SIMPLE

l.Sadasnjevreme - radnja koja se odigrava stalno,uvek, uobicajeno,-radnja koja se ponavlja. pr: Tom goes to school eve4t day. 2.Sadasnie vreme koje je stalnaistina pr: Sunalways shines. pr: The Earth is round. ,

CONTINUOS
- radnja_koja vreme LSadasnje seodigrava govora. upravosad4 u momentu pr: Janeis sleeping now. pr: I'm readingnow. at the moment(ovog Prilozi'.now (sada), momenta): as we speak(dokgovorimo)

PERFECT
l.Radnja kojaseodisrala u proslosti ali su prisutne posledice te radnie i u sadasnjosti. - Tom je slomio pr: To,nhasbrokentlte windotv. prozor (alije prozorjos uvekslomljen). prevodi U srpskomjeziku ovo vreme seproslim - perfektom a redje svrsenim vremenom (najcesce i for ali ne sadasnjim_vremenom sasince uvek,sto zavisi recenice).Pr: od konteksta same Shehaslivedheresince1997- Onazivi ovdeod -Nisanlga 1997. I haven't him sinceFriday seen videood petka Pr i Iozitj ust(upravo),already( vec),never(n i kad) pre),yet(os . ever( ikad); before( uvek),since(od) for(vec),lately, recently(skoro),so far(dosada) this week(month,year), today(danas)
l.Davno proslo vreme - radnja kojaje zapoceta i zavrsenau proslostipre neke druge prosleradnje pl uskvnmperfektu). (slicno nasem Prilozi: al Before (pre) - posle befbreglagol stoji u past simpletense-u a u drugom delu receniceu past perfecttense-u. t pr: \gfu!.g.slrc canrc,we lnd nmde tt cake. Pre nego stoje dosla, napravili sno kolac (rvhen. as soon as) Posle b) After (posle,nakorr) alter stoji galagol u past perfect tense-ua u drugom dclu rcceniceglagol u pastsirnple-u. pr: After I hall left, they arrivecl. Nakon stosant othao, oni su stigli. c) By the time (do) Radnja koja se odigralado odredjenogmomentau proslosti. pr: I had spent all nw money by Friday. Potrosio sam sye pare do petka.

PERFECTCONTINUOUS
l.Radnia koiaie oocela u oroslostitraiei u i ii.,, sadasnjosti satendencijom da senastaVi buducnosti. pr: I havebeenleartzing Frencltfor 5 ltears. 5 godina(ali ucicuga i': Ucimfrancuski dalje) , .' jezikuovo vrelreseprevodi U srpskom Drezentom ( od - saovimprilogom Prilozi: since stoji -pr: since . datum 1992 ) for ( vec- saovim prilogomsto.ii - pr: for tendays) vremena kolicina

z
-

F

a
fl.

Pr i I ozi : alw ays(uvek),often(cesto), nevqg(p.ika{l $ - radnja vreme sometimes(ponekad),usually(obicno; #[3ii;]fP-i 2.Buduce kojace seodigrati u ( kadgod),rarely(retko),occasion future simple-u).Moze ally (povrerneno) buducnosti(blisko se every day(weekmonth) prevestibuducim t'remenom ali i sadasniim S.Buducevreme- u vrlo retkim slucajevimaradnja koja ce se odigrati u buducnostiali ko.iase najverovatnijecesto odigravau to vreme. pr: Plane leaves at l0 o'clock tomorrow.

pr: I am watchingn bnight. -Gledacu N veceras ali i : -Gledam tv veceras na buduinostPrilozi- svestoupucuje tonight (veceras),to morrow(sutra),next week(month) in a few days(weeks,years,etc.)

F a

l.Proslo svrsenovreme - radnjq koja se dogodila ili kojaje trajala u proslosti, u proslostise i zavrsila,tako da se njeno trqjanjene prenosina perfektom. sadasnjost. Prevodi se na.icesce pr: I heartl it yesterday. - Cuo sam tojuce. pr: lle went to school when we were children. Isli smb u skolu kad sryobili deca. 2.Ploslaradniakoja se ponavljala u proslosti. pr: He wrote to lter everu da1,. Pisaoj oj j e svokog dana. Pril ozi : y esterday(juce), last rveek(nronth.etc. ) ago (pre - two days ago), in ( u - in 1943) Napomena: sa ovim prilo=inn ne noze se koristiti presentperfect tense.

l.Proslo trajno vreme _- radnja kojaje trajala duzi period vremenau proslostii u proslostije i zavrsena( slicno nasem!.q.gQ!'1!g ) Prilo;i: a) all day yesterday,whole evening pr: I was working all dry yesterda,v. Radio sam ceo danjuce. b) When - radniakoja je trajala izvesnovreme u proslostii prekinuta.ienekom drugom proslonr when stoji glagol u past sirnple-ua radnjom.Posle u drugonrdelu recenicepastcontinuous. pr: I was reading when she came in. Citao sant kaclje ona usla. c) While (dok) - dve ili vise radnjikoje su seu proslostiodvijale (trajale) istovremeno. Oba glagolastoje u past continuoustense-u pr: I was reading while she was watching N. Citao sant dokje ona gledala n,. l.Buduce traino vreme- radnjakoja ce trajati izvesnovreme u buducnosti. pr: ll/e shall be building new house nexl swnmer. Mi cento graditi nowr ktrcu sledecegleta. Prilozi: svi oni koji upucuju na to da ce se radrija odviiatiu buducnosti. .,.pr; I will be speaking for hvo hours tomotow. '-. . Covoricu dva sati sutra.

l.Davno proslo trajno vreme - raduja koja je vreme)u proslostii zavrsilase pre trajala(duze neke druge prosleradnje.Retko se upotrebliava u sklopu slozenihrecenica samostalno, najcesce i prilikom slaganja vremena. pr: I had been n,orkingfor" fivo hours when lrc cante -Ja sam (bejah) radio dva sata kada je on dosao. pr: Shesaicl that shehad been travelling since Monday - Onaje rekla da je putovala od ponedeljka. Prilozi: nema karakteristicnih prilog mada se najc€sce ovo vreme upotrebljavasa: since i for l.Predbuduce trajno vreme- radnjakoja ce tfajati (duze vreme) do nekog odredjenog vrenrenaili trenutkau buducnostia ne u nekom , ' 'tl,; vrcrnenuu buducnosti. oclredjenom . . i; 'ia ..r'.: Pr: At ten o'clock tomorrow , you will have ."';, beenworking for 3 ftours.,,., . U desetsati sulra,tk$e da'stgradili 3 sata. ( imacete za sobom;&*tab gita ) - Ove vreme se v€oma retko upotrebljava.

H

tl.

p F
!'-\

vreme- radnja l.Buduce kojaceseodigratiu buducnosti. kao i za izrazavanje ocekivanja, nade itd.Prevodi se&.t@ pr: I will go to theseaside nextsutnner. Prilozi- svestoupucuje tonight nabuducnost(veceras).tomorrow(sutra),next rveek( month) in a few days(weeks,years.etc.)
r' .-i'. ,, . ol,

fr

-Prilikom vrCmena will i shallprelaze u slaganja '( would i should futurein thepast) .l -Kadasekoristiwill u prvomlicu insistira sena tomeda qc.se radnia sigurno odigrati.

l.Predbuduce vremeizrazava radnjukoja ce se preneke dogoditi radnje druge u buducnosti.Ovo vrerneje futuru lI slicno nasem pr: As soottas I sltall lrcve u,rittentheletter,I - Cintbudem ghall retw'nyotr pet1. zavrsio pismo,vraticuti olovku .. 2.Radnja kojace sedesitii zavrsiti do nekog odredjenqg trenutka u buducnosti a ne u nekom odredjenom vr€menu u buducnosti. , pr: Theywill haveleft theparty by 9 o'cloclc' ' Oni ce nopustiti zabavu do 9 sati. h'ilo:i:As soon as(cim), by thetimc(do)

.i;iiri

rlti l

Did you (rve.has LHave I worked I gone/? 2.f shan't (won't) have worked /gonel 2.it been working ? -Ja bejahradio l.Have Ibeen working? 2.You aren't working .ona rade CONTINUOS l.l am working 2.l shall (will) have been working 2.+ infinitiv ) l.Ti si otisao .Ti si radio .Upitan oblik ( had + subjekat) l.Upitan oblik + subjekat) ( have.Shall I beworking? 2.Onje otisao 3.Were you working ? .Mi smo radili .Odrican gl.e /.it went -Odricanoblik ( didn't .Ja neradint l.On ce uraditi .'' :r.Da li on radi ? working ? 3.she.they) worked .they) haven't been working 3.wor:kqd.Have you (we.Thcy vifl work .Oni rade 2.Yotr will be working -Oni ceraditi 3.l worked .You will have been working 3.OnJe radio .Mi radimo .On nije radio 3.Mi radinto ..they) worked / gone/ ? 3.the_y) went .Upitan oblik ( will t subj.l haven't been working 2.Had I been working ? 2.l was working 2.You (we-they) didn't work /go/ 3.Odrican oblik ( will not= won't ) l.Was he working? l.it has been workine l.Hgshe.. .they) havcworked .Ja sam radio .she.I shalf have worked 2.they)have worked /gone/ ? r..she.sheit worked -Nepravilni elaeoli ( 1l kolona ) .she.You are working .they) work ? -Da li ti radis? .You (we.On je uradio 3.You (we.:.she.Was I working? .it been working ? l.Ja bejahuradio l.l didn't work /go/ 2.) .l shall(will) be working -Ja cu raditi -Ti cesraditi 2. 3.Had I worked lgonel ? 2.He.Da li san ja radio ? l.He.Ja bejahotisao l.Oni ce uradit l. Wi I l I lre.He will have gone .He wasn't '"vorking -Upitan oblik + subjekat) ( was.Ho.Ja radim .it -Nepravilnielaeoli (have.He.Wifl he.1 work 2. working 3.Bejasmoradili LWe had been working 2. .Theywork is workins 3.We will (shall) have been working 2.He.Do I work ? 2..You (we..Theyare working .Da Ii ja radim ? l. + infin.You (we.Shafl I have worked ? 2.ii.They will ftave been working .l shan't(won't) bc working 2.Odricanoblik ( haven't i hasn't) l.Upitanoblik ( will + s{bjekat + be ) : l.Am t working? .Odricanoblik ( will not = won't ) l.l wasn't working .f went .You had been working -On beiase radio 3.f hadn't rvorked /gonel 2.Has he.Odrican oblik ( hadn't ) l .' 3.Bejasteradili 3.He she.You won't have worlted I gone/ 3.Did he.she.Ja cu uraditi .working? 2.Nepravilni slaeoli ( will + have+ III kol. to be ) oblik ( negacija .You have been working 3.He.has + Ill kolona) .they)hadn't been working 3.itbeen working ? F t- fr -Odrican oblik ( will not = won't i shan't ) .ja radim ? l.they) have gone .it won't have worked / goneI .Will you lrve.Da li on radi ? 3.she.On radi .Ja sam otisao f .itwon't be workiy{g .) l.You wilf worli 3..Ja nisant radio l.she.Will you be working? 3.You won't work -On nece uraditi 3.Mi cemo l.You were working 3.He.You were working $'s1.it -Upitan + subjekat oblik ( am.does+ subj.Have you (we.Ti si uradio' .she.-../lgrrn.Will you have been working ? 3.budesbio otisao 2.it hadn't been working .f have gone 2.Ti bejase otisao .Da li.They have been working -Jaradim .she.Da Ii si ti radio ? 2.Vi ceteraditi 2.You work 3.they) haven't worked I gone/ 3.You are working 3.she.Theywilf be rvorking .On bejaseuradio 3.Onje otisao 3.Ti radis PERFBCT l.Ti nisi radio 2.You (we.they) been working ? 3.:#p}l .Upitan oblik ( had + subjekat) l.He.He.He.she.l have worked .it work ? -Jasanturadio l.He-she-it will work rd il..You (we.He.it hasn'I been working -Upitanoblik ( have.You weren't workine .':.she.they) worked I goneI ? 3.He.He.' I l.l'i ste radili .Ja radinr .Da li ti radis ? 2.We were working 2.We are working 2.You will have been working 3.one.He.On ne radi isn't working 3.it will have been workins l.Ja ne radinr t.l had worked ..Ti radis .We shelf (will ) work 2.l'i cete uraditi .has + subjekat ) l.lt doesn't work -Upitan Oblik (do.it didn't work / go / -Upitanoblik ( did + subj.f shan't (won't) work -Ti neces uraditi 2.they) don't work .it has gone .ls he.she.'He qhe it wnrks z h1 0 r-'l - F l. - l.) l..He.budembio otisao .Ja sant uradio PERFBCTCONTINUOUS l.Will he..she.Odricanoblik ( hadn't ) l.she.Oni rade ':I.You work SIMPLE .she.We work 2.it was working ..He wifl have worked .Mi cemo uraditi .she.she.were .You have been working 3.You hadn't rvorked I gone/ 3.she.You (we. + have ) :.Oni su radili -Odricanoblik ( haven't i hasn't) l.Ti ces uraditi .He.Will he.it had gone .she.You won't be working .Did I work /go/? 2.Had you (rve.Do you (we.she.':'i.Ja neat uraditi l.it worked / gonel? fr -Qdrican oblik (don't i doesn't+ infinitiv) .are.it worked / gone/ ? -budentbio uradio l.1 -Odricanoblik ( wasn't i weren't ) .You wiff be working 3.Onje uradio has worked 3.Ja sam otisao l.Odrican oblik ( will not = won't ) l.Had he.is ) .You (we.Shall I havebeen.We will be working raditi .Does he.Nepravilni elaeoli ( had + lll kolona ) .Upitan oblik (will + subj.On bejaseotisao 3.He.You will have gone -bude biootisao 3.You(we.Had he.they) been working ? 3.Ti radis -Olr radi .it be workine? I l.it won't work '-Upitan oblik (will + subjr + infinitiv) -Da li cu ja uraditi ? l.it rvork2 -Da li ce on uraditi? .He hasn't worked / gone/ .l had been working .Ti bejaseuradio 2.it will be workine -On ceraditi .We have been working 2.He.On onn ono radi .l am not working -!Ti neradis 2.':1.l shan't (won't) have been working 2..On ne radi 3.Shdl I work ? -Da li cesti uraditi ? 2.lli radite .Ti si otisao 2.Oni.l have been working 2.You won't have been working 3fie.she..it l.L'i radite .l had gone 2.she.Ti si uradio 2.it won't been working .Da li je on radio ? 3.Ti bejaseradio 2.+ infinitiv ) l.ithad worked .Has he.Bejahttradili .Wifl you work ? 3.itlrefe.You will work 3.it l. l h a d n ' t b e e nw o r k i n g 2..l shall (will ) work 2.You had been working .They had been working . + have + Itl k.she...Are you working ? .l haven't worked lgonel 2.she.l don't work -Ti ne radis 2.She.l shalf (will) have gone . .they)had gone .You wiff have worked -budesbio uradio -bude biouradio 3.they) work / go / ? 2.l'i radite .it rvork / go / ? .The1' F (n .He had been working .You hnd worked .Had you (we.she.Mi radinto .it hadn't worked / gone/ .she.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times