MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 6, 2009

အိမ္ပတ္၀န္းက်င္ကုိ

လုံၿခဳံေရးရဲတပ္သား

အမ်ားအျပား ခ်ထားလုိက္သည္။
ေဒၚစု၏ အိမ္အတြင္းသုိ႔ ရဲအေယာက္ ၂၀
ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္သြားသည္ဟု အိမ္နီးခ်င္းမ်ားက
ေျပာျပသည္။
လုံၿခဳံေရး

ေဒၚစု၏
အထူး

အိမ္အနီးတ၀ုိက္တြင္

တင္းၾကပ္ထားေသာ္လည္း

ရဲတပ္ဖဲ႔၀
ြ င္မ်ား

ေနအိမ္ၿခံ၀င္းအတြင္းသုိ႔

၀င္ေရာက္ခဲသည္ဟု

သိရသည္။

ေဒၚစုသည္

ၿပီးခ့ဲသည့္ ၁၉ ႏွစ္အတြင္း ၁၃ ႏွစ္ၾကာ ေနအိမ္
အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရသူ ျဖစ္သည္။

ကာတြန္းေစာငို - ေရႊေနျပည္မွာ အညံ့ခံသူတို႔
ခစားသည္

ယေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္
ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ
အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားတေယာက္သည္ ေဒၚစုအိမ္မွ
အျပန္တြင္

ေမ ၆၊ ၂၀၀၉

အင္းလ်ားကန္အတြင္း

ယမန္ေန႔နံနက္က အဖမ္းခံရသည္ဟု ဆုိသည္။
သတင္းစာ၏

ေဒၚစုအိမ္သုိ႔ လ်ွဳိ႕၀ွက္ သြားေရာက္ၿပီး ၃ ရက္ၾကာ
ေနထုိင္ခ့ဲသူ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ဖမ္းဆီးခံရ
ေအပီသတင္းဌာန

ပုဂၢဳိလ္သည္
ျဖစ္သည္။

John
သူႏွင့္

အဆုိအရ
William

အဆုိပါ

Yeattaw

ပတ္သက္ၿပီး

ဆုိသူ

အေသးစိတ္ကုိ

ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳေပ။ ေမလ ၃ ရက္ေန႔ ညတြင္
ေဒၚစု၏

ေနအိမ္သုိ႔

ေရကူးၿပီး

သြားေရာက္ခ့ဲေၾကာင္း၊ ေမလ ၅ ရက္ေန႔ ညတြင္
ေရကူးၿပီး

ျပန္စဥ္

အဖမ္းခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း

၀န္ခံခ့ဲသည္ဟု ဆုိသည္။
“ေနအိမ္အတြင္းသုိ႔
ေမ ၇၊
၂၀၀၉ အင္းလ်ားကန္တဘက္ကမ္းမွ
ေဒၚစု၏အိမ္သုိ႔ လွမ္းျမင္ရေသာပုံ (ဓာတ္ပုံ-Don)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏

ေနအိမ္သုိ႔

ေရကူး၍ သြားေရာက္ခ့ဲသူ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသား
တဦးကုိ

ဖမ္းဆီးလုိက္သည္ဟု

ထြက္လာၿပီးေနာက္

အာဏာပုိင္တုိ႔က

သတင္း
ေဒၚစု၏

လွ်ဳိ႕၀ွက္

၀င္ေရာက္

တိတ္တဆိတ္

ေနထုိင္ခ့ဲေၾကာင္း”

ဟု

သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၅ လီတာ၀င္
ေရဘူးတခု၏ အကူအညီျဖင့္ အင္းလ်ားကန္တြင္
ကူးခပ္ခ့ဲသည္ဟု ဆုိသည္။
ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား ဗီဇာျဖင့္ ရန္ကုန္သုိ႔
ေရာက္ၿပီး

ေနာက္တေန႔တြင္

ေဒၚစု၏

အိမ္သုိ႔

သြားေရာက္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 1 of 8

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 6, 2009
ရဲတုိ႔က

သူ႔ထံမွ အေမရိကန္

အနက္ေရာင္

ေက်ာပုိးအိတ္

ဓာတ္မီးတလက္၊

ပတ္စ္ပုိ႔၊
တလုံး၊

ေခါက္ပလာယာတလက္၊

Cannon ကင္မရာတလုံး၊ အေမရိကန္ ေဒၚလာ
၁ဝဝ တန္ ႏွစ္ရြက္၊ ျမန္မာေငြ က်ပ္ ၁ဝဝဝ တန္ ၉၃
ရြက္ တုိ႔ကုိ သိမ္းဆည္းရမိခ့ဲသည္ ဟု သတင္းစာက
ဆုိသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေမရိကန္သံရုံး ေျပာခြင့္ရ
အရာရိွက

အဆုိပါ

ဖမ္းဆီးမႈႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီး

စုံစမ္းဆဲျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။
“သံရုံးကုိ အာဏာပုိင္ေတြက အေၾကာင္း
မၾကားေသးပါဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီျဖစ္ရပ္န႔ဲ
မျငင္းၾကနဲ႔ေတာ့ - WatchList

ပတ္သက္ၿပီး ဘာမွ မသိေသးပါဘူး” ဟု ေျပာခြင့္ရ
အရာရိွ Richard Mei က ေျပာသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏
အေစာင့္အၾကပ္

ထူထပ္စြာ

မိုးမခ
အိမ္သည္

မိသားစုဆရာ၀န္မွအပ ဧည့္သည္ ၀င္ခြင့္ မရိွေပ။
ေဒၚစု၏

အိမ္သုိ႔

သြားေရာက္ႏုိင္ျခင္းမွာ

ေရကူး၍
ယခုအႀကိမ္သည္

ပထမဦးဆုံး အႀကိမ္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚစုအိမ္အနီးရိွ
အင္းလ်ားကန္
တားျမစ္ထားသည္။

ေမ ၆၊ ၂၀၀၉

ခ်ထားေလ့ရိွသည္။

ေရျပင္တြင္

ေရကူးခြင့္

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕အေျခစုိက္
ကေလးမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ ေစာင့္ၾကည့္
မွတ္တမ္းတင္အဖဲြ႔က

ျမန္မာျပည္ရိွ

ကေလးသူငယ္မ်ား၏

အေျခအေနကုိ

အစီရင္ခံထားသည္။

အစီရင္ခံစာကုိ

မျငင္းၾကနဲ႔ေတာ့
စာမ်က္ႏွာ
အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ဤေနရာကုိ

ဟု

အမည္ေပးထားသည္။

ေလးမ်က္ႏွာ
ကုိ

ရိွေသာ

အစီရင္ခံစာ

ျမန္မာဘာသာျဖင့္
ႏွိပ္ပါ။

(

)

ဖတ္ရန္
-

http://www.scribd.com/doc/15028802/Watc
hList-Child-Abuse-in-Burma-Report

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 2 of 8

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 6, 2009
ထို

ဆရာတင္

နာမည္ခံေသာ

ဂီတစာဆိုမ်ားအနက္၊ သဟာယဆရာတင္ သည္

သဟာယဆရာတင္ႏွင့္သူ႔ေတးမ်ား
ရန္ဝင္း (ေတာင္တံခါး)

ဂီတမ်ိဳးရိုးမွ

ေမ ၆၊ ၂၀၀၉

ဆင္းသက္လာသူမဟုတ္ဘဲ၊

သာမန္အရပ္သားဘဝမွ ႏိုင္ငံေက်ာ္ခ့သ
ဲ ူျဖစ္သည္။
ျပည္ၿမိဳ႕ ပြဲစားတန္းရပ္ေန ဦးဘိုးလူ၊ ေဒၚအံုး
တို႔၏ တတိယေျမာက္သား၊ ၁၉၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ဖြား
စေနသားျဖစ္၍၊ ေမာင္တင္ ဟု အမည္မွည့္သည္။
ငယ္စဥ္ေက်ာင္းသားဘဝမွ
အႏုပညာ

ဝါသနာ

စ၍

ထံုခ့သ
ဲ ျဖင့္၊

ဂီတ

တပင္တိုင္

မင္းသား၊ တခါတရံ မင္းသမီးအျဖစ္ႏွင့္ ျပည္ၿမိဳ႕
တခြင္

ပြဲေပါင္းမ်ားစြာ

ပါဝင္

သဟာယဆရာတင္

ကျပခဲ့ဖူးသည္။
အေလာင္းအလ်ာ

ေမာင္တင္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာကာ
ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္၊

အလံျပဘုရားလမ္း၊

မက္သဒစ္ေက်ာင္းတြင္
(ဗိုလ္ေအာင္ဒင္)

ခင္ေမာင္ရင္
ႏွင့္

ေက်ာင္းေနဖက္

ျဖစ္ခ့ေ
ဲ လသည္။
ထို

ဆိုခ့သ
ဲ ည့္

ဂီတစာဆို
ေရေက်ာ္ရပ္တြင္

ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းလို သူရဲေကာင္းေမြးရမယ္ .....”
ဓာတ္ျပားေခတ္

ေခတ္ဦးပို္င္းမွစ၍ ဓာတ္ျပားေခတ္ အထြတ္အထိပ္
ေရာက္ေသာ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး၏ စစ္ၿပီးေခတ္
အခ်ိန္အတြင္းတြင္

ဆရာတင္

နန္းေတာ္ေရွ႕ဆရာတင္၊
ဒဂုန္ဆရာတင္၊
သဟာယဆရာတင္
ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။

နာမည္ခံသည့္၊

ဝိုင္အမ္ဘီဆရာတင္၊

ျမန္မာၫြန္႔ဆရာတင္
ဂီတစာဆို

စစ္ႀကိဳေခတ္က၊
လူငယ္မ်ား

သဟာယအသင္းဟု

“ဒို႔ဗမာျပည္ဝယ္ မိဖအေပါင္းကကြယ္

ျမန္မာ့ဂီတသမိုင္းတြင္

စာေရးဆရာမ်ား

ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ

သဟာယဆရာတင္

ဆရာတင္

ႏွင့္

စာေရးဆရာမ်ား

နာမည္ခံ
နာမည္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ျမွင့္တင္ေရး

အသင္းတခု

တည္႐ွိခ့ေ
ဲ လသည္။
တေန႔တြင္

ေက်ာင္းကစားခုန္စားပြဲ

က်င္းပရာ သဟာယအသင္းက အႏိုင္ရေလသည္။
ေအာင္ပြဲအေနႏွင့္

အၿငိမ့္ပြဲခံရာတြင္

နာမည္ႀကီး

အၿငိမ့္မင္းသမီး ယူနီဗာစီတီျမသန္းၾကည္ အၿငိမ့္ကို
ငွားၾကသည္။
အသင္း၏

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာ

သီခ်င္းတပုဒ္ကို သဟာယအသင္းဝင္ ေမာင္တင္က
ေရးစပ္ၿပီး မင္းသမီး ယူနီဗာစီတီ ျမသန္းၾကည္ကို

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 3 of 8

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 6, 2009
သီခ်င္းခ်ေပးရေလသည္။

သဟာယဆရာတင္သည္

ထိုသီခ်င္းသည္
ထို

သီခ်င္းအမ်ိဳးစံုေအာင္

ေရးခဲ့သည္။

နာမည္ႀကီး မင္းသမီး၏ ေလးစား ခ်ီးက်ဴးမႈကိုပါ

သဟာယဆရာတင္၏

သီခ်င္းမ်ားကို

ရခဲ့ေလသည္။

အၿငိမ့္သီခ်င္းမ်ား၊

ပြဲဦးထြက္

ေအာင္ျမင္မႈ

ပင္ကိုက

ရရွိခ့ရ
ဲ ံုမွ်

မကပဲ၊

ဂီတဝါသနာပါသည့္အထဲတြင္

ထိုက့သ
ဲ ို႔ ပြဲဦးထြက္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိလိုက္ေသာ
ေမာင္တင္သည္ ေက်နပ္ ႏွစ္သိမ့္ အားတက္စြာျဖင့္
သီခ်င္းေရးဆရာ

လုပ္ေတာ့မည္ဟု

႐ုပ္႐ွင္ႏွင့္

ျပဇာတ္သီခ်င္းမ်ား၊

အခ်စ္သီခ်င္းမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အမ်ိဳးဇာတိမာန္
တက္ေစေသာ

သီခ်င္းမ်ားဟု

ပိုင္းျခားႏိုင္ေလသည္။
ေခတ္၏

ေခတ္၏

လူေနမႈစံနစ္၊

ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္အတူ

လိုက္ပါလ်က္

အႏုပညာ စြမ္းရည္ကို အခ်က္က်က် သံုးခဲ့သည္။

ဆံုးျဖတ္ခ့ေ
ဲ လသည္။

နာမည္ကိုလည္း

သဟာယအသင္းကို

ဂုဏ္ျပဳ၍

ေအဝမ္း႐ုပ္ရွင္ကုမၸဏီႏွင့္ အဆက္အသြယ္

ေနာင္တြင္

ရခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္၊ ‘ခ်စ္မဟာ’ ႏွင့္ ‘အေမ့သား’

‘သဟာယေမာင္တင္’ဟု

ခံယူခ့ရ
ဲ ာ

‘သဟာယဆရာတင္’ဟု

ဇာတ္ၫႊန္းႏွစ္ပုဒ္ကို

ေက်ာ္ၾကားလာခဲ့ေလသည္။

ဒါ႐ို္က္တာ

ထိုအခ်ိန္က

အၿငိမ့္

အဆိုေတာ္မ်ားသာ

မင္းသမီး

မ်ားျပားခဲ့ေသာေၾကာင့္

ပထမဦးစြာ အၿငိမ့္သီခ်င္းမ်ားကိုသာ အဓိကထားၿပီး
ေရးခဲ့ရေလသည္။ သဟာယဆရာတင္ ေရးခဲ့ေသာ
အၿငိမ့္သီခ်င္း

အပုဒ္ႏွစ္ရာေက်ာ္မွာ

ယခုအခ်ိန္မဆိုထားႏွင့္
ကမၻာစစ္ႀကီး

လြန္ခ့ေ
ဲ သာ

ကိုယ္တိုင္

လုပ္ဖူးေသာ္လည္း

႐ုပ္႐ွင္

ရုပ္႐ွင္သီခ်င္း

အမ်ားဆံုး ေရးခဲ့၍ ထိုပညာဖက္တြင္ သူမတူေအာင္
ကြ်မ္းက်င္သူျဖစ္သည္။

ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္

ဝင္႐ံုမွ်မကပဲ၊ ဇာတ္ကြက္၏ အတိုအရွည္ေပၚတြင္
မူတည္၍

သီခ်င္းႏွင့္

စာသားကို

အံက်ေအာင္

ေရးသြင္းႏိုင္သည္။

ဒုတိယ

အၿပီးတြင္ပင္

မေတြ႕ရေတာ့ေပ။

ေရးၿပီး

႐ွာေဖြ၍

သီခ်င္းနာမည္မွ်သာ

က်န္ရစ္ေတာ့သည္။
သဟာယဆရာတင္၏
သီဆိုရ

လြယ္ကူသည္။

အဓိပၸာယ္

သီခ်င္းမ်ားသည္

ေခ်ာေမြ႕ေျပျပစ္သည္။

ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိ၍

ေခတ္မီဆဲပင္။

အသံ

ယေန႔တိုင္

ရွာေဖြထားရာတြင္လည္း

ဆန္းသစ္ေပသည္။

ျမန္မာသံသက္သက္

အေနာက္တိုင္း

သံစဥ္မ်ားကို

ျမန္မာ့ဟန္

ဖန္တီးထားပံုမွာ

ဆန္းသစ္ရံုမကပဲ၊

နားဝင္ခ်ိဳ၍

အျပင္

ယဥ္ေက်းလွပေပသည္။
သီခ်င္းစာသားမ်ားမွာလည္း
က်စ္လစ္ပီသေပသည္။

စႏၵယား ေအဝမ္းခင္ေမာင္

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 4 of 8

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 6, 2009
“ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါး
ေအဝမ္း႐ုပ္ရွင္ကုမၸဏီ
စႏၵယား

ဆရာႀကီး

တြဲဖက္မိၾကၿပီး
မြမ္းမံဖန္တီးေသာ
အဖြဲ႕အႏြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ
မွတ္တိုင္မ်ားအျဖစ္
သဟာယဆရာတင္၏
ယေန႔တိုင္

ႏွင့္ပတ္သက္၍

ေအဝမ္းခင္ေမာင္ႏွင့္
ေအဝမ္းခင္ေမာင္၏
တီးလံုးတီးကြက္
ျမန္မာ့ဂီတသမိုင္းတြင္
က်န္ရစ္ခ့ေ
ဲ သာ
သီခ်င္းေပါင္းမ်ားစြာသည္
ေတးခ်စ္သူအေပါင္း၏

ႏွလံုးသားအိမ္တြင္ ကိန္းေအာင္းေနဆဲပင္။

စီးပြားဥစၥာ

အသံၾကားတဲ့အခါ

အဟုတ္မက်န္ေအာင္မွာ

က်န္းမာ

ခ်မ္းသာပါလို႔ ေဘးဘယာမဝိုင္း .....” ကြ်န္ေတာ္တို႔
ငယ္စဥ္ကတည္းက
အေဝးတေနရာ

နံနက္လင္းလွ်င္
အသံခ်ဲ႕စက္မွ

ပထမဦးဆံုး

က်က္သေရမဂၤလာ႐ွိစြာ

ၾကားရေလ့႐ွိေသာ

‘ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါး’

သီခ်င္းျဖစ္ပါသည္။

ၾကည္လင္ေအးျမလွေသာ အဆိုေတာ္ ‘ေမရွင္’ ၏
အသံျဖင့္၊

ထို

အႏွစ္သာရကို

‘ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါး’
ယေန႔တိုင္

သီခ်င္း

ၾကားေယာင္

ၾကည္ႏူးေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါး ၏ ေတးသံရွင္ အဆိုေတာ္
႐ုပ္႐ွင္မင္းသမီး ေမရွင္

စႏၵကိႏၷရီ ၏ ေတးသံရွင္ မိုးေဒဝါ မလွေ႐ႊ

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 5 of 8

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 6, 2009
“ဂႏၶမာ
ဖူးပြင့္ၾကတဲ့

စႏၵာေတာင္

ပန္းမာလာ

အစခ်ီေသာ

သင္းရနံ႕ကျဖာ

‘စႏၵကိႏၷရီ’သီခ်င္းတြင္

ကိႏၷရီေမာင္မယ္တို႔၏
ကိႏၷရီမယ္၏
ရင္မွာ

စံုျမိဳင္တန္းမွာ
ကိႏၷရာ

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္၊

စံထားအပ္ဖြယ္ရာ

ခံစားမိၾကေပမည္။

မလွေ႐ႊ’၏

.....”

သစၥာတရားကို

အဆိုေတာ္

ဂ႐ုဏာသံ၊

သဟာယဆရာတင္၏

အႏုအရြ

ေအဝမ္းခင္ေမာင္၏

တို႔ေၾကာင့္

တီးကြက္

ဆိုဖြယ္ရာမရွိေအာင္

ေျပျပစ္လွသျဖင့္၊

မည္သည့္အခါမွ

မရိုးႏိုင္ေတာ့ပါေပ။
ေတာင္ေပၚက

ဘုရားဆီ

လြတ္လပ္မႈကို

ျမတ္ႏိုးျခင္းသာျဖစ္လ်က္၊

သက္ဦးဆံပိုင္

ဘုရင္စံနစ္ကို တမ္းတျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ေၾကာင္းကို
ေတြ႔ရေပမည္။
‘ေခတ္ေျပာင္းခ်ိန္’
ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ေရးေခတ္သို႔
ဟု

ဆိုေသာ

‘ေရႊေျပာင္ေျပာင္’သီခ်င္းသည္ လူတိုင္းပါးစပ္ဖ်ားမွာ
ေရပန္းစားခဲ့လွသျဖင့္

သီခ်င္းေရးသူကို

မသိၾကသည့္တိုင္

ထိုသီခ်င္းပိုဒ္ကေလးကို

ၾကားဖူးသူ မ်ားလွေပမည္။
သဟာယဆရာတင္၏

ကြ်န္ေတာ္

မွတ္မိသေလာက္

ေရာက္ေတာ့မည္

တိတိက်က်ေရးခဲ့သည္။

ထိုစဥ္က

‘ေခတ္ေျပာင္းခ်ိန္လဲ အမွန္ပင္ ေရာက္ေတာ့မယ္’
အစား

‘ေခတ္ေျပာင္းခ်ိန္လဲ
ဟု

မူရင္းစာသားကို

ျပင္ဆင္ခ့ရ
ဲ ဖူးေလသည္။
ထို႔ေနာက္

‘ဘီအိုင္ေအ’ေခတ္တြင္

‘ဗမာ့သူရဲေကာင္း’ သီခ်င္းကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
ဦးေဆာင္ေသာ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္အတြက္ ဂုဏ္ျပဳ၍
ေရးခဲ့ေလသည္။ ‘ဂ်ပန္ေခတ္ဦး’ တြင္ ေရးေသာ ဗ၊
လ၊

စ၊

(ဗမာႏိုင္ငံလူငယ္မ်ားအစည္းအရုံး)

သီခ်င္းတြင္

မ်ားျပားလွေသာ

သီခ်င္းတြင္

အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူ၏ ဥပေဒႏွင့္ မညွိစြန္းေစရန္အတြက္

မယ္န႔ေ
ဲ မာင္ သစၥာထားကာ ေပါင္းရပါေစေၾကာင္း
ဆုေတာင္းမည္.....”

ဂုဏ္ယူ

တင္ျပလိုျခင္းႏွင့္

ရည္ရြယ္ေစာင့္ေတာ့တယ္’

“ေရႊေျပာင္ေျပာင္

သီခ်င္းမ်ားအနက္

ေရွးအတိတ္ဇာတ္လမ္းကို

‘မိုးေဒဝါ

စာေပ အေရးအသား အဖြဲ႕ အႏြဲ႕ အလွ အပႏွင့္၊
စႏၵယားဆရာႀကီး

ၾကည့္လွ်င္

“ရာဇဝင္

ထင္႐ွားေအာင္ကြယ္၊

လူငယ္ေတြ ႀကိဳးစားေမာင္မယ္၊ အစည္းအ႐ံုး ဖြ႔က
ဲ ာ
ေထာင္တယ္ ..... ဗမာႏိုင္ငံေခတ္သစ္ဝယ္ အရာရာ

ဆိုလွ်င္ “ေမာင္န႔လ
ဲ ည္း ေက်ာင္းေနစဥ္ လြန္စြာပဲ

တြင္က်ယ္

ဒို႔လူငယ္

ေနာင္တေခတ္မွာ

စိတ္ေပ်ာ္႐ႊင္....”

ေခါင္းေဆာင္

ျဖစ္ႏိုင္တယ္”

ဟု

ပ်ဳိ႕ဆုေတာင္း၊

အစခ်ီေသာ
သံုးရာသီ၊

ခ်စ္မွာလား၊

ခ်စ္ေရစင္၊

ခ်စ္ပြဲဝင္၊

ကိုယ္ပိုင္ေမတၱာ၊
ဂုဏ္ျမင့္သူ

‘စစ္ၿပီးေခတ္’တြင္
႐ုပ္႐ွင္သီခ်င္း

သဟာယဆရာတင္၏
ယံုၾကည္ခ်က္တရပ္မွာ
စိတ္ဓာတ္

ေရးခဲ႔ေလသည္။

တို႔

ပါဝင္ပါသည္။

ဂီတသည္

စစ္ဆင္ေရးတြင္

အမ်ိဳးသား

အလြန္

အေရးပါ

ပီပီျပင္ျပင္

အမ်ားဆံုး

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔
“သူရဲေကာင္းေပါင္းရဲ႕
.....”

ဆိုခ့ေ
ဲ သာ

အစခ်ီေသာ

ေရးခဲ့သည္။

အာဇာနည္မ်ားအတြက္
ဂုဏ္ရည္ကို ေဆာင္တယ္
‘လြမ္းမေျပတဲ့ပန္းေခြ’

အရာေရာက္ေသာ လက္နက္တခု ျဖစ္ေၾကာင္းပင္။

သီခ်င္းႏွစ္ပုဒ္မွာ

‘သခင္ေခတ္’ တြင္ သဟာယဆရာတင္ ေရးခဲ့ေသာ

ေနာက္ဆံုးပိုင္းလက္ရာမ်ား ျဖစ္ခ့ေ
ဲ လသည္။

ေရွးဘုရင္၊

ေရႊနန္းတက္ပြဲ၊

ေခတ္ေျပာင္းခ်ိန္

အစရွိေသာ

ျပဇာတ္

သဟာယဆရာတင္၏

ဖုတ္သြင္းရထား၊
သီခ်င္းမ်ားကို

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 6 of 8

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 6, 2009
ကြ်န္ေတာ့္အေမက

သဟာယဆရာတင္သည္
သူေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေသာ

လြတ္လပ္ေရးေန႔ကို

ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်

ျမင္ေတြ႕သြားခဲ့ရေသာ္လည္း

ေခတ္ေျပာင္းခ်ိန္ကိုကား

ၾကာ႐ွည္စြာ

ပါဝင္

ေျပာခဲ့ဖူးသည္မွာ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔

အာဇာနည္မ်ား

က်ဆံုးၾကသည့္အခါ

သဟာယဆရာတင္၏

မဆင္ႏႊဲႏိုင္ခ့ရ
ဲ ွာေပ။ သူခ်စ္ေသာ ဇနီး၊ သားမ်ား

မိဖအေပါင္းကကြယ္

သမီးမ်ားႏွင့္

သူရဲေကာင္းေမြးရမယ္

သူျမတ္ႏိုးေသာ

နယ္ပယ္ကိုပါ

ဂီတ

အႏုပညာ

ေက်ာခိုင္း၍

အသက္

၃၈ႏွစ္အရြယ္တြင္ ကြယ္လြန္ခ့ဲေလသည္။
သဟာယဆရာတင္၏

အမ်ိဳးစံုသေလာက္ ရသမွာလည္း စံုလင္ေပသည္။
အသက္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အႀကိဳက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္
လိုက္ေလ်ာညီေပသည္။

သီခ်င္းမ်ားကို

ထိုေခတ္အခါတြင္မကဘဲ၊
ေတးဂီတ

ယေန႔ထက္တိုင္ေအာင္

ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူတိုင္း

ခံစားေနၾကရပါသည္။
မိမိတို႔၏

တသိမ့္သိမ့္

ခံစားရံုမွ်ႏွင့္သာမကပဲ

ဘဝခံယူခ်က္မ်ား

အေပၚတြင္လည္း

အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည္ ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။
မွတ္မိပါေသးသည္။

ကြ်န္ေတာ့္အေမက

“ၾကဴၾကဴသင္း ေ႐ႊႏွင္းဆီရယ္ ဆင္းရနံ႔က ေမႊးတယ္
.....” ဟု ‘ခ်စ္ေရစင္’ သီခ်င္းကို ညည္းေနခ်ိန္တြင္
ကြ်န္ေတာ့္အေဖက

အမွတ္မထင္ႏွင့္

“ေမာင့္အေပၚဝယ္
ေ႐ႊစံပယ္ျဖဴ

ဂုဏ္ရည္မတူလို႔လား

ပန္ခ်င္သူကမ်ား

....”

ဟု

ညည္းျပန္သည္။ အေမက “ငါ့သားအေဖက အခု
ဂီတနဲ႔ေဝးေနတယ္လို႔ ထင္ရေပမ့ဲ တခ်ိန္တုန္းက
တေယာအထိုးေကာင္း
သီခ်င္းကို

က်က်နန

ဟုေျပာဖူးသည္။
သီခ်င္းမ်ားသည္
ေမတၱာဇာတ္လမ္းတြင္
ျဖစ္ခ့ၾဲ ကေပမည္။

ကြဲ႕၊

အဲဒီ

ဆိုႏိုင္

‘ဂုဏ္ျမင့္သူ’
တီးႏိုင္တယ္”

ထိုသဟာယဆရာတင္၏
အေဖတို႔

အေမတို႔၏

ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းလို
.....”

မ်က္ရည္

ဆိုေသာ

က်ခဲ့ရသည့္အေၾကာင္း

ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္
စ၍

ထိုသီခ်င္းကို

သိတတ္သည့္အ႐ြယ္က
အေမ

မၾကာခဏ

ဆိုေလ့႐ွိေၾကာင္း မွတ္မိေနပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္

သဟာယဆရာတင္၏

“ဒို႔ဗမာျပည္ဝယ္

‘ဗမာ့သူရဲေကာင္း’ သီခ်င္းကို သတိရၿပီး တီးတိုး
ဆိုမိရင္း

သီခ်င္းမ်ားသည္

မၾကာမၾကာ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္
အာဇာနည္မ်ားအား

ေလးစား

သူရဲေကာင္း
ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္

‘ဂီတသူရဲေကာင္း’ သဟာယဆရာတင္ ေရးသည့္
‘ဗမာ့သူရဲေကာင္း’

သီခ်င္းသည္

ကြ်န္ေတာ့္ႏွလံုးသားမွာ စြဲၿမဲခ့ပ
ဲ ါေတာ့သည္။
“ဗမာ့

လြတ္လပ္ေရးအတြက္

ဂ်ပန္ျပည္မွာကြယ္
ဆင္းရဲဒုကၡခံကာ

တပ္မေတာ္ဖြဲ႕ဖို႔

တကယ္ပဲအသက္န႔လ
ဲ ဲလို႔
ႀကံစည္တယ္

သူရဲေကာင္းတဲ့

ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔အာဇာနည္ေတြရယ္”
“ရာဇဝင္

ထုပၸတၱိလဲ႐ွိရမယ္

ေမာ္ကြန္းလဲထိုးေလာက္တယ္

ျမင့္ျမတ္တ့ဲ

ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းရယ္”
ကြ်န္ေတာ့္

မိဘမ်ားက

ကြ်န္ေတာ့္ကို

သဟာယဆရာတင္လို

ဂီတစာဆိုမ်ိဳး၊

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလို

တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္

အာဇာနည္

သူရဲေကာင္းမ်ိဳး

ျဖစ္လာရန္

ေမွ်ာ္မွန္းေကာင္း ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ၾကေပမည္။

ေအာင္သြယ္သီခ်င္းမ်ား

ကြ်န္ေတာ္ကား
ျဖစ္မလာပါ။

ဂီတစာဆုိလည္း

အာဇာနည္သူရဲေကာင္း

အျဖစ္ႏွင့္

အလွမ္း ေဝးကြာခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ဂီတႏွင့္ အမိ

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 7 of 8

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 6, 2009
ျမန္မာျပည္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူတဦး ျဖစ္လာခဲ့ပါ၏။
မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္

သဟာယဆရာတင္ကို

ေက်းဇူးတင္ရပါသည္။

အထူး

သဟာယဆရာတင္ (နန္းၫြန္႔ေဆြ)
မိုးေဒဝါ ႏွင့္ မလွေ႐ႊ (နန္းၫြန္႔ေဆြ)
ေခတ္ေဟာင္းသီခ်င္းေပါင္းခ်ဳပ္ (သန္းလႈိင္)
ေခတ္ေဟာင္းေတးေပါင္းခ်ဳပ္

(

ထုတ္ေဝသူ

ဒဂုန္မင္းေဆြ)
စာအုပ္

မ်ားကိုေက်းဇူးအထူးတင္စြာျဖင့္

ကိုးကားပါသည္။

Burmese Speaking American English
Practice Audio CD for Begineers

စာတိုက္ကမွာၾကားလိုပါက - ခ်က္သို႔မဟုတ္
ေငြပို႔လႊာတြင္ MoeMaKa သိုႚ ေရးျပီး
ေအာက္ပၝလိပ္စာသိုႚ ပိုႚပၝ။ မိမိလိပ္စာကိုပၝ
ထည့္ေပးလိုက္ပၝ။ ပိုႚေပးပၝမည္။
MoeMaKa, PO Box 320-207, San Francisco,
CA 94132-0207

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 8 of 8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful