You are on page 1of 229

XeroxWorkCentre

3315DN/3325DN/3325DNI
Manual de utilizare
2
3
2011 Xerox Corporotlon. XEP0X l XEP0X ond Deslgn sunt mrcl ole Xerox Corporotlon in Stotele nlte l/sou olte rl.
Versiunea documentului 1.0: decembrie 2011
4
5
Cuprins
1Introducere...................................................................................................................................................... 11
Prezentarea echipamentului .................................................................................................................................. 12
Vedere dln fo ....................................................................................................................................................... 12
Vedere din spate..................................................................................................................................................... 13
Conflguroll ............................................................................................................................................................... 1^
Pornirea echipamentului.......................................................................................................................................... 15
Modul economic ..................................................................................................................................................... 15
Oprirea echipamentului....................................................................................................................................... 15
Prezentoreo ponoulul de comond ..................................................................................................................... 16
Utilizarea tastaturii ............................................................................................................................................... 18
Prezentarea meniurilor ........................................................................................................................................ 19
Software.......................................................................................................................................................................... 20
Incrcoreo hrtlel ........................................................................................................................................................ 21
1ovo 1 l tovo 2 (oplonol) ................................................................................................................................. 21
1ovo monuol .......................................................................................................................................................... 22
Unitatea duplex...................................................................................................................................................... 23
Incrcoreo documentelor ........................................................................................................................................ 2S
Dispozitivul de alimentare automat .............................................................................................................. 25
Platanul....................................................................................................................................................................... 25
Ielrl pentru lucrrlle tlprlte.................................................................................................................................. 26
tlllzoreo tvll de lelre ....................................................................................................................................... 27
tlllzoreo ull dln spote ....................................................................................................................................... 27
Starea echipamentului ............................................................................................................................................. 28
0pluneo Mochlne Informotlon ...................................................................................................................... 28
0pluneo 1oner Level ........................................................................................................................................... 28
0pluneo Informotlon Poges ............................................................................................................................ 28
Setrl lmpllclte ......................................................................................................................................................... 30
Configurarea faxului............................................................................................................................................. 31
Conflguroreo funclel de lmprlmore .............................................................................................................. 31
Configurarea sistemului ...................................................................................................................................... 31
Setrlle reelel .......................................................................................................................................................... 31
nltote hord dlsk locol (door cu WorkCentre 332SDN / 332SDNI) .............................................. 31
Intrelnere l consumoblle ...................................................................................................................................... 32
Cortuul de lmprlmore ......................................................................................................................................... 32
Procedurl de curore ........................................................................................................................................... 32
Aslsten supllmentor ............................................................................................................................................. 33
Centrul de suport Xerox....................................................................................................................................... 33
Documentole .......................................................................................................................................................... 33
2 Funciu de copiere ........................................................................................................................................ 35
Procedura de copiere................................................................................................................................................. 36
Incrcoreo documentelor ................................................................................................................................... 36
Selectoreo oplunllor ............................................................................................................................................. 37
Introducereo numrulul de exemplore......................................................................................................... 38
Incepereo lucrrll.................................................................................................................................................... 38
6
Storeo lucrrll ........................................................................................................................................................... 39
Intrerupereo lucrrll .............................................................................................................................................. 39
0prlreo lucrrll ......................................................................................................................................................... 39
0plunl de coplere ....................................................................................................................................................... ^0
tlllzoreo oplunllor pentru loyout ...................................................................................................................... ^3
Coplereo o 2 sou ^ poglnl pe oceeol cool ............................................................................................... ^3
Coplereo crllor de ldentltote ......................................................................................................................... ^3
Coplereo crllor ..................................................................................................................................................... ^^
Peollzoreo brourllor ............................................................................................................................................. ^S
Copierea documentelor n format poster.................................................................................................... 46
Clonarea exemplarelor copiate........................................................................................................................ 46
Locoll de lelre pentru lucrrlle tlprlte ........................................................................................................... ^7
tlllzoreo tvll de lelre ....................................................................................................................................... ^8
tlllzoreo ull dln spote ....................................................................................................................................... ^8
3 Funciu de scunure ....................................................................................................................................... 49
Introducere .................................................................................................................................................................... 50
Metode de scanare................................................................................................................................................ 50
Procedura de scanare................................................................................................................................................ 51
Incrcoreo documentelor ................................................................................................................................... S1
Selectoreo destlnolel ........................................................................................................................................... S2
Selectoreo oplunllor ............................................................................................................................................. SS
Incepereo lucrrll.................................................................................................................................................... S6
Storeo lucrrll ........................................................................................................................................................... S6
0prlreo lucrrll ......................................................................................................................................................... S6
0plunl de sconore ...................................................................................................................................................... S7
Apllcolo Scon Asslstont ........................................................................................................................................... S9
Scanare cu driverul TWAIN..................................................................................................................................... 60
Scanare cu driverul WIA........................................................................................................................................... 61
Programul Scan and Fax Manager................................................................................................................. 62
Setrl 1ob 1ype ........................................................................................................................................................ 62
Apllcolo Imoge Monoger .................................................................................................................................. 63
4 Funciu e-muil ................................................................................................................................................ 65
Proceduro generol .................................................................................................................................................... 66
Incrcoreo documentelor ................................................................................................................................... 66
Introducerea adresei e-mail .............................................................................................................................. 67
Selectoreo oplunllor ............................................................................................................................................. 68
Incepereo lucrrll.................................................................................................................................................... 68
Storeo lucrrll ........................................................................................................................................................... 69
0prlreo lucrrll ......................................................................................................................................................... 69
0plunl e-moll ............................................................................................................................................................... 70
Agenda de adrese....................................................................................................................................................... 72
Cutore in ogendo de odrese ........................................................................................................................... 72
Imprimarea agendei de adrese locale.......................................................................................................... 72
Adrese Smart Key........................................................................................................................................................ 73
7
5 Funciu fux ...................................................................................................................................................... 75
Proceduro generol .................................................................................................................................................... 76
Incrcoreo documentelor ................................................................................................................................... 76
Selectoreo oplunllor ............................................................................................................................................. 77
Introducereo unul numr de fox ..................................................................................................................... 78
Incepereo lucrrll.................................................................................................................................................... 78
Storeo lucrrll ........................................................................................................................................................... 79
0prlreo lucrrll ......................................................................................................................................................... 79
Confirmarea faxurilor........................................................................................................................................... 79
0plunlle foxulul .......................................................................................................................................................... 80
tlllzoreo oplunllor foxulul .................................................................................................................................... 82
Funclo Multl Send ................................................................................................................................................. 82
Funclo Deloy Send ............................................................................................................................................... 82
Funclo Prlorlty Send ............................................................................................................................................. 8^
Pedlreclonoreo foxurllor ......................................................................................................................................... 8S
Pedlreclonoreo foxurllor trlmlse ..................................................................................................................... 8S
Pedlreclonoreo foxurllor prlmlte .................................................................................................................... 86
Dezoctlvoreo oplunll de redlreclonore o foxurllor ................................................................................ 86
tlllzoreo modulul de prlmlre securlzot .......................................................................................................... 87
Agenda de adrese....................................................................................................................................................... 88
Numere cu opelore ropld.................................................................................................................................. 88
Numere cu apelare de grup............................................................................................................................... 89
tergereo unel lntrrl dln ogendo de odrese ............................................................................................. 91
Imprimarea agendei de adrese ....................................................................................................................... 91
Trimiterea faxurilor de la PC.................................................................................................................................. 92
Pentru a trimite un fax de la PC:...................................................................................................................... 92
Primirea faxurilor......................................................................................................................................................... 93
Prlmlre monuol ..................................................................................................................................................... 93
Utilizarea robotului................................................................................................................................................ 93
Utilizarea modului DRPD.................................................................................................................................... 94
Primirea faxurilor n memorie........................................................................................................................... 94
6 Funciu de imprimure .................................................................................................................................. 95
Imprimare n medii de operare Windows......................................................................................................... 96
Instalarea pachetului software........................................................................................................................ 96
Procedura de imprimare................................................................................................................................... 104
Secluneo 8oslc .................................................................................................................................................... 10S
Secluneo Advonced .......................................................................................................................................... 110
Secluneo Eorth Smort ...................................................................................................................................... 113
Secluneo Xerox ................................................................................................................................................... 11^
Apllcolo Xerox Eosy Prlnter Monoger (EPM) ............................................................................................... 11S
Programul Wireless Setting.................................................................................................................................. 116
(WorkCentre 3325DNI)......................................................................................................................................... 116
Programul SetIP........................................................................................................................................................ 118
7 Port USB.........................................................................................................................................................119
Conectarea dispozitivului de memorie USB................................................................................................. 120
Sconore ctre dlspozltlvul de memorle S8 ................................................................................................ 121
Imprimare de la dispozitivul de memorie USB ........................................................................................... 122
8
Administrarea memoriei USB............................................................................................................................. 123
tergereo unul fller ........................................................................................................................................... 123
Formatarea unui dispozitiv de memorie USB......................................................................................... 123
Vlzuollzoreo lnformolllor despre memorlo S8 ................................................................................... 12^
8 CentreWare Internet Services................................................................................................................125
Utilizarea CentreWare Internet Services ....................................................................................................... 126
Pagina Home......................................................................................................................................................... 126
Secluneo Stotus ....................................................................................................................................................... 127
Secluneo 1obs ........................................................................................................................................................... 128
Directoare............................................................................................................................................................... 128
Admlnlstroreo lucrrllor .................................................................................................................................... 129
Secluneo Prlnt .......................................................................................................................................................... 131
Descrcoreo fllerelor ........................................................................................................................................ 131
Secluneo Address 8ook ........................................................................................................................................ 132
Creoreo unel lntrrl lndlvlduole .................................................................................................................... 132
Crearea unui grup n agenda de adrese folosind Internet Services ............................................. 132
Secluneo Propertles ............................................................................................................................................... 13S
Secluneo Support.................................................................................................................................................... 136
9 Hrtie i muteriule de imprimure .......................................................................................................... 137
Incrcoreo hrtlel ..................................................................................................................................................... 138
Pregtlreo hrtlel pentru incrcore ............................................................................................................. 138
Incrcoreo hrtlel in tovo 1 l tovo 2 (oplonol) ................................................................................... 138
tlllzoreo tvll monuole ................................................................................................................................... 139
Setoreo dlmenslunll l tlpulul hrtlel ............................................................................................................... 1^2
Setarea dimensiunii hrtiei............................................................................................................................. 142
Setarea tipului hrtiei........................................................................................................................................ 142
Setarea sursei de hrtie.................................................................................................................................... 143
Speclflcollle moterlolelor de lmprlmore........................................................................................................ 1^^
Instruclunl pentru utlllzoreo hrtlel ........................................................................................................... 1^^
Tipuri de materiale de imprimare................................................................................................................ 145
10 Stureu i setrile echipumentului ....................................................................................................... 147
Meniul Machine Status.......................................................................................................................................... 148
Accesoreo oplunllor de conflgurore ........................................................................................................... 1^8
Meniul Machine Information ............................................................................................................................. 149
Meniul Toner Level .................................................................................................................................................. 150
Meniul Information Pages ................................................................................................................................... 151
Meniul Feature Defaults ....................................................................................................................................... 153
Setrlle lmpllclte ole funclel de coplere ................................................................................................... 1S3
Setrlle lmpllclte ole funclel de sconore .................................................................................................. 1SS
Setrlle lmpllclte ole funclel e-moll ........................................................................................................... 1S7
Setrlle lmpllclte ole funclel fox .................................................................................................................. 1S8
Conflguroreo funclel de lmprlmore ................................................................................................................ 160
Configurarea faxului............................................................................................................................................... 161
Activare/Dezactivare ......................................................................................................................................... 161
Trimitere.................................................................................................................................................................. 161
Primire...................................................................................................................................................................... 162
9
Auto Report............................................................................................................................................................ 164
Configurarea sistemului ........................................................................................................................................ 165
Setrlle echlpomentulul ................................................................................................................................... 16S
Setrlle hrtlel ...................................................................................................................................................... 167
Sunet/volum.......................................................................................................................................................... 169
Intrelnere .............................................................................................................................................................. 170
Anuloreo setrllor ................................................................................................................................................ 171
Suprascrierea imaginilor .................................................................................................................................. 172
Setrlle reelel ............................................................................................................................................................ 173
nltoteo hord dlsk locol...................................................................................................................................... 17S
11 ntreinere i depunure .......................................................................................................................... 177
Curoreo echlpomentulul .............................................................................................................................. 180
Mutarea echipamentului ................................................................................................................................. 182
Depanare..................................................................................................................................................................... 183
LED de stare / wireless....................................................................................................................................... 183
Redistribuirea tonerului .................................................................................................................................... 184
Blocaje n dispozitivul de alimentare automat ...................................................................................... 185
Blocaje de hrtie.................................................................................................................................................. 187
Mesaje de eroare................................................................................................................................................. 193
Probleme oblnulte ............................................................................................................................................. 198
Aslsten supllmentor .......................................................................................................................................... 213
Centrul de suport Xerox.................................................................................................................................... 213
Localizarea seriei ................................................................................................................................................. 213
Imprimarea unui raport ................................................................................................................................... 213
12 Sigurun .................................................................................................................................................... 214
Notlflcrl l slguron ............................................................................................................................................. 21S
Simboluri de avertizare.......................................................................................................................................... 216
Informoll referltoore lo slgurono operolonol ....................................................................................... 217
Speclflcoll de slguron prlvlnd componentele electrlce ................................................................. 217
Speclflcoll de slguron prlvlnd emlsllle de ozon ................................................................................. 220
Informoll referltoore lo intrelnere ............................................................................................................ 220
Informoll referltoore lo consumoblle ....................................................................................................... 220
Certlflcrl de slguron ..................................................................................................................................... 220
Peglementrl generole .......................................................................................................................................... 221
nluneo Europeon ........................................................................................................................................... 221
Informoll de medlu referltoore lo Acordul Echlpomentelor de tlpor tlp Lot ^ ....................... 222
Peglementrl prlvlnd coplereo documentelor ............................................................................................. 22^
Alte rl .................................................................................................................................................................... 22^
Peglementrl prlvlnd foxul ................................................................................................................................... 22S
nluneo Europeon ........................................................................................................................................... 22S
Fle tehnlce de securltote ..................................................................................................................................... 226
Peclclore l scootere dln uz .................................................................................................................................. 227
nluneo Europeon ........................................................................................................................................... 227
Certificarea Energy Star ........................................................................................................................................ 228
1oote rlle ............................................................................................................................................................. 228
Date de contact ........................................................................................................................................................ 229
10
11
Introducere
Capitolul cuprinde:
Prezentarea echipamentului
Pornirea echipamentului
Prezentoreo ponoulul de comond
Software
Incrcoreo hrtlel
Incrcoreo documentelor
Ielrl pentru lucrrlle tlprlte
Starea echipamentului
Intrelnere l consumoblle
Aslsten supllmentor
12
Prezentarea echipamentului
V recomondm s v fomlllorlzol cu dlversele funcll l oplunl ole echlpomentulul inolnte de o-l folosl.
Vedere dln fo
1 Capacul dispozitivului de alimentare automat 11 1ovo monuol
2 Chldojele de llme ole dlspozltlvulul de ollmentore
automat
12 1ovo de lelre
3 Tava de intrare a dispozitivului de alimentare automat 13 Ponoul de comond
4 1ovo de lelre o dlspozltlvulul de ollmentore outomot 14 Extenslo tvll monuole
5 Capacul frontal 15 Chldojele de llme ole tvll monuole
6 Copocul plcll de boz 16 Suportul tvll de lelre
7 Mner 17 Capacul platanului
8 Indicatorul de nivel pentru hrtie 18 Platanul
9 1ovo 2 (oplonol) 19 Port pentru dispozitiv de memorie USB
10 Tava 1
13
Vedere din spate
1 Port de reeo 5 o dln spote
2 Intreruptor 6 Copocul dln spote ol tvll
3 Prlz 7 Priza de telefon
4 Unitatea duplex 8 Extenslo telefonlc
14
Conflguroll
Componenta WorkCentre
3325DNI
WorkCentre
3325DN
WorkCentre
3315DN
Dlspozltlv de ollmentore outomot fo-verso (S0 de coll) Standard Standard Nu exlst
Dispozitiv de alimentare automat (50 de coli) Nu exlst Nu exlst Standard
Tava 1 (250 de coli) Standard Standard Standard
1ovo monuol (S0 de coll) Standard Standard Standard
Tava 2 (520 de coli) 0plonol
0plonol 0plonol
Copiere Standard Standard Standard
Sconore ctre SM8 l F1P Standard Standard Nu exlst
Imprlmore in reeo Standard Standard Standard
E-mail Standard Standard Standard
Scanare Standard Standard Standard
Sconore ctre l lmprlmore de lo S8 Standard Standard Standard
Fax integrat Standard Standard Standard
Port pentru dispozitivul de memorie USB Standard Standard Standard
Memorle odllonol (oplonol) 512MB 512MB 256MB
Unitate hard disk 2GB 2GB
Nu exlst
Conexlune wlreless octlvot Nu exlst Nu exlst Nu exlst
0bservole. Unitatea hard disk lntern se folosete lo modelele WorkCentre 332SDN / 332SDNI pentru
procesoreo lucrrllor Secure Prlnt, Deloyed Prlnt, Proof Prlnt, Spoollng of Scon to F1P/SM8 l Stored,
respectlv pentru o mrl copocltoteo necesor fonturllor descrcote.
15
Pornirea echipamentului
Intreruptorul 0n/0ff l prlzo coblulul de ollmentore se
ofl in porteo dln spote o echlpomentulul.
1. Conectol cablul de alimentare la echipament
l lo o prlz electrlc. Coblul de ollmentore trebule
conectot lo o prlz electrlc impmntot.
2. Apsol intreruptorul ON/OFF in pozllo 0N (I).
Modul economic
1ehnologlo ovonsot de conservore o energlel permlte ocestul echlpoment s reduc consumul de
electrlcltote in pouzele de funclonore.
Doc intr-un lntervol de tlmp prelunglt echlpomentul nu prlmete dote, modul economic se
octlveoz, lor consumul de curent electrlc este redus outomot.
Apsol butonul Power Save pentru a activa modul economic imediat. Pentru a restabili
funclonoreo normol o echlpomentulul, opsol orlce olt buton.
0bservole. n modul economic, echipamentul nu poate detecta conectarea unui dispozitiv de memorie
USB lo portul S8. Apsol orlce buton pentru o restoblll funclonoreo normol o echlpomentulul l
reconectol dispozitivul de memorie USB la portul USB.
Oprirea echipamentului
Echlpomentul poote fl oprlt in dou modurl.
Apsol intreruptorul ON/OFF in pozllo (O).
Apsol butonul Power Save l selectol Power Down, opol opsol OK.
16
Prezentoreo ponoulul de comond
1 Butonul Copy: Actlveoz modul de coplere.
2 Butonul Scan: Actlveoz modul de sconore.
3 Butonul E-mail: Actlveoz modul e-moll.
4 Butonul Fax: Actlveoz modul fox.
5 Ecranul: Afleoz toote funcllle de progromore dlsponlblle, plus lnformoll generole despre
echipament.
6 LED de stare / wireless: Culooreo LEDPIL0P lndlc storeo curent o echlpomentulul. Pentru mol
multe lnformoll, consultol LED de stare / wireless. (doar 3325DNI)
7 Butonul Paper Supply: Se folosete pentru selectoreo unel tvl pentru lucroreo de copiere.
8 Butonul 2 Sided: Se folosete pentru selectoreo tlpulul de document orlglnol - tlprlt fo sou fo-
verso - sou pentru lmprlmoreo lucrrllor fo sou fo-verso.
9 Butonul Job Status: Afleoz oplunlle pentru lucrrlle octlve l solvote. Putel lmprlmo sou terge
lucrrl octlve/solvote.
10 Butonul Machine Status: 0fer occes lo lnformollle despre echlpoment l storeo ocestulo, serlo
echlpomentulul l dlversele ropoorte dlsponlblle.
11 Butonul Menu: Deschide modul Menu l ofer occes lo oplunlle l setrlle dlsponlblle.
17
12 8utounele sgei: Sgelle sus/jos l stngo/dreopto sunt foloslte pentru porcurgereo oplunllor
dlsponlblle in menlul selectot, respectlv pentru cretereo sou descretereo volorllor numerlce.
13 Butonul OK: Conflrm opluneo selectot pe ecron.
14 Butonul Back: Se folosete pentru o revenl lo menlul onterlor.
15 Butonul Address Book: Se folosete pentru cutoreo numerelor de fox sou odreselor e-moll solvote.
16 Butonul Manual Dial + .com: n modul Fax, deschide linia faxului. n modul E-mail ofer occes lo
extensllle de odres e-moll foloslte frecvent, spre exemplu .com sau .org. Extenslo dlsponlbll poote
fl personollzot dln CentreWore Internet Servlces.
17 Tastatura: Se folosete pentru lntroducereo corocterelor olfo-numerlce.
18 Butonul Pause / Redial: In modul Stondby re-opeleoz ultlmul numr. In modul Edlt lntroduce o
pouz intr-un numr de fox.
19 Butonul C Cancel Entry: Anuleoz ultlmul corocter olfo-numerlc lntrodus de lo tostotur.
20 Butonul Interrupt Printing: Intrerupe lucroreo curent pentru procesoreo unel lucrrl urgente. (Nu
exlst lo 331SDN)
21 Butonul Clear All: Anuleoz ultlmele oplunl selectote.
22 Butonul Power Save: Actlveoz modul Power Save sau Power Down. Apsol butonul dln nou
pentru a reporni echipamentul.
23 Butonul Stop: 0prete lucroreo in curs de procesore. Anuleoz modul Menu. Doc utlllzotorul s-o
outentlflcot lo echlpoment, ocesto poote opso butonul Stop pentru o oveo occes lo opluneo Log
Out.
24 Butonul Start: Actlveoz o lucrore.
18
Utilizarea tastaturii
Pentru efectuoreo dlverselor operolunl lo echlpoment, vo trebul s lntroducel cuvlnte l numere. Spre
exemplu, cnd conflgurol echlpomentul trebule s lntroducel numele dumneovoostr sou numele
componlel l numrul de fox. Cnd solvol numere de fox sou odrese e-moll in memorle, trebule s
lntroducel l numele oferente ocestoro.
1. Cnd vl se cere s lntroducel o llter,
locollzol butonul etlchetot cu corocterul
necesor. Apsol butonul pn cnd este
oflot lltero dorlt.
Spre exemplu, pentru a introduce litera
0, opsol tosto 6, etlchetot cu MN0.
De flecore dot cnd opsol tosto 6,
vo fl oflot un corocter dlferlt, M, N, 0,
m, n, o l in sfrlt 6.
2. Putel lntroduce coroctere speclole, precum
@ / . & + -. Consultol Caracterele tastaturii.
3. Pentru o lntroduce olte lltere, repetol etopo 1. Doc urmtooreo llter este olocot ocelulol buton,
oteptol 2 secunde inolnte de o opso tosto dln nou sou mutol cursorul cu ojutorul sgell lo dreopto,
opol opsol butonul dln nou. Cursorul se vo mlco lo dreopto l urmtooreo llter vo fl oflot.
Doc ol lntrodus grelt un numr sou un cuvnt, opsol sgeoto lo stngo pentru o terge ultlmo clfr
sou ultlmul corocter. Apol lntroducel numrul sou corocterul corect.
^. Dup ce ol termlnot de lntrodus toote corocterele, opsol OK.
Caracterele tastaturii
Tasta Numere, litere sau caractere alocate
1 @ / . 1
2 A B C a b c 2
3 D E F d e f 3
4 G H I g h i 4
5 J K L j k l 5
6 M N O m n o 6
7 P Q R S p q r s 7
8 T U V t u v 8
9 W X Y Z w x y z 9
0 & + - , 0 _
* *
# #
19
Introducerea unei pauze
n cazul anumitor sisteme de telefonie, trebuie
s formol un cod de occes (9, spre exemplu) l
s oteptol un ol dolleo ton de opelore. In
ostfel de sltuoll, trebule s lntroducel o pouz
in numrul de telefon. Pouzo respectlv poote fl
lntrodus in momentul setrll numerelor cu
DSHODUHUDSLG
Pentru o lntroduce o pouz, opsol Pause /
Redial in locul corespunztor in tlmp ce
lntroducel numrul de telefon. Pouzo vo fl
oflot sub formo unel crotlme [ - ].
Prezentarea meniurilor
3DQRXO GH FRPDQG oslgur occesul lo menlurlle echlpomentulul fle prln lntermedlul butoonelor
funclonole oferente, precum Copy, Scan, E-mail sau Fax l butonul Menu, fie prin conectarea unui
dlspozltlv S8. 1obelul de mol jos cuprlnde oplunlle dlsponlblle pentru flecore menlu in porte.
Meniul Copy Meniul Insert
USB Device
Meniul Scan Meniul E-mail Meniul Fax Meniul
Machine
Status
Meniul Job
Status
Original Size
Reduce/Enlarge
Lighten/Darken
Contrast
Original Type
Layout
Background
Suppression
Margin Shift
Edge Erase
USB Options:
Print From USB
Scan To USB
Manage Files
Available Space
Scan To:
USB
Local PC
Network PC
SMB
FTP
WSD
Scan Features:
USB Feature
FTP Feature
SMB Feature
Original Size
Original Type
Resolution
Output Color
Lighten/Darken
Contrast
Lighten/Darken
Contrast
Resolution
Original Size
Multi Send
Delay Send
Priority Send
Forward
Secure Receive
Machine
Information
Toner Level
Information
Pages
Feature
Defaults
Print Setup
Fax Setup
System Setup
Network
Settings
Local Drive
Active Jobs
Saved Jobs
0bservole. In funcle de conflgurolo echlpomentulul sou doc ocesto este in modul Peody, onumlte
oplunl nu vor fl dlsponlblle. De osemeneo, occesul lo oplunlle menlurllor pentru onumlte funcll, precum
E-moll l Fox, vo fl condllonot de selectoreo unor oplunl supllmentore sou efectuoreo unor setrl
specifice.
20
Software
Dup ce ol conflgurot echlpomentul l l-ol conectot lo computer, trebule s lnstolol progromele
softwore pentru lmprlmont l sconner. Progromele softwore speclflce slstemelor de operore Wlndows se
ofl pe CD-ul llvrot impreun cu echlpomentul, olte opllcoll softwore putnd fl descrcote de pe
www.xerox.com. Sunt dlsponlblle urmtoorele progrome softwore.
CD SO Coninut
Apllcoll
software
Windows Driver de imprimare: Folosll ocest drlver de lmprlmore pentru o oveo occes
lo toote funcllle echlpomentulul. Sunt dlsponlblle drlverele PCL6, Postscrlpt l
XPS.
Aplicuiu MFP PC Fax: Se folosete pentru trlmltereo foxurllor dlrect de lo
computerul personal.
Driver de scanare: Drlverele 1WAIN l Wlndows Imoge Acqulsltlon (WIA)
sunt disponibile pentru scanarea documentelor la echipament.
Aplicuiu Xerox Scan Assistant: Se folosete pentru ojustoreo setrllor de
sconore l incepereo procesulul de sconore dlrect de lo computer. Fereostro de
pre-vlzuollzore v permlte s verlflcol l s ojustol lmoglnlle sconote, ovnd
totodot poslbllltoteo de o solvo l odugo setrlle fovorlte" intr-o llst pre-
deflnlt.
Aplicuiu Xerox Easy Print Manager (EPM): Aslgur occesul lo setrlle
echlpomentulul, medllle de lmprlmore/sconore, setrl/oclunl, funcllle Scon to
PC l Fox to PC, dor l lo opllcoll precum Xerox Scon Asslstont l CentreWore
Internet Services.
0bservole. Schlmboreo setrllor lmprlmontel se foce pe boz de
autentificare.
Programul Wireless Setting: La instalarea echipamentului WorkCentre
332SDNI putel folosl progromul Wireless Setting lnstolot outomot impreun
cu drlverul de lmprlmore pentru conflguroreo setrllor wlreless.
Programul SetIP: V permlte s selectol o lnterfo de reeo l s
conflgurol monuol odresele pentru protocolul 1CP/IP.
21
Incrcoreo hrtlel
1ovo 1 l tovo 2 (oplonol)
Indlcotorul de nlvel locollzot in porteo dln fo o tvllor 1
l 2 orot contltoteo de hrtle rmos in tov lo un
onumlt moment dot. Cnd tovo este gool, lndlcotorul
este cobort complet oo cum relese l dln lmoglne.
tov plln, tov gool. Tava 1 are o capacitate de
250 de coli, iar tava 2 (oplonol) ore o copocltote de S20
de coli de 80 g/m2. Pentru mol multe lnformoll,
consultol Speclflcollle moterlolelor de lmprlmore.
Pentru o incrco hrtlo.
1. 1rogel tava l incrcol hrtlo cu foo de lmprlmot in
jos. Nu incrcol hrtle peste llmlto PD[LPGHXPSOHUH
lndlcot de slmbolul .
2. Peglol ghldojul de lunglme ostfel inct s otlng uor
coptul teonculul de hrtle.
22
3. Pentru o reglo ghldojul loterol trogel moneto, opol
mutol ghldojul spre teoncul de hrtle ostfel inct s
otlng uor morglneo teonculul.
^. Implngel tava n echipament.
S. Dup ce ol incrcot hrtlo in WDY, setol tlpul l
dimensiunea hrtiei de la SDQRXOGHFRPDQG. Apsol
OK pentru o conflrmo setrlle sou Stop pentru a le
schlmbo. Aceste setrl se opllc modurllor Copy l Fax.
6. Doc lmprlmol de lo computer, opsol butonul
Select Paper pentru o seto dlmensluneo, culooreo l
tlpul hrtlel. Neconflrmoreo lnformolllor referltoore lo
hrtle vo oveo drept consecln intrzlereo procesulul de
lmprlmore. Pentru lnformoll despre setoreo dlmenslunll
l tlpulul hrtlel de lo SDQRXOGHFRPDQG, consultol
Setoreo dlmenslunll l tlpulul hrtlel.
0bservole. Setrlle efectuote in drlverul de lmprlmore ol
computerulul se supropun setrllor efectuote de lo SDQRXOGHFRPDQG.
Pentru mol multe lnformoll despre incrcoreo hrtlel, consultol Hrtle l moterlole de lmprlmore.
1ovo monuol
7DYDPDQXDOse ofl in porteo dln fo o echlpomentulul. Se recomond inchldereo tvll otuncl cnd nu
este foloslt, pentru o redo echlpomentulul dlmensluneo compoct. Folosll WDYD PDQXDO pentru a
lmprlmo coll tronsporente, etlchete, pllcurl sou crl potole, plus tlpurl l dlmenslunl de hrtle ce nu se
regsesc in tovo prlnclpol o echlpomentulul.
7DYDPDQXDOare o capacitate de 50 de coli de 80 g/m, 5 coli transparente sau 5 plicuri.
1. Coborl WDYDPDQXDO l deschldel extenslo
.
2. Pregtll teoncul de hrtle indolndu-l l rsfolndu-l in
fo l in spote. Indreptol morglnlle pe o suprofo
dreopt. Netezll crlle potole, pllcurlle l etlchetele
inolnte de o le incrco in WDYDPDQXDO
Cnd folosll WDYDPDQXDOpentru imprimarea
moterlolelor speclole, v recomondm s olegel XDGLQ
spate co lelre. Pentru mol multe lnformoll, consultol
Ielrl pentru lucrrlle tlprlte.
3. Incrcol moterlolele de lmprlmore intre ghldojele de
llme cu foo de lmprlmot in sus.
0bservole. lnel collle tronsporente de morglnl l
evltol s otlngel porteo de lmprlmot.
23
^. Peglol ghldojul in funcle de llmeo teonculul de
moterlole de lmprlmore. Aslgurol-v c nu ol incrcot o
cantitate prea mare de materiale de imprimare. Teancul
nu trebule s depeosc llmlto PD[LPGHXPSOHUH
lndlcot de slmbolul .
S. Doc lmprlmol de lo computer, opsol butonul
Select Paper pentru o seto dlmensluneo, culooreo l
tlpul hrtlel. Neconflrmoreo lnformolllor referltoore lo
hrtle vo oveo drept consecln intrzlereo procesulul de
lmprlmore. Pentru lnformoll despre setoreo dlmenslunll
l tlpulul hrtlel de lo SDQRXOGHFRPDQG, consultol
Setoreo dlmenslunll l tlpulul hrtlel.
0bservole. Setrlle efectuote in drlverul de lmprlmore ol
computerulul se supropun setrllor efectuote de lo
SDQRXOGHFRPDQG.
6. Dup lmprlmore, scootel hrtlo rmos l inchldel
WDYDPDQXDO
Unitatea duplex
Unitatea duplex este pre-setot pentru dlmensluneo A^ sou Letter, in funcle de or. Pentru o schlmbo
dlmensluneo pre-setot o XQLWLLGXSOH[urmol lnstruclunlle de mol jos.
1. Scootel unitatea duplex din echipament.
24
2. Peglol ghldojele in funcle de dlmensluneo hrtlel
folosite.
3. Introducel unitatea duplex la loc n echipament,
ollnllnd morglnlle in dreptul onurllor corespunztoore
dln lnterlorul echlpomentulul. Aslgurol-v c unltoteo
este blne inchls.
25
Incrcoreo documentelor
Documentele pot fl incrcote in dispozitivul de alimentare automat sou oezote pe platan.
Dispozitivul de alimentare automat
Dispozitivul de alimentare automat ore o copocltote moxlm de S0 de documente orlglnole de 80 g/m.
1. Incrcol documentele de sconot cu foo in sus in tovo
de intrare a dispozitivului de alimentare automat in oo
fel inct coptul documentelor s fle orlentot spre porteo
stng o tvll.
2. Peglol ghidajul in oo fel inct s otlng uor
marginile documentului.
Platanul
Platanul poote fl foloslt pentru documente deterlorote, rupte sou suprodlmenslonote, dor l pentru crl
l revlste.
1. Deschldel dispozitivul de alimentare automat l
oezol un slngur document cu foo in jos pe platan n
oo fel inct s fle ollnlot in colul dln stngo spote.
2. Dlmensluneo lmpllclt o documentulul este A^. Pentru
documente de olte dlmenslunl, schlmbol opluneo
Original Size. Consultol 0plunl de coplere pentru mai
multe lnformoll.
0bservole. Documentele sunt sconote o slngur dot,
chlor doc ol selectot mol multe exemplore.
26
Ielrl pentru lucrrlle tlprlte
Echlpomentul ore dou lelrl.
7DYDGHLHLUH(cu foo in jos) cu o
capacitate de 150 de coli de 80 g/m.
8DGLQVSDWH(cu foo in sus) pentru coli
individuale.
Echlpomentul trlmlte lmpllclt lucrrlle tlprlte ctre WDYD GH LHLUH Doc in urmo lmprlmrll moterlolele
speclole, precum pllcurlle, sunt mototollte, ondulote, indolte sou prezlnt defecte de colltote, se
recomond foloslreo XLL GLQ VSDWH co lelre. Deschldel XD GLQ VSDWH l lsol-o deschls in tlmp ce
lmprlmol flecore cool in porte.
0bservole. 8DGLQVSDWH poote fl foloslt co lelre door pentru lucrrlle lmprlmote pe o slngur porte o
colll. Doc uo dln spote este deschls in tlmpul seslunllor de lmprlmore fo-verso, hrtlo se poote bloco.
27
tlllzoreo tvll de lelre
7DYDGHLHLUHprelo collle cu foo in jos, in ordlneo in core ou fost lmprlmote. 7DYDGHLHLUHse folosete
pentru mojorltoteo lucrrllor. Cnd WDYD GH LHLUH este plln, pe SDQRXO GH FRPDQG apare un mesaj de
otenlonore.
Pentru a putea folosi WDYDGHLHLUH, oslgurol-v c XDGLQVSDWH este inchls.
0bservole.
Doc hrtlo preluot de WDYDGHLHLUH prezlnt defecte, respectlv este foorte ondulot, incercol
s lmprlmol foloslnd co lelre XDGLQVSDWH.
Pentru o prevenl blocoreo hrtlel, nu deschldel/inchldel XDGLQVSDWH n timp ce echipamentul
lmprlm.
tlllzoreo ull dln spote
Cnd folosll XD GLQ VSDWH, colile ies din echipament cu
foo lmprlmot in sus. tlllzoreo WYLL PDQXDOH n
comblnole cu XD GLQ VSDWH oslgur hrtlel un troseu
drept l poote imbuntl colltoteo rezultotulul flnol in
cozul moterlolelor de lmprlmore speclole. Doc XD GLQ
spate este deschls, echlpomentul vo dlreclono lucrrlle
tlprlte ctre oceosto.
0bservole. 8DGLQVSDWH poote fl foloslt co lelre door
pentru lucrrlle lmprlmote pe o slngur porte o colll.
Doc XD GLQ VSDWH este deschls in tlmpul seslunllor de
lmprlmore fo-verso, hrtlo se poote bloco.
ATLNIL: Zono cuptorulul, occeslbll prln XDGLQ
spate a echipamentului, se ncinge n timpul
funclonrll. Atenle cnd occesol oceost zon.
28
Starea echipamentului
Butonul Machine Status ofer occes lo lnformollle despre echlpoment l setrlle ocestulo. Dup
lnstoloreo echlpomentulul, se recomond personollzoreo setrllor l oplunllor de ctre administratorul
de sistem in funcle de cerlnele utlllzotorllor. De oblcel, occesul lo oceste oplunl se foce pe boz de
porol. Pentru utlllzoreo echlpomentulul in condlll de moxlm performon, consultol administratorul
echipamentului sau sistemului cu prlvlre lo cerlnele dumneovoostr speclflce.
0plunlle Machine Status lnclud lnformoll despre echlpoment, nlvelul tonerulul, poglnl cu lnformoll,
volorlle lmpllclte ole funclllor, conflgurolo slstemulul l setrlle reelel. Aceste oplunl sunt prezentote in
continuare.
0bservole. In funcle de conflgurolo echlpomentulul, este poslbll co onumlte oplunl s nu fle
disponibile.
0pluneo Mochlne Informotlon
Folosll oceost oplune pentru o oveo occes lo urmtoorele lnformoll.
Model
Denumirea echipamentului
Denumirea DNS
Adresa IP
Adresa IPv6
Seria echipamentului
Doto octlvrll
Contoare
0pluneo 1oner Level
Folosll oceost oplune pentru o verlflco nlvelul tonerulul dln FDUWXXO GH LPSULPDUH Nivelul tonerului
este lndlcot in zono lndlcotoore o strll echlpomentulul.
0pluneo Informotlon Poges
Aceost oplune v ofer poslbllltoteo de o lmprlmo urmtoorele ropoorte.
Raport Descriere
Menu Map Imprlm horto menlurllor cu structuro l setrlle curente ole echlpomentulul.
All Reports Cu oceost oplune putel lmprlmo toote ropoortele l poglnlle cu lnformoll.
29
Configuration Acest roport conlne lnformoll despre conflgurolo echlpomentulul, lncluslv serlo,
odreso IP, oplunlle lnstolote l versluneo softwore.
Demo Page Poglno demo se tlprete pentru verlflcoreo colltll lmprlmrll.
Supplies Info Imprlm poglno cu lnformoll despre consumoblle.
Address Book Aceost llst conlne toote odresele e-moll l numerele de fox solvote lo momentul
respectiv n memoria echipamentului.
Fax Send Acest roport conlne numrul de fox, numrul poglnllor, duroto, modul de
comunlcore l rezultotele comunlcrll pentru o onumlt comond fox.
0bservole. Putel conflguro echlpomentul s lmprlme outomot un roport dup
trlmltereo flecrul fox. (Consultol Configurarea faxului.)
Fax Sent Acest roport conlne lnformoll despre foxurlle trlmlse recent.
0bservole. Putel conflguro echlpomentul s lmprlme ocest roport o dot lo flecore
S0 de foxurl. (Consultol Auto Report.)
E-mail Sent Acest roport conlne lnformoll despre e-moll-urlle trlmlse recent.
Fax Received Acest roport conlne lnformoll despre foxurlle prlmlte recent.
Scheduled Job Aceost llst conlne documentele ce urmeoz o fl trlmlse prln fox lo onumlte ore,
plus detolll despre oro de incepere l tlpul flecrel operolunl.
Junk Fax Aceost llst conlne numerele de fox prevzute cu menluneo 1unk. Pentru o
odugo sou terge numere, occesol menlul 1unk Fox Setup. (Consultol
Configurarea faxului.)
Network Configuration Aceost llst conlne lnformoll despre conflgurolo l conexluneo lo reeo o
echipamentului.
User Auth. Aceost llst conlne utlllzotorll outorlzol s foloseosc funclo e-moll.
PCL Font Imprlm llsto de fonturl PCL.
PS Font Imprlm llsto de fonturl PS.
EPSON Font Imprlm llsto de fonturl EPS0N.
Stored Jobs Imprlm lucrrlle stocote in memorlo oplonol sou unltoteo hord dlsk o
echipamentului la momentul respectiv.
Completed Jobs Imprlm llsto lucrrllor termlnote.
Net User Auth. Imprlm llsto utlllzotorllor core ou occesot Domoln, lncluslv dotele de outentlflcore
ale acestora .
30
Usage Counter Aceost llst conlne numrul poglnllor lmprlmote de echlpoment. Llsto lnclude.
Total pagini imprimate
Pagini imprimate alb-negru
- Poglnl lmprlmote pentru intrelnere
Coli
- Coll fo-verso
Fax Options Imprlm lnformoll despre conflgurolo foxulul.
Setrl lmpllclte
Echlpomentul dlspune de setrl lmpllclte pentru funcllle Copy, Scan, E-mail l Fax ceeo slmpllflc
semnlflcotlv conflguroreo lucrrllor. Setrlle lmpllclte pot fl modlflcote opsnd butonul Machine Status
pe SDQRXO GH FRPDQG s sgeoto Down pentru a selecta Feature Defaults. De regul, occesul lo
setrlle System Setup, respectlv schlmboreo ocestoro se foce pe boz de porol.
0bservole. In funcle de conflgurolo echlpomentulul, este poslbll co onumlte oplunl s nu fle
disponibile.
Setrile implicite ule funciei de copiere
In funcle de frecveno utlllzrll, setrlle lmpllclte ole oplunllor de copiere, precum Original size,
Quantity, Collation, Reduce/Enlarge, Lighten/Darken, Contrast l Original Type, vor avea caracter
prlorltor. Cnd coplol un document, echlpomentul folosete setrlle lmpllclte in cozul in core ocesteo nu
ou fost schlmbote pentru lucroreo respectlv. Aceosto dln urm odot flnollzot, setrlle revln lo volorlle
lmpllclte. De regul, occesoreo l schlmboreo setrllor lmpllclte sunt condllonote de lntroducereo unel
parole.
Setrile implicite ule funciei de scunure
In funcle de frecveno utlllzrll, setrlle lmpllclte ole oplunllor de scanare, precum Original Size, Original
Type, Resolution, Output Color, File Format, Lighten/Darken l Contrast, vor oveo corocter prlorltor l
pentru oplunlle Scan to USB, Scan to FTP l Scan to SMB. Cnd sconol un document, echlpomentul
folosete setrlle lmpllclte in cozul in core ocesteo nu ou fost schlmbote pentru lucroreo respectlv. De
regul, occesoreo l schlmboreo setrllor lmpllclte sunt condllonote de lntroducereo unel porole.
Setrile implicite ule funciei e-muil
In funcle de frecveno utlllzrll, setrlle lmpllclte ole oplunllor E-moll, precum Original Size, Original
Type, Resolution, Output Color, File Format, Lighten/Darken l Contrast vor avea caracter prioritar. Cnd
trlmltel un document prln e-moll, echlpomentul folosete setrlle lmpllclte in cozul in core ocesteo nu ou
fost schlmbote pentru lucroreo respectlv. Aceosto dln urmo odot flnollzot, setrlle revln lo volorlle
lmpllclte. De regul, occesoreo l schlmboreo setrllor lmpllclte sunt condllonote de lntroducereo unel
parole.
31
Configurarea faxului
Echlpomentul dlspune de nenumrote oplunl pentru conflguroreo foxulul. Putel schlmbo setrlle
lmpllclte dup preferlne l nevol. Setrlle Receiving l Sending pot fl personollzote. De regul, occesul lo
setrlle Fax Setup, respectlv schlmboreo ocestoro se foce pe boz de porol.
Conflguroreo funclel de lmprlmore
Putel schlmbo setrlle lmpllclte ole oplunllor de lmprlmore in funcle de proprllle preferlne l nevol. De
regul, occesul lo setrlle Print Setup, respectlv schlmboreo ocestoro se foce pe boz de porol.
Configurarea sistemului
0plunlle System Setup v permlt s personollzol setrl speclflce echlpomentulul, precum Date & Time l
Power Save. De regul, occesul lo setrlle System Setup, respectlv schlmboreo ocestoro se foce pe boz
de porol.
Setrlle reelel
Putel conflguro reeouo de lo ecronul echlpomentulul. Inolnte ins, trebule s oblnel lnformollle
referltoore lo tlpul de protocoole de reeo l slstem de operore foloslt. Doc ovel indolell cu prlvlre lo
setoreo pe core trebule s o folosll, contoctol administratorul de sistem pentru configurarea
echlpomentulul in reeo. De regul, occesul lo setrlle Network, respectiv schimbarea acestora se face pe
boz de porol.
nltote hord dlsk locol (door cu WorkCentre 332SDN / 332SDNI)
0 porlune dln unltoteo hord dlsk o echlpomentulul vo fl conflgurot pentru lucrrlle de sconore,
lmprlmore l fox stocote.
0bservole. Pentru lnstruclunl complete despre occesoreo l personollzoreo setrllor echlpomentulul,
consultol Storeo l setrlle echlpomentulul.
32
Intrelnere l consumoblle
Acest echlpoment ore un slngur produs consumobll, l onume FDUWXXO GH LPSULPDUH Doc dorll s
comondol consumoblle Xerox, contoctol reprezentontul Xerox locol cu numele componlel, codul
produsulul l serlo echlpomentulul. Consumobllele pot fl comondote l de lo www.xerox.ro. Consultol
Support pentru mol multe lnformoll.
Pentru o oflo serlo echlpomentulul opsol butonul Machine Status, selectol Machine Information,
opol opsol OK. Pentru mol multe lnformoll, consultol Localizarea seriei echipamentului.
Cortuul de lmprlmore
Pentru a evita defectele de calitate cauzate de piesele
uzote l pentru co echlpomentul s funcloneze in
condlll de moxlm performon, FDUWXXOGHLPSULPDUH
trebule inlocult dup ce numrul de poglnl speclflcot o
fost imprimat sau la expirarea duratei de utilizare a
cortuulul.
Echlpomentul vo oflo un mesoj de otenlonore cnd
este momentul s inlocull FDUWXXOGHLPSULPDUH
Cortuul se inloculete door lo lndlcolo echlpomentulul
sau a reprezentantului Xerox. Pentru a nlocui FDUWXXOGH
imprimare, urmol lnstruclunlle dln ocest monuol de
utlllzore sou llvrote impreun cu produsul consumobll.
Pentru a nlocui FDUWXXOGHLPSULPDUH, consultol
Intrelnere l deponore. Pentru o cumpro un nou FDUWX
de imprimare, contoctol reprezentontul Xerox sou un
distribuitor autorizat. De asemenea, consumabilele pot fi
comandate de la www.xerox.com. Consultol Support
pentru mol multe lnformoll.
Procedurl de curore
Curol echlpomentul lo lntervole regulote de tlmp pentru o-l pstro curot. Copocele echlpomentulul,
SDQRXO GH FRPDQG l dispozitivul de alimentare automat trebule curote cu un prosop moole, umezlt
uor in op. Pentru curoreo platanului putel folosl detergent Xerox sou detergent ontl-stotlc, ocesteo
trebule opllcote cu ojutorul unul prosop, nu vrsote dlrect pe platan.
Indeprtol resturlle cu un prosop curot.
Pentru mol multe lnformoll despre procedurlle de intrelnere, consultol Intrelnere l deponore.
33
Aslsten supllmentor
Pentru oslsten supllmentor, vlzltol www.xerox.com sou contoctol Centrul de suport Xerox cu seria
echipamentului.
Centrul de suport Xerox
Doc o eroore nu poote fl remedlot cu ojutorul lnstruclunllor oflote pe ecron, consultol Mesaje de
eroare. Doc problemo perslst, contoctol Centrul de suport Xerox. Centrul de suport Xerox v vo cere s
descrlel problemo, serlo echlpomentulul, codul erorll (doc exlst), plus numele l sedlul componlel.
Pentru mol multe lnformoll, consultol Localizarea seriei echipamentului.
Documentole
Vel gsl mojorltoteo rspunsurllor lo intrebrlle dumneovoostr pe CD-ul cu documentole prlmlt
impreun cu Xerox WorkCentre 331SDN/332SDN/332SDNI. Documentele sunt dlsponlblle l pe
www.xerox.com/support.
Manual de instalare - conlne lnformoll despre lnstoloreo echlpomentulul.
Munuul de utilizure rupid - conlne lnformoll elementore despre utlllzoreo echlpomentulul.
Manual de utilizare (ocest document) - conlne lnstruclunl l lnformoll despre toote funcllle
echipamentului.
Ghidul administratorului de sistem - conlne lnstruclunl l lnformoll detollote despre
conectoreo echlpomentulul lo reeo l lnstoloreo oplunllor.
34
35
Funclo de coplere
Capitolul cuprinde:
Procedura de copiere
0plunl de coplere
tlllzoreo oplunllor pentru loyout
Locoll de lelre pentru lucrrlle tlprlte
36
Procedura de copiere
Aceost seclune prezlnt proceduro de boz pentru coplereo documentelor.
Incrcoreo documentelor
Selectoreo oplunllor
Introducereo numrulul de exemplore
Incepereo lucrrll
Storeo lucrrll
0prlreo lucrrll
Doc funclo de outentlflcore este octlvot, vo trebul s v creol un cont pentru o puteo folosl
echlpomentul. Pentru lnformoll cu prlvlre lo creoreo unul cont sou pentru olte detolll, contoctol
administratorul de sistem.
0bservole. In funcle de conflgurolo echlpomentulul, este poslbll co onumlte oplunl s nu fle
disponibile.
Incrcoreo documentelor
Documentele pot fl incrcote in dispozitivul de alimentare automat sou oezote pe platan.
Dispozitivul de alimentare automat
Dispozitivul de alimentare automat ore o copocltote moxlm de S0 de documente orlglnole de 80 g/m.
1. Incrcol documentele de sconot cu foo in sus in
tava de intrare a dispozitivului de alimentare automat n
oo fel inct coptul documentelor s fle orlentot spre
porteo stng o tvll.
2. Peglol ghidajul in oo fel inct s otlng uor
marginile documentului.
37
Platanul
Platanul poote fl foloslt pentru documente deterlorote, rupte sou suprodlmenslonote, dor l pentru crl
l revlste.
1. Deschldel dispozitivul de alimentare automat l
oezol un slngur document cu foo in jos pe platan n
oo fel inct s fle ollnlot in colul dln stngo spote.
2. Dlmensluneo lmpllclt o documentulul este A^.
Pentru documente de olte dlmenslunl, schlmbol
opluneo Original Size. Consultol 0plunl de coplere
pentru mol multe lnformoll.
0bservole. Documentele sunt sconote o slngur dot,
chlor doc ol selectot mol multe exemplore.
Selectoreo oplunllor
Avel lo dlspozlle o gom vorlot de oplunl pentru lucrrlle de copiere. 0plunlle in moterle de hrtle l
lmprlmore fo-verso se selecteoz de lo butoonele de pe SDQRXO GH FRPDQG. Alte oplunl de copiere
sunt disponibile prin intermediul butonului Menu. Dup selectoreo oplunllor dorlte, opsol Back pentru
a reveni la ecranul Ready.
0bservole. In funcle de conflgurolo echlpomentulul, este poslbll co onumlte oplunl s nu fle
disponibile.
1. Apsol butonul Copy pe panoul de
FRPDQG.
2. Apsol butonul Paper Supply pe panoul de
FRPDQG:
Auto Select: Doc ol selectot oceost
oplune, echlpomentul vo olege corect
hrtia pentru lucrarea de copiere n
funcle de dlmensluneo documentelor
originale scanate.
Tray 1: Folosll oceost oplune pentru
o selecto hrtlo incrcot in tovo 1.
Tray 2: Folosll oceost oplune pentru o selecto hrtlo incrcot in tovo 2.
0bservole. 1ovo 1 ore o copocltote de 2S0 de coll de 80 g/m, lor tovo 2 oplonol ore o copocltote de
S20 de coll de 80 g/m. Croslmlle vorloz intre 60 l 163 g/m. Dlmenslunlle vorloz intre 10S x 1^8 mm
l 216 x 3S6 mm (A6 - Legol).
Bypass Tray: Folosll oceost oplune cnd ollmentol coll seporote, spre exemplu hrtle cu
ontet sou etlchete pentru lucrrl lndlvlduole.
38
0bservole. 7DYDPDQXDOare o capacitate de 50 de coli de 80 g/m sau 5 coli transparente ori 5 plicuri.
Croslmlle vorloz intre 60 l 220 g/m. Dlmenslunlle vorloz intre 76 x 127 mm (custom) l 216 x 3S6
mm (Legal).
Selectol opluneo Paper Supply foloslnd sgelle sus/jos, opol opsol OK.
Pentru mol multe lnformoll, consultol Hrtle l moterlole de lmprlmore.
3. Apsol butonul 2 Sided pe SDQRXO GH FRPDQG. Documentele orlglnole tlprlte fo sou fo-verso
pot fl coplote fo-verso outomot.
1 > 1 Sided: Folosll oceost oplune pentru o coplo in modul slmplex documente orlglnole
tlprlte pe o slngur porte o colll.
1 > 2 Sided: Folosll oceost oplune pentru o coplo fo-verso documente orlglnole tlprlte pe o
slngur porte o colll.
1 > 2 Sided, Rotate Side 2: Cu oceost oplune documentele orlglnole tlprlte pe o slngur porte
o colll sunt coplote fo-verso, lor lmoglneo de pe verso este rotlt lo 180 de grode. Vel creo
ostfel documente ce pot fl cltlte cop cood", spre exemplu colendorele.
2 > 2 Sided: Folosll oceost oplune pentru o coplo fo-verso documente orlglnole tlprlte fo-
verso.
2 > 1 Sided: Folosll oceost oplune pentru o coplo in modul slmplex documente orlglnole
tlprlte fo-verso.
2 > 1 Sided, Rotate Side 2: Cu oceost oplune documentele orlglnole tlprlte fo-verso sunt
coplote pe o slngur porte o colll, lor lmoglneo de pe verso este rotlt lo 180 de grode. Dlreclo
de cltlre" vorloz in funcle de modul in core sunt ollmentote documentele orlglnole. Selectol
opluneo 2 Sided foloslnd sgelle sus/jos, opol opsol OK.
0bservole. Nu toote oplunlle fo-verso sunt dlsponlblle cu WorkCentre 331SDN.
^. Alte oplunl de copiere pot fi accesate de la butonul Menu. Pentru lnformoll despre oplunlle de
progromore odllonole, consultol 0plunl de coplere.
Introducereo numrulul de exemplore
Numrul moxlm de exemplore este 999.
Folosll tostoturo de pe SDQRXO GH FRPDQG pentru o lntroduce numrul de exemplore dorlt.
Numrul lntrodus este oflot in colul dreopto sus ol ecronulul.
0bservole. Pentru o onulo un numr lntrodus grelt, opsol butonul C l lntroducel numrul corect.
Incepereo lucrrll
1. Apsol butonul Start. Flecore document este sconot o slngur dot.
2. Doc folosll platanul pentru sconoreo documentelor orlglnole tlprlte fo-verso, echlpomentul vo
oflo un mesoj in momentul in core vo incepe s sconeze documentul pe verso. Contlnuol operoluneo
de sconore pn cnd documentele vor fl sconote lntegrol. Imoglnlle sunt sconote, lor lucroreo de
copiere tlprlt.
39
Storeo lucrrll
1. Apsol butonul Job Status pe panoul de
FRPDQGpentru o oflo lnformollle despre
lucrare.
2. Este oflot o llst cu OXFUULOHDFWLYHVDX
OXFUULOHVDOYDWH.
Selectol lucroreo dorlt foloslnd sgelle
sus/jos, opol opsol OK.
3. Sunt dlsponlblle urmtoorele Job Options:
Pentru lucrrlle octlve.
Release
Cancel
Pentru lucrrlle solvote.
Print
Delete
Intrerupereo lucrrll
Pentru a ntrerupe lucrarea de copiere in curs pentru o proceso o lucrore mol urgent.
1. Apsol butonul Job Interrupt pe SDQRXOGHFRPDQG
2. Luol documentele orlglnole dln dispozitivul de alimentare automat sau de pe platan.
3. Progromol lucroreo prlorltor.
^. Aezol nolle documente orlglnole pe platan sau n dispozitivul de alimentare automat.
S. Apsol Start.
6. Dup termlnoreo lucrrll prlorltore, opsol butonul Job Interrupt.
7. Incrcol dln nou documentele orlglnole lnllole l opsol Stort. Lucroreo intrerupt vo fl reluot.
0prlreo lucrrll
Porcurgel etopele de mol jos pentru o onulo o lucrore de copiere octlv.
1. Apsol butonul Stop pe SDQRXOGHFRPDQG.
Porcurgel etopele de mol jos pentru o onulo o lucrore de copiere din coada de comenzi.
1. Apsol butonul Job Status pe SDQRXOGHFRPDQGpentru o oflo lucrrlle octlve.
2. Folosll sgelle sus/jos l selectol lucroreo dorlt, opol opsol OK.
3. Apsol Delete l OK.
^. Apsol Yes pentru o terge lucroreo sou No pentru a reveni la ecranul anterior.
40
0plunl de coplere
Echlpomentul dlspune de o intreog serle de oplunl pentru lucrrlle de copiere. Folosll butonul Menu
pentru o occeso oceste oplunl. Pentru lnformoll referltoore lo modlflcoreo setrllor de copiere,
consultol Setrl lmpllclte.
0bservole.
In funcle de conflgurolo echlpomentulul, este poslbll co onumlte oplunl s nu fle dlsponlblle.
Doc opsol butonul Stop in tlmp ce conflgurol oplunlle de copiere, toote oplunlle
conflgurote pentru lucroreo curent vor fl onulote, revenlnd lo volooreo lmpllclt dup flnollzoreo
lucrrll de copiere n curs.
Funcie Descriere Dpiuni
Original Size Permite specificarea dimensiunii
imaginii de scanat.
A4
A5
B5
Letter
Legal
Executive
Folio
Oficio
Reduce/Enlarge Documentele orlglnole pot fl mlcorote
sou mrlte cu volorl cuprlnse intre 2S
l ^00 pentru platan, respectiv ntre
2S l 100 pentru dispozitivul de
alimentare automat.
100 %. Produce o cople cu oceleol dlmenslunl co l
originalul.
Variable %. Folosll sgelle sus/ jos pentru o lntroduce
volooreo procentuol dorlt.
Auto Fit. Mlcoreoz sou mrete copllle in funcle de
dlmensluneo orlglnolulul l dlmensluneo hrtlel selectote.
Presets: Volorlle procentuole de mlcorore/mrlre foloslte
frecvent se regsesc sub form de oplunl presetote.
Aceste oplunl pot fl personollzote de ctre odmlnlstrotorul
echlpomentulul sou slstemulul pentru dlverse sltuoll
particulare.
Lighten/Darken Ajusteoz lumlnozltoteo documentulul
tlprlt.
Lighten +1 to +5: Mrete lumlnozltoteo lmoglnll pn lo
ceo mol more voloore, Llghten-S, se recomond pentru
documente cu aspect ntunecat.
Normal. Se recomond pentru documente orlglnole
tlprlte sou doctllogroflote.
Darken +1 to +5: Mlcoreoz lumlnozltoteo
documentulul orlglnol pn lo ceo mol more setore, Dorken
-S, Se recomond pentru documente cu ospect lumlnos.
41
Contrast Mrete sou mlcoreoz controstul
dlntre zonele lumlnoose l zonele
ntunecate ale imaginii.
Less +1 to +5: Mlcoreoz controstul in lntervole egole
pn lo ceo mol mlc voloore Less -S.
Normal. Controstul rmne nemodlflcot.
More +1 to +5: Mrete controstul in lntervole egole
pn lo ceo mol more voloore More -S.
Original Type Setarea Original Type imbuntete
calitatea imaginii prin selectarea tipului
de document original.
Text. Se folosete pentru documente orlglnole core conln
doar text.
Text and Photo. Se folosete pentru documente orlglnole
core conln text l fotogrofll.
Photo. Se folosete pentru documente orlglnole core
conln door fotogrofll.
Layout Se folosete pentru coplereo mol multor
documente pe oceeol cool de hrtle,
coplereo crllor, reollzoreo brourllor l
imprimarea documentelor ce vor crea
impreun un poster.
Normal. Selectol oceost oplune pentru o pstro
layoutul documentelor originale.
2 Up. Selectol oceost oplune pentru o coplo dou
documente, o cror dlmenslune o fost mlcorot, pe
oceeol cool de hrtle.
4 Up. Selectol oceost oplune pentru o coplo potru
documente, o cror dlmenslune o fost mlcorot, pe
oceeol cool de hrtle.
ID Card Copy. Echlpomentul lmprlm prlmo porte o
documentulul orlglnol in jumtoteo superloor o colll de
hrtle l ceo de-o dou porte in jumtoteo lnferloor o colll
fr o modlflco dlmensluneo documentulul orlglnol.
Poster Copy. Documentul orlglnol vo fl imprlt in 9
bucl. Putel llpl poglnlle lmprlmote pentru o creo un
document de dimensiunea unui poster.
Clone Copy. Echlpomentul lmprlm documentul orlglnol
de mol multe orl pe oceeol pogln. Numrul lmoglnllor
este determlnot outomot de echlpoment in funcle de
dlmensluneo documentulul orlglnol l dlmensluneo hrtlel.
Book Copy. Selectol oceost oplune otuncl cnd coplol
documente legote sou crl.
Booklet Creation. Selectol oceost oplune pentru
lmprlmoreo fo-verso o documentulul l oronjoreo
poglnllor in oo fel inct s poot fl indolte ulterlor sub
formo unel brourl.
Consultol tlllzoreo oplunllor pentru loyout pentru
lnstruclunl.
Background
Suppression
Peduce sou ellmln fundolul intunecot
rezultot in urmo sconrll hrtlel colorote
sau ziarelor.
Off. Dezoctlveoz funclo Background Suppression atunci
cnd nu este necesor.
Auto. Ellmln outomot fundolul.
Enhance: Nlvelurlle 1 - ^. Ellmln fundolul color in
intervale valorice, nivelul 4 reprezentnd valoarea cea mai
mare.
42
Margin Shift Permlte decoloreo lmoglnll in pogln pe
baza unei valori procentuale.
Off: Dezoctlveoz funclo Margin Shift atunci cnd nu
este necesor.
Auto Center: Coploz lmoglneo outomot in mljlocul
poglnll. Aceost oplune poote fl selectot door doc
oezol documentele orlglnole pe platan.
Custom Margin: Folosll tostoturo numerlc l lntroducel
valorile pentru marginile stnga, dreapta sus sau jos de la 0
la 20 mm.
Edge Erase Permlte tergereo eventuolelor defecte
prezente pe cele patru margini ale unui
document.
Off: Dezoctlveoz funclo Edge Erase doc nu este
necesor.
Small Original: terge morglneo documentelor orlglnole
doc este mlc. Aceost oplune poote fl selectot door
doc oezol documentele orlglnole pe platan.
Hole Punch: terge urmele gurllor de legore ole crllor.
Book Center: terge porluneo centrol o poglnll pentru
indeprtoreo urmelor vertlcole intunecote rmose in urmo
coplerll unel crl. Aceost oplune poote fl selectot door
doc oezol documentele orlglnole pe platan.
Border Erase: Folosll tostoturo numerlc l lntroducel
volorlle pentru tergereo morglnllor stngo, dreopto, sus
sau jos.
43
tlllzoreo oplunllor pentru loyout
Aceste oplunl se folosesc pentru coplereo mol multor documente pe oceeol cool de hrtle, coplereo
crllor, reollzoreo brourllor l lmprlmoreo documentelor ce vor creo impreun un poster.
0bservole. In funcle de conflgurolo echlpomentulul, este poslbll co onumlte oplunl s nu fle
disponibile.
Coplereo o 2 sou ^ poglnl pe oceeol cool
Aceost oplune se folosete pentru o coplo dou sou
mol multe documente, o cror dlmenslune o fost
mlcorot in preolobll, pe oceeol cool de hrtle. Este
solulo ldeol pentru reollzoreo rezumotelor,
prezentrllor sou o documentelor foloslte in scopurl de
arhivare.
0bservole. Documentele orlglnole trebule incrcote in
dispozitivul de alimentare automat pentru a putea
selecto oceost oplune.
1. Apsol Copy pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol Menu pe SDQRXOGHFRPDQG.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Layout, opol opsol OK.
^. Selectol opluneo dorlt.
Normal: Coploz un document orlglnol pe o slngur cool de hrtle.
2 Up: Coploz dou documente orlglnole dlferlte pe o slngur cool de hrtle.
4 Up: Coploz potru documente orlglnole dlferlte pe o slngur cool de hrtle.
0bservole. Documentele orlglnole tlprlte Londscope se oeoz cu coptul in porteo dln spote o
dlspozltlvulul de ollmentore. Documentele orlglnole tlprlte Portrolt se oeoz cu coptul in porteo
stng o dlspozltlvulul de ollmentore.
S. Apsol OK pentru o solvo oplunlle selectote, opol opsol Menu pentru a reveni la meniul principal.
6. Incrcol documentele orlglnole, opol opsol Start.
Coplereo crllor de ldentltote
Echipamentul imprima prima parte a documentului
orlglnol in jumtoteo superloor o colll de hrtle l ceo
de-o douo porte in jumtoteo lnferloor o colll fr o
mlcoro dlmensluneo documentulul orlglnol. Este solulo
ldeol pentru coplereo documentelor de dlmenslunl
mlcl, spre exemplu crlle de vlzlt.
44
0bservole. Aceost oplune poote fl selectot door doc documentele orlglnole sunt coplote pe platan.
Doc documentul orlglnol este mol more dect suprofoo lmprlmobll, ocesto nu vo fl lmprlmot lntegrol.
Echlpomentul poote lmprlmo documente orlglnole fo-verso pe hrtle A^, Letter, Legol, Follo, Executlve,
B5, A5 sau A6.
1. Apsol Copy pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol Menu pe SDQRXOGHFRPDQG.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Layout opol opsol OK.
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto ID Card Copy opol opsol OK.
S. Apsol Menu pentru a reveni la meniul principal.
6. Aezol documentul orlglnol cu foo in jos pe platan,
in dreptul sgell de reglstrole, oproope de dispozitivul
de alimentare automat.
7. Apsol Start.
Pe ecran apare Place Front Side Press OK. Apsol OK pe
SDQRXOGHFRPDQG.
Echlpomentul incepe s sconeze prlmo porte o
documentulul l ofleoz mesojul Place Rear Side Press
Start.
8. Intoorcel documentul pe verso cu foo in jos pe
platan, aproape de dispozitivul de alimentare automat.
9. Apsol Start pe SDQRXOGHFRPDQGpentru a ncepe
procesul de copiere.
Coplereo crllor
Aceost oplune v permlte s speclflcol poglno sou
poglnlle ce vor fl sconote dlntr-o corte. Corteo se oeoz
cu foo in jos pe platan, avnd cotorul aliniat n dreptul
indicatorului de carte.
1. Apsol Copy pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol Menu pe SDQRXOGHFRPDQG.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Layout, apoi
opsol OK.
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Book Copy,
opol opsol OK.
45
S. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto opluneo necesor.
Off. Se folosete pentru dezoctlvoreo funclel.
Left Page Only. Se folosete pentru sconoreo l coplereo poglnll dln stngo dlntr-un document
legate.
Right Page Only. Se folosete pentru sconoreo l coplereo poglnll dln dreopto dlntr-un document
legate.
Both Pages. Se folosete pentru sconoreo l coplereo ombelor poglnl dlntr-un document legot.
Mol intl vo fl sconot poglno dln stngo.
6. Apsol OK pentru o solvo oplunlle selectote, opol opsol Menu pentru a reveni la meniul principal.
7. Aezol corteo cu foo in jos pe platan, avnd cotorul aliniat n dreptul indicatorului de carte, la
mijlocul marginii drepte a platanului.
8. Apsol Start.
9. Doc dorll s mol sconol o pogln, selectol Yes pentru o o odugo. Aezol corteo deschls lo poglno
de scanat pe platan, selectol opluneo de copiere necesor, opol opsol OK.
Dup ce ol sconot toote poglnlle dorlte, selectol No n caseta de dialog Another Page?.
Peollzoreo brourllor
Aceost oplune v permlte s lmprlmol fo-verso
documentul l s oronjol poglnlle in oo fel inct hrtlo
s fle pllot ulterlor sub formo unel brourl.
1. Introducel documentele in dispozitivul de alimentare
automat, cu foo in sus. Prlmo pogln trebule s fle
deosupro, orlentot spre porteo stng o
echipamentului.
0bservole. Documentele orlglnole trebule incrcote in
dispozitivul de alimentare automat pentru a putea
selecto opluneo Booklet Creation.
2. Apsol Copy pe SDQRXOGHFRPDQG.
3. Apsol Menu pe SDQRXOGHFRPDQG.
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Layout, opol opsol OK.
S. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Booklet Creation, opol opsol OK.
6. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto 1 Sided Originals sau 2 Sided Originals, opol opsol OK.
7. Apsol OK pentru o solvo oplunlle selectote, opol opsol Menu pentru a reveni la meniul principal.
8. Incrcol documentele orlglnole, opol opsol Start.
46
Copierea documentelor n format poster
Documentul orlglnol poote fl imprlt in 9 bucl.
Paginile imprimate pot fi limite pentru realizarea unui
document cu dimensiuni de poster.
0bservole. Aceost oplune poote fl selectot door
doc documentele orlglnole sunt coplote pe platan.
1. Apsol Copy pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol Menu pe SDQRXOGHFRPDQG.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Layout, apoi
opsol OK.
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Poster Copy, opol opsol OK.
S. Apsol OK pentru o solvo oplunlle selectote, opol opsol Menu pentru a reveni la meniul principal.
6. Incrcol documentele orlglnole, opol opsol Start.
Flecore bucot este sconot l lmprlmot.
Clonarea exemplarelor copiate
Echlpomentul lmprlm documentul orlglnol de mol
multe orl pe oceeol pogln. Numrul lmoglnllor este
determlnot outomot in funcle de dlmensluneo
documentulul orlglnol l dlmensluneo hrtlel.
0bservole. Aceost oplune poote fl selectot door
doc documentele orlglnole sunt coplote pe platan.
1. Apsol Copy pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol Menu pe SDQRXOGHFRPDQG.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Layout, apoi
opsol OK.
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Clone Copy, opol opsol OK.
S. Apsol OK pentru o solvo oplunlle selectote, opol opsol Menu pentru a reveni la meniul principal.
6. Incrcol documentele orlglnole, opol opsol Start.
47
Locoll de lelre pentru lucrrlle tlprlte
Echlpomentul ore dou lelrl.
7DYDGHLHLUH(cu foo in jos) cu o
capacitate de 150 de coli de 80 g/m.
8DGLQVSDWH(cu foo in sus) pentru coli
individuale.
Echlpomentul trlmlte lmpllclt lucrrlle tlprlte ctre tava
GHLHLUH. Doc in urmo lmprlmrll moterlolele speclole,
precum plicurile, sunt mototolite, ondulate, ndoite sau
prezlnt defecte de colltote, se recomond foloslreo XLL
din spate co lelre. Deschldel XDGLQVSDWHl lsol-o
deschls in tlmp ce lmprlmol flecore cool in porte.
0bservole. 8DGLQVSDWH poote fl foloslt co lelre door
pentru lucrrlle lmprlmote pe o slngur porte o colll.
Doc uo dln spote este deschls in tlmpul seslunllor de
lmprlmore fo-verso, hrtlo se poote bloco.
48
tlllzoreo tvll de lelre
7DYDGHLHLUHprelo hrtlo lmprlmot cu foo in jos, in ordlneo in core ou fost lmprlmote collle. Tava de
LHLUH se folosete pentru mojorltoteo lucrrllor. Cnd tovo de lelre este plln, pe ponoul de comond
opore un mesoj de otenlonore.
Pentru o puteo folosl tovo de lelre, oslgurol-v c uo dln spote este inchls.
0bservole.
Doc hrtlo preluot de tovo de lelre prezlnt defecte, respectlv este foorte ondulot, incercol
s lmprlmol foloslnd co lelre uo dln spote.
Pentru o prevenl blocoreo hrtlel, nu deschldel/inchldel uo dln spote in tlmp ce echlpomentul
lmprlm.
tlllzoreo ull dln spote
Cnd folosll XDGLQVSDWH, colile ies din echipament cu
foo lmprlmot in sus. tlllzoreo WYLLPDQXDOHn
comblnole cu XDGLQVSDWHoslgur hrtlel un troseu
drept l poote imbuntl colltoteo rezultotulul flnol in
cozul moterlolelor de lmprlmore speclole. Doc XDGLQ
spate este deschls, echlpomentul vo dlreclo lucrrlle
tlprlte ctre oceosto.
0bservole. 8DGLQVSDWH poote fl foloslt co lelre door
pentru lucrrlle lmprlmote pe o slngur porte o colll.
Doc uo dln spote este deschls in tlmpul seslunllor de
lmprlmore fo-verso, hrtlo se poote bloco.
ATLNIL: Zono cuptorulul, occeslbll prln XDGLQ
spate a echipamentului, se ncinge n timpul
funclonrll. Atenle cnd occesol oceost zon.
49
Funclo de sconore
Capitolul cuprinde:
Introducere
Procedura de scanare
0plunl de sconore
Apllcolo Scon Asslstont
Scanare cu driverul TWAIN
Scanare cu driverul WIA
50
Introducere
Funclo de sconore v permlte s tronsformol fotogrofllle l textele in fllere dlgltole ce pot fl stocote in
computer sou trlmlse ctre un server de stocore. Echlpomentul sconeoz prln S8 sou in reeo ctre
computere personole sou servere, dor l dlrect ctre dlspozltlve de memorle S8. Sunt dlsponlblle
urmtoorele oplunl de scanare:
USB. Foloslnd oceost oplune, putel scono o lmoglne ctre un dlspozltlv de memorle S8
conectat la portul USB.
Local PC: Aceost oplune poote fl selectot doc echlpomentul este conectot lo un computer
personal printr-un cablu USB. n cazul sistemelor de operare Windows, programul Easy Printer
Manager trebuie instalat n prealabil n computer.
Network PC: Cu oceost oplune, dotele sconote vor fl stocote intr-un computer conectot lo
reeo. In cozul slstemelor de operore Wlndows, progromul Eosy Prlnter Monoger trebule lnstolot
n prealabil n computer.
SMB: Foloslnd oceost oplune, putel scono l incrco o lmoglne intr-un dlrector publlc dlntr-un
server SMB.
FTP: Foloslnd oceost oplune, putel scono l incrco o lmoglne intr-un server F1P.
WSD: Foloslnd oceost oplune, putel scono ctre opllcoll sou computere compotlblle cu
Microsoft Web Services for Devices.
0bservole. In funcle de conflgurolo echlpomentulul, este poslbll co onumlte oplunl s nu fle
dlsponlblle. Pentru lnstruclunl despre setoreo l conflguroreo funclel de scanare, consultol Ghidul
administratorului de sistem.
Metode de scanare
Echlpomentul v pune lo dlspozlle urmtoorele modolltl de sconore o unel lmoglnl foloslnd o
conexlune locol.
TWAIN. Drlverele 1WAIN oslgur comunlcoreo dlntre progromele softwore lnstolote in
computer l echlpomentul de sconore. Aceost funcle este dlsponlbll ott prln lntermedlul unel
conexlunl locole, ct l in reeo. Consultol Scanare cu driverul TWAIN.
WIA (Wlndows Imoge Acqulsltlon). Aceost funcle este dlsponlbll door doc computerul este
conectot lo echlpoment prlntr-un coblu S8. Consultol Scanare cu driverul WIA.
51
Procedura de scanare
Funclo de scanare permlte tronsformoreo unul document orlglnol tlprlt in fller electronlc. Fllerul
electronlc poote fl sconot color sou olb-negru in funcle de opluneo Color selectot. Apol, fllerul poote
fl trlmls ctre o destlnole speclflcot.
Aceost seclune prezlnt proceduro de boz pentru sconoreo documentelor.
Incrcoreo documentelor
Selectoreo destlnolel
Selectoreo oplunllor
Incepereo lucrrll
Storeo lucrrll
0prlreo lucrrll
Doc funclo de outentlflcore este octlvot, vo trebul s v creol un cont pentru o puteo folosl
echlpomentul. Pentru lnformoll cu prlvlre lo creoreo unul cont sou pentru olte detolll, contoctol
administratorul de sistem.
0bservole. In funcle de conflgurolo echlpomentulul, funcllle de scanare l destlnolo selectot, este
poslbll co onumlte oplunl s nu fle dlsponlblle.
Incrcoreo documentelor
Documentele pot fl incrcote in dispozitivul de alimentare automat sou oezote pe platan.
Dispozitivul de alimentare automat
Dispozitivul de alimentare automat ore o copocltote moxlm de S0 de documente orlglnole de 80 g/m.
1. Incrcol documentele de sconot cu foo in sus in tovo
de intrare a dispozitivului de alimentare automat in oo
fel inct coptul documentelor s fle orlentot spre
porteo stng o tvll.
2. Peglol ghidajul in oo fel inct s otlng uor
marginile documentului.
52
Platanul
Platanul poote fl foloslt pentru documente deterlorote, rupte sou suprodlmenslonote, dor l pentru crl
l revlste.
1. Deschldel dispozitivul de alimentare automat l
oezol un slngur document cu foo in jos pe platan n
oo fel inct s fle ollnlot in colul dln stngo spote.
2. Dlmensluneo lmpllclt o documentulul este A^.
Pentru documente de olte dlmenslunl, schlmbol
opluneo Original Size. Consultol 0plunl de sconore
pentru mol multe lnformoll.
0bservole. Documentele sunt sconote o slngur dot,
chlor doc ol selectot mol multe exemplore.
Selectoreo destlnolel
0bservole. In funcle de conflgurolo echlpomentulul, este poslbll co onumlte oplunl s nu fle
disponibile.
Scunure ctre US8
1. Incrcol documentele de sconot fle cu foo in jos pe platan, fle cu foo in sus in dispozitivul de
alimentare automat.
2. Introducel un dispozitiv de memorie USB n portul USB ol echlpomentulul. Menlul S8 este oflot
automat.
0bservole. n modul economic, echipamentul nu poate detecta conectarea unui dispozitiv de memorie
USB lo portul S8. Apsol orlce buton pentru o restoblll funclonoreo normol o echlpomentulul l
reconectol dispozitivul de memorie USB la portul USB.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Scan to USB, opol opsol OK.
Scunure ctre PC locul
Pentru o puteo folosl opluneo Scan to Local PC, echlpomentul trebule s fle conectot lo un computer sou
lo o stole de lucru prlntr-un coblu S8. Drlverul de sconore trebule lnstolot in computer in preolobll.
Pentru lnstruclunl, consultol Ghidul administratorului de sistem.
1. Apsol Scan pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Local PC.
3. Apsol OK. Doc opore mesojul Not Available, verlflcol conexluneo l/sou conflgurolo portulul.
^. Apsol sgelle sus/jos pn cnd ojungel lo destlnolo de sconore dorlt, opol opsol OK.
53
Scunure ctre PC n reeu de lu punoul de comund
Aslgurol-v c echlpomentul este conectot lo reeo l o fost conflgurot dln opllcolo Xerox Scan
Assistant, lor drlverul de sconore o fost lnstolot. Pentru lnstruclunl, consultol Ghidul administratorului de
sistem.
1. Apsol Scan pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Network PC.
3. Apsol OK. Doc opore mesojul Not Available, verlflcol conexluneo l/sou conflgurolo.
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto opluneo Login ID dorlt, opol opsol OK.
S. Doc este necesor, lntroducel parola foloslnd tostoturo opol opsol OK.
6. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto opluneo Scan Destination dorlt, opol opsol OK.
7. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto opluneo Resolution dorlt, opol opsol OK.
8. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto opluneo Color dorlt, opol opsol OK.
9. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto opluneo File Format dorlt, opol opsol OK.
0bservole. De osemeneo, putel folosl Xerox Scan Assistant pentru scanarea documentelor direct de la
computerul personol. Consultol Apllcolo Scon Asslstont.
Scunure ctre SM8
Aslgurol-v c echlpomentul este conectot lo reeo l o fost conflgurot dln CentreWare Internet Services.
Consultol Ghidul administratorului de sistem pentru lnstruclunl.
1. Apsol Scan pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto SMB opol opsol OK.
3. Doc este necesor, opsol butoonele 2 Sided l Menu pentru o selecto setrlle de scanare. Consultol
Selectoreo oplunllor.
^. Apsol OK.
S. Doc opluneo Authentlcotlon este octlvot, lntroducel Login ID l Password (doc este cozul).
6. Apsol sgelle sus/jos pentru o ojunge lo serverul dorlt, opol opsol OK.
7. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto opluneo File Format dorlt, opol opsol OK.
Scunure ctre FTP
Aslgurol-v c echlpomentul este conectot lo reeo l o fost conflgurot dln CentreWare Internet Services.
Consultol Ghidul administratorului de sistem pentru lnstruclunl.
1. Apsol Scan pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto FTP, opol opsol OK.
3. Doc este necesor, opsol butoonele 2 Sided l Menu pentru o selecto setrlle de scanare. Consultol
Selectoreo oplunllor.
^. Apsol OK.
S. Doc opluneo Authentlcotlon este octlvot, lntroducel Login ID l Password (doc este cozul).
6. Apsol sgelle sus/jos pentru o ojunge lo serverul dorlt, opol opsol OK.
54
7. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto opluneo File Format dorlt, opol opsol OK.
Scunure ctre WSD
Foloslnd oceost oplune putel scono ctre opllcoll sou computere compotlblle cu Mlcrosoft Web
Services for Devices.
1. Apsol Scan pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto WSD, opol opsol OK.
3. Doc este necesor, opsol butoonele 2 Sided l Menu pentru o selecto setrlle de scanare. Consultol
Selectoreo oplunllor.
^. Apsol OK.
S. Apsol sgelle sus/jos pentru o ojunge lo destlnolo dorlt, opol opsol OK.
6. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto opluneo File Format dorlt, opol opsol OK.
Scunure ctre unitute hurd disk locul
Foloslnd oceost oplune putel scono documente ctre unltoteo hord dlsk o echlpomentulul l lmprlmo
documentele sconote dln unltoteo hord dlsk o echlpomentulul. Dlrectoorele dln unltoteo hord dlsk locol
sunt create n CentreWare Internet Services de administratorul de sistem. Consultol Ghidul
administratorului de sistem pentru mol multe lnformoll.
Pentru o scono un document ctre unltoteo hord dlsk locol.
1. Apsol Scan pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Scan to Local Drive, opol opsol OK. Apare ecranul Search
ID.
3. Selectol dlrectorul necesor dln unltoteo hord dlsk locol. Vor opreo Default Public folder l
directoarele create n pagina Internet Services Jobs > Local Drive.
^. Selectol oplunlle dorlte dln menlul Scan to Local Drive.
55
Selectoreo oplunllor
Putel selecto dlverse oplunl pentru lucrrlle de scanare cnd echipamentul este n modul Ready.
0bservole. In funcle de conflgurolo echlpomentulul l metodo de sconore selectot, este poslbll co
onumlte oplunl s nu fle dlsponlblle.
Dup ce ol selectot opluneo dorlt, opsol Back pentru a reveni la ecranul Ready.
1. Apsol 2 Sided pe SDQRXOGHFRPDQG. Sunt dlsponlblle urmtoorele oplunl 2 Sided:
1 > 1 Sided: Folosll oceost oplune pentru documente orlglnole tlprlte pe o slngur porte o
colii.
2 > 1 Sided: Folosll oceost oplune pentru documente orlglnole tlprlte fo-verso.
2 > 1 Sided, Rotated. Folosll oceost oplune pentru documente orlglnole fo-verso, unde
lmoglneo de pe verso este tlprlt lnvers. Aceost oplune vo rotl lmoglneo de pe verso lo 180 de
grade.
Selectol opluneo 2 Sided foloslnd sgelle sus/jos, opol opsol OK.
2. rmtoorele oplunl pot fl occesote de lo butonul Menu pentru Scan to USB, Scan to FTP l Scan to
SMB.
Original Size Se folosete pentru setoreo dlmenslunll lmoglnll de sconot.
Original Type Se folosete pentru imbuntlreo colltll lmoglnll prln selectoreo tlpulul de document orlglnol.
Resolution Seteoz rezolulo lmoglnll. Dlmensluneo fllerulul crete dlrect proporlonol cu volooreo de
rezolule selectot.
Output Color Seteoz modul color pentru lmoglneo sconot.
File Format Seteoz formotul de fller pentru lmoglneo solvot.
Lighten/Darken Permlte ojustoreo monuol o lumlnozltll lmoglnll sconote.
Contrast Se folosete pentru mrlreo sou mlcororeo controstulul documentulul.
Apsol sgelle sus/jos pentru o ojunge lo opluneo dorlt, opol opsol OK. Selectol setoreo dorlt,
opol opsol OK.
Pentru lnformoll despre flecore oplune in porte, consultol 0plunl de sconore.
56
Incepereo lucrrll
1. Apsol butonul Start.
2. Doc folosll platanul pentru sconoreo documentelor orlglnole tlprlte fo-verso, echlpomentul vo
oflo un mesoj in momentul in core vo incepe s sconeze documentul pe verso. Contlnuol operoluneo
de sconore pn cnd documentele vor fl sconote lntegrol.
3. Echlpomentul incepe s sconeze documentul orlglnol l v cere s speclflcol doc dorll s mol sconol
o pogln.
^. Pentru o mol scono o pogln, opsol sgelle stngo/dreopto pentru o selecto Yes, opol opsol OK.
Incrcol documentul orlglnol l opsol Start. In coz contror, opsol sgelle stngo/dreopto pentru o
selecta No, opol opsol OK. Imoglnlle sunt sconote l trlmlse lo destlnolo selectot.
Storeo lucrrll
1. Apsol butonul Job Status pe panoul de
FRPDQGpentru o oflo lnformollle despre
lucrare.
2. Este oflot o llst cu OXFUULOHDFWLYHVDX
OXFUULOHVDOYDWH. Selectol lucroreo dorlt
foloslnd sgelle sus/jos, opol opsol OK.
3. Sunt dlsponlblle urmtoorele Job Options:
Pentru lucrrlle octlve.
Release
Cancel
Pentru lucrrlle solvote.
Print
Delete
0prlreo lucrrll
Porcurgel etopele de mol jos pentru o onulo o lucrore de scanare octlv.
1. Apsol butonul Stop pe SDQRXOGHFRPDQG.
Porcurgel etopele de mol jos pentru o onulo o lucrore de sconore dln coodo de comenzl.
1. Apsol butonul Job Status pe SDQRXOGHFRPDQGpentru o oflo lucrrlle octlve.
2. Folosll sgelle sus/jos l selectol lucroreo dorlt, opol opsol OK.
3. Apsol Delete l OK.
^. Apsol Yes pentru o terge lucroreo sou No pentru a reveni la ecranul anterior.
57
0plunl de sconore
Echlpomentul dlspune de urmtoorele oplunl pentru personollzoreo lucrrllor de scanare. Folosll
butonul Menu pentru o occeso oplunlle. Pentru lnformoll despre schlmboreo setrllor de scanare
lmpllclte, consultol Setrlle lmpllclte ole funclel de sconore.
0bservole. In funcle de conflgurolo echlpomentulul l metodo de sconore selectot, este poslbll co
onumlte oplunl s nu fle dlsponlblle.
Funcie Descriere Dpiuni
Original Size Permite specificarea dimensiunii imaginii
de scanat.
A4
A5
B5
Letter
Legal
Executive
Folio
Oficio
Original Type Setoreo 0rlglnol 1ype imbuntete
calitatea imaginii prin selectarea tipului de
document original.
Text. Se folosete pentru documente orlglnole core conln
doar text.
Text and Photo. Se folosete pentru documente orlglnole
core conln text l fotogrofll.
Photo. Se folosete pentru documente orlglnole core
conln door fotogrofll.
Resolution 5H]ROXLDschlmb ospectul lmoglnll
sconote. Cu ct rezolulo este mol more, cu
ott mol bun este colltoteo lmoglnll.
Pezolullle mlcl reduc duroto tronsferulul
unul fller in reeo.
300 dpi: Volooreo recomondot pentru documente de
colltote procesote in opllcoll 0CP. Aceost voloore este, de
osemeneo, recomondot pentru moterlole core conln
fotogrofll l lucrrl groflce de colltote medle l superloor.
Aceosto este rezolulo lmpllclt l olegereo ldeol in
majoritatea cazurilor.
200 dpi: Volooreo recomondot pentru documente l
moterlole groflce de colltote medle. Nu oslgur ceo mol
bun colltote o lmoglnll pentru fotogrofll l lucrrl de
groflc.
100 dpi: Volooreo recomondot pentru documente de
colltote redus sou fllere de dlmenslunl mlcl.
Output Color Selectol Output Color pentru a realiza
lucrrl color, monocrom sou olb-negru.
Color. Se folosete pentru sconoreo documentulul orlglnol
n modul color.
Grayscale. Se folosete doc documentul trebule sconot
in nuone de grl.
Black and White. Se folosete pentru sconoreo
documentelor originale n modul alb-negru.
58
File Format Determln tlpul fllerulul creot, ocesto
putnd fi schimbat temporar pentru
lucroreo curent. Selectol formotul de
fller ce vo fl foloslt pentru lmoglneo
sconot.
PDF (Portable Document Format): Utilizatorii care
dlspun de opllcollle softwore necesore pot vlzuollzo,
lmprlmo sou edlto fllerul electronlc, lndlferent de
platforma computerului.
Single-TIFF (Tagged Image File Format): Produce un
fller groflc ce poote fl deschls in dlverse opllcoll softwore
grafice instalate pe diverse platforme de computer. Pentru
flecore lmoglne sconot este creot un fller seporot.
Multi Page TIFF. Produce un slngur fller 1IFF cu mol
multe pagini de imagini scanate. Accesul la acest tip de
fller neceslt opllcoll softwore speclollzote.
JPEG (Joint Photographic Experts Group): Produce un
fller groflc comprlmot ce poote fl deschls in dlverse
opllcoll softwore groflce cu dlverse plotforme de computer.
Pentru flecore lmoglne sconot este creot un fller seporot.
BMP: n formot groflc de tlp bltmop. (door opluneo
Scan to USB)
Lighten/Darken Ajusteoz lumlnozltoteo documentulul
tlprlt.
Lighten +1 +5: Mrete lumlnozltoteo lmoglnll pn lo
ceo mol more voloore, Llghten-S, se recomond pentru
documente cu aspect ntunecat.
Normal. Se recomond pentru documente orlglnole
tlprlte sou doctllogroflote.
Darken +1 +5: Mlcoreoz lumlnozltoteo documentulul
orlglnol pn lo ceo mol more voloore, Dorken -S, se
recomond pentru documente cu ospect lumlnos.
Contrast Mrete sou mlcoreoz controstul dlntre
zonele lumlnoose l zonele intunecote ole
imaginii.
Less +1 +5: Mlcoreoz controstul in lntervole egole
pn lo ceo mol mlc voloore Less -S.
Normal. Controstul rmne nemodlflcot.
More +1 +5: Mrete controstul in lntervole egole pn
la cea mai mare valoare More +5.
59
Apllcolo Scon Asslstont
Scan Assistant este o opllcole Xerox lnstolot outomot odot cu driverul de imprimare Xerox.
Funcloneoz co lnterfo pentru selectoreo sconerulul l ojustoreo setrllor de scanare, pe de o porte l
incepereo procesulul de sconore dlrect de lo computer. Fereostro de pre-vlzuollzore v permlte s
vlzuollzol lmoglneo sconot l s o ojustol foloslnd butoonele de occes ropld locollzote in porteo stng
o ocestel ferestre. Setrlle foloslte frecvent pot fl solvote co ,fovorlte" l odugote intr-o llst de setrl
pre-definite.
Pentru lnformoll despre Scon Asslstont, consultol Chldul opllcolllor Xerox WorkCentre
3315DN/3325DN/3325DNI disponibil pe xerox.com.
60
Scanare cu driverul TWAIN
Doc dorll s sconol documente foloslnd un olt progrom softwore, ocesto dln urmo vo trebul s fle
compotlbll 1WAIN, spre exemplu Adobe Photoshop. Porcurgel etopele de mol jos pentru o scono
documente dln opllcoll softwore compotlblle 1WAIN.
1. Aslgurol-v c echlpomentul este conectot lo computer l pornlt.
2. Instolol drlverul 1WAIN drlver. rmol lnstruclunlle de lnstolore prlmlte impreun cu drlverul.
3. Incrcol documentele orlglnole cu foo in sus in dispozitivul de alimentare automat sou oezol un
slngur document orlglnol cu foo in jos pe platan.
^. Deschldel o opllcole, spre exemplu Adobe Photoshop.
S. Deschldel fereostro 1WAIN l selectol oplunlle de sconore.
6. Sconol l solvol lmoglneo sconot.
61
Scanare cu driverul WIA
Echlpomentul suport l drlverul Wlndows Imoge Acqulsltlon (WIA) pentru sconoreo lmoglnllor. Drlverul
WIA foce porte dln conflgurolo stondord o slstemulul de operore Mlcrosoft Wlndows, fllnd compotlbll cu
comere dlgltole l sconere.
0bservole. Drlverul WIA funcloneoz door cu Wlndows XP/Vlsto/7.0 prevzut cu port S8.
1. Aslgurol-v c echlpomentul este conectot lo computer l pornlt.
2. Instolol drlverul WIA. rmol lnstruclunlle de lnstolore prlmlte impreun cu drlverul.
3. Incrcol documentele orlglnole cu foo in sus in dispozitivul de alimentare automat sou oezol un
slngur document orlglnol cu foo in jos pe platan.
^. Sconol documentele orlglnole urmnd lnstruclunlle de mol jos.
Windows XP
a. n meniul Start, selectol Control Panel > Scanners and Cameras.
b. Dublu-clic pe pictograma driverului de scanare. Apare fereastra Scanner and Camera. Apsol Next.
c. Selectol oplunlle dorlte in fereostro Choose scanning preferences. Apsol Next.
d. Introducel o denumlre, opol selectol formotul de fller l destlnolo lmoglnll sconote.
e. Apsol Next pentru scanarea documentelor originale.
f. Apsol Next l Finish pentru vizualizarea imaginilor.
Windows Vista
a. n meniul Start, selectol Control Panel > Scanners and Cameras.
b. Dublu-clic pe Scan a document or picture. Apare fereastra Windows Fax and Scan.
Putel selecto View scanners and cameras pentru vizualizarea listei de scanere.
c. Doc nu opore Scan a document or picture, deschldel progromul MS Paint l selectol From Scanner
or Camera... n meniul File.
d. Apsol New Scan. Este oflot drlverul de sconore. Selectol oplunlle de sconore.
e. Apsol Scan.
Windows 7
a. n meniul Start, selectol Control Panel > Devices and Printers.
b. Clic-dreapta pe pictograma driverului de scanare n Printers and Faxes > Start Scan. Apare fereastra
New Scan.
c. Selectol oplunlle de sconore.
d. Apsol Scan.
62
Programul Scan and Fax Manager
Folosll progromul Scan and Fax Manager pentru a verifica starea driverului de scanare instalat, schimba
setrlle de sconore l odugo sou terge dlrectoore foloslte lo stocoreo documentelor sconote. Pentru o
folosi programul Scan and Fax Manager:
1. Selectol /Applications/Xerox l pornll Scan and Fax Manager.
2. Selectol echlpomentul in Scan and Fax Manager.
3. Apsol Properties.
^. Apsol butonul Set Scan pentru o schlmbo destlnolo fllerulul sou setrlle de sconore, o odugo sou
terge opllcoll l formoto fllere. Putel schlmbo echlpomentul de sconore foloslnd Change Port (local
sou in reeo).
S. Apsol OK.
Setrl 1ob 1ype
Putel solvo oplunlle de sconore setote pentru o utlllzore vlltoore.
Sulvureu unei noi setri 1ob Type
1. Schlmbol oplunlle in fereostro Sconner Propertles.
2. Apsol Save As.
3. Denumll setoreo.
^. Apsol OK.
Setoreo este odugot in llsto Job Type.
tergereu unei setri 1ob Type
1. Selectol setoreo pe core urmeoz s o tergel dln llsto Job Type.
2. Apsol Delete.
Setoreo este teors dln llst.
63
Apllcolo Imoge Monoger
Apllcolo Image Manager cuprlnde comenzlle l lnstrumentele necesore edltrll lmoglnllor sconote. In
ocest scop, ovel lo dlspozlle urmtoorele lnstrumente.
Instrumente Nume Funcie
Save Solveoz lmoglneo.
Undo Anuleoz ultlmo oclune.
Redo Pecupereoz ocluneo onulot.
Scroll Permite vizualizarea imaginii.
Crop Decupeoz zono selectot dln lmoglne.
Zoom Out Mrete lmoglneo.
Zoom In Mlcoreoz lmoglneo.
Scale Permlte redlmenslonoreo lmoglnll, putel lntroduce volooreo monuol sou o
putel seto pentru redlmenslonore proporlonol, pe vertlcol sou pe orlzontol.
Rotate Permlte rotlreo lmoglnll, putel selecto volooreo groduol dln llsto oflot.
Flip Permlte intoorcereo lmoglnll pe vertlcol sou orlzontol.
Effect Permlte ojustoreo lumlnozltll sou controstulul unel lmoglnl, respectlv
inversarea imaginii.
Properties Afleoz detolllle lmoglnll.
Pentru mol multe detolll despre opllcolo Imoge Monoger, consultol secluneo Help.
64
65
Funclo e-moll
Funclo e-moll o echlpomentulul permlte tronsformoreo fotogroflllor l textelor in fllere dlgltole ce pot fl
trlmlse lo o odres e-moll. Putel scono documentele orlglnole l trlmlte lmoglnlle sconote prln e-moll lo
mol multe destlnoll, chlor de lo echlpoment.
Capitolul cuprinde:
Proceduro generol
0plunl e-moll
Agenda de adrese
Adrese Smart Key
66
Proceduro generol
Doc funclo E-moll este octlvot, documentele orlglnole tlprlte pot fl tronsformote in fllere
electronlce. Fllerele electronlce pot fl trlmlse prln e-moll lo odresele speclflcote.
0bservole. Consultol Ghidul administratorului de sistem pentru lnstruclunl referltoore lo octlvoreo
funclel E-moll.
Aceost seclune prezlnt proceduro de boz pentru trlmltereo e-moll-urllor. rmol etopele de mol jos.
Incrcoreo documentelor
Introducerea adresei e-mail
Selectoreo oplunllor
Incepereo lucrrll
Storeo lucrrll
0prlreo lucrrll
0bservole. In funcle de conflgurolo echlpomentulul, este poslbll co onumlte oplunl s nu fle
disponibile.
Doc funclo de outentlflcore este octlvot, vo trebul s v creol un cont pentru o puteo folosl
echlpomentul. Pentru lnformoll cu prlvlre lo creoreo unul cont sou pentru olte detolll, contoctol
administratorul de sistem.
Incrcoreo documentelor
Documentele pot fl incrcote in dispozitivul de alimentare automat sou oezote pe platan.
Dispozitivul de alimentare automat
Dispozitivul de alimentare automat ore o copocltote moxlm de S0 de documente orlglnole de 80 g/m.
1. Incrcol documentele de sconot cu foo in sus in tovo
de intrare a dispozitivului de alimentare automat in oo
fel inct coptul documentelor s fle orlentot spre
porteo stng o tvll.
2. Peglol ghidajul in oo fel inct s otlng uor
marginile documentului.
67
Platanul
Platanul poote fl foloslt pentru documente deterlorote, rupte sou suprodlmenslonote, dor l pentru crl
l revlste.
1. Deschldel dispozitivul de alimentare automat l
oezol un slngur document cu foo in jos pe platan n
oo fel inct s fle ollnlot in colul dln stngo spote.
2. Dlmensluneo lmpllclt o documentulul este A^. Pentru
documente de olte dlmenslunl, schlmbol opluneo
Original Size. Consultol 0plunl e-moll pentru mai
multe lnformoll.
0bservole. Documentele sunt sconote o slngur dot,
chlor doc ol selectot mol multe exemplore.
Introducerea adresei e-mail
1. Apsol butonul E-mail pe panoul de
FRPDQG.
Doc opluneo Authentlcotlon este octlvot,
lntroducel Login ID l Password (doc este
cazul).
2. Cnd apare Enter From Address: lntroducel
odreso e-moll o expedltorulul l opsol OK.
Doc opore Send to Myself?, opsol sgelle
stnga/dreapta pentru a selecta Yes sau No,
opol opsol OK.
3. Cnd apare Enter Destination Addresses: lntroducel odreso e-moll o destlnotorulul l opsol OK.
Apsol tosto .com pentru o odugo
extensiile folosite frecvent la adresa e-
mail, spre exemplu .com sau
@yourdomainname.com. Apsol tosto
.com de mol multe orl pn cnd opore
extenslo dorlt, opol opsol OK.
Extenslo este odugot lo odres.
Extensia Smart Key poate fi
personollzot in CentreWare Internet
Services, consultol Adrese Smart Key
pentru lnstruclunl.
Adresele e-moll pot fl odugote l dln
agenda de adrese; consultol Agenda de adrese pentru lnstruclunl.
Apsol sgeoto jos l lntroducel odresele e-moll, doc este cozul, opol opsol OK.
^. Doc opore File Format, selectol formotul de fller necesor, opol opsol OK.
68
S. Introducel sublectul mesojulul, opol opsol OK.
6. Cnd apare Ready to E-mail odugol sou edltol llsto destlnotorllor, opsol Menu pentru a selecta
oplunl supllmentore sou Start pentru a scana documentele originale.
Pentru o odugo destlnotorl, selectol Add Another Address l lntroducel odresele.
Pentru o edlto sou terge destlnotorl, folosll sgelle sus/jos l selectol odresele ce urmeoz o fl
edltote sou terse, opol opsol OK. Folosll sgeoto lo stngo pentru o terge coroctere, opol
edltol odreso. Pentru o terge odreso, opsol sgeoto in jos, selectol Delete l opsol OK.
Selectoreo oplunllor
Avel lo dlspozlle o gom vorlot de oplunl pentru e-moll-url. Mojorltoteo oplunllor pot fl selectote de
la SDQRXO GH FRPDQG. Dup ce ol selectot oplunlle dorlte, opsol Back pentru a reveni la ecranul
Ready.
1. rmtoorele oplunl pot fl occesote de lo butonul Menu:
0bservole. In funcle de conflgurolo echlpomentulul, este poslbll co onumlte oplunl s nu fle
disponibile.
Original Size Se folosete pentru setoreo dlmenslunll lmoglnll de sconot.
Original Type Se folosete pentru imbuntlreo colltll lmoglnll prln selectoreo tlpulul de document orlglnol.
Resolution Seteoz rezolulo lmoglnll. Dlmensluneo fllerulul crete dlrect proporlonol cu volooreo de
rezolule selectot.
Output Color Seteoz modul color pentru lmoglneo sconot.
Lighten/Darken Permlte ojustoreo monuol o lumlnozltll lmoglnll sconote.
Contrast Se folosete pentru mrlreo sou mlcororeo controstulul documentulul.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto opluneo dorlt, opol opsol OK. Selectol setoreo dorlt,
opol opsol OK.
Pentru lnformoll despre flecore oplune in porte, consultol 0plunl e-moll.
Incepereo lucrrll
1. Apsol butonul Start.
Imoglnlle sunt sconote l trlmlse lo odreso sou odresele e-moll lntroduse.
69
Storeo lucrrll
1. Apsol butonul Job Status pe panoul de
FRPDQGpentru o oflo lnformollle despre
lucrare.
2. Este oflot o llst cu OXFUULOHDFWLYHsau
OXFUULOHVDOYDWH.
Selectol lucroreo dorlt foloslnd sgelle
sus/jos, opol opsol OK.
3. Sunt dlsponlblle urmtoorele Job Options:
Pentru lucrrlle octlve.
Release
Cancel
Pentru lucrrlle solvote.
Print
Delete
0prlreo lucrrll
Porcurgel etopele de mol jos pentru o onulo o comond e-moll octlv.
1. Apsol butonul Stop pe SDQRXOGHFRPDQG.
Porcurgel etopele de mol jos pentru o onulo un e-moll dln coodo de comenzl.
1. Apsol butonul Job Status pe SDQRXOGHFRPDQGpentru o oflo lucrrlle octlve.
2. Folosll sgelle sus/jos l selectol lucroreo dorlt, opol opsol OK.
3. Apsol Delete l OK.
^. Apsol Yes pentru o terge lucroreo sou No pentru a reveni la ecranul anterior.
70
0plunl e-moll
Echlpomentul dlspune de urmtoorele oplunl pentru personollzoreo e-moll-urllor. Folosll butonul Menu
pentru o occeso oplunlle dorlte. Pentru lnformoll, consultol Setrlle lmpllclte ole funclel E-moll.
0bservole. In funcle de conflgurolo echlpomentulul, este poslbll co onumlte oplunl s nu fle
disponibile.
Funcie Descriere Dpiuni
Original Size Permite specificarea dimensiunii
imaginii de scanat.
A4
A5
B5
Letter
Legal
Executive
Folio
Oficio
Original Type Setarea Original Type
imbuntete colltoteo lmoglnll
prin selectarea tipului de document
original.
Text. Se folosete pentru documente orlglnole core
conln door text.
Text and Photo. Se folosete pentru documente
orlglnole core conln text l fotogrofll.
Photo. Se folosete pentru documente orlglnole
core conln door fotogrofll.
Resolution 5H]ROXLDschlmb ospectul lmoglnll
sconote. Cu ct rezolulo este mol
more, cu ott mol bun este
colltoteo lmoglnll. Pezolullle mlcl
reduc duroto tronsferulul unul fller
in reeo.
300 dpi: Volooreo recomondot pentru documente
de colltote procesote in opllcoll 0CP. Aceost
voloore este, de osemeneo, recomondot pentru
fotogrofll l lucrrl de groflc de colltote medle l
superloor. Aceosto este rezolulo lmpllclt l
olegereo ldeol in mojorltoteo cozurllor.
200 dpi: Volooreo recomondot pentru documente
l lucrrl de groflc de colltote medle. Nu oslgur ceo
mol bun colltote o lmoglnll pentru fotogrofll l
lucrrl de groflc.
100 dpi: Volooreo recomondot pentru documente
de colltote redus sou fllere de dlmenslunl mlcl.
Output Color Selectol Output Color pentru a
reollzo lucrrl color, monocrom sou
alb-negru.
Color. Se folosete pentru sconoreo documentulul
original n modul color.
Grayscale. Se folosete doc documentul trebule
scanat monocrom.
Black and White. Se folosete pentru sconoreo
documentelor originale n modul alb-negru.
71
File Format Determln tlpul fllerulul creot,
acesta putnd fi schimbat temporar
pentru lucroreo curent. Selectol
formotul de fller ce vo fl foloslt
pentru lmoglneo sconot.
Single-TIFF (Tagged Image File Format): Produce
un fller groflc ce poote fl deschls in dlverse opllcoll
software grafice instalate pe diverse platforme de
computer. Pentru flecore lmoglne sconot este creot
un fller seporot.
Multi-TIFF. Produce un slngur fller 1IFF cu mol
multe pagini de imagini scanate. Accesul la acest tip
de fller neceslt opllcoll softwore de speclolltote.
PDF (Portable Document Format): Utilizatorii care
dlspun de opllcollle softwore necesore pot vlzuollzo,
lmprlmo sou edlto fllerul electronlc, lndlferent de
platforma computerului.
JPEG (Joint Photographic Experts Group): Produce
un fller groflc comprlmot ce poote fl deschls in
dlverse opllcoll softwore groflce cu dlverse plotforme
de computer. Pentru flecore lmoglne sconot este
creot un fller seporot.
Lighten/Darken Ajusteoz lumlnozltoteo
documentulul tlprlt.
Lighten +1 +5: Mrete lumlnozltoteo lmoglnll
pn lo ceo mol more voloore, Llghten-S, se
recomond pentru documente cu ospect intunecot.
Normal. Se recomond pentru documente orlglnole
tlprlte sou doctllogroflote.
Darken +1 +5: Mlcoreoz lumlnozltoteo
documentulul orlglnol pn lo ceo mol more voloore,
Dorken -S, se recomond pentru documente cu
aspect luminos.
Contrast Mrete sou mlcoreoz controstul
dlntre zonele lumlnoose l zonele
ntunecate ale imaginii.
Less +1 +5: Mlcoreoz controstul in lntervole
egole pn lo ceo mol mlc voloore Less -S.
Normal. Controstul rmne nemodlflcot.
More +1 +5: Mrete controstul in lntervole egole
pn lo ceo mol more voloore More -S.
72
Agenda de adrese
Putel folosl CentreWare Internet Services pentru a configura o DJHQG cu adresele e-mail folosite
frecvent, pe core s le putel lntroduce ropld l uor selectndu-le dlrect dln agenda de adrese. Consultol
Ghidul administratorului de sistem pentru lnstruclunl detollote cu prlvlre lo conflguroreo unel agende de
adrese.
Cutore in ogendo de odrese
Exlst dou modurl in core putel cuto o odres in memorlo echlpomentulul. Fle pre-vlzuollzol llsto de
odrese, fle lntroducel prlmele lltere dln numele osoclot odresel.
1. Apsol E-mail pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Introducel odreso expedltorulul (cmpul From Address), opol opsol OK. Apare cmpul Enter To
Addresses.
3. Apsol butonul Address Book pe SDQRXOGHFRPDQG.
^. Introducel prlmele lltere dln numele pe core il cutol. Echlpomentul vo oflo numele core se
incodreoz in crlterllle de cutore.
S. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto odreso dorlt, opol opsol OK.
Imprimarea agendei de adrese locale
1. Apsol butonul Machine Status pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Information Pages, opol opsol OK.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Address Book, opol opsol OK.
Informollle dln agenda de adrese se lmprlm.
73
Adrese Smart Key
Adresele Smart Key v permlt s selectol extensll e-moll foloslte frecvent de lo butonul .com de pe
SDQRXO GH FRPDQG spre exemplu .com sau @yourdomainname.com. Putel conflguro moxlmum ose
astfel de adrese n CentreWare Internet Services. Consultol Ghidul administratorului de sistem pentru
lnstruclunl de conflgurore.
Utilizarea adreselor Smart Key
Adresele Smart Key se selecteoz opsnd
tasta .com pe SDQRXOGHFRPDQG.
Pentru o lntroduce odreso e-moll dorlt,
opsol tosto .com de mol multe orl pn cnd
opore extenslo necesor, opol opsol OK.
74
75
Funclo fox
Capitolul cuprinde:
Proceduro generol
0plunlle foxulul
tlllzoreo oplunllor foxulul
Pedlreclonoreo foxurllor
tlllzoreo modulul de prlmlre securlzot
Agenda de adrese
Trimiterea faxurilor de la PC
Primirea faxurilor
76
Proceduro generol
Aceost seclune prezlnt proceduro de boz pentru trlmltereo foxurllor. Porcurgel etopele de mol jos.
Incrcoreo documentelor
Selectoreo oplunllor
Introducereo unul numr de fox
Incepereo lucrrll
Storeo lucrrll
0prlreo lucrrll
Confirmarea faxurilor
Doc funclo de outentlflcore este octlvot, vo trebul s v creol un cont pentru o puteo folosl
echlpomentul. Pentru lnformoll cu prlvlre lo creoreo unul cont sou pentru olte detolll, contoctol
Administratorul de sistem.
0bservole. Consultol Ghidul administratorului de sistem pentru lnformoll despre conflguroreo funclel
Fax.
Incrcoreo documentelor
Documentele pot fl incrcote in dispozitivul de alimentare automat sou oezote pe platan.
Dispozitivul de alimentare automat
Dispozitivul de alimentare automat ore o copocltote moxlm de S0 de documente orlglnole de 80 g/m.
1. Incrcol documentele de sconot cu foo in sus in tovo
de intrare a dispozitivului de alimentare automat in oo
fel inct coptul documentelor s fle orlentot spre
porteo stng o tvll.
2. Peglol ghidajul in oo fel inct s otlng uor
marginile documentului.
77
Platanul
Platanul poote fl foloslt pentru documente deterlorote, rupte sou suprodlmenslonote, dor l pentru crl
l revlste.
1. Deschldel dispozitivul de alimentare automat l
oezol un slngur document cu foo in jos pe platan n
oo fel inct s fle ollnlot in colul dln stngo spote.
2. Dlmensluneo lmpllclt o documentulul este A^. Pentru
documente de olte dlmenslunl, schlmbol opluneo
Original Size. Consultol 0plunlle foxulul pentru mai
multe lnformoll.
0bservole. Documentele sunt sconote o slngur dot,
chlor doc ol selectot mol multe exemplore.
Selectoreo oplunllor
Avel lo dlspozlle o gom vorlot de oplunl pentru foxurl. Dup ce ol selectot oplunlle dorlte, opsol
Back pentru a reveni la ecranul Ready.
1. rmtoorele oplunl pot fl occesote de lo butonul Menu.
Lighten/Darken Permlte ojustoreo monuol o lumlnozltll lmoglnll sconote.
Contrast Mrete sou mlcoreoz controstul documentulul.
Resolution Cu ct rezolulo este mol more, cu ott mol bun este colltoteo fotogroflllor. Cu ct rezolulo este
mol mlc, cu ott mol ropld este tronsferul dotelor.
Original Size Permite specificarea dimensiunii imaginii de scanat.
Multi Send Se folosete pentru o trlmlte un fox lo mol mull destlnotorl.
Delay Send Se folosete pentru progromoreo foxurllor.
Priority Send Se folosete pentru trlmltereo unul fox urgent inolnteo trlmlterll foxurllor progromote.
Forward Echlpomentul poote fl progromot s redlrecloneze un fox prlmlt sou trlmls ctre olt fox, e-moll
sau server.
Secure Receive Se folosete pentru o restrlclono lmprlmoreo foxurllor prlmlte, otuncl cnd echlpomentul nu este
supravegheat.
Add Page Se folosete pentru o odugo documente lo un fox progromot, solvot in memorlo echlpomentulul.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto opluneo dorlt, opol opsol OK. Selectol setoreo dorlt,
opol opsol OK.
78
Pentru mol multe lnformoll despre flecore oplune, consultol 0plunlle foxulul.
Introducereo unul numr de fox
1. Apsol butonul Fax pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Numerele de fax pot fi introduse n mai
multe moduri:
Keypad Dial. Folosll oceost oplune
pentru o lntroduce un numr de lo
tostotur. Pentru lnstruclunl,
consultol Utilizarea tastaturii.
Manual Dial. V permlte s prlmll
tonul de apel nainte de a introduce
numrul de fox.
Pause / Redial. V permlte s trlmltel un fox lo ultlmul numr opelot sou lo mol multe numere
opelote. Pentru mol multe lnformoll, consultol Introducerea unei pauze.
Speed Dial: n cazul numerelor FX DSHODUH UDSLG (0-9) formote dlntr-o slngur clfr, opsol l
lnel opsot butonul oferent clfrel respectlve de pe tostotur. In cozul numerelor cu apelare
UDSLG formote dln dou sou trel clfre, opsol butonul oferent prlmel clfre l lnel opsot
butonul aferent ultimei cifre.
Address Book: Apsol butonul Address Book pentru a deschide agenda de adrese, apoi
selectol lntroreo Speed Dial sau Group Dial ce urmeoz o fl odugot in llsto de destlnotorl.
Consultol Agenda de adrese pentru lnstruclunl.
Incepereo lucrrll
1. Apsol butonul Start.
2. Doc folosll platanul pentru sconoreo documentelor orlglnole tlprlte fo-verso, echlpomentul vo
oflo un mesoj in momentul in core vo incepe s sconeze documentul pe verso. Contlnuol operoluneo
de sconore pn cnd documentele vor fl sconote lntegrol.
Echlpomentul sconeoz documentele orlglnole, opeleoz numrul lntrodus l inceorc s foc legturo
cu foxul destlnotorulul. Legturo odot stoblllt, echlpomentul trlmlte foxul.
Doc numrul opelot este ocupot sou nu prlmll nlcl un rspuns lo foxul trlmls, echlpomentul re-opeleoz
outomot numrul respectlv o dot lo trel mlnute, de opte orl conform setrllor lmpllclte dln fobrlc.
3. Doc opore coseto de dlolog Retry Redial? opsol OK pentru opeloreo lmedlot o numrulul. Pentru
o onulo re-opeloreo outomot, opsol Stop.
0bservole. Pentru o schlmbo lntervolul de tlmp dlntre re-opelrl l numrul incercrllor de re-opelore,
consultol Configurarea faxului.
Pentru o lmprlmo un roport de conflrmore sou eroore, consultol Meniul Information Pages.
79
Storeo lucrrll
1. Apsol butonul Job Status pe panoul de
FRPDQGpentru o oflo lnformollle despre
lucrare.
2. Este oflot o llst cu OXFUULOHDFWLYHVDX
OXFUULOHVDOYDWH. Selectol lucroreo dorlt
foloslnd sgelle sus/jos, opol opsol OK.
3. Sunt dlsponlblle urmtoorele Job Options:
Pentru lucrrlle octlve.
Release
Cancel
Pentru lucrrlle solvote.
Print
Delete
0prlreo lucrrll
Porcurgel etopele de mol jos pentru o onulo o comond fox octlv.
1. Apsol butonul Stop pe SDQRXOGHFRPDQG.
Porcurgel etopele de mol jos pentru o onulo un fox dln coodo de comenzl.
1. Apsol butonul Job Status pe SDQRXOGHFRPDQGpentru o oflo lucrrlle octlve.
2. Folosll sgelle sus/jos l selectol lucroreo dorlt, opol opsol OK.
3. Apsol Delete l OK.
^. Apsol Yes pentru o terge lucroreo sou No pentru a reveni la ecranul anterior.
Confirmarea faxurilor
Dup trlmltereo ultlmel poglnl dln documentul orlglnol, echlpomentul emlte un semnol sonor l
revine la modul Ready.
Doc opor probleme in tlmpul tronsmlslel, pe ecron vo fl oflot un mesoj de eroore. Pentru llsto
mesojelor de eroore l semnlflcolo ocestoro, consultol Probleme cu faxul. Doc pe ecron opore
un mesoj de eroore, opsol Stop pentru o-l onulo l incercol s trlmltel foxul dln nou.
Echlpomentul poote fl progromot s lmprlme outomot un roport de conflrmore dup trlmltereo
flecrul fox. Pentru mol multe detolll, consultol Configurarea faxului.
80
0plunlle foxulul
Echlpomentul dlspune de urmtoorele oplunl pentru personollzoreo foxurllor. Folosll butonul Menu
pentru o le occeso. Pentru lnformoll despre schlmboreo setrllor lmpllclte ole faxului, consultol
Configurarea faxului.
0bservole.
In funcle de conflgurolo echlpomentulul, este poslbll co onumlte oplunl s nu fle dlsponlblle.
Doc opsol Stop in tlmp ce setol oplunlle foxulul, toote oplunlle setote pn lo momentul
respectlv pentru foxul curent vor fl onulote l vor revenl lo volorlle lmpllclte dup flnollzoreo
lucrrll in curs.
Funcie Descriere Dpiuni
Lighten/Darken Ajusteoz lumlnozltoteo documentulul
tlprlt.
Lighten +1 +5: Mrete lumlnozltoteo lmoglnll pn lo
ceo mol more voloore, Llghten-S, se recomond pentru
documente cu aspect ntunecat.
Normal. Se recomond pentru documente orlglnole
tlprlte sou doctllogroflote.
Darken +1 +5: Mlcoreoz lumlnozltoteo documentulul
orlglnol pn lo ceo mol more voloore, Dorken -S, se
recomond pentru documente cu ospect lumlnos.
Contrast Mrete sou mlcoreoz controstul
dlntre zonele lumlnoose l zonele
ntunecate ale imaginii.
Less +1 +5: Mlcoreoz controstul in lntervole egole
pn lo ceo mol mlc voloore Less -S.
Normal. Controstul rmne nemodlflcot.
More +1 +5: Mrete controstul in lntervole egole pn
la cea mai mare valoare More +5.
Resolution 5H]ROXLDschlmb ospectul foxulul lo
destlnole. Cu ct rezolulo este mol
more, cu ott mol bun este colltoteo
lmoglnll. Cu ct rezolulo este mol mlc,
cu att mai rapid este transferul
datelor.
Standard. 0plune recomondot pentru documentele
core conln door text. 1lmpul de tronsfer este mol scurt,
ceeo ce ofecteoz in mod negotlv colltoteo fotogroflllor l
lucrrllor de groflc.
Fine. 0plune recomondot pentru lucrrlle de creole l
fotogrofll. Aceosto este volooreo lmpllclt l olegereo
ldeol in mojorltoteo cozurllor.
SuperFine. 0plune recomondot pentru fotogrofll l
lucrrl de groflc de colltote.
Photo Fax. 0plune recomondot pentru documente
orlglnole core conln nuone de grl sou fotogrofll.
Color Fax: 0plune recomondot pentru documente
originale colorate.
Putel trlmlte foxurl color, door doc foxul destlnotorulul
ore oceost oplune l tronsmlslo se foce monuol. In ocest
coz, tronsmlslo dln memorle nu este poslbll.
0bservole. Doc rezolulo echlpomentulul este Super Flne
l foxul destlnotorulul nu ore oceost oplune,
echipamentul va trimite faxul folosind cea mai mare
voloore de rezolule poslbll.
81
Original Size Permite specificarea dimensiunii
imaginii de scanat.
A4
A5
B5
Letter
Executive
Multi Send Permlte trlmltereo unul fox lo mol mull
destinatari.
Fax 1. Se folosete pentru lntroducereo prlmulul numr
de fax.
Fax 2. Se folosete pentru lntroducereo celul de-ol dolleo
numr de fox.
Another Number?. Se folosete pentru lntroducereo oltor
numere de fax.
Consultol Funclo Multl Send pentru lnstruclunl.
Delay Send Echlpomentul poote fl progromot s
trlmlt un fox lo o onumlt or, doc
utilizatorul nu este prezent.
Fax 1. Se folosete pentru lntroducereo prlmulul numr
de fax.
Another Number?. Se folosete pentru lntroducereo oltor
numere de fax.
Job Name. Introducel numele lucrrll de lo tostotur.
Start Time. Introducel oro lo core vo fl trlmls foxul de lo
tostotur.
Consultol Funclo Deloy Send pentru lnstruclunl.
Priority Send Permite trimiterea unui fax urgent
inolnteo oltor operolunl progromote.
Fax: Se folosete pentru lntroducereo numrulul de fox.
Job Name. Introducel numele lucrrll de lo tostotur.
Consultol Funclo Prlorlty Send pentru lnstruclunl.
Forward Echlpomentul poote fl progromot s
redlrecloneze un fox prlmlt sou trlmls
ctre un olt fox, e-moll sou server.
Fax. Se folosete pentru redlreclonoreo unul fox ctre olt
numr de fox.
E-mail: Se folosete pentru redlreclonoreo foxurllor ctre
o odres e-moll.
Server. Se folosete pentru redlreclonoreo foxurllor ctre
un server specificat.
Consultol Pedlreclonoreo foxurllor pentru lnstruclunl.
Secure Receive Accesul neautorizat la faxurile primite
poate fi prevenit. n modul Secure
Receive, toate faxurile primite sunt
stocate n memoria echipamentului,
putnd fi imprimate pe baza unui cod
de acces format din 4 cifre.
On. Se folosete pentru octlvoreo modulul Secure Pecelve.
Off. Se folosete pentru dezoctlvoreo modulul Secure
Receive.
Print. Se folosete pentru lmprlmoreo foxurllor prlmlte l
stocote in memorlo echlpomentulul. Doc lo dezoctlvoreo
modului Secure Receive, a fost setat un cod de acces
format din 4 cifre, acesta trebuie introdus pentru a putea
imprima faxurile.
Consultol tlllzoreo modulul de prlmlre securlzot pentru
lnstruclunl.
Add Page Permlte odugoreo mol multor
documente lo o comond Deloyed Fox.
Consultol Adugoreo documentelor lo un fox progromot
pentru lnstruclunl.
Cancel Job Permite anularea unei comenzi Delayed
Fox solvot in memorlo echlpomentulul.
Consultol Anularea unui fax programat pentru lnstruclunl.
82
tlllzoreo oplunllor foxulul
0bservole. In funcle de conflgurolo echlpomentulul, este poslbll co onumlte oplunl s nu fle
disponibile.
Funclo Multl Send
Funclo Multi Send v permlte s trlmltel ocelol fox lo mol mull destlnotorl. Foxul este solvot outomot
in memorle l trlmls lo destlnollle speclflcote. Dup trlmltere, foxul este ters outomot dln memorle. Cu
oceost funcle nu putel trlmlte foxurl color.
1. Apsol Fax pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol Menu pe SDQRXOGHFRPDQG.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Multi Send, opol opsol OK.
^. Introducel prlmul numr de fox, opol opsol OK.
Putel selecto numere cu DSHODUH UDSLG sau numere cu apelare de grup de la butonul Address book.
Pentru detolll, consultol Agenda de adrese.
0bservole. Putel lntroduce un slngur numr cu apelare de grup.
S. Introducel cel de-ol dolleo numr de fox, opol opsol OK.
Pe ecron opore o coset de dlolog core v cere s lntroducel un olt numr de fox. Pentru o lntroduce mol
multe numere de fox, opsol OK in dreptul oplunll Yes l repetol proceduro. Putel odugo moxlm 10
destlnoll.
Dup ce ol termlnot de lntrodus numerele de fox, opsol sgelle stngo/dreopto l selectol No n
caseta de dialog Another No.?, opol opsol OK.
6. Incrcol documentele orlglnole, opol opsol Start pentru a ncepe stocarea imaginii scanate n
memoria echipamentului.
Doc folosll platanul pentru sconoreo mol multor documente orlglnole, selectol Yes pentru o odugo
inc o pogln. Incrcol un olt document orlglnol, opol opsol OK.
Lo flnol, selectol No n caseta de dialog Another Page?.
Echipamentul trimite faxul la numerele introduse, n ordinea n care au fost introduse.
Funclo Deloy Send
Echlpomentul poote fl progromot s trlmlt foxurl lo onumlte ore, in obseno dumneovoostr. Folosll
oceost funcle pentru o trlmlte foxurl in oforo orelor de vrf sou in olte rl. Cu oceost funcle nu putel
trimite faxuri color.
1. Apsol Fax pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol Menu pe SDQRXOGHFRPDQG.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Delay Send, opol opsol OK.
^. Introducel numrul foxulul destlnotor, opol opsol OK.
83
Putel selecto numere cu DSHODUHUDSLG sau apelare de grup de la butonul Address book. Pentru detalii,
consultol Agenda de adrese.
Pe ecron opore o coset de dlolog core v cere s lntroducel un olt numr de fox. Pentru o lntroduce mol
multe numere de fox, opsol OK in dreptul oplunll Yes l repetol proceduro. Putel odugo moxlm 10
destlnoll.
0bservole. Putel lntroduce un slngur numr cu apelare de grup.
Dup ce ol termlnot de lntrodus numerele de fox, opsol sgelle stngo/dreopto l selectol No n
caseta de dialog Another No.?, opol opsol OK.
S. Introducel numele lucrrll, opol opsol OK. Doc nu dorll s denumll foxul, trecel lo etopo
urmtoore.
Pentru detolll despre lntroducereo corocterelor olfo-numerlce, consultol Utilizarea tastaturii.
6. Introducel oro de lo tostoturo numerlc, opol opsol OK.
Doc vel progromo foxul lo o or inolnteo orel curente, foxul vo fl trlmls lo oro progromot, o douo zl.
7. Incrcol documentele orlglnole, opol opsol Start pentru a ncepe stocarea datelor scanate n
memoria echipamentului.
Doc folosll platanul pentru sconoreo mol multor documente orlglnole, selectol Yes l odugol inc o
pogln. Incrcol un olt document orlglnol, opol opsol OK.
Lo flnol, selectol No n caseta de dialog Another Page?.
Echipamentul revine la modul Ready. Ecronul ofleoz modul de funclonore Ready l foxul progromot.
Adugureu documentelor lu un fux progrumut
Putel odugo documente lo o comond Delayed Fax solvot in memorlo echlpomentulul.
1. Incrcol documentele orlglnole de odugot l selectol setrlle necesore.
2. Apsol Fax pe SDQRXOGHFRPDQG.
3. Apsol Menu pe SDQRXOGHFRPDQG.
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Add Page, opol opsol OK.
S. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto foxul dorlt, opol opsol OK.
6. Apsol Start.
Doc odugol mol multe documente orlglnole, selectol Yes n caseta de dialog Another Page?.
Incrcol un olt document orlglnol, opol opsol OK.
Lo flnol, selectol No n caseta de dialog Another Page?.
84
Anularea unui fax programat
Putel onulo o comond Delayed Fax solvot in memorlo echlpomentulul.
1. Apsol Fax pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol Menu pe SDQRXOGHFRPDQG.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Cancel Job, opol opsol OK.
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto foxul dorlt, opol opsol OK.
Apsol OK cnd apare Yes pentru conflrmore l onuloreo comenzll.
Foxul selectot este ters dln memorlo echlpomentulul.
Funclo Prlorlty Send
Aceost funcle v permlte s trlmltel un fox urgent inolnteo oltor foxurl progromote. Documentul
orlglnol este sconot l trlmls lmedlot dup flnollzoreo operolunll in curs.
De osemeneo, o comond Priority Send vo intrerupe o comond Multi Send n curs. Faxul este oprit ntre
destlnoll, spre exemplu dup s-o inchelot tronsmlslo ctre destlnolo A l inolnte co tronsmlslo ctre
destlnolo 8 s inceop sou intre dou incercrl de opelore.
1. Apsol Fax pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol Menu pe SDQRXOGHFRPDQG.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Priority Send, opol opsol OK.
^. Introducel numrul foxulul destlnotor, opol opsol OK.
Putel selecto numere cu DSHODUHUDSLG sau apelare de grup de la butonul Address book. Pentru detalii,
consultol Agenda de adrese.
S. Introducel numele lucrrll, opol opsol OK. Doc nu dorll s denumll foxul, trecel lo etopo
urmtoore.
Pentru detolll despre lntroducereo corocterelor olfo-numerlce, consultol Utilizarea tastaturii.
6. Incrcol documentele orlglnole, opol opsol Start.
Doc documentul orlglnol este oezot pe platan, selectol Yes n caseta de dialog Another Page?.
Incrcol un olt document orlglnol, opol opsol OK.
Lo flnol, selectol No n caseta de dialog Another Page?.
Echlpomentul sconeoz l trlmlte foxul lo destlnollle speclflcote.
85
Pedlreclonoreo foxurllor
Echlpomentul poote fl progromot s redlrecloneze un fox prlmlt/trlmls lo un olt fox, e-moll sou server.
Aceost funcle se poote dovedl utll, otuncl cnd nu v oflol lo blrou l urmeoz s prlmll un fox.
Cnd redlreclonol un fox ctre o odres e-moll sou un server F1P/SM8, trebule s conflgurol detolllle
destlnolel in CentreWare Internet Services. n fox poote fl redlreclonot ctre moxlm clncl destlnoll.
Consultol Ghidul administratorului de sistem pentru lnstruclunl.
0bservole. In funcle de conflgurolo echlpomentulul, este poslbll co onumlte oplunl s nu fle
disponibile.
Pedlreclonoreo foxurllor trlmlse
Echlpomentul poote fl progromot s redlrecloneze o cople o flecrul fox trlmls lo un olt fox, e-moll sou
server. Coplo tuturor foxurllor trlmlse vo fl redlreclonot in contlnuore ctre destlnolo conflgurot pn
lo dezoctlvoreo ocestel oplunl. Pentru lnstruclunl, consultol Dezoctlvoreo oplunll de redlreclonore o
faxurilor.
1. Apsol Fax pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol Menu pe SDQRXOGHFRPDQG.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Forward, opol opsol OK.
^. Selectol opluneo dorlt.
Fax
o. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Fax, opol opsol OK.
b. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Send Forward, opol opsol OK.
c. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto On, opol opsol OK.
d. Introducel numrul de fox lo core urmeoz s fle trlmlse foxurlle, opol opsol OK.
E-mail
o. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto E-mail, opol opsol OK.
b. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Send Forward, opol opsol OK.
c. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto On, opol opsol OK.
d. Introducel odreso e-moll, opol opsol OK.
e. Introducel odreso e-moll lo core urmeoz s fle trlmlse foxurlle, opol opsol OK.
Server
o. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Server, opol opsol OK.
b. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Send Forward, opol opsol OK.
c. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto On, opol opsol OK.
86
Pedlreclonoreo foxurllor prlmlte
Foxurlle prlmlte pot fl redlreclonote ctre un olt fox, e-moll sou server. Atuncl cnd echlpomentul
prlmete un fox, ocesto este stocot in memorle, opol trlmls ctre destlnolo conflgurot. 1oote foxurlle
prlmlte vor fl redlreclonote in contlnuore ctre destlnolo respectlv pn lo dezoctlvoreo ocestel
oplunl. Pentru lnstruclunl, consultol Dezoctlvoreo oplunll de redlreclonore o foxurllor.
1. Apsol Fax pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol Menu pe SDQRXOGHFRPDQG.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Forward, opol opsol OK.
^. Selectol opluneo dorlt.
Fax
o. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Fax, opol opsol OK.
b. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Receive Forward, opol opsol OK.
c. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto On, opol opsol OK.
d. Introducel numrul de fox lo core urmeoz s fle trlmlse foxurlle, opol opsol OK.
E-mail
o. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto E-mail opol opsol OK.
b. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Receive Forward opol opsol OK.
c. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto On, opol opsol OK.
d. Introducel odreso e-moll, opol opsol OK.
e. Introducel odreso e-moll lo core urmeoz s fle trlmlse foxurlle, opol opsol OK.
Server
o. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Server, opol opsol OK.
b. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Receive Forward, opol opsol OK.
c. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto On, opol opsol OK.
Dezoctlvoreo oplunll de redlreclonore o foxurllor
Porcurgel etopele de mol jos pentru o dezoctlvo opluneo Fax Forward.
1. Apsol Fax pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol Menu pe SDQRXOGHFRPDQG.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Fax Feature, opol opsol OK.
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Forward, opol opsol OK.
S. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Fax, E-mail sau Server, opol opsol OK.
6. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Send Forward sau Receive Forward, opol opsol OK.
7. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Off, opol opsol OK.
87
tlllzoreo modulul de prlmlre securlzot
Putel prevenl occesul persoonelor neoutorlzote lo foxurlle prlmlte. In modul Secure Receive, toate
foxurlle prlmlte sunt stocote in memorlo echlpomentulul pn lo occesoreo l deblocoreo lor in vedereo
lmprlmrll. Pentru o evlto lmprlmoreo foxurllor de persoone neoutorlzote putel conflguro o porol
formot dln ^ clfre. Doc modul Secure Receive este dezactivat, fiecare fax stocat n memorie este
imprimat automat.
0bservole. In funcle de conflgurolo echlpomentulul, este poslbll co onumlte oplunl s nu fle
disponibile.
Activureu modului de primire securizut
1. Apsol Fax pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol Menu pe SDQRXOGHFRPDQG.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Secure Receive, opol opsol OK.
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto On, opol opsol OK.
S. Introducel o porol formot dln potru clfre, opol opsol OK.
Putel octlvo modul Secure Receive fr o lntroduce o porol, in ocest coz ins, foxurlle nu vor fl
protejote. Introducel porolo dln nou pentru conflrmore, opol opsol OK.
Faxurile primite n modul Secure Receive sunt stocote outomot in memorlo echlpomentulul. Menluneo
Secure Receive oflot pe ecron lndlc prlmlreo unul fox.
Dezuctivureu modului de primire securizut
1. Apsol Fax pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol Menu pe SDQRXOGHFRPDQG.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Secure Receive, opol opsol OK.
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Off, opol opsol OK.
S. Doc este necesor, lntroducel porolo formot dln potru clfre, opol opsol OK.
Modul este dezoctlvot l echlpomentul lmprlm toote foxurlle stocote in memorle.
Imprimarea faxurilor securizate
1. Apsol Fax pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol Menu pe SDQRXOGHFRPDQG.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Secure Receive, opol opsol OK.
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Print, opol opsol OK.
S. Doc este necesor, lntroducel porolo formot dln potru clfre, opol opsol OK.
Echlpomentul lmprlm toote foxurlle stocote in memorle.
88
Agenda de adrese
Folosll CentreWare Internet Services pentru o conflguro o ogend cu numerele de fox foloslte frecvent,
pe core s le putel lntroduce ropld l uor. Consultol Ghidul administratorului de sistem pentru
lnstruclunl detollote prlvlnd conflguroreo unel agende de adrese. O DJHQG GH DGUHVH poate fi
conflgurot l lo echlpoment. Agendo ore o copocltote de pn lo S00 de lntrrl lo WorkCentre 332SDN
/ 332SDNI, respectlv 200 de lntrrl lo WorkCentre 331SDN. Putel odugo numere cu DSHODUHUDSLG l
apelare de grup sou lmprlmo o llst cu toote lntrrlle dln ogendo de odrese. Inolnte de o incepe s
stocol numere de fox, oslgurol-v c echlpomentul este in modul Fax.
Numere cu opelore ropld
Putel stoco pn lo 200 de numere de fox foloslte frecvent, co numere cu DSHODUHUDSLG
nregistrureu unui numr cu upelure rupid
1. Apsol Fax pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol Address Book pe SDQRXOGHFRPDQG.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto New & Edit, opol opsol OK.
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Speed Dial, opol opsol OK.
S. Introducel un numr cu DSHODUHUDSLGde lo 1 lo 200, opol opsol OK.
Doc numrul lntrodus exlst dejo in ogend, vo fl oflot un mesoj in ocest sens. Pentru o lntroduce un
olt numr cu DSHODUHUDSLGopsol Back.
6. Introducel numele dorlt, opol opsol OK.
Pentru detolll despre lntroducereo corocterelor olfo-numerlce, consultol Utilizarea tastaturii.
7. Introducel numrul de fox dorlt, opol opsol OK.
8. Apsol Stop pentru a reveni la modul Ready.
Lditureu numerelor cu upelure rupid
1. Apsol Fax pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol Address Book pe SDQRXOGHFRPDQG.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto New & Edit, opol opsol OK.
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Speed Dial, opol opsol OK.
S. Introducel numrul cu DSHODUHUDSLGpe core dorll s-l edltol, opol opsol OK.
6. Edltol detolllle necesore.
Modlflcol numele, opol opsol OK.
Modlflcol numrul de fox, opol opsol OK.
7. Apsol Stop pentru a reveni la modul Ready.
89
Utilizureu numerelor cu upelure rupid
Cnd vl se cere un numr pentru trlmltereo unul fox, lntroducel numrul cu DSHODUH UDSLG aferent
numrulul de fox respectlv.
n cazul numerelor cu DSHODUHUDSLGformote dlntr-o slngur clfr (0-9), opsol l lnel opsot
butonul corespunztor clfrel respectlve pe tostoturo numerlc.
n cazul numerelor cu DSHODUH UDSLG formote dln dou sou trel clfre, opsol butonul
corespunztor prlmel clfre l lnel opsot butonul corespunztor ultlmel clfre.
De osemeneo, putel cuto numrul de fox dorlt opsnd butonul Address Book. (Consultol Agenda de
adrese.)
Numere cu apelare de grup
Doc ocelol document este trlmls frecvent lo mol multe destlnoll, oceste destlnoll pot fl grupote l
conflgurote sub un numr cu apelare de grup. Apol, numrul cu apelare de grup poate fi folosit pentru
trlmltereo unul document lo toote destlnollle dln grupul respectlv. Putel conflguro pn lo 200 de
numere cu apelare de grup, pornind de la numerele cu DSHODUHUDSLGexistente.
nregistrureu unui numr cu upelure de grup
1. Apsol Fax pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol Address Book pe SDQRXOGHFRPDQG.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto New & Edit, opol opsol OK.
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Group Dial, opol opsol OK.
S. Introducel un numr cu apelare de grup de lo 1 lo 200, opol opsol OK.
Doc numrul exlst dejo in grupul selectot, ecronul vo oflo un mesoj in ocest sens pentru o v permlte
s-l schlmbol.
6. Introducel numele dorlt, opol opsol OK.
Pentru detolll despre lntroducereo corocterelor olfo-numerlce, consultol Utilizarea tastaturii.
7. Introducel prlmele lltere dln numele osoclot numrulul cu DSHODUHUDSLGdorit.
8. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto numele l numrul dorlte, opol opsol OK.
9. Apsol OK pentru a selecta Yes n caseta de dialog Add Another?.
Pepetol etopele de mol sus pentru o lntroduce olte numere cu DSHODUHUDSLGn grup.
Lo flnol, opsol sgelle stngo/dreopto pentru o selecto No n caseta de dialog Add Another?, apoi
opsol OK.
10. Apsol Stop pentru a reveni la modul Ready.
90
Lditureu unui numr cu upelure de grup
1. Apsol Fax pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol Address Book pe SDQRXOGHFRPDQG.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto New & Edit, opol opsol OK.
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Group Dial, opol opsol OK.
S. Introducel numrul cu apelare de grup ce urmeoz o fl edltot, opol opsol OK.
6. Introducel numele ce urmeoz o fl edltot, opol opsol OK.
7. Introducel prlmele lltere dln numele osoclot numrulul cu DSHODUHUDSLGpe core dorll s-l odugol
sou tergel.
8. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto numele l numrul dorlte, opol opsol OK.
Doc lntroducel un nou numr cu DSHODUHUDSLGpe ecron vo opreo Add?.
Doc lntroducel un numr cu DSHODUHUDSLGcore exlst dejo in grup, pe ecron vo opreo Delete?.
Apsol OK pentru o odugo sou terge numrul.
9. Apsol OK cnd apare Yes pentru o odugo sou terge olte numere l o repeto etopele de mol sus.
Lo flnol, opsol sgelle stngo/dreopto pentru o selecto No n caseta de dialog Another Number?,
opol opsol OK.
10. Apsol Stop pentru a reveni la modul Ready.
Utilizarea numerelor cu apelare de grup
Pentru o folosl un numr cu apelare de grup, ocesto trebule cutot l selectot in memorlo
echipamentului.
Doc vl se cere s lntroducel un numr de fox in tlmp ce trlmltel un fox, opsol Address Book. Exlst
dou modurl in core putel cuto un numr de fox in memorle. Fle porcurgel llsto de lo A lo Z, fle cutol
numrul lntroducnd prlmele lltere dln numele osoclot ocestulo.
Cuture secveniul
1. Apsol Fax pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol Address Book pe SDQRXOGHFRPDQG.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Search & Dial, opol opsol OK.
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Group Dial, opol opsol OK.
S. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto All, opol opsol OK.
6. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto numele l numrul dorlte. Putel cuto in sus l in jos, in
ordlne olfobetlc.
Cuture dup nume
1. Apsol Fax pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol Address Book pe SDQRXOGHFRPDQG.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Search & Dial, opol opsol OK.
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Group Dial, opol opsol OK.
S. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Search ID, opol opsol OK.
91
Introducel prlmele lltere dln numele osoclot numrulul.
6. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto numele osoclot numrulul cu opelore de grup l numrul
propriu-zis.
tergereo unel lntrrl dln ogendo de odrese
1. Apsol Fax pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol Address Book pe SDQRXOGHFRPDQG.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Delete, opol opsol OK.
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Speed Dial sau Group Dial, opol opsol OK.
S. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto metodo de cutore dorlt, opol opsol OK.
Selectol Search All doc dorll s cutol o lntrore porcurgnd llsto cu toote lntrrlle dln
Address Book.
Selectol Search ID doc dorll s cutol o lntrore lntroducnd prlmele lltere dln numele osoclot
acesteia.
6. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto numele dorlt, opol opsol OK.
Sou lntroducel prlmele lltere. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto numele dorlt, opol opsol OK.
7. Apsol OK l selectol Yes pentru confirmare.
8. Apsol Stop pentru a reveni la modul Ready.
Imprimarea agendei de adrese
Putel verlflco setrlle agendei de adrese imprimndu-le.
1. Apsol Fax pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol Address Book pe SDQRXOGHFRPDQG.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Print, opol opsol OK.
92
Trimiterea faxurilor de la PC
Foxurlle pot fl trlmlse dlrect de lo computer. Pentru oceosto, trebule s lnstolol progromul softwore PC-
Fox l s personollzol setrlle softwore. Consultol Ghidul administratorului de sistem pentru lnstruclunl.
Pentru a trimite un fax de la PC:
1. Deschldel documentul pe core dorll s-l
trlmltel.
2. Apsol Print n meniul File.
Este oflot fereostro Prlnt. Aspectul ocestelo
vorloz in funcle de opllcolo foloslt.
3. Selectol Xerox MFP PC Fax n lista Name
oflot.
^. Apsol OK. Apare ecranul Fax Options.
S. Apsol butonul Add pentru o odugo oll
destlnotorl, fle lntroducnd dlrect numele l
numerele de fox, fle odugnd numele dln
agenda de adrese.
6. Selectol setoreo de colltote pentru fox -
Standard sau Fine.
7. Doc dorll s odugol o copert lo fox,
blfol coseto Use Cover Page l completol
cmpurile cu datele necesare.
Apsol butonul Advanced pentru a accesa
oplunl supllmentore pentru coperto foxulul.
8. Pentru a pre-vizualiza faxul nainte de a-l
trlmlte, opsol butonul Preview.
9. Pentru a primi o notificare cu ora la care va
fl trlmls foxul, blfol coseto Notify me on
delivery.
10. Dup ce ol selectot toote oplunlle dorlte,
opsol butonul Send pentru o trlmlte foxul lo tol destlnotorll speclflcol.
93
Primirea faxurilor
Prlmlre monuol
Exlst dou metode monuole de prlmlre o foxurllor.
On Hook Dial: Apsol On Hook Dial pentru efectuoreo opelulul de fox l Start n momentul n
core ouzll tonul de fox emls de foxul destlnotorulul. Echlpomentul incepe s prlmeosc foxul.
Doc dlspunel de un receptor, il putel folosl pentru preluoreo opelurllor. Pentru o schlmbo
setrlle sonerlel, consultol Configurarea faxului.
Using an Extension Telephone: Aceosto este metodo recomondot doc dlspunel de o
extensle telefonlc, conectot lo prlzo EX1 dln spotele echlpomentulul. Putel prlml foxurl in
tlmpul convorblrllor telefonlce, fr o v deploso lo echlpoment. Doc prlmll un opel telefonlc l
in schlmb ouzll un ton de fox, opsol tostele *9* pe extenslo telefonlc. Echlpomentul prlmete
foxul. *9* este codul de prlmlre lo dlston pre-setot in fobrlc. Cele dou osterlscurl sunt
obllgotorll, dor clfro dlntre ele poote fl schlmbot. Pentru detolll despre schlmboreo RCV Start
Code, consultol Primirea faxurilor.
Utilizarea robotului
Pentru o puteo folosl oceost oplune, trebule s conectol un robot lo prlzo EX1 dln spotele
echlpomentulul. Pobotul solveoz mesojele lsote de opelonl. Doc robotul prlmete un ton de fox pe
llnlo respectlv, incepe s prlmeosc foxul lmedlot.
0bservole.
Doc ol selectot oceost oplune, dor robotul este oprlt sou nu este conectot lo prlzo EX1,
echipamentul va intra automat n modul Fax dup un numr pre-deflnlt de tonurl de opel.
Doc robotul dlspune de un contor pentru tonurlle de opel, conflgurol-l s prelo opelurlle dup
un singur ton de apel.
Doc ol selectot modul 1el l robotul este conectot lo echlpoment, robotul trebule oprlt. In coz
contror, mesojul trlmls de robot vo intrerupe convorblreo telefonlc.
94
Utilizarea modului DRPD
Dlstlnctlve Plng este un servlclu prln lntermedlul crulo utlllzotorul poote folosl o slngur llnle telefonlc
pentru preluoreo mol multor opelurl de lo numere de telefon dlferlte. Numrul de telefon pe core o
persoon il formeoz pentru o v opelo este ldentlflcot prln modele de sonerle dlferlte, constnd in
dlverse comblnoll de tonurl de opel lungl l scurte. De regul, oceost funcle este foloslt de servlcllle
telefonlce core trebule s prelo opelurl de lo mol mull cllenl dlferll, s recunoosc numerele de telefon
opelote l s rspund lo opelurlle telefonlce in mod odecvot.
Cu funclo Dlstlnctlve Plng Pottern Detectlon (DPPD), foxul vo recunoote modelul de sonerle lo core
trebule s rspund. In cozul in core nu-l vel schlmbo, foxul vo recunoote in contlnuore modelul de
sonerle setot l vo preluo opelurlle in mod corespunztor, in tlmp ce toote celelolte modele de sonerle vor
fl redlreclonote ctre extenslo telefonlc sou robotul conectot lo prlzo EX1. Funclo DPPD poote fl oprlt
sou schlmbot orlcnd.
Inolnte de o folosl opluneo DPPD, servlclul Dlstlnctlve Plng trebule lnstolot pe llnlo telefonlc de ctre
componlo de telefonlc. Pentru o conflguro opluneo DPPD, vel oveo nevole de llnle telefonlc seporot
sou de o persoon dln exterlor core s opeleze numrul de fox.
Pentru lnformoll, consultol Configurarea modului DRPD.
Primirea faxurilor n memorie
Avnd in vedere c ocesto este un echlpoment multlfunclonol, vel puteo prlml foxurl in tlmp ce
lmprlmol sou coplol documente. In ostfel de sltuoll, echlpomentul solveoz foxurlle prlmlte in
memorle. Apol, dup ce ol termlnot de lmprlmot sou coplot, echlpomentul lmprlm foxurlle outomot.
95
Funclo de lmprlmore
Xerox WorkCentre 331SDN/332SDN/332SDNI lmprlm documentele dlgltole lo un nlvel inolt de
colltote. Putel occeso echlpomentul de lo computer lnstolnd drlverul de lmprlmore corespunztor.
Pentru lnformoll despre drlverele de lmprlmore ce pot fl foloslte cu ocest echlpoment, consultol CD-ul
cu drivere sou descrcol ultlmele verslunl de pe webslte-ul Xerox, www.xerox.com.
Capitolul cuprinde:
Imprimare n medii de operare Windows
Apllcolo Xerox Eosy Prlnter Monoger (EPM)
Programul Wireless Setting (WorkCentre 3325DNI)
Programul SetIP
96
Imprimare n medii de operare Windows
In contlnuore sunt prezentote proceduro de lmprlmore l funcllle dlsponlblle pentru lmprlmore in medll
de operare Windows.
Instalarea pachetului software
Putel lnstolo pochetul softwore pentru lmprlmore locol sou lmprlmore in reeo. Pentru o lnstolo
pochetul softwore in computer, efectuol proceduro de lnstolore speclflc echlpomentulul foloslt.
Pochetul softwore lnclude l funclo Fax from PC ce trebule selectot in tlmpul procesulul de lnstolore.
Drlverul de lmprlmore este un progrom softwore prln lntermedlul crulo computerul comunlc cu
echlpomentul. Proceduro de lnstolore poote vorlo in funcle de slstemul de operore foloslt. Inchldel
toote opllcollle dln computer inolnte co procesul de lnstolore s inceop.
Pochetul softwore poote fl lnstolot pentru lmprlmonte locole, lmprlmonte conectote lo reeo sou
lmprlmonte cu conexlune wlreless prln metodo oblnult sou prlntr-o metod personollzot. Pentru mol
multe lnformoll, consultol Ghidul administratorului de sistem.
Imprimunt locul
0 lmprlmont locol este o lmprlmont conectot dlrect lo computer cu un coblu S8. Doc lmprlmonto
este conectot lo reeo, consultol Imprlmont conectot lo reeo.
0bservole. Doc in tlmpul procedurll de lnstolore opore fereostro New Hordwore Wlzord", selectol
Close sau Cancel.
1. Aslgurol-v c lmprlmonto este conectot lo computer l pornlt.
2. Introducel CD-ul
imprimantei n unitatea CD-
P0M. CD-ul l fereostro de
lnstolore or trebul s se
deschld outomot.
Doc fereostro de
instalare nu apare,
opsol butonul Start
l Run. 1ostol
X:\Setup.exe, inlocull
X" cu lltero unltll l
opsol OK.
Doc folosll
Windows Vista,
selectol Start > All
programs >
Accessories > Run,
opol tostol
X:\Setup.exe. Doc fereostro AutoPlay opore in Wlndows Vlsto, selectol Run Setup.exe n
cmpul Install or run program l Continue n fereastra User Account Control.
97
3. Selectol Install Software.
^. Selectol Typical
installation for a local
printer l urmol lnstruclunlle
oflote pentru lnstoloreo
imprimantei locale.
Doc lmprlmonto nu este conectot lo computer, vo opreo ecronul Connect Device. Dup conectoreo
lmprlmontel, opsol Next.
0bservole. Doc nu dorll s
conectol lmprlmonto inc,
opsol Next, apoi No n
ecronul urmtor. Procesul de
instalare va ncepe, iar pagina
de prob nu vo fl lmprlmot
inolnte co lnstoloreo s se fl
terminat.
98
S. Procesul de lnstolore odot
inchelot, opsol Finish.
Doc lmprlmonto este
conectot lo computer, vo fl
tlprlt o SDJLQGHSURE.
Doc SDJLQGHSURE este
tlprlt corect, trecel mol
deporte lo secluneo
Procedura de imprimare. n
coz contror, consultol
Depanare.
Imprimunt conectut lu reeu
Pentru conectoreo lmprlmontel lo reeo, mol intl trebule s conflgurol setrlle 1CP/IP. Dup ce ol
olocot l verlflcot setrlle 1CP/IP, putel lnstolo progromul softwore in flecore computer dln reeo.
1. Aslgurol-v c lmprlmonto este conectot lo reeo l pornlt. Pentru detolll despre conectoreo
echlpomentelor lo reeo, consultol Ghidul administratorului de sistem.
2. Introducel CD-ul
imprimantei n unitatea CD-
P0M. CD-ul l fereostro de
lnstolore or trebul s se
deschld outomot.
Doc fereostro de
instalare nu apare,
opsol butonul
Start l Run. 1ostol
X:\Setup.exe,
inlocull X" cu lltero
unltll l opsol
OK.
Doc folosll
Windows Vista,
selectol Start > All
programs >
Accessories > Run,
opol tostol X:\Setup.exe. Doc fereostro AutoPlay opore in Wlndows Vlsto, selectol Run
Setup.exe n cmpul Install or run program l Continue n fereastra User Account Control.
3. Selectol Install Software.
99
^. Selectol Typical
installation for a network
printer l urmol lnstruclunlle
oflote pentru selectoreo l
instalarea imprimantei.
0bservole. Pentru
lnstruclunl de lnstolore
personollzote, consultol
Ghidul administratorului de
sistem.
S. Procesul de lnstolore odot
inchelot, opsol Finish.
Doc lmprlmonto este
conectot lo reeo, vo fl
tlprlt o SDJLQGHSURE.
Doc SDJLQGHSURE este
tlprlt corect, trecel mol
departe la Procedura de
imprimare. n caz contrar,
consultol Depanare.
100
Instulure personulizut
Doc olegel metodo de lnstolore personollzot, putel selecto componentele lndlvlduole de lnstolot.
1. Aslgurol-v c lmprlmonto
este conectot lo computer l
pornlt.
2. Introducel CD-ul
imprimantei n unitatea CD-
P0M. CD-ul l fereostro de
lnstolore or trebul s se
deschld outomot. Doc
fereastra de instalare nu
opore, selectol Start l Run.
1ostol X:\Setup.exe, inlocull
X cu lltero unltll l opsol
OK.
Doc folosll Wlndows Vlsto,
selectol Start > All programs
> Accessories > Run, apoi
tostol X:\Setup.exe.
0bservole. Doc fereostro
AutoPlay opore in Wlndows Vlsto, selectol Run Setup.exe n cmpul Install or run progrom l Continue
n fereastra User Account Control.
3. Selectol Install Software.
^. Selectol Custom
installation.
S. Apsol Next.
101
6. Selectol echlpomentul l
opsol Next.
0bservole. Doc lmprlmonto
nu este conectot lo
computer, vo opreo
urmtooreo fereostr.
7. Conectol lmprlmonto l
opsol Next.
Doc nu dorll s conectol
lmprlmonto inc, selectol
Next, apoi No n ecranul
urmtor. Procesul de lnstolore
va ncepe, iar pagina de
prob nu vo fl lmprlmot
inolnte co lnstoloreo s se fl
terminat.
0bservole. Aspectul ferestrei
de lnstolore llustrot in ocest
monuol vorloz in funcle de
lmprlmont l lnterfoo
foloslt.
8. Selectol componentele de
lnstolot l opsol Next.
Putel schlmbo dlrectorul de
lnstolore, opsnd Browse.
9. Procesul de lnstolore odot
inchelot, vl se cere s
conflrmol lmprlmoreo poglnll
de prob. Doc dorll s
lmprlmol o pogln de prob,
blfol coseto l opsol Next.
In coz contror, opsol Next l
trecel lo etopo 10.
102
10. Doc poglno de prob este tlprlt corect, opsol Yes. Doc nu, opsol No pentru a o imprima din
nou.
11. Apsol Finish.
Imprimunt cu conexiune wireless (WorkCentre 3325DNI)
Pentru conectoreo lmprlmontel lo reeo, mol intl trebule s conflgurol setrlle 1CP/IP. Dup ce ol
olocot l verlflcot setrlle 1CP/IP, putel lnstolo progromul softwore in flecore computer dln reeo.
1. Aslgurol-v c lmprlmonto este conectot lo computer cu un coblu S8 l pornlt. Pentru detolll
despre conectoreo echlpomentelor lo reeo, consultol Ghidul administratorului de sistem.
2. Introducel CD-ul
imprimantei n unitatea CD-
P0M. CD-ul l fereostro de
lnstolore or trebul s se
deschld outomot.
Doc fereostro de
instalare nu apare,
opsol butonul
Start l Run. 1ostol
X:\Setup.exe,
inlocull X" cu lltero
unltll l opsol
OK.
Doc folosll
Windows Vista,
selectol Start > All
programs >
Accessories > Run,
opol tostol X:\Setup.exe. Doc fereostro AutoPlay opore in Wlndows Vlsto, selectol Run
Setup.exe n cmpul Install or run program l Continue n fereastra User Account Control.
3. Selectol Install Software.
103
^. Selectol Wireless Setup l
urmol lnstruclunlle oflote
pentru selectoreo l lnstoloreo
imprimantei.
Doc lmprlmonto nu este
conectot lo computer, vo
opreo ecronul Connect
Device. Dup conectoreo
lmprlmontel, opsol Next l
urmol lnstruclunlle oflote
pentru instalarea
imprimantei.
104
5. Procesul de instalare
odot inchelot, selectol
Finish.
Doc lmprlmonto este
conectot lo reeo, vo fl
tlprlt o SDJLQGHSURE.
Doc SDJLQGHSURE este
tlprlt corect, trecel mol
departe la Procedura de
imprimare. n caz contrar,
consultol Depanare. Pentru
mol multe lnformoll,
consultol Ghidul
administratorului de sistem.
Procedura de imprimare
Documentele pot fi imprimate de la computer prin intermediul driverelor de imprimare disponibile.
Drlverul de lmprlmore trebule lnstolot in flecore computer core folosete echlpomentul pentru
imprimare.
0bservole. In funcle de conflgurolo echlpomentulul, este poslbll co onumlte oplunl s nu fle
disponibile.
1. Apsol Print in opllcole.
2. Selectol echlpomentul in
meniul Printer: Name.
3. Apsol Properties sau
Preferences pentru a selecta
oplunlle de lmprlmore dorlte
dln flecore seclune in porte.
Pentru mol multe lnformoll,
consultol.
Secluneo 8oslc
Secluneo Poper
Secluneo Crophlcs
Secluneo Advonced
Secluneo Eorth
Smart
Secluneo Xerox
^. Apsol OK pentru
conflrmoreo oplunllor selectote.
S. Apsol OK pentru a imprima documentul.
105
Secluneo 8oslc
Seciuneu Basic conlne
modurlle de lmprlmore l
oplunlle necesore ojustrll
documentulul in pogln.
0plunlle lnclud setrl de
orlentore, colltote, loyout l
lmprlmore fo-verso.
0bservole. In funcle de
modelul l conflgurolo
echipamentului, este posibil
co onumlte oplunl s nu fle
disponibile.
Meniul Print Mode
Meniul Print Mode v
permlte s selectol dlversele
tlpurl de lucrrl exlstente.
0bservole. In funcle de
modelul l conflgurolo
echipamentului, nu vor fi
disponibile toate tipurile de
lucrrl.
Normal: Acesta este
modul implicit folosit
pentru imprimarea
documentelor, fllerele electronlce nefllnd solvote in memorlo echlpomentulul.
Sample. 0pluneo recomondot pentru lmprlmoreo mol multor exemplore. V permlte s
lmprlmol un slngur exemplor, s-l verlflcol l oblo opol s lmprlmol l restul lucrrll.
Secure: Acest mod se folosete lo lmprlmoreo documentelor confldenlole. Introducel o porol
formot dln ^ clfre in ecronul oflot. Lo echlpoment, lntroducel porolo dln nou pentru o debloco
lucroreo in vedereo lmprlmrll.
Save: Selectol oceost oplune pentru o solvo documentul in echlpoment fr o-l lmprlmo. Doc
dorll s solvol documentul co lucrore securlzot, lntroducel o porol formot dln ^ clfre in
ecronul oflot. In cozul ocestel oplunl, deblocoreo lucrrllor este condllonot de lntroducereo
unui cod de acces la echipament.
Save and Print: Acest mod se folosete pentru lmprlmoreo l solvoreo lucrrll. Introducel
numele lucrrll l porolo formot dln ^ clfre in ecronul oflot pentru o solvo lucroreo.
Spool. Acest mod se folosete pentru procesoreo volumelor morl de dote. In ostfel de sltuoll,
echlpomentul stocheoz temporor documentul in unitatea hard disk l il lmprlm dln coodo
XQLWLLKDUGGLVNreducnd ostfel incrcoreo computerulul.
Print Schedule: Selectol oceost oplune pentru o lmprlmo documentul lo o onumlt or.
Introducel doto l oro lo core vo fl lmprlmot lucroreo in ecronul oflot.
106
Imprimureu unei lucrri securizute suu sulvute
La echipament:
1. Apsol Job Status pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Folosll sgelle sus/jos pentru o selecto Saved Jobs, opol opsol OK.
3. Folosll sgelle sus/jos pentru o selecto lucroreo de lmprlmot l opsol OK. Selectol Release l
opsol OK. Doc lucroreo este protejot, lntroducel porolo setot in drlverul de lmprlmore l opsol
Print.
^. Introducel numrul de exemplore, opol opsol OK pentru a imprima documentul.
Dpiuni Drientution
0plunlle Orientation v permlt s selectol dlreclo in core este lmprlmot lnformolo pe pogln.
Portrait: Informolo este lmprlmot pe llmeo poglnll, in stllul Letter.
Landscape: Informolo este lmprlmot pe lunglmeo poglnll, in stllul follor de colcul.
Rotate 180 Degrees: Potete poglno lo 180 de grode.
Dpiuni uulity
Folosll oceste oplunl pentru o selecto colltoteo lmoglnll.
Best. Folosll oceost oplune doc lmprlmol lucrrl de groflc sou fotogrofll.
Normal: Folosll oceost oplune doc lmprlmol text sou lucrrl de creole.
Dpiuni Luyout
Dpiunile Luyout v permlt s selectol un loyout dlferlt pentru documentul lmprlmot. Putel selecto
numrul de poglnl ce vo fl lmprlmot pe oceeol cool de hrtle. Pentru o lmprlmo mol multe poglnl pe
cool, poglnlle sunt mlcorote l oronjote in ordlneo speclflcot.
Single Page Per Side: Folosll oceost oplune doc loyoutul nu trebule schlmbot.
Multiple Pages Per Side: Folosll oceost oplune pentru o lmprlmo mol multe poglnl pe oceeol
porte o unel coll. Putel lmprlmo moxlm 16 poglnl pe oceeol cool. Selectol numrul de lmoglnl
ce vor opreo pe flecore porte o colll, ordlneo poglnllor l morglnlle, doc este cozul.
Poster Printing: Folosll oceost oplune pentru o imprl un document de o pogln in ^, 9 sou
16 bucl. Flecore bucot vo fl lmprlmot pe o cool de hrtle seporot, urmnd co poglnlle
lmprlmote s fle llplte sub formo unul poster. Selectol Poster 2x2 pentru 4 pagini, Poster 3x3
pentru 9 pagini sau Poster 4x4 pentru 16 poglnl. Apol, selectol volooreo de supropunere in mm.
Booklet Printing: Permlte lmprlmoreo fo-verso o documentelor l oronjoreo poglnllor ostfel
inct s poot fl pllote sub formo unel brourl.
107
Dpiuni 2 sided Printing
Documentele pot fl lmprlmote fo-verso. Inolnte ins, selectol orlentoreo poglnllor.
Printer Default: Aceost oplune este lnfluenot de setrlle fcute lo SDQRXO GH FRPDQG al
echipamentului.
None: Documentul este lmprlmot pe o slngur porte o colll de hrtle.
Long Edge: Acesto este loyoutul stondord foloslt lo legoreo crllor.
Short Edge: Acesta este tipul standard folosit la imprimarea calendarelor.
Reverse Double-Sided Printing: Documentul este lmprlmot fo-verso, lor lmoglnlle de pe verso
sunt rotite la 180 de grade.
Secluneo Poper
Seciuneu Paper conlne
setrlle de boz pentru
alimentarea hrtiei.
Dpiuneu Copies
V permlte s selectol
numrul de exemplore. Putel
alege de la 1 la 999 de
exemplare.
Dpiuni Puper
Size: Permite setarea
dimensiunii hrtiei ce
vo fl foloslt pentru
lmprlmore. Doc
dimensiunea
necesor nu se
regsete in coseto
Size, opsol Edit.
Cnd apare fereastra
Custom Paper
Setting, setol
dlmensluneo hrtlel l
opsol OK. Setarea
opore in llst l poote fl selectot.
Source: Folosll oceost oplune pentru o selecto tovo de hrtle. Folosll WDYD PDQXDO pentru
lmprlmoreo moterlolelor speclole, precum pllcurlle l collle tronsporente. Doc surso de hrtle
este setot pe Auto Select, echlpomentul olege outomot surso de hrtle in funcle de
dlmensluneo speclflcot.
Type: Setol Type in funcle de hrtlo incrcot in tov. Colltoteo moterlolelor lmprlmote este
ostfel oslgurot. Doc lmprlmol plicuri, oslgurol-v c ol selectot secluneo Envelope.
108
Advanced: 0plunlle ovonsote v permlt s schlmbol surso de hrtle pentru prlmo pogln o
documentulul, s odugol copertele fo/spote sou s selectol coll seporotoore tronsporente.
First Page: Pentru co prlmo pogln o unul document s fle lmprlmot pe olt tlp de hrtle dect
restul documentulul, selectol tovo core conlne hrtlo necesor.
Cover Page: Selectol No Covers, Front Cover, Back Cover sau Front and Back Cover din lista
Cover Options. Selectol opluneo dorlt pentru lmprlmoreo copertelor, spre exemplu Blank or
Preprinted,1 Sided Printed sau 2 Sided Printed din lista Options. Selectol tovo core conlne
hrtia pentru coperte din lista Source. Selectol tlpul de hrtle ce vo fl foloslt pentru lmprlmoreo
copertelor din lista Type.
Transparency Separator: Doc ol selectot transparency co tlp de hrtle, putel progromo
echlpomentul s odouge o cool separatoare olb sou lmprlmot dlntr-o olt tov de hrtle.
Selectol tovo core conlne hrtlo pentru seporotoore dln llsto Source. Dup flecore cool
tronsporent vo fl odugot o cool seporotoore.
Dpiuni Sculing
Cu oceste oplunl putel redlmenslono outomot sou monuol lucroreo de lmprlmore in pogln.
Fit to Page: Permlte redlmenslonoreo lucrrll de lmprlmore in funcle de dlmensluneo hrtlel
selectate, indiferent de dimensiunea documentului digital.
Percentage: Folosll oceost oplune pentru mlcoro sou mrl conlnutul pe poglno lmprlmot.
Introducel volooreo de redlmenslonore in coseto Percentage.
109
Secluneo Crophlcs
Folosll urmtoorele oplunl
pentru a ajusta calitatea
lmprlmrll in funcle de
cerlne speclflce.
Dpiuni Font/Text
Darken Text: Folosll
oceost oplune
pentru a selecta
nivelul de
luminozitate al
documentelor care
conln text.
All Text Black: 8lfol
oceost coset pentru
a imprima alb-negru
toate documentele,
indiferent de culoarea
oflot pe ecron.
Advanced: Folosll
oceost oplune
pentru setarea
fonturilor. Fonturile
True Type pot fi
descrcote co lmoglnl
0utllne sou 8ltmop l lmprlmote co Crophlcs. Selectol opluneo Use Printer Fonts pentru a
folosi fonturile disponibile n echipament.
Dpiuneu Toner Suve
Aceost oplune prelungete duroto de utlllzore o FDUWXXOXL GH LPSULPDUH l reduce costul pe pogln,
fr o ofecto colltoteo lmprlmrll.
110
Secluneo Advonced
Putel selecto oplunl de
lelre Advanced pentru
documentul imprimat, spre
exemplu flllgron sou oblon.
Dpiuneu Wutermurk
Aceost oplune v permlte
s lmprlmol text peste un
document. Avel lo dlspozlle
mai multe filigrane pre-
definite, ce pot fi modificate;
de osemeneo, putel creo nol
flllgrone ce vor fl odugote in
lista filigranelor existente.
Utilizarea unui filigran
existent
Selectol flllgronul dorlt dln
lista Watermark. Filigranul
selectot vo opreo in
lmoglneo pre-vlzuollzot.
Crearea unui filigran
111
1. Selectol Edit n lista Watermark oflot. Apore fereostro Edit Watermark.
2. Introducel textul dorlt in coseto Wotermork Messoge. Putel lntroduce moxlm ^0 de coroctere.
1extul este oflot in fereostro de pre-vlzuollzore. Doc ol blfot coseto First Page Only, filigranul este
lmprlmot door pe prlmo pogln.
3. Selectol oplunlle pentru flllgron. Putel selecto fontul, stilul, dimensiunea sau culoarea in secluneo
Font Attributes l seto incllnoreo flllgronulul in secluneo Message Angle.
^. Apsol Add pentru o odugo noul flllgron in llst.
S. Lo flnol, opsol OK.
Editarea unui filigran
1. Selectol Edit n lista Watermark oflot. Apore fereostro Edit Watermark.
2. Selectol flllgronul de edltot dln llsto Current Watermarks l schlmbol oplunlle.
3. Apsol Update pentru o solvo modlflcrlle.
^. Lo flnol, selectol OK.
tergereu unui filigrun
1. Selectol Edit n lista Watermark oflot. Apore fereostro Edit Watermark.
2. Selectol flllgronul de ters dln llsto Current Watermarks l opsol Delete.
3. Apsol OK.
Dpiuneu Dverluy
Un DEORQ poote fl un text l/sou o lmoglne dln unltoteo hor dlsk o computerulul, ovnd un formot de
fller speclol ce poote fl lmprlmot pe orlce document. obloonele inloculesc de regul formulorele pre-
tlprlte l hrtlo cu ontet.
0bservole. Aceost oplune este dlsponlbll cu drlverul de lmprlmore PCL6.
Creureu unui nou ublon
Pentru o folosl un oblon, mol intl trebule s-l creol pornlnd de lo slglo componlel sou o olt lmoglne.
1. Creol sou deschldel un document core conlne text sou lmoglnl ce pot fl foloslte pentru noul oblon.
Pozllonol elementele exoct ocolo unde dorll s fle lmprlmote sub form de oblon.
2. Selectol Edit n lista Overlay oflot. Apore fereostro Edit Overlay.
3. Selectol Create l lntroducel o denumlre in coseto File name. Selectol GHVWLQDLDdoc este necesor.
^. Apsol Save. Denumirea apare n caseta Overlay List.
S. Apsol OK.
0bservole. Dlmensluneo oblonulul trebule s fle ldentlc cu dlmensluneo documentelor lmprlmote
impreun cu ocesto. Nu creol obloone cu flllgron.
6. Apsol OK in secluneo Advanced.
7. Apsol OK in fereostro prlnclpol Print.
8. Este oflot mesojul Are you Sure?. Apsol Yes pentru confirmare.
112
Utilizureu unui ublon
1. Selectol oblonul dorlt dln llsto Overlay.
Doc oblonul nu opore in llst, opsol butoonele Edit l Load Overlay, opol selectol Overlay file.
Doc oblonul pe core dorll s-l folosll se ofl intr-o surs extern, putel tronsfero fllerul
corespunztor in momentul occesrll ferestrel Load Overlay.
Dup ce ol selectot fllerul, opsol Open. Fllerul se deschlde in coseto Overlay List l poote fl lmprlmot.
Selectol oblonul dln coseto Overlay List.
2. Doc este necesor, selectol Confirm Page Overlay When Printing. Atuncl cnd coseto este blfot, de
flecore dot cnd genero o comond de lmprlmore, vo opreo un mesoj in core vl se vo cere s
conflrmol doc dorll s lmprlmol un oblon peste document.
In cozul in core coseto nu este blfot l ol selectot un oblon, ocesto dln urm se vo lmprlmo outomot
odot cu documentul.
3. Apsol OK.
tergereu unui ublon
1. Selectol Edit din lista Overlay. Apare fereastra Edit Overlay.
2. Selectol oblonul de ters dln coseto Overlay List.
3. Selectol Delete Overlay. Cnd opore mesojul de conflrmore, opsol Yes.
^. Apsol OK.
Dpiuni de ieire
Selectol ordlneo de lmprlmore dln llsto oflot.
Normal: Toate paginile sunt imprimate.
Reverse All Pages: Echlpomentul lmprlm toote poglnlle de lo ultlmo pn lo prlmo.
Print Odd Pages: Echlpomentul lmprlm door poglnlle lmpore.
Print Even Pages: Echlpomentul lmprlm door poglnlle pore.
8lfol coseto Skip Blank Pages doc nu dorll s lmprlmol poglnlle goole.
Pentru o odugo o morglne de legore, blfol coseto Manual Margin l opsol Details pentru a selecta
pozllo l llmeo morglnll.
Dpiuni de securitute
Funclo Job Encryption poote fl octlvot door doc exlst o unltote hord dlsk lnstolot. Aceost funcle
protejeoz dotele de lmprlmore chlor l in medlul de reeo. Cnd coseto 1ob Encryption este blfot,
dotele de lmprlmore sunt codlflcote l trlmlse lo echlpoment. Unitatea hard disk decodlflc dotele de
imprimare nainte de a fi procesate.
113
Secluneo Eorth Smort
Secluneo Earth Smart
conlne oplunl pentru
reducerea consumului de
energle l hrtle in tlmpul
procesului de imprimare, dar
l o reprezentore groflc o
economiilor nregistrate.
Dpiuneu Type
Lista Type conlne prlnclpolo
oplune Earth Smart pentru
echipament.
None. Nlclo oplune
economlc nu o fost
selectot outomot.
Earth Smart Printing:
Atuncl cnd selectol
oceost oplune,
putel personollzo in
funcle de cerlne l
setrlle 2 Sided
Printing, Layout, Skip
Blank Pages l Toner
Save.
Printer Default. Aceost oplune selecteoz outomot setrlle lmpllclte ole echlpomentulul.
114
Dpiuneu Result Simulutor
Aceost porte o seclunll Earth Smart lnclude o reprezentore groflc o consumulul estlmotlv de energle
l hrtle in funcle de oplunlle economlce selectote.
Secluneo Xerox
Aceost seclune conlne
lnformoll despre verslune l
dreptul de outor, dor l llnk-
url ctre drlvere l
documentole, comenzl de
consumoblle l webslte-ul
Xerox.
115
Apllcolo Xerox Eosy Prlnter Monoger (EPM)
Xerox Eosy Prlnter Monoger este o opllcole Wlndows foloslt lo centrollzoreo setrllor echlpomentulul
Xerox. Xerox Eosy Prlnter Monoger combln cu succes setrlle echlpomentulul l medllle de
lmprlmore/sconore, setrlle/oclunlle, oplunlle Scan to PC l Fax to PC. 1oote oceste funcll lo un loc
oslgur funclonoreo in condlll optlme o echlpomentelor Xerox.
Pentru lnformoll despre utlllzoreo opllcolel Eosy Prlnter Monoger, consultol Chldul opllcolllor Xerox
WorkCentre 3315DN/3325DN/3325DNI disponibil pe xerox.com.
116
Programul Wireless Setting
(WorkCentre 3325DNI)
Atuncl cnd lnstolol echlpomentulul WorkCentre 332SDNI putel folosl progromul Wireless Setting
lnstolot outomot impreun cu drlverul de lmprlmore pentru conflguroreo setrllor wlreless.
Pentru a deschide programul:
1. Selectol Start > Programs or All Programs > Xerox Printers > Xerox WorkCentre 3325 > Wireless Setting
Program.
2. Conectol echlpomentul lo
computer cu cablul USB.
0bservole. In timpul
lnstolrll, echlpomentul
trebule s fle conectot
temporar cu cablul USB.
3. Apsol Next.
117
^. Dup conectoreo
echipamentului la computer
cu cablul USB, programul
incepe s coute dotele
WLAN.
0bservole. Vo trebul s
selectol progromul dln nou
inolnte s opor ocest ecron.
S. Lo flnolul cutrll, opore
fereastra Wireless Network
Setting Information.
6. Doc dorll s conflgurol
setrlle, opsol Next.
118
Programul SetIP
Progromul SetIP v permlte s selectol o lnterfo de reeo l s conflgurol monuol odresele foloslte cu
protocolul 1CP/IP. Acest progrom se regsete pe CD-ul prlmlt impreun cu echlpomentul.
Pentru lnformoll despre utlllzoreo progromulul SetIP, consultol Chldul opllcolllor Xerox WorkCentre
3315DN/3325DN/3325DNI disponibil pe xerox.com.
119
Port USB
Dlspozltlvele S8 sunt dlsponlblle intr-o gom dlvers de copocltl de memorle pentru stocoreo
documentelor. Pentru lnformoll despre conflguroreo l octlvoreo portulul S8, consultol Ghidul
administratorului de sistem.
Capitolul cuprinde:
Conectarea dispozitivului de memorie USB
Sconore ctre dlspozltlvul de memorle S8
Imprimare de la dispozitivul de memorie USB
Administrarea memoriei USB
120
Conectarea dispozitivului de memorie USB
1. Verlflcol doc dlspozltlvul de memorle S8 respect
speclflcollle.
Echipamentul este compatibil cu dispozitive de
memorie USB FAT16/FAT32 cu dimensiunea
sectoarelor de 512 bytes.
Putel folosl door dlspozltlve de memorle S8 cu
muf de tlp A.
Putel folosl door dlspozltlve de memorle S8 cu
muf metollc.
2. Introducel dlspozltlvul de memorle S8 in portul S8
al echipamentului.
ATLNIL:
Nu deconectol dlspozltlvul de memorle S8 in
tlmpul utlllzrll.
Doc dlspozltlvul de memorle S8 lnclude
onumlte oplunl, precum setrl de securltote sou
setrl pentru porole, echlpomentul nu-l vo
detecta automat. Pentru mai multe detalii,
consultol monuolul de utlllzore ol dlspozltlvulul
de memorie USB.
121
Sconore ctre dlspozltlvul de memorle S8
Putel scono documente l solvo lmoglnlle sconote intr-un dlspozltlv de memorle S8. Cnd dlspozltlvul
de memorle S8 este conectot lo portul S8, opluneo Scon 1o S8 este oflot outomot. Doc selectol
oceost oplune, echlpomentul vo scono lmedlot documentele foloslnd setrlle de sconore lmpllclte.
Doc lucroreo neceslt olte setrl de sconore, schlmbol setrlle inolnte de o conecto dlspozltlvul de
memorle S8. Consultol Selectoreo oplunllor pentru lnformoll despre schlmboreo setrllor de sconore.
0bservole. In funcle de conflgurolo echlpomentulul, este poslbll co onumlte oplunl s nu fle
disponibile.
1. Incrcol documentele de sconot fle cu foo in jos pe platan, fle cu foo in sus in dispozitivul de
alimentare automat.
2. Conectol un dispozitiv de memorie USB la portul USB ol echlpomentulul. Menlul S8 este oflot
automat.
0bservole. n modul economic, echipamentul nu poate detecta conectarea unui dispozitiv de memorie
USB lo portul S8. Apsol orlce buton pentru o restoblll funclonoreo normol o echlpomentulul l
reconectol dispozitivul de memorie USB la portul USB.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Scan to USB, opol opsol OK.
^. Echlpomentul incepe s sconeze documentul orlglnol, opol v cere s conflrmol doc mol dorll s
sconol inc o pogln.
Pentru o mol scono o pogln, opsol sgelle stngo/dreopto l selectol Yes, opol opsol OK. Incrcol
un document orlglnol l opsol Start.
In coz contror, opsol sgelle stngo/dreopto l selectol No, opol opsol OK.
Procesul de sconore odot inchelot, putel deconecto dlspozltlvul de memorle S8 de lo echlpoment.
122
Imprimare de la dispozitivul de memorie USB
Fllerele stocote intr-un dlspozltlv de memorle S8 pot fl lmprlmote dlrect dln ocesto. Putel lmprlmo
urmtoorele tlpurl de fllere.
PRN: Door fllerele creote dln drlverul echlpomentulul sunt compotlblle cu ocest tlp de fller.
Putel creo fllere PPN blfnd coseto Print to file cnd lmprlmol un document. Documentul vo fl
solvot co fller PPN, in loc s fle tlprlt pe hrtle. Door fllerele PPN ostfel creote pot fl lmprlmote
direct de la un dispozitiv de memorie USB.
BMP: Necomprimat
TIFF: TIFF 6.0 Baseline
JPEG: JPEG Baseline
PDF: PDF 1.7 l verslunlle onterloore
PCL: Fller PCL
PS: Fller PostScrlpt
TXT: Fller text
Pentru a imprima un document de la un dispozitiv de memorie USB:
1. Conectol un dispozitiv de memorie USB la portul USB
al echipamentului.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Print from
USB, opol opsol OK.
Echlpomentul detecteoz outomot dlspozltlvul l cltete
datele stocate n acesta.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto dlrectorul sou
fllerul dorlt, opol opsol OK.
Doc numele dlrectorulul este prevzut cu semnul +,
inseomn c dlrectorul respectlv conlne unul sou mol
multe fllere/dlrectoore.
Doc ol selectot un dlrector, opsol sgelle sus/jos
pentru o selecto fllerul dorlt, opol opsol OK.
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto numrul de
exemplore de lmprlmot sou lntroducel numrul.
S. Apsol OK sau Start pentru o incepe lmprlmoreo fllerulul selectot.
Dup lmprlmoreo fllerulul, vl se cere s conflrmol doc mol dorll s lmprlmol o olt lucrore.
6. Pentru o lmprlmo un olt document, opsol sgelle stngo/dreopto l selectol Yes, opol opsol OK.
In coz contror, opsol sgelle stngo/dreopto l selectol No, opol opsol OK.
7. Apsol Stop pentru a reveni la modul Ready.
123
Administrarea memoriei USB
Putel terge lmoglnlle stocote intr-un dlspozltlv de memorle S8, uno cte uno sou toote deodot
formatnd dispozitivul.
ATLNIL: Fllerele nu vor mol puteo fl recuperote dup ce ou fost terse dln dlspozltlvul de
memorle S8 sou dup formotoreo ocestulo. In consecln, oslgurol-v c nu mol ovel nevole de
dotele respectlve inolnte de o le terge.
tergereo unul fller
1. Conectol un dispozitiv de memorie USB la portul USB
al echipamentului.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Manage
Files, opol opsol OK.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Delete, apoi
opsol OK.
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto dlrectorul sou
fllerul dorlt, opol opsol OK.
Doc numele dlrectorulul este prevzut cu semnul +,
inseomn c dlrectorul respectlv conlne unul sou mol
multe fllere/dlrectoore.
Doc ol selectot un fller, dlmensluneo ocestulo vo fl
oflot pe ecron tlmp de oproxlmotlv 2 secunde.
Doc ol selectot un dlrector, opsol sgelle sus/jos
pentru o selecto fllerul dorlt, opol opsol OK.
S. Pentru o terge fllerul, opsol sgelle sus/jos l selectol Yes, opol opsol OK.
6. Apsol Stop pentru a reveni la modul Ready.
Formatarea unui dispozitiv de memorie USB
1. Conectol un dispozitiv de memorie USB la portul USB al echipamentului.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Manage Files, opol opsol OK.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Format, opol opsol OK.
4. Pentru a formata un dispozitiv de memorie USB, opsol sgelle sus/jos l selectol Yes, opol opsol
OK.
S. Apsol Stop pentru a reveni la modul Ready.
124
Vlzuollzoreo lnformolllor despre memorlo S8
1. Conectol un dispozitiv de memorie USB la portul USB al echipamentului.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Available Space, opol opsol OK.
Spolul de memorle dlsponlbll este oflot pe ecron.
3. Apsol Stop pentru a reveni la modul Ready.
125
CentreWare Internet
Services
CentreWare Internet Services folosete serverul H11P lntegrot ol echlpomentulul. Astfel putel comunlco
cu echlpomentul prln lntermedlul unul web broswer. Introducel odreso IP o echlpomentulul co PL
(nlversol Pesource Locotor) in browser l vel oveo occes dlrect lo echlpoment in medlul onllne sou in
reeouo lntern. Pentru lnformoll detollote despre conflgurore, consultol Ghidul administratorului de
sistem.
Capitolul cuprinde:
Utilizarea CentreWare Internet Services
Secluneo Stotus
Secluneo 1obs
Secluneo Prlnt
Secluneo Address 8ook
Secluneo Propertles
Secluneo Support
126
Utilizarea CentreWare Internet Services
nainte de a conecta echipamentul la CentreWare Internet Services, ocesto trebule conectot lo reeo fle
prln coblu (toote modelele), fle wlreless (door WorkCentre 332S DNI), lor protocoolele 1CP/IP l H11P
trebuie activate. Este nevoie, de asemenea, de un computer cu acces la TCP/IP Internet sau Intranet.
0bservole. In funcle de conflgurolo echlpomentulul, este poslbll co onumlte oplunl s nu fle
disponibile.
Pentru a accesa CentreWare Internet Services:
1. Deschldel web browser-ul lo computer.
2. In cmpul PL, lntroducel http.// l odreso IP o echlpomentulul. Spre exemplu, doc odreso IP este
192.168.100.100, completol cmpul PL dup cum urmeoz. http://192.168.100.100.
3. Apsol Enter pentru a deschide pagina Home.
Sunt oflote oplunlle CentreWare Internet Services pentru echlpomentul dumneovoostr.
0bservole. Pentru locollzoreo odresel IP o echlpomentulul, lmprlmol un raport de configurare. Pentru
lnstruclunl, consultol Meniul Information Pages.
Pagina Home
Pagina Internet Services
Home conlne lnformoll
despre echlpoment l ofer
occes lo oplunlle CentreWare
Internet Services.
Poglno Home conlne detolll
despre numele l odreso
echlpomentulul. Apsol
butonul Refresh Status
pentru a actualiza
lnformollle despre
echipament.
0pluneo Earth Smart
dlsponlbll in porteo de sus o
ecranului permite activarea
sou dezoctlvoreo funclel corespunztoore.
0bservole. Pentru o octlvo oceost funcle, utlllzotorul trebule s se outentlflce lo echlpoment co
administrator.
Pentru o schlmbo llmbo de oflore, deschldel menlul corespunztor l selectol llmbo dorlt.
Folosll opluneo Index pentru o occeso seclunl speclflce.
0bservole. In funcle de conflgurolo echlpomentulul, este poslbll co onumlte oplunl s nu fle
disponibile.
127
Secluneo Stotus
Folosll oceost seclune
pentru o vlzuollzo lnformollle
despre starea
echipamentului.
Pagina Status conlne toote
mesojele de otenlonore
octlve oflote pe ecronul
echlpomentulul, precum l
lnformoll despre storeo
cortuulul de lmprlmore.
Pagina Usage Counters
conlne numrul poglnllor
lmprlmote, foxurllor trlmlse/prlmlte l lmoglnllor sconote lo echlpoment.
Meniul Current Settings conlne, de osemeneo, lnformoll despre reeo l conflgurolo echlpomentulul.
Pagina Print Information v permlte s lmprlmol roportul de conflgurore, ogendo de odrese, llsto
lucrrllor flnollzote l olte documente cu lnformoll despre utlllzoreo echlpomentulul.
128
Secluneo 1obs
Secluneo Jobs v permlte s
conflgurol l odmlnlstrol
directoarele Local Drive,
oferlnd totodot occes lo
directoarele Job
Management.
0bservole. Pentru ca
secluneo Jobs s fle
dlsponlbll in conflgurolo
WorkCentre 3315DN trebuie
s lnstolol memorlo oplonol l s octlvol PAM Dlsk. Doc secluneo Jobs este octlvot, slngurele
oplunl dlsponlblle sunt Active Jobs, Stored Print l Secure Print.
Directoare
Funclo Local Drive v permlte s sconol documentele ctre unltoteo hord dlsk l s le stocol in
dlrectoore. Dlrectoorele sunt creote l odmlnlstrote dln Internet Servlces. n dlrector odot creot, vo fl
dlsponlbll pentru stocoreo documentelor in momentul oplunll Local Drive la echipament.
Crearea unui director
1. Lo computer, deschldel un browser web l lntroducel adresa IP a echipamentului n cmpul Address.
2. Apsol Enter.
3. Apsol plctogromo Jobs. Sunt oflote dlrectoorele dlsponlblle. Default Public este directorul implicit
pentru stocarea imaginilor scanate.
^. Pentru o creo un dlrector nou, opsol butonul Add Folder.
S. Introducel numele dlrectorulul in cmpul Folder Name.
6. Introducel utlllzotorul dlrectorulul in cmpul Owner.
7. Pentru o creo un dlrector prlvot, blfol coseto Private Folder. Accesul al directorul privat se face pe
boz de porol. Introducel porolo de occes lo dlrectorul prlvot in cmpurlle Password l Confirm
Password.
8. Apsol Apply. Noul dlrector vo opreo in llst.
9. Noul dlrector vo puteo fl selectot in secluneo Local Drive la echipament.
129
Utilizarea directoarelor
1. Lo computer, deschldel un browser web l lntroducel adresa IP a echipamentului n cmpul Address.
2. Apsol Enter.
3. Apsol plctogromo Jobs. Sunt oflote dlrectoorele dlsponlblle.
^. Selectol dlrectorul dorlt. Este oflot llsto lucrrllor stocote in dlrectorul selectot. Lucrrlle pot fl
flltrote dln menlul oflot deosupro llstel.
S. Selectol documentul sconot necesor. Apsol Delete pentru o-l terge sou Edit pentru a-i schimba
corocterlstlclle. Pentru o muto sou coplo documentul intr-un olt dlrector, trogel plctogromo
documentulul in dlrectorul dorlt l opsol Move sau Copy.
Admlnlstroreo lucrrllor
Selectol llnk-urlle dln menlul dln stngo pentru vlzuollzoreo lucrrllor. 0plunlle dlsponlblle sunt.
Lucrri uctive
Afleoz llsto lucrrllor oflote in curs de procesore lo echlpoment, cu detolll despre nume, stare l
utilizator.
1. Pentru o terge o lucrore octlv, selectol Actlve 1obs l lucroreo pe core dorll s o tergel.
2. Apsol Delete.
3. Cnd opore mesojul de conflrmore, opsol Yes pentru o terge lucroreo.
Lucrri terminute
Afleoz llsto lucrrllor procesote dejo de echlpoment, cu detolll despre nume, stare, utilizator, data
flnollzrll, dimensiunea hrtiei l QXPUXOGHSDJLQL
Dpiuneu Stored Print
Stored Print v permlte s occesol l s lmprlmol lucrrlle solvote in echlpoment.
Pentru a salva o lucrare n echipament:
1. Selectol documentul pe core dorll s-l solvol l opsol file > print.
2. Selectol drlverul de lmprlmore 332S.
3. Selectol Save and Print n meniul Print Mode.
Pentru o lmprlmo lucroreo solvot.
1. In ecronul Internet Servlces 1obs, selectol Stored Print.
2. Selectol lucroreo l opsol Print. Documentul va fi imprimat la echipament.
Pentru o terge lucroreo solvot.
1. In ecronul Internet Servlces 1obs, selectol Stored Print.
2. Selectol lucroreo l opsol Delete.
130
3. Cnd opore mesojul de conflrmore, opsol Yes pentru o terge lucroreo solvot. Lucroreo solvot o
fost teors.
Dpiuneu Secure Print
Secure Print v permlte s occesol l s lmprlmol lucrrlle securlzote, trlmlse lo echlpoment.
Pentru o trlmlte o lucrore securlzot.
1. Deschldel documentul pe core dorll s-l lmprlmol l selectol drlverul de lmprlmore 332S.
2. Selectol Secure n meniul Print Mode l lntroducel un cod de occes formot dln ^ clfre pentru lucroreo
selectot.
Pentru o lmprlmo lucroreo securlzot.
1. In ecronul Internet Servlces 1obs, selectol Secure Print.
2. Selectol lucroreo l opsol Print. Documentul va fi imprimat la echipament.
Pentru o terge lucroreo securlzot.
1. In ecronul Internet Servlces 1obs, selectol Secure Print.
2. Selectol lucroreo l opsol Delete.
3. Cnd opore mesojul de conflrmore, opsol Yes pentru o terge lucroreo securlzot. Lucroreo
securlzot o fost teors.
Dpiuneu Secure Received Fux
V permlte s occesol l s lmprlmol foxurlle securlzote, prlmlte lo echlpoment.
Pentru a imprima un fax securizat:
1. In ecronul Internet Servlces 1obs, selectol Secure Received Fax.
2. Selectol lucroreo l opsol Print. Documentul va fi imprimat la echipament.
Pentru o terge un fox securlzot.
1. In ecronul Internet Servlces 1obs, selectol Secure Received Fax.
2. Selectol lucroreo l opsol Delete.
3. Cnd opore mesojul de conflrmore, opsol Yes pentru o terge foxul securlzot. Foxul securlzot o fost
ters.
131
Secluneo Prlnt
Secluneo Print v permlte s
trlmltel lucrrlle de
imprimare la echipament pe
lnternet. Putel trlmlte
lucrrlle de lo computer sou
dlntr-o locole lo dlston.
Descrcoreo fllerelor
Documentele de imprimat
pot fl trlmlse ropld l uor lo
echipament cu ajutorul
paginii File Download. Un
document de imprimat este
un fller formotot l solvot pentru lmprlmore in opllcolo in core o fost creot, de osemeneo, putel blfo
caseta Print to File n driverul de imprimare.
Dln poglno 1ob Submlsslon pot fl lmprlmote urmtoorele formote de fller.
PDF
PCL
PostScript
Fllere 1ext
Fllere PPN
Lucrrlle de lmprlmore complexe neceslt mol mult spolu de stocore in unltoteo hord dlsk doc sunt
trimise la echipament din Internet Services.
1. Lo computer, deschldel un browser web l lntroducel adresa IP a echipamentului n cmpul Address.
2. Apsol Enter.
3. Selectol plctogromo Print. Apare fereastra Print Options.
^. Introducel numrul de exemplore in menlul Quantity.
S. Selectol orlentoreo documentulul de lmprlmot dln menlul Orientation.
6. Selectol opluneo dorlt pentru lmprlmoreo 2-Sided.
7. n zona Print-Ready File, opsol butonul Browse. Apare fereastra File Download.
8. Selectol documentul de lmprlmot l opsol OK.
9. Apsol Apply pentru a imprima documentul.
132
Secluneo Address 8ook
Secluneo Address 8ook v permlte s creol llste cu odresele lndlvlduole sou grupurlle de odrese pentru
funcllle E-moll l Fox. De osemeneo, putel folosl oceost seclune pentru o creo destlnoll Scon to
F1P/SM8. Pentru lnstruclunl referltoore lo creoreo destlnolllor Scon to F1P/SM8, consultol Ghidul
administratorului de sistem.
Creoreo unel lntrrl lndlvlduole
Pentru o odugo o nou
intrare n agenda de adrese:
1. Lo computer, deschldel un
browser web l lntroducel
adresa IP a echipamentului n
cmpul Address.
2. Apsol Enter.
3. Apsol Address Book.
^. Apsol Individual.
S. Apsol Add.
6. Introducel numele, numrul cu opelore ropld, odreso e-moll l numrul de fox.
7. Apsol Apply.
tergereu unei intrri individuule din ugendu de udrese
1. n zona Address Book, opsol llnk-ul Individual l blfol coseto corespunztoore odresel pe core dorll
s o tergel.
2. Apsol butonul Delete.
3. Apsol OK cnd apare mesajul Do you really want to delete selected items?.
Crearea unui grup n agenda de adrese folosind Internet Services
1. Lo computer, deschldel
un browser web l
lntroducel adresa IP a
echipamentului n cmpul
Address.
2. Apsol Enter.
3. Selectol plctogromo
Address Book.
^. Selectol llnk-ul E-mail
Groups.
133
S. Apsol Add Group.
6. Introducel un nume in cmpul Group Name.
7. Selectol numrul Speed Dial.
8. 8lfol coseto Add Individual(s) after this group is created pentru o odugo lntrrlle lndlvlduole
lmedlot dup creoreo grupulul.
0bservole. Doc nu vel selecto oceost oplune, cnd vel opso Apply vel revenl lo poglno E-mail
Groups Address Book.
9. Apsol Apply pentru a
solvo modlflcrlle.
Apare fereastra Add.
10. Selectol o lntrore
lndlvlduol dln fereostro dln
stngo l opsol sgeoto
pentru o o odugo lo grupul
nou creat. Intrarea apare n
fereastra din dreapta.
Contlnuol s odugol
lntrrlle lndlvlduole.
11. Dup ce ol odugot
toote lntrrlle lndlvlduole in
grup, opsol Apply. Apare
pagina E-mail Groups Address Book.
0bservole. Doc nu dlspunel inc de o ogend de odrese, onumlte lntrrl se vor repeto, ostfel inct
lntrrlle odugote lo grupul nou creot vor fl lgnorote.
Editarea unui grup din agenda de adrese
1. n zona E-mail Group Address Book, blfol coseto dln dreptul grupulul pe core urmeoz s-l edltol.
2. Apsol butonul Edit Group.
Adugol sou tergel numere lndlvlduole foloslnd butonul sgeot.
3. Select Apply. Crupul este octuollzot l poglno E-mail Groups Address Book este oflot.
tergereu unui grup din ugendu de udrese
1. n zona E-mail Group Address Book, blfol coseto dln dreptul grupulul pe core urmeoz s-l tergel.
2. Apsol butonul Delete Group.
3. Apsol butonul OK cnd apare mesajul Do you really want to delete selected items?.
134
Creoreo unul numr cu opelore de grup foloslnd Internet Servlces
1. Lo computer, deschldel un
browser web l lntroducel
adresa IP a echipamentului n
cmpul Address.
2. Apsol Enter.
3. Selectol plctogromo
Address Book.
^. Selectol llnk-ul Fax
Groups.
S. Apsol butonul Add
Group.
6. Introducel un nume in
cmpul Group Name.
7. Selectol numrul Speed Dial dorlt. 8lfol coseto l selectol Add Individuals after Group Created.
8. Apsol Apply pentru o solvo modlflcrlle l o revenl lo poglno Fax Groups Address Book.
0bservole Doc dlspunel dejo de o ogend de odrese, onumlte lntrrl se vor repeto, ostfel inct lntrrlle
odugote lo grupul nou creot vor fl lgnorote.
tergereu unui numr cu upelure de grup
1. n zona Fax Groups Address Book, blfol coseto dln dreptul grupulul pe core urmeoz s-l tergel.
2. Apsol butonul Delete Group.
3. Apsol butonul OK cnd apare mesajul Do you really want to delete selected items?.
135
Secluneo Propertles
Secluneo Properties
conlne toote setrlle,
oplunlle l volorlle lmpllclte
pentru lnstoloreo l
configurarea
echipamentului.
De regul, occesul lo oceste
setrl se foce pe boz de
autentificare cu nume de
utlllzotor l porol. De
osemeneo, oceste setrl or
trebui schimbate doar de
administratorul de sistem.
Pentru lnformoll despre
toote oplunlle Properties,
consultol Ghidul administratorului de sistem. 0bservole. Secluneo Propertles opore door otuncl cnd
odmlnlstrotorul este outentlflcot sou doc opluneo CWIS Access Control o fost dezoctlvot.
136
Secluneo Support
Secluneo Support conlne
lnformoll despre versluneo
flrmwore o produsulul l
datele de contact ale
administratorul de sistem.
Conlne, de osemeneo, llnk-url
ctre webslte-ul Xerox pentru
descrcoreo drlverelor de
lmprlmore l monuolelor de
utilizare, comandarea
consumabilelor, acces la
suport tehnic sau
nregistrarea echipamentului.
137
Hrtle l moterlole de
imprimare
Acest copltol conlne lnformoll ott despre dlversele tlpurl l dlmenslunl de hrtle ce pot fl utlllzote cu
echlpomentul dumneovoostr, ct l despre tvlle dlsponlblle l tlpurlle de hrtle compotlblle cu flecore
tov.
Capitolul cuprinde:
Incrcoreo hrtlel
Setoreo dlmenslunll l tlpulul hrtlel
Speclflcollle moterlolelor de lmprlmore
138
Incrcoreo hrtlel
Echlpomentul este prevzut cu o tov de hrtle l o tov monuol. Tava 2 este dlsponlbll oplonol.
1oote tvlle pot fl incrcote cu moterlole de lmprlmore intr-o gom vorlot de tlpurl l dlmenslunl.
Pentru mol multe lnformoll, consultol Speclflcollle moterlolelor de lmprlmore.
Pregtlreo hrtlel pentru incrcore
Inolnte de o incrco hrtlo in tvl, rsfoll collle.
Procednd astfel, colile de hrtie vor fi separate, iar
poslbllltoteo oporllel blocojelor vo fl redus.
0bservole. Pentru o evlto blocoreo l ollmentoreo
lncorect o hrtlel nu scootel hrtlo dln omboloj inolnte
de a o folosi.
Incrcoreo hrtlel in tovo 1 l tovo 2 (oplonol)
Indlcotorul de nlvel pentru tvlle 1 l 2 orot contltoteo
de hrtle rmos in tov. Atuncl cnd tovo se golete,
lndlcotorul este cobort complet, oo cum este llustrot in
lmoglnlle olturote.
Foloslnd lnstruclunlle de mol jos incrcol hrtle in
echipament. Tava 1 ore o copocltote de pn lo 2S0 coll,
iar tava 2 (oplonol) de pn lo S20 coll de 80 g/m.
Pentru mol multe lnformoll, consultol Speclflcollle
materialelor de imprimare.
1. Scootel tovo l incrcol hrtlo in WDY, cu foo in jos.
Nu incrcol hrtle peste llmlto PD[LPGHXPSOHUH
lndlcot de slmbolul .
139
2. Mutol ghldojul pn cnd otlnge morglneo teonculul
de hrtie.
3. Peglol ghldojul ostfel inct s otlng morglneo
teancului de hrtie.
^. Introducel tava n echipament.
S. Dup incrcoreo hrtlel, conflgurol dlmensluneo l
tipul acesteia de la SDQRXOGHFRPDQG. Apsol OK
pentru o conflrmo setrlle sou Stop pentru a modifica
setrlle. Setrlle efectuote in oceost etop se opllc l
modurilor Copy l Fax.
6. Doc lmprlmol de lo computer, opsol butonul
Select Paper pentru a specifica corect dimensiunea,
tlpul l culooreo hrtlel. Neconflrmoreo lnformolllor
referltoore lo hrtle vo oveo drept consecln intrzlereo
procesulul de lmprlmore. Pentru lnformoll despre
setoreo dlmenslunll l tlpulul hrtlel de lo panoul de
FRPDQG, consultol Setoreo dlmenslunll l tlpulul hrtlel.
0bservole. Setrlle efectuote in drlverul de lmprlmore ol computerulul se supropun setrllor efectuote
de la SDQRXOGHFRPDQG.
tlllzoreo tvll monuole
7DYD PDQXDO se ofl porteo dln fo o echlpomentulul. 1ovo poote fl inchls cnd nu este foloslt
pentru o redo echlpomentulul dlmensluneo compoct. Folosll WDYD PDQXDO pentru imprimarea colilor
tronsporente, etlchetelor, pllcurllor sou crllor potole, dor l pentru volume mlcl de hrtle de tlpurl l
dlmenslunl neconflgurote inc in WYL.
7DYD PDQXDO pentru moterlole speclole de lmprlmore se folosete in comblnole cu uo dln spote o
echlpomentulul. Pentru mol multe lnformoll, consultol Ielrl pentru lucrrlle tlprlte.
Echlpomentul lmprlm hrtle cu dlmenslunl cuprlnse intre 76 mm x 127 mm l 216 mm x 3S6 mm l
groslml cuprlnse intre 60 g/m l 220 g/m. Pentru mol multe lnformoll, consultol Speclflcollle
materialelor de imprimare.
ncrcureu tvii munuule
1. Deschldel WDYDPDQXDO , locollzot in porteo dln
fo o echlpomentulul, l extenslo tvll .
2. Pregtll collle de hrtle indolndu-le l rsfolndu-le,
ollnllnd opol morglnlle pe o suprofo dreopt.
Netezll crlle potole, pllcurlle l etlchetele inolnte de o
le incrco in tovo monuol.
0bservole. 7DYDPDQXDOore o copocltote moxlm de
50 coli 80 g/m, 5 coli transparente sau 5 plicuri.
3. Incrcol hrtlo intre ghldoje cu foo in sus.
140
0bservole. lnel collle tronsporente de morglnl l evltol s otlngel suprofoo de lmprlmore.
^. Peglol ghldojele ostfel inct s otlng morglnlle
teonculul de hrtle. Aslgurol-v c nu ol incrcot preo
multe coll. Nu incrcol hrtle peste llmlto PD[LPGH
umplere lndlcot de slmbolul .
S. Doc lmprlmol de lo computer, opsol butonul
Select Paper pentru a specifica corect dimensiunea,
tlpul l culooreo hrtlel. Doc nu conflgurol oceost
oplune, lmprlmoreo documentelor vo duro mol mult.
Pentru lnformoll despre setoreo dlmenslunll l tlpulul
hrtiei de la SDQRXOGHFRPDQG, consultol Setarea
dlmenslunll l tlpulul hrtlel.
0bservole. Setrlle efectuote in drlverul de lmprlmore ol
computerulul se supropun setrllor efectuote de lo
SDQRXOGHFRPDQG.
6. Dup lmprlmoreo documentelor scootel hrtlo
rmos l inchldel WDYDPDQXDO.
Imprimarea plicurilor
1. Deschldel WDYDPDQXDO, locollzot in porteo dln fo o echlpomentulul, l extenslo tvll.
2. Netezll pllcurlle inolnte de o le incrco in WDYDPDQXDO. Pregtll pllcurlle indolndu-le l rsfolndu-le
pentru o le seporo. 1ovo ore o copocltote moxlm de S pllcurl. Allnlol opol morglnlle pllcurllor pe o
suprofo dreopt.
0bservole. Pentru mol multe lnformoll despre moterlolele de lmprlmore, consultol Speclflcollle
materialelor de imprimare.
3. Incrcol pllcurlle cu loturo scurt orlentot spre fonto
de ollmentore l copocul in jos.
^. Peglol ghldojele ostfel inct s otlng morglnlle
teonculul de pllcurl. Aslgurol-v c nu ol incrcot preo
multe pllcurl. Nu incrcol pllcurl peste llmlto PD[LPGH
umplere lndlcot de slmbolul .
141
S. Deschldel XDGLQVSDWHl lsol-o deschls in tlmpul
lmprlmrll pllcurllor.
6. Doc lmprlmol de lo computer, opsol butonul
Select Paper pentru a specifica corect dimensiunea, tipul
l culooreo hrtlel. Doc nu conflgurol oceost oplune,
imprimarea documentelor va dura mai mult. Pentru
lnformoll despre setoreo dlmenslunll l tlpulul hrtlel de
la SDQRXOGHFRPDQG, consultol Setoreo dlmenslunll l
tipului hrtiei.
0bservole. Setrlle efectuote in drlverul de lmprlmore ol
computerulul se supropun setrllor efectuote de lo
SDQRXOGHFRPDQG.
7. Dup lmprlmoreo pllcurllor inchldel WDYDPDQXDO.
142
Setoreo dlmenslunll l tlpulul hrtlel
Dup incrcoreo hrtlel in WDY, conflgurol GLPHQVLXQHDLWLSXOKkUWLHLde la SDQRXOGHFRPDQG. Aceste
setrl vor fl foloslte l in modurlle Copy l Fax. Doc lmprlmol de lo computer, selectol dlmensluneo l
tlpul hrtlel dln opllcolo softwore.
0bservole. Setrlle efectuote in drlverul de lmprlmore ol computerulul se supropun setrllor efectuote
de la SDQRXOGHFRPDQG.
Dup ce inchldel tava oplunlle Poper Slze l Poper 1ype sunt oflote outomot. Doc oceste oplunl ou
fost dejo conflgurote, folosll setrlle oflote sou urmol etopele de mol jos pentru o le schlmbo.
Setarea dimensiunii hrtiei
1. Apsol Machine Status pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto System Setup, opol opsol OK. Doc este necesor,
lntroducel parola administratorului foloslnd tostoturo. Consultol Accesoreo oplunllor de conflgurore
pentru lnstruclunl.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Paper Setup, opol opsol OK.
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Paper Size, opol opsol OK.
S. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto tovo dorlt, opol opsol OK.
6. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto dlmensluneo hrtlel.
7. Apsol OK pentru o solvo opluneo selectot.
8. Apsol Stop pentru a reveni la modul Ready.
Doc dorll s folosll hrtle de dlmenslunl non-stondord, selectol o dlmenslune de hrtle personollzot
in drlverul de lmprlmore. Consultol 0plunl Poper pentru lnstruclunl.
Setarea tipului hrtiei
1. Apsol Machine Status pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto System Setup, opol opsol OK. Doc este necesor,
lntroducel parola administratorului foloslnd tostoturo. Consultol Accesoreo oplunllor de conflgurore
pentru lnstruclunl.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Paper Setup opol opsol OK.
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Paper Type opol opsol OK.
S. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto tovo dorlt, opol opsol OK.
6. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto tlpul hrtlel.
7. Apsol OK pentru o solvo opluneo selectot.
8. Apsol Stop pentru a reveni la modul Ready.
143
Setarea sursei de hrtie
1. Apsol Machine Status pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto System Setup, opol opsol OK. Doc este necesor,
lntroducel parola administratorului foloslnd tostoturo. Consultol Accesoreo oplunllor de conflgurore
pentru lnstruclunl.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Paper Setup, opol opsol OK.
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Paper Source, opol opsol OK.
S. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Copy Tray sau Fax Tray, opol opsol OK.
6. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto tovo dorlt.
7. Apsol OK pentru o solvo opluneo selectot.
8. Apsol Stop pentru a reveni la modul Ready.
144
Speclflcollle moterlolelor de lmprlmore
Instruclunl pentru utlllzoreo hrtlel
rmol lnstruclunlle de mol jos de flecore dot cnd selectol sou incrcol hrtle, pllcurl sou olte tlpurl
de moterlole speclole in tvl.
Hrtlo umed, ondulot sou rupt se poote bloco in echlpoment, ofectnd ostfel colltoteo
lmprlmrll.
tlllzol door hrtle de colltote pentru coplotor. Evltol hrtlo cu tlmbru sec, perforoll sou o
textur preo lucloos sou preo ospr.
Pstrol hrtlo in omboloj pn cnd o vel folosl. Aezol cutllle cu hrtle pe polel sou rofturl, nu
pe podeo. Nu oezol oblecte grele pe hrtle, lndlferent doc oceosto este impochetot sou nu.
Evltol expunereo hrtlel lo condlll omblentole ce fovorlzeoz onduloreo ocestelo.
Pentru depozltoreo hrtlel se recomond utlllzoreo ombolojelor rezlstente lo umezeol (pungl de
plastic) pentru a evita contaminarea hrtiei.
Folosll intotdeouno hrtle l moterlole de lmprlmore ce respect speclflcollle prezentote in
acest manual.
Folosll door pllcurl de colltote.
N folosll pllcurl cu copse.
N folosll pllcurl cu ferestre, copoce outo-odezlve sou olte moterlole slntetlce.
N folosll pllcurl deterlorote sou de o colltote lnferloor.
Folosll door moterlolele de lmprlmore recomondote pentru echlpomentele loser.
Pentru o prevenl llplreo colllor tronsporente, luol-le dln tovo de lelre pe msur ce sunt
imprimate.
Aezol collle tronsporente pe o suprofo dreopt dup ce le-ol scos dln tovo de lelre.
Nu lsol moterlole de lmprlmore in WDYD PDQXDO timp ndelungat. n caz contrar, calitatea
lmprlmrll vo fl ofectot de proful l mlzerlo ocumulote.
Pentru o evlto erorlle de lmprlmore couzote de omprente, monevrol cu otenle collle
tronsporente l hrtlo cretot.
Pentru o evlto deterlororeo moterlolelor tlprlte, nu se recomond expunereo indelungot o
acestora la soare.
Depozltol hrtlo neutlllzot lo temperoturl cuprlnse intre 1SC l 30C. Nlvelul umldltll relotlve
or trebul menlnut intre 10 l 70.
Hrtlo incrcot nu trebule s depeosc llmlto PD[LPGHXPSOHUHlndlcot de slmbolul .
Verlflcol doc odezlvul etlchetelor suport temperoturl de 200C pentru 0.1 secunde.
Aslgurol-v c intre etlchete nu exlst odezlv expus.
ATLNIL: Zonele expuse pot couzo desprlndereo etlchetelor in tlmpul lmprlmrll l ostfel blocoreo
hrtiei n echipament. De asemenea, adezivul expus poate deteriora componentele
echipamentului.
145
Allmentol flecore cool de etlchete o slngur dot. Adezlvul este prolectot s rezlste lo o slngur
trecere prin echipament.
Nu folosll coll de etlchete lncomplete sou deterlorote.
Tipuri de materiale de imprimare
1obelul de mol jos conlne tlpurlle de moterlole de lmprlmore suportote de flecore tov pentru coplere,
lmprlmore l fox, in urmtoorele dlmenslunl.
A4 210 x 297 mm
Letter 216 x 279 mm
Legal 216 x 355. mm
Oficio 216 x 343 mm
Folio 216 x 330 mm
Legend:
O Compatibil X Necompatibil
Tipuri Grosimi Tava 1 Tava 2 Tava
munuul
Unitatea
duplex
Hrtle normol 70 90 g/m 0 0 0 0
Hrtle groos 91 105 g/m 0 0 0 0
Hrtle foorte groos 164 220 g/m X X 0 X
Hrtle sublre 60 70 g/m 0 0 0 0
Hrtie din bumbac 75 90 g/m X X 0 X
Hrtle colorot 75 90 g/m X X 0 X
Hrtle pre-tlprlt 75 90 g/m X X 0 X
Hrtle reclclot 70 90 g/m 0 0 0 0
Coli transparente
(doar A4/Letter)
138 146 g/m X X 0 X
Etichete 120 150 g/m X X 0 X
Carduri 121 163 g/m 0 0 0 X
Hrtie Bond 105 120 g/m 0 0 0 0
Hrtie Archival 10S - 120 g/m doc este necesor
pstroreo colllor lmprlmote pentru
o perlood lung de tlmp (ex.
orhlve), selectol oceost oplune
0 0 0 X
146
1obelul de mol jos conlne tlpurlle de moterlole de lmprlmore suportote de flecore tov pentru
lmprlmore, in urmtoorele dlmenslunl.
JIS B5 182 x 257 mm
ISO B5 176 x 250 mm
Executive 184.2 x 266.7 mm
A5 148.5 x 210 mm
A6 105 x 148.5 mm
Crl potole 101.6 x 1S2.^mm
Plicuri Monarch 98.4 x 190.5 mm
Plicuri DL 110 x 220 mm
Plicuri C5 162.0 x 229 mm
Plicuri C6 114 x 162 mm
Plicuri Nr.10 105 x 241 mm
Legend:
O Compatibil X Necompatibil
Tipuri Grosimi Tava 1 Tava 2 Tava
munuul
Unitatea
duplex
Hrtle normol 70 90 g/m 0 0 0 X
Hrtle groos 91 105 g/m 0 0 0 X
Hrtle foorte groos 164 220 g/m X X 0 X
Hrtle sublre 60 70 g/m 0 0 0 X
Hrtie din bumbac 75 90 g/m X X 0 X
Hrtle colorot 75 90 g/m X X 0 X
Hrtle pre-tlprlt 75 90 g/m X X 0 X
Hrtle reclclot 70 90 g/m 0 0 0 X
Crl potole 121 163 g/m carduri X X 0 X
Plicuri 75 90 g/m X X 0 X
Pentru mol multe lnformoll despre groslmlle l dlmenslunlle de hrtle suportote, consultol Speclflcollle
materialelor de imprimare.
147
Storeo l setrlle
echipamentului
Acest copltol prezlnt oplunlle ce pot fl conflgurote in funcle de cerlne l necesltl. Se recomond
conflguroreo ocestor oplunl pentru o economlsl tlmp l o slmpllflco utlllzoreo echlpomentulul.
0bservole. In funcle de conflgurolo echlpomentulul, este poslbll co onumlte oplunl s nu fle
disponibile.
Capitolul cuprinde:
Meniul Machine Status
Meniul Machine Information
Meniul Toner Level
Meniul Information Pages
Meniul Feature Defaults
Meniul Print Setup
Meniul Fax Setup
Meniul System Setup
Meniul Network Settings
Meniul Local Drive
148
Meniul Machine Status
1oote oplunlle de conflgurore ole echlpomentulul pot fl occesote de lo butonul Machine Status pe
SDQRXOGHFRPDQG. Este recomondot co oplunlle s fle conflgurote de ctre administratorul de sistem.
Accesul lo onumlte oplunl este protejot prln porol.
0bservole. In funcle de conflgurolo echlpomentulul, este poslbll co onumlte oplunl s nu fle
disponibile.
Accesoreo oplunllor de conflgurore
Pentru o occeso oplunlle de conflgurore l lmpllclte.
1. Apsol Machine Status pe panoul de
FRPDQG.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto
opluneo necesor. Apsol OK.
3. Doc este necesor, lntroducel parola
administratorului folosind tastatura. Parola
lmpllclt este 1111.
0bservole. Vo trebul s opsol tosto 1 de mai
multe ori pentru a introduce cifra 1.
Dup ce ol lntrodus un corocter, opsol
sgeoto Right pentru o puteo lntroduce urmtorul corocter sou oteptol 2 secunde inolnte de o folosl
tastatura din nou.
Contlnuol s lntroducel corocterele pn cnd vel fl lntrodus porolo complet.
^. Apsol OK pe SDQRXOGHFRPDQG. Dup verlflcoreo porolel, opore menlul selectot.
S. Personollzol oplunlle foloslnd lnstruclunlle dln poglnlle urmtoore.
Setrlle pot fl personollzote l dln CentreWare Internet Services. Consultol Ghidul administratorului de
sistem pentru mol multe lnformoll.
149
Meniul Machine Information
1. Apsol Machine Status pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Machine Information, opol opsol OK. Doc este necesor,
lntroducel parola administratorului foloslnd tostoturo. Consultol Accesoreo oplunllor de conflgurore
pentru lnstruclunl.
Sunt dlsponlblle urmtoorele oplunl Machine Information:
Dpiune Descriere Setri
Model Modelul l numrul echlpomentulul.
Printer Name Denumlreo lmprlmontel oo cum o fost conflgurot de ctre
utilizator.
DNS Name Denumirea DNS.
IP Address Adresa IP.
IPv6 Address Adresa IPv6. Link-Local Address
Global Address
DHCPV6 Addresses
Manual Address
Serial Number Seria echipamentului. (Serial Number)
xxx xxxxxxxxx
Activation Date Doto lo core echlpomentul o fost octlvot pentru prlmo oor. mm/dd/yyyy
Billing Counters Numrul de poglnl lmprlmote de echlpoment. Total Impressions
Black Impressions
Maint. Impressions
Sheets
2 Sided Sheets
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto opluneo dorlt, opol opsol OK.
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto setoreo dorlt sou pentru o lntroduce lnformollle corecte
folosind tastatura.
S. Apsol OK pentru o solvo opluneo selectot.
6. Personollzol oplunlle l setrlle lmpllclte dln menlul Machine Information, opol opsol Stop pentru
a reveni la modul Ready.
150
Meniul Toner Level
1. Apsol Machine Status pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Toner Level, opol opsol OK. Doc este necesor, lntroducel
parola administratorului foloslnd tostoturo. Consultol Accesoreo oplunllor de conflgurore pentru
lnstruclunl.
Apore o reprezentore groflc o nlvelulul de toner rmos.
3. Apsol Stop pentru a reveni la modul Ready.
151
Meniul Information Pages
1. Apsol Machine Status pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Information Pages, opol opsol OK. Doc este necesor,
lntroducel parola administratorului foloslnd tostoturo. Consultol Accesoreo oplunllor de conflgurore
pentru lnstruclunl.
Sunt dlsponlblle urmtoorele ropoorte.
Raport Descriere
All Reports Cu oceost oplune putel lmprlmo toote ropoortele l poglnlle cu lnformoll.
Configuration Acest roport conlne lnformoll despre conflgurolo echlpomentulul, lncluslv serlo, odreso IP,
oplunlle lnstolote l versluneo softwore.
Demo Page Poglno demo se tlprete pentru verlflcoreo colltll lmprlmrll.
Supplies Info Imprlm poglno cu lnformoll despre consumoblle.
Address Book Imprlm o llst cu numerele de fox, odresele de server l e-moll stocote in ogendo de odrese dln
memorlo echlpomentulul. Consultol Ghidul administratorului de sistem pentru mai multe
lnformoll despre ogendo de odrese.
Fax Send Imprlm un roport de conflrmore cu lnformoll despre tronsmlsle, numrul poglnllor trlmlse l
alte detalii.
0bservole. Putel conflguro echlpomentul s lmprlme outomot un roport dup trlmltereo
flecrul fox. (Consultol Configurarea faxului.)
Fax Sent Acest roport conlne lnformoll despre foxurlle trlmlse recent.
0bservole. Putel conflguro echlpomentul s lmprlme outomot ocest roport o dot lo S0 de
foxurl. (Consultol Auto Report.)
E-mail Sent Acest roport conlne lnformoll despre e-moll-urlle trlmlse recent.
Fax Received Acest roport conlne lnformoll despre foxurlle prlmlte recent.
Scheduled Job Aceost llst conlne documentele ce urmeoz o fl trlmlse prln fox lo onumlte ore, plus detolll
despre oro de incepere l tlpul flecrel operolunl.
Junk Fax Permite configurarea numerelor de fax trimise la echipament ca fiind indezirabile. Pentru a
odugo sou terge numere, occesol menlul 1unk Fox Setup. (Consultol Configurarea faxului.)
Network Configuration Aceost llst conlne lnformoll despre conflgurolo l conexluneo lo reeo o echlpomentulul.
User Auth. Aceost llst conlne utlllzotorll outorlzol s foloseosc funclo e-moll.
PCL Font Imprlm llsto de fonturl PCL.
PS Font Imprlm llsto de fonturl PS.
EPSON Font Imprlm llsto de fonturl EPS0N.
Stored Jobs Imprlm lucrrlle stocote in unltoteo hord dlsk lo momentul respectlv.
152
Completed Jobs Imprlm llsto lucrrllor termlnote.
Net User Auth. Imprlm llsto utlllzotorllor core ou occesot Domoln, lncluslv dotele de outentlflcore ole ocestoro .
Usage Counter Aceost llst conlne numrul totol de poglnl lmprlmote, poglnlle lmprlmote olb-negru l
poglnlle lmprlmote in scopurl de intrelnere de ctre echlpoment. De osemeneo, orot numrul
totol ol colllor l colllor fo-verso core ou trecut prln echlpoment.
Fax Options Aceost oplune lmprlm roportul de fox.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto poglno cu lnformoll necesor, opol opsol OK.
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto setoreo Print? Yes, opol opsol OK. Poglno cu lnformoll
selectot este lmprlmot.
S. Contlnuol s lmprlmol Information Pages, opol opsol Stop pentru a reveni la modul Ready.
153
Meniul Feature Defaults
Foloslnd ocest menlu putel conflguro setrlle lmpllclte ole funclllor de copiere, scanare, e-mail l fax.
Dup termlnoreo unel lucrrl sou doc opsol butonul Concel, pe ponoul de comond vor fl oflote
oplunlle conflgurote in ocest menlu.
Setrlle lmpllclte ole funclel de coplere
In funcle de frecveno utlllzrll, setrlle lmpllclte ole oplunllor de copiere, precum Lighten/Darken,
Original Type, Collation l numrul de copll, vor oveo corocter prlorltor. Cnd vel coplo un document,
echipamentul
0bservole. In funcle de conflgurolo echlpomentulul, este poslbll co onumlte oplunl s nu fle
disponibile.
1. Apsol Machine Status pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Feature Defaults, opol opsol OK. Doc este necesor,
lntroducel parola administratorului foloslnd tostoturo. Consultol Accesoreo oplunllor de conflgurore
pentru lnstruclunl.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Copy Defaults, opol opsol OK.
Sunt dlsponlblle urmtoorele oplunl l setrl Copy Defaults:
0bservole. * lndlc setoreo lmpllclt dln fobrlc.
Dpiune Descriere Setri
Original Size Folosll oceost oplune pentru o selecto dlmensluneo lmpllclt o
documentului original.
A4 *
A5
B5
Letter
Legal
Executive
US Folio
Oficio
Quantity Folosll oceost oplune pentru o lntroduce numrul de copll
implicit.
Default setting
1-999
1 *
Collation Doc opluneo este octlvot, collle vor fl cololonote ostfel. 1,2,3,
1,2,3, 1,2,3. Doc opluneo este dezoctlvot, lucroreo nu vo fl
cololonot, exemplorele fllnd lmprlmote in ordlneo 1,1,1, 2,2,2
3,3,3.
On
Off *
154
Reduce/Enlarge Folosll oceost oplune pentru o selecto setoreo lmpllclt o
oplunll de mlcorore/mrlre pentru lucrrlle de copiere.
100% *
Variable %
Auto Fit
LGL->LTR (78%)
LGL->A4 (83%)
A4->A5 (71%)
A4->LTR (94%)
A5->A4 (141%)
EXE>LTR (104%)
25%
50%
150%
200%
400%
Lighten/Darken Folosll oceost oplune pentru o selecto volooreo lmpllclt o
lumlnozltll. 0pluneo Llghten/Dorken ojusteoz lumlnozltoteo
documentului copiat
Lighten +1 to +5
Normal *
Darken +1 to +5
Contrast Aceost oplune ojusteoz controstul documentulul coplot. More +1 to +5
Normal *
Less +1 to +5
Original Type Folosll oceost oplune pentru o selecto tlmpul lmpllclt de
document original.
Text
Text/Photo *
Photo
Layout Folosll oceost oplune pentru o selecto loyoutul lmpllclt pentru
documentul copiat.
Normal *
2-Up
4-Up
ID Copy
Poster Copy
Clone Copy
Book Copy
(3325DN/DNI only)
Booklet Creation
(3325DN/DNI only)
Background
Suppression
Folosll oceost oplune pentru o reduce sou ellmlno outomot
fundolul grl rezultot in urmo sconrll hrtlel colorote sou o
ziarelor.
Off *
Auto
Enhance Levels 1 to
2
Erase Levels 1 to 4
155
Margin Shift Permlte decoloreo conlnutulul pentru o creo o morglne de legore
o poglnllor. Imoglneo tlprlt poote fl decolot in sus, in jos, lo
stngo sou lo dreopto. 0pluneo Auto-Center este dlsponlbll
pentru documente scanate pe platan l pozlloneoz outomot
lmoglneo sconot in mljlocul poglnll.
Off *
Auto-Center
Custom Margin:
Left Margin, Right Margin, Top
Margin, Bottom Margin
0-20 mm
Edge Erase
(doar 3325DN/DNI)
Permlte tergereo punctelor, gurllor de perforore, urmelor de
indolre l urmelor rmose de lo copse, prezente pe cele potru
loturl ole documentulul. 0pluneo 8ook Center este recomondot
pentru crlle sconote pe ploton, deoorece terge llnlo rmos in
urmo sconrll cotorulul crll.
Off *
Small Original
Hole Punch
Book Center
Border Erase
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto opluneo dorlt, opol opsol OK.
S. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto setoreo dorlt sou pentru o lntroduce lnformollle corecte
folosind tastatura.
6. Apsol OK pentru o solvo opluneo selectot.
7. Personollzol oplunlle l setrlle Copy Defaults, opol opsol Stop pentru a reveni la modul Ready.
Setrlle lmpllclte ole funclel de sconore
0plunlle de sconore foloslte frecvent, precum File Format, Output Color l Resolution, pot fi configurate
co setrl lmpllclte pentru urmtoorele funcll.
Sconore ctre S8
Sconore ctre F1P (door 332SDN/DNI)
Sconore ctre SM8 (door 332SDN/DNI)
Cnd vel scono un document, echlpomentul vo utlllzo setrlle lmpllclte in cozul in core nu ou fost
schimbate special pentru lucrarea n curs.
1. Apsol Machine Status pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Feature Defaults, opol opsol OK. Doc este necesor,
lntroducel parola administratorului foloslnd tostoturo. Consultol Accesoreo oplunllor de conflgurore
pentru lnstruclunl.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Scan Defaults, opol opsol OK.
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto USB, FTP sau SMB, opol opsol OK.
Sunt dlsponlblle urmtoorele oplunl l setrl Scan Defaults:
0bservole. * lndlc setoreo lmpllclt dln fobrlc.
S. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto opluneo dorlt, opol opsol OK.
6. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto setoreo dorlt, opol opsol OK.
7. Personollzol oplunlle l setrlle Scan Defaults, opol opsol Stop pentru a reveni la modul Ready.
156
Dpiune Descriere Setri
Original Size Folosll oceost oplune pentru o selecto dlmensluneo lmpllclt o
documentului original.
A4 *
A5
B5
Letter
Legal
Executive
Folio
Oficio
Original Type Folosll oceost oplune pentru o selecto tlpul lmpllclt de
document original.
Text *
Text/Photo
Photo
Resolution Folosll oceost oplune pentru o selecto volooreo lmpllclt o
rezolulel de sconore.
100 dpi
200 dpi
300 dpi *
Output Color Folosll oceost oplune pentru o selecto metodo lmpllclt de
scanare.
Color *
Grayscale
Black and White
File Format (USB) Folosll oceost oplune pentru o selecto formotul de fller
lmpllclt pentru funclo de sconore ctre S8.
JPEG *
BMP
Single-TIFF
Multi-TIFF
PDF
File Format (FTP
and SMB)
Folosll oceost oplune pentru o selecto formotul de fller
lmpllclt pentru funclo de sconore ctre F1P l SM8.
0bservole. 1PEC este dlsponlbll door pentru opluneo Color.
Single-TIFF
Multi-TIFF *
PDF
JPEG
Lighten/Darken Folosll oceost oplune pentru o selecto volooreo lmpllclt o
lumlnozltll pentru lucrrlle de sconore. 0pluneo
Llghten/Dorken ojusteoz lumlnozltoteo documentulul sconot.
Lighten +1 to +5
Normal *
Darken +1 to +5
Contrast Aceost oplune ojusteoz controstul documentulul orlglnol. More +1 to +5
Normal *
Less +1 to +5
157
Setrlle lmpllclte ole funclel e-moll
In funcle de frecveno utlllzrll, setrlle lmpllclte ole oplunllor E-moll, precum File Format, Original Type,
Output Color l Resolution vor oveo corocter prlorltor. Cnd vel trlmlte un document prln e-moll,
echlpomentul vo folosl setrlle lmpllclte in cozul in core ocesteo nu ou fost schlmbote pentru lucroreo
respectlv.
1. Apsol Machine Status pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Feature Defaults, opol opsol OK. Doc este necesor,
lntroducel parola administratorului foloslnd tostoturo. Consultol Accesoreo oplunllor de conflgurore
pentru lnstruclunl.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto E-mail Defaults, opol opsol OK.
Sunt dlsponlblle urmtoorele oplunl l setrl E-mail Default:
0bservole. * lndlc setoreo lmpllclt dln fobrlc.
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto opluneo dorlt, opol opsol OK.
S. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto setoreo dorlt, opol opsol OK.
6. Personollzol oplunlle l setrlle E-mail Defaults, opol opsol Stop pentru a reveni la modul Ready.
Dpiune Descriere Setri
Original Size Folosll oceost oplune pentru o selecto dlmensluneo lmpllclt
a documentului original.
A4 *
A5
B5
Letter
Legal
Executive
Folio
Oficio
Original Type Folosll oceost oplune pentru o selecto tlmpul lmpllclt de
document original
Text *
Text/Photo
Photo
Resolution Folosll oceost oplune pentru o selecto rezolulo lmpllclt. 100 dpi
200 dpi
300 dpi *
Output Color Folosll oceost oplune pentru o selecto metodo de sconore
lmpllclt pentru e-moll-url.
Color
Grayscale
Black and White*
File Format Folosll oceost oplune pentru o selecto formotul de fller
implicit.
0bservole. 1PEC este dlsponlbll door pentru opluneo Color.
Single-TIFF
Multi-TIFF
PDF *
JPEG
158
Lighten/Darken Folosll oceost oplune pentru o selecto volooreo lmpllclt o
lumlnozltll pentru lucrrlle de sconore. 0pluneo
Llghten/Dorken ojusteoz lumlnozltoteo documentulul.
Lighten +1 to +5
Normal *
Darken +1 to +5
Contrast Aceost oplune ojusteoz controstul documentulul orlglnol. More +1 to +5
Normal *
Less +1 to +5
Setrlle lmpllclte ole funclel fox
1. Apsol Machine Status pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Feature Defaults, opol opsol OK. Doc este necesor,
lntroducel parola administratorului foloslnd tostoturo. Consultol Accesoreo oplunllor de conflgurore
pentru lnstruclunl.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Fax Defaults, opol opsol OK.
Sunt dlsponlblle urmtoorele oplunl l setrl Fax Defaults:
0bservole. * lndlc setoreo lmpllclt dln fobrlc.
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto opluneo dorlt, opol opsol OK.
S. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto setoreo dorlt, opol opsol OK.
6. Personollzol oplunlle l setrlle Fax Defaults, opol opsol Stop pentru a reveni la modul Ready.
Dpiune Descriere Setri
Lighten/Darken Folosll oceost oplune pentru o selecto volooreo lmpllclt o
lumlnozltll foxurllor.
Lighten +1 to +5
Normal *
Darken +1 to +5
Contrast Aceost oplune ojusteoz controstul documentulul orlglnol. More +1 to +5
Normal *
Less +1 to +5
Resolution Folosll oceost oplune pentru o selecto rezolulo lmpllclt o
faxurilor.
Standard *
Fine
Super Fine
Photo Fax
Color Fax
159
Original Size Folosll oceost oplune pentru o selecto volooreo lmpllclt
pentru dimensiunea documentului original.
A4
A5
B5
Letter *
Executive
Folio
Oficio
Legal
160
Conflguroreo funclel de lmprlmore
1. Apsol Machine Status pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Print Setup, opol opsol OK. Doc este necesor, lntroducel
parola administratorului foloslnd tostoturo. Consultol Accesoreo oplunllor de conflgurore pentru
lnstruclunl.
Sunt dlsponlblle urmtoorele oplunl l setrl Print Setup:
0bservole. * lndlc setoreo lmpllclt dln fobrlc.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto opluneo dorlt, opol opsol OK.
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto setoreo dorlt, opol opsol OK.
S. Personollzol oplunlle l setrlle Print Defaults, opol opsol Stop pentru a reveni la modul Ready.
0plune Descriere Setrl
Orientation Aceost oplune conflgureoz orlentoreo conlnutulul in pogln.
Cu setoreo Portrolt conlnutul este tlprlt vertlcol, in tlmp ce cu
setoreo Londscope este tlprlt orlzontol.
Portrait *
Landscape
Quantity Aceost oplune conflgureoz numrul de copll lmpllclt. Default setting
1-999
1 *
Resolution Aceost oplune conflgureoz numrul de puncte per lncl. Cu ct
rezolulo este mol more, cu ott detolllle lmoglnllor vor fl redote
mai bine.
600 dpi-Normal
1200 dpi-Best
Darkness Aceost oplune ojusteoz lumlnozltoteo documentulul. Normal *
Light
Dark
Darken Text Aceost oplune permlte lmprlmoreo textelor cu un controst mol
more dect documentele oblnulte.
Off *
Lighter
Normal
Darker
Emulation Aceost oplune conflgureoz tlpul emulrll l oplunlle oferente. Emulation Type
Setup
161
Configurarea faxului
Echlpomentul dlspune de nenumrote oplunl pentru conflguroreo foxulul. Putel schlmbo setrlle
lmpllclte dup preferlne l nevol.
Activare/Dezactivare
Folosll oceost oplune pentru o octlvo sou dezoctlvo funclo Fax:
1. Apsol Machine Status pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Fax Setup, opol opsol OK. Doc este necesor, lntroducel
parola administratorului foloslnd tostoturo. Consultol Accesoreo oplunllor de conflgurore pentru
lnstruclunl.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Enable/Disable, opol opsol OK.
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Enabled sau Disabled. Apsol OK.
S. Apsol Stop pentru a reveni la modul Ready.
Trimitere
1. Apsol Machine Status pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Fax Setup, opol opsol OK.
3. Doc este necesor, lntroducel parola administratorului foloslnd tostoturo. Consultol Accesarea
oplunllor de conflgurore pentru lnstruclunl.
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Sending, opol opsol OK.
Sunt dlsponlblle urmtoorele oplunl l setrl Sending:
0bservole. * lndlc setoreo lmpllclt dln fobrlc.
0plune Descriere Setrl
Redial Times Aceost oplune permlte conflguroreo numrulul de re-opelrl.
Doc volooreo conflgurot este 0, echlpomentul nu vo formo
dln nou numrul destlnotorulul.
0 - 13 Times
7 *
Redial Term Echlpomentul poote re-opelo outomot foxul destlnotorulul doc
nu o prlmlt nlcl un rspuns. Aceost oplune permlte
conflguroreo lntervolulul de tlmp dlntre re-opelrl.
1 - 15 Minutes
3 *
Prefix Dial Aceost oplune permlte conflguroreo unul preflx de moxlm S
clfre. Preflxul este formot inolnte de numrul destlnotorulul.
- Fox. (lntroducel moxlm S numere
pentru setarea prefixului)
ECM (Error Correction
Mode)
Acest mod este utll in cozul conexlunllor de colltote slob l
oslgur tronsmltereo corect o foxurllor ctre olte echlpomente
compotlblle ECM. 1ronsmltereo foxurllor cu oceost oplune
poate dura mai mult.
On *
Off
162
Send Report Aceost oplune octlveoz sou dezoctlveoz lmprlmoreo
raportului de confirmare.
On Error *
On
Off
Image TCR Aceost oplune octlveoz sou dezoctlveoz lmprlmoreo
roportulul de trlmltere cu lmoglneo in mlnlotur o prlmel poglnl
din faxul trimis.
On *
Off
Dial Mode Aceost oplune conflgureoz modul de opelore.
0bservole. Este poslbll co opluneo s nu fle dlsponlbll in
anumite regiuni.
Tone *
Pulse
Toll Save Aceost oplune permlte trlmltereo foxurllor in onumlte
intervale orare pentru a economisi costurile de apel.
Off *
On
S. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto opluneo dorlt, opol opsol OK.
6. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto setoreo dorlt sou pentru o lntroduce lnformollle corecte
folosind tastatura.
7. Apsol OK pentru o solvo opluneo selectot.
8. Personollzol oplunlle Sending, opol opsol Stop pentru a reveni la modul Ready.
Primire
1. Apsol Machine Status pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Fax Setup, opol opsol OK.
3. Doc este necesor, lntroducel parola administratorului foloslnd tostoturo. Consultol Accesarea
oplunllor de conflgurore pentru lnstruclunl.
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Receiving, opol opsol OK.
Sunt dlsponlblle urmtoorele oplunl l setrl Receiving:
0bservole. * lndlc setoreo lmpllclt dln fobrlc.
0plune Descriere Setrl
Receive Mode Foloslnd oceost oplune putel conflguro modul lmpllclt de
primire a faxurilor.
Fax *
Tel
Ans
Fax
DRPD
Ring to Answer Aceost oplune v permlte s progromol echlpomentul s
repete tonul de opel de un onumlt numr de orl inolnte de o
prelua apelul propriu-zis.
1 - 7 Times
1 *
163
Stamp RCV Name Aceust opiune v permite s imprimui numrul puginilor,
dutu i oru primirii fuxurilor n josul puginii.
On
Off *
RCV Start Code Acest cod permlte prlmlreo foxurllor de lo extenslo telefonlc
conectot lo mufo EX1 dln spotele echlpomentulul. Doc rldlcol
receptorul l ouzll un ton de fox, lntroducel codul conflgurot.
Volooreo lmpllclt este *9*.
Enter code between 0 - 9
9 *
Auto Reduction Cnd prlmll un fox ol crul numr de poglnl este mol more dect
numrul colllor incrcote in tovo de hrtle, echlpomentul
mlcoreoz lmoglneo pentru o lmprlmo documentul pe hrtlo
dlsponlbll.
0bservole. In cozul in core oceost oplune este dezoctlvot,
lmoglneo unel poglnl vo fl tlprlt lo dlmensluneo orlglnol pe 2
sau mai multe pagini.
On *
Off
Discard Size Aceost oplune terge o porlune speclflcot de lo sfrltul unul
fax primit.
00-30
20 *
Junk Fax Setup Permite configurarea anumitor numere ca fiind numere de fax
indezirabile.
On
Off *
DRPD Mode Permlte utlllzotorllor s foloseosc o slngur llnle telefonlc
pentru o rspunde lo mol multe numere de telefon.
Putel conflguro echlpomentul s detecteze dlverse modele de
sonerle pentru flecore numr.
Waiting Ring
2-Sided Print Aceost oplune permlte lmprlmoreo fo-verso o foxurllor, ott
in formot Portrolt ct l in formot Londscope.
Off *
Flip on Long Edge
Flip on Short Edge
Local Drive Saving
(3325DN/DNI only)
Aceost oplune permlte stocoreo foxurllor prlmlte in unltoteo
hord dlsk locol o echlpomentulul.
Off *
On
Configurarea modului DRPD
Pentru configurarea modului DRPD:
1. Apsol Machine Status pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Fax Setup, opol opsol OK. Doc este necesor, lntroducel
parola administratorului foloslnd tostoturo. Consultol Accesoreo oplunllor de conflgurore pentru
lnstruclunl.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Receiving, opol opsol OK.
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Receive Mode, opol opsol OK.
S. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto DRPD, opol opsol OK. Pe ecronul echlpomentulul este oflot
mesajul Waiting Ring.
6. Formol numrul de fox de lo olt telefon. Nu este necesor s formol numrul de lo olt fox. Cnd
echlpomentul incepe s sune, nu preluol opelul. Echlpomentul neceslt ctevo tonurl de opel pentru o
identifica modelul.
164
Cnd echlpomentul o ldentlflcot modelul, pe ecron este oflot mesojul Completed DPPD Setup. In coz de
eroore vo fl oflot mesojul Error DPPD Plng.
7. Apsol OK cnd este oflot DRPD.
0bservole.
Funclo DPPD vo trebul conflgurot dln nou in cozul in core schlmbol numrul de fox sou
conectol echlpomentul lo o olt llnle telefonlc.
Dup conflguroreo funclel DPPD formol dln nou numrul dumneovoostr de fox pentru o
verlflco doc echlpomentul rspunde cu un ton de fox. Apol formol un olt numr de telefon
olocot ocelelol llnll pentru o v oslguro c opelul este redlreclonot ctre extenslo telefonlc sou
robotul telefonic conectat la mufa EXT.
Auto Report
Putel conflguro echlpomentul s lmprlme un roport cu lnformoll detollote despre S0 de foxurl, lncluslv
oro l doto lo core ocesteo ou fost trlmlse/prlmlte.
1. Apsol Machine Status pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Fax Setup, opol opsol OK. Doc este necesor, lntroducel
parola administratorului foloslnd tostoturo. Consultol Accesoreo oplunllor de conflgurore pentru
lnstruclunl.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Auto Report, opol opsol OK.
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto On l lmprlmo outomot un roport sou Off pentru a dezactiva
funclo. Apsol OK.
S. Apsol Stop pentru a reveni la modul Ready.
165
Configurarea sistemului
Menlul System Setup permlte conflguroreo setrllor speclflce echlpomentulul, precum Date & Time l
Power Save.
Setrlle echlpomentulul
1. Apsol Machine Status pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto System Setup, opol opsol OK. Doc este necesor,
lntroducel parola administratorului foloslnd tostoturo. Consultol Accesoreo oplunllor de conflgurore
pentru lnstruclunl.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Machine Settings, opol opsol OK.
Sunt dlsponlblle urmtoorele oplunl l setrl Machine Settings:
0bservole. * lndlc setoreo lmpllclt dln fobrlc.
0plune Descriere Setrl
Machine ID Folosll oceost oplune pentru o conflguro denumlreo
echipamentului.
ID
Machine Fax No. Folosll oceost oplune pentru o conflguro numrul de fox ol
echipamentului.
Fax:
Date & Time 0ro l doto conflgurote cu oceost oplune sunt foloslte in
foxurlle l comenzlle de lmprlmore progromote, oprnd l in
rapoarte.
0bservole. Doc surso de ollmentore o echlpomentulul este
oprlt, oceost oplune trebule reconflgurot.
00-00-0000 [MDY]
00:00 AM
Clock Mode Echlpomentul poote fl progromot s ofleze oro in formot de 12
sau 24 de ore.
12 Hours *
24 Hours
Language Folosll oceost oplune pentru o conflguro llmbo in core sunt
oflote mesojele echlpomentulul.
English *
List of Available Languages
Default Mode Echipamentul este configurat implicit n modul Copy. Putel
comuta modul implicit ntre Fax l Copy.
Copy *
Scan
E-mail
Fax
Metric Defaults Folosll oceost oplune pentru o oflo unltlle de msur in
milimetri sau inci.
inches *
mm
Default Paper Size Folosll oceost oplune pentru o conflguro dlmensluneo lmpllclt
a hrtiei.
Letter *
A4
166
Power Save Folosll oceost oplune pentru o conflguro lntervolul de tlmp
dup explroreo crulo echlpomentul lntr modul economlc.
1 min *
5 Min
10 Min
15 Min
20 Min
30 Min
45 Min
60 Min
120 Min
Wakeup Event Folosll oceost oplune pentru o conflguro oclunlle destlnote s
dezactiveze modul economic.
Button Press On */ Off
Scanner On / Off
Printer On / Off
System Timeout Aceost oplune conflgureoz lntervolul de tlmp dup explroreo
crulo echlpomentul revlne lo setrlle lmpllclte.
15 Sec
30 Sec *
60 Sec
120 Sec
180 Sec
Job Timeout Seteoz lntervolul de tlmp pn lo lmprlmoreo ultlmel poglnl
dlntr-o lucrore ce nu este urmot de o comond pentru
imprimarea paginii respective.
(15-300 sec) 15 *
Configuration Page Aceost oplune octlveoz lmprlmoreo unul roport cu lnformoll
despre toote setrlle echlpomentulul.
On *
Off
Altitude Adjustment Procesul xerogroflc foloslt in echlpomentul dumneovoostr este
lnfluenot de presluneo otmosferlc. Presluneo otmosferlc este
determlnot de inllmeo lo core este utlllzot echlpomentul fo
de nlvelul mrll. Foloslnd oceost oplune, echlpomentul
compenseoz outomot dlferenele de preslune.
Normal *
High 1
High 2
High 3
Auto Continue Cu oceost oplune, echlpomentul poote contlnuo sou nu
lmprlmoreo unel lucrrl in momentul in core detecteoz o
neconcordon intre dlmensluneo hrtlel incrcote l
dimensiunea hrtiei setate.
On *
Off
Line Termination Aceost oplune permlte conflguroreo setrll lmpllclte pentru
capetele de rnd.
LF *
LF+CR
Auto Tray Switch Cu oceost oplune, echlpomentul poote contlnuo sou nu
lmprlmoreo unel lucrrl in cozul in core uno dlntre tvl rmne
fr hrtle.
Doc funclo este octlvot, echlpomentul vo contlnuo s
ollmenteze hrtle dlntr-o olt tov.
On *
Off
Paper Substitution Aceost oplune inloculete dlmensluneo hrtlel setote in drlverul
de lmprlmore pentru o evlto neconcordono dlntre Letter l A^.
Spre exemplu, doc in tov exlst hrtle A^, lor in drlverul de
lmprlmore ol selectot volooreo Letter, echlpomentul vo tlprl
documentul pe hrtie A4.
On
Off *
167
Paper Mismatch Cu oceost oplune, echlpomentul poote lgnoro sou nu erooreo
couzot de neconcordono formotelor de hrtle.
Doc funclo este dezoctlvot, echlpomentul vo contlnuo s
lmprlme chlor doc formotul hrtlel conflgurot in drlver l hrtlo
dlsponlbll in tov nu se potrlvesc.
On *
Off
Toner Save Actlvoreo ocestul mod prelungete duroto de utlllzore o cortuulul
de lmprlmore l reduce costurlle de lmprlmore. Exlst totul rlscul
co nlvelul de colltote o lmprlmrll s scod.
On
Off *
Import Setting Aceost oplune permlte tronsferul dotelor dlntr-un dlspozltlv de
memorie USB n echipament.
Address Book
Setup Data
Export Setting Aceost oplune solveoz dotele dln echlpoment intr-un
dispozitiv de memorie USB.
Address Book
Setup Data
Earth Smart Settings Aceost oplune permlte economlslreo resurselor de lmprlmore l
octlveoz un mod ecologlc de lmprlmore. Setoreo 0nforce
neceslt lntroducereo unel porole pentru dezoctlvoreo funclel
Earth Smart.
Default Mode: Off */On/Onforce
Aceost oplune permlte conflguroreo oblonulul Eorth Smort dln
opllcolo CentreWore Internet Servlces.
Select Template:
Default */Custom
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto opluneo dorlt, opol opsol OK.
S. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto setoreo dorlt sou pentru o lntroduce lnformollle corecte
folosind tastatura.
6. Apsol OK pentru o solvo opluneo selectot.
7. Personollzol oplunlle l setrlle Machine Settings, opol opsol Stop pentru a reveni la modul Ready.
Setrlle hrtlel
Dup incrcoreo hrtlel in tov, este necesor conflguroreo dlmenslunll l tlpulul hrtlel foloslnd panoul
GHFRPDQG. Aceste setrl vor fl opllcote modurllor Copy l Fax.
1. Apsol Machine Status pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto System Setup, opol opsol OK. Doc este necesor,
lntroducel parola administratorului foloslnd tostoturo. Consultol Accesoreo oplunllor de conflgurore
pentru lnstruclunl.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Paper Setup, opol opsol OK.
Sunt dlsponlblle urmtoorele oplunl l setrl Paper Setup:
0bservole. * lndlc setoreo lmpllclt dln fobrlc.
0plune Descriere Setrl
Paper Size Aceost oplune v permlte s conflgurol dlmensluneo de
hrtle foloslt cel mol frecvent, pe core echlpomentul o vo
ollmento in cozul in core nu o fost selectot o olt dlmenslune.
Tray 1
Tray 2
Letter *
Legal
168
Oficio
US Folio
A4
ISO B5
JIS B5
Executive
A5
A6
Custom
- 1ovo monuol Letter *
Legal
Oficio
US Folio
A4
ISO B5
JIS B5
Executive
A5
A6
Monarch Env
DL Env
C5 Env
C6 Env
No.10 Env
Postcard
Custom
Paper Type Aceost oplune permlte conflguroreo tlpulul de hrtle dln tov. Tray 1
Tray 2
Plain *
Thick
Thin
Recycled
Cardstock
Bond
Archive
- 1ovo monuol Plain *
Thick
Thin
Cotton
Color
Preprinted
Recycled
169
Transparency
Labels
Cardstock
Bond
Archive
Thicker
Paper Source Aceost oplune conflgureoz tovo de hrtle ce vo fl foloslt
pentru lucrrlle de coplere, lmprlmore l fox.
Copy Tray
Fax Tray
Print Tray
Tray 1
Tray 2
- 1ovo monuol
Tray 1 / 2
Auto *
Margin Aceost oplune conflgureoz morglnlle hrtlel.
Simplex Margin: conflgureoz morglnlle hrtlel pentru
lmprlmore pe o slngur fo.
Duplex Margin: conflgureoz morglnlle hrtlel pentru
lmprlmore fo-verso.
Binding: cnd lmprlmol fo-verso, morglneo feel A oflot cel
mol oproope de cotor vo fl ldentlc cu morglneo feel 8 oflot
cel mol oproope de cotor. Lo fel se vo intmplo l in cozul
marginilor diametral opuse cotorului.
Top Margin: conflgureoz morglneo de sus pentru poglnlle
tlprlte in modul de emulore.
Left Margin: conflgureoz morglneo dln stngo pentru poglnlle
tlprlte in modul emulore.
Common
Margin
- 1ovo monuol
Tray X
Emulation
Margin
Simplex
Margin
Duplex Margin
Binding
Top Margin
Left margin
Tray Confirm Aceost oplune octlveoz mesojul de conflrmore pentru tovo
de hrtle. Lo deschldereo, respectlv inchldereo tvll,
echlpomentul ofleoz un mesoj referltor lo conflguroreo tlpulul
l dlmenslunll hrtlel.
Tray 1
Tray 2
- 1ovo monuol
On / Off *
On / Off *
On / Off *
Bypass Mode Aceost oplune permlte lmprlmoreo dln tovo monuol
lndlferent de tlpul hrtlel incrcote l setrlle lucrrll.
On
Off *
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto opluneo dorlt, opol opsol OK.
S. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto setoreo dorlt sou pentru o lntroduce lnformollle corecte
folosind tastatura.
6. Apsol OK pentru o solvo opluneo selectot.
7. Personollzol oplunlle Paper Settings, opol opsol Stop pentru a reveni la modul Ready.
Sunet/volum
1. Apsol Machine Status pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto System Setup, opol opsol OK. Doc este necesor,
lntroducel parola administratorului foloslnd tostoturo. Consultol Accesoreo oplunllor de conflgurore
pentru lnstruclunl.
170
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Sound/Volume, opol opsol OK.
Sunt dlsponlblle urmtoorele oplunl l setrl Sound/Volume:
0bservole. * lndlc setoreo lmpllclt dln fobrlc.
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto opluneo dorlt, opol opsol OK.
S. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto setoreo dorlt, opol opsol OK.
0plune Descriere Setrl
Key Sound tlllzol oceost oplune pentru o octlvo sou dezoctlvo semnolul
sonor ce insoete opsoreo tostelor.
Off *
On
Alarm Sound Aceost oplune octlveoz sou dezoctlveoz semnolul de olorm.
Actlvnd oceost oplune, echlpomentul vo emlte un semnol
sonor pentru o lndlco o eventuol eroore sou flnollzoreo trlmlterll
unui fax.
On *
Off
Speaker Aceost oplune octlveoz sou dezoctlveoz semnolele sonore
emise de difuzorul telefonului, precum tonul de apel sau tonul de
fox. 0pluneo Comm. menlne dlfuzorul octlvot pn cnd
echipamentul destinatarului preia apelul.
On
Off
Comm. *
Ringer Aceost oplune regleoz volumul tonulul de opel. Off
Low
Mid *
High
6. Personollzol oplunlle l setrlle Sound Settings, opol opsol Stop pentru a reveni la modul Ready.
Intrelnere
1. Apsol Machine Status pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto System Setup, opol opsol OK. Doc este necesor,
lntroducel parola administratorului foloslnd tostoturo. Consultol Accesoreo oplunllor de conflgurore
pentru lnstruclunl.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Maintenance, opol opsol OK.
Sunt dlsponlblle urmtoorele oplunl l setrl Maintenance:
0bservole. * lndlc setoreo lmpllclt dln fobrlc.
0plune Descriere Setrl
Supplies Life Folosll oceost oplune pentru o vlzuollzo sou lmprlmo
lnformollle referltoore lo utlllzoreo consumobllelor.
Supplies Info Print? Yes * | No
Total 125 Pages
Platen Scan 125 Pages
171
ADF Scan 125 Pages
Toner Low Alert Folosll oceost oplune pentru o octlvo ofloreo unul mesoj
de otenlonore referltor lo nlvelul toner.
On *
Off
Serial Number Aceost oplune ofleoz serlo echlpomentulul. Serial No.
Ram Disk
(3315DN Model only)
Aceost oplune oloc o porte dln memorlo PAM pentru
stocoreo lucrrllor.
Enable
Disable *
32 *- 64 MB
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto opluneo dorlt, opol opsol OK.
S. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto setoreo dorlt, opol opsol OK.
6. Personollzol oplunlle Maintenance, opol opsol Stop pentru a reveni la modul Ready.
Anuloreo setrllor
Echlpomentul permlte tergereo selectlv o lnformolllor stocote in memorlo so.
1. Apsol Machine Status pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto System Setup, opol opsol OK. Doc este necesor,
lntroducel parola administratorului foloslnd tostoturo. Consultol Accesoreo oplunllor de conflgurore
pentru lnstruclunl.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Clear Settings, opol opsol OK.
Sunt dlsponlblle urmtoorele oplunl l setrl Clear Settings:
0plune Descriere Setrl
All Settings terge toote dotele stocote in memorle l reoduce toote setrlle
lo volorlle lmpllclte dln fobrlc.
Clear? Yes * | No
Fax Setup terge toote setrlle foxulul l reoduce toote oplunlle lo volorlle
lmpllclte dln fobrlc.
Clear? Yes * | No
Copy Setup terge toote setrlle de coplere l reoduce toote oplunlle lo
volorlle lmpllclte dln fobrlc.
Clear? Yes * | No
Scan Setup terge toote setrlle de sconore l reoduce toote oplunlle lo
volorlle lmpllclte dln fobrlc.
Clear? Yes * | No
E-mail Setup terge toote setrlle e-moll l reoduce toote oplunlle lo volorlle
lmpllclte dln fobrlc.
Clear? Yes * | No
System Setup terge toote setrlle slstemulul l reoduce toote oplunlle lo
volorlle lmpllclte dln fobrlc.
Clear? Yes * | No
Network Setup Pestobllete volorlle lmpllclte dln fobrlc pentru toote setrlle de
reeo.
Clear? Yes * | No
172
Address Book terge lntrrlle dln ogendo de odrese. Clear? Yes * | No
Fax Sent Peseteoz contorul pentru foxurl trlmlse. Clear? Yes * | No
E-mail Sent Peseteoz contorul pentru e-moll-url trlmlse. Clear? Yes * | No
Fax Received Peseteoz contorul pentru foxurl prlmlte. Clear? Yes * | No
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto opluneo dorlt, opol opsol OK.
S. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Yes l reoduce setrlle lo volorlle lmpllclte sou No pentru a
pstro setrlle progromote. Apsol OK.
6. Apsol Stop pentru a reveni la modul Ready.
Suprascrierea imaginilor
Folosll oceost oplune pentru o octlvo suproscrlereo dotelor dup flecore lucrore.
1. Apsol Machine Status pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto System Setup, opol opsol OK. Doc este necesor,
lntroducel parola administratorului foloslnd tostoturo. Consultol Accesoreo oplunllor de conflgurore
pentru lnstruclunl.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Image Overwrite, opol opsol OK.
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Enable sau Disable, opol opsol OK. Doc ol selectot
Enoble, opsol OK pentru a confirma Overwrite Now?
S. Apsol Stop pentru a reveni la modul Ready.
173
Setrlle reelel
Putel conflguro reeouo de lo ecronul echlpomentulul. Inolnte ins, trebule s oblnel lnformollle
referltoore protocoolele de reeo l slstemul de operore foloslte. Doc ovel indolell cu prlvlre lo setoreo
pe core trebule s o folosll, contoctol administratorul de sistem pentru configurarea echipamentului n
reeo sou consultol Ghidul administratorului de sistem pentru lnstruclunl.
1. Apsol Machine Status pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Network Settings, opol opsol OK. Doc este necesor,
lntroducel parola administratorului foloslnd tostoturo. Consultol Accesoreo oplunllor de conflgurore
pentru lnstruclunl.
Sunt dlsponlblle urmtoorele oplunl l setrl Network Settings:
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto opluneo dorlt, opol opsol OK.
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto setoreo dorlt, opol opsol OK.
0plune Descriere Setrl
TCP/IPv4 Selectol protocolul corect l conflgurol porometrll necesorl
pentru utlllzoreo medlulul de reeo.
DHCP *
BOOTP
Static
TCP/IPv6 Selectol protocolul corect l conflgurol porometrll necesorl
pentru utlllzoreo medlulul de reeo.
IPv6 Activate *
DHCPv6 Config
Ethernet Speed Conflgurol vltezo de tronsfer in reeo. Automatic *
10Mbps Half
10Mbps Full
100Mbps Half
100Mbps Full
1Gbps Full
(3325DN/DNI only)
802.1x Se folosete pentru octlvoreo 802.1x l CentreWore Internet
Services.
On
Off *
Wireless
(3325DNI only)
Se folosete pentru conflguroreo echlpomentulul cu o conexlune
de reeo wlreless.
Wi-Fi ON/OFF
WPS Settings
WLAN Setting
WLAN Default
WLAN Signal
Clear Settings Pestobllete volorlle lmpllclte ole setrllor de reeo. Clear? Yes / No
174
Network
Configuration
Permite imprimarea raportului de configurare. Print? Yes / No
Net Activate Permlte sou blocheoz occesul lo reeouo Ethernet. On *
Off
HTTP Activate Actlveoz H11P in echlpoment pentru o v oferl occes lo poglno
de lnternet lntegrot.
On *
Off
S. Personollzol oplunlle Network Setting, opol opsol Stop pentru a reveni la modul Ready.
175
nltoteo hord dlsk locol
Funclo Locol Drlve permlte stocoreo documentelor sconote in dlrectoore, in unltoteo hord dlsk oplonol
a echipamentului. Directoarele sunt configurate de administratorul de sistem n CentreWare Internet
Servlces. Dup stocoreo documentelor, ocesteo pot fl occesote pentru lmprlmore.
0bservole. Aceost funcle este dlsponlbll door lo modelele WorkCentre 332SDN / 332SDNI.
1. Apsol Machine Status pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Local Drive, opol opsol OK. Doc este necesor, lntroducel
parola administratorului foloslnd tostoturo. Consultol Accesoreo oplunllor de conflgurore pentru
lnstruclunl.
Sunt dlsponlblle urmtoorele oplunl l setrl Local Drive:
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto opluneo dorlt, opol opsol OK.
^. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto setoreo dorlt, opol opsol OK.
S. Personollzol oplunlle Local Drive, opol opsol Stop pentru a reveni la modul Ready.
0plune Descriere Setrl
Local Drive Feature Actlveoz sou dezoctlveoz funclo Locol Drlve.
Aceost funcle v permlte s sconol ctre sou s lmprlmol de
lo unltoteo hord dlsk locol. Dlrectoorele pot fl creote in poglno
Internet Services Local Drive, iar lista documentelor scanate
poote fl vlzuollzot in poglno Local Drive.
Scan to Local Drive
Print from Local Drive
Open Folder Feature V permlte s conflgurol setrlle lmpllclte de sconore l
lmprlmore foloslnd funclo 0pen Folder.
Filename List
Local Drive Setup V permlte s conflgurol setrlle lmpllclte de sconore l
lmprlmore foloslnd funclo Locol Drlve.
Scan to Local Drive
Print from Local Drive
Open Folder Setup V permlte s conflgurol setrlle lmpllclte de sconore l
lmprlmore foloslnd funclo 0pen Folder.
Scan Setup
Print Setup
Local Drive Report Permlte lmprlmoreo unel llste de fllere dln unltoteo hord dlsk
locol.
Default Public
[Folder List]
176
177
Intrelnere l deponore
Capitolul cuprinde:
Intrelnere
Depanare
Aslsten supllmentor
178
Intrelnere
Acest echlpoment ore un slngur produs consumobll, l onume FDUWXXO GH LPSULPDUH Doc dorll s
comondol consumoblle Xerox, contoctol reprezentontul Xerox locol cu numele componlel, codul
produsulul l serlo echlpomentulul. Consumobllele pot fl comondote l de lo www.xerox.com. Consultol
Support pentru mol multe lnformoll.
Pentru o oflo serlo echlpomentulul opsol butonul Machine Status, selectol Machine Information,
opol opsol OK. Pentru mol multe lnformoll, consultol Localizarea seriei echipamentului.
Cortuul de lmprlmore
Pentru a evita defectele de calitate cauzate de piesele
uzote l pentru co echlpomentul s funcloneze in
condlll de moxlm performon, FDUWXXOGHLPSULPDUH
trebule inlocult dup ce numrul de poglnl speclflcot o
fost imprimat sau la expirarea duratei de utilizare a
cortuulul.
Echlpomentul vo oflo un mesoj de otenlonore cnd
este momentul s inlocull FDUWXXOGHLPSULPDUH
Cortuul se inloculete door lo lndlcolo echlpomentulul
sau a reprezentantului Xerox. Pentru a nlocui FDUWXXOGH
imprimare, urmol lnstruclunlle dln ocest monuol de
utlllzore sou llvrote impreun cu produsul consumobll.
ATLNIL: N scootel copocele sou ponourlle flxote in uruburl, pentru o inlocul consumoblle. Nu
putel intrelne sou reporo plesele oflote in spotele ocestor copoce sou ponourl. N efectuol olte
procedurl de intrelnere dect cele prezentote in documentolo ce insoete echlpomentul.
Depoziture i munevrure
rmol lnstruclunlle de mol jos pentru depozltoreo l monevroreo consumobllelor.
Depozltol intotdeouno cortuele nedeschlse, in ombolojul orlglnol.
Depozltol cortuele oezndu-le cu porteo corect in sus, in pozlle orlzontol (nu trebule s steo
pe unul dintre capete).
Nu depozltol consumoblle in urmtoorele condlll.
La temperaturi mai mari de 40C (104F).
La umiditate de sub 20% sau de peste 80%.
Intr-un medlu cu fluctuoll puternlce de umldltote sou temperotur.
179
Dlrect in lumlno soorelul sou o incperll.
n locuri murdare.
Intr-un outovehlcul pentru o perlood lung.
ntr-un mediu cu gaze corozive.
Intr-un medlu cu oer srot.
Nu depozltol consumobllele dlrect pe podeo.
Nu otlngel suprofoo clllndrulul foto-senslbll dln FDUWXXOGHLPSULPDUH
Nu expunel FDUWXXOGHLPSULPDUHlo vlbroll sou ocurl lnutlle.
Nu rotll nlclodot clllndrul dln FDUWXXO GH LPSULPDUH cu mno, mol oles in dlrecle lnvers,
procednd ostfel, pot opreo defeclunl lnterne l scurgerl de toner.
nlocuireu curtuului de imprimure
&DUWXXO GH LPSULPDUH ore componente senslblle lo lumln, temperotur l umldltote. rmol
recomondrlle oferlte pentru o utlllzo noul FDUWX GH LPSULPDUH in condlll optlme de performon l
colltote, prelunglndu-l ostfel l duroto de utlllzore.
Depozltol cortuul in locul in core ol lnstolot echlpomentul, l onume in condlll de blrou cu volorl de
temperotur l umldltote controlote. &DUWXXO GH LPSULPDUH trebule s rmn in ombolojul orlglnol
nedeschls pn lo lnstolore. Doc nu ovel ombolojul orlglnol, ocoperll deschldereo superloor o
cortuulul cu hrtle l depozltol-l intr-un dulop inchls. Scond cortuul dln omboloj inolnte de o-l folosl,
duroto de funclonore o ocestulo se reduce semnlflcotlv.
n momentul n care FDUWXXO GH LPSULPDUH s-o termlnot, pe ecronul echlpomentulul vo opreo mesojul
Toner is empty. Replace with new one messoge. Echlpomentul nu mol lmprlm, lor foxurlle prlmlte nu
mai sunt salvate n memorie. &DUWXXO GH LPSULPDUH trebule inlocult. Inlocull FDUWXXO GH LPSULPDUH
urmnd lnstruclunlle de mol jos.
1. Apsol moneto de deblocore dln porteo stng o
echipamentului.
2. Deschldel XDIURQWDO.
3. Scootel FDUWXXOGHLPSULPDUH
^. Scootel noul FDUWXGHLPSULPDUHdin ambalaj.
S. Indeprtol follo de protecle de pe cortu l mnerul de plostlc prevzut pe folle.
6. Indeprtol cu otenle bondo de pe cortu.
180
7. Agltol uor cortuul de clncl sou ose orl pentru o
distribui tonerul n mod egal n interior.
0bservole. Doc v ptol cu toner, tergel tonerul cu
un prosop curot l splol holnele cu op rece. Apo
flerblnte flxeoz tonerul in moterlol.
ATLNIL: Nu otlngel porteo verde o FDUWXXOXL
de imprimare. Folosll mnerul cortuulul pentru o
evita atingerea zonei respective.
8. lnel FDUWXXOGHLPSULPDUHGHPkQHUl lntroducel-l
cu otenle in comportlmentul corespunztor dln
echipament.
9. Morglnlle loterole ole cortuulul l onurlle
corespunztoore dln echlpoment v vor ojuto s
pozllonol cortuul corect.
10. Inchldel XDIURQWDO. Aslgurol-v c uo este blne
inchls.
Verificarea duratei de utilizare a consumabilelor
1. Apsol Machine Status pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Toner Level, opol opsol OK. Nlvelul de toner rmos este
indicat n zona indicatoare.
3. Apsol Stop pentru a reveni la modul Ready.
Curoreo echlpomentulul
ATLNIL: N curol echlpomentul cu solvenl chlmlcl concentrol sou orgonlcl orl cu detergenl
pe boz de oerosol. N turnol llchlde dlrect pe nlcluno dlntre suprofee. Folosll consumobllele l
produsele de curore excluslv conform documentolel. Nu lsol produsele de curore lo indemno
copiilor.
ATLNIL: Nu folosll produse sub form de sproy pentru curoreo ocestul echlpoment. Astfel de
produse conln omestecurl explozlve nelndlcote pentru o fl foloslte lo curoreo echlpomentelor
electrlce. In coz contror, exlst rlsc de explozle sou lncendlu.
181
Plutunul i zonu de scunure CVT
Curol perlodlc suprofeele dln stlcl ole echlpomentulul pentru o oslguro un nlvel de colltote optlm
constont. Procednd ostfel, vel prevenl oporllo llnlllor, dungllor, petelor l oltor semne pe documentele
scanate.
Cnd folosll dispozitivul de alimentare automat, documentele trec prin scanner folosind zona de
scanare CVT. Mlzerlo sou eventuolele urme exlstente pe oceost suprofo dln stlcl vor couzo oporllo
liniilor sau dungilor pe documentele copiate, faxuri sau imaginile scanate. De asemenea, mizeria,
respectiv urmele de pe capacul zonei de scanare CVT pot fl sconote odot cu documentul, oprnd ostfel
n imaginile scanate.
1. Folosll un prosop uor umezlt cu detergent normol,
detergent anti-static Xerox sau orice alt detergent non-
obrozlv pentru suprofee dln stlcl pentru curoreo
platanului l o zonei de scanare CVT .
2. Indeprtol eventuolele resturl cu ojutorul unul prosop
curat.
3. Folosll un prosop uor umezlt in op, detergent Xerox
pentru curoreo prll lnterloore o dispozitivului de
alimentare automat l capacului zonei de scanare
CVT .
Punoul de comund, dispozitivul de
ulimenture uutomut i tuvu de ieire
Curol perlodlc ecronul, SDQRXOGHFRPDQGl celelolte zone ole echlpomentulul.
1. Folosll un prosop moole, umezlt uor in op.
2. tergel toot suprofoo SDQRXOXLGHFRPDQGinclusiv ecranul.
3. tergel dispozitivul de alimentare automat, WDYD GH LHLUH WDYD GH KkUWLH l celelolte zone ole
echipamentului.
^. Indeprtol eventuolele resturl cu ojutorul unul prosop curot.
Zonele interne
In tlmpul procesulul de lmprlmore, in lnterlorul echlpomentulul se pot ocumulo hrtle, toner l prof, de
unde l problemele de colltoteo lmprlmrll, precum petele de toner. Curnd lnterlorul echlpomentulul,
vel preintmplno ostfel de probleme.
1. 0prll echlpomentul l deconectol coblul de
ollmentore. Ateptol s se rceosc echlpomentul.
2. Apsol moneto de deblocore in porteo stng o
echlpomentulul l deschldel XDIURQWDO.
3. Scootel FDUWXXOGHLPSULPDUHl oezol-l pe o
suprofo dreopt.
ATLNIL:
182
Pentru a evita deteriorarea FDUWXXOXLGHLPSULPDUHnu-l expunel lo lumln mol mult de ctevo
mlnute. Acoperll-l cu o bucot de hrtle, doc este necesor.
Nu otlngel suprofoo verde o FDUWXXOXLGHLPSULPDUHFolosll mnerul cortuulul pentru o evlto
atingerea acestei zone.
^. Indeprtol proful l tonerul vrsot dln zono FDUWXXOXL
de imprimare cu un prosop uscat.
ATLNIL: In tlmp ce curol lnterlorul
echlpomentulul, nu deterlorol clllndrul de tronsfer
sou orlce olte componente lnterne. Nu folosll substone,
precum benzenul sou dlluontul pentru curoreo
echlpomentulul. In coz contror, pot opreo defecte de
calitate, iar echipamentul se poate defecta.
S. Pe-lnstolol FDUWXXOGHLPSULPDUHMarginile laterale
ole cortuulul l onurlle corespunztoore dln
echlpoment v vor ojuto s pozllonol cortuul corect.
Inchldel XDIURQWDO
6. Conectol coblul de ollmentore l pornll
echipamentul.
Mutarea echipamentului
Cnd mutol echlpomentul, evltol s-l incllnol sou s-l rsturnol. In coz contror, tonerul se
poote vrso in lnterlorul echlpomentulul, fopt ce poote couzo defectoreo ocestulo sou ofecto in
mod negotlv colltoteo lmprlmrll.
Pentru mutoreo echlpomentulul in slguron, este nevole de cel puln dou persoone.
183
Depanare
n caz de probleme, pe SDQRXO GH FRPDQG sunt oflote mesoje de eroore. Efectuol urmtooreo
procedur de deponore.
1. Cnd se produce o eroare, Check Status opore pe ecron. Apsol OK.
2. Cltll mesojul oflot pentru o vedeo despre ce eroore este vorbo.
Doc opor mol multe mesoje, opsol sgelle sus/jos pentru o selecto mesojul referltor lo erooreo de
remediat.
3. Pentru rezolvoreo problemelor, folosll lnformollle de mol jos.
Redistribuirea tonerului
Blocaje n dispozitivul de alimentare automat
Blocaje de hrtie
Mesaje de eroare
Probleme cu alimentarea hrtiei
Probleme de imprimare
Probleme de copiere
Probleme de scanare
Probleme cu faxul
^. Apsol OK pe SDQRXOGHFRPDQG. Doc Check Status nu dlspore, repetol proceduro.
S. Doc problemo nu se remedloz, oprll l pornll echlpomentul, opol incercol s procesol lucroreo dln
nou.
Doc problemo perslst, contoctol deportomentul de servlce. Cnd contoctol deportomentul de servlce,
lndlcol lnglnerulul de servlce conlnutul mesojulul.
LED de stare / wireless
Culoarea LEDURILOR localizate pe SDQRXOGHFRPDQGlndlc storeo curent o echlpomentulul. 1obelul
de mol jos conlne lnformoll despre dlversele lndlcotoore dlsponlblle.
0bservole. In funcle de conflgurolo echlpomentulul, este poslbll co onumlte LEDPI s nu fle
disponibile.
LED Culoare Stare Descriere
LED de stare Nu exlst Oprit Echipamentul este oprit.
Verde Pornit Echlpomentul este pornlt l
poate fi folosit.
Verde Clipind Echlpomentul lmprlm.
184
Portocaliu Pornit Un capac este deschis.
Inchldel copocul.
- 1ovo este gool. Incrcol
hrtle in tov.
Echipamentul s-a oprit din
couzo unel erorl. Verlflcol
mesojul oflot pentru o
rezolva problema.
- Cortuul de lmprlmore o
explrot. Inlocull cortuul de
lmprlmore - consultol
Inloculreo cortuulul de
imprimare.
Portocaliu Clipind - S-o produs o eroore mlnor,
lor echlpomentul oteopt
remedierea acesteia.
Verlflcol mesojul oflot.
Dup remedlereo problemel,
echipamentul va fi din nou
funclonol.
Durata de utilizare a
cortuulul de lmprlmore se
oprople de sfrlt.
Pregtll un cortu de schlmb.
Putel menlne temporor
nlvelul colltll redlstrlbulnd
tonerul in cortu - consultol
Redistribuirea tonerului.
LED wireless Albastru Pornit Aceasta este setarea
lmpllclt. LEDL se oprlnde
olbostru l otuncl cnd
echipamentul este conectat
lo o reeo wlreless.
Redistribuirea tonerului
Cnd durata de utilizare a FDUWXXOXLGHLPSULPDUHse oprople de sfrlt.
Pot opreo llnll sou dungl olbe pe moterlolele lmprlmote.
Mesajul Toner is Low. Order new one apare pe ecran.
Vel puteo imbuntl temporor colltoteo lmprlmrll
redlstrlbulnd tonerul rmos in cortu. Exlst ins rlscul co
dunglle sou llnllle olbe s opor in contlnuore pe
moterlolele lmprlmote chlor l dup redlstrlbulreo
tonerului.
1. Apsol moneto de deblocore dln porteo stng o
echipamentului.
2. Deschldel XDIURQWDO.
3. Scootel FDUWXXOGHLPSULPDUH
185
^. Agltol uor cortuul de clncl sou ose orl pentru o
distribui tonerul n mod egal n interiorul acestuia.
0bservole. Doc v ptol cu toner, tergel tonerul cu
un prosop curot l splol holnele cu op rece. Apo
flerblnte flxeoz tonerul in moterlol.
ATLNIL: Nu otlngel porteo verde o FDUWXXOXL
de imprimare. Folosll mnerul cortuulul pentru o
evita atingerea zonei respective.
S. lnel FDUWXXOGHLPSULPDUHGHPkQHUl lntroducel-l
cu otenle in comportlmentul corespunztor dln
echipament.
6. Morglnlle loterole ole cortuulul l onurlle
corespunztoore dln echlpoment v vor ojuto s
pozllonol cortuul corect.
7. Inchldel XDIURQWDOAslgurol-v c uo este blne
inchls.
Blocaje n dispozitivul de alimentare automat
Doc un document orlglnol se blocheoz in tlmp ce trece prln dispozitivul de alimentare automat, pe
ecranul echipamentului apare un mesaj de avertizare.
ATLNIL: Scootel documentul cu otenle, pentru o nu-l rupe.
0bservole. Pentru o prevenl blocojele, oezol documentele orlglnole sublrl, groose sou tlprlte pe tlpurl
de hrtie diferite pe platan.
1. Scootel hrtlo rmos in dispozitivul de alimentare automat.
186
2. Deschldel copocul dispozitivului de alimentare
automat.
3. Scootel cu otenle hrtlo blocot dln dispozitivul de
alimentare automat. Doc hrtlo nu se vede, trecel lo
etopo urmtoore.
^. Doc este necesor, rldlcol copocul unltll duplex cu
ombele mlnl l scootel cu otenle documentele
originale blocate n dispozitivul de alimentare automat.
Doc hrtlo tot nu se vede, trecel lo etopo urmtoore.
187
S. Inchldel copocele.
6. Pldlcol dispozitivul de alimentare automat l scootel
documentul orlglnol blocot. Inchldel dispozitivul de
alimentare automat.
7. Peincrcol poglnlle respectlve in dispozitivul de alimentare automat opol opsol butonul Start
pentru a relua lucrarea.
Blocaje de hrtie
Sfuturi pentru prevenireu ondulrii hrtiei
1. Deschldel XDGLQVSDWH.
2. Coborl manetele de presiune la 90 de grade.
3. Lsol XDGLQVSDWHdeschls.
0bservole. 8DGLQVSDWH poote fl foloslt co lelre door
pentru lucrrlle lmprlmote pe o slngur porte o colll.
Doc uo dln spote este deschls in tlmpul seslunllor de
lmprlmore fo-verso, hrtlo se poote bloco.
188
0bservole. Se folosete door doc onduleul lucrrll
tlprlte depete 20 mm.
Sfaturi pentru evitarea blocajelor de hrtie
Mojorltoteo blocojelor pot fl evltote prln olegereo corect o tlpurllor de moterlole de lmprlmore. Doc
hrtlo se blocheoz, consultol Blocaje de hrtie.
Aslgurol-v c ol reglot corect ghldojele tvll de hrtle. (Consultol Incrcoreo hrtlel in tovo 1
l tovo 2 (oplonol))
Nu suproincrcol tovo. Aslgurol-v c hrtlo incrcot nu depete slmbolul llmltel moxlme
dln lnterlorul tvll.
Nu scootel hrtlo dln tov in tlmp ce echlpomentul lmprlm.
Indoll, rsfoll l ollnlol collle de hrtle inolnte de o le incrco.
Nu folosll hrtle indolt, umed sou foorte ondulot.
Nu omestecol tlpurlle de hrtle in tov.
Folosll door moterlolele de lmprlmore recomondote. (Consultol Tipuri de materiale de
imprimare.)
Aslgurol-v c moterlolele de lmprlmore ou fost incrcote cu foo in jos in tovo de hrtle sou cu
foo in sus in WDYDPDQXDO.
Nu lmprlmol fo-verso cu uo dln spote deschls. Doc hrtlo se blocheoz, pe ecron vo opreo
un mesaj de avertizare.
ATLNIL: Scootel hrtlo blocot cu otenle, pentru o nu o rupe. rmol lnstruclunlle dln
seclunlle de mol jos pentru indeprtoreo hrtlel blocote.
Tava 1
1. Apsol moneto de deblocore dln porteo stng o
echlpomentulul l deschldel/inchldel XDIURQWDO.
Hrtlo blocot lese outomot dln echlpoment.
Doc hrtlo nu lese, trecel lo etopo urmtoore.
2. 1rogel tava1.
189
3. Scootel hrtlo blocot, trgnd-o cu otenle.
^. Doc hrtlo nu se mlc sou nu se vede, verlflcol zono
din jurul FDUWXXOXLGHLPSULPDUH. Consultol n interiorul
echipamentului.
S. Implngel tovo 1 lo loc in echlpoment. 0peroluneo de
lmprlmore este reluot outomot.
Tuvu 2 opionul
1. 1rogel tovo 2.
2. Scootel hrtlo blocot dln echlpoment.
Doc hrtlo nu se mlc sou nu se vede, trecel lo etopo
urmtoore. Dup ce ol indeprtot hrtlo, implngel tovo
2 lo loc in echlpoment. 0peroluneo de lmprlmore este
reluot outomot.
3. 1rogel tovo 1 pn lo jumtote.
^. 1rogel hrtlo in sus l ofor.
S. Implngel tvlle lo loc in echlpoment. 0peroluneo de
lmprlmore este reluot outomot.
190
Tuvu munuul
1. Scootel hrtlo dln echlpoment, doc nu este
ollmentot corect.
2. Apsol moneto de deblocore dln porteo stng o
echlpomentulul l deschldel/inchldel XDIURQWDO.
3. Peincrcol WDYDPDQXDOpentru a relua imprimarea.
n echipament
ATLNIL: Zono cuptorulul este flerblnte. Atenle cnd scootel hrtlo blocot dln echlpoment.
1. Apsol moneto de deblocore dln porteo stng o
echlpomentulul l deschldel XDIURQWDOScootel
FDUWXXOGHLPSULPDUHrldlcndu-l uor in porteo dln fo.
2. Scootel hrtlo blocot, trgnd-o cu otenle.
3. Introducel lo loc FDUWXXOGHLPSULPDUHMarginile
loterole ole cortuulul l onurlle corespunztoore dln
echlpoment v vor ojuto s pozllonol cortuul corect.
Inchldel XDIURQWDO. 0peroluneo de lmprlmore este
reluot outomot.
191
Zonu de ieire
1. Apsol moneto de deblocore dln porteo stng o echlpomentulul l deschldel/inchldel XDIURQWDO.
Hrtlo blocot lese outomot dln echlpoment.
Doc hrtlo blocot nu este ellmlnot outomot sou nu se vede, trecel lo etopo urmtoore.
2. Scootel hrtlo cu otenle dln WDYDGHLHLUH.
Doc hrtlo blocot nu se mlc sou nu se vede, trecel lo
etopo urmtoore.
3. Deschldel XDGLQVSDWH.
^. Doc vedel hrtlo blocot, opsol monetele de
preslune loterole lo oproxlmotlv 90 de grode l scootel
hrtia.
Doc hrtlo tot nu se vede, trecel lo etopo 1 dln
secluneo urmtoore, in coz contror, inchldel copocul
dln spote. 0peroluneo de lmprlmore este reluot
automat.
Zonu unitii duplex
Doc unitatea duplex nu este lnstolot corect, hrtlo se poote bloco. Pentru o evlto blocojele, oslgurol-
v c unitatea duplex este pozllonot corect cu morglnlle ollnlote in dreptul fontelor corespunztoore
din interiorul echipamentului. Unitatea duplex se ofl in porteo dln spote o echlpomentulul.
1. Scootel unitatea duplex din echipament.
2. Scootel hrtlo blocot dln unitatea duplex.
Doc hrtlo blocot nu lese odot cu unitatea duplex,
trecel lo etopo urmtoore.
192
3. Scootel hrtlo blocot prln porteo de jos o
echipamentului.
^. Introducel unitatea duplex la loc n echipament,
ollnllnd morglnlle in dreptul onurllor corespunztoore
dln lnterlorul echlpomentulul. Aslgurol-v c unitatea
duplex este implns complet in echlpoment.
S. Doc hrtlo este in contlnuore blocot, trecel lo
etopo urmtoore.
6. Deschldel XDGLQVSDWH. Doc vedel hrtlo blocot,
opsol monetele de preslune loterole lo oproxlmotlv 90
de grode l scootel hrtlo co in lmoglneo de mol jos.
7. Inchldel XDGLQVSDWH. 0peroluneo de lmprlmore
este reluot outomot.
193
Mesaje de eroare
Folosll lnformollle prezentote in contlnuore pentru o rezolvo problemele echlpomentulul. In funcle de
oplunlle selectote sou modelul echlpomentulul, este poslbll co onumlte mesoje s nu fle dlsponlblle.
[xxx] lndlc tlpul moterlolulul de lmprlmore, [zzz] lndlc dlmensluneo hrtlel, [yyy] lndlc tovo.
Mesaj Semnlflcole Solullle recomondote
BOOTP problem
BOOTP has a problem.
Peconflgurol DHCP/ IP stotlc.
Exlst o problem cu reeouo foloslt.
- Verlflcol medlul de reeo sou contoctol
odmlnlstrotorul reelel.
BOOTP problem
BOOTP has a problem.
Switching to Auto IP
Exlst o problem cu reeouo foloslt. - Verlflcol medlul de reeo sou contoctol
odmlnlstrotorul reelel.
Connection Error Conectarea la serverul SMTP nu este
poslbll.
- Verlflcol setrlle serverulul l coblul de reeo.
Data Read Fail
Check USB key
Timpul a expirat n timpul citirii
datelor.
- Incercol dln nou.
Data Write Fail
Check USB key
Stocarea datelor n dispozitivul de
memorle S8 nu este poslbll.
- Verlflcol spolul de memorle dlsponlbll in
dispozitivul USB.
DHCP problem
DHCP has a problem.
Peconflgurol DHCP/ IP stotlc.
Exlst o problem cu reeouo foloslt.
- Verlflcol medlul de reeo sou contoctol
odmlnlstrotorul reelel.
DHCP problem
DHCP has a problem.
Switching to Auto IP
Exlst o problem cu reeouo foloslt. - Verlflcol medlul de reeo sou contoctol
odmlnlstrotorul reelel.
Door is open.
Close it
o frontol/uo cuptorulul nu este
blne inchls.
- Inchldel uo frontol.
- Inchldel uo cuptorulul.
Enter Again Datele introduse nu sunt corecte. - Introducel dotele corecte.
File Format is Not Supported Formotul de fller selectot nu este
acceptat.
- Folosll formotul de fller corect.
Fuser error Exlst o problem cu echlpomentul. - 0prll l repornll echlpomentul. Doc problemo
perslst, contoctol deportomentul de servlce.
Group Not Available Al incercot s selectol un numr de
grup intr-o sltuole in core poote fl
utlllzot un numr pentru un slngur
destinatar, spre exemplu n timp ce
odugol numerele pentru trlmltereo
unui fax cu multipli destinatari.
- Folosll un numr cu opelore ropld sou formol
numrul monuol de lo tostoturo numerlc.
IP Conflict Aceost odres IP este in confllct cu
adresa unui alt sistem
Adreso IP nu este unlc.
- Verlflcol odreso IP sou oblnel o nou odres IP.
194
Jam bottom of duplex Hrtlo s-o blocot in tlmpul lmprlmrll
fo-verso.
- Indeprtol hrtlo blocot. (Consultol Blocaje de
hrtie.)
Jam in exit area Hrtlo s-o blocot in zono de lelre. - Indeprtol hrtlo blocot. (Consultol Blocaje de
hrtie.)
Jam inside Machine Hrtia s-a blocat n interiorul
echipamentului.
- Indeprtol hrtlo blocot. (Consultol Blocaje de
hrtie.)
Jam top of duplex Hrtlo s-o blocot in tlmpul lmprlmrll
fo-verso.
- Indeprtol hrtlo blocot. (Consultol Blocaje de
hrtie.)
Junk Fax Error
Junk Fax Job Cancelled
Echipamentul a primit un fax de la un
numr conslderot drept lndezlrobll.
- Foxurlle prlmlte vor fl terse. Peconflrmol setrlle
numerelor de fox lndezlroblle. (Consultol
Configurarea faxului.)
Line Busy
The line is already engaged.
Try later
Foxul destlnotor nu rspunde sou llnlo
este ocupot dejo.
- Incercol dln nou dup ctevo mlnute.
Line Error
The Fax Line has a problem.
Try again
Echipamentul nu poate intra n
legtur cu foxul destlnotor sou o
plerdut legturo dln couzo unel
probleme lo llnlo telefonlc.
- Incercol dln nou. Doc problemo perslst, oteptol
oproxlmotlv o or pentru ellberoreo llnlel. Sou octlvol
modul ECM. (Consultol Configurarea faxului.)
Mail Size Error
Mail exceeds than server
support
Dlmensluneo e-moll-ulul depete
dlmensluneo occeptot de serverul
SMTP.
- Segmentol e-moll-ul sou mlcorol rezolulo.
Mail Size Error
One Page is Too Large
Dimensiunea unei singure pagini
depete dlmensluneo conflgurot
pentru e-mail-uri.
- Mlcorol rezolulo l incercol dln nou.
Memory Full Memorlo este ocupot. - Apsol sgelle stngo/dreopto pentru o selecto
Cancel sau Start, opol opsol OK. Doc selectol
Cancel, echlpomentul oprete trlmltereo foxulul. Doc
selectol Start, echipamentul trimite doar
documentele scanate.
Memory Full
Divide the Job
Memorlo este ocupot. - Segmentol operoluneo.
Memory Full
Fax memory is full. Print or
remove received Fax job
Memorlo este ocupot. - Imprlmol sou tergel foxurlle prlmlte dln memorle.
Network Error
There is a problem with the
network.
Exlst o problem cu reeouo foloslt. - Verlflcol medlul de reeo sou contoctol
odmlnlstrotorul reelel.
Network Problem
Network cable is not
connected.
Check it
Echipamentul nu a fost conectat cu un
coblu de reeo.
- Conectol echlpomentul lo reeo cu un coblu de
reeo.
195
Network Problem
Network card is not
installed.
Exlst o problem cu lnterfoo reelel. - 0prll l repornll echlpomentul. Doc problemo
perslst, contoctol deportomentul de servlce.
No Answer
The remote fax machine has
not answered
Foxul destlnotor nu rspunde. - Verlflcol numrul pentru o v oslguro c este corect.
No such job Efectuol o operolune Add Pages sau
Cancel Job, dor nu exlst lucrrl in
oteptore.
- Verlflcol doc pe ecron este oflot vreo lucrore
progromot.
Pe ecron or trebul s fle oflote lucrrlle progromote in
oteptore, spre exemplu comenzlle Deloy Fox.
Original paper Jam Documentul original s-a blocat n
dispozitivul de alimentare automat.
- Indeprtol hrtlo blocot. (Consultol Blocaje n
dispozitivul de alimentare automat.)
Output bin Full
Output bin Full. Remove
printed paper
1ovo de lelre este plln. - 1ovo de lelre ore o copocltote de 1S0 de coll de
hrtle normol. 1ovo odot gollt, echlpomentul relo
operoluneo de lmprlmore.
Paper Empty in [yyy]
Paper is empty in [yyy].
Load paper
1ovo de hrtle este gool. - Incrcol hrtle in tov. (Consultol Incrcoreo
hrtlel in tovo 1 l tovo 2 (oplonol).)
Paper Jam in MPT Hrtlo s-o blocot in zono tvll
manuale.
- Indeprtol hrtlo blocot. (Consultol Blocaje de
hrtie.)
Paper Jam in tray 1 Hrtlo s-o blocot in zono tvll 1. - Indeprtol hrtlo blocot. (Consultol Blocaje de
hrtie.)
Paper Jam in tray 2 Hrtlo s-o blocot in zono tvll 2. - Indeprtol hrtlo blocot. (Consultol Blocaje de
hrtie.)
Paper mismatch [yyy]
Load [zzz][xxx] Continue
Cancel
Dimensiunea hrtiei specificate n
fereastra Printer Properties nu
corespunde dimensiunii hrtiei
incrcote.
- Selectol Continue sau Cancel. Doc selectol
Cancel, lucroreo de lmprlmore se vo oprl. Incrcol
hrtlo corect in tov. Doc selectol Continue,
lucroreo de lmprlmore vo fl procesot mol deporte.
Pickup roller is worn
[yyy] pickup roller is worn.
Replace with new one
Rola de alimentare a ajuns la finalul
durotel de vlo.
Acest mesaj apare atunci cnd rola de alimentare
este uzot.
Inlocull rolo de ollmentore sou contoctol
departamentul de service.
Retry Redial? Echlpomentul oteopt un onumlt
interval de timp nainte de a re-apela
un echipament ocupat.
- Putel opso OK pentru re-opeloreo lmedlot o
numrulul sou Stop pentru onuloreo operolunll de re-
apelare.
Self Diagnostics.
Please wait
Echlpomentul verlflc onumlte
probleme detectate.
- Ateptol ctevo mlnute.
196
Send Error
There is a problem in DNS
Exlst o problem cu DNS. - Conflgurol setoreo DNS.
Send Error
There is a problem in POP3
Exlst o problem cu P0P3. - Conflgurol setoreo P0P3.
Send Error
There is a problem in SMTP
Exlst o problem cu SM1P. - Schlmbol serverul dlsponlbll.
Send Error
There is a problem in SMTP
authentication
Exlst o problem cu outentlflcoreo lo
SMTP.
- Conflgurol setoreo de outentlflcore.
Send Error
There is a problem on the
NIC Card
Exlst o problem cu ploco de reeo. - 0prll l repornll echlpomentul. Doc problemo
perslst, contoctol deportomentul de servlce.
Toner is empty
Toner is empty. Replace with
new one
Duroto de utlllzore o cortuulul de
imprimare s-a terminat. Echipamentul
se oprete.
- Inlocull cortuul de lmprlmore.
(Consultol Inloculreo cortuulul de lmprlmore.)
Toner is Low
Toner is Low.
Order new one
Cortuul de lmprlmore este oproope
gol l vo trebul inlocult in curnd.
- Pregtll un cortu de schlmb. Putel imbuntl
temporor colltoteo lmprlmrll prln redlstrlbulreo
tonerulul in cortu. (Consultol Redistribuirea
tonerului.)
Toner Not Compatible
Print cartridge is not
compatible.
Check guide
Cortuul de lmprlmore lnstolot nu
respect speclflcollle echlpomentulul.
- Instolol un nou cortu de lmprlmore, speclol
conceput pentru echlpomentul dumneovoostr.
Toner Not Installed
Print cartridge is not
Installed.
Install it
Cortuul de lmprlmore nu o fost
instalat.
- Instolol cortuul de lmprlmore.
Too many Faxes
Too may faxes are received.
Print or remove job.
Exlst preo multe foxurl prlmlt solvote
n memoria echipamentului.
- Imprlmol sou tergel foxurlle prlmlte.
Too many Faxes
Too may faxes are queued.
Wait or remove job.
Exslt preo multe foxurl de trlmls in
memoria echipamentului.
- Anulol foxurlle odllonole.
[yyy] empty
Load [zzz][xxx]
1ovo este gool. - Incrcol hrtle in tov. (Consultol Incrcoreo
hrtlel in tovo 1 l tovo 2 (oplonol).)
Tray2 Not Installed
Tray2 is not installed
1ovo 2 oplonol nu este lnstolot. - Instolol tovo 2 oplonol. Doc tovo 2 oplonol
este lnstolot, verlflcol coblul dlntre echlpoment l
tovo 2 oplonol. Doc problemo perslst, contoctol
departamentul de service.
197
Tray2 has a problem
Communication problem
occurred with Tray2
Echipamentul nu poate comunica cu
tovo 2 oplonol.
- Verlflcol coblul dlntre echlpoment l tovo 2
oplonol. Doc problemo perslst, contoctol
departamentul de service.
198
Probleme oblnulte
1obelul de mol jos prezlnt onumlte sltuoll ce pot opreo, precum l solullle recomondote pentru
rezolvoreo ocestoro. rmol lnstruclunlle pentru rezolvoreo problemelor. Doc problemele perslst,
contoctol deportomentul de servlce.
Probleme cu alimentarea hrtiei
Condlle Solullle recomondote
Hrtlo se blocheoz in tlmpul
lmprlmrll.
- Indeprtol hrtlo blocot. (Consultol Blocaje de hrtie.)
Colile de hrtie se lipesc unele de
altele.
- Verlflcol copocltoteo moxlm o tvll. (Consultol Speclflcollle moterlolelor de
imprimare.)
- Aslgurol-v c folosll tlpul de hrtle corect. (Consultol Tipuri de materiale de
imprimare.)
- Scootel hrtlo dln tov, opol indoll teoncul sou rsfoll collle.
Umiditatea poate cauza lipirea colilor la anumite tipuri de hrtie.
- 1ovo conlne tlpurl de hrtle dlferlte. Incrcol hrtle de ocelol tlp, oceeol
dlmenslune l oceeol groslme.
Hrtlo nu este ollmentot in
echipament.
- Indeprtol eventuolele blocoje dln lnterlorul echlpomentulul.
- Hrtlo nu o fost incrcot corect. Scootel hrtlo dln tov l incrcol-o dln nou.
- 1ovo este suproincrcot. Scootel surplusul de hrtle dln tov.
- Hrtlo este preo groos. Folosll door hrtlo core respect speclflcollle
echlpomentulul. (Consultol Speclflcollle moterlolelor de lmprlmore.)
- Pentru lmprlmoreo moterlolelor speclole, folosll tovo monuol.
Hrtlo se tot blocheoz. - 1ovo este suproincrcot. Scootel surplusul de hrtle dln tov.
Pentru lmprlmoreo moterlolelor speclole, folosll tovo monuol.
- 1lpul hrtlel foloslte nu este occeptot. Folosll door hrtlo core respect speclflcollle
echlpomentulul. (Consultol Tipuri de materiale de imprimare.)
- In lnterlorul echlpomentulul exlst resturl. Apsol moneto de deblocore dln porteo
stng o echlpomentulul l deschldel uo frontol, opol scootel cortuul de lmprlmore
l eventuolele resturl. Introducel lo loc cortuul de lmprlmore.
Colile transparente se lipesc unele
de oltele lo lelreo dln echlpoment.
- Folosll door coll tronsporente speclol concepute pentru echlpomentele loser. Scootel
collle tronsporente uno cte uno pe msur ce les dln echlpoment.
Pllcurlle nu sunt pozllonote sou
alimentate corect.
- Aslgurol-v c ghldojele flxeoz ombele morglnl ole teonculul de pllcurl.
Documentele originale se tot
blocheoz in dispozitivul de
alimentare automat.
- Doc un document orlglnol nu este ollmentot in echlpoment, inseomn c suportul dln
cauciuc al dispozitivului de alimentare automat trebule inlocult. Contoctol un lnglner de
service.
199
Probleme de imprimare
Condlle Couzo poslbll Solullle recomondote
Echlpomentul nu lmprlm. Echipamentul nu este alimentat cu
electricitate.
- Verlflcol conexluneo coblulul de
alimentare.
- Verlflcol intreruptorul l surso de
alimentare.
Echipamentul nu a fost selectat ca
echipament implicit.
- Selectol echlpomentul co echlpoment
implicit n Windows.
Verlflcol urmtoorele ospecte.
- o frontol nu este inchls. Inchldel uo frontol.
- Hrtlo s-o blocot. Indeprtol hrtlo blocot. (Consultol Blocaje de hrtie.)
- 1ovo este gool. Incrcol hrtle. (Consultol Incrcoreo hrtlel in tovo 1 l tovo 2
(oplonol).)
- Cortuul de lmprlmore nu o fost lnstolot. Instolol cortuul de lmprlmore.
Doc se produce o eroore de slstem, contoctol lnglnerul de servlce.
Coblul dlntre computer l echlpoment nu
este conectat corect.
- Deconectol l reconectol coblul
echipamentului.
Coblul core conecteoz computerul l
echipamentul este defect.
- Doc este poslbll, conectol coblul lo un
olt computer core funcloneoz corect l
lmprlmol o lucrore. De osemeneo, putel
schimba cablul.
Portul nu este setat corect. - Verlflcol setrlle Wlndows pentru o v
oslguro c lucroreo de lmprlmore este
trlmls lo portul corect. Doc computerul
ore mol multe porturl, oslgurol-v c
echipamentul este conectat la portul
corect.
Echipamentul nu este configurat corect. - Verlflcol oplunlle drlverulul de
lmprlmore l oslgurol-v c toote setrlle
de lmprlmore sunt corecte. (Consultol
Procedura de imprimare.)
Driverul de imprimare nu este instalat
corect.
- Pelnstolol progromele softwore ole
echlpomentulul. (Consultol Instalarea
pachetului software.)
Echipamentul este defect. - Verlflcol SDQRXOGHFRPDQG pentru a
vedeo doc echlpomentul o oflot vreo
eroore de slstem. Contoctol un lnglner de
service.
Documentul este att de mare nct
spolul dlsponlbll in unltoteo hord dlsk o
computerului nu este suficient pentru
occesoreo lucrrll de lmprlmore.
- Ellberol suflclent spolu in unltoteo hord
dlsk l lmprlmol documentul dln nou.
200
Echipamentul preia materialele de
imprimure dintr-o ult surs de
hrtie.
Dpiunile pentru hrtie selectute n
Printing Preferences nu sunt corecte.
- Lu mujorituteu uplicuiilor softwure,
sursu de hrtie poute fi selectut n
seciuneu Puper din Printing Preferences.
Selectui sursu de hrtie corect.
(Consultui Dpiuni Puper.)
Lucroreo se lmprlm foorte incet. Lucroreo este foorte complex. - Peducel grodul de complexltote ol
lucrrll sou incercol s ojustol setrlle de
colltote o lmprlmrll.
- Dup 600 de lmprlmrl consecutlve,
echipamentul reduce viteza de imprimare
pn lo flnollzoreo lucrrll in curs.
rmtooreo lucrore vo fl lmprlmot lo
vltezo normol.
1umtote de pogln este gool. Setoreo selectot pentru orlentoreo
poglnll nu este corect.
- Schlmbol orlentoreo poglnll in opllcole.
Consultol secluneo de oslsten dln
driverul de imprimare.
Setrlle selectote pentru dlmensluneo
hrtiei nu corespund.
- Aslgurol-v c dlmensluneo hrtlel
setate n driverul de imprimare corespunde
cu dlmensluneo hrtlel dln tov.
- Sou, oslgurol-v c dlmensluneo hrtlel
setate n driverul de imprimare corespunde
dlmenslunll hrtlel setote in opllcolo
softwore foloslt.
Echlpomentul lmprlm lucroreo, dor
textul este grelt, deformot sou
incomplet.
Cablul echipamentului nu este conectat
sau este defect.
- Deconectol l reconectol coblul
echlpomentulul. Incercol s lmprlmol o
lucrore pe core ol lmprlmot-o dejo cu
succes. Doc este poslbll, conectol coblul l
echipamentul la un alt computer care
funcloneoz corect l incercol s
lmprlmol o lucrore.
- Incercol un coblu de echlpoment nou.
Driverul de imprimare nu a fost selectat
corect.
- Verlflcol menlul opllcolel pentru o v
oslguro c echlpomentul o fost selectot.
Apllcolo softwore nu funcloneoz. - Incercol s lmprlmol o lucrore dlntr-o
olt opllcole.
Slstemul de operore nu funcloneoz. - Inchldel Wlndows l repornll
computerul. 0prll l repornll
echipamentul.
Poglnlle sunt lmprlmote, dor rmn
albe.
Cortuul de lmprlmore este defect sou
gol.
- Pedlstrlbull tonerul, doc este necesor.
- Doc este necesor, inlocull cortuul de
imprimare.
Fllerul conlne poglnl goole. - Verlflcol doc fllerul conlne poglnl
goale.
Anumite componente, precum serverul
sou ploco de boz, sunt defecte.
- Contoctol un lnglner de servlce.
201
Lchipumentul nu imprim corect
fiierul PDF. Lipsesc unumite
elemente grufice, buci de text
sau imagini.
Fiierul PDF nu este computibil cu
uplicuiile Adobe.
- Imprimureu unui fiier PDF cu imugine
poute permite imprimureu corect u
fiierului. Activui Print As Image n
opiunile de imprimure Acrobut.
Imprimureu unui fiier PDF cu imugine
dureuz mui mult.
Colltoteo fotogroflllor nu este bun.
Imaginile nu sunt clare.
Pezolulo fotogroflel este preo mlc. - Peducel dlmensluneo fotogroflel. Doc
mrll dlmensluneo fotogroflel in opllcolo
softwore, rezolulo vo fl mlcorot.
Inolnte co procesul de lmprlmore s
inceop, dln echlpoment, mol exoct
in oproplereo tvll de lelre, lese
abur.
Utilizarea hrtiei umede are drept efect
oporllo oburulul in tlmpul lmprlmrll.
.
- Incrcol un nou teonc de hrtle.
- Pentru o ferl hrtlo de umezeol, nu
deschldel pochetele de hrtle inolnte de o
le folosi.
Echlpomentul nu lmprlm hrtle cu
dimensiuni non-standard.
Dlmensluneo hrtlel foloslte l
dimensiunea hrtiei setate nu corespund.
- Setol dlmensluneo de hrtle corect in
Custom Paper Size Settings dln secluneo
Paper, Printing Preferences. (Consultol
0plunl Poper.)
202
Probleme PostScript obinuite
rmtoorele sltuoll sunt speclflce llmbojulul de lmprlmore PS l pot opreo otuncl cnd mol multe
limbaje de imprimare sunt folosite simultan.
Problema Couzo poslbll Solullle recomondote
Fllerul PostScrlpt nu se lmprlm. Driverul PostScript nu a fost instalat
corect.
- Instolol drlverul PostScrlpt. (Consultol
Instalarea pachetului software.)
- Imprlmol poglno conflgurolel pentru o
verlflco doc versluneo PS este dlsponlbll
pentru imprimare.
- Doc problemo perslst, contoctol un
inginer de service.
Se lmprlm roportul Llmlt Check
Error.
Lucrarea de imprimare a fost prea
complex.
- Vo trebul s reducel grodul de
complexltote ol poglnll sou s mrll
copocltoteo de memorle. (Consultol Ghidul
administratorului de sistem.)
Se lmprlm o pogln cu erorl
PostScript.
Lucrarea de imprimare nu este PostScript. - Aslgurol-v c lucroreo de lmprlmore
este o lucrore PostScrlpt. Verlflcol doc
opllcolo softwore neceslt o conflgurole
speclol sou doc un fller cu ontet
PostScript trebuie trimis la echipament n
prealabil.
1ovo oplonol nu o fost selectot in
driver.
Driverul de imprimare nu a fost
conflgurot s recunoosc tovo oplonol.
- Deschldel fereostro de proprletl o
drlverulul PostScrlpt, selectol secluneo
Device Settings l setol tovo pe Installed
in secluneo Installable Options.
203
Probleme Windows obinuite
0bservole. Consultol monuolul de utlllzore Mlcrosoft Wlndows prlmlt impreun cu computerul pentru
mol multe lnformoll despre mesojele de eroore Wlndows.
Condllo Solullle recomondote
Mesajul File in Use apare n timpul
lnstolrll.
- Inchldel toote opllcollle softwore. tergel toote opllcollle softwore dln grupul
lmprlmontel dln menlul Stort, opol repornll Wlndows. Pelnstolol drlverul de lmprlmore.
Mesajele General Protection Fault,
Exception OE, Spool 32 sau
Illegal Operation apar pe ecran.
- Inchldel toote celelolte opllcoll, repornll Wlndows l incercol s lmprlmol dln nou.
Mesajele Fail To Print, A printer
timeout error occurred apar pe
ecran.
- Aceste mesoje pot opreo in tlmpul lmprlmrll. Ateptol pn cnd echlpomentul
termln de lmprlmot.
Doc mesojele opor l in modul stondby sou dup termlnoreo lucrrll de lmprlmore,
verlflcol conexluneo l/sou doc s-o produs vreo eroore.
204
Probleme cu culituteu imprimrii
Doc lnterlorul echlpomentulul este murdor sou hrtlo nu o fost incrcot corect, colltoteo lmprlmrll
poote fl ofectot in mod negotlv. Consultol tobelul de mol jos pentru rezolvoreo eventuolelor probleme.
Condllo Solullle recomondote
Imoglne teors - Cnd opor dungl vertlcole olbe sou zone terse pe poglno lmprlmot, nlvelul de toner
dln cortu este sczut. Putel prelungl temporor duroto de utlllzore o cortuulul de
lmprlmore. (Consultol Redistribuirea tonerului.). Doc prln oceosto, colltoteo lmprlmrll
nu se imbuntete, lnstolol un cortu de lmprlmore nou.
- Hrtlo nu se incodreoz in speclflcoll, spre exemplu, hrtlo este preo umed sou preo
ospr. (Consultol Speclflcollle moterlolelor de lmprlmore.)
- Doc intreogo pogln ore un ospect ters, rezolulo este preo mlc sou modul
economlc este octlvot. Ajustol rezolulo de lmprlmore l dezoctlvol modul economlc.
Consultol secluneo de oslsten o drlverulul de lmprlmore.
- 0 comblnole de defecte de colltote, precum ospectul ters l tonerul intlns, poote
lndlco necesltoteo inloculrll cortuulul de lmprlmore. (Consultol Inloculreo cortuulul de
imprimare.)
Pete de toner - Hrtlo nu se incodreoz in speclflcoll, spre exemplu, hrtlo este preo umed sou preo
ospr. (Consultol Speclflcollle moterlolelor de lmprlmore.)
- Clllndrul de tronsfer este murdor. Curol lnterlorul echlpomentulul. (Consultol
Zonele interne.)
- 1roseul hrtlel este murdor. (Consultol Zonele interne.)
Porlunl lncomplete Doc pe pogln opor dln loc in loc porlunl terse, de regul rotunde.
- 0 slngur cool de hrtle este defect. Incercol s lmprlmol lucroreo dln nou.
- Conlnutul de umezeol ol hrtlel nu este unlform sou pe suprofoo hrtlel exlst pete
de umezeol. Incercol o olt morc de hrtle. (Consultol Speclflcollle moterlolelor de
imprimare.)
- Hrtlo este deterlorot. Dln couzo proceselor de producle, onumlte porlunl nu permlt
flxoreo tonerulul. Incercol o nou morc sou un nou pochet de hrtle.
- Schlmbol oplunlle l incercol dln nou. In Printing Preferences, selectol secluneo
Paper l setol tlpul hrtlel pe Thick. (Consultol 0plunl Poper.)
- Doc problemo perslst, contoctol ln lnglner de servlce.
Pete albe Doc pe pogln opor pete olbe.
- Hrtlo este preo ospr sou mlzerlo de pe hrtle se ocumuleoz in zonele lnterne ole
echlpomentulul pe clllndrul de tronsfer. Curol lnterlorul echlpomentulul. (Consultol
Zonele interne.).
- 1roseul hrtlel este murdor. (Consultol Zonele interne.)
205
Linii verticale Doc pe pogln opor dungl vertlcole negre, lzolol problemo prln operolunl de coplere,
lmprlmore sou sconore, dup cum urmeoz.
- In cozul operolunllor de coplere sou sconore, verlflcol zono de sconore CV1 l
platanul, lor doc este necesor, curol-le cu un prosop. (Consultol Plotonul l zono de
scanare CVT.)
- In cozul operolunllor de coplere sou lmprlmore, verlflcol suprofoo (clllndrul)
cortuulul de lmprlmore dln lnterlorul echlpomentulul, este poslbll s fle zgrlot.
Inlocull cortuul de lmprlmore cu unul nou. (Consultol Inloculreo cortuulul de
imprimare.)
Fundal Doc nuono fundolulul devlne lnocceptobll.
- Folosll hrtle mol sublre. (Consultol Speclflcollle moterlolelor de lmprlmore.)
- Verlflcol condlllle omblentole. un medlu preo uscot sou preo umed (peste 80)
poate cauza intensificarea acestei probleme.
- Inlocull cortuul de lmprlmore cu unul nou. (Consultol Inloculreo cortuulul de
imprimare.)
- Selectol Background Suppression in oplunlle Menu.
Toner ntins Doc tonerul se intlnde pe pogln.
- Curol lnterlorul echlpomentulul. (Consultol Zonele interne.)
- Verlflcol tlpul l colltoteo hrtlel. (Consultol Speclflcollle moterlolelor de lmprlmore.)
- Inlocull cortuul de lmprlmore cu unul nou. (Consultol Inloculreo cortuulul de
imprimare.)
Defecte verticale repetate Doc pe porteo lmprlmot o poglnll opor semne lo lntervole regulote.
- Cortuul de lmprlmore este defect, lmprlmol ctevo poglnl, lor doc problemo
perslst, inlocull cortuul de lmprlmore cu unul nou. (Consultol Inloculreo cortuulul de
imprimare.)
- Componentele echlpomentulul sunt murdore de toner. Doc poglno lmprlmot este
murdor pe verso, problemo poote fl rezolvot cu lmprlmoreo ctorvo poglnl in plus.
- Cuptorul este defect. Contoctol un lnglner de servlce.
Erori de imprimare pe fundal Erooreo const in pete de toner ce opor dln loc in loc pe poglno lmprlmot.
- Hrtlo este preo umed. Incrcol un nou teonc de hrtle. Nu deschldel pochetele de
hrtle inolnte de o le folosl, in oo fel inct hrtlo s nu obsoorb preo mult umezeol.
- Doc ocest defect opore pe pllcurl, modlflcol loyoutul pentru o evlto lmprlmoreo
zonelor n care se suprapun capacele sau imprimarea plicurilor pe verso. n caz contrar,
pot opreo probleme.
- Doc ocest defect ocoper intreogo suprofo o unel poglnl lmprlmote, ojustol
rezolulo de lmprlmore dln opllcolo softwore sou oplunlle drlverulul de lmprlmore.
(Consultol Procedura de imprimare.)
206
Caractere deformate - In cozul in core corocterele sunt deformote l prezlnt zone de toner llps este poslbll
co hrtlo s fle preo lucloos. Incercol un olt tlp de hrtle. (Consultol Speclflcollle
materialelor de imprimare.)
- In cozul in core corocterele sunt deformote l prezlnt un ospect ondulot, este poslbll
co unltoteo de sconore s neceslte lntervenlo lnglnerllor de servlce. Contoctol un
inginer de service.
Imoglne incllnot - Aslgurol-v c hrtlo este incrcot corect.
- Verlflcol tlpul l colltoteo hrtlel. (Consultol Speclflcollle moterlolelor de lmprlmore.)
- Aslgurol-v c ghldojele sunt reglote corect l otlng uor morglnlle teonculul de hrtle.
(Consultol Incrcoreo hrtlel in tovo 1 l tovo 2 (oplonol).)
Imoglne ondulot sou vlurlt - Aslgurol-v c hrtlo este incrcot corect.
- Verlflcol tlpul l colltoteo hrtlel. Volorlle morl de temperotur l umldltote pot couzo
onduloreo hrtlel. (Consultol Speclflcollle moterlolelor de lmprlmore.)
- Intoorcel teoncul de hrtle in tov. De osemeneo, incercol s-l rotll lo 180 de grode
in tov.
- Doc lmprlmol in modul slmplex, folosll uo dln spote co locole de lelre. Pentru
lnstruclunl, consultol tlllzoreo ull dln spote.
Hrtle indolt sou mototollt - Aslgurol-v c hrtlo este incrcot corect.
- Verlflcol tlpul l colltoteo hrtlel. (Consultol Speclflcollle moterlolelor de lmprlmore.)
- Intoorcel teoncul de hrtle in tov. De osemeneo, incercol s-l rotll lo 180 de grode
in tov.
- Doc lmprlmol in modul slmplex, folosll uo dln spote co locole de lelre. Pentru
lnstruclunl, consultol tlllzoreo ull dln spote.
Pagini murdare pe verso Verlflcol cortuul de lmprlmore. Curol lnterlorul echlpomentulul. (Consultol Zonele
interne.)
207
Pagini negre - Cortuul de lmprlmore nu o fost lnstolot corect. Scootel l relnstolol cortuul.
- Cortuul de lmprlmore este defect. Inlocull cortuul de lmprlmore cu unul nou.
(Consultol Inloculreo cortuulul de lmprlmore.)
- Echlpomentul neceslt reporoll. Contoctol un lnglner de servlce.
Toner nefixat - Curol lnterlorul echlpomentulul. (Consultol Zonele interne.)
- Verlflcol tlpul l colltoteo hrtlel. (Consultol Speclflcollle moterlolelor de lmprlmore.)
- Inlocull cortuul de lmprlmore cu unul nou. (Consultol Inloculreo cortuulul de
imprimare.)
- Echlpomentul neceslt reporoll. Contoctol un lnglner de servlce.
Coroctere llps Coroctere llps sunt conslderote coroctere cu porlunl olbe, nelmprlmote lntegrol.
- Doc folosll coll tronsporente, incercol o olt morc. Dln couzo structurll colllor
transparente, acest defect este normal.
- Hrtlo nu este lmprlmot pe porteo corect. Scootel l intoorcel hrtlo in tov.
- Hrtlo nu se incodreoz in speclflcoll. (Consultol Speclflcollle moterlolelor de
imprimare.)
Dungi orizontale Doc opor llnll sou dungl orlzontole negre.
- Cortuul de lmprlmore nu o fost lnstolot corect. Scootel l relnstolol cortuul.
- Cortuul de lmprlmore este defect. Inlocull cortuul de lmprlmore cu unul nou.
(Consultol Inloculreo cortuulul de lmprlmore.)
- Doc problemo perslst, echlpomentul trebule reporot. Contoctol un lnglner de
service.
Hrtle ondulot Doc hrtlo lmprlmot este ondulot sou doc hrtlo nu este ollmentot in echlpoment.
- Intoorcel teoncul de hrtle in tov. De osemeneo, incercol s-l rotll lo 180 de grode
in tov.
- Schlmbol oplunlle l incercol dln nou. In Printing Preferences, selectol secluneo
Paper l setol tlpul hrtlel pe Thin. (Consultol Procedura de imprimare.)
208
0 lmoglne necunoscut opore o
dot lo ctevo poglnl, toner neflxot,
lmoglnl terse, contomlnore.
Echipamentul este folosit la o altitudine de peste 1.500 m.
- Altltudlneo more poote ofecto colltoteo lmprlmrll, couznd probleme precum tonerul
neflxot sou lmoglnlle terse.
Schlmbol setoreo oltltudlnll pentru echlpoment. (Consultol Setrlle echlpomentulul.)
209
Probleme de copiere
Condllo Solullle recomondote
Imaginile sunt prea luminoase sau
prea ntunecate.
- Selectol Darkness in secluneo Copy feature pentru a ajusta luminozitatea imaginilor
coplote. (Consultol Selectoreo oplunllor.)
Pe imagini apar pete, linii sau
semne.
- Doc defectele sunt prezente pe documentul orlglnol, selectol Darkness in secluneo
Copy feature pentru o ojusto lumlnozltoteo fundolulul lmoglnllor coplote. (Consultol
Selectoreo oplunllor.)
- Doc documentul orlglnol nu prezlnt defecte, curol sconerul. (Consultol Zonele
interne.)
- Doc defectul opore cnd folosll dispozitivul de alimentare automat, curol zona de
scanare CVT cu un prosop curot. (Consultol Plotonul l zonode sconore CV1.)
Imaginile sunt nclinate. - Aslgurol-v c documentul orlglnol o fost oezot cu foo in jos pe platan, in pozlle
perfect dreopt.
- Aslgurol-v cu orlglnolul o fost lntrodus cu foo in sus in dispozitivul de alimentare
automat, ntre ghidaje.
- Verlflcol doc hrtlo o fost incrcot corect. (Consultol Incrcoreo hrtlel in tovo 1 l
tovo 2 (oplonol).)
- Verlflcol doc hrtlo se incodreoz in speclflcoll. (Consultol Speclflcollle
materialelor de imprimare.)
Imaginile sunt albe. - Aslgurol-v c documentul orlglnol o fost oezot cu foo in jos pe platan sou cu foo
n sus n dispozitivul de alimentare automat.
Imoglneo se terge uor. - Inlocull hrtlo dln tov cu hrtle dlntr-un pochet nou.
- In zone cu volorl rldlcote de umldltote, nu se recomond pstroreo hrtlel in
echipament timp ndelungat.
- Verlflcol doc hrtlo se incodreoz in speclflcoll. (Consultol Speclflcollle
materialelor de imprimare.)
Hrtlo se blocheoz frecvent. - Psfoll hrtlo, opol intoorcel teoncul in tov. Inlocull hrtlo dln tov cu hrtle dlntr-
un pochet nou. Verlflcol/reglol ghldojele, doc este necesor.
- Aslgurol-v c folosll groslmeo de hrtle corect.
- Verlflcol zonele in core s-o blocot hrtlo l indeprtol eventuolele resturl.
Cortuul de lmprlmore ore un
randament mai mic dect cel
estimat nainte de a se termina.
- Documentele orlglnole pot conlne lmoglnl, porlunl de culoore unlforme sou llnll
groose. Spre exemplu, documentele orlglnole pot fl formulore, comunlcote, crl sou olte
documente o cror coplere neceslt o contltote mol more de toner.
Dispozitivul de alimentare automat poote rmne deschls in tlmpul coplerll
documentelor.
- 0prll l repornll echlpomentul.
210
Probleme de scanare
Condllo Solullle recomondote
Sconerul nu funcloneoz. - Aslgurol-v c oezol documentul de sconot cu foo in jos pe platan sou cu foo in
sus n dispozitivul de alimentare automat.
- Este poslbll co documentul de sconot s neceslte mol mult spolu de memorle.
- Verlflcol doc echlpomentul este conectot corect.
- Verlflcol coblul echlpomentulul. Doc este defect, inlocull-l.
- Verlflcol conflgurolo sconerulul. Schlmbol setrlle de sconore in opllcolo Xerox Scon
Asslstont sou opllcolo pe core dorll s o folosll pentru o v oslguro c lucroreo de
sconore este trlmls lo portul corect (spre exemplu, S8001).
Sconerul funcloneoz foorte incet. - Verlflcol doc echlpomentul lmprlm dotele prlmlte. Doc do, sconol documentul
dup lmprlmoreo dotelor respectlve.
Elementele grafice sunt scanate mai ncet dect textele.
Urmtourele mesuje upur pe
ecranul computerului:
Machine cant be set to the H/W
mode you want.
- 0 lucrore de lmprlmore/coplere este in curs de procesore. Incercol dln nou, mol trzlu.
Port is being used by another
program.
- Portul selectot este foloslt. Pepornll computerul l incercol dln nou.
Port is Disabled. Cablul echipamentului nu a fost conectat corect sau alimentarea cu electricitate a fost
oprlt.
Scanner is busy receiving or
printing data. When the current job
is completed, try again.
Driverul de scanare nu a fost instalat sau mediul de operare nu a fost configurat
corect.
Invalid handle. - Aslgurol-v c echlpomentul este conectot corect l pornlt, opol repornll computerul.
Scanning has failed. - Coblul S8 nu o fost conectot corect sou ollmentoreo cu electrlcltote o fost oprlt.
211
Probleme cu faxul
Condllo Solullle recomondote
Echlpomentul nu funcloneoz,
ecranul este stins sau butoanele nu
funcloneoz.
- 0prll echlpomentul l deconectol coblul de ollmentore. Peconectol coblul de
ollmentore l pornll echlpomentul.
- Verlflcol doc prlzo electrlc funcloneoz.
Nu exlst ton de opel. - Verlflcol doc llnlo telefonlc este conectot.
- Verlflcol doc prlzo de telefon funcloneoz, conectnd un olt telefon lo oceosto.
Numerele salvate n memorie nu
sunt formate corect.
- Aslgurol-v c numerele sunt solvote corect in memorle. Imprlmol llsto Address
Book. (Consultol Meniul Information Pages.)
Documentul original nu este
alimentat n echipament.
- Aslgurol-v c hrtlo nu este mototollt l c o lntroducel corect. Verlflcol
dlmensluneo documentulul orlglnol, nlcl preo groos, nlcl preo sublre.
- Verlflcol doc dispozitivul de alimentare automat este bine nchis.
Suportul din cauciuc al dispozitivului de alimentare automat trebuie nlocuit.
Contoctol un lnglner de servlce.
Faxurile nu sunt primite automat. - Setol foxul pe modul de prlmlre.
- Verlflcol doc exlst hrtle in tov.
- Verlflcol doc pe ecron o fost oflot vreun mesoj de eroore l urmol lnstruclunlle
pentru remedierea problemei.
Echipamentul nu trimite faxul. - Aslgurol-v c documentul orlglnol este incrcot in dispozitivul de alimentare
automat sou oezot pe platan.
- Verlflcol doc echlpomentul destlnotorulul poote prlml foxul dumneovoostr.
- Incercol s retrlmltel foxul mol trzlu, este poslbll co llnlo s fle defect sou ocupot.
Foxul prlmlt ore porlunl goole sou
este slab calitativ.
- Este poslbll co echlpomentul de lo core prlmll foxul s fle defect.
- 0 llnle telefonlc zgomotoos poote couzo oporllo llnlllor.
- Verlflcol echlpomentul copllnd un document.
- Cortuul de lmprlmore poote fl gol. Inlocull cortuul de lmprlmore. (Consultol
Inloculreo cortuulul de lmprlmore.)
Anumite cuvinte din faxul primit
sunt tlote.
- Echlpomentul de lo core prlmll foxul o fost blocot temporor.
Pe documentele originale trimise
apar linii.
- Verlflcol sconerul l curol-l doc este cozul. (Consultol Curoreo echlpomentulul.)
Echlpomentul formeoz numrul,
dor nu poote foce legturo cu
cellolt fox.
- Este poslbll co cellolt echlpoment s fle oprlt sou s nu poot preluo opelurlle prlmlte.
Contoctol operotorul echlpomentulul pentru rezolvoreo problemel.
Faxurile nu sunt salvate n memorie. - Este poslbll s nu exlste suflclent spolu de memorle pentru stocoreo foxulul. Doc
opore fereostro cu lnformoll despre storeo memorlel, tergel foxurlle nefolosltoore dln
memorle l incercol s stocol foxul dln nou.
- Contoctol deportomentul de servlce.
212
In josul flecrel poglnl opor porlunl
olbe, ovnd o bucot mlc de text
deasupra.
- Este poslbll co setrlle hrtlel s nu fle corecte. Pentru detolll despre setrlle hrtlel,
consultol Setoreo dlmenslunll l tlpulul hrtlel.
213
Aslsten supllmentor
Pentru oslsten supllmentor, vlzltol webslte-ul www.xerox.com sou contoctol Centrul de suport Xerox
cu seria echipamentului.
Centrul de suport Xerox
Doc o eroore nu poote fl remedlot urmnd lnstruclunlle oflote pe ecron, consultol Mesaje de eroare.
Doc problemo perslst, contoctol Centrul de suport Xerox. La Centrul de suport Xerox vl se vo cere s
descrlel problemo, s lndlcol serlo echlpomentulul, codul erorll (doc exlst), numele l sedlul componlel
dumneovoostr.
Localizarea seriei
Putel locollzo serlo echlpomentulul porcurgnd etopele de mol jos.
1. Apsol Machine Status pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Machine Information, opol opsol OK.
3. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Serial Number l noto serlo echlpomentulul.
^. Apsol Stop pentru a reveni la modul Ready.
Serlo se ofl l in spotele ull frontole o echlpomentulul.
Imprimarea unui raport
Putel lmprlmo roportul cu lucrrl l lnformoll despre echlpoment.
1. Apsol Machine Status pe SDQRXOGHFRPDQG.
2. Apsol sgelle sus/jos pentru o selecto Information Pages, opol opsol OK.
3. Pentru o lmprlmo toote ropoortele l llstele, selectol All Pages, opol opsol OK. Apsol sgelle
stnga/dreapta pentru a selecta Yes cnd apare mesajul Print?, opol opsol OK.
Folosll CentreWare Internet Services pentru a imprima raportul de configurare al echipamentului sau
occesol onllne secluneo cu lnformoll despre storeo ocestulo. Deschldel un web browser lo un
computer conectot lo reeo l lntroducel odreso IP o echlpomentulul. Cnd se deschlde fereostro
CentreWare Internet Services, opsol Information > Print Information.
214
Slguron
Capitolul cuprinde:
Notlflcrl l slguron
Simboluri de avertizare
Informoll referltoore lo slgurono operolonol
Peglementrl generole
Peglementrl prlvlnd coplereo documentelor
Peglementrl prlvlnd foxul
Fle tehnlce de securltote
Peclclore l scootere dln uz
Certificarea Energy Star
Date de contact
215
Notlflcrl l slguron
Porcurgel cu otenle oceste lnstruclunl pentru o v oslguro c folosll echlpomentul in slguron.
Consultol seclunlle de mol jos de flecore dot cnd este necesor.
Echlpomentul Xerox l consumobllele recomondote ou fost prolectote l testote ostfel inct s
indepllneosc cerlne strlcte de slguron. Acest lucru lnclude l oproboreo ogenlel de slguron, precum
l conformltoteo cu stondordele de medlu in vlgoore.
1estoreo stondordelor de slguron, precum l performono ocestul produs ou fost verlflcote excluslv cu
materiale Xerox.
ATLNIL: 0rlce modlflcore neoutorlzot core poote lnclude l odugoreo de nol funcll sou
conectoreo unor dlspozltlve externe, poote oveo un lmpoct negotlv osupro certlflcrll produsulul.
Contoctol furnlzorul locol outorlzot pentru mol multe lnformoll.
216
Simboluri de avertizare
1oote lnstruclunlle de overtlzore morcote sou llvrote odot cu produsul trebule s fle respectote.
Acest slmbol de AVEP1IZAPE otenloneoz utlllzotorll in prlvlno porlunllor produsulul unde
exlst poslbllltoteo producerll unul occldent.
Acest slmbol de AVEP1IZAPE otenloneoz utlllzotorll in prlvlno porlunllor produsulul unde
exlst suprofee inclzlte ce trebule s fle evltote.
Acest slmbol de AVEP1IZAPE otenloneoz utlllzotorll in prlvlno oclunllor neoutorlzote ce pot
couzo o expunere perlculoos lo lumlno generot de echlpoment.
217
Informoll referltoore lo slgurono operolonol
Produsul Xerox l consumobllele recomondote ou fost prolectote l testote ostfel inct s indepllneosc
cerlne strlcte de slguron. Acest lucru lnclude l oproboreo ogenlel de slguron, precum l
conformitatea cu standardele de mediu n vigoare.
Pentru o oslguro operoreo contlnu l slgur o echlpomentulul Xerox, respectol intotdeouno oceste
speclflcoll de slguron.
Speclflcoll de slguron prlvlnd componentele electrlce
Aceost seclune ofer lnformoll lmportonte referltoore lo slgurono ollmentrll cu electrlcltote,
lnformoll ce trebule porcurse de ctre utlllzotorl inolnte de lnstoloreo sou utlllzoreo echlpomentulul.
Consultol lnformollle dln urmtoorele seclunl.
Speclflcoll de slguron prlvlnd prlzo de curent
Speclflcoll de slguron prlvlnd coblul de ollmentore
Speclflcoll de slguron prlvlnd componentele loser
Speclflcoll de slguron prlvlnd echlpomentul
Speclflcoll de slguron prlvlnd oprlreo de urgen
Speclflcoll de slguron prlvlnd dlspozltlvul de deconectore
Specificuii de sigurun privind prizu de curent
Acest produs vo fl operot pe bozo tlpulul de ollmentore cu electrlcltote lndlcot pe flo tehnlc o
produsulul. Doc nu suntel slgur c ollmentoreo cu electrlcltote indepllnete cerlnele lmpuse, contoctol
componlo locol de electrlcltote pentru conslllere. Este lndlcot co prlzo de curent s fle lnstolot in
oproplereo echlpomentulul l s fle occesot uor.
ATLNIL: Echlpomentul Xerox trebule s fle conectot lo un clrcult cu impmntore. Produsul este
llvrot cu un coblu prevzut cu conector de impmntore ce se vo potrlvl door intr-o prlz
impmntot. Aceosto este o corocterlstlc de slguron. Doc nu putel lntroduce coblul in prlz,
contoctol un electrlclon pentru inloculreo prlzel. Conectol intotdeouno echlpomentul lo o prlz
impmntot corect. Doc ovel indolell in oceost prlvln, contoctol un electrlclon collflcot pentru
verlflcoreo prlzel. Conexluneo lncorect o coblulul lo dlspozltlvul de impmntore poote couzo
electrocutarea.
218
Specificuii de sigurun privind cublul de ulimenture
Folosll numol coblul de ollmentore llvrot impreun cu echlpomentul.
Introducel coblul de ollmentore dlrect intr-o prlz electrlc impmntot. Nu folosll un coblu
prelungltor. In cozul in core nu tll doc o prlz este sou nu impmntot, consultol un
electrician calificat.
Nu pozllonol echlpomentul in locurl in core oomenll or puteo clco sou s-or puteo impledlco de
cablul de alimentare.
Nu oezol oblecte pe coblul de ollmentore.
Specificuii de sigurun privind componentele luser
ATLNIL: Foloslreo controolelor, o ojustrllor sou performono procedurllor oltele dect cele
speclflcote olcl pot duce lo o expunere perlculoos lo lumln.
In ceeo ce prlvete slgurono loserulul, echlpomentul este conform stondordelor de performon pentru
produsul loser, stoblllte de guvern, ogenllle lnternolonole l nolonole, co un produs loser de cotegorlo 1.
Nu emlte lumln perlculoos, in tlmp ce rozo este protejot pe porcursul tuturor etopelor de operore
oblnult l intrelnere.
Specificuii de sigurun privind echipumentul
Acest echlpoment o fost prolectot ostfel inct s llmlteze occesul utlllzotorulul numol lo porlunlle slgure.
Accesul operotorulul lo suprofeele rlsconte este llmltot cu copoce sou oprtoore, o cror scootere
neceslt foloslreo unel unelte. Nu indeprtol nlclodot oceste copoce sou oprtoore.
Sigurunu operuionul - Recomundut:
Pespectol intotdeouno overtlsmentele l lnstruclunlle lnscrlplonote pe sou llvrote impreun cu
echipamentul.
Deconectol intotdeouno echlpomentul de lo prlzo electrlc inolnte de curore.
Folosll intotdeouno moterlole l consumoblle destlnote speclol echlpomentulul dumneovoostr
Xerox. Foloslreo moterlolelor nepotrlvlte poote reduce performono produsulul.
Se recomond o deoseblt otenle lo mutoreo echlpomentulul. Contoctol deportomentul de
servlce locol pentru tronsportoreo echlpomentulul in oforo cldlrll.
Aezol echlpomentul pe o suprofo suflclent de rezlstent (evltol covoorele) pentru o-l suporto
greutatea.
Aezol intotdeouno echlpomentul intr-un loc oerlslt, cu suflclent spolu pentru reporoll.
Deconectol intotdeouno echlpomentul de lo prlzo electrlc inolnte de curore.
0bservole. Echipamentul Xerox dispune de un mod economic pentru reducerea consumului de
electrlcltote otuncl cnd nu este foloslt. Nu este necesor s oprll lmprlmonto in tlmpul utlllzrll
normale.
Sigurunu operuionul - Nerecomundut
219
ATLNIL: Nu folosll produse de curore pe boz de oerosol, deoorece in onumlte clrcumstone or
putea cauza explozii sau incendii.
Nu folosll nlclodot un odoptor cu termlnol de impmntore pentru conectoreo produsulul lo o
prlz electrlc fr impmntore.
Nu efectuol nlclodot lucrrl de intrelnere, oltele dect cele speclflcote in oceost
documentole.
Nu blocol gurlle de oerlslre. Acesteo ou fost speclol prevzute pentru evltoreo suproinclzlrll
echipamentului.
Nu indeprtol nlclodot copocele sou oprtoorele flxote in uruburl. Sub oceste copoce nu sunt
zone destinate accesului operatorului.
Nu oezol nlclodot echlpomentul lng un rodlotor sou olt surs de cldur.
Nu lntroducel oblecte in gurlle de oerlslre.
Nu suprosollcltol dlspozltlvele de conectore meconlce sou electrlce.
Nu pozllonol echlpomentul in locurl in core oomenll or puteo clco sou s-or puteo impledlco de
cablul de alimentare.
Acest echlpoment nu or trebul s fle oezot intr-un spolu inchls dect doc ocesto este prevzut
cu slstem de ventllole corespunztor. Contoctol furnlzorul outorlzot locol pentru mol multe
lnformoll.
Specificuii de sigurun privind oprireu de urgen
Doc orlcore dlntre urmtoorele sltuoll opore, oprll lmedlot ollmentoreo molnll l scootel coblul de
ollmentore dln prlzo electrlc. Contoctol un furnlzor outorlzot de servlce pentru rezolvoreo problemel.
Echlpomentul emlte sunete sou mlrosurl neoblnulte.
Cablul de alimentare este deteriorat sau ros.
n intreruptor, o slguron sou olt dlspozltlv de slguron o fost declonot.
In echlpoment o fost vrsot llchld.
Echipamentul a intrat n contact cu apa.
0 ples o echlpomentulul o fost deterlorot.
Specificuii de sigurun privind dispozitivul de deconecture
Coblul de ollmentore este dlspozltlvul de deconectore pentru ocest echlpoment. Este otoot in spotele
molnll sub formo unul dlspozltlv de conectore. Pentru o intrerupe ollmentoreo curentulul electrlc dln
echlpoment, deconectol coblul de ollmentore dln prlzo electrlc.
220
Speclflcoll de slguron prlvlnd emlsllle de ozon
Acest echlpoment vo produce ozon in tlmpul funclonrll normole. 0zonul ostfel produs este mol greu
dect oerul l deplnde de volumul de lmprlmrl. Pespectoreo porometrllor de medlu corecl conform
speclflcolllor procedurll de lnstolore Xerox oslgur menlnereo nlvelurllor de concentrole in llmlte de
slguron.
Doc dorll mol multe lnformoll despre ozon, comondol publlcolo Xerox 0zone lo numrul de telefon
1-800-828-6S71 in Stotele nlte l Conodo. Pentru olte rl, contoctol dlstrlbultorul locol outorlzot sou
furnizorul de service.
Informoll referltoore lo intrelnere
ATLNIL: Nu folosll produse de curore pe boz de oerosol, deoorece in onumlte clrcumstone
ar putea cauza explozii sau incendii.
0rlce procedurl de intrelnere ce pot fl reollzote de ctre operotor vor fl descrlse in documentolo
llvrot odot cu echlpomentul.
Nu efectuol procedurl de intrelnere, oltele dect cele speclflcote in documentolo llvrot odot
cu echlpomentul dumneovoostr.
Folosll numol consumobllele l produsele de curore lndlcote in ocest monuol.
Nu indeprtol nlclodot copocele sou oprtoorele flxote in uruburl. Sub oceste copoce nu sunt
plese pe core le-ol puteo intrelne sou reporo.
Informoll referltoore lo consumoblle
Depozltol toote consumobllele conform lnstruclunllor prevzute pe omboloj sou contolner.
Nu lsol consumobllele lo indemno coplllor.
Nu oruncol toner, cortuele de lmprlmore sou reclplentele de toner in foc.
Certlflcrl de slguron
Acest echlpoment este certlflcot de urmtooreo ogenle pe bozo stondordelor de slguron mol jos
menlonote.
Agenle Standard
Underwriters Laboratories Inc. L609S0-1 o 2-o edlle (SA/Conodo)
IEC/EN609S0-1 o 2-o edlle
Acest echlpoment o fost produs intr-un slstem ol colltll certlflcot IS09001.
221
Peglementrl generole
Xerox o testot ocest produs pe bozo stondordelor prlvlnd lmunltoteo l emlsllle electromognetlce. Aceste
stondorde o fost eloborote in vedereo llmltrll lnterferenel couzote sou receptote de produs intr-un
mediu normal de birou.
Reglementri privind modulul LAN wireless 2.4 Chz
Acest produs dlspune de un emltor rodlo 2.^ Chz Wlreless LAN in conformltote cu cerlnele FCC Porteo
1S, Industry Conodo PSS-210 l Dlrectlvo Conslllulul Europeon 1999/S/CE.
tlllzoreo ocestul echlpoment se supune urmtoorelor dou condlll. (1) ocest echlpoment nu poote
couzo lnterferen duntoore l (2) ocest echlpoment trebule s foc fo orlcrel lnterferene
receptote, lncluslv lnterfereno ce-l poote ofecto funclonoreo.
Schlmbrlle sou modlflcrlle oduse ocestul echlpoment, neoprobote in mod expllclt de Xerox
Corporotlon, pot oveo drept consecln onuloreo dreptulul de o utlllzo echlpomentul.
nluneo Europeon
ATLNIL: Acesta este un produs Clasa A. ntr-un mediu domestic, acest produs poate cauza
lnterferene rodlo. In cozul in core lnterferenele opor utlllzotorul vo fl nevolt s lo msurlle
necesare pentru eliminarea acestora.
Slmbolul CE opllcot pe ocest produs reprezlnt declorolo de conformltote o Xerox cu
urmtoorele Dlrectlve opllcoblle ole nlunll Europene oo cum lndlc l doto.
12 decembrie 2006: Directiva 2006/95/CE cu privire la echipamentul cu voltaj redus
1S decembrle 200^. Dlrectlvo 200^/108/CE cu prlvlre lo compotlbllltoteo electromognetlc
9 mortle 1999. Dlrectlvo Conslllulul 1999/S/CE cu prlvlre lo echlpomentul rodlo l termlnolele de
telecomunlcoll
Foloslt conform lnstruclunllor, oceost lmprlmont nu reprezlnt un perlcol pentru consumotor sou
mediu.
Folosll coblurl de lnterfo ecronote, conform reglementrllor nlunll Europene.
0 cople semnot o declorolel de conformltote cu prlvlre lo ocest produs poote fl oblnut de lo Xerox.
222
Informoll de medlu referltoore lo Acordul Echlpomentelor de tlpor tlp Lot ^
Informuii despre soluiile pentru protejureu mediului i reducereu costurilor
Introducere
Informollle de mol jos ou fost publlcote in legtur cu Dlrectlvo nlunll Europene referltoore lo
Produsele cu lmpoct energetlc, in speclol studlul Lot ^ osupro echlpomentelor de tlpor. Aceost dlrectlv
conlne cerlne dlreclonote ctre productorl pentru imbuntlreo performonelor energetlce ole
echlpomentelor l suport plonul de oclunl ol nlunll Europene pentru cretereo eflclenel consumulul
energetic.
Produsele vlzote sunt echlpomentele destlnote uzulul cosnlc l comerclol ce se incodreoz in urmtoorele
categorii.
Produse monocrom stondord cu o vltez moxlm mol mlc de 66 lmoglnl A^ pe mlnut
Produse color stondord cu o vltez moxlm mol mlc de S1 lmoglnl A^ pe mlnut
8eneficiile ecologice ule imprimrii duplex
Mojorltoteo produselor Xerox ofer funclo de lmprlmore duplex, funcle cunoscut l sub numele de
lmprlmore fo-verso. Aceost funcle permlte lmprlmoreo outomot pe ombele prl ole colll de hrtle
l ojut ostfel lo reducereo consumulul de resurse, reducnd in ocelol tlmp l consumul de hrtle.
Acordul Lot ^ referltor lo echlpomentele de tlpor lmpune octlvoreo outomot o funclel duplex in tlmpul
lnstolrll echlpomentulul, pentru echlpomentele color cu o vltez mol more sou egol cu ^0 ppm colo
respectlv ^S ppm monocrom. Anumlte produse Xerox ce funcloneoz sub oceste llmlte de vltez pot
oveo funclo de lmprlmore duplex octlvot lo momentul lnstolrll. Astfel, foloslreo funclel de lmprlmore
duplex vo mlcoro lmpoctul dumneovoostr osupro medlulul inconjurtor.
1otul, in cozul in core dorll s lmprlmol documente pe o slngur fo, putel modlflco setrlle de
imprimare din driverul de imprimare.
Tipuri de hrtie
Acest produs poote fl utlllzot ott cu hrtle reclclot ct l cu hrtle normol, oprobot de un progrom de
medlu in conformltote cu stondordul EN1 2281 sou un stondord de colltote slmllor. Hrtlo sublre (60
g/m2), ce conlne mol pulne moterll prlme l ostfel folosete mol pulne resurse per pogln lmprlmot,
poote fl foloslt pentru onumlte opllcoll. Este recomondot s verlflcol doc oceste tlpurl de hrtle sunt
potrlvlte nevollor dumneovoostr de tlpor.
ENERGY STAR
Consumul de energie electric i intervulele de uctivure
Contltote de energle electrlc consumot de un onumlt echlpoment deplnde de modul in core ocesto
este utlllzot. Acest produs este prolectot l conflgurot pentru o v permlte s reducel costurlle cu
consumul de energle electrlc. Dup ultlmo lucrore de lmprlmore echlpomentul octlveoz modul Ready.
In ocest mod echlpomentul poote tlprl documente lmedlot, doc este necesor. In cozul in core produsul
nu este utlllzot un onumlt lntervol de tlmp, ocesto octlveoz modul economlc. In ocest mod, rmn
octlve door funcllle esenlole pentru o permlte reducereo consumulul de energle electrlc.
Dup lelreo dln modul economlc, prlmo lucrore de lmprlmore vo duro mol mult dect in modul Ready.
Aceost intrzlere este dotorot lelrll slstemulul dln modul economlc l este un slmptom prezent lo
majoritatea echipamentelor de tipar de acest tip.
223
Doc dorll s conflgurol un lntervol mol lung de octlvore o modulul economlc, sou dorll s dezoctlvol
modul economlc, luol in conslderore foptul c echlpomentul vo lntro in modul economlc dup o
perlood mol more de tlmp sou chlor deloc.
Pentru mol multe detolll referltoore lo portlclporeo Xerox in lnllotlvele de protejore o medlulul, vlzltol.
www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html
224
Peglementrl prlvlnd coplereo documentelor
Alte rl
Coplereo onumltor documente poote fl llegol in oro dumneovoostr. Persoonele core se foc vlnovote
de ostfel de reproducerl sunt poslblle de omend sou pedeopso cu inchlsooreo.
Bancnote
1ltlurl l cecurl boncore
1ltlurl cu venlturl flxe l oclunl guvernomentole l boncore
Poopoorte l crl de ldentltote
Moterlole supuse legll drepturllor de outor sou mrcl fr ocordul proprletorulul
tomplle potole l olte lnstrumente negocloblle
Aceost llst nu este complet, lor Xerox nu il vo osumo responsobllltoteo pentru completoreo sou
exoctltoteo el. Pentru mol multe detolll, consultol un ovocot.
225
Peglementrl prlvlnd foxul
nluneo Europeon
Directivu privind terminulele de telecomunicuii i echipumentul rudio
Foxul o fost oprobot in bozo Declzlel Conslllulul 1999/S/CE pentru conectoreo pon-europeon o unul
slngur termlnol lo o reeo de telefonle publlc (PS1N). Cu toote ocesteo, dln couzo dlferenelor exlstente
intre reele lndlvlduole de telefonle publlc dln rl dlferlte, oproboreo in slne nu reprezlnt o goronle
obsolut o operrll optlme in flecore punct termlnol ol reelel.
In coz de probleme, contoctol mol intl dlstrlbultorul locol outorlzot.
Acest produs o fost testot in conformltote cu ES 203 021-1, -2, -3, o speclflcole tehnlc pentru
echlpomentul termlnol utlllzot in reelele onologlce dln spolul economlc europeon. De osemeneo,
produsul permlte setoreo de ctre utlllzotor o codulul rll. Codurlle de or trebule s fle setote inolnte
de conectoreo produsulul lo reeo.
0bservole. Del produsul poote folosl semnole loop dlsconnect (pulse) sou D1MF (tone), se recomond
setoreo ocestulo pentru utlllzoreo semnolelor D1MF. Semnolul D1MF oslgur o conflgurore ropld l
flobll o opelurllor. Modlflcoreo, conectoreo lo progrome softwore externe de control sou lo oporote
externe de control, neoutorlzote de Xerox, onuleoz certlflcoreo.
226
Fle tehnlce de securltote
Pentru mol multe lnformoll despre flo tehnlc o echlpomentulul, vlzltol.
nluneo Europeon. www.xerox.com/environment_europe
Pentru dotele de contoct ole Centrelor de Suport Cllenl, vlzltol www.xerox.com/office/worldcontacts
227
Peclclore l scootere dln uz
nluneo Europeon
Directiva WEEE 2002/96/EC
Reciclureu i scoutereu din uz u echipumentului (Mediul profesionul/comerciul)
Apllcoreo ocestul slmbol pe echlpomentul dumneovoostr reprezlnt conflrmoreo
obllgolel de o folosl ocest echlpoment conform procedurllor nolonole in vlgoore.
Conform leglslolel europene, echlpomentul electronlc sou electrlc ce urmeoz o fl
oruncot trebule s fle gestlonot in bozo procedurllor ogreote.
Colectureu i scoutereu din uz u echipumentelor i buteriilor
Aceste slmbolurl opllcote pe produse l/sou documentele ce insoesc produsele se refer
lo obllgolo utlllzotorllor de o seporo produsele electrlce l electronlce l boterllle de
deeurlle normole.
Pentru trotoreo, recuperoreo l reclcloreo corect o produselor vechl l boterlllor uzote,
contoctol punctele de colectore in conformltote cu leglslolo nolonol l dlrectlvele
2002/96/CE l 2006/66/CE.
Pespectnd lnstruclunlle de scootere dln uz o echlpomentelor l boterlllor uzote, vel contrlbul lo
economlslreo resurselor l prevenlreo eventuolelor efecte negotlve osupro sntll umone l medlulul
inconjurtor, efecte ce pot decurge dln monevroreo necorespunztoore o deeurllor.
Pentru mol multe lnformoll despre colectoreo l reclcloreo echlpomentelor vechl l boterlllor uzote,
contoctol outorltlle locole competente, servlclul de solubrlzore sou mogozlnul de lo core le-ol
ochlzllonot.
Nerespectoreo cerlnelor prlvlnd scootereo dln uz o ocestor deeurl poote otroge dup slne sonclunl in
conformltote cu leglslolo in vlgoore.
Informuii uplicubile compuniilor uflute pe teritoriul Uniunii Luropene
Doc dorll s scootel dln uz echlpomente electrlce l electronlce, contoctol dlstrlbultorul sou furnlzorul
pentru lnformoll supllmentore.
Semnificuiu simbolului uplicut pe buterie
Acest slmbol, reprezentnd un co cu rol poote fl foloslt impreun cu un slmbol chlmlc, in
conformltote cu cerlnele dlrectlvel.
228
Certificarea Energy Star
1oote rlle
ENERGY STAR
ENEPC S1AP este un progrom bozot pe voluntorlot ce promoveoz dezvoltoreo l ochlzllo produselor
eflclente dln punct de vedere ol consumulul de energle, fopt ce ojut lo reducereo lmpoctulul osupro
medlulul inconjurtor. Detolll referltoore lo progromul ENEPC S1AP l produsele ce indepllnesc cerlnele
ENEPC S1AP pot fl consultote lo odreso urmtoore.
www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=find_a_product.showProductGroup&pgw_code=IEQ
In colltote de portener ENEPC S1AP, Xerox o conflrmot foptul c ocest produs indepllnete cerlnele
ENEPC S1AP pentru eflcleno consumulul de energle.
ENEPC S1AP l MAPCA ENEPC S1AP sunt mrcl inreglstrote in Stotele nlte
Progromul ENEPC S1AP reprezlnt un efort comun ol guvernelor Stotelor nlte, nlunll
Europene l 1oponlel, precum l ol lndustrlel echlpomentelor de blrou in vedereo
promovrll coplotoorelor, lmprlmontelor, foxurllor, echlpomentelor multlfunclonole,
computerelor personole l monltoorelor cu o cror funclonore lmpllc un consum
eficient de energie. Reducerea consumului de energie contribuie la combaterea
smogulul, ploll oclde l schlmbrllor cllmoterlce pe termen lung prln scdereo emlslllor speclflce
procesului de generare de electricitate.
Echlpomentul Xerox ENEPC S1AP o fost conflgurot in fobrlc pentru o octlvo modul economlc dup un
anumit interval de timp de la ultima imprimare/copiere. Intervalul implicit configurat pentru Xerox
WorkCentre 331SDN/332SDN/332SDNI este 30 mlnute. 0 descrlere detollot o ocestel funcll poote fl
gslt in monuolul echlpomentulul. Consultol secluneo Configurarea echipamentului pentru
lnstruclunl referltoore lo modlflcoreo oplunll Power Save.
229
Date de contact
Pentru mol multe lnformoll despre medlu, sntote l slguron in legtur cu produsul l consumobllele
Xerox, v rugm s ne contoctol foloslnd dotele de mol jos.
Europe: +44 1707 353 434
Speclflcollle de slguron ole echlpomentul sunt dlsponlblle l pe slte-ul Xerox.
www.xerox.com/about-xerox/environment