Assen

beleefde
in
vier

woeligste

TT-nacht
Negentig
arrestaties

historie
gewonden

Traangas
relmakers
(Van een onzer

tegen

overging veranderde de belangstelling voor de bezinning in het kijken naar in deze rellen en herrie De artiesten shows hadden toen blijkbaar genoeg een om lege .bierblikjes verzameld intensieve aanval op de politie succesrijk rijk te maken De omhulsels waar eens

redacteuren

ene

meneer Heineken

zjjn

gretig

gebruikt

Assen heeft de woeligste TT-nacht
in zijn

historie beleefd

Het de

anders

bruikt produkt in had gegoten vlogen als projectielen door de lucht en het zoals was los men dat pleegt te

noemen
De politie trad nauwelijks op en
deel kers

met uitzondering van zo voorgaande jaren

twee befaamde
herrieschopperij

aanvam
bleef Dit gaf de

niet

of

feest ontaardde in een ordinaire Nieuwe rieschopperij in de buurt van

voor een groot
relmakers

binnenskamers

Huizen Brinkstraat Noordersingel en Rolderstraat De relmakers die tal kwamen van vernielingen aanrichtten men herhaaldelijk met de politie (versterkt sterkt met 125 man in aanraking en rake klappen uitgedeeld er werden

Om

politie twee uur gebruikte de te schoon centrum traangas om het wat krijgen Het werd inderdaad minder roerig maar tot de vroege

gelegenheid om een vuurtje in net centrum te stoken verkeersborden met wortel en al uit de grond te halen en richten te vernielingen aan andere snel terrasjes werden Provisorische opgeruimd de man met het kraampjemet-de-warme-worst met-de-warme-worst pakte ook in en de motoroflelen reden hun bijna gepavoiseerde voiseerde voertuigen naar een veiliger

Toeschouwers
is eraf Het is gebeurd Het mooie opperde een triest kijkende Asseniaar als duizenden bleef net maar hij anderen wŁl toeschouwer bij al de verschijnselen rond het niet-mooie komt zo zei burgemeester G Dat Grolleman doordat het vanouds een gezellige nacht is en deze mensen als er alleen dan van straat gaan De sensaniets meer te beleven is

ochtend bleef het toch nog onrustig matineuze in de binnenstad zodat ook de die race-enthousiasten tineuze op dat Drentse de drommen moment al bij
even hoofdstad binnenreden nog konden proeven aan het wrange dessert
sert van

den

ongeregeldheden het door vele nachtmaal De ontsierde Asser

zo’n negentig oproerige roerige jongelingen van wie een aantal
politie

arresteerde

tal

mee

komt Er was rekening gehouden want uit het Asser gedetineerden Huis van Bewaring waren neerden naar elders overgebracht om ruimte te waarborgen voor relletjesklanten waaronder personen klanten Vier een politieman werden licht gewond
uit Assen

uur of tien was het nog goed had zich stad Assen De vrolijk opgemaakt en het verschijnsel TT had in die feestelijkeen commerciºle ciºle sfeer alle nodige aandacht gekregen gen Een drietal zittende protestzangers en het Leger des Heils kregen toen nog belangstellenden rustige vele vrij Naarmate echter de avond in de nacht
Tot een

toeven

in

tie-zuchtigen kregen waar voor hun geld een spiegelruit van cafØ Passage ge waar kort tevoren de vaderlandse en buitenlandse meezingers nog hadden ingekegeld den weerklonken werd Volk vitrines van Het Vrije de overleefden het ook niet en in het directe bijzijn van drie politieagenten en een paard van de overheid werd zelfs een rookbom ontstoken Terwijl het verlichte opschrift boven het gerechtsgebouw Sine justitia nulIe libertas nog steeds duidelijk uit kwam rukten omstreeks twintig minuten nuten over elf enkele overvalwagens met gehelmde en met stokken bewapende pende agenten uit om orde op zaken

sensatie-zuchtigen

Nieuwsblad van het Noorden, 18 september 1971, blz.21

E

,,NACHT
Staat bekend

VAN
om

ASSEN

is

berucht
vernielingen

zijn rellen en

nis

Donderdag heeft de Asser gemeenteraad kunnen nemen van een schrijven van de

kennis
verzekering

gen

politiecharges en meer

tierende benden van de
de

Trekt Drentse

daarom aan de vooravond
steeds

,,Dutch TT

waarin de zekering maatschappij de raad vraagt de glasschade van de bij de maatschappij verzekerden te vergoeden
of

herrieschoppers naar
blijkt de de

tenminste een

regeling

hoofdstad
En En

elk jaar

situatie erger te worden
Dit jaar

geling te treffen De maatschappijvreest namelijk
stige
in

daarmee

schade

bereikten

de

dat ze in ernstige moeilijkheden zal komen als de schaden

vernielingen en
droevig

daarmee de schadeposten een hoogtepunr Zodanig zelfs dar de Onderlinge derlinge Glasverzekering Maarschappij,,Assen In het niet meer zier de toekomst wil (kan
men niet meer
de

de

toekomst even groot
dan dit jaar

of zelfs

nog groter

worden
vijf jaar rust en

Een droevige zaak

Hieronder een overzicht van
vijf jaar

TT-nacht

vernielingen

onrust

borg staan voor de schade clientele tijdens de TT-nacht oploopt

die

hard politie-optreden tijdens iets

wat

eens een feest voor iedereen placht te zijn

DROEVE
VAN
DEZE

BALANS
JAAR
onder
tot
5 politierechter marathonzitting

Nieuwe methoden om

rel

te

schoppen autobanden in

dm

iik

steken

VIJF
(Door Adri

’NACHT
ASSEN

VAN

ASSEN

Kampman
in

MAAND
de

NOG

en

cinders zeker

oktober krijgen de
in

den

tierechteren

officier

van Justitie in Assen

een soort

thonzitting ruim veertig jongelieden voor het smeedijzeren hekje in de rechtzaal van ’t Paleis van Justitie De jeugdige yerdachten kregen een dagvaarding thuis omdat ze een hoofdrol speelden in
de

c genoemde zaterdag van 0 uur het voorschrift te verbinden dat het te koop aanbieden verkopen kopen of afleveren van bier en frisdranken in andere omhulsels dan van glas geschiedt

VIJF JAAR ,,NACHT VAN
Bier
in

berucht geworden ,,Nacht van Assen Mr
Ph

aan de vooravond

van de

Dutch TT
precies 46

Schenkenberg van Mierop moest daarvoor processen-verbaal bestuderen waarvan 32 tegen meerderjarigen
14

M

derjarigen en
14

van

jongens

die

nog

komen

zes niet

uit het
in

arrondissementAssen
zullen worden overige 26
de

minderjarig zijn Van die en acht daarbiiiten berecht Zes verdachten

zodat die bekeken

Assen

blik of plastic of glas politieversterking versterking een beroep op het gezonde verstand van de mensheid niets hielp Onschuldigenliepen klappen op (Toen nog inspecteur G van Schaik ,,’t Spijt ons natuurlijk maar we waren tot daden den gedwongen en zagen geen kans meer op een artdere tnanier te werk te gaan een agent gewond door een leeg bierblikje en proceS-verbaal tegen elf jongelui

worden niet

vervolgd

Op 15 november 1967 de eerste zitting van de Politierechter Vier jongemannen nen werden twee weken celstraf opgelegd legd En dat was het begin VIJF JAAR ,,NACHT VAN ASSEN ,,We moeten zei toen nog commissaris politiemannen vijf jaar rellenschoppen ris van politie J W A Woldringh het gewonden hard aankomende door de jaar daarop worden geruggesteund lucht vliegende bierblikjes tegels ruiten door de Een wetenschappelijk wetenschap diggelen ten aan traangasbommen overvalwagens vernielde feestverlichting pelijk onderzoek naar de gedragingen van de TT-nacht is de mensen tijdens arrestanten ting in de binnenstad branden noodzakelijk Datzelfde jaar 1968 tanten Een triestjubileum.... Een jubileum bileum ook voor Vrouwe Justitia een Vele gewonden 38 arrestaties verscheidenen h -enking die niet wordt gevierd maar scheidenen naar het ziekenhuis politie die wel een aantal branieschoppers uit litie kreeg rookbommen naar het alle delen van het land vrijwel in de hoofd gesmeten en werd met bierblikjes eel zal doen belanden jongeman blikjes bekogeld Een
VIJF JAAR ,,NACHT VAN ASSEN Burgemeester G Grolleman heeft al betrokkenen aangekondigd dat men met alle

zaken

moeten nog worden

kreeg van

de Kinderrechter 14 dagen gevangenisstraf vier werden dl-ie weken de eel ingestuurd en daarna

de tafel gaat zitten ook met van de rijkspsychologische dienst om zich te beradenover de stappen pen die het volgend jaar genomen moeten ten worden

kenen

om

nog eens vier die twee weften op water en brood werden gezet Er kwamen vragen in de gemeenteraad raad Burgemeester Grolleman toen ..Het is de bedoeling in de komende maanden met de betrokkenpolitieofficieren cieren en andere autoriteiten een uitvoerig voerig onderzoekin te stellen om na te en hoe gaan wat allemaal is gepasseerd men daaraanhet komende jaar het beste te het hoofd kan bieden

mensen

VIJF JAAR

,,NACHT VAN

ASSEN

Op 26 juni 1967 annonceerdende kranten ten dat het ,.een chaotische nacht was geweest En ook dat Assen zaterdagmorgen morgen bezaaid was met voor het merendeel rendeel lege bierblikjes en dat vechtpartijen DE NACHT VAN ASSEN in partijen er volop te registreren vielen 1969 Resultaat tachtig arrestaties drie Politie en brandweer hadden urenlang gewonde politiemannen van wie een werk om orde te scheppen in een uitzonderlijk ernstig In het ziekenhuis moesten ongeveer zonderlijk chaotische nacht Er werden geveer veertig slachtoffers worden behandeld bierblikjesnaar politiemensen gesmeten handeld Totale schade geschat op enkele en de passerendeauto’s moesten het le tonnen En burgemeester Grolleman ontgelden Bereden politie voerde in diezelfde nacht charges uit op de trottoirs het verkeer ,,Drie keer is scheepsrecht We zullen werd omgeleid en voetgangers zoveel overwegen om nu toch echt maatregelen mogelijk uit het centrum geweerd Z6 de openbareorde beter veilig te stellen begon het vrijdagavondse TT-feest dat Deze afgelopen nacht is erger geweest was uitlopen op een trieste bedoening Men had het niet voor mogelijk gehouden dan die van het vorige en het daarvoor gaande jaar den Op 30 juni 1969 lagen nog acht gewonden JA TOCH De Centrumvereniging wonden in het ziekenhuis onder wie schreef in juli 1965 al een brief aan Assens twee agenten een met een hersenschudding sens gemeenteraad zich zorgen makende ding en een met een gekneusde schouder de over de toekomstvan het feest Wegen der De feestverlichting in de Rolderstraat gen die bezaaid liggen met kapotte straat liep een schade op van zo’n 7500 worden bierflessen auto’s die beschadigd gulden Waarschijnlijk was er maar den met glaswerk ramen en andere objecten een die betaalde zoete lieve Gerritje jecten die in dronkemansbuienworden VOLGENDE JAREN kwamen DE Hoewel wij de TT-nacht stukgeslagen weer brokken De ,,Harde Bijstand van niet zouden willen missen en de grote de Rijkspolitieen de mobiele eenheden vrijheid niet willen beperken vragen uit Den Bosch en Nijmegen stelden zich wij toch uw medewerking om bepaalde teweer tegen grote groepen van tierende maatregelen te bevorderen voor de verkoop de en krijsende jongelui van wie er 62 nacht van vrijdag op zaterdag De werden gearresteerd Acht gewonden en koop van bier verbieden aan die personen een geraamde schade van meer dan sonen of zaken die deze verkoop gedurende gulden Het jongste ,,feest leverde 30 rende de rest van het jaar ook niet ter de 15 gewonden en 54 arrestanten op hand nemen De verkoop van dranken Twee politiemannen en een cameraman die worden meegenomen en dus niet in van de NOS kregen verwondingen en een horecabedrijf worden geconsumeerd de schade zou tienduizenden guldens meerd te verbieden voor zover zij niet verpakt zijn in een onbreekbare verpakking hebben belopen pakking zoals blik of plastic VIJF JAAR ,,NACHT VAN ASSEN De brief nam de gemeenteraadvoor Een trieste balans die zelfs Vrouwe aan gelet op de resultaten kennisgeving Justitia niet in evenwichtkan houden ten van een inmiddels ingesteld onderzoek Immers men zegt dat men met een zoek Wel besloot de raad toen hand vol geweld verder komt dan met van de in de ..Aan de vrijstelling een zak vol recht Maar het zullen straks artikelen X en 10 ran de Wnikeiin de Zaal van het Gerecht in Assen ouder V voor de b .s’liitinp stellig allemaal gebogen hoofden zyn aennemde rrtjday van J8 re die de Politierechter en de Officier velijk I’J tot 24 uur alsmede voor de van Justitie voor zich zullen zien

KWAM

. .

Rake

klappen en de apotheek

is

dichtbij

’J

Nieuwsblad van het Noorden, 27 juni 1977, blz.13

:g

it
,,Ikben bllj Ik
ait

is

mooier

dan

een

wereldtitel’

ben blij " Wil Hartog schreeuwde zljn geluk nadat zijn droom elndelijk realiteitwas geworden De tijdau Alibekerker won als eerste Nederlander de 500 cc-klasse toetctouwera dau de TT-races in Assen en bracht meer dan 100 tctouwera tot ultzinnig enthousiasme De doorgaans zo raitige coureur liet zelf ook alle nuchterheid varen De tptnningen van voor en tljdens de race ontlaadde zich in een triomfale ereronde over het hele circuit een al even als de overwinning op zich En toen Wil onieke gebeurtenis flirtog na die dankbetulging aan het publiekterugkeerde menUJ het vertrek begon het feest pas goed Midden in de MnmaBBaklom hij bovenop zljn motor smeet de helm in de taeht en schudde een blikje bier zolang tot het vocht in het rondspoot Opdat moment moest de werkelijke huldigingnogbeginnen Met moeite worstelde Wil Hartog zich naar de trap onderaan laterepodium waar hij plotseling oog in oog stond met de geklopte kloptewereldkampioen Barry Sheene ,,Hoeveel ben je geworden’’ den’’ vroeg Hartog ,,Tweede was het antwoorden toen nam de Nederlander zijn kleine tegenstander op de schoudersen uiting drteg hem met grote stappennaar boven Ook dat was een van dank Want zonder Barry Sheene had Wil Hartog het ting waarschijnlijk niet gered zaterdag Hartogsukkelde immers al meer dan een week met ernstige voelde maagklachten Eten gingnieten de lange Noordhollander de zich tot niets in staat Donderdag liet hij zelfseen training schietenom zich in het ziekenhuis te laten onderzoeken Een en Hartog zag het somber in danninfectie luidde de diagnose ,,Dt was wel van plan in elk geval te rijden maar ik vermoedde datik het niet lang zou kunnen volhouden Het was echter een dat Wil Hartog in hetzelfde motel logeerde gelukkige omstandigheid geerde als Barry Sheene De Engelsman bemerkte de problemen van de 29-jarige Nederlandse kampioen en bood hem blemen eendrankjeaan dat hij altijdin zijn bagageheeft De vriendin het achteraf van Sheene overhandigdehet flesje met denkwaardigegrapje ,,Je mag het gebruiken maar dan moet Wil Hartog ,,Ik antwoorddedat jeme beloven niet te winnen het me toch niet zou lukken Barry te vtrslaan Op vrijdagmorgen morgenheb ik het drankje voor het eerat gebruikt Tot zijn vreugde bemerkteHartog dat hij eindelijkweer voedsel binnen konhouden was het echter weer mis Op de ochtend van de wedstrijddag en maar het ,,wondermiddel van Sheene en wat medicijnen van de sportarts Ab Rozijn brachten vitaminen de coureur toch zoverdat hij zich in staat voelde aan de startte komen Hartog ,,Toch voelde ik me op dat moment nog hondsberoerdIk vroeg meaf of ik die zware motor wel aan zou kunnen duwen Bovendien dien was het gaan regenenen op een nat wegdek ben ik geen held In Tubbergenben ik een paar weken geleden nog gevallen inderegen echter grotendeels Al bij de startzou Wil Hartog zijn zelfvertrouwen tendeels hervinden Hoewel hij vanwege zijn tiende trainingstijd was te vinden schoot de coureur ningstijdpas op de derde startrij reur in het witte pak toch naar voren om als eerste uit het gezicht zicht te verdwijnenDat hij ook onder deze omstandigheden zijnfaam als snelste starter had weten te bevestigen gaf Hartog togeen enorme mentaleopkikker ,,Toch was ik wel een beetje
gedenkwaardige

bang dat ik net als in voorgaandejaren snel door een paar rijders zou worden Toen Estrosi mij als eerste in de ders achterhaald zesde ronde voorbij ging dacht ik Wil daar ga je Een blik achterom terom leerde me echter dat de anderentoch nog op een behoorlijke zaten en toen heb ik me er toe bepaaldEstrosi lijke achterstand in het vizierte houden Ik vond het op dat moment eigenlijk nog niet eens zo gek dat ik in tweede positie zat want ik hoefde op die manier immers niet meer zelf het tempo aan te geven In de waar de grens ligt regen is het moeilijk om te bepalen In het spoor van de jonge Fransman Hep Hartog die zich inmiddels middelslichamelijk veel beter was gaan voelen nog verder uit waarin Lansivuori Sheene Baker Lucchinelli op een jachtgroep van positiewisselden chinelli Hennen en Coulon voortdurend Ondertussenging Estrosi hard door te hard zoals in de negende ronde zou blijken In de nieuwe chicane waar meerdere coureurs reurs tijdens de trainingen en in de races onderuit gingen vond ook hij zijn Waterloo Estrosi bleef ongedeerd maar zijnSuzuki ki vatte onmiddellijk vlam en aan verder rijden viel dus niet te denken Wil Hartog was vanaf dat moment weer koploper ,,Die val van Estrosi heeft me gewaarschuwd Het bleef uitkijken kijken ook al werd de baan steeds droger ongeveer NietteminHep de voorsprong van de Nederlander op tot geveer 15 seconden In de laatsterondenkon er nauwelijks meer iets misgaan al bleef Hartog zelfbevreesd voor tegenslag ,,Ik zat wel al een beetje aan het Wilhelmus te denken maar tegelijkertijd lijkertijd was ik doodsbenauwd dat het door een of ander onbenullig benullig mankement toch nog fout zou gaan Bovendien kreeg
ik moeite met de concentratie Ik zag het publiek tekeer gaan en zat er maar aan te denken dat ik kon winnen Daardoor maakte ik een paar foutjes maar gelukkig geen emstige Ondanks het feit dat Barry Sheene in de laatstetwee ronden toen de baan vrijwel geheel was opgedroogd nog razendsnel zijn achterstand van 15 secondenterugbracht tot 5 seconde was Wil Hartog de overtuigende winnaar Ook Sheene die ongetwijfeld getwijfeld over een snelleremachine beschikte gaf dat onmiddellijk dellijktoe ,,Er zijn mensen die zeggen dat ik gewonnen had wanneer er nog een ronde was gereden maar dat is flauwekul De wedstrijd duurde 16 ronden en over die afstand was Wil gewonnen Waarom ik Hartog de snelste dus heeft hij verdiend in de laatsterondenzo hard ging Wel ik zat met het probleem dat mijn motor niet goed spoorde Tijdens de regen leverde dat grote problemen op in de bochten maar toen de baan droog werd kon ik het voilevermogen weer op het achterwiel leggen Daarmee weerlegde Sheene die voor het eerst dit seizoen in een Grand Prix werd verslagen de veronderstelling van Wil bandenkeus had Hartog dat de wereldkampioeneen verkeerde gedaan Toen het begon te regenenmoesten de coureurs in de 500 cc-klasse ijlings hun slicks(profielloze banden verwisselen voor regenbanden Hartog ,,Ik had een completeregenbandlaten ten monteren Dat bleek terecht Bovendien Hep mijn Suzuki als een duivel We hebben er in het begin van het seizoen nogal wat problemen mee gehad maar achteraf is dat een goede leerschool geweest Toch ben ik ervan overtuigd dat ik niet had gewonnen wanneer het droog was geweest Dan had Sheene me ongetwijfeld geklopt En dan ,,Winnaar in Assen niet te geloven ven niet te geloven Dit is mooierdan een wereldtitel

ROELOFHOEKMAN

De overwinning van Wll Hartogbetekent kent een hiatoriach moment voor de Nederlandae derlandae motoraport Nog nooit heeft een netionale coureur de 500 cc-klasse dieall het hoofdnummerkan wordenbeichouwd ichouwd In Aaaen gewonnen Sinds de meetellen van Drenthe racea op het circuit len voor het wereldkamploenachap (1949 la naaat Wil Hartog alechta een Nederlanderer In gealaagd een grand prlx op eigen bodem te wtnnen Paul Lodewijx dewijx triomfeerde in 1968 In de 50 cc-klaaae Jan de Vriea en Henk van Kea-

ƒel werden resp tweeenen eenmaal reldkamploen In de lichtate klaue maar de felbegeerdeoverwlnnlng In Aisen ontging ging hun telkens Blj de 500 cc’erswerd Rob Bron tweede in 1971 en Wil Hartog bracht het voor zijn grote succes tot een vlerde (1973 en een derde plaats (1976 trlomf vlel ook bij de De Nederlandse organlsatoren In goede aarde Hartog startenen prljzengeld kreeg behalve zl normale zengeld een extra bedrag van 2500 gulden Keaƒel toegestopt
wereldkamploen

Barry Sheene als nummer twee op de schouders van winnaar Wil Hartog

Nieuwsblad van het Noorden, 12 september 1977, blz.19

De uitslagen waren 50 cc nationaal 1 Kerkhoff Maiden 2 Oosting 4 ting Klijndijk 3 Smit Emmen Klomp Utrecht 5 Brink Bleiswijk 350 cc nationaal 1 Louwes Schildwolde dwolde 2 Duyn Abbekerk 3 Broesder Oude Pekela 4 Kiewiet Appingedam 5 De Boer Meedhuizen zen Klassen senioren en internaiionalen nalen 50 cc 1 Timmer Lobith 2 Bosnian Aalsmeer 3 P Looyesteyn Breezand 4 G Looyestein Breezand zand 5 Kip Delden 125 cc 1 Schouten Almkerk 2 Van Niel Zoetermeer Herwijnen 3 Den Bosch 4 Van de Ven Eindhoven 5 Wcnsink Varsseveld 250 cc 1 Van Oisterwijk 2 Struyk der Kruys Zaltbommel Van Kasteren St 3 Oedenrode Schauten Schouten
naal

Almkerk

5

Hernamdt

Zwaagwesteinde

teinde 350 cc 1 Middelburg Naaldwijk dwijk 2 Van der Kruys Oisterwijk 3 Struyk Zaltbommel 4 Van Kasteren teren St Oedenrode 5 Zoet Ophemert mert 500 cc 1 Middelberg Naaldwijk dwijk 2 Hartog Abbekerk 3 Zoet Ophemert 4 Van der Kruys Oisterwijk wijk 5 Scheepens Middelbeers

Jack Middelburg

(7

heeft Willem Zoet juist achter zich gelaten

Theo Timmer (rechts
cc-klasse

staat op het punt Juup Bosnian te passeren in de 50

Boet van Dulmen en Wil Hartog zijn de coryfeeen van de Nederlandse wegracesport cesport maar het ziet er naar uit dat de naam van Jack Middelburg binnen niet al te lange tijd als derde in het rijtje moet worden opgenomen De Naaldwijker werd niet alleen gisteren Nederlands kampioen in de 350 cc-klasse maar ligt ook nog kansrijk in de strijd om de titels bij de 500 en 750 cc’ers Bovendien presenteerde senteerde Middelburg zich dit jaar op internationaal niveau onder meer met een vierde plaats in de tweede heat van de formule 750 cc op het circuit van Drenthe Gisteren was zijn opvallendste daad bij de kampioensraces in Oosterwolde de overwinning in de 500 cc-klasse Daarvoor moest hij immers niemand minder dan Wil Hartog verslaan Jack Middelburg had met een triomf 350 cc’ers zijn titel in deze klasse met de al veilig gesteld toen hij zich beste trainingstijdnaast Hartog op de eerste startrij nestelde voor de race in de Iedereen rekende de 500 cc op befaamde bliksemstart van de man uit Abbekerk maar het was Willem Zoet die het snelste weg was Hartog had eerst na flink wat duwwerk zijn machine chine aan de praat gekregen Terwijl Middelburg na een ronde al op kop doorkwam passeerde de grote winnaar van Assen als zesde Toen Hartog in de zesde ronde de tweede positie had bereikt had hij zijn achterstand teruggebracht gebracht van veertien tot zeven seconden den In de volgende zes ronden knabbelde belde hij er nog eens drie vanaf maar Middelburg liet zich niet meer achterhalen rhalen ondanks het feit dat hij met een profielband inplaats van met slickband reed De 25-jarige coureur leverde het volgende commentaar ,,Op dit soort circuitsmaakt het weinig uit of je met

hoeft hij nog slechts eenmaal te winnen om opnieuw kampioen te zijn Er staan namelijk nog twee races op het programma gramma waarna de vier beste resultaten worden opgeteld andere klassen is de titelstrijd Theo van Geffen kon door een trainingsongeval niet starten bij de 125 cc’ers (sleutelbeen gescheurd maar was na zijn triomf de vorige week in Assen sen al niet meer te achterhalen voor de concurrentie Mar Schouten werd winnaar naar in Oosterwolde en klom naar de tweede plaats in het tussenklassement Voor de AssenarenJan Ubels en Jan Eggens gens verliep de race slecht Ubel (tweede weede trainingstijd kreeg pecn terwijl Eggens zijn zoveelste buiteling in dit seizoen maakte Hij kwam er goed van
In drie wel beslist af

prooi voor Kees van der Kruys die daarmee alleen in theorie nog van een kampioenschap kan worden afgehouden den nationale klassen waren noordelijke coureurs succesvol Een van hen zorgde zelfs voor de meest curieuze Louwes uit overwinning Dat wa die in de 350 cc-klasse Schildwolde ,/deelnam om ook het volgend seizoen van een startbewijs verzekerd te zijn De voormalige Grand Prix-coureur won meteen de enige wedstrijd waaraan hij dit jaar zal deelnemen Een opgewekte Theo Louwes ,,Mijn machine heeft het hele jaar in de showroom gestaan maar hij liep erg lekker Ik rij ook nog erg graag maar heb te weinig tijd voor wedstrijden strijden Binnenkortopen ik een nieuwe
In de lijke

serende
zich na

MC

Ooststellingwerf toonde

bij de

Omdat ik er rekening mee hield dat het best eens kon gaan regenen genen had ik een profielband genomen Het bleef droog maar dat maakte weinig nig uit Die slechte start van Hartog Ja die heeft hij wel vaker wanneer ik de snelste trainingstijdheb gemaakt Dan wordt hij zenuwachtig
slicks rijdt of niet

afloop terecht verheugdover het achterwege blijven van ernstige ongelukken lukken Hij haalde daarbij meteen uit naar ,,de pers die in sommige gevallen negatief over de stratencircuits had geschreven Met name de woorden van Henk van Kessel zaterdag in het Nieuwsblad van het Noorden waren hem in het verkeerde keelgat geschoten Santing benadruktenog eens hoezeer de organisatie zich had ingespannen om de baan zo veilig mogelijk te maken en dat in de nacht van zaterdag op zondag op verzoek van de rijders nog extra maatregelen gelen waren genomen ,,Wij stellen de inspraak van de rijders op hoge prijs De coureurs bevestigden de uitspraken van de voorzitter en vertelden ook dat op sommige circuits in het Zuiden de omstandigheden veel slechter zijn dan in Oosterwolde Maar dat is natuurlijk niet waar het om gaat Ondanks alle inspanningen van organisatoren zal het met elk stratencircuit altijd behelpen blijven In Oosterwoldejoegen de coureurs reurs met een snelheid van boven de 200 kilometer per uur vlak langs met strobalen len afgeschermde bomen Heel heel vroeger heerste eenzelfde situatieop het TT-circuit bij Assen Maar we leven nu in 1977
organiserende ROELOF HOEKMAN

motorzaak in Hoogezand
Achter Theo Louwes eindigde Piet Broesder uit Oude Pekela als derde Henk Kiewiet uit Ap-ingedam als vierde en Chiel de Boer uit Appingedam Nederlands kampioen die eerder al werd bij de 500 cc’ers nationaal als vijfde In de 50 cc-klasse nationaal tenslotte lotte won Edgard Kerkhoff uit Maiden na een fel gevecht met Rudy Oosting uit Klijndijk De Emmenaar Smit werd derde Voorzitter Jan Santing van de organi-

Geen verklaring
Wil Hartog had zelf geen plausibele verklaring voor zijn trage vertrek ,,Ik kreeg dat ding gewoon niet aan de In de strijd om het kampioenschap gang schap hebben Hartog en Middelburg in vier wedstrijden elk twee overwinningen behaald Doordat de titelverdedigerin de andere twee wedstrijden betere resultaten taten behaalde dan de coming-man

Toch kampioen
Jack Middelburg werd zoals gezegd kampioen bij de 350 cc’ers terwijl in de weliswaar 50 cc-klasse Juup Bosman voor de
een

eerste keer dit seizoen

in

een
via

kampioensracewerd geklopt maar

tweede plaats toch de titel voor zich kon opeisen Theo Timmer stuurde zijn machine in de laatste ronde nog langs de kampioen De 250 cc-klasse werd een

Nieuwsblad van het Noorden, 03 september 1977, blz.41

Op het TT-circuit bij Assen wordt zondag de achtste race gereden die wereldkampioenschap meetelt voor het in de Formule 750 De pioenschap titel staat niet meer op het spel want Steve Baker was z6 oppermachtig permachtigdat hij met nog vier wedstrijden voor de boeg niet meer kan worden ingehaald De Nederlander lander Boet van Dulmen die door een zwaar ongeval twee races moest missen staat negende in het

tussenklassement met goede vooruitzichten uitzichten op een hogere eindklassering
sering

Ondanks het feit dat Van Dulmen men lichamelijk fit is allesbehalve
reed hij zich in de beide laatste wedstrijdennaar een zesde en een vijfde plaats In Assen werd hij vorig rig jaar tweede maar het zal erg moeilijk worden die prestatie deze keer te evenaren Boet van Dulmen

kan namelijkals gevolgvan het on geluk maar een arm echt gebruiken bruiken om zijn motor over het circuit cuit te sturen Het afgelopen weekeinde was hij in het Belgische vermoeidheidsverschijnselen Zolder wegens verschijnselen niet in staat een volledige ledige race op de toppen van zijn kunnen te rijden Dat hij op dit moment ment weer in wedstrijdenkan uitkomen komen is echter al een wonder op
zich

BUITEN

SPEL

Voor Boet van Dulmen leek het seizoen zoenbegin juli afgelopen In het Frange ge Dijon reed de 30-jarige motorcoureur coureur tijdens de vrije trainingmet een snelheid van 260 km per uur achter op een andere renner die zich na een kortestop vanuit de berm weer op het circuit had begeven De klap tussende 750-machine van Van Dulmen en de 125 cc’ervan de Belg Van Wormhout gevolgen Terwijl had verschrikkelijke wijl Boet van Dulmen er met een compliceerde armbreuk en een verbrijzelde voet in feite nog goed van af brijzelde kwam zou het andere slachtoffer van zijn verwondingen de botsing later aan
gecompliceerde

de kortste keren op vliegveld hoven

Zestienhoven

van
men

Boet
noodzaak

van
Dulmen geweest die hem de motor heeft gebracht
zo

Dulmen

Boet van Dulmen heeft zijn raceactiviteiten activiteiten ondergebracht in een voor Samen de motorsport unieke bedrijfsvorm men met zijn monteur staat hij op de Boet van Dulmen loonlijst van de Boet van Dulmen Racing BV waardoor beiden onder de sociale verzekeringen vallen De BV is dit jaar hangen en wurgen Ik ben nu veel safer opgericht en dat is gezien de gebeurtenissen gaan rijden Mijn routine i9 natuurlijk tenissen in de afgelopen maanden uiteraard groter geworden Je weet waar je grenzen teraard een bijzonder gelukkige daad geweest liggen Daar moet je niet overheen want weest dan ga je zo weer onderuit
.

Snelgegaan
,,De botten schijnen inmiddels weer aan elkaar te zijn gegroeid maar de plaatjes zullen eerst aan het eind van het volgend seizoen worden verwijderd snel weer op eindklassement kom want volgendjaar worden de startgelden gekoppeld Voor de fullprof aan die positie prof coureur was dat in feiteook financieel cieelnoodzakelijk ,,Alsje aan de top zit ,,Na het ongelukheb ik het financieel moet je er niet te lang tussenuit vallen net kunnen redden Mijn inkomsten uit want dan raak je achterop Niet alleen stondenstil terwijlik de gaat je vorm achteruit maar ook technisch de wedstrijden Resteert nog een detail van deze verbijsterende bijhouden motor total-losshad gereden Zo’n machine nisch moet je de ontwikkelingen bijsterende geschiedenisDerweduwen chine kost toch gauw een 35 gulden Het den zijn vaak kleinigheden die stond acht uur aan de operatietafel om beslissend kunnen zijn Ik wil in de Boet van Dulmen te repareren en berekende wereldkampioenschap resterende wedstrijden van het Ik heb er overigens geen moment aan gedacht kende daarvoorhet bedragvan zegge en dacht om te stoppen Kort na het ongeluk kampioenschap inde Formule-750nog schrijvedriehonderd gulden wat goede resultaten behalen Het is belangrijk geluk hebben we bij Yamaha een nieuwe Het is niet alleen de wil van Boet van langrijk dat ik zo hoog mogelijk in het machine besteld Dat ding stond binnen Boet van Dulmen weet zich bovendien te alien tijdegesteund door een 300 leden tellende fanclub die al vanaf het begin van zijn motorsportcarriere bestaat De bescheiden in 1971 na renner verscheen een weddenschap voor het eerst in een wedstrijd van de NMB en reed op kop tot hem uit de strijdwierp materiaalpech snel gegaan tijd is het inderdaad de NMB won ik erg veel en toen ik overtstapte naar de bleef ik succesvol In die beginjaren behaaldeik mijn overwinningen echter vaak met
,,

wondingenbezwijken Van Dulmen herinnertzich van het fatale moment
zijn en

Boet van Dulmen was 16 jaar toen hij een motor in zijnbezit had Van mijn ouders mocht ik er echter niet op rijden
al

nog vrijwelalles ,,Ikbleef bij bewustzijn dat is mijn geluk geweest Ik zweefde heel lang door de lucht maar kon met mijn arm en voet de klap tegen
gen de

Financi

vangrailopvangen een bewuste handeling .

Dat was

Niettemin waren de kwetsurenvan de man uit Ammerzoden (,,Het ligt in Gelderland derland maar wij hebben Brabantsegewoontes woontes dermate ernstig dat hij langdurig durig uitgeschakeld leek Na een korte in enonbevredigende eerste behandeling een Frans ziekenhuis liet Boet van Dulmen men zich echter naar het Belgische Mol vervoerenwaar de in motorsportkringen zijn befaamde dokter Derweduwen praktijk heeft Diens methoden bestaan onderandere uit het veelvuldig gebruik van ijzerwaren zoals stalen plaatjes schroeven en bouten

Vanaf die
Bij

Het ding werd opgeborgen bij kennissen maar ik wist niet waar-ie stond Toen ik18 was kreeg ik de motor terug Aan races ces dacht ik toen nog niet Ik wilde het wel maar het leek me financieel geen haalbare kaart Wie had ook kunnen denken dat het zo goed zou gaan
In zijn

gaan

KNMV

geheel eigen

stijl reed

Boet van

Dulmen echter van het ene succes naar het andere Met Wil Hartogis hij Nederlands lands beste coureur in de zwaardere klassen Een met de 500-cc-overwinning van Hartog in Assen vergelijkbare triomf heeft hij echter nog niet binnengehaald
Het vorig jaar was hij op hetzelfde circuit dicht bij de zege in de Formule 750 en dit seizoen miste hij op een haar de hoofdprijs prijsin Spanje

Dubbele

kosten
.? .?

Bedenkingen
Collega-medici hebben vaak ernstige bedenkingen tegen de geneeswijzen van Derweduwen maar motorcrossers en wegrenners willen geen kwaad woord over hem horen Wereldkampioen Barry Sheene liet zich na een zware val in Amerika rika zelfs ijlings overbrengen naar Mol omdat hij er heiligvan overtuigd is dat Derweduwen tot meer in staat is dan andere dere artsen Ook Boet van Dulmen is die

Dulmen

Boet van Dulmen is de enige Nederlandse coureur die zich internationaal volledig op de Formule 750 heeft geworpen pen ,,Voor een klein priv is het nauwelijks mogelijk om in meer dan een klasse te rijden
Ik

,

meningtoegedaan ,,Normaal gesproken zou ik tot januari in het gips hebben gemoeten moeten maar nu heb ik er al weer twee wedstrijden op zitten Derweduwen
stonddaar zelf overigens ook van te krjken Hij had me vijf maanden gegeven De dokter gooit het wonderbaarlijk herstelop de ijzeren wil van Boet van Dulmen die aanvankelijkdoor koorts ook nog eens 20 kilo was afgeval-

hoop echter dat de Formule 750 in de toekomstwordt opgenomen in het gewone ne Grand-Prixprogramma Dan zou ik er een klasse bij kunnen nemen Onder de huidige omstandigheden betekent het dat je alle circuitstwee keer moet aandoen dua doen Dubbele transportkosten

|

Wanneer er niets verandert zal ik me opnieuw toeleggen op de het volgendjaar Formule 760 In ipmmige wedstrijden valt er goed te verdienenSpanje was dit jaar echter een dieptepunt Er kwamen
slechts veertien coureurs aan de start Ik heb een dag en een nacht aan de grens omdat de organisatie de gestaan borgsom voor mijn machines nog niet had gestort Bovendien kregen we een heel laag startgeld Ik ben er alleen naar toe gegaanvoor de punten

snelle

Overigens is de coureur ook op dit moment ment nog lang niet de oude Lopen met de gekwetste voet gaat hem nog moeizaam zaam af en de arm geeft tijdens de races verwonderlijk nog groteproblemen Dat is niet zo wonderlijk want in beide lichaamsdelen bevinden zich nog de stalen plaatjes waarmeeDerweduwen de gebrokenbotten ten aan elkaar heeft gezet . Boet van Dul-

Behalve het ongeval in Dijon werd Boet van Dulmen dit jaar door meer tegenslag genslag getroffen Al aan het begin van het seizoen brandde zijn transportbus volledig uit In Daytona kon hij zich niet voedselvergiftiging een door volledig geven
vergiftiging Aan stoppen denkthij desondanks sondanks nog geen moment ,,Alsik het echter financieel niet meer kan bolwerken werken zet ik er een punt achter Ik geloof loof ook niet dat het me dan moeite zal kosten Motorracenop topniveau kun je niet meer als een hobby beschouwen Het is professioneelen keihard

BoetvanBulmenleidtophet
circuitvan
li

en

Zolder voor Lucchinelli Cecotto

ROELOFHOEKMAN

Nieuwsblad van het Noorden, 27 juni 1983, blz.1

Nieuwsblad van het Noorden, 27 juni 1983, blz.3

Nieuwsblad van het Noorden, 06 januari 1984, blz.3

TT-official

voorAsserpolitierechter

Voor
f
1

inrijden

op

eend

00
,,Ik

boete
ben heus hond
niet zo’n en

geeist
wreedaard als door het gebeurde van de dierenbescherming Maar
zou wat
lijken

Van een onzer verslaggevers

ASSEN
ken
Ik heb

zelf een

ben

lid

is

gebeurd is uitsluitend het gevolg van het grote belang dat wij bij de TT hechten aan de veiligheid aldus TT-official Johan Wagenaar uit Assen die gistermiddag voor de Asser politierechter terecht stond wegens dierenmishandeling mishandeling De Assenaar reed op 24 juni van het niet op tijd zouden opvliegen vond ik vorige jaar vlak voor het begin van de minder belangrijk Hij kon zich niet TT-races met een auto in op een groepje herinneren geroepen te hebben dat hij waarvan er een bleef liggen je eenden ze dood zou rijden duizendkoppige publiek ontstond mr H C De officier van Justitie Bij het stond hierdoor grote opschudding Wagenaar Heering heeft de vervolging zelf aangespannen genaar werd met bierblikjes bekogeld gespannen wegens de grote publieke door verontwaardigde TT-bezoekers belangstelling voor het gebeurde Hij Wagenaar benadrukte op de zitting was het met Wagenaar eens dat het het grote gevaar dat eenden voor bevorderen van de veiligheid op zich torcoureurs vormen vooral bij de grote een redelijk doel vormde ,,Ik vind alleen snelheden die tijdens zo’n race worden leen dat het doel niet alle middelen
motorcoureurs

behaald totaal ,,De rijders hebben geen tijd en gelegenheid om uit te wijken ken Een kleine verandering van koers kan de motor al uit de bocht laten vliegen gen met alle risico’s van dien voor de mederijders en het publiek Die eenden den brachten mensenlevens in gevaar vaar aldus Wagenaar De eenden waren het eerst gesignaleerd leerd op donderdag twee dagen voor de wedstrijd Ze waren neergestreken op een gracht en staken zo nu en dan de baan over Wagenaar ,,Op dat moment ment had ik een jager in de arm kunnen nen nemen om de eenden met een zondere vergunning af te schieten Maar ik wilde de eenden nog een kans geven Als ik dat niet had gedaan had ik hier De gracht nu niet gezeten wordt nu in elk geval gedempt zodat een herhaling zich dit jaar niet weer voor kan doen

En het platrijden van een eend gruwelijk middel Dat verwijt ik u aldus de officier Hij eiste een geldboete boete van 100 gulden H J Raadsman mr de Ruyter meende dat er wel wat te zeggen viel voor Wagenaars methode om de eenden verjagen den te omdat alle andere manieren nieren geen succes hadden gehad Volgens gens hem trof Wagenaar geen enkele blaam en diende hij te worden vrijgesproken gesproken Uitspraak op 17 januari
heiligt
is

een

bijzondere

Contact
contact opgenomen nomen met de politie met het verzoek de eenden te verwijderen De dag voor
De official heeft toen
de

den

meldde de politie dat de eenden waren verdwenen Maar vlak voor trof de wedstrijd op zaterdagmorgen Wagenaar bij de laatste controleronde Pogingen om met de eenden weer aan een haastig opgehaald net de eenden te vangen mislukten
races

Wagenaar heeft toen waarmee hij gehouden
inreed
,,Ik

een

auto

aangehouden

dacht
er

op de ,,Die eenden

eenden

moeten
ze

weg

Dat

een

kans

bestond dat

Nieuwsblad van het Noorden, 17 januari 1984, blz.14

Asser TT-official schuldig aan

dood
straf
in
Assen

eenden
ASSEN
sen
rar

geen
De
G de Wilde

Van onze correspondent
politierechter
heeft A vanmorgen

gen schriftelijk vonnis gewezen in de TT-official zaak tegen de 61-jarige
J

W

uit

Assen

die

op

25 juni

vorig

jaar

met een auto op een aantal eenden den inreed De politierechter acht W schuldig aan mishandeling maar legt hem geen straf op De eis tegen W was honderd gulden boete De politierechter ter door de publiciteit vindt dat W over het gebeurde al ernstig genoeg is getroffen W vond de eenden op de wedstrijdbaan baan een gevaar voor de racers en wilde verjagen Een de de dieren daarom aantal eenden reed hij dood andere

werden gewond

Fotograaf ziet fascinerende TT plaat terug
INTERVIEW GEERT HUT
3 Toen de TT Nacht nog roerig was 3 Rellen en raddraaiers in Assen 3 Wie staan er toch allemaal op die foto?

Ik heb zelf ook wel klappen met de gummiknuppel gehad

’’

Door Willem van Hamersvelt Assen Al jaren hangt aan een Al jaren hangt aan een muur van het kantoor van Dagblad van het Noorden in Assen een overduidelijk gedateerde zwart-wit foto: twee jongens met lang haar op de vlucht voor een politieman met helm. En vooral met gummiknuppel. Op de achtergrond kijkt een tiental cafébezoekers ontzet toe. Het bijschrift bij de plaat uit 1970 vermeldt dat het hier om relschoppers in de TT Nacht gaat. Foto: G. Hut. En al jaren fascineert de vraag: wie zijn die mensen op de foto? Zouden die twee jongemannen inmiddels keurige grootvaders zijn? En die verbeten uithalende agent, wat zou er van hem geworden zijn? En ook, deze G. Hut, zou hij nog leven? Zo ja, zou hij zich deze van rellen doortrokken TT tijden nog herinneren? Dit jaar pakt uw redactie een keer door en blijft het niet bij goede voornemens alleen. Een uurtje rondbellen en G. Hut blijkt Assenaar Geert Hut te zijn, inmiddels wel gepensioneerd, maar nog springlevend. En óf hij zich deze foto en de rotzooi in de TT Nachten van de vroege jaren zeventig van de vorige eeuw nog herinnert. "Ik werd er door de redactie van het toenmalige Nieuwsblad van het Noorden altijd op uitgestuurd. Vraag me niet waarom, maar elk jaar op vrijdagavond precies om tien voor elf. Dan ging het los. Stenen gooien naar de politie. Het waren geen jongens uit Assen. Die lui kwamen speciaal uit de Achterhoek om hier rotzooi te schoppen, de vaders van de huidige FC Twenteaanhang, zal ik maar zeggen." Hut herinnert zich een specialiteit van de raddraaiers. "Ze had-

den oude autobanden bij zich. Goten ze een liter benzine in. Dan ging de brand erin en schopten ze die dingen door de Oudestraat. Die banden ketsten van links naar rechts tegen de winkels op. Ik kan je verzekeren dat je wel wilt rennen als er zo’n ding op je afkomt." Politiemensen er achteraan. Wie in de buurt kwam, kreeg een beste lel met de gummiknuppel. "Heb ik zelf ook een paar keer gehad", vertelt Hut. "Heb ik die jongens ook nooit kwalijk genomen. Van achteren konden ze aan mij ook niet zien dat ik fotograaf was. Als ik me na een klap omdraaide, was het: ’Sorry’ en vervolgens rende ik met hen mee." Zo ontstond ook de boven aangehaalde foto. Dik veertig

jaar geleden, maar Hut weet nog goed dat hij hem, 28 jaar oud was hij, gemaakt heeft. "Dat café is hotel De Jonge, het steegje aan de linkerkant is het Mulderstraatje. Deze foto stond ergens binnenin de krant. Op de voorpagina van dat jaar bracht het Nieuwsblad een foto die ik zelf eigenlijk beter vind: Tussen twee paardenkonten zie je een arrestant die door twee politiemensen bij de schouders wordt vastgehouden." De fotograaf in ruste denkt, nu hij er nog eens goed naar kijkt, dat de twee wegstuivende jongemannen geen relschoppers zijn geweest. "Die raddraaiers hadden geen hoeden in de hand, maar stenen en flessen om mee te gooien."

¬ Zo ging het er aan toe in 1970 tijdens de TT Nacht in Assen. Foto: Archief DvhN/ Geert Hut Het Nieuwsblad van het Noorden was in die jaren een avondkrant, zodat Hut ver in de nacht nog aan de slag moest met ontwikkelen en afdrukken. En om vijf uur ’s ochtends in zijn Renault 4 zat om de oogst naar het hoofdkantoor in Groningen te brengen. "Moest ik door de Rolderstraat. Die lag vol met dronken lui. Ik ben wel eens over hun benen heen gereden, want als ik zou stoppen, was ik aan de beurt geweest."

Was u er bij?
Assen Ontzet, nieuwsgierig, kijken ze naar het geweld op straat. Sommigen met open mond. Het was voor het suffe plaatsje dat Assen in de vroege jaren zeventig van de vorige eeuw nog was, regelrechte sensatie, wat zich in de TT Nacht voor hun ogen afspeelde. De grote stad, Sodom en Gomorra, lag plotseling pal naast het eigen cafétafeltje. De foto is gemaakt in 1970 voor hotel De Jonge met links het Mulderstraatje. Dagblad van het Noorden wil graag weten of u iemand herkent op deze foto. Die politieman, een van die jongens die wegduiken of misschien u zelf wel, daar achter het caféraam? We zijn benieuwd naar uw herinneringen aan dit moment. De aardigste inzendingen publiceren wij in een bijlage die kort voor de TT verschijnt. U kunt ons tot en met 3 juni mailen assen@dvhn.nl of bellen 0592-329546. Vergeet u, als u ons mailt, niet uw telefoonnummer te vermelden?

@

w.v.hamersvelt@dvhn.nl