Ñeà oân soá 1

Caâu 1: Những loại hợp chất hữu cơ mạch hở nào ứng với công thức tổng quát CnH2nO. A. Rượu không no đơn chức B. Anđehit no C. Xeton D. Tất cả đều đúng Caâu 2:Cân bằng hai phương trình phản ứng sau bằng phương pháp điện tử : KClO3 + HCl → Cl2 + KCl + H2O ; Các hệ số theo thứ tự các chất lần lượt là: A. 2,3,3,1,3 B. 1,3,3,1,3 C. 2,6,3,1,3 D. 1,6,3,1,3 Caâu 3: Tỉ khối hơi của một anđehit X đối với hiđro bằng 28. Công thức cấu tạo của anđehit là: A. CH3CHO B. CH2=CH-CHO C. HCHO D. C2H5CHO Caâu 4: Cho 8,8 gam một hỗn hợp gồm 2 kim loại ở 2 chu kì liên tiếp thuộc phân nhóm chính nhóm II tác dụng với dung dịch HCl dư cho 6,72 lít khí hiđro ở điều kiện tiêu chuẩn, H=100%. Hai kim loại đó là: A. Be và Mg B. Ca và Sr C. Mg và Ca D. Sr và Ba Caâu 5: Có một hợp chất hữu cơ đơn chức Y, khi đốt cháy Y ta chỉ thu được CO2 và H2O với số mol như nhau và số mol oxi tiêu tổn gấp 4 lần số mol của Y. Biết rằng: Y làm mất màu dung dịch brom và khi Y cộng hợp hiđro thì được rượu đơn chức. Công thức cấu tạo mạch hở của Y là: A. CH3-CH2-OH B. CH2=CH-CH2-CH2-OH C. CH3-CH=CH-CH2-OH D. CH2=CH-CH2-OH . Caâu 6: Cho phaûn öùng Na2SO3 +KMnO4 + H2O → coù saûn phaåm laø: A. Na2SO4, KOH, K2MnO4, B.SO3 MnO2, KOH D. Caùc chaát khaùc C. Na2SO4, MnO2, KOH Caâu 7: Moät chaát höõu cô X chöùa C, H, O chæ chöùa moät loaïi chöùc cho 2,9g X phaûn öùng vôùi dung dòch AgNO3/NH3 dö thu ñöôïc 21,6g Ag. Vaäy X coù theå laø: A. HCHO B. OHC – CHO D. CH3 – CHO C. CH2(CHO)2 Caâu 8: Pha loaõng 25ml H2SO4 96% (d=1,839g/ml) vôùi H2O thaønh 0,5lít dung dòch coù noàng ñoä mol laø: A. 0,45 M B. 0,9 M C. 1,2 M D. 2,5 M Caâu 9: Khi cho 0,56 lít (ñkc) khí HCl haáp thu vaøo 50ml dung dòch AgNO3 8% (d=1,1g/ml). Noàng ñoä % HNO3 thu ñöôïc laø: A. 6,3% B. 1,575% C. 3% D. 3,5875%

1

C5H10O Caâu 21:Khi daãn moät luoàng khí clo qua dung dòch KOH loaõng nguoäi thu ñöôïc saûn phaåm coù chöùa: C. HCOOH (3).c ñeàu ñuùng A. CH2Cl-CH2COOH (1). 3. 20 vaø 80 B. (CH)n A. KClO B.889. CH4. (C2H6)n C. 1 B.016g C. C2H6 B. Khi Cracking X seõ thu ñöôïc toái ña maáy olefin ? A.008 lít H2 (ñkc).96 lít oxi (đktc) thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ VCO2 : Vhơi H2O = 1 : 1 (đo ở cùng điều kiện). (4) > (2) > (1 ) > (3) C. H3XO4 A. 4. 3 D. HXO3 Caâu 14: So sánh tính axit của các chất sau đây: CH3COOH (2). CH3-CHCl-COOH (4) A. Công thức đơn giản của X và Y là: A. Vaäy x baèng : A. 25 vaø 75 D. Vaäy A. H3XO3 C. Keát quaû khaùc Caâu 12:Hoãn hôïp X goàm: C3H8. C2H4 Caâu 19:Ñoát chaùy hydrocacbon A coù mCO2: mH2O = 4. Vaäy m coù theå baèng: A.32g B. Đốt cháy hoàn toàn 5. C3H6 D. a. C3H4. (CH3)n D. Vaäy CTCT cuûa A laø: B. a. C3H7OH C.5.65.c ñeàu ñuùng.b.68 lít hoãn hôïp CH4. 4 Caâu 18: Hydrocacbon coù %H = 14. Coâng thöùc hidroxit (trong ñoù X theå hieän soá oxi hoùa cao nhaát) naøo sau ñaây laø khoâng ñuùng : B. Keát quaû khaùc Caâu 13: X laø nguyeân toá nhoùm VA. thu ñöôïc 1. Keát quaû khaùc Caâu 16: Ñoát chaùy Chaát höõu cô A coù mCO2: mH2O = 1. KClO2 Caâu 22: Khi cho Cl2 vaøo dung dòch Ca(OH)2 ta thu ñöôïc clorua voâi. 2. Glyxeârin D. C4H10 coù tæ khoái ñoái vôùi H2 baèng 25.833. Khoâng phaûn öùng A.29 vaø khoâng coù ñoàng phaân seõ coù CTPT laø: B.8 gam hỗn hợp X và Y cần 8. B laø ñoàng ñaúng keá tieáp coù tæ khoái hôi so vôùi H2 baèng 12. 2 C. Vaäy CTTN cuûa A laø: B. Vaäy 2 . C2H4O B. 50 vaø 50 C. C4H10 C. C3H4 D. H4X2O7 D. (CH2)n Caâu 20: Hai chất hữu cơ X và Y đều đơn chức là đồng phận của nhau.3g D. Coâ caïn dung dòch thu ñöôïc mg raén. > (2) D. C4H8O D. C4H6 Caâu 11:Cho 3g hoãn hôïp goàm 3 kim loaïi ñöùng tröôùc H2 trong daõy hoaït ñoäng hoùa hoïc phaûn öùng heát vôùi H2SO4 dö. B coù theå laø: A. C3H6 C. 7.98g D. C2H2 . KClO3 D . CH3 O C2H5 A. Thaønh phaàn % theo soá mol laø: A. Caâu 17: Ñoát chaùy ankan X coù mol X : mol O2 = 2 : 13. Kết quả khác Caâu 15: Ñoát chaùy 1. 5. C2H4 (ñkc) coù M =20 .4g C. 6. C2H4 . (3) > (2) > (1 ) > (4) B. (4) > (1) > (3). thu x gam CO2. C3H6O C.6g B.Caâu 10: Hai hydrocacbon A.

B laø Mg(HCO3)2 .5ml D. 0.1 lít dung dòch AgNO3.Theå tích dung dòch axitnitric toái thieåu caàn phaûn öùng laø : A.5g muối khan.2 g/ml) .33% D. Đốt cháy hoàn toàn 0.coâng thöù cuûa clorua voâi laø: B.8 gam hỗn hợp gồm 1 kim loại kiềm thổ và oxit của nó tác dụng với dung dịch HCl dư thu ñược 55. 0.6 C. Keát quaû khaùc Caâu 28: Cho 24. 35. 41.2% d. thaáy coù 3 gam keát tuûa vaø khoái löôïng bình taêng 2. CH3OH Caâu 24: Hoøa tan heát 1. Công thức cấu tạo của 2 axit là: a.2 lít khí CO2 (đktc). Mg(HCO3)2. thu ñöôïc 16.5% Caâu 31: Đốt cháy hỗn hợp 2 rượu đồng đẳng có số mol bằng nhau. Vaäy A laø: B. B.62g baïc baèng axit noàng ñoä 21% ( d=1. 58. Khöû hoaøn toaøn oxit naøy baèng CO.152g hoãn hôïp Fe. 3 .75 D. C4H9OH A. ta thu được khi CO2 và hơi nước có tỉ lệ số mol: nCO2 : nH2O = 2 : 3. ddB2 BaCO3 D. HCOOH và C2H5COOH d.45 B. 0.66% c. Ba d.34% b. Vaäy %Cu theo khoái löôïng : A. C2H5 OH C. Ca(OCl)2 C. Vaäy % Mg laø: a. CaCl2 vaø Ca(OCl)2 D. CaOCl2 A. 0. Hoaø tan hoaøn toaøn löôïng M naøy baèng HNO3 ñaëc noùng thu ñöôïc 1 muoái vaø x mol NO2.Vaäy x coù giaù trò naøo? A. thu ñöïoc NO. Cho B1 vaøo H2O thu dung dòch B2. Sr c. 45% B.3mol X thu được 11. Mg Caâu 29: Coù 3 chaát raén Ba(HCO3)2. Để trung hòa 0. Fe taùc duïng ñuû vôùi 14lít khí Cl2 (ñkc). 53. HCOOH và HOOC-COOH b. b.c ñeàu ñuùng Caâu 23: Ñoát röôïu A. C3H7OH D.04 gam. 60% C. Giaù trò khaùc Caâu 25:Moät oxit kim loaïi: M x Oy trong ñoù M chieám 72. B laø Mg(HCO3)2 . C.792g hoãn hôïp 2 kim loaïi . CH3COOH và C2H5COOH c.8 gam M. CH3COOH và HOOC-CH2-COOH Caâu 27: Cho 1. Ca b. B laø Ba(HCO3)2.3 mol X cần 500ml dung dịch NaOH 1M. ddB2 laø Mg(OH)2 B. Mg vaøo 0.9 Caâu 26: Hỗn hợp X gồm 2 axit no: A1 và A2. ddB2 MgCO3 Caâu 30: 30g hoãn hôïp Cu. 4ml B. 5ml C. 7.41% veà khoái löôïng . Laáy chaát B nung thu chaát raén B1. 72. ddB2 Ba(OH)2 C.Kim loaïi treân seõ laø: a. (NH4)2CO3 kí hieäu A. B laø Ba(HCO3)2. Vaäy: A. Khi phaûn öùng xong thu ñöôïc 5. Daãn heát saûm phaåm chaùy vaøo bình ñöïng ddCa(OH)2 dö.

C2H6O và C3H8O C.344 lít CO2 (đktc) và 1. Keát quaû khaùc Caâu 33: Dung dịch A gồm HCl.1 mol mỗi chất tác dụng với NaOH dư. Vaäy x laø: A.4g K2O vaøo 200g dung dòch KOH 5.2 gam Ag. Công thức phân tử của X là: B.7g boät Al vaøo dung dòch coù 0. CTCT của X: B.44 gam H2O.4 gam một hợp chất hữu cơ X tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thu được 7. a. 9. 99:101 D.4g. dung dịch hai đậm đặc đun nóng tới 100oC. C2H5COONa A. CH4O và C3H8O B. CH2=CH=COOH và HCOOH=CH2 C. Khi phaûn öùng xong thu ñöôïc x gam hoãn hôïp 2 kim loaïi.6g C.59 gam hỗn hợp 2 amin đơn chức no bậc 1 (có số C không quá 4) phải dùng 1 lít dung dịch A.175mol Ag2SO4 . CH3CHO C. C4H9NH2 và CH3NH2 hoặc C2H5NH2 C. C5H10O2 A. Vaäy B coù theå laø: B. Nếu lượng muối KCl sinh ra trong hai dung dịch bằng nhau thì tỉ lệ thể tích clo đi qua hai dung dịch KOH bằng bao nhiêu ? A.8g. 32. 10.52 gam một rượu X thu được 1. thì tyû leä V1: V2 coù giaù trò naøo? A. CH3COONa C. 8% B. Caùc coâng thöùc khaùc Caâu 36:Cho 9. C3H7CHO Tài liệu do Trung tâm luyện thi đại học CLC Vĩnh Viễn cung cấp 4 .2g B.6% thu dung dòch A x%. b ñeàu ñuùng D. Tyû leä khaùc Caâu 38: Đốt cháy hoàn toàn 1. C3H7NH2 Caâu 34: Cho phaûn öùng : C4H6O2 + NaOH→ B + D.8g boät Fe vaø 2.C3H8O2 Caâu 39: Dẫn hai luồng khí clo đi qua hai dung dịch KOH: dung dịch một loãng và nguội. CTCT của A và B : A. b ñeàu sai Caâu 35: Hai chất hữu cơ A.7% D. 101:9 C.4g D. CH3NH2 và C2H5NH2 D. C2H6O và C4H10O Caâu 32: Cho 2. 5/6 B. ta lần lượt thu được các muối natri có khối lượng tương ứng là 9. Để trung hòa hoàn toàn 0. Vaäy x laø: A. CTPT 2 amin : A. a. CH3NH2 và C4H9NH2 B.Công thức phân tử 2 rượu lần lượt là: A. C2H5COOH và CH3COOCH3 D. 5. C3H8O3 C. Cho 0. D + Z → E + Ag B coù theå ñieàu cheá tröïc tieáp ñöôïc töø CH4 vaø C2H6. C4H8O2 D.6% C. 10/3 Caâu 40: Cho 2. B đều có công thức phân tử C3H4O2. 39. 6. 5/3 C. Keát quaû khaùc Caâu 37:Troän V1 lit dung dòch H2SO4 coù pH = 3 vôùi V2 lit dung dòch NaOH coù pH = 12 ñeå ñöôïc dung dòch coù pH = 4. CH3COOH và HCOOCH3 B. H2SO4 có pH = 2. CH4O và C2H6O D. 9:11 B. 8/3 D. HCHO D. C2H5CHO A.