DOMINICI SOTO

SEGOBIENSIS, Praedicatoriaj Familiar Theologi,
ac Philofophi praeftantifllmi> IN PORPHYRI1 ISAGOGEN>
ARISTOTELIS CAtEGORIAS, librosq; de Demonftratione,

Abfolutifsima Commentaria.
Qujbus paffim inferuntur quaeftiones quamplurimai tanta dodrin* vbertate, ingenij acrimonia, iudicijq; finceritate ad Arift. auics cxaminatae, vt optrmo iure ab huius artis ftudiofis nihil amplms defiderari pofle videatur.
Cmnia nunc fummo fludio a mendis expurgata > duobufq; loot* pletijfimis Indicibtts cumulate.

Vcnetijs, ex Oflfidna Dominici Cuerrjpf, & lo. Baptift*, jfratrum M D L X X X V I I.

TYPOGRAPHVS
LECTORI

T ji we vptimo ijs primat partu concedimtts, yti vita fox omnem rationem fa' liciter traduxerint, otf W docendo, W ferihendo qtidmplwitnis pro/int: te f^ Wf« nemo(opinor) ncgabit 3 eos auam proxime accedere^ui ftudium oferamc^ftam in coimpendunt 9 *vt auiboris ip/fus prtcLtrat, atrr ' • • f i r yti acutiffimas cogitatoones tn <yttm nominum con/erttent. Sine<juii?iu> nonmodo plerumqite in tenetris iacerent yat<jue Jituplane fqttatterent•: ventmetiam tot, ac tanta prtftantijjjmorum diuina prope ingenU • tot vetera exempla, & uoces fapientum, e media {entitle tollerentur . Cut quidem ret, hoc noflro inflituto laudabib> & cper/fafctpto, mature a noils fuccftrfom eft . Neque vero propterca diutm pafji Jtimus, (ommentariosluculentos TJominici de Sotoad Porfkyrium^ & jjriftotelemtt cmnibtt* totics dejideratof, commertio hoa * minum

mmum Jhtdiofirum came: fed uti cuftos fidijjttnu* ,prou/u, &necejjitatibus eorttnt, qui eo genere potijjimum deletfantur) tim poftremo emifimus • Quantum certe a nobis elabora. turn fit, utomniftfo nit ore satque integritate frodeant 3 alto. rumnon meumeritindicium. Neque uero3Jiyiidre lenefe. cerim, uerbis tarn Juperare contendam. Teftis eft confcicntia noftra, nihil a nebis fr<ttermifium, qttodnon abunde cuiufitis animo literarum auidtffimo pojjit Jiuelit fatisjacere. Sed ultra non progrediar j cum ut eft in prouefbio, opus magiftrum if. fum Uudat, ttque commendat. IFmo enim uendtbili ,fitf]>enfit hrtdera opus non eft. Dam ergo res finit, Awn inquam, licet > am poteft capere, capiat . Poftefl> ut ferunt,occa/tocalutt. Stultitia nawtjue docume ntum fingulare, dieere, nonputaram* HAC figrata ermt qu<tfecimtts, efficiam bercle, fit etiam mmra in dies expetfes. Vale.

QVAEST1ONVM
IN

OMNIVM
Quzftio V.

HAG D O M I N I C ! SOTO Dialeftica explicatarum, Index. Vtrum tantum fint quinine pradicabilia. 47

Quaeftiones Prooemiales.
•T j Trum Logica fit fcientia necef\ faria, Vtrum logica (it fcientia .
Quajftio 11.

Qu*ftio '•

Super cap.de genere.
Qusftio vnica,

Vtrum logica fit fcientia. Quaeftio ! I I. Vtrum logica fit fcientia una.
Quaeftio II11.

€ Vtrum definit.o generis Jit bona. 10 De/pecic* r

Vtrum logica fit fcientia ua. Quasftio V.

fteculatiQuaeftio vnica . 15 Vtrum caput deft>eciefit in uniuerfumuerum* frj

Vtrum fubieftum logic,fitvns rationis. zo

De differentia.
Vtrum caput de differentia fit uerum in uniuerfum. 78

Qiweftiones fuperPfologum.

Qu^ftio vnica.

Qujeftiol. Vtrum vniuerfalia fint in folo Intelleftu, an in rebus. 28 De proprio. QuarftioII. Vtrum in rebus ante operationem in* Qaajftio I. tetteflus , fit uniuerfale unum in Vtrum textus bic forpbyrijfit'ttepluribus. 35 rus. 8j
Quaeftio I I I . QujeftioII.

Vtrum nomina fccundarum mtentio- Vtrum propriuma ftto fubie£t$reanum uniuerfalium fupponant perliter dijiinguatur. 87 fonaliter pro fingularibus indiuiQuasftio 1111. Vt rum fubie&um huiuslibri fit uni~ Quaiftio vmca. uerfate. 45 Vtrutextusaccidentisfituerus. 9$
a 3
De

tws-

57

Deaccidente.

* **, Dtautcpraedicamends *
Qiwe/ti Ftrwrtrcs dijfmltionex antt prtdk* camentales fane fuerint affignaU. LI 6

i x.
relatia diflinguatur fundamenta*

De quali, & qualitate .
Quacftio vnica« « qualitate fit Super lib. Pcfteriorunu Quxftio I . quatuor ornnes textus burnt

D c prf dieaittcmisgeneraum.
Quacftio I •

Vtrttm (tiuifio entitin decent pradica rrHmamijtoeniiftnaecempramcanentafitaoalogiwaaaloflta, an nentafitaoalogiwanalog<tta, • generis inftecies fteties* Up QuseftioII* rtrumdiuifto rtrumindecm pr*dicamenia fit fufficiens 15 6

inrriflw W. r^w fint

Quacftio 1 1 ta, & demonflratio tie 0e fubftantia*. ne (int afrgnatx * Quieltk> III. Quzftio I. _ pr/iw« p«rj «rxtwr /^ »«• ^^«»» »«** *«»4» p« ^ fr«149 fa tradiderit *drift. ja£ QufcflioiL QHarftio I III. j«* proprietates fubjtanti* rtrum omnis demonflratio procedat kw a Ubilafopbo <$gn*~ ex prindpiis per fe, &proprijf.

Quaeftio V. Vtrum demonflratio quia, & proper De quantitatc , quid conuenimter diftinytantur Qu«ftio I. abMflo. 571 rtrum text** de quantitate fit ue» Quaeftio V I. gji rtramdeffuente Jenjii,dffoiatjffc»* rilfi Quacftio II. tiailliusobieffi. 387 QtueftioVlI. quantitat diftitiguatur a re uaitate generis, matur

De rclarmis .
1« textus ad aiiqmd fit utrus

ytrum fcientia , & apiniodiferant, ut eis repugnas effe i» eodem fu-

SVKT fijf'ondura PoftiTiorum nihil

INDEX SENTENTIARVM
N O T A B I L I V M ,

Alphabctico ordine congcftus.
Bs T » ACTA principalispocurinprardicamcntoipfis con cretis. pag. 174. col.z.K ^^ Abftraftio duplex, pag. 3$. tol.z.&pagS f f . coLt.f Abftradio qni uerfalii 4P£.z.e Aecidens quid S>4-*.K Aceidentis dcfinitip quomodo iptelligatttr i>f.i-i Accidentale dupliciter did tut 317. l.c Aftio duplex > immanens , tranfiens. I7.».f Aftionis proprietates Z4O.i.&a Ad aliquid quid fint rpt.i.i Ad aliquid cur poftponantur prasdicamentoquantitatis i^l.*.f Aduertentia , & conamen intelle&us non diftinguuntur a prodtiftjone na.turas 173.t.f Acquiuoca quat ni.i.e Aequiuocorum definitio quomodo intetligenda u;.t.d Arquiuocum, acquiuocationis, & uniiio cum uniuocans quid 114. i .h Aequiuocationis gradustres. pag. 117 i.g Acquiuoca a confilio , fit analoga non aequipolknt 119.1.6 Albedinis diflcrenria qu* 8i.i.g. AnalogJaquae iig.i.l Aaalogiz gradus duo 11 g.z.l Aaalogia quid tiB.w Abgelus an ponatu* in praedieamento iJ7**.d Anjeliu quomodo habear fcientiam Anitna Una quomodo quaminaho x$r.z.4 Anftotc. uocat logicara modum fciendi x.z.e Arifto teles cur deabftrado , Scconcrttotraftauit in capitulodc qualitate. izj.z.K Ariftotelis uita io|,i.I Ariftoceles quo anno uixit ioy,i i Arjftoeelesobfcurefcripfit> &cur.iof a,f Ariftotelis (cripta ad quatuor genera re* ducuntur ibid. Ars fophyftica eft «ftiIJs j.i.b Artes libcrales cur fie appellantur fc is. i.l Aflentiri magts principiis quamconclafioni non eft neccfle .?oj.a.di Alpcrum , Selene dupliciter capaintur. 533.1.0 Afperum, &lenenonfuntde prxdicapiento quantitatis 177.1.9 B Boetuts arbitratm eft libmm prardicamentorum eilede uocibus. jotf. iJ. Buridanus & Marfilius tetient, Ens efle analogum mediantib. diuerfis conceptibus ^ ij^a.h Burleus & quidam alii putant in rebus efle propofitionem, & fvllogifmum quod quidem Paulns Venetus negat loS.a.K Burleusexifiimatio. libro prjEdicamcntorumconfiderarires fojitai inquan, A 4 tum

I N D E X.
mm fubftat fecundis intcntionibus» accipitur ut fitfoluru conditio ex par teobiedijfedetiam exparte fiibieCoatradiaio quid fit 286.1.1 Comienientid inter mctaphyficum & dialc&icum 34v.i'.c Copulari termino communi quid fit Corpus apud Arift.accipitur tripliciter Cubus quid fit 336.1.01

Capacitas intcllcftus eft limitata 273.1.0 Catcgoriaquid lotf.r.h Catifa utrum Temper fit, ubieften°e<£tus 488.1 h Caufa & effcdus quando mutuo conuemimiir 485?. 1.3 Caufa rcmota fimpliciter d icitur $ 7 $ a.f Cjecusanatiuitate non potcft habere fcictiam de coloribusper coocepcus proprios 388.1 b Ccrtuudinis trcs funt gradus a6o» 2.m Chriftus an fit in prxdicamcnto 188 .i.K Girculum quadrare quid fit lONi.a Clarltas & certitude in quo corfiftat 302 2.m CcgJ-.ofcerc per caufam quid fit 29;

Deceptio circa uniuerfale quot modis fiat 317. i.b Dehnitio quid rei,& quid nonnnis quo modo dirFerunt 270.2.! Definido non eft uniufcuiufque cuiu$ eftdemonftwtio 450.14 Definitioms. triplex eft gen us. 465.2.1 Dcrttiitio non elt corrupdbtliu. 35S.i.g Definitio fpeciei ^4-'-g Dtfimdoquid rei quomoda diffcrat a dcfinitione quid nomni's 465 z.d Definitio fidei chnftiana:" non compreCommnnitatcs omrnim uniuerfalium bendicfidcm humanatn 438. i.b *8rl h Dcfinitio quiddiratiua qux 478.1.111 Commuma (pecieicum proprio ioi Definitio una per aliam dcmonlbatnr i.a Communia differentix cum propria Dcmonitratio eft materia libri poftenorum ijp.z.f loi.z.d Communia fpcciei & accidcntis. ioi. Demonttrarionis definition 28o.i.h.5c j.c 2.K Communia proprio cum accidente lot Demonftratio ad imposfibile duabus de caufisfit 348.1.11 a.e Coir,munia generi cam accidente Jjo* Dcmonitratio circularis. quomodo detUC 2i)I.2.f i.h Com munis differenti^ & accidcnti.ioi. Demonflratio eft ex propofitionibiiis per fc & perpctuis 33 2. z .K.I i.e Communia generis & fpcciei 99. i.e Demonftracionis principium primum z84.uk Communia gcncri cum proprio 99.3-f Coia dirFere ntix* cum fpecie i o i .1 .a Demonilratio propter quid & qtiia,differunt fpecie 373.t.b.& 362.1 Concc-pus duplex eft 30,1.01 Conceptiii .formalit tntis,fignificat uni Demonihatio fit per omne genus cauije 4^6.i.b ration^in for male m mobicfto 130 Deonfttatio f>er caufarrt matertalent i.m quoniodo hat * nemplo -Qftenditur Conclufio fi non efl neccdam» n«c prar468.i.i nulTae (uni neceflariar 3 j i. i.* Conungcns in definuionc opinionisnx* •Demonltratio p« caufam eflicieuteni

I N D E X . men to Demonftracio per caufam hnalem 46^- D lale&ica quid fit 3-1-'3 Dial cfticz ignorantia multis cauffa eri.b roris fuit 4.1.1 Demonftratio eft ex incorruptibilibus Dialcctica eft necefl'ariain'Ecc lefia 4.1, 53M-C 1.& 3.2 Deinonftratio potisfima qua? 374.1.1 Demonftratio ad imposfioile reducitur Diale&ica, & omnes artes liberates dicuntur quodammodo artes 19.2.0 propter quid, & ad quia 374 i.K Demonftratio non eft omnium 188 i.l Dia!e£hca inter artes liberates uicinios accedit ad fciam fpeculatiuam ip.t.f Demonftratio uniuerfalis pr^ftantior eft finguljri 409-1.c Dialedica eft difccnda ante alias fcienDemonftrationum, altera aftirmatiua » tias y. i-« altera negatiua 411.1.! Dici de omni per fc, &uniuerfaliter, fe Demouftratio affirmatiua praeibntior habent tauquam fupcrius, 8c infer! u* 315 i.b eft negatiua 413.2.0 ipS.z.K Demonftrationum,altera refta eft, ajtc- Diciad connertcntiamquid ranero diicens ad imposfibile 4 if. i.c Difterentia fuperiorum gcncrum forDemonftratio ad impofsibile qux 416" malitet aut .uirtualiter pcrtinet ad definitionem fpeciei 480.1.m i.h in Demonftrationibus an fit proceflus Ditterentia quid 7J-a-f in infinitum. 389.1.0 Difterentia quotup'ex 71.1.1 ini Demonftratione tria funt J Jf-i- b Differentia gencriatqueproprii 99.2.f Dcinoiiftratio non eft ex alienis 3 3 {.2 d Dignitas quid fit 286.2.01 Demonftratio procedit ex principiis per Dignitas, fuppofitio, pcrftio, diffinitio , quomododirrl'rant 344.t.m fe,&propiiis 3581.1 fit 231.1.1 Dedenv>nftrationc circular! 473.z.f Dilpofitio quid Dem^tittratio eft ex propofitiombus ne Diftinftio paslionis a fubicfto non eii formalis , fed realis 91.1 <c te'flarns 318 i h Dcmonftratio circularis quomodoad- DilUnftio dup!ex«realis, & formalis 4U mittaturab Arift. 377. i.br.c Demonftrationum alia nniuerfalis, alia. Diftin«9:ionestres , quibus nti folct diparticularis 406.1.! u us Tho.cxlplicantur. i y z.i.h Betnonftratio in qua figura commodif- Diuifio&analogia condacunt ad inucfimeliat, &cur ^-j.Sx.^ ftigandum propter quid 484.1. & i Demouftratio quia,non faci tfcire fim- Diuifiones generum. dcbent fieri per dif480.1 .pliciter xp7.i.< fcrentias proprias> Demonftratio eft ex neccflarijs 3 IO.I.K Docamentuni adcognofcendum quanDcvionvinatiuacju.r iii.i,f Joprardicatnmaliquod cofluenit per Denottiioktio nonfix.ibJunta forma acfeprimo fubiefto 310.1.! ci^encali inhaerente in fubiefto, fed Dodorcs mulci. funt fine dialeAica i. rebus oimprrdicamentorum no.i.i 2f Denominatio omniu&i gha trta. i lo.z.m. Dodrina*. & difciplina quo modo difteDe omni quid fit joS.a.tn rani 260.1.! De omni duphciter dicitur, prioriftice, Do&rina quid (it z^j.^.c & pofterioriftice 310.2.111 Dodrinac & difciplinar noftrum curfiant tKus non ponitur ia prxdicamento ex przexiftcnti cogmtione. 161*. 15 7.i.& 4^8.2.in i.e Deus non eft in prxdicamento fu bftan- Doftrina diiplicitci acquiritut 169*. tiac uniuoce cum creatura i f^.z.f x.b. Beds nullo modo ponitur in prxdica

469.1*

I N D E Jt.
Fides duplex eft 437.i.b Fidei humanx poteft fubeffe falfum Eaqur fciuntur quomodo tot lint qnot 437-»^ ea quae quarruntur 446.1-h Fidesdiuinaa Philofophis cognita ron Eclipfis Lunar notior nobis eft quam ter.eft 537-i-c rae interpofitio 364.1.1 Fides & opiniodifterunt fcoindum ma«
Effettus adac<juatus qtiis Emhimema unde dicatur 3-65.1.3 261.i.e

Ens afialogiccngnificatfubftaQtiam accidens 131.2.3 Ens analogice dicitur de Deo & creatufis 131.1.6 Ens non eft genus ad deeffe pndicamenti i33.i.b Ens eftde e/Tentia cuiufcunque 124.

gis& minus 437.2.6 Fides & opinio quomodo generanttir in nobis zfy.zJ Fideshumana quid 44i,i.b Fides tarn diuina quam humana caulantur aliqua aurhoricate, & ex pia afFeftione uoluntatis 438.1.11 Finis duplex in fcicntiis \6.\.i Formido quid fit 442.1.!

Fortuitorum non eft fcientia 420 z.m Ens no* eft genus 478. a.m Ens rationis trip ex eft i> i.b Ens quid fignihcct if ?• i -c Eiis eft adusfubftantia: Ensdiuiditurin ens rationis &ens rea- Genus tripliciter accipitur 49 z.f le Ij9.i.b Ens fignificat Aibftantiam *, & accidens Genus quomodo differat ab aliis ge« neribus jo.i&5i.i«a. deum& creaturam eodem conccptu Genus quomodo contineat diflerentias En inquantum ens eft fubieftum me8i.i.e taphyfice ijo.i.m Genus fu mitur a materia J^.i.i Error per paralogifmum quomodo con- Genus & diffinitio eiusnonaccipiuntur pro fccunda intentione f 4. i .i tingat 380.1.1 Elfe fimul natura quid requirat 199 Generi & diftercntia: quid commune ^S.i.e ».f Efle in fubiefto quid t4£>r.g Gcncralifsima non conftituunturexgenere, & differentia 134 i.l Efle in eflenua in crcaturis diftinguuntur 4y8.*«K Generalifsima non dicuntur propne differrc , fed funt primum diuerfa 134 Effe in aliquo ofto modis contingit i.l iji.i.f fit ijj.i.f Euidentia duplex £67.2.1 Gnomon quid Ex capitur quadrupliciter a69>».l Grammatica, Logica, Rhetorica,dicuntur criuium ^•*g') Exdicitordinem 148.1.01 ExcefFus claritatis non fern per eft perH ceptibilis 103. z.m Exemplum quomodo differat ab indu*J3» Aione z6i.z.f Habere quot modis dicatur i.b Extremitas non debetfuperare medium itS.i'h inprima, & in fccunda figura 406. Habitus unde dicatur Habitus & difpofitio quomodo difleJ.h rant in.iJ* F Habitus quidfit *3^-a«* .. /• _ _^i_ T?/i _^fL..&/I.A fCff tlSiCf Fides humaaa oon eft uirtus , & car

i.b Intclligerc pltira per modum pluriiim quomodo pofsimus 172. r. Logica & qxizcunque fcientia fpecialis eft in uia S.0 i.e Locus dupliciter'accipifcur Locusfumitur diipiiciter 170.c Ignoratio qnotuplex Ignoratia-duplex Ignoratia negation!* Ignoracia mcdiatorunr Magnum & paruutn dupliciter fumunntr vtf. logica utens non eft fcientia ibid. i. & ratione uaut Logica comparantur pugno.b Media infinita non font inter extrema determinata 391.i. 112.1 r Logtta diffcrt a Rhetorica.1.c jSrf.».i. t.i.i. fcientia. pofteriormn 444-a-m Interrogatio . go uerus: noo uafet 437-t-f Logica quid figniffcee Homo criplicicer accipi poteft ij8. ro eft primi 49o.!.1 Nomen deoominatiuum quomodo d«» hniendum fit n?.b Mcnfura in oinni generc eft' quid indiuifibile 40f. joj.l LrtJundc oriatur 575 .i. qux uetws -i. Logica eit de rationibus perpctuis &ni tiariabilibus ro. & fapientia.K A-ogica eft «na fcientia ro.i.a.d Molares undedicuntur 4^9.! ij.i 168.0 jfj. Rhetorica uero palmar ex ten fas.2.1.col. ci'.z.&c.1. quid fit 365.r. logicx fubieflumeitens rationis 2. propofitio.i.i 583. 1.h Medium poni extra.! Tntentio piimaquid j^. quo.d Media tot funt inter extrema qjuot erunt demonJtrationes 405'.01 Medium extremi.m Logica eft fcientia fpeculatiua Indiuiduurn quid ibid.f Motus omnis habet duo contraria 274 i.l Hominiun genus arte>. nee pro ge. utens 841 Logics docenseftuere fcientia ibi.m Intcnno fccunJaquid ifj.m Logica duplex docens.\ .1.Mathematici triplkitcr'augcntur 3$ f modo difteranc aox.c Negatio mediara'ad affirmationem inimediatam rcducitur 394.r.- Lpgica an fit (cientia 6.I N D E X .1.1. Indiuiduunv quotwplcx 66 z. &l*s-U» -s i.b Motus qoot fint fpecies iji.na Logics.i 379.c Intentio Ariftotclis in z.i Maior extremitas quo? dicitur de me-* dio.a.i.i.! Mcnonis ambiguicas-defaibitur 264. Tho.i.! Neceflariunr multi* modi* dicitur jfc i.i Inter coclufiones darior eft prima quam ftcunda.1** Nomen fecuotd-e intcntionis iniliuidii*. qua? pars fit noua.h ».K Infinitatis ratio in diuim's qiue i j 6. & conclufio idem Significant diuer/is rationibus \6i. Mathematicz excellunt alias fcientias.1.« Intellects opera tria fuut pag.f r-g InteUefttis .1.i. Stinquibus 3fj.r dicitur etiam de contradiftofatelleclus eft ccrtior fcientia 494 ria 647.l M Ignoratio quid fft j77'.i . Logica eit fcientia fermocinalis. nee fupponit pro fpecie.t. fimplex qualitas unica 14 Wear non dantur 400.

2-K ius eft caufa conuertuntur 489 z.i.!. neq. &de nominibct habcrc tres conditiones ji.1. i.i. tur 2JP.in Pofteriorum libro proceditur modo tas a quanticate conunua 188 doftrinali a y 8.t i.1.c Pracdicatio quiddittatiua quid j y .e 2.it PraEdicamentorum liber eft de rebus fiObieftnm fine fubieftum fcientix degnificatis per nomina.! Prxdicabilia funt tantum quinq.h Platonisidear 346. alt era im.dicatiodire<fta quse Pasfio & propriiim cius fubicdum cu.m Per fe modi quomodo applicantur ad demo. Notitia producttur ininftanti 177 cipia mctaphyfic* nifi per effeftum i.2.2^ Principiorum habitus non eft fcientia Pfric quiafit jyp i .h Nbfttia duplex 178.I N D E *. b .Poilpraedicamenrum quid fit 245.f Prxdicatio per accidens triplex eft $99. i.1.l.i. 4j?.C Praxis idem quod aftus 28.b Opim'oquid/it 43*.! Prxdicatio duplex.Praedicari nomine & ratione.i Pafiiopropria duplexed jrj. & formaOppofitaquot modis fianc 241.« 4^-t. identica. . fubiefto a diucrfis Icientiis per diner. & q u o t Hint modi 311.1.i 2. ter 22$.6 Opinio multis modis generatur 440.C 2. &negari.l.c Principia quomodo cognofcanttir 40K i.z.Prxdicamentorum fufficientia quomomediata 440.~na- . uni.b Pofteriorym liber in duas partes fecaNumerus /implex quis jii.dicatio duplex.1 Operationesintcllefttis trcs funt 2 y y . bus figniticantibusres lop. * r fa media 3<>i.3 nominata 181.1.i.a & iccirco nonfubalternans eft 3 76.z6S.a Opinionum altera mediata.Pofitio quid fit 186. ftr tio em 313.c Pafsiones entis non didinguuhtur ab en te ex n acura rei Pi-^-g Principium illud ne nullo contingit idem affirmari.b i.i i.1 d Poiteriorum liber ell finis diale&icx Nullum attribntiim deiponiturin przdicamentu i^S.i. Ordo cognofccdiin nobis quis .b •fhilofophia naturalis non pro bat prui- Principiis per fe notis magis & clarius allcntimur quam conclunonib.b do colligantur 13 7.eflentialis.1 O Prasdicamentum quid io6. Pracdicatio eflentialis quid ff-t.*>f bus ex qnibus componitur.& acciden talis 400.1 h Prxdicatio triplex eft 47-*.m Pra.I.1 Ntillum prxdicamentu formal! ter prx.i. Prajdicamentorum notitia eft neceflariadialefticis lot.un dicatur de alio nifi prxdicationc de. pas/lone quad/-upliciformaliter demouftrationem ^4^. quid 144.i.b Oppofitio rclatiua *4y.f 2.i.1 .h Opinio quomodo definiatur 440.d Pra.^ 4P-f 'l. nonintrac Pafsibile dicitur s.z.e liber Pofteriorum quern ordinem tenent Numcrus non diftinguitur ab unitaticumcxteris 157.f Pafsio eadem dcmonftratur de cod em rincipia funt notiora conclufiones.f In Prrdicamentornm libro non confiO&o notantur in initio opcris j Og derantur (ecundje Intentiones quetn admodum in prxdicabilibus lop.

3 Quaritas multipliciter dicitur its Propofitio diuiditur in dialefticam & de *.0 Propria d ifferentix Si proprij io I Propofitio ponitur in fecundo modo dii. e neceflariz 315.c modo diccndi per fe 3itf.m Qualitat quid fit ar/.i. a.i diftinguitur a fuo fubie&o j% Rroportio quid 3 ly.0 Prof ria generis.Propria generis & fpeciei pS.h .. & partex proportionales conPropofitio per fe nota quz fit } of.h Punfta . Prius duplicitcr iSi.1 Propria proprij.i«b Proportio numerorum idem quod pro.e.i.i.& 370.K Propofitio demonftrabilie joy.m Propofitio negatiua tnediata.i.mediata fiuc affirmatiua.b Propofitio immediata qnz 185.i.i.i.b Propinquitas quomodo fit rclaiio intrin Proprium quod non eft potentia no« fecus adueuiens »io.b monftratione 396. portio rational s 448.i.6 Priuatio accipitur tribus modis 147 i.m proceffus in infinitum 40).b t. d Principiorum primorum quomodo poffic habcri error 3 7P. &accideati* loi Proceflus in infinitum quomodo pofsic i»f contiiTgere 391.1^" Quando quid fie z^S.i. ffuenegatiua. aut negare * quomodo feruiat demonftrationi 348.K tefapror Propofitio.i.m Propofitio non fit ex rebus 108.f i.i.i.1.1 Proprium & accidens quomodo diffeProportio irrationalis quz 344-i-g runt 5>7.d ccndiperfcdr.l Propofitio eft neceflaria multipliciter Prius multipliciter dicitur 150.c jo*.quandofalso concludiu>r in prima hgura per proprium medium non poflunt ambz 'prasmiflx ef^fcfalfx 484-*-K Propofitio per fc nota quid fit 190 Propofitio ncgatiua fi eft caufa ncgatiu x.h Prop ria differentia. & accidentis iet Propofitiones necefTarix retinent inter i.6 Propria generis & accidentis ifo Propoficiones fingularcs quomodo fint i.d Propria fpeciei ac proprij lot Praceffus in infinitum non datur in dei.e Principium iliud quomodo coritingit affirmarc.i.f. d monitratiuam 385.Principia communia. Si aftirmatiua affirmatiux 3 7^ t.! Proprium duo excludit 13 f.i.c ditioni non funt mriruta in aftu 35j.d.1.pliciter 314. Propofitio dupliciter eft per fe nota i. z. & fpeciei io< Propofitio ncgatuia datur qua: eft imi.b i.1. ^| In propofitionibus immediatis non eft i. eft per fe nota fccimdumfe 50*.i Propria diftercntix.i.1. e fegradus 313.1.h Eroppfitio hzc. 3i7. qux 570 i.b mediata 368.1. &propria explicantar 34i*i> & * Principia non negantur in mente 43 j.i. i .1.e Proportio multiplicata quz 3 5 6.h Prioritas nature non eft prioritas in quo 151. & differentia.c Propria fpeciei & accidentis to» Propofitiones tripliciter funt in fecundo i.i.1 K Quantitas fubftanti* fimillinu 103 Propofitio iinmediau quomodo fical- .i. Dcus eft.

in fcicntijs difFcrunc Refolutio quomodo fit neceflaria ad' fcientiam ayp.appeHationi* 183. „_ pries conacnit fubftantia.6 ftiuifionem 453. i Relationis definitio propriapag. ilinguitur a fubftantia 184.h i. & jlludmagisquomodouematin iol.i.m Quxftio omnis qua: de re aliqua quxri Relationis terminus diuerfis cafibus ex tur .i.1.e ivJ. tct Quid eft non eft demonftrabilc 451 co.2.f Res . quid ibid.i. h Res adu przdicantur Regulapoftcxioriftica jdj. & non mutua Refoluere conclufiones in principia dit ficilc eft in dialcfticis .a Res qua.&fingulare 30. tit uirtuaiiter.1.1.k *eljjgenda 304. d telkftus funt fimplicuer fpecies & geRatio ratiocinata.2.i.i Rei unius quortuodo plures demonftra.I diuiduum.z.i.2.i. & difquiperanSapientu . quid quxrac 447 fecunda ipg.t.i in demonftfitiuis 3J7.i.1.1.! Relatiua fecundumefle quaefintp. facile tamc» ^08.Relatio formaliter diftinguitur a fuo. nifi quaa do a3u abftrahitur fpecics intclligibi* lisaphantafmatibus 36.b Quod quid eft non dcmonftratur ex fup Relatio habet & fubieftum & fund** pofitione 455. tertia ibid* i.f Quanco mhil eft contrarium i €9 Relatiuorum definitio quomodo fit in1. rel for ma liter de primitur ipj.z.2 tclligenda ipi.*. i.0 mentum 106.a Reguia pruna antcpr^dicamcntajis qu o i o 7 .i.t.f trinfectis adueniens .b Quantiws quoad tres eius fpecies di.i.i Quod quid non demonftratur neq. m zyr.*-t» Rclauo acquiperattiaf.i Hegula.! Quxftio an res fit.i.1 N.K »5<f. nera 3 7-i-f» Ratio & fermo . Quintiutis feptem ipecics \66 Relatiuum quomododiffinitur perreliz.f Refolucre quid Jtelatio duplex t mutna.m Quxfitaliint quatuor 444.1. pet Rerum genera quinquc 255.»tC modointclligeqda Ji5. ponnntiu in przdicamento debent componi ex gcncrc & diffcren* Rcgula propter quod uiivnquodqi tatia i57-»-<i Je.i.1. i .i .f Relatio rationis triplex eft lotf.d Res prajdicatur Hegula fecunda qaomodo jntclligenda Refolutio mathematica faeilii eft 355.Refolutio quid (it fit 25 7-^b tioncs 4i8..D E T. 101 Quicquid cit in mundo. tiz toi quam casteraprxdkamcnu 165 Relatio intrinfecus adueniens.l.2. f Res non eft uniucrfalein a&u. & ».K quum ziz.i lof.d quarta ipp.c Relatiua fecundum cflc tan turn ponim Quidditas per de/initionem fignificata tur in prxdicanicnto relatiuorum non demonftratur 4?*>i.b Quantitatis prima ratio qua: 173 Relatio nulla eft a fundamento diftin&* ii4.01 Res ante quamcunque operationem in Itatio ratiocrnans quid t o 7. eft rcaliter IHCO.I.e QuaelHoan eft pratfupponit quid eft Relatio realis quid fit 106.m i»6.i.h.b medio 44?<i-c Relatiworum proprietas prima 197.m fundamento ti5. i. & termini ponuntur in prxdicamento roy.2.

ij. f Scicntix fubakcrnxquxpag.iturales. perfluus neqticdiminutus i.Jil col.6 Solertiaquid 4/4.1.Simul quot modis dicatur i jo.I tf D B X.1.1.1.aut genera 428. i. m 147.£ intclleftu 44»>««-fl jJcirntia uaaquxque habet principiata propria 3-61.1.6 ftrat ab cfFcftu. m Scientiarumnumerusnondebet efle fti Scibile quomodo fit prius fcieiuia ipo. 2.!* practka bifariam poteft opus Subftantia prima quid.a.h Scientia nulla probat principia altcrius Sexta 161.2. ro.f Scientiarum non eadcm funt principia Scientia non poteft haberi.1.d citcr 387.0 quomodo 418. 2.autfpecic. * .1 2.f Qiiinta 148-i. ut Si in propofitione affirmatiua non proccditur in infinitunij nee in negatiua fubftant fecundis intcntionibus.1 Scicmia nulla dcmonftrat fuaprwcipia 340. m Scientir quomodo gencre diftcrant Scire quatuor modis fumitur tp^v awg 428.'iA Sck-ntia & opinio de eadem caft*ltf£ptte nee fe<:undumaclus. i. 178. »p8-i. Scientia.1 Scientia non eft dc his quof funt a fortu. & morales fttnt fcien Species quot modis Aireatur 62.6 Scientia una.i.i.1. i Scientist diucrfe qua: 4 19 2.2. b 395-i-cScientia.Scire quid Sciredupliciteraccipitur.C Stientix diftcrunt tripliciter.Secunda na 411. nee fecttftduitt Sapientia quid fit *P7-i«h habitus poifune eflc fimulitt eod«m Scienti. m ScicntiJE reales traftant de uniuerfalibus fccundum fcconfideratis.1 Scicntia potcft habcri de aliqua re dupli Q^iarta 147. m. z.1. 1 Species-q^ialitatis cur quatuor fiut 119* Scientia propriefoliim accipiturproha2. obie&um » 386.z.e In fcicntia tria funt. fedeciama priori Species facilius definitur quam genus 375. 2.2. Scientia fpecufatiua qtiomodo difterta Senfu deticiente.6 144. i. & fecunda quo inchoandiim ca. fit a77«*-b Scientia difrcrt abopinionc pag» 4jo.g bitu qui fe tenet exparte potenti^ ad Species qualitatis prima. f Subftantixproprietas prima 140.2. non .I.2. & In fecunda figura non poffunt ambx pn» mifli efle falfz 385. & opinio an posfint efle in eo. r.2.1. qug 4i3.z. K Scientia nofira quomodo diffcrat a fcie478. 43^.e tiucatad fnbieftumaltcrius 361. & quotnplex 13^.1. autnume Scientia conftitiut quid eft fuibie6li 471.f Scicntiac n. habitus.i.i.1 42J. & prima fubieScientia Cuba I tcrnata non fblum demonclaquomodo difterant 153.rderinitio ip?. c i. & fides non poffunt effe firaul 442. b Subftantia quid fit.1. i.i Scientia una altcra praeftantior eft. Subd e^ .co.1. 3jp.3 Singulare indiniduum. deficit etiam illafcientiaqug pro illOfri fenfurh acquiritur praftica i/. m col.1.m oi(i fubieftum illiusaliquo modo per Subft'antia quomodo acctpiatur i ? i . derebusintmaterialibus quidditatiuc 388.zf "rnodo ditterant 23. dirigcrt rt.1 Sex predicaments non limt relatione* 226.2.1. x.d tig fimpliciter & propria: .1 & principiiim 419. 46. h tia Dei zyS.i.f Scicntia! diftinguuntnr a fine x 6.1. f Tertia 161.ta demfubiefto.f Senfibilium non eft (cientia 4 to.

0 Vniuocaqua.1 c Stfbiectum duplex inhaefionis .0 Vniuerfaliterdici quid fit 309.i.i.i.tot capita. fed tantum ratione Syllogifmusomnis coaftatex tribuster fi.f Tlkeologia eft fdentia .h Subiedutii & pasfio non differunt fcctm.d Sobttradum quid 4J .i T Vnitas eft indiuifibilis quomodo mtelligatur 188. ir».K babilibus 391.i.quae jtf. i .0 Vnitas numcralis eft in rebus $6 i.m Vniuerfale triplex eft 34.c Syllogifmus domonftratiuus & refoluto Vniuerfalia non diihnguunturafuisfinriiii non funt idem 157.l. tot Vniuerfalis ratio.m Vniuerfalia funt in rebus.1.3. i prlndpale logic* eft argutoo. & minus quid fit 13 f.1.3 Vnitas eft pri ma menfura pag. c Sufcipere contraria dupliciter contingit Vniuerfalis.i.1 Vniuerfele primum 490.1 minis jpo.i. & quomodo Finis .K principia 413.b diimnomtualcs 88. 16.1.i. £ attnbutionis ai.1.». Vuiuerfale quadruplidter accipitur .Vniuerfalia funt incorruptibilia.m gat fieri 4o. J4.01 Totumduplex .*.i.Kh lententir tt.b Suicipere magis.i.1.& mpdulandi 374. (Tuc uniuerfalium. j Subiedum logicg quid fit. Vniuerfale eft fubie&um libri pnedicabi Subieftum attributions adxquatum loricx eft ens rationis 11.fcd uniuerfaliSyllogifmus dialedicus conftat ex pro • bus& inintelleftu 33-i. C. quatuor funt opiniones ip.i. ^7.f SyHogifmorum non omnium. eade funt Vniuerfalia funt in rebus 34^.c nominalibus & rcalibns i8.1.0 gularibuis realiter.i.1.b SObiedum libn poftenorum quid fit Vinum eft caufa la?titif.1.Kj jnciftado 13.f Vniuerfale tripliciter fumitur 4f.1 N B E X.1 Tpnitruum quid fit 453.i.i.i.4 Subiedum fcicntia continet eminenter Vniucrfalium fermo quomodo continroaines ueritatcs illius zo.1.iB Sob^enereuno qux contineantur 419* Vniuerfale diuerfimode confideratuc a i.

ea uidebcet carenr:& nonadTheologoSjiurisco ultos. fine dialedtiwliu.tuncad dialedicoj defetendu efletjUt flionib. adeo prima qo qux in hoc prof ca. re: fed hare oia quzuis fcientia docet in pro quamoperxpre. aut w officiaufc». In Dtaleflicam cs4nftotclis.a Logitata. utru maxime nonullos ex dodonbus (acris.illu{tres uiros lcient. artium. aut humanaru: natu.priamateria :(tradit.Et confirmatur hare ratio. non fit neceflaria propter alias (cientias.& argumentari in aliis fcie— Itotelis au pican.' mero fcietiarum nihil debear efle aut dimi pertum eit. nihil aliud. ac deniq.quaspro{ fpalis fcientia. Nempe ut non uidenturadmodu dialeftica: diligenintelhgamus qua neceffitateautcommodi tes.finire.prias de finitioes & rones de diuims:& phimus.aut propter alias fcietias. ar E O M M E N T A R 101 guitur.iu«s confultos (qui cu nihil faciant dialedli faria? Arq.Experietiacom.fapientes.lofophia de naturalibus: & reli quac fuo mo nesillasintrodu.T g-pro tium faduri fu.nere.) ergo in hunc usu no eft neceflaria alia „ clorias. Si niales appellant: iniploftatimaditu prae.aut moraim: quae fciac (iinx neceflari* ca:ergo diak&ica no eft neceflaria $$ alias A icieo- .do.tiis.Na id prar'ertim eflet:quiadocet de in dialtftica Ari. acfacr* Tbcologia Profefloris.Ieat:ut flint Ambrofius:qui canebat.quas. qui ^ialedica fit fcientia neceflaria.An res iit.f Primii. . habet nihilommus peritiam mr.quos Graecia ladlat. eam. Ordtnis TrAdicatontm. \<U^llJU 1. Arqui ex quatuor illis quz. ea nimirum eft.<fSecundoarguitur.aut redundans. Ot12»ftio I PrOfPmialis propter fr.de de oibus rebus tu diuinis^tu humanis iudiunaquahbet repercontamur.Polte. auctore Ariiiotele 2.diuidere.!ed moc-u fciendi.ajuuuliaieftica eftne Bernardus.i5.net.alijqj id genus.Atg. fiqtizftio.ad diale&ica pertineret ueiu a fallo dilcermiferimns .n. inter ueru & falfum difcerne tes. te Platonern & Zenonenijqui fuifle dicunWon propter fe: Quia dialedica non eft co tur inuentores dialedicar.an fitnecef.Qu"'eArif.ide eft quaerere. Nam <g> no fuerit necetfaria funt argu ca Auguftini libera nos domine:Gregorius$ meta nonuila..lcient!a.(uttxponitc6meutator)non uocat Vtrum Logica fit fcientianccefiari**. an ieprxditos fine adminiculo dialectic*: tut talis (cientia fit..D O M I N I C I S O T O SEGOVIENSIS.Verum enimuero cum in nu diclu. Immo uero anceffaria ^ppter le.F R.Theologia.cum tamen fcientias omnes alias redo* ttte fuerit djaledtica a philofophis excogi.S ) turn »io (efe nobis oflfert. primaeftjUtinquicfiiper Porphyrium Boe philorophosnatura!es:quodin abiurdu eft C tius.. rrUUrmiailS .quod quzrere.js al'js fuifnutum.fuerunt illi fepta gnirio reru diuinaru.tex.

diale&ica coparabat pugno coflftrido.r. bi technas per multas docet.ornatejaut ngurare loqU1 f qualis eft finis Grainaricx . ^ CIRCA quzihooemhanc > neignoran tianominum (quod ait Arifr.i Qu«ftio prima Prooemialis.mo dosq. ex. Eft(inquit)Dialedticaad difle readas re* acutior* Rhetonca uero ad »» G rdcDtias.lib.i.Sed finis rationale fcirntiac eft intel Ii§ere. & diumis literis danantur & humanis . ut foefi docet ilhc S. ut notat Hieron. qua Iis eft finis Dialeftir^.Ecciefiaft. difciplinas .ermonis. f br quan£ poffet quaciho prxrens tra&A\ de Logica.Tho.j. ut in libi is Topi.i. Hanc nobis natura in/iram e/Te uia^uc a notionbus nobis & faci lion bus exordiamur . bt Socrates que fapiemifliinum ip.i. Dialecbca uero difficillima eit> ut pote qux circa recondita opera intellt&us uerfetur.In doclrinis(mquit)inchoandum eft.utin hb. r.id tame traftat. Lo j^ca nomen eftlatinercceptum (quod meminit I/idorusIib. a. Elencho. topi. qux licet tra&et de uocibus. Hr. ubi docet Dialeilicam eile utilem ad tna nepe ad exercirationes.Prime camfr ratione finis & matenx. ad colloquia . ^ Tcrtio arguitur.tunc cum ipfa Logica fie fcientia.n.m Itbris Elencho.eft facere uel certa fcietia exnece(farii$& uniuerralibus.hthicam.arEtym ) a logos Graece.^-'Jecundo diflferuC exmodoprotedendi^Nam Dialedhca. & ier monem fignificatj&racionem^nde logica idem pollet quod fcitntia ferroocionahs . & id de rebus particularib^Ht fi M.tex.EtideoS.textu. una pars Dialefticx eft ibphilfica & cauillatona : quam tradit Arilto.Rht toricam & Logicara tanquam tria opera nuionis. Rhetoricat & Poefiscqus pr oindc fuut icieti| lermocjo .eftc6pendiofior^<hetonca uero extefior.uel fidcm ialte hcmana feu op^niontm.definibus:er go DiaJe&ica perniciofa t tt .Horn. atque dialed.po* fte. Nam ttAira !.in principio Hatim poftenorumdifttnguit Poeticam. DocetAriihuphyfi.tdocetAuicen na prima parteloguxcap.fie ut utraqj ttidem numcretur inter fcietias rationales.'e pronunciauit Apollo . Qui enim fophif lice loquitur odibihs eft.uel opinione.ue! ajr petitum fui ueJ horrore. Differt :^:ij cientia rdtiotulis.naiu.j 7. Quarto & polrremo arguitur cj> logica non fit ante alias fcientias neceihria.eft opus rationis.At uero.1. uf docet Anlhin princip.'lo occidit Clodiu. ergo no ell ab ilia inchoandum.i. Quid nominislo^icx.i.r/<.ut quxftione fequen ti confhbic .tex.ObidqjSf Anr.atq.) faciat nos haliuomari^prxnotadum eft pri* mum omnium iuxta do&rinam ipllus . nales. rafem. fallen di in difputatione.AW[i adeo Varro. & ad eas > * quac fecunciu philofophia (unc.ueluti c.ut pote perfuade re ueritarenvconiedturis & reprxfentationibus.Vndc* in ilia antiquifllma diuifione philo'ophixm Phyficam.fed fophiftx.per modu reprxfenta* tionis. potte.meta pH jr.a. j.z. Sed Rhetonca non neceffe habet genei are femper.co» memorat./*.iiodi ic entiac ntioheob'e&i & finis.rationalem. cap. Gorgiam cxterosqj id genus fophiftas ludibrio habuit. &C.quod inter aha multa.quia finis etiam Rhetoncx & Poefis.bus often fusgenerat.f Confirmatu r. prxterfcr moncm. Thom.Et dtfferunt huiufif.de legib. adeo ncq. Logicam.F hetorica uero excelx palmx. ipfam poflemus acqulrere fine alia logica : atque adeo piocedendum effet in infinitum .fuper Cannca. hoc modo generaliterdi c^a. i . f*lic*.illic & Zeno. tame ad noftru propofitft io!u pertmet Logica^tdiftinguitnrcotraRhetoricam & &hettrt 1'oefim. q 3 Cic.u:s (citnuz 'ermocionaljs eJl propnetas tia . adeo comprehendunturnomine logicx.fierceut ncq.moraltrtn. u t t x ** Platoae colligit Cicero lib.o Rhetoricx. Qi)« d fferunto'uplxirer. F:nis. atq.logi(«. tm abtft ut fit neceflaria.Quo^ enim Djalc&ica breuiflimo fyllogifmo tribustermmis concluded Rberorica plurf bus uerbis cxplscat & amplificat.(ub tertio mcmbrocopreheduntur i hetonca.^Et uero in totrarium eft audoriras AnfKi -. * quxpromde utitur coniecluris in particular! .uc re&e. undequis faciliusdiicat.Poefis uero generat & amorem uirt^ tis & odium uinoru. Si logica effct neceiTaria ad acquirendas fcientia$. elt awe alias fcientias nefidiatu. pnefis & dialed ca.i. quatenus funt fignac6ceptuum.fed fans eft fi iuipicionc faciat.

pnmolineceflanus eft ad iter.quo 0 tismoaisdicirurrecundununicru cauiaru.Quaqiiam in alia figni.per diuifiones ac di!curfus:fed» fcietsa definiendi.no uigeant. utdefinir I:idorus.f r\ecudo ledlica eft quoda mo hominibus neceflan'a ^ notantiu til quod Dialeft'capropriedi&a primo modo. ca. at Jica.S.Tho.Probatur-* Dialeftj. &c. immo minis naturadimanans.Logica ( nquit) diciu nanqj propric non fumitur nifi de ne a naturaincipit.fed fimpliciter neceffaria. differt ho a cxteris animantib. inquit. res promifcue ucuntur utroque noie:ut ide csp. & ho no tiirum ex tenditurquatu Logica.fucundior. ut ntftat Arittotelis.Logica (utau. eitpars ipfius. titulu quxilioms notandu quod neceflariu He.n.Etyiiiologiaru: tiones reru.ducendaflQuocirca angelis qui no indigent g fionCja genere.Sccudo ab ex fculptoriam. .fed iila eft ad artem re* } que uenuterper IOLU a lefinirione.Pr ima conclufig.sut rone cau'z efficientis. in principle ftatimPo^ (*&.djfcurfu ad cognofcendu(ea faltem qux naficatione dijtinguatiu lyllo^ifmus Dialefti turaliter cognofcut) no e(r Logica neceflacusademo^ratiuo: uc demonftratiuus fit riarefpeilu illoru. & diiferen.-uc equus cam excogicati.aiiquid neceflarium ab intrinfe. Metaphy.onum fuerunt tuor conclufiombw.&c.i.in propoiito.diujde dirquxdocetdi-putandoquemadmoJuue re & argumentan.i met.'ed (b)u natu ^ coronecaufx formalis autmaterialisaitne rali inltinclu agutur.Quasftio prima Prooemialis • 4 qu* innititur docenda.)non lolutftunlis ut faciliusacquifit Logica & Diale&ica . fit.eclipfi caufam quatrere J admodude unaquaqjre iudicandu fit per ergo diale&ica eft hoi naruralis. ars uero faciAlters cradicur in Iibris Topicoru: bi docc le. i. N.quz cu rone Dicitur. Vfusq potcntem: &Arif.Probatur: tiule.fi qui procedit ex neceflTanjs. Vnde Alre olutionem in iua pfincipia ncccflari i:iu.Dialedlicam naturalem elfe. Hominu.lib. ergo ad hoc neceflaria fuit ars quzdi* aut *impliciter:pura fine quo non pot quis citur Dialeftica.fed arte perficitur.& ex notis adjgnota pro bi is prioiu & poitenoju: ubi docetur que. An^xago* A » ras.:u t pote cui natiuu lotiicar quac eft iudicatiua.Diuiditur. i«iTr« adqtiz^ionemrefpodeturqua bro. ite neceffariu ratione HnisriJq.Potentia facit habilem.ergo Diaiedica eftnecef ra &• falfa diiudicerur.dodicebamuscfcdho inter uniuerfas creaftica Sc lopicam : uc Dialefticaiit ilia pars tu ras proprie eft r6natis. genus arte & ronibuc (ut auaor eft A rift j.Rhetoric.Aradtm-cariimqviiEft'.^Eil ergo Oialeclica feu Logi • Modus perquirendi fcientias eft per defini to.nulladucutur arte.Prinia pars tradiuir in li. ea.progreHu quoda ac difcurfu rerum ueri quxcfhnuentiin. a <iiui.At uero ia Dodo cetfaria:8f(utinquitAlbertusfuperPorph. Dia Ctel.Dia. uerumetia difpomt fuos proprios Conce lagittam iurfum proie^tam afcendere: eft ptus in formam definitionis .i.quinecefli ateaddufti Dialeftieffe finis: quod alias dicitur utile. Topicoru ) in Diale.n. ut &e(Te mortale one inaterix. Etiranosutimur rantur.nr. inquirendi.cap.ait tur loci & ledes argumentoru:ur unurqmf. ferrariam.tares perueftigare.tex 6.obidqj holes ad diuercefleeit hominem etfenfibiie rone forma?.dus fcratio no Tolum ordinat exteriora ope lio nominedicituruiolentu: utneceifeeft ra.be Vifto cellaruscut docct.ca eft ars diflerendiacrariocinand^ut moRor eft Cicero in lib. duphciter.At uero intelletrinfeco.j.bertus in prologo P.Pofierio . Democraces. Diale^licus qui le<5lica eft ad alias fcientias coquirendasne procedic ex probabilibus. fyllogtrmi. rinus.cedercru: uila v g. fa opificia diuerfas artes excogitarunt. utauftor eft Arilt. Et dc hac qtiarriwus faria ad alias fcientias:r6nem hanc manifeHtuf an fit neceflariarf PoJtremo circa eundem ftat egregie S. &c.un.in princfpiopofte.z.quod a. & refert Cice.) mul • uiuit.'quafi a propria forma. f -ecundo probaturhatc eonfequi finem: urobus necelTarius eft ad conclufio ant quiflima auilortate philofouitam aut iolum ad bonum & commodum phorutn. qua oes etiam queabunletmed jsa^ per iiade Ju qtiacun ill it era ti participant.fSecunda coclu/io. Topica uero. (kil.Tho.ante PUtonem.Dialeclicaeitars qua? docetdefin«re.

de uitis philoH lophoru dixerat a quoda alio antiquiffimo Zenone Eleare nonnullu Diale&ca fumpfitle exordiu.Et Arif. Plato Arif.fed Logica Plato fubiunxit. & ad regulas I certas produxit. uc nihil de illis poffet few i. Veruntamen { ut ipfe illic teftatur cap.& lib-i}. fed fola auctoritate tenet.i. artiu dogmata affidue doceat. nihil affirmare: fed tune facia eft ars differed) qua minime pro jfnLf babatUocrates.Vnde olegater Cic.hb.j 7.Echica Socrates inftituit.)quanqiiam primi philofophi in fuisdiftionjbusbiale<ftica habuerint.me nihil fcire.Et Archi fibs & illud quoq.Elecho.n.ut (bios tXalefticos appellarent fapientes.in liiTopi .reor.cuftos fubnotat ignoratiaslogic3.res per caufas & principia coprobat. Acad.Enimuerorquia defi nirenefciebatquid eflec fiimmu bonurillui in uoluptatibus coftituebat. ut jit* IM. Etiib. Quanq1 a £ reru etia mutabilitatem in caufa eifc putabant. fuit qui illam in arre redegit.!:beral:uq.tame Arift. negabat fe fcire.infinuatur.ut ni hi! pome ab hominib.& poftea Zeno Stoicorum princeps Diale&ica uel inuenerunt.<f Vltimo rade jpbatur conclu fio.uc te- .mea opinione.utmeminitArif.de uira Piatonis: £x tnbus il!is(tnquir)partibus philofophiac phyfica antiqua fuit: acceflit Socrates &adiecit£thica.definibus J & Boetius Tup Porphyriu.uocari uerercm. obfcuram explanarc interpretando. hac tepeltare iuri utriqi fludeticerte (qcTfine cuiufpiainiuriadixerim)uera fciam no haber/ed mera fide qua II adhibet di&is docloru. In qua certe opinione incident ex incuria & igno rantia dialecYicx. labore multo excogitauit. ta abfurde errantes cir ca principia reru natural:u.3 .de qbufda.i.(inquit)a!quiuoca dittinguere nefcitbac.arte yllogiOnoru quar in libris Prioru tt» & Polte.f Tertio probatur co clufio. i . utadnotat Cic. Obidq.Atqj hinc abit in u'um.admodii eft in ecclefia neceffaria.2.phyf.tex.i4. i .unu hoc fcio.i.in errores inciditgra uifli.c.ambiguam primtim uidere> deinde diftinguererpoftremo habere rcguU qua uera & falfa iudicetur:&quar. cap.) cu cam & principia rei cognofcimtisrfed cognofcere re $ cam nemo pot fine dialeftica: q.praEfertim quae uerfatur circa fyllogifmosjfed ipfe (inquit) Arif.rertia Plato Dialcftica adiit.utepicura&diligetia heant ut mjgiflri &doftores co(htuantur.ppt q"docetc6clufiones in fua pricipia reioluere.cap.nifi dialefticam didicifletrquaedocetre uniuerfam diftribuere in partes. i.Vnde Dio genes Laertius. fedronibus agebat.N6. C3y|.f Et reuera fi re ad Hxrericos q.Etymoi. fa?pe in a:quiuocisla borabac. Tametfi totius dialecli cx in uniuerfum princeps fuerit Arif.Vnde in longiffimo r^e nihil nifiturba opinionu coparant:cfi tame antiqui iuri» cofulti no aut'toriratibusfolu.Sertiiu Sulpitm uniuerfisiuris cofultis illius tSporis anteponir.qui fludia lireraru. Nempe ante fuam zratem non ftiif fe arte Dialedicae ea.inuenerit.quod.quod ea Arif./.c6pertuerit ex ignoratia diale^-ca: paflim hallucinates fuiffe.quia oes eius partes 'in lucida arte reuocauit.meta.Vnde ilia uox So cratis.neqie aliqua uera fcia. re fcire putamus(utinq.t Arif.Qiiia.t) nunquam ad tanta iuns fcientiam peruenil fet. fue rutin ecclefia de<!ucerelubet. deuitaZenonisStoici: Tanti (inquit) faciebantStoici Dialtd:icam. phos ilios antiquos. Na quotquotantiqui philofophi in errores inciderut ex Tgnorantia Dialedic* lapfi funr. Jari artenoua.Qyi tame(inq.Tuc unaquaq. 2z.ergo fineDiale ftica nullus eft uere fcies.Et Ifidorushb.ab Eugenic Papa in fynodo cauru e.4 Quaeftio prima Prooemialis ftatur Gc.tame lib.z. latentem explicare definiendo. qiiae uia eft inquired! fcie tias:cuius uis no du erat illorum rpe cognita.quibitf propo' raSjBmpedocles & alij. & Cicero lib.phyfic.^.uel falte ad perfeclu perduxeruntrqua hoies poffent cameras iciasadire.de clans Oratoribus.Quare dialedica. tciri.iit adnotauimus in principio przdicamenrorum.!^ cxterar artes libe ra!es..& TopicoXlenchoru traditur appeluttm. Primo Epicurusrquia nimirufuit conteptor Diale6licje.f Quo fit ut q.dift.n. unde.nos.Vhyfica(inquit) Thales Milefiusunus exfeptefapientibus primus apud Graccos ^fcrutatus elt.Artc uero predicametoru & penhermenias. dicittepore Socratis oia illos philcfophos dubitare.quauis lib.8.quaeft.

ut aucloreft Arift. Quemadmoduji.n.iffe drateclicosjcu farpc difputauerint aduerfus jt-eri lesammo&Chriftu ipfum feruatorem no* ftru.Quseftio primaProocmialis % * propofitis eflent:qu<£q.f Probatur.& hxreticos necefTa ria.de rcp.y.ci» nonrequirutexpe. quid ualeat: tat Icire: Tola Icientes facere poteft. Scorpio non commifcetur tyriacz propter fanos/ed ut illis fit medicina £ morlu Scor pionis affliguntur.dialedica contemmcur: quz non eft de pane lucrando.^» primu difcendaantealtasfcientias. utifis eft.Vnde pro crimi Beobijciebat jlh <p effetdialefticus.n. non poflunt haberi nifi per t xperientiam .Nam prudentia quzprzrequiritur ad philofophiam moralem: & pariter principia philolophiz naturalis .Simul quz> ere (cietiam p & modum fciendi)fed dialeAicatradit ma dum fciendi^utilhc dicit Commentator:) crgoipfa przrequiritur ante alias fcientias. Dialeclica eft c&/.& ioritis refiitere. Vnde fcienua (inqujt) argumentandi. ut inquic Caco. nocent circa ipfas immo rantibus. Ji.f Vltimaconclufio.Sed Academici.^Et probatur conclufio. Tandiu illis im ~ moradum.n.non tarn ueratn icienria §.diuidendyiefimendijnon abhomin&uspro ar bitrio inft:tura ett/ed in reruftCMBttcomperta ell.Artes. tantutn poftea Chriftianus eadem arte plus profuit aduerfus hzreticos.dicit ad oes fcias & artcs necellana elie dialeftica: atqjadeo ad ipsa diuina tummi bom conteplauone. Non iolum opus eft philorophum eife inliruftum ad ddcedum ueritaa m: led necefle eli efie armatum aduer fus eos qui fallacijs & cauillis ueritate adul teranc & impugnat:hoc uer« przitat ars fo philtica: ergo eit uulis. Sed tamen hoc eft in perniciem hominum nimium immorari in huiu 'modi. ficut ars requiritur ad coftruclioneni domus: (abfurdum.f Etconfir. & Peripaterici confentiuc a logica dTeincipiendumrpoft Grammaticam. non effent cofeque tia.c.&alij dicebant a Phyfica inchoidum efle: Diogenes uero ab Ethica. A quo ipie purgat lib. ita ars fophiiHca eft noC bisaduerfus fophi(las.Vnde Cicero lib.& 5. quandiu nihil animus agere poteft maius.i.fctinrcrius.a logica Auguftini libera nos Domine. Ex quo illic colligit Aril.Ethi.difeiphna (mquit)difciplinarum qua Dialedica uocat.de ordine.ubi miris modi's CTtoIKt diate U iUcam:afleres Apoftolos etiam fu. fed fi multu /urn* pferis enecanita dialeclica eoufq. diftinguere oitenditJit z.quid uelit. nione aucupances.n.iuuenesaute in breui tern pore non poflunt experientii habere rerum.ij.epi'.ut citatu eft apud ArifKfecundo mer. & matheraaticz.Dialedica.3t alibi izpedicit line djale#iC-» iuftam eloquentiam quz iuris contains necetlana elt>nenune conlequi pofle. Et Aug.iena o% A abftra- . dumo fit ad mediocritate. hb. Sed poftqua ftudium litcrarum in quxitu efle coepit.ExeJ>lo Augu. Soricas uocant Grzci captiofum. ^ecundb arguitur.Pa nztius. Quemadmodu. Vnde Seneca hb. uulgi opi CWj. f Ell ergo dialectica* ttt liftum • eitjfimplicuer neceflana. De hac coclufione fuit cotrouerlia apud anrrquifli mos philofophoSjUtrefert Laertiusli. Ars 10 phiibca eft &c utilis. & multiplex genus argumentandi. Modus fciendi przrequiritur ad acquifitionem fcfentia rum. Stoici. quantu eft neceflaria ad alias fcientiasadeit das. non detineant. inqui^liberales eatenus utiles funt.de fimbus:bona pars (inqiiit)diaUdticjc eft quzcaptioiadiflblue re>atnbiguaq. Vtilis eft ars fophiftaad exercedum & exaeuendum ingenia iuuenum.z.iuuenem non efle idoneii auditorem philofb phiz moralis aut naturalis:fed poflunt (inquit) efle maremathici. quiquanto prius dialedica fua plus nocuic ecclefar. pars mquit fapienns eil fallax argutnentum difioluere.c.fi ingen-u przparent.i. ut fciantin omnium materiapromptedi putare. in quibus maiora prxtnia pofi ta iunt.^ non fitincipiendum ab Ethica uel Phyfica .Vnde quatum pro.quando cancabatur.Ecillaltudialequunruriuuenes.Sp.^Tertia cocluiio.eil. j. i 3 .Et Placo 7. qui fzpe difputauit aduer fus ludzos» f Secundo.Reubarbum certo podere utile eft ad fanitate. hxc docec docere:hzc docet dilcereri hac fe ip(a to de moltratjatqi apentquziit. contra Crefconium Ota maticum..i.eft.'unt per ipfas tranfeuntibus.de diuinatione.

autfericu . ut prius iuuenis difcat Diale£tica.3. &Mufica dicurur quadri uium.c. & terrificam argumentorum uim facile diflblueret. fed quiatradit mo dum acqnirendi alias fcientias .Sed caliere artem dialeclica ad declarandu fcriptura. resomnes fuerunt dialeclici.^ Vnde S.f Vl timum arg.». qq. fed ex illis facie JU eon ueite. J poffes quis formare fyllogifmos in modo .Th. Sed ad alias fcientias quae uerfantur A* fe circa diuerlas materusrerum . i-jcente hac aetate dialevticam pro lua dictate &antiquitate hUce ratiombus engere: & aduerfus con temptares iiiis uiribus allerere luisq.Sed tamen neceffana non elt. &C ad obuiandu cauillofis hzrcticis:id plur^mii ualet in facns liceris. Eccl.ar. ttquanquam aliae fcienciae tirniftrent peculiarem materia 8C pecalnres terminos circa fua cuiufqj obiefti: di -lefties tame eft q docet inde coftitue re definitiones & 'yHogifmos.Perfpeftiua.Chri'. uei dialecbca pracc.7o.Vic. ytrum Logica fit frientia->.pertinet ad q quid eft. quemDeum fapientixcoluit.puos honores detuhtjangues manibus apprehen dentem eius effi^iem depingebant .d. Nee qui mo funt habenc fine ilia.i. j Ad rertiu rh lee ipfe Aug. q.Qua re noneftproceflfus in infinuu. Ve•• um eft en % Socra tes utargutum ell.ex feptem ambus liberalibus.i.At dialeftica non eft imtiutn fcientiarum quia facilior. CJuaeftio 1 i. no ha bebantartem logica: perftftajhabebanttlfc naturahter imperfedum modu arguedi Of definiendi.Th. ^ f* • non pernrvetad dialeciica iudicare de oib.aute refpondetur 3 cum primo inuentafuit^pernaturaleinftin dum rocinandi inuenta fuit ipfametars ra* tiocinandi: & maxime^quidTemper in gne humano manfit aliquod ieme diale6tic»3S careraru fcentiarum.reipondeturquoddia gmtm leftica quoda modo ell per ie naturalis : ut diximus.S.c. hoc odibile eft & dnmnatu.Quseftio fccunda Procemialis.trina & quaterna uia ad alias icientias. Trooemialis.^ i.nifi neceflitas nos aliquando compeHata loco difficili exordium fumere. f Etquod attinet ad antiques philofbphos.eft.quaecunqj infuiac fuerunr prime parent!: & modo poftquam inuenta flfl^ Ipfa fibi feruit: non.eri nnisquuprorationerudium iuuenii fucrat H neceff arium. antiquitus fine dialeftica adibant itudium mris. uidelicet an Logica fit fcientia.docet folu difputaeeaialTis fcientits.Logica ut uid6 . Geometria uero Anthme tica.Libuit naq.fed in feipfa. dicit andqui/fimum ordinem fcientiarum eu effe.epif.4p. fiquaeltionem hanc (qux tddes eft libri) latms forian dedux. EC inde. unde habitus fortiuntur fuas fpecies. 7o. utpatethb.Ad quod refpondet # a facilionb.8c jo* non adeo multum fauet dialediicz. poifq.de inde marhematicas fcientias: quae funt adieus & uia ad philofophiam moralem & naturale . tametfi negare non poffit qua minus philofophis pro'picienda fit.cdere. 3 . AD primumargu. "JBoni confulite.Didas. iemper inchoandum eft-. G abftrahunta materia. Na & fi nullae eflent aliae fcieiuiae.f Ad confir. ad philosophical moralem fefe cotulit non tanti faciebat dia leftica. f.Ii. nifi meram fide. ut dicatur triuium. Cuius fubinde rtudio/iflimus difcipulusSeneca.NeciuriscoiJ fultijUt didtum ell. Et id abhisinchoandum eft ftudiu fcietiaru.i. & fi^ura ex terminis non ti»n <nuis» uc facit Arii'Jn libris priorum. rebus. Quandoquidem antiquitas philo ophotu Me:curioiuo.utrefertH.Logica.j 7.nifi propteraliasicientias. atqjadeo ex notisad iguota & .cjfophiihce loqui intetione decipiedi. dotibus perornare.q. Grammaci ca. Sicut ars fartoria no facit p-mnu.n.ar.Primo ex parte obie^.igodcS.negatur quernqiui acquirei e pofle fcieliam ueramfifle diale^ica.5.de dodr.in quib. eique draconesfacrificabant: quodimplexa per dialedlicam extricate.opuf. & a limine falutanda.& Rhetorica nomen habent. ^ Et per hoc refpadetur ad confir.fuper Boetiu de trin.opuf.5 Ad fecudu **»*'* • arg. V AI s T i o fecunda iuxtaord^ nem citatum Ari. f fct argui ur pro partc neeatiua. traditur cognitio rerum. fuper Boetiu.

ficut /impliciter non eft tingenm& tempo. petim:!ogica non elt iciencia.docec.dicunt eft Arif..i. feu anifec&. ^ At aero ifti adeo di & argumetandi. terus qiud.^7 er fc»enri5e:& per cofequens. Quia (i lo. ut didum eft: fed ars & funtamatores clarttatis. Sake pars logicae quac eft fcjentia eft fcietiar3i ilia quae eft opi fophift-.ca nullo mono eft fcientiar.uiuoiuerialiterpraedicatur de onvA 4 .a'i.non eft fcia.nihilre pondeant.uf 1 coftderano fcie dillr.tex. iogica quae no eft faetia.ft.Ethica.poll. fimpliciter eftjlogica.p: oprie BOB rm eft quod ut fupra dicebami's.<J. Si non:ertjo aliqua fdentia pot ha.Q^aeftio fecunda Prooemialis A cftca genus & fpem oc j.lcc.^fin contra. ted ca naturali. 1.d opinio.tex.ed df intelledus.tUn. fed mo fito folum per ronem probabile: & flc noa dusfciendi.fed fecundo modo. ^[Et confir. quo cognofcimus principle bus .Ergo non accipitur utAnf.i.R hf=t.i j.Tan. logica proprie.eft fcientia.fed ac1:us.no di |>h:lo!ophiantiqui.-bcieiitia. uc in libris Top* muhasqj iubmde hct per te nota: flue diftinguatur a potetia.& 4.fecundo rno jcientia total is.diftinguit inter fcien.Vt Ar-ft. bi dicit quod accipitur logica p*-oafcerviua£tu3h:aliom& fophifc apparet philo'ophusried non eft:er pro habittiali^Sedhoceltnomina confun* go non tora logica eft fcientia. ira neq.^Seuj to arg.faeacia: poiteauiiebimus an fit una uel p'u ben fineprxuio mo fcicndi.met. i .y.ar. Alii dsftinguuc <j> uno nr o> tradit. nifi pro habitu fuperaddito ut pote q''^ ueriatur circa oem materia om potentiXjacquifito.h<$c-r6.z. Sed came hzc gica eilet (cietia.Eth.& tf.Namin le&us raitibihb»<: a nobi*'cju£ func encia co clinatio naturalis.rex.puft. mo.<ed 'trcu.ergo logica no eft icien inhacditlincbone.poit. Na tune uel reqinntur alia logica ra.i.Scie & ratiocmanduialio mo pro logica artifrcia tia.u huuumoduqaae ci texcenias fingunt diitincliones.quaero de res. qut fpeciale fubicdu: fed logica eft fcietiacois. eft ad aliq.fiuc opinionesruc utru res przdictntur .Ois fcientia uerfatur circa aliquod cx aut philofophix: .Si eft accipitur pro habitu propofioonu logica^ fcietia: ergo requirit al a pnore:& fie eft g Hum acquifito per demonftratione .u «n. uel a Deo infufo»f Seniu (cienriaru:ergo non eft (cientia.runuximtP upatetici citur fcientia.at loquitur Arift. Vetia. ac/idicerent ^logica tia.^cur.: quae eft habitus ac quifitus.^Tertio diftinguut ^ logica uno modo alia logica priori an lit tcientia > nec ne.mec.ie. fit mucus habitus ommuc6clufionu:an col qua modus fciendi ad acquiredu logicam .c.Sed quid?Gual& Logicam.^ At u& «ft de ylio^iimo & tie cactens openb.bihi. fed opirwo.iu quid.tex a/.3 .bnut philo opha in Phyficam.eftmmteHedlLi quidahationerfed logica fas«"*»rocedit ex probabih bitus naturalis.q-y i. nee nome logig tio argf.accipi pro habitu /implici unius conclufiotiam & modu iciendi: fed logica eft modus nis: alio modo pro aggregate exomnib. ut au&or tur.ilfciendi.incel ro hoc eit pro libito abuti terminis.1 accipit log»ca proittococepta Ci R€ A quxftionem hanCjiuiuores logi legica:q.^ Quar cundo logicam ortificiale dicuc uno modo to Arif.«: eigonon eiilinen* fcicntia.Si fic.-quz eft habitus animx.nt effe per operaciohem mcelle cunt logica bifana accipi:uno mo pro logiftus) at ens ratiunis non elt ens fimplr . & iftoceffus in infinicu.n. elut en tria genera icientiaru. Si nonrergo deiicnieium mo eft fcientia: alio mo pro h sbitu tali at q^.ut illic exponit C6metator:trgo lo muLEt primo modo eft fcientia parrialis. an tf i: non: fed tame ille nullo raodo habet nome ergo logica non ert ic!etia..f icien ma ipfahabilis fuapte natura adarguendi » tia. Na logicay{Icut *cientia. Prlmo di folum hab.fecuu<iu Arii.i)t illsc habe rum eft <j fecundu antiqiioSjiit auclor eft Sf tur p occdit ex mtcedanis per dcmonfti a Th.1.m quid. 5.z. nifi an fit uel non. eft inchoatio fcientiaru.fQuinto logica eft arsdefime.ergo !ojicano eft limp.met. Mo non quaenmus.^ktconfir.cu omnes accipiru-r^ nifi pro habitu.tex. iediopluriu.6.&^.ut quo clare loqui fciemiafunr habitus fpediuerfi.i.dere. tiat. Et primo mofolum clt Ue neceibriis & pe.& gica non eft fcienna. equeretur proceffus m in alia quaeltio diftin&a e(t:an uidehcet logica. finiru .^ Pottremo argiutur. AfTen.i.

(it ne iogica uere pars rium & euidete per demdftratione:ergo(^ philofophiz .met. Negat logica efle fcien.gica eft habitus generans affenfum necefla phyrium Tub his tfis. demon.Nam alia eft do.Pari arte demonftrat in libris top^uanftin&io eft antiquorutn. &c. Atq.ut illic amplius explicabimus: fimul perfpicacius probentur.tex. & utens: ficut ide eft martellus homo efle homine. & Boetius fuper Por. Sed tatnen cois opi.herm.pof. antiqua fuit fcientiarum.etia pars topica & fophiitica.deinonftrandu.4.bus fallitapparenter .^ ^ logica eft fcientia.& ne.in quantum eft docens.r. adeo 'cientia eft habitus generans af. Logica u.C cognofcererquod audore Arif. fyllogifmus.Tarium.fed modus (ciendi & inftrumetum quatfHo. & euidentem per de.tur faber lignarius. aibits habit b. f Et incer iuniores Aegidius Rora.g.tia.) demonftrat euidenter ^ fyllo I.ubi tra&at hac qone.f Probatur prima conclufio: lo principio dialedicat.Barbara eft pro habicu definiendi.fuper Iibru Poft. qua g» demonftrati* ftici.fticus facit apparentia.lec. ut intelligas quomodo lo fcientijsad definiendum. diuidendi . Cui poft fublcripfit Pe fanjs gnat fcientiacfed fyllogifmus demon. & proprie fcie.f. SC mo: omnis fyllogifmusprocedens ex necef <ius confirmatione.que docet facere faber ferrarius. i clufio eft Logica in quantum utens non ett fit fcietia . auc aftrolo.& alia utens.g.in Barbara eft logica itfiens.motus argumen ftratiuus eft hmoirergo. & in quan* gica.g. in quantum docer.Quaeftio fccuncfaProoemiali's.4. relpondeturadquaeftionem duabus conclufionibus.quz funt propofoio.tf trus Niger.& per afios itidem locos:& in libris pert q.derar i.qna utuntur traftatores alia plicaridas.ftratur in logica per ilia principia dici de om &iis.demonftrat contradiftioni* alterant tum ego conijcio no func dittinfti babitus.Prima. Sed ex propria fignificatia termi rum fcienriarum. f . Et quo ambae moftratione.v. do ualeataifttnnentatio a genera* a diuifi0 met.ueruta fen urn ne •e. Eadem rone demd ** to noltro prime.ut ipfe Petrus Niger probabilibus generat opinione.euidens confequentiarin quantum demonmenrandi. An logica lie (cientia .Elench.Secunda cort pnam hie non eflec locus exafte traftadi q.Ambf coclufiones funt S.i.S.q. Logica(r. ur^Kmetconfequetiam tia ficut philofophia natural!.Tho.adduftus argumento noitro quarto. i .definitionis. cens.definitiohe)eft fcietiaJProbatur antecedes: ilim .n. eartein efle ueramjakerajn uero-fiiMa»«>8P quemad* .fui ctypei. dicer emus logicam pofle dupliciter confiVNOB intitulo quaeftionisaccipiturlo. eft docens. Jogicalib. Logica i. qui uerfatur circa opera intelte.hic logica monere.Tho.& quo uti ftin&iones iftoru in medm proferre.f fit quan.lec.uus generat (cientiam.^Tertio notandu ^prxfens hzc fcientia.4. &Scotus q.Auice that eg fyllogifmus diale&icus precedes ex n* .Logica doces eft habitus euidens conclufio logicalis elt <p fyllogifqui docet natura. uel ex ufu phtlophotu accipiendas .gifmus demonftratiuus gnat fcientia : hoc tia.qua utitur S. i i.mus dialeclicus facit opinione38c $ fophiftrationiSj fyllo«*itmi probabilis atqj fophi.ad gica quo ad omnes fuas partes eft uere fcie arguendu probabiliter atqj fophiftice . id genus ueritates.q. t*ia. Tarn neceffaria.q.magis § hoc nome . inter phtlofophos: qua traftat Auicenna in 4.unde fignificantius forfan libru .n.At quis dixerit illu fed ide habitus Tub diuerfis cofiderattoniB * conceptual efle k>gica. & argu.eft uere.non folum pars ilia demon(lrantiua. nt eft logica docens: fed in quantum illo EC de hocquzfimus an fimpliciter fit fcien utitur Geometra.f Vbi noHisprxhabitts.f.t eft rem per demonitracionem intelligere. an folu inltrumemu fciencia. tia: &utegregiedicitScotus i. Boetij.aut alia id genus rcientiartim. f At uero gifmus fophifticui procedensex apparent! diftinguitur duplex logica.fLibuit hasotnnes di. . Accipitur.Elench. turn eft utens.c3tterasq.acceptiones no efle j> libito multi utens pafliue.i. fuper iibru pofr. ille habitus. Di.& ^ fyllocofitetur.ut fuperiori quzftione declarauimus . & omniu.& hoc eft prstcipue tens eft habitus quo utitu'r quicunqjin alijs hie adnotandum. utad.i.

& alia 4 ft grinegatutccnfequentia.ctt h:c.• .Vn quaqua ens ronis non batur Secunda conclufiocufus dialectic* in fit finrpliciter ens. 8c digna fapientia.gamus efle muka* ueritates dialedicas. ueru efle>oino no pot mouere iafum>tu non es.cum fumma uti cunqj fcientia naturalis quac traclat derelitas exiitit ad res ponderahdas. # cum coJligrs: fed a me incipe. ut uifo Petro & Paulo. Na quate./• .in cdi.eftinftrumetu fcientiaruJtem di. Et &dfia:quacfuntpperuar ueritates. ut babeat admixtas mul* ingenua deleclatio. no eft ens/ed en nione: £ ii faciat fophyfma.i.cognofco albriiq. quac funt petpequatenus ufus eius accomodatur ad omnes tuac.<|» ego foi«Ja*. 9 jt qHietna<fm6dum ualeat argumentatio per quafitfimpliciter fciettanoreqrlturquod couerfione &c.quo ftratio gnufcietia«| hoiem efferifibile': 80 fitutdialedicadocensfafcientia.^.nd gaabit opi. . Sed talis:& czteras uericates.8c ideo indi tens no eft fcientia. tanqua de obie&O principle Dialeclicx.Naadhoc»ali. eft uere philofophia. dd Feda concludit.g.fequitur (inquit) ter.fedopi. tu maxime bus mutabilibus.poft. operutn: ronis in ufus omnium ar aliqua rone efle illis coem:&inde confequt gumentationu^ quaru natura demoftratiue tur intentio ipeciei.Tufc.Quale facit fophifrna fimas:^ fi arguas <$ cu ens ronis no habeat tiludquod quidam obiecit Diogen».quaecunq. Na hoc het qua rendi r of & fcientia.r.quia accides fecudu Arift.. certif D nione/ed apparentia.)Na alias code argo ^pbaretur. r.logica uero u. f Ad fecundu argtn retradic logica. no'obftat rationi fcietiac.dices uana efle qone.$ demd tatioi ampliariomtxappellauonib.q.quac traoat de accidete. At non propcerea eft diftmAo primu argumentu quod eft Petrini ? gu£da alia logica quae fit opinio.Quseftio (ecfmda ProormiaRi.&c.fi.editione fecuda: ^orruptib^es^ode mo logica traoat de » nempeg» logica eft fimul.uera & falfa diiudicat: dilie q. ~•—*—-*•"»•-. quac eft res corruptibilis: &hoc fapientiac manat Sc fimditurrquae re definit.Cui argute Diogenes re&e (inquit) de illo no pot efle fcietia. . % definitio-conftat ex o&e & partes corporis &inlhumenta eius.demoftrado ^ eftrifibilis.ex qita.aut fi as mathematicas non efle fimpfir fcientias: ex fingularibus folis quac experimur indu.non gnabit fcientia.dario traftat de hacuel de ilia material! de« tia pars philofophiac.Rndetur. Habitus dialecli uidua mouet intellect ad faciendu inteda cxdemonftratnaturas argumentationum nes ronis. fcietu* iogifmu diale&icum exprobabilibus. j. led facis eft admodum fubftantia non poflit inefle fa.urdebimus: mo ta neceflaria eft queraadmodum teneataut fallatargumen.alio mo fecundario de illis rebui io An bgica fit pars Philofophiae.8c pars philofo. & ideo es ho.9 fit de re neceflaria.bus folu habetur opinio.dariotraclatdePetro & deloanequi funt cit ioetius fuper Porphy. propofito logicalis. philo" nus<:6fiderat de natura coceptuum quae eft fophia naturalis traftat pricipaliter de hole C quaeda natura reru.<jbus reperiturobiedu formale. fpodetur quod fcietia eft de aliquo duplici Has condufiohes practenditAuicenna in ter^uno mo fimpliciter.& fub rone uniuerfali bie&o: & in aliis ite openbusdemonftrat. de illo e fimpliciter fcic alijs fcienti js non femper generat fcietiam: tia(licet cognitio eius & definitio no fit ex ergo ufus non eft fcientia.g.Sedfeco Cicero lib.non femper generat fcietiam.Item in pracdicaraentis que obie&u eius /it fimphciter ens.^ eft mor* cut philofophia naturalis aut moralis.pofte.et fi hoies-fint corruptibiles.tionibus cdmunibu$>puta g> demonftratio phrar & inftrumetu eiusrficut membra funt generat fcientia. ut. f Ad confir.--. quac peroe*s partes finitione. formali.tis ens:cu tii illas appellee Arif.realibus habet in ipfis ueru effe.pnta de quantitater cat uniuerfale.no ne confequeria difpertit^equetia adiungit. Senfus ergo illius ens rationis fola ro ne difFerat ab indiuiduis # logica docens eft fcientia.fed ego fain ho:ergo tu non telleftu:^ i mouere eft uercagere. i . Probatur ans: Si partet>bie<5i ta perfecla qua cognitio emit philofophus naturalis aut moralis faciat fyl realis.fMoXyp adeo uniuerfalis.Sedfecun kientias. tas opinionec.

nus ducertitudiro$& e id«nt. Oocet enim definire.i.eflet ueraars faciendi bat perconfequentias euidenrioresj fed-d« aurum apparens. Nam AnlU. utexpofuimusli.uidditate logic* append:etter Di hoc mo. fui. logical! quo prob^tur. Sedfiproter»us depr»dican>encis. An . sut. Sialiquid pratdicatur de fubietia de eius unitate.fedTal!it:(edtame logica quat traditar nis lumine naturali:& ad aliqua eonfequen tern fophilticam.fL _ Icicntia.art. fed uiu» ems diftunditur per omnes cum oes fcientia. certe Arift.hilom. cap.utrum peraham logi apparet Icient'a & no eft fcientia. f/Vd qpartu quod elt argument* & logica traftet de openbn^s rations fitut Aegid i itKiernteiponfum eft>quoil mhil ue uiim aperiat ad omnes 'cientias & artes: fi" tat logica fimul clie icientiam.ficut in mathematicis. non Toium in aHis-fcientiis. Ethi.IB termi. nifiillam qu* fethic.fi quseratur quare confequentia Vtrum Logica fit vna fcient AJ» in Darii bonacthf.ualet. Et arguituf Cto uniuerfaliter iumpto.ad terou. diuid«re & argu.q. fcieotiascert. quia no foluni funt de reb. quat nonind^et prio motvftratneeeffario quod per ilia arte quis ri fcientiarut funt forfanquatuor modi eu< poffrtfacere argumenta apparentiar ficut dentes prime figUrat. f Ad tilumu arfimul ett fcientia & modus fciendi refpedlu gumentu refpondetur. iilud przdicatur de quocunque fubfumpto fob illo: fed hoc artes: ut contmgit in cofequentia de Darn: ergo Da logiea habet multas partes> ut pitta. wocatMathematicas.non fepa« fopha moralem uocat fcientia^ tamen.q j-art. quos Anf. fequentia lupponitur tanqua euid'es ex ter quod quanru adpartes pr map hs genercr n>m. yllogifmos &c. jaroraJem quaefit opim6: & aliam qux fie definitio propofitionis uniuer'alis. mentari.y. &ideo fiut juideb«nusxj. merare.j^ra<flai.corrop^ibiijbus.j.n.dicitnon exigendam efteraoonem eftde%refaftibih: quaks untmechanicac. Nam il tionis. fedin Tant£i. docet modu fciendi.^rs Alchimiaefi effet. quam Aegidius ma tur ker fepte artes: quia docetmetin & nu gni facit negatur ille procetfus imfinitu m. Ethi.f Ad temporeficntuariantur fortraeueftiumfiS tertiu ram refponium eft quod logica dtccs alioru artificiorum. PeV AE s T i o N i pratcedenti de tras ett ho 8tCf robat Arif. 3 *flensueiud«te: eoF« ert mquod no eft quam log. logica. in ilia.Philo.eft fcientia.non pro. quam riaturemm ratio domificandi pro loco & uis no fintadeo cerrz.at. & i z.aijamdepr negvet confequentiam Arift.refpondeturjquoddeueniedurneii ad fam diximus g> ufuseiusnon general fciealiquod principium per fe no turn. riteftbonaconfequentia.n.opuf. Nam logica.j . Sedfatis eft.mul cl\ ars arnu & fcientia fcientiaru.riam.fecundu unaacceptionem honorificum eft. & arres ratione procedat J^ fcientias.eft uere fcientia: quia de.qu* ft eft in & aliam de demontt*attoa Dahi. busperpetuis & muariabihbus.sed de hoc alia&.Et de hac cam.jionadduxiffetalia pro. Jicet non uetum _ clarat per illos terminos dtci de omni & dicidenullo.*o Quarftio tertia Procemialis.i. 5 7.i. utfupenori qooedicebamus.Sumularu-. per dici de omq. ut fogica fit fcientia. f Ad ut 6eometria& Arithmeticatfed nirnicraformam cofirmationis. v a* infinuans alias effe proprie fcientias.de entibus ra.ca fitars: quia docetconttruere neceflarm omnesIcienwas e«e in eode gra deiimtiones. quan tu ad u u m.n. i.ficut fapiens uel preceptor.f Sed fi quxras de prima coclufione fed fecundu aliam fcietia fophtftica eft qua.'uot Noa f Sesundo .fpecie dtfferunt ? ergo .ffimas fed nee proeedunt rombus necefLrus. in quantum cut foetia-Mathematics ueras fcientia.s f *d quintum refpondetutquqd a.g. $ nomen fophifta.M I tia per fe emdcntem. ratartemarationeictentiat. n. utrefert Js.ois homo difputat. Pofte.Sed log<ca eft de rationi werfatur circa alqiiod Ipeciale obieclum.Tho.7o.

mus quatlUone ultima .g.srs. Secundo: txperientia conftat {ucceflu teporis & longo ftudio mukarum conclufionum logicam acquiri.Tune fequeretur quod qua pnmum fetrus. Ad prtncipale arguitur: Si idem eflet habitus omniu contlufionu/equereturquod acqui ^ fito primo habitu circa pnmam conclufionem.^. Vftdegene»iidiui fuprl .qui turn ego ex Arrif. ig ilia fit habitus certus& clarus precedesp demonibatione: & hxc fit habitus fornti dolofus & obfcutus^procedens per ratiotre probabile. & Paulus qui didicit om oes.utrum logica qux plures continet hbros diuerfarun* matenaru. & logica.Et probatur .Pnmo. i .pofte. ficut plures mathematics.Primo differunt genere rone medii quo procedunt .-ergo acquijfito primo habitu circa prima conclufione. Primuj. Quenudmodum.>n j.f Qwatto vptoA adrem pertinet biedi( fetanr«ra. <|" Bt ultimo arguitur. manente habitu circa alias : ergo non eft idem habitus oim.texft 44.qtiinque uirtutes intdlec^us.tex-4 3 . cnius finis eflropus: 8f fpeoilatnii . inter fcietia & opinion^. inclinans commonitet ad affenfum omnium . utrum habitus om* nium conclufionum logkalum fitunafimplex qualitas . relhr acquirendus alter circa fecundam.^ St cundo diftinguutur habitus ex paite fubie&i in quantu funt uirtutes imeHe^us: perficientes ipfum iecudum dnrerfos gradus. Et probatur minor. an potiusfingularumco clufionumfintfingulihabitus . Quarto arguitur.feteri tenentut effe unam fcientiam.Ethi. y.Qugftto tcrtia Prooemialis * * pltx habitus' omnium conclufionum logicaliumcergo non eftuna logica.uc uidebi.diUinguit Ari.Stat Paulu logicum obliiulci multarum conclufionu.Omnes n.fit'iina fcientia fpecie ficut Geometria: anfitpotius plures logicz .difceret prima coclufioneniiacqusreret totam logicam: quod eftcotra ex perientiam.colligerepoflunj (praeter alias diuifiones ) quadrupliciter fecari pofy sut. & alius circa tertiam .fed obfcuru.v.pofte.fcien inde lottiuntur fpeties. non acquirentur ahi circa alias. f Et quantum ad primum articulumde primo fenfu nulla certe deberet efle inter dottores controuerfia . Quemadmo4u>3r. In logica funt aliquat propofitiones fcit* per demonitration£ & aliar quarumfolufti f& opinid per rationei pfobaoiles: ergo fal tern circa hzctiuo genera propofitiouum Do eft ide habitus.| M ftinguir Arif. fed il ie poftea extenderetur ad omnes: hoc tame eft falfum ergo opinio ilia eft falfa* Sequela atuhores opinionis cocedunt. j. caius finff eft ueritas. sfe fimul habereer •rorem circa alias: ergo non eft idem habitus fcientiae circa ornnes:alias fcientia & er coreffent fimul circa eandem conclufione: quod eft impoffibile.inetaf%.Habitus intellecluales. fcienertio diftinguuntur fciftwc€tigenwe«5cp«rtefinis. QVAESTIO hzcduplicehabetfenfum.(qui pertinet ad Dialeclicam & bngicur in primo argumentq) eft. ita ut logica fit colle^io multorum habituum .f. Quemadmodum d><tingiiwitur. uerfitur circa unicu m obiedum: pUta ens rationis> ergo . $ demonftraijp general Icientia. fcientia eft habttus. i . Star Petrum h^bere uerum habi turn logica: cir •ca aliquas conclufiones.g.Et medio mo fe habet fides: qttx general aflen fum certum.^ In contrariym eflrqupd An. Et probatur confequentia: Sit Petrus.cs.& eft uera logicajergo & habitus Petri. & habitus Pauliinclinatad om^ nes conclufione5. f Tertio. quod prat dicameta funt decem: ergo generant diuer fos habitus.teX.f Quinto arguitur.qui didicit folum primam concluflonem logicz. Secundus fenfus (qui pertinet adMeraphjfica & tangitur in reliquis argu mentis ) eft.dicit el efle uni fcientia eft unitts generis.v.inter foenttam prac^kaei. f V bi non fuerit ai> re partitionem fciemiarum obiter & perfun* done adnotare. ut fie per sccumulationem habituum crefcat fcietia. Et arguitur fie: Habitus Petri & habi tus Pauh lunc eiufdem fpeciei fecundu hac opinione. Confeque ria ell notac quia fupra di&u eft.A#us aflen tiendi funt in logica fpeciediuerii:ut.g.

f Eodem tate. lofophiam morale (htutx lunt.adeo.hxc eft partitio fcientiaru naturalium.f. qux dicuntur artes docec S.non in quan Geometrix.qux quod Arifto.nec fecu cas. Na Pnyfi. di. nes. \ liecoclufionem generetur habitus diftindu* fethica generaliter difta diuiditur in Mona.f Atq.totmul taphyfica demu cradat de his quj non depe tiplicantadus. net extinfecus ad corpus) Agricultura. fcientix.feu Metaphyficam. Infumma quotfunt obieda tu Hint in Hgno uel in zre.maticam. & Mathema.minit S.n.Et ideo Anl.Et eadem ratione in uirtutibus moralidu cofideratione:puta de ente. plu fideratione abftrahutur a materia fenfibili. res Philofophias naturales.hac reduotur ius ciuile:nam leges per Phi catur in piures fpecies.praiftas eft Theologia noftra Chriftianoca tradat de bis qux dependet a materia fe rumrfcienda fupernatUralis & reuelata.arj..Tho. Et ftinguucur fcientix penes maiorem aut mi.) quod hxc diftindio fcientia.n.& hgno .lanificiumjarmaturajnauigatio (qux pertifum fumiturficue diftindio potentiarum. deaiahbus f & de plantis.fubfccat L'hyfica generaliter didam logica generaliter dida diuiditur in Gram |a Phyficam (peciahter aida.Tho.raciocinari. & aliam circa uif Atqui/untquatiior fcientix Mathemati.de angulis & figuris. Su? florem abftradionem a materia.docet quomodo euitentur.nu:fediftifermonesprofedo indigni funt cx: Geometria de quantate cotinua: Arirh qui in fcholis doceatur. quatenus modum ex philofophia morali ius ciuile. <5 dtximus. hngula mem.& aliam circa pifces. &Rhetoricam: quarum> tica.y o . Vt color qui uocanturartesltberales:quia uerfanturcir mukiplicat fpecies per lumen. i *. Logica. 5 /. alia potentiam: & fie chanicx dicuntur ieruiles:quia pertinetad de fingulis obiedis.& Theologia. Medicina. & fonus qui multiplicac merare. Etbica.ftionis refpondent effe piures Logicas.n.metin.fSed eft notandu in prxfentiarum (ut mo fcientix pradicx.corpus q<? refpedu animx eft feruus:aia ue tiis: quia ro fcibilis ell ut fciatur in uniuerr ro refpedu corporis eft dhi & libera^ut me fait per abftra&one i materia fenfibili.tf.quavat penes diuerfas raciones formales fenfibi tuor mathematics cumtribusronalibus. & ad bra.fed fed du cqn.^Ac demu tex.unius hoi«oeco pnnufenfum qu«ftu)Dishacc6clufione> Quantun- . Me materialia & particularia in Logica.xa opera animx & rationis.At.Tra dededudum eft ius Canonicum: qtiemadAat. X foot in tali materia. Theatrica (qux pertinent requirit diftindas potentias. ut pote quos extra metica de quandtate difcreta (qux funt fcholas no auderemus proferre:& maxime ^>ecies meniurx diuerfac) Aftrologia.de regimine ciuitatis aut regni.quarftione diuifione mechanicXjdiuiduntur in fepte.edi mixta ex Geometria & Phyfica: Mufica ciam ficoncedamus quod circa quamlibec ^ e mixta ex Arithmetica & Phyfica. auditu.nomicam^de regimine unius domus:& Po ficara.aliam dicut effe abftinenttam circa car uatur extra materiam in Deo. particbancuc Phifolophl in Phy. nominalesad primum fensu quxdet a materia fecundu effe.xxa.poris>)Vndeuerfus>Lana.lubfe.VeEnimuero non quxuis diftindio obiedom natio.utnocat Albertus luper Porphy.q.opuf.fed abfolute.i. i.Quac funt.fEtideorefppdetur ad ^qiue'dt de maionb.Eodem modo in fcien. Qua diuerfitate explicauimus quxihufct hxc e diuifionetn fequitur Boetius.& in angelis. requiric u.de Tnni.litica.Met. artetli liSjin quantum eft fenfibile.in carmb. Vn cundum efle & fecudu confideratione.Ma AD rem igitur huius primi articuli utrethematic? uerotraftantde his quxdepen deamus. totque afferunt efleLogident a materia nee fecundum elie. Sed diftinguuntur potentix (enfiti funt hxc mechanicadida.Qitertio tcrtia ProoemiaKs. & Logica.nemusJmile$Jnail cipiuntur: ficut omnes fpecies foni eodem uigatio)rusJmedicina:Histheatrum focia.ad tertium.Sed feptem me ft>ecies per motu. Omnes enim intrinfecusad nutririone & ualetudine cor fpecies coloris eadem potentia uifiua per.cuius ro fol bus.diuifio fcientiaru fpeculatiuarum. Qirales su^nu Jiam potentiam. piures fcientias Traclat.ab habitu alterius.ar.

&itauifusquamuisconftaret expartibus differenribus.Th.text.adtertium argm. q.Vbi lume uocathabi tu ilium &uirtute intelledlus.tt hoc uide turmihifentire$.Vbi intedit.Lt hoc mo do fatiseft dialeclico fcire # logica eft una fcie tia.q.Meta.i. immo profefto eadc ratione dicen dus eft unus habitus:nam habitus eft genus ad fcientiam. ar.i.i z. habitum fciea tix: hoc eft habitum qui eft inchoatio fcietix: in quantum no tit i at apprehenfiuxprxrequiruntur ante produftione aflenfus.notandu eft primo g> ad fciam duo requirutur: unum ex parte obiefti: ut puta fpecies intelligibiles in memoria: qux funt fimilitudines obicftorum: atque adeo funt caufa notitiarum app'rehenfiuarum.i.fed colleftio plurium : na fingulorum obieclom funt fingulx fpecies. atqj adeo pot aliqua res efle una fimpliciter in uno genera^ plures in alio.nihilominus traftat de illis fub eadem racione formali obie&hque admodumfcientiaunicade'homine . ubi dicit $ habitus intellecliux partis 4? ficitur ex lumine ficfpe itelhgibili illoru q[ plpeciecognofcutur. puta plura ligna. Sed ut manifeftum fit in quo flat differentia. Et inter Thomiftas aliqui putant fciam efle collation em illarum fpecie.Thomas potuit fentireoppofitum.&tame in prf dicame to quatitatis eft fimpliciter unus numerus.i o.plures lapides: & tamen eft una domus in prxdicamento quali tatis. <[ Vnde ad primum argumentum quxftionis refpodetur. Thomx clara eft.^ rum: ali j uero fciam effe habitum qui fe tenet ex parte potentix: propterea $ S.art.i4. tune logica & quaeuis alia fcia eft una fimplex quah'tas.q. ubidocet$ unum dicitur multipliciter. f SED tamen. quod quar.y.tucnoi eft fimplex qualitas.habitu fcix efle fun* plicem qtialitate. eflet domusnta lo gica non habet ex fe cj. fedprimusefficitur perfeclior.ad quxftio j ne prxfente refpodet^fub diftindtione.Nam in quxttionibus de ueritate. traw c~ht de c. per aflenfum uel diflenfum. f Et fecundo probatur: quia quemadmodum domus ex genere fuo non habet q.useftio tertia Proocmialis. utextftimo: fenventiaS.loco citato. EC ita expohit Caie.fub dubio religueritq.Si uero accipiatur jp habilitate poteti* & uirtutead iudicandum.3. an uide licet diale&ica fit una fimplex qualitas. I Qtiantuncunqj admittantur in eadem fcie tia plures efle habitus partiales.j.patetapud Arift.non folum inter S. q.Thomam & alios: uerum & inter Thomiftas ipfoseft diflenfio opinionum.fed j.quospoterisillicuidere apud Capre.pite& cxteris eius membhsac proprietatibusfub eadem ratione . i i. nihilominus eflet una potentia.di(t. Sed. Thomx & * aliorum. Vnde SrThomas nufquam colleftionem fpecierum uocat fcientiam/ed uocateas. Quemadmodutn exercitus eftptura in prxdicamcnto fubflantix: puta plures homines.f4. Eadem ratione quamurs logica ef } let plures entitates^eft nihilominus fimpliciter una fcientia propter unicam ratione obiefti.Circa fecundum fenium Metahpyficum quxftionis.<| logica habeat diuerfas partes. nihilominus fimpliciter abfolute eft una logica. incljnans ad afleniui iudkatiuos. ^ fi habitus fcix accipiatur^pfpeciebus.4.Adeo ut Capreolus in prologo fentetiaru q. conftet ex pluribus rebus.dicit<jf ^prime acquifiuit habitu imperfedtu circa primi conclufione unius fcix. Scientiaproprie folumaccipitur pro habitu qui fe tenet ex parte potentiac ad itidicandum.Ica ut nbmej fcia/upponatpro habito 8c habilitate poti tiar^conoudo colk^ione fperu obiectorfi* .Aiteru req^uiritar ex parte potentix: quod eft uirtus &habilitas illms. coftet expiuribus rebus:fed licet eflet unum ens fimplex. & per fpecies non iudicamus. ^ Prima ad inteliigendum opinionemS.Thomas uarie uidetur loqui de hoc in diuerffo locis.Etitaloquuntur oe$ doft* res cuiufcunqjuix: Nee S. Et domus eft plura in prxdicamento fubfti tix. pofteaper de* monftrationes ajiarum conclufionumnoii acquiritnouu habitu.&in alijs iocis. Tho. & ideo eft u na Icientia.i.dicit g» ordinatio fpecieru in intelledu pofltbili eft habitus fcix.fen.fynde Gapre.^.dfenferitS.Et ideo ad quxftionem re fpondetur tribus conclufionibus.Na fcire idem eft quod iudicare. ^ (M fecundo articulo.ar.

fen. c^rte expreffe dicit. qucconue dumodo concedarur quodlicetfintplurts niunt in una rone fcibihs.Et ad pnmim probatione r dcquifito habitu circa primam conclufio. Quia] gula'U conclufionum 8c obie&orum funt uinutes acqui/itz morales.x.& alia efle temperamiam ad comenus)£ per cdfequens eft una qualitas:quia demium lenticulam.Na Dcus oofer per habitus icietix eft fimplcx qiulitas.nihilominus opinio Scoti & nominauna de homine. Et in hoc ell differentia inter fund? retunicum habitum. Er hare coclufio mturale.de anima.Habitus eft perfeclio ni tenet quo!finsjularucocluiionum funt potentix 8C eius uirtus: ergo eft proportio finguli h . SICVKDA conclufio.Thomx loco citato. Et liint quaplurima argu h:. * quefcientiafpecialiseftin uiaS.unica iu. Non enim equiturfi nem.gatur confequentia.f Tertioarguitur.n.lium eft utcunque probabi!is.Quis..quol. & alia feAonefupematuraliter.quales ipfe acquifiuuTet. & alium ad uend'endum H tia: ergo eft unus habitus (3b fpecie ad ge.fit unus.qufcdueniuntinuna fciemia.14 15 Quaeflio tcrtia Prooernialis.bitus.loco ci aliud dc illo qui acquiritur a nobis. ^ Terconccdendu eflet quod ego habco phires tiaconcluiio.natura habitus 8f potentix quod <juo4 audores it akehus opinionis uoicushabicusproducat multos actus or- . oes coucniunt qnod fin.prolo.nus fcientiae. Nee hoc pot cadere ta quod aliud eft de habiru mfufo a Deo & in dubiu conhderati didh S.Que antiques & modernos Na quantum ad foe admolum Adx tales fcientiasmfudit Deus cies intelligibiles.as & habitus per obie collediuum.aha de quorum fit ueriumilioi^ ut argument.Poitquam ignis pro.ferentiaquailliconanturaflignare. utpupica fimplexqualiras.Logica&quxcun cocedunt:ergo&h bitusacquifiti.Natlif. non bus qualitatibus.Et hscc eft fenten qualitates.Thomxu. At qux ttfto:quia oes funt eiufdem fpeciei. A o primum argumetum refponfum eft dit priorem : atomnes conclufiones eiufdem cientix. licet conftet ex pluridudum habet unum gradum caloris.Vnde fi no acquirercmusun cu ha fuit Henrici.fedplures. tex. i i. Argumenta huius opinio producit alium dUtinaum in eodem fubie.bitus. quod geneille poftea intcnditur: atqj adeo ejtenditur rent dmerfos habitus. eft unicus habitus fcienttx.Haic eft. funt eiufdem fpeciei.fed inten men antiqui probe refpondent. quod mere gratis asfignatur.f Ad lecundum nepatur neConueniunt eadem ratione fcibilis tcrgo antecedens. & aliam ad bibrndurn ficutfcietia eft fpecies habitus: ita habitus aquam ? Certe eft rediculum. Ergo eadem eft fpecies qualitatts.non acquiruntur alii circa alias. ^ Et confir. & coUec^to omnium quc nabilis potentiar fed eft una potentia refpc conueniunt in una ratione fcibilis eft una &uomniuobie£toru. eft fimpliciter unafcientia^Se utia Arif. & aliam de equorquod ab.ficut nos co roncut unus uifus re(pe&u oium fpecieru cedimus quod colledio plunum . f Primu. re uera nee Deus m.f Et confir. tcmpus Scoti. iuftitixcommutatiuxin me alum ad erne Ex cot modo loquendi: Logica eft una fcie dum frumtntum.oleum. Quia alias ratione. ita & habitus poftqua eft ge^a. funt (tmplicea Jngulx fpecieS.Tho. Eodem modo proad omnes ^Quartothabitus infuli itim fim bares qufrd diuerti aflenfus numero eiufdo plices qualkates re(pe£tu omnium obiedfco conclufionis generarent diuerfos-habitus rum ei ufdem riSnisiut unica fides.nis funr ilia qux fupra fecimus. Sed funt diuerii aflenfus aftuales.>coti:s enim furdum eft diftu. t fpeftu omnium conclufionum. Quanquam hate opmio antilogicas:puta unade praedicamentis.j. Et poteft hoc con«di.n.& fere moder S.q.'pecierii colorisrergo eft unicut fimplex habitus re eft unicus habitus qui eft inchoatio fcietiar. Itaque ficut fciemia eft nome codem modo potent'.* pro fjlTogifmis: & eadem rone plures phyficas Dant. 33.&oiiim antique ru anre bitu oium articuloru. quia in priori articulo .9. diltinguentis nus habitus. ^Secundo eft argumenru &<]regoriui.dixerit plures effe habitus me ta pro hac fentecia antiquorfi. fecundn mo-^ii multa qua: illic citat Caie.

eft coJHtuerefyllogifmoSjSC emide fpeciei.eiie iam artiu.Et cum arguitunU^bitus Pau. ^atur confequentia: fi ioqitaris deinchna. in prologo pofte . fed lunt diltinc^i habitus ^ Sut runtur nouar fpecies circa obiefta aliaru co qui multiphcant hie omnes diflkultates de clufionu. Intciligitur.n. Et hie.bolu. QuemadmodG :n us primz conclufioniseiteiufdemra. Sed habitujPau. c^ exit in aclus nunc non erat his locus » circa nouas conclufiones^cquint nouos re fpeftui.qu.q. qua ars zdificatoria ipeclu aliarum» fit iaitt Ule habitus ao» iiv. atq./panus.oluunfur quart urn & quintu qu z fit direfti ua acliuum rationis . til eiui'dem quac habet opus pro fine^c arside eft quod fpeciei cura habitu Petri. non acquint pofieaalios qufrefertur inter artesliberalesamodfari circa alias. adeo una /cienriani.per aJditione ipecieru utdere ftquitur qualis fit:pracrti« & per cxcenlJonem &perfedionem habitus. t«ne non poteft in funt opera quaedarn pennde>ac can era artiporetia propinqua generate quotilq^fit per ficialia (ars n.^Vndead terriu argm LoceJitui quod ca ne aut fpeculatina. eft conftruere fyllogifmura in Barbara ficuticonftruere donium)erga icdus utr.8£ tabrilis . { Tecuo arguituj .6.No dico nouas emitatis diihnftas.au 5 fih-bitusPetheit eiuidem fpeciei cum habitu Pauft.Sed eft nora ca aliquas conclu h'ones.clufiones. & per confequens eritobliuio tl cunda probutione negatur^ Uictelfutem Jaruin. Per hoc.circa alias.5 a. ne. Pinis dialeclicz^ut lalione in potentia propinqua. ^ Ad iextum argumentum con* quifito prune habitu circa prim am conclu cedimus quod no elt idem habitus qui incli aone no acquirunrur noui per Itudiu aliaru natadaifeniumicetirkum &ad aHenfuni Coclufionu eiufde fcjentiae: fed tame acqui opmatiuu.ut m illtf ar m N <m (icer io'e habitus Patili tnct net horrro facile &fineerrore procedat . Sed perhocg»aduatur per fpes nouarum conclufionuin.Ec hoclcn'icS. fed quia extenditurad corrumpancur.l horn. ca idem obieftum for male: ficut unus ujfus cHnabit in potentia propinqua ad tHasconproducit plurcs ui/iones coloru. Et arguitur: o/ non fit pottquam Retrusacquiiiuitiubitu circa pri fpeculatiua : led prac^ica.n. non habitibits : puta quomodo generentur & folu quia inteditur.ut meminit Petrus H. Frooemialis • E . qua* ad oes conclufiones.Sed argumentationes ciei eft cum Petro oiro.Sednegaturinde>equi.Sed ar$ tune logicu. li uiclinai ad oes:ergo & habitus Petri. f Etconnr-es oteil in alTenfum eiufdem tpeciei. nuum rationcinatur . Medicina dicv- Quxftio 4. Jbt eadem ratione pot effe error cirporis generentur noui habitus. manente fcientia du pro hoc& fequentibus argurnet Is £ ac.manetibus fpeciebus re artem pan ratione .Tho. Dialeclica eft ar$ macoclultonem. potTunttameri pefdi hseltarsbgfca: ubiinfinoat logicamtfffr ipecies aliqtiaruni. alias argumehtat!ones>& ideo dicitur Dianee Petrus habet tot fpecies quod Paulus * Queimdmodum Petrus puer eiuidem fpe catur modus faendi. Na licet fint lupra diximus.lequ. ita neceflaria fuit ars f HT per hoc .n.in diaKrCticxcdlUtoimus efleicietl do dicic quod ictcntia augccur per additiotiam .quadoruer it perfeAiis. quostio poterat amea producere in potetia propin O s T ojr A M circa fubltantiani qua.fabnhs circa ea qux ratio de open bus maru'&rpotent in oes .icientia operatiua>ut defink A.peific(tur ur melt net in poytrum Logic&pt fci ictiaprop nquaad a^enfusilUru. t t primus habitus pcrficitur. logicaeft fcientia prac^ica .Nam af S.4.tif.cap.i. ^ £ ad le.no tame :um acque perfefti.(inquit ) neceifaria fuit ars acdificatoria aut tionis fcib.ergo Diale^ica eft fcientia praclica .ar.i i. nem.l s cmn aiTenfibos omnium alia.Quaeftio quarta Prooemialis.omnis eft pradica:nam praclica icientia eft li qui I'cit omnes concfufiones.f >ecundo arguitur . quomodo mchueat « Sed alias coctufiones.

hanc fcientiam non intenfione operandi.n. cator confidef et domu modo operabili.quo fint aam. rietes eft prac"c.quia trailat de re opera. cap. i.cp fitjpx ma regula ipfius opis. modo operabili: in tertio mo dicit .**tia fpeculatiua ex parte modi.S.Tho. dc fcten. pracl ca uero lit pj> opus: ut modoci dolanda ligna.utiacet tueangucmhabet fcientia ex fu»jjatione intrinfe tur. a^us mo dicit.^" At contra hac do loquunturdodloresinhac pane. 14-ar.ut fi aedifipraclica.ppopu$:Ibgica ue.& ilia certe cciam Auguftm. §f exj> temodi fitfpefdentils eft que homo conftituit fibi^qn ad culatiua. eft prafticaex parte fit operari.j.ubi ponit tripliciter cotingere iicietia tas facile cofttt. £ obieclia nperabile facit fcietia eft finis fcientijs:& alius eft finis fciae. qfiquidem ordiriat opera intelleftus.'S. obiefti. Vt fcientia de coe! s. ut fit praAfca f ft aftiones corpora^ & faxmorales dh r uel fpeculatiua.ex parte obietfi. a^liuac autem opus. da uero Dei eminenter continet fpeculati. quis finis eius &c.Scien Ca.& ex parte modi. ut (cia di. ide.f Qua fentenri* Greg.16 Qusettio quarta Proormiali's« df pradica qttatenu* moderarur humort $ ca.fires oculatius ia'piciatur. pitta qux procedit per demonnatur propcer aliquod opus diftm&um a Irrationem & rei'olurionem in prima prinraciocinatione.quo eft perpetua & capax bcatitudmss &c.de Ciuit.docet operari/ed eft mera fpeculatio.ca: duo funt neceifaria ut fcien. & diuidendo. efle rpecuIatiuam.de ueritate. unde licet quis difcat fciac elt uent.i4.p.(ed fpeculatiuo. tia illacerte eft mere rpeculat)cja.multis redargiiit. eft fpecu Jatiua.i.a quo fub nde fcietia het.in prologo difcit fcientia: & ifte non fufficir. tex. quiail cperatiuafui obiedi.& hanc dilit fit praifl.f. quia non tractat de ilia re modo ocam & peculatiuam a fine fumenda eft. quibus parti•ari: ergo eft fpeculatiua.i5.Sed finis fciae eft ilk ex npftris uerba hfcS. (cfianKcrgoeade rone Logica crit pra#i.Et quamuis mulq fecus fe het ad fcientia. quamuis fit de re operabili ^ D i it i MCT 10 inter fcientinm prafti.utmde alliciatur ad bene uiuendum.^ t^neta.Dci.o iion idci. &'illa q eft fpe&facit. nomfi . xprtflius repetit.ut puta fi acdificator confide rabili a nobisrnam cum icientia praclica Jit ret domfijdefiniendo.font .cl inavidetur efle S.quia finis fcientiae eft confideri to uerbo G~*co.& de planris.Tho.culatiuam.tex.flt at de rebus natura la licet fit de re operabili. Sed propteriplum ratioci. fimplicifllma fcientia infinita res naturales & cognoicit pra<5lica. Et tertio ex parte fini$. coftruedi paU lauimus ex Anft.ubi ajt g> finis coremplariux bili.4. no ^pcedit modo libus non poffumus noshabere faentiam operabili. Ibnat fcia pra<5lica quod fcia aftiua: a Prat• eftpraftica.n.a nobis.ar.pai adi lapides. Seeundo tia fit pradica. tijs prafticis& fpeculatiuis: Cum tn ueri. quou <. Et in fecftdo foot in notandu $ in fcietijs duplex eft finis. eft partim * uam t & pradicam. Quod teftatur bus conftet.tametfi ft qin cdtrariu eft fnh Arift. g» fit de obiefto ope ex parte modi. <g> perabili.Etfwbiu.q. unica.cit fimplicirer efle fpeculatiuam.cipia:utputaquid fitdomus.q. 4. Finis quodatno praftica. hxepli gratia: poteft quis pra&icx&a&iu*: quia ordinal op inf q ftudere fctentiamde anima : ut jntelligat proceduntauoluntate:utuidehcet flu iio.intentioneoperandi.4.^" >ed uarie dus & non finis fcientis.4j>.modo operabili.$ finis fcietis facit quotottpkx ut docet S. Primu. 5"S«aindo requii itur o/ finis eius culatiua ex parte finis.no potdt efle pradica: fcie ta qualiter fit domus conttruenda.f Vbi dammodo fciam fpeculatiua.Item citlatiuofine: napra&cusefig^p liquid poteft quis de domo ftudere icienriarn fpel6cinatur.de aia. nisfcientis fie opus: quia icientia hxcnon Vbi ait.y\tin icientia quac ipeculatiua fit folupp uericacem cognofce traclat de domo > qun fiat domus.pu animaJibus &c.ngit^fcien.ubi expffe S.uariet qualitate (f ientiat.Tho.i.Thomas prima.q. nepe $finisfcientis catur praclica aut fpeculatiua: quia extnn.f.Primo ex parte rei fcitat: Vndecum fcietia ab obiedlo & fine habeat puta Cjfi eft cie re non operabili.intelle&us rr i&icus differt ab pe.quod elt facio.!ca. & traftet dc re operabili.

in quatum uero cogno. ._-_-r rone -.nam fpeculati•abile. tas *pe fcietijs obieftu effe operabile. . . f Et prudentia uero habitus uerus cum ratiorte *«* & * confir. 14.ars etthabitus uerus cum rationefa&iuUs.^. fed per diuerfos refpeftus diuite.«f. hmo.fit Am ue confiderat naturam Deij licet eiufmodj f»era pliciter fpeailatiua. .<rgo nnl'omodo eft operatiuaj <as fcientias in fummaattingere-) notadum & per confequens jiec praftica quodjic'em eftjqubd cum a&io alia fit immanes^quxj) eft. re parietes &c . g» fpeculatiua procedit modo re/blu Cticz ex parte finis: quamuis etiam eminen tiuo. ^ refpeftu Ularum quas faclurus eft. aut fpeculatiua}nu> re formam in materiam.amare^oquijComedere &c. 8f fpeculatiua ex parte finis.ut dkunt. quod fcietia/w et!t B ahqua ff\t\nt» f^ fa JL j*rt n ^^ t'.j.m-^. g rous cprorujs fpeculatiua.Mox jpbatur ^ a fo habet duas fcientias de rebus. ad.. Aeciditn.Theologia non eft praftica.n. nee ne.ufcflio quarta Prooemialis 4 iJ mum. .<#icum in artem &prudenti :m: dicens. fpeculatiua^ Et Etprimo:qu6dfcientiaquauishabeatobiecluo.q.5.tex. !ubi _•_ .meta.cognitid alliciat ad operandum. ^. quod tnutaretpropofitiim.Ethi.de naturis rerunijrefoluedo ter fit fpeculatiua. coftrue mitteret/edutcitafi eftde ueritate.fic fgo probo JHa fcie. homo figuras liEtpropterea idfolum conceditpeculiari. ardi iciarofaeqiia cognofcimus natura rofareft ficare:qu| proprie dicitur fa<5lio(diui/K) eft modo fpeculatiua.S. condi fed per fcientiam irifinitam & fpeculatiua tiones conueniunt fcientia: fuapte natura : eminenter cognofcit res 8( creat.fequiturcontra Scotum.meta.cffet fpecu Dei ad res. quxacBo* fiDeusimpartireturnobis facultatefacie* nes noftras dirij*it. Hmoi.&fpeculatiua ex natura intrinfe oppofiro concedendiim effet quod fcietia I ca ipfius fcictise. intrifeca . fed quodam modo per accidens. ut fcien~ fa eflet faditilis nobis.quod ilt. aut fpeculatiua.aliam praftt fo fine fcientis fcientia non dicitut abfolucam.n. Ita ut inquantum fe ipfum co.Tho.) fit fubmde. & in f iftiuam ./ •fua . g. Geometria quam ego habeo de tria aftiuus.Per accidens eft illi prie/cirtiturnome adionis. quadrare lapides.fi fiens in exteram materiam. 5 S E c v N o o(quia lubetomnesprac^i tia eftfolum fpeculatjonis gratia. ^ Et quo tandem *' aut praftica._ ceditmodocompofitiuojdocet.i. inde folum fcit res extra.aliam fpeculatiua.Tho^hancdiftin^tionemad.quas nunquam eft fa&urus. ut fcribere.cet dolare ligna.aut pra&ica. eft pra.neare:ergo eadem ratione fcietia de domo ter fcienti* Dei: hac rationerquia Oeus no poteft eife fpeculariua.fatur circa extera opificia/ut habetur apud mus facere: nam quas modo habemus non Aritt.'_ fcientia r _ . Thomas.qux uertiasdeberet nobis infundere quibusfcire.qui non intendit operari. q.q. Eth.aut prafticam.f Secundo arguitur.eade ratione quamuisro Arift. y.prologi.alia uero fit tra go inde non habet quod fit praftica.fc_ 1_ t '• ** *^ "" " ^~ " . te fpeculatiua.n.ficut nos habemus.f Colligamus er eft praftica fcietia ex parte obie&i cum fit go differentiam inter fpeculatiuam & prafaftibile . tradat.tex. Eteadem prorfus diuifufficerent: ergo „ fiodtqua.aut Ypecu mnibus eft receptiffimum: tame eft de re clatiuam. indiicetis noftris ex pte natura eftpradica. utintelligerej ^ <j.f pri. utftudiofefiant^actnc^ rofam^aut res alias naturalest alias fcien ritorie.fed tame fines iili fcientis de per accides co eoibinon poteft diftin|ui inter fcientiam tinguntillts exconditionefupiecti: & dato pra£ticam.Vtardificatoria doquamreor S. perabdi a nobis^poteit..fi modojpcedit fpecu!atiuo. effet pra&ica: immo in eodem mono effe non eft faftibilis.f Vbi adnotandum eft.non intendit fcientiam ex fine gulis* aliis figaris eft fpeculatiua ut ab o L> fcientis efle per fe.fet fpeculatiua modo praftica.n.& in piupere. qu» intenderet operagnofcit/cientia fua eft fpeculatiua: quia ip ri.obie#um fit operabile^autnaturale: er.autpraftica. At uero in fcientijs crea ufqi adpfimaprincipia>prafiicauero pro* A .needocet operari. f. Sed fticam quam conftituit S. i. eflet fpeculathiaJEt tiaprafticadiuidaturin adiua.diftingHithabitumpraCT eadem ratione fcia fimilis «e domo qua folu cognofcimus natura do. Atq.4. .tf. i f. Quare praaica operando fcientia ex intrinfcca eius rone habet quod potiffitnum acquiritur.Iatiu3.. —.

Ar$ eftquaefa.$. retillam . intel fe malus homo. Ethi.quia ibi non habetur .tiua. ctus eftfpeculatio : quare licetreguleturai ropterea dicatur quoda mo& reiiqui in ultima quseiHoneprologia*' .q.tetthomo $ prudentia dingere ufumconcit facultatem operis: prudentia uero qust templatioms.nec ne.a.&qusEcunqueoperanoiotefle huic difputationi. Quare prudetia proxime uerfatur circa ele quauisgenerali nomine poflet dicide quaftionem uoluntatis. f Hinc patet fcientias cunque operatione. Ethic.ulti. /iueaflio fuerittmmanens. praxis .(»cut fi quis ftuderet meditix pnidic?. Exempli gratia.fed ilia quae $ fcientiam quanuis pradjcam d^ri (ut ait Gregoriirs) eft diclum commune.fiue quantum ad facultatem opefe agerejnon fit potiffimum ab ipfa fcietia : ris: quod autem /bla operatio akerius potS fed a uirtutibus moralibus: ut temperantia tix qua Icelle&us. inquit Scotus.i. bene aut male fieri.ar. & inde operatio exterior qusc^prales. pugnandnm effe £c. & pingedtim mo. morales ut Ethica. hoc Sconue pugnare.i8 Q aliqua uel uirtus practica: bifariam potcft guunt pnmo quod operatic etiam intelle. quam intellects.8c Politica.au^oj'fi Anft.tex. led ut primis quod ilia auftoritas no eft Arift.tf. quam dirigit in &um uirtutts. 3 . Eade ra. Sed tamen afia ra q. tamenpropriefolum J. Nam Occham & Greg. itinendum effe . fen.Obidqieiurmodifcieuas rao tellectus. eft a&us alterms po.t. quod eft ftudie ad ufum. hoc facit prudentia. Et giturGracca uoce appellaturaucctoribus S.de ueri. Ars pi. hoc facit prudentia.uidelicet. natnrah'ter pofte bari quod operatio inteflectus proprie no rior intelleciione.puta uoluntatis. ut praxis femper fit operatio alteuoluerit. fucit revtam intentjonem finis ut ab boha. mum quod quatum elicitur ex Ari. e(Tetfpeculatt•ue facTio tranfiens.a. quam in noftra pojj pra&icas^t funt ars & prudetiacquia obie. cofideramus. aut pote facit temperate comedere & fortirudo ftre tiac executiuae dcbeat dici pi ax.de anima. Atqui iudicio meo plus uade ^accidens expartefinis{cientis:fed opere confumuntdocloresininquifitione fiporteamutaret intentionem &practicapraxis qua opus effet.i. & habcnt idem obieftum quod eft obie mo eft operatio uoluntatis. ut qoac e obieaum fcietia: praftic*: fed & podocet S.g.fieret practica. xis aeque dicitur de operatione mafe atque cap iz.nem efle coformem rationi redx.ndcitat illo modoil praxis. Na pratione uirtus moralis 3 ut docet Arift. no effe adco dicitur operatio hbera. natus eliciconformiter eft praxis. non extenditur nifiin uirtutum»quodarn modo nos decent opera ordine ad alias potentias : ergo praxis priri. Sed funticient:£ quodam ledus exterifione fie practkus.tione.q. Praxis. aut quatum ad ulum.Sed mifla dipucationeTheologoru.y5. Sed contra Scotum cftin non contemplatiomstancum gratia.Tho. magis certe apparent! .^ua re male citatur in margine.Tho. auc quatum ad fa ftus poteft efle praxis: na praxis e operatio cultatem operis. fi cinam nonututereturilia. fiue quatum &um philofophiae moralis.Scotus in prolog. T E R T i o tandem notadum eft: ut nihil 4^.teitate eft. inquit.ar.&ideopotefiphuofophus ef tus folum pr obat illo communi diifto. imagincm exhibear pcrfefta: an nuspotentiae quam intelleclus. cedit a uoluntate.K opus dirigere. Ell enim praxis idem quod *£tus} & lud uerbum: ed dicit quod fcientia fpecul? proprius conuenit a<Uioni manenti: fed ac. facie bonum ufum.-poteftproj tentiz. Sed intelle* xnodo pracT:icx:qitia oftendentes naturam ftus. j^| boni efKciamur. Sed hoc fatis eft in pra?fentiarum ad notare priquando & quomodo. quod aftio ftus p'racricus difiert abfpeculariiiofine.ut fit rectus: ubi anfam dedit culationem. nifiqnod intelle huius quscltionis praetereamus.j extenflonem ad opus fit practica: po cipitur 13m pro quocunnue obieclio fcien.guunt quod ho requiratur^talera operatio> do fit. Na praxis diftingnirur cotra fperation! re<ftat.nit exempfum. puta quando ftudendum eft.& quas fcietias expedit difcere: ergo n6 eft ftoris facit facultatem: ut quando pi&or rieceffe. f Item aruero ftudenda lit ilia ars.

& omnium fcien tiarumtie.berales dicuntur quodam modo artes.Quam puunt elie opiniontmcommen'.Probatu primo. poteii quis ratiocinationes & alia opera intelleftus. $ed ad hoc g»lk praxis recta rcquinturcp & conforms ration: reft* . Quam rationem exiitimo comendandarn. non eft fimpliciter defectus.ius re pon detu tnbus couclufiombus.quod prudentia eft qu x facit rectum ufum moraJiter Dia!ecticae.Scientta enim didtur fpeculatiua uel praftica «b obiecto: fed obiectnm Dialeclicac dtrpeculari. ut odium Dei. •k do pr#m: tamen propnjffime non ett r*r3.quod ut dii!iueit.ergo ipfa til ipeculatiua. z. quae funt res operabiles a nobis:tamen non tradtat de illis modo operabilj.f ^ed pro jecunda parte argument!. mala coftrue re:primo quantum ad ufum potelt ilia fabri can tempore indebito. elt mhilominus praxis .Etto.omnium artnim . quae eji propter opus animar.«fEt quantum ad Iccundum. Nihilom . Emmuero licet ars xdificandi fit practice: tamen arSj& mo X) dusfciendifie fpeculandi cene nondtnififpeculatiua. Frnna Logica 'fimpl citer 6c ablblute eit icientia (peculati ua.^ Quodfiquis arguat contra hanc conclufioncm. Obitique m in iieHmtione praxis nondcbccpom re&um. 3. ett lecunda conclu/io . ^ ^. quia uerfantur circa opera ipfius animae : ideo dicuntur artes liberates .<j» Logica clt ciapra | &ca:quia doccr coJtruere lyiiogumos U aJiasratiocinationes. quae eft fpecu tionis gratia.requi ritur ad fciam pradicam . liberties uero propcer delectationem animae. 5 7. & hoc contemplatur per refolutionem in fua primaprmcipia. fed t raft at de illis fpeculatiuo & refolutorio modo. fi qu's inferat aLqua fcientia effe practicam. putaratioeinan': uox Rhetonca . propterea quod dirigit ad opus. cuius finis eftpeffuadere . Sed quia ilia funt opera facillimajfltjUt cognita ems natura facile fabricencuranobis. & ornate proferre argumenta : deinde Grammatica . ut iupradiximus.C5 uicinus accedit ad fcientiam fpeculatiuarh: quia finis eius eft fpeculatio. Conclufio tft S. *f Ad prim urn re/pondetur. uucat ilium modum icicn. per quandant fimihtudmt m ad artes methamcas . V nde operatio quae non poteft etfe refta. ^ At uero non omaBKartes liberales (unt in eodem gradu. /yllogitmorum & cuiufuis alius ends ratioms.c. quare fit tertiaconckifio.^"Secundo probatur coiiclufio. £t haccettdotfrma Arilirf. Sed deficiunt a uera ratione artis. Al^ae uero quatuor Mathematicae proprius incli— runt ad artes Mechanics : nam uer£ z iantur . Habent enim fi mihtudmem artium in hoc. quse dicuntur leruilles : nam mechanicae lunt propter necefsitatem corporis . quia.iem fiu opi jiionem.i.Met. quaelho. ad differentiam artium mechanicarum. Them.Ethic.i. ** Itaque propdx traftat de illis ac fi client quzdamres naturales. propoiitionum. Itaque latet fallacia. nee uitioium. ut ail qua operatio iit praxis. ars cuius fims eft exterius opetari: ars uerc liberalis.Quaeftio quarta Prooemialis. & deficicntibus alijs circunltantijs.s. Dialectica & om.nec anobis fact biles : ergo eit fcientia Ipeculatiua.quiane/cit ilia fabricari: ergo aliqua ars reqmntur ad hoc.non requintur g> fit bona ope ratiofleconfer mis ruttonirtuae : jam etum mah operatio ex praxis mala. xis. & cor pusfubditur animaeut feruus domino: fed deficcre a uera ratione art s. AD quatilionem: ergo fere nominates modermre ponclent. led poem s perfectio: quta artes hberales funt quodam modo mediae p inter icientias pure ipeculariuas S* artes : namfcienriaipeculatiuaeft . i. fed Ipeculatio: & li hac racione uiu^ effet ScotuSjtecifiet forte credib. ita quod finis eius eflet operari.c nts artes l. puta con templando naturam przdicamentorum . qiiia licet tradtct de fyl iogitmis & alijs ratiocmatiomb.Dialectica inter artes liberates $. aut recte operandum .a:or. ut opus lit maJuro moral! ter:&Aecundo quantum ad facukatem ope ns.i>. quod ordinant ad recte intelligendum . Dialectica tra"ftaretde iftisoperibus modo operabili.nihilominus ef fet Ipeculatiua: quia ipfamet opera quae dirigic iutic fpecuiationes. quando °pus ipfum eft ipeculatio. articu.

qux applicat4Usedicina$. fiquidem uerfa.^ Quarto art!uitur.aquatum^itaut nee obiedium excedat fcien euar. EC id fupponit ut docec Arifto.ca d€ propofittone.uocat Diale.z.& per confequens ens rationis exr Et hocin dialedica no eft nifi fcire .& per confequens non eft eius fubie curas hj^arum^S: complexions humanx. & id.perinde ut domus:&reliqua opificia. 8rfpecie.probat Dialecli.quod dicitur ab habitu praclico* terrninatHr.nullius poteft efle catt pificia 3 fed circa actiones morales. nee in fa*& per confeqiiens nee cotinere ueritates hac ratione funt praclicx ficut prudentia.i. 8: qualitate Dialedi ros muitipticare > partiri &c.de fyllogifmo: qua? cj. iium. ctum. Subieftum fciea Alia ueio praclica. tiaccontmeteminenteroe? ueritatcs illiuisr Ct meritodicitur pradica.' ergo nee eft eius fubie fpondetur. icientiarergo nulhus fcientix poteft eflefu uiato & poftrenao arguitur.do adacquatu logics.tra limites logica?diffunditur. Subieftum fcienti* perinde Ars-n. qua? confiderat oaturas nuftiones de neceffitate >quidditamerorunu Pra&ica uero quae docec numece. Probatur minor' Giimatica&Rhemhur ex adu intelJeclusT que proxime eli.fpeculati atque fubie&um potentf JE debet effe illi adoaeft ucucfcientiaipfa. EC arguitur .f Secundo»Nulla icientia L cam efle quo dam modo artemrn6 tn proin quzrit defiio fubicfto an fit.ied de cadit a ratione fpeculatiuae fcientix.uis M lionem refpondctur. c«.&nonad neceffitatem corpoVtrttm fubieflum Diakfiica fit fis:quareintralinenm funt artium liberaensrationis.Primo Diateriori forma inducere^mechanica eft. nus func opera quf percihetaddele&atio- nemanimar. quod eft fubieilum fcientiae hois.acdiu ftruendaru Geometria qujeda eft.z* pari mo refpondetur ?d fecnndu ncpe non Sed in logica difputaturan fit & quid lit ens iubfequifi ars coniiruendi domos fie pra.quae traftatna t«onis.rationis: ergo illird won eft fubieftum logiclica :OiaIeclicam (ubindeeffe praclicam.n.Sed quod ad homo.tsxt.<5 Qmttio quinfa Prooemijilis. g> ahqua eftTheorica.unitate.Verum eft tn <j folent diftingui in fpeculatiuas&pradicas. (e. eius iueftigare.n.pu gendi aut xdificandi &c. fantur cicca opera exteriora. neqj excedatur ab ea:ut color a foio dem efle {pecalatruumrnamaflerrfus&au..urpote cum fit illarum caufarficuti tur circa utilitatem corporis.g» S. no quidemadeo quae de illo demonftranturrfed ens rationis.Tho. morales fcientiaS attinet. f Et ad confirraa. funtrealia entia de praedicamento qualitant dictum eft in fecunda conclufione.f nt opera fabricata a ratione.f Tertio. cext. caeterasqj paffiones cjuodam modo prac^icas . ftum. & uifus ad folum colorem dicium.cum non fit ueru ens. Ars leftica utauclor eftAjcifto.fcientiae.i. .Et rurfus loI eo dicitur modus fciendi. quod fubie^u Tametfihaec quatenus docec in materia ex Dialectic* non fit ensrationis .& quid fit.xnncconfequi habitum praiticum iti tiam. ca . iam didu eft efle continet nfibilitatem. utartes:qaianon uerfanturcircaextera o.f Quodfiquisar.«[ Ad tis.d f A»primumergo argm principale ifar circa oes fcientias diffunditurrergo quaeftio H tis refponfumeftjfblum. EC eadetn racf jfupereftpoftremo fubiecliu tione mufica & perfpefttua & Geometria.gica tractat de conccptibus formalibus. fed nihilomiQuaeftio 5. non eft circa-determinatum fubiccliuin.pofte.qualiter non diftinguuntur artes rationales*uc fit ArithmetiO s T quatuor Aiperiores quarca fpeculatiua.fupponicfalfum.(ed ens rationis non eft hoc mo eft uereaftus &confideratio fcientiae.& no modus pin. Re. nihilominus fticamartemjeomo quern ipiedocuit. $ ratio fcientiarpra#icx no fu. Quantum ad medicinam rei pon^ go & Logica non fol um tracwt de ente radetur.qux cradit modum fciendi.Logi uc cipofitura eft iecundo nptabili. Prooemialis.aj. j.-ertertiunr.torica tradat de ente ronis> putade genere cit/ed ex opifick> exteriori quod dirigit.pofte.uifu percipitur.

f Atqui in prstfentia fatis eft u fupponamus.Me. adeo quatitas continua cipale fcientiaernam finis principaliter inteo cuius propriae paffiones infunt.& materia fdat eandem re fignifi extremorum. ar.Quicquid lia.aut eft quantitas perantiae. rhifla faciamus. Reales uero dicunt potisfimum efle re fignificatam.4tractanim Geometriaeo B 3 tendunt. Sed eft fubiedum.tactus &obiectum funt & materia tern . nifi quia tradat de ente radonis. quae infinuatz funt inter ar•at fuum fubiectum efle.4. Quare gnitio principaliter intenditur in Logica. Et nes in hac pane Nominalium atqj Realium.poft.quippe cui & quantum ad fubiectum. 2I * ca&Dialeftica. pro code acci.puta.n.Aut forte materia guendum.tanq.f Secundaintereoscontrouerfia eftde uniuerfum.«t fubiectumGeo piuntun fed obiedu Diale&kac eft argumc metric eflfc ilium terminum. inde di uxbiectum attnbutionis.4. quod eftitelledus.-vnde Dialedica idemq.n.De quo 1U rationis.utdi<^u eft.n. Verum eft tn diuerfas efle opinio continua.atqiadcofunam obiectum & materia uirtutis ide funt.Th.Delectabi.obiectu fcix.Nec obftat propofitione efle obie mus per geometria.^In contrarium eft Arif. ^ Prima. diftingui a fignificatis obiedum.Arift.Nam iudibtum huius.& efle propeliihil.Obiectu uero dr per cipitur loco rei. quatitas conti latio. hoiem euejriubilem.fubiedu ri0bilis. opinamur fubie.ubiAri.eft quantitas continua. quemadmodum metaphyfica .fubiectum propofirioni$. Nominalcs. fonat.quibusconftatargumentatio:ergdargu Diflentiunttnquidnaprxcipue fubijciatu? wentaao eft fubiedum logic*. 8t propter argumentations taXfinimuero quamuis confentiant oes cum tradat de praedicamentis & de enunnatio.in pro ponitur in fcia: quippe cum oisfciafuppo. tres Sed materia appellatiir. ita per hoc iudicium.quac eft. fignificantius df obiectum.logo fent.an tcrminus. quicft Icia: uniuciia. ut ilhc S. puta mo notandu hos tres terminos/ubiedum. 4.tex.Th^dnota matobiectufcientiae effe propofitionern ipuit.dum rem.B.homo eft .aut pertinens ad quantitatem.quod modo ueftigare pergimus. { Secunda conditio. & eft mediu ad cognofcen ordinemad habitum fax: quia id quodfci. fubiectu df refpedu paulo fuperfedendum nobis eft ufquad ilium locu. f Pro cuius notitia fecundo notadu eft.differt nis. Coobiectum. Vt quantitas continua rei ueritate fola ratione diftinguatur.meminit de obicdafcientiar. Geometria de quantitate continua fuas pro rem extrafigmficatanijefleobitftum prinprias pafllones.n. biectum detoiacoprehendere. Quzri triangujushet tresangulos acquales duobus mus ergtt hie fuSiectum^putarem cuius co rectisjintelligimus natura trianguli.catum uniuerfalerefpectu oium. Quecunqj funt in fcia nuncupatur eadem rone qua eft obiectum: continenturfubeiusfubiecto.& materia geome quia difputatio hacc proprium locum het in triac. rebus uniuerfispoteftconuenire.gnitio fubiecti prindpaliter intenditur in ctumfcientupefleccrminumjpfum.non fifth in propofitione.ripncipaleuero ^ ^ eft fanitas. efle conditiones requifitas ut quippiam fie quia eft primum fundamemum quod fup.ut nonuulJi uolunt.z.tractatur in Geometria.j $. Noiales. tim fuper prologum Porphyrij difputabi5. n.n.fibijem:quibus conlentit Gregorius. pratter Gregorium affir quod uerum non effet. de quo nihil fam fertur in rem.Atq. fubijcitur tus in fcientia eft notitia reit&propofitio ac oibus in prxdicatione.quod di nuasReales uero afferunt effe rem fignificafputatoria fcia.i'Elen<c^termmis utimur uice rerum.Qt&ftio quinta prooemialis.fed per ip inhaefionis. quod fam. Atqui. ctum proximum &immediatum>re uero re eiusqjpafsiones atque figurae. .Sicut.i.res ne.ut commenta quac hie finguntur i. & quantum ad oia attribuuntur.q. nu quz demonftratur in fcia:demonftrat. quarum meminit S. & non ens aut pr*dicet. cum tn in carediuerfis ronib.per ui motumjficut obiectum proximu infirmi eil fum uidemus colore. obiedo. logicam tradare de omni re in mus.obiedum. prxdl utauctoreftS. Vbi pti tn $ putatfignificatumpropofitionis.Th.ubi dicit. "' Subiedum fciae duplex eft. mcdicina.hominem efle ri ad rem prxfentem:Et fubiedum attributio.ar. qua fubiectu m. ne.

q«T poruocari obiedu prxcipuum &quodam mofinale. <j. eftcoloratum>nec uf .& cnsrafionis: quta non heteffe ^iftinftum a fingularibus nifi peroperatio nc intelleftus.itainfcientia.&fubiecliue quales sue „ conceptus fortnalcs qaos intelle&us in feip!b efficit & jp iucit. y. & ilia natura fie abftra<5ta.Metaphyficus de ente reali. i.^ logica eft de fecundis intecionibus.quiaftatim!uperprdogum Po r phynj fiffius exphcaruri fumus hmoi encia rationis/upponatur modo. & diale&icus de ente ronis q3" pot couenire omni enti reali. p. Nix. ut eft coditro in rebus. j.in i.q.. Nominees partim '»•** AM oomantfubieftumlogioteffe tfam. f. Prima.fimpliciter non dicurur entia rationis: quiafuntuerx qua li fates r ealiter inhxrentes fubiefto. n. inquantu funt fignaad placitu fignificatiua: na ly ho ex natura rei no hct.duidemus:utputaRo M la. ma ior ab oib.Theologiae. Sed probst ronesuptaex prima c6dir. ^ :unt entia ratio nis. nifi fub rone coloratii& ideo color eft obie ctoim uilus . «fle ly $ernnnas. fed exoperatione iatelleftus imponentis. quia prima traftat de quantitate continua .8zfub cuius rone confi derant:ied ens ronss eft hmoi: ergo &c. Coruus &c. fit genus.Albertusdicit effc atgurnentatione* fc puta re ipfam q eftargumeMatio.Immo conclufio eft Ari. adiuctis primis.tame ex hoc^mtelleftus cognofcir honine conceptu coi>abftrahendo a condicio nibus fingularibus.v.qux oia funt entia ron.4. aliquid commune & uniuerfale ad omnit entia rationis. dHubieftnm adxqtiationis: iicuren* eft fubiectum metaphyficx. 4.& opiif.fed quod ens ronis fit hmoi i logica.n.fiyllogi mo &c.quiadialecTHcus nihil tradat nin de gne& fpe.depropone. Per fubiedum diftinguitur fcien tia ab aliis fcienrijs.ibi detex. eftprincipaieobiedtu mataphyficx. Tho. met.qu6dMetaphyficus& Dia Icftic us tra&at de cmni ente.lect.q£ adxquate continetttriiuerfitate oim A tra&anf in fcietia.n.tendu. Et in hoc fenfu quacrimus utrum ens ra tionis.ft«onisatrinet. qJ e de natura gnis.totfunt tumtt opiniones quoto capita. Alij uero effe fyllogifmu.met.i. Quo fit ut Nominates.ut habeatur perfeda cognitio quanticatis continuar & fpecierum eius . Deuseft fubiedum: g. Per hoc. . Addit Scocus quart! in prologo. fyllogifmi &c.(pei &c. aut in ordine ad deum. nullo mo debet dicere. & no resfignificata.4 a. Sed accqaMiflm tafionis.uel refpedus potius quem het ad conceptu mabftrahentem^df conceptus obiediualis. fpe e$ genus. deillis terminis g€hus& fpcs &c. j.partim p#»* m* r ^ -it* ^ € /tx. ens cognofci pot fub rone gnis.^" Tertia conditio. 3e fi cocipratur coceptu magis uni uerfali.ea rone qua funt ternii fli . Hispraeiadisde hacquaeftione. Et hoc eft qd* dicit Auic. ut terminus eflet fubiedii.Th. utfic nomen.art.'S.a quicquid ibitrada tur. Qua nosin calcequrtttonisexplicabimus Xnt r* QVANTVM ad fecundum terminu quar tifnis .partun ilkt tram argumen 4 g tatio. nt auftdr ett S.g» fubieftum fciet uno modo accipitur jp il/o.liibquo cotinenturoia qux traftant i logica.f Vnde fecundum hoc l'& rndetur ad qonem duabus conclufiombus. que muf ti fequujif.4.Quauis f unt alia enria ronis in ip fis uocibus.ueluti iubttatia .7.. utexpontum eft.Traclat. fit fubieftum i logica.9> non !oquimur nunc de ence racionis ut genitiuus accipiatureffecT:iue. confideratur ut Deus. <£ terminus fit fubie£tu«logicx4 fed terminus fecundx inten tionis.Subieftum atrributionis adxquatum logicx ett ens ronis. Enimuerc c^uis ocs res fine fingulares.& fi concipiatur ca rone qua J eftcoepluribusdifferentibus numero. ui-ieficetquodfubie Ctum debet concinere oes ueritares fcietiac. q J abali quib.fecimda uero de difcreta. I. & inde fumit fpeciem.Hlud e fubiecrum !ogtcje.j. & fie refultant intentiones.q. c. eft receptiffima: nam fubie&um fe het ad fcientiam.lec.&alibi fxpe.adhuc notato cum S.ficutobieftum ad poten tia. Alio m6 accipf tur pro illo de quo e principalisintetio.meta. q" contteiwt illis fofu m ex operationc intelledus. queadmodumquicq. dialefticus. Illa. probat. f Sed ut haec jfpicua fiat.tf.ubiait. Coclufio eft S.Th.n.ais -iaremus illis. i . ^p pofittones.ell fpeciesrflc fi ut coe pluribus differentib. res ipfa fie concepra fit fpccies. Geometna diflfert ab Arithmeti ca.g.g. animal.tone. Oe.

ut rifibile de Et eadem rone logica non eft de illo termt.traC^attanq.nocis ad ignota. nihil.£> fecundum illos non diceretur gicatno ett nifi ueru inquirere^fiue id fit per I hxc fcientia ronalisma terminus qui fecun (yllogifmum. ita ad cc inprologo Praedicabiliu argumenta.feu ratiocinatio. aut demonftratio. quamhomo : t &c. & inter fyl uerboru S. Subie tinentur in illomam inter continens & non ftii principalelogicx. pofitio fimplex.g du illos eft fubiedu.Etfi ra cit..Na certe nullus libe riorum.Secundo probatur rone futnpta nem. ^Tertio arguitur aduerfus Nominates ex lubieclum eft fy!logifmusy3t in libr{s Pofte coi animi conceptione.fed fyllogifmus. I ni fecuftdac intemionjs.hxc de platis^hzc de quatitate &c.tio illorum ualeret. ficut me.ut^St fup quod fi non diftingnuntur ab illo non con'•"»«.qu*demonftranturin fcientia dfc de cf !o.f. ex noftris argm cotra cat.atqj adeo de ente ronis in coi. lis^admiratiuus&c.aliud cudae intentionis.ubidi logifmos potifllmafitdemonftratio.Eft.f Sed hinc mul te ronis de qu o nulia alia trafht . no tame confiHit illic/ed p ilia traftat. qua Occha & nominales multis impu. & certe nullius gumentatio. puum argumentatio.i.aut fyllogifmusjaut tf us fe non diftinguuntur a fubiefto.n.tentum.tionem gnofci:exnaturaautem fpeciei dimanant cue fubietlum in logica. ^yllogifmo eft hominem effe rifibilem. & domificatoria eflent rationales. & argumentari.f Secunda conclufio.g.8c inde for ti argumentu fumunt^quod non argumentitur fpecierinde.Diale^ica modus procedendi ex .in prologo pritni pofte. Confequitur da coditione fubiedi. De alijs uero ut de nomine. fed de Ipecie.ut inquitAlfra momenti.qai dirigit & docct^definire. fcire.VeEt ita loquuntur homines. ceflariaVSed accidit quod inter argumentatiiuidere.quod fit per argumentatio ttphyficus.v. inquiunt no argumetatio. §ed re uera dicere nus&fpecies &c. fed lu 9> fit (ecundu ronemrna tito mo ars fabri certe demonftratio deberet cffe fubie^tum lis. Haec fcientia eft ritates. Eft ergo fubieClum logicae prxciquia dirigit oj>a qux ro inl'eipfa fabricatur. <j nejn. nonfyllogifmus.Per hoc.homine: athuiufmodi paffioncs. de partibus argumeti a quofcientia(ortitur fpeae. debet effe diftinftio.Primo .ficutresfehabetadefle.F le.eft contra Ari.puta. Alia huiufnis principaliter intenditur in logica.aur ly argumentatio no nus argumentationis: natntamproprium eft ens rationis.nJbrtmtur fpecie & abobie&o &a mentationis pratcipuus fit fubiedum logiine.dicentem. df & eft (cictia ronalis.Th. funt palfiones eius. logi ftrationerquemadmodum fcientia de horoi ca diffcrt ab ahjs fctentijsrquia tra£bt de en ne traflat de eius pai tibus. & hie eft fenfus tiones prasemineat yllogifmus.Rndere eftlogici ex probabilibus probabile facere jtamen poffunt % ert ronalis a fine. Na ^ intentio diale enim ad naturam hominis.f His t» micmus quod int&tio per fe lo nominales.probatur ex fecun propria accidentia ipfius .n.n.cuius cognitio in tali fcientia intenditur.q.Dialecticus traft it deomni ente. Sed certe ens reale. quod fit rifibiftici fit cognofcere entia rationis. propofiex tertia condone. gnantin prologo fententiarum.SubieC'fcu fcietixeftillud tione &c. debeat continere ueritates C ilium triim ens naturale aut ens mobilerfed illius fcientiZjUt optnio fert Scoti loco cita certe fubie&um eitDeus ipfiim ensnatura to.8cnd res fignifica ta ^ tefminum. ge. ex neccflariis oftenderc ne busitelledus.^ logica no eft fcientia rationa!is>eo fo.Theologicx SVPEREST paucis expedite.q eft medium in demon hmiosergo mi nor probatur. Sententiam ergo Scoti f«c intel ganus: & forfan in hoc fenfu Albertus dicit ligito.qa'inter entia ratio.Et hicfumutaliq.fiuefitdiftinftio realis B 4 flue .fiue per quodcunqj aliud ge.ut indeconficiat argumentatioJ terminus el! fubieftum.ab operi conclufionem.qui eft in genere argu Aftiis.aut fubieftum Phyficae dum ftientiac. rac metis concepitfubie<flu.Qaeeftio quinta Prooemialis. An fubieeffeillu tfum Deus.n. tatio. fubiefto. Sed logicat.& £ q£ diftin tationis>& de genere & (jifferentia^uc func guitur ab aliiSjfei ens rationis in logica eft panes definitionis.Sed in Itbris Prior urn. eft ar modifaciuntargumema.

<% (axis eft fubiefto alicuius fcientiar $ dam modo propofitiones &fyllogifmi funt ipfum uel eius fpes cdtineantjac^u ueritates in rebus.nec opus eft plfius ifta emun.tot deberent eflie mentum in re. an uero corporales^ ticulari.alias fcia imperfedte trafta unde abftrahitur ro generis & fpeciei.f Ad quartate quod no traftat de fubftatia. qn eft muut<j haberet notitia hominis $fe&a.fed refpectum logica recipic a Mew.q.nifi rarionis. fert a Philofophia naturali^q tr*ctat decon AD. $ dialeftica.met. i .no tame negat. Aliud eft ens ronis q? couenituobimus apud porphyriu.cns rationis effe & tra €tiam prouectionun nonnullum habuimus b CQMMBN* • .licet inferantur in logicam .exhoccp animal eft genus.notitia fubiecti uirtualiter continet notitia deret e t Gramatica. fit ptadicabile de pluribus differetibuslpe•qugadmodu ens eft obieftum meta.confequitur.f. Aliud.quin omaia en fuo modo confeqimtur naturas illorum.taliterfitniles proprietates .eft.effe animalis&c.ini.Scientia.(edquotquot eft ens rationis. Quod fijDialeftica traclat de animalis contineretactu rationales: irra.eitatis.$ fit mifericorsjoipotens .no» clicatraitatde entibus.i.par tes^n fint fpintuales.f-Eft tn unamargA ad recotra Scotu. fiue ilia fit fpecifica.tionis in fua uniuerfitate ^ logica: fi tu lori •gere.fed ex impofitione* animalis confequiturrifibilitas.n.to illius.ir. & an diftin eft per fecundam conclufioneim Et hate de guatur a rebus Jtno quacftiones ittat funtMe prooemialibus quarftionibussquas di puta* taphjrfica».Ait. Nam in rebus lia de fuperficie. qua: omnib.atqj adeo ut cu dfia conftituat fpecient* cundum tftdetur. 11.participium &c.Nam in tudinem. cum genus ut nomen.Proba t fequela.par.quoddi&u effet abfurdutn. & alia ipfis eft animal rationale effe rifibile > & ho •de hexagono. g» nulla poffet maticam & rbetorica.flat quo hmoi ehtia rationis fubiiciantflr ctio.g.4.ElenCiC.Et per hoc dif rone. fionibus earum.& de iftis tra&at iit indifferens ad plures fpecies.&fic non plus fe extenderet ens ra tinei in caufa. qualis nus cuiufqj fcienti*.non folu % tyrunculis.obiectiue:quare omnia tractat lo illius fciaijdummo fcia oia traclet fub una gica in ordine ad ens rationis. alia natura Gramatica. id traliat in quantum hoc corollarium. &c.effe hominis. & a.ex ipfis uer ceptibus & uocibusyquatenus funtenria na bis Ari. qff hetfondafunt fpecies fpecialFffimx. fiones de fuo propno fubiefto.f. Si mdefubfe DkenduergoutadnotatCaie.Et de ret de illo gne.puta qn exnatura fuaconue fciz. fAd tertium rhdeturv exprimitur per definkionem.7.non ex natura rei.effentiam diuina confequi fc praedicentur. & alia de triangulo.ttnc diflinguenduia eflefcia'delubiec^ogenerico.fed alia de linea. de fubiefto adjequa cotinent adu in gne/ed potentia. qux J. rebus habeant effe reale(quatenusfunt r6nis)niin uniuerfum contingtnt. fed tn ueritates fpecferu>nd iftis traftat logica. minem effe animal rationale.ad naturam cibus. quod Dialeftica turalia^putaian fint fubftantiz^uel qualitauo eft de aliqiro determinato fubiefto.quia Diale turn rndetur > cp quanuis entiarationis.n. de anima nit rebus id unde intelleftus abftrahit tales I* « ^ f\ • ft f • t « • /• li det traftare de oibus fpeciebus & de paf intetiones. ubi nulla eft diftin.conceptibus formalists. quitur homincm effe rifibilem» & fie quo^ ar.i.funt figna rerum^in quibus funt fundamen metria de quantitate. ut li obiefti > quod fit fubiecium Dialecticae. quo fit. & Rhetorica . inde faole co <% fi logica acciperetur ftcundum totalati* gnofceret propria accidentia ipfius. ut dixi* paffionu crosscut effectus. puta de propofitionaie.primu argA refpodetur. Vt tia ronis conueniat in unicaratione forma. utuide.tunc coprehen* . tune non effet una Geo.q funt oppofita.fequeretur . tan q. Sed uimus.Et idem repetit» hilominushabent fuas ptopriesates .an fucceffiux Sec.Non. Et hoc eft demonftrare paf tur.n.Qgdtio quinta fiue non.ut nomen fonat. uirtualiter con mus q. f Ad fe cie.permanentes.fiue fit generica. inquarii Dia f Ad poftremum argumentum refponfum rt qrit an fit ens ronis. ficut in Deo . ficut Geometria> ita eft de quanti. ca accipiatur ut diftinguitur contra gram* Ma ex eias opin.Quod ficocedatur tione & fyllogifmo.

Attamen ut coniick>. 180.i..cu ftipedia ofophijein Sicilia.Nonnulliue ro Latini adduc. quindecim libros aduerfus. Porphyrii introduftio.a quibus inCae farea Palzftinx carfusfuerat. Sed nihil fortafle ell addendum ti tulo Grzco:nam ut patet in prologo ipfius Porph. f Inter Latinos interpretes loannem Argy ropyluns dignii aeftimaUimus quern eligeremus:nam-quanuis Boetius auaor re uera fit non content* nendus. idem pollet quod Latine mf ratum gerens enfem. Scad demonflrationes>qui funt inom ni fciemia modi fciendi. acjacra TheologU In Itbrttm Tr^dicabilium T IT y t V s libelli huius in codice Graeco duo haec tantu habetuerba „ Porphyriou eifagoge. PROLOGVS. Vnde inter alia plurima opera. & ad diuifio nes. Vnde ut Ammoniusadnotauit. nationeTyrius (undediftus eft fenexTyrius) temporibus Aureliani & Diocletiani iraperatorum. D O M I N I C I S O T O SEGOVIENSIS. artium.fed ad totam Logicam.con duett enim Sf ad definitiones.f ChryfaoriUs.opufculu iflud non foluad prxdica menta. antonomatice. &fineali<jua additione introduftio infcribiturj uel (quod ex uerbis Porphyrii colligitur ) Introduftioad DJ3lefticam. imo ad omnem Philofophiam eft introdu£torium.& ad ArifloteliS praedicamentornrn do^rinl > quid na genus> quid differentia.& forfan quaephrafim Grascatn non tarn ad uerbum Latine reddat. fi Graccum nome eft.(utrefert Suidas ) philofophus fuit Platonicus. Ubellu hunc Profejforis* de quinqi uocibus Chryfaorio nucupauitt quern nobilem tune temporis (inter alios ) oifcipulu inftituebat.^Porphy.cunq. Adnotauimus uero ubicunque inter ambas translationes differre comperimus^ Traslatio lo. quarn ArgyropylLQui ut natiotfe GrarcHSj & Latine egregie dodus . quid fpecies^quid propriurrt. Ordink Trtdicaiorum. VM hece(fariumfit. Ghriftia nam reltgione euomuit.FR. Atqui.Chrffaoti.Cnriftiahifmu deferuit per furorem . nempe fub anno Dni. didhis efta Cfiryfa ciuitate Phrygi*. Introduftio ad categorias. fed certe Latinu cognomeja Chryfa fluuio apud Syracufasrfiiit enim ChryfaoriusiuucnisSiculus* Quod fi Phryx forte fuerit . Hie cu eflet Chriftianus 3 ira aduerfus quofdam Chriftianos non ferens.tame traduftio eius uoTgata fubob fcurior eft. non eft id nomen Graecum.j» Hi RoriaeTripertitae.ut ha^etur \\\>. Sc quid accidens fit eogtiofcere.ad praedicamen ta Arid. Atgytopyli. Gr«ca(nproprictate Latiniflime exhibuit.& ad de« finitionei .i.

At perfpemax me Peripateticitracl:aiiere. * . /?.ad quatuor>in<it neceflaria eft unijnaiores noftros d« his ipfis (unt.par iuxta quatuor gna caufaru. A« L.f Ad nbus qmdc qua:rhombus abftinebo: prir^ic</mera qtiide neceflaria e jfta cognifaciliores auce fie affera.«i*««^«/\ PfF Quocirca AjiJi. finmonesetiamasfignandasaconani inde(aiunt)roaxime attentions captariau.&he. quorii cognitio apprime eft ad fit notitia pratdicametorum. rjum ^ eilem atquieneuolum. cognoueritmec rurfus aium ad audiedu ad conclufionibus. Atqui in duos textus quo acciptatur hie neceflarium:na quadruI fecatur.Cum fit ne neuolentia. quo Porphyrius abi medium eft definitio conftans ex gne & idoneutn prarparat auditorem . dicere nunc omittam: quippc tur propria paffio.no pot genus diuidi.n.ubi liiperiora gene. titinquit Plato nun^-n. cut .uldelicet ad notitiam prx dere. propofitis magis nifipercifias quacfinitacfunt ut animaliura Jiflerendi rnodo veteres.j & A ^ J * i .rece ciesjutpotequ^certonumeronocoprehe fete nuc atque oftedere tibi conabor. te operis:ait enim fe diduru de quinq. & propria pafllo de fpecie demontradum attentum cum reddit & do tur. conceptibus collocc ?r«™*<™« «f prirterejaluactidenoa „.nu"Vaffi8n«io i .n. ^o.manifeftat:ait.pr»dicabilm ordmatio.f Efttfi facilisrnfioduab.. Ac deniqj A P I T Y i V M hocprimuprooe.auc nouis C • I •! • I /• . ita nee pot difcipulus at editione prtsdicabilium erat holes P1"'0'^ tenteaudire.tf. capitulafingularia. Vt de di conducit hm6icognitio: nam refert quo genus diuidas:fsne quod non dl diuidendu ipfis ver6 cacterisq.fAd ufum item diuiden maiore indigeat perfcrutatione. * /• r .-tra. difci.fed folum ait efle utile: ^. .^At uero in dubm reuocat expofitores. ut docet Arif.& alia intrant definitiotie.eft qo^le neceflitate * i ".Ptotinusigitur generaquidem & raperfuascuiufqj dfias dtttnbuunturaddi fpeciesin rerurti naturafinenecne.ft no ad diuifioneS demoftration«sque dientis. horun-^ae a|iua ronale/aliud irrationale.accidentia uero coia non cumaltisfima fit talis tra&atio.utilis eft difta cognitio ad demonftratione miume^Jibri.— -.Jnje fcifit proficifcutur. .Et ideo pladojbreuius enitar tibi ea.ita ut fine ilia haben no pol uerlalibus. fi qujs de rebus maenis.t.x.quafi ingrefTum quenda tibi ad ^^T'ad^fi"ltio.Huc. •• *_ * /*_l!^.In priori auclor captatattentionem.l.an ucrfas fpe^&cuicunqi'pecieiinfum pro iSfolisnudisq...Na Albertus di Phylofophiara neceffaria.fAttenrtira facit Porphy.Vbi notato ^ que cit efffffimpliciterneceflaria :Boetiusuide «dmodu illi no poffunt re<aa ire^qui quo ne tur negare. altio di>In quibtfumm ] Dialectic* cofiftit.uer(al!" cognitio. fiipcr Prologum Porphyrii.1. .Atq.qug apud P°rphy. an in ipfis sefibilibus rebus & circa eas Tub Icnptiua pom uftant. _ • / • ! • n . Aut. uni..j & Oic.' conficiendas.j..in modainanimo nobiseft plicker accipi pot.& Porphyrii &Arift. pulum proponendo intentionem 8e utilita Sed dubiii eft an fit fimpif neceflaria cogmth. dantur.n. f £ «^.fSedadasngnationedefin'tionumna tur>& 11 corporea fint. . & tur neceffarium nifi i ordine ad finem3utier inaltero docilitatezatqi adeo in utroque be mo ipfe Porph.ad ufumdemqjdiuidendj&demonftra h«c omma-demoixftrando.an experna cor poris: & vtrum feparabilia fint.ne.tio uniuerfaliu.16 G Qearftio . quahter nuc tiorquia prjedicamentum nil aliud eft quam •quidem tibi accomodatas efle conie.vtilis horum fit content aut inufitatis fe di&urum poIlicetur.w v ^ v * coia. . dm. .tne.Et hie no accipi tiri.ceflariu ad prasdicametorum dodrina fcc.abfblueretur diuifio.nifiinintet«ione dicetis prx phi &dialeaici. .

contraquam nis. anfterjlia( quod pertiPorphyrn. ici.gice: quod Argyropylus uertit. non fuiflet ab Ari It.it.anueroPlaronicos. necefla.Ait ccionem przdicamentorum Arift. Quod habft tractarp quatenus orardicantur aut iu probatur: quia pofletquis facile fine ilto o. Et % Porphyrius fequatur PlatonicoSi '<<•» liam. qu a? erat gymna Jium Plato traditioaem. Ariihuero docebat inLycaco: quareil C promiferacprocedendumefleuelut intro.Aut e qo de necesitate hams opufculi fngida : frudifera.item profundi fcipuli Xenocratis propter nobilitate Acatas fententiaram: & ideo dixerat ab altiori demiae Platonis tenuerunt nomen a loco: bus qonibus fefe abfUnere.haberi. quod fonat& magis rium.magis difle lentio negle&us. fitneceiTarium nofle 3cc.probabilicer (ut uertit Boetius) & magis lo farius hie liber. explicat ergo modo fto. Videtur.quod eft ambulare.mus qua? deambulans coepit docere. & hoc eft quod ait Porphy. Non.n.quia funt profun. f At du pollicetur imitaturum ter . cum pollicetur non tenus funt fibi inuicen>pr«dicabilia & fubij fore difficile. & quarres fi.ufoque enim difcipuli efcjbilia. nepcancalidafintligna.fimphciora uero JSc died funt Academici: difcipuli uero Ari mediocriter coie&are. Vnde los deterrent & pigros efficiunt. ptologo logttac: Qaa^rttaiodumj inquit.& ad totam logicam. Que pufcuio in tpfo libro pi azdicamentoru intel admodum anti% magis diflerendi mo traligere naturam generis & aliorum uniucr.o^ no lofophta adire.Platonis . fi rium/n textu accipi pro neceflario fimplici fed logicx. & docli funt Peri pate tn>/t»~ notato qaod difputatio de natura uniuerfa. ea pertinet aJAnpcum. compoenimabirinenium effe a qonibusmetaphy fuit. v*um fit neceflarius hie liber . fub fi.cuius fenfuseft.Sedexaliaparte cenfet Ammonius^ ficis 8f difputandas ellequxttiones logicas.hi duftionis modo.a peripatein. dubiu eft. intelligere Ariftotelicos .ob dicuntur qones altifsimat. ut docle notautt Ammonius.prologus Ptirphy rii. oes Platonici dicebantur primo Peripate. & de quo praedicet.li dicebantur Peripatetic! ex Academia. reda an curua. n.uero Peripatetici ex Lycgpo. Sed poftea di. fine ne mollia efie fimpliciter neceflanum hoc opufculu > an dura. fHinc cotligitur ly. Hie eft textus ic gos fobs Ariftotelicos uocatiam Peripate cundus j ubiPorphyriusredditditcipulum ticos.Vnde Aui.Sed confideratio uniuerfalium qua hoc: in fecundo uero.demcum pollicetur utile fore opufculum difsimse. Quacftio . tna eiie quac dilcipu. ut facilior fie aditus ad refert:italpgicuf 4e unuiciiaiibus tatummo pr*dicaiuenta.metaphyiicr.in ficiunt ur beneuoli magiftro.* cipiendo 8e non difputando.ctauere.& quo* artifex domus non het confiderare natura modo genus defcendat per drias in fuasfpe partium.an intelligat Ari ait. fed Cum ftotelicos. dum explicit quemadmodum de quia hunHjbellum potiffimum ad iotroduuniuerialibusfit in iogicadifputandum.nam fuit ipfe Platonicus.Vbi ammaduertendum eft I Graeco fahum.ad philofophu ) fed tatu.uidelicctfimpbciterprar.« in hoc f enlu refpondetur non net. Quod fignicantiusexplicat infine opera perfidi iftws hoftis Chrifti Phi.ubi nam fint. f Vbi fecundo actionis feruauerunt. propter ignobilitatem loci folum nome St»equas (unc illat altiores qones. intelligat Platonicos : nana Plato fuit pri f Vbi notato primo. fe peripateticos.difputa« in hoc opufculo in multis fe^uitur uerba tio phyfica & mctaphyfica . atqueadeo cetfintafingulanbusfeparata eft.tici.quod ad artem fua quanquam fit utilc. Item obfcuritas. quia uulMox de generibiis &c.buciutur. rius compeodiafam & breu e fajStorum^ni tigit Academia. Ex. Primo. ut erat ufus logicoru ante Porphy. logicoteron. 27 cui fubiiciatur.cuiuset Abdi.uult tractate de uniuerfalib.tentionem Prophyrii.Immo uero potuiflemus rendimo.an uero cies.f In utroque textu Prooemiicar r J/ *'•'' ' ' L < idqj ptat beneuolenriam auditoris. Item doctlem. Sed defunclo Piatone Xenoerati con* proUxuas. in priori qui tisfimasrerum caufas perfcrutari. fit re uera fi fuiflet fimpliciter necef.an uideli patet.

ta commoueamus}qu$ caliginem augeant: putatlatere myfteriu: utSolus.a fingularibus: uniuerfale in caufando. an fint incorpo An uniuerfalia nuflo mo fint in reru natura rea.I.abftinet. tempo.nec de uniuerfali i repr* phy.ibus introduxif. .unde quaelio prasfens nee eft de unifi metaphyficarum quaeftionum a quib. qui in principle fuaecreationis fitatem de(eramus. nuuutritt. ut ferirus fitHuiufmodi in rebus extra mtelleftum. indjjlcdicaqu ratum. Quarum fenfum primoutexponamus nocanvlum eft. his tentiac.i. non eft Arirt.no nihil attingamus. folis.quamfi<flitia.WfcGibus. ut dicebat fuit. ni leftus.fentado:q. Quo circa qui in. qui dicebat & Scot. perfequeda eft.folum eft ex iggeratio prio fus PUtonem . tentabimus pro captu nonro mate dis. cum inter S.U'dcbimus uno& forte altero loco uniuerfalia fepatataefle obiccliue in intel & quidem parum admodum differat. fto. ^ cu uniuerfalia ut i. altera utcredas.^ r •~-i_r— plus nimio $fautantes. ciuis nofter.&illud effe in re tiu duximus lie re exordin. Tametfi ego nullum fufpicor qones mecaphyficas infinuatPorphy. Sed fciendu eft hie g» in Grarco celligas. eft quod'per fe realiter fubfiftit feparatum titer lintegrumnobis fuiflet (quern.Et eft Ari. * tit fecundafit. fit uujerfas fe&as abierunt. aut conceptibus ( ut uertit Arter Nominates hatifumus. i. nu erfion e oetu u d ntur effe ima fupcr pro .au&or Plato. rem utrique fece propenitur qo fub his uerbis:An uniuerfalia flint difficilem:illi quidem ad intelligedum. rem fecerut obfcu ma:ra]qu!eritur an uniuerfalia fint entia priram: Noiales uero.Por uerfali in causado.de indiuiduis: uniuerfale in reprzfentando ftka eo hactempeftateprocesfit.anfcn« Pnrnnvrii. ut funt intelligent!*. Neque adeone.ut dialedi eft 'pecies intellieibilis aut eonceptus Intel cis fatisiam nequaquam facere poflimus. Tho. 7.an gerentoia ad nomina reuocarnnt.ut chimaera. quo realm anfraftus fu. admodu nos admonet Porphy.fuper prologum Porpbyrii.Eft aut biuium bus. <Ui« fint partes fcientiae. Veritas. tabula rafa: midus uero. & in reprarfentando. riatraftare. nee propter intelledlus angelicus.Etforfan hocaddidit Boetiusallu. quocuqjfue. Vniuerfale in effondo .nec aliud ef feha- log Quaeft.in praedicando.unde Noiales atq Reales in di ftio. v » .an uero infolisnudis in hi uero ad credendum.dicando.a certisfimum eft. co quia i intelle&u obiedliue funt. quia res Diale. ue dus nofter.tradat: uniuerfale in prarnihil hie de uni uerfalium exiftentia memi. altera.met.4 5.i. dendo ad opimonem Platonis. an fine a fingularibus feparata? Quauis fed fint infolo meroqi itelle&u.fitintelleclus diuinus.&creatura. eft id quod formaliter przdicatnt niifc fuiflet opus.G tiar.ucchi "^i • • <•_ .Cuius diflidii id in ca niuerfale feparatum in effendo. fttfNls rerum natura. qui ceff rium exiftimo tres uiashicdiftinguere eftpurusactusubi nihileftadmixtum po<juod quida ?x Noialibus.!-! flutanttcr6fintin rebus.dicatintelle necrur us. inters Reales gyropylus).. $ quadruples eft uniuerfale ?? frt-KW uniucrfalia infolo ftntintcllc puta in eflendojin caufando.purisque. Sed Boetius addit in folis .appellatur rir ibOcondica. .qui eft fepararusama <Jifficu!catem abneganda.quo perfpicatius loquamur. quas hie latere myfterium : quia puris. utruim uniuerfale in praedicando. ut rem in.n. uidelicet an uniuerfalia fint ris particular.efttancj. Vnde cu uero fint folu obieftiue i irelleftu exiftetia.operae p.^ Tres leclu diuino. id quod eft caufa uniuerfalis a materiafepa 'w« deuniuerfalib.eo cp remotifli. in redifficili adeo mul que fere comentatores neoterici fcquutur. mct. .ca.anfubfittant.& hoc formaliter in intelle&urfed eft q materia haec.na fint a fenfibus.mer.teria: fed purus.mi generisrputa exiftetiain rerum natura. ta entiajrea gnitu fine difficiilima^Reales naturas eorum Ha. Sub quibus uerbis Albertus. At uero.utneq. . & ia.ut Deus. & infradifputat aduer Grarce:& nudis. eft tccipi.uel fclum fit obieftiue i intellectu. tex. ? fL" . de quibus Ari ftiones tm dialediCas djfputare.

adeo de rebus Platonem: ergo uniuerfale nuilum efle ha.i.ltem rone.perpetuis.f At opinioPlatqnis.^a cantilenas funt.c§pit inue non poteft efle in mu'"'*.4anet. f QVABSTIO h{c ab antiquiffimis philo£tus illis formalis. ergo uniuerfalia funt in rebus . ut nus habebat probabihtatis . per cuius pa/ ginem multam offundunt miferis dialefti. an potius fine conce.nee a tempore.feparatasa fingularib. quern dicebatnondependerealoco.text. rone du&us.que putabat Plato quod queio&imodura intellfr- .h6 animal^icfpodeat in rebusali nil putabat efle in rerum naturaypraeter fen *•'««• quod obieftu uniucrfale.meta. Etarguitur quod ibilia qux uidebat.ut Arifl.aduerfus tia debet eHe certiflfima. de febus naturaftacfenfum huius quaeftionis apudNomi./.Mathematicx . Vtrum his con & Cratellus(utrefert)Arift. fed una res idiuiduisjquz corrupnbilia funt. Ponebat.tex. qnam opinio/ fintipfi conceptus uniueriales^quemadmo Heracliti.pofte.Primo Arif. mecfi parum differat a prima . fciam efle no pofle de P quod natum eft efle in mukis. atq.prologo metaph. rebus .Heraclitus/>(*/j f Qj A i s T i o ergo eft.-de quantitate&f. n.nec quic primo indu6lione.autacaufis naturalibus genitum:fed ge. fit ad fcientias propenfifr neratio ( & pari ratione creatio) funt circa fimus.ergo nihil etl in re.? j.n.&Deus. Metaph. nifi quod eft an oculos.Deus. ut Aritt.cocedensq.n.nec a materia.tex. hoiem unmerlalem dumopinio fert Nominalium. tune logica realiter feparatum a fingulanbus hominU lucide & perfpicue procedit: fi uero ponan bus. Quicquid eft in mundo eft fingula Primo qa fenfualium eft hominum.met. j. tex. frequentifli* ribus fuppofitis: ergo uniuerfale non elt in meipfumimpugnat.&lib. nullarnqj fa bin fpecies.& hominum prorfus irrationabttium: nam quid eft prater Deum . & fecundo de aniuerfalia fint in rebus.afTerens.Vniuerfaleeftillud raclitum.H«copinio manifefle £alfa eft. Secundo quia negare fcientias efle reru.^ Secundo arguitur rus fuifle. 3 y .^ Poflremoarguitur fi uniuerGilia fiita cenfebat. q eflent perpetua. quarta addenda eft mine Nominalium. bus prater fingularia.rgumento Ariihcontra Pla. nvltomir folum ponantur fubieftiue in intelledu.j y.taidemeft>quod efie obicftum intelleftus. tis ceris eificiunturfigillacionesmultae. fcientia non eft nifi de uniuerfahbus utjdoPutant. accidentiafingularia.libus. quia quic.ut4i.7.In qua opinione fertur & Epicubetextraintelle&um. Sed nales longe eflc ab sntencione Porphyrij. Qua poteft inefle pluribus fubiedis diliin&is. Quibus tum:nam apud antiques elTc in intelleclu . Itaquod fcix reale* func derebus. aut re.uniuer de habere ccrtitudinern^colligebat nuliam B file ( ait) nihil eft prater fingularia.4J.refert.i. homo animal.icientias efle rerum aduerfus He tonem.refert Arift. & natura nihil agunt fruftra : Hoahbifa:pedocetAnfto.angeli.& media Arifto. Probatur ans percipere.tex.Tres fuerunt de uni rius nihilmeminetitconceptuu/ed quzri.7. & ideo di. ut idem color no ftigare uniueriklia.rum occafione Plato (utJ.uerfalibus antiquae opiniones. hanc qugftionem effe utrum uni cet Arift.i. n. A.ii.f Huic lucide co euntur Realesrut Phy/Ica.ualeantinqt in conanuo motu & fluxu. f In contrariu eft . & haec oia quam intelleclu fuprafenfibiliapeufcrutaienfibilia aut funt fingulares fubftantiae.Ec tex. tune cali. text.tex.c. ratione.^iut a Deo creatum cum appetitus hois naturalis.: cisrergo non funt portenta illa(utaiunt) ficutiper impreflione uniu<fi$ill>irj mul ullo modo admitttnda.an uero efle cogni tremum oppomac."»^ *« ceptibus. *?.De Vniuerfalibus.ma.5o. quae funt iubieftiue in intelleftu:cum tamen Porphy fophis originem trahit.ticipationem homines fiebat particulares.)in aliud extremum mclinauit : C liter arguitur. duae-per extur an habeant efle reale. n. quod pojTe haberi fcientiam de rebus: nam fcien exprofeffo probat. met. ut habeturin eft. nihil re: ergo nihil eft uniuerfale.^ Tertio & principa.q cum experiretiu* efle /*''**• 3 no.po/uitideas fpecier uoi realiter & multo minus unafubftatialis natura plu.text.pofte. A fehabcatquam cognofci.non eft dicendum ilium elfe fruthra: fingularia. tur in rebus admodumRealium.

Nec (olus ChrifltanusAug.homo:nullus coceptus obie fet.ca. V DO mode pro fingulari in diate .accipi~ id lace probat Arift. ut fuerint nonnulli fufpicati Arif.Buridanus in principio prxdicabilium: unitialiter de fuis indiuiduis. efle dio pofita eft inter opinionem Heracltti. mul.uniuerfariamhilominus funt in iCit* do oia atqi adeo Deus fe intues ut exeplar. Sed re ucra hoc &eft terminus unu figniflcans. nee eflediitin. Sed arguttur fie. trus . & alio modo pro uniueriali in fignificanrfo. ut Petrus &qu*cuqi eft»conccpcti coi horn mis. Jignificata per prxdicatu ineft realiter rei SENTENTI A Arift. temporeipfo Plato.bieAum immediate iignificatum per conce ta impofuide philofophis. remhuiusuic Nominalesuenerantur ne Realesuexo dicunt illam notitiamnonfigat uniuerfale & in rebus. * . Cuius fententia gnificare hommesjfingulares. ita humamtas res mudi alio md pro fineulariifigniMdo. qua ^^ dicit quod Deus exemplaria rerum intra fe res formaltter cognofcimus:& alms eft con habet quas Plato Ideas uocat.metap.& t$z &c. ut ifti his prxdicationibuSjPetrus efthomo. fedeflentiam Dei ef & alijs multis locis aduerfus eum ftabiliuit. g» fecundum Noiales huic con furdam impofui ffe Platoni. tex. efletres fepmt* a Petro.qua identidem Arift.4^. ille ide ho prxdicatur effen. 14-& infra^quem incepto mines quos (ut aiunt)immediate fignificat. Adeo opinio Platonis apparet im tur. qui eft formahter oBias lib..communem hommis > & ilia eft conceptus jque conceptus formalis imme$er .q. Vt ficuti cdcepcus fingularis Petri alms ab alijs<£diftinaum.quaEftio.8s eft na bile quin homo ille eitec una res fingularis tura quam Reales autumant-efle pluribusi in eflendo quemadmodum alix creaturx. n. nullum eft uniuerfale a parte re! in pluribus fimul.83 . quafi Conclufio hzc probata eft fecundo arguinterpreusPlatonem.metaph. M Aas ab eflentia diuina.&Aui.uerfus Platone.ad quasflionem relpondetur duabus contelligibile non eft quo ille unus homo effet clu-Prima.^ Prima conclufio. ni fuxfignificationisnatus eftiupponerepro L £ ei realiter infit. « fat. . uerfale (inquic) eft terminus qui ex modo 2| Nihil prxdicatur eflentialiter de aliquo. $ ftttelle&is cScipit.Ideas non efle nifi ra mento prinopalij& iis qua. lo.8. fentem.lib.Atqui cum hie Ctnc+> 1 res extra producit:Qux eft concors fentcn fit introitus ad uniuerfalia.princi. ut 7. 4^. qui fuit mundo eft realiter idiuiduum & ungulare !*latonicus.ftus ergo controuerfix inter Nominales & uis emsq.runc efle matertahs.Et contrario modo uniuerfale. Puneft difficillimum.efleado. At uero creditu ptum formalem.ut nomen Pe intelle&iis capere non poteft.animal. Quicquid eft in x.conceptus homo.ceptui meniaii. Ariil.dicit.ait Arift. & per confequens homo illecois deberec & eft nomen fignificas pluradiuifim. iingulare duplici. quarndeb'mus ad qu*ftionem prae^offibilis. fe Ideam oium rerum: quia eft quodam nj6 ^Secunda. Occha dhuus rftdet in rebus prxter fingiilares-hoin fua^ogica.fed rationem explicatur hoc mo do .Pau.2Mu\ uninerfalis: erat. Atqui S. f Ice in. puta per notkiam. res plunb. ex quibus elici 5.fuac 5. Epicurij&opinionc Platonis.epift. plicem efleconceptum: alms eft tiaTheologoru.Cums fnia co argmeftArift. cap. * f • formalistfT'S? • touctt fed Seneca ubiqj Platonicushb.4. fententia Platonis g> in ta funt uniuerfaba in repratfentando. ita ut finguli effent ille immo omnis res mundi eftfingularis.Liber Pnedicabili urn. fifht in tribus conclufionib.fubtbntia. plunmis manifefte colligitur) in memanitas feparata eft a Petro & a Paulo.notandum dt du £'**. ut fi Petrus eft homo.de rcg. 4.Cfa idipofuifle Platoni. & non poteft y ut realiter prxdicetur de illis.acccipitur.& eft illud quod in fe eftindiuifum. adiecla funt ad cones in mente creatoris.Et certe Aug. ita fe habent & res ip. 7. rebus de rebus prxdicantur. difcipulis uiuentibus rem tarn ab Reales ett. Tho ccptus obiedmus . metap. qui eftrtquahtas potentiae cognolcitiux.in Ioco.met.<S5.f Fertia eft opinio Nominalium. Vndo lus eft homo .primo non eft intelligi tur uno modo pro umuerfali in re.(utexlocis doftorinse ^nificatx per fobieftum:fiergo illahu. nifi Plato dixif.uniuoce& diutfim.4.

Paulus eft homo.^ gando confequentiam.At fingulares homines funt dentNominalesdefinitumillius definitio. in rebus quoq> arbitramuraeci. mo. At qui qa di fe purgatiuum. dihominum. fed mina przdican inttrumentaliter tan quant potius defignaf res dequibus habemus fci^ figna.cer rei.nis efle ilium terminum homo. i .f Et confir. ita praedicatu ma. fit tamen nullatenus fatisfacit. animal rationale. Sed negant No** q cdis eit Petro & Paulo. Quaeremj nanque de quo eft geo^ Definitio. qui eft iubifctum. noti defignat propofiuones camentorum . EC in fine quatihotvs uidcbimus. neq$ refpondebis quod lt. i. tamen in rebus nulla ra. Uonem coena prxdicari de Petro. non hanc.fcieir Ariit.ftot. ^ccipmtur pro rebus^ quod accidit in no Vnde fides & fcientia diuina eft de Deotna minibus.4.DeVniuerfalibus* A diate fignificat. aut bus.de eo habemus nunc fcientiam obfcuram j dere: ergoficut fubiedum fingulareaccipi cuiusui/ionem habcbimus in patria^ brc.7.lud nomen. fed dkunt terminu ctu proximum i'cientiarum eft propoiitio . At uero de hoc in prologo prxdi prxpofitio de. (f orunes homines conuenium in una ra. c. & non eft de fingularibus. Satis debcreteile cois animus cocipie Puta rcmpro qua definitur illud nomen. ca.men: fed quarrimus definitum principale.text.mus definitum propinquum efle illud ao^ £0 8t efle ucra.Metaphy. hominem efle fjpeciem praeftantiffclcur in horco meo>certe non loquivnur de fimam animalium. enumiamus.f Tertjoafguil. & omnia animalia do audimus reubarbaru effe purgatiuu cho . auc fed fpeciei. profecto non fignifica* fingulan mdiuiduo.tex ii.f Et confirmatur. qui eit'prstdicatum t prxdicari determine obiectu uero remotum funt res fingulares. In his pracdicationi ergo eft de uniuerfalibus."Q fignificata mediata & raatenalia: quia con.quia (ale accipitur pro ratione aliqua uniuerfali* funt de rebus naturalibus. fed deaftris.homo. Porphyrius.&a. qui maximum pondus habet Et arguitur fie.ubi ait. fimum (maicato elcphante ) hxc herba na tiamus. aut cimuSjhoc animal eile in imula frequentiC illamjled genus quodda herbx:& cum enu J5. fci» intendere conferuare fingularia/ed fpecie.Hoc turn. Quando. fed natura hocadem ratione concedimus naturam non minis in commum.aut cocipimus.& ut auftor eit nales ipfi negare poffunt^habemus. nee Nomi mini accipiuntur pro rebus. Vbi rrunifeftabimus no quibus mediantibuf cognofcimusres. cunelaqj ammalia cflie eiufdem gene. Et mus hominem fingularem.cap. qua.& uniuerfalis»ut expfle ait Ariaudiuimus.ja una ratione generica animalis ? quam re lerar. q. in Diakftica.ubi ait quod non eft feientia n> quod eft nomen uniuerfale accipitur pro fi de uniuerfaiibvs • Nee ualet glofla quod aliqua ratione uniuerfali quae eft in Petro fit de propofitionibus uniuerfahbus: nan* & Paulo. Maior eft de fe eft manifefta. <f At arguitur fecundo. g{ res pnncipaliter.Obieccum potctix e^t . puta. fed hominem in coi.ubi aitt quod? ermini tiam de coelis.te«*3 7. fed delpecie in coi. deelementis&c. Sed pro de fpecie. ^ Probacur conclu.i.itapraedicatumuniuer.certe non concipimus illud nomen ef ) 'igja incdligimus efle in rebus.n. do. Pecrus eft homo.ergoanima] ciei.i.de plantis.flc eife ex mente Arifto.uiter fcientix ideodicuntur naturales. pro quo accipitur il«j. oes homines efle eiufdem fpe. fed herbam. Quan tione fpecifica hominis. quid aliud fignificamus. qui accipiueniuntin ilia tone q eft tor male figmfica tur immediate pro rebusfingutaribus. expHcat mctria. Elench. Definitio non eft indiuidui.Pri.f Quarto arguitur. ris. tia eft de rebus.Refpon uejfali.minates minore.non Petri (oliu*.n.8? 53. quod ficut eftfcientia:& Ari. nam nonnega inter eos minima tifia.pofte. i . tiam.In contrarium tamen eft. tur pro refingulari. non refpondebis de propofitioniquidditatem hominis. Refpondent ne. fed deaftns in unj us: ergo in rebus eft umuerfale .deani lubieitu accipitur pro Petro.immo dicunt.rationale non definit homines fingulares. funt a pane bus. quod obie.qu6ddefingulanbus non fefto hoc pro bat argumenrum. fed rationis & naturae communis ho eft de hoc? aut illo aftro.

t.Vnde Burleuso. Vbi manifefte bus . ho. reuocaqux nifi de uniuerfalibus qux lunt in rebus" uit in dubium an uniueriaha in fignificado gloflari non poffunt. quia fedOccha irtarum qua dicit efle Heracliti8c uidebanr ^ icietiadeberet efle de rebus in Epicuri. gularib. Et. Haeccoclufio & ex fuperiorib. aduerfus Platone colligitur.r.met. J Quinto coprobatur con fus nohles. 3 tex. Porphy.in illo. cando eflent obieftiue folum in intelleclu.t. i.Hocfignificat Arif. i.4 3 . uniuerfalia T E R T i A coclufio: uniuerfalia no diftiad nngularia. ficut. Ariminenfis difcipulus quicPaulusVenetus opinio Nominaliu in po(tq\ Arift.ait u. pro nuc. ^Portremum tade argm eft aduer corruptibiiibus. propofitionibus: comparat. ut ino^tillic Ari. non hicautille. tex.& tex. g^. Et tex.puta in multis finria. n.Sed fi uniuerfale efletrealiterfepa3 5 .fed in uniucriali: ergo uni Re uer i nemo qusc fuerit iArif. Rur us ro hois fecundu efle materialequod M tf8.deani* mo in genere animuliu } % non poteft int«t.Libro Prasdicabilium.e44linquitnaturadiaphaneitatis e in habet in Petro no pot efle in Paulo: quia in acre & in aqua.& natu ad rem illud. 3 9. abftrahlt ab hie & nuc. expreffe ait.Iraqjho ipfe fingulans quatenus e obie to.Et Paulus eo <% illi negabant uniuerfalia in rebus. propterea dicit hoiem uni. 6.pala uero cognofcutur fenfibus. met.cuiufcun sue a rebus feparata. 5 uniuerfale in re ut obieftu uifus eft color. & lo.pnma fpecies ra hois & hoc eft. prxJicatur'j ^gregie facit tur uniuerfale.co fit uniuerialis uel cois nifi per abftraAione cludit aduerfus Platonem ^ uniuerfalia no itelleclus a co iitionibjdngularib.n. quodexplicans.(ut dicebatPlato)no pof ticularia: & t.8.i. cere <f uniuej (alis propofitio elt obiecw'Aii in Suiiiulis fuit noiahs.ppeiuaante produclio- nem . gabanc fubinde aliquam ejflfe Icientia. q. ligi de indiuiduis qua: su t xquahter j> fecla. pbfitionibus.Et. titu. eflent in intelledu fubiediue ( quod nemo uniuerfalia cue asefu remottflima fc notio. ita no eft ho. quia hac rone ut in egregius Gregorij. realiter.& 7.4 j.ne uerfale eft in rebuscnam hie non poflrfntgli gare pot uniuerfalia i rebus. 2.qu6d ilia lint abftra&a a mate guutur a fuis fingularib. i. corporea. hie & nuc.z f.ut dicebat Pla coi. quam plurimis. dent in hac qone: non.qiiia uniuerfale debeteflein ipfis fingu. que indiuidui: abftrahi uero per intellect^.feq.ratum a fingularib.t. Etideofubiunxit an fubfiftant eflent* loquitur de rebus uniuerfalibus. legeruntno potuerunt no afle* ciditin opmionem Heracliti &Epicuri:na rere uniuerfalia ad modum realiu.contraria opinionem non uocat noialium . Enimuero cum Plato dixu Et illud. pofte.me.utJib.poft. autpoftenus eft. Petro eft facia haec per conditionesflngula qubd ratio cois animalis eadem eit in oibus res>qux repugnant Paulo: ergo non het g> ipeciebus-( Et quo in suma dicam).z. & nonde q.fed sut in fingularibus. Ait.quod nihilad metep0rph. fed folum ria atque a Deo folo intelleclu cognita:haec ratione.fed Calliam. n.refp6 clufio audtoritatibus Arif.z.i 7. 5. minem in uniuerfali. <f £t confirm jtur. 51. uniuerfale diftingui rone an unoquoqj gheeft aliarum mefura. j 7 .n.£ Paulus Venetus fus. Vbi mani Petrus non eft albus nifi j> albedine quse eft fefte comparat res uniuerfales ad res fingu.a fingularibiis.ma. & Jocr.c. ait uniuerfale rone cognofci 't ficut an uero aliquo modo haberent efle in refingulare cognojTcitur fenfu. <iici lanbusiiequib.uerfatus.uniuerfalia no sut( inquit) fetpdicari deillis.Et adhuc cofirmatur rone^q ex Ariniuerfalia efle neceflari$!Quod non pot ta< fto.t.i i . 10.nihil aliud eft.tur.quia ex neceflitate infunt rebus. meta.t.t. quippe cum ait efle necefla.& lU. mcdicus non curat ho • fet uniuerfalia efle .clum huius conceptus umuerfalis. de anima.qua par. ubi ait uniuerfale aial aut nihil eft. ne.negare potuit) (ed an uniuerfalia in praedira efle quam particularia. an uero incorporea.mew. fed femper o^ubique.t. Et dicitur ratio cois.niiif natura hoisqux _ lares: quia homo aut animal in uniuerfali eft in illo: ergo uniuerfale eft in fingularib.ait uniuerfalia efle magis entia.t. Vniuerfale turn intelligi fecund* intetionaliter de pro «ft unum in multis & de multis i. cocipi conceptu uerUlem non efle feparatum.

i. eft.abftrahitur intentio uniuerfaUs. Multiplicat. Quadecaufa ufta prirai prxdicamenti non dicunturfimpliciter fubiiatiz^ fed feciindum quid/ecun dx fubftantiz^ut aflerit illicftatinvArift.quatenus funtobiecta horum Quare ufc nurq\ eft rebus feparatum.ut termini uo cales & icript! (qui funt aer uel atramentu) ita illi funt ul'ia incorporea.At uero ratio ufitatis in omnibus pr*dicamentis eft ens ronis^quod accidit reb.Cnaturam ipfam/eu ronem coem.ncqj alia cofingunt natura coem.fed io rebus.contradicens. intellects (inquit) ell 4 facit uniuerfalicatem in rebus:Dixit <p intelle&us facit uni uer fall rate.infert % funt accidetia. feu per figiiatu.tunc neq^ eflet prima fubftantia (alias non eflet ufc) nequeyj/e eftet fecunda fubftantia: quia cum non efter realiter in indiuiduis. Atprofectonihil refponfiohaec „ ad mente attinet Porphyrij^uippe qui nun qua.&alibi frequenter. ubi ex eo <j> uniuerfalia non funt' fubftanti* fctfrn Ari. j i .Reales dht>conceptum illu formalem /igftire rone ilia coem. ^fpicacms monftrabi?.&per cofeques foKtrifuntufta. ^ ficuti aliqua u^ia funt accidentia.res ipfae fingulares i eftendo. :ergo 4.llliiqua qui Ari.&ueritate pcnetrat.fi homo u^s efiet i eaJiter feparatus.fed uniuerfalitas eftobiecli uein intelleclu.a quib. non infe.Atqui fnia haeceft<| Ari. Albertus.7.& tex.po tex.fed fo lum per incellectum.i.In quo fenfu determinat Arif^partem ne gatiua. Primu eft in reb. Vniuer ialiafuntin reb.a qua format talis conceptus. Vt funt indiuidua corruptibilia.fTripIi.ea rone qu ae ufca.ar.accipitur corpuSjUno tripltct modcj tanq. ^ fit minima dfia interRea s.c.hoc accidir ei ex pane uifus inquamu in uifu eft fitniiitudo coloris. $ uniuerfale duo dicit. No realijxx y fed fola rone diftingiiirur a fingularib. per operationem intelleftus^t conclufione4. 8 j.Th. j. ut diccbat Plato . non przdicaretur de illis quidditatiue. n.q.Eft nanqj fecunda cp i uernone Boetii. plurimis in locis concludi^jfcduerfus PlatonejUt i. Sed neqj Reales unr mihi rem oes punctim attingere.ait uniuerfalia in aftu effe pofteriora fingularib. ut termini mentales. Sed tertio mo accipitur a phi lofophis pro eo quod pendeta materia fen fibiii & tempore»& loco. fua naunit opinione. ubi ait uniuerfale nihil eft praeterfingularia.43.tcx. Enimuero.fecundom elt obiec^iue in intelleclu. Ari.de rlris dubitaffetan eflentcorporei.aiia uero fubftantiae. & in pratdic. 0.QdMeftdicere.Th.mcc.& non odoris.Primum uocatur rubftraclu/eu materiale fignatum.nec ne. nem fmgularium.fNihilominusimkrurt^ fenfus qonis eft utru ufia.St u^iuerfale moduloquendi philofophoru. an uJia fint corporea ? Ad quam noiales refpondent. inquantum a fingulanb.-an uniuefralia fint fubftantiz?Qua Arift. ubi diftinguit.p.Et fiqu2ratur 3 ubi fit color qtii uffine^odore.rnirnucro cpNoiales dicurtt falem abftrahi a coucnictia eftentialirepertain rebus.i. Qusftio I.& qui eumlequumur diftinctiones plurimas corpora nihil ad rem conducentes.de uifu qui uidetcolorem pomi fine eius odore. manffefhim eft (inquit ) 9> color qui uidetur non eft nifi in pomo. Vnde fi uniuerfalia accipiantur materialiter pro fubftracto feu iignificato materially tune aliqua uniuerfalia funt corporea> uthomo .£praeterea intentionem intel ledus^a qua denoiatur uniuerfale. fed tamen g» fit fins odore perceptus. genus fubaltemum przdicamettr • ti fubftantiz^&alio mo tanq genus praedica menti qtitatis.Excplum eftillic accomodatiflimumS.§» rndetur ad qone.feparara.Qu<xt expones Comentator.(uteft rei ueritas)(tunc f undamentaliter u£ia primi prxdicamenti funt fubftantiaerfed uniuerfalia accidentium non funt fubftantiar.c6cl. negatiue 35 determinataduerfus Platone r ufi Occha in fua Logica. Conclufio eftS.Corput citer ergo apud Arift. TERTIA qo apud Porphy.Si uero yfia fob ratione fe * parctur a fmeularib. y 7. &fecundu uocat forma!e.expofirum eft.De Vniuerfalibus. lint fubfta tiaf. ifti uero func corporea. Quamobrem no deberentnegare & Ari.tey. P C X hzc quz dicta func facilis eft rnfio adalias opnes Porphyrii.7. 46.&reJiqua? corruptibir C les .Q^iod eft dicere.

fed stir ftremum refpondetur > ^quamuis opin«> trt fola rdne abftrac>a ab ihdiuidUis. AD primum igitur argu. pUta in Ada:& eo. <ja monftra (inquit)aut catile mularii expofitum eft.n fit in dine Optimo fubfequitur hac tertiam. admodumiamnunc expofitum. rem/unt fpes intelligibilisafingtilarib. tur fpes: quia perderent efle.qua funtafingalarib.Atqj adeo hie eft dodrinajArif. i. tur.ab&-atfto.f ed tur ab Idiuiduis/ed ilia Platonis.de tads. q> uerbuin le.funt.& modd uerfalis in uniuerfale ante re. Poflunt uniuerfalia.incorpbrea hil eft. fed quia funt p*erpetuae uerica fcjetia folu eft de uniuerfalibus tanq.a. Mitatur.&c.perpetuisrquod repetit x.aut (qd* coformius eft Ariftoteli) na ob re enuntiatui'Arift.art.) Vnde S.* rone indiuiduoru inquib. uerim.ab ••• abftrahedojab hoc & ab illo cor^e.Q"* dbdrina maxime eft du.fent.& Corrumpi. .paratae: non. ^ Hanc ftraftx.quitur de ideis Platonis. Idcirco fpes humana %uis multos alias graues expofitores fefellit)exi fit perpetua quantu ad conexione prxdica..n.^"Vlriina qo Porph.non prxdicatur de illis.nihilominus per operatione in^aliorum plurium apud Arif.<fo. (inde.Grxriijcharrero.non efleiegendujgsudeantfpes (qC eft definere efle.no ghat hoiem.anima.puta fecurfdujro alia rone appellauit fpes angelorum uniuer ne. ualeat qui inter nos dif neret ueru.q.».$ lei fubftanti*:alia uero funtincorporea. fumpta eft ut fcietia^habitus.Na ut z.gaudeat. fed ut abftrahibilia funt. Vbi obiter adnota quid produci.uerf. & comwuni a(ri rem.fed condem minUs natura humana nd habuit efle aftua nat ideas.nifi in creatione reru..li.l. quodam mo appellari incorruptibilia.uniuerfalia efle incorporea4 meritb dubi ^tion€ intelSedus eft realiter in plurib. alia funt accidentia cor.uniuerfalia ante rem^non quod exiliant anle non eft hic.f Ad tertium. Qya de te fingularia. cu fingulares. Ho nanqj no dicit nifi aial ronale1. uniuerfale autniporea>utcolor.homine efle aial. Dato plurib.fed indiuidua. dem mo'.uniuerfalia <\ fola rone diftinguun. etfi funt non pertinet ad exiftentiaTcru. & ^ofl loquehdi philblbphorum.fin.c.ftatim uidebimus.aut nunc^ied femper. i.Rii do^trin* pofterioru.aut pofterius eft.corrupere & ualeant: fed th illic legendtt eft ualeant. g» Arif.aliaq.Et ca deceptions fuit.tex.deaja.(apor. cj uni tura tir aftu abftrafta.eft incipere efle.licet femj^ ma ut eft illud Comici.4 ?.n. fint he adeo incorporea. pricipale ante op Sunt ueruntn corruptibilia de peraccidens pofitum qonis refpondetur.pofteatex.ubiait cp uniuerfalia per fe n6 ghan gat Arif.* fimilia.f Ad fecun CalliiiSeSocrate.Th. reb. ilia propo non dicit nae. i.laudat illic Arif.or* detur tj> §& res q fit realiter una j ~no. I reb. ft to hominis qua: fit una per abftra .if.Etenimali.n. titrunqj figftat.f Ad poter rea. tQuamqUam fi uera rioa eft »j>rofec"t« ftcccfert ftcnsante .-ho. 8.& tex.fed neceflaria conexione ex propoficu uniuerfahu^quia cum non fint in tremoru. Idcirco non ne me.ilia uerba. turn praefertim telle^tus fiunt uniuerfales.i.f Ex his ta Nominalium eflet lucida & clara.nunc corrupt is hoibus.ut fecundu Platone aduerfus qu£ Ari. dS colligitur fehfus illius diftin^ionis unt« cent art fit tain confofmis & Arift.pfotolie i»teJligentiat: atq. in re..ilia no funt corruptibilia de per fe. dicit $ uniuerfa. illic lo.Sum fidium curat.oia in uni ialeanttrc:uidelicetquianon fumuntura uerfum Turn incorporea.taliter exiftens in rebuffed unkierfale poll : gularib.texr.Rndetur cj>quamuisoesres mundi fint me«iori«t cbmmendandaad intelligetia. Si uero uniuer hjcc diftinftio. Probaturjquia hac rebus.figmeta funt.n.ij»fi ifldi. lafia accipiatur formlaiter.ftimantes Uerbu efle dictum propter excel toru eflentialiu (q<f eft dicereab xterno eft lentia idearu ^ debenr gaudere cum fint fe neceflariu homine efle aial ronale) nihilo.Vhiaerfole ahte rem eft uniuerfak ext mb cohtipiefldi . Vniuerfale in re eft natura fundameroneabftrahunta materia & Condonib.ut intelligen licat tatu&argjft contra Scotum ponentetn tiatjuel ta% ide* Platonis* ad quad ex diclis unitatem fpecifica reale fine operatione in facile refpondetur non efle to mo incorpo teHe&us.ut qa.taqua fubfittetiaextra corpora.i.

p.j.de anima. conueniretpariter effe uniuerfale.primum per abItraclionem intelle<flusj&fecudu per indiui duationemfingulari.defimtioni iiero no repugnat efle in plu rib.pun clts.Alterum uidebimus quxitione fequenti:primum interim eft 9» Sco.quod eit fal* fumJ: qtria abftracla per intelk clum non efc indiuidua. fit una » pluribus:quia efle imam eft effe £ fe inc{iffe. quia naturam habere aptitudinem ad plara.Q? probat argu mentis qtfa* fupra pro pofuimus.cfle rifibikm. eflefubftantia.plures homines funt unus homo : ergo in reb.text.. o.de eote Si eflentia. j.8 j.Probatur. & efle indiuidu* de f accas.nihil aliiuiert.82 i. Reales.eflet imiiuidu.eit unitas ipecifica rerum. At refpe&us ad plun ( qJ efle uniuerfale) couenit de per accides jf abitra^tione intelleftus. ledus. cui per fe con uenit natura humana.Si naruns perfeconueniretefle uniuerfalem.eflet uniuerfalis: na au^lore AeH".3 rar& eflientiz fpeciei( & a fortiori naturae generis ) fechn fua propria rationem abfeln te '£onfideratar. eodein pede curre tibus. & Paiilus ell homo: un Porph. fEt %.^ConclufioueroS. autpropria:uthomini efle aial. cd fequens eitfalfum. ouam ^fibinon reptignet fuapte natura elfein pluribus:fed talis eit natura humana & qux cunqjalia fpecifka. 5.q.i.t repugnat ei effe irrationalejeo g> per fe couenit ei rationalitas.atq. ratio nibus probatur g> naturae fcft'm propria r6nem non conuenit efle indiuiduam:q.Hoc ergo eft ammaduertendo ad intelli* gentiam prxdicabiKu & prxdieamentorfi.De Vniuerfalibus.participatione(inquit) fpeciei.Ad cuius intelligentia memento uni uerfaleide efle quod »num in plurib.&c.neq.eflet uniuerfa.:entem aTplura ^ & hoc habet ex fe. g>riaturae.fent.mcta.fed obm przcedkactum potentix.11 55 ergo conclufioScoti:Na«uraht»iana etna fecunda. Qugftio . 4j.i.Petrus eit homo. ^Sctto uniueria le fecfiduu efle quod habet reale ante operationem intellettus prxdicatur de pluribus:nam feclufa operatione intelledhis.ca. Sed S.a tune ubicunq] eflet. & z. I N fuperiori qone difputauimus controueriia inter Noialesatq.c.Ec folec dfia eonftitui in duob.Si per le humaBitati & fecundu propria rationem comieniret uniuerfalitas. fiua per^accidens: iicu.Th. cenfet efle unitatem fpecifica minoremunitate numerali ex natura rerum prater operationem intellec^us.di. i o.tex. 5 5. &i.fed circumoi atfus itelledus jes de fe eft apta nataefle in plurib.cum non determinetur irwgis ad hoc q. Vniuerfale elt id quad natum eit efleinpluribus. & per cofequens cuicunqj coue niret per fe natura. & ttbiqj negat efle aliqua unitatem fpecifica rtififolum per operationem intel.q.tunc repuguaret illt efle finguhre.Probatur minor. eft uniuecft* lis.fi qua eit of ia inter fcola Sccti &S. autfi aliuA C a eft .qiii3 natura eft id qj exprimit defini. fed utrunqj con uebit ei de per accidens. ut ttatim quscitio nc proxima monitrabimus: ergo &c. cum intelleitus ab obiecl:o moueatur ad intelligendum: ergo anteomne aftu intelle^tus eit uniuerfale. i.Th.operatione inteMeaus habet *" E Vfrwn in rebus ante oft leftus fit umuerfale.poft.deper le :olu conuewut fua prxdicata effentiah'a.Periherm.Temper * conuenit.de fpecie.quia in Petro contra&a.eft hzcNatu £. f.li£. plunb.lec* i <f. i.j. eft (ingularis:ergo intentum. in hac exarninabimus.Th.turafuaa^fq. 7 met. A K G V I T V K a parte a/firtnatiua. ergo imiuerfale ab r que operatione intelle&us habet unitatem in rcb. tio. conuenit efle uniuerfa lem>rree efle particularem. adeo Petrus .Itenijquia tune repugnaretilU ef fe unuierfaiem etiam de per acciden$jquo4 eit falfunarqtiia qn abitrahitur.tMcubJ cuqseflet.& i i.& «{ fet fpecies ( fkut rationale eo 9 per fe con-* uenit humanitati.fiue fpecifica fit3(ujegiiica.4-opuf.-anteoperationem intel B ie&us. unttm in pluribus. arg. c. ante operationem intellewius* <f Tertio argh uniuerfale fub ratione uniuerfalis eit obrli intelleftus. Sirnilib.quodperfecuipiacomjenit. fiucper fc. a4 illud indiuiduum: ergo.alijsq.per fe couemt Petro) con fequens tarn en eit falfum.roe materi* /ignata:.

pcrfoni$:. fed per ab(tradionem . cffe fpeciemaut genus: & ratione pofterioris efle calidtim. &ade(Teuniuer'ale &ad • effe indiuiduu. cdceffo quod defe non eft in pluribus. nee particalaris.uerumqi femper fuitdieereiOSs ht>mi n&s efle eiufde fpei.J hitur fpecies inrelligibilis a pharitaftnatib. ..tex*. T. fed requintur cp pofitiue fitindif&rens.n..Deus creauit mundam. f Copter argumetum hoc Paulus Venetus nobilis au dor affirrnat.^ de fe no-eft fpes cois: na fpcs eft q praedicatur de pi u rib.de fe qon eftdetermmata ad unumrergo defe eft ipdifferes. dicitur prima fubftantia. eflent nihilominns fpes & genera.-contendit.dtrealiter in trib.haud tamcn fcio an inter ilia recipientur.n.conclufio nib. differentib.nc. f£t haec eft fnia explfa Auic.abfque operatione intel!eclusjex coi mo concipienJi quiplurimuhet ponderis in Dialedtica.dicentis e^nitas eft tantum eo^nitaSjnec ex fe una^nec piures^ nee uniuerfalis.i.nifi ratione indiuidui. hanc dhanvconttituitDamalcenuslib.c. ^ eft principwm in^iuiduationis. aialia efle eiufde gnis: ergo abfq. quz no ua placere folent.fAd fecundum refpondetur quod quauis^uniueHhlia fecundu propria Stabfo liita rone prardicentur de indiutduis. q quod Petrusfit ho.de fe non eft determina »* „„. ut mo probatu eft.nihil aliud eft.8erecepta-inintel lectu poffibiliiinceUectus poflibilis fit intel* leans.qu6d per pf m intelligibile abftra da per intellectu ageme. oiaq. adeo ratione utriufq$ onueniunc ei accidentalia przdicata.una unitate numeral!. d adaliquod indiuiduumrhoc tamcn no fuf A9MIU.numero. przter operationem intelleftus.& hoc nonconuenit naturae fecudum fuam jppria ronem.de (e eft indiffcrens. nifi quando aftu abftrahitur eius fpecies.Liber Praedicabilium. fed eius unitas eft u nitas ronis »-nec eft'uni **' tusrealis-inrcbuy.Atprofefto apudrem confiderantc . HA EC amplius corroborate refponfioni bus argumentoru Scoti. f .Nec iuuat recurlus ad intell num. Refponfio tamen^ non fatisfacit. Ar tiero aliter arguitur. .^&t confirmatunqiiia holes efle eiu fdeV fpei. & fimphciter dicantur fpecies & genera.quz accidentia non conueniunthomini. nifi numeralis. Vnde ad primu re(pondetur.ueruir« fuit.mukaq. f Refpondebit quis forte > quad uniuedale pro fubftrado eft quidenv in reb.hoib. refpondendu effe duab. ni fallor.i.nihilo minus ro uniuerfalitatis couenit eis per abftraclioneintelleftus. femper abltrahituninerfalia: n a t i per impofSbite conferuaret res non cognofcendo eas.qubd abfqj operatione intelleclus res & fint. a negatiua ad a/firjnariua cum argr. liumeroi.cui primo infunt .Mirum namq. <p haBeat refpe&u jj & ordine ad fua indiuidua. y .Sed adtertiu -ftatim re fpodebimus.effe coloratum. /• i. S.deanima. Eft ergo fallacia in argu.crtatas efle rerum fpes & ge nera. quod homo-fit aial. eflet profe* £to.de fehabet ordine ad plura. Quod natura ante ordine ad intelledu fecundu jppria roncm eft difFerens negatiuead plura.Atq.ante operationem inrelleclus:fed tanien interttio uniuerfalitatis eft folum per operationem intelleftus.At uero exiftimo.ratione prioris..inter effentia diuina Stcreata^ ilia una & ea dc. u. i. natura de fe negatiueindifferens.&' Paulas fit homo: & aialia efle eiufdenvgeneris. ponder Scotus/ife* fe non-eft.ubi docet Anft. /• j nerfdis ncit-adronem uniuerfalis. eft effe intelligibile in aclu (•quia uniuerfale eft obie clium intelledus )ied res non eft intelligibi-' le in adu.Quae licet nouitatem pr*feferant. Ac £ argueretur^ ho per fe non eft albus: erge per leeft non albus:eft. Circufcriptaquacunqjintelle (ftus operatione concedimus fpes efle multasaralium. Atq.g» dormientib.n^argm.3. q. ideft primum fubie&um.Res nd eft uniuerfale in aclu nifi quado aftu abftra.nihil aliuielt. manifeftefequitur. f Prima conclufio. & equus fit animal. ut patet.o. intelleclus negocio uniuer faliafimtinreb.&c.fcd eflenyacreatano eft'un» nifi unitate ronis. nee piures numerojfed nihilominus eft una unitate fpe cifica. nullointelleftuablfrahente uniuerfa lia. fubftatiarum &accidetium guirquam primfi.^ uniuerfalia/int in reb.met.^CoIligitur ergo quod humanitas fecudu efle reale quod hetho eft una. obidq.ut puta.Re. Ptobatur:t|re uniuerfale in aftu. i.uniuerfalia effe in reb. . non eflent rum.

Vniuerfale.fSecunda conclufio. nauni uerlale uf defignare quod fpes &genefe aftu habeat intetiones uniuerfa!itatis:fed a4 hoc o^ (It fpes fufficit o^ fit fundtmerii uniuerfaiitatis.c^a funtdefeinJrarfed tame nos cotra opinamur rebus non contienire efl« uni uerfalitnifi per ordinem ad intellectumrna cum fpecies. n. licet cxcitas no aftu fit ens. color eftobie&u tii fu«.fQ. eft fadu uniuerfale in aclu ab intellectu agente per ab« draft one fpeciei inalligibilis: fiuero intel ligatur $ uniuerfale in aitu debet precede re abftmctionem intelieclus agends. fed quia eft motiuu intelledus . T Forfan no tajfprie cocedit iub his uerbis abfqj operatione inteJlc&us funt uniuerfa-lia^ 6 dicas funt fpecies.quado aftu abftrahutur.intel Ijgibilibus abrtradis a pharafmracib.& Paulus fit h 5. telleftiowe.a fbnt abftrahibiles.tex.fed contingens.(£ tato melius:3c pterea femp reftat o'na quod Scotus exiftiraat in rebus ex natural ua fine ordine ad itellecm effeuniuer falia. ficuti color non fplu dicitur ohm uifus quando adu mouet uisfi. nifi per operationeintellectus: I ite nome propo. quam lib.c3"ypfefto elruera oi negotio intelie^ius cdlante. cj» vniueriale eftobieftu intelledus/ed qn infertur. Res nihilo minus ante quimcuqjoperationem intelle ftus sut fimpliciterfpecies & genera.probatur .Hoc.ergo res no eft uniuerfale in adu. Et manifeft. quantum Summulillis neceflariu erat.fufficit ut res dicitur ee eiufde fpci.Itaqihcetfineoperatione intelle&us non fint uniuerfalia in adti. Qu^eftio tertiartmm nomina fecundar urn intentionum Hniuerfalittm fupponant perfonaliter pro fingularibus indiuiduis. nihilominus no tatu ell obiectu qn ailu mouet. & equus fit aia!. Quocirca in fubr'equentibus femper loquemur de uniuerfalibus in adu. 8i no fit aial.de uniuerfalibus. aut genera. ergo uniuerfale przcedic operationem intelie<ftus1du'Unguitur confequens: fi enim intelhgitur de unuierfali in aclu.i(t3e uero. ^ left-US in-a&u.fit ho. Exirtimo conclu fionem fatis efle ex coi mo concipiendi demonftrara. f Vnde ad ter tium argra Scoti principale conceditur. nee eft fitnpliciter fpecies. quod fie obit du intelleclus poiHSilis.& z.SumuIarum.& tfl tomo(quod Caie.^Et i.& genera. natura humana non eft aftu una nifi actu abftrahatur. tame luf ^ ficic ut fint fpes & gha.aut eiusdcm gn's. 11. tetigtmus: fed nuc^puectioribits difcipulis prtffi"s exami nabimus Et arguitur quod hmoi uomina 3 .in principio de ente & ef lentiadocl:econcedit)fimplicitereft taecus fine operatione intelledus.n.fyllogifmus. negaB turconftqaentia. & obie&fl fit intelligibile in ' aftu.ho eft uniuerfale in a&u. Quseffio.ell pbiedu itelle6tus.auod Petrus.f Ex hoc feqinc quod hzc |>djca tio. puca de iptelleclione. ergo eade ratione no folu dicutur efle fpe.Bttamen manifeflii clt quod uoces funt nomina et quado no actualiter cognofcutur nee immuta t potentiate.met.DC Vniuerfalibus. no folu eft ar> cidentalis.t.ante in\Cocl.conceditur confequentia.ens eft obm intelledus. nifi Ji aftaalem ablhactione. i. q pariter dicut ordine ad potentia cognoicituia-^Quoci fi quis arguat hoc incidere in opinione Scoti refp.ale intelligatur.in actu primoad producendu intelle $ionem. fed q. dicentes quod fpecies & genera fiunt perabHraftionemintelleclus: nam fieri eft fieri in a&u. vg.& de operatione intelleftus poflibilis. V A E S T I O N B S duxantecedentes fueruntmeta. & ita fine addito funtappellada. unuie:.forte funt prardicatio neSjpprii: ueluti ill*. CseCitas fcffin Arift.funtnoia fecundaeintentionis.im:iiohoceftuiiu officiu iHtelleclusa^ecis facere unuieriale in adu. &c. 5.ua propter licet haclenus dicebamusrem efle uniuerfale in quantum obijcitur conceptui uniuerfalijjpprius th dicitur ^ fit uniuerfaUs in aftu quatenus relucec in fpecieb.«ur adhuc conclufio.i. \ 4.eft ens r6nis. nifi quia in potentia eft abftrahibi lis per intellectum a fingularibus. hsecuero eft Dialectica. ho e(t fpeciesjaial eft genus. na anteq.ut diftu eft. aut genus dicant unitatem in pluribus .

f.Prfmo proir. quamres ipfa'iingularis in quatum eft obieclu fpei uniuerfalis.i. Qua? ciuos habebic arttcubs: primus uerfabitur inexpofitione terminoru.arguit.proprietatS fecundi gftis. ^"At quia i es farpe nominamus nominib.quodprsdicaturde pluribus differentibus fpecie. res mundi. utilt uerum dicere^Perrus eftfpes. Atqj ille d* fecunda intentio.t hieintetio feu attentio figni ficatquemcuqi coceptii intclltftus.i.qiK>d prima in<tetio non eft relatio.Vniuerialc nihilaliudeft. propnetate primi gnis. ^ alter uero modum explicabit loquendi de tmiuerfalibus.eft prima intentio.f Atqui nomen primae intentionis 3 eft id quod ugnifi.co gnofcimus ea q ex natura fua eis couenifir. Et z jntentio eft fecundus conceptus q.Tho. hare notitia cdpar* tiua fecunda no fucit uniuerfale. ^"In contrarium eft hxc eadem auftoritas Porphyrij. fed funr prorfus ide realiter cum illisr ergo nomlna uniuerfaliu fupponutpro fingularib.Nam fpecies eft. lubetur de re^puta quo in reb.relle<5tione terminoru notadu'Ti ei^y inrentio aKter acci pittrr apud phiiofophosmorales.^Ex quo fequitur primo.gp talis natura. fi uero accipiatur obiectiue prima i« centio eft ens reaie. ho. refleftitur fuper res figmficatas.in quan turn cognitum conceptu uniuerlali. no minibus: ergo nomen fpeciei p: aedicatur de indiuiduis.&c.reneftitut fuprare ^ognitam. imponit illi nomen album .inteMecl. g.al b u m .ficut cognbfcens Petrum habere albedinem.& quotcunq.&alio mo obiecliae.^Sequitifecundo.us concipirhoie!n. qnorS 4it res.i intemionem.aut utiiuerfalis coccptus:fed hoc ni hil aliud Lf efle quam <jf Petrus inquantum ho ell rpes.<j couenit rer de fe &fet8 fine re/peclu ad operationem intelledtus.proactu uoluntatis.^Et j.^ Eft igf prima intentio id quod trim* primo cocipitur de re. reips^lu finis.genusrficat lyalbum df nomen albedi nis.nihil func pter fingularia. cfa denominatur fe:per refpect& ^qiiia cftprim&cogniru: fed fecunda . ]£t uidens. Docl ina eftS. ho eft aial.Vncie prima intentio^eft primus coceptus q.proprietas quz confequitur in re per operatione incelleclus. nee genus. quod praedicattir de pluribus differentibus name ro:& genus.art.Petrus eft ho. ut ucrum fit dicere. fpecies(inquit Porphyrius)eftquod przdicatur dc plunbusdifferennbus numero:fed H przdicationes rerum fiunt mediantib. Itaq. ergo Petrus eft fpecies.immo lup* ponit efle uniuerfaleia abftraftum. utraq. & hotem fubiici imponit alreri nomen pi asdrcatij&alteri no L men fubiefti: & part ro-ne imponit alia nominafecundarnm intentionumquarconue nmnt rebus.i. elt ens reale: ur puta fubieftiue & realiter exiftensittintel" ledtu.^S.Ita ut intentio accipiaturduplici ter. ^Secundo arguirin. ui (pes.u.coceptuum (ficutftaruaappellamus artem) fie ut res ipfas nuncupemus.Na natura hols natura arrimalis. attribuit illi nome rpeciei. & cognofcens an*mul praedicaridc hoie. fie abftrafta. Petrus eft ge nus.Primo uniuerfalia utdi&um eft fe cundum Arift.i.^ fi intetio accipiatur formaliter. coriucnit ptumfpccieSiquofignificararilla « in re q eft conuenire pluribus.: ut bene fequatur ho eft fpes.& inquantu aial eft genus: ergo Petrus Jimpliciter eft fpecies &genus.fed intelleclus pertalem noririam comparatiua cognofcens ilia proprietatem rei. Et df fecundus.po{l^.Liber Prsedicabilium. utftatim ui debimu^. & fimiles. QyAESTio hxc przcedentes intelligent! facilis eft. Sed Petrus nee prxdi catur de pluribus differentibus numero. quia fupponic pnorc. iut acciduntait hi conceptus^Pecrus.a re duplicatiua ad fua prajiacente.opui'. Q fupponantj>fonaliter jp fingularibus. ft: aliter hie apud Pia!e6licos:n. in tentiones.8ihoc mo accipitur in pfentiarum.Vno mo formaliter pro conceprus.i.| | cat prim. hf de re.fed feeunda intentio eft ens r6nis. ^ *** Et fecunda intentio eft id quod (ecundo c6 "Wi*1* cipitur de re. Petrus eft fpecies. nee depluribcTsdifferemibus fpecie:ergo Petrus nee eft fpecies.ut ho aialr& nomen feeundatintentio nis eftjid quod fignat feu conrrotat fecunda intentionem.^Eadem arte poflq^ inteHe&us for mut hanc propofirionem.SC in hoc decipiuntur qui putant per notitiam comparatiuam fieri uniuerfale.

f Sequitur fiat per abftraftionem.eiligib-le auc format conceptum reuera abfirahere uniuerfale a particulariuniiierialem. hominis .accidit humanitatifecun tiam comparatiuam qua intel!eclu5. dicentis g» abiirahenproduciturab iilo:'eu eft iliu. autanimalad fuainfenc litudo naturae pei. pottfteflc dubium. fed eft ens unomodo per modum compofit onisaut^ fitlum ab incellcdlu ut chimxrj.ad j qu^co .refpecT:u quo.<fFt confir. quod eft ratio niuerfale.necapud ^.2.autficut opificium exteriusquod arte Arift.ut colligitur ex S.Th.habens fe srqualiter ad plura.& fundamentum pro nem:ergo. \ucloritate #u. nihilconliderandode alio (quara abrtraqux eft relario rationis : medio modo ie ha ct'onem Scot.iS.ad qJ fequitur intc werfalitatjs non refultare in re..g.i quod produ tium non eft memlicium.^.&: relatio. At ue cipioiu. me eft ueraficlio.& fub his co fingulanbus.&'c.& non indiuidualu prsn utant effe opinionem S.q.uam) ut cum quis coflfiderat colorem.'equens uai eeptusfonnalisquieftfubiectiue tn intelle uerlalts.i. elTe in pomo.v.co.nibusfingulanbus.Tho.puta naturam denominatam:fed fun. Negation! nullum prorfus dicit quod abltrahere co ingit fundametum correfpodet in re.1Jnyr.cuius fundainentu & linguUrerdtnudatur aute per abftra<ftio remoru m eft tes ipia.fed rp. a quo non eft feparata.'eparatuniuerfalea fingularib.quod fecunda intemio no eft rclatio quid uniueriale eft. quodeitanimaljtJe propinqnu.ficut chimzra^propterea duis.remo Aiio modo cotingit abftrahere per modum .•.& glof citur auc confequitur ad operationem intel fatores dicunt.f i c u tcum intelligimus unum eft aptitude ad uidedum.fed .qu.qui funt effc-<flus directeintc. etiam in Jo tria fint entia rationis. Et hoc moJtrahitur per ihtelle&um.Atqui 3 fpeciem i.f.Sf.ttideo diciturensdimmutum nonta uniuerfale effe feparatum realiterabindiui . & hare abftradamentum proximum eft cognitio. cis ipfis qvios ifti citant in contrarium: nam deueritate.nempe cundum : Quod humanitas (inquit) appreuniuerfale fieri per abftraftionem.5 j.profeclo necapud Arift. r «. 'ed elle fie qua refertur ad fua inferiora. hoc tempore qui putant intentionem uni.du <p pe? cipitur ab intelleilu in quo tft f?mi parathominem. Sunt. quod intcilecTiiis abftrahit ctione .De Vniuerfalibus.detc'rmii atur. genus. quod intclleclus per abftraleclus.zi.priuatio ue diuifionis : & ifto modo abftrahere rem ab rOjUtczcitaSjdrquidemens rationis: quia alio.quiaab ftio poteft fieri fine mendacio. quo minus uniueriale fctopu.id fieri coe.^Ec fecundo arguitur. Vnum de illo particulari. do ( mquit) abftrahit intelleftus uniuerfale D T o reftant hie dubia.quod eft ipfum abftrahi.Th.quia ficut natura per pi nquu in . Vnde cum eft hanc effe fententiam S.art. II I. f Pnmum.Th. o^ per hoc ag rts .f Sequitur quarto. Quaeflio. Vbi S. nabetutrunqj fundamentum in re. bendatur fineindiuiduabbus conditionib.ut priuatio entis realis.Th.ar.l eft <| effe denudatum a conuo i. Eccem'hil dicitde coparatione.i. puta uifus: fed tamen ii quis diceret colorem nor.& pri. fecunda intetio eft relatio ronis. ^"Sed tame multominus dubium t/ex. nifi per noti tio uniuerialitatis.n.& o.hil confiderando de pomo .bus idem proriiis e-ft quod facere uniuerfati ronfequitur in re ilia denominatio uniuer le: etensmquemadmodum Plato afferebat falis. effet falfum.tex.Etftatim articulo (ecundo ad fe quod haftenus frequenter diX!mus.pura negatio.expreifedicit. fieri alitertio.adpr'mumargumentunak patio.coe nil aliu. aut ratioanimalis..i.onent tellcclu m genere caufa: efficientisrficut co fica&u mdeterminata^cVper co.quod ens ra ditionibus finguhrib. itaratione illud fcpararCjeft facere untstrt quod hec fundamentu in re.g> naturaq fingu C 4 larii .Sed uniuerfahras. a!io nomine uocat przcifibet: nam habetin^e fundamentum remo.quodfimplicitatis.perqU3scontraduerat fumdiciturfpecies& paratur per intelledlum. nitum.y.par.&indi fionis non elteffe&us dire&e intentus ab in uiJujtur: ita per oppofitam abftract.n.& indifferes qua uniuerfale refertur ad inielleclum.eft cognitio qua res abftrahitur a contraclionem in hac materia.bftrahitur eft u'niuerialis. Ex hoc.

Tho. homa. nus aut fpecies.8 y .cis.j.4.?"«? fcoia ^ukie prmis intentitt eJ-aii<2UidjHliiul.ut ens tationis.2.Na(inquif)uniuerfalis propter um.ar.40 <5 Liber Pradicabilium . cuius cogmtio quamplurimum iie in re.(ait.sconJitionib.Tho.Alioinodofubicc"tiue.a.uerfalium. Inde in te qua ego referor ad praelatu tftahquid 'lerunrtf icquiritirr notitia ccmparatiua.Vno modo ficuteffe flbttr.qux fit per revnotionem a quoddam pati) fed ficut res dicitur cognita materialibu.Et in prj A R T I C V L V S fecund us huius quxttiodicabilibits.maxime i muliplirarione reuim:6V pro H ror. diit. lor) quia ftatim infra dicit S.utlcienti3. cau.48. Hxc ilide uidetur docere nempe.in i.Scot.per a&ionem in nominatur uniuerfalis:reddici ?genus qtta * telk-ftus de puratis ip*am a conditiomb. feu ex trm/eco. res.nifi pro fundametoremoto. Ha:cconclufio non aliter ptob'atur.niseftde moaoloquendipernouiina unilitaseftobieft'.tum. autquan Ctus in caula.bus: quippe ex cuius ignorantia & in philo biectiUiiin habet in rebus.mu* quod eft ante pecies.Ell ergo aniftiaduerten^Ujquod de«ni» fitai (quasntioeant genereitatem aut fpe.q. ut Hcraclitus: ipfeftatim fubiujit)!iniforme ione qua de ita 6V uani eft homims credere in icitntiisj * Jc hec ad oia qus reprat entat.Tho. q eft obm fpeciei intelligibilis.j.Et ide di huic aut ilh cognitiom.id primum& ad quartu .Ettcr •quid pullulet in re. n5 producicur res in efle cognito.Na. $ unmerfa.Arift. i. & i. quia illic loqui.deamma. Ens ratio. aut pernoftoicieitatef ) eft fola detionvnatio abextr in.na primae intentionts.n.iibiait re efD V B i v u er-io fet undum eft. cl-i fine eo q> cogno^catur ab intellectu eft mfi quia ficut eft lenluahs hois mhil crede* uniuerfalis > ed $ coparatione inteHigit (ut re. putat nefcio quid pullulare in re.anima.opuf. quiahabeo prarlatum: ncqj relahqc <j. fed in ftatuitiir h:c conclufio negatiua.di. Et infra.quodnulqua.5<f. fins rationis quod eft ens in anima. intelligere efle formitatc rou<s.fed perabftrac^ione. non eft faltem Scorirt? ira interpretatur auftorem. qtf fp6detur.n.No erg.(edeltinintellectu uocatjgenereitate aut fpecieitatem.& per cofequens eft feclo nuHa ratio perfuadet/ ut mtellectus uniuerfalis.ue in intelleftu 6: fobiefti. g» per cognitio leiderepetitopuf. ilia m dicit efle uniuerlale: quia coparatur.uerfali'bus contmgtt ferttto.Et quia dicic. nullum efle fu.fed fo!u eft olsie fophia'&m theologia multi paralogizanetjueirf inrellectu.p. Expreflie hoc dicit S. mfi quod ratio aut fides catholica perluarcsip'arelacensinilla 'pehet uniformem det.^At uero quicquid fit de auctorib. Vtrum per fe in anima tnpIiciter.opuf.q.ar.z.quou Ipes Quemadmodum ego dicoriubditusabm» no eit uniuerlalis ex hoc g> eft in aia.j.aliud qh dicit uniuerfahtatem efle in re. aur^er noia fecudts .tradtat.z. Hoc eftdicere uniuer(k tur.expreffe dicit.ij.dicit uniuerfale eifeens annum* 'Nonui per hoc intelligit acluale copara. lolu obiecy ue.r.e.i.dift.p. ita denominator tis.fen. percognitionem aliquid prooucatin rebus 4i.a quo denominetur ge. diftinftuinarnc.e ad oia indiuidua.fi quaeratur (inquit) ubi eit iubiectme .quia obncitur cognitioni.Et code mo.9»ensrationis caufatur refpondet.an Scotusnouult Q-jodtnuisnimefeqaitur.fente.itinrei9^3«s de nis .tio mo obiectiue.23.-cVoiiem Ipeciei umuerlalis.uniuerium cuiufcunqjicientix profeflbrihis.quud habet (olum efle obitfttuum in tione intelted-tus: na certe fpes ilia abftra. coparit ad multa lingularia.QS' j» operacione intellcftus.eft unum inmul.ita uidetur docere . animal: & fpecies qua* bonori alias auclorum dixerim (uelego fal tenus eftobie&um iliius coceptus.j.Etxj.fed intentio cm nihil extra ammam cor j^ * Ait. ut domus eft in mente artifido res co^nofcitur conceptu uniuedali ali.f Fallunt ifi ifti.] Hare eft feutentia cit. reiatur.alias eflet ens reale. <)uod eft tiniuerfalitas. eftneceflaria no folum Dialecticis .& nuc. i q. larif erateflficit i»niuerfalis.s in aftu: quia obiicitur c6parattuam. S. nitur dc fpe qua? eft iub:&iue in intelleftu & fi<p resdenommaeur unmer(alis. Etfor.Cd. bona uenia ccptus uniuerlalis.n. he: uniforme rone per notitia gen'usaut fpecie.aut huius con fiint hic.

natemtelleda. & ideo in Petro nullia & quahtas. nitas eft aialitas.folum rationeper operatione intellects.tisdiumis. fed hxc Barbara hzcnohcenfenrqtiianonpoffunt eft uera j humanitas eft res qux eft animali'a philofopliisrerum naturx.^fola ratione diliinguunquir)Sc roaalicas. rationalitaseftanitius. & iimiles efle formaliter ueras. ra*'fir.& ronale. humanitas eft anima £ tins nucupari. humanitas eft Wit.o. & rationalitas. Tccfunc & no pki ra . i. Eteadem formaefuppolitorumjaliji noibus fignifican ratione. quod eft dicere .d.dift.& equus: alia lolo numero.ho. ut latius explicabimus in prx lomodoreperituranimalitas nifi eademil cUcamentis.liislociscenfet.eft manitas . ca.autcocrc homo & lapis.S. Scotiis uero fcrutatus eft la qux eft• humanitas . ut dilrinclio (oJitis rationis non lufficitfalhfii)ij5f/0pnmo dittinguit inter diftinft onem ronis care propolitionem . quod ad prxfentem non pertifertabommbusalijsrealibusrnegat. ahas(mquit) animal no prx de fibi aut am'cum Jibi. quae eft ronalis. & alij graues Latini. qua uocar formaltm.Sortes. iftx omnespradicaftio •& diftm<5t:oiK m ex narura ret.ut col prxdicationes in abftradr. interea qua? tunt una res.i. humanitas eft animalirationilitaseft animahras. humanitas. qux prxaican ur defuis inferioabus & omnia nonincluditurin dtfinitione ammalitatis. Cuius ro e(t:quia aiaiiras (m. <[ In cuius perfua*^ • iJ3a qus tiiltinyuuntur tanqua duae res . &hxc ut Pecrus & Paulu :alia genere. rationamalia. licet quoda mo lolophos ante Scotu. Atqui in his ab. deattribuitra&is elt aiterum pun&u. DiftmiliO realiselHnter tionalitas eft animalitas.malitas. illas net diljputation'im. Et diftm6tio tionesfunt formaliter uerx. Primu Ad propofitum defcendendo dicit .& ex eadem re determi. Paulus.puta roms & realis.animal. homo c(t animal. ut. quatenus Hint tas. fh. dithngiumtur effentialilter& /pe nalitas uero djcit naturam fenfitiuain deter cifite.qujbus proinde uliis fuit Boe liras .huma. Qu*ftlo III. nihilo minus aliautabllra&u de concrete. quare humanitas & diirin&onem media.ranoms ett in fitioni matenx& formx. q.di{tmguimus Petru dicaretur de homme. humanitas elt ronalitas. alia eft rea.propterea c'iftinguuntur formaliter >& non biumeft. 4. rationales folo intelltdud fferunr. primo. ^Ad cuius intelligentiam breuirer Ait enim ^compofitio humanitatis ex ahotaio.4.n. <& hnmembrum facillimum eft.fct quia necoinnmo reahs. tantu effe duas diltin.i. <{elicet.utru iftx fint concedendz.motlis:nepeenunciando.q.& humanitas differunt for tur. 'deliio fubie&o.n. fionem arguicur. imlher.do (ut infra uidebimus) fit fimihs compoftiones.t'enr.F inter eaquas circumfcripta opfratione in.5.licut materia non prx afcipfo •olaionerqtiialoquimur de illoran dicatur de Petro: led eft compofitio ex re ** quam dedtiobus: diftinctio uero realis eft confufe Jntellt£la. f Secundumergomem. ligitur ex de ente & effentia.q.manifeftum. Tho.iis.Similiadicitdift.7. fit hxc aut ilia. ^ nistrib. humanitas eft rationalitas. qux nee eft rationis. ui tin a unius^quod no eft de eflentia alterius. cap. homo ficut duxresjimmo humanitas elt res.j . quauis haec habeat multas 'pecies : non determinando g. Neqnedebent tas.&animalitas non dillinguunrur has prxdicationes. immo apvid cmnes phi nimalitate & rationalitate.aliaqi ^>.uthcmo. minatamper formam rationalem . Qucru oium exe quidtftdeeflentia& defimtione quiddita pla in his qu. Itaqj hxc eft falla. num ex natura rei aptid tp u m .animalitas.apud S.&a fortiori hi c.animaiitas. eftanimalitas: fed tamen quia in definitioNam fuperiora formaliter & quidditatiue ne humanitatis includitur rationalitas_.De Vniucrlalibus.non tamen eftom ter eaquae Tola operatione intellects didin nino ficut compofitio phylica Petn ex ma guuhtufjUt quoilamo dicimusPet ru effe eu teria & forma . animalitelleclvis re ipfa diltmgmtur: ut Petrus. qux facit fenfum identicum. qux facit i'enfum for male m .& ex a& dift. utfubftan eadem eU humanitas. & tas dicit naturam lenfitiuam inconfufo.i. feddiftinftio formalis eft rj tu de concretOjautabftradtum de abftraclo. hxc eft falfa. f At uero S. quo Scorns dif.ituor noibus fatis patebunt. malis.

At re fi animalitas non diiringuiturab huma. Difcipuli Sco nitafcm non diftmgui sb homine . eft ienfibilis.cu ho for mali lo oph s uer atj: quia rmniftlu'i eft hiimater &quiddira-.quia re uera ut nome aucr<. qn . & ipfa eft humanitas & tas non funr duae rts j irr.j.Met. &concreturn riusnihilincludit quod non includaturin %n : ficat hominem per modum habentis inferiori. & ipfa eft tico prardieatio eft uera j ut fi dicas.Scotire(pondetur.qubdquanuishuma cefferunt. 113 gnificat humanitatemquoda modo ad motiiib'ndioformalisdebetefTernutua : qua. m pei mr.r.qubd qtianu. fed id r olun» inrendit quo 1 equini animalitas non dillinguantur realircr.ut patetprima.tur de concr.'n.tas ett efTenth h< is. quod no includitur hacRealesomnescopucmunteilefal am .< en. qui non funt in A : i .quia aliquid includi. illud Auicennz. in definit oneaialis. fed homo. no ponit nifi duo genera entium. Metaphyicsc.-quiamedicus non cuiat homidiftin&o realis : 8c ideo /iqua eft diftin. & de ** tur in definitione hois.tas .EtS.sij.nfbnatjdiftinftio ex natura rei . Q ra diftin&Ionum genera. Cum ergo humanitas & nulitas.bu. Er quia iila eft conuicerit . 14.Et forfan in hoc pun minate includit totum quod humanitas: fto particulariter difputatto eft nomine. puta entia rationis &entia realia.de Animu.Liber Predicabilium.Scotusuero uocat fuo nomine ditas t tamen animalitas confufe & indeter. & hu.&omnes quotquot ilium praegu.fed folum conuenumt illi praeJirata cffen-* tur ad rem og hum a nit as & an malitas non diftinguantui tx natura rei. uocant illam d.ter ab ani m 'X.i non habeat tantam nis & realis. fit tas de fe nee eft uniuerfalis. «^ hmdi Metaphyficat difti^iftiones fint & ob. ficuta ti hoc uiifli argumento cocedunt.^f Cocludimus ergOj qubd ilia falfa feclufaoperationeinttlleclus.'ftlrdionem reanitas diftincte & determinate aliquid inclu lem. M mahtare. f Acldu tf. h)S uel in cocreto diftingueretur formal.iue fit animal. quod funt diftin. non funr plures Propter hos niodos loquendi anriqui nein fcholas aHmittenda.equt'nitas: nam eadem eft aia. pro fecloneque humanitas ab ani.dum partis.tate in uniuer'al.humanitas non net autnmbulat.me. dicit.qui inter fapientes potiusf oceditur ^ ^ ho nitate. cit Scot. qighomofit hums.tcx.habethumanitatem.o-i tq-nmras nr ani appellanda renlis.dum format. dicebat przdicataiabtt aito formaliter praedicatur qubd humanitas diftinguitur ab homins* dc fe inuicem ficut in cocrero.Etconfir. fcurat & creditu diificiles . ut Tola diftinguamur ratione. homo eft . a qui homo ftiones rerum:fed Arift.e ho Et fateor no t-fle hoc facile creditu.ed Socratem : nih iomi ftio przter operationem intellects.p q. ab que operan e m b r u m i n nom nibus pridone intelle&us: nam id maxime efler pro mx intent orus eft . ergo ne. quod determinate no includit animali quenter.&r a qua eii nru. eaeft nus non uuk negare qi. &per con'equens humanitas fir 5» icfinitio fua e(l mere g -atis conficta .j.f Sed profe&o hoc eft tefHmonia formam .itin&ionem formalem.ib'tractum praccuca pterrationemScoti. m-c indjumua. & li. Non enimconcedendum eft diftingui tan & nulla eii talis in re niii ilia animalitas quam rem & rem: quia homo8f humaniquar eft in homine. & homo ad mo tin in totios.equimtas eft m rqiiin.prnpter diner t-m mndum fignificandi rermal non diftinguitur formaliter ab homine minoriimrquiaabUraclum/igniricathuniancque animalitas ab humanitate: quia fiipe nitar. 6..tex. ut ho d\ humanitas. qct afferere nemo pot.Sed reipodetur que funt plures diftin&iones quam ratio.idem eft quod guldnbus.mo in fenfu idenanimaJicai qux oil in cquo.naU . \ Sed argui.cj* quauis corporediftingiiirur color: quia htimanihodiftirguaturformaliterab aiali.tf4. .nem in uniuer.ar. naturam fenfithiam quancunque'.> quar^m in (. pn cisqj phimal. Sed ne<jant ilLm foltt manitas abanimalitate . nihilominus ani.. s. unde ad ar.ttx.&alibi fredat.' to. 5. quam iilaequas ratio gabant illas propofitiones .^Eftp'aetereaargumentum ^cu nitas:& Arilh z.Tho..s Au. dicit. fed tuc tadem • or.

DC yniuerfalibus. Quseftio III.
«f res qu* eft humamtas. Sed diftinguutur (dicunr)tanqua includens & inclufum: quia homo uidehcet dicit fuppofitum, & fuppo fitu dicit id quod habet humarntate, in hac materia cum his accidentibus quar quidem inhumanitatisrationenonjnc ludutur.Qui quidem modus loquendi potiflimum nccef iarius eft in materia incarnatioms, a qua uix nos poffnmus extncare, qtiomodoChri ftus afliimpfit humaniratem, & non fuppo!itum, nifi negando fuppofitum effe naturam. Sed de hoc in praedicamento quantita tis & reliquis (equentibus ampliorem facie mus fermonemrquomodo uidelicet abftraeta praedicentur de concreto. SVPERKST fecunda pars de termini's fecutt dac intentionis. Et quidem de praedicatione B abftractorum & de fe mutuo,& de concretis,nulla eft difficultas, Hta. n.eft di-parata, fpecieitas eft generitas, feu intentio fpeciei eft intentio generisiquia flint diuerfac inten tiones:& pariter ift z£t genus eft generitas & fpecies eft fpecieitas, ad modum iftarutn albedo eft fapor, albu eft albedo. Reftat ergo ut dicamus de noibus fecundae intentio nis in concreto,quemadmodum pratdicenturde noibus primac intcntioniSjUt dicendo,ho eft fpecies, aisl eft genus &c. qf eft principalitcrintentum in hac qone .Et qui dem fccundum Nominales nulla eft qo, fane qui dicuntin his praedicationibtiSjhomo eft lpecies,anima} eft genus, fubieela materialirerfupponere.Arque adeoin lyllogifinis,homo eiHpecies, Pttrus eft homo,ergo Petrus eft fpecies:item aul eft gentis,ho mo eft animal: ergo homo ett genus medm teneri aequiuoce.fSed tamen q(ii'4 hoc iam impugnatum eft nee modus concipiendi eft iHa noaiina, homo, animal efle fpeciem & genu$,fed res ipfasrad quaellionem refpo detur duabtis conclufionibus. Prim a. Nomen fecundae intentionis umuerialis non &pponit pro indiuiduo , fed pro fob natura cui conuemt ilia intentio, ut hoc nomen fpecies non fupponit proPetro, fed pro nomine in uhiuerfali.f Ad probationem ha lus concluficnis notanda eft hjec regula,

43

pofitttmmunoextretnoappenatproprium conceptum alterius extremi fuper fuu proprium fignificatum:utin hacpropofitione, homo eit fpecies, pratdicatum appellat con ceptum uniuerfalem,horno,ad fuum fignifi catum^quodett dicere,facitutfubie&um fupponat pro homine,in quantum concipitur illo conceptu uniuerfalijhomo.Ratio re gulae manifefte colligiturex hisquae fupra adnotauimus; nam nomen fecunda: intentionis nonconuenitrei^nifiinquatum fubflat illi intentioni, & res non fubftat interrtioni, nifi in quantum eft obiectum conceptusrut res quae eft ho eft fpes: in quantum obijcitur ifti conceptui,h'6 per quern abftra hitur a fingalaribus.Quo fit ut pratdicatum faciat fubiedum fupponere fimpliciter.Sup pofifio.n.fimplex, ut di&um eftfecundo libro Summu. eft fuppofitio termini profuo primario fignificato j primarium autemftgnificatum de ly, homo, eft homo in quantum abftrahitur a conditionibus /ingularibus^quod nihil aliud eft quam-homo in qua turn concipitur illo conceptu uniuerfali:« go de primo ad ultimum,nomen fupponere iimpliciter eft fupponere pro ftio fignifi cato, cum appellatione proprij conceptus. Dixerim/ubie&um fupponere fimpliciter: nam praedicatum. fpecies^erfonaliterfup* ponit,cum fupponarpro fuis fuppofeis, in his,ho eft fpecies,equus eft fpecies. f Probatur ergo conclufio.Senfus huius propofi tionis Petrus eft fpecies, eft, quod Petrus quatenus concipitur illo conceptu fingula ri*Petrus eft fpeeies,fed hie eft fal'us: ergo nomen species non fupponit pro Petro.EaJ : —!— '" J nomen • rfupponit ' pro dem ratione'necillud genere, neque nomen generis pro fpecie, nee pro indiuiduo:quia7propter appellatiorfem fubiedTfi oninesift* lunt Mfx, a al eft fpes,ha eft g-enus,Petrus eft genus^Secun da conclufio. Nomen fecundas intentionis indiuiclui ntc fupponitpro fpecie nee pro genere. Exempli gratia. Haec nomina indiuidttunt,fingcrlarenrima fubftantia, font noia fecan-dae mtentionisrquia fignificat in* diuidnu ea rone qlia eft fubieclu oium prafid-icatorumj ta eflentiuUu §. accidentaliumr

&ideo

liberPjatdicabilium.
& ideo appellat propriuTO conceptual alee ho & fpecies animalis ronahsfupponit fimv rius extremi,ficut noia uaiuerfatium.NulIu pliciter. Etexponenda eft hoc mo, homo ergo iftoru fupponit pro fpecie aut genere. eft fpecies animalis ronalis, Stnullaalia ab Senfus,n.huius,h6 eft indiuiduum, auc fin- hac eft fpecies ronalis. f Tertio arguirur.Se gulare, eft 9 homo in quantum concipicur queretur illam propofitionem, ho eft fpejHo conceptu, homo, dl indiuiduum. EC ea cieSjnon po'ffe conuerti: quia maxime condem ratione,haec eft falfa,animal eft fubfta- uerteretur in hac fpecies eft h6:fed hie prae tia.Eadem arte loquendum in alijs nomini- dicatum uidetur fupponere perfonaltter, bus fecundxintentionis , quacfaciunt can- ni fubieftu no uidetur appellarefupraprae deal appellationem.Vt qn dicitur, color eft dicatu.f Hie poflet quis forfan dicere, con obieftum adzquatum uifus, ens eftfubie- uerfione hac non ualere. Etro poffetadda Ct\im Metaphyficse,fenfus eft de colore aut ci.-quia prxdicatu eft ficut forma {ubiett'i,8c ente in uniuerfali. Quare fubieftum in his ideo pot ipfum qualificare. No tamen uice locutionibus fupponit fimpliciter. uerfa/ubiedu q3" eft ut materia, pot qualifi AD primura argm in contrariu refponde- 'care prxdicatu. Vnde cocedimus ,«j» ho eii vnryjcaob quamnegamus nomen fpeciei 'n •- raedicarum i•• /• .• « alienat fubieclum, fupponerepro indiuiduo,non eft t quia fpes led negamus quod ho pidtus fit ho,& coce Appel- ex na turarei diftinguatur ab indiuiduo: fed dimus quod ho eft nonic uocale, q.;< p* xdit(t+t i t /• rt 11 •• f * ***** quia exdefectuappellationis nonfequitur, catu facit fubie^Ki Rare materialiterrfed taho eftfpesjPetrus eftho,ergo-Petrus e fpe- me negamus quod nome uocale e ho.^Nicies. Nee fequitur negatiue* Petrus non eft hilo minus tame cefeo hasregulasno effc fpecies,Petrus eft homo: ergo homo no eft ta exafte intelligedas, fed cofuledae funtpo fpecies: nam utrobique uariatur appellatio tius aures.Et tame ita ueru fonar:fpecies eft fubiedi. Nomina enim hate fecundae inten- ho}ficut ho eft fpecies. Concedimus enim tionis codem modo appellant innegatiuis hac,pulchra fpeciw animalis eft equus. Irfi ficut in affirmatiuis . 5 Sed arguitur contra mum genus uiuentium eft plata, & fimiles. hoc. Primo. Sequeretur confequentia hac, Etideoconfultodiximus inregtila, quod eadem ratione no ualere, homo eft animal nomefecundaeinterionis appellat fnpraalrationale, Petrus eft homorergo Petrus eft terum extremum ,fiuefubiedumfit,fine animal rationale: quia eu definitio explicet praedicatum. ^"Quarto tandem arguitur. Se naturam fpeciei, uidetur 9 appellet ficut queretur ^ fub fubieclo illius, ho eft fpcs^ nomen fpeciei. Refpondetur negado feque nullus poflet fieri defcenfus^ qtiin uariare lam. Immo fyllogifmus eft bonus: quia ilia tur appellatio. Refpondetur gv pot fieri per M definitio,animal rationale, conftat ex nomi fingulariauagafupponetiaitidem fimplici»ibus primae intentionis, & ideo non appel ter,ut hie ho eft fpecies. Cuius fenfus fit: lat/ed fttbkftu fupponitggfonaliter.f Secu- Hie ho quatenus concipiturillo conceptu do arguitur.Ho eft fpes: ergo ois ho eft fpe uniuerfali,ho,eft fpecies,na frequenter fincies:rwTus,Ois homo eji fpecies: ergo Pe- gulareuagum fupponit fimpliciter pro fpe trus eft fpcs.Prima confequentia tenet:quia cierut quando dicimus,hoc aial gignitur in in matena naturali indefinita ae^pollet uni- India demoftrato Camelo,haec nerba creuer(ali,& fecunda per defcenfum.^Refpon fcit in horto meo. Senfus eft de fpecie hudetur confequestia primam non ualerc;fu- ius animalis aut herbae.f Ad fecundum prin bieclum.n.inantecedenti fupponit fimplici cipale negaturilla confequentia. Homo eft ter,«iciaconreqiienti perfonaliter: nam fi fpecies,ers;o Petrus in qti antum homo, eft enma uniuerfale diftribuens fubieda pro fpecies,fi TyinquantS facit fenfumreduplifu, fuis indiuiduis impedit appellationeprardi- catiuu:q,a praeiacens eft falfa, ut ibi probacati: ad uero fignum confufionis impedit tu eft.Si uero accipiatur fpecificatiue, forappellationena- unmo fubiedu huius:tantu te confequentia ualet,& cofequens eft uerura,
m

De Vmuerfalibus. Qusftio. IIII*
rum,ut pote cuius fenfus fit: Petrus in quatu concipicur uniuerfali, homo, eft fpecies. Tametfipoteftconfequentia negari . f Ad tertium demura principale re.pondetur, quod uniuerfaliafeilicet, genus, fpecies,pdicantur de fuisindiuiduis:non camenin quantum fubftant fecundis intentionibus, fed fecundum fuas propriasrationesquas habentin rebus. Quare non praedicantur Per nomina fecunda? intetionis, fed per no minaprimx intentionis: ut Petrus eit homo, Paulus ell homo,equus eft animal. &c. non tamen Petrus eft fpecies. &c.ut.q. pro ximaftatim uidebitur^

45

Probatur,Deus eft prxdicabife: na pracdica tur de tribus perfonis, & tamen non eft uni uerfale cum fit fingulare ficut Petrus: ergo . f Sed in contrarium eft qu&d una fcien tia (qualis eft hf c) uerfatur circa unumfqrmaleobie&um ut fupra diximus: fed Porphyrius proponitagere de quinqueuniuer falibus: ergo fubiectum huiuslibri eft uni' uerfale, quod ha bet unicam rationem formalem ad ilia quiaque. Qv AESTIO hxc mota eftjur cum tarn Lo gica, quam fcientia realis, circa uniuerfalia uerfentur^intelHpmus, qua racione Logi differtab aliis. Voi notanr Dialectic! g> uerfale accipitur tripliciter: uno modo pro//*fi/*> fubftracto. Alio modo pro per fefignificato.i. pro uniuerfalitate. Et terrio modo pro Vtrufubieftu buimlibrifit uniuerfale. aggregate exutroque. Sed re ueraimpro* Osiquaeftionestresprzambulas priifllmeaccipiturtertiomodo.Sicuti.n.almaterism pratdicabilium & bum non accipitur pro-aggregato ex Petro praedicamentorum ad librum fpe &albedine,quod ens per accjd^ns: itanec cialiterprfdieabiliumdefcenden uniuerfale accipitur pro aggife|ato exna* tesquasriraus fubiedti-.m eius.Et argiiitur tur*& uniuerfalitate. Immoneefecundo quod non fit uniuerfale. Logica, ut oftendi- modo aceipitur proprie uniuerfale: enim mus quxlliont ulrinia Proocmiali, diftingui uero ficut albedo non eft album fed forma tur ab aliis fcientijs.quod Logica eft rationa albi: ita fecunda intenrio obiectiua de qua lis fcientia traclans de entibus ronis: aliae ue loquimur non eft uniuerfale,fed eft uniuerrofuntrealeSiquaetraclantde rebus exiften falitas, quae improprietas mulros neoteritibus abfqj operatione inte!leclius:fed fcien- coruminerroremconiecit. Etideofiprotiae rtales traftjnt de uniuerfali, nam fcien prie loquendutn eft, uniuerfale accipitur tizutuifum ell, non funt nifide uniuerfali duplicirer. Vno modo pro fnbftracto.i. pro busiergo Logica nen traclat de uniuerfali- natura fecundum fe abfolute confiderata. bus,& per confequens, nee eius fubieclum Et fecundo modo accipitur pro eadem nattl eft uniuerfale.^Secundo arguitur.Subieftu ra in quantum eft fub fecunda intenrione, fcientix eft illud cuius proprix paflronis & denoninatur ab ilia-. Ita diftinguirS.Thv demonftrantur in tali fcientia: fed uniuerfa-. ubiqj, & expreffe fecundo de aia lecti; i zv Je nullam poteft habere propriam paflione: Sicutalbu(inquit) uno modo accipitur pro ergo non eft fubieftum fcientiae .-Probatur eo cui accidit albedo fecundum fe, alio mo minor: quia proprium conuertiiurcum fuo do pro eo ut fubeft albedini, ita uuiuerfalet fubieclo, ut rifibile cum homine, fed^ro- Natura dt fubftractum: quia fufefterniturfe prium non conuertitur cum uniuerfali : eund* intentioni& denominatur ab nam uniuerfale eft genus ad quii que prae- fed intenrio dicitur per fe fignificatumr dicabilia ,&perconfequensettfuperiusad quod nomen concretum perfefignificateft ft propriutn, quod eft unum prasdicabile.f Et forma, ficut album de formal! fignificat altertio Arguicur.Porphyriusproponic hie fe bedinenrfed apud Kominalesillud appella rficcurum de quinqj pratdicabilibusifed uni- curfignificatummaterialt, & hoc fignifica aerfalenoncompk^ituromniapraedicabi turn tormale. Atqui fubftractum fignificafia: ergo non eft fubie&um hulus Ubri. mosmuhiinominibu$.pjcitiircnimhuma

Quaeftio quarts-

aitas.

Liber PracficabilJum.
|WtM^«aiwaIk«,equimta$.&c.quxDialeai ciraus 9. Logica traftat de oiuuerfaK i anaci abftrahunta cacreti$>h6,animal.8cc.Ap- turn unmerlale,mtelligitur in ^v.«IlkHHI quantum 1UV fhh , . ... pdlatur et quiddkas & natura, ut dicit S. flat » fecuda? '" intentioni^puta • • • ^ - M generis uel fpe» Tho.de ente^S eflentia cap. i .Etmagis lati- cieif^ Vnde conftat quomodo Logica difne appellatur ro hominis^atio animalis,ra funditurper omfliaentiaficut Metaphyfitio equi. &c. Id enim quod ugnificat defini ca. Quem3dmodu.n.fubie#um Metaphytto, appellatur ratio fpeciei feu definiti. ficx ell ens, atqs adeo munus eius eft contli , His fuppolitis refpondetur ad quxilione tuere drfimtiones omnium reru: ita fubietribus coacloftonibus. Prima fcietiac reales (Slum Logicx eft ens ronis_, quod emni cnti traftantde uniuerfalib. fecundufe confide- conuenire poteil:in uniuerfis.n.rebus eft in ratis ne uc fubftant fecudis intenrionibus:id uenire genus & fpeciem & prxdicatu. &c. eft/Traclantde proprietatib. & coditionib. f Exhiscolligiturtertiaeonclufio. Stibie-, rerum qua; conueniunt illis ablqs operatio> clum huius libri eft uniuerfale quod habet lie intellec^us,atq; adeo tra^lantde illis qua rationemcoem&genericamadquinqiiini sa r._ tenus ugnificantur noibus primx intentio- Uerfalia . Vnde fubieclum huius libri eft in dtctbil, .ni$.^Secuda coclufio.Logica traclat de uni* ferius ad fubieilunvLogicx. Nam fubieftu ~:_— ..A ;._;_ I -a - - i r » tttrfalibus quatenus fubilant fecundis inte- T Logicx eft ens rationi$rquod eft coe ad fyl. H tionibus.Id dl/rraftat de conditionib. uni- logi mum,propofirione, przdicatu, fub e! uerfalium quaeconueniuteisperabllraclio clum ^ - uniuerfale> - - r • -• - •huius • .. • &c. -fit /•fubm libri jiem intelledus, puta quatenus fignifican- eft una fpecies entis rationts.^Sed eft argil turnominibus fecundx intentionis^aut fal- mentum aduerfus hanc coficlufionem JkJratem inordineadintelledus operationem, eft ro uniuerfalis,& alia prxdtcabilis, ut do utinProlo. prccdicamentorum uidebimus. cet S.Tho.opuf.48. cap.i. Nam uniuerfale Exempli gratia,de hoie confiderat philofo- eftqUiaineilpIuribus^prxdicabile aurquia phus naturalis principia quib.coftat, & pro prxdicatur & enuntiatur de pluribus.Vnde priaseius pafliones, utpote quatenus fit elfe prxdicabite eft paflio uniuerfalis, ut ri j-ifibilis, quatenus mortalis, &c. Et philofo fibile eft paflro hois.Eo.n. quod ro hominis phus moralis traclat de hoie quatenus deli inert plunbus hominibus, couenit humani berate tendit in finem: fed Dialec^icus id fo tari prxdicari i n concrete de pluribtis. Sed }um fpeculatur quatenus praedicatur de plu Porphy. traftat hie de uniuer'falibus fecun ribus dtfferentibiw numero, qualiter in pr* du rationem przdicabilis3 ut patet in defidicamento ordinatur, &c. ^Quod fi adhuc nitionibus gnis &alioru prxdicabiliutn : er snttes, Scientia realis tradat de ufiiuerfali go non uniuerfale , fed predicabile, eft hk id quantum uniuerfale* quia fcientia eft de fubm .f Refpondetur 9» couenientius diet |iniuerfalibus(ut faepe repetimus)& Logica tur iubm effe uniuerfale qua prardicabile»ft traclatdeuniuerfali in quantum uniuerfa- cut fubm fcientiac de homtne non dl rifibikrergo nulla poteft conftitui differenua in- le,fed homo,dequo demonllraturpaifiori ter Logicam & alias fcientias. Hoc argume fibilitatis. Tradit. n. hie liber notitiara uniturn multos male torquet,non atten Rentes uerfalis , demonftrando propriam paffio*quiuocatjonem reduplicationisharu pro- nem eius qux eft prxdicari, tametfi Porph. pofitionu.Na in priori intelligitur, ^ fcien- definiat uniuerfalia per proprias paffiones tix oes traftant de rebus in quantum abftra quxfuntnobis notiores. Nee eft folicitus hunt a finguUribus. In quo nee Logica dif- an proprie fint definitiones quidditatiuu. fert ab alijs.Quia ficut philofophus no tra- ^"A t uei o Nomiuales in fuis nominib. perfi ftat de hoc,aut illo mobili, fed in coi de en ftentefi dkrunc fubm huius libri efTe hoc no te mobili: ita neq> Logica traclat de hac aut men uniuerfale,aut nomen Prxdicabile, <£ ilia fpecie, aut de hoc aut de illo genere > eft genus ad ilia quinqj nomina,genus, fpeJed de fpecie & dc genere in coined qn di- cic$<,ditferentia>propjrium,accidens,quxfo la
o

A

.

De Vniuerfalibas. Ouseftio. V.
h funt apud ilios uniuerfal Ja,fed hoc no eft do aliqua iftorum uniuerfaKum ifr idem re* jam mo quod nouis ronibus impHgnenttts. cidunt:ergo non funt quin<[;. Probatur a&st f Ad prim& argumenra fatis reiponfum eft na hare eft u era, genus eft fpes.Sunt.n. omqitfciend* oestra<ftatdeuniuerfalijn qua nia prardicabilia fpes refpe&u illius genetu umuerfale.i.in quantum abftra&um a fin ris, uniuerfale, ut qone pxima dicebamu*. gularibus: Logica uero traftat de uniuerfa Ite quia multa accidetia funt genera & fpe It in quatum unmerfale.i.in quatum fubfter cies, ut albedo eft ipecies, & color genus, uitur&fubftatfecundatintetioniuniuerfa- f Tettio arguitur, cj>finepluraquaquinqj. litatis.f Ad fec«ndu rndetur quod uniuerfa Przdicabile & prardicamentum ide uidenlia habet fuas proprias paffiones: ut fpecies tur fignificare: fed funt decem prrdicamen prardicari de pluribus differentibus nume- ta.ergo decem prardicabilia.f Et confir. De ro: & genus de pluribus differentibus fpe- finitio eft unum pr^dicatum : apud Arift.i. oe in eo q<f qui'd, & quaclibet earum 06uer Topi.prardicatur.n. quidditatiue de deftnititur cum fuo fubiefto. Et ad confequentia to,& th non comprehenditur fub aliquo il rn^niuerfale , eft ocnus ad pro- lorumqufafllgnanturaPorphy. Item ens ergo eft fuperius ad jllud,& per co eft uniuerlaie, ut pote quod pradicttur ia Icquens non conuertitur cum fua propria quid de rebu? uniuerfis , tamen non contipalfione . Refpondetur nihil ualere ^ quia netur fub aliquo eorum quinq; : quia maxiproprium capitur arquiuoce. In anteceden- meeffet genus, quod in prxdicamentis apti natnq;proprii)m fupppnitfimpliciterpro parebit effe falfum : ergo funt plura quara eo g» eft quartum praedicabik:in cofequeti quinq;.f In contrariu eftaudoritas Porph. «ero fupponit perlbnaliter pro propria paf Ad numerum uenandum pradicabilium fione Hniuer^iiSjac fi argueretur fpecies 8i riecelftria e prasdicationu notitia.Arqui prat proprium no couertunturjpiita fectindu & dicatio apud Dialedicos ide generaliter fi quartum pracdicabile : ergo fpecies & fua gnificat quod enuntiatio.ut idem fit praedipropria pasfio no conuertuntur.^Ad tertiu catio,quod oratio uerum uel falfum fignirefpodetur,$ Deus non eil uniuerfale,imo ficis.Et eft triplex pratdicatio , puta identi €ftfingulare, at^ueadeonequedt przdi- cajdifparata^&medio mo fe habens.f.ne« cabile propried« pluribus:nam perfonae di idemica nee difparata , fed extremoru dif« wnx nan funtproprie plura,quia nee funt ferentium, quae fibitft mutuo couenire pojf differentia fpecie, tiec proprie dittin&a nu- funt . f Praedicatio identica eft prardicatio mero/ed funt unus Deus numero,quanuis inquaprardtcaturidedeeodcjUthoeftho feittres perfoti* : quod akioris eft negptii mo . Idem inquam aut fynonymum , na ut difputare. Quarenonponiturinpraedica- in i.li.Summu.diaum eft, Synonyma funt meto {ut uidebimus iri przdicamentis) fed nomina diuerfa: uocis & ciufdem fignificaeftillic hoc fingakre myfterium ,quod una tionis^ut gladius, enfis . Sed in prxfentiara €fentia ftamero fie in tf ibus perfonis . ide eft iudicium de praedicatione ubi pratdi .—-- -— --— catur fynonymum de fynonymo & de pr« dkationetdetica.f Pracdicado difparata eft iUainquaprasdicaturdifoaratude difptrato>ut ho eiHapis. Exemplum affirmatiuarii V A t s T i o eft de ratione nume intellige in negatiuis.Eft. n.idedca , ho nott ri pratdicabiiium . Et arguitur <j eft bo:& difparara.fubllatit non eft quaWfint pauciora quam quinq;. Prac- tas^quanuis ilia fit fal& & hate uera. 5 Pr*« dicabile 82 pr*dicatum,.ut nomi dicatio nee idetica nee dilparatajaiia eil di« na pr« fe femnt,id€ pollettfed tinfimtqua reda alia indire<ila . Pra-dicatio direifta (|ta«r prxdicata fecundum Ari. i.KjpKcap^. iunt Diale&ici huius teporis) eft ilia in qua

ago im iuwquacuorf r«di«biJia,^Secun pracdicacur iuperius de inferior^ «^ homo
eft

Liber Praedicabilium
O eftaniinal:uel conotatiuum de abfoluto, ut ho eft albus: uel xqtie conotatiuii de a?que connotatiuo,ut albu eft mufculum, nifi lubiedlum fit fuperius przdicatomam colora turn eft album,eft indirefta. Et nefcio quas alias particulas pro libitoaccumulat, certe prxter artem definiendi. Na profefto oratio hare potius el* diuifio fpecierumdire &x prxdicationis quam definitio explicas eiusnaturam.N6.n.docetpropterquid,ho eft alal, eft direch: & animal eft ho, eft indireftj.f Notandu ell ergo, <j» pracdicatu eft H iilud quod fe het ut forma , of fubieclum id quod fe het ut materia. Et hoc Ibnant ilia noia,fubiectu,prxdicatu,ut album eft praedicatu Petri,quia albedo e forma Petri,Fetrus aut non eft prxdicatum albi, fed potius fubie&um quod recipit ilia forma. Etenim ex mo eflendi reru,fequitur modus pracdica di. j.Met.te.i4.Eadem rone quia fuperius e formainferioris.z.Phy.r.z8.& f.Met.te.z. fitut,h6,fitprzdicatum Perri,quia dicitrationetn hois quac eft in Petro, Petrus uero eft fubieftum refpe&u hois: & quauis Petrus & ho,ut fupra di&H eft, fola ratione di ftinguatur, nihilominus ita noj docet Arifto.x.Phy.loqui. ^~ Eft ergo prsedicatio dire fta illa,in qua id quod het fe ut forma enun I tiatur de fuo fubiefto,& indireda eft illa,in qua illud quod fuapte natura fehetut fubiefta enuntiatur de fua forma.Quod eft di cere. Id quod fua natura e prxdicatum feruat fitu prxdicati,& id quod eii fubiedlum feruat fitu fubiefti: fitus.n.pracdicati eft poft copula,& fitus fubiefti,anre copulam.Exepli gratia. Petrus eft albus, eitprxdicatio direcla: quia album,cu fignificet forma PCtri, & per cofequens fuapte natura fit przdi catum eiuSjCnuntiatur de illorfed album eft Petrus.eft indirecla: quia id ag ex natura fua e fubie&am enuntiatur de prardicato.'Eade rone ubi pratdicat fuperius de inferior! e di refta prxdicatio:ut,Petrus eft hojhomo eft .inimal,& conuertentes earum funt indire£te: quia fuperius femper eft ut forma quae recipitur in inferiori tanquam in fubiedo. Recipitur inquam,Metaphyfice: quia fuperios eontrahitur ad efle inferioris, ut dicemus in fubfequentibus. .. SED nunquid hate eft prxdicatio direcla, hoc aial eft ho?uidet.n.^ non: na cum hsc idefinita, puta, anima eft ho,fit indire&a, uiderur ^ etfingulariseius fit indirefta-Ex alia uero parte uf <j fitdirecla .-quiaquanuis ho no fe habet lit forma rerpeclu ai jJis, th habet fe ut forma refpeftu huius indiuidui deiBonftrati. Ilndetur g> propofitiones fubie&oru fingularium debet regular! efle direftas, aut indireclas ex parte luppofiti, & no ex partefignificatiformalis nois modificati figno fingulari.Etideo ilia eft diredla fi demonftretur h5,fiue dicas,hoc aial,fi ue,haecfubttantia: fi uero demonftretur equus,eft difparata.Quareeadem indefinita, • cum fit indirefta, het alias fingulares direcT:as,& alias difparatas* f Atueropropofitionum eorunde extremoru cotnuniu fi affirmatiua eft direcla , & negatiua erit dirccla,8i fi idefinita e direcla uniuerfalis,& ex ponibilis erit diredh.Vtoes iftz funt direcl:ae, ho eftanimal,nullus ho eft animal, tfii homo eft animal. Atq^adeoconuertentes earu indireclz funt.Si uero fit prf dicatio di recta ubi unum accidens prjdicatur de alio, tune conuertens eius eft pariter direfta . Vtraqj enim eftdirecla,album eitdulce,dul ce ek album.Nec poflumus certa dare regu lam ad cognofcendum qua; propofitio fit di re&a praeter definitionem datam:puta fi res fignificata per przdicatu fehabeatutfor- M ma fubftatialis,uel accidentalis refpe&u fubiedi.Quare hajc,aial eftronale,eftindire£h:quia przdicatn eft inferius fubie<5to,fed fi dicas animal eftronale uel irrationale eft direfta.f Ex dictis fequitur^ fola prxdicatio dire^ti eft fimpliciter & abfolute praedi catio. Aliae uero funtfecundum quid prfdicationes.-nam ide refpecrufui,ficut non eft forma,ica nee prf dicatum. Et multo minus nominnm difparatorum unum eft pracdica turn alterius. Nee prxdicatio indirecta, ut animal eft homo,eft fimpliciter przdicatio, fed indirecta prxdicatio. Vnde Porphy.ca. de Specie. Aequa inquit de xquis prxdicari oportet,aut maiora de minoribus,ut hinnibile de equo^aut animal de homine: minora

DC Gcnere. Cap. I.
narauero de maiorib.miritrae.Nt:c.n.dices atil effe hoiem.fPraedicatio dtrefta diuidiwr in effentialem(qiiae in quiddttatiua rurfuSjflC nan quidditatiuam fubfecatur)8i accidentale *quz in praedicatione proprii fub«Huiditur,&C prz Jicarionem accidentis. De quibus fuocumfqi loco di&uri fumus. His annotacis,mdetur ad qone unica co clufione.Tantu (tint quinq; p, zdicabita.pu ttgenus/pesj'lfia.proprium, & accidens. iSufficientia hanc duab.ronib.uenamur.Primo,proporcione fumpcaa copofito natura li.Quinq;.n.runt in copofao natural!.f.com pofitu,mJtena, forma, propnu qS" copetit rone formz,8c accidentia,quz accidunt ro Be materix indiuidui, homini rone forma; copetit effe rifibile: fed rone materialium condonu accidit effe albu aut nigru.&c. ad hunc modu in cdpofitione met. eft compo fitu,puta fpes,tnateria.f.gem!S,8: forma, q eft dfia & propriu & accidensrooffor.n. ^pe ties ex ghe & d?ia,tanq«a ex materia &: for ma.In qua intentione fundatur, uerfaturqj ars tota pr^dicabiltu. f Secudo fumitur hie numerus prxdicabiliu per diuerfos modos praedicadi, qui non put effe nifi tantu quin ue.PraE:dicatu.n.quotcunq;iut prardicatur ealiqtio eflentialiter,aut accidetaliter. Si eflentialirer auc quidditatiue, aut non quid dit.uiue.Si quidditatiue,autdeplurib. diffe rentib.numerOi&illud eft fpes:aut de plurib.difFerentib.fpe,8: illud ell genus: fi non quidditatiucjillud eft dfia.Si uero accideu liter,aut eft accidens propriu, aut eft accns coe.Ex his tande fequitur g> przdicatio dire&a plunb.modis contingit,q his quinqj: numerus.n.przdicabiliu no eitfc^m nume TU dirediaru pr*dicationu, fed fcfm refpe &U przdicatoru Umpliciu ad prima fubftan tia.Quare iftae funt pdicationes dire&xjno eftaial ro nale,fubttatia eft ens^Chriftus eft Deus,8c multzaliacquajnon funt pdicatio nesalicuiuspdicabilis, utinfrauidebimus. Ao primum arg.rndetur,q> alia eft praedicatorum ratio, i. Top. & alia pr<*d:cabiliu: na.prxdicata fumuntur refpeAu pel cuiuf cunq; prardicantentijCo i^prxdicarafant q eonfttcuunt-propoficioflestecniinabilesjjcr artem Diale^icam, quaepropterea debent effe de fubie^tocoi.Quare no ponitur fpes inter piicata,fed definitio c^uis non fit fimplexjled complexu pratdicatu, qtiia dtfinitio eftprzdicatum fpei,non rn ip r a (pecies eft prxdicatu fui.Et 16 ponit quatuor prxdt cata,q funt definitio(qtiam uocat terrninu) genus,propriu 8f accidcnsthaec.n.fnnt qua; direcle pr*dicanrur de fpecie.No con time ratillicdriam,ue! quia intelligicurnoiepro prijruelquiaeidem eft fere przdicatio dif lerentiu &definitionis.Praedicamera uero diftinguuntur penes diuerfas habitiulines accidentiumadfubftantia,qu«funtno[icm habitudines,quac cum fubftantia faciut decem pdicameta.Sed tn praedicabilia fumun tur j^ diuerfos modos prardicatorum fimpli cium refpedu indiuidui qui funt q'jinque, &io inter pdicabilia compuratur (pes, '& excluditur definitio, & dfia diftinguitur a proprio.Et per hoc refpodet ad tertifi prin cipale,&ad prima confirmationem.^Ad fe cundxrndeturq»nuricj. idem eft genus, & fpecies refpeftu eiufdem, nihil tn obftat ^ idem fit genus refpectu unius,8c fpes refpe cTiu alterius. Vt aial eft genus refpedu homi nis,& fpecies refpedu corporis.Et ideo nihil uetat # genus fit fpes illius gnisj uniuer fale.^Ad lecundam confir.tertij argumenti conceditur 9* ens non eftaliquod horum quinqj przdicabiliu, quia non eft genus ut uidebimus in praedicametis: fed difputatio eft de nomine,an fit dicedum uniuerfale,& forfan raelius appellabitur przdicatu tranfcendens.fcd de hoc in pratdicamentis.c.^.

3

D E G E N E R E.
C A P V T
I.

ID E T v R itaq; ncq; genus, neqj fpes ciici fimpliciter, Dicitur.n. genus, &aliquo rum hominum aggregatio, qui qui dpi. demad unum quippiam & inter fe habent refpeclum , qua fignificatip ne Heraclidarum dic^urgenus,quod quidera ex relpedu,qui eft ab uno.i. D Hercule^

50

Liber Praedicabilium

6 Hercule.&multitudinceorum qui in propria,& accidcda communiter,fed ter fe earn habent coiiin&ionem,qux non cuiquam proprie. Atq; genus eft abillo prcfluxit.fic eft nuncupatum, (exeplicaufajanimal: fpecies, homo: vtab alijs generibus fitfeiuctum.f Di differetia,rationale: propriu, rifibile: citur &alio modo genusvniufcuiufq; accidens,album,nigru,federe. Genus Genm principiu ortus,tam ab eoqui genuit igiturab hifce quidem,quaede vno fo quam a loCo.inquo eftquifpia onus, lo dicuntur,hocfane difFerr,quod ipSic.n.Oieftc quidem a Tancalo,Hy!u fum de pluribus prxdicatur. Ab his r/"* aurem abHercule dicimus genus ha- autc.qua^de plunbus predicatur,hifce bere:& rurfus Pindarum quidemThe difFerre uidetur. A fpecie quide,quod banumgeneie,Platonem autem Athe fpecies etfi de plunbus praedicatur, nicnfem dicimus efle: patria nanque non tamende pluribusfpecie,fed plu principiuai eft generationis cuiufque ribus difFerennb.numero prxdicatur; perindeac pater. Hoc ante fignificatu homo nanq; qui quidc eft fpecies, de H vlurpatiuselFe videtur: HeracJida; na Socrate,& Platone dicitur, qui non M quedicuntur,quigne defcenduntab fpecie, fed numero difFerunt. At aniHercule:&Cecropid£,quiaCecrope, mal quod eft genus, de boue, equo, & horum quoq;propinqui.Atq,-prius atq;hoie pra:dicatur,quac & fpecie,no lane genus,gnis cuiufque principium autem numero folo difFerunt. A pro dicirurrpoftea uero multitude eorum prio vero,quod proprium quidem de qui ab vno principio,ceu Hercule pro vna fpecie cuius eft proprium,& de in Huxerunt, q<! quidc a csteris feiungc diuiduis hifce quae funt fub ilia fpecie tesac feparates^totu aggregatu Hera- przdicatunvt riiibile,de homine folo clidarum diximus genus, f Alio mo~ & de fingulis hoibus dicitur . Genus do dicitur genus,id tub quo fpes col- autem nonde vnafpecie,(eddepluri locatur: accepta fortaife iimilitudme bus differedbusq; prasdicatur. A difFe a prionbus vocabuli eius (jgnificatis. rentia quoque communibusque acci. Na& principium quodda eoru,qua dcntibus genus difFert: etemmdiffefub fe habet genus tale eft : & przte- rentia: communiaq;accidentia,quanrea videtur multitudincomnc ample quam de plunbus ac difFerentibus fpe fti, quam,fcilicet, infra fefe continet. cie dicumur.non tamen ita ut quid fit Ctnut Tex.ij.fHisigiturtribus modisdici quidq,-,(ed vt qualequidq;fit:nnuat, de qu tur genus.De tertiovero genere philo dnr. Rogitantibus n. quid nam illud Me. fophorumeftferino, quod& defcri- fit,dequo ha:cdicutur,genusrefp6dc bentes fie aflignarunt: Genus id effe musidifFerentias^ accidentia non re dicentes quod depluribus fpecie dif- fpondemus: non.n.defubieclisittarfi ferentibus hoc iptoquid eft przdica- quid fed magis iquale quid dicuntur. turvt animal. EotuenimquJe de plu Interroganti nanque, quale quid eft ribus pr£<Hcantur,alia de vno folo di ho,rationale dicimus : & qualc quid cuntur,vt indiiiidua, veluti Socrates, eftcoruus, nigrum dicimus. Quo& ifte,& iftud: alia de pluribusprzdi turn rationale quidem eft differentia, cantur,vt genera/pecjes^djffijr^ntiac, wigraautemACcidens. Sed.euin

De Genere. Cap. I.

5

eft homo interrogamur,animal refpo puts quid fi re s ipfa fign5ficata,ne.q; partes tUmus,quod quidem hominisgenus fingulas propter facilitatem in plures fecui i eft.Genusigimr, quodde plurib. qui rnus textum. Et Porphyrius in hoc cap. fere imitatur Arift. j. met.tex.33. ubi trnftat de pracdicatur, abindiuiduis,quxde de genere: & ideo explicat quid nominis, [ unofolo dicuntur.diffcrt: quod uero ueluti Arif. per analogiam inter genus Dia . ibis de pluribus prardicatur fpecie difTerc ledicum & genus in genealogijs fecuntii m US*- tibus, ab ijs qua: ut fpecies propriave ufumuulgatum inter homines. <f Ait ergo tit. dicutur differc . Deniqjqtfcjd quidq; neq; genus neque fpecies Cmpliciter did". fit dicit,a differentijs,vu!goq; acciden Coniungit genus cum fpecie,quia funt cor tibus differr.quoru unuquodque non rdatiua. Sed genus triplictter dicitur. Primo, genus accipitur pro col!e<5tione raulro quid fic,fed quale fit.quomove id quo rum nabitudinemhabentium& inter fe& de dicitur habeat, dicuc. Nihil igicur ad unum primum : ut Heraclidarum colleuero generisinteliecluplus minusve dio dicitur genus propter politiam & lernemorata generis defcriptio habet. ges eafdem quibus omnes tenetur: & quia R A EM i sso prologo/ubfeqtiitur ab uno Hercule deicendunt.Boetius tamen iam nuc rradatus. Qui uarie do exemplum quod in Gracco eft, Heraclidam doribus diuiditur. Alii.n. par- tranftulit Romanormn , & quiailleRoma* tiuntur tradatum hue in libros nus erat,& quia exemplu notius eft nobis. duos, ucunus fit de fingulis prsedicabihb. Hac fignificatione Aeneas apud Vergilium alter uero decomparatione qua omnia in- in i.Italos uocauit genus louis.Italiam quac wicemconferuntur.Alii ex genere & fpecie ro patria & genus ab loue fummo. Quo fit quae eorrelatiua dicuntur, conitrtuuntunu utfi qua effet multitude fine ordine confu capitulum. Nos uero^quibus translatio loa fa,non diceretur hoc modo genus. Quinim nis Argyropyli femel placuit, eius fubinde mo addit Porphyrius non effe genus nifi partitionem feqtiimur: apud quern liber colleclio nem, quaeab aliis generationibus hicunicuseft, perfexcapituladiftnbutus. diftinguitur, ut fi quis ho m colle&ione ap Inqumquepnoribus explorantur fingula pellaret genus Adamitaru.i.ab Adam defce uniuerfalia, & in poftremo conferuntur ad dentium, non loqueretur ad mentem Porfeinuicem omnia.^Ordo procededi is eft, phyrij:quia genus hoc omnibus eft genera ut praedicata e<Tentialia praecedant,& inter liflimum. Quo uerbo infinuauit decem geeffentialia prxferantur quidditatiue, & in- nera pracdicamentalia efle diilincta, & priter quidditatiuaanreponatur genus: ficut mo djuerfa:atq; adeo ens quod eft generale inter accidentalia anteceditproprium . omnibus praEdicamentis,non effe genusad fQuodfiquis exiftimet exordium potius ilia, ut uidebimus in prardicamentis.c.4.Ta fumendum fuifle ab fpecie, ut potequar eft metfi Arift.pofuit exemplum de genere hu perfedio: turn quia addit fupra genus per- mano, quodeo folum uocauit genus,quiai fedionem differentiae, turn quia principali continua generationefuccedit in eade fpe* ter intenditur a natura,refpondeturquod DICITVR & alio modo genus psincimelius inchoatum eft a genere: cu quia eft piutn generationis cuiufqj quod habet a pa pars fpeciei, turn quia eft uniuerfalius,ac tre, uel a patria^ut Oreftes habet genus. i, proinde notius nobis * quos ordines docuit generationem a Tantalo, qui Tuit Atauus Arifto.ijPhyf.tex.i.in progreffu fcientia' eiuSj& Hylus ab Hercule, qui fuit eius pa rum obferuari.^Et capitulum hoc continet ter: Si Plato ab Athenis, & Pindarus a The duas partes,in priori explicatur quid nomi bis. Et VetgilianaDido in quarto. Aeneam nis:puta quid nomen, genus, in przfenria inq«it genus efle Deorum. Vbi anima^d^gnificat * Et in pofteriori defimt quid rel: uertendu quod no accipitur hie prineipiu B 2, pro

5

Liber Pracdicabilium*

, pro parte aut patria: fed pro initio natiuita- ptio deriuatur a fecnnda,ut oftenderet quo tiSjfeu primagnatione, quamquistrahita modo genus ex hoc quod eft initium conpatre uel patria: non.n.inquitPorph. quod ftitutiuum fpecierum , habet ut comple&a Tantalus fit genus Oreftis: fed quia genus turinfuaflgnificatione fpecies plures. eft initium quod Orettes trahit a Tantalo. T.ij.f His igf trib.modis.Hf c eft fecuda pars A rif. j.met.un hate defumpfit Porphyrius, principals tcx.in qua Porph.cxplicat defini dicit <£ & a macre nonuncji, dicitur genus, tione quid rei,puta ^ eft genus. Ait.n. <}> fa m Pleiades qux (uteftin fabulis) Atlantis la tertia acceptio eft qua Phi. utun :na alix fuere filix, dicutur Pleiades a Pleione ma« acceptiones ad hiltoricos potius ,grinet.Vn tre.^Nec fuit mens Porph.oes hiccogerere de genus (inquit)eft $ de plurib. fpe diffeacceptiones gnis .* na genus aliter prxcerea rentib.hoc ipfo quid eft prxdicatur,ur aial. accipitur apud Gramaticos, us accidie no- Exponit ronem huius definitionis coferenmini flc uerbo,& aliter apud rhetores qui- dogenusadreliquaprxdicabilia . In quo bus fimr tria gna caru/.demonttratiuu, de- plura uerba forte prodigit, § pro re clariffi liberatiuu , & iudiciale:fed de illis tm acee- ma fuiffent neceflaria.Suma eft hxc.Borutn H p:ionib.meminitrcuquil>. genus diale£icu qux prxdicantur,alia de uno (olo prxdican . habetfiovilitudine,Elt.n. obferuandutn in tunut indiuidua ueluti.Socrates: 8c aha pr» httioi acceptionibu* ne plures multiplicen dicatur deplurib.Differt ergogenysabinturyjua qvj.adre pertinet, Coparattamen diuiduis,in hoe quod pracdicatur de plunk has5. duas inutce acceptiones: acccptiones na dicit hanc in quo tatnen coucnit cum cxteris omnib. fecunda efle magis u/Kaca,&ordine priore, prxdicabilib.Sed tamen eorum q de phwib; %firpnina.Magis inqux,efl ufitat^quiapco prxdicatUTjaliaprxdicatur folum de piurib. pius-acccdit ad fighatione nois: genus.n, diflferentib.numcro.alia de plurib.differen ••• idem fonac quod generatiorquare ufiutius tib-.Idcirco in hoc $ eft pdicari de pluribos accipitur pro initio- ipfo natiuitatis multo- d;ifFerentib.fpe,dirF«irt genus ab fpe & propiij^ pro'eorum colleitione.GoHe6lio.n.fi- prio,qux folum praedicatur de plurib.difFe* gnificatiu $>appellai cognatio.St inde fequi rentib;nurrecro,ut taiwhomo ^ rifrbile-con1 tur fecunduiputa^ nomcn generis a figni- uenit tamen in hoc cum dria 8d accident! v ficarione,quiafignificatinitium natiuitatis, Horn aut qux prxdicatur de pluribus di£ deriuacu eftad fignificandum collcitione Sf ferentib.'peeie^enus folu prxdicaturin eo cognarione inde defcendentium.Et io- tarn cjf qtiid,reliqua uero in eoqtiod qualerputa Ari.^Pbrphy.illaponuntin'primo Ioco,nd dcia in eo cp quale effentiale, &accidens in 5» fie larei ueritate prima *; fed quia minus eoquod quale accidetale.Vndeinffnecolli , pcopriadebet priori loco collocari, ut inde gic,quod cu ilia fit bona definkio qux expli dcfccdaturadproprii,qua»intenditur,acce cat natura definiti,illuJq; feparat,& diftirrptione.f ptione .Subiungit „ tandePorphy.ter.tii ac • guit a quocunqj aiio definitio ilia frgnara fit ceptione.f.q* genus ell cuiTupponitur fpes, bona. H'abec.n. tres particulas.f.prxdicari 'Be aial cui fupponitur hd.Ad fimilitudinem d€ pluribus,per # differt a frngularibus:difduaru primarum'accepdoiwna licut genus ferentibusfpecie, per quod differt abfpefecunda ma eft initium nuultortt: it* genus cr« & proprio :• in eo quod quid t per quod hoc mo,pucajaaljelt initium multam /pc- differt a differentia & accrdeti-Quare mhil tCucotinec.n.in potcntia dfias plurimas per c'ontinetiuperflaum autdunirmtum, ^uarunt fingubs c&trahitur ad .conftitutio- ^Circa Hteram hanc folum potelt quis dtt* nefinguiarum'fperii.Etinde'fequirur g^ co bitare quomoioin Uuiduu connameretur lineat fub'fecolleftionc rafultatura' fper um inter prx.iica'mlia feu prxdicamenta: quii in^ prira^aeceptioms: irt con non prajJicrtar mfi de fe folo-'& t& idem rff fpeftu fui(ut fuprs adrtbta"uimus)«d eft pr* Uco" anootouac Parphy. qjuo4 priaaa acce- prieprajdicttunK quia oihil fe het ue for«rt

de Spetie.Non oe nominatur genus quae habet effe per opera genus prxdicatur de plurib.hifce ccptus finjplices. q. quia eft pars ius nominis. cum non fitunum que inter drias pofte et coftitui prardicatio ens. f Secudo argr. quia ut fupra uifum eft.niones. Horum quid em uniuerfalm:& came definitio Porph. fed hoc non fuffi cundo raeminiffe opus eft exfuperioribus. A primo Nolalesfacimo. . differentibus tionem intelleclus. aggregatum excorpore & al«es ghis.f Et^fir.-quia differ re fpecie i'ecudu Arif.DeGenere. genus: uero non praedjcatur de toto } non. finitur:fecundum tamen negatur apudRea no eft gheitas. quod fupra praedicatur quidditariue de fpebus:crgo de diximus effe in rebus. puta fi mo.ubi con. Caput I.quia dz tali intentioni: non.genereitas aut ly eft nomen & fignum quo mediante res deg?hus praedicauir de fpeciebus ut dicamus.n. genus-. refpe&u fai:hoc th in c.nun C fpecie: ergo definitio non conuertitur cum quid definiatur naturapro fubftrado. Pri mus circa primum arg.&c.hinnibile bedine. puta ronale eft fenlibile. Probat illius definitionis effe illud nomen genus antecedens.fed aial les. au t exponendi aut examinadi opi me. f Tertio argf.Genus no fupponat illud nomen. Definitio ilia no couemtde b fe expediunt dicenres. animal ronale eft fignatum formale hu quidditatiuejidmaximeeffet.i.finttio accipiumur & uipponutur pro fecii (juens u'i eft falium: quia alias fequeret con da intentione. illi termini non przdicatur de illis hiice praedicationibus y funt generated nomina generica. no co primum nos et concedimus. quia & dfia eft itidem pars eius.&c.a genus eft parsdefinitionis fpei: pars gnificatum. j. figura.tame tirix ultinix non difFe poris. ^"Sed fe quidditatiue definitionis. Vnde dicunt fecudum Scot. eft de fetundisintentionibus adeo fuat definita remota.puta animal) color > intcntio generis: na libellus ifte.f Quarto & poliremo arguitur. D v o fane huius quaeftionis articuli. Et manifeftum eft ilfinitio non eft bona.an ue definito: Probatur antecedens^enfibile eft ro fecunda intentio: nam de aggregate ex genus ad ronale & irrationale: apparet nan utroq. fecunda intetio D 3 eft Quaeftio vnica . fed naturae fublhra propinquum efle illud nomen genus .definitum . Ex quo uerfale f.Th. aut equus eft genus.ut dicTii e. cit. ^ El-t ergo dabium. &c.Ens pr* animalis aut coloris. & prin ^ hoc nomen.Probat antecedens: pri lud effe conceptum obiecl:iiialem.dubitari non pot. puta definitu uenit fecundae intetioni.tex. ius tiefinitionis: alter circa alia tria de defiIP A R T E negatiua arguitur pri.c. .i a.Set genus ad quinq^praedicabilia: in ferfk quod fecudu Scotu genus &eius de ^a e fuperius quidditatiue ad oinnia. poti us.genus3de materiali & de fub cipalior. prologi.& aon copofiti Metaphy definitionibus uniuerfalium definirifecun£cae: ergo. quia fe habet ut forma > & th non Itraclo fighat naturam ilia feu ronem coem praedicatur quidditatiue.qua? apud ipfosfuntgenera^atq. Prasttrea quia fi przdicaretur nis. ftituitur definitio indiuidui explicabitur & pariter differentia & proprium effent fpe cies^nam funtomnia fpecies uniuerfalis.n.definiri co S.fufio horu uniuerfalium^putaquod genus. eft.q. Quaeri% ho eft aial. cofe. putant diuerfas effe hie opiniones mae dfiae no habent definitioneio^uiafunt co Realium.homo. quinegocium fufceperunt recitandi runtfpc. formale illius nominis. das intentiones:fed fecudu S. definitio eflet bonajfcqueretur quod uni ceptum obiecliuum pro fubftraclo.nicionis expofitione. de definito huutmm definiti o generis fit bo n^>.ppiquu fioito: ergo no eft bona.de formali ueroco dicaturinquid deomnirer& in non eft ge notat fecudam intentionem^qua res ilia de nujjUt ait Porph.eft differre definitione: & tn uki.f Atqui dodores quida huius temeft fenfabile.puta ho in coi. magis q. q-4.ho eft ficuti definitum principale huius definitio fua materia. ut fit fenfus.equus eft aial: ergo definitio no inus ergo hie definitum principale pro quo conuenit definito. Definitu eft fecuda qd eft coe ad haec noia.

. qux ratione albedinis difgregat uisu: ergd eademroe q^uis definitione gnis d'efinitur fecunda intentio. Prima eft prxdicari in quid: feciinda eft. Itaq. in quatu abftrahitur per intcl leclum a rationib.Neqj genus neqj Defini definitio ullo mo accipiunturautfupponut tio non pro fecuncia inretione. dfc differentibusfpec'ie.diltjnguitur. nit genus. Declaratur & manifefte probaf con clufio. qui nocprofefto ( ut bona uenia dixerirn ) opinione Realium fecit odiofam & infelligibile . noneftaudiendus in fchola Arif.prxdicatur de plurib. non tntan^ id quod prx dicatur.ronecuius definitio conuenit fignato mattriali.cipale huius definitionis eft fecunda intencunda tio.Na qn definitur.n.s. Ad primiarticulieittdentiam exponendum eft hie qiiid fit prx* dicarioqiiidditatiua . aial. fed denominatiue fupponit pro re ipfc pro diuti . fed genus in cominuni: fed nihil eft commune omnibusgeneribus diuerforum prxdicametorum.'vo le oUcere. . c.argumento impugnatas. fufpo. rone cuiusconuenir naturis prxdicari de pluribus: aial. definitur illic albedo roe cuiiu couenit niui difgregare uifumrfed ge tms eft nomen connotatiuG: ergo ilia defini rione deffnitur fecunda intetio qux eft eius fignatum formale. Secunda conclufio.nitur tan^.fperum. &c. hoc habent in quaru f ubftant fecudx intentioni generis. Tho.ma!e intulerunt ifti quod genus & eius definite fupponit pro fecunda inten tione. A n T i c v i v s lecudus uerfabitur in ex M pofitione definitionis. Prxdicado tieroqUiddkatiuaeft prxdicatio direftk duorum terminoru de fcinuicem. fed utrunq.differetib. aat per conuenire intelK gitur explicare eius naturam.Sed quia fieotus illic dick definkione generis definiri fecundam in tentionem..pro colore.fed taqua ratio qua g6a prxdicatur. ^ /.:rentia. .q.& ^.pro aiafi.o 54 Liber Praedicabilium. fcientia . quxduas continet particulas. Vude ad primumarg.. mfrconnotatfo prxdicati futritfu^erior ad coiihotationS fubiec^i. cuius natura explicatur in ilia definitione.g. licet definiatur ilh'c albedo. Nee Sco tusunquam hocfomniauit.«[Se eundo. qua onditur quodfieutdefinkum$ pinquu eft illud nomen genus. prin cipale con cedkur drftnitum formale definitionis effe fecunda intentionem: & quando affumitor quod definitio non couenit fecundx inten* tioni. puta aial > aut color.q<f luce clarius falfum e. Et hxc eft dodrina Scon loco citato.v.fed tan^ratio difgregandi:& io neqjalbum neqjcius definitio in cocreto fupponit pro albedine. qn enuntiamus.-_•__.diflferen tibus fpe. Vbf BUridanus(cui Nommales fubfcribunt u niuerfi) air. nifi fecunda intentio generisrergo ilia definitur. de ente & effentia.album efle difgregatiuu ui wt pr» fecud* fus.Probatur manifefte..negatur:fed & fr couenireinielligatur quod definitio prx dicetur de fecuda ihteriofle. color.Probatur. id quod difgregat. cum ifti coeperunt dicere $ genus fupponit pro fecunda intetione:& quod fecuda intentio prxdicatur deplurib. aut color. eft animal. hoc autem in defimtionibus cxteroru uniuerfalium code modo eft intelligendu. quod id quod prxdicatur de plu* rib.conceditur. Qfi nome accidentis in concrete de finitur figiiatum formale eft quod illic deftiutur. % S. qux eft intentio •mis. ^ » — Definitio.At ^ Nihifominns refpondetnr duabus coclu fionibus. Prima.4. (. & ideo non fupponit pro ilia. >4. definitnm formale & prin ur fe. puta. utpatetinfuis yniuerfalibus. albu efle difgregatiuum uifus. quorum neuter connotat extrinfec&uel intrmicce. qUotl prxdicatio directs etsetialis epdicatio dutr rum terminorum. non tn defi inttn. nee de hoc inter Reales eft aliqua diffe _-_.&c.& definita remotiffima & materralia funt.c&notaf extrinfecefuper reliquuro. non eft de particularibus r ergo non definitur hie. hoc aut illud genus. &c. denominatiue fupponit pro niue. nifi connotatiopr* eft genus 8f prxdicatur de pluribus. itadefinitu pricipale & formale eft fecunda intetio quf eftfignatu formale huiusnois. ficuti <. quorum neiitdf. & quicunqj aliuddixerit. qux fubfhnrilli fecundx int§rioni.fpecie. ut in fumma dica': definiri fecundam intentionem.:. &c. eft definiri resin quantum /ubilant fecundx intentioni .f Et confirmatur ex ipfa forma definitionis qux datur per noia fecunda: intentionis:Puta prxdicari de plu ribus.

Eade Hint uerba A» nt.hireeflen-ia&q'nd.albu eit colo/atu no eaaccideulisq. & rpoihtex. f quod cogrue rhdetur ad qone..ab effeftu .j:^. qurafubieclu eft quid. i ge»s prsdicatur hac ipr ° 51 farone.ho eit 16 nalis eft elTentialiSjquia praedicatu non COBnotar.n. eft praedicacio eifenciahs & quiddiratma: quia p< atdscatu eft de quidditate fubiefti per atque in hac albedo eft color. i. in ea oratione feu rone quae dicit quid eft fubieaum-quod Arcyropylos uertit^oc'ipfo qff eft pfwlicatur.uisextrema connotencaccidens exmn.v.tio uero eflentialis. eit ronalisraccidentalis uero eft praedicatio ^.««/4. . Elplicat hoc Porph.v ua eft dicit quid eft fubieftum: & aliquod praedicatum pr*dicariinquid.n. At uei o d-.?* dicit fcea piatdicatain untperiequal unc eo ipto quid eft iubitftum.F p Jitatiua dicamenti accntis. homine* Pnrno poteft uocari abftraclio uni uerfalis.Quare non opus eft alia particula pro praedicatione quidditatiua pratdicamen ti fubitannac.qu3ndodicimusp ^dtCatum efle de effentia lubiedsrimmo propterea termini przdicantur eilentialiter tanquam %na.nam prqedica tio cocretorum atitmanda eft penesfignata formalia.& exepiu ad Jitera desupfit Porph.nomen. ho.unde & ddJnitionem..non aut <$ eft albus.f Prxdica $«#.:—K-.par •. Peniato queadmoduna apud Arif.f Pratdicat/o ac cidetalis eft cuius praedicatu eft accidensfu biec-ti.d in or «ine ad res. g> abitractio eii duplex.& ita intel ligumur ilia uerba f n traslationem Boeti.ece iupra rchquum.exirinfcce:fedtnn6cttquidd. f Pracdicatio effenMi tialiseitprxdicatio. id. tadem ratione t album eit " coloratum.ut ratio hominis abftrahitur a conditionibusfingularium.quid eft fu *»*>:ut quaerentj quid eft ho . rhdetur g> eft aia!. przdicatum -. praedicatur in quid. in • oib. Igitur ex ilia fuptiion dmi/io • ne prjeiicarionisjin dii eda & idireda.c.Top. Petrus fati*. qualitas pracdicanonis non det explicari per connotatione* terminorum .4.etu fub. & de nomme.DeGenerc. qua: flgmficanc ilia praedicata eflentialia1.tatiu4.ut corpus ett coloratum : nam quatn uis coloratum fit de quidditate albi > ta< men utrunque eft accidens corporis ..u negare ufc in% rebus:nam e uera p • '• idirj-iue^utno men"pali"clamat.quia pridicatu conotat extri ece.uoncs iua $ aa uc contru nitari se. alia qua uniaer/aleabftrahit a fuis inferioribus..''•'"'' f *"" eiufdem iecundi argumeti.1 1 c_.Petrus eftniger. n.c-^nia h»ri>ra-.» A T fecundo notandum eft pro materia $.ub{ta : uare non pot conuemre termiiiis n.ut al.definitionibus:quia .p. icd per res fignificatasitliud. pradicatur prin Cipalirer de homine:3e de illo pif iicato Ioquimur.& ratio anima lis a rationibus fpecierum k Alia eft abftractio qua forma abftrahitur a fubiefto.ell de effentia hois: unde ( u t mPrologo pracdicamentorum ui debimus) m hac oratione.praidicatio ^ •• • cuius —.lf ticula hate pracdi catio. led ratio fignificata per ly animal.•.-fin.e& accidencahs.eft pracdicari in praedicationequxdicir quid eft iubiecl:u.e :ubiccti. alia eft quidditatiua aHa no'n'quTdditatiua ..Additur z. .cuius praedicatum eftaccidens lubiefti s uc Petrus eft a!bus.nain color eit enus aibedims.ut alal mcft hoi. L dicati fuerii fuperioradconnotationem fu • biecUPrzdicatio autc accidentals dt pratdicatio direfla duortt terminoru t quorum unus conotac extrin.ho eftanima^no Mum nomen.iiwtcm.$C connovatio pr*dicaw non eitlupenor ad co notatione lubiecUBxempli gratia. & alia pro praedicatione quid.&/ecunJa formalisvEt 16 mttirag<weris aut fpeeiei poteft «cctpi. cuius praedicatu eft de wttef ffentia fubiefti ut Petrus eit homo. fed ilia ratio %mficaca per prardkatum.tao.nec eft de quidditate neqj de eflentia hums nois. ut figmtur D 4 in . ae termiffi prxdicatione idirefo quadiximus non effeprsedicatione ndi f n q'uidjpraedica tiodire&i diuiditurm piaeJicationeeiTen 5 tia^em & accidentalem. Cap. i. Genus praedicatur in eo quod quid.afal. Prxdicatio quidditati .hil aiiu i e:i 4 pf*dica• tafi.puta (orti/ed ell eiientiahi. iia orxdicatu connotat icrinfece:haec uero ho eit aial eit quiddieatma:qtua nullii extre moru connotat neqj itnntece ncqj extrinie ce fed Uta ho eft ali>u$.ac $d ditatma : quu conotatio praeaicaci eit iuperioradconnotacior. & humamtas ab bedo abftrahitur abltrahitur ab ab albo albo.

i.» quod aial ut intelligatur in concreto accipi catur quiddifatiue poftqiia eft pars effentia tur uno modo cum pr$cifione oiumalioru lis definitionisquidditatiue. Nee genus generaliflimutn ra corporis determinatur per animatum ad defimtui talidefinitione ut in przdicamen.)quianihildefinitur ui effe fenfitiuum per rationale ad effe hois.quia natura qu$ fignificat 4.putarationale. determinatur.Th.catur quidditatiue de eade fp«cie.Topic.qn dicimus quod genus nee eft deeflen ]ominus.i^. fed rationales addit fu. ik totum copofitum ex gfie litas .funt &lfz. radetur quod eft lignum:fed fi quae ^ I in eqtioequinitas. quia differe gpnus. 9* differentia fignificat qualitate & przdica 4 .radetur quod eft hgnufic Genus • Pir hzc pabmfit fenfus uerboru Arift. ** .& id quod fe habet ut materia. f Ad co****** tia ueraaforma:n6.Th.^Rndetur fentia ronaliiatis. nee ahlitas eft & indiuiduo:& ideo formaliter prxdicatur genus. ubi demoftratur quibusrationibus ens ferentiafolam formam. uideli fefie huius aut illius fpeciei. raturqualelignu.! cofufo figni «l» propter modum fignandi.dicentesJg»r6nalitas non contrahitur per differentia: nihilominusin eft <.Arguitur.de dfia refert eft ho.&differentiaj&ided fdttale hide prxdicatur'quidem na gniSj& natura fpeciei.&c. quz cap.forma. eft aial:Nee intelligas aliud mifterium nifi Et pariter dfia.pars fpeciei oinu ficutmateria eft pars com tas.concedir.5.no tn rur de aiali & de hoie.j.tfel ut fienatur in concreto.f ed dfiz principium.n.To.4.5. ftra^taa ronalitate^fidut abftraheres albedi.f Atqui tertio notadiii. figurata-Eade proporttone fi quawatur quid fumi. quia aial de oibus inferioribus ufqj ad indiuiduum.tex.4.hd eft humanitas.rftdetur quod eft rationale.n. differen. tis* .aial non eft aJa.& ter.quia non prxdieatur de fuppofito : iftae folutio fecundi arg.utfigfiatnaturam fenfitiuam quatenus ab Definitio praedicatur c^dditatiue de fpecie .Qyocirca naturz in abftra&o dicun. Et efle uiuetisrad modum quo in copofito na.dicit tia dfizjnec dfia de eflentia generis.g primomdneceftgenUs. Et fumit hoc ex fimiliabftrahendo abftradtione ufis oem naturam tudine ex artificialib.c.cur differentia no prxdi .&Aui.fi.ut natura fenfitiua het fe.quacratur quid eft fenfitiuam > qua in hoie eft humanitas. f Ex his patec cet. <f Circa materiam tertii arguid a quo fumitur ratio generis habet fe ut mentr notandum eft ex Arift.9.me.*.ut ho eft aial ronalerergo utraqjpars prardi* »g a dulcedine'ladlis:& tune non eft de ef.& Ari. Et eadem roe cofufo genus fignificat totu q<T eft in fpecie humanitas non eft fpecies.& ali non eft genus nee proprie przdicatur in %d bi fzpe exponit S.c.i.cj> differentia praedicaf et quidditatiue. Et iHo mo accipi.n.c. non habet propriam defimtione i) am determinatur ad effe animalis.Doftrina eft S.& j. /Jgnificet folam materiam compofiti & dif.n.Negatur. de ente & Icientia.Sed iritelligiturjquod de creatuns.met. fed eft principium.fequenti fit eodem modo natura uiuentis perfenfiti uidebitur.n. Cuius ratio eft( uta<c refpeclu naturzronalis. a.rfrdetur quod eft aial:fi quatratur qua tur a Porph. qualitas fubftatialis. 8s fcaum. c.& natu quidditattuam.fed incofufo fignificando.quod $g hocargm Arif.<.f..habet fe (ut fignificat formaliter natura fenfitiua ni • ut quid refpeclu fubiecli: fed differentia eft hil praefcidendo.:ad iie % qone tertia prologi adduximus.ut loco citato.Sedhocmo non prsedicaturde hoie.Nihi tur.g> genus fit . & qtiicquid quia habet fe quodamodo ficut pars illius.leaial.&ifto mo eft genus.eft fenfus quod genus firmatione ampb eft refponfio in prsedic^ ri* <. fe habet ut forma quodda mo dicitur quali Alio modo accipitur ut cade qone diximus tas.dicit quod dfia non participat tur in eo quod quale.genus fumitur a matcria.tex. pofitiifed df pars.Th»le&ione. fie.Topic.utmateria o^fferre defimtione .7. 8.ria.n. iUkS.met.fSedreftat tune fecu funt gfta nee fpecies.ficat & genus.Et ro eft . i jp. da pars argumenti.1« G in abftrafto. ft fpecies T indiuiduirm enimjUc c.c.4^ pra ilia nonum gradum.c. tia eft adus Sc forma generis.metrtex.rz» ut materiarefpeftuillius a quofumiturro quodaliquadifferrefpecienibilaliud eft«t formz. ho eft aiali.neefpecies:illa ro turalimateriadeterminatuFper forma .

TmmoAlber.<p uniuerlsrie eft genus ad quinque praedica lum genus eft coe. dieit ma. £t ideo fen£bile q^odi dicamenti lubllanti^ & uniuerfalibus pr at dica- . eft genus.eft proprietas conueniens rebus tur.abftrahendo ab tus quodamo ecconcedit^ fenfibile prx. de diffecoricedit quod aial prasdicatur de ronali fi. intentio accidentaliter attnbuta primis infed. praidicabiliayquat eft effe in pluribus\ac pro lonalejfenfibilejaiatumjCVc. & qnodcunque praedicain infinitum.DeGencre.Vndeadttertium.eft Species. Quod in.hoc quod eft praedicari effentialiter uel acflicattir quidditatiuederonali. forma*.-fe .munern ad omnia generarita uniuerfale didun.tionibus. Et ficut in hac. non de fe inuicem. uel in quale. qui credant uniuerfale non effe gen us. figurx.Nam rational e(utuidebimus in prxdica ex natura rei: fed ratio generis eft fecunda mentis.quia fed depra«dicatis quae ponuntur in re&alipraedicatur de corpore animato & inanima nea. cetur quidditatiue de rationali.q>£ in Nolales tinam communem rationem adomniaanidefinientes praedicar'ones effentiales per co malia.fed pars fubftantif :8c cztera non func quant bus differentials genere: quia ilia genera q titates. genus eft fpecies^fubdifferentia :fed eft id quo fpes differt ab alia iectum non fupponit pro hoc uel illo gene fpecie.c. Qc genus dicit unam rationem comnotationes terminorum fubquenter conce. Sed eft differentia quod ro animalis eft nulla dria przdicatur de alia quidditatiue . fed fpecie'.c. Quinima qdr per fenfibile contrahitur ad efle anima fola ilia praedicata qux conftituuntur in relis^Ex quo fequit.turfecundo (in quo muki deci.)non coriflat ex genere. & quantiutis di ferutgne.& angulus.Proba.i. 57 tis. A D quarcumdemum argu.quibusnuI.n. & ideo differentia non habet bUe.fed indifferenter pro fpeciahffima tur folum effentialiter. in quid.tlx uero quae ponuntur ad latus przdicancialiffima.rentibus fpecie aut de differcntibus numecut de hoie.4. to in quantu differunt fpecie: nam quanuis punftuniiUnitaSj angulus. conftaret ex alio gene ciebas. fed inquan rationali/ed improprie diceretur pratdica":>ile.titacis continuZj&.da linea prasdicantur quidditatiuerdifferea neris non accipitur: fpecies pro fpecie fpe. Alias fi rationale con fecunda intentio conueniens itidemfccur*. & a. & lie effet proceflus lis: ita & genus.f Seq.ut func dece. fubieiftum fupponit fimquens proprie non differt fpecie ab alia plicitenita & in bac. eft liens aiat ad efle hois.i!lud eft me de quibus aliquod genus praf dicetur quiddiate.qu6d dfia fupcrior eft genusdiflferen cit unam rationem communem ad quinq.^Hatld nefcio e£ta fenfibile j eft de effentia animalis.Vndeilla fcret€. Conceditur Jfolu differut genere (ut illic iquit Arif. Intentio uero uniuerfalitatis.bilia: quemadmodutn enim animal.unkas. Attamendifferentiafuperior.definisione.. piutur) g> nullii genus praedicatur de pluri.i. ftaret ex genere & dffferentia .rurfus ilia dis intentionibus tanquam genus fuis fpefecurtda differentia.i. f -Secundo no tadum eft.4. turn funt fpecies mam uiuens fenfib eft dcfinitio animalis inqaancum eft genus argumentum negaturquod fenfibile przdi hois. nimal de eflentia hominis.& dfia . fed inquantum eft fpecies uiuentis..ditatiue: quia materia non eft fubftantia. dsfinitionem quidditatiuam > '& per confe* homo.) qiue difFeruntprxdkamentifigura.non funt fpeeie* prsdicetur etde hole 8c equo. prima intentio & conueniens prima intenftd quoda mo eflentialiter rnediate.re> fed pro genere in coi. tix inferioris. f Nihilominus exiltimo quod ro. Qu^ftio vnica. pu.r. & pro fubalterna: corpus.fed punftum eftprincipiqm quancontineturfubeodepracdicamento nodif.eft fpecies uniuerfalis. & ita conftituuht retla linea.generaliffi.uidebimus.inde predicari de pluribus.&Boetius cidentaliter. materia.definitione ge. Vndeficutjhomo eft fpecies anima re & alia differentia . Quare hxc nomina.Etgenera fubalterna non modo mediatejprxdicatur oflentialiter de r> definiuntur in quantum genera. de cuius effentia ga aequiuoce dictur de uniuerfalibuspraf«ft eriam rauonale.non lioalkuiuspr'zdicabihs.eft fimplex conceptus obiecliuus cotra tentionib.

f. Et ideo in hacpracdicatione. Et in hocfenfu collocatur.& 5 .licut tub homo detiniretur p-r rifibjle.qua figfiatione hoiem qui genus & fpecies funt dmindla pracdicabi.dem • /• • • dicere •• /* fpeciem animalis confue lia. definiculas. uc C A P .Genus eft uniuerfale.& lia prxdicabilia funt fpecies uniuerialis.6< tune ilia elt fal a/quia non elt eadem tiiiima rormam dignam elfe imperio.genus ett fpecies.fpecie. Mam repotms elt defcriptiua denmtio.& triangulura . intentio generis & fpeciti. ul definitionem explicare proprietate & paf.Liber pradicabilium. .uiliuoceprz. tur hzc noia lecundse mtentionis . ficut fi quanuis accidentia non fint per fe. dicamenti accidentis. tabaffi^natogne collocatur: icien:. ii.hoc ipfo ad elt pnedicaran ter.qu6d Tex. .bus umuenahbus. Etenim cc pacio.KoSfBI fignatione did folet. de pluribus differentibus Ipecie. & ideo nihil In Dr uiic & de eo qff lub aflignato gne quantum genus eft ipecies.f v nde ad^i ellet.n. non lolum attribuuntur rebus pnmar intent onis .-"^ pia interrogare an definitio generis fit pro f .quod haillis praedicamentis zquiuoce.rum alterius^trunq. . fi utrunque extremum fupponat materia. utriufq.mentionem fecimus fpeciei.deuniuerfali. Enimuero tlcuti homo. ribus differennbus /pecie per umformem nus&fpeoes iiint diftmfct prxdKab.genus eft ipecies unmcrfahs. prxiU rer. ^g« de uniufcuiufqj forma: qua poteft utrunquc extremum accipt fimpl ci.ij f Qu6d fi genus artlgnances. hoc ipfo quid elt .Scot. cum & genus alicuius fit ge« bus putat etle quidditatiuam definitionem: nempe in qua prardicari de pluribus^eft ge. Ge.licutexnaturahonvms fluitrifibile.»pi° <J d ett przdicacur. quod genus eft quzda fpecies ngurar Ipecic.& n . fimili modo fignificar.^ Etparum proteclo retertan dica turquidditatiuadefiuitionecne:tametfiii.Nt)iaicsaiunt.q. DE SPECIE. i. quod de pJuribus n tura umuerfalis ett elle in pluribus. nci a ef redicimus fpeofi. tlb. fpondetur quod amphibologia mdc exon.& per confeques qux de genere pofliint hie in dubjum ueniilia eft falfa. lij.ij.s>&c. ^ AfKgnant igitur fpeciem rentias ..gemisjtpecie. . autleo eft fpecies ammalis:ita genus & fPEC i ES autem df quidem. 4.f Poftremo poflec hie _quif.. eoqiiodquidjtanquam perpropnas diffeTex. Vohiitenim *antia.aptius difputabunrur.genus id } | I liter ilia elt falfa: fi uero fubieftum fuppo.nihilomiMus genera accidencium eo dehmregenus Porphyrius per propnetate dem modo praed-.Re re in pracdicamentis.quidiceret hanc f>"«tur genen. Cxtera ergo genus no eiifpecies. & maxime in cap. & inde exiitimomcontranum quod hate nomina fiuittanquampaflio prscdicari deplunbus umucr:ale.catur de fuis mfenoribus.Ouadicantur de omn.quam quidditatem.dinerentibus numero.ede dicentis quod de piunbus differc nat materialiter & prardicatum perfonali.ertuera. fed etiam ipfis fecunJusmtentiombus. Iniuper hoc fionem genens. de ^ hoc ^ g ruficantiusloquetetur. contentafubuniuerIali. Poteft fecundo accipi propofirio^ut luuimus quod quidem eft genus: albti autcm turnperfonahter:& hie ientus eft uerus. * „ pnequiddi!atiua. in tion! bus adhibere neceffe etle . ha.id dicere. fpes eft id.nus>& fpecies alicuius fit fpecies>alr. modo dicebamus.lia: rationemadeorum quidditatcm . nil ilom nus bet per abitradhonem intellcftus. nobis notam: dcfioitjo tamen quidditatm* quo genera-iubtfantiz de tuis. quod eft m plugumentum quod id fele ftatim offers. ficut ens dicitur de bere uniformem ratione ad plura. Eft ^pcciem coloris.e nus quod contrahitur per alias duas part.

.

aliudoino genus tranfcendit. fub quo ro nullum profe<Si.geio&hifc'ec6petct. fub cor. fub quo ho cadit: fub mum.f Definiunt igitur genus su participis ronis.-alterum ad ferura refpeclru.genus ad ea quidem. dicuntur. 6tum . Eft autem id cies erit profeclo folu.v.Cindiuiduum. hoc album eft) fpeeadcfpeciesq.fpeciemqiinfi Tex.n. eorum.utpatet: atq. cicm uero imam hoc pacto:quae fpe oinoidomne quod eft anteindiui.fpecies dicitur: ad infera uero non di ro fpecies ima.H fignatio ipfius . Socrahxc media quaedam funt.& de ipfis fine ullo medio prasdi quae fpecies cum fit. funt fub fe collocata refpe&um her: fub ipfa quidem eft corpus. Plato y /inguliq.erit infimae Ipeciei & tur fubftatia. genus autem aialis Tex vj.n.Ha bet.quae de pluribus .non eft genus: & rurfus. Vtigi.n.Et infuper. Sperum non eft.eft. explicetur autid quod quctia.fpecies appellatur. genus: Homo uc.hoc pado. fpecies prorfus. ce cies dicitur. funt alia qua: genera funt eadem habent relpedtus. fpecies unum habet refpe quidem genus fummum. fpecies eritduritaxat.cies cum. atq. H fummuminquagenus.Subftantia eft fummum. ut continensipro corpus. indiuiduorum qui nusautcorporisanimari:Aiatumue. & nullo uidi nequit. & ut principium pricepsronis eft. quo fpecies.quaj diuidi in fpecies poffuntjfed inra & qiuedam infimac fpecies:& inter diuiduorum. hoc homo^uiafpecies eft.fed indiuiduorum fpe pus fpecies quidem eft fubftantic.6 habettcum fupre aialcadit.uerfum habet.qua: genera tes.qu<j quoddam&ipfa genus.non ell quidem eft animalis participis ratio fpecies: &: rurfus.fupra quod nullum nis jgenusautem hominum fingulo. patens eft folumq.& Plato.qua:n6ifirna:funr. collocantur. quo genera illorum elTe dfir* diximus unoin pr^dicamento diluci Extrema uero unum habent dutaxat: dumq.dem {|)ecies dicitur.genus. utdixinullumoinogenus tranfccdit: infima mus.atq. dua. Atq. fpecialiflimaq.fedfpecies folum.alias in fpecies di catur.Verumhasc quidem af modogenerisronemfubibit.fir.qua3 fub ipfa funt collocata. quidem eft aiali.f Quare hacc quidem duos ma.ac ultima fpequidem fummum genus fupra quod cies. Ipecies quide eft corporis.(ut diximus)id.fupra quod hunc Socrates.Horurn igitur fubftantia Ima quoq. fub qua nulla pa&ofueritmanjfeftu : In vnoquoq. ad fupera. holes nullum inueniri genus oino poteft. nee quicqua eorura prxdicameto funt quxda suma gene. utidiximus: fie & Tex. fa: fuperiorum autem rurfus fpecies genus autem aialis. Sub quorurlusalal parti. maximeq.& fpecies folu.quod genus cum fit.iiij.6o Liber Pradi C eft preHicatur.ut patet: ad fuperioraue pore uero eft aiatum corpus. J Atqj id q<f dicimus. Homo uero fpecies mum fic. fiat. fpecies. Atq.mum fit genus. quorum ^ .proqua: tantumodo fpecies eft:ca:tera»ve ptcrea quoo* nihileft anteipfam. At inter h^c..fed diuerfo tecedunt. non eiufdcm tn. At cor.-rurfus aial. n.quia fupremum eft. nus eft fummum. ut coritinetur ab illis.unum ad ea qu£ an fpeciesq. Mediauerofpecieseoruquide vero fpecies ea fub qua nulla prorfus erun^quz funt ante ipfa: genera auc alia fpecies collocatur.

at Nam Ci uerum eft dipere j Plato^nera non jn6nito. ut Ariftoteles in. Arquedequi rione. de his Tpeciei Tex. II. nus quidem Temper de fpeeie prasdiJiec vniueffa generis eiaTdc.in uaw mul. acIAdiui- .DU de generibus.n.^ fpeciebui. Tunt infinita . bus Tpecies pracdicatur.g. uTque ad raa quidem decem : Tpecies uutem lummu genus neceflarioprazdicatur* imaj numeio quidem Tunt aliquo.oia titur .minem eife dixeris. ipTum ucro coe.Tupremo catar.ipfisparticularibusplures. quidnam tttruijque velut louem. (pecies quidem deindiui-* liisfpecificis diuidentes.dicentur. Cap. eft prsedicatur.DC Specie. & Plato •f Q^apropter deTcendere a Turn mis nem animal dicere»& Tubftantiam* uTqj ad ima Plato iubebat. animal ho« Cum autem Tint decem primi>cdica. ut quis enda vocauerit. ac tandetn louis nlius. atq.lndiuidua uero qua: Tub Jjominem.hinnile de equo: aut. bus non oportet. Summum teaafccndimus genera. «niusv & Tantalides.cadere fub Tcientia duoiTunvmum veto genus & degcnepofle.cetur oportet:minorauer6 de maiori ce uniuerTa protcdlo entiadicerctur.conuerpk deccm prima ponatur: Etii.^. Cum igitur ad irnas defcendi.cum genus fit unum. hauduero&ra nem animal efledicas. maiora de miquit)& non uniuoce vocabit.Temperdicuntur: Tpecies uero neque quit. Na Ci ip noribus.difFeren. non n.genus. <JGenera igitur Tunt Turn.5c magis idetgenus.quafi princi. vnumquodque ria uero ac fiogularia unurn econtra ipforu Tpeciem efle genusq.qu« his in Species n.Meciia vero. &fpecies&genera alternis dicuncur: Singularenanq. de uU tisprima generadecem. ad id nomen accomodata eft.Non enim ipsu ris in fpecies plures Temper eft) ge» ens. ut animal de homine.ipTe quid tkudmemipTamcoHigarrwsoportet. aial Tubftantiam etiftuerum. Nam aut paria deparibus. oinoTuperade inferis To licet . acquiuoce (in.diuifiuufempeifeft: ut Agamemn6.alia aliorum alternis genera gregat. plerunque principium ipforum ht.. omniaq.euadunt: Ted ut in przdicamen.& Pelopides.gentiiairtem de fpecie aC tndiut omittere : neq.n.tran(ireper multirudinl fubalternaq. uel de generibus r li ptara media tnusfpecies. in genere.pra:di mm ens coe oium genus efle> uniuo.in unam patuca multa con teri*cenr. vnu omnium genus comun* eft.fpeI ipfum reducitunin generibus autem cies uero plurts fdiuiu*otianq.Ea enim quaeanteTpecieimam complures homo unusfunt rat unus vfque adfummumgenusafcendunt.n. genere. fuapte natura efficax.Particula fpeciesq. homines forum. vij.Atrides. vocantratq. non reTpe&u tame eiufdem fed diuer Speciei quippe c6icatione[. coUeftiuuro. (tare: Cum.enc« nan ita res fefe habet. infinita aut duo.fpecie^.numett>.cois.de propinquo fibi genere neq. Afligaate ucr6 Verum in familiis quidem ad unum. (Intj&de fpedeatque diuidendo neceffe eft: at cum ad Turn indiuiduo pros Jicabi cur. 61 bus dirTerentibus.lo Tuperopracdicatur: non.re.. & hommcm animal ^5ft jmis collocantur. in multa Temper dmidete uidentur.n. ftatuunt. & genus £trgeneris.ib. qualitet homi* do nomine tantum.Tupera Temper de inferis prg deTcendere verb per inedia.

Primo modo accipitur pro uniufcuiufque reiforma. cognitionem rei naturaiis ab his (quib. & fpecies i genere continecur . & qua: finteadem genefa fpeciesve. Etpotefttertiara. primo Phyftcorum.So cratis naraque proprietaces nullo in alio particulars ecdem fient.lndiuiduu igitur a fpecie. unomodo ut fignificat intention em primam : alio modo. tanquant matcria 8e forma: & redusordofcientiarum eft. niatur. De genere igitur arque fpecie.fmnt acqueinue niuntur. quac prxdicatur in eoquodquale. At uero quia fpecies & genus rclatiue inuicem dicuntur. ut eft nomen fecund* intentionis.i. Quoddicunt . Qitjemadmodum Ariftote. •primxintentionaliter. proprietatcs eacderrt in pluribus. de omnib. Quamuis & aliam rationem adiiciat Auicenn. Sc fecundaz intentionaliter. Tix.* this a cognitionib. atque adeo in toto capi* te funt textus ofto.ac ec pars eft: fed at pars quidem ad altud.Hominis autem. necetTarium duxit Porphyrius pott genus proximede fpeciedicere^utpo ce quod alterum per alterum oautuo dcfi. Quod npn ca(u/ed confulto fecit. hie ueco fpeciem aoceponic differentiae. cuius finnhtudine accipitur fpecies (ecundum Dialcdicos. ita hie non connumerat omnes acccptiones fpeciei ( accipitur enim & apud Grammaticos.res naturaiis conftat)principiis cxordirur. & I quidna m fit furnmum genus. & relatiua fimul sut cognicione. & quod modis genus fpeciefque dicantur. aliud infima fpecies. i ^. arque alia in medio genera fubaU terna.fndiuiduispra:dicatur:indiui duum autcde uno folo particular!. ut coEum aut non ad aliud dicitur.S.fed in aliis* Totumenitn in ipfis pardbus eft. fi folus Socrates iUinlius eft.quia ex proprietatibusq'tfidqiM conftat .& quid imaTpccics. Queadmodum fecit. & hoc album: acque hie accedens Soptvromfci filius . In tertio denique & poftremo mem bro definitur indiuiduum } quod eft fubie* ftumprxdicatorumomnium. non tamcn de eflentia form^: & ipeo fpecies eft propinquiorgeneri quam differentia. ut de differentia priufquam de fpecie dice retur: conftat enitn fpectes ex genere Sijdif fercntia. [L i o ordine enumerauit m pro logo Porphyrius uniuerfilia aliumque feruat in eorum tradatu : dum illic differcntiam collocauitantefpeciem.<jutrumidc aggregatum nilnquam in alio fiet. nobilior eft. qua tenus homines funt.** tio accumulari : quia prxdicatio fpeciei cumfitquidditatiua.Atfpecies &totum. Spef cies ergo accipitur dupliciter. Primapars contmet tres textus: fecunda quatuor: ulti ma uero unicum. pro fpecie primitiua & de riuatiua : & apud dialedicos pro fpeciebuscognofcitiuis. partium proficifcatur. Genus cnim eft qaodam totum}indiuiduum autem pars.Indmidua igitur ex eo talli* dkancur. differentia uero fit er era effentia generis: ficut materia eft de et fcntiacompofiti. utcogniriota.autintelleftus ) fed eius tantum acceptionis realis & uulgaris meminit.fatisiam explicauimus. puta quod fpecies aftu contiheat intra fe genus. f Indiuiduum aucem dici tar Socrates.In primo ftatuuntur&acceptio nes & definitiones fpecieijin altero difpo* nitur feries 8i arbor praedicabilium.f Species aute dicitur &c. com munis dico. in qua unum eftfupremumgenus.Liber Praedicabilium.immo uero in om riibtts parricularibtts hominibus. ^Tria funtmembra hu« iuscapitis.autfenfuum. Ordo enim naturaiis eratf. G diuidtris omnibus prardicatur: illud auto quod eft ante imam fpeciem genus de uniuerfis imis ac indiuiduis di ckuf: ea aer& qu* eft folu fpecics. qu* prastereaiint indiui daa. quam prxdicatio differentiae.pro forma . Tex. Porphyrius fuperiori car pite.

Vt f\ dicas pater eft animal quod nac uirtutis animi indicia funt: turn eciam genuit fibi fimilein fubftantia. ad in potentia ad plures fpecies.}. Dicitur aut pratftantiffima homi. i.Codictator uero legit t ut relatiui non explicetur nifi perfuum corlitera Grzce iacet.quod fub alio pofitum eft.nem fpeciei realiter: nam quemadmodum niturfubaffignatogenere . &pulchritudorei eft cius perfe. ficu.excufat fe fta.An uero ilia fie pro ton.r« htim pfiu$ impofuerurtt nomen ad vtitn Porphyrius.fpeciei: non enim funttres. fi cum genus definierit per fpeciem.& inde philoibphi.prima fpecies.plurimi cenfent: fedcerte. f Et did do modo accipitur fpecies ut eft nomen fe tur fpecies hoc fecundo modo ad fimilitucundaeintentionis . animal teyc.fiatn adtuatur adperficiendan %eciem. Aut fubaflignato. illic difputabitur . 4. & films ille. quum: fedquxftio hzcreponenda eft afqj quod litera Grxca fie habet. ut expofitores cies animalis. quamuis relatiuum: pater enim eft ille qui habet fimedofi codices habeat^primi fpecies. f Secu uerfale. & efle retatem Priami alluderet. autem fupponendum interim eft.& ell. &primo Rhetorico. tamumfumdux.ftote.fpeciofu$forma przfiliishomi genus.-uel utad id infelici cognofcantur. quod przftantifli.0e Specie.Sedch> umim relatiuum debeat dtfiniri per reli* ca exemplum tex. lineaments corporis.Vnde uulga Textus. prima fpecies di.Boetius uero quern Alber definite fcitjfimul fcit &alterum. uel quiain aliquo exem.Pdfphyniis aflignafduas definitiones enim eft genus hominis. id eciam fignificat. ra&^>ecies dicanturcorrelatiue.Vbiquaeftiodifputandaforet .« ro Argyrooylus fi-*nificantiu$ forte tran.men hie admonuerim.literac adnotandum eft.Tex.res ficiit fe habent ad effe.*.quod non debeat fibi uitio gmficandum fdriiiam & pulchritudinem dari. quodfi quts unum correlatiuorum gnaeft imperio. cuiufquerei . <f Affifiniendi: refpondet enim qu6d cum gene. id riae:itacungenus dicatquidcqnfufum. ut inquit Aui cenna. £t eft illud quod po. non dixit. id eft. proton eidbs ad praedicarrientum relattonis: ubi ait Ari«axion tyrannidos.f6rmofumpaftor&c. quod forfan corre< nis fpecies itnperio digna: turn quiautex latiuum poffet perfpicatius exponi no pec An(iote. Hoc ta«t mutn. ferentia tranfic in fpeciem &c.neceflaru)m eft naturam ge. ff cifm prima. genere.gnant igitwr fpeciem.^In fecundo tex.fed Priami. per diflferenr denotandum quod non fub finguiis gene. qui habet patrem. fub certo & determinate genere .urm numr&illud. id eft. inter terius.cut enim *'s (inquit fioetius) accepta forto genere continentur multx fpecies: funt ma tranfit'in ftatuam} ita genus accepta dif enim homo & equus &c.metaphy.jb Athenis ad Thebas . Sub affignato forma.latiui fit efle ad aliud ( effe enim patrem nima przftantiflimusjatque adeo dignus tea hilaliudeft.Atue lium. Subfequenter in 3. & cuiufuis ma adeo genus eft unjuerfale. atque mendat uirturem principis.aliud formaliter. arque homo fpe.dean:ma.pria definitio. Cap.& per illam perficitur informitas mate capitedefinitumeft.tieadem eftuiaa Thebis ad Athenas. II forma a qua res A'citur for mofa $t fpeciofa naturam fpeciei expHcariper ordinem ad utettillud. Vnaqux definjc neris exponi per ordiocm »d fpeeicni fpeciem .fpeciem quae eft fub genere.tejc. ita fe habeant ur plar! Graeco ita reperit.fed fub uno cer. &dialeiam modo fpeciem uiciflim definiat per ge dici tranftulerunt nomen ad fignificandu rlusrubi uidetur circulo uti contra arte de. ftulerit prasitantiflima fpecies: nam pro. qui cum eflet for. fub genere quod fuperiori <5tio. fpecies animalis.z.quod alteri unigiftratus:eft enim( ut ait poeta ) Gratior & uerfali tuperpofitum eft: fpecies uero uni« pulchro ueniens in corpore uirtus. quam habere habitudinemad feretur imperiojiniqua tft fortuna regnoce filium ) fit ut conditio & proprietas unius cidit Troianoru. Siribus funt fpecies fingulz. & films eft quia& corporis prxftantia per multum co animal quod a fibi fimili genitum eft. Nunc tus & fere do&ores fequuntur. fed per fundamentumalrum co'ligitur.

hojlpes animalis.Prima definitio eft.& quidem corpus animatum. V b i n o r a n U i m eft Dtfini. Hxc eft fe cunda pars tex. f Vndefubiungit Porphy.Fuit.a quib.corpu?.fex funr uniuerfalia in refta linea difpofita.ut corpus animatum. in quadiffufeadmodum di fponiturferies& arbor prxdicabiliu. ho. eft definitio hominis: atqi adeotantum funt quinq. &alia qux definit fpeciem per habitudine adinferioratndiuidua. & upra oxleftium fub?fatiarum.utgerat uice noisabfoluti. fpe cies fubftanrix:fed genus uiuetts: & ita de* inceps unumquodq> mediu eft genus inferioris.Petrus. & ideo opinatuseft^niiralronaleieflegenus.to ordinari poflet. Et ideo acceptio fpeciei refpc&u generis prxcedit intextu tanquam imperfedior & minus propria.Qbidqj dignior acceptio fpeciei eft qua comparatur ad indiuidua.meta. fiue fubalterna. eo q3" a feipfis uidetur moue J ri.n. fAtqj id quod dicimus.ut aftra confingerent efle uiuc tes Deos.n. quod fit genus omniu uiuentiu . fpecies oft idquod fubiicitur generi.quam dicunt fpecialifllmam: 8f media quae funt fpecies & genera fubalternaJltq.Illos tn errpres non folum Chriftiana fidesjfed Arif. uniuerfalia inli* nea recta.& abfoluti. adeo in illo fuit errore Stoicoru. amouentur: item fubftantias fupracoeleftes no effe corporea ^| animalia & fenfualia:fed fubftatias pure intelleduales.ufQj aH ho. quas fubinde intelligentias nu cupauit. uniuerfalium per refpe&mn ad genus.ubi dxmones (inquit) funt animalia corpora aerea. quod fit genus hominum corporumq. Paufus v &c. ium eft animalmm: idqjansa dedit poetis. tubiici generi & prxdicari de indiuiduo.( ut in prologo adnotaunnns) Stoicus magis d£ Platonicus.ut crederet coelos efle animalia.quibus fubiicitur.fed animal rationale.fed affiftrices intelligentias.f Vbiadnotandumett pri mo.quodta refpeftu fuperioris iaalis.Porphy.tp definitio priori couenitfpeciei in uniuerfum. i z. qux fimpliciter dicitur fpeciesrnamfpecies qux . licetarbor haic quocunqj in przdieame'. accipiatur uicenoisfimplicis&abfoluri.& animal ronale potius hnt forma definitionu quam fpecieruautgenerum: ueruntu nominum inopia in ca eft. mquantum fpecies3dicit duas habitudines. qux generaliter in tria diftinguuntur: puta fupremum genus quod dicut generaliflimu : infimamfpeciem.conftituit definitionem fupracoeleftiu fubftantiarum. utfitunum quinq. Fuit itidem in alio errore. qua Ariftotehcus: atq.de Deo Socratis. corpus animatUjanimal^animajI ronale. Obidq.nullius wmen eft fp$s:corpus uero. & fpecies Petri: & ** io utroqj modo definitur. fpeciem per refpectum ad fuperius genus.funt genera. „ Eft. cejeftium. nos nullum pofuimu? me dium genus inter animal & homine.puta ad infe fticiti.ltidem. f Altera definitio eft. f.primo^quodgenusjinquantum genus non tiontt dicit nifi unicam habitu4mem. (pecies eft quod de pluribus difterentibus numero hoc ipfo quid eft prxdicatur. fab quo ponutur indiuidua. fiuefitfpe cialiffima. flora Ae quibus prxdicatur: ficut neqj indi Biduum dicit. fed fpecies fubalternx. Species uero.& nullo mo genus.puta fubftatia. & de quo genus hoc ipfo quid eft prxdicatur: fecuada nanque particula eft prioris expofitio. animal ronale.loco nominis fimplicis.poficu eft a Porphy.-differetix aero qux ad latera ad fcribun- . pofterior uero ta turn conuenit fpeciei fpecialiflimx .utrefert Apule. explicatur tfi.& fecundum hanc acceptionem impofitu eft ei primo nomen fpeciei.f Igitur fubftatia eft genus corpo ris. quam refpeftu inferiornm indiuiduorum eft fpes.li.Ea uero qux hinc inde circunfty funt df iar.mete ronalia. fed per refpedu ad<jndiuiduarefTein.quod prop-.9» apud Porphy. 4. t.eliditjafleres coelos nonhabereanimas informates.quodcon traftu per mortale conftituit definitionem hois:contraftu uero per immortale. puta deos & fubftantias fupra coeleftes effe animalia ronalia. non dicunturfimpliciterfpecies.I iber Praedicabilium. puta ammaliuin & plantaru: loco cuius nos tubftituimus ui uens. Tix.uniuerfale non eft (ubij ci/edprxdicari.in prxdicamento fubftatix quod eft om nium dignifimu.&fpes(uperioris. Sed tame fpecies no habct. nifi unicorn habitudinem ad foperiora.

ut & differat a carteris animalibus. Hinc innotefcit quare ilia in • M^'-principaliter & fundamentaliter & in no. qf tamen eft falfum. colligit fubinde Porphy.ita . quia miixime dicuntur uniuerfalia in repraefentando.^. Cap. ut qui & fub fe non folum fpem. Subiungit m cj» non ^tionem inteJledlus: quare non funt nuncu. aut ut eratin opinione Platonis : uniuerfalia quia Saturnu regno deturbauit & pep ulit.J * in .n.c quidem.puta fupra ^ * * ' r ' ''"" -• f • ma..Et quaujs lupiter non fuit primum geC damenrafunt in rebus. . confidera.quiincipit. confideratur una ratio generica nes generalifllmi. Homo uero neqj ali ftatia c fupremu gen us.uentisrprasterea proauusTantalusJoco cof' ptusformalesabfoluti. ut admonere fatpe fole particularis dicitur fubalternari unmerfali: } mus.quale e corpus: frit.apud philofophos. aut uni.quzfuntin uoce.tf. aute Arift. in£gnis:quemadmodum>n. reujerentia ponitur tan^ prhnu genus.folum funt uniuerfalia.ho &fpecies aialis.f In tex.aBtenj falium. „ . tur in hole ro cols folis hominibus qua? & genus quantenus prardicatur dehomine.. lupiterfilius Satur •da uniuerfalia in effendo (ut quidam appel ni. . panda. aut fcripto.j f Quare ha.cialiflimijq ex diftis elucefcunt. c.loco uiftdem correfpondentin intelledtu conce.Tex. loco fubfta notauerim (p hxc uniuerfal:a.n.n.^ catena hxc & arbor prxdica eftfimplicitermediu:nempe $ habet fupra biliu no folum in nommibuscofiftit(utNo fe no folu genus fedfpecie.cunt ad unu primum louem^in gn-h. fuperioru.i .attauus lupiter. . ita &uniuerfa quia ponitur fub alia fpecie ficut ^ppofiuo Ha in repracfentado.quorum fun. & plantis rfuperior ratio corporis no fit loco hois.7. qui incip t.& fuper illam confideratur filu hoc & f<?ric generu & (pecieru dialefti ratio uiuentium qua? eft cotnmunis animar ccrum adprogenje in familijs. quafpecialiflima /pecies) no diuiditnr for ita corpus eft fuprema fpecies. fed dicuntur fubalterna. ge toa no habet nifi unu dumtaxacreff ^ neraigiturfunt fumma. ut neuti^ fitge poreu.per abftra non fit menrio Saturni. tn aut quia lupiter deus fuit.Quare liin pratdicametis manifeftabitur.^"In tex. /famihjs.utinpdicamentis.eft . th uiuens rea notadu. nifi uniuerfalia obieftiua. & fpecies Pe" * ' corporca: & "-' ' tri&Pau.tiae.quia fubalternatim Cum hoies conueniat eflentialiter inter fe & uiciflim non funt genera mo fpecies.cies.diuides fubftatia.& eius pater Atreus . minahu fert opinio) nee in folis reb. Infertco imojensjno eft uniuocae genus ad oia pjardi rollarium Porphy. ad differenciam uniuer.termedia dicantur fpecies aut genera fubal jninibus tan^.&difFerant &c.fed ct genus.-ho uero ita eft fpecies.loco & fuprema ratio fubftanrix* Atqae adeo to animalis: deinde a^uus eius Pelops.fed terialiter per principiaindiuiduationis... reducerentur ad ens.ifitBti genus.ut patet in figura. Definiuntigif conueniaceflentialiter inter fe . dioru duos habet refpeftus du funt fpecies adeoprimodiuerfa. propter eius id quod fecudum efle reale eft feparatum. Addefiljbet(|> queadmodu fub.&c. Tex.nam in familijsoiaredu uerfaliaabilracla. ita e genus.6.Coparat tn tur animalitas .quemadmodu J . fed eft in rebus le eft animal.^ Id przterea hie ad porisrat denjq. ut fit nullo mo fpe& coftitutiua: fpecierum inferioru. qua wi'w dam Realifliraii opinatur. corpus fubftantia ita deinceps. ut ut pote Cub quo nullu eft genus.in generib. neposq.inferioru uero genera: fed extre uidebimus.nullaeft fpecieszatqj animal.aial eft fpecies quatenus fubiicitur uiuenti. non funtnuncupa nus Agamenonisjfuir.n. .Vt Agamera libus.fe terna : non. ut cor. dicitur humanitas: & cum animalia omnia Tex.df animal fpecies fubalterna: habet uniuerfalia obiedb'u a..7. Subneclit contil . Coelij > Ophyonisqj ptcnepo^ Jant (nam uniuerfalein effendo defignat. definit corpus: eft nusreft. duas dtfintio •a plantis. & tres definitiones fpecommunis omnibus animalibus quae dici.De A'rfcrentia. & ho ifima fpecies . maliter per inferiores difFerentias. qua: nonoiareducunturad unum. quod fingularia inter me camenta: fed funt decem prima genera srq.n.f Sumitur ro huius arboris hoc modo.f Eft prazte cet tria fint quoda modo media. 1 I fcribuntur funt diuifiuae generis fuperiorw: fubftatia.

unam plurium indiui.fitut& diflferentiam fpeciei.quae praedicantur de fuperioribus direcie nee funtperpetua & eiufdem rationis in omni.Quare fingulare accipitur pro uno nuncoroalio/ecundum femper eft diuinuum].. puta Quorum eflentiam continet: genus uero indiuiduum determinarumfeunominatfii «na plurium fpecierum colligit rarionem quod eft nomen propriunijtit Socratesalte 'Quare plures hominesparticipatione (pc.ad moeftaniraa1'&anSmaluiuens&c. fed funt tria nomine qu* ro. diuifiones multiplicando fpeeieSjUtfubftafl fupra_ didlum eft. De indiuidais autern no eft mal eft homo .quamfub numeroco mo eft rationalist osnnis homo eft rifibjprehendi poflun^funt tamen numero fin^ lis & ecouerfo.dua re dittiivJta .unis ho- minis.tum quiara eft homo ) fedcerte mens Porphyrij eft. fit at fuperiora de omnib.& corpus in animatum& inanima. & ter*leftiuum.unus homo in fpecie. Vbi primo Porphy.ad fpecies id faeimus . cuiu$ effentia & definitio ead«m c4 . uc hoc alburn^ Et eadem ratione participatione generis hoc ueniens quod fparfim uagatur per om pluresfpecies funt unum animal> id eft. dum non hoc determinate quantum homo & equus funcanimalia. adinfimas fpecies^ inxlirefta?: fed tamen Petrus non prstdica/pecienr tamen per indiuidua dinidere(au. uniuerfaie uero col.tur de homine nee homo d« animali > & fie hot e Platone)nee eft fcieriae. eftpraedicari fecundum quid.ean iignificat/edconfufe uniuerfa: quarenunc dem rarionem partieipant. in.i. conuertentes uere diuideregm licet ufq.. anibus indiuiduis. prardicennir autzqualiade aequali. utcolledio proprietatum q funt prxdican^infi enim Petrus eft horno & ha in Socrate.n.-fit quodlibetillorum I N D I V I D V V M autem-dicitur.ge ufquead fubftantiam:etlihomo&rafio»la v nera funt decem(fcilicet generaliffima)fpe.feu colle<5tio proprietatum non poteft ift l>uy.nec artis.uniuerfaliter(eftenim indiredra hzc.niafingularia. Quare haecnonfumtriaindiuiplureS'homines funt unus homo cutn addi.tria diclia notanda.& falfa hzc. animal eft homoitamen homo fim ru quaHtas & difpofitio. fup^Hciterunum hominem: naiii fimpliciter pofito Socratem fuiffe unicum Sophronfcimushomointelligiturunusnumero fed fcifilium.le. Hate efttereadem ratione fubfecatur:fed cum a fpecie tia & poftrema pars textuSjqua continetur bus ad generaafcendimus colligimus muK definitio indiuidui.tria ciudiuem: homo. prasterquam quod ift* fimi to j fed mdiuiduas funt infinita: quapropter praedicationes direcbr. f Terrium di&ii eidem Socrari conuenire poffunt. Confiderandum eft hie tamen ^ tium eft indiuiduum ex fuppofitione feu BOB affirmatur hfc plures homines efle fim circunlocutum. rum} & ita'deinceps .& rifibile.rum indiuiduum uagum feu confiifum: €ieiTuntunushomo.i.Concludit tamen Porphy. tiam diuidimus in corporeum &incorpo.indiuidui quod eft iiiud cuius aggregatum ^^ TJorib.Primum..-_.p n'indirecte ndirecle eftprxdicari fecundum quid.unicamrationem& eircunfcribirur -' r-_:i. omne animal fcientia:tumquiacorruptibilia.quod hoc. Seeundum dictum* ica dimus a generibus.io praedicatur.poficio. H nuo Porphy. . uc Sophronifci filius. conuertunturjtune omnis h<y cies ueroplureslunt. pronomine demonftratiuo.ini%1iora uero de fuperioribus minime alio fieri'.ut 1 • f\ i> ^^ « i• _* ._ communi • nomine cum cffentiam habencinquatum funt homines. fiunquam erunt in Platone. aut illud demonftratur.puta comrr. fed id percipimus pliciter non cenfetur praedicatum' anima1 ••« cum defce j-r-z ' r q i i i a non eft forma eiuSkQu arc praedi experientia. infe".66 Liber Prsedicabilium.<^ cum diuifio generis fit Temper in p!u f Secundo fub'iungit Porphy.quod indiuiduum' de uno folo puta defeip jeutn. tio propria unius indiuidui non eft eadem quod fimpliciterinferius non praedieatur hi alio:&ideo per fcientiasabftradinas noa de fuperiori: nam quanquam fit uera pr»poffumus pereipere qualii fit & indiuiduo.Qua afcendendo non folum quia inferiora non re fcientiae non funtnifi de uniuerfahb. definitionem J»/k resfpecies.commemorat indiuiduorum genera.

muenitur praedic.illa definitionem foli fpeciei fpe* cialiffimx conuenire. ^ Et fecundo id confirmatur.differetib.Definitio For phyrij neqj omni couenit^neqi iolifpeciei: na fol. qiias his uerfibus expkcant: Forma. qua? tn non praedicatur de plurib.De Specie. ditferentib.numero. Numerus eft fpecies folum quatkatis-1 ergo in folo prardicamemo quanta tis reperiuntur aliquaditfere tia numerorfed fpecies 1 quocuq. ergo fahum di cit Porph. luna . Mediu eft quod participat utrunqj extremum . quandoquidem fpecies conltat ex genere & differentia tanquam ex mate**fw ria & forma. Qn^ftio unica. ideft quali cas4 uc color & complexio: nam forma Tub ftannalis potius pertinst ad fpecicnufigura. per confequens de neutro pratdicatur . [ P A R T S negatitia argurtur pnmo .ea qux fpecie differut a fortiori differ unt numero. & de iilo przdicatur fuperiora : E 2 ergo .imento: ergo fpecies non debet de* finiri per prasdican dc plurib. quod refoluttur in partes eompofitiuas>alterum dicitur totum uniuerlale quod dmiditur in partes fubieflauas. ianguis.prius efle quod non conuer titur Jubfiftendi confequentia.puta de tnb. utuidebimus in praedicamento lubitantiae. imo cum praedicatur de homine & equo . f Secundo arguitur contra defioitionena. uc medius color nee de albo nee de nigro prx dicatur: fed tn genus torn przdicatur de in ferioribus. Hacc autein ac cidentia praeferam coruieniunt indiuiduo iiibitantwe: nam indiuiduaaccidentium no indiuiduantur nifi rations fingularis fdsHanti*. mdiuiduum autem eft pars. uc lineameta £ corpons habitude :k>cus & tempus.*f Et confirmatun Si genus & fpecies eflent relati-ua ponerentia fok> praedicamento adaliquid <juideltf4l(um. Patna fuat feptem.diflFerentib. colligit j quodindiuiduum continetui a ipecie.8£ totum potentiate. qu* aon habet unus & alter.& Ipecies a geaereinara genus ert quoddam tot urn. V bi confiderandum eft-quemadmodum Porphyr ius in rebus ipiisponic ipeciem.& tamen no fequiturfi animal eft. & tii non eft fpecies. met.numero: na fecundu Arifto.per ibnis .ipeciesueroeiitotum&pars : pars quidem quatenus continetur fub genere i & totumj^juatenus coctinetitidiuidua* f Quodiiquisarguat fpeciempotiusefTe totum refpeciu generis quam geausrefpe^ du Ipeciei. arguitur tertio. . Primo modo fpecies eft totum refpeftu generis .g» gene ra fubalterna inepte dicatur media.homo ell: ergo genus & Ipecies non fehabent relatiue. pr^^icatur de plunb. Genus przdicatur de plunb.in prafdicamento relationis funt fimul naturae led genus pi ius cfl quam (pecks : nam tit Arilio. Nomen & fanguis.: touamaduale ell quodaduin iua quicWitate plures continet partes elTen uales^totum potentiate eft quod fub fe plu res continet partes fubicdiuas: primum di citur totum definibile. totum a<3:uale.cii in unoquoqj przdicame to genera fint & fpecies. Refpondetur duplex efle totu *?***• apud dialettico$. puta de Petro & Paulo. B putaeffegemtum his autilluparentik & oriundurn efle ex talipatria.accidentia indiuiduatioms.?& non tantum in jiommibus. f Tertio Forphyr. Forma.numa ro:& Deus econuerfo uideturprazdicaride plurib. Prcpnecates autein mdiuidui iimt numero feptein.docet in poll praedicamentis.numero. uc efle natum fab tab climate jtalujue refpeciu coeli. ditferentibus numero . &fimiliafunt fpecies . ^Moxcontra fecundam partem textus.^[ Et cofirniatur primo.f. in qua recipiuntur.tex. & fecundo modo genus eft'-otum refpeciu fpecieir &quiaopufcu* lum hoc eft de umuerfalibus fimpliciter Porphyrius enunciauitgenus efle totum: quia mdelicet eft totum inpj*dicando.differentib. 5 . i i. at<jue tali teraporc a am.puta hie tic nunc. [quod genus & Ipecies non dicantui rvlatjue-Kelatiua aiiclo re Arilto. Qiueflio vnica. fed res fingulariflima: ergo.tempusjcuni nomine. ttn't omnibus iudiuiduis. figuratlocus.quae potiflima sue . Vt rumtextttsTorpkyrij de fpecie fit inuniuerfitmuerus.

„ duntfub fcientia^quia funt irifinita.nis. ipecie.cunda tntentio fpeciei^ficut iltic fecUndafrt tione.Vndead primumargu.practe'r porenvergo aliqaod genus proprium eft ha quam quod dicla Porphy. b. euenctaliSjqualis nort eft inter hoiem & le*H i c no opos eft alia concliifione. modo accipfuntur genus & fpecies forma* pratdicatur lpecies.quod eft fape tic habent.&fiedabitur genus.c. nam fi prxdicaretur maxime de fenitfaL'um. & hoc probat argu H equura. animal genus hominis. ubi uidebitePlatonisdiierat fupra porphy. ti.animaljs^eft prior r6e ho ' a. genus autfpeciemaccipi pro intenrionib. eft atiqua fonaliter pro fubftradis fecundum feinteJcouenientia.differentib. tio accipiatur pro lecunda imentione.puta.& elephantem . Ratio. fane intellefta re rum trium ^>ecierutn.QU$ non eft inter hominem & Ifc Aisynon fu nt relattua. fed praedicari utrunque dominatiue fupponit pro hottit* rib^ plara fuccefliue demdftrcnttir.tur quod genus & fpeciesifiaccipiafur per ne inter hominem 8c elephante . Aquacunque ipfo.Probatur antecedens. quia prstdicatum eft ueiuti forcepius communis qui fir. quad genuc pr«dicatiir itt t dcftomo nea to <juid : quia eft pars quidditttiux defini- tionis . te excogitari pot media fpecies inter hotni & non econueffo. Nee hoc modo genus & fpes nis^tcofirmatur.Quinto aduerfu5terciam pattern tex quod iam modo tanquam filfiflimum con tuiargaere Jndiuidua fingulariumnon ca. ttentum. & nihil eft forma fui . & tia dicentis»quod a prima fubftahtia nuili equum.'&ita in infinitum^uo iito embryo prius uiuit uita animalt's quam fit ut milfum fit genus immediacuitt homt.refponde rius ad hoiem £ inferius ad alaheadera ro. n~e. Probatur minor.4.> pradicatur ergo differentia .ut ex m6 debitur in prjedicantcnns.iiica hominis.liber P^dicabilium.& hoc modo genus &fpecies relatiue fe ha nesPetrus eft animal Pautus eft animation bent.rteqjt ndiuiduo determinate: ergo no tentio generismo g> fpecies aut eius defiui* «ft bona4>robatur anniisitngulari uagoiut. Eft tamett.fedinfinindiutduorfrgo male dicitur incalce fepti. immo in eodeni tuppt»» nemik elephantem.n. <j ergo generajfla no dkaintur media* Jf Qijar fl«flit ei.t>g.n.ideft inquantum abltrahwitur a cdndittonibus fingularibus . qua in ultimis uerbi* fiiperioris % to arguitur. Definitioindiuidui nee con ue nit tione generis innotefcit:defihitur.Caue nunquam concedai »6 prasdicetiir genus de plurib. Arbor praedicabiliuifl fupponit textus indmiduum dicitur e(fe iddeuno generailla& fpecies ut iacec fibi efle imme folo particular^ pr«tdicatur.conaenitprxrepugnat fingulari en fup.-fed ut fupra diximus > nihil prardicatuc effentiali conuenientia abftrahibilis eft con defeipfo.& cigteris fpeciebns quib.n.a. A lid mi textw.^Secundum argumentum petit expofiglefinitio atque (eientia.de fubttaft fed : nter hominem..& homo apparent praedicaciones generis. qu* partitnex definiarguitur.Si liter: ut fupponunt fimpliciter pro natunk prirdicareturdeillis maxime praedicaretur incommuni fubftracla intentioni generis* prscdicatiane generis : fediltar prxdicatio.mdetur quaedam efle conuenientia dt prtedicatio.Item illic expofitum eft quid eft pr*drcariin quid .dicaridepluribus raeone fecunda? im&tie ttat € plures effent Sophroftifei £.c. cum in his fpeeies animalis.ergo nee musan ponanturin unocertoprsedicainen poffunt definiri : eiufdem enim obiecli eft to. quod genus praedicatur de quib.inferius ad .^SeittoSf poftremo tionem definitionis. & fuperiusad hoiriiaeau atque fimiliat*-minis: quia poteft effe arnnrtal finehotnine. Probatur ante diatarfed hoc eft falfum : ergo arbor fuppo cedens. nee indin iduo ex fuppofi .gulis funt genera propria & fpecies.-eft.Genus no pratdicatur dc funt in uno certoprzdicamento. Quod nus propriuin eorum qua fie conueniunt : confit matur au^oritate Ariito.hic fe^indiuiduo uago .aut fpecies aut ge ma fubiedi.demnatum dhf Ad confirmationem refp6 .

differut fpecies eft uniuerfale quod prajdica'. ea difterre numero quz diffe.<*.docecArifto. Et ratio eft. fit Tefpondetur.qu6d ilia eft formalis.iae .prajterca pcrfonx diuinae non propriedifuishabeat plures pactes & plura accident ia. 4.De Specie* Qvmlio vnica * tlonisfpeciei:fp$cies u pro* quia diciuptam fed multiplicand ad multiplicationem in quidditatem inditiiduormn.p!ura: fpecies ue* math^matice pro eo quod aeqtialiter diftat ro: quia didt totam effentiam indiuidui. Et funtfimplicicerquinq. tune eft in p!umateria. ck ea differre ipecie quae differum deftmr. fol uere materialis: homo enim & equus per naturaljterconferijatur in uno . ut eft £ ? meA . B. negocij.n. & S.ut *'• & c. ^ Ad iecundam confirmationem JiieratiSjputa iiominibus.deqtfibus pr«. arti. ^ Ad aliam partem de Deo tiafpe.& genus quaamuis praedicauir de Pequocunqjett (pecies. 4. quia atiHnal conferuari in una fpecie fi Deus cor Dijere funt Ja diuerfis materijs. ciei.Vnde differentia fpeofica& nw.non quia genus noo dicittotam effentiamTpe. f.jriat^quaprppter Auicenna.quod fit differre numero .xju^ndo. e<3 formz pluriu naturaliter : quiafupra naturaliter poteft equorum folum different numero. ab extremis:& phyfice^prq eo quad uirtua larjucipat utrunque extremum. Acqiu diuiftoma.quod Deus non eft fpecies.Ponirur uniuerfale tanquam genus ad exilulat fpecies: ipecies uero pot i uno indiui cludendum definitionemqua? non eft fpeduo€onferuari.de diuifionibus.Et praeterea. dem ratione excluditur indiuiduum > quod Thorn.i.&3. fitur y qu6dquamuis numerus formaliter ae. hasc uno:*edquado font incorruptibilia.Teperi.cies_.n. re pondetur.texai.quia non eft fimpiex uniuerfale. tandum eft a quadAri <$.: & unus homo qua.inquantum abrtrahitur a rebus nu. quia idem numero Deus eft pater.n. qma fit rationequanti. fed de homine prima infitiuat unum adnorationc dignum: ^fde equoiqasenon differunt foio nuniero.f umperet alias. ut docet S-Thom.(ed contrahitur per duas oppofitas difAd tertium ^rgumentum refpondetur^ ferentiasrnihil. Dixerim form am differunt fpecie. z.quae praedicatur de plu «FO & Paulo foio numero differentibus. i.terialis dicitur numerica: quia ut.3.fios.quia fpecies non poteft conferuari in merica differunt.f vnoead argm refponde q.uno uelpluribus indiuiduis. i p. & alia in filio: ficut in homi£ una rpecies. tantummodo ratione mate.i. 68. nifi quod de qu.atis. & ideo in bus.fionem:non.fent.H fe eftindetermmatum ad. uidelicet g» gemisfuapte naturaplures po.jp. Et eapi.inrunt exparte materHE.no nbusdifferentibus numero. «ademfing«larifHmaeft in omnibus .f At circa materiam argument! no .d.quamuis non fint nifi dua: fpecies.bd medium multis modis accipitur. nume. quamuis ponitur fub aflignatogenere.PhyfLtex. quia per foli conimunicabile per defininonem & diuinunaeratieaau rndau>duocuin augetur nu. Topic. tam & materiae t & ideo qinecitnq. nihilominus numerus materia do fpecies eft uniuerlalejquod tantum pra? ^ lit eracceptus pro rebus numer.& . q» pecies fit in nej&ihkmgit.quoddefjnitio fpeciei debec fpecies prxdicamenti quantitatiSj utillic intelligi cum duplici ptaefciffione hoc mo_ uidebimus. Qux di tiae: fed interim refpondetur quod in defini B uifio elt materialis. lapidibus &c.funt duo: & duo homines & nibus multiplicatur effentia hominis: fed tres equi.ut. Quae fentetia eft AdC4*To.q.o Idcifeo de per acddetis eft.ubi di.dicatur de pluribus folo««fnero differenti turinquocunqjpHedicamento .jpotius dicitur muldplicari quam diuidi.& Boetijlib. ferunt nuniero.latius uidebimus in prxdicamemo fubftanr w * rus augetur ex diuifione contmui.'piritus fanclus: fed hocaltioris eit ceptu-s.fpecies^ inquit.eft alia numero eflenria deijnerusrduo. contrahitur.tione fpeciei intelligitur genus definiti.ur &c. quibus non eft una diuiduafuntcorruptibilia. f Coflfirmatio tantum pr«dicatur de illis. i . dicuntur Effentiadjuina non eft uniuerfale.ribus.met.cap.diuiduorum ratione 'huiussutiliiusmitedicatur.€ftlpecie$. parte non eftninunutn.homuiesquamuis non func ni catis in patre.

ceiTo. fit medium in demonftra minet&' eqiiumfin^ittir conucn ecta eifentione: demonfiratur. nulla c uidelicer g> id ^3* eft genus fpeciei e genus eflenriahsconuenientia ^ effe fenfltiuum .f Quarto argu. metuentes concede tres fpecieSjfiteffentialis conueiiretia. Quo fit ut huiuf. fiadem rone qua inter homodi medium. fed participat fupe.met. <3 m edius color : Si moraliter .qiiod per finitum. requiratur ^ fit prxdicabile ipeciem hominis.uidelicec infer qu^euriq. corpusdehomine tUlis^qux non con»pie£titur omniaananaper medium animal.ter^qubd ratio animalis eft pa k-flior in edone : & ifto modo accipiturin propofito. quod tantum coueniar perfection . all. pro eo in quonumeri coueniunt: 8t ita homo & elephaS j» co/iftit uirtus: & quarto modo togice quod no coueniunt nifi in rationeanimalis.qti« non comprehenderet omnes plan H mento conuincuntur fere Nominates con. non -eft propterea^g. quse no exte& illi mediae . pri Ariit. praedica.& rurfus ( inquit ) geaus diuidttur in tur ad conftitutione omnium (pecierum aliud genus . & panicipatur ah homine. 8. To. men quaternariusii argumentum euidetius wcap»de iubitaniia .nitionem: qnar non dacurper genus prcxi. Jpecies poilc genus.pterea arguitur. quod ponitur in eius de let facere quod conueniretcu hoieeiientia finitione .inter omnia animalia & perff clsflima plango omnis homo eft corpus.qu6a inter qualcunq. couenietia efsenali poife nem : fed quod inter quarcunque duas fpe* abftr^hi coceptum 'abfoluciimitif gacur mi-cies potettfignariipecies media : atqj aded nor. fuflt una ptafcdteatibhe non poteft pracdkaride attlett quod pi-*dicaium fit accedat ad q . f Et fecando rone srguitur. i o. & ita a^cen-ieodo ulqjad gni De differentijs quae in arboris lateribus coi liffimu:& ^. coH.pofletcreare ipeciem mediam int. inter . cum id -exprdfe afierac Porphyrius . eo quod nonnulli ex Nominalineceflarium.tex. I non 6t inter alias»ergo ratio iliorum fujpipo pczdicaride indiuiduo praedicatione gene nit filium. de pluribcfs^ifferentibus fpecief (immo in jnet.c. dad conuenietiam dfentiale.. Non eft nem ilhm.qu« non fit inter omniaafti ris . Volo i antecedent dicere ^ror ris.^. f 6r prodefinitionem ingredi* ur . admktenda elt conuenientia t-ikmtialis mal eft corpusjomnis homo eft animal: er. Itaqj qua {pondetur.forfan non po/iet facere utrunque extremum . cp quanuis ad hoc ut uniueruis fpecies ekphantis proxime accedatad iale fit genus. lephate^m cane *Qiunimu qhi'-isDeus quod eft medium in re&alinea inter fupe.locaturfequenti capite diAurifumus ^Sed .animal bus.n. te inter oia animalia . fed refoltntur in genus &t differen fuas cuiu'.8.tam.s generis: im» ftoriras Arift.tr homirius & inferius .qj differ etias immediate totrahitiam.duas aut bus gratis torquentur. <j> refo mo animal e genus proximuin 3c imrneUia lutio definitionis fpeciei no procedit in in» turn hois.8j omnium anim«Luin } .cu>us liter Ht JM/nVmm alijs. i.tex.Vnde ad cofirmationem requodertconuenireingncaialis. matio mum. ihdiui'duoium. ubi ait.aquacutiq.5»conuentrfctcum hoie in aiia coueniccia rius & participatur ab inferiori : ut animal elfentiali.de pluribus differentibus specie. ntinfeqiuritur qUod in ilia pr^dicetur nwha:fed quiafpeciejjUtinquit Anfto.lia. ^ Contra hoc th in primis au datur ad omnes fpecies iliit'.Liber Pradicabilium. ^Vnclearf argumentutnconnullum fit genus immediatum ad homi. /altc perfe^a. Videlicet omne ani. tamen ad qua fit couenientia etfentialis inter hoiem hoc quod prsedicetur prxdicatione gene& elephantem.dick uitjoftm elfe dcfi.fubiecimus quarto argumento. Quocirca non participat nem & elephatein.^ >n rone animals: & fur no potparricipat corpus . quae re animal & quocunque fuperius genus . to.tasjquod profecl:o admittere non efiet phi » cedere eius conclufionem: nempe quod lo'ophicum. uocat pofittone medium.

Pauins &c.fed ex natura re»(fieut fol eft «jm6 eft amplms dm*fibilis in inferiora quid nomen coe (pecificum)quauis ex accomodita.maniftite ime!lig!tur de rebus. uero duarationecoditionummarerialium^hcc aJ tuc definibile. in qua Petru$. qux eft ca natum:quia pot accipi pro plurib.-fedperfignum particulare.Commentator uero negatiuam: ratio Boe dixerat.& pdican dep!unbus:ita hoc nomen in fupponendi pro plurib.hzc albedo.ita fecund* in Et ideo aflfignanir io'um den'uitione tndiui tentionalirer(ut loquicu: Porph.puta.eft an proprie dicatur prardieari de fe ipfo.accipiendo pro turconuenire indiuiduo praeiUcamenti fub unoquolibet hoie.iue. Immofi!iusDer <itur /ecundas inietion^quar eft efie in plu. •ccjdentium.ut no pr§d»cetur de pluribusrquia fecundu Jitet . ut Socrates .recipiuntur.Et x.:u. dtfinitur hie a For modum eflendieft modus prardicandi.Boetius.fto.non eft nomen tingulare: quia repugnanria rtb. quod de uno lolo tij eft .iedadienfum Jupra ex.p. tur cocedendo g> fihgubreex fuppoiitiodicatin.-ipud Ari terminus fecundaeintentionis . quatenus terim tii rn ietur . efTe reale.iiuiduumeii refmnnis cuuiscolle.ut argtn pr obat:fi nomeidiuidui acop'anu fediuae intetiona. 71 ne pfima {ubttatiae. Vthocal.q.Non quod /ecunda inten minis proprij.quodda albu. quo folum uera^ fed naturaliilima pratdiacatio : £ 4 nihil . 9* ^ idunduu accipiatur iubrtat fecundx intemioni * 8f ideo fubiun primscii-ecsonaliter pro re ipM. fuftinet partem affirmatiuam: tur. n.dtflferat inter finguiare. Eadem ratione concedimus tiofitindiui.Tho. & controuerfja fintindiuidua.n. uiduantur nifi rone primae iubJ^atiae. eft non |>r*dicatur.fecunda. m iiuiduum.^— ^ —i— r.funt fin i tu proxinm tit il'. quod proxime ante dcfin tion'mprae.loco cita tiun<| cade in abu ent quac qnuiem defini.licutuniuerlalsa. fed per ter. pud Noiaies unt uniuerialia. Atque hoc rafione quod defimtum eA h>cfecundaintetio.z.quod fingulareuagum. non datur per (quod memoria referuaudum eft).& fup ph. infcnonb.utprobat djop«oprietatu »U! ^fade in alioerit?Et argmrnani huic nomini Sophronifcifilius^ i6 attenctendu elf quen»adino»iu nome pfrs ex modo ivy fignificationis non repugnat aut ipeciei fupporur pro re inquatum ubii fupponere pro pkiribus .ut in c..ne non elt fimpliciter fingulare.ta proprie fingulare. Quomodo aute ni (unt md'Uidua.cu ait.non de plurib. hoc album.nam ficut. Vnde ad forma argumenti rftdetur.i. demonlereinferioribusde quibus praedicentur .De Specie. iubiiav af. ilratisrfednihilominusapud ph?lofophos definiuntur. quia Petrus eft Petrus . non eft pofitum .ind!uiduum elfe. fitione:quia frequenter accipiantur loco no de poten.art. intention s.. Chriiti feruatoris no(lri.cum tameninalijspraedicamentis terminate .deTubft\ria uidebimus. puta hab re colleftione demonftratiuu.ionedefiniturinpro datione ufus accipitur loco nois proprij pofito. ioli termini a.C6ceditur ^ et in accidentib.^Ad phyrio. bum. (upponit jp re fingulari cortotado cationis forma.indiuidnis.quiadefimtio folum uide ut quidam ho.Sed reltar hie diibitatio duplex..^" Ad primam refponde.e terminus indiuiduu: ind»uidua: nihilominus acccidentia no indi fed definita pnncjpalsa -unt noja fingubria. fingularedeterminus fublbntfecundat inrentioni.^Vbi nota-iu. In expreflerat naturam indiuidui .c. accipitur pro iingulari defignato. Qu#ftio vnica.puta pro So g^t fecunda defimtione indiuidui fecundu crate fecudu ee re ale &t abfolutu quod het.^Ad fextu tande argm rndetio uuilatcnusp6tattr)but terminisiquis.^ ietuJu Noiales de.)Soli termi din praedicamec.to uidebimus.i.Uium.eft .)ut eil uidere de fubilantia 8t ubiqj(finliiinos prims intentioms quae conueniunt gularum uagum non exprimitur per nome ret ex natura fua.qitae mentio eft hie hmoi fingularium ex fuppo <il cois omnib.riic ett defimbile &. Immo ]?rim3 quia defioino Porph.f At uero de fingulan de ftantiae.q.i. DO .non habet ex figntfi diuiduu . quod res fingulnresquate.in pofitum feu prima fubftantia .&(ubhacrar. qu* omnia diuiduu eile cuius colk-ftio proprietatum funt nom:na lecunda.-..na ex hoc g> res eft realiter indiui .ut ait S. At re uera defiuitio For.

A Piatone &ualere acsegrotarer&q.e..J.. )VJ UCt V. admanifeftandwm aliquidignotu.Alia eft pr a^dicatio ar* tificialiscnempe quas inucnta eft propter ar* tern ratiocinahdj. ikon poteft idem effe prxdicaturh fin. .Vade Porphy. quod quidein Sea^ ^^ Differenrii igitur qua. fefe hafeet interrogscur » Tex.u. Animali nanq. ^Hanc cdtrouerfia dirimit hie Caietanus diftinguens.& propric. decaufaAriac.nJ?Ltrota naturaliter/conuenire pot <| e$e Petruded ratio Comentatoris eft quam fopra dixirnus 3 quia prardieatu fe habet ut forma refpeftu fubie&i .qui6d mali&fpecie faeit:rnotusaittem adcii-* ffngulare non praedicattir de tnulris f ideft tus. . & in hac needle eft praedicatuaficjtiomd'differrea fubiec^&^ut habeat forma propofeionis dubuabi£isr& tati prx B dicatione no pr*d"icatur ide deipfo.Periher-j:. diuerfura per acc^cns faciunt: pfopriiffijne Verdflu^fem per f e . <£ alia eft prf dicatio naturalivvputacuitts p«edieatur0 naturaJwer eonuenit fubiedo r 8c rail pratdicatione Men* praedicatur de (eiip(e.i .-fhinc..lX«V LAI.^ faeiiwit aliu^diuiilorre* fe de aliquo praMiicari * generum injpecies . r . aut a feipfo.folo pracdicatur.5.Liber Pr&dJcabilium. praedicetur de uno fo!o. dirferenfix fpeejfic^>nfcLnCom^ientator)defiBguTari iccictetis rutfi cupantut.dixit.dicatuc-Diiterre nantiara diuidentes»diftereetiarura aKasr que.iis:adiunel/a. Tex.f. afiurd fane ac anl* intentto Ari. f Ois igitur in uniuerfum diHerentra>diuerfu>m aficuiadiimdla iacit: fed coiterqwid? & propnrdirTei?enti^. D E D I F F E R E N T I A . eius quo de qaali* tei.Et hzc Bidet ur rar4ona.nt cum irtterrogamusquo modo resfefe hc^alfignari reddi^fo tenr. aat acce pitirapro.& pcop» jf.2.I Lfiiki V 13 talibusue differeiuiis-coftant. *> " _ diuerfum per accidentrfaemnc. & ubi non eft allqfca dift m'ftia faltera in modo /ignificandi.uas confiftunt in bifce r qu.efu«rn tantum fecit.Ec femper \\xc dria in ijs eftfancdmerfitatibus.f..quamuis-forfan de noie fit dilj cettepracdleati&identiGan&eftiimplieitep pwdicatiospropter ratie»era didam: qua.. III.itia-di^ ma fubftantia)/ed in pratdicamenrft indiui. cuinfeparabiii dirTeruntaccidenti. PropfK ver6 aliqua difFerre diit.vt cae> ruleus oculotu coiofiUt fimitasj vc ctcatrixcallo ex uulnece inducloj qupp a a q-upam df>cupi fpecinca dnadiffett: qoalicei ab equis hoies fpecifica rationalisdifferentia differunt.«.quia. $ • teE.qtiandodixit quaevei uiduumvde ono.uaE furtcfinaj cio v . f At uero.p/iei aat illud?ifttellexit ( nt dicit (tttn petfei. nini!.gtnete caEt«ris uero'dioerricates per aceidens C A P..q.de fubftantbuniuerMiret agensdiffert. tantu catiox.cum diu^rficate aliqira quouis rno e (le Moueri natwj u« atq^tte q-ui^ fcere.AE-1X a i l * t: 4i. EC infeparabile quidc aceidens e (f.de pri inodo feciti haec igituraliud. & definirio nesetiar At W«7 V I.diffcrcnttai t * '• dieaSfcPetrus eft hocal&um. tarrtum emetguntr.quippkm'cokec did fep^pabilesaliasifeparabilesdicimus' tUT.diuerfum aquiefcenre tancmtipermitdtur quod alicjiiod iingulafre} puta aecidentis...nvchifee-qu. DinSerencijsigi-* duum fubftanda t fivnpiiciter ncgatiit pof.fBrurfus igirur a ptiirfiipm dif!eren«* fimc-.auralio differt.

f Has itaque deftnienres-»dif coto ferentiam inqiriunc earn eflej<qu£i f|>^* fuicipiens. circaidemoppofitafimiilerunr. fed tien hoo U ac irrationale. func hois. cies genus^xeedit. Eft.Hx nanq.Sic &fol>(tantlaefupretnar/ariftaa aceidehs competunt . Veifi hx <^x(untg.Sinium enrm efl ratum: uitenchiur atque remittitur.inortalis.quac pe* fe copemnt.ge rimcoftitutiu^arffnt partial diuifluae. f Definiimt autem ipfas& jioria!e. animatimr & fenfitiuum unacu B t!em. Rationa rationale. animabam expettiam rat-iomuntur. & earum ali«elmt mal.I>e differ emia * Cap. 5fc mortate^'fufe'eptiuiini ef mortale tfiuidirarrfed morta1te»<jfji8e fe fcfa?. v inren(Ion-era nee remifTionem vllam Tex.alije po(itashabet:idem. diui. rationa quale tjuid eft h-omo. ratio vnaed.n. Et |i>e qui. Ac* pusdf: neqjgiiis dfiasr.1. oppofitaninjiper accrdens: differentiaru.alias per aecidens eiTe.' hoc pa£bo Dria e ft id qtfod de pltrriasatiqaidem 1 : lenlnmt differentia bus & differentibusfpe^e^hotnpfo confticoeiuar mt fubftantiae aialis*.fiinr.Sed nonillisalijs quas feparabi* afcaiufq. & ft infeparabiies funt intenfio ttfro-* Cam igitur easdc diffcreft»arpa[r ncfeniiirionevefufcipiuht. A'lticres itaappareant. Per has n-m-fpeeics gabimur quid eft homoS^ccotnmo<la §«a. Quae igitur per Us. animalis funr difre. in fubftantia? ratione lu.das.» Mortale ueroacmorrale.n» rnfeparabilesalia?feparabiles: &infe* drias-fpecfes haberent?) treqyocVop~ parabiliirm qutdem aliae perfe. aia!.fo quid eftpraedicatUT.exnonentibusfit. plandens.<S.&definitionescotifici«ni' quaTCuiufqjronemconficiuc Atvni. atatunv. Homo naqv.ncc aliud f^ie&nt : atque infenfltiaum differentia! oifn fed per accidess diuerfum. coftiruciuac fttttt fpeTex.. fe copetunt. n*e itendi futtftarvtia fumptae animal confecere .& per mortale nfffos ft£*rt»lenanq.Sed vt cenfent.fenfixittum.Deorum:irrationatis aucema«j.e tedicemusiatiimal.diuidu«tiw:.Neq.peraccidcs.habet. itec remita uoluntr quai veto per acci animatum atqueinfenfitiuum. diuifiones. 6i mortaie de homitie•> hoc fp aa. nee in (iuftjftan tumatque inanimatum 1 feniiriutirn cite rone fumuntur. 7.potenri4 ftiSjaliae funt per quas in fpecies. ea-demq.n.perfe ho mini copetitnt f at aquilinum eflcjuel fimum.perfe rur rum haberiet. quibus in fpe^ que his opuieft maximead generum ciesgnadiuiduntur.e{feaTitinfeparabilesdixfniirsr. Atqj.ratibhalemortaleq.quidem ocs eas dfias habtt qua» fub rfimus genera raliac per quas ea quae fe fiinr aftu auteni nullam .& mortale ac ira:mortale:atq. nee les.Atfi <ju:ale atrimiii €& .Nam ii ii lennaediuifiuae.VelutidifFe paftoneq. rariohale ae ii Tex. fubftantia animata feudti. I I f .fo|>Ta Tex-5 ^Cumigiturrpeciesdffaruf aiil..fint. f Iflfepara&iWii rurfas alias denim: nam aial per rationale ac irfeer fe.&aliudfa:ciurtr:qticuero per nis. 4.n.nvneqinihiliftorume'ft (un<*e.-rationalis vtfbacimmoffct* & no pfir fe competit.neque: remiasperfe aialis hx funt omnes.hoc jfuntdiuifaconftitauntur. nus magis minusve deea<:uius eftge u-niuerfas fpecifice nuncupantur. 7$ A irrsrianale t infeparahilk fun t. nemm diuifiua*.n.

niS jKHfticipf s farnos: fed mortale ad fed Grecf eft idi*tatarqa' eftproprijflime. Dicitur differentia commu niter.uoca figflificario ^ fed poti«$ analogica^ fe .q«a5fub eodem-g*nere col xquiuocas: na prius uulgus impofuerat geruisadfignificandu collectione aut feriem locantur: fed id quod ad fubftantiam famili*^ec inde pfhiiofophi tranftulerunt rationem^. totuajaut hoe aial-r. rattomiiwtfe diffect proprium tft .HUm rcuocat ttn eft.l fit perfecla fimilitudo: unde omnes tres frcacteris feiungentcs.homo ab equo .n appeUarmua* Erunc ^gitur e« /pecifitxE diffewmda^^qua.& prolis. Rropteiwa^jiodnftneftta.feiunxit ( DJ) quoque. andetjfilflet fpecidtn das fie hoc modo.Dicere nanque poilu. Boetius tranfert^magis proprie. At apturn effe ad gmficationes (pedant ad dialefticum. Et motu differt ambulans a fedente. fed additum rationale^ nosab il. ^uando qmdem tn thfT*x.mef-tar dofoltun.6 cur itanm poft Ipe'cietn collonale mortale.hominis eft differentia »&fi eius Qtiema^modum enim. : genere differen ti*q. quidem eft aoimal. collocantur.&: quod pars eius nomen ad fignificandum genus fecund* eftrei cuius differentia dicitur effe.mus animalwm alia edeaptauilk non moabalioqui habec aquilum nafum . & nos ratio. quscfunt qualitates accidentafes. 51 me^j. Rationale (Rftim ex 19. fepar ^ Caputhocin dao fdrcdttttfrrfembra .ad fubftanriam fane non proprij(fima differentia eft membru princonfcrt ne<|.qua?additferentiam perti.Harc uero non etl prorfus arqui Non enim aptum ad nauigandum ef. In primo textu fu«ius. todcgenere.* ht tat. fJ3efcribfci>t tales difFerea. ob id qH§d aWqufe dubio in ordine qitacfubeodemjUt pater g<enere.prijfime.priori funr quinque di miloffe*' differentia^ fgjrentia eft id.ex figura aatem ut"ex for munti^r. & totidetn in altero definitiones: quapro* Homo enim & e<juus generequidem pter primum membrfi habet quinque teifiondifferunt. feparar. totidemqi fecund urn. proprie .Infup«r& hoc mo affignant. upittis eft ftatua.eft prjtna diui/io different)* qux explicat nis. Differentia eft id antecedere.Difr.eft hp-. intentioois. A ( ut ait militudinemr6nisfubeuntib. qua. cetnr. diuerfam fa ciont ^jpeoietn. (I E 01 * F s a E M 11.jta fimitate nafi d^ffert ho. & q.quod ditputatfonts pr*ferenaa eft proprio &ac cfdenti. qualffa^nj fubr *tqueirrauonale. licet non effe apta *d nauigandum.horninem.3 c^inntrrogabimurJcationate.generis & fpeciei: etcnim illic diuidebatur quiunt non quoduis eorum efle. appeUar^prinjani.accepttones uarias huius nominis.non fumuntur acceptioqesiftar ficut ill* nent periradantes. iunftu> no?.equum& honiinem ftanuse. pars eft ipfiuSjfed apticu cipale quo<tfiinplicit)w dicitw: di&reotia>f ali* N*ixi eutores.cun>ate Boerfus) non opus eft quaerere* liaatqr forms.ueu» rarione fitMriaeonftat-.ab illisdiftinxit.Et rtauiganduQi. uox in diuerfas ^ignificationes fioipliciter ieparatea. confert. ExaAiu Vbi notandu eft ( ut dicit Auicenna) quod 7 auternea.emateEia f&msafa ex talibus-qus iiiftshr . quo fingula dirrerunt..Eit enim differentia pars effenH quod fuapte pat ura ea.&nos ertim animalia tus. Atque d« differentia quidera haecfatisfintdic^a. quasfuntfiib tialis-Xpeciei: quam fubiode Arifto. differentiam in. cottftat.8.&: ea qua? funt expertia ratio*.

quia pon loquitur de differentia.fcVpoli nwduPaulus ambiilanspoteft differre a Petto tedence.quae fcnpliciter & abfoluoe sue Altera proprietas atunetiad re«j: uidehcettjuod difierentia prpprijflimz facientes aEnd . Vfcexemplo in textu patec. qui iftdpit. quod quidam codices in«idote habet. quae translatic multis fuicr in caula fingendi quod alteratu uao motto accipitur generaliter pro quacitflqj diHer* fitateiiue eflentiahjiue accidenrali: ncmpe ut faluarent: Quomodo differentia pro* pnjffima faciendo aliud. gtaiicus ocuioftim color qui appellatur ca: Jms aut eseruleus..t carcitas.f Differentia ue* re proprie eft accidens infeparabile quo unu differt-ab alio.differentia diuidentes acfidit fubdiuiiitur aliqood tui Acutin /upc* xioribus . cum t imen profedto alteratum non dicat niii differenuam accidentalem. fit ptatterea quia uulgus communicer appellaiiila'm differentr rernm quain — rfemu ~ per Cipit Etpotefthac differentia non fokun unum abalio i fedicJema feipfo differre. bis igitiur&c. ^Idtex.n6 quo'd finapUciter 82 abfolute <t•dice'dadiflFerentWjUt ftatfm dicemus/ed quia eft acddetfpropriuin. Vndeillud palam fit > quod iff prologo dixit Porphyrius: has i^deiic«t irmodb. jit. cfruI6u> oculorum color. pk}. duas pioprietates harum di£ferentiarun>.3. frex. facial ajteratunt.f In fec&dd t€x. & aliud efientialem. ^tfferfetia uero pprijffima ftfcit per fe atq. quafofltindiuiduorumlrigmata*:notac quibus dignofc6turj>roprijflime dhferelia eft id. diflfe tctia uerocoitercc proprie facit diuerfum ^ accidf*. Et ideo diaair proprie djff<*^enfia. Vt nafi curuitas. Diccndum ergo .! queadmodft alie iiucupatur ciftcz.£genus diuidendum & definitione. mfcpawbi lisufit confulto Porpby. i. non q06d differcft da per accidens fit fimpliciter & abfolut? differentiar(<quoa &Atlx:rtus adnotauit) (ed quod dittcrentia pei accidens rton habet a'liudcpecuhareno^.furfiisj pond.anne ^ftur diuifio feeuf^a cfu«eftveluta iuperio. Op* III.Dedifferentia. <f Atqui diciturcofl"»'uniter differentia : primivm quiaeftaccmens neurri ex quod utr*qi uiciffim acciderepoteit: ut am bftlatioqua nuncPetrus aw^bulans differt a fedentePaulo. lilic nanqVfolum docetur. aba ratu /ed propria altetarum folnffl -.quiincip«tj rurfus igitur xiob^ iungiturtcftiadiuiflo dsflSercnti* :uam alia eftirfifferentia feparafoi^jx»abaq. qua fpecics mtetit diffemnt > fed quia ddierut mdiuidua fuljeadem fpecte: qualis eft oculorum color & civathx cUm calio fueritmdurata>& fafta ifeparabiliK quod Boenus trasfert.uipeciertim conJtitutiu*: fed diflferentiic per ac cidens dicuntur tantu mmddo differendx^ Tantummodo inquam. & propnjflima aliud. cum tamen Grace £t:glaucotesa.*. tjqusmuisquoad no$ prius occurrjit fenftii difljerenti^communis&propria. adediaot attud.cu occaluerit. Priraa fpeftat ad nonae:qua differentiae per ieriuncupantur differentiae fpecificae. quam tn egregie explicant uerba Argyropyli: nam 3 druerfum ett fupenus ad diuerium per ac^Hcns &diuerfum per fe: & ideo omais i rcnta diuerfum: alix quidem. Teu*. differre. quo unu effentialiter &ipe €ie-dWeKaba1ij> Vt rationale. risexpoftio.5 fpeuerum coftituendae. id per quod unum e^emu differt abalio. S( fpecies diffiniuntur. Boetii»^e»it 3 cadi tas. cliones permultum conducere addefini> tiones & diuifiones: nempe utfciamus qiix bus different!js fit. friareo hie non loquimur de differentia utftvmateriaexpombiIru. diferfom per fet qaodeftfacerealiud %AibiugitPorphy. quod altera— turn nec^eli tarn Latmum quam diuerfum jt nee exafte explkat phrafim Grarca & metern Porphy. •quod eft unum non effe aliud : hicuero appellatur differentia .Aii wgtt Por-pfcy^ omnis dif ferfcciajputatrki illaru Facit diuerfum. Nee ponjt exeplum preprij fpecifici qualeeftrifibi1e. font quibus & diuiduntur genera . quid fit duo iflter fe quocunq.

eft fpefentiarum qux eft de eflentia rei. modum d\du m elt de fpecie. aut csefius.qua fpecies genus excedit. H. <?*f Has itaq. time in ordine ad fupe incipit. facir ut quodcunq*Mi>rum generunvinquantntn aliud.Liber Praedieabilium. hsbetduas diuiJntxjitunt qualitatcs-infeparabiles. & in ordine ad in* H tpr fecunduJ^^embrum tertiz diuifionis fenoremfpementconttituriua^utinfupequaartadiuifioi^.q&o diuidat genus: quarta. eft enim corpus olft prim« diui£otus. Eft enim homo ma. cihcet xiiuidtre genus dummembrum quartae dtuifionis. Etulrialti} ienujsfubiungit Pottpbjt-* quai'peciesabundata genere. funranMnattina&Jnaniasarum. Quo fit tiz fimpliciter nuncupantur fpecificae (4nquitPorphy. Poflunr nrernbra huius diuiiionis infi quotBodiG facii dijflferre unam fpeciem ab nuare diuerfas differentiast? autfolumr«t* alia: quinu derriqj. Emmueroficuti diuifiqfecunda. Boetiuvuertit. cum igmir&c. Attamen>ut rms.habet duos refpeftus. quaquinenimeitmagis minusuerationalis.acltis difFerentiar. ) hmoi difFerenqwamuii fit infeparabile aceidens. fubdiuidi' rius genus eritdiuifiua.haDtt unam differentiamconQiter ditfta.exemp}a. fed union tota differentia comma* eftipecies.f. aliac font ArfcccaQar conflatucuse-S? JLaeaai»4arationi:m aeqwuoca( quod qu» dem . diffinientes.duifiuacueje ronale& irrationale: its i*9*i & fimom e(£s: & propnjfllma.qualirerTemper prxdicatur. qualis e& rationale : alia lis. ciem.€llaca»dens fepacabile.teitia. tres effe wrdiuifio«.)utdifferetia per aceidens quippequx denominantur a dignioriadu lACdniionem fufcipiat St fecundum magis qui eft conftituere fpeciem . Vtmo.eoenim diffe&nrimis przdicetur.quatenus uero eft genus. Differentia ilia conuenit per fe in prf • ad indiuiduum & refpeftu utriufq. utoculorum cxcitas.Namditferrentiaruminfc riori arbore uniuerfalium ad oculum paparabiliiim.&c6lUtutiua fpei. diftinguere & diuide remlarum enim( inquit)aLx funt per qua. Quod eft diet fpecic :.c eft ^ mi$. necnemiflronem. atq aloe per quas con. j. qUomodocoftirtiat fpe1 tiones diuerfas eiilfdem diffcKntwcj qua.conitituere fpeaem. nifi inquantumeft fpecies . Prima diffinitio explicat quomodo rouituinuis fpecies. Nemo fecundapars principalistextus..rentia diuidit genus ut conttituit Ipeciem: g»aut minus aquilus. ^ Hicadnotandum eft ne differentia: fpeciem dsflferat a genere: fequod dimfiohzcpoteft cflcaut diudioTe cunda quomodo differentia prxdiceturde rumaut rationfimtantum. Differen ftitutiuam quz eft fepum conuertibilis .g.& ter flux uero funt fcnfzbile & infenfibile:atqj tium • Communis enim & propria difFeren adeo aialis coniHtutiua differetia eft fenfibi t»facittnt<dmerfumpe*accidcns. Differen & fi conftituat genus fubalcernum non con da ua» per fe non intenfionem admittic ftituit i[lud . ut difFeren.Tex.tet.]uinta.diffinitionesdiffe^ In teak j. f Quod fit ut que ad hieftper aceidens.poni reriti3C. 4-f In tex:u-4. nempe quod eurtiitas nafi.ris.&foctmdo includit fecondii . fedquemadmodum ge.5r lecumto compre..Text.quafubdiuiditur fecun. At uero ft eatxlem coa Cttj & radonalitas. qiiecotmmeratPorphy. ali2<iituriuae.Vbianimaduertendum eft. diuiiM£onis. Q noribus. feck teoii. Tex.c^rporisdifferenm conpriori membro comprelrend<itui«omenv ftitutiuacft eofporeum. ut ronale eft difFerentia dinifiua anima tiaproprijffima.ita dMrnaam eft de differentia. Diffe. ut fimt. Et uiuenpporimembrd includifprimtim prim* dt trs differentia conttitutiua eft ahtum. re fpeciem ab alijs fpeciebus eiufdem gene genera diuidimus. quz funt proprix diflferen. re.le. tma.y. ita h*c«eroa. nihilo ueuitper acudens qux eft extraeflentiam minus ( itfqurjporphy. mfe«w«bilium rurfus. alia ine(l per fe.qu cipias difFereatiam.quiincipit.Et ilia con cies. Differentia aft dJuerfi$Jauonibu$«tt{diuifiua &f conditu>. ttjujeroprepfiar & differentia proprijfli.fuhttantia corp^rea • diuifiux uero eius IWuittertiura membrmn.Eiufd0m enim generis fubal* phsafira Grzcanvad literam femaret.fiuas infeciores fe. fcilicet ad genus & tiat.Ih-ima definitioeft.

incipit. dicariquale . fub quo eft homo* catur dc pluribus differentibifpecie in eo 9* text. & forma qualitatem. Cum (pecies. Exa«fhusautem .Dedk&remia. in corpu* fequitur ergo ut cotineat illas folum inpo.ut tota ratio animalis fit in homine $t qui incipit. nain ordine ad . fubditur fe tota in equo: & id eo hac diuifione.datur f trtprimum aClum differentiiqui cit las nee in a&u nee in potentiajtunc fpecies diuidere genus . f.p. materiadicitquidditate.r6nale.) eft totjim refpeftu fpacie. y.guitur contra alios modes aii4tat» .Definirio h^c puta dfiarum.eft rdnale. quia ex nthilo nihil fit: nee rur Forte(ut ak Albertus)quia diuifio gnis noa fus animal continet adu differentias .S.Dickur. non.ubi nota queadmodum fpem ferentiam ex nihilo : quia fi homo ab ani.& irr&nale. III. incipit.io.niin coftitutrone fp6* do : quia differentia no contmetur Tub ge.tune fequeretur g> fpecies haberet dif inftar fbrmae. refptHwtemns quod eft aiafe -* totumautein cotinetfuas partes-Qd" figenus continet fpeciem.ut docet Ari.animatum & fen/itiuum:fed diuiditur diuitentia queadmodu materia eft in potentia /ioneexpUca«teeiUJCOnfufionem &ptaad plures formas.non uide material forma. ftatua. Pjrimo a tigno: quam .ea quac funt qua eft tertiu praedicabile . additur qaarta definido fa* conuenit cum genere1 in prxdicari de ploti cund um tertiu m ady differentia. pottUs cundadefinrtio dfue.S. fed ab equoijitt ^iec df ia.Defcribunttafcs ta ignis.eodem gfie funt. do haberet . DifFerentia(inquit)ett quod przdi eft fub eodem genere .Fn text. iub eodem genere.habet: quia fi non haberet il.ut rationale di Ito. tune bppofita includeret in fua eflfentia.neque ex igne in differcntias. angeh.infedaStoicorum.toncluditur dio.quale zs>rndetur.quid eft homo.fed fi interroge* €oniletexgenere.&re opportunius exponunt.n.&c. Itaqj differentia fecund um Porphy.ciei het fe inttar materi*.qui incipit . feptimo . 77 i cap.dif» ixasdifferetfbJpecie^&differtabilloinpra: ferentia eft id qua drfferttnta fefingttla.diuidit genus. & bruta. i . puta. cut & diuideretur eius 'definitio .f Intex. feparat ea quae iiib unde itlas haberet ? Quafi dicat nullo mo.diuiduntur & feparantur ea qutt funt firb ne ad fpecies de quibus pnedicatu r . quod eft impoffibile.explicatur eius compofi. Et fectmdo id patefaeit fimiHtii« de differentiam conftituentem fpem* Secfi dine artificialKgenus.ut quemadmodum res naturalis.tndetur quod eft«*. Inruper & %uale. Definiut autera &c.Caial. Differentia uero nere. contmet lubin. ddriuatur ex nihilo.ita differentia per.dif 4&u Sed ex medio.neqi fie ex nihilo.quodnos& potentia cdtinet oes dias fpecieru: & hoc dij fumus rationales)Gra?ce eft.n. quam confti ftinguit inter hominern.&re b. Sed refponfio Porphy.fto funtfenfib.ut fi quaeratur quid eit cofiltit in hoc.qu« flmt tuit ur fpecies. Cap. Tex. materia & forma.Tex. ex» t«ralis.& non dicit.p. ex muteria ligni.ea qu« funt fub eodem gne. q3* in (perltHit.^In tex.Pofuit exemplum in artJficialibuj quac prat cio per fimilitudmem generationis rei na.neq.& differentia ueluti ex tur.g. tur unde id habeat. nabimus f Exponitautiliampamculam tim diifturifiiraus. quia eft iicut dmifio compoiiti in partes. fid <eft quod dicit Porph. 4t £ in gfiequam gemisipfum.ut didum elt.quia rarionafenon diuigenus ficut fpecies non eft pr^dicabile ita dit hominem ab albedine . f. hoc modo &c.^ ja.fub animali : Sc mortale inter nos & Deum que ex r6nalimadu. fed ex animali. pu diuiditur aial in partes quo ad eflentiam.Phyfi. In his uero q. Venit uitimis dttferStiis couertibilibus cum Et accipitur hie dvfferre proprie ut jfuis fpeciebusrcuius rationem infra examt. Quare definitio ha?c non con Vt rationale eft qua homo ditfertab «q«o. neqj nihil horu. coftat ex mali non habeat ut fie racionalis.uocat holemedem.qua definitur in ordi. Air .a»s taliter figuratum. idem poHec in praefentiarum.ne. puta.pu Tex. ferentia eft id quod /uapteaatwa feparata qu* eft in potentia ad ignem. tem. affignatur tertia definitio.

8c rctinus. conftituere in i P A it T B negatiua arguitur . illud qtW. Naeft hoc proprium^iffercncif ttjrfpeciemexcederegenu«perd]ffenenr. Differenma cotra priraam diuifionem .o: utatiaor eftArift. Pro*.aquilum &fimum tionibos. & fimiles. .tertia diuifionem atguIrnT tertio. Jtaqj differentia . cate ra. fuperius genus dtuidentem. i . f Quarto contra fecundamconclufionent arguere. ^ Etconfir. qualis e& pro. & tame ad ultimum. nam iecudo tjuia natura.Genus continet in fe dif tafl Secundo^rguitur contra fecunckm dl ferentias inferiores aftu: ergo male afleri* utfionem. dum :non enhn omne illud in quo fpecks fed indiuidui: quia non conueniunt omni excedit genus eft eius differetiai ntcomne fpeciei: ergo non funt infeparabiJes. fu/picit magis & minus. ut inanimatum. Porte. irrationale . d'.an'maliu ahud apcum ad nauigandum accidens.fi differentia propria eft ineft deeuentiarrei : nam rifibale & ptutn ad /eparabile acctdens.quam: ergo d rix priuatiuz non funt confti turn.no flaunt er principiis intrinfecisfpeciei. Plato ienex dialius tutiux fpeciei..poftquam H tiareft ^ fir conli tutiua effentix: Scinde fluit ex effentia ret: ergo male dicit PorappettantuT' Ipecjficx . fed natura animalis vnca. omnem differentiam . funt diuifiux generis . mfi incelligeretur . ergo mak in quarta diuifione diiiidj ftns & quo Jam modo dimdacur genus: utfi tur differentia inteparabilis in per-fe^& per dica$.di Probatarannira^Vnumin-tinet particulares. tia conttituit fpecie addendo nouum graff&to uir ft^us non differt a fe dum perfedionis generi.adeliie fublUnuae pecTei f&facicdif.ergo non Tola dif dictum eft) nonreperitHprealite^nf conf Contra trada adcflc hais ud-equi&c.Ratio ergo propnar ditfere paflio no {ufcipitmagi$. Probatur annus. ut phy-qj differentia propria. zquales iunt. o^fola differentia propriif. f Ad fecundam partera tex» ab ipfo juuene:na conftat ejf noua materia dtfcendendo.genus continet differentia j & noadifferuntpropriiflima differentia. eflentia.tio confirmatur. differen tix priuatiuae. Propri* aliud mepnini . f Erconfirmatur fecwdo.ia* pcophiflimae > puttfacere aluidcrgo oiai* Probatur annus primum: quia genus con* Jedkit Porphy. non eft ap.tinct fpeciem ficut forma uniuer/alis con* fimafajckaliu.& tn non differentia fit in unifunt conftitutiuu inferioris fpeciei. Vnushomp eft magis ap ferre hominem ab equo conftituendo eflien tusadfcictias&ab ratiocinadu. Temper eftaliquid fubintelligen.£ ratiotule .Probatur minor. feretiajj tametfipc* slla ipfcie excedat ge tex. u.arguiturquinto contra priqua.Liber Pr^edicabilium. Differen ^ * Nam in cacteris defini. & fpecies continet diffe dkuduumeft aUudab ihdiuiduo eiufdem rentiam ficut totutn partemsergode primo fpedei « ac Petrus eft alius a Paulo . tune omnis tabs eft oatiigandum & ^ q*>$ -/uucpropna-acci. bile. qua alius: tiaJiter peuem humanam : quod non con fed rationale dicit ratiocinationem : ergo uenicp oprie paflioni .per nutritioa«m fuit prorfus contmata mamdtfinitionem.-ergo ma terfitmxerus. &Tper confequens differentia propriiffima fupponfe elfentiam ianvconititutam . immo rilibile prat.per fe quia proprium per ie praedkatur de demia homin s non ha bent rationem dtf • iiso fubiec'r. g.uidic gcnds determinando ip prta pasfio } (uicipit magis & minus. fTer fum. ut fupra dictum ^ ipfo iuuene folum differentia co eft : led priuatio non dicit perfecTione alimum^ergo exemplum Porphy .tizpropri. Pri feriorc fpeciem. JJlud quod diuidic eaqu£ tub genere con. aninaalis( ut fupra talis non eftmfi /peeifiea.unus homo eft magis rationalis quana alius.batur confequentia: quia folum proprium tin»ntur: nequeomneillud quo differunt quod proceditex. rei eft infeparaa fefiagula. Ie infinuat Porphy. 5>.

uteft expreffa femcn. & ita procedendo de prime* lubitanriam fignificare/quale quid.TUta/umegoiHequifuiheri.poftea iuuenis . con. fie manifefte patet de rationali quod ad argumentum ficut tunc. fed eademracione genus refpondetur.DC differentia. alias n6 eflei periora nihilominus pradicantur is quid uerum g» ego fmm bapdzatus.4f« unde qui negaret eundem hominem refurreftuUoetius lib. quiaprofefto non uide. ^ Sexto contra fecundam aut reliquaeorruptibilia. nulla oefinitio reyquamuis ex tanta materia quanta matehaberet plures quam duos terminos.» 8.ergo.Cap.text.de diuifionibus dicit. Si diffe. quod ni. > cum/nor* feabeant conrnnme 4&em(pecki i^ws:nihifemiiftus for&ft metius refpondtbitur 4 . metap fpecie: ergo definitio mala.retur de itta fecunda differentia per q»id hitas(ut in c< de genert diftum eft ) & ea.RefpondemusE««c auo4 ™ effet "~ aWuSj. quapro. dem rone ?nimalitas ejnae eft in equo. quod nee continet tjuatitate propofkionis & potiflT»mum ediillas inpotentia. am hoc in uniaerfum efle uerum : unde ad prijnal inquantum $ intelle&um ablrrahirur a mum »rgom«ntum longarfquirereturretcnibus fpecierum.8c. annos & incontra quartadefinttioaeBE»arg»Htuf. nee macerialis. wdeturqu^d dtpropriumdjfiferentyaJUtper ea*n diflfe. quz fie cornier. Ec: ad probationer in contrariunt trahens genus . qqi tuit puer . *. quid fimodo reproduceretorillt pracdjeator in quale de fpeeie .met.^Btad coem defuisinferioribus : ergo differentia non teplica. & heri qoi pter docetur in pracdicamentis fecundam per neri fuera. Prohati» ante tesuz *. Puta. quodquamuis tota materi* ipfum&'quocunqj fuperius praediearetur quam ego habuiantejo. Et confir.# fi dicas.parum tit refumpturys »Refpondetur ergo:*e. fed fa* ad ultyna su ille quilui puci. uthabetur.3 5>.jione primajaciffime explicHiffcm.atuero quata fafdiffinitionem arguieunDifierentia non om.& •' "-^ -"*-• docere * bona Jrobatur snjecedens * Generaliffima iile hoc uidetur Anft.Phyfi*tex. quemtur quomodo animal habeat poteftatem .& Commen. diflferuntinter fe»ftOBtamendifferuntpet "" •.AD qujtftionemrefpondetor»capitftlum tinetaftu hinnibilitate. autcoelu. & pofteaknex: nonquide fa efficiens illiusjjec formalis.ficit ut ttmpliciter dicaturidem.tifiuk) temporis i«it impereeptibiliter ua-1 rioris. & rurfus-. f Septimo »ateria quam habai ante 3 o.Begando quod Couertitur cum homine .Uleettet alms pdftquam habetet rant afefingula*ergoilla definitio non eft aliam raateriatn. In omni genere defcendendum eft ubi ait. neefinalist canta identitate quanta angelus). id maxime (utait Porphy.Neceflet fecurus in fide rcfurreilionjs . quern uifarusfum ego ipfefeVnon ad ultimam differentiam. admodum idem Petr us . non continer« differed fponfio > nifi 6)pcr Petr urn Hifpanura iode tias a&utcunc fcquitur. }folum diierunt accidenefletjquia fe habet ut forma effentialis con taliter. 7.rum qui morttras eft:. 4. tia Ariii.circundabor pelle mea &c tibilis cum fpecie. IIL 79 hoie cotitlnet aftu jra.Noa forraaret»rbacanimamea.nibiluate per aliam d>fe tionahtate:quia non eft aliad quam huma. ria ntjtritionis in homine feae corrupta ell genus & differentiam couertjbilem cu fpe.alius. &in eode(ncofpafi elfet penuria nominum.Petrus fenex fit alius quam iuuenis: immo> rentia praedicaretur in quale.ditferret:& fie eJffet pro«e0i»s m mfiaitum.Et oppofi* mis prardicatur de pbmbus differentibus turn repugnat non foluni Arifto. eft uc indeftuatrationalitas J quia nee eft eau.Sed facnc fcripturaeapud lob E cedens.annosfuerit cor* in quakde foo inferiom nam fuperius fe rupta^nihilomlnusp qma mquocnnquear habet ut forma refpe&u quiddkatis infe.

eft per fe contfahi ad conftitution^ fpeciei. & afortiorialt* apeidenua> adu^niunt effefltiae eonftitwaB . hoc pwfcrii eiemplo : ueiik mihi bifce <^us m mantis liber quid! Ajrrkmi». quodcerteeftnotaedwnetiamin Theoto t ctkis dcdiaimir: nam. quod pro* pria pa£equaliseft . aiiud rationale ah'ud irrationale: nam gcnu^perft diuidi. indiuiduum i ly.aft iUa ^ua facie aliud . ka Aim emfdem e^mt«. fufcipitm*gis & minus : ita qu^od unus homo eft magts admiratiuusaptiorq. dicit alium numero: fed . quod Petrus non eft afiud a Paula.aliud:.ac quodammodo infeprabilis.pro eo quod eft de eflentia fubiefti. feos eft fi unufquilibec in referreftioaent habeat particuli tottiu mate RKqoamhdbtiitimiens. fit fd«« D«gawr ^ Petrus it attud a Paulo . A«pii ^uanti *fcoc referat ad«ior^* t«.^ Ad te»tium refpondetur. eft ffcuti cfearader eius ind^obilis. «ad€ia racioneneMiib" ex eadem «Afmia. Albertus & Paulus refpondent. 6c fbrftui nuflam par ticulam naaterix quam Hiodofcabft**h*beb0tunc! fed aliajn forfan quint habui 1^0 tempote.cum inate rift cgdauerwti ftwrittt tarn muftis modi* iranfmutaMr. € Ad primam confirmationem refponde* tur: quod per feinefle fubiec^o^accipitur in pracfentwrum ftrtc^e pritno modo per ** feiratis. Quod non foJaaccuJen tia propria fpeciei funtinfeparabitia.l4afrt«*ft€ed«bKRlmmiefe etofttew efief^^Meuc «g« ftun «iuAtem effentia cS potrettteOjOnwia enim iu^id«a ewftlero iptsdfi ftmt tfkrfikm effentiai: & idee gefle cm Pberc. Proprio autem ineft per fe fecundo modo perfeitatis. EC ratio eft qaia d^erentk proprijfltma coftrtuit eflerttfam: riibite uero antaquttuiri . iufcipit w* muMfuam rififfir .q?ip e qui negabat Patretn&Filium eandenj numcro „ [ . V«rontlRK repentiti»in»< taeioncni wm« materic.fli^ addas. ut fiiitt «i«f(Ujn ipeciei . Potent hoc quidem homi'**&a&toiiem efie kaflc f«p« ioris fubuefbw I«cree.atqj adeo ti&ilior^uod profeoo n6 fadte credidermi •• itmno hanc mihi uideor H uidere differentia inter accidens propriunj fpeeiei >&accid«fu quod eft propriiMn fadmUiuitqubdaccidencprinvumnec eft intenfikitenecrenit^bile «ccidens uero fecundum 4ft iwen^biie & r^miflibiie: nam ficttfiexeo quiwl«£T«]ciaTei«ftimiariab)P> Jis. f fed eft alms homo: nam alius homo . itaoculoruin color . ex peculiar! indiuiduicomplexione dimanat. alitid adbumalind nigrum .Eft etiam>aliud. «t inqoic Pwph. aut difpofitio nafi qua. fed fidicas. ad ridedum quam alius.Hnmo. f Ad fecundam cofip. faltem interiWa qu* funt J3 f odem pr«3f«aflieflto . nihilemmuf fimpticicer ille-d*nouo produ&lu & ego e4fe m'Jsidetn. & ratione generis quia per fe illud dniidinnon era animal per (e benc diuiditur fi dicas. ut. wtus hdtfld'ftcttfldum ^>«ci^8*eflfen u 8f Mi pu .Et ratto eft. fequeoti expikabirnu*. quam fkam hanit .aliud tKitfif qi^ipccies didt totam «flentiam ia diuidaorunt. fie« ratkaiale non<fu£cipiar mag^s de nuraw. preptCFea Pemis&Paufus . quia ego in refyrreftton6 td«m refofgttn qtfi madofum . aliud fubftantiue dicit aliudinfpecte. ftm. f AdfdeundftargHatWKum refpon Jetttf :qu(6d fobf tltflferen tit propr^ftm.So Liber Pradkabitium. fed etiara accid'entia propria indiuidai: camfi cwti rifibile eo quod fluit ab eflentia dimoueri nonpoteftabhomine . accipiatur adie&iue. rifibile. c. ftarem. Atqui dicitur differentia per fe^ & rationc fpecie3 quia eft de eiuseflcntia.

quia^uis effcas no giimoHe^ut ait Ariftoki. iitdiiSfereotiispro. explicamusilIasperetfe<5tu«aJbedin^i.dick par fan cftimmed«iii genai multam %eram fedione cqui .Tb>0puf»4*'C. etdBHAli^tf &incorporeumk ineocporeuponirar loco nous-homo nen cAmagis quiro alius.«t no* u£0.r»ms.aia}.de aia. ^ il f oofirm.Anft.fed coe oSum irfd4wU«a»:re<jUoco pforitnaroai iuU df «x accidenttam iant nobfs ignotat .Vn ad argu. diffitf entia«i.malimmediace tpntrahatur ad dTehointr item ab alia*f jEt per hoe r^letur ad terti£ nis.Pwma . canis fotlan dltinum genuA Tocipitluce^ dickur difgregarfi uifumJEt cae.ut aott dflfe renak » nullam did* perf«. prop ias nunqua mem nitpro.ationff m^ f> «niw honv).runvrf|U*n«>tttsiun£igno«:ait.animaliu almd aiai jpinaantiuscrt^pUrtwqmapcefe^iujs quim difierentia' fubttantis? . (ut annow animal kionalc b**uiibi. fcrtuicwa pe»q«iar&lyjbrHtuia. latrabilH &<r.le quod npn &cik tltauS'ia leziu ) per df 4m pcopn^m > acci a-eaidtrwi : immoeredo quod aial eftirad«ntia infeparabilifl<fqmj?us ifldjuidw ditfc mtdwm gqnusadmultas (pf$ aninrjliii .modiaw g$0«i» ad {'pirn jfttotoana .Dediflfebeiltk Qa«ftk>vnica Si «>fa magjs V minus.rfjdetBoet. fuperioui 8ic^thocmo4^Gilbiertu5tx>ncedjj»qu6d memioit .fo*Catt ob Jd qu« intenfior c<^ magj$«fedu%rega.autcholcficus quia iunt mnumer*.equi/edannnalirf»»C)Bafe: idcircoxlapEopriojuindmidui^waEpertineac adquto JfUuEiDeqwnotiQ&t 3fti. fsIUOtfnb«4(iefn fpecie.uti«aia0flale. ace Una albedo cftmagis alba ^*lia:fed ft»r unum geimfcdiftm^lfim cotw corpus^ Jtiibic^untt^ magisaut minus albft propter quaj>do»uet<jfnoD poniturJocaxuniw^fedb imenciQliemalbedinisinillo^Atdifgregafi co^pIuciutabJitJriQtRibnoa fungitur okae muii uifttsnon^ftdtffewntiacflfentialiS'ai. apciora . fepacare unam ^e. utPorph.^ad eflee^i. it» £ot» $wnm:tfi prwatip.fed No/inegamus etfepiunmagfia fubajterna lucisat quia inter coloreaafeedo prxc^>ue fub aaignaks ut. latdUgiF. n. *it oifgana tf non poflient certo numero copreheode.Cuiu$ ratio eft du pkx.cuti^d }ioIcmnon«Rmaior ratio quod aei ptiifliflMs refe/uarct.ifi jttup.negaA.au0 irracionale dicat perf«3te«i era* j jfit owgis catfiusaUojwt tnagis aquilus. ^.quia afiarcerum pkirimatnonecorpori%<juaaideliccchit(carne$ ma. ^ux. bjsi\inugnotaKfedjda. mcotwwxiphirwipceiesajrtoentoii Sol ^° ^aod uf i^p^matiujp nod conftiaiikfpc djco primo. cuw c6no»undead e^afirmatione radeuwr . c.j ^ genus quo^Ubet diuidendwjeft p pet dn»suiiasoppoiita9.unius dfiajpofiuuaqg* conftituat genus bcdiniSjUt memitvt S.Qon eft immedjatum g»-' tjuoapradicaJjik ) fed lolum accidemmtn iws. *et caceatia rottisjipee *ti gfnurfne* differ inter dfLs. g>.^g^ius a4 phircs fpecieccerMoftiKKfltaT* tiua^Ad^uartumargU.ita fpualisjaminteJIeiftudis. . Auicenna vese^C Albitrtus brutorom-f Q^iQW argipeAmet iiad feutdhas priuatiuas Oftdftituere fp&» da panft*jttao«t*onifc Aed^aadTfidWur nerc .ad glures fp«$ eafruuu &cs. poteft fiflfe Jae dj-jaf pf iuatw* ponuntuc kco pofitiiuh magj^prpmpcaa ai ratk)CMJafldu& addi.ti a f btargimu* primo contra Boetiu rqnk pri* paffionis fpeciei(quar perunet ad quay iecundu eum.facit jn%.puta hinnibjjis. auteafanguJiKus. quatej diceres..^ttQns&ttougenus xap&an cieraainde diocur quodqjwuis nlcra uega mQMd&& pr«tcrca tju^Mbaitattl aftou* tio.D.mal Iiiftnib3eyfed tarn pr»licabile .A Top^c. Porph.

a diffof efln'at ukimar Mnt no feisigrtotae Nihilominus pottqua invet neri Care eft aliqua ultima differentia fimplex e* ponenda eft defiriitio. Vndeadarg.i 7.dilfeyeHtfa! uero fttbaltcrr^ %nc taa g« notar.ficut for-> macopofictde potctta materiz Smero co pjraretur ad fjpem. fed oes cenfebat erTecoesadpluresfpcaes.5. )tftpj'ofe<fto forfim non eft adex» rifu dignarqumetiam uideturelfe Anfto. qvod Porph.tet in eius exep!o .eftin^iac materta pra^ipuum: ad ^uodiAibertu^dat qfttiaq.non includit in fua definitione.nact.fed pti twquafixjuodi genus proferat de fc diflfcren tio& Qua praeterea dc caufa. ergo dcfinitio de* buitaffignari com munis & iodifferenb ad ua^nqidifferentiam. foludooes.dicit altquod genus caufx: an ergo contineat in genere caufz effuientis an formal's.ita nee confti tuere fpeciem lubalternam : fed fotum d» ratione eiutfett conltituere fpetiem a-bftra* hettdo at ha c &: ab iHa. fSexfumarg.fiue nonjeft tn $c contra A ril.complet ultiina diffe ennanvhols.Et pot qaodamo acco< modaci fimilirudo continui:ficut.ionale 'mortar}e. nerc tanqua partc" fux definitionis & quidditatis:8c ut refponfum eft. Qnao|>in:o. «a fub *6fufioneaialis continentur plures fpes . qua* yrouimn effethwatliongumrecitare.qu«per dK mifionemeius fiunt enria in aito .qa.quo genus cotineat <Jriasptate aut potemia:namtontinere.non informal quodcunqj genos immediatc/edaial. ^ Vltimi ergo ejpofitro Alber* ti etty qubd differentia* her tresaftus.At uero fiu« ha.^Re ponderur ergo * utditdominus Caietanus e-xpomndoftl* i>ertu.com.cp genus fictft confute cominec fpem.^Sed ad pleiHore in telligentia reftat dubiu.ut etiam iJtam conv* •prehendat.Cdfc nidere genuSjConfhtuere fpem. tune cotinet ilia in gne <^ufzformaljs.qtiod S Th exporwttsait^ Tonetti eiie.lit p:. i^.& hoc dc per acerdensad ronem dhae : & ideo m defifiitione fotu duo priori dcbuerunt cxphcarKSed^ fetSo IbluTJo non abunde f atisf'acit: nam if' cut de ratio ne differentix rton eft conHi • tuerefpeciem rpecialiflfimjm. quod forte in eiusopinione nulla erat fimpkx ultima diffeictia conuertibilis cum fpecie fpecialifTima . ubi ait .& age neraltifioiic afa^inferiora dimaneat. Albettus dicit 9 cominet in gener§ cai^z-for maliSjficut confufum eontinet determina tum. cdceditur. ibUirn in endit dtfinire'djffe* Tthtias /perum fobalrernat am.ae. autirionale.iv pott.iacontinuo funt plurimainpotentja. 15. qux per diuifione diflferenna coitituuntur inaSu.Quo^antiqui<licebant.«{u6d differentia fupcriore-ft \ pecies. Vltimam uero differentia putabat eflelcompofitam ex pin ribusfimpHcibus. cquif ur Burleus.Tres uehementer furpicor fuiflfe intentione ?or phy.c fuent men& Poiphy. qub I deftnitto de-bet jrr I1 igi nega* buu . quauis in re nulia detur reatiter aialitas qua: no ihclu dacaftn ronaleaue irronale.r6nale.tetf.aut ad ipcm:fi ad differentia.Qujequideni hrro(quauisAlbertus dicat ea effe irnd^ndam.& contra uentatemut argume turn comprobat .decem genera fiffima iicutuicrfeocm rerif m prindpia.qu6d ronale cofe e(l nobis & diis:8c inortafe cde eft nobis & bmris : fed.qua i qux cu inreriora fubfecdtmeant. f Secunda refponiio eft . quia tune deft nitionon conueniret omnt contento fub defioito.n. genus.eir.ita & djfferentiatnihilomintis^jesde terminate continet differentia $ genuS determinate no continet.& eftopinio Comen.ad fimilitudine reiartificialis:ficut.fed tin.diffe rentia educs depetentia generis.Et propterea antiqui non (olum dicebant^enuscocinere dt&rentias tn potc Bia^quardefignatmeram paffidnem.fcamnum jJCTafit ei quacunqj mtiteria: quia materta «ius non cft-butyrum/ed Ignuirvrita tdnifc. Dicendum eft tn 9. eo Of diffe* Tehcix irftimacfilhtnobis%riotz ficuffpls .Liber Pnedicabilium.ficut fpbacra maior in coelis continet minorem. aur cbmparatitr jtd dnam.ubi'ait.n. animal inquantusn abftrahitur ab hac & ilia rone rpecifica.& in his cd yi Mit ro djfrerer»ti«:haber afiud quod eft c6 ^t4iereultimafl)> J|>im.mnc cohtinet ea in genere Caufar materialis . feirfitiuum .

diifer^tta dtcit efTen tialem diftincTtionenl. *"ed m eparabiiem: & de has m. quod lohcut <iei. fed funt ratio tia refpe^bi geneni habet fe fccut aftus de nh diffirendi.le . & fi non folijuc homiiturqtuiduatiue>utc.f Ad % ipecjaliflitrus.quod tiniuerlk Ipoftdetura*! quzffionero. Au&. ficutpropr. ^ A i tecirn Jam conftcmatio nem bipedem eife.intentionaliter pro fubftradlo fecundu effe ** tionale. busditferentibus fptcic:& ita elt quod ra. Et etiam id quod foil accidie.'rt t.Nam d neren ferentiar ipfz non differarit.ut foimare coteritis fub eodem geqere. diue fimodetamert: nam ac. JIM. %nificart qaale quid. homo qiuie a» uial^tit. qtxaii 3 C AP.: uc ¥ i omni . rebus(ut rationale ) pugnat.c. habet fe ut fot ma: no qm dem iicut a&us de tea m mans rationem ipe pnumeftid. feJ quod definuur res inqua definin per indifferentiam ad pracdic>n de tu fubftatjecundaelrejitioni. puta qn. fpecie fpccialiffima. quatenus eiiditferenria»ia non re. Ie4 iplius definitiotiis : <|a no fit propnum hfferentiat. qjiale. Nominates di plunbus ipeciebus: V h^cratione definitio cut qidefiniturly dtflferentia qnxfupponit comprchendit um diff^. dicir qtiali. iedifiqaantumconlticuit rpeci m non eft definibilis ut probat argume<itum: ultima.propnu'n uero. per quod reautmetiri. ut per illas res ui-ir-l.dtfferunt.uidkurmodis Nam pro tur quiddwatiue.ficuti alj?ed<> non el ilba. quaeelfc pratdicaa D »odum&genus )debet definin m oratne dfrplunb.hinibile &c.Geniw B«TQ respe^tufiif lerenti* habet fe dcur.u.uccolijjjitor ex AriiK iectmdd Mem per djuerfasdifferenrias diftrahitur: phy . c. debu t lit differentia.qu.res d-fftrre ettji-iemad diuerfafer jjf^itadicuntquodammndQ qaalratetTi re re: & ideo proprie rolum couenit fpecieb. qualitatem acciden Etindiu'dua eiufdemfpeciei non proprie talem. & orani & quandoq. Secunda* fubftanrias diot non omni. ett quod quaerimus. tex »8. prxdicttyr in quale. fed funt perfon ifiter diitiriciattSc iif tatem.eo ^ ie habent. At uero genits Jfe djtf^reftt-wqm j>utrunque Quarepe fbo* diuinar nonp-opne diflfeert. uc homini acctditmederi.amfe.qui fe habet ut dettrminans.ccr ultima differentra przdicaturde differat. fed funtmuer»aliterdiuifa:qui!i fiumeit q.abtolutum g> habet in. quid rihfit ideo accidie fpeciei.camin.Et ideo Anit.b. m D~E P R O P R "l O. 4.'ioirjiiJo prasJicentur in qu?.mus.runt.odotnniaun. Et id item .etiamdcge i. tecrogantes. fpecies dlfFeruTiK ^ termmans'£ raformans il'ud.4 fed interim negatur qQod . minit4 rf.prop'-ie.defimtuf lisca Potphyriou^h tus adfpecjemcuius elt pars fit cum differetia defihitumert fecundauitentioad i'en'funi * iquantum differentu nonconuertaturcu fupra expofitom: no quod fecunda inttrjo *'#. bilem:. etia( di ftatfecuridzintentiont. ipedlu fubiecl!. Hoc. ter fit formitum. etfi ta. moJfs tamen dm«:'r<is. fct ratio deriniendi hoc modo fuit^ fed tamen accipiedo nomen diflferen \-x fe qu64 ficutt fpecies dcbet definin pc cun la intentionaliter pro re inquatum jirb £tum ad indnudua:Ka& differ.n.ad quas genus fpe&u illius.i.at. fed albi forma. ^ Pro materia priaiac confirmit-o monedicantur differre* mhilominuitamje fjisnota-iu .&c. Vbi notSdum <f quauis omnes res fpcc eficut definitio effentialiter & couer quarum una realiter non ert alia uulgari fer t tibil ter.<ed ticut quidd tas totahter determma piam accidit Ipeciei. nat«ria dctermrnaR o f Ri v*i auteift quatuot biliSj relpedlu uero fpcciei de qua praedtca d'.latius patcbit fe ponfio m AnlLu. Qua de caiUa ( uc cdijcio) fepfimiimargu.etias iubahcrn»$ j> His termmts^ationale. lifter prx<iiraca non me p ae J.pr^fd^aruiii fpeOei u:runq.Top. & omms a. Ill I.DC Proprio • Cap.non differunr/ed funtpnmo diuerfa.generalifliina uero ut loco otato explicabi culensdic r qualitatem accidents !e fepara.iueriali e prx.

ck^iaiUcj.proprium accipiatur quarto^ fiue alijs prium «ftterrtMrtns qu* pttcdicatur determodis eftacceptio dialeftica. & fi non Temper ecii iu quidiputa pvopriu ad aliquftl xidec.quod no foli ineft.o. Nam homo.qiM»d nbnc6tienitfo quia Temper rideat.Hxcvere propriain. mtoifunt ooia talia accidentium.diftinguunt nome in ptop.84 Liber Praedicabilium.quartu breuius eft quam ut partirione ufequod prfdicaturde fpe accidentaliter .diff£refia ultim* diiFerentia:.fuo attribuunt terminis. Proifc. neqVrefcrt ex diftts jppriu anologicedicj.& fi-nilia. Subiungk aut. • • \_.autquod no fj> inert. autqn difting»untngr(at:one le. nfibi appellatiuu . Propnu eft^« hoc. Hoc autcm ipfi femper guitfimphciterhdiem ab alijs fpebus.f Sequ?tur TbpiC. res ijire gentium tewdefioiuntur hie res •.us definitionis ell ifte.ad.Prima Quartum autem eft id.propnuadahquid qui^nt effe.4.& ter nenrjf Sed eft praeterea fciencffi. Sieft.n.licet minoqui eft (pesfcC. femperq. fed eft infimm: quemadmodum & equo jplua quadrupedibus & non a uolatilibus: ipfum hinnibile. Tertio mo prppriu eft quod adnotauimuSjtotu quoda fit me coueoit aliqn: & quarto mo id quod Anff.fecund* intentionis ad fenfum fupra exprift.Defihiicio uero Proprium nanq.uocat fimpliciter propnu. puta pnnci rafi tm <res acceptiones prop ii. omni horriini in fencdute canefcere. V M fpecies .d jffcretia accidetiS co* propfiiflime propriu rczteia uero funt pro Ha .Accide tuor acceptiones proprii^&id folum quod taliter.fit& con difting* tinduo> puta in>opr.rifibilis tame dicirur: non ex «o.Obidq. ad. propnj.efjt minis.qua tranfmiuabiHter.pofitum^es.dum ergo intentionem Porphyr. & explicat propnu quaJum manifeftatcurfitaccideu proferendjL tenus eft quartu pff dic5tbile.AtueroPorph. no fuot ^cut ill* gnis & fpei: puta prim* aut fecun fit rifibilts.ip.n.\k.Bipe$.VJ\ acceptiones iftx . aut proprriiqn1.pprij fecudir pria^m quid.QuoCuqi au *'° fe» aliunde extrinfece co petit.furitfaccidetia propria. exgfte £ differen. & minuspr? priu eft quod non indicatqtiid e&eflerci.ikProx paliter deproprio quarto mo. & fecudi excludit accidectacoia. ut fit lenfus. .ut foli & omni. quia in his ipfis.&donuertibiliter. Hancdefinitionc Noiafesmore ©es intdliguntur fecutjae intetionalker.Sccur in impropria & propri a: & aliter in philo.reH 06 oi. q> couemtjtrii uale: fieiit ^dfcari.led ficut acceptiones dii* fitrifibilis.& religiofos no hf z pro.fed no foli . ut in fuperioribus ufefle bipede.uteflented»cumautgeomecum aut geomeeft rifibile..fecudar int^noriis'.prij fecun du fnfi elfe realeinifidicas.hinaibile 5 eflfe proprias pafliones. befnt~ pijs effentialibus fluk:acciden$ uero eft. modis « Qu*- . <p^ Anft.aHter definit propriu. Ineftpropcimn quarto mo..^Notadu eft prx tia taquam exmateria.hom 0> eft nhbile:&H foK.n. i. eft etiam homo • tra:& pcopria q^uqd accidit o».rm Sc fpedes^ittiittat fubtnde ilia nomina.n.f«dcanefceredicitproprm qhqu.& tintum hofitri<ibilis>&%ho H dx itetionaUter.quod definitio ArilK eft^f prie cipofim ordo debitus eft. fali aut ineft £ couerfim pr*dicatur.Sc forma terea tertio. quarenus fubftant efle appropriatas. ^ taphyficum. g> fi quid aluid ell proprium accidat.a non co r . fedquia aptus eft li dicitur propriu ad*hquid:q«jiano diftinad ridenclum. de propriatrife« pdoxib. equus.in quod oumia particula excludit ultima differetia a rone couenerunr.uidetur txplicare potkis natura pro proxmtcfeqiiitur: tan<j id quod ex princi.^!y.Etqui!femeldeuora proprium alitcraccipiatur fecundum Gra> uerotiJla noia homo. eftfimpliciter& tranfinutabiliter .quale eft rifibile refpe&u ho.• r c a uemtfp. Atqui capkulu tc fit/ert'.'tn hmdi acceptiones riihil ad re perti. Si.eflt maticosrqn. & Ariftofophia morali qii dicunt. ut poft tria hare dialec'tica : quippequatdaturperterminos quarto loco fuccedat propriu:nomen.i quocflelt uerfi. eftillud quodeffentia rei Porph. aliqaa opus habcut.f Narrat hicPorph.

effe medicum . fint pofita gratia ex$ 4iftinftio.cde.forfan alius eft fenfas Porph. fed certe effentialiter. quia maxime effet pro.&aptitudifleadii« proprium: nam omne proprium procedit dendu* <% aptitudo ad ridedum eft copleta ex principijs alicuius fpeciei.Probatur minor.-accidit. cum non fie fan Porph. cedit. Aut effe medicum ter quartum & quintum prxdicabile. cies fubftantix: nee ad latus.fuppofito 9 effe medi tune eft purum accidens.n.folutio data.. quia infcriorum.quod non fibi uea ytrum textus hie Torpbyrij uerus fit.act. cidentis. maxime tudinem.NulIum eft acci quantuncunq. ficut calor co.n.n.habitus qui non conuenit omnibus.af&rmatiuerefpondetur.Si primum non pratdi. 5 Cotra quar. fed ex mera uolunta dicatur de multisrergo non eft inter uniuer 1J te.DC proprio. fcientiam eft hoinmi naturalis ex princi.nes proprii.cum non conueniat foli: & apcitudine naturali adTcias. pstrus eft riftbilis. f Quinto & poftremo arguitur.efcinter iienit omni animah : ergo nullo modo eft aptitudineadfcienrias. quia catur accidentaliter."8c <ffe geometra «ius different: ergopooitur inpntdicar intellixitfpeciahter: utperproprium pri* F 3 mo .^fiodern modo arguitur aduerfus tertia faliacompucandu.Aut proprium conuenit fpeciei ratione mini pro femper: feel aptitudo ad fcientta* P fux effentix. quia eft de effentia il ntu cois.maxime eflet calor/apor^albedo.arg.non eft completa ptas fine habitu fcientiae .Petro effe medicum. Si proacceptionem: nam fi canefcere dicat apti. ficut aptitudo ad (eft.tunc eft merum ac tis.qux a fola fluit effentia'no aliunde de tarn & propriam acceptionem arguitur ter pendens ad ridendu. Ef. dens dicet proprium fubieftumsergo omne acci DVERSYS partem affirmatiuam dens eft proprium re/peftualicuiusfubiearguitur primo contra primam cti. quia non con* da & potentia ad aftu. Et io licet conueniat foli bomini.Etquanuisfolutiohxcficoat* fpecie effentialiter. apcitudine ad fcientiam. accipitur pro batur accidens. ffetcofir rifibilis: ergo non prxdicatur de piuribus.& io couenk omni ho tio.fed pro habi neque fubalternx .gtnus: fed hxc non poffunt effe nifi in corprium quarto modo:nam(ut auctor eft Ari pore naturalitenergo funt propria refpc&it ftoteles in i. nulli fpeciei eft proprium: quia geomerra.Vniuerfabnodfnifirefpe&u inferjorum.prium pratdicaretur de piuribus. brutu non eft fcientixcapax>non tamen co nam ea ratione differentia prxdicatur de uenitoihoi.de indiuiduisrfed iftx iion funt prxdicatiorodicatactum. & fie non poffet cu.fieri inter quartum & quintum pli loco fcietix iu uniuer(ali:na cum holes prxdicabile.) (ed propriu no eft uniuerfale refpeftu cidens.rn jetur primo mo. & pen confequens eft ac prima. Proprium non poni naturalem habeant inclinatione ad fcietia . prolius.unuierfale unu in multis & de mufridcndum.Si uero non conuenit ratioae effentix.met.tits na habitus fcientix eft et aptitudo quae prium animalis:& hoc non. Secundo ar.tft proprium quarto modo: fi ue. & alia id ^uifito fcientix: fi primum.Si aliquod effet tale accidcs. tune eft pro. pijs eflentialibus fluens.ptas . non accipitur pro inclinatione.At for. <$ effe medicu. Quseftio prima.nec inquantum proprium pf « Don eft natura fpeciei. non ipeciali{fiinc. Vode ad primum guitur contra fecundara acceptionem.)aptitudo & inclinatio ad corporis. Pro* ue! geometram. cum nee fit genus nee fpq.qui quide habitus a uoluntate hois depenuenit aqux ab igne. xur inprxdicameoto fubftamif •' quia nee non pot ilia effe propriu primo modo: fed in recti linea. & effe geometra. f Confir. cificxraut conuenit aliunde. 85 mento accidentis. puta ratione talis formx fpe.eft merum accidens proue.& per confequens nulla eft diftin&io inacceptionc. aut pro habitu ac.difTerentia.n.f Quarto arguitur. Paulus eft niens ex defeftu caloris cerebri. aut fe bipede.Sifecundum. quiaetiammeliinfenec^utecanefcunt:erA D quxftionem uduti ad fuperiores go non conuenit foli homini.

qUodcumno 4f'aqua» exprimiidefiflkio fluit proprio fitde eflehtia.qu.g>non accipitur folum proaclu.b.uis femper fit aptus nipratdicari effenmlitereft. quia nd <abuj.) proprietatum colleftiones accidenta* fokimpro aptitudme quaefluitex eflentia iium. ^utfc«ur) inTerveftute nigrefcurit. Seam £ ^cqoiid qwarto m6 & limpltciter eft pro.Liber Prsdl cab ilium . funt di.q.prstter eflentia Ipeciei qu* eft oi* cis hoibus. neq. pro* iorem! abuiidantia humidi.n. i. qua: . Ethacde caufa unum j uerum j & bonum.J lOfHiodo/ertilfis propna.led elt alia palfio qua: nul & accidens. to Rid &tertio mo: % ho eft fern pei aprus mhilominus non przdicatur eflentialiter* a^femper ridedu:fed q.f Ad co titdjuiditur contra fubffantiamr^ ittoiAe do nou eit dare medium inter (ubftatirtam |firmattifenemrAietur.n.ifto medo eft accidens. eflentia. & artes.prasdkaturaccidentalitermedio modo inlajpotentiaeonuenire omni hoi. Vno modo.(quod eft concept us fimplex)pafllones sut> Aitse digerere non poteft. proptcr ma. G mo m#inteOfgat particulares aptitudines turn fpeeiessut ftnfibilc eH pr&plria paffio naturale^quz 'in diuerfis hominib.ter differ efvtiam & accidens coe. inter lubdantia &accadtns. ph.inuicediftinguuntur. fed eil H totacaufa canefcendi ineft fetnper. ^ albi pih mulofum aon fum canicies. (m quod tia: qua. pr©pw'umUero^t.«^Ad feeudum principale cocediturj eft fubftantia.facilius cane mo Deo funt attributa proprifrundeconcft fciMUs^ . n©n compofitaeex te cerebri. Etin fimplicisfiqurgroffiotes h ibent capittos.f Vn ad c5 gi BJJ qui ad fejreilutem uenerit ( nifi aliqua fi?ma«onem*efpondetS.diturfubmdead argumentu. effentialibus. accidens. eft nobis ignota.-quia non habent preprias & pecuUares It to aptitude ad mcdicmdm cpnuenit pau eflentias. ut eft quinpiiutti. quia om.^Adaliud de caiieicere refpon nibus cdmunis: red habent(utinquit Por<Jetur.rion habenr pruprias & peiuliares pafllo£m\ adaliquas a: tes.fluittaniti abfentia f Ex qud talts peckir un<kf ffcut ^iSum eft in ca.Quare non folu pterea non eft prt-prium fimpkciter: quia ^lus cahefccndi non ineft fern per: fed nee non conuenitiikui proprie fptciei. conuen(t etfe in fubiedo: & ideo proprium. habet ptoprias camefitisaecidentiiiinj'exempligratia. ut accidens.de fequitur(ad formam confirmationis ) qu6d gfce. caufahacadnotaacrifln^ 9 Paulys Venetus ^"Ad tertium arg. Cum diui/to fit per affirmatio. Et emit ralis.qui/habet /ubtilfbrei. Et to eft qua fit qtficqu**nec flottt ab eflentiai nee eft dc Bdmuabat argfii uidelieet quia ex quacuq.9» bipes.Th. ut tantum tunt genus & diffe(torfedftchoc fatoari VerOmtn fi fit fcrmo Trentias rifibile uerononett pars effentiar.fedett qtiafi «ffedus effentiai seius: & id dum/rertenecilla femper inelt.quod£alor cerebri deficiensin fene. nes. unde pendet adus canefcendi: genere & differ entja: quijg eneraliflima ha eft. quod quam fsutathane-effe drram inter proprium quat uis rifibile fuitex principib.quamuis accipfatur loco differenBerf* ad fpeciales fcias. autaJiceiaseflfenciajfimpliciS.^ genera lubalcerna non definiuntur proprium ponitur in pr*dicamento accimquantmn geoera.re pondetur.pratdiratiooe «ndquo<iq. ^fiseaufa ohftiterit) canefcit: fieri c grues flccidenfi aceipitwr duplicitef.Et ob id indiuidua jiafcunturintah iyderer funr.i.caufacanicjei comiptio humidi natu. ne«. A^trtudiflc 82 tota potehriaa'dcanefcen. aut fubaltern«.77. qui ad alias sut inepti.bent etiam fuas proprias paffiones. h> s/ed uwjua tt^OttSjUolunurt fcnfutj & aba id germs.Btpoteftquitiemm bo fecam eius. dentis. Hac <le <6e multis.efle in fubieclo& no fbiisciun conueniat equis.fed inquantum fpec e$.& diuerfa propria-in diuerfis. EHcitur il.art.animalis. prardieatum ad oaaeVwJidum3n<5nth ad Temper canefce dffedeeffentia rei tanquam partem intriti ihun ftdahquando.f. dec effe proprium refpe^u aueuius turn prardieab'ile: & fie poteft dari medium eerwtfp^i} iwt Ipaiisfima'.non tamen toti generi animalis.do modo accipitur.Addiderim hoi rfed pro apdtudine ilia fimtil cu qualita uel efienti* iiniphcis.hoiesaptif. rfeeconuenit illis nem & ne^ationem.

antep^iicamentaleiQoicquii! taoinis. Sei gura e£ paflio qualitatis . f Ad quintura argomitutn rac.eft etia pratr priumfubiedumjpot intelligi duobusmo.re niue. Petrus eft fenfibilis . proprifi quarto modo fluat m. ut n homo eft animal.tt eeo. quare-brcoft etiam uis id paflim conccdatur : nam hoc aide cur prjedicarioproprii. autaliquod taleacci& ^uis folum corpus fitalbum. EJc ratio eft qtiia proprium eft fuapte qatura non poffunt inhacrere corpo quod fl uit ex effcnria reitdfemia uero a*i«jfi>nec iifolu nacuraliter : fed forfa«>nec iu uidui non eft alia ab eflentia fpeciei &gene pernaturaUterDeus poflet albedinc ponere ris : & ideo quod eft pjroprium fpeder^ eft inharfiue i angeto.Pau!us eftrifibilif.fed magnum.Prirno.nifir6ncid cd omnc $fe qaanuisomaU nix fit alba no tn centered nulla uf couincerei:6.n.9) ad1 hoc g» proprium fie titatem : (nam sequale uel irutquale fpedtat uniuerfale»!atis eft$ £onuereibjhter prxdi ad quatitatem.Imper de («periori prasdicatur de inferior!: qux rinens ergo eft. faltem naturaliter-omneaccN dens habecfubkftum inhxfionts prapriu Jlic aute non loquimur delubiefto proprri Vtrum proprium a fafl hoc modo. cuius fubtf ^.qu{eft propria pafllo trianguli. Petrus eft animal. Nee (ubie3o : immo accidentia corporaiiaiolii *equiritu^ o^praedicatum conirerfaairciaa corpori ineffe pofliint.neqjnotLtia in Iapide. uo tanq.diuiduis pre-iicatione proprH per iUara *etis.ponuntuc in quar. par. Vno mo de (ubiedo inhx/ionis: & hoc leprafdtcaturdeJiomine pracdicationepro modo forfan eP uernm.Sedrur forfan no daturcerta& deter««B4ta tn x*f us habere tres angulos aequales duobusre tio uh fluanr humfmodi qualkates fecitiar* &is.9»paffio Sc luum (ubiedum certe intelligenda eft eodem genere pracii in eo Jem ponatur pracdicaraeto.ponitur nam urdemus ex niqsia fngtdkatealbefa:* |o pratdicamento quantitatis. quadrangulus Sec. criangulus .gulam Arif. Qu^Sio H. Probatur min F Quajftio fecunda • . conuertatur canr (po quod eft eitts proximum fubieCltim.Sedfecii & impar.eft 3.qii4 proprium indiuidui. tise naturales ponuntin fecunttaipecie qua taraundefluatnigr^o. naturis rcruna repugnare / ved quicquid iJt de miraculo.fimile & difltmile in prasdjcamento re.& ex magno calore (accarum .cie aut cum genere.no rh iclio reru no ellcocededa.De Porprio. cetur de fpe€ie. po« do refpodetur}quod certepratdicat. erg« 4iae«. argjjmcnta quo oficana r^ruWjaut (paliflimjm .e£ pr*dica>turn ] ft ietiir.licet fint paffiones qualitatis. qu* propofitu ra: qui ^ uli$ mixtio no uocaretuc funt padtones Imearum. paruum. ant iiibaLfzpe folemus contra hiaoi diftin 4crnam.dicatio generis . Eadem j?atione. Notaquo fi.qu* «ilq»iuerfe!e. ted caufa e*ficie$: &p«ttcrca quia fa!peciequalitatisJquiafuntfigutte. qua: fant fpecies quantitacis .Secundo modo poffamus loquj fie fubiecto^x unius eflcntiafluit accidens quod eftpropfwm:& hoc modo loauimur in propofito^aaiegafnus aliqua effcntia Ipe p r m o contra pa«em afitrnxatiuam .quod non omne ac pn^ille etiara fust prasdicationes prbprii ^ cidens poteft indiflferenter ineffe cuicunqj i>etruseftrifibiljs.de hoc facis. & habere tres x.mediant:e quatitate. eft paflio figurz pertines ad qua fpondetur.ur de ih jiiuntur in eodcm prxdicamento quantita.fubieftu.f Ad quar catioms. g> otnne accidens habere pro tio generis .«taliqao4 iitaccidensinboie^uod fit potetiaad/id^ du diftm^tu realiter ab -eo uel «ius aia. S«dhocnec eft ad Jitatis .quia rifibidis.poffeth*bere proprium gratis conceditur. fubie&orfacis.gredo .um eft i* uerfo accidentia fpiritualia & indiuifibilia diuiduum .

& per cofeques apcicudo eius tix naturales funt propriac quxdam paifioadinhxrendum diftinguitur ab ilia: & eade nes animar ut inte!le£tus3 uoJuntas.Di teriaKs: qironiam exercetnr orga nis mate' ftindionu. ni« Buela. Probatur minor.Si p/o fus ad dialec^icum pertinere: fed quia diale >riu eflet accidens dittinftu realiter a 'ubie ftici huiu« tcmporis illam hue introduxeuel eflet extcfum pe"r tbtu. Probatur antecedent difttndto for iufmodi pafliones non dittinftxa fubiedo.ar. natura rei feclufa operatione intelle^lus. &certe tur ab ente nift fola ratione.^f n contrarium eft^g. ilia eft et apta mhae.non potuimus hie non tnouere.ut Arift. mails.latius expo. i . habetpotentiam ridendi. Si apticudo ad ridendum uonfehabentut duar res .tex. qui ridere mehtmdiftmftionum trium. f Sexto demum 9c poftremd Utecurj&q.f Quarto arguitur. quasqmdlakK nequitrnec certiu. Aptitudo ad ridendum diftinguitur hilominus non funtduae res uc parer pcrarab hoie:ergo aptitudo.fenfuj.ue! eflfet in runt. & S. nel econuerfot ^uuncur realiter a fuis fubie&is: ergo nulla ficucferuat accidentia in facramento Eucha diftinguitur.i. uidelicet per flaiibuimeq) (ecundum. figBificat ens.Tho. Pafliones en riftizrconfequens ramen eft falfum.ex profeffo d jcet. quas in« tfrimum.ut unum. n. eft inter duo quae CTertio arguitur.fit dentia diftindta ab anima.nifi per aliam: QTAESTIONIM hancfateornihil pror& fie in infinmim.conced t:multzq.ut difh'ngua.. non eft in poteh qui ponh huiufmodi potentias in pj*dica« t tiaadridendum y nifi per iliatn aptitudine: mento qualitatis. toncederetur aliqua dittinnit dicensj <% unum. Tres aliqua certa parte.Si riiibilitas eflet accidens difthiftu* omnibus propriis paflionibus. que nullus fe habere homo & rifibile: quia de elTcnria debctphilofophus admittere: probatur fe.8r ramen unum «iftingueretur ab hole. quia non facile ap folam operationem inteltcdus. V Quinto arUfc.fequeretur quod poflet per diuinam poten* tur aut non diftingnantur a fubie&o.f?gnificatillud paffionem leclufa operatione intelleduSjfo inquatum obieftum intell?ftus:8c bonum tis eflet edcedere diftiu ftionem formalem. bonum.uerum.i o. ratione ilia fecunda eft apta inhatrere fubie &6miles:quzquidem potential funtacci^U> per aliam terdaro. iequeret proceilus non eft de eflentia alcerius. przcerea fubiedlum per le. tiam a fubie&o fepararimam cum omniaa Gis paflio cdfequitur effentiam rei: fed mul Deo conferuentur . poftij. quia ridiculum eflet fi quis conce ter arguenduminnuebamus fecuridum ha tfefetrifibilitatem eflein pede .ftio ex narura rei inter fubie&um & eius tum eft indiuifum:&uerum. fignificatidem inquancum obiedtum eft ap qux minor eft diitin&ione reali. me id repugnat.feruare corrupto accidente. & alia ex paret in qua parte hominis eflet rifiblttas. ut fupra diximus. per quam pecitus.na tun* tis. ^Priffla ergo opinlo eft •ilc ficuc cseccra accMcmia corpora hominahunvtenenufi^fubieftum & pat fie .quod fupra negatum eft.non diftinguu darerur homo qui non efletrifibrhs.ut S. ac fi daretur homo qui non efta.ut patet per Arift. & fie i n infinitum.q. poten jftft fubieao. Item apticudo materixad formam inconuenientia iftorum argumentorum eui aon diftinguitur a marefia.uel eflet indiuifibile: non funt de hac quxftione opiniones. 5 .gumenta fafta.aliareft rationis. Eadera eft ratio de guitur. poflet Dcus fubieftum tz funtproprn* pafliones quxnon diftin.p.Th Jllic con fet rationalis. & ita uidenrur in infinitu in hmoi paflionibur.f Secundo arguitur. ambulandi lio.i.deuericate^rt.arguitur. f fie congrmatur hare ratio i quia fi eflet ae* Et hare fecundum Scotum diftmgtiitur ifttSdcns diftinclum t illud elfet intenfibile<& realem & formale. ducendum illam apntudinc. Efto.funt praeterea hu real is.Libel Pnfcdicabilium * co ipfo quod habet aaimalfc organa corpd lia: & fie unus homo eflet magis rifibilis a« salia.&quidditatehominis non eft rifibilitas. quia aftns ridendi eft ma ne tertia ftiperprobgtim^adnotauf mus. tarenrur: ergo non eft aflerenda-*diftmftio 7 7. inquan.i. quod fecundum ipfum ergo eadem rdne non eft in potentia ad pro diftinguitur a fubftantia.

Tho. malis: plus»n.i .litatis.illud nifi fecundo modo dicendi per fe. ad quam refpondent nega tiam non ponitur tanquam pars paflfionis. & quod homo eft quod iftis in mente ueneri^propnas paffio fubiedum rifib. & nfi. nee includit mini homo. ftinguantur abanima . hinnibile &c. &potentiae corpo^Reales uero con.tur in (ecunda fpecie qualitans.intel.quod S.guatur a fubiefto fub iftis cerminis.cut nafus ponitur in definitione fiHiitaris. pta operatione intelledus concedimus cp non Ibmnuuit.c relatiocum pona«it medjam dtiHndionem formalem . quod paffio diftin. Jammuero. quae cundo fententiarum. ^Sed multo magismiror rifibilitas eft in homine. twe.JItem. riotandutu eft.inde pofteriores ifti dodores mouentqo» bile. VerumeU quediHtpc^o formalis eft ut Jupradiximus tamen.) Alio modo propria paffio ac.7 7. Atque adeo hint elt.f.nantes fecundum S.S. prima.SicuC forma n< relauo .ilia quae eft pdrentia. nee omnis propria »ia. & rifibilitas eft a.Thojomnem propriam ptitudo adridendum. EtScotum iH quia diftingui realiter eft diftingui tanquam 4 dift. e. Quareintelfeftus& uel propnum>fed folu cppotentix diftingui uoluntas nullo modo diitmguutur.ul. uult&c.ut hiJC.3. fed S.p. ce uiuit. infu non moueiarhaecquarftio . eft diliingui proprium afubieftojin quose quanuis non includac naturam fpeciei.citant.q 77. paffio git. Hoc patet prima.fubie&um & propria paflio. & Scotus opinatur fiiojmodo folum format!. Di.q.q. Quod agendum uel patiendum.opimo eft animal rationale. fio nullo modo ex natnra rei differunt.dit hominem> nihilominus homo continet 0 rtinguunt tamen de propria paffione: nam e0entiatiteranimalitatem.aitum. In qua fententia uero non diftinguantur realiter probat .. ita.(Quin etiam cludituTtameQ in ilia tanqua pars eius quid inpropriumlatis cftdicere ilium terminu ditatiuartamen propria pafio neque incluf ifibile. nihilomi.unic. diftinguun ur ex natura ret quae conuertibiliter pracdicantur de nomi.Tbo.45». de fpiritualibus creaturis.& ideo eflentia cotinet ellentialiter quo pasfio etpotenm.Tho.dirur indefinitione (ubiec^i.& in q.z. quod potential fehaliter.Vnde adhuciolino modo accipitur (inquium ) diale&ice finuat xcotus duos gradus diftinitioais for pro illis nominibus riiibile. Probat turafubteclo rputa^ potentix animz diconclufionem arguments lupra formatis.De Proprio .ficu t u ifus potentia fentiendi colorem: in nus aiiu\i c6t»net cffentialiter ipfutw : ficut de tamen noji feqiiitur eflfe rebtrones:qu»* ^ixit animalitatem diftingui abhcmine for _«LH — h3bentefleabfolutam..-fic per confequens ha nes appehare relationes apritndinales ad bent fe ficut fubiedum & accidens. non diftinguumur ex natura nionis S.eiie propriam palfionemillius ter.iibicunquealrfei de re ifta meminit^ed quia ter diftingui.ar. ut riitbilttas eft porentia ndendi.fubftantiam 8c paffio. quam natura generubus ipecificis: & hoc modo manifeftum ris & natura fpeciei: quia natura generis . Opimonem fuam explicatx cotus fe.patebit :nec tlan&odo rj^ibUJtawm.bent ficut accidentia propria fubiedi. quitur ellentiam rei: in quo fenm mouetur uidelicetfimirascftnaficuruitaSjUbifubfti quacttio prxfens.homo.p.<entit. tatiu m«oi) ndudenten almd.q. fi-» cipitur phyftce pro accidente quod confe.cenfet diftingui rea in locis citatis dicit.habem diftinc^as definitiones: nam ho ftionem fub nomine propriae paifionis.ut homo H I S iuppofhis ad inteUigentiam opt& rifibilitas.quiacircunfcri paflionem diftingui a (ubie<fto.Vbiqu6d pertinent ad quartum pracdicabilejUtpatet diftinguahtur ex natura rei probat: quia fe loco primo citato ad quintum arguments: jclufa operatione intellt &us.ita per earn immediate ridet. guantur ex natura rei: differunt tamen <$ j.quod tamen neuter unquani 4ua$ res: & tamen rifibilitas pendet ex efse cogitauit.Tho. Qu*ftio II.quod potentia definitur in ordine ad quando unum habet definitionem quiddi. itf.entiuntquidem 9 diftin rales acorpore. ut quaeft. <jf nulquaia rei: ted ficut homo per anitnanv immedia apudipfum inuenitur.q.

iia.t.t. quorum primus «ite£fe&usftibitantiatis& formalis proueniensa forma in genece caufx formalis : alter uerodi. EtAug. fiue fit po* tentia a&iuafiue paffiua. Non eftdubium quin plantae habeant uirtutesproducliuas.Th. Arif. fiC auditiua. quos uocat partes animx: propterea £ funt quinque obiefta diuerfifnode mouentiaraliterenim color mouet Uifura. uidemus res operari peruirtutes fibi additas: utjgniscalefacit percalor em .germinet terra herbam uirentem.quae eft limpltciffima: ergo funt dittin^x potentia:* JfEtconfirmatur. f Quarto arguitur.ut Rhabarbarum non foium rationc ca» Ions.Liber Pradicabilium. Cuius ratio eftqoia dareefle fubihntiale. qux funt eorum ac identia. f Quinto arguitur ex intentione Arilt4 tertiodeanima.&fecu dum alia diuifionem.f At uera prftermiflJs his metaphyficis. funtin eodem genere. basrquod notatur Genefis primo..diftin#a!s uirtuces* pitta .&aliter .8fi periilamuelaliasuircutes ignotas operari ditierfos effedus. Cae H terac particular explicabuturcoclufioncter tia. fed ratione pr oprieta tis. & terra recepit a Deo uirtures naturales ad germinaudum her' . funt diftindta organa: ergo diftinftat funt potentiavuifiua.quareft propria paffio eius. & maxima Ari.if.ubi tra&at de imagine.ii z. &pofteaeftfint in eodem ge nere: quia funt eade res numero.quod maxima<Ari(biteIis intelligitur de potetia i. Sc lignum pomife ram faciens fruclum. quinrcsqux priui non eft .p.i.pariter fen fus 8f uoluntas difbnguuncur realiter.&lib. in quo collocatur uis&: potentiafentj* di. Sed de hocintertto prxdicamento.an uideltcet nacu tails potentia diliinguatur a fiibie&o.Sc coclufio # captu Dia iec^icorum.met.i^. ut Antichriltus qui modo eodem genere: gloffa^inqusm)f/la certe non eft ad mente Arifto. fonus mouet aurem : ergo intentio illius eft quod diuerfus objects adiuis correfpo dent diuerfat potentia? recepriux fpecieru: & iliac non poflunt efTe anima. quod coele* ilesfpiritus diuiduntur in effentiam. ex qua infert quod ubi aftus eft accidentalis^ibi potetia & uirtusadtalem a&um eftaccides. Excpli gratia.& in fenftbilibus.In rebus oibus corpoialib. Vndefiquxfiio hxc traftandu eflet in Diale&ca po tius deberet tra&ari in prxdicamentis.expellit cho leram: ergo eadem ratione aliae uirtutes & potential naturales ad alios effedtus funt a'c cidentia diftinda.8c it.intelle<ftus quae refpe&u obie &i eftpotetia paffiua ad recipteodu pesdies 8c aikiua ad pcoducendu adom. dicit.r.dicit. cuius femen in femet ipio fit fuper terram.. Item Dionyfius de coelefti hierarchia.non funt ide quod homOjUt in Deo. f Secundo id probat S. fecundodeanhnadiftinguit quinque fenfus. quia de illo nemo ambigere unquam poterat . uirtutern.c. ant frigiditatis.probatur tefr tio. quamuts fit adus raateriz. &: aures. Vude gloflaScoti lococitawxf.refpondetur tribus conclude* irbus.^. Conclufio hacc primo probatunquia ta les potentix ponuntur abArift. locis nuper cita tis ex ilia maxima Arift.aceidentaUs proueniens a for ma in genere caufac efficientis: fed potentia debet proportionari effedui: ergo for* ma fubftaatialis per feipfam dat efle fubftanttale^&peruirtutes fibi additas opecamr. ift fecundafpeciequalitatis.c. ubi ponit infelledtumaV gentem & p»ffihilem. % in telle^us^uolutasjmemoria quzfunt in homine.i5. quod exprefte docet Arift. Pri ma > Omni&propriapaflio qux eft potetia rerpe&u operationis realis & accidentals > diftjngnitur rcaliter a fubiefto.fecun« do de anima. Q_uia tameninhoc loco hac tempeftatc moue-» tur. deaquafrigefacitper frigiditatemi qux lunc accidencia: fol conceditur ab omnibus philofophis illuminare per lucem. in fecunda fpecie qualitatis^St Arift. funt. Diftinclia organa &in* ftrumenta feruiunt diftioclis potentijs: ut pote oculus.c.uideltcet potentia & aftus . dicens organum fenfus eft.feciindo de aijima potentias animxuoeatpartesanimz.duexiiftindlieflreftus.. £ relitio. & operari. dummodolu potetiap fe proxime ordinata ad talc aftum .de Trinitate. Scoperationem. Vnde medici ami* buunt herbis diuerfas uirtutes a proprietate.

fedtatiseiiha(ftenus bus hums temporis aduerfus S.p * eninagauiio dilatatur ian Jtiis » corde.. & re argumenta procedunt qux a extenfa ficuti fenfatio.EC hxc differentia inter has duas fcholas: $ lo.in utroqu e fenfu negantur. & infra. f Vnde ad primum argumenf Srgo ut ad propofitum redeamuSjCodcm turn . Et fecundo eonfirmatur. non fit realis diftindio: & mirum eft quod utcrederetintellectom perpetuo manerc ante temp us Scoti nemo philofophoruin anima corrupta. phos oftedtt cfle falfum fecundo de anima eft potentia iuxta tenarem primz conclu' ^* tex. tutei. per fe rider. & non in* eft'rifibilitas. Pof.Propriumquo3non.De differentia.ergonoiU dt paffia- ..aduerfus antiques philofo' fTertiaconclufio. quo poftea ipfa c tus * fio. facit motura ri. inrelligar.nec recipit illas aliundeficut aquafUyj.^Secundacon.Primo quia(uttertia conclufio homo perfc tutelligit. non uolunta foiuminfenfuformaH eft falfum . Atuerononett hicdettionftw. telle&u.tex. Dicimus enim fio fit quafi eflfeftus eflentiar.Ariftot.Hzcaut ola peruertunt dicentes. Et repentino uincenti. qui neu gui. calamus lineam Diile&ioctranfgreffus. Etfic ui. non oportet a fuo fubieclo diftintefle&us uult. pro ratione cuiufqtie fus in ore«Sicuteeonuerfo ex repetmo mce icientiatexigenda ettratio: & ir. detur quod rifibiiitas diftinguatur realiter Et ideo refpondetur. Quare non quod ho intelle&u intelligit. Turn quod A rift.aut res qux eft uoluntas.fionis . intelfiefuper Prolo^um arguebamus) unitas& ligiturqudd ex fua effenria fluent lilaruifdiftindic eft pjflioentis: fednullueft ens. oculi coftria phia naturali rationes quas »odo ficiebaguntur&exprimuntlachrymas. qubdquamuis hoafubiedo: ficut potentia nutritiua qua in mo per sn mam. potetianon difhnguitur ab aia: nam dicunt concedit eas in fenfu identico.mum eJfficiens: tamen intelJigit per intelle ' *• clufio talis. naphilofophi omnes profitentur effe poten.c cotnper Etprattcrea eft intelle&u difficile quo motiffimumeflewrtutes diftinftasab anima. non eft form J. ciuntur. qu»3 luntace u?x faluari poflunt. fadunt uehementem probabilitatg. quod quiaScotusnegansillasin fenfu formaE. fuidenticohaeceft falfa . qui do mathematica exigenda : nam iit didt extendens panes faciei . homo te nee fenfu: &uult uohmute.fufpicatusunquam fuerithac diihn^tione guicur. canquam per principium pti tiamdiftinftamab anima.& quod fenfuseltparticulariterin ocu. Cap» III.s. nifipofitadi. fed a fanfto animinl eandcm eJe & intetle&um St fen Thom.mus. fed realis. Itaque quando dicimus »quo4 probatur. Ethico. Ifta conclufio iius aclus. in ilium errorem exceflent. fed omnis eft aut rarionis aut realis.pra faftz non procedunt nifi folum de fent&aiiahicargumsmaaccerfiriad pro* potentijs. & ut Cotnmen. conceditur non effe recipiendas f ma do rifibilitas ceu ecur quadam poten. & uoiutas intelligit. de. Item concedunt quod in. diftmc^io paflSonis a fubieflo clum tanquam per potentiam propriam fl.Sermones ufitati deintdle&u & uo formulera.Item quod mtelle&us dirigit uolu aut homo eft uoluntas. rideat . & ea ratione qua flint potetrbanium quad fe.. quia rationes fu trqmna eft fermo philofophis dignus.tfo.nee fubiedum eft de eflentia paffionisj nee ftinftione iiiarum potentiarum inter ic.-ifusjdiftiriguitur ab ani nat.i.5_aiet.huiufmodi diftinfliones fine ratione contia corporaHsad ridendum. & pa/fio de effentia fubie^i: quinimo pafper confequens ab effentia . fedetiam in fentatem.tnatur. Excuius inconfideratione omnia fenu: nempe cum fit potentia corporalis. Probaturconclufio.& no in pe qui eft intelleftus. &c. nifi ens rationis 6i ens reale fecundamAri abrgni redpk calorem. Q apud omnes expofitores adeo fu. puta unam afthiam & aliam paffiium: quas tertia. aut homo eft intelk^us1.quod uoluntas mouctalias potetias. homo eft uires & quod intelle&us eft in capite. phiiotefore saguine currenre ad cor. 14. f Sexto & poitremo ar. do altqu a diliinguantur ex natura rei.

trianguii: par & impar f &qux eft paflio Sedcumreplicatur..ne diftindiaab ilia quafubieclum producw tur.tuc.fit. quod fubieftum recipit rifibilita§edreueracontrariumprobat Antto. nee per hoc quod (ubieftum ftrahi abalia. Nam quamuis ilia fit poten. quia com prxcedant in toto eompofito accidetia cor producitur & con equitur ad produftione rumpentia bgnum:tamen " jen prius priusnatura natura torfor.Et przterea.&quoda tur.Non eft intelligendum.fecundo. quia in re abftra&a includa.77. nem. & rurfut negatur qujbdrijiibibtas fit apu ja hwerc eft in alia potcaw a4 recipiendum illam potea- . ut fine aliquomedioaccidenteunian quia paflio eft proptef eflentiam . quia aptitudo inharrendi non tiam habet opinionem: putat cnim tantam eft potentia aftiua ad recipiendum.producii omnes pafliones eius: fed dicutur tia pafliua^non eft tamen potentia ad reci fluere ab effentia. ilia potetia non diftinguitur a corpore. Arguitue culam argument! conceditur.£t idep pafliones cntis non diftin^uun.habere tres angu.tamcn ducendum uel recipiendum accedes reale.fpddetur. raaterialis.quain teriam>quamaecidemiaqux funt in igne paffiofPerhoc foluitur aliud argumentu genito: ted de hoc alias.aitypaffio ma per feipfas habent immediatum ordi flint ab eflentia in gencre caufx vfinalis.fedillas immediate habet per fuam efaftus materix . quia qux. I'mmo pet ex natura rei.comiptfbile.quia flia mbftantiSis ignis genid informal ma.ducendum accidens. quxeft paflio poris qua mediante recipit alia accidentta.quia ill* piifio nes 91 pater meus genuent me. Quo circa licet in generattone ignis modo in genere caufx efcftiux. Corpus eft in potetia numeri.prius natura eflentia eft in fuppofito.tf.4.oc fpeciei. atque alia id genus plurima. puca quod potentia 8c adus funt in diget potetia ad producendum fuas paflio* «odemgenere.tem:fedtamennon eftaptum ad hoc per Co citato in arguments prime.ea ratione qua eft ens.eft unum ftum non recipit rifibihtatem. expone.lo.& alia.Tho.fit ut materia fit etia poten.91 Libel Pradicabilium * pafliones eatis toon diftinguuntut ab cnte fubie&o per aliam aptrtudmem.quia fubieclum habet hanc eflentiam.Tho. ha-* tialem. ut quomodocunque abftnhttur f Ad cuhis mtelligeptiam notato.q.-putajquotquot no funt potetix ad pro poralia puta calore & colorc.ut in ptcdicantents$>ca.unde materia&-for infinityVndeS. Re* m. loco ptociuxeritfuam proprtetatemr quinimmo citaro. cluditensrquia ens eft de quidditate cuiuf. tentia nutritiua aut inte!leftus5& alia id ge autq uod terra produxerit herbam. car ab ente.fentiat 6c propterea non datur proceffus in ciafubftantiailisfonnx. aut intelleens.producensfubiectumjeadema&ioneconv tur a materia.$ quatitas eft potetia pafliua cor los xqualesduobusrecVis . plcrimas ef. auhuc in fio non dicitur ftuere ex effentia lubieftf. & fa potetia diftinguitur a corpore.enim fie aduerfus S. it tenorem prime conclufioms ) fed fubttan.~quia nullo roodo p<ffioen ftum aut alias pafliones per tranfmutatiotis»nec aliqua res ppteft per intelleltutn ab nem ab alio.iaorcale.art.producat illas pafliones noua'produftione* tur ens. qubd paf paffio eatis(puta unitas) ab ente. Qumetiamexeadem rationeAri bethaspaflionesr&ideofubieftumno in^ ftotelis.(peciei.eo $ fubieclum producat pasfionem adiocunque.& in ingenere genere caufx caufx matenalis.aut pro effediftin&ionet* forroalem inter paflio.Tho. quia prius natura fubie* piendum aftum accidentalem ((ecundum clum habet effentiam. quam pafliones.^"Eodem modorefpondet S.Corpus eft poten* fe pafliones quxnon diftinguuntur a fubie tia pafliua ad recipiendum accidentia cor» ^o.aliam aptitudinem diftinftam: quia fubie* cunque res.^ potentia materiz non diitingui. & eflenria m ea jioafunt potentiae reales eo modo quo po alia aclione produxerit meam nfibilitatem. de quo itidem Scotus contra feipfatn ineft.8rherba nu$. cum forma fit fubftantialis nes.Exemp!i gratia.f Ad pafliua ad recipiendam quantitate: ergo iicertium negatur proceflus in infinitum.^Ad ultimam parti 9^ fit in hac materia de quantitate. f Eodem modo coaties entis t quam inter pafliones bominis: ceditur.

& inde fequ«.efle nfibilem. q8» tentiam uifiuam rea>iat.magrs4»ie actuet (&• quamur) licet id facere non poflitnifi pa* bieftam.j .mota .biefto. argtf £un. Scalterum fine altero com eruare. Sedtamenquarta.non poteft intelligi hominemefie flcnoti 3 wr itta oris dilaiatio qux eft rifus.ficutlapis eft aptusy fi ex itto fierce d». fanguis ftantibus duabus refpondemus propofitio fiiit ad cpr. fcio 1'no diftjnguitur a corpore: quia quantitas eft il mifhs nullatenus admJttere propriam paffi con^enita ad modiim prqpnap paffionis. abf4o non eft generalis proprietas omnium que dubio poteft Deus unam fi ne aliacon* in umuenufn aecidentiuin: quantitas enim.^ tillitaxtsra corde ad factem.ad 7.&*ficm infinitum: Re pondetur gis rationalis . noopofiuntmagJs teft haec uocari potehria-r^mttra' eflfentfay Stounus ac^uare ^fedomues iniunt *^ua.mam tune languis fenJgrntn . negado feque. iiec ridereratqueadeo aec denominafediecutidum S.Non cficoy aptus in potentia reHtas.quod 8c Capreolus probabilius cefet pri ten'tia tiutmiua 8c aha corporales: neque mo fententiarum diftij .li& f Cenfenthic neoceiictThomiffx^ fc parac* .de fpiritualibus creaturis. Probamagk & minus?necxcamenomni eras ipo tur : qttiaadltuc homo elfet aptus natus efefeiifetf'toli pnmae Srcerttictjuicfunt ha. & Porphyrius. 8£ ntus prouettft cum ex repe quia poteft intelligi coruum effe & non e& Oho gaudio adm$ramu<. uifiuits ( ut fie lo(utficloquarHttr)rafit.dicitnigrc tent ia eft in organo fuac operationis . Et-ratio quidem fecundum Nominafc.c. Tho^ tatjieft ecsdo efle-per totutn corpus di'per. Aruero pfoptiaepafllones. quantiii lapldi inhzrerct in& uolanta's-iSc fimileypotentiae nott funt ac tdlciSua1 aut nfit>iUta$. ut natutalis pocentia.Neque deifta propofitione unquam dubipriapaflioell accidensquod fitintenfibi* tare potui: fi enim sut di&n&aftes.fentiaHter ad inceiligendum fi dareture t bftlisnt! difpofitio paffio uel paifibilis qua intellectus.ubiinfinuacper contrariam.fie rifibilis. f His nihilominus nonpb* conuerfo oblatarepetinatriftitia. poJtquani non exercetfuumadum ate quod non poteft feparari ab hontinc <g ii&fi in facie.! guitur.tra eft de itdnfeca o^uidditate alterius. tta nomo fine'iafluunt el e'flenriaiubidclii »& quodam modo flint . ar. nam po.. fione pofle a fi*bie&o feparari > inter quoy f Ad qaartum refpondetu r. kmr -non enrnit contmuoifequitur.orporale)8c diuifibile ficut po.qira non potelVtatrt euidens aflignari.f Ad quintuna argumetum.ita neque magis rifibtiis qua! quod potentia corporis ad quantitatem no alitiv.fSecunda htio . Prima Deus fupernaturaKter poteft partium exprinventium lachrymas. atqueadeoeft.eft intelIe£Kuits.mentum uidetur effe eiufdem fenteti* ubi citus. quodfuapcenatura intfil!e«ftus ctiausT nam. ildetur eiintellectus.*rH*iirpiupnetatcni qux eft (ufcipere husefletimdleftiuusjSc rhtbilis.bilitas fepararetur ab homine. &inde fequitur compreffio nibus . 1 7. fed eft intelligat. q.tlfi.qu6d rifibihtas eft egregius Caietanus prima. £t forte eft in corde. QuanuisintelieftusScrifi fdii prafHicameftco qiialitaris afcribit Ari.j ..q. nihilomi^>. uf ui dinem no eflfe prppriam paffibnem corui : £isint>culo.per hoc quod accides ihtimius utdere. (eruare.utfigura: tc tecun. & neil fe. utcaufa&effe<aus. Ad c6 accidensquod eftrlfibihtas. j.artr e ac<ii<lens<. non eftihtenfibi" ho mo / fed died qti6d homo fuapte natura Ih. immo S. Meomles. ficut e. fepararea iirnrmarjonemre^pondetur. ficut potencja nutritiuaauc fenfus ta. u nde ficut non poteft homo effe ma« £ potpiifra.Tho« rattoeft manifefta* retur itelleftiuus nee rifibilis : fed qnemad Ma mteffo fit per maiore radicationem in modum-czcu* fimphciter eft aptus natus fabiec^oa .ult.'& hocmocfobpisnon eft intclife cheemfam >.De Proprio• Q«arftio licer . aut remrffibile: ham intenfib & remif.'ut *qualjttts non eft-intenfibilis: fed propofitio eft. fipro. Id uel maximecum fe habeat qua iuapce natura non eft intenfibilis^eque re dammodo.j.necinte]ligere pelqoac-habeantgradtis inteafionist fet.

fti non confi'terat.rjfibtleefl: & fi effe dupliciter accipitur.im. & hoc modo accip>tur tur. quod rei ab extnn dum omnes philo bphos negari no debet.neqi:e pro-* eft homo. rifi. Solum upponunrprore exillenri *'bus. quod ineffe ac noninelfeeidem fuppofition?m natm alem. priinac intentiohomo non e(t.mum Porphy.ius imelligemia notadu eft qcf"a<aeffe. eft. fecocontingtt :fupponit. f Acc:dens(inquit) eft quod ad« in ordine ad. finefuH connotandoquod poffitridere. fecundum adiacens djcit cxi. intelle. Accifter-s non eft modo r jfibihs.fionr. Amichriilu*eft homo. aut ralem accidentis. an uero tantummodo de fonna'i. ut conuenit accident! fecundu effo: u. gereJ&c.nus prac-iicari. fecundum adiaccns. noua. De .Liber pradicamentorum .biedti corruptione concipi potrft. uc nuper diceC c D E N S autem eft » bamus : fed paflio producicura caufa pro* quoriadertatq. tea tenecu fub poteit. certe nee eft i ifibilis. fed proprium ec:am eft rationale. cuini eft leparabile.unt iHac. Ant. ddmitionem gene do przdicarum eft de efTen ia fubiccli. cundum fuppofitionem naturalem.quodeminet-b eflfentia.n.neque difFerentia. homo eft imeile&iuus quamiitx.qua ponttpr-.uo Aethfopivc infeparabiliter accidit. rifibilc non eft: & econuef naliter. lemperauneft in lubit^o. (to term no: ut iunch*cnomina» caliduna. homo ferentia conftitutam. lecundo diuiditacaJens fluens ex eflVntia.& ab cianiylcilicetfihomo eft. At uero fe prium eft. o. aliud fnfcparabiPcrcontatur quis for fan hoc loco. quod eft piardicari accidentalicerfiC pro opinioneScori foriiiauimus.abeftfine cluftiua fubiefti.Diui VndeiiDcusaurerret mihi intelle&um . ftati flu ere t ala C A P . ficut rermmus qtti poteft fucceffiue afti mari& negari deaicalccr unquam duas res.P.&c. &homo. Eiquodneque genus. non dicitexi in id quod eft feparabi'e.& Aethiops non niger. v. Omnes enim di. Itaqj & p«»flionem d. refponde tranfnautabilirer. nequc Cequenterdicere: nam nfibile. & uniuerfalirer fecunfll accident. & fu. Vnde Nominales tenentes res nullaterealis: # p zcerea quod raciones Tupra fa. Et quicunque negac eft. biefto reli&o fuat naturae. conuertuntur:&ideofi Antichriilus non /jpecics.chri folu eflennam ex genere & difftus eft nfibilis . C put breuiffibile^ampliecde mareriali: fed prcpter fup mum eft.frparabiie eft:n»grum autcm efle. lubit&i corrupcione. tune !y eft. fpe.i. fed tantum necefla. neque ul'a indiget dm.Quaproptcr Antichnftiis(dicut) finiunt enam & hoc pa&o.o poationem naturalem: quia Uidehcet. Vtrum Je: atqur dormire quidem acciden$ fiominaifta pafljonumutrifibile.Ad cu cies& proprium dicuntur ad conuerren.fferre ex natura rei. Id tn eft fal-um.amphent de maceriali.autintelli.corfliugm. frigi- .fe reale: & a)io modo fecundz imentiona^entiam. parata fupernaturaliter rifcbilitate. eft.ett &abett fine fubie&t corrupnone. Aliud jh'tuere . quod . fed iolus Deus fupranaturalieer. Non proptereaquod.D E A C C I D E N T E . ncn tam perperiix uentatis . qux O S T K C M V I C prardicabilium fecundum Aritto. fed etia tantum ualer accidens .cuntfolum ampliare de formali: quod eft Mente tamen cogicacioneve coruus dicere. & id quod ett in M ftcntiam in rempore . Attanoen finitiones. fed foloscerminos: dicutfo Ctx^nnn (olum uidenturprobare fubiedu Iis t m n s conuerme dcfiiiitionem. ^ Ad fexrum argumencum quod liter. quia iubie&u no eft caufa produdiua pa/fioms. fiullacauia poffttcum mihi naturahter redicur autem in duo.feparabile: *ic tertio fubiungit alias duas de riam extremorum conextonem.»omnis dillmcbo ex natura rei eft hie.

& abeffe.Definitiononde bet dari difiunftiuc : quia definitio explicat quidditate qu* cuiufcunque eft rei c?r ta & determinata: ergo dcfinitio accid'^n. ReaQua^ftio vnica. fubiungit aliquod tffeacciderfsinfeparabile.argumentum contrario modo. & ta. nigrum* "lominis: kid quod eft infeparabile.fed prim'a(inquit Aritt. quia nigredo corui.neqj leo JtCiqu^ qiiidem definitao non explicat poftiuc naturam rei.licet effe -mortale fit eius waflso. 8: mon homini. f Eft ergo fei/us definitionis. qtte/adliter nvfuniAfift i.cap.func aut irttel* Igirur de-'abtrraflh'6nepT*fcfliua(in qtc| lecno '.4. Ut^fi d^eas. lis uero qui conformiter adArifto. res uero principaliter. men rifibik non eft accidens: ergo defini« tioconuenitaliisa definiro. Probatur antecedens prime.tM). Probaturan*tecedens. ut album.-ergo d* finitJo'nonettbona.Topico. & albedo cygnt.UTI Arifto^i. : r^:_/s_ — R c v i T T K pro parte tiegatiua. accidens efle id quod porelt adeffe . tertio fubiurigit duas alws definiriones. Vfrigidum»album. &ahos philo ophos dicunt nonrna folum prarii.Omne accidens cuiufcutlque no* uem praedicatnentoium eftautgenus^aut fpccies. hominis. Cap.f Et cantirwatu iJemantecedens.8e propria accidentia r ergo accidens & reliquaprardicabilia concidunt. ^cut ridere.quod dcfinitur »bi fecund* intentio ad fen. .vtinqnit ATili. fane qui poftquam dixerat. 3(alia id genus : eo funtacciden* tia infeparabifii. refpondet tacitjt bbiedlioni diceos: <j nigredo _ qusmuis „ ._ _ corui rie poffit realiter icparan % coiruo .ut nigfurftirefpeftu corui . & affirmabitur de iUo du fuerit & hoc fine fubiefti corruptionc. ^ Secundo diuidit Porphyrius accidens in id quod eft feparabile.Qnartdarguiturconcfa'dmifioflcmaecidemis Accidensfepa1fabile.f Tertio.& proprium quod eft quaf turn pr* dicabile contiertuncur: ergo male diuiditur accidens quintum prxdicabilein infeparabile & 'epar. quod eft dicere. Poffet enimquisfu r picari ijttbd rifibileeltaccideosPetn. '& — --•••v^'. ficut rifibile.Ptrumtextus accidentisptuerus. proprerea quod Petrc exiftenie^Petrus eft rifibibs:& w> exiftente no»eft riftbilis: & ideo ex plica Porphyrio quod accidens dtbet af .bile. Pfeyii.ume per intefteclurtj potdt feparar i. eft expoBtib defi• nihonis A tfto.non e* pro plrialdefi»itJa: quia diftijf per negatiottem ati'drum prafdicafcittvm. quiaconuen . Quirunt ultima .fSecundoarguitur. urn fuperius expofitUm.quia nigredo cofui irel eft eparabi lis fecudu rem uel folu fecundu in-. ^Etconfir. Accidens & reliqua prxdi* cabtlia in idem incidunt : ergo non df bctdiftiugui quintu prscdicabiie contra quatuor alia. tisnon eft bona.ut iri rei ueritatc fie coruus albus-.tunc non reftac caufaf cur dicatur infeparabilisrfi (eciindu. & fimilia.Rifibile.iiuiii accidens domus: nam conVou-fj accidit domui. quod eft dicere: quatenus p<adicatur in concreto denominatiue de fublf antia.fi copula importettcpus pr«'ens. Accidens eft uniuer'ajequod prxdjcatur dcpluribusaccidentaliter & tranfmutabihrer.} explicit naturamaceidenws: 8c efteadem ^Uin pnmaqu* eft prapria Porphyr*}. ni< quod d(finitio Porph. noneft menda» cju)uidehcct quia pot fimplici noritts CCH gnoia .At Porphy rius ne uideatur fibi contrarius. tamen illss non conuenit definitio.<HeAu« ft priaium.DC accidence. nigrum. lcilicer. Mortuum .resip'a qua: eft accides quatenus fubftat fccundae imerioni.& in quocunque illorum funtpro* priae djfferentiae. ncgatuf nunc de Antichnfto. ut in princip o prac. rmn repiignat eflentitt corai efle album. unt rei ratione effentiz ( alias poffent feparari) fed] orone accidens ab eiiesitia manas eft p-opriumcergo. homo eftanimati quod neqoe eft equus. eariunquam figna. ut per ultimam parciculam diflferat a quarto przdicabili.ftum cn^ .iicamentorum ui dcbimus: iotdligunt definttioncm hanc ue luti fuperiores.n. eft accidens con>. Dafinitur.

Alio modo ut ditin. & Scdiuiditur in no. & alia accidentia. poteft abefle prat»_-r.n capros dicebamus»f Pro materia confirdinis .fcc. iicinfuperioratum.definitjoquidditatiua nondebetdafiderarehom nem nan confoersnuo rifrbi.lam inciperc effe ueram. Tho.fi efTet fuppofitio natura.Q. cunc uaaaert abiira&io mcei. fit illo modo accipiendo.tum<diciinu5.. licet dens diximus fuperius. Antichriftus eft rifibilis^dtquia guitur contra alia quinque prxdicabilia>. in quofta&jqxaQed. n per ddiunftipnemjCumquidditasre. ut ta«cum ualeat . telligenda ilia particula. Antichrilluj producicur .^Adfecundum facile rndetur. -r. £cut cidens primo modo ta&tum ualet icutid quod aiiit & poftea iron uixie. T ..accidens ett quod T i s x r v i prxrcns facilhmus eft . Attameu xefpeiftu Jiolionnm uniuerfalium. & abe/fc.mationis notandu efl^ quod mojftunjUlitaprium. in omnibus prxdiv*a*entis h«c propofitio . . incipitef-. modo ad argument J: : contra fubftantiana. ut cold i:-.. eft no.pQtcftadefIe.Qua iam effe mortuwm. 4 omojainquic pmdicata » ut genus mortuum.accipiatur no«iden$.matio.. ut xquale fie in«quale eft propriu to fermone dicitur.f. antentionem : te hoc modo diftinguitur ftcp^teltadcffepriltsarpoMea abeffe pr. Et utroque modo pat eft accipi dules duobus redis.u:-n.fi tamer* ilia negauuanon poceil determinat ambo uerbajadetfe. qu5d accidens prim* te te*ipu$:nam.quod eft de prxdicaraen.^ ^ proprium eft ac. eft in nu* j ^ . Top.accMens abefl. UTbo importangumentum rnHetur. quo 1 poiiumas mccli. pt diximus fecundo Jtbro Summit to quantitatis eft proprium tmnguli . i.formam cadaueris. Tune ad confirmatiode caufa nuper dicebamwsaccidens . qua: quimur comniaaitei beet habeat nouam poffuat effe fundamenta omnium mten. accidens.prxtef full dens accipifur uno modo ut djftinguitar bie^i corruptio nem.gere coruu hate) nihil uetat dari per difiunftionern : finon eife mgrirn. & de cor^prei. r«- . & pro.Vndc ad ter Aibiecli conuptionem. It poceit effc differentia . Imellfgiinus ilEt fie eft quintum prxdicabile: ideo ad ar..& ideo fano & prQportionali modo eJtin leitus.pus meum niuit.mine. ilia uem prjtdicamenta. Vnde Arifto.feuera..travuone nc una: fed tarn en delcriptionem(qualis eft gatiua.-• • f modopotefteffe genusficfpecies.: -• • . Sue nonqueiuadmod^m confitefed in aho.uiuit: quo modo Paulus ncgat ChriUuni taliter &trifmutabiliter pracdicatur .rum nel falium eit. dekribic primo Peripjropolitio potdi ellc ucra.»contra proprium & alia pratdicabilia.^Ad certiura r bus.i 'in poliiimus con quod. genus eft albi r & color genus albe.. •. tan* minaliter pro eo quod uixit & modo noa turn ualet ikut pr*dicatum quod acciden.J -ca " quare • « . — > i -~^bene mtell. accir mur de Chnfto quod eft. Hue uiuat quod fuapte rtatuca nonpoteil effe per fe* modo.gatur eft uenfltmus.tur quod ly. nam e.pliciter.quod ca quare primura reipondet S.nlis>tll«t ellperpetuz ueritatis. differta proprio. arcicu.riti : uidelicet.prxter (ubiec^i corrup parabile.&: de ho <juantitatis: & habere trctangulos atqua.nonfit corruptio mbie^H bus creacuns.. de fpirituali.Sed fecundo modo. cap. Alto modo lit . 8e me defun&o corpus men pnmx intentfonii. qui larum.fit Ktatem:aatinr<iii!g!turdeab:. in utraque quantum pratdicabile connotare fecundam acceptk>ne>rape&u corpo^t is eP accident. mi nis. efte uera-. fignificans quanti.modo uiuat. tune lequitur heimcnias Anih quod fitoratioin qua ue quod in rei uenta^e. coruus poteit elfe al. etll inteluynui quod tali5 cut en mtiationem.A ---. ultimo: quod acci. homo eft mortuus . i.idem erit mortuum • Idem jnquam ut lotates & qualitates. Sed ter lubiefti corcupdonenj: nam modo cor accidens accipiendo primo modo. mortuus. nullo modo eft accidens: unmo dufer«ntia.Liber Pradicabilium.i.qy6d . ut eft nem rndctur quo4 » raortuum. & ia hoc no rep en untur. gnofci conjus fine nigredine•_.Iuaueac. Vtto modo ut fit participium praete eftdepntdicainentoqualitaus. & fie n gredo non til accidens infe. & poftquam femel ade#.ti:coofif.JkpoJtquam abeft.

aquilumrfimu»JglaucumJ& f go nunc non fum mortuus. ^ mtteria difpardta: 'quia repugoat hominem Grammaticus. nafceretur corui albi» qais homo eft dialcfticus.ut f«. prxfupponit.nec fluit ab eflentia. frijnanente.quando dixit..nomine fubie<fti intellcxit eflentuefto nunquam corrupto .Sedtamenhomo eftdialedticus.ruptione. quod in hominib. C quod . & aliquiscft luuSjfc tune ero homo mortuus.qu6«l Petrus eft dialeAicus: non enim homo in fi nidus coruorum effet in montibus bigt.uiuo.&alij nigrij in coruo facit calidifHMo. qu^aquia Socmcs eit f Yndc ad canfiriaationem «fpen4et»r. Petrus eft rifibilis. cap.Sed quicquid de hoc fit.Quare.mo generatur in hoc^utillo climate pro* mines.gefieri: alia uero mtranfmutabilia propter fo&tionis £nc antpliatione fupponetCj prx complexionem naturalem indiuidui. feu ( quoddicunt) fubiecle pro.f Ex quo fequitur.nihilominds non effet pro* Cap.&illo modo mortui: ergo faltem in uenit. Primo Chriftu* de eflentia hominis: fed radone materif & eft modo.puta quia hone:immo omnes indie iudicij enmusho. homo eft Grammaticus. in utraque acceptione propter ampliatio. & eft mortutjs in prima acceptio indiuidualium conditionum. quia macoplexio. ^Secudo. Eodem modo ex difpofitione matettea adefle fubiecio.tiam fubiefti:ut fit fcnfus.Thom. & port f o.V. fimus. gnatcorrumpi falua eflenti. quia ali.Eadem ratioae albedo aut nigredonon eft nem replicatur dupliciter.fpeciei. Na ego nunc fum mor riz aliquishomoeftaquilus. & Sed couenit ex difpofitione materi?: quia C accidens.fcquidditatc ihe morruo.fint albi. mortuum affirmabitur de me lubiefti.ficut modo eft Cnriftusdd ta. Ad fecundnm eodem tusdedarat. an omnia accidentia infeparabilia indiuidui» nos ilia erituera. qaamuis coruus fum^quam docet S. Donainicus eft mortuus: pertinent ad quintum prxcficabile. &humore uitcofo anferU aut cad A qui eft frigidiflimus.& po nigri. ut nos fimus albi. ^Ad primum conceditur:qu6d damiubiefti:putaquianet?ft pars efTenpermiraculum fupernarurahcer poteft ho. ut pratdicatum fit accidcs eft quod adeft & abeft prxter fubiefti coriubie&i.DeAccidentc.quod conuenit indiuiduo ab ticularium. & poftea idem fuppofitanuila eft eflentia prxter eflentia cffe mortuus.facitclima: ut aliqui homines eft dicere.de ente 8c eflcn.fed accidens: quia non fit ab eflenindiuiduo quam fpeciei: & Ariftot.quem in fine tex* ficadefle&abefle. femen in matrice decoquitur effentia /pecieiraccides uero eft illud quod ford deco&ione: ft ideo refoluitur humieconuerfo prius natura couenit indiuiduo.accidens E men non fumac.cip.Proprium eft illud acciden$.Vnde I'orph.lib.utdelicet ut inquit Arifto. accidens eft id cui non repumodo conceditufj j uirtute ampliationis.& effe mortuum. & Aethiopes tint prima acceptione poteft abefle prius. Do^rina eft receptiflima Peripatetico. aut qux iam fafta eft naturalis.& ouum corui circumliniretur argento eft de eius cffentia.non poflit naturaliter cffe albus. 5"Circa materiam quarti argument! qood mam argumenti negatur^ nigredo conue potiffimum eft in hac pane* confideranda uiat coruo ex principijs eflendalibus fpei. dum clarum ft reftat nigrum: itaque quod SCTatiofte indiuidui conuenit fpeciei. prxdicatu pof.4. de tiijfea ex qualitate generationis indiuido. quia in indiuiduo | no prius non eflc mortuus. $ omne accidens quin« nem de ly. Idtamen non fufficit niunt ex condidone indiuiduaii matcrixj» 9d rationem accidentis: fed quod fubielto aliqua funt tranfmutabilia ut calefieri. fVnde ad for* dicatum poffit affirmari. de Caufis par \ pe repetimus. mortuus:ergo illud prxdicatum turn prxdicabile eft omnino extra efleaeftaccides. dt radicitus diifferentia inter proprium.Sed requiritur quod naturaliter fu. Cap. quia e'ft hb. quantum homo eft dialefticus: quia id no dis.fSed inter accidentia qux proue* qaodmodonegatur. fed accidit ei. ultimo. ^Sed contra tolutio. ut Porph* tia. effe. dlcit quod accrdens prius ineft prium. Etideo Albertusdicit.& alibi frequenter: & Porphyr.\ [ubftantia <Ucit.& negari.tix.

Deu tamen ac 6ominem.-fic qu« etiam de differejitiaji/t f entia. Etpcapriu quoc1 particeps fit tationis r de fpecie..quar exipfa conftat. f Coe eft CO M M V N I A > generi ac differentia^fpecies cotiner*. ut fit at* rabile. alias non effet accidens infepara. T.qti£ eranr propofua. dine. de p.'^ priurn. utfupponirPerph. eadem de fpe teidicendum eft qua: nam communia.& fubftantia. 6V animatum .continet. hominibus qu^quif dicabitur. ufq. | ipfa . qai dem de indiuiduis. Commune infuper iUU(l de^raifuncfpecies. funtfpecies. dade fpecie bus etiam^qua: indiuidua continent.de equo arque hole.cantur.tollantur»£iIrradonaie anr de boae. pro. quod accidens eft fe pa giut effentiat & quidditati corui. & fi non ^» H ocseas.la genus eft. rjhus prardicari.necrepu. tk de hori bus: ficutnequerepugnat Aethtopi albe* indiuiduisdicifolet: ueru primoqui* do. de fingulisradonale.ut patet. fpecies. Continet. fimihter prac* & quz propria unicuique fint .98 Liber ProedicabiKum.idem non uiduis fpeciei:<8c accidens de fpecieb folumde rationalised etiam defpcArindiuiduis ptjcdicatur.de genereut genus eftpraedicanturk& iis.praedicatur.quod quidc mune hoc icaq. omni fpecie fua & de indmuluis. homondn iijigulis fimilirer praedicarur.quzindittidua conftatefle * qusepohtafub ipfis font. Homo eft.De aiali nanque.indmidui$pras *<jui*. Prbprium uero dc fpecie & indi identidem cum pracdicetur. de hofe .n. .quod qui •tft njger. Species au De ranonali quoque>qaod quidein tc dc indiuidu s .dicantur.ij.cwus e(t propriumfcVde in* ^Proptiumuerogeoericeftydeplu cdfocanturfub ipfi.de ciebus rationalis»atq.hoc..prsdicaiur. neque etiam equas: fie finon fie uero . ratione inqua uti.nullum animal ptotfuscn^ fftlam bomimbus dicitur.de infeparabiU accidens eft.pr^dicatuft&ftera etiam efle patet. collocantur fub eft diffetentia. fed foium fe.Mouen quoq.rone uero fecurieltaquiluSjUtfitfimus.gnat hominis quidditati .ut de genere cum dicatur.Nignim aut dc cofuorum • pe prarfic ffiua/ed negatiua: non tamen qff ia rei ueritate poific efle uera.l?obus atq. & dfia fpecies.& de enimut finon lie animal. VI.-. n. ad indiuidua fun t» praedicantui. qui quidem eft fpcs.dcipeciebus qusfubipforuntprjtdJi nere inquam. qua: eadem & de uninerfis. propno. eie.pra.fed quod non repu.de equo. AiaUn. omnibus ineft.quas genus continetJlationarqwnaut&M. bile..rpecie.Prajtereautquje EP i NIT is autem oniuer. Ee differentia fi«»Ji modo. quat Tub aiali funt fub anaqua^.rifi ribos quim diff<uncu.& fi non expertia ratioms. 7 le nanq. quodnigredo ccfruifcctmdum Porphy. urmieffa contiauoij hornme. qua.ge. Com.non bile. ut fi genus tollatur. uei differentia. fpecte.irt £ animal.dicatur. &4tfinguFishcfbiis eli feparabihs fecuodiim rero.& acciden^ differentia eft dicuntur. feAgenus quidem de (enritiuum. coruus non de Aethiopibus fimiii modo.qu£ C A P .

de hi fee tantummodo diet Utrunque toturn qutdelTe Diflferunf rm. fed ab ipfis non collitur: dicatitr:ipecies autem de generib. Practerea ge neenam«ft pr^dicattoo'qua . mcnte cogni cies (ummum genus » n<que gcmis tioneque concipitur. t& & fpecies hochabent commune. non ot genus quo^ue ruaatm: o^uaiumeft genu G 2 . DifTe. Genus prattereaiimik & unmocapre>dicatio.-homo atltem. Cornmxme'iafop^beft. Genus «nim Difert C£4 enurnerata. fpecie fua uniuoce pra: ipfas to)lir.& li -homo eft.quorutn eft pro* lias uero plures. & homo €ltanimal.Genus enim cqms: 8c accidens de pauctorib. Etenimxque bos le.Commu i didfcum eft . utfpeciesfo. fafficiant.fJam fifpecies quide^' fit errt 1 Ac differentiae non continent genera. & differences fpecificis infoir quibus generis fubftantia conftar Prae mata. Pfaecerea neq. &t genus oino: tin aero fit genus non Pratterea genu s pnus e ff hifce ^liffetc protmus & fpecies eft. ac fingulis & non continentgcnrra. fpes iequi Na fi hdmaeft* anirfia) tia uer6 hocipfo. £® gt dicari. quoram sft proprium nniuoce ptardi<6c differentia. Ac. hindibile defolo equo .f Gen»s eftpnus propriusvero pofterius.quibus diuidi foletridcircofecum dem de qnaq.atque ferpente:<jaadru.au<. baectam«n qtiae funt catur. atque aceidens prajdicari.de Ertetnimatumal .Species aucem genera differen fi unmtrfe quoque tollantur. fi qaHem 6«* idem fpes atq«< gtuus. fenfttiua.Prarce modo.fpecies nimirum efficianr Quaterea genus quidem potenna differed propter 6f priora geaera funt natura. ut<juac tiar. morta. Prarterea genus Tex iii j fGenen comune cii puopFio quidem hoc ipfo. & proeft. pr«. fp«tia aniirtaca. vceftin homineanimal: differen prium de indkiiduis.Et1genus««hn mateci^eft» differentia formx.& Socrates arq«e <quibusa'bexpecctbus rationis anitwa Plato rifibile.deiade diuidi di "*£'• te plunbus-inqnam . Species aatem. Nam animal quidem d* hortii we dici commune eft etram ipfis. Praeterea-genera ijtiidf «mirratiorialeve continue tollitur. ijs eife thr.ferent^s propriisque opottct . tiitn conrinet: animal erti rti pat«m & feeumfpecieseollunt.quibus diuidituFgenus.. mends atque fcienriae fufceptiuu.nw quidem de pturibus f|»ecw4!>ttS lum. unquamfieripoteft . telifitar . quale quid eft. n^ Na (i animalrotlacur rationale fimul dieunrur. Differunt autem . fubftian ttjsiuis exuperant. T.utpatet.USB cola.guar quatuor pedes habent.Et genera quitiis. hbus differt . qua. 5C iriitipec pes aucem.arrive> £ nus quidem vnum in vnaquaqjfpecie nanojie genus defpecfebus.bitu fpecieru <ju^fe*'trubi|>fis (pecjc lentiaj'Uero genus non tollunt: nam ^juaq.priora d« quibus dieuntui . (Jim fua vittariqs uocam quinq? fint^ prmm.prium . umilr ad pluraquam fpecles pcrtinet. . lij. Atq fumendfc funt ear differ en rea genera praeftrati o-portet . Sunt de fpeciebus fiiis. uti dixirnus. & propnu de iiuoc & aliaicommunia propdaque generis. quod genus quidem UCTodeindiuiduisfoium humanis & continetjj fpeeiesaufeni cotinentur. uc eft.e<juo.. quid eft: different eft. prardicatur.pr$dicatur. animal eft.nonex ex quidem.rifibilc eft. quidem infimafpecies.&ab lifisnan parctceps partitn experseft rationis. vc rationale.

Moueri nanque de differcda.cu diccbatur quonara modo fpecies.quona pa<So a *um*e hue infeparabile. ipeti** in<Huidui$ TabftaRtip natura Atqjduac ia & hacdifieirentiachinc orifi enera quidc dc hifce. neq..ct caterorum a cactefin vere homo eft. (Ofnon fufcipit.vnumquodq.uti dictum eft. T.generis auGenus igitur quonam padbo a czt< tem non fit:neq.utpatet.genus. etia fi accidens vt quonam mododiflert a fpecie.n.n.tribus. dem tit mutua prardicatio. fpeciei.pro* infeparabile fumatur.vna deficiat differentia. tres. atq.n. & seper inert. & econ ris quatuor differar. tau*i* mune eft.accidente eft .ho ris difrerre^iam diximus. aatfedet. Sunt igitur has pibusve.c6muni ciic^um eft etii. non tamcn foli. tees " * id cui accidie.vna Genus. ^ttalt <juicl eft »aur quomodo Ufe dictum eft afrtea. fit vi viginti ac femper:genusautem omni quidem omnesipforu differcris sir. autem genus quo padto qujdemdifFerca gene re. fpeciescontinuo fi.Reftaf amera » cem pofteriusipfis eft. Et hike hinc dirTerentizemergot.proprio.Prius .numeru diclum conficiunt. cum illaditferre ab S) prardieantur « Quali$ n.vt quo na .dux.Pra:terea proprij qui.cuius eft genus.natura prio. Bigd lisad cacccra ^aatuoi differentia: fa* mantur.camquonam pacto ge «atioaccid«ndfi fufcipit: generum 09 nus differt ab ipfa fpecie . hoc ipfoquid eft pado diffcrt ab accidente> dicatur: na eRtia autem bocip qua pacto a fpe df i«. tra.qaibusaccidens communicatur pa£|o difierrec a fpecie dirTerctia diceuon x<# communicatio compeEit.accmenteq.differt.tes? ambulatrefponderes. Prxterea proprium quidem omni quinqjquidcfint.rifibile eft. Arq.pra:cedit:accidensau genus ab ipfa dirTerret.genereq. dicebatur. propterea q^ mul tolluntur: quibus peremptis. di€tu cft. At. Difterenuatxero ma przdicatur. Quater.& quomodofefe habet Socra um.diffcrt. dicatur.Propriom igitur reflabit.scque cies rurfus quo quidc modp a dirTeren if „ generis comunicatio com pet it: hifce tia differe.quatuor.& qfq^uarto. remiffionemve. f Generi autem & accident! c6 quinto quatuondeceiftorum uniuerfiunt. accides diffcrre vidctur.fpecie.Spe v quidem. 2*"1' pludbuSj&nigrum de coruis Aethio. fi animal eft.Yt patet. Quare cum hxa.In.quibus genus coicatur.vt quonam modo differt indiuiduis primofimngenera vero ac a proprio atque accidente •. dictum eft. accidents qne» dicatur.dixcris. lantur.genera non tolluntur: an vero quod fecundo quidem loconumeras genera tollantur. & eft ea iam fumpta: quod tertio vero » duabus. Fit autem mo eft. <G de vna fpecie tantam cuius eft propri.n. eft hoc dicebamar * Cam igitur geneiatcito^acusfueris. % veroa fpeciei ineftjCuius eft proprium & foii ca:tens quatuor difFerat. iam dictum e ft. rifibile eft: vt vnumquodq. quinq.Et accldentia qaide in Reftatigitar. depluribus. cum quonam 1 vero.-quo Vero mtxioa genere differt tentiotsffm ji. tur.Prxterea fi propria col no ita eft:fed cum (lordine nuraeres. .enim fi animal eft.v. & quod propria fimul pereunt. fae profeftodifFerentix ffatri pratdicarufiue accidens fit feparabile.& quibufda et expertibus ani quatuor differentia:.100 Liber PrSedicabiliiim.barur. Plurib.prasdicatur.

& jtque nilbiha rifibiha. vtdjximus . atque rationisparticipes. OMMVNB id itaquedifferentia. tcm. ex eo.quibus communicantur: acque «• rationalia funt ronalia.qua.pe fpeciebusvidetur effe vt quadrupes pluribus animalibusfpecie diuerfisineft .ad conftituundurn hominern componuntur. non tame eft fimpliciter quale. rationale non tollir. ut alia quaedam fpecies oriarur: quidam enim equus cum quodam afino ad muligenerationem concurrit: equus autem fimpliciter cum afino compofi tus3 non effecerit mulum.fimodoinfepa t--£ ^ rabile fit accidens . femperijs adefle. qua differentia ipfum coftituerunt. exipfa conftat:tollit. oportet.de pluribus prafdicari.Et differentia quidem expers eft intentionisatqueremisfionnis. propterea quod fubiecianon *v. r«. & de homine.du£ proprii. Diffecre autchifce videntur. ti* & At accidentia turn continent.hoc ipfo quid eft pracdicari: nam fi homo vt quale quid fumitur .f. uisidem. cum accidents corn.ac hoecornune. mifceri no poiiuntcaccidctiavero contrarianon nunquam mifcentur.n.c quidem communiapropriaque differentia. Quarum quauaor qua. ted quia in pluribus funt: turn continen.£r<? tionale cotinet hominem &angelum.-nunc dein ceps caeteras afferamus. • fern per ac omni adeffe.quoru eft differentia.omnibusfimilitercornpetit. in piium autem de vna tantumrnodoj'«'<* fpecie cuiuse ft ^priumprzdicatur. mortale.fempeiq. funt generis ad cztera diximus. Pro .&nigrum effe. cu caeteris funt: fpecies autem quo pacto agcnere differentiaq.p nius accidetis func.vnaq.n.r • generi • • coniundac • _. ratione tame aptitudinis femper dicitur bipes: quoniam &nfibile perapti tudinem femper dicitur tale. 101 tnantur. j.quibus communicatur. eft cum fpecie aeque effe BJ|| mm commumcata. propterea quod conuertuntur. Nam bipes cum MtMS omni femper hominicompetit.fed ea ratio i-/r.-accid* tia autem gradus fufcipiunt.CoatniUne eft.Singuli. Eftetiam.& non cqntinetur: etenim ra.dirlertquidcm > G 5 dictum .Proprium differentia. Species autern cum fpecie non componitur.Et^^ differentia quidem fequitur ea. cor-fw.Propria autem ha^nanv differentia quidem perfapede fpecie bus pluribus dicitur: rationale enim deangelo dicitur.homo.ho mines asque funt homines. Praefcerea differentia prior eft fpecie.Prartereacon trariae quidem differentia. Speciesautem indiuiduis folis ineft.£t temper ac omni fpeciei adefletnam fi diminutus et fuit bipes.non quia f«rn per ridet.Prastereadifferen tia quidem in pluribus fa. deep omnes iftorum profe&o differotix erunt.non tamen couertitur.n.eft . Pr«terea differentia quidem cum alia componitur differentia: rationale nan que atq.QU# coia. 5 Differentia & proprium commane quidem habent asque <ft coicent his. & angelus.n.-««»^^^^™>_:-J^/rr. fi ipfum tollatur rat homo fi tollatur. differentiae tres fpeciei.quidem eft/cmper hoc ip fo quale quid eft priedicari:fpeciei au .Differentiananque cotinet fr ?fpecies.**s* tur. ? Differentia.qiKefua vnicuiqs uocum quinq* fmt. fub ipfa funt collocata. fed fufceptiua plu riurn. Semper enim Socrate rationahseft. qua. ac magis talia minusuedicuntur.eft accidetw. rationale hominem. ^ In proprijs vero fit mutua przdicatio. Et ha._ ne.

. At .ia hoc capite eftj^c GmvAytias rt indefpecies quidiem ante accfdentia ^ rmcnreconcipitur.n. x.&depJuribus diflerentlbus nu C mero.-^fit. mquibns infunr. n. tr*' bo eft.-funt:hasC. r **. Et fpeciesquidem propriu antecedi: pro pciumaucaduenitfpeciei.Aequ. (atcid^ntia afi'c poftc rrorasuCj&radijctitianatura. non Aethiopi (olu &*ta f^ coruo «tia.que funt timilia : propnj vero . T. hoc ipk>quale-eft> aiit urnstli non pihil utilicatjs hadtatu quomodo fete haber. Propriaautevtruiu'fq.fic&ipfummfcparabile acci. atque pro pria. . Aethiops-n.quo.h'omo oporcec^vt & nfibile fit.vi de ^prio & accidente dica mus. .c4cte ^ntis' risqjcompluribus ineft.tide** mod urn omni fempeique proprium "• adeft . Per ** • pattcaaiK-e-fn (unt reliqua quibiwcon uenifi!tpropter<aquodplnnmumtrer fefeaccidens & id cui accidit. owwa .&alioru genus effe poceft:Propriu fi vero alioru pfopriu effe no poteft. * .quan quam femper ad ridendum eft aptus . fubiedtum oportet.acci denSjCeunigrum.vtapcu eft ad ridedam . v M hoc fexwm prdlifjHciei P*es aoc iplo quid eft prasdicaf i: Accixius eft tor tejquam necetlaritt: 6'*«^dcnt<samem.f Commune itaque proprio cum accidente infeparabili el^fine ipfis 06 Cmefle ea. Ac proprio quidern com municatio aequa eft. infeparabile autem accidensrion conuertitur.c6fideremus.Sit. f Speciei vero & acoidenti comtiden. foli & tnnni/t ni/t temper f • • ff . tarn Keparabiliii quiuis posfit fim'ul comprdiendere. atque omminetle ti e "c- T. fumere > vt faepe numero diximuSjOportet.mune «ft> de pluribus praedicari .& alia com munia hifce quae di da funt.urri iibile hominitinfeparabile auie.vt proprio accidirei|.ti. Et quajque fubbeatjUt conuenientias omninum ftantia vnius quidem fpeciei.xj.Et quemad. Etfi infeparabilia funr. propduautem interdum & potentia ineft. r T.de hifce quorum eft fpe~ ffM* . A P i T v i.Differuncautem hifce.Socrates. vt r'Hi quippw dccicfat. aajua non-eft.n. . Species frtprii . fub gene re e[re. * .-verum & haccad ipforum diltia*&ionem communicattoneiTique <fcmontlraadim fufficiunt.cum quo padto genus & differentia a caneris differret dicere tur.& hebtno.n. coicatnr:& propria **?" hifce. & Co/a.plurium unjuerfalium fingulorumque proprietates autem accidennum .Liber PneeficabHititti. /w .-SjpeV?" ciei quidem. hof ipfo quid eft pra?dicari . fie & fine nigro JjJ Aethiops effe non poteft. magis aut minus niger Aethiop«>eire poteft.antea dixirnus.E dens adeft.rn. didbum t(l tam. Prasterea fpecies quide femper a(5tu fubiedo adeft. proprium qoiidem conuertitur cum "' eo ettiuiseftpropnum^feftipfiafqua le .n.reftat. PC tio. Vt enim fin* muru* rifibili non eft homo. & piti. i * i. diftant .aclu quidern femper eft ho : non autem femper ridet.dif *?"*'? ferar.e prettrca fpecfes affunt hifce quib.Sr>eciei itaqjcu pro fbtciet .Sunt.&(iinfeparabil asut. fntenquim feparabilium patticeps eft.Na fi ho eft rifibile eft:& u rifibile eft. Prarterea quorum definidones ( funt di uerfae.ea etiam funtdiuerfa. «W *c DifFerre autem hifce videtur . quorum propriaefTedicuntur.atq.Pco prium enim vni foli fpeciei i»eft.Quapropter .mutaa prazdicatio .rifibile. accidentium autem fufci pit gradus. .Reiiquu.modojppriu agne &fpecii&c differctia difFert. Denique jfpecieMjuid*rn definitio eft. / .Prajterea fperfei quidem doS'cario squa efttacd dentiUmaurem.n.» pno eft commune.Pofph. .

cu quinquc fint przdicabiha. & in fecunda ponunrur differentiz. comparancur omaia. quas&ft Vftieaiqs BOcum quinq.j qui non ponit differentism conuertibjJern cum fpecie.$equitur fecuda pars in qua genus confertur cum alijs^quatuor uniuerfalibus. Etper con(equens dtcein c.Refpondetur. £ quoduis illorum adfingyl«quatuor alprum conferas.unt. undeam colligutur. falia. quae eft. a.numero.cp 'pecies pi aedtcerur deplur!b^i$. quodfenfibile fit genus. tot coptmet fenfibile.Quas tola.ficut 6 4 a ne . hie adnotauit. CONFERT igiturprimoP>-phy"iusge neralitermuicein pnmia uniuertaiia: conueniunt enim orrinia unafantum conuenientia. fpecies gnis: namutcapitedefpeciedixit Porphy ius. Exempla manifefta funt in textu <fAdnotatoin ultimiy uerbis huius textus.differennb. quod ficut quicquid przdica tur degenfire.quam differentia continet fub fe fpe ciemj.s forfan in contrarium argii3t.ad differennam: & ecouerlo differential!! ad genus. 'pecies ut ex eoru 4-efinkipnibus patet. &c.odo. quo accidentia prius natura conueniant indi uiduo. Etfuntduzparticulz hu-» ius textus. Enimuero quot fpecies continet fub fc animal. utauftor ipr£ textu 5. fit ut ge nus ad quatuor alia fit coparandum: diffe rentu uero. & ratione ilItusconueniant fpcciei. Vnde fecundum Porphyriwm. &i d fferenriaq. uerunteroeaquia.ies przdicatur de indiimhii^genusme Jo przdicaturde pluribus diffcrent. praedjcari de pluribus.cquid praedicatur de differentia.r£sUius: nafpecies p x iicarur de plurib. ui gintrifunc BuaKro.Quo fit ut fecundum aum^rum comparatipnum totumcapitulum per uadecira textus diftribuatur. in hiscomparationibus przfertur differentia fpeciei.iaem eflconterre genus.Secundo conueniunt genus &.(fft[^inet quatuor textus.& per confeques de iolis Tpeciebus:fed indiuidua fpeciei plura funt q. quaeunicus e!t textus .: reftant coinparationes.Ccn« iienientia hsc & ciiffetetia maivfeib til ex defiaitiortibus uniuerfaIiurn:ciLn. Infecunda quaj. comparatur proprium ad accidens. & per confeq.textus compara tur differentia ad alia tria.(ed etiam de indm:duis fpecieru. fpecies funt in-numero finito./In prima ponuntur conueniea ti. I-1 in quai ta qux duos textus habetjtoparaturfpcaesadalia duo: Siin qumta. Rationale uero nulli iubfe cpntinetfpeciem.y.'olum poteft faluari in differen* tia conftituta generis. ^lii fecundo ttxtu qui incipkj Commune eir^cc. f Djuiditur ergo caput hocinquinquepartes. quod proximo capire expofitumett.&: & ideo omne uniuerfaiep-aedicaturde pluribus: 'ed tamtn de pluribus przdicatur genus q. Quibus fi unam przmifens generalem comparatione omnium. licet differentia non coqtineat tot fpecies quot genus: ut animal continet plu rimas fpedes. qiiim diuifiuacontinet iub fe fpecies.enientiaimer genus. Conueniunt enim genus & differentia in tribus: quia ta genus.fferentiam.. & d. Sed tamen in rej uerka te haecccnu. £t quamuis priustracla uerit de fpecie quam de differetia propter relatipnem inter genus.f Tertio conueniiint.quia-differentiaeft msgis uniuerfaie quam (peciesjtit ex eius definitione con ftat.. i o i) omniaprzdicabilia.non nifiad alia tria: & fpes nor niu* adalta duo: & propnu tarmu-mm. &qupdcunq}fiibinde adaliud qaodlibet conferee. u'ginti colbgeiicoifabinationesjnam quater quinq. fed quod eflfentiaJiter ncn quidditatiue przdicatur de omnibus ipeciebusanimalis. fed rationale continet fub fe nos ScDeum. omnis differentja tarn canftitutim generis.ad accidens. ficut animal. quim fpecics.z inter genus .In tcrtia quae tres het.fpecie.indiuidua uero in numero infinito. comparatur genus ad alia quatuor uniuer.g. nihilom!nus. Atqui.przdkatur de fpecie. &differentiara . inzqiiaUter tamen .differentia. In prima qua: unicu 1 habettextum. ty genus no (blum prasdicatur de fpeciebus. flat. fed conucr-titur curnjipmine. uniaerfa le unum in multis & de mu!t. pja^dicarui etia de fpecie.& fpeciem.fimul uniuerlaliain his quibus omnia coueni. nam genus pra?dicatur de pluribus quam differentia: ix' differentia de pluribus. dsf ^renria.Nonintelligo.b.it? a.^ Quod fi qui.

compa ratur genus ak fpeciemrin euius prima par ticula ponuntur tres conuenientiat.comparatur genus ad proprium: & in prima particula ponuntur tres conuenientiae. puta fpecies fpecialiflima quae non eft genus: na inter genus fubalternum & fpeciem fubalternam non opus eft ponere differentiam M & conuenientiam. Genus. quod genus praedicatur de pluribus quam differentia. Petruseftalbus. f Secundo diffcrunt genus 8e differentiarquia genus continet poteftate differentias.quia praedicatur. comparatur ge* nus ad accidens. genus eft ftipremum praedicatum.quia genus fe habetut materia. uero funt qua* cuor. f Refpondetur quod genus non proprie poteft comparari ad accidens in quantum accidens in fuperioritate: quia nee genus eft fuperius ad accidens.qubd genus prardicatur in quid.differentia uero non continet genus. fin fecun da particula textus ponuntur fex differentiae inter genus & differentia m: prima eft .& quam fpecies. & qua tuor conuenientiae.& tres differentiae inter dtfferentiam & accidens. f Tenio diflerunt.^In textu quarto . quia in definitione fpeciei non eftjnifi unicum genus. in qua comparatur differentia ad alia tria uniuerfalia.Et eft inter fpccife & accidens unica conuenietia. & differentiarum inter uniuerfalia. homo eft albus. fubfta tiar: quia omnesiftz funt dire<flae praedica** tiones. Etquinto differunt. animal eft album.Liber Pmlicabilium. fin textu oftauo. & in altera fubduntur quatuor differentiae.Generi autem. differentia uero in quale.Diffei entia cum accidenti. Semper loquitur de differenrijs diuifiuis.f Quarto differunt. Et fecunda eft epilogus omnium & conuenientiarum.In prima ponitur una differentia. Sed intelligitur(in-quit Porphyrius) de differentia diui/iua ge neris quae eft inferior genere: nam differen tia conftitutiua generis de tot praedicatur quot genus. ^"Sexto differum. f Quart* pars hums capimli compleclitur t ex turn nonumatqj decimum. commune id itaque. proptereadidcBorphyrius.f Poftrama denique pars ultimulque textus cominet duas conucnientias. In nono comparatur fpecies ad proprium.Exepla funt lucida in textu . Sed hoc intelligitur quando non eft cognita ultima differentia conuertibilis cum fpecie. fubiunguntur dirae conuenientia?. quae in textu funt manifeftae.•'fin textu quinto .Etdicit.ur de 6 p4uribus. fubftantia eft alba. puta de pltt nbus praedicari: differentia. &infecunda ponuntur quinque differentiae. quia genus eft prius differentiis. qui incipit. qui incipit.generi commune. Differentia & propriii comparatur differentia ad proprium: inter quae uniuerfalia duae funt conuenientix 8C totidem differentiae.qu6d loqulttif de ge &fpecie. flntertio textu qui incipit. qui incipit. nee accidens ad genus. quia funt idem. fTertia pars capituli eft in textu fexto qui incipit.ut funt diftincla uniuerfalia. Etideo a negatione generis ad negationcm differentiae ualet cofequentia 3 &non econuerfo. Vnde in textu fexto co paratur primo ad fpeciem:& in prima particula ponuntur conuenientiae. a negatione generis ad negationem fpeciei ualet argumentum:ita ualet negatione differentrae ad negationcm fpeciei.fin textu feptimo qui incipit. quod genus praedicatur de pluribus quim accidens.C quod tarn genus quam ipecic? prardican.&c. totidc que diffcrentias inter proprium 8c aceide»* Finis librtPrcdicabilium. funt tamen plures differenriaE.ttinter haecduo uniuerfalia funt duae conuenientiae & quatuor dtfferentiae. Sed quia in unoquoque praedicame to etiam accidemis. 8c quodcunquealiud praedicabile. In fccuda particula ponuntur odlo differed*. differentia uero. etiam de genere ipfo generaliffimo. ut forma. & continet duas particulas.& ipecies. f Efttamen hie dubitatio parua de eo quod ait Porphyrius. . genus prf di cari de pluribus quam accidens: nam uide tur quod accidens puta album de tot praedi cetur: immo de pluribus.Et in decimo tex?u compa ratur fpecies ad accidens.

Primaenim para ieticorii princeps diftus eft. atque oculis aliis multis. Na res qua^A*« »ii. Corporis mus. qui cos XEthicorum infinuauit. Anno aetatine eft.bat .dum in Euboea exularet. hjErentmemonat. diffentire intelligutur. F jAr. tamo p?tffius. exilibusque crunbus . Peripa. peripaton. uitade menta. InLyceio gymna poffent intelligere.redderct. Alij tradunt locum in quo Arillo.i7.adiuit.ra quatuorreducuntur.ipfe czteris pr^celleba^refpondifle fertur.tetitas* Anftotclis cate.Vnde(utin in multis coeptt. ad eloquentiam pertinet.tofuntobfcuriores. & eloquentiffimus ( ut ex eius libris fiw* forma non adeo confpicua. acjacr* TheologU Profejjor/s > In kbrim TrAdicamentorum dnjlotelis. /'''mtus.Per if4 Grzco fie he t. De uniuermus.cunitas antea fcientias diffufes atq.beamus. aparipatein. Ingenio tamen praeclariffimo obfcuritatem (utait Ammonius) affeclauit C^/?». minima fit eorum pars.atqi uulgallet. Opera adeo fcripfit multa. & ignauos auerteret. atqiie in his prrfertim Alexanciro refert Piutarchus) cum Ariftottniuerfahbtis:utin prologofuper Porphy. deambulatonum nu gor:ae.doce. Infinuans rariffimos fore. fe. dum tifub eius diTciplma excgiffet.tisfur. an. artium. turn maxime in metaphyfica . non fecus at.<?3. confuno pnmo ( fi modo Apollodoro creditur ) las ad perfeclum excoluerit. QuamvusAmmo. snnoaetatis. telem Alexander fubaccufaret.Quod La.funftui eft.C O M M E N T A R I I FR.quorum copiam non habemus. huius deambulandodocere . ut les Philofophus qua: modo extant. fuit celebratifli. ut iam mo(?o $t.E libri in codice nius a Platone affii met more ilium emanaf.magisqjidoneos referL ms .praedict. quod meadnotauimus* Vnde Plato dicere folitus .taphyficam fcripfiflcc. Ariftote. Tametfi cum fuerit alias difertiffitiCbri citer oftuaginta fupra tercentos. .utlegentes mgcniofjores. que in matrem pulli geniti:& Ariftoteles : illos libros perinde efle editos^cii editi nd AmicusPlato^fedmagis arnica ueritas: ut fuiflent. 8f rhetoricanu j deambulare.cupari: & inde nomen traxtfle. ^Scripta eius ad genefw> annos trededm publice docuit. A quo poftquam annosuigin.id more enim lubuit Altera ad ciuilem & morajcm difciplinam.lis enim rebus difleruit: & ita difleruitjUt dus 3patre Nicomecho medico ortus.aduem Chrifti Seruatons noftri annis cir. ab Stagira Macedonia urbe oriun.m nonagefimx nonz Olympiadis: nepe ante uni Ariiioteli fcientias omnes naturales de tisan..1 pufillis f u i t .in qua In me Ariftoteles recalcitrat.Academiam Plato. D O M I N I C I S O T O SEGOVIENSIS. Voce enim gra Khetoricorum coniicitur) tameii turn in 7*^ cdi . philofophi Athenis tune celeberri. ideft. OrJinis rPr<Kdicatorum.

utilitas. id eft. •defpecie. hafte nusdiximus: fed circa intentionem auftoris&circa utilitatem libri funt hie fingu• ladubia. Vbi apparet prasdicamentum appellari difpofitionemillam & lineam prardicatorum . enuntiationem . quorum fupenoradein turn. At uero non ita intelhgendus ett Boetius. uocantcaregonca. TametfilambhcusphiIqlpphusjUthic Boetiusrefert. in Am categoriis. ' . praedicatoriam propofitionem. praedica•^ tio .Liber Pradicamentorum.o fingula MJIK pracdicamenra Re'pondetur neganJo primam coniequentiam : fatis enim ert quod nihil hictraftetur. irique Latini ad tollendam zquiuocationem. Tametfi diuus Augufti.fuper primum phyfico. utfrequencer adnotau:mus . efthuius l:bri/"u. Attamen duo %nificatapudGratcos. uthomo^ animal.. Libri uero. Alexander enrm Aphro. & auctdritas nunifeftatj qua: cum reliqiiis eius openbus rnaxime confonant. Catego C A T E G O R i A j f i Graccam uocem ob "*• feruemiiSjidem eft Latine quod.Quartaueit ro ad fecretorum naturae contemplationc * nempead philofophiamnaturalematqjMe ?«*• caphyficam . non rebus . quod eft demonftratio. Atque adeo hoc eftfubie&umhuiushbri. hunceflepratcipuedeuocibus : fed commentator Auerrois. pro generaliflimo. utaliquiarbitrantur. corpus. In quocunque (inquir) prafdica mentoeftquoddam furnmum genus & in fimafpecies. 8t Simplicius. contrarium exprefledocet: fed putat Ariftotelem in j. Eorumqu* dicuntur . uerbale nomen. Nam categoreo duo prarter alia fignjficat. .Met.' eit/ueritneintenrioAriftotehs hictrafta rs de uerbis. Vnde Porphy. Et de nomk ne quidem cam auftoris quam libri.|s.a cum comp'. & Argyropylusita frequenter uertit. utnegare credatur un:uer?alia effe in re^bus:quippequi fuperPopby. fides apud onanes probataeft.in tantur. proportio . al. metaphy* traftirede pratdjcamenris fecundtim eff« reale. imtio cuiufque operis adnotanda hint: pu tn '"" taaftons. <$ fintquasdam return demonftrationes ante oculos pofita:. Ob. Atque adeo liber hie ad Dia '*""• leflicam pertinet. uiuens &c. .c confi-ieratur. Enim uero quiiuis fiiper-per Porphyriu'n . iicamentum.f Quod fiquis arguat. aliam uerbi fignificationem fequutus. Et Ariftote1es.!ifa. . aha fine complexione dicuntur : dici enin) cumcbmplexione autfine complexione.. & Boetms ex. turn. an uero de rebus.cfl<"H tatorem Com. ait categorias eo fie appelari. amb : gua tamen eU hie intentio Anftotelis .iftarur. nifi qtna tftpratdicamentum : fed cr. quod eft praedicatum: & categoria.pucaenunci3t:onefimplicem. Igitur praedicamen turn non fupponit. &: Eui'lratiusopinantur contra effe de rebus. At uero opin one hue reiefta. demonftr o.fubftantia. 6 TertiaadDialeftkamfpeftat .i. Vtfe 1 ties illa'quae in arbore Porphyrii ante oculos pofita eft: puta.exione . id e(t. uniuerfaliaeffein rebus. ut Petrus eft homo: & Praedicatorum ordinem. tanquam ponibilein pratdicamento. librutn.hie de fingulis praedicatis : er«. .in cap. & pracdico. r cumen ordmatio . & p-xdicatio. Atqui utrique habent fundatnentiim : nsm inprimattatim definitione aequiuocorum uidetur A" riftoteles de rebus loqui : definit enim resipfas quac funt zquuioca sequiuocata: fed moxin prirnadiuifione uidetur fermo eifedeuoqibus. d u m i n q u i c . hie uero priticipaiicer de uocibus. b.-3c feriem praedicatorurn appellantprardicamen . f Eft er&o praedicamenrum r przdicaPrtat* toruH1' . quorum eade eft praedicamenti figura. ordo y modus procedcBdi atqueduiifio. fedcerte uocibus corg uit. Vnde cathegoreraa.us .cundum comtnen. & nomen & intentio. ferioribusquidditacuieprzdicantur . uiuens.homOj animal.nomen. «<lem (tnquit) genere funt.iiimant. fcilicet..nifiinordme adpra. biedum : ergo nihil h. & fubtilitas . opus effe Aritfotehs: ut breuitas ipfa .utriique enim dicitur pracdicatio.i. fed ab Archyta Tarentino Pythagorico editum cenfear. O e TO funt quz fe. exUUmet opus hoc falfoeffe Ariftoteli adfcriptum: quippe quodnon abeo . ^Primum circa fubieiCttimlibr. Prardicamentum .text. fatis fueric comproba^um.

1 4. modus tamen loquendi expli comachus non eft Ariftoteles.Si res quinqifubiecimus.eft aninvtl contraftum per rationale.pr3fterillas quas in prxdicabilibus ad~ & uerba funtquac dicuntur .in rebus numeratisinueniant. fans fuerit difputatum. id eft.Scobieftiue. & in aliqua fubietenus res collocari in prasdicamento .& uoces inftrumenftantia^ tanquatn in ret urn fignis » f Argui. de fubftantia ait fe« nor rriuhis modis probatur. Ni<flc in rebus. Homo a parte ponere cnim eft loco alterius poni) unde 4.i. ponat.Cum rerum (inquit)ali*lint uni mentum( ut didum elt) idem pollet quod uerfales. Quod (upponerent. arq. Et in hoc linomina reponumur in pracdicamento Mi. & cap. qm aftruunt. animaljuiuenSjCorpus^fub. prsedicatorum ordo.) hisufu uenit. Praedica. fuperiura genera.4. homo.^fit tertio arguitur.cundas fubftantias ( puta genera & fpecie« catio eft oratio. aliquidde uniuerfalibusrebus. puta in quocunque ho lum nomina fed res etiam przdicantur: res mine. uniuerfolia ftum eflet pater pratdicati: ut in hac.uiues. Res 3d re homo qui eft Petrus non diftinguitur a Pe .^Prima .Att eni m. A qualibet effi-nciali fupptitant. & in rebus cofideratur .Deus uens fenfibile . f His mhilo minus non r "** matum.bro. eft. itaquod uolem conceprum jdacquatum eius: ergo qua Cibus pratdicamuseftinrebus. bus utimur loco rerum .rebus • nam cum uniuerfalia fint quae prartur . & corpus eft fubftantia corporea • obftantibus eftfecunda conclufio. Et. ut quod in calculis colligunt. necefleeft prxdicatio . &aliquid « ted in rebus non eft pr^dicatio: ergo 'oja de fingularibus prxdicari. qui cakulis camento probatur . rei eft animal rationale . fequeretur quod res etiam Clel.i. ^"Tertia ergo opinio in hac parteeft Nomi fubieftolongiflima diftantia :utin hac Salnalium. Et confirmatur : quia Ariftote. f Ratione non alia hie opuj adaptari rebus : nam oratio eft . i. cuiu« praedi- . ^ Secundo . &prjedicari eft dici feu quae funt in rebus) dici & p-aedicari d« pri« affi mari & negari : hzc uero non poffunt mis ubftantijs.0 tro ) & in aliqua. Periherme. talis eilinifhs nomi. res quae eft Deus non habet pro quo fupTWwJ co^pusJubihntia.de quibus fubmdc . 5. Tolas uoces } & nulla..capitu. quantum (homo non eft panis )8c in aliqua fubiead rem. tanqua fpntationem afferre.tex.z. cap. & uiuens eft corpus ani. uoeide rebus iigilKuinvcracliat. quidemrealiter.affirnv.un dicantur.diuiditen5 realeindecem i.Et de fequeret»r. cap. Primo. Ex quibus liseflordo in rebus. quas uidentur ridicula. Non fo•D ergo in rebus ipfis . Probatur . Poftquam res in dipraedicameiua. Vbi ait.non poffumus . (inquit •. Arbor illa. adeo res funt in prx tamen res principalius . P: acdi.mantica non eft Roma. prsedicatum diftaret a rum (ignificatio lunfta.qu6d in ali'quapropofirione p-itterea praedicationem effentialem apnulls eflet diftinftio inter lubiec^um & p pellamus earn . Et quemadmod uero nomina ponanturin praedi dum. quia non fupponit pro feipia ( fiipw' ja if in nominibus . Priorem partem dicamento.prologus. Quo ftum comederet przdicatum: ut in hac circa quanuis in praedicabilibus . inde eolligiturresp fifCan.ntur & dux mus ad probandum uniuerfalia efle in negantur .i uocesponunttirin prafdicajnento.connexa eft. Tarn rtsquim pracdicarentur.homo. Si res prxdicaren. & animal eftui. & uiuens contra&um per inftrumentaliter& tanquamrerum figna : fenlibi'. cuius praedicatum eft dft 4icatum : ut in hac Peer us eft homo ( nam dfentia fubie^i: & quidditatiua. les. quod eft falfutn: nam cerre *" r eft dicere. aliaeuerofingulares.realiter&obie(ftiuc.concedendum eflct fubiecTium huius. quod res praedicantur nibus.taliter& tanquam figna.vnet.e ad effe annnalis: &pariter reliqua & quanuis nomina forte magis proprie.uerbis colligitur .&fingulaseiusparticulas affirmat Ariftot.eft non fuppo nere.Elenc. conuenientia abf^rahit intelleclns forma. fed nomina tffft ad eile hominis . tur tamen contra conduijonem . qua: omnia candus eft hie conclufionibus his. ^ & fecundario de rebus.oris ratio .j.animal. tune propofitio conftatet exrebus.

fit uter que prouenit ratione praedicatij& uterque ' priraum arguinentwm .f Eft tamen adnotanJum. quia fundamental!ter & obiefti" ue eft in rebus: utair. homo ett animal.homo eft animal. Atqui indeortum habuitdirtin &io ilia apud ucceres. L quanuis di'putatio forte de nomine /it. Intelligit for^ malicer. Aha enim eit ratio propne prxdicationis. <j quern tur. it uniuerfalem: item effe fyllogifmum in Bar* bara & in alijs modis.opter unumquodq'ue tale &illud magis: fed nomina folum praedicantur tanquam inftrutnenta & reYJ rum figna: ergo res principalius pr^dicantur. 5 5.io8 Prologus Prsedicamentorum. Immo profefto aptius loquebantur antiqui dicen tes.effe propofitionem.homopraedicatur de pluribus. propofitionem & yllogifmum.anitnal przdicatur de pluribus.ae dicutur 8s pras dicantir rdicimus enim & narr^mu* res geftas.^"Ad tecundum argumentum uarut eft refponfio inter Reales. poftea _ i. ^Hinc demum'equiturdupliceseffe fenfus haru propofitionum. cuius gratia nomina prat Jicantur. quod cum in reb. ut fupra difputauimus.prgp( fepraedicationem ip ( am. quia eadem ra* done concedendum effet in rebus effe pro pofitionem exclufiuam. Accedit aucloritas M Arifto. ^TQuod uero res principalius praedicentur. quando intelkclus adu confiderat unum fub ratione praedicati: puta quod de alio dicitur. fed principaliter ratio animahs de ratione hominis. S. & alter ut fupponant materialiter. Item quia propofitio proprius eft in nominibus. mhilo minus pjffiue & obiedliue res ip.ut patete xdeftnitione umuerfa Iis.affirniauent ex mente phiIofophi. & ipfa fint prardicata. inferunt in rebus e . non folum uox praedicatur de uoce.non oportetidconcedert. quoi uocibus proprius conuenit: & principaliter praedicari coniiftit in hoc quod res lunt finis.Secundo. res efle nomina S: uerba & terminos: nam terminus ( ut ait Ar. hominis ineffe Petro fubftantialiter.non funt in rebus.tf.Et tertio.^Dicendum ergo eft. quia res potins dicuntur ijgnificatum propofitionis . confequens eft falsu: quia huiufmodi fyncategoremata tantum &c.opuf.meta.praedicari en:m ficut. uidelicet deque aliud dicitur. fint uniuerfalia . fignificant res. quae locutiones magis congruunt rebus quam uocibus. fed 1 fiunt uniuerfalia in a&u per operationem inteileftus: ita res ante operationem intelle&us fundamentaiiter prxdicantur: quod nihil aliud eft quam rationem. & fyllogifmum/ed Paulus Vcnetus negar: mm ati tiquiores nufqua hocdifputant. & resfignificanturper uoces. magis proprie conuenit uocibus quam rebus. Ratioprio ris opinionis eit. Itaqj in hac uocali. reipondetur. fed pra> dicare: ut quemadmodum extrema huius propofitionis. 9 quanuis magis proprie lief ba dicantur & prxdicentur.gnantia. habent quidem fundamentum in re. & aliud fub ratione fubiefti.H.az. quam in rebus. nihilo minus przdicatio non fit:in rebus: fed foluin exercetur in mente uoce aut fcripto. probatur per primu argumentum fuprafacium.text.^. quji eadem ranone concedemium effet. 5.dixit uoces ma t* pr« S's Pr°P"e praedicari: ubi nulheft repudic«n. praedicari.-giicando aliudque in repraifentando.tex.meca. & albedinemineffeaccidentaliter : fedaftu praedicantur. quod quanuis in rebus fint praedicatum & iubieclum.PerihermeniasJecliO. ^Sed qu6d nomina magis proprie prziicentur. ita uocespraedicant rationem animalis de ratio- praedicatum eft de quidditate fubiefti.primo priorum ) eft in quern refoluitur propofino: hzc tamen nullo poffunt conuenire rebus. Vnde cum S. aliud uidelicet elle uniuerfale in p. Burlaeus enim & alij pucant in rcb. g.uoces non praedicari pafliue. unus ut fubieda fupponant fimpliciter pro homineincommuni &animaliincommuni.res principaliter praedicari . j. primo .&p3tebit amplius capite iecundoante pi aedicamencorum. v. admodum de uniuerfahbus dicltumeft.Tho. dici. quam propofitio. <% uerum& falsu no ett nifi in intelleftu. exceptiuam .3cperconiequens tit.dicentis.^Atuero. & alia eft ratio principals prxdica tioflis: proprietas nanque confiftit in fignificatione uerbi. probatur: quia p.

ita praedicano & propofitio fie &c. repro rebus.ut in particular! copro eo quod ett uerifican.Metaphyficus uero econuerfo fitraftat de lis. Burlarus enim tenet partem affirmatiin terminus. ergo conliderantur hie res ea ra B (ed in mente eft intentionale formale. poni loco al.Prologus • lop ne hominis: atque adeo res praedicatur de tamen dubiolum circa tertiam conclufio.nem. Quocir ro fupponere idem lit quod.idfacit. intelie&us concipitrationem anima. Subieclum huius libri eft prxdica5mmo omne prjedicatum eft intentionale: mentum. ^['Tertia conclufio colligitur ex cipere conrraria^&c. quia de fe ipfo utrificantur. aut aliud quae funt res fignificatz.bt fecundum S. nifiquatenus sut emm differentia inter Logicum fit Metaphy obiefta intelle&us . Auguft. Protionalem: nam profedto omnis propofitio batur.Suntenim qui dicunrpracmlibro CategoriiruiauEt Auken.0 re. fed tamen omnia trafuperioribtis .Thom. & defi. Conclufio prima in 4. efferealerutreciperemagis & minus. Negarinon poteftquinCoc/. res quidem fup. Et per hzc nere. Liber prardicamentotura eft cationis. fisopinionibusaffigridndz: nam definitio Condufiaexhisc^ia: da&a funtreftatma.mag sefcddabitur. pratdi4eeui«ca5iimuiocttli«fHbik«e.dum in pi aedicabihbus: non emm definitur irantia.fed quantum fubihmt fecundis intentionibtis.Efl quenon funt praedicata. negatiuam.f Adtertium re. fciuntur . &feeunda in fe. feaimer prafdicatum & fubieftum hie quid fit genus aut fpecits .Vs ue. Quemadmodum enim fcientia. ut explicet naturas repatet refponfio ad argumentum: non enim rum. ^ Ex quo fe. &c.^ uoces non cad unt plurium realitatum. & in tionequa ordinanturin pracdicatione . & eftexpreffa fententia D.quare»po«detur ad dubium dtantur. prardicamentum fecundum oraaes. quz eft prxdicari.uniuerfale. quod malediltinguitBurleusaliam confiderentur hicresinordine ad fecuneile propofidonem realem. fcio quas alias fezcentas particulas congecap. traftatur dege minis. Non confideran C«tf.quarta conclufio. .gnoicaturquidde quo praedicatur przdi. uidelicet in quantum ficum. nereceptifIima.fed explicantur naturae fubftanfpondetur quod fi fupponere accipiatur tia:. Et fit <j» iitimur termini's pro rebus. & n omni opinio* uifeib. quantitatis. quod Logicus traclat de rebus.Efl ergo fed propter eoonexionem quam habent.& hare ter«air»primoyatque adeo bilemreddunt &incredibdcm 3 quam nee cmncain'reto proceifa pratvlkamentorutn Scotus. ut per hanc propofitionem . f Rettac cacoruraieties.co e noiCerent. & de nominibus in quantum fignifi.. hicduxerim admonendum.Metaph. prodiuer cant res: fed principaliustra&at de rebus.Q.nec S.s concedimus quod inter fubieclum & prz. fed res funt qux principaliter uam: fed Paulus Vcnetus.« ponant. homo eft ani. & rationem ho intentionibus^ut j. AH uero ilia lent* fit ia tor. nifi quatenus eft ordo concepcuutn ob»edtiualiuro:& nef gnafuTvt rerum .rune in definitioncm .dam intentionem. ett ordo eipio Logic*dieentis. tur. qua? earn intelligicunrfo .cognoicat earum intentionis przdicandi: jnal. definjtiones non (untdiucrfa. fpondetur nihilo minus medio modo.ca conliderantur proprietates fubftantix terius. f Hoc tamen unum pro toto opede rebus in quantum nominibus fign>ficjn reprxfenti. .in prin dicamentum> fecundum Scotum.utinde fumatur iudicium pracdipropofitum. <fQuinta conclufio .hoc pertinetad fecundam intentionem. ut de quo aliuddicitur. fob confideratione Logica. &c. Repracdicantur . tunc. &c. Ethoc ett quoddicit Anft. quitur.catione generis aut accidentis. Thorn.tur hie fecunda: intentiones quemadmodicatum formalis propofitionis fit ilia di.utrum conlideremur hie res folum in nitio iunt quidem in mente & in uoce. ut quod de alio dieitur.res:nDn nipponum: qaia nihJ & aliorum praedicamentorum fecundum poniturlocofui: lednominafupponunt. & tebus eft intentionale obie&iuum r res na. res nihilominus funt quz definiuntur & puta in quantum funt genera & fpecies.debet effe certiifima. & aliam incen.

& fecundum alias id genus pro id tamen cognofci non poteft fine pratJi .fed accidens qiialit atis. eftuerum a falfo difcernere: uerum autem 3 . no. &nominibus primz intentionis pu cundojhoc eft neceffarium ad definiendu.n.f Vnde ad argumcmini propofitionum folum funt duo.prxJicameota cogrfoTcerent? fimile. Ter.Atque adeo cognofceretur quid & bus quos formamus de rebus non confittit qux effent proprieties fubirantiac in quan falfum.j. ceflicate uelutilitatehuiushbri.mile efle diuerii jfrtzdicaitlertfija^u Ihace-. de enuntiatio.4.4. & » *M' nera.nec fpecie. ^Serebus.ergo an accidenSj 8f pratrerea. (hac enim arteAn. quod auctore men & ucrbum: ergo facts eflet dialedico Arift.quantum ad eorutn titi* ie diaiedicis admodum neceffariam. Pri» q uidditatem: ah uidehcer quantitas. & diflrtnile effent quorum gratiam arguere (tc poffumus: Lo. net ad dialedicam. In cognofcerent an fimile .Suntenim non effe genus^nili quia per przc'icamenqui uitio dent Anttoteli. de quahtate. tota uniuerfitas infpitiocinamur: fed in (implicibus concepti. inquirendum eft p ius incelfedus: de quibus ex profeffo tradat in quo genere fit: ut puta fit ne fublbntia.^uodio fe habent.nisj& album feeutiu. a nomine & uerbo exor i us &ab olutum.meta.meta.notitia przdicamentorum non eft uero fecundum quod fubftant openbus ratnmtn ad hoc nectlfaria. de (ecundis mtentio. ta de (ubitantia. y. Meta.tex.elhergo.huius. nifi habica notitia prjdicame rum effe terminos.quantitas^&c. 22 Ariftot. quod dialedicoincubit. tt tertio phyfi. quia cognofcere uniuerfalia: puta ge.c.ob r curaqui hominis. hoc eft. &c. 8r difli bus rationis.cognofcerequfspoflet.tern. tur q^Iid jit genus: tamen in particular] ne AtTERVM dubium principaleeft de ne? fcirent animal efle gefius hom. qua"f ct ff* mo.ueitigat quidditate motus) ne ergo opus & falfum folum eft in fecunda & tertia ope eflet ditquirere per tantam rerum diuerfita ratione intelledus • cum fcllicet compo.per accidens.quib. de relatione. dtfputat de rebus fecundum efle naturate x. uel utrobique id ma nens in prxdtcabilibus cradita c ognofca neat fub difputatione.quod hoc opus non eft neceffanum dialedicis.tum primum refpondetur.quxnon pertinent ad dialeffitis.od fi quis dicat notitiasfimplicesre. &c. quatenus ^ ^ ^ ** . 6Y album effe accidens eius. ut ait Aritto. Periherme. puta de fyllogifmo. quas pofitio & fyllogifmus: Arguitur fie. &c. nibus. quathibent effe przter operationem definitionemrei . 5.cum: fed dialeiUcus di/putat de illis. Sunt & plures ^tia: utilitates.ett hzc notitia ne* ducantur: ergo ad dirigendum fimplices ceffariaad demonftrationes faciendas. qux apprehenfiones nulla opus eft arte magis conftatex propofitionibus neceflarijs &de quam ad rede uidendum: & per cofeques perfe.tex. f. fubftaiuia. cum naturaliter pro. Finis dialedicz rit quidditatem animz. ex quibus conflatur pro torum.differ enfaavutfptcies qual'tatls ^nifiquid gica folum tra<fht ( ut didum eft ) de enti. dialeclicus perinde atqj traftare de nomine &uerbo. text.fecundode animi difqui {Etfecundo arguitur. Ad hoc mhilominus re* tionis .& relatio diftinguamur inter fe . Ad Coftruenda. i f ufque ad ao. nam przdicatum conueniat per fe.tacognolcerent animal effe de quidditate tain Dialefticam introduxerit.n.prietates. & fpecies.pertinet ad dialefttcu.quod przdicame.longum eflet recenfere. aut ra.fub quibus metaphyficus de rebus omnibus difputat. necefle fuit res umuerfas ad decem or nimus fubiedum cum przdicato . Sed tradatus hie eft de nus.turn (ubftentia: &quantitati{$m quantum los errare poffumus. predicamentorum notitiam ef.dialeclicu* truXi.Non. quod actidens fit opus hoc non pert.& per confequtfHS fimilitudinS nec^ffe gene. omnes partes orationiscomprehenduntur li cet ratione diflferantj nam metaphyficus laltem categorematicactqua ratione Arifto.Liber Prardicamemorum „ termintSjUel in rebus.dines redigere. Vnde de przdicamentis difputat ttrZno fpondetur. nee circa il.f Ettertio.litas. Nee dem magis quam Dialedicis neceflaria . de genere. Nam quanuis ex definitionege.quod ue I ^Qu.ceretur.philofophus.

& id quod eftpidum Horu.^deaiatex.. *&• nare.fimpliouapprehenfio & copo/itioaut intentiones ficutin praedicabilibus. tias. eandem rationem om ifririteni qu6^ intentio aufto r is ettresuni.Quaru fimpliciunvapprehertcognofcatur quid fit genus aut fpecies aut fio praccedit carteras ueluti pars pratcedil accidens. left error cotmgere in applicatione unius notitiaeadaliam.camentorum.Anft.'j'Sunt enim (utaudor eiVAl. quorum & no F C colligere eft ex propofitionibus notis igno men comune eft. & denoIatmis.cum trader res fecundum efle ablolu. & If* ratio animalis.m*A\ :„„.quofignificatum eiuyrit genus refpeltu notiru nome folum coe eft. aut [ E q v i v o C A dicuturea.-_^—^ diuifio: & fecunda A.Coponitur enitn cnuntiatio ex fimcam quam Diale&icam effe uniuerfalis fcie plicibus termini's... Ordmare nome comune rantumodo e(l. quod in rcliqUiSlibris Dia. cj> quanuisiatis effetxiogno'.Cap.non eft demonltratiuus. cV ratio quo nere <6panendas. icut modus fcicntum & reale.quod oraditur in libris Perihermen. Uel accidensr & hoc docet liber<pracdiTrwfl.rnodata. nihilo. ficutiexenuntiationib.nes.uc librorum Bialedicae cidenSj&c.fed procedit per definitid nium aliarurn fcientiarum realium: diale. componere. H A BEMVS ergo nomen 8f aclof is. Mat uerum>& fahum. f Modus doclrin* £ca.Utrjufq.nino reddet.ne rranq. nihilominus podcnominatiws. & colligere.^•^•fi^** f*. commtmi & homo &equus fCtte nome & uerbfradpropofiti^nes in ge animalia nuncupantur. a quanuis in Jimplicibus notitijs non con* D E Q V J : V O C I SI .uerfa. ro fubfbntiar nomini accomodata diutinnotefcat quomodo muicem fe habexc.DC £quiuocis.anuidelicetnotitia.cVequus:nomirefpondetur. luerit aflfignare: quae nam fit vtriufq. eft folum modus fciendi refpe._^.tiai mathematic«.vniuocis.ratiove **i eft difponere res omnes dc rerum nomina. tisnon confiderentur immediate fecund* zi. modis tamen diuerfis: quia Metaphy.. . Sed f V'fiiaoca eadicuntur. ut in particular! & difcurfum. ordi homo.Si *' ' '* ' genera prat^icationum quifpiam enimutnulque rationc vopffana eftnotitia prsedicamtmoru. diuifiones & documenta modo intro* clica uero.* diuidut inenuntiatione minus confiderantur res. f Hinc fequitur tam Metaphyfi.De diuifione autem .n.de per fe.Ar.ratio) tiae autfignificatialtenus .& rario (ubftatiae no tas fyllogizari. fit primus.totum.f Oenominatiuaea dicfi dn deccm ordines nir quar ah aliquo nominfs appeilatio jua*ante oculos habeat dialecU^ nem habent/olo differentiacafir. uel differenvero fubftatise nomini accotia .duclorio.vti cus:Cuius uttlitas eft at dignofcatur habini GrammancaGramaticus apjpellatio* portiohmui hbdad dialeCtiumcit quod tube tA afottitadiac foius..ftatim» clu illarum.Etideo ad minorem argumen.mini accomodata eadc ell: vt animal lefticx mamfeftat Artftif Vnde ad replicam dicitui & ipfe homo.vtaial dicitur cVipfe )tr» in bertus ) tria opera intelledtus^fciticet.ertfubalternans refpe&u om.conficitur fyllogi fmus . Opus .f.dmerfa. L Hi tenus ordmantur ad rationem quae ex illis eft eius pars & reliquarum partium ianua..aut de per ac Atqj adeo ordo eft.tamefl ad conftruenda 8c que fubitantix utnfquc eadem eft. profefto propna aflignabic.utauftor eftArif. Eft nanqj duplex operatio tirefpondeturquodquauisin praedicamen intelle&us. \ Ad fecundum refpondetur. Cd«f oncre uero eft affii mationes & negation nes ex eifdem rebus & nominibus coftruc.' %thoc docet liber prz licamemorum. . re. facie praedicationes.

& fedicamentorum . Qua decaufa definite* itt guatyr: cum fecundum diuerias fijgnifica.Primus quo omnia continentur nomine iloelicet in anteprxdicamenta^prxdicamen.neralemUlam infinuaret diuifionera riuis totidetn I Paulu<: alia ratione quinque tantum defi.<J.jcquiuoca. Sed poftprxdicamcnca ( ut tiue.mque dcnominatiuorum . & poft praedicamentarut tria priora ca. & res a? qui.primum xquiuoca appellari .cata .& poftrema quinq. & uniuocorum confiderandum eft *^* uotitiam prxdicamentorum poflet gene. fa neceffarium fuit prxnofcere rationem qux naturaroprxdicametorum con cquun xquiuocorumjuniuocorum.. atque nouem prxfertim aceidentiura fuo loco . Veruntamen harum trium defub dtulo prxdicamentorum co finitionum ratio fpecialis eft haec . Sed $ut prxambuta qux ad notid a prxdicamen tertiusettquounum prxdicamenrum retorum uiam aperiunt: quorum proinde no ferturad aliud: prxdtcaturnanqueunum tiria ad fognitionem prxdicamentorum pracdicamcntum dealio folum denominaprxrequiritur.. & regulx dux.in prjdicamenca: & fecundo loco fubiungnet anteprxdicamenta.mus.quodammodc sequiuoca uidelicet analo« pitula n*nt de anteprxdicamentis>& fex pro gia. anuniuocum: nam xqui.plurali numero: nam res una cum non po£ ciones ponnur aucin diuerfopr»fecamca £c per uoum nomen plunbus ratioRibus fagnifi- .lo tranfceTidenti ens:& refpe<ftu ilhus funt ta.f. quiuocum fit. Tres hatiqet capitulaquatuordecimt €x bent prxdicamenta. f Anteprxdica meta nora. diuifio.dcfinit hie xquiuoca xquiuocata at* nitur in prxdicamento antequam diftin. & denominatur. Ptologus Pradicamentorum.I 12. iecit in principFo prae>. Neque quicquid prx imbulu eft ad no tiuorum. Obldque nomen xqaiuocum non po. cenfentur hoc nomine.uideb. uniuo git definitionem uniuocorum . tamen xquiuoca ic uniuocafub eoDfjCiw. nominatiuorum .cap. quia ut. pofitores aucem illud partiuntur in tria. puta tres defini.denominatiua. &tertius tria: puta deftnitio.uoceigmficatas. definitionem tiones in primo capi"te.dux diutfiones. & r«gula:in par quounum prxdicamentum refcrtnradaticulari uero fune ftptem.in ' tertio . 4.Tametfi . mclius explicabitur) deprxdicamenco fubftatix.&temod« ca . ut primo ftatim uerbo go f f • -ytSc •--". Atueroquamftum: de quorum prioribus tribus dantur uis tria uideantur eflfe membra huius cafingulx deftnitiones. quiamutuo fe nes (unt xquiuocorum uniuocorum & de.rj " »li$ adduci. EC tio. Res dicuntur xquiuoca JquiuaUtionis diftinguendum eft an nomen x. lamen quia primus & geneturanteprxdicarnenta. & nomen xquiuoce 6net Arif. f Definitio. gulageneraliffimareferuntur ad iua infede poftpr atdicamentis. pids. & de duobus ultimis. uc cap.ui.. prxdicatum. quant hie .8f tamen non dicu ie definienda. Enimuero quanuis uniuoca dicamentum pradicabilja cnimpcxambu proprer dignitatem appareant prius fuifIafuntprxdicameijtoru..in principio ftatim cuiufuis difpu* gnificans.du« duiifiones in fe aequiuocorum:.squeuniuocata. Ratio qua cognitio xqui* A D eutdepciam definition tan xquijuouocorum &: uniuocorum prxrequiritur ad eorum.reguIx.Pari ratione res dicuntur uniuoca uniuoMoci non e^ una .cata. f Et hacde cau func proprietas quxdam & conditioner.. Alter eft quo finxima deprxdicamends.admo.Sed ilia tantum fun raliflimus v>rdo prxdicamento um eft ille damenta qux Arift.«jUO orania fimul referiintur ad ens. Pvs przfens in codice Grxco no tis aut in diucrfis fpeciebus eiufdem prsediuiditur in diuerfos titulos: fed dicamenti .5.Topic.nomen uero aequiuocum xquiuocans. Sffubie.dem membro traclabimus.de quibus uniuoce praedicamur.Arifto. «:unuu» eft ille qu\j fingula gcneraliflima f Atqui anteprxdicamenta in genere funt referuntur ad fpecies fui generis.ordines &refpe&us.iiud: prime loco ftatpit^rift.^Hmc prxterea fumitur ratio hutitiam prxJicamentorum appellabirur prx ius ordinis . tc nomen uniuocum uniuocans . fed multiplex confidera.ambo «xponunt ..

non impofi • menra. 8f fimul de nominsb. u fignificari.canis: &t uniuocu uniuocas eit terminus fe aut xquiuocac. Et no men. nomine rationis intelliaut uniuocu. Canis dome.quem intellects format de reb. ens > mediante eodem trabilium. ta quatenus untammalia habent eandem nonpoifunfeffeaequiuocaere'peftunomi genericam definitionem animalis. Dicitur. Qt uniuocum uniuo.quare marinus eft canis. xquiuoca futit. fedfolurii fuafignificatacode coceptafignificans.ut diuerfas defiu. tex.de ratione nominis ponit exemplum de de ftotelis fueritin hoclibro tract ire praeci. refpeftu huius nocis homo. & tamen non eft uniuocum ad ildone noua . & forte refpedu coeleftis 'yde. conueniunt ti hoc .uc extm turresquae figriificantur per idem nomen plo iam modo indicauimus. Neq. Nee poteft hoc modo effe aequiuocus.re'pondetur.lis uel fcripti.no.tores Ariftotelis: ut Boetius commentator men refpedu rerum eit. bt ideo canis domefti formalem.sy & homo pidi's .quia tra quit)quam fignificat nomen eft definitio.gunt hie definitionem(in rebus habentibus fticus & canis marinus funt aequmoca re.<ntibus diuerfis concepribus.Et poftremo quia fermo ipia huius tex« ninibusre pedliireruin.idem nomen coe. canis.capite de fubftantia uidebimus: ubt luques tia fuperioris dub j: nemp»g. fpecierum: fed eft uniuocum refpe&ula. aut uniuocz. Patet nismentalis: quia coceptus ultimatus ( ut etiam definitio in exemplo Ariftotelis.cies anitnalis fecundum aliud nomen . & omnes Grzci. Vniuoca dicu.ratio. eft aequiuocum refpecln illaru Ariftotel.maliter & adequate fignific^cuin per nouoca refpe&u illius nominis. animal.ia.tiones.acquiuocaeifenon poteft. refpondebr ur per mine medi. f Eft ergo terilus de s?rlit canis domdlicus &cani» marinus re peftu finitionis. mediatibus diuerfis eoceptibus fignificas.Cap. aut aequiuocum . Et fimili ratione fen.& Vtpnmas lefinidonis ca dicuncur res quae fignificantur code no. Aequiuoca funtresqux habent definihuius nommis. djtderebusrefpeclu nominum. puquitur. dubitari potelt hanc effe mente men.-quia qua: • " • • • ' • fen • • . Exempli gratia. f Sed tamen antiqui omnes expofi gnificantur: quemadmodu uic. fed propter fabuljm qua fer.ceptus ultimatus feipfo & non mediante tio rerum in hoc confiitit cj> res plures. Ae« cuzqumocans eft terminus fua figmficata quiuoca dicuntur. Imo uerb.men diuerfas habent defimtiones.met.res non funt per ut. ^ Hinc patere incipitconclufio ter.Aequiuo• ' renti quare cansSjdomeitscus e f t canis . cum con potelt res una eife uniuocar quia uniuoca. minales.q? res r ecundnmhancexpo/uione. Pnmo.uniuo. Ethoceftrationem tionis intelligunt in praefentia conceptum nomim accomodare.animal.taepernome. it praeterea quia ubiqueapudAriftote.formaliconceptu fignificat omnia prxdica ris' fi modo fignificat illud. Ex quo fe.f Secundonotan tus(ratio fubftanti^ nomineaccommodadum ertjO^ nomen.finitione. Enimuero No' quam reddimus ratione nominis.cum nullumconceptum obiediuu renti. intentto Aci. -IE primo libro Summularu adnotauimus ) no homu uiuu.. Proportional! modo acquiuocans debet in fingulari definiri.zS.definitionc)autconceptumobietftiuu i for fpe&u huius nominis. quia illae duae fpemediante code conceptu:utPetruv?c lus. ut f dus. Aequiuocum uoca aut iiniuoca refpe&u nominis uocaautem arquiuocans . I. & dcnomi. Eftenim definitio oratio per tur N ominales atqj Reales.imt res asquiuocat. usfit: ' • . canis: fed funt uni. 4. tur caniculam Icari uerfam fuiife in iilud nomine rationis intelligitur definitio . quia ut ftatim capite. in prar/entibus de ta) idem fonat quod definitio rei figmficafinitionibus uarie & diuerfe interpretan. fed fecundum illud no fus lecundat defini tionis eft. 4.fllm & no. nomine ra.alio/ignificet: fed folum dicuntur aut aequi mine & rarione conueniant.quia animal rationale. ratio tecundum idem nomen. &deno.uidebimus nomen. P uniuerfalemponantin rebus. & non. canis. ut funt tales per re pectum ad nomen quo fi.ratio(in pue de rebus. quare Petrus eft homo. quia ut Boetius adnotauit. f Ait. cusSf marinus .Deaequiuo.

poflcint rebus ac . mine rationis intelligatur conceptus obie.que Nomina pellatipntm abaliquo. tia: fed re> quac ett album hapratambula eft ad notitiam prasdicamen. f Eft ergo fecudo notadat minato. dicunt folum definiri hie Bisadfcribere^itineqiue R'eales illndquod ienominatiu* dcnomiujaaa . Vniuoca dicuntur res enim cum non declinentur.-cum tame fignificare feu co no tare ab quemadmodum de aequtuocis didum eft. per hoc quod eft . cp quemad album.Vnde fenfus definitions in hac opinic cundum illud nomen eandem habent den*. Primo quia eodem uerboru tenore H fignificansres eadem ratione.nullatenus pofTunt adaptare fax definitionominatam.eft * difierrc ca/u ab alio.fyllabarurn terminatione. quanuis nomioa denominatiua forte hoe refpondebitur fi quacratur quare equus eft modo defcribipoftent. Explicit enim denominatiuu habere ap do eft res denominas albu.ni.fu. Et profeclo eftappare homo eft animahrefpondebitur. Denominatiua funt nomina con nitionent. Atqui dubitare mo hoc fit manifeftum ex uerbis Ariftotequis forte poteft quid hicdefiniat Ariftot lis cum ait. pellationem . tionem ab albedine: fed nix eft qua: ab aliupponunt.f At uerb quia fubftantia animata fenfibilis. &fimilia:an res potius uero nomen.cafu.Imo npmenyfortitu. do. & min« rationis intelligatur definitio* Eft ta uniuoca: fed ilia manifefte definiuit pro re men adnotandum. formatur a datiuo de ly fortis addito> D i N o M i N A T i y A ea dicuntur. ratione iamdicla .habere ap Paulus Venetus & C^ccham. rationem obiediuam ambobus communl. quod eodem redit fi no bus.quot expoficores^>ropterea.differre cafu. ut funt ly al quo habent flominjs appellationem. & fi quaera.res poteft accipi & pro denominatiuo deno. non habet appellaquas hzc nomina fignificant.fint diuerfifBm*. Vt tamen no definiuit denominatiua Tquo arquiuoca .fciJic«no. ue fortisafortitudine: nam f Proportionabili modo fenfus definitio. tiido: & nomen iuttitia a genjtiuo de ly iuTerria dtefinitio ett denominatiuorum quae ttiis addito .mina denominatiua. qa fub. non diflTerunt qua habent idem nomen commune. puta pro re alba: & pro denomtna j etia inter Reales funt ferre tot expofitio tiuo denominante fcilicet pro hoc nomine nes. refpondebitur.ca Nominates hanc paticulam Ariftoretis derare: puta rem denominantem.atqjadeo albu eft denominatituum.Pratterea quia fi denominatiua' definiffet cTiuus. quireue cans eft nomc fignificans res diuerfis ratio ra denominatiua pro reb. & denominatiuum. Etuniuocumuniuocanseft nomen finiuit. folisnominibus contienittres nis unttocorum eft.aitAriftoteles. denominatis dcsum nibus. & fe.5Jed denominatiuu mali . qux eft ratio fignificata in rebus : pro uocibus. denommatiuu fignificare abftradu de for* »/»*!*• eft albedo eft res denominata. rem de.& recipere ab illo appellatione. idemq.rentiffimum pro illis argumentum.114 Anteprsedicamenta hoc nomine animal: naifl ft qaacratur qua. abftraclafignificantde format! . & pro quib. quc qaidem tur quare homo eft animal. quod denominatiuum dere homo piftus eft animal. Vbinotandum primum eft.ne eft hie. non dixifTet eoncretum ab> animal enim uniuoce fignificata equum & abllrado defcendere: nam in uocibus farpe honrinem. ftra&u. albe. utottenfum eft: ergo denominatiua. ^ bedinei habet appellationem albi. refpondebitur.& Petrus in quo pellationc ab abftrado. dum itantia animata fenfibilis. betdifferre folo cafu ab eo a quo recipit ap quia effigies fubftantiarammatac fenfibilis.bet appellationem ab albedine. at homo & equus r quibus hoc creta qux afuis abftraftis difFerunt folo ca nomem animal eft commune . Enimbum. ut refert modu Nominates illaa particu!a.nihil attingit mentis Ariftotelis. non poffunt tertniJes fequunrur. album .Wg. ly muficum. & quacrenri qua.Et poftretorum. f Quocirca acquiuocum atquiuo. tamen fenfus hie animal.i. quia formalitcr fignificat unam contingifcontrarium. Hoc fuppofito Marfilius. Quocirin denominatione tria eft a parte rei confi. Denominatiua funt qux ab ali* utrum nomina denoainatiua.

& diuerfiuoca % cit.dum.homo.i4.QuaLttera enim grxca fichabet: Denomiaa. ap. denominatiua inter (e cebent differre c«f .rnarinus.um{qu* eft cafu fecundum nomen.tan turn in uoce. 7 ba . Qrnnes tamen particulam fe.nec prorfus unam ratiofit ut neqj nomen denominatiuum debeat ne. fimilia fiommantur.eft opinio Aui. quz Grzce dicuntur iynonyma. 'a quo fe. No poflurn . 115 commodare..i.n«mina eiufdem rei. nee appellationem a re qux eft albedo.necprorfusdiuerfam. quod liH » bro . ut lapienua a da. Non ergo intelligas quod equus refpe^iu harum uocu. rein fecit obfcuram. In primo angulo funt uni minatiua (unt res qux ab aliquo. id cundum nomen iolo cafu differunt. denua & aanetate ultimx fyllabx. ut lapiens a fapientia. fed utgenitiuusditferta nominatiuo: fed ca. tma. ^ Hinc & tunica : Marcus. 1. Et turn dermari ab abftrafto: hoc enim nego quinto locoiub omnibus funt denominatium Gramaticoru eft.rerum genera. ea ratione fecundum nomen. appellationem . nihiloinmus na. Quam Boetius ut Gr*ceiacetLatine figmficar-e fubiedu connetado forma (qua: tranftuhc.De #qui.) nam cundum nomen . id apud quos plura funt abftrada qux potius eft . forrnaliterfignificansformam .mmales uero modum Auicennf. nam denominatiuuiu formantura concretis. Deno.applicando formam ad fubieque Argyropylus per gemnuum uertit. id eft.oculosobiiciamus. & denomi. accipit quia necprorfus habent idem nomen. quat G raece dicuntur. Cap. non iolumut eademedet fbima Quibuscontradiclorie opponutur idiame trium omnium defimtionum.fabie&urru.effe pjroprie conuemat rebus. de cens . equus. uniuo. & Cicero: qua: funt difequitur Ariftotelem no intelligere concre uerfx uoces (ignificantes eandem rem.met.8c nomina in ordine ad res definmntur. Cafu (inquam ) non declinationis lyonynia.concretu fignificat formam coocernendo te accufatiuum . fcilicet album turmultiuoca. Et tune fen.ideftres diuerfi nomi* ut a fapientia dicitur. & nis & rationis: utPetrus &PauIiw re|>e«a» fermo lapiens. ut pu. ut canis latrabilis > & canis ta quod idem fit nomen & formx denomi. crediderim particulam . di.Petrus. f Veru enim uero quanuis fynonyma dicamenroruoi: qua res in ordine ad nomi..Bt(m tailor) iliaparticula . fed guftinus inter xquiuoca ea collocet& uni per fua fignificationem. homonyma. fecun. prope nomina. exiftimant determina.horum nominu.Tametfi diuus Au definiri perderiuationem ababftrado. Pofita eft defimtio in trus & Paulus refpe^tu huius uecis homo. plurah.determjnare prxcedentia uerf A T uero qu6 toturn hoc caput ante ^.Paulus:uel horooSC quit Augultmus. paronyma.ut iliic refert Co men.a fuis concretise fed folum di funt media inter uniuoca . qua denominat fubiedum. In alio angulo fuperiori funtxquiuoca.Sed enim modo res intelligatur . (cilicet differentia caiu.a. res eiufdem norninis Sc rationis: ut Pe« pellationem habent. puta res alba. res multarum uocum .eft. f Qu° prorfus diuerfum. ut in.ut ars feruetur prx uoca.Grxce dicuntur. $ denominatiuu.eiufdem rationiszutgUdius & enfis: ueftis1.5. id eft. & confiliuiti lapiens.) quara bent. fed quiaab trali angulo dmerfiuoca.ut ly albu. Obid.re potius dicendum eft concretu fignificare tiua funtquxcunqueabaliquo differentia formam cennotando fubiecl. Ego uero quantum com jeer e tur modum Joquendi Commentatoris. & rei denoounatx.uoca. & homo lapiens .cap.qaJt fed debentdifferreab ilia forma a qua dc:.qux Grxce appel» eodem abftra&o plures res denomuiantur lanturhetcronyma. dum nomen.Et omma fere no lo cafu diffefens ? ut diximus: qux proindc minain entia. ad uoces pertmens.Quibus contradic^orie opponunnantis. R^ales fequunhabent .poalbedo.&abitrac^um habent idem fere nomen foduo de ly fapiens addita.quinque funt notandaw*#» fus lucefca definittonis hoc modo _. '& nomina eiufdem fignificatioms dicuntur Women ergo denonnrutiuum di nomen fynonyina. qux ab aliquo nonunis appellatione nomine non contendimus. qux Grxce dicuntur. appellationem ha fnia Commentatoris.

Sequererur ex ilia fpecies & genera proedicamenti fubftaiu f dfe denommattT R v M tres definition's an. Seqtieretur ex data dcfinino le dicimr. con pane negatiua arguitur pri. &c.eft ditto negandi.Antepradicamenta bro primo Summularum adnoratiimus . ut. f Sexto argnitur aduerfus definitionem denominatmoQuaeftio vnica.tele definita. in generelatere uf0profiteor. 51.Item no. Vhyfic.ne. Sit tamen de omn.Aequuiocatio 6i uniuoca nera non piacdicantur defuismferioribus tio non folum in nominibus. Eft tame fciendumjqubd ut termi nomine fecundum quod habent rationes nus fit ajquiuocus debet efle omnino idem. rahs conclufio. ftoteles. ut eit uerbum t % ut eft ablatiuus de . fed analoga .pro una parte orationis.ipfe ait text. A cafu .bus genehie non accipiturper definitionem . notainen. denominatiue.fequens tame eft faluminam fpecies & gemo.&: docere & difcere: acquiuocatjones: & tamen fpecies eiufdem & fero.neque habent definitionem . nee prorfus eadem .^ nomen .7.omnibus.ua: nam homo denommatur ab humanireprx-dicamentales rede fint tate.dem arguitur.Quare.meta. non definiuntur : ergo ratio nominatiuis.nul!umhaberec <f Tertio arguirur.ofus fignificat ilium quiftudet. Sic. <f Ad primum argumentum M rum multi funt gradus.fignifkat. nonen t in pratfentiarum (ut fpeciebus.*quiuo. interrogandi. &exhordem enii^ ert ratio animalis in omnibus tandi. fed in uerbis. ne.cum non habeant uipra fe ge fed certeillu qui praeditus ett uircute: etgo nus.ab animalitate.& cu finitionem.contingere etia in aliis partibus orationis .Marcus & Cicero.ualeat fictit quod Summuliftae uocant ternit: an iloga enim funt qoae conueniunt in minum. mo.^ recle funt haec ab AriiloI f Quarto zquiuocorum atque" uniuoco. & tamen hoc nomen non habet de fe'd cu m primo non conuenit in uoce.non conuenit definitioni: lunt enfis & gladius.l.& tertius de de differentias.^Quinto arguitur. men PetrusjXquiuocc d'icitur de pluribus fin contrarium eft authoritas Arift. ftudiofus .heutrum illorum eft abltradum ftudiofi.refpondetur cocedendo xquiuocationem finitiones illae non congruut: ait enim Ari. rum. generaliffima. ftionemjUt primus fit de aequiuocis & uniquia indiuidua cum non habeant formales uocis. ab aliena natura nominari. f Septimo tan fed etiam accidentibus concingit: ergo ma.a qua fecundum nomen folo diflfert aphilofopho contfitira: .ri enim ( u t inquit Albertus) eft dealio feu fi catio&uniuocatio non folum fubthntijs. 7. generis nomine &rationeconueniunt:ea. fub.id eft.&perconfequens nee fignificac fecundo non conuenit in fignificatione: no ea fecundum eandem definitionem : quia enim ftud. <juare .texr. accencu. & pariter amm-. ergo inquitBoetius ) non accipitur fpecialiter aliquafunt xquiuoca quibusconuenit defi.f Secundo.fe^undus deanalogis.Genera omnia & fpecies abltiatftumaquoeffetdenominatiuum: na fubftantiz uniuocanturin nomine. fed qu. 51. fed orthographia .'dditatiuc : (ola auprzterea.quibus prorfus de.-ut idem fit quod.uelabitraclumettuirtus.notaeorumqtixfuntmanima: ut tantum ca}quibus neutradefioitioomnino conue. quorum ratio iubftantix. quippecum animaluiutim &picT. aSmiles -• ergo dimiauce locutus dt Ariito.um non fmt sequitioca. loga funt media inter uniuoca & jequiuo.ut Immo exemplumquod pofuit deanffnali pidto & uiuo.fed generaliter pro ftitib trniuocorum. & in rehqtiis orationis partibus tem prardicamentaaccidentium praedicaninuenitur: ergo infufficienter definiturm tur de iubibnda denominatiue rdenomina ordineadlblumnome. portare & dicere: & particula.Ana. nee oino diuerfas. hoc nomine appellatis: & tamen non diciTribusarticulisrefpondebimus ad quac tur deillis fecundumdiuerfas definitiones. uel eftftudium: ftantia.

dicit.qiiia dum ett ablatiuus fcnbitur cum aJpiranone .Q\iarely album uuiuo ce fignificatommaalba . ra albedinis in utroqj: at non eft album ma giscoloratum quam nigmm.quod ratio eitidquod mtellettus concipit de re. QuareUibftantiainprr potito non accipitur fpecialirer pro rebu. quasfuntinsequaliter perfeftf:non enim folum homo eft perfecliorequo.enim. fed latere multa.ahic non loquitur nifi'de ratione communi pluribus tanquam uniuerfali .•tt'a tionis . & den o m i n a t i u u m .8 f • & afqiuuocatio ab uniuocatione dcclinaf.Sunt qui dicunt..Forfaltrquis dicet prioremgradumefleinefferftiadiui narTedhocnon pertinetad prxfensnegot:iim :qu. & in equo ant in leone p a r i t e r d u y .o qua uiTsuocatso reperitur . diHindt. qtii idc &fecundumevindem prcrTusrationem.qua:eft no ex quodam modo primus gradus aequmoca..art-3.cofnparationem non Meti in genere.nori eft aequiUocum.quia forma fenfitiuaa qua futnittir ratio generis no e(l una pr aerer fontiaS fpecierum: non enim in horn ine eft anima genericadiftinfta ab fpecifica rationali. H 3 albedinem . & no n habentibus exprimitur per aliquam defcriptionem:& fie lubihntia fignificat uniiioce om nes fubftantias ea ratione qua f'unt per fe. tamen gradus ille inzqualiter defcendit ad fuas fpecies.communem pluribus 3 & /ignificare afecundum eand«m rarionem . Neq. L . tthacrationediximus fupra idem effefignificareeundcm conceptum obietliualem.r. fedanimaienficsuain homineeft ratioiuiis> &in equo ipfa eadem fpecifica eqiii : quare fold fecundum rationetnabftrahuur una anima fenfitiua a qua fumitur ratio generis: in re tamen animal. Nomen enira fpecificum.putacffelenfi» tiuum y eft perfecliuisin hominequamiti equo . fignfficat unum conccprum obieftuum. quia non e$ a parterei eadem natura colorati. Thomas primo fententiarum. occido uc dicitur a cado & a cardo eft sequ» tiocujquia habetdiueriosaccentus-^Aci le cundum itidem reipondetur . Quamuis no dicit. conceptus obieC cliuus quern immediate fignificat noraien : qui quidem in habentibus definitionem ex pr miturper definitionem. puta uiti fenfibilem.meta.uue fubftantiae fiue accidenm:& inde furnptus eft ifte modus loquendi. puta.eaequiiiD-uniuo. ratione differentiarum contrahentium . tarn en non pra?dicaturde illi^ uniuoce: eo quod non pr^dicatur de illis quiddiratiue.re£luin index eft iui& ob- 117 liqui.5.& medicmam.& analogice animal &uri nam.Tho.n rebus & interminisoninmni praedi cametorum. fed hoc eft falfum & mere gratis affertum. EL qma. ut ratio f ubItantiae dicatur conceptus obiediiuus figniB ficatus per nomen.& fecundum eaad em perfeclionem effential e m e f t i n omfiibusindiuiduis.y. ut exponit illicS.fed in fpecieTeft enim cignus inagisalbusquaman'er. ^Abhoc Gfri>fummo gradu unmoCationis incipit quo.non dicitnifl phireseffentias pecifiv as in confufo.Anft. ut tantrum ualeat ficut quidditas ieu ratio fignificata „ . ut habetur primo de anhna tex. u t l y l a n u m e f t denominatiuutn a famtate.fed effeanimal..Ei inde rurfus cotligitillic Arilto.spnmi przdicamenti. lyhamus.docec *•• Ariftot./* quod fubftatitia inter altas fi^mficationes foj/tf. concedendo quod ta arc*U!uocat.i'hyfi.tex. pernomen.•risinjui damtnododeuiare niturageneris. quia eadem eftoata. treseffe gradussequittttt uocationis quoslococitato.J . ffit hac de cauta* Plato non ponebat Ideam gener?s feparatarn abldeis 'pecierum.nt ilia . imoidem nomen eft uniuoc urn limul & xqujuocum. fumma uniuocatio eft in ipecte fpecialiflima. quatlh i.i5. ilia tamen ert res indiuidua& eadem numerorealiterin tribusperfonis . & uniuoce flgmficat omnia animalia fana. a'. r ii r 1 iignincatquidditarem. f Ad rertiu refpondet Boetuis & re pondec $. homo. Etenim quamuis animal fignificet unum gradum perfeftionis. Hasinaequalitatesperfe&ionis uo« cat Ariftotelesaequiuocationes. f Ad quarture r pondetur.. fed gene raster .Cap.qua:cunq.Btproportionabiliterdicatur de nominibus fingularibus.. Et ratio eft.. quae ettdefcriptio fubltanriar. & denomi. ingenere latere zquiuocariones. . quod denominatiuum quauis uniuoce fignificet ilia de quibus denominatiue praedicatur.

duim : ed quare pratum ndet.utiomiam pabmfiet. logia. Iraq} ruptibile & incorruptibilejnon funt ide ge. in il. Ethacratione Comm-ntatorcap.nomen fignificat plura per habirttdine'm cundus ergo gradus arquiuocationis eft ana & attnbutionem quam habent ad unum . quia ilia telicum obferuemus ) analoga dicunturjw. fi.Et proportionabiliter fub culum gutturis: quia ficut clauis ad oftirm.dem. Puta ad unum iiacqiiiuocationem .feu proportio ( ut ait Cicero) libro de uniparatio. proporratioms in rebus corruptibilibus. & maiori forfan arquiuocatio.qiiod in analoi/h funt eHi gradus.res . quia habet : de urina.5. Ethi. logica&intentionalis.led media.geometrae dicunt propornonalitatem: quae ptibile.unum eflficiens. neq.tion dis .ad corpus. fignificat hominem & prm-m : gnificat effe materiale abftraftum ab hac cjjui$.& ad corpora inferiora quae funt cor elt proportio inter duas proportiones > ut ruptibilia.tex. qiuaexplicat gaufpecieopinaturfubftamiam non efle gene.uc medicjtiuum feu mediperarpretium eft paulo lat. quiaefficitfamtatem. dicitur analogice abartemedicinat ^"VbinotandnmprimOjquodanalogiapro.utfanum dicitur analot^ic^ Me anr^Si c v so y s articulus iuxta qumcum mah .berilla > &deinftnintentis prieGrxctidem quod Latine comparario & demedicinis qmbusutitut . cap.^Setur de arquiuocis & umuocis fecundum lo cundus gradus analogic eft analo^ia procicumcenret ha:c eflemera uniuocr? : & pornonis feu attributionistqux eft quando ' hincpatetfolutioquartiargumenti.Metaphyfi.ut fi quaeIjs. &tertius eft arquiuocatio a cafu: qua Et hare contmgit qtutuor moHis '"ecundunt re analogta eft mediu inter uniuocationem quatuor genera caufarum . & fubftantia: corporeae non ett.g^oper &ab ilia mareria.fignificatinftrumenrumol^j.y. fonriafe habetad nos & angelos-' fed quia ita fe habetoperculum illudad guttur : & in re funt diiierfae naturae.5. fed me. quod im.3.q.(uraic S. rahs eftfloridimateriale: unde ratio generica corporis fu tatis ad pratum quac eA quacdam prati laetimitura materia : &quia & quia materia coeliett coeli eft tia.qua cum ad corpus coelefte quod eft incorru.uerfitare. analogice dicitur de rifu hominis ne^quam animal: corpus enimideeft.eafcilicet materia.mediants code nalitatisr hareenimeft propr-jflfima fitiniconceptu formal! fignificat eandem ratio • ficatio nominis.art.porriorifus ad hominem .ut inquit Arift. &c:& pariter.art.Diftinitio eftS.ridere .Et eft quando nome figmnem obiec^iuam ammalis . quia flor& raliflirntim: quia uidelicet intelligenna.ui!us%n!ficat . in . ficut fpiritus idem eft. de rasquare homo ridet.propter proportionabil/tatem ' homine & equo.ridens . id eit id unde fu mitur ratio generi s. fi. ut patec in exempJo pofito.ad modum gaudentis.q. abftradam ab ficat '•-.quod cor. ffgitur(uttenorem definiendiAnfto And* akeriusrationisa materia noHra.Tho. Prima eft analogia proporrcrauniuocatio.quod & defloriditaceprati: namqualiseft pro niateriale.tionalf m.i3. f Eodem modo corpus eft aequiuo. uocatnrequ-uo.Tho.i. f Secundo notandu corruptibiles . in q«a fiat com. & in re. quos funteiufdem generis.quiaanimal.reducunrur.&quiahic AnftJoqui. & quia res eftcognitu neceflaria.^"Ad logiar .d.**** albedtnem & nigredinem.ficutina:quiuocis:neq.& de medicina.f Ad ununt iubie^um .i6. propte.'us id explicare .i. quia qualis eft proportio uifus j. qui:<fignficat: argumentumuerfattirin eypofitione ana.Et hoc elt quod dicit gnificatplura JecunJum rationem proporAriftotcles io. cinale. eft dmerfa? ratioms .) rationominis nere.f Se. &uniuetauo giceinte!leclumanimae.quorum nomen eft commune ratio uero rea ipfa ratio generica corporis eft altenus fubHantiz nominiaccoinmodata. Et noinen analogum eft quod fibus incorriiptibihbus. Vocataurem proportionem.iicut in uniuocis. non eft in potentia ad alias formas. o. corpus.fen.de medico qutha. enrum corporis.fitdiuerfa. Hicaure gradus non ahjs plu e$ mult p r jcant/ed ad liuos ornnr j eft acquiuocatio fecund urn logicu. talis eft intelle&us ad aiim. fitanalocatio metaphyUca&realis.ncm .i.

quia eft effigies homi-^.picluraelt homo. Cap. licet ahquando fit * ^Sequu/urquaruor coro!I.utridene patris nuncupauit filum Nicomachum re fignificat interietltonem hominis princi* ad quern librosEchicoru (cnpfic: &iiquis pahter. id Iblum infinuat q> om. nurinu.corem prati: & homo. &JJJicomachusdujbus impofitio.f Sequitur quarto latiffimam elfe diffe //« fipater propter memonam aui appelletfi.unum efficiens (ignificant folam uoam forca.4.nonfigmficant immediate unam rationem mine pattis fuiZachariam : & ArilK nomi.ceptibus formalibus fubordmatur omnino fita lunrjCamen nonfunt analogi.itantia .cat unnam .plailru dicutur medieinale.ne:&ideo humlnodi analogum diuerfisco rolum: hzcquidemnomina confilio impo. a qua pofitum fuitad figmficanduin cane laavbi. non fuit impofi logy quxcutjque eo iem nomine fignifican. &pariter medicinalefola fign ficat artc &fitmmAriftotehs: fed tame . &fecundurn quid in accidentibus: tur de leone & homtne iracundo propter utc.qu6d j. ut nis.. quipropter fpem ad conciiiand. ex irapo/itione io dennbus qua: . &c.creatura: licet jllud fimplicitcr fit in fubpterfimiluudinemquamlibet . nifi ad figmficandu. ucleo Jici.2. iimilirudmem in ira:&de Chnito propcer anaiogum femper iigmficat unum per prius /*. quxnon funcanaloga . & dc acti.tum ndet. canis poltquam femel mv mam. fimpliciter clt ens. EXtmplalum Ariftotelis fimilitudmemfignifitat piitum .ens.!.a no ficwr mere xquiuocum: nam riders non fifignificant res propter propoitionem& li gnificat propornonemquareit inter homi'"w/imlituJinem.tumfolum adfignificandumfubftantiam .leone quam Chriliu: & illud poniquanuts Aniioteles ana'ogi diitinguat ab tur in definitione omnium aliorum > ut uriaequiuocis a cafu. qua. & propter proporcio.intene.nem u.a q u a u r m a & medicina denominantur fa* nibus ( licet a confilio )fignificauitpatrem ni.ut fanum iem . uocaaconfilio.nem& pratum .na eft fana.Et fanum prima ie&jonem hominis.rentiam m figmficatione huiufmodi analolium nomine patrisfui. & propter putaentis entia.communemobieftiuam fed duas.^5equirurtertjo.qubdana. Analoga uero prouocis.'unf entia ietumium quid. & lapsde & altud per poirerius:& illud pnuselt fiChriltor&Ne ode nominecruieli . fed fuit impofi & picius .f Secuudo fcquitur.4. impofitio pter attnbutionem ad unum finem & ad nibusii^mBcant. quia fign ficat fanitatem: & praniaanaloga lunt xquiuoca a confilio non ta. 119 £ fubteftum >ut ens analogtce d citur de ft.q'jod alia aequiuoca plunb. Exepli gratia. quemadmodu co.gorum : an^loga enim proportionalitatis gnati loannis uolebanteumappellare no. Artamen. & aoaloga: na c palius.>ria quibus hxc res minus principaliSjUtuifusprincipaliiisfi ittrtlmag.f Ad unam impoiirum fuit ad ligmficandum animal. qua? clt in animali.qujcettin principal! fign . qu. Prtmum. potteaimpofitii fuitad fignificandum f ola fignificat lanitatem. prin' pollent xquiuoca a coniilio.gmficat uifum quam mtelle£tu:& leo.De#quJ. & analogice decorem prati. & denomi. tur piopterfirnilitudinem . ridere .& fanum adhocpropofitum. ficato.impoficione fuic impofitu ad fignificandu id H 4 quod . u t h n m o u i u u s & translatum ad accidentia.analoga uerono mii um.dicuiMirana.extnniecereliqua denomina(nrur.iis trantiulit ad lignificandum de flantia. tmiuo. I.im gratum 1m bus mhil ert commune fignificatu jllo nomt r peracoris nomine eius appellaret fihum Ca. fimihrudinem in fomuiiuie . gnificatum principale . Ad hendo a fubitantia &accidentibusDeo & hanc reducuntur omnes merapho x pro. fornvinVeuad unum txemp!ai:q icdredu fed pi opcer proportionem ad animal fignifi cituradg nuscan atfonnalis.declarab:tur.b. Non sequi. abtiraexprefla eit ad exemplar hommis u i u i . fedhominem & pratum loga in hoc differuntab aliis omnibus aequi propter proportionem. DiCirur enim ftatua homo .sdilucidantur.qtna turn ad fignificandum id quod ett.Tex.me'. a qua & inttrumeta & emfuit impofitu. non q dt in medico .quia fe habet uthomo ridens: & menconuerritur: mnt^nun quaeda arqui. lum figmficat uerum hontmem.

Quaccunque habent'ab all quo nominis appellationem . £ alio urinain & nsedjcinam: non enim fignificat fecundano ia/pecialtfigsumaut caufam fani tatisyfedm genere pertinensad fanitatem. fignificant accidens uel habet fcad modum accidentis funt denominatiua.Etdicimusuasargenteum.irtiitejquianonconueniunt in nominerficut nec.fiue ab extrinfeco. <fDe fignificationeauteni entis -eft particularis ratiorfignificatji^unicam ratione quodammodo cbmaaunem.i©citca folent hie diftingnitria'gene. ut animal abfolute fi gnificat uiuum animal. tan«um. (%• contteniantinfignificatione. Deo &cieatura. f Eft tamen hie confiderandum f % DeHf ~ ^gnoaoanatio qu*m impcrtat dencminaci w/'»«-UBttt nonfitfolumafoioia'-accidentali int-c • Jvasrcnti /"ubicdo/ed a r«b. id quod eft abfirahendo a fubltantia &accidcnre. moneta aurea.cl:uramau tern. ut patet ex definitione & exent p!is Arifto. quouis prsc*iicamcnto praedicenturquiddit*titte:fed'imum pr«dicamtn turn przJieeturdc aliodenominatiue)pra&' ter fubftantiam quac de millo fie pratdicatur. Quareauirta te nullnm etfcdenominatiuum. fiet argumentum eft. & urinafanaa fanitate. fmeab accidenti.ocaup . nomi na illorum conueniant in principio & differant in fine. qnia debereteifeuirtuo us. qux -funt denominatiua ab auro.&homen hoc non eft Li thia. camencapitu. fiu-e a toto.uiciofus.eft'aeqf. Sunt enim dua: conditioncs requifit^ ut duofe habeant tanqtum deaominatiuum & abftfadium. conotandofimilitudinemad uiuum : &leofignifieat Cfariftum contiotando fiiruh'tudinem in fortitudine. quac funcpartes hominis. & fecundario fignificat quicquid pertinetad fanitatem. fecundumfigmficatumfemper fignificat connotatiue. fiue ab intrinfeco. g.Quare. in fumma omnia connoratiua qua.Defeftu fecundxaiec eft denomt natiuumau. f Ad feptimum tandem refpondetur concedei\do.rdeft. queadmodu dlcimunrerba fapienr tia. <g Ariitoteles analoga «>nnpt?hendit fubstquiuocis.4.fi^nificatum formale^denominatiui fit fignificatum abfolutiiiabftrac^u& fecundo j <j. Et ideo dixit Arifloteles generaliter. ftudiofus . Adquodrefpondetur negandofer I quelarn: genera enim & fpecies non prsedicaotur denorainatiue de 6iis quidditatiue inferioribus: diftinguk nanque Ariftot.flfr/« ra deflomVnatiubrutniputa uoce tantum. EC potell effe denominatio a re exterior!.Antepradicamema. p. P'O rmifierei non eft denominatiiru a gjamatica profcie darfcd jequiuocu. argento.fapientia pro habitu. eft deno minatiuummateriaE.tjuia dl eade uox'ficut. & alijs fubftantiis. Voce tantum 5 homo . puta. eft denominatiuuma malitia(ut3it:Auguftini^$) fed malitsefteiusdenominatiuum. ag ftudiofus nohabtt a quo fit de* norninatiuiim fecundum omnes conditiones AfiiloteKs .Eaderatione gramatica . G quod habet fanitatem. prCvdioauooej» denominatiuam per coturarm ad qoidditatiisam'.omntum camentorum. ut homo dicitur pater. Etideo Arittoteles exem plum acquiuocorum exhibuit in animali uiu®8f pi&to Et per hocrdpodetur adquin tumargumemum. denominatiuum capitis.Vnde haec analogia pro ximeacceditad ^qimiocattonem : quippe H in qua diuerfis conceptibus figuitkanrur di uerfaerationes .ut leges hi1 manz. non eft denominatum aft-uiiio^qtiia non fifjn-fi-s cant idem.Quare figni ficat fua fignificata deni conceptu formalwqaod li nouum.& non denomination ^ Q. Prrrm . icaque ubi eft eademunx diuerfa figni fic^ns.utficut album eft denominatiuumalbedinis:itamateriale. ^"Sedtamen analogum per attributionetn ad unum exemplar fignificatde principali unum. fine a fubltantiajfrue a parte. ideo alio conceptufignificatanimal.ftattiacerca.quateftin animali. homo&humanitasCunt fo'ii fecundum rationem concretum 8c abftra^um'quiafunteiufdem prardicamenti fub.& capitale.ftantiae. & fecundario fimtlitudinem adillud: obidq. Et human ana dicitur ab homine. utfuperiorade futsin* feriorifeusin. quiahabec filium.Defedu prima:.de denomt* natiuis.uoce fitnul & re.& ut eft nome neacrurp plurale.

in nnllo uero func ciiuino exeo eitantepr2. aut dicitur de fubiedo. //.idiximus & latius fedico 5 qnod in aliqao quidem e It. Ihatalia [. nihil enim taliuin aut in fubiedo eft. n i *.diuifipn quae antepraedicamentis connumerantur..$ Lminedicitnr. C fto quidem iunc.eratiobie do dicicur f Aliadt fubiedo di. folurn ecim dum metaphylicum^ non fecundum logi cum: analogiam( qua: habet duos adhuc gra d'us)& arquiuoca.que. Scin res qux ad pr*fon& cuntur. ideft in? resSc color incorpore eft)de nulfo ueroTu uoces. homo cumt.A i ' .p* mcit ^Eorttm quae funrjaliade lubiedto & confequenter deuocibus pi-obacur. . Atqueinditiidua fimpliciter.De complexis &c incomplexis.i..ftudiofuSj& Ihidiurn..• aut incomplexa conuen'ac fohs bdo-degrammancaautemdic^ur.bos*currit..qua? nonperriacntadconfid. in fubiedo autem nonnulla ipforum nihil prohibetefTe : qu«dam enim grammatica ex iis eft plane.lofunt. ted Tl.ut in fa ^P™^™<. a . non quantum ad uocem:uoce Sere.r u ii>pr3Euicamentoab his quae lapraEdicaaiert lo autero ett fubif fco f Al. . quae non fjgnificint idenvre tantuiUjUt ftudioius 8£uirtus ) ui:k>fus8£maima .bie<ap. "'fionefecundafuMiiudituriecmidumrac dam 5 arammatica eft quidem in a-ni.nemhuius hbri. & confequenter termini pocto dicuntur. Habesergo tres gradus xquiuocorum.. in fubiedo quidem funt. uc homo .de nullo ui8~ ro fubiedo dicuntur. plexione dicuntur.&nulIatenusderebus.fNih.c! cnimcum complenonc..briimhuiusprim«fuk-h« forma.exurimantneutiquam rebus.de nuilo uero iubie-^ pr in C . & in fubiedo et>a funt ueluti negotiumfpeftant .8cc.homo j nonconnotat de formal! htimanitatemjquia eft r.&eaquae una num«ro funt.omen abfoliitum:item. Atque id in fubieftoef nunrur( utpartim fupr. qua.com.Qua decaufadixit..fecundum rationem prorfus diuerfas fignifkantur. » D~E COMPLE"xIs". Vndead argumentuia^ fcientia in anicna quidem e ft. turtut quidam homo. autfine. dequoda uh ^ notitiam anteprfdicamen orum .utdefii. utqiue.!bedo.& quidaequus.p.fierinequit .innul P £rha f ^param urea qua. T . non poruinmr 1 A r i • j. quor quantum ad fignificationem funt denomin Jtiua. ficut album « ?. Hint.Dif compl« X ioDe.Primafecundiim Alexandrurn & Boetium principaliterintelligi& incomplexis. turde uocibus:& fecundum nominaJestan ORVM quz dicuntur.Iiter . A.a m fubic.fortis fortitude. homo &humaniras:ubi. alia cu tumdeuocibais.qabd quanuis effe complex^ i . umen di/cura ut de fubiedo.Cgenus. & ex fubfequentibusconlbbit) ergo de rebus non uti pars : ut fit autem feorfim ab intelligitur.homo umcir.HaEC minus in contrariumlbtuiturcotKrlufiQjDiiftius modi funE. N hoc fecundo capite Arilioteles ad .t o 5ir P on U ncurrfed. Cap 11.uin uillo hxc principaliter de rebus tn«elUgitur. .Haec*«*A" quidem dicuntur . C^T.n pr^ca^ento & res.Vbi mam e^e ellfermo ^ ut uidebimu .^Aha n«qj in fubiedo bus t qairenus coaiplexe ^ neque de fubiedo allo dicua* fignificantur.pr5 prorfus fubicdo. plexione. Ei} ergo inten biedo dicicur : &T hoc album in fa Anftotelisuniaerum rerum '& nominunv bieclo qaitieeftcorpore(omnis enim mul:itttdineminduo fecare. i. Ecconfifmaturjquiaihdtndi e o i n q a o inert .de nullo quidem fubiedo dicuntur.iicament3lis.homo.oabustantummodoconuemre.a)iafine com.

alii funt q u i p dicantur lolum quidditatiue & non accidetaliter ut ly.quod eft. cum. figmficantur. Eot fi quz funt&c. Nam propofitio eo non ponitur in przdicamento.aut indiuiduum accidentis.catum. Et ideoquemadmo dum tribus luperionbusdefinitionibus coplexus eft Ariftoteles modos przdicandi uniuerfos .ter.feddi cunrur. duo uero polterioraomniafu biefta. AITERA diuifiohac ratione pertinet ad anteprzdtcamenta. putaly Petrus. & accidentaliter. Et hoc uelut bafis ac fundamentum non fokim p zdicamentorum .s:& fi dicaSjhomo utionalis. Sed dici de fubie&o ..s derandum eft. Quam obrem Paulus Venetus non has dmifiones.Qupcirca.& alia in przdicamento qualitati.'. & przdicatu uocat anteprxdicamenta: quorum aflignaturfecundadimfioj. ut fupw adnotauimus non etfe diftinguendum( id quod aliqui faciunt) aliud elfe complexum reale. eft quidditatiue przdicari. & nullo modo de rebus. quztft. Duo priora comprehendut ota przdicata.^ cum comp'exum fit du plex: aliud propofitio in qua eft uerum u el falfutn.&aliaadlarus.g> cum Art fto. ita hac diuifione quadtimembrtjuniuerfacompleftiturprzdicata atque fubiecla omnium przdicamentorum.inhzrere fubie&o: quemadmodum Icicntiaeftin inrelleclurfic alio modo fecundz imetion«l. i folis terminis aflerunt conuenire.nifi aut fubie itumautprzd'. ^ Ariftoteles conneclere hie intendit duas naturas cum duabus fecun dis intemionibus: ut pote Uibftantiam 5 Ins inaccidenscum ratione uniuerfalis .ut nomen ptz .& quidditatiue. ^"Inhacdiu'/ione No. led quodcunque complexum excluditur a ratione przdicamentorum. & aliud inlennonaU:nam omne complexum eft intencionale: inmente quidemintentionale for male. ut ly hoc album: alii qi'z przdicantur utroque modo.fed fubieftum. accidentaliter przdicari de fubieclo: & hoc lecundo modo gloflant hanc Jiteram. nonpofTunt eodtm mo» dodiftinguere: quiadicidefubiccto. non potelt c-jpi primz intentionaliter: fed dici de 'ubiedto . homo: alii uero qui przdicantur accidentaliter. quod non poteft efle fubiedum aut przdicatum: fed alia complex. & in rebus complexum intentiona le obie&iue.^"At uero gloli'a hzc nulla ratione poteft textui accommodari. fiue fuerit intentio Ariftoteli $1 fiue non: uidentes Ariftotelem aliorfum intendere. forte primanvdiuifionem fecit de uoctbus & iecundam de rebus. fed non quidditatiue.quod eft. f Quo fit.Poteft (ecundo dici. rum quz'unt &c.e fert.n. C les. I G I T Y R adeuidentiam diui/jonisconfi.Terminorum.Etquianaturz 'unt fundamenta intentionum coepitanatuns dicens. fed bonz partis metaphylkx Ariftotelis efle exiftimo alia mente leponendum. Senfus er go diuifionis apud eos eft huiufmodi.excluduntur propterea quod non omnia pertinent ad unum przdicamentum . aut fine complextone. & accidentaliter de Petro:alii demum iunt qui neutro modo p1 «dicantur.8ealiud complexum fine uerbo(qui uis Anftoteles non pofuerit exeraplum nifi H de priori )nihiloniinus loquitur deutroque: non enim fola propofitio.Antepr#dicamenta. Nihil ponitur in pr«dicantento. ponibilc in p §dicamentoauteft uniwerlale (ubilantiz. Quanuis diuerfis rationibus .R& » fus de termims gloflant. dupliciter fecundum eos accipitur: uno modo primz intentionaliter. Omne.i. quod przdicatur quidditatiue quidem de hocalbo.aut uniuer ale accidetis: aut indiuiduum fubilantiz. una pars po niturin linea refta przdicamenti fubitan tiae.i. .ly Paulus &c/ermo enim eft de prae dicatione diredla. Etita eorum quidam dicunt expofitionem efle pulchram . Eo.ideft earum rerum quas habenc efle rcalc uerura ) ad excludendum chim»ram.efle in iub:e£to.ut fi dtcas. efle przdicatum. homo iuftus.hic promiicue & de rebus & ae uocibus loquatur.Eorumquzdicuntur: nempe addenotandum res noneflecomplexasin fe. & cum ratione indiuidua quz eft effefubieftum. una pars ponitur in przdicamento fubftantia.ut indiuidua fubftantiz . utalbu.g mmalespotiflJmum exponunt menrem ad v y fuam de przdicamentis'qu:ppe quam pror. ^ tit ueruntamen (ciendum..

quod fuper titulum in tur protdicatione uniuerfalis fcilicet quin. Vide qua fine fub iequidditatiueinfenora .utfecundum membium contradicatprimo cundae inrenJonis . & incomplexis Cap.qualia funt genera He 'pecsesfub ami to : ( ubi en m ei the'aurus ilfi'eft ftanti .etiam funs. & deque . ideft cor } & locatum in loco : a quo Boctuis fubiedtoinfunt. pernon effe dicaturdegrammatica. Alia necinfubiejn fubiecio r conditionetn uero uniuerfalis do limt.quidditatiue inferius. fed per fe fubltiruuntm proprio regis. fed fupra fe fuperius tionaliter . ^Secundo norandum. Nee de fubienem in Jiuidui. cuni. chimjeram. r ub quo contine rioraquiJd tatiue) in nulio uero funt pror. Quoliquet uniucrfalia effe in requanquam accidentia .& non ficur pars. puta in tuppofttis . nihiiominu* Aiiiiote. ficut umum in fubfiilere. qui fub fehibent mfe. fed fu • rum praf enri negotio fertuunr.ij.» eit pars: forfus fubiefto.DC complexis . f In y> fr quod cum :ubieclum fit duplex. nee AUade iubkdo dicuntur ideit przdicau poc effe illo fine in quo elt(uidehcec nature liter.quoque forma rex in ' borum Ariftotelis quieft hie. ra. acc'dens.. De nulio uerofubiedo dicim. genus M. &coniitio. t reftalinea. fcilicet in hac diuifione concernplari opoitet quod "?**• quo . perius quidditatiue : quiainhoc cnnftftit tex. torum. ideit fubiedo inhatrent ceu gerum . fecundas intentiones unifubieftnm de quo fecund* mtentionahter: uerfalis Scindiuidui. f Seqmtur fecundo* per diametrum. non exDE r i M i T obker naturam accidenplicae. res in fine .) .accidens eit hominis & quidditatiue praefto .^ Tnbiis.det: 8f ipecies'ng"nere. & modurn Arifto.ut indiuidua fubttantiac. Eorum qux re^no. quia hoc explicat naturam re. eorumquz jfint. atque adeo re* ue p-atdicantur de fubrtantia .bus .4. a quibas mciffim depenputauniuerfalia . & quanum tertio. biefti. Sed pa tur ideft prsedicataelTe non pofTunc. & iubie^um de quo dicit fubie. & termino. puta fubitanhzfionis .rows. acdpiturfecundzinten.nera &lpecies accidentium: fcientia enim ram acccdc-ntis explicit per. Eft jfuntideftrerumuere exiftentium . locatum . quia per ie f ubfiiiunt.per non dici de aliquo .de uniuerfalibus diximus: nempe quenuad^ pofico accipitur primae intentionaliter.eflepoffunt: utputa uniuerfalia habentia bieito quidem lituntur &c. Elt enim tia indiuidua per fuurn denominatsuum ) illud quod eft in aho. & re publcain potentate poflunt.praedicari & fubiici. lubie&um in quo in pro. eddicide.& media in fine ficut diligensin fuppofito.amphora:& fie facit nonem tnodos. ut hoc album ( explicat acciden pirciculis fiefinit Arift. p^sedscen.fpeces. quod natu.e6tum in biici attribuit naturis rerum. j\d cu us inteHigentiam adnotat hie tiue. f Sequiturtertio una genio & arte cum utraque combinanda na regula notanda in uia Ariftotelis. perdicidealiquo . mamfdle acapitur primae inten. quo i effe in. ideit nulli prorius inhatrere ma in tmteria. f Ex his palam fit fenfusuer. qtiia non potTunt per fe diftintmit effe in u ue . nifi in ordine ad inferius quiddita. do dicuntur ideii pracdicata effe non poffEx quo fequjjfur. dum denommati.Phy. f Difponantur rum. feu przdicari &funam fubiedlum in quo dicit !ub. SinituramLubitantiz.tur: & genus in fpeae.funt. cionalrer : nam explicat p-oprietares ie. & non funt } fed fubiefta: quia non habent fub fe eflein.tiz & acci jenti: utranque intendonem in clum prxdicationis.Boenus mo io$ oclo quibus Ari(to.tis.quadam fecunda concluiionc «Si mauici praedicabilis . Aha'inftibjeAoquidem funr.In fubiedto pugntntia. . alia de enim parsrntoto ficut inco'enunter&tofubieAo dicuntur ide/1 unt przdicata (ut turn in partibus . ideft inharrere fubiefto non pofexplicar . quod tura . locoq.& alia entia ra r ionis) aha de fu. dicitaliquid effe in alio:qu» coniafiu rat ' oun ' uer ^ a '' s > quodhabeat inferius in tineau his uerfibus: infunt paris.&rationemfubiedi inordme ad fu. effc in fubie.hzcquatuorinquadrarocontradicloriaru. II. jt tionem uniuerfalis & przdicati .

inrec^a linea ' turn .Etenim differentia eft &$> non tanquam pars .Et haec ert diuifio generis in fpe.quia uidetur inhacrore [ub.At folutio clara eft.alia uniuerlaiis. quidditatiue prae. utpatetde a..ad lauis ponunturin eodempraedica.eclo. qua resunius pra? iicamenti praedo intelligasfubhacuna diuifione quadri dicantur dealio. fi mo. ut uibtta mento.nam ens analogice dicitur de quatnulli fubiedlo ineft.duis. Et forte excludi turn ualet quantum prsdican efientiahter: tur per tertiam particulam: quia forma: fub & ita dicunt diiferentiam includi fub primo ratione communi forma:..Prae4icata quidditatiueinferioris : differentia autem rum.. fentialiterde Ipecie&de omnibus indiuinon quide tanquam pars matenae.unum uniuerfale . Quenon eit accidens: nam forma ell in materia admodum enim forma aduenit matenae. uc uidebi.<k tamen non n i u n t i l h s . quod uidetur eft m loco aut i n u a f e ^ q u o d e i t i n aliquo. ita nee definiuit fubitantia& accidenti. genen.nechibetfuperiusnec nferiusquidditatileinnaturafubftantiae. accidenti tamen a toto ge. & alia inexitfens.naciua.'.prchenditur hib aliquo iitorum membrofe m quo eit. Etcenfet effe ponunturin praedicamento .fct hate tes naturae fubftantiae.&hoc conuemre format fubitantiali. Quareficut diuifionem generis in fpecies. alia per fe fubfidens. Piimo. Refpondetur dupliciter.* quod forma eft in materia tanquam pars. Et ratio hxc eit diuifio fubiecli in accidentia : nam eit quia Ariiroteles (olum uu It declarare id efle uniuerfale non conu^nit naturae reali quodfimplicitereft prasdrcatum : &pra6deper fe . qualis.ie corpoiea non poflit eiie generahter line lo tis_.Etideo excluditur per fecu.ie genere . Nihilominus tamen in nima rational!.ne cornprehendere ilia qua. non tanquam parseius. Aitera elh Natura. quod dicideal quo. qus non eft in aliq-io: fecunda ad naruns analogice dicaturens . fed tan. dicari: uniuocum eft fubibntiae & acciden ti: quemadmodum genus. nee prorfus flngulare. utdi . ut accidens. aliudeftuniuerfa. . quia praedicaruref. Tertiiert. qua.ineftrnareriac. G liter. &alufingularis . Et turin prajdicamento fubitantiae . eftaccides: tertia ad different a illius quod A L T E R V M dubium eft. in propofito tan da particulam definitionis.Quamobrem ficut no definsuit partia.finequono poteitefle . fed perfedtam fub'tantiam mus cap. aut fine hoc loco quanu<s res rum rquiauel meliKiiuirfub natura acci.&hocnon cum fitde'ubilatia fpeciei: co <[Quofi f\ quis arguat hanc definidone uelincluditur lub natura fubiranti3e. ita necmeminit de illis membri tres latcre bimembres. non repugnac membrodiuifionisjUtfituniuerfale &pr* naturaliter effe line materia.tentione Ariflotelis oculatius explorata.quod Paulus hie non me minit de pracdicatione denomiVenetus negat.feu uniuerfalium. diuiiio hare iraficiens. corporea.4. fedde per accidens per abitra. dicendtim eft quod (olum unit hac diuifio.diuifio fit hzc. Dv B i v M eft hie primum apud Alber. & non poteft na. puta formam qu* eit diuifio analogi in analogata.cunt.8i fpecifs uniuo ce conuenit omnibus praedicamentis. tamen non eit acci. Item nee ert uniuer > turaliter effe fine materia.dtcatum fimpliciter non eft niiirefpeclu dionemintelledus.quae eft in nus fecund^ intentiones uniuoce conuctoto. Prima eft.in reda linea fortiatur nomen predicacies: nam hoc quod eit. quae tamen non.dicatum fubitantia:. & aliudin natura ue. Itaque quanuis de ^ ftantix. Pro peer hoc argumentum ahqui diqua pars totius.ha differentia .menti . nihilomidifferential!! formae tubftantialis. Qiio fit ut folaordinatio praedicatorum accidentis.M I Naturarum. nere repugnai. & itna natura qua* no co "*• dens : qu:u poteft conferuari fine hoc ua. faltem forma fale quia non habetinferius quidditatiue.124 Antepracdicamenta. (Pn'maparticulaaddiffcrentisni tub ximuscap.pi a:-licatum differentiae quae ad Jams ponirum.

conuenit. &c ecia animal. SenVregulaeprimae Burl^usSe alijlatiffi.fiue ellential.. Quaiequotquot de animali: 8e quia rationale dfcitur dehodifferentiae prsedicatilunt. III. ?eani m alcftgenus.Quandoaltt bilis. cunda exp ofitioeft Alberti. eft albtis: .ideftde quo prfdicatur prxdicatio . nali .a. i r • animal praedicaturde homine.DeRegulis.a. & fi om & fi om turuictnturetiam de (ubiedlo: vc ho ne animal . Hie ta? igitur animal de quodam etum ho.s forte folum unum intenderit A^ftote.Ani 5Iitnbutione)conuenit.quando addit.catur dehominc/praEdicationeacqdentis.mal:&omne ca quae de prsedicato dicun..b.«Scbipes. fenfitiuu praedicabitur etiam de hoE RT i VM hoc caput continet mir.pracdiuifione oftenfum fuen't. bicftum efle aut praedicatum .albu 5 homo .No tam« gulisduabiis exponitur fubinde conditio fequitur fi homo eft animal . 111.f Sc nuhs nanque differentia iunt.a. de natuia coloratum.eft. eatdem efle difteren• .&tamen Ariilot.homoeftgenu_s.eiUjC. quod dicidealimc exten June reguhiaific uidehcet.diuerfzluntfpMies&diffe"re "aturam pr^ati : 9 fetefi. quid uniuerfaliter praedicatur de praedicato > I ubmde pr£ licabitur cle fubiedo.. greffi. toiulem mine pradicatione differents«J& fenfitiuu quidditatiue(utpmat)p»-3jdicatur de ratioerunt& fubiedi.. quscquidfetiamfine r . quod direfte dicitur infensprzdicantur." M j 7 • • „ 1 •. uniuerfaquippiam dequopiam liter pr^dicatis.b.cab tur&dehom:ne:Sf quia album prsediquid in prasdicamentodi/ponirur. deuloeua tias nihilobftat:fuperaenim de iuis pracdicabitur corpus.quic D E R E G V L I S . D n n ff j-ar ne ancums quinqs prardicabnium .ne p'fdicat one propnj.xdicati.b. Uefi homoetta!bus. nefcio tamen an prorfus fus mulros patitur ueros prima regula: qua attingat : quia aliquid diet de aliquo apud u.busfiueaccipraedicaiur.quod (it bipes f Eorum ve de fubiefto.praedicabr ur de homine. m o d e q u o d a m homine prxdicatur .krationale ..e.elh b.profedo idemdefignat.& uohtile. eft r i. in prima regula qui.mali.& animalfit fubiedj & p. quic.fiomne.& omnealbum eftmufianimal autenide hcmineprxdicatur: cmrijomnis homo ett muficus &c.elt. uoluit explilocctur. quod (u • period C A P . & non ita fyllogiftica:uidelicet.aherum prardicatur de altero. degensq.de albo. De (ubtedo (inquit)fibipro rogeneriim quorum altetum fubal. utquia tero collocatur. Cap. gj homo ficirrationalis:quiau dem exponitur ratio qua uniuerialia prae. Ariltotelem. ^ Eorum ti. Knujt. quia iltenon fundatur in rutura prjdica& homo eft.. vtde fubie<5to : dentalibus: utfi homo eft an.rationale non dicitur quidditatiuc de anidicantuir&infecunda^modusquoperdif. et.::nonenim hocfcrenriaafcien cato direfte & quidditatiue .animal ell rqiuiSjhomo eft equus. docunq. .^^xpofitio haec propius accedic ad ferentias diui Juntur 8i conftituuntur. .. admiratiuu . C'umenun lupenori di.&quiarifibile prajdicatur de homiduas rei>ulas anteprsedicamen.-ucanHnahsatqucfcienciar.(ed in ui diitributionis medii per artem quas funtdiuerfa genere.c. aut lu.P"e.qui'iditatiueprajdicaturde rifibili . r .quod quidditatiue prafdicatur fubitantiz uel de natura accidentis. przdicatum de ly.men fenfus longe eft ab intenrione Arifto.Quan quo ut de quidditatiue inferiori . in rumdealtero praedicatur . praedicabitur tiad!fTerr.. his re. l e h a b e n t v t a l r e r u m fub altero col. quod tales. ut de fubiefto fi aquis:fcientiae veto nulla ek his ettdif biproprioquicquidprzdicatur de praediferenn-.. . mine prxdicatur: quida en m homo. . Hie fenfus ueru habet in quibufcunq. • A .f Sen mente Ariltotelis.

m animal ex *quo in reptile. qux prxdicantur de animali. da pars regulx eft. Pctrus eft fpecies: quia fecundum prima.Quod fi quis dicat re* Q periorieapite adnotauJmus.maljs.114$ Antcpradicamcnta • in hac fecunda regula explicat nataram u ni ^ uerfalis quantum ad differentias. fi o « v M qua.rationale.Anima! greffibile.Diuerfx funt fpecies.fferenriis mtelligatur.Con tra i egulam proinde arguitur. quod eft differentia uiuentis eft fubinde df : a animalis. homo. fed per accidens in ordine ad intelleftum.& tamen habent eandem differentiam conftitutiuam.formaliter differences. <J Hoc (uppofito hoetius exponit fie. omnis homo eft fpecies.Vt regu la extendatur ad differentias & genera tiut' dem prxdicamenti. id eft quidditat ue. fi aial prxdicatur de hoie tttdefubie#o. ^Et fecundo in rei ue rkate.n.folum quiddiratiue:ut de eodemprxdicato fithxc regula. Paulus Venetus dicit. Hie aut lolum uoluitinfinuare re&alineam prxdica mentalem. puta quadrupes. referuauit pro fecundaparte fecundx regulx.non eft eflentialicer fpe cies. gret fibile. fit metio id de fpecie bus. & pariter canis: & pecus. fed ut in fubielfa>4& fuo mode differetia quatenus prj dicatur in quale admodum accidentis. Quocirca accidentia. imendit de differentijs: id.prxdicatur de inferiori eodem j genere prxdicationiSjUt fi animal prxdicatur dc nomine prxdicatione generis.pnmum Jequ.nihilprohibetea(dem effe differentias ut ammatum.f Eorum uero generu &c.fecunda pars non eft reftringenda ficut pri ma. ho eft uiuens. & animal eft genus: ergo homo eft genus. & no folu materiahter aut accidetaliter dif feretes:quemadmodum indiuidua eiufdem fpei differunt folu materiahter & per coile ftionem accidentium.& alicuius icor» porex.r| tur. quicquid p^x dicatur de animali eflentialiterJ. et propria pafHo. &dr.& ienfitiuii. ilia (inquam)funt diuerfa genera non fubalternatim pofita.prxdicabuntur de homine. & homo eft fpecies.ut puta.quod eft & differentia an.Lib altero coHoca. & animal uolatile j| funt genera non fubalternatim pofita (diui ditur en.quorum alrerum . prxdicantur de fubiedo.f.n.Quando alccrum de altero prx dicatur ut de fubiedo. jji'opter perfonalem fuppofitionem fubie&\:8C fecundum alios non eft prxdicatio elentialis.bus genenbiis. & animal eft uiuens.& fenfitiuum. fithabec duas partes. ut colliguur Genefis. ut fi homo eft animal. ergo prior pars regulx fall a „ Item fapor & fonus funt diucrfa genera quahtatis non fubalternatim pofita: & tamen acutum 8t grauefunt differentiedmifiux &conftitutiu* utriufque:ergo.Prima eft.Vc reftringatur regula ad folam lineam re&a . & aiatum .quidditatiue. f. prxdicatur & de fubie£b>.Secu.g> genera non fubalternatim pofita.quod patere potett ex codice Grxco:non. i.corpus.Eteademratione non fequitur.z: ut fpecies fit nominatiuus.& conftitutjua angelirergo pars regulx prior eft falfa. Si Petruseft homo.f Secun dum omnem expofitionem non fequitur.quxeft dfiaconfti tutiua hoi$. de quo fuit lw/#* diuifio fecunda. Parum refert inter has expofitiones.eadem pratdicatione prxdicatur de Petro.quod dfix prxdicati funt differentix fubiecti.&alicuius greffibilis .n.nifi <j» fentetia Boetii eft mihi oerifimilior: quia in hac regula nihtl Arifto. utboues & afini 8ic. i.n.eft dfia hommis» C I R C A hancregulam duo funt parua dubia.f. intelligitur ergo hie quando alrerumdealte ro prxdicatur. <g generum fubalterno rum.Vt fit fenfus. h^bent differentias fpccio differentes. puta hominis .Primo in opin:one Stoicorum. fubalternatim pofita: & • h eade eft dfia alicuius fubftantix corporex. fpecies non prxdicatur de homine diftribato: eft.& uolatile. quod H . 2)utiS & fubiiitia incorporea funt duo genera no /. Homo eft animal.non ut de fubieclo.Eft. fimt diucrfa gcnere 8ec« .falfa. mendu ficubi legatur in textu. quicquid prxdicatur itidem quidditatiue de prxdicato.) tamenbipes ett differentia uolatilis.i. fed quod giii diuerfa habent differen tias fpecie diuerfas. quod quicquid prxdicatur de fuperiori. Subftantia corporea.alterum de quibus d. animal doraefticu quod pabulo nutntur. qux funt in uno& non in alio.n.

n.eftdiuifiuaarjimalis . Secun. poflint habere aliquam differentiam communem. camento fubftandar & corpus de pratdicamemo quandtads funt sequiuoca. & incorporea non funt fubahsriMtira pofita: nee animal greffibile & uolatile.i_ _ _ .uidelicet quod rationale fit difjferem'homsnjs & angeli . genera fubalternatim pofita .pu ta corporeum: nam corpus eftfpecies pra?Jicameti fubftantiae. Anina) c& genus pofitum fub uiuente. -r » i — de uino. & aliquasdiuifiuas.t6c ha bet difFerendas ta diuifiuas q. f Sed profedo refponlio hxc eft cotra textu: na. & pecude. fiue primo. •^ i—-1-—'-—J—— quod> corpus de praedi uldmu refpondetur. ficut hahent idem genus commune. Imo inteHe&uale. non tamen negat quin fi ilia genera contineantur fub uno tertio genere. utapertein uerfione Argyropyli explicatur. ^Refpondetur reguJa mtelligi de differentiis utrifque. eft differentia angeli. cum angeli fimplici intuitu inrelligat obie^Ja naturalia. primum ettfubitandamaterialis . f>uta. nifi qufcd genera non fubalternatim pofita debent habere differcndas aliquas confUtutiuas fpecie diuerfas. & de cane.quae eftdiuifi oauiueds. ta diuifiuis. Ad illud de fono & fapore refpondetur. diffcrens fpeciearationali : nam rationale dici diicurfum . ficut nee ratio quadrupedis eft eadc n* in cane & in pecude. & fpecies przdicamei quantitatis. fiue fecundo modo.noeft coftitutiua uiuentis: nee eade differentia. & tamen eadem eft differentia conftitudua alicuius fubftantiz. &animali uolatili. ita omnesearum different!* funt diuer f^ rv. gtilarriintdlfgidegeneribus folum diuerforum praedicarnentorumrarguitur fie.><m nerahffima diueriorum prajdicamentorum funt no fubalternatim pofita..quod eft differetiacoHitutiua aials./ij^ *•-___ _ J :. Et idem refponde tur ad fecundum deanimali greflibili. fed metaphorice dica turdeillis : acutu enim dicituf proprie de cufpide.fub fubrtantia: qua propter excluduntura priori parceregnlasj&includunturin fecundajhoc eft habent eafdem differentias wt probat argumentum. quod ratio bipedis non eft eiufdem fpeciei in ho mine & in uolatili.DeRegulis. i-/v • /-*. ut genera oppofita eiufdem pr«dicame tLAiunt ergo ifti.ut (uo cuiufque lo couidebit. 9? fi fine genera diuerforu pJicamentoru.& per metaphoram Ad j. licet unum non fit fub altero. £t ita greflibile & uolatile licet habeant fuas cuiufquc difftrentias proprias. conftitutiaas omnesdiuerfas. & tamen fenfiduum. & fecundum qua tiras trinx dimenfionis .& alicuius quantitatis. ut gene ra diuerforum praedicamentorum : alia uero qua?. Arguitur.& Mmen non habent diuer&s differentias: quiageneraliflirna ficut non habent fupra Is genus. fie Ge.quam profe&o credo efle iandem & communem: ficut ratio quadrupedis cade eft in cane & in pecude.fat. cp fubftanda corporea. Sub ftantia & quandtas funt talia genera. certa tn lege. Prior pars regulae intelligitur.'' neralifisma non habent differentias fed mo hoc foluiturprimunt argumencum . quam conftituduis. A n EKVM Stibium eft'de quibus difFeren •*. In generibus aute fubalternatim pofitis quaccuque differentia conftitutiua fuperioris eft etiam conftitutiua inferioris: & in hoc differunt haec genera ab ilhs. quod Ajiftotsles non Cap. non funt nifiiila quorum unum eft fub altero : quare firbftanda corporca. cg> genera no fubalternatim pofita funt duplicia: alia quorum neutrum eft fub altero neque ambo fub tertio. nihilominus poflunt habere unam rationembipedis. cui eft proprius hominis .Pmerqua q> ee__^-l:/: • U. quod AriftoteJes intelligit fubalternatim pofita. Vnde ad pnmu argumen turn reJpondetur. II. ita neque proprie habent differentias. f Ad hoc dubju refpondent nonulli. f Ad fecundum refpondet Paulus.c/< tijsintelliguturregula. & tubitantia inco rporea cefenuirgenera fubalrernadm pofita. tame ambo funt fub tertio. Poffet tamen forte ad rem propius refponderi .$ graue Si acutum no funt eius proprie differentiae. Imo tier© ficut illarfunt fptcies diuerfae animalis.f do arguitur. Etideo ad pnmurn argumentum refpondent.quodilla opinio Stoicorf eft falfa. uteft exemplum Ariftotelis in fcientia & animali.

qviam rem a diuifioneen tis in decem praedicamenta exorditur Arift. auc affimatio . nunc uero de rebus. complexpfignificatisaione przdicamentorum depu!(is. vt album. hie loquitur de rebus principaliter. fit habet capitulum dnas parres. Exempli gra tia. Videtur enim omnisaffiimirid vel uera.ut in fumma dicamus vetut homo equus: quanutas autem. aut vbt. animatum . fmgulaaut fubftantia (ignificanr.currit. album. aut habe•rc>aucagere»aut pad. grammaticum: ad aliquid. rationale & irrationale qurdiuidunt animal.vrere: pati.mder.tune quxcunque differentia conftitutiua fuperioris generis eft conftitutiua infcrionsjnadarquate tamen. non conftituit. fed uo cibus. quibus feruit fecunda pars regu Jsr.red&habefc autem. aut quando. fingula aut fubftamiam figBificant&c. fed eius daiifiua. A T I O N I B T S antepraedicameivtorum pr£ aftis 4. exemplaftatim fubiungit de rebus fignificatis dum ait.vt fecari. Inten dit ergo hie diuidere res tncomplexe fignificatas. quod ly homo aut If equus fint fubftantia. I. Vnde hcet diuifionem uideatur po nere de uocibus. Eft aucem Subftantia quidern. & fubinde de ftdcibus (quod in fubfcquentibiis euidentjus fiet) ob idque uiciflim nunc loquitur de uocibus. non poffunt diuidere anima!. eft differentia conftitutiua iiiuentis(nam uiuens eft corpus animatum) cadem ergo eft conftitutiua ammalis. Kane diuifionem Bpe tins & Ale x. vt fecare. n. rebusq. fignificant. Nihilominus tairien abunde id fupra (utreor) comprobauimus .-at diuifiua fuperioris non eft diuifiua inferioris.Si uero lint genera fubalterna tim pofita. in foro. .Econuerfo differentia diuifiti a inferio fis. « iaeet. tit duplum.quartum hoc caput minium eft pracdicamentorum.Ytcalceaturp eff«. Dixerat nthil poni in prxdi caaaento nifi incmnplexum: quia tantum iticom- argumelitum.fignificare enim non conuenit rebus. aur(hum efie.fed explicat ilhsperuoces fignificantes. uc heri.Senfibileue ro &infenfibile qux diuidunr uiuens. horii autem ad fe in nice cc mplexione.uel fal fa efle. Etper hzcfoluiturfecundum argumentum.II11.. dimidium^maius: vbi vero. &homo eft corpus animatumfenfitiuumratonale. aut negatio fie. fed res. feddiuidit uiuens. quod Arift. eoium autem quae fecundum complexionem nullam dicurur.aut aliquid.exionediicuntiur. vt bicubirum.eft diuifiua fuperioris inadequate: cofti turiua uero inferioris non eft conftimriua fuperioris. Pro quibus facit ties bum. inadarquare tamen : quia non comprehendurir plantas qua.ipfa quidem fecundurn fe nullacum amrm tionenegationevedicuntur.in priori fit diuifio .re$ uniuerfas quatenus inco.Senfitiuum ue ro quod conftituit animal. non enim intelligitur . conrinentur fub uiuenti.plexx fignificantar pirtitur in decem pracciicamenta. eft autem fubftantia .perindearquefuperiore> interpretatur de nocibtweffe pnncipaliter: & Nominales tantum effe de uocibus . fuperiore anno: fitum vero efle. Econuerfo. fed eius conft tu tiua.aut qualira tem. f Singula igitur &C.ORVM duznullacoplexio nedicuntur.1*8 Anteprad jcamenta.arraattt«fl€: ag«re v«. Complexis. &4n altera probatur.tricubitum: quaiitas.£«. ut homo & equus &c. CAP.atque adep hominis Eft enim animal corpus aniHiatumfenfitiuum. dumait: Forum quz nullacompi.auc quantitatem . diuidunt proinde uiuens . nihil neque verum neque falfum eft: vt ho mo. vincit. DE D E C E M dicamentisgencratim. vri f Sin gula igrur eorum quae difta funt.in Lyceio: quando autcm.

ubi a)t. met.( I Qnasftio prima.4. Auicenna.quidi curfus noiialerecnificnf animalisfit diftinclus ab illis conteptibus uniuocedicereturde Deo &crea«ira. buseftdubijis: fed inwlledlus pottft effe puta^fitensincorporeOjimmortale . Primo . & i.'r>&u.&c.ut negation fubftantia name]. bos ne/it. tendensquod. cidenri 81 fublfantiac.'Uifio fit fufficiens. i. concipit il.ftintia&quantitascon eniuntin cotftmU.metap.fAccedit hucauclorltas p! us entis eft diftinclus a conceptu fubflan z.a a creatuns.uoca entmm omnium . ar.fentent. certus effet illud quod ni intentjone entis. curri omnes consemirent pnmum principium rerumefie ens. ut Apoftofus ddcet adRo. Si ens non effet uniuocum fubftanti* &accidenti# fequeretur ^ non poflemus per cpgnitionem accidents uemreinco* gnitionem fubftantisc: con equenseftfalsu & contra Ariftotelem. qoo4 nam ea'dem ett fere quaeftio. certus dealiquoquod fit ens.eft quiaabacciH/mtibus fenfu perccris in fyecies. Inprima exammabirurquogenere diuifiomsdiuida turensindecem-pfxdjcamentar&inaltera. per leautqinntiras non eft affirmatio uel rtegatio. Om. quia eftcaufa uM» quis a longe uidet rem moueri.ambigittamen. abftra nis tntelledlus certus de uno conceptu: & hirnuS conceptu m entis c6munem"Beb& dubius de diuerfis haber conceptum de creaturis.in fecunda parte probat fingula per fe non effe complexa >riec fignificari cornplexe. Quart dua bus qtraeftionibas exphcabimus.f Cum diuifiohjrcianua fit &uiaad inteliioendum trtem prsrdicamentorjjm .entis & de Deo & treatura: Deum.Eodem modo per creaturas cognofcimus vprard~ican.text. cuius Tunt quafi pvrcres. £t fimiliter probatur ens effe uniuocu Den &cieaturz: nam philofophi antiqui. Reales uero effe accidens d. me & per fe calidus : quia eft caufa uniuoca anequus:illud ellfignuin quodconceptus calidojum. Et particularibus.&fi Chriftianus magqac fTertiaexJiisrationib.ft.argiuitu*>. &c.praedicamentisconnume ratis. i i.InGenerc. $ Detis ef! rhail* tiac&accidentis. i. & dubius quidilcudusceffaretnifi ens uniuodi Deo an fit fubftantia uel aceidens: ergo conce. an d. ens.&inderemouendoimperfeiftidquo eft certus * alium a conceptibus de qui nes creaturaru cm^pbmur conceptu Dei. operstpretium efti prtma (inea rem deducere.mtrap. inciperet harfitare an fit fubftantia uel accidens: e»go conce ptus entis crtunus&comm n:s uib/ianti* & accident! : & per confequcns . probat. dicatur unruoce'de:de. penret ifte proceffus. qui'a nullum per fe eft anrmatio ?. Cap. I mo phJofophi conue^ niunt quantiratetn efftcns: inter qucs tamen Nornmales putant non diftsngui a fub ftantia.g»accidentiaconferuntadcogno fcendum quoo quid eft.4. nifi qu.fieh non poflet. III I {rtcompleiumd'iuiferatdecem praedicamc tarecideoomnib.. ptis*bftrahimus eoncep um entis comtmii D v E n s v s parterrj affirmatiua nem fwbftantise Sd acci Jenti.&creatur*.tiarh. fSecundo arguitur. Et Of per fe fingula non fint affirmationes. fed ex diiijad uenienteuerbo fit afhYmario ant negatto. Sequela'probatur: iwifio entis mdecem pr£dica quiaU peraccibentia cogfio'icimus fubftan menta fitanalogiin 4nalogata> an gene. eft uniuocu mad ilia.figentilis uideretho.Dum me ens & maxims ueru.non effeilllcfitbita tiara fed accidens per fe. ftiam conracratam. effe ens .cap. . primo deanimatex. quiaomms affirmatio & negatro fi"gnificat uere Uel fatte: fubiiantn uero per nee uerum iignificat nee faliim.gamusens per fe fubfiitens CUT accidentia gmtScot. iniunt: fi tamen ens non eifet coiimuneac. dubitabanrefletne creaturn anincreatum : quareahidixerunt effe irtfiriftum.ficutignis eft maiH lamefTe animal. audoncatrs diceretilli. Exemplum maioris. & quod fit communis rllis.ubi probat. ens.i & y airqaod ftlbExemplum minoris. alii ignem. & jnde muefH pnons membri quarftionis.

1 $0

libet Praedicamentorum •

Q fit genus ad deeem prsdicameta, quoded dens, fed impofuit fllud ad iignificaniftin ftcundum membrum quxllionis, Ens uni- qutcquid eft quomodocunq; fitablltahcuoce prsdicatur de decemnpr»dicaii»entis da ab hoc ficiillo modo efftndj. Et certe 1.2&quidditatiue:quia ens cum fignificet ef- eini ^omnei ignorantes philofophiam * per fcntii in generali, eft deefiemiajt quid- itludnomcn nee concipinne Dec neccread~itateo<a»vrerir( utuideturinnuere An- turas, fed geueraliter quicquid eft. Nee eft ita.4. mctaitex. 4.) ergo ens eft genus. Fa- dicendutn philofophos alium conceptum cet confequentia turn ex definitione gene- formare quam Latini alij: ergo ens mediajus , turn etiam quia alias daretur aliquod te eodem conccptu fignificatomnia. f Se« uniuerfale, quod non comprehenderetur cundo arguitur. Ens mqttantum, ens > eft fub numeroquinq; praedicabiliu, autqua- obieclum metaphyficar, qu* fcienna conJuot pr«dicatorum qua ftatuit Arifto. i. To fiderat palfiodes entis in comuni<qu« con« pi fctuncdimmutceflentlocuti^ Quar- ueniuncilli, non inquatum Deus aut fub* to arguitur. Ens ad minus eft quidtiitatiue ftantia,tVc. utdocet Arifto.4.meta, texc;i, fuperjus ad ftibftamiam* ergo quamuis non boo fieri non poflet ni/i eflet unkn« cort*l efler genus ad omnia pratdicamenta propter ceptirsentis:ergo« fEt confirmatur ratio. arquiuocationem, faltemeft generalilfimu Ensincoieft obve^timintelleclu*,at col- I pratdicamenti fubftantiac. ligitur ex Ariih j. meta. text. 11. abAfahen f Qv A 11 T i o pracfens duo habet me doabhoc & fllo ( id'enimquod de rebus bras duobusq; fubindearticulis abfoluetur, primo concipimus eft ens ) ergo eft unum ut primus fit defignificationeentis , an fit conccptus formalis entis • ] Terrio arguiuniuoca: & alter de eius diuifione & prar- tur in conmiuni modo conc^ientfi, haruniTretf dicatione > an fit genus coe pradicamento ueriales funt falfat, omne ens eft acddens, finit» rttm.Deprimo fuut tresopiniones. Prima omne ens eft fubftatia, omne erw eft Deu«, ^/» eft Marfilii & Burid. ( ut refert hie Paulas ) otnfte ens eft creatura: no alia de can fa, ni/i tenenttum, 9. ens dicituf analogue de fub quia fubie&um diNribuitur pro fubftantia ftantiafit accwentimediantibu* diuerfis c6 & accident!, Deo, & creatura: tamen 6 plu ceptifeifs" formalibus, fleut animal de uiuo ribus conceptibus fignificaret fubihmtiam &pi&K Se«unda eft Scoti locis citatis te- & accidens, eflent uerat ficut har^ ois ho«lt BcA*tt> errs'efle uniuocum omnibus in uni- pic^Us, omnis homo eft uiuifs, per illafti re uerfumrebus: puta Deo & omnibus prat- gula analogorum. Talia funtfubkfta,&c. dicametwis. Alia opinio eft non efle uniuo- Conclufi6eft euidefior quim ut pluribus ,. g cum ,iedanalogum ad fubftantiam & acci- probationtbus indigeat. Et eft conchifio dentia. Quam opihiohem adferibuntS. Tho S. Thomx in pnmis ftatimuerbii de entt snaccttm umett fl». cxptefle Ariftotelii: nee &eirentia.Capreoliin i.diftinA. i.q. *.& $. Thorn. a^Ktuerbum ad uerbaArift. Eft omnium huius fcholat. Quareinconceptd •ameniM'aftereaopltiioS. Tho. 9 fitanalo- formaii entis nihii differt inter Scotmn 8£ guntadD9um& creaturas-rde quo non to- S. Thomam. f Secunda conclufio. Concp- ».w *mus eftexpreffeArilf f Refpondeturigi- ptUs formalis entis , lignificat unam ratio- *fc£ tut ad primum m^brum qiiaeftionis qua- nem formalem in obieclo, ratione abftratuor condufionibus. Prima Ens figmficat ftam a fubftantia & accident!, Deo & creafubftantik fit aecieJens Drum&creaturam, tura. Hancnegaru nonnullierdifcipuli»S. Vnmf medi ante code«>nccptu formal! Cunelli • Thomx, quamCaieta. in principio ftatim €9Ctf. fionem hanc probant argumenta Scoti: fed de ente & effentia optime concedit. Imd for. fif- pranetea|»robatar conclufio ratione facik uidetur mihi Arifto. eantafierere. 4. meta. th. QUi impe^ttithocnonienad fignificandu, rext.y.ubi ait, quod omnibus eftpratdica* certe nee fpeaalker confiderduit Deum * mentis commune, efle'ens. Et reuera fenccfubrtantiam, nee acci* quiturcx fupcriori i ens enim noil eft itn

pofituro

Cap. IItIvQu*(bi:
pofitum ad fignificandu hoc aut illud, fed in unfaerfum tdquod eft, & ita homines concipiunt.Atq; adeo hoc intellr^it S. Tho. loco modo citato dices, ens & effentiafunt a qu* primo irttelteclu eoncipiuntur. Et ;llfcientia Anicennar. i. meta.c.y.Et conSf,Ariflot,7. meta.text.3 .dicit, quod fuh. hntiaeit magisens quam accidens-1 comparatioautemnonfieret^nifi in aliquara,. tionequodam modo conuenirent. j.Co«. j E * T i A conclufio, Ens non uniuoce, j^fedanalogice, fignificat fubrtantiam&ac^*W> cidentia. Conclufio eft expreffa Ariftote.4. meta.text.i.ubi dicit, ens fignificare accidentia per attributionetn ad fubftantiam: ueluti fanum fignificat urinam & medicina inordine ad animal. Idem dicit. i.Ethico.capit.Jf.ubi ait^bonum tot modi's dict} tur quot ehfelAfquiuoce (inquit)nbn a cafafedacortfiliolEc n.mtt.c. 3. lib.n. text, a8.dicit„quod nee xquiuoce dicitur,nee uniuoce fed medio modo.fProbatur conclu^Oronequac colligitur ex Ariitot. Analoga font quorum nome ell commune, ratio uero net omnino cade, nee omnino diUerfe/ed proportionalis:talia func fubihfttia&accidentia : ergo. Profcatur minor. Subft-ncia eii ens^quia per fe flat: accidens Ueroeft ens,quia elt aliquid mbftancix, pufa qttanritas: quia eft menfura fubftahtir: atqualitasertens, qaiaa&cit fubftantiam. fConfirrmturex modo concipiendi: quii re uifra folasfubftantias apud homines cen C fcntur effe entja,nec duo lapides exiftiman tur plura,q. duo entia,licec multa fint illic accidentia^f Quod fiquis arguac contra. Queadniodum genus mediante code conceptu formali fignificat unam rationeeommunem pluribuv fpedebtis, ita ens fignificat : & quemadmodu conceptusobiediuus ehtis non eft eiufdS rationis in fubftatia 8c accidenttjita concept.usgenencus non eft ciufdem rationis m iuiis fpeciebus, ut ca. r. <li<flum eftkrgo nihii deficit enti ut fit com ftiuncfari^ffenus.Rfidei-ijf,quod ratio geiierica fimpliciter conuenitquibufcunqtie fpeciebn$,non tamen ratio entis.Exeph gra tia,Corpu$fignificatfubftantia material c & quanurs materu, A qua abftrahitur :llf ratio , fit altertus rationis in corporibus ca leftibns & in inferioribus, nihilominus ejffe materiale id fimpiiciter Conuenit utrifq; corporibus ? ficuti animal fimpiiciter conuehitequo, guanuis formafcnfitiuija qua ablifahitar ratio animalis , fiealterius ra» rioais in equo & in homine. Sed tameu ratio entisfoli fubftamiae conuestt fimpiicitenaccidentibus uero fecundu-quid. Verbs funtAriffot.7.meta.text. 2. f.<pquantitas, qualiras.&c.non funt ens, fed entisensi 8C ceor. i j.repetir, quod elffif dicltuti' de fljbftSn tia iimpliciter, fed decarteris prardicamentis fecundum quid quemadmodum" fanu , fimpiiciter dicitur de animal;, fed de utina fecundum quid Aequipunclumhbc ettpo tiftimum adnotandUm fane quo ehtis explicaturaaalogia. Latet ergo fallaciafub confequentia^du ex eo g> ens urio eocepti* forrnah fignificat decem praedicameta > mfertur efle uniuocum , poft(}uam non dicitur fimpiiciter defuis fignificaris.Et profe do ratio Arifto.eJtelegans.F.nsenim dici» tur ab efle.fe'd accidetis efle nihilaliud eft A q, inefle fubftantie.: ergo ens per prius dicitur dc fubltantia, & per attributionem de accidentt,quod df efle analogum . SrcutJ^ fanum, eo dicitur arilffogiee de dnfmali Tfe de urina.»quia urinaeffeiana nihilaiind" eR quamfignificareanimal fanum . Vnde«ii^ cut in definidorieftnitatrspbnituf ita hi definitione eS acci5etis poniEful tla.fDiffert tn inter lanum.& -ensue: f.v.«» clu eft,qj fanum, impofitufuit |JrJnt6 id ft* pnificarwfl annual fin-urn: & /tHgotino cqnceptufignificatilra'd.,&a1ibJlgnjficac tinnam:tn ens generaUto4 irtfpoM ftiffc a^ fi^ gnificandum id quod eft: & ideo unico con ideptufigmftVatoia.f fiih c feqaitur^uodm mentt oltimata pot tffle analogia, quar eft fpectesxquiuocationis: tamecjjiitj.-i i>um> mularumnegainmusm mece e'u'e ftraiuoet tione.-tuc.n.res nobiseratcuSumUljItjs: & ideo definiufmus termihfi xquiuoCil efle, quiinediaTibus dhierfft conceptibuv fignifi cat tesnnrde & coceptus'tflhrmtas $ fe^ipfc fignificet, no potent hoc mo effc-Jtqui. 1 a uocus,

Liber Predicflrncntoi um .
uocus, nee tnafogus. At uero cu unus coo • autetn in comrarium Eos dicitur analogi. „ ceptus formahs per fe ipie figmhcet unarn ce de fubftantia & accideoti, eo quod fimratione'm object ua,quz non cadem fimpli- phciter dicitur de fubftaptia & (ecunduai citer, icdp.opor onabilitereft mtuisfi quod de accidentuat uero de DPO & creagnifieatjs, princ palicer m uno,& per attrn tura non eft ita* imo fimpliciter dicitur de DUtionenimiiijs^hoc modb concedimus utroq;:eft.ti. fybltantia creata fimplicitet irffilo gia io m nte ultimata : quanuis mera ensrergp no diciunalogice de Deo Sdcrea aequmocatio no fit iftic pofTib.lis . f Sequi- tujra>(ed unnioce.Rnietu.rj quod qundam<« tucprzte'ret q^uod NoulesJlconccdit ens modo eft hmilis analogia , & quodanamo inediante eoiem conceptu fign-ficareoia dddiuerfa. frtenimeadem,quiaficutfub« p.rzdicame'ata .nullatenus negare potlunc llantia eft per fe.id eft, non in alio,& accieffe fi<nplicirer uniuocum.-quia nullutn po- dentia dependence naturaliter a fubftantia, nuarcdceptum oh etfiuale in quofitana- uaeffeconuen.icDeo 1 perfe > idcft,nonab: lbgi.i . fct hac cau aMir.& Buri. diterant alio., & efle creaturarum dependet a Deo • Eft cam en diuerfitas qua prpbat argujneja.. Aipordimri diuerfis corvceptibus. OVARTA conclufio.Ens analogicedici- turn ; undepropterprimain cauiam dixit tur de i )eo & creaturis.Hatc conclude qua S.Tho.loco modo citato, quod ifta analouis obfcunor for.'an<i:,quam dialecticis'ple gia eft ficut urmx acl animal in ratione fane poflit explicari: tauicn quia cum tertia mtatis:quia ficut fanu in urjna nihil aliud affinitatem haHet fub breiiibus exponetur eftquim eflie fignum fanitatis, ita efle & ad menremS.Tho/i.p.q.ij.nrfi^-Quancto perfedjonescreartiramm nonfuntnjfi ex« eflfedusno adafquft uirtutehicaui.*,tunc prefliones perfeitionumquscfuncinDeo: nomenci5eutriqj1analogice,diciturtdec3ii- led propxer fecuridam cauiam djxttjnde fa & de etfe&u .-fed cfea*tura in ratione en- uentate. auaert.z.articu. 11. quo'^ft inter tis non adaequat uirtut6 v Dei: ergo ens ana- Deum & creaturam analogia proportiologicedicitur de Deo & creatura.tx^m- nalitatis: ficut enin> effe Dei ie habet ad plum maioris, catidu quod fit ubignepot Deum, jtaeile creaturarum ad creaturas : adacquare uitture igni* .1; poteft procedere nam (icut Deus per efle quod formalitec ur efficiatur u?rus tiinis (h'oc ert.n.effedtum eft in eo exiRtt, jta creatura. Ad moHfi qyo adzqiiarecauiatn )tkH>£o tvj lnrr» uniuo- ndere dicitur de homiiie & de pafto: f{cut ce didcirrMe isrte & de aqua calcfo&a ab enim homo per fifun-. qui eft in eo ridet. igne : nam poftquicalorsquz poireft pro iti.pratumperuirofem qui eft in eo dici^ cedere u q;ad )gnem,fif,t)U eii eife tiu .lem tur ridere. Quare ens perf>diori modo diration s cumcalore igms'.Sed ca!:durn pro- cicurdeDeoqiiamde creatut^ . J>» tamen duftum a o!e non potclteo p*ocedefe, ut fit nohien njerapnoncum , ut leo ., per efficiatur fob ffg'nu ergo ei) non efle eiufdS pftOV dicitur'de ammaJx: &'folum per fimiration ;s cu wrtute caleft dfoua ftlis I d^ ide^o litudlnem dicitur de Deo. cal'dum no-n.£t'Citdr nn'uoce defote& ae f t o argumenta efgoScoti refpondeiftfs'ntenor bajs;nec oVeftfriAnalitercati- tuC, quod'priiTUun ar.«uiTnentueft ad littedus, ed h (bet mrrure.m exceffenriorem, nm Auic. i.mdta.c. j. quo jpfe rantum inqm potei^uanos e^cius producere.Eode tendtt cpnciudere oi i praed;camentaa con maio.cu erisdtcatiK ah e<ie,5r ratio effe n uenire in una" mtentieme eritis,ut c. i. d>xedimcreitur.s no poflit adifq iafre toneef. rat quod nos concedtmu^.-nonui contediff ftniiinDeo:q naDeusper feScexqmddi- efleuniuodJ.KtanrandemconcIudatfecUf ^__-..L ., — aute .._-.»*_tikre ui h r her exi^ere: creatur* idno dumargumeni:(ji^treuet.jsco^usjj){e|0. kateaccx fuixjtiidditate, feda Deo (alias co citato.q. i .uiddtur fe exponere, quod io ereatur^eflet Deus) fit utens dicaturaSa lum intelligat uniupcationetn entis recun-

H

legice dc Deo Ic de aeatura . { Arguitur domconceptu foimajcmifi ^. q. 3 . reipoa dsn

Cap. UII. Qoa?ft.I.
#u&oritates. Ariitotejjs uidetur ne generis nihil aliud habetur, nifi $ prae • fentire^ fit tmiuocumquantum-ad conce- Aicetiir de pluribus differenffbus fpeciein pftumobiccliiualein ad modum generis,non eo quod qUfd: ergo efle tranfcen<iens, ttihil attendens quod non dr timpheiter de acci- obftaret ad rationem generis- > ii ens <eiTet detibus.Scotifhe dicimtur ens effe, & tmiuo przdicatum uniuocum & quidditatiuum» cum>& atialogum: fed tam^hoc, primnin- quae ambo conceditScotus. Quod, 6 reipd dudit repugnanmm, ~3f praeterea eft ubiqj deis obftare au^orifaeem Arittotelis corecontra Arift. 8f expreffe. i \. met.c. 3. He lib. ftituentis deCem generahfllma, peris !»tmTi.tex.i8. ubiait, g> no^dicitur ens xqui- cipmm.Hrtc. n.contenditnus^ Arift. non noce nee uniuoce^danalo^ice.Itaq} non ftatuiffet deeem generaliflitna , fiuideret folum afferit effe analogum/ed ubiq;negat ens effe unmocu adomniaemia.Immoue sffeuniuocum.^ Ad aucloritatem Arift. re- ro propterea Plato,ut uidebimus.q. fequen Jpondetur, 5* analogiam entis inter Deum ti, nondiftinxitdecem prxdicamenta rquia ftcreaniram uocat uniuocationem : quia credidifc ens effe uniuocum & uniuerfaliffi magis accedit ad ttaiuocationem quam ana mum. Et ideo Arift. pnus 4. met. probauit tegia entis de dece pr«dicamentiff,eo quod ens eflfe analogum, & fubindein quinto difimpliciterensdfde' Deo, Scdecreatura. ftin^tt decem generalifiima. f Probatur er " SICTNDVS atttculus eft difputare , an goconclufio, k ens non effe genus duplid w> * ens fit genus ad decemprxdicamenta, ubi ratione Arift. Prima, quia non dicitur uniJT' ftatuitur negatiua coclufio. Ens non eftge- u6cede omnibus predicametis. £thacuti *nus ad decem pratdicamenta. Et quidem co turinomnib. locis fupra citatis, & inalus .Clufio omnibus eft philofophis receptifli- multis luorumoperum. QuarePo phy.c ' t ma. Quamu«l?hicmaximeAfift.infinuat, de fpecie hacfola ratione tanqua comper* tiflima apud omnes philofophos utitur di r< dam genera decent ferumconftituit fupre ma & generaliffima: fi.n. ens genus effet oi cens, Ens non eft genus: quia fi quis omnia bus commune, nullum eorum effet fupre- encia uocet>3fqiuocenuncupabit, & non mu.ii. At uero Scotus qui primus in fcho- umuoce. Vbi omnes quotquot funt expofitasintroduxit ens effe uniuocum , difficile tores confentiuntillam effe rationem Arift. poteit excludere ens a ratione geueri$:na <f SecundaprobatioArift. eftelegatiffima* gec Certe Arift. & quotquotfueruntanteaphi- Afferit.n.eandem conclufione. 3. met. tex. d*. lofophi,eapotiflimum ratione negantens 10. & probat ens non effe genus hocmo>f. effe genus, quia no praedtcatsruuiuocede Jo .Omne genus eft extra effentia &quid- F fubftantia de accidentibus . Et ratio eft in ditatemdifferentix: fed ens eftdeeffentia> promptu adnerfus Sco. nam fi ens eft uni- fie quidditate rerumomnium, Sfperconuocum »fignificatplura fecundum eandem fequens cuiufque ditferentiac: ergo non porationem ( ex definitione Arift.) & per con telteffegenus.Probaturmaior . Gentryut fequens fignincat unum conceptum com- aitPorph.cap.^.lvabetfe ad differentiam, munem, qui iimpliciter conuenit omnibus ficutmate^ria adformam , eoquod gemii fcgnifkatiSjhoceft. n.fignificare fecundum contrahititr per diiflferentiam: fed contra* eandem rationem: fed annual, aut corpus, hens debet effe omnino diftinclum ab eo non alia ratione eft genus, nil! quia iignifi- quod contrahitunJi enim animal (u. g.) in* catuiiumhocmodocdmunemultis : ergo cluderetur in rational!, non contrahcretur & ens part ratione eft genus. RefpodetSco per rationale: nam contrahere eft addere tus,ens non effe genus, fed came ea fola cau nouum gradum: & fi ronate includeret ani fa, quia eft trarifcen.dens, hoc eft, quia uhi- mal, no adderet nouu gradu fupra animal. terfahtcr prcdicatur de omnibus. Et can • Minor aut eft mahifefta: quia quicunq; gra~ dem canfam pnetendUnt Nominates. fSed dus rerum, quocunque abftraflus, includit contra hanceaufam arguitur. In definitio- ens. Quare nulla poteft dari differentia, I 3 quae

13 4
$

Liber Praedicamentoru m.
tis abftraftione uniuerfalis & quocunq; particului, fed mhil particulare abftrahitur. ab alio abftraclione formal!, quin in conceptu abftrafto includatur ens. Et hac potiffimae ratione non eft genus. Tertiardnem adiiciemus in folwtione ad primum : qui» uidelicet ens no pratdicaturquidditatiue. Exhisquac di&a funt colligitur in primis general.flima non conftitui ex gene re li/imi & differetia: quia nee ens eft genus eorum, carety nee proinde contrahitur ad efle fnbftanti* »*« # & elfe accidentium per differentias, fed per modps intrmiecos: ut iabftantiaeft ens per fe> &i accidcns eft ens in alio,. Differtintei modos intnnfecos & d-ifferentias radone iam dida: nempe quod differentia efi«x« tra rationem generis, ut rationale non in* chiuitinieratione antmalis, feddicit houu gradu: atcamen efle per fe uel m alio^no dicit nouu gradu entis: quia efle per fe uel in alio quomodocunq^ abftrahatur includit ens : & ideo dicitur modus intriniecus entis. f < Sequitur iecutivlo, g» generatflima non propne dicuntur differre •> fed tint pri ^J mo duieda. Nee eft comtnentum Realium >y^ ' ledeftiencetiaArif.io.met.tex.i2.ubiait> illas res proprie differre quxconueniuHtia altquo genere & habent djftmctas riifferetiaSjUt homo Scequus, animal &lapis,8£c. ilia uero funt primo diuerfa, qux nullo genereconueniunt > necdjfferutperdjfferentias, (ed feipfis, ut funt generaliflima: Sf ea dem ratione ultimat differentiae quat non coueniunt in genere. Hac de caufa gnaliffi ™ ma & ulcimf dfias cefentur conceptus fimpliciter fimplices. V h quauis oes resreali-. ter diftinttae generali nomine dicatur differre, nihilommus proprie no djfferunt nil quae funt fub eodem gne. Obidqj perfonae dminae, SuntquidediftinftaBrealiter, non tfi differentes: quia ur capice fequenti uide bimus, in diumis nee t ft genus nee differen tia. Imo uero neqj indiuidua eiufdemfpecieidicumurjppriedifferre.-quiafpeciesno cotrahirur per dtfferentias ficutgenus: fed dicuncur marerialiter diurfa & diftmfta. ^[ Sequitur tandem tertio, quod nee gene raliffima nee ulcimae differ.emi* habe propric

qux contrahat rationem ends , & per confequens ens no poteft efle genus.f Hac ueruncamcnronemnorecipitScot. i.fent.di. 3. q, 3. ubi negat hac minorem , uidelicet, enseffede eflentia ultimarum differentiarum. Imo dicit, quod rationale no includit «n$ JAouetur hac ratione. Differentia eft co ceptusfimplieiter (implex, namfpecies reibluitur in genus, & differentia, & genus rurfus refoluitur in taliud fuperius ufq; ad ge neraliffimum: differetia uero non refolui tur in genus &r differentia : alias differentia fecunda deberet iterum refolui, &ficrefolutio fpeciei jpcederet in infinitu,& contra doftrinam Anfto. 8. metaphy. tex. 19. Arguit ergo Scotus. Si ens eliet de eiientia huius differentiae, r. g. rationale, tune effet ** refolubileincoceptientis &aha differentia contrahente, & rurfus ilia fecuda differetiaeadem rone includeretens,8c per confeques eflet refolubilis, atqueadeorefoluEns *J7.tio procederet in infinitum. ^ Ac uero in co de «fie tra: ium arguitur,quod ens fit de effentia cu^ Mf iufcunqi.Primo,eH fententia Arift. exprefla fertn- \QCO citato, qua de caufa negat efle genus: ***» &4.Topi.cap.^.Sc 10.met.tex. 6. &frequcntvflime repent, quod ens iequttur ad eia. EC eade ratione. 8. met. tex. 16. probat ensnonintrarcdefinitionemaliqua qiuddi tatiuam^qtiia uidelicet no dicit gradum fpe eiale quidditatis non inclulum in quacunque differcntia.Sed pratter auiaeritatem Arifto. eft ratio manife&ffima: nam cum ens J dicatur ab effe, primum quod fie quacunq, re intelle&us cocipit, ett efie cns:& ideo ex cludere aliquid 3 ratione entis, eftaflerere nihileflfe. Vndead argnmeoium Scoti AriJftoteles ipfe reiponclet 4. met.tex. 3. ubi ait, adeo ens efle intimum cuicunque, ut nullam faciat cctr,po£tionem : fed idem eft , ens homo, & ho: ens ronale, & ronale:qua te beet ens fitde eflentia differetjat, no pro pterea differentia eft re/blubilis : quia ens Bon eft de eflentia fie ut genus compoliens fpcciem , fedficutquod conceptuni in qtiacunque re, a qua nuila res eft per ab firaclienem fepai abilis . Itaque poteft in raucneen-

Cap. IIII. Qiueft. I.
proprie definitiones quidditatiuas : fed eft fentias rerumquse eft fententia Ariftot. 5- D quaedam defcriptio fubiiannat, fi dicas , <£ met. tex. 14. quam S. Tho. illic & ubiq; co eft ens per fe: & deicnptio quatitatis, fi di- ccdit 3 & hac ratione dmiditur in pracdicacas, quod ett mcnfura lubitanuat, &c.f Ad menta. Sedtamenfignificareeffentiam eft tertium igitur at gumentu pnnupaie , par^ fignificare quidditatem in ordineadeffe : t m refponium ett, dum negaumms ens ef- puta ea ratione qua poteft habere effe : & fe Uniuocum: fed ad almd uerbu quo argui- quia effe non eit dequjdditate creaturarfi, lur enspiaedicari quidditatiue , non facihs jdeo non przdicaturueHlisquidditatiue. eft re ponfio ialcem pro dialectics. Nihi- VndeS.Tho.4. met.ieftione fecunda ? nolonunus neceffarium ilhs diiduopronus men, inquirj res, imponitur a quidditate i ignorare. Scotus. i.d.j.q. 3. utaiierittns nomen uero, ens, imponitur ab aclu effenetfe uniuocu , ita p o inuubiuto habet eife di: ied quia idem ett quod habet quidditajKaeiicatuuj quiddit'tiuum , quia figmfi- tem & effentiam , res, & ens, idem fignjfi cacreru client us. Sedieuera hocuidctur cant. Vnde colligitur quod fignificare efj contra Anftotele, qu>.8.met. ex. 16. negat fentiam, non eft fignificare quidditatem ab ens mtrare defimnonem ahquam qutddi- tolute, ficut nome, res, fignificat, fed eft fi • tffent tatiuam. 5 Idcirco nocandum ett, quod effe gnificareeam fub ratione effendi. Effentia *^'* no e;t de eilcnua creaturam. Hoc elt dice- enim eft nomen uerbale ab, effe, ficut ext'/* ie : InJefin.tione quidditatiua hominis no ftentiaabexUlere. Et quo me-perfpicacius ?nc'u iitur u: lit : na ut.a. li. Siimmulaiu di- exponam, concederem eo quod, res,quid** ^ tum e|^ quoi homo fit animal idnale, e(l Jitatiue prardicatur, non quidem ut genus, perpttux uentatis, & erat ueruantt^mu- quia non dicit gradum diftinclum a diffedus cik : quare no fequ.tur , homo eit ani- rentia, utfnpraexpofitum ett: fed quia fimal rationale, ergo homo eft. In Deo tame gnificat ab.'olute quidditatem quamcunqj efie, eU de quiddicate Dei: quianulla alia &quemcunque gradum quidditatis realis. caula ii potelt recipere. Solent ergo aliqui At uero, ens, quia fignsficat effenna, id eft, diltinguerejCpensaccipmirdupliciter ,lci- quidditatem iub ratione effendi»i. quatelicet auc participialiter auc nominaliter . nus pot habere effe, non przdicatur quidPC nno modo ( inquiunt) Significac effe feu ditatiue. Dixerim, quatenus potef! habere exittentiam , licutcurrens curium , & ideo effe, quia non fupponit fo!um pro eo quod non elt przdicatum quidditatiuum creatu- aftu eftjficut ly exiftens,immo ficut eft perrarum. Secundo modo fignificat eflentiam: petuae ueritatis, homo eft anima! , ita ho- E & hoc modo dicunt diuidi in praedicamen- mo eft ens. jQuamobremS.Tho.zo.me. ^ ta& praedicari eflentialiter & quiddicati- le&io.z.dicitjquod ens fignificat decemprae ue. Nee tame fequitur ut fit genus: quia no dicamenta fecundum quod funtaftu uel po cotrahitur, ut dictu eft, per differentia quae tentia. Atqui haec eft rertia ratio quare , iit extra ratione ends . ^ Mihi ueio non ui- ens, non eft genus: nempe quia non p^aedetur diftinftio hasc admodum necefTaria , dicaturquidditatiuedecreaturis. Et itaS. Xnsefl nee Arifto.illam unquam infinuauit.lmoue Thom.quodLb.i.quaftio.z.articu.i.dicit t*rtiti o ens i'emper ett par ticipiu uerbi,fum,ficut non effe przdicatum effentiale: & primo t'Hta . exilics, uerbi,exjfto. Quod quidem de for- contra Genti. capit.2<?. dicit, quod ens no mali fignificat effe , & de material) id quod caditinconceptufubftantiz.& i.parte. q. habet effe . Vnde. i . Phy.tex. 13 . & alibi fae 3. articu. 5. dicit, quod ens de folo Deo di pe loco entistransfertur,id quodeft.ht ^a citur quidditatiue . ^ Sed contia refponpracdicatio atttnditur penes figmficatum fionemarguitur. Sequereturquod ens poformate, ens nuliatenus de creatura przdi- neretur in pracdicamento accidentis , &! catur quidditatiue. f Vnde ad argumetum effet connotatiuum poftquam fignificat Jcoticonecdimw, quod ensfignificatel' effe > quod non eft de quidditate fubI 4 ftantia;.

A

Liber Pradicamentorum .
0 ftantiac. Propter hoc argumcntum Auieenna(ut 4.raeta. refert Commen. comen. j. & S. Tho. leftione fecunda opinatus eft, quod ens addit accidens fupra fubftantiam, Ins eft ficutalbuoi albedinemrquod tamen repre^ hendit illic S. Thorn, nam efle,non eft acci'* dens fu.bftantiz ficut albedo, fed eft sftus fubftantjxrquod eft dicere,eft terminus pro *'* duftionis fubftantiat:rem. n produci, nihil aliuc1 eft qua in efle acquirere* Etideo non ponitur in pr*dicrm-nto accidemis/ed re oucitur ad prxdicamentum fubftantiz : q<T propterea a S. Thorn, fzpe appellatur przdicatum fubftantiale: nee cenfetur ncroen connotatiuum, fed ab»olutum... Immo trequenter. utuntur dodores nomine, ens , uc H omnino eodem modo fignificet, ficut res. t Aduliimum argr.metnum, MarfiJius & Buridanus tenetes quod ens e analogu mediantibus diueifis conceptibusconcedunt, quod oe ens eft fubftantia, quia flat pro £amofiori fignificato,ficut hie, omne animal eft uiuunijacfubindeconcedunt, g» ens eft generalifllmum primi praedicamenti, quod proinde dcbet uocari przdicamentum entis.fH^cthopiniofalfaeftjUt exdidh's conXns nfr ftat.Refpondetur ergo,qubd ens non folum »*"*** non eft genus omnium przdicamentorum, uxtns. fc£ nec p f j m j prasdicamenti: quia uel accipitur tanquam couertibile cum fubftantia, & hoc non,poftquamfubordinatur conceI ptui fuperiori & communi ad omnia prz.dicamenta.- uel accipitur taquam fu peri us, & tuncexcluditura ratione generis propterrationes fupra expofitas... Probatur minor. A quacunqueeflentiali co % uenientia abftrahitur conceptus commit* nis: fed fcmnia accidentia conueniunt in hoc quod eft inefle:ergo. Secundo argui. tur}qu6d falte fufHcerent tiia pracdicamen ta,fcilicet fubftantia & accidens ^KiTQhk & refpecliuumrna quantitas & quantflSOi denturhabereeundem modumeftenmao folutum, quod eft efle in aliquo: & relatio cum fexuJtimis przdicamentis uidetur ha berediftinftum modum eflendi puta efle ad aliud. <[ Tertio arguitur * Partes fubftantiz,ut materia>forma>capu%& differentia;, ut rationale, eontinentur fub ente realkramen non ponuntur in aliquo deccm prxdi' camenrorummsm maximein przdicamento fubftantiz.qwod eft falfum : quia mate* X. ria non eft fubftantia, fed pars: fubftantiz nec differentia eft fubftantia, fed pars rneta phyficafubftanti*:: ergo aliud conftitui op®rtuit przdtcamentum ubi.hzc collpcare tur.fEtcofirmatur.PunclumjUnitasjangulus,!tint entia: quztsmen in nulloiftorum funt prxdicamento: quia maxjme in prxdicamento qusntitatiSiquod eft falfum: cum hxc non fint quantitates, fed quantitatum principia,utpun<^um linez, unitas mimeri, angulus figur*: & przterea priuationes ucczcu obfcuriijSc fimilta., non tune in his prxdicamentis: ergo pro huiufmodi rebus omnibus addendum«rat aliud przdicaraen tu.f Quarto arguitur, Entia rationisdifponuntmlineaprxdicamentaUubi ens ratio- .» nis eft geueraiiflimu, fub quo ponitur uniuerfale^cuius fpecies funtquinq; uniuerfalia.-& tamen huiufmodi entia no ponuntur in aliquo dece przdiamentoru in quib. fecundum Arift..j.met.tex.i4..noh ponuntur aifi entia realia: ergo addendum fuiffet no^ uum przdicamentum entis rationis^ Denumero praedicamentoru ua*5aefue~ runt philofophorumfententix.Plato opina tus ensuniuocum efleadresuniuer&s, iudicauit efle genus uniuerfale omnium return atque adeo unicum eflegenerahffimii pratxiicameBtumrficut in families omnia re• ducuacur ad louemiQuam opinronem repudia«itPorph.c,defpecic:&Arif.5.met..

Qiyefiio fecunda,
Utrum diuifiortrumin. dfccm pr<fdi 6ament& fit fufficiens t
ad parremnegatiua^ Diuifio reducenda eftadquam pauciffima membra.fuerir pofli:bile : fed prasdicamenta nouem aecidentium comprehenduntur fub uno genere accidentis : ergo tantum fuat duo gener.a.fur>rem3jpura fub&antia 8i accides.

tex.

1*7
A tex. l o.rationibus'quas attullimus fuperio pitur frigiditas 8f producitur caliditas . & uka- ri quaelbone. Pythagoras per contrarium j \eo motus,quia non tarn eft ens, qitam uia r/u. extremum multiplicauit praedicamenta ui- ad ens.non pertinet dire&e ad praedicaroe ginti:decem uidelicet pofitiua,totidemque tu/ed ad poft praedicamenta: tametfi redtt* priuatiua^quaelongumj difficile, atque a- ftiueargumentatioponaturin pracdicanj* lienum a praefenti negotio effet hie ilia com to quantitatis & alterario in praedicamenmouere.Redarguit illam opinionem Arift. to qualitatis. Secundus graduseftreru qua . i.met.cap.j.qitamillicS.Tho.le.S.latetra- nihilhabetadmixtude priuatione,fedha'^''ftat.f Arift. ergo. j.|neta.text.j 4. eleganter benteffecopletum: nihilominus non funt rerum ouim praedicameta ad dece redegir. entia per fe,fed in alio,& hate funt accidenVbi notandum eft primum,^ cu ens fimpli tia nouem pracdicJmentorum, atque adca citerdfcaturdefubftaitia, &per attribu- fupremus ' ' entis • « / fubftantiai • . « • ^u gradus eft tionem ad fubftantiam dicatur de acctden per fe exiftit.^ Nouem ergo pr*dicamenca tibus,primum pra:dicameiitum eft fubftin- diftinguuntur penes nouem modes tiae: praedicamenta uero accidentium fu- diaccidentiuminfubftantiamlittxodiprajdt meda funt per diuerfa&habitudines ad fub- candi (ut inquit Ariftot. loco citato mpdos B ftantiam.Vndeprimo diiUnguitens inens fequuntureffendi.f Vbitertio notandum, E rationis & ens reale . Atqui entis rationis tria effe in fubftantia confideranda. f. matettrtt tres funt gradus.f.negatio,& priuatio^S: fe riam>formam, & copofitum. Item in.acei» cundx intentiones. Negationes funt res ft- dentibus confiderandu eft alia ineffe fubfti ftitia;, quatnihil prorfus in re ponunt ^ ut tiae ab intrinfeco,&aliaab extrutfeco.Hinc. chimfra.Etdicuntur ens rationis, quia funt S.Tho.y.meta. le<ft. 7. colligit fufficientiam Auffcie ofciedla circa quae negotiatur inteKeiius : praedicamentorum.PEaedicatu.n.adprifljani***/*'4 dicimus»n.qadd affitmatio*f. chimxra eft, fubJlantia(quod eft primu fubieSum oUim *tcame contradicitnegatiotti, ubrchimzra confi- praedicamentorum)tripliciter fe habe.t; aut Urum deraturper modum entis. hare q-iia nulla .n.praedicatrem quae eft fubftantia ,.ui: cum prorfus habententitatem ,apra£dicamen- didmus, Socrates eft ho, autaial,.&rhuiuf topenitusexcluduntur. Secudus genus eft modi praedicatacoftituunt prfdicamentum. priuarionum quae ponunt aptitudinem in fubftantiae. Secundo mo praedicatum dicit fubieclo utcaecumjdicitpriuationemuifus accidensquod ab intrinfeco ineft fubftaninfubieiloaptoaduidendum. Hascquan- tiae ..Quod fi abfolute conuenitei tuncuei uis directe non ponantur in pracdicamen- ro ne materiae, & eft praedicamentu quantito(quiade formali non fignificantaliquid tatisrautrojififormae, & eft praedicamentu pofitiuum) reduftiuae tamen ponuntur, qualitatis.: namquantitasfequiturmaterial ubi ponitur forma pofitiua,ut caecum 8e quare res immateriales non habent quantitenebrofuta ponuntur reduifciuein praedi-. tatem,qualitates uerofequunttirformi:& camento qualitatis, ubi dire&e ponitur ui- ideo resdiuerfarum fperum,diuerfas habet fus, & lumen »Tertius gradus eft fecunda- qualstates..Si uero tale aocidens intnnfecii rum intentionum quae habent fundamen- com»eniat,non ab/olure., fed in refpeeluad turn in re de quibus uidebimus in folutio- aliu<i, eft praedicamentum, ad aliquid.. Et ne ad qtiartum.f Reieftis entibus rationis. hoc couenitfuppofito ratione totmsr.eo.n.. adhucfecundo notandum eft, qu6d inter qub.d Petrus eft refertur adpatrem,,fi:eo> entia realia fecundumeum Arittote.4.met.. quod eft totum,eft dupium ad medietatenu tex. z.funt gradus etiam tres : funt enim a- &c..Tertio modb praedicatum, fumitur ab> Kqua debiliflima entia>, quae lieet non fint eo quod eft extra fubftantiam. Et :alia=func priuatienes , habent tamen aliquid admix- ultima fex praedicamenta .N^ra fi oranino* turn de priuatione: ficuc motus qui confi* conueniat ab extrinfecot, tune ft illud ex> iit in fieri ^utcalefaftio qua aftucorruni.. trinfecumnon fit menfura-fubftantiat, effe

Liber Pwedicamentorum»
pnedicamentum habiras, ut ueftitum effe, calciatum efle.Si autcm fit menfura: aut ell menfura quantitatis,& hoc eftpradicame tum:ubi quare res quf no func quamx non funtinloco: 9* fi addatur difpofitio partm adinuicenr,eftprxJicametum fitus:ut iacere,iedere&c.Autefi meiura durationis& eft prxdicamemu qn;puta temporis. Sed fi prxdicanum partim conueniat ab intrinfeco, & parcim ab extrinfeco, tune fi princi]>iuni illius fie intrinfecum,eft prae iicamentum a&ionis: fiuero terminus fitextrinfecus,efi prxdicamentum paflionisrnam cale • faciens prardicatur de igne in quo eft princi Jf pium calefaciendt, & calefa&um de aqua mix eft terminus calefa&onis. Quo fit ut ucut quantitas fequitur materia ita pnedica mentum ubi,& prxdicametum fitus,£ prx dicamentum paffionis>fequuntur quanrttatemrquia nihil realiter patitur,nec eft in loco,nifi ratione quamitatis: fpiritualia.n nee funt proprie in loco^c realiter pariuntur, fed folum in inte tionaliter intelledu & uoluntate.Et fictiti qualitas fequitur for mam, ita prxdicamentum qn,& prxdicamentum aftionis, fequuntur formam: quia res nee menfurantur tempore,nifi rone formx cor ruptibilis,nec realiter agunt, nifi per qualitates. Et ficut relatio, ita & habitus confe X«*«#quiturad totura fuppofitum.f Hincprimo . confiderato res eSt principaliter in pradicamentojnam alias quid opus erat AriU.diftinguere ens prius in reale & rationis, deJnde reale in decem prxdicamenta.f Secun do animaduertito dnam inter tria priora prxdicamenta accidentis & fex ulcimarnam tria priora dicut res intrinfecas fubftantif, CJttera uero fumuntur ab extrinfeco. Itaq; prxdicamentum fubftantix fumitur ab eo <]uod eft fubftatia:tria proxima.ab eo quod eft in fubftantia: fex ultima, ab eo quod eft circa fubftantiam. f Alii aliunde deducunthancdiuifionem,quosrefert hie PaulusVenetus.Alijnanqueponuntnouemtatum prxdicamenta, ponentes habitu in prx dicamento quantitatis. Alij ponunt qn , in pradicamento quantitatis, in quo ponitur tempus. Alij, ubi in pr xdicamento relatio9 nis . Alij putant aftionem & paffionem effe idem prxdicamentum . De quibus omni bus in loos cuiufque propnis di'putabimus. f Nominates qui res ad pradicamenu non admittuntjdiftinguunt prxdicamenta penes uarias connotationes, puta op termini figmficantes absolute iubitantia funt de pr xdicamento fubttantiaE^ teimini co notantes quantitatem,funt in prjcdicamen* to quantitatis :& ita de cxteris . Attamen rationem redderc non poilunt curdiftinguantur numero depem , nifi connotanones, in dittos rerum eifendj modos re* foluant. ^Ad primumargumentumrefpondere quis forfan pollet ,concedendo accidis effe uniuocum genus noue pradicametoiu: fed < tunc(ut probar ai^gumentum^prxdicamenta reducerenrur ad duo generaliflima.quod eft contra /Vciftorelem. Rurfus per oppofitu extremu.ne id concederet, quis forte ne guret accides effe uniuocum nomen ad nouem prxdicameta. At uero id etiam falfutv apparet : nam accidcns uidetur fignificare unam rationem communetn , puta accidere fubftantix. Quo circa medio modorefpondetur.Primo concedimus , o^ accidens eft uniuocum ad nouem prxdicamenta.Pi o ActLbatur.Significat mediante eodem conceptu dens* formaliunam rationem coem qua: fimpli- nin»A citer eft in oibus:ergo eft uniuocum proba- neni* tur antecedens.Accidens in communi figni ficat accidere fubftantix , abftrahendo ad ' hoc,& illo modo inhxrendi .• & hoc fimpli citer couenit omnibus(no enim poffumus dicere ^ fimpliciter conueniat quantitati aut quahtati , & fecundum quid aliis ) ergo figmficat mediante eodem conceptu uniuo ce.Secundodicimus quod non eft genus. Paulus 8r alii quos uidernn.nelcio quas ra* tiones cofingunt:fed exiftimo,uti de ly ens diximus, itadictndum effe de ly accidens . Primo,^> no prxdicatur quiddttatiue , quia non formalicer fignificat quidditates accidentium , fed effe eorum in fubftantia . Et fecundo (quod eftadnotandum ) dicimns, quanuis fi^nificetquidditatem,non tarn* jnificatdiftinclumgradum, ut poffitcon-

E

trahi

De Subftantia. Quajft. V*

t

A trahi per dria$. Exempli gratia, albedo con dicamento pro fignificatis materialibus,(e^ Hat ex colore & particular! differentia qux pro formal!; & quanuis fubftantia & quan* eft extra rationem coloris: ficut ronale, eft ti tas fint genera, & fpecies, tamen inteir extra ratione coem animalis. Sed tame" ac- tio generis formaliter eft accidcs rationis. cidens includitur in quocunqj gradu & qua ^ Diccndum ergo eft, <j entia rationis funt cunqjdifferentia accident is :ficut ens in quo extra decem prrdicameta: namprimoAri cunq; gradu quidditatis realis. f Et eodcm ftoteles diftinxit ens inreale, & rationis: gnodo rh.ieturad fecundum argumentum & deinde reale, in decem przdicamenta. g» nee accides abfolutu eft genus ad quanti Quapropter aut entia ( quod afferit Pautatem & qualitatem , nee relatio ad prxdi- lus V enetus ) rationis pertinent ad anteprae camentum relationis, & ad fex ultima. Eo dicamenta , ut prasdicabilia generali nomiuel niaxime quod fex ultima forte non funt ne dicatur antepra:dicamenta: autfingedum formatter relationes,ut luolocouidebi- eft undecimum pr^dicamentum quod fit mus.f Ad tertium refpodetur , % partes & entium rationis ordinatio. diflferetiac fubftatist non funt dire&e in pdi cameto.fed reduftiue&at latus ponuntur \ « predicantento fubftatia: &fimiliterrefpondetur, 9 punftu, linea, &angulus non direcle, fed redu&iue ponuntur in praedicaC A P V T V. mento quantitaus: & paritcr priuationes reducunturad pratdicamentu ^ ubi funt for VBSTANTIA autem, , mxquarfipriuationc fignifkat.^Ad quar quidem propriein pnmi(tiataa. turn in quo eft maior difficultas multisfunt que&maximefic dicirur propri* modi re!pondendi . Buridanus in finepraceft quae neque de Cubiedto 1ui ' dicamentorum, & alii multiputant entia f rationis locari tn praedicaraen o relationis: aliquo dicitur , nee in fubie&o aliquo quia Significant relationem aut generis, ant eft: vt quidam homo, & quidaequus fpeciei^aut alium refpeclum rationis. Hoc Secundje vero (ubftannac,fpecies^« , f tamennonconfonatueritati . Primo,quia in quibus qu:-s in primis fubftantias *' •in pr^dtcarneto relationis non ponuntur nifirelationes reales: & tamen relatio figni appellab^mus infunt, dicuntur:& hx ad placitum fignificantis eft ens rationis>. fi quidem cxr.harum fpecierum ge,nera , ^ cut & ratio generis, & ratio fpeciei.Et pr? vt quidam homo , in fpecie quidem terea in pracdicamento relationis ponitur homineeft:genusuerofpecieianimal folum illud quod non habet aliud efle, qua eft. Secunda; igitur fubftanti^h^dicomparari ad aliud: tamen ette genus no.fo cuntur , \t eft homo atque animal . lum eft comparari ad fpetiem , fed efteffe Tex. ij.Mamfe (turn aurem ex iis aliquid eius, puta formam & prxdicatutn eiusificutpa'sfubilantizqiianuis dicat com quae diximns eft, quod eorum quac de parationem ad (ubftantiam, non eft in prx- fubiecT;odicunrur,neceffe& nomert dicamento relationis : qqare genus potius & rationem de (ubie&o praedicari: vn eft rclatiumn fecundum dici, ouatn fccun- homo de fubiedto quodam homine d» m effe,ut illic declarabimus.f Alii dicunt, dicitur.Praedicaturetiam& nomen: 9^ entis ration is non funt in fpeciali prajdi^ hominem enim de quodam homine camentOj fed comuniter in omnibus: qi'ia prxdicabis , & ratio quoque hominis in quocunque eft genus 8t fpecies &c. Hoc tamen non eft fecundum Arittorelem,fe- de quodam homine praedicabitui : cundum quern riomina non ponutur in pr* quida enim homo & homo>& animal lationate

DE

SVBSTANTIA.E

eft primae fub. Omnia enim alia aut pra.Rurfus color in cor. Tex. tijsaliquid aliorum effe eft impoflibi. corpus albu : ratio praedicantunfpecies aute cum generiuero albi.net: velut album.de corpore nunquam prxdi bus non couertuntur.4o Liber Predicamentorum. «ft. ra.Hoc autem manifeftu ra non funt. iij.tijs.&orania fimisquidem neque nomen. fi fpeciem qua gc da? fubftandxdicutur. & oia alia de illis uel pdicantur quam animalaflSgnas: illud. cum ad genus habet: fubijcitur enim fpeciin fubiedo fit corpore.Quare merito ha. Vt autem pritpas fublUnti^ becde (ubiedo prxdicariinterdu. ad commumus. ita genera.n.magis fubftatia eft fpecies qua quicquid attribuat quis. Sicut autem prima. aut in fubiedis eis funt: quare rat quidfi^fpecie^quamgenus accom non exiftentibus primis fubftantijs im modatius demoftrabit: Sc manifeftius M quid fitfacietjhominem quam animal poffibile eft aliorum aliquid effe.fi quiseduTe de eis. hoc autem f i x .altera magis altera fubftan finguladcpromceifuerinut animal de " . fpecies primarum fubftantiarum. cies generaque fecunda.neque om.adomniafe habetcactera.neque ta aliadeipfis uel prxdicacu^uel in ipfis no przdicabitur de fubiedo:in aliqui suc. raanifeftius asfignabit.equu. fola.accommoda tia nulla eft.dicantur primam fubftantiam indicar. £o Przterea prims fubftanriar ideo quod rum uero qua: in fubiedo fant in phiomnibusfubiicuintur .dicantur •quedam enim hominem.Ipftis dicuntur primis fubftantijs.fubftantias. Quare & ex his cabitur.Similiter autem. rationale mortale eft: quare &nomen arborem asfignando quam planram.tribuet extragenus:propinquior.dicuntur .quam bos quidam. di Non exiftentibus igitur primis fubfta cuntur. aut aliud ftandas. Alia uero omnia.nullaalrera magis ahera fubfta tia pore eft: ergo & in quoda corpore.Nihilo enim homincpr*dicamr:ergo&de quoda tius asfignabis de quoda hole ho mine hotninc pr^dicabitur: nam fi de nul.Et cum quandam arbore omnia fe habent cztera. aut in faru vero fpecierum quzcuque gene fubiedis eis sut.ea gratia primar (ubftatia? maxime busaute nomenquidemnihilprohi. Si quis enim prima fubftan era quocunque huiufmodi depromendot quid fit edat.eorum qua.dicitur. euidenrius conuenien. Ad hare prima: nusreddat: uthominem quedam ma fubftantia. Merito igitur poft primas omnia aut de fubiedis primis dicun. prsdicatur de esgeneri : genera enimdefpeciebus fubiedo. iiij.^ aOignatttrit. quam de quodam equo lo quorundam hominum.eo quod a'liisoibus fubiicinifeftiusaffignabit. aliorum fecun« tiusque reddiderit.asfignando. ratio de fubiedo pracdicabitur.n. aliorum omnium fpe tur fubftantijs aut in fubiedis eis funt. ad reliqua . Secundarum uero fubftan attribuendo .iu fe fpecies tion e uero eft ipoffibile: ut albu . le. fola.& primis fubfta iiino de homine.propriu vel in ipfis funt^ppriisfimcdnr fubftan jnagis cuiufdam hominis.aut de fubie fpecies gensrefubftatia magis eft. hominem porius untur.Sola enim h«c. fubftantia. pr.aut currit.nec omnino in corpore: quare alia Tex.Na eft: nihilo enim magis quidam homo (i non in aliquo corporum fmguloru fubftantia eft. fubftantia.n. Aliorum vero omnium ciarum.

m iubkdo nuliam e lie.de (ubicfto quidc homio* quo & de fpeci£-pr«edicatur.indiuiduo prxdicatur: genus autern mo. dke^gi ( a«wnaticutnofle.Ineftautem fubftaujs difminem & animal gam maticum dices ferencijsq.n.. infubiedo veto etl nulio .in fiiDie&o non eiFe. A r f. ciebus. mhil.bipes.cc in fublla uia Uent^uz ita in toto qua £ in iubie&o fipr.& fpecies generisiqaaectta r u q u x i n iubiefto funtnoinenquidc que. & greUibile de fubie Cto quidcm homine quodam dicitur.t.n. dat fcrentia eorumettiqux IB (ubieAo C no funr.fed depiuribus ipfc homo & animal didtur.Secundarumue vero fubftanciarum conftac quidern ro fubftatitiarum Jpeqies quidcradft etiam iic.Io prirnis )gitu£ fubft4nci)sindubitabiteidver4qie^.n. fed qualc <jd potius fignificat.m«rubftantia:fpecierum-genjerumqj nimal in quodam hole Praetetea.Non. larn uero <k^ rafionem pri. auc de fpeeft.?ieque gre/fib-ile-Ra tio quoqj difFeientiac de.quodam homine homo eft.n.n.qua? ab his praedicata fu Tex v.n ec forte ea-s no ciFt fubltantus ikccu cogamur. dicicur quodam homme^oncceika.Simili. Ho. nee de fubltantia pccdicatio nulla eft:denul fubiedo aliquo dicitur.dicicur.aJuidalt)uni quam quale iignificat.n.oj prasdicatur de quocunque tpla differentia di citur.fic illiquid fignirjcaf* vr. . a homine praedicabss. nos ucrofubllantiaium paries concufbent.Velut figie(ftbi!e de hole pixdi Catur. n.il l. Indiui* duu.ueru non quale quid abfoluce fi^ificAt p« rinde ac album. Secundarum lo. cum qui.jxcies.fpeeiebus .aut de indiuiduis .I clapwcHcanturrqiitedam.in{ecundisu<rofubUa£ij$. Vniuoca atttem bicdo &: ratio & noowaprawlica tur : funt quotum &nomen commune eft radon em enim hominisde quodaui & ratio eadem : quare omnia qua.^ ds . dc finiant.quaU e^x in toto lunt. ocs uniuoce vt prsdiceneflfet fimtUterauce n&inahjs.p:ra:dicancur. & de mdiuiduis prxditeraucem &>iftldefubit£toquide«i cantur.de przdicato dicunturjefldsrn de lubie&o ptaedicari intefdum'nihil & d« (ubiedo dicencur Sinailifer-«u. un> liter : quare non eric earuin lub(tan uoce prasdicantur.ergo& hoTex. hoc aliqmd iptasfignificare.s aur homiaem aur aial dixcrit:no in eftveiu. n. rtliqtia ofa fe habemcde hi*iifrdiqua in fubiedo quippiam tffc quemad. numero eft quod figai ficatur.&deindiutdam df>>in lubitdo veto nullo cft:nec duo. fi« militer quidc proper appellations fi guta hoc aliquid ligniHcare.vnumq. eo.. tur Omma.« pcohiber:ronem vero. A prima nanqu* fubftanda n«cin fabied. vf .fubicclo. Cap*V.n. & animaiis fmu fabilantijs differeanjsque funt.n.n. propriu fubftanu^ hoc qm'ppe &.vj..&ge ous circa iubitunciara quait ylam.noneft.o elt. & ratio gredibilis de homine pr^dica-tutreit enim homo grelTibihs.n.Goe aatem omni fubitanrjg rnunrur. Nee. m homine bipes cir. homine modum partemeffedicitur. 141 .Similker aut & differentfa:. Ncq. Prima nanq.vnumiplum (ubieduj vr ipfa fubflantia pritna.fufcipiunc. ell knpofljbile* tem rationc differentiarusn fiiictpiut i>ecutuiaiu veto fubiiantiarum de:fu fpecie& indiuidua.

x.fub ne non ira fit.modari uf nifi fortalfe quifpiam infta rk «fl«ceritrariuttiwaittamennihil eo ret* oronem opmionemq. albus id£ ac niger: negotiumye idem numero. ipfae fui mu «tq)a4bumaliud alio npagis ac minus tatione concrariorum func fufceptri «ft^buicorpas.aliusalio magi« homo:eftj perind* diff«retiam:fubftanti£. etkv idem & in opinione fieri ui Haojtia non tnsgis fubftancia efle: hoc detur^Nam^fi qaifpiam opinatur que —.uelu tiquidam homoynus acideminterHil dontrarium efle uidetur: ncque ip dum fit albus.& fubftantkt vero no magis dicitur t nee ftudiofutn c uitiof o..fcipiens. Eninruero fi quida eadem homo fitinon<eft tnagis ao fpifi&his illud accommodatum dumin\is)«uc<(eipfo.ip. fed ipfe qiridem immo ftitia.idc inquam vnumq. aoq. nu» mero cow arior urn <ft fufceptiua.n* uc pastone Cflidumac minus dicitureffe: «et:& fimilker /i nigrum exalbo ftr. minus.aam.In oratione uero atque opinio ftantif (ubeot t6flemyqott«patet. ueatur.vt alicui hoi*aur aticuiftkli quid tu cotra*iufuerit ? nihii *nfproifus his aduerfatur.dus atq..el aiali cotradu quicquam " "" tii " JKoc " iubftanri* "" t&evidctcu ..& nihiiipfiscontrariu effe.que«>piani in qua fcipere gr«dus vf. n.Liber Prgaicamentorum. is plura complc&itur quala his qais homincm dick TVx»viij Compctit pracerea fubfta tijs. Xe> ix At veto fubftantia non fu. n. fubftantia no funt. dicens con rum qu»jdefimt^ftmtquantkati$. aodinal dicic .fuo f i piam ffdere»fi furgat ille. qui de illot eandem magis «ctriinus efle?«luti fi fubftan. Uenere th amplior de £ni8a quiCpecie fieri folet. numero permanens. ftantiam idip^am iquod eft. n. Eadem.vt dicatur:ac in exteris fttnilita^quzcunq.inteldurainiger. frigidusj & vkiofus ac Audio quoin a<tderfatur.bet opinionem. Subftantia autc unaeadeq. & in czteris fimi minus.Nifi quifpianl mul. cootrariorum eft fufceptiforum qtiicquamfomnino quie Alb. noij dici turft-opinabitur.faJfa. ne<ju* caste.fus k Ad aliavero jjulla idipfum accom turn pauco auLtmaganm paruo dixe.aut alio homos non xerk «iTe in modo tn habebit utique M ^i. numejto.f Maxim* a«Q fubftanti* pro priu hoc efle vf.*neqj homo rnagis ntrae homo limodojUnumquidqjmutationemfu quimprius dicitur efle. contrarioru eile fufceptiuutn: quale nihii in ijs qua fubftantiae non fubeunt ronem pro fee re poflis.neque raltum cuiquam quic.fiill< iurgateadem h«c oratio v$tttlis. At neq^ ipfi homini u.qui nanq.cui trariorum eflfe fufceptiuas.Prima: naaq$&ibCUnti*. album naagis al bu ces: fi fit.grathi« fufcipe^em^ilejVt m» biles pettitus manent:fi'j?e» aweem mo gis fie rncjuaid quod tft. oracio £»lfa^ueraq. Non propctum eft: &alijs.excalidoquippiam frigtnancqaam pnus: & calidum magis d'umlinutaturfane»alteratur.nom dieo<Aibftanriafubr.& caliH fisdece. falfo nimi. vc fit magi« minus feder*. recipere in fe fimul cocraria poffis: uc color vnuwdemq.nicomp«itj "Vt . n* quandi fubftantia fifl« itgnificat.ibi cum euatjut circaeas cotra ria Jkuancqttftltffl.n.vejrt«Aihaitoratia. Tex. quod unum numero cu fit.— — .eflc uidetur: nam (i quam procfu? *duerfaf i uidetur. bonum JnaUimc|. arq.

quia fes ipfa eft.Oratio namque opinio ue $ non qtriafufcipititaliquid >ideo ftifce ptitia con trariorum efledicufrtur: fed quia ckca quippiam ilfrtd accidit afiquid. Et hate eft prima fWtiCul* f^parat fubibntiatp . priiao diaifionefubiiatiae in prima &. habccur ) eftoim renwn piima.met.j.tex. Attjueadeo fbbftaritia < rit.txeo naque uerauel fal&oratio ac opmio dicrtur e(Te. 4.fuerit definiiBa plnio dido membro iuxu fex proprioacot fub« ei diftinguuntw jtei tl«cem ftaciaec&fidecadKdb non efle duas defmitiones wt aliqui putat. ria: oratio naque eadem manet.texa 5 . fed una ficuti admonet Albertus. & fie tia^aCc*deti« quodanrtodo dicit &1 " At qua fubftana> ut nomefonat^ do:^^uideii<:0t (ubftatalits i«fsedo . infinuat. cnarrationem defcendit. ) I v i > i o M E przdicamentorum prxmiffa aJlingulorum A rift1. Nee adeocognitu arduumert car a t febtttncia inchoaucrit . Cap.priw In pi* Ctpalitt*r. fecunda i& utranquedefinitvMo* coparatfecudas AibAitias ad prxdicata alioro pradicamitoruto. aut non eft: non quia ipfecofttrarioru sue fufctptiux. ipfam fui mutatione fa iceptricem con trariorum erte. qnod cotraria fufcipiat ipfa. qwEpIarimis fufcttat -t w^. ui aetidtns. j. At fubltantia hot. Ad driam fecundarp fobilamiaru *»* na fwudxfubltatisE fubftatquide»accidenti bas. interdumti#ra. AibieAuleprcdiCatain je^ta Itnca huias predicamcti: &ii«d«erQ ex poniteius pprietates. fufceptrix cort C trariorum diciturefle. ) *ft qUae nequede fubiefto ntquenn fubiefta «ft. nigtedinem atque albrdinem fufcipit: atque unumqux>dqtte talidm ipfa fmcipiens. rn6«ttalburo. Ea dem circa opinianem ctftttHc. 8e priaBafubiUtii adoia prxdicam«ta*deis»« deooparat^&aneerfc fecudas YubAantiaSj gfintcf feprimas. UP 5uati«a»3 fubftataliii* aoei. ^ Maaime. Si tyc. utdefiniw fit tot&illttd} relJqiHi fit denninky Proprie . Poftremo reddicxatione nominum iilu.&& ftatiatertiomc 4ccipif pro eflentia cuiof* dwcfiftgnificatapdcnnirione.r6n^. Quare (ubftan tiac proprium erit. t\l(ccptiua comrariorum dicitutelTc. Motbum enirh & fanitatem.n. Sed de fubftantia quidem hadenus. ipfam anurh idcq. Ad dtiaoi aiccidicaK nafecudu Ariii. numeio permanentem mutatione fui fufceptricem effecontrariorum.n.nk P aatanima^incd. tex.ni%a Pe^ trUsettalbus^ fuppoticumnaque «^primu fubieftum acciditu^ tt^ ad«o inda di fup poiitfr. ideo prinutpr*dfcantecu pprie diciturfubftantia j inprimij.Quare fattem hoc quldcm modo fubftanti* propf iutn erit. j indeinpraftftcando^&accidctiano I at4$actidcHcib.fn pri- »4J me coltituit Arift. fecunda fubHatia.orationemutflufceptluasc i o trariorum effe. In primomcbro funt textu&quaiupr.Htt. 1> ttiet. nifi quatenusipfa fubihJH. cognitione.^ desttbuscfecunduruero fubit*nt4* fubftat plaf ibus r nam ftibftant etiam quanticati c fed prima fubltantia fubftat plurimis quin trim* «wari iiniuerfisrnam fubftatSp fecundis f»b>*A| ftatiis Haeccrgo fubftantk . fubrtatia fundametft unde reliqua pratdicamcnta pendft.-. Qtipd ii quifpiam & hoetoce^etj^pimone nrputet. & cuius attributiont diftiguGtor & cognofeuntur.quem piam iftquam fedtfe t re aucem mota. tatur-in fubftatia. Simpli(iirei enfm a nul la re prorfusaut oratio aut opinio mo uetur: quare non erut fuftepriu* pro fedto contrarioru fi pasfiom ipfisnul laefficiatur.De Subftantia.infefdujnfal&fit.qttam proptie **• & maxime uocant fubftanmm ( ait Ariftb. fed th rone'primaefubttatiaf: homo.i. 81jpujtma fubttatia. fciat idipium uerurti non efle . V. Atqui capkulS hot Cftna tuinduofecaturprincipalia mcbr». qust in i .

& fecunda primxmine & rationeraccidentia uero de uMan.explicabitur in i.quia Petrus nee eft at tia^Simili proponione intetligirur defini. Prima tublbntia eft fubftantia qua.&c.facit Arift tres com* mpuMiaqtio pars eft in roto: nam ut caplde parariones-primam /inter fecundas fubftan mus .nomen fpeciei:& eft animal rationale * quz gaciue^debecfubincelii^i genus: uc fitfen.bedbinec eft color difgregatiuus uiius.: tamen dtfin.fentiam Petri. qua: eftinefte. pji n.ratiombus i . Vnde pri.. nthilotninus nitiocorporis. z.tia.id quod propius ^ ejpalicer> EltergoiTenfirs.Tex.& accipitur fubftan quz eft eius definino.e(t quod no£tfri.^ m definitione . i.queftione.Vbi-notadu^ afcquid prz **" ftattti«. g» uniuerfalia (ubItantiar przdicantur de fuis inftrionbus no toa particula . netitro modo przdi^modopaftes fubftantiz nort func fubftan. Q fubftanrfa^Teenhdij: fecunda uero fcctrnit ti» ejcgo eft inter uniuerfalia fubff antiar. ficut homo. c.Quare uero dicantur fecundae fublMn prima fubrtantia ideo eft maxime fubltaotia. Text. fuperius eft quoddam tiastuidelicet quod Ipecies eft magis fubftan refpctlu tnfcrroris „ quod con t joe. quod eft jj fpotrdetiw..clt quod detinino prztitrainaccidentis ..Nam per primam dilhngui.fni tn ifttermonaliter.tia.eilintci fpecies fpecialifllmas fub eode2enerc . quiinCti«mprjfnx (ubftantiz funt in fecundisad cipit.ftantia. quam efle ani harum pecierum genecar ficqt enim>bomo mai:namanimaf t non explicat totam effiogularis eft in fpceifit ita ipocies eftin ge. conue. imprimis derBonftrat. ik notauimus . quzdam nee nomine przdicarjtur nee 1 TOf inter fectmdam intentionem primat lub ratit>ne:& quacdam praedictntur nomine. "'' non ratione.album.& dcmratione genus quanto inferius.de fubiefto dicitur.qua eft per fe efle. & euiden «z dicuntur £pecie*h*.. In ci»fecundac iublhnttz : nifi fp litera eft fiib concteto uero accidens pradicatur fecunofcura. f Secuda comparatio MS omnium pr zdicamcnicnua . accipitur fccandx ititencionaliter . Secunda. fed poft primam ti*. Etparicer eft animal quod £> fus. miktat pracdicantur de illis. Species^ Jnqait )h« > & debuur efle hominem . ut patet in t rerfiplo fliat pawibus fubftanti* : namhsec manus.cipiantur in abftraclo. Quodfi dicati fitdefinitio lubie^ti. cum datur ne.quia plunbus fub&at. qaz eft praedi.Pnma.men pif dicati fit nomen fubi£&i:3£ przdi* ttfttM fuWlanri«. flntexr. Ace pitur^mm <juis*rguat contra definitionem . mx fubftantix comparac primo fecun.j. DiiFeren. quia nere.cari fecundum r6ne.quia cum prima fubftan tticipi a^uer bialitcr pro eo quod eft .<jBzeftfiJbiici: & fccundam fad intentlenerttfetfund* fubftantiz .*-&*er<fecundam diftinguitur imer na.fpecies iilz.Sed notatioj qubc^licet fecund* fub dum nomen: quia nomen concretumalbeRa^pfaefintin primisad modutn / qua far. & na.eft eius de£runo.ratio pro definitione. quas principaliter fubftantiasap. Item notato ly .z.in tius explicat eius quidditatem eft magis fib quibus.das ipfis )ergo fpecies eft magis fubftantia.quam genus.tto a'bi non eft defi.accedit ad primam fubftantiam.tia fint max!mefublbntia.Species ergo & genus. . ranro fecundo primam fubftantiam ad uniuerfas eft magis fubftantia. & » tarn ab tndiuiduis acciHeotium . Anftotclis. Eafubftantias ad uniuerfalia accidentium.genus (nam fpecies fubftat ctiim generib.Prol6gus PrflecKcamcntoram.Unfuerfalia accidenuum. f iftiecundotexta qui incipit> Manifeftum fubftantiam plunbus fubftat fpecies. Accidentia uero fi ac /H^tiaproeoquod ponicur inrcilalineaquo. Qeam duabus . nee eft nomen generis: & eltuiuens ienfibile w».dims eft nomen corporis > nam corpus eft toauniierfalis eft in particular! : quia fbf.Secundx ublian.Secundari!m. g.quam efl &c.cantur defuBftantia.&c.Re rationem T quia Petrus eft homo. 3.dicari de alio feeundum non>c. explicans larius Arift< rationem pri. hoc autem eft fpecies : quzrenti namquequid eft Petrus-.przdicaate de ftfbidftd dicitur(cumfitfingularis) curde Petro fecundum nomen & fecundu nee in fubiefto -eft cum non fit acctdens. euidentius refpon ia: continetur .

Etponit exemplii intentionaliter: eft enim ad fen'um manide accident! 'pirituali. ut hie equws. V. fecunfolum eft fermo conditionalis.urmateria.ergo merito dicun. uc homo non eft muni de fe no dicit. hie lapis. das fubftantias non effe in fubie&o duplici Etenim accidens prius natura recipitur in •ratione . ^Sedquanuis do modo pro eo quod lubitat tanquam lu. fit ut nee ipfa refpondetur adquatttionem quideli prima nee nomerTeius prxdicetur accidentaliter.uod hmoi termini non prxdicanturacci* &um efl. generahffima prxdicamen **f ' ftremo tex. ut ex modo ef« catiilciinam differentiam.putagrammatica: ad feftum.non prxdicari accidenraliter eftgramaticusjhomo eitgrammaticus.hiciecund^ inrentionaliter. etcundis accidentibus.-eo ^ fecundz ex fecunda accepcione Tubrtantrar. non fintpn fequent-ssproprietates Nominates terminis mafubie&a. xqualiter pitis.fitut fecundx fubftantixappa* ra & ipecies poflprimas fublbntias fubllat reanteffe infubie&o. 6. quidam homo effet. fit prsdicatum e(fentia!e X prinaas 3 . quia quanuis homo dicai&diuiduu quod eft terminus gen«ationis . Quxueibaoftendut.Tex. Commune tia comparatio clt nicer primas fubftantias: inter quas eade rone nulla eft magis fubfta. Et cum fubfbtrix eo dicuntur primx. ^"Secunda ratio procedit fecundis poffet quis dubitare. Primo probat conconfu'eqj eft animal.irur enim fecundas fubftan ratione rei fignificatae: enimuero quiafubtias rede wppellari fubihntias: quia per eas ftantia nulli realiter ineft.nifeftum de praedicatis fubfhntiahbus.tionibusfumpnsexduabus acce.tortim definiri iKqtieant.i. atqj adeo totam fendi.n. p. ineffe fubitdo. modum uenemur prxdicandi: quod eflenciam rei: quxrenti enim quid eltPe.ftrproptereaineftfpeciei: nanquein com.Meri. commune effe omcum fubitancia dicatur a fubrtando. Primo.Prob. qui incipit. enarrando. Accidenria uero non clufionem dicens. &t iiibleftum uniuerfahter omnibus prafdicatis. Si te quantitate. Pnmx fubfbntia: prxdicantur dcfubiedlo.prietates: cum.f l*rima ratio procedit pri cidentaliter. ly homo.fed omnibus fimpliciter. Arift.cuiufq.ita fit £ hmoi termini nonprxdicanturacbie<flum aliorutn. & po. Atq. non quamjy Petrus.quod fitalbusnec niger. Cap. & fecuji.manifeftum elt non ineffe fubiecio :Sed de ^ tatem fubilantix. 4.quia fubftant prxdicatu habeat fe ut forma . refpondetur propne cj> eft homo. fuppofita fubftantialiaper fefubfidenotandum ^ non folum fubftant acci.hicprimz intentionaliter.mtes (iib)tantiam ab o'ute non in dici qualitates iubfhnuz.De Subftantia. utfeaius fit quod termini ut forma refpe&u lubiecl^potws deberent flgnific.t.pro quidditate fubftamix.homo eft albus. magis mb:tan ia qua equus. adeo rer« fed quia Perrus eft albus. Sf culas habet hie textus .: fubftantiaflicet per Ipeciem propnus refpo Vnile Ariflotel.eorum deicribit natu fecundx fubitantixdicamurfubrtantiac.hoc quod eft. 145 nere.id nihilominus accidit termini$ mo modo. quod non eft tarn madentibus corporalibuvquxinfunt median.autem. quod prima (ubftantiain funtfubftantiX? quia nonexplicantquiddi.Reipondetjergo. fedp xiicataqux fe habent accommodant. f Tres partitrus. inrelligU deatur quam per genus: quia fpecies expli.huiu* membri qui incipit. accipi primje tur fecundx fubfhntix. (unt iubiecto. Probat ergo Arifto. effe in fubiedo.&fecun nifubltantixin fubiecto non effe.non prxdicantur accidenta orecte dicuntur fiibihnti* : quod probat liter: itaque ineffs apud ip/os. Hanc & dzfubftantiz non ubfiftent. Philofophusreddit rationem quare tes.Quarum prima eft. acapitur hie t!° ' duabusr. accipitur pnmo modo fecundum entaliter: itaqj ineffc apud ip os. na rani. At. fed caufalis. accipitur Arifto. tur dcfubiedo • i. ] pnonibus ubftjntix: nam fubftantia ut di. in quo fex aflignantur fubftantiz pro func pr imae iubftantiz. <f In 4.|> fcmagis fubihntiamalia.fed gene.fecundx mtencionahter.AJt enim'nullam huius (pecierumef. TEXTVS quintus. oprietato&c.uero effet fermo de terminis : tarn notum quenotandum ^ cum ait.ex contextu litera? palam fiet.5"Sed quauis ita fit. inicium ett iecundimebri huius catia § alia.ttere 82 nulli ineffe.

ta metaphyficis^ut differeotiis.n.funt in toto.8c fubmde terminis.8c fupponunt totum copofitum a quo dependeot:fed partes funt in toto.&caput effe in fub ie6lo:na partes funt in toto. fed dicit effentia Petri.inhaerentes illitanqui fubiefto fed funt componentes totum: & per cofequens pertinct ad effentiam rei.de fpcjindiuiduum fubftatix nullatenus prxdicari. fubiungttur ter.fed ndfunt in illis. conuenic et (ubiefto effentiali« ter inferiori.ut effentiah'bns & integralibns.nec de feipfo: nam Petrus eft Petrus.quod fubftanrix oes uniuoce prxdican. Probat conclufionem. quicqu id conuenit predicate. ^ partes no funt in toto .tanq.oes fub ftantix. dicantur noie & tone: ficut ro & definitio 8e* albi. Rndet Arift.quodab illis pendet fin 'oprie textu fexto qui incipit > Ineft autem. uidelicet.Sed th . fignat fubftantia in coi fiue prima fiue fcffam . qu« dubitario prouenitapartibusfubftantiJt. Ois autem fubftantia.Itequia et pdicatur noie & roe.Et probat. Vbi notato id quod diximus in c. a uidelicet nomenfingularefignificethoc aliquid:nomen>uero uniuerfale fubftantix .Et nora uim ronum iftarum in hoc co firtere. <p definitio fecundarum fubftantiarum & definitio differentix fit et definitio fuorum inferiorum: per reguhm anteprstdicamentalem.air. cocludere hac proprietatem con folum fubftantir in recla lines.hoc aliquid tm ualet ficut .Et ideo hanc proprietatem fubftantix explicat perfigftificationemterminoru.n.tanquam comtetiAit ponentestotum. fin tertia parri* • cula rndetur dubitationi:quia ur (j> hxc pro prietas no cdueniat oi fubftatiae.Qiixquidemproprietas&reb. fed par tibus quoq. i.materia. fignificat qualitate:ha ly ali%d.r6nalis (q«x eft uti rone) eft et ro hois:$ fi quis irguat dciatn no hre definitione(utfupra didu eft)ia primo capi te refponfum eft.-nam prima fubftantia non pot effe pra?dicatu. Et io fecudx fubftatia? JI funt de primis.. quae eft res quart! predict menu.Ttrtk tia proprietas fubftantix: uidelicet cp omnis />r*M fubftantia uidetur hoc aliquid Hgmficare:fo •'*• la tamen prima fubftantia fignificathoc aliquidrfecunda uero fubftantia non tignificat nifi quale quid»Ad cuius euidentiam id in primis ex fuperioribus meminiffe opus eft* quod cum in prxdicamentis Arift. ho non eft qualitas inhxrens Petro.f In fecuda particula textus declarat hac non effe proprietate foliusfubftanti ar. Itaqj uult Ari. non eft fimpliciter prxdicatio.n. cp quead* modum.conuenit. . fubdiv .non eft definitio corporis:fed th fetuda fubftanria prxdicatur noie & roe de prima: na definicio hois eft definitio quidditatiua Petri. fed fecundum quid. Apparent. Vtraq.At uero pronome demo' ftratiuu defignat id qd*oculjs obi jc f. quam phyficis . quia e de effentia rei tfcuti genus. tan§ de fubie&o prxdicatio nis.quia eorum q Ej^ia f unc m fublefto(ut ia mo diftu eft) non prx ubie-. Enimuero driano eft in fubie&o.f In textu feptimo qui incipit. in fubieclo inhx fionis. qualia fantfuppofita^Se id. minis.j tur.Liber Praedicamentorum.intelligit oia prxdicata prxdicamen ti fubftantix.Sfc. fubftantia hate & ana numero..conuenire:accidentia.non funt hoc mo in primis:quia potiusconftituunt effen tiaprimx fubftantix. Ait uero hanc proprietatem etiam conuenire diffe. prxmiffaiammodo probata eft: & confequentia patet ex definitione uniuocoru.<£ effe in fubiefto fimpliciter.ry aliquantum> fignat quantitateffi de formali:& ly aliquale. 0C de rebus principaliter & fubmde de terminis tra* ftet:nucloquitur de rebus.n. Omnia prxdicata predicament! fubftantixpra?dicantur defuis inferiorib.fighat de for mali c^uatiwtc.tui fecunda proprietas (ubiUnut.f Secundo id probar.Ponitur plurale ad defignandum fpes &gna:cum. ^Vbi pro interpret!* tione terminorum notandum eft. quale.8c forma. nuc uero deter . nihilominus non ineft primat fubftantiat tanquam fubiefto: homo enim non eft in quodam homine. ^ primat fubftantiat.eft effe in aliquo tanqua in fuftentante a quo recipit effeiat fecund^ fubftantix..nomine 8c ratione:ergo prxdicantur uniuoce.<^ro accipitur pro definitione in his quae habent definitione:inalijs uero definitione carcntibus^accipiturjro^p conceptu obieftiuo: uel pro defcriptione q accipicur loco definitionis.r rentijs.R6.cu fimpliciter profertur. fignificet quale quid.

g> culam j nempe. quam Fnbrtantias. Et puj.natuni magis umuerfakm quam toru: idcirco noiauniuerfalia prasdicameti lpe:&per co equensmagisiigruficat quale fubftatiae dicuntur fignificarequule qmd.fubftantiam nulli ineffe: & per confequens le. Vnde optime 7.^Sub'ungit tandeAri.i. genus ampliorem fornum ficata. bat fecundas fubftantias no fignificare hoc tf. alteraalterifuccedic. text.uidentur figni. alterius:&quu nacura fubftatiaMn coi figni quod ettuicere.meta. propritftatem hancperfpi illius modi fubftantias debere effe primas cacius lucere in primis (ubftantijs. qiiidtna fpes foiu fignificat naiuri icliUiauo qualitate fubftantialem. habec .met. ho. rium fignificat um eft natura in coi:fed mate Et praeterea. & ex pri B nominis figura eft in caufa. tets lequid.puta.fe^jgnis^rgo fubftantiae nihil eft contrariu . folu quale S.i fubft.dicitquod lub*lanria. quod manifeftatefleimpoflibi.na album.i y.n. probat inde fequi fubnotauit Arift.i.niuerfum eft fubieftum accidentium: ergo tias dicebateffe feparatas: aduerfus quern nullum eftfibi contrarium.quia & quanti accipitur utfignificatrqcTquid eft. cum(ut di&um fit)habeant fe ut forfu concludit aduerfus ilium.fubdiiur proprietas quart.Quad fi arguas^uod nomen eft homo. Caliditas & frigidi ^"Et fubdit.fiv£n<.^Lucida ergo eft probatio Ari.i.&qua praeterea. non quod fignificent quale fim.fignat fubm ps imum fubllar:tix. Qaa&ft V.nam uniuerfalis fubitantia. homo. Proprietate hanc Ari.Exempli gratia. & infra.quae eft fto recipitur: ergo fubftantiae nihil eft conpluribus cois3potius fignificar.uno mo mo affene proprietaterdeindefubiungit no do figmficat fubftaritia fingularem: alio mo conuenii e hoc foli fubiratia?.funt indiuidua. ut formar efpeftu Ito. utres quae modo eft gnificat/ed fignificat quale quid.nere.effeimpoffibile.qui incipic^Compftij quid. tiae.caliditas enim effe non poteft frigiditaaliquid fed quale quid.fignificat biatdicatu. Quocirca Ari.ma primarum fubftantiarum.i. ^ In reftit o£t. quale quid.& ipfa in nullo fubiefed fignificent naturam eifentialem.non poteft poft modu effe equus: uniuerfale.fignificatetiam indiuidua nee res quae modo eft aqua. quod uniuer.-lcd quale quid.qu6-i gAe amplior e tlefiiuno q-jam fpe. genus uero mturam plunum ipeciealiquid fignificet in coi fublrantia. Vnum contrarium non poteft TiaKa.fubfiftetes:8choc tur^proprietateiftam corigruentius adapta eft quod dicic hic:quod no fignificac hoc alt rirebus4terminis3iegat. fit poftmodum Paulus.quatitati conuenire..ticat.naturam calida poffit effe frigida: fed res quae modo labftantialem.tex.tex.aial.Et in hoc fen ftum.de fpecie aut genere non eft adeo manifeuiduis tanquam eorutn forma.auo.ta anxie pro alterius-effe fubra rfecundo de genera. & Paulus* Ut calidum & frigidum: fed fubftantia eft ^ Sed tamen cu no fignificent unum numero: omnibus aliisfubttat.& mentis uidebitur ) quae funt Tub eodei^genonfubfiftat nifi fuppofita.^Hinj ft quifalia non funt fubftanti«. Paulus. Arift. Contraria enim ea funt (ut in poftpratdicacum fignificentrem perfe fubfiftentem.&c.ut uideantur fi.puca MibJiati^mhil effe cor'a 111. aut res alia:fed effe per fe fubfiftens. led debet efle in indi.ait.4j. trarium. Petrus.'e ut forma refpedu fuppod.9ccircaiJe fubm mutuo fe expellun^ ficare hoc aliquid: ficut.quiddita tati etia copct!t:<8d tertiofoluitdubitatiunfem. quid uel rum. in fecundis : euidentius enim eft primam &. cum fit pfz.mareius proprietate hanc effe manifeftam. 147 quid. Atqui Ari. quod nonfitcertum id 01 prima fubftantia manifette fignificat hoc a.ltaqicum. (iquid: quia prinaa fubftatia ell unum nume no aliter probat quam indu<fliue:quippequi roindmiduum : fed in fecundis fubibntijs iupponat & ex natura fubftantia?. hoc ali.i.fubftanX a tijs .j> rncntt: nihtiominus accipitur aliqn ^ pro oi illo quod fe het.tas funt contraria: quia in eodem fubie&o pliciter>ficut album.poteft eadem ef pro quibusfupponitnndeturqubd prima. ut opinioni Platonis tis fubieftum:fed fubftantia omnium in ucontradicat:nam Plato uniuerfales fubftan.n. utres quae modo eft Pedicatum formate indiuiduorum^non poteft trus. fubfittentesrficuc Petrus. gnificare hoc aliquid: nam.ru.DeSubftantia.

&terna dicantur fecundum magis & minus.n.& iriter feci: ndas fubftatuias fpecjes pnetatis: namfialbedini feparatz poteft eft ntagis ftfbftantia qua genus . queadmodu nullus eft quod quicquid deiftis fit.ueniat termmis^nihilominus tamen princidb Arift. inquamum homo» fpondcbunt hanc efle rtaturam fubftanti* ftttn fufdpic magis & minus.Magnum & parim dicutur quan. qua: funt fpe. una albedo magts albedo. € tijs realem contrarietatem qiialis eft inter hisaduerbij* magis & minus: quia unusno qualitates:tametfiratione rerurn conueniat eft magis ho aut magis aial qtiam alius.hacj roprietatem conuenire etiam paliterconuenitrebus: terminis uero tantjiianntatijur linear nihi! eft contrarium.gradus ad gradum:8f per confequens quod taf Arift'. Met.aut accipi ra non fufcipit magis & minus. f Subiungitfecun. f Atqui Nominalespro.ficur album nigro:& refpodet.nam & inter elephS ri.n.filbfiatia recipere magis 8c minus: albedo etiam extra fubie&um poteft efle ^a prima fubrtatia eft magis iubftantia qua magis aut minus inten a: non poffun^tam fecunda: eo quodpnncipaliter&maxitrie euidentemadducererationcm cuius profubttat.' dicamcnti fubftadti* non prcdiontur cum U* .143 Liber PtJEcficamentorum.Hli uero qui fur primaeintencionaliaer pro refecundum tenent intenfionem fieri per additionem fuueffeabfbluiu. Cum ergo fab 1 tatis huiuSjfecundu quod fubftatia.Duplex. quaefuntfpes quanritatis cnncinuz: liSjtermini przdic metifubftantiaj non pra* ficutneecontrariantur. Corpora. Et hoc eft titates indeterminata:. <f NeC rius : quia funt fpes quantitatis difcretar. pro re ipfa in aut aliud efle fubiedo: Sc ideo fnapte natu" quantfi fubftat fecudz intentioni.aut magis aiahta neqj iltacquae funt ccrtz & determinatac.ly albft pellant circa idem fubte&um:& eade rone pratdicatur fecundu mag.binarius.^ rerum omniu eflentiatjfiuefub H wo.albedo .eil (en us proprie perfe&um minus aduando. non fiat.En>muero.tex. aut minus U€'indicat eam.^futexcu nono qifi tetur fpecies : ita neque rerum effent'js. Vnde pro fieri additio. neque una trariantur.Ni primomo fupradixe. rius. fequitur proprie Hinc fit utintenfio aut remiflio folum coa "***'* tas quinta fubffantiae.aliter ^ ^"Addit tertio Arj.&illarh naturam accidentis. nuttonc. nepe cp (ubftatia non ueniat accidenti in ordine ad fubieclum fufcipit ntagis & minus. quin muQuit*' m-'icase(taliqua magna.quod forfan quis dubira. quae funt fpecies quantitatis continual. f Sequitureqtfantum animal. ut docet Arm.n. Lo. ifta proprieratem folicittis eft Arift. ut bina una quantitas eft magis quatitas quam aha.s & minus: ita ea bicub.tame quanritates magis ho quam alius.funt accidenna qua: fe ex albedo eftjntenfibilj>. aut acei ftanria nulli infit. nee animal in. S. non poteft euidenter refponiJrietas h«c quinta iolu conuenit fubftantiae deri cur fubftantia.ficut enim res refpe&iue eftaliquis paruus:& inter for numero additio fieri non poteft.indudiue confirmare:quia ex prima &quar bit. quia inquacunque unum eoru in quib/pectes funt ficut nume quantitate reperiuntur. noji poteft haberealiud j pitUr fectidzintentionaliter.tiam hzc proprietas ex quarta:quia aceiden prtfr prictate hanc folum intelligunt ftcundacin t-a corporalia per maiorerh aut minorem ad i# t«ionatiter.Atu *tiam cerrainis prafdiearaenti fubftantiar n5 men quanuis ita~fit quod proprietashateco cflfe proprie contrarios.tripedale. frefrtr incipit.Non.tnulta contrarian paucts.9» fubftantia no eft inrefibiliSiaut remiffibij bira. 5c alia.ternarius. quod termini pr* mixtionem contrarijifunt minus ant magis or. Enimuero ficut eo quocf faperfictei.inrhoc fcnfu. non con neq.bipedale.ex quia uidelicet perfeclius efle habet tn fubie ponit fenfum proprietatis:&deinde inducli do magis aftuando fubieftum. Vbi primo Arift.Ad cuius intelligentia adno cies quantitatis difcrttac: & magnum par.Nihifom nusre fecundo'mo: homo. ftanna fit fme accidens.tafit manifefta. n.aut qua fignis rerum.confiftunt in irtdiui Videntur.ex natura fignificationijhabere fibili^nec additionem recipiences nee dimi* oppofitione.tandu eft. At uero fubitantia.relatio magis relatio quam alia.tar quantitati non eft contraria tricu.3c remiflibilis.

Sicl fee difttn. ^ licet concederetur orationem & opinio nem recipere contraria: nihilominusnon recipiut contraria per fui mutationem. & opinio. quod non fit hoc proprmm fubitantjf: nempe quod non conueniat foil: nam. Cum ergo fubftantia non habeat contrarium . nihil acquirit aut perdit: fed res eft quz mutatur: ficut fi ego fim nunc Petro dexter.utgeneraliffimum primi pratdicamen ti. Hanc proprietatem conuenire fubftantia: tanqua proprium quarto modo. contrarias qualitates: fed folutn deno' minationes contrarias: nam oratio propterea.&hoc non: quia cu generaliflimum fitf< cunda fubrtatia. EC primo probatur ex exponentibus .DeSubftantia. Nulla eft fubftantia qua. fed per mutationemrerum: mutatur enim orariode uera in falfacn: non quia ipfa aliquid perdataut acquirat. &c. non eft intenfibHisauc remiffibilis..Probaturtiiinor. & aliqnis niger. Oratio eft propofitio apprehenfiua fignificans uerum uel falium : in C quo autem fit pr dicamento. & hoc nori:quia non poteft ef fe una intentio cois primz & Trcundz fubr ftannar:intctjo. ^ In fecunda particula arguit. In tertia particula rcfpondet dupticiter.cx natura rei. oratio-.priinaf fubftatiac eft e/Tefifc biedum. lia inquatn. feqaentiuidebitur . uidelicet . uidelicet quod una & eademnumerofubftantiafit fufceptiua contrariorum .qubd nunc denominetur uera & pottea falfa. Et proprietas h*c fequitur ex tertia: ex hoc enim quod fubftantia fignificat hoc aliquid . &c.Et cofirmatur.Secundo ad rem propius refpondet negando fimpliciter. diui ditur in primam & fecundam: er go diuifio ilia fupponit falfum. Deinde pro bat affirmatiuam : qua unus & idem homo fucceffiue mo Jo eft albus poflea niger.& poftremo textu qui incipit. qaod oratio aut opinio fufcipiat contraria. Addlt. per :ui mutationem efletilli proprium . Primo.diuifum couerteretur cunx uno mcmbro diuifionis: aut accipitur fubftantia. quia non habec contrariu fine mixtione eft magis aut mmus intensii. per ope»ratione intelleclus: fed nullaiftarumcei^o nullo mo diftinguuntut:&perc6feqties di ujfip fupponit falfum. In prima probatur exclufiua. id eft. idem numero.• quem iudicat federe: & ipfo furgente fempcr iudicetfedere: oratip & opinio mutatur de uera i falfam. P A R T E negatiuaarguitur. ^ In i o. quia in genera aliquis color eft albus. Quaeft.tunc fecuda fubftan* K tia .utfi quis a longe uideat hominem fedentem . Maxime uero iubttantiae.Aut. negatiua fcihcet quod nulli rei alius prardica • msntiquam (ubRantix conuenit (ufcipcre eontrana: idem enim color numero no fu* * fcipit contraria. rtrum prima pars textus fit uera.tandem coricluditur ultima proprietas quz rnaximeconuenit fubftantiat. iequitur quod eft primutn fubieftum omnium in uniuerfum iccidcntium : & per confequens contrario rum fucccffiue.Opinio uero eftpropofitio iti dicatiuaqu* pertinetad prxdicamentum qualitatis: & utfa^uerecipit uerum uel fal^ uira.-crgo no potaflignari unicum diuifum it lius diuifionis. Aut inter pc» mam & fecundam fubftantiam eft dlftrndtio exnatura reifeclufa opcrationeintdledusraut dt fpla diftinftio rotiis. ut eft coe ad primam & ad fecunda fubftanciam. Primb. Ethabet hie textus particulas tres.quod or atio reah'ter non recipit contrarium . Quasftio prima.Et folutio fat in hoc. fitdqaia resfignificatamu Tj puta. & me immoto ipfe mutetur ad dex teram meam^ero illi finitter fine aliqua mu* E tatione mea : atque hac ratione prxtendit Arifto. recipit contraria & non eft fubftantia.diuiditurhic fub ttatia. cap.n.& intetio fecudz eft efle prardica tu. quia homo qui fedcbat furgic Subftantia uero recipit corraria per fui mu £> tationem : & ideo quamuis fimphciter fufcipere contraria nan effet propriurn fubftantiae •• tamen modas fufcipiendi^fcilicet. I.qu« pertinent ad qualitates pri* mas* nam lumen. tantittn fubftantiac conuenit. Probatur antecedeqs.

M macfubftantiae:&indiuidua.uniuerfaliaprimiprasdicamentiTuntappeltione intellects. cuius op. Ite prima dicere homo ett animal rationalerergo defubftantiam fignificare hoc aliquid.7. remaftantiaf.qua rone corpus e albu.cies^St fpeeies quam fingulariarcui uidetur tra uniuerfale : ergo non pot affignari adx. & hoc no: quia prima iub quod genus til magis fub/bntia quam Tpe ttantia ell quo j fingulare dillmftum con.o & hoc albo: ergo ep fpecies copofitaex genere & differentia . do argiiirur contra definitionem pnmz fub quod deflrudisfingulisanimalibus .Probat sns.arguere auftoritate Ati. ubi a*t. quod rpecies qua turn definitum definitionis prim* fub ett ir. <f Odauo principahter arguere aduer nema nome albedinis eftnomen huiusal.de /pecie)de fingula regula dialedicoru. i.ubi per contraiium extremum dicit. ria. 5 .Probatur minor. tur. nccc-ptione . 9 a negatione infen'oribus none^fcientia:& per cofequensnec ris ad negatione fupetioris.ronale. aut definitur aliquod commu. ut habetur.ca.non eflet fpe dfia inter fubftantia & accidens .4.<cci gis entia quam fingularu.&quantitasin tiae.)uno modoacopiturpro nauniuerfaliafunrperpetuatfingularia ue.in quantu ho.AccidenErgo potius gna iScfpes funt dicenda pri.mer.tia habent et fuo mo effentias & quiddita.i etiam teftatui Anfto.. f Secun. cen no dcbeant sppellari fecUndx fubilanar.me.5° Liber Prsedicamentorum tia non praedicaf etur formaliter de prima et difgregatiuum uifusrergo nulla eft in hoc fubttantia: & per confequens.hoibus.nus .Secund* turfolaronejuidetur efle contra Arifto.nifi cu addito.fusdiuifionefubihnti*: Deuseii fubftanbedinis.contra hoc arguitur rSicut al.arguere cotra id quod habetur in code tex pofitum aflerit Arift.repugnare rextus i!le.ig!s fubrtantia qua genus . facro altaris iulbnet oia accidencja ad modu Accidetia pr*dicatur noie Ic rone ficut fe.nec ratio a^alis:fedtndeltrudo. f Et confir. f Quarto arguitur cotra fecudu textu .fubftantiz:ergoet(uom6 accidentia funt cud* fubftantiae: ergo male in hoc conftitui fiibftantii-.fed cotrario. fecundsfubfia tesiuthabetur.fubftatiae(ut dicebamus) funt perpetuae uetcf & fimpliciter fubftantiarfecundam uero ritatisma ante creations mundi uerum erat no efle fubftantia.^Et c6firmatur. & definitio eius eft definitio huius tia. Autdefiuictirillic res aliqiiis fin.^Tertio contra definirionem fecun.manent uniuerf«Iia.Chrif}us bu prcdicatur de corpore. guere diliincliionem quam ronis. tcx. quf eft definitio albi.n.tex.tex.qiiia (ut ex fentetia Pla manet ho nee aliquod finguiare: & h«c eil tonis inquit Porphy. Subftantia(ut habeuerlalia funtpriora naturaquam iingularia.arguere cocra quartu textu. adhuc da quale quod : quod apparet maiorem ar. Quod aut diftinguan. ty genera & fpecies nera & fpeeies predicament.quod eft de eflentia fubftantiae .c. ^sexto contra textu tei tiu poft.Vni fendas effelubltantias. de^etia.iali 3 necre gulariSj & hoc non.f Et confir.niet.tex. & in Chnftus nee .qui 8.qui ait^folam prima fubftantiam efle principali. eft time ho umuoce nobjfcum. ne & uniuerfaie.ftantiae.eflentia & quidditatere : Jio mo pru hype* ro Hint corruptibiha: 6c ideo dicuntur ma ftafi f ubfirtenti: 8t in utraq.tu.tex.Et. fubftatia.& ide ett de alb.z.pracdica. fuper pro dctia fuo mo funt fubiatiae : ergo non fola logus Por. ubi ait fola gedae ubiiantiacarguitur. ita & dtfgrega. f Quinto cies neque genus refpe&u illius.uidelicet quod deflrudis primis fubftan qui tiisjdeftruutur fecundae fubllatiae. Albu pracdicatur de hoc bent cen'eri fubftantia quemadmodumge alboinoiej& rone. £ dicas accidetia non praedicari de fubftatia quod repugnat fimphcitati Dei *ergo diuijioie & rone.tf.&th in Deo non eftdiftinguere fecuaalbedinis: ficut definitio hois eft definitio dam & prima m fubftantiam: alias illic effet Petri.poftqua eft uerus homo & propriif tur deillo.fio eft in ufficiens.& fecu irrudis oibus particularib. Saltern difffremiarjUt tur dfia inter feomdas fubftantias & acci.& albedo de hac albedi. air. no ualet cotraeftdefinitio: qii». ex Porphy. i j.d ftum eft: & funt pnora cogni. landa ubftantiz. 16.ponitur in prardicamento Tub tiuum oifus. ^ Septimo ftanti^.met.2 z. a. ut.q.! y.

eft in re&a linea primi pracdicamend : ut ui . fubftantiadum ait.i. terminorum absolute tio modo diuiditurinpnmam&fecundi. An uero conue. innullo iubiedo iunt.ftotelem tradare de rebus quatenus pratdi minus fingulariter fignificans fubftantia. non habet una intentione coem: accipitur fecunda.quado dicebat.•flgitur ex mente Aruio. funtfingularia uaga. fentta &qui. alianequedefubieclodicuntur . Id quod eft in refta htia.delicet excludit differentias & partes fubnenda primum ett differentia inter Nomina ftantia? . hommem.lapidem. A D quaeiiionem refpondeturaffirmati. !ub noris nota eft : quandoquidem Chriftus eft Itanua .fubiedo funt . Tenio rnodoacc pitur pro eo quod priora argument.dditate Chriiti: ergo Chriftus 5. 8c alia eft fecunda. fubftan ftantia .homo. uc au&or eft Arift. I. Primo modo pro genera quuiditatitte inferior in coto uniuerisli: fed liffimo fubftantiae: & fecundo modo ut diChrirtusnon eft res qUiddttariue inferior ftinguitur contra accidens uidelicet adhominem :quia hutmnitasnon eft deel cludit partes f ublrantiar.Primo modo non poteft fubftantia diuidi los ponunt in prafdicameto. Deque in non(utexittimo) loquebatur de hocterroi. aut niat expoficio. ip/i fintiudi ftum.hic dicic. alia fecunda.i j. ut cantur mediantibus termims * Et ideo fenly P xtrus : aliusq.fiuefpecies.ma argiimenti conceditar. Etemm quod in ces. ut funt ifti (ubttancia.tnim uero cum fubftanria effe non eft p ima lubftantia.homo qmdem equus. 151 pec eft fecunda fubftantis m que prima: er. .ficantibuslubilantiam. Tn priori articulorefpondeturadfepte ftantia.^In contrarium eft fi^accidensdjftinguacurperoppofica. iy animal.De Subftantia. de termims tan fiue fir genus . lapis. & efle pras prima fubftantia accipitur pro re ..tes: & tamen partes fubftantia? nee funt ge tes: puta.?.diuifionem j:. r> go diuifio fupponit fallum. aut e# prima . aut eft piasdicatum.dium: ed quicquid non c{i^ccidens.6cut pars liantia tnpliciter.pmna iub fecundo capite dixerat . quidajn huius diuifionis.qua. X 4 diui* . ut quidam homo .Subitantia ergo tertia. ut probat argume nomen. ut puta.no cxprefljt formaliter diuisu uertoidum eft .i.tex. bifariaaccipi: uidelicet tum:nec fecundo modo .Aiifiibft-mtia .. alia eft prima Eft eniminmemoriamreuocandum . Aiunt ergo hoc in primam & fecundam. termini .quod ift« duf in liter/ed perfonaliter : ac fi dixiifet.quod eftjefle fu bieftu. les atque Regies. prima pars mi. Vnde circa prinusm argumentum fuppo. fublbntia. Secundse nera. & comprehendir omne illud de iiffii» . adeo hanc 'ubftantiarum. eadem ratione eflet fubfiftens . quidam tetiones puta efle prinvai&effe fecunda Rib dcfignatus homo.i. pariter dicatura .8c ideo Arif.& hoc tecundo modo & effet aiai.ttotelis. qiiippequosio. eorum quae lint . o^uod apud Arifto..nea primi pratdicamenti. aut • Atque ' fie ' • -inrerpretatur • . quod eft falium: quia materia. fignificans colter (ubftan fus diuilionis eft ifte. hoc nomen.fiue indiuiduu » tummodomcerpretantur . quidam eq. Nominales esimcaput quo direc^e pix ijcatur generaliflimum » hoc totum ficuti 'equentia . hoc nomen. — . includuntur etiam partentional tcr figmficat res per fe fub/ilkn. direcle ponuntur Tub fubaccipiunt in prapfenti?. per fe . quiaillo modo primx &fecundar intentionaliter. cum non fint intentionaliteraccipicur pro termims abfo in hnearecia.i. &c.m«-ta.tft fub ne.)eft m fecunda. non eii dare meaudtoncas Ar.fed folam expreffit mebra. & non efle per fe. Petrus . nutiatenus accipitur pro termmo ind»uiduum:& iccunda probatunPrima Tub fed pro requaeper (eitas:accipitur tarne (ub fta ntta(ut ait Arift. Vnd« ad fornon enim accipiimtur hacc nomina materia.uus : rum ala prima.aut eft pnm urn fubieftantta appellennirfubftantia?. Quod fi ftantiam. Quseft. ut ly homo . nee fpecies fubftanriat. alms eft ter.Re uera Antt. . ut termini figmficantes fub fecunda fubftantia. Sienrm pars animalis eflet lutefign-. Prjmae in nomine fubftantia... ftan-iam principaliter & maximejubftare. ubi id prseterea animad.:^_ caput non eft animal . alia defubiefto dicuntur & nOjPetrusjfedderejUtexemplismamfeftat.& in altero ad odauum. figntficantium fubibntiam.

homo eft animalitas.obkerlexpoftiinius. homo eft rationalitas. eo quod feclufa operatione intelle^tus ilia eft falfa.ud magnitudinis effe . humanitas ambulat. naturae a fup tin. & effentia fua: quiacum fit prima cauia.q.de ente . M ar.Quod eft dicere . ne in ilia S. fed tamen eflfe recipiunt ex tempore a Deo quod capite precedent!'.^.s quas funt per fe.Meta. forfan eft difputare de nomine. non conce'dat federe effe de effentia homin:s: hanc enim antiquiapellabantdidinilio I nem & forte do&e.f Circa matejunctio riamconfirmationisiadmonitos efie oportet dialecticos. fit ideo hanc.& a.fi dc fe non haberet cffejnullo mo do pofTet ab a!io habere: fed tamen in creaturis effe aoneit de effentia : quia effentiae fun.adnotauimus: uidelicetj quod homo & humanitas cenfentur apud S.effe ab effentia:altera. a minus uniuerfali. nihil magnum negabit.j.:uis:fed S. quod neque humanitas eft fpecies. ' diuidentia: nihilominus fubintelligiturdiTresdi u if um ad f en f um expofittim.quiddjtss: & i .& non fit de effentia creaturxrficut qui ra. fed principium generis: quia humanitas no eft homo:fed eft id quo Petrvis eft homo.aut negare. *• i.Hic modus loquendi omnibus antiquis philofophis fuit femper reccptifliinus.par. Sunt enim apud doclorem fan&unvres di ftinftiones frequentes.Deus&deitas nondi* ftinguuntur realiter»fedfolu ratione.in fenfu formali: quamuis in fenfu identico cocedendum fit.. Et aliud eft £ aqua .tex. quod homo eft res quaeeft humanitas. & tamen humanitas non habet hominem-.de anima.In h. iftsr funt uerae in fenfu formali^homo eft ani mal.f Vnde.de anima j tex. & alibi fsepe hanc c6 itituit Jifferentiam inter Deum & creaturas. 5. qiiaefupereundemprologum. & negamus./}.Item concedimus^ Chriibs alfumpfit humanitatem. quod aflumpfit hominem.dicimus de natura & fuppo fitc: uidelicet.Sed id ibium . realiter diftingui.fed homo. & al.-dum naodo non negettir dift"t j rentia inrer nos & Deum quod elfe fit de edentia jxatlt Del.7.aut formalem.lcco citato.Etratio eOrquiahodicitid g>habethu manitatem & omniaaccideritia: humanitas uero non eft fubieclum accidentium : quia non ccncedimus. ubi ait. Atquiquod dixir»usde ente & eflentia.fed homo.ii.. Deprimadiftinctione nihilcertiapud Ariitotelem habe. poHto : &tertiauniuerfalisa particular). & id cuius eftjrefnondeturj tit iihc refpondet S. & fuperproiog.Porph.fNec de fecunda diftin iflione multahic expcndentur 3 pluraquam.Qjji fun iatur primo in Ariflotele. quod aliud eftmagniruc do.decipiantur. quod quidditas fignificata in ab'flraclo diftinguitura fuppoiito:&hoc intendit Arift. Nee locus e!i hie latins id difputandi.i.Vna eltdi tffM. 7.&J pritna parte.3.t pcrptruaE. appellate dittinftionem realem.Th. quod non eft graue peccatft quantum ad nomen negate hanc diftinftio nemrealem rdummodoconcedaturqubd homo dii r putat.contragentileSjCap.Eadem ratione cocedimus. quod in folo Deo efie & cxiftere fitde H quidditate.cit j qj acliones no funt formarumjled iuppofitoruirijUt anima non texit.g»in folo Deo ubi nullum eftaccidens.Th.a.s unluerfalis.homo eft humanitas.itinc1:io.Th.5.nec ani« malitas eft genus. negamus tamen quod humanitas ambulat aut difputar.homoeftrationale:fedifta: funt falfae.jz. tertio de anim3j tex.7»Meta. idem eft quod quid eft.i.lecl.in fubftantijs.Quod fi quisobiiciat il'ud Arift.3. & effentia. quod homo intdlig t & ambulat. aut humanitas eft alba.cap.d. fed humanitas non difputat:& quod homo eft habes humanitatem . Fateor .ait.q. dummodo turn.fed praccipuum fpeciei. infert .Mer.q.Liber Pradicamentorum.concluditS. <& negaueritfe/fioneihdiftinguirealiter a fefuppefi Jente.q.Th. effe.& aliud eft aqua.quidditas uero in concreto no diilinguitur ab illo: 8^ hoc prsi:endit. quas falfo quis pofEfle & f ettanc l uam eandem confundere.Etideo. feu mag.Quz loquutionesuidentur infinuarealiquam diUinCtionem exriaturarei inter humanitatem fignificattim in abftrafto j & hominem fignificatum in concreto: qux licet non fit tanra quanta inter fisbftantiam & acciv'ensjnihilomintis efttantSj qua uftiiTficitadneganda propofitionem illam in fenfu formali.aut concedere.^4.j.3.?ddiderim.Tho.quod non eii res tanti mo menu hanc difiin&ione.

.i. feu inter magis uni nem:ergo & prima fubftantia.appellatur perfona.t concedere.tex. f Eft tamen hie adno ^Exdidis fequitur prinao.c|»e. in J*^^fubftantia 8f primafubftantia.j. At ">t?tit pitede generediximus.funt prima fubftantia j quae neqj t a & prima fubftantia funt eadem res: fed de fubieclo dicitur. Et haec fola diftinclio eitfufficiensut quidem resfingularis.nec6ceda prologum Porphy. quod philofophi uocantprimam fubdam intentionem.quia fuapte narura eft pars hominis.Tho. Cauendum uirfale& minus uniuerfale.Tho.Vnde neean.ne nuSjhaec albedo:fed primafubfratiajfolu eft fcio quid dominus Caietanus formidaue. I- 153 Tateor tamen optime antiques uocafife hac . tionis refpondetur.Vnde ad formam confirma.ad iHuila cum res clariffima fit intelligent! qua: in ca ult. fubmam {ubftantiam efle maxime fubftatiam. Indi^'/^ na fecundatinrentionis. ut album non pra: pellatur nanq.z9 art.q.neq. q.trafto feu fignificato material!. ftat . quod fecunda fubltan. j .ma rationar'.^ profub rations eft fubiedum omnium praedicato.& tndiuidiia appelleutur prima. ut fubftat di fubitantia dicit refpec^um ad omma prxdiuerfis fecundis intentionibus: & eft diuifio cata tarn fubftantix.8e in omnifed funt in indiuiduis. feu fpecies & genera appellentur feeundae fub per fe fignificato. fingulare>eo qubd ratio unidicatur de nigro: & tamen fecunda fubftan uerfalis fit iam facta hjc & incomunicabi* tia praedicatur de prima^ut homo de Petro: lis per principia indiuiduationisrfed prima fed eft diuifio eiufdem naturae.lecl:ualis. f Sequitur fecudo.ad fenfumillic expofitu.tione:quianonfecudaintentio. Quaeft.ut tamindiuiduum quamfin' i.qui. funt nomi.efle eius definitio fupponat pro fecunda intenfolum rationis.firnpliciter: fecunda. ^in definitioneprimae fub.fubftatia copleta. Quod Definitur enim hie fubftantia ea rattone.lare uero dicit refpeclum ad uniuerfalerapdicatur de alia oppofita.i J.eft prima tur fe ftantiat definiatur fecunda intentio: quippe fubttantia:utaitS. Th. tia diftinftio eft ad propofitum inter uni. reperiatur non folum in refta linea fecundum quidrquia non perfe fubfiftant.quauis perfe poteft fubfiftere.theologi appellant fuppofiru. nis primz fubftantiae.argumet&jp intellige. eft fpecies. ^Ter ditur contra fecundam. 5. accidentium : eft analog!.art. Quod quide eltgenus:fed prima fubftatia eft ide homo eft coe omnib. Quofit.primis fubftantijs.fedPetrus. ) qaia una fpecies non prf.qui ait folam pri enim prima fubftantia id quod omnib.tia huius cspltis noun tia duadtnodum dici defubieftojConnotatfecun ^u eft^quod Anft. z. utduurn dicit refpeclum ad inferiora: eft quod ilia diuifio non eft dmifio generis in enim indiuiduuai id quod amplitis diiudi fpecies( cuius meminit S.dam intentionem: quia definiuntur res fintionibus fingularibus. aut diximuseffe formalemifecudum S.definitur intentio comuftantia>. q.ant jntelqua fubftat in pratdicatione uniuerfisprae. fecundum Scotum tur3qti6d hoc nomen^prima fubftantia. asrfale & particulare.confinnatur: quia prima fubiiantiacondiui rauon* inVtlethis eft hare differentia.p. dicit fecundam intentio.fubftantiam: fed fe.lis.& in qua gulares^fecundumfuum efle intentionale: turn ibftrahituraconditionibus fpecieru.po{tqua feclufa. Vnde ad in quantum cogn:tus notitia fingulari: qua formam argument! refpondetur.:fed in partibus eius. uero funt fubftantiae gulare.'fedpro formali. Quamfuper tamen ei{(utiliicadmonuimus). Circa ternom Stilfta dicatiscuiurcunque prxdicamenti^f que.dam intentionenvita & efle fubieclum. quod fecunda tanda differentia inter hjectna nomina. bus pr jdicamentis accidentium.& P*ulus. ut hxc ma AD fecundumargumetum principale.De Subflantia .cunda fubftantia.diuiduum 3 fingulare. inter acce- . definitur rum. fi fuerit fuppofitu naturar6nalis. in fubiefto eftrfed differuntper operationem intelle&us: ho. fubftantia.i.p3r. ftatia.met.definiri hie fecun.ad hunc fenfum concedimus definiri fecun mo enim in quantum abftrahitur a condi. non poteft in quidditatiue infericra: finguq.a j. fecundum Arifto. 3. Et diihn&oflem realem.de potentia. eft effe priinum fubieclum.primafubftantia.

m hoc libro. quod non eft animal. ut dicerentur fecun. fi mo in uniuerfalnquia nullus erat homo fin* cut homo de Petro. 5"Ad fextum argumentum iam re^pon* dcfubthntu non pritdicatur nomine &ra.tamen non eft defini.Ex eo enim accideutia prxdicari nomine & ratione de ante creationem mundi non exiftebat hofuuinferioribusquidditatiue. led ni< pore.mmisjtame non eft definitio corporis. quod accidens bus. g> tias quam fpecie$. ^Ad quintuni argumenquitur Arifto.s infenocicer accipitur in fecunda acceptione.fubftantizappellatur magis entia.quod Arifto.id circo lubftanfia fimpli. & colora dit condemnare Platonem. qusm genera. fecunda fubttantia. fed tamen in ratione natiue de fubftanda: ficut enim hzc eft de. excogitauit hoc no confiderarijuel quantum ad eflencias . Vnde ribus nomine & ratione: accidentia uero de ad formam argument! rcfpondetur. D ffe fi$.3* Ari. hypofta. Quin etiam quantum uit uniuerfalia efle fubftantias: atque adeo ad exiftentias a cum fuperius in plurib. ter fecundas fubftantias & uniuerfalia acci. fequitur cpid impoffibile probauit Arifto.quod cum uniquod differentia quam conftituit Arifto. album.£fufefhntia. ilia ell ma turdeillo ratione: quia definitio ilia no eft gis fubftantia quac pluribus fub!ht:& ita lo. f Ad feptipus eft difgregatiuumuifusmoc amen nun mum argumentum refpondetur ^ acciden luficit.quod licet de* gis rubliantia?:quia funt pcrpetuac ad fcnfum finino albi przdicetur deaominatiue de cor expofitum fuper prologum Porphy. 6 accfeptiones.uocat genera magis fubftantione.tc eadem ratione qiujinuis demodo pro fuppofitis fubfiftentibus.qui cen'ebat uni cum dealbo. quantum ad exirtentias.magis fubftantia. fit definitio in a(kquataal> tia primo modo Graece dicitur ufia. Sublbn finitio colorati. 61 ideo fioipliciter nega tinuo non fit animal. Vnde ad argumentum conceditur.M AD quartum argumentumrefpondetur.fi nullum eziftit fingulare alicuius uniueradcntium. ut neget lis.fubftantia non praedicantur nifi denommati dat.fum eft. Ad replicamretpondetur.confiftit IB hoc.utprobat uerfalia exiftere etiam deftrudis fingulariargumentum:fedintelligit. text. pore: fed requiritur quod definitioalbi fit in ilia figmficatione. qua lub ratia accipitur definitio corporisrmodo quamuis difgrega.nia uniuerfalia pracdicantur de fu. tjua uifus fie definitio alBi pro formali: quia fed tamen quia hie loquimurde fubftantia fecundum . uel H men.Senfus ergo eius eft. & animal de nomine: gularis in quo exifteret.uno modo eft denmtio albedmis. id eft.Et quia fubftantia di.definitio corporis.id ett. quod omcirur a fiibftando. nee uniuerfale ipfum exiftit.non fufficit^ut pracdicehilominus fimpliciter loquendo.fubfiftentise. b : (icuc definitio animalisell dehmtioho«flentia:& fecundo modo dicitur. fi nuldae fubftantix:quia non per fe fubfittunt.aduerf us Platone.j^ Cum enim Placo pofuiflet fpecies realiter tias.7.con nifi in fingularibus. contrario modo fpecies funt nominatiuajcorpus eft albujta 6C ha>c cor.res fubfittens. In quo etiam inten ita album prxdicatur de hoc albo.Quantum ad eflen. quod fiibftantiz poflunt dcrandum.non eft homo.quia funt in ratione eflen definitio albi pracdicatur quidem denomi.non fequitur. Si enim funt uniuerfaha non fubiiftunt men fequitur^ 6 aliquid non fit homo.. con impofuit illis noinen.tur in ratione inferioris: & ratio inferioris que adeo effe primas fubftantias: quod efle addataliquidfuprafuperius.dicit.Liber Praedicamcntorum. non ta45. in.matione:nam cum ratio fuperioris includanione fua.tiz magis abftracla. non eft fie intelligenda.uerfalia non fubfiftant nifi in fingulanbus.pro cffemi^&quidditate rei: alio tio^orpons.fed lus homo eftjnullum aialeft^ econuerfo fe I in fingulanbus.pro eflentia.ficuti.Enimuero. ut album przdicetur ratione de cor tia portent quodamodo appellari ubftatiz. procedit argumentum cum fua confirfeparatas a fingulanbus. illas per ferealiter fubfifteretat. in pracfen. ut probant automates Arift.(p fecu. & ma ue.g accipitur. tiarum.metaph. f EC eft hie confi tum i elpondetur.rentia etgo Anft. nomine8cratione. quiturrnec hoc uult negare A rift. fequebatur ex opi.feruetur quam inferms.

quod eftrationalis autalbus : fed determinate. & id quod potiiturin prxdicamento eft res finita5nam pe« cies prxdicametalis coftat ex genere quod eft in potentia ut contrahanir per differentiam. quia pater &fihussut nomina deprxdicamento relationis.quantum.Eft. O. Quxrenti. fubftantia.quod eft animal Quare nee differentia eft fecunda fubftantia .de Trin. Ipropriam& abfolutam eiusfiA fecundofn eftificationem: non appellantur fubftantix nifi ea qux dicunt quidditatem & eflentia /tibftantise. Vna eft Holcot. Et probatur ronernam fubftantia.Gre gorii 32 Gabrielis. eft res infinita.8J eadem rations ly Deus.ScotuSj quiatenet hxc nomina.magiftrifent.ut quinto de Trinitate in principio auc^or eft Auguftinus.^> ex de cem prxdicamentis fola duo. quale &c. per qux refpondetur ad quxiHonem faftam per quid de fubftantia: <jua lia funt fola genera & fpecies.eu abufiue fubftatia uocart. <^bt confirmatur auftofuate Boctijinlib.ea fola ratione pro bat Deum non poni in prxdicamento.proximo dicebamus. & quidditatme prxdicaturdeillo & de nobis.fine fitu prr^fentemjfine habitu oia corttinente. uniuoce prxdicari de Deo & creaturis.fed metapho rica. Quaeft. fubiiftere: fed I>eus nulli prorius aecidenti.Deus non eft in prxdicamento fubftant * uniuoce cu creatura. f Secundo probacur in fecunda iignificatione.ens.n. quod aut eft in potentia ad nouam perfe&ionem no po teft effe infinite perfeAura.Vel(et de terminisdicamus) nullus terminus oftc* prxdicamentorum proprie prxdicatur de Deo. untum duo prxdicamenta effe in beo. & eius confirmationem.quod Deus ponitur in prxdicamento. quid eft Petrus ? non re pondebitur.in i. f Secundo.prxdicamenta artis dialectic*.fpiritus. no prxdicari proprie de Deo. & fubftantia. ergo Deus ponitur in prxdicamen tOjtanquam indiuiduum prxdicamenti fub ftantix.ubi ait.£ hoc nomen.de Trinitate.quod res qux ponuntur in prxdicamento conftat ex gene re 8rdifferentia. puta. ergo non eft fubftantia uniuoce nobilcum. Vnde fequere* tur efle aliquid in Deo quodamodo imperfeftum. mi nifejtum efle D. an Deus poB natur in prxdicamento.8.DeSubftantia. Conclufio eft: illic Auguftini. fed id quod accidenribus fubftat: hoc enim fonat nomen . nee ponitur in refta linea.qux funt. f Vnde 8f prirna & manifefta con clufio eft hxc : Nullum attributum Dei. Quern fequuntur Scotus ea dcmdift.aut pro effentia.i. i.erit in prx dicameuto (ubrtantix.magnumfinequantitate. cu dicitur de Deo eft in prxdicamento relaribnis.8.Quod eft djcere ifta generaliflimaj. Quod inde in qux ftione uemt inter Theo!ogos. nee ulla cerre habenteflkaciam . taquam per aftum eius. dift.ani%naduertendum. nee conttat ex enere & differentia: fed eft conceptus fimplex. Deum efle bonum fine qualit^te.i. quod in nobis eft accides ponitur in aliquo predicamento.p. ProbantopinioSent ne tuamjPrirno quia hoc nomen fubftantia.nihilq} patientc. 5 . quia uideiicet. Argumentum petit difficultatem Ham celebrem. & ta men prxdicantur de Deo: ergo ly pater.& huiufmodi compofitio uidetur fummxfimplicitatiDei repugnare . quod eft homo:& confufe. non folu dicit id quod per fe flat. dicetis. ut c.ubi ait. i • I 1 «_ rf •' 155 reTheologorunemoaudetconcedereBeu efle in prxdicameto. aut formx fubftat. A » T J c T LV » fecundus uerfatur in refponfionibus ad ultimumargurnentum. Dei naturat minime conuenire. Nihilominas sut dux opiniones.nifimetaphorice. qux fines diatefticx tran cendunt. fub E ftantia>&relawajdicuntur proprie de Deo: cxtera uero non.5 Alia eftopmio negati Ua.ad modum materix & formx.In primo fenfu ex profef fo ea afferit Aug. Subftancia . fine tern pore fempiteniumjfine ulla fui mutatione mutabiliai faciente.^Secuda coclufio.dift. uniuoce.ubiait.fin'<:loco ubiqj totu.ca.q^. lent. puta fubtantiam.uniuo ce & quidditatiue prxdicatur de Deo & de angelis. f .Tho.n. c?. Alias multi plicat Gregorius au&oritates Anft. ^ At uerb pratiente quxftione per tres fubieftas concluiiones ordine cogruo dirroluam. & relatioriem.utroque mo probatur. Et quia fubftatia (ut fupra dittu eft ) accipitur aut pro (ubftantia.ecb.

c. Deus nullo modo poni.Nihilominus explicatur uisrain Deo: ergo non eit eadem ratio commu.-iicuri illic de coceptu entis pro diuerfi conceptus eandem effentiam fignibatu eft . Vnde pientiae_. ciesconftat ex generequod fe habet ut ma Verbumhoc przter fines dialectic* fecitsria: & differentia quzfe habet uc for. puta 5 fit omnino illimi tit. ^ At uero Grego.Primo quia ex funt formaliter effentia.j. fiuearquiuoce(poffet enim quis opinariin quod ficut etninenter eft omnes creaturj.^xertiaconclufio. Nonqui. licet conceptus generis fie magis in nobis effenra ehabet adeffe . infinite perfe£he:nam eadem perfe&io qusc quam cicat Porphy. in quo realiter non includatur tioneDeus dicitur fubibntia.ma (ut expofitum eO. ut nihil in Deo fit quomodocunque abnpn eft de quidditate noltra: & fie alia ra.quz non in f mpliciter Exodi. efle uero noftrum non eft tiff. ut capi.tionis huius. ne creaturaeius .. Et'hanc conclulionem fiue bonitatem. Deo effe genus & differentiam fubftantiat ita formaliter fit quicquid eft in ipfo . cap.infole licet alterius ra* inde rurfus fequitur. tex. & certe forma practendit Auguft. tur uniuoce de Deo & de nobis: ergo non plscitate Dei repugnat omnis copofitio: er« eft in eodem pi-xdicamento nobifcum.GeIn nobis dicjtur. nus .Thomz . quar certe pluris debeteffe nisDeo &nobiS'Probatur minor. quod attributa diuina .CStl. 3 .& in hoc cofiftit ratio in.i. quod non folum dam participatio &fimilitudoeffe diuini repugnat fimplicitati Dei.unicum conceptual nus.ftrahibile .p.illic realiter.ait Deus. &c. & alia ratio effentia : fiue enim abftrahas fapientiam.Liber Praedicamentorum Q Subftantia utfignificateflentiam non dici. ut tionis. qj Deus ei\ iubltantia: uel (fi melius hoc di? i oibus rebus.de differentia. fpe. quod relationes. cj> ta.-quia habet effe per fe. nam fi formaliter fignificatfubftantia> analogice dicitur de diltinguerentur(ut dicit Scotus)fequeretur Deo & de nobis: ficut.mum ratione diximus ens non effe gede quidditate noltra. f Et hzc potiflimum eit ^ fum. & fequaces bis:fedfenfus antecedentis eft.non nus(utfaepediximus )fignificat rationem inalio.j. Effe/ntia dicitur ab effe: fed alicer ficantes.ratio S. & infinitas Dei in hoc ftat.) Probatur condufio. itaque nulia fit particularis ratio faitadlde effentia. fed receptum a Deo . quia habet effe per fe. Effentia apud philofophos quam ifti exiftimant. Prpbatur fpeciei non eft ex ueris partibus: fed funt antecedens. quia eft dc ratione cuiufcunque realis Et quanuis effe non diftinguamr realiter differentiae) at effentia diuina eft ita infinia nobis: eftmhikmvnus concedendum .de Trinit.Non go in Deo nulia eit proprie fpecies aut geintendimus hie neg n e.aiunt enim quod compofitio metaphyfica tefupenorilatius expofitum ell.*.c.eius . g> ille con.de genere) fed fim.metaphyfica proficifcuntur. ditur in pracdicamento.utotenderemus quomodo Dialedica .aut ratio bonitatis.©^ per confequens nee ponitur in prxfbrmalem fubfhnnz comunem Deo & no.non contraheretur per differentiam taqua queinalio necab alio rquia effe Dei eft de pernouugradumperfeftionis (&hac poquidditate Dei. men foli Deo propriiffime conuenire: quii tata.finitatis diuinae.mus. tati: nam hoc formaliter non effe hoc .dicamento. ita funt formaliter fententia Ariftotelis. licet habeat ab alio: effentia uero quz eft extra effentiam differentia:: alias H in Deo dicitur. ubi liter includif effentia diuina: ficut ens inclu ait. hanc rationem ueluti cxterasquza ceptus npn fignificat anarn rationem obie.infinite appellatur ) eflentia: 8J fubiungit hoc no.&quiertmifitmeaduos.dicitur de ho quod dareturaliquid in diuinis quod formine & de prato:eft enim effe noftrum qua: maliter non effet aliud. f fit ficutinangelis aut.& i 5. quod effentia qua effentia nifi fola ratione. ut fit fuumeffe . ne.ridere. fed etiam infiniy. mhili faciunt: &iuam communem Deo & nobis. & aliter uniuerfalis. j demnegat Auguftinus quin creatura fim~ immorelationes ipfz n6 diftinguantur ab pliciter fit:fed intelligit. fiue uniuoce nobifcu cit limitatione. meta. ego fum qui cludat effentiam.i. in filio eft generari.inpatre eftgenerarc.

cuius effe non eritde bilis.de fpecie oppofiC O N J I K M A T I O N E M fubiecimtisoclano tum opinatur.DeSubflantia. ^Etad effet genere. & tamen ho. pura generis aut fpeC ratio dirferen'iae.quod T> res ois quae ponitur in praedicamentOj quan g«g tatem eiTcnt x diuinac nuila eft illic ratio co uisnon fitneceffarium quod componatur res trahibihsneqje ratio contrahens:3c per cd phyfice ex materia & forma: debet tame fequeus neque ratio generis neq.non tame eft genus j ergo in nullo ponitur genere. quod ange ciei.& nomen 'piritus.Confirmationem refponderur fententiant re entis .Holius f pecieiperfuas differentias. Et e dem rat-one nee Deus.€amento.^Ad odlauum uero argumen ® tur.loco citato tiauidecur dicere aliquid limttatum: quia docetjin Deo mhil eft per modumacciden dele non ambit omnia entia. nee fe« ia & forma .quod illic fltpropriaro pr« tia cr^aturac . quiaeflfe noneftdeeffen necuultdicere. I.praedicamentorumimproprie dicantur de tatam qualis eft effentia diuina .parte.con **' omaovex dictis uideturiequi pars negati. fed relationes diumae funt fubfiftentes cur contra accidentia : & ideo ft in ahquo ut docet S. 1*7 . turn quia eife .nec eft il uideturquodiilic nee fit ratio generis nee lie ratio uniuerfahs.de enre Se effentiacap.i. f Ex quo fequjtur tandem ad non eit homo illo mode.componi ex genere & differentia : &per ciei.ponit pi aefuppofito ammo ) efgo Chnftus cie folis .cedimus quod Deus.non fitaccidens:quia ut Auguft. c*> cum nominaaliorurn turn etiam quia ens dicit effentiam iHirai.propterea ^ tan.4. ereaturarum fuit .Chriftus non eft compufzpe.-lis cuius genus eft fpirinis.primo quia non fub.zg.ficun m >pe. eoquod qaanjtumcollgipoeft)viicitur fumi a mareria. ut fupra dicliiim eft. f Dillinguunt er. aut ratio praedicabilis de pluribus per lus ponitur in przdicamento: nam fubftan.Tho.dicamentalis.^rtefpondetur.Tametii m quahbet fpecie angelorum finis ex iTi. ^ Ad propohtum notitiam omnium prscdicamentorum.quia nee Tubitat aecitietibus. deberet maxime effe in gene..ita nee proprie eft pnma.Tho. caTheolo:rae nncillatu" . Doctrina moab bluteidem eft quod compofitum ex eft S.cidentale:cum tamen effe patrem in diuinis B ftat accidentibtis : & fecundo quia f ubftan.^. Quales funt omnes & folan pnoi i dimonftrari^Secundo probaturcon creaturae»igiturad argumentum primum clufio rattone S. Arift.teft ex opinionenom'nafiumChriftus nor* tum materia phyficam fignificet:fed quia id ponitur direfte in prardicamertto fubftanquod fignificat genus fe habet ut materia racrquia hienon ponunrurnifi termini ablb> a<i id quod fign ficat differentia . fed diftingui. Nee genus (ut fupra diftum argumcnro.tio n eoru gratiam poreft hare formari. Tho.pracdicatur de Deo & creatura uni .* fedunafimpiiciffima.eiter.eft ly pater. nece:us attnbuta poffunt de illoa ems quidditate.qubd qua poneretur in genere^eberet poni iti gerie. ut fupponit p -o Chrifto in angr.ficut nort eft in przdiaarcum enim angeli non conftet ex mate. Boetii lolum effe. Vrut enim Deo: fubftantiatamen 8e:relatio dicuntur ratio qua fupra diximus ens non effe genus proprie:non tamen uniuoce cum creatura. Quseft. non obftante infinftaefttres perfonx. re enris$ r ed ens fecundum Ariftotelem non praedicentur de Deo & de nobis.quam nomenjfubftantia.tamen optima: quia Deus non poteft poni uocernam pater in creaturis eft nomen acin genere fubftantiae r. Etitaerl luti. eft de effentia Dei. & tia eft genus ad nos&illos.Ra* darnmodo contrahitur ad effd hums aut il . loco citato . & genus furnatura materia > cunda fubftanna fecundum definitionemt fe differentia a forma .&alihi materia & forma. Comentatore qui in cap.utrum angelus ponacur in ppaedicatnen turn principalequod nos formauimus.ireria & foima(quia Chnfttisfup IfCffif non fit nifi unum indiuiduum.q.ittdiffrrentiaih .tis.Se prxdicantur uniuoce ut di<Sum eft: neque quelam maiorisrari !unt qui inte)ligant. eft defint. rado fpe.contequens eritres. Si Deus Gregorij & aliorum re'pondetur.quod quo fecudun» eos eft terminus conotatiuus. f Quod fi quis hie perconte. ar.

poteft tn cum addito concedi. quod homo fit humanitas: nam ilia f concefla . homo .Q go quodhomAAccipitur tripliciter .f fit io ad cofirmatione Ckrl bet pattern hominb efle hominem . huma* nee aliqua pars hotninis eft aliquo mo ho.qu6d caput meu Et hxc eft ratio quare Anfelmus in libro de eflet animal ronale. quod non efficax termini connotatiui. quod huflkaterujhumanitas eftho:ergo Deusafium manitas fit de eflentia fuppofiti:fed fatis eft pfic hoiem.ar.mana*.Quinimo hscc eftquidditatiua^hriftus & humanitas Chrifti non eft ho.q. Vnde quando Arift. manitate: & iilo mo fupponitpro Chrifto. qualis eftChrilhis.creatu lo modo eft terminus conotatiuus: nam ho raj.eft ho. dicere.non eft tutum dicere. tt ne & animaranonalijConnotando quod per fe atur quod no fie quidditatiueiferior ad ly exiftat:& hoc'modo quihbet nottrum eft ho o. fenten.co (eqaentia non ualet: quia uariatur ap. ficut concedit S.i5.i. Deus affumpfit humanitatem.Et code mo ad argu do.i. quod quod^fthabitu inuentus uthomo .^ ut fupponit pro Chrifto fit con Chriftus fit compofitum ex materia.fecundo dices.tia.ut dicitur de nobis. jiomcn ho non aca'pitur nifi imo fdlo mo. tomptjion obftantibus ad hoc dubiu dicimus tria: & forma.ter non eft concedcndu g> Chriftu&eft crea dieamento lubftantiz. nul. quodChriftus ma confirmatione rndetur. fiautaccipiatur feogido mo fubfiftit in humanitate.finere fupponere manentc re pro qua fupjficatApoftolus ad Philippen.eflet dicere.io. Hoc pariter mo licet no Hoc probatur: quia homo uniuoce dicitur concedatur fimpliciter quod Chriftus eft I de Deo.Secundudidum eft.nee eft aial neq. & ^ confequens % nitacem Chrifti efle hominem .f Ad aliam confequenna natura: quarenec humanitas Chrifti. j5/w.j .Tho.-ficut haec^nicus eft ho.quare no fequitur quod ^Ec co fir.Deus affumpfit huma. & ut fupponit pro nobis.ut fuppo.poftcj[ het humanitate compofita.& modo non fubfiftere.poteft modo fupponere. ipfo matcria & forma.M riculus fideifimpliciterfit. Alio principale negatur.8 .fubfiftit in natura creata.tur ad hoc quod fit quidditatiua.quauis poflit de eft uniuoce nobifcum homo.dif-y. putabant Arriani. H peflatio. Nihilominus poflumus ^(< manente(fi dimitcat humanitatem)ergo eft quodammo concedere^quod Chriftus fecu /?wij{ terminus conocatiuus ficut album. rndent quod fi homo accipia.Nam cu ar. utabiolute jignificat fuppofitum huma.^Ad ulti.metum primu mo formatu negatur primo.rrihil aliuci uult ^ modo abfortB^ro compofito ex materia .q<t Chriftus non pona ftus» modo connotatiue .i.art.licet fimplictut fu|^>0nit pro nobis eft terminus de prac.nifi quod pars hominis no eft fubfta Scanimarationaji: & ifto mo dicunt hiima.ad tertiu. ho. & for potaciuus: quia nunc fupponit pro Chrifto ma:fedqu6d het hu manitate compofita ex & poteti definere fupponere pro illo.ut nit pro Chrifto . Et Hoc figni.Vnde ad il. ponit : na hoc eft peculiare in Chro . Nee requiri lam coiifequentiam.& modo no nznaturat. ut dixerat art. f His th dum humanitate eft cdpofitus ex materia.8ec.ne iuboriatur fufpitio quod hOjCodem modo accipitur.part.quod Chriftus fecudu eg ho eft.quod pracdicaturn dicit natura fubftatiale in turprimo mo confequcntia ell bona>& co qua fubfiftit fuppofitu:& ita eft qcf Chriftus fequeseftueru.utfup quod ho ide fit q<F copofitum ex material £ ponic pro aliquo conotando <j fuftineat hu for ma: fed eft fuppoficum humana? naturz.iit fupponit pro compofito ex coi pore tur tanqua prirna fubftantia ficut ego. uix pofle concedi fineerJioc capite p irtes fubftancisc non ponit in re jore. Vno da linea in praedicamentalj. in natura uerbi ait. nitas eft homo. tiam. tura.quod ficcreaturafecundum diuinitatem.fuppofiium fubfiftens in huma fupponere pro eo.q.nos negamus minorem. & hoc dupliciter: pri.fed pars lubftantiac. quod hoc li. 9-non eft fignu eft homo.Tho.h6.tur in prxdicamento fubftatixJmmo poni/^«' mo. & quainli.Tertio poflit modo fubfiftere in narura fubftantia jgttur rjitletur ad argumentum. ^ abfolute igmficat fuppofitum naturae hu f. 8c de nobis: & dicic S. Tettioinodoaccipitur. primum^qubd ho_. tertio compofitus. & ideo. Admirabile^n.

fTer nimalia funt magisanimantia quam plants?. ittfubie&o. refpondetur lias formusiergo no omnis fubftantia fufeU effe animaljita qufrenti quid eft albedo. Eleme ttonale & irrationa^funtfiibAantiz: qUJt ti fu nt fubftanti*: & tamen fu nt tameninuicem funt conrrarir:utcelligkwc in mix to. qubd a* cie:& numerus de binario & ternario.i. eft fignificare quiddita.degnatione. EtS»Thom. Quaeft.y j.eft fignificare ligentiatnon habeant materiam.fcipit magis & minus fecundum.^'Secundo contra fecundam pro fed quia poteft per fe fubfifterer &rtamen fu fi prietatem arguitur.p^. Elemenwjunt fubttaa. & neq.iua arguitur. due prazdicamento eft dabile unum primum timam proprietatem arguitur.q. «•« contraria pfit hoiem. quac fit in potentia ad a. zt DifFertBtiaene&ntialflS refte a Tbilofopko asfignate* diuifiuae generis3pofitiua & priuatiua.tia.Tho* de fuis inferiorib.Item. uniuoce praedicari: ergo i.ilantif . 82 coeli n^ formam qua? eft de <juidditate{ubiec^.Commentatoremtertio de coelo* comment ties patet ex his quae difta funt in priori'quae to. funtfubftantiai ficare hoc aliquid.&tnformxfubftanttali ca trariatur priuatio»ut author eft Ari.8c tamen eft in fubie£to. nomine nere in mixtofeeu ndum efle remiffum. non efle ftantia3non fdlum quia eft pars fubftamizr.intelligctia:.Omnibus praedicamen. ?.tex.fufcipiunt magis & rainus^it. maftione.par.ar. fecundo de gtneratione omni fubftantiae non habere contrarium. tio contra tertiam proprietatem areuitur. f Quinto aduerfus quintam propriety textu 49.44.-quorum utrunque eft falfum. Antece.puta in materia. Probatur confequentia:quiafigni. de linea & fuperfi authorefex prineipiorum dicente.par.i(icut habeant materiam.adtertiumuiInalijsprxdicamenris funt & indiuiduafc detur hanc proprietatem ^loflare de folk uniuerfaliarut puta^hsec quantitas/& quan* fpeciebus fpecjaliffimis: ergo fubftanti&fa< titasjhxc albedo.ut ignisjaquae:& aer terraerquoaexpretfe af notatiuum. perfeftiotis commune eft eorum genera > & fpecies nem eflentialem:ut uidetur fentire S. enim quarrenri quid eft honao.Nam quemadmodum. forma (ubftantia fpondetur eflecolorenu lis eft fubftantia (fiquidenoneftaccidens) f Et confTrmaturiquia (altem differentia ef.De Subflantia .f£tconfir. f£t confir. ut uidetur efle opinio exAri. quodfignificathoc aliquid.& tamen Ha non fu cipit contraria quia fbcfcntialis non poteft negari > quiir figmficet ma non eft quatdenomihatur ab aceidenti<juale quid y poftquam fignilu:at effentiam bus/ed fuppofitum.<?7.art. .TitirA I PASTE negat.:quae tamen fibi inuicem.Securrda parsantecede fpeciei.Superficies recipit contracia-^ .Deus.io. Neq^ oroni j Jubiedum.i-Phyfi^ tex.& tamen non fufcipiunt contraria.Probatur prima pars antecedent^ ftantiae. 11. aial.i« forma fubftantialis eft fubftantia poftquats non eft accidens. cum inteL fum. re» pit contraria.& atbedorergo in quocun Cetpittn2gts& minus.& fignificare quale qui<d. n.folifubftanti*conucnit furcipere COQ Ml pratdicata qua? Significant quale quid: & traria:ergo id non eft maxtme propriufubper confequens hoc non eft proprium fub.4. feritAri.ergo non conuenit Arifto. Ite &rationepratdicatur de fuis inferioribus. aut quodJiomo eft nomen con.puualbedinem.elementa fecundum ilia non eft proprietas fubftantiar.&coe!i. genera uidentur fufcipere magis & mitiusi ita color jpratdicatur dealbedine^ nigredi utfuperiusea.y.q.Item forma fubftantialis eft fubfta tia.»eMex»i3. conceffafequiturjautquodChriftus affum. f Quarto arguitur aduerfus quar. Anima inteUeftia* eft fiiEergo non eft proprium fubftantiae.tis probatur.8anamhofitexnon hoie tatter con* pirum fe proprietatet trario.Et pratterea. temargwHut. alias e£tetrifingularemt & demonftrabilem ad fen fent alterabili»vquod eft falfum.de aequiuocis allegatu eftex ne:& quantitas condnua. ^Sexto aduerfus ut . & nigredinem: & lineat Quarftio fecunda.

Et prxcerea quia hie prx:erea nee eft in fubiecio tanquam in en.q. ^In de differentix non Tune fecundar iubUantix: contrarium cii authonras Arittotelis aflere quia non prxdicanrur in quid : nsm fubftan tia folum ert illud .Vndeadprimutnargumentumnegarutele. f Ad tjRtium argumentum conccditurinaiiispr*dicamentis efleetiamindiui. dentalem. per quod refpondemus tis has fex proprieutes fubrtanti*t H Ao quxlHoncm refpondetur affirmatiue.i. etum a philoiophis fupenoris nodum accidentia funt in fubje&o a quo fulte tx.inetap.hate autcm iunt prxdicanrur .tcxJB.non eft quxttio apud Anftotelem de fignite completo a quo recipit efTe:ficucaccide.-den^"tt confje.raet.m acto nume ( ut Anrt. Auicennam. dum quid. Primo : quia Grsece non habetur folaro tantur: fed eifent tanquam partes ex quib.(edinintel!e<ftu/&per dxlubftantiae: fed hoc nomen proprie& confequens in fe reciptt nentatcm & faiiica iimpliciter conuenir uniuer>al.fiuedifferentia : nam alia prxdicamen nominat.parte. chibita ) St.q ubd pota non prxdicantur de fubftantia nomine 9c tius fignificat fubiedum illud pro quo fup1 ratione ( ut fupra diximus) fed denomina. quod ***** tiue . 15. quod hxc bum (inquit ) non ni/i quale fignificat. ad quzftionem faftam per quid.nem : tametfi ad hoc propofitum palfim cifent tanquam in entecompletoiquemadmo tentur ./jgnificat..fiuege nit.odum **• menta effe in mixto tanquam in iubiefto : uerba hxc Ariftot.puta pro fubiecio Ulius fbrmxquod denus . i.ut transfert Argyropylus : eft enin> tialis primo non eft fubftaatia completa: & poion .ell obiter adnotandum. confignificando fubieclum: ut Kihilominus*. puta for mam : & pro aho fuppotione de fubftantia . non conuenit fubftantiale^ Nihilominus credo. non tamen ef. quod terfoli fubftantix: fed omnibus prxdicamentis mini cbnnotatiui fignificant fq mam accirefpecltu fuorum quidditatiue inferiorum. Fornaa uero fubftj gnificat. non poioteta . Oratie recipit contraria per tui tia. folum quale ficomponeretur mixtum.Thotms.probandum album i'olum fignificare albedi t*. omnia enim fib i . fiue fit fpecies .£S. & ficut negatur fubftan an fignificet fubieclum materiale uel fortia efle in fubie&o : fed eft hi fubiefto puta mam accidentalem : Ted folum uult expli1 in materia prima qux eft ens in potentia cui care .i. metap. ponit. namuthabetur. & q»odammodo quidditatcs in genere i}uantitatis:& eade. Thomas fpe hoc eft.7.aflerit Comment.ficatione npminis denominatiui : uidelicec tia funt in fubiefto.i4.contrarietas multis modis accipitur. Et quan.ijber Praecticamencorum . quemadtr. quoi oratio non menci lubihntix qux Iunt in linea reda. quod n. & ideo non appellantur fecun* »%}noneftiiir<btis. 5. aduerfus prjcdicamentis refpedu primf fubftantix.tex.omen denominatiuuro aliud mentoftabilantix .buspraedicatenvergo male dtcit A rift. f Hie tame . fed uir.& i5. quod fecunda fubftantia non fignifi. utin dua |( uniucrialia qux de illis quidditatiue poltprxdicamcntis uidebimus . fubconditio qux eft prxdicari de inferioribus ftantia uerofignificatquale quid .tex. Q ft cipit re$jim &«iruum . fed . ! cipitcontrana. Qua decaufaS.docet )Si ideo ro eft fhidtofa & prauafucceiluie( £ nunc quodammodo poflunt uocari fubitantix: nonfitprohibita&poiieafit p. Artamenquia acc. uis eflent formaliter inillo . QuemNominales fequuntur.u~cutfimpliciter non iuril entia . prxdicamentorum. album nihil aliun quam quia non funt foiroaliter in mixto .f Ad fecundumrefpondetur cat quale fimpliciter ficut album : quia aluti fuperipri quxftione diximus.dieir .Auicenna uero putabat.ita fimnuitatjorietntnaucritai ( ut au&o eft'Arift. qualitatemfignificat. non effe adeo efficacia tualiterfecundum fuas qualitates.W foimadatefle.m=t«uex. prxdicari nomine & ra. quia hicagitur de omnibus 5.^Ad^"* quartum argumentum refpondetur ..art. quale uniuoce nomine & ratione . proprium prxdicatis de prxdica. Vn fufcipit contraria per iui mutationem .quale (ignificat. trf. ub/tantia tamen aftio eft de prxdicamerito aftioms : uno mode fignificat 9* quid erat efle omnifi ergo non £olaUjbl*anua!ij. pliciter non habent quicldirares ^ fed fecun<S.

& poft modum irra tionalerfed dicuntur cotrarix > quia una eft quodam modo alte*ius priuatio. Et in hac fignificatione. quam' cor poreos.Quapropter contra rietasper ieprimo conuenit qualitatibus: & ratione illarum conuenit fubftantia?. poftquam non fe expellunt circa ide (ubie<3:u:quippe cu fieri nequeat. quz font-fab eodem gne.cotraria :fed at loco modo citato ait Arift.cenfetur qthabitus. &reliquae omnes nomine priuatiuo. quod earumperfe<Aio cofiftit in indiuifibili.Vn de elementa non iibi contraria nifi ratione qualiratum quas ha bent contrarias.rationalis.met. 8£ forma aquae: ergo funtproprie contrari3c:negatttr coafe quentia.debent ambo habere propofitione. 10. Quod fi fit perfedio accidentalis.locfe citatis & philofophi concedunt.Thom. oj> anima fecuodum fuam e^entiam recipiat rnagts & minus.co citato prima parte unam animamcffe ^fecliorem aliambi ait.SedtameivquodS.nec potett effe ahcuius philofophi. quia priuatio & forma fiunt fucceffiue circa eandem materiam: ignis enim no lit ex igne. & adibus intelledus &uoluntatis. fubfequenter corrupit formam. &c.y. ut idem animal modo fit rationale.ter. hoc non poteft effe nifi aut ratione intenfionis in fubiedo.Et ratio eft quam in expofitione liter* infinuauimus: quia fubftantix non re cipiuntur uiiubie&o.& feliquzimperfeftioreshabent fe ut priuatidneseius:& ideo pfima explicatur nomiiie pofitiuo. repugnantia dicuntur generah nomine.frigidum: album.De Subftantia* QgaeftlL ^ l&i oppofita & quomodocunq. Etin hoc fenfu concedendum eft. nigcum. quod UQUS^ homo eft perfpicacioris ingenij quam . & ttiutuo fe circa idem fubieftum expellunt: Utcalidura.a cum anima fit adtus corporis. cxcos efle qai hoc «//« nonuident. VflJt'l aha.mete funt aptiores.Phyfic. f Hoc tamen duplieiter poteft intelligi. R ^Ad primam confirraationem refpodetur. proptec meliora inftrumenra .ut habetur. eft. ^Alio ergo modo intelligitur. g.29. fubftantiae nihil eft cotrarium. Et prarterea quia fub ftantixnonfejniituo corrumpuntnifi me diantibus qiiatkatibus.qubd una aia fit in feipfa fperfedior qua _»_ II • r * ft • * . Thonsz.ut unum eft magiscjtlidu quam aliudraut ratione extenfionis.nec fit una eflcfltaaHter per o fedioralia: qUandoquidemoesfunt eiufdemfpeciei. ^"Quod fi arguas.no homo.ut unum eft pulchrius alio:aut propter aliam fimilem difpofitionem acci* dentalem^utcolligiturexArifto.Molles carne. f Ad fecundam confirmationem refpondeturrqitod differe tizoppofitacdiuifiuz generis non dint pro C prie contrariae. f Ad prima parten? quinti argumenti de anima rationafi refpondetur non efle mentem S. Suntenim fpecies in hoc ficut numeri. quod una anima poteft efle perfediorin unoqui in alio indiuidualiter ex parte corpora. % forma dicitur contraria priuationi. Vno modo.perfed:is(ima. ueluti unus homo eftmaidr aut' pulchrioralio. qu6d comparatio non fie nifi in fpecie fpecialiffima. non proprierquia priuatio. aliud:aut ratione difpofitio nis partium. <p rormx fubftantialesetiarafeexpellunt circa eandem h»ateriam:ut forma ignis . ubiait.ut.quia non fe expelliint per fe. qux effentiaiiterefteademin fuisindiuidui$. At ingenue fateor me effe in numero horura cxcorum. fed ra tiohe qualitatum: eo enim quod ignis per calorem depeliit frigiditatem aquz. text. quod una anima eft perfe* dior alia: quia uideliqet poteft meliore* adus producere tarn fpirituales. fed ex tion igne. irrationales.Cum enim fpecies eiufdem generis fint perfeftione inaequales.fedaiccidg taliter uariatur : haec tamen accidental?* uariatio in anima intelligi non poteftfecun dum feipfam feclufis habitibus. non eft atiquid pofitiue? ed improprie. qui nuquam intclligere potuiquomodo animas eiu&em fpeciei potuerit Deus facere inarquajiter perfeftaKnam in perfedionecflentialinon poteft effe inxqualftas.iuxtailludfecundo de anima textu € 4. contraria pro priefunt ilia.S.Et hoc modo cenfet Caietanus. quas eft aliarum menfura. lo. ut in corpore meitoris complextonis fit anima quodammodo melior. 8t fenfus & alia organa corporea quae illi con* tingunt ex meliori difpofitione corporis .ut unum corpus eft maius q.

quod animarecipiat magis & minus. nonpoffunt efle in (ubiefto ficucaccident!a. led propter differenriam fpecificam . folnm amittit. f Ad fecundam partem argument! refpondetur.eius. poteft mutari de b. Cenfet enim elementa manere in mixto.aut generationem. Intelligentias uero negamus non poffe re. & in noluntate.recipitcontraria: puta tanquamfubiedum quo (ut diximusde quantitate) ^ quare habitus ineft intelle<ftui& animx. fed homini tanquam intelligent!. traria ftat duphciter: uno modo tanquam fubieftum quo.Liber Prajdicamentorum. quz eft remm ab olutarutn .ona in malam moraliter: non tamen permutationem realemfui. 9 Arilh loquitur de fublbntia quat eft in pizd cam?ntis: Deum autem iam dijimus non e(Ie in prat jicameto: nihil enim aut mutabUiutis auc poienti*.^ Ad aliud de forma refpondetur:quod eo modo quo forma eft fubie<5him. quod opinio ilia Commentatoris non tene tur.4. frigidttatem. quia natura animals gthominis in Petro fola rationc dif ferunrf Adultimumargumentum re pondetur.s quat dixi mus cap. & per confequens nee intendi nee femitti: fed manent in mixro tantummodouirtualiterfecundu r uas qualitates. Animae uero feparatzquae habet modum fubftantiat pofluntineUe fucceffiue contraria. alia creata. &fimftru: Sc fecundum parteshabet motus contraries. fed permutationem legis auc temporis r. quod eflentif elementorum temperantur.Sedde hoc alias. Idem dicimus de ccelo.-loquitur de contrarietate proprie. in effe tatnen remiffo. & acquirit refpe&um nouum: eft enim ueritas adjfquatio figni ad fignatum: & Arifto. humiditatcm 8c ficcitarem.& hoc conuenit fuperficiei &linesc. non propter intenfionem.qtiod non poteft hoc modo recipere contrarium:fed nihilominus in coelo diftinguimuSjdextrum. ant malis non eft alia natura fpeciei He quod ef fe animal in homine fit perfeftius quam in equo.puta fecu dum mum effefubftantiale.f Vnde non fequitur.& reftitudinem. napars qux modo moueturin orientem. nifi quia ferrum ubi eftlinearec pit curuitatem.ui ridisautrubei. ex h.<f Sed re ucra hoc eft ad libitum peruei cere dodrinam Ariftdt. Volo dice* re. quod eadem adtio numero in effe naturali. Recipiuntur tamen huiufmodi accidentia mediante quantitate ^Ad •* confirmationem re pondetur. Netnpe g» temperatiflimam corporiscompofitionemfue rit fortita. g. Eodem modo refpondetur de a&ione.^Ad tertiam partem argument! patec refponfio.tuSi. quod tendat ad corruptionem.g coenare carnes feria quinta in medio nodis ante duodecimam en bonaaftio: & poft duodecimam eft mala a&K> propter aiutationem temporis prohibui. Immo nee fecundum Caietanum id fequitur quia per feftio ilia quam anima fortitur in fua creatione non uariatur poftea. tliusj am qubd aninaa Chrifti fuitperfe/itior quacunq.etiam fi corporis complexio mutetur.tam intellects quam uoluiicatis: fed de nuda ef fentiaanimat. & remittuntur in copofitione mixti ad modum quo albedo & nigredo remittuntur in mixtione coloris.Non loquimur de dotib. o^oratioaut iudiciumperhoc quodmutaturde uerirate in falfitatem. Nam euro elementa fint fimpliciter fub'lantiz . nifi quia fubftantia fuftentat illam: neclinea fierce curua aut recla.quod fuperficiesnon fufcipe»ct albedinem. putacalorem.bonu & malum: non tamcn ppffunr recipere contrarium. . poftea mouettir in occidentem: quanuis fecundum fe to turn ccelum non habeat motus contrarios. putat.quod fu r cipere con.* ciperecontrariacnam inintelle^u fuapte natura pofiunt recipere uerum & fallum. y. neqj omnino fecundum effe completum quod habent feparata:neque tantum fecundum eorum qualitateSjfed medio modo. tt ita gloffat if him locum Ariftotelis ( fcilicet fubftantiam non fufcipere magis & minus ) quod inrelligatur de fubftantiis perfects & mixtis . Natura enim generis non fufcipic magis & minus:fed quia natura.nec eft ad Jmentem philofophi.Itaq. f Ad D» fecundam partem antecedentis eiuidem ar plt\f* gumenti refpondetur.Aliomodo tanqua fubiecio quod & hoc eft proprium fubitantiac.

pofi^ perfkitm vc lommuaeoi wrraifium tioncm autem ipfarum non utique L 2 fumas .quaquecum parte copulantur.tibus. fieret mala fi prohiberetur.Atq.n. f Partium enim numeri ftannam linea: quidem partes pofitio nullus terminus comunis c . Atque hoc quidem pa€0rporefutnererasfigna«4» lineam fa &o ordinem quendam habent. quidem aliquo communiterC A P. ut nem quandam ninairum habent: fimi numeri partium terminus communis li nanque modo quarque partium vbi vllus fumatur»fed {"emper partesfeiun iacet quaq. mi no copulantur.dud quam tria ..fy!labamcfurarur. quai fit cu fint fira?. tempus.Similiter copulatur . partim e nuuscrit. communi termino nul. ex habentibus pofitionem par & corpus: & iniuper praecet haec tem. fumere asfignareque potria& quinq. quidem eft. partim c non habentibus conpus & locus. enim la enim pars rcporispermanet: quod terminus communisvllus eft.afftac funt: quare difcre tu numerus eft. Rurfus & PE Q V A N T I T A T E .fuperficies xifnus. & Plani.autquae quibus cum copulen voce : etenim nullo partes ipfus com tur.'Sed ordinem lunt feiundx f Lneavetocotinuum habere potius dices. & tria quam quatuor ditermino cofmUnctw. Neque omnino fit.fi lint alicubi fi turn habetratq.nanque partes communi quo. fedfuntfeiu&a.quo partes corporis copulatur. fiuspofitionemquam habeat. locum occupant: igitur & loci partes.vt numerus atque oratio : Tex. potes.id quoham pafyllabarcoale-fcant: fed quaeque per fe do pofitionem habebit. ad quc auiem nonpermaner.aut vbi Earn vero orationem dico. Propterea<J> hxc eftjfumi nanque communis terminus pars fit prior tempon&^hsec pofterior* quo partes lineac copulentur. pun&£ fcr in numero fimili modo: ex eo plapoteft: itidem vt fuperficiei linea.Etleftio hate meaquz'modo eft bona.que. Quare locus etiam conti pofitionepartibus. f Pranerea partim. copulatur.no copulantur quo copulantur & par tu: & partim ex habentibus tes corporis.Similirer & in rmmeran-tur. V I . eodem fane termicontmuum . &quinq. vti dicontinuumautem.tes .-di(cretu communi termino copulentur. f Porr6.DCSubftaniia. Ke . Similiter & plani partes pofitio lo copulantur.autc& tepus& locus generis huiusfunt.praefiens cum " exacto futuroq.Neckem in tempore: nulmuni termino copulantur: neq. quippe cu partesipfiusvno non habentibus conftar. l°cus continuus eft:corporisenim par tes.poteft. Atiri tunna quantum ipfamede exeo patet numeranemodemonftrare partes ip quialonga breuiq. quo ipfe nem habent : qu^que enim ipfarum copulatur.cum parte copulata eft. fignabitur. quia prius unum quim duo . Parte etiam (olidi loci ve Similiter & oratio difcretum efle uide pofitionem identidern habent.vfclineii.ceu quinq. Qaaeft IL 16! fctti. nullo comuni termino plani quaqjfita eft. parnm difcre. ij.quas quacque pars VANTVM autem partim eft corporis occupat. qua in parte denarii partes.

na. di&a funt proprie quata dicutur: tricubitum.proprie &per fe fufcipiac.erm&tcr* fed iam qu* di&a eft. Quare partiu in pago quidem multos homines. odem tempore: maxime cJJ ipCbtttm tcUtig .Rurfuc hcdi amplius no poteft.biennem diccdo.uifqaam .nihil eft ipfis contrariumtquod Cam definiet.n.qq[i prorfus perrnaneat.. aiaiusjille minor hifce qfljc generis e. Quod Ji fcrcttbito. vt idem eodem ceruemnino conirarietatem effe.patet:eeu pore-magnum fitatque paruu . pa in longe funt illis plures: & in domo tet. ad aliud vero. m«contrarium. Quare patet.quia tempus eft longum.fed per accidens dicitur quantum .idem profe«5fco co ci^aut alicai tali:nihil eft illoram om.n. magis ad aliquid.iij. qua.Etenim fi quifpiam quata.o contrarium quicquam fuerit . Tex. ca^terorum quicqua quod mons quidem paruus dicirar. vt magnum.Eft enim ad hoc Texiiij-fPraitereaquantitati nihil eft quidem paruum .terea fiue q. fe. Quare traria funt y fiec vt idem contraria fimul ca fola qua: didla funr.exeomultudicitur.quae ad aliquid funr.afpicientes>& camera quata dici paruum. cum nulla thenisautem paucos dicimuseire.Quas cu ita fint. Fit aatem magnum.mtel ga. Oratio quoque fimiliterfefe qukquamttiagnfiveper/e A'ccretur Juberevidetur: nulla enim ipfius pars nunquam mons quidem paruus. fed nem efleyautalio fimili modo. quantum non fignificat. & talium unumquodque cauera vero vniuerfa per accidens.Liber Praedicamemorum.tcpore fane ip ponat.per fe vnumquodqjhorum dici. Fit enirn interdu.fu|>ficie pacl. neque Jbil enim per fe magnurn vel paruu di.Nifi quifpiam pauco fimul fufcipere: cotraria poffe: fubita JDuItaniy aacparuo magnum dixerit tia nanq. fed ** mus: velutalbu. Alterius enim conquia multa fuperficies eft:& a&io Ion templatione magnum paruumq.'aoc cridubito. Ni mul atque argrotat q. Aipfius pofito fane non erit.traria fimul fufcipiet: at nihil vrdetur jiino coatrarium.pofitic qui quidem & ipfi multo func illis plu nc conftare. non tamen valet fi^oantum>fed potius eft ad aliquid.Pi-a.partim ex habentibuspofitionem quide nvulcos. & eadem fibiipfiscontraria quanta dnr: caeterorum ver6 nihil per vt fint.-magnumautem^" hoe. fufceptrix quidem cotrario-* concrarmmefle. nimiru dcfiniet: quanta. partibus partim ex no habetib. C fumas. cum idem corpus &magnuinfic &: paruum e.f Authorum nihil eft rum e$e viderur.fimal afcum eft quicquam atque nicitur r fed ad aliad fane refertar: ceu •grum.fi hasc contraria fint. prae •1mm vero magnu vtiqj dicatur.ei quo nam et quantum fit fi asfignaaerit. narafi fequens .ua tur quantu. autfuperfici. mip.eft fuperfi. tan turn dicet Sc albu effe. A d quantumfignificat. milium quidem con traria fufcipiat fimul.motusve. EC albu ad aliud fern per refertur. f Atqui hsec fola res PriEtereabicubitum quidem atq. vc ipfa fibi ipfis contraria fint.in theatre vero paucos.n. propterea quod hoc etiam.neq.aut trie enim per fe ipfum fumi nopoteft.ta h^c quifpiam effe ponat. atq. Ad almd igitdc eft. paruum fit idem.n. quatis nulla gnum:qaare fit. fiue non na fit a&io asfignauerir.Praererea fi magnum ac paruum con•ies. ligitur . hxc ex his efle.Nam fi magnum contrarium ^aruo ittfilern funt exiftac.Indefinitis.

IlVasconaenit ur5sconaenit perfe^ffimis fubrtantiis ..DC geratnrtatc Cap.<juis pracdicamentis.gis tempus dicitur: neq.£rgo nee magriu paruo contra R-o x t v v M fubftanti* pr*dica liu effe pot neq. plu rimmn inter fefe fubeodem genere «a. i rx.fiderauit. QaafTttoitaqj a«m.Phyfi.titatd: & ideoquaratione primira fubftancubito: non eft. non magis ac miiras efle coitvpetft.ab hisafferre tio "cm pF*dicamentorum a prima fubftanac afsignare uidentur. aimd aliobicubi warn pr*ciilit fecund* . fimili modo* fiones fubftantix: nempe non habere conReliquauero quz no funt quanta.eorum quac rationem quan.. ^^ ^ ^ciuus Tdi. onus hie aueluu^fpofmc ^ ^ ^. reqjiens videtur»ut idem quoque ip • <ficr atque diffimile fofer. exponitquc fpecies q 1 3 titans .quod Anilo. non tam co maxima eft.Cztercrum quoque defi. ut tria quantitaris ante pofuit casteris omnibus..infero contrariu titas dienitateexccllicmatenam. Nequerempus ^e"tia SU3ntltas eft V* Prius conuen» fubitantixcorporea.Iflfum. fieri ac inarquale ut dicatur. uantia '.milhma : reeiit enim perfetttiutis nomK titatisftrbeut dicatur. f Setunda ratio. * ^^ 1)0 emtimo dicitur. ^ Atquicapitulnm hoc feltum: uti pnc atque diffimilis:& album itide zquale cedens in ^Q membra fecatur .T . quan* ucroconfe-quiturmateriam .4. quibus repugnat quantimedii ad fines ipfius mundi diftantia.^ Et pr*cerea. i t-_ « » • «r fe proffus habebut. tip traria. pauco muhiL Quate mentum ett quantitas.« . fe d fimile cnunaerat Arilto. Sed ut titati maxime proprium erit^jcquate Quicqua fit iplum fibi contrariu.& de tia rel qua : & quantitatt conueniunt pat C$ter'is qua: ia dictafurit. Maxime aut quan titatifuiffet pr*ferend»nveo g.Qjaf eqoan " libi contwiurn fateamur. effet dicer. Tix yj. liidetur. . pn sum e«e dicentes: propterea a quod taintelligentiis. quam ordinem fuMandi : exorditur enim confideranitionem contrariorum.ca3terorum accid«ntrom'i& quia cos. ut bi. contrariu tamertnul 4 A f. : ratio enim corpons ajiu. tas . ea contraria elfe dicunt.eftquia inter on. & in facramento altaris Je ac irvafqualey& nucnerus & tempus quantjtas u j ce /ubftantiz fuitinet acciden> arqtial'rinajqualeve firhiliterdf . item quia qua ponunt. gnitio nolira incvpita fubftantta co porea. Refpondetur. fed fimihs potms.« ust de materw quam de forma. praedkamenriini turn magis : nequt in numero.Quise nanq. In prima «'• in*quaU ve > non ornnino . ordincm dignitatis.Superruim. nequir.priusdifputa* i .d aho ma.qualitas(ut titan's comradetasverfari circa locum cap. econtrave dicantur. oiDOzqualiaacinarqualiaujdebuuu: ma quarationeArif r. .maacci.qu X eft omnium fubieftum:& pott fub.nam omnia corporalia tjum ^ tas .dkebamus)fequhurformam.uwcaurn omnium aliorum accidediftant. . locum qui eft in meciio infe. fed cui forte dubitatio fubient:qu6(i cxwcw praedicamentum qualitatis quatj /«r«w. Tex v.&fcrma .n.Jr r • orqtiahs i. xqualitas & inaequali. f Porto autem»qua-nto-ma' accid«n«ainfuntfubftaHti«mediani!eqijagi5 ac-mmus efle non competit. f Proprium autem qnintita ordinecongruoquantitasprxponiturreli* n'seft maxime.t.rn^quahsve • «. n. ur corpus xqua Mmusfllppofiu . ' . ineoru vllo omnino qtaasrciiela funt. quata. rna"gis quam quinque tria uel qumq. VT.quia qua tas^uthaec «quale uelin^qualeunu.taseftfubftamixottiniumaccidentiumfi diurfiooem fiquodqu€. quodftj tiCi quifpiam hsec non ad ahquid. .n6 fufcipere magis &minus. cocpaseft fubie eft habere ttinai menfionem:ra«orre Inagis mihusve dkitur.

quomot'o numerus & oratio fint quan* ftantix.waipia. Proponitcrgo quanti ad aliud continuu fuccefliuorum. Et quanuis in propoitione fceat pofitione & aliud no habeat: nee rur.& locus: & dux. utftatimdiduri fumus.& certia que intrinfecx.fu caput per fex diftribuitur cextus. f Tres perficiesj& corpus.M etaphyfic. Eft enim difcreta quantity ilia cuius partes non copu* ant funt permanenua.. *f In fecunda particula Inem. jg fatis & io feeqndtf fubdit eius proprietatesi. atcontinuorumfuccefliuorun Arifto.Atque adeo omnec per fe quantitates: & in tertio Tub.quinque permanentium.cipia quantitatis. Rurfus.non explicat.puta tempus pro continuis. continuum eft prius difcreto: quam primum uidebimus propofuit ue.Phyfi.io.fnperficies.nam(ut docet A rifto.'* efle quantitatis.& aliud ex non habentibus poiitio.quin fpttk per fe in continuam Se difcretam.fcretum rut puta unam rem quam plurcs: £denem fupf onit partes erte continuas .Liber PmJkramcmorum.Secunda eft qtiantitatis ptem fpecies quantitatis colliguntur. quam difcretum .cu ex continuis aliquod ha narrationem. fed printibus. qn*ti< quantitatis etiam per fe.fuperficies. includitoem quan conJulto factum JSam quantum adratiotitatem difcretam & aliquam continuam. Arqui ea qux metimur. & diuifionem: £ in fecundo tertiam qux sue reliqux quinque continuorum. die ea qux fiintquanta per accidens. Hinc fit punctual ] | bus conftat pofitionem ad fe inuicem ha be & unitatem non effe quantitates. ideft ad.& oratio pro diicretis . & corpus: & dux extrinfeca?.) asefle fpecies. (cilicet. quam continuum.& fecundum tres tio .Prima eft (quam licet locus.quac eft principium numeri. auc difcreta: & rurfus efle quantitatem ducretam .probat efle quantitatem. fuperfi. puta lmea. linea. aliud difcretum: & aliud qukiem ex parti. fusfecuda e Tub diuifio alicuiusmebri prio hictamenuice uerfaprius narrat difcretu ris diuifioms:quia fecud& membru/cilicet.qu6d bus multiplicatis nretimur. & non habentem pofi^ionem in puta. in pofitionem ha. '"i bentem.. qux funt.Profert ambas diuifiones fimul: quia textus defcenditAriftote.furx ( quemadmodum hie confiderantur) ' merat fpecies utriu/que membri prioris di. ad fingulorumenee coincidant.8c propterea tempus & locus. aucintrinfeca. Aitenim quantitatis difcretxdu.unitati.titates difcretx. fcretorum ergo permanenttam menfurai ^ ' primum membrum tres habet texcus iuxta eft numeruSjluccefliuoruni nero.fedpoteftquantitasefle menfura fub.fto.oratip. Attamen fi confiderenf Et textus ifte habet particulas quatuor > tur huiufmodi quantitates in ratione menIn prima proponit diuifiones & connu. eft oratres diuiiiones quaticatis. ut numerus. unitas)quam obrein contin. Contmuorum autem pertnahentium ite iuxta t/es prdprietates eius : unde cotu funt tres fpecies intrinfecx. qux funtlinea . corpus.numerus prxcedit quantitatem continua: j^ uifionis. numerus & oratio.dux diconcinuo. nifeftum prxfupponit: exponit autem eum Rut funt continua. puta.& una extrinfeca uide» funt diuifiones quantitatis. f Vnde /e feptg i£& peraccctdens. numerus. Nee cafu id putes. idcft formaliter in.tex.quia(ut auclor eft Ariftote. alia uero eft nos prius cognofcimus continuum qua di« ftibie&i in accidenris: uei quia habere po. primo tio : fed quantitatem continuam habere Sctnaximeconueniteffe rtiefurarn:quia ia« Vnito 1 quinque fpecies.untatU^* r Adcuius intelligentiam notadum eft. nmtierus Hora.tempus &oratio. linea.«orpus.ut nem eflendi. .ut pannu ulnu . fed tanqnam ma iacens fubftantiat.tex. & hac ratione-propo/uit prius continuum & addit aliud . fed fupponit) in per menfura extrinfeca eft tempus.(S8. Et numerum quidemnon hxrens fubftanti«:aut extrinfeca.diuiHonis continuum prxtulerat difcreto .) ro diuifionem io continuum & difcretum t ex diuifione eontinui fit numerus: & ideo quia ilia eft generis in fpecies.^ . fed non haberepofitioncrn. i.ln primo textu traftat fecundam fcretorum.fura eft id quod eft indiiufibile ( qualis ett tff f " cies. eft effe menfuram fubttan ^Exponit ergo in hac fecuda particula Ari» tix.

tres fpecics quantitatiscontinu^quarfuntjlinea. Nee refert punftum effe rem difhn&am fubftantia nee ne: quia uerba Arift. quia nihil tempo ris poteft efle przfens nifi folum inftans.& quinquequx funt partes denarii nullo termtno copulantur qui fit utriq. partium in illud concurrenrium. Non quod corpus ex his indiuifibilibus conftet contra dd&fi nam Arifto. idem numero fit terminus utriufque partis. Et probat tempus effc quantitatem continK* am. f In tet tia par ticula oftendit Arift. ^ Ad-cuius notitiam notandum eft. In linea quodcunque medium punclum defignaueris. tiu cois: nam partes illae feiundlar funt. luperficiesrettatlonga & lata . An uero fint accidentia diftinAa a fubftantia. &hac ratione linea eftcontinna: «}fi lineam incidas . z. & fuperficiem ut diftinclam a corpore. quomodopunftumnon eftquantitaSj cum fit quid indmifibile : fed eft terminus partium quantitatis. Arift. fed quod ifto modo imaginari poflumus huiufmodi quantita* tes. uel ha bet quantitatemmon. 8c # oratio fit qua titas. f.unqieftobTcurum utruqj mamfeftat Arif. ita partes temporis per indiuifibilix inftantia.& partes motus ( qui tempore menfurantur ) copulantur per indiuifibifta qu« dicuntur.fed dialeAice. jf bat: q.Etqubd fit quatirns probat hac ra tione.quod linea eft quantitas co tinua.temporis3prima fyllaba tm cofumit tern £ pus . & hate ratione partes incite funt quantitas difcreta. & fecundum latitudinem indimfibile : quod appellatur linea: Quod fi lineam uerius Ia» tusrurfus traxeris. Numerusigitureft quantitas difcreta: quia quinq. folas effe tres dimenfiones in corpore quas mathematicorum more fie eft intelligere: Sipun&um indimfibile (qualemco ipidem acus demus ) fuper planam fuperficiem cogitationem deduxeriSjiicftigium reftat diuifibile : fecundum longitudinem. quodquemadmodum partes linear continuanturper punda. ut diftinftatrra fuperficie. utcun que difturi fumus Quod fi quis arguatnul lum efle tempus prorfens. illud idem elt terminus utriufq.autperintelleclumfic^is. quod etiam tempus& locus funt quxdam qtiantitates continux: funt enim extrin feca menfura fubftantix: locus quidem eft menfura magnitudinis corporis: nam tanta eft magnitude quantus eft locus quo cotine rur: &tempus eft menfura durationis ret. At fi fuperficierti furfumleuaueris. latum. longum.n. reftat corpus.in prat fens.a partes didionis non copulantur uno termjno coi.Tfyur ma particula huiustextus concludit Ari« fto. f In quarta & poftre.quia utr.phyfi. ficut linea. refpondetur fatis ef le probaffejOjj uel fyllaba e quantitas. re fpondetur quod cu AriiLmo rem no traftet metaphyfice.poriusprbbarefyllabameifequantam quam efle quantitatem. Quxft. Ait ergo Arif. quar eft ens fuc cefliuum. tune aliud pun&um cerminat unam medietatem & aliud reliqua. pmeritum. mutataefle .z. copulantur unico terntinocommuni.dixeris.Quod fi quis arguat. Ad cuius euidetiam notadum eft. & faturum.hic difputat an quatitis diftinguatur a re quata.dns. Longum & breue eft paffio quantitatis. f At uero de oratione. I» lantur uno lermmo communi .n.preteri turn. exempli gratia.E pulantur (uperfieie.quia partes temporis. fcilicet confi derantium lineam. & futurum.eoquod partes eius uno comunitermino copulantur qui eft punftum:& eadem ratione fuperficies cuius partes copulantur linea: atque adeo corpus cuius partes co.quatu ambx fequetes)ergo oratio quz conftat ex tyllabis eft quatitas. Ad hoc enim propofitum dixit.tresdiftinftas fyllabas protulifti. Tempus ergo L 4 eft .ut praefens.De quancirace.. QcF uero fit quatitas difcreta. parQratit.eft quod 0M . q.quod partes copula " ad ' unum terminum ' ' fMci il communem.quod abftra hentium non cii mendacium. intelligi non poffunt. loquitur de tern pore fecundum publica uocem grammaticorum: apud quos diftinguitur t6pUs. fed non profunda. 6. ficut nee partesnumeri:fi.& quod fit quantitas difcreta: loquitur enim dc oratione uocali.fed fyllaba eftlonga & breuis (fi enim di Cas. & profundum. nifi pun&is & lineis & fuperficiebus indiuifibilibus aut aflertis. Vbi id confiderandutn eft. fuperficies. & Ad cuius expofitionemadndtandti e^ft . Phyfi.

qn dicimus fuperipribus t^ibus hocaut dere. in de quadtatis quatuor quicitates cotinux heat aiahbus. Et 9* fi quantitas prz da :. oes dtfcerne quemadmodum & locatum: led g» fitconti mus diffcrentias pofitionis. Alio modoaccipitur.n4 ri:fed eodem intelligit. Przte.ne carent.non quldem pofitionis.nori habere ordinem fecunnexa aquae. aut deorfum . ut ftare.taphora folemus etiam appellare fuperio^ Ciu m in toto in ordine ad locu m.Vnde partes pofitio. I fens uDivtun.fi/i.a telligic.g. * efle furiurn. Tex meri habent ordine. n* conuenit .t ante pedes iacensin r&ftunj dedu ' quaaticate continuam. continuantur ter pnoris conditionis : qdiauidelicet parte.in eodem fitua. & przfetis fuuiro : atque bi dx diuifionis:Ad cuius intelligetiam notan narius eftprior rernario. nee fupra ilia.ordinem(qua quidarn addunO^a principium numeri. quod eft prin* y fint permanentes:nec opus eft addere ter ctpiu quadtatis cotinux. Sc bocc unu exiex ultimis prae jllud cotigifle. ut dicit tionis no hent pofitione exdefeclu utriufq. Ptfitio.i. Vnde paritey Kant) nam cum fint fupernctes diitmdse. ncnufque eodem numero termmo copula. eft terminus^ zteriti tempo & partes corporis.requirjtur fi^c.$ eft quinuta* conwnua. eft dicere . & fequit no habere ordine ut poffitnus in t^e tantummodo contigiwc.ilia. In fecundo textu qui incipit.et.fed prioris & pofteriorts. Partes uero loci po/itionem hent ficuti Xtror^um uel finiftrorfum. n.8i inter partes fuperficiei aflignabimus ftipp&nit ut notum: nam cum tola corpora praeter hzc.tex. Et dicere.de tes. fed punftaquibuj continuatur harior. eodemnumero.habet inu ice pofitioiiem: f is tx futun: eft enim ultimum inlhus prse qua funt & continuz>& ptrirwneruesrpoC tentiocpiimum futun.uno nario.ri partes non liabent pofitipnem ex defeft«| admodS & partes locati.in eodem ficu. £thoc eft res diftindas: nee de fe dicit. Has enim fex dif partes locati. mino coi: u.nam numerus denarius non dicit. inter partes linexafllgnare. tjf pofitiodupliciteraccipitur. tus z.(ut rauhi fal'o pu. in. addit eaxjuar funt quanta peracpaitiuniJquod eft idcpcr ide exponere. modo ut dicit ordinem & habitudine par.quo partes locati.JSf pjftes fii^ficief. aut aoterior.Quatapcr accidcnsfuntilla quit*. f Neq.ne: unita*uer«. rj> hzcfit ante « & quod dicit Arift. hac differeR emm& cj> partes lmtcontinu3C. diemum inter partes corporis.nd. ^partes or? dicarnentii.quc.nec folom partes continui perma JBUSintereasdf^gnare.decxlotex^i. _ ordinem partium in toto inter fe: quod eit coditioms : <ja nee sut cotinux nee .quz£ft «iam:puta. $ punduhabetpofinff ordo ftatim cd^equitur «x his duabm con.'pondere.ftatim fequitur.Tex. nifi dece liud pun&um fuperficiei uafis.fed ambxdifcrerjf. partes loci eodem termi.netttis.ne.3>^"in tertioterm 4itiombus: nee deficit ordo. ficoncauam fuperficiem ua. &c.jjh gratia. utprzteritumeft rea partim.uidelicet no funt permaneres. i z. quanta fint in loco fit ut locus fir quancus.& prxterea tiain ponit inter punilum.narn Arifto. & umtate. aut ante & retroi aquxintelligis re.f Hincfeo^tur. Tametfi partespriores teporw ^ me.* quia inftanfi peg. explicat AriC membra fed priu3 przfenti. locu effe e t retro.an dexterior . politio tester 'e.iacere.^ requiritur.Partes linear . Arqj adeo exfepte fpeciebus ferentias pofitionis diritnguit Arifto. n. ctextrorfum Scfiniftrorfum :ac. & tps pofitioc qiuntitatis haberepofitiooem 9ft ut pofli. cukunque pun&o fuperficiei du furfum.pmane *. utrunque tempus fumus. quz quafit supe.& ternarius quater dumeft.5-met. &c.poficione exdeft»5tu fecundx coditiomVq.Bjcf tid^s. f Secundo probat. nj£«x 4efeAu quamtatuni qu* akerius iftarumjduaeu. Non.Subiungit uero AniK^tapartest^is%.numeri termino Coi non copulantur: unde Jisaqua pleni conferascumfiiperficiecon.non poflunt partes fignare c] fit pars fuperior aut infer jor . <j wqu4fitur ordo. fe res. panes rpis hent no copulari.f Ad quod bent etpofitionem > puta furfum deorfum^ <qu5 funt requifitar conditiones . At uero nume.nua quantitas probat: quia partes loci. z. aut deorfum^ante uel retro. anjSc ~ tonjugens.

eftparuusut etiam tjuantitat'.mulcum& plurajcflTe potius no traria.PrimomanifdlathaCjpprie fadmittercturbxc fignificare quantiute: tate in fpeciebus decerminatis qUanti-atis: nihtlornintts magnum &paruura . Primo quid>putaire^eftneiuftl€m.igi. cotfiieniiut a«tn»en'u?* deperfe.fequeretur.aut quaternario mhil eft contrarium .fecunJapacticylaArifto-fub.qubd idem efletfibiifi dicitur paruus. Si magnum & paruttm effentcon& paruum. fubliquitur i'ecun-lum mebrum ti fpecrem quajititatis: at uero magnum n^ ntr* huius capicisjin quo rres eiiarranturproprie figntficatquantitatem. Si magnum & par uum contra* ftjdicitur magnum in genere fuo: &mons mrentur. fed ^ftmagnus inter alios pagos. n.* •contrarium. Arquitextusiftetresco.a tepusduratio de proprio.P negat-has eile quantitates. (equeretur <$ contrariaftmuUonuetnina de prsedicameiuo adahquiJ. qua fubihnuz ratione expli. contraria. negateile contraiia.• quiaapparet maguecontrarian paruu.^In. duplum dick ccrt>onit ex«mp!una in pracdicamento qualita • . & Athenis pauci.autquantitarem Vndeprima ratioprocedebat a priori: 2c mille cubitorum: led maguum figmficat ex hate fecunda a pofteriori.idquodeftmagnu refpeftu umuj quit ex fuperiori capite.autfu ratio ttatin hoc : contraria i'uncqu* area g perficiei. 9* bicubitum qu^titatem fignificar/.^Secundara. pemitur in aliq : & hoc eil quod dicit hie A'vStt Tex. qaando aoH confequens magha & parua. Qwod probattrip^Iicker.utlongaleftio.Jquod^uatitatis &\i alterius.turabfoluteficutcalidiim."'i. id probat Arif.fedme camentum. Et. ubi dixit hac pro.-namloe^ i fpecie* . fn ctiius expoficionecade fit ciuitas. terna men id quodeft magnum refpeftu alterius Tio.alia noua obiC' eicefluoi periinetadpradi' ftione^ontwhicproprietaiccm. paffio quantitaris pertjnens ad praedi A"» fuperficies fuperqua extenditur eftmulta. ut pagus qai prietarem nonlbli fublbntiaccouenire.n.cundare%onfioadobicdk>hemeft.n. pluna:. ficutbicubttiiin.nihil obftat quod id quod eft fimile refpeft^ rat .in ratione mot is: &in pagd £ contrarium: naro eadem quathas etc*ce funt muhi uscini >quiaexceduntquanntatc dens &exceflarefpec^u diuefforum.longuscurf8S. ^ Tcrtia ratio eft ceffum refpe&u alterius.' & pro& mufltispauca: quxuidenturefleipecies pterea-fimilei&dinlaiilenonfurttfimplici% quzdam quanttutis.n. In capitefequetihoclatmsejtpli.n.n. & aiftio longa aut motus. ^ In tertia pat? a4arquanuui!am quamitatem ciuitatis: at ticulatextus. ^et:i tinetparciculas.Dgqnamime.qaamitati.fIo Kx. ficut gran urn mi fere eadem. non expellit ab eodeaifubieAoefle paruu: •Neq.nondicitcertamq ia refpeftu unius :ft paruu rcfpe&u altermsk titatem. quod paffio uniu$pr«dicam§ti nis eftl6gum.& forajur aliqud iftorum enumcratorum. 11 proba nircnt eidem fubiedlo: quod eft contra natio ilat in hoc. (olutiones duas. camentutn I'ehtionis : diximus nanq.quod magnum & paruum 3 no turam contrariorum: nam idem ( utJHodo iignificat iimphciter & abfoiure quantita» dicebamus) eodem tempore eft magnum tescertas:magnum.fcdtanquanotumrelin quiaftat.n.manifeftumeflebicubito&tricubito. 8: ««przdicamenro acfconis> dicit.+• ^ ui '^"'P11* Pf^^ea wft.quae eft relatio quantitatis f Se nihilecdtrarium. Prima g nihileflecontrarium:/icutnecline3t. Eteode inodopoteft idem fiibjeftutn mutuofeexpelJunr: fed ta *ffe exemplun in quantitate difcreta.relatioras .efle paruumr efpe^uakefius. fitt ergo ma gnum & par-£fl# ( albumdicitur multum de peraccidenSiquia uum. infinuat Arif. dat.cer [j/ /. Prima ett . cap. unius fit diflimile refpecliu alterius.. fed refpediue. non funr ait.<p hitertninatum.turn exceflum : ita maguum dick excefliim A/*« tfs. q. Jcutdupltm Sctri. non expellit rela cuimus'quantitatini'hiiefieipfinihil eitcon tionemoppofitam:eo. fed exceflumTefpeIP.: & (ecundo eoad tio eftexpofino prioris deducendoad inco» miifo. ait. autcorpori.n. & pftr iuftam p. uenien*. fed btius refpondet tercontraria-: fcdcumaddito&fecundujr £ quam dlic . tates quantitatis.£fimilenondici* trarium. dit obieftionetji quam »Hic etiam fubdide.quemadmodum. quomodo relatio.cabitur. magnum.

quod quanrjtati aiidi.quid fit contrarium: fed. Contrana funt ilia. £ locus fupremus. & ma. quod <lickreM li.propterhoc eit magis dies quam alia: nee magis quanta argna Ariftotelis. tendit hie AriCprobarcquxcunqiloca.ipectum: ficut quamuis magno aliquid ef *• te per maximam iinea:& quanto aliquid pro tec contrarium.puta centrum mun Vnde non iequicur. Probat hoc indu&iue per omnes ftat dubium.nem. inquatum ell magis tricubitum quam aliud: nee maeft quanticas. Vnde ficuc propria pafHOeat Arift.n. ubi.& eft relatiuurn fecun zum primi coeli iunt contraria.putabantantiquiphilofophi.maxime diftant in generequatitatisutpo. quia a« bitudiiem. fign ficac quanticacem .latur iubcontraria funt qux maxime dittant.fu. & ilto m odo trariatur magfs nigro. utfupra dt pixdicametis. illud uero a fiiuttris..ab illcx ficuc aqua eft in inferiori loco. f Ad cuius intelligentiarn no.&coue ium refpectu alterius.f.elcinferius:&quatolo aliquid efle contrarium: quia magnum no» giusabillodiftatjeHluperiuSjUtlecudode figmficat quantitatem cerram: led excefccelo habetur: ergo centrum terrx. & <y. quia tendit ad album: & pallidum con a dextris. "Lttut. Sctamen inlocis eftcontraaetas . abqusd eft contrarium.mino ci: fed efle in hoc. Y. aut minus efle in hoc uel ilio punfto refpectu centri actuat fubiectum:quantita« uero confcquiterrx. ad modum aut ilio puncto refpectu cetri terrx: & hoc proprix paifionis.) ied fupponit folutionem qudm una hora. & infra.Tex. ubi.Ec probat Arif. funt co occidenti ( quam uocanc Cofmographi Ion piece cotraria. & aer ponuntur. uc in fuperiori capice adno« gno dixerac. auc 13. Itaqj non in dum dicijUt cap. adal auc meridiano ( quam appellant latitudibumt & uiride incomplete coitrariatur ni.couexum primi ex. quod eft unum ex (expoft.auc menfuram loca £Uta. tex. canto eft reiniflius. per illam do&rmam .quamulq.tur ad primam. & ignis in fuperiori loco. Alk> modo accipitur locus pro hoc . album: fed inferus locus. qux de paruo. turftatimfubftaaciam genitam . quia necettintenfibihsnecremiflibilis. & infcribrem. 5. Et in hacfignificatibnenoa ctura eft. gis nee minusun quo etiam aflim-. ut eft fpecies quanritatis: & hoc mo* ad mixtum contrari. Porro periorem. quia color recedens a nigro gitudmem ) aut propinqums ieptentnoni. quam ignis. f bed re Hantix. cur Arif. .f Secun Hec dicitfurfum efle nee deorfum: fed iblu do. Rn* magis & minus: nec. album & nigrum. qux maxi. met. In qua fi Sed quancitas non habec contrarium: ergo gaiicacione loconihileftcotrarium. ell intenfius: & quan do locus idem eft. puta magis auc minus diftans intelligitur. g. definitur. non concedic loco.) fee refpectu hominis dicitur hoc efle gro. tfontinentis: uc 4. Proprietas hxc confequilucidam efle ex his.tauimus: nam accidentia corporalia a fuo fi dutfiti *a'rt*ffm eftjq110^ 'ocus duplicicer accipicur. ^Incextu quinto qui inctpit. & per quora ha in medio. Auc propinquius orients. alia intermedia op* qua minus diiht a centre quim aer. Se reipectu. auc ilio puncto refpedtu rem: cuius probatio( qux iubobfcura eft)fic cencri terrx. non rn ierit adhanc ipecies quancitacis:quia bicubitum ( qux eft obiectionem: utrum concefferit hmoi loca fpecies quantitatjs continux ) non lufci'pk efle contrana. non fcqueretur quancicati piusaccediccencro . explicabimus. nonpoteftultraprogredi.£o non Uifcipit magis fc minus. efle aliquid contrarium ( hoc gis quantum quam bicubitum:nec una dies M 1 . phyfi. an uero illud negaueric. deorfum. ut late probat Arif. quia magisaccedicad accipiendo pro ubi. i o.n.7. Intenfio & remiflio conuenic accideadidc efle menfuram locaci abftrahendoab ti refpeclu fubiecti: quia magis. tSf aer me fub eodem ghe diftant. Vnde quanto accidens minus habet nem.efleconcraria: fed aut iubdicurfecunda propciecas quancitatis} fpahterid uult probare de cencro terrx & nempe quod quanttcas non fu-cipit ma* conuexo primi coeli. quod fuperficiei ultima to plusjrabec mixcionis. unum cricubicum detur g» Arif.170 Liber Pr«dicamcntorum • £ fpecies quxdam eft quanticatis. ita nee qua titas. furfum. mih incenduntur: & a fuo concrario remittgf Vnomodofecundumpropriam figmncatio tuntur.

n. tf. tunceK antecedens^Difcretum eft id cuius parte^s fe inprasdicamento ac^iunis ficutambulatio: parantur: fed uerbuna in dcfinitiojie dicit ergo nulla ratione oratio ponitur in prataptitudinemJ ergo idem eft difcretu quod dicainemo quantitatis. oui.aut inxquaies.f Quarto arguitur* Oratio fiaccipiatur in mente. non ett alteri xqttale. fciJicetJimpliciterfignificansrem illius prxdicamenti. quanti efle men t3ram:8c menfura eft id quo rerum unkas eft princip urn quantitatis difcreta t% ergo quantitas cotmua reducitur. fem. 6iracfecuu4ujnArJfiQ.:ex.-&tanc.^Quinto principalirerarguitur. Ra puta.Dequantltate. In fubflantiis fpirioialibus eft numerus : nam dccies centena-ojjllium miniftrant Deo:quin etia in Deo ipfo eft numerus trium perfonaru: & tamen illic non eft quantitas (cum nihil fit illic tnateriale)ergo numerus no eft fpe> ciesquantitati&. .difcrerac. tio: ergo oratio non eft fpecies quantitatis ut conftat ex ultima proprietate quantita. & sequalis alteri homini. in quantum album. quia conuenitjOtnni/olij & femper.Acd dentia in concrete non ponuntur in prardicamento perfeprimo.qirtt eft proprium eius quarto modo.re. qui * incipir.fed hi abftrad)o:ergo jnale ArJto.5" Etconfir.omms quantitas continuaeft difcre.& niiTnerusnumero. puta. Et ratio htuiu< proprietatis eft? quiapropnum eft. aut quantitatis {ittterus* accipkurin quantumfignificatiua.qux unico fpiritu profertur)& eft 019 tio quantitatis eft efle menfura fubftantias. ^ln textu fexto & ultimo.eftde genere quaika tiscputa habitus ueldi^pofitio: fi uero accj* piatur in uoce(ut dicit Ariftot. Id per fe ponitur in prxdicamemo. hoc eft ratione ternI poris quac eft fua quatitas:& fi albedo unius fblii papyri eft acqualts albedini akerius.& minor elephante.*A Quantitas per fe habet efle atquale uelinae gup* qualem akeriquantkati: ut linea per fe eft *• sequalis line*. uel faltem exemplum pofitum >is:fed omnis men(ura reducitur ad unita.io. Q& wergo non fu^t ill*: dua: fpecies. in concrete uero figni ficat illamquodam modo compofitiue con cernendo iubie&iuiK&ideo concretum ra tione abltrafti quod eftiignificau formale ponitur inprxdicamento^rgoabftraftum.) tune.Probatur fiaccipiatur ut eft quatdam aftio. fuperficiesj& corpus dppntfpecitsqaaoti- Qu^ftio prima.(i oratio eft uerberatus act c *25& diuideret«rin Ipecies.^Etconfir.omnia hate habet ratione quantita tis. diuific quantum in concrete. fTertioprincipalkerarguituf.3Ut inaequale dici. & fie DVEKSVS pattern aifirnutiuam eft in generefignijUt cap^. SI liuea . & ratione cuius alia po nuntur in eodem przdicamento: fedacci* dens in abftrafto fignificat fimpliciter formam accidcntalem. Et densex reuerberatione produc^um in acconfir.per feprimo conuenkra'io men.quod eftfimplex prardica* tujn. Proprium autem: concluditur tandem tertia>& ultima. . Quod eft dicerC J b.»etaph. per fe primo ponitur in pracdicamento.tempus tempori: & reliqua emnia prsedicamenta idhabentaquaritatetutfi homo eft maior cane. aut arguitur primo^Quantitas prius accipitur iu quantum eftquoddam ens nadeberetin genere definiri qua turale. Et eodem modo fi <duz a&iones Umt xquales.in textu de fyllaba non eftaptum.^.initiiim.proprietas quantatis.. ad difcre tarn: & per confequens non funt dust fpecies. fed fimile. titas/Tex. iquia exoenditurper aequakm fupeificiem: fed fecundum qualitatem res non dicuntur asquales: album.lubftantix uti oratio Icripta: fi uero fit acct nuum : ergo ineptum eft Arifto.tunc eft in prxdicamemo qualkatis. poftqua ( ut alkjui opinantur ) eft in pracdicamento quantum eft genus ad difcretnm& conti.a.Quaclidiuifibile in plures partes? & talis eft qua n bet per fe fyllaba ttt quantitas continaa(ut tkas contjnua^engo.Quaeftio I. Probatur anteeedcns.diftum eft.f Secundo princip aliter arguitur. uideli cet g> proprium eft quamitati fecundum ea ftua aequa]e.fecutido.

aliis prominentes: & leue eft fuperfi paruo: narn magnum idem eft quod fongu.n.terminus augmentations.& fuperficieru:& cubus eft paf trariatur breui.tiratem: ergo quantitati aiiquid eft contra* bds :ita & cuicunque accidenti conuenit rium. ratione litaris.48. ita & quan ned fufcjpere magis Sfmirttts t f6d etiam hi titas.Ettdconfir. latum.«qualibus. rntfdictas tft in «jua» & medietasinaere. 8^ praedicart delfuis inferio dam proprietatem arguitur . ig. & mentum qualitatis.tex. mptam. item afperum &leue.tcxt. & magnum^ft guitur.f Et confir ienmdo.ita per rarefa tfuia qu^niitas non iblum eft fimilis fubtan ctionem efficitur magis longum:ergo ficut eat in hoc <juodeft n6n habere contrarium qualrtas recipit magis & minus.met.eft longum. i.minutus fuit Anfto.tanquam meJ Jucbus deorationerergoeftfibicontrarius. non font dux diftin&ar fp^ nem Arift.&tex.44.fEt confir . aut fi r'magineretur linea uum lint contraria contra Ariftote. Tho.lic« extrinfecas^ut quale contrariatur magno.. LocUs ettfuperficies cotporiscontinen. ter rat tempus.mam proprietatem arguitur.Aeinter quantitates per fe.phyf?.tex. & par no fecun-i patetin tertio textui &illic nihil meminit (turn Arifto.fecundo.harum proprietatum.n.^Septimo contra pro rias. ergo has etiam proprietates de» qualitatis: fed ficut per alteratiorionem aiiBuhTet attribuire quantitati.enume..q. ut grauia mouentur ad cenrrum > & le prietates quantitatis ingenere.gnum contrariatur paruo.i o.8 .} ongum connesf linearu. ti$. recipit 5 i^r. & paruum.idem quod longum. Eodem modo arguitur de magno & Has/. in aflignatione eft falfumrergo & antecedens.qu6d magnum^ par< tur 1 mea pyratiua.dic3mentts: fed motitat's eft efle menfura: ergo talis linea non tus contrarij funtilliqui funtad terminos eltin prxdicamento quantitatis. ut mentatio& diminutio funt motus contradocet Arif.i. corpus. raris-fequeretur quod pes pafliones eorum cies modo eft alba. j .ad primuj & fecuda fecuritfa: q. f Et cofir. quod .ergomagnum&par titates peraccidens: hie uero connumerat uum funt con: raria.fuperioridi fpecies quantitatis } ficut calidum eft fpe& cebamus.tex. & pro paffiones quatitatis^nam afperum eft fuper funHtjm)ergo quantitati aiiquid eftcontrancies dura.Locus baculi cuius perficie continente iocatt/m.me.f Etco dium ' ' L extremis: er^o arfortiori ma^r.4.f Oclauo contra prinor:TrianguTus. pertinent ad prxdica laitim idem quod ruperfidesjapud Anil. & poft modurrr nJgra eflent in eodem prxdicamentorconlequens ergo d. arguitur.fed de ratione qua. ipfe 4. Longum eft Bu$nemine& ratione:utcap. AugH infinita) non pofletelfemenfura. cies quar h:?bet panesarquales.f EC confir Linea infinita (qualis poni magnum fEtconfir. Ak.i .rium.8d locus .qux habetpartes fubfultantes a.quod linea.quadranguluSjfunt paflio. hoc^quod quantitasunanumero.minus diminutionis.meta.puta accipiendo locum pro fucies. fEt confir quid efficitur magis ca!idum. 1.au6loritateS. & tii cum fuit figurx. j.z4 art.ut per fe eft mamfeftum: tafio qtizda corporis: na cubus eft corpus co men longum eft de pr z Jiciroento qtiantiftas ex oib.Philofophus j. Vndefi longum eft & tn ifa pertinent ad pracdicamentum qna de praedicamento quantitatis > pari.Probatur mi.fuis laterib.&fecund3 prx locus hoc modo uuietur per tin ere ad quadidari nomine & ratione de fuisinferiori.rii habetur in poftpra. phy. ut fpeculu : latum & profundum.tertior.z.ut habetur quarto meta.ad prunum ajgrit: ubi expreflfe dicit. ^ Sexto ar contraries ( $.ficur.tex. uia mouentur fur fum: unde manifefte loQuemadmbdum fubftantiz^prima proprie quitur de lococonferuante locatumrfed Rtse^noneflc in fubiefto.ergo fuperfi quod locus contrarietur loco cotrsintetio cies. 8: locum inter quan.ut ceftera: tatis(idem.Liber Pianficamcntoniffl. quod corpora contranon eftquantitas continua cum aqua non ria naturaliter feruntur ad loca contraria: fitcontinua aeri: ergo locus non eft fpecies quia habent uirtutes conferuati^as cotraquantitads continuac.f Nono principaliter contra fecundfe in fubjefto.

Antecedens prob'atuj: tripliciter. f Vbi adnotandum eftj quod corpus tripJiciteneftiliuifibile . f Quod fi quis arguat-. tex. Secudo diuiditur corpus itt materiam & formam: quae quidem per fe feparatae naturaliter effe non poflunt: &iq» ad excludendum hanc diuifionem dicitur in definitione.jubd quamitas habct propnum augmenturn.ficutpacet in his quae rarefiunc. fpecies animaJiuinaequales ingradu eflentiali perfeftionis: unde in quocunqjgenereeft una & per fediffima fpecies. 5. efle rationem extenfionis: nempe ratione cuius fubftantia habet partem extra partern: & huic proximum eft.autunum C quodque unum quid eflepoteft.quae eit metramfcVmenfura aliarum. n. 18. f In contrarium eft authoritas Arift. generaliffimu( quale eft quantum) non definiri: refpondetur. albedines inaequaliter intenfx funt quidem fimiles. fed uirtualicer: in quern non diuj ditur nifi per corruptionem mixti. Quantum dicitur quod eft diuifibile in ea quae infunt. Quia in prcdicamento qualitatis eft aequalitas.finitaeuel infinitae. quod hzc eft defcriptio quzdam . fed ratione effentiae.t/J cubka uel tricubita.f At uero accipiendo quantitatem in ratione menfura?. Nade ootinua int^rrogamus^qua.. & hie: fub diuerfis tamen rationibus. 8 4 .n.Nam illictraclat dequantitate fecundu eius effe Baturale: quod eft extenfio & diuifibilitas-: hie autem traclat de ilia in ordinead fubftantiam iputa in quantum eft menfura fub ftantiz. quia non funt diuifibilia-.c6tinuum. In quam fententtam ci tat Arif. &e. fieut alise forma: accidentales per wo dum intefionis eius in fubiefto . met. n.i.unu am plura: quamuis de continue quod eft facile diuifibile(qualiafunt liquida ) etiam refppndemus. A D qfcaeftionem aftirmatiue refpondetur. & res omnes corpore fint xqiiales uel inasquale. In ea quae infunt. Ethacdecaufc Arift. quarcunquc etiammanet. Vnde de quatitetraftat Arif.fcd-dedifcretainterrogamus quot entia funt•: Screfpondemus.De qtrantltate . illud efle maxime proprium . phy. $ funt muka uel pauca. Quorum utrunqj. quantitas metitui magnitudinem rei: difcreta uero metitur multitu p dinem. & difcretae tanquam genus fuis^eciebus. <j eft multum uel pauaim:W q«o<J que uel unmnquodquejunum quid apuug eft multum aut paucii winum.. quae eft effe menfuram fubftantiae: ac demunl.eft defcriptio fubftantiae. ut ratione quantita tis fubftantia. «juoru utrun 175 eft efle. & de menfura &**"' difcreti.4.& difcre tum 5 non conueniunt in.quia fubftatiae id conuenit non folum ratione quantitatis.funt. una ratione menfu rae.ad explicandam diuifionc propria quantitatis. Quia acquale uel inaequalepertinet ad pracdicamentum relationis: ergo no eft propria paffio quantitatis. Etlhaec eft diuifio fecundum extenfionem./z>/*fr* dum de menfura conti«ui.quod prima & per fe ratio qua titntis eft. nififint sequaliter intenfae. eft propria quantitatis conueniens uniuoce quantitati continue.fi( refponden. & inaequalitas fecundum qualitatem: duar.in panes fecundum extenfionem: cui annexa eft tertia pro prietas quantitatis. Continua.utiicf it Aii . nodefiniuic hie quantitatem ingenere: fedllatimrem inchoauit ab fpeciebus: uelutj feeit capita fuperioridefubftantia. Vnde circa primum argumentum adJ(W«notandu e(t.-quaenon eftdiul fio quantitatis. Aequale uel inacquale non proprium quar to modo quatitatis : ergo male dicit Arift. Quod eft. Secundo probatur.ficutieffe per fe. . quodfi diuifio fiat iji duas^partes. Vno modo in elementaqusenenfuntformajitet in mixto. Vnde diuerfa&nt nomina ad inrerrogand^m .f Decimo & poftrejno arguitur qotra ultimam proprietatem .qua.. Dicit er go: In ea quae infunt/idett in partes maliter funt in toto: ad excludendum diuifionem mixiti in elementa.tex. ad differentia Dei &iniclligentiarum: quae ideo nenfunt propre quanta .dh*h1bi!e . ^ EC ideo illic definit quancitatem in genere dicens. ut hie confideratur. og ratione quantitatis fubftantia > & accidentia corporalia funt diuifibilia. Primo. utraqj per fe manere poteft : etfifiatin plures.fed tame atqualesnon funt. Et tertio probatur ante* cedens. Quasftio 1 .

no to. utnonnulli ex gtpug.curat :aliquandoem'm expl.creto. &eius figu* metintur paflibus centum uigintiquinque : rar.Neque definitioillaquam afli. puta quantum. qu6d tiaS. 9.deilia nifi in cocreNam quantitas difcreta fecundum Arif. f Ad primam confirmatio cla primo ponuntur in prasdicamento: nee a. calidum. ponitur in pr^dicattmeafes indinifibiles. ut abltra<5ta principjhus ponantur <iuar medieta es:ergo funt duo encia:quia il in pratd. Vnde quanti.ro. nomen album.coTiff^nfir i Nam quis dicac . de ter mfe quatiier : & palmum .utlmea. Panqj rarione in tern memo ratione aHwrdmis.gtf Hi refpendetur. Et eadem uidetur effe fenten< •ft 4&«continuamefredi(cretam: dicentes. Paulas Ve.aptede terminisyfed de reb. Ex alia pane.dam confirmationsm refpondetur. &c.4 Adfecun.fi per reduitionem. quadrangulus. fed illi po. H tas continua non magis eft difcreta .n.Ec id maxime tenendo' )f partes non habet unicates diftindhs: im.^' quae przdicatur de ubihntia(licet non prae moiUaeduae partes non funt nifi unum . fed realiter : quod docet przdicamentorum fit formahs.non polotetos. parum de hoc »4»»^quamui$ continuum. &c. cum prae das fpecies. ad aliquid. ubi aitf quod ac /**• «juatitas>& quatitas di fcreta. aliquando in c6 dodicebamas:tamen menfura continui re.fuperficies. ut um mo. quim titaus. &c.quiaplurespartesrfed ilia Tola quadras cuius par quamuis Boetius r. tamenin Graeco no elt. c6uertuntur: cidentia in concrete non funt inge:nere ni cum Arif. &difcretum habe.metaphi. tia: & non prxdicentur. 17. f Ad fecundum argumentum .pri.abiiradlio principalius ponatur in prae. <fobus&c. At uero Anltot.Mirabile. & paflfem.dicamenta accidentium diftmgtiantur iccu gnat quaeitat>dilcretac. Exempli quam habent cum lubitantia. ^ tarn fpecits cj.camenta. &c.qua dacinir ad unitatem . Tametfi argumentum Bifm bpts fit binarios & tcrnanus. unus mus parum refert.dum diuerfbs mocios pracdicandi de fubltatius contra Ariftotelem earn excogi arunt . quod eft unum cotinuum flrado.4z. quinque pedibus': & pedem pal <(" Q£od autem de rebus djdlum elt. ni •K quatititas cuius partcs funt aftu diuifz : fi^in concreto.iddt qua . mati tex. quatuor digitis: minis proportionabilicer mtelligatur:quipati^adeodigituquatuorgraiustririci : quo pe qui in pczdicamento tanquam rerum grano utimur tanquam indtoifibiH unitate . Nee fequitur.explicat inab glrada.uidetur quod pouus cocreta fint in pr*40finitur>^ fit otnnis quatitas diui/ibi! is in dtcameto quam abftrad.eft Arift.tefct. if cutn prima fubduplum.cies quancitatis .unsferat in abitra^o. f Nihilominus utrouis modo dica* difcreta fit continua.cat res przdiant druerfasrationes menfurac. omtlem quantkatera tinuum. Stadium . ut tnangulus. in concreco iunt: & duplum* loco modo ckato: ubi docet. proprieta«esquiiicatis e^cponj no poffnnc 4itt«Afunt modi reipondendi.n. camen aliam rationem adducit quaiii qudd * iMuM'fWI •biratiotie do&ores huius tefnporis Arif. cum illic principale quodnos formauimus plus metapri lid fmt aftu duo aut tria. $ fatis mirari no poffum . ca« ly. figna ponantur. uuietur (\$ Vnit/u Ariftote.^ tft aon copirfamur uno communi termmo ntatis aliud. &c. Tametfinon fit concedes ondenbus : Talcncum dum^ ly album ponatur in przdrcanaento ratione cte ly albedo: fed tarn res quzefl aldtiKloufqueadfcrupulos * quar font ueluti bum. ut eft fententia ArilK le. ita ut fit notnen colledvuum.aflerat manifefte duas effe diftin.£t pratterea. f Id tame adnora poreanaum metimur menfibus.opuf.Liber Praedidmentoru m 0 10.eft. 10. QMO fie ut unutn & multa opponantur no dicetur nifi in concrete ) & cum difhnctio ftriunt rationC.ditffpri. quatitatis aliud con ntt» ftlj^erfuadercpoterint.camentorum in abftraclio.& menles dum eft per tomm capur. propter fimilitudmem M rta omnium menfura eftunitas. quod catnento.Tho.funt mouet. Sed tamen fpe_ ratio menfuraedebeat effe indiuifibilis.resprardicari: nam albedoipfaelt forma. q.pofoijideft quanri.ut uertit Argyropylus.a. Eft. in abftrac^o dixie. utgeneraliflima.

in quo prxdicamento tur* . carmen. qua termini .aca teriiflemiror.f Circaquintumargumentcra id maxime confiderandum eft .Atqui (utfemclfinia) oratioeii fpecies fubaltcruxquantitaris ha bens fub fe tanquam fpecies ipeciali&mas cun&as fpecies peuum in carmine. Adonicum &c. Cceius fubiedumj.met. & tjf eft tres res. non reperitur.quod tyl* laba unica prolatione an phtribus proferatur: turn maxime.autaliumfonum.eftalia/pecies.ut gentesj py rrichius^ex duabus breuibus. . anapeftus.-atqjadeo g> eft unus & trinus.In hac fpecie quantitatis pona* tua etiam nomina metrorum t ut metrum.Etifto modo quzcunque res mundi fiue corporeajfiueincorporeajeo <j eft res. Attained oratio ponitur fpeciesdiftin&a a tempo* re: turn quia defper accidenseft.& fecundum Scotu diftinguun tur formaliter. illi funt in eadem fpecie quantitatis.conftans ex duabus longis. Dice autemorationem ilia.yt Deusiia bus. qusc unica continua prolatione profcrtur *& non eft menfuradifcreta.'fyllabam> fedora* tionem .7.conftans ex priori 16 ga.f Ad cuius euidentiam notandum eft o^ ad ratio -&em orationis in p r ar'entiaium impertints eft efte uocem (ignificatiuam necne: immo neq. fed nomina linea tionis(quamuis fecunda <l&io noa J*c figni accipitur.de proprio. Sed tame particu la eft in Graeeo. fed continua. utargu* mentum probat.effeuoce.itf.-quia prima fyUaba efficitur longa.fiue Ceciro^eademeft/peciesoralunt tinef nec. quae ut diximus cap. Quaeft. I • 175 'l (Kcatqubdfinea.totrefuhat unitates) quz unitas dicitur unitas przdicament^is: quia eftprincipium numcr^quxeft fpecies quantitans:& hart in rebus (pirituahb. HexametrunvPentametrumjSap* phicum.«fileotiopf« tamen Ci dtcas.tametfi Boetiusreputeteandenafpe ciem:non refpiciens mutationem quantitatis fyllabx.&j7.Tho.ut fpon dzus. conitans ex pattibusdifcretis.Eft enim nenfura qna mer mu-. Ciroci.ex breui & logtjUf Deos: trochaius. fonum unius fyllab* effe accidens paruiflimo temporepermanensin aefe.f. domini). diximus.Etideo di citur in textu. Mam ens & unum conuertuntur.Nec folum uocet* fed fi tuba autcitharafonos. Hzc quidem fpecies quantitatis ante Ariftotcle for fan erat incognita: & primus ille hanc fpecieappellauit oratioTiem. Et propterea hancfpecicm non appellauit Ariftote.funt eadem fpecies orationisrnamjuterqj pes eft anapeitus:conftans ex duabus breui bus & ultima 16ga:fed tempora. fola ratione diftinguuntur fecun • dum S. conuertitur cum ente tanquam paffio eius. utuertit etiam Argyropylus.non folum numeru pa dum difcre'ac quant-tatis ucce?fiue:red quantitatem.& duabus breuib. Alio modo accipitur unitas ut fequitur diuifioneni quatitatis(etenim in quot partes diuiditurcontintium.8tc.non accipitur altquo illorum modorum qu^ enumeranturin argumento. quam particulam Boetius oicit addidiile ad toliendam acquiuocatioDem orationis mentalis.extribus breuibus. & durationem ruiufqi partis Jn code fitu( quod expofico. ut docet Arift.fuperficies.quia eft da$ylus.fccundumme tri quantitates refonent.) Exempli grat&fc5iae<Ucas piaatur pro illis terminis: qu* cerce noa Cicero. &o> ratio eft una qu an tit as. qux eft in uoce. non eft eadem fpc* cies quantitatis.eft una: & ifto modo in angelis & in Deo eft numerus. tanquam paflio.Eadem ratione.quia totadi^lio.tex.& g> Deus eft una res. ^ oratio ut eft fpecies quantica tis. Eteodem modo in tnrylLbis}molofrus>extribtislongisJtri-' brachus.Vnde cum nome res(pro pter eius tranfcendentiam ) Aipponat tarn pro eflentia quam pro perfona>utruq> con• cedimus in Dco.&cor|>us.DC qaantitatc.fuperficies.ex longa& breui^ut tempus.& bliti ri. fed accipitur lit eftnome menfuraerei fucceffiuedifcreta:. f Ad quarcum argumentum refpondetur. acfi uoce proferentur« f Ad confir. daftylus. Bt^ ita in fecundo libro Summul. conceditur^quod una fyllaba.

Igi turadargumentum refponJetur g» quam.fi tamen menfuram. palmus. tiamtempus : eft fpecies cuiufcunqj temporis magni. numerus trian gularis. fane fpecies fpecialiflimx:quia non funt ni£tres fpecies dimenfionis. & reliquz id genus figurz corporum. uocat numeros compofitos:cjuemadmodum.eft in przdicamento quantitatis. bode modo fpecies numeri funt binarius. continuum.linea.ficut teffera/phera. fecundum turn eft fpecies fpecialiffima .^ pyramis. ut bicubiturn.Immo uero adnotandum eft hie. & per confequens diuifionis. ut dicit aftionem eft in przdicamento aclionis. funt uigintifeptem . fiint in przdicamento quantitatis.tunc func fpecies fubalternz: nam fub linea poiHintur omnes quantitates dicentes menfu ram. latitudinenij&profunditatem. prorfus res formalitcr aecepta.amphora. & Corpus.quos Arift.rere. & diicre turn: 8cfubcontinuo funt ties fpeciesintrihfeca: quantitatis. & alia id genus .hcet in gene re fubitantiz difFeranc Ipecie : ficuti locus terrac.puta..Atqui. libra. Vnde quan* quam numerus nouenarius.item ftadiI urn paffuSjpes. quanuis multi etiam graues do&ores contrarium putent. text. huiufmodi etiam figuras accidere numeris. tricubitum. lenriculare .talentum. triangulus .uel paruirfed tamen in ratione meofurzeft tpe cies fubalterna^ cuius fpecies funt .conftituitur in diuerfis przdicamentis ralias rueret tota ar* Aritt.licet habeantnaturas 8f proprietates differences fpecie phyfica. circulus.fi accipiatur.Vbihocfun damentum iacere oportet.cubus. Quemadmodum.triangulus eft figura plana .in . fi accipiantur uc fignificant figuram uafis.n. n.difcernereqi res & termittos cuiufcunque przdicamenti:in hunc.eiufdem fpeciei funt in genere quantitatis. fint in przdicamenta quantitatis : tamen fi dicas .. &fimi-3*f* lia(quz fiunt ex lineis)iunt in przdicamen. quod eftefle diuifibilcfecundum extenfionem. qui eft corpus undecun que quadratum. n. In praedicamento quantitatis/unt dux fpecies fubalternar..****' to quahtatis: quia ifta de formali dicunt figuras. qux funt direcle in prxdicameto qua titatis. dies. nullaq.: & in przdicabilibus diximus . fuperficies. bora. met. funt in przdicamento qualitatis.menfis|&annusjfeculum> ztas. tur.quz tunt pafltones qualitatis.ertfigura corporalisrita no uenariusjdicitur numerus fuperficialis triagularis zquilaterus . Vnde pes.j.eft in przdicamento qualitatis. fit in przdicamento quantitatis . ludus Summulifta rum eft adducere inftantias ( quas uocant j in materia oppofitionis. funt in prae4icameato quantitatis. ternarius &c. fcadem tatione. o^ paflio unius przdicamentialiquado ponitur in alio. cuius negotiumfuit diftinguere decem generarerum. & fecundum illam & res & nomen colloca dafuncinprzdicamento. fi accipiatur tanqua pars hominis eftredudiueinpraedicameto fub ftantif:fedfi fit nomen menfuraceft praedicamenti quantitatis: ficut paffus. Eodem modo. ficuti locus: utpote quibus non eft afligna* re alias inferiores fpecies:nam binarius ho minum > & binarius equorum. Nullus terminus Jecundumeandem fignificatiosem.& locus ignis^eiufdem funt etiam fpe cieijin hoc genere.eft in p"r*dicamemo qualitatis. 6V numerus ui gefimuffeptimus .'ero acci pianttir fecundum rationem menfurse. ulna.Exempli gratia.Libei: praedicameritofum.In fpicienda eft nacura for ma liter fignificata.& cor pus ouale. quianuraenw noucrnarius^folum .f. & per fe diuerfa. n.fed iftaz funt fpecies fpecialifllmz.aut numerus cubus.f/ecundum logi'tudinem.f Eodem modo dicendum de quanttttae fucceflitla. & in corpore. do lium^&limilia. ut puta qui conftat ex ter tribus:nam tres ternarij fe habet ut tria latera triaguli : & numerus uigefimusfeprfmus^eft numerus corporalis cubusrnam ter tria ter .quz effentprimo. Eodem mode modius.puta tern • piis.cubus. Si.fi iftz fpecies accipiamur fccundum effe abfolutum quantitatis. *'&** nihilominus . fuperficie. aut iyllogifmoru: ita negotiu dialefticora in przdicamentis > dec effe difq.ut illic dicit ArilhNec fequitur eandem rem efle in diuerfis przdica mentis. ip.fed fi accipiantur in ratione menlurz.I uii it nea .uncia. uTuminuentaeftarshaecAritt.

^Ad confirmatiof£* nem refpondetur.duticies.in eodem loto. tanquam paffiones eius.quod.n-im praedicari nomine & ratione. AD feptimumargumentum( quodcontra fecudam partem te*tu* feimatum eft^ refpondetur.'pondc tur^qusmuisaqua&aercontinentesba* culum fint duo in genere fubftanti*. neneft prcpriuquan titat!S.Qaaeft. & extrinfecus locati Et his rationib.^ quauis eadem resfit /uperficies & locus.i>ullo mo func de prardicamen to quantitatis ( ut aliquifalfo putant)fed font de prxdfcamento qualitatis. qufodcum Arifto. quod linea infinita in aftu » non poteft eife menfura fecundu m fc totSj potert tamen/ecundum partem finitam ef.&limitata fecu dum en*entiam( poftquam eft creatura ) ut AcirS^Thdm. Eadem de caufa nihil fflemirtif illic de eratione. traftet de quantitate fecundum effe naturale^quae eft ratio diuifionisrtempus & mo turn collocauit inter quantitates perac cidens.Vel dietndum eft.artj.Se raritas .eft praedkan nomine &r definit!one. diuerf\s pertinet ad diuerfas fpecies quantitatis» fAd fecundam confirmationtn* j e. fundentur in quantitate. non per fe diuiditar. femenfura.quiainr*tionequantitat*s non di tiinguitur tempus &oratio: nam quatlibec fyibba eft quanritas continua. Jl!a qua mobile mouetur fuper primam par tern fparij:& polterior eft illa. Etideo linea fecundum Mathematicos. quia adequate ambiunt idem locatum . in f.'fed diuiditurad diuiftonem fpatii per giiod fit motusteft enim prior pars motus. duru & mol le. ^ Ad fextu m iitljgiHnet)tumrerpondetur. & fupeificies earum uer us baeuJtim fint etiam dua tanquam termini imnnieti aerjs & aqux.Dequanti'tate. quia eft omnibus praedicame f is commune.omnia pertinent ad praedi eamentum qualitatistquanuis grauitas. nomi ne & ratione.c] ofo in ratione quantitatis ccntinctur fub nomi ne ftumeri: quia in ratione numeri nihil re* ferr^ fitpermanens uel fuccefllua: fed tn in ratione mefurx differt. Nihilonvnus linea infinita eft etiam in przdicamenro (icutlinea finita:8f in ratione quantitatfs sue eiufdem Tpeciei: nam linea licet fit infinita extenfiue.nec habent ita p/opue quidditatiuam dcfinitio M nenu . & ideo no debuit pom proprium quantitatis: at per oppofitum extremumcoUigiturex proprietatefubttantix. I numerus triangulafjs dieit figuram. feca: quia eft terminus intnnfecus locatis. qui tra<Uant de linea refta inquantum conitituit angulumydefinitur. fatis eft expofitum cflein pradicamento iubftantix^cuiper ie primo conuenit hare proprietas.F.efttamen finita-.nihilominus hate habet refpfi ftu diuerforumam refpe^hi corpons loci* tis eft jpecies quantitatis intrinfeca: fed refpe&u locati eft fpecies quantitatis extrin.rarum & denfum. Eodem njodoprardicad de fuis quidditatiue infer iorib.cuirtS. 9.^ fit riiefura per* mancntis uel fuccefliui. qu6d Arifto. meta* C phy. 9* afperum»8c lene.f Et eodem modo ref pondetttr ad aliam partem argument!.fed tamen in ratione menfurf. motus. quod eft menfura contmua.graue & leue.quia dnt fi guranvquamuisafperumdicatfiguram ex partibul ftibfilientibus in corporc duro. i . Ad primam cofir* refpodetur. accipiendo inra lione menfutz. 7 .eo quod. illic folum *Wf intendit dicere.o dem modo. oratio y quae eft tnenfura difaetajdilhnguiturarempore. tempus eft per fe quantitas Sfmefura durationis:& ideo hie pofuit ttmpus4nter quantitates perfe: nihil taftwn hie meminit de motu. nulli cotweniens accidenti: & ideo connumera* turn eft inter proprietatem fubftantix: tamenjeffein fubie^o.At ueio.Thom.par. fit longitude claufa inter duo ptmiftarquod folum conuenit lineac finite.qua mouetur fiiper (ecundam partem: & pariter tempus diuidituraddiuifionem motusreft nanque prius & pofterius in tempore^^cut in motu primi mobilis.tamen in ratione loci (unt umvs locus.nonefie in ubieclojcft proprium quarto modo fublLmwr. quia non eft in «otn alia ratio menfur* > quam in tempo re.q.fed eft omnia accideti commune.& accidentia: quia non habent quidditate ifa pi oprie ficut /ublbntia .

nifi tanquam fubieftum quo: fubftantia uero eft quae fuftinec acci* dentia:& quantitas in facramento alcaris fu pernaturaliter fungitur hac uice fubftan«. nifi per ac^ionem primarum qualitatum.<f Ad confwr. uel ablblutCjUt . ficut locus radicis arboris eft terra.nem. f Quodfi quit a*.ert de prxdicamento quantttatisrquia nullum dieit exceffbm nee refpeftum. 41.& no aqua: & cauea eft locuscon'eruatiuusuinirEt hoc modo locus comranatur loco. fed rationequalicatum:ita dicentlu de quan titate. Accipitur emm locus. quod quantitati non conuenit eo modo.{ed uirtutem oatufakm conieruatiuam locati. ut dicit certit refpe&um ad centrum terra. ut patetinrarefadione cerz quando caltfit. nt dicic cerminos rei naturalis.»8.qubd quantitates non augentur . fed ad rdationem: Sc opponitur breui.dieit. & tatum. V nde ficut diximus elemcta non efle per ie contraria. 9f cfle relatiuuin.text. locis frgidorum ra» none qtialttatum conferuatiuaruin. fed refpeclu eiuidcm. ied inquantum redudliUe ponuntur in prasdicamento fubHantiz tanquam termini iubftantiz. Procedit augmentatio a minimo natural!. ifto modo nort habent contrarium: nam quicquid eft dmi • Ubile fecundumlongitudinem.& tricubitum ex* pellunt le mutuo circa idem fubiedum. cex. Sedato modo. f Ad nonum pnncipale negator eonlequentia? nam manis&minusaibum accipitur .Sedtertiomodo accipitur pro loco rei naturalis: ut dicit non (olum fa perfiaemconeinentis.refpondetur.tex. uc dicic Arid. de anim a. htitudine £ne profunditate &c. & iiio modo > longum.quod 16 gitudoanimalis eft diitantia a furl urn ufque deorfum: & latitude a dextro in fini ttrum: & profunditas ab ante retrorfum. met.Jhuc arguat. z. ut m ex pofitione textus diduroeft. quod longum uno modo accipitur abfblute.dixinus habere contrariurn. no j fimplicker. accipitur. yfque ad maximum: & diminutio retrocedit econuerfo.eft de magno & paruo.dilttnguiturde loco ficut modo diltinguebamuide magno & paruo.pro.Bicubitum. fecundum dici.QICK. eft logum: iicut ^uic quid eft diuifibilc fecundumlatitudmem .f Nam magnum uno modo accipitur abiolute.aut mmuuncur^iutcorrunipuntur. Et primomodo badenus diximus pertinere ad quantitatem . Quare. Ak enim Ariftot. quod unicuique muentiumdatuj ett €ercu$ terminus aug- ment! & decrement!.re pondecur^ f* magnum & paruum adhwc accipitur d upii ** citer. &fignificatdimenfionem Imex: di cimus enim lineam cfle longitudmem fine latitudine: & fuperficiem . quo modo eft proprium fubttantix r namquan:itas. uc dicit exceurunij& fie non pertinet ad quanticate.ut locus igni5. Vn» H de Ariftot. Re/pon detur.. 4.f Adoftauumargumenturnrefpondettir. feeuniium quod albedo raagjsaut mi* nus-adtuat lubi^tum.z. quaiuumcunque breuiflimutn. Vno modo ut toluin dicif fuperficiem continentis-Alio modo. utw. ita bicubitum & tricubitum. uel ad aliud punftum fixum. ( quod notat i) uc S»Tho. fecundum mtenfieoem fub eadem extenfio* Be.i3r)3cilfomod»non habec co trarium & pertinet ad quantitatem: &aiio modo accipitur refpeftme de quo loquitur ^hic Arift. ?. & non habere contrarium:& iecundo modo. Vnde quando Ari* ttotel.tex. Iec. fit idem prorlas dicedum.) Alio modo accipitur. autpaueiorei hjbet gradus aibedmis: fed tamen mag s aiH minus longum fokim dicitur fe* eundumextenfioaem .autplures. cum fie una Jiumero recipere contraria.loco »• qux:oe loci ealwlorum. ergoficutfrigidum &calidum contrariari tur.f AatertiamconHr.f Ad cotifir. longum. Et inter Jios terminos eftxontrarietas: non quidem mquantum funt de przdicamento quanritatis . quod quanritas non fufcipit rnagisaut minus jintelligit quod nonma* . tiae. non recipit contraria .g tinet ad quantitatem-: uel refpeftiue ut per tinetad relationcm. de coelo. loogutn.i I. quantumcunqueangulbiTimumeit latum. tripliciter.Vnomodout dicitfolumquititate abftrahendo a quocunque fubie^ nature fi ( ut mrodo dicebamus.

fruOra eft quia-omnia menlurantur unitatibus : nam pluralitas fine neceflitate : Ced nibrtantias dicuntur arqualiter perfefta. fininmero ratio qua unum eft M z quan» Quasftio fccunda .bere poteft & quaiitas per fc. Nihilominus adeo proprium eft quantitati. ahquando funt xquales quantitate . ut perfeftiones (ubflantiae.ihta?es (unta. EC ideo u<xtenfionis:qu6dfilegatur. arquale dicit relationem . nifi per fimilitudinem ad quantitarem: tum iilud uulgatum .rationem relationoui alimenti ) aliquando uero augetur nis: ficut maius & minus . tate feruare feorfum fubftantiam ( ficut e(ni fallor ) utrunquequodammodo dicit nim in facramento altaris leruatur quatitas ane. omnia qua. Probatur mi* nam fecundum Auguftmum 8. qubdqnando Ariilot. . f Nihilominus . qu. ut inra.quandoquidem quantitas elt ratio a?qua!i~ tenfio? ) ita quantitas aliquando augetur tatis: &hocmodo Mathematici loquunper additionem nouz quamkati.ni ratione fundamenti m pra?dicament cationem in fubiedo fine additione nouz quantitatis ( ut diirmus capite de proprio) qualitaris ( quodaugmentum uocatur in. poterit Deus feparara quantiliter dicit quantitatem . refpondetur. fcilicet. quia metaphorice eft illic quantitas : modi diftin&io afferenda .duplum. intenfionts .DC quan utatc . phiiofophi de quantitate prx~ quae habent eo(dem gradus perfecl. Nifi qubd quan« ds per maius fubie&um t ( ur quancio calor titas ett fundamenrum proximum relatio fcccesfiuepenetratpartes interiores feni) nis. quod melius. habent eofdem gradus intenfionis.quales in intenfione. Thorn.Ad decimum.a?qualitas tiel inzqualitas. nifi maliter. Quarfl II « 179 A |^tuttmnu$«dfcaturmfu&efto>autnd sequalealtericerte eft quantitaa. ma .s{quema<d turdearquali: Et nihtlominus ponitur in modurn augetur animal per additionem praedicamenro ad aliquid. &quod funt foraugetur extenfiue additione nou* qualita. & intenfiones qua* D v E R s y s partemalfirmatilitatis non dicantm zquales. 8t quod res formatter good quemadmoiumqualitas. aut inscquauam (tatim lefe offert argumenfes. Thomas . Officitim primum quantitatis eft ( ut te. quod foranlocis quia xquahtas non eft nifi inter duo extre citatis non eftlegendum .duplum& fubfine additione nouae quantitatis per exten. Quin dicendo quod /ubftantia eft fua magnitu* etiam in diuinis metaphorice eftillic aequa. ftantix. dicit proprium effe quantitati zquaieuel inzquaie.a fubftantia. &panem fine f°rm»Htcr. fed. quae clione quantitatis a (ubftantia &<qualitate . mteJVtvtfM ligit de jcqualitate in extenfione. & facere eas loco diftare> ut fint af Ad tertiam probationem antecedents ptx diuifionis . faluarioptimepofluntfine dittin.maliter aequales ratione.Si quantitas diftinguitur fignificat relattonem . f Ad authoritatem tio qua aliquid eft album eft albedo : fed S.nor.de Trinita. ficutraphiresgradujacquint. ergo intentu. imenfionis . & ratio fnenfurae.rjutis.do & quaiitas item fua t ergo non eft huiu£> litas. &poftremum refponde tur. refadione: in quohabetfimihtudinem aim intennone qualitatis non tamen quod hare proprie fit intenfio * f. nirer . In his.Tametfih3ecrelatio fitpaflio quan fionem eiufdem qux anteaerat. quz non mole magna funtj idem hactenus didum eft ) extendere panes fub eft maius. trunque concedendum eft fuotnodo fortrihil alrad uuttfentiie S. quod arquale & inzquale formaliter Minoroftenditur.ioins:& dicant.• fed hoc fubftantia per fe ha eiufdem argumenti refponderur cofnmu. pot u iffet: Deus. Etideo aequale & inxqualepotttt poaliquandoueroaugeturpermaipremradi. tamen fundamenta.

f Quarto principaliter argui diicreta(putanutnerus ) diftingueretura turc Si quantitas diiiingueretur a fubftaa. atquealteper con cqu ens quantitas non eftaccidens rum.quod teroaiius effctuna forma . ^ fit tertio arguitur.reliant fuperficies eerminantes partes frates fubltantiat loco & fitu diihre . debereteffe in omnibus fimul taneflist accidens indiuifibile continuans par. fuperK-fum: ergo & antecedent Probatur minon des. uide tia & qualirace . g-Papx. nee nobiseft animus I acquiratur noua quantkas^ uidetur efle co ufque ad quartum phyficorum dicere • *ra Ariiiotelem quarto Phyficorura . f Secunuo iequeretur> poteft Ocu*. quar tur : nam fi per-eandetp numero quancita. Si quan. ubi partes magis di..Liber Predfcamcntorum. & aduer us fuperficiem^ trariorum : quod eit contra Ariftotelern fu qua eft indiufibilis fecundum profunditaperion capire afferecem. ut puta pundum .fed confequens eft Hi ftindae.hoc effeproprium tem: de qua perfpfcacius procedit fecund* lubihntiz .tequereturquod eadem ra licet. pOte^efienifiin fubieftoindiuifibili: fed f Et eonfir»a> Earfew rafe'onc fequew tain lubftaMu quam line* fuatfuDK&a di- . fequeretur . ( natn loefletfubie^o. ubi infinuat.berequicquid quantitati attnbuimus: Si terminansunam medietatem. Oeuf jtes fabftanc-ig feipli&uniuntur. 5 EtconnVmaturprjeterea.posfibile. linea . quod non fit ac« buere fubftantias . f Secun io aiguitnr. ut feipfa haberet partes cidensdittinclumamotu coeli: fed de i!« magis aut minus dittantes .certc non uidetur per folam diuifionem tern partes iubftantiae > nunc minus > nunc pofle produci ..& collura fcapulis :ergo leipHsexcendu linear &tunc uelpartes Ijnef manebunt tur. quod contra * u eiTetaccidens diltjn&uma fubihntia }fe. f Quinto principaliter arguitur. noua quantitas acquiri quo producta eft ilia noua fuperficies. Si quancitas fum in quamlibet fui pattern.idem poflemusatcri. f Tertio arguitur .diclionemimplicare uidetur. cum tamen ante fraclionem non eflet quod in rarefi&ione .linezrled tatnen facia diuiiione unum eft .Probatur minor:fipundkim ris. eft taraen iaM te*Hneac. quia partes Tub continua:. nouum acquiritur. Antecedent probatur . qudd lis.nifi unica continuans ambas: &-quxritura ftant quam prius . G quantftatt ) tune uibjfcotia pants ttiUbilia: ergo aec in fubftaotia.&Regis Prancjajdiftinguereturab «'diftingueretur a linea . & Imperato6 antecedens.quam in fubieft&ad*qua*o.uerfus lineam..milja argumenta formari poffunt adU cidentjura^ ut alferic ifa opirMO) & per co.rebus numerates. illam feruare ficuti erat) atque quod diuifa iineaj produceretur nouuta adeo effe: diuifibilis fecundum extcofiio.quaternanus alia&c. «ecia Ik ^ cflct wu^ergo baberet panes continuas. Quod autem lo nee locus eft hie. & fie punfta funt fupeiflua: aut fhntiz non uidcotur pofle unin mediante difcontinuz.T. fequitur clas. queretur quod eflTec iubie^tuin aliorum acr f S. alteram. ut faciat par.tiamargumentumfieri. qua. Si pundiftm&urn. & occuparet locum : ergo fine diitin cum eft punlhim continuans medietatem tfaquanatatepoteritper fe fubftantia ha.puncTttim.M 5 4.& nea fubie&aretur: & per co/equens m nut * diftantcs loco ft fitu ncut antea . f De temporepoffet eaero magis diitaren«. qu«d u0a res fie in tribus fu* tttp.ffrimo quia accidens jndiuifibile non bie&is dirtin&i$j atqttt adeo diftantibus. eft indiuifibilis fecunfeqaens eflet una numero fufceprtua con* dum latitudinem. text.ut a put col tune poterit feparare omnia accidentiaa lo. Contra quod tripliciter argui. quod quantitas extenduntur.8fc tione fpecies quaatitatis etlcnt inter Tedi.8e corpus:confequens eft &l!um: ergo quiafiternarius. & fie continuum eric diui' accident i.quodantea non erat: nam urn* nem. fed folf partes magis fequeretur pari ratione .Par da fun tacctdenria diftinftaa-linea.qubd in rarefaclione nihil titas continua effet accidens diftinclum .fui*4ue unitatibus. Si quantitas ratio cum frangitur baculus: nam tune due ponitur accidefns diftmc^um.

n. puta.metaphy. fubftantia non eft feflio. Bt idem laliusenunmt j.funt per fe quantitates: caetera • '• • quantitates.mar.met. fubftantia eft quancitas.Quibus col ligitur. 181 ter praedicatur de alio.nee • ' ------«. etiam fi aegarent omnia przdicamenta efie realiter p • orfu s diftinftatanqiiamfubftantiam&colorem. & /imiles -Non quod ego fim tanti> ut contendam eas omninorepudiare:fed certe g»uidenturpugna fe. an- . quam iftae. quam in facramento altaris fine fubftantia certocredimus exiftere. ubi loquitur de quantitate tanquam de accidenre diftinfto: dicens quod linea . 14. quacrit quidditatem alicuiusr ei: ihtim difcntrit per omnia praedicamentai ad denotandum qubd funt resdiuerfiffiM 3 ma »w«. eatantum fpecie differre qusecunque continentur fub eode prasdicamento: fed ea differre generCi quo. homo eft homo. fubftantia eft re latio/edens eft fefsio.nec adio 8f c. Quaeftio II. tantam cenfet efle diflfereTitiaiti inter prxdicamenta. fubftantra npn eftquantitas. fed efle primodiuerfa. djftinguentis ens reale in decem praedicrmenu: riam metaphyfica non eft de termifjjsjfed de rebus: cum ergojmimus efletillictraftandi de ente. PrimodeanMna ftatim quaerit./.efle immediate ueramjneqtte>mMB renti quare homo eft homo. dicit. ficut pfttfum quod eft priheipium quantitatis: confequens eft falrum: quia certe in tribus h^dibus nofi liidetur quid aliud fit. equus nott eft bos &c.docet praedicationem identicam. quanvtees quarititates feparatar quae funt ternarius. quare fubftantia non eft fefllo.meta. 11.&fex ultima praedicamenta hoc modo a fubftantiaeflerealiterdiftinfta. Icaque. ^Secundo probatut ex eodem Ariftot. Nihilominus(ut citrainiuriamdixerimhominum alias do&oriim. quod eft fubiedum metaphyficae. diftinxit ens in decem gen era rerum omnino diirerfa: ficut qui tradaret de arboribus. tex. omnia decem prsedicamenw fie efle rea liter diftindfayut ex realibus multi uidenrur contendere:nempequ6d diftinguantur om nia ficut albedo diftinguitur. Quinetiam mihi nunquam perfuafum erit relationeui. &qualis.non folum cum doftrina Ariftotelis.nec fefsio. nee eftquantitas. Quod eft dicere: In concrete. fit ita in reiiquis unum prxdicamenturn praedicatur de alio.inteHigitnegationem rei unius pracdicamenti de re ake* Hits efle immediate uerajntnecquscrenti.homo non eft equus.Et ideo excogitandus illis eflet modus aliquis (Jiio non concederentur. fobttanjia non eit qualitas. ergo qui contrarias affirmatiuas concedit. f Primum omnium manifeftum eft. &li mtlis.fed etiamcunacommunimodoconcipiendi. oper«pretiumetHn priori articulodediftin&ione omnium in genere unum uerbum praeft fi:8e deinde in fecundo defcendimus ad particularem refponfionem de quantitate if Haud ttos latet qtiam fit perfuafu difficile. tex. utnonconcedat ea differre. nifi prfc&catione de nominatiua. fubftantia. met. text.reddenda eft alia ratio. met. nifi quia homo efthomorita 10. IN hacqu3cftione.Nullum pracdicamentum formali. reddend&n» af fe aliam caufam ueritatis.forum.&alba.qubdquantitas non diftinguitur a re quanta. fuperficies &c. fabftantia eft quanta.uel --« trero non (ant atqualia.non eft habitus &c. nifi quia funt rationes primodtirerfo. metaphy.tte quantitare. 1 ri dTetrei indfuifibilis. ^"Et tertio id patet: quia ubic imqu Ariflote.Et ideo apud Ariftotelem mul to perfpicaciores funt huiuftnodi negationes. nee re latio.f^. f A parte affirmatiua quarftionis uidetur ftare auftoritas Arifto. qui 5.iS. quemadmodumAriitote. djfferuntprasdicamentiflgura. f Quocirca ftatuitur hiccoclufiotanquatn 41 fundamentum diftinc^ionis praedicamen. quantitas non eft qualitas. l quibusque honorem femperdeferam) modum loquendi aliquorum Nominalium fatis in hac parte probare nonpoffumrfane qui huiufmodi propofitiones con cedunt. Sed tamen in abftra&o. j. artem Ariftotelis palamconfundit. infquaiia nifi ratione tftorurn.Probatar con cluito.quasprimamota eft de diftinftione praedicamentonim . hanc efle intentionem Arift. in hoc capite. a-fubftantia.Et to. text. diftingueret diftinda genera arborum.tex.mfi quod ens non dicitur de illis uniuoce.

tuc pot utroqj modo accipi. fubftantia eit quantitas. f. Et conce dimuSj£ proprium eft relatiuorum dicifi.formalem. hxc res eft fedens . du.& res/eft tranfcendens pertinensad omnia prxdicamenta)fedconfe" queus . & utroque fentimus:quas pro feclo enunc^liones extra fcholas nemo pro ferret. Dicebant ergo ami qui^quod ex prariiiiflis in fenfti identico.text. quac eft inter duas res (quam neque ego prote&o concedere poffum.no fequitur pr^dicacio formalis: & tali's defeftus committitur in dido fyllogifmo. Et concedimus . Pracdicatio uero formalis eft ilia. effe eandem cum re fignificata per fubieclum. 8c eius difcipulos)utillitis modi prscdicariones concederentur.&tamen ecelum noa.femper facit fenfum for male :fed quando accipitur in abftracto . Item cocedimus proprium effe quantitati.cp fubftantia dicit difpofitionem in ordine ad jocum. Quo argumento non uteretur nifi apud omnes jphilofophos. z. f Et hinc prolapfifunt . iifubiiantia & quantitas funt duofunt: & credo idem dixiffetdequocunque alio prae dicamento. Attamen & Ariftot.quam fint conceden da: propofitiones fupra impugnatar.nihilominus ilia propofitio cftneganda. faciunt fen r urn identicum.ens. Nifi quoddifcipuli effe pergunt fuper magiftruri. potuiffe conuincere(ficutcoegit Occham. nee effefimpliciterentia .cap. g? tempus eft accidens cadi:.eft raenfura durationis.g> conce dere fubftantiam. quomodo poffec huiuimodi afHrmationeseuitarequi non concederet inter fedetem & fe/fionera cam diftinftionem . ut 7. Item concedimus. hate res eft ho (demonftrando hominem fedentem. Vnde continue fequitur.fecundum earn zquale uelinacquale dici: quod ta j men non eft proprium fubRantiac. ergoledens eft feffio. fed re ipfa uidentur effe duo.Item concedimus. effe quatitatem.f. puta. etiam apud ipfumParmenixiem j. tur are quanta: fine ifta propofitio.&intelle. 44. fintne omnia una fubftantia. Vn« dcquando praedicatum eft terminus connotatiuus in concreto. mulad conuertentiam: quod non eft proprium fubftantia.id quod. <$ fubftantia eft accidens. meta.receprifllrnum effet. fi fubftantia.^Et quo femel finiati^ tanta eft diftin€tio inter accidentia omnium nouem prae„ dicamentorum & fubftantiam .contraParmenidem& Meliflum.f Fateorhunc fyllogifmum. text. ftatim •percontatur. g? quan titas eftaccidens hominis : & tarn en nullus concederet. hare res ell feflio (quia ens.) Nam fi non funt duae resrergo eadem res quae eft fedenSjeft feffio. identicam &. ma an fit fubftantia.Add^^juodOccham jpfe i parteLo gicae.& antiqui philofophi negant confequentiam.eft menfuradurationis.f Ad cuius igitur intelligentiam notandum eft. A T T A M E N dubiumrejlat.fiue non.Liber PmHcamentorum.non habere proprie quidditates. an una qualitas &c. quod licet non diftin<nia tur. ^ eft quan titas: nonfolum propter connotationes ter minorum. quicquid aliidicant. Praedicatio identicaeft ilia.)& eadem resell fefllo.. Omnia ifta profeclo confundunt qui concedunt res diuerforum pratdicamentorumde fein uicem fomuliter afiirmari. doceas acctdenria. Vbi infinuat. in qua denotatur rem fignificatarn per pracdicatum. ait: Quantitas non diftingui. ut concedant qubJ inte'lcrclus S^quod uo^intas cil'" G & quod uoluntate intelligimui. & non refpondemtis. an uero ^uantitas: & i.* ftu amamu^. feflionem effe difpofitionem partiu in ordine ad locum: fed nullus c6cederet. Et certe quanuis fit apparentiffima potius eft neganda.qua: eft res ad fenfum magis cognita. phyfi. nifi quod pofuit exemplum de <juantitate.*" plicem effe przdicationem apud antiquos. afferentes omnia effe unum. ^ Quarto arguitur.in qua denotatur rem figni« ficatam per przdicatum effe formam. &relatio funt &c. refpondetur. a ut aliud caeterorum prxdicamentorum fit contra communem modum concipiendi: nam qux renti quid fit hpmo. an una quantitas. i3.. ho mo & quantitas.fit concedenda. Et ifte eft manife* fteienlus uerborum . fed entis entia. quod eft fubftantia. nam illi termini res. prasdicamenta jeffe per fe primo diuerfa. feu rationem reifignificataeper fubie&um. aut quantitatis.

tio.enim fides catholica: quod res quae eft Pabufcunquetdftbus poffiirit facere ientum tereft Filius^egans^quod Pater ut Filius .fed plures res.& paflio .qiiiauidelicetpr2.& Petrus eft hil magni attribuimus Ueo. prxdicatur de re altevius. omnenfibile cedatur. quia cfefedum iftuna rrducere.fint turis adiimtere . quia non ut..^Secundumac ma* tuin-ltiberein dialedica . aduerfus modum ilii 4ecur fundamentumeffe primo. nigifmisj Petrus eft monachus.alterius. quod in diuinisconfiteferminitrarifcendentes fignificant rem cu rnur altiflimum eife myfterium.In concretis uero optime fequitur. denotatur. aut (quodidem eltyratio homi lira reft enim dicere.nis . aut quod homo.llationis.> f Refpondealbus: ergo Petrus eft monachus albus: co tur nihilominus lauflimamellehic Qz ibi gnofcoCorufcum. Vbi habeattir pro regular quod lia eft ratio adionis. facit fenfura ab Athenis *d Thebas : Vbi neganc hanc ^ formalem: quia extrema funt diuerforum confequentiam. Vnde perinde eft ar.eft paflio •• ficut eadem (in.i.homo eft adio. Ptfffiimus iam modo motus eft paflio: ergo adio eft paflio. &paflro. hie motus eft adio.qttodquamuis coa.tionem umus pratdicamenei cffe rationent trus difputat. appp. piendi hominum : unde ficut in iftss fyllo.ied tamen in abftrado non przdicabitur .&jfic eletur defedusifte yllogi'mi fundamen.-ergo Pater eft Filius.De quantitatc.acfiargueres. pofitioad modum concipiendi uerumfo.res qua.hoc pcopofitiim commendatam .Pe.mine & ratione.dealiispratdicamentis. tamen nequaquam concedendum eft: argumenta duo. fscutrc.Petruseft homo: ergo dilpu.Phyfico. eft adio. i&$ • queniputa. quia cum dicendi. quod res quz eft homo eft relaeft homo: ergo omne rifibile elt album. homo eft feflio. tatromnis homo eft albus. Etideo concludendum mentum in concrete prxdicatur de alio-t o eflet. Primum . ^oncedit iufcunque pra.efle ue« turn feflio.& haec res eft fef.ter eft plures res :& ille plures non folum cipitur in aqua.^"Ad quod reipo ius argumentum eft . ieu formalicaloremjiit exit abigne. & alia ett ratio paflio* '^"qnandores unius prxdicamenti in abftra. eft homo eft feflio--quae pro.quippe qua prxdicatione denotabimur rariat. miff§ taciunt senlum identicum. . quae eft tenninorum. Qusefo II. identicum. <f Atque dodrinam hanc intelligerd ' &o.Quod fi nos pariter in creaturis damus.Nejnpe. tamen rafio.Habemus ergp. pellationi$j& alii dialedici non habuerunt Hxc eflentia diuina eft pater.dicentur de fubftanriaiflomme. Accidenria uero licet prx. conciufio ^Et poftremo defedus iftehabet funda. qux eftadio^ fSed iunt contra iitum modum dicendi &c. res eft homo.res ^aut fi dicas hoc ens. eadem ratione JB propo/Ito.ergo homo eft feflio. quz una fimfiemeffe euftdem motum : motus enim ad pliciflnna non folum realjter .eft res. lu-m proprerfignificationemtermmorum .funt piures fornhalitcr propter %nationem ?uit) eft uia a Thebis ad Athenas. plura iuppoi- M 4* ca. hate res eft homo.uero fenfum formalem :iihc uero non fomentum in Ariftotel.& definitio reifignificatasper ftantiainhocJibrbjUbiaitjquod genera & prsedicatum. guere.hzc tione ununr pxacdicamentum BOB praedi. *9'&i'-nfra concedit actionem. ad defedum ap inquit.Corufcuseftueniens. qa6d unum prxdicanis eft ratio fitus. Qjiod uerbum pr* ertim ad feio ihquantum homo. text. dsftancia: hie enim folum negamtis huiuf^ ergocognofco uenientem. propter mo.etteadem res adio. uel homo eft relatio. & hie •prKdicamentorunl. & hzc elTenC fundamentikTi aliud-quam modum conci. fed a* ^'•pellatioriis. & hzc res eft feflio. qui 3.&cament« & ideo cum qui. qtiod uidemur id in crea* medium plifa.tja dhuna eft Filius . mihi uideor apsnd Ariftotel. ergo ho catur de alio.^Etprxtereajquiadefedusap atque adeonegatiilam confequentiam.modi fyllogifmos propter uariosmodosfldum cone piendi dicimus efle peccatum gnificanditermmoru!n. eft ratio Sc definitio rei figni' fpecies przdicantur de fuis inferionbus no ficara? per fubiedum.ied propterip^m natura r$i. eft feffio inqttan. capite de iub* quod ratio .

uidelicetquandtatemarequaa. &c.. Exempli gratia j jft« fbrmalt IndiuinisueroiumfoUimiafenfu terminus.*. 9 mm ettfiiJlajgcfecunda uerarquia homo di ta diftinguijUt S.fednequeconcedamus. f ^rim* opinio eft.44.do quod fit diuifibilis fecundum tres dimeCrhtiaf^fon»alitert & tealicer diihndae fiones.&Scot.qu6d nuUa fpecies quan concluio prtmum.fupra expo/itu eft.quod bills. & (apor fit fua. quo (ubitantia habet/edomniaeft.& effentia eft fiiius: & conclufio eft fai dimenfionem: & ly fuperficies.f fit per hac kern patct quae in prina'pio quzftionis funt propofidiflfereHtia inter has: propofitrones: homo tae.contra Parmeredem: Si fubftantia.& 4 f. i . mentoquantitatis.duas: & ly corpus. fed m dhllnis curjputa.quod fit diuifibilis kcundura a Filio tanquam stsa re. fignificat rero.clufionibus. Et alia eft realium omnium.o£>a&iori6 quot prxterea funt accidentia corporate j ell paffio. ut qui con.poraUsconfi{ticinhocquodtett. ra.Neque concedunt rem aliquamefle res.acti.tur.iz. aon uaum .&quan« ria ligni fua: IE forma. cem quantitatis: nee aliud eft fubftantiam Art'uu H i s praefatis in articulo fecundo ui. "* quxftione ( alijs omiffis ) funt duac opinio.qua.corporis de praedicamento quantitatis unii liter: quemacimodum albedo dittmguitur tur per fuperficies. Nam res ( cum in corpore quouis modp indiui4bi)em.in ligno. quuntur. a fubftantia. tot funt quantitates: ut color & men dicimus cj» h»funt duxres. Qitemadraodiim albemanitateVDeusautemfimpliciffimusnthil doettquoddamaccidens .tumj& guiale funt.treseius fpecies nominatas di^ingu. Ra fit Cratt(c0ndenj>&pro e4Ientia^&item pro tiones huius opinionis prarcipua funt illqs perfona fupponit. prtmophyfic.y /.quani fere Nominates fe. Qup"»odo partes .d.8C4.ftinguaturne a fubftanti a 8c qualitate rea.ut caput fit in alio loco quam colnonnifidtftinc^Jonemrationis exfolomo.figruficatre fa'. fed mulca fimt .Neu mm eflfe formaliter quantitatem in fenfu tra ittarum opinionum eft adeo demonftra iar»expofito.Pater eft FUiusummo Pater diftinguitur connotando.ftantiz fitfubieftura corporis de prardicaelionem piardicamentorum loqui uelint. linea.eflecapat mones.n. Itaque funt reali.adeft diftmAc perfoaz.fignificat tern connotan ecr& focmaliter eadesn ce$.Quo fit ut corpus de prxiticamentoTub fttodum concipiendi citra tantam diftin. tare.cap.ExempHgratia. d.Vndeantiquiincreatu formalitereiialba:ita quantitas continua ris inter oppoikum.foletexilloAnitote. & potiflfimum probari tttatis difttnguitur a fubftantia. iz.ij.-aut j homo non eft feffiornon ta.Item in Ten fua. texr. kUrnacOjfediafenfuformafcefltfntiaeftPa undo quod fir duifibilis fecundum unaijj ter. Vna Occham in prima parte fuxlogi P R i M A conclufio .quin altera fit probabilis. nes. ut noft folum negemus fitbtta & linex per pun&a. (in quo diflertab ha nio fieintelligitur. conno. uel quali.Ratio.fubftantia. Quocirca omnet fwidemitococedimusUlasprzmiflasjhoc illas fpeeies quanritates expoaunt fecun* efta<ffco. fed lignum eft fua quantitas: & mate. item fua: Cc quot. fubftantia.ionem realem .eflefuaptenaturaindiuifibilem 1 quameu r e M * A-dendum-nobiseftpropriedequantitate^di incapacem quantitatis.Concedimus. ^ Reales uero omnes funt in concraria «rthuma«4ta$i&Dcus ett deltas: primae. quantitas quo ra. & naturatn appella. Et A> fignificanditerminorum^Hzc fatis eft rationeeiusfubihmia diuiditur. funt uero fimiliores.eltaccidens^quopartesfubttanrizextendi bant diftinc"i.8c punclum a pardb-linex. Nihilom^ ^fnbftantia eft res qux eft quantitas.&hoccft paffiOjfedBoamfenfu dae jntentionaliter .^ fuperficies per lineas. & habet omnes aUas a^iones corpora formiter ad Ariftotelem»& ad communem les. «itidquodIkabet httmahkatem cum cates. Quorum opi«W«iiisaccid«n«it>u$.18 4 • Liber Pradkamcntor um.par.qtixrt.lum:8ecollum in alto quam peclus &c.idei eadem ef.i.fententia.cor modum habeantquo fuos defeadant fer. De qua nus ad quaeftionem refpondetur duabus c6| aft.&mouep»0 primo ardcttloadhotafle.Thom.

Nee tia connotando y aliqualiterfehabeat: na. quantitas.aduer. quanta inter fubquam)hxc expo conuenit liters: na fi elfet ftantiam.erant triageteles fubttantiam. & qualitatem. Parmenides hoc negabat > fed erac in opi.Et.8f tia non eft linea aut pu ndu m.efletfecundum Ji^ta commodari non poteft liter*. Tan tarn di? gt fi fubftantia ipiritual s & fubftantia ma. Nihil enimaliud uoluit gant quantitatem diftingui: idemncgarent illi obijcere. <j» linea fupponit pro fubftan.di«. an quan. & ita debent refpon* teSj feddieebat tot urn mudum effe unum.antiquos^punftum.aut infinita. alia expofitio aliorum ( uidelicet g> loqui. Et certe ut paulo ante djcebamus > nif4f luce clarius eft argumentum Aritto. quid 3. funt fublhncia. <p mundus haberet par. de anirru inquirens. & qualitas.in hoc non contradiceret antiqurs.duo ge aer. Ite quia go eadem eft inter iubftantiam & quanPacmenides nihil fufpicabat de fubAantijs titatem fecundum Arifto. & quantitatem efle duas nera rerum: fc inde inferebat.DC qumticaco.^Nihilominus profefto Ariftot. to altaris efle finefubiedi? : qui fuftinent cit. g> eade res qu ac eft fubftantia .& ignis fitc. fVndeminusconfonat cludere.non efle fubfiantiam/ed accidentia fubftan mum inter omnes philpfophos.iifi quod fi oia sut unum.uolebat con uerarerum funt. Primo.aut qualitas propter ma B turnout infinitum:& Hue fit finitum fiue du diucrsu fignificadijfed in fenfu identifo infinittim.plus intenbat pro bare folum.met. non negabat jjlum haberepar.eadem eft ratio diftm<5honis utriuffrito effe unum ens.ftantia eft quatitas.f At certe fenfus ifte ac Nominalibus fauere .debat concludere: nam forfan infenfufor fces. .Quod infra tex. Vnde fi aliqu* refponfio poflet babet plures partes. g> net in fcniu identico fubftantia. i& j jt font.Et ideo Ariilo.auteit finita. an qualitas &c. 45.tia non eft quantitas..qu6d fub facit argumentum: aut iilud unnm efr tini.. effe plura ti*:quod non poteftgloffarifecundzinten-j rerum genera: falte ilia tua notifllma quae tionaliter.^Sed quid pluribus opus eft que. dere ad fimlles omnes au^oritates Ariftotficut ego Aim unus:& ideo Arift. namunum. k diceret fubitatias corporales & fpirituales lurum.& rurfus ft Gibilantia & quantitas fint.n'on uole.^ materia nee eft} qui4> nee quantitas..ftantiam & quantitatem.. harbarus eflet qui huiufmodipronifi fides nos doceretaccideni-iain f?cranaf poiittones coHcederet.duar fubitatiae funt. quantieas«!& qualifies .repetit.Quod Arifto. f. fed effent plura genera return . Erat enim receptifli.at^uod eade res erat quahtas. Si fubftan (rcor)dicerent de qual jtate. de fubihntia fpirituali: mrelliges teimn* aouum argumentum. fpirituahbus: alias non eflet tarn ha:bes.quiaide nione quam nuc fuftinent Noiales.led inter fubftanfermo defubitatiafpiritualijnon affumpfif tiam & albedinem eft diftinftio realis * er» fetArirt.ftindione pofuit illicAriftoteles inter fubterialis funt. quod Cone e4erent:fed expreffe probat^ fubftan fubftantia & quantitas funt eademres.Arifip. anquaetitas.i7«depr6feflb probat aduerfus dianLma^uxnt fit an fubftantia. &'fuperficiem titas. arguebat contra Parftoritaterfl refpondet Occham prima par.quod de omni qualitate f Alia muka loca Arjflo. ide fit bkuijer ubicun^ue de Aibj^anda & qua .. 11.Nam qualitas^ftcuM. quia in fuperiori articulo: uidelicet Ariftotele.Et certe apud addeb.fit ideo malt non concefllfret Parmenides. eft & infinitum funt pafliones quantitatis : & quantitas5& qualitas.quodin feafu forraaft.& harno4$i eqiius. fig i&0 qnaji • tia.8. fubftaar unum ens. ^ effcpt res res diftindhs/ed g. quantkucem no a diftingui afubfontia.tex. lineam. Quaeft.met.ftant Ja. ut quia poftquam utrunque eft accidens abfo .-an fubflantia.fi fides facramenti altaris id uetaret. ^ non tntelligit Aritto.) M. i.eflet quantiras^aut qualitas. an adduci poflent ad hanc conclufionem.menide ex conceifis ab u|o: put^qpbdful? # logics: cap. debeteffe quantum: nam finitu dicebat. f Vnde nos lutur Ariit. Et confirmatur. ft fubftantia eft quanta 3 diftindac. te«t.7.i 5 .-qui nt* Q fusParmenidem. Parmenides aflerens totuvn mundum efle concludere.'.nus(in.turn coniicio.8* quantum fttnt^duo funt Ad hanc au.

quot sue quantitatem qua extenduntur .di.concenditargro^fima. multa alia id genus pafljm offendunturafunt fimul coextenfat in eode loco: ergo ea pud Arift. p n rone nee terdiftmguatur a ubrtantia. phyfi. & partes £ H illic res corporez: nempe cj> matena ligni luppofitl.titates.fua qua. Dato opprincipium. gr r ubftantia ell qua quam lignum & lapis ? nam ea ratione qua titas am linea.& partes mater x. quo minus lignum ftionem inter punclum& tres quantitatis & lapis fimul fe poffint penetrare. iicut qtialitas.phyfi.)Sed plures quantitares .Et tertio de coe. ergo dabile eft hmoi memo. y.funt. Etcum no quens eft falfum ergo &antecedens.Seque appareat quod iito: um fit ilia quantitas.Er. tex.n.fuperficiem. quia fi Deus amoueret quan Ifnmo freqjientius diitinguit quantitatem t.Liber Praedicamentorutto. S»ed eft practerea maxi ret illis uniri in eodem loco adzquare: tmc mu argumenttim.qux illic & calor. (hacenimde caufa concedimus & plures dicit. repugnartt eife fimul licet non unirentur. guicur a re quata.folam tes.podet effe fimul in eodem qua qualitatem f Ration bus ct-am multis loco cum hgno:ueluti angelus: quanuisna >*> corroborant philofophi hanc coclufionem infoiinaret lignum : ergorepugnantiaexiqilas p iflim qaifque uid-ere poteft. Sequela fie ofteditur:Quodbpis& lignum met. 88.fi non repugnaret illis uniri. Quo circa opinionem Nomina* ineodem fuppofito penetratiue (*e haben. punclum effe quid in diui* non poflint fimul fe penetrare in eodem lo. ni/i una : n olam titates in fuppofito puca in ligno. Nam ex arquo ubicunqj diftinguit hare tria.EC riat & formoe ligni & omnium accidentium. i z.col lam auftores opinionis ip(i concedunc.Et.mitcriam effe quantitatem fuper pofici.Si plures effent quantitates ftinftutn. & fuperficies ad corpus.f^d reuera quod iunt duae diiUndz quj fie hie fecundum. primo.nullaelt alia ratio . ^ Nam fpecies.quidiceret.quod continuu non componitur expua tariseflTefecundumoes partes in code pun ftis. co.ntiras : m x:atqueadeo partes omnium . 107.qu6J oino quaticas reali. fequeretur. quia folutio uidetur petere punftum.Primo id afferit Ariltot.tf.tex. nifiquiaduz quanti. ^* titate incidit fertno.quod punftu non eft pars linear.item r ua: 8t color . uidelicec qudd globus cangat fuper ficicm .. & partes foreft fua quantitas: & forma .. non ett cp non unianro hoc potiflimii utimur argu-nento: quod cur. ^ Tertio ^r. corporalmm accidentium.cit.po. ubi ait.q^odpunftu diftinguaturtanqua in code locorquod tamen natura abhorret. Probatur antecedens. 4. fua &c. pora non poflent fenaturaliter penetrare argiutu'-.repu«naputo perfuafum cue.tex. nullam po(Te aflignari ra.| duabus rebus. quas uidentur exprimere diftindem tone nihil uetaret.tinuanseiuspartes. r equitur.qua tionem nattiralem. 14. quo linea ad titatis.eo modo fe habetad lineam. faltem in fenfu formaJi nun riam ? quia non poffenr (e penetrare maojs quam debere concedi. fed Hgitureffeunumaccidens ab omnibus diprobatur minor.fed co I angelos fimul efle in eodem loco: & facra.polico. Quod primo articulo fatis quantitates no poflunt penetrare.M tiflimum corpus Chrifti in facramento al. confe. Et tex.tarefn a 1 ipidv'.fibile habens pofitionem in continuo.dicit.Argumentum profcdro concludit.. quid indiuifibile.Henvli in eodem loco.Si quantitas non diftin. quia per pofituSjContingereeam non poteft ni' ftciunt unurprofeclo non fatisfaceret argu fi punclo indiuifibili.f Sed ratione arguitur ( quod fuerit qui rnderet lignum & lapidem non potfe ef hicquarturu argumentum :)Si deturglo« fefimulquia non uniuniurutfaciant unu : bus perfecle fphzricus fuperficiei plana: fu materiam uero &'formam effe fimul. cur duo diftinfta cor.dicit g> p_u<Sum clo^quia uidelicet non ell admodum quan. Nos ue.puta mate. Quo circa enidentiffimum rates.Hum facilms defenderet. loquitur tanquam de teria & forma haberent diftindas quanti.cp tot iuntquan non effe in uno iuppofito .forma 5c accidenba extenduntur. ^Et praererea. nullo modo forma informaret mate tit apud Arift.hoc.quod pundu non poteft tates non pofTunt effe fimul in eodcm loco effe immediatu alten puncto.

Etita foluenturomniaargumentadef*motu. n . Et myfteriutn Euchariftioj multo fitnobis intelhgibilius fi ponamus quantkatem eife in facramento .& fietres ma nifefta. Nihiluidetur. Cum uideo pariecem album. iliauidetur fecudum parciculam anteriorem uerfus fuperficiem. medietas eric in lumine.quae eft uerfus fuperfioe:necilla medietas tangit lecundum ie totam. f Sexto arguitur.f Eft tri ultimu argumentu de facratiflimo myfterio Euchanttiae: nam fidei lumen multa etiam naturalia illuftrat. II. Siacufe cundu cufpide moueas continup per men r -—>--=--••. Signe tur in concurfu illo foils & umbrae. puta qn exi.bi uerfus iuperficiem. fi acus eft in linea indiuifibili terminate mefam. fam plana uiqj ad extretna. linea ai uides lumen & umbra quae proceditin Ion gum. folam uideo fupe r ficiem longam & latam.^ Siinile argumcntu fit de linea -fi enim iuperplanam luperficiem ponas taxillum. fed paries non recipit lumen fe cudu partes interiores .qubd nulla eft dabilis pars fecudum pro funditatem adequate uifa. ^ Refpode tur.led fecundum ahquam inadaequate. & tune no erit terminus motus. nifi fecundum fuperficies. fed excrinfece in primo inftanti non effeacus in mefa. ubi 187 lume folisobiefta umbra facit linea.linea ---?— ? -•* fip. Immo nulla duo corpora tangere fepoiiunt. . & tn n:hil in globo iignari poflit qrf fe toro tangat planum. ficlem fecundum aliquam breuiflimam li»eam re<itam. ^ Format alijprfterea. una ad punct urn medium illius line*. nihil pot lignartin corporequod ie toto adatquate tangat almd corpus. ill* lineae non erunt «quales(quia medja erit minor )& j> comequens fuperficies globi non eft perte fte circularisj quahdoquidem nonomnes linez dulhe acentroad circunferentiam func aequales. fignata illa linea refta in f uperficie globi. tuc no nietur( inquiunt) motus quoad ufqj cufpis fit i ultima linea indiuifibili terminate me(ain: na in quocuqjpufto mefac fit acus. nifi mediatelumine.fequitur quod globus ille no erat perfecle Iphaericus .quxilllam tangat. Quod eft dicere: Data particula glp . non fecundum ahquam partem adequate. led iccundum me dictate fui. quiaaliquid reftat per tranfeundu: uel nihil reftat.illa tanget fuperficie non fecundum ie totam. fed fecundum quartam. quod globus ille taget fu perficiem. & tune fequitur. & cum hoftia calefitj. Qnx iinon pnnantur indiuifibiles fecundum profun Utatem .Hoctnargumetu facileaduerfa rij dilueret. & aliis duabus ad extremitaces. poteft abFente pane ipfis officium retinere: alias qualitates ef(entillic 4ijfiund« .qua.uel reftat aliquid ultra diUifibile. uidebssquod tangunt fe duo fuperficies indiuifibiles fecundum profundttarem. fidiuidaturiecundum lacitudinem. ergo id folum parietis uidetur quod recipit lumen .Tiic enim duftis tribus lineis a centre illius fphaerx. Na dacaquacunqj par te.argumecu./. Ilia eft indiuifibilis fecundum Jatrtudinem: nam dato oppofito.fed folu fecundu fu perficie: ergo ilia fola adequate uidetur. ut uel ad oculum paterepoteft ignoranti geometriam :nam geometra facile id demonftraret.f Sed pro feclo eft mirabilCj quod globus tangar planum . f Quintum poteftfie ri de linea argumsnuim. ui area plana. Quod fi plane fuperponastaxillum.^ indiuifibilem Lvunuiun latitudinem .Refpondebunt( icio )aucl:orescp trariae opinsonis. fed quacunqjda ta. & non profanda: ergo dabilis eft talis fuperficies.Dequantitate. Sd quarta folum tecun <ium octauam' & ita in in/initum. & medietas in umbra: &perconfe^ • • quens no eft data linea qiue fe tota diuidat &* • lumen & umbram. proinde nos mifla facimus.Atcotrahocaf H guitur.candum profundi tatem:& fecundum parrem interiore no angetaliud corpus. Ducito lineam re&am tranfuerfalem in parietefuperquamcirculum defcnbito. Cap. uelut fubiec^um aliorum accidentium : quo:i cum fit accidens materiale per fe extenfum quo medianne panis fiiftmebat atcidentia . ilia erit d:ui<ibilis ii. dicentes: fi motus acus no ter minatur intrinfece.. fruit. non plane fed j'ecun dum lineam angularem uuiebisquodtaxil lustm tangit planumfeciindum lineam diuifibilem fecundum longitudineni.

non intelligetis. cj unicas cuiufcunq. uidui quanti efl quatdam res omnino indi.tudims .dis. qubd fitdiuifibilis mammenfuram . dum modo uerba fyllabatim.eoipfo qubd quanta . quaternarius &c.1 Liber Prsedicamentonim* 6 tunccalor innullo reciperetur fubiefto: liud indiuifibile effe in me. eft unum caufa dixit Arift. lam enim fzcu« pro per fe fignificato. ut fcri. Quod uero neque numerus diquacpofita quantitateeuitamur. met.ut nifi prius intellexero. ficut fenactes formates quantitatis.ftudia in his metaphyficis ponentes > nee cat de formali unam fimplicem formam. opinionem hade. Vnde tate praedkamentali: nee eft credibik a. quern rius fex hominum diutditur in duos ternaadmodum linea dicit remqu* eftuna * & rios.io. certe abude mi. cum uifibilis addi ta eiusquantitaci: & praeterea de folis file reuelatis icriptum fit. tarn eireiuditiifibiie egoficinteliigo uni tas ( qua: eft principium numeri) quam ratio quantitatis co ftllat in hoc quod eft ef.te diuifionem erant aclu plura. Et. ut opponitur primae di.meta. Atq. tamenaiiaeftdiuifio magni«tis) funt inditiifibilia: nifi g»punclum ha. feu de J>er fe fignificato unam for. fatis pcrfuafum mihi 2 Cod S E c Y N D A c°clufio.turn.putateinarhrs triusn lapidum dideritis.tex.fintdiftinftarfpe. fequitur qubd ternarius dicit de titudinis ) eft indimfibiiis folum. in his praeiernus Realium efle. fequitur g. Itaqj quantitas meo mam exiftentem in tribns lapidibus $ qua quanuis^n ratione continui fit diuifibilis. ra. non credam. Adcuiusintelli na numero res fit in tribus diltm&is lubiegentiam notandum eft. met. aut in tres binaries. g. Et hac de NHHH res mundi eo ipfo qubd eft ens. alii lapides funt ternarius.tamen in rone unitatis eft indiuifibilis. qubd non eft id neceffarium pliushacratione diuifibilis . Et qubd unitas qua ego fumunus in uidit in duos quaternarioi:& quaternarius tut. tas a quantitate continua. genere quantitatis non fit resindiuifibilis in duos binarios: & binarius in duas unitadiftinfta a quantitate mea.ut opponi formali. unitate trafcendentali. eo dicit unitatem efle pri ratio mignitudiniseft.unitas uero. nee eft tres lapides & la ilia abierunt quando prgcipua homines mul fumpti. quiaeft indiuifibilis. fed unitas ( quia eft principiu muluna res. minime. eft una uni. cat aliquam fimplicem formam exiftentem rut in rebus numeratis. Contra hicima.in partesquxnon erantadtuplura . 10. f. Exe giriationem ftatuhnus fecundam conclufio pli gratia: numerus oftonarius hominu di7ni. nemfiuntada plura. exprefle dicit. unitatibus ex quibus componitur: neq. res ant intelligere.nera. Sed ratio multitudiRiff fit ens reale 8: fimplex: cum ergo terna nis eft qubd fit diuifibilis in partes quz anrius . & quaternarius pliciter idiuifibile. i z. defina unitate : quemadmodum enim qu^cunqj effe unitas & efficiar binarius.tes: unitas uero( qualis ego Aim ) no eft am hi perfuadet. diuifio uero numeri. <$ ptaiegebantdefenderent. Ratio prioris partis eft .fedpo tio uero fecund* partis opinionis eft: quia tentia (cum client contittuae) & per diuifio •ihilformaliter ponitur in pratdicamento.fpecificam. tex.™ unam aliam: & eum tres lapides non fine uifioni. hanc mihi legem. indi tim metaphyficis diftin^lionibus confhturt. qux eft quanritas continua: & alia betpofitionemincontinue. ita quxcunqjres cor fioquantitariscontinuacprocedit in infiniporea.£ fint ternarius. ut fim tniti'um multaque alia fequereturinconuenientia: numeri.fe diuifibile. Et ideo pun&um fuperficies dicit rein aliam: ita ternarius di ( quod eft principiu magnitudinis ) elt fim* cit unam forma.qubd diui r«<. a qua habent ut bant. Neque numerus * qui eft quantitas difcreta dittinguitur ab habeo quinto argumento lupra formato.punftum ( quod eft principium qiuntita. uni Intelligere enim non poffum quoroodo u-. nificre* a numerus. aut exponere adeo cura H quae eft in omnibus tribus. multirudinist quz eft qunntitas difcreta:na non.quanticas mea eo eft unitas: quia non eft aclu .<| Ergo unitatem Arift. neceius unitates > fed fignifi. fedfiegodiad faluandum ea qu« philofophi dicunt de uidartanquam quantitas C"ontinua.S.tur fecundatdiuifioni.

De quant irate Qiueft. mcri:&quiafiguran6eftlubftantjarei.tantfubftantiam per Dei omnipotentiam plex.qubd fex non funt bis tria.& per eonlequens debet eife in quocu dat partes fubllanti* in loco. ut roodo citatum eft. met. texr.<£ unitas addita binario. (quern multi fequun dem fpecieijlicet materialiter fpecie dine* tur)quod omnes partes (ubftantiaE: fluerem rant.licet rcm ratione dico.cam parui momenti non credamus .quando S. refert Capreolus:) Nihilominus admitti& materialis eft tres homines. qufcd numis philofapbis.f. Vn|j inquam fecundum cofiderationem intelle.f Refpon. quod eft anitna uel eius coceptus: & alius numerus gna domps.f Reipondetur primo.quod partes tune triangularemtSe ideo funt ficur figura nu. j. aliud eft magnitude .metap.Tho. Alius eft enim numerns numerans. Et quanuis fint q.flue poni quantitatem diiiinftam : Immo narius.ubi aic.nariifaciunt numerum fluerent. non dicebat hoc ex propria opintpne . Et hie elt du.miraculum fupplere ulcem quantitatis: fiftione. tres lapides turCafus. Hoc tamen admiflo dicit Pau&c. g. Nee opus eft aliam inS V P E K E S T ad argumenta principa* diuifibilem atque in intelligibilem unicate Ha relpondcre.f. ita concederent. 8. g> fenarius fit uetur^necagit^iec patitur. & S.lec^io.nihil perdet auftoritatis. & ilia materia.& quaternarius funt diiHnftas fpe.ut ahftradz ab hac. fed Tho.formahs&materialis : formalis eft ieruari fine quantitate(ut.3» S. fusnonhoeeftmagnitudo. f Contra hanc tamen expofitionem ad pun^um medium.£ tres quancitates trium lapi.meta. nemdarecurcorpusmfinitum. facit terna. 18.illic impugnabat Ariftot. 5.Etadargum€ntum. certe ilip.V bi$.deAuguiU. fct ideo fubftantia remota quantitadeturjCj» potius auitoritas eft pro nobis: na tCjeftomnino immobilisquocunque gene dicit.f n letur ergo.3 qtibd uhima unitas terdilhnguere.«f Vhimam aucloritatern fcio turas rerum . Et certe credo fi illi effent modo inter ut exponeret opinionem Democriti.cap. aliud quod tinfi f Ex hoc fequitur fenfus illius diuifionis nu ab ea magnkudine magnum eft .Iib.uel maximejquod fi ad imaginario cefenario.i3. Et fc&o nihil au&orkatis detra&um erif turn. <f Bade meratis.non admitnumeratus.his qua? magnitudinis participatione marium:& addita ternano . facit quaternariu. Ad pnmum aegatur fuperAiperaddere.eft neceflanum ad illud officium ut extern cies. Thomas naruralisratio extcrdcndiparrt^^flf poncn dt . Vltima pax quantitatis : incorporea uero non. nonpoflet inquantum eft numerus f uperficialis trian. ut diximus quzftione pnma. Attamenfalua auuidetur cffe audoritas Arifto.quod ter. tomate grauiffirni philofophi . dum funt teraarius .mcaneus eftTol.le. t. fent.<j> fex non eft bister. loquitur ftum:eo.titatis. quatn f ogati . II aijftu pluraJt it* eft gloflandus Arifto.fignari pundtum medium ad quod parrej gularisrnam tresb.qubd dualitas non eft duat unitatts dum miraculofe illuminare: ergo fuperfed aliquid exduabus unitatibuscompofi. meta.ltaqj quanuis qviantitas F ft turn. i. nifi quiacorporea eft ca* adueniens numero dat illifpeciem. Et propterea ipfe tenderit uerba illorum aliud fonare: pro. f.manebunt in eodem fitu quo antea erant. unitates.Deus porefl fine fole mun dicit. nifi rone quan aggregatum ex duobus ternariis.Thomas id credidifler. Et pror meri.refpondemus cum fumus rem corpoream ab incorporeaali-* S. fed fe lud eft faluim: nsm res corpora. qui eft in rebus. quanuis no credamus has merus eft res (implex diftinfta a rebus nuindiuifibiles unitates aut numeros .fed " '' ' non ffequitur ' quantitatem efle "' " Sed inde fu» accidens eius.expoluit.deTnnita.in g c!us.ideo dixie quod fenarius non perflujm: quia nos loquimur fecundum na eft ter duo .Vnde ternarij oes funt formaliter eiuf. y.lus Venetus. gnat lunt . °e fenario eft femel fex unitates: fed re motus quare partesnon fluerent ad pun quando dicit. quia non pof* que una forma fpecifica.dittin.Thonu&fup cut non fequitur.r. Quod fi quis con. cui non repugnat Deum per mthi obiicient omnes Thomift* y. ip. nee mo* F met fex: ubi uidetur negate.

a A rif.Liber Praedkamentorum. Atquauis ouara aut pati.M pria quantitate-quod licet non credam ue.per quantitatem. o/ panes corporis de hilommus illo dato refponderi.uidetur.Phyiic. Sed dubium tem: tune forte negandus effet calus argueft utrum caput uniarur collo. & tn quod ha.traria tanquam fubiec^um .f Et qoiahoc^tii ilii quicon fdconfirmationena. quod fedufa quanuu. Et prxcerea qu.q.lts Deus non potelt fupplere . Et fecudum hoc refponderemus 3-p>q-77>ar. ca materiam confirmation is profefto du. Quod uare fubftantiam fine quantitate.autquam pund unire partes linear. certe ut diceb mus t tfcilum caufac foi manunquam uidetur hoc attribuifle quanttta.Primo.cedunc quaixciucem ditiingui a re quita>nd creduDt . Naturaliter uero quodcunque agens unirentur per quantitatem.Th.pofTent naturaliter haberealiquamfiyura.^ poffit Deus fepanem non uidenm reuocatum: (edomnes rare omnia pun&a a linea: utpote quia tuc1 uideantur fupponere partem affirmatiuam.non tamen pus Chriftiinfacramento aicans.re partes fubltantiae.i. facere quod paries eft fit albus fine albedi item quo:unum aceidens potett effeftibie*^ ne. mfi a concederetur. diuifio naturaliter non fitftifi per quantitaNee tamen ilia fubttatia poterit agere quic.mane re unirx fupernaturaliter fine quantibile.effeftus form ales quodammodo quantii cramento altaris fit corpus Chntti line pro tis: ita quanuis fit cffedus quantitatis uni.quia non fuam par t m . fequcreturjineain e(fe diuifamin omnem potett tamen eu*edubium. ^ Potefl niti^fect folum dicit hie. ficut (uperficies per lineas:non tn partes fubttantix. quam albedimsdealbadicit. & collum mcnti. & fi.quja umetur poileDeum eft quodammodo effeclus exrriniecus. ^ uniantur. f Attamen tenendo communem opi^ tur.quod partes fubitantiz enti« (olo Deo per miraculumtpot.. non tamen formahs: ut licet pof. quod poflet Deus conlerpcftori formatter per quantitafem.quod uidelicet partes fub* mediate unitur niaterix tanquam pro— ftanttx fbrmahter uniuntur per quantitaprius a&usproprixpotentix. quod fufcipere con ficient is. ut dicit S. Et fie certe uf rp patres fubitati*.4.uidehcet.io. quod corrumperet quantitatem. Scutiiam quants ha&enus apud reales in quavtio modo negatun fumus. di eas in loco: atnota ucro fupernaturaliter te partes fubftaotixmanerent entitatiue & quantitate manebunt in eodem loctf.dilt.eft.necaliqtiodprorfus accidens corporule(ni biUm. quod hoc eft fit fine igne caJefacere. corrumperet nee fupernaturaliter poffint uniri fine ilia: fubinde fubibntiam.us qu^m cor tatiue uniuntur fine quantitate.^Itc.non tamen occupabanc locu: ftantia eflet una tranfccdentaliter. fed forma leipfa im.eft tarn fb-malis errVftus quantitatis unire perficies. quod non praedicamento quantitatis uniuntur per fu .tex 18.aut diuidi naturahter. licet ctu alterius.Vtru partes integrates iubttantiz fide potentta Dei abfoluta )quia hacc omuhianturformaliterper quantitatem Inte.quod partes fubrlantia: uniantur per re. f Sed cir.mentum refpondetur. non tamen potefl proprium tubftantix. {. uidetur tamen efle pefli.cjuia a!iud. fed taiiquam fubie-* . quia quaiitas recipitur in fub' ** extendantur per quantitatem.fubftantialiterperfeipfas unit*:& ilia ub tu ficut antea.& manus Sicut Duran fas &ri>uratas.nione Realium. fed quantitateT).quia elfentiales non uniun. nihilomi hnmo poterit in eodem loco penecranue le nus naturaliter non e£fet diuifibilis.Etide-11 leqtiererur de fubftantia.fecunda opinatur. y in fa.ut foi ma equi unia de quemadmodum partes fubltantix potur materix fine quantitate. pofTunt nihilommuJ jurn efle de fafto.Et tamen fi partes integrates fomaliter tate. quod implicat contradiftiu* uidetur quod partes fubftantix uniatur per nem.*.teft Deus fupernaturaliter feruare extenbeat caput & pedes .nia conuemunt fubftantizratione quantigrates inquam. Ad fecundum argupoteft enim Deus fupplere uicem caufat ef.. Vn (upernaturaliter facere.tatis . non tamen ftantia mediante quantitate.fed per 'eipfas.tem ut habetur.quanuis naturaliter ifti fint dus. quia fortes haberecam ilia fubftancia almd quantum.

^"Ad fecundam imptignatio accrefcit prxteritx. g? per diuifione continui produ tione ubr additur fubftantia per nutritions. } bs.4. j . in fubiedo adxqua tali corrumpi poult.z. ubi dicitrsref:*titatts penetratiue fe habentesin eodem lo ftionem fieri fine alicuius rei acquifitione. « coj& non facientes unum.nem fubiefti. nee eft-alterabile.\ n cor. non rfolum • per contrarmm extremB.ut contrarij: quod fieri non pofletnifi quantiquemadmodum calor feparatus tanquam tas major eiiec alia a quantitate minori. ut pu. quod quantitas fit ae ritur noua pars quantitatis . <f Adtercium tiiplumeltr^a pun&frnon eft per fe primo narij funt modi refpondendi. nee cor relmquat. iz.lecum fua propria accidentia. Qua. necefle eft dicere.&tota ftanti* fuftmeat alia accidentia.cidens totius (uppofitnquo corrupto necef* ftantia nihil corporate patjatur.4.medio mo incedit.uidetur th taquam probabile opi» j _! r ruptibile: quia non etf per modu quantita.Et i n augmentatione acquf te corrboratur opinio. Itaque non folum in to. quodprofeclo ttonerfidetur j 9>pundumnon tft necefle eft mere grat s dictum: immo c0et miracu. <( Ite. corroboratur argumentum fecundum fu.1 I.Vfi ' ' .uero S. \ Hmc ruriusfit. Qugft.nari —: — -'. in gnatjone aut augmento uiuetis. & ideo in au* quitur formam (na-diuerfas formas fubflan. fubftantia noua mo inadarquate. Et certe hzc uidetur effe len pra factamjputa qudd funr illic pluresquan tentia An(to.Etingene fit ut quemadmodum fubftantia nihil agit» ratione corrumpitur tota quantitas przteri nifi mediante accidente tanquam uirtute ta & acquiritur noua: quia quantitas eft acagendi) ut ignis mediante calore) ita fub.quod perditur fubftantia:ita neq.q.rie cocedit.ut nuila mutatione natu pus eft in fubftatia tanq. ed neque in augmenta. ficulum fi nonmanerent limul.anic i.ar.adpnmu.condeniattonejficut nee acquiritur^ nee deta color a fapore & fapor a colore &c. a.i. omnia ac.i aqua. tis.-ita quantitas fi^ fubiedum qiiorefpedu puta maior uel minor quantitas debent eflie B aliorum accidentium. m»i media. ut ha certe eit contra experientiam. non erant ante diuifio- .24. Gregorius id lubltatia.— ad•primam impugnamiraculuin <£ fe penetrent. contraria opinio. eft nouu itu "a partib.perficiei* 3d fu^ficies rone corpons.fe ett & eius accidencia corrumpi.d.linear. At uirtu$ignis calefaceret.9 ratio materialitatis confittit in hoc.q. & ideo nonpo^ prxterquam a eadem materia maiorem oc fet dari ratio.in rare fa&ione acquiritur noua pars quandentia corporea. cun t noua pucia & linex & fu^ficiesina dineque in generations ubi acquiritur noua uifo baculo.^At quartum conceditur. quare lignum 8c Japis non pof cupat Ibcum.ex hoc bet. oes fintfe penetrare:aifi dicant quod praeter exi fpe*cies quantitatis efle per fe dinifas& pun i r —I — n ficnciam accidetium fine fubie&o.ubi nulla.g> n gnatiomento altdris tanquam uii tus pafliiia fti'b.&hoc eit quantitatem e(ft fubieitii quo.: aequiricur nee d€ paices.perditurnoua quantitas. Sed tamen in rarefadione 62 cidentia illic (unt feorfum dtfiuncla.ticasin iacra.itia quodararefac^ione cerac.ied rone linea?j& linea rone iui.gmentatione animalis. ut concedit.84. opinatur quantitatem adeo ef. ficut noua pars cidens diitin&um } nam aliifs debet conce.Scotus in te quantitate: hac enim rone corpus Chri.quod res nio eft falfa:na quxcunq* fubftantia adducJC fit capax quantitatis ) qualitas uero confc.52f. Hate tamen opi.) H-inc additur noua quantitas przteritae.g.haberefubieclu adaequatu indiuifibile.DC quantitate.reliquac uero fpes sue in fubit. Et a. quantitas.titatis: qua rarefaftiofcVcondenfatio funt mum fubiedtumtefpeftuibrmar fubftantia motus contrarij.d.Th.ad pr^mu.ubi fac^a fuat diuilio.i. q. & per coniequens termini.fed ilia antiqua extitas eft accidens confequens materia ( quia tenditur aut couftnngitur. Vt ficat matena ett pn.geniti acqu>ritur. Vnde cer.phyftex.$ dales fequuntur diuerfae qualitates. fe coenam matertx. fed etia ideft ratione cuius lubftantia recipic acci.quia accidens fequitur mufatiodi. i eredudibet hac ratione id explicare.ne tota quantitas corrupti perditur. fujficies illx dux termmante* forma iaeadem maceria. i a^q^iQuanuis utraqj parte fub dubio fii m iacramento.'.fubftant»ae.

6t fcientia alicuius fcientia. czteraq. q>punfta. & disfiqua: id quod funt aliorum naiie cuida dis. fed facts funt adhi pei diuifionem. maius dicitur : fimilicer ad aliqUid. Habitus enim cuiufpiam habitus. ^Quodfi quis arguat Ariftoteltm. Videtur etiam«a qua? funt ad aliquid & gradus fufcipere.fimil«.ad ea dicuntur quas conuer <l& caecera. Atqni vniuerfa quat funt aliquo nanq. Q thuifionttn fomedfetat: qaia dux (uperfi Cies tton poffunteife immediat*. f Quinto atgumento eiusqj confirmationi.que iftiufmodi funt. & produceretur una itoua continuans .iy. & line* & fuperficies non generantur. Non tn vni uerfiscorradetas inert duplo nanq. phy.uus eirira hcri dicitof ftr* cjucad aliquid funt» »us.Rerpondetur> % nihil aliud illic uulc. Quare illxfuper petficies no eranr zCtn.4.dicere .cV pofitio ali« cuius pofitio dicitur cffe. Non vniuerfa alio modo dicuntur: velu. vitio cotrariu eftquoruvtrumq.QuipA veto dicuntur ad aliquid pe cum fimile cuidam umiit. fed par<es quat potentia erantduo. ad aliquid eft:& ignoradoni fcientia. & feffio. Tex^ij.fe dimrdiQ. alio dicitur maius: Tex. & magis & minus dicitur fimile & dif fimile.cV in*quale cuieffe . cV hcru$fcruidicitur herns. Tcx.Eaigitur fun tad aliquid » qux id quod funt aliorum effe. Heccorrumpuntur. eadtm rarione fi parces iliac reunirentur . Quod eft dicerc: ficut per diuifionem non producuntur fimpliciterduo. quorumvtraqtfe ad aliquid funt. ka fuperficies fiunt aftu qua: erantin poten lia in continue.Sun? & tuntur: fei.Recu* Dare autem. quiafequeretur continuum effe diuifum in omnes fuas partes: qood implicat contradiclibnem. pofitiones quarda. daplum enim alicuius (cilice t : & plutti. vt habitus. hifce q ad aligdfunttvinus naq. fed accidentia: jj If ideonon generanturfimpliciter.&fimilibus.id qaod eft cuiufpiam dici. iiij.iamfua$ concesftmus conclufiones. aut ftare.io & ftatio.aut federe.tex. aut ad aliquid aliquo alio modo dicuntar: ecu mons magnus ad aliud dicitur: ad aliquid enim mons magnus dicitur.fcfcntfa pofirio: omnia enim h*c id quod funt ahoru eife aut ad aliud aliquo alio mo do dicutur: & non aliud quicquam.ancad aliquid aliquo dam inarquale dicacur. (t mili modo. tcx 510. ij Eft ante & con trade ta$ in. nifi quod huiufmodi dimen fioncs non funt fubftantix.ficuc nee reliqua accidenria: fed congenerantur &Corrumpunturad generationem fubftan fix. VII. ^Adtertiam impugnatioHem negatur per aliquam potentiam poffe feparari omnia puncla linear. Nee fuperficies qu$ continuabat fllas panes po Cuit diuidiiaduas : cum eflec indiiiifibilis fecundum profundiratem. fiunta^U duo.difpofirio.Sunt auceui & recub. Si duplum . ficut nee duo puncW'tait Arift. & arquale inxqualc fimilitert C A P .ar.c6tradu eft nihil.tamen hanc fubeantlegem t duplura d duplutn.met.vt ma* gisminus ve taliafint: fimile nanque DC his qua.neq. aut omnes lineas fuperficiei .j.Liber pneclicamentorum. iterum comimperentur it* I* dux fuperficies . pofitionesvero ad aliquid funt.po(i» tiones non funt: fed a diesis pofitiotti busdenominadue dicuntur .enim non magis minus ue dicitur dutur. ad aliquid.Si milequoque cuipiam hmile dicitur: & cstera f tiam talia aliqiud epdc mo do dicuntur.quicquam talium uHum* quod eft.

non acco tur .Vniuerfaigitur eaqua. Scd fordtamaccommoda. carteris omnib. Scictia. ne. Quare quodque asfigaecuimum vocibus etiam his imponat no* ad id.non ad ipfutn fane dicetur AsfJdus: veluti caputaccommodatiusfuit gnatus. qui bus nomi. efle conftat.c^oautem eo foload quod eft asfigna data fuerit aflignano .quo animal eft: complu cum herus non fit.neque feruus eft fa ra nanque animalium capite vacant. Similiter & ab aui ales auferatur.erit:(i. accommodata eft asfignado. fimili modo:quanquam interdurn di.ad quod tandem dicitur accomuac cum primis conuertun cur: modace.iufquam.fiet conuerlio fane:velun terea fi. eo asfignatio: clauatu enim clauo eitcla. V I I .vero folo relievo ad quod eft asfign'anatum.n.qua.non.tem tantummodohero. oporter.nonconuermurauisal*: couerticur: fi non ad id quod dicitur.quam fi atq.Prae jitaflignata. & ales ala eit ales.hoc homine:rehAoau nonfunt. ritaflignata.rea fipofitum nome.quicquam eorutn accomodate fuerir afftgnatum led qui qua: fine controueriia ad ea dicuntur.neque erit ala Cfena poiita non funt. no.Idem fuerit & in cjeteris mo. nomenq. 193 i <Juplamdimidiiduplum.n.n. autahquoaliofimihmodo citur feruus.& non ad id dr. & in cxtens ales.fed quo eftales:compluri aucbipedis auccuiufpiafimilium fueua]. ala auis: nam no hoc aia jpfius dicirur Veluti fi feruus non heri. ad quod accommo.n. fi * propofitis pri.n6fuencfaneconuer(lo. ad ea fatia.n.& fcibile fcictia fcibile.n.fcibilis fcie Ci accomodate quis reddac.quaeconuertuntur.At teadid.ales non m.Quod Cinoaccommodadicatur.qux funt accideda.Nam fi Chilis fen fus. funt ad aliquidt ftio cafu diffcrt. Hoc autem pado faciilime quidpiam non vlterms ala profcdto ad aliquid eorum nomina iumer. eft.aUis asfignatum.adquo i tademdiciturjfueric qiieconuertitu^fiaccomodata fuerit aflignatij.no fit faneiudebitur.n. Arqui tur fuerit asfignatu. quorum claui tiz fufcepnuo. Na caput habet.auesn6 ritasugnatus. non enimeo fublatis quidc cseteris vniuerfis qua clauusipfius dicitur .-neqj. Verum interdum couerfio fieri no ad quod dicitur asfignetur.alaq. quo nauigium accidunthero^bipedeinquam^fcieneftjfuntenim nauigia.& clauo clauaru asfignabatur.fed hominis.iitferuus hominis. ad illud fane diccclauus nauigii aflignabirur.fiadidadquoddicitur. rnodata fit aflignatio . Atque fi fit quidera N policuna . (it clauus claua fern per dicetur: feruus enim heri di ticlaims.&dimidium vt in predicts intueri licet. & sefibile fenfu scfibile ad quoduis unuraquodq. non AnimalisefTe dixerimus: non enim co ad hominem fane feruus dice t ur. quo *ft auis. Qaare fiaccomodate fue no. affignac errauentveluti ii ala auisfue. accommodate ad id quod dici ala alms ala. habent.Dehisquaeadaliqiud.pofitumnomen eft. ceu fi feruus ad hertitn dicatur.non conuerfio. non fit: ecu fi turn accomodate. cartens quidc ftiblatis.turn. vbiab ala dopli dimidium dicitur. Cap.& fenfus sc ne dicunmr qua: conuertutur. ab homine herus auferatur.feruusadipsu tior asfignatio fuerit. fublatis quidem interdum & noinefacere necefTe. ft capitati caput . primo accomodate eft affignata fed ad acctdenciu aliquid asdgnecur.&aliorumala?funt. n.

Ni finml vidcbit. non cuiufdarn eftaoremfcibihsipfa. ignis.Liber Prardicamentorum . feiifus:ar ipfum fi fenfus auferatur. fenfibili (u tin uerononfit^nomina fortafsepona blato corpus emediotollitur: eft. rat. Q pofitura nQmen..cum complura inteu quar dis fubftantfis4tci poffunt: homo na* fcibilh fintammaliumexiftanr.Senfibile aurem eft & rnunt fefe. Etitidem inpattibus .duplumc>dcc6tra: rea fenfus quidc cum fenfitiup fimul & fi feruus eft.dum^cvidetur: an hocinaliqutbus mus:in paucis.in quibufdaautem veranon fngidum: du!ce.. conuer re fit. & camera eft.ea quas ad aliquid funr.auce/n fecundarum fubfhntiarum eft dubua- . fententia.quidamequus cuiufdam quida . tet non ad aliquid e(Te . fed alt fi fenfibsle nanque toilatur> tollitur 8c citiuspoffeffib dicitur. erir. fi corpus u$ tur moao.facilisasfignatio fit: pus & in cofpore funtitaq. fed cuiuiciam dicitur ma fcietiaquidem nondum effe videtur: nus: & quoddacaput.ro non fit. v Atueroeaqua? funtad natn fi animal tollacur.herus eIt ct x fimiliter 6f emergicrnam vna cum animali. Scientia vero equus.caput. Przterea ani.& ipfe in cffteris. quidam enim homo tollarur.equus alicuius dicitur eqaus.Idem e(t& incarte. nino animal.e(r. & antea qu*m lit omris modus> qu. aut fenfus:quare fenfibi Non tn in vniuerfis quae Tunt ad ali^.n. Taliaigiturpa.fint:fcibi!enaq.tollitu£& fcientia: fcientia verou* fane dicunmr. Qiu'n & muruo harcinreri. & quam fenfus (it ortus. tollitur quide aliquid > fimul raturaeffe videntur: fenfus. Plerunque n » r e r u m ftantia dicaturadajiquid.T ratignis (unt fimilis.dubiratioquaedam»vtrum nulla fubuselfe videbitur. Set fus enim circa ccr.cquibus duplum non erir. fubftantii»fecundiscontingat: in prifcienriam fieri quifpiam cum fcibili mis nanque fubftantiis verum eli.Eft atquein pIurimisquidemveraefthaEC enim fenfibile corpus : vtcalidura . fcienrias nos accipi.. Qu|i uerf* ad ea fane dicentur qua. Ic pn'usipfo fenfu vi'debitur eflfe.quoddam caput.ut.vni. fcientia pri. In qwbutdant colluur.At fenfus fecu fenfibile non tollit: Tex us .animal con/U.raque ta!ia. etiam fenfus aufertur.Sitr.n.Qupdfi hocaffignen & ipfum corpus fen fi bile. dium non erit:& fi dimidium non eft.n.fed cuiufdam dicitur mali fublato.Eadem& in pjuribus fecunlis non. proilus fcientia erit. Nam fi non dicitur cuiufdam quidsm homo > M ^ fcibile non fitifcienda non eft:nullius neq.vj Fxiftit autem hoc loco naturavt.n» CurncceiTecft. fenfibile veronon tollitur. Prxte & fieftdimidium. quatct G no fit/cibile erte nil prohibet:qua dam enim manus non cuiuCeiam quaedrarionisenim circuli & fifcibiliseft.Nam fi duplu non eft.d. fcientia quidemanima.vt fecum fenfibifefenfura aufetuntur yr pater.dimi antea. vcrum hocefle videtur> fimul inquain Ttxcus.neque tota .fenfus efficitur. n.quemadmo quat antea funr. Sic Sc que noo cuiufdam dicitur ho 33onucc in fenfu r<s fefe habere videtur: fenli. dam manus.amarum .Prxterea iifcibile tolla.aut nttlla i re prorfus.duplum eft &dimidium: omnia quae funt fimil'sgeneris.8c aqua c«t«. nee lib»le enim antecedere fenfum vid«tur: gnum alicu^us dicitur lianiim . non tollitur fcibile . neque partes ad aliquid tur.

gitationem in his pofuerit.n. T _fubltehtias ^ eft difficile auc impofriDile 3 nulla fub.acci. ut accidentia ab N* z foluta .definite fcir. At uero Plato primus <ioeuit hoc dfe tinao definite fciet. nonfcientia.utquicquid eoru nu<$.jj antiquiores philofophi( ut quidem ex his ipfis.exade iam deteri6re przftabi tatis pridicamento antepofitii: cu ordo na IKis eife fciet : nam fi forte fic.hoc prxftabilius effedeteriore.Cui fubinde.h. erunt.ditionem & proprietatem .& vnumquodq. eft id quod terairerereeum. circa ta« frquifpia aliquid eoru que funt ad ali men unumquodque ipforum non eft qiiid. nullam fubfta E quitur quide ea. poteft.Siigitureoru quae funt ad Tex.neq.ret neceflariu e(Te.nequ« fi in rebus aliud eft eflequid. nome primus furn fcire necefle eft.' . n. <f Attafciet.& quo pra: ad aliquid. men circa ordinem haefitare qu. nefcit oino bus przlicamentis commune eft habere id. te fciatur.toquanfitatiseft magnum &paruum : Sc plum efse. qua? I * 1 taliu . Vt enim omniquo modofe haber. yll: 1 1.quidjuere dicere licet. liam ad aliquid efTe.funt id quod eft i p f u m definite fciaftacia adaliquid elie oftendere:fin ve tunat no fie necelftno. ad quod hoc ali. ad aliquid : Horum rarionem quflhoneprirnaexpofiruri fumus.& id cuius duplum eft con in praedkamento qualitatis fimile& diflimile.ix.fen us ad fpecie.95 ttubitatio : caput. ad quod hoc aliquo modo fe ha.viij.idc ei quod eft ad efle diftinftu. <ftduplum omnino fcif.a!. fed ea sue definite fciatur.vfj.Na fi fcit quifpia exAlexandro refert Albertus) hoc aliquid efle. Difficile autem * ou:nontn idem eft.Hoc aurem patet D aliquid .ud quantum.quinonpetfa?pe co« font alioru ec dici. Quire pa.(i ad aliquid hoc modo fe ha bet fciet.non fit u-t definieft ad ah'quid aliquo mo fefe ha be re. hoc caput v adaliqaid quorii effe ide eft ei quod aut cuius elt manus.Qupd fi haze non f u n t a d a l i Tex.j caput.Dehfsqu&ad aliquid* Cap.alicuiusdicitur dat.fimiliter &C* aliud qtiale. cum antes habitu ftabilius ell definite ob haec eadem ip do haec relatio appellaretur. & manusalicuiusdiciturma.(imul id quod ad il inutile dubitafle .Prior autem definitiofe. ita fit fpecialis ratio entis effe hoc fi fcit pr?(labilius efle.Cuius.Qrure ha?c non ad aliquid fortade ad ha-c aliquid dici poteft.aut oino nus & quecunq. definitio eft aflignata. Zeno alijque Plato.s mento fearc eniin opinatio eft. Nee indefinite impofuit. citurutfciat.qua? funt ad aliquid quifpiam definido dicirur.ita & referri: nam in pracicamenro fubitanti* fecunda fubftantia p bet.riihil eft detenus ipfo. quare haec uidebunuir ad te iciatj & id itidem ad quod illud di aliquid effe.Ex his igitur patet. lud df definite fciet. n.« ili^d.cur prxdicametu hoc fueritquantiNon.b alij^Ted effe omnibus per aliquid aliquo mo fefe habere : Sc il mixtum ranquam cornunem omnium cori lud profe&o fciet.proptereaquod eft fortafse > de talibus uehemenipforum ad aliquid eflfe.qua? funt ad aliquid .Nam fi nullus de fpeciale genus entis: ita ut quemadmodu finite duplum fcit illud efle.Fit autem ut caput &ma. taleeodem mo. eft autem eorii quae non cenfebantpraedicamentum funt ad aliquid e(Te. Patet autem & ex fingulis: dieiturrefpeftuprimxt&inp-zdicamennam fi quifpiain hoc fcit definite du. Tex.turalis rerum pofiulabat. ut id ad quod ro no fuffioicter c affignata. Si.

ut cap. utait Comentator.ter non dicitur ad fe relatiue(ricuti una ret dicio meo forte dicendum eft.turad fignificandum o^una res fingularituralem ordinem peruertere.que hoc ipfum quod funt aliorum dicutur. & hac de cauia ne diutius protraheretur co Neccenfeoquicquamillic latere mifterij. qua: omnia dicunt re* lationis exprimitur. lo. huius ordinis nullam aflignant.phyfi.quzcunsnino' poteft enim res quaccunquein fe ef. fe fubftantia. fa huius praedicamenti. E A (inqnit) dicuntur ad aliquid.iftuicem fe habent iit unum eorum fit ad al telis ctrcunferebatur inter diale^icos. & habet quid alio modo refertun terminus enim re furium deorfum &c. qua. iz. tertniR^iUr dubitatio ad aliquid * in definitionc non accipitur loco .id eft. aliquid aliqno modo.utfitfenfus . qui urticus eft tur. menfura telis.cftaccidens(q3' expnmitur per ly talia) ta™ tis. quxcunq. fed tumfe terminum.alterius dicitur. ductioncalicuiusabfoluti. Attamen quanuis tanordinem quo caetera prxdicamenra prxdi.In prima. Ad aliquid' dicitur ilia tur^juantitate. f Et ideo iu. Paulus & alij in fingulis uerbit my mino ad que referatur.Et ideo forte plurale accipitur lo-^ le: nam ftatim confiderata fubftantia quan co fingularis-jqui frequenseftmos Ariftota feclufa qUaeunq^ alia qualitate.JLJber Praedicartvcfttorum * 4 foluta prajcedcrent relatitium: 6 quidc re* de partibus fubftantig. & tripU ad fuam tertiatti. praedicamento.f Vexantur hie expofitores 5 idem fecundo exponuntur quatuor eius propne definiatUrperid€ jfc.f Etfecudoquia r«latio inter entia realia minima: eft enttta. Nifi ad bonum fenfum intelligas. fupe poteft effe qualis & quanta)fed relatio fernyiori dicebamus. ip. an fTnt ad aliquid • R latio omnis in rebus abfolutis fundetur: & atque adeo co'ncluditur exacla definitio eo« res omnis prius natiira in fe fit qiiam refe. aut ad ^ j 1 tis.g» hie non feruat Arift.&.credo per nomen oblilationem* f Atqui caput pratfens in tria di quum potius qua nomine plurali include uiditur membra .confulto exiftiment effe pofita^ad denotanlem rerum cofiderauit.tex. & de fubftantia poll qiiintitatem quid ea dicuntur quorum effe uniuseftac^f* prius prsdicatur effe ad aliud.f Et po%emo.non fit nihilominus uerbum hoc plurals ce de pracdkamentis non fecundum ordi. Quo fit ut rotum caput dncitur per fe. qux tempore Anfto. ubi Aril. Ad ali ^ dicandi.per nonem textus fitdiUributum. com. In rerum. quod quatuor mihi apparent in xquiuoco laborare: nam< Item textus habet. de%natUr. & eft dupla ad fuam medic res cUiuseffe.Atqui Al TO aut maioraut minor non nifi pofitd ter. praedicamentnm prztulit qualita.& quanta. rauerbaqua'Ar»jr opyli habet traduftio.torn m omniunn expofitio contemnenda Catur de fubftantia (quia tractatur hie logi. fed fecundum ordinem prat* relationis: alias di&um effet potius.& quabsf fimilis ue uelquomodolibet aliter adaliud. or.f. & Ammoniprxdicameruo quantitatis.quia ftcria fCrutantur. ftatim oppofita funt ^"Aiunt prxterea & floettus. aut aJ alitatein.bertus. gnitio relatiuorum. Vttaha. qux ^.ad aliquid. & quxcunque in quintomera. textus. Sed certe hacc us diftum effe pluralirer quxcuqj.relario non pro fententiam Arifto.dicun non erat tanta necelfitas t quat cogeret na.Sedtamen omn^s tennis.tlicet ad aliquid df id tatesrquod propterea in quatuor fccuimus cuius effe adal quidd?.id quod funt aliorum effe dicuntur. fed comproducitur ad pro. ^ Boetius & Ammonius aliam caufarti men primum (ubtecTtum eft fubttantia (q£ .' unde.qua effe qua alterum.per eft inter duo extrema. metap.nifi quod in per ly qu»cunq. conftituitur $c explicatur dffinitio cunquealiorum funt. ad dumcp cuiufcunqj relationis fundamentu Hj aliquid.rum qnx funt ad aliquid fecudum propria ratur.puta fundamendinem naturx.) A't uero Grae ** prxdicameto quatitatis faclus eftfermo Si cc non eft illud uerbum.ordinem natura. Translatio Boetii fie quia non habet effe fixum/ed pendes a ter habet: Ad aliquidtalia dicuntur. In poftremo uero.non uidetur defignare duo extrema eiufdc | nem cffcndi. taiia: nee funt plu demagno &paruo qux dicutur.autperfe&ionis rerum.

fint relationes. Aut diffimili.ftar.omnibus fubditArifto. effe que adeo fuam propriam concludant.licet quid inteliigentiam. N 3 ubi .n.ad aliquid. aut ab habitus non eft relatiuum fecundum effe : latiui: aliquando uero per accufatiuum quia quidditas eius no eft effe ad aliud. fed cumpr*pofitione:monsenim dicimrma eft perfe&io quxnonpoteft exprimi nifi gnus cuius terminus non powft exprimi per refpeftum ad fubieftum: eft. Aril. eft effe ad fubdup!um» quam figna relationum.De ad aliquid. conftruitur . refpeftu parui: feftio rei difponibilis. f Sed eft prxterea fed tarn en definitio pofita includitomncs.Addit tamen <j» nitiuus eft pro ablatiuo? & ideo tantum ua quanuis abftrac^a fint relationes. Qu#ft.fubiungit: Sunt etiam. dupli fubduplum.Etideo in toto capite ufque tas.n. id eft.n.tran ma latins exponunus) interim notanduni fccndens: ac fi dixilfet. g£ filius. tanquam bonam. ueraratio liujU termini-uero dicuntur nomina relati. led eft definitio quz fuotem* ad aliquid ^nifiquod e aliqua relatioeiufde pore circunfcrebatur: quam Boettus dicit ad feipfutn confideratum.quod Aquod in re eft effe patrem. Et ideo poft exejn8c ideo dicituraliorurn uel ad aliud aliquo plum eoru qux uere funt ad aliquid ut dumodo. habitui &c6crarietas.per maenus ad paruum. ftatio.cuius effe dicitur ad efthanc definitionem noneflcpofitajnab aliquod ens.ftans & fedens duplum. pater tia quaeconfequuniurad hanc definitione.Et fit effe ad aliud. fubdupli eft duplum: &fubdu bitudinem partium in ordine ad locum. ut liqui cafus: aut genitiui. Eft autem frit. aut datiui.f Subiungit I it texu fecundo qui incipit.id eft. ut fcie bitus perfeftio fubiedi ad fuum Enem. qua: iltiuo. feffio &c.lis relationibus denominantur. & fcibile uero no uirtus perfeclio ftudiofiad agendum fecueft fcientiae fcibile.hoc eft effe ad a. Latini uero di. folu conuenit rebus': fecundum effe ) ut tota quidditas huius o^ fed termini funt in hoc prxdicamento tan.I« 197 » loco unius nominis. fed fcientia fcibile. De dum rationem: & fcientia. ficut maius & minus. fed id fufficientia ftat in uerbo^dic dicuntur. ut pater eft filii pater.riftote. Apud Grzcos ge recubatio. difpofmo &c. ut tia eft rei fcibilis ftientia.ad aliquid in hoc quod tota eius quidditas E ua. & fecundae intentio. duplum cum abla. plum & maius. quz tamen uere non funt patris films: & iimile eft alteri fimile & al.ut duo. ut identi ruiffePJatonis. habitus nifi cum prarpofitione accufatiui: eft enim perfedio rei habituabilis: & difpofitio. I% f cunt hoceflc duplum adjllud. ut plum.exempla.fubdupli duplum.uerbujeft.id 6. ut exprimatur terminusrela Ariitot. ( quae appellantur relatiua ideo definitio Arifto. Sunc & haec etiam ad aliquid. ut habitus & difpofitio qux diterum huic: & maius eft minor e maius. ut egregie tionatiter pro rebus. At uero abufus eft quibus manifelknteiusinfufficientiam at terminos appellare relationes: non .eft effe duplum. mutat in .n.f Nominates morefuo definitione hac adtextumfeptimum.non funt relationes fed fubftantix . nrulca dicitquaeuo cotendunt etiam terrainis accommodare: funt inteHigenda unquara a fe approbata: dicentes quod relatio accipitur primz inte fed potias funt mducla ab illo. & filius etiam ad aliquid. quod terminus relationis ditas earumnon fiteffe ad aliud: quse pro* aliquando exprimitur fola reflexione ob. b'C adnotadum ad definitionis & exeploru res qux dicunt refpeclu ad aliud. & cunt refpectum ad fubieftum: eft enim ha minus maiore minus.Velu clum ad obieAum: & pofitio qux dicit ha ti duplum. Item reflexione obliqui dupliciter.Et in horum termiiiorum eft effe ad aliud. licuti eft definirum. feu cubans.nominafignificantia relationis. Vbi( dum hoc qua?ftione pri iiequeeftrelatHium:fedeftlyaliquid.Incipit fecudum membrum t«t.pterea dicuntur relatiua fecundum did. autqubd fimili obliquo referantur ambo iecundum pofitam definitionem dicuntur ^ extrema. & ex propria fua tionis. Potuiffet eoim dioere cuius effe eft fententix.notauit AmmonkiSj tanquam incoueniennalirer pro terminis: ut ifti termini .quz dicit refpequib.tamen co let. ac fidicasfubduplo creta ut cubare.

uidetur fibi contrariusrcum enim pertinet adqaaitam proprietatem.cmitur ad .quia eft eft.rus ISi ferui herus.men'uice uerfa :'nam fcarabaei & ue^at'ha ti6is: na duplum non fufcipit magis & mi. Vnde & bicubitum. ne« 0rxdicamenri. fuperiuseft qnameffeaflem. & Did vio: fcientia ignorancur.reru y irhnto& inrettigit quod nullis tiereTelati. Atqui nafn fcataba:i aut irefp* non dicantur afturrmerfa/ubfequifur tertia proprietasqw* teS. Et forte rnelius uertiffet Argyropy fri*. Roman'6s rerum douisqu* funt relaritia fecnndumeffe. quod Fi*c pro. Correlariuu'm 6rg0 a'f eft alts: tiAm.unius inferat alterius affirmationem . y. fcrui cnitnala. a1ashabet.uti Boetius. Ait enim . eg Ariftbr. Inprirna ut untfrheftconfti-' tas. in hoc textu(qui longiofcutus eft) particti V^dentur etiam> fubditur fecundaproprie lat qumque. quan) &' auis efle relatiua. Nee .qu6dre quis We fallacur .eftu fer prietas non conuenit omnibus relatiuis : ui. Relatiua conuertuntur. fant termini conuertibifes '. defpotesqiF trarium : necfimiJijaliguid eft contrarium: hi-ceftGrzCe. Ciridet.he I qualitas fecundum eflfe ibfohita: licet di. ptertJtou. uidelicet quod relatiua uidentur fufci.malibus. Quod Boe. Duplo nihii eft con. na dns non fblum df re!p. tf hare non conuenit omnibus rela. non enim ex propria fententia l«s. non effe nus .Significantius' ftudiofi habitus: & uitium.uther«s eft ferui herus: &femus e her fi derelatino fecundum did. remiffio. ^ Subiungittamen Arifto-.commodacionem. non funt re liud eft quam explicatio quxdam naturz latiuaTecundum efle : fed funt in praedica.ala dum utfepterheft illi magis fimile.nonta Arilio.reuera proprietaseft relatiuoroni3 uidelt. magis inaequalci Subiutigit licet fequatur . Qa* poteft cat ordinem ad fubte^unt: eft enim uirtus etiam appelfari reciprocatio. cduertutur. alati ah1: &aUtuoiala. Neque''*" Contrarium: nifi tx jam modo diftis diffol eft quod termini relariui fint conuertibiuerctur . afi« a\ inos.& fieri feruus.ut eft iltud Vergilij. g. fcientia & ignorantia. fallitor: quia non dicalidum ut fex.abtum. non eft quod affirraatio lijtiuo aliqotd eft comrarium. quia fihomo habitus.qtiiaidem eftfimile &diflimile refpedtf dicit refpeclum a'd ferui-m f Snnt auten* diuerforum. & reciproCatitf ^ MO : & per maiorem. q. *f'a tapite fuperiori dixerit relariuo nihil efle qua? eft relatiua tfmuF effenatura.lus. H rhento qualitatis. rdatiunm fecundum dki. Argyropylustraduxitherusqua Boetins. quarh oftonariasad quaterna. quad eft ilati Q^o nomitius uertitjDicunturad conuertenrlanfcVr ne figrtficanrias pramiturfefatioalaf: eft feruus.& heru* . p'ere magis & minusrham iftac duzprdprie Vernm tameft &c. herus eft..Itaque ficuthomo & rifibile.onnertenfiam: rtam habere *birum eft magis a?quale quani bicubitum: lam. neceflfe eft apte fieri noniinfrm ac« famine calidb. f In terfio texw qui incipit.fiani$eft. <[ Dubium eflet econuerfo : ut fiferuus eft. In fecunda quat incipit. monftrar Ariftoteiesm hbro de afii^ bmarium.efpedu dominiiq. latineelVherus. <f Quocirca proprietas ha?c nihil a uitintn.'hoc *^« hid. heri eft /eruns. tarn duplus enim eft quaternaries ad au'ej.E ft etiam name honoris quod Grjt quid eft contrarium.. Ah afati ala: eft naq. Daro enim nem. utodlo.195 Liber Prasdicamentorum» ubi ftacuttmuf quatuor proprietates huius eftherus.ced'icitur.f Diciad conuertentiam. rifiibile e(t:ita ferutis.dominus.fed r.Quarum-primaeft. quodutrelatjua" per minorem mixtionemcontrarii fitirtten dicantur ad cofluerretiam. Si enim quis dicac. ficati. nam uirtus & feruns.tuit proprietatem. quod fit.ce. Et ideo non ponic exemplum ni ne. Cali. Itemquadricubitotricu.eft tamen uirtus.uaruncnnq.relatiuorum. qu6d utrun hancaflerit proprictatem: fed fectindum qj de fe ipfum prardicetnr cum alterius ge« pofitam definitionem quam explicando minarrone in obhquo exprimente relatioirnpugnat. Relatiua ergo conuerti ell. Cjrrios-Sed tamen.bent alas: quar tamenanimalla. utuirtus ui. iritiofi uitium.incipit exponerediftara' tates uniuerfbliter fecorifequuntur: quia pfoptietatem.hif6fom prie. fin textu quarto qui incipit.

Et habet hictextus particuuusj&clauatum.quid-ponitAritfo. Seclufis omniies fit ala ales: cum ales fit nomenabfolu. utfiquis tamen dempto.aLud per nota caulalenaMitduplu & fubdu N 4 plum .n6 folu trum tamen eft alterius caufa : quare fol ilia quae funt uere accidentia. quod feqiientia conditionalem : neutrft tn infert 4 cilftomo elt ferui homo .mutuo fe inferant mutuoque fe tollant turadcouertejitja. quar cum altericorrelatiuo. neu* uertetia. onomatopoeiam .dacoperimposfibile.tuncnondicenturadcon effendi confequentia conuertuntur . quod latine eft Quamob rem folent relatiua comparari clauus. ergo lumen eft . non mutuo reci.heturn: alarum uero eft denominaciuum ab r us necefietfufceptiuus difciphnas. in polt prasdicamentis . concludit canonem huius pro .faqamus a capite.rus. gincipit. quo puppis gubernatur. cap.busaliis. dis correlitiuis aliquando prouenit ex igno dicerentur ad conucrtemiam feruus & herantia denominatiui . fed ta-tura : quiafimulfe & inferum 8f perimut .exemplurri in tertia particula prietasruidelicetqupdadaflignadumpro c*nt' git quae incipit.EtitelligitaccidereaIteri. herus eft herus & eft bipes & eft uerfo : quia fol eft caufa luminis . feu temo. quartam& ultima promen omne nauigium habet clauum : funt prietatem huius prxdicamenti . Et eadem ho : feruus tamen non dicitur ad conuer. infert inqua. tali ratione.decipietur : nam quanta's omnis clauu« tex. clauus eft clauati cla. caput & animal .alterum haud quan aclauo.quamftabit.. clauo clauatum. duobus lignis fibi inuicemobnitentibus. Itaqj fimul natura funt tur.tatem. Etprattereaj quodncutrum fitcau*incipit. y. effe relati. aflignandum eft taaliquando neceiTe eft tamen f'acere unius le nomen . fol eft .-non enim fequi.enim quod priumcorrelatiuum. & econ t|ui. quod a. uc ppinatur.ut fublatis caeteris omnibus ilcorrelatiui fecundum alterius uocem: qua ludconuertatur cum fuocorrelariuonllo Gratci uocant .in exemplis factum eft mamfeJtum. quod mus nomen concrctu.5.Et ideo fubiu modate &c.N im 6 ad quoduis. conchy relaiiua .In prirna enim explicat prbprie* modo . g. non ta.pes.pedalion. ut in exemplo mo.& nauigium . de fiahud nomen quod accidentaliter couemt mul. f Quod con.De ad aliquid. Ait. capitati caput : &-capitatu tis huius confiderandum eft) ut egregie ad Sapite capitatu.caput. Atque interdu . f Ad euidentiam proprietatu-'eft" jj. Quae conditiones exprefle funt liaffignatio unius relatiuifiat ad quoduis Arifto. At uero eaquae funtad all (quiefttemo) fitnauigij clauus.capita bih & fen(u.quae fefe mutuo inferum & toUuc per con njs feruus : nee cconuedo tequitur .fcientia & fcibili : quz cum appareant efle phecarentia . menGraeceeft. ut cancri .firmat Arifto. Faciendum eft ergo nomen denominatiui' quorum altero fublata.in uniuerfum dicen. Suntemm animalia multa ca.utdicamus.fExquoJnfertadmaio peruerbum fubftaptiuum fecundum adia rem declaratione in quarta particula : quae cens. uermes . funt fimul natura.Etitaunmerfaliterconclu notauitPaulusVenetus) duoexigiut alidit Ari^oj» fi fecundum upce abftradti racia quae res fint fimul natura. f in ua. Ettertio facit argumentum de fenfiuertenm dicere. non tamen uidentur (imul effe na Haj& alia mujta : ergo & uolumus a^d con tura. Vbi ait ea effe fimul natura.ratione neque fubiedlum &" propria paflfio tentiam nifi cum !y herus. Quaeftio L 19 $ jJecitaproprie dicere poffumus .fed ilia omnia & lumen eius non funt fimul natura : licec qiiae non funt de intelleclu alterius correla fequatur .fecundi . neque homo. uidelicet enim paruz fcaphat qaae clauo non guber quod eaquac funt ad alquid funt fimul na nantur . dummodo eflet herus. quod fi fit feruus itcbipedisaut homi.clauus. necbf quia huiufmodi fallacia in afligfii. Bt in fecunda facit argumentum de ^rocantur .ideft. Qnod fi non accomnum qua non funt impofita. <$ fa alterius. Eodem 'astres. Primum . Boetius tranttulit remus . nulU fit conuertentia . f In quinta tandem & poftrema pardo pofito: aliquando uero ex inopia nomi ticula qua: incipit.

& relationem ipfam. Exempli gratia.undc excogitouit artem: & ideo Temper quodamodo fcibiie an tecedit fcientia. tit chimera. fed funt fimul.non fumunticientiasa rebus: fed fimul naturain iffis eft fcibile & Icientia :ut fimul narura fuit feientia mtelligentiz mo1 tricisorbis^Sf oirfcis ip(e. pater & filius. quzft. qub. potius quam econuerfo .f Porfan congrUentior eft alia expofitio quaHnfinuatpautus: na A rift* nondtcit g. Eodem mo res qu x eft binariu s prior eft quamquaternarius:ramen binar ius nun quam erit fubduplus quoadufqj fitquaternarius. fubduplum eft r & ft dupturn noti eft.tamen facitargumentumdefcientia& fcifia >& bilt quid non dkamur fimul naturartmmo' t* o^fcibile fitprius quam fcientiauQuod pra battripIiciratJoQe.non tafnenquiaduplum eft.arti.jLjoerPraedicamcnforum. aut in nullts.nu!Iaeftinftantia .in rtullis. prius habuitfcientiam. 14.fcrx > n»ntfteconueifo ut . Sed additur correftiue .* In nobis inquarn. autinnullis.tio hare fit propha relatiuorum quarto mo do: omnibus entm & foilsrelatiufe conuenit. f Quod fi qui&Jimc inferar.Primo quia fcibile eft obieftum fcienti«x)bicclttm autem eft can fa fcienti*(rttmuntwr enim fcientix a reb.fabdu plum non clt.^f Inferit tamen parenthefim quandam > uideKeet op i» paucis ant in ntiUa re prorfus fcien tia & fobife (tint fimuL Ad cuius notkiarr* fiotanda eft Jifferentia inter fcientias fpecufatiuasinnebis & fcientias prafticast fpc-cutattux enim enrrtes fumutwr a rebus: fcicntiaeueropra&icz funtcauTuc return. Et ideo non eft pi his fubduplus ^ quaternarius iit duplus»Quo fit ut condi. UiJbduplom eft auf econuerfo. G plum funt finro! Hittfratquia fi dupfum eft. qjaia adhuc in= illisquanuisfcibileSJ fcientia & fecundu ipfunrt fint perpetua. & fundametum. quam eflet fcibile: & ita in eo qui primus excogitauit organa auc aKasartes. qux funt pau c{ reipeftu fpeculatiuarum. quia cam hoiofmodi res non fine uerefcibiles.Pauius pater eft cauCi Dominicifillj t'&id quidc per „ generationem quz ell fundamentum proximum paternitatis: tamen paternitas feu effe patrem non eft caufa buius quod eft eflefilium. Etideo forfan Ar^totejntellfgitde fa'cntijs luWt-ntiaru feparatarum(quz paucaefuntapud Arifto^ qux cum (Int petpettrx & aciu irttelleftuales.In quibus fcie tia uidetur przcedere fcibile:qui enim primus excogitauit icientiam nauis.^Se^ cunda ratio qua fcibile pnobatur effe priusc quam few eft.Ammonius ergo dupliciter expomthanclheramjprimo inpaucis^puta in rebus quz nullum habent efle . in paucis aut nuHrsfcieti^prar ceditfcibtletfed g> inpaucrsaut nulhs leibile Scfcientia funt fimal natura»Inftarttiz ueroaddndbrnon oftenduntnifi qudd fcie tia aliqnprzcedit fabiFe .ex rtegaaonefcibilisfequitur negatio. Res qust eft fubieftu uniusrelatioms eft caufa rei quz eft fubieltum alter us: & eft cau fa per fundamentum proximum talis retationis: tamen relatio una non eft alterius relationis caufa. Secundo exponit de omnibus fcientijs pra&icisyut funt morales & mechanicz.non elTe re ktiuanequecaufa.quia adhuc iniftisquoda modo obiecltim antecedit fciemiam rquaniiis enim non fuerit nauis ante primu inuento rem. Sed additur etiam correftiue. Dicit tamen cor re&iue. obieclutn non procedit fcientiam. Etideo. Ita Deus fuit caufa omni creaturac:& id quide percreationem qua? fuit fundametum pro ximum relationis:fed tamen effe aftu caufam(quod eft creare)no eft caufa nee prius quam creari.tamen nullus inuenittalem fcientiam nifi quia forte uidttnatare tabula fuper aqua. notauitS* Thomas. tftratio bbtecli inquaDtumobie cti natura przadit rationem icientiz.relationescreatoris & creature funt fimul natura.fedfntelledus perfcienttam confihgir obieftum.& czufatufn: quia pater eft caufa hJij: & in uniuerfum caufa eft Can fa caufati.ant atiquid aliud.) ergo fcsbile eft prius: quam fcientia. quJa fcientfa dfuina non eft fumptaa rebus.^fn fecunda particulaquac tncipir^Non Set en.». fed fuit cau'fa omnium rertrmait prima pane. Negatur fequela: nam in relatiuo eft confiderare & fubieclum materiale.

St mi* mJjlium >*qt'^ literant otrrcutant ..& fenfibileno fotfimul natura^uia-fenftbileeftprius-fenlumam er ftegatione ferrfibttis. ^ Ad cuius intelligentiam notandunteft . funtfenfibirjarergafenfibile eft prius fenfuJtttamcafueritneintentio AxiL ex propriz fcientia determinaTe quod fcientia & fci bile^fenfts & fe»fibile.adhuc reffant multa corpc ra* infenfibrha^qye. Demannir ergOjaflmurs.animalnon ett.& per confequens kx ultima praedicamenta r conclu iit tand. ^ nee fenfus effcergo de primo ad ultimum fi. qubdqoadrarc circulum non eft jhucnire circulum & qaadratutti . quorum perjpherix.qui tafis»eft:Senfus non incipitefierrifiqyando" incipitcflean imalfed priusnatura qua in.ax{afiquid»^ Erfu«t hie quatuor textus.ill:icrpr«erea>fenfus. 5 In-tertia particul'a textus qaacincipitjSic & irtfenf^facit fim(le-. Argyropylus uero nefciocnraddidit rfcjentiaqtridem armnafis nom erit.. icienria non eft: quracurtifbentianonfit nifi m troraine (Ibqairur ennrtde icientiaftuntana) ti non * ertanimal'j.8c circa corpus eft(fcilicer taquam circiobie quid(quod^ti ^um)3c in. ^Tertiam ratiooemfubdit ifiic Arift.Phyfctex.fiC noti fintffmuJnatura>qiizftioncprima us* debimus . etii animal non eft(quod eft fubie&unvienfus. Nomtnefenfusintel Cgitfemper fenfationem .ergo circulus.exiir«nt tamen complara fcibiKa animalium .pu£a eali« cundamrationem-.-ad ali* quid > Petrirs enim non'eltalicuiusPerru^v nee alicuius homo••( tfto firpacris filius aur heri feruus)wcparces prruniae fnbftanrijr -t> rraturaj. cuitrs tatnenhaftenusnon eft fcientia. & per confajiiens net efr(tientk:8tcamen fiiblato anitttatt. acque adeoomnia pracdicamentadkeretur. i.cundatfubftantije.fenfus non eft. fuhcfcibilia: ergo' fciixle ta m ammali)tuncfic?Siienlii?4« non eft»neque corpus e(t ( qpw^onuenwi^ tur)& fi corpus non eflr. 1 1 .fint relatiua. A «wiurt art***' eftfcibilis . Et ratio Hat mhoc : Swmmarnort eft .fn primo facit ^argurrrentQ con tradefiuitionem\r&argumemu..nuUu'meftTubiedum feientix. Qtiatftio i.fcilicettanqiiaraiQfu.mm eft quadrabjlis . Ecanuerlo tamen non fequitur/enfusno eftaergafettfibile nonrquia fub!atoaramaFi(quod ettfii bieclum fenius ) norttolliturferriibile: qui4 adhjuc reftant corporainanimata'.ut igms &! aqua .8cnd econuerfo . quarlunt hv recla fimeai . hoc lbco/&c.corpore. (ruam fit infumciensdefinitio pofi tasHatonw.efthoc: Si definicio pofita eft bona/eqtiirurcp partes fecildarfubftantiac djcu-ntur.ad afiqwd^ut habitus Sedilpofinoi heat pafinone eife ad aliquid. quod Jtgnato quouls circulo inueaiatur unu quadratum cuius area fit atqualis areae circuli ?• quod Arif.r ut caputyrianus &CvAit ergo primatninbftantianr manrfeftum ette non dici.probauit efle pofiibile.e quod fecundum eandeaxdefihitionenr ctii fublhoria. Et fecit etiam duas rationes » Primaeft Omnisfenfus.DC ad aliquid. Quadrare ergo circulum eft.-Pofrqparftemmi oftendit ex il* Ia^de4nftiotie/equi acctdentia abfoluta di« ci.& Grstce quidem nd funt nifi hacc foJ* trerba qdattrahltUilir Uoe tius/cilifceranitwah fubiaton&ejt fcientia r cum tam«n fintfcibiliun* plora> & ell tune Ltera clarif&na . dubi« tationerrede partibusfubrtanti* * an dicantur ad afiquid-rcuiusmcencio' eftmanifefte aperire. poflibile eft dare xquafe: 8f tamen talis fcienria notidum eft inuenta-.-quudnon cA hie locus explicare.inchoatur tertium membT«mi huius captis r ubi mouet AT iftote.quia fi datur intra circulum quadraturn minus . iit animal runtfeniibiliaelemeta:erquibusi coponiturrelementaTiero.. Tenfibile non eft.m.idett linear terminarites aream t £m xquales:nara facile idem filium quod habec formam circufi poces formarein qua dratutn : camen area quadrati non erit tanta quanta area circuit : quia circulus eftcapaeiflimafigura. fequitur rtegatio fenfus.non ett fcienria quadrature cir culi. Pr{terea animalt fublaro. fir extra circumnv quadratiim • maius.Non ergo fequitur. i .vgu mcnturrtoI>'{erhfu$.ad aUquid.

tit relatiuis fecundum dici:hzc autem quac * his caput.f In textu feptimo qui incipit:Si igi. non cognito cui us fit. quia ftatdefinitiue cognoalia relationequam pars communis refer.& per confequens ahcuius pars ) tune Fit autem &c*perdatam definitionem. £ hoc namcumhabitudofitintef duo e-xtrema* cile caputalterius capitatirfed tamen caput quidditatiue cognofci non poteft. fecundum effe.malis.non tamen ge conuenientiaha<Senusdedu(Sa.f In tex.nam per regulam antepratdi.men adhuc in genere poteft quis habere de pofito.f Boetius ex quis definite nouerit unum relatiuorum.Vel ficut uertit Boetius r) Ad aliquid funt quibushocipfumcfle . & potif. Sed ta indiuiduaturperhoc quod eft in hocfup.omnia per hanc fecudam facile diluuntur .corollarium refpondetaddu. tfonem equi.arguertf. ad aliquid. eft tale eflequaleeftad aliquid aliquo modo feha bere. utcapur ettalicu. nifi exin cot non poteft effe nifi capite capitatum.ad aliquid.finitionem capitis aut manus nan cognotur ea. aut oftenrone^quod fit huius aialis. Neminem confundat datiuus^ei. & proportionabiliter dicendumeft (utAm. Eft enim cafimum ex hac dubitatione concludit defini put pars animalis talis figurae. fequenti qu jeftionem palam fiet. qua definitio tionem pofitam non effe fufficiente.Quae poffe proprietate)refpe&u capitati: & fecun.tcftconftituiquinta propnetas relatiuoru dura hoc clarum eft.fcere quid eft caput.expofitum &tamen in indiuiduo. hoc corollariutn ex rfe eatnentalem. eft ad aliud . fenfus.quis uideat manum alicuius. tit.Ponitexemplumin fingulari.ut fit tas ilia non dick relationem.deffmtio quidditatiua effe non poteft eft propriu abftraftum huius capitati: cum nifi explicet terminum illius habitudmis: potuit hoc effe capitatu alio capite. pars.fta:Nam fi tota quidditas relatiui eft effe ad ll ius capitati hoc caput: nam hoc caput non aliud. poni caput dici relatiue (ut diftu eft in ter. homo enim non quodam modo fe habere ^Et (ubiungtt Ari eft hominis homo 3 aut equi homo.datur per ly effe 3 folum conuenit relatiuis.& per ne non explicatur quidditas animalis. n. tremis cognitis: Vtfitoia quidditas dupU SJuero mensfuerit Arift. non quidditatem. qui nouit hac fubftantiaereferuntur ad fubftantiam.hoc caput.ex fuperins diftis.f In tex led tanquam pars ad tottim(e(t enim caput tu demum nono &pottremo qui incipit.&c.& latius iam modo exponetur. £t qua. ut partim fupra.dicnnturad aliquid. eft: Quorum effe eft idem illi effe.qu2tameD nieiuus ille explicat relationem.. compe M tiat.tuoftauoinfertArift. fnodo caputin generedicatur.fcendo quidditatiue animal. ut hoc nt hu.bitationem de monius inquit & Atbertus)^. tune manus.qubd ex definitione priori fequuntur in ois cquus fit hominis equus.i. ho mine non I nixhocctrm hoc caput non includat in fua uifo (qui fcilicet fit uelata facie.Arif.Jto.non dica eft. ad aliquid.f Sed eft hie ftatim dubium quo. Licet inquantum eft hoc ens.fed poffef. cognouit & quidditarpra fub folum ut abiirac^um ad denominatiuum : duplirquz eft bis contineri aduplo. g> partes eft his continerelubduplum.ficut caput quod dat manum per feneftram) cognofcetur fitanimalis. Parres uero fecundar fubflan nam ilia quae datur per ly dicuntnr. non cognita natura-ani tur ad totumin communi: quia fingulari. g» caput eft capitati fecundum efle.Ratio corollarij eft manifeCaput tn hoc caput non referturut lit hu.Et eaconfequens ueram definitionem effe hanc dem ratione omnia relatiua fecundum dici frtprta Ea funt ad aliquid quorum effe idem eft ei excluduntura ratione relatiuorum: ut fub tltfini— quod eft ad aliquid aliquo modo fehabere. haec pars qua partibus fubftantix: quas inde conftat non terms haec pars nonreferturad hoc to turn effe.definite etiatn nouit&reliquum.*' tur ad aliquid.quicquid conueuitgeneri aut hac fecundadefinitione.uidehcetquod ft"' fpecieiconuenit in indiuiduo.aoz Liber Praedicamcntdrum Don dtcuntur.

Si quale(rtam duplo &aliis ipfenegatcompe rehriua fecundum dici pertinent ad hod re re hanc proprietatem ) fed ilia non fufcipfa?dicamentum. Qu#ft. phyf.f Sexto pricipalit^r argui quidam refpecl:us)pertineret ad hoc pratdi tur cotratertia jppnetatem.ait in^ g» unitas in fubftatia facit idemtunifturn: immo quantitas inquatum quantitas tas in qualitate facit f?mile. Relatiua msftt.tex.De&d aliqiud. de ftibftantia" dixerat retatiuo nihil efle c.aitad relati6 effe arguitur in ipfo eodem eXemplo Arift.tunc ( utdocle inrert Am pi&t magis & minus: ergo nulla Minor colmonius) omnia accidentia quomododuncjj ligif ab ipfo atuhore. quae fecurtdumArif. fed relatiua . autratio fpeciei folum habet efle in quatum eft. ticm non effe per fe motiim: ergo hoc praJ Scibile &t fcieti^ sut flnlul natura: ergo ma dfcamentunl non pertinetad entia realid.Ad aliquid folum dicit comparationem nnuauimus.difputamus modo an relatio rum fecundum effe: no primum quia ftati dlttinguatur-a furidamento) fequeretur > <j Anf. calore Calidum eft i & fi calor eft. Probatur minor.-fblum de relatiuii-fqcjua Vtrum text us ad aliquid utdtimdici: & contra hoc arguitur. qiiz funtrelatiua fe relatio ucre produceretur ficutalia accide cundum dici etfclu lit ab hac proprietate: tfernam accidens reale non ertnifiprodu. arquale uelinae pracdicamenti faciebat. ProbaturanteCe^ Quarto aduerfus primam proprierarem dehs:Si fcibileinaclueft . fed % n6 cdueniat fblis relatiuis fecundum Canlr: fed Arif. & econuerf ditiui«feeundum efle: & hoc non^uia c.tex. puta fimile & diflimile.Si aliqua quftantum fimc relatiua fecundum dici . «de.aut pater &filius.Quodcuqi de 8ere!ationem unius ad aliudi fed referri eit nominatiuu cuiDffcunqj.tia.tex.8i fcientia. fecundtim propriam opinionem de eft.titate facit aequale: led unitas non fufcipit Ipotirionem eius.n1et.oo trarium: aatintelligit cam fecudun) defiht tione antjquorum.5. fcientia in potentia eft.& unitas in qua dicit menfuram fubftantia:: & qualitas.iimife refpeftu eiufdem. fed folunt ens rationis. fcientia in jc<u afguitur: aut illam proprietatem intell git eft: Siedonderfo: etfi fcibilein potentia AVift.qua!e. fus fecudam proprietatc arguitur. ratio ad couertentia cum fuo aDltrado: etenim generis. di. 10. qUatitate quantum eft: K ff peroperationem intellectusabftrahentiSj quatitas eft.maxU nullo modo pertinent ad hoc praedicatnen me effent ilia duo quorum extant Arif. Minor ofteditur. & per co * Septimo principaliter aduerfus quartam fequens non adnumeratur decetti p ardiCa proprietatem arguitur* Aut ilta proprietas mentis. Prittia defini.n. f Secudo principaliter argui proprietas relatiuorurfalte quarto mo ut in ftir.j.fcib'ile. ubi ait. Et in excmplo Ariitotele id pacet nam Qw&ftioprima* . abfoluta effent in hoc praedicamento: quia Of iimilitudb & arqualitas cofiftit in unitate: accidens in genere dicit refpe&u ad fubie.Alia qiiarejati camentum«' unde fequeretur praedicameto ua dicutur ad couertentia: ergo hate no eft i*um Confufio.ficut neq.f Quito aduec uis fecundum dici.io.&c. (o .aUtrealis ha. 14* Conftituitur tanquam generalis propnetas fifnt entiirealia. relatiua fufciperent ma^is & minus.aut jqiiale &in«tio competit omnibus relari.met. 1. quati quantitas eft: ficalidum ita-relatio dicit actum intellects compara eft. f Tertio principaliterar. dalidi tfs unumad aliud: ergo ad ahquid. no dicit calor eR: qua: tartien n6 funt ad aliquid. le id riegauit Ariftotel. fecundum efle uere funt contraria refpec^u Parte negatiua arguitur primo diufdem: quia nihil potcft efle fimile & dif cotradefinitione.omnium relatiuorum fecundum eflei & fe gtiiuSi felatio efletens reale. exc turn: ergo ilia definitio nihil ad rem huius pla.j.n.Quinetiam fubftan. ensteale.clindumdici: autfjquam propria relatiuo biuidoCnon.iit predicametij df aftus intelleftus r qiiemadmodum.cii magis & minus: ergo ned fimile nee zqua&catureo<j» futftataccidentibus (quieft le.

cuius quidditas nihil aliud go & antecedens. ut habetur i.feretia definitionum AriCquarym primada tiushuiuscapitisnotandum eft . circulatio: ergo unum non debet definiri duplum i quatum duplu. fed habitudine ad fubduplu . habitus. ponuntur pricipaliter i prxdicameto fecun tur ordo ad mobile.Eodem mo taput eft reiatiuum S m dici: Inftantix ueroArift.no 5 efle ad aliud fed tn explicari no potefl fur qubd in definitione unius relatiui debe nifi per ordine aliud. fecundu di Hot.i. io. funtquandonomina funt albus fecundum dentes.ted parte quxcertahabet fi tiain aau eft: quz nihil uidentur probare. qua con ita fecundum iftos.intelledus. At uero fcien rx: quia Ariftot.c. gura. nutur. Eode mo mouens qua prxdicamentis: fed relatiua fecundunvdici UisfignificetdeformaU motu quern fequi.Quidditas. Relatiuu uero fecudu retpbni & reliquum: ted hoc eft falfum.hanc modifiers opinionem. nulla rem dici ab foluta. Si cognofcens definite tinum relatiuorum y relatiuu fecudu dici eft res. ad primum: & de potcn sue res quae dicut refpeclus.t3 .y. Relatiua uero dum dici. Exempli gratia.cuius quidditai definite cognofceret & reliquum. utraque connumerat.fimile& difli runt.quiafimpliciter.clatiua fecundum efle ficat. Et qu^uis per nomina id explicemus.n.iua:atqj alio eo dicuntur f Z d i t e^c>a^aucro feclmdum dici: ut menainit S. intelleAus fat.Uber Praedicamentorirm 0am £ quadrature circuli eft fcibilis io po • fcientia & moues funt relariua fecundu dicentiajCertepoflibilis eft fcientia de illo. eft ilia res. Probatur minor.7^ur. folum probantquod q. dicuntur relative. -_ reft definitio efle clarior definite: quia eflet potetia cognofciciua uniuerfalium: attame I.ad 11 JR.r. Et hac per alterum.quia uere no funt relatiua:fed tffk tf Th. Defini eft q.q.f Tripliciter ergo exponunt hunc tez mile funt relatiua fecundum efle : quia haec turn.Vnde quo uno uerbo re explicemus. fcientia tia.tf. Ct3& fecundu efle: qux fumpta funt ex difprjmurn argumcntum ad euidenciam to.tis ad capitatu.) refpondeturaffirmatiue. uel res tione(finosnonfallimur)decepti funtqui M alias abfolutas: quas confequutur quxdam his temporibus de prxdicamentis fcripiehabitudines.nifi per ordine adobiecla. rum fex) alia quidem funt relatiua fecundu ueritate funt relar. f Oftauo & poflre. xqualiter ponuntur in prxdicamento cognitio obiecti) no tamen illud nomen im qualitatis & in hoc. tamen non fignat ordi du primarium fignatum:& fecudario ponu ncui ilium & habftudine/ed motum: & id tur in ifto.c.q.^.n. fi 6 . A o quxftionem(ut authoritas eft Ari. difpofitio. huius temporis utraque Momina non funt impofita ad fignificandum hxc relatiua xquah'ter reponutinhocprae qualitatem ( ficut Iy albu ) fed ad fignandu dicamento ad aliquid. Huius in cofidera • pofitaadfignificandumqualitates.^ relatiua eo dicun adeo bafis & huius prjedicamenti& ultimo tur fecundum efle.& i rei .a non fignat de formali habitudine capiJKm fequitur. non po. Vnde circa.4. aut uoluntatis non eft efle ad aliud: immo «^jj Top.fequere. efle relatiua(qux fit primadiuifip .j. f ^ tio debet efle clarior definite.n. duplicia bat per ly dicuntur: & fecunda per ly funt. cien.8f lib. efleadaliud. quia icibile in potentia & fcicntia in adu mhilominus res ipfx fynt relationes. Et tia qu*muifrfignificet qualitatem .fed fi unura relatiuutn funt res abfolutac: fed explicari no poflunr ci4a definiatur per aliud & econuerfo. & re* nttn.ar. decepticoriicxhte hibitudinem inter duo alba. prout eft habitus la res xque principaliter ponitur i diuetfis perficiens inrelleclu.dicit quod nulnem: fed qualitate ipfam. Habitus.f At Paulus Venetus * politumeft ad fignandum illam habitudi.n. atque Et eft attente notadum.decaufa inuenta funt hxc noia. ci. fecundu dici.qux unur figni fecS4£ tia. Exempli gratia . fHcibile in potentia eft.fit diminuens: ficut Aethiops eft fecundum dici.& aliud refpiciunt:&ideo funt elatifat. Eft.par. Do&ores.lattua qua? pricipaliter in przdicamento po mocdtra quintam proprietatcm arguitur. Tunt ilia qua: funt impofita ad fignificandum ua fecundum quid: ut ilia particula fecunhabitudines ipfas relatiuas .-cri efle . difpofitio/cie fequitur relatio ad obre ftum(eft.

tex. Si relatiua fecunC naento fecundum eius. effe fun dame cum huius artis.Si eadefjvres ponere quehoceft memoriae commendadum pro tur in diuerfis prxciicamentisi tota machi.-ergo ilia non po fe diftinfta: quia intellexit uere non effe re* nuntur in hoc praedicamento. & fecundano in ifto»f Nihifominus.to-Sc poftremo arguitur. gymnano principaliter ponitur in pdicame & omnes formZjquinetiam 8f quantitas. tit per hoc inconufc ad aliquid.metum.qui ea de caufa non putabant. caufa-hic eftpropofita..& minus principaliter hie: Secapuc fubftantia.Vnde eo Arift.^Etco.no dicit ordinem nifi ad fubieftum.fubieftu: fed per refpeftu ad aliquid quod re relatiuum.confequi omnia relatiua fecundum dicief* ciderein opinionem Zenonis.principa. Formaliter inquam r obie&um: quod fi fufltceret ad rationem re quia fi rehtio non diftinguatur a fubftan latiuorum. f Quar Urmatur.ad aliquid • Quaeftio I.prjas wriones pertinerent ad hoc praedica* E mo effe in praedicamento fubftantiae: & in.fecundu effe.tex. defltia.docet) V/. intefldjl in hoc ca< 15 liter ponuntur in pr$dicamenro qualitatis: pite rcpudiare.& difpofitio.met. &aliorum fe in hoc praedicamento: fed hacfoium de antiquorum.Atprincipaliter arguirur.quam opinionem Arift. Vbi infinuat.:». ttere relatiua:unde fequebatur omnia acci. quia nomen ponitur in przdica. omnia pertinerent ad hoc praedi & manus fecundum primarium fignifica. tamen habitus St difpofitio.fihabitus.ipfe j.o^ res non dicitur relatiue pro. Habitusuero ro funt non relatiua.ln<. ponutur fimpHciter relatiua.: JA. Probatur priroo ex ip'o nomine:nam relati prie^necfecundurrhdici^ perrerpe&um ad mim fecundum effe hocfignificat: cp fit ue. «d ^ x^. aaalimiir). Nulla res aut bus: 8Aatio quahtitatis per ordinc ad fubnomen uniuoce & formaliter ponitur in di ftantiam: & ratio potentiae per ordinem ad uerfis praedicamentis.um inquantum eft ho. & fcietia..& uere ad aliquidrreliqua ue. nihil uetat Petr.fe habet tanquam terminus.Poft.jfbrmale figntficatu: dum dici pooerentur in hoc praedicameto. fecundum dici. fi dicamentis: fed formaliter fecundum eanmcntem Arift. 205 fitio.fed refpeftiua..z. (uperioridiximus mitur per hoc quod eft fubftare accjdenti-. fed relatiua fecundum did non fignificafit tfic nihil fuiffetopus. f Et fecundo latiuarlicet exprimantur per relationes. inAu j>rimum igitur principale argumen* tendit dece rerum genera impermixta con turn coceditur ex definifione antiquorura 6tniere(ut patet i .uirtus& uitium. omnia accidentia fecundum ^ptia.attigimus. foenti3(ut Arift. Sf f<aentia.& uirtus. quo* nomen fecundum eandemfignificationc. ag eadc tum redufiiue Aint in praedicamentp fubfta res diuerfis rationibus effet in diuerfis prztiae.illorum intelligentia.& to ubi. Quicquid fit quantum eft pater. n?m rc.f Et confirmatur: quiacerte fed minus principaliter in ifto: ftans & fe. 8t aljquid:fed formaliter intelligo.ai...f Tertio id probatur.etctiarafubftimtia» effe rdatiua. ao._ I . dens principaliter ponuntur in prxdicame funt in hoc praedicamento: eadem ratione to fitus j & hie minus principaliter: effe in intelle&us & uoluntas482 omnes potentia.fHsncfumitur prima rarmjfe. hie co dem rationem: nam ratio fubftantiae expriclufionem quam in cap.effe fpeciale przdicamentu: quia niens-quod inde fftjuefeaHir/eius infafficie ceneb ntoia relatiua fecundum dicieffe tiaproderewr. nullo modo funt in hoc praedicameto: qui* aut ea Jem res fecundum eandem ratione necproprie funt relatiua fecundum dicirna non eft in diuerfis prardicamentis. f Huic anne&imus fecudam co clufionem: nonreferturad intelleftum qui eft eius (a quod in hoc pratJicamento tantummodo bieftuttufedadfcibilequod eft terminus..qua Plato appellant hoc predicament urn.) & cffet re.repetimus. Ba pratJicamentorum rueret^qua Arift. quod idem uirtus & uitium manifeftiffimum eft.camentum:non folum materiaUter.effein przdicamento ad de fcienda. docuit ilia ef quam conf-quitur relatio.adderefex ultima prf de formah habitudinem & relationem: fed dicamentarquippe quae omnia funtrelatiua ^ualitatem potiusautremaliam abfoluta.

Relatio uero rationis(per oppotumproximu:fignificantius uero dicitur il fitum)eft relatio.reales.quando extrema non funt uere entia: quod mum Ariftowlis.realesjnon affirmo quod' tisettin fubiedlo?fed fecundum cfle parti. Thomas.^uta« co citato refertS.d.fignificat relationem utconceptam: fed ad quid.kteft ncmen concte'tum.fed omnisabfoluta: propterea quia f Quod autem fiat aliquz relationes reaomnisresaut fubfilHtperfedutinalio: 8e lesex natura rei probatS. ad .d.ut lo diuifio rclationis.Prima eft quam Gre.Qiio uerbale) fignifkat aftionem cornparatiui.quarft. parte fubfirt*ntiarquomodocunquefit. quod ambo extrema tumarorneuero fundanditiocant fundamen fint realia. &dcpotentia.^ Seciinda ergo diuifio rementS eft date folum fubie^um.Ethoceu. fe.fuse raet. qua: no n pot eft efle nifi aft D intellectus*.ar.fuper duod«cr. Aliaper extremum oppofita fuit opi nes quz dicuntreales perfecliones rerum.fflultis cotendit pro. lyvcum rela. quat ex natura rei dicut per illic.xl:ones:& per confeques funt relariones Etideo fecundum effe commune acciden. monius.quod Ariflo. Omnes inquam iftae quam-incxiftens.uidelicet. i8.quod fignificat habitudinesipfis^?? idem fen/it Plato in h)C pute.diftinguantur realiter:fed quod funt ratioculare relati«nis quidditas eius e ad aliq.j. Subie nem rationis. «kcaH*cdefinitioqiramimpugnat Antto. &c.?1.^ I N fecnndo argumento petitur fecnnda bus modi's contingat relatio rrationis.Cum dico. mo Gilberti: quam citatS.atri'cu. g> relatio nullum habebat effe niuerfi fecundum Arift.Relatio realis eft habitudo in «** &um relationis ell id quod denominatur a teTHJuo entia realiter diftin&a . d. fbrlan non dt Platonis.aunraento.Tho. latiu». efvoull»res fit in mundo re quid fignificat naturam rei. 8e rea( ftantiaquxdrlimilis: fundamentum uero. non realiter diftingnuntur.ut patet "*"' necuiustalis relatio conuenit fubieftOjqS" inexemplis pofitis. ut dtcit Boeriiss.poteftc ontingere adhuc dupliciter: quia auc .atiquidjfignificat earn ut exe'rcitarmquia re gorius irrprimo.n.Th.& relatio rtbt* cidentium.Platoni.dicitrem quarflio.At uero S.htionis eft in relationem realem.i-p.f Quo fit ut tri. quae habet ^r*" relatione: fundamentum uero eft id ratio.e^ Gorgia Platonis adnotauit .y i.latio fignificat tfdum imellcclus : fed ad ali' oare. diftinguit funt relationes.ij. liter diftinftas. quia eft natura tei furit aftquz relatio^um. i tarn )a quocunque alio prsfeter eius fubie» q.ficutaliorumac.feu afliftes trenijefle caufam. Et hanc coniiciofectindam fuifle caufam fed Zenonis& antiquorum: nam (ut Am. qua.aut non funt entia realia.effe paeofequens potius erat res affixa. reales fineordineadintelleftum. circunferuntur.j.i8 .utimponeret nouum nomen . ) aliquid . aut & hoc fundamentum in quo fundatur. Jeftus. omnibus relatiuisfecundum die rqista ex.unio partium in toto. q.Liber Pratdrcamentoram.effe feclufa operatione intelleftus. Thorn-1.tiofitm:nimeentitatis.^ rela«O'& eft adcidens & eft relatio. nes reales rerum:fiue diftinguantur a fub4* ^* qwo'fequitur lecundo: 9>relationis no ftantiafiue non . quam intellects facit it lud lubieftum (quippe cui accidit relatio ) terduo:qux.uidelicet.vbinotadumeft. f Fx dift&fequitur primo concordia inter quod dicum ueteres.led etiam fundamentumj. deadali.. ut ordo rerum in quo confiftk perfeftio ui. Vnde tria dicit Scotus propterea uocatureriam ratio fundandi re injprimo ditt. Etre uera nomen relatio (cum fit effeadaliud. 11 .opinatl funt ami.articu. met.tex. ET Sccrtus fectmdo fenten. ^ H inde pendentem(& per confequens abfolU 7. At uero in hoc quod eft realiter diSurifqatfubrivappellantfundamenturemo ftingui. Primomodo Commentator. includitur.& feclufas operatione intel eft albedo aut figura rone cuius eftfimilis. fcilicetquod relatio duas extremis epiniones . orfixum:fed totu effe eius erat ad aliud: &£ do exercitus. primuntur per refptftum ad ahud: fed ad qui relationem folum dicere acltim intelaliquidexpnmitquidditatem relatkjorum le-ihis. 31. exigi ad relationem realationem:ut fubieftum fimilitudinis eft fub lem/cilicet quod fit inter res reales.

& fiwmaliter in inqiue habent fundaraentum in re : ficut rt. ergo iufticia io^ad 11.qiisefalum fit relatioIqsuadum di ter laborant impugnationes Scoti. Verba ftitia . de rehtionibusdinus. Sed ter.funt S. &c:Rehtio. folumens hgitjO^d militia .frm eft incaufo .uinis refpedu eflentise.quod attrt&uta-Dei -} B0»&** y\y aui non elle .Iear«umentumconceditur. qi ae renaaone ratiQciaante.aiuc.tri^. . Qu#ft.quidditasinreexpreflaper definitiaDeEn-: nans. maius jeqnr-. funt enua ratio.plexeife genusrelanonis reilis fecurtdumi tipne duorum."ed ta . cum qua habet opad me ipfum: in qua relatione intellecius pofitionem. nee Antichri. nus. nee chnnzra funt: fed intelieclus con func dux res: ed diftm&io eorum E& fancipit ilia fub ratione ends. f Ad fecund um ergo pnncipa& mifericordia in Deo.fedAi. i. Ratio uero t&Rat re ego fura posterior Adam. 1. & fpeciei ad quaellio.quitur . genus . aut fi£h. (^ qua fir djg.i nem-rerum.artku. chi uult ergo d cere. & relatio ex natura funt dux._.j.fuadatur iupec a^Eojiem.ht hoc eit ualde notandum apud tione duorum: & hoc eft eflendam & rela S.le. quamnonhabefefleflaaaifleo meconliderattanquamduo.^ ficutnihilobttatefferektiouern itetna funt ent.. mhilouiiag^arentiam: non enimmtelbgitS. ftus. ut ne ratiocinata. !enten» tercil diuifio relatibnis . Eft enim fentenria S.jwerjphyfic. eife.nis.adati-quid. &fpecies licec habeant fundamca.4-. tionem in Deo dittingtu ratione. fed etum. primOjSjprimapart. Infert iraum Scotus. x.:un efle miiericordiam r quas fola? ponuntur in hoc prardicamen* ( iuntenimhaecrealiterin Deo)fedintel.& per confequensrefetio di ^ tio modo relatio eft rationis : quae licet uina fit realis. retatiofecundumetie* & taoien fit rawoThoma:. fit inter res qua: funt tier* res. magisquain ego & egp::. nee diftinclx.tel!e£lu.. Ethycelt quodS. &'prior An.in re formalitennifi quod eft parte rei noa ftus. Eodem enimtno turn in re. tamen res non eft adtu fpecies .&mi sricordia de fe reale diftinguitiw in. ratio dicic. quod attnbuta diuina . & hoc modo rationis : quia ge.areic.ff-a"* dit.dicensatttiUuta i>eiaoa folum.realem.u6-S e{fehtia dminacognofcitur fub ra. quod uidelicet non fequitur.. 33 .i. Aut funt entia damencaliter in Deo. & 4» & j.ci: ita per oppoficu^nihiluetat-qubd fit rum aduerfus eum. aclium intelle£tus .a rationis»in quo trequen.pater .quaee£ in Jlis feclufa operatione intellecVa genus. (eurat tchriftofolumrelatione rationis. fokim per relationem funtfoium confiftaabintellt£tu. putaiu.qu6dcompa» nis* Etwrnenconfequentiarmllamhaber. Thorn. tertium ptrncipale .qu*ftio. 18.• qua.tripHcemnaturam fundamsnti.ricord. notanDeum ad diuerfos. diftinc. cum nonfim cognofcit elTentiamSc relationem fubranifi unum. prims.dicithabttu.f iiinc fediftinclio eit iclatio ratioms : ergo ex. Thomam. dume/tex-qivinto. i.. iQ. autfutura.. pjrirnaparte. ) Relatio primi 7*ir^^* diitUnc.. Thorn. ToU operatione intelicctus comparantisC i KC A.tex. latio generis ad fpeciem .-ficutpater teaKter eft. fecundi generis eft .rei non funt duo :fed inteUectus eoavpara« nem intellecius . Et idem docetin i. tamen non nihilominuseflentia. utpatet ia-exeonplis pofitis.DC ad aliquid. &: alio. ita facit juftitiam efleiurtitiam. anicu. ut identitas qux eft mihi paternitatem filiation!.rei nnt in Deo. ^ quod inteUedas ficut facij genus efle a. Depoteatta qujcllio 7*>arti« tione. Rati$ cairn ratiocinaas eft n tfntia praeterita. x^. & geaens eit re^atio > q iae fundarur fiipt-r $e*Mt.B* rationis: quia nee Adam.quaeilio. & mifericordia di'linguuntur ra.quantlcaiemi uts duplunit. inten. do quamuis eiTen U t & relatio ex natura nifi per opsrationem intellcctus.putaiulhtiz& vni'encor.to r namut fscpe diAum cir. Et illx dicuatur relationes reales : aut mi . EC chi. razram effe.intelle&usuelconceptus. Thom. opponitur huic quod eft. deceit) praedicamentu>n fuQt duo . tanw.tiocinata eft conceptus obie&uus . quaeiiio. 207 aat nullum habent in re fundamentum.difer. nifi per operat o.

) & altecut unum fimile realiter refertur ad primu ratio: qux eft motus ad qualitatem (quam eodem modo duplum ratione quantitatis confequitur fimile &diflimile) & motus refertur ad fubduplum. nifi inquatu qualitas habet nem zquiparantiz.ideft in hoc quod pro rationem quz fit in illo.tan turn triplex motus(prarter generationc traque parte habet fundamentun reale. Eft nanque relatio du. Icilicet mutna & non mutua.-& •defle rei:ab eo enim $ res eft uel non eft.fed per hoc quod pofitio fignificat re ita efle ficut eih Et hoc fcietia refertur ad ip'rum. f Igitur. quz eft ad producliionem fui fundamemi. Relatio realis mutua eft ilia.quiparar & fluid eft calidius quod habet exceflum tiz eft relatio quz non eft eiufdemdenoqUodammodo quantitatis in qualitate. difquiparantia.Arift. part. ex mete Arift. ideo realiter refertur ad iprutrt. f Quod fi quis arguat realiter ad nos. Q ut pater & filius: combuftiuum & combu mutuz: fed tamen fcientia ( ut eft etprefla ftibile. ideft. fed comproducitur l *' art. ad relatione efle per fe motum. per fe non producitur.q . loco modo citato ) realiter qux fundatur fuper rationem menfurz: ut refertur ad fcibile: fcibile uero fola ratione relatio fcientixadfcibile.n. quod refertur realiter ad creaturam. fed nos ad ipfum: Deus no contra fufficientiam huius diuifionis.relatio einfdem do . i. j tas fubftantix facit idemrunitas uero quati. limt* tare .Quare ftat ut relatio mutua fit difquiparantatis/acit zquale: fed unitas qualitatis facit tiz. Obidque ueri.n. Et minationis in utroque extremo. zquale. dominus feruus. culationis. 7. duplum fubduplum. tur in quail tatc.&c.duplum fubduplum. Menfurz inqua refertur ad fcientiam.^ Exhac tertiadiuifione relationis ti tertij principalis redeamus.ideH.& fimile & diflimiIe:Refpondetillic S. fundatur in unitate qualitatis: ilia . fimile dicit relationem realem: quia fi. Et hincpalamfit quomodo latio rationis: quodadhuc in folutione fejj fcientia fit relatiuum fecundum dici: nam ptimi argumenti euidentius fiet.Rela rationem a&ionis. Thorn. &c. Hoc tamen non eft przfentis fpe ce.Scb)le uero prbpofitio eft uera uellaKa.tio enirn zquiparantiz eft . & difquiparantiz. &c.quod uni lius.latio realis: quia cum Deus non ordinetur camentorelationis. ut ad refponfionem argumen '•*!*. Re qux eft mutatio fubHantixinfubftatiam) latio uero non mutua eft quz ex altero tan fcilicetaugmentatio: qu{ eft motus ad qua turn extreme eft realis. ut pater fi ad hoc propofitum dicit illic Arif.13. & fubduplum etia localis: qui eft motus ad ubi ( quod conferatione quantitatis ad duplum:quamuis fit quitur propinqiuim remotum.ad Deum. non eo negat omu fubfequitur quarts.tft enira realis ex utroque extreme. realiter ad* eft fcibile efle menfuram (cientiz: &ideo quacur ipfi: & ideo eft relatio mutua: quia relatio fcientiz ad fcibile. Quod eft dicere/cie non quantitatis. fiodem quamuis fcientia menfuretur per fcibile: ta modoconcedicillic S.qubd nulla relatio funda fe quintam diuifionem relationis in relatio ^"'f. denominations in utroqu e extremo. quz ex y. quia '** & plex.Relatio uero dj.ZOS Liber Praedicamcntorum. quod relatio men nomenfcientix non fignificat illam re Dei ad creatura( qualis e relatio dominii) e lationem:& ideo fcientia eft de przdicame relatio rationis: licet feruitus in ncbis fit re to qualitatis: fed menfurabite ett de prfdi.qualitas.& ex altero rationis titatem ( quam cofequitur zqualitas & m« y. utfiflint fimilia qux habentunainqualitatem: mile. fed menfurarquae eft ueritatis tura habet quod menfuretur ab obiec~tc.&c.ex fua na« mum genus. Thorn.Ft ideo ittzfunt relationes A T uero SeotusxJiftum hoc Arift.g.non eft eflfeftus realis fcienciz: & ideo noif tas enuntiationis confiftit in adzquatione diciturmenfura fcientixper alquam reale propofitionis ad rem.nam hzcpertinetad pri tiaquia eft realis effedus fcibilis.Relatio tertij generis eft relatio fententia Arift. \ Hincrurfusfequituraliame(Th. Quam neget efle accidcns reale: nifi quia relatio on mu jiui^otiem explicat S.fimile. eft menfurabilis in fcientia eft relatio realis & in fcibile read menfuram.fed creatura calidius eft relatio qux fundatur in qualita.autquantitatis: fimilitu.

i.&C.Terdum exemplum ad certasrelationeSjCumfit-uniuerfelis.£t quia hoc eitprxci ad uerbum. £t ajO . uel ad latione extrinfecus aduenientem . Quseftio I..inqmt ambo extrema€ffe>& g> fequitur bene^ ad miHam.relatiane eft moHonfitunio.Et ideo foluna eft-relatiiium fecufccu$ aduenientem eft per femotus: quod dum dici:& propterea facit fpeciale prxdiprimo.iHTi ad cenquia flat me effe & columnam effe cui -ego trum ueladorientem.* . Vnio Yw*t £ «.ie.fequkur"aliquod intrinfecum fundamenrij. r . torvf.q.«cogkans uoatn nouam di g«kur.queflsfundamemumintriniecu.rJouQuocirca pro JibkoJunittuir maior ad feciw aduenientem.ubi...^y.& tn quod non fir propin gnificat ilium refpeclum. Quod adrebtionem extrm re4>eftus.quod nos orientenu&c. Ponit duplex e. Rdatiq ta actionequa forma iiniturnueerix confe nero extrmfecus adueaiens^ft ilia. &ad qtiahtatem. eft effe tis.. C Secunda eius co. omnis relatio> urtertiadif.tare eontendit :. fciliceta&ionS-. frittte propofkiombus. puta rdatima ligni *ffent in eodem loco quo modo uum fecunduna-effeinamquintophyfi.) auteft qua forma unkur matetix:ficut. motu* ad quantitatem. utfi nine difcedam. Inprimishxcdiuifio nullibiante exemplum) eadem rationeeftrelatiuum fe 5cotura inter phiiofophoj reperkur.lem non efle uere relatiuum .dato per impoffibile. f Ad uero xemplum extrinfecus aduenietis.fed effe m hoc loquitas.non elt motus: & ad fubftantiam non eft m diabfolutum.. nifi per refpe<3.cienter exift maukdiuififfie omne genus re cus aduenientem.ad aliud£t propinquitassfdequa alij poniic iniaare . j..d.ii* Cuius opmio cofittit in trib. fit eodena modo unto Jiumani confequkuraliquod fundamentum mtrin..& termino in ada pofitfs.eft relatio fecnndiim effe: quia pimm puadum in Tex ultimis prxdicamen totaquidditas Jiuiusquod eft uniri. Prim urn de ubi manifedrffimum eft apud Ariftote« dc'ttnione? fi enim (inquit) tnateria & for. & ^umanitatis trinfecu$aduenientes..puta quantitatem autquali.. neceflarium eft hxc intdligere & exa.i. font non«nitac.n.metutex...Relatio intrin. qu x no quitur unio.r-& autcorifequitar quantitatem. tern (quam fequitur fimilkudo.n. Immo bum: ftat.8£ tanaen cj> non eflet ad ubi.. Primo^quia Arift.ud qurnon neceffario confequitur humattitas affu mitur: u nde fit ut fint relaambobus extremis pofitis. # nulla fit relatio exttinfeeus adae ' uifionera reUtioriis. .putaquan materix ad formam confequitur aliquod titatem (quam fequitur aequalitas ) qualita.DC Ad aliquid.fuffi cusaduenientem t & rdanonem exo-infc.fecusadueniens eft relatio neceffarioconfe f Bt fecudo argukur in fuis exemplis.per motum ego acquiroc^ effe in camentutn.tioncs intrinfecus aduenientes. autqualitaquodlibet.»..f Ptama eft.f Quod Tiocltaco :quod(fe€undiun eum)dick foJu fi dkatquis Scotumidem Jntelligere per re talem refpe&um ad centrum terrx. inquk. in reiattonetn intrinfe wens.intrinfccus fundamentuni.i3.q.cjtiia non eftr-elatiuum.S2 Hiater4am&forjnaai.&pofteaunirefur>ifla unio lo. magis.6 tEijtatJo (.—..poftquam dixeratquodad relation era nonconfequitur aliquam rattoneni funda. ^ Et dunt aliqui de propinqukate quam opinaa corifurnaturjquia meefleJik^quamuis non tur effe relationera extriafecus aduenientem poffit explicad.. ut eft uidereapitd ipfum lationis in tria: quia.atin-capke de-quantkate ex appellamusrelatiiiufccundum dici: idnon f oluimus-^Tettiapropofitio eitts eft.Q^ potett ftare cum &is eremplis: nam certe fcxultimaprzdkamentafuntrelatronesex u$iio<materi£ ad formam .qua fecum.& in qaarco.f.n.Vndea<pudArifKnon . pofira in relatio qux neceffario confequkurfunda me albedine fum fimilis alteri alba: ka pofi raento.„.tatisaduerbumconfeqykura<3ionem.iibi quaraputatefferelationem ex win...-.Secundum exetnplum ponit tiis: ad ubi «ii mo»us: «rgo ubi non eft rela de. eft unialdedickdeunioehumanitatisad oer relatio^uam quantitaftautqualitas. tex.generatio) fubrungitqubd eft tatera:&idee ftabkambo extremacffe.. quod nullus effet propofitie elt.-.tamen effe:hiC'non fi Turn propinquus.f.

quando non fit firm quod-primam proprietatem no affignauit '"* litudo albedinis qux modo ctt inter nos.co equitur relatio unionis partiu:& ex relatio non rectpit contrarium^ita deqjrcci ..n. <p uira&io qua forma ligni unitur material non tus fit oppofita illi ad quod refenur: refert termin jtur ^d relationem.S: quia ftat A D quartum prindpale refp&«d«nirx ^ ftie effe & Paul urn effe. ut dictum eftc.n.w.Ctt relationem.ut Arilt.quod ad re qualitates.dc flee fundamentum proximum unionis ef.quod nuiiu cre. ^ Ad replica uero naretur ad relationem : led ad calidum aut reipondetur.110 6 Liber Prftdicarncntontm. fiied de «qua • » 'nr • r quat confequitur aaionem qua ego (urn in litate eft dubium quomodo intendatur: ni hoc loco: non. f Ad quintum prin*. eo^ chrittaseft ho^cofequitrebtiounio pit magis & minus.Sed in hoc(falua cius au.cdtrarii prxter res unitas.Vnde (quod Ammonius. Per hxcmanifetteimpa tur. fi dicatmotum .fequitur informatio nuntur fecundu tjJ.g.folu couenit rebus rone quatuof fe.quiahabente ad cd de ratione a&io qua humanitas unitur uer.ut fi dicas fimile & difii . opponitur pnuatitiale:ficut unio qua accides unitur fubieito ue:fed ignorantix prauac difpofitioms. puta aftionem* qua forma unitur mate.f quale & inxqua!e. ad lubiedum(uirtus. diffimile non opponuntur fimpliciten qua* przcedit naiura infbrtnationem qua forma doquide fimpluiter poffunt conuenire ei* in format materiatn.uma ratio f undandi rela mile refpeclu eiuidem. quod per informatjone fit li .eft itudiofi uic i tiaoua&io. H ] Mim itMt "**« da dcfinitiorelation's extrihfecus aduenicn cxtnnfecusaduenientes. Et ea.geri: tune enim efficimur magis xquales i Bis Hinq demu fequitur. intenditura aoiiatenus iunt ergo .mi:&me effe hic» eft & alias qui erat quintumpedalis incipiat au funJamentum prapinquum illius relatio.nanq.ex propria fentemfa: fed tanquam in* puta fi alter effieiatur niger.. effe generatio* tus:fiCut uitiDjUitiofiuitiuro )&ininterle & ideo termmaretur adeffe lignum. &alij Kttionem lit per le motus: nam motus feu antiqui adnotarunt)non intelligitur. fed ficuti coproducitur nis human:tatis j & ex eo cp ego fum alb us. feu accidens (ubiectu: dem (ut potc refpef hi diuerforu.quide purae negatioms. quin fit unio.Sedrei dit effe fundamentum proximum unionis latiuafindici.ita intenfaeius al qmquitas fit relatio intrmfecusadueniens.uirtus. fed ad fubiian. er« eflet alteratio.f. nem. Si uero intelli.quiu fimus prox.. ut uirtus& uitium.incipio ego effe fimilis illi.trarios difponunt fines. & te effe idmaxime ficret fi egoium feptupedalis^ 2tiC.cipale thdetur: ^ficutirelatio in quantum ^ ^ gnu.(ubttantia. quod eltprxdicatum fubftan.non inquantum relatiua: fed inquatum gnatur fecuda propofitio eius.primarum qualitatum-ex quibus qualuatcj fix .tr motus menti: ira intenduur & remittitur ad inten IbcaJis quauis terminatur adnbi:th ubi non fionem & remisfionem eius:ut ficuti alioac efl reUtio fecundum elfe.quod fex ultima fed tamen arguitur fie: Qiiahtitas qux eft fuadamemum relationis non.puta ad bene & ma bo non terminatur ad (olam unionem qux le agendum. Eo.couemens quod fequebatur ex opinione an gat de fundamento proximo.qua unirentur.fimile& ad album.fiat me tffe hie. & tuncetiam fimi^ ci» ut illic latius uidebimus.n.neq.me qualitates.iecud* conitat: relatjones uero nee funt pri thoritate) deuiauit Scotus.& per confequens non termi rorijopponitui cotrarie.fed fecundum di.phyi. tionem.f. Itaq. & ilia eitprc .i. bedine efficiormagis fimilis.f. unio.£ fit ilia relatio:quam ftat ambobus ex extrinfecus adiacentes: quia netguefunt ue* tremis pofitis non poni: nam ucl intelligit re relatiua: fed folumielatiuafccuBct«indi 4e fudamentis remotis.n.uitio. (utait Arii.quirente albedmequa ego antea habebam» **^at perhocmanife!lumquomodopro.opponutur. ex illiscopofitx..falsu eft quod tiquoru.)ad produdtone funda* cdfuqu f relatio un onisaccidetis. fe tis. Ignorantix ie hominem.na contranetas. &c.)Sed oppo fed uc d.leropponitur uero ignorantiar. litudo effe extrinfecus aduenier. .Sicutr fcientia refertur ad fcibi £t relatioried ad hoc quod elt Chriftum et.

Nifi qubd^color non fignificat iritrinfe ceillam habitudinem ad fubieftum:& ideo eon eft relatiuum nifi fecundum dici > & id quidem largo modo: nam & quidditas albe dtnis explicari poffct fine ordinead fubieAutncfi haberemus riomen propri* differc liar contrahentis colorem ad effe albedinis. 13.remittitur intenfio. Quod relatiua fecundum effe omnia fe aftu includunt in fignifi* catione:non. prima par te. Quaft.rdeftillud obieclum quod fuiti canfa iliiits habitus aftu eft quando producit habitum: &ideo fcientia dicit relarionem reaiem ad fcibile: quia eft eflfeclus realis eius.n.& fecundum uulgares dicitur intendi.8.altero manente inuariato. ^Qui putant relarionem effe rem di&inftam afundamcnto difcruciantfe an jlla relatio quae eft fimilitudo fit accides intenfibile.Nos uero non credimus diftingui fcnilitudinemab albedine:5c-ideo intenfio Hon fit nifi per intenfionem albedinis . ut patet ex Ipfa litera AriftSicut.Eft tamen differentia inter relatiua fecundum effe^Sc relatiua fecundum diei.fSed ad utrun que refpondet egregie S. primum quare de aliqui busreladuis nempeduplam.f Ad fextu principale rn Jetur. ubi nullus eft exceffus (ut fentit Arifc. loco citato in argumento) jion potcft recipecetnagis & minus.quia poteft deillo effe fciltiai& propte/rea folum dieitrelationem roriisad ftiim: -HacdecauC* O i egie- .n.ita & intellects habebat fcientiifc in potetia .pereas obie&um fit intelligibilein aftu & potentiajntelledus in afturfed prius ficut obieftum folum erat intelligibile in potentia.ad aliquid.caput eft.capitati ca put eft:& fi capitatum eit. appelle{urmaiorcqualttas: ficutetiam fimile fimpliciter dicit eumlem gradum qualitatis: fed abufiue dicuntur fiaiilia non/obfhnte aliquo exceffu intenfionis. nifi aftu habeat ft» lium. Vnde ad replica refpoadetur. fed abufiue>ut ub i eft minor exceffus. per intenfionem albedi nis in altero noftrum. Et fecundum. f Propter feptimum argmentu Ammomui t~ 8f Prifci expofitores d& .l.deaninu. 8efubdupiu tanquam motumreiiquidquod fine fimul natura: & id dubitauit de fcia & fcibile. teX. Ali qua uero funt quorum unum fimpliciter includit aliiid in aftu:fed tamen aliud fimpK citer folum iocludit primum ia potentiamt fcia non eft fimpliciter fcientia.fed folum inacquale .aftualiter habitus fit in inteileclu.nec duplum..arquale.& fihoc modo fcientia elt.eft pater. ^mpliciter icibi le. art. quitextus fecundum translationemBodtii in hae fecunda proprietate no habent § qua Je.capite capitatum ed:aodem modo calor eft colorati color:& coloratum colorc coloratura :& ita in caete its. i. non debemus re fpicere ad res ^gnificatas ( nam res qux eft pater prxcedit re qux eft filius)fed refpicie dum eft ad %nificariones.n. quod uidetur fophitticum fecif fe argumentum probando.aut per remiffionem: nam fi ego & Petrus futnus »qualiter albi. ficut lit dicit Arift. propterea quod cu #qualitas confiftat in indiuifibili. funt fimul natura: nam fcibile inaftu eft cuhts adu habetur fcientia. aut utrunqj in pote'ntia.^At uero reftat dubium duplex apud Ariftotelem. Vbi ait quod ad cognofcendum quomodo relatiua fint fimul natura. quod fcibile in potentia fit prius quam fcietia in aclu: quia deillonallaeratdifficultas .Nihilo jninus in textu Graeco habetur aequale: & jdeo. Thorn. ut non eft capitatum t nifiadu habeat caputmec eft caput.j.quzft.ad fextu m argumentum.fcibile a<Su eft. folum di> cunt potentiam. fcia accipiatur utrunq. 7. Relatiua uero fecundu dici aliqua quidem a<ftu fe mutuo includut. & fecundum dici:8c per confequens exten C cutur ad omnia denominatiua. quod fi labile & r«. putain imitate quantities.non accipitur hie proprie.qubd quando recipiuntur fpecies intelligibiles in intelle £hi.nifi aclu fit capitatum:ni abfciffum caput non eft caput uniuoce. nifiadu habeat fubdu^>lum:& econuerfo.tamen rone eius augumeti zquaiitas abufiue.relatiuis fecundum effe . At uero ut fcibile fit fimpliciter (cibile. nifi aclu fir. non exigitac^u fcientiam: quia nominain bile. Dicitur. qudd ilia tertia proprietas eft generalis omnib. in adu. og quamuis quantitas non in1 tendatur.

Sed tamen ly ad. quod H docuiflet defku'tioneia debere dari per no.faifum. fed tanqua principals reiarinuta eft uerum. quod definitio f Igkur ad argumetum conceditur^quoJ taniu»non poteftinteiligi nifi intellect defi in defi nitione unius rdatiui debet poni renitione alterius-Sed tamen <5. Mam ly emus tern«nu>eftfmidamentu!m prioris re per* dicitcaufam: & rdeo patrem defmirt lationisr& iderofrt circulus^qui non contifl per filmm. Quod quident uon eft ticrunt: turn.idem deficiiretur per idem. cum liquumr negatur tamen indefequi. f Quod fi quis forte replica* pfit 9 umir» relatiuum ponitur in de&ittio eritex Ariftot. $ fcibik fimpliciter lo.quhinoneftinuentu9 taiis folum dicit ordmem_. quod *e akerius. defignat cognitionem fflij effe git fi loco nominisabfohiti pofiti in definicaufanscogttirioiiis patris: & tune eadercf tione.!nquit^ quod bis-continet <U. g» qui fci.fed folum ait. non eftfcientia. ImiiK quod eft efle patrenr. trade formet quis hoc argumentum: Si du* /citurirtordineadaliud: nam ft quidditas pium eft id quod bis continet ftjbdupiuw. nee econucfcirculi fimplickcr eft fcibilis per hoc % pof fo: ita neqi cognitio nniuspoteft efle cau* fit tile fcientia de illarfed tamen fimpltciter fa cognitionisalterius. notius aut prius nocumc fed tanqaam aeque Bt dupluin. ita tisan deffiiitione enimrelatiui no ponitup ad cognofcL'ob idqj ficut fu ntffmwlnat ura.liud eflentialiter fibi fimile. ahud ranqua principakrelatiiromrled tanicafunrfimul cognitione.ter in creaturis eft animal quod genuita1fer r».mim ponitur in definitione alterias tlnqui ta. ut anum neretfiusdefinickmemrutfi homo eft ani* definiatar per reliquum.non tanqua 4efiniri in ordme ad akeruiriiPf imum enim terminus. Al««du«ro eft iHium defi«itionent. 8f fccundum.per poni in definuione alterius r fatisenim ti.z. Addiderim tamen.Refpondetur eg nttum ab alio-jinf defimtione fti|ponetur pa non eft ea-Jenrrario in relatinis Srinabfolu eer.ferit expreffe Arjft. ponas eius definitionem. & fie pater cognofcihabitus. 6c filius eft ani & aerit naturam. quod non in potentia fit fimul natura cum fcibile.ifbiak . alterius:unde folu fequitur.quod irideiicet unu definiatur per aKud. unius relatiui.notum. fcitnaturant mat quod ab alio fibi fimili gem'tum eft.egregie dicit Arift.3.hieTafl mal rationale^ loco de ly animal poflumui auant coroUarium definition's refatiuorii dkere. circwliwiu codcia gcaere .x.c.# hoc eft^p teconominis ppfiti in definitione licet po> pritmreladuorumfecudunveffe.eTpiicatttr twic .Vnde ArJft.Top.ut fi dicas pa*S &f niri per reliquun*.cap. Et ideo 10* ratione cognitio patrr^eflet eaufa cogtiftio coretatiuimdefinitione^noniicef ponerc nic fiii).homo eft corpus fenfibile rationale: recimdutneflfe intiHitquod unum-cogno.f Eft ergoconclttfio.f Ait uerumtanse quantterminu'S relationis illriis que_ definiMe Albertus j quod aliud eft unum relatiuu tur: fi tam-enlocoilfius termini ponas eius ^finirr per dterum . eft necefle unum relatiaum formaliter feia f Olfauum argtimentum petit illant diffi. Et id quidem non hie af. cum quia ficut efle patretn non-dlcaa» quendo ell prius fcientia r nam quadrature fa huius quod eft effe fikuin.Enimuero'ficutres fehabet ad effe. quod I non poteft dari aiff per ordinemadfiiium? bis continetuT ab dup!o:& per cohfequerts * $t fi efle filiumhihil aliud eft quam efle ge. fir fimul cognofcibile:hxc enim eft jnidium> & dimidiuia quod bis continetur proprianatinrarefatiuorum. &filius in ordine fitfimulnatura cum fcientia:8cqu&dfcia ad patrem . ut -fim fimul a dupfoJBt inde Porpii.cultatemjUtrum unum relatiuu debeat defi eft fi ponatur eius {ubieftuin.idem fit notius&ignotius(in-quoplurimi tiora & priora definitia( quia datur rnrtorc gratis torquentur) non enim unamrelatU fcendi caufa)ftatn» excipit relatiuc oppofi.dup!uM eft qnod bis cotinet illud.reihilalivrd eft ^ tutic loco de ly fu-bdivplum^poffumas dioct genuitfe nliumjCerre definitio qindditatriua r«. cum quo flat quod fcibile in a&u tur in ordine ad filium.fat.Top. c^Iefpeciff delumc eogmtione.

Simile ar hzrentia accidentis ad fubie&trm .quitur relatiprin quibus loeis uidetut dinet Vp crr i n 6 mulriplicatarergorelatioponere diffetentiam inter relatiuum accidens & abfolutum. ^> motus non termmatur ad celatio.quit.i.9. ^ nem. ty negare rela.-eDgQ relatia effe in fe. confe.i.quidditasueroabfolutieft eius accidence a bfoJuio imefo. ad probandumt caul a? ad eflfe&um reafem » effe patrem..* 15 De ad sdiquid.cuiuj fi unum annulum infringas..vbiak.erat fimilttudojeadem rts manet.& de netratiue & nonunitx.maneat Sf^triJitudq-nonmaneatjij albedo dltate fubftantiae quatfo quidditas acciden. quod diftoria uerificari de eodefn fuccefliue.par.autmutato loco.& in multis aliis locis.tbena.en) Petriintendi^ulU* hie docet Arift.ar.eft negare totum ordinem ias Ariftot. 18.7. tiul.i4-)func entia propter mutationes aliorum extremorum.aiDeqo lis relatiui plus differt a quid. realia: ergo omnia pracdicamenta realiter Sexto principahter arguitur argumeto Oc inter fe diftinguuntur. alterqmimmutatun^ ^•"ndo quodcunq.& modo.ar. 11 •• ~^^» • prius ecatittPctromaiierejdiftifuda eius rebtionecergorelauoPetrirealkerdifHrvj yvtwn reiario aiftirtguettur naiiter a guitura quocunqsabfohitoquodfitiirvillo.o. exnatura rei feclufa Operatione itelle&us.».Plura congeruntur alia argumen. q.ta diffoluitur. g. uteft uidereapud Gregoriura primqi ergo ill* funt relationes reales: $fifintrea fenten. fimijudo Petfi ime nditur al. Patet confequentia: quia idem eft decem efle entia realia. ut ar. i.materia & forma ligni fint in eode loco pe1guitS.i. f Quarto principaliter arguitur.phyfi. Qiiaeft.altero mutato.q.ut diftum eft.ne«. q.Th. ta .&Scotus in tae adeo. Probatur antecedens.q.axi~rela-) iWiuerfi. Petrus albus eft fimi juc fitndtimento * K o parte affirmatiua argukur corrupt/0 in Petro: ergo „. quia ftat^B exiaente Scottin 3.praedicameta(ut f*pe haftenus di deri^quod oes ift* uariationes in Petro Hue ^um eft ex Arift. non effentdeceni reali. ut fi petrus fit albus ut luta realiter diftinguuntur a fubftantia: er« fex.! duaionem nouat rei qu* eft unio. f Tertio principaliter ad hoc quintum argumentum poffet refp6 arguitur. i. dift.propter prout ordo uniuerfi.nifi| decem effe reajiter diftin&arfi. ideft. §c no ma tis abfoluti.pbyfi.funt unitar. ftat aliquemfinenoua O 3 rcr ad atUQ tma s .i. ergo fi antea non erant relationes quac dicutur perfeftiones reales. Sue aliquas re iliqua deftrufta. tex.ta JjumentumaitillicScotus.fed adaliud accides abfolutum quod tr{ i . d. relatio gumejKum facirini.aut deflruAvfed pofito..7. cidensabfolutum. aut tempore^aut r»nou» guerentur realiter.non ad aliud:fed accidentia abfo d^rtinmurnr ah iilo.met. Propter hoc ar.feeJiM ^reflliffa ^modo . Qmdditas Sz" ratio ttingutbaturf ab-albedioe.tex.J Ouintp principaliter arguitur tionem non effe per fe motura. eft . y . j. unit3e.d.Pdulus ucrq ut quatuor tuc funtaliquo accidens relatiuum.5.i. dicit. f In contrarium eft aut herntiones diftingui. auas GHiTi.qu*ft. io-.q. Stanr (imilitudin.fiunio materia: & formaf. acckicns abfolutum qJ relatiue did .i3.nori diftin.ut do.i.^Et confirmatur argumentu iim)li monam quidditas relatiui eft effe adaliud.&alibi f»pe.&a8.&c.ar.^ f.nec temporc»-nec loco mutatis. ledomnia funt uelut ca lesirealiter diftinguuntur. Stat ali.puta quart titatis aut qualitatis: nct.f Secundo princi & * afferitomne genus relationis confequi paujo.tuc poffunt effe urii C potentia. qd^ ter. quod unio humanitatisad uerbu fie relatio quas omnes relationes dkunt perfectiones diftin^la.produfta. i. } albe fip ureshoi inesgenercnturalb ^T fi iii ffuntmultj licari m tudinesinP&.

j| tetur mutationeper accidenx abfotutum.Nam fiqais.ad quxftionem duabus co clufionibus refpondemus. ait. Ad relationem non eft per fe motu$. quod circa fcanc quxftionemnullibi exprefle habetur quid fenferit priilofophus.tf. flue extrinfecus adueniens. Thomas. qualiter an tcanonrefereDatur. nuljain me facia muratione. f Attamen con • clufionem non teneo fotum propter author ritatem Arifto.Quis eriim credet per hocquod aKquis incipiat hi India efle albus oriri in me aliquam rent quafm prius non habebam: cum (ecundunt iftos deberent pullnlare innume'rx entityttt .q. quam quod fuerit opinio ipforum. Alia cui rtpugnat effe fine eius termino.met. Vnde ipfe tenet partem negatiuam: licet Capreo . 2 8.. autcemmentator. £ alii Thomiftx teneant affirmariuam.aliorum funt r nempe quod niillum aliud effe habenr> nifi efle ad aliud.ledione tertia exponens illud . fed eius difcipuli illud uerbum adiecerunt. fimiits saai' . 8z primo fi opufculum illud quadragefimum oftauumdeprxdicamentiseft S.Et potrflrmummiht argumert turn eft id quod modo faciebamus. q.3 ©. Addiderim ego quod S. qui eandem habent. i ^.&c. VndePaulus Soncinas folertiffimusfcruta tor S. ut fim xqualis omnibu$HK$. per earn con uenit mihi. aut$Thomx:Immo cerrior eft mihi conclufio.In prima dift. non diftinguitur a crearura. ( ut no absre creditur) exprefle illud tenet tn traclitu de prxdicamento^ad aliquid. inquit. dicat nullam effe neceffariain mutationem in eo qui incipit efle ad 3liquid. quod fimilttudo Socrutis in al bedine ad Platonem non eft aHa res ditlmfta a^atbedine: fed fohim ipfa albedo ut fe habet ad albedkiem Platonis. Icilicet hoc ipfum qa funt.uolun taria eft iftorum reitndio.cap. At uero cu uniuerfaliter Artfto.Thomx.2r.^$cio refponfionem effe ten entium contrariarh opmionera 18e quamui» qui inciplteflefimilis.:& alibi frequenter concedi^quftd relatio eonr uenit alicui fine fuimutatione. Nulia prorfuseft relatio a fundamento realiter diftinda taquamres noua. nihil de nouo mihi aduenit per qua fim fimilis illi. non fubeutem uere dici poteft. Idem d'icitr Auguft.f Etre uera id expreife aflerit Arifto. ficut ignis &calor.fimilitudo.nam inopio cffcillidiftinftus.Vnde S. inillo textu. Hate ille. ca pir.quinto de Trinitate.autxqaalisnon mu. (nam poteft homo manerealbus fine relatione fi afcaalba corrumpantur ) 8e hate inquit omnis diftinguitur a fundamento. Thomas poti us faerit opinionis negatiux.deno'minatur ramen afilio.N eque motus eft in aliquid: attero enim fubeunte mutationem .Thom^ufquam hoc formatter aflefuir. nihilommus mutatur mutatione accidentis re{pec*tiui. f . Thomar.utzqualitas. QyAisTiohxc inter dialedicos huius temporis maioris fbrfan momentieft.ultimo.Liber pnedicamentortim rei acquifitione realiter referri.dift i. Et Anfcl. Quinetiam hoc explicat & definitio.aut aliquam pertinacius fequi. Cuius uerba funt.ut rela Eio creaturxad Deutn: & hxc. ad fe{Cundum . ut uidelicet fine dux res . ideft per hoc qubd alter mutatur.Mon.qu&ra ratio conuicerit.art. inquit.ad aliquid. Prima eft. Thorny .cap. Et quinto Phyfi.& omnes in unioerftim philofophi.quia ha» bet filium:& dominu$>qiiia habetferuum» Itaque quanuis denominatio eft formahter in patre. Alia uero eft cuius fundamentum poteft efle fine tali relatione.autS. 2 $.dfCttquo8 cum ego habeo quantitatem. in India fieret modo albusjfierem ego fimilis illi. ut pater per hoc folum formaliter eftpater. flue fitintrinfectts.triplex inquit eft relatio. me immutato.fent. quam fuiflet apud antiques t fed quia inftitutum noftrum non eftfolumopiniones re citare. Et fubdit: Si enttn fimilitudo adderetfupra albedinem m^uiHo modo pofletaliquis fierialicuifimilisfinefuimutfttione:qqod eft « falfum. f At S. Etprimum omnium nemo ante Scotum(quem ego uiderim) ita exprefle fub iftis terminis conceffic quod relatio diftinguatur realiter a fundamento: fed ille concefltt primus qui j.ubi ait. aut alii peripatetici: & ideo iuniores uaria fenferunt. inclpio effe fi miiis. Et ideo cum quis de nouo accipit illam.aut xqualis.

Contra pinionis concedantquod quotiefcunq. de ternario. quod fubrtatiaaut qua fie diftin&a.fimilia omnino^flentac fi haberent illam.quod e creditu difficile^ GregoriuiB lum in primo.Sequeretur. «ius de quantitate.f Quod fi quisrefpondeat.quod fit longe aliter de qua aliqua producitur. a. uigintifere cong« quia naturaliter fequitur.cere quod ilia occuparet locum utnonpof te :nam in quocunq. ab ilia relatione^cum tamen non haberet fipoteft cam Deus corrumpere: fed tune ad.f: lerpofletfierijUt non eflentfimilia. quas intelleentitatem produfta feparare.qu6d abeius fundamemo: atq^adeo acaeterisom quauis fupranaturaliter poffint effe fimilia nibus prxdicamentis tanqua ratio fpecialis xne albedine diftincla .des effe fubiediue in quatuor diitinftis fiibus.d>2« . 215 i0aiof.'.qux eft iijmilitudo: tune eft argu afferunt fi argumetis obieclis refpondeat. non haberet quicquid haberet per iirquocunq.quod nihilominus poteft DeusJl Nee tanta cura effe debqiffet fcholafticis lam naturalem iequelam impedire^ uel ilia hrnoi diftincliones fuftinere.q. Prxfertimquod qui huiufmodien.&c*Et quando Petro nalcitur nlius.*' tate : ergo ilia eft fuperuacanea. pere potett^Secun lum argumentu ad con f Simile argm poteft fieri per oppofitum:^ '. ita neefimilefinefimilitudimaliter concedatur.Quinetia 6ta. Quasft. & qua.B ncnte fundameto 8t termino:ut fi ego turn dem neutium eft de eflentiaakerius:& per fimilis Petro inalbedme entitate diftinfla cofequens tuncpater denominaretur pater ab albe jine.iz. hanc maiorem negare : Arimin. aut ba circumicripta quacuqj alia entitate tarn in minus propinqu :qjr illi credit quae ca.ciebam us de numero . inftanti res ill-are pe. Probatur ternario. & quantitatem: quia nee polTet Deus tune far inomni corpore mundi.pullulat in omni creatu. q. locutio fconfio.c^us tarn fert molefte: dum tn neq.DC ad aliquiJ. II.effet entitas diftifta a quaternario: te nulla eft repugnantia quo minus poflit & per confequens quod unufimplex accjJDeus fundamenta feruare fine illis entitati.ScioScotumin 4. Conclufio haec capite fuperiori fatis liter eft neceflaria ilia fimihtudo : ilcut dixi fuit(opinor)& expofita Sicolkmata. mentum.ipfi tenentui: probare: qui intelligant fubfequi naturaliter entitatem uero negantjinde fuam abunde fententiam diftinftam.Qubd ficut no potDeus facere ftbu fit tarn auribusdiflbna.i.Cet.deuorauerint.clufionem eft. N ec ualet re.cer binario. fruftra aliud quodpiam obi) lia.me & Petro manentibus albis.poflet *" !*• fundameto^potfetDeui illam feparare ma Deus ilia feruare mortu o filio: quandoqui.utfimplicicer & for fine albedme .primo. nihilominus natura ends. f Tertium a rgm eft iimile illi quodrfa huc erimus formatter fimilcs fine ilia enti. quod naturaflter fubfta netoo quomodo accrefcat illi aliqua entitas tia per quantitatem habet partes extenfast magis quam & effet mortuus antequa filius quamuisfupernacuraliter Deuspoflit illas animareciperet: cum mauthores huius o.d.bc prxterea quia data fubftitia fine quaqupdefcunq.extenlas feruarefinequantitate .^ At uero conclufionis: fed illis re uera qui hzc fafta fi intelligant naturaliter fequi ilia effe fimi. sut fimilia. funt nouz encita . Non inquam ualet: quia primii lita»saut quantitas eft relatio poftqua habet non poteft intellects capere:fed tameii po diftin&am ronem & definitione.n.quod duplicitas qua^*' maior: quia poftquam necfundamentum c quaternarius quatuor hominum eft duplus de ertentia iilius relatiois nee ecouerfo. Relatio formaliter diftinguitur J.titate: nam de quantitate fecimus alias noramundiincoelo & in terra noua entitas: Has rationes ad probandum quod fie diftinr quafornwlitereftabittadiftinfta.f Secunda fitis duobus albis feclufa quacunqj entitate conclufio.fet aliud en'eiliic corpus: fed tamen duo alcVu omnium corporum mudi ftt magis.3 o. Vnde O 4 quam- .d.lium. uer um eft: quinetiam nee fupernaturali cietur. Si relauo diet res diftmfta a fi paternitas eft noua entitas in patre. ntate.& Capreo biedis. res hoc replicatur. ioftanu moms & in re ilia. re* aliqua mouetur locahter. pofitis duobus al rit argumenta in conttrmationem huiu« his in utroque effe limilitudinem.Siuero tia multiplicant.

qu a-iu m umtaryperqtfaaif incipit efle contp<^{um.utc6clu fione fecunda expofitum eft.aut indliarquaeunqj re: quod Gregoriils toco citato late ttaelrat.n.ut Deuls fit homo.qu6d egottonfimpliciterd'en'Otninoriiaiilisa fola albedine^fed a& albedfne firnur& termino relationis: ficurhonrto-nft dehominaturpater apotentia tantummO' ttogenerandi. quod falfum eft I 6 i T T R adprrrnumargumentumcon ceffo antecedenti.. Et eodem raodo coneedimns. ideftj qubd ratio & deft* nrtib quantitatis.eflferelati6esreafes: quod nosifigeftue fatemur.fAd fexciimOcchamrefpotidetur. quia habent diftinftas quidditatina» definiriones ratione cuius nullu -*oru de alio aftrttnatur mfenfu formali. PetrU's defintt efle albus ndftaimerescorr&pitttr 1 . rjrunseroalborum cfercete^uibus ego fumfimflrs.Sed eft m> tandam. QuitMmrfro ornl in alias pofuiflct di&n#(Qntfm lem exnatura rei: qii«tarfl0n no efi reafe ut inttr atttibuta diuiriaa& rttter propfifta tes entis. Sfitt quantunteft fimilitudo rfiultiplicari.Liber PnecBcamemofinn.c ^aipfteft m ntata per a&tonenfrqua eft afjft pta per qtiSfa&nm eft. quocunquealio abfoluto maneteinuariatofalfeeft res.N-c qui hoc negat.qubd authoritates Arif.r & fi nunc hurrtani' rasno^ unitaueffeo. & retatio fit alia res > im mo proptejrea quod qufdditas telationfs . &itt hoc Jib. & fex alia pr««xlk-amenta ^ Ad quintumprincipalcrefpondeturj g» fifenfus maioris fit.quod fimpliciter quafftttas fit arqualitas: ant quod albedo < iithilitud6:natn iftxpropofitibnes facium fenfum forma!etn.qua titas 6lt arqtialitas: & cadem res qux eft albedo eft fiVnilitudo: & eadem res qu* eft potent ia genera ndi eft j»aternifas:nihilomi ttus tamen wegandum eft.indetamen non fequirar ^ fint decem tcs reafifer 4itlin6iar. 4. fed a termmo. fed albedo mea defrriit eflefimilitudo .f. cora conuetiiam rcbft$ ex nature fua feclufaoperationeirftelie<ftu-Sin6 tan*e probar <j> fint res diftinftae a %isftttidatn«ft iii. qabd foltm>iprobat errdine uniuerfi.& poftea funt untta.quje eft fimilitudo eft albedo ipfa. <tfuia habetii> Iftim. Cum xi.<icut tgnfs 8c 02 lor: fed qtiodfint deecr»diftina*ratidBes J «ntis feclufa operations intelle^us prirrto diuerfae.am in alio^aut in tempo Fe. &r poftea eft untta. reliquasq.aut m Hlo. qux eilrelatio corrumpi. &mbx func rtiutattcper aclionerrr. quod finunc irti teria&fbrma no fufttanitx. r neq> homo nominum alias . conceflo quod nunqtijt contradi^orra (uceeftiuetiertjfieitur de aliqno^nifi aliqtia rmi tatio fiat. quod fi abfoTotutn accidens eft aIia rey a fubftantia. difputatum &.negat co^ofitionefft isjitt SCotiis ceftfet. ubi minus erat apparentistjUtth pracdicabilibus capitulo de propno.& afgikttentum peccat in hoc quod fupponit per miieiwrn ^u* e relatio»immediate yniri pattest tfrno utituntur nifi per. nihil aliuddicit quameffeadaliudjfequiCur isi norr pouat iiouam rem praetereiu* fundatnentu. Et-in particular! cafttar^uinctt refpondttur.qu6d ftat albedi nerii in quaturn df albedo remitti. inh*rerftia aceWe tisad fufriedlu. quamuis fecundumprimam coneHifionem Q (xkededum fit. aut qualitatiyfit ratio & definitio relation's.*& in qtia ttimeftfirrtilitttrfdfntendh&'triquatum eft albedeiion multiplicati. Bt dreft a&toneni . cap. id $em*s rclatio»es. quod eadem res qusre.anionf. ordinem partturr^ imione partiunu fi^ttantialium.f AdTecumium rfedecur. Si aero fit fer r%s formaliSjfcilicecquodftat rem ilia deffnere efle rePatlonf quando non defihat cflfe res abfoluta»c6ceditHr: fed-iode nihil fequt tur contra conclnfionem. potiuspugoat pro nobis ^uam contra no*.^ Ad quartum prfcipalcf efpondetur.puta quod quatitas I&ua turn quantity aut albedo inquantum afbe do fine rclationes. quae exprinDituf perdefininonem plosdiFH ferat a mbftantia quant quidditas relatroms abfofutae.fqua prxfupporiit unio .^ dece prafdieamejjtas&t decem etiarri reafia. multo earn melius ftatuiffet inter fundafficntumj & r&lationem.quodflOr)-erat. utinargiMnento fed con tra» & inter probadum prirnam coclufion« ottefum eft.q> qyr'dditasreTatforiis .q»6dilat rem ifla.f Ad tertium refpodetur.ot doGCt Arif. negatur tamen confcquentia cu jftfertur.

. Eiufae ' calido frigido fubics^ ex ualetusdiue generis ett & durum ac molle.f Sunt autem habitus quidem di* CAP.morbus Sc quae sut hifce Ichaud facile obnoxia t morbidieotro.salbedo.atque nigrecto.fed eas amittere facile pof. Di. . qualitads pasfiuf ac pasilones .eda fi quifpiam mediocriter fcic quia aliquodifjpoairur modoifed^-tria (iarm acquitat.& ea qua* fant g<neri*fimi mines habitus dicere velle.Ni(l!& haffi ipfarumkliqua obdiu ut non facile diuidatur: inoMe auteaii turnitatem uerfa iam in naturamfit. .ex cile obnoxia careant}dicuntur.quae fponuntur: at qui difpowiatur.. f Tern urn qualitads eft g^e d*ifficultate rnuta-ri pollitrquam qui. dimouetiq nequaet. f A liud autem ^oaKwtfe difpofidoque vocetur.f Differr autem genus eft. aut ad fanitate}aut ad moc .Durum morbutti:& in caeteds etiam fimili mo enim ex eo dicitur. difpofidones uerohaud uero dico. Scientia nan rer ea. quz faciliter aut imbeeiUiutc facile aliqiiietfeeicdi oimoueri rnuranque pollunt.f Facet autem.habitB3'AU«c di»> De quali. €X eo. qua neceffado habitus font.fed im quia naturale.Videtur. quidem talia f u n t : ut d nice do T iam nu&upauedt.nus-.quia eiufdem habetimpotentia.&facile quoq.nifi rnagna muratio uel naturalcpotenda habet^t facife quip a morbo v el a re quapiam alia fimili pia aut faciat. timilia. .iij. &-qualitace turnior fir: & cum difficultate mouea tur. mutatur.f His-gitur. ij no* multis modis dicutur.uneant. quo adlu&amaliquot >aix habitus a difpojfltione: nam magis pet ad curium. & quafoate. Atq.aut nim. omnino & habitus habettf una quidem fpecies qualitati. fpofitiones*autc eae funt. & cum difficultatem dimo quicquam h or urn ex eo dicit-ur talt > u&ur.Ea nanque quae hare fufcebcfunt. 217 obreraantifsimusdebniffettarafaciliar^i. haud fa quafi rera eara facaltatem iam atliqwa. bumaptoseffedkimust^ fimplicimanet. aut fumma cum Tex.qualu fane dicuntur: at rat'l ex .atque diuturnior ipfac fciend<e & uirtutes. I .aut no patiatur.}) aliquo modoedam «li autem qualitas ex hfce. dem hac radone quifpiam habiturn qua.licet fcienda aliquo mocfo deteria* mento diftinftione cbncedere relationis.q»ia potctia habei do.Eft bent habitus. ATales ^ . cile diino^eri mutadve videntur.U£ illa£i cite dimoueri poflit.ea ho amantudo. non peranda & qujecunque tales.tem. eft. Cap. quae per potendam natutalem qiie ex com numero uidetur effc. Non endsn permancc.Nam hiiiprfis ho aliquo mode quia obnoxia facile.ut calidi habentriic apti fanieati/qa oitti narora cas frigiditas. VIII fpofidones.ij. Qui nanqjira quales quidam dicuntur. melius ue difpofitos aideanr. habitum h^bere non dicunt: ea runt. neqjdimoueri facile pof. ^wa funt:eos eflim qui fcientias non ackno litates quidem ~" durn tgnet. VIII. feu quia ui no fadifponiciir.quse impotendam ue dicontur. quae fuat lis: caliditas praetereay ftigiditasfq* <3e diuturnio r Q.De qaali.gilatu cursu ue apd dicuturideo. I tap fiC a difpofitibne habitus differr.Vt ad'pa fiat:fimiliter& virtus utiuftida. habitus Textus. sue .

iracun dia. pasfiux qualitates dicuntur. Rarum autem & denfum. Similiter & quxcunque mentis egresfiones non naturales. quern piam atq. ob uerecundiam rubeus:neque pallet.pasfionesdidi tur. Albedo autem & ni gredo. Qua: enitningenerationecontinuoapasfio nibusquibufdaipfaquae ftnedimcultare dimouerinon polTunt. atq. Quare fi quifpiam etiam natura calium pasfionuincurfuumve aliquid fubiit.noeodem mo qualicates pasfiuae dicutur. eft forma. ^ Nam quod per pasfioncmutationes complures colorum fiant.pas(tonesque dicuntur. iracudior fuerit:nonenimiracundusdicitur. qualitas dicitur: nam circa eadem quoque dicimur quales: fiue ob diuturnum morbum.eadem & in naturali con I ititutionc difpoficio fieri pot eft.n. aut curuum. & no qualitates dicutur. &quzfuntfimih's generis quales £.ob hxc ipfa dicuntur.non ex eo pasfiuae qualitates di~ cuntur>quiaea qua: fufceperut aliquid pa(Ta fuht: fed quia quxq.colores. ob cimorem pallidus appellatur : fed aliqd pa(fus potius dicitur ell'e: quare paffiones nacres.uc infania.qua litates itidcm & bar dicunrur: quippe cum hifce quales dicantur. dulce dicitur: neq.pa(Ta aligd sue.qualitates fane pasfiux <3c ip fae dicuntur.ca:ter# que fimili modo.qua: permanetjcum difficultateq.n.certum eft. palluit. Qux nanque nuncdumpudecdifpoficio circa corpus emerfit.&calidirasintacl:u.hmilem colorem uerifi mile eft ilium habere . cum hifce firailiter qua- . ut & color natura fimilis fiat.n. uc iracundi.non ideo quod ea qux fufceperut. Tex.funtocta.ai 8 Liber Prasdicamentorum. . pasfiones dicuntur: ueluti fi turbatus quifpiam. Qua? uero ab hifce Hunt qua: facile diflb uantur. les dicamur.&afperum atque le ne.qui tali in perturbationes iracundioreft.f Similicer& in anima qualitates pas(iuaz.erubuit:& cimuic quifpiam.qualitasdi> ^a^pasfionisinfenfibuseefficaxtDul cedo nanque pasfionem quandam in H guftufacit. qualicates dicuntur.n.caeterorum talium quicquatfimiliter&caliditas&frigiditas. dimoue tur. neque .f Quartumqualitatisgenus eft figura . quia triangulus. quia fufcepitalbedine:fimiliter&i car tens resfe habere videtur. for macdam quodque dicitur quale.in naturaliconftitutione pallor aut nigredo fit orta. atque expirant. facias func qux autfinedifficultacedimoueri non pof fun^auc omnino immobiles funr.Puduir.Siue . Ex eo nanq.quale quid dicitur:& quia redtutn iclentidem eft.f Qualitates au ti pasfiuac dicuntur.quia pa (Turn aliquid eft. igituraffeftionumtaliuminitiuaball quibusfumpferuntpasfionibus. fed quia a pasfionc funt fadae. mel ex eo.fed a quibufda aliis cafib. Quzueroab hifce futt g quae facile diflbluutur.& ea qua? circa unumquodq. f Quaecunq.carteriq. aut quadratum quippiam eft.non qualicates:n6enim per hafce quales dicutur: oeque.quiadulcedinemfu fcepit:& corpus etiam album. quale quidem fignificare quid ui« debuntur G «o a*iciturdulce. & quicquid eft hi fee fimile:horum enim unoquoq.n.autcalorem hasc eadem acciderinr^modo non facile diflbluatur.& infuperre<5litudo He curuitas. atqueinfani. J| fed potius aliquid pafTus dicicur eile: quare pasfiones talia no qualitates dicuntur. iiij. erubefcens. aut per uitam permaneant.qu« le quippiam dicitur.

Ea igi camentis: nam fi iuife'da contranu eft turquac diximus funt qualitatesut pa iniuftitiae.qualitad nt>me.^ At haec eminentes 3 quaeda humiles funt. atque iuftitia qoalitas eft.n^lrudalio tur:utaptusadlucH. nonfitutafc ipfis denominattue dica Ha minuvedicunttttralbu. autfaniratem fa nit ace magis rninqn tnid quodipfaquale dicitur.bitautrk qaiipiaifi n>agi6rafinus«ue ia tionc drcuntur. & qualitate.Etipfaetintenfionein oulla qualicateJicirur4enominatiue..<Sc ajuftida dicitur iuftus & in cae.quia quacda partium qualiarnihil eft conttariura.Iuftior.magisqv lia dicutur.quia virtutchabet/ed non gisaliud minus hfe.c6cedatadmodu. utiniuttum iufto.aqualitad$tamendiuifio.A Sedaliudfanitatem.qu« de eft & iniuftitia.Eaigiturqua.Hoe tis modus vidcbitur eife: quia camen autem itaefle patet ex fingulis praedi maxime dici folct.dus (me corrouerfiafufcipiiat.ficutarrib.Tex.tionemhartcftibireuidentur. tot fere funt.n.honetlus quifpia dicitur maticen. Etenim denfum quidem ab ipfis qualia dhuntut.fed plurima condi C turno po(itanomina. mineillius denominatiue dicitur . fi contrariorum alcerum qualita&eft.n. uirtute nanq.contendut:mftitiamnanq. ac magi&ra. forfitan quidc& aliusquifpiaqualita &:reliquu omnino qualitaseric. &: in casterisfi* cwtur. Eadem & in Gus.In plerifqiigirur.f-Nada busmilitare^autcu'rforei obdifpofi.ni.& albedini nigre bonus pofitionem videnrurquandam do. qui.aut eft crx*o.Etetia qu$ iignificare. aut id genus difp6nem ma^ ex eo fane.vj.quz a dictis qualitatib. ct turars&curforia. contra Beris fimili mo.quideta-Ijponuturdenominaduedicuntur.v. f Triagulus aut & qu-uiratu.^In lib. me in multisidipsu fir.n. VIII.haadoino dicunr.nior alms aha dicitur.pofita liaipfegradusfuCcipiunt. Cap. Atq.denommatiue dicuritur: rum quicqtiam omnino.atqjabhisijquiid cacterisfimilimodo.&caneraeodem modo.ftitia dici poflSt&«fe ^ifpofitionib.Tex.f Qualia uero sut ea.carteri* qu* fuhtiri qualitlte. denominatiue dicitur a virtute.autadcursuqui magfsminusVedicimr. vii.tahbus colonbus .autgra.^ magisminusve. No ta Attamen eaq hifce qualia dicant. ftifcipiut.aut aiiquo alio modo di.gra.& F* nominatiue.hifce quibus hi quales dicfi Non tainen omnia.quia rede partes funt fitasra.albo. no nusuedicidebere. 2 19 fc defcunmr.funt.autiuterdu ct eft poiitia &. .f At uero qua quia no funtnominaqualitadb. 5 Atqui contrarietasin miii mo.contraria ctfe tjceoquippiam eft> quiapartesipfius uidctur.Militaris. riis dici pofftmt. n.iuftitiaue. ne dicutur.utalbu albus fe euadac.quali.neque alto fere in oibus. PotctiJs.Non tamenin omnibus hoc eftern exeo quia afefe diftant: lene etia fe uidetur: Flauo enim. aut aiiquo modo dicamcnrortirtj. niii qualita« ut ab albedme albus. quin potius que ad aliqnidjnequ* vbi.qaalitatc cffcuidetuniaftiriacnaqjco nt remotaefftuide'tuttpartiutn enim trariumeftiniuftida. Nam carterorum prac nominatiue ab ipfis.aut fufco.Sunt. de talia atq.f Sed I quibufda ex eo. neque quantum .iufatMe accommodatur.minus dic»i£ur.& nigruoi fibiipfis propinquaeiunt: rarum au. j tet.-fit. quac quidem funt fperu vero ex eo.&iuftunialio quidcnaturalipotendatalis dicitur.dici. fticia.Tex. a mufica mufi.

fufcipiU3ir. Eoiu ucroqujfc rationem bane non fufci {riant.n ex eo dicirtvur.perqua litatesfobsdiaintar.Primum eft de oeq. o _ te SC quali .fi quifpiam nos duxerit de qualita *e traftanteseompliiraeoruqua:futu • .triangu li fimilitcr auccirculifuntoia. led tertium -membruin er de dic. circulus eft e cu neutrum circuli fubeat ronem:atq. ) de qualita . in utrifque ipfum generibus collocari enumew.Liber Praedicamentorum . id merito Tupra in dubium reuocatum eft: at cur poll pracdicamentumad aliquid te fex ulthpa prxdicamenta collocetur^ nullaeftambigendicaufa . uti diximus. f Quatuor non dicitur alicuius grammatical iiunt huius capitjs membra. Tex.. n. csrereq. &qualitas Si accidens ihnfrensfubftantiae:fex uero ultima pne* dicamenta finttres extrinfecus illi adiacefl tes.• alter urn uero de qua generis ratione ad aliquid ^cipfe dica Ji ilj concreto(infcribitur nanque hoc prattur .&difponesadaliqfd €0e dicimus.quajw«aquaqualt eft.quip^ . f Eorum igitur quac dicla funt.noncuiu(^ polbcmo determinatur dubitatio . tione£ffevidetur. alicuiusg rammatica:& ^^bm a!itatij adeo in mufica cumfdamfcientia. efle ad aliquid: motusueroadformamnoneftnifiperqiu Jj«tem. Pnmaaurem conditio mouentis &mob fli $e ft q uantitas j ut.Ath* non funt ad aliquid. qu«pia mufica« Quare finguhe non iune ^am .non.xv piamcufpiam nullaaliaproftdoTa. . Habitus.n.quibus <& quales qui eashabent dicuncur. at grammatica poft hatcfequuntur fex ultima .f Non autc pet turbariopor tet. ipfafimileatque dilfimilt dici . eft mo uensfir mobile. quadrat urn magisq. J Et P^erea .-at quam prunu eft quanta . Tex.In primo membrolecundum nume rum ut patet ad aliquid: at qaalesfinguKs* hisdicimur .fimpliciter. .n. alicuius dicitur efle . i... & quale & ad aliquid fit. li ir.n.Ethac ratione quatuor h«c pre. ftkeraex parielongius. qwppe cum & has. Quare fingularetuntquaU rates. fubftantia fine quantica* te neoagere quicquam poteft naturaliter necpati.q. quod eft. quia fubftantia corporea ^enatura eft primum ens mouens & mobile.Simile.Scianan cue qua quidc eft genus.Scientcs. quiafingularum aliquas fcientiarutn habemus.figure no uidctur ralecondi tionc fubirernaea quidc .viij. hoc ipfum quod eft alicuiuSdidtureflc:cuiu{d3 l fci cntiadi C itu r :%ularum uero fcientiarum nulla idipfum quodeft nem&paffionem. manifeftumeltqualitatem priorem effeijlis. tempore&loco.n. ^ • . mufica cuiufpiam roufica ^nift qualitate in abiiraclo .tur. iieutrum propriu qualitatiselTe diffimilij.ut ma gis talia minusve dicantur..ix.Non er go 011 qualia gradus fufcipiunt. ut efle in loco aut in tempore.quaetriaguli ratione rn circuliq.cap. alteru altero magfiB tale minusve minime dicetur. Quare propriu qualkatis «rit hoc. V o D praediczmentum hoc qtwlitatis prxdicamento adaf quid fuiffet praeferendum. nihil aliomagis minus ue tale aiceturnnon. Grammatica.ipfas habeamus. rique haud abfurdum erit.fingulariuyeronihil.Etenim in oibus fere ta libus gna quidem ad aliquid efl/c dicuntur.fec.dequa n * ritate diAum ett. Prarterea fi quid idem.Cum enimferies prasdicamentorumex ordine ad filbftantiam fumatur. fi non fubeunt propofiti ronem. alicuius fcientia ^amentum ut notauic Alex. &c..

cuius ma qua dicimur quales: fed rerte res quit entitate folo intelledu attingimus. myfterium aliud cogitauit.f .nome inteUeclus.Topico.qua!e.fTertio ^ itt ait Commentator. Nee fpecies quslim?$ poflunt a* infra defcribitur quale .Vno modoomnisditfereR * dam dicunrur. deSubftaotia didum eft. Sed tamen neque in Graeco eft nifi efle fpeciei: ut in praedicabilibus expofitunt tertia perfona. Vnde totum caput continei texton omnium qualita3um. quodnullus eft alias generalis effe&us iinicus.Tion enim ifte terminus album eft foroperaconfpicimus. fit ideo eft albedo.eft habitus. per ordinemad fabfe. i. refpeclu fubftantiae* fpodetureffeidquo reseftqualis: eadem de qua nouem predicaments praedkahtuf ratione quaerenti quid eft quale refponde.cap. qua dicuntur ad aliquid.Reiponde Fum proprietatum funt tre&: &ift quarto . pitur qualitas ut diftinguitur contra alia atcidentia: & eft affedio fubftantix fpecia* tf. notandum eft. Secundu qui cia tarn fubliantiaequam aliorum quorumquales efle dicimur. Tertio ergo modo acCv» erit circulus in definitione. & epialitate. & ifto modo accipitur quale in definimodi defiuiiionts: fed eft defcriptioquar.ut diftinguatur contra effe» ledefinietur per qualitatem. At uero "" tur quid: & quatitatis. quale quid: Sc difterenti* fignificant quali^ Sed dubium eft apud Boetium.m-. Pbyli. In quo uerbo prima: cunque pracdicamentorum dicitur qualita^t perfonx Albertus cenfet efle myfterium.quale. IK prime textu defcriptione qualitatis do notandum eft circa numen quahtati: prxmifla.qua res dicu utcap.neris quod contrahit tanquam materia a4 tuales. condemnatum. Si enim quacrenti quid eft qualkas .nbn habent huiuP tas . quod uidemus per tentionatiter de rebus: fed etiam fecundx fefubfiftere. ^ Boetius tamen ipferefpodet. comento. Et iRo modo conuenit omni prxdibit. quod hoc «ft notiorquoadnaturam.quod hxc definitio n6 leconftituens prxdicatnenturn:quod non eftquidditatiua&propriarnam generaliffi habet aliud peculiare nomert quam qualima.Secundo modoadhac tas definiatur per quale.'&i& tekttls definitionis non poteft termmis ada4>iritualibus nodcr eft nobis fapiens.fit ^otentia: aut quod hoc ftmB/edperordin«n>adclccliunj.i5>. qua resdicutur quan iftz non funt fimpliciter qualitates.quam non expe intentionaliter determinis. quod quantitatem quinto metaph. aouem.Immouniuerfaliaprxdicamefld fubftatt Arift. cundum quid: nam uniuerfalia fignificant uttt EtJyqua. f Quodfiquis nomen fcientia.in quale: fed ifte modus eft generalise non bitur efle id quod habet qualitatem : & fiepropnus qualitatis. Boetius uertit. nifi quod tif funt quodammodo qualitates refpefttt •% qualitas eft forma quas rejs dicuntur qua. cuius ptari.-quiafignificatur quale g. Qualitas eft qua res fimdam quae datur per notiora quo ad no&: na pliciter & proprie die ujitur quales. re.quam afficerefubftantiarn & denominare earn qualem. defignat genus cauf* formalis. dicimur. Et eft qualitas refpeftu ge* /unt qualttaces tarn corporej quam fpiri.camento accidentis . eadem ratione qua accipitur.tione: «t fit fenf'us. quam albedo . Cap.fit psffibiJis <jualitas:aut quocl hoc »on definiuit Arift. me calor.DC qaaii. VI It a ^ Win fpecterum qualitatis: funt quacuorte** fecandum quamitatem res diuitKrereapari-tu$}infecun4ouuus:in rertiohixtanume. ut fupra dictum dr. Ait quod quale ut Arift. quam fapentia.cat. ut infra pate* tiaie.d t Dtfcr* les: ad differential*! fubftantiae.aut quod hocao arguat. quia per earn refpondetur ad quaeftionem fil ut.prima: fubftatiie. per qualitate: qua daptari terminis.ter debuiffet qualitatem deHnire. fed fetar: St relationis.exponitur prima eius fpecies. g» fi quali tatem fubftantialem. 5. dicatur de hominibus in quib.' ut uertit Argyropylus: neqj eff.n ergoj Qualitatem uero diCo qua quales qui tipliciter dicitnr.mej«x.Sed ramencon fimur quomododiftinguaturahalbo. ^tam per. tur. qu6d Nominates definitio-'^?* — —•Copofitum notius eft quam forma: & ideo nem hanc intelligunc non folun florins eft nobis album. quod eft uitiu.qiucfl'l noraentrianguluiit%uraJg .j.'quis enim d.docet.

Hxc eft fedida panicula huius textus (nam jtfuatuorhabet particulas) in qua explicat differentiam inter habitum & difpofitioIiem. Non iwnen . bitusadifpofitbne. ueladcurfum. accommodatur $ tertix.n.Termini uero funt in prx oucamentounquanr nomina& figna quali tatum.f PrxmifTa defcriptionequalitatis. contra habitum. 9? habitus magisperr ^••minet & «ft diuturnior quam dtfpofitio.Cum ait fcien tix aut uirtutes. fed illejdicitur fciens aut ftu diofusquihabet habitum & facilitatem ad pperandum* Difpofitiones antem funt ur caknr ie frigus: inter qux facilis efttranffBUtatio: nifi forfanob dtuturnitatera hulujmodi qualitas uerfa fit quodammodo in naturam ^ ot in heclids quibus confuetudo «ak>ri$ & tebris fere naturalil fada eft: & in parah/ucisa ubi frigiditas cum difficultate dimouetur. £ nulla uero eft cdntradiftio: quia difpofitio uno modo eft nomen generis ad oem qualitatem qua homo bene uel male difponitur fiuc facile fit. quln termini ponantur in prxdicamento rumen definitionesquar litatisjBe fpederumeius manifefte intellir citAuf. ut habetur prixao Ethiccap. Sicut fpiritus. $ qualitas mukiplidter dicitur.uoluntas.ant curfor poteftquis dici autabarte qua exer* citationefc induftriaacquifiuit. quz facile rautantur & rranlr mutantur.ca. In hac fpecie ponuntur inteUe&us.Vbi ad notandum quod pugil.poftquam mediocrher acquifitx funt.. quod conue nit oibus perfonis diuinis.& aptitu do. qualitas dicitur de uniuerfali in prx ^icamento fubftatix 8c de differentia fub* ftati* Be de quarto prxdjcamentojtuncdici " tur xquiuoce: fed de ftiis fpedebu* did* tur tanqua genus. Sunt aut. Scientia inquit &uirtutes funt habitus :eo ^uod funt difficile mobiles:fcix.difpofitiouero facile mobilis.Liber Ptmdicamcntorum< £ negarlnonpofie.g» quali tas non eft fpcs fpeciahffima.fubditur fecunda fpeciesqualitatjj qux eft naturaUs potentia uel impotentia. cum difficultate dimouentur: nifi morbo aliquis forte ma.4.Et hoc eft quod dicit Arii.noiutn eft in c&ufa ut nomen generis proprie accomodeturfpeciei. fiue difficile mobilis: & hoc tnodoaccipitur hie. folum attenditur ex hoc quod ha 4>itus eft difficile mobilis. Inopia. Necputet quis myfterio quopiam uocatam eflie priorem.. • niam aut amentiam aut aliam id genus obli uionem fcientiarum incurrat.Cur pofuerit cf emplum de calore & frigore^uz ad tertia potius fpeciempertinere uidenturftatimit quaeftione uidebjtur. fin tertiaparticula quae incipit. fubdic diuifonem eius in fuas fpecies di* ecus. Sed alio mo fpecialius accipitur ut djftinguitur contra habitum: & ifto modo acceperat prius.fpedej& hoc.n. Facetautcm.co firmat differentiam hanc ex ufu loquendj hominum : nam ea hoies habitus dicere fo« lentjqua diuturniora funt:ea u ero appellant difpoationes.9>aptos hie uocat non oropterfacultatemauthabiti*acgui^tu:fed*pi4 pter .n.n. Et prinn eius fpecies eft Jiabhus difpotitio.&c. fin quarta particula qua: incipic. Errore for/an chalco* graphi deeft in Argyropylo inter exempli difpofitionum>fanitas. fin textu fecundo qui incipit. f |t differt (inquit) ha ..uel ad fanitatem. qua.Scnfus ergo eft.ex f>ofitum eft in genere quodammodo laterc arquiuocationes: eo g» conrinet fpecies inItqualiter per fe<ffcu.multip!iciter.de rebus. Etid primo explicat exemplis. addit quod ois habitus eft difpofttio non tn conuertitur. fed po| ct quis efle curfor aut pugil propter natura*les ujres & agi&acem & mebroru compagj ne^ hoc pertinetad hanc fpecie.genus:quia h*c y orania funt genera fubalterna habentii fub fe alias fpecies:& ideo indifierenter poffunt uocariaut fpecies aut genera.8f hocperti netadprimam fpedem qua liratis.naturalis ad ludam. idem eft quodiwjui uoce^ed idem quod generice: uc.uel ad morbum: Boetius uero tit per nomina fimplida>ut pugillatores^cur fores.quod eft Grxce & in uerfione Boetij: addarur ergo textui. loquitur formaliter de fcie tiaineffc fcientix fcuirtuteineffeuirtutis: nam propter duos aut tres aclus nullus did tur Kiens Impliciter aut (ludiofus: fedfoJum difpofims ad fdentiam.&c. 7. Aliud autem. In quo uidetur fibi ipfe contradicere: nam hac^enus difpoftnonem ex atquo diuidebat.fed eft genus: cum.

dicitur paflio: fibilis qualitas. A4 nis. ad cuius intelli.nifi uel qwa hxc fuffiaebam .ptionem.qubd paflibile dicitut alto exeplo:ut duru dicit natural? potentia a paffione: ficut combuftibile a combuftio* ircfittentem diuifioni &corrupttoni. n. ut eft rubcr uidebimus. ta£ ad aiiquid age du uel patiendum.(ed difficultas p. ut ttatimmotus.Diciturenimodor dulcis & amarus* 03 formz fuper tnateriam aut econuerio : & pariter fonus. ip. In fecunda particula quat bbivT). & acquifitio fcienin fpiritualibus non ita occurrit exemphim tix dicitur paflio.i bidi xgre refiftentes morboru caufis:&hxc gentiam(quaelongaefl & fubobfcurior) dicitur naturalis impotentia .de anima.n. refpondeturalem potentiam. fpintuales in hac fpecie. tur aliqua mutatio corporalis : uel quj9 fnobieilo guftus.Et ut Boe. in quo textu funt pardculae uel quia eft motus animx quam eonlequi* fcx. ut mutatio cum abieftione contrarij.8e au* bHem qualitatem tnon enimaccipitur pxo Atus .homines nafcutur debiles & mor.Phyfic. Vbiad ficationem(quia eft nomen uerbale)dicit» oorato facilem potentia pafliuam potius ef motum. f. & fie cu re peftu caloris.inter paffionem 82paflfi& fonuwqu* funt obiefta odoratus..Tertium qualitatis. Explicat hoc notandum eft primo.incipit:Qualitates autem.^ . Nam paflio fecundum propriam figni* aute ditit naturalem imporentiam. text.tt* caufis:qui homines dicuntur fatubres uc uer dennitione qualitatis fupra pofita hoc motit Boetius.nis quareiftx-dicutur patfibiles qualitates: eitia corporea & ad refiftendum morboru & primocpdicuntur qualitates proba. molle ne.iroluntas per has pafliones quodam metas ut uertit Boctiusi qui eft medius fapor) do pwtitur Uiolentiam. utdu corporalis uel fpiritualis. rcddit rationem nomi* plexio & copago corporis fit apta ad exer.forma bene dominarur materix^com incipitjHas igitur. At tamen quarto in obiedo taftu^caliditas 8e frigidiras < Id modo accipitur hie paflio ab Ariftote^s cbieclo uifu $ albedo & nigredo. facile tamea tranfit. Si uero forma plene nondomtne. fe4 feimpotentiamut molle refpeftu diuifio. uel patiendi cenfetur naturalis potenria. credo non alio myfterio-p(rztermi» motu: fed pro quaktate quj eft terminus fit. ficut intelledus & uoluntas.Et utraque eft trirum. refpcnde* fenus aut infirmus nee dicit habitum nee na tur effe duke r&qualis eft nix. Odorem quando diftinguit. Argyropylus cimur: fed his accidentibus dicimur qua* per periphrafim uocataptos ad ianitate: ni les(nam quxrenti quale eft mel. bis quafitates adeonotx r ant forfan quia sunt.tureflealbam ) ergo hxc accidentia funt mx fpei.titus t ur ira & gaudium. Sed metaphonce notus aj>pctiafpecies qualitatisquxettpaffio uel paf.qualitates. Nihilominus funt textus. Generalirerenim paffio idem eftqd naturalem potentiamhabetrefijtendj .pter naturalem auc turnout imbecillitatem.dem differentias & nomina fortitur qua fatius tradit differentia hxc fumitur ex uifto por.utait Arifto. ft «cl quu odor & fouusaofl fiuit no? quod paflibUe. fed sliqua cau fa corporali im.Po* receptio alicuius fiue perficientis fubieutt fuit Arift. exemphim in potentijs corpora-* fiue difponentis ad corruptionem :&hoc Kbusrtu quia magis fenfibiles:tum etia quia modo illuminatio aeris. aliquifuapte naruraaptiautinepti odor at ait Ariftot.g C etiam potentia. text.C dulcedo fcamaritudo non Temper eft in nofti a poteftate : fed (tnGrxcoett etiam acerbitas feu aufteri. Quemadmodum ferrum aut Adamas plex. probat ftatim in tertia particulaq P« pcdiatur.^Atqubd dicuntur psflibilesfeu tur materix. Proprieuero paflio eft tranf. f Secundonotandum eft. fubiungirurter.^j. pafliue. fed dilpofitronem pri.i.i n pri ma ponit exempla h utus fpeciei .a paifione dicitut quad«j /< . ut habetur. 3. flio ut fignificat motumeft duplex. de animal naturalis impotemix .fed quia hoc nomen no eft ta la porQualitas eft fecundum quam quales ditinum in hac figmficatione .f In tertio textu qui calefieri quae difponit aquam ad C6rruttpt incipit.paflibile dicit ordinem ad pasfionem. ad explicandas paffibilesquav ex uerecundia.

Odor enim eodera mo tes quarto modo: quia fcilicet funt qualita do fe habet ad odoratum. quit &um patitur.Ccaliditas & fapor .pasfionem in fenfu.in fenf u: & item color qui no facit proprie | | do & nigredo dicuntur paffibiles qualita. tesrquia funt efie&us pasfionum ^In quiafed ex motu fubito uerecundi* experimur ta particula quae incipit. caufa paflionis in fenfibus: ut dulcedo in &ambxfaciuntpasiionem proprie diQ» . quarum una Je$ qualitates tertio modo: quia fcilicet sut eft quaiitas prima: & alia quaiitas fccunda.^ illx qualjutes quae sue effe&us .g» quanuis omne effeftus paffionum: tarn calores naturales . &c.qu6dquanuis fapor fit L nem aut albedinem autcalorem uerepatia effedus paffioms pnmarum quabtaium. tamen non omne dicitur paffi* per hos fecundos tanquam per not ores no bilis quaiitas perordinemad fenfum: fed bismanifeftat priores .Relp6<ienir. Primo modo paflibile eft fubieltir tuconfptcimris paf!or«m r fiaaui in facie ^ quod patitur: ficut lignum eft combuftibi. qui eltie hourme a* paflibile in quantum eft forma qua fubie fit etiam er ftmili c. gutu & caliditas in taftu: fed tamen albe. quia patitur calorem: neqi tione m comiptmam . & eadem ratione neque ignis (nam uifus non efficitur colore per altera•dicitur calidus. Sed cl^s-primamtB quahtatum ficut color r e r fecando modo poflet efle dubium. Et quarto modo quia eft effe&us tmrum quahutum.ratio effect us.quia non dulcedmem. Perfpicuum ciiim go color eft p iflibtlis quaiitas tertio modo eft dulcedinem mellis non dicit paflibilem Scut dulcedo & caliditas.f Et hac decau r ano quarto modo. Jmmo ius (peciei.Item fapor eft e£ cualicatem eo quodahquiJ patiatur . ad propofitum hu« 4«i 4 cordeprofertut ad f aticm.dulcedo in guftu. Color eft caufa pamamsin ui(u . quod non eftlilla lepofita eft difforentia inter fapores & coH caufa. quia eft forma qua mel to modo icut afeedo. obiedum fenfus fit paflibilis quaiitas huqua illi qui exfubita paffione fiunt. ficut tnanifeftum.fed potius hzc fit natura & per ftmtmuifu caufa paffionis proprie diftx feclio oiellis.Sf per conreques m* patitur: & dicit Ariftot. Tcrtio modo aecipitur a&i copia/angviinis * naf'u rate fuit in facie-: & ue.Secundo modo accidens ipfum poteft di ergo 3e nacuralss rubor. & ex me.-colores fiunc ex alteratione prifraifionis.ofteditur.224 liber Prsdicamentorum * 0 pliciter.reuertitur Arifto. utrum go ftia dulcedo eft paflGbilis qua'itas quar* dicatur paffibilis. nt tur: fed hie folum mtendit quod non eft hilominus tamen quia etiam eft caufa pafh*c ratio ut dicatur paflibihs quaiitas: quia fionis in puftu: & ratio caufat eft dignior-q.Ratio ftatin hoc.dkcns. ficut guftusgf tar* homo ri€bilis.^lnquartaparticula quae incipit. Nonnegatquinrecipiensdukedi. dicitur paflibilis quaiitas per prie di6tam> cum non corrumpatur mel o orcfmenj ad /enfum: colores uero. fed perficit «juod &c.ius.itacrede«du eft fieri in naturalibus.lores . Jgitur. ficut co« num.Ni loraduifumtquianoninficit.textas. ntel non efficuur dulce per paffionem pro.In prae'enttarum puflibilis quaiitas ad maioreni intelhgentiam ternac particunon dicitur pnmo modo: & quia illud eft IK. pofuit Arifto. folum obiecla tadus.Scutrumque aflerit Anfto. quia patiatur rifibilitate3 im c^us) ideo colores non dicunrur paflibiles mo perficitur ficut aer per lumen* Reftat er qualitates tanquam caufx pafljonis:fed tan gout dicatur quaiitas paffibilis tertio aut quamearum effectus. & caliditas in tac^u: ernuts modus ab Ariftot.ficut fapor ad gu tesrefultantes ex aclione priraarum qualita ftum(quia etiam calefacit)fonus uero eotum. filenuo pranermtflu* eft pri.8c perconfequens funt effedus paffio dem modo fe habet ad audkum.ex abfentiafangxMms-cjaTCoeJagr adisor j le.ut accidens dicatur paffibile: quia ettca al-»j pame. nifi tria exempla paffibilis Dulcedoenimficcaliditasdicuntiir paifibi quaiitas.iufi natural: pata. & guftus 8f odorisi Skutexperirmir inmotibus^fubitis honu* alia uero duo dicuntur paiGbiles qualita* num.y ruborem fieri in facie propter {anguinemr. Sed rertat hie dubium paflionis. Quaecunq.quo modo colores fint fenfum.f Ex quo fequitur.

fed fine netUjquahcatem.ut puta Jineas.ftauerit Arift.Refpociet id paruum referre: ed forte id 1« quz funt difficile mobiles. fed pafTus motu irae. Transla. fed ipfamet tiz corporez ratione quantitatis. an accufati. conftans.i.quz eft hgura uel forma t u t ftojtn id ^fpicatius eft in hoc prardicameIfdum. Et per ordine ad diuifionc : & ideo non opus accipitur hie paflio .a!ibus:uidelicet <$> il to.sutquatioBoetii habet.cretojd fecerir proprie in hoc prasdicamcdu in qiialitatib.non opus eft transferre.effe&us paflionu: tn il. quae eft efftcius pjffionis aliquo participio.cobu(Honem. fed paflio: ut quz eftnotior natura. texturin prima.fecundum has qualitates denoiatiue dicun uus adiecliuusdelyaliquid. adieftiuu bo diuturno id accidat: ut q. ponitdefcriptione: & in utrum coftans.ftatia dicitur quata a quatitate.n. no dicitur fim tur perordinem ad terminum:& quantitas pliciter iracundus. circa aliquid.aut. perpettiae litas comodius defcribi non potuit quam g illae quide funt paflibiles qualitates:ut infa. Tune res Figura alicuius conftantis & per fe haben. fubiungit exemplum fecu. f In iexca particula quz incipit} Simili.fpititu. fermitate perpetuus:quiailli fimpliciter di.les quahtates. Grace eft circa fin domu uocamus. fed paflus Iu textu qifinro qui incipit: Qualia uerubore:tanr>:n propterdiuturnum & per ro funt.fubfeqiiitur guarta & ultima fpe accidesdenominatiuepratdicetur de fubie cies qualitati<c.^ Intextu quarto qui incipit: Quartu feorfum.eft. uel a natiuitate uel ex in* cundum dici deicripfit alterum per alteru. Quseftio vnica. Ait.Vocatpa(fio.naturahbus a natiuitate ( ut nigredo 6s.& fit se quia non her aliud no. Seddubiu rubeus:& per confequens finipliciter qua. eft notius nobis: & quale per quantitatem.non tfi ab iftis: tis fpecies: quae omnia in hoc textu tangun non.quadrangulus torna inpdicamento quatitatis no fo!u fub&c.Vnde aliquibus ambiguum eft. ex diucurna fe foemininum de ly fbrma (nanrin Graeco fifere manfit perpetuo palhdus. fui: quare erubefcit)iicunturpafliones.uocationem: «ft. curuum triangulus.afperum & lene. an rarii & illz fint paflibiies. p: opter ruborem uerecundix dici.n.tien quo illam diftin fus.' rice. ut funt ficca przdicametis conftat)qn abftraftum & con P cretum D . fit nominatiuus adiedmus caeteris explicatilia.quare cum in caeteris praeJicamentis no tra lis.denoiatur ab aliquo accidente (ut ex antetis terminum fuarum partiu.& f!i^fices.tar per ft.figura conftans. ut uertit Argyro. NaquodBoetius caufz attnbuere effeftui^ficut combultam transfert.circa unumquodque.n. ilia non eft pafllbilis qualitas.utqualitasdefcriberetur perquale .quatitas.De QuaKratfc.n. es. forma & circa aliquidco.f Atqui tres funt particular in hoc ftans figura. Atuerolitera Grxcatollithancsqui* Aethiopis & pallor cholerici) liue ex mor. fequitur fecundum membru huirs petuum ruborem t dicitur quis fimpliciter capitisrubi defcribitur quale.n.i.metapho fuit illic tradhre dc abftradio & concreto .adhocpertineat lz funt/imphcker qualitates^hz uero nom prasdicamentum: & an fint plures qualitanara ab ills dicimur quales.denfum. Jaflionu.tur. Quomodo differentiam: quia quanuis tarn iftae quam figura & forma differunt: item.uel forte ca fuit.hyparchoufa.Probat hanc gula.Si uero fit paflio facile trafies.ordine ad quale:& ideo tanqua relatiua fenus uel furiofus.qualitas conueniens foil fubftan. ut notutu eft. utfit fenfus: tunaut quomolibet aliter ab his.feodumdeabitracTio &conter & in anima. & dura:ad differentiam liquidoru qua? non dicutur pa(Tib.difputacione quatltionis elucidsbimus. Si uero funt gura ponitur primo loco & forma in fecun qualitates taciSe tranieuntes ( ut in illo qui do) & eft participium a fum.fiuefm expaf hent jf pria figura:ied aliena continentis ua fionib. Quartu genus eft figura^ ilia quat eft guat a paflibrh qualitate: & iolemus nome uniufcuiuTqirei forma . tur iuuenis fimpliciter rubeus . g> quanuis omne */*r'qualitatis.aut quia lunt fecit(utco!!igrrtirex Alexandro)quiaquanaturalesautexifi : mitate facia. cjqualia funt q de ly figura. ft-font difficile mobiles. Relatio uero definifi quis aliqua caufa irafcitur. quod cuntur tales.

ficis>. aut alioquoaut magis aut minus fanusiquia ma. duoru quor^ncunq^ triangulbrfi au€ iaua inquit aut fufco nihil eft cdtrarium . Enim turfecuda proprietas qua.«j uis modo/aielxquiuocejUelnonfecundii gis aut minus participatiuftitiaaut fankaomnesconditiones-denominatiui. & fecundo in genericisvAit^n. • _^ * ^ cadidus. circuloru.tictila textus. &c.a quo dr sefitiuus. no tfi he t propriu denoiati.ut cui adeft una.ftum funt in eodem prxdicameto.gis & minus. Atqui contra gis & minus:cu tame una iuftitia non e mtt tu&t iietas. Et e.^ quauis qualia fufcipiant mat nisJEode mo a gramatica fciefttia.uam ^ quauis aliquis fit magis aut minu* Jitatibusautdetiominatiue. akeram neceffe potentia. quafia de.iniuftu ~Su. In prima ponitur proprietas^Lpro.fubdi> primu modft in feciida fpe qualitatis. interdum aut.incipittei'tmm«mbru. fed ab arte quae acquiritur in pa.-.&:c.a quo quis dicitur in.n.unu album efle magis album a!io:tu etiam .la qux incipit.uero no e propria unu excontrariijeftin przdicamento denoiatio. eft fufcipere ma uero naturalis potentia pugilandi aut cur.a iufti.iniufliria &iniuturn qualitati.ubiafcri.&c. prietas. f«d an accidentia in abftra«l:o fufcipiant magi* -«•"«"».ipfis ^ nit feftathoc dupliciter. licetconueniat lo&c. No ne icipiat magis & minus: turn qui? eonringit gat quin fint aliqua noiaaliquarum poten.-Ad hxc.f In fecu nda particu* plurimis quide & fere in otbus. quaepertiner q :fed f ^inopianoimexplicamuset putatur. BOB fufcipiunt magis & minus . tia iuftus. non tame omni.in aliquib. te:tameiuftida & fanitas no fufcipiunt maV IM textu fexto q«i ineipit. non nonominatiue dicutur xqiialitatemtacadore uam proprietatem(ut eft in quorunda opi. &c.. pernnet ad quarta/pejriunteft qualitaci habere contrariu:ut albc ciem3nulla eft dubitatie: fed eertum eft ^ do opponit nigredini. uirtusfit propriu nome quibus dubi&j& de aliis certum.n«uter eft magis triangulusj al Ronemhuiusinqoneexplicabimus: quia ter.primo in formis fpeci albo cotrariatur nigf u:& iuito.a<ddit fecodum exemplu de-uirtute & li. & gramatica'gramaticus .— -.in aliquo alio:ut fi iuftitia & iufhim funt in lis qualitatis:aut quia licetfinomeimpofi. non t& her propriu denominati cipiunt intenfione.$ non re^uaUtatis. ^_ j *-n» • * .«« .f In gis aut minus albu. $ quafeiugit tame $ hoc no dtproprium quarto cunq^fufeipiutdcriflitienetrianguliautck jne:quia licet coueniatjfoli non tame oi-na culij.ut inter albfi & nigru .Etprobatdupliciter.ad tores aut curfores non dicuntura naturaii fit & aha.praEdicamentoqua!itatis. g»album/u Ktatis: feeunda fpecie per noia primx fpei.ficutifuperior . f In tern num.^In tertia parte textus qui incipiu fixplicaturihoctextu:quj habec duas parti Trianguln»attt. & reliquu erit in eodem & non ra.22(5" cretucouenitint nomine in principio &dif maxime diftant. In fecundaparticula textiis explicat tu feptimo quiincipit.f Subiugit tn <g hxc pro ^ tertia particula qua: ineipit.nione)fed appedicem pocius prioris. tiarumuit intelleftus.:& fenfus. qui ferunt in fine. Aut quia nullutn eft nome impofitu ta. Cuius caufa pot effe duaru alte «jualitatis. Ambat..fubdit. aut una fanitas magi* butut qtialuati tres pfoprietates: & prima fenitas.fttbdit3<|» de aliquibus qua* colas. & cui una abeft. Et manf Et rone fornaaru conuenit qualib.quia eft in totu fimilitudo uocis: & minus: & inclinat magis in parti negati <& ideo concluditr % quaKa dicuntur a qua.non dici gis & minuSjdubm tamen eft spud quofda tur mulier granamatica denominatiue. Et ideo fubmngit Arift.iftae ^pprietates ubirendi no hetnomen impofitu • nam pugila cunque funtgerman*. aut magis cireukis:«t triangalasiBa^ 4 cdoraaeusemaxuaaoppofiuojeer ea 4^« qiwlidaogulorii satnangulus ci^qu gulu* . £ft ueruntamen de aliftttdiofo:quauisrn. Cf in funt extremi colores.eo ^ unu ahero de .trarioru:& intenfio fit.^a fieri pot uti ide fiiccefliue fit feipfo ma ->*£ . ad prima fpecie qua.gis iirita quam alia .fitatibus.Aruero. qiiia non coueait in principio nomi.: & iuftitiasiniuliatia. A it ergo in fecunda pat uura. puta qua.fit abefle: quia remiflio ex mixtione fit colaeftra.

Prime refpondet.z i . refpiciendumeftad ngni Hoccn eft propriu l-. <f tera a part e longius. quod _ * Cuin.fedfecuudu dici:& ideo efle impermixta .uere eft relatiuum.Vn. non mefuratur fcibili. fpeciei eft adiua: namaliiitiopofitaiuntinprzdicameto adaUquid quis habitus eft &ftmus.. & ad renem foe IM nono & poitremo textu qui incipit: male rei: & fecundum ilia ponendaeft res Non aut perturbari.eanae re in diuerfis praedica. non pot eflequidditauerat habitum & di/pofitione. metisreponere (otraeiusdoitnna prime genus qualitatis: at fcjentia non ett relatipolten. Gramatica in quanta gramatica fe: &in alio quodamodo extrinfece: &ita .&c.fed folu inquantu fcietia.8c fpecies ait.id folu eft quod ftae tiis genus habituSjfit adaliqui 1.& ta qua. No negamus quin rum qualitatis.irvprzdicameto ad aliquidcolloca.ubi ait prcdicameta debere uum feoindd efle.nes.n. nenfutabile ad menfura. ficatum formate nominis.-fed inquantu eft qua: fcietia fecudu efle eft in przdicameto quali « ^ dam ueritas quz cofiftit in adzquatione ad tatisrlicet eius quidditas exprimatur $ reobie&u:& ideo fcia in coi refertur ad fcibi. Et fecundo.genus dicere refpectum que non dicitfpess cies funt qualitates.o^ theoJogia ett thcologicabilis theologia: quia (blum inquantu icientia ( cuius [ P A R T I negatiua arguitur: pr> ueritas cofilhtin adzquatione ad obieclu ) mo contra fufficientiam fpecie* tnenfuratur ab obiecio. . fcia fci bile^no tame dicimus.mpliciter quarto mo.ta figura eft. ut duo alba sut fimiiia fecundu continetur fub generetergo non pot genus »lbedine. Ois quadecocluditAri. le :eft.^" Ad utrunq.ciutfingulare fpecie."7 A gntus aquilaterus: & circulus minor ti cir q.Etcontra fecunda arguitur: quia. tnus.fpeclu qui^gtinct ad pdicametu relationis. mouetur & termtna in unico przdicamcto.tiue genus refpedu qualitatis aut rei alteftituit illatanqua ptima fpecie qualitatis.f fn textu pertineat ad duo prcdicameta: quia d»t 8£ o^buo q.Scientia quac no quod ille refpeclus fit de quidditate geeft genus habitus referturad fcibile taqua neris: alias eflet etia de quidditate fpeciei.ita nee ad aliquid . Sed det dupliciter. propnaquarco mo^uianon coueniuntoi: utfupra di&u eft. f Sed ne iterum hue tia^pprieta^ qualitatis.a igenere dfir relatiuerfedf ideo pofita sfis calus elt ^ circulus maior: & paritur inter in pdicameto qualitatis.latiue.hic uero co.o^ gramatica eftgrafflaticabilis gramatica. quadraru acquilatci u..quod ex eo habitus &difpo liras cuiufcuna. rius pra?dicamenti:ficut n.quodnoinconuenit ideeflein diuerfis gramatica.n.ao eiUncoueniens <j habitus & difpofmo> chrangulu q.f Secuda folutio e in cake textus.uere no eft in przdicameto ad aliquid. fcietia fcibilis fcia:& fcibile.duo triaguli fecudu figura.<ja i fpe no dfir re* diaerfas hgurasfi detur quadrangulum al. Hade modo no dici Vtrwn textus de quatitate fit uerus.teft efle genus fubftatia. £ cu proprietates fuperiores non fint ad aliud. cocluditur tec relationc & qualitate.ut didu eft:tamen Et ad huncfenfum dicit in fecunda folutio* gramaticano referturad fcibile iaquantum ne.Exepli gfa. detUr. tame fpe. Quod przdicametis: in uno quide uere fecudu ef eft dicere.hzret per mod& tizparticulares no dicut relatione ad obie habitus: ergo habitus & difpofitio non fa&um tanqua menfurabilis ad menfura. refpocuruna dubitatioq ex fupradidisoritur.tex. uideUcet ^ propriu reuertamnr arguitur contra ambas folutio* eft qualitati fecudumeam fimiiia aut diffi. Contra primam: Species quidditatiue rniliadici.quantitas no po« uidetur Arif. Difpofitio eft ge fcientiz diftinguantur fpecie ex diltinclio nerale nomen conuenies omni neobieftorUjUtqonetertia projmiali mo qualitati: namoisqualitasdifponit lubieftratum eft:fed dicnnns quod inquantu fcie Aumrquae fi/itdiuturnior. &calor qui pertiP * nei _ vmca.quod relatiuu fecundum efle.Et pertinere ad unu przdicamentu.qi!od qui q<F determinat hie Arif. inctpirEoru igitur.Ad quod dubium refpon.

fed qualitas primat fpei eft acqui/ita. <f Et cofir. centra prima pi oprietate fexto principaliter argnitur. f £t I con fir. f Secundo principalker argaitur < Habitus dkitur ab habendo: habere uero noniolinn pertinet ad qualitatem. &c. Habitus& diipofitio joltt dtfFerfit penes difficile & facileremoueri:(ed hzc fuut accidentales dif lecentiaeq nun mutant.5 Et co fir.Autin hoc o/ qualitas fecuda: fpei eft qualitas a na« tura. infinequartae fpei initnuat-effe alios plures modoSi& fpes qualitatis qiiam ifti quatuor : ergo numerus eft infufficiens. 19. Aut contrarietas accipitur large. uel fecudafpes diflfert a prima in hoc <$ qualitas fe wdx fpei eft aftiua: Si qualitas prijonae fpeciei no eft a&iua: & hoc non.anajeducitadfecundam fpecie qualitatis. A (per urn & lene dicut figura: ergo maleexcludunturab Ariiio.f .uefle.fpeciem : ergo non debuifTec Aruin duo me bra diuidere ad mo durti duart fpecieru.ainicum. Ari. fed foliun fecun dum effe remiffum & intenfum: ergo ilia fpecie$ non eft bimembns.ut luriu deorsu. Aut differufc penes fubm.f Rt conhr.primisquiiitatjbus.ipfe c6fitetur:necc6uenit foli: er M go nullo mo eft proprium qualitatis.^Quodadfecuttdum mebru textus attinet. Prcbatur anteceaens.ut-ronaIe & iira tionale.a luncmulti habitus aCfcu i lit fcientia 8i uirtutes.Ettertio. f Septimo contra .& relatluis.& per cofequens potetia no fa cit fm^uiarem fpeciern.habef^quantitat€.a multae func qualitates primx » fpei et naturates:ut fanitas & puichritudo: & eco uerfo aliqua eft potentia aduentitia: ut chara&er facram^ntalis quern S. & hoc no. aut accipitur fpeciaiiter jp figura quatitatis: & tune ndla eft differentia inter figuram & formam:& per co (equens fpei ilia no habetduas partes.^.& hoc no: quia utnufqjfpei qualitates funt & inaia 8ti corpore ut habetur in literarergo fecudafpes nullo modo differta prima .Th. Paffio & paflibilij qualitas non differunt fpe.caliditati & ftigiditatirquarc mate pofitu eft exeplu de albedine & nigredine. quia ficut curuu eft id cuius mediu exit ab extremis: reciumcuius mediu non exit ab extremis: ita afperum eft cuius partes fupertteiales ioaequaliter prominent aiizaliis & lene eft cuius partes xquali fuperficie terminatur • undeficutreftum & cqruum pertinent ad hac fpeciem ita afperfi & lene.ut inc!udat priuatiue & relatrueoppoijta:& hasmanifeftu eftc6 ueniredfijs fub(Htialibus. Caliditas & frigiditas ponuntui ab ArUnprima fpe: ergo nulla fuit ro t ut g£ has qualitates fenfibilts conftitueretui tertia (peeics. Rarum uero & denfum u-detur per tinere ad fecunda /peciemrficut molle&duiu. Ois quail tas eft termsnus paffionisrna ois de fe^ducitur £ alteratione: ergo paflio uel paifibilis qualitas floneft particulars fpeaes. f Quarto principaliter arguitur contra tertia fpecie. uhi tradat de qualita..no propriecotrariatunautficd trariatur. Ois qualitas-eft forma fubierti.fecudo : Impoten(iaioiu dick priuationepotentiaE: ergo potential impotentia non funtduaequalitates differentes fpei: & per con-equens non debuitexpltcaiiduobus noibus-nam priua tio nt cedtas non ponitur in praedicamento de £ fe.efle in code fubiecio ficut nee extrem.Autac cipitur proprif f illis accidentib quz fecir ca ide fubrn expe)!ut:& ha?cfo!um couenit duab.ut Arif.primo Arif. ergo forma non facitfingularem fpecie.-fed rediidiue ubi ponitur uifus. ab ilia fpecie qualitatis.Liber Frasdicamencorum * £ net ad tef tiam fpecif. f Tertio pnncipaliter vguicur contra iecundam fpecie.te/olas alias tres fpes pofuitpratter mifia fecundatergo non debujffet bic illam interponere.n.f Et contir. f. q. & figura aliqua eft aptaadmotu: ut figura circularis ueJocius mouecur qua angularisiergoomnis qualitas eft t>otetltia.f Quirito pnncipaliter arguitur cotra quartam fpeciem» Aut forma accipitur ill c generahter: & fie non eft propria fpes qualitatis. ^.eade rone flaufi & fufcu cotraria tur: quia medii colores^non potTunt.ergb habitus non eft prittia fpes qualitaris. Et quarto. cum omnis qualitas fit forma.^ Et cofir.tex. .met.Proba tur fecunda pars antecedentis.q cu non lint qualita* tes aftiuz..Coritrarietas non conuenit oi quaiitati.p.q. fed ad aha etia praedicameiita: dicimus'.

natn gradus praeexiftens nunquam eft maior.i.pertinet ad pri. Tho.nam fubltanciz eiuA dem fpei iuntfimiles infpe fecundnm rone fubftantijc. *• Ad queftionem veluti ad fuperiores affir matiue refpondecur . kemquia nominaibJumponuntur in praedicamento tanquamfigna rerum. Eteadem ratione modus accidental^ terminans aliquam potentiam fubiefti.Quam S. habitus inquic eft diipofitio perfecli ad optimu. Vnde Arifto. vnde habitus.29 n>inum.pri E ma fecundx.vel in ordine ad eius quantitatem.ergo gnale eft oibus magis aut mi nus radicari in fubiecto . AHtintjenfiofitper additionem gradus ad gradum ad modum noftiinalium. Item propria natura animae inquantum rationalis eft vita fecundum rationem. impugnataopinione Simplicii. Si fit modus rei in ordine ad naturam . nee pasfibilis qualitas eftnomen/ed accidensimmutatiuum fenl ius.ar. Propria natura. Modus autem iftae pot eft iumi vel in ordine ad naturam fu biedtijvel in ordine ad eius a6lionem.f Et confir. 17. nulla eflet vna qualuas qu» irttenderetur vt jnfert Burleus J. Phy. z..& abrtradumrecipit magis & minus. fed aptitudo naturalis.Siprimutn. qualitas difponens quat habet efTenaturale ad op. Circa mareriam primi ar gumenti Boetiuspropterauthoritatem Ari ito.Et ad eandempertinent eorum contraria .quia fubltantia genineft fimilis fubftantiae generatis. P i timum . di/pofitio * &c. tex.. fed quia Arifto. fed res qux eft habitus ? nee naturalis potentia eft nomen.Icem duac paternitates funt fimiles .tur a forma dicitur qualitas fubftantialis rei. 4?.f O&auo tandem arguitur contra vltimamproprietatem.addudam in confiroiatione cenfet alias efle plures fpecies qualitatis .autper ma jorem radicationem infubie$o. habitus ergo tarn intelledus quara voluntatis^quz perficit animam ad iftum fi nem. Ratio qualitatis eft efle modum fubftami* & modus fecundum Auguftinum fuper Ge* nefim eft menfurarei. vtfolent diftinguunt iftaslpeciesper connotationesnp 2.quod ell contra determinationem Arifto. A contra lecundam proprietatem arguitur . & perfeclio animalis confiftit in uita. pertinet ad primam fpeciem qualitatis.introduclionis modo hie rem eratj non enumeraut omnes 4 vtnos anrnatos rclmqueret ad alias perfcrutandas i Nihilominus vt Ammonius .Nomen cnim habitus. & alii dicunt. i. credendum non eft Ariftotelem .imo propterea gnacio aliqua df vniuoca. Et ideo in primo arti culo quzftionis refpondebimus ad quinque argumenta contra fpecies quali tatis.q.f Petit ergo argumentum vnde fumatur fufficientia quatuor fpecierum qualitatis.p mam fpeciem. & per confequens non efthocpropriumqualitatiSjfed conue. terminatio alicuius potentiz rei.led aggregaturn cxillo #fiiperueniente:fifecundum y tune arguitur fie. vt nee plures fint necpauciores. Exempli gratia .egntudo & iniuftitia & reliqua id genus.pertinent ad primam fpeciem qualita tis.DC qualitale. fpeciem aliquam practerrniflffe.bubieclu recipit magis & minus ratione quali tads.D cies nihil ahud funt quam quatuor binarii nominum non coirrcidentes in fua lignificatione. nit etquantitati & relatiom. no eft difficile mobilis.Nominales .& in iecundo articulo ad alia tria contra tres eiusproprie tares.f. ergo a fortiori fi concretum recipit g magis & minus.& paternitas & filiatio disfimiIf s i genere relationis. appellatur qualitas. 7. Grlaleeftoibusaccidentibus ineffe fubiecl:o. egregie deducit hoc modo. qui vbique copiofus eft. vt hi termini habitus . fanitas ergo (puta debits proportio humorum) qua: perficitrem ad iftum finem.Amntekarequodquaruorift* fpe. Ac manifeftisfunum eft Ariftotelem no loqui hie de nominibus vt patet infpicienti exempla literat. Vnde quia porentia materiae terminattir per formanij differentia fubftan tiahs qua: fum. & dux calefadtiones func iimilesj& calefaciio & frigefaclio diC~ fimiles in genereaclionisJmmo in Deo^vbi nulla eft quali tas^filius eft fimilis parri.Non ibh qualkati con uenit fecundum earn res efle fimiles aut diffimilesjergo non eft hoc proprium quarto modOjVt Arirmtendit. vel di/pofitio eft qualitas perficiens fubieclum fecundum fuampropriam naturam.

^. & hoc no conftituir praedicamentum (pale. Ethoc eft vltimu prfdicametum.& qui dicit terminum a&ionis. vt habitus fit ilia qnahtas quJE ex ge nere fuo eft difficile mobilis. f Ad cofir.eft.rndet. Figuta autde fe non dicitur conuenientia aut diiconuenientia ad natura. <j> fi fitter minus adioniS) pert met ad tertiam fpecie. j. Aitera ^| An. S.fpei aialis^pertMiec ad prima fpecie.tex . <f habitus eft di/pofitio qua 9. debita appofitio mtbidFiim& colorum iecundu na turarahuiusaut illius.condicio cois qujc facit vltimu poftprzdicamentu. quia natura fubiedi prsriuppomt actione & pasfione & quantitate.nt ad primamfpe I tiem.n.cotemplans dicit .&quiuisoes qualitates produ^erenrur per aliquam aciione. bode mo reicondetur ad alias duas partesar gumeci. vtpertinecadprimam fpecremidicitdifpofirionerubiedi in ordi ne immediate ad propria naturam. n. Th.Secudo mo eithabitioqua vnareshet aliaminter quasmediatur alt. illic ocula tiuslitera Arif. no mfinuat^plures efle fpes qualiratis.q.ta roenprima vel fecunda veiternaipesnon dicdf de fe ordine ad aclione fed iblum feCJndafpes. nifiitia qiHt eft Iter j>fetb"i 6e imperfectu in eadefpe. quia^x genere fao non hetfacilescaufas corruptions. vteade quali»as fub effe remrffo fit difpofitio.prima fecudz.quo nun .<j> difterua fpe. nisjlicet non fit vcra aclio. ^"Ad fecundu principale rnder S.At §. Si cri figura aut collorem accipiamus in quantum conuenijntnatur^reijpertm-. tndifpofitio. & appetitus. uis alia^vt habere feruu. ^"Ad primu ergo argrh relpondei>q> §uis ois qualitas1 cumfcunq: Ipei fie diipolitio fu biecti. Arif. met.conftituit tertiam.cpformaqux conlUtijit quar IA |>ecie#6accipicur gcoeraiuer.eft quancitari vt habeat figuram triangulare aut quadragulare . fed habe re ilia ueftita. fubef-e intefo fit habitus. & hareptinet ad pnma fpecie qualkatis.ois qualitas fit a<5tiua.zj. & tandem modus quancitatis conilitujt quarta. Hmc fequitur ro ordinis harum fpecierum.f Adcofir. cp quamuis habitus dicatur ab here.loco m6 citato adtertium argm^dicenSj^difpofitio vno mo accipif gnahter. Boctiusvero&antiquioes nulla ahaconfticuunt differentia inter habituro & difpofitione. ftionis conftituit fecudam.vtquod li teccides dicitur form a /ubiecfy ciahter j vt eft rfusquatitatis. accides quod eft modus rei quo ad eius natura coftituit pri mafpecie. pot tn dici triplici ter 3 & eft ad litera dift. met. Ne que potatta vel impotetia dicit ee immedia tu ordine ad bene vel male efle natur^ led ad agendum vel patiendu fimplicirer.Si verc fitmodus feu de termmacio fiibiecli fecundum atuonem& pasfionem. aut poffesfionis 3 aut qu*.ZJO <fi timum eius finem.Tho.5 male vel bene difponitur. habere pecuniasn. fed audtoritas eius & grauitas e fimilia verba in finecuiufcunque rraftatns adiicere^ac fi rem no abfolutl pi zftitiflet.n pasfibihs qualitas id q<? j> akerationepioducitur. Attamen fi modus lit deterrainatio fubietii quantum adquan titacem. Et. y. Alio modoaccjpirur fpecialiter > vt dicitur contra habitum.fecudu quos habitus & difpo fttio lion differunt fpe.Sed ad vkimu mcmbru re pondetur. ficut efle veftitu calciatu armatu. fed eft.I> quid quafi per modum a&ionis aurlpasfio.Tho.qua vnares habetaliam inter quas nihil me* diat niii folatio. quauis.. impcrtinens. tune eft figura vel forma. q> ilia verba Ari. & panter color que eit tertisc ipei de ie nondicit conuenietia aut difconueniecia natura rei. i.n.& pariter derbrmitas.ar. ua effe veftitu no dicitur fimpliciter here vefte primo mo.tunc fi pertmetad principium operation^ eft naturalis potentia iclimpotetmapertinensad fccundam fpeciem. vtnotauimus in expofttione primi rextus prodifpofitione quactiuqjj fiue facile fiue difficile fit remouibilis j&'fic eft genus ad habitum. vusuc habitus intelJe^us. Nam vno mo habere ide eft g> habitio.& modusdicen principium a.tex. vt pulchritude qu* dicif.tamen iolum tertialpes dicit formaUter ^ <j> fit caufavel terminus pasfionis.18.Tertio mo accipitur habitus pro qualitequa res aliqualiter fe habetin fe* ipia^vel in ordine ad aliud couenienter ad natura fuam.refpodetur .

Tho. naqui uis habitus immediate difponac re ad bene effe. rum efcepla ponit Arif»Scieria . .i.. turn et quia apud Ariftotele nullatfft qualitas fecund* fpeciei nifi naturahs auc facia naturalis.& ideo ex genere fuo non het cotrarias caufas corruptionis in eodemfubiefto.loco cicato. if* vbi ait Arifto.fed folu p o bliuione. a. ex Jefinitione habitus.lu&andi prim x & fecundae fpeciei non differt.. Sed re vera vt S. 5. meNtex. na.q vnico a&u conuincit intelt e#u & generat habitu. inqua n*c eft differecia. vt habetur.q? habitus eft difpofuio . Exempli gratia. Tho prima fecunda&q.nififirmiter teneatur difpofitio no hec nome habitus quoadufqj firmiter teneatur. nifi ob diutur. no tn prima.q.i8. 9 inter primi& fecundafpecie *>6 J> eft h«c differetia.n.. ^Ratione horunoroinum poftumus ail iignare. vt notat $. ._• j_.Na in bo nis& couenietibus nos tenemus habicum iti malis vero & difcouenientib.a.4^fola qualitas fecund* fpeifit a£iua. jo.pofuit exemplu de fanitace& atgritudine.--.Ethjtcadconfir macionem.no vtiturhie nomine fcienti* generaliter. nee fcie tia dicuur difficile mobilis folu propter in tenfioneniyfed quia fcientiageneraturper demoftratione.n.fecundam fpecie appellat qualitate naturalem. <r i. quia quod difpo nit re ad bene efle.eooj> difponac potentiam ad bene effe. vtaic S. ficut fanitas difponens ad elfe.t.licet ex ante di&is quis in hoc posfi: fal li.vt opinatus eft Alexader qui crede bat in prima fpe folas effe qualitates fpirituales.q ualitas ue r o fecund* fpei dicit potentiafc virtu teagedi aut patiedi. : . Neqj differut ter tio mo.eo <j> qualitas prims fpei dicit ee ordine folu ad nacura & bene-eife rei. per accidens efficientur habi tus.. propterea q> Arift. 3. nifi quia ilia eftab arte.i. no 99 pertineat ad prima fpe.art. di. eo de mo pofuir Ari. f Circa tertiu principale notan dii eft.Th.& pa riter fanitas ex genere fuo e difpofitio. qux eft confirmata frigiditas. neqj eft habitus.& bene effe potentic per fe eft bene operari.Non. Tho. Secundo mo habitus pot eifeaftiuus rone fubie.<]> ficuf «gritudo & fanitas funt facile mobiles. differut lecudo mo taclo in argumeto.^Neq.negari no pot quin fanitas & vgritudo fine qualitates prime fpei. & econuerfo calor& fri gus.difponitad robnfte agere.dupliciter tamecouenit habicui refit actiuus.n6 eft ex genere fuo difficile mobilis. difponit mediate ad be ne operari. ipfi nos ha bet. ar. fame vt hrreat memoriae.ar-3.. & qualitas primz no fit afti ua._. & res no habeatur. Jpoittionem.inquit exgenere/uo non habetcontrariuquodiaciJe ipfum corrnmpat.me.. fed proprie vc diflmguitur contra opinkmem .) aliqua asfiduitate. Veru efttngjquamuis fcientia vnico a<5hj gnerur quantnm ad vfum intelledlus. turn quia non po tuicilla fignificantius difcernerca prima.Bctjualitate. nitatem etficiatur quodamodo naturalis. Vn opmio quatunqsfit intenfiffima. & ideo non het caufas corruptions cotrarias . vc argm probac tametfi Simplicius ita credidenr.putaintellec)uaut voluntace.& haec a natura.na virtus ex genere fuo dicitur effeconexione cum prudentia & fedatas pasfiones. dices <p Ari fto.f Differentia igitur fornrali* /nm« da eft inter prima & fecunda /£ecif.meminit. de per acedens in principio acquifitionis habentmodum diipofitionis. eft opera tiuus ratione fiibiecti.qua aUquid P 4 . & hoc eft quod dick hicArif. Ratio enim huius appellationis fuit.& paralyfis. quo fit.y.-. rp Arift. mediate. gc fanitas quat ex genere fuo dicut di. fed pec modum exepli._ _ .itafehabet difpofitio ad fcientia. nifi veheraetj aut diu j— • .fed tamen ca lor febrilis aut frigiditas ex genere fuo facile corrupitur a contrario. quia cum habitus dicatur abjiabe re. epfiquifpia mediocri ter fcientiam acquirar»tune eft difficile mp bilis > & idem eft de virtutibus moralib. in prima verosut F & naturales & acquifit*.8c in fecunda corporeas. Vno mo mediate.t: turno modo quis incidacin ametia animaducrtendu eft. indiget ( vt dicic illic S. vt fcientia & virtus quat ex genere fuo dicithabitu difficile mobilem. Habitus qui eft in pote tia. exemplu deillis^ ficujdfi fcietiis. quia roneprobabili corru pitur. aut nos teneat. fi cutheclica quae eft calor cofirmatus. apticudo.

f Hinc fit. & conuenienter & di£ conuenienter.met.fiue benefiue male. fed tamen fcientia & virtus iunt habieiw determinates potetias qu« funr partes anim* de fe indifferentes. pracmiferatjCj* dtfpofitio eft ordo habe tis partes.tune pertinenc ad primam fpeciem.q. led habitus vel difpofitio di cit bene vel male. vt abflrahit a bene vel male. aut dilcoa uenientia naturae fubie#i. tn pulchritudo quac dicit proper tionem couenietem nature eft in prima fpe ^ cie.n. deter mina'rtccs (inquam)adbeoe vel male opera dum. vttalor ignis non eft habitus. quar peftinet ad primamfpeciem eft habitus bcne &faciliter operandi . Quemadmo dum paulo ante diximus. quam fohr pnma fpecies qualitatis fjgnificat. Intellects. Va G bene vel male di/ponie. quia dif ferut aut ex parte cauiar aut exparte fubiefti penes facile & difficile mobile. ex verecundia. y in hac tertia fpecie forfan non eft diflferetia fpecifica ex gne inter pasfione& pasfibilem qualitate.cj> fitaptus aut ineptus ad luftam.q? difpolitio eor do habetis partes. heclica vero eft habitus. vt ephinera & tertiana quz fact le eft tranfmutabilis.n. 49. Si /ero acci pianttn tanquam conuenieotia.traftaueratde ilia fub proprio nomine potentiz^hic autem conrrumerat inter fpecies qualitatisjqyiaiecundum potentiam etia dicimur quales. & ad bene vel male operandum. aut pallor « mem nu£ pofsut effe pasfibiles qualitate* (j. & hie eft habitus corporahs.met. quia quauis figura fimpliciter & color funt in quarta & ter tia fpecie.antequ-am dixiflet ^habitus eft difpofi tio. <p fi calor 8c frigus accipian tur abfdlute.j. Rubor . tune i pertinent ad terriam fpeciem. Tho. & error. namfuntnaturales fnbiefto a quo non re mouecur nifi per corruption e iubieSi. ^ Locus eft in hac materia fubofcurus.im* poceeiafolum dicit priuationem fedpoiiti uam qualitatem: vt aegrotatiuum & molle. & fimiliter virtus & vitmm . Eoderatnodo frigus di* fponens ad paralyfim eft diipofitio. naturalis potentia & impotentia.aut fecundum potentiam. videtur. z. eft habitus nlale opeH randi.vt quemadmodu in prima fpe cie fubalterna habitus & difpofitio funt ex generefiio fpecies diftm&Zjita&inhac.ar.ait S.(j> Arift.n.eft difpofitio.tp habitus nul lus fit in anima'. eongrue refpondetur. rubor. Exempli gratia.aat naturalis no uidetur ex gne difterre fpecie(quamuis oppo fitum non fit oino improbable )fuit tn neceffanu diuidere in duo membra.arationecauizhent vi facile traleat. robuftus aut imbecillis. autem refpondet illicS Tho &Conv mentator. fed pa ralyfis confirmata eft habitus. art. pertinetad pnm^m fpeciem.nonmeminit potentis inter Jpeeies qualitatis. refpondetur. aut q? lapis durus aut mollis. f. in fbla prima fpecie qualitatis reperitur hare differentia.& haccpcrtinetad pfardicamen:ufuus. Vt. cj.adprimum n».232 Liberpred&atnentorum emm parte* Snimafpotetias eiusper quSis f ex fua natura indifferens eft ad plura. Atqui fenfus eft quod res non indiget habitu opejatiue quando fuapte natura determinata eft ad vnum. i. aut in ordine ad iocu. Ait. n.Itaquepotentia lb».tex »4. fed fcientia. ExempU gratia. Calor & frigus vt funt obiecia fenfus funt pasfibi les qualitates fed febris quar eft calor di^ conueniens n«ur* . Ca lor vero i igne & frigiditas in aqua ratione fubiedi habet. f Ad quartum principale refpondet ad^ S. eo <pbonumvel malurn dicit eonnenientiam Vel difconuenientia nafura? rei.ti. qualis ett homo. f Reftat tamen dubium circa tertiii mebrum argument!.vtfamcas q ell proportio humoru quos vocat partes 3 aut lecundum fpeciem eft habitus operaciuus wiimj. Neq. bene vel male. quia ignis a natura determinaturadvnico mo* do operandum. Quacrenti. Ipfe tamefe exponit fi refte intelhgatur. Vnde fit vt habitus no fie nifi in iubiecto habete partes. lutn dicit principium operandi. quarftione citata. defe non dicit nififolum principiiim imelligendi. argumentuift. eft ex motu verecundiat.vt" folum dicunc ordinem ad pasfione cuius funt caufa aut efteCtus. fed omnishabirus debeac effe iu fubiedo duiifibilijna An. i.i/.a.. g> fine pasfibilcs qualicates.f Ad cofir. f Adco fir. eo g> parum ante tex. a. . Thorn.

quia figura eft terminus quantitatis. Secundo modo accipiuntur. dicens.coniicere poffum.Dequalitate.3.& fie pertinet adfitum partiu vel in ordine ad locum.quod figura dicitfuperficiemlineis certis^fiz angulis. & curuurn.f.lcilicet tanquam ter tium membrum .vt dicunt figuram ipfam im perfe^am ficut reftum & curuum^gc fie sut in hac quarta fpecie qualitatis. vt abitra hit ab ente naturali mob J i } puta ferro 3 li gno &c.figura. Ite conuexum &c.Necpropterea idem fecuadum eandem fignificationem ponitur in di uerfis prxdicamentis. vel ciitulo terminatam .nam figu ra. cumnondicataliquidlineis terminatum .in prardicamento quantitatis quod partes quantitatis habent pofitionem fecundum furfum &deorfum. vt abttrahit ab hac.neque perfeciam forma. idelt figuram.Arqueadeo quahtates fu pernatnrales quamuis non comprehendantur fub rationibus naturalibus. & forma differunt.dicitiquod intrib. Boetius dicit. tex. non inuenieiir. quod forma accipitur hie pro qualicate a qua homines dicuntur formofijita. & nominum huius prff dicamenti multo copiofior eft. vt triangulus^quadranguluSjCirculus &c. f.&deformitas pertinent ad prima fpeciem vt didum eftjCum dicant rei co uenientiam.qu« inter has fpccies contiiturx funt de fingulis iudkandum eft. fed per dirFerentias. quoddeafpe ro & leni author fex principiorum in pr«di camefltOjiuuSjVidetur contradicereArifaf firmans^quod hacc funt qualitates. Jn quarta vevo .-q. quia redum. fed funt format imperfect* feu partes formte. Forma vero dicic figuram rerum . met.Hxc tame. quod . reducuntui tamenadprxdicatnenta. fed penuria no mi* f num eft in caufa^vt vnum homen pofsit ao cipi fecundum diuerfas connorationes. quod forma eit qualitas rei conti nux. facile ge difficile mobile^eo quodhuiufmodi qualita tesaut funt principia aut termini aclioau.& ideo eft fi cut fanitas lupernaturalis.& ab ilia maceria .nam figura inquantum conaenit fpe ciei. A S. neqs in fignificatione nominum(quia forma de fe no magis figaificat modu quatitatis difcretx quam contmux)neqj in Ariftotele.cpforma fit modus qua titatis difcretXjVt par Scimpar. Icilicet.Verum eft quod aliquando . etfidarenturfimplifcianomina D fignificantianatufaftesfiguras. & figuras appellamus for mas3 & formas figuras. vt ac^us iemicirculi eft pars circuli.prio buifpeciebus inuenitur hxcxlna.f Ad confir. vel *qualiter.vt triangulus. quia non fubieclatur in potentiated in eflentia dans animx efle lupranarurale. cuius verba funt.4S>. f Vt ergo ex phrafi Anftot. Numerus rerum.quam vt pof fit oboculosponi.Sed hoc etiam videtui « falfum.tho-i»i.&lene 3 accipiturvno modovc di citfolam pofitionem partium inatquahtcr. non dicit figuram. If Adquintft varii funt modi refpodedi.Figura vero e termi BUS quantitatis continuf .Expo ficores huius tepelhtis fere dicfit forma. vbi infi« nuatur. vt forma fit decor fuperaddi tus figur*/ed certe hoc elt falfum^nam pul chritudo. i^.quod folum diffe runt ratione. afperum. Etideo ftibdit Anft. fecundum Euclidtm eit qux termino vel termiois claudirur.Et tertio mo do adhuc poflunt comparari in ordine ad tactum^n quo afperum facit aufteritatem. vt pertineat ad tertia ipeciem .hancfpeciem qualiratis appellatimmo bilia mathematica.C£aartu«j genus ell figura & vniuicuiufqae rei forma.&ideo figwa nee acquinturnec deperduur per fe> nifiex mutation? qaS titatis.Et ita A rift. & figura ditferre.vt forma dicatur figura rei inquantum conueniens fpeciei & format fubfiantiahjfigura vero dicatur inqu?ntum eft terminus quantiatis.quod etiam rectum & curuurn per tinent ad hanc fpeciem_.Et Albertus illic concordat fententias.refpodetur.vt gratia ponitui in prima fpeeie qual'tatis tanquam habitus non quidem immediate operatiuus. Albertus dicit. & JenejdulcedinemjSc fie pertinent ad tertiamfpeeiem. ficut dicit Arift. vel inter feipfas.pertinet ad pulchricudinem. qu* de fe non eft a6hua.Vel poteftconild* ran can^uam lumen. vtcadit fub confideracione mathematica.ar.

vt funt albe do & nigredo.verifimilius tn eft.Et in quarto omnia noia figuraru 8C for marum.quauis hoc faciant per formam.Habitus vero infufi vt fides.dulcedo & amaritudo.funtin fecunda fpe.2> contrarietasperfepri mo reperitur in tertia fpecie qualitatis. fi confiderentur vt virtutes naturales agedi. f f n fpiritualibus autem eft contrarietas per fe.f Sed eft fecundo notandum.funt accidencia mutuo fefe expellentia circa idem fubiedum.oes funt ha bitus operaciui prim ae fpeciei. hxc. na cau fe produJHujcfalfi habitus intellects corrumpunt habkutn verum contrarium. Vt in prardicamento fubftantiac ignis contrariatur aquae ratione caloris.vt. & tertia fpem qualitatis diftingui a fubftatia.Dum tamen figuravnius rei continuatjVt ftatuam vnius lapidis. quia chara&er Baptifmi folu dicit potetiam ad fu fcipienda facramenta.&in Paulo.non fblum abftra6ta.in beatis eft ficut habitus.^ ngura diftin gua tur a re figurata.tn calor ignis & frigus aquae.accipieur pro prie vt diftinguitur contra priuatiue & rela tiue oppofita.vt rubrum non con trariatur viridi. ^Sedeft notandum. quod contrarietas.nam lumen in aftrisjvbi habet effe permanens.n.ficut pafsio.n. vt inter albedinem & nigredinem. quia eft per fefta oppofitio. <[Hinc perfpicuutn eft corollarium Arifto quodfiunum contrariorum eft in pratdjcamento qualitatis. vt fi dicas acutum 8c graue in fono aut in ta ftu. EC ita lumen gloria in beads eft ficut pafsibilis qualitas } in Pau lo vero in rapcu. fed compofita ex figuris partium.arcicu.Vnde illi eolores qui tnagis accedunt ad iftos extremes magis contrariantur.&ligniSj non affit memus efTe fimpliciter vna. ratione primarum quali tatum/ed ad fknilicudinem illarum. figuram ta men pluriumrerum.generant habitum iniuftitiae Intemperantiaenim Sciniuftitia no dicunt priuationes.fiue male.vt album nigro. fcilicet calidicas/rigiditasjhumiditas.Etracione iftarum contranancur quxcunque res fine contrariae. dica mus fimpliciter effe vnam rem. in acre vero. quarum duaeprimae funt principaliter acliux.malleus&c. monftratum eftfecundam etfpeciem diftin gui.inter omnes . vbi funt quatuor priraae qualitates elementoru.& quas cor rumpunt habitum iuftitis. In facundo arciculo drcendum eft de proprieratibus qualitatis.vt notat Ariftot. Secundo reperitur contrarietas in qualitatibus fecundis quse fiunt ex iftis.Et hare de i.&maluscpifcopus vere conferc facramentum.calidum frigido &c. nam H malus Chriftianusvere fufcipit.qur conftat ex plurib. Aledii vero eolores non contrariantur per fe ni fi ratione extremorum.fed habitus pofitiuos.fiuebene. charitas &c.ficntpaisio. & character ordinis adeaminiftranda. & alius de nigredi ne. vc ell virtus intellects ad videndum Deum. Velfi confideretur ratione fubieSi. eftficutpaftibilis quahtas .lapidib.S. fin fecuda vero fpe pomt character facramecalisvtcitatuee.priI roam.ferra. ^"In tertia fpecie funt oiaobiedla fenfuum. & pafsiones intemperantiae cor rump fit habiturn temperantiar.noi.Nmilo minus in pr*dicabilibus. &fic citas.Thomain 3-arg. Vnde ad iextum argumentum refpondecur. nifi quatenus vnus color participat de albedine. & dulce 8rc.ftcut difpofitio. <f Ad hac fpem reducuntur omnia inftrumeta.Dequarta vero fpecie quauis id non fit euides.capite de proprio.Vnde Nominales dicunt jfblum pdicamentum & dimidium realiter diftingui puta fubftatia Scduas fpeiqualitatis.vtfigura domus.Conuenit. amarum.quod contrarietas eft maxima diftantia.vtgladius. f At vero de diftin&ione qualitatis a fubftatia no exiftimauimus neceflariu effe quelho nedifputare. & proprie. de fe no dicutforma/ed virtutem agendi.maxime fi quantitas diftingoiatur a re quanta. & ideo fimpliciter non re peritur nifi inter duo excrema .vt eft proprium qualitatis. & in pr^dicamento a6lionis calef a<5tio & frige faclio contrarian tur ratione terminoru qui funt qualitates contrariaf.Et quamuis calor & frigus abfolute funt in tertia fpecie.reJiquum eft in eodem Loquitur .f. &duz fecundaepafsiuac. Etgeneraliter.vc expofitum eft.Liber Prsedicamentorum <5 lpeciem. fed con cretaipfafuntcontraria ratione abftrafto rum.

ficut duo alba »qualiter intenfa dicuntur zqualia in albedine.quia paternitas inquan turn accidens habetfe. vt qualitas fubftantialis indiuidui. quz inquan turn accidens. aut cum comparatiuo.de contrarietatc proprie di&a.in<juantitate vero. vc forma.& minus formaliter no eft efle magis.Dequalitate. vel inzquales. Cahdum .Item al bum eft magis. nifi quaranis participat rationem qualjtatis Exempli gratia. nifi per hoc quod albe do magis aduat. *f Adfeptimumprincipale relpontietur. A loquitur . led tamen albedo non eft magis.quodhoceft propnjf fimum qualitatis . Tarnetfi in priuatiue oppoiitis qucdammodo vcrum habeat. aut minus album. f Ad odtauum argumentum refpondetur.f. quod quamuis omne accidens infit fabie£o.F les. Sed fufcipere magis.* prijsfimum quantitatis.aut dislimile.& minus eft.met. vt c*citas reducitur ad fecundam fpe ciem qualuans.n. fed per radicationem in fubiedo. vel marquale^ nifi quatemisparticipat aliquamrationem quan titatis. vtintelligaturquomodo concretum fofcipit magis. quia habent eandem quantitatem. & minus. & pasfioms quar couenit qua litaub primis. nam licet priuatio perfe non lie in predicamento (cum non dicatt ve rum ens) tamen reducitux ad genus iui pojfitiui. lineatunt.quod fir per maiore Jradicationem in fubiedo. albedo. nam fi intenlio fierce per hoc quod albedo reciperet nonos gradus albedinis. led in relation e elt mag is. & minus. vtfccundumearn res dicanturfimiles. aut fuperficiatu m &c. aut minus intenditur in fubiefto. eO calidius alio^ut minus calidum. Vnde fir mamfeftum quomo do concretum fufcipit magis. & relatio per fe non funt accidencia actiua. Qualitatibus vero. Vnde ficut nikil dicitur oquale. aut D minus quantum. facit «quale/ed vbitas in tjualitate facit fimile. non radicanB turmagis. nifi inter pofitmas qualitates. aut /ecundis quz ex illis fiunt..fed tamen intenfior. ita nihil dicitur iimiie.fed pro nunc reipondemus. aut mu nus iimile ratione qualitatis. quia fpecies habetfe.ficuteftpro. aut a&iuis.n. jHincpalam fit quomodoin ahis pratd teamends non elt magis aut minus. propritim elt per actionem magis . . autdisfimiles . & duz calefacliones funt fimi.tamen quia quatitas.. ^"Notandum eft tamen. quia eft vnus gradus perfeftionis in illis. vnitas in fub ftantiafacitidem. Duo homines dicuntur atquales in perfedione. & minus ra dicari in iubiecio. quia pro$«a denominario quanticatis non fufcipi* comparationem. albedo enim magis. & qualitas fubitdi. quia producunt fimiles qualitates. ita diceretur magis albedo. led tamen ca. vbi eft vifusjjfe tenebrae ad tertiam. fed abftraftum non item. & minus: abftradutn vero.& minus.& vnum eft ratio quantitatis. & minus. qux non eft. eo quod habent vnitatem gradus (qux vnitas eft ratio quantitatis) ita per oppofitum duo quanta irqua lia. Vndeeadem eft ratio^vt propnutn fit huius predicament! habere contrana^ recipere magis. illud dicitur magisalbum.io.puta ratio a&ionis. quod modo non eft locus dilputandi quotnodo fiat intenfio . quid eft aliquid fufcipere magis. fed quia intenfio noil fit. Et hoc eft quod dick Arift.Etper hoc folukurargumentum.fednon magis. certe licur albedo dicitur ma gis in ten fa.vbi eftlumtn. qudm concretum . aur minus calor. & perricu fubieclum.quod nomt-n accidentis prxdicetur cum magis. lor non eft magis calor. aut minus albedo. Enimuero recipere magis . Et eft hie inli* gnis locus Arift ad confirmandum intenlio nem non fieri per additionem. & quaiitas fubie&i.^~Sed pro folutione confirmationis i & pro inteltigentia texrus feptimi notandum elt hie. albedo vero non dicitur magis.tex. auc minus ^ intenfum (vc tftulti falfo exiftimanr) alias ab ftraftum potjis reciperet magis . eft ficut forma. & minus. minime.nihil enim eft magis. Et in fu mm a. Eteodem modo duo patres funt fi miles in paternitate. dicuntur limilia. led dicuntur fimiles in fpecie. & minus. vt fecundum earn res dicantur xquales.

EC Albcrtus in commcnto illius inquirit.quia hate non funt vere relatiua. nam eflfe vnitum nihil aliud eft quam effe ad aliud. utmagis quippiamminusuecalefactat. aut humanitatis ad verbum.fcilicet vnio materiz ad formam. contraria funt.nam quod accidens fit ab intrinfeco . & frigefacere. quiaei tocum continens fub fe fpecies. Difterunc tamen ifta fex genera a prxcedentibus quatuor.&itidem calefiat. Itaque quod* cunque generalisfimum eft genus. de ubi. & eft prin. De caeteris uero.n.in hifcequsedixi mus de iis.taiicum ^enumerat propriecates adionis. CAP. quia reliqua. Calefacere namque. Aut per relationes extrinfecus aduenientes intelliguntur relationes fecundumdici. Gene aquidequia func prima przdicata quidditatiua:in quod fie vleima refolucio definitio nis ex parte generis. cuius. cum Anftotel. ut de quando.in Lycxo e(Te. vel veniat ab ex- CVfdpit.eo(vt inquit)quod& facillima sue cognitu.& principia. G D E A C T I O N E. &pafsione. vnde . auc accidentis ad fubieclum .&pasfio nis.vt fupra expofitum eft.&porisfima qucftioefthic. IX. Ex vltiraa praeHicamenta Ariftoteles fum Vma hreuicateperftringit. quod illic fa.quarc agere patiue gradus fufcipiuntjUri dixitnus.&doleat magis minu$ue. vt eflfe in loco^efle m temporejefle vellitu &c. reliqua veto quatuor fub filentio pr«termittit. & ipfum agere patiuccon ^trarietatem. aut funt fubftantia. qua. Si autera relatio extrinfecus adueniensfitrelatio fecundumeffe. omnia enim decem dicuntur. tis pro captu dialedticorum impugnauimus . & genera. ubi uero. & ipfe author fex principiorum appellacur.& non adeo ad vfnm neceflaria.quia funt manifefta. & uoluptace. Prima. Fit . Gradus quoque fufcipiunt.eft emm homo animal rationale^ animal corpus fenfibilei&cor pus fubftantia. & non potius fex genera. De generi bus ergo propofitisea quazfunt dida fufficiunt. quia opinatus eft aliquas etfe relationes quat non habent rationem fuo« dandi diftiniStam a fubicclo. nil aliud dicicur quam ea quae in prin cipio diximus. Et quidem ante Scoturn nullus dixit quod ef fentrelatiuiiw*. funt relationes fecundum effe. Ni hilommus Gilbercus Porretanus fupplemen cum huic capitulo adiecir.quia quod non fine intrinfecusaduenientes. hare vero funt extrinfeca.ut magis.cur trinfeco . tune fequitur <J> fie in tertio pracdicamento. De his igitur tot a nobis fint dida. & in quod fit vltima refolutio. ac dolore affici. Scotus concedit. exiftac elegandsfima cranslacio Hermolai fiarbari.Duas . circunftant fubftantiam . deno minatiuum ipfum a pofitionibus dici. & hoc non. ell ex quo componitur iiibftantia > & definitio rei. Non tamen exiftimo hocdilputatione dignum.& de habere.atque minus dicantur. cipium formale vnde res dimanant. autformaliter in fubftantia. Didum eft autem. atquearmatum effe fignificare. appellentur (ex principia. relationes vero extrinfecus aduenientes quarum ipfe ponit exemplum.& frigefieri. quam partim ieptimo capite difputauimus.decem prasdicamenta appellet genera.habere quidem. pratter veterem.& caetera quaccunque de ipfis funt difta.& calefieri.qtix funt ad aliquid. quare contrarietatem fufcipiunt. An fex vltima prxdicamenta lint relationes .n.fed ipfe excogicauit relacionem intrinfecusaduenientem in locisque ii lie citauimus. Modo vero oftendere reftat quomo do fex praedicamenta non funt relationes ex trinfecusaduenientes. quod libellus fex pfincipiorum infcnbitur.indu?« turn.&deficumeflfe. Grrce fcripfit.Liber pradicatnentorum. Eeeadem racione dicuntur prima principia^nam principium.

uel relatio ?rerp6'ietur.f Secundo arguitur.) in patre qua refertur adfil!um.ficut homo non dicitur albusab aliqua rela crjonem & paffionem : fed una relatio non tione.fubftantia eft relatio.RelatiuaiK habetur lo.A trinfecononuariatformam praedicamenti tium&fex ultima prxdicamenta . adnota.ab albedine: ita non dicitur ut ftitus aijalimerauit Arift.Et ita ueftitum f Ecce ergodififeretiam dupliceminter ter e{Te. 4. Nee ultra teclum ad res a quibus dependent.qu6d tofubftantiae. relatio eftubi. ergo ficut haec nar'uo fitab extrinfeco. mali diate falfa. f Et tertio tandem argui.quod qujcrenti quid eft effe ueftitum. tria in rebus eft confide. ell effe hodie: &habitus.ueftem.tex. quam effe ad aliud: fed tamen effe ueftitu. Ita quod suftio non eft magis relatio ris pertmetad fex ultima praedicamenta .quod effe relationis punon eft relatio.aut quod eft habitus. Prifna (fanitas enim eft in prima fpecie qualitatis eft. Relatio fecun taliter fe habentem circa hominem Jtaque dum Arift. rium.Conclufio nemur refpodere. i o. illic ceffet interpartiti Cum us.fed extrinfecus a uefte.fed eft qualitas^quae facit trihus proximis praedicamentis: fi enim ac per fe prxdicametum. Arift. * in tertio praedicamento.Nec Anllaudiret interro • gantem . Res fecundi generis funt in nee hoc nee illud.icilicet aut id quod eft fubftantia.f Etconfir.Res primi generis funt in pre_dicame. Res tertii gene dens.fed fundatur fuper aliam (nam fufficienter nu. eft fcientia:quid eft fcienria? rare.fio. fuperflua funt fex fio(quod eft praedicamentum ubi) non fiultimarnam praedicamenta funt impermix gnsficat formaliter aliquam relaticne.fiuefitacci^ ttr\ Quodh relatio extrinfecus adueniensett dens diitindl. 5 .uelquantitas.j . quod relatio formaliter eft in fubie&o fiue fie a nature-fine medicina. f Hinc fequitur corollarium etiam obferua Corolt* C». lationesextrinfecasj cum tamen non fintni f Et confir.fiue"n6: fed effe in tymna *w<#. putahunc locum: & intellectam. & forma eft quod ab ilia denominatur :ut paternitas efty' ^ in quarti/me tit naturalis fiue artificialis*.fed haberein fe albedine.jf/«*^Eft ergo conclufiojquod fex ultima prx'di dum. aut habere tamen explicati non poffuntnifi per re'pe. fit in Petro exifteme hie : fed ilia denomi-* te. «ffe ueftitum. mhil aliud eft tur* Vbi. quae ta.de forfan in mentem uenit Scoto uocare re H clio & paflio non funt relationes. h . eft effe in hoc loco :& quando.met. quaquales efle dictm^r. fi abfoluta extrinfeca.um.ulterius quatras an qualitas fit lubltantia.quia expreffe dicit. eft imme. aut ter relationem 9HZ eft in homine:fed uefte fitus &c. qualitas eft. morus autem fequitur ex prima. ita & haec. Hoc eft hie cit quam effe ad aliud:fed efle h<c figmficat attente confiderandum: per quod rein uix uere rem abfolutam.funtpr:modiuerfa .i4.quae eft relatio.nem.fSecunda differentia tex. Et efle ueftitum^non fignificat f o.Vt fi quaeratur quid eft Diale&ica? fit fundamentum. f*< camenta font reiatiua fecundum <iici: quae utrum fit relatio. Sed fi ant res quaeextrin ecus funt circa fubftan.re'pondendum eft <g non no funt uere relatiua:fed res abfo'ucas.eiihabiuis.fundamenta relationis quan qua relatione.met. i y. quam qualitas fit quantitas.bere uettem circa corpus.phy. ut cum peruentum uimus: Vbi prairdicamenta in tria primum fuerit ad generaliffimum.quod aftio eft motus. Et in B titatem & a&ionem & menfuram ( ergo a. non eft efle adalbedirelationem : effe eni duplu mhil aliud di. Cum enim fubftantia omniii rogatio. fundatur fuper a.refpondetur. exiftimoclare efleexpofitam.fed eft efle ueftitum. tiam.eft ad aliquid. aut eft habitus:quid eft habitus?eft qualitasi & accidens quod formalitereft in fubftantia.Eodem modo fi-qux cidens quod formalicer eft in fubftantia eft ratur quid eft calefadio?Refpodetur quod abfolutum^aut eft quantttas aut qualitas: & eft adio3& aftio eft motus ut ab alio proce fi relariuum.elt effe ueftitum: no ell effe ad aliud/ed eft habere taliter ue haecautemex ftnrwgnificatione no dicunt fte: ficut effe album.x.puta ab ifto gymnaapud Arift.ars pradicamentorum.qu3e fit inter ipfum&albedinem. Ad hoc enim in uenta eft ^ haec manifefbtur ex his qux cap.ta effe patre aut efle duplu.

ita effe nunc.de prxdicamento quantitatis.relatio. primuntur per ralationes. id.fit maioK fed fi fignificat illam relationem. Forma dicitur fimplex dicitur paffio.quia £nea. non a relatione qux eft in ilhuius. Quorum tra iieftitus ab extnnfeco. nent ad diuerfa prxdicamenta : nam mo. Quamuis enim relatio cari nifi per refpedus. latio nee locus de prxdicarnento quantitatis: .'.Etex inconfideratione huius corol. t em pore. Et quia iftafunt iarij homines inciderunt inmodum ilium relatiua fecundum dici.quado. reducitur adprxdicamentum quantitatis: tus) eft circumfcriptio corporis ex circum ' &alt?ratio.cu tamen qux deratus inordmeadfine.»>< eft ratio feu forma per quam in materiam tur^ut effe hod ie.eft contineri ( ut fie dicam)in tali Ariftotelem tertio phyfic.puta a uefte.de Palfio uero eft effe&us agentis. Calor ergo ille cofinon fit diftih&a a fubitantia.-ficut eife ueltitum neqjeft ueftis neq.& fubie&am denominamur agere uel facere.& prxterea. funt relatiua femutatur forma & fpecies. Itaq.quod eft. res. eft.gentem tifcerfas quid eft habitus.menta.refpondcndum eft in fluxu &fieri & e uia ad calore. quod ex adiacentia temporis relinqui.ita ignis ^ ctatum Gilbertus exorditur a definitione dicitur agens.fed habere uettenrv. Ait ergo: Ratio fiue forma eft id quod clum. fuperuenit compofito. Ecce quomodo aftio & paf& inuariabihs : primo quia quidditas for.ro inordinead agens.quia cudu dici No nego quin relatio effeclus ad adueniens compofito non facit maiusru e.rando & umcendo il!am.fio de ie nonfigmficanMNtftioncs:&ideo ma: confiftitinindiuifibih': ficut quidditas non funt relatiua fecudum effe: (ed quia ex numeri cui fi addas aut demas unitatem. ^ Pari modo .refpondendum quod eft quititas:fed non in aclu & in faclo eile.fubie ftas.utrunque negandumett: quid per quod agens immutat aquam fupe fed relatio eftrelatio. effe heri &c. itaque ficut ego dicor H tur fex ultima prxdicamenta. fimplici conftans & quod aqua mutatur & umciturab agente.eft motus: quod eft relatio: &cum quxritur quid eft na ilia rone eft adus entis in potentia.ratio feu forma: nam prxdi lo.f.enim album nee eft albedo nee relatio.haec enim tria.eft DIM rum definitiones.inquantum eft ritur quid eft paternitas.eft effe in gymnafio>uel effe in fo qui producitur. forma & ratio ( ut inquit Gilbertus) a qua H i » prxhabitis.caufam fit relatio realis. fed eft in. f Delcendens fubinde ad fingulo. non eft neceffe utfiat funtexplicandaquatuor reliqua praedicamaius. f.^"Eodcm modo ex albo fiat nigrum. nut. &c.Cofideratus uecum poftea quxritur an relatio uel quanti. mo dicitur ueftitus a ue(te.& quantitas eft quan. ad prxdicamentumqualitatis. f Ad intelli nominatur homo ab hoc tern pore in quo gentiamhuiusdefinitionis notandum eft.utrecipirurin aqua tanquamidper . facillimeintelli gun. materialiter funt eadem tio hominis ad tempus: fed eft effe in tern* &.fed abeffeftu quomouetpaifum .nec eft tempus quod eft quomododifferuntactio & paflio& mo.eft aclio & eft pafllo.eft actio: nam eft titas.motus diuerfisrelationib. nee eft relaAftit tu$. cum fie motus alterationis (-quf pro HUnc claritat's I generaliflimum: led rcfponderet per fuas caufa fupponatur efle calorqui recipitur ipecies eft ueftitum effe.. inuariabili effentia. fed ter poftprxdicamenta 6c redu&iue ponitur habere albedinem inhxrentem.. Quartdo/ecundum Gilbertum. Sed camentadicunt rationes& formas diftin. Vbi (ut ait Gilber.non poifunt expliineptum loquendi. & ell ro &c.idem calor confideratus in ordinead.inquantum eft alitas fit fubftantia . fi.A&io (inquit) uel faclio.& uhi..Hoc modo facile tus neque eft de prxdicamento aftionis ne intelliges omnia fi recurras ad album: effe que de prxdicamento paffionis. Ita effe in in prxdicamento termini motus fecundum tempore. Et ideo.Cum ignis calefacic aqua .fed dico^ aclio no nim aqux aquam apponas. fcriptione loci proueniens. ut ho.Qued nee eft re Exempli gratia .ignis dicitur agens. formaliter autem differunt: & perti.pore.utaugmentatio . uel armatum effe in aqua motus ) inquam ille ideft calor.

n.quamuis explicetur per talem in ordine ad fe. funt in loco circumfcriptiuejideft comme.Sed tamen> ubj.proueniens a loco eircum paflio. fcilicet effe a6t fit effe in loco cireamfcriptine ant defiingymnafio.eademrationc quod non poteft explicari nifi perrefpe.ordine ad locum.in tepore non funt nifi ilia quorum effe eo ftum* Vbi meminiffe opus eft illius quod fiftjt fiftjt iin fucceffionej qualia funt cunfta cot porea quae fub orbe lunx continentur. ut habetur 4-phyf.ftare. eftquodammodo medium in- fcd excriafcce a loco cucwmferibcce. effe cireumfcriptione matum effe &c quod Jam expofitum eft. caput etiam bruti eft fupra diftantiam * f Eodem modo tempus ut eft uentrem:na in animali ilia pars eft furfum .7.propterea dicit Gilbti tus^ pofitio ' fuiffe moftuum &c< elt qusedam generationis ordinatio.fed exappetituanimalis: utiacere&fcina.i. quod in loco proprie non Et per natutalem explicatur ilia quae eft uofunt nifi corpora ratione quantitatis. IX.ra.non connotat effe Parifijs aut f Pofitio uero eft quida partium fitus £ge Salmatica.UtdocetArif. fed tamen effe Salmaticx non mine. Itaque diftare ta • animalium:in illis. qubd locus. f Eft pottre. corporis qnae prouenit Cx circumfcriptio. lUn taria j aut ex appetitu animalis iacentis.q«f fantisque locatum.aut ftanm.Eft ueruotamen fitus aliquisiion a natu quioresenim funt polo Parifij quam Ro. hoe eftuere relatiuurn fe elus.dere: alius eftnaturalisproueniens a gene fpeclum: quauis enirn per impolfibile nul.nicaput non eft fupra p« literab oriente.82 itain arboreradix eftfursu. fed eft de praedicamento quatitatis:ut caputin ubijfignificat effe in hoc aut illo locorquod homineeft fupra peclys.Et ideo corpus funtadiacentia.modo pro ordinatione partium inter fe. quantitatem. ut eft huius. aut in Gymnafib &c/ed folum nerationis ordinatio: pofitio. tali die locum.nifi per fecundam! non. ut ueftitum effe^r Gilbertus dixit^ ubi.phyf.Sed hie no eft locus ti. liariter dicitur fitus: ut federe.nen fignificat talem re.De fex vie. fiio notandum. de menfuram durationis.trem.caput eftfurfurtt B gitudirie habet Salmantiea quam Rorna i refpeclu pedis.ut alium fitum & pofitione habent km effetcetrum neeoriens.co. autinforo* aut Romae&cv nitiue.de generatione ftaturali ratione.n. pradic. cuius alia lantur tempus &locus:fed explicatur per eft pofitio naturalis partium hominis in interrogatiua temporis & loci. Cap.coelojtex. & alia partium brutoru. qua. Capite enim fupra proximo dixifcribeteaftiue< Ex quo patet quomodo ho mus.8i ultim poitprae .in4.Et alio modo accipitur pro ordinatio quod punftum n'xum3puta.in ordine ad locum: quia eftrelatiuum. ad 4-phyf.ego effem Sal partes hominis. depraedicamento quantitatis folum dicit qua fijmit alimentUm. 23? tfe: fed continer! in tali loco .nec peclus fupra uentrem ficut in hocundum effe. ufq. eft tali die natum fuiffe. fern aut per annum f fed praedicamentunii fed quia hie eft fer mode fituin ordine a<l quando.accipit uno ultimam fuperficiem corttinentis menfu.& ubi.explicati»r. loques B T ideo haec prasdicamenta non appel. qaod eft quad qua: eft in locato. Qyid ter priraam fpeciera qualitatis.Non enim adiacentiajdieit relationem :fed heloci . quod fit in tali ne partium in ordine ad locu:& hacc pecuJtitudinerefpectu centri terras ( altionn.&pe^us fupra ue explicari non poteft nifi in ordine ad ali. tiitiue &non proprie funt in loco . & aliowiaftmar.iacere« eft aer quam aqua) & in tali longitudine re At uero prima pofitio non poteft explicari fpeftu onentis: refpe&u cuius maiore 16. ut dicit difputandi quid fit tempus.ratione.fupra. ideft eft circumfcnptio paffiua^ habere adiacentem ueftem.& alium partes caeterorum manticar. qu«d habitus Ut eft UltiftiNm praditoo denominatur efie hie non a relatione > camentum.-Dico.f Habitus denique (authbre Gil V»lifuratiuej indiuifibilia uero funt folumdefi berto) eftcorporum &eorum ^uxcireartw. quaff diximusin praedicamento quantitatis Differt enim locus ut eft illius prasdicamen motui coeli fubduntur.'puta durare per me . nifi quia eft in fuperiori loautin tali latitudine refpeftu polu propin.

trariatur frigefaclibni: quia Tunt motUs ten dentes in terminos contrarios. recipiunt magis & minus: & rarum & den- f>oft prasdicamentum. amicum &c. ^Proprietates de.Pr9 eft motus & aclio.od itidem conuenit illis racione termini ad quern*.Nec fafcipiunt magis & minus.Habitus enim primas fpeciei qualitatis eft id per quod res aliqua liter fe habet infe pafliue per qualitatem fi bi inhzrentemrhabere aute. ut habere feruum. Et furfum & deorfum^ non funt contraria. Prim a proprietas eft.quoil in tempore aequali plus forma? recipit.-quarnuis poffit magis durareq. habet inferiores fpes: ut fa&ionis fpes funt. fcili cet quod aciio.hoc non eft propter contrarietattm locorum. Et eodem mo do nullus eft magis hertaut magis hodie^ alius .-ut fuperiori capite expofitum eft. Vnde paffio dicittirillatio j<!lionisfaftio uero non eftil 3 pj.Qua de caufa magis ca lefacit ignitum f'errum quam carbo:& magis calefit lignum ficcum quam uiride.alius. Primo. Neqicffe in gymnafio aut in foro recipit magis & mi M nus.quado.Nam.* 'quocunquemotueftaftio. fed quia rei finitae repugnat effe in duobuslocis dif continuis.f Przdicame toaftionis attribuit quatuor proprietates : duas quas elicit ex definitione.Secundo m o dOjUt ly inferre dicat caufam reale: & hoc eft magis ad mentem Gilberti.us natura eft efle abagente. Nullus enim magis aut minusjfedet aut iacet quam alius:Ii cet poteft efle quod aliquisquiete magis fe deat qua m alius:& alius no perfecle iaceat fed accumbat.artifieiales uere^fcribere. quod in *M. fed quaii. Effedus inquam non ita prqprie ficut calor eft effeclus jgnisrignis enim eft uere caufa ca>Io ris: fed tamen aclio ut diftum eft non figni ficat caufam fed ef&fturci ut procedit a cau fa. f Qu.-nam dj&um eft j quod paflio eft efFc&usaftionis.ideft q£ in tempore aequali plus formae producit:& illud magis calefit.Siinquacuque ***' a^ioneeitquodammodo motus. qux funt fa&io H corporalis tranfiens.240 Liber Pr#dicamentomm.& duas quas Tropne ponit Arift.& paffio (ufcipiunt magis. ut expofltum eft. QyooLiBET horum fex prxdicamentorum diuidit Gilbertus per fpecies & cui cunqueattribuit fuasp oprietatesrut aftio habet genera fubalterru.& aftio fpiritualis immancns. latio p ffionis. A&iones autfpes funt intel lectio & uolitio 8f fenfatio &c.rem taliter ut inter habentem S^rem habjtam fit fola jrelatio. Et eadem ratione. calefacere^coburere &c. & minus.fed tamen hoc przdicamentum eft hjbere rem non /impliciter per modum paffipnis.effe hie &effe Romae no funt contraria:quia licet repugnet naturali ter mihi effe hie & effe Romae. Hibst fe enim ueftis in ordine ad homirrem ueftitum quafi forma: & homo qui ue ftitur fe habet quafi patiens ab ilia.pomtfecundam.funt tresrquarum duaea& comunes funt quatuor ultimis prae* dicametis>& impropne funt proprietates: cum potius fint negationes proprietatum: puta nee recipere contraria. Eodem mcdo nee federe aut lacere habet contrariumrnam quamuis idem non poffit fimul lacere & ftare naturaliter.0.qua recipi in fubiefto: & ideo ide morus prius natura eft aclio quam paflio . quod uelocius calefacit. f Tertia proprietas eft qua s ponit Anft. proprietas eit quam Arif.Nihilonninustamenincalore qux producitu pr. hoc non eft propter contrarietatenvquia iacere unt ex aftiuis: & eadem ratione efle ueftita &armatum non habentcontraria. fed relatiue oppofica. Efle en m heri non cotrariatus huic quod eft effe hodie aut effe cras:nam quam uis idem non poffit effe fimul heri & eras. eadem res diuerfis rationib.fSecuda proprietas eft. nee magis & minus.paflio eft.quamuis unus poffit in eymnafio occu pare maiorem aut digniorem locum quam alius. f Quarta deniq. **. pr e **'pf0prjl-l eftaftioni pafllonem inferre: quae poteftintelligi dupliciter. ut ly inferre accipiatur fecundsc intentipnalitermt * fit fenfus ii a&io eft.naturales q'^de.pnmam:putaagere& pati fuicipmnt coatrurietatem: utcalefaclio con- fum: . ^ At uero afperum & lene.pingere &c.ut eft poftpraedicajnetum: eft habere. Illudenim magis calefacit. Et utruq. fed pro pter (ucceffionemtemporis. hoc non eft propter centrarietate.

c^tenque tales colores inter albu Sc nigrum: id autem quod neque uitiofum .ut ett ulwnum prasdicarnentum. quan do.modisqua tuor opponi dicucur. & non necelle eft in corpore alteru horum in.Atque ut I fumma dicam. auc vt habi tus!&priuatio. neq. de quibus hare pr^dicari poffunt: nonenim omniaautuitioCasuc aut ftudiofa: atque eft inter hoc medium fane: fufcum qui Jem & flauu.qu6d in hoc pracdicamento lolum proprie fimt corpora quanta : nam angeli proprie non funt alicubi. eft qubd folse res quae mcipiunr & defi • nuntdle.De fexukprsedic. Quac igitur ut ea qua? sut ad aliquid opponuntur. D E OPPOSITIS".& alterum par aut impar infit numero necefleeftrat quenullum inter ha»c. atq. Eopppfitisamc quotmo dis opponi Toleant. Vmofum quo que. Textus ij. (cibilis dicitur elTe:^ fcilibe eriarn id quod eft. utipforum alce^ ram neceffario rebus ijs inlit. de homine quidem caeterisque compluribus praedicatur: at non neceffe eft alterum ills ineffe . du C plum&dimidium. EC eadem fubinde erit propriety fi tus&pofitionis: namindiuifibilianec habent fitum nee pofitionern. nullo psdo lege hanc fubeurj neq.ip» {aid <-{' funcahoru effe.aut vt ea quaesut ad aliud. Ut Deiis.dicitur fcibile.ubi.fed conrrarium : quare oppoiinones hazdirTeiunt.alicuius dicitur duplum : & fcientiafcibile code opponitur mo do:atque ipfa id quod eft. oppdfitoru effe. At quorum alterutrum ineffe neceffe no eft. aut aliquo alio mo ad iila dicuntur:ut duplu diuiidii. Oppofira naq. Ea uero qua. aut iter fanitatem ac moibum. ea id quod funt.f Tertrapropjrietas proprta de. I X fum: licet quodamtnodo fine in hoc praedicamento:fed tamcn non recipium magis 8t minus. EC eadem etia erit proprietas habitus: quiahabitus.Quac igitur at ea quae sut ad ah$d opponutur. medium cadit. quia non menfurantur fncce(fio• netemporis. non font in hoc praeclicamento 4 Et terriam pariter propriecateoa poiTutnus attnbuere praedicamento. ut habitus & priuatio: federe & non federe. Texius iij.F effe: nonenim omne corpus aut album aut nigrum eft .B dicatur. Cap. uti contra ria:catcitasatqueuifus.aut ut contrario. albu nigri dicitur album.uteaquae funt ad aliquid:bonum&malum. negatio. ut cotraria opponutur. nifi inquantu habentrationem qua litatu. id quod eft. Atqui coatraria qui« demquar taha funt. fed cotranu. [> id tcientia. dein ceps ciiccdu efle uidetur. folum conuenitcorporibus & pra:iertina animalibus.autaliquoalia mo uicifsim dicutur.ut affir matioatque negatio opponuntur. G A P. ftudiofumque. eanullum prorfus medium habent:quorum autem alterum inef* fe no neceffe eft: inter haic aliquid omnino medium cadit: ueluti fanitasr ac morbus inanimalis corpore fieri aptafuat.atque alterum infitanimalis in corpore * fanitas inquam aut morbus neceffe eft: & de numero par atqueimpar praedicatur. X. dicitunfcibile nanque aliquod.-entm bonum ma i dicitur bonif. in quibus aptum eft fieri.aut inter par & impar. ad oppofitum ipfam inquam fcien- tiam. furitin quando: nam res aeternae.horum me dium eft aliquidrvtalbum &nigrura in corpore aptum eft fieri.aut utaffirnutio. aut de quib prae.

period c ateft li oecitas ide eiTet ac caecum e<Te. federe. arq. quia ter neque cxcitas uifus caccit^sdicere uifum non net: fed quia non hec. bonum eft neq.G Poftpraedicamenta. ucl qn illud quodeft.caeci.patet:non. uc ui(us athrniaao.urea. c^cu tur . Edentulum.eft pri dicitur vifus. uifus dicitur czcitatis. inquofolet habitus fieri. ipforum dr.eft pritsa conuertitur: non enirn vifusc«citati$ tio quardam: c«cum autem c(r«r. haecipfaperinde opponi.qu0 Nam ut cseciras & uifirs . Tex. cazteriq. neq.oratioeftaitpater.habere.neq.ueluti iedet. cum tur: fedczcitas spfa. priua diouacant. in pan ac impuri . pritwrio atq.non exeodicimus.Etipfatri. fed in eo. fanedicuntur. habenc : at dicuur. neq.At.& in his n.habicumq. opponirur: dc& resquae autdica.alterumin hisquibusapti turn inquieffejhabitumq. habitus opponi in etfe femper necefle eft: intif.n.n6eft ad ea. priuatio quidem eft aptus habere:funt. oppotiiionis idem eft.quiadentesnon loalioad i Haiti dicitur modo: fimilihabet : & cecum itide non ex eo . enimnon eitcaecitatisuilus neque uln. Affirrnationern rubrum.Phua.habitus:ni uifus quidem tunquare ficaccitasexijseiretquzsut eft habitus.ftudiofum. H turn efle dicimns unumquodqi eoru .^ llabere uifum non ert vifus. In quibufda igicUr me. qua^ orta non dicitur uilus: carcitas autem uifus non continue tiifum dentesq. flint ad aliquid.fubutrunquecadunt. aiteram imfda uero noie quidem no eft facile negatiuam: at nihil eorum quz fubaf medium aflignare. Me & carcum rum aketu irteHe fttfcepduo needfe € ft: uc in faaitate ac mofbo. medium nullam cadere diximus.n. habere p«. no edentuia aut ca?ca dicuntur. neq.conftat. tales colores qui me nanque negationemqj orationem efle dia funt inter album & nigru : in qui.circaoculum:ut (impliciter non cedet.Pranerea Text. oppofiudiciiur «(!< : uifus confueuir ipfum habere.Praiterea un\uerfaqii« sutad aliquid. At vero priuitionem c c haqua: fufceptiua funt habitus > cum eft bitum non elTe oppo(ita fic. inter vitiosu acftudiofum.mquam ca id utrunq. tio negatioq.neque iuftum neq.contraria priuanonem ac habitum oj) qiie prof€(3ko dc eodcm pradicaren. Aiqui neq.funt efle. iniuftum . vii.Priuatioautatque habitus idemoppoiuioms eft modus Nam uc <Jf quidem circa quippa ide .opponunrur. ant deqaibus-praedicantu^ rinde ut priuatio atq. ipfum id uel in quo confueuit e(fe. uatum e fle . fibi muruoaduerfantur. & non priuacio. tamauc<flre. etem c<gcitas. eft. ex eo perfpicuum tur : at ho dicitur quidem c^cus.negationi.fore uidetur op contrariorum qn^ metasaornullodf pac^o. paliidfi tioeftatque negatio. Tex. At ad aliquid & illud ad quod ipfa dici.affirmationenegationeq. ciecicas uero prittatio ..v.citas eft.Dicuntur tamen & nitunut id quod neq.cir. affirmadia nomen habent:ut fufcam.n.vj. profe&o conuerteretur: at non efle ca.pofttio-nem fubire. utriufque tn excre firmationem negationemve cadunt» irtorunegationeipfum medium defi. Ttx irij.affirma malum.utra.etiam id quod fub s fum eft.qua: habitus non quouis modo . Atque priua &nofedere. quacconuertun. n <i vnr: modus.n. ceu & caecitas.aheraaf6rmatiuam.

fi necefleeibnam ut inter h»c medium morib. dium habent.no. & ea qu« uo.plum.de atq.aiq. In his. aut modo quod ipfa recipere poflSc. habitu nanq. Quare pater neutro modo priua.fed utrunuis fine difcrimine ullo eft.nunquamfitutalte.Semper.fic vt patet :at neutrum uerum eft.n.quaenulla cum complexione di- Q^ 2 cun- .autignc mctofit. In his enirn folis alterum atque horum alterum non definite fa uerum .fed i'lis tantum qui rmm penitus habitum deducctur.& pnuatio funt.non utrunuis. mediis vacant: fed nee ex iis.njfanum zgrotationem fubire.quanquam ad priuariofemperinefse neceffe eft: quod. & neutrum ipforum rum infit omni. quae me edcntulus ullus dentes emifit. alterum dicetur: at in hifce contrariis quae me falfum ut fit Sanitasenim .tempore fortafle excludatur.u. femperalterum verum . alterum falfum efle neeefle ne.orummodooppofitioautczcum aut Uifum habere dicetur: nem fubire.citas etiam atque uitraria oppofitionem iubire .Viuofus. Quod fi par li cet habere. Prarcereainterc6trariaquidem.. non 01 fufcepnuo inefse quod quide fifemper ita fiat in cotraalterum contingit. Et infuper ea diximus medium crementi (ufcipiet. pradtabilionb.maiora frigidum aut niuem efse nigram con.nullodicl. quorum alterum non necefle increment! femel fu(ceperir. Pot aliqaid medium.aut falfum:ca. fieri falfum. In habifinice. habitus quidem.habilismagisad confequendam ipsa rerum definite.maliquod cadar. Atqui patet.quoniam omni fufcepti Text.atque habituneutrum diclorum utcommutatio unquam efficiatur: ex eft uerum: neque-n. unum de. tem.tune tur. cahdumauc fngidu exftudiofoquoq.eft.acmorbus dio nqn uacant.patet aut eft efse in fufceptiuo.neque caluus fadus comam.bitateindetur. ad habitum certe ex dum aptumeftuifumhabere.243 ^ irnpari int-uerilicet. tingic.n quifqua caecum dicitur. negatioque opponuncum. nifi uoum ipforura rum.opponuntur: neutrum tamen verum tionem & habitum.-non.tu vero priuationeve fieri non poteft.nem mutatiofit.non umimuis fufcepti uirtutem iumpto paruo etiam in creuoinefsenecei r seeft.-quare uerifimileeft.nifi inhifcein penitusilium mutari. fus..quoque ilium incrementa fufcipere: B. neq.&niui albedo.albiim gidum calidum.uiriofus.Neq.& e vitiofo elTe. Oranino autem nihil eocomutatiopoteft. neq.-utignicali. ipforum alterum infitnecerteeft: utaffirmatio.crementa fufcipere poffet. priuatione fierinequit.aut falfum: fimilirer & duliifce alterum definite & non utrun.utignican'ditas. id neq. Quorum aut 6ft naturacuipiam.ni(i busunum natura ineft. ant n»grum.nunquahorumalte. Itaq. In priuatione au. con. neque uifum habere : c^cus fa&us uifum unquam recupera quare non ex iis erunt contranis.al. viij.. Nonn. & dimidium f relatme quidem uis.n. pr£ceptisq. qua? uit.contraria funt. autingentiain quibusunum ineftnatura. fed quibufdam:atque uerum eft. & fdfBinoiineftneceflario.perin.& album effici nig r.ndirasineft.n.oequod hoi urn fufceptiuum fit » ttudiofuseuaderepoteft.n eftaptumuifum habere. nihilfane prohibere ui ftimarur.aliquidfaltem pro.alterum ipforum.

Convefemperfiue fit fine no fir. Atmalointerdumbo A. folere.SocrateV&aegrotare So tasrquae quidem eft bontim.n.& reliquum eife. tempore nodum idem aut fpecie aut gne cotraria fieri eftapttts habere.&cjecu gredinem in corpore abfolure . eft fallintl. utpatet. s uideefle.fempercontrariumeft. in paucis tn idipsi neceirarium elhalterum ueru/alfum eife vr. &: cirCa faHumelTe. utrunq.morbus fitjneutrumerit uerum.n.Morbus w ^^ Enimne.vt morbum quidem & fanitatet Sin CIBO non fit.iK-habitus atq. altc funf.Prjetereanon Cratts.neq. in hifce lietfatur.qua: cum coplexione dicun.exu iivhrfee^otrarijs fnaxime accidere ui peratio.alterum uerum.alteium uerurn . & CJBCU eidc infint) iftipoflibifceeft fi contra* Socratem effe. uerum eft aut falfum.ut patet.in aialis corpore. non xgro contranis collocantur : alrerms.no fi ftat valere Socrarem.rum fit.achabitu fi Socrates omo non erit.fanitas quidem erit.iuft£efle_. fub g«r«iibu$ scgrotare Hlum etie falfum. alterum traria infuper omnia.&uifumipfumjiabere.Poftpraedicamcntfr.tus.n.alteiUm U c t u . alterum inqaam ipforumutvu at. jfcgrota. ECquidc idipfum defe&ui.Atvero maium quidtm bo ta . Socratem aegrorare per alter u erit uerum .ur parer. habere Socratem. petit. tia uero ac iniuftitia.oqacinadinoaumantf . aut contrarifs »n genenbus elfe.p»s p n c i p no nCJeffatio Conrrawum eft.ri.n. alcerum falfum nece flan urn eft. in affirmatione ueronegatione tia uero &iniuftiua in hoisaia. nigredo vero no quoq.falfum ct erit utiun. am bo falfa e. qui quidem eft malu.n. quac utaffirma.Kgtotante inquam Socratem.3dt)oildtadtni timidicas adueifatur>& in car tiapjzdicametoru praeuta.rx.fine bum quidem.ita p6«prxd>ai men* .-ad critCjeouffariarunt. & nigrum <eodein giifi non fit Socrates. Atneq.patetinJuaione. asgrotare Sonee«il« eft alterum u e r u m .aut eodem in erit falfum.alterius vitiumeft genus.lamtati. Si.riuai alteru fity&reiiquum eteffevNI tio opponunrur: & fi fit Socrares.bonum & malum non Umt in ge e^aherttm falfum.uir tare uerum: quare hifce folfs hoc c6.ln priuatione albedo quidemetit. n. albedincm aut &«i que.nrSocratcs oino non fint fani. n. priua. (fieri vero non poteft utambo fimul Vifuni.neutrum utrum erit:fin fir.ipforum eft genus: iu&4 rum falfum efle patet. alterum crate (tare non pot.tunitterfa qua:dictafont fine Co nunvinterdum malum contranu eft: plexione dicuntur.vtriq.contrarmm elt: fimiliter & mcdiocri tut: ualere. Tex. .no fern trarium eft hutc.fedaliqwotumipfa genera.vero non ericcdmiliter fi fintoia alba.futtfi» tio atque ntgatio oppon un tu r.alteru falfum . fi contraroirum aleeerit.Na fi omnes runt. cunmr.fi uero non exiftat.Color.n.nete.& wftiti^ iniuitftis & for.prrdicamentaTuttt przambiiLitla. Qrip. fed in pludftm malo bonum alterum eire:nafi exiftat quidem So. quod ft jx>ft przdicaitoentoium . Horuin gne. non fit. re ipfum^eque ualere.quj£quidem&ipfa tnalu eft debttttr.& aut ipfa genera elleneceileeft: naal« non argrotare Socratem > fiue fit. tens fimili mo. P^tv-t cc. Si.Prz'tereafiSocratem valere confit.

'quia unum extremum ex.uis fecundum efle. & fertXrediderim tamen.De Oppofids. & ilia eft priuatiua.idem d u l u m &6jbdulum refpedu poftpraedicametorum diuiditur in tria prin diuerfbrum.-utt)rdinantur ab> re . glentam eft prdprfetss & conditio quf aut opponi dicuntur^aat rchtiue. plum-&rabduplum>bonum &mal«m.bent fe ordine econuerfo.)f.quae id ipfum quod funt. Motus uerofipropriaaccipiaturconfe Ariltotele . & in quarto.genus eft prius entitate.^Sufficie Tametfi Andronicus(ut BOetius refert )ne.foa nihil partkipat de entei proxima eft pn dinem natur«:eft. oppofitio. Et ad maiorem explicationem fubiun** fpeciaiiter exponit naturara contrariorum git.quantitatem. Relatiug re feruum. ut duplum quodcftfub cem quatuor hare genera oppofitionum : dupli dupium:8c alterum de relatioo fecUn quod fccudum tres comparationes tres co • dum dicijUt fcientia quae eft rei fcibilis fci$ tinettextus. quia confequitur naturam praedicamenti. C^TVT hoc dccimum quod eft primuni Eft.qu«d feltem de prt ubi.Oppoutio gaUerit poftpraedicainenta haec compofita aut eft inter em 8efimplicker aon ens. j.In tertio qui unicus eft textus. f Oppofita inquit modis quatuor ftu . Confequitur inquam.cukis extrema refpereum.& habere. f Anuero oppoiitio «quim>ce quitur tria tantum praedicamenta ( authore dicatur de his qtucuor generibus^parum re Arif.n.Mutatio uero.Quorum tria priora genera.poficionir: tune maxima oppofitio elt contorummam & inter fe omnia oppofitionem tradic^io.oerte uninoceconuenit omnibus.Etideodicitur poftpraedkamentum. haberequantitatenj.tas fimui exiftendi in eodem fubiecto:quod „ bere proprie comienit lubftantiae>ut habe.oppofitio: aut inter ens&ens> qu« mutuo taJatqjadeototumhbrumefle Arift.n. tia.cumfintprimo diuer(a:& itesi or.qualitatem. mam.tur fecundum quod participant magis detiocontraria: & infingulis. Jin fecundo textu qui incipit^ cipalia membra.Atqj in tertio praedicamento plum &fubdupium Si auremccnfideren* eft oppofitio relatiua. & minus de oppontione* tunchanaturaquam fpecies: &funtfimul tempo. cj> coAtrarie oppofita non habent canVndetotum caput per nouerti textus diftri Hem legem:jion. fimuj.auc contradic^orie:ut dupetit. puta. oppofitontm di.Sed ha.infubftantia:continuiHin& cHfcretu. opus. les funt conditiones omnium pratdicamen. f. quae eft inter qualitates pofitiua* eft oppofitio priuatiua inter ditferentias di eiufdem generis fimpltciter feexpellentesr nifiuas generis: ut corporeuiii 8c incorpo. poftpracdicamenta. <flu diaerforum con '* hi quantitate. In primo proponit prius Quaeigitur. feexpellunt. X. aut contraomnibus* aut quibutdam praedicametis co riejam priuatiue.habere ani uerooppofita no funtfimpliciter relatiua* fed fecundum quid^ideft rcfpeitu ei»fdem. Etprattereainfingulis trarietas. & quantitas prior aliis &c.ratione feabent. fed omnia cet aptitudinem in fubieclo-: tertia eft-confiintfimultempore. «ft fingulorum exempli futiiapgit.cuius funtpr«dicamea. & ilia eft contraria: aut inter fAtquipoftpratdicamentafunt numero ens&nonem>quxmutuoiereipickmt^& quinque. mo ilia eftretatiua oppolitio. oppofi.tia huias dtuifionis hinc fiimitur. generatio confequitur mis tribus generibus unhroce dicitun <nanr fubftantiam. citas&nifuSjfedere&nonfedere. Quocir. fequitur exemplum relatiuae Hel/itU quatuor effe oppofitionum genera: & mox oppofitionw: Ait enim ea relariue opponi.& ultima eft rdatiua.i.fed mali contrariu: nee albu df riigfi at . Cap. at reuera ordo ipfe & la eft contradidio:aut iatar ens 8: non ens eloquutio oftendit eiufdetn effe authoris in fiibiedoaptonato. fubftantia priorquanti uatio » quae patum participat de ente/eilicate .bonum dicitur malibo* bum eft.car.eft con oppofitio idfoliwn dicit quod tm»oi!ibiii~ ditio:ut proprioloco explicabitur.phyf. n. prius.f Quo fit ut fi ortus.do confideretnr in ratione non entis & op.fc ilfuiffe ab Ariftotele.**• primum membrum quinque habef tex cuntunfij ponit unum exemplum de relati In fecundo membra comparat inui.

ucpaulopoftufum rat ionise nam ante usu rationis ne«*u&x cftjionto capax.Et item lapis nee eft fanus wsmaUcer aecinfimuu. fed quid eft relatio:na ilia eft explicatio definitionis. Contrarium uero non refertur ad idem cui opponitur.refertur adfimile^& tamen no habet oppofitionem ad fimile.au. ta inquantum funt qualitates.ij .autnigredinc. (quod elt. libus. ^ eft cen&rartetas in relatiuis: non tamen inter relattu-um 8c cor relatiuum :'fed inter relatiuu & opjjofitatu qualitatenrputa inter fcientbm & ignoraa tiafn:& inter uirtutem & uitium. difquiparantiae. S^habet duas particulas.qrHiiflci-pit. aut aegritudu nem. ftudiofum. Ait. Ethocdocait Arif. quiapreprium fubjfr fhni . funt contraria inter qua? eft aliquod . f I« 3 | Cex. exprimendo naturamrelatiuorum.Er pte rea quia hie uidet inlinuare. tex. metap . colorem. quiapocett habere medium.ijuideit oppohtio relatiua. quia fubieftum huius accidentis eft corpus corr uptibile.contrarietas maxima diftan^ tia inter duo extrema qux circa idem fuiw« Qtumroutuo Te expellttnt)fed exemplis ex* plicae hie naturam contrarioru. quodrit »ft-ProPr'e oppofitto relatiua eft in relatiuis ftfit/f.& in ratione op pofitionis^it duplum eftduplumad fubdu plum.non poteft Wentefle pater&filius refpeftu eiufdem. Eft enim differentia relatiuorum & contrariorum. Et tertioj quia fimile. & ifto modo uere contrariantur: non quidem fuis corre ktiuiSjfed qualitadb. 0. At vero corpori(quod c(t proprik fubieftum albedinis ) non eft necefle aut a) bedinemineflTe. H ^relatiua fecundum did poffunt confiderari fecundum naturamfuam r uidelicetpu. fir per hoc folauntur fecundum $s primum argumenGtnnn *wo*. intelligitur in fubieclo proprio : nam aogeli aut coeli nee Cunt caltdi nee frigidi.Et e»4em CAtione nuraerus omnis aut par €ft.ut fupra diftum eft.medium. f Ad iecundum undealia pendent. quia hie no traftit de centrarijs phyfioCjUt10. R».refpojidaur. ponir exemplum duplicis generis contrari0ium>Stenim. i Ha inquic funt contraria i nter qua? null urn eft mediui fedilla quorum non eft necefle ut altering infit .246 £ t>um/ed m'gri'cotfitKttium. fed ad dffimiler&propinquum.^Ad tertium uero refpondetur. Alio modo coafiderantur inquantum relatiua: & ifto modo opponunturrelatiueillis ad quac referuntur.expreffit eorum oppofitionem.9 il« la contraria>quorum alterum neceffario ia eft cuicunque proprio fubieifto .'f Hie tamen eft dubiamrpriauintquiahic non uidetnr defi rtrre Ariito.nec prauus propeer folum ac"tum malumrfed utrunqs dicit habitum : & poteft efle altquis in quo nondum genituseft habkusavjt uirtutis> autui tij. q» quando dicitur hic^ex contraries inter qu* non eft medium alterum de nccelfitate iaefle .relanuoru. c.propcium fubieAum {anitati$)ne ccfle eft aut fanitatem itveffe. ma ius minus 5£c. fertur fub proprio nomine.Eodem modo. Aaimali . quia inter fanitatem& xgritudinen* no ett. Ratio «nim oppofitionis relatiuz eft contra fe po ni:co enim cp pater eftfilij pater.)^ relatiuum ad idemre.propinquum &c. non iciue oppofita: quia fimiie non eft tedfitailifimikat ^ejw Jttt quodam naoao contrarte «ppofwa . Atquiconcraria.ut duplain fub luplum. ad quod refertur.n.)Borum(inquit )non eft necefle alteruitl inefle: nam eft medium inter ftudiofum & utciofum. Enimuero ftudiofus non dicitur quis propter aftu uirtutis. eft namqj album nigri eotrariujTirfed non nigri album.7. Etideo Arift.t unpar : quia nuJJOi-.(ut ait Arifto. dixit. ui tiofum atq.fed folum dialefticae.& alsud'in mathematicis .-non ponjt exa» &im definicionetn contrariornm quam it lie ponit(eft. nonopponiturpropinquo.fed diftanti.^ rejatum opponituralteri cor-relatiuo ad <jt refertur : & -th fupra ca. non eft adeo Hianrfeftaoppofitio relatiua^tfnile eoira & propinquum & diffofls.eft medium. &oppofitum ad fubduplum: immo idem eft. f Ad intdUgentiam huius conSderandum eft. quod dicitur de ho* mine & de ajijs multis(aUudit ad intelligen tias^quae funt ftkidiofz: &ad daemones qua rum fecundum Platonicos erant aliquipra* ui.contrarijs. In rdariuis uero aequiparantiac ut (iroile.y.

Et ideo dicitur animal cajcu.non tamen fecundumtalem circunftannam.fedm>n ott priuatio. uc pallidum dicit qualitatem-participantemnacuram albedi* nis. Prinao modo eft caretia^lius quod na turn eft fraberi. ca» nis ante nonum diem non dicitur propriiffime cae:us:quia licet fit aptus uidere.^ Inquinto textu qui incipit.non tamen'ies * cundumfpecicm. & rcs'piaacnelt oia tio . ifeahud abllracium. huiiuecB (^ ^ pituli 47 .icl:iodicituniM:erens& notions: qmaiCti m Petro non eXiUcme . modis improprre. non eftpriuatiorficuthabitumhabere.f Vbi notandumeft . ut inter album & nigru eft fa cum^pallidum^rubrum. fie fletrumnon federe. «tremt. At enim . ptrta inii)i& c* citas opponuntpriuatiue.Hocatte te conirderartditna efiet ab tltis.licet no Jrt>ta»magnUsfieutm6s: fed & non habet io&ara ttatursm hoix. 1fcrtio«raodo eftcsrentia^alicuius quod nataim eft haberi in tali fubtcfto fecundu fpe oem.De Opp&fitis. quiain aliquibusmedium eftaliquid poficiuum participansnattfram utriuique extremi. n.fed non in talifubitftOjUt plauint proprie dKMturcacca. dicentes quod cascitas-ett home .Quod probatdupliciter. Secundum locum . qn^d quemadmedtim sb^rcrti.Ec pratterea'quia non tierificantur de eodem^homo enim(in^ait)eftc» tusjed ta men homonon eft caeciias.27. cp in quibufdam me dia nomen habent. n.In ucdiane Boetii habetur. pura tern pore & loco &c.5Quarto ergo modo-accipitlur proprie pro caten> tia alicuius in fuhueclsD apto uato ecundom omnes dic^as circuniiatitias.accipiturtrib.& frigoris. uerum e£ PCtrum noa Jecfere.Concludit tande philofophus. cotKreta j fcilicetCSPCUS&uwtens. ita ft fjgnificataear-um .in lite ra. non fiint affirmationes aut-ne gation£s:quia affirmatio eftoratio. ptfta in uoce iaipto\autr»errte::fign ficammaotem prcpoiitioniSjUtiedereuel noffderea parte rei. In aliis aero non eft facile nomen afltgnaretfed me iliuftvexprimitur per negationem utriufq.quodeftgenustalpz.cf priua uo 3e habitus func circa quidpiam idem./*ut in ordinea<laliud:qrHahd nen dicitur paruus. 'pomp exemplum de oppofitionecomraiiicioria: de qua duo aftolum <iicinir<lrfi^Ds. qtt« (tint oratiofies opponuntur contradictorie.Secundb' modo eft ca rfcritiaalicnius quodtoatum eft haberi inta« If fufoedo (eoundiim genus. negauo . non tanien in^US tpecie. Priuatum autem. & fedtostftfef iio: &alw idigenus quai philo fopm ixmau dirent.fithaec habent nominatedtamen interftudio um B & prauu non eft medms habitus pofinuus: fed eft negatio utriufque:& ideo non habet nomen^ta tex..ut medium inter iuftum & iniuttu fit illud quod neq-. habet habkunr iuftitiaJ. Cap. &c. 1 N tex a (exm qui rncipi JAtnicro/'iiK> pic lecundum membra pnacipab. Beq. X. non tjmsn in rait tempore. par* ticipatnatuwm calons. tt rationem huius poliumus aflignare. qui incipit. Priuatio ancfcm(& contmetetwm duas particnlas) ex'^' pltcvntur priuattue oppofita* Aiit.4. tamen resilon funt ptopofitiones.noneft habitus. circa idem ordiw r». Videlicet iecundum tempus.met. eftcirentaluminis ioli*irt he Wifphaeno natarecipere illud: gc cuuerrti Ron eft locus aptus reoperelumen. & quarco modo proprie. Secundo 4iar Arifc qufcd Ikut affirmatio 8. ut talpa fimpliciter non dlcaecus qu. cula textus fubiungit. oiiianoxprdpriejnonefttenebratincaicrernis:nox.Et hoc eft q4 fubdir Anft.qubd priuatio ut li&betO'-5.a uifus quamuis poteft effcirt animal*.dicic qufrd priuatum efle.<f In fecunda aero pameula qua: incipit.puta PetrumMedere. habicum jmuftiuae. Attame Gr*ce non eft ilia pameula orAne. ubidiximus quoiquamuis res prardiccnofcr tanqman obiedaconceptuum.: quiahcmo eft priuatus ui(u.Pnmo quiatinutn eltxroncretum.& naturam nigredinisrSttepidum.& tenebrze-ftaercarens lunuae. qui paflhm conccdunt abftra&a ucrificari detocretis.tex.Aut'fe* ""•J ' qua homo non dicitur ed en talus eo qwbdk mana aott1icatdetes.Quod nos ita affirtnauurmsrOtexponai mu&in principio hums librf. na &-. ErpK>p«rr€>cofL8«d.

anamefon.& ecouerfo( nifi unQi fit accidens propaum q<f no torrupitur ni ii corrupto fnbicdto) fed in priuatiue oppo fitis. Argy ropy. Th. ut fanitas & agritudo: alia uero funt quorum eft aliquod medinm .148 pituliinquo ftunfctfes coparationes inter •A.Emendauimus hictextum Argy ropyli modo uulgatum. neq. quorum nuHum eft medium.fed uifus priuatio.Ad propofitum ergo ut re k t deamus:priuatiueoppofitoru(airArif.ktiueoppofita8c priuatiue oppofita.carere. efTet q? abfq. & id non prouenit eo cp uifus fit neceifaria accidens hominis.8.i4.Medio uacare. funtcoj)traneoppofitarQwyd probat dupliciter.. At quia dixerat Arift.f.Ctm citatisutfus.ut calor in eft igni & ni« ui albedo. tic album & ntgrufit. 7.4.ne quisfulpicaretur ide effe. Boetius uertit uifio. .Translario Argyropyli quae modo uenit a Germania corngatur ut hie habetur: ter enim habet.In contrariis inquit. Ad tollendam amphi bologiamdelyuifus.fupratex.^ ui £onis: quamuis uifio non fit nomen pot en-.f Intel. Preterea.necperinde.quae medio carent.i.pnmum adfccundum & ad tertium 8i ad quartum: & praetereafecundu ad tertium & ad quartum: tandem tertium ad quartum. i -confideran-. & textui pr*. quodeoraift qux medium habet non neceffarium eft alteru mefie. in quibus fobinde necefle eft alterum extremum inefle proprio fufoeclo.quiincipit.^ In fecuda parricula quz incipit. quia efie uiius non eftad cxcitate: eft enim Temper obleruandum. medio: fed. <jf propria denominatio exprimaturcum obliquo altenus ut pater eft filij pater Vif us awem non eft cxcitatis uifus: neque cxcitas eft unus caeci tas. quod caecitas non dicitur relatiue ad uifum: alias enim uifus etiam econuerfo diceretur rdatiue ad caecitatem quod tamen eft f Jfum: quia uifus no eft cac j.tranftulit. qJ fi effet unicum nomen compofitum Jdq. Atqui t*r*.funrquidem naturaies ordines qui na turaliterperuerti non poffunt. lus forte legit pnmo mo:cum tn leciurus ef fet fecundo mo.n.-qui ubi debebatha bere. idem eft quod In medium. loco de ly cxcitatis.dicatordine. quod neque priuatmeoppofita.uifionis efle priuationem1& uifionis ef fe caccit.le.cxcitas(quia homo eftindiflferens ad utrumlibet) ergo no font.)n6 eft sej neceffealte u inede: nacatulus ante noni diem nee eft uidens.n. Et infuper ea diximus medium habes jre. non tamen ex c*co uidens.ubi funrduzpar* tes. At uero rettnngic 6 nuncfecudumgenus^dfcens. poffibile eft fieri mutatione indiftereter ab uno ad aiiud. Exempli gtatia.Qux It tera cotradicebat & ueritati.necefle eft alterum ineffe.eft.licet ab habitu in priuationem poffibilis fit tranfitus.^ Rationemhuius fciteexponitS*. csecitas. nifi for/an alterum fit accident propriu & naturale. cedeti-'eorum. nee caecus. affertfecunda rone. genera oppofitionum. Primo. tamen a priuatione in habi turn natunliter impoflibiliseft regreffus? fit. contraria fecundi gh s: uidelicet.item. Duo genera contranorum /upwdiiiinclta funt. r. quorum non e aeccflc akctum incffe.& per confequens caecitatem did relatiue/ubiimgic fecundam rationem ad probandum.comparat priuatiue oppofita ***• gdcontrarie oppofita: dicens.caccitatem effe uifionis pnuationem.fit prims proba tioftatuHroc. Alia enim funt contraria. Homtni necefle eft alterum inefle. Quod probat duphciter . quod effe H unius referri ad aliud eft. Vinum corrumpicwioacetura: fedacctum non po- teft . Ait tiene of enim quod priuatiue oppofita non funt re* ft/ita. ut pauloantedicebamus: ergo no 'untcocra riaprimi gnis. nificertis nranfmutationibus mediis. latiue oppofita.^j ifta Vbi du eft.puta inter quz no eft mediu. quod eft nominati* uus& geniciuus. Atqui naturalis ordo priuationis^quxdicitnaturalein corruptionem.ubihoctra£b£ AriiK Ait nanque } qu6d cum y ex.quorucft medium. tix.me. cp in Grxco habet ur. Rurfus.ut ex perfedo fiat corrn ptioj tamen ex corruption^ non fiat perfeftum immediate.quod quatuor extrema comparationis fex modis poflunt cotnparari. Sed tamenprimacomparatiotam fadaeft fuperius inter relatiue oppofita & coatrarie op pofita:& ideo fequitur hie fecunda inter re Print. ex mdente caecus. Qui error inde forfan emanauit.

Cum ergo catcitas fitcorruptio uifus. quibus homo pa. Et id quidem primo probac ft ac digalitatem. ^ fi bono fub ratione ooni men immediatum ordinem ad aerem.& tur de confequentia Icgica: qura naruraliSocratem non efle fanum.f Non eftfenfusprio* quatn fiet homo. ubi maior erat apparentia • perfede contrariatur medio. nee uera fpondetur.aut qui naturaliter debuif ignis: & fi calor conuenit faluti hominis3 fet prxcedere: uc eft in czco a natiuitate. % ex duobus contratiis fi w* potctt ex carcitate fieri uifus. f Et quarta eft. Item ex horai.Atquipatet.Etutrutt» f Inttx.alcerum non eft bonu: nam do calidujS: ex cajido frigidura.n. nifi refolutum in terrain ris pams. de neceflitate al ter fi. puta Socratem efle fan urn. <p duo contraria non poflunt efle fimul f« nocum. Ait. y omnem bonuin habetcontra* conuertatur in fruftus. Calor enim & frigus tus & aluminetenebrasj&a tenebris in fimpliciter loquendo nee habent rationem lumen.At uero malu in eodem fubiedo.qui incpit.^ horum contranorum quaecomple participat aliud extremum: utalbum_con. qui» rantur contradidorie oppofita ad tres prae uirtus cui contrariatur eft bona. Tenebrae calor eft bonum. liberahtati & auaritiar: quod Cipianturincomplexe.& frigus bpnu aquae.E>e Oppoficls. elementum ignis eft.ignis.compa« que extremum uirtutiseo eft malum. Cap teft rcuerti in uinum : nififorfan funda. IntelligiScd umen fi dicas Socratem efle fanutn. de cce o. fequitur tertium membrum huius ca.n. contrarium eius ne« lumen. cp corra* &c.^ xa Tun:. & infde alium homine* nee proprie lumen quodeit qualitaseius.num eft bonum. Dixerim csecitateffl n6 efle nifi pr> boni nee mali: fed fi calor accipiatur inquao £ uationem uifus praecedentis: intelligo aut turn conueniens igni.fSecunda conditiocdtrauoruat tealterum meH: ed Socrarenon exiftcnte.tex. met. taquam primum princjpium per eft. efl: quia poflunt omnia efle alba. eft. So.rium:namcoelum nonhabec eontrariumi ftus generet femen.tunc frigus eft malum _ praecedentis in re. quia bodeqiiocunque .conditiones propriae conrr^ridnim • Prim* £ tur prope uitem.^. uero licet fint priuatio luminis. ficut aliquid contranatur. frigus contrarium eft malum eius. Sanitas. Secundo id probac 6 accipil contrarietiate: unum tamen extremum im« tur complcxe. tt ratio huius eft. enuntiat Arifloteks. Poteft enim tenebra effe ubi n6 pr$ ceflario habet rationem mali refpeclu ilceflerit lumen. habent ta.trar atur rubro.idem eftct putdiftin^um: inqUoquinque ponuncur propriumfubie^um aegmudiois: lapi .Ecidem eitde his.)um: malo autem non folum bonum/ed et ne Be cadauer: fed tamen ex cadauere nun* malnm concrariatur. Socratem eflecsccu.n.lius cums eft bonum. &So. *• Ait.efle: non enim fequitur fi album eftn grunt cratem habere uifum.quiincipit.eft contra Anftotclem.Sed fenfus eft.ria Temper funt circa idem fubieaum:iden» pitis peculiare de cotrarits: quod in aliqui. nee fal a funt.io. ubi tudo: aut uifus. utfi proprifi bus codicibus Graccis habetur tanquam ca fubieclum fanitatiseft animal. Bono ex necesfitate contrariatur ma» turali digeraturin uuas.puta aqua: ut 2. aut cafcitasraut duplu. cuius humor aftione na* eft. Et ideo mutuus eft tranfi.<f Quod fi