P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Jun 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2014

pdf

text

original

Sections

םושמ 'גו

אמתסמד

יוגה

ל"צו .םרביש

ל"בשרד

ריתהש

שוריפב

ז"ע

הרבתשנש

הילאמ

ל"ס

ןיאד

ןידבוע

.םירבשל

לבא .ז

תטיש

י"שר

ההומת

ירהש 'כל

אבוה (:גנ) 'מגב

אתגולפה

םא

ןידבוע

םירבשל

ןינעל

סומיב

אמשד ,םגפנש

םג

םש

אליז

והל

אתלימ

קר ,ש"ייע

ןדש

אמשד 'מגה

אקוד

ז"עב

אליז

והל

אתלימ

וא ,יפט

פ"כעו ,ךפיהל

םצע

ארבסה

ןיאד

ןידבוע

םירבשל

ךייש

םג

ירהו ,סומיבב

סומיבב

ש"ל

ללכ

רמול

השפנד

אל

הלצא

ירהש 'וכ

ןיא

ןידבוע

סומיבל

קר

אוה

ןישמשמ

.ג"עצו .אמלעב

הליחתמו

יתבשח

םגד

י"שרל

שי

אלא ,תורבס 'ב

אריבסד

והל

והייורתד

יכירצ

ונייה ,רתיהל

השפנד

אל

הלצא

ט"המו

םישאיתמ

דובעלמ

םירבשל

דצמ

םיאבש

לספהמ

םגו ,לודגה

אתליז

והל

אתלימ

דובעל

םירבשל

דצמ

םמצע

םעטמו

הז

םניא

ןידב

םימלצ

יתשו .אמלעב

תורבסה

תומילשמ

סומיבבו .ז"אז

אוהש

ישמשמ

ז"ע

ךייש

קר

ךה

אמעט

אתליזד

והב

אתלימ

שמתשהלמ

.וב

לבא

השק

רמול

םגד ,ןכ

ואלב

אמעט

אליזד

והב

אתלימ

ת"כיהמ

ודבעיש

םירבשל

דצמ

ןויכ ,םמצע

ןיאש

ב"ויכ

דבענ

והז 'כלד ,א"וקמב

לכ

קוליחה

ןיב

תינבת

די

תינבתו

םירוסאד ,לגר

ןידמועשכ

לע

םושמ ,ןסיסב

ב"ויכש

םידבענ

א"וקמב

יוהו

םלצכ

ןיבל ,ע"נפב

ראש

םירבש

וליפאד

ןידמוע

לע

ןסיסב

.םירתומ

11

הנהו .ח

ף"ירה

קספ

לאומשכ

ןנחוי 'רכו

ראיבו

ן"רה

םושמ

השקוהש

ול

י"שר 'וק

ףוסב

ןיקריפ

ע"וכל 'ירמאד

ןיא

ןידבוע

םירבשל

ךיאו

כ"א

ל"ס

לאומשל

ירבשד

ז"ע

,םירתומ

י"שר 'יתו

אמעטד

לאומשד

ירבשד

ז"ע

םירתומ

םושמ

ןילותש

ם"וכעהש

םרבש

,ל"נכו

ןכלו

קספ

ף"ירה

לאומשכ

ז"יאו

רתוס

פ"שמל

ןנחוי 'רכ

םאד

ןניעדי

יאדוב

הרבתשנש

הילאמ

איה

הרוסא

אלדו)

שירכ

שיקל

ירמאד

השפנ

אל

הלצא

בושו .('וכ

ן"רה 'קמ

ירהד

תנקסמ

אנשילב 'מגה

ארתב

ףוסב

קרפה

ע"וכלד

ןיא

םידבוע

םירבשל

ן"רהד)

סרג

'יגהכ

הינשה

יפלד

ב"לה

יגילפ

םיקרפב

םילודג

ןיעכ

םגו – (םירבש

ף"ירה

ףוסב

קרפה

איבה

אנשילה

ארתב

ךיאו

כ"א

קספ

ף"ירה

ןנחוי 'רכ

ז"עד

הרבתשנש

הילאמ

'יתו .הרוסא

םתהד

ףוסב

קרפה

יריימ

רקיעשב

ז"עה

תמייק

אקודו

ג"הכב

ןיא

ןידבוע

םירבשל

ןיאד

ןיחינמ

רקיע

ז"עה

ידכ

דובעל

תא

לבא ,םירבשה

ןנחוי 'ר

שירו

שיקל

יריימ

ןיאשכ

רקיע

ז"עה

תמייק

ג"הכבו

םידבוע

.םירבשל

הארנו

והזש

ןיעכ

תטיש

שיד 'סותה

ןאכ

םיריתה 'ב

םינוש

אדחבו

והיינימ

אלא ,יגס

יגילפד

ן"רהו 'סות

סחיהב

ןיבש

ט"מ ,תויגוסה 'ב

ןייגוסב

אל

רכזוה

ארבסה

ןיאד

םידבוע

ףוסבו ,םירבשל

ןיקריפ

אל

רכזוה

ארבסה

השפנד

אל

יפלד .הלצא

אל 'קל 'מגה 'סות

ריכזה

ארבסה

השפנד

אל

הלצא

םושמ

יריימד

הרשאב

תרשונה

םיפנע

דימת

ןכלו

ש"ל

םש

ארבסה

השפנד

אל

הלצא

וליאו .ללכ

ךפיהל

ט"מ

אל

וריכזה

ןייגוסב

ארבסה

ןיאד

םידבוע

םירבשל

הז

אל

וראיב

אידהב 'סותה

לבא

ארבתסמ

םהש

םיסרוג

ב"להב

ע"וכלד

ןיא

םידבוע

ירבשל

םירבש

ז"יפלד (ש"ס 'יגכו)

אצמנ

תנקסמ

םתה 'מגה

םידבועד

ןכלו ,םירבשל

ןייגוסב

אל

וקקזנ

רתיההל

ןיאד

םידבוע

םירבשל

וכרצוהו

אמעטל

השפנד

אל

.הלצא

וליאו

ן"רה

סרוג

ףוסב

ב"להב

םש

ע"וכלד

ןיא

םידבוע

ןכלו ,םירבשל

השקוה

ול

ךיא

רסא

ןנחוי 'ר

המל ,ןייגוסב

אל

רמאנ

ןיאד

םידבוע

ןייגוסד 'יתו ,םירבשל

יריימ

ןיאשב

רקיע

ז"עה

לכו ,תמייק

ארבסה

ןיאד

ןידבוע

םירבשל

אוה

אקוד

רקיעשכ

ז"עה

תמייק

ןיאד)

ןיחינמ

התוא

דובעל

תא

ןכלו .(םירבשה

ךרצוה

שיר

שיקל

אמעטל

השפנד

אל

ןנחוי 'רו ,הלצא

קלוח

לע

ארבס

וז

וליאו .רסואו

ןינעל

אישוקה

המל ,הכופהה

ףוסב

קרפה

אל

רכזוה

ארבסה

השפנד

אל

הזב ,הלצא

ראבמ

ן"רה

ברד

לאומשו

םתה

ל"ס

ןנחוי 'רכ

אלד

ןנירמא

השפנ

אל

המו ,הלצא

ריתהש

לאומש

ןייגוסב

אצומב

ירבש

ז"ע

ונייה

םושמ

ןנילתד

ם"וכעהש

ומצע

.םרבש

אלא

השקש

ד"יפלד

ן"רה

אצמנ

ארבסהד

ןיאד

םידבוע

םירבשל

הניא

ארבס

תיללכ

ןיאש

םכרד

דובעל

םירבשל

אלא ,ללכ

אוה

ארבס

תיטרפ

רקיעשב

ז"עה

תמייק

ןיאש

ןיחינמ

תא

רקיע

ז"עה

ידכ

דובעל

תא

ונייה ,םירבשה

תואיצמד

רקיע

ז"עה

ענומ

םתוא

דובעלמ

תא

לבא .םירבשה

ז"יפל

ןיא 'כל

ארבס

וז

ןינע

סומיבל

םגפנש

השקיו ,ללכ

איגוסהמ

ףדד

יתיימד (:גנ)

אתגולפל

םא

םידבוע

םירבשל

ןינעל

סומיב

.םגפנש

ןכא

ן"במרב 'יע

הארנש

רהזנש

בתכו ,הזב

סומיבד

יבגל

רקיע

ז"עה

יוה

םירבשכ

רקיעשכ

ז"עה

אלא ,תמייק

וירבדד

םיכירצ

רואיב

ןויכד

לכש

רתיהה

םירבשב

אוה

ןיאש

םיחינמ

תא

רקיעה

ז"ע

םידבועו

תא

המ ,םירבשה

הז

ןינע

.סומיבל

ןכא

ןושלב 'יע

ן"במרה

בתכש

ךותב

וירבד

ל"זו

ןויכש

ףוגש

ז"עה

תמייק

הל

ןה

,ןידבוע

המו

רבשנש

הנממ

לטב

אוה

ןיאש ,םהל

םידבוע

םיתשל

ףוגל

ז"עה

אוהו ,םירבשלו

וניא

יושע

ריזחהל

הל

תא

ךכיפל ,םירבשה

אוה

דועו ,ןלטבמ

רמימד

רמא

ןיא

ז"ע

הצפח

12

ןתואב

םירבש

ראובמו .ל"כע

וירבדמ

אהבד

ןיאד

ןידובע

םירבשל

םילולכ

ינש

אדח ,םינינע

ןיאד

םידבוע

םירבשל

םמצע

םישולתה

ןיאד

םידבוע

דועו ,םיתשל

םגד

ןיא

ופוס

.םרבחל

ףיסומו

ן"במרה

ירמאד

ןיא

ז"ע

הצפח

ןתואב

הארנו ,םירבש

הזש

תפסות

םעט

המל

ןיא

ופוס

הארנו .םרבחל

איגוסהד

המדמד

סומיב

םגפנש

ןידל

ןיא

םידבוע

ונייה ,םירבשל

דצמ

הז

ןיאד

ופוס

ונייהד ,םרבחל

אמעט

ןיאד

ופוס

רבחל

רבשה

ףוגל

םושמ ,ז"עה

אליזד

אתלימ

רבחל

הל

אוהו ,םירבש

המ

ורמאש

התואב

איגוס

אליזד

והל

אתלימ

חלפמל

ינשו .םירבשל

םירבדה

בתכש

ןיאד ,ן"במרה

ופוס

םרבחל

םגו

רמימ

רמא

ןיא

ז"ע

הצפח

הארנ ,םירבשב

והזד

םירואיב 'ב

אהב

אליזד

והל

אדח ,אתלימ

אליזד

והל

ם"וכעל

םמצע

רבחל

םירבש

דועו ,ז"על

ירמאד

ז"עלד

המצע

אליז

אה

פ"כעו .אתלימ

הז

ריפש

המוד

סומיבל

ומכד ,םגפנש

אליזש

והל

דימעהל

ז"עה

לע

סומיב

ךכ ,םוגפ

אליז

והל

רבחל

רבש

לבא .ז"על

יא

ואל

יכה

היה

ופוס

רבחל

םירבשה

ריפשו ,ז"על

היה

ראשנ

.ל"קו ,ורוסיאב

ה"דות

ובתכ .רמא

לאומשד

תיא

היל

ל"רד

ל"רו

תיא

היל

לאומש 'יפ ,לאומשד

תיא

'יל

שירד

שיקל

יקופאל

י"שרפמ

ףוסב

ןיקריפ

ןכו

תעד

ף"ירה

לאומשד

לוכי

רובסל

ןנחוי 'רכ

ז"עד

הרבתשנש

הילאמ

הרוסא

מ"מו

אצומה

ירבש

ז"ע

רתומ

םושמ

ןנילתד

אמתסמד

אל

רבשנ

וילאמ

אלא

יוגה

ןכו .ורבש

שיר

שיקל

תיא

היל

לאומשד

יקופאל

אלד

אמית

ןנישייחד

אמש

ורבש

.לארשי

לעו

כ"שמ

ל"בשרד

תיא

היל

לאומשד

ואיבה

היאר 'סותה

תכריפמ

ןנחוי 'ר

לבא 'קל

לע

כ"שמ

לאומשד

תיא

היל

שירד

שיקל

אל 'כל

ואיבה

היאר

רתויבו .ללכ

הומת

ףוסב 'סותד

ןיקריפ

ואיבה

ירבד

י"שר

אמעטד

לאומשד

םושמ

אמתסמש

יוגה

ושקהו ,ורבש

וילע

אהד

לאומש

שירו

שיקל

יאק

דחב

הטיש

ל"רלו

יאדוב

וליפא

הרבתשנ

הילאמ

וניאו] .ירש

ןבומ

המל

וכרצוה

חיכוהל

הז

השעמהמ

ןוגדד

ירה

והז

רקיע

ארמימ

שירד

שיקל

ירמאד

השפנ

אל

הלצא

ליזאו [.ע"צו 'וכ

ןאכ 'ישל

לאומשד

תיא

היל

שירד

הומתו ,שיקל

המ

אישוק

איה

וז

לע

י"שר

ןויכ

אל 'סותהש

ואיבה

םוש

היאר

הזל

לאומשד

ל"ס

.ל"בשרכ

ד"וסב 'יעו .ב

לאומשל 'קה 'סותה

יאמא

טקנ

ירבש 'ינתמ

םימלצ

םושמו

אתובר

אפיסד

אברדא

היה

הל

הנשמהל

טקנמל

ירבש

ז"ע

םושמו

אתובר

אשירד

חכד

אריתהד

.ףידע

ד"סד 'יתו

שיד

םעט

לודג

קלחל

תינבתב

די

לגרו

ןיב

ירבש

ז"ע

ןיבל

ירבש

םימלצ

ירבשבד

ז"ע

שי

רתוי

םוקמ

רמול

ןויכד

םידבועש

ול

רידת

ןכל

םידבוע

םג

דיל

לגרלו

ודועב

,רבוחמ

לבא

המב

אלש

ריכזה

ירבש

ז"ע

אשירב

אל

ונדספה

יכ

שי

דומלל

ונתנשממ

ונייה)

ןידמ

ירבש

ןיאד (םימלצ

קלחל

םירבשב

םהירבדו ,ש"ע

םימותס

עמשמד

ירמאקד

ןיאש

הנשמה

הכירצ

ונעימשהל

רתיה

ירבש

ז"ע

אוהד

עמשנ

אליממ

רתיהמ

ירבש

ךיאו ,םימלצ

אוה

עמשנ

אליממ

ירהו

אברדא

והז

תתגולפ

לאומש

ל"בשרו

םע

.ןנחוי 'ר

הנהו .ג

תעד

ןנחוי 'ר

ז"עד

הרבתשנש

הילאמ

הרוסא

המו

הנשמהש

הריתה

ירבש

םימלצ

ונייה

םעטמ

קפס

אקיפס

אמש

אל

םודבע

אמשו

םולטב

.םידיב

תטישל 'קו

ןנחוי 'ר

כ"א

ט"מ

תינבת

די

תינבתו

לגר

ןויכ ,םירוסא

יריימ 'ינתמד

םימלצב

רתיההו

אוה

םושמ

קפס

אקיפס

אמש

םולטב

אמשו

םורבש

ירה ,םידיב

קפס

אקיפס

הז

ךייש

םג

תינבתב

די

תינבתו

ירהש ,לגר

וליפא

אמינ

יריימד

ןידמועב

לע

ןסיסב

ירה

'סותה

ושריפ

ןינע

ןידמוע

לע

ןסיסב

רבתשנש

ןפואב

לוכיש

דומעל

ע"נפב

הארנו

םלש

ןכלו

ןויכ

ודבעש

ותוא

ע"נפב

ודועב

רבוחמ

םגו

וישכע

אוה

םלש

ןנירמא

אלד

ולטבתנ

דיה

לגרהו

13

המכו

ונראיבש

םתרבס

ירמאד 'יעל

דיהד

לגרהו

תמאב

וליצה

תא

לכו .ןמצע

הז

הרבתשנב

הילאמ

לבא

םא

רבש

תא

ז"עה

םידיב

טושפ 'כל

הלטבתנש

ירמגל

םגו

דיה

לגרהו

םלועמו ,ולטבתנ

אל

ונעמש

קוליח

כ"או ,הזב

קפסה

אקיפס

אמשד

אל

םודבע

ל"תאו

םודבע

אמש

םולטב

םידיב

ךייש

םג

יבגל

תינבת

די

.לגרו

םנמא

י"שר

ןינע 'יפ

ןידמוע

לע

ןסיסב

ןפואב

רחא

םודימעהש

לע

סומיב

כ"או

שי

ששח

םידבועש

ותוא

הידידלו

מ"קל

ששחד

הז

ךייש

וליפא

םא

ולטיב

םידיב

מ"מד

אמש

יוג

רחא

ודימעה

לע

סומיב

דבועו

ןכו .ותוא

א"בטירהל

ןידמוע 'יפש

לע

ןסיסב

וניאש

רבש

ללכ

אלא

ךכ

השענ

לבא .הליחתמ

.'ק 'סותהל

לבא

הארנ

רורב

שיר) 'קל 'ישל 'סותד

ה"ד 'ב 'מע

אהו

םירבש

המל 'קהש (והנינ

'קמ

תינבתמ 'מגה

די

לגרו

לאומשא

ירה

םג

אלמלא

ירבד

לאומש

השק

אשיר

אפיסל

אשירבד

וריתה

ירבש

םימלש

אפיסבו

ורסא

תינבת

די

תרבסד 'יתו .לגרו

ןשקמה

אלמלאד

ירבד

לאומש

היה

ל"שפא

אפיסהד

יאק

ירבשא

הארנו .ז"ע

תעדלד

והז 'סותה

תמאב

תטיש

לכד ,ןנחוי

ירבש

םימלצ

םירתומ

םושמ

קפס

וליפאו ,אקיפס

תינבת

די

תינבתו

,לגר

הנשמהו

הרסאש

תינבתב

די

תינבתו

לגר

ונייה

ירבשב

.ז"ע

ז"יפלו)

ףא

ןנחוי 'רד

רימחמ

ןינעל

ירבש

לבא ,ז"ע

אצוי

הזמ

אלוק

ירבשב

,םימלצ

הידידלד

רתיהה

ירבשב

םימלצ

כ"ע

םושמ

קפס

אקיפס

אמש

הלטיב

יוגה

כ"או ,םידיב

וליפא

תינבת

די

תינבתו

לגר

לש

םימלצ

הנשמהו ,םירתומ

הרסאש

תינבת

די

תינבתו

לגר

יריימ

לשב

תרבסכו ,ז"ע

ןשקמה

לע

(.לאומש

אלא .ד

ירבדש

םש 'סותה

םישק

ךיא

ל"שפא

ןשקמהלד

ןכו

ןנחוי 'רל

אה

תינבתד

די

תינבתו

לגר

יריימ

ירבשב

אה ,ז"ע

כ"א

המל

אקוד

תינבת

די

לגרו

ירהו ,םירוסא

אריבס

והל

לכד

ירבש

ז"ע

.םירוסא

היהו

ל"שפא

םתסבד

םירבש

וניא

רכינ

םהש

לש

לבא ,ז"ע

תינבתב

די

תינבתו

לגר

ל"חכשמ

רכינד

אוהש

לש

כ"שמכו .ז"ע

ןאכ 'סותה

בטיהד

שי

עדיל

םירבש

לש

םימלצ

אלדמ

טקנ

ידימ

ןאכ 'סותהו) .והיידיב

ואב

ראבל

ז"יע

יפל

לאומש

ל"סד

הנשמהד

הטקנ

ירבש

םימלצ

רוסיאד 'יעמשאל

תינבת

די

תינבתו

לגר

אוה

וליפא

לשב

אלו ,םימלצ

קר

תינבתב

די

לגרו

לש

ירהו ,ז"ע

המ

מ"קפנ

ךיאד ,הזב

עדנ

םא

איה

די

לש

םלצ

וא

לש

.ז"ע

הזלו

וראיב

תינבתד 'סותה

די

לש

ז"ע

ונייה

טקנד

ידימ

תינבתו ,הידיב

די

לש

םלצ

ונייה

אלד

טקנ

ידימ

ףאו .הידיב

רשפאד

טקנד

ידימ

הדיב

ל"צ ,הינשה

לכד

אלד

ןניעדי

איהש

לש

הניד ,ז"ע

תינבתכ

לש

תינבתו .םלצ

די

לש

ז"ע

ונייה

די

שיש

הדיב

מ"מו .ידימ

השק

חנית

תינבת

לבא ,די

תינבת

לגר

השקו .ל"אמ

רמול

הנשמהד

יריימ

אצמב

תינבת

די

תינבתו

לגר

ןושלד ,דחיב

הנשמה

איה

תינבת

די

וא

תינבת

םגו ,לגר

וריכזה 'סותה

ןושל

.ע"צו ,הז

פ"כע

ז"דע

פ"לי

ירבד

ןשקמהד ,ל"נה 'קל 'סותה

לע

לאומש

רבס

ירבשד

ז"ע

,םירוסא

הזבו

יריימ

אפיסה

תינבתד

די

תינבתו

י"עד ,לגר

טקנד

הידיב

ידימ

רכינ

איהש

לש

.ז"ע

דוע

היה

ל"שפא

תנוכ

םש 'סותה

ףאד ,א"עב

ןשקמהד

גילפ

לאומשא

ל"סו

ירבש

ז"ע

ונייה ,םירוסא

ל"ילד

ארבסה

השפנד

אל

לבא .הלצא

מ"מ

רתיהה

ןיאד

םידבוע

םירבשל

יגילפד

ףוסב 'יב

יא ,ןיקריפ

אליז

והל

אתלימ

חלפמל

תיא ,םירבשל

'סותהו) .ריפש 'יל

והיימעטל

םהד

םינינע 'ב

נ"שמכו ,םינוש

לבא (.'יעל

תינבת

די

לגרו

ב"ויכד

דבענ

אל

אליז

והל

אתלימ

רבסו .והניחלפמל

השקמה

והזד

רואיב

אקודד ,הנשמה

ירבש

םימלצ

14

םושמ ,םירתומ

קפס

לבא ,אקיפס

ירבש

ז"ע

אלד ,םירוסא

השפנ 'ירמא

אל

אלא ,הלצא

מ"מד

ונייה

אקוד

תינבת

די

תינבתו

אלד ,לגר

אליז

והל

אתלימ

.והניחלפמל

אליממו

םג

תעד

ןנחוי 'ר

שרפתת

א"שמו ,ןכ

ןנחוי 'ר

ז"עד

הרבתשנש

הילאמ

,הרוסא

ונייה

אלד

הרתוה

י"ע

םצע

ל"ילו ,הריבשה

תרבס

ל"בשר

השפנד

אל

לבא .הלצא

מ"מ

רוסיאה

אוה

אקוד

םירבשב

אלד

אליז

והל

אתלימ

ונייהד ,וניחלפמל

תינבת

די

תינבתו

והזו ,לגר

ןיד

אפיסה

.'ינתמד

לבא

השקמ 'קלד 'ק

ל"בשרל 'מגה

לארשימ

הפישש

ז"ע

ןיב

וכרצל

ןיב

הכרצל

איהד

הייופישו

יאמאו ,ןירוסא

יוהת

ז"עכ

הרבתשנש

ןכו .הילאמ

הממ

יגילפד

יסוי 'ר

ןנברו

םא

דבאמ

ז"ע

י"ע

קחושש

הרוזו

ירמאקד ,חורל

ןנבר

ףא

איה

השענ

יאמאו ,לבז

יוהת

ז"עכ

הרבתשנש

ץרתמו .הילאמ

שיר

שיקל

הריזג

וטא

ז"ע

דיב

עמשמו .לארשי

ןנחוי 'רד

אוה

ךירפד

שירל

לבא ,שיקל

ןנחוי 'רל

צ"יא

ץוריתל

ירהו .הז

יפל

ונירבד

םג

ןנחוי 'רל

,השק

יהנד

ל"ילד

ארבסה

השפנד

אל

אה ,הלצא

מ"מ

ל"ס

ןיאד

ןידבוע

תלוז ,םירבשל

דיב

לגרו

.ע"צו ,ב"ויכו

פ"כע .ה

והז

ןנחוי 'רל

תיאד

אמעט 'יל

קפסד

ירבשבד ,אקיפס

םימלצ

ןנילת

יוגהש

אליממו ,םרביש

אה

אצמד

תינבת

די

תינבתו

לגר

כ"ע

יקומ

ז"עב

לבא .ל"נכו

לאומש

ל"ס

םגד

ירבש

ז"ע

םירתומ

אלו

םעטמ

קפס

אקיפס

אלא

םושמ

וליפאד

הרבתשנ

הילאמ

םירבשה

םירתומ

השפנד

אל

הלצא

הידידלו .'וכ

אפיסה

אצמד

תינבת

די

וא

תינבת

לגר

םירוסא

יריימ

וליפא

לשב

ראובמכ ,םימלצ

םעטו ,'מגב

קוליחה

ןיב

תינבת

די

לגרו

ןיבל

ראש

םירבש

אוה

םושמ

םיקומד

הל

ןידמועב

לע

ןסיסב

המכו)

וראיבש

םידבענד 'סותה

ע"נפב

םהשכ

םירבוחמ

םגו

וישכע

םה

םימלש

ןכלו

ןיא

םהב

ארבסה

השפנד

אל

הלצא

המכו

ונראיבש

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->