P. 1
Model Contract Prestari Servicii Var 1 Laurentiu Mihai

Model Contract Prestari Servicii Var 1 Laurentiu Mihai

|Views: 3|Likes:
Published by El Este Ovix
bhhbbhbh
bhhbbhbh

More info:

Published by: El Este Ovix on Jun 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2014

pdf

text

original

Contract colaborare servicii de consultanţă Nr. I.

Parţile contractante
cu unic calitate sediul la de în _________________________ ____________________ nr._______________ având contul Localitatea: sub dosar prin IBAN:

/ Data:

I.1. __________________________, ________________ nr._______________ _______________, , , în cod

înregistrata

Registrul inregistrare de

reprezentată

Beneficiar,

____________________________, deschis la _________________.
I.2. __________________________, ________________ nr._______________ , , cod cu unic sediul la de în _________________________ ____________________ nr._______________ Localitatea: sub dosar prin

înregistrata

Registrul inregistrare

reprezentată

_______________, în calitate de Prestator de servicii de ___________ , având contul IBAN:

____________________________, deschis la _________________.
II. Obiectul colaborarii

2.1 Prestatorul va asigura beneficiarului urmatoarele: • • Activitate 1 Activitate 2

2.2 Serviciile care fac obiectul prezentului contract vor fi asigurate de prestator, la capacitatea şi eficienţa până la data de _________________ cu începere de la data preluării integrale a documentaţiei necesare elaborării lucrărilor sau prestării serviciilor de consultanta. Data preluării integrale a documentaţiei de către prestator este _______________________.

Pagina 1 din 6

Beneficiarul se obligă ca în termen de maxim 48 (patruzeci şi opt) de ore lucrătoare de la solicitarea unei aprobări din partea Prestatorului să asigure o confirmare sau o corectură a propunerii.4. 3. Să aprobe calendarul de activităţi si termenele limită ale activităţilor (v. ANEXA 1). anexa ataşată la contract.III.4.2.1. asupra informaţiior puse la dispoziţie direct sau indirect de beneficiar sau stocate în calculatoarele beneficiarului. Să asigure confidenţialitatea asupra întregii activităţi desfăşurate în cadrul acestui contract.2. 3.2. Plătile se vor efectua in lei şi vor fi condiţionate de implementarea sarcinilor specificate în anexele ataşate la prezentul contract. Pagina 2 din 6 . 3. durata totală a contractului se va prelungi până la numărul de zile întârziate de către acesta. cu responsabilităţi clar definite în scopul unei bune prestări a serviciilor solicitate. OBLIGATIILE PRESTATORULUI 3. 3. Obligaţiile contractuale 1. Să implementeze sarcinile calendarul de activităţi.1.2. 3.1. Să desemneze o persoană de contact cu prestatorul. 4. 2. Suma pentru care se efectuează acest contract este de _______ Lei. IV. Termene şi modalităţi de plată 4. Beneficiarul se obligă să ofere Prestatorului toate informaţiile şi documentele solicitate de către Prestator pentru elaborarea proiectelor ce fac obiectul prezentului act şi să asigure exactitatea acestor informaţii.1.1.2. cu responsabilităţi clar definite în scopul unei bune prestări a serviciilor solicitate.1.2. Să desemneze o persoană de contact cu beneficiarul.3. În cazul în care Prestatorul nu poate asigura o confirmare sau o corectură a propunerii în cele 48 de ore.1. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 3. în termen de __ de zile de la primirea tuturor materialelor necesare livrate de Beneficiar.

3. Timpul de dezvoltare al proiectelor este de _____ de zile calendaristice de la livrarea de către Beneficiar a tuturor materialelor necesare.4.4. Nici una dintre părtile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea in mod necorespunzător . în termen de15 zile.5. cu menţiunea de a fi păstrată confidenţial. se va discuta cu beneficiarul şi se va lua o decizie comună în legătură cu acest lucru. V. Informaţia nu poate fi utilizată pentru orice alte scopuri fără consimţământ prealabil scris al beneficiarului. Întârzierea cu mai mult de 5 zile lucrătoare a efectuării plăţii de către Beneficiar va atrage penalizări de 1% din valoarea facturii neachitate. aşa cum este definită de lege. Întârzierea cu mai mult de 5 zile lucrătoare a efectuării sarcinilor din calendarul de activităţi atrage penalizări de 1% din suma facturii emise.1. va fi utilizată numai în scopul pentru care a fost emisă şi pentru realizarea prezentului contract. Termene de plată: • Prima tranşă. • Restul de plată va fi livrată la maxim 15 zile de la livrarea/finalizarea ultimei activităţi prevăzute în calendarul de activităţi (ANEXA1) 4. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE VI. 4. 5. producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.6. în proporţie de _____ lei din valoarea contractului.total sau parţial .1. va fi livrată la semnarea contractului.2.a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract. VI. 4. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părti. FORŢĂ MAJORĂ 5. dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră. pentru fiecare zi de întârziere. pentru fiecare zi de neplată. Pagina 3 din 6 . În cazul în care există probleme extraordinare care împiedică prestatorul să realizeze activităţile promise la ANEXA 1. Informaţia furnizată de către Beneficiar.

prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 7.2. nici o informaţie de natura confidenţială cum ar fi informaţii tehnice. pentru o perioadă de încă alţi doi ani. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax. ea va fi transmisă.2. Dacă notificarea se trimite prin email. pentru toată durată acestuia şi dupa încetarea sa. 7.3. 7. CLAUZE FINALE 9.VI.5. În accepţiunea părţilor contractante. indiferent de motiv. informaţii administrative. ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre părţi. dacă nu sunt confirmate. Clauza de confidenţialitate menţionată în prezentul capitol afectează în aceeaşi măsură prevederile întregului contract. Pagina 4 din 6 . structura preţurilor. orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevazută în partea introductivă a prezentului contract. VIII. ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost trimis. Fiecare parte contractantă se obligă să nu divulge unei terţe persoane şi să nu folosească. comerciale. cu excepţia situaţiilor impuse de prezentul contract. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI 7. VII. cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data mentionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.4.1.3. IX.1. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă. 7. LITIGII 8. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală.1. prin scrisoare recomandată. inclusiv anexele aferente acestuia. părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. VI.

În cazul în care părţile îşi încalccă obligaţiile lor. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare. astăzi ______________. împreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul său. reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea. Prezentul contract.3. neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său. 9.9.4. anterioară sau ulterioară încheierii lui. 9.2. Semnatura beneficiar Semnatura prestator Pagina 5 din 6 .

_____________ Semnatura beneficiar Semnatura prestator Pagina 6 din 6 .ANEXA 1 – Calendar de activităţi: Activitate Termen limită COST TOTAL (euro) TOTAL (lei) Data.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->