u Tdergide gördügünüz her $ey Türk i ye'de var!

ort
~ ~
EVDE PART I I<;IN ÖNERILER,
OYUNLAR, ATISTIRMALIKLAR
Tual Nevresim T
tr
12 EYLÜL 2 009
15 Ylldlr Horne Art
15 yll , dile kolayl Ylliardir bi ldigini z, aldlglnlz, i9inde gördügünüz her ~ e y i
Türkiye'de bulabildiginiz tek dekorasyon dergisi Home Art. 15 ylldlr
sizinl e! 15 koca YII , 180 saYI!
15 yliin sonunda derginin il k saYlslndan beri ekipte olan, 15 yll dlr her
saYIYI aynl heyecan la hamlayan t ek k i ~ i var aramlzda: Görsei
yönetmenimiz Behice Baslm. Asll da ondan farkll degil asllnda.
Dergimizin yaYln direktörü Asllhan Sarp I$man'dan söz ediyorum.
Behice'den yalnlzca bir ay sonra katllml$ Home Art ekibine ve ylilar süren
maceraya en yakln $ahit 0 olmu$. Ku laga inanllmaz geliyor ama öylel 15
Ylldlr t üm krizleri ya$aml $, defalarca ta$lnml$ ve 15 Yliin sonunda h€il€i ilk
günkü heyeca nl i91erinde ta$lyan iki ki$i ... Kimbilir önleri nden ne
tasanmlar, tasanmcllar ge9ti. Ylilar igerisi nde degi$en trendler, yaYln
hayatl son bulan rakip dergiler, silinip giden markalar ... Ve tabii yli lar
i9inde dünyaca üne kavu$an tasanmcll ar ve markalar .. .
15 yll öncesinde Türkiye' de t asanmln bu noktaya gelecegi tahmin
edilebilir miydi? Sektörün i9indeki insanlarln bi le bunu tahmin
edebilmesinin <;:ok zor oldugu kanlslndaYlm, 9ünkü tasanm, neredeyse
son 5 ylldlr bu denli önemli bir noktaya geldi Tü rkiye'de. Bunda Home
Art' 1n da kesinlikle büyük paYI var.
6 yll önce dergiye yazl i$leri müdürü olarak geldigim günü düsünüyorum.
19imi ne kadar büyük bir heyecanln kapladlglnl; da ha önce hep lisansll
dergilerde 9al l$ml$ biri olarak dekorasyon ile ilgili tamamen yerli ve özgün
bir dergi hamlama sorumlulugunun bana ne kadar ürkütücü, aynl
zamanda da gurur verici geldigini hatlrllyorum.
15. Yliin heyecanlnl size yansltabilmek amaclyla özel bir gekim yaptlk!
Arka sayfaYI <;:evirince si z de heyecanlml za ortak olacak ve ekibimizi
t anlyacaksl nlz.
Nice 15 ylilara, hep birlikte ...
YASEMIN SAVCI
ASLI
SARP I$MAN
TUGBA
KARATMANLI
14 EYLÜL ~ U O S )
GÜLDEREN
TUMBA
Dergimizin 15. Ylldönümünde hem sizin bizi
da ha iyi tanlmanlz, hem de kendimiz i<;: in anl
olsun diye bir fotograf <;:ekimi yaptlk. Sayfaslnl
hazlriarken <;:ok eglendik! Kendimize kocaman
harfler yaptlrdlk YaYln direktörümüz Ash, ilk
harfi se<;:ti kendine ve kÖ$esinde uzaktan sey-
retmeye ba$ladl olanl biteni. Behice, görsei
yönetmenimiz, i$in "art" klsmrnl avcunun i<;:i
gibi bildiginden yerini belirlemek kolay oldu.
Genel yaYln yönetmeni Yasemin her $eyden
ve herkesten haberdar olmak i<;:in orta noktada
otururken, yazl i$leri müdürü Laie, ayaglnl
M'ye slkl baslp yazllan beklemeyi, kldemli edi-
tör Eda ise ismine gönderme olsun diye E'ye
tutunmaYI tercih etti. Nahide <;:ekimin <;:lIgrn kl-
zlydl, E'nin basamaklanna <;:Iktl. Tugba her za-
manki gibi <;:ekim organize ederken yakalandl
objektifimize. Gülderen hayattaki hedeflerini
belirlemi$ti; en tepelere tlrmandl. Stajyerimiz
Tuglfe bakmadl bizim <;:lIgln ekibe, dergilerini
kan$tlrdl, dersi ni <;:all$tl.
ekip homeart
FOTOGRAFLAR ERKIN ÖN
eyl ü li <; in d eki I er
16 " YLüL 2009
trend
20 BOGUMLU Ah$aptan metale bogumlu
mobilya ve aksesuarlar her yerde kar$lnlzda!
ah$verü?
56 DENiZ TUTKUSU Derin maviyi <;agn$tlran
aksesuarlar.
stil
60 VER AC;IN Evde parti var! E$yalan bir kÖ$eye
toplaYlp, konuklara ver a<;ln.
74 GÖC; VOLLARI KU$lann kanadlna gizlenen
birbirinden $Ik aksesuarlar ...
86 ARKA BAHC;E Bah<;edekileri i<;eri ta$lma vakti!
98 GEREKLI Bir partinin olmazsa olmazlan.
108 VE KETEN Dogadan ilham alarak kendinize
dogal ve özgün kÖ$eler yaratln.
132 DESEN DESEN Farkll renkler, sira dl$1 desenler
sizi bekliyorl
144 PUDRA KOKUSU Burnunuza pudra kokusu
getirecek ürünler.
154 ROMANTiZMiN MAVi HAU Bebek odaslndan
<;Ikan mavi prens ..
166 SICAK TEMAS Bambu ve haslrln form bulmu;;
halleri ...
174 OVUN BOZAN Evde eglence ba$llyor!
evler
66 iC;iNDE KAVBOLMAK Ormanln i<;inde
ye;;ille i<; i<;e ge<;mi;; bir evin öyküsü.
78 ZAMANIN DURDUGU VER Alemdag'da
madalya ve kupal arla bezenmi$ bir ev.
90 iC;iNDE UZAKTA
Kuzguncuk'un yemye;;il tepelerinden Istanbul'a
bakan tarihi bir ev.
102 AMERiKALl Türkiye'de ya$ayan bir
Amerikall'nln Kuzguncuk'taki ya$am öyküsü.
114 TARiHIN IZINDE Kemerburgaz'da Osmanll motifleri
ile dekore edilmi$, ;;Ik bir ev.
126 VAl BIR ARA DA Kilyos'ta sahiplerinin yaz-kl$
ya;;adlgl slmslcak bir ev.
136 TEKNE TADINDA Bir plazanln 22. katlndan
;;ehre bakan daire.
148 DOGANIN CAZiBESi Mimar Bülent Güngör'ün
kolon ve kiris kull anmadan yaptlgl dogal bir ev.
160 GiRiTu AGA'NIN EVi 250 ylillk ta$ bir evin
hikayesi ...
168 ENERJiSi Ardesco Evleri'nin amfi tiyatrolan
andlran farkll tasanml .. .
ALARA CALLI
ital s / ATM Ud. $ti.
Mobilyacliar Sltesi 16/ A Blok No:18
/ istanbul Tel: 212.6752090
itals / Bursa
Mudanya Yolu 7 No:754
Park Plaza / Bursa Tel :
18 BAYiLiKLER
: 0.212.675 20 90
---
Yenkur
Ak<;:ay Cd. No:26 Karabaglar
Gaziemir / izmir Tel: 0.232.23758 98
eyl Ü 11 <; i nd eki I er

I
178 MODADAN iLHAM ALAN EV iskandinav tarZln1
modern detaylarl a birl e$tirmeyi ba$arml$ farkll bir
mekan.
184 EGE'Yi SEYREDERKEN Name Ylldlrlm'ln dekore
ettigi Hollandall c;; iftin Bodrum'daki evi.
onerl
120 $IK VE RAHAT 60 SANDALYE Hala aradlglnlz
sandalyeyi bulamadlysanlz bu li steye bir göz atln.
182 KiM O? Kapl numaranlz da sizin gibi stil sahibi mit
188 UZAN&SALLAN En rahat hamaklan seGtik!
deneme
190 EMRE ÖZGüDERi n eglenceli ve sivri kaleminden
elektrikGi, sistireci ve dÖ$emecilere dair bilinmesi
gerekenler ...
yemek
194 SO FRA $ENLiGi Evde vereceginiz kÜGük bir davet
iGin leziz tarifler.
evcil
198 TATiL DÖNü$ü Veteriner Ahmet Geyik'ten sevimli
dostlanmlz hakklnda bilinmesi gerekenler.
bahc;e
200 EYLüL AYINDA BAHC;:ELERiMiZ Eylül aYlnda
bahGemi zde yapllacaklann listesi ...
18 EYLüL 2009
108
120
HOMEART
TURKUVAZ
..... ""'"
Imtiyaz Sahibi
Turkuvaz Gazete Dergi 80sirn A.$. adlna
AHMET C;ALlK
- Tüzel Temsilcisi ve Genel Müdür
I.EVENT TAYLA
Genel Müdür Yardrmclsl
YONCA ERTORK
Yoym Direktörü ve Sorumlu Müdür
ASLIHAN SARP ISMAN
osl i .sorp@turkuvazdergi.(am.lr
Genel Yaym Yönetrneni
YASEMIN SAVCI
yosem in .sovci @turkuvazdergi .(am.lr
Yazi Müdürü
LALE DAGKIRAN lale.dagkiran@turkuvazdergi.carn.lr
Görsei Yönetrnen
BEHICE BASIM behice.basim@turkuvozdergi.com.tr
Editörler
EDA TEPE eda. lepe@turkuvazdergi.cam.tr
NAHIDE TOROS nahide.laras@turkuvazdergi .cam. tr
TUGBA KARATMANLI
tugba.koratmanli@turkuvazdergi.com.tr
GOLDEREN TUMBA
gulderen.tumba@turkuvazdergi.com.tr
Katklda Bulunanla r
C;IGDEM KOC; BALKAYA, TUGC;E BAYKUT,
LEVENT BOZKURT, CEREN CAN, ERSEN C;OREKC;I,
GOLIl GONGOR, TUBA OlKAN, EMRE YILMAZ
-
Fotograf Editörü: MUlAFFER SAGLAM
Geli$tirme ve Abone Müdürü:
M. CEM KIRMlll
Marka Müdürü: GOlDE GüLERYOZ TORKEL
Oretim Planlama Yönetmeni:
NURAY KAVUNCUBASI
Oretim Planlama Sorumlusu: UFUK CAN
TURKUVAZ GRUBU HIZMETLERI
Marka ve Pazarlama Grup Ba$kanl
SINAN KOKSAL
Kurumsal Gr up
FECIR ALPTE KIN
Moli Müdürü
OlGOR SARIISIK
REKlAM SATIS PAZARlAMA
- Turkuvoz Reklom Grup BO$kom
üMIT ONAl
Genel Müdür
RANA KARLIDAG
Genel Müdür Yordimeisl
AYNUR ATALIK 1P0zodomo)
Genel Müdür Yordimeisl
AYSLJN KOlDERE KORAY (Sol',)
Reklom Koordinotörü
SEVGllO GE<;TAN
Reklom Müdürü
NALAN YüKSEl
Ankoro Böige Reklom Koordinotörü
ELiF EZER
Tel, (0312) 583 51 53 Fok" (0312) 473 98 62
Rezervosyon:
Tel, (0212) 354 33 61/63/65
Fo" (02121 354 33 75
YOZI ve fotogroflann türn hoklorl
HOME ART TURKUVAZ dergisrne, YOYlrnlonon
ilonlonn sorurnlulugu !Ion sohiplerine oittir,
Yozl$ma: Turkuvaz Dergi Grubu, Tcvfik Bey Mahallesi,
20 Ternmuz Caddesi, No: 24, 34295- Sefaköy/lstanbul
Turkuvaz Dergi: (0212) 411 23 23
Foks: (02121 354 47 40
Yoym Türü: Yerel Sürel i
Yönetim Yeri: Borboros Bulvon, Corn Hon,
No: 153, Be$ikta$/lstonbul
Doglhm: T urkuvoz Oagltlrn Pozorlorno AS.
YOYlmel: T urkuvaz Gozete Dergi Baslm
BOSlmel : Turkuvaz MatbaoClhk YOYInClhk AS.
BOSlldigl Ver: Samondlro/lstonbul
Müdürü: KEMAl ERGINSOY
Eylül 2009
BU DERGI BASIN MES1.EK IlKElERINE UYMAYI
TAAHHüT EDER.
TURKUVAZ DERGI ABONE HIZMETLERI
Tel, (0216) 6515651
obone@turkuvozdergi.com.lr
www.turkuvazobone.com
!
We are taking joy seriously ...

"
-- ..
&
,
DECORATIVE
FURNITURE
FITTINGS
n
Homloyon Nahide Toros
20 EYLü L. 2009
bog
1 Mario Botta tasanml Riva marka
masif sehpa, 1800 Euro+KDV'den
ba$layan fiyatlarla, Moda Bagno.
2 "On ion" aydmlatma, fiyah
henüz belirlenmemi$, Moda Bagno.
3 Elbise, Christian Dior Couture
koleksiyonundan. 4 Glas Italia marka,
Piero Lissoni tasanml, temperli lake
camdan "Calice" sehpa, 1150
Euro+KDV, BMS. 5 "Steep" vazo,
145 TL, Habitat. 6 Baxter marka
sehpa,2 bin 500 Euro+KDV, Moda
Bagno. 7 "Finna" vazo, 79 TL,
Habitat. 8 "Wired King" lambader,
mlu
o TL+KDV, Autoban 212. 9 "King"
lake'JllmbOltler, 1850 TL+KDV,
," .. "
';
Uj I
'i
,
Tel: (+90216) 5611140 Fax: (+90216) 31136 03 www.cebideslgn.com
ce61.
DECORATIVE
FURNITURE
FITTINGS
new fashion
• • 11 • • _ . _
wwwJugamobilya.com
Showroom
Modoko,
Masko,
izmir,
izmir,
Antalya,
Gazimagusa,
7. Soko No 40 Dudullu-Ümraniye / iSTANBUL Tel: 0216364 20 82
13 A Blok No 17 ikitelli / iSTANBUL Tel 02126751060
Yah Cad. No 374/A K a ~ l y a k a / iZMiR Tel : 0232 368 68 09
Ye§illik Caddesi No 274 Karabaglar / iZMiR Tel : 0232 254 35 35
Aspendos Bulvan No 113 ANTALYA Tel: 0242 321 31 21
Salamis Yolu, 43 ismet inönü Bulvan Gazimagusa / K.K.T.C. Tel: 0392 365 21 86
..... --- .....
.,.' ........
",
/ 5 ADIMDA
,/ FARKLI BIR EV \
, \
I Fi li i Boya, renk paletinden yapacaglnlz \
" dogru renk ile 5 adlmda farkli bir eve
, sahip olmanm slrali yor: IIhaml--:----
al m, liste <; Ikann, mimari detaylan unutmaYln,
I I
, renk planl hazlrlaYln, odalar arasmda baglantl ,
I ,
\ kurun! mu? Tüm bunlan uyguladlktan ,
\ I
\ sonra artlk yepyeni bi r dünyada ,
\ ,
, i<;in heyecan duyabilirsiniz. ,
, ,
www.filliboya.com.tr "
"
--,'
..... _----
24 EYLUL 200\,

EVLERDE
PROFESYONEL
MUTFAK
DENEYIMI
RENK VE DESEN TERAPiSi
EV TEKSTlLi SEKTÖRÜNDEKl TECRÜBESlNl DUVAR
KAGIDI ALANINA TA$IMI$ OLAN SK CONCEPT, SON
YILLARDA TREND HALiNE GELEN DUVAR
KAGITLARINI BEBEK VE c;OCUK ODALARINDA DA
KULLANIYOR. ÖZEL TASARIMCILARIN HAZIRLADIGI
VlNlL DUVAR KAGITLARINDAN OLU$AN 6 YENl
KOLEKSlYON, c;OCUK VE BEBEK ODALARININ YANI
SIRA KRE$, ANAOKULU VE c;ESlTLi SOSYAL
TESlSLER lc;iN OE ESTETlK c;ÖZÜMLER
OLU$TURUYOR. www.duvarkagidim.com
SAGLIKLI
UYKULAR
Ozel teknolojilerle üretilen ve
% 100 saglikll ürünleri
tüketicinin begenisine sunan
yeni "Moodul" yastlklan
ile uyku kalitenizin yanl slra
kalitenizi de yükseltmeyi
hedefliyor. Destek seviyesini
ayarlama imkantntn elinizde
oldugu, hijyenik özelliklere
sahip "Moodul" yastlk ile
uykulannlzl
elinizde! www.yatas.com.tr
iSTANBUL'U
MANTOLUYORUZ
ARTSTONE'DA
YENiLiK RÜZGÄRLARI
Ispanya'dan dekoratif paneller ithal eden
Artstone, dogal ta$ dokulu ürünleri il e
dekorasyon sektörünü hareketlendirmeye devam
ediyor. "Rustica Cobriza" ve "Sillarejo Blanca"
rustik ta$ örme stilini yansltan iki yeni duvar
kaplama paneli ile eski Qaglann kaie duvarlannda
gördügümüz örgü sistemini ya$am alanlarlmlza
ta$lyor. www.artstone.com.tr
UMIT UNAL'DAN ISTANBUL'A MANTO
Mavi Kaie, tüm dünyada gittikQe önem kazanan enerji tasarrufu konusunda farklndallk yaratmak ic;in bir
kampanya ba$latlyor ve Istanbul'un sembol binalanndan Galata Kulesi, Haydarpa$a Gan, Sarkuysan Binasl,
istanbul üniversitesi ve Akmerkez' i modaci ümit ünal ile birlikte 'manto'luyor. Mantolar, kuma$lann yanl Sl ra,
Mavi Kaie Mantolama Sistemleri'nin ögeleri olan file, dübel, köpük gibi malzemelerle de $ekillenirken,
dübeller dügme olarak kullanillyor. Mavi Kale'nin kurumsal rengi olan mavinin hakim oldugu projede
modacl/tasanmcl ümit ünal binalann ruhlanna, ya$adlklan, yanslttlklan tarihe göre tasanmlannl $eki ll endirecek.
26 EYLüL 2000
-
RGE
ME STYLE
~ E H i T NEVRES 8ULVARI No:3 ALSANCAK iZMiR
TEL.0232 4220037 FAX.0232 4652958
EMAIL: INFO@ORGEHS.COM
WWW.ORGEHS . COM
enyenil
Amerikan Kohler'in Türkiye temsilci si
"Briolette Nature's Chemistry" cam lavabo
il e banyolan benzersiz klimaYI hedefiiyor.
Degerli yüzeylerinin kesiminden
__ esinlenilerek benzersiz bir alan lavabo,
yanslma efektleriyle banyolarda görsel bir
sunuyor. www.yutas.com
HEDIYE <;EKINIZI UNUTMAYINI LlNENS, YAPACAGINIZ ALI$VERI$ TUTARININ %50'SI
':::::==i"""""-
KADAR HEDIYE <;EKI KAZANMA $ANSI SUNUYOR. 30 EYlül2009 TARIHINE KADAR SüRECEK
Estetik!
Keklikoglu Restore ithal ettigi yeni ürünleri
mü;;terilerinin begenisine sunuyor. Renkli
ya da ;;effaf rer;:ine il e bi rle;;tirilmi ;; mermer;
r;:akll ve dogal ta;;lardan olu;;an "Riverstone" ;
dogalta;;l cam, r;:elik, al ttn ve gümü;;e i;;l eyen
"Arezia"; banyolara zarafet katan tasartmlartyla
"Eurolegno"; stil ve fonksiyonun ideal
kombinasyonu "Novello" ile dü;; gücünüzü
özgür blraklyor. www. keklikoglu.com.tr
28 EYLü L
atak ve uyku konforunda
ÜRKivE'NiN

EKNOLOJI
•• ••••
NCUSU
i ~ b i r Yatak, Tüketici Akademisi tarafmda-n 2009 Avrupa Birligi Kal ite Ödülü ve - ':;:':,::::,::- -
Tüm Tüketicileri Koruma Oerneöi tarafmdan 20"09 Altm M,,,k,, Örliilii'np '''Vlk nöriilmiidiir
................. ., ...... ..
Bu ü91üye dikkat!
Minimal mekanlann gözde rengi olan
beyazi teknolojisi ile Boseh;
ankastre fmn, oeak ve davlumbazdan
3'lü set i ile mutfaklara farkh bir
katlYor. Bu yeni ü<;lüde firm ve
oeagm beyaz eamdan
yüzeyleri, <;elik tasanmh dügmeleri i le
mükemmel bir uyum i<;inde bulunuyor.
www.bosch-home.com
.. -..
......... . ..... .
. ' DogaYI
. ve sanatl
evinlze taslY n
www cakmak net
" .
' .
• ..... <> ... .....
Benzersiz banyolar
ünlü dünya markasl Vitra'nm, Alman tasanm firmasl NOA imzasml
yeni bonyo serisi Sunrise, yorotoeogl protik <;özümlerle
banyolon kullamml keyifli alanlara Artema'nm Siope
serisi armatürleriyle kombinlenen Sunrise, mekana uyum sag lama
özellikleriyle dikkat <;ekiyor. www.vitra-artema.com.tr
30 EYL()L 2009
.
.
I
mocJea bea,no INTERNI
AytJ Cod No.17, 34330 l.levent, Istonbul, tel: (0090) 212 27 86 500, fox: (0090) 212 27 86 502, info@modobogno.com.tr, www.modobagno.gr
32 EYWL2009
1 Rayban marka
gözlük, Odak Optik.
2 Koltuk, Bi lgi li
Mobi lya. 3 Ceket-
etek taklm,
Chanel'i n 201 0
koleksiyonundan.
4 Babet, Deichmann.
5 Candino marka
krokodil saat,
Yalln ve
Modern zevkleri n temsi lcisi haline gelen
Cumba Selection, Avrupa'nln dünyaca
ünlü fi rmalannln arasIndan
2009 yemek odalan
koleksiyonunu begenisine
sunuyor. Estetik ve fonksiyonel üniteleri
il e Cumba Selection, yemek odalannl
yaratlcillkla hedefii yor.
www.cumbaselection.com.tr
SONBAHARA
SECKIN YA$AM ALANLARININ VAZGE<;:ILMEZ
MARKASI HAUNE GELEN •• •
KAUTEU ATMOSFERLER YARATMAYA
DEVAM EDIYOR. DOGANIN RENK
PALETINDEN ILHAM ALAN
oU:II I R I DES E N LE R I.
HACIMU KULLANIMI, HAREKETU VE PARLAK

.. • •
www.damaskdesign.com

KAR I TANBUL
ADRES: ÜSKÜDAR CAD. G 101 SK. NO:100 / A-B FERHATPA$A ATA$EHiR - iSTANBUL TEL: +90 216 660 18 64 - 65 FAKS: 660 1R Rn
magaza stella
• • • • •
MOßILYADA OZGUN YORUMLAR
M
obilyaya duyulan tutkunun ortaya
marka Stella, 1974 yllmdan bu yana özgün
tasanmlanyla sektörü nde farkll bir soluk 01-
maya devam ediyor. Dünyadaki trendleri koleksiyonla-
nyla bulu!;ituran Stella, ya!?am alan-
lannda duyabilecek her !;ieyi, estetik ve set;:kin
mÜ!;iterilerinin begenisine sunuyor. Yen i
ürünlerle revize ettigi koleksiyonlanndaki; yatak ve ye-
mek odasl, salon taklml, oturma grubu ve orijinal ak-
sesuarlanyla dikkatleri üzerine Modem tarzi
yeniden yorumlayan Stell a mobilya, yeni koleksiyonu
ile sonbahar renklerini ya$am alanlannlza ta$lmaYI
Birbirini tamamlayan mobilyalann ver aldlgl
koleksiyon, aksesuarlanyla fonksiyonellik, !;ilkllk
ve özgünlügü aynl atmosferde bulu!;ituruyor.
MÜ!;iteri memnuniyetini, temel ilke olarak benimseyen
Stella Mobilya'nm tüm ürünleri garanti kapsammda
bulunuyor. Firma, kaliteli hammadde kullanllml$,
özenle tasarlanml!;i modellerini gönül rahatliglyla kul-
lanmanlzl saglayacak satl$ sonrasl hizmetleri ile farkl-
nl ortaya koyuyor. •
Adres: Valikonagl Cad. Ferah Sk, No: 14
Tel: (0212) 219 39 49 www.stella.com.tr
34 EYLÜL 2 009
Hayatlnlzda estetiije ver
01 r ®
Pt
Ine r " k' G 10' t ·b··t·· ..
, L I NE IN EVOLUTION ur Iye ene IS rI U oru
___ Cenan
UYUMLU BERABERLiK
Moda Bagno' nun yeni koleksiyonunda modern ve klasik bir arada . ..
M
oda Bagno A.$.'nin temsilciligini yürüttügü ünlü Italyan
markasl Minotti , sec,;kin zevklere hitap eden oturma
gruplannl ve onlan bütünleyen parc,;alan mÜ$terileriyle
bulu$turmaya devam ediyor. Tecrübesinin ve farkll tasanmlannln
sonucu olarak ortaya c,; lkan "Classic Today, Classic Tomorrow"
olarak ifade edilen Mi notti'nin ürünleri form, kullanllan kuma$,
renkler, materyall er, teknik ve estetik c,;özümleri ile dizaynln mo-
dern yüzünü olu$turuyor.
Her ürününü uzun bir call$ma süreci ve kaliteyi yükseltme c,;aba-
Slnln sonucu olarak ortaya c,;lkaran Minotti, Rodolfo Dordorni'nin
imzaslnl ta$lyan yeni koleksiyonunu da mÜ$terilerinin begenisine
sunuyor. Toprak tonlannln hakim oldugu, sofistike ve kompleks
bir tasanm anlaYI$1n1 ortaya koyan koleksiyon, 24 parcadan olu$u-
vor. Modern hatll sehpalarla da ha klasik r;:izgide oturma ve uzan-
ma ünitel eri de koleksiyon ic,;erisinde büyük bir uyumu ortaya ko-
yuyor. Minotti'nin yeni koleksiyonundaki "Wearing" yatak, uzan-
ma ünitesi ve puf, kapitone detaylan ile dikkat c,;ekiyor. •
Adres: Aytar Cad. No: 21 Levent. Tel: (0212) 278 65 00
www.modabagno.gr
36 EYL()L 2009
~
::a
~
~
••• •
TURKIVE'NIN EN
KARTI:
PREMIER MILES
taraflndan yaYlrnlanm,t". Premier, HSBC Bank sundugu bir hizmet / ürün paketidir. MeVluata, hesap a<;ma knterlerine ve yerel düzenleyici kurallara tabidir. HSBC Premier mü"terileri, yurtdl,1 seyahatlerinde "ci l k"rt
• gibi ih)IY891":, i<;inaöl dest?kve hizmetten yararl an"lar. 40'1 a,kl n ülke ve bölgede mevcuttur. Premier Miles avantajlan 50 TL Yl ilik program ijcreti k"r'i,l'g,nda
magaza pa$abahC;8

YENi ADRESi
Sektörünün tecrübeli ismi
5 bin
ürünüyle Addresistanbul'da .. .
38 EYLüL 2009
E
v dekorasyonunda yerli ve yabanci lider mar-
kalan bir araya getiren Addresistanbul, Türki-
ye'nin en büyük Pa$abahc;e magazaslna ev
sahipligi yaplyor $Ik ve estetik tasanmlanyla deko-
rasyon tutkunlannln dikkatini üzerine c;eken Pa$a-
bahc;e, Addresistanbul'un 3. katlndaki 1600 metre-
karelik magazasmda 5 bin c;e$it ürün ile sizl eri bek-
li yor 1935 Vllmda el üretimi yöntemiyle soda caml
ev e$yasl üretimine ba$lavan ve günümüzde
önemli bir dünya markasl haline gelen Pa$abahc;e,
Addresistanbul magazasmda, gerc;ekle$tirdigi yeni-
liklerle farkli rüzgarl ar estiriyor "Ya$am" konsepti-
ne getirdigi , "Vazo ile birlikte canli c; ic; ek" bölümün-
de mevsimine göre belirlenecek r;; ir;;ekleri, uygun
vazo ser;;enekl eriyle alabileceginiz gibi, Istanbul'da
istediginiz adrese de gönderebileceksiniz. "Ca Ba-
Re" bölümünde ise 300'den fazla cam r;;e$idi "cafe-
bar-restoran" ya da benzeri profesyonel kullanlclla-
nn ihtiyacml özel fiyat. r;;e$it ve stok ar;; lsmdan kar-
$il amak üzere sunuluyor. Sonbahardan itibaren
"Merakllsma Lezzet Koleksiyonu" bölümünde, "az
bulunan", "az bilinen" va da "artlk üretilmeyen" gur-
me lezzet ürünl erini de satl$a sunacak olan Pa$a-
bahc;e, hediye edilebilir $Ikliktaki ambalajl anyla me-
rakillanni bekliyor •
Adres: Halide Edip Adlvar Bulvan,
Addresistanbul Kat: 3 $il?li. Tel: (0212)2109500
www.pasabahce.com.tr
YII birlikte ya,ayacaksak,
68 yemek programl az bile !
Bosch a kastre fmnlarda 68 yemek pi!lirme programl varj
yemegi sec;iyorsunuz, 0 derecesini ve süresini ayarhyor.
Uzun ydlara yaYllan ara;;tlrmalanmlz sonunda, 800 gramlik bir eti ya da bir sebzeyi pi;;irirken
ne zaman duracagml bilen firm teknolojisini geli;;tirdik. Yemegi koyduktan sonra tekrar
tekrar bakmanlz gerekmiyor; 0 neyi ne kadar zamanda pi;;irecegini biliyor. Üstelik bu
i;;lemi, haflzasmdaki 68 yemek tarifi yapabiliyor. yoi<. diyorsanlz; hayat boyu her gün
gerekecegini hatlrlatmak isteriz. www.bosch-home.com
§ BOSCH
h;in teknoloj i
ve makineleri, Mudo Concept magazalannda sunuluyor,
S
alondan yatak odasma, mutfaktan banyoya, kisisel
aksesuardan GiGege kadar ev ve yasama dair her türlü ihtiyacm
karSllanabi ldigi, dekorasyonun öncülerinden Mudo Concept ve
Avrupa'nm önde gelen beyaz esya markalarmdan Hotpoint-Ari ston,
tüket icil ere yeni bir yasam tarzi sunmak adma bir araya geldi. Agustos
aYI itibariyle, Hotpoint-Ariston'un 4 kapIlI , 410 litre hacimli "Quadrio"
siyah buzdolabl; 14 Ylkama programII, 8 kg kapasiteli GamaSlr
makinesi ve 12 Ylkama programli, 14 kiSi kapasitel i bu laSlk
makinesinden meydana gelen "Black Line" serisi, Mudo Concept
magazalannda satlsa sunuldu. Türkiye'de 12 ilde hizmet veren 26
Mudo Concept magazasmda tüketicilerin begenisine sunulan
ürünler, modern t;: izgileri ve üstün teknolojil eriyle Mudo markall
dekoratif ürünl erl e yan yana sergil eniyor. Mudo Concept ve Hotpoint-
Ariston'un, "ev ve yasam iGin her sey" sloganlyla yola Glklp yarattl QI
"evlerde yeni yasam alanlan yaratma" konsepti; tüketicileri bilindik
mutfak-banyo tasanmlannln dlsma t;: lkanp yaratl cillkl a ve en üst kalite
ile bulusturmaYI amat;:l lyor Dünyaca ünlü Tokyolu tasanmcl Makio
Hasuike'nin, tasarladlgl "Black Line", beyaz esya anlaY1smi all sageldi k
Gizgiden t;: lkanrken, estetik görünümleri ve farkll kullanlm özellikl eriyle
de dikkat t;:ekiyor. Hi jyen kontrol sistemi, nem kontrolü, aklill
sogutma, tatil fonksiyonu, %50'ye varan enerji tasarrufu il e Milano'da
yli in ürünü set;:i len "Quadrio" buzdolabl; kolay ütü, leke t;: lkarma ve
zaman erteleme fonksiyonlanyla hayatl kolaylastlran t;:amaSlr
makinesi, ses kirliligini 42 desibele indiren, Ylkama suyunun kirliligini
öl Gerek kusursuz temizligi garanti eden bulaSlk makinesi, Mudo
Concept magazalannda sizleri bekliyor •
40 FYLÜL 2009
Be, tencere, be,i bir yerde,
iti,meden pi,er.
asanmh Bosch ankastre ocaklarda, göz arahklan aC;lldlgl ic;in
alev her tencerenin tarn ortaslna gelir.
l O,"h mOhoodl,'eh hec gOo, "'Ok glbl göcooeo bOyOk ayno"'" O,.clode ,a'" ,"".
I
Eunun son örnegi, ocagl büyütmeden, sadece ocak gözlerini yanlara
15 tencerenin aynl anda kullanllabilmesini saglamalandlr. Ne kadar basit bir fikir
r egi' mi? Ama ne kadar büyük! www.bosch-home.com
@ BOSCH
i<;:in teknoloji
otel tünel residence
HALi<;
SE<;KIN KONAKLAMA
42 EYL()L 2 009
Yerli ve yabanCi adamlanna ve
turistik amac;ll seyahat edenlere yönelik
Tünel Residence konuklannl bekliyor.
B
eyoglu'nun ilk lüks rezidansl Tünel Residen-
ce, farkll tasanml ve modern dekorasyo-
nuyla konuklannl bekliyor. Bulundugu sem-
tin nostaljik dokusunu ve tarihini zarafetle taslyan
Tünel Residence, yerli ve yabanci ziyaretc,:ilerine ev-
lerindeki rahatllgl yasatabilecek, özel bir mekan 01-
maYI hedefliyor. Uzun dönemli is seyahatleri ger-
c,:eklestiren kisilere hi zmet vermeyi hedefl eyen Tü-
nel Residence'ta, bes farkll daire tipi bulunuyor.
Toplam oda saYlslnln 35 oldugu mekan ic,: inde, 28
odanln büyüklügü; 65 ile 75 metrekare araslnda
degisiyor. Duvarlannda Hitit asl anl ve güne$ kursu
fi gürlerinin ver aldlgl süitlerin dekorasyonunda, mi-
mar $efik Kabas'ln bambu ile bugday basaklannl
kullanmasl, pastel renkleri tercih etmesi uyumlu,
rahatlatici ve dinlendirici bir ortam sagllyor. Müste-
rilerin enerji lerini yenil emeleri ic,: in her türlü detaYIn
düsünüldügü binada aynca restoran ve sagllk kulü-
bü de ver allyor. Tünel Residence; sehrin merkezin-
de istanbul' un tarihi dokusunun doyaslya solunabi-
Ieeegi, muhtesem Halic,: manzarasl ve 5 farkll daire
tipi ile uzun dönemli seyahat gerc,:eklestiren ziyaret-
c,: ilerini bekliyor. •
Adres: Evliya <;:elebi Mah. Cad,
No: 176-178, Beyoglu. www.tunelresidence.com
Tel: (0212) 377 1555
T
tynsh and harmony.
~ ®
Ebulula Cad. 4.Gazeteciler Sit. A 1 Siok No:67- 69 34330 1.Levent istanbul
r
Tel. 02122785678 - 283 42 24· Fax. 02122788043 info@odesign.com.tr· www.odesign.com.tr
alet kutusu
44 EYLüL 2009
eda tepe
eda. tepe@turkuvazdergi .com.tr
lügü
1 "Super doma" 4 c;adlr, 109.90 TL,
Adventure Republic. 2 Katlanlr kolc;akll sandalye,
31.90 TL, Bauhaus. 3 Merkez ayarli dürbün,
104.90 TL, 4 Ayakli barbekü, 74.90 TL,
Bauhaus. 5 Sinbo marka, SCW 3509 arac;
buzlugu, 89.90 TL, 6 Philips marka su
antma cihazl, 149.90 TL, 7 Lafuma
marka "Kai las" slrt c;antasl, 243.90 TL, Adventure
Republic. 8 "Lautaret" baton, 31 .99 TL,
Adventure Republic. 9 <;;:ift ljiiljime yatak,
149.90 TL,
.... ·5·····
'" ,,'
/9'"
............
(" s
.........
..··· 6·····
...........
UPS
Merdiven Asao
«ok dana ' te !
Stannah'da biz bi r merdiven asansörünün
fonksiyonel olmaktan öte ya§amlnlza deger katan
bir parga olmasl gerektigini dü§ünüyoruz. Bize
göre bu kalite, güvenlik ve estetigi kolay
kullamlabilir olarak sunmak demek.
Merdiven Asansörlerimiz merdiveniniz ne §ekillde
olursa olsun, her duruma gözüm sunabil. ek
amaclyla özel tasarlanmakta ve evinizde hi(,(bir
tadilata gerek kalmadan bir gün iginde
uygulanabilmekted(r. -...
Siz de, dünyanm en (,(ok tercih edilen merdiven
asansörü Stannah ile evinizde tek katll ya$amm
konforuna sahi pr olacaksl IZ.
Detayll bilgi almak ve ücre iz ke§if hizmetlmizden
yararlanmak igin bizi ar y IZ.
ekoloji
nahide toros
nahide.toros@turkuvazdergi .com.tr
__ L ___________________________________________________ ________ __
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I ".. :

I
I
I
I
ISMET MOBil YA'NIN ITHAL ETTigi
CECCOTII COLLEZIONI'YE AlT "DRUM" VE
"BESIDE YOU" SEHPALAR, AH$AP DOKUSU
VE FARKLI FORMLARIYLA MODERN
EVLERE YENI BIR YORUM KATIYOR.
UZUN SÜRE AZE
Franke'nin insana vc r;cvrcye duyarl l yeni
buzdolabl "Side by Side", A slnlfl enerji
tasanrufu, su ve buz plnan, ir; hacmi ve r;ift
kapl özell igi ile mutfaklara bir buzdolabl
olma özelligi Franke'den FSBS 6001
N ID XS' ln derin dondurucu bölümü 175,
sogutucu bölümü ise 343 litre hacme sahip.
90 cm enindeki buzdolablnln yiyecek türlerine
göre farkll nem ayan bulunan "fresh holder"
sist emli rafian, saklanan yiyecekleri slradan
buzdolaplanna gäre 3 misli daha uzun süre
koruyor. wwwJranke.com.tr
SiVAH LAKE MONiTÖR
46 EYLüL 2009
AOC'nin yeni monitör serisi Verfino'nun 22 inc;l ik "V22"
monitörü c;evreci özellikleri ve tasanml ile dikkat c;ekiyor.
ürün, tamamen geri dönü$ümlü ambalajl, RoHS (Zararll
Madde Kullanlmlnl Slnlrlandlrma) yönergelerine uygun
üretimi il e yüksek enerji tasarrufu sagllYor. Monitörler,
18.5 mm enindeki c;erc;evesi, parlak siyah lake görünümü
ile göze de hitap ediyor. Fiyatl: 279 $+KDV.
ZOORl
r------------------------------------------------,
HAMAM
KIRMIZI HALI'DA
DüNYA BANVO TEKSTILI SEKTÖRüNE
"TASARIM ANLAYISI"NI GETIRMEYI
AMAt;:LAYAN HAMAM, PARI STE YAPILAN VE
üNLü MARKALARIN KATILDIGI
MAISON&OBJET FUARI'NDA. KENZO VE
RALPH LAUREN'IN YANINDA 11 7
METREKARELIK ALANLA KIRMIZI HAll DA
VER ALAN ILK VE TEK TORK MARKASI
OLARAK GÖGSüMüZü KABARTII.
I
I
I
I
I
I
48 EYLUL 2009
la ie dagk lra n
lale.dagkiran@turkuvazdergi. com.tr
dünyaca ünlü tasanm dergisi Wa11Ioaloe'r,
ünlü konyak markasl Courvoisier tarafl
düzenlenen "The Essence of the 21 st
Century" adaylan arasInda ...
t;:evikel ve yaratlcillklanyla 21. yy'a
damgaslnl vuran 33 aday arasIndan;
tasanm, teknoloji, moda ve mimaride
ecegi $ekillendirecek 10 ki$i sec;il
Endes tosonml
korkuyu ifode eden oyuncok
DAYANI$MA
Daha önee Lüksemburg'ta Türk ve
Lüksemburglu sanat<;:llann kar$lllkll
dostluk, kültür ve sanat dayanl $masl
olarak düzenlenen Luxartist sergisi,
Caddebostan Kültür Merkezi Sanat
Galerisi'nde istanbullu sanatseverlerle
bulu$uyor. Günseli Toker, Margot
Reding-Sehroeder, Cahide Erel, Florenee
Hoffmann, Hakan Kürklü, Murat Kürüz,
Mare Detail, Jhang Meis, Sevgi YlldlZII,
Rol Stei mes, Ferhan Tun<;:er, Remo
Raffaelli ve Anne-Marie Griml er'in
aralannda bulundugu eok saYlda
sanat<;:lnln ver aldlgl sergi, 11 Eylül- 11
Ekim 2009 tarihleri araslnda gezilebilir.
Adres: Haldun Taner Sk. No: 11,
Caddebostan.
Akbank (ocuk Tiyatrosu ile Akbank Ka-
ragöz ve Kukla Tiyatrosu Ylilar sonra ye-
niden bir arada turneye clklyor ve Avus-
turya'nln Bludenz bölgesinde ver alan
Nenzing kasabasmda 1- 5 Eylül 2009
tarihleri arasmda gercekleseeek olan
21. Luaga&Losna Uluslararasl (ocuk
Oyunlan Festival i'ne katillyor. Festivaide
Akbank Cocuk Tiyatrosu "En Mutlu
Kim" oyununu sahnelerken, Akbank Ka-
ragöz ve Kukla Tiyatrosu Karagöz Pa-
las'la cocuklan eglendirecek. Festival
kapsammda Akbank Karagöz ve Kukla
Ti yatrosu'ndan Tacettin Diker'in, "Biz
Gölge Oyunu Oynuyoruz" isimli bir de
atölye call $masl gerceklesecek.
Tel: (0212) 252 35 00
Al oha Evleri 'nin gir i? kat mdan bir gece manzarasl
ALOHA
• GROUP
Ugur Mumcu (Köroglul Cad. Mercan (Koza 2) Sk. GOP / Ankara
t 5j/f-
312. 495 1100 - 312. 495 5577 www.aLohaevLerLcom.tr
t:::;\ MORTGAGE
~ B i L i R K i s i
.j. •
G ndievim.com.tr I 4440445 )
@@YaDlKredi
iSTANBUL'UN
YüZLERi METRON N
DUVARLARINDA
Contemporary Istanbul 'un "Ozel Projel er" adl altlnda
yli ir;orisinde gon;ekle$tirdi gi projel eri nden biri olon
Alexander Berg'in "One Shot Istanbul " fotograf sergi si,
17 Eyl ül - 25 Ekim 2009 tarihleri arasirlda Taksim
metrosunun yürliyen bantl ar katl nda sergilenecek.
One Shot halkl a i$birligi ir;inde gen:; ekle$tirilen bir
portre fotograf c;allsmasl. Al exander Berg'in daha önce
New York ve Pekin'de hayata gec;i rdi gi proje, her
kesimden insan portrel erinden olusuyor Serinin her
bir fotograf! , yalnl zca lek bir c;ekimde polaroid film
kullanliarak olu$uyor. Tel: (0212) 24471 71
52 EYLüL 0 0 ~
Galeri st resim, perf ormans ve video c;a ll $malan il e il gi uyandlran
gene; sanate; 1 Güe; lü Oztekin'in son dönem islerini sanatseverl erl e
paylaslyor. Sanate;lnln "insanlan Bekl emeyin, Gelecekte Gee;iyoruz"
basl lkll 3. kisisel sergisi, 12-30 Eylül tarihleri araslnda izlenebilir.
Adres: Bankalar Cad. Yamkkapl Sk. No: 3, Karaköy,
a r ~ i v
T atilde hangi binaYI gezsem?
H
epimizin tatil anlaYI$1 geneide yaz
aylannda klYI $eridinde veya kültü-
rel ve tarihi degeri olan $ehirleri gör-
mek üzerinedir. Bu tatil anlaYI$lndan slklldl-
glnlzda veya yurtdl$lndan bir arkada$lnlz
geldiginde Istanbul'un, Antalya'nln, Izmir'in
farkll yönlerini göstermek istediginizde Ar-
kitera Mimarllk Haritasl cok iyi bir yol hari-
tasl olabilir. Dünyanln en güzel $ehirlerine
gittigini zde, oraya deger katan yapllan ziya-
ret edebilmek icin bir guide allnz degil mi l
Ama bu harita sayesinde Türkiye'nin en iyi
mimarllk ofislerinin ülkemize kattlklan de-
geriere internet üzerinden ula$abilir, vakit
buldukca gidip gezebilirsiniz.
Arkitera Mimarllk Haritasl; Türkiye'nin ilk di-
jital mimarllk arsivi olan Arkiv'den saglanan
veritabanl ile Google Maps servisinden
saglanan harita bilgisi sayesinde olusturul-
proje tipl eri aClllp, kapanarak projelerin gö-
rünüp görünmemesi saglanlYor. Hepsi aCI-
larak kentin mimarllk haritaslnln ortaya Clk-
maslna olanak tanlnabiliyor.
Harita üzerinde proj e tiplerini ifade eden
piktogramlar sayesinde hangi noktada ne
du. Arkiv'de ver alan binalarln haritadan isa- türden bir proje oldugu bilgisine ulasabilir-
retlenmesi ile callsan haritanln interaktif bir siniz. Bu kolayllk sayesinde haritaya yakln-
yapisl oldugu ici n tüm kullanlcllann katklsl lasarak ve piktogramlara tlklayarak projenin
bekleniyor. detaylan görülebilir. Koyu renkli ve büyük
Mimarllk kültürü alanlnln slnlrlannl biraz da-
ha genisletecek harita üzerinden tatil rotasl
cizmek icin yapmanlz gereken ilk sey gide-
ceginiz $ehre karar vermek. Haritanln üs-
tündeki menüden gitmek istedi giniz kenti
sectiginizde kentin haritasl da ha da yakmla-
$arak ekranlnlza geliyor. Daha sonraki
adlmda ise hangi tipte binalan gezmek iste-
i$aretler 0 noktalarda aynl tipteki binalarln
yogunlastlgl anlamma geliyor. Bu, batl ve
güney sahillerinde otellerin cogaldlgl kent-
lerde rahatllkla görülebilir.
Arkitera Mimarllk Merkezi'nin, internetin
yarattlgl yeni teknolojileri kullanarak haZirla-
dlgl Türkiye'nin ilk kuilanici destekli (inte-
raktif) dijital mimarllk haritasl www.mimar-
diginizi secmeniz gerekiyor. Bunun icin de likharitasi.com'u ziyaret etmeden tatile Clk-
yine üst menüdeki projeler seceneginden maYIn! •
54 EYLüL :2009
Akli ll Binalar igin ... Dizayn ödüllü ...
$Ik cam gergeve .. . gok özel detaylar ...
Berker B.IO
Berker B.7
Berker dünyaslnl kesfedin"
Büyüleyici dokunus ... etkil eyici ve benzersiz tasanm ... Sadece dokunun .. , farkl hissedin ...
rs Crystal Ball
~ p ~
9 a ...md reddot design award
I: M1NiEiT 2007 • Winner.2007
Berker El ektronik Urünleri ve Aklil l Ev Ot omasyon Sistemleri Ticaret Limited $irketi
Eerya So kak No. 7/4, MogulkoC;; i:;; Merkezi , 34734 SahraYlceditiKozyatagl/Kadlköy/ istanbul
Iielefon 0216 386 64 16, Telefaks 0216 4786424, e-mail info@berker- sistemleri .com.tr
www.berker-sistemleri.cam.tr
TS Sensor
B.
Berker
)
aksesuar
DENIZ
TUTKUSU
Hamlayan Gülderen Tumba
Fotograflor Isa Arsion
1 Seramik servis tabagl, 17.50 TL,
2 "Gren" hamak, 59 TL, IKEA. 3 Fener, 34.50 TL, Muson.
4 "Frame" sandalye, 304 TL, B&T. 5 Cam mumluk,
39.95 TL, 6 Vazo, 55 TL, Monev.
7 Mercan desenli yastlk, 54.50 TL, Deco Center.
S Yatak örtüsü, 94.50 TL, Muson. 9 Haslr c;anta, 39.95 TL,
Mudo Concept. 10 Ball k formlu askl, 32 TL, Muson.
11 "Karadeniz" porselen tabak, 9.50 TL,
12 Tabak, 9.50 TL, Mudo Concept.
0


--",
@
@
/'"

56 EYL()L 200\)
'\
o
--.....
--
aksesuar
58 EYLUI ?OO"
/ r,
1 27.50 TL, Deco Center.
2 Raynaud marka mercan saph sütlük,
266 TL, Si rma. 3 Servis tabag., 81 TL;
yemek tabagl , 45 TL, Monev. 4 Raynaud
marka tabak, 197 TL, Sirma. 5 Yasflk,
35 TL, Deco Center. 6 "Driade"
230 TL, Ko leksiyon Mobilya. 7 Bahk formlu
aksesuar, 39.50 TL, Mudo Concept.
8 Leonardo marka bardak, 12 TL, Monev.
9 Mercan 9.50 TL, Deco Center.
10 Pamuklu 6.50 TL, Deco Center.
11 "Junes" yüzen mum, 28 TL, Habitat.
@
Puf, 650 TL, Zmix. Danese marka köpek
mama kabl, 269 TL, Nuxx. "Mooi" mantar
puf, 262 Euro+KDV; B&B marka "Fot Fot"
sehpa, 368 Euro+KDV; Arik Levy tasanml,
Eno marka altm külc;esi formlu aglrhk,
63 Euro+ KDV, Mozaik. Retro televizyon
ve fotograf makinesi, Tombak. Abajur,
189 Euro, La Caprio. Telefon, 125 TL,
Müstamel Evi. Ampul formlu
aydmlatma, 89.90 TL, Patlaml!l
mlslr kasesi, 38.50 TL,
Baxter marka tablo, 1500 Euro+KDV,
Moda Bagno. Ayakkabl, 179 TL, No 39.
60 EYLÜL 2009
stil hazlrllk
Hofto sonu evinizde porti mi vor?
o zomon konuklor gelmeden
özenle bir
toploym ve eg lenceye yer oc;m!
Hamlayan Tugba Karatmanll
Fotograflor Tuba Özkan Baklrkaya
stil hazlrllk
Seletti marka <;ocuk boyu kum torbasl, 330 TL;
boks eldivenleri, 175 TL; Caimi marka "Marie
Antoinette" ~ a m d a n , 129 TL, Nuxx. JBL marka
L 880 hoparlör, 774 $; AKG K 530 marka
kulakhk, 185 $, Akusta. Ah$ap duvar saati,
345 TL; radyo, 395 TL, Mudo Concept. Klaket,
80 TL, American Garage. Vantilatör ve kask,
Tombak. Pearson Lloyd tasanml "Turtle" sandalye,
Nurus. Alüminyum merdiven, 79.90 TL, Ko<;ta$.
Kadehler, 4'lü set 48 TL, Habitat. Sehpa,
27.42 TL, IKEA. Maske, 450 TL, Chandelier de
Tina. Ayakkabl, 134 TL, No 39.
62 EYLÜL 2009

64 EYLüL 2009
sti l hazlrhk
Resim, 129 TL; kutu, 34.95 TL; metal
aydmlatma, 57 TL; masa a ya91, IKEA. Yerdeki ki lim,
2 bin TL; matara, 75 Euro, La Caprio. Rattan sepet,
125 TL, Mudo Concept. Del ight marka raf sistemi,
1187 TL, Nurus. Kitaplar, "Africa", 250 TL;
"Architecture&Design Paris", 96 TL; " Inside", 96 TL;
"Luxury Airline Design", 120 TL; " In Full Colour", 96 TL;
Italesse marka kadehler, tanesi 39 TL, Nuxx.
Ivano Redaelli marka rengi sehpa, 375 Euro+KDV;
Gervasoni marka kilim, fiyah Moda
Bagno. Saklama kut usu, 42.50 TL; kokteyl
14 TL; saat, 95 TL, Habitat.
Cam abajur, 120 TL, Anno Castell i tasanml
<;ekmeceli depolama ünitesi, 125 Euro+ KDV, Kartell.
Orij inal mikrofon, 1500 TL, American Garage.
$apka, Tombak. Maske, editöre ait.
O
rmanln ie;;inde gizlenen ve kesinlikle farkl l bir ya-
$am felsefesi ile donatliml$ olan bu kütük evi gö-
rüp de hayran kalmayacak yoktur herhalde. Bir-
e;;ok ki$inin hayallerini süsleyen, modern e;;agln insanIna hi-
tap etmesine ragmen dogal hayatla ie;; ie;;e gee;;mi$ yapl
özellikleriyle dikkat e;;eken bu masal evi, Kemer Kütük Ev-
leri'nden sadece biri . 8 Ylldlr Kemerburgaz'da ya$ayan Ka-
raka$ ail esi, son 8 aydlr bu kütük evde ya$IY0r.
Evin dekorasyonunda Focus Mimarlik ve 19 Mimar Serdar
Bora ile 9ali$an Karaka$ ailesi, evin stili konusunda 90k
keskin 9izgilerinin bulunmadlglnl, ancak minimum e$yay-
la ya$anJlan ortamda rahatlik ve gelen konuklann kendile-
rini evlerinde hissetmelerini baz aldlklannl belirtiyor. 4 ki-
$ilik ailenin 4 mevsim ya$adlgl evde dikkat geken ba$lica
özellik ise her $eyin az ve ÖZ olmasl. Cünkü $ehir ya$amln-
da aklinlza gelecek detaylar burada kaybolup önemini yiti-
riyor. Ornegin perde. Bu evde yok. Cünkü ihtiya9 yok. Ke-
mer Kütük Evleri'nin yapl özelliklerinden dolaYI geni$ bir
araziye sahip olan her bir evin en yakln kom$usu gözle gö-
rülemeyecek mesafede.
3 kattan olu$an ve tavandan tabana geni$ pencerelerle
<;evrili olan evin bah<;e katlnda ebeveyn odasl ve mutfak;
giri$ katlnda ise salon ve 2 oda bulunuyor. En üst kat ise
<;ocuklar i<;in aynlml$. Katln orta bölümü piyanonun ver al-
dlgl bir dinlenme kÖ$esi olarak tasarlanml$ Bu bölümde
aynl zamanda <;e$itli müsabakalardan kazanllan ödüller ve
madalyalar bulunuyor.
Evin yüksek tavanll salon bölümünde kullanllan deri ka-
nepeler, aga<; kütügünden sehpa, ah$ap masa ve san-
dalyeler, evin dogal formuyla bütünlük i<;erisinde. Tar-
zlyla diger ürünlerden aynlan avize ise mekana $Ikllk ka-
tan par<;alardan.
. ev kemerburgJaz
),--
\
Organik tanm bah<;eleri de bulunan ev sahipleri, sebze ve
meyvelerini kendileri yeti$tiriyor. Sabahlan bahr;:eden top-
ladlklan sebzelerin suyundan hazlrladlklan kan$lmla güne
ba$llyorlar Ev sahibi Gonca Karaka$ göl klYlslnda yoga ya-
parak gü<;lendigini de belirtiyor. lOve 13 ya$lannda iki og-
lu bulunan ev sahipleri, onlann arkada$lannl da evlerinde
aglrlamaktan keyif aldlklannl, 0 nedenle evlerinin hep ka-
labalik, kO$u$turmacall, okul bahr;:esi gibi oldugunu ekli-
vor. Ormanl r;:ok seven r;:ocuklar ise sadece futbol oynaya-
cak düz bir bahr;:eleri olmamaslndan $ikayetr;:i . •
stil desen&form
Hamlayan Gülderen Tumba
FotografIar Ersen (:örekc;i
Fotograf asistanl Ömer Uzun
Prodüksiyon asistanl Tugc;e ... "' ... , ... '_
(irr 1I0((h(( yaklrft}ty(' J/.
/'&1 tJiI rilk}'1
rJ(('((k O(;/yekJre (Ir;j J'II k(( 11((1
{JI JjJJII((y(( 0((1It!l(' JJI!XI'
1(;1rI0""illle her k((lrlr rld! JIII)'·YIrI
(ilrlttj(( JJII!)" Oll 111,
{Jf?kIJIlIr/rIIJllj"e l!/t(( JII
1
Kafesli kolye, 35 TL; tavus küpe,
35 TL; tüyü küpe, 28 TL, Accessorize,
figürlü cam fener, 69,50 TL; mumluk,
59,50 TL; seremik biblo, 39,50 TL, Laura
Ashley. Metal tabak, 91 TL, Deco Center.
2
desenli metresi 80 TL, Laure
Ashley. 85 TL, Deco Center. Cam
kasede yapay c;ic;ek, 42.50 TL, Mudo Concept.
3
Ayna, 147.50 TL, Mudo Concept.
formlu yumurtahk, 5.95 TL,
Lavanta torbalan, tanesi 25 TL, Naz 19.
2009 EYLÜL 75
1
desenli elbise, 79.50 TL;
gazetelik, 69.50 TL, Mudo Concept.
Tepsi, 147 TL; papagan desenli yastlk,
79 TL, Naz 19. Seramik sürahi, 39.50 TL,
desenli yastlk, 37 TL,
Deco Center.
2
KU$ evi, 39.50 TL, Laura Ashley.
güvercin desenli obje,
37.50 TL, Kahverengi
metal kU$ evi, 39.50 TL, Mudo Concept.
Metal kU$ evleri, tanesi, 75 Euro,
Nord&Sud.
3
Amber biblo, 39.90 TL,
Mumluk, 45 Euro, Mis
en Demeure. Keten örtü, 220 TL, Naz 19.
banyolar. Vitrifiye, Banyo Mobilyasl, Tekneleri, Akrilik Küvetler, Hidromasaj Sistemleri ve Banyo Aksesuarlan: bir
banyo gereksiniminiz olan her Duravit'te. Bilgi almak ister misiniz? Lütfen Duravit'le temasa DURAVIT Yapl
Ürünleri San. ve Tic. 34956 Tuzla/istanbul, Telefon +902164585151, Fax +90216458 5195, info@tr.duravit.com
Living bathrooms I www.duravit.com.tr
kaplslndan girer girmez
doganln sizi kucakladlgl
Alemdag'da bir ev ... Zamanln
durdugunu hissettiginiz bu
evde insanln ömrü uzar diye
eide degil!
Hamlayan Gülderen Tumba
Fotograflar Tuba Özkan Baklrkaya
Salonda bulunan mobilyalar Roche
Bobois'dan Binicilik ile ilgili
ve aksesuarlann bulundUQU
bölümdeki raf üniteleri BG Mimarlik
tarafmdan tasarlanlp
evalemdag
Y
akla$lk 5 Ylldlr Alemdag'daki eiftlik evle-
rinde ya$ayan Gülsen ve Tune Capa, do-
ganm kalbinde bir vaha yaratml$lar Ilk
bakl$ta büyüklügü ile insanl $a$lrtan evin ieine gi-
rildiginde fonksiyonel ve slcak bir atmosfer
planlandlgl fark ediliyor. Ciftlik evi yeni ve eski bö-
lüm olmak üzere iki evin birle$tirilmesiyle olu$-
mU$. Tek katll eski evin dl$1 orijinal haliyle koru-
nup, iei BG Mimarllk tarafmdan natürel uygulama-
larla yeniden dekore edil mi$.
Az her zaman kendilerine huzur verdigini
belirten ve bunu bir felsefesine
ev sahipleri, aynca bu mekanln hayatlnln
stresinden kendilerine
bulunmaz bir firsat oldugunu da ekliyor.
Dogal ta:;;larln verdigi dekoratif :;;Iklik ve enerjiye
inanlldlgl ie;in evin e;e:;;itli bölümlerinde farkli ta:;;lar
kullanllml:;;. Tune; <;:apa'nln milli binici oimasl nede-
niyle binicilikle ilgili aksesuarlar evde dekoratif un-
surlar olarak kullanllml;>. Merdiven bO$luguna ya-
pllan raf ünitesinde ev sahibinin e;e$itli müsabaka-
lardan kazandlgl kupalar sergileniyor. Bu kupalann
araslnda Avrupa ve Balkan $ampiyonluk kupalan
da bulunuyor. Evin dekorasyonu ve peyzajl ise bü-
tünlük ie;eri sinde. Iki evin araslnda bulunan camll
bölümden görülen bahe;edeki süs havuzu ve göz
alabildigine yesil alan ise insana her daim dlsan-
daymls hissi veriyor.
.... Evin üst kahnda
bulunan jakuzili bölüme
dl$anya ae;llan boydan
boya bir pencere yapllml$.
Bu kat, ev sahiplerinin
daha önceki evlerinden
getirdikleri, e;e$itli antikaci
ve eski e$ya satan
magazalardan topladlklan
e$yalarla dÖ$enmi$.
~ Mobilyalar ev
sahiplerinin eski
evlerinden getirilmi$.
Mekanda antika, deri
ve ah$ap aglrhkh bir
dekorasyon uygulanml$.
Call$ma masasmm
üstünde Tune; Capa'ya ait
madalyalar yer ahyor.
.... Geneide keten gibi ham kullanddlgl yatak
odasmda ev sahiplerinin istegi üzerine dogal ve huzur
veren bir atmosfer Yatak denk geldigi
duvar dogalltk etkisini artttrmak i<;in
Banyolarda da yine abartldan uzak, gözü
yormayan dekoratif unsurlar Kahve tonlan,
haslrlar ve krem renginin aglrltkta oldugu evde
sadece ama sadece doganm ön plana <;Iklyor.
Evin 200 metrekareden olw;;an eski bölümünde 3
oda, 2 banyo, mutfak, salon ve kl$ bulu-
nuyor. Iki katll yeni bölüm ise yine 3 oda, 2 banyo,
salon, mutfak, galeri katl ve teraslardan olu$an
320 metrekarelik bir alandan olu$uyor. Yüzme ha-
vuzlu bölüm ise iki yll önce yenilenmi$. Tavandan
tabana pencere kullanllan evde, her an
araslnda dola$an bir sincapla göz göze gelme ih-
timali de bulunuyor. •
5. Cad. No: 197 Y.Dudullu - Ümraniye - iSTANBUL Tel:+90 216 364 21 54
14B Blok No:21 -23 ikitell i - iSTANBUL Tel:+90 212 675 06 39
Val i Konagl Cad. Ferah Soko No:14 Ni§anta§l - iSTANBUL Tel: +90 212 219 39 49
Akgay Cad. No:186/1 Gaziemir- iZMi R Tel: + 90 232 2517474
Esen Soko No:1 Ylldlzl l - TRABZON Tel:+90 462 248 39 39
86 EYL()L 200\1
Ferforje 501Ionon sandalye,
245 TL, Mudo Concept. Fener,
149 Euro, Becara. Kandiller,
tanesi 45 Euro+KDV, Moda Bagno.
"Mandel" saksl, 4.95 TL;
"Mandel" saksl altl, 2.95 TL, IKEA.
Güne$in batl$lyla serinlemeye ba$layan bahc;elerden
yaVa$ yaVa$ ic;eriye ta$mmaya ba$llyoruz. Siz ic;eri
girerken, kötü hava $artlanna maruz kalmamalan ic;in
bazdanm yanmlza almaYI unutmaym!
Homloyo n Nahide Toros Fotogroflor Tuba Özkan Baklrkaya
stil bahg8
stil bahc;e
posta kutusu, 395 TL, Mudo Concept.
"Kalewood" görünümlü seramik
zemin Kaleseramik. Sakslda yapay
34.90 TL, Bauhaus. Seramik fare,
6.99 TL; seramik tanesi 8.99 TL,
Praktiker. Ayakll havuzu, 85 TL, Euroflora.
"Roxö" baht;e it;in mini koltuk, 273.68 TL; "Bjuron" ah$ap saksl, 15.95 TL;
2'1i bilki deslegi, 9.95 TL; "Solig" mantar formlu pilli fener, 9.95 TL, IKEA.
Metal sulama kabl, 12.90 TL, Kot;ta$.
Kuzguncuk tepelerinde yer alan, Bogaz'a hakim
rnanzarasl ve ince ince ile kendisini
Istanbul'un soyutlayan tarihi bir ev.
Homloyon Nahide Toros Fotograflor Ersen C:;:ärekc;i

I
stanbul Bogazl'ndan gemileri selamlayan, sert rüzgarlara
kar$1 koyan, 90 ylilik gecmi$e sahip bu evi uzun ugra$ ve emek-
lerl e yeniden hayata döndüren AY$e ve Hüseyin Topuz Kuz-
guncuk'un mahalle ya$antlslnln, yaz slcaklanndallik havaslnln tadlnl
Hüseyin Topuz, beri yasadlgl Kuzgun-
cuk'u ve evini, Istanbul 'un kalaballglnda sakinligin tadlna varabildigi
icin tercih etmi$. Eski bir Rum evi oldugu sanllan müstakil ev, resto-
rasyon asamaslnda yapllarak orijinalligi bozulmadan sag-
lamla$tIrIlml$. mekanln ah$ap aglrllkll dekorasyonu ve ta$ dl$ cep-
he kaplamasI , eve slcak ve samimi bir etki verirken, Kuzguncuk'un
mahalle anlaY1Slyla da uyum sagll yor.
92 EYLüL 2009
Bogaz'a hakim manzaraya sahip
evin üst kahndaki salonda yer
alan pek <;ok ewa ve aksesuar
antikacdardan, eskicilerden ya da
retro görünümlü ürünler satan
magazolardan aimmi:?
Neredeyse ü<;gen mutfak i<;in
mekana özel bir <;özüm Country
tarzmdaki mutfakta detaylar ile slcak bir
atmosfer Mutfak yer alan
reflar, eski Tekel deposundan

.... Fonksiyonun önemli oldugu yatak
odasmda mavi tonlanna aglrl lk
aydmlatmalar, IKEA'dan
T opuz t;:ifti, yakla$lk 20 ylldlr yava$ yava$ restore ettikleri evlerini özen-
le set;:tikleri, özel olarak imal ettirdikleri e$yalarla dekore etmi$. Hüse-
yin Topuz'un marangozluga olan merakl ve AY$e T opuz'un el becerile-
ri sayesinde evin it;: dekorasyonundaki ve baht;:esindeki pek t;:ok detay,
kendi el lerinden C;: lkml $ Country tarzlnda dekore edilen evdeki mobil-
ya ve aksesuarlann t;:ogu antikacll ardan, eskicil erden ya da Mudo Con-
cept gibi bu tarz mobilyalann bulunabildigi magazalardan sec;: ilmi $. iki
giri$i olan evin üst katl ya$am alanl ve mutfak olarak kullanllirken alt kat
sessizligin hakim oldugu yatak odasl ve t;:all$ma odasl olarak $ekillen-
dirilmi$. Baht;:eye merakll t;:ift, havalann ISlnmaslyla vakitlerinin t;:ogunu
baht;:ede gec;:irmeye ba$ladlklannl da ekliyor. •
ev kuzguncuk
.... • Alt katta yer alan odasmdaki
kanepe gerektiginde misafir aglrlamak ic;in de
kullanil abi liyor.
• Evin alt katma inen merdiven sahanhgma
yapilan bölümü gemi güvertesi gibi
duruyor. agl rhkh bölümün her iki
tarafmda yer alan camiar, güverte hissi
verirken, merdivenlerin kenarl an da kahn
gemici halatlanyla Kitaplar ic;in
duvarlara kahn raflar
96 EYLUL 2009
stil-parti
GEREKLI SEYLER
Dergimizin 15. yliina özel bir ev
partisi düzenledik. ßalonlar, kadehler,
süslemeler ile renkli bi r parti i ~ i n
gerekli oIan her ~ e y burada!
Hamlayan Gülderen Tumba
Fotograflor Ersen C;:örekc;i
100 EYLüL 200S}
stil parti
,,/
araba, 2 bin 100 TL, Mozaik .
..
Kuzguncuk'un mahall e a n l a Y I ~ l y l a
bezeli sakaklanndan birinde yer
alan tarihi ev, Türkiye' de a ~ a y a n
bir Amerikallya ev sahi pligi yaplyar.
Homloyon Nahide Toros
Fotografl ar Ersen <;örek<;i
102 EYL() L 2000
Evin giri$inde yer olon dl$bükey
oyno, <;:ukurcumo'don ohnml$.
En üst kotto yer olon osmo koth ve
Bogoz monzoroh solondoki konepe,
Beymen Coso'don. TO$IOIrken klhflon
yenilenmi$. Eskitme deri koltuklor,
Ash Tunco'don. Ah$op sehpo, Decolibro.
Avizenin porc;olon Horhor'don tek
tek sec;ilerek birle$tirilmi$.
Hong Kong'don getiri len klrmlzl dolop,
<;:in'deki geleneklere göre evlenirken
c;eyizin bir porc;osl olorok OhOlrml$. Sini,
ressam Toyfun Erdogmu$ toroflOdon
yopllml$. Ozerindeki bereket kurbogolon
yine Uzokdogu seyohotlerinden ohnml$.
Salon ile yemek bölümünü 0Ylron oh$op
porovon, <;:in'den getirilmi$. Duvordoki
büyük toblo, Uzokdogu'don.
i04 EYLüL 20m)
Giri:? kahnda yer alan geni:?
mutfaktaki dolaplar, IKEA'dan.
Merdiven ba:?mda
yer alan tab1o, ressam
Mike Berg imzasml
Becara'dan allnon masif
ah$ap yemek masasma, IKEA
sandalyeler ediyor.
U
zun süredir Türkiye'de ya$ayan
Amerikall ev sahibi, (:ukurcuma ve
Ni$anta$l'ndan sonra da ha sakin bir
mahalle ya$amlnln hakim oldugu Kuzgun-
iki yli önce, bu $irin mahallede renove edil-
mi$ eski bir Rum evini satin alan ev sahibi,
da ha önceki evl erinde de birlikte eall$tlgl Ze-
ta le Mimarllk'tan le Mimar Zafer Teker ile
cuk'u tercih etmi$. $ehrin karma$aslndan eall$maYI tercih etmi$, ZaferTeker, renovas-
sonra Kuzguncuk'ta "kom$uluk" kavramlnl
ögrendigini belirten ev sahibi, burada kendi-
ni daha huzurlu ve mutlu hissettigini de ekli-
vor, Ta$lnlr ta$lnmaz elinde baklavalarl a eve
"ho$geldin" demeye gelen kom$ular, tatil -
deyken eve biri geldiginde hemen "hlrslz
m( diye camdan bakanlar, klsaca unutulma-
von ve dekorasyon a$amaslnda yaplnln tari-
hi olu$unu ve ev sahibinin eski eser merakl
nl göz önünde bulundurmu$, Yaplnln ah$ap
ve ta$ birimlerinin korunmaslna özen göste-
rilmi$, Ah$ap kapllar ie mimarln tasanml ve
uygulamasL Evi tümüyle kendi zevkine göre
dÖ$eyen ev sahibi, i$i nedeniyle sik slk Uzak-
ya yüz tutan adetlerinin devam ettigi bu eski dogu yolculugu yaptlgl iein evdeki bazI par-
Istanbul mahall esi ev sahibini eok etkilemi$, eal arda Uzakdogu etkisi göze earplyor,
Egyalarln büyük bir bölümü ise Cukurcuma'da-
ki eskicilerden, Decolibra, Asll Tunca gibi isim
yapmlg magazalardan allnml g.
Dört kat ll evin giri g katlndaki salon, da ha Gok
misafirlerin ilk aglrlandlgl bölüm ol arak kullanill-
vor. Aynl bölüme acllan genig bir mutfak ve ye-
mek bölümü de ver allyor. Ikinci kattan iti baren
ise evin da ha özel bölümleri bagll yor. Iki yatak
odaslnl n ver aldlgl kaM orta sahanll gl, mini
okuma kÖgesi geklinde dÜgünül müg. Ana ya-
tak odaslnda aYrica bir banyo ve giyinme oda-
SI ver allyor Evin ücüncü katlnda yine bir misa-
fir yatak odasl bulunuyor. Aynca geni$ bir otur-
ma odasl rahat sohbetler ve fil m keyfi iGin dü-
günülmüg. Bu kata bakan asma katta ise mini
bir aGlk mutfak ile teras ve Gallgma bölümü ver
allyor. Teraslndan Bogaz manzarasl keyfi yapl -
labilen evin bir de bodrum katl var. Eski ile ye-
ninin, dogu ile batlnln sentezlendigi Kuzgun-
cuk evi, eski mahalleler arasIndan yeni istan-
bul'a bakarken mütevazlllglni koruyor. •
10 6 EYLüL
Ebeveyn yotok odoslndo bir
de giyinme odosl bulunuyor.
Duvordoki rofto yer olon mini
Yllior önce katalog
yerine gösterilen
bir mobilyo modeli. IKEA'don
ohnon koltuk, Ash Tunco'don
oydlnlotmo ile birlikte
Yotok bO$1 olorok
kullonalon ombor koplsl
Kofkoslor' don (T ocikiston)
Komodinler, Ash
Tunco'don. meta I
oplikler ise Horhor'don ollnml$.
Yotok odoslndoki bonyodo
yer olon ve 1920'lerden kolmo
vintoge küvet, C;ukurcumo'do
T ombok'ton
Ketenin sadeligi, dogalligl ve beyazln
asaleti ... Evinizde doganln ferahllglnl hissetmek
ve alanlannlza sakin bir yapmak
ihtiyaclnlz olan tek dogaYI takip etmek ...
Hamlayan Tugba Karatmanli Fotograflor Tuba Özkan Baklrkaya
• •
t

TO$ sehpa, 1650 TL; oyokh servis tabagl,
177 TL; yuvorlok mumluk, 75 TL,
Hormon Sömine. 51.50 TL;
formlu aksesuar, 29.50 TL, Mudo Concept.
<;:i<;ek formlu mermer tabak, 220 TL; tO$
mumluk, 37.50 TL, Decoli bro. Terlikler,
39.90 TL, Muji. Keten 175 TL, Noz 19.
Beyoz fon, Colours standort plastik cephe
boyasl, 2.5 litresi 14.90 TL,
Tabak, 24.50 TL, Boyner Evde. Mermer nar,
95 TL, Naz 19. Beyaz masa örfüsü, 140 TL;
bei 35 TL, Ev+. Gri ve bei
tanesi 18 TL, Koleksiyon.
4'lü set 60 Euro, Nord&Sud. Krem
-
Tri bu marka sandalye, fiyah henüz
Bleu marka
255 Euro+ KDV; Ni cky D marka
vazo, 390 Euro+ KDV, Moda Bagno.
$al, 109.90 TL; terlik, 34.90 TL, Muj i.
Hall, 29.95 TL, IKEA. Fener, 4.90 TL,
Ballk formlu mumluk,
14.50 TL, Fincan,
8.50 TL, Boyner Evde. Lacivert keten
minder, 59.40 TL, Habitat.
Bej minder, 11 0 TL, Naz 19.
,
I --
... ------
- - '
-
---":-- ,--:---
..
.... ___ .... .u ............
__ 1!

Keten perde, 77.50 Tl, Habitat.
Nicky D marka tabure; hasl r
minderler, fiyah henüz
Moda Bagno. Ka lemlik, 16.90 Tl;
yuvarlak minder, 69.90, Muji .
mumluk, 180 Tl ; lerlikler, 22 .50 Tl,
Decol ibra. Dügmeli yuvarlak minder,
9.95 Tl, IKEA. Metal tepsi, 27.50 Tl;
süllük, 12.50 Tl, Mudo Concept.
Küre aksesuar, 15 Euro, Nord&Sud.
Keten c;anta, 275 Tl, Naz 19.
Koltuk, 1850 TL; gömlek, 175 TL,
Naz 19. 68 TL, Ev+.
küp, 150 Euro, Nord&Sud.
Birsen Canbaz tasanml tablo,
900 TL, Zmix. Abajur, 39.90 TL,
Ayakh tepsi, 59.50 TL, Mudo
Concept. Cam sürahi, 28.50 TL,
Alessi marka fincanlar,
tanesi 13 Euro+KDV, Mozaik. Keten
minder, 64.80 TL, Koleksiyon.
!

, I
T
, I
'7
f.
,
11
-------_1-"
Q)
-c
c:

N

c:

...c:

s....

·v

CD
....
:0
U'
c::
CD
V)
....
LU
I-
0
'+=
e
lCJ)
.Q
0
CL
0
..0
E

I-
c::
CD
....
CD


<.:>
c
0
>-
0
--.::
N
0
I
Ingi liz tarzl masa bir
antikacldan
Ortadaki ve yandaki
sehpalar sandlk ile
birlikte Horhor'dan
zamanlarda
Pirinc döküm
alem ve
yine Zembi l'den.
"Evimi dekore ederken, sira dl$1 par(:alar
se(:meye özen gÖsferdim."
116 EYLUL 2 009
Orta sehpa üzerindeki
eski sini bir Ermeni
ustanm elinden <;Ikma.
Sininin üzerindeki baklr
kapakh sahan, Zembil.
D
aha önce Sanyer'de oturan ev sahiple-
ri 2003 yliinda depreme dayanlkll site-
lerin yapllmasl ile Kemerburgaz'a ta-
slnma karan almls. Ev sahipleri yeni bir yerle-
sim bölgesi olmaslnln ve sehir merkezine ya-
klnllglnln da tercihlerini etkiledigini belirtiyor.
Oturduklan evin cok Isl k almaslnln, camlann
yerlere kadar olup mekana ferah bir hava kat-
maslnln da bu evde oturma isteklerini artiran
bir özellik oldugunu ekl emeden gecmiyoriar.
Evin dekorasyon callsmalannl kendi gercek-
lestiren ev sahibi, Osmanll motiflerinin kulla-
nlldlgl bir magazaslnln bulundugunu dolaYlslY-
la dekorasyona olan yaklnllglndan dolaYI evini
dekore ederken kendi zevkine göre secimier
yaptlglnl söylüyor. •
ev kemerburgaz
Yotok bOlOl Person'o yoptlnlml$.
Döküm $omdon Zembil. Ev sohi bi
yotogm bir bOlOmO <;ekmeceli komodin
diger yonmo do farkli tarzda
<;ekmeceli bir ünite kOymulO.
Evin tek c;ocugu olmasma ragmen
ileride da gelip
kalacagl c;ocuk
odasma IKEA'dan ranza
Ranzamn üst kat! oyun
alam olarak kullanlhyor.
Eski ile yeniyi seven
ev sahi pleri modern c;izgideki
banyolanm eski objelerle
Cam parfümlükler
seyahatlerden.
takunya, c;ifti n Trabzon gezisinden.
IINe c;ok klasik ne de modern; ki$iligi olan ve insana
huzur veren bir ev dekore etmek istedim."
$IK VE
RAHAT
SANDALYE
"Kahve" sandalye,
1040 TL+KDV, Autoban.
"Lupi" sandalye,
362 TL, Habitat.
"Dort" sandalye,
Kona k Mobilya.
120 EYU l L 200fl
Evinizin bir veya yemek masanlzln
kull anabileceginiz farkll tasanmlara sahip sandalyeler ile
dekorasyonda hareket saglamak eli nizde.
Homloyon Tugc;e Baykut
Minotti marka "Sander"
sandalye, Moda Bagno.
"Kai" sandalye,
B&T.
"Astoria" sandalye,
Moda Bagno.
"Catania" sandalye,
550 TL, Habitat.
"Safari" katlanabilir sandalye,
999 TL, Everything.
"Frame" sandalye,
304 TL+KDV, B&T.
Yuvarlak slrtll sandalye,
1000 Euro, Mis en Demeure.
"Diamente" sandalye,
125 Euro, Koleksiyon.
yemek kolt ugu,
900 $, Chi na Antique.
"Valentina" sandalye,
550 TL, Habitat.
Yüksek slrth sandalye,
1100 Euro, Mis en Demeure.
"Omk" sandalye, 357 TL,
Habitat.
Yuvarlak slrth sanda lye,
Moda Bagno.
I
"Nandor" sandalye,
129 TL, IKEA.
A h ~ a p sandalye, 250 Euro,
Cumba Selection.
"Marco" sandalye, 280 Euro,
Cumba Selection.
"Victoria Ghost" sandalye,
2 17 Euro+KDV, Kartell.
Minotti marka "Fly" sandalye,
Moda Bagno.
"Henriksdal" sandalye,
169 TL, IKEA.
"Antonietta" sandalye,
250 Euro, Koleksiyon.
Linteloo ma rka sandalye,
Moda Bagno.
ö ne ri sandalye
"Henriksdal" sandalye,
139 TL, IKEA.
Mixes ma rka sandalye,
1596 $+KDV, Chelsea.
Katlanabil ir sandalye,
320 Euro, Mis en Demeure.
"Jack" yemek sandalyesi,
595 TL, Habitat.
öneri sandalye
Mixes morko sondolye,
2 bin 741 $+ KDV, Chelseo.
" Ingolf" sondolye,
139 TL, IKEA.
Ah$op sondolye,
Modo Bogno.
"Pore" sondolye,
178 TL, Hobi tot.
122 EYLüL 2009
"Country" sondolye,
899 TL, Everything.
Ferforje yemek koltugu,
169 TL, Everything.
Hoslr sondolye, 250 Euro,
Mis en Demeure.
"Emmo" hoslr sondolye,
260 f, Cumbo Seleetion.
Yemek koltugu,
197 Euro, Beeoro.
l
"Bromley Creom" sondolye,
Louro Ashley.
Hoslr sondolye,
1300 Euro, Deeorise.
<;: izgili yemek koltugu,
IKEA.
Yemek sondolyesi,
942 Euro, Deeorise.
Ferforje sondolye,
Louro Ashley.
"Country" yemek koltugu,
599 TL, Everything.
"Deer" sondolye,
1520 TL+ KDV, Autobon.
öneri sandalye
,
"One armed" sandalye,
1530 TL+KDV, Autoban.
"Ply" sandalye, 395 TL,
Habitat.
"Side" sandalye,
Moda Bagno.
"Belize" sandalye, 540 TL,
Habitat.
124 EYLUI_ 200r,
Artisan's Bungalow
marka sandalye,
2 bin 236 $+KDV, Chelsea.
Gervasoni marka "Sweet"
sandalye, Moda Bagno.
"Louis" sandalye,
Everything.
Drexel marka sandalye,
2 bin 676 $+KDV, Chelsea.
"Spirit" sandalye,
B&T.
Linteloo ma rka "Savoy"
sandalye, Moda Bagno.
"Trapez" sandalye,
B&T.
Baxter Madame marka
sandalye, Moda Bagno.
Accents Fran<;ais marka
sanda lye, 3 bin 196 $+KDV,
Chelsea.
"Lean" sandalye,
Konak Mobilya.
Oymah sandalye,
470 Euro, Mis en Demure.
Yuvarlak sl rth sandalye,
980 Euro, Mis en Demure
I
126 EYLü L
Kilyos'ta yer alan müstakil ev,
sahiplerini aglrlamak üzere
huzurlu, dört mevsim
bir ev olarak
Homloyon Tugba Karatmanh
Fotograflor Ersen <;örek<;i

I
stanbul'a yakm oldugu kadar $ehrin kar-
ma$asmdan da bir 0 kadar uzak olan
müstakil ev, Kilyos'ta sahiplerine ferah
bir yaz yasatmak amaclyla insa edilmis.
Acaroglu ailesinin Kilyos'a olan ilgisi sonu-
cunda ortaya C;:lkan proj e, ailenin kl$llk evle-
rini de tasarlayan Mimar (igdem Barkl-
nay'm devreye girmesiyl e, uygun bir arazi
bulunduktan sonra hayata get;:irilmis.
.... Giri$ kotmdoki solondo
beyozlatdml$ me$e parke
kullamlarak slcak bir
atmosfer yarahlml$.
Salonu ikiye bölen
noktada yer alan $ömine,
Meda Sömine tarafmdon
tasarlanml$. Mobilyalor
ev sahiplerinin talepleri
dogrultusundo
tasarlanarak, Barkmay
Mimarhk Ah$op
Atölyesi'nde uygulanml$.
ev kilyos
f Ok 0 oie yola <;Ikdan evde, Yazhk ev I n I
k bölümüne yaprakh beyaz yeme
I I hareket Salon
ar a J
M d ConceRto A dmlatwa a[,,_----. aksesuarlan u 0 01 0
Berke Aydmlatma'dan se<;1
11
. ,
128 EYL()L 2009

--.
Altl ay süren in$aat süresince mimar, evin
(:evresine yapilan tünel lerle binaya depo ve
kiler alanlarl kazandl nrken bodrum katlnln da
1:;;lktan faydalanabilmesini saglaml$. 3 katll
eve yaz bitiminde bi r de (:atl kat 1 eklenmesi
planlanlyor. Oda dagillml ise bodrum katln-
da televizyon odasl ve kitapllk, giri:;; katlnda
salon, üst katta ise yatak odalarl :;;eklinde
ger(:ekle$tirilmi$.
Ilk etapta "yazlik ev" dÜ$üncesiyle yola (:Ikan
Acaroglu (:ifti, evin dekorasyon a:;;amaslnda
yaz mevsimiyle slnlrll kalmamaya, kl$1n da kala-
bilecekleri bi r tarz uygulamaya karar vermi$. ~
.... Sonrodon eklenen ve evin orko
bohc;esine oC;llon bohc;esinde de,
mutfoklo uyumlu olorok beyoz tercih
bohc;esi Akmetal
Alüminyum torofmdon
Mutfogm evin genelinden forkh ve
boskm olmosl omoc;lonorok venge ve
beyoz lake tercih edilmi$. Mutfok,
Borkmoy Mimorhk Ah$OP Afölyesi
torofmdon özel olorok tosorlomp
uygulonml$.
• Odoloro C;lkon merdivenlerde
parke ve beyozm tonion tercih
edilmis. Duvor kagldl, Villa Pol'den
olmml$. Beyoz c;erc;evelerde oile
fotografIon sergileniyor.
Mimar eiQdem Barkmay, dekorasyondaki tarzl -
nln her zaman i;:ok yal ln oldugunu, ancak bu
evi tasarlarken minimalizme biraz daha hareket
katarak slcak bir atmosfer saglamaya i;:all;;tlgl-
nl dile getiriyor. Evi tasarlarken Acaroglu ailesi-
nin kendisini özgür blraktlgml söyleyen mimar,
mobilya ve aksesuar sec;imlerini birlikte yap-
maYI tercih ettiklerini de ekliyor. Slflrdan bir
yazllk ev amaclyla in;;aatlna ba;;lanan fakat ;;e-
killendiki;:e kl;; i<;:in de fonksiyonel bir ya;;am
alanma dönü;;en müstakil ev ;;imdilerde sahip-
lerine bahann keyfini ya;;atlyor.

.... Evin geneliyle uyumlu
renklerde tercih edilen ve
terasa a<;i1an yatak odalannda
sode <;izgiler tercih
Yatak ve televizyon ünitesi
özel olarok
Evin yer alon ve
rüzgarlik olorak
olana vestiyer de
solono da ha yer
blrakdmasl oma<;lanmIS.
136 EYLüL 2009

rJ
. -
itiboren monzoronm
yonslmolonnl olgdomok omoclylo
bölümünün yon duvorlon füme oyno ile
Feng shui felsefesindeki
mekonlonndon yolo <;Ikdorok
i<;in si yoh bir moso
holünün tom solondo
bulunon su duvon, monzoronm direkt
görünmesi yerine bir suyun orkosmdon
görünmesi ve yine zen etkileri
Aydmlotmo
Bokoro'don ...
... Monzoro temel ohnorok
Giorgetti morko koltuklor, Ismet
Mobilyo'don Sodeligin ön
plano <;Iktlgl solondo oturmo grubunu
tomomloyan Fendi morko sehpo,
Ismet Mobilyo'don.
evbe$ikta$
Salonda yemek bölümünün duvarlannda
bir sokak cephesi yaratmak amaclyla
··inal antika kapdar kullandarak i<;leri bar
büfe olarak Özel
olarak tasarlanan kapdar, Sanat Oec.
tarafmdan ArmaniCasa marka
yemek masasl Ismet Mobilya'dan.
r
odasl ile salon arasmda bir
separatör görevi üstlenen oturma
bölümü manzara ve televizyon ünitesi
temel alinarak L
oturma grubu Mozaik'ten.
S
üzer Plaza'da ver alan daireye girdigi-
miz anda bizi istanbul Bogazi ve deniz
manzarasl kar;;illyor. I<;: tasanml Dual
Mimarllk'm ortaklan Mimar Ay;;e Akyüz ve Se-
<;:il Gün tarafmdan yapilan daire, ev sahibinin
talebi üzerine zen etkisiyle ve tekne atmosfe-
rine para lei olarak tasarlanml;;. 440 metreka-
relik bo;; bir mekan olarak allnan dairede hi<;:-
bir bölücü duvar olmamasl ve kaplamalann
ham halde bulunmasl mimarlann ev sahibiyle
paralei olarak özgürce <;:all;;abilmelerine imkan
saglaml;;.
2009 EYLÜL 139
evbe$ikta$
Ev sahibinin evde en <;ok önem
verdigi bölüm olan odasl
ve kütüphane Dual Mimarlik
tarafmdan
140 EYLüL 2009
-
---
Ebeveyn banyosunda
manzaranm en
jakuziden dahi aigil anmasl
amaClyla kapanlr panj ur
sistemi Banyoda
yer alan koltuk
özel olarak
Ev sahibinin sürekl i oimasl sebe-
biyle c,;ok fazla bir araya gel me imkanlan ola-
madlglnl, bu yüzden de belli belirle-
dikten sonra daireyi bu talepier dogrultusunda
dekore ettiklerini söyleyen mimarlar, yliin
aY1n1 teknede gec,;iren ev sahibinin tekne
mlndaki bu evde de olmaslna
özen gösterdiklerini anlatlyorlar. Dairenin her
ac,;ldan bir Istanbul manzaraslna hakim
olmasl ev sahibini oldugu kadar mimarlan da
ve dekorasyonun temeli gökyüzü il e
birl e$en deniz manzarasl Daireyi tasar-
larken ev sahibinin talebiyl e sakin
ve huzurlu bir atmosfer amac,;ladlklannl söyle-
yen Mimar Akyüz ve Sec,; il Gün, malze-
me ve renk kararlannl, bogaz ve gökyüzünün
birbirine gri-mavi man-
zaraYI evin ic,;ine almak ve manzaranln devaml-
nl renkleriyle evin ic,;ine bir bütün
amaclyl a verdiklerini de ekli-
yorlar. T emel Istanbul manzarasl olan dai-
re, en semti erinden birinde bulun-
maslna ragmen tekne sükünetin-
den kopmadan huzurlu ve bir
alanIna •
. ---
Yatak odasmda manzaradan daha iyi
faydalanabilmek ve mekanlar arasl farkhhklar
yaratabilmek amaClyla kot farklan
Ipek kaplanan duvarlar
aracdlglyla yatak odasmda tekne ve gökyüzü etkisi
Tek kumandayla idare edilen projeksiyon
sistemi, perdeler ve aydmlatmalarla teknolojinin de
ihmal edilmedigi sade ve odada
manzaraya karlil yatak Mozaik'ten
ahnmlli. Komodin1er eve özel Yatak
aydmlatmalar, Nil Ata Interiors .
:>OOQ FYLt"1I 143
stil renk
KUSU
Hamlayan Nahide Toros
Fotograflar Tuba Özkan Baklrkaya
144 EYLüL 2009
lann renk
n aksesuara her yerde.
Madalyon sandalye, 289 TL,
Riviera Maison. Güllü tepsi, 35 TL,
Mariposa. halkasl, 7.50 TL;
11 .50 TL, Deco Center.
<;izgili duvar kagldl, 230 $+KDV,
Chelsea. Fincanlar, 12.50 TL;
sütlük, 9.50 TL, Mudo Concept.
Beyaz klhfh sandalye, 289 TL,
Riviera Maison. <;izgili duvar kagldl,
230 $+KDV, Chelsea. Yastlk,
30 TL, Deco Center. 191 O'lu ydlara
ait vintage ayakkabl, fiyatl henüz
belirlenmemis; elbise, 210 TL,
Mariposa. Sepet, 19 TL, Boyner Evde.
Sepet, 19 TL, Boyner Evde.
Küc;ük el havlularl, tanesi 30 TL;
yastlk klhfl, 75 TL, Damask.
Gallery marka duvar kagldl ,
rulosu 50 Euro, Lot. Limoges marka
porselen pasta tabagl, 88 TL;
fincan! ve tabagl, 148 TL, Sirma.
146 EYLÜL ~ ü ü 9
Masa örlÜSÜ, 185 TL, Person.
tepsi, 19 TL; pasta tabagl,
stil renk
Madalyon sandalye, 289 TL,
Riviera Maison. Pembe ipek yatak
örfüsü, 1250 TL, Persan. Desenli
yatak örfüsü, 380 TL, Damask.
Desenli yasflk, 37.50 TL, Deco
Center. Dantelli yastlk, 25 TL,
Mariposa. Yapay ~ i ~ e k l e r , tanesi
5 TL, Boyner Evde. Madalyon
sandalye, 289 TL, Riviera Maison.
Önünde eski bir
servi agacmm yer aldlgl
ev, en eski Bodrum
evlerinde kullanilan
bir tür andezit
Servinin
altmda bir
ni lüfer havuzu yer
ahyor. Salonun cephesi
ise boydan boya
pencere ... Ost katta yer
alan balkonda
malzeme tercih
Evi n kaplsmm
üzeri ne siperlik
kiremit ler Aydm' dan
Ferforjeli
bölüm Bodrum'da
Eski arabo
lambasl antikacIdan ...
.... üstüne
Evin önünde
yanm dai re nilüfer
havuzu yer allyor.
M
imar Bülent Güngör'ün tasarladlgl bu $irin ta$ ev,
bir dönem köylül eri n yayla olarak kullandlklan;
hayvanlannl otlatmak it;:in geldikl eri Yallkavak De-
veler Mevkii'nde ver allyor. Ev bu görünümünü kazanmadan
önce ise yerinde dev kaktüslerin ve kayalarln araslnda gizl e-
nen tek katll bir ahlr varml $. Mimarln eski Bodrum evlerinde
rastlanan bir tür andezit tasl ve ahsaptan tasarladlgl evde ko-
lon ve kiri s kull anllmamls. Mimari proje t;:izimini Cihat Dagas-
lanl'nln yaptlgl evin insaatlnl Edip Oral gert;:eklestirmis.
Evin giri $inde bulunan salonun zeminine flrlnl anml$ el yaplml
cotto ver karosu dösenmi s. Iki duvara yine eski evlerde slkt;:a
rastlanan L bit;:imli tas sedirler yapllml$ ve beyaza boyanmls.
Sedirlerin karslslndaki duvara boydan boya pencere düsünül-
müs EI yaplml söminede de andezit tasln devaml saglanmls.
At;: lk mutfak iroko agaclndan tasarlanmls. Mutfagln arkaslnda
aC; lk bir banyo ver allyor.
150 EYLiJL 2009
.... Evin arkasmda geni$, ah$ap bir
balkon yer ahyor. Dogal kayalar ve
kaktüsler, yatak bölümünün "Vah$i
Bat!" görünümlü manzarasl. Deri
tabure, Koray Eri$ imzasml ta$IYor.
~ Ara kata <;Ikilan merdivenler
ah$ap ka laslardan tasarlanml$.
Tekne figürlü resim, NazI!
GÜngör'ün.
... Salonda beyaza boyanan ta$
sedirl er yer ahyor. A<;Ik mutfak
iroko agacmdan tasarlanml$.
.... Yatak odasl olarak kullamlan ara kot malzemeden Ceviz yatagl evin Edip Oral
Yatak eski bir dolap kapagl yer allYor. Yatagm iki yanma Berber sandalyesi Boderum'dan.
Banyoda da cotto zemin devam ediyor. Lavabo, Yatagan mermerinden. Agac; olan bölümlerde iroko
Banyonun zemininde de flnnlanml!? cotto ver karosu devam
ediyor. Banyoda uygulanan iroko agaci ve Yatagan mermeri-
nin birlikteligi ise dikkat c;ekici. Ah!?ap malzeme ile gerc;ekle!?-
tirilen ara kata ise kalln ah!?ap kalaslardan tasarlanan merdi-
ven basamaklanyla C;lklilyor. Bu bölümde yatak odasl ver all-
vor. Ceviz agaclndan yapllan yatagln eski bir dolap
kapagl Yatagln iki taraflna Ya-
tak odaslnln bulundugu bölümün uzantlsl
alan eski yapliardaki ara katlan hatlrlatlYor. Buradan zeytin
agac;lanyla vadiyi ve Yallkavak koyunu gören balko-
na Yatak odaslnln yanlndaki kapl evin arkaslnda ver
alan diger balkona aC;lllyor. Dev kayalar ve kaktüslerle "Vah!?i
Bat!" görünümlü geni$ balkonun zemini ve tlrabzanlan
tan tasarlanml$ Evin önündeki servi agaclnln dibine küc;ük bir
nilüfer havuzu Havuzun ic;indeki Japon $emsiyesi
suyla beslendiginden olsa gerek hep mutlu. Nilüferlerin c;ic;ek
ac;masl ise ev sakinleri ic;in sevinc; kaynagl. Mimar Bülent
Güngör'ün tasarladlgl, ön cephesi Yailkavak sahiline ve zeytin
agac;11 vadiye bakan; arka cephesi Bat!" görünümlü ev,
sadeligi ve rahatllglyla dikkat cekerken, eski Bodrum evlerini
de hatlrlamamlzl sagllyor. •
stil nostalji
(
ma
ali
Onu bebek odalanna hapsetmeyin. Blrakm 0 dingin haliyle
mekanlarda romantik ve nostaljik bir hava yaratsm.
Homloyon Nahide Toros Fotograflor Tuba Özkan Baklrkaya
,.'
-- ,
, - -

\
\
-\ ,A
\.
- ~
r
I
157 EYLÜL 2009
stil nostalji
158 EYLÜL 2009
"Agen" sandalye, 36.57 TL; aydmlatma, 49.95 TL, IKEA.
"Fifi" yorgan, 390 TL, Habitat. Gazetelik, 75 TL; "Clothes"
asklhk, 105 TL, Mariposa. Duvar kagldl, rulosu 50 Euro, Lot.
Gazetel ikte duran duvar kagldl, rulosu 170 $+KDV, Chelsea.
www.voga.com.tr
Yoga Ankara: Karacakaya Caddesi No: 14806160 Siteler/Ankara
Tel. 03123503333 (pbx) Fax. 0312 348 51 77 E-mail. vogaankara@voga.com.tr
Yoga istanbul: Modoko Sanayi Sitesi 3. Cadde No: 112 Ümraniye/istanbul
Tel. 0216 466 15 38 (pbx) 466 27 09 E-mail.vogaistanbul@voga.com.tr
Yoga Eski$ehir: Ali Fuat Güven Caddesi No: 11
Telefon: 02222250023 Fax: 0222 2250083 E-mail: vogaeskisehir@voga.com.tr
Ev sahibi Murat Balkan metruk halde sohn
aldlgl evin rölevelerini C;lkarttrnp Yüksek Anrtlar
Kurulu'na Bodrum yöresine oit
andezit ashna uygun olarak
ev iki katton meydana geliyor.
' 60 EYI..ÜL 20Cl9
yonrndan
ve evin dogu
duvonnl yuvarlak tuglo
örgülü sütunlorlo soran
bölüm, ocok olorok

.... Evliyo <;:elebi,
Seyohatnomesi'nde evin
orko bohc;esindeki toth su
kuyusundon söz ediyor.
Giritli Aga'nln evi oIarak
bili nen 250 ylillk bu
evin arka
Evliya <;elebi'nin
Seyahatnamesi'nde adi
tatll su kuyusu yer
al lyor. Evin bulundugu
arazideki Roma
Hamaml'nln restorasyonu
ise devam ediyor.
Hamlayan Funda Aras
Fotograflor Engin Aydeniz
diger ucunda at;l k
olarak tasarlanml$.
Bu katta bir de misafir
tuvaleti bulunuyor.
Ost koto <; Ikon o h ~ o p merdivenler. ..
M
urat Balkan'ln 1985'te i<;: inde bu-
lundugu araziyle birlikte satin al-
dlgl ve asllna uygun olarak resto-
re ettirdigi sade ve i$levsel cizgilere sahip
ta$ ev, Aspat Koyu'nda ver allyor. Milattan
önce Bodrum yanmadaslnda bulunan dört
kraillktan biri olan Termera KralIlgi, Aspat
Koyu'nun kuzeyindeki tepelerde kurulmu$
KralIlgIn limanl ise Aspat koyu imi$. Koyda
erken ve ge<;: Roma medeniyeti kallntllanna
da rastlanlyor. Aspat Oagl eteginde dere ke-
nannda yapllan kazllarda ortaya Clkan Roma
Hamaml kallntllan ise restore ediliyor.
Koyun sembolü olan ve mihenk ta$1 gibi gö-
rülen evden en <;:ok bölgede ver tarif edilir-
ken söz ediliyor; tas evden önce ya da son-
ra.. Bodrum yöresinin türküsü C:ökert-
me'de de adl ger,:en Aspat Koyu ise bir cok
hikayeye konu olmu$. Romantik ve gizemli
bir ver olarak Vedat Türkali'nin romanlnda
da ver alan ve Giritli Aga'nm evi olarak bili-
nen 250 ylilik mekan, aynl zamanda Yunan-
11 yazar Yanlis Manglis'in "Aganm C:ocuklan"
kitabma da kanu almus
Deniz monzorah bolkonun zemini o h ~ o p t o n , korkuluklor ferforje.
?()()Q F V I [""]1 16
Ev ve arazinin sahibi Murat Bal-
kan, 1985 yliinda satin aldlgl araziyi önce
aga<; landlrml$. Metruk halde bulunan ta$
evin röleveleri <; Ikartllml $; Yüksek Anltlar
Kurulu'na kaydettirilmi s üG yll devam
eden bu süre<;ten sonra restorasyonu tCl -
maml anan ev, yeniden hayat bularak kul-
lanllmClya
Bodrum yöresinin ta$1 ol an andezit ku ll a-
nll arak in$a edilen ev iki kat olarak tasar-
lanml$ Giri;; katl genel ya$am alanl olarak
Bir köscsine ocak yapllan
bu mekan, sade ve bir dekorasyo-
na sahip. Salon duvarl an boyunca eski ev-
lerde slk<;a rastlanan ahsap raflar ver al l-
vor. Iki duvar boyunca uzanan ahsap se-
dirl er ise oldukGa kul lanl sll Ahsap ve yük-
sek tavanli genis mekanl n diger ucunda
ise aGlk mutfClk ver al lyor Bu katta bi r de
mi safi r tuvaleti bulunuyor.
merdivenlerl e Glkll an üst katta ise
biri ocakli iki vatak odasl ver ali yor. Odalar-
daki dolap ve nisler asllna uygun olarak
yenilenmis. iki odaYI birlestiren koridor ah-
164 CYLLJL 200 9
sap dösemeli bir balkonl a dlsanya ar; lIlyor.
Koridorda, iki odanln araslnda ortak kulla-
nllan bir banyo bulunuyor
Evin denize bakan cephesinde genis bir
veranda ver al lyor Girisin YCln lndan basla-
yan ve dogu duvannl yuvarlak tugla örgü-
lü sütunl arla sCJran bölüm, ocak olarak ta-
sarlanmls. Arka bah<;esinde ise Evli ya Ce-
lebi Seyahatnamesi 'nde adl geGen tatll su
kuyusu ver all yor. 0 zamanlar 10 degir-
men kadar bol suyu oldugu söy-
lenen bu kuvudaki su, denizciler tarafln-
dan alinlp gemi lerde bir VII bozulmadan
kullanlli rmls.
Evin bulundugu koyda bir turizm isletme-
si de bulunan ev sahibi, sanatsever Murat
BalkCln, yaz aylannda Ulusla-
rarasl Resim ve Heykel Sempozyumu dü-
zenli yor. Her yll buraya gelen sanat<; lI ar 15
gün bovunca <;all slyor; yaptlklarl i$ler me-
kanl her geGen yil saYlsl artan sanat eser-
leriyle dolduruyor Aspat A<; lk Hava Hey-
kel Parkl, Bodrum'un kültür ve sanat mer-
kezi ki mli gini her geGen yil pekistiriyor. •
.... Sode ve yotok odosmm
zeminine roblto
.... Koridorun ortosmdo her iki odonm
da kuliondlQI bonyo yer ohyor.
Yotok odosmdoki ocok
ve ni$ oslmo uygun
olorok yeniden yopdml$.
1
Yuvarlak masa servisi, 34 TL; stor perde, 79 TL;
bambu servisler, tanesi 16 TL; hindistan cevizinden
kase, 13.50 TL, Muson. 50x50 cm ham zemin
kaplama malzemesi, tanesi 99.50 TL, Mudo Bahc;e.
60x180 cm yolluk, 99 TL, Step.
2
Oval masa servisi, 79 TL; minderler, tanesi,
19 TL; paspas, 22 TL, Muson. "Kanarp" 76xl14 cm
bambu hah, 9.95 TL; "Bastant" sepet, 29.95 TL, IKEA.
Sakslda yapay limon, 29.95 TL, Mudo Bahc;e.
3
HaSir lifinden stor perde, 66 TL, Muson. 60x160 cm
stor perde, 19.99 TL; 60x140 cm bambu stor
perde, 12.99 TL, Praktiker. A h ~ a p paspas, 99.50 TL,
Mudo Bahc;e.
4
Haslr minder, 29 TL; stor perde, 79 TL, Muson.
Bambu desenli duvar kagltlan, 5 metrekarelik
rulosu, 50 Euro, Lot. "Sindal" dikdörtgen paspas,
9.50 TL; "Hessum" dikdörtgen paspas, 5.50 TL;
"Trampa" yuvarlak pas pas, 29.95 TL, IKEA.
2009 EYLÜL 167
evbodrum

e I
Yamacin alt bölümü, evlerin büyük bir amfi-tiyatro
gibi Manzara yönlerini takip eden arazinin
dogal yapisl kullandarak, 4 tone basamak ve
evler bu basamaklann ic;ine ve üstüne
arazideki dogal topografya ve floranln azami oranda
korunmasl Birbirlerinin manzaraSlnl kesmeyen
basamaklann ic;inde yatak odalon, üstünde
alanlan bulunuyor. Salon havuza, odalar ise baglmslz bir
bahc;eye ac;dacak Havuzla ev araslndaki
manzara temel allnarak yemek grubu
ve renk olarak evin geneliyle paralei, beyaz tercih
H
er yaplnm ayn ayn manzaraYI kucakladlgl
Ardesco'da bulunan ve büyük pencere-
leriyle Bodrum'un tüm güzelligini iGine
alan müstakil ev, kaplsmdan girer girmez dogayla
it;: it;:e geGen bir ya$amm sinyall erini veriyor. Proje-
si Teget Mimarilk tarafmdan yürütülen ve Mimar
Mehmet Kütük!;:üoglu tarafmdan tasarl anan evler,
yerle$im yerlerine yakm olmaslna ragmen koyun
tepe noktasmda konumlanml$ olmasmdan ve
projesinden ötürü gürültüden uzak sessiz bir tiyat-
royu da andlrl yor.
evbodrum
ve bakll dlglnda, bu dev amfi-tiyatro düzeni,
Insanl sarmalayan bir mekan hissi yaratacak tasarlandl. "
-_ ...
Evin merkez noktaslnl
salonun en önemli aksesuannl
manzara Pastel
tonlann hakim oldugu salonun
zeminine uygulanan mermerler,
yerel firmalardan. Olabildigince az
aksesuann tercih edildigi salondaki
mobilyalar, Derin Design'dan
Aksesuarlar Habitat .
2009 EYLÜL 171
uzanan kay manzaraslyla rüya gibi bir tatil vaat ediyar.
Basamaklar üzerinde konumlanan evlerin yerle$im
planlnl bir tiyatro düzeniyle tasarladlklannl söyleyen
Mehmet Kütüke;üoglu, ie; mekanda salon, yemek bö-
lümü, mutfak ve teraslann evler gibi tiyatro basamak-
lanna dizildigini, salon katmdan ini len yatak odalannln
ise ta$ basamaklara gizlenip, alt kattaki sakin bah<;eyi
kull anacak $ekilde tasarlandlgml dile getiriyor. ie; tasa-
nml mimar Hande Köksal tarafmdan yapllan mekanm
en önemli aksesuan manzara ve hemen salondan ge-
e; ilebil en havuz oldugu i<; in dekorasyonda olabildigin-
ce sakin ve modern c;izgiler tercih edilmi$. •
.... Solonlo bogloyon noktodo
monzoroyo konumlondmlon ve oe;lk olorok
tosorlonon mutfok, Intemo'don.
• Alt kotto yer olon ve hepsi bohe;eye oe;docok
konumlonon yotok odolonndo da sodelik
felsefesinden yolo Yotok odosl mobilyolon,
yerel firmolor torofmdon özel olorok Tüm
tekstil ürünleri, Hobitot'ton C;:ocuk ve gene;
odosl olorok bölüm, diger mekonlordon
forkli olorok conli renklerde Beyoz
duvorloro renkli e;lkortmolorio horeket
..,nna 1'"11 17.
za
174 EYLüL 2009
Homloyon Eda T epe
Fotograflor Levent B k
Pr .. . oz urt
odukslyon osistanl Tugc;e Baykut
BU SAYFADA
, Solo test, 38.50 TL,
Mudo Concept. 2 "Doff"
klzmabirader, 1 1 6 TL,
Continu
um
. 3 M,knatlsh satrane;
ve tavla seti, 34.50 TL, Mudo
Concept. 4 $effaf iskambil
kag
1dl
, 39 TL, Continu
um
.
5 Oval formlu iskambil
kag
1dl
, 12.50 TL, Bun Design.
6 "Skittles" lobut seti, 15 TL,
Nuxx.
? nnQ FYI 0 1 175
stiloyun
176 EYLüL 2009
olituna
ans panltisl
u rqdyatörl e hayatlnlzda yeni bir adlm atln.
ortuna, evinize mutluluk ve getirecek.
arisa Showroom
agdat Cad. No:216
724 Feneryolu-istanbul
I: 0216550 15 42
ax: 021 6 550 15 43

• ®
carlsa
dizayn radyatör
evbodrum
Modern c;izgilerin otontik detoylorlo hormonlondlgl
YO$om olonmdo ev sohibi renklerle vurgulor yopmoYI
tercih etmi$. Mutfoklo solonu bölen büyük koltuk,
Name Yddlnm tosonml. Mi nderler Hobitot'ton olmml$.
178 I=YLüL 2009
Idlnm tosanml. EI yaplml mutfak
da bir ustadan ohnml$.
iskandinav tarZln1
geleneksel detaylarla
ve enerjisini
sahiplerinden alan ev,
modern ve otantik
tarzlann kusursuz
uyumunu yansltlyor.
Hamlayan Tugba Karatmanh
Fotograflor Levent Bozkurt
B
odrum'da ak$am saatleri yakla$lp
güne$ yava$ yava:;; etkisini yitirirken
Gümü:;;lük'ün tepe noktalarlndan bi-
rinde güne:;;e ve koyun hafif esintisine kar:;;1
konumlanml $ olan evi n merdivenlerinden
C;lkmaya ba:;; lIyoruz. Güne$in en güzel rengi-
nin bahc;eye yansl dlgl saatlerde sahiplerinin
de samimiyetiyle iyice renkienen bahc;ede
kucagmda bebegiyle Maria Virgin kar$lllyor
bizL isvec;'te ya$ayan ve Glamour Dergi-
si'nin moda direktörlügünü yapan Maria Vir-
gin, da ha önceleri hakkmda birc;ok $ey duy-
dugu, fakat gel me flrsatl bulamadlgl Bod-
rum'da bir ev almaya karar vermi$.
evbodrum
... Ailenin en c;ok vakit gec;irdi gi
mekanlardan bi ri olan bahc;ede
her saat vakit gec;irilebilecek rohot
bir oturma grubu tercih edilmi:?
Koltuklor ve sehpa, Mudo Concept.
.... Mozoiklerl e modern bir atmosfer
sag la non bonyoda tercih edilen
el yaplml oynalorla yine otantik
bir vurgu omac;lanml $. Ayna
Bodrum'do bir ustayo yoptmlml $.
Evin miman Thomas Sandeil ile moda sek-
töründe de bire;ok kez söyleyen
Maria, evi aldlglnda ise ie; tasanmlnl nasll
yapacaglnl Gene; di-
rektör "tam 0 slrada harika bir insania tam;;-
tim" diyerek evinin ie; tasanmlnl yapan de-
koratör Name Ylldlrlm ile
bahsetmeye Maria Virgin, Name
Ylldlnm il e il k kar$lIa$tlglnda tasanmclnln
sadeligi ve özgünlügünden ve
kendisine yardlm edip edemeyecegini sor-
mus. Olumlu cevabln ardlndan dekoratör
Name Ylldlnm, alt katl ae;lk mutfaga sahip
bir oturma bölümü, üst katl ise yatak odala-
nndan olu$an mekanda slcak, enerji dolu ve
özgün bir alanl Modern
e;izgilere sahip olan bu sirin yazllk ev, beyaz
fonda aksesuarlarla renklendirilmi$. •
/
klsmmda yer alan beyaz duvarla
bütünlük saglayacak modern tarzda
yapdan mermer Bodrum'dan ahnan
kilimlerle Aydmlatma,
Bodrum'da bir magazadan
"OEKORASYONUN BENIM i<;iN
EN KEYiFLI YANI, EL YAPIMI
AYNA VE BiR<;OK AKSESUARI
YEREL BiR
USTAOA BULABiLMEK OLOU."
TEL (0212) 4070347
(0212) 407 0 346
FAX (0212) 407 0 345
E-mail info@ramezferforje.com.tr
web www.ramez. com.tr
EGEJY' SEYREDERKEN I
Hollanda' da ve yli in neredeyse altl aYlnl Bodrum'da
Jon ve T oos Moen alanlannl
"az asllnda felsefesinden yola
Hamlayan Tugba Karatmanli Levent Bozkurt
Mi nimal <;izgi nin devam ettigi bah<;ede havuz
ve denizin doygun mavisini ön plana <;Ikaracak
sade bi r oturma grubu tercih
Koltuklar, ICA Home&Garden'dan se<;ilmi!?
Bah<;e ve teras ya!?amml temel alarak
dekorasyonu ev sahipleri,
<;ocuklan geldigi zaman büyük bir yemek
masasma ihtiya<; duyduklan ve genellikle
bah<;ede vaki t ge<;irdikleri i<;in salonu
terasa baglayan duvara evin rengiyle uyumlu
olarak sabit ta!? bi r masa
184 I=YLUL 2009
B
aht;:e kaplslndan it;:eri girer girmez Jon ve Toos Mo-
en'den önce evin diger sevimli sakinl eri Balou ve Drib-
bel bizi karslll Yor. Sadeli gi da ha baht;:esine girer gir-
mez dikkat t;:eken müstakil evin en önemli aksesuan ise mas-
mavi Ege denizi ... Tüm slcakllQlyl a bizi karsll ayan Moen t;: ifti
il e kahvelerimizi yudumlaYlp Bodrum'u kesfetme hikayeleri ni
dinlerken bir taraftan da sadece birkat;: Ingilizce kelime anla-
yabi len Balou ve Dribbel il e il etisim kurmaya t;:al lslyoruz. As-
Ien Hollanda'da yasayan ve emekli olduktan sonra yazln yasa-
yabil ecekleri uygun bir ev almaYI planlayan Moen t;:ifti, ilk ola-
rak Italya'da ev almaYI düsünmüs·
Jon ve Toos Moen evin mimarisinin yanl slra manzarayla
teras ve
evbodrum
"Evin genelinde beyazi tercih ettik
'- L===
.. -
Fakat Yallkavak'ta ver alan "Azure Sitesi"nin fotograflannl gör-
dükten sonra mimarisini <;:ok begenen <;: ift da ha önce hi<;: gör-
medikleri Bodrum'da klsa bir tati le gelerek degerlendirme
yapmaya karar vermis. Daha önce HP Ortadogu Genel Müdü-
rü olan Jon Moen, Bodrum'a gelip mekanl ve manzaraYI gör-
dükten sonra aradlklan özellikleri n hepsine sahip olan bu evi
hemen satm almaya karar verdiklerini ve burada yasamaya
basladlktan sonra ise her ge<;: en gün bu kararlanndan da ha
<;:ok memnun olduklannl dile getiriyor. Evi aldlktan sonra de-
korasyonu tamamen beyazi temel alarak sekillendiren ev sa-
hipleri "az asl mda <;:oktur" fel sefesinden yola <;:Ikmlslar. Evde-
ki tek aksesuar ise evin her yerinden görülebilen masmavi
Ege deni zinin yanl Slra ressam olan ev sahibi Toos Moen'in
modern resimleri olmus. •
.... Evin geneliyle uyumlu beyaz ve aksesuarslz olarak
düzenlenen odadaki yatak ev sahibine ait,
manzarayla mavi resiml er ile hareket
Sadeligin en <;ok hissedildigi salonda ailenin bir araya geldigi
kalabahk dönemler i<; in büyük bir koltuk <;ift
zamanmm <;ogunu bah<;ede ge<;irdigi i<;in salonda fazladan bir
yemek masasma gerek
öne ri hamak
Hamak, 295 TL, Mudo BahCfe.
"Gökku$aglnln üstünde uyuma hi ssi
veren basit ama r;: ok seviml i bir ürün,"
"Rattan" sahncak tipi hamak,
390 TL, Habitat.
"Kür;:ükken bir r;: ocuk parklndaki
sallncakta, "Daha hlzld Daha hlzl! sall a!"
diye babama baglrl $lml hatlrl atan sevimli
forma sahip bu ürüne baylilyorum,"
Viteo marka "Swing" hamak,
4 bin 950 Euro+KDV, Mozaik.
'Tik ile metalin $Ik bulu$maslnl
temsil eden bu ürün asl!nda
basit hamak formlannln
dl$lnda olsa da tasanmdan
vazger;:emeyenler ir;:in ideal."
Mimart Yapl Tasanm peyzaj mlman
Esra Yetgi n, en rahat hamakl an
Homl oyon r da I ep Fotogroflor l Bozkurl
188 EYLÜI. 2UU9
"Fashion" hamak,
2 bin 30 TL, Garden Life.
"Hani bebeklerin en
rahat ettigi anakucaklan
vardlr va, bu hamak da
tlpkl onlar gibi."
~
V
~
V
Viteo marka "Hanging" hamak,
3 bin 298 Euro+KDV, Mozaik.
"Ister havuz kenannda isterseniz
de baht;:enin en sessiz ve ücra
yerinde kul lanabil eceginiz bu ürün
$Ik oldugu kadar rahat da."
"Bodrum" hamak, 49.90 TL, Bauhaus.
"I$te hamak denince akla gelen
görsei bu olsa gerek. Rengi. yapisl
"Maderia Paraguay" hamak,
2 bin 659 TL, Garden Life.
"Dekorasyona önem veriyorsanlz ve
eviniz klasik dokulara sahipse bu hamak
evinizi tamamlayabilir nitelikte."
"Sommeil" hamak, 275 TL, Habitat.
"Iki agat;: araslnda gölge ve
tembellik vaktinin geldigini
hatlrlatan rahat bir hamak."
"Avant" hamak, 2 bin 520 Euro+KDV, ICA Home&Garden.
"Denge sorunu ya$ayacakml$slnlz gibi gelse de
bence denemeye deger. Heyecan verici!"
Sahncak tipi hamak, 225 TL, Mudo Bah(fe.
"Evinizin it;:inde bir koltukta oturur gibi
rahat edebi leceginiz fonksiyonel bir ürün,"
Ustalara saygl kU!;lagma gösterdiginiz ilgi
te!;lekkür ediyorum ve devam ediyorum.
Elektriklfiler
Yaptlklan i!;l sanki her tür yeni teknolojiden
haberdar olmalannl gerektiriyormu!;l gibi gö-
rünse de; buna aldanmamanlz gerekir.
kü onlar da sizin gibi insan evladl. Siz tekno-
lojiden ne kadar anll yorsanlz; ya da da ha
dogrusu, annenizin halasl teknolojiden ne
kadar anllyorsa, elektrikGilerin de toplam bil-
gileri bu kadar ile klsltl ldlr. Asllnda kendi ara-
lannda ikiye ayrllirlar Kendini da ha elektro-
nik konulara yakm gören, mahallede onun
bunun radyosunu tamir ederek bu alanda
nam salml!;l olanlan bir grup olu!;lturur Diger
grubun özelligi yaradl ll!;ltan gelen 220V da-
yanlklillklandir Radyolann, 3 adet kalem pil
dedigimiz sistemden yassl pil denen siste-
me saglamak gibi tarihi sosyal bir
misyonu olan ilk grubun temel özelligi, aile-
leri tarafmdan havya allnarak ve bu konuda
yüreklendirilerek, okuldan kovulduklan dö-
nemde uyu!;lturucu, alkol ve kadm i!;line bu-
la!;lmamalannln saglanml!;l olmasldlr. Bu
grubun üyelerinin her birinin ortalama bir
milyon adetten ba!;llayan bir i!;le yarama-
190 EYLüL 2009
yan yedek koleksiyonlan vardlr Bu
koleksiyonlannl, bugün az da olsa belki de
koleksiyon degeri olabilecek, eski Gay,
graphos, pikap ignesi kutulannda saklarlar
Smlflandlrma sistemleri Gok yalmdlr Tüm
parGalar yedek ba!;lligl altmda tek bir
grupta toplanlrl ar. Bir gerektiginde,
herhangi bir kutu dolusu parc;a masa üstü-
ne dökülür ve kalln bir baklr tel araclilgl ile
e$elenerek, pirinc;/ta!;l gibi aYlklanarak bu-
lunmaya Bu sistemde % 100 uyum
gibi bir hedef yoktur, idare edecek bir
parGa ile devreyi bir süreligine tamamla-
maktlr Bu grubun üyeleri bugün elektrikGi
olarak hizmet verdiklerinde hafif aklm konu-
sunda da iddiasmdadlr Bu
hafif aklm konusunun ilk maddesi anten
baglantllandlr Si nyal milleti ile
arasmdaki en büyük uyu!;lmazllk kablo
konusundadlr. kablo ile i!;l-
levi arasmdaki orantlYI deneme ve yanllma,
trafo patlatma yöntemi ile ögrenirler. Tele-
vizyon yaym sinyali, hoparlörlere ula!;lmasl
gereken ses sinyalleri gibi, yangm
mayan hafif aklmlarda bu yüzden pek yol
alamaml$lardlr Bu grubun kaymak tabakasl
oto olur. Posasl da Türk Tele-
kom'da teknik müdürlüge terfi eder.
ElektrikGilerin diger, 220V dayanlkll olanlan,
aydmlatma i$ine girerler. En büyük özellikle-
ri, belli uzunlukta bir hat üzerinde kendilerin-
den istenen adette spotu bir türlü taksim
edememeleridir. En sevimli halleri, iki duva-
nnm arasl 3 metre olan bir odada kendileri-
ne verilen spotu takmak iGin metrede bir
delik son bir metreyi i!;laretlemeleri ge-
rektiginde duvara gelmesine $a!;l lnp, bir
spota bir de tavana bakmalandlr. Diger bir
özellikleri korkusuz olmalandlr HiG bir
bir zaman, kablolan dÖ!;lerken
uluslararasl standartiara uygun renkte kablo
kullanmadlgmdan, hiG bir bir
zaman, canll olan hattm hangisi oldugunu
ölGmeden bilemez. Kontrol kalemi denen
basit alet onlar iGin, jartiyer ya da
eyeliner kadar kadmsl bir aksesuar oldugun-
dan; elektrik<;iler bu kontrolü parmaklan il e
yaparlar. Slia hasreti, <;e$mede yavuklusuna
rastlama heyecanl, oglunun !;lehirlerinin
dÜ$man i$galinden kurtulu$unun temsilin-
de komutan rolünde ilk müsameresine <;Ik-
tlglnda hissettikleri gibi, i<;lerinde bir SIZI ya-
ratan kablo, canll aklm kablosudur. Diger or-
tak özellikleri ise, duvarlann tek i!;l levinin
iGinden elektrik kablolannm ge<;irilmesi 01-
dugu yönündedir. Denedikleri on noktadan
yedisi sisteme, kalan üC; tanesi de
su tesisatlna denk gelir. Matkap saldiklan
duvardan su onlara her defaslnda
bir mucize gibi gelir. Bu insanlar tamamen
sezgi leri ile hareket ederler. Anahtar, priz
iliortaj:l1dG su terazisi kullanmamalannln de
nedeni budur. Aklml parmak ucu ile hisse-
d8bi ldikleri gibi. bir terazide olup 01-
madlglnl da bakarak anlayabi lecekl eri konu-
sunda ile bir özgüvenleri vardlr.
Yaptlklan yagll, pasll bir olmamaslna
yeni duvarda el izi blraka-
bilmek gibi bir özellikleri de vardlr. Meslek-
leri ile ilgili heyecanlannl hiC; bir zaman kay-
betmezler, her gün 0 ilk gi-
bi heyecan ve merakla Bildigi-
niz E27 soketli ampule bile ilk defa görüyor-
gibi bakmalan bu Sigorta
kutusunun ne yaradlgl ile ilgili hiC; bir bi l-
gileri yoktur. Sigorta kutusundaki sigortalar,
onlann ikide bir merdivenden inip, gidip, at-
tlrdlklan sigortaYI oraclkta bulduklan küregin
sapl veya paratoneri ile kaldlra-
rak günlük egzersiz gereksinimlerini
malanna yarayan bir sagllkll unsuru-
dur. En vazgec;i lmez taraflan kablo ucuna te-
lefon soketi takacak alete sahip olmalan ve
evinizde demir yapllacaksa, demirciye
kaynak makinesi ic;in elektrik saglayarak
mahallenin trafosunu yörüngeye oturtma
ba$anlandlr. batl$l, yani elek-
trik gereksiniminin en ile yok olur, sa-
bah ile birlikte, sizin klzgln-
IIglnlzln saatlerde araYlp, "Abi, ha-
Ylrdlr? Ak$am beni araml$sln." diyerek tek-
rar ortaya C;lkarlar.
Sistire & Cilacllar
Sistire makinelerinin yanlannda
lan adamlara verilen genel isimdi r. Sistire
makineleri, tekerlekli ve kendi öz iradeleri il e
hareket eden makinelerdir. Insanlarla ileti-
kurmak ic;in yanlannda, hi C; bir
levi olmayan, bu adamlardan
Bu adamlarln tek görevi, sistire makinesinin
kendi istekleri dogrultusunda yapt lgl parke
doku kompozisyonlannl begenmeyen ev
sahiplerine, "Bu böyle olur, bu kadar olur"."
gibi bir mlnldanmaktlr. Büyük kimya-
sal madde üreticisi firmalar, bu olaydan yo-
la C; lkarak, bu adamlara bir daha
Bu da, ci la adl altlnda satllan ve
tamamen kendi ba$lna hareket etmeyi se-
yen kimyasal maddelerin, parke üze-
rinde özgür ki biz
buna iz ya da leke diyoruz, bunlan da sa-
vunmalan ve ev sahiplerini ikna etmeleri
dir. ülkemizin toplam alanlnln hemen her
taraflnln cam cila olmaslnln nedeni de bu
adamlardlr. Bu adamlann yapabildigi tek ci-
la uygulamasl budur. Büyük kimyasal mad-
de üreticisi dev firmalara dayanama-
yan tüketici, pes ederek bu c;a reyi
tur. Dekorasyon dünyaslnln tavuk-mu-yu-
murtadan-yumurta-ml-tavuktan konusu da
bu ilgilidir. En son cila ml yapillr, yoksa
son kat boya ml? Bu konu uzmanlar tarafln-
dan hiC; bir sonuca vardlnlamaml$tlr Ya$a-
makta oldugunuz evde her tür tadilat
girebilirsiniz, hatta bo;;anlp, gücünüzü
bile degi$tirebilirsiniz; tek yapmamanlz ge-
reken sistire i;;idir. Laurel&Hardy karakterle-
rini tek bedende toplaml $ olanlara Sistire-
ci&Cilacl denir.

üstüne oturuldugunda rahatslzllk verecek
sünger pan;:alanna elbise diken adamlara
denir. Bilindigi gibi, kücük ya$ta,
Barbie bebeklerine elbise diken erkek co-
cuklann büyüdüklerinde modaci olacaklan-
na ili ;;kin yaygln bir kanl vardlr. Halbuki bu
cocuklar sadece modaci olmazlar. Bunda
mahalle basklslnln da rolü olmakla birlikte,
toplumun bu kadar modaci gereksiniminin
de olmamasl önemlidir. Bu nedenle bu co-
cuklardan bazllan, özellikle de gece misa-
firliklerinde kanepede uyutulanlan, ileride
dö;;emeci olurlar. Gecim kaynaklan, mü;;-
teriden aldlklan kuma$lardan arttlrarak klr-
lent yaplp satmaktlr. Klrlent. toplumumuz-
da, gece misafirliklerinde kanepede uyutu-
deneme
lan c;ocuklann dü;;memesi iCin kullanllan
bir tür tampondur. Bu meslek grubu top-
lumsal bir gereksinimden ve ken-
di kendini besleyen bir yapldlr.
ler bir yandan da firmalarlndan al-
dlklan komisyonlarla beslenirler. Bir kane-
pe icin gereginden fazla kuma$1
aldlrmak zamanla adlm adlm ögrenilen
bir i$tir. Bu en yüksek noktalara ula-
$anlar perdecilige terfi ederler. DÖ$emeci-
ler ne metreden ne de mezuradan anlarlar.
Anlamadlklan icin de üstü kapall bir taklm
ifadelerde bulunmaYI tercih ederler. Mezu-
radan dolaYI onlann bir boy dedigi, metrik
sistemde bir bucuk metredir. I$in icine 140
cm gibi kuma$ eninden gelen ölcüler de
kan;;tIQlnda, deri de desi, ayak gibi
kavramlarda katliinca, dÖ$emeciler sanki
bir öl cü sisteminde gi-
bi konu;;urlar. Bunu kontrol etmek icin Slgl -
nabileceginiz kuma$cllar da bunu en fazla
kuma$1 satabilecekleri bic;imde yorumlar-
lar. Dolandlrlcllann kraili gl olan pamuk cen-
neti ülkemizde, zaten hiC cekmez veya YI-
kanml$ diye satllan kuma$lar % 100 pa-
muk olmadlklan gibi %200 de cektikleri
icin, koltugunu kaplatmak isteyen zavalilla-
ra, klrlent bagl$1 yaparak zaten sigara du-
manl altlnda ka nepelerde uyuyarak büyü-
yen c;ocuklara bir de yere dü;;üp beyin trav-
masl gecirerek zekalanna özür katmalanna
engel olmak dl$lnda bir secenek kalmaz.
usta oldugu bir konu da kul-
lan-at fermuar bulabil meleridir. Bu tür fer-
muarlar bir kere kapanlrlar. Iyi ka lite olanla-
nnln bir kere kapanlp, sonra da bir kere
acllml$llgl, hatta yanya kadar tekrar kapan-
ml;;llklan bil e vardlr. Bu yüzden gereksiz
heveslerle yastlk killf lannlzi söküp Ylkaya-
bilmek icin fermuarll yaptlrmaya
Yln. Sünger sonsuza kadar geni$leyen bir
madde oldugu icin, satin aldlglnlz kuma$
ise sürekli daralmakta oldugu icin, fermu-
arda ;;ansll bile olsanlz; Clkarttlglnlz sünge-
ri tekrar killflna koyarken beyninizdeki kllcal
damarlarln catlama riskini hesaba katma-
nlz gerekecektir. •
evdeki $ef mete alpay
Kavun, $eftali, incir ve mürdüm erigi sezona giri$ SlraSlna göre
yaz mevsiminin en sevdigim meyveleri ... Degi$ik dokulara, kokulara
ve tatlara sahipler. Genel yakla$lm, bu meyveleri ögün araSl meyve
niyetine, geli$igüzel tüketmek, Ama "evdeki §ef"lerin gizli re{!eteleri
ortaya {!lkar ve ürünler degi§ik aroma ve tatlara bürünürler.
M
emleketimizdeki bolluktan, mey-
ve ve sebzeler nasibini alamlYor.
Yani bol olmaslna bol ama bazl-
lan :;;ekillerinden dolaYI pek tutulmuyor halk
araslnda veya nasil degerlendirilecekleri
pek degil, hir;: bilinmiyor.
Ben kavunun -meze dl$lnda- "ba:;;langlr;:"
olarak allndlglna ilk defa Avrupa'da rastla-
dim. Klrkagar;:, eski 'top atan" denilen füze
kavunlar yerine, hentbol topu büyüklügün-
de kavunlar yeti:;;tirmeyi ba:;;arml:;;lar ve her
elinizi attlglnlz, nefis aromall ve tatli ... Res-
toranlarda :;;eflerin gözbebegi ... Neden mi?
t;:ünkü, soguk ba:;;langlr;: olarak pro:;;utto
(prosciutto] dedigimiz, ince kesilmi:;; Parma
veya Serrano tipi füme jambon dilimleri ile
ideal bir ba:;;langlr;:!
Bu kavunlann tek tip, 'parfüm' kokulu gibi
olanlan -abartmlyorum- var l ve "Cavaillon
veya Cantaloupe " denen cinsleri r;:ok popü-
ler. Bizde, Israil'den ithal "Gallyia" kavunu
bulunuyor. Hentbol topu büyüklügünde
olanlannl ortadan ikiye kesip, r;:ekirdeklerini
temizledikten sonra, hafif Porto $arablnl, ka-
vunun ir;:ine döküp servis ediyorsunuz; tatll
ka:;;lgl ile yenmeli. .. Hlmmml
Veya,
Vnee kabuk/u san kavunu yanm ay $ek/lnde
di/im/eyin, (hentbo/ topu büyük/ügünde 0/-
masl $art degiJ bu tabakta); kabuk/anm so-
yup di/im/eri yana yatlrarak tabaga yerle$ti-
nn. Ustüne -birkar;- inee diJim Pro$utto/jam-
bon füme .. veya soguk et yerle$tirin; bir kar;
192 EYLOL 2009
yaprak ye$i//ik, r;eri domates, siyah zeytln,
kapari i/avesiy/e kendi tabagmizi yapm
l
Kavun yenne koyu renk/i kavak tipi Ineiri de-
neyebi/irsiniz.
Artlk hafif 'ba$/anglr;/ar' zamam .. '1
Incir de müthi:;; bir meyve, olgunla:;;ml:;;, ba-
I1 akanl buldugunuz zaman da dayanamaz,
hemen agzlnlza atmak istersiniz. Ye:;;il ka-
buklusunun tadl, rengi, dokusu ayndlr. Ka-
vak tipinin özellikleri ve tadl da bir bamba$-
kai Zarif görünü:;;lüdürler. Hele geni:;; sepe-
te bir dizilirler, incir yapragl üzerinde ... Altl-
na saklanml:;; Yllanl bile fark etmez pren-
sesler; uzanan kalem parma klan nasibini
al Ir inciri payla:;;mak istemeyen yilanln ISln-
gIndan ve ba:;;l anna dert ar;:arlar. Oyküleri
aSlrlardlr konu:;;ulur.
Istanbul kavak veya esmer kabuklu da ha
tombul Bursa tipi incir Izgara teknikli haZlrla-
nan tatllya r;:ok uygun, Sabayon sos
e:;;liginde incir tatllsl! Ite rer;:etesi ...
[Sert ineirleri ortadan, uzun/amasma, ikiye
bö/ün; 'Viv/i' tavaYI ISltm; ineirlerin ir; taraf/a-
nm baI ve az toz kaku/eye bu/aym; klzgm ta-
vanm üstüne yerle$tinn; bir iki daklka sonra,
yiv/i klsmm izi in eire r;lkml$ o/ur ve incirin de
kendi suyu/$ekeri karame/ize o/mu$tur; ters
r;evirin; slrt/anm da bir Iki daklka Izgara/aym;
kenara a/m ...
"Sabayon sos"; yumurta sansl ve beyaz tat/I,
parfüm/ü bir $arap veya Vermut, Sherry iJa-
vesiy/e aromasl yükse/ti/mi$ bir kan$lm veya
Marsa/a, Madeira gibi kirmlZl "dessert" $a-
rap/an i/e yapillr.
Bütün teknik, yumurta sanlannt ilk önce, bir
kapta alko//ü bir SIVI ile (;Irpmak, kabartmak.
Daha sonra tencereyi illk ate$te kaynaml$
suyun üstünde (;Irpmaya devam edin; tek
dikkat edece{jlrJ/z nokta yumurtaYI pi$lrme-
mek; yani omlet haline getirmemek. Tence-
renin dibine slcak su degmemesi gerekiyor.
Suyu tmglrdatma 'modunda' blrakm ama
(;Irpma kabmm derecesini -arada bir kabl
ate$ten kenara alarak- kontrol edin ... (evet
zor gibi ama her cefaya deger sonundal)
HlzII blr $ekilde wpmaya devam... Kivam,
köpürerek, kalmla$maya ba$layacak, wpma
telinin izleri ortaya (;Ikmaya ba$laymca 1$le-
mi durdurun; akici boza klVammda bir SIVI
eIde etmi$ olacaksmlz Vanilya (;ubugunu
unutmaym; ortadan ikiye bölün ve i(;indeki
"özü" kazlYarak, kan$lma ekleyin; kan$tl-
nn ... diger yansml buzdolabmda saklaym.
Ince rende "Iimelye$il limon" rendesi de ya-
kl$lr ... Ve 'kup'lara veya muha//ebi kasesli)e
Sabayon sos ve Izgara inclderi yerle$tirin.
Yeme de yanmda yat ...
Ihtiyacmlz olanlar: 2-3 yumurta sansI; 2-3
bardak tat/( Muscat" tipi $arap veya Kavakll-
dere 'nin "tatll-sert" kirmlZl $arabl; vantfya (;U-
bugu veya (;ay ka$lgl kristal vanilya tozu;
(;Irpma teli; mayonez tenceresi denen pas-
lanmaz, Iki tarafmdan kulplu, tencere ...
POSE ETME TEKNIGI
$eftaliye, hele yarma $eftaliye dayanamam.
Kabugundaki renklerin set;:imi, degme "Na-
ture-Morte ressamlannl klskandlrlr. At;:lk so-
luk sandan klrmlzlya, daha sonra bordoya
kademeli degi$ir ... Bakmaya klyamazslnizi
Ne kadar olgun olsa da; $eftali soyulduktan
sonra bir ön slvlda "po$e" edilmeli, yani ha-
fif ha$lanmali. $eker $urubunda, biraz da ha
aromatik, klvaml oldukt;:a kalln (onktüöz).
Ben aromatikleri/taze baharatlan kull anmaYI
t;:ok severim ve birle$imlerini ölt;:ülü bir $ekil-
de harmanlamaYI -ha la- ögrenmeye 9all$l-
yorum. Bilhassa demlenme zamanlnl a$ma-
maya özen gösteriyorum. Aksi halde, yaka-
lamaYI arzu ettiginiz tadln tam tersi ortaya
t;:lkIYor.
Mesela, $eker $urubunun suyunu yeni mah-
sul bir tutam Ihlamur (Denizlili bir "evdeki
$ef"ten ikram) ile kaynama noktasma getir-
dim, fazla demlemedim. Daha sonra 1 yildlz
anason, 2-3 karanfil ve bir ufak tar(;m (;ubugu
ve yakla$lk 100 gr kesme $eker Ife tekrar kay-
nama noktasma getirdim. Tadma baktlm. De-
gi$lk kalite ve renkte $eker de ku/Ianabilirsi-
niz
l
1 ufak defne yapragl eklemi$tim ba$tanl
Suyunu süzün; tmglrdatm; soyulmu$
leri ikiye bölün; (;eklidegiyle "po$e"edin; 5-
7 0 dakika; fazla dagilmasmlar. Tatll ka$lgl ile
par(;alanmadan porsiyonlanabilslr7.
Yanm $eftalileri kenara alm; (;ekirdeklerini
zedelemeden (;Ikann; serinletin; $urubu
(;ektirin (yani klslk ate$te su buhanm uc;ura-
rak slVmm kalmla$masml saglamaym)
Istemrse, yanm $eftali dilirm; vanilyall don-
durma ve üstüne klasik frambuaz kuli dökü-
lerek servis edilir; pe$melbada oldugu gibi.
Benim tercihim, püre haline getirilmi$ ye$il
incir rec;elinden yana olacaktlr ... Krema ye-
rine de kaymak, in ce dilim lütfenl
Yalmz parmaklanntza dikkat edli), eksilebilir-
ler
l
Mürdüm erigi en so na kaldl ... asllnda yeri
bamba$ka 1 Siyahlmsl koyu lacivert, hafif
gölgeli, etli, elips $eki lli veya ovaL .. t;:ekirde-
ginde bile bir asillik var. ince yassl ...
Nerde isterseniz kullanln, süzme yogurdun
yanlnda ml yersiniz, cheese cake veya don-
durmanlza toping'i olarak ml kullanlrslnlz,
kastard/custard'll tart üstüne mi yayarslnlz?
Hatta toz jelatin ile kan$tlnp, soguk meyve
salataslnda bile deneyebilirsiniz Ve i$te bir
ba$ka tarif:
1121itre süt; 50ml krema; 3 yumurta san-
SI; 114 c;ay ka$lgl kristal vamfya veya 112 vanil-
ya c;ubugu; 30 9 toz $eker; 2 (;ay ka$lgl ml-
sir m$astasl.
Sütü, vantfya c;ubugunu ve kremaYI kaynat-
ma noktasma getirin, ate$ten alm. Diger
kapta $eker, yumurta sansl ve ni$astaYI C;lr-
pm; slcak süt kan$lmml, yumurtall harca C;lr-
parak dökün, tencereyi klslk ate$ veya ben-
mari (IIlk su) üstüne alm. Kan$lm tamamen
kalmla$mcaya kadar kauc;uk veya tahta spa-
tula ile kan$tlrmaya devam edin. Serin bir
yerde bekletin, klVam oturunca, tartolet iC;i-
ne yaym; üstüne de mürdüm enkli topingl;
e$it bir $ekilde doldurun, fmnlanml$ Me ba-
dem serpin.
Afiyet olsun
ingilizce, Damascus/$am'dan ge- ___ "'.
len erik manaslna gelen "Dam-
son" deniyor. Yine Mezopotam-
ya kökenli, erken pazarlara geldi.
Ekim sonuna kadar devam eder.
Ret;:el filan yapmayacaglm, gene
pO$e etmek istiyorum; aromatik,
$ekerli bir slvlda ..
[1 lime kabugu, 3 karanfil, 3 tane
karabiber ve 1-2 dal taze tarhun.
Malzemeleri 712 litre suda kayna-
ma noktasma getliin; altml kapa-
tm, üstünü tülbent ile kapaym; 5-
7 dakika demleyli) ve tülbentle
süzün. SlVlYa 125 ml nar ek$isi ek-
leyin -3-4 yemek ka$lgl gibi- ve
kaynatm. 250-300 gr c;ekirdekleri
almml$, uzunlamasma Ikiye veya
dörde bölünmü$ enkleri hazlrla-
nan slvlda pO$e edin; üstü tama-
men slVlYla kaplanma/i. Kislk ate$-
te 10 dakika veya biraz fazla, erik-
ler yumu$aymcaya kadar tmglrda-
tm.
Klvaml akici ama dolgun; erikler ...
de dirimsi olmall, tadl mayho$ ...

-:! -
, -
.'
yemekdavet
194 EYLÜL 2009
SOMONLU TOPLAR
Malzemeier
1 paket somon füme
1/2 demet dereotu
iCf harci iCfin

1 ku tu labne
1 demet ince klYllml;; dereotu
2 limon kabugu rendesi
2 c;:orba ka;;lgl li mon suyu
Hazlrl am$1 Tüm malzemeyi bir kase-
de kart ;;tlrtn.
Profiterol hamuru iCfin
1 bardak su
8 c;: orba ka;;lgl tereyagl
1 su bardagl un
4 yumurta
Hazlrlam$1 Su ve tereyaglnl bir tencerenin
ic;:inde ocaga koyun. Kaynamaya ba;; laYln-
ca unu ilave ederek tahta ka;; lkla kart;;ttrln.
1 dakika pi;;irip sogumaya bl raktn. Sogu-
maya yaktn yumurtalan birer birer ilave
edin. Clrplcl ile ya da ka;;lkla malzemeyi
birbirine yedirin. Koyu mayonez klvamtna
gelince slkma torbastna alln. Yagll tepsiye
;;ekil vererek slkln. 190 °C'deki flrtnda 10-
12 dakika pi;;irin Pi;;irdiginiz
hazlrlaml;; oldugunuz malzeme 11e
füme dilimleri ve
servis yapln.
MOZZARELLA
C;UBUKLAHI
Malzemeier
15 minik mozzarella
15 feslegen yapragl
15 kiraz domates
1 paket $i$
Tüm malzemeyi
siraslyla $i$e dizip servis yapln,
ZENCEFiLLi
YERFISTIGI
Malzemeier
1 paket yerflstlgl
1/2 su bardagl $eker
• 2 r;ay ka$lgl tuz
1 r;ay ka;;lgl taz zencefil
• 2 r;orba ka;;lgl bai
• 2 r;ay ka$lgl SIVI vag
Ver flstlklannl 200 °C'deki flrln-
da 10-15 dakika kavurun, Bir kabln ir; ine
$eker, tuz ve zencefili koyun, Bai, SIVI vag
ve 2 r;orba ka;; lgl suyu ocakta kaynatm,
Ocaktan indirmeden kavrulmu;; olan ver
flstlklannl ir;ine atm, 3 dakika pi$irin, Ocak-
tan allp kasede hazlrlaml$ oldugunuz kan-
;;Iml flstlklarm üzerine dökün,
CIPS&Dip
Malzemeier
• 2 r;orba ka$lgl hardal
• 2 r;orba ka;;lgl aCI hardal
10 r;orba ka;;lgl mayonez
1 su bardagl süzme yogurt
Tüm malzemeyi bir kabln ir;eri-
sinde kan;;t lnn, Bir kaseye al lp cipslerin
yanmda servis edin,
TON BALIKLI
SALAT ALl KLAR
Malzemeier
o 4 salatal lk
• 1 kutu konserve ton ballgl
1 paket krem peynir
• 4 r;;orba ka!;;lgl lor peyniri
1 limon kabugu rendesi
1 portakal kabugu rendesi
1 r;;orba ka!;;lgl portakal suyu
• 3 arpaclk soganl
• T uz-karabiber
Bir kabln ir;;erisinde krem ve lor
peynirini karl!;;tlrln. Ir;;ine limon ve portakal
kabugu rendesini ilave edin. Portakal su-
yu, tuz, karabiber ve ince klyllml$ arpaclk
soganlnl ekleyin. Yaglnl süzdügünüz ton
ballglnl ekleyip karl!;;tlrln. Buzdolablnda 30
dakika dinlendirin. Salatallklarl dilimleyin.
HaZirladlglnlz karl!;;lml salatallk dilimlerinin
üzerlerine koyup servis yapln. istege göre
üzerlerine kür;;ük ton ballgl parr;;alarl koya-
rak da servis yapabilirsiniz.
196 FYLü L 2009
ERtKLt TART
Malzemeier
Tart hamuru i(:in
1 yumurta sariSI
2 r;;orba ka!;;lgl soguk su
1,5 su bardagl un
1/2 su bardagl !;;eker
1/4 r;;ay ka!;;lgl tuz
8 r;;orba ka!;;lgl tereyagl
Mikserinize hamur yogur-
ma burgusunu takarak tüm malzeme-
yi karl !;;tlrln. Hamur toplandlgl zaman
mikserden alln. Strer;; filme sarlp 30
dakika buzdolablnda dinlendirin. Un-
lanml!;; tezgahta hamuru ar;;lp tart kall-
blna yerle!;;tirin. 180 °C'deki flrlnda 10
dakika pi$irin.
Sofra aksesuarlon, Pabetland,
POt/abahc;e ve Habitat.
MY CAKES:
www.mycakes.com.tr
Tel: (021 2) 229 60 96
Krem patiseri i(:in
500 ml süt
3 r;;orba ka$lgl ni!;;asta
5 r;;orba ka!;;lgl un
3 yumurta
1/2 su bardagl $eker
Un, ni$asta ve sekeri bir
tencerede karl!;;tlrln. Uzerine soguk
sütü ilave edip ocaga koyun. Ir;;ine yu-
murtalarl ekleyip sürekli karl!;;tlrarak pi-
!;;irin. Kaynamaya ba!;;laYlnca 2 dakika
da ha bekleyip ocaktan al In. Soguduk-
tan sonra pi!;;irdiginiz tart hamurunun
ir;;ini krema ile doldurun.
Karamelize erikler
Malzemeier
500 gr mürdüm erigi
1 su bardagl toz !;;eker
4 r;;orba ka!;;lgl tereyagl
Eriklerin r;;ekirdeklerini 91-
karlp dilimleyin. Toz $eker, tereyagl ve
erikleri bi r tavaya koyup ate!;;te kara-
mel ize edin. Karamelize olmu!;; erikleri
tartln üzerine dizip servis yapln.
Malzemeier
Profiterol hamuru
• 1 bardak su
8 l;:orba ka$lgl tereyagl
• 1 su bardagl un
• 4 yumurta
Bir tencerenin il;:indeki su ve
tereyaglnl ocaga koyun. Kaynamaya ba$-
laYlnca unu il ave ederek tahta ka$lkla ka-
n$tlnn. 1 dakika pi$irip sogumaya blrakln.
Sogumaya yakm yumurtalan birer birer il a-
ve edin. Clrpici ya da ka$lkla malzemeyi
birbi rine yedi ri n. Koyu mayonez klvamlna
gelince slkma torbasma alm. Yagll tepsiye
$ekil vererek slkln. 190 °C'deki flrlnda 10-
Krem patiseri i.;:in
500 gr süt
3 l;:orba ka$lgl ni$asta
5 l;:orba ka$lgl un
• 3 yumurta
1/2 su bardagl $eker
Un, ni$asta ve $ekeri bi r tence-
rede kan$tlrln. üzerine soguk sütü il ave
edip ocaga koyun. Il;:ine yumurtal an ekle-
Vip sürekli kan$tlrarak pi$irin. Kaynamaya
ba$laymca 2 dakika bekleyip ocaktan alm.
Soguduktan sonra pi$irdigi niz profiterol
toplannl krema ile doldurun.
C;:ikolata sos i.;:in
1 kÜl;:ük paket krema
100 gr bitter l;:ikolata
KremaYI kÜl;: ük bir tencereye
koyarak ocakta ISltm. Ocaktan allp il;:ine
kÜl;:ük parl;:alara aYl rdlgmlz l;: ikolataYI ilave
edi n. Eri yinceye kadar kan$tlrln. Cikolata
sosunuzu profiterol toplannm üzerine dö-
kü p servi s yapl n.
2009 EYLÜL 197
evcil
TAT·L DÖNÜ$Ü
Yeni bir mevsime adapte olmaya ve elbette
ki bu sürecinde kendimiz ve evimiz ic;in hazJrliklar yaplyoruz. Tüm bunlar
olup biterken, sakln tüylü ev ihmal edildigi duygusuna kapllmasln.
Sonuc;ta onun da yenilenme ihtiyaCi olabilecegini gäz ardJ etmemek gerekir.
Y
IIIn bu zamanl annda meydana gelen
zaaflann ba$lnda kedi veya köpegi-
mizin beslenme disiplininin bozul-
masl geliyor. Onu barbekü keyf imize ortak
etmemiz, sosyal hayatlmlzln canlanmasl
neticesinde da ha slk bi raraya geldigimiz in-
sanlarca yapllan abur-cubur materyalli sevgi
aktanml, iyimser bir bakl$la masum gibi gö-
rünen ufak lezzet kat;amaklan ve sonut;ta
kendi mamaslnln reddine kadar giden glda-
da set;icilik olarak tabir ettigimiz meselenin
ortaya t;lkl$l! Zaten bu noktadan sonra da
mama yememesi bahane edilerek hatanln
sürekliligi saglanmls oluyor.
Tek yönlü, yüksek kalorili, proteinden zen-
gin, geregi kadar lif it;ermeyen, dengesi z,
hatta muhtemel alerjenleri ihtiva eden bir
beslenme tarzl sonucunda; kilo artlSI, genel
olarak aglz kokusuyla birli kte seyreden tar-
tar ve gingivit olarak adlandlrdlglmlz dis ve
diseti problemleri, deride kaslntlyla seyre-
den muhtelif lezyonlar, tüylerde kalitenin
bozulmaslyla mat ve zaYlf bir görüntü göz-
lemleyebilirsiniz. Tüm bunlar uzun vadede
meydana gelmesi muhtemel dolaslm ve
sindirim sistemi probl emleri, kalp hastalIkla-
n, bagl$lkllk sisteminin zaYlflamasl, eklem
problemleri, $eker hastallgl gibi riskler ile
198 CYI ü L 2009
bunlara bagll ikinci dereceden sorunlann
i$aretleridir.
Dogrusu; petinizin günlük yasamlnda ihtiya-
CI oldugu kadar karbonhidrat ile doku onan-
ml it;in kaliteli protein it;eren, metabolik fa-
aliyetlerin sürekliligi it;in vitamin, mineral ve
diger saplamentlerin dogru orantlda bulun-
dugu, tam ve etkili sindirimi saglayacak gl-
dalarla beslenmesi gerekir.
Yanll$ beslenme dl$lnda özellikle köpekler-
de, chinchilla ve iran gibi uzun tüv yaplslna
sahip kedi Irklannda kar$lmlza t;lkan diger
bir mevsimsei slklntl ise; soguk mevsime
göre nispeten artl$ gösteren at;lk hava akti-
vitesi ve dis etkiler sonucu olusan deri, tüv
ve kulaklarda ki rlenme ve Ylpranma etkileri-
dir. Uzun süredir baklml yapllmaml$, flrt;a-
lanmamls tüyler bir süre sonra kirlenmenin
de etkisi ile sagllkll, parlak ve homojen yapl-
slnl kaybedip; soluk, düzensiz ve seyrek bir
hai alacak, hatta uzun ve klvnk tüv yaplslna
sahip Irklarda tüv topaklan ve ket;elesme
kat;lnllmaz hai e gelecek, ka$lntlyla birlikte
olusan küt;ük yüzeysel travmalar, bakteri,
mantar ve benzeri flrsatt;1 mikroorganizma-
larln hedefi ha li ne gelerek kokusma ile bas-
layan bir dizi deri probleminin meydana gel-
mesine sebep olacaktlr. Aynl süret;te özel-
likle sarklk kulak kept;esine sahip köpek Irk-
lannda, kirlenmi$ veya denizde ya da sonra-
slndaki durulama islemi slraslnda su kat;mls
olan diS kulak kanallnda yeterince hava ven-
tilasyonu olusamamaslnln da etkisi ile dis
kulak kanall yanglsl olarak adlandlrdlglmlz
bakteri, mantar, maya ve uyuz etkenl erinin,
bazen de birkaclnln kanslk enfeksiyon sek-
linde birlikte katlldlgl t;esitli derecelerdeki
otitis externa olgusu gert;eklesebilir.
Henüz sadece özensiz birkat; ay get;irdi ve
yukandaki sonut;lann tamaml olusmus olsa
dahi telafi yoluna girersek ciddi bir risk olus-
madan durumu toparlayabiliriz. Oncelikli
olarak genel bir kontrol muayenesi it;in ve-
teriner hekiminizi görmekle ise baslayabilir-
siniz. Bu sayede hem petinizin sagllgl ile il-
gili bilgi allp eksik asl ve uygulamalannl ta-
mamlatmls hem de yapllmasl gereken ba-
klmlan it;in profesyonel yardlm görmüs
olursunuz.
Muayeneyi takiben hekiminiz, tespit ettigi
sorunlara yönelik gerekli gördügü diyet
programInI, it; ve diS antiparaziter ilat;lama-
larla diger uygulama ve tedavileri baslata-
caktlr.
Petinizin vücut temizligine yönelik en radikal
baslangl t; ; profesyonel eller taraflndan uy-
gulanacak tlras ve banyo i$l emidir. Tlras ka-
rannda petinizin Irkl belirleyici unsur olacak-
tlr. Eger tlras yapllmayacaksa önce topak ve
ket;eleri bir tarafl keskin ket;e tara klan vasl-
taslyla at; mallslnl z. Sonraslnda tüv uzunlu-
guna uygun bir flrt;a ve genis arallkll tarak
kullanabilirsiniz. Böylece hem ölü tüyler
uzaklastlrilmls hem de flrt;alama slraslnda
kan dola$lml tesvik edilerek deri ve kll foli -
külleri güt; lendirilmi$ olur. Banyo slraslnda
kedi ya da köpeginizin deri pH'slna uygun
sampuan kullanmall, kuruturken havluyu ta-
kiben mutlaka fön makinesi esliginde deri-
de nem kalmayana dek flrt;a ile taranmall-
dir. Ket; ele$me ve topaklanma at;lImadan
banyo yapllmamalldlr.
Köpeklerde parmaklarda basis deformasyo-
nuna sebep olan tlmaklann, özel likle de t;ok
fazla uzadlglnda klvnlarak deriye batabilen
bas parmak tlmaglnln kesilerek klsaltllmasl,
kedilerinki de dahil olmak üzere patilerin ta-
banlannda bulunan podal yastlklann arasln-
daki tüylerin, ayagln fazla kirlenmesine ve
batici ot gibi yabanci cisimleri toplanmasln-
dan dolaYI kesilmesi, taban yastlklan aslri ku-
ru, sert ve üzerinde t;atlaklar olu$mu$ ise he-
kiminizin tavsiye edecegi yagll bir yumusatl-
CI pomad ile muamele edilmesi gerekir. •
deniz ve kumsalla o/an tatll birlikteligin
geldik ve yaz bitti .. ..
i mekanlanmlza zaman aYlrmakta. Yal?am
güzellel?tirirken, bu muhtel?em ayncaligl
I lYa$i3.yclpilmElnIZ iQin, l?imdi stone n panelleri (lok
fiyatlanna sahip. Tüm stone .ep
rünletiJi, renk ve model aynml olmakslzln, i§Qilik ve
m Izeme dahil 63 € I m
2
* + KDV 'Iik fiyatlyla,
ö I projelere dahil olmaYI bekliyor.
Kaglthane Caddesi No: 95/1 «aglayan/$i§1i
Gsm : 0532. 737 83 85 - 0532. 355 42 50
Ankara
Tel: (0312) 33435 25 - 0532. 401 46 35
F;;ks : (031 2) 336 67 79
bahye
• •
EYLUL AYINDA
BAH(ELERiMiZ
• Bu ay ve önümüzdeki ay, yeni Gim alanla-
rI iGin en uygun zaman dilimidir. Bunun iGin
toprak Gapalanmall, yabanci otlardan arlndl-
rllmalldlL Sonraslnda uygun Gim tohumu
atllmal ldlL Mevcut Gim alanda yaz dönemi
boyunca olu$an hastallklardan dolaYI zarar-
lar varsa, Gimlerin tamir edilebilecegi ara
ekim yaplimalldlL Cim alan tlrmlkla havalan-
dlfllmall, aGllan bO$luklara Gim tohumu atll-
mall ve üzerine elenmi$ gübreli toprak seril-
melidir. Cim alanda havalarln yava$tan so-
gumaslyla birlikte, sul amalar da azaltllmaya
ba$lanmalldlr.
• Bu ayda, bitkilerde geli$me ve hareket-
lenmenin hlzll oldugu görülüL Bu sebepten,
bitkilerde azotlu gübreler kullanlilL Ozellikle
200 EYLÜL 200B
Leyl andi, Sedir, il ex, Vibirnum licudum ,Vi-
birnum tinus, Pittosporum gibi bitkilerde
gübrelenme unutulmamalldlr. AYrica bitki
zararillarindan salyangoz bu dönemde aktif
haie geGeL Bu zararillarl uzakla$tlrmak iGin
salyangosit türünden ilac;:lamalar yaplilL
• BahGelerimizi kl$1n da renklendirmek iGin,
mevsimliklerin dikimi yapllmalldlr. KI$lIk
mevsimlik fideler Ekim 15'ten sonra Glkma-
ya ba$lar. Bu yüzden Eylül aYlnln sonuna
dogru yazllk mevsimlik fideler sökülür, yer-
leri GapalanlL Gerekiyorsa ilave toprak koyu-
lur ve mevsimlik bitkiler (Hercai menek$e,
Guha, cyclemen) dikilir.
• Eylül aYlyla birlikte bitkiler sürgüne gel-
meye ba$lar. Bitkilerde form budamalarl,
genGle$ti rme budamalan yaplilL Fakat kl$ln
GiGek aGan Kamelya, AGelya gibi bitkil er bu-
danmaz. Felicia, Ostoospermum gibi yaz
boyu GiGek aGml$ olan bitkiler, kl$1n soguk-
lardan etkilenmemeleri iGin yan boylarlndan
budanmalldlr.
• Boylu olan bitkiler (Leylandi. Selvi, Ladin)
sert rüzgarlardan Ylkllmamalan iGin gövdesi-
ni bogmayacak $ekilde rüzgara ters yönde
iple baglanlL
• Ayrlca bitkilerden c;:el ik almak iGin, yani
yeni bitkiler üretmek iGin en uygun aydlr.
• IG mekan bitkileri iGinse saksl büyütme ve
degi$tirme i$lerinin yaplldlgl en uygun dö-
nemdir. •
www.cembotanic.com.tr
I
I
I
~ E u r o S o f f
Lessons For Life
ENGLISH"
• kendi kendinize • hlzla • eglenerek ögrenin ...
For
Interaktif Ingilizce Dil Ögretim Yazlhml
Tüm seviyeleri ic;:eren kample set
• Ba$langI Q'(beginner) • Orta [intermediate) • ileri (advanced)
Tek ba,?lna ingilizce ägreten set
!ngilizce ögrenrl}ek ic;in ihtiyaclnlz olan tam donanlmll
Ingilizce kursu. Ister size, ister c;ocuklarlnlza.
@J Oilbilgisi (grammer)
@J Okuma (reading)
@J Yazma (writing)
@J Oinleme (Iistening)
@J (speaking)
@J T elaffuz (pronunciation)
@J Kelime Bilgisi (vocabulary)
@J Kültür (Ianguage culture)
Ayda sadece 9.90 J[" .... ','!.,.
www.turkuvozobone.t
216 6515 651
§irket
1 MON REVE'DE INDIRIM Tasanmlannl Betina yaptlgl Mon Reve takllannda bir ay
boyunca %30 indirim var. Takllan aynca www.designist.com.tr sitesinden de satin alabilirsiniz.
2 BUKlE BUKlE salonlannda satllan Osis loopy bukle kremi ile en do-
gal bukleier kolayca Nemli sa<;a uygulanan Osis loopy bukle bukle iste-
yenler ic;in. 3 KARACIGERINIZI DETOKSLAYIN Milk Thistle Meyveleri Ekstresi (Meryem Ana dike-
ni, devedikeni, yabani enginar) karaciger hücrelerinin üretimini edip karaciger fonksiyon-
lanm Hepalil ve siroz gibi karaciger haslahklannda tedaviye yardlmcl olurken, özel-
likle sigara, alkol ve ilac; (kemolerapi) kull ammlnda ve hava kirlil igi olan yerlerde
beslenme deslegi olarak tavsiye ediliyor. 4 "GAlEYAN"A GELIN Dogal renkleri, ve
fonksiyonel ürünleriyle dikkal c;eken BNG, yeni koleksiyonu "Galeyan"la ra-
hathgl ve bir arada arayan kadlnlann kendilerini özel hissetmesini saglayacak. 5 DORT
MEVSIM KORUMA zararh etkilerinden koruyan gözlüklerinin sec;kin mar-
kasl Dolce&Gabbana göz ahcl lasanmlanna bir yenisini da ha ekl edi. DG4047 gözlügü,
sezonun en marjinal modellerinin geliyor. 6 YAl BITERKEN TAlE CllT Sephora'mn Fa-
ce Dual Action Smarter Exfoliator yüz peeling'i yaz aylannda deniz ve rüzgardan etkile-
nen cildi ölü hücrelerden temizliyor, mat ve aydlnhk bir görünüm kazandJrlYor. 7 GOZÜM ÜZE-
RINDE Prada'mn yeni gözlük koleksiyonunda "Uykuda bile hareket eden tek kas" olan göz-
den ilham Yüze uyum özelligi ile dikkat c;eken linea Rossa koleksiyonunda
günlük ic;indeki her aktiviteye uyum saglayabilen ve göz c;evresini tam
kavrayan optik <;er<;eveler 8 YENI MODA BOTLAR N2N Tekstil
taraflndan Türkiye'ye getirilen Rubberduck Snowjoggers botlar Hollywood
ünlülerinden sonra Türkiye'deki kullanlcllarla Klasik ve spor
olarak iki bulunan botlar göz ahcI renkleri ile dikkat c;ekiyor. 9 KULA-
GINIZ SAATINIZDE OlSUN Dünyamn lider cep lelefonu üreticisi Samsung
Electronics bir yenilige daha imza atlYor. Benzersiz tasanmlyla dikkat c;eken
tam dokunmatik ekranh kol saati S911 0 ile artlk hareket halindeyken
de rahatc;a 10 MACERAPEREST KAMERA Ca non PowerShot
D10, maceraYI seven bir fotograf makinesi. 10 metreye kadar suya, 1.22 met-
re yükseklikten ve - 10 °C'ye kadar donmaya dayamkh olan PowerS-
hot D1 0, aym zamanda 12.1 megapiksei <;özünürlüge sahip. 11 AKllLi VE ES-
NEK Deli, yeni lattitude 2100'ü teknolojiyi yaklndan takip edenlerin begenisi-
ne sunuyor. Bir<;ok yenilikc;i özelligi bünyesinde banndlran netbook; ögret-
menler, ögrenciler ve tüm kullamcllara hitap ediyor.
ONU
N c R c D ~
GÖRscNfL
1: ~ N \ RS\N \1.
Solo Süper
Pec;ete'nin
Katkllanyla
Ramazan ve
Özel
Kltabl
Hediye
eylül ajanda
.. -2.9 Kaslm 2009
'blerJaraslnda devam
edecek olan yok"
kampanyasl dahilinde Milka
M-Joy, bir talihliyi
uzaya u<;urup, yeryüzüne
atmosferin en üstünden
bakarak inanlimaz bir
sunuyor.
Feshane'de düzenlenen
ve 50 bin kat lilmlyla
konserinin
ardlndan 4 Eylül cuma günü
Cemil T opuzlu A<;lkhava
Sahnesi'nde düzenlenecek
oIan Ramazan Özel
Konseri'yle izleyicilerine
yillnda bi r; atölye
dizisi
Dünya Düzeninde Sanatln
I<;erigi Ne Olacak?"
üzerinden güncel sanatln
a<;i1acagl atölye
4-5 Eylül 2009 tal-ihlennde
oturumdan
2 10 EYL()L 2009
tarihlerinde,
istanbul Golf Kul übü Maslak
T esisleri'nde 200
katliacagl bir golf turnuvasl
düzenl eyecek.
restordnlan ile hizrnet
vermeye devam ederken
Türk damak tadlna uygun
lezzetlerin oldugu özel bir
menü hazlrladl. Deneyin!
Kampanyada,
düdüklü tencere ve üt ü
indirimlerin
yanl slra tava, tencere ve kek
kal lplannda "3 AI 2 Öde"
flrsatl ve yapacaglnlz 500 TL
ve üzeri hediye
imkanl yel- allyor.
2009
araslnda KanyoA ßz. katlnda
Kids On The
Moon etki nl iginde uzay ve ay,
modül leri ve birbirinden ilgi
<;ekici sergil er bi lim merakllsl
<;ocuklan bekliyor. C;:ocuklar,
etkinlik süresince astronot
l<Jyafetleri giyerek uzay ve ay
modUllerinin i<;ine girip ay
yüzeyinde gibi
"uzay simülasyonu" da
yapabi lecekler.
ve beslenme uzmanl
gözetlminde özel olarak
tasarlanan Rannera beslenme
planlan ile hayalinizdeki
ki loya
www.rafinera.com
ve Slrt bölgelellnizi
oranda gü<;lendirip,
vücudunuzun üst klsmlnda
saglam bir iskelet
gittikleri yerler, yaptlklan
yolculuklar ve ilgin<;
deneyimlerinden en
sevdiklerini, özel olarak
<;ok saYlda fot ograf
ile 5 kitapllk
"Fotografiarla Unutulmaz
Geziler Dizisi"ne
mutlaka göz atln!
tüketicilere Umit
Usta ile birlikte Coca-Cola
mutfaglnda yemek
fll"Satl saglayacak.
Ailesi'ni kit ap haline
getirdi. Gen<; T urkuvaz
YaYlnlan'ndan <;Ikan kitap,
<;ocuklannlz i<;in eglenceli
bir yaz hediyesi olabilir.
Fiyatl, 10 TL.
• MOßiLYA&AKSESUAR
. ANTiKA
• A YDINLA TMA

• EV TEKSTILi
• HAll
. YATAK
• ßEßEK&C;OCUK ODASI
• SOFRA AKSESUARLARI
• MUTFAK&ßANYO
• ßEYAZ
• ßOYA
• DUVAR KAGIDI
• YER VE DUVAR
• PARKE
• ISINMA SiSTEMLERI
. OFiS MOßI LYASI
• ßAH<;E MOßiLY ASI
. HAVUZ
• ßAH<;ESi
• <;i<;EK&PEYZAJ
• Y API MARKETLER
MOBiLYA&
ALORA ASLI TUNCA BELLONA
Münir Nurettin Selc;uk Cad. Nur-u Ziya Sk. No: 18, Turgutreis Mah. Barbaros Cad.
AKS.ESUAR
Basra Dilimli Sk. Galatasaray. Giyimkent Koop iC;i Vadi Blv.
No: 9/5, Tel : (0212) 251 7057 No: 1, Esenler.
888
Tel: (0216) 550 01 71
Tel: (0212) 4382500
Cemil Topuzlu Cad.
ATELIER ETILER
No: 44, <;:iftehavuzlar.
ALPART Nispetiye Cad. No: 22, BEYMEN HOME
Tel : (02 16) 302 32 40
Beyaz Akasya Sk. 1.Levent. Nispetiye Cad. Akmerkez, Etiler.
No: 3/2, Caddebostan. Tel: (0212) 270 29 58 Tel : (0212) 282 03 88
ABDULLA
Tel: (0216) 355 29 64
Ali Baba Türbe Sk.
ATÖLYE DERI BILGILI MOBILYA
No: 25, Nuruosmaniye.
ALYA MOBILYA Mah. Demirhane Londra Asfaltl, Florya.
Tel: (0212) 527 36 84
Modoko Mobilyacilar Sitesi Cad. Be$karde$ler 3. Sk. Tel : (0212) 624 31 81 -84
2.Cad.1. Sk. No: 8, Zeytinburnu.
ADA MOBILYA
No: 180, Omraniye. Tel : (0212) 546 85 85 BIO DESIGN
Zambakh Sk. No: 1, 3. Levent. Tel : (0216) 313 86 57 Alaeddin Yava$c;a Sk.
Tel: (0212) 280 50 55 AUTHENTIC HOUSE No: 4, Marmara Apt.
ANNA FRESKO Firuzaga Mah. Kat: 8, D: 13, Mac;ka.
ADNAN SERBEST Milli Reasürans Pasajl, No: 48/50, Cihangir. Tel: (0212) 227 65 42
Ihlas Sk. No: 19/A, No: 15, Te$vikiye. Tel : (0212) 252 79 04
Parkl kar$lsl, Moda. Tel: (0212) 247 90 55 BMS
Tel: (02 16) 349 79 21 AUTO BAN Altan Erbulak Sk. Maya Han
AR-I$ Me$rutiyet Cad. Kordoba Apt. No: 10/1, Gayrettepe.
ADDRES ISTANBUL Valikonagl Cad. Konak <;:ar$lsl No: 64/A, Tünel -Taksim. Tel: (0212) 216 53 20
<;: iftecevizler Deresi Sk.
No: 109/29, Ni$anta$1. Tel : (0212) 252 6797
No: 4, Akln Plaza, Si$li .
Tel: (0212) 230 18 83 BOYNER EVDE
Tel: (0212) 320 62 62
AVIVA Istinye Park AVM, Istinye.
ARGOS 19 MaYls Cad. Turhan Tel: (0212) 345 50 70
AHK INTERIORS
Ahmet Fetgari Sk. Niyagara Apt. 1$ Merkezi No: 17, Si$li.
Mim Kemal Öke Cad. AC; lkhava
No: 138, Te$vikiye. Tel: (0212) 347 95 01 BRETZ
Apt. No: 25/1, Te$vikiye.
Tel: (0212) 230 8612 Abdi Ipekc;i Cad. No: 77/1,
Tel: (0212) 296 77 11
AYDIN MOBILYA Mac;ka. Tel : (0212) 296 87 76
AHMET KALELI
ART CLUB Koc;ak Sk. No: 49, Siteler, Ankare.
Barbaros Bul van Di lek Apt. Tel: (0312) 348 89 37 B&T
SakaYlk Sk. No: 47,Tunaman
No: 56/B1, Balmumcu. Kaglthane Cad. No: 87/89,
Merkezi, Te$vikiye.
Tel: (0212) 217 87 67 BAll HOUSE <;:aglayan.
Tel : (0212) 231 5871
Serencebey, Mehmet Ali Bey Sk. Tel: (0212) 220 26 97
AHMET TORKMEN
ART-MIM LTD Kumcuoglu Apt. No: 10/1,
Ayazmadere Cad.
M. Kasapoglu Cad. Hafize Be$ikta$. Tel: (02 12) 25811 84 BUN DESIGN
Can Apt. No:63/1-2, Antalya. Alhnay Cad.
No: 22, Gayrettepe.
Tel: (0242) 316 30 95 BARBAROS MOBILYA Özbudun 1$ Merkezi
Tel: (0212) 259 23 34-35
Ihlamurdere Cad. No: 92, No: 45/3, Seyrantepe.
AKLIN AYNASI
ARTE GRUPPO Tel: (0212) 259 51 41 Tel: (02 12) 294 40 60
MIMARLIK VE TASARIM
Ahmet Mithat Efendi Cad.
Ahmet Fetgari Sk. Uzal Apt.
No: 15, Kalaml$. BARBO CALLIGARIS
152/6, Te$vikiye.
Tel : (0216) 414 96 08 Nispetiye Cad. Petrol Sitesi Krea Dekorasyon Merkezi, Si$li .
Tel: (0212) 343 91 43
3. Blok D: 2, Etiler. Tel: (0212) 224 3410
ARTERIA DESIGN Tel: (0212) 352 43 53
All KONYA
Konaklar Mah. Akc;am Sk. CARPE DIEM
Addresistanbul Ev
No: 23/1 4. Levent. BECARA Bagdat Cad. Yazmaci Tahir Sk.
Dekorasyon Merkezi, Si$li.
Tel: (0212) 325 46 06-07 Addresistanbul Ev No: 15/6, Suadiye.
Tel: (0212) 221 9066
Dekorasyon Merkezi, Si$li. Tel: (0216) 361 0036
ASLI HEPER Tel: (0212) 210 68 44.
ALLEV
Yildlz Posta Cad. Vefa Sk. CASA
Dr. Faruk Ayanoglu Cad. Ye$i l Apt . No: 26/A-7, BEFF HOME Valikonagl Cad. Sinoplu Sehit
No: 21/1, Feneryolu. Gayrettepe. Krizantem Sk. No: 21, Cemal Sk. No:4/A, Fulya
Tel: (0216) 449 67 90 Tel: (02 12) 275 73 92 1. Levent. Tel (0212) 280 98 42 Tel: (0212) 219 08 61
2
CASAMIA CUMBA DECORISE ED CONCEPT
Modoko Sanayi Sitesi, 4. Cad. Addresistanbul Ev Addresistanbul Ev Dekorasyon Ye$illik Cad. No: 227/1 OA,
2. Sk., No: 165, Dudullu. Dekorasyon Merkezi, $i$li . Merkezi, Kat : 2, $i$li . Karabaglar, Izmir.
Tel: (0216) 364 20 62 Tel: (0212) 219 74 64 Tel: (0212) 222 70 30. Tel: (0232) 254 1600
CASSAVA MOBILYA DEKORIZMA EFFE KAPPA
Tütüncü Mehmet Efendi Cad. Cemi l Topuzlu Cad. No: 31, Valikonagl Cad. Emir Apt. Cemil Topuzlu Cad. No:88,
No: 24, GÖztepe. <;:iftehavuzlar. No: 37/1, Ni$anta$l. GÖztepe. Tel: (0216) 386 63 03
Tel: (0216) 36921 06 Tel: (0216) 385 99 87 Tel: (0212) 291 7939
EFSANE MOBILYA
CENAN <;IKIN DEN IN I Modoko San. Sitesi 2. Cadde
Kaglthane Cad. Ihlamur Yolu, No: 17/2, Sancak Mah. Conrad Cad. No: 255 Y.Dudullu-Omraniye,
No: 89/B, <;:aglayan. Ni$anta$l . Tel: (0212) 248 88 59 No: 20/9, <;:ankaya, Ankara. Tel: (0216) 3642 1 53
Tel: (0212) 221 0065 Tel: (0312) 440 2517
DANK EROL
CHELSEA T&G HOME Mohini AVM, Tamburi Ali Efendi DENIZ TUN<; TASARIM Atatürk Cad. Atatürk Konutlan,
COLLECTION Sk. P 2 Garaj Katl, Etiler. Abdi Ipek<;i Cad. Ada Apt. No: 43/8 A Blok, Kozyatagl.
Valikonagl Cad. Tel : (0212) 352 60 44-45 No: 22/2, Ni$anta$l. Tel: (0216) 360 1008
Sinoplu $ehit Cemal Sk. Tel: (0212) 232 12 16
Klrmlzl Apt. No: 4/B, Ni$anta$1. D'ARGENT ESER MOBILYA
Tel: (02 12) 23441 92 Val ikonagl Cad. Akkavak Sk. DERIN Kaglthane Cad. Ugur Sk.
Orkide Apt. No: 4/1, Ni$anta$1. HO$sohbet Sk. <;:elik Apt. No: 32, Kaglthane.
CHINA ANTIQUES Tel: (0212) 2241734 No: 20/1 Be$ikta$ Tel: (0212) 296 78 05
Addresi stanbul Ev Dekorasyon Tel: 21 2 225 20 03
Merkezi, No: 24, $i$li. DAY&NIGHT ESTETI K DECOR
Tel: (0212) 221 9556. Boston Sk. No: 13/1, Te$vikiye. DERISHOW MIMARCA Büyükdere Cad. Fulya Mah.
Tel: (02 12) 227 77 81 Ihlamur Cad. Ye$i l <;:imen Sk. No: 24, Hukuk<;ular Sitesi, $i$li.
CITY DESIGN No: 17, Be$ikta$. Tel: (0212) 288 20 58
Süleyman Seba Cad. No: 54/3, DECO CENTER
Tel: (02 12) 259 72 55
Mac;ka. Tel : (0212) 227 36 22 $akaYlk Sk. No: 60/1 Ni$anta$l . EV+
Tel :(0212) 219 76 93 Ihlamur Yolu, Albayrak Apt.
CIHANGIR MOBILYACISI Hahcl lar Cad. No: 51, No: 9/3, Ni$anta$1.
Defterdar Yoku$u No: 50/A, DEEP MOBILYA Kapah<;ar$1. Tel: (0212) 2321758
Cihangir. Tel: (0212) 292 19 11 Modoko San. Sit. 1. Sk. Tel: (0212) 528 78 83
No: 175, Omraniye. EVERYTHING
CONSEPT I<; MIMARLIK Tel : (0216) 415 7833 DREAM HOME Göztepe Cad, Anadolu Hisan,
Bagdat Cad. Cami Sk. lokman <;:iftehavuzlar, Cemi l Topuzlu Beykoz. Tel : (0216) 4651670
1$ Merkezi No: 2/9, Küc;ükyah. MOBILYA Cad. No: 52/A, Kadlköy.
Tel : (0216) 518 12 99 Modoko San. Sit. 5. Cad. Tel: (0216) 478 64 82 EVPORT
No: 283, Y. Dudullu. Eski Osküdar Cad.
CONSOLE Tel : (0216) 466 66 06 DORA <;:aYlryolu Sk. Nora Center
Bebek Yoku$u, No: 7/1, Etiler. Cemil Topuzlu Cad. Inci Apt. No: 1 Kat: 12, Ic;erenköy.
Tel: (0212) 287 02 24 DECOLIBRA No: 22, <;:iftehavuzlar. Tel: (0212) 578 76 78
Ahmet Fetgari Sk. Tel: (0216) 467 01 24-25
CONTINUUM DESIGN No: 158/2, Te$vikiye. FERYAL SOLAKOGLU
Istinye Park A.V.M. Tel : (0212) 296 05 70 DÖRT MEVSIM Ahmet Mithat Efendi Cad.
Kat: -2 No: 50 Istinye. Mayadrom AVM, Yetkin Apt. No: 3/3B, Kalaml$.
Tel: (212) 345 55 03 DEFNE DOGAL ORONLER Ylidmm Göker Cad. Tel: (0216) 33041 43
Asmahmescid Mah. No: 34, Akatlar.
COTE DECO Sofyah Sk. No: 2-C, Tünel. Tel : (0212) 352 26 89 FORMITALlA
Te$vikiye Bostam Sk. No: 9/2, Tel: (0212) 245 75 93 Ferah Soko Ferah Apt. No: 17/ 1,
Te$vikiye. Tel: (0212) 236 98 22 DUYGUN MOBILYA $i$li. Tel: (0212) 231 61 41
DEKOMARIN Gürsel Mah.
COUNTRY LlFE Evrenoszade Sk. $evketpa$a Cad. FUGA MOBILYA
Valikonagl Cad. Poyraclk Sk. Gündüz 1$ Merkezi, No: 4, Sevi l <;:Ikmazl No: 17/1, Modoko, 7. Sk.
No: 38/A, Ni$anta$1. Kat : 2 Bomonti, $i$li . Kagl thane. No: 40 Omraniye.
Tel: (0212) 248 24 57 Tel: (0212) 248 18 84 Tel: (0212) 2204445 Tel: (0216) 420 06 21
3
GANDIA BLASCO S.A. HATI
Güvercin Sk. No: 19 Levent. Pazar Sk. No: 2/4 Bareli 1$ Ham,
Tel: (0212) 282 32 00
Dikilita$. Tel: (0212) 266 68 01
GARBO
HEDEKO SOFA
Aytar Cad. Ba$a Soko No: 7,
Özgü Sk. No: 16/3, Siteler,
l.Levent. Tel: (0212) 270 36 20
Ankara. Tel: (0312) 220 04 91
GEORGE SMITH
HEDERA
Abdi Ipekc;i Cad. Erel Apt.
Addresi stanbul Ev
No: 39/1, Ni$anta$1.
Dekorasyon Merkezi,
Tel: (0212) 246 60 30
Tel: (0212) 222 93 12
GONGÖR DEKORASYON
HIKMET MÖBLE
Addresistanbul Ev Dekorasyon
Hakkl Yeten Cad.
Merkezi, No: 4,
G-2 Soko No: 22 Fulya.
Tel: (0212) 2471700
Tel : (0212) 240 4141
GOVEN MOBILYA
HIREF
Fener Kalaml$ Cad.
Istinye Park AVM Kat: 3
No: 57/A, Fenerbahc;e.
No: 489, Istinye.
Tel : (0216) 3495614
Tel : (0212) 345 6038
HAAZ
HOME LlFE
4. Gazeteciler Sitesi Mah.
A. Saygun Cad. THY Bloklan
Ebulula Mardin Cad. No: 138,
Yolu No: 2, 1. Ulus.
Akatlar. Tel: (0212) 279 06 00
Tel: (0212) 327 86 10-11
HABITAT
HOME SWEET HOME
Addresistanbul Ev
Eski Londra Asfalh, No: 18
Dekorasyon Merkezi,
Be$yol, Florya.
Tel: (0212) 320 8282
Tel: (0212) 624 90 34
HÄFELE
HUKLA
Dudullu Org. San. Bö/.
Ikitell i Org. San. Böig.
1. Cad. No: 10, ümraniye.
Turgut Özal Cad. No: 204,
Tel: (0216) 52859 00
Ikitelli. Tel: (0212) 549 91 00
HAKAN KURBANZADE
IATASARIM
Te$vikiye Mah. Ferah Sk.
Cemil Topuzlu Cad.
Ferah 9 Apt. 9/1, Fulya.
No: 32!A, <;iftehavuzlar.
Tel: (0212) 224 46 60
Tel: (0216) 363 0210
HAMAM
IDA
Addresistanbul Ev Dekorasyon
TopagacI, Ihlamur Yolu,
Merkezi,
No: 88, Te$vikiye.
Tel: (0212) 221 4737
Tel: (0212) 296 97 91
HARMAN
IDEA NUOVA
Ferah Cad. Ferah Apt .
Günaltay Cad.
No: 27, Ni$anta$l.
Gürsoylu Sk. No: 35, Erenköy.
Tel: (0212) 248 55 90
Tel : (0216) 302 25 62
HARMONI
IKEA
Cemil Topuzlu Cad.
Tepeüstü Mevkii,
Mahur Sk. No: 1, Kadlköy.
Inkllap Mah. ümraniye.
Tel : (0216) 360 0593
Tel: (0216) 528 05 00
4
IMS
Büyükdere Cad. Alikaya Sk.
Polat Plaza, B Blok, Kat: 5,
Levent. Tel : (02 12) 2709650
INCI MOBILYA
Kaglthane Cad. Ugur Sk.
No: 44, <;aglayan.
Tel: (0212) 219 55 37

Ortaklar Cad. Bahc;eler Sk.
No: 13, Mecidiyeköy.
Tel : (0212) 288 06 01
ISTIKBAL
Ikitelli Org. San. Böig. Turgut
Özal Cad. No: 204, Ikitelli .
Tel: (0212) 549 91 00
INN STORE
Mah. Hanman Sk. 43/2,
Florya. Tel: (0212) 662 91 59
INSIDE
Akkavak Sk. No: 5, Ni$anta$l.
Tel : (0212) 231 8286
ISMET MOBILYA
Nispetiye Cad.
Yl ldlzc;ic;egi Sk. No: 9, Etiler.
Tel: (0212) 287 87 27
KANYON
ALI$VERI$ MERKEZI
Büyükdere Cad. No: 185,
Levent. Tel : (0212) 353 53 00
KARAY DEKORASYON
Akyol Sanayi Sitesi, No: 20/3,
Sanayi Mahallesi, 4. Levent.
Tel: (0212) 268 05 50
KARTELL
Addresistanbul Ev Dekorasyon
Merkezi, No: 132,
Tel: (0212) 320 15 30

Avukat Süreyya Agaoglu Cad.
No: 21/B, TopagacI .
Tel: (0212) 241 2371
KELEBEK MOBILYA
Zümrütevler Mah.
<;i lek Sk. No: 5 Maltepe.
Tel: (0216) 383 82 00
KERVAN
'" Neco
Pure Design
Kartaltepe Mah. Alem Sk. No: 6,
Baklrköy. Tel: (0212) 6600960
KIRAL MOBILYA
Valikonagl Cad. No: 50,
Ni$anta$l . Tel : (021 2) 240 55 77
KIRSCHBAUM
Küc;ükbebek Cad. No: 10,
Bebek. Tel : (0212) 287 05 81
KOLEKSIYON
Haci Osman BaYln No: 1,
Tarabya. Tel: (0212) 363 63 63
KONAK MOBILYA
Bagdat Cad. No: 189/A,
<;iftehavuzlar.
Tel: (0216) 355 55 30
KONCEPT
Masko Mobilyacllar Sit.
15 B Blok No: 25, Ikitell i.
Tel: (0212) 675 1587
KREA
Addresistanbul Ev Dekorasyon
Merkezi, Kat: 1,
Tel : (0212) 220 64 64
LA CAPRIA
Addresistanbul Ev
Dekorasyon Merkezi,
Tel : (0212) 320 65 06
LAYLA DEKORASYON
Bebek Yoku$u, Modern Apt.
No: 2/13, Etiler.
Tel: (02 12) 287 8376
LE FUTUR
Kanyon AVM, Kat: B3, Levent.
Tel: (0212) 353 04 70
LlGNE ROSET
Nispetiye Cad. No: 1/1, Levent.
Tel: (0212) 2708230-31
LlNE&DESIGN
Akkavak Sk. Tunaman
<;ar$lsl No: 7, Ni$anta$1.
Tel: (0212) 240 54 45
LlVING CONCEPT
Hakkl Yeten Cad. G-2 Soko No: 36
Fulya. Tel: (021 2) 24041 41
LOCA MOBILYA MIKA HOME MUDO CONCEPT ORIN
Yukan Dudullu Mah. Keyap < ; a ~ l s l A$irefendi Cad. No: 39, Eski Büyükdere Cad. Addresistanbul Ev
C2 Blok No: 49, Omraniye. Kat: 2 Sultanhamam. Ayazaga Yolu No: 25, Maslak. Oekorasyon Merkezi, $i$li.
Tel: (0216) 364 97 82 Tel : (02)2) 527 90 32 Tel: (0212) 444 68 36 Tel: (0212) 320 64 27.
M VOICE MIMA MOBILYA MUSON ORGE HOME STYLE
Nispetiye Cad. Güvercin Sk. No: 1, Cemil Topuzlu Cad. No: 97/2, Valikonagl Cad. No: 72, Ni$Onta$l. Sehit Nevres Blv. No: 3 Alsancak,
Etiler. Tel: (0212) 283 91 16 Caddebostan. Tel: (0212) 29621 64 Izmir. Tel: (0232) 422 00 37
Tel: (0216) 369 25 56
MADELEINE NATUZZI PABETLAND
Addresistanbul Ev Dekorasyon MINAS MOBILYA Nispetiye Cad. No: 27, Levent. Nato Cad. Yagmur Sk.
Merkezi, $i$li. Ihlamur Yolu Tel: (02 12) 324 00 72-73 Sedef 2 1$ Ham Kat: 1-2,
Tel: (0212) 320 3282 No: 8, Ni$anta$1. Seyrantepe.
Tel : (0212) 39613 38 NAZ 19 Tel:(0212) 270 54 35
MAG Abdi Ipekc;i Cad. Isparta
Bebek Mah. Maya Residence, MINTA Palas Apt. No: 19/3, Ni$anta$l. PAPILA EXCLUSIVE
Eti ler. Tel: (0212) 352 31 73 Hüsrev Gerede Cad. Güney Tel : (0212) 2961658 Ebulula Mardin Cad.No: 11,
Apt. No: 90/92-2, Te$vikiye. Etiler. Tel: (0212) 270 01 51
MAKOMIM Tel: (0212) 3271501 NECO PURE DESIGN
1383 Sk. No: 17/1 Alsancak. Nispetiye Cad. No: 34/1, PARADOX
Tel : (0232) 421 4326 MIRAGE MOBILYA Levent. Tel: (0212) 279 30 94 Polat Towerside Ah$veri$
Hakkl Yeten Cad. Merkezi No: 12/424, Fulya.
MARIPOSA A$c;loglu Plaza No: 10, Fulya. NEMM Tel : (0212) 266 75 84
$im$irci Sk. No: 11/ A, Cihangir. Tel : (0212) 240 50 27 Zekeriyaköy <;ar$ISI, N1 Blok,
Tel: (0212) 249 04 83 No: 6-7, Zekeriyaköy. PERA HOME
MOBI MOBILYA Tel: (0212) 202 66 10 Hacloglu Sk. No: 1, <;ukurcuma.
MASS MOBILYA Fener Kalaml$ Cad. Tel: (02 12) 251 7610
Modoko San. Sit. 1. Cad. No: 196, No: 26, Kalaml$. NEW ENGLAND
Omraniye. Tel: (0216) 364 20 23 Tel : (0216) 5505241-42 Addresistanbul Ev Dekorasyon PERITA
Merkezi No: 138-139, $i$li. Cemi l Topuzlu Cad.
MASAL MODABAGNO Tel: (0212) 210 68 44 Raglp Pa$a Korusu A Blok
<;:anakC;llar Sk. No: 10, Tahtakale. Aytar Cad. No: 17, 1.Levent. No: 114/1 , Caddebostan.
Tel: (0212) 511 78 16 Tel: (0212) 278 65 00 NIL ATA INTERIORS Tel : (02 16) 3691213
Süleyman Se ba Cad. No: 56/1,
MATA COLLECTION MODELS Be$ikta$. Tel: (0212) 327 12 73 PLEKSI TICARET
E-5 Karayolu üzeri, No: 37, Ta$ocagl Cad. Abide-i Hürriyet Cad.
Kartal Kav$agl, Soganhk. No: 44 A2/B2, <;:aglayan. NORD&SUD No: 26/0 Osmanbey.
Tel: (0216) 353 70 35 Tel: (0212) 2963838 Atiye Sk. Polar Apt. No: 12/2, Tel : (0212) 247 41 20
Ni$anta$l. Tel: (0212) 368 80 44
METEBRONZ MONTEL POLTRONA FRAU
Karacakaya Cad. Masko Mobilyacllar Sitesi NUXX Ayazma Yolu Sk. No: 5, Etiler.
No: 156, Siteler, Ankara. 148 Blok No: 31, Ikitelli . Isti nyepark AVM, R 313, Istinye. Tel : (0212) 263 64 06
Tel : (0312) 3531333 Tel: (0212) 675 05 86 Tel: (02 12) 3455690
PRESTIJ
MED CEZIR MOOD o DESIGN Nispetiye Cad.
Haci Mehmet Efendi Sk. Kuruc;e$me Cad. Ebulula Cad. 4. Gazeteciler Sit. Seherylldlzl Sk. No: 5, Etiler.
No: 10/2, Selamic;e$me. No: 27, Kuruc;e$me. Al Blok, No: 67/69, Levent. Tel : (0212) 257 57 47
Tel: (0216) 302 43 48 Tel: (021 2) 257 24 25 Tel: (0212) 278 56 78
PROFIL DESIGN
MK DEKORASYON MORE'M SHOWROOM OKANDAN MOBILYA Nispetiye Aytar Cad.
Beyaz Karanfil Sk. No: 24/3, Masko Mobilyacl lar Sitesi Vali konagl Cad. Ferah Sk. No: 8, Aydm Sk. No: 6/1, 1. Levent.
Levent. Tel: (0212) 268 63 51 9A Blok No: 25/31, Ikitelli . Ni$anta$l. Tel : (0212) 219 56 19 Tel : (02 12) 325 84 20
Tel : (0212) 67511 55
MIS EN DEMEURE ONUR CONCEPT PROPS
Addresistanbul Ev Oekorasyon MOZAIK Cemil Topuzlu Cad. Togo Apt. Fatih Sultan Mehmet Mah.
Merkezi, No: 130, $i$li. Dereboyu Cad. No: 78, Ortaköy. No: 11 1/1, Caddebostan. Atatürk Cad. No: 6, ArmutIu-
Tel : (0212) 222 83 18 Tel: (02 12) 3270595 Tel: (0216) 369 03 02 Etiler. Tel : (0212) 323 31 54
5
PUPA STATO . TULU
ZULA
Ihlomur Yolu No: 10/1 , Ahmet Mithat Efendi Cod. Binbi rdirek Moh. Oc;ler Sk. Ortoklor Cod.
No: 7, No: 9/1, Sultanahmet. Bohc;eler Sk. No: 16/1,
Tel : (0212) 248 20 23 Tel: (02 16) 349 59 69 Tel: (0212) 518 8710 Mecidiyeköy.
Tel : (0212) 275 6012
Q-TOO STELLA PRIVATE TONGURDAK
Konyon AVM, Kot : 6 Volikonogl Cod. Feroh Sk. $okoYlk Sk. <;:evik Apt.
ANTiKA
No: 185, Levent. No: 18, No: 39/3,
Tel : (0212) 353 53 65 Tel: (0212) 219 3949 Tel : (0212) 327 04 88
18
RD RAY DOLAP STEP BY STEP TOMDEKOR MIMARLIK
Akyol Sk. No: 13/ A, Cihongir.
Akc;om Sk. No: 36, 4. Levent. Fener Cod. Ihlomur Yolu Cad.
Tel: (0212) 293 24 59
Tel: (02 12) 284 81 61 No: 53/17, No: 21/1 ,
Tel: (0216) 418 40 81 Tel: (0212) 2471881
ADAANTIK
RIVIERA MAISON
Moc;ko Cad. Roll i Apt.
Addresistanbul Ev Dekorosyon STOA ONAL-I$
No: 59/2,
Merkezi, No: 13- 14, Hoyriye Cad. No: 18, Golatosoroy. Tütüncü M.Efendi Cod. Tel: (0212) 219 1908
Tel: (0212) 3207612 Tel: (0212) 251 4098 No: 2/21, GÖztepe.
Tel: (0216) 386 71 21 AHMET BI<;ENER
ROCHE BOBOIS STUDIO PUNTO
Bagdot Cod. No: 355/E,
Muoll im Naci Cad. Addresistanbul Ev Dekorosyon YONCA AKc;AY STUDIO

No: 81, Merkezi, No: 122, $isl i . Serdor-I Ekrem Cad. Kölemen Tel : (02 16) 358 20 08
Tel: (0212) 28746 19 Tel: (0212) 2101572 <;: Ikmazl, No: 9, Kuledibi .
Tel : (0212) 243 6662 AMERICAN GARAGE
SA-DE STRICTLY FURNITURE CO.

Ihlomur Yolu Cod. Cemil Topuzlu Cod. Park Apt. VAKKO DEKOR No: 26/B, <;:ukurcuma.
No: 2/4, No: 68, <;: iftehovuzlor. Mim Kemol Öke Cod. Tel: (0212) 244 5220
Tel : (0212) 232 69 64 Tel: (02 16) 467 67 85 No: 23/B,
Tel: (0212) 241 51 40 ANADOLU ANTIK
SANAT DEKORASYON T -MEX/SLEEPCRAFT Moda Cod. Tellolzode Soko
No: 33, Bebek. M. Fati h Öngül Sk. Bagdotltoglu VAROL ÖNCEL No: 42, Kodlköy.
Tel: (0212) 257 61 70 Pl oza, No: 3 K: 7 Kozyotogl. Bogdot Cod. No: 211, Tel: (0216) 414 54 46
Tel: (0216) 4637664 <;:iftehovuzlor.
SEDIR Tel: (0216) 358 74 79 ANCIEN SALON PRIVES
Zekeriyoköy TA$ DESIGN Holaskargozi Cod. Istanbul Apt.
M1 Blok, No: 6, Sonyer. Kemer Mevkii, Yoltkovok Yolu VENDO No: 315/1 -4,
Tel: (0212) 202 66 10 üzeri, No: 78, Ortokent, Ebululo Cod. No: 23, Levent. Tel : (0212) 230 70 00-82
Bodrum. Tel : (0252) 358 59 84 Tel : (02 12) 325 43 04
SERAY ANI$ ANTIK
Modoko Saboyi Si tesi, TATAMI HOUSE VOLUTE DEKORASYON Ihlomur Yolu, No: 12/2,
4. Cod. No: 68-69, Omraniye. $ehit Erdogon Sk. No: 40, Eytam Cod. AC;lkhovo Apt . Tel: (0212) 232 85 87
Tel: (02 16) 364 12 13 Avctlor. Tel : (0212) 591 26 06 No: 16 D. 5,
Tel: (0212) 233 59 43 ANTIK 38
SIERMO MOBILYA TEPE HOME <;:ukurcumo Comii Sk. No:4,
Yukan Dudull u Keyop <;:or$ISI, Metrocity AVM, Z-MIX Cihongir. Tel: (0212) 251 6494
No: 175, Omroniye. No: 171/418, 1. Levent. Valikonagl Cod. Akkovok Sk. ANTIK KONAK
Tel : (0216) 526 0425 Tel : (0212) 344 1353 No: 2/1, Süleymon Nazif Sk. No: 14/1,
Tel : (021 2) 343 68 01 Tel: (0212) 296 7514
SIHIR MOBILYA THE GAU COLLECTION
Necip Foztl Bulvon, Abdi Ipekc;i Cad. ZARA HOME ANTIK PALACE
No: 100, Y. Dudullu. Al t tn Sk. Ahmet Karo Hont Cevohir Merkezi. Kot: 3, Spor Cod. Tolimyeri Sk. No: 2,
Tel : (0216) 3131081 No: 2/9 Tel: (02 12) 380 05 48 Mac;ka. Tel: (0212) 236 24 60
Tel : (0212) 234 01 38
SOFALINE MOBILYA ZENA MOBILYA ANTIKA$AP
Atotürk Cod. No: 18/1 TUNA EV Kreo Dekorosyon Merkezi, Horhor Cod. Kmk Tulumba Sk.
SahraYlcedit. KInalt Mevkii, Silivri. No: 285, No: 13, Aksoroy.
Tel : (02 16) 360 0362 Tel: (02 12) 7152323 Tel : (0212) 291 0504 Tel : (0212) 523 5056
6
ART ANTIK ESKI FENER KERIM ANTIK ORHAN AKAR
Horhor Antikacilar <;:arSlsl Aga Hamam Cad. Abdi Ipekc;i Cad. Atiye Sk. Moda Cad. Dellalzade Sk. No: 18,
Kat: 2 No: 1 15-116, Aksaray. No: 7/B <;:ukurcuma. No: 14, Nisantasl. Kadlköy. Tel: (0216) 414 3385
Tel : (0212) 631 5231 Tel: (0212) 251 6278 Tel: (0212) 231 3717
ORTADOGU ANTIK
ARTI MEZAT ESKI PAZAR KESKINER ANTIKA Abi de Si tesi Anti kacllar <;:arslsl
Hüsrev Gerede Cad. No: 112/1, Caferaga Mah. Tellalzade Sk. Istiklal Cad. No: 163, Mlslr Apt . No: 35-64, Mecidiyeköy.
Tesvikiye. Tel : (0212) 261 6253 No: 40, Kadlköy. Kat : 2, D: 7-8, Beyoglu. Tel : (021 2) 217 78 72
Tel: (0216) 33088 Tel: (021 2) 247 98 28
ARTIUM GALERI OSMAN GORSOY
Hüsrev Gerede Cad. No: 98, ESKIDJI ANTIK Cumhuri yet Cad. Platin Apt.
Tesvikiye. Tel : (0212) 227 75 93 Sanayi Cad. Vadi Sk. No: 2, Faikpasa Yokusu, No: 3, No: 21/A, Elmadag.
Yenibosna. Tel: (0212) 551 0808 <;:ukurcuma. Tel: (0212) 244 00 79 Tel: (021 2) 237 08 36
AYAZMA ANTIKA
Göztepe Mah. Bent Yolu EVIHAN KUTLU ANTIK ÖZTOKLER ANTIK
No: 1, Anadolu Hisan. Alfl patlar Sk. No: 4/A, Kuloglu Mah. Faikpasa Yokusu Tellalzade Sk. No: 33/1,
Tel: (0535) 776 90 22 <;:ukurcuma. No: 2/A, <;:ukurcuma. Kadlköy. Tel: (02 16) 418 09 45
Tel: (0212) 244 00 34 Tel : (0212) 245 4371
AY$EGOL YOROK RECEP ANTIK
Siraselvi ier Cad. Soganci Sk. FIRAT ANTIK MEZAT ANTIKACILIK Horhor Cad. Kmk Tul umba Sk.
No: 6/6A, Cihangir. Horhor Cad. Kmktulumba Sk. Mac;ka Cad. No: 3211, No: 13 K:4/ 1 72, Aksaray.
Tel: (0212) 252 66 46 No: 13/39-41 - 100, Aksaray. Tesvikiye. Tel : (0212) 259 4513 Tel : (0212) 631 6423
Tel : (0212) 531 9624
BILGE ANTIK MEHMET ÖZBILENLER POPCORN
Caferaga Mah. Dr. Esat GALERI VINCI Evliyahoca Sk. No: 112, üsküdar. Kuloglu Mah. TurnaclbaSI Cad.
ISlk Cad. No: 19/4, Kadlköy. Avukat Süreyya Agaoglu Sk. Tel: (021 6) 343 29 22 Faikpasa Sk. No: 2/C,
Tel: (0216) 418 98 99 No: 1, Tesvikiye. <;:ukurcuma. Tel: (0212) 249 58 59
Tel: (0212) 233 0619 MERIH UMAN
BOR ANTIK Horhor <;:arSlsl No: 13, PORTAKAL SANAT
Horhor Cad. Kmktulumba Sk. HER$EY Kat : 4, No: 154- 155, Aksaray. VE KOLTOR EVI
No: 13/18-42, Aksaray. Agahamam Cad. No: 61, Tel: (0212) 534 24 55 Mim Kemal Öke Cad. No: 8,
Tel : (0212) 5328015 Beyoglu. Tel: (021 2) 245 97 67 NisantaSI . Tel: (0212) 225 46 37
MUSTAFA KARALAR
CAN ANTIK HOUSE OF STYLE Merkezefendi Emaniye REIS ANTIK
Horhor Cad. Klnktulumba Sk. Tesvikiye Cad. Mescit Sk. Füze <;:arSlsl No: 10, Caferaga Mah. Dr. Esat ISlk
No: 13/74, Aksaray. No: 131 -2, NisantaSI. Topkapl . Tel: (0212) 679 91 52 Cad. No: 7/E, Moda.
Tel: (0212) 532 9013 Tel: (0212) 230 03 73 Tel : (0216) 414 24 65
MOSTAMEL E$YA EVI
CHALABI ANTIK HOLYA ONAT Kuloglu Mah. TunaclbaSI Cad. SALIH BALAKBABALAR
Mim Kemal Öke Cad. Abide Sitesi Antikacilar <;:arslsl No: 38 8/1, Beyoglu. ATÖLYESI
No: 17, Nisantasl. No: 10- 48-49, Mecidiyeköy. Tel : (02 12) 245 21 00 SahraYlcedid Mah. <;:elik Sk.
Tel: (021 6) 225 01 84 Tel: (0212) 217 77 78 No: 16/1, Erenköy.
NECO ANTIK Tel: (02 16) 3600087
C;IZGI ANTIK IRIS ANTIK Horhor Cad. Kmktulumba Sk.
Pasabakkal Sk. Eskidji Antika Tellalzade Sk. No: 32, Kadlköy. Antikacllar <;:arslsl, Kat: 2 SEDEF 1$ MOBILYA PAZARI
<;:arSlsl No: 28, Dolapdere. Tel: (021 6) 330 76 81 No: 106- 107, Aksaray. Horhor Cad. KlnktulumbaCi Sk.
Tel: (0212) 253 3413 Tel : (02 12) 631 2945 Kat: 1, No: 75-76, Aksaray.
ISKEMLE Tel: (02 12) 521 2813
ECE ANTIK Eski dji <;:arslsl NOSTAUI ANTIK
Pasabakkal Sk. No: 28-34/16, Dolapdere. TurnaclbaSI Cad. SERDAR ÖGECAN
No: 28/30, Dolapdere. Tel: (0212) 250 34 31 No: 41 /B-321 A, <;:ukurcuma. Faik Pasa Yokusu No: 21/23,
Tel: (0212) 2543418 Tel : (02 12) 252 52 26 <;:ukurcuma. Tel: (0212) 245 93 56
KADIM ANTIK
ERSIN OLCAY ANTIQUES Horhor Antikacllar <;:arSlsl OLCAY&OLCAY SINAN
Cemi l Topuzl u Cad. Raglp Pasa Kmk Tulumba Sk. Cemil Topuzlu Cad. Hakim Sk. Hüdaverdi Han
Korusu No: 104, Caddebostan. No: 13/38-36-54, Aksaray. No: 90/B, Caddebostan. No: 38, Kaslmpasa.
Tel : (0216) 411 6577 Tel: (0212) 635 49 51 Tel : (0216) 411 1713 Tel : (02 12) 250 53 40
7
$AMDAN ANTIQUE AKAN LIGHT EVIC;I LUMIERE
Kuloglu Mahallesi, Altlpatlar Sk. Cad. Sk. Valikonagl Cad. No: 40/16, Halaskargazi Cad. No: 79/ 1,
No: 20, <;ukurcuma. No: 6/1, Karaköy. Halilbey Pasajl, NisantaSI. Harbiye. Tel: (0212) 282 01 51
Tel : (0212) 245 44 45 Tel : (0212) 2564776 Tel: (0212) 296 21 61
LUMINA AYDINLATMA
$ERIF OZKILlC; ANTIKA AKTIF AYDINLATMA FERSA AYDINLATMA Mac;ka Cad. Rolli Apt. No: 59/6,
<;ukurcuma Cad. Büyük Hendek Cad. No: 42, 6. Böige 16. Cad. Tesvikiye. Tel: (0212) 225 97 35
No: 60/A, <;ukurcuma. Tel: (0212) 25292 63 No: 203, Hadlmköy.
Tel : (0212) 245 54 09-10 Tel: (0212) 858 1880 LUNA DESIGN CENTRE
ATIL AYDINLATMA Süleyman Seba Cad. Kent Apt.
TAHTA AT Emekyemez Mah. FIL DESIGN No: 77, 0: 8 Besiktas.
Sk. Yüksek Minare Sk. Bans Han Spor Cad. No: 83, Akaretler. Tel: (0212) 327 25 56
No: 48, <;ukurcuma. No: 12/B, Karaköy. Tel: (0212) 260 20 99
Tel: (0212) 244 9019 Tel: (0212) 253 94 30 MANHAnAN
GALERIIKI Boston Sk. Kiper Apt. No: 6/2,
TOMBAK 11 ATILGAN ELEKTRIK Haci Mehmet Sk. Alioglu Apt. Tesvikiye. Tel: (0212) 236 27 95
Faik Pasa Yokusu, Cemi l Topuzlu Cad. No: 5, Selamic;esme.
No: 22/A, <;ukurcuma. No: 11/20, <;iftehavuzlar. Tel: (0216) 36311 70 NA$IT AVIZE
Tel: (0212) 244 36 81 Tel: (0216) 363 61 22 Büyükhendek Cad. No: 7-2,
GOZDE VITRAY Kuledibi, Beyoglu.
TORCEDOR ANTIK BAKARA COLLECTION Yüksek Kaldlnm Ccid. Anadolu Tel: (0212) 293 9614
Pasabakkal Sk. Eskidji <;arSlsl Bagdat Cad. No: 248/0, Han No: 15/3, Karaköy.
No: 28/28, Oolapdere. GÖztepe. Tel : (0216) 3692073 Tel: (0212) 249 17 24 ODA LlNE
Tel: (0212) 256 93 21 Abdi Ipekc;i Cad. No: 25/2,
CANAN AKAL LAMP DESIGN HI-TECH AYDINLATMA Tesvikiye. Tel: (0212) 296 8170
U(}URANTIK Bagdat Cad. Irran Bey Apt. Sedef Cad. No: 2/A B1 K: 19,
Ihlamur Yolu Cad. Orhan No: 216/1, <;iftehavuzlar. Atasehir. Tel : (0216) 456 37 94-95 PHARE AYDINLATMA
Ersek Sk. No: 29/1, Tesvikiye. Tel: (0216) 386 37 47 Abdi Ipekc;i Cad. No: 49,
Tel: (0212) 91 61 11 INTERDEKOR Tesvikiye. Tel: (0212) 232 4911
CHANDELLIER DE TINA Valikonagl Cad. Valikonagl
WHITE HOME Addresistanbul Ev Oekorasyon Plaza B Blok No: 173/5, SUNER AYDINLATMA
Nispetiye Cad. No: 52/0, Merkezi, No: 123, NisantaSI. Tel: (0212) 231 3342 Park Sk. No: 82, <;aglayan.
Levent. Tel : (0212) 324 72 29 Tel: (0212) 210 07 43 Tel: (0212) 241 6504
LAMBACI
YALI ANTIQUE CLUB OF DESIGN Abide-i Hürriyet Cad. STUDIO DEKOR
Horhor Antikacl lar <;arSlsl 19 MaYls Cad. No: 14, Iskenderoglu Sk. Bagdat Cad. No: 108 Feneryolu.
Kat: 4 No: 157, Aksaray. Sisli. Tel: (0212) 347 57 14 Kalpakzade Apt. No: 32/A, Tel: (0216) 414 77 10
Tel : (0212) 525 25 94 Tel: (0212) 230 36 01
DEKON AYDINLATMA TEPTA
YAVUZANTIK Valikonagl Cad. Küc;ükpamuk Apt. LAMBACCI Aga Hamam Cad. Aga Han No: 1,
Tellalzade Sk. No: 135, NisantaSI . Valikonagl Cad. Cihangir. Tel : (0212) 25272 12
No: 35/2, Kadlköy. Tel: (0212) 219 59 09 Ferah Sk. No: 15/B, Nisanta$l.
Tel: (0216) 346 98 98 Tel : (0212) 232 3646 TOTAL AYDINLATMA
DELUX AYDINLATMA Mesrutiyet Cad. No: 67/2,
ZAMAN TONELI Okc;umusa Cad. No: 31, LAMP 83 TepebaSI. Tel: (0212) 2519171
TurnaclbaSI Cad. Tel : (0212) 2921840 Ayazma Yolu, Yahya
No: 56, <;ukurcuma. Kemal Mah. Turin Merkezi TRANSEL AYDINLATMA
Tel: (0212) 244 19 65 ELEMENTS A Blok, Kaglthane. Sishane Mektep Sk. No: 20,
Valikonagl Cad. Tel: (0212) 294 70 00 Karaköy. Tel: (02 12) 253 3090
Prof. Dr. Orhan Ersek Sk.
AYDINLATMA
No: 5/1, NisantaSI. LAMPHOUSE TRUVA AYDINLATMA
Tel : (0212) 231 5238 Levent Cad. No: 44, 1. Levent. Hendek Cad. No: 26,
Tel: (0212) 278 53 00 Kuledibi. Tel: (0212) 249 58 55
A&A COLLECTION ESKICE
Cemil Topuzlu Cad. No: 31, Abdi Ipekc;i Cad. Milli Reasürans LUMES AYDINLATMA ZENON AYDINLATMA
Sedef Apt. Kat : 2, Fenerbahc;e. <;arSlsl No: 45, Tesvikiye. Zincirli Han No: 16, Kapahc;arsl . Murat Cad. Resadiye Yolu,
Tel : (0216) 411 9698 Tel : (0212) 246 73 18 Tel: (02 12) 522 09 77 No: 76 Tel: (0216) 430 86 00
8
DÖ$EMELiK
DECO CENTER EV DEKOR KARACA MEFRU$AT
Hormon Sk. No: 43/1, Ugur Mumcu Cad. No: 52/8, GOP, Ethemefendi Cod. No: 99/2,
&PERDELIK
Florya. Ankore. Tel: (0312) 446 66 53 Erenköy. Tel: (0216) 3021524
Tel: (0212) 663 92 05
FINE ART KARUM TEKSTIL
A DAY OF DESIGN DERBA TEKSTIL Volikonogl Cod. Süleyman Kültür Mah. Esra Sk. Küc;ük
Atiye Sk. Ak Apt. No: 7/4, Kurtulus Cd. Saghk Apt Nazif Sk. Na: 5/1, Nisantasl. <;amhk Sitesi, G Blok, Etil er.
Tesvikiye. Tel: (0212) 247 32 06 No: 14 D: 2 Tel: (0212) 231 8725 Tel: (0212) 2871 050
Tel: (02 12) 296 48 44
ARNOVA TEKSTIL GELI$IM HOME KUPON TEKSTIL
Ahmet Mithat Efendi Cad. DETAY DEKOR IM<; 1. Blok No: 1336, Unkapani. Bagdot Cad. No: 464, <;atalc;esme.
No: 5/4, KaiamiS. Zafer Soko No: 42 Tel : (0212) 5282918 Tel : (0216) 355 38 35
Tel: (0216) 345 37 00 Mithat Bey Apt. Nisanta$l.
Tel: (0212) 343 89 12 GOLOM MEFRU$AT LlNDER
ATE$ MEFRU$AT IM<; 1. Blok No: 1411, Unkapam. Zafer Sk. No: 12, Nisontasl.
3. Cadde, No: 74, Bahc;elievler, DILHAN TEKSTIL Tel: (0212) 512 29 54 Tel : (0212) 21919 20
Ankare. Tel: (0312) 213 7868 Atatürk Bulvan, Itfaiye Cad.
No: 71/73, Unkapam. HILAL MEFRU$AT MOZAIK METRAJ
AYDIN TEKSTIL Tel : (02 12) 631 1096 1. Etap Kiptas <;arsl, Kat: 1 No: 6, <;ilekl i Cad. No: 22, 3. Levent.
I.M.<; 1. Blok No: 10/ A, Unkapam. Basaksehir. Tel : (0212) 485 17 70 Tel : (0212) 280 11 09
Tel: (0212) 514 15 15 DORUK EV TEKSTIL
Valikonagl Cad. Zafer Sk. HISAR TEKSTIL MON IR MEFRU$AT
AYDIN PERDE No: 36, Nisantasl. Mehmet Akif Mah. Valikonagl Cad. Süleyman
Valikonagl Cad. Sinoplu Tel: (0212) 246 60 62 E6 Yon Yolu, No: 6, Ikitelli. Nazif Sk. No: 12, Nisantasl.
Cemal Sk. No: 6/1, Nisontasl. Tel: (0212) 548 23 28 Tel: (0212) 247 76 50
Tel: (0212) 2323020 DORYA HOME
Abdi Ipekc;i Cod. No: 79/2, HOMTEKS MAC;KA DEKOR
AYKUT HAMZAGIL Mac;ko. Tel: (0212) 296 95 63 Abdi Ipekc;i Cad. No: 35/2, Moc;ka Cad. No: 32,
Abide-i Hürriyet Cod. No: 13, Mac;ka. Tel: (02 12) 2304422 Narmanh Apt. D: 4, Tesvikiye.
Osmanbey. Tel: (0212) 296 59 00 EKAT KUPAL Tel : (0212) 227 02 15
Beyaz Koranfil Sk. No: 33, l. INDOORS
BENEK PERDE Levent. Tel : (02 12) 264 2319 Mim Kemol Öke Cad. NILART
Volikonagl Cod. Süleymon No: 7/2 Hayret Apt. Nisantasl. Emirhon Cod. Bans Sk. Fulya
Nozif Sk. No: 28/32, NisontoSI. ELA PERDE Tel: (0212) 2304954 Sitesi A Blok No: 33/63 Besiktas.
Tel: (0212) 230 88 45 Süleyman Se ba Cad. Tel : (0212) 259 68 98
Flrat Apt. No: 58/2, Besikta$. INSTOCK
BEZZ Tel: (0212) 327 70 75 Abdi Ipekc;i Cad. Deniz Apt. NUVE
Ahmet Mithat Efendi Cod. No: 1, No: 3613, Ni$antasl. Levent Cod. Krizontem Sk. No: 17,
Koloml$. Tel: (0216) 418 75 60 ELVIN·CHANAN Tel: (0212) 296 90 96 Levent. Tel : (0212) 284 95 43
1000A Dekorasyon Merkezi,
LOT BIGGIE BEST Abide-i Hürriyet Cad. INTERIO OZDEN MEFRU$AT
Vali Konagl Cad. No: 72, No: 285/208, Mim Kemal Öke Cod. Val ikonagl Cad. Süleymon
NisantoSI . Tel: (021 2) 225 77 29 Tel: (02 12) 343 64 46 Ikizler Apt. No: 18/3, Nisanto$1. Nazif Sk. No: 2/C, NisantoSI.
Tel: (0212) 343 72 35 Tel : (0212) 240 81 89
BOBBIN TEKSTIL EPENGLE Tf;KSTIL
Tesvikiye Cad. Boston Sk. Bagdot Cod. No: 185/B, IMRAHOR PENELOPE
No: 13/3, NisantaSI. <;iftehavuzlar. Mac;ka Cad.Vehbi Bey Apt. Krizontem Sk. No: 17/1,
Tel : (0212) 260 06 82 Tel: (0216) 386 89 38 No: 18/1, D: 1, Mac;ka. Levent. Tel: (0212) 284 95 43
Tel : (0212) 234 99 34
BY TURAN KAYA ERDEM HOME PERMISAN PERLUX
Holoskorgazi Cad. No: 41/43 Noter <;Ikmazl Sk. IZI'S LlNE Hürriyet Moh. Tasocagl Cad.
Horbiye. Tel: (0212) 234 87 84 Semo Apt. No: 6/2, Suodiye. Valikonogl Cod. No: 11/3, No: 48/C, <;agloyon.
Tel : (0216) 411 31 37 Nisantasl. Tel: (0212) 233 93 52 Tel: (0212) 343 66 86
DAMASK
Süleyman Se ba Cod. üc;gen EROL KUMA$C;ILlK JAB PERSAN HOME STUDIO
Apt. No: 64, Kat: 3, Mac;ko. I.M.<; 1. Blok No: 1326 Haloskorgozi Cod. No: 25/B, Halaskörgazi Cad. No: 25/B,
Tel: (0212) 260 51 58 Unkapam. (0212) 527 55 58 Harbiye. Tel: (0212) 230 64 91 Harbiye. Tel: (021 2) 2472.305
Q
RASS COLLECTION BERLI'S HOME PONDICHERRI DENPA HAll
Fener Cad. Bagdat Cad. Küc;ükaga Sk. Akkavak Sk. Halil Bey Pasajl Klodforer Cad. No: 38,
Onver Apt. No: 19/3, <;:am Apt. No:1/7, No: 25/17, Sultanahmet.
Tel: (0216) 336 81 96 Tel : (0216) 357 30 30 Tel : (0212) 234 06 25 Tel: (0212) 638 90 80
REKOR BRILLANT HOME $AFAK PERDE DINARSU
Bagdat Cad. No: 495/A, Halaskörgazi Cad. Galip Cad. No: 53/A GOP, Fethi <;:elebi Cad. No: 45, Eyüp.
Bostancl. Tel : (02 16) 416 71 17 No: 80/A Harbiye. Ankare. Tel: (0312) 437 39 79 Tel : (0212) 532 64 20
Tel : (0212) 241 61 33
SER MEFRU$AT UNIQUEART DURA HAll
Cad. No: 8, Kadlköy. CINISLI Nispetiye Cad. Akmerkez No: 103, Cemil Topuzlu Cad. No: 90/A,
Tel: (0216) 3461649 Valikonagl Cad. No: 41, Etiler. Tel : (0212) 282 26 65 Caddebostan. Tel: (0216) 411 61 01

SEVAL PERDE Tel : (0212) 248 2398
HAll
EFE HALICILIK
Valikonagl Cad. Modül Apt. Sk. No: 6/2,
No: 23/1 CHAKRA Suadiye. Tel: (0216) 355 1226
Tel: (02 12) 225 51 71 Istinye Park AVM, Istinye Baym 3K
Cad. Istinye. Kat: -2 Bagdat Cad. No: 88/1 , Klzlltoprak.
ETHNICON
SEVINC; MEFRU$AT Tel: (0212) 345 57 67 Tel: (0216) 345 69 32
Takkeciler Sk.
Sanayi Mah. No: 142/0,4. No: 58-60, Eminönü.
Levent. Tel: (0212) 230 2291 HOME SWEET HOME 3K CONCEPT
Tel: (0212) 527 68 41
Eski Londra Asfalh Sarac;oglu Cemil Topuzlu Cad.
$ENTAY MEFRU$AT Merkezi No: 18/1, Florya. 15/1, <;:iftehavuzlar.
GOLOM HAll
IM<;: 1.Blok No: 1330 Unkapam. Tel : (0212) 6249034 Tel : (0216) 385 78 81
IM<;: 1. Blok, No: 1411,
Tel: (0212) 52831 58 Unkapanl. Tel : (0212) 512 29 54
ISTANBULDAN ALLMODE
TASARIM PERDE DÖ$EMELIK Sair Nedim Cad. No: 150, E-5 Karayolu üzeri Sefa Sk.
GOMO$SUYU
Levent Cad. No: 43, Levent. Tel: (0212) 259 47 49 No: 1 0 Florya.
Mehmet Akif Mah.
Tel: (0212) 325 44 80
Tel: (02 12) 6242404
Veysel Cad. No: 68, Ikitelli.
ISTIKBAL Tel: (0212) 5484066
TURUNCU DIZAYN Ikitelli Org. San. Böl. AGK HOME
<;:ukurambar Moh. 40. Cod. Turgut Özol Cod. No: 204, Bagdat Cad. No: 98/1, Feneryolu.
GONE$ HAll
<;:ankoya, Ankare. Ikitell i . Tel : (0216) 550 10 34
Mim Kemal Öke Cad.
Tel: (0312) 284 41 08 Tel : (0212) 549 91 00 No: 5,
APEX HAll
Tel: (0212) 2251954
VERDI HOME LAURA ASHLEY Mosko Mobilyocilor Sitesi
Bogdot Cod. Roif Bey Apt. Erenköy Cod. No: 328, 2 A Blok, No: 5, Ikitelli .
HALlCIZADE
No: 104/1, Klzl ltoprak. Erenköy. Tel: (0216) 363 75 36 Tel : (0212) 675 01 00
Turon Blv.
Tel: (0216) 449 54 31 No: 29, Ylldlz, Ankore.
LlNENS XL ATLAS HAll
Tel: (0312) 443 06 91
WINDOW Cevahir AVM, AytoC; Moh. Fotih Cod.
Addresistonbul Ev Oekorosyon Tel: (0212) 3800994 16. Sk. No: 6, Holkal! .
HALIDROM
Merkezi , No: 11 0,
Tel: (02 12) 471 3661
Levent Cod. No: 1, Levent.
Tel : (0212) 324 90 05. LlSA CORTI Tel: (0212) 281 8797
Abdi Ipekc;i Cod. BEREKET HAll
YILDIZ MEFRU$AT
Yorulmaz Apt. No: 17/3, Peykhone Cad. Oc; ler Sk.
HAND MADE
Cad. No: 81,
No: 8, Sultonahmet.
Ebululo Cod. No: 1, Levent.
Bostoncl. Tel : (0216) 361 55 59
Tel. (0212) 258 09 06 Tel: (0212) 517 4677
Tel: (0212) 325 82 25
MAMAISON BORR HAll
HAS HAll
EV TEKSTILI
Valikonogl Cad. Erden Apt. Bogdot Cod. No: 114, Feneryolu.
Seref Efendi Sk. No: 38
No: 47, Tel : (0216) 449 41 36
Cogologlu. Tel : (0212) 513 0379
Tel : (0212) 219 52 38
BELLONA DECO HAll
KOTIL
Ihlomur Oere Cad.
N+G HOME COLLECTION Ikitelli Org. San. Böl. Turgut
Semsettin Günaltay Cod.
No: 82-84,
Cad. No: 105/1 , Özol Cod. No: 204, Ikitelli.
Ardlnc; Sk. No: 16, Bostancl.
Tel: (0212) 26041 11
Tel : (0212) 236 16 38 Tel : (0212) 549 91 00
Tel: (0216) 410 2576
10
M2 I$BIR DECOBABY
SOFRA
Cad. No: 33/3, Masko Mobi lyacdar Farabi Sk. No: 9/1 , <;:ankaya,
Tel: (0212) 343 97 32 2 B Blok No: 48-50, Ikitelli . Ankare. Tel : (0312) 426 07 31
AKSESUARLARI
Tel: (02 12) 675 08 20
NAKKA$ DEMO DEKORASYON
Naki lbent Soko No: 33, ORTOSELLA Ugur Mumcu Cad. No: 29, 165 ODILE KNAEPEN
Sultanahmet. Cad. Gamze Sk. Hadlmköy. Tel: (0212) 771 3043 Nispetiye Cad. Akmerkez AVM,
Tel: (0212) 516 52 22 No: 35, No: 165, Akatlar.
Tel: (02 12) 655 84 66 INCI TUNe;EL Tel: (0212) 28201 88
OAT Levent Cad. No: 16, Levent.
Bagdat Cad. Veli Güneysu Apt. SAMINA Tel: (0212) 283 79 58 BERNARDO
No: 491/1, Suadiye. Istasyon Cad. Rldvan Sk. Cevahir AVM, No: 146,
Tel: (0216) 373 11 66 No: 15/3 GÖztepe. JOKER Mecidiyeköy.
Tel: (021 6) 369 33 79 Bagdat Cad. No: 65/A, Tel: (0212) 38005 78
ONUR HAll Klzlltoprak. Tel: (0216) 336 47 69
Süleyman Seba Cad. No: 66/A, TRECA BIRLIK KRISTAL
Be$ikta$. Tel: (0212) 227 1838 Mermerler Sitesi E Blok 1, KARAMELA Pazan No: 16 Eminönü.
Akatlar. Tel: (0212) 315 56 83 Bayddlm Cad. Vi$nezade Mah. Tel: (0212) 512 06 36
SELVI HALICILIK Bahkh Apt . No: 14/4,
ES Ankare Asfaltl, YATA$ Tel: (0212) 2279666 ERENEV
Kav$agl, No: 59, Kartal Cad. No: 31, Yakaclk. Bagdat Cad. Rlfat Bey Sk.
Tel: (0216) 388 20 22 Tel : (0216) 309 5410 LEnO Namlk Bey Apt. Caddebostan.
Hasan Ali Yücel Sk. No: 46, Tel: (02 16) 360 98 02
SORAYA HAll <;:iftehavuzlar.
Bostanci Yolu Cad. Keyap BEBEK& Tel: (0216) 411 8725 ESSE
<;:ar$1 Sitesi, No: 8, Y. Dudull u.
C;OCUK ODASI
Nispetiye Cad. Akmerkez AVM,
Tel : (0216) 59002 02 M DESIGN No: 161-162, Akatlar.
Bagdat Cad. Akm Sk. Tel : (0212) 2821584
STEP BABIES&DREAMS Zerrin Apt. No: 5/1 A, Suadiye.
City's AVM, NO:209 Kat: B2, Bagdat Cad. Kantarel Rl za Sk. Tel: (02 16) 385 93 55 GORAL PORSELEN
Ni$Onta$l. Tel: (0212) 373 26 60-61 No: 4/6, Erenköy. Halaskörgazi Cad.
Tel: (0216) 350 09 33 MONDO BEBEK No: 344-346 K: 5, Si$li .
TIKE HAll
Cengiz Topel Cad. No: 2, Etiler. Tel: (0212) 232 94 71
Cad. No: 43, BABY ADDRESS Tel: (02 12) 287 5510
Osmangazi, Bursa. Ethem Efendi Cad. Haci Hakkl HALDUN SERAMIK
Tel : (0224) 411 60 28 Bey Sk. Sait Apt. No: 15/12, MOTHERCARE Ban$ Mah. Anibal Cad.
Erenköy. Tel: (0216) 478 09 28 Te$vi kiye Cad. City's AVM No: 17, Gebze, Izmit.
TUANA HAll
No: 304, Te$vikiye. Tel: (0262) 641 3550
No: 107/1, BEDROOM'S Tel : (02 12) 373 28 70
Tel : (02 12) 234 20 04 Cemil Topuzlu Cad. HEREND
Sahil Apt. No: 82/1, GÖztepe. NEST BY MOZAIK Ihlamur Yolu Kahvecioglu Apt.
YILDIZLUX
Tel : (0216) 385 04 77 Kanyon Merkezi No: 185, No: 10/3, Ni$anta$l.
Yl ldlz, Ihlamur Cad. No: 23,
Levent. Tel: (021 2) 353 09 13 Tel : (02 12) 233 05 28
Tel: (0212) 258 87 13 BISCUIT
Addresistanbul Ev ODDA HISAR
Dekorasyon Merkezi, Si$li . Nispetiye Cad. Profesörler Dogan Arash Cad. No: 217,
YATAK
Tel: (0212) 210 90 20 Sitesi C-3 Blok D.2 Etiler. Esenyurt. Tel: (0212) 596 10 03
Tel : (0212) 287 05 06
e;AGLA BEBEK HOTEC
ECE YATAK & GENe; MOBILYA PREMAMAN Hali de Edip Adlvar Mah.
1. Cad. 3. Sk No: 2/4, Tuzla. Modoko, 4. Cadde, No: 152, Abdi ipekc;i Cad. Sk. No: 12/ A, Si$li.
Tel: (0216) 593 12 40 Dudullu. Tel: (0216) 415 11 08 No: 12/6, Ni$anta$l. Tel: (0212) 224 00 72
Tel : (0212) 234 21 39
IDA$ e;ILEK JUMBO
Maltepe Mah. Mevlevihane Sk. Modoko Mobilyacl lar Sitesi, VIBEL Büyükdere Cad. Metrocity AVM,
No: 4, Zeytinburnu. No: 207, Y. Dudullu, Ümraniye. Ebulula Cad. No: 35, Levent. No: 310, Levent.
Tel: (0212) 48211 25 Tel : (021 6) 466 36 76 Tel : (0212) 283 91 97 Tel: (0212) 344 02 75
11
KORKMAZ TIKINA C;ÖZOM YAPI GOLVER MUTFAK
Emek Mah. Ordu Cad. $akaYlk Sk. No: 37 IB, Ortaklar Cad. Bahc;eler Sk. SahraYlCedid Mah. Dr Mithat
No: 30, Sangazi. Tel : (0212) 230 29 83 No: 9, Mecidiyeköy. Süer Sk. No: 11 /l, Erenköy.
Tel: (0216) 444 01 47 Tel: (0212) 27311 13 Tel: (0216) 4670244
TUPPERWARE
KOTAHYA PORSELEN Plaza Kat: 6 Kozyatagl. DEMIRDÖKOM HÄCKER MUTFAK
Halaskargazi Cad. Tel: (0216) 571 6000 Bahc;elievler Mah. Bosna Blv. Cemil Topuzlu Cad.
No: 230, No: 148, <;:engelköy. No: 57/1, GÖztepe.
Tel: (0212) 219 46 00 VILLEROY&BOCH Tel : (0216) 516 21 18 Tel : (0216) 467 54 48
Kanyon Merkezi No: 17,
LOGO AH$AP Levent. Tel: (0212) 353 04 88 DEMSA$ DEKORASYON HAN MIMARLlK-SPACE
BostanCi Yolu Kuru Sk. Edep Sk. Imes San. Sit. Ihlamur Yolu No: 23/A,
No: 11, Y. Dudullu.
MUTFAK
o bölgesi Tel: (0212) 231 5513
Tel : (02 16) 365 73 77 No: 52, Yukan Dudullu.
&BANYO
Tel: (0216) 314 74 76-77 HARE TASARIM
MIKASAMOOR 19 MaYls Cad. Arkon
Hüsrev Gerede Cad. No: 104, DIZAYN EV GEREC;LERI Residence No: 22,
Te$vikiye. Tel: (0212) 327 55 04
ARRITAL
Ortaklar Cad. Bahc;eler Sk. Tel: (0212) 216 72 54
Bagdat Cad. Fuatbey Apt.
No: 17, Mecidiyeköy.
MONEV
No: 212/A-4, <;:iftehavuzlar.
Tel: (0212) 273 07 30 INTEMA
Cad. No: 176,
Tel: (0216) 478 00 00
Bagdat Cad. No: 278,
Tel: (0212) 296 0453 DOMSAN MUTFAK Caddebostan.
BAGNO STATION
Büyükdere Cad. Tel: (0216) 467 06 40
MOSER
Ortaklar Cad. No: 9, Mecidiyeköy.
No: 28, 1. Levent.
Abdi Ipekc;i Cad.
Tel : (0212) 347 71 17
Tel: (0212) 282 99 77 IMAJ METE YAPI ORONLERI
No: 42/3, Büyükdere Cad. Garaj Sk.
Tel: (0212) 291 1745
BERLONI CUCINE
DÖKOMAY KOVET No: 3/A, Mecidiyeköy.
Masko Mobilyacllar Sitesi
Eski Londra Asfaltl Tel: (0212) 216 90 45
NECI
9A Blok, No: 25-31, Ikitelli.
No: 28, Bahc;elievler.
Garati Koza <;:ar$1 Bloklan N1,
Tel: (0212) 67511 55
Tel : (0212) 575 06 08 KALEPLUS MUTFAK
Blok No: 2, Zekeriyaköy. Eski Osküdar Yolu, Bodur
Tel: (0212) 202 68 18
BLANCO-ÖZTIRYAKILER
ECZACIBA$I B.ANYO Merkezi No: 8·, Ic;erenköy.
Cumhuriyet Mah.
KOVETLERI Tel: (0216) 575 7045
PA$ABAHC;E
Eski Hadlmköy Yolu, No: 39
Cumhuriyet Mah. 13. Sk.
Ankara Asfaltl, Ic;meler Mevkii,
Beylikdüzü.
No: 10, $ekerpmar, Gebze. KAP-LAND
Tuzla. Tel : (0216) 5602513
Tel: (0212) 8865713
Tel: (0262) 648 95 00 Ihsakhköyü Ayazma Mevkii,
Beykoz. Tel: (0216) 434 51 11
PORLAND STUDIO
BONTEMPI CUCINE
ELMOR
Bagdat Cad. No: 169,
Abdi Ipekc;i Cad.
Kemeralh Cad. Ommü Han LEYLA KÖKEN
Selamic;e$me.
No: 25/2,
No: 71/2, Karaköy. Cemi l Topuzlu Cad.
Tel: (0216) 330 44 95
Tel : (0212) 296 81 70
Tel: (0212) 251 7006 No: 7/A,
Tel : (0216) 411 64 39
PRESTIGE CORNER
CASABLANCA
ENKAYGROUP
Nispetiye Cad.
Recep Peker Cad.
Alemdag Cad. Site Yolu, MAST DI$ TICARET
Akmerkez, AVM
No: 9, Klzl ltoprak.
Omraniye. Valikonagl Cad. Sorak Apt.
No: 174, Akatlar.
Tel: (0216) 418 15 13
Tel: (0216) 634 44 44 No: 1 09/13,
Tel : (0212) 282 27 27 Tel: (02 12) 240 1055
CD KIMYEVI
GROHE-MESMA
SIRMA
8. Gazeteciler Sitesi,
Bagdat Cad. MILO&HOME
Abdi Ipekc;i Cad.
No: 66/A, 6. Blok 0: 1,
No: 605 B Blok, 0.12-15, Bagdat Cad. No: 160,
No: 37 /2,
Akatlar.
Cevizli.
Tel: (0212) 241 3573
Tel : (0212) 284 54 34
Tel: (0216) 441 2370 Tel : (02 16) 360 66 55
SWAROVSKI
C;ANAKC;ILARI CREAVIT
GOLTA$ GALLERY MIMAREVI
Cad. Narmanh Apt .
Barboras Mah. Holk Cad.
Ortaklar Cad. No: 2/A, Fener Cad.
No: 30, Te$vikiye.
No: 5, Yenisahra, Kadlköy.
Mecidiyeköy. No: 50,
Tel: (0212) 258 59 90
Tel : (0216) 317 64 53
Tel: (0212) 275 95 93 Tel: (0216) 349 09 37
12
MODEM MUTFAK-SNAIDERO TEKART KOLEKSIYON ELECTROLUX-AEG
BOYA
Fener Cad. No: 36/A, Fener Cad. No: 13/B, Bulvan, No: 35,
Tel: (0216) 336 28 59 Tel : (0216) 449 6740 Taksim. Tel: (0212) 2931020

MUBADO TREND ELECTROWORLD
Beymersan Mermerciler San. Migros-Otogar Ortaklar Cad. No: 18/6 Mebusan
Sitesi, 2. Cad. No: 3, B. <;:ekmece. No: 14/1, Izmir. D: 80, Mecidiyeköy. Kopuzlar Han No: 42/6,
Tel : (0212) 875 45 00 Tel: (0232) 614 84 84 Tel: (0212) 3731000 Fmdlkh.
Tel:(0212) 2929977
NOLTE KOCHEN VANUCCI-SERALINE ENKAYGROUP
Fener Cad. No: 9/1, Barbaros Blv. Plnara Apt. Alemdag Cad. Site Yolu, No: 18, f;BS BOYA
Tel: (0216) 414 66 55 No: 163-A, Balmumcu. Ommniye. Tel: (0216) 6344444 Cumhuriyet Mah. Istanbul Cad.
Tel: (0212) 3569700 No: 140, <;:aYlrova-Gebze.
OPTIMOD GAGGENAU Tel: (0262) 7449560
6. Gazeteciler Sitesi No: A-4/4, VENETA CUCINE Akmerkez AVM, No: 164,
Levent. Tel: (02 12) 268 24 90 Inönü Mah. Cad. Akatlar. Tel : (0212) 282 0858 DYO-YASA$
No: 182/ A, Erenköy. Di lovasl Org. San. Böl.
ÖNALANLAR Tel: (0216) 577 13 20 GORENJE 2. Kl slm Fl rat Cad.
Ortaklar Cad. No: 14, Cumhuriyet Cad. No: 133, No: 11, Di loavasl -Gebze.
Mecidiyeköy. VILLA EROL Harbiye. Tel: (0212) 291 6931 Tel: (0262) 754 75 60
Tel: (0212) 288 07 44 Abide- i Hürriyet Cad. Krea
Dekorasyon Merkezi No: 285, INDESIT ENGIN IN$AAT VE
ÖZTIRYAKILER-BLANCO Tel: (0212) 234 7044 Balmumcu Cad. Kamhasan Sk. YAPI MALZEMELERI
Eski Hadlmköy Yolu, No: 15, Nispe!iye Cad. No: 52, Eti ler.
No: 37, Beylikdüzü. YAVUZ ADIGOZEL Tel: (0212) 355 53 00 Tel: (0212) 257 61 91
Tel: (0212) 886 78 00 Cemil Topuzlu Cad.
No: 16/B, MERIT LTD. ESTETlS DEKORATIF
REGINA MUTFAK Tel: (0216) 411 5527 Nispetiye Cad. Akmerkez AVM, BOYALAR
Ikitell i Org. San. Böl. Turgut No: 151, Akatlar. Dudull u Org. San. Böl.
Özal Cad. No: 204, Ikitelli . Tel: (0212) 282 16 32 4. Cad. No: 4, Omraniye.
Tel: (02 12) 549 91 00
BEYAZ E$YA
Tel: (0216) 420 68 68
MIELE
RESTORE Güvercin Sk. No: 10, Levent. FILLI BOYA
Design Plaza Meksika Cad. ANADOLU ELEKTRONIK/ Tel: (0212) 325 84 40 Akara Asfaltl,
No: 49 Omitköy, Ankam. SAMSUNG Hüseyin <;:elik Sk.
Tel : (0312) 235 86 66 Esentepe Mah. PROFILO No: 2, Bostanc!.
Anadolu Cad. No: 5 Kartal. Ortaklar Cad. No: 18/6, Tel: (02 16) 571 1000
SINKA Tel : (0216) 586 78 00 Mecidiyeköy.
$erifoglu <;:iftligi, $erif Ali Mah. Tel : (0212) 475 83 00 HEMEL
Bayraktar Blv. Nutuk Sk. No: 9, ARf;ELlK Kore $ehitleri Cad.
Y. Dudullu. Tel: (0216) 540 51 51 Nispetiye Cad. Akmerkez AVM, SIEMENS No: 20/1 , Zincirlikuyu.
No: 150, Akatlar. Yakaclk Cad. No: 111, Kartal. Tel: (0212) 274 2612
SRS MUTFAK Tel: (0212) 282 02 04 Tel : (0216) 459 20 00
Halil R1fat Mah. ISHAKOL
Dereboyu Sk. No: 4, BEKO TEFAL Ankam Asfalh
Okmeydanl. Halaskargazi Cad. No: 166, Nispetiye Cad. Akmerkez AVM, No: 140, Pendik.
Tel: (0212) 221 41 41 Tel : (0212) 252 49 00 No: 151, Akatlar. Tel: (0216) 444 8 333
Tel: (0212) 282 25 68
SOPER DEKOR BEYAZLAR (BOSCH) JOTUN
Ebuzziya Cad. Mor Sk. $akaYlk Sk. No: 58/1, TEKA Yeni <;:amhk Caddesi,
Tanlr Ap!. No: 6/1, Baklrköy. Büyükdere Cad. Ayaz Sk. No: 2, 4. Leven!.
Tel: (0212) 542 0425 Tel: (0212) 224 50 05 No: 24/13, Mecidiyeköy. Tel: (0212) 279 78 78
Tel: (0212) 288 31 34
TEBA BLUE HOUSE KALECOLOR
Yeniyol Sk. Teba Merkezi, Giz 2000 Plaza Ayazaga Cad. VESTEL Esenyurt Yolu Ozeri
B Blok No: 20 Otosan Mevkii, No: 7 K: 20, Maslak. Zorlu Plaza Ambarh-Avcilar. No: 188 Firuzköy, Avcllar.
AClbadem. Tel: (0216) 327 41 10 Tel: (0212) 365 44 44 Tel: (02 12) 422 00 00 Tel: (0212) 423 00 18
1'<
MARSHALL ÖZERYAPI FANTASIA SERAMIK RAVINI MERMER
Dilovasl Org. San. Bö!. 1. Klslm Keyap Sitesi, No: 46, Omraniye. Ortaklar Cad. Cad. Ogurcular
Tuna Cad. No: 1, Diloavasl- Tel: (0216) 5276862 No: 1/A, Mecidiyeköy. Merkezi, Duragl
Gebze. Tel: (0262) 754 74 70 Tel: (02 12) 272 37 88 No: 7/A, Florya.
TEFRISH Tel: (0212) 573 56 54
POLISAN BOYA Ayazmaderesi Cad. Pazar Sk. FORM BETON-OLD STONES
Diliskelesi Mevkii, Gebze No: 6/ 1, Gayrettepe. Vefa Poyraz Sk. SERANIT
Kocaeli. Tel : (0262) 754 80 00 Tel: (0212) 274 01 11 No: 6, Izzet Barbaros Bulvan
Tel : (02 12) 234 1387 No: 83/1, Balmumcu.
DUVAR KAGIDI
UNITEM Tel: (0212) 259 55 85
Karanfil Cad. Alkaranfil Sk. GRANIT CENTER
No: 4, Levent. Istanbul Cad. No: 31, SILKAR GRANIT MERMER
A&G DEKORASYON
Tel: (02 12) 279 27 27 Kemerburgaz. e;:aYlryolu Sk. No: 7/1 1,
Krea Dizayn AVM Abide-i
Tel: (021 2) 360 24 16
Hürriyet Cad. No: 285/ 123,
YERVE DUVAR
Tel: (0216) 575 18 00
Tel: (0212) 291 1527
GRAN IST -ISTANBUL
DÖ$EMELERi
SERAMIK TA$ DESIGN
C;ELlK DEKORASYON
Cad. Piyal e Mahal lesi
I.M.e;: . 2. Blok No: 2438-2439,
Plaza, Bostancl. Bahriye Cad. No: 203,
Unkapam. Tel: (0212) 51 9 49 99 ARTSTONE
Tel : (0216) 573 06 09
Addresistanbul
Tel: (0212) 237 24 71
DEKORIZMA
Ev Dekorasyon Merkezi, GOLTA$ GALLERY
Valikonagl Cad. Emir Apt. No: 37/1,
Tel : (02 12) 444 4 278 Cad. No: 2/A, TA$ GALERI
Tel: (0212) 291 7939
Tel: (0212) 275 95 93 Perpa merkezi, A-Blok,
COTTO PAKtS 11. Kat, No: 1570,
DREAMS
Atiye Sk. No: 12/3, KOTAHYA SERAMIK Tel: (0212) 320 79 26
Cemil Topuzlu Cad. Bankasl
Tel: (0212) 225 7842 Atatürk Bulvan 8. km, Kütahya.
Bloklan, F Blok,
Tel : (0274) 225 01 50 TOPRAK SERAMIK
Tel : (0216) 350 19 18
C;AKMAK YAPI
Ihlamur-Yddl z Cad.
Fener Cad. No: 13 MATOSAN No: 1 0,
EVIST
Kat : 6 0 : 13,
Atatürk Mah. Marmara San. Tel: (0212) 326 30 00
Muhittin Ostündag Cad. No: 81,
Tel: (0216) 541 0304 Sitesi C Blok No: 61, Ikitell i.
Tel: (0216) 545 53 05
Tel : (0212) 472 13 34 TUREKS
C;ANAKKALE SERAMIK
Levent Cad. No: 8,
HALLEY
Büyükdere Cad. MOSAIC CENTER 1. Levent.
General Ali Rlza Gürcan Cad.
Kaie Seramik Binasl, Levent. Bostanci Cad. Edep Sk. Tel: (02 12) 284 2219
Metropol Center, Kat : 7, 0: 28,
Tel : (0212) 371 5253
No: 60, Y.Dudullu, Omraniye.
Merter. Tel: (0212) 481 74 10
Tel: (0216) 365 27 65 TOZON YER KAPLAMALARI
C;ELlK DEKORASYON
IMe;: Bloklan 1. Blok
ITALYAN HOMESTORE
IMe;: Bloklan 2. Blok OLD STONES No: 1202, Unkapanl.
Valikonagl Cad. No: 70, No: 2423-2424, Unkapanl. Addresistanbul Ev Tel: (0212) 511 72 42
Tel: (0212) 343 1305 Tel : (0212) 519 49 99 Dekorasyon Merkezi,
No: 124, UNITEM
MY WALLPAPER ECZACIBA$I
Tel: (0212) 221 9393. Karanfil Cad. Alkaranfil Sk.
Addresistanbul Ev Dekorasyon KARO SERAMIK-vITRA
No: 4, 1. Levent.
Merkezi, Kanyon Ofis, Büyükdere Cad. ÖNALANLAR Tel: (02 12) 279 27 27
Tel: (0212) 320 65 06 Levent . Tel: (0212) 371 70 00 Ortaklar Cad. No: 14,
Mecidiyeköy. YAPIDEK
LOT INGILIZ DUVAR KA(}IDI EFESUS STONE
Tel : (0212) 34701 71 Soko
Cemil Topuzlu Cad. Laiezar Sk. Blackout Outlet Center,
No: 15,
No: 12/2, Feneryolu. No: 211/A-1 06, PLAZA YAPI Tel: (0212) 260 80 69
Tel: (0216) 355 54 64 Tel : (021 2) 2402034 Büyükdere Cad. No: 22,
Levent . Tel : (0212) 284 95 65 YOTA$ YAPI ORONLERI
NEST EGE SERAMIK
Ortaklar Cad.
Cemil Topuzlu Cad. Apt. Büyükdere Cad. Polat Han POINT KARACA Bah«;eler Sk.
No: 83, Caddebostan. No: 87/3, Mecidiyeköy.
Dolapdere Cad. No: 190/0, No: 3/5, Mecidiyeköy.
Tel: (0216) 363 99 29 Tel: (0212) 212 0051 Pangaltl. Tel : (0212) 266 75 92 Tel: (02 12) 274 47 20
14
PARKE
HARMAN NEOTEK GARDEN LlFE
Ferah Cad. Ferah Apt. Askerocogl Cad. No: 15, Adnon Saygun Cad. THY
No: 19/3 Süzer Plaza, Elmadag. Bloklan Yolu No: 2, 1. Ulus.
ALBERO PARKE
Tel: (0212) 248 55 90 Tel: (0212) 771 2808 Tel: (0212) 3278610
Sk. No: 21, Levent.
Tel: (0212) 282 82 82
HORPA$ NURUS ICA HOME
Cumhuriyet Cad. No: 187, Büyükdere Cad. Karakol Sk. No: 2, $erif Ali <;: iftligi Arif Ay Sk.
ELIT PARKE
Harbiye. Tel: (0212) 233 3616 Levent. Tel: (0212) 269 63 00 No: 8, Y. Dudullu.
Levent Cad. Sülün Soko No: 4,
Tel: (0216) 314 31 31
1. Levent. Tel : (0212) 281 7047
HORSAN OYALIDO
Pazar Cad. No: 14/ A, Gayrettepe. 19 MaYls Cad. UBM Plaza KARYA
ESEM PARQUET
Tel: (0212) 211 11 30 No: 59-61, Modoko Sanayi Sitesi ,
Bagdat Cad. No: 76, Klzlltoprak.
Tel: (0212) 212 0040 3. Cad. 217/A, Omraniye.
Tel : (0216) 550 1005
MEDA$ÖMINE Tel: (0216) 364 2280
Yeni $ile Otoyolu, Merkez Mah.
BAHf;E
HESS PARKE
Gözde Merk. <;:ekmeköy. o DESIGN
Cemil Topuzlu Cad. Yosun Apt .
Tel: (0216) 444 63 32
MOBILYASI
Ebulul a Cad. 4. Gazeteci ler
No: 25/B <;:iftehavuzlar.
Sitesi AlBlok No: 3, 1. Levent.
Tel: (02 16) 369 6040
SERI MERMER Tel: (0212) 278 5678
Bagdat Cad. No: 93/A,
ACU-THE GARDEN STORE
HO NI PARKE
Konak, Feneryolu.
Akif Inan Sk. No: 2, Tathsu
HAVUZ
Levent Cad. No: 36, Levent.
Tel: (0216) 336 43 92
Mevkii, Yanyol, Y. Dudullu.
Tel : (0212) 283 51 51
VESTA $ÖMINE
Tel: (0216) 466 72 72
ACART HAVUZ
PARKE UZMANI
Tütüncü Mehmet Efendi Cad.
ARAS METAL Rüzgärhbahc;e Mah.
NURI $EKERCILER
Yaprak Apt, No: 2/3, Göztepe.
Kutucular Cad. <;:anakC;llar Sk. Cumhuriyet Cad. Acarlar Merk.
Abdullahaga Cad. Saime Hn.
Tel: (0216) 385 06 06
No: 11, Eminönü. C Blok No: 10/8, Kavaclk.
Apt. No: 9/1, Beylerbeyi. Tel: (0212) 513 65 01 Tel: (02 16) 425 88 75
Tel: (02 16) 4222312
OFIS
BUTEAK GARDEN&HOME AQUA HAVUZ SAUNA
PARKETT
MOBiLYASI
Addreslstanbul, No: 4/34, Kurukuyu Sk. Apt. No: 10/A,
Sülün Sk. No: 11, 1. Levent. Tel: (0212)221 0467 Bostancl. Tel : (0216) 4631074
Tel: (0212) 280 93 55
ALPARDA
CEREN TEKSTIL AY HAVUZ
SEM PARKE Mac;ka Cad. Dogan Apt.
IM<;: 1. Blok No: 1410-1506, Inönü Cad. Simko Si tesi
Sülün Sk. No: 3, 1. Levent. No: 1 7/ A,
Unkapani. Tel: (0212) 526 25 70 Turaboglu Sk. No: 3/1,
Tel: (02 12) 280 69 69 Tel: (0212) 231 5001 Kozyatagl. Tel: (0216) 463 26 78
ELITE CONCEPT

Avi MOBILYA
<;:imen Sk. BERG PAZARLAMA
Karanfil Cad. Sk. 19 MaYls Cad. 19 MaYls Apt. N;;': 5 A Blok. K: 1 Güvercin Cad. No: 15,
No: 1,2. Levent. No: 33/20, Tel: (0212) 267 01 80 Haramidere- Avcilar.
Tel: (0212) 284 95 25 Tel: (0212) 212 6837 Tel: (0212) 422 10 37
ELITE HOME&GARDEN
TRIO PARQUET
DELTA OFIS
<;:akmakh Mah. CAN HAVUZ
Cemil Topuzlu Cad. Arzum Apt.
Ayazaga Köyü Yolu, No: 10,
Akc;aabat Cad. 26. Sk. Hatboyu Ege Sk. Sermet Apt.
No: 62/ A, Caddebostan.
Maslak. Tel: (0212) 289 22 16
No: 18, <;:akmakh. No: 22/1-2-3, GÖztepe.
Tel : (0216) 369 90 50 Tel: (0212) 8869595 Tel : (02 16) 336 87 21
ERSA RAPIDO
ISINMA
Ayazmadere Cad. No: 6
GARDEN ART EFOR HAVUZ
Tell ioglu Plaza, Fulya.
Mermerciler Sanayi Sitesi Tuzla Inönü Cad. Bloklan
SISTEMLERI
Tel: (0212) 3279874
Org. San. Böl. 3. Sk. No: 4, C-3 Blok D: 11, Kozyatagl.
Tuzla. Tel : (0216) 593 12 85-93 Tel: (021 6) 362 3500
KINESIS
DECOFIRE Y. Dudullu Mah. Cad.
GARDEN&SHOP ETAP HAVUZ
Ali Nihat Tarl an Cad. Kahraman Berrak Sit. ArdlC; Apt. B8 Blok,
Yeni $il e Otoyol u, BP iC;i, 1/2 Oniversite Mah. Londra Asfaltl
Sk. No: 2, Hoffman Plaza Kat: 6, D: 2-3, ümraniye.
ümraniye. No: 76-A, Avcil ar.
Bostancl. Tel: (0216) 464 54 77 Tel: (0216) 5279900
Tel: (0216) 430 90 27 Tel: (0212) 676 50 84

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful