You are on page 1of 16

05 10 17

ISSN 1822-2749. Numeris 33. www.15min.lt


s
2005 m. spalio 17 d., pirmadienis Tiraža 0
50 00
ŠIANDIEN
Miestas ir seksas
Krano griūtis vos
Kūniško geismo baimė.
Klausk: seksas@15min.lt
14 psl.
nesibaigė tragedija Vilniaus centre nuvirtęs kranas tik
tik dėl laimingo atsitiktinumo ne-
Vieni medžius sodino, sukėlė skaudžios tragedijos.
kiti juos vogė
Liudininkų teigimu, šeštadienį
7 psl. Jasinskio gatvėje nuvirtusio krano
strėlė atsidūrė vos per metrą nuo
toje vietoje apsisukinėjusio auto-
Lietuvos kultūrai mobilio. Kranas vos nekliudė gre-
- skaudi netektis ta esančio daugiaaukščio.
Nesmarkiai nukentėjo tik kra-
no kabinoje įstrigęs darbininkas.
Vyrą išvadavo į nelaimės vietą at-
skubėję ugniagesiai. Jie nelaimėlį
pasiekė specialiu keltuvu.
Nelaimė įvyko Jasinskio g. vyks-
tančiose statybose. Šeštadienį sos-
tinėje vėjo gūsiai siekė 15-20 me-
trų per sekundę. Negalutiniais
Mirė dirigentas J.D.Aleksa. duomenimis, vėjas ir tapo nelai-
3 psl. mės priežastimi. Neatmetama ga-
limybė, kad kranas galėjo nuvirsti
ir dėl techninių priežasčių.
Nauja riedutininkų Savanorių prospekte dangorai-
aikštelė Pilaitėje žį statančios bendrovės "Masyvas"
darbų vadovas Dmitrijus Serdiu-
kovas vakar sakė, kad pučiant sti-
priam vėjui, kranai negali dirbti.
Tiesa, šio dangoraižio statytojai
panašių nelaimių kaip Jasinskio
gatvėje nesibaimina.
Krano kabinoje buvusį darbininką išvadavo ugniagesiai. A.Moliakovos nuotr. Plačiau 6 psl.

Paukščių gripo šmėkla - jau ir Lietuvoje


Diagnozavus paukščių gripą Tarnybos vadovas Kazimieras minutę grėsmė gali priartėti. tiktas artimiausiose valstybėse,
Rumunijoje, Lietuvos maisto ir ve- Lukauskas savaitgalį tvirtino, kad Pareigūnas pabrėžė, kad Lie- bus reikalaujama paukščius lai-
terinarijos tarnyba šią savaitę ren- tiesioginės grėsmės Lietuvai nėra. tuva turi pakankamai antivirusi- kyti uždarytus.
6 psl. gia praktines paukščių gripo imi- Kartu K.Lukauskas paragino imtis nių vaistų prieš šią ligą. Taip pat Plačiau apie
tacijos pratybas. skubių veiksmų, kadangi kiekvieną yra įspėjama, jei virusas bus ap- mirtiną ligą 5 ir 9 psl.

ORAI Analitikė komentuoja Vilniečiai raginti tapti donorais Danijoje gimė


Šiandien Vilniuje Atmintinė jaunoms šeimoms Savaitgalį vilnie- būsimasis karalius
dieną naktį Prieš gimstant vaikeliui patartina čiai pildė sutiki-
pratintis gyventi taupiau. Šiuo mus po mirties Danijos sosto įpėdinis Fre-
10 0C 3 0C
laikotarpiu šeima tampa labai tapti organų derikas rodė, kokio dydžio
priklausoma nuo dirbančio tėčio donorais. yra jo naujagimis sūnus.
pajamų. Tikslinga apdrausti dir-
Vėjas šiaurės, šiau- bančio asmens gyvybę.
rės rytų, 7-12 m/s. 2 psl. 4 psl. 7 psl. 16 psl.
2 2005 spalio 17 d., pirmadienis 15 min aktualijos

Seimo nariai mokys rumunus Skurdo priminti nereikia


Seimo Užsienio reikalų komi- jos narystę ES, dvišalių di- reikalų ministerijos valsty-
teto (URK) delegacija šian- plomatinių ir ekonominių bės sekretoriumi Antonu
dien išvyksta oficialaus vi- santykių plėtrą. Nikulesku.
zito į Rumuniją. Iki trečiadienio truk- Rumunija turėtų įstoti
siančio vizito programo- į bloką 2007 metų sausio 1
Parlamentarai su šios je numatyti susitikimai su dieną, jei iki to laiko įvyk-
šalies politikais ketina ap- Rumunijos parlamento De- dys visas ES nurodytas re-
tarti problemas, kurios iš- putatų rūmų vicepirminin- formas. Jei reformos nebus
kilo Lietuvai stojant į Euro- ku Mironu Ignatu, URK na- įvykdytos, narystė gali bū-
pos Sąjungą (ES), Rumuni- riais ir Rumunijos užsienio ti atidėta metams.

Kelias netikėtai baigėsi MILIJONAS


NELEGALIŲ
Pareigūnai kurioziškomis
aplinkybėmis sulaikė mi-
ties Tauragės rajono Požėrū-
nų kaimu. Čia buvo remon- CIGAREČIŲ
kroautobusu gabentą stam- tuojamas netoliese esantis
Ketvirtadienį pareigū-
bų kontrabandinių cigare- viadukas per geležinkelį, to-
nai Suvalkijoje sulaikė
čių krovinį. dėl automobiliams laikinai
1,1 mln. kontrabandinių
leista važiuoti tik viena eis-
cigarečių, kurių vertė
Penktadienio popie- mo juosta. Išvydęs priešais
viršija 200 tūkst. litų.
tę pasieniečių operatyvi- atvažiuojančias kitas ma-
Kelyje Šakiai-Pilviškiai
ninkai kelyje Panemunė- šinas, mikroautobuso vai- sulaikyto krovininio vilki- Kas šeštas Lietuvos gyventojas gyvena žemiau skurdo ribos.
Mikytai-Tauragė pastebėjo ruotojas ėmė staigiai stab- ko vairuotojas, Lietuvos
nuo Panemunės važiuojan- dyti. Tačiau apsisukti ne- pilietis V. I. teisinosi net Šiandien minima Tarptau- nės apsaugos ir darbo minis- biai, daugiavaikės šeimos ir
tį mikroautobusą "Volks- bespėjo - kelią jam užtvė- nenumanęs, kokį krovinį
tinė skurdo mažinimo die- terijos teigimu, panaši padėtis kai kurie ūkininkai.
wagen Transporter". Pa- rė pasieniečių visureigis. gabena. Anot jo, nuvežti
na. Kas šeštas Lietuvos gy- yra net ir kai kuriose senosiose Neseniai Socialinės ap-
sieniečių žvalgyba jau tu- Kitoje tilto pusėje jau lū- šią siuntą iš Jurbarko
ventojas su skurdu susidu- Europos Sąjungos šalyse. saugos ir darbo ministerija
rėjo informacijos, kad juo kuriavo Tauragės policijos ria kasdien. Viena skaudžiausių pro- priėmė Nacionalinį kovos su
į Marijampolę paprašė
gali būti gabenamas netei- ekipažas. nepažįstamieji, pažadėję blemų - varginga pagyvenu- skurdu planą. Jame numa-
sėtas krovinys, todėl auto- Sulaikomas trisdešim- gerai sumokėti. Kaip jau rašė "15min", kas- sių žmonių padėtis. Skurde tyta didinti gyventojų užim-
mobilis pradėtas sekti. Vai- tmetis tauragiškis nesiprie- Muitinės kriminalinė met didėjant Lietuvos ekono- pernai gyveno kas penktas tumą, ypatingą dėmesį skir-
ruotojas staiga padidino šino. Mašinos salone rastos tarnyba šiemet jau sulai- mikos augimui, 16,1 procento vyresnis nei 60 metų Lietu- ti darbingo amžiaus žmonių
greitį ir ėmė tolti nuo pa- 47 dėžės rusiškų cigarečių, kė per milijoną pakelių šalies gyventojų vis dar gyve- vos gyventojas. Kitos vargin- mokymui ir perkvalifi kavi-
sieniečių. iš viso - 27 tūkstančiai 700 kontrabandinių rūkalų. Jų na žemiau skurdo ribos (326,1 gai gyvenančios socialinės mui, aktyvesniam jaunimo
Milžinišku greičiu lėkęs pakelių, paženklintų Ru- rinkos vertė siekia apie 2 lito vienam žmogui). Sociali- grupės yra ilgalaikiai bedar- įdarbinimui.
bėglys po 15 kilometrų tru- sijos akcizo mokesčio žen- mln. litų.
kusio persekiojimo įkliuvo klais. Puslapis parengtas pagal Eltos, BNS ir "15min" inf.

ORAI
ŠIANDIEN EUROPOJE ŠIANDIEN LIETUVOJE

Giedra

Klaipėda Šiauliai
4 2 Panevėžys
Mažai
11 9 3 Utena
debesuota
Helsinkis 9 3
Oslas
9 7 Sinoptikų 9
Maskva Debesuota duomeni-
Talinas 8 mis, šiandien Lietu- Kaunas
Stokholmas 8 voje nepastoviai debesuota. 3
9 Kritulių tikimybė nedidelė. 10 Vilnius
Ryga
Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, 7-12 3
8
Dublinas Trumpalaikis 10
m/s. Temperatūra naktį nuo 4
16 Londonas lietus
20 laipsnių šilumos iki 1 laipsnio
Berlynas Varšuva šalčio, Kuršių nerijoje 6-8 laipsniai
13 9
šilumos, dieną 6-11 laipsnių šilumos.
Praha
Lietus Vilniuje nepastoviai debesuota. Kritulių
Paryžius 11 tikimybė nedidelė. Temperatūra naktį
20 1-3, dieną 8-10 laipsnių šilumos.
Viena
11 Lietus su
perkūnija
ARTIMIAUSIOMIS DIENOMIS VILNIUJE
Madridas Rytoj Poryt Užporyt
Roma
Lisabona 22
20
24 Minimali temperatūra 1 0 -1
Šlapdriba
Maksimali temperatūra 8 8 9
Atėnai
20
Debesuotumas
Krituliai
Sniegas

www.15min.lt

greitai ir patogiai
15 min aktualijos 2005 spalio 17 d., pirmadienis 3

UNESCO Prezidentas ragino dalintis patirtimi


Zagrebe vykusiame penkio-

pripažinimas likos Vidurio Europos šalių


prezidentų susitikime Lie-
tuvos vadovas Valdas Adam-
kus kvietė padėti Ukrainai,
Gruzijai ir Moldovai.

"Šiandien šios šalys į mus


žvelgia taip, kaip prieš gerą de-
šimtmetį mes žiūrėjome į Va-
karus - jos tikisi padrąsinimo,
nukreipimo teisinga linkme ir,
žinoma, aiškios eurointegra-
cijos ir transatlantinės pers-
pektyvos, kurioje jos gyvuos
kaip visateisės demokratinės
bendruomenės narės“, - foru- Forume dalyvavo 15 šalių vadovai.
me sakė V.Adamkus. tų imtis iniciatyvos kurdamos ir ES, nes jos pažįsta šį regioną demokratiškos Europos, rei-
Jo nuomone, naujosios Eu- jungtis tarp Balkanų bei Juo- ir jo žmones. V.Adamkus pa- kia ir strateginio ES partne-
ropos sąjungos (ES) narės turė- dosios jūros regiono valstybių brėžė, kad siekiant laisvos ir rio – JAV- įsitraukimo.

LIETUVOS KULTŪRAI – SKAUDI NETEKTIS


Kernavė yra vienas iš trijų objektų Lietuvoje, įtrauktų į Pasau-
lio paveldo sąrašą. Eidamas 67-uosius me- siuoju dirigentu.
tus, šeštadienį staiga Velionis buvo apdovanotas
Jungtinių Tautų švieti- generalinių konferencijų. mirė vienas žymiausių Latvijos Respublikos Didžiuo-
mo, mokslo ir kultūros Vienbalsiai išrinktos Lie- lietuvių dirigentų, Lietu- ju muzikos prizu, Didžiojo
organizacijos (UNESCO) tuvos kadencija joje truks vos nacionalinio operos Lietuvos Kunigaikščio Gedi-
33-ojoje Generalinėje ketverius metus. ir baleto teatro (LNOBT) mino 3-iojo laipsnio ordinu,
konferencijoje Lietuva "Lietuva iš tikrųjų yra vyriausiasis dirigentas 2003 metais tapo Lietuvos
išrinkta Vykdomosios ta- populiari UNESCO. Be to, Jonas Dainius Aleksa. nacionalinės kultūros ir meno
rybos nare. balsuoja ne Vykdomosios ta- J.D.Aleksa dirigavimo mo- premijos laureatu.
rybos nariai, o visos Gene- kėsi Lietuvos muzikos akade- Dirigento repertuare - per
Generalinėje konferen- ralinėje konferencijoje da- mijoje, Sankt Peterburgo N. 30 operų premjerų ir per 15
cijoje išrinkti 29 nauji Vyk- lyvaujančios valstybės", - Rimskio-Korsakovo konser- baleto pastatymų. Pastaruoju
domosios tarybos nariai. sakė I.Marčiulionytė. vatorijos aspirantūroje pas metu J.D.Aleksa ruošėsi
Už Lietuvos ambasado- Liet uva y ra a k t y v i Jevgenijų Mravinskį, 1973- R.Ščedrino baleto "Ana Ka-
rę prie UNESCO Iną Mar- UNESCO narė. Preziden- 1974 m. stažavosi Vienos renina" premjerai.
čiulionytę balsavo 164 ša- tas Valdas Adamkus yra muzikos akademijoje. LNOBT Velionis pašarvotas LNOBT
lys narės. Iš viso UNESCO UNESCO geros valios am- dirigentu tapo 1965 metais. Kamerinėje salėje. Atsisvei-
Vykdomojoje taryboje yra basadorius, Lietuva pirmi- J.D.Aleksa su pertraukomis kinti su žymiu dirigentu dar
58 nariai. ninkauja šios organizacijos iki mirties buvo vyriausiasis galima šiandien nuo 10 iki
Vykdomoji taryba - vienas pasaulio paveldo komitetui. teatro dirigentas, 1995-1998 21 val. ir rytoj nuo 10 iki 14
pagrindinių UNESCO organų, Kitų metų liepą Vilniuje vyks m. - teatro vadovas. 1990- val. Laidotuvės – rytoj, 14
užtikrinantis šios organi- UNESCO pasaulio paveldo 1994 m. dirbo Slovakijos valandą Antakalnio kapinėse,
zacijos veiklą tarp UNESCO komiteto sesija. nacionalinės operos vyriau- Menininkų kalnelyje.

Mes nenorime parduoti Sraigtasparnio nebesiųs


Jums reklamos, kuri neveikia. Lietuvos karinė vadovy-
bė nusprendė nesiųsti į
do tik poromis. Taigi antro
tokio pat mes neturime", -
ji sukelia vietos gyvento-
jų priešiškumą. Nemažai
“15min” siūlo pamatyti grįžtamąjį reklamos ryšį: misiją Afganistane Kari-
nių oro pajėgų sraigtas-
sakė V.Tutkus. afganų nukentėjo per karą
Straigtasparnio siunti- su sovietais praėjusio am-
Pasiūlykite ne mažiau kaip 20% nuolaidą bet kuriam savo produktui ar paslaugai – ir mes parnio Mi-8. mas reikalautų didelių žiaus devintame dešim-
Jums pasiūlysime 40-75% nuolaidą tokio pasiūlymo spalvoto kupono spausdinimui "15min". papildomų išlaidų. Be tmetyje. Mi-8 dažnai bu-
Suskaičiavę su kuponais atėjusius Jūsų klientus galėsite patys įsitikinti, ar veiksminga reklama Kariuomenės vadas to, turėdama savo or- vo naudojami sovietinių
"15min", o pirkėjų atnešti jums kuponai pavirs nuolaidomis būsimiems jūsų reklamos projektams. Valdas Tutkus pasako- laivius Afganistane, desantininkų baudžiamo-
jo, kad iš devynių Sovietinė gin- Lietuva privalėtų sioms operacijoms.
Kuponas 85x35 – 100 Lt Lietuvos turimų kluotė suke- atsisakyti sąjungi- Apie Mi-8 siuntimą pra-
Daugiau informacijos ir (nominali kaina 178 Lt) Mi-8 tipo sraigtas- ninkų sraigtaspar- dėta galvoti po to, kai rug-
reklamos užsakymas – parnių tik vienas lia
afganų nių paramos. pjūtį per pratybas sudužo
tel. 2105895, yra specialiai pri- priešiškumą Teigiama, kad mūsų šalies vadovaujamos
t
100 L
El. paštu ks@15min.lt taikytas aukštikal- Lietuva laikosi po- Goro provincijos atkūrimo
nėms. "Dėl karinių rei- zicijos nenaudoti Af- grupei padedančios Ispa-
kalavimų sraigtaspar- ganistane sovietinės nijos sraigtasparnis. Katas-
niai Afganistane skrai- gamybos ginkluotės, mat trofoje žuvo 17 karių.

Kuponas 130x70 mm – 200 Lt


(nominali kaina 546 Lt) Premjeras lankosi Švedijoje
Ministras pirmininkas Algir- premjero Gorano Perssono sijos pirmininku Jose Manu-
das Brazauskas vakar išvy- darbo pietūs. eliu Barrosu. Susitikime
ko į Stokholmą. Vakar pagrindinis aptarta Europos Sąjun-

t
premjero dienotvarkės gos Finansinė perspekty-

20 0 L Šiandien A.Brazauskas
skaitys pranešimą Švedi-
jos sostinėje vykstančia-
akcentas buvo va-
karienė su Latvijos Susitiko
va 2007-2013 metams
su bei mėnesio pabaigo-
premjeru Aigaru J.M.Barrosu je Londone vyksian-
me 7-ajame Baltijos plėtros Kalv yčiu, Estijos čio Europos Vadovų
forume. Taip pat numato- prezidentu Arnoldu Ru- Tarybos susitikimo dar-
mi A.Brazausko ir Švedijos uteliu ir Europos Komi- botvarkė.

Puslapis parengtas pagal Eltos, BNS ir "15min" inf.


4 2005 spalio 17 d., pirmadienis 15 min ekonomika

Nauji aviakompanijos šeimininkai Valstybė bus dosni ne visiems


Kontrolinį 66 proc. priva-
čios Kauno oro bendrovės Seimui rytoj ketinama
"Aviakompanija Lietuva" pateikti 2006 metų vals-
akcijų paketą už neskel- tybės biudžeto įstatymo
biamą sumą įsigijo Didžio- projektą.
joje Britanijoje registruo-
ta bendrovė "World Avia- Nors biudžete numaty-
tion Capital". ta lėšų gydytojų, medici-
nos aptarnaujančio perso-
Dalį savo akcijų pardavė nalo, švietimo darbuotojų
buvęs bendrovės "Aviakom- atlyginimų didinimui, SEB
panija Lietuva" savininkas Vilniaus banko vyriausioji
ir vadovas Naglis Vyšniaus- analitikė Algė Budrytė pa-
kas, sau jis pasiliko 34 proc. žymėjo, kad finansavimas
įmonės akcijų. didės ne visose socialinė-
Naujieji bendrovės savininkai lėktuvų parką papildys nauju
"Jokių pakeitimų oro se srityse. Pasak analiti-
lėktuvu.
bendrovės vadovybėje šiuo kės, apmaudu, kad tokių
metu nėra numatyta", - sa- nijos Lietuva" veiklą, kad jami užsakomiesiems skry- strategiškai svarbių sri-
kė N.Vyšniauskas. ji taptų pelninga. Naujie- džiams arba nuomojami čių, kaip, pavyzdžiui, švie-
Didžiosios Britanijos ji savininkai artimiausiu kartu su įgula. Šie lėktuvai timo, finansinis aruodas
bendrovė įsipareigojo res- metu planuoja įsigyti du papildys dabar įmonės tu- bus mažesnis.
Seimas rytoj pradės svarstyti kitų metų biudžetą.
truktūrizuoti bei išplėtoti reaktyvinius lėktuvus BAE rimą trijų lėktuvų ATR 42- Įstatymo projekte nu-
pagrindinę "Aviakompa- 146-300, kurie bus naudo- 300 parką. matyta, kad nuo kitų me- skirti 216 mln. litų. Kom- litų, iš jų 200 mln. - kom-
tų spalio 1 dienos didės pensacijoms už valstybės pensacijoms už pastatus,
ANALITIKĖ KOMENTUOJA TRUMPAI mažas pajamas gaunan- išperkamą nekilnojamąjį 137 mln. litų - kompensa-
čių tarnautojų - sociali- turtą numatyta 337 mln. cijoms už žemę.

Atmintinė jaunoms šeimoms Kuršių nerija. Atlikusi


tarnybinį patikrinimą
nių pedagogų, įvairių biu-
džetines įstaigas aptar- Nesvarbu,
Nesvarbu, ką sako
PASKOLOSVISIEMS
VISIEMS IR
sakobankai
bankai
IR GEROMIS
Klaipėdos apskrities naujančių darbuotojų at- PASKOLOS GEROMISSĄLYGOMIS!
SĄLYGOMIS!
viršininko administraci- lyginimai. Jei Jūsų šeimos pajamos yra bent 555 litai, Jūs galite gauti 20 000 litų
joje, specialiai sudaryta Didės ir kai kurių nefor- būsto paskolą (mėnesio įmoka - 150 litų).
Mūsų paskolų privalumai:
komisija nerado asmenų, maliojo vaikų švietimo įs- • Šeimos pajamos nėra dalijamos iš šeimos narių skaičiaus;
kurie turėtų atsakyti už taigų (muzikos, dailės, me- • Galimybė imti paskolą su kitais asmenimis (pvz. tėvais);
neteisėtas statybas Kuršių no, sporto, kitų mokyklų), • Nėra jokių apribojimų būsto amžiui;
• Nėra išankstinių paskolos grąžinimo baudų, mokesčių;
nerijoje. Skandalingomis konservatorijų darbuoto- • Nebūtinas gyvybės draudimas.
statybomis Kuršių neri- jų, psichologų, sveikatos Paskolos terminas: iki 30 metų.
Julita Varanauskienė joje domisi ir Specialiųjų priežiūros biudžetinių įs- Paskolos dydis: 75-80% įkeičiamo būsto vertės.
Paskolos minimali suma: 6 000 EUR (apie 20 000 Lt.).
SEB Vilniaus banko tyrimų tarnyba, kurios taigų specialistų darbo už- Dirbame ir šeštadieniais.
šeimos finansų ekspertė pareigūnai tirs pastarųjų mokestis. Skambinkite mums (5) 262 94 00
penkerių metų detaliuosius Prarastų rublinių in- K.Kalinausko g. 2b, Vilnius
Kelios rekomendacijos šeimoms, laukiančioms arba planus. dėlių atkūrimo programai Dirbame: I-V 8.30-17.30, VI 10.00-14.00
auginančioms vaikus: www.amcredit.lt
2006 metais numatoma
Apdrausti maitintojo gyvybę
Prieš gimstant vaikeliui – pratintis gyventi taupiau
(pavyzdžiui, atidėti 10-30 proc. tikslinėms išlaidoms, kurios
atsiras gimus vaikui). Šiuo laikotarpiu šeima tampa labai
priklausoma nuo dirbančio tėčio pajamų. Tikslinga skirti
dalį išlaidų dirbančio asmens gyvybės draudimui.
Auginti vaiką ar dirbti
Antrieji metai sunkiausi – jei mama negrįžta į darbą,
šeimos pajamos smarkiai sumažėja. Ekonomiškai pagrįstas
sprendimas grįžti į darbą būtų, jei išlaidos vaiko priežiūrai
(pavyzdžiui, auklei) neviršytų mamos pajamų. Beje, pradėjus
dirbti atsiranda ir kitų išlaidų – drabužiams, transportui,
maistui. Tačiau šiam sprendimui įtakos turi baimė prarasti
darbo vietą, kvalifikaciją, todėl neretai pradėjus dirbti antra-
jam asmeniui šeima „nepajunta“ antrojo pajamų šaltinio. Jei
mama vis dėlto lieka namuose, kaip jau minėjau, būtinas
dirbančio asmens gyvybės draudimas.
Taupyti
Pradėjus dirbti abiems asmenims, padidėjusių pajamų
dalį (jei gyvendami iš mažesnių pajamų nejautė didelių
nepatogumų) galima atidėti kitiems tikslams: trumpalaikiams
(atostogoms, naujiems pirkiniams) arba ilgalaikiams (vaiko
mokslui, savo pensijai).
Atidėti paskolos grąžinimą
Prieš imant paskolą, jei dar tik laukiate vaikelio, derėtų
įvertinti sumažėsiančias pajamas. Galima aptarti paskolos
grąžinimo atidėjimo galimybes, tačiau jomis nepiktnaudžiauti
- juk teks mokėti daugiau palūkanų, nes paskolos likutis
kurį laiką nemažės.

Puslapis parengtas pagal Eltos, BNS ir "15min" inf.


15 min ekonomika 2005 spalio 17 d., pirmadienis 5
PREKYBA VERTYBINIŲ
Lietuviai ruošiasi paukščių gripui POPIERIŲ BIRŽOJE
Valstybinė maisto ir lių, draudžiama įsivežti Spalio 14 dienos prekybos sesija
veterinarijos tarnyba (VMVT) bet kokio gyvūninės kil-
šią savaitę rengia praktines mės maisto. Įmonė Apyvarta Kainos pokytis
paukščių gripo imitacijos VMVT kaupia būtinos Panevėžio statybos trestas 2890500.55 Lt +2,82%
pratybas. Tai tik viena iš įrangos ir dezinfekcinių me- Mažeikių nafta 1702408.78 Lt +1,84%
priemonių, kurių ėmėsi džiagų atsargas, taip pat Lifosa 731178.59 Lt -1,56%
tarnyba rengdamasi siekia užtikrinti apsau- Ūkio bankas 475983.48 Lt -2,11%
galimai šios ligos gos priemones žmo- Sanitas 388018.30 Lt +4,29%
epidemijai.
Paukščių gri- nėms, kurie, pa- Snaigė 311351.00 Lt -0,58%
sireiškus paukš-
Valstybinė mais- po gr
ėsmė čių gripui, turėtų Alytaus tekstilė 81765.60 Lt -4,76%
Lietuvos elektrinė 6105.00 Lt -3,10%
to ir veterinarijos tar- gali priartėti tiesioginį kontak-
nyba ypač sugriežti- tą su sergančiais ir Žemaitijos pienas 9099.07 Lt -2,90%
no valstybės sienų kontro- naikinamais paukš- Mažeikių elektrinė 6450.89 Lt -2,08%
lę, siekiant užkirsti kelią čiais. Vilniaus degtinė 2059.00 Lt -2,03%
Naminių žąsų pulkai sprunka nuo juos sekančių veterinarų.
nelegaliam gyvų paukš- "Kol paukščių gri- Šaltinis: VVPB
čių ir paukštienos produk- pas diagnozuotas Turkijoje čiau rengiamės skubiems li priartėti", - teigė VMVT
tų įvežimui. Žmonėms, ke- ir Rumunijoje, tiesioginės veiksmams, kadangi kiek- direktorius Kazimieras Lu-
liaujantiems ne iš ES ša- grėsmės Lietuvai nėra, ta- vieną minutę grėsmė ga- kauskas. VALIUTŲ KURSAI
Lietuvos bankas nuo spalio 17 dienos nustato tokius lito ir užsienio valiutų santykius:

Premjeras teisina Dyzelinas toliau brangsta


aplinkosaugininkus USD
2,8724
GBP
5,0463
RUB
0,1004
EEK
0,2206
LVL
4,9546
atstovais pareiškė nema- Australijos doleriai 2,1578 10 Kinijos juanių 3,5521
tąs priežasčių, kodėl rei- 1000 Baltarusijos rublių 1,3345 Latvijos latai 4,9546
kėtų kelti triukšmą ir neri- 10 Čekijos kronų 1,1597 10 Lenkijos zlotų 8,7545
mauti dėl ES paramos lė- 10 Danijos kronų 4,6253 10 Moldovos lėjų 2,2879
šų įsisavinimo, tarp jų - ir D.Britanijos svaras 5,0463 Naujosios Turkijos liros 2,0967
aplinkosauginių projek- 10 Estijos kronų 2,2067 10 Norvegijos kronų 4,4096
tų srityje. 100 Islandijos kronų 4,6908 100 Rusijos rublių 10,0466
Šios savaitės pradžioje 100 Japonijos jenų 2,5070 100 Slovakijos kronų 8,8450
Lietuvoje lankiusis ES biu-
JAV doleriai 2,8724 10 Švedijos kronų 3,6674
džeto komisarė Dalia Gry-
Kanados doleriai 2,4325 Šveicarijos frankai 2,2269
bauskaitė tvirtino, kad iš-
100 Kazachstano tengių 2,1453 10 Ukrainos grivinų 5,7277
silaikius dabartinėms ten-
dencijoms dėl stringančių
A.Kundrotas sulaukė premje- aplinkosaugos projektų,
ro paramos.
Premjeras Algirdas Brazaus-
Lietuva nuo 2006-ųjų ga-
li nebesugebėti panaudo-
97 % atėjusių
kas pažymėjo, jog Lietu- ti visos jai skiriamos ES gavo kreditą!
Vakar didmeninė dyzelino kaina buvo 2,90 lito.
vos aplinkosaugos projek- paramos. Pagal šį rodik-
tai, finansuojami Europos
Sąjungos (ES) para-
lį Lietuva yra pa-
as buvo skutinė tarp nau-
Vienintelis Lietuvoje naftos
perdirbimo koncernas "Ma-
Didžiausias Lietuvoje dega-
linių tinklas "LUKoil" Vilniu- KREDITAI
mos lėšomis, bus įsi- Premjer jųjų ES šalių. žeikių nafta" vakar pakėlė je esančiose degalinėse centu
savinti laiku. Anks- pripažinęs, kad Premjeras tą- didmeninę dyzelino kainą, o už litrą penktadienį sumaži- - būstui - verslui
čiau premjeras buvo lėšų įsisavini- kart pripažino, jog populiariausio benzino kai- no populiariausio benzino ir - vartojimui - studijoms
pripažinęs, kad aplin- mas nevyksta "tai yra rimtas klau- ną paliko nepakeistą. dyzelino kainas - atitinkamai
kosaugos projektų įsi- simas, ir signalas iki 3,17 lito ir 3,20 lito.
savinimas nevyksta sklandžiai Vilnius Kaunas Šiauliai
labai rimtas". Koncerno produkciją Antras pagal dydį dega- Pylimo g. 2/6-209, Mickevičiaus g. 15-2 Architektų g. 1-103,
sklandžiai. Po susitik imo su realizuojantys prekybos na- linių tinklas "Statoil" degalų Tel. (8 5) 2621713, Tel. (837) 408555 Tel. (8 615) 61114
apl i n ko s m i n i s t r u mai pranešė, kad vakar 95 kainų nekeitė. Jo degalinė- Mob. (8 614) 19671 Mob. (8 682) 32232
Premjeras po susiti- A.Kundrotu, premje- markės benzino kaina liko se, esančiose Vilniuje, litras
El.paštas: info@aku.lt; Adresas internete: www.aku.lt
kimo su aplinkos ministru ras A.Brazauskas tvirti- 2,80 lito už litrą, didmeninė 95 markės benzino kainavo
Palankiomis sąlygomis priimame terminuotus indėlius.
Arūnu Kundrotu ir kitais no, kad nerimauti priežas- litro dyzelino kaina pakilo 3,21 lito, o litras dyzelino - Indėliai apdraudžiami pagal įstatymą
aplinkosaugos institucijų čių nėra. 2 centais iki 2,90 lito. 3,24 lito.

Kredito unijos siekia varžytis su bankais galima gauti greičiau nei


kitose unijose - per savai-
tę. Vilniaus regiono kredi-
vaites. Tiek kredito unijoje
"Jotijos kraštas", tiek Vil-
niaus regiono kredito uni-
Lietuvos kredito unijų aso- aptarnavimą ir pavedimus kredito unijos nariu. Sumo- kraštas" valdybos pirminin- to unijoje paskolas be už- joje paskolos laiduotojui,
ciacijos atliktas tyrimas pa- klientui mokėti nereikia. Už kėjęs papildomą stojamąjį kė Eglė Petrauskienė pažy- stato galima gauti per 1-2 skirtingai nei kitose kre-
rodė, kad kas trečias ša- pinigus, esančius einamojo- mokestį nuo 25 iki 50 litų, mėjo, kad jos vadovaujamo- dienas. Kitur paskolos iš- dito unijose, nereikia tap-
lies gyventojas apie kredi- je sąskaitoje, unija moka pa- klientas pradeda dalyvau- je kredito unijoje paskolas davimas užtrunka 2 - 3 sa- ti unijos nariu.
to unijas nėra nieko girdė- lūkanas. Bankai už pinigus, ti unijos veikloje: gali tapti
jęs ir nėra susipažinęs su esančius einamojoje sąs- valdybos, paskolų tary-
jų veikla. kaitoje, palūkanų nemoka bos nariu ar net samdo-
jau beveik dešimtmetį. mu kredito unijos dar-
VILNIAUS REGIONO KREDITO UNIJA
Pasak Akademinės kredito Vilniaus regiono buotoju. Trumpalaikės ir ilgalaikės paskolos įvairiems tikslams !
unijos administratoriaus Au- kredito unijos vady- Ka
s trečias Medicinos kre- » Paskolos terminas iki 25 metų;
relijaus Daškevičiaus, kredito bininkė Jolanta Or- apie kredi- dito unijos admi- » be turto įkeitimo, iki 25000 Lt, per 1-2 dienas;
unija - tai kooperatinė finan- lovska pažymėjo, kad to unijas nėra nistracijos vadovo » įkeičiant turtą, iki 400000 Lt, per savaitę;
sinė įstaiga, teikianti įvairias kredito unijoms daž- girdėjęs pavaduotojo Ryčio » šeimos pajamos nėra dalijamos iš šeimos narių;
palankias finansines paslau- niausiai tenka aptar- Laurinavičiaus tei-
Dėl detalesnės informacijos » nėra išankstinių paskolos grąžinimo mokesčių, baudų;
gas. Kredito unijos saugo gy- nauti klientus, kurie iš ban- gimu, visi kredito uni- prašome kreiptis: » nebūtinas gyvybės draudimas.
ventojų indėlius, išduoda pa- ko išėjo nusivylę. jose saugomi indėliai S.Konarskio 21/1, Vilnius;
skolas. Akademinėje kredito Kitas kredito unijų skir- yra apdrausti valsty- tel. (8 5)2313615;
Faks. (8 5) 2313614;
Indėliai iki 5%
unijoje galima nemokamai tumas nuo bankų - kiekvie- bės įmonėje "Indėlių ir in- mob. 867603505 *Sutarties nutraukimo prieš terminą atveju Kredito unija moka
atsidaryti einamąją sąskai- nas unijos klientas, įsigijęs vesticijų draudimas". e-mail info@vrku.lt; 2 % metinių palūkanų.
tą. Už sąskaitos atidarymą, 100 litų vertės pajų, tampa Kredito unijos "Jotijos www.vrku.lt.
Dirbame: I-IV 9.30-17.30
V 9.30-17.30
Neribodami Jūsų norų – praplėsime galimybes!
Puslapis parengtas pagal Eltos, BNS ir "15min" inf.
6 2005 spalio 17 d., pirmadienis 15 min Vilnius

Krano griūtis vos Riedutininkams - nauja aikštelė

nesibaigė tragedija privertė nerimastingai žval- tiek darbų vadovai, tiek


Rasa Pangonytė
r.pangonytė@15min.lt gytis į viršų. kranininkai privalo žinoti,
Savanorių prospekte kokio stiprumo vėjui pu-
Šeštadienį Vilniaus cen- statomo dangoraižio dar- čiant yra draudžiama dirb-
tre griuvęs kranas pro sta- bų vadovas Dmitrijus Ser- ti. Tačiau D.Serdiukovas
tybas einančius vilniečius diukovas "15min" sakė, kad patikino, kad nėra pavo-
jaus, jog ėmus pūsti sti-
priems rudeniniams vė-
jams kranas gali nugriūti
ir ant Savanorių prospek-
to. Esą dangoraižio sta-
tybvietėje dirbantis kra-
nas yra tvirtai pritvirtin-
tas prie pastato. Miegamųjų rajonų riedutininkai dabar galės treniruotis šalia namų esančioje aikštelėje.
Šeštadienį nuvirtęs sta- A.Moliakovos nuotr.

tybinis kranas - jau antra Pilaitės ir gretimų rajo- mosiose varžybose varžėsi aikštelė mieste. Savivaldy-
statybinės technikos ava- nų riedutininkai turi nau- geriausi miesto riedutinin- bė ją nusprendė įrengti po
r ija pasta rosiom is d ie- ją, moderniai įrengtą rie- kai, riedlentininkai ir BMX to, kai didelio jaunųjų vil-
nomis. dučių aikštelę. Šeštadie- dviratininkai. niečių susidomėjimo su-
Pen k tad ien į Gelež i- nį, iškilmingo atidarymo laukė praeitą vasarą prie
Griozdiškas kranas visu ilgiu išsitiesė Jasinskio gatvėje. nio Vilko gatvėje krovi- metu, skambant pačių pa- Tai jau antroji profesio- Baltojo tilto atidaryta rie-
ninis automobilis, vež- sirinktai muzikai, parodo- nali ekstremalaus sporto dučių aikštelė.
damas buldozerį, dėl per
didelio krovinio aukščio NELAIMĖS
atsitrenkė į viaduko per-
dengimo sijas.
Buldozeris apgadino
Sukčių sutramdė MIESTE
Įkando pareigūnei
septynias sijas, vieną iš jų -
smarkiai. Sijos buvo lai-
kinai sustiprintos dviem
areštas Penktadienį Šnipiškių po-
licijos nuovados patalpose,
atliekant M.K. (gimusios
metalinėm atramom, kai Keletą dienų policiją, kavinių
1958 m.) apžiūrą, moteris
kurias iš jų teks keisti. Dėl ir viešbučių savininkus mul-
pradėjo įžeidinėti policijos
pavojingai įlūžusių sijų, kinęs Didžiosios Britanijos ir
pareigūnus ir atsisakė vykdyti
Gerosios Vilties žiedu au- Nigerijos pilietis Adetokum-
teisėtus policijos pareigūnų
tomobiliai gali važiuoti tik bo Olufemi John Bamsaye
reikalavimus. Sulaikytoji
Buldozeris apgadino septynias viaduko sijas. A.Moliakovos nuotr. viena eismo juosta. atsidūrė areštinėje.
ranka sudavė pareigūnei per
veidą, grasino susidoroti ir
10 parų areštinėje užsie-
Rūpesčių sukėlęs užsienietis ketino pabėgti iš nuovados
nietis turės atsėdėti po to, kai
atsidūrė areštinėje patalpų. Ją sulaikant, įkando
ketvirtadienio vakarą atėjęs
pareigūnei į dešinės rankos
į sostinės Šv.Ignoto gatvėje keltas incidentas baigėsi ke-
plaštaką ir koją.
esančią kavinę, kaip buvo įpra- lione į policijos komisariatą.
tęs, norėjo užsisakyti maisto Ten jis plūdo ir įžeidinėjo ko- Sužalojo apsauginis
ir gėrimų. Tačiau apie jį gir- misariato darbuotojus. Savaitgalį į Greitosios pa-
dėję darbuotojai, vyrą aptar- Už tai policininkai jį ap- galbos universitetinę ligoninę
nauti atsisakė. Įsižeidęs juo- kaltino pasipriešinimu pa- dėl abiejų akių 1-ojo laipsnio
daodis priėjo prie vieno ka- reigūnams, už kurį įstaty- cheminio nudegimo buvo
vinės kliento staliuko, suval- mai leidžia skirti ne tik bau- atvežti D.V. (g. 1985 m.) ir R.J.
gė ant jo gulėjusį sumuštinį dą, bet ir administracinį areš- (g. 1986 m.). Vaikinai aiškino,
ir išpylė nuorūkas iš peleni- tą. Juodaodžiui teismas jį ir kad ketvirtadienio vakarą
nės. Šis, ketvirtasis, vyro su- paskyrė. Parko gatvėje esančios par-
duotuvės „Saulutė“ apsaugos
Paukštieną tikrins atidžiau darbuotojas papurškė iš
dujinio balionėlio jiems į akis.
Praėjusį savaitgalį turga- kuojų - poros litų. Už švie- Suteikus medicinos pagalbą,
vietėse buvo daug ir įvai- žios jautienos kumpio kilo- žmonės išleisti namo.
rių sodinukų rūšių. Žema- gramą Halės turguje, kaip ir
ūgė obelaitė kainavo apie Žuvo vyriškis
praėjusį savaitgalį ūkinin-
10 litų. Kriaušaitės, slyvai- kai prašė 10-11 litų, kiaulie- Ankstų šeštadienio rytą
tės ar vyšnaitės - po 10-12 nos - 7-8 litų, veršienos - 16 Sodų gatvėje nenustatytas
litų. Už 8-15 litų buvo gali- litų. Rūkytų lašinių kilogra- automobilis partrenkė ne-
ma įsigyti sidabrinių eglu- mas Kalvarijų turguje kaina- nustatytos asmenybės, apie
čių, kėnių sodinukų. vo 7-9 litus. Saugantis ypač 40 metų amžiaus, 170-175
pavojingos ligos - paukščių cm ūgio, lieso kūno sudėjimo
Užsibuvę sausi orai ne- gripo, turguose sustiprinta vyriškį. Pėstysis žuvo vietoje.
džiugino grybų į turgų pirk- ne tik paukštienos, bet gyvų Automobilis iš įvykio vietos
ti išsiruošusių vilniečių. Tik paukščių, naminių paukš- pasišalino.
kai kur turguose buvo ga- čių kontrolė. Apvogė bendrabutį
lima pamatyti pardavinė- Dešimt vištų kiaušinių Sekmadienį apvogtas
jant žaliuokes, voveraites, kainuoja 2,50-2,70 lito, na- Verkių gatvėje esantis Vil-
lepšiukus, kazlėkus. minių - 3-4 litų. Kurį laiką niaus kolegijos bendrabutis.
Turguose vienu dviem li- buvusios brangios bulvės, Pro langą į vedėjo kabine-
tais pabrango šaldytos žu- savaitgalį atpigo. Jų kilogra- tą patekę vagys išlaužė
vys, o gyvų karpių, lydekų, mas kainavo 60 - 80 centų, seifą, iš kurio, pirminiais
karosų kainos nesikeičia. Už svogūnų galvų kilogramas - duomenimis, pavogė apie
gyvų karpių kilogramą pra- 0,8-1 litas, šviežių kopūstų ki- 35 tūkstančius litų.
šyta 9-10 litų, karosų - 4 litų, logramas - apie 80 centų.

Puslapis parengtas pagal Eltos, VPK ir „15min“ inf.


15 min Vilnius 2005 spalio 17 d., pirmadienis 7

LIETUVOJE ŽINOMI VILNIEČIAI

Ką veiktumėte per paskutines 15 minučių, jei Jums tektų visam laikui išvykti iš Vilniaus?
Grupės "In Culto" lyderis Laidos "Meilės istorijos" Leidyklos "Tyto Alba" direktorė
Jurgis Didžiulis vedėja Daiva Tamošiūnaitė Lolita Varanavičienė
Jei tai nutiktų Atsisveikinčiau su Išeičiau
vasarą, lauko širdžiai mielais pasivaikščioti po
kavinėje žmonėmis. Su Žvėryną. Paskui
išgerčiau su draugais kuo nespėčiau susitikti, nueičiau į Vingio parką
alaus. Žiemą su tais tam paskambinčiau ar paskutinį kartą pastovėti po
pačiais draugais parašyčiau. Žinoma, savo mylimiausia pušimi.
kavinėje gerčiau viskį. informuočiau ir savo
darbdavius.
Vilniečius kalbino R.Pangonytė. Eltos ir LNK archyvo nuotr.

Vieni medžius sodino, Ekstremalai laipiojo "uolomis"


kiti juos vogė Ekstremalaus sporto gerbė-
jai šeštadienį rinkosi į lai-
Savaitgalį Laisvės pros- dintų medžių greičiausiai piojimo dirbtinėmis uolo-
pekte vyko medelių sodi- teks statyti apsaugą. mis šventę.
nimo talka. Konkursą apželdinti Lais-
vės prospekto, T.Narbuto ir Prie Baltojo tilto buvo ga-
Šalia Spaudos rūmų vil- Pilaitės prospekto transpor- lima ne tik stebėti profesio-
niečiai pasodino dekoraty- to žiedus laimėjo UAB "Ste- nalių sportininkų pasirody-
vinių krūmų ir medžių. Į tal- bulė". Šeštadienį buvo paso- mą, bet ir patiems išbandyti
ką susirinko ne tik Spaudos dinti šermukšniai, kadagiai savo ištvermę. Drąsiausieji
rūmų darbuotojai, mokslei- ir kiti dekoratyviniai krūmai. ekstremalai-mėgėjai šturma-
viai, bet ir miesto meras Ar- Kitą savaitę čia numatoma vo 11 metrų sieną, pastaty-
tūras Zuokas bei savivaldy- sodinti klevus, vėliau - egles. tą prie Baltojo tilto.
bės tarybos nariai. Rugsėjo pabaigoje šiose vie- Vakare vienoje Vilniaus
Po talkos A.Zuokas sa- tose buvo pasodintos kalni- laipiojimo salėje atėjusieji
vo internetiniame pusla- nės pušys. Medeliai sodi- klausėsi pasakojimų apie
pyje ne tik džiaugėsi pa- nami etapais, atsižvelgiant laipiojimo sportą Lietuvo-
vykusiu darbu, bet ir ap- į kiekvienai augalų rūšiai je ir pasaulyje.
gailestavo, kad "keliolika tinkamiausią sodinimo lai-
išvakarėse pasodintų me- ką, kad būtų kuo geriau ap- Vilniečiams savo sugebėji-
mus demonstravo profesio-
džių buvo pavogti". Mero saugotos ir nespėtų apdžiū-
nalūs laipiotojai.
teigimu, prie naujai paso- ti medelių šaknys. A.Moliakovos nuotr.

PARDUOTAS KNYGYNAS Vilniaus miesto vyriausiasis policijos


komisariatas kviečia pranešti apie netinkamą,
Vilniaus savivaldybė pardavė Ge- o gal - pagirtiną policijos pareigūnų elgesį.
dimino prospekte 64 - uoju numeriu Pasitikėjimo telefonas (8-5) 271 60 50.
pažymėtame name esančio knygyno
patalpas. Jas už beveik 2 mln. litų
viešajame aukcione įsigijo neįvardyta
Lietuvos bendrovė, kuri buvo vienintelė Jei turite įdomių minčių apie Vilnių ar vilniečius,
aukciono dalyvė. Pinigus už pirkinį ji
turi pervesti per 30 dienų. Pasiūlyta rašykite komentarai@15min.lt
suma yra trečdaliu didesnė nei buvo
pradinė patalpų pardavimo kaina.
Vilniaus savivaldybė už Gedimino
prospekte esančias 83 kvadratinių
metrų knygyno patalpas tikėjosi gauti
ne mažiau kaip 1,4 mln. litų. KLAUSK:
Kelis medelius vagys iškasė. A.Moliakovos nuotr.
seksas@15min.lt,

Donorystė dovanoja viltį gyventi advokatas@15min.lt,


medikas@15min.lt.
Šiuo metu Lietuvoje trans- vo pagerbti organų dono-
plantacijų laukia per 600 rai ir gydytojai, prisidėję
žmonių. Savaitgalį vilniečiai prie žmonių gyvybių gel-
buvo raginami tapti orga- bėjimo. Vakar už donorus,
nų donorais. Nefrologinių kurie dovanojo sunkiai ser-
ligonių asociacijos "Gyvas- gantiems ligoniams antrą
tis" nariai sostinės gatvėse gyvenimą, buvo meldžia-
pasakojo žmonėms apie or- masi Vilniaus universiteto
ganų donorystę ir kvietė Šv. Jonų bažnyčioje.
pasirašyti prašymus-suti- Nacionalinio organų
kimus, organų donorystei transplantacijos biuro duo-
po mirties. menimis, sutikimus po mir-
ties ligoniams paaukoti sa-
Organų donorystės ir vo organus ar audinius yra
transplantacijos dienos pareiškę per 5 tūkstančius
minėjimo renginiuose bu- mūsų šalies gyventojų. Vilniečiai pildė sutikimus po mirties tapti organų donorais.

Puslapis parengtas pagal Eltos ir "15min" inf.


8 2005 spalio 17 d., pirmadienis 15 min pasaulis

Teroristai nuo urnų neatbaidė

Prireiks kelių dienų, kol bus galima oficialiai pranešti, ar irakiečiai patvirtino naująją Konstituciją. Referendumo metu buvo itin sugriežtintas saugumas.
Teroristų grasinimai nesu- kuriose pakankamai daug kurie šalyje įvyko pirmą kar- to Irakas galiausiai taps su- tą, rinkimais. jose provincijose konsti-
naikino irakiečių ryžto da- musulmonų sunitų gali tą po to, kai 2003 metais verenia demokratine vals- Tikimasi, kad konstitu- tucijai nepritars, ji gali bū-
lyvauti istoriniame refe- būti balsavę "ne" ir taip žlugo Saddamo Hussei- tybe ir naujuoju Vakarų są- cijai pritars dauguma iš 18 ti blokuota.
rendume dėl šalies kons- užkirtę kelią jo priėmi- no režimas, atėjo 58 proc. jungininku. Irako provincijų, juolab kad Skirtingai nei per rinki-
titucijos. mui. rinkėjų. Gyventojams referen- vyriausybėje dirbantys šiitų mus sausį, šeštadienį dėl itin
Šeštadienį iš 15,5 Refer
endumo Jeigu konstitu- dume tarus "ne", tarpusa- ir kurdų lyderiai, rengdami sustiprintų saugumo sąlygų
Sekmadienį Irako pa- mln. balso teisę turin- dieną dides- cijai bus pritarta, vyje nesutariančioms ša- pagrindinį šalies įstatymą, išpuolių nebuvo. Tačiau jau
reigūnai skaičiavo istorinio čių Irako rinkėjų refe- nių išpuolių gruodį irakiečiai lies grupuotėms vėl reikė- daugelį jo nuostatų pritaikė sekmadienį, panaikinus sos-
referendumo dėl Jungtinių rendumo biuletenius išvengta vėl eis į balsavimo tų grįžti prie derybų stalo, o regionų reikmėms. tinėje Bagdade galiojusį drau-
Valstijų remiamos konsti- užpildė maždaug 10 apylinkes ir ketve- gruodžio balsavimas apsiri- Tačiau jeigu du trečda- dimą automobiliams, nu-
tucijos biuletenius. Šio do- mln. Rinkėjų aktyvumas riems metams rinks botų naujos laikinosios vy- liai rinkėjų mažiausiai tri- griaudėjo du sprogimai.
kumento likimas priklau- siekė apie 65 procentus. Į naują parlamentą. Va- riausybės, kuriai tektų per-
sys nuo kelių provincijų, sausį surengtus rinkimus, šingtonas teigia, kad po rašyti konstitucijos projek- ĮKLIUVO "AL QAEDA" KIRPĖJAS
JAV pajėgos Irake šeštadienį kitą dieną amerikiečių kariai
TRUMPAI pranešė sulaikiusios vyrą, sulaikė ir nušovė kovotoją Abu
Sudužo pagalbą Atskalūnų grupuotė. Nauja-
me pranešime apie Baltuosius
grupuotė. Ši grupė siekė pa-
neigti, jog Irakas turi masinio
kuris įtariamas dirbęs įtakingų
teroristų tinklo "Al Qaeda"
Azzamą, kuris, pasak jų, Irako
sostinėje buvo aukščiausias
gabenęs sraigtasparnis rūmus krečiantį skandalą, kuris
kilo iš Centrinės žvalgybos
naikinimo ginklų. "Atskalūnai"
veikė apie tai nė nenutuokiant
kovotojų kirpėju ir padėdavęs
jiems pakeisti išvaizdą, kad
"Al Qaeda" vadeiva.
"Į "Kirpėjo" pareigas įėjo
valdybos (CŽV) nutekėjus infor- CŽV vadovui. išvengtų suėmimo. keisti aukštų "Al Qaeda" narių
Žemės drebėjimą išgyvenu- pagalba nukentėjusių regi- macijai, pateikiama prielaida, Raketa premjero rančoje. Kaip rašoma JAV armijos Irake išvaizdą ir, nudažius
siems Pakistanui priklau- onų nepasieks artimiausiu kad įtakingiems prezidento Izraelio saugumo pareigūnai pranešime, vyras vardu Wali- plaukus, pakeitus šukuo-
sančios Kašmyro provinci- metu, per keletą ateinančių padėjėjams didelių rūpes- šeštadienį ministro pirminin- das Muhammadas Farhanas seną bei barzdos kirpimą,
jos dalies gyventojams vis dienų nuo žaizdų gali mirti čių pridarė Jungtinių Valstijų ko Arielio Sharono rančoje Juwaras al-Zubaydi, vadintas padėti jiems išvengti suė-
dar vėluoja pagalba. dar tūkstančiai žemės dre- žvalgybos agentūroje ėmusi rado nesprogusią "Qassam" "aka Kirpėju", Bagdade buvo mimo", - teigiama armijos
bėjimo aukų. veikti savotiška atskalūnų tipo raketą. suimtas rugsėjo 24-ąją. Jau pranešime.
Tragiška sraigtasparnio "Per keletą dienų ga-
avarija maisto bei medika- li mirti keletas tūkstančių
mentų laukimą dar labiau žmonių. Jų žaizdose prasi-
prailgino. Šeštadienį sudu- dėjo užkrėtimas, yra žmo-
žus pakistaniečių armijos nių su kaulų lūžiais", - sakė
sraigtasparniui, žuvo visi Didžiojoje Britanijoje įsikū-
šeši juo skridę kariai. rusios tarptautinės medikų
Sraigtasparnis Mi-17 su- organizacijos "Merlin" gy-
dužo dienos metu, gaben- dytojas Seanas Keogas.
damas pagalbos reikmenis "Jie susirentė pastoges iš
į neprieinamas sritis Bagho geležies skardų. Čia smar-
slėnyje. kiai lyja, sninga ir yra labai
Šeštadienį apniukę orai šalta", - sakė jis.
ir smarkios liūtys sutrikdė Oficialiais duomeni-
orlaivių skrydžius; prasti orai mis, aukų skaičius Pakis-
laikėsi ir sekmadienį. tane dabar siekia beveik 40
Savaitgalį skelbta, kad jei tūkstančių.

Tūkstančiai žmonių gali mirti vietovėse, kurių dėl blogo oro


pagalba dar nepasiekė.
Puslapis parengtas pagal BBC, "Reuters", BNS, Eltos, EPA ir "15min" inf.
15min pasaulis 2005 spalio 17 d., pirmadienis 9

Virusas pasiekė Europą Nalčikas gedėjo žuvusiųjų


to, kai šeštadienį buvo nu-
statyta, jog Rumunijos an-
tys užsikrėtė H5N1 virusu -
tuo pačiu, kuris buvo ras-
tas Turkijoje ir Azijoje. Anot
pareigūno, istorija rodo, kad
paukščių gripas gali mutuoti
ir tapti pavojingu žmonėms
virusu.
Nerimasdėlgalimospaukš-
čių gripo epidemijos pasiekė
ir Vokietiją. Įtakinga Bava-
rijos žemė paragino centri-
nę valdžią griežtinti sąlygas
šalies paukštynuose. Bavari-
jos aplinkos ministras Wer-
Europa su nerimu ruošiasi paukščių gripo epidemijai. neris Schnappaufas pažy-
Oficialiai patvirtinta, kad ir kokių priemonių reikia im- mėjo, kad jei valdžia nepri-
žmogui pavojingas paukščių tis siekiant išvengti visuoti- tars siūlymams naminius
gripo virusas jau atkeliavo į nės epidemijos. paukščius laikyti tik užda-
Europos kontinentą. Didžiosios Britanijos rose patalpose, Bavarijo-
Įvažiavimus į miestą savaitgalį saugojo kariuomenė.
vyriausybės pareigūnas, je tokios taisyklės vis tiek
Rumunijos žemės ūkio kuruojantis medicinos bus įvestos. Po įžūlaus kelių dešimčių če- mus ketvirtadienį ir penk- sidėjo ketvirtadienio rytą,
ministras Gheorghe Flutu- sritį, perspėjo, kad Turkijos "Anato- čėnų kovotojų išpuolio Rusi- tadienį žuvo 108 žmonės. kai kovotojų daliniai už-
ras šeštadienį pranešė, kad kilusi paukščio gripo Epidemija lian" naujienų agen- jos pietinės Kabardos-Bal- Tarp jų 12 vietos gyvento- puolė federalinės vyriausy-
Rumunijoje paukščių gripą pandemija nusineštų prasidės, jei tūra šeštadienį pra- karijos respublikos Nalčiko jų, 24 teisėsaugos parei- bės pastatus, vietos milici-
sukėlė mirtinai pavojingo ti- mažiausiai 50 tūkst. paukščių gri- nešė, kad vakarinė- mieste, kur dvi paras gat- gūnai ir mažiausiai 72 už- jos skyrius, oro uostą ir ki-
po - H5N1 - virusas, nuo ku- britų gyvybių. Pasak vėse netilo mūšiai ir žuvo
pas mutuos je šalies dalyje, kur mažiausiai 108 žmonės, sa-
puolikai. Taip pat teigiama, tus - iš viso aštuonis - objek-
rio Azijoje jau mirė daugiau sero Liamo Donald- anksčiau aptiktas kad buvo suimta ir areštuo- tus, pavaldžius Federalinei
kaip 60 žmonių. sono, mirtina epide- paukščių gripas, nu- vaitgalį pareigūnai paskel- ta maždaug 40 likusių gyvų saugumo tarnybai ir Vidaus
Paaiškėjus, kad mirti- mija prasidės tuomet, kai gaišo beveik tūkstantis bė gedulą. kovotojų. reikalų ministerijai.
nas paukščių gripo virusas paukščių gripas mutuos į vištų. Tiesa, vėliau pa- Kelios dešimtys kovoto- Interneto tinklalapyje,
pasiekė Europą, pareigūnai tarp žmonių perduodamos reikšta, kad paukščiai mi- Prie valstybinių pasta- jų veikiausiai pabėgo dar iki kuriuo nuolatos naudoja-
analizuoja, kokią žalą jis gali formos virusą. rė ne nuo mirtino paukščių tų šeštadienį iki pusės stie- uždarant miestą arba su- si čečėnų sukilėliai, teigia-
atnešti senajam žemynui, ir Jis šias pastabas išsakė po gripo viruso. bo buvo nuleistos vėliavos, gebėjo įsimaišyti tarp vie- ma, kad puolimą suorga-
įvažiavimo į miestą postuo- tos gyventojų. Remiantis nizavo Kabardos-Balkari-

Nemalonumai dėl senelio


se milicija tikrino trans- įvairiais skaičiavimais, iš- jos respublikos džamaatas
porto priemones ir doku- puoliuose dalyvavusių če- "Jarmuk" - vietinė smogia-
mentus. čėnų skaičius svyruoja nuo moji Čečėnijos Respublikos
Vienu realiausių kandidatų tracijos stovyklose. jėga, kaip karo metais daž- Negalutiniais pareigūnų 100 iki 300. Ičkerijos ginkluotųjų pajė-
užimti Lenkijos prezidento D.Tuskui griežtai nei- nai nutikdavo šiauriniame duomenimis, per susirėmi- Kruvini susirėmimai pra- gų brigada.
postą laikomas Donaldas Tus- giant mestus kaltinimus, šalies Košubų regione (į va-
kas pareiškė buvęs priblokš-
tas, kai iš žiniasklaidos pra-
L.Kaczynskiui teko atsipra-
šyti varžovo ir atleisti savo
karus nuo Gdansko).
"Nieko apie tai nežino-
PER MAIŠTĄ ŽUVO 17 ŽMONIŲ
nešimų sužinojo, jog per Ant- Per kalinių maištą į pietus
rinkimų štabo vadovą. jau. Sužinojau tai tik šian-
rąjį pasaulinį karą jo senelis nuo Buenos Airių žuvo ma-
Tačiau penktadienį du dien. Man tai didelio iššūkio
kurį laiką tarnavo nacistinės žiausiai 17 žmonių. Maištas
televizijos kanalai prane- diena. Esu sukrėstas dėl savo
Vokietijos armijoje, oku- įsiplieskė šeštadienį vakare.
šė, kad Berlyno archyvuose senelio likimo", - penktadie-
pavusioje Lenkiją. Jame dalyvavo apie 200
rasti dokumentai rodo, jog nio vakare visuomeninei te-
kalinių.
karui artėjant prie pa- levizijai sakė D.Tuskas.
Kaliniai sukilo, kai buvo at-
Kai praėjusios Neaišku, ar baigos, D.Tusko senelis Lenkijoje žmogaus re-
mestas jų prašymas sekma-
savaitės pradžioje į nacių ar- Jozefas kelis mėnesius putacijai smarkiai kenkia
dienį Motinos dienos proga
varžovo konserva- tarnavo Vokietijos Ver- bet kokia užuomina apie
toriaus Lecho Kac-
miją įstojo machto pagalbiniame bendradarbiavimą su na-
pailginti lankymo valandas.
Kalėjimas yra įsikūręs Mag-
zynskio rinkimų šta- savo noru mokomajame batalio- ciais. Manoma, kad per be-
dalenos provincijoje, apie
bo vadovas pirmą ne, o 1944 metų pabai- veik šešerius metus truku-
120 kilometrų į pietus nuo
kartą užsiminė apie goje įstojo į užsienyje vei- sią Adolfo Hitlerio pajėgų
šalies sostinės. Rugpjūtį per maištą Gvatemalos kalėjime žuvo 18 žmonių.
D.Tusko giminės ry- kusios ir išvien su sąjungi- okupaciją žuvo šeši milijo-
šius su naciais, D.Tuskas ninkėmis kovojusios Len- nai lenkų.
tai paneigė, pavadinęs ne- kijos armijos gretas.
švariais rinkimų kampa- Dokumentuose nenu-
nijos triukais, ir primygti- rodoma, ar D.Tusko senelis
Praėjusį sek madienį
D.Tuskas laimėjo pirmąjį pre-
zidento rinkimų ratą ir tri-
TRAGEDIJA
ISPANIJOJE
Pritaria eutanazijai
nai tvirtino, jog abu jo se- įstojo į Vermachto pajėgas mis procentiniais punktais Latvijos prezidentė Vaira Vy- "Man tai atrodo labai be-
Šeštadienio rytą šiau-
neliai kalėjo nacių koncen- savanoriškai, ar verčiamas aplenkė L.Kaczynskį. kė-Freiberga pareiškė, kad širdiškas sprendimas, ypač jei-
rės rytų Ispanijoje, netoli
gyvenimas yra šventas, ta- gu žmogaus gyvybė palaiko-
Barselonos esančiame čiau dirbtinai palaikyti be- ma dirbtiniais metodais, kai
miestelyje sugriuvus viltiškai sergančių žmonių tuo tarpu senais laikais jis bū-
pastatui, žuvo mažiau- gyvybę yra beširdiška. tų miręs natūralia mirtimi.
siai keturi imigrantai. Man atrodo visiškai norma-
Pasak sugriuvusio namo Prezidentė, Latvijos te- lu, kad žmogui, kurio kūnas
kaimynystėje gyvenan- levizijos laidoje "Pirmieji siunčia aiškius ženklus, jog
čio žmogaus, pastate valstybės asmenys" atsaky- daugiau nebegali nepriklau-
glaudėsi nuo 25 iki 30 dama į klausimą, ar pritaria somai funkcionuoti, reikėtų
marokiečių. Nelaimė įvyko eutanazijai, teigė, jog spren- suteikti tą garbę leisti savo kū-
Pjeros mieste, maždaug džiant šią problemą susidu- nui nustoti veikus be bruta-
už pusšimčio kilometrų ria du principai. "Pirmasis laus, didvyriško ir jėga perša-
į pietvakarius nuo Bar- principas yra tas, kad gyve- mo dirbtinio įsikišimo", - kal-
selonos. Penki žmonės nimas - šventas, ir aš su tuo bėjo Latvijos vadovė.
išsigelbėjo iš pastato sutinku. Tačiau svarstant Pastaroji tema Latvijoje
nenukentėję. klausimą, kiek šis praktinis tapo aktuali po to, kai rug-
sprendimas skiriasi nuo gy- sėjį kelių sunkių ligonių ar-
Puslapis parengtas pagal BBC, venimo šventumo, nuomo- timieji įkūrė organizaciją,
"Reuters", DPA, EPA, Eltos, BNS nės išsiskiria", - pažymėjo kovosiančią už eutanazi-
D.Tusko galimybes laimėti antrame ture mažina naciams tarnavęs senelis. ir "15min" inf.
V.Vykė-Freiberga. jos įteisinimą.
10 2005 spalio 17 d., pirmadienis 15 min sportas

LEDO RITULYS

Lietuviai čiuoš Turine


Lietuvos čiuožėjai ant ledo Margarita
Kontinentinė taurė
Tarptautinės ledo ritulio federacijos (IIHF) Kontinentinės
taurės antrojo etapo C grupės turnyre pirmąją vietą užėmė
ir kelialapį į kitą varžybų etapą iškovojo Latvijos čempionė
Drobiazko ir Povilas Vanagas Austrijo- Rygos "Riga 2000" ekipa. Elektrėnų ledo rūmuose vykusiame
je užtikrintai laimėjo 2006 metų Turi- turnyre varžėsi iš viso keturios komandos: latviai, Lenkijos
no žiemos olimpinių žaidynių atrankos čempionai "GKS Tychy" ritulininkai, rumunų "Steaua Bu-
turnyrą "Karl Schaefer Memorial-2005" charest" ir Elektrėnų "Energija". Pirmojo etapo A ir B grupių
ir iškovojo olimpinį kelialapį. varžybos baigėsi rugsėjį. Kelialapius į antrą etapą tąsyk
iškovojo Ispanijos "CH Jaca" ir "Steaua Bucharest ".
Lietuvos atstovai paskutiniojoje,
laisvojoje programoje surinko 91,30 B.Hullas traukiasi
balo. Artimiausi varžovai - Kristina
Fraser ir Igoris Lukaninas iš Azer-
baidžano pelnė 79,40 balo. Galutinė-
je įskaitoje lietuviai surinko 184,22
balo ir aplenkė Azerbaidžano porą
beveik 30 balų.
Olimpinius kelialapius taip pat
iškovojo vokiečiai Christina Beier ir
Williamas Beieris bei japonai Nozo-
mi Watanabe ir Akiyukis Kido. Pas-
taroji pora tik 0,04 balo aplenkė be
olimpinio kelialapio likusius ameri-
kiečius Kimberley Navarro ir Bren-
tą Bommentre. Iš viso atrankos tur-
Vienas geriausių visų laikų Nacionalinės ledo ritulio lygos
nyre dalyvavo 17 porų. Lietuvos čiuožėjai M.Drobiazko ir P.Vanagas Vienoje laimėjo bilietą į Turino olimpiadą.
(NHL) žaidėjų Brettas Hullas baigia savo 19 metų trukusią
karjerą. Šią žinią sportininkas pranešė prieš "Detroit Red
"15MIN" SPRINTAS Wings" ir "Phoenix Coyotes" rungtynes. Geriausias B.Hullui
Krepšinis. Trečiąsias per- ninkus (4 pergalės). Kauniečiai Gulbenės "Bumerangs/ASK". atstovas. Jonavietis Kęstutis buvo 1990-1991 metų sezonas, kai atstovaudamas "St.
gales iš eilės Baltijos vyrų Taline 72:59 nugalėjo vietos Klaipėdos "Neptūnas" pra- Antanavičius (svorio katego- Louis Blues" jis pelnė net 86 įvarčius. Žaidėjas, pelnęs iš
krepšinio lygos reguliariojo "Kalev/Cramo" ekipą. Vilniečiai laimėjo Valmieros "Lačpleša rija iki 57 kg) ketvirtfinalio viso 741 įvartį, yra trečias pagal rezultatyvumą per visą
sezono rungtynėse iškovojo svečiuose po atkaklios kovos alus" 65:80. kovą antrajame raunde 1:16 NHL istoriją. Daugiau įvarčių NHL čempionatuose yra pelnę
septyniolikos komandų turnyro 72:67 įveikė Latvijos čempioną Boksas. Pasaulio katedų pralaimėjo Turkijos bendra- tik Wayne Gretzky - 894 ir Gordie Howe - 801.
favoritai - Kauno "Žalgiris" "Ventspils" klubą. Kėdainių (iki 17 metų) bokso čempio- amžiui Onurui Sipalui, kuris Šiame sezone 41 metų B.Hullas sužaidė penkerias rung-
ir Vilniaus "Lietuvos rytas", "Nevėžis 100:83 nugalėjo nate (Liverpulyje) iš kovos dėl pateko į pusfinalį bei užsi- tynes "Phoenix Coyotes" gretose, tačiau įvarčių nepelnė.
"Didžiuojuosi tuo, ką pasiekiau, tačiau sulaukęs 41 metų
kurie beveik pasivijo turnyre Talino "Pirita BM", Panevėžio medalių pasitraukė pasku- tikrino mažiausiai bronzos
jaučiu, kad atėjo laikas pasitraukti, - sakė B.Hullas.
pirmaujančius "Šiaulių" krepši- "Panevėžys" 65:66 nusileido tinis - ketvirtasis - Lietuvos apdovanojimą.

Šampane maudėsi F.Alonso ir "Renault"


"Formulės-1" automobilių
lenktynių pasaulio čem- 2005 M. "FORMULĖS-1" LYDERIAI: KONSTRUKTORIAI:
pionato paskutinįjį 19-ąjį 1. Fernando Alonso (Ispanija/Renault) ...............................133 (tšk.) 1. Renault .....................191
etapą - Kinijos "Grand Prix" 2. Kimis Raikkonenas (Suomija/McLaren) ........................ 112 2. McLaren-Mercedes ..182
lenktynes Šanchajaus traso- 3. Michaelis Schumacheris (Vokietija/Ferrari) .................... 62 3. Ferrari .......................100
je - vakar laimėjo jau anks- 4. Juanas Pablo Montoya (Kolumbija/McLaren) ................. 60 4. Toyota .........................88
čiau čempiono titulą užsi- 5. Giancarlo Fisichella (Italija/Renault) ............................... 58 5. BMW-Williams ............66
tikrinęs Fernando Alonso. 6. Ralfas Schumacheris (Vokietija/Toyota) .......................... 45 6. BAR-Honda ................38
Ispanas šia pergale užtikri- 7. Jarno Trullis (Italija/Toyota) .............................................. 43 7. Red Bull-Cosworth ....34
no pirmąją vietą konstruk- 8. Rubensas Barrichello (Brazilija/Ferrari) .......................... 38 8. Sauber-Petronas ........20
torių įskaitoje ir savo "Re- 9. Jensonas Buttonas (Didžioji Britanija/BAR) .................... 37 9. Jordan-Toyota ............12
nault" komandai. 10. Markas Webberis (Australija/Williams) .......................... 36 10. Minardi-Cosworth ......7

24 metų pilotas, tapęs


jauniausiu istorijoje pa-
saulio čempionu, Šancha-
juje užtikrintai pirmavo
nuo starto iki fi nišo ir ap-
lenkė antrąją vietą užėmusį
"McLaren-Mercedes" pilo-
tą suomį Kimmį Raikkone-
F.Briatore (d.) džiaugėsi fantastišku F.Alonso ir "Renault" sezonu.
ną 4,015 sek. Trečias buvo
"Toyota" atstovas vokietis kuriose netrūko incidentų, nišavęs italas Giancarlo Fi-
Ralfas Schumacheris, ku- vokietis padarė apmaudžią sichella. "Komandai tai bu-
ris galutinėje sezono įskai- klaidą ir išlėkė iš trasos va- vo fantastiškas sezonas, - po
toje iš septintosios pozici- žiuodamas paskui saugu- fi nišo sakė "Renault" eki-
jos pakilo į šeštąją. Penkių mo automobilį. pos vadovas ispanas Flavio
pastarųjų čempionatų lai- "Renault" komandų įs- Briatore. - Pergalė kons-
mėtojas Michaelis Schu- kaitoje surinko 191 tašką, o truktorių įskaitoje nebuvo
macheris su "Ferrari" va- "McLaren" - 182. Be to, "Re- lemiama, bet pakankamai
kar pasitraukė iš lenktynių nault" sąskaitą penkiais taš- svarbi komandos motyva-
22-ajame rate. Lenktynėse, kais papildė ir ketvirtas fi- cijai kitam sezonui". Jau anksčiau iškovotą čempiono vardą F.Alonso vakar vainikavo pergalingu finišu.

Puslapis parengtas pagal BNS, Eltos, EPA, www.ledas.lt ir "15min" inf.


15 min sportas 2005 spalio 17 d., pirmadienis 11

NBA LIETUVIAI
Naujoje aikštėje šeimininkavo "Hornets"
Pirmąjį pralaimėjimą antrose
ikisezoninėse NBA rungtynėse

Vilniaus "Ardas-Rudamina"
Lietuvos vyrų žolės riedu-
patyrė Arvydo Macijausko Naujojo
Orleano "Hornets" ekipa, savait-
galį 83:101 nusileidusi Orlando
"Magic" komandai. Lietuvis savo
lio čempionato antrojo ra- komandai pelnė 6 taškus, per 17
to varžybos savaitgalį vy- minučių pataikęs 1 tritaškį iš 3,
ko naujoje, ką tik įrengto- vienintelį dvitaškį bei realizavęs
je aikštėje prie Vilniaus Že- 1 baudos metimą iš 2. Be to
mynos gimnazijos. A.Macijauskas atliko 4 rezul-
tatyvius perdavimus, po kartą
Sėkmingiausiai pasiro- suklydo bei prasižengė.
dė visas rungtynes laimė-
jusi čempionė Vilniaus "Ar- "Bulls"
do-Rudaminos" komanda. Pirmą pergalę trečiose ikise-
Ji įveikė Vilniaus "Žuvėdrą" zoninėse rungtynėse iškovojo
8:0, "Žuvėdrą-Taurą" 4:2 bei Čikagos "Bulls" klubas. Savo
savo pagrindinį konkurentą naujojoje ekipoje debiutavęs
Kėdainių "Nevėžį" 2:0. Ly- Darius Songaila prie pergalės
deriai po dviejų ratų surin- prisidėjo 14 taškų ir 6 sugriebtais
ko 18 taškų iš tiek pat gali- kamuoliais po krepšiu. Lietuvis per
mų. Antri žengia kėdainiš- 30 minučių pataikė 6 dvitaškius
kiai (10tšk.), nugalėję "Žu- iš 12 bei abu baudų metimus.
vėdrą-Taurą" ir "Žuvėdrą". Be to, D.Songaila perėmė vieną
"Žuvėdra-Tauras" (7tšk.) kamuolį, atliko rezultatyvų perda-
įveikė nė taško neturinčią vimą, dukart suklydo bei surinko
keturias pražangas.
"Žuvėdrą" 9:0. Pagrindinių konkurentų - "Ardo-Rudaminos" (gelt. apr.) ir "Nevėžio" dvikovą laimėjo vilniečiai.
"Bulls" krepšininkai 116:97 nu-
galėjo Bostono "Celtics" klubą.
FUTBOLAS
"Cavaliers"
"Ekranas" vėl šventė "Hearts" atsilaikė užimančia Glazgo "Celtic" ekipa tas rungtynėms. Rungtynes Antrą pralaimėjimą ketvirtose ikisezoninėse rungtynė-
Škotijos futbolo čempionato ir išliko pirmojoje vietoje. žiūrėjo 60 tūkst. sirgalių.
pergalę "Hertas" ekipoje Edgaras Po šio mačo Lietuvos vers-
se patyrė Žydrūno Ilgausko ir Martyno Andriuškevičiaus
Lietuvos futbolo A lygos dešimtojo turo rungtynėse Klivlendo "Cavaliers" klubas, išvykoje 89:91 nusileidęs
lyderė Edinburgo "Hearts" Jankauskas žaidė visas rung- lininko Vladimiro Romanovo Milvokio "Bucks" krepšininkams. Starto penkete rungtynes
čempionate sužaistose 31-
komanda, kurioje žaidžia trys tynes, Saulius Mikoliūnas liko kontroliuojamas "Hearts" pradėjęs Ž.Ilgauskas per 23 minutes pelnė 18 taškų ir
ojo turo rungtynėse lyderis
lietuviai, svečiuose sužaidė tarp atsarginių, o Deividas klubas surinko 26 taškus ir buvo rezultatyviausias svečių gretose. Lietuvis pataikė 5
Panevėžio "Ekranas" žengė
lygiosiomis 1:1 su antrąją vietą Česnauskis nebuvo registruo- toliau lenkia "Celtic" 3 tšk. dvitaškius iš 8 bei visus 8 baudų metimus. Po krepšiais
dar vieną žingsnį titulo link,
savo aikštėje nugalėjęs Vil- jis atkovojo 6 ir perėmė 2 kamuolius, atliko rezultatyvų
niaus "Vėtrą" 1:0 ir iškovojęs perdavimą, dukart suklydo bei surinko tris pražangas.
25-ąją pergalę. Vienintelį M.Andriuškevičius šiose rungtynėse nežaidė.
įvartį 10 min. pelnė Povilas
Lukšys. Panevėžiečiai surinko
80 taškų ir toliau dešim-
čia taškų lenkia praėjusio Staigi J.Colliero mirtis
sezono čempioną Kauno NBA sukrėtė skaudi ne- kus J.Colliero kvėpavimui,
"FBK Kauną", kuris namuose tektis - nerikėtai mirė "Atlan- žmona iškvietė medikus,
sutriuškino Šilutės "Šilutę" ta Hawks" vidurio puolėjas kurie nuvežė krepšininką į
5:0. Trečiosios vietos siekian- Jasonas Collieras. ligoninę. Ten buvo konsta-
čios "Vėtros" sąskaitoje - 51 28 metų 213 cm ūgio žai- tuota jo mirtis. Pirminiais
taškas. Vilniečius besivejanti dėją mirtis ištiko miegantį duomenimis, žaidėjas mi-
Marijampolės "Sūduva", po šeštadienį paryčiais. Sutri- rė nuo širdies smūgio.
pergalės išvykoje prieš Šiaulių
"Šiaulius" 4:1, surinko 46
taškus.
Kitose rungtynėse "Atlan-
tas" ir "Žalgiris" sužaidė 1:1,
o "Vilnius" sutriuškino "Ne-
vėžį" 3:0. Škotijos lyderių rungtynėse ("Hearts" - bord. apr.) vyko atkakli kova dėl kamuolio.

Veselinas Topalovas - planetos čempionas Jaunimui -


sidabras
Argentinoje pasibaigusio Kišiniove surengtame
Tarptautinės šachmatų fe- pasaulio jaunimo (iki 19
deracijos finalinio aštuonių metų) klasikinių sportinių
didmeistrių turnyro nugalėtoju šokių čempionate sėkmin-
tapo ir planetos čempiono gai pasirodė šių metų šalies
titulą iškovojo bulgaras Vese- čempionai, Kauno "Sūku-
linas Topalovas. Už pergalę rio" klubo atstovai Olegas
jam atiteko 300 tūkst. JAV Martyniukas ir Aistė Stra-
dolerių. gytė, iškovoję antrąją vie-
Antrąją vietą užėmė indas tą. Lietuvos nusipelniusių
Viswanathanas Anandas, trenerių Jūratės ir Česlovo
paskutiniajame ture sužaidęs Norvaišų auklėtiniai finale
lygiosiomis su rusu Piotru nusileido tik Moldovos at-
Svidleriu. Abu didmeistriai stovams Dumitru Dogai ir
surinko po 8,5 taško, tačiau Aleksandrai Malai.
indas užėmė aukštesnę vietą Čempionate dalyvavo 57 J.Collieras NBA žaidė penkis sezonus, per rungtynes pelnyda-
pagal papildomus rodiklius. poros iš 30 valstybių. mas po 5,6 taško ir atkovodamas po 2,9 kamuolio.

Puslapis parengtas pagal BNS, Eltos, EPA ir "15min" inf.


12 2005 spalio 17 d., pirmadienis 15 min TV šiandien

SUDOKU DEBIUTAS
*LTV *LNK *TV3 *BTV Dienraštis "15min"
600 Labas rytas. 630, 700, 730 610 Dienos programa. 620 Programa. 635 Programa. pirmasis Lietuvoje
Žinios. Sportas. Orai. 830 Informacija. 625 Teleparduotuvė. 640 Mūsų gyvūnai (kart.). Sudėtingumas
Žinios. Orai. 620 Dviračio šou. Humoro 640 Animacinis serialas 705 Televitrina.
pristato savo skaityto-
900 "Komisaras Reksas" (74) laida (kart.). "Kasparas" (4/10). 725 Uždrausta zona (kart.). jams iš Japonijos kilu-
(N-7). 645 Animacinis serialas 710 Nomeda (kart.). 820 Animacinis serialas sį žaidimą - SUDOKU.
955 "Dinozaurai" (kart.).
1020 Mėta Meškinija.
"Martinas Slėpinys"
(34).
800 "Maištingasis angelas"
(185).
"Drakonų medžiotojai
(N-7) (kart.).
1 3 2 Visame pasaulyje ne-
1025 Geroji animacija. 710 Animacinis serialas 900 "Meilės keliai" (198). 845 Animacinis serialas paprastai populiarus
1045 "Dingę" (6) (N-7). "Labai slaptos agentės" 1000 Kioskelis. Humoro laida "Bjaurusis ančiukas" 6 9 5 4 7 3 žaidimas suteiks Jums
1125 Sauliaus Bartkaus (32). (kart.). (kart.).
požiūris (kart.). 735 "Kerėtoja" (36). 1050 "Jaunasis Heraklis" 910 Animacinis serialas 8 9 4 5 galimybę kiekvieną
1210 "Humoro akademija 800 Langai. Pokalbių laida (31). "Kečupo vampyrai" darbo dieną džiaugtis
2005" (kart.).
1320 SEB BBL rungtynės.
(N-7) (kart.).
900 "Būk šalia" (25).
1120 "Sunkus vaikas III".
Komedija. Rež. Gregas
(kart.).
935 Animacinis serialas
5 7 6 2 1 SUDOKU ir lavinti
Ventspilio "Ventspils" - 955 "Pamotė" (7). Beemanas. Vaid. "Fiksis ir Foksis" logiką.
Vilniaus "Lietuvos rytas" 1050 Myli, nemyli. (kart.). Williamas Kattas, (kart.). 8 8 1 7 3
(kart.). 1145 "Konanas. Dramblio Justinas Chapmanas, 1005 "Pelenės istorija"
1500 "Detektyvas Niras
Vulfas. Tik per mano
širdis". Nuotykių. Rež.
G. Hamelinas. Vaid. R.
Shermanas Howardas.
JAV, 1995 m. (N-7)
(kart.).
1100 "Pavogta meilė".
8 4 1 9 5 9
6
2 3 1
7
6
8

4 7 5 6
lavoną". Detektyvas.
Rež. Timothy Huttonas.
Moelleris. JAV, 1998 m.
1330 Kelias į žvaigždes.
(kart.).
1255 Animacinis serialas
1155 "Gelbėtojai" (kart.).
1250 Meilės kaina. (N-7)
4 2 1 7 7 9 1 2
Vaid. Timothy Huttonas, Realybės šou. "Pašėlęs Tekso Averio (kart.). 6 3 4 9
Maury Chaykinas, Billas 1405 Animacinis serialas pasaulis". 1345 Iš Ingos Lidstrom 3 6 5 8 9 4 4 9 2 1 6
Smitrovichius, Colinas "Džekio Čano nuotykiai" 1320 Dangus. Muzikinis kolekcijos. "Pasiilgę 6 5 4
Foxas. JAV, 2001 m.
(N-7) (kart.).
(8).
1430 Animacinis serialas
realybės šou (kart.).
1420 Animacinis serialas
Marilundo".
Melodrama. Rež.
7 6 3 7 8 5 9
PVZ. Nr. 1 – tradicinė
1630 Animacinis serialas "Būrys ant ratų" (28). "Bidmanų kovos" (1). K.Meeder. Vokietija, Sprendimus, patarimus ir Sudoku kompiuterinę programą rasite www.sudoku.com
SUDOKU lentelė.
"Pirmyn, penketuk" 1450 Animacinis serialas 1445 Animacinis serialas 2005 m.
(kart.). "Martinas Slėpinys" "Yu-Gi-Oh!" (30). 1530 Animacinis serialas Taisyklės ir pavyzdžiai
1655 Gustavo enciklopedija (35). 1510 Animacinis serialas "Drakonų medžiotojai". SUDOKU lentelė susideda iš devynių vertikalių stulpelių ir devynių horizontalių eilučių, kurie yra su-
(kart.). 1515 Animacinis serialas "Kasparas" (4/11). 1555 Animacinis serialas skirstyti į 9 langelius. Visa lentelė dar yra suskirstyta į kvadratėlius, kurie susideda iš 3x3 langelių. Šia-
1720 Žinios (rusų k.). "Labai slaptos agentės" 1540 "Tarp meilės ir "Vėžliukų sala". me žaidime nereikia naudoti aritmetikos, jį galima pradėti žaisti nuo bet kurios lentelės vietos. Žaidimo
1730 "Dinozaurai". (33). neapykantos" (37). 1620 Animacinis serialas esmė, kad visi stulpeliai, eilutės ir 3x3 kvadratėliai turėtų skaičių seką nuo 1 iki 9, nei vienas skaičius ne-
1755 Mėta Meškinija. 1535 "Storulė Valentina" (71, 1640 "Maištingasis angelas" "Kečupo vampyrai". gali kartotis.
1805 Geroji animacija. 72). (186). 1645 Animacinis serialas Pažiūrėkite į PVZ. Nr. 1, pabandykite įrašyti skaičių 7 viršutiniame kairiame kvadratėlyje (kvadratėlis Nr.
"Sviedinukas ir 1740 Langai. Pokalbių laida 1740 Nomeda. Pokalbių "Fiksis ir Foksis". 1), jį būtų galima rašyti bet kuriame langelyje, bet tai prie sprendimo tikriausiai neprives, tad paieškoki-
berniukas". (N-7). šou. Vedėja Nomeda 1715 "Pelenės istorija". te logika pagrįstos skaičiaus vietos.
1830 Žinios. 1845 Žinios. Sportas. Orai. Marčėnaitė. 1810 "Gelbėtojai". Matote skaičių 7 dešiniajame viršutiniame kvadratėlyje viršutinėje eilutėje? Tai 7 visai viršutinei eilutei ir
1845 "Komisaras Reksas" (75) 1910 Srovės. Publicistikos 1845 TV3 žinios. 1905 Uždrausta zona.Ved. stulpeliui esančiam po šiuo skaičiumi. Viršutinis centrinis 3x3 kvadratėlis taip pat turi skaičių 7, tai skai-
(N-7). laida. 1900 TV3 sportas. Orai. M. Porečenkovas (N-7). čius 7 visai antrai lentelės eilutei ir stulpeliui esančiam po juo. Iš šios sekos mes sužinome, kad pirmo
1935 Pagalbos telefonas. 2000 Dviračio šou. Ved. K. 1910 "Be tabu" savaitė. 2000 Žinios. Kriminalai. kvadratėlio skaičius 7 negali būti pirmoje ir antroje lentelės eilutėje. Vadinasi, jo vieta gali būti tik tre-
Vedėjas Dalius Savickytė ir V. Šerėnas. Vedėjai Ramunė Sportas. Orai. čioje eilutėje. Pažiūrėję į šio kvadratėlio trečiąją eilutę matome, kad ten jau yra du skaičiai 9 ir 2, tagi 7
Mertinas. 2025 Grožio fabrikas. Ved. A. Kurienė ir Vytautas 2020 "Turbo. Provincijos gali būti įrašytas tik į vieną likusį tuščią langelį.
2025 Loterija "Perlas". Martinaitienė. Tulevičius. nusikaltimai". Dabar pabandykime surasti skaičių 9 centriniam 3x3 kvadratė-
2030 Panorama. Verslas. 2120 Kelias į žvaigždes. 2000 TV pagalba. Realybės Kriminalinis nuotykių. 8 1 6 4 5 9 7 2 3 liui, esančiam lentelės viršuje. Jeigu atkreipsite dėmesį į apati-
Kultūra. Sportas. Orai. Realybės šou. šou. Vedėja Aušra Rež. A. Bonifacio. Vaid. 4 3 5 6 2 7 9 1 8 nį centrinį kvadratėlį, pamatysite skaičių 9, esantį penktame len-
2110 TV forumas. Vedėjas 2200 Žinios. Verslas. Kilkuvienė. R. Farnesi, A. Valle. 9 7 2 3 1 8 6 4 5 telės stulpelyje, tai reiškia, kad šiame stulpelyje daugiau skaičių 9
Edmundas Jakilaitis. Kriminalai. Kultūra. 2030 Dangus. Muzikinis Vokietija, Italija (N-7). nebegali būti. Centrinis kvadratėlis lentelės viduryje taip pat turi
2 4 9 8 7 3 5 6 1 skaičių 9, jis yra ketvirtame stulpelyje. Iš to išplaukia loginė seka,
2209 Loterija "Perlas". Sportas. Orai. realybės šou. 2205 Karšta! (kart.).
2210 Pinigų karta. 2235 Ekipažas. TV žurnalas. 2140 TV3 žinios. Kriminalai. 2240 Žinios.
5 8 7 9 6 1 2 3 4 kad skaičius 9 viršutiniame centriniame kvadratėlyje gali būti tik-
Publicistikos laida. Ved. V. Valiukevičius ir D. Verslas. Sportas. Orai. 2250 "Keturios plunksnos". 1 6 3 2 4 5 8 9 7 tai šeštame stulpelyje. Pažiūrėkime į jį. Matome, kad yra du lais-
Vedėjas Andrius Leonavičius (N-7). 2210 "Nusivylusios namų Drama. Rež. 3 5 4 7 9 2 1 8 6 vi langeliai, kur jis gali būti įrašytas. Atkreipkite dėmesį į kairę, kai-
riniame viršutiniame kvadratėlyje, trečioje eilutėje yra skaičius 9.
Tapinas. 2320 "Formulės BMW ADAC" šeimininkės" (7) (N-7). Sh.Kapuras. JAV, 6 9 1 5 8 4 3 7 2 Tai visos šios eilutės skaičius 9. Loginis mąstymas mums pasako,
2300 Vakaro žinios. žiedinių lenktynių 2315 "CSI Majamis" (7) (N-7). Didžioji Britanija.
7 2 8 1 3 6 4 5 9 kad viršuje esančio centrinio kvadratėlio skaičius 9 gali būti įrašy-
2310 "Operatyvinė tyrimo apžvalga. 015 "Nematomas žmogus" 115 Bamba. Interaktyvus tas tik į pirmojoje eilutėje ir šeštame stulpelyje esantį langelį.
grupė" (27) (N-7). 2350 Stot! Policija! Realybės (10). šou suaugusiesiems PVZ. Nr. 2 – Lentelės Nr.1
Tai - pagrindiniai SUDOKU sprendimo principai. Sėkmės!
005 Programos pabaiga. dokumentika. 115 Pabaiga. (S). sprendimas.
"15min" inf.

ANONSAI
*LTV2 *Tango *TV1 *5 kanalas
1400 Mėta Meškinija. 1005 Programa. 955 Dienos programa. Informacija. 815 Programa. Kokia meilė be bučinių?
1405 Geroji animacija. 1010 Teleparduotuvė. 1000 "Pietų jūrų istorijos". 830 TV parduotuvė.
"TV pagalba", 20:00, realybės šou
1430 Animacinis serialas "Pirmyn, 1025 "Kasparas" (4/10). 1100 "Mažyliai" (kart.). 1130 Pirmasis muzikinis
penketuk". 1050 "Yu-Gi-Oh!" (29). 1200 "Storuliai" (kart.). kanalas. Marijanas ir Olga susidūrė su
1455 Gustavo enciklopedija. 1115 "Pašėlę Roketai" (3/10). 1300 Animacinis serialas "Vaiduokliai 1200 Sporto savaitė (kart.). pirmąja savo santykių problema,
1520 Šventadienio mintys. 1140 "Kamila" (67). medžiotojai" (kart.). 1230 NTV šiandien. jie negali bučiuotis. O be bučinių
1550 Vilniaus albumas. Laida lenkų kalba. 1235 "Gelbėtojų naktys" (1). 1325 Animacinis serialas "Džekio Čano 1300 "Atsargiai, kamera!" (5). meilė vysta. Kas trukdo jų aistrai
1605 Vilniaus sąsiuvinis. Laida baltarusių 1330 Tangorama. nuotykiai" (kart.). 1400 "Gentys" (23). ir ar gelbėtojai gali išgelbėti jaunos
kalba. Pramoginė laida (kart.). 1400 "Vieniša, bet geidžiama" (22). 1500 "Kelių vilkai II" (5). poros santykius? Padėti skuba
1620 Rusų gatvė. Laida rusų kalba. 1530 "Auksarankis" (8/10). 1500 "Mažyliai". 1600 Dok. serialas "Mitų
laidos "TV pagalba" kūrėjai.
1635 Kelias. Laida evangelikams. 1600 Dangus. 1600 Duodam. Televiktorina. Tiesioginė griovėjai". "Palaidoti gyvi",
1650 Trembita. Laida ukrainiečių kalba. Muzikinis realybės šou (kart.). transliacija. Vedėjos Aistė Griškaitė ir "Šuolis nuo tilto",
1700 Labas. TV žurnalas tautinėms 1700 "Ilgai ir nelaimingai" Estela Mažonaitė. "Coca-Cola" (kart.).
bendrijoms. (13, 2/1). 1800 Animacinis serialas "Vaiduoklių 1800 "Viskas prasideda nuo
1710 Menora. Laida apie Lietuvos žydus. 1800 "Tarzanas" (2/9). medžiotojai". smulkmenų". Vokietija, "Fuksų" įšventinimo puota
1720 Savaitė. Politinių naujienų laida. Ved. 1830 "Gelbėtojų naktys" (2). 1830 Retrospektyva. Dokumentinių 1999 m.
"Išmuštieji iš vėžių", 22:00, komedija
Rita Miliūtė. 1930 "Auksarankis" (8/11). videofilmų ciklas "Menininkų 1830 NTV šiandien.
1805 Kaunas ir kauniečiai: ambicijos ir 2000 Dokumentinis serialas "Didelė portretai". 2003 m. "Rašytojas Petras 1900 Žinios. Verslas. Kriminalai. Rež. Richardas Linklateris (JAV/1993)
galimybės (kart.). šlovės kaina" (11). Dirgėla". Autoriai Juozas Matonis ir Orai. 1976-ieji. Teksaso valstijoje
1900 Kauno žinios, verslas, kultūra, orai. 2100 "Slaptoji agentė" (21). Vytautas Damaševičius. 1930 "Atsargiai, Nagijevas!" (24). mažo miestuko mokiniai švenčia
1930 Žinios (LTV žinių kartojimas). 2200 "Išmuštieji iš vėžių". 1900 "Torpedos". 2130 Rusų kinas. mokslo metų pabaigą ir surengia
1945 Vilniaus žinios. Komedija. Rež. Richardas 2000 "Baltieji rūmai. Vakarinis sparnas". "Moteris lange". Rusija, "fuksų" įšventinimo puotą - reikia
1955 Amžių šešėliuose. Linklateris. Vaid. Jasonas 2100 Kino pavasaris. "Pianistas". 1993 m.
jiems atlyginti už visas būtas ir
2035 Pasaulio dokumentika. "Išpuoliai Londonas, Milla Jovovich, Drama. Rež. Romanas Polanskis. 2200 Žinios. Verslas. Kriminalai.
Rusijoje - Kremliaus pėdsakai". Benas Affleckas. JAV, 1993 m. Vaid. Adrienas Brody, Thomas Orai (kart.). nebūtas nuodėmes.
Prancūzija. (N-14). Kretchmannas, Frankas Finlay. 2230 Maskaradas. Japonų Jokios nostalgijos aštuntajam
2130 Panorama. 2355 Dangus. Muzikinis realybės Prancūzija, Vokietija, Didžioji išradingumo konkursas (6). dešimtmečiui ir jokių banalių senti-
2210 "Žmogus, kurio nebuvo". šou. Tiesioginė transliacija. Britanija, Lenkija, 2002 m. (N-7). 2300 Žvejo biblija. Laida žvejams. mentų. Tiesiog linksma ir juokinga.
Detektyvinė drama. 055 "Telejazz". Interaktyvios 2345 Dušas. Muzikinė pramoginė pokalbių 2330 "Atsargiai, kamera!" (5). Koks gi keistas vis dėlto buvo tas
000 Savaitė. Politinių naujienų laida. nakties pramogos (N-14). laida. 000 "Ober Haus" apie aštuntas dešimtmetis...
040 Programos pabaiga. 200 Pabaiga. 100 Programos pabaiga. nekilnojamąjį turtą.
15 min skelbimai 2005 spalio 17 d., pirmadienis 13

Kinas KLASIFIKUOTI SKELBIMAI


PARDUODA Valymo įmonei reikalingi dar- UAB DEXTERA reikalingas dermatovenerologo, bronza- Greitai ir kokybiškai atlieka-
FORUM CINEMAS AKROPOLIS buotojai: valytojos ir valymo meistras langų ir vartų monta- riumo paslaugas. Kompleksinis me LMDP ir kitos medienos
Parduodamas suremontuotas, operatoriai. Taip pat siūlo vimui. Privalumai: montavimo seksualinės sveikatos sutriki- plokštės pjaustymo ir lami-
"Transporteris 2"10:10 12:10 14:10 mų gydymas. Informacija: 8 navimo darbus. Tel. 2375605,
įrengtas dviejų kambarių butas darbą studentams. Tel.: 8 659 darbų patirtis, atsakingumas,
16:10 18:00 19:50 21:40 su baldais ir iranga Šeškinėje. 91993. darbštumas, komunikabilu- 5 2624408, 8 684 01600 d.d. 2375606 mob. 8 686 78186,
Įvažiavimas iš Ukmergės pl., mas. Teirautis tel.: 2685555; 10-15 val., www.intymu.lt. Vilnius. Faks. 2355211. El.
"Dievų miškas" 10:30 13:15 16:00 Kalbų mokyklai "Gloria lingua" Vilnius, Pylimo g. 3/1. paštas: info@nedmija.lt
Aukštas 4/5, Statybos metai mob. tel.: 8 698 40225.
18:45 21:30 1981, kaina 215000 Lt, tel. reikalingi anglų kalbos dėstyto- Jeigu blogai miegate, knar- Kokybiškai gaminame ir mon-
8 687 33757. jai ir vertėjai, turintys filologinį Stabiliai dirbančiai siuvimo
"Įvartis!" 15:00 17:20 19:40 22:00 kiate, esate mieguisti dieną, tuojame šarvuotas, faneruotas
išsilavinimą. Savo CV siųskite: akcinei bendrovei nuolati-
Parduodame naudotus krautuvus info@glorialingua.lt. Informa- jums padės miego sutrikimų ir įsprūdines duris, suteikiame
"Broliai Grimai" 10:00 12:25 14:50 niam darbui reikalingi siu-
iš Japonijos. Kaina - nuo 8000 Lt. cija tel.: 8 675 31344. laboratorija Sapiegos ligoni- garantiją. Vilnius, tel.: 2310825,
vėjai, lygintojai, sukirpėjai,
17:10 19:35 21:55 Tel.: 8 655 19379. nėje Antakalnio g. 17, Vilnius mob.tel. 8 686 26350.
numeruotojai. Neturinčius
Reikalingi reklamos agentai, tel. 8 5 2709803.
specialybės apmokys. Kreip-
"Broliai" 14:00 16:30 18:55 21:20 PERKA vadybininkai ir skyrių vedėjai. tis: Panerių g. 43, Vilnius, tel.: Odontologijos Klinika, Kubi-
K ITA
Nuolat perku senovinius: samo- Pirmenybė mėgstantiems "Dis- 8 5 2330441. liaus g. 3, Šiaurės miestelis, Prekiaujame nebrangiais, koky-
"Urvas" 15:00 19:20
varus, knygas, pliušinius meš- covery" kanalą.Tel. 2102265, biškais VYRIŠKAIS KOSTIUMAIS.
Vilnius. Dantų plombavimas,
kiukus, kalėdinius žaisliukus, mob. 8 608 63845.
"Hazardo ketvertukas" 17:05
nuotraukas, atvirukus, paveikslus
PASLAUGOS balinimas, kanalų gydymas, Taisome visų rūšių drabužius.
akmenų ir apnašų nuėmi- J.Basanavičiaus g. 30, Vilnius,
21:20 ir ikonas. Vilnius, Bernardinų g. Reikalingi laiškanešiai Vilniaus
tel.: 2650116.
mieste. CV siųskite faksu: 8 5 ALEKMA AUTOSERVISAS. mas, chirurgija, protezavimas.
"Vyras už pinigus 2: Žigolo Euro- 10-10, tel. 2727103, 2608232, Visų modelių automobilių
8 698 15366. 2330505 arba el.p. info@bi- NUSKAUSMINIMAS NEMO- Antakalnio polikninikoje rasti
: pakabos diagnostika ir re-
poje" 15:05 19:35 justa.lt KAMAS! Tel.: 8 5 2788987, automobilio raktai. Tel.: 8 698
montas, MONROE, KAYABA
M OKSLAS 8 687 51484. 35881.
Įmonei reikalingos komunika- amortizatorių keitimas, ratų
"Venecijos pirklys" 16:00 21:10
bilios moterys ir merginos ero- montavimas, balansavimas,
"Raktas" 13:40 18:50 Ruošiame valstybiniams ir tiniams pokalbiams telefonu. žibintų reguliavimas, BP, DELP-
brandos egzaminams: isto-
rijos, matematikos, lietuvių
Galimybė dirbti namuose būtų HI tepalų keitimas, prekyba Kiekvieną pirmadienį ir ketvirtadienį
"Pakilęs iš pelenų" 16:50 21:30 privalumas. Tel. 8 655 04190, automobilių padangomis.
bei užsienio kalbų, biologijos,
chemijos, fizikos. Vilnius, tel.:
8 655 04191, Vilnius. Tel.: 2335731. - "15min" klasifikuoti skelbimai
COCA COLA PLAZA 2651344, 2133535, http://mo- Nuolatiniam darbui reikalingas Geromis sąlygomis padė-
kinkis.ten.lt AUTOŠALTKALVIS dirbti sunkiojo sime parduoti butą, sklypą
"Transporteris 2" 11:20 13:20
transporto servise. Vilnius, tel.: arba namą. Konsultuojame, Žodinių skelbimų (iki 20 žodžių) kaina 20 Lt (su PVM).
15:20 17:30 19:40 21:50 Vairavimo mokykla "Autota- sutvarkome dokumentus.
8 5 2392188; 8 698 40894. Skelbimai priimami:
kas" kviečia į "B" kategorijos Tel.: 8 654 29988.
"Europudingas 2: Rusijos lėlytės" vairavimo kursus. Greitai ir UAB "ALOVĖKS" - Geležinio Vilko
gerai išmokysime vairuoti. Intymaus gyvenimo ir higienos
11:30 14:00 16:30 19:00 21:30 g. 2. Siuvimo cechui reikalingos
Nuolaidos. Lvovo g. 11 (kieme, siuvėjos. Tel.: 2311659 arba 8 603
problemų konsultavimo ir telefonu 8 900 84 001
"9 dainos" 16:10 20:10 21:50 Lvovo stotelė). Vilnius, tel.: gydymo centras siūlo sekso- (Tik fiksuotojo ryšio abonentams)
51000, Vilnius. logų, ginekologo, urologo,
2753304, 8 600 25310. Skambučio kaina 20 Lt.
"Dievų miškas" 11:30 14:10 16:50 Nemokamas skundų telefonas 880022900
ANGLŲ KALBA ABITURIEN-
19:30 22:10 TAMS. WWW.ANGLUEGZA- elektroniniu paštu ks@15min.lt
"Paskutiniai Brėmeno muzikan- MINAS.LT. TEL: +370 600
44615, +370 5 2676013. arba faksu 2105897
tai" 11:25 13:15 15:10 20:10 22:10 1.Prašome apmokėti 20 Lt bet kuriame banko skyriuje:

AXX.12 filmų 17:10


S IŪLO DARBĄ Gavėjas UAB „15 minučių“, AB „Hansa bankas“,
banko kodas 73000, A.s.LT527300010080807686
UAB "TAUNERIS" SKUBIAI 2. Kvito kopiją atsiųskite drauge su skelbimo tekstu el. paštu arba faksu.
"Broliai Grimai" 11:40 14:00 16:20
REIKALINGI PATYRĘ MŪRI-
18:50 21:20 NINKAI, BETONUOTOJAI. Daugiau informacijos: tel. 2336535, el. paštu ks@15min.
DIDELĖS DARBŲ APIMTYS,
"Vyras už pinigus 2: Žigolo Euro- GERAS ATLYGINIMAS. KREIPTIS:
poje" 17:50 19:50 21:40 BUIVYDIŠKIŲ G. 22 (Šeškinės
mikr.). Vilnius, tel.: 8 5 249 08
"Raktas" 17:00 22:00 26, mob.: 8 610 65689.

"Pakilęs iš pelenų" 14:00 19:10 Lietuvos archyvų departamentas


siūlo darbą bendrųjų reikalų tar-
"Įvartis!" 15:50 18:30 21:00 nybos vyriausiajam specialistui.
Reikalavimai: ne žemesnis kaip
"Pasiimk mano akis" 13:40 18:00 aukštesnysis inžinerinis techninis
"Venecijos pirklys" 15:20 18:10 išsilavinimas ir patirtis. Kreiptis
iki spalio 19 dienos: Mindau-
21:10 go g. 8, Vilnius. Tel.: 2652315,
"Broliai" 15:30 19:40 2652252.
JAV, KALIFORNIJOJE REGISTRUOTA IR LICENCIJUOTA FIRMA D&G mUSu, ku-
"Urvas" 13:30 17:40 21:55 rios internetinė svetainė – http://www.roonijudo.com svečio teisėmis siūlo ap-
silankyti virtualiuose JAV aukcionuose adresu http://www.copart.com (userna-
"Madagaskaras" 16:00 me 624364; password – tautas) ir pasirinkti Jums patikusį automobilį, motociklą,
motorolerį, katerį ar kt.
Valymas, kasdienė patalpų
Mūsų siūlomi automobiliai yra labai geri, nes Kalifornijoje sniegas yra tarsi tik prie-
"Herbis: lenktynių asas" 13:50 priežiūra. Higienos tarai, keliai – vieni geriausių pasaulyje, todėl net nenauji automobiliai atrodo lyg
priemonių tiekimas. būtų ką tik pagaminti. Siūlome nebrangų transportavimą iš JAV į Lietuvą ir kitas
SKALVIJOS KINO CENTRAS Kreipkitės - rasime sprendimą. Rytų Europos šalis. Mūsų paslaugų kainos nepabrango, nors JAV transportavimo
kainos pakilo. Patikimas atsiskaitymo būdas.
"Salam, Bombėjau!" 18:00 UAB “Švaruolė”, Vilnius Atstovai Kalifornijoje:
el.p. kualadj@hotmail.com; tel. 1 310 7959687;
e-mail: svaruole@mail.lt el.p. sancia1@hotmail.com; tel 1 310 4294670;
"Paukščiai" 20:00 tel.: 276 10 35, 8*685 56729. Lietuvoje el.p. jalfonsas@takas.lt; tel. 8*698 24994

TRAUKINIŲ BILIETAI EUROPOJE - Sutaupykite iki 50% keliaudami!


Kelionių agentūra “JURAKANA”, Raugyklos g. 15, Vilnius. Tel. 2334603, 2334835. El.pastas:info@jurakana.lt. www.jurakana.lt

? Niekaip negalite rasti tinkamo darbuotojo?


Pasirinkite iš 50 tūkstančių “15 mi skaitytojų Vilniuje!
Klasifikuoti darbo skelbimai dienraštyje "15 min" kiekvieną ketvirtadienį.
Daugiau informacijos telefonu 2336535, el. paštu ks@15min.lt
14 2005 spalio 17 d., pirmadienis 15 min pramogos

MIESTAS IR SEKSAS KRYŽIAŽODIS


"Netyčiukas" arba kūniško geismo baimė
draugę. Tai gal tu gali jai ateina TAS laikas! Jei būsi
padėti labiau mylėti save - kantrus - tikrai sulauksi.
išryškinti jos gražiąsias pu- Žinok, ką darai
ses, išsakyti jai, kas tave
labiausiai žavi jos asmeny- Jei tavo draugė bijo pastoti,
bėje, leisti pajusti jai tavo gali su ja išsamiai pasišne-
rūpestingumą, atsidavimą. kėti apie kontraceptines
Tik jokiu būdu nespausk jos priemones. Žinoma, tu pats
mylėtis. turi būti gerai "apsišvietęs"
Ramunė Pajuodytė, šioje srityje, kad draugė
Psichologė-psichoterapeutė Trumpam susilaikyk pamatytų, kad tu žinai, ką
Kurį laiką nesiųsk jai jokių darai.
Sveika Ramune. Tu- seksualinių ženklų. Domė- Gali pasiūlyti jai nueiti
riu draugę, kuri mane kis jos vidumi, pomėgiais, pasikonsultuoti pas gineko-
myli. Aš ją taip pat. Bet siekiais, tikslais, logą dėl apsisaugojimo
ji vis nenori pradėti norais, svajonė- priemonių. Geriausia
lytinių santykių, teigdama, mis. Tariamas būtų, jei palydėtum
kad bijo "netyčiuko". Dar ji tavo seksualinis ją pats:parodyk, kad
baiminasi, kad pasimylėjęs, abejingumas gali tau tikrai rūpi jos
paliksiu ją. Draugė neneigia, suveikti taip, kad sveikata ir tu rimtai
kad norėtų sekso, bet kate- ji pati pradės rodyti žiūri į jūsų santykius.
goriškai atsisako pradėti. O iniciatyvą. Kai mergina ne- Nėra garantijų
kiek galima laukti: metus, bejaus iš tavęs skubinimo ir

Parengė žurnalo "Oho" redakcija


du? Kaip man išspręsti šią spaudimo, o pajus sklindan- Kitas klausimas, ar tu
problemą? čią ramybę, tai ir ji pasijus tikrai esi pasiruošęs prisiimti
saugesnė. atsakomybę, jei ji vis tik
Sveikas. Ko gero, tavo pastotų? Nors ir labai sau-
Nemanipuliuok gotumėtės, niekada nebus
draugė jaučiasi nepakanka-
mai saugi ir vis dar nepasitiki Tik nesuprask, kad siūlau šimtaprocentinių garantijų.
tavimi. Galbūt jai pačiai ja manipuliuoti. Tau iš tiesų Net ir oralinė kontracepci-
trūksta pasitikėjimo savimi, turėtų nuoširdžiai rūpėti jos ja yra patikima tik 98-99
jeigu galvoja, kad pasimylėjęs asmenybė. Kai vyro kūniškas procentais. Tad pagalvok
Išspręsto kryžiažodžio atsakymą siųskite SMS žinute numeriu 1365*: MIN (tarpas) atsa-
iškart ją paliksi. geismas tobulėja ir virsta ir apie tai. kymas, pvz.: MIN GLADIOLE. Spalio 14 d. teisingas atsakymas - TINKLININKAS.
nuoširdžiu susidomėjimu Teisingai atsakęs ir burtų keliu nustatytas laimėtojas bus apdovanotas TELEVIZORIUMI
Jei myli, padėk jai partnerės esybe, tai skatina Klausk Ramunės: PANASONIC . Laimėtoją paskelbsime spalio 19 d. numeryje.
Atsakymus siųskite iki spalio 18 d. 17 val.
Tu rašai, kad myli savo atsiverti ir moterį. Ir tuomet seksas@15min.lt *SMS žinutės kaina tik 1 Lt. Dalyvauti gali visi BITĖS LIETUVA, OMNITEL, TELE2 abonentai
Spalio 14 d. laimėtojas - Virginija G. iš Vilniaus.

TEMĄ PRISTATO WWW.OBUOLYS.LT Horoskopas spalio 17 d., pirmadieniui


Namuose - geras filmas ar... graužtukas? * DVD naujienos
AVINAS. Svajosi- SVARSTYKLĖS.

ZEBRIUKAS DRYŽIUS | Racing Stripes KELLY GAUJA | Ned Kelly a te apie dalykus,
nutolusius nuo
kasdienybės:
keliones, meilės romantiką,
g Šiandien stengsitės
įrodyti savo teisybę,
produktyviai dirbti,
patikti priešingai lyčiai. Nepirški-
žanras| Šeimyninė komedija žanras| Vesternas
neįprastą karjerą. te niekam savo nuomonės.
režisierius| Frederikas Du Chau režisierius| Gregoras Jordanas JAUTIS. Tikiausiai SKORPIONAS.Gana

vaidina| Bruce'as Greenwoodas


| Hayden Panettiere | Casparas
Poyckas
vaidina| Heathas Ledgeris |
Naomi Watts | Orlando Bloomas
| Geoffrey Rushas
b užplūs filosofinės
mintys, norėsis
susivokti savyje,
rasti teisingus kelius.
h darbinga diena. Gal-
būt mėginsite imtis
kažko naujo pasitel-
kę gabius bendradarbius arba
DVYNIAI. Iš kitų patobulinę veiklos planus.

Siužetas
[68 %]

Siužetas
[63 %]
c šiandien reika-
lausite daugiau
dėmesio arba jūs
būsite kažkam labai reikalingi. i
ŠAULYS. Būsite
nusiteikę aktyviai
veiklai. Galite pa-
sinerti į kūrybą,
Žirgų trenerio pono Volšo ir jo dukrelės Dženės fermoje - Istorija, kuri prasideda Australijoje 1871-aisiais, yra tikra. Ne- Nesusiviliokite pažintimis. sportą, meilės avantiūras.
netikėtas įnamis. Per neapsižiūrėjimą cirko karavanas pa- das Kelly, su kuriuo susipažįstame, kai šešiolikmetis apsiva- VĖŽYS. Galimos pro- Skatinsite vaikų iniciatyvą.

d
liko zebriuką, kuris netrukus bus pakrikštytas Dryžiumi. Jį gia, - toks australietiškasis Tadas Blinda. Jis turi priežastį nekęsti blemos su autorite- OŽIARAGIS. Jūsų

j
draugiškai priima ne tik žmonės, bet ir kiti fermos gyvento- įstatymo - policininkai išprievartavo jo seserį. Kartu su jaunes-
tingais asmenimis nuotaika ir savijau-
jai: geraširdė ožka Franė, išsiblaškęs gaidys Redžis, dvi linksmos niuoju broliu ir dviem draugais Nedas ima siaubti aplinkinius
arba valdingomis ta gali būti neko-
musės ir pelikanas pravarde Žąsas. Dryžius vis labiau pripran- miestelius ir plėšti bankus. Todėl jo nesugebantys sučiupti po-
moterimis. Bus sunku ade- kios. Smulkmenos
ta prie naujo gyvenimo būdo - ir netgi ima svajoti sudalyvau- licininkai paskelbia Kelly gaują ieškomiausiais nusikaltėliais.
kvačiai vertinti situaciją. gali užgožti tikrąsias vertybes
ti žirgų lenktynėse!
LIŪTAS. Kelionėje, bei siekius.

e
Ką sako kritikai? Ką sako kritikai? darbe galimi neti- VANDENIS. Galimi

k
kėtumai. Galbūt keistoki planai. Į
"Šis filmukas turi senamadiškumo, "Lesės" laikų žavesio - "Paprasta, už širdies griebianti istorija ir puikus opera-
susidursite su juos gali įtraukti
ūkio padargai kažkokie prieštvaniniai, vaikai elgiasi gra- toriaus darbas paverčia šį kūrinėlį maloniu akiai ir net-
žmonėmis, nuo kurių gerokai žmogus iš artimos
žiai, tad moralas apie visas kliūtis nugalinčią draugystę gi šiek tiek prasmingu reginiu. Todėl "Kelly gauja" yra ne-
priklauso jūsų perspektyvos. aplinkos, galbūt giminaitis.
vaikams bus kaip tik". kvailas filmas ir neįpareigojantis bei labai gražus".
MERGELĖ. Galimi ŽUVYS. Jausitės

f l
Renata Šutovaitė, "TV antena" Jonas Valatkevičius, "K"
rūpesčiai dėl drau- nelabai maloniai,
Lietuvos kino kritikų įvertinimus sistemina ir analizuoja portalas www.obuolys.lt. Kritikų nuomonę atspindi simboliai: GRAUŽTUKAS ir OBUOLYS. dimo, alimentų, pa- nes panašu, kad
* Jei bendras kritikų įvertinimų vidurkis nesiekia 60 %, filmas bus vertinamas kaip nenusisekęs - t.y. GRAUŽTUKAS.
Naujausių duomenų ieškokite portale www.obuolys.lt.
lūkanų. Nekurkite
nerealių praturtėjimo planų.
teks aiškintis dėl
nesutvarkytų reikalų.

Generalinis direktorius Vyriausioji redaktorė Redakcija Reklama Buhalterija


Tomas Balžekas Vytautė Šmaižytė Tel. 210 5896 Tel. 210 5895 Tel. 210 5894
t.balzekas@15min.lt v.smaizyte@15min.lt redakcija@15min.lt reklama@15min.lt
Leidėjas: UAB "15 minučių", Savanorių pr. 4, 03116 Vilnius. Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97. El.paštas: info@15min.lt. Internete: www.15min.lt Tiražas - 50 000 ISSN 1822-2749
Spausdino "Klaipėdos" laikraščio redakcijos spaustuvė, Šaulių g. 21, Klaipėda. Redakcija neatsako už reklamos turinį ir klaidas
15 min pramogos 2005 spalio 17 d., pirmadienis 15

ATPAŽINK SAVE
Šią dieną

Spalio

17 nis
pirmadie

Piešė Justinas Račinskas


8:19
idžiasi 1
tek a 07:49, le 10:30
saulė gumas
dienos il ien šven
čia:
rdad ien ius šiand s, Gytė, Jeigu šioje nuotraukoje
Savo va ut a
s, Kinta tas. JŪS - užsukite į redakciją
Ignaca argarita, Igno
as, M (Savanorių pr. 4) pasiimti
Marijon
prizą - "INCULTO"
ANEKDOTAI kompaktinį diską.
Prizą turite atsiimti per dvi dienas.
Tarptautinė kovos prieš smurtą diena - Atttleisk br-br-brangutte...
Žmonos būna trijų rūšių: Tttiesiog pin-pinnnigų ne-
1918 m. Lietuvos kariuomenės kareivinėse Vilniuje 1. Gražios. užteko.
pirmą kartą sugiedotas Lietuvos himnas. 2. Ištikimos.
1989 m. lapkričio 1-oji - Mirusiųjų pagerbimo diena 3. Gražios ir ištikimos, bet
pripučiamos. - Ko toks liūdnas, Petrai?
ir gruodžio 25-oji - Šv. Kalėdų diena paskelbtos - Žmona šiandien mane
švenčių dienomis. išvadino senu ožiu.
Žmona priekaištauja vėlai
1995 m. po restauracijos atidarytas Gedimino pilies - Nesijaudink, ne toks tu jau
parėjusiam vyrui:
bokštas. - Tu pusgirtis! ir senas.

spalio 24 d.19.30 val


Vilniaus Ledo rūmai, Ąžuolyno g. 8
SU ŠIUO KUPONU
FRO
M CUB
A
BILIETAI
ECT
DIR Į RENGINĮ SU

L ADY SALSA
Kubos šokių ir muzik
os ansamblio
“Lady Sa lsa ” koncertas
Kara liaus rinkimai
ir Lietuvos Salsa
Bilietų kaina 40 - 120 Lt
16 2005 spalio 17 d., pirmadienis 15 min bulvaras

KULINARO MARATO RECEPTAS


Gimė būsimasis karalius Užkandžiai prieš ir po linksmybių
Kulinarą Maratą televi-
zijos ekrane esame įpra-
tę matyti besisukiojantį
virtuvėje, tačiau realiame
gyvenime jis tam neranda
laiko.

Linksmybių užkanda
Pirmiausia pasiruoškite
baklažaną. Supjaustykite jį
išilgai plonomis riekėmis ir
apibarstykite druska, kad
iš jo išbėgtų sultys. Kiek
palaikę, nusausinkite rieke- Užkanda po linksmybių
les popieriniu rankšluosčiu. Jums prireiks tik banano
Apkepkite baklažanus kep- ir citrinos. Nulupę banano
tuvėje, prieš tai įlašinę šiek žievelę, apkepkite jį virš žarijų
Danijos sosto įpėdinio Frederiko 33 metų žmona Mery susi- tiek aliejaus. arba orkaitėje. Stebėkite, kad
laukė sūnaus. Kitas etapas - įdaro gamyba. neperkaistų ir nesusprogtų.
Danijoje nuo šeštadienio universitetinėje ligoninė- Pakepinkite šiek tiek smulkiai Išėmę išskaptuokite banane
sklando šventinė nuotai- je 01.57 val. vietos laiku pa- pjaustyto česnako, petražolių įdubą (tarsi būtų laivelis)
ka. Šios šalies sosto įpė- gimdė berniuką. (gali būti ir krapai), graikinius ir įspauskite citrinų sulčių.
dinio žmona ankstų rytą "Tai nenusakomas jaus- riešutus ir džiovintas juodąsias "Štai jums puikus užkandis
pagimdė sūnų. Vaikas yra mas tiek man, tiek mano slyvas. Šio įdaro įdėkite į bakla- "pachmielui" palengvinti," -
tiesioginis įpėdinis pavel- žmonai", - prisipažino 37- Laimingas tėvas rodo, kokio dydžio yra jo naujagimis sūnus. žano riekelę. Dėkite tiek, kad ši rekomenduoja Maratas.
dėti sostą po savo tėvo Fre- erių metų Frederikas. Pagal tradiciją vaikas, ir pavadino šį įvykį "švente lengvai apsisuktų ir, susmeigus
deriko. Frederikas susipaži- poros pirmagimis, grei- visai šaliai". viską užkandžių smeigtukais, Kartu ragavo
no su savo būsima žmo- čiausiai bus pavadintas Beje, Sidnėjaus bare nesiveržtų pro šonus. Kristina Aleksynaitė
33 metų princesė, bu- na per Sidnėjaus olimpi- Christianu. "Slipp Inn", kur pora susi-
vusi Australijos nekilno- nes žaidynes 2000 metais Danijos premjeras An- pažino, jų sūnaus gimimo NESUVALDĖ AISTROS SPORTUI
jamojo turto agentė Mary ir po ketverių metų jiedu dersas Foghas Rasmusse- proga lankytojai buvo vai-
Donaldson Kopenhagos susituokė. nas pasveikino sutuoktinius šinami alumi.

Šviesiaplaukis Jamesas Bondas


Paaiškėjo, kas perims ak- to, apsuptas daugybės foto-
toriaus Pierce'o Brosnano grafų, sakė: "Šiuo metu man
estafetę kino filmuose įam- trūksta žodžių".
žinant žymiausią pasauly- Vieną iš žymiausių kino
je slaptųjų tarnybų agen- personažų įamžinančio ak-
tą Jamesą Bondą. Juo taps toriaus pakeitimas pabaigė
Danielis Craigas. sėkmės sulaukusį keturių
filmų maratoną, kuriame
Kaip ir dera, Anglijos ki- agento vaidmenį atliko ai-
no žvaigždė į spaudos konfe- ris P.Brosnanas. Dvidešimt
renciją prisistatė "bondišku" pirmasis filmas apie J.Bondą
stiliumi - pas nekantriai lau- "Karališkasis kazino" bus pra-
kiančius žurnalistus jis atvy- dėtas filmuoti sausį.
ko greitaeigiu kateriu nuo ki- Tarp galimų J.Bondo
to Temzės upės kranto. kandidatų buvo minimos
Pirmasis šviesiaplaukis tokios kino žvaigždės kaip
agentas 007, pasipuošęs mė- Clive'as Owenas, Ewanas
lynu švarku ir raudonu ka- McGregoras, Jude'as Law Danielis Craigas yra pirmasis šviesiaplaukis aktorius, vaidin-
klaraiščiu, prie Tauerio til- ir Colinas Farrelas. siantis slaptąjį agentą 007. Apsaugos darbuotojai bando sulaikyti nuogalių, kuris
įsiveržė į aikštę per kriketo rungtynes. Tuo metu Sidnėjuje
L.PAVAROTTI ATSISVEIKINIMAS M.MONROE NUOTRAUKA vyko varžybos tarp šios šalies ir pasaulio rinktinių.

Italijos žvaigždė tenoras Luciano Pavorotti spalio 14 dieną Aukciono namų "Julien's Auctions" rengiamame įžymybių
Štutgarte surengė savo atsisveikinimo turą "Įsimintinas vaka- daiktų pardavime, Marilynos Monroe gerbėjai galės įsigyti MICHELANGELO KŪRINYS
ras". Gautos lėšos bus paaukotos Sudano gyventojams. 1945 metais darytą jos nuotrauką.
Niujorke kitais metais tas už maždaug 4 mln. JAV
aukcione bus parduoda- dolerių (11,5 mln. Lt).
mas retas Michelangelo "Vyro torsą", kurį Italijos
kūrinys. menininkas užbaigė 1550
Jis - vienas iš išlikusių metais, parduoda vienas
Michelangelo darbų, iš to privatus kolekcininkas,
nedaugelio, kurie išliko, įsigijęs juoda kreida nupieš-
kai menininkas bandė savo tą etiudą prieš 29 metus
kūrinius sunaikinti. 450-ties už 318,214 JAV dolerių
metų kūrinys gali būti parduo- (915 Lt).

Klausyk Užupio radijo ir laimėk


Parengta pagal "Reuters", BBC, EPA-Eltos inf.
bilietus į Vaya Con Dios koncertą