Still Life

Photography

Τί νξίδεηαη θσηνγξαθία λεθξήο θύζεο;
-Είλαη ε θσηνγξαθηθή απεηθόληζε ζηνηρείσλ ηεο
θύζεο όπσο:
αληηθείκελα ή κηθξέο νκάδεο αληηθεηκέλσλ από
αθίλεηα, άςπρα αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ
γύξσ καο.

Still Life Photography

Ορισμός:

Still life photography is the depiction of inanimate subject
matter, most typically a small grouping of objects. Still life
photography, more so than other types of photography,
such as landscape or portraiture, gives the photographer
more leeway(ελεσθερία κινήσεων ) in the arrangement of design
elements within a composition.
Still life photography is a demanding art, one in which
the photographers are expected to be able to form their
work with a refined (εκλεπτισμένη) sense of lighting, coupled
with compositional skills. The still life photographer
makes pictures rather than takes them. Knowing where
to look for propping(τοποθέτηση αντικειμένων) and surfaces(επιυανίων) also is
a required skill.

λα είλαη θπζηθά (ινπινύδηα. λνκίζκαηα. θαγεηό. θνρύιηα θηι) .Τα αληηθείκελα-πηζαλά ζέκαηα κπνξεί : . βηβιία. θπηά. βξάρνο. θνζκήκαηα. ξάγεο ηξέλνπ θηι) .λα είλαη ηερλεηά θαηαζθεπαζκέλα (πνηήξηα.

natura morta. ηε δσληαλή θύζε. H natura morta ζεσξείηαη αθόκε ηόηε δσγξαθηθή δεύηεξεο θαηεγνξίαο θαη αληηδηαζηέιιεηαη πξνο ηελ «επγελή» natura vivente.Ιζηνξηθή αλαδξνκή: Ο όξνο λεθξή θύζε. εηζάγεηαη ζηελ ηηαιηθή νξνινγία ηεο ηέρλεο ηνλ 18ν αηώλα. Καιιηεξγήζεθε ηδηαίηεξα ζηηο Κάησ Χώξεο ηνλ 17ν αηώλα. . όπνπ πξσηαγσληζηεί ν άλζξσπνο.

Η λεθξή θύζε αλαπηύρζεθε ζηελ Ειιάδα ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19νπ αηώλα γηα λ’ αληαπνθξηζεί ζηε δήηεζε ηεο λέαο αζηηθήο ηάμεο. . ζπκβνιίδεη ηελ επκάξεηα θαη πξννξίδεηαη λα ζηνιίζεη ηξαπεδαξίεο ή ζαιόληα. Η λεθξή θύζε απεηθνλίδεη κε ςεπδαηζζεζηαθή έκθαζε πιηθά αγαζά.

Ψάρλνπκε λα βξνύκε δημιοσργικές ιδέες... θαη ηο μονηέλο μας. λα πεηξακαηηζηνύκε κε ην θως. λα νξγαλώζνπκε εθηόο από ην θάδξν. Τν κόλν ζίγνπξν είλαη όηη (ην κνληέιν) δε ζα δηακαξηπξεζεί όηη ην ηαιαηπσξνύκε :P . λα ειέγμνπκε απόιπηα ηηο ζσνθήκες θωηογράθηζης.

ηειεηνπνηώληαο. δνθηκάδεη θαη μαλαδνθηκάδεη κέρξη λα πεηύρεη ην απνηέιεζκα πνπ επηζπκεί.Σην still life o θσηνγξάθνο επεκβαίλεη ζε όιε ηε δηαδηθαζία θσηνγξάθεζεο ζηήλνληαο θαη μαλαζηήλνληαο ην ζέκα ηνπ. ειέγρνληαο όιεο ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο παξακέηξνπο ηεο ιήςεο. ηαθηνπνηώληαο. ξπζκίδνληαο. .

Σε αληίζεζε κε όια ηα άιια είδε θσηνγξαθίαο εδώ ν ρξόλνο αλαιώλεηαη θπξίσο πξηλ ην «θιηθ» . Θέιεη όκσο ππνκνλή γνύζην θαη κεξάθη. .Δελ είλαη κηα παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Ελαζρόιεζε δεθάδσλ σξώλ κπνξεί λα απνδώζεη κόλν κεξηθά θαξέ κεηξεκέλα ζηα δάρηπια: ε ζεκαζία ζηελ ιεπηνκέξεηα έρεη ην θόζηνο ηεο.θαη ειάρηζηα κεηά.

Όπσο ιέεη ε Ruth Bernhard. «Όηαλ εξγάδνκαη ζε κία λεθξή θύζε κπνξεί λα πεξάζνπλ κέξεο κέρξη λα ηξαβήμσ ηελ θσηνγξαθία θαη ζα είλαη έλα θαη κνλαδηθό αξλεηηθό " .

Ο θσηνγξάθνο : -ζπλζέηεη ην θάδξν θαη δελ απεηθνλίδεη απιά θάηη πνπ ήδε ππάξρεη -έρεη ηελ επρέξεηα λα αλαδηαηάμεη ηα αληηθείκελα όπσο απηόο ζέιεη.Σπλνςίδνληαο... έηζη ώζηε λα παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ -ειέγρεη απόιπηα ηηο ζπλζήθεο θσηνγξάθεζεο -πεηξακαηίδεηαη κε ην θσο θαη ην κνληέιν ηνπ .

Μερικοί υωτογράυοι/εκπρόσωποι νεκρής υύσης Adolph de Meyer Irving Penn Edward Weston Ruth Bernhard .

Still Life Photography .

Still Life Photography .

Still Life Photography .

Still Life Photography .

Still Life Photography .

Still Life Photography .

Still Life Photography .

Still Life Photography .

Still Life Photography .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 Παξνπζίαζε γλσζηώλ θσηνγξάθσλ «Νεθξήο Φύζεο»  Δεκηνπξγία απηνζρέδηνπ ζηνύληην  Φσηνγξάθεζε λεθξήο θύζεο ζε εζσηεξηθό ρώξν  Φσηνγξάθεζε λεθξήο θύζεο ζε εμσηεξηθό ρώξν  Θέκα θσηνγξάθεζεο γηα ηελ επόκελε θνξά  Έθζεζε ζην ηέινο ησλ καζεκάησλ .Προτάσεις για επόμενες σσναντήσεις.

fotografia@picasaweb.Αλέβαζκα θσηνγξαθηώλ ζε site γηα ζρνιηαζκό foapthstilllife.com .

a.shutterpoint.0.com/Still%20Life-stock-photos-7 http://www.html http://www.0.thephotoargus.com/gallery/dynoGall2.asp?catID=17 .0.0.desc.0.betterphoto.3.0.Σύλδεζκνη: http://www.roesphotography.photoforum.0.0.0.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=12 http://www.en.award.ru/photos.gr/index.0.35.com/inspiration/35-superb-examples-of-still-life-photography/ http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful