivelor date mai jos. депо. метро. De exemplu: Кенгуру кормила своего детёныша. кенгуру.. (И. Бордо. Дротогвский) 9. Substantivele care denumesc animale sînt. ът.

cu excepţia celor cu tema în г. Substantivele masculine şi feminine cîi tema în consoană moale: вождь—вожди. la plural pierd această vocală: потолок—потолки. щ. 6. Substantivele feminine care la nominativ se termină în -а (стена — стены. Formarea pluralului substantivelor de gen masculin si de gen feminin cu ajutorul desinenţelor -ы. пастух—пастухи. ч. орёл—орлы. к. -и] a) Fac pluralul cu desinenţa -ы următoarele substantive: 1. -и [Образование множественного числа имён существительных мужского и женского рода при помощи окончаний -ы. majoritatea substantivelor au o formă pentru singular şi o formă pîntru plural. карандаш — карандаши. х: враг—враги. муравей—муравьи. лужа — лужи. бровь—брови. cu excepţia substantivelor care au tema în г. муха—мухи. care la nominativ singular cuprind vocala o sau e. кость—кости. Substantivele masculine şi feminine cu tema în г. Substantivele masculine cu tema în -и: герой—герои. товарищ—товарищи. x sau într-o consoană şuierătoare — ж. 2. Substantivele masculine cu tema în consoană dură (стол—столы). туча — —тучи. статья—статьи. газет::—газеты). звук—звуки. Formarea pluralului [Образование множественного числа] Formarea pluralului substantivelor de gen masculin şi de gen feminin [Образование множественного числа имён существительных мужского и женского рода] A. Substantivele masculine сосед şi чёрт: сосед—соседи. комната—комнаты. 2. Observaţie Unele substantive. преподаватель—преподаватели'. отец—отцы. нога— — нэги. iu. ноша — ноши. Substantivele feminine care la nominativ singular se termină în -я: песня—песни. врач — врачи. b) Fac pluralul cu desinenţa -u următoarele Substantive: 1. 4. 20 . к. ui). 5. к. рука—руки. огонёк— — огоньки. 3.MORFOLOGIA NUMĂRUL SUBSTANTIVELOR [Число имен существительных] în limba rusă. роща—рощи. армия— армии. Substantivele masculine şi feminine cu tema într-o consoană şuierătoare: нож— — лежи. чёрт—черти. precum şi a substantivelor сосед şi чёрт. x sau în consoană şuierătoare (ж. музей—музеи.

копьё—копья. крестьянин—крестьяне. плечо— —плечи. собрание— собрания. век—века. Observaţie Recomandăm memorarea următoarelor forme de plural: ухо—уши. дерево—деревья. стул—стулья. здание—здания. Substantivele masculine care se termină la nominativ singular în -im fac pluralul în mod diferit: хозяин—хозяева. болгарин— —болгары. цыплёнок— цыплята. татарин—татары. ружьё—ружья. 2. Substantivele masculine care se termină la nominativ singular în -онок1-ёнок fac pluralul în -amaj-ята: медвежонок—медвежата. орлёнок— —орлята. Substantivele care la nominativ singular se termină în -o fac pluralul cu desinenţa -a: окно—окна. поезд—поезда. луг — луга. озеро—озёра. 6. грузин— грузины. лес—леса. -c sau -ne fac pluralul în -л. англичанин— англичане. друг— —друзья. острее — —острова. accentul pe desinenţă. • 5. колено—колени. перо—перья. голос—голоса. поле—поля. мастер—мастера. дом—дома. 4. край—края. 21 . Substantivele neutre care se termină la nominativ singular în -мя fac pluralul în -ена\-ёна: имя—имена. Substantivele care la nominativ singular se termină în -e. снег—снега. город — города. Formarea pluralului substantivelor de gen masculin cu ajutorul desinenţei -а/-я [Образование множественного числа имён существительных мужского рода при помощи окончания -а/-я] Majoritatea acestor substantive sînt monosilabice sau bisilabice. Substantivele masculine care ss termină la nominativ singular în -amml-янин fac pluralul în -ане\-яне: горожанин—горожане. Unele substantive masculine şi neutre fac pluralul în -ья: брат—братья. время—времена. Particularităţi ale formării pluralului substantivelor de gen masculin şi de gen neutru [Особенности образования множественного числа имён существительных мужского и среднего рода] 1. веко—веки. господин—господа. 3. вечер—вечера. la plural. Dintre cele mai frecvente substantive din această categorie cităm: бок—бока.SUBSTANTIVUL В. рог—рога. волчонок—волчата. знамя—знамёна. чудо— —чудеса. письмо—письма. крыло—крылья. сорт—сорта. номер—номера. муж—мужья. глаз—глаза. берег—берега. яблоко— яблоки. море—моря. avînd. Substantivele neutre небо şi чудо au la plural formele: небо—небеса. гражданин—граждане. доктор—доктора. Formarea pluralului substantivelor de gen neutru [Образование множественного числа имён существительных среднего рода] Substantivele de gen neutru fac pluralul cu ajutorul desinenţei -а/-я.

мухи. мячи. внимание. лужи. дружба. стая. знаки. 22 . Верблюжонок. Крестьянин собирает урожай. 2. 5. господин. Дерево. кровать. Рука. музеи. орлята. поэты. совет. 10. Хозяин. площадь. бой. 2. шинель. чаша. произведение. окна. 5. дела. студенчество. плащ. облака. ненависть. плащи. 7. трамвай. радости. Substantive defective йг singular сз'л defective de ploral i [Имена существительные. встреча. дома. перья. столица. 3. Puneţi la plural substantivele date mai jos. 3. 10. медвежонок. 8. Окно. утёнок. чес':пь. статья.. песни. герой. му::с. Хозяин дома встретил нас телло. стул. б. девушки. цыплята. Exerciţiul 9. статьи. Комната. Зайчата. ручей. концгртьг. враг. 2. 1. задача. лента. крылья. имеющие тольхо одну форму числа] Au numai forme de singular: 1. 5. корабль. substantivele colective: молодёжь. вещь. медаль. муха. лужа. M o d e i : Брат отправился на охоту. товарищ. 7. армия. галерея. стулья. дергзья. болгарин. Puneţi !a plural substantivele tipărite cursiv şi cuvintele care se acordă cu aceste substantive. 5. 4. любовь. козлёнок. друг. котёнок. мышонок. линия. друзья. гестк. Стол. овраг. 7. ружьё. Exerciţiul 8. ExercifiaJ 7. Туча. 2. 1. бельё. народ. Место было занято. струи. 9. Exerciţiul 10. чертёж. Доктор запретил ему выходить на улицу. î. завод. Зайчонок спрятался за куст. струя. 4. В моём саду растёт ветвистое дерезо. стих. старость. море. враги. операция.MORFOLOGIA Exerciţiul 6. 9. нож.7эдэси:ъ. тучи. 4. рощи. лилии. афиши. Дзерь. шалаш. Ззук. платье. земля. кости. Он—гражданин Социалистической Республики Румынии. лестница. день. Цыплёнок бегал по двору. доктора. мышь. folosind substantive (la alegere) mai întîi la nominativ singular. дело. крыло. случай. татарин. Alcătuiţi propoziţii. 11. трамваи. 1. цыплёнок. 12. Имя. стена. гогть. места. книги. Ночь. Arătaţi ce schimbări зг produc. вечера. сочинение. Вишня. M o d e l : Газета лежит на столз. гражданин.о. Музей. ткачиха. мост. задачи. англичанин. substantivele abstracte: :. рубеж. Газеты лежат на столе. 2. Статья была очень интересна. Горожанин. ночи. Puneţi la plural substantivele date mai jos. Puneţi la singular substantivele date mai jos. 4. газета. преподаватели. смелость. apoi la nominativ plural. звёзды. 6. Врач. сестры. копьё. карандаш. -Зрат. семья. чтение. Небо. Братья отправились на охоту. цель. зайчонок. рубежи. 3. нога. афиша. крестьянин. чудо. S. ландыши. знамя. телёнок. человечество. Романы. гвоздь. луч. Герои. голова. орлёнок. Берега. 6. în temele acestor substantive. la plural faţă de singular. двери. помощь. Автомобиль. 3. геройство. скатерть. пастух. крестьянство. время. шкаф. деревня. горы. медвежата. Братья. тетрадь. мука. поле. чехи. кость. перо. Сзгодня музей закрыт.

G. 2. А. Я написал брату. P. Я видел брата. брюки. серебро. сутки.. чернила. substantivele care denumesc substanţe sau_ materii: железо. în limba rusă. духи. каникулы. i'. D. А. de nominativ. шахматы. Р. золото. 1. масло. D. сани. М ы говорили об этой книге. Я обрадовался книге. genitiv [родительный падеж] 3. Funcţiile vocativului sînt îndeplinite. Faţă de limba română. Я увлёкся этой книгой. I. acuzativ [винительный падеж] 5. G. instrumentai [творительный падеж] 6. Я доволен братом. limba rusă are două cazuri în plus: instrumentalul şi prepoziţionalul. Я не читал этой книги. салазки. G. DECLINAREA SUBSTANTIVELOR [Склонение имён существительных] în limba rusă există şase cazuri: 1. ворота. substantive ca: деньги. substantivele răspund la următoarele întrebări: Cazul N. — Кого не было дома? -— Кому я написал? — Кого я сидел? — Кем я доволен? — О ко. După cazuri. кавычки. D. dativ [дательный падеж] 4. Au numai forme de plural: 1. мясо. Брата не было дома. Я прочитал книгу. Мы говорили о брате. Р. Substantive кто учится на факультете . A.: мы говорили? — орат брата брату брата братом о брате Что упало со стола? Чего я не читал? Чему я обрадовался? Что я прочитал? Чем я увлёкся? О чём мы говорили? книга книги книге книгу книгой о книге neînsufleţite N. Брат 'учится на факультете. prepoziţional [предложный падеж] Cu excepţia nominativului.iibi. Substantive însufleţite N. 2. древа. substantivele care denumesc obiecte formate din două părţi identice: очки. 23 — — — — — — . Книга упала со стола. nominativ [именительный падеж] 2. часы. toate celelalte cazuri sînt cunoscute sub numele de cazuri oblice. Pentru substantive însufleţite Pentru substantive neînsufleţite что? чего? чему? что? чем? (о) чём? кто? кого? кому? кого? кем? (с) ком? Exemple: 1. I.SUBSTANTIVUL 3.

substantivele masculine cu desinenţa -aj-я: юноша. обжора. платье. 24 . 3 Reamintim că -substantivele feminine ca tema în şuierătoare se scriu la sfîrşit cu semn moale. în lucrarea de faţă este adoptată ordinea declinărilor stabilită de gramaticile teoretice. студент. I. радость.MORFOLOGIA TIPURILE DE DECLINARE [Типы склонений] în funcţie de desinenţele pe care le primesc la diferite cazuri în cursul declinării. substantivele masculine cu tema în consoană dură. судья. А. море. дверь. în limba rusă. музей. 2. женщина. дядя. деревня. -S sau -e: место. май. рожь. мышь. староста. 3. открытие. în consoană moale sau î n . substantivele se grupează în trei declinări 1 : Declinarea I cuprinde: 1. земля. умница. ordinea în care sînt enumerate tipurile de declinare diferă. substantivele neutre în -о. поле. D. substantivele de gen comun cu desinenţa -aj-я: сирота. Declinarea substantivelor la singular [Склонение имён существительных в еднетвенном числе] DECLINAREA I [Первое склонение] Declinarea substantivelor masculine [Склонение существительных мужского рода] j 1) Cu tema în consoană dură: N. завод завода заводу завод заводом " (о) заводе ученик ученика Ученику ученика учеником (об) ученике 1 în gramaticile limbii ruse. G. ария: 2. Declinarea a III-a cuprinde substantivele feminine cu tema în consoană moale sau în şuierătoare 2 : новость. армия. pyo/Cb'J.й : завод. здоровье. Р. substantivele feminine cu desinenţa -aj-я: страна. Declinarea a Ii-a cuprinde: 1. окно. гость. стол. дедушка. сочинение. учитель. вещь. соня. ночь.

G. I. I. D. D. моря морю море морем (о) море Declinarea substantivelor masculine în -ИЙ şi a substantivelor neutre în -ne [Склонение существительных мужского рода на -ий и существительных среднего рода на -ие] Substantive masculine N. G. А. A. санаторий санатория санаторию санаторий санаторием (о) санатории Substantive neutre пролетарий пролетария пролетарию пролетария пролетарием (о) пролетарии здание здания зданию здание зданием (о) здании Observaţii privind sistemul desinenţelor cazuale CAZUL GENITIV 1. G. музея. ружьё ружья ружью ружьё ружьём (о) ружье море . село села селу село селом (о) селе дело дега делу дело делом (о) деле 2) Си tema în consoană moale: N. A. I. Р. P. Majoritatea substantivelor masculine au la genitiv desinenţa -а\-я: города. ОГБЯ D. стола. учителя. огню огонь огнём (об) огне коня коню коня конём (о) коне музея музею музей музеем (о) музее герой героя герою героя героем (о) герое Declinarea substantivelor neutre [Склонение существительных среднего рода] 1) Cu tema în consoană dură: N. дома. А. 25 . 1. D. Р. огонь G.SUBSTANTIVUL 2) Cu tema în consoană moale şi în -й: музей конь N. гостя. P.

с часу на час. pot avea la cazul genitiv desinenţa -yj-ю. ни шагу назад. De exemplu: Acuzativ Genitiv брата друга ученика гостя героя брата друга ученика гостя героя 2. Substantivele neînsufleţite. из лесу. De exemplu: дом Nominativ учитель гость музей Instrumental учителем гостем музеем 2G . из дому. De exemplu: Acuzativ Nominativ дом дом город учебник трамвай музей календарь город учебник трамвай музей календарь CAZUL INSTRUMENTAL 1. стакан чаю. precum şi substantivele neutre în -e sau -ne primesc la instrumental desinenţa -ем. c) genitivul exprimă cauza unei acţiuni şi este însoţit de prepoziţia om sau с {со): умереть с голоду. Această desinenţă apare atunci cind: i a) genitivul exprimă o parte dintr-un întreg — substanţă sau materie (genitivul partitiv): кило сахару. Substantivele masculine însufleţite au forma acuzativului identică cu forma genitivului. De exemplu: Nominativ Instrumental домом город городом окно окном село селом 2. кило мёду. d) este consacrat ca atare în unele expresii frazeologice: с глазу на глаз. Substantivele masculine cu tema în consoană moale sau în -ii. b) genitivul exprimă o relaţie spaţială sau temporală: до дому.MORFOLOGIA 2. с беку на бок. Substantivele masculine neînsufleţite au forma acuzativului identică cu forma nominativului. около часу. în anumite situaţii. до лесу. умереть со смеху. умереть со страху. Substantivele masculine cu tema în consoană dură şi substantivele neutre în -o primesc la cazul instrumental desinenţa -ом. CAZUL ACUZATIV 1. больше часу.

на Дону. După prepoziţiile в şi na cu sens spaţial sau temporal. стену I. в плену. стене А. Substantivele masculine şi neutre cu tema în ж. на борту. в полку. ч. в тылу. на посту. ц. в лесу. на лугу. в кругу. на лбу. на берегу. в строю. во рту. в носу. в углу. стены D. в Крыму. Declinarea substantivelor feminine cu desinenţa -a [Склонение существительных женского рода с оконченном -а] N. в бою. unele substantive primesc desinenţa -yj-ю: в глазу. в снегу. щ pot avea la instrumental două desinenţe: a) -ом dacă accentul cade pe desinenţă b) -ем clacă accentul cade< pe temă Exemple: a) Nominativ карандаш нож луч плащ боец плечо кольцо b) Nominativ товарищ комсомолец училище солнце полотенце Instrumental карандашом ножом лучом плащом бойцом плечом кольцом Instrumental товарищем комсомольцем училищем солнцем полотен цем CAZUL PREPOZIŢIONAL 1. в порту. на своём веку. Substantivele masculine în -uii şi substantivele neutre în -ne primesc la prepoziţional desinenţa -n. на носу. в шкафу. на мосту. стеной Р. 2. (о) стене крыша крыши крыше крышу крышей (о) крыше столица столицы столице столицу столицей (о) столице 27 рука руки руке рукой (о) руке . па краю. на шкафу. в краю (родном). стек я G. De exemplu: Nominativ санаторий пролетарий здание сочинение Prepoziţional (о) (о) (о) (о) санатория пролетарии здании сочинении DECLINAREA А [Второе склонение] 11-А 1.SUBSTANTIVUL полем морем зданием поле море здание 3. ui.

De exemplu: Nominativ вода голова Acuzativ воду голову 28 . Substantivele cu tema în ж. А. А. лужи [лужы]. D. după şuierătoarele ж. La uneie substantive accentul se mută c's pe desinenţă (cum apare la nominativ) pe temă (cum apare la acuzativ). ч. G. I. La cazul genitiv. армия армии армии армию армией (об) армии линия линии линии линию линией (о) линии Observaţii privind sistemul desinenţelor cazuale 1. Р. G. I.MORFOLOGIA 2. 3. крыши [крыты]. армии. D. к. линии. 4. руки. Declinarea substantivelor feminine cu desinenţa -я [Склонение существительных женского рода с окончанием -я] N. dativ şi prepoziţional desinenţa -и. ц. мухи. 2. деревня деревни дереьне деревню деревней (о) деревне струя струн струе струю струёй (о) струе • семья семьи семье семью семьёй (о) семье 3. Declinarea substantivelor feminine în -ия [Склонение существительных женского рода на -ия] N. щ pot avea la cazul instrumental două desinenţe: a) -oiil-ою dacă accentul cade pe desinenţă b) -eîij-ею dacă accentul cade pe temă Exemple: a) Nominativ Instrumental b) Nominativ Instrumental межа душа овца свеча межой душой овцой свечой лужа крыша встреча роща лужей крышей встречей рощей 5. Substantivele în -г/л primesc la cazurile genitiv. iu se scrie и deşi se pronunţă ы: кожи [кожы]. ш. x primesc la cazul genitiv desinenţa -u: ноги. Р. Substantivele cu tema în г.

роща. вишня. бой. ноша. достижение. достопримечательности (город). артист. десятилетие. информация. folosind substantivele din paranteze. стены (комната). познание. (брат) У брата есть эта книга. подвиги (герои) остановка (трамвай). берег (озеро). минута. экспонаты (музей). собрание. рожь. площадь. год. её prin substantivele date în paranteze. герой. задача. умница. птица. информация. инженер. сад. (о) степи ночь 111. черешня. Exerciţiul 12. июль. озеро. (друг. статья. дорога. санаторий. февраль. деревня. стая. подруга. директор. пролетарий. Зцаниг (университет). рука. înlocuiţi pronumele его. календарь. крыша. сад. дедушка. открытие (заседание). комната. цветы (яблоня). степь. Formaţi cazul genitiv singular ds la următoarele substantive masculine: Дом. жизнь. M o d e l : У него есть эта книга. яблоко. лётчик.A мышь мыши мыши мышь мышью (о) мыши ночи ночи ночь ночью (о) ночи рожь ржи ржи рожь рожью (о) ржи Exerciţiu! 11. неделя. укрепление (здоровье). метанье (копьё). 1. слова (песня). здание. трамвай. мёд. punîndu-le la cazul corespunzător. лицо. журавль. бой. члены (семья). автомобиль. инженер) 2. час. июнь. берег. У него есть новый журнал. фабрика. бельё. музей. пекарь. девушка. свеча. приятель. произведение. песня. январь. яйцо. организация. Exerciţiul 13. ствол (ружьё). учитель. тень. земля. сентябрь. товарищ. дорога. дверь. тётя) Exerciţiul 16. желание. страна. M o d e l : — Чей это словарь? (ученица) j — Это словарь ученицы. яблоко. 29 . учитель. край. межа. Arătaţi din ce declinare fac parte substantivele date mai jos. Puneţi la genitiv singular substantivele din paranteze. море. волны (море). акация. поле. (сестра. село. лошадь. море. струя. дождь. вишня. огород. Exerciţiul 15. храбрость. учительница. бельё. пролетарий. преподаватель. сирота. гусь. книга (писатель). Formaţi cazul genitiv singular de la următoarele substantive neutre: Место. начало (лекция). родина. лилия. здоровье. директор. доблесть. студентка. степь î. муха. защита (родина). радость. столетие. писатель. копьё. музей. бабушка. мука. Răspundeţi la întrebări. знание. длина (платье). степью ?. медведь. степи D. Exerciţiul 14. линия. У неё краспзые волосы. хлеб. печь. скамья. туча. Formaţi cazul genitiv singular de ia următoarele substantive feminine: Страна. наступление (осень). санаторий. платье. бумага. лужа. дело. май. Шкаф. туча. крыша (здание).SUBSTANTIVUL DECLINAREA A [Третье склонение] N. окно. дача. жизнь. конь. поле. мышь. инженер. задача. ружьё. воспитатель. степи A. лекция. дуб. путь. учреждение. чай. семья. край. ружьё. предприятие. ручка (дзерь). степь G. честь. Exerciţiul 17. актёр. заседание.

. шляпа.. лекция.. alegînd dintre substantivele date mai jos pe cele potrivita ca sens. блузка. неделя. сирень.. Чья это собака? (сосед) 9.. мышь. ..:узей. печенье. сочинение. Кому вы обещали помощь? 4. что завтра будет митинг? 5. задание. дереаия. гордость. отеп. ансамбль. речь. . университет. 1. корабль. радость. 7.. семья. черешня. тзградь) 2. вещь. бельё. демократия. девушка. грусть... дедушка. 11. пение. струя. студентка. купили? (костюм. песо. M o fici: —Кому БЫ послали поздравительную телеграмму? — Я послал поздравительную телеграмму учителю.. Мы смотрели. Чей это альбом? (учительница) 2..ereifiu! 21. дереио. дождь. учительница) 5. биологи. Что вы любите? (художественная литература. Чьи это сапожки? (сестра) 8. аудитория. товарищ. окно. отец. покупатель. памятник. ландыш. înlocuiţi pronumele ему. завод. (друг) Другу нравится литература. Exerciţiu! 20. I . правило. руководитель. печаль. Надя читает. книга. карандаш. плащ. Forma(i cazul dativ singular de la următoarele substantive masculine şi neutre: Факультет.. история.:) 4. Магазин. 12. Сын благодарит . Кому нравятся народная музыка? 7.. костюм. 3. Сестра убирает . земля. пролетаряй. ей prin substantivele date în paranteze. Чья это машина? (директор) 3. галстук. . газета. платье.. Учитель о б ъ я с н я е т . поле. Ей нраЕИтся музыка. Răspundeţi !a întrebări. студентка. женщина. Кого зы пригласили в гости? (друг. Formaţi cazul dativ singular de Ia următoarele substantive femmiqc: Улица. бабушка. преподаватель. утро. комната. институт.. 5. ученица. чай. физика. бей.. девушка. Кому вы подарили цветы? 6. сосед. подруга. сторож... Кому вы звонили по телефону? 2. 8. песня. Кому аплодировали зрители? Exercifiu! 22. ста*:.. . Что вы изучаете? (литература. химия. грамматика. нож. Completaţi propoziţiile. дорога.. жара. книга. folosind substantive la cazul dativ singular. О. folosind pe rînd substantivele (date în paranteze) la cazul acuzativ. 3. б. полотенце. статья. автомобиль. Что ль. герой. Портниха шье'г матери. Кого вы ждёте? (отец. камыш. Портной шьёт отцу . луч. Чья это комната? (подруга) 10. вишня. погода.. храбрость. 30 . M o d e l : Ему нравится литература. Чей это учебник? (учитель) 5. 10. . вода. организация. i. Cuvinte de folosit: пьеса. бой. Студенты слушают внимательно. Чьи это перчатки? (девушка) 7. информация. Кому вы помогаете? 3. тётя). тропинка. станция. музей. ручка. руж:. молния. учительница) E:. честь. преподаватель. вождь. Крестьяне о б р а б а т ы в а ю т . смелость. 4. Школьники посетили. nai Exerciţiu! 24. ночь. Exerciţiu! 23. ишематика. Exerciţiu! 19. Кому вы завидуете? 8. лекция.штнш.. скамья.. змея. юбка. роясь. учитель.. Дорин е с т . море. товарищ.. подруга. убил . современный теа т р. конференция. груша. учитель) 2. Ему нравится живопись. выставка. . Кому вы сказали. рубеж.. герой. сестра. Чьи это веши? (брат) 4. гроза. санаторий. изобретатель. брат. итальянская живопись. площадь. мяч. Чьи это счга:? (дедушка) 6. дядя. санаторий. автобус. география. 9.ё. 2.MORFOLOGIA I. Чья это газета? (огец) Exerciţiul ÎS. произведение. . платье. Răspundeţi la întrebări.. троллейбус. . медведь. пластинка. платье. Formaţi cazul instrumental singular de la substantivele masculine şi neutre сгЛе jos. (сестра. соседка. машинистка. г. игрушка.. воскресенье. 1. луна. симфоническая музыка). пролетарий. (брат.

шкаф. информация. письмо. Где вы встретились: в парке или в лесу? 4. сагча. Чем вы интересуетесь? (техника) 5. произведение. ночь. организация. Arătaţi substantivele care pot avea ia prepoziţional două desinenţe: -e sau -y. 1. задача. ноша. лоб. Exerciţiul 25. Formaţi cazul prepoziţional de la substantivele feminine date mai jos. Чем она увлзхается? (музыка и живопись) 6. грусть. учительница. бельё. туча. солнце. Formaţi cazul prepoziţional de la substantivele neutre date mai jos. бельё. Formaţi cazai prepoziţional de la substantivele "masculine date mai jos. семья. партия. заседание. дело. пост. линия. платье. колесо. Вы были в санатории или в доме отдыха? 10. пол::. Комната. полотенца. яблоня. Чем пишет ученица? (ручка) 2. роща. ложь. a Ii-a sau a Ill-a) au desinenţe comune. instrumental şi prepoziţional toate substantivele. статья. indiferent de categoria de declinare (I. угол. деревня. ложь. афиша. Место. луг. вишня. 1. произведена:. Exerciţiul 27. армия.. дверь. Вы были на лекции ИДИ на семинаре? 9. ззмля. пггчя. стена. встреча. с^епь. город. Вы читали об этом в газгте иди в журнала? 12. межа. край. лаборатория. встреча. С кем вы разговаривали? (писатель) 9. сталь. нож. задача. рожь.слонен::е имён сущзгтзнтельнмх во множзствгнпом числе] i La plural. С кем вы помирились? (товарищ). сочинение. читатель. Где лежит книга: на столе или в шкафу? 3. бой. честь. учреждение. Где зы познакомились: на работе или на вечере танцев? Declinarea substantivelor la plural [С. крыльцо. птица. Exerciţiul 25. порт. пгеня. окно. комсомолец. музей. ружьё. воскресенье. сердце. folosind substantivale (din paranteze) la căzu! instrumental. озеро. море. трамзай. отзгтстзенность. Exerciţiul 30. О ком БЫ больше заботитесь: о брате нли о сестре? 2. С кем вы посоветовались? (врач) 8. организация. рот. 7. бгргг. яблоко. воспитатель. честь. Formaţi cazul iastrumsntal singular de la substantivele feminine date mai jos. сгзпь. мост. Где будут танцы: в клубе или в общежитии? И. лужа. дорога. змея. Где вы гуляли: в парке или на улице? 5. платье. печенье. Răspundeţi la întrebări. режь. море. лес. зсскрзегнье. здоровье. Комната. плечо. план. кожа. овца. дом. санаторий. деревня. стена. заседание. земля. Где вы купили фрукты: в магазине или на рынке? 8. С кеч: вы поссорились? (сосед) 12. Стол..'-io. поле. предприятие. Где вы были утром: в читальном зале или в университете? 7. сосна. певец. 31 . собрание. палец. кольцо. С кем вы познакомились? (девушка) 11. собрание. пролетарий. парта. поле. Exerciţiul 28. крыша. Exerciţiul 29. квалификация. инженер. сад. M o d e l : — Чем пишет ученик? (карандаш) — Ученик пишет карандашом. С кем БЫ гуляли в парке? (подруга). ружьё. яйцо. сочинение. С кем зы играли в шахматы? (гость) 10. аудитория. нефть. Где вы учитесь: в институте или в университете? б. куча. тёща. струя. стул. плащ. брат. стая. Răspundeţi la întrebările de mai jos. Чем причёсывается девочка? (расчёска) 4. отоц. село. o caracteristică a declinării este aceea că la cazurile dativ. улица.SUBSTANTIVUL боец. страна. скамья. тыл. Чем зы рожгте хлгб? (лож) 3. копьё. мышь. плечо.

G. семьями (о) семьях струи струп струям струи струями (о) струях армии армий армиям армии армиями (о) армиях DECLINAREA A III-A N. Р. I. D. А. D. I. А. G. музеи музеев музеям музеи музеями (о) музеях герои героев героям героев героями (о) героях огни огней огням огни огнями (об) огнях конн коней коням коней конями (о) конях Substantive neutre N. F.MORFOLOGIA DECLINAREA I Substantive masculine N. Î. G. А. деревни дерерень деревням деревни дерезкямп (о) деревнях женщины женщин женщинам женщин женщинами (о) женщинах крыши крыш крышам крыши крышами (о) крышах руки рук рукам руки руками (°) руках семьи семей семьям семы. степи степей степям степи степями (с) степях ночи ночей ночам ночи ночами (о) ночах мыши мышей мышам мышей мышами (о) мышах 32 . D. стены стен стенам стены стеками (о) стенах N. D. А. G. Р. А. G. Р. Р. I. Р. заводы заводов заводам заводы заводами (о) заводах ученики учениксв ученикам учеников учениками (об) учениках N. сёла сёл сёлам сёла сёлами (о) сёлах ружья ружей ружьям ружья ружьями (о) ружьях моря морен морем моря морями (о) морях здания зданий зданиям здания зданиями (о) зданиях DECLINAREA A U-A N. А. D. G. î. D. I.

Substantivele море şi поле fac genitivul plural în -ей: морей. Exemple: боец—бойцов. произведение— —произведений. Substantivele masculine cu tema-în -ц au la genitiv plural: desinenţa -oe dacă accentul cade pe aceasta. отряд партизан. пролетарий—пролетариев. Substantivele în -ue: здание—зданий. şi desinenţa -ce dacă accentul cade pe temă. друзей. пять человек). окно—окон. братьев. Alte substantive: раз. Substantivele masculine cu tema în consoană dură (la singular) şi cu forma de nominativ plural în -ъя fac genitivul plural în -ъев: брат—братья—братьев. народ—народов. 5. 2. Substantivele masculine cu tema într-o consoană moale sau în şuierătoare au la genitiv plural desinenţa -ей: учитель—учителей. —перья—перьев. Exemple: бой—боёв. De exemplu: студентов. герой—героев. дело—дел. şi anume: 1. -ев. şi desinenţa -ее. d. человек (ca în îmbinările de cuvinte полк солдат. şi anume: a. sau: desinenţa „zero". училище—училищ. учеников. карандаш—карандашей. преподавателей. собрание—собраний. господин—господ. Substantivele în -це sau -ще: полотенце—полотенец. перо— 4. луч—лучей. c. прядь волос. 7. Substantivele de genul neutru în -o şi cu nominativul plural în -ъя fac genitivul plural în -ъев: крыло—крылья—крыльев. 6. 2) Cazul genitiv plural se caracterizează printr-o mare diversitate de desinenţe. Substantivele masculine cu tema în -îi au la genitiv plural: desinenţa -e'e dacă accentul cade pe desinenţă. девушек. пара сапог). крестьянин— —крестьян. Substantivele terminate т-анин1-янин: англичанин—англичан. 3. Substantivele masculine cu tema în consoană dură au desinenţa -ов: стол— —столов. дерево—деревья—деревьев. -ей. волос. Substantivele masculine terminate în -uu au la genitiv plural desinenţa -ев: санаторий—санаториев. сапог (ca în îmbinările de cuvinte несколько раз. Genitivul plural al substantivelor de declinarea I A) Masculir. болгарин—болгар. Majoritatea substantivelor de gen neutru au la genitiv plural desinenţa „zero". Următoarele categorii de substantive au la genitiv plural desinenţa „zero": a. 33 . отец—отцов. . женщин. чулок.e Substantivele masculine pot avea la genitiv plural una din următoarele desinenţe: -oej-ёв. лист— листья—листьев. хозяин—хозяев. письмо—писем. партизан. Ujiels substantive care desemnează persoane. b. 3. Substantivele cu nominativul plural în ama—ята: медвежата—медвежат. Excepţii: муж—мужья—мужей: друг—друзья — —друзей. учителей. музей—музеев. комсомолок. 2. полей. 4. пара чулок. c. Substantivele în -о: село—сёл. комсомолец—комсомольцев. b. товарищ—товарищей. цыплята—цыплят. B) Neutre 1. dacă accentul cade pe temă. Substantivul облако are la genitiv plural desinenţa -ов: облаков.SUBSTANTIVUL Observaţii privind sistemul desinenţelor cazuale 1) Forma de acuzativ plural a substantivelor însufleţite este identică cu forma de genitiv plural. CAZUL GENITIV 1. вождь—вождей. De exemplu: солдат. купец—купцов. студент—студентов.

3. буря. 4. У моей сестры очень много красивых . спектакль. блузка) 4. 1. знамя.. собрание.. în consoană dură: песня—песен. письмо. партизан.. задача. килограмм. Clasificaţi substantivele după particularităţile de formare a genitivului plural. и.. грамм.. земля—земель. Exerciţiul 32. герой.. мышь—мышей. заседание. товарищ. сад. ружьё. Unele substantive cu tema în consoană moale se termină. Genitivul plural al substantivelor de declinarea a Ii-a 1.. дрова—дров. румын. (брат. пустыня. . (город. война.. земля—земель. гость. героиня. ухо. Formaţi genitivul plural al substantivelor masculine date mai jos. деньги—денег. училище. ночь—ночей. дерезо. Genitivul plural al substantivelor defective de singular Substantivele defective de singular primesc la genitiv plural următoarele desinenţe : 1. черешня. рука'. 3. линия. река. молния. брат.MORFOLOGIA 2. исследователь. скамья. Exerciţiul 33. Introduceţi în locul punctelor substantivele (date în paranteze) Ia forma lor de genitiv plural. лужа. духи—духов. яблоня. юбка. ученик. бой.eutre date mai jos. боец. Desinenţa -ов: очки—очков. музей. сестра— сестёр. котёнок. дом. встреча. нашей страны. песня— —песен.. комсомолец... очко. женщина.. Desinenţa -ей: сани—саней.. Desinenţa „zero": ножницы—ножниц. армия— — армий. статья—статей.. колено. палец.. книга. Город. танец. сблако. Substantivele de declinarea a Ii-a au la genitiv plural desinenţa „zero": стена—стен. (сапог) 3. пять . Ученик купил несколько . преподаватель. звено. голова. глаз. время. мяч. земля. полотенце.. ворота—ворот. семья. . шалаш. крестьянин. утёнок. Genitivul plural al substantivelor de declinarea a IlI-a Substantivele de declinarea a III-a au la genitiv plural desinenţa -ей: степь— — степей. ночь. туча.. муж. 2. Дело. la genitiv plural. . трамвай. Страна. лошадь. партия. струя—струй. лошадь—лошадей. стая—стай. 2. писатель. семья—семей. комсомолка. сестра) 5. (платье. село) 2. ария. Exerciţiul 31. грузин. платье. Formaţi genitivul plural al substantivelor r. море. консервы—консервов. басня. гость. рубеж. чернила— чернил.. окно. сарай. марка—марок. телёнок. борец. кость.. пролетарий. тетрадь—тетрадей. поле. солдат. Отец купил себе пару. читатель. девочка. нож. санаторий. дрожжи—дрожжей. ни . песня— песен. (книга. перо. статья. роща. 34 . деревня—деревень. имя.. карандагг. în formele de genitiv plural ale unor substantive feminine apar vocalele mobile o (e) sau e: студентка—студенток. крыло. У него нет ни . площадь—площадей. девушка. студент. каникулы—каникул. плечо. Formaţi genitivul plural al substantivelor feminine date mai jos. сочинение. сестра. пример. произведение. место. вишня—вишен. часы—часов. здание. плащ. англичанин. Exerciţiul 34. В этом году он объездил много . и шесть . день. степь. глаьа. дверь—дверей. стул. вишня. Clasificaţi substantivele după particularităţile de formare a genitivului plural. площадь. 3. карандаш. афиша. луч. сапог. сердце.. чулок. дверь. комната—комнат.

. 4. стул) 14. пламя.. Кого вы ждёте? (друзья и подруги) 5. В зале не было свободных. substantivele feminine мать şi дочь. троллейбус. Крестьяне пашут землю трактором. блузки) 7. В нашем городе много культурных . 1. профессора) 6. 5. 3. Substantive cu declinare aberantă [Разносклоняемые существительные] în categoria substantivelor cu declinare aberantă intră: 1. Model: Я помогаю подруге. На улицах нашего города большое движение.:ем. Сегодня у директора много . слоны. Exerciţiul 38.. 2. Птицы летают над по. овцы. Formele declinării substantivelor neutre în -мя Singular N. 3. Кого дети видели в зоопарке? (обезьяны. 11.. 4. 1. автомобиль. Раньше сено косили косой. олени) 2. folosind cuvintele date în paranteze.. 1.. (стол. Он помог охотнику поймать хитрого зверя. В Бухаресте много. лисицы. 4. 7. Крестьяне убирают урожай комбайном. стремя. сказки. В комнате было несколько. и .. В субботу в нашем клубе будет вечер ... время. Мать купила в магазине набор. zece substantive neutre terminate în -мя: имя. Я помогаю подругам. M o d e l : Я разговариваю с учителем. имя имени имени имя именем (об) имени знамя знамени знамени знамя знаменем (о) знамени Plural имена имён именам имена именами (об) именах 35 знамёна знамён знамёнам знамёна знамёнами (о) знамёнах . знамя. neutre şi feminine la cazul prepoziţional plural. трамвай) 7. Мой брат познакомил меня со своим другом. ложка). 1. 5. (автобус...• SUBSTANTIVUL тетрадь) 6. 3.. вилка. 7. 8.. Что вы видели в универмаге? (новые платья. львы. Вчера он гулял весь день по парку. (музей) 9. 6. племя. Alcătuiţi propoziţii cu substantive masculine. I... Каких животных разводят в сельскохозяйственном кооперативе? (коровы. Puneţi substantivele tipărite cursiv la cazul dativ plural. (учреждение) 10.. стихи) Exerciţiul 37. Я горжусь успехом моего товарища. Exerciţiul 36. (песня). (нож. вымя. Răspundeţi la întrebări. костюмы.. Р. 2. А. Кого вы пригласили на собрание? (преподаватели. 1. повести. Exerciţiul 35. G.. Что вы купили? (книги. Мы любовались картиной этого художника. тигры. (дело) 13. свиньи). Учитель объясняет ученику новее правило. Кого вы встретили на улице? (знакомые девушки) 3. Puneţi substantivele tipărite cursiv la cazul instrumental plural. substantivul masculin путь. бремя. (танец) 8... черепахи. Почтальон принёс соседу письмо.. Он подарил сестре цветы. Преподаватель доволен ученицей.. D. темя. карандаши) 8. 6. семя. доценты.... Он написал письмо учителю. Она знает много народных. Он обрадовался успеху друга. тетради. (место) 12.. Я разговариваю с учителями. Что вы читаете? (романы.

I. путь пути I. Нине Николаевне Ивана Петровича А. Р. a cărui formă este путём. -una au la toate cazurile oblice aceleaşi forme ca şi adjectivele cu terminaţie dură. Prenumele şi numele patronimice feminine sau masculine se declină ca substantivele comune de declinarea a II-a şi. Нины Николаевны Ивану Петровичу D. de declinarea I. (о) Нине Николаевне 2. Declinarea substantivelor feminine мать şi дочь Singular Plural мать дочь матери дочери матери дочерд матерей дочерей матери дочери матерям дочерям мать ДОЧЬ матерей дочерей матерью дочерью матерями дочерьми (о) матери (о) дочери (о) матерях (о) дочерях Observaţii 1) Cuvintele бремя. отчеств и фамилий] 1. G. D. cu excepţia cazului instrumental singular. respectiv. Ниной Николаевной (о) Иване Петровиче Р. G. вымя. пламя. Нину Николаевну Иваном Петровичем I. Numele de familie feminine în -ова. numelor patronimice şi a numelor de familie [Склонение имён. (о) пути (о) путях N. D. пути путям А. А. -ева. 2) Cuvintele семя şi стремя au la genitiv plural formele семян şi стремян. путём путями Р. Declinarea prenumelor. Нина Николаевна Ивана Петровича G. De exemplu: Иван Петрович N. путь пути G. Иванова Ивановой Ивановой Иванову Ивановой (об) Ивановой Алексеева Алексеевой Алексеевой Алексееву Алексеевой (об) Алексеевой 36 Калинина Калининой Калининой Калинину Калининой (о) Калининой . Declinarea substantivului masculin путь Singular Plural N. пути путей D.MORFOLOGIA 2. 3) Substantivul masculin путь se declină ca şi substantivele de declinarea a IlI-a (tipul степь). De exemplu: N. 3. cu excepţia acuzativului. темя nu au forme de plural. А. I. Р.

-ев. De exemplu: N. A. Антон Павлович Чехов. ÎNTREBUINŢAREA CAZURILOR [Употребление падежей] întrebuinţarea cazului genitiv [Употребление родительного падежа] CAZUL GENITIV FĂRĂ PREPOZIŢII [Родительный падеж без предлогов] Exprimarea apartenenţei [Выражение принадлежности] Cazul genitiv poate exprima persoana căreia îi aparţine un obiect. Aceste nume se declină — şi la singular şi la plural—întocmai ca adjectivele. Владимир Владимирович Маяковский. Петровского Петровскую Петровских I. D. Алексей Максимович Горький. Николай Васильевич Гоголь. în această situaţie el răspunde la întrebările: чей? чья? чьё? чьи? De exemplu: 37 . A. Михаил Васильевич Ломоносов. Михаил Юрьевич Лермонтов. Петровскому Петровской Петровским А. Петровский Петровская Петровские G. n N. G. G. De exemplu: 4. Николай Алексеевич Некрасов.SUBSTANTIVUL 3. Ивановы Ивановых Ивановым Ивановых Ивановыми (об) Ивановых Алексеевы Алексеевых Алексеевым Алексеевых Алексеевыми (об) Алексеевых Калинины Калининых Калининым Калининых Калиниными (о) Калининых 5. Alcătuiţi propoziţii cu cîteva dintre ele. -ин se declină la singular ca şi substantivele comune. Ивановым P. Numele de familie masculine în -ов. (об) Иванове Алексеев Алексеева Алексееву Алексеева Алексеевым (об) Алексееве Калинин Калинина Калинину Калинина Калининым (о) Калинине numele de familie se declină ca şi adjectivele. (о) Петровском (о) Петровской (о) Петровских Exerciţiul 39. la care s-au adăugat desinenţele adjectivale. De exemplu: Singular Plural N. I. D. Петровского Петровской Петровских D. Лев Николаевич Толстой. О serie de nume de familie sînt formate cu ajutorul unor sufixe adjectivale. Петровским Петровской Петровскими Р. Иван Александрович Гончаров. La plural. Declinaţi numele proprii date mai jos. P. Александр Сергеевич Пушкин. Иванов Иванова Иванову Иванова I. cu excepţia instrumentalului.

документы большой важности. Чьз это сти^отворгяие? (Лермонтов) 6. Чьё это место? — Отца. deosebindu-se de acestea printr-un grad mai mare de expresivitate. Răspundeţi la întrebări. женщина сорока лет. ребёнок пяти лет. Чья газета лежит на столе? (отец) 7. Чьё пальто висит на вешалке? (гость) 8. продукция первого сорта. человек сильной воли. платье зелёного цвета. Comparaţi: человек большого ума мальчик необыкновенных способностей девушка поразительной красоты продукция высокого качества умный человек способный мальчик красивая девушка высококачественная продукция Exerciţiul 42. înlocuiţi construcţiile tipărite cursiv prin adjective. Это ваш дом? (мой приятель) 3. folosind. Чей портрет висит на стене? (дедушка) 10. Răspundeţi la întrebări. M o d e l : человек большого ума — умный человек Человек высокого роста. Aceste construcţii sînt apropiate ca sens de adjective. Чьи деньги ты потратил? (мать) 9. Чья сумка лгжят на столе? (бабушка) Exercifiul 41. De exemplu: Мужчина завидного здзровья. Чьи это вещи? — Отца. 1. продукция высокого качества. în îmbinările de cuvinte de mai jos. человек высокого роста. место отца. вещи отца. Чей это дом? — Отца. 1. Чей это слозарь? (преподаватель) 2. Чей это дом? (учительница) 3. девушка двадцати лгт. M o d e l : — Какой челэвек вошёл в комнату? (высокий рост) — В комнату вошёл человек высокого роста. Это ваши очки? (бабушка) 2. костюм модного фасона. решение огромного значения. бумага первого сорта. 38 . Exerciţiul 40. folosind cuvintele din paranteze. M o d e l : — Это ваш учебник? (Лидия) — Нет. Exerciţiul 43. Это ваша ручка? (сосед) 5. самолёт новой конструкции. лекарство неприятного вкуса. удар большой силы. Răspundeţi la întrebări. Чья это комната' (гестра) 4. продукция высокого качества. Это ваша гитара? (мой двоюродный брат). это учебник Лидии. Чья это комната? — Отца. îmbinările de cuvinte din paranteze. Это ваш портфель? (преподаватель) 4. potrivit modelului. după modelul dat. M o d e l : — Чей это учебник? (товарищ) — Это учебник товарища.MORFOLOGIA Это Это Это Это дом отца. комната отца. сэобщгниг большой важности. Exprimarea unei însuşiri j [Выражение признака] în această construcţie se folosesc de obicei substantive abstracte însoţite de atribute acordate. Чья это книга? (студент) 5. когтюм серого цвета.

Какие документы пропали? (большая важность) 3. Какое платье было на этой девушке? (зелёный цвет) 4. Наступает весна. костюм небольшого размера. poate exprima subiectul acţiunii respective. după modelul dat. Ученик отвечает. Какого роста ваш приятель? (средний рост) 6. Какую вазу разбил ребёнок? (старинная ручная работа) 9. 4. Какую продукцию выпускает этот завод? (высокое качество) 2. Transformaţi îmbinările de cuvinte de mai jos. Alcătuiţi propoziţii cu îmbinările de cuvinte date mai jos. человек высокого роста. человек приятной наружности. 3. De'exemplu: изучение грамматики — изучить грамматику объяснение правила—объяснить правило Exerciţiul 46. M o d e l : Директор завода — человек большого ума и таланта. человек большого ума и таланта.SUBSTANTIVUL 1. 2. Exerciţiul 45. M o d e l : Хор выступает — выступление хора. îmbinările de cuvinte de acest tip pot fi transformate în construcţii verbale. Este cunoscut sub numele de genitiv subiectiv. Da exemplu: Пение артиста — Артист поёт. платье синего цвета. Парень двадцати лет. Exprimarea obiectului acţiunii [Выражение объекта действия] Cazul genitiv. портрет прекрасной работы. 5. Мать псёт. Ученик читает. мужчина могучего телосложения и внушительного вида. Какой человек директор завода? (большой ум и талант). Какие туфли вы купили себе? (последняя мода) 7. alcătuiţi din aceste îmbinări alte propoziţii. atunci cînd urmează după un substantiv verbal. atunci cînd urmează după un substantiv care arată o acţiune. adică după un substantiv verbal. 1. Какой человек ваша бабушка? (большая доброта и прекрасный характер) Exerciţiul 44. Какое письмо она получила? (приятное содержание) 8. 39 . Aceste construcţii pot fi transformate în propoziţii simple. Какие консервы вы купили? (высший сорт) 10. De exemplu: объяснение преподавателя. Exprimarea subiectului acţiunii [Выражение субъекта действия] Cazul genitiv. человек необыкновенных способностей. Transformaţi propoziţiile date mai jos în îmbinări de cuvinte cu genitiv subiectiv. De exemplu: Выполнение упражнений отняло у него много времени. Выступление хора покорило всех. места замечательной красоты. Укрепление дружбы между народами — наш долг. 5. Какой человек ваш дядя? (большой ум и железный характер) 11. poate exprima obiectul asupra căruia se exercită acţiunea desemnată de substantivul respectiv. Дети играют. Model: исправить ошибку — исправление ошибки.

знать русский язык. В нашей группе двадцать студентов. Exprimarea cantităţii [Выражение количества] /. В этом классг семнадцать . după numeralele compuse (11.. De exemplu: Он купил пять карандашей. Сколько лет вы изучали русский язык? (3) 6.. 7. 10.. Сколько различных кафедр на филологическом факультете? (5) 7.. (стол. Сколько лет вашей матери? (42) 5... На нашем курсе учится 145 студентов. 20. В моей библиотеке 727 книг. укрепить друбжу между народами. iar la genitiv plural — forma лет.. . 4 şi după numeralele complexe care se termină cu 2.. (тетрадь.. Сколько столов и сколько стульев в читальном зале? (44. изучить русский язык. Introduceţi în locul punctelor cuvintele date în paranteze. 88). 1. 6. решить задачи по математике. Сколько лет вашему отцу? (45) 4... стул) 2. 4. Exerciţiul 49. применить новые методы. folosind numeralele date în paranteze. На сколько лет отец старше матери? (3) 2.d.. Сколько лет вы прожили в Брашове? (7) 3. и шесть . (вилка. Răspundeţi la întrebări. использовать внутренние ресурсы..) şi după numeralele complexe care se termină cu 5. 12.. письмо) 5. Этот пи:атель напигал четыре .m. 10 substantivul în genitiv se pune la plural.. 1. 40 .. книга) На столе лежало четыре тетради и пять книг. (девушка. 7. Сколько лет вам исполнилось? (22). M o d e l : — Сколько лет ты учился в университете? (4) — Я учился в университете четыре года.a. Сколько книг имеется в библиотеке? (300 000) б. 3. 30 ş. substantivul în genitiv se pune la singular.. Сколько студентов учится на филологическом факультете? (522) 4.. и семь .. Exercifiul 47. Я получил две . Сколько студентов учится в нашем университете? (2 237) 5. 3.. folosind numeralele indicate în paranteze. 1. (посылка.. — Сколько лет ты учился в школе? (12) — В школе я учился двенадцать лет. 6. După numeralele 5. Observaţi că la genitiv singular se întrebuinţează forma года.. Răspundeţi la întrebări. Сколько студентов учится в вашей группе? (20) 2. выполнить план. ложка) 4. и пять . 9. 8. расширить международные связи. Exerciţiul 48.. В нашей группе двадцать два студента.. мальчик) 3. и три . На столе лежало четыре . В этой комнате три ... рассказ). и двадцать два .MORFOLOGIA Читать газеты и журналы. выполнить домашнее задание. 9. Сколько преподавателей работает на кафедре русского языка? (16) 8. (роман. Cazul genitiv exprimă cantitatea în construcţii cu numerale cardinale După numeralele 2. M o d e l : На столе лежало четыре . 8. убрать урожай. повысить жизненный урозень. De exemplu: В этой комнате два стола и четыре стула... и шггть .. Сколько студентов учится на первом курсе? (158) 3. критиковать недостатки в работе.

. după modelul dat. Против него было меньшинство участников совещания. . а на верхней полке — тридцать две . M o d e l : В нашем городе есть заводы и фабрики. Сколько километров осталось до гор? (62) 7. в день... В этой аудитории двадцать два . Dacă însă este vorba de un substantiv defectiv de plural.. folosind numeralele indicate în paranteze. У него много свободного времени. В нашем университете учатся зарубежные студенты. (фильм). Exerciţiul 52. (упражнение) 7. 4.. Сколько часов вы ехали до курорта? (2) 4.. (час) 5. Din categoria cuvintelor care desemnează o totalitate de obiecte fac parte substantivele большинство. 3) 6... 3. Transformaţi propoziţiile.. На нижней полке лежали книги и журналы. множество... Сколько ложек и вилок вы положили на стол? (3. Exemple: В Тимпшоаре много парков и садов.SUBSTANTIVUL Exerciţiul 50.. ряд.. 1. Я прочитал по этому вопросу ряд научных статей. Introduceţi în locul punctelor îmbinările de cuvinte date în paranteze.. немало. Сколько книг он прочитал? Большинство товарищей поддержало его предложение. Сколько этажей имеет здание вашего общежития? (4) 2. Răspundeţi la întrebări. несколько. 2. . Din categoria cuvintelor care desemnează o cantitate nedefinită fac parte adverbele много. Я читал замгчательные книги по истории нашей родины. а он занимается пять . . 41 .. punîndu-le Ia forma de genitiv plural. Cazul genitiv exprimă cantitatea în construcţii cu cuvintele care desemnează o cantitate nedefinită sau o totalitate de obiecte în această situaţie construcţia sa realizează folosind genitivul plural. .. золото и серебро. Сколько студентов и студенток было на вечере? (44. В этой области мало лесов. В прошлом месяце я смотрел пять . а у него пять . 42) 8. а в соседней аудитории тридцать . Сколько студентов живёт в одной комнате? (3) 3. se pune genitivul singular. 6.. а у него пять .... У меня три ... (карандаш) У меня два карандаша. Exerciţiul 53. а он сделал восемь .. а в этом месяце — только три . M o d e l : Сколько студентов учится на вашем курсе? (122) На нашем курсе учится 122 студента. а он написал семь .... (ошибка) 8. а у него пять карандашей. железо.. Я написал четыре. Он выполнил упражнения по грамматике. Я не знаю... сколько студентов было на лекции по литературе... Я сделал только три . 2. 1. (книга) 6. столько. а он купил шесть .. мало şi pronumele сколько.. Exercifiul 51. В горах нашей страны есть уголь. (книга) 3. (сгол) 4. Introduceţi în locul punctelor cuvintele date în paranteze: M o d e l : У меня два . меньшинство.... 1.. 5. Сколько у вас братьев и сестёр? (2. 3). folosind cuvinte care desemnează o cantitate nedefinită.. Он преодолел немало трудностей... ... В этом месяце я купил четыре . . Вчера у меня были гости. Сколько комнат имеет ваша квартира? (3) 5.. В нашем городе есть много заводов и фабрик. На нижней полке стоит двадцать восемь . Я занимаюсь четыре ..... (тетрадь) 2.

Alcătuiţi propoziţii cu următoarele îmbinări de cuvinte: Стадо овец. кусок сахару. На эту работу ушло немало . (молодые преподаватели). De exemplu: стакан чаю. литр вина.. (вопросы). тарелка. (красивые парки) В нашем городе много красивых парков. (друзья и подруги) 6. De exemplu: Отец старше. Exerciţiul 56. метр сукна.MORFOLOGIA Model: ^ В нашем городе много. в контрольной работе. Он сделал мало ... (книги) 7. бутылка вина. килограмм мёду. отряд партизан.. cazul genitiv apare după cuvinte care denumesc o unitate de măsură sau după cuvinte care indică o parte dintr-un întreg.. ведро. (энергия). литр вина Каждое утро ребёнок пьёт чашку молока. Он задал множество . (участники собрания) 2.. (ошибка) 5. Он купил три литра вина. чем мать. За это предложение проголосовало большинство . Exerciţiul 55.. . 3. груда камней.... кусок. стадо коз. килограмм. чашка молока.. бутылка. что не смог их донести сам домой. кусок хлеба. De exemplu: литр молока. Alcătuiţi îmbinări de cuvinte cu substantive care desemnează unităţi de măsură sau părţi dintr-un întreg. Exprimarea măsurii şi a părţii dintr-un întreg [Выражение меры и части целого] Pentru a exprima măsura sau o parte a unui întreg.. Dintre substantivele care denumesc unităţi de măsură cităm: литр. 1.. formaţi propoziţii cu aceste îmbinări de cuvinte. чашка.. куча листьев... Я смотрел несколько . M o d e l : чашка молока.. тарелка супу. substantivele se pun la cazul genitiv. Dintre substantivele care denumesc o parte dintr-un întreg cităm: стакан. Transformaţi propoziţiile de mai jos.. группа учеников.. Он купил столько . стая птиц. Genitivul după gradul comparativ al adjectivelor p#ate fi înlocuit prin ca ui nominativ precedat de conjuncţia чем... potrivit modelului.. У меня много . килограмм сахару. (интересные пьесы и фильмы) 8. В кассе театра осталось мало . ведро воды. 4.. В нашем университете работает много . Exprimarea comparaţiei [Выражение сравнения] După gradul comparativ al adjectivelor. M o d e l : Золото дороже.. полк солдат.. (билеты) 9. . 42 .. метр. чем cepeopo 3_)лото дорожг серебра. Exerciţiul 54. De exemplu: Отец старше матери..

Голубое платье длиннее зелёного . меня было время. 2. Ртуть тяжелее. а у Нины не было словаря. Лез сильнее. după construcţia не было (pentru trecut) sau după не будет (pentru viitor). (больше) 4. а у него . acest verb se pune la forma de neutru. Зимний день кэроче. (менын. Вода тяжелее масла.. 5. Матери не будет дома. Платье дороже блузки. чем железо. 2. чем комната брата. У меня был словарь. (моложе) Брат моложе сестры. verbul быть se acordă în număr cu substantivul aflat la cazul nominativ.SUBSTANTIVUL 1. Completaţi propoziţiile. а у него нет телефона. чем Днепр. (дешевле) 2. Комната сестры чище. Сегодня не было дождя... De exemplu: Сегодня нет дождя. меня не было времени. У меня будут учебники.платья. cu acţiunea la timpul viitor. У меня есть билет на концерт. (труднее). Exerciţiul 58. Dacă transformăm o astfel de propoziţie într-una afirmativă. Волга дляннее.. У меня не будет учебника. а у него. cu acţiunea la timpul trecut. Брат моложг сеггры. substantivul respectiv trece din genitiv în nominativ: Мать дома. în propoziţiile negative. în propoziţiile de mai jos înlocuiţi adjectivele la gradul comparativ cu antonimele lor (indicate în paranteze) şi schimbaţi locul substantivelor care desemnează termenii comparaţiei. Бухарест больше Брашова. 7.. У меня есть свободное время.. чем мой друг на пять сантиметрор. Comparaţi: У меня будет учебник. (старшг) 9. Я выше. Exprimarea absenţei unui obiect sau a unei persoane [Выражение отсут. 43 . Матери не было дома. Волга шире. substantivul respectiv se pune la cazul genitiv: după cuvîntul нет (pentru prezent). 6. Матери нет дома. 3. меня не было книги. în propoziţiile afirmative. меня были деньги.) 7.. M o d e l : Сестра старше брата. Сегодня не будет дождя. Правый бгрег выше левого бгрега.. чем Дунай.. Задача по математике легче задачи по физике. 4. (нижг) 6. (шире) 8.. Марс меньше Земли по объёму.. Exerciţiul 57. Model 1: У меня есть телефон. У У У У меня не было учебника. а у него . verbul быть se acordă în gen şi număr cu substantivul aflat în nominativ. 1. чем тигр. 3. Зелёная юбка уже коричневой юбки.. а у Михая . Comparaţi: У У У У меня был учебник. (короче) 3... чем лгтний. У меня не будет учебников. (лггче) 5. меня не было денег. în propoziţiile afirmative. în propoziţiile negative acest verb se pune invariabil la singular. M o d e l 2 : Утменя был словарь. 1. У меня есть телефон. а у Нины . меня была книга.твия предмета или лица] Pentru a exprima absenţa unui obie:t sau a unei persoane.. У "меня есть сестра. după modelul dat.

1.. В этой аудитории есть стулья? M o d e l 2 : У вас в воскресенье была экскурсия? Нет. а брата нет. а у Габриели .. а у них . 1. Почему он не приготовил домашнее задание? Exerciţiul 62. după modelele date. 1. 4. Răspundeţi la întrebări. Почему вы не пошли гулять? 3. У вас была контрольная работа по русскому языку? 2. У нас было собрание. У тебя есть пропуск в университет? 5. 2. Утром сестра была дома. 3. В субботу будет спектакль? Exerciţiul 61. У вас есть учебник? 4. 2.. У него есть русско-румынский словарь. Model 2 : Сегодня был дождь Сегодня не было дожд. Завтра у меня будут занятия. arătînd ce vă împiedică sau v-a împiedicat să săvîrşiţi acţiunea respectivă. 6. Декан в кабинете. Директор здесь. 3. 5. 6.. У них есть деньги? 6. 5. У меня были книги. на будущей неделе у нас не будет экскурсии. . 1. Model 3: Завтра у нас будет экзамен.MORFOLOGIA 1. а у Валентина . Сестры нет дома. У тебя есть и фотоаппарат и магнитофон? 5. . Вчера у вас была тренировка? 5. Вчера у нас была лекция по зарубежной литературе.. а у него . У него есть сестра? 3. 1. Завтра у нас не будет экзамена. 1.. а у них .. В автобусе было свободное место. В воскресенье у тебя были гости? M o d e l 3 : На будущей неделе у вас будет экскурсия? Нет. 4. 7. 1. 2. В этом семестре у вас будет педагогическая практика? 3.. Exerciţiul 60. У тебя есть и ручка и карандаш? 4. 4. Exerciţiul 59. Răspundeţi la întrebări. В среду в клубе будет концерт лёгкой музыки. у меня нет брата. У вас сегодня и семинар и лекция? 3. după modelul dat. după modelele date.. Зимой у вас будет экзамен по литературе? 2. Почему вы не пишете? 2. На небе тучи. 3. В субботу вечером в клубе будут танцы. У тебя есть и учебник и словарь? 2. Родители дома. у нас в воскресенье не было экскурсии. Сегодня будет мороз. В понедельник после обеда у меня было свободное время. Transformaţi propoziţiile afirmative în propoziţii negativ. У нас сегодня семинар по русскому языку. У нас сегодня были занятия. 3.. У меня была тетрадь. У тебя есть часы? 2. Почему вы не выписали слова из текста? 4.. Model: У тебя есть и брат и сестра? Сестра есть. Răspundeţi la întrebări.ч. : M o d e l 1 : Сестра дома. 5. Мать была дома? 4.. Model 1 : У вас есть брат? Нет. 5. 4. Сегодня у нас экзамен по русской литературе. 1. В субботу в клубе был концерт. Model: — Почему вы не заходите ко мне? — У меня нет свободного времени. У тебя есть и карандаш и резинка? 44 . У него был билет на стадион. В зале будут свободные места.. В зале были зрители? 3. 2. . У меня были деньги.

Comparaţi: Я не читал эту книгу. de regulă.. Я не читал этой книги. SUBSTANTIVUL Exerciţiul 63. но . У него есть родители.... Он смотрел всг новые кинокартины. Dacă verbele tranzitive sînt precedate de negaţia ne.... Exerciţiul 64. 2. но. Он прочитал вгз книги. Я не знаю эту девушку.. . В этом семестре она не пропустила ни одного семинара. Citiţi propoziţiile de mai jos. Я не терял надежды.. Completaţi propoziţiile. după modelul dat. У него есть карандаш. Cazul genitiv. 8. но . 2) după verbul иметь: Я не имел возможности прийти к вам. 9. după verbele tranzitive cu negaţie. M o d e l : Он понял все вопросы. но . У меня есть брат. stă la cazul acuzativ fără prepoziţie. Я не брал твой учебник. 4. Transformaţi propoziţiile afirmative în propoziţii negative. Exercifiul 66. Dacă însă este vorba de un substantiv concret cu funcţiunea de complement direct. 3. Она не сделала ни одной ошибки в контрольной работе. 1. Exprimarea complementului direct [Выражение прямого дополнения] Complementul direct. 3.. complementul direct poate fi atît la cazul acuzativ... cit şi la cazul genitiv. Она не испытывает радости. 10. Он не понял ни одного вопроса.. но . De exemplu: Я не видел этот шкаф. 6. Он не имеет представления оэ этом художнике. 1. Я не кончил свой доклад. de asemenea. . cerut de verbele tranzitive. 45 . este obligatoriu în următoarele situaţii: 1) în propoziţiile cu particula negativă de întărire ни: Он не понимает ни слова по-английски. Он не выполнил ни одного упражнения.. 2. В комнате есть стол. Он пропустил все лекции по истории искусств. но . Я не встречал раньше эту женщину. Он не понял ни одного вопроса. 2. 5. Он не имел права так говорить.. 4. Explicaţi folosirea genitivului sau a acuzativului după verbele tranzitive cu negaţie. Он перевёл все слова. Он прочитал эту книгу. substantivele abstracte care au funcţia de complement direct se pun. Transformaţi propoziţiile afirmative în propoziţii negative. M o d e l : В комнате есть стол. De exemplu: Они не поняли вопроса. M o d e l : Он получил деньги от родителей. 4. 5. 3.. Он не получил денег от родителей. în mod obişnuit. На доске есть мел. 1.. acesta se pune. 7. la cazul genitiv. но не понял её содержания. Exerciţiul 65. la cazul acuzativ. В нашем городе есть музей. но нет стульев. după verbele tranzitive precedate de negaţie.

купить. Он ищет тишины. эту воду. Дайте мне. попросить. se întrebuinţează cazul acuzativ. привести. şi permit şi cazul acuzativ dacă este vorba de un substantiv concret. Певец исполнил новую песню. 3. достичь. Genitivul după unele verbe [Родительный падеж после глаголов] 1. 12. 11. принести. Он ищет сестру. Его предложение встретило поддержку участников совещания. folosind după aceste verbe complemente directe la cazul genitiv. требовать—потребовать. пожалуйста. Он попросил бумагу. Я получил письмо от своего друга. Exerci(iul 67. Он нашёл книгу по истории искусств. 2. сахару и хлеба. de verbe ca: добиваться—добиться. ждать. Ребёнок съел всю колбасу. которая была на тарелке. Explicaţi folosirea cazurilor genitiv şi acuzativ după verbele tranzitive. după verbele tranzitive. 4. дать. Dacă acţiunea se exercită asupra întregului obiect sau asupra întregului ansamblu de obiecte. 2. 9. Он выпил воду. На семинаре мы обсуждали доклад о творчестве Пушкина. Ребёнок поел колбасы. Он выпил воды. este obligatoriu atunci cînd acţiunea exprimată de un astfel de verb se exercită numai asupra unei părţi a obiectului-complement direct sau numai asupra unei părţi dintr-un ansamblu de obiecte. иожалуйста. Exerciţiul 68. пожалуйста. 10. 5. 46 . M o d e l : Он купил колбасы. на которую переходит действие] Cazul genitiv. добиваться şi достигаться numai genitivul. Он положил тетради и карандаши в портфель. 8. Он потерял надежду на выздоровление. Опыты в лаборатории дали ожидаемые результаты. Дайте мне. Ученик купил тетрадей и карандашей. Рабочие нашего цеха посетили выставку. 7. Дайте мне. 6. Эта работа потеряла свою актуальность. Celelalte verbe cer după ele cazul genitiv dacă este vorba de un substantiv abstract. Дайте мне. поесть. Comparaţi: Он ищет покоя. налить. достигать—достигнуть. Я хочу пить. 3. соль и горчицу. Dintre aceste verbe. 4. В графине есть вода. Alcătuiţi propoziţii cu verbele tranzitive date mai jos. Он ищет журнал. Comparaţi: 1. Достать. Exprimarea părţii obiectului asupra căreia trece acţiunea [Выражение части предмета.• MORFOLOGIA 1. Он купил цветы для своей матери. Cazul genitiv este cerut. Acest sens este sugerat de context sau de situaţie. 5. соли и горчицы. 2. просить—попросить. 1. желать— —пожелать. Студент понял вопрос профессора. искать. de asemenea. воды. Он попросил бумаги. Citiţi propoziţiile date mai jos. Он написал письмо своим друзьям. пожалуйста. хотеть.

5. 2. 2. Лодка достигла (противоположный бзрзг). здоровья. Exerciţiul 72. Он долго ждал результата опыта. 3. Сегодня было очень жарко. троллейбуса. покоя. 9. бояться. Ребёнок боится грозы. троллейбуса. 5. Брат ждал сестру. поддержки. вершины горы. M o d e l : Бояться темноты. встречи. испугаться грозы. 8. тгмпература воздуха достигла (30 градусов). поезд. Мой товарищ добился больших успехов. Эта бригада достигла в работе (большие успехи) и добилась (переходящее Красное знамя). Искать ответа. мы не хотим (война). Я жду месяц (письмо) от родителей. Он искал (отвгт) на интгрзсующий его вопрос. Благодаря своей работе он достиг (своя цель). поезда. M o d e l : Мой товарищ добился (большие успехи). 3. substantivul concret cu funcţiunea de complement direct se pune la genitiv numai dacă acţiunea exprimată de verb se exercită asupra unei părţi a obiectului şi nu a obiectului în întregime. поезда трамвая. автобуса. хорошей жизни. автобуса. substantivele concrete письмо. de asemenea. случая. лишать- Exercifiul 69. Желать — пожелать счастья. Ждать ответа. Мы ждем (отвгт) родителей. Ь) Брат ждал (сестра). 4. Exerciţiul 71. Comparaţi: Он попросил бумаги. substantivul respectiv se pune la cazul acuzativ. Мы хотим (мир). защиты. Alcătuiţi îmbinări de cuvinte cu verbele бояться şi пугаться — испугаться. 1. Dacă acţiunea se exercită asupra întregului obiect. Alcătuiţi propoziţii cu cîteva din îmbinările de cuvinte date mai jos. M o d e l : а) Он долго ждал (результат опыта). внимания. автобус şi троллейбус pot fi puse şi la genitiv: ждать письма. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul cerut (genitiv sau acuzativ). избегать—избежать. (El a cerut hîrtie) Он попросил бумагу. прощения. Оя искал в библиотеке (нужная книга). Я долго ждал (встреча) с ним. 7. Девочка испугалась грозы. письма. цели. сэвгта. 8. счастья. победы Достигать — достигнуть хороших результатов. трамвай. В день ее' рождения друзья пожелали Няне (счастье и здоровье). Хотеть мира. Студенты искали (преподавательница русской литературы). решения. Добиваться — добиться свободы. Verbele пугаться—испугаться. Экскурсанты достигли (вершина горы). 10. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul genitiv. 6. 1. (El a cerut hîrtia) 2. 7. помощи. объяснения. Коллектив этого завода добивается (высокая производительность труда). complementul în genitiv. formaţi propoziţii cu aceste îmbinări de cuvinte. Он попросил 47 . счастья. 2) După verbele просить şi требовать. 8. Я ждал (подруга) целый день. счастливой жизни. помощи. внимания. Просить — попросить внимания. результата. тишины. Exerciţiul 70. ся—лишиться cer. Оли ищут (новые мзгоды) в работе. Инженер добился (жзлаемый результат). Требовать—-потребовать тишины. извинения. трамвая. 6.SUBSTANTIVUL Observaţii 1) După verbul ждать. 4. помощи. Мм ждали (поезд) пять минут.

Я попросил (помощь) у своих товарищей. Ребёнок испугался (собака). Кого вы ждали у остановки трамвая? (моя подруга) 9. Он попросил у меня (новый журнал). Exerciţiul 74. счастье. Моя маленькая сестра боится (мыши). вблизи. Вблизи нашего дома течёт речка. Вдоль дороги растут тополя. 14. Aceste construcţii răspund la întrebarea где? Exemple: Он ждал своего знакомого у входа в магазин. 12. 15. folosind cuvintele şi îmbinările de cuvinte date în paranteze. большие успехи в работе) 6. посреди. Чего он попросил у родителей? (извинение) 14. 16. Чего достигли альпинисты? (вершина горы) 5. 13. Чего потребовал учитель? (тишина и внимание) CAZUL GENITIV CU PREPOZIŢII [Родительный падеж с предлогами] Exprimarea relaţiei spaţiale. 1. Чего они ишут? (выход из этого трудного положения) 12. Exerciţiul 73. мимо. Путешественники прошли мимо озера. Чего вы пожелали вашему другу? (крепкое здоровье. Сын боится (отец). Студент попросил в библиотеке (новая книга). около. cazul genitiv se construieşte cu următoarele prepoziţii: у. Чего вы ждёте? (помощь друзей) 7. 3. Чего достигла лодка? (берег) 4. 11. M o d e l : Чего они добились? (признание своих прав) Они добились признания своих прав. a relaţiei temporale. Дети испугались (гроза). Он боится (встреча) с нами. 6. Мои знакомые живут возле вокзала. вдоль. Сын попрссил (совет) у родителей. Чего ждёт Таня? (автобус) 8. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul genitiv. Răspundeţi la întrebări. Мой маленький брат боится (собака). Чего добились ваши товарищи? (разрешение ехать в экспедицию) 3. вокруг. exprimarea cauzei şi exprimarea sursei informaţiei Exprimarea relaţiei spaţiale [Выражение пространственных отношений] 1. Покупатель требует (жалобная книга). M o d e l : Ребёнок боится (темнота). Около нашего дома стояла машина. Что вы ищете? (сегодняшняя газета) 10. Чего добилась в соревновании наша бригада? (победа) 2. против. Чего он попросил у вас? (помощь) 13. возле. Река бежала между зелёных холмов. 7. 5. 2.MORFOLOGIA у директора (разрешение) уйти с работы на час раньше. 1. Ребёнок боится темноты. Locul unde se petrece o acţiune sau unde se află o persoană ori un obiect Pentru a exprima locul unde se petrece o acţiune sau unde se află un obiect ori o persoană. между. Эта работа требует (большое внимание и терпение). Кого вы ищете? (преподавательница химии) 11. Что потребовал учитель у ученика? (тетрадь) 15. Дети бегали вокруг дома. 4. близ. Мать испугалась (крик) ребёнка. 48 .

Дети подходят к реке. Из-под стола выползла кошка. с. Răspundeţi la întrebări. Откуда он вернулся в общежитие? 3. Книга лежит под подушкой. • Машина выехала из-за угла. Откуда они принесли много ягод? 4. 2. Prepoziţiile из-за şi из-под sînt in corelaţie cu prepoziţiile за şi под. b) Нина идёт с факультета. cazul genitiv se construieşte cu următoarele prepoziţii: из. Пальто 49 . Aceasta se construieşte cu dativul. Comparaţi: a) Гости встали из-за стола. Отец работает на заводе.SUBSTANTIVUL Мы стояли близ самой трибуны. Aceste prepoziţii (за şi nod) se construiesc cu acuzativul dacă se indică direcţia acţiunii şi cu instrumentalul dacă se indică locul unde are loc acţiunea sau unde se află un obiect (o persoană). Он кладёт книгу под подушку. Exerciţiul 75. 3. folosind datele din prima propoziţie. şi anume: 1. Prepoziţiei из îi corespunc'e prepoziţia в. Памятник стоит посреди площади. Prepoziţia от se află în corelaţie cu prepoziţia к. Всё утро он занимался в читальном зале. Виктор учится в школе. Aceste construcţii răspund la întrebarea откуда? Exemple: Студент вернулся домой с факультета в восемь часов вечера. 2. b) Он идёт от своего друга. M o d e l : Письмо было в кармзне. b) Он берёт книгу из-под подушки. Он идёт к своему другу. Дети отошли от реки. iar prepoziţiei с îi corespunde на. Гости сели за стол. Гости сидят за столом. Против здания нашего университета стоит памятник. Откуда он достал письмо? Он достал письмо из кармана. Виктор идёт в школу. Пенал лежал в столе. Нина учится на факультете. Comparaţi: a) Виктор идёт из школы. Aceste prepoziţii (в şi на) se construiesc cu acuzativul dacă se indică direcţia acţiunii şi cu prepoziţionalul dacă se indică locul unde are loc acţiunea sau unde se află un obiect (o persoană). Дети собирали ягоды в лесу. из-под. Откуда он взял пенал? 2. Comparaţi: a) Дети отходят от реки. Нина идёт на факультет. от. из-за. 1. Откуда возвращается каждый день после обеда отец? 5. Observaţii Exprimarea relaţiei spaţiale se poate realiza şi cu alte cazuri decit genitivul. dar în această situaţie se modifică regimul de folosire a prepoziţiilor. Locul de unde porneşte o acţiune Pentru a exprima locul de unde porneşte o acţiune.

С: Плакать с горя. Exemple: Магазин открыт с шести часов. Откуда ребёнок достал мяч? 9. сделать (чтолибо) из интереса. Folosiţi construcţiile de mai jos în propoziţii. Среди . из. Письмо лежало под скатертью.. cuvintele date în paranteze. (ночь) 7.. Exprimarea cauzei [Выражение причины] Pentru a exprima cauza unei acţiuni. punîndu-le la cazul genitiv. 1. осталось 10 минут. мы встретимся у Николая... среди зимы. cazul genitiv se construieşte cu următoarele prepoziţii: от. накануне побгды. кричать с испугу. До . мы пойдём в столовую. (неделя) Exerciţiul 77. Construcţiile cauzale cu prepoziţia с (со) se întîlnesc de obicei în limba vorbită. în sensul că înlocuirea uneia prin cealaltă este posibilă aproape oricînd. среди ночи. Откуда выбежал мальчик? 10. Накануне праздника мы собрались у Виктора. после спектакля.. Собачка сидела под столом. Его^разбудили среди .. în locul punctelor. до революции.. Откуда идёт директор? 8. Котёнок играл под кроватью. после охончания]факультета. Exerciţiul 16. Explicaţi folosirea genitivului. fără ca sensul enunţului să se modifice: со страху = от страха. плакать от горя. После . До . sînt sinonime. с горл = от горя.. они отдыхали у себя на даче. (спектакль) 2. Накануне . . Мяч упал за шкаф. из-за. Prepoziţiile omşi c(co). (поступление на факультет) 3. накануне экзамена. умереть от раны. 50 . дрожать от холода. накануне. cazul genitiv se construieşte cu următoarele prepoziţii: с.MORFOLOGIA висит на вешалке. ИЗ: Слушать из вежливости. Мальчик спрятался за дерево.. После . с (со) şi из se întîlnesc frecvent în următoarele îmbinări de cuvinte: ОТ: Смеяться от радости. Ребёнок проснулся среди ночи.. после занятий. сделать (что-либо) из жалости. Снег шёл до вечера.. Откуда выбгжала собачка? 11. до. отказаться из принципа. До 23-го Августа. Мать была на рынке. с (со). Откуда он снимает пальто? 6. убежать со страху. сказать из зависти. Откуда она принесла овощи и фрукты? 7. Откуда вышел котёнок? 12. Директор был на совещании. студенты поедут на практику. Откуда мать достала письмо? Exprimarea relaţiei temporale [Выражение времгнных отношений] Pentru a exprima timpul. дрожать от страха. она работала учительницей. среди. în această situaţie. умереть от голода. Prepoziţiile от. после. (праздник) 6. momentul în care are loc o acţiune. После экскурсии он принялся снова за работу. со смеху = от смеха. отказаться из гордости.. сказать (что-либо) со злости.. Introduceţi.. с голоду = от голода. умереть от страха. (сессия) 5. (занятия) 4.

.. какое у нас домашнее задание по физике. Я прочитал в этой книге оэ очень интересном эхепгрименте преподавания иностранных языков. 6. 5. Дети вчера не гуляли . Спроси. De exemplu: Он опоздал на работу из-за трамвая. Они поссорились . Девочка ни слова не могла ссазать . Мы пртипаш в сегодняшней ггзетг. 2. пожалуйста. 5. Он отказался от предложенной ему помощи . . Он не хотел помириться со своим товарищем.. сшолюбия... 51 . голоду. Увидев волка. шума.. Урожай погиб . плохой погоды. înlocuiţi construcţiile tipărite cursiv prin construcţii cu verbul узнать. когда можно зайти к нему.. 15. Exerciţiul 81.SUBSTANTIVUL Genitivul construit cu prepoziţia из-за exprimă cauza unei acţiuni nedorite sau împrejurările care împiedică ori fac dificilă realizarea unei acţiuni. холода. prepoziţiile potrivite ca sens: от. Exerciţiul 78. Exprimarea sursei informaţiei [Выражение источника информации] Pentru a exprima sursa unei informaţii se întrebuinţează verbul узнавать—узнать urmat de genitiv cu prepoziţiile от. что ты был на премьере в театре. горя: у неё погиб сын. 4. Поля были белые . Они опоздали на стадион . Мои знакомые сообщит мнг.. Exemple: Я узнал от моего товарища.. из-за. страху.. Путешественники дрожали . газета. помогать из сострадания. что мастера нашгго цеха наградили орденом. л узнал его от Николая. 16. 10. упрямства.. спорить из принципа. 11. страху все убежали из леса. что на этой фабрике выпускают электротехническую аппаратуру. în locul punctelor. M o d e l : — Тебе мой адрес дал Виктор? — Нет. опоздать из-за брата. Нину. вскрикнуть от боли.. засухи.. дрожать от холода. когда можно зайти к нему. 7. 9. будет ли завтра экскурсия. 3. M o d e l e : 1) 2) Спрзси. удивления.. 17.. Alcătuiţi propoziţii cu îmbinările de cuvinte date mai jos. с (со). О твоей болезни мне сказал Николай. снега.. стенать от боли... Prepoziţia из se foloseşte atunci cînd sursa informaţiei este exprimată printr-un substantiv neînsufleţit: книга. помогать из жалости убить из ревности. Я узнавал у него. folosind construcţii cu verbul узнать. 1. Виктора. что на будущгй неделе в нашгм горэде откроется очень интересная выставка. Răspundeţi negativ la întrebări. Я узнал из газет. • Вскрикнуть от радости.. Prepoziţiile om şi у se folosesc atunci cînd sursa informaţiei este exprimată printr-un substantiv care denumeşte o persoană. принципа. умереть со смеху. статья. 2.. О том.. Я узнал из газет.. Женщина плакала . что в наш город приезжает иностранная делегация. дети закричали ... Они совершили подвиг .. Ребёнок не хотел признать свою вину . Я прочитал в газете.. Exerciţiul 80. 14. 1. Он не мог спать всю ночь из-за шума.. пожалуйста. Узнай. 4. 8. гордости. из... 3.. у sau из. у Виктора. автобуса. любви к Родине. пустяков.. умереть со скуки. Птицы умерли . 12. 6. мне сказала Ирина. în propoziţiile date mai jos. что завтра будет экскурсия. побледнеть от страха.. Exerciţiul 79. пожалуйста. Introduceţi... 13. Он не мог заниматься здесь . Он не согласился с ним . что на этой фабрике выпускают электротехническую аппаратуру.

не знаю.— Ты знаешь... ' Я узнал у моего друга. спасать— спасти. De exemplu: От Арада мы поехали дальше поездом. Valorile cazului genitiv construit cu diferite prepoziţii Prepoziţia ОТ: 1. Мы узнали от Ливии. M o d e l : Я узнал от моего друга. — — Вы прочитали об этом в какой-нибудь газете? Нет. освобождаться— освободиться. . 3. Мы узнали из газет. Explicaţi folosirea construcţiilor tipărite cursiv. От моего дома до унивгрситета 100 метров. Вы услышали об этом по радио? Нет Вам об этом кто-нибудь сказал? Нет. Я узнал об этом от моего товарища.— — 2. 3. Exerciţiul 83. . что концерт лёгкой музыки перенесён на завтра. А как ты узнал? — Я узнал об этом из сегодняшней газеты. 3.— Ты знаешь. Exerciţiul 82. — Мой друг мне сказал. — Ты не знаешь. Deseori. genitivul cu prepoziţia om se utilizează după verbele de mişcare prefixate cu prefixul om-. — — 3. — А у кого можно узнать? — У Мирчи. что завтра будет заседание научного студенческого кружка? — От кого ты узнал? — Мне сказал об этом председатель кружка. — Я прочитал в газете. Genitivul cu prepoziţia от (în corelaţie cu до) arată distanţa. Genitivul cu prepoziţia от este cerut de următoarele verbe: освобождать—освободить. De exemplu: Он получил телеграмму от своего брата. Genitivul cu prepoziţia om arată locul. în propoziţiile date mai jos. 1. Мы узнали у Лидии. Citiţi dialogurile de mai jos.. 2. . где можно купить билеты на этот концерт. будет ли завтра заседание научного студенческого кружка? — Нет.• MORFOLOGIA 1. 52 . что сегодня вечером в клубе будет концерт лёгкой музыки. 1. 2. — Я спросил моего друга. Я узнал из газеты. не знаю. Genitivul cu prepoziţia от arată sursa unei acţiuni. 4.. спасаться— спастись. Поезд отошёл от станции. что в субботу в театре будет премьера? — Нет. Om университета до парка 500 метров. înlocuiţi construcţiile tipărite cursiv prin construcţii sinonimice. De exemplu: От Бухареста до Тимишоары около 600 километров. punctul de la care porneşte acţiunea.. 2.

Учитель подошёл к доске. Exerciţiul 84.(обязанности секретаря) 2. Genitivul cu prepoziţia до arată limita în ipa(iu pînă la care are loc o acţiune. Он подошёл к окну моей комнаты.. după modelul dat. От театра до университета 700 метров. în propoziţiile de mai jos. (товарищ) 6. Мы дошли до стадиона за 10 минут.. Его освободили . 5.. (дождь) 3.. Alcătuiţi propoziţii. Партизаны спасли своего товарища . Мать спрятала конфеты . Мы укрылись . De exemplu: Цветы погибли от мороза.. прятать—спрятать. под крышей дома. Урожай погиб от засухи. M o d e l : Дети подошли к реке. белый от снега.. De exemplu: До Арада мы ехали на машине. Exerciţiul 85. De exemplu: Снег шёл до вечера. . Вечером мы подъехали к городу. Alcătuiţi propoziţii cu următoarele îmbinări de cuvinte: Смеяться от радости... punîndu-le la cazul genitiv cu prepoziţia om. M o d e l : От центра до стадиона два километра. Дети отошли от реки. (директор) Exerciţiul 88. după modelul dat. мокрый от дождя. 1. зависеть.. substituind in mod corespunzător şi prepoziţiile. скрываться—скрыться. Genitivul cu prepoziţia от poate exprima cauza unei acţiuni sau însuşiri. (поездка в Бухарест) 5. (расстрел) 7.. Он отстал . 2. дрожать от страха. 5. Девочка дрожала всем телом от холода. M o d e l : Девочка заплакала от обиды. отставать—отстать. Пароход подошёл к бгрегу. плакать от горя. Exerciţiul 87. înlocuiţi verbele de mişcare prin antonime. Prepoziţia ДО: 1.. . Поля были белые от снега. Introduceţi în locul punctelor cuvintele date în paranteze. 3. отличаться. Мать смеялась от радости. серый от пыли. Сегодня я буду на работе Они расстались до сентября. 2. Genitivul cu prepoziţia до arată limita în timp pînă la care are loc o acţiune.. 4. горячий от солнца. 1..SUBSTANTIVUL скрывать—скрыть. Alcătuiţi propoziţii.. От декана я пойду к ректору.. Дом разрушился от старости. Решение этого вопроса зависит . до трёх 53 часов. Exerciţiul 86. (дети) 4. плакать от обиды. . прятаться—спрятаться. Лодка подплыла к острову. Он отказался . отказываться—отказаться. M o d e l : От брата я пойду к сестре.. в учёбе.. Земля побелела от снега.

Genitivul cu prepoziţia с (со) arată momentul în care începe o acţiune şi răspunde la întrebarea с какого времени? De exemplu: Он работает в лаборатории с семи часов утра. Дождь идёт с вечера. устать с непривычки. до позднего вечера. сделать (что-либо) с одобрения (кого-либо). Exerciţiul 90. Genitivul cu prepoziţia do precizează momentul unei acţiuni. перевести с (одного) языка на (другой). folosind cuvintele din paranteza la cazul genitiv cu prepoziţia do. 2. До каких пор они гуляли в парке? (поздний вечер) 4. prepoziţia с (со) este în corelaţie cu prepoziţia на. urmată de un substantiv la cazul acuzativ (cînd se indică direcţia acţiunii) sau de un substantiv la cazul prepoziţional (cînd se indică locul acţiunii). Он шёл на факультет. до 23-го Августа. до рынка. заплакать с горя. замереть со страху. Он был на факультете. До как» х пор вы будете в Бухаресте? (понедельник) 6. Genitivul cu prepoziţia с (со) apare în următoarele îmbinări de cuvinte: сделать (что-либо) с разрешения (кого-либо). De exemplu: сказать (что-либо) со зла. după modelul dat. до начала занятмй. от Крайозы до Бухареста летели на самолёте. Exercifiul 89. Prepoziţia с se foloseşte deseori în corelaţie cu prepoziţia do (în construcţii care arată începutul şi sfîrşitul unei acţiuni). до восьми часов. 1. Когда должен быть закончен ремонт школы? (начало учебного года). до обеда. До какого места они доехали? (город) 3. До каких пор они работали в поле? (вечер) 5. сделать (что-либо) с согласия (кого-либо).MORFOLOr-'A 3. Когда вы кончите работу? (четыре часа) 8. Genitivul cu prepoziţia с (со) arată cauza unei acţiuni. Вчера мы работали в поле с утра до вечера. Alcătuiţi propoziţii. Răspundeţi la întrebări. folosind construcţiile date mai jos. Когда вы вернётесь домой? (ужин) 7. до начала учебного года. Alcătuiţi propoziţii. Prepoziţia С (СО): 1. Отец приедет домой до четырёх часов. Genitivul cu prepoziţia с (со) arată locul de unde începe o acţiune. До парка. до утра. 4. до звонка. До какого места они дошли? (лес) 2. до поступления в школу. Cu acest sens. De exemplu: Директор принимает с одиннадцати до двенадцати часов. Exerciţiul 91. до лета. до магазина. умереть с голоду. до весны. Răspunde la întrebarea когда? De exemplu: Он КОНЧИЛ работу до обеда. M o d e l : До какого места они добрались? (вершина горы) Они добрались до вершины горы. 3. Comparaţi: Он шёл с факультета. M o d e l : От Тимишоары до Крайовы мы ехали на поезде. 54 .

. M o d e l : Мать вошла в комнату. из трусости. Откуда вы сняли пиджак? Exerciţiul 95.. Răspundeţi la întrebări. Dintre cele mai frecvente construcţii cauzale cu prepoziţia из fac parte: из благородства. с досады. Сестра пошла на рынок. De exemplu: Он не согласился с нами из упрямства. С утра до вечера.. из любопытства. Откуда вернётся мать? Мать вернётся с базара. Магазин открыт . Folosiţi cuvintele din paranteze. Откуда пришёл ребёнок? 3. (десять часов) 4. из вежливости. Откуда вернётся сестра? 5. Библиотека работает . folosind construcţiile de mai jos. 4. Откуда вернулась румынская делегация? 2. De exemplu: Ученик идёт из школы. со страху. из скромности. Alcătuiţi propoziţii. .. Ребенок был на улице. из ревности. из любви. крыша из железа.. многие из рабочих. Откуда вышла мать? Мать вышла из комнаты. Genitivul cu prepoziţia из arată locul de unde începe o acţiune. 116. с самого утра до позднего ьечера. Exerciţiul 96. . Genitivul cu prepoziţia из arată întregul din care se delimitează o parte. костюм из шерсти. с непривычки. коробка из дерева.. 1. отрывок из текста. из интереса. De exemplu: платье из шёлка — шёлковое платье костюм из шерсти — шерстяной костюм 3. (восемь часов утра) 3.. 1 Despre adjectivele de relaţie vezi р. (15-ое сентября) Exerciţiu! 93. folosind datele din prima propoziţie. с марта до июня. рубашка из полотна. Genitivul cu prepoziţia из arată cauza unei acţiuni... со смеху. Exerciţiul 94. Пиджак висел на вешалке. из самолюбия. Мы начали готовиться к сессии . Alcătuiţi propoziţii cu următoarele construcţii: Со зла. со стыда. 1.SUBSTANTIVUL Exerciţiul 92. из зависти. .. из жалости. Genitivul cu prepoziţia из arată materialul (substanţa) din care este făcut un obiect. с голоду. Răspundeţi la întrebări. В наше» стране занятия в школах и вузах начинаются . ваза из стекла. punîndu-Ie la cazul genitiv cu prepoziţia с (со). (вторник) 6.. De exemplu: платье из шёлка. из ненависти.. с семи до десяти часов. Врач принимает . 55 . с десяти до двенадцати часов. (шесть часов утра) 2. De exemplu: один из рабочих.. Откуда мы вернулись в понедельник утром? 4. . 2.. (первсе декабря) 7. Observaţie Substantivele cu prepoziţia из din astfel de construcţii pot fi înlocuite prin 1 adjective de relaţie .. В воскресенье мы были на даче. Румынская делегация была на Украине. Он занимается в читальном зале . (утро) 5. . folosind datele din prima propoziţie. из гордости. M o d e l : Мать пошла на базар. Prepoziţia ИЗ: 1. . с весны до осени. Он находится в Яссах .

Explicaţi folosirea gjnitivului. . Студенты обедают в столовой.. Alcătuiţi propoziţii cu îmbinările de cuvinte date mai jos. Он не хотел пэйти с нами гулять . многие из рабочих. . Exerciţiul 100. Exerciţiul 99.. Genitivul cu prepoziţia у arată apartenenţa şi răspunde la întrebarea у кого? De exemplu: У меня есть фотоальбом. мраморная колонна. — Девочка сидела возле окна и вышивала. Какой костюм у отца? (шерсть) 3. prepoziţia у este sinonimă cu prepoziţiile около. M o d e l : Он не открыл дверь . Introduceţi în locul punctelor substantive care să exprime cauza. Он обиделся на нас . У этого студента прекрасная память.. У Влада есть интересная книга. Нина была в магазине. Глиняная посуда. (самолюбие) 4. некоторые из рабочих. 1. Они встретились у театра. 56 . Он сделан это . — Они встретились около театра. Откуда выходит студент? 5. ... Răspundeţi la întrebări. (принцип). железная крыша. У этой девушки замечательные волосы. Я нг согласился с его предложением . Он не хотел уступить своему товарищу .. în această situaţie. Студент занимается в читальном зале. Model: Многие из студентов нашгго курса участвовали в экскурсии. De exemplu: Девочка сидела у окна и вышивала.. (упрд^гвэ) 8. Какэй шарфик был на дззушкг? (шя^эя) 2. Откуда выходят студенты? Exerciţiul 97. Genitivul cu prepoziţia у. (ненависть к врагам) 3. folosindu-le {pe cele din paranteze) la cazul genitiv cu prepoziţia из. Какая ваза стоит на столе? (стекло) 4. хрустальная люстра.. Откуда вернулась Нина? 3. (ревность) 5. arată locul uni г se află obiectul sau locul unde are loc acţiunea. (любопытство) 7.. 1. M o d e l : Какое платье было на девушке? (шёлк) На девушке было платье из шёлка. Какую рубашку носит Виктор? (льняное полотно) Exerciţiul 98. деревянная кэробха. возле.. шерстяная кофта. Один из туристов заблудился в лесу. în îmbinările de cuvinte date mii jos. Один из рабочих... стеклянная ваза. înlocuiţi adjectivele de relaţie prin substantive în cazul genitiv cu prepoziţia из. folosind substantivele din paranteze la cazul genitiv cu prepoziţia из. Prepoziţia У: 1. (осторожность) Он не открыл двери из осторожности.. некоторые из студентов. 2.. Он слушал старика . Отец работал в кабинете. Од спросил об этом . atunci cînd este vorba de substantive neînsufleţite. многие из студентов.. Откуда вынимает мальчик книги и тетради? 4. один из учеников.. (гордогть) 6. Мальчик положил книги и тетради в портфель.. Он отказался от помощи .MORFOLOGIA 1.. Откуда вышгл отец? 2.. (вгжлизэгть) 2. В какой коробхе лзжит кукла? (картон) 5. M o d e l : стзлънзя пружма — пружина из стали.... .

У кого собрались вчера вечером школьные товарищи? (брат) 2. острые зубы. могучие крылья. Exerciţiul 103.. folosind cuvintele din paranteze la cazul cerut. Exercifiul 102. punîndu-le la cazul genitiv cu prepoziţia У Model: Утром я был в поликлинике . Где стояли лодки? (берег реки). Genitivul cu prepoziţia у este cerut de următoarele verbe: брать—взять.. мой сосед. Где вы были в субботу? (фабрика. . пушистый хвост. голубые глаза и светлые волосы. Alcătuiţi propoziţii după modelul dat. преподаватель русского языка) Утром я был на факультете у преподавателя русского языка.. На прошлой неделе я был в Яссах . (дехан). блестящие способности к математике. 1.. У кого вы были вчера в гостях? (наша подруга) 4. узнавать—узнать. Răspundeţi la întrebări. 1. atunci cînd este vorba de substantive însufleţite. De exemplu: Я был v своего друга. Где играют дети? (река) 3. Răspundeţi la întrebări. девочка.. На днях я был на даче •. Exerciţiul 101. терапевт) 4. folosind cuvintele din paranteze la cazul genitiv cu prepoziţia y. Introduceţi în locul punctelor cuvintele din paranteze. Утром мы были у Мирчи. ангина. 1. У кого ты был после обеда? (зубной врач) 5.. 57 . (професгор) 2. folosind cuvintele de mai jos. спрашивать—спросить. Сегодня я был на приёме . Remarcaţi construcţiile cu genitivul. Exerciţiul 105. Genitivul cu prepoziţia y.SUBSTANTIVUL 3.. Model: У кого вы были утром? (Мирча).. (ро дители) 3. В воскресенье я был в деревне . У кого вы жили летом в деревне? (бабушка) 3. Exerciţiul 104. преподаватель) 3. M o d e l : У кого ты взял эту книгу? (преподаватель) Я взял эту книгу у преподавателя. 4. длинная шея.. Где вы жили летом? (море) 2. (Николай) 5.. орёл. грипп. главный инженер). друг. наши знакомые) 5. богатая библиотека.. журавль. просить—попросить. У кого вы ночевали? (наш знакомый). В сргду я был на консультации . хороший голос У сестры хороший голос девушка. M o d e l : Где вы были утром? (факультет. . folosind cuvintele din paranteze la cazul genitiv cu prepoziţia y. M o d e l : сестра. Я живу у родителей.. (глазной врач) Утром я был в поликлинике у глазного врача. лиса. студент.. M o d e l : Где стоит стол? (окно) Стол стоит у окна. Где вы были в среду? (консультация. Где вы были сегодня? (школа.. Где сидели охотники? (костёр) 4. Где вы были летом? (горы. Где вы были вчера утром? (приём. \. folosind cuvintele date în paranteze. учительница) 2. Exerciţiul 106.. (школьный товарищ) 4. Răspundeţi la întrebări. покупать—купить. arată locul unde se petrece acţiunea. Где остановилась машина? (наш дом) 5. тигр. Răspundeţi la întrebări.

рассказывать.MORFOLOGIA 1. У кого ты взял учебник? (товарищ по группе) 2. пальто с пуговицами. рис. газированная вода с сиропом. выполнять работу. дерево без листьев чашка. шапка. У кого ты купила эту кофту? (Ирина) 4. Он пришёл с сестрой. Com- Ъ) Он пришёл без сестры. переводить. У кого ты 'узнал дату экскурсии? (староста группы). слова. Exerciţiul 108. după modelul dat. смотреть. молоко. ошибки. Alcătuiţi îmbinări de cuvinte. după modelul dat. книга с картинками. окна. ошибки. Alcătuiţi îmbinări de cuvinte. în îmbinările de cuvinte date mai jos. Exerciţiul 107. сочинение. cu cazul instrumental. дом. 58 . увлечение. 2. ручка. Она пришла без брата. Prepoziţia antonimâ este с (со) care se construieşte paraţi: а) Он пришёл без шапки. De exemplu: Он пришёл без книг и тетрадей. Model: дерево. чай. Prepoziţia БЕЗ: 1. словарь.~смотреть на что-либо с удивлением. дверь. писать по-русски. волнение. интерес. сахар. înlocuiţi prepoziţia с + instrumentalul cu prepoziţia без + genitivul pentru a obţine antonime: M o d e l : 1) чай с лимоном чай без лимона 2) работать с увлечением работать без увлечения a. b. Решить задачу с трудом. Он пришёл с шапкой. борщ. читать книгу со словарём. листья. folosind prepoziţia без. молоко. каша. Comparaţi : Он говорит по-русски без ошибок. песня. У кого ты спросил о консультации? (преподаватель) 3. словарь. выполнять задание с увлечением. Exerciţiul 109. акцент. ходить. прийти на занятия с книгами. окно со стеклом. Genitivul cu prepoziţia без arată absenţa unei persoane sau a unui obiect. Model: говорить по-русски. Он говорит по-русски с ошибками. идти в кино с сестрой. говорить по-русски без акцента Читать. Genitivul cu prepoziţia без arată modul în care se săvîrşeşte o acţiune şi răspunde la întrebarea как? De exemplu: Он написал работу без ошибок. дом. Кофе с молоком. сметана. Prepoziţia antonimă este с (со) care se construieşte cu cazul instrumental.

. а сестра работает.. возможность для осуществления своих идеалов.. (сестра) 3. Студент собирает материал. а Ирина носит платье . (украшения) 4..... M o d e l : книжная полка — полка для книг детский вагон. (работа над докладом) 8.. детская комната. условия для развития науки и техники.ItsujLK/I-BL-A MUNICIPALAI SUBSTANTIVUL MIHA1L SADOVEANU Exerciţiul 110. .... бутылка для молока.. 59 ... а Виктор пришёл . Он пришёл в читальный зал. Мы имеем все условия. M o d e l : Он купил подарок . Брат работает... (развитие науки и техники) 10.. посуда для молока.. а он всё ещё читает со словарём. De exemplu: условия для работы.... Observaţie Substantivele cu prepoziţia для din astfel de construcţii deseori pot fi înlocuite prin adjective de relaţie.. Он пишет книги. (ошибки) 2.. . Transformaţi îmbinările de cuvinte de mai jos. необходимый для успешного завершения работы. (химическая лаборатория) 6. (учёба) 11.. а я люблю кашу . (дети) 4. Exerciţiul 111.. дровяной сарай. (лимон) 3. (ручка).. (все студенты)9. Introduceţi în locul punctelor cuvintele din paranteze.. Genitivul cu prepoziţia для este cerut de unele substantive.... Я пью чай из чашки .. . Ливия пришла на семинар . Она купила посуду .. (молоко) 7...... adjective sau adverbe.. Он забыл дома тетрадь .. după modelul dat... нужный для учеников..... Виктор написал сочинение . (словарь) Я дазно читаю книги по-русски без словаря. . .. цзеточный горшок. Я пью чай.... Exerciţiul 112. Prepoziţia ДЛЯ: 1.. (ночлег) 7. посудный шкаф. (молоко). Он выбирает подарок.. (научный доклад) 2. 3. (мать) Он купил подарок для матери..... зубная щётка. folosindu-le cu prepoziţia без sau с (со).. (увлечение) 5. punîndu-le la cazul genitiv cu prepoziţia для. 1.. а он всё ещё читает . M o d e l : Я давно читаю книги по-русски . Брат любит кашу . Genitivul cu prepoziţia для arată scopul unei acţiuni şi răspunde la întrebările зачем? для чего? с какой целью? De exemplu: ....... De exemplu: полка для книг — книжная полка 4.. а он пьёт чай .. Мы остановились для отдыха. чайная посуда. 2.. Наш университет приобрёл новое оборудование . Genitivul cu prepoziţia для arată destinaţia obiectului. Genitivul cu prepoziţia для arată in folosul cui este săvirşită o acţiune şi răspunde la întrebările для кого? для чего? De exemplu: Он приц£с книгу для сестры." (сэчинения) 5. (конспект) 6. детская книга... ... De exemplu: тетрадь для сочинений.. а он пьёт чай из чашки . Нина носит платье . Они остановились в деревне .. посудное полотенце. В нашей стране созданы все условия... .... Introduceţi în locul punctelor substantivele din paranteze. 1. Этот фильм интересен.. а Николай написал сочинение. полка для книг.

сочувствовать—посочувствовать. изменять (cu sensul „a trăda"). Тренер учит нас плаванию. предлагать—предложить. 60 . De exemplu: Он сказал товарищам. Он подарил мальчику значок. покупать—купить. M o d e l : —Кому вы дали книгу? — Я дал книгу учителю. Verbele обучать—обучить. Răspundeţi la întrebări. potrivit modelului. De exemplu: Мы радуемся весне. Я купил сестре модную кофту. посылать—послать. отвечать—ответить. 5. что завтра уезжает. позволять—позволить. Verbele мешать. приносить—принести. возвращать—возвратить. учить—научить. Verbe „dicendi": говорить—сказать. разрешать—разрешить. сообщать— —сообщить. Он послал друзьям поздравительную телеграмму. Я удивляюсь его выносливости и терпению. показывать—показать. De exemplu: Дети мешали отцу. помогать—помочь. Я сочувствую своему приятелю. Студентам объявили расписание экзаменов. обещать—пообещать. советовать— —посоветовать. 3. Он завидует своим товарищам. рассказывать—рассказать. 2. De exemplu: Я дал товарищу проигрыватель на два дня. учиться—научится. посвящать—посвятить. завидовать—позавидовать. Делегатам сообщили. отправлять—отправить. звонить—позвонить.MORFOLOGIA întrebuinţarea cazului dativ [Употребление дательного падежа] i CAZUL DATIV FĂRĂ PREPOZIŢII [Дательный падеж бгз предлогов] Cazul dativ după verbe [Дательный падеж после глаголов] Cazul dativ este cerut de următoarele grupe de verbe: 1. удивляться— —удивиться. Он рассказывал друзьям о своих приключениях. что совещание перенесено на завтра. De exemplu: Он обучает нас русскому языку. Exerciţiul 113. писать—написать. Verbe care desemnează sentimente: радоваться—обрадоваться. дарить—подарить. 4. Мы учимся французскому языку. объяснять—объяснить. Куренье вредит здоровью. вредить. объявлять—объявить. Verbe care desemnează o acţiune ce se săvîrşeşte în folosul unei persoane: давать—дать.

Чему удивились родители? (неожиданный приезд сына) 6. Кому вы объяснили непонятные слова? 5. ехать учиться в Бухарест. Кому врач разрешил вставать с постели? 9. Кому вы возвратили учебник? 10.. Чему радуется мать? (счастье детей) 3. Introduceţi în locul punctelor cuvintele din paranteze.. Чему вы удивляетесь? (его отношение к рабэте) 9. дарят цветы.. игре на скрипке. музей. (студенты) 2. M o d e l : —Кому вы ответили на письмо? — Я ответил родителям на письмо. Кому вы посоветовали посмотреть новый румынский фильм? Exerciţiul 116. Он пишет каждые три дня . folosindu-le la cazul dativ.. 1.. написать вместе статью об этом фильме. Учитель сообщил . Чему удивлялись родители? (его способности) 8. Отец разрешил .. Кому вы обещали свою помощь? 8. радость. что завтра у них будет контрольная работа по румынской литературе.. 1.. что завтра в клубг будет концгрт легкой музыки? 2. (гости) 5. Чему мешает ребёнок своим шумом? (работа отца) 3.. M o d e l : Восьмого Марта. Кому она сочувствует? (подруга) 61 . Кому поэт посвятил своё новое стихотворение? 11.. (сын) 2... (Дорин) 3. M o d e l : — Чему вы радуетесь? (приезд друга) — Мы радуемся приезду друга. Кому вы сказали. Кому вы сообщили. Кому вы мешаете слушать музыку? (брат) 2. Чему все удивились? (смелость мальчика) 7. .. хорошо учиться. Чему вы радуетесь? (побзда нашей футбэльной команды) 4.. folosind cuvintele din parantez.. potrivit modelului. (женщины) Восьмого Марта женщинам дарят цветы.. Кому вы завидуете? (друг) 10. Преподаватель посоветовал . . Кому вы звонили вчера по телефону? 6.. Кому вы так часто пишете письма? 7. folosindu-le la cazul dativ. Диана) Exerciţiul 115.. Дочь обгщала . M o d e l : Студент ответил ..... Я предложил .. а . прочитать эту книгу.. Чему вы удивились? (успехи Николая) 5.что будет писать им каждую неделю. Чему вы завидуете? (его успехи) 11. (экзаменатор) Студент ответил экзаменатору на все вопросы. Труд приносит . (родители) 4. folosind cuvintele din paranteze. Кому он сочувствует? (товарищ) 12. (люди) 7. плаванию. новое платье. (родители) 6. Учить — нг/чить пению. M o d e l : Дезушка учится пению. Поэт посвятил своё стихотворение . Родители купили .. Кому вы принесли книги? 4. плаванию. русскому языку. Сын обещал . на все вопросы. работе со словарём. Alcătuiţi propoziţii cu îmbinările de cuvinte date mai jos. (отец) 3. что завтра будет митинг? 4.. музыке. Кому вы купили подарок? 3. (любимая девушка) 4.. Răspundeţi la întrebări. Răspundeţi Ia întrebările de mai jos.. Кому бабушка рассказывала сказки? 3. велосипед. 1.. M o d e l : —Кому ребёнок мешает работать? (отец) — Ребёнок мешает работать отцу. 1. Мы показали . (ученики) Exerciţiul 117. музыке..SUBSTANTIVUL 1. Кому вы показали свой альбом? 6. Кому вы отправили вчера посылку? Exerciţiul 114. Răspundeţi la întrebări. Кому вы подарили цветы? 2. Чему вредит курение? (здоровье) Exerciţiul 118. Кому вы послали письмо? 5. русскому языку. Exerciţiul 119. (Дан. Кому вы помогли перевести текст с русского языка на румынский? 7. Чгму радуются дети? (наступление весны) 2. игре на скрипке. Кому вы предложили пойти вместе с вами на экскурсию? 8. Introduceţi în locul punctelor cuvintele din paranteze.. учиться — научиться пению. 1.

Cazul dativ în propoziţii impersonale [Дательный падеж в безличных предложениях] în propoziţii impersonale. Отцу не работается.MORFOLOGIA Exercifiu! 120. Маленьким детям нельзя поздно ложиться спать. Transformaţi propoziţiile afirmative în propoziţii negative.енье. 2. De exemplu: Ребёнку не спится. Observaţii a) Adverbele надо. необходимо. M o d e l : Дети радуются солнцу. Мать должна сторэ уехать. 6. Девушке скучно. Verbe impersonale. Радоваться — обрадоваться. Adverbe predicative de tipul: весело. * Exerciţiu! 122. 5. 62 . Сестре нужно пойти к врачу. 7. можно. Exerciţiul 121. Им необходимо уехать сегодня же. 3. Ему хорошо с нами. Мальчику плохо. b) Adverbele можно şi нельзя sînt antonime. Отцу необходимо идти в город. Alcătuiţi propoziţii. 3. Comparaţi: Больному можно вставать с постели. Adverbe predicative de tipul: надо. завидовать — позавидовать. нельзя. potrivit modelului. удивляться — удивиться. необходимо sint sinonime. Мы должчы будгм встрзтиться в вэскэ. Transformaţi propoziţiile personale în propoziţii impersonale. Сын должен посоветоваться с родителями. De exemplu: Гостям весело. Больной должен принять лекарство. înlocuind adverbul можно prin adverbul нельзя. folosind — după verbele date mai jos — substantive la cazul dativ. M o d e l : Сестра должна пойти к врачу. Cuvîntul необходимо se foloseşte atunci cînd dorim să accentuăm necesitatea unei acţiuni. Больному уже можно выходить на прогулку. Отец должен беречь своё здоровье. нужно. 1. сочувствовать — посочувствовать. cazul dativ se construieşte cu: 1.. Завтра тури:ты должны встать рано. 2. Студенты нашгл группы должны зайти в деканат. Comparaţi: Отцу нужно идти в город. хорошо. скучно. De exemplu: Путешественникам надо пройти по берегу реки два километра. Инженеру нужно закончить проект в срок. плохо. 4. нужно. Больному нельзя вставать с постели.

Кому было грустно? (девушка) 7. 1.. 2. жарко. 1. а. На лекции мне было интересно. Кому было весело на вечере? (все) 4. было холодно. интересный. необходимый. было плохо. В деревне мне было хорошо. Comparaţi: Я купил книгу. хорошо. folosind cuvintele din paranteze. нужную брату. 3. Răspundeţi la întrebări. Adjectivele комый: нужный. было скучно. 2. а сестре скучно. Exerciţiul 124.. M o d e l : Девушке стало грустно. 4. грустно. 4. больно. скучно. 1. Кому стало холодно? (девочка) 2.. folosindu-le la cazul dativ. скучно. M o d e l : —Кому стало холодно? (ребёнок) — Ребёнку стало холодно. Кому стыдно за своего сына? (отец) 5. Сегодня детям можно идти гулять. Кому стало грустно после отъезда Виктора? (все) 8. folosind următoarele adverbe predicative: весело. Observaţie Dacă adjectivul are funcţiunea de atribut. se foloseşte forma lungă. se foloseşte forma scurtă... Мне было тепло. Этот совет полезен детям. Больному можно вставать с постели. 63 .. плохо.. известный. Мне весело. Exercifiul 123. а ... Adjectivul благодарный: Мы благодарны учителям за воспитание. Cazul dativ după adjective [Дательный падеж после имён прилагательных] Cazul dativ este cerut de: 1. Introduceţi în locul punctelor substantive potrivite ca sens. а . Кому было жарко в пальто? (мы) 9. а. тепло. Alcătuiţi propoziţii impersonale cu substantive la cazul dativ. В эту комнату посторонним можно входить. 2. полезный.SUBSTANTIVUL M o d e l : Отцу можно курить. холодно. а. Кому было с нами хорошо? (товарищ) 3. зна- Этот учебник нужен всем ученикам. Детям можно выходить на улицу. 3. dacă are funcţiunea de predicat. Кому сразу стало весело и хорошо? (участники вечера).. Эта книга нужна брату. Exerciţiul 125. Мне весело. Это происшествие стало известно всему городу. скучно. Adjectivul рад: Все были рады приезду гостя. M o d e l : Мне весело. Кому было страшно идти ночью по лесу? (дети) 6. 3. Отцу нельзя курить.

întrebuinţate singure în numerale complexe: sau Ребёнку два года. Puneţi îmbinările ds cuvinte date în paranteze la cazul dativ. exprimăm acest lucru printr-una din formele de singular ale verbului исполняться—исполниться. ' M o d e l : (Мой отец) сорок лет. se pune la cazul dativ. Кому нужны эти журналы? (читатель) 6. Сестре двадцать пять лет. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul dativ. Кому нужно зимнее пальто? (мальчик) 5. Моему отцу исполнилось сорок пять лет. Эта девушка (я) знакома. Дедушке восемьдесят лет. четыре. Dacă dorim să arătăm că o persoană a împlinit o anumită vîrstă. Год se pune după numeralul один. Forma лет se pune după celelalte numerale: Ребёнку пять лет. Кому нужны эти газеты? (читательница) Exerciţiul 127. Кому нужен учебник? (студент) 2. Это лекарство полезно (больная) 2. Лекция была интересна (все слушатели) 6. Кому нужно новое платье? (девушка) 4. Forma года se pune după numeralele два.MORFOLOGIA Exerciţiul 126. Моему дедушке исполнится семьдесят три года. Сестре двадцать один год. întrebuinţat singur sau în numerale complexe: Ребёнку один год. Этот урок интересен (ученики) 7. Răspundeţi la întrebări. года şi лет. Кому нужна книга? (студентка) 3. Exerciţiul 128. N 1. substantivul (sau pronumele). folosind substantivele din paranteze. Его выступление было интересно (все участники совещания) 8. M o d e l : Это стало известно (все). care denumeşte persoana a cărei vîrstă se indică. Советы родителей полезны (дети) 3. Моему отцу сорок лет. Эта статья не была известна (преподаватель) 5. Сестре двадцать два года. Это стало известно (весь город) 4. De exemplu: В этом году моему брату исполняется двадцать два года. Это стало известно всем. M o d e l : —Кому нужен словарь? (ученик) — Словарь нужен ученику. Нашей учительнице исполнился сорок один год. Отцу сорок лет. три. Exprimarea vîrstei [Выражение возраста] în limba rusă. 64 . Моей матери исполнилось сорок три года. Vîrsta se exprimă prin numerale cardinale şi cuvintele год. 1.

Valorile cazului dativ construit cu diferite prepoziţii Prepoziţia K: 1.. 3. (Моя бабушка) шестьдесят четыре года.) восемнадцать лет. Сколько лет исполнилось в этом году вашей старшей сестре? (21) 7... Я иду в школу! Я иду на почту.. Мы подошли к театру. Comparaţi: Я иду к отцу. (Эта девушка) двенадцать лет. în construcţii cu verbele de mişcare. (Моя мать) сорок два года. Этой деЕочке .шему ссседу? (43) 6. (5) 3.SUBSTANTIVUL 1.. (Этот юноша) семнадцать лет.. folosind numeralele din paranteze... 1. благодаря. 6. . Сколько лет КСГ. 5... Exerciţiul 129. (Моя двоюродная сестр. 65 . 7. Сколько лет исполнится в этсм году вашему приятелю? (24) 5. навстречу. (43) 2. (21). Сколько вам лет? (21) 2. apropierea de un obiect (o persoană). folosind numeralele date în paranteze. aceeaşi idee se redă prin cazul acuzativ cu prepoziţia в sau на. 2... 4. Dativul cu prepoziţia к arată direcţia acţiunii. Exerciţiul 130. (4) 4.у брату? (23) 3. Сколько лет исполнилось в этсм году ьр. Туристы подошли к экскурсоводу.. De exemplu: substantive Я иду к брату. (Мой дедушка) семьдесят лет. 2. вопреки. по. Răspundeţi la întrebări. Сколько лет вашег/. . mişcării (numai cu însufleţite). Сколько лет вашему преподавателю по русскому языку? (44) 4. Нашему преподавателю . согласно.ОГНЕЛССЬ В ЭТСМ году вашей младшей сестре? (15 CAZUL DATIV CU PREPOZIŢII [Дательный падеж с предлогами] Cazul dativ se construieşte cu următoarele prepoziţii: к. Observaţie Dacă este vorba de substantive neînsufleţite. M o d e l : Директору завода. (50) Директору завода 50 лет. 1. Completaţi prcpoziţiile[cu expresii care să indice vîrsta. De exemplu: Мы идём к театру. Dativul cu prepoziţia к arată. Зтсму ребёнку . Моему товапищу . (Мой двоюродный брат) двадцать один гсд.

folosind cuvintele (date în paranteze) la cazul dativ cu prepoziţia к M o d e l : Куда идёт ученик? (доска) Ученик идёт к доске. Куда вас приззла дорога? (озеро) 5. Машина огъзхала от города. ненависть. In propoziţiile date mai jos. способность. воля. любовь к родине. înlocuiţi construcţiile care exprima direcţia mişcării prin construcţii care să exprims apropierea de un obiect. Мальчик очень способен к музыке. Куда мы идём? (коммунизм). приучать—приучить. требовательный. б. уважение к учителям. Он хорошо относится к своим товарищам. Лодка отплыла от бгрега. 5. отдали учиться в музыкальное училище. равнодушный к искусству. 1. готовиться—подготовиться. внимательный к товарищам. Милиционер отошёл от места происшгствия. 3. Туризты идут в музей. Exerciţiul 133. 1. сочувствие. Comparaţi: Мальчика. требовательный к рабочим. интерес к литературе. Дзти огошля от ргки. доверие к людям. Куда вызвала ученика? (доока) 2. обращаться—обратиться. Я иду в унявзргитег. интерес. înlocuiţi construcţiile tipărite cursiv prin construcţii antonimice. любовь к литературе. Мы подошли к лесу. 2. б.MORFOLOGIA 3. 6. De exemplu: готовый к отъезду. очень способного к музыке. 66 . воля к победе. Экскурсанты идут в лес. 5. Dativul cu prepoziţia к este cerut de următoarele adjective: готовый. относиться—отнестись. Куда идёт этот автобус? (Музей изобразительных искусств) 3. Observaţie Dacă aceste adjective au funcţiunea de atribut. Da exemplu: любовь к искусству. Dativul cu prepoziţia к este cerut de următoarele substantive: любовь. стремиться. 2. 5. уважение. доверие. Exerciţiul 131. внимательный. Dativul cu prepoziţia к exprimă timpul acţiunii: Они вернулись домой к вечеру. Мы отошли от стадиона. талант. Куда вы. идёте? (университет) 6. se foloseşte forma scurtă. строгий к ученикам. în propoziţiile date mai jos. способный. dacă au funcţiunea de predicat. 4. * M o d e l : Мы отошли от леса. Exerciţiul 132. Мать приучила детей к порядку. efectuaţi şi alte modificări impuse de această înlocuire. Răspundeţi la întrebări. 3. ненависть к врагам. интерес к музыке. De exemplu: Он привык к шуму. равнодушный. Рабочий едгт на завод. Мы отошли от набережной. 1. se foloseşte forma lungă. добрый. 4. Куда птывгг лодка? (бгрзг) 4. способный к математике. Дети идут на реку. строгий. Я иду к театру. 4. Мы едем на море. M o d e l : Я иду в театр. Dativul cu prepoziţia к este cerut de următoarele verbe: привыкать—привыкнуть. добрый к детям.

Этот рабочий проявляет большой интерес (нсвье методы работы) 2. folosind cuvintele date în paranteze. . Мать приучает детей (порядок) 4.. Răspundeţi la întrebări. К чему проявляет спсссбнссти ваш брат? (музыка) 7. а сегодня мы пойдём к . К ксму он плохо отнссится? соседи) Exerciţiul 138. Мы стремимся (знания) Exerciţiul 137. . 1.. 3. după modelul dat. К ксму вы питаете доверие? (все люди) 6. folosind cuvintele date în paranteze. К чему проявляет интерес этот мальчик? (искусство) 3. Мы испытываем ненависть (враги мира) Exerciţiul 139. Он плохо отнссится (товарищи) 12.. Сегодня мы были у декана. .. 4. Во вторник мы были у родителей.. Я обратился за помсшно (сссед) 10. К кому ты обратился с жалобой? (директор завода) 8. . Introduceţi în locul punctelor substantive (însufleţite) la cazul dativ. Студенты начали готовиться (зимняя сессия) 8. Студенты привыкают (жизнь в сбщежитии) 3.. M o d e l : Мы привыкли (городская жизнь) Мы привыкли к городской жизни. Мы питаем глубокую любовь (родина) 3. M o d e l : Вчера мы были у нашего друга. В субботу мы были г гостях . Puneţi cuvintele din paranteze la cazul dativ cu prepoziţia к. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul dativ cu prepoziţia к. В пятницу мы были у родителей. 4. Они привыкли (горный климат) 2. Вчера мы ходили к нашему другу. . Мы питаем чувство глубокого уважения (наш учитель) 4. В будущем году мы поедем к . К чему они готовятся? (ЕЫЛУСКНСЙ Еечер) 7. Учитель приучает детей (дисциплина) 5. а завтра пойдём к . 3. Transformaţi propoziţiile de mai jos. К чему приучает учитель своих учеников? (соблюдение правил школьной дисциплины) 4. Утром мы были у секретаря партийной организации. К чему проявляет талант ваша сестра? (искусство) 67 . Вчера мы были у Веры. . 1. К кому вы питаете сссбсе уважение? (мать) 5. Артисты готовятся (выступление на сцене) 7. К чему он привык? (студенческая жизнь) 2. 1. К кому ты обратился с этим вопросом? (преподаватель) 9. а сейчас я иду к брату. Он хорошо относится (рабочие) 11.. В среду я был у Виктора. 5. 1. а сейчас я иду к . К чему готовится артист? (выступленке на концерте) 5.. К чему приучает мать своих детей? (соблюдение правил гигиены) 3. Răspundeţi la întrebări. К чему проявляет интерес эта ученица? (мир насекомых) 2. Exerciţiul 135.136.• учительницы. M o d e l : Утром я был у сестры. Мы готовимся (отъезд) 6. К кому он относится хорсшо? (сестра) 10. 1. 1. а сейчас идём к . 2. К чему готовится ваш товарищ? (вступительный экзамен) 6. Дети обратились за советом (родители) '9. Утром мы были у Николая. M o d e l : К чему вы привыкли? (городской шум) Я привык к городскому шуму. M o d e 1: К чему проявляет интерес эта девочка? (музыка) Эта девочка проявляет интерес к музыке. M o d e l : Этот ученик проявляет большой интерес (математика) Этот ученик проявляет большой интеЬес к математике. Утром я был у сестры.• SUBSTANTIVUL Exerciţiul 134. К чему вы питаете глубокую лкбсЕЬ? (Румынская коммунистическая партия) 4. Дети питают глубокое уважение (родители) 5. 2.. Exerciţiul].

по неопытности. în această construcţie se întrebuinţează substantivele утро. De exemplu: По утрам он делает зарядку. c) Мы ходили по магазинам. 3. среда. по своей воле. по ошибке. Отец строг (дети). по неосторожности. 68 . b) în puncte diferite. воскресенье. 7. вторник. Я вернусь домой до десяти часов вечера. M o d e l : Мы должны закончить работу до следующей недели. 6. по любви. Мы должны закончить работу до весны. De exemplu: Мы прошли в его кабинет по длинному коридору. Observaţie Cu acest sens. вечер. Они готовы (отъезд).MORFOLOGIA Exerciţiul 140. Timpul unei acţiuni repetate. 1. 4. în asemenea construcţii se întrebuinţează două categorii de substantive: a) substantive prin care se exprimă motivele psihologice ale unei acţiuni: no собственной воле. Cauza unşi acţiuni. dativul cu prepoziţia no poate fi înlocuit prin cazul instrumental fără prepoziţie. по небрежности. суббота. ночь. Дети бегали по парку. Prepoziţia ПО: Dativul cu prepoziţia по arată: 1. Эта девочка способна (музыка). M o d e l : Этот мальчик способен (математика). праздник sau denumirile zilelor săptămînii: понедельник. o mişcare: Мы гуляли по улицам и площадям столицы. 4. Locul acţiunii: a) între anumite limite. 5. 1. Он приедет домой до десятого мая. Мы готовы (поездка по стране). по привычке. c) de la un punct la altul. De exemplu: a) Эти слухи распространились по всему городу. пятница. 3. По праздникам она надевает новый костюм. 2. 2. четверг. по доброте. По вечерам мы смотрим телепередачи. Мы прошли в его кабинет длинным коридором. Преподаватель требователен (студенты). Директор фабрики требователен (рабочие). Мы должны закончить работу к следующей неделе. 3. 2. по доброй воле. înlocuiţi construcţiile tipărite cursiv prin construcţii cu prepoziţia к. b) После митинга мы разошлись по домам. Exerciţiul 141. Дедушка добр (внук). по дружбе. Этот мальчик способен к математике. Puneţi substantivele din paranteze la cazul dativ cu prepoziţia л-. Директор принимает по вторникам. по глупости. în propoziţiile date mai jos. Suprafaţa pe care se săvîrşeşte o acţiune.

ocupaţia: Мой знакомый — специалист по сельскому хозяйству. 5. Distribuirea obiectelor unul cîte unul: Каждый из нас получил по яблоку. Она узнала меня по походке. Вечером мы гуляли (берег озера). specialitatea. 11. Вчера я говорил с Еленой по телефону. 10. 9. а (середина улицы). Exerciţiul 142. punîndu-le la cazul dativ cu prepoziţia no (pentru a exprima suprafaţa pe care se săvîrşeşte acţiunea. 8. 2. Мальчики бегали (лужайка). Мы работаем по плану. по старости. mişcarea). 7. Виктор — мой товарищ по школе. Мы долго гуляли по набережной реки. Он получил высокую оценку за ответ по литературе. 5. (Широкое шоссе) мчались машины. Он много плавал (моря и океаны). Он приобрёл новый учебник по математике. 9. de apropiere între oameni: Николай — мой родственник по отцу. 6. Больной начал ходить (комната). (Дорога) промчалась колонна машин. К его дому мы шли (какие-то тёмные переулки). по вине. 69 . 12. Флорика — моя соседка по квартире. 4. Mijloacele de comunicare: Я послал Николаю письмо по почте. по молодости. Владимир — мой товарищ по работе. по необходимости. Мы слушали по радио народную музыку. Сегодня были отменены занятия по физике. Folosiţi cuvintele din paranteze. Товарищ не пришёл сегодня на занятия по болезни.• • • SUBSTANTIVUL b) substantive prin care se exprimă motivele subiective ale unei acţiuni: no бедности. Экскурсанты шли (опушка леса). по болезни. 1. Ученик сделал ошибку по небрежности. 6. 10. Семинар по политэкономии будет в субботу. Они сдают экзамен по философии. Летом мы решили плыть на пароходе (Дунай). Он — учитель по русскому языку. Domeniul de activitate. 7. 8. Exemple: Он ушёл с работы по собственной воле. Они опоздали в театр по моей вине. Дети бегали (парк). Люди шли не (тротуар). Relaţiile de rudenie. 3. Dativul cu prepoziţia по poate avea sensul „în conformitate cu": Он сделал это по просьбе своего друга. însuşirea: Я узнал его по голосу. M o d e l : Мы долго гуляли (набережная реки). К дому лесника мы шли (узкая тропинка).

punîndu-le la cazul dativ cu prepoziţia no (pentru a exprima locul acţiunii). но не нашли костюма для него. Мы ходили по магазинам. К реке нужно было идти лесом и полем. Путешественники шли горной тропинкой. 4. Во всех углах комнаты стояли столики. Я искал вас и ходил из комнаты в комнату. Когда принимает зубной врач? 3. 5. 11. 1. 5. Декан принимает каждый понедельник. 6. 7. 8. în propoziţiile de mai jos. б. После митинга все разошлись (дома). 4. 2. M^o d e I : Мы ходили аз магазина в магазин. Каждую пятницу 'я хожу в гости к Валентине. Мы ходили (все магазины). Каждый праздник мы ездим к родителям. Каждый четверг Виктор ходит на каток. Мы встречаемся каждую среду. 3. 1. Охотники шли лесной тропой. 4. Exerciţiul 144. 3. Răspundeţi la întrebări. Инженер работает ночами. 6. 1. după modelul dat. Целыйу день мы ходим из музея в музей. după modelul dat. Во всех мастерских было проведено обсуждение постановления руководства фабрики. Караван шёл степью. В поисках последнего номера журнала я ходил из магазина в магазин. folosind substantive la cazul dativ plural cu prepoziţia no (pentru a exprima timpul acţiunii). Каждое утро он уходит на берег реки.] Мы шли по узкой тропинке. construcţiile prin care se exprimă suprafaţa pe întinderea căreia are loc mişcarea. 7. 10. 5. Folosiţi cuvintele şi îmbinările de cuvinte din paranteze. M o d e 1: Мы шли узкой тропинкой. В музее мы ходили из зала в зал. 6. Каждый вечер я слушал народную музыку. Когда в вашем клубг бывают танцы? 5. M o d e l : Слухи распространились (воя дергвня). (Все группы) прошли собрания. К его дому нужно идти берегом реки. Мы искали её во всём общежитии. Приказ министра разослали (все фабрики. 4. Мы ехали какими-то незнакомыми улицами. заводы и коугб •наты). Exerciţiul 146.. MORFOLOGIA Exerciţiul 143. 7. Он повёл нас тёмным коридором. 8. По субботам мы ходим на танцы. Я не мог больше работать и читать вечерами. Exerciţiul 147. temporale din propoziţiile de 1. Они шли густым лесом. 5. construcţiile mai jos. 2. Transformaţi. 2. Слухи распространились по всей деревне. Когда вы ходите на стадион? 4. 3. Летом мы путешествовали (вся страна). Когда вы ходите на концгрт? 2. 7. Exerciţiul 145. construcţiile prin care se exprimă locul acţiunii. Мы ходили (залы музея) и восхищались картинами румынских художников. în propoziţiile de mai jos. 8. 3. 9. В субботу у нас в клубе часто бывают концерты. 9. după modelul dat. Когда вы смотрите телепередачи? 7. На стенках коридора висят большие картины и фотографии. transformaţi. M o d e l : Каждую субботу мы ходим на танцы. Когда вы ходите в гости к вашим друзьям? 70 . Они ходят в кино каждое воскресенье. но не нашли. МЪ d^e 1: —Когда вы ходите в библиотеку? — Я хожу в библиотеку по утрам. Эта весть с молниеносной быстротой распространилась (весь город). Когда вы любите больше заниматься? 6. 2. transformaţi. На всех факультгтзх прошли отчётно-выборные собрания. 1.

2. . Он сделал это (обязанность). 5. 11. Он стал крупным специалистом (животноводство).SUBSTANTIVUL Exerciţiul 148. 1. Exerciţiul 149. Почему вы сели на другой трамвай? (по рассеянности) 2. 6. De exemplu: Мы закончили работу досрочно благодаря помощи товарищей. товарищ по факультету. M o d e l : Его освободили от работы (болезнь). Благодаря помощи друга я научился быстро говорить по-русски."л чемпионом университета (шахматы). Он допустил эту ошибку (неопытность). Почему он покинул работу? (по своей личной воле) 8. 2. есседи по квартире. Exerciţiul 151. M o d e l : Родственник по отцу. (Радио) передают последние известия. товгрищ по работе. Он не заметил нас (рассеянность). товарищ по школе. M o d e l : (Радио) передают симфоническую музыку. Почему он не закончил работу в срок? (по лености) 11. Он забыл дома свои вещи (рассеянность). Мы сели на другой поезд (ошибка). 7. Профессор Ионеску — крупный специалист по химии. Почему Мишу так быстро поверил в слова этого человека? (по наивности) Exerciţiul 150. 1. Его освободили от работы по болезни. 8. 10. 7. Студент Думитреску ст. Я не поздравил своего товарища с днём рождения (забывчивость). 6. Puneţi cuvintele date în paranteze la cazul dativ cu prepoziţia r. «1 o d e 1: Профессор Йонеску — крупный специалист (химия). 3. родственник по матери. Alcătuiţi propoziţii. punîndu-le la cazul dativ cu prepoziţia no (pentru a exprima cauza acţiunii). Семинар (языкознание) будет по вторникам. Недавно я прочитал очень интересную работу (теория языка). Его товарищ — учитель (математика). Почему он сегодня опоздал на занятия? (по уважительной причине) 6. Почему произошла авария? (по неопытности шсфёра) 5. 9. Урок (румьнская литература) будет в среду. По радио передают симфоническую музыку. Девочка разбила вазу (неосторожность). Почему он согласился на такге большие жертвы? (по своей доброте) 9. Георге — мой родственник по отцу. S. Почему вы попали в другой зал? (по ошибге) 12. Занятия (русская литература) будут по средам. Răspundeţi la întrebări. Я перешлю тебе деньги (почта) или (телеграф). 2. Родственник по отиу. 10. Prepoziţia БЛАГОДАРЯ: Dativul cu prepoziţia благодаря exprimă cauza unei acţiuni atunci cînd este vorba de fenomene pozitive. 4. (Телевизор) показывают интересный кинофильм. Folosiţi substantivele din paranteze. На следующей неделе у нас будет экзамен (русский язык). 71 . folosind construcţiile date în paranteze. Он взял моё пальто (ошибка). Мы чуть не попали в аварию (его вевткательность). Я ль~блю читать книги (ботаника). Exerciţiul 152. 1. Я часто разговариваю с моими родителями (телефон). Мы опоздали на стадион (его вина) 3. Он купил книги (география и бкслогия). Почему он сделал это для тебя? (по дружбе) 10. Почему он не поздравил свою сестру с'днём рождения? (по забывчивости) 7. folosind îmbinările de cuvinte date mai jos. Puneţi substantivele din paranteze la cazul dativ cu prepoziţia no. 1. Почему он не понимает таких простых вещей? (по молодости) 3. Почему он сделал ошибку? (по невнимательности) 4. 4. 9.o. 3. 5. 4. Я люблю ходить на соревнования (бокс) и (футбол).

M o d e l : Он скоро выздоровел (новое лекаоство). De exemplu: Я видел вдали лодку. Он скоро выздоровел благодаря новому лекарству. Он успешяо сдал в:е экзамены (помэщь товарищей по группе). Folosiţi cuvintele şi îmbinările de cuvinte din paranteze. după verbe tranzitive 1 . Работа была организозана согласно постановлению дирекции. Пятилетний план был выполнен досрочно (трудовой подвиг народных масс). согласно указанию. Мы попали на новый фильм (наш знакомый). Я люблю свою родину. punîndu-le la cazul dativ cu prepoziţia благодаря (pentru a exprima cauza acţiunii). 200. согласно директивам. 1. Он всегда говорит правду. Exemple: Он делал всё согласно предписанию врача. Prepoziţia СОГЛАСНО: Prepoziţia согласно se întîlneşte în construcţii de tipul: согласно решению. согласно постановлению. Мы добились больших успехов в учёба (указания преподавателя). Exerciţiul 154. 7. Завод перевыполнил план (чорошая организация работы). Трава быстро зазеленела (частые и обильные дожди). 6. 5.MORFOLOGIA Exerciţiul 153. întrebuinţarea cazului acuzativ [Употребление винительного падежа] CAZUL ACUZATIV FĂRĂ PREPOZIŢII [Винительный падеж без предлогов] Exprimarea obiectului acţiunii [Выражение обьекта действия] Acuzativul exprimă obiectul acţiunii. 4. вопреки совету врача. погода ухудшилась. Он шёл навстречу гостям. Экскурсия прошла удачно (хорошая погода). вопреки. Больной начал выходить на улицу. Prepoziţia ВОПРЕКИ: Cazul dativ cu prepoziţia вопреки exprimă o concesie: Вопреки предсказанию моего товарища. 3. Alcătuiţi propoziţii. 1 Despre verbele tranzitive vezi p. 8. 2. Эта пгеня стала очень популярной (прекрасное исполнение молодой певицы). навстречу. Они стали работать согласно указаниям нового инженера. согласно предписанию. мы пошли дальше через лес. folosind dativul cu prepoziţiile согласно. согласно распоряжению. Вопреки всем опасностям. 72 . Prepoziţia НАВСТРЕЧУ: Dativul cu prepoziţia навстречу apare de obicei în construcţii cu verbe de mişcare: Нам навстречу вышел сам хозяин дома.

делегатов) выполнять — выполнить (план. гостей.SUBSTANTIVUL Dintre cele mai frecvente verbe tranzitive cităm: благодарить — поблагодарить (товарища. книгу. стихи) изучать — изучить (философию. учителя) брать — взять (книгу. фабрику) уважать (родителей. шум) слушать — прослушать (музыку) смотреть — посмотреть (пьесу. арию) писать — написать (книгу. письмо) рассказывать — рассказать (сказку) решать — решить (задачу). обещание. блузку. прохожего) ставить — поставить (книги в шкаф) строить — построить (дом. статью) петь — спеть (песню. De exemplu: Он лежал в больнице две недели. статью. девушку) надевать — надеть (пальто) переводить — перевести (книгу. природу) вспоминать — вспомнить (старых друзей. новые слова. костюм) видеть — увидеть (знакомого. газету) вешать — повесить (картину. сестру. сына) покупать — купить (костюм. картину) слышать — услышать (отца. рисовать — нарисовать (мальчика. фильм. трудности) поздравлять — поздравить (товарища. 73 . Он полежал в больнице две недели. статью) побеждать — победить (врага. задание. поручение) говорить — сказать (правду) готовить — приготовить (урок) давать — дать (совет. стихотворение) читать — прочитать (роман. книгу. газету Exprimarea duratei unei acţiuni [Выражение продолжительности действия] Acuzativul exprimă durata unei acţiuni desemnate de verbe de aspect imperfectiv sau de verbe de aspect perfectiv (prefixate) cu prefixele про. урок. родной город) встречать — встретить (приятеля. книги. географию) класть — положить (книгу. лес. тетрадь) помнить (товарища) посылать — послать (телеграмму. альбом) делать — сделать (предложение) есть — Съесть (колбасу) знать (этого человека. спектакль) спрашивать — спросить (ученика.şi no-. . историю. письмо. старших) учить — выучить (урок. тетрадь) любить (родителей. честное слово) дарить — подарить (цветы. друга.

5. Он ходит на консультацию по средам. 6. Folosiţi cuvintele şi îmbinările de cuvinte din paranteze.MORFOLOGIA Он пролежал в больнице шесть месяцев. Он читает (интересная статья о покорении космоса). журналы). Observaţie Construcţiile каждое утро. газета и журнал). 1. Дождь шел всю ночь. Он решает (трудная задача). каждую ночь. 10. 6. 8.a. 3. 3. pot fi înlocuite prin cazul dativ cu prepoziţia no. 4. 7. Он обещал всегда говорить (правда). Она часто поёт (эта ария). Я 74 . Они ходят на стадион каждую неделю. Он переводит на румынский язык (книга о Пушкине). 9. 7. 4. 2. Он читает (книга. Студенты пишут (упражнения). punîndu-le la cazul acuzativ (pentru a exprima obiectul acţiunii). каждый понедельник. 1. punîndu-le la cazul acuzativ (pentru a exprima obiectul acţiunii) . Он ходит в библиотеку каждый день. газеты. Folosiţi cuvintele din paranteze. Писатель пишет (новая повесть). Exprimarea timpului unei acţiuni repetate [Выражение времени повторяющегося действия] Timpul unei acţiuni repetate se exprimă prin substantive în cazul acuzativ însoţite de pronumele каждый De exemplu: Мы ездим на море каждый год. M o d e l : Рабочие строят (фабрика). Мы изучаем (политэкономия). Он пишет домой каждые две недели. Дочь убирает (комната). 9. Я часто вспоминаю (родное село). De exemplu: Всю дорогу они шли молча. Мать поставила (ваза) на столик. Он повесил (костюм) в шкаф. 10. Comparaţi: Он ХОДИТ на консультацию каждую среду. Он ВЗЯЛ В библиотеке (новая книга по истории искусства). каждый вечер. Профессор читает (лекция). Рабочие строят фабрику. Мы встречаемся каждую субботу. Exerciţiul 155. 8. каждую среду ş. Сестра любит (музыка и художественная литература). Exprimarea unui interval de timp [Выражение промежутка времени] Acuzativul arată intervalul de timp al unei acţiuni exprimate de verbe. 2. 5. Exerciţiul 156. Почтальон принёс (письма. Сегодня она надела (новая блузка). каждый вторник. Студент учит (новые слова и выражения).

Что поёт Теодор? (русская песня) 5. Я хорошо помню (твой друг и его сестра). Я люблю свою сестру 4. 2. Puneţi la plural cuvintele tipărite cursiv. Что вы получили? (телгграмма от брата) 9. folosind cuvintele date în paranteze. Он организует экскурсии. Он слушает внимательно (преподаватель). Что читает профессор? (лекция о Лермонтове) 3. Что забь л ученик в классе? (книги и тетради) 8. Дан фотографирует (свои товарищи). -Врач осматривает (больные). 8. Кого вы встретили на вокзале? (отец и мать) 5. Он купил себе б елые рубашки и галстуки. 6. Кого поздравил ректор с успешным окончанием факультета? (студенты-дипломники) 3. 8. M o d e l : т Мы уважаем своего преподавателя. Михай вспоминает родного дядю. Я поздравил (Марианна) с днём рождения. 1. 11. Дочь поставила тарелки и стаканы на стол. Преподаватель спрашивает студентку. 7. 8. Что строят здесь? (текстильная фабрика) 4. Он купил билеты в театр. 10. Я вспомнил своего товарища по школе. Exerciţiul 161. 5. 12. Мать оцевает ребёнка. Я забыл своего друга. 3. Что он знает хорошо? (химия и физика) 11. 2. Они победили (свои враги). Кого послали за покупками? '(мальчик) 8. 75 . 1. 3. M o d e l : Он переводит книги и статьи. M o d e l : Михай вспоминает (родной дядя). Он переводит книгу и статью. 2. Дэру поазгил на стену картины. Кого посылают учиться в Москву? (мой знакомый) 7.SUBSTANTIVUL послал сегодня (письмо и телеграмма) в Яссы. 10. На почте я встретил (свой сосед). Мы уважаем своих преподавателей. Puneţi la singular cuvintele tipărite cursiv. Кого приняли на работу? (молодой инженер) б. 5. 3. Что рассматривает Тдедушка? (старинная фотография). 6. Он решает задачи и проблемы. 5. Вчера мы смотрели (пьеса на современную тему). Кого уважают. 11. Что продают в этом магазине? (одежда и обувь) 6. Певец исполнял на вечере румын• ские народные песни. Мы поблагодарили артиста за прекрасный концерт. Я люблю (брат и сестра). Анна сдала книги и журналы в библиотеку. Вчера я проводил на вокзал (сзоя гости). Кого поздравил генерал с выполнением боевой задачи? (бойцы) 9. Кого ученики пригласили на выпускной вечер? (учителя и учительницы). 7. 9. Что строит наш народ под руководством Румынской коммунистической партии? (новая жизнь) 12.все студенты? (профессор русской литературы) 4. Сын поблагодарил (свои родители). Răspundeţi la întrebări. M o d e l : —Кого он поблагодарил за помощь? (учитель) —Он поблагодарил за помощь учителя.] 1. 10. 9. Он уважает (мнение родителей). Puneţi cuvintele din paranteze la cazul acuzativ. Răspundeţi la întrebări. folosind cuvintele din paranteze. Exerciţiul 158. 6. 7. Exerciţiul 160. Что вы танцгвали? (румынский народный танец) 2. Врач огматр i гает больного. Что он читает? (свежая газета) 7. Что она купила? (пластинка легкой музыки) 10. Преподаватель спрашивает студента. Я сразу узнал (этот человек). 13. Анна одевает {младшая сестра). Мы провожали девумку на вокзал. Я встретил свою соседку на улице. Exerciţiul 157. 1. Он забыл (старые друзья). 4. Кого наградили орденами и медалями? (герои труда) 2. Он объясняет ученикам новые правила. 11. Он учит русские песни. 12. Exerciţiul 159. 1. 4. 9. Я люблю своего брата. . M o d e l : Что вы вешаете в шкаф? (костюм) Я вешаю в шкаф костюм.

Н. театр). 2. Сколько времени вы занимались в читальном зале/ (весь день) 6. мать. Exerciţiul 166. Дожди шли (вся неделя). Мы встречаемся на квартире друга (каждая пятница). Они ходят на прогулки (каждый день).) 2. Как часто вы ездите на экскурсию? (каждая весна) 9. construcţiile care exprimă timpul unei acţiuni repetate. Они ходят на рыбалку (каждое воскресенье). Кого вы любите? (брат. сестра. Они говорили по телефону (одна минута).MORFOLOGIA Exerciţiul 162. родное село) 6. 4. Сколько времени он писал эту статью? (неделя) 3. Они смотрят телепередачи (каждый вечер). 6. о н пробыл в Бухаресте неделю. подруга) Ь. Что вы люоите? (музыка. Puneţi îmbinările de cuvinte din paranteze la cazul acuzativ. Как часто у вас бывают консультации по русскому языку? (каждая пятница) 3. 2. друг. 8. Он ходит на выставки каждую^неделю. 5. 5. От волнения она не спала (. Exercifiul 164. 3. Сколько времени вы жили в деревне? (вся осень) 2.вся ночь). 9. 6. Они жили в горах (всё лето). Как часто вы принимаете гостей? (каждая неделя). Старушка болела (вся вьсва). Кого вы видите? (друг и подруга) 3. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul acuzativ. Они ходят на консультацию к профессору (каждая среда). Они ходят в кино (каждая среда). Как часто выходит эта газета? (каждый день) 2. Сколько времени вы гуляли в парке? (весь вечер) 7. Толстого «Бойьа и мир» (ьсделя). 1. M o d e l : Мы ходим на танцы по субботам. M o d e l : Как долго вы жили в деревье? (месяц) Мы жили в деревне месяц. Răspundeţi la imieban. Как часто выходит этот журнал? (каждый месяц) 7. după modelul dat. Мы ходим на танцы каждую субботу. hxplicaţi utiuiaita acuzativului. Что вы видите? (дом. брат и сестра) 7. Он пролежал в больнице (четыре месяца). 1. Они ездят на море (каждое лето). Как часто в студенческом общежитии устраивают танцы? (каждое воскресенье) 8. Как часто подъезжают автобусы к остановке? (каждая минута) 5. 12. Exerciţiul 167. 8. Что вы часто вспоминаете? (родной город. M o d e l : Как часто они ходят на танцы? (каждая неделя) Они ходят на танцы каждую неделю. Они ездят в горы (каждая весна). Он делает зарядку (каждое утро). Сколько времени они говорили по телефону? (одна Mimvia) 4. Как часто собираются друзья у вас? (каждая суббота) 6. Что вы знаете? (урок и слова) 4. Кого вы часто вспоминаете? (отец. Сколько времени вы читали эту книгу? (четыре дня) 9. 10. Оние->дят в дом отдыха (каждый год). 11. Exerciţiul 163. Как часто принимает ректор? (каждая среда) 4. Он прожил в столице (осень и зима). M o d e l : Он пробыл в Бухаресте (неделя). Răspundeţi la întrebări. M o d e l : Он ходит на выставки_(каждая неделю). folosind îmbinările de cuvinte date în paranteze. 1. От Бухареста до Тимишоары поезд идёт (семь часов). folosind cuvintele din paranteze. Сколько времени она лежала а оольнице? (три недели)» Exerciţiul 165. Сколько лет он проработал на этом заводе? (10 лет) 5. Он читал роман Л. У. искусство. художественная литература. Răspundeţi la întrebări. Над этой статьёй он работал (целая ночь). 7. Сколько времени вы были на пльже? (весь день) 8. 1. 76 . 4. folosind cuvmltle din paranteze. В нашей стране обучение в университете продолжается (четьре года). 1. 3. Transformaţi. Бородин писал оперу «Кньзь Игсрьх> (20 лет). Сколько времеьи вы изучали русский язык? (четыре года) 10. гора. 7. 10. озеро. Кого вы знаете? (товарищ и его жена) 5.

на факультет. în majoritatea situaţiilor. сквозь. Отец читает газеты по вечерам. 2. în funcţie de substantivul care le urmează. De exemplu: 1. 4. Ученик идёт в школу. к директору. Он работает по ночам. Министр принимает по вторникам и четвергам. p. на. с. через. по. arată direcţia acţiunii. По телевизору показывают художественные кинофильмы по средам. 5. 2. Мать идёт на рынок. Мать идёт с рынка. 1 Vezi capitolul Complementul circumstanţial de Ioc. 77 . Они ходят в лес на прогулку по утрам. sînt utilizate în mod diferenţiat. direcţia acţiunii se redă prin cazul dativ cu prepoziţia к. 342. Observaţie Prepoziţiile в şi на. în timp ce acuzativul cu prepoziţia на arată că acţiunea este orientată spre suprafaţa obiectului. 3. По субботам в нашем клубе устраивают концерты.SUBSTANTIVUL 1. под. aîcătuindu-se următoarele perechi: в//из. Ученик идёт из школы. în construcţii cu substantive neînsufleţite. atunci cînd arată direcţia acţiunii. Acuzativul cu prepoziţia в arată că acţiunea este îndreptată spre interiorul obiectului. sînt antonime cu prepoziţiile из şi с care însă se construiesc cu genitivul. construite cu acuzativul. Utilizarea uneia sau a alteia dintre ele cu un anume substantiv se face potrivit unor norme consacrate x prin uz . Он положил книгу на стол. CAZUL ACUZATIV CU PREPOZIŢII [Винительный падеж с предлогами] Cazul acuzativ se construieşte cu următoarele prepoziţii: в. про. на II с. б. Comparaţi: Я Я Я Я иду иду иду иду в университет. на консультацию к преподавателю. prepoziţiile в şi на. о. Dacă este vorba de substantive însufleţite. Valorile cazului acuzativ construit cu diferite prepoziţii Prepoziţiile В şi HA: Acuzativul cu prepoziţia в sau на. Comparaţi: Она поставила цветы в вазу.

9. . После захода солнца путники всшли (деревня). 6. 2. Куда он ходил? 2. Студентки идут (общежитие). M o d e l : Она работает продаЕшицей в магазине. Мне нужно сходить в (аптека) и на (почта). Răspundeţi la întrebări. Брат пошёл на почту. Он пришёл из читального зала. 10. Летом мы поедем (экспедиция). 8. Куда я поступил? 6. а брат •— из школы. Observaţi corelaţia prepoziţiilor из\в şi с/да. 10. 7. Exerciţiul 169. Весной мы были на Украине и в Сибири. M o d e l : 1. Он идёт (почта) за письмом. Куда я ходил? Куда ходил брат? б. а после работы идёт в (вечерняя школа). Нина идёт в магазин за покупками. Студенты идут (университет). Куда мы ходили вчера? 3. Куда он ходил? Ученик ходил в школу. Куда ходила Мария в среду? 5. Куда она ходила? Мать ходила на рынок. 3. Куда ездили геологи? 4. M o d e l : После обеда мы пойдём (собрание). Мы идём (вокзал) встречать гостей. Мать вернулась с рынка. 1. Мать идёт на (рынок). 5. 3. Ученик положил книгу и тетрадь (портфель). Она всшла (комната). 6. 3. punîndu-le la cazul acuzativ cu prepoziţia e sau на (pentru a exprima direcţia acţiunii). а сестра — в (магазин). 11. 6. Куда он ходил? 3. а в этом году мы едем в (горы). Exerciţiul 171. Она положила покупки (сумка). Куда ездил директор фабрики на прошлой неделе? 2. Нина вернулась с выставки. Exerciţiul 172. Куда мы ездили летом? 4. Нам нужно пойти в (университет) и на (выставка). Утрем я ходил на (выставка). а сейчас иду в (институт) 4. а Ирина — из музея. 1. Летом мы были в археологической экспедиции. а сестра — в школу. Они псшли (выставка). 2. 7. а сестра — в (школа). 2. 4. Куда мы ездили в прошлом году? 7. Я учусь в университете. Răspundeţi la întrebări. folosind datele din prima propoziţie. Она повесила юбку и блузку (шкаф). 5. 5. Он повесил пальто (вешалка). а сейчас иду в (музей). folosind datele din prima prepoziţie. 1. Folosiţi substantivele din paranteze. M o d e l : Нина идёт (магазин) за покупками.MORFOLOGIA Exerciţiul 168. Я пришёл с факультета. Куда сна ходит каждый день на работу? Она ходит каждый день на работу в магазин. В среду Мария была на консультации. Студент пришёл с занятий. В прошлом году мы ездили на (море). Студенты идут (институт). В прошлом году мы были в Крыму и на'Кавказе. 9. После обеда мы пойдём на собрание. Мы сели (скамейка). Вчера геологи вернулись из экспедиции. В воскресенье мы . с едем (экскурсия). M o d e l : Брат пошёл на (почта). Он вернулся (родина) через два года. Мать ходила (базар) за покупками. Puneţi cuvintele din paranteze Ia cazul acuzativ cu prepoziţia e (pentru a exprirra direcţia acţiunii). 4. Ученик пришёл из школы. Куда они ходили? 5. Дети идут (школа). 8. Puneţi substantivele din paranteze la cazul acuzativ cu prepoziţia na (pentru a exprima direcţia acţiunii). Вчера мы были на заседании научного студенческого кружка. 2. На прошлой неделе директор фабрики был на совещании в Бухаресте. Каждое утро брат ухрдит на (завод). 7. 1. Exerciţiul 170. 1. Утром я ходил на (вокзал) встречать моих гостей. Куда мы ездили весной? 78 . Каждое / отец уходит (фабрика). Они вернулись с экскурсии. Он ходит (факультет) каждый день. Поезд въехал (туннель). Куда ходила Нина? Куда ходила Ирина? .

De exemplu: Мы встречаемся раз в неделю. 2. Acuzativul cu prepoziţia в este cerut de verbele верить. чем у меня. стрелять. Куда вы идёте? 5. в пять раз. В прошлом месяце он ездил (Николай. 1. Студент идёт (профессор. M o d e l : Товарищ живётв общежитии. (Воскресенье) мы пойдем в поход. Я иду (Лаура. Когда вы должны пойти на приём к директору завода? (BTODHHK) 4. в два раза. Торжггтвгнног открытие памятника состоится (пятница). 1. Я еду к родителям в Брашов. Летом мы поедем (наши знакомые. На прошлой неделе он ездил (друзья. Куда вы поедете летом? 3. Куда едут родители? Prepoziţia В: Acuzativul cu prepoziţia в arată: 1. 3. folosind substantivele date în paranteze. Сейчас я иду (отеп. стрелять в цель. Pansţi substantivele din paranteze la cazul acuzativ cu prepoziţia в (pentru a exprima timpul acţiunii). Exerciţiul 176. Николетап?ягцгт~(понедельник) и уедет (субоэта). Мария работает на почте. Răspundeţi la întrebări. Спектакль начнётся в семь часов. Куда вы идёте? Я иду к товарищу в общежитие. 3. Когда главный инженер вернётся из командировки? •(суббота) 3. 6. Răspundeţi la întrebări. M o d e I : Я сдал работу (среда). Timpul acţiunii (ziua. Они ходят в театр два раза в месяц. кафедра русского языка). 3.SUBSTANTIVUL Exerciţiul 173. 2. 4. общежитие). 5. Яссы). два раза в месяц. а Дору — в пятницу. I. Acuzativul cu prepoziţia в se întîlneşte în construcţii de tipul раз в неделю. завод). а Дору — (пятница) Я сдал работу в среду. Партийное собрание состоится (чгтверг). Крайова). ora): Андрей приедет в пятницу и уедет в воскресенье.1"Бабушка живёт в деревне. M o d e l : Я еду (родители. в гандбол). Когда будет митинг? (пятница) 2. Ваш советский друг живёт на Кавказе. Куда вы поедете в этом году? 4. 5. Exerciţiul 175. 4. Сын учится в Крайове. Куда вы едете? 2. в волейбол. Когда у вас будет телефонный разговор с родственниками? (четверг) 79 . Олтения). Брашов). punîndu-le la cazul cerut (pentru a exprima direcţia acţiunii). Лекция о мг:кхународном положении будет (вторник). 4. E x e r c i ţ i u l 174. Direcţia acţiunii: Он идёт в лес. De exemplu: верить в победу. У него в два раза больше книг. играть. 1. Folosiţi substantivele însufleţite şi neînsufleţite date în paranteze. играть в шахматы (в футбол. Ваш друг живёт в Олтении. folosind datele din prima propoziţie. M o d e l : —Когда начнётся фестиваль лёгкой музыки? (среда)] — Фестиваль лёгкой музыки начнётся в среду. 2.

Когда вы возвращаетесь с работы? (четыре часа) Exerciţiul 179. Инженер поехал в командировку на три недели. potrivit modelului. Răspundeţi la întrebări. M o d e l : —Когда приходит скорый поезд? (три часа) — Скорый поезд приходит в три часа. Мы ложимся спать (одиннадцать часов вечера). folosind. 3. чем мать. îmbinările de cuvinte din paranteze (pentru a exprima timpul acţiunii). Когда по радио передают последние известия? (десять часов вечера) 6. punîndu-le la cazul acuzativ cu prepoziţia в (pentru a exprima timpul acţiunii). potrivit modelului. 1. Как часто вы встречаетесь с вашей подругой? (раз в день) 4. чем я. 5. M o d e l : Сегодня я1 проснулся (шесть часов). Мы ужинаем (восемь часов вечера). На написание этой статьи мне нужно четыре часа. Магазин закрыт на ремонт. Folosiţi îmbinările de cuvinte din paranteze. чем я. Он уехал в Бухарест на три года. Когда он кончает работу? (четыре часа) 4. 1. îmbinările de cuvinte din paranteze. Мы завтракаем (восемь часов). Он пришёл на час позже. Как часто вы ходите на стадион? (раз в две недели) 6. Когда заканчиваются сегодняшние занятия? (два часа) 7. Exerciţiul 178. 4. Как часто вы ходите в столовую? (три раза в день) 5. Когда вы пойдёте на свидание? (восемь часов) 3. Răspundeţi la întrebări. Мы обедаем (два часа). 1. 4. Он ушёл на час раньше. О diferenţă cantitativă (în construcţii cu gradul comparativ al adjectivelor adverbelor): Отец на два года старше. Как часто вы ходите на концерт? (раз в неделю) 2. M o d e l : —Как часто она пьёт чай? (два раза в день) — Она пьёт чай два раза в оенъ. avînd sensul „pe cit timp". 2. destinaţia: Он купил материал на костюм. 80 sau . 3. folosind. Сегодня я проснулся в шесть часов. Как часто вы пишете домой? (два раза в неделю) Prepoziţia НА: Acuzativul cu prepoziţia на arată: 1. Я встаю (семь часов). Scopul. 2.MORFOLOGIA Exerciţiul 177. Direcţia acţiunii: Они идут на стадион. limitele temporale ale unei acţiuni. Как часто вы получаете посылки из дому? (раз в месяц) 3. Когда вы уходите на работу? (шесть часов утра) 5. „pentru cit timp": Мы расстались на два месяца. Когда начнётся концерт? (семь часов) 2. Termenul.

Он дал мне этот журнал на (три дня). на три часа. Мы пришли в театр на десять минут раньше начала спектакля. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul acuzativ cu prepoziţia на. на пять недель. folosit pentru exprimarea unei diferenţe cantitative. (Поездка в город) мне нужно три часа. Я взял книгу в библиотеке на неделю. Acuzativul cu prepoziţia на este cerut de următoarele verbe: влиять. 5. На какое время вы приехали в наш город? (несколько месяцев) 9. Он вышел из аудитории на (минута). сердиться на товарища. 1. 7. M o d e l : На какое время вы попросили у него книгу? (неделя) Я попросил у него книгу на неделю. M o d e l : (Решение) этой задачи мне нужно два часа. Он пошёл в парк на (час). Exerciţiul 183. На какое Еремя туристы взяли с ссбой продукты? (неделя) 5. De exemplu: влиять на развитие. 4. Я зашёл к тебе на (минутка). На решение этой задачи мне нужно два часа. Exerciţiul 182. На какое время вас пригласили в деревню? (всё лето) 2. На какое время остановился поезд? (пять минут) б. На какое время вы составили план работы? (дБе недели) 8. На какое время он лёг отдохнуть? (час). Comparaţi: Нина старше Ирины на год. (Покупка билета) мне нужно десять лей. 3.SUBSTANTIVUL Observaţii a) Acuzativul cu prepoziţia на. b) Construcţia на (час) раньше poate fi înlocuită prin construcţia за (час) до. на пять часов. Нина годом старше Ирины. на час. M o d e l : Я взял книгу в библиотеке на (неделя). напасть. Он приехал к нам на (ЕСЯ зима). 1. походить на отца. Exercifiul 181. Puneţi cuvintele din paranteze Ia cazul acuzativ cu prepoziţia на. 8. 9. 5. 5. надеяться. poate fi înlocuit prin cazul instrumental fără prepoziţie. на мгновение. На какое всемя он в ы ш а из кабинета? (минутка) 10. походить. (Костюм) мне нужно три метра материала. На какое время закрыли магазин? (три недели). На какое время остановился автобус? (минута) 7. на три минуты. folosind cuvintele date în paranteze. Alcătuiţi propoziţii cu următoarele construcţii: на минутку. Comparaţi:. Comparaţi: Мы пришли в театр на десять минут позже начала спектакля. на три недели. Răspundeţi la întrebări. 3. Мы пришли в театр через десят минут после начала спектакля. 10. сердиться. 11. Магазин закрыт 81 . надеяться на помощь. (Покупка книг) я отложил 100 лей. Мы пришли в театр за десять минут до начала спектакля. 6. 4. напасть на врага. Они приехали в Бухарест на (три месяца). Exerciţiul 180. Они расстались на (две недели). на семь дней. на день. 4. 2. Он поехал в командировку на (три месяца). 1. 2. Геологи уехали в экспедицию на (всё лето). Она пришла к нам на (час). на неделю. Они уехали в деревню на (вся весна). c) Construcţia на (час) позже poate fi înlocuită prin construcţia через (час) после. На какое время он уехал в Арад? (месяц) 3.

4. 4. Раду живёт на (этаж) выше меня. Он старше Флорики тремя годами. M o d e l : 1. Acuzativul cu prepoziţia за arată direcţia acţiunii: Солнце спряталось за тучку. 8. Мать подарила дочери материал (юбка и кофточка). Он поднялся этажом выше. Мы приехали в Бухарест на три дня раньше начала учебного года. 82 . Он вернулся домой за час до Лидия. Exerciţiul 185. 10. 6. Мы пришли на вокзал за полчаса до отхода поезда. 2. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul acuzativ. In propoziţiile date mai jos. Prepoziţia ЗА: 1. Мы надеемся на (помощь родителей). 9. 8. 3. Exerciţiul 186. Отец старше матери на (три года). înlocuiţi construcţiile de tipul за (час) до şi через (час) после prin construcţii de tipul на (час) раньше şi на (час) позже. Насекомые — вредители напали на (фруктовый сад). Наша фабрика выполнила пятилетку на (шесть месяцев) раньше срока. 1. Она окончила школу на (два года) позже брата. M o d e l : Они живут этажом ниже нас. Наше государство тратит огромные средства (строительство школ). Мы приехали в Бухарест через три дня после начала учебного года. Он спустился двумя этажами ниже. Осенью птицы улетают за море. 2. Exercifiul 184. M o d e l : Коллектив оказал очень большое влияние на (формирование его характера). 4. Он толкнул ядро на (десять сантиметров) дальше. 5. Он походит на (отец). Он пришёл в кино через пять минут после начала сеанса. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul acuzativ. 7. Машина повернула за угол. 1.MORFOLOGIA (ремонт). 7. 5. 7. 1. Раду прибежал на (секунда) быстрее своего соперника. Ребёнок спрятался за дерево. Он вернулся домой через час после Лидии. 5. 6. Мы приехали в Бухарест за три дня до начала учебного года. Он пришёл в кино за пять минут до начала сеанса. 5. 2. Коллектив оказал очень большое влияние на формирование его характера. înlocuiţi instrumentalul prin cazul acuzativ cu prepoziţia на. Он пришёл на (минута) раньше меня. Василе пришёл в институт через десять минут после начала консультации. Мирна на (голова) выше меня. Мы приехали в Бухарест на три дня позже начала учебного года. 2. 6. Мать рассердилась на (дочь). Мы уедем днём позже соседей. 8. 3. Они закончили работу неделей раньше. Сегодня я пришёл на работу на (пять минут) раньше своих товарищей. Василе пришёл в институт за десять минут до начала консультации. Нельзя сердиться на (ребёнок). 6. Они живут на этапе ниже нас. Мы опоздали и пришли часом позже. 3. Он приехал в наш город на неделю раньше своего товарища. Они приехали сюда (отдых). Exerciţiul 187. M o d e l : Он приехал в наш город на (неделя) раньше своего товарища. Родители дали мне деньги (кино). Я рассердился на (свой друг). Брат выше сестры на (пять сантиметров). 3. Дочь походит на (мать). б. 4. 9. Мы приехали сюда (учёба). 10. 1. чем Мирна. în propoziţiile date mai jos. 2. Мы пришли на вокзал через полчаса после отхода поезда.

Acuzativul cu prepoziţia за arată termenul. борцы за мир (за свободу). Учитель похвалил Адриана за сочинеие. Această construcţie poate fi înlocuită prin construcţia на (час) раньше „cu (o oră) mai devreme".SUBSTANTIVUL Cu acest sens. Луна вышла из-за облаков. Родители наказали сына за плохое поведение. Его критиковали за плохую работу. 5. De exemplu: Когда он пришёл домой. De exemplu: Он пришёл в школу за пять минут до звонка.. Acuzativul cu prepoziţia за se întîlneşte în construcţii de tipul за (час) до „cu (o oră) înainte de". limitele temporale ale unei acţiuni. „El a scris această carte într-un an. сражение за город. 83 ." 6. Acuzativul cu prepoziţia за se întrebuinţează după verbele приняться. De exemplu: Я поблагодарил Алину за подарок. соревноваться за досрочное выполнение плана. он сразу принялся за работу. Он продал свой фотоаппарат за 500 лей. голосовать за резолюцию. Все участники совещания проголосовали за эту резолюцию. Он купил костюм за 1 000 лей. Acuzativul cu prepoziţia за este cerut de verbe ca: благодарить—поблагодарить. голосование за резолюцию. „El a venit la şcoala cu cinci minute înainte de a suna de intrare". antonimul prepoziţiei за este prepoziţia из-за care cere cazul genitiv. Солнце опустилось за линию горизонта. De exemplu: Он пришёл за час до меня.наказывать—наказать. avînd sensul „în cit timp". взяться. 3. сражаться за родину. покупать—купить. Acuzativul cu prepoziţia за arată scopul: бороться за мир (за свободу). 2. борьба за мир (за свободу). Он заплатил за этот костюм 1 000 лей. сражение за родину. 4. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul acuzativ cu prepoziţia за (pentru a exprima direcţia acţiunii). критиковать." Рабочие построили этот дом за два месяца. De exemplu: Народы борются за мир и независимость. Он получил за эту книгу премию. платить—заплатить. хвалить—похвалить. сесть. Comparaţi: Луна зашла за облака. M o d e l : Солнце опустилось за (линия горизонта). „Muncitorii au construit această casă în două luni. De exemplu: Он написал эту книгу за год. Exerciţiul 188. Он взялся за это дело с необыкновенной энергией. продавать—продать. Он пришёл на час раньше меня. Рабочие этого завода соревнуются за повышение производительности труда. получать—получить. avînd rolul de a exprima o diferenţă de timp.

Гости сели за (стол). У Санды плохие результаты в учёбе. За что он заплатил штраф? (нарушение правил уличного движения). За что он получил деньги? (работа) 3. 4. Наши студенты борются (высокая успеваемость). За что профессор похвалил этого студента? (прекрасный ответ на экзамене). Exerciţiul 194. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul acuzativ cu prepoziţia за. .. Exerciţiul 189. Я прочитал роман М. Врт( оказал больному большую помощь. о м прошли 10 километров. Introduceţi în locul punctelor cuvintele din paranteze. 3. Зг что наградили этого учёного? (изобретение нового аппарата) 3. заложив руки за (спина). За что критиковали Санду на собрании? Exerciţiul 192. За что родители ругали своего сына? (плохие оценки) 5. 1. За что благоцаоит Даниэла свою пэатпту? (подарок) 2. folosind cuvintele din paranteze.. (четыре года) 3. Рабочие соревнуются (перевыполнение производственного плана).. За что похвалил учитель ученика? 4. Этот мост построили .. За что наказал своего сына отец? 5.. за деревом. . folosind cuvintele din paranteze. Машина завернула за (угол большого лома).. Все голосовали (резолюция комчтета). за рекой. Шолохова . Exerciţiul 191. 7. Ученик решил эту задачу ..MORFOLOGIA 1. 1. (ночь) 2. За что он получил высокую оценку? (хороший ответ) 2. за партой. I. За горой. (три недели) 6. folosind datele din prima propoziţie.... за столом. punîndu-le la cazul acuzativ cu prepoziţia за. 4. (полгода) 5. Ученик написал хорошее сочинение.. 5. За что поблагодарил больной врача? 2. За что наградили этот завод? (выполнение пятилетки досрочно) 4. Răspundeţi Ia întrebări. Transformaţi construcţiile date mai jos în aşa fel încît să răspundă la întrebarea куда? M o d e l : За тучей —• за тучу. За что он заплатил 20 лей? (книга) 4. 3.. Răspundeţi la întrebări. 5. За что поблагодарила Ленуца Михая? Ленуца поблагодарила Михая за цветы. За что критиковали Мирчу? (невыполнение общественных запач) 6. Мальчик спрятался за (дверь). За что поблагодарила сына мать? 3. Весь румынский народ борется (досрочное выполнение пятилетнего плана). Exsrciţiul 190. 1. 7.. Машина заехала за (угол здания). в деревню. За что наказали мальчика? (шалости). Рабочие этого завода борются (снижение себестоимости продукции). Ученики сели за (парта). 2. На выборах мы голосовали (лучшие люди румынского народа). (неделя) Он написал доклад за неделю. . А. Наша страна выступает за мир и дружбу между народами. 8. . за углом. Во всём мире ширится движение (запрещение оружия массового уничтоженчя). M o d e l : За что благодарит своих родителей сын? (посылка) Сын благодарит своих родителей за посылку. Соревнование (снижение себестоимости и почышение качества продукции) дало хорошие результаты. за мотем. за шкафом. Вечером мы сходили за (река). .. за дверью. M o d e l : Наша страна выступает (мир и дружба между народами). M o d e l : За что получил поэт премию Союза писателей? (новая книга стихов) Поэт получил премчю Союза писателей за новую книгу стихов. 2. Сын купил матери подарок. (неделя) 4. Сын плохо себя вёл. за кроватью. M o d e l : Он написал доклад . Exerciţiul 193.. 6. 1. Răspundeţi la întrebări. Од оздадел в совершенстве русским языком. за домом. Он ходил по комнате. Он выполнил месячный план . (пол- 84 .. б. M o d e l : Мяхай подарил Ленуце цветы. 7.

cu ajutorul cuvintelor date 'în paranteze. За какое время студенты дошли до общежития? (5 минут) 3.. Эту комнату отвели под читальный зал. De exemplu: Мы встретились под Новый год.. Я выполнил домашнее гадание . День Конституции. 85 .. Răspundeţi la întrebări. Ассистент пришёл в лабораторию на час раньше профессора. Котёнок полез под стол. он сделал столько. (четыре часа) 13. Он перевёл эту статью . Он пришёл на завод за час до начала партийного собрания. Timpul unei acţiuni. (25 минут) 11. За сколько времени он написал дипломную работу? (семь месяцев) 9. (семь часов) 8... . б.. construieşte cu cazul genitiv. Они выполнили план на десять дней раньше срока. M o d e l : Он пришёл на завод на час раньше начала партийного собрания. 5. în propoziţiile date mai jos. День первого мая. Они пришли на пристань на пять минут раньше отпльпия парохода. вечер. Destinaţia (unui vas sau a unei încăperi): Я взял бутылку под молоко.. праздник. 2....SUBSTANTIVUL часа) 7.. 3. . 1.. Под выходные дни мы уезжаем на дачу. От Бухареста до Ясс мы долетели . Direcţia acţiunii: Он положил подушку под голову. M o d e l : За какое время писатель написал эту повесть ? (три месяца) Писатель написал эту повесть за три месяца. За каксе время завод выполнил ГОДОЕОЙ план? (10 месяцев) 6. От Тимишоары до Бухареста мсжко доехать ... Делегаты приехали в Бухарест на два дня раньше начала съезда. воскресенье. Prepoziţia ПОД: Acuzativul cu prepoziţia под arată: 1.. înlocuiţi construcţiile de tipul на (час) раньше prin construcţii de tipul за (час) до.. За каксе время построили здание вашей школы? (четыре месяца) 5. 4. За каксе время он научился говорить хорошо по-русски? (два года) 8. 1. cu acest sens. . Мы пообедали . За какое время он выучил стихотворение? (20 минут) 2... выходной день). сколько другие делают . Comparaţi: Котёнок полез под кровать. (50 минут) 12.. 4. Девушки пели песню под балалайку. 3. este prepoziţia из-под care se 2. precum şi substantivele утро. Котёнок вылез из-под кровати. în această construcţie apar substantive care denumesc sărbători (Новый год. (три часа) 10. (неделя) (две недели) Exerciţiul 195. Acompaniamentul sonor al acţiunii exprimate de verb: Мы танцевали под музыку.J За какое время он подготовился к этому экзамену? (пять дней) Exerciţiul 196. Он закончил писать работу на десять ышут раньше звонка. Сна пришла в читальный зал на пять минут раньше меня. За какое время он прочитал эту книгу? (дьа дня) 7.. Observaţie Antonimul prepoziţiei под. мы дошли до речки. (30 минут) 9. . За какое время ученик решил эту задачу? (полчаса) 4. За какое время он написал доклад? (неделя) 10. конец.

Она заснула лишь к утру. 1. Trecerea unei acţiuni dintr-o parte într-alta a obiectului: Мальчики перебежали через улицу. 2. Накануне выходного дня мы встретились у Виктора и договорились пойти вместе на второй день в лес. Дети шагали под музыку. Друзья опять встретились вместе накануне Нового года. 1. Девушки пели под аккомпанемент ^балалайки. Exerciţiul 193. 6. Когда вы приехали в Бухарест? (под Новый год) 2. 3. Когда в магазинах и на улицах города особенно многолюдно? (под праздничные дни) 4. Explicaţi folosirea cazului acuzativ cu prepoziţia nod. Exerci(iul 201. Она положила письмо под (книга). 7. 4. Exerciţiul 199. Накануне праздника к нам пришли все родственники. 5. Делегация направилась к выходу под бурные аплодисменты. Когда вы уезжаете к себе на дачу? (под выходные дни) 6. Она пела частушки под гитару. 2. acuzativul se poate întrebuinţa şi fără prepoziţia 'через. 3. К вечеру стало холоднее. Специальный поезд подходит к перрону под звуки оркестра. Путники переправились через реку на лодке. Под читальню взяли большую комнату. Citiţi propoziţiile date mai jos. 5. Кошка полезла под кровать. Молодёжь танцевала под звуки оркестра. Под масло я взял банку из-под сметаны. Comparaţi: Он перепрыгнул через ручей. 3.MORFOLOGIA Exercifiul 197. Пэд с\15гану я взял банку из-под масла. 5. Он перепрыгнул ручей. 4. folosind construcţiile date în paranteze. Пэд молоко я взял бутылку из-под кефира. 1. Девочка бросила мяч через сетку. M o d e l : Кошка полезла под (кровать). 2. Собака полезла под (стол). Под праздник во всём городе развесили красные флаги. 4. Observaţie După verbele cu prefixul пере-. Книга упала под (стол). înlocuiţi construcţiile tipărite cursiv prin cazul acuzativ cu prepoziţia nod. 1. Citiţi propoziţiile de mii jos. Когда созрели яблоки в вашем саду? (под оггнь). M o d e l : Когда вы приехали в город? (под праздник) Я приехал в город под праздник. Накануне выходного дня он уехал за город. Puneţi substantivele din paranteza la cazul acuzativ cu prepoziţia nod (pentru a exprima direcţia acţiunii). 3. Под стсловую взяли зал на нижнем этажз. Котёнок спрятался под (шкаф). 4. 2. Он упал в воду под хохот зрителей. 86 . мы пошли под (навес). 7. 1. 6. Răspundeţi la întrebări. Когда начался дождь. 6. M o d e l : Накануне праздника во всём городе развесили красные флаги. Explicaţi folosirea acuzativului cu prepoziţia nod. Exerciţiul 200. Pr£poziţia ЧЕРЕЗ: Acuzativul cu prepoziţia через exprimă: 1. Когда бывает самое тихое время суток? (под утро) 3. На время сессии эту аудиторию отвели под читальный зал. Он вошёл в зал к концу заседания. Когда пошёл снег? (под вечер) 5. Водолаз спустился глубоко под (вода). б. 5.

10. 1. 7. Когда вам можно будет ещё р и позвонить? Exerciţiul 205. 1. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul acuzativ. 5. Мы пришли домой через (пять часов). Exercifiul 202. 4. Она заснула через (несколько минут). Мальчик перепрыгнул через (канава). c) Substantivele cu sens temporal pot fi întrebuinţate în construcţii cu prepoziţia после dacă ele delimitează durata unei acţiuni: после четырёх лет учёбы. M o d e l : Мы переправились через (речка) вброд.ie. Intervalul de timp după care are loc o acţiune: Мы вернёмся домой через час. Через (река) построили мост. Когда вы сдадите учебники в библиотеку? 2. Врач приходит через час после вызова. Comparaţi: Он придёт в лабораторию через два часа. после двух часов ходьбы. Концерт кончится через (пять минут). после трёх месяцев работы. Когда в Л пошлёте статью в редакцию? 7. то есть после четырёх часов. Дядя выйдет на пенсию через (пять лет). 8. Aceste construcţii au sensul после часа дня (ночи). 2. Он станет учителем русского языка через (два года). Citiţi propoziţiile date mai jos. Explicaţi folosirea prepoziţiilor через şfyoc. Трактор переезжает через (железная дорога). Через некоторое время после дождя в лесу появилось много грибов. Он вернётся с работы через (два часа). Когда вы напишете домой? 4. Когда вы пойдёте на работу? 3. после лекций. Дину окончит школу через (год). Я позвоню тебе через час. после трёх часов дня (ночи).I SUBSTANTIVUL 2. Он перепрыгнул через (забор). d) Prepoziţia после apare în construcţii de tipul после часа. через день. через неделю. после занятий. 6. 1. 4. Exerciţiul 204. через год. Через триУдня^после нашего приезда он заболел. b) în construcţiile cu prepoziţia после se întrebuinţează substantive care desemnează acţiuni. Через (река) мы переплыли на лодке. 7. 9. через месяц. M o d e l : — Когда Сильвия вернётся из школы? — Сильвия вернётся из школы через час. Танк переезжает через (окопа). после трёх часов. 3. Когда начнутся занятия в школе? 8. Через (неделя) мы уедем в Констанцу. 87 . Когда выйдет следующий номер журнала? 9. Когда вы будете дома? 10. Observaţie Acuzativul cu prepoziţia через trebuie deosebit de genitivul cu prepoziţia после: a) în construcţiile cu prepoziţia через se întrebuinţează numai substantive cu sens temporal: через минуту. 3. 4. 2. Я получил телеграмму от него через неделю. Exerciţiul 203. Поезд придёт через (пять минут). 2. 9.'folosind constructiiTcu prepoziţia через. Когда вы закончите эту работу? 6. M o d e l : Я позвоню тебе через (час). Через два дня после нашего отъезда в саду] зацвели] розы. Мальчик помог старушке перейти через (улица). 5. после ожидания. procese: после работы. после уроков. Мы переправились через речку вброд. Răspundeţi la întrebări. Машина переехала через (мост). Когда придёт Нина? 5. Спектакль начнётся через (полчаса). Puneţi cuvintele din paranteze la cazul acuzativ. через час. 6. 1. 8. 3. Он перебежал через (площадь).

.. Ьрат придёт после часа. (этот случай) 4. Старушка рассказала детям сказку . înlocuiţi cazul prepoziţional cu prepoziţia o prin cazul acuzativ cu prepoziţia про. (неизвестные страны) 6. 88 . .. Весь вечер мы говорили . 9. счастливая жизнь) 2.. 1. Поезд отходит через три часа. . Он ничего не знагт о esoux родителях. Николай ответил после нескольких дней глубоких размышлений. 1. Николай отвгтил через несколько дней. Explicaţi folosirea prepoziţiilor через şi поел: 1. Acuzativul cu prepoziţia про poate fi înlocuit prin cazul prepoziţional cu prepoziţia o. Introduceţi în locul punctelor substantivele date în paranteze. 3. Поезд отходит после трёх часов. Exerciţiul 209. Мы долго спорили про новый фильм. după verbe cu sensul „a gîndi". (шапканевидимка и ковёр-самолёт)] 5. Я написал подруге . (новая.. Он ничего не пишет о своей работе. Старик любил рассказывать истории . Дети слушали сказку о диких зверях и птицах. 5. Он пишет о своей жизни и работе. (дикие звери и птицы) Дети слушали сказку про диких зверей и птиц. Она ничзго не пишгт о своём муже. Prepoziţia ПРО: Acuzativul cu prepoziţia про se întrebuinţează după verbe «dicendi». 10. Они пели песню . precum şi după substantive derivate de la aceste verbe. . Он вернулся в родную деревню через несколько лет. Я не знаю сейчас ничего . .. Я вспомнил о своем спутнике.. (охота) 7. Мы пришли к месту назначения через два часа.. înlocuiţi apoi acuzativul prin cazul prepoziţional cu prepoziţia o.. 7. Мы пришли к месту назначения после двуч часов тяжёлой ходьбы. Explicaţi folosirea prepoziţiilor через şi после. Он приехал через четыре года. Comparaţi: Мы говорили про новую книгу. 1. Он мне часто говорил . 2. De exemplu: Бабушка рассказывала внукам про свою молодость. (свои приключения). Я очень люблю читать книги о смелых героях.. folosindu-le la cazul acuzativ cu prepoziţia про . Exerciţiul 208. Ребёнок начал ходить после года. (новый роман) 3.. Он рассказывает очень интересно о своей поездке в Советский Союз. » Дети слушали сказку про русских богатырей.. 3. Собрание кончится через два часа.. Exerciţiul 207. Prepoziţia ПО: Acuzativul cu prepoziţia по se întrebuinţează: 1. . Взсь вечэр он рассказывал об охоте на медведя. 3.. 2. Mo d e 1 : Дети слушали сказку . Мы говорили о новой книге. Собрание кончится после двух часов. Брат придёт через час. Ребенок начал ходить через год. Он часто вспоминает о своём детстве. Ребёнок читал сказтш . Citiţi propoziţiile date mai jos.. M o d e l : Мы долго спорили о новом фильме. Citiţi propoziţiile date mai jos. .. (свой товарищ) 8. 4.. 4. 8. 6. 4. Я ничего не написал родителям о своей встрече с братом. 2..t MORFOLOGIA Exerciţiul 206. . Он вернулся в род« ную деревню после нескольких лет жизни в городе.. Cu sens distributiv: Все ученики получили по два карандаша и по три книги. Он при" ехал после четырёх лгт учёбы.

substantivele la instrumental. 2. Pentru a indica preţul unor obiecte identice: Он купил три тетради по два лея. se întrebuinţează prepoziţia за. 5. Мы будем в отпуске по первое августа. 4. M o d e l : Каждый ученик получил по (две книги). Мы будем в горах по июнь. 1. De cele mai multe ori. Exerciţiul 211. date: У меня будет отпуск по первое мая. 5. 4. 6. în această situaţie. Каждый день я занимаюсь спортом по (два часа). 3. sînt însoţite de adjective care le întregesc sensul şi fără de care nici nu este posibilă utilizarea construcţiei. întrebuinţarea cazului instrumental [Употреблгние творительного падежа] CAZUL INSTRUMENTAL FĂRĂ PREPOZIŢII [Творительный падеж без предлогов] Instrumentalul fără prepoziţie exprimă: 1. Exerciţiul 210. Экспедиция продлится по ноябрь. Каждому студенту библиотека может выдавать по (три книги) в день. Он будет в Бухаресте по десятое мая.SUBSTANTIVUL 2. Сестра чистит платье щёткой. Он вошёл в комнату быстрыми шагами. Modul în care se săvîrşeşte acţiunea. Pentru a exprima o limită: Трава нам была почти по пояс. Puneţi îmbinările de quvinte din paranteze la cazul acuzativ cu prepoziţia no (pentru a reda ideea de distribuire). De exemplu: Он купил одну тетрадь за леи. Каждый ученик получил по две книги. 89 . Explicaţi folosirea acuzativului cu prepoziţia no 1. 3. Каждому ребёнку подарили по (две коробки конфет). На каждой полке стоит по (двадцать книг). У нас в общежитии в каждой комнате живёт по (два человека). 2. . De exemplu: Девушка говорила тихим голосом. Pentru a preciza termene. Ребёнок спит крепким сном. 4. Citiţi propoziţiile date mai jos. Каждый ребёнок полукил по (два яблока). 2. 3. Observaţie Dacă este vorba de preţul unui singur obiect. Instrumentul cu ajutorul căruia se face acţiunea: Девочка рисует карандашом. Pentru a exprima scopul (în limba vorbită): Девушки пошли в лес по грибы.

6. 4. Subiectul logic (în construcţii pasive): План выполняется заводом. Путешественники идут по берегу реки. Comparaţi: Он ушёл часом позже. 8. На работу мы едем трамваем. Observaţie Instrumentalul cu această valoare poate fi înlocuit prin cazul acuzativ cu prepoziţia na. 90 . Эта река бедна рыбой. на лыжах. o deplasare: Мы шли полем. Timpul acţiunii: Холодным зимним днём мы отправились на охоту. бедный. О diferenţă cantitativă (în construcţii cu gradul comparativ al adjectivelor sau adverbelor): Он пришёл часом раньше меня. Mijlocul de transport cu care se face o deplasare: Он приехал поездом. на мотороллере. Cele mai multe se construiesc exclusiv cu prepoziţionalul: на лошадях. а брат прилетел самолётом. на велосипеде.• MORFOLOGIA 3. Complementul indirect pe lingă adjective ca: довольный. Они живут этажом выше. Мать довольна дочерью. на лодке. numai unele se construiesc cu instrumentalul. Он приехал на поезде. 7. Он ушёл на час позже. на метро. Работа написана студентом. на собаках. на санях. богатый: Родители довольны своими детьми. Observaţii ч a) Instrumentalul cu acest sens poate fi înlocuit prin cazul prepoziţional cu prepoziţia на. Comparaţi: Путешественники идут берегом реки. 5. Comparaţi: Он приехал поездом. Locul (spaţiul) în limitele căruia se face o mişcare. b) Dintre substantivele care denumesc mijloace de transport. Брат тремя годами старше меня. Observaţie Instrumentalul cu acest sens poate fi înlocuit prin cazul dativ cu prepoziţia no. Он приезжал к нам прошлой зимой.

Чем пишет Валентина? (синие чернила. Он забивает гвозди в доску (молоток). болеть (гриппом). К дому лесника мы пришли (узкая тропинка). M o d e l : Плотник пилит дерево (пила). Как он идёт? (быстрые шаги) 6. 10. 4. заниматься (спортом. говорить громким голосом. 5. управлять (государством). Садовник копает згч. Как летали птицы? (длинные стаи) Exerciţiul 215. Чзм вы пяаптг? (авторучка) 10. Exerciţiul 216. обладать (талантом. Чем мы гладим? (электрический утюг) 6. словарём). Мой товарищ был врачом. Exerciţiul 212. Ученики пишут на догкг (мзл). литературой). Как она спросила об этом? (дрожащий голос) 2. Как пела девушка? (высокий чистый голос) 8. Машина ехала (широкая дорога). Он колет дрова (топор). Как развивается наука в последнее время? (бурные темпы) 10. Чем вы едите суп? (ложка) 4. Как развивается индустрия нашгй страны? (быстрые темпы) 7. Как он заговорил? (громкий голос) 3. владеть (русским языком). знаниями). Чгм смазал врач руку ргбёнку? (мазь) 2. Отряд партизан шёл (степь). 10. după modelul dat. работой). 1. петь прекрасным низким голосом. Чем вы едите варенье? (ложечка) 3. 7. 12. Exerciţiul 213. Она пишет (ручка). Чем вы едите второе? (вилка) 5. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul instrumental. 1. 2. Он моется (горячая вода). восхищаться (красотой). 4. интересоваться (литературой. гордиться (успехами). Чем он бреется? (электробритва) 12. 5. Răspundeţi Ia întrebări cu ajutorul îmbinărilor de cuvinte date în paranteze. 2. Мать накрыла малыша (одеяло). Numele predicativ 1 : Мой отец был учителем. пзть замгчательным высоким голосом. Как спит девочка? (крепкий сон) 5. Как ОЯ поёт? (бас) 4. развиваться бы. M o d e l : Как она спросила об этом? (тихий голос) Она спросила об этом тихим голосом. искусством). Крестьяне пашут землю (тракторы). Răspundeţi la întrebări.ио (лэтта).трыми темпами. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul instrumental.SUBSTANTIVUL 9. Чем рисуют дети? (цветные карандаши) И. 9. 6. пользоваться (советом. любоваться (пейзажем). Плотник пилит дерево пилой. Чем мы вытираемся? (полотенце) 7. Vezi şi p. Чем он умывается по утрам? (холодная вода) Exerciţiul 214. 1. 318. Чем мы чистим ковры? (пылесос) 8. Мы причёсываемся (расчёска). В деревню мы шли берегом реки. Чем они убирают урожай? (комбайны). Домой они вернулись (лес). Как горели дрова? (ярког пламя) 9. Как она смотрела на всех? (грустные глаза) 12. 9. M o d e l : В деревню мы шли (берег реки). Мы чи:гии ооувь (щ. M o d e l : Чемон вымыл шею? (горячая вода) Он вымыл шею горячей водой. увлекаться (спортом). 3. 91 . 1. 3. Он написал записку другу (карандаш). 11. Чем он чзртит чертёж? (тушь) 15. идти большими шагами. Alcătuiţi propoziţii cu următoarele îmbinări de cuvinte: Говорить тихим голосом. Instrumsntalul este cerut de unele verbe tranzitive-indirecte: руководить (семинаром. 8. 6. Чем она рисует? (краски) 13.гка).» 14.' Пароход плыл (море) несколько дней. Ргогяок чистит зубы (зубная щётка). Как пела эта пгвица? (прекрасный низкий голос) 11. Вгсь дгнь мы шли (еэгновые леса).

4. înlocuiţi dativul cu prepoziţia no prin construcţii cu cazul instrumental.l: Мы гуляли в лесу в ясную лунную ночь. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul instrumental. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul instrumental. 4. До университета мы доехали (трамвай). Мы вышли в поход ранним летним утром. Он приезжал к нам (прошлая весна). 3. 4. До музея можно доехать (трамвай или автобус). До вокзала мы доехали на троллейбусе. 7. Это платье короче (два сантиметра). Exerciţiul 219. 1. 5. 4. 2. 7. Мы шли по лесу. (Жаркий июльский день) мы купались в реке. (Тихий вечер) бабушка рассказывала нам сказки про чудесные страны. 1. Он выше меня (голова). Puneţi îmbinările de cuvinte din paranteze la cazul instrumental. Мы шли по тёмному переулку. В будущее лгто м и поеден на Кавказ. Они едут на автобусе. Explicaţi utilizarea acestuia. 1. В прохладное летнее утро мы пошли на реку ловить рыбу. Exerciţiul 221. Этот путь длиннее (пять километров). 1. Он прилетел сегодня самолётом. (Поздний вечер) мы добрались до лесной избушки. (Тёплый летний вечер) мы отправились на прогулку по реке. M o d e l : До центра города мы ехали на трамвае. 6. M o d e l : Он прилетел сегодня (самолёт). Мы начали работу (раннее утро) 9. Я пришёл домой (пять минут) позже сестры. 10. Exerciţiul 218. M o d e l : Мы вышли в поход (раннее летнее утро). 4. (Прошлая зима) мы провели каникулы в горах. Сестра моложе брата (год). Мы поднялись на пятый этаж на лифте. M o d e l : Мой друг старше меня (два года). Письмо налисано (брат). în propoziţiile de mai jos. 3. Наш путь шёл по густому лесу. (Холодное зимнее утро) мы отправились на охоту. До центра города мы ехали трамваем. Вчера отец летал Самолёт) в Яссы. Они уехали на поезде. 6. Мы шли горной тропинкой. 3. M o d e. а потом по полю. 92 . 4. Exerciţiul 223. 1. 6. M o d e l : Мы шли по горной тропинке. Летом мы поедем на пароходе по Дунаю. В дэждлтлй осенний вечер мы сидели дома и слушали сказки бабушки. 1. До университета мы доехали на трамвае. 2. 2. Мы поднялись на десятый этаж (лифт). (Прошлое лето) мы были в геологической экспедиции. 3. Они улетели на самолёте. Exerciţiul 220. 3.MORFOLOGIA Exerciţiul 217. До рехи мы доехали (автомашина). 5. M o d e l : 1. Exerciţiul 222. (Будущая осзнь) мы погдем на экскурсию за границу. 2. 6. Они возвращаются домой по главной улице. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul instrumental. 7. 3. 8. нужно идти по этому коридору. В прошлое легпэ он приезжал к нам несколько раз. 2. Чтобы попасть в актовый зал. По Волго-Донскому каналу можно проехать из Волги в Дон. 5. înlocuiţi construcţiile tipărite cursiv prin construcţii cu cazul instrumentai. На работу я еду (троллейбус). Explicaţi utilizarea instrumentalului. Письмо написано братом. Мэй друг старше меня двумя годами. Мы гуляли в лесу ясной лунной ночью. Дальше мы поехали (автобус). 6. Она окончила школу (два года) раньше меня. 5. 5. înlocuiţi cazul prepoziţional cu prepoziţia на prin construcţii cu cazul instrumental. 2. în propoziţiile date mai jos.

Ученики повторяют урок. 7. Студенты сдавали экзамены. 8. 3. 6. Товарищ забыл билеты в театр. 9. 11. Дгпутаты выбираются народом. Рабочие составили план работы на месяц. 2. Библиотекарь подбирает нужную лчтературу. 10. Собрание приняло решение. 2. 9. 6. Закон охраняет права народа. 1. Наша страна богата (леса). 3. M o d e l : Студенты организуют вечер. Эта картина написана (молодой художник). Exerciţiul 228. Эти цветы были выращены (учёные) в Ботаническом саду. 6. Крупный зарубежный профессор прочитал нам лекцяю о русском реализме. 1. 9. Мать открыла окно. Вечер организуется студентами. Сестра убрала коияяту. Exerciţiul 225. Книга читается сестрой. Exerciţiul 224. 11. Доклады об:уждаются (участники семинара). 11. На вечере наш ансамбль исполнил народные румынские танцы. Её брат был инженером. 1. Директор принимает рабочих. S. Книги выдаются (библиотекарь) с семи до двенадцати часов. Мать открыла дверь. Конструкторский коллектив завода будет создавать новую мгшяну. Сестра выполняла домашнее задание. 2. M o d e l : Её брат был (инженер). Национальный театр ставит новый спектакль о жизни молодёжи. Transformaţi construcţiile active în construcţii pasive. 4. Делутаты выбираются (народ). 5. M o d e l : Учёный открыл новый закон. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul instrumental: explicaţi utilizarea acestuia. 10. 3. ^. 3. 5. Exerciţiul 227. Родители довольны поведением сына. 10. 9. 12. Известный художник написал картину о героизме людей труда. Книга прочитана сестрой. 7. Сестра прочитала книгу. 10. Художник пишет портрет моего отца. Мы были очень довольны (своя поездка). 8. 3. 7. Отец недоволен (поведение сына). Exerciţiul 226. Девочка разбивает стакан. Художник написал портрет моего отца. 4. Дождевая вода бгдна (соли). Transformaţi construcţiile activ. Тимишоара знаменита (свои парки). 12. Министерство утверждает про-пзэд ственныи план. Лекции по теории искусства читаются (известный профессор). Наш город знаменит (свой театр). M o d e l : 1. M o d e l : Родители довольны (поведение сына). Домашнее задание выполняется (студенты). 12. 2. Завод выполняет план досрочно. Фрукты богаты (витамины). Народные песни исполняются (замечательный артист). 8. Сестра читает книгу. 10. 6. Наши горы богаты (полезные ископаемые). Эта река богата (рыба). Студенты изучили этот вопрос. 11. Девочка разбила стакан. 7. 6. Проект этого здания составлен (крупный архитектор). Комната освещена (яркий свет). 9. 5. Книга забыта (ученик). 4. Этот город известен (свои фабрики и заводы). Замечательная певица исполняла народные песни. 5. Transformaţi construcţiile active în construcţii pasive. 1. Ребёнок болгн (грипп). 8. Знаменитый пеаец спел песню. Рабочие построили новый дом. Инженеры и рабочие этого завода создали прекрасную мошную машину. Рабочие составляют план работы на месяц. 93 . în construcţii pasive. 4. Мать открывает дверь. Земля покрыта (снег). Рабочие строят новый дом. Преподаватель доволен (ответ студента). 5. 2. Рабочие построили новый завод. explicaţi utilizarea acestuia. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul instrumental.SUBSTANTIVUL 2. Задание проверяется (учитель). 7. 2. Новый закон открыт учёным. 1. Завод выполнил план досрочно.

Exerciţiul 233. Exerciţiul 232. Кем был ваш сосед? (главный архитектор города) 4. 7. puneţi predicatele la timpul prezent. M o d e l : Я стал врачом. Социалистическая Республика Румыния является (моя родина). M o d e l : Николай был моим школьным товарищем. 2. 10. Долгое время мы были (соседи). 1. Răspundeţi la întrebări. Кем был ваш дедушка? (сторож) 8. 8. Этот город был крупным культурным центром. Георге будет (тракторист). 10/Раду. кем стал Георге? (милиционер) 6. Кем стала ваша двоюродная сестра? (зубной врач) 2. 3. Răspundeţi la întrebări. Практика является (критерий истинности всех научных 94 - . Мирча был рыбаком. а мой брат — журналистом. Чем стала эта школа?(очаг культуры. Тудор был трактористом. M o d e l : Кем был Раду? (хороший футболист) Раду был хорошим футболистом. Вера — ткачиха. folosind cuvintele din paranteze. 5. 6. 9. Этот город — промышленный центр. 1. Николай — мой школьный товарищ. 4. 3. Василе был шофёром. 5. 3. Траян — переводчик. 5. 11. Кем был ваш товарищ? (директор завода) 3. Он был (врач). лем трамвая.. Мирча — студент. Кем стал ваш друг? (директор библиотеки) 9. Ион бт. 4. Мой дед был крестьянином. 8. 4. Exerciţiul 234. Кем был Петре? (прекрасный охотник и рыбак) 6. Великое Национальное Собрание является (высший орган государственной власти Социалистической Республики Румынии). 6. Exerciţiul 230. Мой товарищ был охотником. Они были (школьные товарищи). 9. Alcătuiţi cîteva fraze. Николай—токарь. 10. Павел •— журналист. Мой дядя был слесарем.• MORFOLOGIA 1. 8. 3. 5. Он был (хороший артист). 2. Кем стал Мирча? (водитель трамвая) 4. Кем был Думитру? (хороший техник) 9. Она была (певица). Она была (учительница). Он был (учитель). Exerciţiul 231. în propoziţiile de mai jos. Кем стал ваш двоюродный брат? (глазной врач) 3. Его сосед будет доктором. 12. Вера — журналистка. 1. 1. Кем стал Раду? (офицер) 5. M o d e l : Его сосед — доктор. Такя •— гереЕсдчша. л рол. Мой новый знакомый — агроном.' (крупный промышленный центр) 10. будет (агроном. Бухарест является (столица Социалистической Республики Румынки). 7. Кем был Валентин? (староста группы) 10. 2. Кем был Тудор? (лучший споптсмен университета) 5. folosind cuvintele din paranteze. 1. Кем стал Василе? (главный инженер) 7. Puneţi cuvintele din paranteze Ia cazul instrumental. Кем стал гаш товарищ? (заведующий магазином) 8. Чем стал ваш город в годы социализма. Мария — студентка. Кем была Елена? (секретарь молодёжной организации). puneţi predicatele Ia timpul trecut şi viitor. 6. 9. Кем был ваш отец? (главный инженер завода) 2. Его сосед был доктором. 2. Михай был (мой лучший друг). Её сестра была ткачихой. Exerciţiul 229.те. M o d e l : Железо является (металл). Мы были (закадычные друзья). 11. după modelul dat mai jos. Кем была Николета? (ткачиха. Марин Преда является (крупный румынский писатель). Железо является металлом. M o d e l : — Кем вы станете? (учитель математики) — Я стану учителем математики. 7. 7.. 4. Подруга моей сестры-—учительница. în propoziţiile date mai jos. Его дядя — директор школы. Мой товарищ был хорошим спортсменом.

Руководить (семинар. Болгария — родина моего товарища. Санду является (лучший ученик в классе). Кем является Георге? (секретарь молодёжно!! организации) 7. 8. Народ — главная сила развития обшества. стройка. закат солнца. В. 2. 5. Răspundeţi la întrebări. опыт. Exerciţiul 239. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul instrumental. Transformaţi propoziţiile de mai jos. Михаил Шолохов — знаменитый советский писатель. folosind cuvintele din paranteze.' И. Мы гордимся (свои успехи). Заниматься (русский язык. Болеть (грипп. M o d e l : Моя сестра увлекается (живопись). Геэрге болеет (грипп). 3. 10. 1. 7. 12. Тудор хорошо владеет (французский язык). В. 7. картина). успех. 8. Управлять (государство. Батон — незаменимый материал для строительства зданий. красота. M o d e l : Чем вы интересуетесь? (современная поэзия) Я интересуюсь 'современной поэзией. подвиг. Дору увлекается (математика). 10. Обладать (талант. При переводе этой статьи она пользэзалась (слэзаэь). массы). Кем является Максим Горький? (основоположник советской литературы) 6. 6. Răspundeţi la întrebări. 1. извегтность). Мирча является (прекрасный организатор). популярность. 6. Од занижается (химия) в лаборатории. мастерство художника. Профгссор Нюсулзску—-мой научный руководитель. Кем является Думитреску? (заведующий лабораторией). 5. сын. Exerciţiul 233. Exerciţiul 235. folosind cuvintele din paranteze. Вопрос об отношении мышления к бытию является (основной вопрос философии). фут&ол. творец истории. М. шахматы). музыка. Чем она восхищается? (горный пейзаж) 5. музыка. 8. пейзаж. 4. Exerciţiul 236. работа. Лгяин — основатель Советского государства. «Тихий Дон» является моей любимой книгой. 4. физика). Puneţi substantivele din paranteze la cazul instrumental. 1. Пушкин является (основоположник современного русского литературного языка). 9. Этот артист обладает (красивый голос). Кем является ваш товарищ? (директор театра) 4. SUBSTANTIVUL систем и теорий). Чем руководит молодой ассистент? (семинар по философии) 2. 4. 9. Владеть (язык. Чем он интерзсуегся? (книги по истории). 11. 9. 5. Чем является Москва? (столица Советского Союза) 3. спорт. результаты. Правительство управляет (страна). 6. Чем являггся платина? (драгоценный металл) 2. Кем гордится отец? (свой сын) 3. Exerciţiul 237. 6. книга). Мы восхищались [ каотины молодэго художника). достижения. страна. 7. строительство. математика. история. 11. литература). искусство. 1. Москва — столица Совгтского Союза. 2. электричество. спорт. знания. 11. 7. химия. словарь. Ломоносов —• основоположник русской науки. физика. Моя сестра увлекается живописью.. Павел Корчагин является (мой любимый литературный герой). Директор руководит (завод). 2. Золото — драгоценный металл. кружок. Руководить страной. красота. «Война и мир» является (моя любимая книга). Интересоваться (литература. M o d e l : — Чем является Решица? (крупный промышленный центр) — Решица является крупным ^промышленным центром. M o d e l : «Тихий Дон»— моя любимая книга. 3. 8. предприятие). 3. рак). Любоваться (природа. Мы сидели на берегу моря и любовались (закат солнца). 12. Чем 95 . după modelul dat. Восхищаться (смелость. математика. Ионел интересуется (лёгкая музыка и литература). 1. 10. 9. Чем является практика? (критерий истины) 5. Гордиться (успех. туберкулёз. земля). Пользоваться (совет. Увлекаться (работа. M o d e l : Руководить (страна). техника. дочь). 4. способности).

Valorile cazului instrumental construit cu diferite prepoziţii Prepoziţia С (СО): Instrumentalul cu prepoziţia с (со) arată: 1. Exerciţiul 240. перед. заход: С зарей мы отправились в путь. жить. учиться. folosind cuvintele din paranteze. советоваться—посоветоваться. завтракать—позавтракать. Чем болеет мальчик? (ангина) 10. 1. целоваться— поцеловаться. танцевать. я интересуюсь живописью. находиться. 3. ужинать—поужинать. соглашаться— согласиться. Чем обладает этот мальчик? (большой талант) 9. ехать. идти. играть. заниматься. Мирча интересуется спортом? (искусство) 6. за. Răspundeţi la întrebări după modelul dat. между. Михай интересуется историей? (теография) CAZUL INSTRUMENTAL CU PREPOZIŢII [Творительный падеж с предлогами] Cazul instrumental se construieşte cu următoarele prepoziţii: с (со). De obicei. Чем упранляет рабочий? (машина). instrumentalul sociativ apare în propoziţii construite cu următoarele verbe: быть. ездить. Simultaneitate în timp: С восходом солнца мы двинулись в путь. Я разговаривал с товарищем. обедать—пообедать. Нам навстречу вышла девушка с длинными волосами. se întrebuinţează: a) Substantivele заря. ходить. 2. гулять—погулять.MORFOLOGIA они любуются? (красота природы) 6. восход. встречаться—встретиться. Вы интересуетесь унЕСгшаю? (скульптура) 3. M o d e l : Вы интересуетесь музыкой? (живопись) Нет. разговаривать. знакомиться—познакомиться. плавать. рассвет. în construcţiile :u prepoziţia с (со). 96 . Он интересуется математикой? (физика) 4. оставаться—остаться. Она интересуется инсстраннь^и языками? (румынская литература) 5. Чем вы пользуетесь при переводе/ фусско-румынский словарь) 8. плыть. Мы остановились перед домом с колоннами. Чем занимается ваш товарищ? (лыжный спорт) 7. Persoana care însoţeşte subiectul în săvîrşirea unei acţiuni (instrumentalul sociativ): Я гулял в парке с сестрой. закат. О însuşire: Главный инженер завода — специалист с большим опытом. работать. под. Вы интересуетесь театром? (литература) 2. над. Мы нашли ключ с прекрасной свежей водой. exprimînd simultaneitatea.

3) Construcţiile de tipul с каждой минутой sînt apropiate.SUBSTANTIVUL b) Substantive verbale: приход. с заходом sînt sinonime cu construcţiile на заре. приезд. с восходом солнца. без интереса. с каждым днём. ca sens. возникновение: c) îmbinări de cuvinte cu pronumele каждый: с каждой минутой. Его Его 2. Observaţii 1) Construcţiile с зарей. на восходе солнца. 1. Răspundeţi afirmativ la întrebările de mai jos. Exercifiul 241. С его приездом всё в доме изменилось. ca sens. 2) Pentru exprimarea sensului opus se întrebuinţează genitivul cu prepoziţia без. с наступлением зимы sînt apropiate. с наступлением осени. На рассвете мы вышли из дому. Instrumentalul cu prepoziţia с (со) arată modul acţiunii: Мать посмотрела на меня с грустью. Comparaţi: С рассветом мы вышли из дому. Вы живёте с родителями? 2. Она встретила нас радуясь. на рассвете. Вы разговаривали с соседом? 4. Она встретила нас радостно. Вы завтракали с Олимпией? 10. по-русски без ошибок. Весной природа преобразилась. M o d e l : —• Ты ходил на танцы с девушкой? •— Да. С каждой минутой молчание становилось невыносимым. de construcţiile de tipul каждую минуту. de adverbele весной. Вы согласились с оппонентом? 7. с наступлением лета. Вы поужинали с Сильвией? 11. с закатом. по-русски с ошибками. Вы занимались с преподавателем? 6. осенью. летом. наступление. на заходе. с рассветом. на закате. deseori. Вы согласились со своим товарищем? 8. De exemplu: Она встретила нас с радостью. Вы гуляли с Сорикой? 97 . появление. Девочка играла со своей подругой? 5. Вы танцевали с Лилией? 12. Comparaţi: С наступлением весны природа преобразилась. 2) Construcţiile с наступлением весны. Она Она слушали слушали говорит говорит с интересом. 4. с каждым часом. poate fi înlocuit prin adverbe sau gerunzii. я ходил на танцы с девушкой. Вы гуляли вчера с братом? 3. Вы работаете с инженером? 9. Observaţii 1) Acest instrumental. De exemplu: 1. зимой.

8. Exerciţiul 245. M o d e l : Когда поредел туман? (восход солнца) Туман поредел с восходом солнца. С кем гуляла вчера Теодора? 8. Ученики и учителя поехали на экскурсию. (наступление вечера) стало темно и холодно3. 12. С кем вы занимаетесь по истории русской литературы? 12. Когда вы проснулись? (первый луч солнца) 4. M o d e l : Это была худая девушка. с (длинный и тонкий нос. 1. 6. Тетради и книги лежали на диване. Юноши и девушки танцуют. Он живёт в домике с (красная крыша). 6. С кем вы работаете над этим проектом? 9. (наступление осени) птицы улетают на юг. Когда все собрались дома? (заход солнца) 6. M o d e l : Мы с братом вернулись домой (закат солнца) Мы с братом вернулись домой с закатом солнца. în propoziţiile de mai jos. 2. С кем вы ездили в воскресенье за город? 10. Наш учитель — человек с (сильная воля и большой педагогический такт). după modelul dat. transformaţi îmbinările de cuvinte tipărite cursiv. С кем вы должны встретиться около университета? 14. 3. M o d e l : Старик и внук сидели на крыльце старого дома. Ребёнок любит книги с (описания путешествий). (отъезд Теодора) в домз стало скучно. (приезд отца) в доме стало веселее.MORFOLOGIA Exerciţiul 242. С кем вы советовались по этому вопросу? •6. Когда вы стали готовиться к археологической экспедиции? (приход лета) 9. с большими круглыми глазами. Мой отец — человек с (сильный характер и большой жизненный опыт). На скамейке сидел старик с (седая борода). (восход солнца) мы встали и отправились в путь. (наступление весны) на деревьях появились первые листья. С кем она танцевала на вечере? 11. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul instrumental. Exerciţiul 244. 9. 2. С кем вы разговаривали в коридоре? 4. (каждый час) больному становилось лучше. С кем вы познакомились. Мать поставила на стол хлеб и колбасу. (развитие науки) техника совершенствуется. с (большие круглые глаза). Татьяна и Олимпия часто занимаются вместе. 4. folosind cuvintele din paranteze la cazul instrumental cu prepoziţia c. 4. 6. Мы живём в трёхэтажном доме с (большие окна). Старик со внуком сидели на крыльце старого дома. 2. 1. 7. 3. 7. Когда погода переменилась к лучшему? (заря) 3. Это была худая девушка. С кем вы будете сегодня ужинать? 7. Студенты и студентки были на вечере. Сорин и Давид вернулись домой поздно. 4. Когда стало прохладно? (закат солнца) 5. Răspundeţi la întrebări. Мзты и сестра в комнате. С кем *вы были в суб5эту в театре? 2. Это был человек высокого роста. Exerciţiul 246. когда были в гостях у Виолеты? Exerciţiul 243. Когда в доме стало более спокойно? (уход дяди). Когда вы переехали в город? (наступление весны) 8.ţi la întrebări. (каждая минута) шум усиливался. 98 . серые глаза и широкие губы). (рассвет) мы пришли в деревню. potrivit modelului. 10. 1. (каждый год) жизнь ста. Когда охотники возвратились из лесу? (наступление вечера) 7. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul instrumental cu prepoziţia c. 1. Когда дети замолчали? (появление отца) 10. 5. Мальчик и девочка играют во дворе. 5. 10. 9. M o d e l : — С кем вы ездили на экскурсию? — Я ездил на экскурсию со своими друзьями. 5. 11. 1. Răspund. Я видел юношу и девушку. Они просыпаются (заря). 7. Когда охотники отправились в лес? (рассвет) 2. 8. С кем остался ребёнок дома? 13. С кем живет ваша сестра? 3. С кем вы говорили по телефону? 5.чэзится лучше и красивее.

б. 1. Мы слушали его выступление без интереса. 4. Оратор говорил (громкий голос) и (большое воодушевление). Exerciţiul 248. 5. Exerciţiu! 249. Он относится к нам без большого доверия. Он раегказызает текст (свои слова). 3. 3. 10. 4. слушали с вниманием рассказ учителя. 11. Они работают без большого напряжения. Мы (грусть) расстались с этими замечательными местами. Этот текст написан (понятный язык). но (ошибки). 9. Ливия говорит по-английски без акцепта. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul instrumental cu prepoziţia c. 6. Этот текст написан с ошибками. Она приняла нас радуясь. 11. 3. Я (удовольствие) пойду с вами на концерт. Он работает над этим проектом без большого увлечения. 99 . Exerciţiul 250. Мы (труд) поняли его слова. 2. На восходе солнца мать разбудила детей. Он пишет по-французски (ошибки). înlocuiţi adverbele şi gerunziile prin cazul instrumental cu prepoziţia с M o d e l : 1. 7. 2. Этот текст написан (ошибки). На рассвете путешественники отправились дальше. 4. Мы расстались без грусти. Он взялся за эту работу с большим увлечением. Коллектив работал напряжённо. 5. 3. Мы вышли из дому с рассветом. Он понял нас с трудом. На заходе солнца мы возвратились в лесную избушку. 9. 2. Он говорит без уважения о своих родственниках. 5. 8. Бабушка относилась к нам ласково. встретила гостей с улыбкой. în propoziţiile de mai jos. Он встретил нас (радость). 4. Певица исполнила эту арию (большое мастерство). Этот конфликт был решён (мирный путь). Мы Мы 2. 8. Книга написана (доступный язык). Он решил эту проблему (большой труд). 1. înlocuiţi construcţiile tipărite cursiv prin construcţii antonimice. Девушка говорит (волнение). 7. 3. M o d e l : Он взялся за эту работу (большое увлечение). 6. Мать смотрела на нас печально. 1. 8. 4. Она Она слушали внимательню рассказ учителя. M o d e l : Мы вышли из дому на рассвете. 10. Работа написана (красивый почерк). Эту болезнь сгйчас лечат (новые методы). 2.SUBSTANTIVUL Exerciţiul 247. Девушка рассказывала об этом происшествии без волнения. Он говорит по-русски (акцент). 6. în propoziţiile de mai jos. Он всегда относится к работе (большая ответственность). встретила гостей улыбаясь. В первое время все относились к нему (недоверие). Exerciţiul 251. Работа написана без ошибок. Он говорил волнуясь. 9. 5. 7. 1. На заре мы спустились с горы. în propoziţiile de mai jos. 5. Мы слушали его (большое внимание). Этот текст написан понятным языком. 10. Анна встретила нас (улыбка). Он пишет эту книгу без большого удовольствия. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul instrumental cu sau fără prepoziţia с M o d e l : 1. Старик стал ко всем относиться недоверчиво. 2. 2. 1. Она говорила (тихий голос) и (волнение). Зрители смотрели матч (большой интерес). înlocuiţi construcţiile tipărite cursiv prin cazul instrumental cu prepoziţia c. 12. M o d e l : Он понял нас без труда. На закате мы остановились для отдыха. Эту работу он выполнил (огромный энтузиазм). На вокзал мы ехали без пересадки.

13. 8. 9. 4. Instrumentalul cu prepoziţia под arată locul unei acţiuni: Котёнок сидит под столом. (Вход) в метро — большая буква «М». Я повгсил портрет матери (свой стол). С чем вы поздравили ваших друзей? (законный брак) 4. Exerciţiul 253. M o d e l : Мы долго думали (вопрос преподавателя). 5. 5. 100 . 2. Учёные трудятся (создание) новых машин. С чем вы поздравили вашего товарища? (получение литературной премии) 7. Все задумались (этот вопрос). 1. С чем вы поздравили вашего товарища? (защита докторской диссертации) 3. Мы шутили (наш друг). Exercifiul 252. Exerciţiul 254. Солнце поднялось (горизонт). смеяться над глупостью. Мы долго думали (решение этого вопроса).MORFOLOGIA II. Работа (конструкция) этой машины продолжалась несколько месяцев. Зрители смеялись (неудачный артист). Instrumentalul cu prepoziţia над este cerut de unele îmbinări de cuvinte alcătuite din verbe şi substantive: работать над докладом. но (большое мастерство). Instrumentalul cu prepoziţia над arată locul unei acţiuni: Лампа висит над столом. Exerciţiul 255. Răspundeţi la întrebări. 9. 1. 3. С чем вы поздравили вашу подругу? (Международный женский день) 6. Птицы летают (дома). Alcătuiţi citeva propoziţii cu construcţiile: думать над. 14. 3. folosind cuvintele din paranteze. трудиться над. С чем вас поздравил преподаватель? (отличный ответ на Экзамене). Prepoziţia ПОД: 1. Чайки летают (море). работать nud. Мы идем к коммунизму (гигантскиз шаги). Puneţi cuvin'. 2. Учительница объясняла урок (простые слова). 7. 6. думать над вопросом. Prepoziţia НАД: 1. Они шли (большие шаги). Артист исполнил свою роль (большое вдохновение). Мы долго думали над вопросом преподавателя. (Изба) поднимался голубоватый дымок. Все смеялись (его глупость). 4. С чем вы поздравили своих родителей? (золотая свадьба) 5. размышлять над. смеяться над. Тетрадь лежит под книгой. 7. 8.ele din paranteze la cazul instrumental cu prepoziţia над. Дорога проходит (пропасть). Рабэта шла (быстрые темпы). 2. 15. Самолёт летает над городом. M o d e l : Лампа висит (стол). работать над книгой. С чем поздравил ректор студентов? (успешное окончание учебного года) 2. M o d e l : С чем вы поздравили вашего товарища? (Новый год) Я поздравил своего товарища с Новым годом. 6. Он размышлял (новая задача). Самолёт поднялся (земля). Puneţi cuvintele din paranteze la cazul instrumental cu prepoziţia над. Лампа висит над столом. Коллектив завода работает (позышение качества продукции). 1. 12. Шпиль возвышается (здание).

2. Он сильно изменился (влияние коллектива). Где они разговаривали? (окно) 8. Где играет ребёнок? (стол) 4. Я взял письмо из-под книги. dar aceasta pentru a exprima direcţia 1 acţiunii : Я положил тетрадь под книгу. • Перед моим домом растёт высокое дерево. 3. Răspundeţi la întrebări. Instrumentalul cu prepoziţia перед arată timpul în care are Ioc o acţiune: Перед концертом я зашёл к своему знакомому. под влиянием. 85. под знаменем. Explicaţi instrumentalului. Он написал дипломную работу (научное руководство профессора Думитреску). 2. Construcţiile cu prepoziţia под sînt în corelaţie cu cele în componenţa cărora intră prepoziţia из-под 2: Я положил письмо под книгу. обязанность перед коллективом. 1. Где лежит письмо? (скатерть) 2. Instrumentalul cu prepoziţia под apare în construcţii ca: под руководством. Где они лежали? (дерево) 5. Наш народ строит новую жизнь под руководством Румынской коммунистической партии. Где они стояли. Письмо лежит под книгой. Я очень волнуюсь перед экзаменом. folosind cuvintele din paranteze. ответственность перед народом. De exemplu: Он находится под наблюдением врача. 1 2 Vezi şi p. Где находится трава? (снег) 3. пока шёл дождь? (мост) 7. Prepoziţia ПЕРЕД: 1. utilizarea M o d e l : Где лежит книга? (подушка) Книга лежит под подушкой. 3.\ SUBSTANTIVUL Prepoziţia nod se construieşte şi cu cazul acuzativ. Он пришёл в школу перед самым звонком. Он всё ещё находится (наблюдение врача). Vezi şi p. 1. 101 . под наблюдением. Где прятались путники от дождя? (крыша дома) 6. Где вы сидели и читали книгу? (старая яблоня). Puneţi cuvintele din paranteze la cazul instrumental cu prepoziţia nod. Мы воевали (начальство опытного командира). 49. 4. Exerciţiul 257. 2. Instrumentalul cu prepoziţia перед apare în îmbinări de cuvinte de tipul: долг перед родиной. Exerciţiul 256. Перед нашим институтом — небольшой сад. M o d e l : Наш народ строит новую жизнь (руководство Румынской коммунистической партии). Instrumentalul cu prepoziţia перед arată lecui acţiunii exprimate de verb: Машина остановилась перед театром.

folosind cuvintele din paranteze la cazul instrumental cu prepoziţia перед. Где находится памятник? (здание университета) 2. Когда вы были у егбя дома? (сессия) Prepoziţia ЗА: 1. 82. за чаем. 1. folosind substantivele din paranteze la cazul instrumental cu prepoziţia за. во время чая. dar aceasta pentru a exprima direcţia 1 acţiunii : В воскресенье мы поедем за город. Когда стало тихо в лесу? (дождь) 7. 3. Мальчик спрятался за дверь. За деревней начинается густой лес. Когда вы зайдёте ко мне? (начало занятий) 3. Răspundeţi Ia întrebări. 1 Vezi şi p. Виктор пошёл в театр за билетами. M o d e l : Когда вы пришли в театр? (начало спектакля) Я пришёл в театр перед началом спектакля. 1. Где вы должны встретиться? (вход в театр) 4. Instrumentalul cu prepoziţia за arată lecui unei acţiuni: За рекой находится большая деревня. după verbe de mişcare. 2. Где находится скамейка? (дом) 3. Когда они вернулись домой? (обед) 2. Где они собрались? (вход на стадион) 5. Prepoziţia за precizează timpul în care are loc acţiunea. exprimă scopul acţiunii: Дети пошли в лес за грибами и ягодами.I MORFOLOGIA Exerciţiul 258. Exerciţiul 260. în construcţii ca: за завтраком. Во время обеда все обсуждали это происшестие. за работой. Летом мы жили за городом. Когда вдруг стало холодно? (заход солнца) 6. Где растут цзеты? (дом) Exercifiul 259. folosind cuvintele din paranteze la cazul instrumental cu prepoziţia перед. Răspundeţi la întrebări. за обедом. во время обеда etc. Машина приехала за доктором. Prepoziţia за este în corelaţie cu prepoziţia из-за: Мальчик стоял за дверью. Мальчик вышел из-за двери. 102 . Comparaţi: За обедом все обсуждали это происшествие. Когда вы обычно гуляете? (сон) 5. Когда вы должны позвонить вашему приятелю? (концерт) 4. за улейном. Instrumentalul cu prepoziţia за. Prepoziţia за se construieşte şi cu cazul acuzativ. Construcţiile sinonime cu acestea sînt: во время завтрака. M o d e l : Где вы остановились? (новые афиши) Я остановился перед новыми афишами. M o d e l : Где находится озеро? (лес) Озеро находится за лесом. Răspundeţi la întrebări.

: 103 . 12. Стол стоит между куевстыо и окном. J За работой мы не разговариваем.. Puneţi substantivele din paranteze la cazul instrumental. Вся семья собиралась вместе во время чая. различие между. > M o d e l : Стол стоит между (коовать и окно). 3.••• M o d e l : Мать ушла в магазин (покупки) Мать ушла в магазин за покупками. П. Exerciţiul 261. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul instrumental. Вся наша семья встретилась (сбед)> 3. 3.. союз между государствами. Различие между умственным и физическим трудом псстепенно исчезает. Я люблю читать газеты во время завтрака. 4. сходство между.. между 4. Сестра идёт в булочную (хлеб). Я иду на почту (конверты и марки). дружба странами. 1. Мы рассказали друг другу все новости за ужином. Где вы были в воскресенье? (город) 5.Где находится поле? (сад).. Во время у псина все оживленно беседовали. 2. Брат пошёл на вокзал (билеты на поезд).. 2.. Где сидел зайчик? (куст) 4. Сосед пришёл (деньги). înlocuiţi construcţiile tipărite cursiv prin cazul instrumental cu prepoziţia за.SUBSTANTIVUL 1. 1. Prepoziţia между cu instrumentalul apare în construcţii de tipul: разница между.. Где была машина? (поворот) 3. 4. Exerciţiul 264.. Во время обеда я опять спорил с отцом. 3. 5. Где находится сад? (дом. Explicaţi utilizarea instrumentalului. 10. Explicaţi utilizarea instrumentalului. Мать запретила мне читать (обед). Exerciţiul 262.. ' • 1. Timpul acţiunii: Я буду дома между пятью и шестью часами.. 6. 2. M o d e l : Мы рассказали друг другу все новости (ужин).: . 9. Где прятался мальчик? (дерево) б. Мы пойдём в буфет между лекцией и семинаром.. Она пошла в магазин (молоко и масло). -. Puneţi substantivele din paranteze la cazul instrumental cu prepoziţia за (pentru -' • a preciza timpul acţiunii). Отец идёт в детский сад (маленький ребенок). Где находится деревня? (река) 7. Он пошёл в библиотеку (книги). 4. Prepoziţia МЕЖДУ: Instrumentalul construit cu prepoziţia между arată: 1. Он пошёл в магазин (цветы). M o d e 1: Во время работы мы не разговариваем. что он думает о моём решении.) 8. Locul acţiunii: Кресло стоит между письменным столом и книжным шкафом. Она идёт ка рынок (фрукты и овощи). . 2.. Он идёт в аптеку (лекарства). Отец просматривает утренние газеты (завтрак). Exerciţiul 263. (Ужин) я снова спросил отца. Дочь пошла в магазин (сахар и конфеты). 7. Un raport de reciprocitate: отношения между государствами. Где была луна? (туча) 2. 8. Он пошёл на рынок (продукты).: Между братом и сестрой большая разница в возрасте. дружба между народами.

фильм о моряках. наука о языке. Между умственным и физическим трудом. беседовать. 2. b) думать. напоминать — напомнить. Когда можно будет к вам зайти? (два и четыре часа) 3. между Николаем и Валентином. сообщение о погоде. Мой дом находится между (здание театра и универмаг). Alcătuiţi propoziţii. книга о новой жизни. 5. Prepoziţia O: 1. Exerciţiul 265. по. Alcătuiţi propoziţii. Prepoziţionalul cu prepoziţia o este cerut de verbe ca: заботиться. Prepoziţionalul cu prepoziţia о (об. Между (Бухарест и Тимишоара) около 600 километров. Răspundeţi la întrebări. a zice" şi de verbe cu sensul „a gîndi": a) говорить — сказать. помнить. 3. a spune. беспокоиться. Между братом и сестрой большая разница р возрасте. мечтать.MORFOLOGIA 1. Мы слушали с большим интересом доклад о международном положении. между городом и деревней. между отцом и матерью. De exemplu: Мы смотрим фильм о трудовых подвигах нашего народа. обо) este cerut de verbe cu sensul „a vorbi. на. вспоминать — вспомнить. 104 . fblosind construcţiile date mai jos: M o d e l : Между братом и сестрой. рассказывать—рассказать. дружба между государствами. Мы часто думаем о своих родителях. при. • 1. Когда директор будет у себя в кабинете? (десять и двенадцать часов) 2. в. 4. сообщать—сообщить. 3. Дорога проходит между (гора и река). M o d e l : Когда вы будете на факультете? (четыре и шесть часов). Когда у вас будет перерыв? (конец лекций и начало концерта). Prepoziţionalul cu prepoziţia o este cerut de unele substantive: рассказ о поездке. Exerciţiul 267. Когда вы пойдёте в буфет? (лекция по истории и семинар по философии). Я буду на факультете между четырьмя и шестью часами. вражда между соседями. между Татьяной и Ириной. между директором завода и главным инженером. Мы мечтаем о счастливом будущем. просить—попросить. знать. folosind cuvintele din paranteze. folosind următoarele îmbinări de cuvinte: дружба между народами. спрашивать—спросить. Exerciţiul 266. De exemplu: Он рассказал нам о своей поездке. întrebuinţarea cazului prepoziţional [Употребление предложного падежа] Cazul prepoziţion^ se construieşte cu următoarele prepoziţii: о. отношения между государствами. писать—написать. 2. Между (берег реки и лес) была большая открытая территория. В газете пишут о нашем коллективе. Между (Москва и Ленинград) 649 километров. сказка о лесных зверях.

О ком заботится мать? (дочь). 7. 12. 11. О ком он помнит (свои ученики) 10. M o d e l : Мы смотрели фильм (разведчики). Exerciţiul 271. folosind cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional cu prepoziţia o. Слушатели спросили докладчика (практическое значение) его работы. Exerciţiul 269. 9. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional cu prepoziţia o (ou). О чём заботятся родители? (наше будущее) 4. 5. Мы слушали по радио песни (Родина). 14. 8. 1. 3. 11. Мы слушали доклад (международное положение). Răspundsţi la întrebări. О чём он вам напомнил? (письмо) 11. О чём сообщили по телевизору? (запуск нового спутника Земли) 6. Я написал ему (наш новый стадион). О ком вы беспокоитесь? (мать). О ком заботится врач? (больной). Она часто вспоминает (своё детство). Я прочитал книгу (партизаны). 8. M o d e l : Мы говорим (встреча). Я прочитал в сегодняшней газете интересную статью (покорение кссмоса). 1. Его всё больше и больше занимает мысль (поездка по стране). О чём мечтают люди? (мир) 12. 1. На семинаре мы говорили (творчество Гоголя). 2. 10. Я напомнил Дану (его обещание). 13. 4. Мы мечтаем (счастье народа). Преподаватель спрашивал меня (родители). Астрономия — это наука (нс« бесиые светила). Он живёт мечтою (будущее). О чём вы мечтаете? (поездка в Ленинград) Exerciţiul 270. О чём вы разговаривали? (новая книга) 4. Мы спорили о рассказе Шолохова «Судьба человека». Răspundeţi la întrebări. За обедом они беседовали (новый фильм). Она читает роман (молодёжь). Мы любим песни (мир и дружба). De exemplu: Вечером мы гуляли в парке. Он помнит (свой долг перед коллективом). folosind cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional. M o d e l : О чём вы спорили? (рассказ Шолохова «Судьба человека»). 3. Профессор прочитал нам замечательную лекцию (творчество Льва Толстого). Я ничего не знаю (этот человек). 1. По радио передавали сообщение (результаты выборов). 10. Радио сообщило (приезд) иностранной делегации. О чём он думает? (своя работа) 7. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional cu prepoziţia о (об). Мы смотрели фильм о разведчиках. 2. О чём рассказывает Тудор? (свой родной город) 5. 4. 9. 7. О чём он не забывает? (учёба) 8. 2. Дети слушали сказку (страна чудес). Мы говорим о встрече. О чём вы читали в газете? (подвиг мальчика) 2. Prepoziţiile В şi НА: întrebuinţarea prepoziţiilcr в şi на pentru exprimarea locului [Употребление предлогов в и на ţля выражения места]' Prepoziţionalul cu prepoziţia « a r a t ă interiorul sau limitele unui obiect în cuprinsul căruia se petrece acţiunea sau se află un alt obiect (persoană).SUBSTANTIVUL Exerciţiul 268. 6. О ком он часто вспоминает? (своя учительница) 9. M o d e l : — О ком заботится бабушка? (свои внуки) — Бабушка заботится о своих внуках. О чём вам пишут друзья? (строительство нового стадиона) 3. 13. Его беспокоит мысль (скорая разлука). 5. 105 . Михай рассказал (школьный учитель) ^ 3. Он забыл (своё обещание). Спор (это случай) долгое время не прекращался. Я читал в газете (твои успели). 15. 14. О чём вы беспокоитесь? (здоровье брата) 5. 6. 12. Он произнёс волнующую речь (жизнь и творчество этого писателя).

1 2 Vezi şi p. Нина работает в (Музей изобразительных ИСКУССТВ). 9. Мой отец работает в (город) на (завод). Comparaţi: Он работает в лаборатории. 11. Comparaţi: Вчера я был у учителя в школе. а потом — на (выставка). Мать работает на почте. cazul prepoziţional cu prepoziţiile в şi на se întrebuinţează numai atunci cînd este vorba de substantive neînsufleţite. — Где вы были? (магазин) — Я был в магазине. Утром я занимался на (факультет). prepoziţiile в şi на se întrebuinţează în mod diferenţiat cu anume substantive. Документы находятся (портфель). 5. 12.в магазине. Exerciţiul 273. 2. Зимой мы ^тдых. Утром я был на (. prepoziţiile в şi на se construiesc şi cu acuzativul. M o d e l : Брат учится в (школа). на (диван). 2) Pentru exprimarea locului. 4. Он сидел на крыше дома. 7. potrivit unor norme consacrate prin u z 1 . а сестра . Книга лежит на шкафу. 10. exprimînd 2 direcţia acţiunii . Брат учится в школе. Prepoziţionalul cu prepoziţia на arată suprafaţa pe care se săvîrşeşte acţiunea sau pe care se află un obiect (persoană). De exemplu: Тетради лежат на столе. 1]петы стоят в (ваза). ынск). Библиотека находится в (новое здание университета'. Вчера я был у профессора на факультете. а летом — на (море). В субботу мы были на (концерт) и в (консерватория). а после обеда — в (публичная библиотека). 106 . 2. Observaţii 1) După cum se ştie. в (шкаф). — Где вы были? (рынок) — Я был на рынке. Утром я был в (университет). Книги лежат везде: на (стол). în majoritatea situaţiilor. 3. exprimarea locului se realizează cu ajutorul genitivului cu prepoziţia y. Vezi şi p. ?. Dacă este vorba de substantive însufleţite.ем в (горы). а сестра — на (факультет). Платок лежит в кармане. M o d e l : 1. Răspundeţi la întrebări folosind cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional cu prepoziţia в sau на. 6. !. 77. а после обеда — на факультете. Folosiţi cuvintele din paranteze. De exemplu: Утром я был в школе. Exerciţiul 272. на (стулья). а потом — в (магазин).• MORFOLOGIA Костюм висит в шкафу. Мы встретились на (репетиция). punîndu-le la cazul prepoziţional cu prepoziţiile в sau на (pentru a exprima locul unde se desfăşoară acţiunea sau locul unde se află un obiect (o persoană). 77. а сестра — на факультете. Он входит в аудиторию.

M o d e l : Вы учитесь в школе? (факультет) Нет. folosind cuvintele din paranteze. Они ходили в клуб на танцы. 4. 1. Observaţie Pentru exprimarea exactă a orei se foloseşte Он пришёл домой в четыре часа. precum şi substantivele год. d) substantivul час (pentru exprimarea aproximativă a orei): Он вернулся домой во втором часу. Где вы проводили отпуск? (деревня) 6. Где работает Марианна? (телеграф) 4. Prepoziţionalul cu prepoziţia в arată locul unei acţiuni 1 : Она работает в институте. Мы познакомились в прошлом году. 107 acuzativul 1 : . Где вы были в воскресенье? (лес) 2. век: В прошлом месяце у нас в гостях была иностранная делегация. Он ходил в университет на лекцию. Книга лежит в шкафу? (стол) 7. Prepoziţionalul cu prepoziţia в arată timpul cînd are loc o acţiune. c) substantivele начало. substantivele care denumesc lunile anului. după modelul dat. 2. Гоголь жил в XIX веке. M o d e l : Он ходил в университет на занятия. Вы работаете на почте? (магазин) 2. молодость. Вы гуляли сегодня в парке? (бульвар). Где вы живёте? (главная улица) 5. Вы были в Крайове? (Яссы) 5. Он ходил в город на выставку. Он приехал к нам в мае. Он ездил в Париж на Международный конгресс математиков. Вы гуляли в лесу? (парк) 4. Exerciţiul 275. după modelul dat. Вы были на заводе? (музей) 6. apar: a) substantivul месяц „lună" şi. старость: В детстве я жил в Банате. Prepoziţia В: 1. я учусь на факультете. середина.SUBSTANTIVUL 1. Где остановился поезд? (маленькая станция) 9. юность. Где состоялся сегодня футбольный матч? (центральный стадион) 10. Он был в университете на занятиях. Răspundeţi la întrebări. 3. Он ездил в Бухарест на совещание. Где вы были утром? (университет. Где вы были вечером? (клуб. Cu acest sens. respectiv. Профессор в лаборатории? (кабинет) 10. конец: Он приедет в начале марта. 5. b) substantivele: детство. 6. столетие. Они ходили в театр на новый спектакль. 2. • 1 Vezi şi p . занятия). Где вы гуляете по вечерам? (городской парк) 3. концерт) 8. Директор в кабинете? (совещание) 8. 1. Transformaţi propoziţiile de mai jos. Exercifiul 274. 105 — 106. Документы в портфеле? (стол) 9. Где учится сестра? (школа) 7. Вы были в магазине? (рынок) 3.

3. 10. Она пришла сегодня в новом платье. Дедушка умер (глубокая старость). 2. 1. folosind construcţiile date mai jos. Folosiţi cuvintele din paranteze. Мать родилась (1935 год). в конце года. совете). в беспокойстве. в восхищении. Пушкин родился (1799 год). Хэ"да начитается вггна? 2. Сэгла в наш. в возмущении. в восторге. совете). Exerciţiul 277. Когда начинается осень? 4. Alcătuiţi propoziţii. 1. нужда в помощи (поддержке. 14. в конце недели. Он приедет (середина мая). 1. участововать в работе. (Сентябрь) шли проливные дожди. в волнении. И. в i-онце месяца. (Будущий месяц) состоится Мгжцународный съезд лингвистов. 4. Prepoziţionalul cu prepoziţia в exprimă o stare sufletească: в печали. сомневаться в правильности. 7. 13. Сессия у нас будет (декабрь). (Юность) он мечтал стать лётчиком. в гневе. Когда крестьяне собирают пшеницу? 6. участие в работе. Выставка откроется (начало августа). в удивлении. 2. Exerciţiul 276. В кэице педели мы снова соберёмся все вместе. M o d e l : (Дгтсгзо) я мечтал стать моряком.MORFOLOGI\ 3. Занятия в школах начинаются (сентябрь). (Этот мггяц) состоялся фгстиваль румынского фильма. помощь в учёбе. 16. в начале месяца. (Детство) я любил гулять в лесу и слушать пенье птиц. Производственная практика студентов будет (июнь и июль). Evîrciţiul 279. Мы догозорились встретиться (конец февраля). помогать — помочь в учебе. Model: В концз недели. 5. Prepoziţionalul cu prepoziţia в este cerut de unele verbe şi substantive: нуждаться в помощи (поддержке.тоя зима? 5. M o d e l : (Прошлый месяц) у нас гостила Адриана. В прошлом месяце у нас гостила Адриана. Когда начинается лето? 3. в середине недели. (Молодость) мой дядя увлекался спортом. 108 . в середине месяца. Prepoziţionalul cu prepoziţia в se utilizează atunci cînd substantivul respectiv denumeşte un obiect de îmbrăcăminte: Она была в черной юбке и белой блузке. folosind în răspunsuri denumirile lunilor la cazul prepoziţional cu prepoziţia a. В детстве я мечтал стать моряком. 12. (Старость) отец любил рассказывать о езэя* пуггтпззтв'лях. Брат окончил школу (1977 год). в началз года. Лермонтов жил (прошлый вех). 15. Когда в нашей стране очень жарко? 7. Когда нии:п. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional cu prepoziţia e. De exemplu: Она была в восхищении от этого платья. Это случилось (январь). Отец родился (1933 год). 4. 5.л стране очень холодно? 8. в середине года. M o d e l : —Когда у вас будут весенние каникулы? — У нас весенние каникулы будут в апреле. В начатз нгдели. 3. Он был в большом гневе и не думал о своих поступках. Он приезжал к нам в гости (апрель). 8. 6. 9. Răspundeţi la întrebări (cu privire la timpul acţiunii). 4. Когда вы уезжаете в отпуск? Ex2"iţij] 273. 5. punîndu-le Ia cazul prepoziţional cu prepoziţia « (pentru a exprima timpul acţiunii).

6. Он всегда был в чистой. 1. Поззд прибывает (четвертый час). 5. 5. Нина пришла сегодня на работу (новое платье). Когда ваш отец был в Африке? (молодость) 5. 1. Когда вы обычно обедаете? 4. В чём был Ион? (новая шляпа и нарядная куртка) Exerciţiul 286. Мы обедали в третьем часу. 4. Все зрители были в восторге от его игры 3. Exerciţiul 284. 4. Мы закончили сегодня работу (второй час). 3. Когда вы начинаете работать? 7. Когда начинает темнеть на улицг? 8. Он любил ходить (лёгкий серый костюм). Exerciţiul 285. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional cu prepoziţia в. M o d e l : —Когда вы любили кататься на санках? (детство) — Я любил кататься на санках в детстве. В чём была Николета? (чёрная юбка и красная кофта) 6. В чём он ходит? (шинель и военная фуражка) 4. 6. Из дома вышел человек (чёрный плащ). никто не осмеливался подходить к нему. Когда умерла его бабушка? (глубокая старость). В чём была Елена на вечере? (длинное декольтированное платье) 5. Когда вы мечтали стать мореплавателем? (детство) 2. Когда он был в гневе. 7. Она была в длинном платье. Когда он остался сиротой? (раннее детство) 3. M o d e l : Мы обедали (третий час). Когда вы обычно завтракаете? 3. Летом он ходил (бглая рубашка и большая соломенная шляпа). Обычно мы просыпаемся (шестой час). Puneţi cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional cu prepoziţia «. Спектакль начнётся (восьмой час). Exerciţiul 281. 1. Когда начинает светать? Exerciţiul 283. Exerciţiul 282. Model: В чём была Марианна в театре? (длинное чёрное платье) Марианна была в театре в длинном чёрном платье. 2. Когда ваша сестра стала увлекаться теннисом? (ранняя юность) 6. 4. В чём была девочка? (розовое платье) 3. 1. Сегодня она была (зимнее пальто). folosind cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional cu prepoziţia e. Все пришли на бал (нарядные платья и костюмы). Она была в большом горе: у неё умерла мать. 1. Transformaţi propoziţiile tipărite cursiv. 1. folosind cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional cu prepoziţia «. 2. Когда вы увлекались игрой в шахматы? (юность) 4. indicînd aproximativ ora. Explicaţi folosirea prepoziţionalului cu prepoziţia «. 109 . după modelul dat. Я буду с тобой и в радости и в горе. В чём она была сггодня? (лыжный костюм) 2. К нам подошёл человек (дождевой плащ). Вчера мы ужинали (десятый час). M o d e l : На нём всегда была чистая. Răspundeţi la întrebări. 2. После отъезда сына мать была в глубэкой печали. 5. отглаженной рубашке. Răspundeţi la întrebări. M o d e l : Она была (длинное платье). Răspundeţi la întrebări. M o d e l : Когда вы завтракаете? Мы завтракаем в восьмом часу утра. Citiţi propoziţiile de mai jos. Она была в восхищении от этой шляпы. Когда вы сегодня проснулись? 2.SUBSTANTIVUL Exerciţiul 280. отглаженная рубашка. 6. Когда вы обычно ужинаете? 5. Когда вы ложитесь спать? б. 3. Мы должны быть на вокзале (сздьмой час).

Мы приняли участие (эта работа). b) заря. Она участвовала (концерт художественной самодеятельности). 5. 13. 105-106. на заходе солнца). Prepoziţionalul cu prepcziţia на arată mijlocul de transport cu care se face o deplasare.a. Больной нуждается (заботливый уход). Он вылетел в Сату-Маре на самолете. на рассвете. 4. На улицг я увидел человека. 3. н? котором был серый костюм. на лошадях. Николай испытывает нужду (помощь и совет). 10. на самолёте. MORFOLOGIA 1. De exemplu: До стадиона мы добрались на трамвае и на автобусе. 2. Я убедился (его правота). Prepoziţia НА: 1. на троллейбусе. на этих днях. Prepoziţionalul cu prepoziţia на precizează timpul (într-un viitor apropiat) în care se va realiza o acţiune. 7. 4. Я увидел жгнщину. 12. 6. Он хорошо разбирается (русская литература). Cu acest sens. Exerciţiul 287. В комнату вошёл человек. în acest scop se poate folosi orice substantiv care denumeşte un mijlcc de transport: на поезде. Ионел любит ездить на велосипеде. prepoziţia на -f. 8. 14. на восходе солнца. 3. Aceste construcţii au sensul скоро. 2. Он помогает товарищу (учёба).. 110 . на которой была новая модная кофточка. M o d e l : Он нуждается (помощь родителей). на котором были широкополая шляпа. 90. на пароходе. на лодке. De exemplu: На этих днях инженер уезжает в командировку. На будущей неделе мы уедем на производственную практику. Prepoziţionalul cu prepoziţia на arată locul acţiunii 1 : ЕГО родственники живут на Кавказе. 6. На нём был модный костюм. на будущей неделе. 2. Инженер проверил сноза все расчёты и убгдился (их точность). Construcţiile cu acest sens se redau cu ajutorul următoarelor substantive: a) неделя (на этой неделе. На днях я закончу работу. Cu acest sens. на метро.prepoziţional apare în construcţii de tipul на днях. Он оказал мне большую помощь (работа). De exemplu: На прошлой неделе мы были на сельскохозяйственной выставке. Весь румынский народ принимает активное участие (строительство новой жизни). на автобусе. 1 3 Vezi şi p. 3. Наша команда участвует (соревнование на первенство страны по футболу). на оленях ş. Он нуждается (помощь коллектива). на закате солнца. на которых были яркие национальные костюмы. 5. unele substantive pot fi uti'izate şi în construcţii cu instrumentalul fără prepoziţie 2 : Мы ездили в Киев поездом. Мы сомневаемся (правильность его выбора). Vezi şi p. 9. Prepoziţionalul cu prepoziţia на exprimă timpul cînd are loc acţiunea. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional cu prepoziţia e. на которой была красивая длинная юбка. на прошлой неделе) . 11. 1. 4. Мы вышли из дому на рассвете. на трамвае. закат. Он сомневается (возможность) закончить эту работу вовремя. Он нуждается в помощи родителей. на велосипеде. Я познакомился с девушкой. восход. на машине. на мотоцикле. До вокзала мы доехали автобусом и троллейбусом. заход (на заре. Я увидел группу экскурсантов. рассвет.

а до стадиона — (автобус). Model : Когда вы были за городом? (прошлая неделя) Я был за городом на прошлой педеле. 111 . на восходе солнца. играть на виолончели). Он летал в Яссы самолётом. folosind cuvintele din paranteze. Вы катались на велосипеде? (мотоцикл) 4. Он ездит на работу трамваем. (Заря) мы проснулись и отправились дальше в путь. Вы катались на санках? (лыжи) 6. 5. 3. 8. M o d e l : (Будущая неделя) в наш город приедет цирк. M o d e l : Он прилетел в Ташкент самолётом.SUBSTANTIVUL 5. Они прилетели из Москвы (самолёт). 2. 1. До центра города можно доехать (троллейбус). зверя? (закат солнца) Exerciţiul 293. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional cu prepoziţia na. (Прошлая неделя) у нас было партийное собрание. Когда охотники поймали. До Брэилы мы плыли по Дунаю (пароход). До аэродрома нас доставили (вертолёт). Răspundeţi la întrebări. 2. жениться на красивой девушке). 5. Мы поехали за город (электричка). До порта мы добрались (катер). До городского парка можно доехать автобусом или троллейбусом. играть на каком-либо инструменте (играть на скрипке. писать на английском языке). Răspundeţi la întrebări după modelul dat. хотя было прохладно. Космонавты облетели несколько раз Землю (космический корабль). Exerciţiul 289. Prepoziţionalul cu prepoziţia на se întilneşte în următoarele construcţii: говорить. Вы приехали на поезде? (машина) 3. Он ездил на прогулку пл велосипеде. Когда сэстоится ваша встреча со школьными друзьями? .(будущая неделя) 3. Explicaţi utilizarea cazului prepoziţional. (Закат) пастух вернулся со своим стадом с пастбища. 7. (Закат солнца) мы вышли из леса и направились к дому. на рассвете. 1. Он прилетел в Ташкент на самолёте. Вчера мы были в парке и катались (лодка). Моему брату очень нравится кататься (коньки). 4. 1. 6. на закате солнца. Exerciţiul 291. 4. (Восход солнца) мы уже лежали на пляже. folosind cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional cu prepoziţia на. 10. Вы ехали на автобусе? (машина). 7. играть на рояле. 2. 3. (Рассвет) крестьяне уже работали в поле. înlocuiţi cazul instrumental prin cazul prepoziţional cu prepoziţia na. на заходе солнца. (Эта неделя) мы пойдём вместе в кино. Exerciţiul 288. Вы катались на лодке? (катер) 5. Когда они уже были в пути? (восход солнца) 5. Exerciţiul 292. Когда мать разбудила детей? (рассвет) 4. что не будет больше литературного вечера? (эта неделя) 2. M o d e l : Вы приехали на трамвае? (автобус) Нет. жениться на ком-либо (жениться на студентке. В Деву мы поедем автобусом. 1. 3. 2. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional cu prepoziţia na. ни автобусе. Когда они узнали. 8. наконец. 6. Exerciţiul 290. Вы ехали на автобусе? (троллейбус) 7. 9. 1. 5. 4. Model : Он ездил на прогулку (велосипед). Вы прилетели на вертолёте? (самолёт). На будущей педеле в наш город приедет цирк. Alcătuiţi propoziţii cu următoarele construcţii: на заре. (Будущая неделя) я буду праздновать свой день рождения. Они уехали поездом. писать на каком-либо языке (говорить на французском языке. Наша делегация вернулась из Бухареста (поезд).

Punsţi cuvintele din parantezî la cazul prepoziţional cu prepoziţia на. Prepoziţionalul cu prepoziţia при redă împrejurările în care are loc acţiunea. 4. „de faţă cu": Он признался в этом при родителях. Этот город был основан при (народная власть). Puneţi cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional M o d e 1: При (социализм) каждый человек является хозяином своей страны. 1. 5. Все мои друзья хорош э играют (народные музыкальные инструменты). при наличии. При (капитализм) трудящигся подвергаются жестокой эксплуатации. Регина учится играть (рояль). при встрече. При помощи товарищей я быстро овладел русским языком. Санду играет па скрипке. 5. De exen. Model: П зи (пергзод) этой статьи я пользовался словарём. Он сказал это при свидетелях. 2. При (царизм) передовые представители русской культуры подвергались жестоким гонениям. при социализме. при феодализме. 3. Пр i перзззде этой статьи я пользовался словарём. Model : Санду играет (скрипка). Timpul: a) prin substantive care denumesc perioade istorice: при капитализме. При фабрике есть детский сад. при желании. при посещении. при коммунизме. 3. avînd în această situaţie sensul de „în prezenţa". Exerciţiul 296.MORFOLOGIA Exerciţiul 294. Елена играет (пианино). Exercifiul 295. De exemplu: Эта гидроэлектростанция была построена при народной власти. При нашем доме есть хорошая спортивная площадка. при отсутствии. 3. При (царизм) в России не была развита тяжёлая промышленность. 112 . Владимир играет (балалайка). De exemplu: При обсуждении этого вопроса между ними возникли большие разногласия. При социализме труд стал делом чести. При социализме каждый человек является хозяином своей страны. 2. О condiţie: при условии. при поддержке. 5. при обсуждении. 2. Prepoziţia ПРИ: Prepoziţionalul cu prepoziţia при exprimă: ' 1. Николай играет (гитара). при старании. 1. при народной власти. При (коммунизм) каждый будет трудиться по своим способностям и получать по своим потребностям. Prepoziţionalul cu prepoziţia при se întîlneşte în următoarele construcţii: при свете лампы. При крепостном праве крестьяне находились в личной зависимости от помещиков. Locul: При нашем университете есть хорошая библиотека.plu: При желании он может хорошо работать. при луне. b) prin substantive verbale: при освбождении. при лампе. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional. 4. при помощи. 4.

При (клуб) организовали различные кружки самодеятельности. Он смог преодолеть все трудности при (дружеская поддержка товарищей). При (наш завод) есть детский сад. При театре. При (кафедра русского языка) работает научный студенческий кружок. 5. 3. Model: Она работает при (свет лампы). Exerciţiul 300. при вокзале. При (расставание) они долго жали друг другу руки. Exerciţiul 298. При (фабрика) есть детские ясли. Пэ вечерам мы работаем при (электрическое освещение). При желании. 3. Она сообщила мне о своём решении в присутствии матери.lrebări. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional. 2. Виктор признался в своей ошибке в присутствии родителей. Exerciţiul 302. 1. Он погиб при (-юзобождение родного сел:. При (обсуждение его дтслада) возникли споры. Я ему всё скажу при (встреча). Он признался в своей вине при отце. При (старание) всё можно сделать. 1. 1. 8. Model: Он признался в своей вике в присутствии отца. 5. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional. 10. при университете. Дорога была хороша видна при (свет луны). 9.ше) он встал. при факультете. Эту работу можно выполнить в срок только при (участие) всего коллектива. 2. 7. 5. Больной может засыпать только при (синий евгт). Rătpurt'cţi Ia ir. 6. 113 . 4. При (эта школа) есть большое подсобное хозяйство. Мы любим гулять при (луна). 4. 11. 2. Когда была издана эта книга? (жизнь автора).). 8. "Puneţi cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional. Exerciţiul 297. Это случилось в присутствии свидетелей. При (университет) есть студенческий клуб. Когда на собрании было шумно? (сбс/жденпе вопроса об экскурсии) 3. при наличии. При (школа) есть буфет. Я ей всё объясню при (свидание). 3. 1. 2. при школе. При (помощь коллектива) я смогу быстро овлацеть русским языком. Его ранили при (взятие крепости). 2. M o d e l : Когда вам было грустно? (расставание) При расставании. При этом (завод) есть стадион. Я могу писать при (хорошее освещение).SUBSTANTIVUL 1. Когда вы увидели Дана? (пссешение музея) 4. 5. При (каждый вокзал) есть комната матери и ребёнка. При студенческом клубе работает драматический кружок. 6. înlocuiţi construcţiile tipărite cursiv prin cazul prepoziţional cu prepoziţia при. M o d e l : При (студенческий клуб) работает драматический кружок. При (желание) ты можешь написать хорошее сочинение. 4. Exerciţiul 301. при поддержке. при содействии. При желании ты можешь выполнить эту работу за два дня. folosind cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional cu prepoziţia при. 4. При (каждая школа) есть библиотека. Мы с ним познакомились при (посещение института). при помощи. 3. Он сказал мне о своём намерении в присутствии товарищей. Она работает при свете лампы. Exerciţiul 303. 3. 1. При (наш университет) есть столовая. 4. 7. M o d e l : При (желание) ты можешь выполнить эту работу за два дня. При (наше по!!ле. Alcătuiţi propoziţii cu construcţiile date mai jos. 12. Когда вы поговорите с ним об этом? (встреча) 2. Мы обедаем в столовой при (институт). Alcătuiţi propoziţii cu construcţiile de mai jos. при заводе. Model : При вокзале есть ресторан. Exerciţiul 299.

по возвращении.MORFOLOGIA Prepoziţia ПО: Prepoziţionalul cu prepoziţia no arată timpul (momentul) cînd are loc acţiunea. по окончании. De exemplu: По возвращении домой он сразу принялся за работу. prepoziţionalul + prepoziţia no poate fi înlocuit prin genitiv + prepoziţia после. По окончании школы он поступил на факультет. în această situaţie. Cu acest sens. . После окончания факультета он стал работать на заводе. по приезде. De exemplu: По окончании факультета он стал работать на заводе. prepoziţionalul cu prepoziţia no intră în construcţie cu substantive verbale: по прибытии. по истечении срока.

I. persoană). A. платьях FELURILE ADJECTIVELOR [Разряды имён прилагательных] în limba rusă. блузках. număr şi caz cu substantivele pe care le determină. блузками.ADJECTIVUL [Имя прилагательное] Adjectivele se acordă în gen. adjectivele sînt de trei feluri: calitative [качественные]. De exemplu: Singular [Единственное число] Feminin [Женский род] Masculin [Мужской род] N. Р. care pot fi percepute în mod direct: добрый человек. А. хорошее 115 . блузки. блузок. блузкам. платьям новые костюмы. новый костюм нового костюма новому костюму новый костюм новым костюмом (о) новом костюме новая блузка новой блузки новой блузке новую блузку новой блузкой (о) новой блузке Neutru [Средний род] новое платье нового платья новому платью новое платье новым платьем (о) новом платье Plural [Множественное число] Pentru tocte genurile [Для всех родов] N. de relaţie [относительные] şi posesive [притяжательные]. G. D. платьями (о) новых костюмах. платья новых костюмов. платьев новым костюмам. новые костюмы. G. D. платья новыми костюмами. I. Adjectivele calitative arată proprietăţile (calitatea sau însuşirea) unui obiect (fenomen. блузки. P.

Comparaţi: Adjective de relaţie золотое кольцо „inel de aur" каменный дом „casă de piatră" Adjective calitative золотое сердце „inimă de aur" каменное лицо „faţă împietrită" 11G . adjective cu sens diminutival: новый — новенький хороший—хорошенький добрый — добренький 4. Adjectivele de relaţie nu au grade de comparaţie. o formă lungă şi o formă scurtă: Forma scurtă Forma lungă нов. Adjectivele de relaţie pot exprima: a) ideea de timp: вчерашний случай. de regulă. cu ajutorul sufixelor. молода. form. каменный дом. prin înlăturarea desinenţei şi adăugarea sufixelor. молодой — молодо молодой — молодость 2. чудный ребёнок. adjectivele de relaţie devin adjective calitative. -есть: 1. ново. prin raportarea lor la alte obiecte (fenomene.ază grade de comparaţie: Gradul pozitiv Gradul comparativ красивый красивее более красивый Gradul superlativ красивейший самый красивый 3.MORFOLOGIA поведение. c) materialul din care este făcut un obiect: стальной нож. преподавательский состав. смелый мальчик. specialitatea: студенческий билет. b) ideea de loc: здешний климат. летний отпуск. молодэ . хрустальная ваза. новые туфли. свежий — свежо свежий — свежесть. городской транспорт. интересный случай. прошлогодний урожай. persoane). завтрашнее собрание. синяя блузка. au. pot avea antonime: молодой — старый умный — глупый узкий — широкий белый — черный Adjectivele de relaţie arată proprietăţile unui obiect (fenomen. молоды новый молодой 2. adverbe în -o şi substantive în -ость. лесная тропинка. нова. 5. сельский клуб. persoană). Aceste adjective se caracterizează prin următoarele particularităţi: 1. formează. деревянная ложка. Dacă sînt folosite în sens figurat. formează. funcţia. новы молсд. d) ocupaţia. сегодняшние события.

Саша — Сашин. adjectivele calitative şi cele de relaţie au următoarele desinenţe: Masculin -ЫЙ. cu sufixul -im— de la substantivele în -aj-я: Маша — Машин. 2) Au desinenţa -ou (la masculin) adjectivele cu tema în consoană dură. Панин—Панинский. Си aceste sufixe se formează adjective de la nume de familie: Павлов — Павловский. Această desinenţă este întotdeauna neaccentuată. Această desinenţă este întotdeauna accentuată. în ucest caz ele capătă valoarea de adjective calitative. медвежья берлога. Си sufixele -ий. -ье. Exemple: красивый подарок. дядя — дядин. рыбий жир. -инский. Dacă sînt folosite cu acest sens din urmă. Cu sufixele -im. -ъи. Adjectivele posesive pot fi folosite şi cu sens figurat. -овский. тётя— тётин. плохой пример. кошка — —кошкин. Comparaţi: Adjective calitative Adjective posesive лисий у м волчий аппетит лисий хвост волчья пасть DESINENŢELE ADJECTIVELOR CALITATIVE ŞI DE RELAŢIE [Охэячанил качественных и количественных прилагательных] La s i n g u l a r .ADJECTIVUL Adjectivele posesive arată cui îi aparţine obiectul denumit de substantivul determinat. Ele pot avea dcuă sensuri prir. густой лес. дед— дедов. UI). козье молоко. cu sufixul -ов— de la substantivele masculine: отец— отцов. -ИЙ старый дом молодой человек большой парк строгий отец осенний день хороший мальчик Feminin -ая. большой опыт. умный мальчик. preparat (sau extras) din animalul de la numele căruia este derivat adjectivul: лисий воротник. заячий тулуп. -ья. чужой человек^ 117 . -яя старая улица молодая женщина большая ваза строгая мать осенняя ночь хорошая девочка Neutru -се. -ОЙ. новый автомобиль. добрый человек. 3. b) să arate că obiectul respectiv este făcut. 2.cipale: a) să arate posesia: лисий хвост. Cu sufixele -скип. -oe —de la substantive însufleţite. Си aceste sufixe se formează adjective posesive mai ales de la nume de animale. adjectivele pcsesive capătă văicărea de adjective de relaţie. Exemple: молодой человек. -веский. -ее старое здание молодое растение большое озеро строгое отношение осеннее пальто хорошее место Observaţii 1) Au desinenţa -ый (la masculin) adjectivele cu tema în consoană dură (ex- ceptînd consoanele MC. Adjectivele posesive se formează cu ajutorul sufixelor şi anume: 1.

щ: лёгкий. ш. строгое предупреждение. плохой. ранний рассвет. Din declinarea dură fac parte adjectivele cu tema în consoană dură: красивый. синий карандаш. щ): хорошие дети. declinare moale şi declinare mixtă. Din declinarea moale fac parte adjectivele cu tema în consoana moale н: синий. 7) Au desinenţa -ее (la neutru) următoarele adjective: a) toate adjectivele în consoana moale и: зимнее утро. маленькая девочка. красивые женщины. тихая ночь. большое окно. горячий. x şi ж. свежий хлеб. строгая учительница. 1. чужое горе. летний костюм. тугой. ч. c) adjectivele cu tema într-o consoană şuierătoare (ж. большой. к. хороший. молодое поколение. свежее молоко. большая комната. к. b) adjectivele cu tema într-o consoană velară (г. синие брюки. общие дела. общий. свежие помидоры. прекрасный. общий интерес. добрые люди. горячая вода. Exemple: молодая женщина. чужие мнения. 118 . ui. indiferent de gen. щ). молодой. ч. Această desinenţă poate fi accentuată sau neaccentuată. ui. b) adjectivele cu tema in consoana moale н: зимний день. вчерашнее происшествие. маленькое озеро. 2. старый. переднее место. горячие блюда. c) adjectivele cu tema într-o consoană şuierătoare (ж. ранняя весна. 4) Au desinenţa -а. вечерний. горячее блюдо. передовой. La p l u r a l adjectivele (calitative şi cele de relaţie). искренний. se termină în -ые. строгие правила. общее собрание. тихий уголок. чужая страна.ч (la feminin) toate adjectivele. Au desinenţa -ые adjectivele cu tema în consoană dură: новые города. Exemple: новое сообщение. cu excepţia celor care au tema în consoana moale и. Au desinenţa -tie următoarele adjective: a) adjectivele în consoana moale н: зимние дни. b) adjectivele cu tema într-o consoană şuierătoare şi cu accentul pe temă: хорошее произведение. х): лёгкие упражнения. новый. -ие. большие дома. тихие улицы. к. 6) Majoritatea adjectivelor au (la neutru) desinenţa -oc. общая задача. тихий. здешний. Desinenţa -ая poate fi accentuată sau neaccentuată. красивое платье. тихое место. Declinarea adjectivelor calitative şi de relaţie [Склонение качествгнных и относительных прилагательных] Adjectivele calitative şi cele de relaţie se încadrează în trei tipuri de declinare: declinare dură. ч. летний. добрая девушка. зимняя дорога. яркий свет. x): строгий учитель. горячий чай. свежий. модные туфли. Din declinarea mixtă fac parte adjectivele cu tema în consoanele г. вчерашние события. 5) Au desinenţa -яя (la feminin) adjectivele cu tema în consoana moale н: утренняя газета. Această desinenţă este neaccentuată.MORFOLOGIA 3) Au desinenţa -ий (la masculin) următoarele adjective: a) adjectivele cu tema într-o consoană velară (г. строгий. чужой. хороший пример.

• ADJECTIVUL Adjectivele care fac parte din declinarea dură şi din declinarea mixtă se împart în două categorii: adjective cu accentul pe temă şi adjective cu accentul pe desinenţă. Masculin Feminin Neutru искренний искреннего искреннему искренний. (о) молодом молодая молодой молодой молодую молодой (о) молодой молодое молодого молодому молодое молодым (о) молодом Plural Pentru toate genurile N. красивый. искреннего искренним (об) искреннем искренняя искренней искренней искреннюю искренней (об) искренней искреннее искреннего искреннему искреннее искренним (об) искреннем 119 . La adjectivele cuprinse în declinarea moale accentul cade întotdeauna pe temă. G. молодого I. красивых I. молодому А. (о) красивых молодые молодых молодым молодые. красивому А. D. I. (о) красивом Neutru красивая красивой красивой красивую красивой (о) красивой красивое красивого красивому красивое красивым (о) красивом Neutru Feminin Masculin N. молодой. красивые. Adjectivele nu-şi schimbă locul accentului in cursul declinării. красивые G. А. красивыми Р. красивого I. красивым Р. Declinarea dură [Твёрдое склонение] Singular Masculin Feminin N. молодой G. красивого D. молодым Р. красивый G. Р. молодого D. красивых D. красивым А. молодых молодыми (о) молодых Declinarea moale [Мягкое склонение] Singular N.

хороший. D. большой G. хороший G. большого D. хорошие хороших хорошим хорошие. А. ч. хороших хорошими (о) хороших 120 большие больших большим большие. хорошим Р. (о) большом Neutru большая большой большой большую большой (о) большой большое большого большому большое большим (о) большом Plural Pentru toate genurile N. большой. ш. искренних D. искренним А. искренние G. большого I. искренними Р.MORFOLOGIA Plural Pentru toate genurile N. большим Р. G. хорошего D. больших большими (о) больших . (о) хорошем Masculin Neutru хорошая хорошей хорошей хорошую хорошей (о) хорошей хорошее хорошего хорошему хорошее хорошим (о) хорошем Feminin N. I. Р. щ Singular Masculin Feminin N. хорошему А. (сб) искренних Declinarea mixtă Formele declinării adjectivelor cu tema în ж. искренние. большому А. искренних I. хорошего I.

лисий. -ье. лисьим Р. -ьи Singular Masculin N. лисьего I. тихие тихих тихим тихие. P. лисьему А. -ья.ADJECTIVUL Formele declinării adjectivelor cu tema în г. тихий. G. лисьего D. тихий G. (о) тихом тихая тихой тихой тихую тихой (о) тихой тихое тихого тихому тихое тихим (о) тихом Masculin Feminin Neutru плохой плохого плохому плохой. тихим P. I. тихого I. лисий G. D. тихому A. р. плохих плохими (о) плохих DECLINAREA ADJECTIVELOR POSESIVE [Склонение притяжательных прилагательных] Formele declinării adjectivelor posesive terminate în -ий. G. A. к. I. х Singular Masculin Feminin Neutru N. тихого D. (о) лисьем Plural Pentru toate genurile Feminin Neutru лисья лисьей лисьей лисью лисьей (о) лисьей лисье лисьего лисьему лисье лисьим (о) лисьем 121 лисьи лисьих лисьим лисьи. D. лисьих лисьими (о) лисьих . Plural Pentru toate genurile N. плохого плохим (о) плохом плохая плохой плохой плохую плохой (о) плохой плохое плохого плохому плохое плохим (о) плохом N. А. тихих тихими (о) тихих плохие плохих плохим плохие.

Солнце на севере не светит. преподаватель. хороший ученик. на дно озёр. роща. день. Р. правый берег. произведение. înlocuiţi substantivele de genul masculin prin alte substantive. дорога. тёплая весна лицэ: красивое. Citiţi fragmentul de mai jos. на Онежском озере. фабрика. глубокая река. numărul şi cazul fiecărui adjectiv după substantivul cu care se acordă. 122 . Его небогатое тепло может внезапно иссякнуть. дешёвый костюм. утро. G. Паустовский) Exerciţiul 2. дядина (-ого) дядиным (о) дядином Feminin дядина дядиной дядиной дядину дядиной (о) дядиной Plural Pentru toate genurile Neutru дядины дядино дядиных дядина (-ого) дядину (-ому) дядиным дядины. путь. Пароход пришёл в полночь. Серебряная луна низко висела над озером. тихий город. (К. содержательный доклад весна: ранняя. вечер. вещь. потому что уже давно стояли белые ночи. лес. осень. Exerciţiul 4. лето. Длинные дни почти ничем не отличались от недолгих ночей: и день и ночь весь этот лесной низкорослый край терялся в сумерках. -ов N. на севере. а просвечивает как будто через толстое стекло. тёмная комната. Singular Masculin дядин дядина (-ого) дядину (-ому) дядин. помощь.MORFOLOGIA Formele declinării adjectivelor posesive terminate în -ин. Оно очень непрочно. острый нож. Кажется. здоровый мальчик. платье. высокий дом. în îmbinările de cuvinte date mai jos. полные бесцветного блеска. отцов отцова отцову отцов. Поэтому на севере начинаешь ценить каждую едва ощутимую струю тёплого воздуха. А. окно. горький напиток. Северное лето всегда вызывает тревогу. троллейбус. Она была ненужной здесь. добрый человек. музей. I. сияющие тихой водой. сложный вопрос. de gen feminin şi neutru. парк. Северным летом я приехал в городок Вознесение. Exerciţiul 3. дядиных дядино дядиными дядиным (о) дядином (о) дядиных N. Р. и всё еще дышит оттуда запахом снега. чистая рубашка. громкий голос. G. ценить скромное солнце. Puneţi pe Iîngă substantivele date mai jos adjective potrivite ca sens şi acordaţi-le în gen. D. молодой инженер. зима. завод. Model : доклад: интересный. а только спряталась в леса. отцовых ОТЦОВЫМИ (об) отцовых Exerciţiul 1. умное лицо Щ ' Весна. что зима не ушла. în îmbinările de cuvinte date mai jos. Acordaţi adjectivele cu substantivele respective. înlocuiţi adjectivele prin antonimele lor. мокрая тряпка. M o d e l : Мягкий хлеб — чёрствый хлеб Ранняя осень. I. Găsiţi adjectivele şi stabiliţi genul. А. что превращает озёра в зеркала. ночь. отцова отцовым (об) отцовом отцова отцовой отцовой отцову отцовой (об) отцовой отцово отцова отцову отцово отцовым (об) отцовом отцовы ОТЦОВЫХ отцовым отцовы. профессор. страна. озеро. D. преподавательница.

Ей нравится короткая юбка. Последние опыты подтвердили высказанную раньше гипотезу. Чего они добились? (замечательные успехи). высокое здание. свежая булка. Умный мальчик. 1. şi alte modificări impuse de această schimbare. искренний. Зимний — летний. Exerciţiul 7. молодая преподавательница. чудный ребёнок. Puneţi la plural următoarele îmbinări de cuvinte: Красивый ребёнок. 6.3. 2. 1. умное лицо. весенний — осенний. M o d e l : последний опыт подтвердил высказанную раньше гипотезу. внешний — внутренний. Exerciţiul 8. Откуда он вышел? (соседний дом) 11. тогдашний — прежний. Откуда вышел студент? (читальный зал) 5. вгрхний — нижний. нынешний — теперешний. Puneţi îmbinările de cuvinte din paranteze la cazul genitiv. тёмное помещение. молодой учитель. Exerciţiul 10. în propoziţiile date mai jos. культурные и научные 123 . Чей роман вы читали? (советский писатель) . 1. прекрасная женщина. городской парк. чужая книга. молодое дерево. Alcătuiţi propoziţii cu cîteva dintre ele. 1. старинный обычай. •чужое мнениг. Какой он руководитель? 2. горячий напиток. Нынешний Бухарест — это город (широкие магистрали. 3. Какое лето было в этом году? 11. хорошее произведение. Какая у неё была юбка? 8.ADJECTIVUL M o d e 1: Новый костюм. folosind îmbinările de cuvinte date în paranteze. передний—средний — задний. утренний— вечерний. ранний —поздний. 4. Какой он мальчик? 5. Аудитория полна (весёлая молодёжь). . Это очень дорогой товар. 2. — Новая юбка. Răspundeţi la întrebări. acolo unde e cazul. Какой он учитель? 3. хорошая ученица. Сегодняшняя газета лежит на столе. Exerciţiul 9. зелёный лес. молодой преподаватель. новое платье. Красивый мальчик. 5. У неё очень красивый ребёнок. свежге известие. хороший ученик. Memoraţi următoarele adjective cu tema în consoana moale и. Чего требует наука от человека? (большое напряжение и великая страсть) 7. Откуда вы узнали об этом? (утренняя газета) 4. умная девочка. Какое пальто было на этой девушке? Exerciţiul 6. Какая у неё была кофта? 9. тихая улица. отличная отметка. зимняя ночь. Какой это человек? (большой ум и большая сила воли) 9. передовой опыт. маленькая дезочка. горячий чай. русская сказка. folosind adjective potrivite ca sens. ветхий домик. синий. Чего вы ищете в искусстве? (глубокая. efectuaţi. Какая она девушка? 7. свежий хлеб. жизненная правда) 6. утренний воздух. дальний — •—ближний. Когда они встретились? (долгая разлука) 8. 7. чужой учебник. давнишний случай. Какая она женщина? 6. У кого вы были на приёме? (главный инженер) 2. Какой он человек? 4. M o d e l : Какой у него костюм? У него тёмный костюм. Exerciţiul 11. большие промышленные предприятия. прекрасный человек. M o d e 1 : Чью музыку вы слушали? (знаменитый композитор) Мы слушали музыку знаменитого композитора. яркий свет. Exerciţiul 5. С каких пор вы здесь? (вчерашний день) 10. Начался осенний дождь. puneţi la plural îmbinările de cuvinte tipărite cursiv. Это была лёгкая задача. хороший ответ. чужой учебник. тихий уголок. комический рассказ. Вдали виднелось огромное ветвистое дерево. Răspundeţi la întrebări. Какая погода стояла вчера? 10. здешн и й — тамошний. многоэтажные здания. летний день. широкая улица. свежий хлеб. Declinaţi la singular şi la plural îmbinările de cuvinte date mai jcs. Какое молоко вам нравится? 12. вчерашний — сегодняшний — завтрашний. Чего он коснулся в своём докладе? (интересный вопрос) 12. хороший человек.

4. Мы переплыли через (глубокое озеро). 8. Дети радуются (весеннее солнце). Exerciţiul 13. Мы были рады (дорогой гость). Exercifiul 15. 4. Он обладает (большой жизненный опыт). 11. (Моя младшая сестра) исполнилось пять лет. 14. В нашем театре поставили (современная пьеса). Он нуждается в (дружеская помощь). 1. вечерняя заря. 5. Puneţi îmbinările de cuvinte din paranteze la cazul acuzativ.MORFOLOGIA учреждения). 3. 16. Он часто участвует в (спортивные сорезнования). Девочка говорит (тихий голос). Памятник стоит в (центральный парк). Все завидовали (его неиссякаемая энергия). 9. 6. хороший специалист. 10. львиная грива. 1. Мы живём на берегу горного озера в (деревянный домик). 2. 2. Он очень внимателен к (маленькие дети). 7.4. 6. Она оказалась (милая и приятная девушка). Около городского парка построили (высокое здание). Его все считали (умный человек). 13. Я читал об этом во (вчерашняя газета). Он приехал (утренний поезд). 15. Он читает (вечерняя газета). 7. румынский язык.) 9. каменный мост. 3. Arătaţi din ce categorie fac parte adjectivele din îmbinările de cuvinte de mai jos (dacă sînt calitative. Exerciţiul 14. 3. 10. 1. Мать часто думает о (младшая дочь). тёмный костюм. 12. 4. Мария любит (красные цветы). 5. 12. 12. Exerciţiul 17. весёлая песня. M o d e l : благородный. Они идут на (партийное собрание). Она носит (белая блузка и короткая юбка). 13. Моника увлекается (лёгкая музыка). городской парк. 2. деревянный дом. 8. Нам нравится слушать (лёгкая музыка). Он пишет (красные чернила). Всё в природе ждало (весенний дождь). Он был в (публичная библиотека). Он обладает (исключительная память). 7. Exercifiul 12. Мы привыкли к (здешний климат). На вечере он был в (синий костюм). Мы работаем в лаборатории с (большие окна). 4. 6. 9. 11. Вчера вечером мы были на (литературный кружо::). 2. Мы были в (соседняя деревня). 10. Дорина интересуется (классическая живопись). Exerciţiul 16. Ребёнок пьёт (тёплое молоко). Puneţi îmbinările de cuvinte din paranteze Ia cazul dativ. 6. 11. Она учится на (экономический факультет). Мы радуемся (их замечательные успехи). 14. 5. Asociaţi adjectivele calitative date mai jos cu substantive potrivite ca sens. Он пэжилал нам (добрый путь и счастливое возвращение). 13. Он посвятил всю свою жизнь (это замечательное дело). 10. Мы занимаемся в (большая светлая аудитория). 1. 8. Красивая картина. удивлённые глаза). Дорога привела нас к (глубокое горное озеро. Ребёнок спит (крепкий сон). Он интересуется (документальные фильмы). 3. Она была в (шёлковое платье). Он уделяет много внимания (зимний спорт). В Бухаресте мы увмдели мяого (новые дома. Puneţi îmbinările de cuvinte din paranteze la cazul prepoziţional. 7. Я очень уважаю (старший брат). de relaţie sau posesive). Puneţi îmbinările de cuvinte din paranteze la cazul instrumental. Все богатства нашей страны принадлежат (трудовой народ). благородный человек. Девушка смотрела на это зрелище (большие. 5. Он хорошо владеет (английский язык). Машин портфель. Мать работает на (текстильная фабрика). 8. Он приучил нас к (строгая дисциплина). 5. медвежья берлога. Он читает (занимательные книги). 11. Раду работает в (химическая лаборатория) на (металлургический завоп). 6. красивые парки и сады). Прошло несколько (томительные минуты) в молчаливом ожидании. Мы подошли к (высокое здание). Она поёт (весёлая песня). благородный поступок 124 . 3. Он руководит (научно-исследовательский институт). много (широкие улицы и большие здания). 14. 15. 12. Публика горячо аплодировала (талантливая певица). Она заведует (книжный магазин). 9. Я люблю (младшая сестра). 13.

вечерний. крупный. вчерашний. декабрьский. длинный. жестокий. оригинальны. Asociaţi adjectivele de relaţie (care exprimă ideea de loc) cu substantive ca sens. степной. августовский. медленный. силы патриотов. мартовский. короткий. бледный. мёртвый. полоса газеты. вдумчивый. ватный. дружный. чугунный. ноябрьский. сердитый. январский. зелёный. Model : Свет луны — лунный свет Сок яблока. шерстяной. принципы социализма. дверь балкона. сзобэдный. оранжевый. белог платье. мягкий. деревенский. июльский. чуткий. апрельский. низкий. золотой. утренний воздух potri- Утренний. влажный. завод машиностроения. лаковый. зимний. голубой. деревянный ящик Стальной. суконный. нежный. широкий. мирный. вредный. кожаный. ночной. Exerciţiul 20. белая рубашка. M o d e l : утренний. жители города. новый. ручка двери. московский. улицы города. ясный. după modelul dat. Asociaţi adjectivele calitative de mai jos cu substantive potrivite ca sens. железный. помощь друзей. страны капитала. тяжёлый. храбрый. свежий. добрый. глупый. глухой. металлический. карий. тёплый. здоровый. худой. серый. бодрый. плохой. мужественный. Exerciţiul 19. Asociaţi adjectivele de relaţie (care arată materialul din care e făcut un obiect) cu substantive potrivite ca sens. городской. капля дождя. рыжий. простой. угольный. în îmbinările de cuvinte date mai jos. дневной. трудный. живой. чёрный. Model: парк в городе — городской парк. полный. задумчивый. честный. июньский. розовый. Transformaţi îmbinările de cuvinte de mai jos. M o d e l : большой. жители деревни. Asociaţi adjectivele de relaţie (care exprimă ideea de timp) cu substantive vite ca sens. старый. высокий. сильный. тихий. медный. прекрасный. мелкий. жаркий. кривой. бумажный. Бглый. морской. бухарестский. оловянный. сосновый. тонкий. майский. пустынный. M o d e l : бухарестский. узел железной дороги. богатый. узкий. труд детей. маленький. жадный. музыкальный. умный. февральский. лиловый. весёлый. сухой. силы прогресса. грязный. дикий. строгий. большой дом. Exerciţiul 23. злой. Exerciţiul 21. сельский. горячий. могучий. хороший. деревянный. M o d e l : белый. завтрашний. магазины столицы. M o d e l : деревянный. давнишний. шёлховый. весенний. важный. летний. большая комната Большой. Asociaţi adjectivele calitative de mai jos cu substantive potrivite ca sens. осторожный. чистый. ласковый. печальный. бедный. 125 . октябрьский. серебряный. фиолетовый. красивый. круглый. Exerciţiul 22. синий. ловкий. гордый. полезный. крепкий. бухарестский театр potrivite Горный. Exerciţiul 24. пустой. кэричнгзый. сок лимона. сентябрьский. сырой. острый. милый. толстый. прямой. жизнь общества. холодный. звон колокола. Exercifiul 18."!. мокрый. страны социализма. каменный.ADJECTIVUL Благородный. дубовый. сегодняшний. осенний. жёлтый. быстрый. înlocuiţi construcţiile formate din substantive cu prepoziţie prin adjective de relaţie.

заячий след. în îmbinările de cuvinte date mai jos. туманное утро. медвежья сила. утиное яйцо. сказка для детей. орлиное сердце.MORFOLOGIA Ваза из хрусталя. вишнёвое платье. лисий ум. собачий хвост. ночь. стальной нож. după modelul dat. железная вбля. înlocuiţi adjectivele posesive prin substantive în cazul genitiv. Exerciţiul 27. кирпичный дом. золотое сердце. книжный шкаф. Transformaţi îmbinările de cuvinte de mai jos. лисья позадка. железный характер. заячий тулуп. волчья жадность. M o d e l : железная крыша — крыша из железа Золотое кольца. кольцо. заячья душа. Exerciţiul 30. лисьи плутни. медвежья походка. лодка. львиное сердце. кошачья осторожность. волчий след. вишнёвое варенье. солнце. юбка из шгрсти. M o d e l : забор. каменное лицо. золотые серьги. нож из стали. капиталистические страны. каменный мост. утиное яйцо. стальной характер. волчья шапка. городские жители. мастерские по ремонту. шолоховские герои. Model: бабушкин дом — дом бабушки Озгчья шгрсть. утиное жаркое. шёлковая блузка. львиная шкура. каменная лестница. львиная доля. флаг. Железная крыша. бараньи глаза. река. Asociaţi substantivele date mai jos cu adjective calitative şi de relaţie. Indicaţi îmbinările de cuvinte în care adjectivele de relaţie au valoare de adjective calitative. город. железная лопата. Stabiliţi sensul cu care sînt folosite adjectivele in îmbinările de cuvinte date mai jos (dacă sînt adjective de relaţie cu sens de calitative. Exerciţiul 28. материнская любовь. кожаный портфель. куриное яйцо. кэмната. гоголевская сатира. выборы в парламент. серебряная ложка. бумажная душа. кошачья мордочка. чеховский юмор. лисий слгд. Лисья морда. Exerciţiul 25. краска на масле. Петин портфель. медвежья шуба. прогрессивные силы. Exerciţiul 29. дорога. воздух. утиная походка. 126 . Exerciţiul 26. волчья неблагодарность. Transformaţi îmbinările de cuvinte de mai jos. львиная грива. каменный забор Дом. беличий хвост. автомобильный шум. ветер. лисья шуба. страна. прочный забор. posesive cu sens de adjective de relaţie sau posesive cu sens de calitative). пушкинская лирика. стальной нож. мамина комната. детский крик. цвгты. графин из стекла. каменный мост. Наташин брат. золотой характер. медвежья услуга. înlocuiţi adjectivele prin substantive în cazul genitiv cu prepoziţia из. мраморная статуя. лгг. собачий лай. орлиные крылья. бараний тулуп. după modelul dat. каменное сердце. мэдвежья бгрлога. орлиный взгляд. куриное гнездо. прогресс в технике. бумажная промышленность. M o d e l : бухарестские магазины — магазины Бухареста Московскиг улицы. лекционный зал. золотые вэлосы. пассажирский пароход. здание. оленьи рога. план на пять лет. книга. în îmbinările de cuvinte date mai jos. программа по экономике. куриный суп. театр для детей. деревянный дом. волчья пасть. волчья пасть. туманный взор. сгол. куриное гнездо. тургенезские персонажи. собачий холод. кошачье мяуканье. вечер в январе. стальные мускулы. бараньи рога. M o d e l : детская комната — комната для детей Пассажирский поезд. кошачьи лапки. студенческое общежитие. улица в городе. у Exerciţiul 31. футбольное поле. кэрозье молоко. стальные ножницы.

как ты мне родна: белая равнина. Какие дети? — Красивые дети. Чехов) 5. apare după consoanele г. Чехов) 2. Мохнатая баранья шапка съехала ему на затылок. La masculin singular. над ним луч солнца золотой. Ты сер. Ворона каркнула во всё воронье горло. Горький) 9. А. la plural. Горький) 8.ADJECTIVUL Exerciţiul 32. А. Под ним струя светлей лазури. Găsiţi adjectivele şi arătaţi din сг categorie fac parte (calitative. (А. строги. Чудная картина. La adjectivele cu tema terminată în două consoane. свежи.. и саней далёких одинокий бег. и волчью вашу знаю я натуру . forma scurtă — la masculin — cuprinde vocalele mobile о (ё) sau e: близкий — близок. (И. -и pentru plural (toate genurile). наливая его из большого жестяного чайника. Лермонтов) 3. Какая девочка? — Красивая девочка. (М. Крылов) 6. Forma scurtă răspunde la întrebările:каков? какова? каково? каковы? De exemplu: Каков мальчик? — Мальчик красив. Forma scurtă se obţine prin înlăturarea desinenţei formei lungi şi înlocuirea ei prin următoarele desinenţe: -aj-я pentru feminin. Сидя на песке. сини. -e pentru neutru şi -ы. тёмная луна. сине. Citiţi exemplele date mai jos. Ю. А. Горький) Forma scurtă a adjectivelor calitative [Краткая форма прилагательных] Majoritatea adjectivelor calitative pot avea cite două forme: formă lungă şi formă scurtă. (М. а я. după consoanele şuierătoare ж. горячо. 1. С. (М. горяча. богата. Какое платье? — Красивое платье. Forma lungă răspunde la întrebările: какой? какая? какое? какие? De exemplu: Какой мальчик? — Красивый мальчик. Лисий след она [волчиха] принимала за собачий. свет небес высоких и блестящий снег. (А. Каковы дети? — Дети красивы. приятель. -o. П. сини Desinenţa -и. (И. свежо. adjectivele de formă scurtă au desinenţa „zero". они пьют чай. горячи синий — синь. П. к. Фет) 7. В вгчерних сумерках показался большой одноэтажный дом с ржавой железной крышей и с тёмными окнами. синя. сед. 1) Vocala mobilă o apare la adjective cu tema în consoană dură + к: лёгкий тонкий ~ лёгок — тонок низкий — низок узкий — узок 127 . Тургенев) 4. свежа. хороши. горячи. бедный — беден. Данко и все те люди сразу окунулись в море солнечного света и чистого воздуха. (М. ui. х. промытого дождём. Каково платье? — Платье красиво. ч. богаты свежий — свеж. Какова девочка? — Девочка красива. de relaţie. тихи.. щ şi după consoana moale н: велики. богато. Ничего не шевельнулось в этой каменной луше. De exemplu: богатый — богат. Крылов) 10. posesive). (И. (А. свежи горячий — горяч.

зло. великий — велик.MORFOLOGIA близкий мягкий сладкий редкий резкий — — — — — близок мягок сладок редок резок мелкий — мелок громкий — громок крепкий — крепок яркий — ярок короткий — короток Vocala mobilă o apare. велика. în forma scurtă a următoarelor adjective: долгий — долог полный — полон смешной — смешон Vocala mobilă ё apare în forma scurtă a următoarelor adjective: хитрый — хитёр умный — умён острый — остёр сильный — силён 2) Vocala mobilă e apare în forma scurtă a următoarelor adjective: a) la adjectivele cu tema în consoană + w. de asemenea. чужды маленький — мал. велико. мала. зла. достойна. deşi au tema terminată în două consoane (sau într-un grup mai mare de consoane). велики достойный — достоин. дсстойны злой — зол.к: горький — горек стойкий — стоек бойкий — боек c) la adjectivele: кислый — кисел светлый — светел тёплый—тёпел 3) Trebuie memorată forma scurtă a următoarelor adjective: большой. мало. De exemplu: бодрый — бодр добрый — добр быстрый — быстр мокрый — мокр круглый — кругл толстый — толст простой — прост чистый чист густой — густ частый — част 128 . достойно. чуждо. малы 4) Unele adjective. чужда. верный — верен бледный — бледен вредный — вреден нежный— нежен трудный — труден чёрный — чёрен грязный — грязен тесный — тесен честный — честен нужный — нужен длинный — длинен ясный — ясен интересный — интересен голодный — голоден крупный — крупен холодный — холоден скромный — скромен b) la adjectivele cu tema în consoană moale sau й -+. чуждый — чужд. злы чужой. nu cuprind în forma lor scurtă vocalele mobile o sau e.

жесток. полный. прекрасная ночь. быстрый. холодный. чудесен. De exemplu: уверенный — уверен легкомысленный — легкомыслен возвышенный — возвышен болезненный — болезнен au ferma scurtă обыкновенный — обыкновенен искренний — искренен неизменний — неизменен откровенный — откровенен Nu au formă scurtă următoarele grupe de adjective calitative: . печален. приятен. короткий. лёгкий. Observaţie Din punct de vedere sintactic. равнодушен. De exemplu: poate fi atribut Это высокое дерево. несчастный. далёк. Forma scurtă a adjectivelor. честный. бэгат. кремовый. длинный. труден. хорош. мал. тёмный. безобразный. Exerciţiul 34. хитёр. светлый. Transformaţi îmbinările de cuvinte date mai jos în propoziţii. тупой. Тяжёлый. счастливый. тёплый. известен. передовой. прилежен. свежий воздух. unele adjective cu sufixul -н-: кровный. дружеский. подлый.—Костюм узок. скуп. Силён. Exercifiul 33. a) b) c) d) e) cele formate cu sufixul -ск-: братский. горячий. бгдный. din punct de vedere sintactic. Exerciţiul 35. M o d e l : Узкий костюм./-. predicative. прозрачный. плох. щедр. низкий потолок.ADJECTIVUL 5) Adjectivele care se termină în -нный (la nominativ singular) în -ЧН sau -енен. умен. узок. 129 . коричневый. краткий. злая старуха. зол. прошлый. важен. смелый юноша. великолепен. forma lungă a adjectivelor 1 sau nume predicativ. тих. зол. глуп. умён. достоин. смелый. плох. полезен. частый. трусливый. adjectivele cu sufixul -ое-: деловой. замечательная картина. узкий коридор. poate fi numai nume predicativ. сильный. медленный. велик.полный. близок. редкий. кисел. доволен. зол. боевой. короткий рассказ. робкий ребёнок. тёмная ночь. весел. De exemplu: Этот мальчик умён. удивительный. широк. пустой. трудный. cele care indică unele culori: розовый. умный мальчик. холодный. Это дерево высокое. стар. устарелый. полный стакан. благодарен. робкий. способен. Добр. folosind formele scurte ale adjectivelor (date mai jos) în funcţiunea sintactică de num. adjectivele cu sufixul -. грязен. великолепен. 319. острый. храбр. удивительный пейзаж. низок. 1 Despre particularităţile formelor lungi şi scurte ale adjectivelor în funcţiunea de nume predicative vezi p. благороден. бэек. Stabiliţi adjectivele de la care sînt obţinute formele scurte date mai jos. Alcătuiţi propoziţii. широкий. смешной анекдот. Indicaţi forma scurtă a următoarelor adjective: Узкий. горех. Exerciţiul 36. богатый. прекрасный. Узкое платье. острый нож. лёгок.

Тиха украинская ночь.. Stabiliţi formele lungi şi scurte ale adjectivelor şi indicaţi funcţiunea lor sintactică. я очень беден. Она девушка. Маяковский) 7. С. (А. Model: Эти факты важны.MORFOLOGIA Exerciţiul 37. ясные. чем солнце. Эта повесть интересна. С. Эта певица талантлива. (И. după modelul dat. -ше. Эти доводы убедительны. (В. А. grade de comparaţie pot avea numai adjectivele calitative. Citiţi propoziţiile şi frazele date mai jos. Transformaţi propoziţiile de mai jos.d însuşirea în sine. Этот поступок благороден. да не укусишь. 3. 1. 7. Есть на ней много чудесных мест. 2. 5. 3. Одна радость глядеть на тебя: скромна. П. Эта задача легка. Exerciţiul 39. Это важные факты. 4. а по милу хорош. (А. 5. Гончаров) 4. 5. Только молода очень (А. бабушке послушна. Родители трудолюбивы — и дети не ленивы. Земля велика и прекрасна. (Н. gradul pozitiv exprimîr. кажется. б. 9. Хлопот полон рот. 1. în limba rusă există propriu-zis două grade de comparaţie: comparativul şi superlativul. Не по хорошему мил. Некрасов).. Этот ответ правилен. добра. У страха глаза велики. Этот мальчик смел. хорошая. 1. 4. Жизнь прекрасна и удивительна. 6. П. В. Это задание трудно. (А. а плод его сладок. Славная осень! Морозные ночи. Exerciţiul 38. -е. Пушкин) GRADELE DE COMPARAŢIE ALE ADJECTIVELOR [Степени сравнения имён прилагательных] în limba rusă. Корень учения горек. Чехов). Чехов) 6. тихие дни. Memoraţi proverbele date mai jos. Близок локоть.' Gradul comparativ [Сравнительная степень] Un adjectiv se află la gradul comparativ atunci cînd arată că însuşirea unui obiect e3te în grad diferit faţă de aceeaşi însuşire a altui obiect sau faţă de aceeaşi însuşire a aceluiaşi obiect în împrejurări sau momente diferite. Arătaţi ce schimbări au loc în ce priveşte funcţiunea sintactică a adjectivelor. А. Прозрачно небо. Forma sintetică a gradului comparativ [Синтетическая форма сравнительной степени] Forma sintetică a gradului comparativ se obţine prin înlăturarea desinenţei gradului pozitiv şi înlocuirea ei cu unul din sufixele: -ее {-ей). чиста. De exemplu: Луна ближе к земле. Этот вопрос сложен. чем вчера. 3. Пушкин) 2. 10. 8. Comparativul are două forme": o formă sintetică şi o formă analitică. Ты богат. Эта девушка молчалива и задумчива. 2. 130 . Сегодня твоя комната чище.

массовый. Cîteva adjective formează comparativul cu sufixul -we: далёкий — дальше долгий — дольше тонкий — тоньше 4. De exemplu: занимательный — занимательнее замечательный— замечательнее интереснный — интереснее красивый — красивее полезный—полезнее приятный— приятнее свободный — свободнее спокойный — спокойнее 2.sau -к. accentul cade pe acest sufix (-ее). x sau în d. în această situaţie au loc alternanţe consonantice. позже сладкий — слаще хороший — лучше 5. forma de comparativ trebuie memorată ca atare: большой — больше глубокий — глубже дешёвый — дешевле маленький — меньше плохой — хуже поздний — позднее. передовой. De exemplu: крепкий — крепче мягкий — мягче громкий — гормче дорогой — дороже строгий — строже тихий — тише сухой — суше глухой — глуше молодой — моложе твёрдый — твёрже богатый — богаче крутой — круче толстый — толще чистый — чище частый — чаще простой — проще О serie de adjective formate cu sufixul -ок. усталый. La unele adjective.ADJECTIVUL 1.pierd acest sufix la forma de comparativ. cm. Unsle adjective nu au forme sintetice de comparativ: дружеский. ранний. De exemplu: близкий — ближе высокий — выше короткий — короче низкий — ниже редкий — реже узкий — уже 3. [La unele adjective însă accentul cade pe temă. Majoritatea adjectivelor formează comparativul cu sufixul -ее (-ей): бедный — беднее белый — белее бодрый — бодрее быстрый — быстрее важный — важнее вкусный — вкуснее длинный — длиннее добрый — добрее древний — древнее здоровый — здоровее . к. гордый. m formează comparativul cu sufixul -e. Adjectivele cu tema în consoanele г. крупный — крупнее мудрый— мудрее новый — новее острый — острее свежий — свежее светлый — светлее сильный — сильнее скучный — скучнее смелый — смелее умный — умнее De cele mai multe ori. горький. 131 .

кажется. чем сестра. Куприн). чем аромат цветов за границей. холодный. Substantivul care desemnează obiectul cu care se compară un alt obiect se pune la cazul genitiv sau la cazul nominativ.MORFOLOGIA Forma analitică a gradului comparativ [Аналитическая форма сравнительной степени] Forma analitică a gradului comparativ se obţine din gradul pozitiv al adjectivului. чёрный. (М. Construcţia cu conjuncţia чем se foloseşte mai rar. богатый. скорый. становились всё более тонкими и глубокими. Тургенев) 3. precedat de adverbul более sau менее: красивый— более красивый. чем стекло. милый. număr şi caz. 2. Г. глухой. я лучше. Citiţi propoziţiile şi frazele date mai jos. важный. Я памятник себе воздвиг чудесный. высокий. на родине всё лучше. сильнее пахли поля. тёмный. 2. страшный. Бедный. нежный.'мудрый. (Н. свежий. светлый. Лермонтов) « Exerciţiul 40. точный. ОстроЕский) 2. тугой. громче был гром. умный. С. С. жаркий. жадный. трудный. Din punct de vedere sintactic. precedat de conjuncţia чем: Алмаз твёрже стекла. нужный. сильный. тонкий. жидкий. Formaţi comparativul sintetic al următoarelor adjective: 1. 132 . număr şi caz. короткий. 3. широкий. бледный. главный. весёлый. более пряный. Uneori. Din punct de vedere sintactic. А. лёгкий. крупный. Ю. тёплый. длинный. (И. вечный. 5. резкий. Во всяком случае. менее красивый глубокий — более глубокий. Uneori.. смелый. узкий. я тогда моложе. Здоровье дороже богатства. arătaţi cum sînt cbţinute foimele comparativului. gradul comparativ a n a 1 i t i с îşi schimbă forma după gen. 1. мелкий. глубокий. un adjectiv la gradul comparativ sintetic are funcţiunea c'e nume predicativ. металлов твёрже он и выше пирамид. новый. Exerciţiul 41. Любовь . грустный. Даже цветы на родине пахнут по-иному. глупый. Алмаз твёрже. пустой. жёсткий. el are funcţiunea de nume predicativ şi se construieşte numai cu nominativul precedat de conjuncţia чем: Брат более высок. (Н. comparativul sintetic poate avea şi funcţiunea de atribut: Он получил квартиру больше прежней. тихий. Ярче было солнце. Онегин. вкусный. низкий. ясный. громкий. скучный. С каждой минутой доводы. строгий. чистый. здоровый. (И. видный. Gradul comparativ s i n t e t i c nu-şi schimbă forma după gen. Близкий. дружный. Spre deosebire de comparativul sintetic. Державин) 4. Их аромат более сильный. Говорят. частый. дешёвый. Găsiţi adjectivele la gradul comparativ şi indicaţi funcţiunea lor sintactică.. голодный. яркий. была. Может быть. грубый. обильнее дожди и выше трава. менее глубокий Caracteristicile gradului comparativ 1. Дорогой. (К. Пушкин) б. 7. Паустовский) 8. сильнее смерти и страха смерти. древний. далёкий. храбрый. comparativul analitic poate avea şi funcţiunea de atribut: Я не помню утра более голубого и свежего. что у нас почва жирнее и плодороднее. Нет ничего радостнее труда. которые мы приводили друг другу. (А. добрый.

река — ручей. хуже. 9. дуб^—берёза. влажнее. Superlativul are două forme: o formă sintetică si o formă anaUtică. Exerciţiul 44. Медь более легка. M o d e l : Зимой ночь (длинная) дня. Золото дороже серебра. Forma sintetică a gradului superlativ [Синтетическая. Волга шире. важнее. Зимой ночь длиннее дня. Ключевая вода (чистая) речной. Exercifiul 45."медведь — — 'волк. чаще. форма превосходной степени] 1. 6. пальто—платье. дешевле. о а н — крзглэ. выше. Indicaţi antonimele adjectivelor la gradul comparativ. тоньше. 3. Puneţi adjectivele din paranteze la gradul comparativ (forma sintetică). бгднее. Погода вчера была (тёплая). Твёрже. Зимние дни короче летних. Твой чемодан (тяжёлый). 11. Сталь твёржз железа. Мать моложе отца. чем брат. чем золото. Majoritatea adejctivelor formează superlativul sintetic cu ajutorul sufixului-емшбогатый — богатейший верный — вернейший злой — злейший интересный — интереснейший красивый — крас'ивеишяй новый — новейший простой — простейший сильный — сильнейший 13» . 8. 5. Gradul superlativ [Превосходная степень] Un adjectiv se află la gradul superlativ atunci cînd arată că însuşirea unui obiect este la gradul cel mai înalt sau cel mai scăzut. ^Alcătuiţi propoziţii. 2. folosind substantivele de mai jos însoţite de adjective la gradul comparativ. Книга интереснее журнала. 3. Бритва (острая) ножа. 1. чем брат. уже' мягче. Раскаты грома становились (громкие). după modelul dat. чем золото. Ключевая вода чище речной. Алмаз твёрже стекла. 7. чем мой. чем сегодня. проще. д . Transformaţi propoziţiile de mai jos după modelul dat. 10. длиннее. 6. дальше. 5. 2. Сестра прилежнее. чище. 8. Климат Африки (жаркий) климата Европы. младше. Медь (лёгкая) золота но (тяжёлая) железа. 7. Для меня физика интереснее химии. M o d e l : Медь легче золота. Волга (длинная) Дуная. тише. 4. магло— вода. Медь легче. Еловый лес гуще соснового. Exercifiu! 43. отец — мать. 1. длиннее и глубже какой-либо другой реки Европы. брат^ Сестра прилежнее брата.ADJECTIVUL Exerciţiul 42. Лиса (хитрая) волка. 9. Сестра более прилежна. Чёрное море (глубокое) Каспийского. Здоровье дороже богатства. M o d e l : Сестра. Книга — журнал. 10. 3.

la gradul superlativ sintetic. наикрасивейший. Superlativul analitic se construieşte cu gradul comparativ şi pronumele всех: красивее всех моложе всех интереснее всех Caracteristicile gradului superlativ Un adjectiv la gradul superlativ îşi schimbă forma după gen. număr şi caz: красивейший город красивейшая местность 134 . наименьший. Unele adjective. x formează superlativul sintetic cu sufixul -айш-: глубокий — глубочайший строгий — строжайший лёгкий — легчайший тихий — тишайший Adjectivele низкий şi близкий formează superlativul în felul următor: низкий — нижайший близкий — ближайший Adjectivele короткий şi краткий formează superlativul în mod identic: кратчайший. Adjectivele великий şi большой au. 5. de asemenea. наибольший. нижайший маленький — меньший 4. Unele adjective nu pot avea forme sintetice de superlativ: гладкий. самая. forma de superlativ trebuie memorată ca atare: хороший — лучший плохой — худший высокий — высший. весьма. 3. громкищ узкий. молодой. Adjectivele cu tema în г. деловой. Forma analitică a gradului superlativ [Аналитическая форма превосходной степени] 1. к. Forma analitică a gradului superlativ se construieşte cu ajutorul pronumelui determinativ самый. высочайший низкий — низший. весёлый. гордый. o formă unică de superlativ: величайший. conţin şi prefixul паи-: наилучший.MORFOLOGIA 2. наихудший. самое. самые: самый красивый самый добрый самый трудный самый лёгкий 2. La unele adjective. Superlativul analitic se construieşte cu наиболее. ранний. наисильнейший. умелый. наименее: очень красивый весьма интересный наиболее важный ajutorul adverbelor очень. наивысший. 3.

длинный. (В. (Н. Biepa на площади я подъехал к самому переднему краю. Găsiţi adjectivele la gradul superlativ. глубокий. Маяковский) 2. тихий. какие когда-либо встречались мне наяву и чудились во сне. Exerciţiul 46. короткий.ADJECTIVUL красивейшее зрелище красивейшие места Din punct de vedere sintactic. (И. новейшие достижения. Я увидел обворожительные черты прекраснейшего из лиц. близкий. наше знанье. Русский язык — один из самых богатых. В. новейшие известия. гибких. 9Родина дороже всего на свете. не разделявший новейших воззрений. Наш сосед—-добрейший человек. метких. краткий. низкий. нежный. простой. (А. . Это был челэвек старого закала. Чехов) 3. 8. Мы взобрались на вгрпшну горы наикратчайшим путём. indicaţi formele sintetice şi analitice ale superlativului şi explicaţi cum sînt obţinute. высокий( великий. красивый. кратчайший путь. плохой. Formaţi superlativul sintetic de la următoarele adjective: Сильный. (В. 7. Exerciţiul 48. звучных. малый. хороший. грубый. П. Citiţi textul de mai jos. Тургенев) 5. Alcătuiţi propoziţii cu îmbinările de cuvinte date mai jos. мелкий. строгий. Ленин и теперь живее всех живых. С. Высочайшие горы. Талии были обтянуты и имели самые крепкие и приятные для глаз формы. un adjectiv la gradul superlativ are funcţiunea de nume predicativ sau de atribut. сила и оружие. 1. Субботин) б. 10. мельчайшие подробности. Exerciţiul 47. старый. Мой попутчик оказался милейшим собеседником. величайший поэт. В. добрый. высокий. крупный. кратчайший срок. Гоголь) 4. глубочайшее уважение.

2. NUMERALELE CARDINALE [Количественные числительные] Numeralele cardinale exprimă un număr sau determinarea numerică a obiectelor şi răspund la întrebarea сколько? De exemplu: — Сколько вокзалов в Москве? — В Москве девять вокзалов. двести. восемьсот. десять. сорок. . двадцать одно письмо. de asemenea. девять. тысяча. семь. семьдесят. formare. четырнадцать. двадцать одна тетрадь. numeralele cardinale pot fi: simple [простые]. După structură şi mod de compuse [сложные] şi complexe Numerale simple smt: один. двенадцать. восемьдесят. шестьсот. восемнадцать. два. шесть. пятнадцать. [составные]. миллион. три. одна pentru feminin. Excepţie fac numeralele один şi два. одна тетрадь. триста. 3. пятьсот. Au forme de gen. сто двадцать. тринадцать. одно письмо. numeralele complexe care se termină cu 1: двадцать один учебник. семьсот. тысяча девятьсот. тридцать. четыреста. Numerale compuse sînt: 1. двадцать. девятьсот. шестьдесят. шестнадцать. сорок два. девяносто. Numeralul один are forme de gen: один pentru masculin. одиннадцать. 136 . семнадцать. De exemplu: двадцать один. пять. сто. одно pentru neutru: один учебник. восемь. пятьсот пятьдесят девять. Numeralele cardinale nu au forme speciale de gen şi număr. двести сорок два. пятьдесят. девятнадцать.NUMERALUL [Имя числительное] în limba rusă se disting următoarele feluri de numerale: cardinale.ordinale şi fracţioiu: /. четыре. миллиард. две тысячи триста пятьдесят шесть. colective. Numeralele complexe sînt alcătuite din două sau mai multe numerale simple ori compuse.

А. D. Р. de asemenea. G. одно Singular N. Au. двадцать два окна. forme de gen numeralele care se termină cu 2: двадцать два стола. двух двумя (о) двух Neutru два двух двум два двумя (о) двух Declinarea numeralelor три. I. Р. Numeralul два are următoarele forme de gen: два pentru masculin şi neutru. одни носки. G. D. два двух двум два.NUMERALUL Numeralul один are şi formă de plural одни: одни сутки. I. двадцать две книги. два окна. две книги. А. G. четырёх четырьмя (о) четырёх три трёх трём три. четыре N. одни брюки. D. одних одними (об) одних Declinarea numeralului два. одного одним (об) одном Plural Feminin одна одной одной одну одной (об) одной Neutru одно одного одному одно одним (об) одном Pentru toate genurile одни одних одним одни. I. четыре четырёх четырём четыре. одна. трёх тремя (о) трёх 137 . две Masculin N. двух двумя (о) двух Feminin две двух двум две. две pentru feminin: два стола. DECLINAREA NUMERALELOR CARDINALE Declinarea numeralului один. Р. Masculin один одного одному один. одни ножницы. А.

I. G. D. двести двухсот двумстам двести двумястами (о) двухстах триста трёхсот трёмстам триста тремястами (о) трёхстах четыреста четырёхсот четырёмстам четыреста четырьмястами (о) четырёхстах Formele declinării numeralelor de la пятьсот la девятьсот N. сто N. I. сорок сорока сорока сорок сорока (о) сорока девяносто девяноста девяноста девяносто девяноста (о) девяноста сто ста ста сто ста (о) ста Declinarea numeralelor двести. D. D. D. четыреста N. пятьдесят пятидесяти пятидесяти пятьдесят пятьюдесятью (о) пятидесяти восемьдесят восьмидесяти восьмидесяти восемьдесят восемьюдесятью (о) восьмидесяти Declinarea numeralelor сорок. девяносто. Р. Р. I. А. пять пяти пяти пять пятью (о) пяти восемь восьми восьми восемь восьмью (восемью) (о) восьми пятнадцать пятнадцати пятнадцати пятнадцать пятнадцатью (о) пятнадцати тридцать тридцати тридцати тридцать тридцатью (о) тридцати Formele declinării numeralelor de la пятьдесят la восемьдесят N. триста. А. А. А.. G. G. G. пятьсот пятисот пятистам пятьсот пятьюстами (о) пятистах девятьсот девятисот девятистам девятьсот девятьюстами (о) девятистах 138 . А. G. D. Р. I. Р. MORFOLOGIA Formele declinării numeralelor de la пять la двадцать şi declinarea numeralului тридцать N. Р. I.

Из 9 известных нам планет солнечной системы ближе всех к Солнцу находится планета Меркурий. fiecare din părţile componente ale unui numeral compbx îşi urmează regulile propriei declinări. complexe). он всегда обращен одной и той же стороной к Солнцу. Наша солнечная система Вгликие учёные Николай Коперник (1473—-1543). Центром нашгй системы является огромный раскалённый газовый шар — Солнце. оно вращается вокруг своей оси и вместе со всеми планетами двяжггся по направлению к созвездию Лиры со скоростью 20 километров в секунду. который находится от Земли на расстоянии •оюло 384 ОЭЭ километров. которую мы наблюдаем на небе как наи•бэлгг яркую утрзняюю и вечернюю звезду. а другое его полушарие лишгно солнечного света и тепла. Исаак Ньютон (1643—1727) и другие дали нам правильное научное понятие о том. а в недрах Сэянца темлгратура достигает многих миллионов градусов. отстоит от Солнца на 109 000 000 километров и совершает свой путь вокруг нашгго дневного светила в 225 суток . На одном полушарии Мгркурия царит вечный день и жара. находится по удалённости от Солнца на 3-м месте. Планета Земля. как устроен мир. Её среднее расстояние от Солнца равняется 58 миллионам километров. На Луне нет жизшг. Джордано Бруно (1548^1600). Cu alte cuvinte. и тогда расстояние между ними составляет около 56 000 090 кило. Атмосфера Солнца раскалёна до 6ОЭ0 грацусоз. Солнце является источником жизни на Земле. Citiţi textul ds mai jos. её среднее расстояние от Солнца составляет около 149 500 000 километровЗемля сэзгршает один полный обэрот вокруг своей оси в 23 часа 56 минут и 4 секунды. а вокруг Соляца она обходят в 365^2 суток. De exemplu: N. Диаметр (поперечник) Земли равен J2 760 километрам. По объёму Солнц: в 1 300000 раз бэлыпг. Мзркурий за это же время совершает и полный оборот вокруг •своей оси. G. Луна совершает полный оборот вокруг Земли в 27 г12 суток. Пэвгркность нашей планеты около 510 00ЭОЭЭ квадратных километров. нет и жизни. его поперечник равен 6 800 километрам.NUMERALUL Declinarea numeralelor complexe Numîralele complexe îşi schimbă formeb în cursul declinării în funcţie de părţile lor compDnînte. D. а следовательно. Р. здесь мороз достигает 250 градусов. I. Марс меньше Земли. он обращается вокруг своей оси в 24 часа 37 минут 26 секунд. вокруг которого движутся 9 больших планет. таким образом. На Меркурии нет атмосферы. 139 . более 2 000 маленьких планет. в том числе и наша планета Земля. Диаметр Луны немного более 1li земного диаметра и равен 3 476 километрам. Марс иногда подходит очень близко к Земле. Солнце «е стоит неподвижно в мировом пространстве. Планета Марс ^отстоит от Солнца на расстоянии 228 000000 километров. compuse.. У Ю. Иоганн Кеплер (1571—1630). Галилео Галилей (1564—1642). чем наш земной шар. а также кометы. называемых астероидами. двести пятьдесят семь двухсот пятидесяти семи двумстам пятидесяти семи двести пятьдесят семь двумястами пятьюдесятью семью (о) двухстах пятидесяти семи Exerciţiul 1. А.. а получают свет и тепло от Солнца. на которой мы живём. Меркурий движется вокруг Солнца со скоростью 49 километров в секунду и совершает один полный оборот вокруг Солнца в течение 88 суток.Ш5Й планеты есть вгчный спутник Луна. înlocuiţi cifrele prin litere şi stabiliţi categoria numeralelor ţiimple. а совершает свой годичный путь вокруг Солнца в 669 суток. Вторая по удалённости от Солнца планета Венера. Земля и другие планеты не излучают собственного света. достигающая 400 градусов.

двадцать пять домов. На Марсе суровый климат. întrebuinţarea substantivelor se face după următoarele reguli: У a) După numeralele 2. 5. Citiţi propoziţiile de mai jos. его поперечник равен 142 000 километрам. Мастер с двумя помощниками закончили ремонт крыши нашего дома к четырём часам. 2. 3. 7. одна комната. Exerciţiul 3. substantivul se pune la cazul genitiv plural: пять домов. 5.). 201 ş. Пройдя еще несколько километров. мы увидели быстро приближающиеся с запада фигуры трёх всадников. зимой морозы достигают 70—80°. 4. а Плутон — самая отдалённая от Солнца планета — в 249 земных лет. что на Марсе есть жизнь. а другой — на 23 000 километров. В лгсу мы встретили двух охотников.m. четыре. 6. Изд. 3. двадцать два окна. Одному из четырёх рыбаков очень повезло: он поймал трёх огромных рыб. что она опоясана кольцом.d. У Марса два спутника. 1 Text extras din lucrarea Ржевский.d. чем Земля. 51. 3. двадцать пять окон. С. Сатурн имеет 9 спутников. 4 şi după numeralele complexe care se termină cu 2. двадцать одна комната. Citiţi propoziţiile de mai jos. Он прэжил у нас один месяц. Мы подошли к зданию с четырьмя колоннами.). иначе говоря.MORFOLOGIA метров. планета Нептун — в 165 земных лет. dacă ele sînt la cazul nominativ sau acuzativ. Юпитер — самая большая планета нашей солнечной системы. 6. Гости сидели за одним столом. substantivul se pune la cazul genitiv singular: два дома. За Сатурном вокруг Солнца обращается планета Уран в 84 земных года. у Нептуна — 2 спутника1. двадцать пять комнат. Год на Юпитере в 12 раз больше нашего земного года. температура на его поЕерхксст и составляет приблизительно 130" мороза. Ю. один отстоит от Марса всего на 5 900 километров.a. чем наша Земля. 3. în ce priveşte celelalte numerale. 1. 2. две комнаты. замечательная тем. b) După celelalte numerale (5. У Юпитера 12 спутников. Сатурн совершает полный сборот вокруг Солнца в 29х/г земных лгт. Следующая за Марсом гигантская планета Юлитер отстоит от Ссг. двадцать одно окно. двадцать два дома. Мы отправились в поход с одной палаткой. Работу нужно напечатать в трёх экземплярах. Она усвоила хорошо итальянский язык за один год. 4. пять комнат. După numeralul 1 (la cazul nominativ) şi după numeralele complexe care se termină în 1 (21.a. У Урана 5 спутников. Юпитер получает от Солнца в 25—30 раз меньше тепла. 8. его сбъём в 1 345 раз превосходит объём нашей Земли. 31. 140 . сорок домов. двадцать две комнаты. 4. одно окно: двадцать один дом. два окна. 101. иногда же Марс удаляется от Земли на 400 000 000 километров. летом редко бывает более 10° тепла. Exercifiul 2. Академии Педагогических наук. substantivele se pun în cazul nominativ singular: один дом.нца на "/78 CCC CCC кило метров.Упражнения по грамматике русского языка. Он ни одного раза не пропускал занятия.m. 2. Сатурн по своему объёму в 760 раз больше Земли. Многие ученые полагают. три. Substantivul după numeralele cardinale 1. 8 ş. Лес находится в двух километрах от города. 6. Москва 1959. • 1. Мы не можем поместиться в однем такси. За Юпитером вокруг Солнца движется планета Сатурн. в 5 с лишним раз дальше. две луны. сорок окон. Stabiliţi cazul şi genul numeralului один. Arătaţi la ce caz ce află numeralele два. 7. сорок комнат. Пропасть была в четырёх шагах от нас. пять окон.

На столе лежат вилки и ножи? 5. numeralele se acordă cu substantivele. M o d e l : — Сколько этажей в этом доме? (6) — В этом доме шесть этажей. карандаша N. 9. (Поговорка) 11. instrumental sau prepoziţional. (о) трёх книгах. письмо. тетрадь. Răspundeţi la întrebări. 7 (юбка). карандаш. 15. У вас один костюм? 5. карандашами Р. У неё 2 (костюм). 1. M o d e l : — У вас одна сестра? — Нет. dativ. > . На этой улице один магазин? Exerciţiul 8. карандашей братьев. У вас е:ть братья и сестры? 4. трёх А. Asociaţi substantivele de mai jos cu numeralele 1. 10. стол. folosind în răspunsuri numenalele два. 7. 9. карандашей G. три книги. конверт. студентка. Punsţi substantivele din paranteze la cazul corespunzător. пять книг. На скамье сидели две старушки. На опушке леса стоял один дом. Поезд стоит на этой станции пять минут. карандашам А. чает 93 (газета и журнал). Exerciţiul 7. авторучка. метр. На этом заводе работает 97 (инженер). 20. неделя. книга. В рабочем посёлхе построили три школы и два магазина. (о) пяти книгах. От Москвы до Ленинграда 649 километров. 4. В Москве 9 вокзалов. 7. 122^156. здание. карандашами I. три. Ты купил конверты и открытки? Exerciţiul 9. трёх книг. 8. стул. Răspundeţi la întrebări. M o d e l : " — Вы купили рубашки и галстуки? £— Да. — А в соседнем доме? (4) —-В соседнем доме четыре этажа. сестёр I. 141 . В этом году вы выписали газеты и журналы? 3. 6. 23. 2. 3. Exerciţiul 6. 4. трём книгам. 2. Бзз четырёх углов изба не строится. у меня две сестры. В вашем городе один парк? 8. карандашам D. литр. 23. У вас один брат? 2. 4. карандашей D. Я читал сказку о трёх богатырях. Răspundeţi la întrebări. Dacă sînt la cazurile genitiv. după modelul dat. folosind numeralele din paranteze. 5 (блузка). открытка. Эта машина делает 163 обэротавсекунду. 47. Вы получили сегодня одну телеграмму? 4. пять книг. три книги. Каждый день эта библиотека полу. 5. В этом музее имгзтся 507 (картина) и 122 (скульптура). Я купил 23 (репродукция) с картин румынских художников. марка. 6. тремя книгами. 2. карандаша. 3. пятью книгами. Exerciţiul 5. карандашах Exerciţiul 4. У вас есть авторучки и карандаши? 6. учебник. я купил две рубашки и три галстука. В вашей квартире одна комната? 6. В этом предложении одна ошибка? 7. В нашем городе б (завод) и 4 (фабрика). 3 (жакет). В ванной комнате висят четыре полотенца и четыре зубные щётки. 1. 5. пяти книг. килограмм. четыре. пяти книгам. карандашах Р. De exemplu: N.NUMERALUL 3. Explicaţi particularităţile morfologice ale substantivelor care stau imediat după numerale. студент. километр. 12. 1. карандашей G. В этом году он выписал две газеты и три журнала. Дом. На столг лежат груши и яблоки? 7. день. Вы купили один билет в театр? 2. 3.] 1. Школа наградила трёх учеников и двух учениц за отличное выполнение всех работ в пришкольном саду. Вы купили книги и тетради? 2. 5. Citiţi propoziţiile date mai jos.

Паустовский) 6. 10. adjectivul. На этом заводе работает семь молодых инженеров. mpuŢ четыре. de regulă. (И. La cazurile oblice. десять больших зданий. одно. se conformează următoarelor reguli: 1. 10. А. 13. După celelalte numerale (la cazul nominativ sau acuzativ). Фадеев) 7. три. Сколько недель в месяце? 6. 7. b) După toate celelalte numerale (5. la nominativ plural: две красивые блузки. Citiţi propoziţiile de mai jos. împreună cu substantivul pe care îl determină. Сколько глав и разделов в этой книге? (7. După numeralele один. Лермонтов) 3. Сколько минут составляет час? 4. adjectivul stă întotdeauna la cazul genitiv plural. Пушкин) 2. одна большая комната. Сколько квартир в этом доме? (30) А в соседнем? (32) 9. 142 . (М. В этом месяце я посмотрел восемь заграничных фильмов. maticală a adjectivelor şi substantivelor care stau după aceste numerale. четыре (la nominativ şi acuzativ) şi după numeralele complexe care se termină cu два. 90 ş. одна. два больших здания.MORFOLOGIA 1. шесть больших комнат. Сколько страниц в этой книге? (300) А в той? (302) Exerciţiul 10. Găsiţi numeralele cardinale. Сколько дней в неделе? 2. Далеко за селом раздались три сигнальных выстрела. Răspundeţi la întrebările de mai jos. la genitiv plural: два больших дома. Сколько лет вашему отцу? (47) А вашей матери? (44) 8. Сколько месяцев в году? 5. 40. 3.m. четыре светлые комнаты. Сколько букв в слове «город»? (5) А в слове «парк»? (4) 3. Мы ехали в одном купе с четырьмя молодыми инженерами. 20. Тургенев) 4. мокрые ступени вели к её двери. Он знает хорошо пять иностранных языков. Ю. одна.). На полевой дороге мне попались навстречу две деревенские девушки. Были составлены ещё два конных отряда. В нашем городе двадцать три десятиэтажных здания. el se pune. De exemplu: Я познакомился с двумя красивыми девушками. indiferent de genul substantivului determinat: пять больших домов. одно большое здание. 12. 1. acordîndu-se în gen cu substantivul determinat: один большой дом. Лермонтов) 8. 22) 4. Dacă adjectivul respectiv determină un substantiv masculin sau neutru. П. (А. Ю. numeralele şi adjectivele se acordă cu substantivele. двадцать одно большое здание. 14. 1. С. adjectivul stă la cazul nominativ. adjectivul stă la plural. Три скользкие. 2. В песчаных степях аравийской земли три гордые пальмы высоко росли. Сколько километров прошли экскурсанты утром? (5) А после обеда? (4) 6. el se pune. (А. С. Сколько дней в году? Adjectivul după numeralele cardinale După numeralele cardinale. (К. Exerciţiul 11. За сколько лет вы изучили английский язык? (5) А ваш товарищ? (3) 7. 9. В зале осталось ещё двадцать семь свободных мест. Сколько цветов в этой вазе? (5) А в той? (4) 2.d. одно (la cazul nominativ) şi după numeralele complexe care se termină cu один. Explicaţi forma gra. Сколько у вас было сегодня уроков? (5) А вчера? (4) 5.a. двадцать один большой дом. (М. Сколько часов в сутках? 3. (А. Dacă adjectivul determină un substantiv feminin. adjectivul prezintă următoarele particularităţi : a) După numeralele два. двадцать одна большая комната. Мне показалось. Мы собрали девять полных корзин яблок. что и эти два милых лица мне давно уже знакомы. В этом году я прочитал пять исторических романов. 11. Там были ДЕе небольшие комнатки. Чехсв) 5. de regulă.

(прехрасный) 4. 3) Город Арад находится в 60 километрах от Тимишоары. улиц. 3) Москве больше 800 лет. (русский) На полке лежат три рисские книги. 7) Он пришёл на стройку со 100 учениками.. 2) К 7 прибавить 4. дубов. прожитых вместе в Ленинграде.. будет 80.. Copiaţi propoziţiile de mai jos. 4) 40 рабочим нашего завода вручили правительственные награды... 5) К 50 годам у него начали седеть волосы. В сегодняшней газете четыре.. Exercifiul 14. 9) Ей никто не давал больше 20 лет. короткий) 12. В нашем городе три . 1. 5) 400 рабочим строительства были вручены празягельсгвеяные награды.. дней. M o d e l : На полке лежат три .. записки. Copiaţi propoziţiile de mai jos. 2) В работе съезда принимает участие около 900 делегатов. В нашем городе два. (ветвистый) 10. Я шёл лесом. У нее четыре . жакета. transcriind în litere numeralele date în cifre şi punîndu-le la cazul corespunzător.. în transcriere. transcriind în litere numeralele date în cifre. 8) За один день они прошли пешком около 30 километров. 11) Эта книга состоит из 16 глав. 10) Его предложение было принято 18 голосами против 6.. Я прочитал семь . сосна — до 400 лет. писем и три.... (шгрстяной) 5. 7) Пионеры посадили 80 деревьев вокруг своей школы. In transcriere.. transcriind în litere numeralele date în cifre. 7) Дуб жявёт в среднем дэ 300 лет. книги. Я получил от неё десять. 143 . (ситцевый) 6.. женщины.. Introduceţi în locul punctelor adjectivele din paranteze. 9) Это предложение было принято 90 голосами против 40. (молодой) 8. 8) Мы говорили о 40 молодых рабочих. Exerci(iul 15. 1) Мы вспоминали о 5 годах.. (замечательный) 11. punîndu-le la forma corespunzătoare.NUMERALUL Exerciţiul 12. широкий) Exerciţiul 13. слов. 5) На 90 предприятиях нашей области годовые производственные планы были перевыполнены. 6) Он обещал позвонить между 5 и 6 часами. 3) К 40 прибавить 40.. Copiaţi propoziţiile de mai jos. 2) До озера осталось около 1G0 километров. transcriind în litere numeralele date în cifre şi punîndu-le la cazul corespunzător. (машиностроительный. Я выписал из текста восемь. произведений этого писателя. 1) В 500 метрах от нас начинается лес. 9) В этой школе учится около 900 учеников. Два . Exerciţiul 17. 8) Здесь будет построено больше 200 новых зданий... (длинный. будет 70. У Дориныпять . transcriind în litere numeralele date în cifre şi punîndu-le la cazul corespunzător... По дороге мне встретились три . 2) К 80 годам он совсем огло.. (незнакомый) 7. (передний) 9. 3) Сколько раз содержится 3 в 9? 4) Нужно извлечь квадратный корень из 16. завода и три.. 4) На митинге было свыше 600 человек. статьи.. техстильный) 3. 8) На партийной конференции наша организация была представлена 60 делегатами. puneţi numeralele respective la cazul corespunzător... 7) К 8 часам мне нужно быть на работе. 10) Сколько раз 3 содержится в 90? Exerciţiul 16. (большой. платьев. которые добились замечательных успехов в работе.. Copiaţi propoziţiile de mai jos. фабрики. На холме росло десять .ч. 6) Дом культуры находится в 100 шагах отсюда.. Copiaţi propoziţiile de mai jos. (интересный) 2..мзста в автобусе были заняты. будет 11... площади и шесть . 1) 3a 1 день мы проехали на велосипеде около 60 километров. 6) Более 50 учеников нашей школы ушли в туристский поход по родному краю. 4) От 80 отнять 10. Мы провели на море пятнадцать . ţineţi seama de regulile de declinare a numeralelor. 5) Сейчас без 20 минут 5. 6) Он располагает 200 рублями. 1) Из 90 рабочих строительства более 40 получили премии за отличную работу.

шесть студентов. десятерых десятерыми (о) десятерых Numeralele colective se pot întrebuinţa: 1. După un numeral colectiv. трое. şi numerale cardinale: три мальчика. numeralele colective se apropie. (о) двоих трое троих троим трое.MORFOLOGIA 1) Сложить 17 тонн с 26 тоннами. în locul numeralelor colective se pot pune. Cu substantive care аи numai plural: трое ножниц. двоими P. два всадника. четверо щенят. четверо друзей. десятеро. трое детей: 144 . двое всадников. пятеро сирот. двое ножниц. двоих I. пятеро суток. Шестеро студентов. Cu substantive care denumesc pui de animale: двое котят. substantivul stă la cazul genitiv plural: трое суток. Cu substantive masculine şi cu substantive de gen comun. 6) Диаметр земли равен 12 760 километрам. семь рабочих. двоих D. двое сапог. шестеро друзей. 2. троих троими (о) троих четверо четверых четверым четверо. în cazul de faţă. Numeralele colective sînt: двое. восьмеро. двое. DECLINAREA NUMERALELOR COLECTIVE [Склонение собирательных числительных] Aceste numerale se declină ca adjectivele: N. семеро. двоим A. четверых четверыми (о) четверых десятеро десятерых десятерым десятеро. а другой — 159 леями. 3. четыре друга. пятеро. 4) Сколько раз 13 содержится в 39? 5) Один мальчик располагает 73 леями. NUMERALELE COLECTIVE [Собирательные числительные] Numeralele colective indică un număr de obiecte (persoane) care constituie un grup omogen. atunci cînd se referă la persoane de sex masculin: трое мальчиков. девятеро. 3) К 127 метрам прибавить 57 метров. четверо. семеро рабочих. 7) Планета Меркурий совершает один полный оборот вокруг Солнца в течение 88 суток. ca sens. пятеро мальчиков. трое цыплят. пять сирот. Си substantivele люди şi дети: двое людей. 2) От 24 метров 75 сантиметров отнять 13 метров 29 сантиметров. 4. de numeralele cardinale şi răspund la una şi aceeaşi întrebare: сколько? De exemplu: Сколько суток он прожил здесь? Он прожил здесь четверо суток. двое G. двое ворот. шестеро.

(Б. шестеро). Карганов спросил у старика. Ю. трое суток. нежниц (всеешь. Полевой) 12. обе сестры. (об) обоих ' Neutru Feminin сба обоих сбоим оба обоими (об) обоих сбе обеих сбе им сбе. прелестными девочками и мальчиками. Лзрмонтов) 5. обе pentru feminin. студектск (десять. семеро). Раненых же было семеро. 3. трое ребят. Самолёт за один рейс может взять только шестерых. Cu pronume: Нас было пятеро. пятеро). Пушкин) 4. Антонов) Exerciţiul 19. (А. четверо саней. Indicaţi numeralele colective şi arătaţi la ce caz se află substantivele şi pronumele care le însoţesc. (С. Лавренёв) 6. четверо солдат. двое брюк. трое чулок. (И. сбоим A. обе Masculin N. Оба пили чал с лимоном. сба. (А. улиц (пять. обоими P. восьмеро). четверо ботинок. трое). семеро детей. оба G. оба платья. (Пословица) Он работает -за троих. acolo unde este posibil. Аксаков) 8.Exercifiul 20. С. (В. (Н.NUMERALUL 5. оба товарища. Citiţi propoziţiile date mai jos. Гоголь) 9. двое весов. înlocuiţi. Скоро комната наполнив лась детьми. 10. около неё Павел Антоныч. книг (шесть. Всех саней было четверо: в трёх сидело по одному человеку без всякой поклажи. Alcătuiţi îmbinări de cuvinte. Пушкин) 13. девятеро). трое ворот. обоих D. (М. Singure (fără substantive sau pronume): Семеро одного не ждут. Василий Карпович поднял сбеими руками ведро и стал пить. Капитан Джиббинс закрыл глаза и увидел жену и двоих детей. К дому с обгих сторон прилегали тёмные деревья старинного сада. Бунин) 15. десятеро). семеро козлят. Казакевич) 2. сбе: оба pentru masculin şi neutru. С. пятеро людей. (Э. . Пионеров (три. Пред испанкой благородной двое рыцарей стоят. Din categoria numeralelor colective fac parte şi numeralele оба. оба смело и. numeralele colective prin numerale cardinale. Их было пятеро. саней (два. детей (восемь. (Станюкович) 7. 145 . (И. восьмеро). Нас было двое: брат и я. Тургенев) 14. Охотнико было шестеро. кссмснавтсв (семь. Declinarea numeralului оба. Радистов работало трое. не видел ли он шестерых конных? (Л. Толстой) 11. которая вся помешалась в четвертых санях. (С. De exemplu: оба стола.езободно в очи прямо ей гладят. 1. восьмеро товарищей. студентов (девять. Уже двое суток ревел шторм. Пришли все четверо 6. обоих I. На лежанке сидела Танька. учеников (пять. alegînd din paranteze numeralele corespunzătoare. Двое мужчин. пятеро). Н. Indicaţi variantele posibile. двое). В. запрокинув голову. обеих с беими (об) сбеих Exerciţiul 18. На крыльце дома сидело двое слуг. Нас было десятеро. С.

-ая. 3. а я не могу сейчас найти ни одних. 146 . первый G. 2. Copiaţi propoziţiile. NUMERALELE ORDINALE [Порядковые числительные] Numeralele ordimle exprimă prin numărare ordinea sau locul (în spaţiu sau timp) рз care un obiect (acţiune. după modelul dat. -ъе. -ая. -ое. У нашей соседки 8 (дети). первый. -ые седьмой.< второй. -ые пятидгсят-и — пятндгсятый. миллион. -ые сороковой. В лодке за вёслами сидело 8 (гребгц). -ъ. -ая. numeralele ordinale se formează cu ajutorul sufixului -н-: тысячный. -os. număr şi caz cu substantivele pe care le determină şi se declină după regulile de declinare a adjectivelor. -ая. fenomen) îl ocupă într-o înşirare. 6. 1. -ые-' 2. -ое. -ая. -ое. -ые третий. 5. -ые четвёртый. -ъя. первого D. înlăturînd desinenţele respective de genitiv şi înlocuindu-le cu desinenţe adjectivale: пят-и — пятый. -ое. -ое. У нас 3 (ножницы). -ые девяност-а—дгзяностый. Вокруг костра сидело 7 (охотник). первому A. persoană. миллиард. первым P. -ая. -os. -ьи 3. первых первой (о) первой первым (о) первом первыми (о) первых 1.MORFOLOGIA Exerciţiul 21. Мы ехали на 3 (сани). în numeralele complexe numai ultimul component are forma unui numeral ordinal şi numai acesta se declină: Он живёт в пятьдесят второй квартире. первого I. Numeralele ordinale se formează de la tema genitivului numeralelor cardinale. înlocuind cifrele prin litere. 4. (о) первом Plural Feminin Neutru Pentru toate genurile первая первой первой первую первое первого первому первое первые первых первым первые. DECLINAREA NUMERALELOR ORDINALE Formele decimării numeralelor ordinale: Singular Masculin N. -ая. De la numeralele cardinale тысяча. Numeralele de mai jos sînt formate altfel: первый. -ое. миллиардный^ 4. В нашем дворе двое ворот. -ая. Он купил себг 2 (брюки). M o d e l : В нашем дворе 2 (ворота). миллионный. Ele răspund la întrebarea который (cu sensul „al cîtelea?"). Numeralele ordinale se acordă în gen.

две пятых. Exerciţiul 24. А. 5) Вам надо сойти с трамвая на 6 остановке. 5) 1/V—Международный день солидарности трудящихся всего мира. Redaţi în litere numeralele ordinale de mai jos. Р. Exerciţiul 23. 7) Мы сидим в театре в 10 ложе. 60-й. M o d e l : Виктор учится в 3 классе. Citiţi propoziţiile de mai jos. третьего третьим (о) третьем Feminin третья третьей третьей третью Neutru третье третьего третьему третье Pentru toate genurile третьи третьих третьим третьи. 14) Дан сидит в классе за 4 партой. 147 8 10 . Masculin третий третьего третьему третий. 10) Гол был забит во 2 половине игры. 9-й. 3) В 1917 году рабочие и крестьяне России свергли власть помещиков и капиталистов и взяли власть в свои руки. 5-й. 8) 23/VIII—день освобождения Румынии от фашистского ига. 4) Мы спустились на лифте с 10 этажа на 5. 3-й. 6) Это известие напечатано в газете на 4 странице. înlocuind numeralele ordinale scrise în cifre prin numerale redate în litere (la cazul corespunzător). Виктор учится в третьем классе. 50-й. NUMERALELE FRACŢIONARE [Дробные числительные] Numeralele fracţionare exprimă o parte. 2-й. 16) Мы прибыли к месту назначения на 5 день. 13) Мы ждём его уже 3 час. третьих третьей (о) третьей третьим (о) третьем третьими (о) третьих Exerciţiul 22. 6-й. 8) Это правило можно найти на 200 странице учебника. 10-й. 17) Мы живём в этом городе уже 10 год. 6) 8/Ш — Международный день женщин. M o d e l : 1-й = первый. Numeralul ordinal третий se declină ca un adjectiv posesiv în -uii. 20-й. Copiaţi propoziţiile de mai jos. 2) Мои знакомые живут на 7 этаже. 4) Великая Октябрьская социалистическая революция свершилась 7/XI—1917 года. 4-й. 2) Город Петербург (ныне Ленинград) был основан в 1703 году. 12) На 5 неделе рабочие подводили итоги социалистического соревнования. 11-й. 90-й. Numeralele fracţionare se formează din îmbinarea numeralelor cardinale cu cele ordinale: într-o fracţie (matematică) numărătorul este un numeral cardinal. Plural Singular N. D. —-три восьмых. 8-й. 12-й. 18) Он работает в 8 бригаде. 1) Наши места в 5 ряду. 7) 9/V — день провозглашения независимости нашей страны. 9) Они живут в 47 квартире. 1) Москва впервые упоминается в летописи в 1147 году. 3) Мы поднялись на лифте с 3 этажа на 8. o fracţiune dintr-un întreg sau denumesc fracţii.NUMERALUL 5. I. 100-й. 30-й. 1 000-й. 1 259-й. De exemplul:. 1. 7-й. G. 11) Он пришёл в школу только к 3 уроку. iar numitorul este un numeral ordinal.— семь 5 десятых. 40-й. 15) В 9 цехе произошла авария.

I. ambele elemente componente îşi schimbă forma după caz: N. три пятых трёх пятых трём пятым три пятых тремя пятыми (о) трёх пятых 4. în cursul declinării. две. D. Masculin şi neutru полтора полутора полутора полтора полутора (о) полутора - Feminin полторы полутора полутора полторы полутора (о) полутора 8. Dacă numeralul se declină. Acest numeral are forma полтора pentru masculin şi neutru (полтора метра. se redă prin cuvîntul четверть: четверть метра. трём четвёртым метра А. три четвёртых метра G. у Р. 6. întrucît se subînţeleg substantivele feminine часть sau целая: одна третья. Numeralul fracţionar одна вторая I—I» în limba vorbită. А. две десятых.MORFOLOGIA 2. Declinarea numeralului полтора N. Numeralele fracţionare cu numărătorul 1 şi 2 se formează cu numeralele cardinale feminine одна. Numeralul fracţionar одна целая и одна вторая п—I» se redă prin cuvîntul полтора. Numeralul fracţionar одна четвертая 1—1» în limba vorbită. (о) трёх четвёртых метра 5. se redă prin cuvîntul половина. три четвёртых метра I. 3. După numeralele fracţionare. substantivul rămîne la genitiv singular: N. G. 7. тремя четвёртыми метра Р. Р. одна шестая. две пятых. D. I. substantivele se pun întotdeauna la cazul genitiv singular: три четзертых метра. G. трёх четвёртых метра D. А. Dacă un numeral fracţionar apare însoţit de denumirea numărului întreg. pe lingă acesta din urmă se pune adjectivul целый: 1 одна целая и одна вторая 2 2— — две целых и две седьмых 148 . полтора ведра) şi полторы pentru feminin (полторы минуты).

1. полторы минуты. Declinaţi (oral) îmbinările de cuvinte полтора часа. pronunţîndu-Ie cu voce tare. Citiţi numeralele fracţionare date mai jos. шесть десятых Exerciţiul 25. 1 7 ' 8' 9 ' 10 Exerciţiul 27. . 1 3 7' 9 3 6 4 ' 10' 7* I ' 4 1 4 2 5 ' 6 ' 4" Exerciţiul 26. 1.NUMERALUL 5 пять целых и три десятых 0. Declinaţi (oral) numsralele fracţionare date mai jos. 1.6 — ноль целых.

мне este complement. оно. D. Pentru persoanele 1 şi 2 singular. Pronumele personale sînt: я. I. La persoana a 3-a singular. De exemplu: Я приехал в Бухарест. DECLINAREA PRONUMELOR PERSONALE [Склонение личных местоимений] у N. relativ. PRONUMELE PERSONAL [Личное местоимение] Pronumele personal are forme distincte care variază după persoană. reflexiv. они. Pronumele personal îndeplineşte în propoziţie funcţiunea de subiect sau de complement. formele pronumelui personal nu se schimbă în funcţie de gen. А. л este subieci. он. există cîte o formă pentru fiecare dintre cele trei genuri. Он дал мне полезный совет. мы. / în această propoziţie. Persoana 1 j [Первое лицо] Persoana а 2-а [Второе лицо] Singular j Plural Singular Plural я меня мне меня мной (мною) (обо) мне нас нам нас нами (о) нас мы ты тебя тебе тебя тобой (тобою) (о) тебе вы вас вам вас вами (о) вас 150 . ты.PRONUMELE [Местоимение] în limba rusă se disting următoarele categorii de pronume: personal. interogativ. determinativ. însă. вы. în această propoziţie. G. negativ şi nehotărît. posesiv. она. Р. număr şi caz. demonstrativ.

совсем не интересна тебе. но я ему служил — и сердцем 3. (М. я спокоен. как будто видел меня впервые. Он не хочет разговаривать со мной на эту тему. Дед стал смотреть в лиру посвятил народу своему. Он стоял передо мной неподвижно. (С. (В. он оно его (у него) D. А. над se întrebuinţează în variantele ко. много в ней лесов. Широка страна моя родная. prepoziţiile к. G. навстречу^ formele pronumelui personal la persoana a 3-a se întrebuinţează şi fără consoana н. перед. с нею) (о) ней Pentru toate genurile [Для всех родов] они их (у них) им (к ним) их (на них) ими (с ними) (о) них Observaţii 1) La cazurile oblice ale pronumelui personal л. De exemplu: Вопреки ему. С. (А. Ю. (И. а дочь проводила до телеги. (М. с. вследствие. ему (к нему) А. Навстречу им вышли хозяева дома. Некрасов) генев) 4. Пушкин) 3) La cazurile oblice. Găsiţi pronumele personale şi analizaţi forma lor (persoana. prepoziţia o se întrebuinţează în varianta обо. вчерашняя школьница. благодаря. передо. согласно. Лермонтов) Надо мной нависла большая опасность. я умру неведомый ему. Горький) 2. полей и рек. С. numărul. и назовёт меня всяк сущий в ней язык. мы продолжали поиски. Птиц не было слышно: они не поют в часы зноя. (Гаршин) 4) După prepoziţiile вне. и нужно было обходить их или пробираться через них. Антонов^ 151 . Citiţi exemplele date mai jos. formele pronumelui personal la persoana a 3-a primesc consoana н: Мне нужно сходить к нему сегодня вечером. ЛебедевКумач) Наконец я с ним простился. и я начал рассматривать черты его лица. De exemplu: Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой. De exemplu: Ты можешь заходить ко мне в любое время. Пушкин) До сих пор мы ничего не знаем о них. надо.. după prepoziţii. отец пожелал мне доброго пути. (Н. Колючие кусты разрослись густо. И. cazul şi genul). ею (с ней. Exerciţiul 1. 1. им (с ним) Р. Мне казалось. его (на него) I. (А. Я Быть может. вопреки. Туря. 2) La cazul prepoziţional al pronumelui personal л. С. PRONUMELE Persoana а 3-а [Третье лицо] • Plural Singular Masculin şi neutru [Мужской и средний род] N. (о) Нём Feminin [Женский род] она её (у неё) ей (к ней) её (на неё) ей. что лицо мне так. со.

. гордится весь коллектив. красавица.. Они. Exerciţiul 4. Ю... {А..MORFOLOGIA 5. встретили все наши знакомые.... а мне двадцать один... . Познакомьте. 1. Я заходил вчера к своим знакомым. я гораздо старше вас.. но .... строим новую. Если хочешь.. В каком году. ? 3. Можно обратиться к . M o d e l : Мы встретили детей. от наших глаз.. Мне надо с.. не было дома... эта картина? 5... и собираю . 8.. Лермонтов) Exercifiul 2.. 5. 2. Почему.. Кто-нибудь ... с вопросом? 6.. ... Ты часто думаешь обо.. висела лампа. не было дома.. 7... Мы встретили Елену и пригласили. дома. Introduceţi în locul punctelor pronumele personal мы la cazul corespunzător. (А... С. что о. И хочу трудиться так. когда они шли в цирк. заботился? Exerciţiul 6.. к себе в гости. чтобы тебя развеселить. Когда у . 8/ Я заходил вчера к Санду. 1бЛТуман поднялся над рекой и скрыл. 5. не было дома. 2... У меня много самых различных марок. (А. 8. 7. шегтнадцать лет. С. Ты знаешь. Елена принесла букет роз и поставила.. .. Мае нужно серьёзно поговорить с ... при мне ты песен Грузии печальной. Пугачёв уехал. я слышала... Лгрмонтов) 9. аллеи парка. Партия и народ возлагают на... Пушкин) 8. 3. Я с тобэй погозоригь хотела.. Тургенев) 7. Ты всегда можешь надеяться на.. Твардовский) 6.. Разрешите . счастливую жизнь. 10. Răspundeţi la întrebări. я уйду •без . Я готов всё отдать. в вазу. задать вам вопрос? Exercifiul 3.. Exerciţiul 7... куда я ... ? 11. 14.. 7.. О. вы видите. Exercifiul 5. народ бросился за ним. 4. но я забыл.. занимался? 4. 3. Он долго спорил со ..... но . Если ты ещё не готов...... Они живут недалеко от. Я часто думаю о . уважают? 5. жязнью жить такою... Я заходил сегодня утром к Санде... как держать инструмент и как работать. чтоб далёкий мой земляк мог гордиться мною.... На улице я встретил Влада и долго разговаривал с . folosind pronumele personale din paranteze la forma corespunzătoare. . 7. 9.. 6. 10.. 1. Мы привезли песок и посыпали . Между.. Сегодня.. 2. Не пой.. С. 8... поеду на курорт... Пока я ничего определённого не могу .. . . 1. Вам..... Группа этссхургангоз остановилась у этого памятника и долго рассматривала.. писали в газетах... Кто-нибудь о .. Василе пригласил. 4. б. 1. писали в газетах? 7... но. родился? 2.. о постановке балета «Лебединое озеро» в нашем театре.. Мне передали для Стелы записку... В азгусте . и всегда избггает. 15... нужно зайти на почту. Мнг передали для Георге письмо. в театр.. 8. Introduceţi în locul punctelor pronumele personal вы la cazul corespunzător.. Какое впечатление произвела на . Ветер срывает листья и усыпает. площадку перед домом. когда. но я не помню.... с вашим товарищем.. так как я интерегуюсь . (М. Художник отобрал свои лучшие картины и представил .. 9. 13. посоветоваться по очень важному вопросу. 152 ... Introduceţi în locul punctelor pronumele personale corespunzătoare substantivelor tipărite cursiv. и они пошли гулять без .. Андрей хорошо знает народное искусство и давно интересуется . за помощью. Он не хочет говорить это при . 4. Introduceţi în locul punctelor pronumele personal я la cazul corespunzător.. Он заметил . пожалуйста. Надо . Я был занят своими делами. . . 11. 1. 9. Он не хочет встретиться со . 3.. 6.. положил. . и нашими зарубежными гостями установилась дружба.. на конкурс.. и обращаться ко. 4. 12.. партия постазила задачу трудиться да благо народа. сказать.... будет отпусх? 6.Ленинград? 2.все боятся? 3. . я зайду к .. Мастер показал мне. Перед .. Мы встретили детей. 5.. большие надежды. 10. Пушкин) 10... На вокзале. Какое впечатление произвел на . 9. Introduceţi în locul punctelor pronumele personal ты la cazul corespunzător. шли в цирк. Ю. (И. были созданы прекрасные условия. Для . (М.

(Л. ? 6. Мы думаем о себе. . Кого ты встретил в столовой? (она) 8.. direct sau indirect. Р. 5. себя собой (о) себе Pronumele reflexiv себя ţine locul obiectului asupra căruia se exercită.. С. Вы не можете. отчёт в своих поступках. 1. Ты думаешь о себе.. Она возвратилась в это утро опять к своему любимому состоянию любви к себе и восхищению перед собой.. Почему ты ничего не пишешь о . От кого вы ждёте помощи? (она) 11. Ты хотел жить только для себя. Ты смотришь на себя в зеркало. . 9. О если бы поскорее наступила новая ясная жизнь. Он приучил . П. Он требователен не только к другим... Они думают о себе.PRONUMELE 1. 3. acţiunea exprimată de verb. Толстой). Тургенев) 2. (В. acest obiect fiind neapărat şi subiect al acţiunii. в зеркало. представить. Indicaţi în exemplele de mai jos formele pronumelui reflexiv себя şi explicaţi folosirea lor. Я положил перед собой книги и стал готовить уроки. 10. В ком вы сомнгзаетесь? (они) 12. D. Кому адресовано письмо? (мы) 5. быть свободным. У кого вы попросили денег? (она) 10.. и для своего народа. Ионел пригласил меня к .. Посмотри на .. 153 .. De exemplu: Я смотрю на себя в зеркало. Вы думаете о себе. весёлым. С. В ком вы больше не нуждаетесь? (он) PRONUMELE REFLEXIV СЕБЯ [Возвратное местоимение себя] Pronumele reflexiv себя se declină.. 1.. Declinarea pronumelui себя [Склонение местоимения себя] N. Они смотрят на себя в зеркало. Я думаю о себе. Exerciţiul 8.. Introduceţi în locul punctelor pronumele reflexiv себя la cazurile corespunzătoare. Formele lui nu se deosebesc după gen şi număr. Exerciţiul 9. Кого вызвал к себе директор? (я) 7. но и к себе. 8. Надо отдать .. сознавать себя правым.. Он думает о себе.. Гости стали шгптаться между собой. dar nu are o formă pentru cazul nominativ. 7. А такая] жизнь рано или поздно настанет. От кого вы узнали эту новость? (они) 9.. — себя себе А.к строгой дисциплине. Вы смотрите на себя в зеркало. Пушкин) 4.. I. Я сам расскажу о времени и о себе. . Н. . Он смотрит на себя в зеркало. когда можно будет прямо и смело смотреть в глаза своей судьбе. Он подозвал меня к . Мы смотрим на себя в зеркало. При социализме человек работает для. Маяковский) 3. Рабочие этого завода включились в социалистическое соргвнование за досрочное выполнение плана и взяли на себя новые повышенные обязательства. 9. Этот костюм он купил для . На кого он обиделся? (я) 2. (А. Кем гордится коллектив? (вы) 4. Он всегда недоволен . (И. 5. 6. в гости. Кому поручили это задание? (я) 3. 4. 8.. Она купила мне и себе "новые туфли. Чехов) 7. G. В. как прекрасны эти края! 2. Кому нужно передать привет от родных? (он) б. (А.

cit şi posesorul. вагии. её. его. думать о себе. Alegeţi din paranteze pronumele potrivit ca sens. к себе) в кабинет и работает до поздней ночи. 2. её. на себя) пальто. с собой) в походе. и я накинул (на меня. Мой младший брат был (со мной. держать себя в руках. ваш. iar pronumele наш. письма)? — Это мои (твои. 2. Сестра накинула себе на плечи пальто. 1." Это наш (ваш) город. 4. Răspunde la întrebările чей? чья? чьё? чьи? 1. После обеда он уходит (к нему. твой arată că un obiect are un singur posesor. Дан думает только о себе. к себе) завтра. их) журнал. Я пригласил (ко мне. „Acesta e oraşul nostru (vostru). её. Pronumele posesiv are forme diferite pentru cele trei persoane gramaticale: » persoana 1: мой.— Чей это журнал? — Это мой (твой. чувствовать себя. их) журналы (книги. Сестра накинула ей на плечи пальто. их Pronumele posesiv de persoana 1 şi a 2-a Pronumele posesiv de persoana 1 şi a 2-a are forme diferite în funcţie de numărul posesorilor. Сильвиу доволен им. заниматься собой. её. требователен к себг. его. В комнате было очень холодно. Скоро мать вернётся к себе домой. Pronumele мой. ваше. (к нему. Дан думает.• ' MORFOLOGIA Exerciţiul 10. Я взял (со собой. „Acesta e oraşul meu (tău). Alcătuiţi propoziţii cu următoarele îmbinări de cuvinte: Уверен в себг. Comparaţi: Это мой (твой) город. — Чья это книга? — Это моя (твоя. Comparaţi propoziţiile de mai jos şi explicaţi deosebirile de sens dintre ele. Exerciţiul 11. Они встретятся у себя. купить себе. Сильвиу доволен собой. их) письмо. письма)." 154 . его. себг) очень идёт. Мои друзья придут (ко мне. с меня) пальто. Скоро мать вернётся к ней домой. наш persoana a 2-a: твой. со мной) в поход своего младшего брата. рассказать о себе. наш. наша. Exerciţiul 12. её. Когда стало тепло. PRONUMELE POSESIV [Притяжательное местоимение] Pronumele posesiv arată atît obiectul posedat. себе) это платье? Это платье (тебе. только о нём. Когда он-работает. заботиться о себе. наши. к себе) нельзя заходить. владеть собой. мать сняла (с себя. его. 5. ваш persoana a 3-a : его. 3. надеяться на себя. Они встретятся у них. — Чьё это письмо? — Это моё (твоё. к себе) своих друзей. ваша. наше. Когда ты купила (тебе. 4. 3. ваш arată că un obiect are mai mulţi posesori. доволен собой. — Чьи это журналы (книги. их) книга. жертвовать собой.

Это мой (твой) учебник. mai mulţi posesori şi un singur obiect posedat: наш. твоя. наша." Это наши (ваши) учебники. De exemplu: мои. ваш карандаш. 3. моих моими (о) моих Observaţie Pronumele твой se declină ca şi pronumele мой. 2. Feminin наша нашей нашей нашу нашей (о) нашей Neutru Pentru toate genurile наше нашего нашему наше нашим (о) нашем наши наших нашим наши. iar formele de plural arată mai multe obiecte posedate. A. (о) нашем N. наш. G. ваши братья. P. Declinarea pronumelui наш Plural Singular Masculin наш нашего нашему наш. D. La plural. D. письма Declinarea pronumelor posesive de persoana 1 şi a 2-a Declinarea pronumelui мой Singular N. наших нашими (о) наших 155 . pronumele posesiv are o singură formă pentru toate genurile. La singular. твой. моего моим (о) моём Neutru моё моегс моему моё моим (о) моём Pentru toate genurile мои моих моим мои. 4. Это мои (твои) учебники. ваш брат. I. ваши карандаши. твоё. нашего нашим P. „Acesta e manualul meu (tău)" Это наш (ваш) учебник. „Acestea sînt manualele noastre (voastre). A. mai mulţi posesori şi mai multe obiecte posedate: наши. Comparaţi: 1. твои. сестры. твой карандаш. Mural Masculin Feminin мой моя моей моей мою моей (о) моей моего моему мой. наши. моё. un singur posesor şi mai multe obiecte posedate: мои. ваше письмо. G. un singur posesor şi un singur obiect posedat: мой.u Aşadar. ваша сестра. „Acestea sînt manualele mele (tale). pronumele posesiv de persoana 1 şi a 2-a se acordă în gen cu substantivul la care se referă: мой. наше. „Acesta e manualul nostru (vostru)" 2. I. твои карандаши. моя. pronumele posesiv de persoana 1 şi a 2-a poate exprima: 1.PRONUMELE Formele de singular ale acestui pronume indică un singur obiect posedat.

Observaţii 1) Pronumele его. её. её книга. Pronumele её. её письмо. их nu arată genul şi numărul obiectelor posedate. его книга. Aceste pronume se disting în funcţie de genul şi numărul posesorilor. Её не было дома. De exemplu: Это студентка. 156 . Pronumele posesiv свой (своя. его письмо. их книга. их. Я был у их родных. их письмо. своё.• MORFOLOGIA Observaţie Pronumele posesiv ваш se declină ca şi pronumele наш. Formele de genitiv ale pronumelui personal de persoana a 3-a îndeplinesc funcţiunea de complemente (directe sau indirecte). de formele de genitiv ale pronumelui personal de persoana a 3-a. свои) arată că obiect 1 aparţine subiectului acţiunii: el poate fi folosit pentru toate cele trei persoane (singular şi plural). её. его тетради. ci genul şi numărul posesorilor. их se deosebesc. De exemplu: Я видел его родителей. их sînt omonime cu formele de genitiv ale pronumelui personal de persoana a 3-a. Я люблю свою мать. её тетради: Pronumele их indică mai mulţi posesori. Pronumele его indică un singur posesor. Я получил письмо от неё. её.indică un singur posesor. Это их стол. Pronumele posesive его. Я был у них. Я был у него. De exemplu: 1. De exemplu: Это студент. Pronumele posesiv de persoana a 3-a Formele pronumelui posesiv de persoana a 3-a sînt: его. Comparaţi: Pronume posesive Pronume personale Я был у его брата. Я получил письмо от её подруги. её. Мы давно не встречали их. её их îndeplinesc funcţiunea de atribute neacordate. de genul masculin. De exemplu: Я не видел его. indiferent de gen-. de asemenea. Это его стол. 2) Pronumele posesive его. de genul feminin. их тетради. deosebindu-se de acestea prin sensul şi funcţiunea lor sintactică. Это её стол. De exemplu: Это студенты (студентки). Pronumele posesiv СВОЙ I. prin faptul că nu primesc consoana н atunci cînd apar după prepoziţii. Меня поразило их равнодушие. Мне нравится её вечернее платье. Pronumele posesive его.

3. она. её. что он может. Горький) 5. прэлацёт ваш скорбный труд и дум высокое стремление. и ему принадлежит право распределять труд свой по справедливости. De exemplu: Около нашего института большой парк. întrebuinţarea pronumelui свой nu este posibilă. своя. изящно и дорого. Citiţi exemplele de mai jos. Comparaţi: Студент читает свой доклад. У моего товарища богатая коллекция значков. разума. Dacă subiectul acţiunii este exprimat printr-un substantiv sau pronume personal de persoana a 3-a (он. свои răspunde Ia întrebările чей? чья? чьё? чьи? şi se acordă în gen. Она очень внимательна к свэгму туалету — никаких бантиков. всё просто. своё. — Чью книгу он забыл дома? — Он забыл дома свою книгу. — О чьих приключениях он рассказывает? . наш. Он знал. Толстой) 3. înlocuirea pronumelui свой cu pronumele posesive его. unde pronumele свой a fost înlocuit cu pronumele его. Exerciţiul 13. Pronumele posesiv свой se declină ca şi pronumele posesive мой. (Максим Горький) 2. глупый —• болтает языком. Pronumele свой. Н. кружев. оно. Моя работа высокой и тонкой требугт науки: людская радость и тоска через мои проходят руки. De exemplu: a. твой. pronumele posesiv свой poate fi înlocuit cu pronumele мой. 4. в его силг всг возможности. ты. — Он рассказывает о своих приключениях. единственное чудо на земле. 2. rezultă că obiectul acţiunii — referatul — nu-i aparţine subiectului acţiunii — studentului —. Din cea de-a doua propoziţie. 157 . Горький) 4. Dacă obiectul acţiunii nu-i aparţine subiectului acţiunii sau dacă în propoziţie nu se arată cine face acţiunea. b. Analizaţi formele pronumelor posesive. Dacă în propoziţie subiectul acţiunii este exprimat printr-un pronume personal de persoana 1 sau a 2-a (я. и потому звук её голоса удивил и обрадовал его. его трудом кормится жизнь. мы. Если каждый человек на куске земли своей сделал бы всё. ваш fără ca prin aceasta să se schimbe conţinutul propoziţiei. Студент читает его доклад. Вы любите свою мать. Din prima propoziţie rezultă că obiectul acţiunii — referatul — îi aparţine chiar subiectului acţiunii — studentului. număr şi caz cu substantivul care indică obiectul ce aparţine subiectului acţiunii. Они любят свою мать. Человек — чудо. В народе — вое начала. Я получил открытку от моего друга. их nu este posibilă căci atrage după sine şi o schimbare a sensului propoziţiei. (Пословица) 6. твой. 6. а все остальные чудеса её —• результаты творчества его воли. вы). 1. что она не пела со времени своей болезни. Н . 5. 2. как прекрасна была бы зз\пя наша! (М. Пушкин) 8. (А. ci altcuiva. Умный человек говорит своими делами. Deci putem spune: Я получил открытку с г своего друга. (Л. Мы любим свою мать. (М> Исаковский) 7. Он любит свою мать. воображения. они). (М. С. dar nu se foloseşte la cazul nominativ.PRONUMELE Ты любишь свою мать.

7... Чью работу похвалили в газетах? (наша) 10.. Это мой карандаш. Кто вам рассказал эту историю? Exerciţiul 19. Вот . за его советы. Чью сумку он потерял? (моя) 2. Это мои портфели. Это наш учитель.. Это моя папка.. Кто выступил на совещании? 6.2. Это наше место. 5. Это ваш преподаватель. Это наша мать. 2.. здоровье.. их sînt pronume personale şi situaţiile în care ele sînt pronume posesive. дома. folosind pronumele posesiv indicat în paranteze ia torma corespunzătoare. Exerciţiul 15. Моей подруги не было дома.. 8. но читал его работы в области ядерной физики.MORFOLOGIA (А.. Толстой) Exerciţiul 14... 3. С кем вы познакомились на научной конференции? 2. Здесь работают мои товарищи... Мы гордимся. От кого ты узнал эту новость? 4. На столе лежат . её... M o d e l : — Чью папку он взял? (моя) — Он взял мою папку. 158 .. тетрадь. 3.. . что она уехала из города.. хотя я не знаю их адреса. тетради.... но его не было дома. Это ваше задание. 6. книга. На чью поддержку они надеются? (наша) 9.. хотя слушал его внимательно. тетрадь.. её расцвет. 7. Exerciţiul 17. Это твоё окно.. 2. что выдвинули их в ряды лучших людей человечества.... Чьих книг он не вернул вовремя? (мои) 11. Здесь сидит Алина. всех бурь. — Или это ваша? — с подобострастным уважением обратился он к усатому чёрному Денисову. (К. Вот. её счастье. Это твоя комната. Я убираю сам в . В чьей комнате мы соберёмся? (твоя) 4. Мы гордимся . 7. M o d e l : Это мой портфель. 12. комнате. Я пользовался . Puneţi la plural îmbinările de cuvinte tipărite cursiv. О чьей судьбе она беспокоится? (твоя) 8. \ M o d e l : —Кого вызвали в министерство? — В министерство вызвали директора завода и его заместителя. фотокарточки. С кем вы пойдёте в поход? 8. Н. Кто участвовал в обсуждении этого спектакля? 5... 8. На научной сессии выступил профессор Марку. 1. Introduceţi în locul punctelor pronumele posesive его. Толстой) 10. Вам следует беречь .. Я пытался найти общие черты их характеров — те черты.. их.. Răspundeţi Ia întrebări. Паустовский) 2. Exerciţiul 16. 1.. учебник. Тут живёт мой учитель. Кого вы встретили на улице? 3. её.. Ему надо ехать на аэропорт встречать . Я не понял его выступления.. Я прислал ей. 11. Это моё дело. Это ваша преподавательница. 4..дом. Бек) 9. Я не видел его раньше. Это . Это твой учебник. но её мать сказала. 5. словари. — Это твоя сабля? — спросил Петя. (Л. Здесь работает мой товарищ. Arătaţi situaţiile în care formele pronominale его. Răspundeţi Ia întrebări. 10. комната. комнату каждое утро.городом. 9. Вот . Чьим мнением она дорожит? (ваше) б. Я поблагодарил его за помощь. Introduceţi în locul punctelor pronumele свой la forma corespunzătoare. 4.. У кого вы были в гостях? 9. 1. 6... 9. Чью фотокарточку она попросила? (моя). 5. О чьих детях она так заботится? (наши) 7.. книга. după modelul dat. Наши цели — в развитии нашей родины. Exerciţiul 18. в преодолении всех трудностей. отца. портфель. Она проветривает . Мне нужно непременно их видеть. Citiţi exemplele date mai jos. Чей это товарищ? (мой) 12. словарём.. 4. 3. Кто приезжал к вам на прошлой неделе? 7. 6. родиной.. 1. 3. Меня всегда интересовала жизнь замечательных людей.. (А.. 1. Н. словари. Мы сажаем цветы около . Я решил искать её. Чьи деньги он потратил? (мои) 3.. С чьими товарищами они поссорились? (наши) 5.. 4. К Виктору пришёл его товарищ. Кого вы пригласили к себе? 10. у 1.

Declinarea pronumelui этот: Singular N.. Дайте мне. песня обворожила нас. воды в Чёрное море. Она чистит моё платье. — Светит солнце.. 1. мою газету. Она положила свои вещи в сумку. Солнце льёт свои лучи на поля...лучами стволы сосен кажутся золотистыми. руками. пожалуйста... 6. Тихим летним вечером мы сидели на скамейке в нашем саду.. На. 4... A.. леса и горы... Мне нужно собрать свои веши.. Citiţi propoziţiile de mai jos.. 5. лицах были счастливые улыбки. 4. жизнь саду. и последние. 1.PRONUMELE I^MiHAirSADOVEANU -. Мне нужно собрать твои вещи. угли гасли под серым пеплом. Мы часто посещаем свой клуб. P. 4.. Citiţi propoziţiile de mai jos. 5. Introduceţi în locul punctelor pronumele свой (la cazul potrivit) sau una din formele pronumelui posesiv его. 3. Вдруг в кустах запел. Я больше всего люблю сосновые леса. 5. этих этими (об) этих .. 2. Exerciţiul 22. которые они сделали.. Вдоль . 1. леса и горы. Сколько чудесных уголков в нашем крае! И каждый уголок имеет . Путешественники сидели у костра и грели.... — Мой костюм висит в шкафу.. Он очень увлекается . работой. Они по праву гордились плодами . столько.. 2. 3. Я повесил свой новый костюм в шкаф. Pronumele этот Pronumele этот indică un obiect apropiat (în spaţiu sau în timp). PRONUMELE DEMONSTRATIV [Указательное местоимение] Pronumele demonstrative sînt: этот. саду росло много замечательных цветов. замёрзшие ноги.—Наш клуб открыт каждый день. 3. 6. свою газету. и его лучи льются на поля. Вчера я случайно встретил на улице своего друга. Вчера я случайно встретил на улицг твоего друга. Я отправил твоё письмо. Ребята принесли в школу вещи. под . саде говорили по радио. Дайте мне. такой. сад. Я отправил своё письмо. пожалуйста. Она чистит своё платье. берегов тянутся прекрасные леса и необъятные просторы полей... I. Exerciţiul 21. этого этим (об) этом Plural Neutru это Feminin эта этого этому этой этой этим (об) этом этой (этою) (об) этой это эту 159 Pentru toate g> эти этих этим эти.. 2. Сосед отдал всю . Он оставил свою папку на столе в кабинете.прелести. Когда светит солнце.. n ( Exerciţiul 20. труда. О нём и о . —Её вещи лежат в сумке.. Костёр догорал. 7... G. тот.. D.. их.. Мой сосед очень любил . работа очень интересная. Дунай несёт .. Птичка сидела на ветке и чистила свои перышки. Masculin этот этого этому этот. В . её.. — Его папка осталась на столе в кабинете. Explicaţi ce anume determină deosebirile de sens dintre ele.. — Ее перышки блестели на солнце. Observaţi că pronumele posesiv своп nu poate determina un subiect gramatical. . чудесную песню соловей.

Какое озеро? — Это озеро. în această funcţiune. В этих комнатах живут молодые рабочие. ^ с) Complement — referindu-se.MORFOLOGIA Pronumele этот poate avea funcţiunea sintactică de: a) Atribut — şi răspunde la întrebările какой? какая? какое? какие? De exemplu: Какой город? — Этот город. De exemplu: Он ДОЛГО ке давал о сеСс знать. De exemplu: Это был мой мотоцикл. Declinarea prenumelui тот: 160 . Observaţie în propoziţiile cu acţiunea la trecut şi cu subiectul exprimat prin pronumele это. număr şi caz cu substantivul pe care îl însoţeşte. Кто это? — Это моя сестра. Какие города? — Эти города. în funcţiunea de subiect. De exemplu: Я живу в этом доме. Мы радуемся этому. Это была моя рубашка. pronumele это se poate referi nu numai la un obiect. Кто это? — Это наши соседи. pronumele это răspunde la întrebările кто? что? De exemplu: Кто это? — Это мой брат. în această situaţie. Какие озёра? — Эти озёра. ci şi la un enunţ. Что это? — Это моя ручка. Что это ? — Это самолёт. Рядом с этим домом находится здание театра. В эту комнату нельзя входить. Pronumele этот se acordă în gen. Это были мои деньги. Pronumele тот Pronumele тот arată un obiect depărtat (în spaţiu sau timp). b) Subiect — în forma invariabilă это. Какие улицы? — Эти улицы. copula быть se acordă în gen şi număr cu numele predicativ. От этого зависит успех дела. Надо хорошо организовать работу. la enunţul anterior. Что это? — Это мои велосипеды. Этот дом был построен в прошлом веке. De exemplu: Наступила Ееска. Это беспокоило нас. Какая улица? — Эта улица. Это было моё кашне.

Pronumele столько Pronumele столько arată numărul obiectelor. (М. к. кто имеет большой производственный опыт. Мне нужна рубашка с короткими рукавами. тех теми (о) тех Pronumele тот poate îndeplini următoarele funcţiuni sintactice: 1. стольким книгам. ţinînd locul unui numeral cardinal. того тем (о) том Feminin Neutru то та той той ту того тому то тем (о) том той (тою) (о) той Pentru toate genurile те тех тем те. Predicat într-o propoziţie regentă: Хозяин тот. Nume predicativ: Моя авторучка не такая. чего никто не ожидал. стольких писателей I. D. столько книг. столькими писателями Р. La cazurile oblice. De exemplu: N. P. 2. A. Горький) 4. TOT того тому тот. как твоя. Pronumele такой se declină ca şi adjectivele de declinare 'mixtă cu tema în г. Чехов) 2. Atribut: Надя вошла наверх и увидела ту же постель. Cînd pronumele столько este la nominativ sau acuzativ. pronumele столько se acordă cu substantivul respectiv. Complement într-o propoziţie regentă: Я сделал то. П. а в окнах тот же сад. G. стольких книг. Atribut: Мне нужны лаковые туфли.PRONUMELE Plural Singular Masculul N. (о) стольких писателях 161 . Pronumele такой Pronumele такой se referă la însuşirea obiectului. Случилось то. столько писателей G. substantivul la care se referă stă la cazul genitiv. стольким писателям А. столько книг. Я не нашёл такой рубашки. что ты просил. 3. весёлый. х. Subiect într-o propoziţie regentă: Этой работой может руководить только тот. (о) стольких книгах. кто трудится. стольких писателей D. шумный. (А. столькими книгами. залитый солнцем. Acest pronume poate îndeplini următoarele funcţiuni sintactice: 1. Здесь нет таких туфель. те же окна с белыми наивными занавесками. I.

Эти капли. Этот галстук — красивый. Лермонтов) 10. 3. съезд исторического значения. Это решение общего собрания.. Exerciţiul 26. В. . Эти комнаты—"наши. Introduceţi în locul punctelor pronumele demonstrativ этот la forma corespunzătoare. Н. (К. Это волнует меня. (Л.. Эти деньги — наши. Толстой) 13. оказалось для нас полной неожиданностью. 9. Эго — русское раздолье! Это Родина моя! (Русская народная песня) 4. 11.. 5. (Пословица) Exerciţiul 24. Нзхраоов) 12. эти пчёлы . В наше время тот •— поэт. Exerciţiul 27. Что я чувствозал. А. А. того не стану описывать. события потрясли нас всех. что обэгащазг внутренний мир человека. столько умов. . встреча была по- 162 . были исключительно важные "события. Нам нужно то. Это будет счастьем для всех. Он не выполнил того. Георгий Давидович откровенно любовался Таней и думал: «Нарисуй художник такое лицо — и не поверят. Это событие меня волнует. Мэжгт блтъ. что возвышает его эмоциональную жизнь. Это интересная картина. . Эго здание — театр.. 1. что ему поручили. Ю.. очень уж оно красиво». Эти стаи. Эти мошки. что он милый и добродушный человек. Эта дробь и эти трели: Это всё — весна! (А. Этот шкаф — книжный. 8. (В. Общее мнение о Белецком было то.. 1. M o d e l : Это дерево — высокое. 3.. что оно выражает. Я живу в этом городе десять лет. 6.. 2. Эги статьи — интересные. Вижу чудное приволье. Эго решило общее собраниг. 10. тот — писатель. Этот синий свод. Этот путь — самый короткий. 3. Meimraţi versurile de mai jos. Это произошло летом. Фет) ' Exerciţiul 25. и потому слово должно соответствовать тому. 2. 2.. Эги книги — мои. 4. Citiţi exemplele de mai jos. 9. (Н. Эго решение правильное. 7. 6. всё. 5.. 8. Transformaţi propoziţiile în aşa fel încît pronumele demonstrativ să devină subiect. Этот говор вод. кто полезен. 5.. вижу чудные поля. Это — высокое дерево. Găsiţi pronumele demonstrative şi arătaţi funcţiunile lor sintactice. Эти горы. 8. радость эта. съезд имеет историческое значение. Маяковский) 6. Эго случилось бы рано или поздно. эти слёзы. (М. 4. Citiţi propoziţiile de mai jos. Ажаев) 14. (Л. 12.. не лист. Н... 3. Сколько голов. (В. Эго платье — ваше. Эта мощь и дня и света. Слово — выражение мысли.. эти птицы. эти долы. Stabiliţi funcţiunile sintactice ps care le au pronumele demonstrative. Этот пух. ЭГО здание театра. Эга картина интересная. Паустовский) 11. 1. Это утро. 7. случай оказался для нас полной неожиданностью.. В эту ночь я хотел бы рыдать на могиле далёкой. 4.MORFOLOGIA Exerciţiul 23. 7. 6. Это время трудное. 7. 2. 1. Эго время — самэг подходящее. 10. он и действительно был такой. Он выполнил то. где лежит моя родная мать.. 5. Это правильное решение.. Эти ивы и бгрёзы.. Толстой) 9. Она работает на этой фабрике пять лет.. что ему поручили. Этот крик и вереницы.

PRONUMELE
следняя. 8. ... блла наша последняя встреча. 9. ... лес тянулся на несколько километров. 10....
был дремучий лес.]
Exerciţiul 28. Puneţi predicatele din propoziţiile de mai jos la timpul trecut.
Model:

Это — удачный ответ.!
Это был удачный ответ.
1. Это — правильный путь. 2. Это — бэлыпая радость. 3. Это — большая удача. 4. Это —
большое сэбытие. 5. Это — мои знакомые, б. Эго — случайность. 7. Это последняя возможность
исправить ошибку. 8. Это — мой галстук.
Exerciţiul 29. Alcătuiţi propoziţii, după modelul dat.
M o d e l : Э т а блузка красивая, а та блузка ещё красивее.
Дай мне эту книгу, а ту книгу оставь себе.
Exerciţiul 30. Alcătuiţi propoziţii, după modelul dat.
Model:

На ней была красная кофта. И я хочу такую кофту.

PRONUMELE DETERMINATIV
[Определительное местоимение]

Pronumele determinative sînt: сам, самый, весь, каждый, всякий, любой.

Pronumele сам şi самый

Pronumele сам are următoarele caracteristici:
1. Determină persoana care face singură, fără ajutorul altcuiva, acţiunea exprimată
de verb. De exemplu:
Ты не беспокойся, я сделаю это сам.
Он сам справился с этой работой.
2. Subliniază că este vorba de o anume persoană care nu trebuie confundată cu alta:
Сам директор приказал.
Сам врач предписал мне это лекарство.
3. Se construieşte în îmbinare cu pronumele reflexiv себя, avînd rol de întărire:
Он ПЛОХО знает самого себя.
4. Apare în unele expresii: само собой разумеется, само ссбсй понятно, сам по
себе.
Declinarea pronumelui сам:
Singular

N.
G.
D.
А.
I.
Р.

Masculin
сам
самого
самому
сам, самого
самим
(о) самом

Plural

Neutru
само
самого
самому
само
самим
(о) самом

Feminin
Pentru toate genurile
сама
сами
самой
самих
самой
самим
самоё, саму
сами, самих
самой
самими
(о) самой
(о) самих
163

MORFOLOGIA

Pronumele самый are următoarele caracteristici:
1. Se poate construi în îmbinare cu pronumele этот sau тот cu sensul de: именно этот, именно тот, adică pentru precizare. De exemplu:
Это та самая девушка, о которой я тебе рассказывал.
Это тот самый словарь, который мне нужен.
Это та самая книга, которая меня интересует.
2. Se referă la substantive care desemnează locul sau timpul acţiunii, arătind în acest
caz limita maximă (în spaţiu sau timp):
Он работает с самого утра.
Мы шли по самому краю обрыва.
Машина остановилась у самого моста.
3. Ajută la formarea superlativului analitic:
Его работа — самая интересная.
Declinarea pronumelui самый:
Plural

Singular
N.
G.
D.
А.
I.
Р.

Masculin

Neutru

самый
самого
самому
самый, самого
самым
(о) самом

самое
самого
самому
самое
самым
(о) самом

Feminin
самая
самой
самой
самую
самой
(о) самой

Pentru toate genurile
самые
самых
самым
самые, самых
самыми
(о) самых

Pronumele весь
Pronumele весь are următoarele caracteristici:
1. Poate avea funcţiunea de atribut, acordîndu-se în gen, număr şi caz cu substantivul
la care se referă:
Этого артиста знает вся страна.
Дождь стучал в окно всю ночь.
2. Poate avea funcţiunea de subiect:
Было уже поздно, в доме все легли спать.
Его интересовало всё.
3. Poate avea funcţiunea de complement:,
Он ничего не забыл, взял всё.
Declinarea pronumelui весь:
Plural

Singular
N.
G.
D.
А.
I.
Р.

Masculin
весь
всего
всему
весь, всего
всем
(обо) всём

Feminin

Neutru
всё

всего
всему

всё

вся

все

всей
всей

всех
всем
все, всех
всеми
(обо) всех

всю

всем
(обо) всём

всей
(обо) всей

164

Pentru tcate genurile

PRONUMELE

Pronumele каждый, всякий, любой
Pronumele каждый, всякий, любой indică un obiect (persoană sau lucru) dintr-un
număr de obiecte de acelaşi fel. De exemplu:
Каждый (любой, всякий) человек вам поможет.
Любой (каждый, всякий) человек на моём месте поступил бы также.
Fiecare dintre cele trei pronume poate avea şi alte sensuri.
Pronumele каждый poate avea sensul pronumelui все. De exemplu:
1. Поезд останавливается на каждой станции.
Поезд останавливается на всех станциях.
2. Он выписывал из текста каждое незнакомое слово.
Он выписывал из текста все незнакомые слова.
în mod obişnuit, pronumele каждый se foloseşte la singular.
La plural se întrebuinţează în următoarele cazuri:
a) pe lingă substantive defective de singular:
Он приезжал каждые сутки.
b) în îmbinări de cuvinte alcătuite dintr-un numeral cardinal şi un substantiv:
Он приезжал домой каждые два года.
Pronumele любой arată că un anumit obiect este sau poate fi preferat în comparaţie cu altele.
Ты можешь выбрать себе любое платье.
Pronumele всякий poate avea sensul „felurit, diferit, variat". De exemplu:
Он читал всякие книги.
Din punct de vedere sintactic, pronumele каждый, всякий, любой au, de regulă, funcţiunea de atribut, acordîndu-se în gen, număr şi caz cu substantivul la care se referă.
Ele se declină conform regimului de declinare a adjectivelor.
Uneori, aceste pronume pot avea şi funcţiunea de subiect sau de complement. De
exemplu:
Что волки жадны, всякий знает. (И. А. Крылов)
У каждого можно найти поддержку.
Exerciţiul 31. Citiţi exemplele de mai jos. Analizaţi pronumele сам şi самый.
1. В лесу не в полночь бывает самое тёмное время, а перед самым утром. (М. Пришвин)
2. Для того, чтобы выучиться говорить правду людям, надо научиться говорить её самому себе.
(Л. Н. Толстой) 3. В эту самую минуту сильный порыв ветра раздвоил тучу. (Григорович)
4. Даша играла ту самую сонату, которую разучивала, когда три года тому назад готовилась
к экзаменам. (А. Н. Толстой) 5. Образование — самое великое благо для человека. (Н. Г. Чернышевский) 6. Жил старик со своею старухой у самого синего меря. (А. С. Пушкин) 7. С самого
детства дружили они, вместе учились, переходили из класса в класс. (А. Фадеев) 8. Самое благоодное качество человека — трудолюбие и честность. Самая худшая бедность — недостаток ума.
(Пословица) 9. Скажи об этом не мне, а ему самому. 10. Он обви нял во всём только самого
себя. 11. Лодка остановилась у самого берега. 12. Мне самому не нравится эта работа.
Exerciţiul 32. Introduceţi în locul punctelor pronumele сам sau самый la forma corespunzătoare.
1. Мы остановились в той же... деревне, где мы ночевали и прошлый раз. 2. Это и есть
т,от... спектакль, который наделал столько шуму. 3. Приехав в деревню, я увидел ту же... реку,
165

MORFOLOGIA
те же... домики. 4. Нужно быть требователен прежде всего к... себе. 5. Надо уважать... себя,
если хочешь, чтобы и другие тебя уважали, 6. Я обязательно научусь... водить машину. 7. Мы
не могли наладить работу этого станка и решили обратиться к... инженеру. 8. Вещь, которую
ты сделал..., всегда тебе дороже. 9. Он получил разрешение от... начальника цеха. 10. В театре
мы сидели на... лучших местах. 11. Остановка троллейбуса была у... ворот завода. 12. Я видел
.. руювэдигеля. 13. Я бггздовал с ... руководителем. 14. Я передал письмо ... руководителю.
15. Мы дружим с... детства. 16. Я повторил всё с...начала.
Exerciţiul 33. Alcătuiţi propoziţii cu îmbinările de cuvinte ciate mai jos.
Не знать самого себя, быть недовольным самим собой, смеяться над самим собой, обвинять
самого себя, не верить самому себе, не понимать самого себя, хвалить самого себя.
Exercifiul 34. Citiţi exentplele de mai jos. Arătaţi ce funcţiuni sintactice îndeplineşte pronumele
весь.

1. Мы высоко подняли знамя культуры и все сокровиша, созданные гением человека, сделали
достоянием всего трудового народа. (Н. Островский) 2. Прежде всего надобно знать и понимать,
что всё на земле создаётся трудом. (М. Горький) 3. Дом — планета Земля, где все страны —
соседи. (Н. Кутов) 4. Всё в доме спокойно. (М. Шолохов) 5. Анна всё утро провела с Долли
и с детьми. (Л. Н. Толстой) 6. Ты, папа, всю эту сказку рассказал? До конца? (А. И. Куприн)
7. Тёмное, чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло над нами со всем своим таинственным великолепием. (И. С. Тургенев) 8. Подозревая всех, во всём ты видишь яд. (А. С. Пушкин) 9. Всё его занимало, всё он взвешивал, всё учитывал. (Д. Фурманов) 10. Мы боремся за
мир во всём мире. 11. Все были согласны со мной. 12. Гости расспрашивали нас сбо всём.
Exercifiul 35. Citiţi exemplele de mai jos. Arătaţi în ce [exemple pronumele ксжёый, [всякие,
люЗэй pot fi substituite reciproc, fiind sinonim;, şi în cs exemple ele au sensuri diferite.
1. Всякое дело надо любить, чтобы хорошо его делать. (М. Горький) 2. Каждый должен
хоть раз в жизни совершить подвиг. (П. Антокольский) 3. На ней было много всяких украшений. 4. Ему был известен каждый человек, каждая семья,... каждый переулок этой большой
рабочей окраины. (В. Катаев) 5. Все, кто его звал к себг, были его старыми друзьями, и с каждым из них Сергею хотелось посидеть за столом. (С. Бабаевский) б. Открой мне всю правду,
не бойся меня: в награду любого возьмёшь ты коня. (А. С. Пушкин) 7. Нет ни готовых трусов, ни готовых героев. Каждый становится тем, чем ему легче стать. (П. Павленко) 8. Я так
полагаю, что всякое дело любовью освещается. (М. Горький) 9. Воздух был так чист и прозрачен,
что моряки различали каждый камень, каждое дерево. (Н. Чуковский) 10. Прежде, в грустные
минуты, он успокаивал себя всякими рассуждениями, какие только приходили ему в голову.
(А. П. Чзчоз) П. Г г м й настолько внутренне богат, что любая тема, любая мысль, случай или
предмет вызывают у него неиссякаемый поток ассоциаций. (К. Паустовский) 12. Всякий опытный моряк скажет вам, что там вблизи нет никакой земли. (Н. Чуковский)
Exerciţiul 36. Introduceţi în locul punctelor pronumele каждый, всякий,.исбой,-'arătaţi situaţiile
în care poate fi întrebuinţat numii unul dinire acssts pronum;.
1. Ваш выигрыш вы можете получить в ... сберегателькей кассе в ... день. 2. ... человек
может заниматься спортом. 3. В ... доме вы теперь найдёте радио, телевизор. 4. Этот чертёж
можно сделать на ... бумаге. 5. На новогодней ёлке было много ... украшений. 6. Вы можете
прийти ко мне в ... время. 7. У меня осталось ещё много ... дел. 8. Эта книга есть в ... книж
ном магазине. 9. Си ргсска;ь ггл ... иглсрескь е истеркк. 10. Аркстсм te может стать ... челоЕскExerciţiul 37/Alcătuiţi propoziţii cu următoarele îmbinări de cuvinte:
1. Каждую минуту, каждый год, с каждым днём, на каждем шагу. 2. В лкбую погоду, в
любом случае, в любых условиях, на любых условиях. 3. На всякий случай, во всяком случае-

166

PRONUMELE

PRONUMELE INTEROGATIV
[Вопросительное местоимение]

Pronumele interogativ, în propoziţiile interogative, ţine locul cuvintelor aşteptate ca
răspuns la o întrebare.
Pronumele interogative sînt: кто? что? какой? который? чей? сколько?
Pronumele кто? şi что? se întrebuinţează atunci cînd întrebarea se refeiă la fiinţe
(кто?) sau la lucruri (что?). De exemplu:
Кто пришёл? — Отец.
Что упало? — Книга.
Pronumele какой se întrebuinţează atunci cînd întrebarea se referă la o
De exemplu:
Какое платье тебе больше всего нравится? — Зелёное.

însuşire.

Pronumele чей? se întrebuinţează atunci cînd întrebarea se referă la apartenenţă.
De exemplu:
Чей это портфель? — Брата.
Pronumele который se întrebuinţează atunci cînd întrebarea se referă la o anumită
ordine într-o enumerare. De exemplu:
Которая из них твоя? — Шестая.
Pronumele сколько? se întrebuinţează atunci cînd întrebarea se referă la numărul
obiectelor (fiinţe sau lucruri). De exemplu:
Сколько студентов было на стадионе?
Pronumele кто? şi что? nu se schimbă după gen şi număr. Ele se declină
N.
G.
D.
A.

I.
P.

кто?
кого?
кому?
кого?
кем?
(о) ком?

astfel:

что?
чего?
чему?
что?
чем?
(о) чём?

Pronumele какой? который? şi чей? se acordă în gen, număr şi caz cu substantivele
la care se referă. Pronumele какой? şi который? se declină ca şi adjectivele calitative şi
relitive. Pronumele чей? se declină ca şi adjectivele posesive de tipul лисий.
Declinarea pronumelui чей:
Masculin
N.
G.
D.
A.
I.
Р.

чей?
чьего?
чьему
чей? чьего?
чьим?
(о) чьём?

Singular
Neutru

Feminin

чьё?
чьего?
чьему?
чьё?
чьим?
(о) чьём?

чья?
чьей?
чьей?
чью?
чьей? (чьею?)
(о) чьей?
167

Plural
Pentru toate genurile
чьи?
чьих?
чьим?
чьи? чьих?
чьими?
(о) чьих

MORFOLOGIA

Declinarea pronumelui сколько:
N.
G.
D.
А.
I.
Р.

сколько книг? сколько учеников?
скольких книг? скольких учеников?
скольким книгам? скольким ученикам?
сколько книг? скольких учеников?
сколькими книгами? сколькими учениками?
(о) скольких книгах? (о) скольких учениках?

Exerciţiul 38. Citiţi propoziţiile date mai jos. Găsiţi pronumele interogative şi arătaţi Ia ce caz,
'gen şi număr se află ele.
1. В ночь пронёсся резкий крик: «Стой? Кто идёт» (Н. Островский) 2. Что теперь будет?
(Н. Островский) 3. Какого вы мнения о моём Евгении? (И. С. Тургенев) 4. Какого цвета был
его последний костюм? — спросил Дюковский у Псекова. (А. П. Чехов) 5. Который раз нспьтываете трактор? (Галина Николаева) 6. Чей конь во весь опор по грозной площади несётся?
Чей свкст, чей громкий разговор во мраке ночи раздаётся? (А. С. Пушкин) 7. А сколько здесь
можно собрать пшеницы с гектара? (С. Антонов) 8. Который теперь час? 9. В которсм часу
вы будете дома? 10. Чьей ручкой вы пишете? 11. С кем вы разговаривали на улице? 12. О чём
вы думаете? 13. В каком платье она была на балу? 14. Кого вы ждёте? 15. Сколько лей вы
заплатили за этот костюм? 16. Со сколькими учениками вы пойдёте в поход? 17. О скольких книгах
шла речь? 18. О каких книгах вы говорили? 19. Чьими подвигами гордится наш народ? 20. Чьи
стихи вы больше всего любите?
Exerciţiul 39. Formulaţi întrebări referitoare la cuvintele tipărite cursiv, folosind pronumele
i nterogativ кто? (la cazul corespunzător).
1. Учитель вошёл в класс. 2. Дети побежали к реке. 3. Мне нравится эта девушка. 4. Учителя
не было ещё в классе. 5. В парке не было детей. 6. У этой девушки замечательная причёска. 7. Я
иду к своему учителю. 8. Он очень добр к детям. 9. Вчера я звонил этой девушке по телефону.
10. Мы уважаем своего учителя. 11. Дедушка очень любит детей. 12. Штефан влюбился в эту
девушку. 13. На перемене я разговаривал с учителем. 14. Он ухаживает за этой девушкой. 15. Мы
разговаривали о нашем учителе. 16. Мать заботится о детях. 17. Я часто думаю сб этой девушке.
Exerciţiul 40. Formulaţi întrebări referitoare la cuvintele tipărite cursiv, folosind pronumele
interogativ что? (la cazul corespunzător).
1. Машина остановилась у ворот нашего завода. 2. Автомобиль идёт по улице. 3. У меня
нет денег. 4. У него нет словаря. 5. У Штефана нет папки, б. Мы питаем глубокую любовь к
родине. 7. Мы стремимся к миру во всём мире. 8. Мы любим нашу школу. 9. Шофёр остановил
такси у подъезда дома. 10. Она разорвала письмо. 11. Он пишет авторучкой. 12. Они гордятся
своими достижениями. 13. Я часто думаю о своём родном селе. 14. Он нуждается в нашей поддержке.
Exerciţiul 41. Formulaţi întrebări referitoare la cuvintele tipărite cursiv, folosind pronumele
^interogativ какой? (la cazul şi numărul corespunzător).
1. У этой девушки синие глаза и чёрные волосы. 2. Мы опоздали из-за сильной метели. 3.
Вдруг мы увидели на горизонте тёмную грозовую тучу. 4. Через реку построили широкий мост.
5. Мы очень довольны вчерашней прогулкой. 6. Он живёт в соседнем доме. 7. Мать купила свежие овощи. 8. Девочка надела венок из полевых цветов. 9. В вазе стояли красные розы. 10. Весной всё оживает под горячими лучами солнца. 11. Мы знаем о предстоящих трудностях. 12. Они
живут в светлой комнате.
Exerciţiul 42. Formulaţi întrebări referitoare la cuvintele tipărite cursiv, folosind pronumele
interogativ чей? (la cazul corespunzător).

168

PRONUMELE
1. Я люблю стихи Лермонтова. 2. Мы смотрели с огромным интересом пьесу Чехова «Три
сестры». 3. В газгтах писали о трудовых успгхах нашзго коллектива. 4. Мэй костюм готов. 5. Картину художника послали на выставку. 6. Кровать ребёнка поставлена ближе к окну. 7. Я взял
отцову шляпу. 8. На столе лежат часы отца. 9. На моей книжной полке лежат произведения
Пушкина, Гоголя, Достоевского и Льва Толстого. 10. Мирный труд в нашей стране приносит замечательные плоды. 11. Мы горячо любим свою Родину.

PRONUMELE RELATIV
[Относительное местоимение]]

Pronumele relative fac legătura între propoziţii subordonate şi cuvintele determinate
din propoziţiile regente, îndeplinind în acelaşi timp funcţiunea de părţi de propoziţie.
Pronumele relative sînt identice cu pronumele interogative, deosebindu-se de acestea
numai prin funcţiunile sintactice. în unele gramatici ale limbii ruse, pronumele interogative şi cele relative sînt discutate împreună, întrebuinţîndu-se termenul pronume interogative-relative.
Pronumele relative sînt: кто, что, какой, который, чей, сколько.
Exerciţiul 43. Citiţi frazele de mai jos. Găsiţi pronumele relative şi arătaţi ce funcţiuni sintactice
iiideplinesc.
1. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло: кто не ждал меня, тот пусть скажет: «По»
везло». (К. Симонов) 2. Только тот любит, у кого светлеет мысль и укрепляются руки от любви.
(Н. Г. Чернышевский) 3. Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый, наш
рукопашный бэй. (М. Ю. Лгрмэнтов) 4. Покажет Русь, что есть в ней люди, что егть грядущее у ней. (Н. Некрасов) 5. Ей хотелось что-то сказать, но она не знала, с чего начать. (М.Ю. Лермонтов) 6. Лицо у него было всё в мелких морщинах; но такое неподвижное, что никак нельзя
было угадать, сколько ему лет. (А. Фадеев) 7. Деревня, что стояла на бгрегу озера, сгорела.
(А. С. Пушкин) 8. Теперь мяе трудно вспомнить и пэнять те мзчты, которые тогда наполняли
моё воображение. (Л. Н. Толстой) 9. Я был рад встретить человека, в чьих советах я нуждался.
10. Всг они стояли вэзл; мапгнькой крэзатки, в которой спала дгзэчка. (С. Антонов) 11. И вдруг
со двора пэглыщались ргзкиг, огрызистыз, мгталлическне звуки, каких Коропёз раньше никогда
не слышал и каких не понял теперь. (А.П. Чехов)

PRONUMELE NEGATIV
[Отрицательное местоимение]

Pronumîlî nsgativ ţinî locul — într-o propoziţie negativă — unui substantiv, pronume sau adjectiv din propoziţia afirmativă corespunzătoare, negîndu-1 totodată.
Pronumele negative sînt: никто, ничто, никакой, ничей, некого, нечего.

Pronumele никто, ничто, никакой, ничей
Pronumîle negative никто, ничто, никакой, ничей sînt formate de la pronumele
interogative ктэ? чтэ? какой? чей? cu ajutorul particulei ни şi se declină la fel ca aces169

MORFOLOGIA

tea din urmă. în propoziţiile negative cu pronumele никто, ничто, никакой, ничей*
predicatul este precedat întotdeauna de negaţia не. De exemplu:
Никто в эту ночь не спал.
Ничто не напоминало здесь о ней.
Никакие трудности нас не пугают.
Ничей голос не отозвался. (И. С. Тургенев)
Pronumele никто şi ничто au, de regulă, din punct de vedere sintactic, funcţiunea de
subiect:
Никто не обратил на меня внимания.
Его ничто не волновало.
Ele pot avea însă şi funcţiunea de complement:
Он никому не доверяет.
Я не хочу печалить вас ничем. (А. С. Пушкин)
Dacă aceste pronume apar în construcţii cu prepoziţii, prepoziţia respectivă se intercalează între particula ни şi pronumele кто, что (la una din formele sale de declinare):
Я ни от кого не жду помощи.
Я ни к кому не пойду.
Он ни с кем не советуется.
Я ни на что не надеюсь.
Он ни к чему не стремится.
Я ни о чём не думаю.
Pronumele никакой şi ничей au funcţiunea de atribut, acordîndu-se în gen, număr
şi caz cu substantivul la care se referă:
Никакая дружба невозможна без взаимного уважения. (А. Макаренко)
Мне ничьего сочувствия не нужно. (И. С. Тургенев)
Dacă pronumele никакой şi ничей apar în construcţii cu prepoziţii, acestea se
intercalează între particula ни şi forma respectivă a pronumelui каксй, чей:
Он не соглашался ни с какими доводами.
Он не верил ни в чьи слова.

Pronumele некого, нечего
Aceste două pronume nu au forme pentru cazul nominativ. Ele sint constituite din
pronumele i iterogative cu ajutorul particulei не şi se declină ca pronumele кто, что*
Accentul cade întotdeauna pe particula не.
N.

некого, нечего
D.
некому , нечему
A.
некого, нечего
I.
некем, нечем
P.
не о ком, не о чём
Proi.u nele некого, нечего apar în prepoziţiile impersonale care exprimă imposibilitatea unei acţiuni datorită absenţei obiectului sau subiectului acţiunii. De exemplu:
Ему некого было спросить.
Ему нечего было сказать.
•G.

170

PRONUMELE

Dacă aceste pronume ардг în constru:ţii cu prepoziţii, prepoziţia respectivă se intercalează între particula не şi forma respectivă a pronumelui кого, чего:
Ему не с кем дружи гь.
Мне не о ком писать.
în propoziţiile impersonale care conţin pronumele ^некого sau нечего, predicatul
se exprimă printr-un verb la infinitiv.
Exerciţiul 44. Citiţi propoziţiile de mai jos. Găsiţi pronumele negative şi explicaţi folosirea lor.
1. Никто меня не понимает, рассудок мой изнемогает, и молча ги5луть я должна. (А. С.
Пушкин) 2. Ни хозяйства, ни служЗа, ни литература — ничто ко мне не пристало. (А. С. Пушкин)
3. Вый^я на улицу, он пошЬ'л бгецзльно вперед. Он ничего не жглал, ни на что не надеялся. (А. И.
Куприн) 4. Труд — это бигорэдизлимй исц;лягель от в;з.ч недугов. Нзг н и г г о радэстнег труда.
(Н. Оггрэвскнй) 5. Есля ты жязгль ч;;шым трудом, то вправе ни п;ргд кгм не сгибать своей
спины. (В. Б:<лль-Б;лэцзр:оз;хяй) 6. Взрнуться дэмэй не было никакой вэзмэжиости. (И. С. Тургенев) 7. Я нз мэгу н;изго дзлагь и нз мэгу на о чзл думать. (Гарлгл) 8. Н и г о вышз правды
не поднимгтея. (Пэгловица) 9. Ждать бэльшг некого и нечего. Нужно начинать. 10. Мне решительно скрывать нечего. (А. С. Пушкин) 11. Маша не обратила никакого внимания на молодого
француза. (А. С. Пушкин) 12. Тяжгло умирать, хорошо умереть: ничьего не прошу сожаленья,
да и некому будет жалеть. (Н. А. Некрасов)
Exerciţiul 45. înlocuiţi pronumele personale, demonstrative şi posesive prin pronume negative.
Model:

\.Он не пришёл.
Никто не пришёл.
2. Это его не волнует.
Ничто его не волнует.
3. Эти лекарства не помогли.
Никакие лекарства не помогли.
4. Я не брал твоей книги.
Я не брал ничьей книги.

1. Он не согласился с моим предложением. 2. Вгчером я пойду к нему. 3. Он не обратил на
меня внимания. 4. Это волнует мгня. 5. Э:по бзепокоит его. 6. Я его не приглашал. 7. Всех заинтересовало это предложение. 8. Его предложение не затрагивает ваших интересов. 9. Он чем-то
занят. 10. Он не согласен с этими доводами. 11. Его не радуют наши успехи. 12. Я не брал
твоей папки.
Exerciţiul 46. Transformaţi propoziţiile afirmative în propoziţii negative; înlocuiţi pronumele
<ice, всё prin pronumele никто, ничто (la cazul corespunzător).
Model:

Все ушли домой.
Никто не. ушёл домой.

1. Я расекдзызал о езогй погздке в;зм. 2. Оли спрашивали меня обо всём. 3. Он мешает
всем. 4. Они довольны всем. 5. Оя признался вэ всём. 6. Он поздоровался со всеми. 7. Я поздравил в:ех. 8. Оя ингергеэвался вггм. 9. Он забыл всё. 10. Она забыла всех. 11. Всё забавляло
ребгнка. 12. Он просил совета у всех.
Exerciţiul 47. Răspundsţi la întrebări, folosind pronume negative.
M o d e l : — Вы что-нибудь забыли?
—• Нет, я ничего не забыл.
1. Вы с кгм-нибудь еэвгговались по этому поводу? 2. В комнате кто-нибудь был? 3. Вы когонибудь бэигеоь? 4. Вас волнуют какиг-нибудь вопросы? 5. Вы пойдёте сегодня к кому-нибудь в
171

Я никого и ничего не боюсь. 7. 1. Он ничего не пил и не ел. 4. Катаев) Exerciţiul 49. Она интересуется каким-нибудь делом? обладает какими-нибудь способностями? нибудь? 13. Через кого ей было передать привет знакомым? 4. Model: Он никого не навещал. 3. Он 11. Он ничего не читал. Я ни о ком не думал. Прения опять возобновились. Никто не пошёл на рынок. Она чем-нибудь увлекается? 12. Citiţi exemplele de mai jos. и чувствовалось. кое-: 172 . После гибели семьи ему не от кого было получать писем и некому было больше писать. 5. коли делать нечего. К кому было ходить? 7. С кем ему было пойти в цирк? 2. Ему нечем было заниматься. Чехов) 4. Găsiţi pronumele negative şi explicaţi folosirea lor. Некому было пойти на рынок. 6. Он добился чегоТы надеешься на что-нибудь? 15 Ты читал что-нибудь Exerciţiul 48. Мне не к кому было ходить. В доме кто-нибудь остался? 7. У кого было перенять опыт? 8. Ничему я у него не научился. după modelul dat. Comparaţi propoziţiile cu pronumele negative никто. 3. Есть было нечего. 4. в последнее время? вас есть какая-нибудь возможность поговорить с ним? 9. Он ни с кем не разговаривал. (Л. Răspundeţi Ia întrebări. Exerciţiul 51. Я ни к кому не ходил. Cele mai multe pronume nehotărîte sînt formate de la pronumele interogative кто? что? какой? чей? cu ajutorul particulelor -то. 1. Он ничем не занимался. Мне некого было видеть. С кем ей было поделиться радостью? 6. топить печи некому. Они никому не рассказали о своих планах на будущее. Что ему было делать? 10. Н. На кого было оставить ребёнка? PRONUMELE NEHOTĂRÎT [Неопределённое местоимение] Pronumele nehotărît ţine locul unui substantiv fără să dea vreo indicaţie precisă asupra obiectului la care se referă. ничто cu propoziţii conţinînd pronumele negative некого. (А. Скучен день до вечера. 5. Ему нечего было читать. 10. Мне некому было писать письма. (Пословица) 2. Я никому не завидую. Некому было заботиться о девочке. 6. folosind modelul dat. Exerciţiul 50. 2. (Арсеньев) 5. нечего. (В. 12. П. Я ни о чём не сожалел. Она ничему не радуется. Я никого не видел. 8.MORFOLOGIA гости? 6. Толстой) 3. Там он ни с кем не подружился. Model: О ком было заботиться матери? Матери не о ком было заботиться. Я ни о чём не спрашивал. -либо -нибудь. Тебе что-нибудь нравится? 14. Чему было научиться у него? 9. что говорить больше не о чём. да и не хотелось. Никто не заботился о девочке. Утром холодио. Никому не сыграть эту роль. 11. 2. Перед кем ему было оправдываться? 3. 9. сторож ушёл куда-то. Explicaţi deosebirile de sens. но часто наступали перерывы. 1. 1. Я никому не писал письма. 7. Ему некого было навещать. Transformaţi propoziţiile negative personale în propoziţii negative impersonale. У 8. Чем ему было заниматься? 5. У него есть какие-нибудь научные работы? 10.

Pronumele cu particulele -нибудь sau -либо sînt sinonime. -либо apare în construcţii cu prepoziţii. iar liniuţa de unire dispare: кое у кого. Pronumele cu particula -mo apare în următoarele situaţii: a) cînd este vorba de un obiect care există în mod real. "Он мне об этом что-то говорил. -нибудь. кто-нибудь. Pronumele nehotărîte se declină la fel ca pronumele interogative de la care sînt formate. что-то. dar pe care vorbitorul nu-1 cunoaşte. кое-что. следует: Я должен с кем-нибудь посоветоваться. чей-нибудь. Я куплю что-нибудь поесть. c) în propoziţii imperative: Расскажи мне что-нибудь. сколько-нибудь. что-нибудь. prepoziţia respectivă se aşază imediat după particulă. De exemplu: Физической средой называется материальная среда. кто-либо. надо.apare în construcţii cu prepoziţii. Pot fi semnalate următoarele situaţii concrete care condiţionează utilizarea frecventă a pronumelui cu particula -нибудь: a) cînd acţiunea exprimată de verb este la un timp viitor: Я возьму что-нибудь почитать. Dacă pronumele cu particula кое. чей-либо. нужно. к кому-то. Они о чём-то спорят. Dacă pronumele cu particulele -то. deosebindu-se doar din punct de vedere stilistic: cele cu particula -либо аи о nuanţă livrescă. кое-кто. Pronumele nehotărîte cu particula -то sau -нибудь Pronumele cu particula -mo sau -нибудь exprimă grade diferite de nedeterminare. Он принёс какой-то новый журнал. кое о ком. b) cînd în propoziţie se întîlneşte unul din cuvintele должен. какой-нибудь. Pronumele cu particula -нибудь apare atunci cînd este vorba de un obiect necunoscut atît vorbitorului. с кем-то. необходимо. кое с кем. что-либо. d) în propoziţii interogative: Мне кто-нибудь звонил? 173 . cît şi interlocutorului sau atunci cînd ne este indiferent despre care anume obiect (dintr-o mulţime de obiecte de acelaşi fel) se vorbeşte în propoziţie. De exemplu: Там кто-то пришёл. Я не нашёл свой карандаш и взял чей-то чужой. в которой происходит какоелибо физическое явление. какой-либо.PRONUMELE кто-то. о ком-то. prepoziţia respectivă se aşază înaintea pronumelui: у кого-то. кое к кому. dar nu-1 precizează în momentul vorbirii: Кто-то меня ещё спрашивал об этом. b) cînd vorbitorul cunoaşte obiectul. кое-чей. чей-то. кое-какой. на кого-то. какой-то.

în acest caz. некий apar în limbajul livresc. нечто. se mai foloseşte atunci cîr. Pronumele некий. он внимательно просматривает её. Pronumele nefcotărîte некто. probabilă: Почему собрался народ? Наверное. f) în propoziţii care redau o acţiune posibilă.arată că obiectul este cunoscut vorbitorului. обратитесь ко мке. Если вам нужны какие-нибудь книги. В вазе Есегда стояли какие-нибудь цветы. некий. несколько Pronumele некто.e repetată ce se răsfrîr£e atvpra unui grup de obiecte de acelaşi fel.d se are în vecere ceva mai puţin cunoscut: Мне нужно сказать вам кое-что. număr şi caz. însoţit deseori de substantive-nume de persoane de sex masculin sau feminin: Пришёл некто Петров. Verbul. обратитесь с вопросом к преподавателю.MORFOLOGIA e) în propoziţii în care verbul exprimă o acţiur. некоторый. Я видел нечто интересное. P. dar nu şi interlocutorului. avînd funcţiunea de atribut. некоего некоим (неким) (о) некоем (неком) некое некоего некоему некое некоим (неким) (о) некоем (неком) 174 некая некоей (некой) некоей (некой) некую некоей (некой) (о) некоей (некой) . De exemplu: На совещании выступила некая Иванова. Masculin Neutru Feminin некий некоего некоему некий. Я видел на улице кое-кого. în cursul declinării îşi schimbă forma după gen. D. Pronumele некто poate fi folosit numai la cazul nominativ. Я уже успел поговорить кое с кем. Declinarea pronumelui некий: Singular N. A. Пришла некто Петрова. fiind însoţit în mod obligatoriu de determinări: Случилось нечто удивительное. 1. I. 2. что-нибудь случилось. 3. Pronumele nehotărîte cu particula ксеPronumele cu particula кое. g) în propoziţii condiţionale: Если вы в чём-нибудь не уверены. poate fi mniai de aspect irnperfectiv: Когда он покупает какую-нибудь книгу. G. Pronumele нечто poate fi folosit numai la cazurile nominativ şi acuzativ. нечто.

неких некоими (некими) (о) некоих (неких) 4. Каждый вечер он уходил к кому-нибудь из своих товарищей. На терассе я вдруг пэчузггвэвдп чьё-то присутствие. так воспитаньем. Пушкин) 7. но даже самая причина несчастия скрыта где-то в глубине таинсгвзнных и сложных процессов жизни. (А. слава бэгу. (о) нескольких студентах Exerciţiul 52. поразило мэй слух. Лзрмэягоз) 8. D. Ю. Если же ты не можешь или на хочешь делать чорэшэ. 5. Фздин) 4. Găsiţi pronumsle nehotărîte şi explicaţi folosirea lor. нескольким студентам несколько книг. Ода очень плохо выглядит. Е л м ты что-нибудь делазшь. Вдруг что-то. (А. что заходил за мною кто-то. Он оглянулся и увидел мужика лет пятидесяти. (Л. 3. Пушкин) 2. Вы должны твёрдо усвоить: нет книги. (В. пожалуйста. Мы всг учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. (М. У неё в комнате стояли какие-то цветы. кто-ли5э другой. 4. (И. Лзтом мы погнем на какой-то курорт. товарищи. ко мне. А. Г. ca sens. Тут нз только нг б лло и тени чьгй-либо «злой вола». наверное. 1. Если кто-нибудь из вас. Спойте мне какой-нибудь романс или песенку{А. нескольких студентов нескольким книгам. (В. похожее на песню. Я же знаю. Сказали мне. I* Р. А. Скажите мне какую-нибудь новость. 1.Н. Pronumele некоторый este apropiat. Тургенев) 5. (К. Фгдин) 11. С. Comparaţi propoziţiile date mai jos şi explicaţi deosebirile de sens dintre ele. чем.Толстой). (М. Островский) 12. У неё в комнате всегда стояли какие-нибудь цветы. некие некоих (неких) некоим (неким) некие. у нас не мудрзно блггяуть. С. нескольких студентов несколькими книгами. Я читал кое-какие статьи из этого журнала. несколько: несколько книг. G. 2. Citiţi exemplele dî mai jos. 9. несколькими студентами (о) нескольких книгах. Она очгнь плохо выглядит. . 175 Лгтом мы поедем на кахой-нибудь курорт. Короленко) 13. Лгрмэнгов) 10. делай это хорошо. Вдруг позади нгс в овраге раздался шум: к го-то слусхалзя к источнику. Comparaţi: Я читал некоторые статьи из этого журнала. Что с ней?—Она. которая не учила бы людей чему-нибудь. пошлите его. Каждый взчер он уходил к кому-то из своих товарищей. Что с ней? — Она чем-то больна. ты не способен действовать из каких-нибудь личных побуждений. (К. Закруткин) 3. de pronumele nehotărît format cu particula кое-. I. <J. Дгвушха звала кого-то на помощь. Pronumele несколько indică un număr nedefinit de obiecte: Он принёс несколько газет и журналов. 5. несколько студентов нескольких книг. С. Дззушка звала кого-нибудь на помощь. Куприн) Exerciţiul 53. Declinarea pronumelui N. D.PRONUMELE Plural Pentru toate genurile N. Р. И. (Н. Ю. что он уже понял сущчогть искусства лучшз. чем-нибудь больна. лучше совсзм не делай. Ему казалось. (А. увидит Зубова. Горький) 6.

Он вспомнил о (что-то. 7. какую-нибудь газету. кто-нибудь) из нас. кто-нибудь) на помощь. выучить. показать. Exerciţiul 54. пригласить.MORFOLOGIA 6. Кое-кто возражал против твоего выступления. Чехов) 7. У меня есть кое-какие новости для вас. Он остановился. Почему она так взволнованно смотрит по сторонам? 6. 1. БабаеЕский) 2. Мне надо купить кое-что к ужину. 1. что мне (кто-то. У тебя есть (какие-то. Где ты забыл свою папку? 4. У Ростовых. Расскажите мне (что-то. Exerciţiul 58. купить. Comparaţi propoziţiile de mai jos şi explicaţi deosebirile de sens dintre ele (determinate de categoria pronumelor nehotărîte folosite). 9. Кому-то твоё выступление не понравилось. Почему директор опаздывает? Exerciţiul 56. 4. (В. Кто-то возражал против твоего выступления. Я взял что-то почитать. (В. Citiţi exemplele de mai jos. Кондратьев сообщил кое-какие новости. позвать. 6. 2. Н Толстой) 6. как и всегда по воскресеньям. Alegeţi din paranteze pronumele potrivite ca sens şi puneţi-le la cazul corespunzător. 9. девушка то и дело оглядывалась на (кто-то. Кто-то сомневался в возможности довести до конца начатое дело. 9. Белинский) 4. кто-нибудь) просит к телефону. какие-нибудь) книги этого автора? 3. Кое-кому твоё выступление не понравилось. Почему Дан не был сегодня на работе? 2. кое-кому моё предложение придётся не по вкусу. M o d e l : — Почему плачет эта девочка? — Наверное. чтебы развлечься немножко и кстати купить себе кое-что. Кое-кто сомневался в возможности довести до конца начатое дело. сбедал ксе-кто из близких знакомых. Почему на тротуаре — стёкла? 3. Ажаев) 3. что-нибудь) сказать. Басаргин слушал соображения своих помощников. может быть. Почему сегодня украсили город? 5. Răspundeţi la întrebări. 8. которые довольствуются коечем— даже остатками бывшего счастья. Он звал (кто-то. Я возьму что-нибудь почитать. Пусть кто-нибудь откроет дверь. поехать. Её заставляли спеть какую-то песню. folosind pronumele nehotărîte cu particula -нибудь şi cuvintele incidente наверное. 10. (Л. Explicaţi folosirea prenumelor nehotărîte. посоветоваться. Паустов. Model: Купите мне. написать. кто-нибудь) звонил. лозунг которых — всё или ничего. Мне нужно поговорить с (кто-то. (А. Коекто из нас сомневался в успехе задуманного мероприятия. П. 176 . 8. Alcătuiţi propoziţii imperative cu verbele date mai jos. 3. Exerciţiul 57. 2. спеть. 4. вероятно. Я >:очу поговорить с тобой кое о чём. кто-нибудь) из вас. пожалуйста. Exerciţiul 55. Мне сказали. Мне надо купить что-нибудь к ужину. Тебя (кто-то. Стоя у окна и разговаривая. Старцев отправился в город. Рассказать. ский) 5. Кто-то открыл дверь. прочитать. 5. очевидно. 5. Её заставляли спеть какую-нибудь песню. что-нибудь) весёлом и неожиданно рассмеялся. как бы желая (что-то. Есть души. но есть души. Тебе принесли какие-то журналы. 1. Она просила передать записку кому-то на факультете. (С. Oi. 8. что-нибудь) быстро и горячо. она что-нибудь потеряла. 10. Мне надо встретиться кое с кем. Тебе принесли кое-какие журналы. (К. — Ты еще увидишь. что-нибудь) о себе. 7.a прссила передать записку кому-нибудь на факультете. Он продолжал говорить (что-то. кое-что записывал. folosind pronumele nehotârîte cu particula -нибудь. Г. 1.

Мы уже видели некоторые достопримечательности города. Антокольский) 3. Чехов) 9. С. (А. (А. Exerciţiul 62. Некоторые товарищи опоздали к началу собрания. Citiţi exemplele de mai jos. по своей архитектуре. которого никогда не мог я позабыть и в котором до сих пор вижу нечто пророческое. Некоторое время они сидели молча. Я прочитал несколько его статей. 6. 5. Мне надо ещё сделать некоторые покупки. походке. Молодой писатель написал пока несколько рассказов. Заводские домики. (Мамин-Сибиряк) 5. 10. Он поделился со мной некоторыми своими мыслями. 5. Я взял с собой некоторые из вещей. 2. Островский) 2. Citiţi exemplele date mai jos. (М. 6. В своём выступлении оратор коснулся некоторых очень важных проблем. Нагибин) Exerciţiul 60. 1. как вдруг ко мне присоединился некто Войницын. У нас в саду растёт несколько яблонь. 1. Вдруг с живописцем поравнялся некто в плаще. Exerciţiul 61. Găsiţi pronumele nehotărîte şi explicaţi folosirea lor. уходящие в небо. 5. Model: Я читал некоторые рассказы этого писателя. 7. (Ю. 3. Ему мерещится. în exemplele date mai jos.PRONUMELE Exerciţiul 59. Паустовский) 7. В нашем городе есть несколько кинотеатров. Я знаю несколько русских песен. движениях. 3. Пушкин) 8. 6. 1. Месяца два назад умер у нас в городе некий Беликов. 4. что он строит нечто величественное и прекрасное: белые здания. Некоторые из нас сомневались в его способностях. Analizaţi formele pronumelui некоторый. П. înlocuiţi pronumele некоторые prin pronume conţinînd particula кое-. что его манит некто. Мне приснился сон. 4. Citiţi exemplele de mai jos. Мне представлялось. 2. (А. Я читал кое-какие рассказы этого писателя. 3. 4. Я начинал несколько скучать. (К. У меня есть несколько русских пластинок. (П. 1. Мне осталось ещё купить некоторые книги по истории. Я взял с собой некоторые книги. Тургенев) 4. Некое беспокойство сквозило в её глазах. У меня есть некоторые сомнения относительно вашего предложения. На литературном вечере поэт прочитал некоторые свои стихотворения. представляли нечто среднее между городскими постройками и деревенскими избами. С. Шолохов) 6. учитель греческого языка. Некоторые студенты увлекаются спортом. Explicaţi folosirea pronumelui несколько. 2. (И. Он взял с собой некоторые книги. 177 . С трудом он поднёс к губам стакан пива и отпил несколько глотков.

în limba rusă. 178 . De exemplu: несут: нес-ут спешат: спеш-ат 1 Forma de prezent a verbelor imperfective este identică cu forma de viitor simplu a verbelor perfective. Categoriile de persoană. formele verbale se obţin de la două teme: tema infinitivului şi tema prezentului (sau viitorului simplu). gen şi număr. participiul prezent şi gerunziul verbelor de aspsct imperfectiv. D: exemplu: мочь: мог печь: пёк Tema prezentului (sau viitorului simplu1) [Основа настоящего времени (или будущего простого)] Tema prezentului (sau viitorului simplu) o aflăm prin înlăturarea desinenţei de persoana a 3-a plural (a modului indicativ prezent). persoană. говори-ть.VERBUL [Глагол] Verbul este partea de vorbire flexibilă care se conjugă şi exprimă acţiuni sau stări. виде-ть. participiul trecut şi gerunziul verbelor de aspect perfectiv. timp. Tema infinitivului [Основа инфинитива] Tema infinitivului se obţine prin înlăturarea sufixului infinitival: писа-ть. Verbele care se termină la infinitiv în -чъ au temele respective în г sau к. De la tema infinitivului se formează: timpul trecut (al modului indicativ). gen şi număr sînt proprii şi altor părţi de vorbire. aspect. mod. vsrbul are următoarele categorii: diateză. De la tema prezentului se formează: prezentul (sau viitorul simplu) — al modului indicativ — . TEMELE VERBALE [Основы глагола] în limba rusă. нес-ти.

ныть. пройти. печь. -чъ. уходить. мечтать. пытаться—попытаться. 3. махать. увлечься. El se întîlneşte la verbele cu tema în vocală şi la verbele cu tema în consoanele с.решаться —решиться.VERBUL 51 пишут: пиш-ут читают: чита^-ут говорят: говор -ат INFINITIVUL [Неопределённая форма глагола (инфинитив)] Infinitivul denumeşte acţiunea exprimată de verb. лезть. accentul cade întotdeauna pe acest sufix. io. колоть. уметь—суметь. класть. хотеться—захотеться. с) хотеть—захотеть. вести. беречься. опережать. доказывать. изучать. мочь. говорить. продолжать. cu unele adjective. видеться. пробовать—попробовать. расти. -mu. accentul poate să cadă pe oricare dintre silabele care alcătuiesc cuvîntul. достичь. j + y. cu adverbe predicative (categoria stării) şi cu substantive. пойти. удаваться—удаться. жечь. успевать—успеть. Exemple: 1 în limba rusă. я —• după vocale sau după semnele ь şi ь — notează cîte două sunete: j +• e. увлечь. сесть. собираться—собраться. лечь. толочь. з: видеть. infinitivul este o formă invariabilă. după o consoană. строить. accentul cade pe ultima silabă. думать. найти. La verbele cu sufixul -ть. привлечь. j + o. стараться—постараться. literele e. la verbele cu sufixul -mu. Ь) мочь—смочь. делать. пройтись. Sufixul -ть este cel mai frecvent. aceste litere notează cîte un singur sunet şi arată că consoana respectivă este o consoană moale. la verbele cu sufixul -чь.. Sufixul -mu se întîlneşte la verbele cu tema în consoană sau în й: везти. бросать—бросить. спастись. стремиться. надеяться. соглашаться— согласиться. спасти. выйти. ё. отказываться— отказаться. 179 . готовиться—приготовиться. Infinitivul în construcţii cu verbe Infinitivul apare în mod frecvent după următoarele verbe: а) начинать—начать. применять. переставать—перестать. Sufixul -чь este caracteristic unui număr limitat de verbe cu tema în vocală: беречь. j + a. учиться— —научиться. нести. стеречь. Infinitivul are următoarele sufixe: -ть. în limba rusă. идти. решать— —решить. заниматься. Caracteristici ale infinitivului [Употребление инфинитива] Infinitivul ss întîlneşte în construcţii cu verbe. кончать—кончить. ca şi în limba română. 1. перейти. 2. стричь. adică este numele unei acţiuni. знать. пасть.

просьба остаться. отказ участвовать. невозможность понять. b) Infinitivul este cerut de substantive derivate de la adjective sau de la adverbe predicative: готовность участвовать. 5. Нет необходимости изменить план работы. 7. готов. Я готов прийти вам на помощь. Учитель посоветовал мне прочитать эту книгу. 1. 3. счастлив. нельзя. Георге умеет плавать. интересно. можно. необходимо. Exemple: 1. надежда встретиться. Infinitivul în construcţii cu adjective (la forma scurtă) Infinitivul este cerut de adjective ca: должен. 6. Infinitivul în construcţii cu substantive a) Infinitivul este cerut de substantive verbale ca: умение работать. легко. невозможно. намерен. 7. Меня удивляет его невозможность понять такие простые вещи. что скоро расстанемся. 5. У него всегда можно было наблюдать стремление помочь любому человеку. Вам надо сходить к врачу. Меня никогда не покидала надежда встретиться с ним. Женщина боится простудиться. 3. Он проявил готовность участвовать в научной экспедиции. На собрание обязаны явиться все. Его отказ участвовать в этой экспедиции удивил всех. 2. необходимость изменить. Сюда молено входить. 2. 6. Полезно заниматься гимнастикой. Владимиру нравится кататься на коньках. нужно. 6. 4. Он согласен участвовать в нашей экспедиции. попытка исправить. Я рад вас видеть. Легко догадаться. желание работать. Вам необходимо проверить результаты вычислений. Мой племянник мечтает стать лётчиком. согласен. 4. Нельзя входить. Мне грустно думать. 6. 4. Она начала изучать русский язык в прошлом году. Мне представилась возможность поехать в Яссы. Он дал согласие выступить н£ нашем вечере. рад. скучно. 4. 180 . Трудно предвидеть все последствия этого решения. Infinitivul în construcţii cu adverbe predicative (categoria stării) a) Infinitivul este cerut de adverbe predicative de tipul: надо. 3. Exemple: 1. 2. 5. 3. b) Infinitivul urmează după adverbe predicative de tipul: трудно. Он был вынужден признать свои ошибки. 4. Вредно курить. Сегодня я намерен заниматься весь день. Exemple: 1. стремление помочь. 8. возможность учиться. 3. Нужно переделать работу. 3. чем всё это кончится. 6. грустно. 2. Exemple: *. С ними приятно проводить время вместе. Exemple: 1. Он сдержал своё обещание прийти к нам в общежитие. 4. В моём товарище мне нравится умение работать. 2. 5. вынужден.MORFOLOGIA 1. Его невозможно понять. Я счастлив познакомиться с вами. Вы должны закончить работу к пятнице. Он стал всё чаще и чаще задумызаться. 2. весело. 5. приятно. полезно. вредно. согласие выступить. С ним интересно беседовать. обязан. обещание прийти.

. даст.. приятно видеть. dintre care cele mai frecvente sînt: бороться: борюсь.. говоришь .... Начать учиться. отдохнут. Exerciţiul 3. любить кататься.. iar altele — neproductive.. обязан прийти. Se disting cinci clase p r o d u c t i v e de verbe. едите. борются брать: беру. Explicaţi utilizarea infinitivului. жмут жать („a secera"): жну. ест. возьмут дать: дам.отказ участвовать. возможность встречаться... Din clasa a doua fac parte verbele de tipul уметь: умею. рад приветствовать. обещание прислать телеграмму. надо решить. нельзя выходить. разрешение уйти. берут взять: возьму. решить остаться. должен предупредить.. бросить курить.. Alcătuiţi propoziţii eu îmbinările de cuvinte date mai jos.. полезно гулять. нужно съездить.необходимость спешить. дашь. умеешь .. ешь..VERBUL Exerciţiul 1. жнут 181 . намерен согласиться. Должен сказать. Explicaţi utilizarea infinitivului.. Clasa a cincea cuprinde verbe de tipul говорить: говорю. Надо закончить. Clasa a patra este constituită din verbe de tipul рисовать: рисую. успеть выполнить. Exerciţiul 4. интересно слушать. говорят. учиться играть на скрипке. verbele din clasa a cincea aparţin conjugării a Ii-a. Решение переехать.. дадите. едят жать („a strînge"): жму. Alcătuiţi propoziţii cu îmbinările de cuvinte date mai jos. умеют. CLASELE VERBELOR [Классы глаголов] în limba rusă. едим. Clasele n e p r o d u c t i v e cuprind aproximativ 400 de verbe. вынужден лечь. желание идти. нельзя вставать. трудно сказать. toate verbele se împart în mai multe clase. думать отправиться. Alcătuiţi propoziţii cu îmbinările de cuvinte date mai jos. жнёшь . перестать заниматься. можно купаться. уметь рисовать. читают. берёшь . Din clasa a treia fac parte verbele de tipul отдохнуть: отдохну. кончить чертить. умение привлекать внимание. нужно отдохнуть. читаешь. Exerciţiul 2.. dintre care unele sînt considerate ca productive. рисуют. дадут дуть: дую. отдохнешь . возьмёшь . рисуешь. Verbele din clasele 1—4 se încadrează în conjugarea I. Stabiliţi factorii care cer infinitivul... дадим. жмёшь ... дуешь . согласие выйти зам>ж. обязан выполнить обещание. уговорить остаться. вынужден признаться. дуют есть („a mînca"): ем. необходимо заниматься. Alcătuiţi propoziţii cu îmbinările de cuvinte date mai jos. хотеть познакомиться. надеяться получить. стараться понять. просить помочь. грустно расстаться. попытка исправить. легко читать. Din prima clasă fac parte verbe de tipul читать: читаю. борешься . продолжать спорить.

.. закроют искать: ищу. categoria timpului apare cu toate formele sale — de prezent. desinenţele personale la formele de prezent sau viitor simplu ale verbelor pot fi şi accentuate şi neaccentuate. Indiferent de tipul de conjugare. смеёшься . умрут CATEGORIA TIMPULUI [Категория времени] Categoria timpului exprimă momentul în care are loc o acţiune. пишешь . în majoritatea cazurilor.. плачут принять: приму.. прячешь .. закроешь ... după forma infinitivului.... ищут мыть: мою. прячут смеяться: смеюсь. precum şi caracterul desinenţelor pot fi stabilite. оденешь .. моют начать: начну.. пьют плакать: плачу. оденут писать: пишу. обуют одеть: одену. ищешь . примешь .MORFOLOGIA ждать: жду. у Conjugarea I Conjugarea all-a я живу читаю стучу строю ты живёшь читаешь стучишь строишь он живёт строит читает стучит мы живём строим читаем стучим вы живёте строите читаете стучите строят читают они живут стучат Apartenenţa verbelor la una din cele două conjugări. persoana a 3-a plural) verbele se împart în două conjugări: conjugarea /şi conjugarea a H-a.... плачешь .. 182 .. умрёшь ...... смеются снять: сниму.. ждут закрыть: закрою.. примут прятать: прячу. снимешь . снимут стереть: сотру... сотрут умереть: умру.... сотрёшь . пишут пить: пью. начнут обуть: обую. пьёшь . în limba rusă. моешь . trecut şi viitor — numai la modul i ndicativ.. ждёшь . начнёшь ... Timpul prezent [Настоящее время] TIPURILE DE CONJUGARE [Типы спряжения] După forma pe care o au la timpul prezent sau viitor simplu (al modului indicativ. обуешь .

вставать. nu au desinenţe personale accentuate. au accentul nu pe desinenţa personală. идёшь.. поможем. можешь... поможете. льют бью. помочь: помогу. сотрёшь. -зна.... . totuşi. узнаёшь.. берегут стерегу. помочь au. помогу.... deşi se termină la infinitiv în -чь. ci pe prefixul respectiv. стеречь): берегу бережёшь. даю. выльешь. la prezent. лягут. перебьёшь.. узнают Verbele de acest tip pierd sufixul -ea-. Verbul (de aspect perfectiv) лечь are la viitorul simplu următoarele forme: аяжешь..... Formele lor de conjugare la prezent sînt: мочь: могу. помогут. выльют ВЫПИТЬ: ВЫПЬЮ. precum şi derivatele lor ca. De exemplu: ВЫЛИТЬ: ВЫЛЬЮ.. поможет.(запереть. нести): иду. Verbele cu sufixul infinitival -mu (идти. ляжете... льёшь. ляжет... Observaţie Verbele мочь. la persoana I singular desinenţă accentuată: могу. умереть): запру. стерегут Fac excepţie verbele мочь. стережёшь. дают встаю. -ea. могут. запрут сотру.. можем. бьют перелью.. умрут 183 grupul de sunete -ере. поможешь. выпьют 5. Verbele care conţin (în forma de infinitiv) sufixul -ста-.. несёшь .. встаёшь.. Verbele cu sufixul infinitival -чь (беречь. бьёшь..VERBUL Verbele cu desinenţe personale accentuate Verbe de conjugarea I Dintre verbele de conjugarea I. Verbele care conţin în tema infinitivului стереть. запрёшь. даёшь.(давать.. мбжете. несут 2. următoarele grupe de verbe au desinenţe personale accentuate: 1.. deşi conţin în tema infinitivului sunetul u. встают узнаю... умрёшь. узнавать): лягу. Toate verbele monosilabice care conţin la tema infinitivului sunetul и (лить. сотрут умру. бить)... перебить: лью.. перебьют Fac excepţie verbele cu prefixul вы.care..după rădăcinile -da-. перельёшь. может. помочь şi лечь care. de exemplu: перелить. идут ' несу. перельют перебью. ляжем. 3. 4. выпьешь .

спят стоять: стою. кричат лежать: лежу... desinenţă accentuată. плывёшь ... спишь . боишься . totuşi. вытрут 6.. dintre verbele de conjugarea a Ii-a. cu excepţia celor care sînt derivate cu prefixul вы-: вылететь: вылечу.... лежишь .. обидеть.. владеть): краснею. la celelalte persoane... стоят стучать: стучу. care aparţin conjugării видеть.. бреешь . au desinenţe personale accentuate toate verbele derivate (cu prefixe) de la verbele enumerate mai sus...(derivate ale verbelor mai sus citate) care au accentul pe acest prefix: De exemplu: вызвать: вызову. вылетят Verbele cu desinenţe personale neaccentuate1 Verbe de conjugarea I Dintre verbele de conjugarea I. restul desinenţelor. стучишь .. кричишь . Toate verbele terminate la infinitiv în -еть (краснеть. дрожат кричать: кричу.. au accentul nu рз desinînţa psrsonală. deşi conţin în tema infinitivului grupul de sunete -eps-.. зависеть. зовут плыть: плыву..MORFOLOGIA Fac excepţie verbele cu prefixul вы. зовёшь . дрожишь ... вытрешь .. a Ii-a: смотреть. стоишь . молчат сидеть: сижу... боятся говорить: говорю. краснеешь. вызовут Verbe de conjugarea a H-a Dintre verbele de conjugarea a Ii-a...... ненавидеть.... летишь . вылетишь... Verbul брить: брею. живут звать: зову. сидишь . лежат лететь: лечу. стучат De asemenea. краснеют владею... ci pe prefixul respectiv. următoarele grupe de verbe au desinenţe personale neaccentuate: y 1. вызовешь . говорят дрожать: дрожу. летят молчать: молчу. терпеть. владеешь. живёшь .. 184 . următoarele verbe au desinenţe personale accentuate : бояться: боюсь. сидят спать: сплю. la persoana 1 singular. De exemplu: вытереть: вытру. fiind neaccentuate.care. плывут Fac excepţie verbele cu prefixul вы. молчишь .. вертеть. владеют Fac excepţie un număr de şapte verbe. Unele verbe care trebuie memorate: жить: живу. бреют 2. 1 Am inclus aici şi acele verbe care au... говоришь .

. гонят держу. держать. держишь .. 2. гонишь.. держать.... Verbele cu conjugare aberantă [Разноспрягаемые глаголы] Din categoria verbelor cu conjugare aberantă fac parte următoarele: бежать. строят хожу. вертеть. получают Fac excepţie un număr de patru verbe. care aparţin conjugării a Ii-a: дышать. слышать.. слышишь. слышат гоню.. видят ненавижу... ненавидеть.. Verbe de conjugarea a Ii-a Dintre verbele de conjugarea a Ii-a.. ненавидишь. терпеть. ходить): строю.. зависеть) : смотрю. Toate verbele în -итъ (строить.. чтить. обидеть. precum şi derivatele lor: дышу. Verbele în -ать (работать.. Aceste verbe se conjugă în felul următor: я хочу ты хочешь он (она) хочет мы хотим вы хотите они хотят бегу бежишь бежит бежим бежите бегут 185 чту чтишь чтит чтим чтите чтят хотеть. . au desinenţe personale neaccentuate următoarele grupe de verbe: 1. получаешь.VERBUL 3. видеть. ненавидят 3. смотрят вижу. видишь .... работаешь . гнать. дышишь .. Şapte verbe în -ешь (смотреть. получать): работаю.. смотришь . работают получаю.. строишь .. слышать. ходят Face excepţie verbul брить. ходишь. дышат слышу. гнать). Patru verbe în -атъ (дышать. держат Observaţie Toate verbele care nu sînt cuprinse în regulile enumerate mai sus fac parte din conjugarea I cu desinenţe personale accentuate.

пашешь . ответишь .. графишь .. 1. реку г 186 ... графят 2.MORFOLOGIA Alternanţe consonantice în temele unor verbe în formele conjugării unor verbe intervin unele alternanţe ale consoanelor din temă. сидят хожу. ловят ф/фл графить графлю. встретишь .... возят грожу. любят п/пл купить куплю. пашут з/ж показать доказать резать покажу... защитят запрещу. Alternanţa are loc numai la persoana I singular Alternanţa consoanelor Infinitivul Prezentul (sau viitorul simplu) с/ш просить гасить бросить носить прошу.. встретят д/ж видеть сидеть ходить вижу. видят сижу.. пишешь ... купят в/вл ловить ловлю.. просят гашу. ходишь ... режешь .. просишь . ответят встречу. летишь ..... запретят посещу. покажешь . купишь . пустишь . видишь ... пишут х/ш пахать пашу.. летят отвечу. носишь .. грозишь .. защитишь . ходят т/щ защитить запретить посетить защищу.. возишь .... докажешь . Alternanţa are loc la toate formele de singular şi plural Alternanţa consoanelor Infinitivul Prezentul (sau viitorul simplu) с/ш писать пишу. докажут режу. грозят т/ч лететь ответить встретить лечу. Există trei tipuri principale de alternanţe.. гасят брошу. посетят ст/щ пустить грустить пущу... бросят ношу. грустят б/бл любить люблю..... сидишь . запретишь ... гасишь . ловишь ..... посетишь ... пустят грущу. носят з/ж возить грозить вожу....... бросишь . грустишь . покажут докажу.. любишь .

. ищешь . узнаёшь . треплешь ..... участвуешь . лекут Alternante vocalice în temele unor verbe iocaleîoT Infinitivul Prezentul (sau viitorul simplu) ы/о мыть мою.. могут помогу..... ночуешь . встают узнавать: узнаю. ночуют танцевать: танцую.. лягут ALTE PARTICULARITĂŢI ÎN CONJUGAREA UNOR VERBE 1. -ce. к/ч Alternant consoanei* Infinitivul Prezentul (sau viitorul simplu) г/ж МОЧЬ помочь лечь могу.. дремлешь ..... помогут лягу. шепчут прячу.. организуют ночевать: ночую.. după rădăcinile -да-.. -io-: участвовать: участвую. печёшь . dispare: давать: даю.. колеблют п/пл трепать треплю... встаёшь ... плачут ск/щ искать ищу. моют е/я сесть лечь сяду...VERBUL Alternanta consoanelor .. Sufixul -ea-. поможешь . -зна-. -ста-. колеблешь ..la prezent (sau viitorul simplu) alternează cu -у-.. Verbele си infinitivul în -чь prezintă alternanţele г/ж. ляжешь . лягут к/ч печь пеку. танцуют 2. прячут к/ч плакать плачу. плачешь ... прячешь . даёшь ... Sufixele -os-. организуешь . дают вставать: встаю. сядут лягу... можешь .. T c.... треплют м/мл дремать дремлю. ляжешь . участвуют организовать: организую. моешь ... сядешь . шепчешь .. дремлют Prezentul (sau viitorul simplu) 3.. танцуешь .. Infinitivul т/ч шептать прятать шепчу.. узнают 187 . ищут б/бл колебать колеблю.

влететь — вылететь. жнут „a secera" мять: мну. стереть. Citiţi cu voce tare perechile de verbe date mai jos şi accentuaţi corect... льёшь . работать. довезём — вывезем. выпьют вылить: вылью. начнут жать: жму.. 188 . доказать... писать. вставать. în tema infinitivului şi a prezentului (sau viitorului simplu) au lcc alternanţele л / им. пьют лить: лью. сидеть.. Exerciţiul 8.. Собрать — выбрать. Citiţi cu voce tare perechile de verbe date mai jcs şi tccentuaţi corect. взять. пьёшь . займут понять: пойму.. займёшь . Соберём — выберем. în tema infinitivului şi a prezentului (sau viitorului simplu) au loc alternanţele а (я)1н. повторять. строить. видеть. мнёшь . пить... упадут мести: мету. Determinaţi...a infinitivului: звать: зову.. Vocala и din temele unor verbe monosilabice şi ale derivatelor prefixate ale acestora dispare la prezent (sau viitorul simplu): пить: пью. поднимешь .. берёшь ... поднимут занять: займу. допить — выпить. мнут 5.. смотреть.MORFOLOGIA 3... метёшь . кладёшь . им.. молчать.. din ce conjugare fac parte verbele date mai jo«. Conjugaţi aceste verbe la prezent (sau viitorul simplu). перелить — — вылить. упадёшь .. пахать... допьём — выпьем.... Exerciţiul 6. лечь.. дрожать. вставать. поймёшь . запереть. гонишь . берут гнать: гоню. ведут класть: кладу. лить. метут грести: гребу. бьют выпить: выпью. узнавать.. расти. льют бить: бью. нести. бьёшь .. жмут „a strînge" жать: жну. м: начать: начну. слышать. în tema prezentului (sau viitorului simplu) apar consoane care nu există în tema infinitivului: вести: веду. возьмут 6... выльют 4. Вести. поймут взять: возьму... зовёшь . жнёшь . перельём— — выльем. искать. влетим — вылетим. владеть. ведёшь . проверять.. кладут упасть: упаду. организовать. м: поднять: подниму. давать. позвать — вызвать. дремать.. жмёшь. Exerciţiul 7. лить. гребут 7. выльешь ... начнёшь .. говорить. în tema prezentului (sau viitorului simplu) apar vocale care nu există în terr. довезти — вывезти. помочь. мочь.. гребёшь . работать. Stabiliţi tema infinitivului şi tema prezentului (sau viitorului simplu) de la următoarele verbe: Читать. după forma infinitivului.. гонят Exerciţiul 5. возьмёшь . выпьешь . советовать. зовут брать: беру.. брать. понять. позовём — вызовем. беречь.

Conjugaţi următoarele perechi de verbe: Давать — дать. în propoziţiile de mai jos. брать — взять. Он стучал в дверь к свогму соседу. Я смотрю кинокартину.propoziţiile date mai jos la timpul trecut. Он запирает дверь на ключ. Conjugaţi verbele слушать şi слышать în propoziţiile date. 5. 9. Они прос. b) 1. Он лежал на кровати и читал книгу. Я готовлю обед. 6. Я кормлю собаку. 11. Они смотоели матч по телевизору. Я признаю свою ошибку. 8. Он пишет роман о 189 . 10. 7. Exerciţiul 12. Я куплю подарок моей сестре. Я войду в комнату. 5. Я лечу на самолёте в Бакэу. 9. Я грушу по родителям. Мать одевает ребёнка. 2. 6. 12. 4. Я вижу хорошо. a) 1. б. 4. Я даю моему другу книги. Он лёг поздно вгчером. 3. 2. Я пущу собаку на улицу. Мать открывает окно. Он советовал мне купить эту шляпу. M o d e l : Я прошу совета у родителей. 4. 7. Мальчик сидел на стуле и рисовал машину. Ученик стирает с доски. 8. 2. Я сижу за столом. ложиться — лечь.чш совета у родителей. Я люблю гулять в парке. 1. Я ложусь спать поздно. puneţi verbele la timpul prezent. 5. Puneţi accentul corect. Каждое воскресенье я вожу брата на стадион. Сегодня после обеда я посещу выставку. Я бгру книгу в библиотеке. Я беру книги в учебной библиотеке. 5. Я слушаю музыку. садиться — сесть. Puneţi verbele din . 4. Я встречу моих знакомых на вокзале. 9. 3. Я гашу свет в комнате. 3. 5. Сильвия пекла пироги. Exerciţiul 14. Exerciţiul 14. Ребёнок кричал громко. Я хожу на концгрт каждую субботу. Я прошу прощания за опоздание. Exerciţiul 16. Больной принимает лекарство. Conjugaţi verbele войти şi выйти în propoziţiile date. 3. Puneţi pronumele şi verbele din propoziţiile date mai jos la persoana a 3-a singular şi plural. 8. 7. în propoziţiile de mai jos. Мы жили в общежитии на третьем этаже. Я отвечу на письмо друга езгодня. înlocuiţi formele de prezent prin forme de viitor. Model: Он берёт брата с собой. Отец встаёт в шесть часов утра. 4. 10. Я ношу новый костюм. M o d e l : Сильвия печёт пироги. Он сидел за столом и писал письма. 2. 2. Я уратиу езою квартиру цветами. Exerciţiul 15. Он просит совета у родителей. 1. 8. Я выйду из комнаты Exerciţiul 10. Conjugaţi verbele видеть şi смотреть în propoziţiile date. одевать — одеть. Я прошу денег у родителей.VERBUL Exerciţiul 9. Он возьмёт брата с собой. Я вижу гору. Я вожу брата в школу на велосипеде. Старик сидел на берегу озера и ловил рыбу. M o d e l : Я брал книги в учебной библиотеке. вставать —• встать. 10. узнавать — узнать. Я ловлю рыбу в озере. 6. Я слышу шум в соседней комнате. 3. 1. 7. Я украшу свою комнату. Гость садится за стол. Exerciţiul 13. признавать — признать. Отец начинает работать в семь часов утра.

обую. stări de boală sau da defecte fizice. Conjugiţi. плачу. 1. Indicaţi infinitivul verbelor de mai jos. кормлю. умею. начну. Они пишут сочинение. рисую. отвечу. Forma суть (ca formă de plural) se întîlneşte foarte rar. дам. De exemplu: У девушки карие глаза и тёмные волосы. noi avem. приму. 10. жну. У моего товарища есть интересный альбом. stări sufleteşti. Я шепчу что-то на ухо своему соседу. Я режу колбасу. Я прячу мяч от ребёнка. Forma есть a verbului быть. У него кривой рот. умру. Движение есть форма существования материи. У этого ученика прекрасная память. 2. Exerciţiul 19. дую. în construcţia posesivă respectivă nu apare forma есть. TIMPUL PREZENT AL VERBULUI БЫТЬ [Настоящее время глагола быть] Verbul быть аге 1а prezent numai forme de persoana a 3-a: есть şi суть. verbale помочь şi печь. жму. 9. читаю. b) predicat verbal simplu: У меня есть книга. Această formă apare în^construcţii posesive atunci cînd se afirmă existenţa unui obiect (fiinţă sau lucru): У него есть галстук. ia propoziţii. Он ищет свободное место. 6. Model: Я пишу сочинение. calităţi. Он режет булочку. Он пишет сочинение. 4. шепчу. ei (ele) au. c) закрою. говорю. Они машут нам руками. d) пью. 3. Exerciţiul 18. 1 а. возьму. Я пашу землю. Forma есть poate avea în propoziţie funcţiunea de: a) copulă (în definiţii ştiinţifice): Империализм есть последний этап капитализма. одену. сижу. Я пеку хлеб. capătă sensul „a avea": eu am. У него есть братья и сестры.MORFOLOGIA студентах. e) сниму. Пастух стережёт стадо. жду. 8. пишу. мою. отдоХну. voi aveţi. ищу. 5. Exerciţiul 17. tu ai. M o d e l : Я помогу своему товарищу. în funcţiunea de predicat verbal simplu. f) ловлю. 190 . Dacă este vorba de însuşiri. прячу. Puneţi pronumele şi verbele (din propoziţiile date mai jos) la persoana a 3-a singular şi plural. Ea se presupune. дремлю. сотру. b) бгру. люблю. ем. el (ea) are. 7. Девочка сидит на скамейке и плачет. Есть are şi sens de singular şi sens de plural. смеюсь. Я ищу мяч. У мальчика грипп.

mii jos. 15. 4. меня большая радость. verbul prezintă forme deosebite în funcţie de gen şi număr: cîte o formă pentru fiecare gen la singular (он лежал. în toate situaţiile în care se exprimă o posesiune. b) У меня большая радость. absenţa verbului есть. У тебя плохая память. Explicaţi întrebuinţarea şi. 2. У нас есть билеты на этот концерт. 12. У этой певицы замечательный голос. 13. В нашзм городе е. apare forma respectivă a verbului быть. У него хорэшгз зргниз. FORMAREA TIMPULUI TRECUT [Образование прошедшего времени] 1. У этого старика плохое зрение. У нзго езть дгти. Da exemplu: 191 . 18. У меня был этот учебник. У этой старухи плохой слух. У неё хороший вкус. У меня была большая радость У меня будет большая радость. 10. respectiv. У меня есть свободное время. 3. 5. indiferent de gen. cu funcţiunea de predicat verbal simplu.ибэратории есть новые приборы. la plural: они лежали. 8. У него хорошее зимнее пальто. У меня будет этот учебник. 11. У него высокий лоб. Exerciţiul 20.VERBUL У У У У него замечательный характер. 14. De exemplu: а) У меня есть этот учебник. Formarea timpului trecut al verbelor în -ть Timpii trecut al vjrbîlor în -тъ se fonrmză prin îndepărtarea sufixului infinitival şi adăugarea (la temă) a sufixului -л-. У него порок сзрдцз. У моего друга есть магнитофон. 9. этой женщины большое горе. В нашем городе прекрасный театр. 7. она лежала. девочки ангина. У м п а е. В . Citiţi propoziţiile d. Forma pentru genul masculin nu are sufixul -л-. 16. б. Formarea timpului trecut al verbelor în -чь Verbele cu infinitivul în -чь formează trecutul în consoanele care apar la persoana 1 singular a timpului prezent (sau viitor simplu). У этой учгницы хорошиг отметки. оно лежало) şi о singură formă. У неё модное платье. У этой девушки синие глаза. У мальчика длинные уши. adică în г şi к. Timpul trecut [Прошедшее время] La timpul trecut. De exemplu: работа-ть — работал говори-ть — говорил смотре-ть — смотрел 2. Atunci cînd acţiunea din propoziţie este la trecut sau viitor. 1.гь тнэрамный кинотеатр. 17.гь ручка.

плели мести: мёл. привлечь. 4. промокло. исчезнуть. Я помог матери. вели везти: вёз. пекли 3. исчезла. везли плести: плёл. сесть. нести. росла.păstrează acest sufix la timpul trecut: крикнуть: крикнул толкнуть: толкнул махнуть: махнул Unele verbe cu sufixul -ну. Formarea timpului trecut al verbelor cu sufixul -нуa) Majoritatea verbelor de aspect perfectiv cu sufixul -ну. села. достигло. пеку: пёк. гасла. Мы привыкли к городской жизни. вести. несла. могло. везло. гасли погаснуть: погас. Formaţi timpul trecut al următoarelor verbe: Помочь. пекло. Dintre acestea. гребло. гасло. 1. Мы несли подарок нашей подруге. могла. отвыкло. Puneţi la singular pronumele şi verbele din propoziţiile date mai jos. Мы отвезли гостей на вокзал. шло. мело. промокли гаснуть: гас. отвыкли b) Verbele de aspect imperfectiv cu sufixul -ну. несли вести: вёл. привыкла. гребли расти: рос. привыкло. росли сесть: сел. плело. запереть. везла. псшёл дождь. 4. мели грести: грёб. 6. шла. 192 . mai frecvente sînt: достигнуть: достиг. промокла. несло. мела.formează trecutul fără acest sufix. достигли исчезнуть: исчез. Model: Мы помогли матери. Trebuie memorate formele timpului trecut ale următoarelor verbe: идти: шёл. Мы заперли дверь и ушли на работу. пекла. исчезло. 3. плела. отвыкла. Ксгга мы шли на реку. исчезли привыкнуть: привык. мокли промокнуть: промок. гаснуть.MORFOLOGIA мочь. мокла. сели Exerciţiul 21. вела. 5. погасло. тонул. крепла. могли печь. погасли крепнуть: креп. вело. крепло. видеть. росло. Exerciţiul 22. de regulă. крикнуть. 2. гребла. мог. шли нести: нёс. умереть. достигла. pierd la timpul trecut sufixul -ну-: мокнуть: мок. крепли Constituie excepţii verbele тянуть şi тонуть care păstrează sufixul -ну-: тянул.şi derivatele lor prefixate de aspect perfectiv. пить. погаснуть. слепнуть. погасла. толкнуть. привыкнуть. могу. село. привыкли отвыкнуть: отвык. сохнуть. мокло. высохнуть. Мы принесли матери букет цветов.

14. 10. 12. Они лягут отдохнуть. Deosebirile de sens dintre viitorul compus şi viitorul simplu pot fi ilustrate prin următoarele exemple: 1. Она печёт хлеб. Viitorul compus (viitorul verbelor imperfective) arat. Verbele de aspect imperfectiv au viitor compus. 2. напишем. крепнуть. 3. 4. Model: Я иду в лес. крикнул. лёг. будут писать. будешь писать . 9.-Студенты достигнут больших успехов в учёбе. Старик ослепнет. de asemenea. Viitorul simplu (viitorul verbelor de aspect perfectiv) se caracterizează prin aceea că are desinenţele personale identice cu cele ale formelor de prezent ale verbelor imperfective. напишете. 11. привлёк. De exemplu: напишу. Я буду читать эту книгу и обязательно прочитаю её. VERBUL [ Exerciţiul 23. Они промокнут под дождём. исчезнуть. Крикнуть. Я запру дверь на ключ. Вещи высохнут. 7. погибнуть. промок. 16. вёз. Indicaţi infinitivul următoarelor verbe: Увлёк. Ученики сядут за парты. că acţiunea va avea loc o singură dată. привыкнуть. Exerciţiul 25. махнуть. стерёг.ă că acţiunea va avea loc dar nu arată dacă ea va fi dusă pînă la capăt. Дорога ведёт к озеру. 6. viitorul compus (буду читать) arată o acţiune neterminată. 15. На перемене мы откроем окна. 13. Трава засохнет. o acţiune repetată. în al treilea exemplu. 1. напишут. Сегодня я напишу письмо своей матери.. viitorul compus (буду писать) arată că acţiunea va fi repetată. окрепнуть. Я шёл в лес. Verbele de aspect perfectiv au viitor simplu. 2. достиг.. 193 . вёл. привык. вымок. Я часто буду писать письма своей матери. raCj погас. Viitorul simplu arată.. Он привыкнет к здешнему климату. напишешь. Formaţi timpul trecut al verbelor date mai jos. отвыкнуть. Студент сотрёт с доски. Дочь поможет матери убирать в квартире. Puneţi la timpul trecut verbele din propoziţiile date mai jos. Viitorul compus (adică viitorul verbelor de aspect imperfectiv) se formează cu ajutorul timpului viitor al verbului auxiliar быть (la toate cele trei persoane de singular şi plural) şi infinitivul verbului de conjugat. De exemplu: буду писать. în al doilea exemplu. достигнуть. în primul exemplu.. Скоро взойдёт солнце. 5. 8. креп. 3. timpul viitor al verbelor poate fi: viitor simplu sau viitor compus. махнул. сел. рос. исчез. Exerciţiul 24. толкнуть. напишет. de asemenea. мёрзнуть. viitorul simplu (напишу) arată că acţiunea va avea loc o singură dată şi că ea va fi dusă pînă la capăt. гибнуть. iar viitorul simplu (прочитаю) — o acţiune terminată. Timpul viitor [Будущее время] în limba rusă. Alcătuiţi cîteva propoziţii cu aceste verbe la timpul trecut. замёрзнуть. Viitorul simplu arată că acţiunea va avea loc şi că ea va fi dusă pînă la capăt. пахнуть. Перед моим домом растут липы. пёк. Viitorul compus poate exprima.

дать. Они смотрят новый художественный фильм. привыкнуть. овладеть. 2. Она читает стихотворение. Exerciţiul 28. 9. 2. Брат вышел из комнаты и запер двгрь. Conjugaţi la viitor simplu următoarele verbe: Прочитать. Он повторит урок. 1. 2. 3. înlocuiţi timpul prezent prin viitor simplu. Они построят новый дом. посмотреть. Exerciţiul 27. брать — взять. Он вошёл в комнату и включил свет. viitorul simplu (al verbelor perfective) are aceleaşi desinenţe personale ca şi prezentul verbelor de aspect imperfectiv. la viitor simplu. Он снял пальто и повесил его в шкаф. встать. понять. писать — написать. Comparaţi: Prezentul я читаю ты читаешь он читает мы читаем вы читаете они читают я говорю ты говоришь он говорит мы говорим вы говорите они говорят Viitorul simplu я прочитаю ты прочитаешь он прочитает мы прочитаем вы прочитаете они прочитают я заговорю ты заговоришь он заговорит мы заговорил! вы заговорите они заговорят Exerciţiul 26. Инженер будет работать на этом заводе три месяца. Citiţi propoziţiile date mai jos. 10. 2. Он выучил стихотворение за полчаса. Он признаёт свою ошибку. Ученик учит стихотворение.• MORFOLOGIA După cum am mai arătat. начать. 7. Я покупаю книги. Ученик написал домашнее задание и пошёл гулять. б. înlocuiţi timpul trecut prin viitor simplu. Студент прочитал книгу и вернул её в библиотеку. Он получает посылку из дому. Ребёнок просыпается в семь часов. написать. 1. 8. S Exerciţiul 31. 6. Indicaţi aspectul şi timpul verbelor din propoziţiile date mai jos. вставать—-встать. Огонь гаснет. Я пишу сочинение. решить. сесть. 4. Я всегда буду помогать 194 . Завтра я буду осматривать город. сказать. Explicaţi folosirea viitorului compus. respectiv. Девушка оделась и ушла в город. Спектакль начнётся в семь часов. Он повторяет урок. 5. раздевать — раздеть. 5. бросать — бросить. пэмэчь. 3. Он быстро научился говорить по-русски. Мы изучаем русский язык. Я куплю книги. următoarele perechi de verbe: Строить — построить. 1. Я напишу сочинение. лзчь. Она слушает песню. Мы изучим русский язык. Exerciţiul 29. 3. признавать — признать. Он выступает на собрании. Exerciţiul 30. получать — получить. Он выступит на собрании. 4. 4. Девочка одевает куклу. 5. Он встал из-за стола и вышел из комнаты 9. 1. ргшать — ргш:пъ. în propoziţiile de mai jos. In propoziţiile ds mai jos. начинать — начать. Model: Спектакль начался в семь часов. 7. Conjugaţi la prezent şi. 3. Model: Они строят новый дом. Сегодня мы будем изучать употребление времён в русском языке. 8. Мать вошла в комнату и открыла окно. узнать. 4.

VERBUL тебе. После обеда я приготовлюсь к семинару по диалектическому материализму. trecut sau viitor). imperativ şi condiţional (optativ). în acest caz. de regulă. înlocuiţi viitorul simplu prin viitorul ccmpus şi explicaţi modificările de sens determinate de această înlocuire. В университете мы будем изучать физику четыре года. CATEGORIA MODULUI [Категория наклонения] Verbul rusesc are trei moduri: indicativ. invitaţia. sfatul. Alcătuiţi propoziţii. Сегодня после обеда я буду заниматься в читальном зале. 1 Vezi p. 4. сидеть. unui interlccutcr. de asemenea. Вечером я послушаю музыку. Modul imperativ [Повелительное наклонение] Modul imperativ exprimă rugămintea. forma persoanei 1 plural a viitorului simplu care. Exerciţiul 33. (М. 195 . 5. M o d e l : После обеда я буду писать письма. 1. Мальчик нарисует дом. precedate de particulele пусть. îndemnul sau porunca de a săvîrşi o acţiune. Modul indicativ exprimă o acţiune reală care se petrece în timp (prezent. în propoziţiile date mai jcs. ходить. читать. 6. 3. Particula âa se foloseşte de obicei în lozinci şi în urări cu caracter solemn. Да здравствует мир между народами! Да будет светел каждый час вовеки нам родной страны. 5. Exerciţiul 32. Мать будет шит дочери платье. Около нашего университета построят новое здание. Formele cu particula пускай sînt specifice limbii vorbite. смотреть. M o d e l : Мать сошьёт дочери платье. Imperativul se adresează. 2. Исаковский) Cu valoare de imperativ poate fi folosită. 7. de aceea forma sa de bază este cea de persoana a 2-a (singular sau plural). Летом мы будем отдыхать в горах. пускай ori да. folosind viitorul compus al următoarelor verbe: Говорить. строить. Acest mod a fost prezentat în capitolul Categoria timpului1. 182—195. Сегодня я повторю правила по грамматике. Exemple: Пусть они придут завтра. De exemplu: Singular: Plural: неси несите работай работайте давай давайте встань встаньте режь режьте Cu valoare de imperativ pot fi întrebuinţate şi formele persoanei a 3-a (singular sau plural) ale timpului prezent sau viitor simplu. Пускай он выступает на собрании. писать. se pronunţă cu intonaţia specifică imperativului. cererea.

De exemplu: работать: работаю — работает — работай петь: пою — noj-ут — пой 196 . «Пойдём на выставку итальянской живописи». о vocală. persoana a 2-a singular): a) Verbele care la timpul prezent. Imperativul se formează de la tema prezentului (sau viitorului simplu). 1) Verbe cu desinenţa -и Au desinenţa -u (la imperativ. persoana a 2-a singular. persoana a 2-a singular) apare la verbele care la persoana 1 singular a timpului prezent (sau viitor simplu) au. иди) sau desinenţa „zero". Давайте сходим завтра на каток. Particulele давай. persoana 1 singular. La imperativ. De exemplu: Пойдёмте гулять! Сядемте. Tema verbelor care au la imperativ singular desinenţa „zero" se poate termina în -й (читай. давайте pot forma imperativul şi cu infinitivul verbelor: Давай заниматься. aceasta fiind precedată de o consoană. «Идём». De exemplu:. — предложила Вера. — сказал мне товарищ. verbele au desinenţa -и (неси. cu adăugarea particulelor давай. Imperativul poate fi redat şi prin persoana 1 plural. Dacă îndemnul la acţiune este adresat mai multer persoane. давай) sau în consoană moale ori şuierătoare (встань. Cu valoare de imperativ poate fi întrebuinţată şi forma de persoana 1 plural a timpului prezent. Aşa cum am arătat. давайте: Давай поможем ему. работай.MORFOLOGIA Această formă exprimă îndemnul de a efectua o acţiune la care va lua parte şi vorbitorul. De exemplu: идти: иду — ид-ут — иди смотреть: смотрю — смотр-ят — смотри b) Verbele care la timpul prezent (sau viitor simplu) au înaintea desinenţelor personale consoana н. Давайте слушать музыку. dar numai de la verbele de mişcare: «Бежим!» — крикнул мальчик сестре. сядь.Напишем ему записку». — предложил мне Дан. De exemplu: исчезнуть: исчезну — исчезн-ут — исчезни толкнуть: толкну — толкн-ут — толкни 2) Verbe cu desinenţa „zero" Au desinenţa „zero" (la imperativ. «. persoana a 2-a singular): A) Verbele cu tema în -й 1. dar pentru stabilirea lui trebuie cunoscută şi forma persoanei 1 singular. aceasta fiind precedată de o altă consoană. la ferma persoanei 1 plural se adaugă -те. Tema în -й (la imperativ. forma de bază a imperativului este aceea de persoana a 2-a. режь). înaintea desinenţei personale (-ю). au accentul pe desinenţă.

De exemplu: давать: даю — давай вставать: встаю — вставай узнавать: узнаю — узнавай 2. După cum se ştie. potrivit modelelor. узнавать. M o d e l 1 : кричать: кричу — крич-ат'—[кричи Идти. îşi păstrează acest sufix la imperativ. учить. сесть. -ста-. persoana a 2-a p l u r a l se obţine prin adăugarea desinenţei -те la forma de imperativ a persoanei a 2-a singular. Tema în -й (la imperativ. persoana a 2-a singular) apare la toate verbele monosilabice care au vocala -u. De exemplu: пить: пью — пей бить: бью — бей выпить: выпью—выпей В) Verbele cu tema în consoană moale sau în şuierătoare Temă în consoană moale sau în şuierătoare (la imperativ. care nu sînt cuprinse în regulile enunţate mai sus. перелить. De exemplu: встать: встану — встан-ут — встань бросить: брошу — брос-ят — брось резать: режу — реж-ут — режь сесть: сяду — сяд-ут — сядь Forma de imperativ. Вить. вылить. оставаться: сдавать. отставать. надеть. лить. дышать.în tema infinitivului. -зна-. Переставать. признаваться. M o d e l 4 : пить: пью — пей. выучить. вести. выйти. precum şi la derivatele prefixate ale acestor verbe. M o d e l 3 : вставать: встаю —[вставай. după rădăcinile -да-. читать. acest sufix dispare. Одеть. вывести. шить. проверить. сказать. M o d e l 2 : работать: работаю — работа>ут—работай Изучать: выполнять.• VERBUL Verbele cu sufixul -ea-. выпить. M o d e l 5 : встать: встану — встан-ут — встань. 197 . поздравить. De exemplu: говори — говорите веди — ведите читай — читайте встань — встаньте режь — режьте Observaţie Trebuie memorate următoarele forme de imperativ: дать: дай — дайте есть: ешь — ешьте лечь: ляг — лягте ехать: поезжай — поезжайте Exerciţiul 34. приготовить. persoana a 2-a singular) o au toate celelalte verbe. повторять. беречь. la timpul prezent (indicativ). давать. нести. отдавать. смотреть. Formaţi imperativul verbelor date mai jos.

Exerciţiul 39. дать— — давать. 10. Model: Ирина. 3. 6. одевай. Я не зяаю. торопись делом. попроси Валентина. 1. Идти к доске. век учись. бгри. заметить — замечать. 6. В. поставить—ставить. чтобы он дал мне книгу. один раз отрежь. чтобы он пришёл ко мне завтра. Model: Открыть окне. după modelul dat. если бы у меня было время. давай. 7. забудь. 5. Нз ищи правды в других. Ндлать готовиться к езесии. Береги платье снову. Exerciţiul 37. а честь смолоду. открой. Memoraţi următoarele proverbe ruseşti. пойми. 2. С людьми советуйся. пожалуйста. сядь. Ты слишком редко пишешь. 9. а свогго ума не теряй. Exerciţiul 38. 4. одень. Семь раз отмерь. забывай. положить—класть. пусть он daţm мне книгу. 3. если в тебе её нет.к живи. Он плохо слышит. Резать хлео. Попроси сестру. улыбнуться — улыбаться. чтобы она позвонила мне вечером. Model: Я не могу справиться с этой задачей. обними. Попроси Николая. 8. Принимать лекарство три раза в день. а гордись знаньем Exerciţiul 40. 3. лечь — ложиться. 4. Лгчь спать пэраньщз. Сейчас я не могу. Запергть двгрь. Не гордись ззаньем. где вы живёте. мне. чтобы он ответил мне на письмо. крикни. Запомнить празило. Стереть с доски. чтобы она зашла ко мне после обеда. Exercifiul 36. 7. Modul condiţional (optativ) [Условное нахлонение] Modul condiţional (optativ) exprimă o acţiune posibilă în anumite condiţii sau o acţiune presupusă ca dorită: Я пошёл бы сегодня на стадион. Я незнаком с вашими родителями. пгргстать—• переставать. крикнуть—кричать. Умываться холодной водой. дай. 1. Помоги.1 MORFOLOGIA Exerciţiul 35. 1. пиши. Заниматься спортом. 1. 3. б. но в воскресенье я с удовольствием пошёл бы с вами в поход. сесть — садиться. Возьми. 11. 2. 2. чтобы она накрыла на стол. Попроси Нину. Попроси Марианну. Transformaţi îmbinările de cuvinte de mai jos în propoziţii cu modul imperativ după modelul dat. 4. Transformaţi frazele. Закрыть окно. 5. 198 . взгать — вггавать. 5. целуй. Ирина. 4. принять— — принимать. Я не понял вопроса. Formaţi imperativul de la următoarele perechi de verbe: Войти — входить. Открой окно. открывай. Скажи Виктору. кричи. după modelul dat. Alcătuiţi propoziţii. 2. 5. узнать — узназать. У меня нет денег. попроси Валентина. Stabiliţi infinitivul verbelor de la care sînt alcătuite formele de imperativ date mai jos. Нз спеши языком.

Вы не хотите с нами погулять? 5. Посоветуйся с преподавателем. la modul condiţional. Puneţi ia modul condiţional verbele din propoziţiile date mai jos. Я бы с удовольствием пришёл к вам завтра. fie înaintea lui. 6. Позвонили бы вы ему пораньше! 5. poruncă sau dorinţă). De exemplu: Принёс бы ты мне книгу! Лёг бы ты отдохнуть! Modul condiţional se formează cu ajutorul particulei бы. прочитать книгу. Вы не сможете завтра зайти ко мне? 6. Откройте окно. Поговорил бы ты с профессором! 3. Лёг бы ты отдохнуть. в комнате слишком душно. Particula бы poate sta fie după verb. Model: Купи эту книгу: она очень интересная. Я советую вам посмотреть эту картину. Пошёл бы ты гулять! 6. В деревне мне было скучно. но у меня нет времени. 1. Я с удовольствием приду к вам. rugăminte. Я хочу прочитать интересную книгу. купить себе костюм. 4. Puneţi verbele. Я не сказал бы ему этого. Model: Я не сказал ему этого. Вы не можете одолжить мне денег на два дня? I Exerciţiul 43. din propoziţiile date 1. Сходил бы ты в кино! 2. Написал бы ты письмо родителям. посоветоваться с врачом. Exerciţiul 44. ты слишком часто опаздываешь на работу. 5. 1. 5. но у меня нет времени. Сходи в магазин за покупками. 3. De exemplu: Я с удовольствием пришёл бы к вам завтра. 199 . Купил бы ты эту книгу: она очень интересная. 7.VERBUL în limba vorbită modul condiţional se poate folosi pentru exprimarea unei rugăminţi sau a unei porunci categorice. Вставай пораньше. Exerciţiul 41. Я с удовольствием бы пришёл к вам завтра. folosind îmbinările de cuvinte date mai jos. Arătaţi ce anume exprimă modul condiţional al verbelor mai jos (sfat. ты сильно отстаёшь от товарищей! 2. Позвонил бы ты ему! 4. Я пошёл в кино на вечерний сеанс. Прочитал бы я сейчас интересную книгу! 7. Ты можешь заниматься лучше. Я просил у него денег. Exerciţiul 42. Alcătuiţi propoziţii cu modul condiţional. Сходить в кино. Я посоветовался со своим другом. поговорить с матерью. 3. în propoziţiile date mai jos. 4. Я просил бы вас зайти ко мне. 4. Exerciţiul 45. 3. înlocuiţi formele de imperativ cu formele modului condiţional. din propoziţiile de mai jos. Занимайся больше. 1. Помоги матери убирать в квартире. Поговори с родителями. но у меня нет времени. 2. De asemenea. Model: Написать письмо. care se adaugă la forma timpului trecut al modului indicativ. 7. ea poate fi aşezată în imediata apropiere a verbului sau poate fi despărţită de acesta de alte cuvinte. пойти на футбол. 2. Сегодня после обеда я читал книгу. Model: Я прошу вас зайти ко мне.

1. După cum se ştie. complementul direct stă în cazul genitiv în următoarele situaţii: a) cînd acţiunea se exercită asupra unei părţi a obiectului (genitivul partitiv): Ребёнок выпил молока. Я виде г своего преподавателя. Unii lingvişti disting trei categorii de verbe: verbe tranzitiv-directe [прямо-переходные]. cu excepţia acuzativului fără prepoziţie. Я погасил свет в своей комнате. complementul direct poate sta şi în cazul genitiv1. verbe tranzitiv-indirecte [косвенно-переходные] şi verbe intranzitive [непереходные]. Мы н щали работу. Птица летает. Он руководит заводом. Мать купила масла. Se numesc intranzitive verbele care nu cer un complement direct. Это платье её молодит. Свет ослепил старика. Acest complement răspunde la întrebările кого? что? Uneori. Он пишет статью. Певица исполняет новую песню. 45. Он хорошо руководит семинаром. 5. Дети привыкли 1 Vezi şi p. 200 . Яблоня цветёт. сахару и колбасы. Indicaţi verbele tranzitiv-directe. 7. Citiţi propoziţiile de mai jos. Complementul în cazul acuzativ fără prepoziţie se numeşte complement direct. Он положил тетради на стол. Старик ослеп.• MORFOLOGIA VERBELE TRANZITIVE ŞI INTRANZITIVE [Переходные и непереходные глаголы] Se numesc tranzitive verbele care cer complementul în cazul acuzativ fără prepoziţie. Он смотрит на ребёнка. b) cînd verbul tranzitiv este precedat de o negaţie. Exerciţiul 46. 9. 12. Учитель приучил детей к дисциплине. Дети любят своих родителей. Они высушили одежду у костра. Одежда высохла. Verbele tranzitiv-directe cer un complement direct. De exemplu: Они ждут поезда. Он помогает товарищу. 13. tranzitiv-indirecte şi pe cele intranzitive. De exemplu: Он читает сказку. Отец управляет заводом. Это платье её старит. хлеба. В моей комнате погас свет. Она стареет. 4. Она заботится о детях. Она заведует библиотекой. 3. De exemplu: Мальчик спит. 10. 6. Она молодеет. 11. Тетради лежат на столе. Comparaţi: Я получил телеграмму. 14. Я не получил телеграммы. Verbele tranzitiv-indirecte cer complemente la diferite cazuri oblice (cu sau fără prepoziţie). . Он мечтает о счастье. 8. Он боится собаки. 2.

cu alte cuvinte. догадываться—догадаться. становиться. verbale cu particula -ся se împart în mai multe categorii. гордиться. надеяться. în majoritatea cazurilor. 17. Он не договорил того. care îl au. расставаться—расстаться. что хотел сказать. Он всегда находит время заниматься детьми. verbele cu sens pasiv şi verbele impersonale. Он пэаг:ял костюм в шкаф. Она завззуег библиотекой. Наша квартира состоит из трёх комнат. dintre care cele mai importante sînt: verbele reflexive propriu-zise. Они простились. 21. Оя рассердился на своего приятеля» VERBELE CU PARTICULA -СЯ [Глаголы с частицей -ся] în limba rusă au o largă răspmdire verbîb cu particula -ся (după vocale: -сь). трудиться. verbele reciprocreflexive. 16. 22. оглядываться—оглянуться. оставаться—остаться. 19. de obicei. De exemplu: умывать = a spăla умываться == a se spăla причёсывать = a pieptăna причёсываться = a se pieptăna встречать = a întîlni встречаться = a se întîlni în un. Verbele reflexive propriu-zise [Собзтвгннэ-возвратные глаголы] Aoeste verb. 20. нуждаться. exprimi o a. . 3. 201 . являться.fiuns al cărei rszultat S3 răsfrînge asupra celui ce o săvîrşeşte. бояться. ложиться. люэозатъся—полюбоваться. Мать причёсывает дочь. здороваться—поздороваться. появляться—появиться. стараться—постараться. улыбаться—улыбнуться. Она обладает приятным голосом. de la verbe tranzitive şi. verbele cu particula comună) au sensuri lexicale diferite: находить = a găsi состоять = a se compune договорить = a termina de vorbit простить = a ierta. Ваза стоит на столз. vzrbele general-reflexive. a cădea de acord проститься = a-şi lua rămas bun Exemple: 1. au acelaşi sens lexical. 15. Principalele sensuri ale verbelor cu particula -СЯ [Основные значения глаголов с частицей -ся] După sensul p . Дочь причёсывается. subiectul este în acelaşi timp şi obiect al acţiunii. a se afla состояться = a avea loc договориться = a se înţelege. Они договорились об условиях сотрудничества.le cazuri. 2. наслаждаться—насладиться. Костюм висит в шкафу. нравиться— —понравиться. Он простил мне ощибку. Дача находится далеко от станции. Заседание состоится завтра. Мы нуждаемся в вашгм совете.1 VERBUL к дисциплина. 4. a scuza -ся şi verbele fără particula -ся (dar cu rădăcină находиться = a se găsi. 18. Unsle verbe nu pot fi decît cu particula -ся: бороться. восторгаться. Aceste verbs sînt formate. Comparaţi: Мать одевает сына. Девушка поставила вазу на стол. Сын одевается. ошибаться—ошибиться.

Он защитился от обвинений. от нападений своих врагов. одеваться—одеться.. умываться—умыться. Войска . со вкусом.. 1. Кто тебя бреет? 5.. причесать) 4.. Pentru a imprima un sens reflexiv. Exerciţiul 48. De exemplu: Сестра раздевает брата. (защитить. în timp ce надевать are sensul „a îmbrăca.гз. защититься) 5.. Почему ты не хочешь .. Я мою руки.. a-şi pune un obiect de îmbrăcăminte". (умываться. защищаться—защититься.MORFOLOGIA Dintre verbele reflexive propriu-zise cităm: мыться—вымыться. 4.. бриться— побриться ş. холодной водой. свои длинные волосы. Introduceţi în locul punctelor verbele date în paranteze. она сразу разулась. Мы хорошо выкупались. 202 ..... Сестра быстро . 4) Verbele discutate mai sus formează următoarele perechi antonimice: одевать — раздевать одеваться— раздеваться надевать— снимать Exerciţiul 47. упрекать себя (в чем-либо). Citiţi propoziţiile de mai jos. Отец .... причёсываться—причесаться. бриться) 6. и вышли на улицу. Particula -ся nu poate fi ataşată la orice verb. надо . надевать—надеть Ia forma cerută de context.. diateza reflexivă se construieşte cu ajutorul pronumelui себя: знать себя. 3. dar nu se poate ataşa verbului надевать. 3) Verbul раздевать are sensul „a dezbrăca pe cineva". ... Он . Я . 2. Она разу. Мать умыла и одела детей. одеться) 3. 2) Verbele одевать şi надевать se deosebesc semantic: одевать are sensul „a îmbrăca pe cineva". 7. 2. белое платье? 6. сына холодной водой.. în cazul unui verb fără particula -ел. пальто.. Мне было холодно. уважать себя.. ругать себя (за что-либо). Он вынул из кармана платок и вытер лицо и шею. Мать умылась и оделась. 4. Explicaţi folosirea verbelor tipărite cursiv.. Introduceţi în locul punctelor verbele одеваться—одеться. пальто.. моего отца. прятаться—спрятаться. искупаться. Он вытерся чистым полотенцем. . (брить. видеть себя (в зеркале). De exemplu: Сестра одевает брата.. a scoate un obiect de îmbrăcăminte" se întrebuinţează verbul снимать. любить себя.. поэтому мы опоздали на бал. Войдя в квартиру. Я моюсь.. 3. 1.. 7. Не забудь . сам. Парикмахер . 5. Девушка надевает белое платье. (причесаться.. умывать) 2.ребёнка. punîndu-le la ferma corespunzătoare. потому что я слишком легко . Мать . (одеть. Моя подруга . Я ... раздвеваться—раздеться.. pentru exprimarea sensului „a dezbrăca. сына. Он защитил своего друга. Сын . город от неприятеля. детей и повела их в парк. Она всегда .. Мой муж бреется электрической бритвой.. сегодня серый костюм. Сестра снимает пальто.. Она . помыться..a... Я хочу . 1. Observaţii 1) Particula -ся poate fi ataşată verbelor одевать şi раздевать (одеваться— — раздеваться). купаться—выкупаться. Мы . Сегодня очень холодно. сам. 6. Мать выкупала ребёнка. (разувать.. на улице очень холодно. Я . разуваться) Exerciţiul 49. слишком долго. вытираться—вытереться.

Супруги помирились. Здесь душно. 8. 10. 3. Explicaţi întrebuinţarea îmbinărilor de cuvinte tipărite cursiv. Они пишут друг другу.. Exemple: 1.. 4. бороться.. Acţiunea reflexiv-reciprocă poate fi exprimată. 9.. VERBUL Exerciţiul 50. Сначала они спокойно беседовали. Я познакомился с сестрой моего друга. и лёг на диван в костюме. Comparaţi: Мы с другом встретились. 4. 5. Я встретил друга. 1. знакомиться—познакомиться. шляпу. Занимался он усиленно.. Exerciţiul 52. 8. в гардеробе. О чём вы так долго спорили? 203 . С кем вы разговаривали в антракте? 6. 2. в передней. 3. 1. Они уважают друг друга. de asemenea. Я его давно не видел. 1. видеться— •—увидеться. В зрительный зал нельзя входить в пальто. 6. Răspundeţi la întrebările de mai jos. iar a doua parte se pune la cazul cerut de verb. Как вы себя чувствуете? 2. С кем вы дружите? 7. обниматься—обняться. Они дружат друг с другом. спорить. (Ф. Citiţi propoziţiile date mai jos. Он себя не уважает.. Мы с ним часто разговаривали об искусстве. помогите мне. Почему вы поссорились с другом? 4. целоваться—поцеловаться. не жалея себя. 4. Когда входишь в комнату. мириться—помириться. сапоги. De exemplu: 1. Они интересуются друг другом. Я не могу . 2. пиджак. Они чувствовали себя прекрасно. здороваться—поздороваться. ссориться—поссориться.. Мы расстались надолго. надо . Он не умеет вести себя в обществе. Он простился со всеми своими знакомыми. Sensul de acţiune reciprocă poate fi exprimat şi de verbe fără particula -ся: разговаривать. Они помогают друг другу. надо . 2. Подруги поссорились из-за пустяков. пожалуйста. Они заботятся друг о друге. Он поздоровался со всеми. У него не было сил . Отец обнялся с сыном. 6. Они дружат с детских лет. С кем вы поздоровались? 5.. а потом начали спорить. Они объединились в борьбе против общего врага. 4.. С кем вы встретились в клубе? 2. 6. Они не виделись с прошлого года.. Достоевский) 5. беседовать. 6. ты можешь . Он ругал себя за допущенную ошибку. 2. М. Мы с другом встретились в парке. 3. объединяться—объединиться. 7. родителями. Мы . 11. 5. 5. и за это его уважали. У вас очень усталый вид. 3. Exemple: 1. Prima parte a acestei îmbinări este invariabilă. 4.. снимать—снять la forma cerută de context.. Тебе пора научиться вести себя за столом. расставаться—расстаться. что не помог своему другу. Она познакомила меня со своими Я познакомился с её родителями. Они воевали вместе. Они надеются друг на друга. Exerciţiul 51. но никто не любил. Влад жестоко упрекал себя за то. 7.. воевать. прощаться—проститься. cu ajutorul îmbinării de cuvinte друг друга. С кем вы познакомились на курорте? 3. Dintre verbale reciproc-reflexive cităm: встречаться—встретиться. Подруги поцеловались. Verbele reciproc-reflexive [Взаимно-возвратные глаголы] Aceste verbe exprimă o acţiune care afe loc cu participarea concomitentă a două sau mai multe persoane care sînt nu numai subiecte. 7.. ci şi obiecte ale acţiunii. Мы давно не виделись. Introduceţi în locul punctelor verbele раздеваться—раздеться. 3. дружить.

возвращаться—возвратиться. Мы посмотрели . когда какому-нибудь раненому становилось хуже. Exemple: 1. 4. Их помирили друзья. 6. M o d e l : Я недавно видел его в театре. 2. направляться—направиться. Verbele corespunzătoare fără particula -ся se întîlnesc 204 . 8. Родители волновались за сына. 2. Его доходы значительно уменьшились. Я встречал его в институте. Врач беспокоился за жизнь больного. Exemple: 1. 11... Мы успокоились. 8. Завод расширился. Мы часто спорили .. Эта новость молниеносно распространилась по всему городу. 5.. Я недавно виделся с ним в театре. Exerciţiul 54.... в гости. завершаться— —завершиться. успокаиваться—успокоиться. Они возвратились с охоты поздно. Он интересуется твоей судьбой. подниматься—подняться. . 10. Мы часто видели . злиться—обозлиться. когда получили письмо от них. . 4. Его зарплата увеличилась... 3. развиваться — развиться. 5. спускаться—спуститься.. continuarea sau sfîrşitul unei acţiuni (unui fenomen) sau verbe care arată că acţiunea (fenomenul) continuă: начинаться—начаться. восхищаться—восхититься. удивляться—удивиться. Они очень любят . Они встали со своих мест и направились к выходу. тревожиться—встревожиться. Мы хорошо знаем . Мы часто пишем . Товарищи удивлялись его интересу к музыке. Он познакомил меня со своей подругой. Мы должны заботиться . волноваться—взволноваться. . Я восхищаюсь его работоспособностью. 5. 3. уменьшаться—уменьшиться. 4. печалиться—опечалиться. Она печалилась. 5. . b) Verbe care exprimă sentimente: радоваться—обрадоваться. кончаться—кончиться. озлиться. сердиться—рассердиться. 12. 10. расширяться—расшириться. стал на себя не похож. 2. 7. c) Verbe care arată începutul. Мальчик спустился с лестницы. Ты изменился. .. улучшаться—улучшиться. 7.. Он злится на меня зря. 1. увеличиваться— —увеличиться. разозлиться. poziţia sau mişcarea subiectului: изменяться—измениться. 9. Мой друг рассердился на меня. Хозяйство нашей страны развивается быстрыми темпами./ MORFOLOGIA Exerciţiul 53. 6. 3. . 1. 2. прекращаться—прекратиться. то ухудшается. Мать обняла и поцеловала свою дочь. .. 4.. ухудшаться—ухудшиться. 10. Они ходят . 6. 8.. продолжаться. 3... Verbele din această categorie sînt folosite atunci cînd subiectul acţiunii este exprimat printr-un substantiv neînsufleţit. 9. . распространяться—распространиться.. Мы поднялись по лестнице на второй этаж. Она нагнулась и подняла бумаги с полу. 7. 11. Они улыбнулись . Состояние его здоровья то улучшается. интересоваться—заинтересоваться. 9. Я видел её в парке. Они интересуются . f • Verbele general-reflexive * [Общг-возвратные глаголы] Această categorie cuprinde următoarele grupe principale de verbe: a) Verbe care arată o schimbare în starea.. Профессор радуется ответам студента. беспокоиться. нагибаться— —нагнуться. Transformaţi propoziţiile de mai jos.. веселиться— —развеселиться. Introduceţi în locul punctelor îmbinarea de cuvinte друг друга la forma corespunzătoare. На вечере мы веселились. . după modelul dat.

Alcătuiţi propoziţii cu verbele date mai jos.. Начинать—начинаться. его выносливость.. быстрыми темпами. Мы . (рассердить. .. ухудшиться) Exerciţiul 56. Нас . (поднять... (интересовать.. его выносливости . распространять— —распространяться. восхищаться) 7.. этой книгой. его успехи. его успехам. на гору.. Земля нагревается солнцем. прекращать—пре- Verbele cu sens pasiv [Глаголы со страдательным значением] Aceste verbe se întîlnesc în construcţii pasive. 1. (радовать.. беспокоиться. Студеты кончили занятия. тяжёлую промышленность. (развивать. возвращать—возвращаться. Нас . улучшиться) 7. скорость движения станка. (восхищать. из-за его отсутствия. Despre construcţiile active şi pasive... Состояние больного . на сына. кращаться. Поведе ние сына „i родителей. его отсутствие. Verbele corespunzătoare fără particula -ся se întrebuinţează în construcţii active 1 ... 2. Мы . Эта весть нас . радоваться) 2. спуститься) 3. Exerciţiul 55. (беспокоить—беспокоиться) 4..развиваться) 4. iar subiectul acţiunii este un complement (la cazul instrumental fără prepoziţie). волноваться.. Мы .. Hac . Гости продолжали разговор за столом.. 205 . Скорость движения станка. Рабочий. 6. (спустить. на воду лодку. Это . с палубы в лодки. (опечалить—опечалиться) 3. Работа началась.. (ухудшить. кончать—кончаться. Alcătuiţi propoziţii cu verbele date mai jos. Разговор продолжался за столом. его положение.. 385—386.... веселиться. удивляться) 5. în care obiectul real al acţiunii are în propoziţie funcţiunea da subiect (la cazul nominativ). Матросы ... Поле освещается луной.. уменьшать—уменьшаться. (улучшить... Художник рисует картину Солнце нагревает землю. когда узнали эту новость. под» пяться). Construcţiile pasive exprimă acel raport •dintre obiectul şi subiectul acţiunii.] удивляться. Он .. .. чемоданы и понёс ик. Мы .. Носильщик . Луна освещает поле. însufleţit. эта книга. злиться.. увеличивать—-увеличиваться. Alcătuiţi propoziţii cu verbele date mai jos. Introduceţi în locul punctelor verbele corespunzătoare date în paranteze.. Мы . Пассажиры . vezi şi p. 1. её игра на скрипке.. Меня ... Его . спускать—спускаться. сердиться - Exerciţiul 59. Лекарство . Изменять—изменяться.. Introduceţi în locul punctelor verbele corespunzătoare din paranteze..... Comparaţi: Construcţii active Construcţii pasive Шахтёры добывают уголь.. Хозяйство нашей страны . Занятия кончились. рассердиться)1 Exerciţiul 58. Картина рисуется художником. Радоваться. Мы должны. Родители .. её игрой на скрипке. состояние больного.. Exerciţiul 57. Его положение . .. . интересоватьсяj 6. f (увеличить. продолжать—продолжаться./ • VERBUL de obicei atunci cînd subiectul acţiunii este exprimat printr-un substantiv Comparaţi: Ученики начали работать. (удивлять. Уголь добывается шахтёрами....... улучшать—улучшаться. увеличиться) 5. восхищаться.. Я .

Девочке не СИДИТСЯ на месте. De exemplu: 1. 3. M o d e l : Библиотекарь выдаёт книги. что он прав. 1. Мне хочется ПОЙТИ гулять. Девочка не СИДИТ на месте. не работается. Ночью ребёнку не спалось. Книги выдаются библиотекарем. în limba română. Verbelor reflexive ruseşti le corespund. искупаться = a se scălda. în limba română. Студенты обсуждали этот вопрос на собрании. Verbelor reflexive le corespund. Инженер разрабатывает проект новой машины. Сейчас по радио передаются последние известия. a se îmbăia вытираться — вытереться = a se şterge причесываться — причесаться = a se pieptăna 2. Alcătuiţi propoziţii cu următoarele verbe: хочется. Я думаю. exprimă o acţiune mai puţin hotărîtă. что он прав. în comparaţie cu verbele corespunzătoare fără particula -ся. Verbele хотеть şi думать cu particula -ел. Завод выпускает отличную продукцию. Мне думается. Труд человека создаёт материальные ценности. Comparaţi: Ночью ребёнок не спал. 5. не спалось. 6. verbe nereflexive. Рабочие строят мост. De exemplu: ^мыться — вымыться. Вчера мне не работалось. Exerciţiul 61. не сидится. В этом магазине продаются модные туфли. Transformaţi construcţiile active în construcţii pasive. Verbele personale corespunzătoare exprimă stări sau acţiuni care depind de subiect. De exemplu: бороться = a lupta добиваться — добиться = a realiza. Вчера я не работал. Verbele impersonale [Безличные глаголы] Cu ajutorul particulei -ся se pot forma verbe impersonale de la verbe tranzitive şi intranzitive. 2. 3. 7. 2. » Exerciţiul 60. Verbele impersonale cu particula -ся exprimă diferite stări şi acţiuni care nu depind de subiect. Verbele reflexive în limbile rusă şi română 1.MORFOLOGIA Verbele cu sens pasiv pot fi întrebuinţate şi fără complement în cazul instrumental. помыться = a se spăla купаться — выкупаться. Comparaţi: Я хочу ПОЙТИ гулять. tot verbe reflexive. Эту местность часто посещают туристы. думается. 4. Маленькая лампочка освещала помещение. живётся. a obţine казаться — показаться = a părea любоваться — полюбоваться = a admira 206 . При строительстве этого завода используются новейшие достижения техники.

a năzui смеяться = a rîde улыбаться — улыбнуться = a zîmbi учиться — научиться = a învăţa 3. Călătorii s-au odihnit şi au pornit mai departe. Валентина заболела гриппом. Exerciţiul 64. 207 . когда говорит по-английски. Ребёнок смеётся от радости. 6. Он часто ошибается. Он казался переутомлённым. Эта девочка учится в шестом классе. Fratele lui învaţă bine. Гости сели за стол. VERBUL надеяться = a spera. Traduceţi în limba română propoziţiile date mai jos. 2. Aceste verbe. 8. Он надеется. 2. aceea de neutru. Miercuri a avut loc şedinţa cercului de literatură. 7. 6. Ieri ns-am plimbat toată ziua prin pădure. a se ridica выздоравливать — выздороветь = a se însănătoşi гулять = a se plimba заболевать — заболеть = a se îmbolnăvi отдыхать — отдохнуть = a se odihni привыкать— привыкнуть = a se obişnui спешить = a se grăbi Exerciţiul 62. VERBELE IMPERSONALE [Безличные глаголы] Verbele impersonale denumesc o acţiune. iar la trecut au o singură formă. au forme numai pentru persoana a 3-a. 5. что всё кончится благополучно. Traduceţi în limba rusă propoziţiile date mai jos. Они встали из-за стола. Fata rîde de bucurie. Мы хорошо отдохнули. Они спешат на вокзал. Погода становилась более холодной. Они привыкли к строгому режиму. 4. 2. 9. în limba română. Дети остались дома. 4. 5. 5. a nădăjdui нуждаться = a avea nevoie оставаться — остаться = a rămîne ошибаться — ошибиться = a greşi состояться = a avea loc стремиться = a tinde. Вчера состоялось профсоюзное собрание. 3. Ne-am obişnuit cu noul profesor de chimie. De exemplu: Вечереет. Мать улыбается малышу. 1. 10. 11. Copilul s-a îmbolnăvit de pojar. Verbelor nereflexive ruseşti le corespund.. Мы не нуждаемся в их помощи. 6. Observaţi că echivalentele româneşti ale verbelor nereflexive din limba rusă sînt verbe reflexive. 3. 4. Bolnavul s-a însănătoşit şi s-a întors acasă. 1. Exerciţiul 63. 9. 8. 3. 7. De exemplu: вспоминать — вспомнить = a-şi aminti вставать — встать = a se scula. verbe reflexive. Мы сидели на берегу озера и любовались восходом солнца. 1. sau o stare care nu este şi nici nu poate fi raportată la un anumit subiect. Observaţi că echivalentele româneşti ale verbelor din limba rusă sînt verbe nereflexive. Traduceţi în limba română propoziţiile date mai jos. El a rămas în sala de lectură pînă seara tîrziu. Вечерело. la prezent.

12. Олегу не сиделось дома. Citiţi propoziţiile date irai jos. Тебе стоит посмотреть эту выставку. 6. 5. b) verbe care se întrebuinţează cu substantive sau pronume în cazul acuzativ: Его весь вечер лихорадило. 3.plu: Verbe personale Verbe impersonale Ветер дует. Сегодня мне не читалось. Снег тает. Скоро должно стемнеть. От этих разговоров меня начинало мутить. Его всё время знсбит. Verbe care denumesc stări ale omului. De exemplu: Дедушке нездоровиться. но откуда-то сквозит. Мне всю ночь не спалось. 2. похолодать. В ушах шумит. Мне плохо спалось на новом месте. 9. Ветром сорвало крышу сарая. 2. Aceste verbe se împart în două grupe: a) verbe care se întrebuinţează cu substantive sau pronume în cazul dativ: Матери нездоровится. и в домах засветились окна. 4. Лес шумит. На солнце тает.MORFOLOGIA Se disting trei categorii de verbe impersonale: 1. 5. что скоро потеплеет. (М. Горький) Больного знобит. Все окна и двери закрыты. Ее exerr. 6. мысли были заняты совсем другим. Здесь дует. П. 206. К вечеру похолодало. Сегодня ему хсрспо реботается. 2. В поле уже смеркалось и похолодало. стемнеть. Уже стемнело. Уже вечерело. смеркаться. Осенью стало рано морозить. Exemple: 1. 8. когда мы вошли в деревню. морозить. 208 . В лесу легко дыпппся. 3. 3. Găsiţi verbele iir. Verbe care denumesc fenomene din natură: вечереть. Зимой поздно рассветает и рано темнеет. Другие пьют и — ничего. Его знобит. 10.pencrale şi arătaţi din ce cstegcrie fac parte. Exercifiul 65. На улице уже стемнело. 1. Целыми днями мсрссило. 7. Verbe care exprimă necesitatea: Вам следует учиться у него выдержке и стойкости. Unele verbe personale pot fi întrebuinţate ca verbe impersonale1. 4. а меня тошнит. Тебе не следует выходить на улипу сегодня. сквозить. 1 Vezi şi p. Молния зажгла дерево. Ему хотелось перед кем-то высказаться. светать. Вам следует взять с него пример. Дерево зажгло молнией. По радио передавали. рассветать.

едут несу. летают плавать: плаваю. De exemplu: Он идёт по улице. несут веду. ходят ездить: езжу. бегаешь... идут еду. Сегодня отец едет в Бухарест. cuvinte care semnalează că acţiunea are loc o singură dată: сейчас. вести—водить.. плывёшь.. Ученик идёт из школы.. лезть—лазить.. водишь. de regulă. плыть—плавать.. ведёшь. De exemplu: Сейчас мы идём в кино. бежишь ... плавают иду.. Arată o mişcare orientată spre un anumit punct sau dinspre un anumit punct şi care are loc o singură dată. везёшь.. тащить—таскать. в этот раз. гнать—гонять..ф VERBUL Verbele de mişcare [Глаголы движения] VERBELE DE MIŞCARE FĂRĂ PREFIXE [Бесприставочные глаголы движения] Verbele de mişcare fără prefixe pot fi: verbe de mişcare unidirecţională [глаголы однонаправленного движения] şi verbe de mişcare pluridirecţională [глаголы разнонаправленного движения]. плаваешь.. în propoziţia respectivă te întîlnesc. плывут în grupa verbelor de mişcare cu frecventă scăzută intră următoarele: брести—бродить.. Aceste verbe formează 14 perechi. бежать—бегать. возят бегать: бегаю.. летят плыву. ехать—ездить.. водят возить: вожу.. нести—носить. везти—возить. ползти—ползать. бегают летать: летаю.. едешь. возишь.. ездят носить: ношу.. бегут лечу... летаешь. идёшь. сегодня.. 209 . ведут везу. лететь—летать. водить: вожу. несёшь. носишь1. ходишь. катить—кататк Caracteristici ale verbelor de mişcare [unidirecţională 1. носят . Aceste verbe se conjugă în felul următor: Verbe de mişcare unidirecţională идти: ехать: нести: вести: везти: бежать: лететь: плыть: Verbe de mişcare pluridirecţională ходить: хожу. dintre care doar 8 perechi au o frecvenţă mai mare: идти—ходить. Cînd un verb de mişcare este folosit cu acest sens...... везут бегу.. Он идёт в парк.. Сестра идёт с почты. летишь... ездишь.

мы часто бывали в консерватории. каждое утро. în acest caz. то еду в университет автобусом. иногда. мы часто ходили в консерваторию. Această propoziţie are sensul: «Он идёт на завод и возвращается обратно». De exemplu: Он ходит на завод каждый день. contextul ne sugerează că mişcarea se desfăşoară într-o singură direcţie. Arată o mişcare repetată. un verb de mişcare poate fi înlocuit printr-una din formele verbului бывать. Ds exemplu: Люди ходят. = В воскресенье я был у Валентина в гостях.• V MORFOLOGIA 2. время от времени. каждую неделю. Caracteristici ale verbelor de mişcare pluridirecţională 1. = Когда мы жили в Бухаресте. un astfel de verb poate exprima o mişcare „dus şi întors" care are loc o singură dată. în propoziţii se pot întîlni cuvinte care semnalează că acţiunea se repetă. La timpul trecut. De exemplu: После обеда Моника ходила в читальный зал. часто. Arată o mişcare care se desfăşoară în direcţii diferite. Самолёты летают над городом. un verb de mişcare poate fi înlocuit printr-una din formele verbului быть. Arată că mişcarea respectivă reprezintă o însuşire permanentă şi proprie anumitor fiinţe sau lucruri. Дети бегают во дворе. На прошлой неделе Дан ездил в Решицу. Formde de prezent ale acestor verbs pot fi folosite şi cu sens de viitor. Обычно после занятий мы идём в столовую. обычно. mai apar şi cuvinte sau îmbinări de cuvinte de tipul: каждый день. Когда мы ЖИЛИ в Бухаресте. = На прошлой неделе они были в Брашове. Завтра он едет в Бузэу. Ef воскресенье я ходил к Валентину в гости. 3." Cu această semnificaţie. — Моя сестра бывает в театре. 3. dar care se desfăşoară într-o singură direcţie. de regulă. în propoziţie. Когда я спешу. De exemplu: Сегодня вечером мы идём в гости. 210 . De exemplu: Утром я ходил на базар. dar în limitele unui anumit teritoriu: Он ХОДИТ по парку. De exemplu: Каждое утро он идёт на работу мимо нашего дома. Птицы летают. 2. Cînd un verb de mişcare este folosit cu acest sens. Cu această semnificaţie. Arată o mişcare repetată care se desfăşoară în două direcţii: dus şi întors. На прошлой неделе они ездили в Брашов. Da exemplu: Моя сестра ходит в театр. = После обеда Моника была в читальном зале. Утка плавает.

4. 211 . пешком. Deosebiri semantice între perechile unor verbe de mişcare A) Verbele de mişcare (perechi) идти—ходить şi ехать—ездить: a) Verbele идти—ходить au sensul „a merge pe jos".. Ученик носит каждый день книги в школу. De exemplu: Грузовик везёт материал на стройку. Вы идёте или едете в театр? 4. Вы хотите отдыхать в горах. 3. на каникулы домой. Răspundeţi la întrebări. mergînd pe jos". Они . Мне нравится бегать. До деревни 10 километров. Вы хотите посетить Бухарест. De exemplu: Мать ведёт ребёнка в парк. Друг живёт недалеко от вас. c) Verbele везти — возить аи sensul „a duce. что не успеете к началу спектакля.. Вы боитесь.. M o d e l : Вы живёте далеко от университета. în braţe.. Эта машина . Он любит бродить по городу. 5. Дети ходят в школу каждый день. потому что университет находится далеко. VERBUL 4.. a transporta pe cineva sau ceva cu un vehicul". Introduceţi în locul punctelor verbele идти sau ехать la forma de conjugare cerută ds subiectul acţiunii. Мать водит ребёнка в парк. Каждое лето родители возят детей в горы. Мать несёт ребенка в поликлинику. folosind verbele идти sau ехать in funcţie de datele oferite în prima propoziţie.. а не иду. в Констанцу. a duce pe cineva de mînă sau în braţe.. cu un vehicul". Пассажиры этого поезда . Вы идёте или едете в Бухарест? 2. a însoţi pe cineva. нравиться. cu un mijloc de transport. Pot fi cerute de verbe de tipul: уметь. mergînd pe jos". Вы идёте или едете в деревню? Exerciţiul 67. в Сучаву учиться. Мы ездим каждый год в Москву. очень быстро.. 6. B) Verbele de mişcare (perechi) нести—носить. Сестра . вести—водить şi везти—возить: a) Verbele нести—носить au sensul „a duce ceva în mină. I Exerciţiul 66. a conduce. De exemplu: Брат умеет плавать. De exemplu: Дети идут в парк. De exemplu: Он едет сегодня в Сучаву на поезде. Вы идете или едете к нему? 3. Студенты ... на трамвае. b) Verbele вести—водить au sensul „a duce. Вы идёте или едете туда? Я еду. 1. 1... Мы . 2. b) Verbele ехать—ездить au sensul „a merge cu ceva. любить. Вы идёте или едете в горы? 5.. Мать носит каждый день своего ребёнка в ясли. De exemplu: Девочка несёт букет цветов своей матери.

Девочка \ . Citiţi propoziţiile-perechi de mai jos şi explicaţi folosirea verbelor нести—носить. идти—нести. Орлы обычно летают очень высоко. Explicaţi folosirea verbelor 1. Мать . Из Бухареста в Тимишоару самолёты летают три раза в день '. 4. 212 плыть — плавать» . вести. Сгудзнты идут на факультет. 1. ехать—везти.... Осенью пзрелётные птицы летят в тёплые страны. Я еду в горы. Exerciţiul 69. Куда едет мальчик с мячом? — О н везёт его своему другу в подарок. Он идёт в столовую. Куда идёт брат С маленькой сестрой? 4. 1. Мальчик часто носит цветы своей маме. 1. Exerciţiul 72. 6.. Citiţi propoziţiile-perechi date mai jos şi explicaţi folosirea verbelor идти—ходить. 2. 2. Этот самолёт летит в Париж. везти. Răspundeţi la întrebări. 2. Куда едет отец с сыном? — Он везёт его на стадион. 1. Citiţi propoziţiile date mai jos şi explicaţi folosirea verbelor лететь—летать. Мальчик обычно плавает в бассейне. Я хожу в кино по субботам. Exerciţiul 74. подарки из Бухареста. Куда едет отец с сыном? Л Exerciţiul 70. 3. 4. 1. больного ребёнка к врачу. Мне очень нравится плавать в море. Мальчик несёт цветы своей маме. Куда идёт этот мальчик с корзиной цветов? 2. Exerciţiul 73. Споргсмгны идут на стадион. вести.. Citiţi propoziţiile date mai jos. Я . 3.. Exerciţiul 75. 1 Отец . экскурсантов в музей. Citiţi propoziţiile de mai jos. Куда идёт мать с ребёнком?—Она ведёт его в парк. Сегодня мы едем на экскурсию. везти. 3. Мой товарищ бэлен. 2. Куда идёт эта девочка с книгами? — Она несёт их матери. Спортсмены часто ходят на стадион.MORFOLOGIA Exerciţiul 68. Ежедневно мы ездим в университет на троллейбусе. свою сестру в кино. M o d e l : Куда ты идёшь с книгами? Я несу их в библиотеку. Куда идёт гид с группой экскурсантов? S. 5. Мальчик сейчас плывёт к берегу. 5. Куда едет крестьянин с дровами? б. Citiţi psrechile de propoziţii Jate mai jos şi explicaţi folosirea verbelor ехать—ездить.. Куда ты идёшь с тетрадями? 5. 1. Брат не умеет плавать. Сейчас наш самолёт летит на семикилометровой высоте. Сейчас мы едем в университет. На вокзале тяжёлые вещи всегда носит носильщик. Observaţi corelaţia dintre verbele идти—вести. Каждый год перелётные птицы летают в тёплые страны. Носильщик несёт вещи в вагон.. Exerciţiul 71. Он ходит в столовую три раза в день. Каждый день студенты ходят на факультет. Куда идёт гид с экскурсантами? — Он ведёт их в музей. Куда ты идёшь с книгами? — Я несу их в библиотеку. поэтому каждый день я ношу ему книги из библиотеки. Я иду в кино. Мы часто ездим на экскурсию. Гид . 3. Я несу книги в библиотеку. Каждое лето я езжу в горы. 3. цвзты маме. folosind verbele нести. Introduceţi în locul punctelor verbul potrivit ca sens: нести. 2. у 1.

VERBUL 2... 2. la timpul prezent. Мне нравится ... 2. la timpul prezent. на встречу с товарищами. Мы редко . 1. c. 1. туда. в музей изобразительных искусств. на работу... 7. в музей изобразительных искусств. на работу каждый день. Я .... 3. отдыхать в горы.. Explicaţi utilizarea verbelor бежать — бегать. Citiţi propoziţiile date mai jcs... отдыхать на море. Мой друг болен и не ходит на занятия. 7. Пароход сейчас плывёт мимо острова.. Я . Гид водит экскурсантов по городу... Ь.. 5. Мы . на самолёте. 2.. Citiţi propoziţiile date mai jos. 3. Самолёты . 2. Introduceţi în lecui punctelor verbul potrivit ca sens.. в кинотеатр «Мелодия». 4. 3.. на очень большой высоте. Он . Я регулярно 213 . в Сибиу........ 4. Дети увидели свою мать и бегут к ней. Сегодня мы. Дети бегают в парке... Мой отец очень часто . 3. Citiţi propoziţiile date mai jos.. В этом году я . Машина везёт товары в магазин.. Я . 4.. лететь—летать 1. Учитель сегодня . Мать . Это пароход плавает из Констанцы в Одессу. a..... своих учеников на фабрики. Exerciţiul 78. Сегодня я первый раз . Каждое лето мы отдыхаем на море.. свою сестру на симфонический концерт. Explicaţi utilizarea verbelor вести—водить. 3. Крестьянин возит дрова из лесу. 3.. Учитель часто .... туда и обратно я . Они каждое лето . Крестьянин везёт дрова из лесу. К вам в общежитие ежедневно . Мы часто . на поезде. ехать—ездить I. идти—ходить 1. Вот идёт почтальон.''нести-вносить 1. Самолёт .... Introduceţi în locul punctelor verbul potrivit ca sens. отдыхать в горы. Explicaţi utilizarea verbelor везти — бозить. 2. Мы . на сакслёте. 6... Мать ведёт детей в парк. Мы . Я . Exerciţiul 79. Мать каждый день водит детей в парк... вести—водить I. Машина возит товары в магазин. туда и обратно мы всегда . в Бухарест регулярно. свежие газеты и журналы. Мать везёт ребёнка в детский сад. Каждый год я . Раздался звонок и дети бегут во двор. книги из библиотеки. Я очень часто бываю в Бухаресте. к нему раз в неделю. Мои друзья . Exercifiul 76. 5. 2. 4. На перемене дети бегают во дворе школы. 2. Exerciţiul 77.... в этот кинотеатр. Ионел всегда плавает очень быстро и красиво. в парк. к своему другу. Сейчас я .. Сейчас мы . Я ... а. Exerciţiul 80.... нам письма и газеты. 1. 5. посылку на почту. своих учеников на текстильную фабрику. в парк почти каждый день. Сегодня я .. 6. Мать возит ребёнка в детский сад. Гид ведёт экскурсантов по городу.. в Арад. 2. Я первый раз . в Арад... b. Ионел плывёт вдоль берега. 6. 5. . 3.. 4.. своего ребёнка в ясли.

Сегодня студент идёт в читальный зал.- • MORFOLOGIA . в театр? — Нет. Introduceţi. — Ты всегда. Студенты едут на производственную практику.. Я больше люблю . Когда я шёл утром на работу. Студент ходит в читальный зал. Эта машина . сейчас хлеб в булочную. в театр? — Да. Няня ведёт ребёнка гулять. Exerciţiul 83. систематически. întrebuinţarea verbelor de mişcare la timpul trecut Exerciţiul 84.. 5. Я познакомился с этим человеком. Катя? —Куда ты . M o d e l : 1. —Здравствуй. 4. cuvinte care să precizeze sensul verbelor de mişcare.. каждый месяц. 2... Они плывут к зелёному острову. детей в кукольный театр. я покупал свежие газеты. в читальный зал после обеда. Она ходит в кино. свою сестру на симфонические концзрты. своего ребёнка на стадион каждое воскресенье.. 3. везти—возить 1. Раду едет в город. Самолёт летит в Констанцу. 4.... d.. 6. Раду ездит в город. ? — Я . 1.. 5. Дору плавает быстро. 4. Exerciţiul 82. Он несёт цветы девушке.. в читальный зал.. 8. Воспитательница . хлеб в булочную. Он носит цветы девушке. Exerciţiul 81. 5. я встретил знакомую девушку.. Дети бегут к воспитательнице. Зазтра воспитательница . 2. în propoziţiile date mai jos. efectuaţi modificările necesare M o d e l : Я иду на прогулку. часто... 6. сегодня своего сына на стадион на велосипеде.. Каждый день я хожу на прогулку. 3.. Сорина идёт на симфонический концзрт.. я купил свежую газету. 7. Отец . Эта машина каждое утро . Дору плывёт быстро. — Добрый день. Когда я шёл домой с факультета. în propoziţiile date mai jos. Indicaţi propoziţiile în care verbele de mişcare exprimă o acţiune efectuată o singură dată şi pe cele în care verbele de mişcare Jexprimă o acţiune efectuată de mai multe ori. Андрей? — Добрый день. сейчас туристов в Сочи. обычно я . регулярно.. 7. 2. Мальчики бегут на реку купаться. Грузовик везёт товары в магазин. 6. Она идёт в кино. Этот пароход раз в неделю . 5. Няня водит ребёнка гулять.. 5. я . я редко .. Когда я шёл утром на работу... Когда мы ехали на 214 .. детей в кукольный театр раз в месяц. в кино. 2. — Т ы часто . Introduceţi în locul punctelor verbele идти sau ходить la forma corespunzătoare. 1. 6.. 4. Отец . Этот пароход . 1. Каждый день студент ходит в читальный зал.. в театр. когда ехал из Бистрицы домой. 3. Citiţi propoziţiile date mai jos. каждую неделю. Рабочие идут в столовую. Самолёт летает в Констанцу. Андрей едет на завод. 2. cuvintele şi îmbinările de cuvinte каждый день.. туристов в Сочи..... Introduceţi. 3. Студент идёт в читальный зал. в читальный зал после занятий? — Нет.. в театр. Дети бггают к воспитательнице... Учитель ведёт учеников в исторический музей. Ирина! — Здравствуй. У 2. 1. Нелу! — Ты ..

Когда я . мы вспоминали о сзоей студенческой жизни. 5. я встретил Стелу.. на футбол. но раньше мы . В среду мы были на выставке народного хозяйства. Introduceţi în locul punctelor verbele ехать sau ездить. A.. a) Когда я шёл домой. он ходит пешком. 3. .. M o d e l : Где вы были утром? Утром я ходил на пляж.друг к другу каждый день. я встретил могго соседа.. ? B. 3. Когда мы .. 1. Мы шли по лесу и пели. Когда я ходил по городу... 3. домой. folosind în răspunsuri verbe de mişcare. după modelul dat. я вспомнил.. На демонстрации девушки несли цветы и пели песни. Летом ребята . la timpul trecut. в парк.. Мы ходили по лесу и пели. когда у него есть время. 2. на такси. 2. в Синаю каждое воскресенье.Когда Вирджил летел .. 10. . 5.. когда я ехал в Ленинград. Ты вчера.... 6. я вспомнил. M o d e l : В субботу он был в консерватории. на занятия? 2. . 1. В субботу он ходил в консерваторию. в поезде и рассказывали анекдоты. в Лугож.. что забыл дома все тетради... в лес и пели песню. 3. очень быстро.. în propoziţiile date mai jos.. В прошлом году я часто . Когда я . înlocuiţi verbul быть prin verbe de mişcare. на такси. начался дождь... когда я ездил в Ленинград... 1. Раньше на работу он всегда .. на реку. Когда я ходил на работу.. Он не заметил меня. Когда я вёл своего братишку в кино. из Крайэвы в Слатину. я купил сегодняшнюю газету. 7.на реку купаться каждый день. Я познакомился с этой дезушкой. 8. Когда мы летели в Афины. 1. Я видел тебя вчера на улице. Когда Нелу нёс.... Когда Марианна вела . Сегодня утром Штефан был в поликлинике у зубного врача... я встретил Стелу. В прошлом году мы . потому что . В воскресенье я . Я познакомился с этой дгвушхон. 4... В каком вагоне вы . мы пели весёлые песни. города и реки. Exerciţiul 90.. я вспомнил.. я заходил к своему больному товарищу.. Вчера мы ... в гости? 8.. что забыл билеты дома. к родителям в Предял. Exerciţiul 87. Раньше он очень часто . Introduceţi în locul punctelor verbele идти sau ходить la timpul trecut. по всей стране. 4. 2. 2. Когда я . Мы часто . На прошлой неделе ученики были в сельскохозяйственном кооперативе.. Когда я нёс письма на почту. Exerciţiul 89. а теперь. Студенты .. К кому ты . Когда я шёл на работу.. 9. 4. 1. 5. Когда я шёл домой после занятий. Летом мы .. Citiţi propoziţiile de mai jos şi explicaţi folosirea verbelor de mişcare. 5. Когда мы бзжали .. 1.. 4. и я вернулся домой. Когда я . 6. 9.. şi arătaţi ce sensuri au verbele de mişcare. Completaţi propoziţiile. На прошлой неделе мы.. Когда мы шли . Сейчас мы встречаемся рздко. 6.. 3. ... Efectuaţi schimbările impuse de această înlocuire.. b) Когда я шёл домой.. 3. 215 .VERBUL экскурсию. 2. . на занятия.. 6. 7.. Когда Санду вёз . Когда я шёл по городу. я встретился с Валерием.. 10. M o d e l : Когда я шёл . Летом мы были на Кавказе.. смотреть кинофильм «Освобождение». ? 4. Răspundeţi la întrebări. Ты куда .. Мы. я купил сггоднящнюю газету... мы видели внизу горы. Утром я . На днях инженер был в Решице. 8. Exerciţiul 88. 4. 5... я заходил к своему знакомому. Exerciţiul 86. что забыл дома купальный костюм... 7. я зашёл к своему больному товарищу. Exerciţiul 85. на стадион. .. .

Где вы были утром? 2. De exemplu: ходить: входить. 5. Verbele prefixate care se obţin de la verbe ce exprimă o mişcare unidirecţională sînt de aspect psrfectiv. Вечером мы были в театре. De exemplu: выплыть — выплывать приплыть — приплывать уплыть — уплывать 216 . la rîndul lor. Pentru a le forma se recurge la verbele corespunzătoare de aspect perfectiv. 4. заезжать. зайти. На прошлой неделе главный инженер ездил в Бухарест. заходить. 3. în propoziţiile date mai jos. De exemplu: выйти — выходить вывезти — вывозить выехать — выезжать выбежать — выбегать вынести — выносить вылететь — вылетать вывести — выводить выплыть — выплывать Observaţii У 1) Ds la verbul ездить nu se pot forma verbe prefixate de aspect imperfectiv. înlocuiţi vsrbîle de mişcare prin verbele быть. выходить. В прошлом месяце я несколько раз ходил к Стеле в гости. Pentru a le forma recurgem la rădăcina -езжа-: въезжать. De exemplu: идти: войти.MORFOLOGIA 1. обходить. Мы часто ходили в театр. выйти. Вчера я ходил к Стелг в гогти. tot de mişcare. 1. M o d e l : 1. în verbe-perechi. Efectuaţi schimbările impuse de această înlocuire. перейти Verbsls prefixate care se obţin de la verbs ce exprimă o mişcare pluridirecţională sînt de asp. дойти. В этом году главный инженер несколько раз ездил в Бухарест. dar cu alte înţelesuri. Вэ время каникул мы часто ходили в кино. Где вы были на прошлой неделе? 4. Где вы были в воскресенье? 5. 2. выезжать. бывать . Где вы были вчера вечером? Exerciţiul 91. доезжать. Вэ вторник мы ходили в кино. Вгчером мы ходили в театр. обойти. приезжать. 2. 2) Ds la verbul плавать nu se pot forma verbe prefixate de aspect imperfectiv. переходить Verbale prefixate astfel obţinute se constituie. Где вы были летом? 3.ct imperfectiv. Мы часто бывали в театре. VERBELE DE MIŞCARE CU PREFIXE [Приставочные глаголы движения] Di la verbsb cb mişcare se pat forma — prin adăugarea unor prefixe — alte verbe. доходить. folosind sufixul -ea-. 6.

оторвавшись от земли. Ученики вошли в класс. и сели за парты. 4. 8.. Лектор взошёл на трибуну. M o d e l : Ученик вошёл в класс. из дома и пошли гулять в парк. Когда дядя.. 4. Автобус . 9.. 7. 5. 5. Дверь открылась и в комнату. efectuaţi în fiecare propoziţie modificările impuse de această înlocuire. Когда начальник .. Exerciţiul 93. Citiţi propoziţiile date mai jos. Когда мы. Профзссор входит в аудиторию. înlocuiţi verbele de mişcare prin antonimele lor. он всегда выключал свет. Мздсзстра. la timpul trecut. что начался дождь.. 5. вс-) Exerciţiul 96. prezent şi viitor simplu. он выключил свет.. Verbe cu prefixul вз. M o d e l : Слушатели .... Слушатели войдут в аудиторию. Рабочий вышел из цеха. 3.. a) 1. 6. 10. Даниела. 3. Птица вылзгает в окно. Ученики . Он взбежал на третий этаж и постучал в дзгрь к сзэзму соседу. Грузовик выехал со двора. в класс и садились за парты. мы увидели... a) 1. 4. Она вошла в магазин. Студенты вошли в общежитие.. Introduceţi în locul punctelor verbele выйти—выходить sau войти—входить. Зрители вышли из зала. 3. мусор со двора фабрики. Птица влзтает в окно. Слушатели вошли в аудиторию. 4. из своего кабинета.. Мальчик вошёл в дом. 2. в автобус. Носильщик внёс вещи в вагон. Пассажиры выходят из самолзга. больного к врачу. Stabiliţi sensul verbelor de mişcare. înlocuiţi verbele de mişcare prin formele de trecut ale verbelor perfective. 5. Ученики. дети подбежали к ней. со стадиона. Машина. 7. la timpul trecut.. 1. Студентка вышла из общежития. Мальчик выбежал из комнаты. 217 . în propoziţiile date mai jos. Verbe cu prefixul в. из комнаты. 6.в класс.(взо-. 4.. 2. Introduceţi în locul punctelor verbe de mişcare cu prefixele e... Машина въехала во двор фабрики. Птица влетела в клетку. 2.. 4.• VERBUL 1. в свою комнату книжный ш:<аф.. Мальчик вбежал в комнату. 2.. 3.. Ученик вышел из класса.. незнакомый человек.. Альпинисты взэшли на гору: пзрзт нямя открылась прзкрасная панорама. Шссажяры входят в автобус..sau вы-. Курсанты вошли в аудиторию. б. в аудиторию.. Exerciţiul 94.. Слушатели входят в аудиторию.. 2. 5. Дзти вбзгают в дом. 1.. во двор. Самолёт. ученики встали. Машина въззжазг в гараж. Мы . 9. 5. Когда учитель . 2.(во-) şi выExerciţiul 92. Пассажиры выяесли чемоданы из вагона.. Когда читатели. 11.. 4. 5. 3. Exerciţiul 95. Туристы выносят чгмэданы из автобуса.. взлетел в воздух. дети подбегали к ней. b) 1. 10. 3. 2. 6. b) 1. 8. Когда мать . în propoziţiile date mai jos. Как только мать . 3. Лия вошла в комнату. Я. на улицу. из публичной библиотеки. M o d e l : Ученики входят в класс. во двор.. из туннгля.. Пэгзд. 1. Машина выезжает из гаража. Пэцводная лодка всплывает на поверхность. Рабочие вошли в цех. Дети выбегают из школы.. на улице уже было темно. 2..

Михай . По дороге домой я зашёл к сзоему приятелю. сразу стало холодно. что заедет к нам на следующей неделе. По середине дороги стояла какая-то машина..... Каждый день утром директор завода .(обо-). Он обещал. но не нашли калитки.. puneţi verbele de mişcare la timpul prezent. Он сказал. 218 . 5. обходили все лужи. Он довёз нас до Плоешть за 50 минут. Машина заехала за угол. а сейчас заходит редко. 3. 3. Stabiliţi sensurile verbelor de mişcare cu prefixu об. когда мы шли в деревню. 2. Citiţi propoziţiile de mai jos. 7. До Констанцы мы доплыли за 3 часа. Когда солнце зашло за тучу. Мальчик добежал до школы за 10 минут. Exerciţiul 98. 3.. Как вы долетели? — Спасибо. 11. 6. чтобы проехать дальше. его позвали к телефону. Introduceţi în locul punctelor verbe de mişcare cu prefixul об. его дом. в магазин за покупками.. Observaţi întrebuinţarea verbelor cu prefixul до-. но не нашёл своей сестрички.. Stabiliţi sensurile veibelor de mişcare cu prefixul за-. 4. Раньше он . весь парк.. Они. 4. Всю неделю ко мне никто не. Они . Verbe cu prefixul доExercitiul 97. 6. Как вы доехали? — Спасибо. 8.. Introduceţi în locul punctelor verbe de mişcare cu prefixul за-. Комиссия городского совета объехала новые дома и проверила их готовность к сдаче в эксплуатацию.. 4. далеко в открытое море. Я опоздала.. 6.. 5. сейчас он обходит больных. 4. 2. я сегодня к ней не . У нас были очень удобные места. лгг. цеха. 8. 2. Мне нужно зайти к Дорину занести ему учебник. мы заметили. что в одной комнате горит свет. 9. 9.. Они зашли слишком далеко в лес и заблудились. к своим родным. în propoziţiile date mai jos.. 5. 10. Дети шли по улице очень осторожно. 8. До места работы мы дошли за 30 минут. 2. 6. Я обошёл весь город. Мы объехали город вокруг на мотоциклах... хорошо. мы обходили озеро. Путешествуя по Молдавии. Каждый раз. 6..(обо-). 7. 1. 1..MORFOLOGIA 3. Exerciţiul 100. но не нашла нужной книги. хорошо.. Exerciţiul 102. 1. Verbe cu prefixul заExerciţiul 99. мы . он .. 3... он зашёл в магазин за хлебом. ко мне моя приятельница. что завезёт мне завтра альбом. Куда ты меня завёл? 9. сад несколько раз.. Самолёт залетел за облака. Она обошла все книжные магазины. потому что баялись пройти чергз нгго ночью. Когда директор . 1. 4. Они боялись пройти ночью через лес и рглили. 5.. Мы доехали до Бухареста за 5 часов. 8. 2. 5. Мы дошли до университета за полчаса. Мы дошли до театра за полчаса. 1. Citiţi propoziţiile date mai jos. Раньше. По дороге в Брэилу я . каждый день. его.. Вы были сегодня у вашей тёти? Нет.. 5: Вчера мы . б. Когда мы. но не нашёл моего знакомого. нам пришлось объехать её слева. Я зайду к вам завтра после работы. парк. Вчера.. Citiţi propoziţiile date mai jos. 4. 10. Посетители обошли все залы музея. все её монастыри.. Путники обошли овраг с левой стороны. Как вы доехали? — Отлично. чтобы не промочить ноги.. До Ясс мы долетели за 40 минут. Врача в каби^нете нет. 1. 7.. Возвращаясь домой. но сейчас решили переплыть его на лодке. 3. 2. Они дошли до реки и остановились. когда он возвращался ночью домой. потому что .(обо-) Exerciţiul 101. Он довёз нас до стадиона за 15 минут. Verbe cu prefixul об.. 7. До Тимишоары мы доехали за 4 часа.. потому что боялся проходить один через него. все цеха. 5. 3. 7.. 4.

Exerciţiul 105. Машины . Когда он . что встретит волка. Лодочник перевозит людей через реку.. Мы прошли через парк. когда я .. 13. мимо нашего города не останавливаясь. Птица перелетает через реку. 3. Мы . на нозую квартиру. 8.. 1. 2. Мы сидели в саду на скамейке и смотрели. Мы ещё не перевезли свои вещи на новую квартиру. 8.. 8. Птица перелетает с одного дерева на другое.. Мы .. птица . Когда поезд .. Stabiliţi sensurile verbelor de mişcare cu prefixul про-.с одной работы на другую. Citiţi propoziţiile date mai jos. 1. Мы переходим через реку по мосту. 11. 7. 219 .... Он пробзжал 100 метров за 12 секунд. на которой должен был сойти. 15... Экскурсанты прошли через лес. ещё одну остановку и сошли с трамвая. M o d e l : — Мы ещё нг переехали на новую квартиру. на другую квартиру. я потерял несколько книг. 1. 10. Пароход проплыл мимо маяка.^г проExerciţiul 103. Мы давно купили этот дом. Он женился и . 6. Он проплыл всего 100 метров и устал. Заметив нас. Мы проехали на машине мимо стадиона. Мать переносит малыша через лужу. Exercifiul 104. 2. 6.. старушку через улицу.\ VERBUL 6. 7. В этом году Виорел переходит с первого курса на второй. Лодочник . 6. 12. 20 киломзтров за 4 часа. 5.на другое дерево.. 4. через лес.. Она заметила меня. Самолёт пролетел над городом. на своей машине мимо нашего дома. 3. 8... 4. Он проехал станцию. с одного дерева на другое. как птицы. •—• Не переехали? А когда переедете? 1. как мальчик . через туннель.. Exerciţiul 106.. 9. Дору ещё не перешел на другую работу.. до Бухареста осталось ещё 200 километров. Verbe cu prefixele перс. он боялся. Citiţi propoziţiile date mai jos. 2. Мы ужг проехали эту остановку. Alcătuiţi dialoguri.. 5. Когда он. Поезд прошел через туннель. 2. Мы прошли мимо городского парка.. 14. M o d e l : Мы переходим через улицу. но .. 11. 10. нас на другую сторону реки и вернулся обратно. 9. Родители ещё не переехали в город. 9.. 6. в него лишь недавно. Вы уже прошли общежитие.. Мальчик перебегает через дорогу. он всегда махал мне рукой. 3. он вышел в коридор. 4. 5.. 4. Мы ещё не перенесли кресло в мой кабинет. что у него в комнате горит сват... мать уронила сумку. 7.. Этого студента переводят в другую группу. Мы ужг прогхали 400 киломгтров. Introduceţi în locul punctelor verbe de mişcare cu prefixul пере-. Я видел. Мы переплываем на другую сторону реки. Его всё время . Мои родственники переезжают из деревни в город. что мы с трудом . мимо его дома. Брат больше не живёт с нами. Когда.. 13.. Puneţi verbele la timpul trecut perfectiv. через улицу. Я видел. как они. Stabiliţi sensurile verbelor de mişcare cu prefixul пере-. я видел. 4.. Exerciţiul 107. Трактор переезжает через железную дорогу. Народу на площади было так много. 3. 7. Когда я .. Мы перешли через улицу. 2. 1. Мы проходим мимо университета. J. ребенка через лужу. но он нигде не справлялся с ней. 10. 3. Когда я . к трибуне. Puneţi verbele la timpul prezent... Мои сэсгди переезжают на новую квартир_у. Introduceţi în locul punctelor verbe de mişcare cu prefixul про-. folosind propoziţiile date. Пешгходы переходят через улицу. к трибуне. Автобус проехал мимо нашей школы... 9. Андрея ещё не перевели на другую работу. 5. M o d e l : Мы прошли мимо университета. 12.. Мяч пролетел над сеткой.

Мы отъезжаем от города на велосипедах. 6. a) 1. Когда вы потеряли сумку? 3. Мы отъехали от вокзала. 6. и его отвезли в больницу на машине. Он увидел меня на улице и . Когда ты видел своего товарища? 2. Introduceţi în locul punctelor verbe de mişcare cu prefixele'wd. 4. Puneţi verbele.. Citiţi propoziţiile date mai jos. Они подплывают на лодке к берегу. 4. Троллейбус подъехал к остановке. Observaţi că verbele cu prefixul om.. на такси от вокзала.. ко мне. Туристы подъехали к горам. a) 1. Сегодня лосле спектакля он . 5. Девушка подходит к витрине магазина. 6. чтобы видеть его во всю высоту. 5. когда видел меня на улице. Citiţi propoziţiile de mai jos. 7. Exerciţiul 114. от вокзала. Каждый раз. Перед уходом на работу он отводит ребёнка к бабушке. мы 220 . 7. 2. 5. нате на почту. Дети подошли к реке. Когда мы . 2. Лодка подплыла к берегу. Автобус отъехал от остановки. Мы подъезжаем к городу. 1. la timpul trecut perfectiv. Мы отошли от реки и пошли дальше.. Туристы отошли от памятника. Я прочитал книгу и отнёс ei свеему товарищу 3.. 1. Дети подходят к воспитательнице. Когда мы сели на такси и . 2. 2. Verbe cu prefixele под. din propoziţiile date mai jos. Троллейбус подвозит нас к самому общежитию. 3.pot avea sensul „a duce undeva... 1. было уже 10 часов вечера. Птица подлетела к дереву. 4. Я отношу письма моих товарищей по ком. 1. 8. b) 1. 3. M o d e l : Он подошёл к окну. Ребята отошли от острова. 9. Exerciţiul 112. 2. 3.. a duce înapoi" şi presupun separarea subiectului de obiectul acţiunii. Он. la timpul prezent..(ото-) Exercifiul 109. Ученик отошёл от доски. M o d e l : —Когда вы видели Наташу? —Когда она проходила мимо нас. он . Пароход подошёл к берегу. Дети отбежали от реки. Он отошёл от окна. меня домой на своей машине. Exerciţiul 113. M o d e l : Мы подходим к лесу. Exercifiu] 110. din propoziţiile date mai jos. Exerciţiul 111.. înlocuiţi verbele de mişcare prin antonimele lor.sau~ow-. 2. Они отошли от памятника Пушкину./ MORFOLOGIA Exerciţiul 108. folosind verbe de mişcare cu prefixul про-..pot arăta că subiectul s-a îndepărtat la o oarecare distanţă de obiect.(подо-) şi от. efectuaţi schimbările determinate de această înlocuire. 4. 4. меня домой на своей машине. 5. ко мне Я представился. 3. Дорин попрощался с девушкой и отошёл от неё. Răspundeţi la întrebări. Учитель подошёл к карте и показал важнейшие реки нашей страны. Observaţi că verbele cu prefixul om.. Ему стало плохо. Самолёт подлетает к аэродрому. Родители отвезли детей на лето в деревню к родственникам. Пароход подплыл к пристани. б. Когда он вышел в коридор вагона? 7. 1. M o d e l : Дети подбежали к качелям. 2. После работы он всегда . ко мне. Дети подбегают к качелям. Птица подлетает к крыше соседнего дома. 5. 4. Девочка подбежала к пристани. Поезд подошёл к станции 4... 3. 3. Мы подошли к лесу. Puneţi verbele. în propoziţiile de mai jos. Я написал письмо и отнёс его на почту. Учитель написал на доске новые слова и потом отошёл в сторону.

10. 1. înlocuiţi verbele de mişcare prin antonimele lor. Где ты был сейчас? — Я . Кто .. din propoziţiile date mai jos. 4. что забыли сумку с вещами в вагоне. Марин приехал в Тимишэару в среду. 5. в больницу. 2. Ох увёз всг своя лжшыз вгщл в деревню. 7. 3. потому что вечером мы уезжаем на курорт. гостей на вокзал на своей машине. 9. было уже 7 часов. Когда я . 9. и . сейчас к вашему брату? — Это был его приятель. его не было дома: он . Ученики пришли на выставку в 10 часов утра. Все время . Он унёс с собой книгу на факультет. книгу в учебную библиотеку. Где ты был вчера вечером?—Я . Чем дальше мы . 7. Моя подруга пришла к нам в гости...... К нам в сад прилетели птицы. которые играли во дворе. Когда мы .. Гдг ты был утром?—Я . Почему она опоздала? 5. 9. Ион пришёл домой. На прошлой неделе мои родители уехали в Тыргу-Мурзш. Он всегда приходил на тренировки первым.. 5. 1... к театру... тем все красивее казались эти горы. b) 1. 3.. Когда мы . Ученики ушли из Музея изобразительных искусств в 12 часов. 5. мы услышали звуки чудесной музыки. Когда мы. 2. на машине от города.şi om-.... Я относил соседям посуду. б. Exercifiul 115. folosite în răspunsuri. которую мы взяли у них. 10. Verbe cu prefixele при.. 3. 6.. M o d e l : Мы пришли в лес рано утром. 8. 3.... Мать привела ребёнка к врачу. 4. Я относил книги в библиотеку. Citiţi propoziţiile date mai jos. Почтальон принёс мне письмо. exprimă o mişcare „dus şi întors".. Когда мы . 4. У стадиона было очень шумно. Они ... все свои цветы к знакомым. M o d e l : Георгг пршигл в библиотеку в восемь часов утра. 3. Откуда идёшь? 8.. Exerciţiul 116. a) 1. Puneţi verbele. от памятника на несколько метров и внимательно осмотрели его. Перед отъездом в отпуск он . 221 ... Мы ушли из леса поздно вечером. их в библиотеку. 7. к университету в восемь часов утра. Я .. Чем ближе мы . Ливия приехала в среду из-за границы. Exerciţiul 118. 2... Во время экзаменационной сессии я приходил в читальный зал рано утром. 10. efectuaţi schimbările gramaticale şi lexicale impuse de această înlocuire. поэтому его .. 7. машины. нице. книгу товарищу. 4. la timpul prezent. 4. Студенты .. Он заболел.. книгу в библиотеку. Где был отец днём? 4.. Георге приходит в библиотеку в восгмь' часов утра. к зданию филаомонии. на машине к городу. а) 1. тем всё меныдз казались эти высокие здания.şi yExerciţiul 117. сзэю тётю на вокзал.. Где была твоя сестра? 3. меня к своему приятелю и познакомил меня с ним. пошёл снег.. Я прочитал все книги и . б. к школа. Крестьянин привёз дрова из лгса. Когда мы пришли к нему. Introduceţi în locul punctelor verbe de mişcare cu prefixele nod.. Штефан пришёл с работы в два часа. Машина . Она отводила ребёнка к соседке.. Когда м л . мы услышали крики детей. к самому университету. Мы пришли на факультет рано утром. 2.. его на почту. 8. Брат . în propoziţiile date mai jos. Отец отвозил багаж на вокзал. пошёл снег.. Ь) 1. Родика написала письмо и .. 8. 5..• VERBUL вспомнили.. 6. 5. гостей домой. Собака убежала от» своего хозяина.. \2. Она относила журнал мод своей приятель. Observaţi că verbele de mişcare de aspect imperfectiv.. Подруги пришли в школу вместе... я вгтргтил Диану.. Где ты был сейчас? 2...

... Рабочие приходят на завод в 7 часов утра. 2. Директор у себя в кабинете? 3... там никого не было. Лектор сошёл с кафедры.. домой в 11 часов вечера. Exerciţiul 121. Пароход «Трансильвания» .. он .. мой приятель из Брашова..... Ты куда-нибудь ... Когда я открыл дверь... после всех. На прошлой неделе к нам .sau y. Он .. на тренировку. 5. 8. la timpul trecut perfectiv. к тебе .. 5. своего ребёнка к нам.. 11..в библиотеку в 7 часов утра и . Verbe cu prefixul с.. 8.. он только что пришёл с работы. după modelul dat. 3. 6.. в лабораторию в 7 часов утра и .... Когда тебя не было дома. сгстра открывала фэрточку и проветривала комнату. 3. Introduceţi în locul punctelor verbe de mişcare cu prefixele при. какиг-то книги и оставил их на столе. Каждый раз. 6. потому что был в походе. Пароход «Трансильвания» . 3.MORFOLOGIA b) 1.. 7. К нам на факультет приезжает иностранная делегация. родственники.(со-) Exerciţiul 123. Ручей сбегает 222 .. 2.. Во время зимней сессии я . Мы сошли с дороги. 8. Я пришёл домой с занятий в два часа. Раньше Ионел . Я ушёл на факультет в восемь часов утра. в читальный зал рано. своего сына к себг домой.... книги в библиотеку. Отец уезжает в Москву и увозит с собой сына. книги из библиотеки сзоему другу. Вчера ко мне никто не .. а теперь он занят и приходит редко.когда родителей не было дома? — Нет. b) 1. Почтальон приносит мне газеты и письма. 5. Соседка . Родители увезли своих детей в деревню на лето.. Утром Михая не было дома. Листья слетают с дерева. Мои соседи уходят на работу рано утром. 9. Introduceţi în locul punctelor verbe de mişcare cu prefixele при. домой. на занятия. Когда мы . он .. новую мебель на грузовике... 4. к HaSi из деревни утром. Родика открыла форточку и проветрила комнату. Мы уехали с вокзала на такси. a) 1. 2.. Студенты уходят домой из библиотеки и уносят с собой книги... Citiţi propoziţiile date mai jos.. M o d e l : Я прихожу домой с занятий в два часа. он ... 7... У 1. Exerciţiul 120. 4. но я их не видел. 10.. домой.. 2. 5... В нашу группу приводят нового ученика. 4. в читальный зал раньше всех и . чтобы пропустить их вперёд...(со-) 1. Рыбаки уплыли на лодке в открытое море. 5. Сегодня они уехали за границу. Exerciţiul 119. он .. домой в 11 часов вечера.. Декан на факультете? 4.... Птицы улетают на юг. b) 1. 1. он только что ушёл на работу. 2... диеты бумаги слетели со стола.la prezent şi trecut.sau y-. сегодня в Африку. в гости наши родственники из Арада. Он . из читального зала поздно.. 3. Вчера я . Stabiliţi sensurile verbelor cu prefixul с. Puneţi verbele. M o d e l : — Отец дома? —• Да. 9. 5. 4. я никуда не . Мать дома? 2. 5. a) 1. Без тебя . 6. к нам. 3.. на все занятия научного студенческого кружка. 11.. Они ушли из дома вместе.. Этот студент . •6. 4. 4.. 3. Дедушка . — Нет. Răspundeţi la întrebări. в общежнтиг.. 2.... 6. Твои родители в Крайове? 9. 10. 7. Соседка . 3. Он всегда . На мой день рождения ко мне .. Я .. какой-то мальчик. 7.. на работу.. 6. В этот магазин привозят новые товары... он . На каникулы мы уезжаем отдыхать на курорт. Когда . Я .. Птица слетела с дерева и села на крышу. к себе в деревню вечером. Михая нет дома. когда он . Мишу. ко мне каждый день. 2. детям конфеты. Когда .. din propoziţiile date mai jos. Самолёт прилетает в 10 часов утра. Он . потому что все студенты .. 4. на тренировку. Exerciţiul 122. сегодня из Африки. Дедушка . В прошлом году к нам часто .. Андрея нет дома. Мы сбгжали с горы и остановились отдохнуть.

мальчик сошёл со стула. 1. Introduceţi în locul разойтись —расходиться.(со-) 1. 3. Мальчики сбежались к месту происшествия. 4. а там . птицы разлетелись в разные сстороны. 9. Друзья попрощались и ушли в разные стороны. Разгорелся очень интересный спор.. Мать свела ребёнка с лестницы. и мы сошли вниз по лестнице. Răspundeţi la întrebări. с горы на санках. но на второй день они опять сошлись.. Докладчик . 8. după modelul dat. 8. 6. Exerciţiul 124. 5. folosind datele din propoziţiile de mai jos. Участники собрания расходятся? 3. Пешеходы сошли с тротуара на мостовую. Кто-то сходит третьего этажа. 7. Exerciţiul 128. и нам не хотелось уходить домой. M o d e l : — Смотрите. efectuaţi şi alte schimbări în propoziţie. Когда увидели волка. Exerciţiul 127... Они съезжают на. Митинг кончился. Достав книгу с верхней полки стеллажа... Мы часто встречались на квартире Адриана.. 5. рас-) şi cu particula -ся Exerciţiul 126. у своего приятеля. Verbe cu prefixele с. 2.. 2.. 4. 10. 4. 1.. Мы договорились встретиться вечером в заводском клубе. 6. На стадионе не было уже ни одного зрителя. 4.(ce-) şi раз.. punctelor verbele de mişcare сойтись — сходиться. 5. который поднимался на третий этаж. 5. у меня в 9 часов утра. с дереза и садятся на крышу моего дома. 7. После сессии студенты .(разо-. Alcătuiţi dialoguri. с трибуны. * 3. Мы часто .I VERBUL с холма. Собрание кончилось.. в разные стороны. Когда они . на каникулы. Мы дошли до парка. люди начали ... Stabiliţi sensurile verbelor de mişcare. Вечером мы все сошлись у Флорина. только под утро. 2.. 1. Молодёжь . 4. и все разошлись по домам 3. 3. 10.... Мы . Exerciţiul 130. Лифт не работал.. Оркестр играл всю ночь. Туристы сошли с дороги на тропинку и пошли в лес. Кэлфз?гнц:1я ужг юнч шась. 11. Ученики разъезжаются на каникулы? 2. по домам. 1. пастухи разбежались в разные стороны. Мы съехали с горы на машине.. Они долго спорили о новом кинофильме.. В квартире моего соседа окна ужз тё\гаые. 2. с дерева. все такси уже разъехались. Когда наступил вечер. Когда мальчик бросил камень. înlocuiţi verbele tipărite cursiv prin verbele сойтись — сходиться sau разойтись— расходиться. На площади собралось много народу. 2. Машины делегатов разъезжаются? 223 . 1. Citiţi propoziţiile date mai jos. Introduceţi în locul punctelor verbe de mişcare cu prefixul с. Птица . Ручьи . В шестом часу начали сходиться гости.. Сегодня они . Exerciţiul 125. птица испугалась и .. 4. на стоянке нет ни одного такси. 12. Когда я .. они сразу начинали спорить. б. по лестнице. Делегаты съехались на конференцию. 3. înlocuiţi verbele de mişcare prin verbul спускаться— спуститься.. M o d e l : — Гости расходятся? — Они уже разошлись. 3. Когда мальчик бросил камень. — Да. 2.. în propoziţiile date mai jos.. Exerciţiul 129. с холмов на равнину. după modelul dat. я встретил сзоего соседа. Поздно ночью они попрощались и разошлись. dacă este necesar. санках с горы. Дети сошли с холма. 1.

De exemplu: писать—написать. дописать. Cea mai mare parte a verbelor formează perechi corelative de aspect. будить — разбудить. trecut şi viitor compus. Verbele de aspect imperfectiv au trei timpuri: prezent. приттсгль. Prefixele acestea se împart în două categorii: a) Prefixe care modifică numai aspectul verbal. b) Prefixe care modifică nu numai aspectul. описать. [Образование видов] Pentru formarea aspectelor se utilizează: prefixe. Toate verbele sînt fie de aspect imperfectiv fie de aspect perfectiv. De exemplu: писать — — выписать.MORFOLOGIA CATEGORIA ASPECTULUI [Категория вида] în limba rusă verbele au două aspecte: imperfectiv şi perfectiv. alternanţe consonantice sau vocalice. FORMAREA ASPECTELOR VERBALE CU AJUTORUL PREFIXELOR Verbele de a s p e c t p e r f e c t i v se pot forma de la verbe de aspect imperfectiv cu ajutorul prefixelor. 224 . читать — прочитать. переписать. verbele de aspect perfectiv au două timpuri: trecut şi viitor simplu. ci şi înţelesul. De exemplu: 'ui imperfectiv писать читать делать спрашивать переписывать давать забывать решать исчезать кричать понимать начинать спасать умирать ложиться Aspectul perfectiv написать прочитать сделать спросить переписать дать забыть решить исчезнуть крикнуть понять начать спасти умереть лечь Formarea aspectelor . sufixe. accentul.

A) Formaţi de la verbele date mai jos aspectul perfectiv. în propoziţiite date mai jos. Exerciţiul 133. смотреть. сохнуть—засохнуть. обещать.(воз-. 4. ставить. na: писать. Model: благодарить—поблагодарить благодарю—поблагодарю Прощаться. совершенствовать. звать. B) formaţi. за-.- вы-: писать — вписать идти — войти писать — выписать идти — выйти 225 . 9. înlocuiţi timpul trecut al verbelor (de aspect perfectiv) prin timpul prezent. Старик слепнет. 3. печатать. Они поздоровались с нами. читать—прочитать. Ученик написал сочинение. Exerciţiul 135. Exerciţiul 134. рисовать. при-. на-. 7. 5. о-. Puneţi verbele din propoziţiile date mai jos la timpul trecut perfectiv şi apoi la viitorul simplu. Model: Ученик пишет сочинение. глядеть. 10. по: строить. советовать. целовать. 2. 6. Я пишу своим товарищам письмо. Учитель похвалил ученика за ответ. ci şi înţelesul în această categorie intră următoarele prefixe: B-/BO-. с-: мочь. Кто-то постучал в окно. видеть—увидеть. 2. ззонить. Ученик склоняет новое слово. Писать—написать. учиться. требовать. 4. у-: видеть. Exercifiul 132. 1. 7. дарить. слышать. Formarea verbelor de aspect perfectiv cu ajutorul prefixelor caie modifică nu numai aspectul. 8. из-juc-. Мать ставит стакан в шкаф. Мальчик рисует дом. Мальчик учится кататься на коньках. Цветы сохнут. На нашей улице строят новую школу. 3. Бельё сохнет. делать—сделать. Model: Сын попросил совета у отца. Exercifiul 131. хвалить. Она читает интересный роман._____ VERBUL Formarea verbelor de aspect perfectiv cu ajutorul prefixelor care modifică numai aspectul în această categorie de prefixe intră următoarele: вз. De la verbele date mai jos formaţi aspectul perfectiv cu ajutorul prefixelor indicate. Indicaţi prefixele cu ajutorul cărora sint formate verbele de aspect perfectiv. про-: склонять. Дети подарили своей няне цветы. обедать. ужинать. cu ajutorul prefixului no-. сохнуть—высохнуть. Ученик напишет сочинение. будить—разбудить. цитировать. 1. но-. ее-). стучать. 6. слепнуть—ослепнуть. раз-. Мать поблагодарила гостей за подарок. здороваться. 5. Адина позвонила своей приятельнице по телефону. iar de Ia cele perfective — viitorul simplu. с-. завтракать. timpul prezent. вы-. Гости попрощались с хозяевами дома. у-. играть. de la verbele imperfective. Сын просит совета у отца. строить— —построить. диктовать.

смотреть—пересмотреть. строить—надстроить. разо-: с-/со-: у-: Exerciţiul 136. идти—войти. 5. FORMAREA ASPECTELOR S VERBALE CU AJUTORUL SUFIXELOR [Образование видов при помощи суффиксов] Formarea verbelor de aspect imperfectiv cu ajutorul sufixului -ыва-/-иваSufixul -ыва-1-ива. лить—зылить. идти—обойти. 2. жить—дожить. переписать. Exerciţiul 137. 7. 9. идти—дойти. 3. записать. читать—дочитать. лить—влить. 8. отклеить писать — переписать писать — подписать идти — подойти видеть — предвидеть идти — прийти идти — про йти делить — разделить мыть — смыть идти — уйти ставить — уставить • за-: из-/ис-изо-: на-: над-/ надо-: о-/об-. идти—зайти. Traduceţi în limba română următoarele verbe: 1./рас. Писать—вписать. описать. писать—дописать. списать. ицти—зыйти. писать—переписать. Traduceţi în limba română verbele date mai jos. писать—вписать. выписать. писать—выписать. 4. 10. читать—перечитать. надписать. идти—отойти. идти—прийти. подписать. обо-: от-/ото-: пере-: под-/подо-: пред-/предо-: припрораз.MORFOLOGIA до:- писать — дописать идти — дойти писать — записать идти — зайти писать — исписать клеить — наклеить строить — надстроить писать — описать идти — обойти клеить. дописать. идти—подойти. исписать. лететь—вылететь. 6. De exemplu: писать г выписать — выписывать записать — записывать У переписать — переписывать 226 de la verbe . лететь—влететь.serveşte la formarea verbelor de aspect imperfectiv de aspect perfectiv prefixate. приписать. бгжать—забежать. идти—перейти.

dispare. Formaţi aspectul imperfectiv. Он опаздывает на занятия... în astfel de situaţii are loc alternanţa vocalică oja în rădăcina verbului. переписать. остановиться.• VERBUL Uneori. показать. De exemplu: достроить — достраивать перестроить — перестраивать Verbele cu sufixul -ыва-j-uea. 7. 4. Exerciţiul 139. 6. Вчера вечером она рассказала детям сказки../ -ива-. Поезд останавливается на этой станции. Exerciţiul 140. зна-.se formează verbe de aspect imperfectiv de la toate veitc'e care conţin rădăcinile да-. Он часто переписывал у меня новые слова и выражения. встают узнавать: узнаю. Cu ajutorul sufixului -ea. Олимпия показывает своей подруге новое платье. Когда я перечитывал этот роман. Сегодня он встал пораньше и не опоздал. узнаёшь . 1.. Сорнн переписал сочинение. Formarea verbelor de aspect imperfectiv cu ajutorul sufixului -ва- 1. sufixul -ea. Citiţi propoziţiile date mai jos. увеличить. но сегодня не списал. опоздать. Автобус останавливался на каждой остановке. встаёшь . Я перечитываю роман Достоевского «Преступление и наказание». рассказать. 2. de la următoarele verbe: Записать. Машина остановилась перед нашим домом. Сын спрашивает мать. De exemplu: давать: даю. узнают 227 . Дан очень часто опаздывал на работ}'. 2. De exemplu: дать — давать передать — передавать отдать — отдавать встать — вставить перестать — переставать узнать — узнавать признать — признавг/ть La timpul prezent.exprimă o acţiune de durată sau o acţiune repetată. Citiţi propoziţiile date mai jos. 4. даёшь . 5. De exemplu: Он весь день переписывал уроки.. ста-. Exerciţiul 138. ко мне кто-то зашёл. Model: Сорин переписывает сочинение. Студент выписывает незнакомые слова из текста. 3. înlocuiţi timpul prezent prin timpul trecut perfectiv. 3. описать. 5. спросить. перечитать. Он всегда списывал новые слова с дески. можно ли ему идти гулять. перестроить. cu ajutorul sufixelor -ыва. Explicaţi folosirea aspectelor verbale. Каждый вечер она рассказывала детям сказки. 1. За столом отец рассказывает нам последние новости.. дают вставать: встаю.

одеть. загтавать—застать. Cu ajutorul sufixului -ea. закрывать—закрыть. Gu ajutorul sufixului exemplu: -ea.şi -а-/-я- Din două verbe-perechi cu acelaşi sens. formaţi prezentul şi viitorul simplu. Exerciţiul 144. 3. задать. одезать—одеть. вгтавать—зггать. открыть. остаться. De la verbele date mai jos. узнать. Model: влить — вливать a) Вылить. пгргплывать. De exemplu: бросить — бросать изучить — изучать выступить — выступать кончить — кончать 228 per- . Он даёт мне деньги взаймы. встать. De exemplu: лить: крыть: шить: perfective налить — наливать вылить — выливать перелить — переливать закрыть — закрывать открыть — открывать накрыть — накрывать вышить — вышивать пришить — пришивать 3. iar verbul cu sufixul -a-j-я. M o d e l : забывать—забыть вставать—встать забываю—забуду встаю—встанешь Вал лззть—зылигь. промыть. передавать.se obţine aspectul imperfectiv şi al altor verbe. достать. Он встал в шесть часов. узнавать—узнать. Model: Он встаёт в шесть часов. înlocuiţi prezentul prin timpul trecut perfectiv şi apoi prin viitorul simplu. Мать одевает свою дочь. открывать. 1. раздеть. давать—дать. созреть. în propoziţiile date mai jos. перестать. b) Дать. закрыть. Perechile de aspect cu sufixele -и. Он отстаёт от своих товарищей. вставать. переставать. пгрелить. забыть. 4. De забыть — забывать овладеть — овладевать преодолеть — преодолевать Exerciţiul 141. formaţi aspectul imperfectiv. Exerciţiul 142. Он встанет в шесть часов. выдать—зыдазать. отставать. издать.se obţine aspectul imperfectiv al verbelor formate cu prefixe de la verbe monosilabice. признать. расстаться. 2. давать. долить. cu ajutorul sufixului -ea-. verbul cu sufixul -u. пгргплывать—лгреплыть. одгзать. Он признаёт свою ошибку. отстать. устать.MORFOLOGIA 2. 5. Exerciţiul 143. застать.este de aspect fectiv. передать. Дззэчка открывает двгрь. умыть. переплыть. успеть.este de aspect imperfectiv. успевать— —успеть. De la perechile de verbe date mai jos. Formaţi timpul prezent al următoarelor verbe: Заблзать. выдать.

1. Они обсудили эти вопросы за час. 2. cu ajutorul sufixului -а-1-я-. Они изучили русский язык. De la verbele date mai jos formaţi. сократить. 5.VERBUL în cuprinsul formelor verbale ale acestor verbe-perechi pot avea loc alternanţe ccnsonantice: з/ж отразить — отражать т/ч ответить — отвечать т/щ обогатить — обогащать д/ж проводить — провожать д/жд победить — побеждать ст/щ простить — прощать в/вл заявить — заявлять м/мл утомить — утомлять Exerciţiul 145. победить. выполнить. уничтожить. cu ajutorul sufixului fectiv. Преподаватель проверил контрольные работы студентов. 4. înlocuiţi timpul trecut prin prezent şi apoi prin viitorul simplu. Он выступил на семинаре. понизить. 229 . повторить. победить—побеждать -а-1-я-. M o d e l : длинный—удлинить / удлинять Крепкий. în funcţie de această înlocuire. Они кончили работу в шесть часов. Formaţi. вступить. превратить. Директор выступает на собрании. лучший. schimbaţi. Он победил все трудности. Ученики выполнили домашнее задание за два часа. Он победит все трудности. Exerciţiul 150. De la verbele date mai jos formaţi. укрепить. скорый. Model: Он побеждает все трудности. Директор выступит на собрании. şi complementele circumstanţiale de timp Model: Мы изучили русский язык за четыре года: Мы изучали русский язык четыре года.şi al sufixelor -и-. 2./ -л-. изобразить. прекратить. сообщить. în propoziţiile date mai jos. M o d e l : заявить—заявлять. 3. употребить. Они повторили правила по грамматике за два часа. окружить. сложный. сбогатить. înlocuiţi timpul prezent prin viitorul simplu şi apoi prin timpul trecut perfectiv. aspectul imper- Исправить. кончить. ясный. ответить. verbe de aspec imperfectiv. 4. cu ajutorul prefixului у. în propoziţiile date mai jos. Он ответил на вопросы за час. 3. получить. -а. защитить. Exerciţiul 146. точный. Ученик решил эту задачу за десять минут. простить. Exerciţiul 149. Model: выступить—выступать Включить. 5. меньший. în propoziţiile date mai jos. verbe de aspect perfectiv şi imperfectiv (de la adjectivele date mai jos). объявить. Exerciţiul 147. изучить. Exerciţiul 148. Model: Директор выступил на собрании. înlocuiţi verbele de aspect perfectiv prin verbe de aspect imperfectiv. простой. прсЕеритьрешить. 1. Рабочие выполнили план в срок. отразить.

побгдить—побеждать. 8. Дети прыгают через лужу. Студент отвечает на вопросы преподавателя. 4.MORFOLOGIA 1. 9. folosind perechile de verbe date mai jos. Первокурсники привыкают к жизни в общежитии. Николай вступает в партию. . 11. 10. 5. Отправить—отправлять. Он достигает больших уелгхов в работе. Бельё сохнет. Unele din aceste verbe formează perechi de aspect şi cu verbe imperfective prefixate. 7. Verbe cu sufixul -нуMajoritatea verbelor cu sufixul -ну. 4. 6. Exerciţiul 151. 5. вымерзнуть мокнуть — вымокнуть слепнуть — ослепнуть сохнуть — высохнуть. Этот спортсмен толкнул ядро на пятнадцать метров. Солнце исчезает за горизонт. Они мокнут под дождём. засохнуть. aceste verbe se împart în două grupe: a) verbe care exprimă o acţiune terminată şi care a dus la obţinerea unui rezultat: достигнуть. M o d e l : Этот спортсмен толкает ядро на пятнадцать метров. Ребёнок бросает игрушки на пол. В своём сочинении он употребляет новые слова. Огонь гаснет. 7. 9. Aspectul perfectiv se formează cu ajutorul prefixelor: гаснуть — погаснуть гибнуть — погибнуть глохнуть — оглохнуть крепнуть — окрепнуть al acestora мёрзнуть — замёрзнуть. Cele mai frecvente verbe de aspect perfectiv cu sufixul -ну. 2. Ему прощают ошибку. прыгнуть. De exemplu: вымокнуть — вымокать засохнуть — засыхать высохнуть — высыхать у замёрзнуть — замерзать вымерзнуть — вымерзать погибнуть — погибать Exerciţiul 152. Девочка исправляет свою ошибху.sînt de aspect perfectiv. сверкнуть. решить—решать. 8.sînt de aspect imperfectiv. отдыхать—отдохнуть. Старик слепнет. Он сокращает сочинение. Я получаю деньги из дому. 3. 3. Exerciţiul 153. După sensul acţiunii pe care o exprimă. Alcătuiţi propoziţii. проникнуть. мелькнуть. Alcătuiţi propoziţii cu următoarele perechi de verbe: Достигать—достигнуть. Мать улыбается ребёнку. На небе сверкает молния. 2. 1. крепнуть—окрепнуть. puneţi verbele la timpul trecut perfectiv.formează următoarele perechi de aspect: достигнуть — достигать исчезнуть — исчезать крикнуть — кричать мелькнуть — мелькать отвыкнуть — отвыкать отдохнуть — отдыхать " привыкнуть — привыкать прыгнуть — прыгать толкнуть — толкать улыбнуться — улыбаться Unele verbe cu sufixul -ну. кричать—крикнуть. 230 улыбаться—улыбнуться. b) verbe care exprimă o acţiune momentană: крикнуть. мёрзнуть—замёрзнуть. 6. выступить—выступать. în propoziţiile date mai jos. Цветы в вазе сохнут. бросить—бросать. исправить—исправлять. В своём новом романе писатель изображает жизнь крестьян.

231 . înlocuiţi timpul prezent al verbului cu timpul trecut (perfectiv) şi apoi cu viitorul simplu. Alte tipuri de perechi de aspect Următoarele perechi de aspset trebuie memorate: а) приобрести — приобретать подмести — подметать пасть — падать напасть — нападать попасть — попадать спасти — спасат ь расцвести — расцветать b) помочь — помогать привлечь — привлекать увлечь — увлекать извлечь — извлекать отвлечь — отвлекать Exerciţiul 156. 4. 7. 6. Мать собирает вещи со стола. 5. Она обнимает свою мать. — Кто тебе помог перенести вещи в комнату? — Мне помог Нелу. — Ты помогаешь матери? — Да. M o d e l : 1. în propoziţiile date mai jos. собрать—собирать. начать—начинать. Răspundeţi la întrebări. 3. 9. олэздать—олаздыаать. Туристы осматривают город. Exerciţiul 155. умереть—умирать. Он снял пиджак с вешалки. Инженер излагает перед участниками совещания план дальнейшей работы. Он снимает с себя пиджак. după modelul dat. Мать запирает комнату. 8. 1. 2. Он опаздывает на занятия. Ученик стирает с доски. Model: Он снимает пиджак с вешалки. 2. Ученики поднимают руки на уроке.VERBUL PERECHILE DE ASPECT CARE SE DEOSEBESC PRIN SUFIX ŞI ALTERNANŢE FONETICE SAU NUMAI PRIN ALTERNANŢE ' FONETICE Cele mai frecvente perechi de aspect din această categorie sînt următoarele: коснуться — касаться изложить — излагать предложить — предлагать опоздать — опаздывать осмотреть — осматривать собрать — собирать стереть — стирать запереть — запирать умереть — умирать отдохнуть — отдыхать понять — понимать поднять — поднимать обнять — обнимать снять — снимать начать — начинать Exerciţiul 154. помогаю. Огец начинает работать в семь часов утра. Он снимет пиджак с вешалки. Alcătuiţi propoziţii cu următoarele perechi de verbe: Предтэжчгь—тргдяагать. 10. поднять—поднимать. отдохнуть—отдыхать.

Кто подметает в твэгй кэмяате? 4. 7. Где ты приобретаешь билеты в театр? 2. Дочь подмела в комнате. 2. 1. în propoziţiile date mai jos. înlocuiţi timpul trecut prin timpul prezent. are posibilitatea de a reda o mare bogăţie de sensuri şi caracteristici ale acţiunii. влечь—привлекать. 2. înlocuiţi timpul trecut al verbelor cu timpul prezent. în propoziţiile de mai jos. 1. Старик ловит рыбу. M o d e l : Михаела увлекалась искусством. 3. 4. Model: Гости садятся за стол. 3. Девочка садится на стул у окна. 6. Матей приобрёл билеты на футбол. Ученики садятся за парты. Охотники поймали зверя. dacă este numai începută şi neterminată sau dacă este dusă pînă la capăt.tiv). 5. Exerciţiul 158. Ты приобрел бллеты в театр? 3. Гости сели за стол. 6. Astfel. при- Perechile de aspect formate de la verbe cu rădăcini diferite Cele mai des întîlnite рагегЫ ds aspsct ds acsst tip sînt următoarele: говорить — сказать брать — взять класть — положить ловить —• поймать ложиться — лечь становиться — стать садиться — сесть Exerciţiul 159. Ученик кладёт тетради в портфель. Model: Ученики сели за парты. приобрести—приобретать. увлечь—увлекать. Она положила свои вещи на кровать. Ты увлекаешься музыкой? 6. Aspectul ne arată măsura în care se realizează sau nu se realizează o acţiune. Мать берёт книги со стола и кладёт их в шхаф. înlocuiţi timpul prezent al verbelor cu timpul trecut (perfe. Я лёг спать в 10 часов вечера. А вчера кто подмёл? 5. Его выступление привлекло внимание слушателей. din punct de vedere gramatical. Волк напал на стадо овгц. în funcţie de aspectul lor. Шум из соседней комнаты отвлёк его внимание.MORFOLOGIA 1. 5. în propoziţiile date mai jos. помочь—помогать. dacă este momentană sau 232 . verbele pot exprima. 4. Старушка села на скамью. Exerciţiul 160. 4. 5. 3. напасть—нападать. 2. Он попал в цгль. Михаела увлекается искусством. Я взял книги в публичной библиотеке. Мишу ложится спать в 11 часов. pînă la obţinerea rezultatului. 1. Alcătuiţi propoziţii eu următoarele perechi de verbe: Слдсги—зпасать. На улице становится темно. cele mai diverse nuanţe de sens ale unei acţiuni sau stări. în limba rusă. Давно ты увлёкся музыкой? Exerciţiul 157. ^ întrebuinţarea aspectelor [Употребление видов] Cu ajutorul celor două aspecte — perfectiv şi imperfectiv — orice verb. В нашем саду расцвела роза.

• VERBUL de durată. şi multe alte nuanţe. Ты когда-нибудь (решал—решил) 233 . De exemplu: — Ты читал эту книгу? — Да. — Ты его знаешь? — Нет. — — 2. я его не выучил. — Ты отдыхал в воскресенье? — Да. capitolul de faţă se va opri numai asupra celor mai importante. — Хорошо отдохнул? Exerciţiul 162. •— Вы сдавали экзамен по русскому языку? — Сдавали. Cu acest sens. я получил отлично. я ездил на экскурсию. de asemenea. учили. de spaţiu. ASPECTUL VERBELOR LA TIMPUL TRECUT [Употребление видов в прошедшем времени] 1. Ты (чягал—прочитал) рэмлн Шэлохоза «Тичий Дон»? 2. Ты (смотрел—посмотрел) фильм «Чалдзз»? 3. Dacă nu interesează acţiunea m sine. — — Ты Да. — Как ты сдал? Хорошо? — Да.— Вы учили это правило? — Да. Aspectul verbal arată că acţiunea a fost in mod sigur efectuată. прочитал эту книгу? прочитал. Indicaţi verbele care arată simplul fapt că acţiunea a avut loc şi verbele care arată şi rezultatul acţiunii. ci rezultatul ei. verbul este de aspect perfectiv. adică o acţiune în desfăşurarea ei. dar ne interesează numai faptul că această acţiune a avut loc. Din multitudinea acestor sensuri şi nuanţe de sens ale acţiunii. De exemplu: 1. verbeb imperfective arată îndeletnicirea persoanei-subiect pe o anumită perioadă de timp. решил эту задачу? решил. Alegeţi din paranteze verbele potrivite pentru a exprima ideea că vă interesează numai faptul dacă acţiunea a avut loc. în exemplul dat este vorba de o acţiune încheiată. dacă exercitarea ei cuprinde un punct. Citiţi dialogurile date mai jos. 3. Exerciţiul 161. Aspectul impsrfectiv exprimă. 2. Ты Да. că acţiunea a fost dusă pînă la capăt. читал. Ты (писал—налагал) рэдным о езэём положении? 4. pînă la atv-gerea rezultatului. dacă este repetată sau efectuată o singură dată. ] 1. o acţiune ca proces. că acţiurea este un prozes continuu. o suprafaţă sau o limită de timp. De exemplu: Вчера я решал интересную математическую задачу. Dacă se arată simplul fapt că acţiunea a avut loc — fără alte precizări — verbul este de aspect imperfectiv. 1.

На собрании были выборы руководящих органов. 4.MORFOLOGIA гакие задачи? 5. 2. — Я уже объяснял. Ученик выучил стихотворение. На собрании обсуждали план работы. Ты (спрашивал—спрссил) кого-нибудь об этом? 7. 5. нятая целина». Пойдём позавтракаем. Пойдём позвоним Николаю. 7. После концерта в клубе бы. 1. Alcătuiţi întrebări şi răspunsuri cu îmbinările de cuvinte date mai jos. 3. когда приходит бухарестский поезд? 5. Покажи нам свои фотографии. На занятии хора было разучивание новой песни. На заседании литературного кружка было чтение новых стихов. Ты (сдавал—сдал) экзамен по зарубежной литературе? 2. Пойдём пообедаем. 6. 3. Ты (писал-—написал) сочинение о полёте человека в космос? 4. 14. 13. Пойдём покурим. Напишите сочинение о любимом литературном герое. care să corespundă următoarelor situaţii: a) vă interesează doar faptul că acţiunea a avut loc. Прочитайте этот рассказ. în sensul că ambele constată efectuarea acţiunii în trecut. 12. как надо делать упражнение. я уже ужинал. Exerciţiul 163.го обсуждение плана работы. Model: На собрании оы. Exerciţiul 165. îndemn) arătind. Răspundeţi la invitaţie (sau rugăminte. мыть—вымыть руки. выполнять—выполнить домашнее задание. 11. 10. Exerciţiul 167. делать—сделать упражнение. Exerciţiul 166. Ты (завтракал—позавтракал)? б. В нашем городе построили новую школу. prin verb. писать—написать родным. На семинаре был разбор предложений. Расскажите детям сказку.ш танцы. b) ştiţi că acţiunea a avut loc şi vă interesează rezultatul ei. говорить—сказать об этом родителям. Изучать—изучить русский язык. — Спасибо. учить—выучить правило. Спросите в деканате об экзамене. 7. 4. 9. Узнай. сдавать—сдать экзамен. Ты уже (отправлял—отправил) их? 8. Ученик учил стихотворение. Ты хорошо (отдыхал—отдохнул) летом? 3. 3. Ваш брат (поступал—поступил) в институт? Exerciţiu! 164. 1. Пойдём посмотрим расписание поездов. 6. решать—решить задачу. Ты (слушал—послушал) когда-нибудь эту симфонию. Подумайте о выступлении на совещании. 8. Comparaţi sensurile verbelor de aspect imperfectiv cu cele ale verbelor de aspect perfectiv. Alegeţi din paranteze verbele potrivite pentru a exprima ideea că vă interesează rezultatul acţiunii. 4. Ты (узнавал—узнал). будет ли завтра митинг. Ученица написала сочинение. Сегодня на конкурсе было выступление певцов и танцоров. посылать—послать телеграмму. Ученица писал сочинение. На семинаре был перевод текста. Расскажи о своём путешествии. Мы изучили русский язык. 234 . Ты КОГДЕ. că acţiunea respectivă a avut deja loc. Ты (звонил—позвонил) домой? 9. 5. Посмотрите балет «Лебединое озеро». 2. înlocuiţi îmbinările de cuvinte tipărite cursiv prin verbele corespunzătoare de aspect imperfectiv. Ты (обедал—пообедал)? 8. В нашем городе строили новую школу. Он читал роман Михаила Шолохова«ПодняОн прочитал роман Михаила Шолохова «Под тая целина». 1.нибудь (посылал—послал) деньги по почте? 10. 1. Ь) — Объясни. Ты (звонил—позвонил) Марии? 7. Ты собирался отправить домой по почте свои книги. M o d e l : a) — Пойдём поужинаем. Мы изучали русский язык. Ты (сдавал—сдал) экзамен по русской литературе? 6. Reţineţi că aceste construcţii sînt sinonime. звонить—позвонить подруге. 5. 2.

Exerciţiul 171. în propoziţiile de mai jos. 5. Explicaţi sensurile verbelor de aspect perfectiv şi imperfectiv din propoziţiile date mai jos. наконец. 1. Вчера я писал плеьмо. Ученик долго решал задачу по физике и. Георге проработал на этом заводе несколько лет. Вы были в магазине? (покупал—купил масло). «Освобождение») 1. Почему ты вчера не пошёл с нами гулять? (писал—написал доклад) 2. но не прочитал его. Что ты делал вчера? (осматривал—осмотрел город) 8. 7. înlocuiţi verbele de aspect imperfectiv prin verbe de aspect perfectiv şi arătaţi ce modificări de sens au rezultat din aceste înlocuiri. 4. Мать стирала бельё. 6. Вчера я писал письма домой. Она изучала испанский язык. folosind verbele potrivite pentru a arăta că acţiunea a durat o anumită perioadă de timp. Вы из консерватории? (слушал—послушал симфонию Чайковского) 5. Почему ты тахой усталый? (готовился—подготовился к спортивным соревнованиям) 5. Вы были на почте? (отправлял—отправил посылку) 2. Вы были во Дворцз спорта? (смотрел—посмотрел соревнования по боксу) 9. Мнхай работал на этом заводе пять лет. Что у вас было на занятиях по физике? (объясняли—объяснили новый закон) 4. но не написал его. выучил их. Cuvîntul care marchează intervalul de timp se află la cazul acuzativ şi răspunde la întrebarea сколько времени? Exemple: Я изучал русский язык четыре года. решил её. О acţiune care durează un anumit interval de timp poate fi redată şi prin unele verbe perfective derivate cu prefixele no. Răspundeţi la întrebări. Răspundeţi la întrebări. Вы с аэропорта? (провожал—проводил делегацию) 6. 5. наконец. Я долго вспоминал адрес Виктора. Ребёнок мыл руки. потому что ко мне пришёл Валентин. 2. Вы из оперного театра? (смотрел—посмотрел «Аиду») 4. folosind verbele potrivite pentru a arăta cu ce v-aţi îndeletnicit. 8. Aspectul verbal exprimă o acţiune care durează un anumit interval de timp sau o acţiune care este efectuată într-un anumit interval de timp. 2. 235 . но не вспомнил его. 1. Вы были на телеграфе? (посылал—послал телеграмму) 8. De exemplu: Георге поработал на этом заводе два месяца. Надя читала книгу. Ученик писал на доске предложения с новыми словами. Он повторял новые слова. Вы б млн в театре? (смотрел—посмотрел «Потерянное письмо») 3. Что ты делал утром? (чертил—начертил проект) 6. Вы были в библиотеке? (брал—взял книги) 10. 4. 1. Я читал этот роман три дня. Где ты был утром? (выполнял—выполнил лабораторную работу) Exerciţiul 169. Ученик стирал с доски. Model: — Что ты делал вчера после обгда? (отвечал—ответил на письма) — Вчера после обеда я отвечал на письма. M o d e l : — Вы ходили в кино? (смотреть—посмотреть — Да.sau про-. я смотрел «Освобождение». Ты был сзсбоден после обеда? (отдыхал—отдохнул) 3. Флорин читал роман. 2. Вы были на вокзале? (ветре мл—встретил своих друзей) 7. потому что его вызвали на собрание. 3. Exprimarea unei acţiuni care d u r e a z ă un anumit interval de timp se realizează prin verbe de aspect inrpîrfectiv. Exerciţiul 170. Чем ты б^гл занят вгчером? (проявлял—проявил фотоплёнку) 7.VERBUL 1 Exerciţiul 168. 3. Я долго учил новые слова и.

Arătaţi în ce constau deosebirile de sens ale propoziţiilor. повторять час. За сколько времени вы приготовились к экскурсии? (неделя) 3. Даниела собирала материал для доклада на семинаре неделю. 2. Exerciţiul 175. доехать за сутки. Он (писал—написал) эту пьесу за год. Он прочитал эту книгу за диа дня. построить за год 1. Model: Он читал доклад час. Идти два часа. Răspundeţi la întrebări.MORFOLOGIA Exprimarea unei acţiuni care e s t e e f e c t u a t ă într-un anumit interval de timp se realizează prin verbe de aspect perfectiv. înlocuiţi verbele de aspect imperfectiv prin verbe de aspect perfectiv şi efectuaţi modificările impuse de această înlocuire. 4. folosind cuvintele din paranteze. Он отвечал на вопросы час. Explicaţi deosebirile de sens dintre propoziţiile date mai jos. Exerciţiul 173. Преподаватель объяснял новое правило десять минут. 4. дойти за два часа. Художник (рисовал—нарисовал) картину три месяца. 1. а здание больницы (строили—построили) за четыре месяца. Маринела училась русскому языку два года. Он ответил на вопросы за час. 7. 7. 8. 1. Model: 1. Она одевалась полчаса. 6. За сколько времени ты прочитал этот роман? (два дня) Я прочитал этот роман за два дня. Alcătuiţi propoziţii cu îmbinările de cuvinte date mai jos: M o d e l : строить год. 3. Это здание построили за год. Я читал роман Толстого «Война и мир» неделю. 5. 2. Вчера весь вечер мы (слушали—послушали) много пластинок. Валентин (готовился—подготовился) к выступлению на семинаре неделю.şi răspunde la întrebarea за сколько времени/ De exemplu: Я изучил русский язык за четыре года. Вчера за час мы (слушали—послушали) много пластинок. 9. 11. Он (изучал—изучил) итальянский язык два года. Студенты изучали немецкий язык год. Он учил стихотворение 30 минут. изучать год. 2. Он выучил стихотворение за 30 минут. Exerciţiul 174. Валентин (готовился—подготовился) к выступлению на семинаре за неделю. Он (учил—выучил) стихотворение за полчаса. читать неделю. Он (изучал—изучил) итальянский язык за два года. Сколько времени вы шли в университет? (10 минут) 4. 6. 5. Я готовился к этому докладу 10 дней. ехать сутки. Дан решал эти уравнения три часа. 1. Я прочитал роман Толстого «Война и мир» за неделю. 2. За сколько 236 . Exerciţiul 176. Cuvîntul care exprimă intervalul de timp în limitele căruia s-a petrecut acţiunea se pune la cazul acuzativ cu prepoziţia за. Он (писал—написал) эту пьесу год. Художник рисовал этот портрет два месяца. Exerciţiul 172. Я подготовился к этсму докладу за 10 дней. 13. Он прочитал доклад за час. 2. Alegeţi din paranteze verbul de aspect corespunzător. Художник (рисовал—нарисовал) картину за три месяца. Он (учил—выучил) стихотворение полчаса. строить год. 3. 12. Сколько времени вы готовились к экскурсии? (неделя) 2. изучить за год. прочитать за неделю. 3. Этот дом (строили—построили) два месяца. 10. 4. повторить за час. построить за РОД. Это здание строили год. Сколько времени ты читал этот роман? (два дня) Я читал этот роман два дня. 1.

Он уходил на совещание. Санда уходила на работу. 4. Exemple: К вам кто-то приходил. взять. Здесь холодно. сесть. Дан взял у меня эту книгу. Din categoria verbelor care pot avea această valoare fac parte următoarele: опсрызатъ.) 1. Verbele corespunzătoare de aspect perfectiv (открыть. Вам приносили утром телеграмму. două acţiuni orientate în direcţii opuse. 3. Сколько времени он писал дипломную работу? (шесть месяцгв) б. Această propoziţie are sensul: Утром я открыл и потом закрыл окно. Кому ты давал справочник? Кому ты дал справочник? 5. în felul acesta. За сколько времени он написал дипломную работу? (шесть месяцев) 3. 9. Exemple: Он открыл окно. 3.VERBUL времени вы дошли до университета? (10 минут) 5. Ты открывал окно? Exerciţiul 178. 1. (Сейчас делегация не в Бухаресте. Утром директор был на заводе. Această propoziţie are sensul: После обеда больной встал и опять лёг. Aspectul verbal exprimă anularea rezultatului acţiunii sau menţinerea acestuia în momentul vorbirii Unele verbe de aspect imperfectiv pot exprima. Această propaziţie are sensul: Окно открыто в момент речи. Они поднялись на третий этаж и ждут нас там. выходить. Я взял эту книгу у моего товарища. уйти. 7. садиться. У кого ты брал учебник по географии? Наш поезд остановился на небольшой станции. 2. Exerciţiul 177. Утром я открывал окно. Ты открыл окно? Закрой. 6. подняться. лечь. После обеда больной вставал с постели. Он дал мне свой плащ. войти. Această propoziţie are sensul: В момент речи книга находится у меня. закрывать.) 2. 4. встать. 5. Утром директор был на заводе. прийти. prima acţiune fiind. M o d e l : 1. К нам пришли гости. Вам принесли утром телеграмму. Наш поезд останавливался на небольшой станции. уходить. (Делегация сейчас в Бухаресте. брать. Андрей дал 237 . Он давал мне свой плащ. В Бухарест приезжала иностранная делегация. Он ушел на совещание. Стало холодно. Они только что поднимались на третий этаж. anulată de cea de-a doua. Дан брал у меня эту книгу. Санда ушла на работу. подниматься. Această propoziţie are sensul: К вам кто-то пришёл и ушёл. В Бухарест приехала иностранная делегация. выйти) exprimă acţiuni care se exercită intr-o singură direcţie. приходить. вставать. входить. Explicaţi nuanţele de sens redate prin aspectul verbelor din perechile de propoziţii de mai jos. la timpul trecut. У кого ты взял учебник по географии? 2. 8. Arătaţi unde se află subiectul sau obiectul acţiunii în situaţiile descrise mai jos. закрыть. ложиться. К нам приходили гости.

каждъш вечер. но не хотел меня ждать и ушёл.f в шесть часов утра. Din această categorie fac parte: вставать. 10. 8. и я готовился по нему к семинару.. Comparaţi: 1. У меня не было своего магнитофона. Санда сейчас в Бухаресте? — Нет. Я видела у тебя журнал мод. — Декан сейчас на факультете? — Да. Pentru exprimarea acţiunii repetate. se recurge Ia cuvinte ajutătoare. По вечерам я читал книгу. Я вчера (заходил—• —заглёл) к Виктору и он помог мне перевести эту статью. по утрам. De exemplu: Он читал газеты по утрам. О acţiune repetată poate fi exprimată şi cu ajutorul unor adverbe de tipul: всегда. часто. каждый день. Он начал работу в семь часов утра. 7. дать. Может быть.. Я взял у соседа проигрыватель. 7. давать. (брала—взяла). Дай мне его. ежедневно ş. Андрей давал мне интересную книгу. открыть.. закрывать ş. 11. обычно. Больной вчера (вставал—встал) с постели.MORFOLOGIA мне интересную книгу.. Он приходил ко мне в гости каждую неделю. я . prin construcţii de tipul: каждое утро. Comparaţi: Он начинал работу в семь часов утра. 1. она . но меня не было дома. закрыть. каждый год. По вечерам они гуляли в саду. оделся и вышел на улицу. садиться.. по понедельникам. В доме отдыха я ложился спать в десять часов вечера и вставал в шесть часов утра.. Introduceţi în locul punctelor verbele de aspect corespunzător. Я вчера (заходил—зашёл) к Виктору. 5. Он (приходил— пришёл) ко мне. Verbele corelative de aspect perfectiv exprimă o acţiune care are lec o singură dată: встать. (приходил—пришёл) 4. Он (приносил—принёс) мне учебник. 4. 8. лечь. 10. Я не знаю. каждый месяц. (уезжала—уехала) б. поэтому он сегодня опять себя чувстувет плохо. кто-нибудь (брал—взял) его? 9. Aspectul verbal exprimă o acţiune repetată sau o acţiune care are loc o singură dedă Acţiunea repetată se exprimă prin verbe de aspect imperfectiv. она . 6. 1. Перед сном я (открывал—открыл) окно.. Он (приносил—принёс) мне учебник. Ow писал часто домой. 4. по вечерам. Я брал у соседа проигрыватель. (приходил—пришёл) 2. 2. — Это был немой журнал. Verbele de aspect imperfectiv care exprimă acţiuni de durată nu pot avea şi sensul de acţiune repetată.. Он (приходил—пришёл) ко мне и ждёт меня на улице.. — Дан был вчера у вас? — Да. по вторникам. 6. но сейчас в комнате опять душно. он. iar acţiunea care are loc o singură dată — prin verbe de aspect perfectiv.. открывать. его у соседки и уже отдала.. . (уходил—ушёл) 5. .. de asemenea.a. Exerciţiul i79. Девочка вставала с постели. пожалуйста. Вчера я прочитал книгу. О acţiune repetată poate fi exprimată. но не застал его дома. взять.. и он не мог его оставить. Больной (вставал—встал). Вчера я лёг в 12 часов и ecma. начать. 238 . 3. De exemplu: Он часто получал посылки из дому. (заходила—зашла) 3. ложиться. 9.. я . Я (брал—взял) его у друзей. брать.—Вы весь день были дома?—Нет. Exerciţiul 180. где мой портфель. Девочка встала с постели. 2. — Дорина была сегодня у вас? — Да. сесть. иногда. он .. редко. постоянно. Unele verbe imperfective pot exprima o acţiune repetată fără ajutorul altor cuvinte. каждую неделю. Alegeţi din paranteze verbele de aspect corespunzător.a.

VERBUL Exerciţiul 181. которые она мне давала. Я вставал рано утром. врача. комнату. Мы ещё не учили эти формулы. позавтракал и пошёл на работу. Павел ещё не защищал свою диссертацию. Раньше я писал домой каждую неделю. Ты вызвал врача? Нет. Exerciţiul 182. умывался. комнату. 5. Citiţi propoziţiile date mai jos. 1. 4. ambele aspecte: 1. б. Каждый вечер я ложился спать в 11 часов. Он принимал лекарства три раза в день. Родители присылали мне посылки каждый месяц. Нет. По вечерам мы собирались у костра и пели песни. 7. Мы гуляли в лесу каждый день. Влад принимал холодный душ каждое утро. Сегодня телефон звонил ежеминутно. 1. Aspectul verbelor la timpul trecut după negaţie [Употребление видов в прошедшем времени после отрицания] О acţiune la timpul trecut — după negaţie — poate fi redată prin verbe fie de aspect imperfectiv. Я получал регулярно посылки от родителей. Она покупала продукты в новом продовольственном магазине. Она купила продукты в новом продовольственном магазине. 2. 4. Я прочитал с удовольствием книги. Dacă se neagă în mod categoric efectuarea unei acţiuni (acţiunea nici nu a fost începută. dar în momentul vorbirii ea mai poate fi efectuată. Нет. Arătaţi ce sens au verbele de aspect imperfectiv în propoziţiile date mai jos. 5. Из соседней комнаты по вечерам доносились звуки рояля. Мы никаких денег не получали от него. pot fi folosite. 3. 4. . fără vreo deosebire de sens. которые она мне дала. Verbele de aspect imperfectiv se folosesc în următoarele situaţii: 1. Родители приезжали ко мне каждый месяц. Мы кончали занятия в два часа и шли домой. subiectul nu a avut intenţia s-o efectueze etc). fie de aspect perfectiv. Каждое утро дети просыпались в семь часов. 8. 8. Мы кончили занятия в два часа и пошли домой. 2. б. 7. 10. Виорика писала нам каждые три дня. Ты убрала комнату? 239 я я я я ещё не вызвал ещё не вызывал ещё не удрала ещё не убирала врача. Я встал рано утром. умылся. Explicaţi deosebirile de sens (determinate de aspectul verbal) dintre următoarele perechi de propoziţii. Каждый день мы садились обедать в 14 часов. 5. К концу похода мы быстро уставали. Indicaţi cuvintele care cer întrebuinţarea aspectului imperfectiv. Нет. 1. 3. Я поставил книги в шкаф. 3. завтракал и шёл на работу. Я читал с удовольствием книги. Я ставил книги в шкаф. Atunci cînd acţiunea nu a avut loc. Я получал письма от родных два раза в неделю. поэтому мы часто останавливались и ртдыхали. Каждый день мать будила детей в семь часов. 9. De exemplu: Я не брал вашего портфеля. Exerciţiul 183. 2. Сосед заходил ко мне редко. 2.

экзамена по русскому языку. Verbele de aspect perfectiv se întrebuinţează in următoarele situaţii: 1. Exerciţiul 186. 5. Адриана не сдала экзамена по русскому языку. Он обещал прийти ко мне вчера вечером... Траян ке . потому что плохо подготовился.. 12. 3. Мне не повезло: я не попал на стадион. Огонь долго не гас. Нет. 13. По программе он идёт во втором семестре. Он долго нам не писал. сошла вниз. Он не выучил эти правила. потому что у меня не хватило времени. Explicaţi folosirea aspectelor după negaţie. Он не обратил внимания на вошедшего... 10. 14. но это исключительный случай. Мне не понравился этот спектакль. Экзамен перенесли на среду. Дан ещё не уехал. Я ке нашёл эту книгу. 4. Мы решили сегодня пообедать в ресторане и поэтому не . De exemplu: Я не решил эту задачу. Нет. обед. какого никогда не чувствовал. Dacă acţiunea nu a fost efectuată o perioadă lungă de timp.. (готовил—приготовил) 6. Introduceţi în locul punctelor verbele de aspect corespunzător (date în paranteze). Exerciţiul 185. он ещё не приехал. (И. потому что не подготовилась как следует. В воскресенье я работал над проектом и не отдохнул... Exerciţiul 184. 1. 5. В этом семестре Георге не пропустил ни одного занятия. Экзамен будет в пятницу. Explicaţi deosebirile de sens dintre propoziţiile date mai jos. Я не заметил в его словах противоречий. Он ещё не учил эти правила. 8. 9. (готовили—приготовили) 7. 1. С. Сегодня я не 240 . (повторял—повторил) 4. Я ещё не изучал эти правила. Он так и не пришёл. Dacă acţiunea nu a avut loc şi în momentul vorbirii nu se mai aşteaptă efectuarea ti: Он обещал позвонить мне вечером. оделась. Наша группа не сдавала экзамена по русскому языку. 4. Мне всё время не везло. 6. но так и не пришёл. Этот ученик не . (сдавал—сдал) 2. потому что она была слишком трудная. De exemplu: ©H давно нам не звонил. В воскресенье я не отдыхал. все уроки. 4.. потому что оно было слишком сложное. Раньше я не понимал этого. В этом году я не отдыхал. я ещё не получал посылку. Ты получил посылку? Нет. Она встала. 11.. 8. Dacă se neagă obţinerea rezultatului sau ducerea acţiunii pînă la capăt. Он почувствовал ужас. 7. . 15. Он не приходил к нам на этой неделе. Авдрей не сдал экзамена по биологии. 2. домашнее задание.MORFOLOGIA Нет. Он не обращал внимания ни на кого. Дан не передал мне твоей записки. 3. 3. хотя занимался целый день. Citiţi exemplele date mai jos.. 7. Этого раздела математики мы не . экзамена по математике: он плохо подготовился. (сдавал—сдал) 3. Мы давно с ним не встречались.. (изучали—изучили) 5. 2. Андрей приехал? 2. Он не усвоил это правило. Он ещё не . Во время каникул я работал над проектом и совсем не отдохнул. 1. Мы давно не встречались. Вчера мы не встретились. Тургенев) 6. Мне не нравился этот спектакль. (Вера Панова) 2. Вы меня не поняли. Я не . я ещё не получил посылку. 10. Дан никуда не уезжал. но почему-то не позвонил. Мы не нашли в зале ни одного свободного места. Она долго не отвечала на моё письмо. Ещё никто не просыпался в доме. хотя целый день ходил по магазинам. он ещё не приезжал. 9.

Он давно нам не .. 6. .VERBUL . . Она сдавала экзамен.. Verbele de aspect perfectiv exprimă acţiuni care vor avea loc o singură dată şi nu se vor mai repeta. (рассказывала—рассказала) 9. 3. (открывал—открыл) 15.. . Почему ты пришёл сюда? Тебя никто не . Verbele de aspect imperfectiv exprimă acţiuni repetate sau de lungă durată: Мы будем встречаться каждый день. Я не . 241 . давайте посидим ещё немного. но не решил её. но так и не научил. (звонил—позвонил) Exerciţiul 187. Её ждали. la timpul viitor. но не выучил его. что она ещё никогда никому не . Мы ещё не . Verbele de aspect imperfectiv. буду стирать (бельё) — выстираю буду строить (дом) — построю буду убирать (комнату) — уберу буду учить (стихи) ~ выучу буду читать (книгу) — прочитаю 2. но не сдала его.... (готовился—подготовился) 11.. (поливал—полил) 8. сегодня окно. Я пытался открыть окно и не . потому что времени было слишком мало. cităm: буду выполнять (задание) — выполню буду готовить (обед) — приготовлю буду делать (упражнения) — сделаю буду изучать (грамматику) — изучу буду мыть (посуду) — помою буду переписывать (статью) — перепишу буду писать (сочинение) — напишу буду повторять (урок) — повторю буду рассказывать (о путешествии) — расскажу буду решать (задачу) — решу буду рисовать (картину) — нарисую .. (звал—позвал) 10. ce va face subiectul acţiunii. Свеча долго не . но не отдохнули. ASPECTUL VERBELOR LA TIMPUL VIITOR [Употребление видов в будущем времени] Verbe fără negaţie 1. Citiţi propoziţiile date mai jos.. pînă la obţinerea rezultatului. (открывал—открыл) 14... к семинару по политэкономии. De exemplu: Мы встретимся сегодня. потому что у меня просто не хватило времени.. Я ещё не ... (гасла—погасла) 16. (приходила— пришла) 12... 1. Николай долго учил меня играть в шахматы. Explicaţi folosirea aspectului perfectiv după negaţie.. Он учил стихотворение. Мы отдыхали полчаса.. 2. Не могу идти гулять с вами. цветы.. De exemplu: Дочь приготовит обед. но не изучил её.. 4. Он решал эту задачу. 5. . Она рассказала ему то. Он изучал грамматику. De exemplu: Дочь будет готовить обед. arată cu ce se va ocupa. .. а она всё не . (отдыхали—отдохнули) 13. Dintre cele mai frecvente verbe-perechi cu acest sens al acţiunii. Verbele de aspect perfectiv exprimă convingerea că acţiunea va fi dusă pină la capăt.

Завтра я отдохну. cităm: буду давать (свои книги ему) — дам будем видеться (часто) — увидимся буду вспоминать (вас) — вспомню буду напоминать (о собрании) — напомню буду посылать (сыну деньги) — пошлю буду приглашать (его в гости) — приглашу буду сообщать (вам все подробности) — сообщу буду указывать (на недостатки) — укажу 3. cităm: буду гладить (бельё) — не выглажу буду готовиться (к экзамену) — не подготовлюсь буду делать (упражнения) — не сделаю буду объяснять (прави. Verbe cu negaţie 1. Această propoziţie are sensul: „El poate (este în stare) să îndeplinească orice sarcină". verbele de aspect perfectiv pot exprima posibilitatea (eventualitatea) realizării acţiunii în prezent sau în viitor: Только он поймёт меня. Verbele de aspect imperfectiv. наблюдать . Verbele de aspect perfectiv cu negaţie exprimă imposibilitatea efectuării acţiunii: Он не сдаст экзамена по химии: он плохо подготовился. а послезавтра ещё раз прочитаю несколько раз 242 . буду юристом. 2. позволю егбе эту роскошь. (М.ю) — не объясню буду переписывать (сочинение) — не перепишу буду решать (задачу) — не решу буду рисовать (картину) — не нарисую буду учить (новые слова) — не выучу буду читать (этой книги) — не прочитаю Exerciţiul 188. în unele situaţii. Он не будет сдавать экзамен. буду работать. читать. Я думал: кончу учиться. Горький) 2.. не не не це не не не не не Această propoziţie are sensul: Я не могу открыть дверь. 1. atunci se poate folosi particula de întărire никак: Я никак не открою дверь. Această propoziţie are sensul: „Numai el mă va putea înţelege". Он не поймёт этого. exprimă acţiuni care nu vor fi efectuate din diferite motive: Он не будет рисовать картины. Dintre cele mai frecvente verbe-perechi cu acest sens al acţiunii. Он выполнит любое задание. Он не решит этой задачи: она слишком трудная для него. Citiţi propoziţiile date mai jos. Explicaţi întrebuinţarea aspectelor Ia viitor. Dacă acţiunea are loc în momentul vorbirii..MORFOLOGIA Dintre cele mai frecvente verbe-perechi cu acest sens al acţiunii. cu negaţie.

1. Продавец (выбрать) вам хороший галстук. но развивает и образует его общество. Островский) 3. 11.VERBUL ваши замечания и начну работать над теми местами. Сегодня я (писать) письмо своим родным. la timpul viitor. Я сообщу вам все подробности. 1. 10. 4. Завтра я переделаю статью. Только он может ответить на ваш вопрос. 5. Ученик решит задачу. а потом (готовить) домашнее задание. 9. 12. Метеорологи (сообщать) регулярно сводку погоды. Puneţi verbele din paranteze la viitor simplu sau compus. Если будешь трудиться. После обеда я сделаю упражнения по физике. Он не может понять это правило. поймёт. Сначала я (убрать) в комнате. 1. Дочь будет убирать квартиру. 10. Explicaţi deosebirile de sens dintre propoziţiile date mai jos. чго он за человек. 9. Шило в мешке не утаишь. 6. 1. 3. 9. 4. Exerciţiul 191. За двумя зайцами погонишься. 11. 2. (А. никуда не уйти ему от него. 4. Мы (рассказать) вам о нашем путешествии. Ты не можешь решить эту задачу. Перед домом мы будем сажать цветы и деревья. Когда я (написать) его. которые требуют переделки. Exerciţiul 190. Завтра я буду переделывать статью. Мы будем видеться каждый день. Reţineţi că verbele perfective. Transformaţi propoziţiile. Вечером ученик напишет сочинение. exprimă imposibilitatea efectuării acţiunii. 2. 11. Г. Белинский) 8. нигде не скрыться. 8. 8. Memoraţi cîteva din proverbele date mai jos. Никакие обстоятельства жизни не спасут и не защитят человека от влияния общества. Exerciţiul 192. Ученик будет решать задачу. Не всякий вас. Эту книгу Шолохова я непременно куплю. Вечером метеорологи (сообщить) сводку погоды. ни одного не поймаешь. precedate de negaţie. Пушкин) 6. В этом году мы (отдыхать) в горах. Завтра я прочитаю эту книгу. 2. Дочь уберёт квартиру. 3. 7. 10. 243 . (Н. С. Обычно он берёт отпуск зимой. 3. Утром он нарисует картину. Лёжа хлеба не добудешь. Слезами горю не поможешь. Я никак не пойму. Я буду напоминать ему его обязанности. то зимой пригодится. Я напомню ему его обязанности. Мы (рассказывать) вам о нашем путешествии. Утром он будет рисовать картину. Ты долго (думать) над этим вопросом? 6. Ты не сможешь подготовиться к семинару за два часа. Дан решит эту задачу: он хорошо подготовлен по математике. 6. Только она может меня понять. Я буду сообщать вам все подробности. Ребёнок не может поднять этот чемодан. 12. как я. После обеда я буду укладывать вещи в чемодан. 7. Что летом родится. Только они могут нам помочь. 13. Утром я уложу вещч в чемодан. 10. Я никак не могу найти свою папку. Из чёрного не сделаешь белого. Завтра я буду читать эту книгу. После обеда я буду делать упражнения по физике. 7. Он не сможет справиться с этим поручением. На филологическом факультете мы (изучать) зарубежную литературу. Exerciţiul 189. На этой неделе я буду разбирать свои книги. 3. Model: Он не может выполнить это задание. На этой неделе я разберу свои книги. Он не выполнит это задание. 4. Только он может вас выручить. 8. schimbînd forma predicatului. 9. Я (слушать) концерт дома. Я (послушать) концерт народной музыки. 2. (Пословица) 12. Вечером ученик будет писать сочинение. 5. 5. а в этом году возьмёт летом. 5. Я никак не могу усвоить это правило. 11. я (готовиться) к завтрашним занятиям. Создаёт человека природа. 7. Ты (подумать) над этим вопросом? 5. После обеда я буду читать этот роман. (В. Мы увидимся вечером. după modelul dat. Она никак не может привыкнуть к новому коллективу. век будешь кормиться. 4. 12.

Exemple: Дайте мне. Verbele de aspect perfectiv pot exprima. Verbele da aspect imperfectiv. exprimă următoarele sensuri: a) îndemn la începerea sau continuarea unei acţiuni în. Выучите наизусть это стихотворение. исправить. взять. мне. Что же вы остановились? Читайте дальше. окно. 244 . şi un verb de aspect perfectiv poate să exprime o rugăminte politicoasă. включить. купить. verbele de aspect perfectiv exprimă o rugăminte insistentă sau chiar о poruneă. проверить ş. пожалуйста. зажгчь. în această situaţie. b) invitaţie politicoasă la o acţiune: Раздевайтесь. întîlnim următoarele verbe: дать. повесить. она очень интересная. Помогите ему перевести эту статью. de asemenea. пожалуйста. поставить. 10. показать. Откройте. exprimă o rugăminte. la modul imperativ. и проходите в комнату. телевизор. пожалуйста. 7. în asemenea construcţii. Включите. сказать.MORFOLOGIA 6. la modul imperativ. повторить. 2. Прочитайте эту книгу. Не изведав горя. Из песни слова не выкинешь. o poruncă. Uneori. Посмотрите эту пьесу. газету. открыть. Отдохните немного. Foarte frecvent. Ds exemplu: Прочитайте эту книгу. De exemplu: Разденьтесь и пройдите в комнату. вы получите большое удовольствие. ASPECTUL VERBELOR LA MODUL IMPERATIV 1. erupte: Все поняли? Теперь пишите! Что же вы замолчали? Рассказывайте. De exemplu: Дайте.a. c) aprobare de a săvîrşi o acţiune: Мэжао включить телевизор! — Включайте. пожалуйста. Без труда не вынешь и рыбку из пруда. Одной рукой узла не завяжешь. достать. Приходите к нам сегодня на ужин. положить. Можно посмотреть ваш альбом? — Смотрите. un ordin. пожалуйста. пожалуйста. позвонить. Verbele ds aspect perfectiv. 9. Запомните это правило. iar enunţul pierde nuanţa de politeţe. закрыть. не узнаешь и радости. 8. Купите мне. însă. вашу ручку. выключить. Слово не воробей: вылетит — не поймаешь. ваш карандаш. Напишите мне ваш адрес. un sfat cu caracter concret.

17.. а только главные мысли.. пожалуйста. пожалуйста. Слушайте внимательно. Раздевайся. 6. Храните деньги в сберегательной кассе. 13. 10. .. 1. Можно зайти к вам сегодня? 4.. Записывайте не всю лекцию. окно. радио. 6. 3. Возьмите Еаши тетради. стакан чаю. прошу вас. мы вас слушаем.. 5. давай мне портфель. Говорите громче: здесь ничего не елкшко. медленно. Хочешь прочту тебе письмо от матери? — Читай. un sfat cu caracter general. чтобы не разбить стекло. пожалуйста. аккуратнее.. Скажите. 245 .. А теперь . Читайте медленнее. ежедневно делайте зарядку и принимайте холодный душ. De exemplu: Ежедневно делайте зарядку! Изучайте иностранные языки! Занимайтесь спортом! e) rugămintea de a schimba modul de desfăşurare a acţiunii: Говорите громче. 3. мне свой адрес.. здесь очень жарко. свет. гасите сгет. прошу вас. Можно включить телевизер? 3. Включите... 14. он вам понравится. о своём сыне. Introduceţi în locul punctelor imperativul de aspect corespunzător.. Citiţi exemplele de mai jos. . подробнее.. 1. 9. 18. — повторил он. Можно посмотреть ваши фотографии? 2. пишите! Почему вы не пишете? 4.. Употребляйте только те слов?... пить—выпить Не спешите. у нас тепло. я его псложу. садитесь! 8. рассказывать—рассказать 3. Открывайте! Открывайте окно! Я не боюсь холода. осторожней. пожалуйста. чередуйте умственный труд с физическим. Говорите. . 5. Răspundeţi afirmativ la întrebări. Reţineţi că pentru exprimarea aprobării se foloseşte imperativul de aspect imperfectiv. которые вы хорошо знаете. Citiţi exemplele de mai jos. 11. здесь так жарко. Сотрите с доски. Model: — Можно сесть на это место? —• Пожалуйста. я давно его не видел. Exerciţiul 195. 11. 2. Explicaţi întrebuinţarea imperativului de aspect imperfectiv. Зажгите..VERBUL d) îndemn la o acţiune repetată sau de durată. 1. Exerciţiul 193. . Пожалуйста. Укрепляйте нервную систему. раздевайтесь. . Преходите.. 15. 4. приходите чаше! 7. Следите за вашим здоровьем! Соблюдайте режим дня. 2. чай очень горячийговорить—сказать 5. Уходя. громче.. ежедневно гуляйте. 7. открывать—открыть 2. Переведите этот текст на русский язык. 12. Мсжко взять вашу ручку? 7. . Разденься. Exerciţiul 194... Explicaţi folosirea imperativului de aspect perfectiv. Пишите разборчиво. Пкши аккуратнее. мы вас слушаем. Пишите. говорите. садитесь. Оставьте меня в поксе. Можно открыть окне? 6. 9. 8.. • писать—написать . . Выучите новые слова и выражения. 10. 1. как добраться до вокзала' . Позвони мне вечером. 4. Посмотрите этот фильм. здесь ничего не слышно. пожалуйста. как добраться до музея. Рассказывайте подробнее. 16. Можно стереть с доски? Exerciţiul 196. Можно позвонить вам завтра? 5. Рассказывайте дальше. Снимай пальто.

. exprimăm această intenţie printr-un verb de aspect imperfectiv. Не стирай с доски. потерять. не заблудись в лесу. мой адрес. 11. 9. 13. după negaţia не se foloseşte imperativul de aspect imperfectiv. Не закрывай дверь.. не упадите в яму. Купи эту рубашку.MORFOLOGIA 6. . сломать. după negaţia не. 3. другого у нас нет. заразиться. în situaţia în care vrem să prevenim săvîrşirea unei acţiuni nedorite. Не ставь сюда чемодан. 10. 2. не опаздывай больше! Exerciţiul 197. Не спрашивайте меня большг о ней. Почему ты так редко заходишь ко мне. 4. Позвоните Model: 246 .. .. етцг езгглэ. Осторожно. Нз гозорите ему обо мне ни слова. Exerciţiul 198. не простудись. . чаше. Нг закрывайте окно. в комнате душно. Aspectul verbelor la modul imperativ cu negaţie 1. забыть. 7. Не забудь принести альбом. записывать—записать заходить—зайти. 6. De regulă. De exemplu: Смотри. окна. Смотрите. în propoziţii negative şi schimbaţi aspectul verbului la imperativ. 7. ошибиться. Закройте дагрь в комнату. разбить. Не забудь выключить свет.. не поставь сюда кресло: здесь сквозняк. Будьте осторожны. Смотри. Оденься потеплее. телевизор. 2. 2. Включи. Не потеряй ключ. пожалуйста. Не задерживайся сегодня на работе. 3. 1. Comparaţi propoziţiile fără negaţie şi cu negaţie: Сотрите с доски. нг обожгись. Поставьте сюда ваши вещи. уронить. . который ты мне обещал. не пролейте кофе на скатерть.. Dacă vrem să prevenim repetarea unei acţiuni nedorite. ко мне завтра. chiar atunci cînd este vorba de o acţiune care are loc o singură dată. Не покупай такую ручку. 7.. Дайте ргбён'су молока. Положите кяяги в шхаф. Не зажигай больше свет. окно. 4.. 14. 12. Купи такую ручку. простудиться. заболеть. заблудиться. 5. Citiţi propoziţiile date mai jos. Поставь сюда чемодан. Смотрите. утонуть. смотри. Закройте дверь. 5. б. 8. Explicaţi întrebuinţarea imperativului de aspect imperfectiv şi perfectiv după negaţie. Не открывай. что ты иг можгшь выполнить. 1. Никогда нг обгшдй того. не опоздайте на ужин. испачкаться. Imperativul de aspect perfectiv se foloseşte. date mai jos. упасть.. Не ставь сюда кресло. Не уходите до моего возвращения. Pentru întărirea sensului de prevenire se foloseşte cuvîntul смотри — смотрите: Смотри. пожалуйста. Огпкрэп пожалуйста. Transformaţi propoziţiile afirmative. ежедневно все лекции. în această construcţie se folosesc mai ales următoarele verbe: опоздать. Exemple: Не упади с лестницы. пожалуйста.

Răspundeţi negativ la întrebările date mai jos. 5. руки. что мы готовим ей подарок. забыть принести тетрадь. Смотри. Будь осторожен. (забывать—забыть) 8. Reţineţi că imperativul de aspect perfectiv cu negaţia ne exprimă o prevenire. Рассказать ей об этом? 10.. Не . 4. не разбуди ребенка. приучать— приучить.. Тебя подождать? 5. Он перестал посещать клуб. не потеряй ключ. De exemplu: Он начал писать новый рассказ. Citiţi propoziţiile date mai jos. встаньте. (вспоминать—вспомнить) 11. бросать — бросить. Не . (терять—потерять). не . я хочу послушать концерт лёгкой музыки. de asemenea. 2. 1. меня не будет дома. с Владом: он обижается.. Не урони фотоаппарат.. .. больше о нём: он этого не заслуживает. 8. стать.. 1. 11.. 247 . (пасть—упасть) 6. (говорить—сказать) 4.. Зажгите. сломать игрушку.. переставать — перестать.. 7. M o d e l : Разбить пластинку. не . Din categoria verbelor care arată începutul. continuarea sau sfirşitul unei acţiuni se întrebuinţează numai infinitivul de aspect imperfectiv. разлить кофг.. Взять теб: что-нибудь в библиотеке? 7. Alcătuiţi propoziţii imperative negative cu sensul de prevenire a unei acţiuni. Infinitivul de aspect imperfectiv este obligatoriu. не простудись. Не . здесь глубоко. Не . Смотри. Не разбей случайно окно.. приниматься — приняться. с Вдадом: он не будет с тобой долго разговаривать. здесь очень скользко.VERBUL мне завтра. Пожалуйста. 10.. Не выбрось случайно конспекты. заприте дверь. Дверь только что покрасили.. după următoarele verbe: привыкать — привыкнуть. пожалуйста. Смотри.. костюм. 9. свет в комнате.. (спорить—поспорить) ASPECTUL PERFECTIV ŞI IMPERFECTIV AL VERBELOR FOLOSITE LA INFINITIV 1. Introduceţi în locul punctelor forma de imperativ a verbelor date în paranteze (punînd-o la aspectul corespunzător). Запереть дверь? Exerciţiul 200. прекращать — прекратить.. радио. Не .. Не заболей. Купить газету? 4. она чужая. Не . 8. Принести тебе новый журнал? 8... не . Открыть окно? 6. Не упади. Разбить графин. отстать от товарищей. Зажечь сзет? 3. După verbele care arată începutul. этот карандаш. ребёнка одного дома. Дорине. (выключать—выключить) 9. Не трогай грязные вещи. (пачкать—испачкать) 3. кончать — кончить. не ... принести учебник по математике. (терять—потерять) 7. Смотри. Не опоздай на занятия. не . он чужой. отвыкать— отвыкнуть. folosind îmbinai ile de cuvinte date mai jos. он завтра будет мне нужен. Не .. не утони. продолжать. (оставлять—оставить) 2. 3. Они продолжали обсуждать этот вопрос и на другой день. они ещё будут нужны. Model: — Позвонить тебг вечером? — Не звони. 9. потерять вещи. (спорить—поспорить) 12. Здесь скользко. держи его крепче. Не оставь где-нибудь мою книгу. опоздать на поезд. испачкать рубашку. Тебе налить воды? 9. 10. Смотри. 1. Будьте добры. (пачкать—испачкать) 5. Смотри. continuarea sau sfirşitul unei acţiuni fac parte următoarele: начинать — —начать. Exemplul 202. время на пустые разговоры. Включить телевизор? 2. Exerciţiul 199. Не разбей пластинку. 2. 10. Exerciţiul 201.. 6. o avertizare.

MORFOLOGIA отучать — отучить. Аксаков) Он отвыкает читать лёжа.rfectiv. (Н. iar după formele de aspect imperfectiv ale aceloraşi verbe se poate utiliza atît un infinitiv de aspect imperfectiv. un îndemn (просить. Ол всегда успевает прочитать книжные новинки. понравиться. S2 utilizează aspectul perfectiv. Ей было уже 18 лет. ci numai substantive verbale. Мне надоело слушать одно и то же. De exemplu: Я иногда заоызал зайти к своим приятелям. Он избежал спора с ним. пытаться. нужно.b aspîcte şi anume: — dacă verbul la infinitiv exprimă dorinţa ca acţiunea să fie repetată. (А. полюбить. — dacă verbul la infinitiv exprimă dorinţa ca acţiunea să aibă loc o singură dată. Некрасов) Он избегает встречаться со мной. П. необходимо. но в семье ещЗ не отвыкли считать её маленькой. De exemplu: Он избегал спорить с ним. уставать — устать. стараться. se utilizează aspectul imperfectiv. должно) S2 poate utiliza infinitivul de amb. 4) După. (С. Он научился играть в шахматы. Он успел прочитать все книги по данному вопросу. atît infinitivul de aspect p. избегать. Observaţii 1) După formele de aspect perfectiv ale verbelor полюбить şi понравиться este obligatoriu infinitivul de aspect impsrfectiv. în funcţie de sens. o intenţb (хотгть. Ей понравилось играть в теннис. (А. Отец приучил нас вставать в семь часов. 3) După verbele забыть. Он всегда успезает читать книжные новинки. успеть şi удаться se tivul ds aspect pîrfectiv. которое устало ненавидеть. După verbele corespunzătoare de aspect imperfectiv se foloseşte. что забыл запереть дверь. обгщатъ). наскучить. угозаризать. Я очень скоро привык ухаживать за больной матерью и в известные часы подавать ей лекарства. De exemplu: utilizează exclusiv infini- H i лестнице я вспомнил. cit şi cel de aspect imperfectiv.. cuvintele care exprimă o dorinţă. разлюбить. учиться — научиться. Нам всегда удазалось дэстатъ билеты на концерт. Мне удалось достать билеты на этог спектакль. Я ниогда заоызал заходить к своим приятелям. cit şi un infinitiv de aspect perfectiv. Чехов) Он учится играть в шахматы. П. советовать) sau о necesitate (надо. 248 . 2) După verbul de aspect perfectiv избежать nu pot fi folosite verbe la infinitiv. То сердце не научится любить. Нам всегда удавалось доставать билеты на концерт. Чехов) Мать приучает детей класть всё на место. Exemple: Он привыкает соблюдать чистоту и порядок. надоедать — надоесть.

3. Я избегал (ссориться—поссориться) с ним. 6. (М. 3. Я привык (смотреть—посмотреть) новые фильмы в первый день. 14. 1. Девушка налила себе чаю. 4. кончить убирать. Горький) 4. Я написал Дойне 249 . 10. Дети научились (читать—прочитать) и (писать—написать). взяла кусок ржаного хлеба. кончить решать. folosind următoarele îmbinări de cuvinte: Начать готовиться. Почему вы перестали (посещать—посетить) наш кружок? 5. все зааплодировали. De exemplu: Он хочет изучать русский язык.VERBUL Comparaţi: Aspectul imperfectiv Aspectul perfectiv Я хочу встречаться с ним. 3. Она обещала писать нам с курорта. начать изучать. Когда мать пришла домой. 2. Она стала лучше (произносить— —произнести) по-английски. 9. 9. Он начал собирать монеты ещё с детства. Dacă verbul la infinitiv exprimă o acţiune de lungă durată sau nelimitată în timp.Она привыкла (рассказывать—разсказать) ему обо всём. Я устал (возражать—возразить) ему. Exercifiul 203. Я устал (повторять—повторить) ему одно и то же. aspectul cerut este cel imperfectiv. Explicaţi întrebuinţarea infinitivului de aspect imperfectiv. 13. 7. Она обещала написать нам с курорта. без чьей-либо помощи. Мать приучила детей (мыться—вымыться) холодной водой. 1. С. Они продолжали спорить об этом романе и после заседания литературного кружка. Мы успели (готовить—приготовить) домашнее задание. Alegeţi din paranteze verbul de aspect corespunzător. 10. Мне надоело с ним (спорить—поспорить). Exerciţiul 207. Она пгрестала глядеть на улицу и шила около двух часов. (А. Когда он кончил читать доклад. Он научился (кататься—покататься) на коньках. После замечания учительницы Раду перестал говорить на уроках. Он забыл (выключить—выключать) свет. Он привык (решать—решить) все вопросы сам. Он стал заниматься музыкой. De exemplu: Он хочет изучить русский язык. кончить завтракать. Он продолжал работать. Я надеюсь увидеть его сегодня. начать писать. Он кончил факультет. Ему понравилось (ловить—поймать) рыбу удочкой. 10. 4. Я хочу встретиться с ним. Он продолжает (писать—написать) свой роман. Девочка принялась (убирать—убрать) в своей комнате. Он стал (увлекаться—• —увлечься) музыкой. девочка кончала убирать квартиру. Он привык рано (ложиться—лечь) и рано (вставать—встать). Мы начали (собирать—собрать) свои вещи. не приподнимая головы.ţi propoziţiile date mai jos. 12. но продолжал (изучать—изучить) русский язык. 2. посолила и стала есть. Я надеюсь видеть его часто. 9. Exercifiul 204. Он начал недавно изучать французский язык. 2. <•>. 8. 2. 7. 8. Alegeţi din paranteze verbul de aspect corespunzător. хотя уже было поздно. 1. 5. Раду кончил (чертить—начертить) свой проект. Мне нужно принимать это лекарство. Exerciţiul 206. 11. Она полюбила (гулять—погулять) по утрам в саду. 4. Он бросил (курить—покурить). Dacă пг interesează şi rezultatul acţiunii. Пушкин) 7. 1. Alegeţi din paranteze infinitivul de aspect corespunzător. ideea se redă prin infinitivul de aspect perfectiv. 5. Alcătuiţi propoziţii. Он стал регулярно (посещать—посетить) занятия. Мне нужно принять это лекарство. 3. Exerciţiul 205. Мне надоело (напоминать—напомнить) ему всё время об этом. 6. кончить читать. Cit. Нам удалось (доставать—• —достать) билеты на концзрт. 8.

3. Строителям удалось (сдавать—сдать) дом в эксплуатацию раньше намеченного срока.MORFOLOGIA письмо. este de aspect imperfectiv. но лицо его было злым и напряжённым. infinitivul precedat de negaţie. что я забыл (предупреждать—предупредить) Еас. и мы пытаемся служить как умеем. Он обгш а л (приезжать—приехать) к нам летом. 2. Мы должны встречаться каждый день. П. 1. Нужно проветрить помещение. Влад обещал нам написать из дома отдыха. 9. Извншште. Он хочет выписывать этот журнал. Эксперименты нужно (заканчивать—закончить) к пятнице. 250 . Мы должны встретиться сегодня. Ты должен мне помочь. După verbele care exprimă un îndemn sau o intenţie (просить. Infinitivul de aspect imperfectiv. Exerciţiul 208. но забыл его (опутисть — опускать) в псчтсгый яикк. Родители обещали присылать мне деньги каждый месяц. Он хочет вставать рано. Я просил его (звонить—позвонить) мне каждый вечер. Желал ты славы — и добился. Этот спектакль надо посмотреть. 1. Тебе надо лечь спать рано. Он просил меня будить его по утрам. 7. Нужно (оказывать—оказать) ему помощь. Infinitivul de aspect perfectiv. de cele mai multe ori. după negaţie. (А. 1. Infinitivul de aspect perfectiv şi imperfectiv după negaţie 1. exprimă o interdicţie: Не повышать голоса! 2. 7. Exerciţiul 209. Он хочет выписать этот журнал. Нужно положить книги в шкаф. Он хочет встать рано. советовать. Он пытался принять независимый и презрительный вид. 5. Пушкин) 2. Надо сразу отвечать на письма. Explicaţi deosebirile de sens dintre propoziţiile date mai jos. 4. Он обещал (приехать—приезжать) к нам каждое лето. 7. 12. 5. 6. Я надегсеь встречаться с ним часто.). 12. но я его не понял. С. 5.a. (А.'Дом надо (сдавать—сдать) в эксплуатацию к намеченному сроку. Он всюду так или иначе стремится внесить в свею жизнь красоту. arată că realizarea acţiunii nu este posibilă: Вам не выполнить эту работу без помощи товарищей. Горький) 9. Exerciţiul 210. după negaţie. (М. 6. Я просил его (звонить—ПОЗЕОННТЬ) мне сегодня вечером. Иван Саввич уехал в город и обещал вернуться только на следующий день. Сегодня я хочу (смотреть—посмотреть) по телевизору фильм. решить. Я надеюсь встретиться с ним завтра. Антонов) 5. Я. 9. Мы убгдили его (посещать—посетить) чаще литературный кружок. Он просил меня (будить—разбудить) его каждый день в шесть часов утра. 11. 8. • Ты должен мне помогать. 7. Тебе надо ложиться спать рано. Помещение нужно проветрить. (Галина Николаева) 4. Человек по натуре своей — художник. (С. 10. 4. Он просил меня (будить—разбудить) его завтра в шгеть часов утра. 10. иначе он не закончит работу в срок. 6. Мы успели (садиться—сесть на последний трамвай. По утрам нужно открывать окна. 6. Чехов) 3. 11. Хотел влюбиться — и влюбился. Explicaţi întrebuinţarea verbelor ia infinitiv. обещать ş. З. Влад обещал нам писать из дома отдыха. 8. Alegeţi din paranteze verbul de aspect corespunzător. Я просил его продать мне скрипку. Он пытался (объяснять— —объяснить) мне это правило. Самая высокая и святая задача культурного человека — это служить ближним. 2. Нужно класть книги в шкаф. Нужно проветривать помещение. Citiţi exemplele date mai jos.

8. Он посоветовал мне не покупать этот костюм. Мы услозились встретиться сегодня после работы. На этот спектакль ужг не достать бллгты. Он решил не оставаться дома. Мы договорились встретиться на этой неделе. este cu neputinţă. 4. Он уговорил меня не уезжать завтра. Не вставать! 9. Ему не справиться с этим заданием. 11. — cuvîntul нельзя cu sensul „nu ss poate. Нужно объяснить. Тебе не решить этой задачи бгз помощи пргподазателя. Он просил меня оставить его одного. не нужно. 4. Отсюда нам не услышать звонка. 12. Тебз не поднять этот чемодан. 7. este interzis" cere după el infinitivul di aspect imperfectiv. 7. Он попросил меня сказать об этом его родителям. Он посоветовал мне купить эти туфли. 3.'6. M o d e l : Он решил остаться дома. 4. Ему не понять этого. Он посоветовал мне купить этот костюм. este imposibil" cere după el. Не разговаривать! Exerciţiul 212. Exerciţiul 211. Мы решили не приглашать гостей. 251 . почему вы опоздали. 5. 3. 10. Он просил меня включить телевизор. не следует. Construcţiile не надо. Вам следует купить месячный билет на автобус. Профессор рекомендовал мне изменить тему дипломной работы. Мы уговорили его согласиться на эти условия. 11. Вам не стоит знакомиться с моим соседом. Comparaţi propoziţiile cu negaţie şi fără negaţie: 1. 5. Не нужно объяснять. Я решил ответить на его письмо. Citiţi propoziţiile date mai jos. Он уговорил меня уехать завтра. 1. 3. Эту книгу не надо читать. Вам стоит познакомиться с моим соседом. Мы убедили его вступить в этот кружок. Вам не разобраться в этом вопросе. în propoziţiile date mai jos. infinitivul de aspect perfectiv De exemplu: В эту комнату нельзя войти: сломался замок. Мы решили пригласить гостей. 2. Он обещал не возвращаться домой до восьми часов гечера. 2. 9. 2. Он просил меня не включать телевизор. Он посоветовал нам посмотреть новый фильм. de obicei. puneţi negaţia не înaintea infinitivului şi schimbaţi aspectul verbului. почему вы опоздали. Он обещал вернуться домой до восьми часов. Эту книгу надо прочитать. în funcţie de sensul cu care este folosit. 6. 2. De exemplu: Нельзя читать чужие письма. Олимпия решила купить себе белую кофту. 1. Эту пьесу не надо смотреть. Дан убедил меня остаться дома. брать ничего без разрешения! 5. cere aspecte diferite: — cuvîntul нельзя cu sensul „nu se poate.\ERBUL Comparaţi propoziţiile fără negaţie şi cu negaţie: 1. он слишком тяжёлый. не стоит cer infinitivul de aspect imperfectiv. Н. Не повышать голоса! 6. Вам не следует покупать месячный билет на автобус. 3. Он просил меня зажечь свет. ExpHcaţi folosirea verbelor de aspect perfectiv şi imperfectiv după negaţie. 4. 4. 8. nu este voie. Эту пьесу надо посмотреть. Не садиться! 3. Мы договорились не встречаться на этой неделе. Cuvîntul нельзя. 5. 12. 10.

. На этой улице нельзя построить дом. рассмотреть). В комнате нельзя зажигать свет. Здесь нельзя переходить улицу: перехода нет. 1. 6. Вам стоит познакомиться с Валентином. 10. Здесь нельзя отдыхать. .' там проводят опасные опыты. В этом месте улицу переходить нельзя. потому что . 8. 5.) 252 . у Exerciţiul 217. Об этом нельзя забыть. 3. 2. потому что . 4. мы помешаем людям. что я видел. (1.. 4. 2. 8. Этот вопрос нельзя обсудить. 6. До проводов нельзя дотронуться. снять). вмещаться) в чужие дела. потому что .. В это помещение нельзя входить. Здесь нельзя отдохнуть. 12. 4.) 4.. Об этом нельзя забывать. 11. Эту книгу теперь нельзя (доставать.. Это письмо нельзя прочитать. Нельзя было (разблрать. 7. дети спят. здесь нет телефона. Нельзя (вмешиваться. Этот спектакль надо посмотреть. Вам следует остаться до конца собрания. Ему нельзя позвонить. iar cel perfcctiv — o imposibilitate. 11. Этот вопрос нельзя обгужцать. надо приходить вовремя. Вам нужно встретиться с Виктором. В этом месте улицу переходить нельзя. 2. что улицу нельзя было перейти. Explicaţi deosebirile de sens dintre propoziţiile date mai jos. 6. . сломался выключатель. здесь нет перехода. мы помешаем другим людям. (1.. 2. . Здесь нельзя отдыхать. Нельзя открывать окна. откуда доносилась песня. Этот ящик нельзя открыть. В это помещение нельзя войти. 9. 5.. Нельзя (переда вать. Нельзя включать приёмник.) 2.. Нельзя было (запоминать. Ему нельзя звонить. . Этот фотоаппарат стоит купить. потому что . 3. 8. . На этом вопросе следует остановиться. Надо открыть окно.. Exerciţiul 214. 4.. потому что . 7. Exerciţiul 216. Отсюда нельзя звонить. 2.. Отсюда нельзя позвонить. 12. опоздать) на работу. Нельзя (снимать. (1. Надо послать домой телеграмму.. Model: Надо подождать товарища. На этот вопрос следует ответить. . Нельзя (опаздывать. взять) чужие вещи. Exerciţiul 215. Нельзя (брать... потому что . Это письмо нельзя читать. потому что . 9. 9. Нельзя (входить. 2. 11. Ноги так распухли. что ничего нельзя было (рассматривать. 2. 2. Тебе нужно записаться в библиотеку.. Завтра вам надо встать рано. 5. 3. он слишком тяжёлый. 7. поднять"1. Нельзя зажигать спички на территории склада. дует слишком сильный ветер. 8. Alegeţi din paranteze verbul de aspect corespunzător. идут машины. потому что . что сапоги нельзя (снимать. 10. Вам нужно прийти на совещание. Нельзя включить приёмник. Этот чемодан нельзя (поднимать. Transformaţi propoziţiile date mai jos în propoziţii negative. Completaţi frazele de mai jos folosind propoziţiile potrivite ca sens date in paranteze. слишком шумно. 1. Reţineţi că după cuvîntul нельзя verbul imperfectiv exprimă o interdicţie. 1. До проводов нельзя дотрагиваться. Нельзя войти в лабораторию: она заперта на ключ. (1. Нельзя входить в лабораторию. Его нельзя обмануть. В комнате нельзя зажзчь свет. войти) в зал: там идёт совещание. 3. Здесь нельзя отдохнуть. 7. Arătaţi cu ce sens este folosit cuvîntul нельзя şi explicaţi întrebuinţarea aspectelor. Было так много машин. достать) ни в одном книжном магазине. разобрать). 6. Спички нельзя зажечь: они совсем сырые. Citiţi exemplele date mai jos. Было так темно. 5. передать) словами всё. 10.. t'4 ţ i .MORFOLOGIA Exerciţiul 213. Не надо ждать товарища.) 3. .. На этой улицг нельзя строить дом. 1. снять) пальто: ты простудишься. заполнить) сразу все адреса. Его нельзя обманывать. В этом помещении нельзя открыть окна: они заклеены. Этот ящик нельзя открывать.

arată însuşirea unui obiect şi răspunde la întrebările какой? какая? какое? какие? 2. se conformează aceloraşi norme de construire a complementului ca orice altă formă verbală. Participiu activ prezent îl au numai verbele imperfective. Exemple: 1) читать — чита-ют — чита-ющ-ий знать — зна-ют — зна-ющ-ий 253 . Formarea participiilor [Образование причастий] FORMAREA PARTICIPIULUI ACTIV [Образование действительных причастий] Participiul activ arată. Li care se adaugă: — sufixul -yuf. iar participiu activ trecut îl au atît verbele imperfective cît şi cele perfective.sau -ящ. După cum se ştie.(pentru conjugarea a Ii-a) — desinenţele adjectivale: -ий. -не. 2. -ее.VERBUL PARTICIPIUL [Причастие] Participiul este o formă gramaticală care prezintă trăsături comune cu verbul şi cu adjectivul. în limba rusă se disting forme de: participiu-activ. diateză (activă. că persoana sau obiectul respectiv efectuează sau a efectuat o acţiune. timp (prezent şi trecut). număr şi caz.(pentru conjugarea I).sau -ющ. sub forma unei însuşiri. are formă lungă şi formă scurtă. Formarea participiului activ prezent [Образование действительного причастия настоящего времени] Participiul activ prezent se formează de la tema timpului prezent a verbelor de aspect imperfectiv. Participiul are următoarele trăsături comune cu verbul: 1. participiu reflexiv şi participiu pa&iv. pasivă şi reflexivă). îşi schimbă formele (în cursul declinării) după gen. 4. tema prezentului se obţine prin înlăturarea desinenţei de persoana a 3-a plural. -ая. Participiul activ se formează de la verbe nereflexive. Participiul are următoarele trăsături comune cu adjectivul: 1. aspect (imperfectiv şi perfectiv). 3. 3. Participiu] activ are două timpuri: prezent şi trecut. sufixul -ащ.

apare atunci cînd tema verbului se termină într-o consoană. -еретъ şi -нуть (dar care pierd sufixul -ну. любящего любящим (о) любящем любящее любящего любящему любящее любящим (о) любящем любящая любящей любящей любящую любящей (о) любящей Plural Pentru toate genurile N. -ее. любящих I. Sufixul -вш. De exemplu: беречь — берёг — берёг-ш-ий помочь — помог — помог-ш-ий 254 . I. (о) любящих Formarea participiului activ trecut [Образование действительного причастия прошедшего времени] Participiul activ trecut se formează de la tema infinitivului sau de la tema timpului trecut a verbelor. -не.la trecut) formează participiul activ trecut de la tema timpului trecut. D. любящие G. De exemplu: чита-ть — чита-л — чита-вш-ин писа-ть — писд-л — писа-вш-ий люби-ть — любк-л — люби-вш-ий говори-ть — говор»-л — говори-вш-ий Sufixul -ui. De exemplu: нести — нёс — нёс-ш-ий спасти — спас — спас-ш-ий Verbele care se termină la infinitiv în -чъ. любящим A. G. любящими P.MORFOLOGIA нести — нес-ут — нее-ущ-ий писать — пиш-ут — пиш-ущ-ий 2) молчать — молч-ат — молч-ащ-ий говорить — говор-ят — говор-ящ-ий любить — люб-ят — люб-ящ-ин Foimele declinării participiului activ prezent Singular N. -ал. любящие. Masculin Neutru Feminin любящий любящего любящему любящий.sau -tu— desinenţele adjectivale: -uîi. P. любящих D.apare atunci cînd tema verbului se termină într-o vocală. A. la care se adaugă: — sufixul -вш.

(о) любившем Feminin любившее любившего любившему любившее любившим (о) любившем любившая любившей любившей любившую любившей (о) любившей Plural Pentru toate genurile N. G. Participiul activ trecut se declină conform normelor de declinare a participiului activ prezent: Singular Neutru Masculin N. свергнуть — сверг — свергнувший исчезнуть — исчез — исчезнувший Unele verbe formează participiul activ trecut de la tema prezentului sau viitorului simplu. любившему А. любивший. любивший G. А. Este vorba de verbele care au tema timpului trecut în vocală (вё-.VERBUL умереть — умер — умер-ш-ии стереть — стёр — стёр-ш-ий погибнуть — погиб — иогиб-ш-ий погаснуть — погас — погас-ш-ий Excepţii: . Particula -ся se pune întotdeauna după desinenţe.1 идти este шедший. любившего ли о I. любивших любившими (о) любивших FORMAREA PARTICIPIULUI REFLEXIV [Образование возвратного причастия] Participiul reflexiv se formează ca şi participiul activ. Exemple: вёл — ведут — ведший расцвёл — расцветут — расцветший Participiul activ trecut de la verbu. I. любившим Р. расивё-. Р.i. любившего D. любившие любивших любившим любившие. Exemple: а) бороться — борющийся — боровшийся добиваться — добивающийся — добивавшийся стремиться — стремящийся — стремившийся интересоваться — интересующийся — интересовавшийся умываться — умывающийся — умывавшийся приближаться — приближающийся — приближавшийся 255 .г). D. iar la prezent sau viitorul simplu au tema în consoanele д şi m.

Participiul pasiv are două timpuri: prezent şi trecut. G. борющиеся борющихся борющимся борющиеся. борющихся борющимися (о) борющихся FORMAREA PARTICIPIULUI PASIV [Образование страдательного причастия] Participiu pasiv pot avea numai verbele tranzitive. Participiu pasiv trecut îl au. Masculin Neutru Feminin борющийся борющегося борющемуся борющийся. cu ajutorul sufixelor -ем (pentru verbele de conjugarea I) şi -им (pentru verbele de conjugarea a Ii-a). la care se adaugă desinenţele adjectivale -ый. sub forma unei însuşiri. G. că persoana sau obiectul respectiv suferă sau a suferit o acţiune efectuată de altcineva. Participiu pasiv prezent îl au numai verbele imperfective. verbele perfective. -ая. D. борющегося борющимся (о) борющемся борющееся борющегося борющемуся борющееся борющимся (о) борющемся борющаяся борющейся борющейся борющуюся борющейся (о) борющейся Plural . Exemple: а) читать — чита-ют — чита-ел/-ый изучать — изуча-ют — изуча-ел/-ый 256 .MORFOLOGIA b) добиться — добившийся умыться — умывшийся встретиться — встретившийся отправиться — отправившийся одеться — одевшийся приблизиться — приблизившийся Participiul reflexiv se declină ca şi participiul activ: Singular N. -ое. Р. Participiul pasiv arată. А. I. D. А. I. -ые. Formarea participiului pasiv prezent [Образование страдательного причастия настоящего времени] Participiul pasiv prezent se formează de la tema prezentului. Pentru toate genurile N. Р. de regulă.

любимого любимым (о) любимом Singular Neutru любимое любимого любимому любимое любимым (о) любимом Feminin любимая любимой любимой любимую любимой (о) любимой Plural Pentru toate genurile N. (о) любимых Formarea participiului pasiv trecut [Образование страдательного причастия прошедшего времени] Participiul pasiv trecut se formează de la tema infinitivului sau a timpului trecut.I VERBUL b) любить — люб-ят — люб-гш-ый производить — производ-ят — производ-гш-ый руководить — руковод-ят — руководимый Un procedeu mai simplu de formare a acestui participiu este adăugarea desinenţelor adjectivale la forma persoanei 1 plural: читать — читаем — читаемый избирать — избираем — избираемый любить — любим — любимый производить — производим — производимый Verbele cu sufixul -ea-. ana-. -ое. 257 . любимыми P. -ая. după rădăcinile da-. вести. Р. participiile se formează cu ajutorul sufixului -OM: нести — несомый вести — ведомый искать — искомы îi влечь — влекомый Participiul pasiv prezent se declină ca şi adjectivele în consoană dură: N.şi -m-. cu ajutorul sufixelor -нн-. любимым A. -енн. I.formează participiul pasiv prezent de la tema infinitivului: давать — (даём) — даваемый признавать — (признаём) — признаваемый заставать — (застаём) — заставаемый De la verbele нести. искать şi влечь. любимых D. -ые. зна. G. А. la care se adaugă desinenţele adjectivale -ый. любимые. Masculin любимый любимого любимому любимый. D. любимые G. любимых 1.

De exemplu: построи-ть — построи-л — постро-енн-ый изучи-ть — изучи-л — изуч-енн-ый принес-ти — принёс — принес-ённ-ый нанес-ти — нанёс — нанес-ённ-ый De la verbele cu tema timpului trecut în vocală (привести—привё-л.(-ённ-) apare atunci cînd tema infinitivului se termină în consoană sau în sufixul -u-. De exemplu: привести — привед-ут — привед-ён«-ый изобрести — изобрет-ут — изобрет-ённ-ый în formarea participiului pasiv trecut de la unele verbe cu infinitivul în -и-.din tema infinitivului dispare. precedat de o consoană. Sufixul -m. Sufixul -ни.se foloseşte atunci cînd tema infinitivului se termină în -а(-я). -е: сдела-ть — сдела-л — сдела-нн-ый написа-ть — написа-л — написа-нн-ый нарисова-ть — нарисова-л — нарисова-нн-ый прочита-ть — прочита-л — прочита-нн-ый 2. în cazul acesta. sufixul -u. Sufixul -енн. au loc următoarele alternanţe consonantice: т/ч: т\щ: д\ж: д\жд: з\ж: с\ш: ст\щ: б\бл: п\пл: в/ел: Ф1фл: м\мл: встретить заметить возвратить осветить обидеть разбудить освободить предупредить изобразить отобразить повысить бросить спустить употребить укрепить купить поставить разграфить накормить встреченный замеченный возвращённый освещенный обиженный разбуженный освобожд ённы й предупреждённый изображённый отображённый повышенный брошенны й спущенный употреблённый укреплённый купленный поставленный разграфленный накормленный 3. m.MORFOLOGIA 1. изобрести— — изобрё-л) şi care au la prezent (sau viitor simplu) consoanele d.apare (în formele participiului pasiv trecut) la următoarele categorii de verbe: a) verbe cu sufixul -ну-: свергнуть — свергнутый покинуть — покинутый завернуть — завёрнутый b) verbe terminate în -оть: приколоть — приколотый 258 . participiul pasiv trecut se formează de la tema prezentului (sau a viitorului simplu).

С | J 'Л 1ОТ ГА VERBUL c) verbe conţinînd sufixul -epe-: запереть — запертый вытереть — вытертый d) alte verbe (cu sau fără prefixe): бить — битый мыть — мытый прожить — прожитый взять — взятый' снять — снятый ' ' " r МПГ':C! . руководимый) 3.. получил премию. . — Вдруг возвратился мой товарищ. Numai cîteva verbe imperfective au participiu pasiv trecut: видеть — виденный читать — читанный слышать — слышанный Participiul pasiv trecut se declină ca şi adjectivele cu tema în consoană dură: Singular Masculin N. P. — Роман «Как закалялась сталь»... очень часто выступает по телевиденю.. Писатель Николай Островский.. A. D. роман «Как закалялась сталь». acordîndu-le cu substantivele la care se referă..... давно . P.—Картина.. .. de la verbe de aspect perfectiv. студенческим драматическим кружком. занятый занятого занятому занятый. (руководящий. в комнате свой портфель. 1. Художник. занятые занятых занятым занятые.ALA ' '•'-••'.•'E'\Nl ^ занять — занятый понять — понятый начать — начатый обуть — обутый рыть — рытый Observaţie Participiul pasiv trecut se formează. G. писателем Николаем Островским. забытый) 2. . I.. написанный) 4. художником. готовит новый спектакль. мной. (нарисовавший. занятого занятым (о) занятом Neutru Feminin занятое занятого занятому занятое занятым (о) занятом занятая занятой занятой занятую занятой (о) занятой Plural Pentru toate genurile N. нарисованный) 259 . (написавший. . Вдруг я вспомнил случай. ционального театра. Introduceţi în locul punctelor participii active sau pasive (date în paranteze). (забывший. — любимая книга советской молодёжи. — Артист. .. D. G. эту картину. . de regulă. Студенческий драматический кружок. умер в 1936 году. занятых занятыми (о) занятых Exerciţiul 218.. .. I. A. пользуется большим успехом.. артистом На.

1. Хаджи-Мурат чутьчуть тронул мальчика. Пушкин) 4. его характер. Герцен) 3. 3. С. Găsiţi participiile şi analizaţi-le din punct de vedere giamatical (aspect. (И. (М. первый по времени. indicaţi forma de infinitiv a verbelor de la care sînt formate aceste participii. 5. б. gen. Găsiţi participiile şi analizaţi-!e din punct de vedere gramatical (aspect. его язык. număr. timp. Памятник. державшего лошадь. Citiţi exemplele de mai jos. Иногда мать поражало настроение бурной радости. (М. Citiţi exemplele de mai jos. приказ. Citiţi exemplele de mai jos. Горький) 2. diateză. caz). gen. приближающийся и переходящий в прерывистые раскаты. Взятые на сеол обязательства надо выполнить. 1. отправляющимся на отдых. diateză. 1. {Максим Горький) 2. Сверкающие звёзды Кремля остаются в памяти каждого. совершающий на данной площади своё историческое движение. часовому. создающая все материальные ценности. С. отличающие человека от животного. caz). передаваемый часовым. 5. timp. 2. timp. Нами ты была любима и для милого хранима. Găsiţi participiile şi analizaţi-le din punct de vedere gramatical (aspect. совет умирающего старца юноше. Софокл и Еврипид. Андрей Размётнов. Н. Толстой) 3. 8. узлов его истории. (А. număr. постепенно усиливающийся. купленные в буфете. 1. прочитанных на уроках. все трагедии земли и величайшую из них — историю всемирной культуры. număr. •6. Mops спало здоровым. (Б. Полевой) 3. Мы ехали по недавно построенной желззной дороге. Горький) Exercifiul 221. осматриваемый туристами. (М. Тургенев) Exerciţiul 220. вдруг и дружно овладевавшее всеми. 5. крелкли сном работника. indicaţi forma de infinitiv a verbelor de la care sînt formate aceste participii. И. создавшие лучшие трагедии древности. настоящее и будущее. Книга — это духовное завещание одного поколения другому. Găsiţi participiile şi analizaţi-le din punct de vedere gramatical (aspect. направленным на процветание любимой Родины. Дети ели конфеты. он — единственный и неиссякаемый источник цзнностей духовных. являзтся закономерным результатом развития общества. Что такое родина? Это народ. что все способности. indicaţi verbele de la care sînt formate aceste participii. (М. Мы молча сидел'и у потухшего костра. Н. număr. очень красивый. Exerciţiul 222. пользуются и в настоящзз время мярозой известностью. строит новую жизнь. Иззестно. gen. К нам доносились едва слышимые звуки прекрасной музыки. gen. diateză. За рекой была изба. indicaţi forma de infinitiv a verbelor de la care sînt formate aceste participii. А. Из текстов. 7. Недавно •отрзмэнтлрозанный радиоприёмник снова испортился. исторических скачков. 4. Горький) 4. Citiţi exemplele de mai jos. caz). timp. Изредка вдалеке вспыхивает молния и слышится слабый гул. развились и продолжают развиваться в процессах труда. Это — его своеобразная культура. начинающему жить. начатый Великой Октябрьской социалистической рззэлюцией. Через открытое окно в комнату проникал ароматный запах цветов. 9. 260 . (Л. (А.MORFOLOGIA Exerciţiul 219. плетью. мы узнали много интересного о жязяи морских животных. 5. кто побывал в Москве. Толстой) 4. diateză. рукозэдимый Румыяской коммунистической партией. заступающемуся на его место. Народ — не только сила. (А. успокоил взволнованное собрание. красоте и гениальности творчества философ и поэт. Румынский народ занят мирным созидательным трудом. Знаменитые греческие писатели Эсхил. caz). обнимающие весь небосклон. это цгль совершаемых им революций. Шолохов) 6. Услышанный рассказ очень удивил нас. Это прэшлог народа. Наш нарэд. уставшего за день. Переход от капитализма к социализму. создавший все великие поэмы. 2. любивший всякие торжества и руководивший на этот раз церемонией премирования. едва видимая издали.

13. Formaţi participii pasive îa timpul prezent de Ia următoarele verbe: 1. Formaţi participii active Ia timpul prezent de la următoarele verbe: . Погаснуть. посетить. Кричать. Есть. 5. 6. Изучить. Model: Инженер. 12. воспитываемая партией. признавать. Снизить. изучаемая историками. возникать—возникнуть. пропадать—пропасть. выступать—выступить. изобразить. вести. Организовать. толкать—толкнуть. Запретить. Руководить. 3. работать. забыть. 8. Formaţi participii active la timpul trecut de la următoarele verbe: 1. Краснеть. 4. погибнуть. 2. взять. 12. Нести. изучать. Завод. заканчивать—закончить. изучать—изучить. создающий новую машину. Туристы. выполняющий заказ. плыть. Выжигать—выжечь. отправлять. 6. украсть. достигнуть. опубликовать. просить. печь. выпускать. б. помнить. цвести. Стирать—стереть. изучать. написать. отсутствовать.. 6. Освободить. 10. организовать. ремонтирующий машину. освещаемая солнцем. стучать. утвердить. выпекать—выпечь. Видеть. выполнять—выполнить. 5. 9. жечь. засохнуть. A. Любить. построить. превратить. Получать. 10. б. 11. цвести. Инженер. ждать. 9. efectuaţi modificările impuse de această înlocuire. проводить. тонуть. оставить. обеспечить. 14. укрепить. рекомендовать. плакать. Повысить. 11. сжечь. 3. болеть. начать. плыть. получающие журналы. 2. везти. 8. освешаюшне парк. Учитель. Писать. сбъяЕить. подмести. сдавать. издать. Изобрести. читать. Колоть. управляющий самолётом. 5. 9. ночевать. 4. Давать—дать. 5. производить—произвести. умирать—умереть. 9. вставать—встать. Листва деревьев. 5. 3. обсуждать. Дышать. 1. 7. читающий книгу 1. переводить. убить. пахать. 10. 10. Организовать. заметить. 12. пересекать. 2. Exerciţiul 228. издавать. производить. Механик. проверяющий сочинения. создавать—создать. мять. предоставить. Exerciţiul 224. разрабатывающий проект Проект. принимаемое директором. передавать. Организовать. 3. Молодёжь. Formaţi participii pasive la timpul trecut de la următoarele verbe: 1. освещать. разбудить. любить. выполнять. победить. Лить. Прочитать. Решение. Петь. описывающий события. сдавать—сдать. шить. присутствовать. Исчезать—исчезнуть. ехать. П. 1. разрабатываемый инженером 1. сделать. произвести.VERBUL Exerciţiul 223. читаемая мальчиком Мальчик. осматривающие город. 2. идти. беседовать. стеречь. înlocuiţi participiile pasive prezente cu participii active prezente. утомить. достигать—достигнуть. Еести. обеспечивать. Звать. знать. слышать. сохнуть. 13. Старинная крепость. замирать—замереть. отметить. рассказывать—рассказать. 3. открывать. получить. Жить. употребить. узнавать. возглавить. 2. Жить. Exerciţiul 227. Вырастить. 7. возвратить. ненавидеть. Давать. бить. Заканчивать. Лучи заходящего солнца. пренебрегать—пренебречь. 8. 8. Профессор. подстричь. Студенты. Встретить. принять. поднять. Дети. садиться—сесть. 2. 3. купить. Читать. 4. публиковать. исследовать. пить. свергнуть. Направить. Обидеть. înlocuiţi participiile active prezente cu participii pasive prezente. молчать. критиковать. рекомендовать. говорить. Беречь. efectuaţi modificările impuse de această înlocuire. Автор. держать. прекратить. 2. расти. любимые 261 . Увлечь. 4. выпустить. запереть. создавать. вставать. 5. сидеть. 7. участвовать. Exerciţiul 225. 4. Спать. сущестасн вовать. Г Уть. пригстсгшть. 7. B. Exerciţiul 226. испечь. смотреть. Открыть. Молодой лётчик. думать. 3. искать. изобретать—изобрести. Бежать. мыть. Model: Книга. Усиливать-—усилить. читающий лекцию. увеличивать-—увеличить. ценить. 4. Идти. Видеть. 14. Читать—прочитать. промокнуть. переставать. помогать—помочь. Стереть. мести. 5. произносить. Создавать. 4.

Река.. дерево. Exerciţiul 235. Declinaţi următoarele îmbinări de cuvinte: Инженер. покрывший поле 1. Мы вышли из леса.. девочка. 5.. 2. . используемый рабэ-шми. пересекаемая рекой. .. построившая дом.. выдвинувший рационализаторское предложение. Оя разговаривал с девушкой.. Мой товарищ.. . 7. Introduceţi în locul punctelor construcţia participială сидевшая у окна (la forma corespunzătoare).. . . .. înlocuiţi participiile pasive trecute cu participii active trecute. efectuaţi modificările impuse de această înlocuire. Солнце.. Лес. .. Introduceţi în locul punctelor construcţia participială озаряемый луной (la forma corespunzătoare). Девушка... Я положил письмо. 5. Новый закон. 5. Коллекция растений. . 6. журналист. 5. Собрание. спетая известной пезицгй. . Мы подходили к лесу.. 1. 2. 262 . увлечённая игрой.. 6. События. опубликованная журналом.. выпускаемые заводом. • 4. .. 1. исполнивший главную роль... как пройти в читальный зал. работающий на заводе. 2. .. растущее в саду. 1.. ... Я обрадовался письму. написавший интересную статью Интересная статья. . обсуждаемый студентами.. efectuaţi modificările impuse de această înlocuire. увлечённый игрой. . . описываемые автором. 5. кажется сказочным миром. написанная журналистом 1. девушка. Model: Журналист.. Завод. озаряемая луной. Я был огорчён письмом 6. Молодой артист. înlocuiţi participiile active trecute cu participii pasive trecute. . 10. 10.. создавший новый аппарат. . разбитый девочкой. Exerciţiul 233. застреливший волка. Мастер. 5... Exerciţiul 230. 9.. освещенная луной. руководимый известным писателем. . нарисовавший замечательную картину. Инженер.. собранная школьниками.. Я вспоминаю о девушке. написанное учеником. H i i лзсом. 2.. . выпустивший автомобиль. 9. мальчик... . Охотник. Я еще не читал письма. Бригада. Я вспоминаю о моём товарищем. 3. завидующая своей подруге. .. . Картина. Я подошёл к девушке... 6. прочитавший объявление. фильм... артистка. лежит на столе. . Exerciţiul 232. Литературный кружок. Model: Поле. читала книгу.. подаренный другом. Окрестность. 2... 4. 8.. Exerciţiul 229... Облака. лзгалл ношые пгицы. Мы обратили внимание на девушку. 3. работающий в университете (la forma corespunzătoare). Мы входили в л?с. 10. 4. . нарисованная художником. нгдаано защитил докторскую диссертацию. 4.. Я спросил у девущки. Молодой художник.. у Exerciţiul 234. Станки. . 1. .. 2... покрытое снегом Снег. Новый метод. прочитанный девушкой. открытый учёным.. 6. озарившее озеро. 3. Я иду к товарищу.. исполнившая эту роль. 3. 6. написавший статью. .. Introduceţi în locul punctelor construcţia participială полученное вчера (Ia forma corespunzătoare). 9. Роман. Трудная роль. озеро. Exercifiul 231. Я встретился с товарищем. в стол. принявшее решгняг. Альбом. Introduceţi în locul punctelor construcţia panicipizlă. 4. 8. Новая песня. 8.. Мы были в лесу. озаряемое солнцем.. . Письмо. 3. Статья.. Я видел товарища.. исполненная молодым артистом... 3. покрывшие небо. 6. Стакан. . В пятницу я был у товарища. Студент.MORFOLOGIA матерью. сочинение. 7.. 4. Я забыл о письме. 7. 11. долина.

6. Forma scurtă a participiului pasiv trecut se întîlneşte în toate stilurile limbii. 5. (А. ценить. сейчас был устроен дом отдыха для престарелых музыкантов. Лошади были запряжены. Exerciţiul 238. Нами ты была любима и для милого хранима. 2. (А. Пушкин) 4. исполнен долг. Паустовский) Exerciţiul 237. Синяя блузка. уважать. 9. последнее сказание — и летопись окончена моя. Ещё одно. привлекало взоры всех. acordîndu-se cu subiectul în gen şi în număr. Spre deosebire însă de forma scurtă a adjectivului. 1. В раскрытые окна врывается свежий весенний ветер. Здание театра» построенное в прошлом году. Citiţi propoziţiile date mai jos şi arătaţi ce funcţiuni sintactice îndeplinesc formele scurte şi formele lungi ale participiilor. угнетать. Синяя блузка куплена в универмаге.. 8. Citiţi propoziţiile date mai jos. M o d e l : Выполненная работа Работа выполнена Vezi şi p. Выставка открыта. 127 şi urm. Поле было покрыто снегом. (К. В усадьбе.. după modelul dat. De exemplu: написан — написана — написано — написаны прочитан — прочитана — прочитано — прочитаны решён — решена — решено — решены освещен — освещена — освещено — освещены Forma scurtă a participiului pasiv (prezent şi trecut) îndeplineşte în propoziţie funcţiunea de nume predicativ. Exerciţiul 236. С. Forma scurtă a unui participiu se obţine conform aceloraşi norme după care se alcătuieşte forma scurtă a unui adjectiv *. Здание театра было построено в прошлом году. 263 . forma scurtă a participiului se caracterizează prin faptul că în ciirsul declinării ea se schimbă după gen şi număr. Газета. Она любима всеми. Книга прочитана нами с большим интересом. завещанный от бога мне. 1. Arătaţi ce funcţiune sintactică îndeplinesc formele scurte ale participiilor pasive.С. De exemplu: Он уважаем всем коллективом. forma scurtă a participiului pasiv trecut se ortografiază cu un singur н. Пушкин) 3. кто проходил мимо. грешному . Все окна раскрыты настежь. Город выстроен у подошвы скалы. заставила нас о многом подумать. 10. Forma scurtă a participiului pasiv prezent este foarte puţin uzitată şi numai de la unele verbe ca: любить.С. купленная мною вчера. хранить. прочитанная нами. 5. (А. лежит на столе. Магазины открыты. Газета прочитана отцом. мучить. 7. Окно открыто. Transformaţi îmbinările de cuvinte de mai jos.VERBUL FORMA SCURTA A PARTICIPIULUI [Краткая форма причастия] Formă scurtă o pot avea numai participiile pasive. Пушкин) 2. увенчанной крепостью. прочитанная отцом. всем понравилась 6. 4. где жил когда-то Чайковский. Книга.. ca şi aceasta din urmă. 3. De exemplu: Музей открыт.

раскрытое окно. культурной иоэ'дгстззт-шэ-полятнчесхой жизни.—-Пэаза трудящихся нятшй страны.. Exerciţiul 239. В парке стоят покрашенные в зелёный цвет скамейки. достигнутые успехи.. 2. женщине в нашей стране. Строительство нового дома начато. 3.. вооружённая) 3. . Вы все приглашены на вечер4. предоставлены) 4. (вооружена. Participiile şi complementele care le însoţesc formează construcţii participiale. потерянные деньги. . Румынская коммунистическая партия . найденный ответ. Статья была переведена.MORFOLOGIA Построенное здание. на обгспзчение мира межцу народами. проверенные расчёты. 2). прочитанная книга. Construcţiile participiale pot fi aşezate înaintea cuvîntului determinat' sau după acesta... 264 . Туфля куплены в этом магазине. (прэдэставлгнные. pronumele relativ который se află la cazul nominativ. (посвященный... Construcţiile participiale pot fi înlocuite oricînd prin propoziţii atributive. Construcţiile participiale [Причастный оборот] Participiul poate fi însoţit de un complement de orice categorie: Дерево. передовой революционно iî теэрлей. проданные билеты.. (направленные. Публике очень понравилась песня. закрытая дверь. передаваемые по радио. Права... являются великим завоеванием социализма... государственной. Мы слушаем известия. în propoziţia secundară atributivă.. M o d e l : Статья переведена. Усилия Румынской коммунистической партии и румынского правительства . посвящен) Exerciţiu! 240. J. . în propoziţiile date mai jos. занятые места. Construcţiile participiale sînt sinonime cu propoziţiile secundare atributive introduse prin pronumele relativ который la cazul nominativ sau acuzativ. De exemplu: Мы слушаем передаваемые по радио известия.. Все балеты на этот спзктахль проданы. Эта книга переведена на румынский язык.. 7. переписанное сочинение.. 1. — В нашей стране женщине . закрэплэ-ш) 5. равные права с мужчиной во всзх областях хозяйственной.. вымытая посуда. Статья будет переведена. 5. Dacă forma participială este un participiu activ. . Выставка закрыта. спетая молодой певицей. (закргплгняыз. на обеспечение мира между народами. Кояституцигй. ведёт наш народ к счастливому светлому будущему. Дчю независимости народов Африки.. Права трудящихся нашей страны . Конституцзй. iar predicatul este exprimat printr-un verb de acelaşi aspect şi timp cu participiul (exemplele 1.—-Усилия Румынской коммунистической партии и румынского правительства. передовой революционной теорией. являются подлинной рзпьногтью. посаженное перед домом. puneţi predicatul la trecut şi la viitor.. Construcţiile participiale care stau după cuvintele determinate se despart de acestea prin virgulă. направлены) 2. освещенное окно.. Книга прочитана. Поздравления друзьям лосины. выученное стихотворение.. 6. Дчю независимости народов Африки. поддерживает всё прогрессивное человечестзо. — Румынская коммунистическая партия. — Я был на вгчере. зазеленело. решённый вопрос. купленный билет. Introduceţi în locul punctelor forma lungă sau forma scurtă a participiilor date în paranteze. Вгчер был. В вазе стоит приготовленный для матери букет цветов. 8.

cînd pronumele relativ который stă la cazul nominativ sau acuzativ fără prepoziţie . Закон. forma participială cerută este cea de participiu pasiv. Товарищи. se elimină pronumele который. la rîndul său. 3) dacă pronumele который se află la cazul acuzativ. b) la cazul nominativ. iar forma scurtă a participiului se înlocuieşte cu forma lungă. Мы любовались Дунаем из окна поезда. Эту местность часто посещают туристы. b. VERBUL Dacă forma participială este un participiu pasiv. 5. Эту местность часто посещают туристы. Летом мы жили в доме. Туча. просили меня выступить на концерте самодеятельности. быстро приближается. complement (de agent) la cazul instrumental. iar subiectul propoziţiei atributive devine. которую гонит сильный ветер. a. произведённого на меня этой пьесой. который создал проект этого здания. быстро приолижается. 5) participiul se acordă în gen. Я никогда не забуду впечатления. Девушка. în construcţia participială. 3. dacă predicatul este exprimat printr-un verb de acelaşi aspect şi timp (exemplele 3. Архитектор. который был открыт учёным. Construcţii participiale 1. которое произвела на меня эта пьеса. Архитектор. 265 ' . нашёл применение в технике. Летом мы жили в доме. не заметила нас. не заметила нас. которая была увлечена музыкой. 3. увлечённая музыкой. 4a). Я никогда не забуду впечатления. стоящем на самом берегу горного озера. pronumele relativ который se află: a) la cazul acuzativ. просили меня выступить на концерте самодеятельности. în propoziţia atributivă. нашёл применение в технике. Закон. cînd predicatul propoziţiei atributive este exprimat printr-un verb la timpul prezent sau trecut ori printr-o formă scurtă a participiului pasiv. 4.. Мы любовались Дунаем из окна поезда. которую увлекла музыка. Девушка. 2. printr-o construcţie participială în următoarele situaţii: 1. Exemple: Construcţii participiale Propoziţii atributive 1. Propoziţii atributive Товарищи. привлекаемые красотой здешней природы. înlocuirea se efectuează în felul următor: 1) se omite pronumele relativ который: 2) predicatul propoziţiei secundare se înlocuieşte prin participiu — de acelaşi aspect şi timp ca ale verbului respectiv. получил премию. получил премию. создавший проект этого здания. не заметила нас. который стоит на самом берегу горного озера. 4) dacă numele predicativ din subordonată este exprimat printr-un participiu de formă scurtă. număr şi caz cu substantivul determinat. 2. Девушка. открытый учёным. dacă predicatul este exprimat prin forma scurtă a participiului pasiv (exemplul 4b). гонимая сильным ветром. Туча. которые организуют новогодний вечер. мчавшегося по берегу. который мчался по берегу. Propoziţia atributivă poate fi înlocuită. 2. которых привлекает красота здешней природы. организующие новогодний вечер.

которая ведёт к поляне. Афрнки и Латинской Америки. Зрители горячо аплодировали артистам. которую проводит наша страна. который в этом году собрал очень богатый урожай. дали хорошие результаты. который всегда помнит о товарище. 8. Exerciţiul 243. придают Ленинграду красивый вид. Гранитные берега. 3. înlocuiţi propoziţiile secundare atributive prin construcţii participiale. которого мы пригласили на литературный вечер. Exerciţiul 242. нельзя не согласиться. На прошлой неделе я встретился с товарищем. который внёс рационализаторское предложение. трудна. înlocuiţi propoziţiile secundare atributive prin construcţii participiale. который работает на металлургическом заводе. у Exerciţiul 244. înlocuiţi propoziţiile secundare atributive prin construcţii participiale. Model: С мыслью. 9. 4. который изучает в университете русский язык. 2. Вопросы. Мы шли по тропинке. весело улыбается. Вечером он читает газеты и письма. уже начала свою работу. Скоро придёт писатель. который строил это здание. Этот город часто посещают туристы. 7. которые летели на юг. иргдставляют большую научную ценность. которая работает в нашей больнице. 5. 10. Студентка. Мы шли по дороге. которые мы обсуждаем на сегодняшнем собрании. которые принимают съезды Румынской коммунистической партии. имеет большое идейновоспитательное значение. которая сидит у окна. которые омыВазт Неза. 6. Model: Мы спорили о книге. которые соединяют окраины и центр города. 1. приехали учиться в нашу страну из разных стран Азии. 6. который постепенно усиливался. 8. По радио передавали интервью с учёным. 3. Комиссия. 5. 1. Человек. Результаты. удостоили наградой. 7. В нашей комнате живёт юноша. Мы подошли к девушке. которые он получает каждый день. Делегатам. 2. В Бухаресте прекрасные широкие улицы. 7. Мы спорили о книге. очень важны. 6. которую мы недавно избрали. которую решает студент. которую написал i 266 . только что вышедшей в свет. 1. Моя подруга. которые выступали на вечере самодеятельности. часто пишет мне. имеют большое значение для развития народного хозяйства нашей страны. 1. Решения. высказываемой докладчиком. который организовали студенты первого курса. Ветер. которые посетили Тимишоару. Задача. 5. 4. передаётся окружающим телам с более низкой температурой. которые сидят в зале. которую мы плохо видим из-за тумана. нельзя не согласиться. приобретённые нашей библиотекой представляют большую научную ценность. которое теряет тело с высокой температурой. который открыл новый химический элемент. 6. которая читает стихи. Вечер. которую высказывает докладчик. 9. нужно зарегистрироваться. КНИГИ. Model: Книги. Миролюбивая политика. Студенты. 2. Наш дом стоял в парке. Дети следили за стаей птиц. которых привлекают старинные архитектурные памятники.• MORFOLOGIA Exerciţiul 241. Статья. Я познакомился с медсестрой. которые присутствуют на партийной конференции. которые мы получили. 3. 10. Политическая и художественная литература. которая вела к реке. которая работает на текстильной фабрике. который спускался к реке. всем очень понравился. часто пишет мне. — настоящий друг. На совещании выступил председатель сельскохозяйственного кооператива. Model: Моя подруга. превзошли все наши ожидания. понравились её сады и парки. Слово предоставили мастеру. 2. Туристам. Впереди деревня. которые приобрела наша библиотека. 4. которую выпускают наши издательства. 10. С мыслью. 9. разогнал тучи. 5. 8. которые мы провели. которая только что вышла в свет. Опыты. Тепло. 4. 3. имеет огромное значение для укрепления дела мира. înlocuiţi propoziţiile secundare atributive prin construcţii participiale. работающая на текстильной фабрике. Архитектора.

numeroase participii şi-au pierdut valorile temporale. spre deosebire de forma corespunzătoare a participiilor. уже не закрывали луны. 9. Перед нами была река. -ирова-. Эта женщина очень умна и образованна. который был открыт Менделеевым. Excepţii: данный (вопрос). 267 . cu нн — la feminin şi neutru singular şi la plural.VERBUL Виктор. твёрдый непоколебимый — могучий. Мальчик дал мне марки. Закон. Тучи. De exemplu: взволнованный голос. которые подарил ему отец. 2. солёные огурцы. Недавно была образована новая комиссия. стойкий подходящий — удобный рассеянный — невнимательный Un element de recunoaştere a adjectivelor propriu-zise de adjectivele provenite din participii pasive este ortografierea lor. -ирова-: раненый боец. квалифицированный рабочий. Он смотрел куда-то вдаль потухшим взглядом. рассеянные ветром. сыграл большую роль в развитии науки. de cele mai multe ori. Un participiu care a trecut în categoria adjectivului poate fi substituit. На небг. Они были уверены в своих силах. Forma scurtă a adjectivelor provenite din participii se scrie. De exemplu: незыблемый — устойчивый. 7. 2) Adjectivele de acelaşi tip se scriu cu н dacă sînt neprefixate sau dacă nu conţin sufixele -ова-. На выставке много изделий. 3. Adjective Это было блестящее выступление. блестящая на солнце. У них были рассеянные лица. желанный (друг). 1) Adjectivele provenite din participii pasive se scriu cu нн dacă sînt prefixate sau dacă conţin sufixele -ова-. printr-un alt adjectiv (sinonim). Procesul de trecere al unui participiu în categoria adjectivului are loc mai cu seamă în situaţiile în care participiile sînt utilizate în sens figurat. în limba rusă. desemnînd însuşiri permanente. Adjective Его ответы были ясны и уверенны. Мы сидели у потухшего костра. не было видно луны. Trecerea participiilor în categoria adjectivului sau a substantivului [Пгреход причастий в прилагательные или существительные] A. которые были выпущены нашей фабрикой. линованная бумага. кипячёная вода. всем понравилась. 2. Comparaţi: Participii 1. Comparaţi: Participii 1. неожиданный (ответ). которое покрыли облака. în felul acesta ele au devenit adjective. 10. 8. учёный совет. запутанное дело.

На стадионе собрались средних школ. indicaţi participiile şi adjectivele provenite din participii. 4. милая. Козлов). Толстой) Exerciţiul 246. de asemenea. Павлов) 3. 12. открытый курган одинокий стоит. В степи. 4. отцветший сад. 7. оживлённый лучами солнца лес. как лимонная корка. în exemplele date mai jos. Расслабленный ремень. 10. Студенты. сидела в зале. 14. 2. расслабленный узел. (Л. Окружающие слушали. выдающийся писатель. (А. 9. головой мотая. быстро покинули город. (Н. открытая душа. (А. 9. Он нашёл потерянную книгу. Островский) 7. (Ф. с энергичным сухим лицом и открытым взглядом. (Пословица) 5. должны написать дипломную работу. взволнованный. что он действительно опытный и знающий инженер.MORFOLOGIA В. Люди. Избитая фраза. 6. Participiile pot trece. Рассеянный взгляд. (А. избитое животное. П. 268 . красный от счастья. indicaţi participiile propriu-zise şi adjectivele provenite cin participii. вызвали к директору. Я стоял у калитки и смотрел на гуляющих. 12. Один из заключённых с жёлтым. 15. цветущее здоровье. (Н. потухший костёр. în categoria substantivului (nu numai în aceea a adjectivului). (А. Чаковский) 11. Женщину. рассеянные ветром тучи. Чехов) б. Н. П. избитая тема. замкнутый человек. рассгянный ветром туман-. Катаев) 5. Чехов) 2. Петя. Толстой) 10. Оживлённый разговор. 11. расслабленные мышцы. не раздеваясь. Мы вошли в цветущий сад. Н. (Л. Мы обе женщины. я хотела с вами говорит. (И. надо посоветоваться со знающими людьми. Вы юная. Утомлённый работой человек. взволнованные этим известием. нетерпеливо поглядывая на дворец. За десять лет северная часть острова превратилась в цветущую область. în propoziţiile date mai jos. (М. Проезжающий сидит. упавшее настроение. Книга. цветущий вид. Наташа. 2. цветущая. блестящая на солнце роса. сразу мне понравился. рассеянный человек.. Прямо к станции летит тройка удалая.. утомлённый вид. увядший цветок. Некрасов) 3. открытая лекция. J Exerciţiu! 247. Вновь нахлынувшая толпа бегущих захватила его с собой и повлекла назад. вбежал в столовую. în îmbinările de cuvinte date mai jos.. 8. Княжна Марья. цветущая девушка. на равнине. А. Хозяин. 1. Утопающий хватается за соломинку. выдающийся полководец. Потухшие глаза. Гончаров) 2. Открытая дверь. замкнутая дверь. открытая на 101-ой странице. в то время как к ней ввели Ростова. Отцветшая юность. Я убедился. перехваченная цепью холмов. 1. Мы вошли в чистую горницу. сияющий. Линьков) 8. лежала на столе. замкнутый в комнате. (А. натянутые отношения. учащиеся на четвёртом курсе. Увядший взор. Цветущая сирень. 6. Замкнутый характер. 3. (В. indicaţi substantivele provenite din participii. бесконечная равнина. Выдающийся камень. (Г. все учащиеся Exerciţiul 245. Н. мужчина лет сорока. потерянная и бессильная. 13. Толстой) 4. Толстой) 7. 5. Я сам не занимался этим предметом. Натянутые струны. Заведующая библиотекой составила список новых книг. заведующую этим отделом. Упавшая книга. Блестящий успех. 1. Comparaţi: Participii Substantive 1. Н. лицом радостно кинулся в Павлу. избитое выражение. Между тем перед глазами ехавших расстилалась уже широкая.

a) Девушка сидела в саду. aspectul. я зайду к тебе. улыбнуться). iar gerunziile отдохнув. уходя sînt de aspect imperfectiv. 3. diateza. b) Отдохнув. смеясь. 2. (Почему он торопился закончить работу? — Желая скорее уйти домой. побеседовав sînt intranzitive. şi răspunde la întrebările как? когда? почему? при каком условии? De exemplu: Она рассказывала. Gerunziile cer complementul la acelaşi caz cu verbele de la care provin. читая книгу.) Встречаясь. Gerunziile играя. b) Получив премию. уходить). они разошлись. întocmai ca şi verbele de la care provin (получить. timpul.) Вернувшись пораньше. (Когда они рассказывали другу другу все новости? — встречаясь) Желая скорее уйти домей. они рассказывали друг другу все новости. (Как она рассказывала? — смеясь. Уходя из дому. De exemplu: удивляться таланту — удивляясь таланту увлекаться музыкой — увлекаясь музыкой восхищаться пейзажем — восхищаясь пейзажем заботиться о детях — заботясь о детях Gerunziul are următoarele trăsături comune cu adverbul: 1. cauza sau condiţiile în care se petrece acţiunea exprimată de verb. учитывая sînt tranzitive. ребёнок упал. Улыбнувшись. Gerunziul are următoarele trăsături comune cu verbul: 1. он торопился закончить работу. De exemplu: умывая—умываясь. 2. он купил подарок жене.VERBUL GERUNZIUL [Деепричастие] Gerunziul este o formă verbală care întruneşte o serie de însuşiri comune cu verbul şi cu adverbul. »на ответила мне на вопрос. îndeplineşte în propoziţie funcţiunea de complement circumstanţial pe lîngă verbulpredicat. причёсывая—причесываясь. întocmai ca şi verbele de la care provin (играть.) 269 . Побеседовав. dar nu pot avea diateză pasivă. не забудь выключить свет. de exemplu: a) Играя. вам нужно принять меры. улыбнувшись sînt de aspect perfectiv. Gerunziile читая. 4. Учитывая эти обстоятельства. arătînd modul. улыбаясь. categoria tranzitivităţii-intranzitivităţii. gerunziile pot avea diateză activă sau diateză reflexivă. радуя— —радуясь. (При каком условии я зайду к тебе? — Вернувшись пораньше. мы отправились дальше. este o formă invariabilă. gerunziile получив.

научи. în limba literară este admisă o singură formă gerunzială cu acest sufix şi anume: будучи. care este forma de gerunziu a verbului быть. мёрзнуть. рвать — —рв-ут. тереть — тр-ут. звать. 4. хотеть. verbele care nu conţin vocale în tema prezentului: ждать— жд-ут. глядучи. писать. мокнуть.MORFOLOGIA m Formarea gerunziului [Образование деепричастия] FORMAREA GERUNZIULUI VERBELOR 1MPERFECTIVE Gerunziul verbelor imperfective se formează de la tema prezentului. verbele cu sufixul -ну-: сохнуть. ч. пить — пь-ют. желаючи. formează gerunziul de la tema infinitivului: дава-ть — дава-л передава-ть — передава-л узнава-ть — узнава-л признава-ть — признава-л встава-ть — встава-л перестава-ть — перестава-л în vorbirea populară se întîlnesc forme de gerunziu cu sufixul -учи(-ючи): играючи.уч-я стучать — стуч-ат — стуч-а . беречь. резать. ста-. петь. пахать. щ formează gerunziul cu sufixul -a: держать — держ-ат — держ-а служить — служ-ат — служ-а учить — уч-ат —. зна-. жечь. alte verbe: ехать. verbele cu infinitivul terminat în -чь: печь. ш. пахнуть. cu ajutorul sufixului -л: читать — чита-ют — чита-л нести — нес-ут — нес-л рисовать — рису-ют — рису-л любить — люб-ят — люб-л говорить — говор-ят — говор-л строить — стро-ят — стро-л Verbele cu tema prezentului în г ж. гаснуть. гибнуть. плясать. спешить — спеш-ат — спеш-я слышать — слыш-ат — слыш-д молчать — молч-ат — молч-я Verbele cu sufixul -ea-. O serie de verbe nu au gerunziu: 1. 2. течь. мочь: 3. бежать. după rădăcinile да-. 270 .

(В. опускаясь в небольшие овраги. услыша привести — приведши. чем жить на коленях. -вши. De exemplu: окрепну-ть — окрепнув. Ибаррури) 4. не опираясь на факты. (Пословица) 3. высох — высохши стере-ть — стерев. проезжая через это местечко. Не работая. (М. Недавно ещё. то исчезая. умножая материальные и духовные богатства своей отчизны. 7. окреп — окрепши высохну-ть — высохнув. Не зная броду. услышавши. не боясь трудностей. Лермонтов) 271 . сыт не будешь. 10. в любом уголке нашей страны трудятся люди. Sufixele -в şi (mai rar) -вши ajută la formarea gerunziului verbelor cu tema terminată într-o vocală: прочита-ть — прочита-л — прочита-e — прочита-вшн откры-ть — откры-л — откры-е — откры-вшм нарисова-ть — нарисова-л — нарисова-в — нарисова-вши верну-ть — верну-л — верну-в — верну-вшн Sufixul -ши ajută la formarea gerunziului verbelor cu tema terminată într-o consoaîiă: принес-ти — принёс — принёс-иш влез-ть — влез — влез-ши Dacă tema infinitivului nu coincide cu tema timpului trecut. (Пословица) 2. (Д. cu deosebirea că după sufix se adaugă -сь: возвращаться — возвращаясь возвратиться — возвратившись умываться — умываясь умыться — умывшись Exerciţiul 248. Везде и всюду. найдя прийти — пришедши. придя принести —. Г. увидя / найти — нашедши.• VERBUL FORMAREA GERUNZIULUI VERBELOR PERFECTIVE Gerunziul verbelor perfective se formează de la tema infinitivului. я вспомнил о своем детстве. Citiţi exemplele de mai jos. 9. Не обращая внимания на пасмурную погоду. извиваясь между кустарниками. -иш. Парус мелькал. Ю. cu ajutorul sufixelor -в. Румынский народ смело и уверенно смотрит вперёд. Дорога идёт. 1. Невозможно ничего сказать. не суйся в воду. принеся услышать — услышав. вообразить. Găsiţi gerunziile de aspect imperfectiv şi arătaţi de la ce verbe sînt formate. то появляясь. приведя Observaţie Verbele cu particula -ся formează gerunziul după regulile de mai sus. Лучше умереть стоя. мы пошли в лес собирать цветы. Горький) 5. 8. Короленко) 6. стёр — стёрши Unele verbe perfective formează gerunziul şi de la tema viitorului simplu — cu ajutorul sufixului -я (-a): увидеть — увидев. (М. atunci gerunziul se poate forma de la ambele teme.принёсши.

1. прийти. 272 . Formaţi gerunziile de aspect perfectiv de la următoarele verbe: 1. 1. Принести. встать. în această propoziţie. плыть. не говори. плакать. решить. Переехав через гору. узнавать. приняться. Бороться. Ю. Прочитать. приехать. мы отдыхаем. Лермонтов) Exerciţiul 251. 4. Не убив медведя. 7. 5. сделать. мы с сожалением заметили. строить. я буду выписывать незнакомые слова. стереть. написать. 8. Добравшись до вершины горы. în limba rusă. Verbul-predicat poate fi la orice timp (prezent. Работать. не говори. ночевать. Verbul-predicat poate n la orice timp (prezent. Любить. делать. Добравшись до вершины горы. 7. Создавать. ставить. Брать. остановиться. Рисовать. Воззратясь домой. что не дюж. Пушкин) 4. друзья разошлись. 4. (Пословица) 6. создать. acţiunea exprimată de verbul-predicat разошлись şi acţiunea suplimentară redată de gerunziul побеседовав au unul şi acelaşi subiect: друзья. Окрепнуть. удивиться. Formaţi gerunziile de aspect imperfectiv de Ja verbele de mai jos. мы будем отдыхать. радоваться. 8. viitor). вести. держать. читать. молчать.MORFOLOGIA Exerciţiul 249.arată că acţiunea a avut loc înaintea acţiunii exprimate de verbul-predicat. встретиться. Идти. Читая статью. Gerunziul verbelor perfective . бояться. говорить. я выписывал незнакомые слова. изучать. улыбаться. мы отдыхали. организовать. 3. Citiţi exemplele de mai jos. trecut. 2. Открыв окно. 9. Gerunziul verbelor imperfective arată că acţiunea suplimentară se petrece simultan cu acţiunea exprimată de verbul-predicat. Exerciţiul 250. Лермонтов) 10. Войдя в лес. Не поглядев на пирог. интересовать. я залюбовался видом города. (М. кричать. мы остановились. что сыт. Кончив дело. высохнуть. я выписываю незнакомые слова. я увидел минеральный ключ. Ю. мы сразу же попали в чудесный мир лесных звуков и запахов. привезти. care însoţeşte acţiunea exprimată de verbul-predicat. Caracteristici ale gerunziilor verbelor imperfective şi perfective [Употребление деепричастий несовершенного и совершенного вида] Gerunziile arată o acţiune suplimentară. (А. 6. acţiunea suplimentară exprimată de un gerunziu se referă întotdeauna ja subiectul propoziţiei respective. собрать. Проснувшись утром. отдохнуть. De exemplu: Добравшись до вершины горы. Găsiţi gerunziile de aspect perfectiv şi arătaţi de la ce verbe sînt formate. Слышать. De exemplu: Читая статью. расставаться. (Пословица) 3. понимать. шкуры не продают. trecut. жить. текущий поперёк дороги. С. передавать. (Пословица) 2. нести. 5. давать. 3. я сел верхом и поскакал в степь. гуляй смело. Подъехав к подошве горы. De exemplu: Побеседовав. окружить. (М. Взявшись за гуж. переставать. Вернуться. критиковать. 2. что погода изменилась. сказать. везти. встречать. Читая статью. вставать. viitor).

4. 3. На ей губах появилась улыбка. 1. Они гуляли в парке и любовались красотой лунной ночи. 273 . 10. я повторил новые слова. он делал заметки. Мы слушали его рассказ и весело смеялись. Мы услышали шум на улице и вышли во двор. Раду работает на заводе и одновременно учится в институте. мы идём дальше. 7. 5. студенты стали готовиться к семинару. (Выполняя. Студенты слушали музыку и весело танцевали. Transformaţi gerunziale. 2. b) Отдохнув. Выключив свет. (Одеваясь. 10. Alegeţi din paranteze gerunziul corespunzător. одевшись). мы сели за стол. я лёг спать. M o d e l : Мы чувствовали себя бодрыми и весёлыми. 2. Exerciţiul 257. Exerciţiul 256. б. комментируя её. 4. 2. Она очень волновалась. говоря о своих делах. . M o d e l : Преобразуя окружающий мир. propoziţiile cu predicate multiple în propoziţii cu construcţii M o d e l : Я выключил свет и лёг спать. după modelul dat. Хорошо отдохнув. 10. Дети легли спать. возвратившись) в общежитие. 10. Мы дружески беседовали. Мать накормила детей и уложила их спать. Машины убыстряли ход и двигались к лесу. (Читая. она смотрела на себя в зеркало. мы пойдём дальше. 2. прочитав) книгу. я переводил новые слова. Он закончил работу и пошёл гулять. 5. умывшись). Путешественники были вынуждены переночевать в лесу.. я вернул её в библиотеку. Дорина позавтракала и пошла на занятия. возвратившись) в общежитие. Мы шли по полю и радовались солнцу. 4. (Возвращаясь. Отдохнув. Преобразуя окружающий мир. Он читал книгу и выписывал незнакомые слова. 8. Мы гуляли по городу. 1. мы садились за стол. (Умываясь. мы пошли дальше. Exerciţiul 253.. 8. 3. (Умываясь. Он показал на экзамене прочные знания. 9. 8. Completaţi propoziţiile de mai jos cu construcţii gerunziale. выполнив) упражнение. (Выполняя. Мы все прониклись уважением к нему. 6. комментируя её. 1. 5. 9. Он сразу приступил к работе. 3. 4. predicate multiple în propoziţii cu construcţii M o d e l : Мы гуляли по городу // говорили о своих делах. Exerciţiul 254. Citiţi propoziţiile de mai jos şi explicaţi folosirea gerunziilor de aspect imperfectiv şi perfectiv. одевшись). 3. 9. Отец поужинал и стал читать сегодняшнюю газету. люди преобразуют и себя. студенты разговаривали о спектакле. Отдохнув. Преподаватель приводил примеры. выполнив) упражнение. Мы читаем статью. (Одеваясь. Мы достали билеты и пошли на стадион.. Я узидел его и очень обрадовался. Мы будем читать статью. 7. Completaţi propoziţiile de mai jos. . 7. (Возвращаясь. прочитав) книгу. Exerciţiul 255. 1. Transformaţi propoziţiile cu gerunziale.VERBUL Exerciţiul 252. Мы лежали на пляже и смотрели на людей. 9. мы чувствовали себя бодрыми и весёлыми. a) Мы читали статью. Мы пожелали друг другу счастливого пути и расстались. 7. Я очень устал. умывшись). 6. Они слушали внимательно лекцию и записывали основные положения. 5. (Читая. Сегодня я встал рано утром и отправился в магазин за покупками. 8. комментируя её. Она накинула на себя плащ и вышла в сад подышать свежим воздухом. 6. Солнце поднималось медленно и заливало своим светом верхушки деревьев. она посмотрела на себя в зеркало.

Доказывая новую теорему. . . . Объясняя новое правило. он сразу принялся за работу... Gerunziul şi complementul care îl însoţeşte formează la un loc construcţia gerunzială... Покупая билеты в кино. 10.. Выключив телевизор.. Заперев дверь. în mijlocul sau la sfîrşitul ei. я подошёл ша окну. .. 4. мы легли спать.... Дядя отправился в отпуск. . înlocuirea se efectuează în felul următor: 1) se omite conjuncţia. ничего не узнаешь. cauzale. Exerciţiul 258. 4. я вернул её товарищу.a. Так как они не имели никаких известий от сына.. Читая газету. . .. . Слушая лекции этого профессора 2.... după modelul dat.... 5. Construcţiile gerunziale pot fi înlocuite prin propoziţii circumstanţiale (temporale. Желая скорее уехать. .. M o d e l : Прочитав книгу.. 3. 6.. Această construcţie poate sta la începutul propoziţiei... Сойдя с поезда... 274 .. 8.. Подъезжая к городу... Услышав крики на улице.. construcţia gerunzială se desparte de restul propoziţiei prin virgulă: Закончив ремонт квартиры. Узнав о приезде делегации -. 2.... Если бы я вернулся пораньше. Ş. родители начали беспокоиться о его судьбе. . . Подъехав к городу Construcţia gerunzială [Деепричастный оборот] Gerunziul poate fi însoţit de un complement din orice categorie: Выключив свет.. Осматривая достопримечательности города. Вернувшись пораньше. Прлдя домой.. я застал бы его дома.. 5. мы увидели удивительную картину. 3.MORFOLOGIA 1.. .. Не имея никаких известий от сына.. мы увидели удивительную картину... закончив ремонт квартиры. Прочитав в газете об этом спектакле 9. Достав из кармана спички. 2. 10. .. 1. 7.. Выступая на митинге. Сидя в комнате. Дядя. Возвращаясь домой с работы. 7. Прочитав книгу. Заблудившись в лесу. потому что услышал крики на улице. . я застал бы его дома.. De exemplu: 1.. ребёнок опоздал в школу. Когда мы поднялись на гору. . отправился в отпуск. Propoziţiile secundare pot fi înlocuite prin construcţii gerunziale numai atunci cînd subiectul propoziţiei secundare este unul şi acelaşi cu subiectul propoziţiei regente. дядя отправился в отпуск. Completaţi propoziţiile de mai jos. 8.. ... закончив ремонт квартиры. родители начали беспокоиться о его судьбе. . 6.. Я подошёл к окну. Возвратившись из дома отдыха. 4. Поднявшись на гору... condiţionale ş. Увлёкшись игрой. 9... Oricare ar fi locul pe care îl ocupă. Придя домой..). .

он переспросил меня. 2. они сразу пошли на Красную площадь. Так как мы хорошо отдохнули на море. Exerciţiul 261. Когда Дойна одевается. Когда мы возвращались домой из театра. Когда мать шла на работу. Когда Михай возвратился с работы. обо всём на свете. Когда мой друг возвратился из поездки в Италию. что там видел. Так как он не разобрался в этом вопросе. în frazele de mai jos. 7. 1. он вынужден был проделать эту работу ещё раз. Когда мы собрались в зале на вечер. Когда ученики увидели своего учителя. ты всё поймёшь. мы не могли войти в квартиру. Не расслышав вопроса. 8. 9. Когда мы услышали его шаги. потому что почувствовали усталость. он забывал обо всём на свете. я долго думал о судьбе героев. Так как он занимался систематически. 8. în frazele date mai jos. 10. она зашла в магазин. он переспросил меня. M o d e l : Так как не расслышал вопроса. 9. потому потому что заблудились в лесу. Я осторожно вышел из комнаты. 3. Когда он работал. Они воспитывали чужого ребёнка. Когда он рассказывал о своём путешествии по стране. Когда я узнал. ч т о опоздали на поезд. он долго стоял у зеркала. 1. 6. Когда он завязывал себе галстук. так как боялся разбудить девочку. Мирна очень обрадовался. что он поступил в институт. Когда я прочитал этот роман. 5. 3. я очень обрадовался. M o d e l : Когда я расставался со своими товарищами. Прочитав моё письмо.VERBUL 2) verbul-predicat din propoziţia secundară se înlocuieşte prin gerunziu de acelaşi aspect. 6. он рассказал мне обо всём. 8. мы брали с собой мяч. Мы ночевали на вокзале. 1. 2. 4. înlocuiţi propoziţiile circumstanţiale cauzale prin construcţii gerunziale. Когда я встречаю своего друга. De exemplu: 1. она всегда смотрит на себя в зеркало. мы вышли в коридор. они подошли к нему. я им обещал писать часто. 3. în frazele de mai jos. она мне приветливо улыбается. Мы пошли домой. Когда румынские туристы приехали в Москву. Когда дети увидели свою воспитательницу. обрадовался. înlocuiţi propoziţiile circumstanţiale temporale prin construcţii gerunziale. Виктор забывал Работая. 11. он лёг отдохнуть. 4. dacă subiectul acesteia din urmă este exprimat prin pronume. Раду усвоил хорошо русский язык. M o d e l : Когда ты прочитаешь моё письмо. 5. мы все пели весёлые песни. Дети возвратились домой поздно. Расставаясь со своими товарищами. Когда мы уходили на пляж. Exercifiul 260. они сразу побежали к ней. он весело смеялся. Когда он работал над чем-нибудь. 10. Так как мы потеряли ключи. 7. мы спорили о пьесе. 4. он волновался. 2. Exerciţiul 262. Когда Ионел рассказывал анекдоты. он допустил ошибку. Когда Мирна увидел меня. 275 prin . înlocuiţi propoziţiile circumstanţiale condiţionale construcţii gerunziale. ты всё поймёшь. он очень Увидев меня. мы вернулись домой загорелые и бодрые. 6. în frazele de mai jos. потому что боялись грозы. 5. 9. 3) subiectul propoziţiei secundare se omite sau se transferă în propoziţia regentă. я им обещал писать часто. Когда она меня встречает. я всегда рассказываю ему о своих делах. Виктор забывал обо всём на свете. 7. так как они не имели своих детей. Мы остановились отдохнуть. Так как он допустил ошибку в расчёте. înlocuiţi propoziţiile circumstanţiale temporale" prin construcţii gerunziale. Exerciţiul 259. 2.

если знаем долготу и ши роту. ты узнаешь много нового. Если мы будем много работать. are sensul „bibliografie" . 5. Если ты прочитаешь эту книгу. 4. Если ты придерживаешься твёрдого режима дня.• MORFOLOGIA M o d e l : Мы легко найдём на географической карте любое место. зная долготу и широту 1. то сможешь читать произведения Достоевского в оригинале. ты не будешь переутомляться. Если ты получил письмо. ты поступишь в университет. 7. ты сможешь хорошо ответить на экзамене. Мы легко найдём на географической карте любое место. aici. мы можем пойти гулять. 9. Если ты понял правило. Если закончим работу раньше. 3. ты должен на него ответить. 8. он обязательно позвонит. * „литература". Если ты будешь знать хорошо русский язык. Если прочитаешь данную литературу*. Если он обещал позвонить. мы хорошо овладеем русским языком. 10. ты сможешь легко решить эту задачу. Если хорошо приготовишься. 6. 2.

заново. понашему. слишком быстро. de cantitate. храбро. trebuie deosebite de acestea. отлично. пешкоМ.) Он хорошо разбирается в этом вопросе. de asemenea: a) adjective: очень красивый. (Как он разбирается в этом вопросе? — хорошо. разговор шёпотом. работать хорошо. аккуратно. неожиданно. чтение вслух. c) substantive: езда верхом. вставать утром. слегка усталый.вместе.ADVERBUL [Наречие] Adverbul este partea de vorbire neflexibilă care arată o caracteristică a unei acţiuni. дружба навеки. După sensul pe care îl au. отлично. prin urmare. adverbele pot fi: de mod. плохо. дважды герой. медленно. очень медленно.) Dintre adverbele de mod cităm: тихо. правильно.) Они продолжают работать по-старому. Adverbele pot determina. a unei stări sau a unei însuşiri. по-моему. немного трудный. Adverbele determină în primul rînd verbe: отвечать ясно. по-весеннему. неправильно. громко. быстро. по-румынски. de timp.) Она всё делает по-своему. достаточно широкий. хорошо. de loc. 277 . Adverbele de mod cu sufixul -o coincid. весело. радостИО. по-братски. наизусть. (Как они продолжают работать? — постарому. по-твоему. вслух. кофе по-турецки. мужественно. (Как она все делает? — по-своему. прогулка вдвоём. по-детски. верхом. de scop şi de cauză. прилежно.) Ученик читает громко. по-вашему. (Как читает ученик? — громко. ca formă. cu adjectivele de formă scurtă şi. b) adverbe: совершенно правильно. (Как читает девочка? — вслух. по-зимнему. Adverbele de mod [Наречия образа действия] Adverbele de mod răspund la întrebările как? каким образом? De exemplu: ч Девочка читает вслух. по-русски. вдруг. добросовестно. говорить правильно. слишком короткий.

Лермонтов) 8. Это слово написано на французском языке. * Exerciţiul 4. (М. мастерское изображение. 2. А. 1. — вслух размышляла мать. С. Поэтому не принимайте во внимание безобразно торопливый почерк. краткий ответ. точный ответ. популярное изложение. у вас уже тогда было такое лицо. Дан говорит по-русски. милый петушок. Два или три раза прочтут ему книжку. Transformaţi îmbinările de cuvinte alcătuite din substantive şi adjective în îmbinări de cuvinte alcătuite din verbe şi adverbe. Некрасов) 7. 3. Успешное выступление. Девушка говорит спокойно. Лавренёв) Exerciţiul 2. (М. M o d e l : Дан говорит на русском языке. поёшь ты громко. За правое дело сражайся смглэ. Он свободно говорит на румынском языке. ele se referă de obicei la verbe şi răspund la întrebarea как? De exemplu: Ученик ответил правильно. критический анализ. (Н. Практическое осуществление этого предложения невозможно. (И. туманный ответ. Citiţi exemplele de mai jos. чёткий шаг. Глухо шепчет тёмный лес. M o d e l : Практическое осуществление — практически осуществить. (Б. Лгрмонтов) 6. Transformaţi propoziţiile de mai jos după modelul dat. теоретическое использование. 1. Ю. Однозвучно гремит колокольчик и дорога пылится слегка. Она поёт на итальянском языке.чут вдруг. — Ему не более пятидесяти. не дописав поэм. Exerciţiul 3. Панова) 9. Марков) 4. Я пригласил своего спутника выпить вместе стакан чая.. категорическое запрещение. Пишу вам невероятно наспех. А. критическое рассмотрение. напрасный труд. практическое использование. 3. На этот вопрос он дал ясный ответ. (И. Он сказал эту фразу на немецком языке. Крылов) 5. Систематическое повторение. практическое применение. 2. — Я помню вас хорошо. правильное решение. Горький) 10. 4. Никак не может примириться с тем. (В. которого не забываешь. Тургенев) 11. не долетев до цгля. (К. важно! (И. не долечив. Indicaţi adverbele de mod. тёплый приём. правдивый рассказ. Transformaţi îmbinările de cuvinte alcătuite din substantive şi adjective în îmbinări •de cuvinte alcătuite din verbe şi adverbe. На этот вопрос он ответил ясно.. сильный удар. что гиб. (М. M o d e l : Ясный ответ — ответить ясно. Они разговаривают на английском языке. 5. На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна. горячий привет. и он уже знает её наизусть. Дружно за мир стоять — войне не бывать. Exerciţiul 1. Озеро спокойно. Это предложение невозможно осуществить практически. Симонов) 12. Adverbele în -o nu determină niciodată substantive. что люди умирают не в постели. и уныло по ровному полю разливается песнь ямщика.MORFOLOGIA Adjectivele de formă scurtă (terminate în -o) pot avea numai funcţiunea de nume predicativ: Решение правильно. объективная оценка. механическое запоминание. Ю. Formaţi propoziţii cu ambele tipuri de îmbinări. 278 . Как. . сердечное поздравление. понятное объяснение. громкий смех. Formaţi propoziţii cu aceste îmbinări.

Вот здесь. дети. Направо и налево чернели мрачные таинственные пропасти. на вешалку. Ю. Катюша поехала в город и остановилась там у тётки.. Повесь плащ . Лермонтов) 10. Книга лежит . (М. и оттуда веет бодрой осенней прохладой. Я хочу подать заявление. был родной хутор.. Отец и его жена не пускают меня сюда. сзади наверху внизу внутри снаружи далеко вдали Куда? сюда туда никуда некуда куда-то куда-нибудь кое-куда — домой налево. Мы переехали .Ю. 1. туда 279 . (С.. Găsiţi adverbele de loc şi arătaţi la ce întrebări răspund) 1. на самом этом месте.ADVERBUL Adverbele de loc [Наречия места] Adverbele de loc răspund la întrebările где? куда? откуда? Где? тут. всюду. Пушкин) Exerciţiul 6. а дома лучше. недавно. что здесь богема. там. Лермонтов) 12. — сказала Таня. стояла сплошная стена лесов. — Если он меня не любит. Говорят... Citiţi exemplele de mai jos. Шолохов) 7.. на вешалке.—Отчего это. Аксинья. как в гробе. (М.. Толстой) 6.. вправо вперёд назад наверх.. Туда летели его невесёлые думки. Гончаров) 3. налево — сказку говорит. 2. а там светло? (И. Окна в сад подняты.. В гостях хорошо. Салтыков-Щедрин. (Е. (Л.. Чехов) 4. туда 4. чтобы меня перевели отсюда. няня. на полке. Бунин) 8... Плащ висит .. сюда 2. на столе.. М. боятся. на стол... И днём и ночью кот учёный все ходит по цепи кругом.. влево направо. (А. голова у меня чуть-чуть не закружилась: там внизу казалось темно и холодно. С. там. (М. Н. Антонов) 5. здесь. (А. Положи книгу .. Лермонтов) 11. Там. направо впереди позади. Мы живём . Ю... П.. (Поговорка) 9. там.. здесь там нигде негде где-то где-нибудь кое-где везде. вверх вниз внутрь наружу далеко вдаль Откуда? отсюда оттуда ниоткуда неоткуда откуда-то откуда-нибудь отовсюду слева справа сзади сверху снизу изнутри снаружи издалека издали Exerciţiul 5. (И. налево справа. за этой дымкой. на полку. давно. Я подошёл к краю площадки и посмотрел вниз. тут темно. Introduceţi în locul punctelor adverbele date în coloana din dreapta. повсюду дома слева. идёт направо — песнь заводит. Стакан стоит .. Поставь стакан .. как бы я не пошла в актрисы. туда 3. то кто ему мешает отослать меня домой? (М..

5.. Куда нужно подняться? наверх}'. Adverbe care răspund la întrebarea как часто? De exemplu: часто. 2. 2. 280 . 4.. туда 3. поминутно.MORFOLOGIA 5. Где будет митинг? здесь.. наверх). Дети остались ... 8. весной.. наверху). Adverbe care răspund la întrebarea сколько времени? De exemplu: долго. . 2.. еженедельно. сперва. . Згшать. Они живут . дома... послезавтра. сразу. домой 5. ночью.. Где лежат книги? Куда вы положили книги? там. Ставить (сюда. иногда. folosind îmbinările de cuvinte date mai jos. Прачечная находится .. 6. вчера. на второй этаж. навсегда. никого не было.. Где ты будешь после обеда? дома. утром. завтра. туда. 7. вскоре. Adverbe care răspund la întrebarea когда? De exemplu: зимой. folosind adverbele date în coloana din dreapta. осенью. 1. постоянно. ежегодно. тотчас. Висеть (здесь. 4. обычно. вниз). 1.. 3. туда.. теперь. Лежать (здесь. там. там. 6. ежемесячно. недавно. туда.. ежедневно.. домой Куда ты пойдёшь после занятий? дома.. повесить (сюда. Adverbe care răspund la întrebarea на какое время? De exemplu: надолго. редко.. давно. Где виднелась лодка? Куда он смотрит? Exerciţiul 9. на десятый этаж.. 3. наверху. внизу). Я пойду . Мы спустились . наверху. сегодня. там.. Класть. наверх.. Introduceţi în locul punctelor adverbele дома sau домой.. положить (сюда. сегодня большой праздник.. сюда Куда идут демонстранты? там. Где вксиг рубашка? Куда вы повесили рубашку? 4. Я буду ждать вас у себя .. ежечасно.. вовремя. вниз). Стоять (здесь. однажды. Мы поднялись . вечером. недолго. 6. вдаль 7... ежеминутно. Alcătuiţi propoziţii.. Машина ехала .. 8.. внизу впереди. ненадолго... домой наверху. Вчера он сидел весь день . всегда. Где ты бываешь по утрам? Куда вам принести книгу? 6. вперёд Exerciţiul 7. внизу).. днём. 3. туда 2. 4. прежде. на первом этаже.. Машина поехала .. Все были уже . сейчас. Гости отправились . мы вернулись поздно. 7... adverbele de timp se împart în următoarele grupe: 1. летом.. У нас .. на десятом этаже. наверх вниз. Răspundeţi la întrebări. позавчера. . Adverbele de timp [Наречия времени] > După întrebările la care răspund... .. Приходите ко мне . раньше.. навеки. 5. 1. Exerciţiul 8. наверх Где находится ваша квартира? вдали. наверх.

(В. Катаев) 15. Adverbele de cantitate [Количественные наречия] Aceste adverbe arată cantitatea. совершенно.. Кирилл не думал осесть в Солдатской слободке навсегда или хотя бы надолго. Дн?и мы работали. Exerciţiul 12. всегда чем-то озабочен. Горький) 7. но мало делает. 1. Раньше мы виделись часто. (К. почти родные.. 12. пока они. Мы встречались редко. и он.четом — на море. 3. Достоевский) 8. (В. . 8. на море. дважды. — Ничего не может быть хуже и обиднее слишком поздно пришедшего счастья. М. Овечкин) 9... Лермонтов) 7.. вдвое. (И. . Кочетов) 14. 5. нуться друг другу и обсудить его положениг. К. Он много говорит. что мне делать — 281 . Раньше мы жили в Яссах. 4. Лет двадцать тому назад или даже больше. ни в чём не отказывает. Citiţi exemplele de mai jos. Фадеев) 9. — Приходи. В. четырежды. Introduceţi in locul punctelor antonimele adverbelor tipărite cursiv. мало. мы с тобой с детства знакомые. (М.. Indicaţi adverbele de cantitate. Немало времени прошло. Они долго не виделись. (В. а сегодня мне как-то некогда.. Каверин) 4. трижды. Вася. Сквозь сероватую мглу чуть видны под горою широкие луга. Друзья с удовольствием отправлялись в поход. Княжна исчезла — надолго. Он был очень юн. (Н. 1. К утру погода мало изменилась к лучшему. Островский) 11. совсем ещё мальчик (А. Găsiţi adverbele de timp şi arătaţi la ce întrebări răspund. (Б. Арсеньев) 4. 7. слегка. Вчера была солнечная погода. будет дождь. Вы меня навек несчастным хотите сделать (А. отдыхали.. 1. Фецин) 10.. Citiţi exemplele de mai jos. сидели дома и смотрели телевизор. нашли в себе силы сесть. втрое.. Утром показалось солнце. наконец. Катаев) 5. почти. а .. Установилась надолго сухая погода. б. . Мы часто останавливались и отдыхали. снял трубку и с досадой бросил её на стол (В. Одинцдаа слушала его с вежливым участием. Прошло восемь лет до нашего свиданья! (Ф. (В. а сейчас мы очень заняты и встречаемся . подул прохладный восточный ветер. братец. 13. (Н. вчетверо. Ежеминутно звонил телефон. (И. совсем. достаточно. Я занят делом весь день и только вечером им^ю немного езобэдного времени.. У него никогда не было копейки за душой. но подружились лишь .Ю. Всегда он кому-нибудь должен. Агафья Карповна ежегодно разводила огород. Ветер был резкий и порывистый. — Ведь это же было давно.. Гоголь) 3. Г. M o d e l : Зимой мы отдыхаем в горах. мы живём в Брашове. уже вышла за него замуж.i ADVERBUL Exerciţiul 10. что тоже требовало трудов. а . (М. чтобы отдохнуть. слишком.. Недолго продолжался бон: бежали робкие грузины. немного. 6. Он всегда нам оказывает помощь. завтра.. очень надолго. Тургенев) 10. Она познакомилась с ним весной. наконец.. а . Каверин) Exerciţiul П. Полевой) 5. 6.. а . а . К шуму моря слух привыкал очень быстро.. (В. Мы с ним были знакомы давно. 3. много.. gradul unei însuşiri sau acţiuni şi răspund la întrebările сколько? насколько? сколько раз? в какой степени? Din această categorie fac parte următoarele adverbe: очень. Вчера утром мы были на работе. С. Зимой мы отдыхаем в горах. ежедневно делая по берегу километров десять — двенадцать туда и обратно. (К. чуть. С. 2. Тургенев) 8. а . чгть-чгть. слегка раскрывая и закрывая веер. Зимою мы катались по широкому полю льда моей милой Волги. улыб. (В. Паустовский) 2. Чернышевский) 2.

нарочно. Валентин согласился на это поневоле. Слишком устал. мало изменился. По улице слона водили. 5.. редко—реже. немного поговорили. как видно. немного рано. cu gradul comparativ al adjectivelor. слишком узкий. дважды в день — утром и вечером. 1. невзначай. затем. весело—веселее. мало помогает. очень быстро. -Memoraţi îmbinările de cuvinte de mai jos. А. очень много. Gradele de comparaţie ale adverbelor Grade de comparaţie au numai adverbele formate de la adjective calitative cu ajutorul sufixului -o. De exemplu: быстро—быстрее. очень интересный. Adverbele de scop [Наречия цели] Adverbele de scop răspund la întrebările зачем? для чего? с какой целью? Din această categorie fac parte adverbele: зачем. Крылов) Adverbele de cauză [Наречия причины] Adverbele de cauză răspund la întrebările почему? по какой причине? Din această categorie fac parte: поэтому. 3. много помогает. очень удивился. сослепу. Он приглашал меня к себе неспроста.. (И. (М. ca formă. спросонья. Alcătuiţi propoziţii cu cîteva dintre aceste îmbinări. Островский) 11. (И. быть умным лучше вдвое. волейневолей. слишком длинный. много знает. сгоряча. слишком далеко. очень рад. назло. очень красивый. 4.. спросонок. сдуру. очень волновался. А. 2. В течение недели он приходил аккуратно. слишком высокий. очень изменился. немного прохладный. слишком быстро. как на службу. слишком много. немного быстро. чтобы его все слышали. очень трудно. Он поступил так назло своему соседу. Крылов) 13. неспроста. нечаянно. Много работает.MORFOLOGIA научи! (А. поневоле. далеко—дальше у 282 . немного трудный. Быть сильным хорошо. Gradul comparativ al adverbelor coincide. Спросонья Николай не мог ответить. мало занимается. слишком изменился. 12. напоказ . Постарел он за эти восемь лет достаточно. слишком короткий. недаром. напоказ. очень трудный. Очень устал. Exemple: Он нарочно кричал так громко. Горький) Exerciţiul 13. Exemple: Виктор отказался от поездки сгоряча. очень рано. слишком поздно. много читает. Мало работает. Немного поработал.

Легче друга потерять. чем я предполагал. — Пиши разбо рчивее. 6. 6. 8. И лес шумит дружней. Мы пошли (быстро). Мать моложе отца. 6. 2. лучше всех. Он говорит по-английски (плохо) меня. Нас просили говорить (тихо). Мать выглядит моложе отца. Сегодня он объяснил урок проще. мало—меньше. чем обычно. 7. На чужой стороне родина милей вдвойне. Его сочинение лучше. лететь всё быстрее и быстрее^ встречаться всё режг и реже. 13. Exerciţiul 15. 283 . чем вчера. 9. Exerciţiul 14. более высоко. 5. вспоминать аггэ. 4. Alcătuiţi propoziţii cu îmbinările de cuvinte date mai jos. Дым отечества светлее чужого огня. Зелёное платье стоит (дёшзвэ) синего платья. Сегодня она убрала комнату чище. чтобы не мешать другим. Ж'лвое слово дороже мёртвой буквы. răspunzînd la întrebarea как? De exemplu: Сегодня он встретил меня теплее. чем обычно. •ч Exerciţiul 18. Un adjectiv la gradul comparativ îndeplineşte funcţiunea de nume predicativ. 5.ADVERBUL тихо—тише. numai formă analitică. чем найти. 14. 1. Citiţi exemplele de mai jos şi indicaţi formele de comparativ ale adverbelor. 9. Человеческое слово стрелы острее. 3. 4. Он рассказывает интереснее. Forma analitică a gradului comparativ al adverbelor se formează cu ajutorul cuvintului более: более быстро. чем мальчик. Citiţi proverbele de mai jos şi indicaţi formele de comparativ ale adverbelor şi adjectivelor. 12. Оратора просили говорить (громко). много— —больше. чем вчера. Он написал сочинение лучше. Девочка учится (хорошо). 4. хорошо—лучше. 2. 7. произносить хорошо. 1. чем отец. читать выразительно. 1. Această formă se obţine: a) de la gradul comparativ al adverbului + pronumele всего sau всех: больше всего. пергписызать аккуратно. чтобы не разбудить кого-нибудь. în limba rusă contemporană. Un adverb la gradul comparativ îndeplineşte funcţiunea de complement circumstan•ţial. puneţi verbele la imperativ. Подальше положишь. separat de cele ale adjectivelor. 8. 10. Мать наказала сына строже. чем вчера. наиболее выгодно. объяснять коротко. Этот рассказ интереснее. 3. Puneţi adverbele din paranteze la gradul comparativ. плохо—хуже. Мать строже отца. подходить всё ближе и ближе. быстрее всех. поближе возьмёшь. De exemplu: •Сегодня погода теплее. 11. 7. 8. 5. чем моё. Gradul superlativ al adverbelor are. Мы шли осторожнее. выше всех. поменьше говори. более далеко. b) cu ajutorul cuvîntului наиболее: наиболее успешно. Больше слушай. Exerciţiul 16. подниматься всё выше и выше. более близко. Сегодня её комната чище. говорить быстро. чем я. 3. проверять тщательно. In îmbinările de cuvinte date mai jos. Нужно повторять (часто) новые слоза и выражения. когда деревьев много. M o d e l : Писать разбэрчизэ. Сегодня она убрала комнату (быстро и хорошо). говорить медленно. Гозэригь громко. iar adverbele — la gradul comparativ. В последнее время он стал приходить к нам (часто). Всё оказалось проще. Вспоминать всё чащг и чаще. Бабушка рассказывает (ингерггло) дедушки. 2. громко—громче. узнавать все больше и больше. 10. Будь осторожнее. Exerciţiul 17.

куда-нибудь. некогда когда-то. De exemplu: Кондуктор сообщил. где-нибудь. отсюда нигде. Я уже не помню. почему. de mod. зачем-либо Adverbele relative [Относительные наречия] Adverbele relative где. когда-нибудь. зачем apar cu funcţiunea de cuvinte conjuncţionale în fraze formate prin subordonare. откуда-то. откуда-нибудь. как. de cauză şi de scop. где ближайшая остановка. кое-как de cantitate сколько насколько столько настолько нисколько несколько de cauză почему потому de s c °P зачем затем почему-то. когда. откуда. откуда там. как-нибудь. сколько. зачем-нибудь. ca şi celelalte adverbe. когда-либо de mod как- так никак как-то. de timp. тут. откуда у меня появилась эта мысль. куда. некогда. некуда. 1 Adverbe pronominale Adverbe reiat ive-interogative Adverbe demonstrative Adverbe negative Adverbe nehotărîte de loc где. прилетают перелётные птицы.. demonstrative.MORFOLOGIA ADVERBELE PRONOMINALE [Местоименные наречия] Adverbele pronominale se împart în categorii paralele cu cele ale pronumelui: relativeinterogative. оттуда. никуда. Когда наступает весна. negative şi nehotărîte. почему-нибудь незачем 1 I зачем-то. Я никак не помню. кое-где de tirrip когда тогда никогда. куда-то. здесь. în adverbe pronominale de loc. сюда. туда. насколько. ниоткуда. 284 . După sensul lor. неоткуда где-то. куда я положил свою папку. негде. de cantitate. как-либо. adverbele pronominale se împart. кула.

никто другой не знает. 1. и где опустишь ты копыта? (А.• ADVERBUL Предложение рабочего. затем apar cu funcţiunea de cuvinte corelative in fraze formate prin subordonare. так. Ты поступил именно так. зачел! мы пришли так рано. столько. — промолвил Олег. Павленко) 7. было принято коллективом завода. там согласие и счастье. сколько он знает по данному вопросу. тогда. когда я и так знаю его очень хорошо? 285 : . почему вы отложили свою поездку? Adverbele interogative [Вопросительные наречия] Adverbele interogative coincid cu cele relative. Исаковский) 10. Чехов) 5. (Б. Умей жить и тогда. Куда ты скачешь. Охотник направился туда. откуда слышалось рычание зверей. Пушкин) 4. оттуда. — А где мой товарищ. С. De exemplu: Где все трудятся. — Надо будет поехать к ней. Они не поняли. — скажите. но не туда. как надо было поступить в этом случае. — Но куда же напишу я? Как я твой узнаю путь? (М. Citiţi exemplele de mai jos. настолько. гордый конь. Indicaţi adverbele relative. Там. (Н. как усовершенствовать станок. отсюда. П. С. Пушкин) 3. Их неожиданно окликнули и попросили вернуться. (И. С. потому. Скажите. (А. Столько. Зачем мне думать о своём будущем. когда жизнь становится невыносимой. не было видно ничего. Откуда ты? Давно ля здесь? (А. где конь мой ретивый? (А. Exerciţiul 19.—Когда?—-Да хоть послезавтра. где никто из вас никогда не был. С. когда с ним расстанешься. Тургенев) 8. куда смотрел Вася. сюда. interogative şi demonstrative. (П. Я был там. Островский) 9. откуда они только что вышли. Горбатов) 2. а в парк на южной стороне дворца. Близкого человека только тогда поймёшь. туда. Пушкин) 6. тут. De exemplu: Где висит костюм? Куда вы идёте? Откуда вы вернулись так поздно? Когда можно будет с вами встретиться? Как вы себя чувствуете? СКОЛЬКО СТОИТ эта книга? Почему ты опоздал? Зачем он врёт? Adverbele demonstrative [Указательные наречия] Adverbele demonstrative там. Aceste adverbe se întîlnesc în propoziţii interogative. здесь. fapt pentru care în unele gramatici ele sînt denumite adverbe relative-interogative.

(Б. И тот. Мне некуда пойти. Соболев) 11. M o d e l : Я никуда не пойду. Нам некогда было встречаться. Exerciţiul 22. Впереди и с боков надвигался враг. Местность кругом была ровная.—Вы очень обиделись?— Нисколько. Я ниоткуда не жду помощи. potrivit modelului dat. Я никогда не разговаривал с ним. В. 3. Мне некуда положить свои вещи. А. Вчера она никуда не выходила. 4. Transformaţi. Меня хотят вызвать в Москву для какого-то задания. Мы нигде не останавливались. Вам незачем туда идти. Citiţi propoziţiile de mai jos. 5. Explicaţi deosebirile de sens dintre propoziţiile personale şi impersonale. незачем) se întîlnesc în propoziţii negative impersonale. Серафимович) 12. Găsiţi adverbele negative şi explicaţi folosirea lor. în astfel de propoziţii.MORFOLOGIA Adverbele negative [Отрицательные наречия] Adverbele negative se formează de la adverbele relative-interogative cu ajutorul particulei ни sau не. 1. нисколько) apar. лишь только он проснулся утром. Тургенез) 7. 2. Паустовский) 8. 2. 2. (И. Только казакам неоткуда взяться — громады гор давно отгородили их. predicatul este precedat în mod obligatoriu şi de particula negativă не. Мне некуда пойти. кто с песней по жизни шагает. некуда. / Он нигде не мог напиться. Полевой) 10. все торопились. некогда. 3. Мы никуда не поедем на лето. 4. (А. 1. — Теперь или никогда! — явились Обломову грозные слова. Я ниоткуда не получаю писем. Думать было некогда. în astfel de propoziţii. propoziţiile negative personale în propoziţii negative impersonale. С. Мне некогда было с н и м разговаривать. 1. неоткуда. (К. Отступать было некуда. Accentul cade totdeauna pe particula не. Яблоку негде упасть. Ему негде было напиться. Substantivul sau pronumele ce indică persoana care face acţiunea se pune la cazul dativ. тот никогда и нигде не пропадёт. 286 . прекрасная степь. (Н. вольная. чем никогда. (Поговорка) 2 . Он выскочил во двор. Я никогда не забуду своих друзей. сзади лежало море. никогда.din adverb. Говорили. De exemplu: Я нигде не мог достать этот альбом. Нигде не попадались им деревья. Мы сегодня работали много. Гоголь) 6. что впереди казаки. în propoziţii negative personale. 5. Мне неоткуда получать письма. 1. Citiţi perechile de propoziţii date mai jos şi explicaţi deosebirile de sens dintre ele (determinate de adverbele negative cu care sînt construite). (Лебедев-Кумач) 4. всё та же бесконечная. Лучше поздно. Exerciţiul 20. прятаться на ней было негде. — Нет коня нигде! (И. ниоткуда. Я никогда не читал этого романа. но нисколько не устали. Не хочется с Балтики никуда! (В. Exerciţiul 21. Adverbele negative formate cu particula ни (нигде. никуда. de regulă. (Л. Мы нигде не могли спрятаться от дождя. Мы никогда не встречались. predicatul (exprimat printr-un verb la infinitiv) nu este precedat şi de particula negativă не. Adverbele nega