ΡΤΘΜΙ΢ΕΙ΢ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΜΘΧΑΝΩΝ
14/12/2009

5ο μάκθμα

Ιςορροπία Λευκοφ .

ISO Ελάχιςτοσ Θόρυβοσ και Ευαιςκθςία αιςκθτιρα Μζγιςτοσ Θόρυβοσ 50 100 200 400 800 1600 3200 και Ευαιςκθςία αιςκθτιρα .

Εςτίαςθ – Auto Focus  Closest Subject: εςτίαςθ ςτο πλθςιζςτερο αντικείμενο (auto)  AI focus / AI servo / Dynamic focus : εςτίαςθ ςε αντικείμενο που μετακινιται  Single shot focus / Single area: εςτίαςθ μόνο ςτθν επιλεγμζνθ περιοχι .

Φωτομζτρθςθ .

δίνοντασ πιο 'ηωντανά' χρϊματα. Black&White: Για να βγαίνουν αςπρόμαυρεσ φωτογραφίεσ (δεν ςυνίςταται ςτθν ψθφιακι).Αλλαγή χρωμάτων εικόνασ       Normal: Καμία ιδιαίτερθ ρφκμιςθ ςτθν εικόνα. χριςθ ςτα πορτραίτα. Sepia: Για να βγαίνουν φωτογραφίεσ ςε καφζ-κόκκινα χρϊματα. . όπωσ και θ αποτφπωςθ των χρωμάτων. More Vivid: Σο contrast γίνεται ακόμα πιο ζντονο. Vivid: Αυξάνει το contrast και κάνει πιο ζντονθ τθν αποτφπωςθ χρωμάτων. Softer: Οι ακμζσ γίνονται πιο απαλζσ.

γιατί τότε κα είναι είτε πολφ φωτεινι είτε πολφ ςκοτεινι. Αντίκετα ζνα ιςτόγραμμα που ζχει μια κατανομι με τα περιςςότερα pixels ςτο μζςον του ιςτογράμματοσ. . Σο ιςτόγραμμα είναι ζνα ςχιμα το οποίο μασ δίνει πλθροφορίεσ για τθν φωτεινότθτα τθσ εικόνασ. ΢τον οριηόντιο άξονα φαίνεται θ φωτεινότθτα των pixel και ςτον κάκετο ο αρικμόσ των pixel που ζχουν τθν ςυγκεκριμζνθ φωτεινότθτα. Μια φωτογραφία που είναι καλι από άποψθ φωτεινότθτασ δεν κα πρζπει να ζχει πολλά pixels ςτα άκρα του ιςτογράμματοσ.Ιςτόγραμμα Σί είναι το ιςτόγραμμα. ΢ε τι μασ χρθςιμεφει. κεωρείται καλι.

Ιςτόγραμμα Πολφ ςκοτεινι Καλι Πολφ φωτεινι .

Αντιςτάκμιςθ Ζκκεςθσ – EV ± .

π.Bracketing Ζκκεςθσ  Με τθν επιλογι bracketing θ μθχανι παίρνει 3 ι 5 φωτογραφίεσ ςτθ ςειρά αλλάηοντασ τθν ζκκεςθ κατά ζνα ςτακερό βιμα.χ. 1/3 EV  Σο χρθςιμοποιοφμε ςε περίπτωςθ που κζλουμε μία γκάμα εκκζςεων για το ίδιο κάδρο ζτςι ϊςτε να αποφαςίςουμε αργότερα πιο κζλουμε να κρατιςουμε αλλά και για να κάνουμε φωτογραφίεσ HDR (High Dynamic Range) .

Bracketing Ζκκεςθσ .

Bracketing Ζκκεςθσ -> HDR .

HDR .

wb. κτλ Av Auto Επιλογι Χριςτθ Δυνατότθτα ρφκμιςθσ ±EC. κτλ Μ Επιλογι χριςτθ Επιλογι χριςτθ Δυνατότθτα ρφκμιςθσ ±EC. iso. iso.0) Σα πάντα όλα -> Αυτόματα P Auto Auto Δυνατότθτα ρφκμιςθσ ±EC. κτλ Tv / S Επιλογι χριςτθ Auto Δυνατότθτα ρφκμιςθσ ±EC. κτλ . wb. wb.preset Προγράμματα Πρόγραμμα Ταχύτητα Διάφραγμα Λεπτομέρειεσ Full Auto Auto (~1/60) Auto (~f4. iso. wb. iso.

preset Προγράμματα Πρόγραμμα Ταχύτητα Διάφραγμα Φλασ Εςτίαςη Πορτρζτο (Ηεςτά χρϊματα) Auto Μζγιςτο δυνατό άνοιγμα Auto Κανονικι Πάρτυ / Κλειςτόσ χϊροσ Αργι Auto Red eye κανονικι Παραλία / Χιόνι Auto +EC Auto +EC Auto κανονικι Σοπίο (ηωντανό μπλζ/πράςινο) Auto Ελάχιςτο δυνατό άνοιγμα Off ςτο άπειρο Θλιοβαςίλεμα Αργι ±EC Auto ±EC Auto κανονικι Νυχτερινό πορτρζτο Αργι Auto On (slow) κανονικι Νυχτερινό τοπίο Αργι Auto Off ςτο άπειρο .

preset Προγράμματα Πρόγραμμα Ταχύτητα Διάφραγμα Φλασ Εςτίαςη Κοντινι λιψθ Γριγορθ Μζγιςτο άνοιγμα δυνατό On macro Πυροτεχνιματα Αργι Auto Off ςτο άπειρο Κείμενο Auto +EC Auto +EC Off macro Οπίςκιοσ Φωτιςμόσ Auto Ελάχιςτο άνοιγμα δυνατό On κανονικό ΢πόρ Γριγορθ Auto Off κανονικι Μουςείο / Διακριτικό Γριγορθ Auto Off κανονικι No flash Auto Auto Off κανονικι .

Σο μζγεκοσ εικόνασ ςχετίηεται με τθν ανάλυςθ/ευκρίνεια.Ποιότθτα εικόνασ (Image quality) Μζγεκοσ εικόνασ (Image size) Θ ποιότθτα εικόνασ ςχετίηεται με τθν ςυμπίεςθ πλθροφορίασ. . Σο μζγεκοσ του αρχείου ςχετίηεται με τα δφο παραπάνω.

Μουςικι .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful