BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

Tajuk 1

Teori Huraian Bahasa  Nahu Tradisional  Struktural  Transformasi Generatif  Teori Fungsional

Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang Teori Huraian Bahasa. Terdapat empat Teori Huraian Bahasa yang dimuatkan dalam tajuk ini:     Teori Tatabahasa Tradisional Teori Struktural Teori Transformasi Generatif Teori Fungsional

Teori Tatabahasa Tradisional ini menganggap ilmu tatabahasa bersifat sejagat dan kajian berkaitannya berasaskan hukum. Teori Struktural pula melihat bahasa sebagai alat pertuturan, bersistem serta bersifat arbitrari dalam konteks perhubungan. Noam Chomsky, salah seorang pelopor Teori Transformasi Generatif menekankan bahawa bahasa ialah satu sistem tentang rumus bahasa. Fungsi dan penggunaan bahasa menentukan struktur sesuatu bahasa pula merupakan pegangan Teori Fungsional.

Hasil Pembelajaran 1.1 3.4 Menjelaskan dan membandingkan konsep, pendekatan, kaedah dan teknik Mengaplikasi kemahiran set induksi dalam aktiviti pengajaran mikro

1

BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

Kerangka konsep

Teori Huraian Bahasa:  Nahu Tradisional  Struktural  Transformasi Generatif  Teori Fungsional

Teori Huraian Bahasa dan Teori Pemerolehan Bahasa

Strategi, Pendekatan, Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran BAHASA MELAYU

Teori Pemerolehan Bahasa:  Behaviorisme  Kognitif  Mentalis  Fungsional

Aplikasi Pendekatan Pembelajaran Bahasa Berpusatkan Murid, Berdasarkan Bahan, Pembelajaran Berasaskan Projek, Masalah, Aktiviti, Situasional dan Permainan

2

BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

Fikirkan: Fahami situasi hubungan yang saling berkaitan antara Teori Huraian dan Pemerolehan Bahasa dengan proses Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa di sekolah rendah.

Teori Huraian Bahasa Mengapa Teori Huraian Bahasa penting? Bagaimana Teori Huraian Bahasa ini dapat difahami? Apa hubungan teori ini dengan pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah? Paling penting Teori Huraian Bahasa menghuraikan persepsi ahli bahasa mengenai konsep bahasa, sifat, bentuk dan tatacara bagaimana bahasa itu berkembang dalam kalangan masyarakat. Pemahaman guru bahasa mengenainya membolehkan seseorang guru bahasa memilih dan menentukan strategi, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa di sekolah.

Umumnya terdapat empat Teori Huraian Bahasa, iaitu :     Teori Tatabahasa Tradisional. Teori Struktural Teori Tranformasi Generatif Teori Fungsional

3

Panini (bahasa Sanskrit).2 Teori Struktural (Bloomfield)     Kajian tentang fonem dan morfem serta kaitan antara fonem. fungsi interpersonal dan fungsi tekstual. bersistem. Bahasa sebagai alat pertuturan.4 Teori Fungsional (Haliday)   Struktur bahasa mengikut fungsi dan penggunaan dalam bahasa. 1. 1.   Kajian menekan aspek perubahan bahasa ketika berkomunikasi.  Fungsi sosial bahasa memainkan peranan yang penting dalam pembentukan sistem bahasa.3 Teori Transformasi Generatif (Noam Chomsky)      Bahasa ialah satu sistem mengenai rumus bahasa.BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 1. Asmah Hj. arbitrari dan untuk perhubungan Ahli-ahli bahasa ini banyak mengumpulkan bahan pertuturan dan mementingkan fakta-fakta yang boleh diperhati Huraian bahasa berdasarkan konstituen terdekat. Ayat mempunyai struktur dalaman dan luaran. morfen dan ayat. Omar (bahasa Melayu)     Kajian berdasarkan bahasa bertulis. Kajian tentang perubahan yang berlaku pada struktur bahasa ketika berkomunikasi dan mementingkan semantik.1 Teori Tatabahasa Tradisional (Panini)   Teori paling tua Antara Ahli Linguistik membuat huraian bahasa berdasarkan teori ini ialah Plato dan Aristotle (bahasa Yunani). Terdapat fungsi sosial yang terdiri daripada tiga fungsi.Pendita Za’ba dan Prof. Pengetahuan bahasa merupakan satu fenomena mental. iaitu fungsi idea. 4 . Ahli bahasa Arab mengkaji Al-Quran Ilmu tatabahasa bersifat sejagat dan kajian berdasarkan hukum Penggolongan kata berdasarkan makna perkataan dan logik Ayat didefinisikan sebagai ucapan yang mengandungi fikiran yang lengkap 1. Penutur dilahirkan dengan pengetahuan semula jadi berbahasa. Bahasa bersifat sejagat dan kreatif.

sila senaraikan perbezaan antara teori Nahu Tradisional dengan Teori Transformasi Generatif Sila berbincang dengan rakan anda sekiranya anda masih kurang faham tentang teori ini. 5 . Setelah anda menguasai ketiga-tiga Teori Huraian Bahasa. Teori Mentalis pula merujuk kepada pemerolehan bahasa yang mementingkan proses pemikiran. Manakala Teori Kognitif dikatakan bersifat mentalis kerana ia cuba menghubungkan realiti mental dengan laku bahasa yang sebenarnya.BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Arahan:    Sila baca dan fahami tentang teori-teori Huraian Bahasa. Ia penting bagi membantu anda memilih kaedah pengajaran yang selaras dengan teori pemerolehan bahasa. Empat Teori Pemerolehan Bahasa yang dibincang dalam tajuk ini ialah:     Teori Behaviorisme Teori Kognitif Teori Mentalis Teori Interaksionalisme Teori Behaviorisme yang dipelopori oleh Bloomfield menyatakan proses pembelajaran bahasa memerlukan penekanan kepada latihan dan pengulangan yang banyak untuk membentuk kebiasaan. Teori Interaksionalis melihat aktiviti komunikasi semasa berinteraksi penting dalam mempengaruhi pemerolehan bahasa kanak-kanak. Tajuk 2 Teori Pemerolehan Bahasa  Behaviorisme  Kognitif  Mentalis  Intraksionalisme Sinopsis Tajuk ini mengemukakan empat teori yang membantu guru mengetahui bagaimana kanakkanak mempelajari bahasa.

Pembelajaran Berasaskan Projek. Masalah. Pendekatan.1 3.4 Menjelaskan ciri-ciri penulisan langkah pengajaran Mengaplikasi kemahiran menggunakan contoh dalam aktiviti pengajaran mikro Kerangka konsep Teori Huraian Bahasa:  Nahu Tradisional  Struktural  Transformasi Generatif  Teori Fungsional Teori Huraian Bahasa dan Teori Pemerolehan Bahasa Strategi. Aktiviti.BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Hasil Pembelajaran 1. Situasional dan Permainan 6 . Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran BAHASA MELAYU Teori Pemerolehan Bahasa:  Behaviorisme  Kognitif  Mentalis  Fungsional Aplikasi Pendekatan Pembelajaran Bahasa Berpusatkan Murid. Berdasarkan Bahan.

rakan serta suasana dalam bilik darjah. Dengan demikian. pendekatan.BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Teori Pemerolehan Bahasa Sebagai guru bahasa yang berkesan. Anda perlu memilih dan menentukan strategi. melaluinya murid-murid menyerap pengetahuan sedia ada dalam otaknya dengan data-data yang diperoleh daripada alam sekitarnya. 2. Proses pembelajaran bahasa menekan latihan dan pengulangan yang banyak untuk membentuk kebiasaan. Switzerland pada 9 Ogos 1896. Boas dan Brooks. Pemerolehan bahasa berkait rapat dengan perkembangan deria motor dan seterusnya berkembang mengikut tahap perkembangan kognitif kanak-kanak. anda perlu tahu bagaimana kanak-kanak mempelajari bahasa. pengajaran bahasa semestinya mengambil kira tahap perkembangan mental (kognitif) dan deria kanak-kanak. Latih tubi amat digalakkan Pengajaran bahasa mementingkan persekitaran termasuk guru.1 Teori Behaviorisme      Dipelopori oleh oleh Bloomfeild.2 Teori Kognitif Saya Jean Piaget dilahirkan di Nauchatel. 7 . Pembelajaran bahasa perlu pengukuhan dan pembetulan serta merta. Nota ringkas : kaedah dan teknik yang sesuai dengan tatacara kanak-kanak memperoleh dan mempelajari sesuai bahasa. Saya yakin bahawa proses pembelajaran merupakan proses mental (bukan mekanis semata-mata). Edward Sapir. 2.

Tugasan  Dalam kelas KBSR. Cadangkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan Teori Behaviorisme. objektif pengajaran anda ialah supaya murid menguasai pola ayat FN + FA.  Menurut Teori Mentalis pemerolehan bahasa kanak-kanak berkait rapat dengan mental. 8 .3 Teori Mentalis     Dipelopori oleh Chomsky Pemerolehan bahasa mementingkan proses pemikiran Mengutamakan kemahiran membaca dan menulis Pengajaran tatabahasa diajar secara formal 2. Anda dikehendaki mengajar kemahiran “memberi teguran secara bertatasusila. Pemerolehan bahasa melibatkan proses kognitif dan proses interaksi bahasa. Setelah itu anda dikehendaki menyiapkan tugasan yang diberikan.BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 2. Melalui interaksi kanak-kanak menguasai bahasa. Arahan:   Anda dikehendaki membuat rujukan dan memahami teori-teori pemerolehan bahasa.3 Teori Interaksionalis    Mementingkan aktiviti komunikasi.  Sediakan rumusan berkaitan hubungan penguasaan bahasa murid dengan perkembangan mental.” Setelah selesai mengajar. senaraikan ayat-ayat yang dihasilkan oleh murid-murid.

Kaedah dan Teknik  Definisi  Membanding beza  Strategi. merupakan satu set andaian yang membentuk sifat bahasa serta pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Kaedah Terus dan lain-lain lagi) memperlihatkan perancangan secara teratur. Hasil Pembelajaran 1. pendekatan.1 3. Pendekatan pula. Teknik pengajaran yang dicadangkan dalam tajuk ini melibatkan pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku. Pendekatan. Beberapa kaedah yang diperkenalkan dalam tajuk ini (Kaedah Natural. kaedah dan teknik Mengaplikasi kemahiran Set Induksi dalam aktiviti pengajaran mikro 9 .Strategi. Kaedah Tatabahasa Terjemahan. pendekatan. kemas dan sistematik bagi memastikan pencapaian objektif dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. kaedah dan teknik yang mantap amat penting dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Tajuk 3 Konsep Strategi. dan teknik  Membuat rumusan Sinopsis Tajuk ini mendedahi anda dengan empat konsep penting. Strategi merujuk kepada cara atau langkah yang harus dilakukan untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. pendekatan. misalnya teknik drama untuk mencapai sesuatu objektif. kaedah.4 Menjelaskan dan membandingkan konsep.

Pendekatan. Masalah. Situasional dan Permainan Strategi. Sekarang bolehlah saya memilih strategi. Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran BAHASA MELAYU Teori Pemerolehan Bahasa:  Behaviorisme  Kognitif  Mentalis  Fungsional Aplikasi Pendekatan Pembelajaran Bahasa Berpusatkan Murid. Berdasarkan Bahan. pendekatan. Kaedah dan Teknik Teori Huraian Bahasa dan Teori Pemerolehan Bahasa sudah difahami sebaik-baiknya. Aktiviti. kaedah dan teknik yang sesuai untuk membantu murid-murid saya mempelajari bahasa dengan berkesan! 10 .BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kerangka konsep Teori Huraian Bahasa:  Nahu Tradisional  Struktural  Transformasi Generatif  Teori Fungsional Teori Huraian Bahasa dan Teori Pemerolehan Bahasa Strategi. Pembelajaran Berasaskan Projek. Pendekatan.

     Pendekatan induktif Pendekatan deduktif Pendekatan eklektik Pendekatan komunikatif Pendekatan oral 3.2 Pendekatan Pendekatan merupakan satu set andaian yang membentuk sifat bahasa.BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Terdapat hubungan yang saling berkaitan antara strategi. 3. dan sistematik.3 Kaedah Kaedah pengajaran ialah satu perancangan atau prosedur bagi melaksanakan sesuatu pengajaran secara teratur. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran (khususnya pengajaran dan pembelajaran bahasa). pembelajaran dan pengajaran yang dijalankan. kemas. strategi lebih menjurus dan menumpukan kepada pencapaian atau hasil pembelajaran. pendekatan. Kaedah merupakan langkah11 . Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran bahasa.1 Strategi Strategi merupakan konsep yang melibatkan proses merancang untuk menentukan tindakan ke arah mencapai sesuatu matlamat. kaedah dan teknik sebagaimana berikut: STRATEGI Pendekatan Kaedah Teknik 3. strategi bermaksud cara atau langkah atau tindakan yang mesti dilaksanakan untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran.

4 Teknik Teknik adalah pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif.BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah langkah pengajaran yang tersusun rapi dan berkesinambungan yang harus diikuti dengan sesuai bagi mencapai sesuatu objektif pengajaran. Antara kaedah yang dicadangkan untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran guru adalah seperti berikut:          3. Di antara teknik yang dicadangkan adalah seperti berikut:     Teknik drama Teknik permainan bahasa Teknik perbincangan Teknik bercerita Kaedah natural Kaedah tatabahasa terjemahan Kaedah terus Kaedah ajuk hafaz Kaedah linguistik Kaedah kod – kognitif Kaedah situasional Kaedah bahasa komuniti Kaedah oral – Aural 12 .

Konsep Pendekatan Deduktif menekankan mempelajari sesuatu berdasarkan hukum.4 Menghuraikan berserta contoh pendekatan induktif dan deduktif Mengaplikasi kemahiran menggunakan papan tulis dalam aktiviti pengajaran mikro 13 .BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Tajuk 4 Pengaplikasian Pendekatan Pengajaran Bahasa  Induktif  Deduktif  Eklektik  Komunikatif Sinopsis Tajuk ini mengutarakan empat pendekatan yang lazim digunakan oleh para guru. kesimpulan. Pendekatan yang sering digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran ialah:     Pendekatan Induktif Pendekatan Deduktif Pendekatan Eklektik Pendekatan Komunikatif Pendekatan Induktif mempunyai tanggapan bahawa mempelajari sesuatu itu ialah untuk mendapat hukumnya yang dibentuk melalui pengumpulan maklumat. Hasil Pembelajaran 1. Oleh itu pengajaran dimulai dengan memberi generalisasi. Gabungan Pendekatan Induktif dan Pendekatan Deduktif menghasilkan Pendekatan Eklektik. undang-undang dan isi kandungan. guru perlu kreatif dan menggunakan pelbagai kaedah dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran.2 3. Pendekatan yang baik dapat menarik minat murid terhadap pengajaran dan pembelajaran. Tugas dan tanggungjawab guru ialah memperkenalkan pengetahuan dan memberi pengalaman. Berdasarkan pendekatan ini.

Aktiviti. Berdasarkan Bahan.BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kerangka konsep Teori Huraian Bahasa:  Nahu Tradisional  Struktural  Transformasi Generatif  Teori Fungsional Teori Huraian Bahasa dan Teori Pemerolehan Bahasa Strategi. Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran BAHASA MELAYU Teori Pemerolehan Bahasa:  Behaviorisme  Kognitif  Mentalis  Fungsional Aplikasi Pendekatan Pembelajaran Bahasa Berpusatkan Murid. Masalah. Situasional dan Permainan Pendekatan Pendekatan induktif tentu lebih baik kerana murid tidak diajar secara langsung! Murid diajar menaakul /berfikir tinggi. Mana boleh! pendekatan deduktif tentu lebih baik kerana murid digalakkan berfikir untuk membuktikan teori/fakta tertentu! Apa pulak? Pendekatan eklektik tentu lebih kerana menggabungkan segala yang baik-baik daripada pendekatan induktif dan deduktif! 14 . Pendekatan. Pembelajaran Berasaskan Projek.

BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Tetapi jangan lupa. mengkaji. Guru kemudiannya membuat rumusan tertentu mengenainya. guru boleh mengemukakan soalan. memerhati. mengkaji dan memberi contoh-contoh tertentu. prosedur pengajaran itu diperlihatkan seperti yang berikut: 15 .1 Pendekatan induktif Pendekatan induktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran memerlukan seseorang murid melaksanakan proses penaakulan yang tinggi. murid tidak diajar secara langsung. dalam semua pendekatan itu – murid bertutur sesama sendiri. b. Mereka menyerap idea dan menyepadukannya dengan pengetahuan sedia ada mengenainya. Antara lain murid-murid dikehendaki: a. meneliti. Ringkasnya pendekatan ini menggunakan kaedah pencarian atau penemuan yang melibatkan proses memerhati. Sehubungan dengannya. 4. guru memungut dan mengumpul contoh-contoh tertentu daripada teks. c.bahan pengajaran bagi subjek berkenaan tetapi mereka diberi galakan mencari. fakta dan hujah masing-masing. Dalam proses penaakulan. mereka mempunyai kebolehan dan kemahiran berbahasa menyampaikan fikiran. Kemudiannya. Secara kasar. d. meneliti dan mempelajarinya sendiri. menunjukkan dan menerangkan bagaimana ia bekerja dan berfungsi membantu murid-murid untuk merumuskan satu kesimpulan yang sesuai. bertanya. mereka dikehendaki mengemukakan satu rumusan hasil daripada kajian yang telah dilakukan oleh mereka. Ia melibatkan struktur isi dan peringkat-peringkat kebolehan kognitif. menganalisis sesuatu aspek bahasa itu pada awal pembelajaran dan kemudian dikaitkan dengan satu kesimpulan umum daripada data-data yang dipelajari. memberi definisi kepada sesuatu konsep menerangkan peraturan-peraturan menerangkan isi kandungan keseluruhan pelajaran yang hendak disampaikan memberitahu objektif pengajaran pada awal pengajaran Selain itu. Prosedur pengajaran induktif Prosedurnya melibatkan langkah-langkah yang telah dirancang untuk satu pengajaran yang berkesan. berbincang.

Dijalankan dalam bentuk gerak kerja bertulis.BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Peringkat pendedahan Pada peringkat ini. guru: a. menggunakan teknik perbualan atau bersoal jawab bagi memulakan pengajaran tersebut. Pada peringkat ini seboleh-bolehnya guru jangan menerangkan objektif. Guru membuat rumusan berdasarkan apa-apa yang diajarnya. b. guru a. konsep-konsep. mendengar ayat yang dibina oleh guru. b. Murid diberi aktiviti-aktiviti susulan sebagai pengukuhan. Guru menutup pengajarannya. membuat pendedahan mengenai isi kandungan pelajaran dalam set induksi pada bahagian permulaan pengajaran. d. membentuk konsep tertentu melalui contoh-contoh yang dikemukakan. melakukan beberapa usaha untuk murid menguasai pelajaran. idea keseluruhan dan sebagainya. Peringkat pembentukan konsep Pada peringkat ini. 16 . Peringkat penutup a. c. peraturan. b. menggunakan contoh yang melibatkan unsur-unsur bahasa. mengaitkan dengan pengetahuan sedia ada. Peringkat membuat generalisasi a. c. akan mendedahkan unsur-unsur bahasa yang hendak disampaikan kepada murid-murid secara tidak langsung. e. mendengar ayat yang dibina oleh murid. dan e. Murid diberikan latihan dalam kumpulan. tajuk. b. memandu murid langkah demi langkah sehingga kesimpulan diperoleh. c. d.

Secara lebih khusus pendekatan deduktif memerlukan seseorang murid menaakul. guru boleh menggunakan pendekatan deduktif melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran mengikut peringkat berikut: Peringkat awal generalisasi Peringkat ini. memberi tajuk pelajaran dan memberi rangka kasar seluruh idea. guru membuat generalisasi dalam langkah pertama pengajaran dengan cara memberi penerangan yang jelas mengenai peraturan.2 Pendekatan Deduktif Pendekatan deduktif memerlukan seseorang guru menegaskan hukum-hukum atau sesuatu teori atau peraturan tertentu di peringkat awal pengajarannya sebelum menganalisis hukum-hukum berkenaan dengan menggunakan contoh-contoh yang konkrit. menegas tujuan pengajaran. mengemukakan fakta bagi tujuan membuktikan sesuatu pernyataan. menganalisis fakta atau isi kandungan pelajaran untuk membentuk generalisasi dan membuat satu pencerakinan: daripada yang umum kepada yang spesifik. Dalam hal ini seseorang guru boleh menggunakan carta dan gambar rajah tertentu yang difikirkan sesuai dan boleh membantu murid-murid memahami struktur isi sesuatu mata pelajaran. Guru perlu menggunakan teknik dan bahan bantu belajar yang sesuai untuk merancang dan melaksanakan pelbagai aktiviti dalam situasi pembelajaran tertentu bagi tujuan meningkatkan pemahaman murid terhadap isi pelajaran yang disampaikan.BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 4. Antara lain. Peringkat mengemukakan generalisasi Peringkat ini. 17 . Peringkat menganalisis konsep Sebaik-baiknya sesuatu konsep dianalisis dalam dalam langkah kedua pengajaran dengan memberi contoh-contoh diikuti dalam langkah ketiga dan berikutnya. guru sebaik-baiknya tidak mendedahkan perkara yang hendak diajarkan. mempelajari sesuatu berdasarkan sesuatu hukum. rumus-rumus tatabahasa dan pengertian yang berbentuk hukum tertentu.

antara lain:  merupakan satu cara mengajar menggunakan pelbagai kaedah. Sifat luwesnya membolehkan seseorang guru mengubahsuai aktivitinya dengan mudah. Ciri-ciri Pendekatan eklektik. 4. Peringkat penutup Peringkat ini guru membuat kesimpulan mengenai sesuatu konsep.   guru boleh menggunakan usaha dan daya kreativiti sendiri.3 Pendekatan Eklektik Barulah saya faham. peringkat asas pengajaran dilaksanakan latihan mendengar dan kemudiannya diikuti pula dengan latihan bertutur. Saya yakin murid-murid yang mempunyai kebolehan yang pelbagai boleh diajar dengan mudah menggunakan pendekatan ini. Misalnya. membaca dan menulis. pendekatan eklektik itu menggabungkan pendekatan induktif dan pendekatan deduktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. peraturan dan hukum tertentu.BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Peringkat membuat generalisasi Generalisasi mengenai sesuatu boleh dilakukan dalam aktiviti gerak kerja kumpulan sama ada secara bertulis atau latihan tertentu bagi tujuan menggambarkan penguasaan kebolehan dan kemahiran murid mengenai subjek yang dipelajari. Selebihnya guru memberi beberapa aktiviti dan latihan tambahan sebagai aktiviti pengukuhan. guru juga boleh mengajar mengikut kebolehan dan kemampuan murid-muridnya. yakni tidak terikat kepada atu kaedah mengajar sahaja. 18 .

pengucapan bahasa perlu sekadar untuk difahami sahaja. emosi. pembelajaran bahasa berfokus kepada keperluan belajar untuk berkomunikasi. Proses pengajaran bahasa dilaksanakan dalam konteks wacana mengikuti proses komunikasi sebenar. Prinsip asas pendekatan komunikatif ini ialah murid mengetahui dan memahami tujuan melaksanakan aktiviti tertentu dalam proses pembelajarannya. memperoleh dan menyampaikan maklumat. bertukar pandangan. bahan bantu mengajar perlu sesuai mengikut tahap umur dan kemahiran muridmurid. selain boleh menggunakan bahasa secara aktif. Bahan bantu mengajar berfungsi sebagai dorongan kepada murid-murid untuk belajar. 4. Antara lain manusia imaginasi. pendekatan ini member fokus khusus kepada murid. 19 . boleh pula berfikir secara langsung dengan menggunakan bahasa yang dipelajarinya.      konteks dan situasi komunitif sangat diberi keutamaan.  pendekatan ini memerlukan latihan yang banyak dan murid diberi peluang mempraktiskan pengetahuan dan kemahiran berbahasa secara meluas. latih tubi perlu tetapi bukan keutamaan. Hal ini kerana manusia perlu berkomunikasi untuk sama ada secara interpersonal atau intrapersonal bagi tujuan memenuhi untuk keperluan dan kehendaknya.BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah  murid-murid.4 Pendekatan komunikatif Secara umum.   murid-murid digalakkan menyampaikan idea secara lisan (bertutur). berkomunikasi menyatakan perasaan dan mencipta memperoleh barangan dan perkhidmatan. asal saja murid-murid memperoleh manfaat daripadanya. Berikut merupakan ciri-ciri penting pendekatan komunikatif:   makna sangat dipentingkan. dialog jika digunakan terarah kepada proses komunikatif bukan untuk tujuan hafalan. terjemahan boleh digunakan.

3 3. Maka.4 Menghuraikan berserta contoh pendekatan eklektik dan komunikatif Mengaplikasi kemahiran pelbagai rangsangan dalam aktiviti pengajaran mikro 20 . Pembelajaran berasaskan masalah sering digunakan bagi membentuk kecekapan berbahasa di kalangan murid. Pendekatan yang dikemukakan dalam tajuk ini meliputi:     Pendekatan Berpusatkan Murid Pendekatan Berpusatkan Bahan Pembelajaran Berasaskan Projek Pembelajaran Berasaskan Masalah murid yang Pendekatan berpusatkan murid memastikan murid memainkan peranan penting dalam proses pembelajaran. Pendekatan berpusatkan bahan pula mengutamakan kecekapan dan kemahiran menggunakan bahan pelajaran untuk mencapai objektif pelajaran. Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kebolehan berbahasa ini juga membantu dalam pembentukan daya pemikiran murid dalam menyelesaikan masalah. Guru menjadi pemimpin yang memandu murid menjalankan aktiviti pembelajaran mereka. pendekatan berasaskan projek boleh membantu guru menjadikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran lebih menarik. Dalam konteks ini. Hasil Pembelajaran 1. kelancaran bahasa diadili bukan dalam abstrak sebaliknya dalam konteksnya. Tajuk 5 Pengaplikasian Pendekatan Pembelajaran Bahasa  Berpusatkan Murid  Berdasarkan Bahan  Pemebelajaran Berasaskan Projek  Pembelajaran Berasaskan Masalah Sinopsis Pendekatan pembelajaran bahasa harus sesuai dengan gaya pembelajaran berbeza. guru atau murid bergantung sepenuhnya kepada bahan pelajaran.BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah  kebolehan berkomunikasi merupakan matlamat khusus pembelajaran.

Pendekatan. Masalah.  Murid-murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran mereka. Sehubungan dengannya aktiviti pemulihan dan pengayaan merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. 21 .BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kerangka konsep Teori Huraian Bahasa:  Nahu Tradisional  Struktural  Transformasi Generatif  Teori Fungsional Teori Huraian Bahasa dan Teori Pemerolehan Bahasa Teori Pemerolehan Bahasa:  Behaviorisme  Kognitif  Mentalis  Fungsional Strategi.1 Pendekatan berpusatkan murid  Pendekatan pembelajaran berpusatkan murid berlaku apabila murid memainkan peranan penting dalam proses pembelajaran. Murid-murid diberi peluang untuk maju mengikut kadar keupayaan mereka sendiri. Aktiviti. Situasional dan Permainan Nota Ringkas: 5. Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran BAHASA MELAYU Aplikasi Pendekatan Pembelajaran Bahasa Berpusatkan Murid. Pembelajaran Berasaskan Projek. Berdasarkan Bahan.

5.  Pendekatan ini menekankan perkembangan kognitif. Bahagikan murid anda kepada kumpulan kecil terdiri daripada 5-6 orang satu kumpulan. 22 . bahan pelajaran sangat penting.3 Pendekatan berasaskan projek  Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.  Dalam pendekatan berasaskan projek. jasmani dan rohani.  Banyak masa diperuntukkan untuk murid melaksanakan sesuatu aktiviti. Arahan:  Anda dikehendaki menjalankan pembelajaran berasaskan projek kepada murid anda. pengajaran dan pembelajaran akan lebih menarik apabila guru dan murid dapat mengalami sendiri sesuatu situasi pembelajaran melalui projek yang dilaksanakan. pendekatan berasaskan projek boleh membantu guru untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan dan menarik.BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah  Guru merupakan seorang pemimpin yang memandu murid-murid menjalankan aktiviti pembelajaran sama ada secara kumpulan atau individu. 5. Guru atau murid bergantung sepenuhnya kepada penggunaan bahan pelajaran untuk mencapai objektif pelajaran. Penggunaan bahan mengajar akan membantu murid memahami konsep yang abstrak dengan lebih jelas.  Strategi pengajaran dan pembelajaran lebih mengutamakan kecekapan dan kemahiran menggunakan bahan pelajaran untuk mencapai objektif pelajaran.2 Pendekatan berpusatkan bahan  Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.   Anda dikehendaki memberi satu projek ( tajuk yang dicadangkan).

mengagihkan murid dalam kumpulan dan menentukan tugasan untuk menyelesaikan masalah. Apakah puncanya? Apakah kesan masalah itu kepada:    Encik Kamal? Tugasnya? Keluarga? d.iklan dan lain-lain. 5. Bagaimanakah masalah itu dapat diatasi? Dewey (1933: 105) mencadangkan lima langkah berikut bagi tujuan melaksanakan pendekatan pengajaran berasaskan masalah: i. risalah.3 Pendekatan berasaskan masalah  Pengajaran dan pembelajaran berasaskan masalah memerlukan seseorang guru secara kreatif menimbulkan situasi. c. a.papan tanda. Apakah masalah yang sedang dihadapi oleh Encik Kamal? b. keadaan dan fenomena yang boleh mendorong minat dan kecenderungan murid menggunakan fikiran dan kemahiran berbahasa untuk menyelesaikan masalah.Contoh produk yang akan dihasilkan oleh murid dalam bentuk brosur.gambar.  Anda dikehendaki mengumpul bahan hasilan murid dan menyimpan ke dalam folio anda.BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah  Setiap kumpulan bebas menghasilkan pelbagai bahan produk yang sesuai untuk tajuk yang diberi. Kenal pasti masalah 23 .  Guru menentukan tujuan.

Guru perlu menyediakan situasi. Penentuan masalah Biasanya murid-murid menghadapi kesukaran untuk mengenal pasti masalah. v. tetapi kesudahannya kelak hanya ada satu cadangan penyelesaian masalah. soalan rangsangan dan dorongan yang sesuai supaya murid-murid benar-benar mengenal masalah yang hendak diselesaikan. diteliti dan ditetukan arah penyelesaiannya. Penyelesaian masalah tersebut boleh sama ada diterima atau ditolak. Penyelesaian masalah yang kurang tepat perlu diketepikan. Penelitian penyelesaian Penyelesaian sesuatu masalah perlu dilaksanakan sebaik-baiknya. 24 . Pemeriksaan kesimpulan Setelah sesuatu masalah diselesaikan. menilai proses dan jawapan akhir penyelesaian sesuatu masalah. Guru seharusnya bersedia untuk membantu murid-murid melaksanakan tugas menyelesaikan masalah. murid-murid mesti diberi peluang menguji sesuatu keputusan penyelesaian masalah yang diperoleh. maka usaha untuk memperoleh penyesaian masalah yangbariu hendaklah diusahakn. Anda diminta memberi satu kerja projek kepada murid anda mengenai penggunaan kata panggilan yang betul dalam kalangan warga sekolah. masalah. Guru membantu murid-murid memperoleh maklumat untuk menyelesaikan sesuatu Tugasan: 1. Sehubungan dengannya apa yang dikatakan masalah itu mesti terlebih dahulu diuji.BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Murid-murid diarah untuk mengenal pasti sesuatu masalah. Pelbagai rancangan alternatif penyelesaian masalah perlu. ii. Guru perlu bijak mengarah dan mendorong pemikiran murid-murid ke arah menyelesaikan masalah. Jika sesuatu penyelesaian masalah ditolak. iii. fakta dan maklumat yang diperoleh serta dengan bantuan guru perlu menyediakan rancangan penyelesaian masalah. iv. Cadangan penyelesaian Murid-murid berdasarkan data.

Dengan demikian proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik dan berkesan. Murid dikehendaki menghasilkan pelbagai jenis bahan sebagai produk untuk projek tersebut.2 Mengkaji konsep dan pelaksanaan kaedah natural. Pembelajaran berasaskan situasional memerlukan penggunaan objek secara konkrit.BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 2. Pemilihan pendekatan perlu dilakukan dengan teliti agar pengajaran dan pembelajaran dapat mencapai objektif seperti yang dirancang. Murid diminta membentang hasilan dan guru menilai Tajuk 6 Pengaplikasian Pendekatan Pembelajaran Bahasa    Pembelajaran Berasaskan Aktiviti Pembelajaran Berasaskan Situasional/Senario Pembelajaran Berasaskan Permainan Sinopsis Pendekatan pembelajaran bahasa penting untuk mempastikan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. gambargambar dan bahan-bahan maujud yang disertai aksi-aksi yang boleh membantu pengajaran dan pembelajaran bahasa. Hasil Pembelajaran 2. Di antara pendekatan yang sesuai untuk diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah:    Pembelajaran Berasaskan Aktiviti Pembelajaran Berasaskan Situasional/Senario Pembelajaran Berasaskan Permainan Pembelajaran berasaskan aktiviti ini amat sesuai dalam pembelajaran bahasa kerana murid akan terlibat secara langsung iaitu belajar secara fizikal dan mental melalui aktiviti yang dijalankan secara sistematik. tatabahasa terjemahan dan terus. keberkesanannya. 25 . Pendekatan berasaskan permainan pula akan ‘menghidupkan’ proses pengajaran dan pembelajaran bahasa melalui pelbagai aktiviti permainan.

Kerangka konsep Teori Huraian Bahasa:  Nahu Tradisional  Struktural  Transformasi Generatif  Teori Fungsional Teori Huraian Bahasa dan Teori Pemerolehan Bahasa Strategi. Pembelajaran Berasaskan Projek. Sekarang bukankah susah! 26 . semasa cikgu beri penerangan tidak mahu dengar. Aktiviti. Berdasarkan Bahan.BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3. Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran BAHASA MELAYU Teori Pemerolehan Bahasa:  Behaviorisme  Kognitif  Mentalis  Fungsional Aplikasi Pendekatan Pembelajaran Bahasa Berpusatkan Murid. Situasional dan Permainan Nota ringkas: 6.4 Mengaplikasi kemahiran menggunakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam aktiviti pengajaran mikro. Pendekatan.1 Pembelajaran berasaskan aktiviti Kita hendak buat apa ini? Itulah. Masalah.

 Melalui pendekatan ini murid-murid bergerak aktif secara fizikal dan mental bagi tujuan melaksanakan tugasan mereka dalam aktiviti tertentu. Tugasan: Ketika guru merancang pendekatan yang sesuai untuk pengajaran Bahasa Melayu. 6.BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah  Pembelajaran berasaskan aktiviti ini sangat sesuai dalam konteks pembelajaran bahasa kerana murid-murid mempelajari bahasa melalui aktiviti-aktiviti yang terancang secara sistematik.  Pembelajaran berasaskan aktiviti boleh meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran guru bahasa Melayu di sekolah-sekolah. 6. pilih satu pendekatan yang sesuai untuk diaplikasikan dalam pengajaran sesuatu tajuk Bahasa Melayu.  Guru hanya bertindak sebagai model dan menyediakan latar situasi yang dapat menciptakan struktur bahasa sasaran dan kemudian mengemukakan contohcontoh untuk diikuti secara berulang untuk mengukuhkan pembelajaran.  Murid-murid akan mudah memahami apa yang guru ajarkan melalui permainan yang disediakan dengan menarik dan dan berkesan. Dengan demikian minat dan kecenderungan murid sentiasa terarah untuk terlibat secara langsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru. gambar-gambar dan bahan-bahan maujud serta gerakan tingkah laku yang boleh membantu menjayakan proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. 27 .3 Pembelajaran berasaskan permainan  Dalam pendekatan ini pengajaran dan pembelajaran seolah-olah hidup dengan permainan-permainan yang disediakan. melahirkan Murid-murid perasaan dapat dengan berkomunikasi dengan berkesan menggunakan bahasa dan aksi.2 Pembelajaran berasaskan situasional  Pendekatan ini mementingkan penggunaan objek secara konkrit. Murid-murid akan mengalami sendiri aktiviti permainan yang dilaksanakan. Nyatakan aktiviti yang boleh dilaksanakan oleh guru.

Murid perlu membina sesuatu pengetahuan mengikut pengalaman masing-masing. Beberapa ahli konstruktivisme yang terkemuka berpendapat bahawa pembelajaran yang bermakna itu bermula dengan pengetahuan atau pengalaman sedia ada murid. Proses ini dinamakan konstruktivisme.BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Tajuk 7 Pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Mekayu secara   konstruktivisme kontekstual Sinopsis Konstruktivisime merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda manusia. Unsur-unsur konstruktivisme telah lama dipraktikkan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah. Murid perlu asimilasikan idea baru atau menyesuaikan (accommodate) idea yang sedia ada. Apabila maklumat baru telah disesuaikan dan diserap untik dijadikan sebahagian daripada pegangan kuat mereka. Untuk membantu murid membina konsep atau pengetahuan baru. 28 . Fikiran murid tidak akan menghadapi realiti yang wujud secara terasing dalam persekitaran. ilmu pengetahuan sekolah tidak boleh dipindahkan daripada guru kepada murid dalam bentuk yang serba sempurna. Murid sebenarnya telah mempunyai satu set idea dan pengalaman yang membentuk struktur kognitif terhadap persekitaran mereka. Seorang guru perlu melaksanakan pengajaran supaya murid dapat membina atau membentuk idea baru dan bukan menerima idea tersebut dan murid menjana secara aktif makna daripada setiap satu pengalaman yang dilalui dalam proses pembelajaran. Realiti yang diketahui murid adalah realiti yang dia bina sendiri. Blok binaan asas bagi ilmu pengetahuan di sekolah ialah satu skema iaitu aktiviti mental yang digunakan oleh murid sebagai bahan mentah bagi proses renungan dan pengabstrakan. barulah kerangka baru tentang sesuatu bentuk ilmu pengetahuan dapat dibina. Mengikut kefahaman konstruktivisme. maktab dan universiti tetapi tidak begitu ketara dan tidak ditekankan. guru harus mengambil kira struktur kognitif yang sedia ada pada mereka. Pembelajaran adalah hasil daripada usaha murid itu sendiri.

Penstrukturan semula idea sedia ada 7.2 Pembelajaran dilihat sebagai:    Pengubahan idea. Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang boleh membina pemahaman dan pengetahuan baru mereka sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.  Murid cuba memperoleh pemahaman mengenai pengalaman baru & fenomena dengan cara membentuk atau membina makna mengenai perkara tersebut. saya mudah faham.1 Prinsip Konstruktivisme  Ya! Saya tahu kamu mesti seronok belajar. melalui pengetahuan dan pengalaman sedia ada saya boleh membina pemahaman dan pengetahuan baru. Yalah . cikgu! Nota Ringkas: 7. Pembinaan & penerimaan idea baru.. 29 . yakin. bertambah yakin dan akan belajar secara berterusan. 7. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham.BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kamu mesti faham dan bina pengetahuan sendiri berasaskan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Terima kasih. dan lebih seronok untuk terus belajar sepanjang hayat. Seronoklah cikgu.3 Pandangan konstruktivisme  Murid membina atau membentuk idea baru dan bukan menerima idea tersebut dan murid menjana secara aktif makna daripada setiap satu pengalaman yang dilalui..

membina hipotesis & membuat keputusan melalui proses mengintegrasi & menyusun pengalaman mereka ke dalam struktur mental yang sedia ada.  Pengetahuan sedia ada murid membantu mereka mengikuti pembelajaran seterusnya. interaktif & fizikal membolehkan murid-murid memperoleh peluang serta membina pengalaman & kemahiran dalam membentuk pengetahuan baru atau menstruktur semula konsep alternatif mereka.BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 7. Pembelajaran seterusnya direka bentuk bersesuaian dengan perkembangan konstruk murid supaya proses pembelajaran tersebut bermakna kepada mereka. berserta bahan manipulatif.  Tugasan pembelajaran yang melibatkan kemahiran kognitif seperti mengelas & meramal akan meningkatkan kemahiran berfikir peringkat tinggi. membantu murid membina konstruk sendiri sama ada melalui proses asimilasi konsep baru atau mahupun menyesuaikan konsep sedia ada. 30 .4 Amalan pengajaran konstruktivisme  Penggunaan data mentah & sumber primer.     Pengetahuan diperoleh secara kognitif & interaksi dengan individu dan alam sekeliling. Murid-murid membina idea atau konsep baru berdasarkan pengetahuan yang lalu & sedia ada.  Murid-murid mempunyai tanggungjawab terakhir ke atas pembelajaran mereka sendiri. Pengetahuan diperoleh daripada kontradiski mental yang terbit daripada interaksi murid dengan alam sekeliling. Murid-murid memilih maklumat.

5 Pendekatan Kontekstual Cikgu hendak bawa kamu melawat Zoo Negara. Haiwan ini dilindungi … jika tidak spesis haiwan ini mungkin akan pupus!  Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu masyarakat.BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 7. Kita akan lihat pelbagai jenis binatang dan … jangan lupa kamu mesti membuat catatan dan buat folio … Ini haiwankah? Bukankah ini monyet? Semua haiwan ini asalnya tinggal dalam hutan di Malaysia. secara konkrit yang melibatkan latih amal dan berfikir. Pembelajaran kontekstual disampaikan dalam persekitaran yang pelbagai. dan alam pekerjaan. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya 31 .

fizikal.  Kaedah ini menyediakan pembelajaran secara konkrit yang melibatkan aktiviti “hands-on” (aktiviti) dan pemikiran.  Ia menggalakkan pendidik memilih dan/atau membina persekitaran pembelajaran yang menggabungkan seberapa banyak pengalaman sosial. murid akan melalui satu atau lebih daripada bentuk pembelajaran yang berikut.BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah menghubungkaitkan pengetahuan baru secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dengan kehidupan mereka. warga masyarakat dan pekerja. Modul yang diterbitkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (2001). iaitu kaedah yang dibentuk berasaskan maksud kontekstual itu sendiri. murid menemui perhubungan yang bermakna antara idea abstrak dan aplikasi praktikal dalam konteks alam yang nyata. antara lain menegaskan pembelajaran kontekstual.  Kaedah kontekstual.  Pendekatan pembelajaran dan pengajaran seperti ini mengandaikan minda akan mencari maksud dalam konteksnya secara semula jadi. psikologikal.  Menurut teori pembelajaran kontekstual. Dengan demikian. murid boleh memahami isi dan konsep yang berkaitan dengan kehidupan seharian mereka. Ini berlaku dengan cara pencarian hubungan yang diterima akal dan kelihatan bermakna. R : (relating/menghubung kait). Ini akan memotivasi murid untuk membuat perkaitan antara pengetahuan dengan kehidupan seharian mereka sebagai ahli keluarga. iaitu murid belajar dalam konteks menghubungkaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman hidup. pengalaman dan tindak balas sendiri). 2001).  Pengajaran-pembelajaran kontekstual menegaskan konsep pengajaran dan pembelajaran yang membolehkan guru menghubungkan kandungan mata pelajaran dengan situasi sebenar. iaitu “minds-on” (Pusat Perkembangan Kurikulum. pembelajaran hanya berlaku apabila murid memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara tertentu sehingga mereka memahami maksud dalam kerangka rujukan mereka sendiri (memori. iaitu berkait dengan persekitaran semasa seseorang itu. 32 . ke arah mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan.

C : (cooperating/bekerjasama).  Umumnya. praktikal. T : (transfering/memindahkan). Kelemahan pendekatan kontekstual (i) (ii) (iii) (iv) (v) tahap kefahaman dan kesediaan guru kekangan masa . pembelajaran kontekstual membolehkan: (i) (ii) (iii) (iv) (v)  pengajaran dan pembelajaran lebih menarik. meningkatkan minat. hanya sesuai dalam kalangan murid-murid yang mempunyai tahap pencapaian tinggi 33 .BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah E : (experiencing/mengalami). pengalaman konkrit. kawalan aktiviti pengajaran dan pembelajaran murid menjadi semakin kompleks.persediaan dan mencapai matlamat sukar mendapatkan situasi pembelajaran sebenar bagi item pengajaran dan pembelajaran. memberi maklum balas dan berkomunikasi. A : (applying/mengaplikasikan). dan menyuburkan pemikiran kreatif. pembelajaran realistik. iaitu murid belajar dalam konteks bagaimana pengetahuan atau informasi boleh digunakan dalam situasi lain. iaitu murid belajar dalam konteks penerokaan. penglibatan langsung murid. iaitu murid belajar dalam konteks pengetahuan sedia ada dan menggunakan atau membina daripada apa yang diketahui. penemuan dan reka cipta. iaitu murid belajar dalam konteks bekerjasama.

1. Menerangkan dan melaksanakan langkah Pembelajaran Modul ini mengandungi penerangan tentang Pembelajaran Masteri.BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Tugasan  Murid dalam kelas anda sudahpun mempunyai pengalaman tentang Hari Sukan Sekolah. Menyatakan konsep Pembelajaran Masteri. Melalui pembelajaran Masteri murid diberi peluang untuk maju mengikut kebolehan dan kadar pembelajaran mereka sendiri serta dapat mempertingkatkan tahap penguasaan pembelajaran. 34 . Masteri bagi beberapa tajuk mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Model Pembelajaran Masteri dimulakan dengan Penentuan Hasil Pembelajaran.” Tajuk 8 Pelaksanaan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Secara Masteri Sinopsis Pembelajaran Masteri adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berfokus kepada penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang dipelajari. 2. Tujuan menentukan hasil pembelajaran murid adalah untuk memastikan murid semua berjaya menguasai pengetahuan dan kemahiran yang diberikan dengan kadar kemampuan biasa seseorang murid di tahap tersebut. Berdasarkan pendekatan Konstruktivisme atau kontekstual cadangkan langkah-langkah pengajaran karangan tajuk “Sukan di sekolah anda. Pendekatan ini memerlukan proses pengajaran dan pembelajaran yang terancang dan berkualiti serta berpandukan tahap penguasaan murid. dan diikuti dengan Pengajaran dan Pembelajaran. cara melaksanakan Pembelajaran Pembelajaran Masteri merupakan suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum ke unit pembelajaran seterusnya.

Aktiviti. Berdasarkan Bahan. Mengaplikasikan Kemahiran Bernilai Tambah dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di dalam bilik darjah. Masalah. Pembelajaran Berasaskan Projek.BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Hasil Pembelajaran i. Kerangka konsep Teori Huraian Bahasa:  Nahu Tradisional  Struktural  Transformasi Generatif  Teori Fungsional Teori Huraian Bahasa dan Teori Pemerolehan Bahasa Strategi. Pendekatan. Situasional dan Permainan Nota Ringkas Tahukah anda bahawa ditetapkan. ii. Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran BAHASA MELAYU Teori Pemerolehan Bahasa:  Behaviorisme  Kognitif  Mentalis  Fungsional Aplikasi Pendekatan Pembelajaran Bahasa Berpusatkan Murid. Mengaplikasikan pendekatan pengajaran dan pembelajaran terkini selaras dan kontekstual dalam pengajaran-pembelajaran Bahasa Melayu di dalam bilik darjah. pelaksanaan Pendekatan Pengajaran Masteri dapat memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran yang dikehendaki dalam jangka masa yang telah 35 .

2 Kriteria penentuan hasil pembelajaran:     Berdasarkan Sukatan Pelajaran Dalam bentuk tingkah laku yang boleh diukur Secara eksplisit.3 Faktor penentu pengajaran dan pembelajaran:     Kemudahan dan keupayaan murid yang berbeza Kepelbagaian kaedah pengajaran dan pembelajaran Kemudahan yang sedia ada Masa yang diperuntukkan 8.4 Penilaian terhadap murid: 36 .BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 8.1 Model Pembelajaran Masteri Penentuan Hasil Pembelajaran Pengajaran dan Pembelajaran Penilaian Tindakan Susulan Aktiviti Pengayaan Sudahkah murid menguasai Tindakan Susulan Aktiviti Pemulihan Unit Pembelajaran 2 8. efektif dan psikomotor 8. jelas dan terperinci Dalam domain kognitif.

guru mungkin menghadapi pelbagai masalah dan tiada penyelesaian yang tepat dapat diberi untuk mengatasi masalah itu. (c) Tugas guru dalam pelaksanaan pembelajaran masteri ialah:   Menentukan hasil pembelajaran untuk dikuasai.  Melatih pelajar dalam kemahiran belajar dan kemahiran berfikir supaya mereka dapat menjadi pelajar berdikari. Mengesan sama ada hasil pembelajaran telah dikuasai Mengenalpasti sebab kelemahan murid dalam satu unit pembelajaran. Mengubahsuaikan kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk pembelajaran masteri. sederhana dan lemah. 37 . Guru tidak perlu membuat perubahan yang besar dalam melaksanakan pembelajaran masteri kerana lengkah-langkah tersebut di atas sudah disarankan dalam KBSR dan KBSM secara tersirat. Menentukan pengayaan dan pemulihan Menentukan keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran Mengadakan tindakan susulan:    Pengayaan Pemulihan Pengukuhan 8. dan Menilai prestasi pelajar melalui ujian sumatif.5 Mengesan pencapaian murid Mengenalpasti murid yang cerdas.  Mengenal pasti pelajar yang belum dan sudah menguasai apa yang diajar melalui ujian diagnostik. Tugas guru dalam pelaksanaan pembelajaran masteri ialah: (d) Dalam melaksanakan pembelajaran masteri.   Menjalankan aktiviti pemulihan dan pengayaan.BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah       8.6 Peranan dan Tugas Guru Dalam Pembelajaran Masteri (a) (b) Peranan guru adalah sebagai pemimpin. pengajar dan fasilitator pembelajaran.

38 . Pada mulanya guru mungkin mengambil masa yang panjang untuk pelajar menguasai sesuatu perkara akan tetapi. Dalam pembelajaran masteri seseorang pelajar harus belajar dan bukan bertanding di antara satu sama lain dan ini dapat dilakukan melalui pembelajaran koperatif dengan rakan-rakan sebaya dalam kumpulan. 8.7 Peranan dan Tugas Pelajar dalam Pembelajaran Masteri (a) (b) Peranan pelajar ialah sebagai seorang pelajar berdikari yang boleh merangsang diri untuk belajar dan menguasai apa yang diajar. tabah dan bermotivasi betul-betul memahami dan menguasai apa yang diajar memberitahu guru tentang perkara yang belum difahami atau dikuasai membuat kerja pemulihan atau kerja pengayaan yang diberi (c) Pelajar harus diberi latihan dalam kemahiran belajar dan kemahiran berfikir supaya mereka dapat menjadi pelajar berdikari. Tugas pelajar dalam pembelajaran masteri ialah dia harus:      (d) tahu akan hasil pembelajaran untuk dikuasai belajar dengan tekun. masa untuk mencapai pembelajaran masteri dapat dipendekkan. (f) (g) Pelajar akan bermanfaat daripada usaha guru untuk mengatasi masalah itu. Anda dikehendaki menyiapkan tugasan yang diberikan.BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (e) Guru digalakkan mengatasi masalah itu melalui pembelajaran koperatif dengan rakan-rakan sejawat dalam panitia mata pelajaran. Arahan:    Sila baca dan fahami konsep pembelajaran Masteri Pastikan anda boleh mengaplikasi pembelajaran Masteri kepada murid dalam kelas anda. dalam masa jangka panjang dan dengan bertambahnya pengalaman guru.

BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Tugasan: Kepentingan pembelajaran Masteri dalam pengajaran Bahasa Melayu Pembelajaran murid Pengajaran guru 39 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful