Φαθνί

-Είδε θαθώλ
-Φαξαθηεξηζηηθά θαθώλ
-Επηπξόζζεηνη κεραληζκνί θαθώλ

Κύξην ραξαθηεξηζηηθό θαθώλ
Εζηηαθή απόζηαζε
Η εζηηαθή απόζηαζε είλαη ε απόζηαζε ηνπ νπηηθνύ
θέληξνπ ηνπ θαθνύ, από ηελ θσηνεπαίζζεηε
επηθάλεηά καο.

αλάινγα κε ηελ εζηηαθή ηνπο απόζηαζε . θαηά θύξην ιόγν.Εζηηαθή απόζηαζε Οη θαηεγνξίεο ησλ θαθώλ δηαρσξίδνληαη.

Είδε θαθώλ -Normal -Επξπγώλεηνο -Τειεθαθόο -Zoom -Καηνπηξηθόο -Macro Κη άιια ζέιεηε. ...

Normal θαθόο Ο θαθόο απηόο έρεη εζηηαθή απόζηαζε 50mm. Ολνκάδεηαη normal γηαηί είλαη απηόο πνπ πξνζνκνηάδεη πεξηζζόηεξν κε απηό πνπ βιέπεη ην αλζξώπηλν κάηη .

πξηλ ηελ αλάπηπμε ησλ zoom θαθώλ.  Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο. ήηαλ νη θαθνί πνπ είραλ νη πεξηζζόηεξεο κεραλέο.  .Normal θαθόο Φαξαθηεξηζηηθά: Δίλεη εηθόλεο ρσξίο παξακόξθσζε  Λακβάλεη όηη πεξίπνπ θαη ην αλζξώπηλν κάηη (ρσξίο ηελ πεξηθεξεηαθή όξαζε)  Σπλήζσο έρεη πνιύ κηθξέο ηηκέο δηαθξάγκαηνο (f/1. γεγνλόο πνπ ηνπο θαζηζηά πνιύ θσηεηλνύο θαη γξήγνξνπο.4 ή ζε απηό ην κέγεζνο πεξίπνπ).

Φσηνγξαθία κε normal θαθό .

Ολνκάδνληαη έηζη. δηόηη κπνξνύλ λα ζπιιακβάλνπλ εηθόλα ζε γσλίεο κεγαιύηεξεο από απηέο ηνπ αλζξώπηλνπ καηηνύ .Επξπγώλεηνο θαθόο Οη θαθνί απηνί έρνπλ εζηηαθή απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 50mm.

νλνκάδνληαη ππεξεπξπγώληνη Πξνζθέξνπλ κεγαιύηεξν βάζνο πεδίνπ. Οη θαθνί κε εζηηαθή απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 20mm.Επξπγώλεηνο θαθόο Φαξαθηεξηζηηθά: Μεγάιε γσλία ιήςεο. ζε ζρέζε κε ηνπο normal θαθνύο Υπεξηνλίδνπλ ηελ πξννπηηθή  .

Φσηνγξαθία κε επξπγώλεην .

Φσηνγξαθίεο κε επξπγώλην θαθό .

Φσηνγξαθίεο κε επξπγώλην θαθό .

Φσηνγξαθίεο κε επξπγώλην θαθό .

Τειεθαθόο Ο θαθόο απηόο έρεη εζηηαθή απόζηαζε κεγαιύηεξε από 50mm. Η εζηηαθέο απνζηάζεηο κπνξεί λα θηάζνπλ κέρξη θαη ηα 2000mm .

ζπκπηέδνπλ ηελ πξννπηηθή  Πξνζθέξνπλ πνιύ κηθξό βάζνο πεδίνπ  .Τειεθαθόο Φαξαθηεξηζηηθά: Μπνξνύκε λα θσηνγξαθίζνπκε ζέκαηα πνπ βξίζθνληαη πνιύ καθξηά  Τν εύξνο ηεο γσλίαο πνπ ζπιιακβάλνπλ είλαη πνιύ κηθξόηεξν από απηό ησλ επξπγώλεησλ  Σε αληίζεζε κε ηνπο επξπγώλεηνπο.

Φσηνγξαθίεο κε ηειεθαθό .

Φσηνγξαθίεο κε ηειεθαθό .

Zoom θαθνί Είλαη θαθνί κεηαβιεηήο εζηηαθήο απόζηαζεο. Μπνξεί λα είλαη από επξπγώλεηνη κέρξη ηειεθαθνί. ή από ηειεεθαθνί κέρξη πνιύ ηειεθαθνί θηι .

Zoom θαθνί Φαξαθηεξηζηηθά Μεηαβιεηή εζηηαθή απόζηαζε  Εύρξεζηνη. Δύν ηηκέο δηαθξάγκαηνο θαη δύν ηηκέο εζηηαθήο απόζηαζεο  Μεγαιύηεξνη θαη βαξύηεξνη  Τν κεγαιύηεξν άλνηγκα δηαθξάγκαηνο πνπ έρνπλ είλαη ζπλήζσο κηθξόηεξν από απηό ησλ αληίζηνηρσλ ζηαζεξώλ θαθώλ  . κηαο θαη κπνξνύλ λα θάλνπλ ηελ δνπιεηά πνπ ζα έθαλαλ 2 ή θαη 3 θαθνί Φαξαθηεξίδνληαη από 4 αξηζκνύο.

Macro θαθνί Είλαη θαθνί θαηαζθεπαζκέλνη έηζη. πνπ κπνξνύλ λα εζηηάζνπλ ζε αληηθείκελα πνιύ θνληά ζηνλ θαθό .

Φσηνγξαθίεο κε θαθό Macro .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful