Γ΢ΚΛΑΠΗΝ Ρ. Ι.

ΓΑ΢ΟΗΝ΢
ΔΟΔ΢ΛΖΡΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ:

Ζ ΔΦΖΒΔΗΑ ΘΑΗ … ΠΡΝΛ
ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΝ

Α Ι΢ΘΔΗΝ΢
Α’ ΡΔΡΟΑΚΖΛΝ 2012-2013
ΓΑ΢ΟΗΝ ΑΛΓΟΝΠ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

1

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ
1.
ΠΔΡΙΛΗΦΗ ........................................................................................................... 3
2.
ΔΙ΢ΑΓΧΓΗ............................................................................................................. 4
3.
ΠΛΑΙ΢ΙΟ - ΢ΣΟΥΟΙ ................................................................................................ 5
4.
Α' ΜΔΡΟ΢: ............................................................................................................ 6
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η – ΓΙΔΡΔΤΝΗ΢Η .................................................................... 6
ΒΙΟ΢ΧΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΝΟΗΣΙΚΔ΢ ΑΛΛΑΓΔ΢ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΔΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ............ 6
΢ΤΝΑΙ΢ΘΗΜΑΣΙΚΔ΢ ΑΛΛΑΓΔ΢ ΢ΣΗΝ ΔΦΗΒΔΙΑ ................................................................. 9
ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΝΟ΢ ΔΦΗΒΟΤ ........................................................................ 17
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΢ΣΙ΢ ΓΙΑΠΡΟ΢ΧΠΙΚΔ΢ ΢ΥΔ΢ΔΙ΢ ΣΧΝ ΔΦΗΒΧΝ-ΔΠΙΘΔΣΙΚΟΣΗΣΑ- ............ 22
5.
Β' ΜΔΡΟ΢: ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ΢ ............................................. 33
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ........................................................................................................... 33
ΑΝΑΛΤ΢Η ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΧΝ ........................................................................................ 34
Η ΔΦΗΒΔΙΑ ΢ΣΟΝ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ............................................................................ 58
6.
΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑ ................................................................................................. 66
7.
ΑΤΣΟΚΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ................................................................................. 67
8.
ΔΠΙΛΟΓΟ΢ .......................................................................................................... 67
9.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ................................................................................................... 68

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

2

1. ΞΔΟΗΙΖΤΖ
(Fly Project)
Θέκα κειέηεο ηεο παξνύζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη ε εθεβεία. Πέληε νκάδεο
κειέηεζαλ ζεσξεηηθά ηηο εμήο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο:

ε νκάδα Fab 5 αζρνιήζεθε κε ηηο λνεηηθέο θαη βηνζσκαηηθέο αιιαγέο
ησλ εθήβσλ.

ε νκάδα Fly Project αζρνιήζεθε κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αιιαγέο ζηελ
εθεβεία.

ε νκάδα 2 n’ 1 αλέιαβε ηε κειέηε ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο ησλ
εθήβσλ θαη ησλ δεηεκάησλ πνπ απαζρνινύλ ηνπο εθήβνπο.

ε νκάδα Lucky 5 αζρνιήζεθε κε ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ
εθήβσλ θαη ην ζρνιηθό εθθνβηζκό.

ε νκάδα Ο ΢σηήξεο θαη ηα θνξίηζηα ηνπ επηθεληξώζεθε ζην ζέκα ησλ
θαηαρξήζεσλ ζηελ εθεβεία.

Όιεο νη νκάδεο παξαθνινύζεζαλ ηαηλίεο ζρεηηθέο κε ηελ εθεβεία θαη
θαηέγξαςαλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο.

Από έξεπλα πνπ έγηλε κε δηεμαγσγή επηζθόπεζεο κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ θαη
κε παξαθνινύζεζε ηαηληώλ, θαηαιήμακε ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ην πόζν είλαη
ελεκεξσκέλνη γηα ηελ εθεβεία νη ζπκκαζεηέο καο θαζώο θαη γηα ην πσο βιέπνπλ ηελ
εθεβεία δηάθνξνη ζθελνζέηεο.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

3

2. ΔΗΠΑΓΥΓΖ
(Fab 5)
Η εθεβεία είλαη έλα πνιύ ζεκαληηθό ζηάδην ζηε δσή ηνπ αλζξώπνπ θαζώο είλαη ην
ηειεπηαίν βήκα ζηελ πνξεία ηνπ πξνο ηελ σξηκόηεηα. Ο έθεβνο δελ είλαη νύηε παηδί
νύηε ελήιηθαο. Γη' απηό ην ιόγν ην ιόγν ε εθεβηθή ειηθία νλνκάδεηαη κεηαβαηηθή
πεξίνδνο. Όληαο έθεβνη απνθαζίζακε όηη ζα άμηδε λα αζρνιεζνύκε κε απηό ην ζέκα.
Πξνζεγγίζακε ην ζέκα ηεο εθεβείαο κέζσ πέληε εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ ηα νπνία
έρνπλ ζρέζε κε ηα εμήο:

Βηνζσκαηηθέο θαη λνεηηθέο αιιαγέο ζηνλ έθεβν

΢πλαηζζεκαηηθέο αιιαγέο ζηνλ έθεβν

Κνηλσληθή αλάπηπμε θαη πξνβιεκαηηζκνί ησλ εθήβσλ

Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ εθήβσλ θαη βία ζηα ζρνιεία

Καηαρξήζεηο θαη έθεβνη

Η εθεβεία ζηνλ θηλεκαηνγξάθν

Υσξηζηήθακε ζε πέληε νκάδεο θαη ε θάζε κία αλέιαβε λα δηεξεπλήζεη από κηα πηπρή
ηνπ ζέκαηνο. Με ηελ εθεβεία ζηνλ θηλεκαηνγξάθν αζρνιεζήθακε όιεο νη νκάδεο.
Η δνκή ηεο εξεπλεηηθήο έθζεζεο έρεη σο εμήο:
΢ην πξώην κέξνο πξνζεγγίζακε ζεσξεηηθά ην ζέκα ηεο εθεβείαο αθνύ ζέζακε ην
πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα θηλεζνύκε θαη ηνπο ζηόρνπο πνπ επηδηώθνπκε. Πην
ζπγθεθξηκέλα ζην πξώην θεθάιαην ππάξρνπλ νη βηνζσκαηηθέο θαη νη λνεηηθέο αιιαγέο
ζηελ εθεβεία, ζην δεύηεξν θεθάιαην νη ζπλαηζζεκαηηθέο αιιαγέο, ζην ηξίην
θεθάιαην ε θνηλσληθή αλάπηπμε θαη νη πξνβιεκαηηζκνί ηνπ εθήβνπ, ζην ηέηαξην
θεθάιαην νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ εθήβνπ θαη ε βία ζηα ζρνιεία.
΢ην δεύηεξν θαη εκπεηξηθό κέξνο ηεο εξγαζίαο θαηαγξάθνπκε ζηνηρεία γηα ηελ έξεπλα
πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ηόζν κε ηε ρξήζε εξσηεκάησλ όζν θαη κε ηελ
παξαθνινύζεζε ηαηληώλ κε ηελ αθόινπζε ζεηξά:
1. κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
2. απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ έγηλε κε ηε ρ
Σέινο αθνινπζνύλ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ε απηνθξηηηθή πξνζέγγηζε.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

4

3. ΞΙΑΗΠΗΝ - ΠΡΝΣΝΗ
(Lucky 5)
Με ηνλ όξν εθεβεία πεξηγξάθεηαη ε κεηάβαζε ηνπ αλζξώπνπ από ηνλ θόζκν ηνπ
παηδηνύ ζηνλ θόζκν ηνπ ελειίθνπ. Πνηεο αιιαγέο πξαγκαηνπνηνύληαη ζην άηνκν ζε
απηή ηελ ειηθία; Πσο πξνζεγγίδεηαη ε εθεβεία ζηνλ θηλεκαηνγξάθν; Η δσή ησλ
εθήβσλ ηαπηίδεηαη κε ηε δσή ησλ εξώσλ ησλ ηαηληώλ;
΢θνπόο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηνπ 1νπ ηεηξακήλνπ, πξντόλ ηεο νπνίαο είλαη ε
παξνύζα εξεπλεηηθή έθζεζε, είλαη:
1) λα ελεκεξσζνύλ νη καζεηέο γηα ηηο λνεηηθέο θαη βησκαηηθέο αιιαγέο πνπ
βηώλνπλ νη έθεβνη.
2)

λα

απνθηήζνπλ

άπνςε

γηα

ηηο

ζπλαηζζεκαηηθέο

αιιαγέο

πνπ

πξαγκαηνπνηνύληαη ζηνλ έθεβν.
3) λα πιεξνθνξεζνύλ γηα ηα ελδηαθέξνληα θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ησλ
εθήβσλ
4) λα θαηαλνήζνπλ ηε θύζε ησλ ζρέζεσλ ησλ εθήβσλ κε ηνπο γνλείο θαη
ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.
5) λα ελεκεξσζνύλ γηα ηηο θαηαρξήζεηο πνπ κπνξεί λα θάλεη έλαο έθεβνο.
ε) λα ελδπλακσζεί ε θξηηηθή ζθέςε ηνπο ζρεηηθά κε ην ζέκα απηό,
ζη) λα πξνηείλνπλ ηξόπνπο παξέκβαζεο σο κειινληηθνί πνιίηεο θαη
δ) λα κεηαβηβάζνπλ ηελ λέα γλώζε ηνπο ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ζην
νηθνγελεηαθό ηνπο πεξηβάιινλ ελεκεξώλνληάο ηνπο γηα ην ζέκα ηεο εθεβείαο.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

5

4. Α' ΚΔΟΝΠ:
ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΘΖ ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΖ – ΓΗΔΟΔ΢ΛΖΠΖ
ΒΗΝΠΥΚΑΡΗΘΖ ΑΛΑΞΡ΢ΜΖ ΘΑΗ ΛΝΖΡΗΘΔΠ ΑΙΙΑΓΔΠ ΘΑΡΑ
ΡΖΛ ΔΦΖΒΗΘΖ ΖΙΗΘΗΑ
(Fab 5)
ΔΦΖΒΗΘΖ ΖΙΗΘΗΑ
Η εθεβηθή ειηθία είλαη ην ηειεπηαίν ζηάδην ζηελ πνξεία ηνπ αηόκνπ πξνο ηελ
σξηκόηεηα. Δκθαλίδεηαη αλάκεζα ζηελ παηδηθή θαη ηελ ώξηκε ειηθία. Δίλαη ε
κεηάβαζε ηνπ αλζξώπνπ από ηνλ θόζκν ηνπ παηδηνύ ζηνλ θόζκν ηνπ ελειίθνπ, κε
ηελ ππεπζπλόηεηα θαη ηελ απηνδηαρείξηζε. Γηα λα γίλεη απηή ε αιιαγή ρξεηάδνληαη 7
έσο 8 ρξόληα. Ο έθεβνο ζην ζηάδην απηό δελ είλαη νύηε παηδί νύηε ελήιηθαο θαη
παξνπζηάδεη ζηαδηαθέο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Γη' απηό ην ιόγν ε εθεβηθή
ειηθία νλνκάδεηαη κεηαβαηηθή πεξίνδνο.
Ζ ΔΛΛΝΗ Α ΡΝ΢ ΝΟΝ΢ ΔΦΖΒΔΗΑ
Η εθεβεία δηαξθεί 7 έσο 8 ρξόληα θαη πεξηιακβάλεη ηηο αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζηνπο 4
βαζηθνύο ηνκείο αλάπηπμεο:

βηνζσκαηηθό

γλσζηηθό

ζπλαηζζεκαηηθό

θνηλσληθό

Η εθεβεία αλαθέξεηαη ζε όιεο ηηο αιιαγέο, ηόζν ζηηο βηνζσκαηθέο όζν θαη ζηηο
ςπρνινγηθέο πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ πεξίνδν κεηαμύ ηεο παηδηθήο θαη ηεο ώξηκεο
ειηθίαο.
ΒΗΝΠΥΚΑΡΗΘΖ ΑΛΑΞΡ΢ΜΖ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΔΦΖΒΗΘΖ ΖΙΗΘΗΑ .
Οη πξώηεο αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζην ζώκα είλαη ε αύμεζε ύςνπο θαη ε αύμεζε
βάξνπο ηνπ ζώκαηνο, ην ιεγόκελν απμεηηθό ηίλαγκα ηεο εθεβείαο. Από ην έβδνκν
θαη ην όγδνν έηνο αξρίδεη κηα βαζκηαία επηηάρπλζε ζην ξπζκό ηεο ζσκαηηθήο

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

6

αλάπηπμεο πνπ θνξπθώλεηαη πεξίπνπ ζην ελδέθαην κε δσδέθαην έηνο ζηα θνξίηζηα
θαη πεξίπνπ ζην δεθαηνηξίην κε δεθαηνηέηαξην ζηα αγόξηα. Η βάζε ηεο αλάπηπμεο
δηαξθεί 2 έσο 3 ρξόληα. ΢ε απηή ηελ ειηθία, ε αύμεζε ύςνπο ζηα θνξίηζηα κπνξεί λα
θζάζεη ζηα 8 κε 9 εθαηνζηά θαη ζηα 10 έσο 12 εθαηνζηά ζηα αγόξηα. Η αύμεζε
βάξνπο ζηα θνξίηζηα κπνξεί λα θζάζεη 5-6 θηιά ελώ ζηα αγόξηα 6-7 θηιά. Καζ' όιε ηε
δηάξθεηα ηεο εθεβείαο ην ύςνο απμάλεηαη ζπλνιηθά θαηά 20% θαη ην βάξνο 50%.
ΑΙΙΑΓΔΠ ΠΡΑ ΝΟΓΑΛΑ ΘΑΗ ΠΡΗΠ ΙΔΗΡΝ΢ΟΓΗΔΠ ΡΝ΢ ΠΥΚΑΡΝΠ
Αιιαγέο παξαηεξνύληαη ζην θπθινθνξηθό ζύζηεκα όπνπ έρνπκε απόηνκε αύμεζε
ζην κέγεζνο ηεο θαξδίαο. Η θαξδία κπνξεί λα ζηέιλεη αίκα ζηηο αξηεξίεο κε
κεγαιύηεξε πίεζε. Ο ξπζκόο ησλ θηύπσλ έηζη κεηώλεηαη από ηνπο 100 θηύπνπο αλά
1' πνπ ήηαλ ζηε παηδηθή ειηθία γίλεηαη 70 αλά 1'.
Αιιαγέο έρνπκε θαη ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα. Οη πλεύκνλεο κεγαιώλνπλ
αθινπζώληαο ην ξπζκό δηεύξπλζεο ηνπ ζηέξλνπ. Ο αξηζκόο ησλ αλαπλνώλ αλά 1'
ζηελ παηδηθή ειηθία είλαη 18 σο 25 ελώ θαηά ηελ εθεβεία κεηώλεηαη ζηνπο 16 κε 18.
΢ην πεπηηθό ζύζηεκα ην ζηνκάρη κεγαιώλεη ώζηε λα κπνξεί λα δέρεηαη θαη λα
επεμεξγάδεηαη κεγαιύηεξε πνζόηεηα ηξνθήο ηελ νπνία έρεη αλάγθε ν εθεβηθόο
νξγαληζκόο. ΢ην 13ν έηνο θαη ηα 2 θύια έρνπλ ηα 28 από ηα 32 κόληκα δόληηα. Σα
ππόινηπα 4 δόληηα, νη θξνληκίηεο παξνπζηάδνληαη κε ηελ εθεβεία. Σν λεπξηθό
ζύζηεκα είλαη ην κόλν πνπ ζπκκεηέρεη ειάρηζηα ζηελ αλάπηπμε θαηά ηελ εθεβεία.
Δπίζεο ε εζσηεξηθή σξίκαλζε ησλ νξγάλσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηώλ είλαη θαη απηέο
αιιαγέο. Δκθαλίδεηαη ε πξώηε έκκελε ξύζε ζηα θνξίηζηα θαη ε πξώηε
εθζπεξκάησζε ζηα αγόξηα .Έρεη δηαπηζησζεί πσο ε πξώηε έκκελε ξύζε ζηα θνξίηζηα
παξνπζηάδεηαη ζην 12ν κε 13ν έηνο, ελώ ζηα αγόξηα ε πξώηε εθζπεξκάησζε
εκθαλίδεηαη ζηελ ειηθία ησλ 13,5 κε 14,5 ρξόλσλ. Δπνκέλσο έρνπκε ηεξάζηηεο
δηαθνξέο κεηαμύ ησλ αγνξηώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ.
ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΞΝ΢ ΔΞΖΟΔΑΕΝ΢Λ ΡΖ ΒΗΝΠΥΚΑΡΗΘΖ ΑΛΑΞΡ΢ΜΖ ΡΝ΢
ΔΦΖΒΝ΢ .
Χο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε βηνζσκαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθήβνπ κπνξνύλ λα
ζεσξεζνύλ

Η θιεξνλνκηθόηεηα

Σν είδνο ηεο δηαηξνθήο

Οη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

7

ΘΗΛΓ΢ΛΝΗ ΓΗΑ ΡΖ ΠΥΚΑΡΗΘΖ ΑΛΑΞΡ΢ΜΖ ΘΑΗ ΢ΓΔΗΑ ΡΝ΢ ΔΦΖΒΝ΢.
Η ζσκαηηθή αλάπηπμε θαη ε πγεία ελόο εθήβνπ κπνξεί λα επεξεαζηεί από
παξάγνληεο όπσο:

Σα αηπρήκαηα

Οη ινηκώδεο αζζέλεηεο

Οη ελδνθξηλνινγηθέο αλσκαιίεο

Η δίαηηα ή θαη ε παρπζαξθία.

ΛΝΖΡΗΘΔΠ ΑΙΙΑΓΔΠ
Οη πεξηζζόηεξνη έθεβνη θαηαθηνύλ κία θαηλνύξγηα ηθαλόηεηα γηα αθεξεκέλε ζθέςε
θαη κπνξνύλ πιένλ λα ζθέπηνληαη πεξηζζόηεξν ινγηθά θαη λα θηλνύληαη θαη ζην
επίπεδν ηνπ ζπκβνιηθνύ. Έλα ζεκαληηθό γλσζηηθό αλαπηπμηαθό βήκα είλαη ν
ιεγόκελνο γλσζηηθόο εγσθεληξηζκόο ηεο εθεβηθήο ειηθίαο.
Παξαηεξεί αθόκε θαλείο ζηνλ έθεβν:
1. αδπλακία λα δηαθξίλεη αλάκεζα ζηελ παξνδηθή πεξηζηαζηαθή θαη ζηε ζηαζεξή
κόληκε ζθέςε.
2. αδπλακία λα θξίλεη ηε δηαθνξά αλάκεζα ζην αληηθεηκεληθό θαη ην ππνθεηκεληθό
γηα παξάδεηγκα νη έθεβνη έρνπλ έληνλε ελαζρόιεζε κε ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη
ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη πηζηεύνπλ όηη θαη νη άιινη ζπκκεξίδνληαη ηηο ίδηεο
απόςεηο.
3. αληθαλόηεηα λα δηαθνξνπνηήζεη ην αηνκηθό από ην θαζνιηθό γηα παξάδεηγκα
νη έθεβνη λνκίδνπλ όηη ν ηξόπνο πνπ ζθέθηνληαη θαη ληώζνπλ είλαη κνλαδηθόο.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη νη έθεβνη έρνπλ γεληθά ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην ζρνιείν θαη
ραίξνληαη θαη εθκεηαιιεύνληαη ηηο πξόζζεηεο πλεπκαηηθέο απαηηήζεηο απηήο ηεο
ειηθίαο.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

8

Π΢ΛΑΗΠΘΖΚΑΡΗΘΔΠ ΑΙΙΑΓΔΠ ΠΡΖΛ ΔΦΖΒΔΗΑ
(Fly Project)
Η εθεβεία κπνξεί λα νξηζζεί σο κηα κεηαβαηηθή θάζε αλάκεζα ζηελ παηδηθή θαη ζηελ
ώξηκε ειηθία. Αξθεηνί είλαη εθείλνη πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ εθεβεία ζαλ ηελ πην
θξίζηκε θαη ηελ πην πεξίπινθε πεξίνδν ηεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ. Καηά ηε δηάξθεηά ηεο
ζεκεηώλνληαη

ξαγδαίεο

κεηαβνιέο

ζην

βηνζσκαηηθό,

ζην

λνεηηθό,

ζην

ζπλαηζζεκαηηθό θαη ηνλ θνηλσληθό ηνκέα ηεο δσήο ηνπ λεαξνύ καζεηή, ελώ ν λένο
πξνζπαζεί γηα πξώηε θνξά ζηε δσή ηνπ λα δηακνξθώζεη ηελ ηαπηόηεηα ηνπ.
Κπξίαξρν θαη βαζηθό ξόιν γηα ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ έρεη θαη ε αλαθάιπςε ηεο
ζεμνπαιηθήο ηνπ ηαπηόηεηαο.
΢ε ζπλαηζζεκαηηθό επίπεδν παξαηεξνύληαη έληνλεο κεηαπηώζεηο ζηε δηάζεζε ηνπ
εθήβνπ, θιείζηκν ζηνλ εαπηό, ππεξεπαηζζεζία, λεύξα, παζεηηθόηεηα, αλία θαη
κειαγρνιία. Η θαηάζηαζε ηεο αλίαο, ή ηεο βαξεκάξαο κνηάδεη λα είλαη κία ακπληηθή
πξνζπάζεηα

απώζεζεο

θαη

θαηαπίεζεο

ησλ

επηζεηηθώλ

θαη

ζεμνπαιηθώλ

θαληαζηώζεσλ, κε απνηέιεζκα ην ζπλαίζζεκα λα ηζνπεδώλεηαη, ε ζθέςε λα κνηάδεη
θελή θαη λα αλαδεηνύληαη εμσηεξηθά εξεζίζκαηα γηα λα ληώζεη δσληαλόο. Αξγόηεξα
όζν ν έθεβνο απνθηά κεγαιύηεξε ζηγνπξηά θαη έιεγρν ηνπ εαπηνύ ηνπ, ηε ζέζε ηεο
αλίαο παίξλεη ε νλεηξνπόιεζε.
Π΢ΛΑΗΠΘΖΚΑΡΗΘΖ ΑΛΑΞΡ΢ΜΖ
Π΢ΛΑΗΠΘΖΚΑΡΗΘΔΠ ΑΛΡΗΓΟΑΠΔΗΠ ΔΦΖΒΥΛ
Η πξνζπάζεηα ησλ παηδηώλ λα απνδερηνύλ ηηο αιιαγέο πνπ ηνπο ζπκβαίλνπλ θαη λα
απνθηήζνπλ ηε δηθή ηνπο ηαπηόηεηα έρεη αληίθηππν ζην ζπλαηζζεκαηηθό ηνπο θόζκν
θαη ηα θάλεη ζπλήζσο λα έρνπλ θάπνηεο από ηηο παξαθάησ αληηδξάζεηο :
1) Ο έθεβνο έρεη ηελ αλεζπρία θαη ηελ θνβία γηα ηε ζσκαηηθή ηνπ εκθάληζε θαη
ζεμνπαιηθή θαηαιιειόηεηα ηνπ.
2) Δπηδηώθεη ηε κνλαμηά.
3) Νηώζεη εύθνια αλία.
4) Δίλαη λεπξηθόο θαη πνιιέο θνξέο ερζξηθόο απέλαληη ζηνπο άιινπο θαη ζε θάζε
κνξθή εμνπζίαο.
5) Ολεηξνπνιεί θαη είλαη επζπγθίλεηνο.
6) Έρεη αληηδξαζηηθή ζηάζε πξνο ην αληίζεην θύιν κέρξη λα απνζαθελίζεη ην ξόιν
ησλ θύισλ.
7) Γελ είλαη ζηαζεξόο ζηηο απνθάζεηο ηνπο.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

9

8) Έρεη θξηηηθή δηάζεζε έλαληη ησλ άιισλ θαη ακθηζβεηεί όινπο απηνύο πνπ
θξνληίδνπλ γηα ην «θαιό» ηνπ θόζκνπ, πξνθαιώληαο ην θαθό ηνπ.
9) Πξνζπαζεί λα νξίζεη ηα πηζηεύσ ηνπ θαη λα ηα ππεξαζπηζηεί.
10) Γηεθδηθεί «ηα δηθαηώκαηα ηνπ».
11) Νηώζεη πσο κόλν απηνί πνπ βηώλνπλ ηελ ίδηα θαηάζηαζε κπνξνύλ λα ηνλ
θαηαιάβνπλ θαη γηα απηό είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνο κε ηηο παξέεο ζπλνκειίθσλ ηνπ.
Πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξεη λα δηαρεηξηζηεί όια ηα παξαπάλσ ζπλαηζζήκαηα θαη
αλεζπρίεο ν έθεβνο, ζπρλά έρεη ηελ αλάγθε λα κηιήζεη κε θάπνηνλ, κε έλα πξόζσπν
εκπηζηνζύλεο κε ην νπνίν ζα ληώζεη άλεηα. Ο ξόινο ελόο εηδηθνύ ζε απηή ηελ
πεξίπησζε είλαη λα βνεζήζεη ηνλ έθεβν λα θαηαλνήζεη ηε θύζε όισλ απηώλ ησλ
αληηδξάζεσλ θαη λα κπνξέζεη λα βξεη ηνλ ηξόπν λα ηηο αληηκεησπίζεη όζν ην δπλαηό
πην αλώδπλα γηα ηνλ ίδην.
΢ηε ζπλέρεηα αλαπηύζζνπκε κεξηθέο από ηηο παξαπάλσ ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο
ησλ εθήβσλ.

Δνδεικηικά πποβλήμαηα –ζςμπηώμαηα εθήβυν
Α. Πςναιζθημαηική απομόνυζη-Απάθεια
Σν άηνκν κεηώλεη ηηο εληάζεηο πνπ πεγάδνπλ από ηελ αλάγθε λα εθθξαζηεί θαη από
ην άγρνο κε ην λα θιείλεηαη ζε έλα θαβνύθη παζεηηθόηεηαο κεηώλνληαο ηηο πξνζδνθίεο
ηνπ ή λα παξακέλνληαο ζπλαηζζεκαηηθά ακέηνρν θαη απόκαθξν.
Η απάζεηα θαη ε εηηνπαζήο παξαίηεζε κπνξεί λα απνηειέζνπλ ηηο αθξαίεο
αληηδξάζεηο ηνπ αηόκνπ ζην ρξόλην ζηξεο θαη ζηε ρξόληα απνγνήηεπζε.
Με ηε ζηάζε ηνπ απηή ν έθεβνο κπνξεί λα έρεη ζαλ πηζαλό ζθνπό λα πξνθαιέζεη ηελ
πξνζνρή θαη λα δείμεη όηη είλαη δπλαηόο θαη ηίπνηα δελ ηνλ αγγίδεη.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

10

Β. Φςγή (άπνηζη ηηρ ππαγμαηικόηηηαρ)-ανία
΢πρλά ν έθεβνο απνθεύγεη λα ζπκκεηάζρεη ζηε δσή ή λα ζπλαλαζηξέθεηαη κε
άιινπο. Τηνζεηώληαο απηή ηε ζηάζε ν έθεβνο κπνξεί εύθνια λα μεθύγεη από
θαηαζηάζεηο πνπ απαηηνύλ αληαγσληζκό ή θαηαζηάζεηο όπνπ αηζζάλεηαη όηη βξίζθεηαη
ζε κεηνλεθηηθή ζέζε θαη όηη ππάξρνπλ πηζαλόηεηεο λα απνηύρεη.
Γ. Ένηονορ θςμόρ
Η ζπκπεξηθνξά ησλ εθήβσλ ραξαθηεξίδεηαη από έληνλα μεζπάζκαηα κε ιόγηα ή κε
ζσκαηηθή εθηόλσζε. ΢ηόρνο ησλ εθήβσλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη λα θεξδίζνπλ,
λα πξνθαιέζνπλ, λα πάξνπλ πεξηζζόηεξα.
Γ. Ιύπη- μελαγσολία
Σα έληνλα επεηζόδηα ζιίςεο είλαη ζπρλό θαηλόκελν ζηελ εθεβεία.
ΠΡ. Δπιθεηικόηηηα - παπαβαηική ζςμπεπιθοπά
Η επηζεηηθόηεηα θαηά ηελ παηδηθή ειηθία, αλ δελ ιάβεη ηελ θαηάιιειε πξνζνρή,
κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε παξαβαηηθόηεηα θαηά ηελ εθεβεία. Η παξαβαηηθόηεηα απηή
κπνξεί λα εκθαληζηεί είηε ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, είηε έμσ από απηόλ. Κπξίσο
πεξηνξίδεηαη ζηηο θινπέο θαη ηε θζνξά μέλεο πεξηνπζίαο ή ζηε ζσκαηηθή επίζεζε
ελαληίνλ ζπλνκειίθσλ ή θαη ελειίθσλ. Σα αίηηα ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο
κπνξεί λα είλαη πνιιά. ΢ε απηή ηελ πεξίπησζε ν έθεβνο πξέπεη λα ιάβεη βνήζεηα θαη
λα δηδαρηεί απνδεθηά θνηλσληθνύο ηξόπνπο ζπκπεξηθνξάο.

Ε. Τςσοζυμαηικά ζςμπηώμαηα
Η ςπρηθή έληαζε ησλ εθήβσλ ζπρλά εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή ζσκαηηθώλ
ζπκπησκάησλ, ηα νπνία όκσο δελ νθείινληαη ζε νξγαληθνύο παξάγνληεο. Μεξηθά από
απηά είλαη νη πνλνθέθαινη, πόλνο ζην ζηνκάρη, λαπηίεο, δαιάδεο, κπτθνί πόλνη, αηνλία
– αδπλακία, δεξκαηηθά πξνβιήκαηα. Όια απηά ηαιαηπσξνύλ θαη βαζαλίδνπλ ηνπο
εθήβνπο, πεξηνξίδνπλ ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπο θαη νη ίδηνη ληώζνπλ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

11

αλήκπνξνη λα ηα αληηκεησπίζνπλ. Απηό πνπ απαηηείηαη ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο είλαη
λα βνεζεζεί ν έθεβνο λα δηαρεηξηζηεί ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, λα θαηαλνήζεη ηε θύζε
ησλ δπζθνιηώλ ηνπ θαη λα κπνξέζεη έηζη λα κεηώζεη ή θαη λα εμαιείςεη ηα παξαπάλσ
ζπκπηώκαηα.
Ζ. Άγσορ – κπίζειρ πανικού
Σν άγρνο είλαη θπξίαξρν ζπλαίζζεκα θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία. Οη πεγέο άγρνπο
επίζεο είλαη πνιιέο. Κάπνηνη έθεβνη θαηαθέξλνπλ λα αληαπεμέιζνπλ κε ζρεηηθή
επθνιία ζε απηό, θάπνηνη άιινη δπζθνιεύνληαη ππεξβνιηθά. ΢ηε δεύηεξε πεξίπησζε
ην άγρνο κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζε αγρώδεηο δηαηαξαρέο, όπσο είλαη νη θξίζεηο
παληθνύ. Γελ είλαη ζπάληεο νη πεξηπηώζεηο εθήβσλ πνπ δηακαξηύξνληαη γηα ηάζεηο
ιηπνζπκίαο, ηαρπθαξδία, αίζζεκα δπζθνξίαο, δαιάδεο κπξνζηά ζε ζπγθεθξηκέλεο
θαηαζηάζεηο θαη εξεζίζκαηα. Σν γεγνλόο απηό, όπσο είλαη θπζηθό, ηνπο εκπνδίδεη
ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπο, αθνύ νη ίδηνη πεξηνξίδνληαη ζε θαηαζηάζεηο θαη ρώξνπο
πνπ ληώζνπλ αζθάιεηα. Σν ππεξβνιηθό άγρνο κε όπνηα κνξθή θαη αλ εκθαλίδεηαη,
ζίγνπξα ρξήδεη βνήζεηαο θαη παξέκβαζεο από εηδηθό.
Θ. Θαηαθλιπηική διάθεζη
Οη έθεβνη έρνπλ ηελ ηάζε λα βηώλνπλ ζε κεγάιε έληαζε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο.
Πνιύ ζπρλά κπξνζηά ζηηο δπζθνιίεο θιείλνληαη ζηνλ εαπηό ηνπο, ληώζνπλ ζιίςε,
θιαίλε, έρνπλ απώιεηα ελδηαθέξνληνο γηα πξνζθηιείο δξαζηεξηόηεηεο. Απηά είλαη
ζπκπηώκαηα, θαιό ζα ήηαλ λα ιάβνπλ ηελ απαξαίηεηε πξνζνρή, δηόηη αλ
παξακείλνπλ γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε θαηάζιηςε, ε
νπνία δελ είλαη ζπάλην θαηλόκελν θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

12

Ζ καηάθλιτη ζηην εθηβεία
Πεξηζζόηεξν από 20% ησλ εθήβσλ ζην γεληθό πιεζπζκό έρνπλ ζπλαηζζεκαηηθά
πξνβιήκαηα, ελώ ην 1/3 ησλ εθήβσλ πνπ ρξήδνπλ ςπρηαηξηθήο παξαθνινύζεζεο
πάζρνπλ από θαηάζιηςε.
Σα ζπκπηώκαηα πνπ αθνινπζνύλ ζα πξέπεη λα πξνβιεκαηίζνπλ ηνπο γνλείο θαη λα
ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ αλαδήηεζε βνήζεηαο από εηδηθό θαζώο πνιιά από απηά
ζπγρένληαη θαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο εθεβηθήο ειηθίαο:
• Ξαθληθή θαθή απόδνζε ζην ζρνιείν
• Απόζπξζε από θίινπο θαη δξαζηεξηόηεηεο
• Λύπε θαη απειπηζία
• Έιιεηςε ελζνπζηαζκνύ, ελέξγεηαο, θηλήηξσλ
• Θπκόο, νξγή
• Τπεξβνιηθή αληίδξαζε ζηελ θξηηηθή
• Αίζζεζε αληθαλόηεηαο λα ηθαλνπνηήζεη ηα ηδαληθά ηνπ
• Υακειή απηνπεπνίζεζε ή ελνρέο
• Αλαπνθαζηζηηθόηεηα, έιιεηςε πξνζνρήο θαη ζπγθέληξσζεο
• Μεησκέλε ηθαλόηεηα κλήκεο
• Αλεζπρία θη εθλεπξηζκόο
• Αιιαγέο ζηηο ζπλήζεηεο ηνπ ύπλνπ θαη ηνπ θαγεηνύ
• Υξήζε νπζηώλ
• Πξνβιήκαηα κε ηα άηνκα πνπ έρνπλ εμνπζία
• ΢θέςεηο ή πξάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηνθηνλία.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

13

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη βάζε ηεο θαηάζιηςεο είλαη ε ρακειή απηνεθηίκεζε, πνπ
βέβαηα δελ εκθαλίδεηαη μαθληθά. Θεκειηώλεηαη από ηα πξώηα ρξόληα ηεο δσήο ηνπ
παηδηνύ θαη θαζνξίδεηαη από ηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο γνλείο ηνπ. Ο ηξόπνο πνπ
δηαρεηξίδνληαη νη γνλείο ηηο αληηδξάζεηο ηνπ παηδηνύ ζηα παηδηθά ηνπ ρξόληα επεξεάδεη
ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ θαη ηνλ ηξόπν πνπ αληηκεησπίδεη ηηο δπζθνιίεο πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηελ ελήιηθε δσή ηνπ.

Αςηοεκηίμηζη - Δνθάππςνζη
Ο ηξόπνο πνπ βιέπνπλ νη έθεβνη ηνλ εαπηό ηνπο, δειαδή ε απηνεθηίκεζε ηνπο,
επεξεάδεη πνιύ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. Όια ηα αλζξώπηλα όληα, πνπ είλαη αξθεηά
ώξηκα γηα λα απνθηήζνπλ έζησ θαη κηα ππνηππώδε εηθόλα ηνπ εαπηνύ ηνπο, έρνπλ
αλάγθε λα βιέπνπλ ηνλ εαπηό ηνπο κε ηξόπν αξθεηά ζεηηθό θαη επλντθό. Οη γνλείο θαη
νη εθπαηδεπηηθνί κε όζα ιέλε ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ηεο αίζζεζεο πνπ έρεη ν
έθεβνο γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ αμία. Η επηζπκία ηνπ εθήβνπ λα απνθηήζεη κηα
επηζπκεηή θαη απνδεθηή εηθόλα ηνπ εαπηνύ θαίλεηαη όηη είλαη έλαο από ηνπο πην
ζεκαληηθνύο θαη θαζνξηζηηθνύο παξάγνληεο πνπ δηακνξθώλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ
θαη επεξεάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ.
Δίλαη θαλεξό όηη ηα παηδηά ζηελαρσξηνύληαη πνιύ όηαλ νη ελήιηθνη, πνπ ζπκπαζνύλ,
ηα θαηαθξίλνπλ. Κάζε απεηιή ηεο απηνεθηίκεζεο θαζώο θαη όιεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
εαπηνύ ζηξέθεηαη θαη ελάληηα ηεο ίδηαο ηεο ύπαξμεο ηνπ αηόκνπ. Σν απνηέιεζκα
είλαη όηη ηα παηδηά από πνιύ λσξίο πηνζεηνύλ πνιύπινθνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

14

απηώλ ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ απεηιώλ, θάπνηνπο από ηνπο «κεραληζκνύο άκπλαο»
πνπ είδακε θαη παξαπάλσ. Απηνί νη κεραληζκνί ζπληεινύλ ζηελ εμνκάιπλζε ηνπ
άγρνπο θαη ησλ απνηπρηώλ θαη ζηελ πξνζηαζία ηεο αθεξαηόηεηαο ηνπ εγώ.
H πποζπάθεια απόκηηζηρ« ηαςηόηηηαρ ηος εγώ»
Ο έθεβνο θαιείηαη λα δηακνξθώζεη κηα εληαία θαη ζηαζεξή εζσηεξηθή εηθόλα γηα ηνλ
εαπηό ηνπ σο πξόζσπν θαη γηα ην ξόιν πνπ ζα δηαδξακαηίζεη κέζα ζηελ θνηλσλία. Ο
έθεβνο κε απιά ιόγηα θαιείηαη λα θάλεη ηηο επηινγέο ηνπ θαη λα ηηο αθνινπζήζεη. Οη
επηινγέο απηέο έρνπλ λα θάλνπλ θαη κε ηελ εξσηηθή ζπκπεξηθνξά αιιά θαη άιια
θιέγνληα ζέκαηα δσήο, όπσο ζπνπδέο, εξγαζία, δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, νηθνγέλεηα,
εζηθή ηάμε θ.ά.
Γηα λα κπνξέζεη λα ραξάμεη θαλείο κηα πνξεία ζηε δσή, πξέπεη λα μέξεη πνηεο είλαη νη
ηθαλόηεηεο, ηα πηζηεύσ θαη νη αδπλακίεο ηνπ, ώζηε λα ηα ρεηξηζηεί ζσζηά γηα ηελ
επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ. Απηή ε πξνζπάζεηα απόθηεζεο «ηαπηόηεηαο ηνπ εγώ»
ζπκβαίλεη θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία όπνπ επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ εθήβνπ
είλαη ν εαπηόο ηνπ (εθεβηθόο εγσθεληξηζκόο). Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζπκπεξηθέξεηαη
θαη αηζζάλεηαη ηα πξάγκαηα αιιάδεη ζπλερώο από ην έλα άθξν ζην άιιν. Γηα
παξάδεηγκα ηε κηα ζηηγκή ν έθεβνο είλαη επδηάζεηνο θαη ηελ άιιε λεπξηθόο θαη
απαηζηόδνμνο.
Η

θαηαθηεκέλε

ηαπηόηεηα

νινθιεξώλεηαη

όηαλ

θαηαθέξεη

ν

έθεβνο

λα

ζηαζεξνπνηήζεη ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ, ώζηε λα κελ έρεη ακθηβνιίεο γηα
ηε ζεμνπαιηθή, ηελ θνηλσληθή, ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηαπηόηεηα θαη άιια βαζηθά
ζηνηρεία, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή.
Ζ ζεξοςαλική ανάπηςξη ηυν εθήβυν
Η εθεβεία ραξαθηεξίδεηαη από απμεκέλε ζεμνπαιηθή επηζπκία θαη δξαζηεξηόηεηα
γεγνλόο πνπ νθείιεηαη ζηε κεγαιύηεξε παξαγσγή αλδξνγόλσλ ζηα αγόξηα θαη
νηζηξνγόλσλ ζηα θνξίηζηα.
Η επαθή κε ην ζώκα απμάλεηαη θαη επηθεληξώλεηαη ζηα γελλεηηθά όξγαλα θαη ζηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θύινπ. O έθεβνο γίλεηαη πνιύ επαίζζεηνο ζε ράδηα θαη
αγγίγκαηα πνπ πξηλ δελ ηνλ αλαζηάησλαλ. ΢ηελ αξρή ν έθεβνο επηδίδεηαη ζε απηόεξσηηθέο πξάμεηο πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα εθθξάζεη ηελ ζεμνπαιηθόηεηα ηνπ θαη λα
εθηνλώζεη ηε δηέγεξζε πνπ πξνθαιείηαη (ππάξρνπλ θαληαζηώζεηο θαη λνεηηθή

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

15

πξνεηνηκαζία γηα ηελ πξαγκαηηθή εξσηηθή πξάμε). Ο απλαληζκόο ζπλήζσο εξεκεί ηνλ
έθεβν, αιιά δεκηνπξγνύληαη θαη θάπνηα ζπλαηζζήκαηα ελνρήο θαη ληξνπήο ηα νπνία
πηζαλώο λα εληαζνύλ από ηηο νηθνγελεηαθέο πξνθαηαιήςεηο, ηελ απζηεξόηεηα ησλ
γνλέσλ θαη ηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο όηη ν απλαληζκόο είλαη έλα θπζηνινγηθό ζηάδην
πξηλ ηε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ζεμνπαιηθήο ζρέζεο.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

16

ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΑΛΑΞΡ΢ΜΖ ΔΛΝΠ ΔΦΖΒΝ΢
(2 n’ 1)
΢ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη έθεβνη ληώζνπλ αζθαιείο όηαλ έρνπλ κία ππνζηεξηθηηθή
νκάδα θίισλ όπνπ ππάξρεη εκπηζηνζύλε θαη ζπλαηζζεκαηηθό δέζηκν. ΢πλήζσο ηα
θνξίηζηα ζηελ εθεβεία πξνηηκνύλ λα θάλνπλ παξέα κε θνξίηζηα, δηόηη νη θηιίεο είλαη
πην έληνλεο. Σα αγόξηα πξνηηκνύλ κία πην ραιαξή νκάδα θίισλ.
Οη πεξηζζόηεξνη έθεβνη δίλνπλ πνιύ κεγάιε ζεκαζία ζηελ εκθάληζή ηνπο δηόηη
ζέινπλ λα κνηάδνπλ κε ηα πξόηππα εκθάληζεο ηεο νκάδαο, ώζηε λα είλαη όκνηνη κε ηα
ππόινηπα κέιε. Με απηόλ ηνλ ηξόπν νη έθεβνη αηζζάλνληαη κέιε κίαο νκάδαο ζηελ
νπνία έρνπλ θάπνην ξόιν.
Δπηπιένλ όηαλ έλα παηδί γίλεη έθεβνο δελ ζέιεη λα ην κεηαρεηξίδνληαη ζαλ λα είλαη
παηδί θαη επηδεηά αλεμαξηεζία.
Αναπηςξιακέρ πεπίοδοι ενόρ εθήβος
Πξώηκε (10-13 έηε)
Σα παηδηά ζηελ ειηθία ησλ 10 σο 13 εηώλ αξρίδνπλ λα έρνπλ ζρέζεηο κε
ζπλνκήιηθνπο ηνπ ίδηνπ θύινπ, πιαησληθνύο έξσηεο θαη αιιαγέο ζηηο ζπκπεξηθνξά
ηνπο.
Μέζε ( 14-17 έηε )
Οη έθεβνη απνθηνύλ εξσηηθό ελδηαθέξνλ θαη έρνπκε ηελ έλαξμε ηεο ζεμνπαιηθήο
δξαζηεξηόηεηαο ησλ εθήβσλ. Αθόκα, δέρνληαη πίεζε από ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο,
κε απνηέιεζκα λα έρνπλ ζπκπεξηθνξέο πςεινύ επηπέδνπ.
Όςηκε ( > 17 έηε )
Οη έθεβνη-ελήιηθνη αξρίδνπλ λα έρνπλ ξνκαληηθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο. Δπίζεο, νη
ζπκπεξηθνξέο πςεινύ θηλδύλνπ έρνπλ πεξηνξηζηή.
Ζ διαδικαζία ηηρ κοινυνικοποίηζηρ ηος εθήβος
Θα ιέγακε πσο ε εθεβεία είλαη έλα πέξαζκα πνπ νδεγεί ζε κία απηόλνκε δσή
δειαδή ν έθεβνο ζα πεξάζεη ζε κία θάζε πνπ ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηηο πξάμεηο
ηνπ. Μία από ηηο εθθξάζεηο απηήο ηεο εμέιημεο ηνπ είλαη ε επηζπκία γηα απηνλνκία.
Καηά ηελ πεξίνδν απηή, ε αλάγθε γηα ειεπζεξία ηνπ θέξλεη κία ηζνξξνπία αλάκεζα
ζηηο αληηδξάζεηο ηνπ γηα ην πεξηβάιινλ.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

17

Οη δύν βαζηθνί παξάγνληεο πνπ βνεζνύλ ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ εθήβσλ είλαη ε
νηθνγέλεηα θαη

ην ζρνιείν. Η νηθνγέλεηα ζπκβάιεη ζηελ

δηακόξθσζε ηεο

πξνζσπηθόηεηαο θαη ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ από ηελ πξώηε ζηηγκή πνπ ην παηδί
έξρεηαη ζηελ δσή. «… Σν ζρνιείν επηδξά ην ίδην θαζνξηζηηθά γηα ηελ δηακόξθσζε ηεο
πξνζσπηθόηεηαο ηνπ θαη ζηελ ηδενινγηθή ηνπ ζπγθξόηεζε …».
Ρα ενδιαθέπονηα ηυν εθήβυν - Ρι ηοςρ απαζσολεί
Α. Δνδιαθέπονηα
΢ηελ

ζεκεξηλή

επνρή,

ηα

ελδηαθέξνληα

ελόο

εθήβνπ

πνηθίινπλ.

Μεξηθά

ελδηαθέξνληα ησλ εθήβσλ πνπ ζπλαληάκε είλαη ε πνιύσξε ελαζρόιεζε ζην
δηαδίθηπν, ν αζιεηηζκόο θαη ε άζθεζε όπσο ν ρνξόο.

Σν δηαδίθηπν ζηελ εθεβεία. Μέζα από ην ιεγόκελν «internet» ν έθεβνο
κπνξεί λα δηακνξθώζεη έλαλ δηθό ηνπ κηθξόθνζκν, επηδηώθνληαο λα μεθύγεη
από ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνλ απαζρνινύλ. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ
εθήβσλ ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν κε ζθνπό λα «ηζαηάξνπλ» δειαδή λα
ζπλνκηινύλ κε αγλώζηνπο ή κε θίινπο ηνπο, ζε ηζηνζειίδεο

θνηλσληθήο

δηθηύσζεο.

Ο αζιεηηζκόο ζηελ εθεβεία. Πέξα από ην δηαδίθηπν, έλα ζύλνιν ησλ εθήβσλ
ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ αζιεηηζκό θαη γεληθά γηα ηελ άζθεζε. Ο αζιεηηζκόο από
ηελ εθεβηθή ειηθία βνήζα ζηελ δεκηνπξγία θαιύηεξεο πνηόηεηαο δσήο θαη
έηζη πξνιακβάλεη θάπνηα ζνβαξά πξνβιήκαηα ηεο πγείαο. Έρεη παξαηεξεζεί
όηη όηαλ έλαο έθεβνο αζιείηαη απνθηά απηνπεηζαξρία, νκαδηθόηεηα θαη
ζπλεξγαζία. Όια απηά ζπκβάινπλ ζηελ ζσζηή πξνζσπηθόηεηα θαη ζην
ζσζηό ραξαθηήξα ηνπ εθήβνπ.Σα αζιήκαηα πνπ ζπλήζσο αζρνινύληαη νη
έθεβνη είλαη ε θαιαζνζθαίξηζε ( κπάζθεη ), ν ζηίβνο, πνδόζθαηξν θαη ην
βόιετ.

Β. Ρι απαζσολεί ηοςρ έθηβοςρ
Σν θύξην ζηνηρείν πνπ απαζρνιεί ηνπο εθήβνπο είλαη ε εκθάληζε ηνπο. Πνιιέο θνξέο
δεκηνπξγνύληαη ιάζνο εληππώζεηο ζε ζρέζε κε ηελ εκθάληζε, γηα παξάδεηγκα ην
βάξνο θαη νη ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ ζώκαηνο. Πέξα από ηελ εκθάληζε, νη έθεβνη
πξνβιεκαηίδνληαη κε ην κεγάιν πνζνζηό ηεο αλεξγίαο, ηα λαξθσηηθά θαη ηηο άζρεκεο
ζπλζήθεο δσήο ζηελ Διιάδα.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

18

Ανακάλςτη ηηρ πποζυπικήρ ηαςηόηηηαρ
Οη άλζξσπνη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο από ηελ πξώηε ζηηγκή αλαπηύζζνπλ
νξηζκέλα αηζζήκαηα θαη ζηάζεηο απέλαληη ζην ίδην ηνπο ην ζώκα, ηα νπνία
ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηακόξθσζε ηεο ηαπηόηεηαο θάζε εθήβνπ.
΢ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία δνύκε έρεη ζεκαζία ε εηθόλα ηνπ ζσκαηηθνύ εαπηνύ θαη γη’
απηό ην ιόγν όινη καο αθηεξώλνπκε πνιύ ρξόλν θαη πξνζπάζεηεο κε ζθνπό ηελ
αιιαγή ηεο εμσηεξηθήο καο εκθάληζε.`
Έλαο έθεβνο έρεη ηελ ηάζε λα επεξεάδεηαη από ηηο ζηάζεηο ησλ άιισλ απέλαληη ζην
ζώκα ηνπ. Από ηε κία πιεπξά κπνξεί λα πάξεη κηα ζεηηθή θξηηηθή γηα ην ζώκα ηνπ θαη
κε απνηέιεζκα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ. Από ηελ άιιε πιεπξά, κπνξεί λα ζεσξήζεη ην
ζώκα ηνπ σο θάηη απσζεηηθό. Όιν απηό νλνκάδεηαη εθεβηθόο εγσθεληξηζκόο θαη νη
βαζύηεξνη ιόγνη ηνπ εθεβηθνύ εγσθεληξηζκνύ είλαη νη ζσκαηηθέο αιιαγέο πνπ
γίλνληαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ήβεο, όζν θαη δηαξθή πξνζπάζεηα ηνπ εθήβνπ λα
δηακνξθώζεη κία ηαπηόηεηα.
Γηα ηνλ έθεβν παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ην πώο ν ίδηνο αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηό ηνπ
θαη πνιιέο θνξέο επεξεάδεηαη όηαλ νη θίινη ηνπ ιέλε θνξντδεπηηθά ιόγηα γηα απηόλ,
ηα νπνία έρνπλ σο απνηέιεζκα λα ηνλ πιεγώζνπλ. Απηό ζπκβαίλεη, όηαλ ν έθεβνο
δελ ζπκθσλεί γηα ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηό ή θαη ζηελ ζθέςε πνπ έρεη γηα ηνλ ηδαληθό
ηνπ εαπηό.
Ο ηξόπνο αλαθάιπςεο ηνπ εαπηνύ ηνπ αλζξώπνπ δελ αξρίδεη αιιά θαη νύηε ηειεηώλεη
ζηελ εθεβεία. Απιώο ε εθεβεία, ζα ιέγακε όηη είλαη κία πεξίνδνο αλαδήηεζεο ηεο
πξνζσπηθήο ηαπηόηεηαο γηα ηνλ θάζε άλζξσπν.
Η πξνζαξκνγή ηνπ εαπηνύ καο ζηελ θνηλσλία πξέπεη λα έρεη κία ζαθή θαηεύζπλζε.
Κάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζεσξνύληαη ζεηηθά γηα ηελ πξνζσπηθόηεηά ελόο εθήβνπ
είλαη:
1. Η δηακόξθσζε ηεο πξνζσπηθήο άπνςεο
2. Να έρεη αίζζεζε ηνπ ρηνύκνξ
3. Να ζπλεηδεηνπνηεί ηελ πξαγκαηηθόηεηα
4. Να ζπκπαζεί θαη λα ζέβεηαη ηνλ εαπηό ηνπ
5. Να απνδέρεηαη ηηο ππνρξεώζεηο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ
6. Να αληέρεη ελ κέξε ηελ κνλαμηά
7. Να ζέβεηαη ηηο ηδέεο θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ άιισλ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

19

Νι ζσέζειρ ηυν εθήβυν με ηοςρ θίλοςρ ηοςρ
΢ηελ δσή ησλ εθήβσλ, ε θηιία απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία. Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο
κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αλάπηπμε ηνπο ζηελ θνηλσλία ή αθόκα λα εμαζθαιίζεη ηελ
νκαιή έληαμε ηνπο ζηελ ελήιηθε δσή. Οη έθεβνη κέζα από ηηο θηιηθέο ζρέζεηο
απνθηνύλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε νη νπνίνη ρξεηάδνληαη, αιιά θαη ηελ
απνδνρή από ηνπο θίινπο ηνπο ζηελ θνηλσλία. ΢ε αληίζεζε, νη έθεβνη πνπ δελ έρνπλ
θίινπο παξνπζηάδνπλ ζπκπηώκαηα θαηάζιηςεο θαη ρακειήο απηνπεπνίζεζεο. Με
απνηέιεζκα λα πέθηνπλ ζύκαηα βίαο από άιινπο έθεβνπο.
Έλαο έθεβνο πξνζδηνξίδεη ηελ θηιία σο κία ζηελή θηιηθή ζρέζε πνπ απνθηά κε
ζπλνκήιηθνπο ή κε κεγαιύηεξνπο ηνπ, όπνπ απηή ε θηιία ζηεξίδεηαη ζηελ
εκπηζηνζύλε, ζηελ αιιεινβνήζεηα θαη ζην κνίξαζκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Η
νκνηόηεηα κε ηνπο θίινπο, ηα θνηλά ελδηαθέξνληα θαη νη θνηλέο πξνηηκήζεηο ζα
ιέγακε όηη είλαη ηα θπξηόηεξα θξηηήξηα επηινγήο θίινπ ζηελ εθεβεία. Αθόκα, ε θηιία
βνεζά ζηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ εθήβνπ από ηελ νηθνγέλεηα ηνπ θαη έηζη έρεη ηελ
δπλαηόηεηα λα κάζεη ηνλ θόζκν έμσ από απηήλ.
΢ηηο κέξεο καο, ζα ιέγακε όηη ε ηερλνινγία δηεπθνιύλεη ηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία
ησλ εθήβσλ κεηαμύ ηνπο, αξθεί ε ρξήζε ηεο λα είλαη ειεγρόκελε. Γηόηη ε ηερλνινγία,
ηδηαίηεξα ζηνπο εθήβνπο, επηθέξεη άζρεκα απνηειέζκαηα όπσο ηελ αύμεζε
αηζζεκάησλ κνλαμηάο.
Νι ζσέζειρ ηυν εθήβυν με ηοςρ καθηγηηέρ
Όηαλ νη θαζεγεηέο δηδάζθνπλ ζε έθεβνπο καζεηέο, ζα πξέπεη λα αλαπηύζζνπλ κηα
εηιηθξηλή ζρέζε καδί ηνπο, κε ζθνπό λα πεηύρνπλ ην έξγν ηνπο. Η έιιεηςε
επηθνηλσλίαο κε ηνπο έθεβνπο καζεηέο δεκηνπξγεί ράζκα ζηηο ζρέζεηο θαζεγεηώλ θαη
καζεηώλ. Οη θαζεγεηέο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα θξαηνύλ ηηο ηζνξξνπίεο, ώζηε λα
θεξδίζνπλ ην ζεβαζκό θαη ηελ πεηζώ ζηνπο καζεηέο ηνπο. Η πεηζαξρία ησλ καζεηώλ
δελ πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ ηηκσξία θαη ηελ θαηαπίεζε γηαηί νη καζεηέο ζα
ζρεκαηίζνπλ αξλεηηθή γλώκε γηα απηνύο.
Νι ζσέζειρ ηυν εθήβυν με ηο άλλο θύλο
Θα ραξαθηεξίδακε ηελ εθεβεία σο ην ρξνληθό δηάζηεκα νπνύ ηα παηδηά αξρίδνπλ λα
ελδηαθέξνληαη γηα ην άιιν θύιν θαη λα βγαίλνπλ βόιηα ή ξαληεβνύ. Δπηπιένλ, κέζα
από ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αξρίδεη λα έρεη έλαο έθεβνο κε ην άιιν θύιν, ζα
αξρίζεη λα δείρλεη ελδηαθέξνλ θαη γηα ην εξσηηθό «θνκκάηη» κηαο ζρέζεο.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

20

Νι ζσέζειρ ηυν εθήβυν με ηοςρ γονείρ ηοςρ
H πξνζπάζεηα ηνπ εθήβνπ γηα απηνλνκία θαη αλεμαξηεηνπνίεζε δηαηαξάζζεη ηελ
εξεκία θαη ηε ζηαζεξόηεηα πνπ ππήξρε ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. Οη γνλείο δελ είλαη
πιένλ ζε ζέζε λα θάλνπλ ζρέδηα γηα ην παηδί ηνπο θαη λα αζθνύλ ηελ ίδηα επηξξνή
επάλσ ηνπ. Αηζζάλνληαη όηη «ράλνπλ» ην παηδί ηνπο θαζώο απηό απνθεξύζζεη ηελ
θπξηαξρία ηνπ θαη αλαδεηά θαηαθύγην ζηηο παξέεο ησλ ζπλνκειίθσλ, ρσξίο λα ηνπο
επηηξέπεη πιένλ λα παξεκβαίλνπλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή.
Η ζηάζε ηεο νηθνγέλεηαο αλ είλαη αλαζηαιηηθή ζε απηή ηελ δηαδηθαζία απνρσξηζκνύ
ζα παίμεη ζεκαληηθό ξόιν, ηόζν ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε πνπ ζα ππάξρεη ζην
ζπίηη, όζν θαη γηα ηνλ ρξόλν πνπ ζα δηαξθέζεη ε εθεβεία. Ο έθεβνο ρξεηάδεηαη ζε
απηή ηελ θάζε θαηαλόεζε, ζεβαζκό, ρξόλν λα απνζπξζεί θαη ρξόλν κε άιινπο
ζπλνκειίθνπο. Υξεηάδεηαη όκσο θαη λα λνηώζεη όηη δελ ηνλ έρνπλ εγθαηαιείςεη, όζν
απόκαθξνο θαη αλ γίλεηαη, όηη ελδηαθέξεζζε γηα απηόλ θαη όηη ηνλ ζηεξίδεηε
νξηνζεηώληαο ηηο ζρέζεηο ζαο θαη ηελ δσή ζαο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, κε έλα λέν
ηξόπν. Δίλαη πνιύ δύζθνιν επίζεο απηό πνπ δνύλε νη γνλείο ησλ εθήβσλ. Απηνί
θαινύληαη λα είλαη επέιηθηνη, λα αληέμνπλ ηελ ζύγθξνπζε ρσξίο λα γίλνληαη
θαηαζηξνθηθνί. Οη έθεβνη αλαθηλνύλ ζηνπο γνλείο ηηο δηθέο ηνπο άιπηεο θαηαζηάζεηο
από ηελ επνρή ηεο δηθήο ηνπο εθεβείαο.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

21

ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΠΡΗΠ ΓΗΑΞΟΝΠΥΞΗΘΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ ΡΥΛ
ΔΦΖΒΥΛ-ΔΞΗΘΔΡΗΘΝΡΖΡΑ(Lucky 5)

ΒΗΑ ΠΡΝ ΠΣΝΙΔΗΝ
Όια ηα παηδηά κπνξεί λα παίμνπλ θαηά θαηξνύο ην ξόιν ηνπ ζύηε ή ην ξόιν ηνπ
ζύκαηνο. Ο ζύηεο κπνξεί λα γίλεη ζύκα θάπνησλ ηζρπξόηεξσλ. Σν ζύκα κπνξεί κε ηε
ζεηξά ηνπ λα γίλεη ζύηεο κόιηο ηνπ δνζεί ε επθαηξία ζηελ αληηπαξάζεζε κε θάπνηνπο
αζζελέζηεξνπο. Η βία πνπ παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηνλ ζύηε θαη ην ζύκα νλνκάδεηαη
byllying.
Η ιέμε πξνέξρεηαη από ηελ αγγιηθή ιέμε «BULLΤ», ε νπνία ραξαθηεξίδεη θάπνηνλ, ν
νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ηε δύλακή ηνπ ή ηε βία γηα λα ρηππά θαη λα πιεγώλεη ηνπο
άιινπο. Χο επηζηεκνληθόο όξνο εθθξάδεη ηνλ ζρνιηθό εθθνβηζκό, ν νπνίνο αζθείηαη
από καζεηέο πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.
Ρα σαπακηηπιζηικά ηυν θςμάηυν:
1. κηθξόζσκα παηδηά
2. ληξνπαιά παηδηά κε ρακειή απηνπεπνίζεζε θαη ππεξπξνζηαηεπηηθνύο γνλείο
3. παηδηά κε θάπνηα ηδηαηηεξόηεηα ή θάπνην ραξαθηεξηζηηθό πνπ ηα δηαθνξνπνηεί από
ην κέζν όξν (αλ είλαη, γηα παξάδεηγκα πνιύ ςειά, παρνπιά ή πνιύ θαινί καζεηέο)
παηδηά επαίζζεηα ζηα πεηξάγκαηα πνπ αληηδξνύλ έληνλα, ζπκώλνπλ, θιαίλε,

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

22

απνκνλώλνληαη, παηδηά αδηάιιαθηα ζηηο δηαθσλίεο κε εξηζηηθό θαη επηζεηηθό πλεύκα
θιπ.
Ρα σαπακηηπιζηικά ηυν Θ΢ΡΥΛ
1. έληνλε απηνπεπνίζεζε
2. δελ πεηζαξρνύλ ζε θαλόλεο
3. ζέινπλ λα επηβάιινληαη
4. ζεσξνύλ όηη ε βία είλαη θνηλσληθά απνδεθηή
5. ζπκώλνπλ εύθνια
6. δπζθνιεύνληαη λα δερηνύλ ηε καηαίσζε ησλ επηζπκηώλ ηνπο
7. εύθνια ληώζνπλ όηη νη άιινη είλαη απεηιεηηθνί πξνο ηα ίδηα θαη ζε θάζε πεξίπησζε
θαηαθεύγνπλ ζηε βία ή ζηνλ εθθνβηζκό γηα λα επηιύνπλ δηαθνξέο
8. έρνπλ ηελ ηάζε λα εμαηξνύλ παηδηά από ηελ παξέα, πηνζεηνύλ ην ξόιν ηνπ
αξρεγνύ ζηηο παξέεο ή θηηάρλνπλ ‘θιίθεο’ ελώ δελ είλαη απαξαίηεηα κεγαιόζσκνη.
Θύηεο θαη ζύκαηα κπνξεί λα έρνπλ είηε αδηάθνξνπο είηε ππεξπξνζηαηεπηηθνύο θαη
απηαξρηθνύο γνλείο. Καλείο δελ κπνξεί λα πξνβιέςεη πνηα ζα είλαη ε αληίδξαζε ηνπ
παηδηνύ ζε βάζνο ρξόλνπ, γηαηί πνιιά ζα θαζνξηζηνύλ ζηελ πνξεία θαη από ηηο
ζπληξνθηέο ηνπ ίδηνπ θαη από άιιεο ζπγθπξίεο. Αλ, γηα παξάδεηγκα ην παηδί ληώζεη
ζηξεο θαη απνγνήηεπζε ζην ζρνιείν, κπνξεί λα εθδειώζεη επηζεηηθόηεηα
Όηαν ηο παιδί γίνεηαι ανηικείμενο κοποφδίαρ από ηοςρ ζςμμαθηηέρ ηος
Σν θαηλόκελν ηνπ «ζηηγκαηηζκνύ» καζεηώλ από ζπκκαζεηέο ηνπο είλαη ζπρλό θαη
ζηα ειιεληθά ζρνιεία, όπσο απνδεηθλύεηαη από κειέηεο Διιήλσλ επηζηεκόλσλ.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

23

Σα παηδηά πνπ θνξνύλ γπαιηά ζην ζρνιείν δελ είλαη ηα κνλαδηθά πνπ
«ζηηγκαηίδνληαη» γηαηί δηαθέξνπλ από ηα ππόινηπα σο πξνο ηα εμσηεξηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Έλα παηδί πνπ έρεη κεξηθά θηιά παξαπάλσ είλαη γηα ηνπο άιινπο

ν «ρνληξόο θαη άζρεκνο», ην «βαξέιη».Έλα άιιν πνπ πζηεξεί ζε ύςνο είλαη ν
«ζηνύκπνο».

Έλα παηδί κε ιίγν πεηαρηά απηηά είλαη ν «απηηάο». Μάιηζηα θάπνηνη ηνλ ζεσξνύλ θαη
ραδό.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

24

Σν απνηέιεζκα είλαη πνιιά από απηά ηα παηδηά λα αηζζάλνληαη κεηνλεθηηθά θαη λα
πεξηζσξηνπνηνύληαη.

Έξεπλα

πνπ

έγηλε

ζε

1.758

καζεηέο

ζρνιείσλ

ηεο

Θεζζαινλίθεο- έδεημε όηη ε πην ζπλεζηζκέλε κνξθή εθθνβηζκνύ ηόζν ζην δεκνηηθό
όζν θαη ζην γπκλάζην είλαη ηα παξαηζνύθιηα κε ηα νπνία «ζηνιίδνπλ» θάπνηα παηδηά
ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.

Πσέζειρ εθήβυν - γονέυν.
΢ύκθσλα κε μέλεο θαη ειιεληθέο έξεπλεο, νη κηζνί πεξίπνπ έθεβνη έρνπλ πξνβιήκαηα
κε ηνπο γνλείο ηνπο. Απηό νθείιεηαη ζην όηη νη έθεβνη βξίζθνληαη ζε έλα πνιύπινθν
κεηαβαηηθό ζηάδην ζην νπνίν ελαιιάζζνληαη ε σξηκόηεηα κε ηελ αλσξηκόηεηα θαη
εκπιέθνληαη νη νξκνληθέο κεηαβνιέο θαη ε πλεπκαηηθή αλάπηπμε. Η πνξεία πξνο ηελ
ελειηθίσζε θαη ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε πεξλά ππνρξεσηηθά από κηα αιιαγή ζηηο
ζρέζεηο κεηαμύ ηνπ έθεβνπ θαη ησλ γνληώλ ηνπ. Η λέα θαηάζηαζε δελ έξρεηαη ρσξίο
δπζθνιίεο θαη αληηπαξαζέζεηο κε ηνπο γνλείο.
΢ην κεηαβαηηθό ζηάδην πνπ πεξλνύλ ηα παηδηά θαηά ηελ εθεβεία, νη νξκνληθέο
αιιαγέο πνπ θαηαθιύδνπλ ην ζώκα ηνπο, νη αλεζπρίεο θαη νη πξνηεξαηόηεηεο ηνπο
έξρνληαη ζε ζύγθξνπζε κε ηηο αληηιήςεηο ησλ γνληώλ ηνπο. Οη έθεβνη πνιιέο θνξέο
ιέλε:«Απηνί πνπ επζύλνληαη γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε είλαη νη γνλείο

καο. Οη γνλείο δε καο θαηαιαβαίλνπλ, νη γνλείο δε καο αθνύλε, νη γνλείο είλαη
ππεύζπλνη γηα ηελ παξεμήγεζε θαη ηε ιύζε ηεο. Η πξνζπάζεηα ηνπ εθήβνπ γηα
απηνλνκία θαη αλεμαξηεηνπνίεζε δηαηαξάζζεη ηελ εξεκία θαη ηε ζηαζεξόηεηα πνπ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

25

ππήξρε ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο .Πνιιέο θνξέο απνκαθξύλνληαη από ηνπο γνλείο
ηνπο γηαηί ζεσξνύλ πσο ζα ηνπο ξεδηιέςνπλ.
Οη έθεβνη ζηελ ζεκεξηλή θνηλσλία σξηκάδνπλ πνιύ αξγά. Καη απηό γηαηί νη λένη
ζήκεξα αθνινπζνύλ κηα καθξόρξνλε Παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε ή γηαηί πνιινί απ’
απηνύο επαλαπαύνληαη ζηελ ηζέπε ησλ γνληώλ ηνπο. Η νηθνγέλεηα ζήκεξα ιεηηνπξγεί
αλάκεζα ζε δπν είδε ζρέζεσλ: ηηο ππεξπξνζηαηεπηηθέο ζρέζεηο θαη ηηο ζρέζεηο
αδηαθνξίαο.
Οη γνλείο βιέπνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηελ εθεβεία λα αιιάδνπλ αιιά ζπρλά δελ είλαη
πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα ηα θαηαλνήζνπλ. Σν γεγνλόο όηη νη γνλείο έρνπλ
ππεξθνξησκέλν πξόγξακκα θαζεκεξηλώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηαπηόρξνλα ε
απνπζία γλώζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ εθεβηθώλ πξνβιεκάησλ, δεκηνπξγνύλ
δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο ζην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ. ΢ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο νη
γνλείο αληηκεησπίδνπκε ηα παηδηά ηνπο κε ηελ επηβνιή απζηεξνύ ειέγρνπ
απαγνξεύνληαο ηε δηαζθέδαζε, ηηο γλσξηκίεο κε εθήβνπο ηνπ άιινπ θύινπ, (γηα
παξάδεηγκα ν παηέξαο ιέεη ζηνλ έθεβν όηη είλαη επηθίλδπλν λα γπξλάο ηε λύρηα
ζηνπο δξόκνπο ώζηε λα κε κέλεη ζην ζπίηη). Απηή ε αληίδξαζε είλαη πηζαλό λα
νδεγήζεη ηνλ έθεβν ζε έληνλεο εθδξακαηίζεηο: αλαδήηεζε δηεγέξζεσλ κέζα από ηε
ρξήζε νπζηώλ, ζεμνπαιηθή ειεπζεξηόηεηα, παξαπησκαηηθή ζπκπεξηθνξά, θπγή από
ην ζπίηη θαη άιια. ΢ε άιιεο πεξηπηώζεηο είλαη πηζαλό ν έθεβνο λα παιηλδξνκήζεη θαη
λα πξνζθνιιεζεί αθόκα πεξηζζόηεξν ζηνπο γνλείο. ΢ηε ζύγρξνλε θνηλσλία νη γνλείο
γηα λα αληηδξάζνπλ ζηελ θαηαπίεζε πνπ είραλ ππνζηεί από ηνπο δηθνύο ηνπο γνλείο,
πξνζπαζνύλ λα κάζνπλ ζηα παηδηά λα είλαη απηόλνκα θαη αλεμάξηεηα. ΢ηελ
πξαγκαηηθόηεηα, επηηπγράλεηαη ην αθξηβώο αληίζεην θαζώο ηα παηδηά κεγαιώλνπλ ζε
έλα αθαζόξηζην πιαίζην, ρσξίο ζαθή όξηα.
Οη γνλείο πξέπεη λα
1. είλαη ζπλαηζζεκαηηθά θνληά ζηνπο εθήβνπο.
2. έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα αληέμνπλ θαη λα ζεθώζνπλ ηελ επηζεηηθόηεηα θαη όια ηα
αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνβάιινπλ επάλσ ηνπο.
3. είλαη δπλαηνί θαη ζηαζεξνί, ώζηε λα επηηξέςνπλ ζηα παηδηά ηνπο λα ηνπο
απνκπζνπνηήζνπλ

αιιά

θαη

λα

ηα

βνεζήζνπλ

λα

απνθαηαζηήζνπλ

ηε

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο ηζνξξνπία.
4. θέξνληαη ζηνπο εθήβνπο, όπσο αθξηβώο ζα θέξνληαλ ζηνπο θίινπο ηνπο.
5. ηνπο αληηκεησπίδνπλ σο λεαξνύο ελήιηθεο θαη όρη σο κσξά.
6. ηνπο ζέβνληαη θαη λα ηνπο ππνινγίδνπλ.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

26

7. ηνπο ελζαξξύλνπλ.
8. είλαη εηιηθξηλείο καδί ηνπο αθόκε θη όηαλ δηαθσλνύλ.
9. ηνπο δέρνληαη κε ηα ιάζε ηνπο.
΢ΚΟΠΟ΢ ΑΡΝΗΣΙΚΗ΢ ΢ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ΢ ΣΧΝ ΔΦΗΒΧΝ:
1) λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ηνπ γνληνύ
2) λα επηδείμεη δύλακε ή αληθαλόηεηα
3) λα εθδηθεζεί.
ΝΗ ΠΣΔΠΔΗΠ ΑΛΑΚΔΠΑ ΠΡΑ ΑΓΔΟΦΗΑ
Οη ζπγθξνύζεηο αλάκεζα ζηα αδέξθηα θαη νη εθδειώζεηο δήιηαο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα

απνηεινύλ αλαπόζπαζην θνκκάηη κηαο πγηνύο θαη θπζηνινγηθήο νηθνγελεηαθήο δσήο.
Σα αδέξθηα ραξαθηεξίδνληαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο από έληνλα θαη αληηθξνπόκελα
ζπλαηζζήκαηα: αγάπεο θαη κίζνπο, αθνζίσζεο θαη αληηδειίαο. Οη θαβγάδεο θαη νη
δηαθσλίεο παξαηεξνύληαη ζπρλά, ε επηζεηηθόηεηα θαη ε αληαγσληζηηθόηεηα
εθδειώλνληαη ζε πνιιέο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο. Η έθθξαζε ησλ δύζθνισλ απηώλ
ζπλαηζζεκαηηθώλ

θαηαζηάζεσλ

απνηειεί

όκσο

θαη

έλαλ

ζεκαληηθό

ηξόπν

αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ηνπο. Μέζα από ηνπο ηζαθσκνύο, όζν θαη αλ θαίλεηαη
παξάδνμν, ηα αδέξθηα επηθνηλσλνύλ ζπλαηζζεκαηηθά αιιά θαη ζσκαηηθά.
Η δήιηα είλαη ην θπζηνινγηθό ζπλαίζζεκα πνπ πιεκκπξίδεη θάζε παηδί, όηαλ
αληηιακβάλεηαη όηη θάπνηνο άιινο «εηζβάιιεη» ζε κηα ζηελή δπαδηθή ηνπ ζρέζε, όηαλ
λνηώζεη όηη ράλεη ή όηη πξέπεη λα κνηξαζηεί ηελ απνθιεηζηηθή αγάπε ησλ γνληώλ ηνπ.
Σν παηδί πνπ δειεύεη βξίζθεηαη ζε

κηα θαηάζηαζε έληνλεο ακθηζπκίαο (νμείαο

εζσηεξηθήο δηακάρεο), βηώλεη αγάπε θαη κίζνο. Η δήιηα εθδειώλεηαη κε δηαθνξεηηθνύο
ηξόπνπο, αλάινγα κε ηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ θαη ηηο

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

27

ζπλζήθεο

ηνπ

νηθνγελεηαθνύ

πξνζθόιιεζεο ζε έλα

αζηεξηζκνύ.

Μπνξεί

λα

έρεη

ηε

κνξθή

ηεο

αληηθείκελν ή ζρέζε (ζπλήζσο κε ηε κεηέξα) θαη

επηζηξέθνληαο ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ είρε ζε κηθξόηεξε ειηθία ή λα έρεη πξνθιεηηθή
θαη αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά κε ζηόρν ηελ αλαδήηεζε πξνζνρήο.
Ζ θιλία ζηην εθηβεία

Η θηιία θαηέρεη μερσξηζηή ζέζε ζηε δσή ηνπ εθήβνπ. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο
εθεβείαο, νη ζρέζεηο ηνπ εθήβνπ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο είλαη πνιύ ζεκαληηθέο θαη
επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ αλάπηπμε.
Με ηνλ όξν θηιία, ν έθεβνο ελλνεί ηελ ζηελή ζρέζε πνπ δεκηνπξγεί κε άηνκα ηεο
ίδηαο ειηθίαο ή θαη ιίγν κεγαιύηεξα από εθείλνλ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από
ππνζηήξημε, εκπηζηνζύλε, δέζκεπζε, κνίξαζκα εκπεηξηώλ θαη ζπλαηζζεκάησλ,
ζηνξγή θαη ακνηβαηόηεηα.
Η θηιία θαίλεηαη λα είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηνλ έθεβν, θαζώο ηνλ βνεζά λα
αλεμαξηεηνπνηεζεί από ηελ νηθνγέλεηα ηνπ, αξρίδεη λα καζαίλεη πξάγκαηα γηα ηνλ
εαπηό ηνπ, ηνπο άιινπο θαη ηνλ θόζκν γύξσ ηνπ. ΢πδεηά ηηο αλεζπρίεο ηνπ θαη ηα
ζέκαηα πνπ ηνλ απαζρνινύλ κε άηνκα πνπ θαίλεηαη όηη κπνξνύλ λα ηνλ θαηαιάβνπλ
πεξηζζόηεξν απ’ όηη νη γνλείο ηνπ θαη νη άιινη ελήιηθεο. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα ηνλ
έθεβν λα αηζζάλεηαη όηη ηνλ απνδέρνληαη νη θίινη ηνπ, έηζη όπσο είλαη, θαη όηη αλήθεη
ζε κηα νκάδα. Ο θίινο είλαη έλαο όκνηνο, ζηνλ νπνίν έρνπκε εκπηζηνζύλε θαη ηνπ ηα
ιέκε όια. Χο ηε ζηηγκή απηή δελ έρεη ζρεκαηηζηεί πιήξσο κηα εηθόλα εαπηνύ, έηζη ν
θίινο, σο όκνηνο (αιιά ηαπηόρξνλα θαη σο δηαθνξεηηθόο), ιεηηνπξγεί ζαλ έλαο

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

28

θαζξέθηεο κέζα από ηνλ νπνίν ην άηνκν παξαηεξεί θαη αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηό
ηνπ.
Έηζη νη θίινη, πνπ επηιέγεη ν έθεβνο λα θάλεη παξέα, θαίλεηαη λα έρνπλ παξόκνηνπο
ζηόρνπο θαη ζρέδηα γηα ην κέιινλ. ΢πρλά πξνζπαζεί θαη ν ίδηνο λα ηνπο κηκεζεί θαη λα
ηαπηίζεη ηα πηζηεύσ ηνπ κε ηα δηθά ηνπο, κε ζθνπό λα γίλεη απνδεθηόο από ηελ
νκάδα θαη λα εληαρζεί πην εύθνια ζ’ απηήλ. Από ηελ άιιε, νη ζπγθξνύζεηο απνηεινύλ
ζπλεζηζκέλν θαηλόκελν ζηηο ζρέζεηο ησλ εθήβσλ. Όηαλ ινηπόλ ππάξρνπλ απηέο νη
ζπγθξνύζεηο κέζα ζηηο παξέεο ησλ ζπλνκειίθσλ, ζπρλά ηα κέιε απνξξίπηνπλ
εθείλνλ πνπ ηηο δεκηνπξγεί θαη ζηελ ζέζε ηνπ κπνξεί λα πάξνπλ θάπνηνλ άιιν.
Απηό καο δείρλεη πσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο νη θηιίεο είλαη πνιιέο θνξέο
αζηαζείο. Έλαο ιόγνο γη' απηό είλαη ε δύλακε ησλ ζεμνπαιηθώλ ζπλαηζζεκάησλ.
Τπάξρεη δειαδή, από κέξνο ηνπ εθήβνπ κηα επέλδπζε εξσηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ
πξνο ην θίιν. ΢πλαηζζήκαηα πνπ δελ είλαη αλαγθαζηηθά ζεμνπαιηθά (κε ηελ έλλνηα
ηεο εξσηηθήο πξάμεο), αιιά είλαη έληνλα, γεκάηα αγάπε, εξσηηθά, ζπλδεδεκέλα κε
επηζπκίεο, νξκέο, δήιηα. Μέζα από ηε θηιία ηειηθά, ν έθεβνο αληηιακβάλεηαη πνιιά
ζπλαηζζήκαηα θαη αλαθαιύπηεη ζηγά- ζηγά ηνλ εαπηό ηνπ. Έηζη, ε θηιία επηηξέπεη
απηό ην πέξαζκα από ηνλ Άιιν ζηνλ εαπηό, ηε δηακόξθσζε ηεο ηαπηόηεηαο θαη ηε
ζπλεηδεηνπνίεζε όηη γηα λα είζαη ή λα γίλεηο θίινο πξέπεη λα αγαπάο ηνλ εαπηό ζνπ.
Η θηιία βέβαηα επεξεάδεηαη απν ηνλ έξσηα. ΢πλήζσο δηαθξίλεηαη δήιηα από έλα θίιν
πνπ δελ έρεη ζρέζε πξνο ην θίιν ηνπ πνπ έρεη. Από ηελ πιεύξα ηώξα ηνπ θίινπ πνπ
έρεη ζρέζε παξαηεξείηαη πσο αξρίδεη λα παξακειεί ηνπο θίινπο ηνπ. Ακέζσο μεθηλνύλ
ηζαθσκνί.
Ο απνθιεηζηηθόο ραξαθηήξαο ηεο θηιίαο πξνθαιεί θάπνηεο θνξέο αλεζπρία ζηνπο
γνλείο, ηδηαίηεξα όηαλ ν θίινο ή ε θίιε είλαη άηνκν πνπ δελ εγθξίλνπλ ή δελ
γλσξίδνπλ. Ο έθεβνο πνιιέο θνξέο αξλείηαη λα ζπλνδεύζεη ηνπο γνλείο ηνπ ζε
εμόδνπο ή λα ζπκκεηάζρεη ζε νηθνγελεηαθέο εθδειώζεηο, θαζώο επηιέγεη λα βξίζθεηαη
θαη λα πεξλάεη πνιύ ρξόλν κε ηελ παξέα ηνπ. Απηή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθήβνπ
ηαξάδεη ηνπο γνλείο, νη νπνίνη αηζζάλνληαη όηη ράλνπλ ην παηδί ηνπο θαη ζπρλά
νδεγνύληαη ζε αδηθαηνιόγεηεο πξάμεηο θαη ηηκσξίεο, ζε έληνλεο παξεκβάζεηο,
πξνζπαζώληαο λα επηβάιινπλ ηελ δηθή ηνπο γλώκε θαη λα ειέγμνπλ ηελ θαηάζηαζε.
Μ' απηόλ ηνλ ηξόπν πηζηεύνπλ όηη ζα κπνξέζνπλ λα ηνπο θξαηήζνπλ ιίγν
πεξηζζόηεξν θνληά ηνπο.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

29

Ν έπυηαρ ζηην εθηβεία

΢ηελ εθεβεία αξρίδνπλ όια ηα πξσηόγλσξα πξάγκαηα γηα ηνπο λένπο. Έλα από απηά
θαη κάιινλ ην ζεκαληηθόηεξν γη'απηνύο είλαη ν έξσηαο.
Ο έξσηαο είλαη έλα δπλαηό ζπλαίζζεκα αιιά ζηελ εθεβεία είλαη εληνλόηεξνο απ'ηηο
άιιεο ειηθίεο, ίζσο επεηδή είλαη ε πην ηξπθεξή θαη επαίζζεηε ειηθία από όιεο. ΢ηελ
αξρή ηεο ζρέζεο ηνπο όκσο δελ θαηαιαβαίλνπλ πσο αγαπάλε θαη πόζν ζεκαληηθό
είλαη ην αλ ζα ζπλερίζνπλ ηε ζρέζε ηνπο ζην επόκελν επίπεδν (ζηελ νινθιήξσζε).
΢πλήζσο ν πξώηνο θαη πην κεγάινο έξσηαο ηεο δσήο καο ηπραίλεη θαη λα είλαη ν
λεαληθόο καο εξσηαο. Πνιινί από απηνύο ηνπο έξσηεο έρνπλ θαηαιήμεη ζε γάκν. Η
νινθιήξσζε ζε κηα ηέηνηα ειηθία (ζηελ εθεβεία), δελ είλαη απαξαίηεηα θαθή. Δίλαη
πην πνιύ ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλνπνίεζε, δέλεζαη πην πνιύ κε ην άηνκν πνπ είζαη καδί
θαη ηνλ ληώζεηο πην θνληά ζνπ από πνηέ. Παξ’ όια απηά, ν έξσηαο ζηελ εθεβεία, αλ
θαη εθδειώλεηαη κε πάζνο, είλαη ιηγόηεξν αθνζησκέλνο από απηόλ ησλ κηθξόηεξσλ
παηδηώλ. Oη έθεβνη ζπλήζσο δελ είλαη ηδηαίηεξα αλεθηηθνί, ράλνπλ ηελ όξεμή ηνπο θη
απνγνεηεύνληαη εύθνια. Πξνέρεη ε αλαδήηεζε ηνπ εαπηνύ θαη ζην πξόζσπν ηνπ
αλζξώπνπ πνπ εξσηεύνληαη ςάρλνπλ πεξηζζόηεξν λα δνπλ ηηο θαληαζηώζεηο ηνπο λα
αληηθαηνπηξίδνληαη, παξά ηνλ άιινλ.
Ο έξσηαο όκσο έρεη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο θαη ζην αγόξη αιιά θαη ζην
θνξίηζη. Οη ζεηηθέο ζπλέπεηεο είλαη:
1. Η ςπρνινγία ηνπ γίλεηαη θαιύηεξε ζην ζρνιείν θαη ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπ.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

30

2. ν έθεβνο αξρίδεη λα ελδηαθέξεηαη πεξηζζόηεξν γηα ηελ εκθάληζή ηνπ αιιά θαη γηα
ην ηη εηθόλα ζα παξνπζηάζεη πξνο ηα έμσ θαη θπξίσο ζην άηνκν γηα ην νπνίν
ελδηαθέξεηαη.
Οη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο είλαη όηη ηελ πεξίνδν πνπ ν έθεβνο είλαη εξσηεπκέλνο, νη
επηδόζεηο ηνπ ζην ζρνιείν ηνπ δελ είλαη θαη νη θαιύηεξεο. Όιε ηελ εκέξα κηιάεη ζην
θηλεηό ή ζθέθηεηαη ζπλέρεηα απηόλ πνπ είλαη εξσηεπκέλνο θαη έηζη δελ πξνιαβαίλεη
λα δηαβάζεη.
Σα θνξίηζηα ζεσξνύλ πσο ηα αγόξηα εληππσζηάδνληαη από ηα δεκνθηιή θαη
πξνθιεηηθά θνξίηζηα θαη γεληθόηεξα πσο ηνπο ελδηαθέξεη κόλν ε εμσηεξηθή εκθάληζε.
Γη' απηό πξνζπαζνύλ λα αληηγξάςνπλ θαη λα κνηάζνπλ ζε απηά ηα θνξίηζηα.
Αληίζηνηρα ηα θνξίηζηα ζπλήζσο όηαλ έξρεηαη έλα θαηλνύξγην αγόξη ζην ζρνιείν ηνπο
θαη κάιηζηα είλαη όκνξθν θνιαθεύνληαη ακέζσο θαη επηζπκνύλ λα ηνλ απνθηήζνπλ.
Η εθεβεία, είλαη ε πεξίνδνο, θαη γηα ηα δύν θύια, θαηά ηελ νπνία ν λένο θαη ε λέα
αξρίδνπλ λα ζπλεηδεηνπνηνύλ θαη λα θαζνξίδνπλ ηηο ζεμνπαιηθέο δηαζέζεηο ηνπο θαη λα
πξνζαλαηνιίδνπλ ηελ πνξεία ηνπο. ΢ηελ πεξίπησζε ηεο νκνθπινθηιίαο ε νηθνγέλεηα
θαίλεηαη λα είλαη ν πξώηνο νπζηαζηηθόο ζηαζκόο ζηε δσή ηνπ νκνθπιόθηινπ
εθήβνπ, όπνπ αξρίδεη λα εθθξάδεη ηηο ηάζεηο ηνπ, αιιά θαη λα ζπλεηδεηνπνηεί όιν θαη
πεξηζζόηεξν ηελ νκνθπινθηιηθή ηνπ έιμε θαη ζπκπεξηθνξά. ΢ίγνπξα κηα ηέηνηα
δηαπίζησζε έξρεηαη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα ζαλ «βόκβα πνπ ζθάεη», κε πξώην
απνδέθηε, ζπλήζσο, ηε κεηέξα. Έλνρνο όκσο θαίλεηαη λα είλαη θαη ν παηέξαο, ν
νπνίνο από παζεηηθόο, αλύπαξθηνο, ερζξηθόο θαη απόκαθξνο, θαίλεηαη λα είλαη απώλ
ζηηο κεγάιεο θαη θαζνξηζηηθέο ςπρνινγηθέο θαη ζσκαηηθέο κεηαβνιέο ηνπ παηδηνύ ηνπ.
Φαίλεηαη λα πέθηεη από ηα ζύλλεθα όηαλ καζαίλεη ή βιέπεη ην παηδί ηνπ λα κελ ηνπ
βγαίλεη 'άλδξαο'. Αξρίδνπλ ινηπόλ νη ελέξγεηεο γηα ηε ζσηεξία θαη ζεξαπεία ηνπ
'άξξσζηνπ νκνθπιόθηινπ'. Γηαηξνί ηάδνπλ θαη ππόζρνληαη πιήξε απνθαηάζηαζε,
νξκόλεο πνπ θηαίλε, γίλνληαη εμεηάζεηο γηα λα αλαθαιπθζεί ην παζνινγηθό αίηην.
Σνλ ζέξλνπλ από γηαηξό ζε γηαηξό θαη ίζσο από κάγν ...ζε κέληηνπκ. Καη βέβαηα,
απηνί νη γνλείο δελ αθήλνπλ θαλέλα πεξηζώξην λα αθνπζηεί ε γλώκε ηνπ παηδηνύ
ηνπο, νύηε δέρνληαη λα αθνύζνπλ ηε γλώκε ηνπ εηδηθνύ γηαηξνύ... Σν ηειεζίγξαθν
είλαη ζηα ρείιε ηνπο: 'Γηαηξέ, θάλ' ηνλ θαιά...Έηζη ν έθεβνο αλαγθάδεηαη λα πεη
ςέκαηα, όηη άιιαμε, έγηλε εηεξνθπιόθηινο, ελώ, γηα λα ηνπο πείζεη, θέξλεη θαη
θνξίηζηα ζην ζπίηη, ιέγνληαο όηη θάπνηα είλαη ε θνπειηά ηνπ, εληζρύνληαο ην εζηθό
ηνπ ηξαπκαηηζκέλνπ ςπρνινγηθά παηέξα θαη ηεο απειπηζκέλεο κεηέξαο. Όζν νη
γνλείο δελ κπνξνύλ λα ρσλέςνπλ ηελ νκνθπινθηιία ηνπ γηνπ ηνπο ηόζν ζηελ νπζία

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

31

δεκηνπξγνύλ ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα ζηνλ ίδηνλ, αιιά θαη ζηνπο εαπηνύο ηνπο. Καη
ηειηθά, ράλνπλ ην παηδί ηνπο.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

32

5. Β' ΚΔΟΝΠ: ΔΚΞΔΗΟΗΘΖ ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΖ ΡΝ΢ ΘΔΚΑΡΝΠ
ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ
(2 n’ 1)
΢θνπόο ηεο έξεπλά καο είλαη ε απάληεζε θάπνησλ εξσηεκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ
εθεβεία. Υξεζηκνπνηνύκε σο κεζνδνινγηθό εξγαιείν ην εξσηεκαηνιόγην. ΢ην
εξσηεκαηνιόγην ηίζεληαη εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα ζέκαηα πνπ ζίμακε ζηε
ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο εθεβείαο, δειαδή ηηο λνεηηθέο, βηνζσκαηηθέο
θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αιιαγέο ησλ εθήβσλ, ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ εθήβσλ, ηηο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηηο θαηαρξήζεηο ησλ εθήβσλ. ΢ην εξσηεκαηνιόγην
ππάξρνπλ επίζεο εξσηήζεηο γηα ηαηλίεο ζρεηηθέο κε ηελ εθεβεία πνπ κπνξεί λα έρνπλ
δεη νη εξσηεζέληεο.
΢πιιέμακε πξσηνγελείο πιεξνθνξίεο από εθήβνπο ηνπ ζρνιείνπ καο, ειηθίαο 12 έσο
17 εηώλ, ηηο νπνίεο επεμεξγαζηήθακε θαη ζρνιηάζακε. Η επεμεξγαζία θαη ν
ζρνιηαζκόο ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ην πξόγξακκα MS Excel.
Σέινο, ζην πιαίζην ηεο εκπεηξηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο, παξαθνινπζήζακε
ηέζζεξηο ηαηλίεο:
Έξσηεο κεηά βίαο ζηελ εθεβεία,
Σν θύκα (Die Welle),
Μπίιιπ Έιηνη (Billy Elliot),
H επνρή ησλ παγεηώλσλ 4 (Ice Age 4),
Πξνθεηκέλνπ λα δνύκε πσο πξνζεγγίδεηαη ε εθεβεία ζηνλ θηλεκαηνγξάθν.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

33

ΑΛΑΙ΢ΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ
(Fab 5)
Ξίνακαρ 1
ΛΑΗ

ΝΣΗ

ΗΠΥΠ

ΓΜ

77%

2%

21%

0%

77

2

21

0

Πιζηεύηε όηι έσει αλλάξει ο ηπόπορ ζκέτηρ ζαρ μπαίνονηαρ ζηην

εθεβεία;
77%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

21%

20%
2%

10%

0%

0%
ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΙΣΩΣ

ΔΞ

Γηάγξακκα 1

΢ηελ εξώηεζε 1 εάλ «Πηζηεύεηε όηη έρεη αιιάμεη ν ηξόπνο ζθέςεο ζαο κπαίλνληαο
ζηελ εθεβεία νη πεξηζζόηεξνη ζπκκαζεηέο καο απάληεζαλ ζεηηθά (77%). Μόιηο ην
2% απάληεζε όηη δελ άιιαμε ν ηξόπνο ζθέςεο ηνπο κπαίλνληαο ζηελ εθεβεία. Καη
ηέινο εηθνζηέλα άηνκα (21%) απάληεζαλ ίζσο.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

34

Ξίνακαρ 2
ΛΑΗ

ΝΣΗ

ΗΠΥΠ

ΓΜ

36%

43%

16%

5%

36

43

16

5

Δηάγρακκα 2: Νηώζαηε άβοια κε ηης αιιαγές ποσ έγηλαλ
ζηο ζώκα ζας; Είταηε ελεκερφζεί γηα ασηές πρίλ;

50%
40%

43%
36%

30%
16%

20%

5%

10%
0%
ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΙΣΩΣ

ΔΞ

΢ηελ εξώηεζε «Νηώζαηε άβνια κε ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην ζώκα ζαο θαη αλ
είραηε ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε απηέο πξηλ» ην κεγαιύηεξν πνζνζηό απάληεζε λαη
(43%), ελώ ηξηαληαέμη άηνκα (36%) απάληεζαλ αξλεηηθά. Δπίζεο δεθαέμη άηνκα
(16%) απάληεζαλ ίζσο θαη 5 (5%) δήισζαλ όηη δελ γλσξίδνπλ λα απαληήζνπλ απηή
ηελ εξώηεζε.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

35

Ξίνακαρ 3
ΛΑΗ

ΝΣΗ

ΗΠΥΠ

ΓΜ

17%

20%

51%

12%

17

20

51

12

Διάγπαμμα 3:Πιζηεύεηε πυρ ένα γεγονόρ ή μια παπεξήγηζη πος έγινε

ζηο ζτοιείο ζα ηο ζσκούληαη γηα πάληα οη ζσκκαζεηές ζας;

60%
51%
50%
40%
30%
17%

20%

20%
12%

10%
0%
ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΙΣΩΣ

ΔΞ

΢ηελ εξώηεζε «Πηζηεύεηε πσο έλα γεγνλόο ή κηα παξεμήγεζε πνπ έγηλε ζην ζρνιείν
ζα ην ζπκνύληαη γηα πάληα νη ζπκκαζεηέο ζαο» νη πεξηζζόηεξνη απάληεζαλ ζεηηθά
(51%). Δίθνζη άηνκα (20%) απάληεζαλ αξλεηηθά θαη δεθαεθηά άηνκα (17%)
απάληεζαλ ζεηηθά. Μηθξό πνζνζηό (12%) απάληεζε όηη δελ γλσξίδεη λα απαληήζεη ζε
απηή ηελ εξώηεζε.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

36

Ξίνακαρ 4
ΛΑΗ

ΝΣΗ

ΗΠΥΠ

ΓΜ

36%

30%

16%

17%

36

30

16

17

Διάγπαμμα 4:Νιώθεηε ζςσνά πυρ κανείρ δεν ζαρ καηαλαβαίνει ;

17%
36%

ΝΑΙ
ΌΧΙ
ΙΣΩΣ

16%

ΔΞ
30%

΢ηελ εξώηεζε «Νηώζεηε ζπρλά πσο θαλείο δελ ζαο θαηαιαβαίλεη;» νη πεξηζζόηεξνη
απάληεζαλ ζεηηθά (36%), ελώ ηξηάληα άηνκα (30%) από απηνύο πνπ ξσηήζεθαλ
απάληεζαλ αξλεηηθά. Σέινο δεθαεπηά άηνκα (17%) απάηεζαλ «ίζσο» θαη δέθα άηνκα
(10%) απάληεζαλ όηη δελ μέξνπλ.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

37

Ξίνακαρ 5
ΛΑΗ

ΝΣΗ

ΗΠΥΠ

ΓΜ

48%

21%

16%

15%

48

21

16

15

Διάγπαμμα 5:Τιρ αλλαγέρ πος παπαηηπείηε ζηον εςαηό ζαρ έσεηε δει

λα ηης δηαπραγκαηεύοληαη ζε ηαηλίες κε εθήβοσς ζηο θηλεκαηογράθο
;

15%
16%

48%

ΝΑΙ
ΌΧΙ
ΙΣΩΣ
ΔΞ

21%

΢ηελ εξώηεζε «Σηο αιιαγέο πνπ παξαηεξείηε ζηνλ εαπηό ζαο ηηο έρεηε δεη λα ηηο
δηαπξαγκαηεύνληαη θαη ζε ηαηλίεο κε εθήβνπο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν;» ην κεγαιύηεξν
πνζνζηό απάληεζε ζεηηθά (48%), ην 21% απάληεζε αξλεηηθά, ην 16% απάληεζε
«ίζσο» θαη ηέινο ην κηθξόηεξν πνζνζηό (15%) απάληεζε όηη δελ μέξεη.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

38

(Fly Project)

ΠΙΝΑΚΑ΢ 6
Είδος απάντησης

Ποσοστό
Μαθητών%

ΘΕΣΙΚΑ

76

ΑΡΝΗΣΙΚΑ

4

Ι΢Ω΢

20

Γηάγξακκα 6

΢ηελ εξώηεζε γηα ην αλ πηζηεύνπλ νη ζπκκαζεηέο καο όηη ε απηνεθηίκεζε παίδεη
ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ςπρνινγία ησλ εθήβσλ, νη 76 (76%) απάληεζαλ ζεηηθά, νη 20
(20%) απάληεζαλ «ίζσο» ελώ κόιηο ην 4% απάληεζε αξλεηηθά.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

39

ΠΙΝΑΚΑ΢ 7
Ποσοστό
Είδος απάντησης
Μαθητών%
ΘΕΣΙΚΑ

28

ΑΡΝΗΣΙΚΑ

22

Ι΢Ω΢

50

Γηάγξακκα 7

΢ηελ εξώηεζε γηα ην αλ νη έθεβνη θάλνπλ πξάγκαηα πνπ δελ ζέινπλ από αληίδξαζε
ζηνπο γνλείο ηνπο, νη 48 από όζνπο εξσηήζεθαλ, δειαδή πνζνζηό 48%, απάληεζαλ
ζεηηθά, νη 41 (41%) απάληεζαλ «ίζσο»,ελώ 11 απάληεζαλ αξλεηηθά.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

40

ΠΙΝΑΚΑ΢ 8
Είδος απάντησης

Ποσοστό Μαθητών%

ΘΕΣΙΚΑ

53

ΑΡΝΗΣΙΚΑ

11

Ι΢Ω΢

36

Γηάγξακκα 8

΢ηελ εξώηεζε γηα ην αλ νη έθεβνη αιιάδνπλ ζπλαηζζεκαηηθά κεηά από κηα κεγάιε
εξσηηθή απνγνήηεπζε, νη 53 από ηνπο 100 πνπ εξσηήζεθαλ απάληεζαλ ζεηηθά, νη 36
απάληεζαλ ίζσο, ελώ νη 11 απάληεζαλ αξλεηηθά.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

41

ΠΙΝΑΚΑ΢ 9
Είδος απάντησης

Ποσοστό Μαθητών%

ΘΕΣΙΚΑ

33

ΑΡΝΗΣΙΚΑ

31

Ι΢Ω΢

36

Γηάγξακκα 9

΢ηελ εξώηεζε γηα ην αλ πηζηεύεηε όηη νη έθεβνη πνπ πξσηαγσληζηνύλ ζε ηαηλίεο ηνπ
θηλεκαηνγξάθνπ απνηεινύλ πξόηππα γηα ηνπο εθήβνπο ζηελ πξαγκαηηθή δσή, νη 33
(33%) απάληεζαλ ζεηηθά, νη 31 (31%) απάληεζαλ αξλεηηθά, ελώ νη 36 (36%)
απάληεζαλ ίζσο.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

42

(Three ‘nd ONE)
Ξίνακαρ 10
ΛΑΗ

OΣΗ

ΗΠΥΠ

ΓΜ

41%

14%

41%

4%

41

14

41

4

Δηάγρακκα 10: Πηζηεύεηε πφς ηο θύρηο ζηοητείο ποσ
απαζτοιεί ηοσς εθήβοσς είλαη ε εκθάληζή ηοσς;

50%

41%

41%

40%
30%
20%

14%

10%
0%

4%
ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΙΣΩΣ

ΔΞ

΢ηελ εξώηεζε αλ πηζηεύεηε πσο ην θύξην ζηνηρείν πνπ απαζρνιεί ηνπο εθήβνπο είλαη
ε εκθάληζή ηνπο, νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο θαηά 41% απάληεζαλ «λαη» θαη
«ίζσο». Έλα κηθξόηεξν πνζνζηό (14%) απάληεζε όρη θαη ιίγνη καζεηέο απάληεζαλ
δελ μέξσ (4%).

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

43

Ξίνακαρ 11
ΛΑΗ

ΝΣΗ

ΗΠΥΠ

ΓΜ

85%

2%

9%

4%

85

2

9

4

Δηάγρακκα 11: Πηζηεύεηε όηη ε θηιία παίδεη ζεκαληηθό
ρόιο ζηε δφή ηφλ εθήβφλ ;

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

85%

9%
2%
ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΙΣΩΣ

4%
ΔΞ

΢ηελ εξώηεζε αλ πηζηεύεηε όηη ε θηιία παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δσή ησλ εθήβσλ,
ην κεγαιύηεξν πνζνζηό απάληεζε «λαη» (85%), ελώ 9% απάληεζε «ίζσο» θαη ην
4% δελ μέξσ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην 2% απάληεζε «όρη».

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

44

Ξίνακαρ 12
ΛΑΗ

ΝΣΗ

ΗΠΥΠ

ΓΜ

63%

3%

29%

5%

63

3

29

5

Δηάγρακκα 12: Αιιάδοσλ οη ζτέζεης ηφλ εθήβφλ κε ηοσς
γολείς ηοσς θαηά ηελ είζοδο ηφλ παηδηώλ ζηελ εθεβεία;

70%

63%

60%
50%
40%
29%
30%
20%
10%

5%

3%

0%
ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΙΣΩΣ

ΔΞ

Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ (63%) πηζηεύεη όηη νη ζρέζεηο
ησλ εθήβσλ κε ηνπο γνλείο ηνπο θαηά ηελ είζνδν ησλ παηδηώλ ζηελ εθεβεία
αιιάδνπλ. Δλώ, έλα πην κηθξό πνζνζηό ησλ καζεηώλ (29%) πηζηεύεη πσο ίζσο
αιιάδνπλ νη ζρέζεηο. Αθόκα, ιίγνη καζεηέο ( 3% ) πηζηεύνπλ όηη δελ αιιάδνπλ νη
ζρέζεηο ησλ εθήβσλ κε ηνπο γνλείο ηνπο θαη θάπνηνη καζεηέο (5%) δελ μέξνπλ αλ
αιιάδνπλ νη ζρέζεηο απηέο.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

45

Ξίνακαρ 13
ΛΑΗ

ΝΣΗ

64%

36%

64

36

Δηάγρακκα 13: Θεφρείηε πφς θάποηα παηδηά ζηελ εθεβεία
έτοσλ ζαλ πρόησπο ηοσς δεκοθηιής κάγθες ηοσ ζτοιείοσ;

70%

64%

60%
50%
36%

40%
30%
20%
10%
0%
ΝΑΙ

ΌΧΙ

΢ηελ εξώηεζε αλ νη έθεβνη ζεσξνύλ πσο θάπνηα παηδηά ζηελ εθεβεία έρνπλ ζαλ
πξόηππν ηνπο δεκνθηιήο κάγθεο ηνπ ζρνιείνπ, ηα πεξηζζόηεξα παηδηά απάληεζαλ
«λαη» θαη ζπγθεθξηκέλα ην 64% ελώ ην 36% απάληεζε «όρη».

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

46

(Lucky 5)
Ξίνακαρ 14
ΛΑΗ

ΝΣΗ

ΗΠΥΠ

28%

5%

67%

28

5

67

Δηάγρακκα 14: Η θηιία παίδεη ζεκαληηθό ρόιο
ζηε δφή ηφλ εθήβφλ;

67%

50%
40%
30%

28%

20%
5%

10%
0%
ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΙΣΩΣ

΢ηε εξώηεζε αλ νη έθεβνη ζεσξνύλ όηη ε θηιία παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δσή ησλ
εθήβσλ, νη πεξηζζόηεξνη απάληεζαλ ζεηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα ην 67% απάληεζε
«λαη», ην 28% απάληεζε «όρη», ελώ ην 5% απάληεζε «ίζσο».

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

47

Ξίνακαρ 15
ΛΑΗ

ΝΣΗ

ΔΜΑΟΡΑΡΑΗ

25%

13%

62%

25

13

62

Δηάγρακκα 15: Πηζηεύεηε πφς αιιάδοσλ οη ζτέζεης
ηφλ εθήβφλ
κε ηοσς γολείς ηοσς θαηά ηελ εθεβεία;
60%

62%

50%
40%
30%
20%

25%

13%

10%
0%
ΝΑΙ

ΌΧΙ

EΞΑΡΤΑΤΑΙ

΢ηελ εξώηεζε αλ νη έθεβνη πηζηεύνπλ πσο αιιάδνπλ νη ζρέζεηο ησλ εθήβσλ κε ηνπο
γνλείο ηνπο θαηά ηελ εθεβεία, νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο ζπκκαζεηέο καο απάληεζαλ
εμαξηάηαη. Πην ζπγθεθξηκέλα ην 62% απάληεζε «εμαξηάηαη» ην 15% απάληεζε «λαη»
ελώ ην 14% απάληεζε «ίζσο».

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

48

Ξίνακαρ 16
ΛΑΗ

ΝΣΗ

ΗΠΥΠ

6%

54%

40%

6

54

40

Δηάγρακκα 16: Πηζηεύεηε πφς
ε δηακόρθφζε ηες προζφπηθής άπουες,
ε ζσλεηδεηοποίεζε ηες πραγκαηηθόηεηας θαη
ε αποδοτή ηφλ σποτρεώζεφλ θαη ηφλ θαζεθόληφλ
ζεφρούληαη ζεηηθά ταραθηερηζηηθά
γηα ηελ προζφπηθόηεηα ελός εθήβοσ;

6%

ΝΑΙ

40%

ΌΧΙ
ΙΣΩΣ
54%

΢ηελ εξώηεζε αλ νη έθεβνη πηζηεύνπλ πσο ε δηακόξθσζε ηεο πξνζσπηθήο άπνςεο,
ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ε απνδνρή ησλ ππνρξεώζεσλ θαη ησλ
θαζεθόλησλ ζεσξνύληαη ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ πξνζσπηθόηεηα ελόο εθήβνπ
νη πεξηζζόηεξνη απάληεζαλ «όρη». Πην ζπγθεθξηκέλα ην 54% απάληεζε αξλεηηθά, ην
40% απάληεζε «ίζσο», ελώ ην 6% απάληεζε ζεηηθά.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

49

Ξίνακαρ 17
ΛΑΗ

ΝΣΗ

ΔΜΑΟΡΑΡΑΗ

14%

29%

38%

14

29

38

Δηάγρακκα 17: Εληοπίζαηε ποηέ ζε ηαηλίες ποσ έτεηε δεη,
ζτέζεης αλάιογες κε ηης δηθές ζας
θηιηθές θαη οηθογελεηαθές ζτέζεης ή
ζτέζεης κε ηο άιιο θύιιο;

14%
ΝΑΙ

38%

ΌΧΙ
ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ
29%

΢ηελ εξώηεζε αλ νη έθεβνη εληόπηζαλ πνηέ ζε ηαηλίεο πνπ έρνπλ δεη, ζρέζεηο
αλάινγεο κα ηηο δηθέο ηνπο θηιηθέο θαη νηθνγελεηαθέο ή ζρέζεηο κε ην άιιν θύιιν, νη
ζπκκαζεηέο

καο

απάληεζαλ

ζην

κεγαιύηεξν

πνζνζηό

«εμαξηάηαη».

Πην

ζπγθεθξηκέλα ην 38% απάληεζε «εμαξηάηαη», ην 29% απάληεζε «όρη»; ελώ ην 14%
απάληεζε «λαη».

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

50

Ξίνακαρ 18
ΛΑΗ

ΝΣΗ

ΗΠΥΠ

ΓΜ

42%

8%

40%

10%

42

8

40

10

Δηάγρακκα 18: Πηζηεύεηε πφς ε δηακόρθφζε ηες
προζφπηθής άπουες, ε ζσλεηδεηοποίεζε ηες
πραγκαηηθόηεηας θαη ε αποδοτή ηφλ σποτρεώζεφλ
θαη ηφλ θαζεθόληφλ ζεφρούληαη ζεηηθά ταραθηερηζηηθά
γηα ηελ προζφπηθόηεηα ελός εθήβοσ ;

10%
42%

ΝΑΙ
ΌΧΙ
ΙΣΩΣ

40%
8%

ΔΞ

΢ηελ εξώηεζε αλ πηζηεύνπλ πσο ε δηακόξθσζε ηεο πξνζσπηθήο άπνςεο, ε
ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ε απνδνρή ησλ ππνρξεώζεσλ θαη ησλ
θαζεθόλησλ ζεσξνύληαη ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ πξνζσπηθόηεηα ελόο
εθήβνπ, ην 42% ησλ καζεηώλ απάληεζε λαη, ελώ ην 40% απάληεζε ίζσο. Έλα
κηθξόηεξν πνζνζηό (8%) απάληεζε «όρη» θαη ην 10% δελ «μέξεη».

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

51

Ξίνακαρ 19
ΛΑΗ

ΝΣΗ

ΗΠΥΠ

68%

14%

18%

68

14

18

Δηάγρακκα 19: Εληοπίζαηε ποηέ ζε ηαηλίες ποσ έτεηε
δεη, ζτέζεης αλάιογες κε ηης δηθές ζας θηιηθές,
οηθογελεηαθές είηε ζτέζεης κε ηο άιιο θύιο;

18%
ΝΑΙ
ΌΧΙ
14%

ΙΣΩΣ
68%

Μεγάιν πνζνζηό ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ καο (68%) έρεη εληνπίζεη ζρέζεηο
αλάινγεο κε ηηο δηθέο ηνπ θηιηθέο, νηθνγελεηαθέο είηε ζρέζεηο κε ην άιιν θίιν, ζε
ηαηλίεο πνπ έρνπλ δεη. Σν 18% ησλ καζεηώλ απάληεζαλ όηη ίζσο έρνπλ δεη ζε ηαηλίεο
ζρέζεηο αλάινγεο κε ηηο δηθέο ηνπ. Σέινο, ην 14% δελ έρεη εληνπίζεη ζρέζεηο
αλάινγεο κε ηηο δηθέο ηνπο.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

52

(Ο ΢σηήξεο θαη ηα θνξίηζηα ηνπ)
Ξίνακαρ 20
ΛΑΗ

OΣΗ

ΗΠΥΠ

ΓΜ

19%

6%

40%

35%

19

6

40

35

Δηάγρακκα 20: Οη έθεβοη είλαη πηο επηρρεπής ζηης θαηατρήζεης;
40%
40%

35%

35%
30%
25%

19%

20%
15%
6%

10%
5%
0%

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΙΣΩΣ

ΔΞ

΢ύκθσλα κε ηνπο εξσηεζέληεο, ζηελ εξώηεζε αλ νη έθεβνη είλαη πην επηξξεπείο ζηηο
θαηαρξήζεηο, ην κεγαιύηεξν πνζνζηό απάληεζαλ «ίζσο». ΢ε πνζνζηό 35%
απάληεζαλ πσο δελ γλώξηδαλ ηελ απάληεζε ζηελ εξώηεζε. ΢ηε ζπλέρεηα κόλν ην
19% απάληεζε πσο νη έθεβνη είλαη πην επηξξεπείο ζηηο θαηαρξήζεηο. Σν κηθξόηεξν
πνζνζηό απάληεζε «όρη».

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

53

Ξίνακαρ 21
Θλεπηομανία Γιαδίκηςο

Αλκοόλ

Βοςλιμία

Όλα ηα

Γεν

παπαπάνυ απάνηηζαν

1%

20%

23%

0%

52%

4%

1

20

23

0

52

4

Δηάγρακκα 21: Θεφρείηε όηη ηα παραθάηφ είλαη
θαηατρήζεης ;
60%

52%

50%
40%
30%

20%

23%

20%
10%
0%

1%
Κλεπτομανία

0%
Αλκοόλ

Όλα τα
παραπάνω

΢ηελ εξώηεζε, αλ ζεσξνύλ θαηαρξήζεηο ην δηαδίθηπν, ην αιθνόι, ηελ θιεπηνκαλία,
θαη ηελ βνπιηκία, ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ ζπκκαζεηώλ καο απάληεζε όηη όια
απνηεινύλ θαηαρξήζεηο. Σν 23% ζεσξεί όηη κόλν ην αιθνόι είλαη θαηάρξεζε, ελώ ην
20% ζεσξεί όηη ην δηαδίθηπν είλαη θαηάρξεζε. Έλα πνιύ κηθξό πνζνζηό (1%)
απάληεζε όηη ε θιεπηνκαλία είλαη θαηάρξεζε.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

54

Ξίνακαρ 22
Γιαηί

Για να

παπαζύπονηαι Δνδοοικογενειακά

νιώζοςν
καλύηεπα

από ηοςρ

πποβλήμαηα

Όλα ηα

Γεν

παπαπάνυ απάνηηζαν

θίλοςρ ηοςρ

13%

34%

10%

42%

1%

13

34

10

42

1

Γιατί οι νέοι κάνοσν κατατρήσεις;

1%

Για να νιώζοσν καλύηερα

13%

Γιαηί παραζύρονηαι από
ηοσς θίλοσς ηοσς

42%

Ενδοοικογενειακά
προβλήμαηα
34%

Όλα ηα παραπάνω
Δεν απάνηηζαν

10%

Οη έθεβνη ηνπ ζρνιείνπ καο απάληεζαλ όηη νη λένη θάλνπλ θαηαρξήζεηο γηα λα
ληώζνπλ θαιύηεξα, γηαηί παξαζύξνληαη από ηνπο θίινπο θαη ιόγσ ελδννηθνγελεηαθώλ
πξνβιεκάησλ. Σν 34% ζεσξεί όηη λένη θάλνπλ θαηαρξήζεηο κόλν γηαηί παξαζύξνληαη
από ηνπο θίινπο ηνπο. Σν 13% κόλν γηα λα ληώζνπλ θαιύηεξα θαη ην 10% ιόγσ
ελδννηθνγελεηαθώλ πξνβιεκάησλ. Έλα πνιύ κηθξό πνζνζηό δελ απάληεζε.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

55

Ξίνακαρ 23
ΛΑΗ

ΝΣΗ

ΗΠΥΠ

ΓΜ

69%

5%

20%

6%

69

5

20

6

Δηάγρακκα 23: Το θάπληζκα είλαη κηα θαηάτρεζε ποσ
γίλεηαη ζε κεγάιο ποζοζηό από ηοσς λέοσς ;

6%
ΝΑΙ

20%

ΌΧΙ
ΙΣΩΣ
ΔΞ

5%
69%

΢ηελ εξώηεζε αλ ην θάπληζκα είλαη κηα θαηάρξεζε πνπ γίλεηαη ζε κεγάιν πνζνζηό
από ηνπο λένπο, ηα πεξηζζόηεξα άηνκα απάληεζαλ «λαη» ελώ ιίγνη ήηαλ απηνί πνπ
απάληεζαλ «όρη». Τπήξρε έλα πνζνζηό πεξίπνπ 20% πνπ ζεσξνύλ όηη ίζσο ην
θάπληζκα είλαη κηα θαηάρξεζε πνπ γίλεηαη από ηνπο λένπο. Σν 6% απάληεζε όηη δελ
γλώξηδε.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

56

Ξίνακαρ 24
ΛΑΗ

ΝΣΗ

ΗΠΥΠ

ΓΜ

21%

11%

44%

14%

21

11

44

14

Δηάγρακκα 24: Οη λέοη παραζύροληαη ηόζο εύθοια όζο προβάιιεηαη
κέζα από ηης θηλεκαηογραθηθές ηαηλίες;

14%

21%
ΝΑΙ
ΌΧΙ
ΙΣΩΣ
11%

ΔΞ

44%

Σν 44% ζεσξεί όηη νη έθεβνη ίζσο παξαζύξνληαη ηόζν εύθνια όζν πξνβάιιεηαη κέζα
από ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο. «Ναη» απάληεζε ην 21% θαη ην 14% απάληεζε
πσο δελ γλώξηδαλ. Σέινο ην 11% απάληεζε όηη νη λένη δελ επεξεάδνληαη ηόζν εύθνια
όζν θαίλεηαη ζηηο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

57

Ζ ΔΦΖΒΔΗΑ ΠΡΝΛ ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΝ
(Fab 5)
ΔΟΥΡΑΠ ΚΔ ΡΑ ΒΗΑΠ ΠΡΖΛ ΔΦΖΒΔΗΑ
Η πξσηαγσλίζηξηα ζηελ ηαηλία απηή δελ ζέιεη πηα λα κνηάδεη κε κηθξό θνξίηζη.
Πξνζπαζεί κε ηηο θίιεο ηεο λα αιιάμνπλ ραξαθηήξα. Δπίζεο δηαπηζηώλνπκε πσο ν
ηξόπνο ζθέςεο ηνπο από παηδηθόο γίλεηαη εθεβηθόο.
Δπηπιένλ αξρίδνπλ λα παξαηεξνύλ θάπνηεο αιιαγέο ζην ζώκα ηνπο, ηηο νπνίεο ζα
πξνηηκνύζαλ λα ήηαλ πην εκθαλείο.
Γεληθά αξρίδνπλ θαη λα αλαθαιύπηνπλ ην ζώκα ηνπο θαη λα ελδηαθέξνληαη γηα ην άιιν
θύιν.
BILLY ELLIOT
Γεληθά ζε απηή ηελ ηαηλία βιέπνπκε έλαλ παηέξα ν νπνίνο πξνζπαζεί λα αιιάμεη ηνλ
ηξόπν ζθέςεο ηνπ γηνπ ηνπ (Billy Elliot ) θαηαπηέδνληάο ηνλ θαη μπινθνξηώλνληάο
ηνλ. Ο έθεβνο όκσο έρεη δηθό ηνπ ηξόπν ζθέςεο θαη ζπλερίδεη λα θάλεη απηό πνπ ηνπ
αξέζεη θαη ηνλ εθθξάδεη.
DIE WELLE
΢ε απηή ηελ ηαηλία παξαηεξνύκε πσο ππάξρεη ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο καζεηέο,
αλ θαη θάπνηνη είλαη αξλεηηθνί θαη αληηδξαζηηθνί ζε νπνηαδήπνηε ζπλεξγαζία.
Γη απηό θαίλεηαη λα επζύλεηαη ε νηθνγέλεηα. Τπάξρνπλ θαη θάπνηνη πνπ παζηάδνληαη κε
απηό πνπ θάλνπλ ζε ζεκείν λα ζέινπλ λα απηνθηνλήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα πεηύρνπλ
ηνλ ζηόρν ηνπο.
ICE AGE 4
΢ηελ ηαηλία απηή ε κηθξή Πίηζηο πνπ είλαη θόξε ηνπ Μάλε κεγαιώλεη, κπαίλεη ζηελ
εθεβεία θαη ζέιεη λα δεη ηε δσή ηεο κε ηνλ δηθό ηεο ηξόπν. Όκσο ν παηέξαο ηεο
Πίηζηο είλαη ππεξπξνζηαηεπηηθόο. Μεηά από πνιιέο πεξηπέηεηεο βιέπνπκε πσο ε
Πίηζηο αλ θαη έρεη κεγαιώζεη ζέιεη ηειηθά λα έρεη ηνλ πάηεξα ηεο θνληά ηεο δηόηη
αηζζάλεηαη όηη ηελ πξνζηαηεύεη.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

58

(Fly Project)

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

59

(3 n 1)
«Έπυηερ εθηβείαρ μεηά βίαρ» (Angus, thongs and perfect snogging )
΢ηελ ηαηλία πνπ παξαθνινπζήζακε δηαθξίλακε ηηο ζρέζεηο ησλ εθήβσλ κε ην άιιν
θύιν, κε ηνπο γνλείο θαη γεληθά κε ηνπο θίινπο. Αθόκα, εληνπίζακε ηη απαζρνιεί
ηνπο εθήβνπο θαη πσο νη ίδηνη δηακνξθώλνπλ ηελ ηαπηόηεηα ηνπο.
Γηα έλα θνξίηζη ζηελ εθεβεία, νη ζρέζεηο κε ην άιιν θύιν έρνπλ ηελ ηάζε λα είλαη
πην έληνλεο, ζε αληίζεζε κε ηελ παηδηθή ειηθία όπνπ νη ζρέζεηο κε ην άιιν θύιν είλαη
κόλν θηιηθέο. ΢ύκθσλα κε ηελ ηαηλία, ηα θνξίηζηα ζηελ εθεβεία αλαδεηνύλ επίκνλα ή
κάιινλ κε αξθεηό ελδηαθέξνλ έλα αγόξη. Δπίζεο, θάλνπλ ηα πάληα κε ζθνπό λα
απνθηήζνπλ κηα ζρέζε, κε απνηέιεζκα λα πιεγώλνληαη, όηαλ ην αγόξη ηηο απνξξίςεη.
Όηαλ όκσο έρνπλ κία ζρέζε δίλνπλ ηα πάληα, κε απνηέιεζκα λα παξακεινύλ ηνπο
θίινπο ηνπο. ΢ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη ζρέζεηο κε ηνπο θίινπο ελλννύληαη σο
κεηαμύ θνξηηζηώλ. Οη θηιηθέο ζρέζεηο ησλ θνξηηζηώλ ζηελ εθεβεία είλαη πην άκεζεο ζε
αληίζεζε κε ηηο θηιηθέο ζρέζεηο ησλ αγνξηώλ. Σν θύξην ραξαθηεξηζηηθό πνπ βιέπνπκε
ζηηο ζρέζεηο απηέο είλαη όηη ιέλε ηα πάληα κεηαμύ ηνπο θαη ζπδεηάλε ή νλεηξεύνληαη
ηηο ζρέζεηο κε ηα αγόξηα πνπ έρνπλ ή πνπ επηζπκνύλ λα έρνπλ.
Χο πξνο ζηηο ζρέζεηο ησλ θνξηηζηώλ κε ηνπο γνλείο ηνπο απηέο είλαη θάπσο πεξίεξγεο,
δηόηη νη έθεβεο δελ ζέινπλ λα βιέπνπλ ηνπο γνλείο ηνπο λα θηιηνύληαη κπξνζηά ζε
απηέο, γηαηί ην ζεσξνύλ αεδηαζηηθό θαη ζηελαρσξηνύληαη όηαλ νη γνλείο ηνπο
ηζαθώλνληαη. Αθόκα, δελ ζέινπλ λα ηηο αληηκεησπίδνπλ ζαλ λα είλαη παηδηά θαη δελ
ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε νηθνγελεηαθέο ζπλαληήζεηο.
Σα θνξίηζηα πιένλ αλαδεηνύλ ηνλ θαηάιιειν εαπηό γηα λα αξέζνπλ ζηνπο γύξσ ηνπο
θαη εηδηθόηεξα ζηα αγόξηα. Απηό πνπ ηηο απαζρνιεί πεξηζζόηεξν είλαη νη ζρέζεηο κε ην
άιιν θύιν θαη ε εκθάληζε, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ην θαηά πόζν αξέζνπλ ζηα αγόξηα.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

60

Die Welle (Ρο κύμα)
΢ηε ηαηλία «Die Welle» εληνπίζακε ηηο ζρέζεηο ησλ εθήβσλ κε ηνπο θαζεγεηέο, ηνπο
θίινπο θαη ην άιιν θύιν. ΢ύκθσλα κε ηελ ηαηλία, νη έθεβνη δε θνβνύληαη λα
δνθηκάζνπλ θαηλνύξγηα πξάγκαηα, θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ηαηλία, ν θαζεγεηήο ηνπο ην
πξνηείλεη. Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη έθεβνη πνπ δελ δέρνληαη ηελ έληαμή ηνπο ζε
ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο, γηαηί δελ ζπκθσλνύλ κε ηηο ηδέεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ απηέο.
Όηαλ νη έθεβνη αλήθνπλ ζε κηα νκάδα ππνζηεξίδνληαη θαη λνηάδεηαη ν έλαο γηα ηνλ
άιινλ. Δπίζεο, κέζα ζε απηέο ηηο νκάδεο απνθηνύλ νκαδηθόηεηα, όκσο ζπρλά
βιέπνπκε ζπκπηώκαηα θαλαηηζκνύ, πνπ κπνξνύλ λα θηάζνπλ ζε αθξαία ζεκεία. Οη
ζρέζεηο ησλ εθήβσλ κε ην άιιν θύιν είλαη θαιέο, αιιά επεξεάδνληαη από πνιιά
πξάγκαηα, γηα παξάδεηγκα ζηελ ηαηλία έλα αγόξη πνπ έρεη εληαρζεί ζηελ νκάδα πνπ
νξγαλώλεη ν θαζεγεηήο, θηάλεη ζε ζεκείν λα ρσξίζεη κε ηελ θνπέια ηνπ πνπ
δηαθσλεί κε ηηο πξαθηηθέο ηεο νκάδαο. Σέινο, ζπκπεξαίλνπκε όηη νη έθεβνη
επεξεάδνληαη εύθνια.
Billy Elliot
΢ηελ ηαηλία πνπ παξαθνινπζήζακε, εληνπίζακε ηηο ζρέζεηο ησλ εθήβσλ κε ηνπο
γνλείο, κε ηνπο θαζεγεηέο θαη κε ηνπο θίινπο. Η ζρέζε ησλ εθήβσλ κε ηνπο γνλείο
ηνπο είλαη θαιέο. Ο έθεβνο πξσηαγσληζηήο Billy Elliot παξά ην γεγνλόο όηη ε κεηέξα
ηνπ έρεη πεζάλεη, εμαθνινπζεί λα ηελ αγαπά θαη λα ηελ ζθέθηεηαη. Έρνληαο πιένλ
κόλν ην παηέξα ηνπ ζηε δσή, πξνζπαζεί λα ηνπ θξύςεη ηελ αγάπε πνπ ηξέθεη γηα ην
κπαιέην, δηόηη ζηελ θνηλσλία πνπ δεη ην κπαιέην ζεσξείηαη θνξηηζίζηηθε ελαζρόιεζε.
Παξόια απηά θάλεη ηα πάληα πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη λα αζρνιείηαη κε ην κπαιέην
θαη ζην ηέινο απνδεηθλύεη ζηε νηθνγέλεηά ηνπ πσο έρεη κεγάιν ηαιέλην ζην ρνξό. Με
απηό ην παξάδεηγκα κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε όηη θάπνηεο θνξέο νη έθεβνη
επηκέλνπλ ζην ζθνπό ηνπο έσο όηνπ ην πεηύρνπλ. Οη ζρέζεηο ησλ εθήβσλ κε ηνπο
θαζεγεηέο είλαη θαιή, αλ θαη κεξηθέο θνξέο ηζαθώλνληαη. Οη έθεβνη ζπλήζσο
παξαζύξνληαη από ηνπο θίινπο ηνπο δηόηη πηζηεύνπλ ζηε θηιία.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

61

Ice Age 4
΢ηελ ηαηλία «Ice Age 4» είδακε ηηο ζρέζεηο ησλ εθήβσλ κε ην άιιν θύιν, κε ηνπο
θίινπο θαη κε ηνπο γνλείο. Οη έθεβνη όηαλ ζέινπλ λα απνθηήζνπλ κία ζρέζε θάλνπλ
ηα πάληα δηόηη δελ έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα δηαθξίλνπλ ην θαθό από ην ζσζηό,
δειαδή ηελ πξαγκαηηθή αιήζεηα. Η θηιία παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δσή ησλ
εθήβσλ, αιιά όηαλ θάλνπλ κία ζρέζε μερλνύλ ηνπο θίινπο. Οη ζρέζεηο κε ηνπο
γνλείο είλαη θάπσο άζηαηε. Οη έθεβνη δελ ζέινπλ νη γνλείο ηνπο λα ηνπο
αληηκεησπίδνπλ ζαλ παηδηά. Χζηόζν παξά ην γεγνλόο όηη κπνξεί λα ηζαθώλνληαη θαη
λα καιώλνπλ, γνλείο θαη παηδηά δελ παύνπλ λα αγαπνύλ ν έλαο ηνλ άιιν.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

62

(Lucky 5)
«Έπυηερ εθηβείαρ μεηά βίαρ» (Angus, thongs and perfect snogging )
1. Σα δεκνθηιή θνξίηζηα θνξντδεύνπλ εθείλα ηα νπνία δελ είλαη δεκνθηιή.
2. Σα θνξίηζηα πνπ δελ είλαη δεκνθηιή πξνζπαζνύλ λα κνηάζνπλ ζηα δεκνθηιή
αληηγξάθνληαο ηα.
3. Σα θνξίηζηα ζηελ εθεβεία βηάδνληαη λα θάλνπλ ζρέζε θαη λα κεγαιώζνπλ.
4. Όηαλ έξζεη έλα θαηλνύξγην όκνξθν αγόξη ζην ζρνιείν, είλαη ζέκα ηηκήο γηα ηα
θνξίηζηα ην πνηα ζα ηνλ θαηαθηήζεη.
5. Σα θνξίηζηα ζεσξνύλ πσο ηα ζπλνκήιηθα αγόξηα ηνπο δίλνπλ βάζε κόλν ζηελ
εμσηεξηθή εκθάληζε.
6. Η θηιία κεηαμύ ησλ θνξηηζηώλ θινλίδεηαη όηαλ ε κία απ' απηέο θάλεη ζρέζε κε
θάπνην αγόξη.
7. Σα αγόξηα εληππσζηάδνληαη από ηα πξνθιεηηθά θαη γεκάηα απηνπεπνίζεζε
θνξίηζηα.
8. Οη έθεβνη θνβνύληαη όηη νη γνλείο ηνπο ζα ηνπο ληξνπηάζνπλ ζηνπο θίινπο
ηνπο.
Die Welle (Ρο κύμα)
1. Σα κηθξά παηδηά πξνζπαζνύλ λα κνηάζνπλ ζηνπο κεγαιύηεξνπο θαη γη' απηό
πηνζεηνύλ ηηο ζπλήζεηέο ηνπο.
2. Οη θίινη ππνζηεξίδνληαη ζηνπο θαβγάδεο.
3. Οη έθεβνη ζέινπλ λα αηζζάλνληαη όηη είλαη κέιε κηαο νηθνγέλεηαο.
4. Σα πεξηζζόηεξα αγόξηα πξνηηκνύλ λα ράζνπλ ηε θνπέια παξά ηνπο θίινπο
ηνπο.
Billy Elliot
1. Ο παηέξαο επηζπκεί λα δεη ην παηδί ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ην γην ηνπ λα
αθνινπζεί ηα ρλάξηα ηνπ.
2. Ο κεγαιύηεξνο αδεξθόο ζπλήζσο δελ αζρνιείηαη κε ην κηθξόηεξν αδεξθό
ηνπ.
3. Ο παηέξαο δελ ζέιεη λα γίλεη ν γηνο ηνπ νκνθπιόθηινο θαη θάλεη ηα πάληα γηα
λα ην εκπνδίζεη.
4. Οη γνλείο πξνζπαζνύλ λα θάλνπλ ην θαιύηεξν γηα ηα παηδηά ηνπο, αιιά θαη
πξνζπαζνύλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο επηζπκίεο ηνπο.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

63

5. Οη γνλείο δελ κπνξνύλ λα απνδερηνύλ πσο ηα παηδηά ηνπο έρνπλ κεγαιώζεη.
6. Οη έθεβνη επηζπκνύλ λα είλαη αλεμάξηεηνη.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

64

(Ο ΢σηήξεο θαη ηα θνξίηζηα ηνπ)
Παξαθνινπζώληαο ηελ ηαηλία «Σν θύκα» ν θαζέλαο από εκάο κπνξεί λα δηαπηζηώζεη
πσο έλαο έθεβνο έρεη ηελ αλάγθε λα ληώζεη όηη απνηειεί κέινο κηαο νκάδαο αηόκσλ
θαη όηη κπνξεί λα γίλεη απνδερηόο από κία νκάδα αηόκσλ πνπ ζα είλαη πξόζπκε λα
ηνλ βνεζήζεη λα απαιιαγεί από πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ (ελδννηθνγελεηαθά
πξνβιήκαηα). ΢ηελ ηαηλία απηή ν θνο Βέξγθελ δίδαμε ζηνπο καζεηέο ηνπ ηε
δηθηαηνξία όρη κε ζεσξία αιιά δεκηνύξγεζε κία νκάδα «Σν θύκα» θαη εθείλνη πνπ
είραλ γίλεη δεθηή από ηελ νκάδα, πξνζπαζνύζαλ λα πξνζειθύζνπλ θαη άιια άηνκα
ζηελ νκάδα ηνπο, μερλώληαο ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Οη εθδειώζεηο ηνπ θύκαηνο
δηνξγαλώλνληαλ από ηα κέιε ηεο νκάδαο θαη είραλ σο θύξην ζπζηαηηθό ην αιθνόι.
Δπηπιένλ, ην θάπληζκα ήηαλ κέξνο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ κειώλ ηνπ νκάδαο ηνπ
θύκαηνο.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

65

6. Π΢ΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

66

7. Α΢ΡΝΘΟΗΡΗΘΖ ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΖ
(2 n’ 1)
Καηά ηελ έξεπλά καο εληνπίζακε αξθεηέο δπζθνιίεο. Γηα παξάδεηγκα ε αλαδήηεζε
πιεξνθνξηώλ γηα ηελ εξγαζία καο, καο πήξε αξθεηό ρξνληθό δηάζηεκα θαη νη
πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθακε ζην δηαδίθηπν ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο δελ ήηαλ
αμηόπηζηεο θαη αθξηβείο. Γηα απηό ην ιόγν κεξηθέο θνξέο έπξεπε λα αθηεξώζνπκε
ρξόλν θαη εθηόο ζρνιείνπ, γηα ηελ εύξεζε έγθπξσλ θαη αθξηβώλ πιεξνθνξηώλ γηα ηελ
εξεπλεηηθή έθζεζε. Αθόκα, ε έξεπλα κε ηα εξσηεκαηνιόγηα ήηαλ αξθεηά πνιύπινθε,
δηόηη δελ ήκαζηαλ ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε όηη νη εξσηεζέληεο καζεηέο είραλ
απαληήζεη εηιηθξηλά.
Σέινο, όζνη ζα ήζειαλ λα εξεπλήζνπλ ην ζέκα ηεο εθεβείαο γεληθά αιιά θαη ζε
ζρέζε κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ζα κπνξνύζαλ λα βνεζεζνύλ από ηε βηβιηνγξαθία καο
θαη λα ιάβνπλ ππόςε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλά καο.

8. ΔΞΗΙΝΓΝΠ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

67

9. ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ
(2 n’ 1)
www.e-psychologist.gr
Βηβιίν : Φπρνινγηθά πξνβιήκαηα εθεβηθήο ειηθίαο ( ζει 32-39 , 71-73 )
http://www.ssneond.sch.gr/Keimena%20dimosieumena/SimerinoiEfivi.htm
www.womans.gr/266/εθεβεία-θαη-internet
http://2gymzefyr.att.sch.gr/Portal/index.php?option=com_content&view=article&id=236:sports&
catid=1:latest-news&Itemid=63
www.e-psychotherapia.blogspot.gr/2009/10/blog-spot.html
www.youth-health.gr
www.psychotherapeia.net.gr

(Lucky 5)
http://sciencearchives.wordpress.com/2012/10/02/%CE%B8%CF%8D%CF%84%CE%B5%C
F%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/

http://www.childit.gr/v2/index.php/pshychology/2296-otan-to-paidi-gineteantikeimeno-koroidias-apo-tous-simmathites-tou
http://astropeleki.wordpress.com/2007/10/04/%CE%AD%CF%86%CE%B7%CE%B2
%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%89/
http://kefalonitisonline.blogspot.gr/2008/06/blog-post_17.html
http://www.psychologynet.gr/article.php?item=104
http://psychografimata.com/918/i-filia-stin-efivia/
http://www.myfamily.gr/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE
%B5%CE%B9%CE%B1/%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82%CE%B5%CF%86%CE%AE%CE%B2%CE%BF%CF%85%CF%82/

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

68

http://1gymzefyri.blogspot.gr/2008/12/blog-post_19.html
http://www.vita.gr/html/ent/346/ent.5346.asp
http://www.iatronet.gr/article.asp?art_id=6507

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

69

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ
Δξσηεκαηνιόγην

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔ΢Η Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Σ.Λ. ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΓΡΟΤ

70

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful