Előszó Ezt a kOnyvet elsósorban a Tranzakcioná/is e/emzés a pszichoterápiában címú kOnyvem I folytatásának szántam, de úgy írtam meg, hogy

attól fOggetlenül is olvasható és megérthetó. A játszmák elemzéséhez és világos megértéséhez szOkséges elméletet az I. rész Osszegezi. A II. rész az egyes játszmák leírását tartalmazza. A III. rész új klinikai és elméleti anyagot foglal magába, amely - a régit kiegészítve lehetóvé teszi, hogy némileg megértsOk, mit jelent a játszmáktól való mentesség. Azok számára, akik alaposabb ismeretekre kívánnak szert tenni, a korábbi kOtet elolvasását javaslom. A mindkét kOnyyet tanulmányozó olvasók észre fogják venni, hogy az elmélet alakulásán túl a jelen kOtetben kisebb terminológiai és néz6pontbeli változtatások találhatók, melyek a problémák továbbgondolásán és új klinikai anyagon alapulnak. E kOnyv szükségességét az jelezte, hogy a tanítványok és az elóadások hallgatósága igényelte a tranzakcionális elemzés elveinek bemutatásakor példaként rOviden említett játszmák listáját vagy b6vebb kifejtését. KOszOnet illeti meg ezeket a tanítványokat és hallgatóságot általában, külOnOsen 1J pedig azokat a pácienseket, akik új játszmákat mutattak meg, tártak fel vagy neveztek el ; legnagyobb köszOnet il1eti Miss Barbara Rosenfeldet az emberek meghallgatásának müvészetéröl és jelentöségéröl adott sok-sok gondolatáért; valamint, másokkal együtt, Mr . Melvin Boyce-t, Mr . Joseph Concannont, dr . Franklin Ernstet, dr . Kenneth Evertst, dr . Gordon Grittert, Mrs. Frances Matsont és dr . Ray Pointdextert számos játszma önálló feltárásáért és tapasztalati megerösitéséért. Két okból is külön említést érdemel Mr . Claude Steiner , aki korábban a San Francisco Social Psychiatry Seminars kutatási vezetöje volt, jelenleg pedig a Michigani Egyetem Pszichológia Tanszékén dolgozik. Ö vezette az elsö kísérleteket, amelyek az itt tárgyalt kérdések kOzül sokat igazoltak, s e kísérletek eredményeként segítségemre volt az autonómia és az intimitás természetének tisztázásában. Köszonet illeti továbbá Miss Viola Littet, a Szemináriumok gazdasági titkárát és M,.s. Mary N. Williamst, titkárnömet, nem szünö segítségükért, valamint Anne Garrettet a kézirat átolvasásában való kOzremúkOdéséért. A tömOrség kedvéért a játszmákat többnyire a férfi szempontjából írjuk Ie, hacsak nem kifejezetten nöi játszmák. Ha a nö szerepe jelentösen eltér a férfiétól, akkor azzal külön foglalkozunk. A szókincs és a felfogás megválasztásánál elsösorban a gyakorló klinikust vettük figyelembe, de más szakmák képviselöi is érdekesnek és hasznosnak találhatják a könyvet. A tranzakcionális játszmaelemzést vílágosan meg kell különböztetnünk gyorsan fejlödö testvérétöl, a matematikaí játszmaelemzéstöl, noha a szövegben használt némelyik 14 szakkifejezés - például a "nyereség" - ma már eléggé matematikai. A játszmák matematikai elméletét R. D. Luce és H. Raiffa Játszmák és döntések címú könyve tekinti

át részIetesen.2 Carmel, California, 1962. május . Hivatkozások I. Berne, E. : Transactional Analysis in Psychotherapy. Evergreen, 1961. 2. Luce, R. D. and Raiffa, H. : Games and Decisions. Chapman and Hall, 1957 .

Bevezetés 1. A társas érintkezés A társas érintkezésnek az az elmélete, amelyet részletesebben Tranzakcionális elemzés címú kOnyvemben I fejtettem ki, roviden a kOvetkezőkben Osszegezhető: Spitz arra a kOvetkeztetésre jutott-~ 2 hogy ha kisgyermekekkel hosszabb időn át nem foglalkoznak, megkezdődik leromlásuk visszafordíthatatlan folyamata, és állapotukhoz kOnnyúszerrel társulhat valamilyen betegség is. Gyakorlatilag ez annyit jelent, hogy az érzelminélkülOzés - ő igy nevezi - végzetes kimenetelú lehet . Ezek a megfigyelések vezetnek el az ingeréhség fogalmához, és arra vallanak, hogy az ingerek legkedvezőbb formáit a fizikai intimitás nyújtja. Mindennapi tapasztalataink alapján nem nehéz elfogadnunk ezt a kOvetkeztetést. Ha$onló természetú jelenség figyelhetö meg olyan felnőtteknél, akik az ingerektől való megfosztottság állapotába kerlllnek. Kísérletek bizonyítják, hogy az ingerszegény kOrnyezet múló pszichózist vagy legalábbis átmeneti lelki zavarokat válthat ki. A múltban a társaktól és ingerektől való megfosztottság hasonló állapotba juttatta a hosszú ideig magánzárkában tartott embereket is. Csakugyan, a magánzárkától még azok a rabok is rettegnek, akik hozzáedzödtek a fizikai brutalitásokhoz;3.4 ezzel a hírhedt eljárással az elítéltek politikailag hajlíthatókká tehetök. lEs megfordítva, a hajlíthatóság elleni legjobb ismert fegyver a közösség. Ha biológiai oldaláról nézzük : az érzelem és ingerhiány könnyen maga után von vagy elösegít szervi elváltozásokat. Ha az agytörzs retikuláris aktiválórendszerét, nem éri elegendö inger , akkor az idegsejtekben - legalábbis közvetve - elsorvadási folyamat indulhat meg. Elöfordulhat, hogy ez a folyamat a rosszul tápláltság másodlagos hatása, de a hiányos táplálkozás maga is lehet az apátia terméke. Ez történik az elgyengülésben szenvedö csecsemökkel is. Érzelemés ingerhiány, apátia, elsorvadási folyamat és halál igy tehát valóságos biológiai láncolatba füzödhei. Ebben az értelemben az ingeréhségnek ugyanaz a szcrepe az emberi szervezet fennmaradásában, mint a táplálékéhségnek. Valóban így van, az ingeréhség több vonatkozásban nemcsak biológiailag, hanem pszichológiaila~ és társadalmilag is - párhuzamba állítható a táplálé'lcéhséggel. Hiányos táplálkozás, jóllakottság, ínyencség, torkosság, különc étkezési szokások, aszkézis, konyhamüvészet és jó koszt csupa olyan fogalom, amelyet a táplálkozás területéröl kOnnyűszerrel átvihetünk az érzékelés területére. A túltápláltságnak a túlingerlés a megfelelóje. Normális körU1mények közOtt, amikor bóséges az ellátás, és nagy a

választék, a választást erósen befolyásolja az egyéni ízlés. Lehetséges, hogy az idegenkedés vagy vonzódás többé-kevésbé alkatilag meghatározott, problémánk szempontjából azonban ennek most nincs jelentósége. A szociálpszichiátert az izgatja, mi történik a kisgyermekkel azután, hogy a természetes fejlódési folyamat során leválik anyjáról. Az eddig elmondottakat "köznyelvi kifejezéssel"' valahogy így összegezhetjük : "Ha nem simogatják a gerincagyadat, kiszikkad. " Amikor lezárul az anyához fúzódó intim kapcsolat idószaka, az ember élete végéig dilemma elé kerül, melyben sorsa és életben maradása a tét. A gyermeki fizikai intimitás fennmaradásának társadalmi, pszichológiai és biológiai erók állják útját ; ugyanakkor az ember soha nem adja fel tOrekvését annak elérésére. Az esetek tObbségében kompromisszum születik. Az ember megtanulja, hogyan érje be r~jtettebb, sót akár jelképes gondozási formákkalis, egészen addig, hogy olykor már az elismerés apró jele is elegendó a számára; ám ugyanakkor szemernyit sem csOkken a fizikai kapcsolat iránti eredeti szükséglete. A kompromisszum folyamatát különbözó kifejezésekkel jelOlhetjük, például a "szublimáció" szóval, de bárminek nevezzOk is, az eredmény azonos : a gyermeki ingeréhség részlegesen átalakul valamivé, amit elismeréséhségnek nevezhetOnk. Minél bonyolultabbá válik a kompromisszum, annál egyénibb Iesz az illetó személy elismerési vágya; ezek a megkOlOnbOztetójegyek teszik változatossá a társas érintkezést, és határozzák meg az egyén sorsát. Egy filmszínésznek esetleg heti száz "simogatás" is kell hódolóinak névtelen és alaktalan tOmegétói ahhoz, hogy a gerincagya ki ne szikkadjon. Egy tudós ezzel szemben akkor is megórizheti fizikai és Ielki egészségét, ha valamely nagyra becsült mester évente akár csak egy "simogatásban" részesíti. A "simogatást" az intim fizikai kapcsolat általános fogalmának értelmében használjuk; a gyakorlatban ez különféle formákat ölthet. Vannak, akik valóban megsimogatják a gyermeket; egyesek átölelik, vagy barátságosan megpaskolják, mások játékosan megcsipdesik vagy megfricskázzák. Mindezeknek megvan a megfelelőjük a beszélgetésben. Akár meg is jósolhatnánk, hogyan gondoz valaki egy kisbabát, ha halljuk beszélni. A "simogatás" fogalmát, jelentésbővítéssel, kOznyelvileg minden olyan aktus jelOlésére alkalmazhatjuk, amely egy másik személy jelenlétét nyugtázza. Így tehát a "simogatás" szót a társas cselekvés alapvető egységeként használhatjuk. A simogatások cseréje tranzakci6. ez pedig a társas érintkezés egysége. A játszmák .elmélctét illetőena következő elv kristályosodik ki: akármilyen legyen is a társas érintkezés, biológiailag mindenképpen előnyösebb, mint ha nincs éríntkezés. Ezt a tételt S. Levinel! néhány jelentős patkánykísérlete is igazolta: a gondozás nemcsak a fizikai, az agyi és az érzelmi fcjlődést, hanem az agy biokémiáját is kedvezően befolyásolta, sőt, fokozta a leukémiával szembeni ellenálló-képe.~séget. 1gen sokatmondó tény , hogy a gyengéd gondozás és a fájdalmas áramütés egyforma hatékonysággal szolgálta az állatok egészségét. E bizonyítékok tudatában fokozott önbizalommal vághatunk neki a következő résznek. 2. Az idő strukturálása Elfogadtuk, hogy a kisgyermeknél a gondozás, a felnőttnél annak jelképes megfelelője, az elismerés, értéket képvisel az élctben maradás sze~.1pontjából. Kérdés, mi k.:>vetkezik mindebből. Egyszerüen szólva: mit tehetnek az emberek miután

kOlcsOnOsen üdvOzOlték egymást, függetlenül attól, hogy egyszavas, diákos kOszOntés volt ez, vagy pedig tObb órás keleti rituálé? Az ingeréhség és az elismeréséhség után a struktúraéhség kOvetkezik. A serdülők OrOk problémája: "És aztán mit mondjak neki?" De nemcsak a serdülő, hanem sok felnőtt is úgy érzi, nincs kényelmetlenebb dolog, mint az érintkezésben támadt folytonossági hiány, a néma, strukturálatlan időtartam, amikor a jelenlevők egyike sem tud értelmesebbet kiizzadni, mint effélét: "Ugye, milyen függőlegesek ma a falak?" Az ember OrOk problémája, hogyan strukturálja az ébrenlét óráit. Ebben az egzisztenciális értelemben minden társas létezésnek az a funkciója, hogy az emberek kOlcsOnOsen segítsék egymást ebben a vállalkozásban. Az idő strukturálásának müveleti oldalát programozásnak nevezhetjük. Három vonatkozása van: anyagi, társadalmi és egyéni. Az idő strukturálásának leghétkOznapibb, legmegfelelőbb, legkényelmesebb és leghasznosabb módszere valamilyen vállalkozás, melynek az a rendeltetése, hogy megbirkózik: a külső valóság anyagával : ez pedig a munka. Az ilyen vállalkozást szaknyelven tevékenységnek nevezik; a "munka" kifejezés azért nem megfelelő, mert a szociálpszichiátria általános elmélete a társas érintkezést is a munka egyik formájának tekínti. Az ember birkózik a külső valósággal, viszontagságok érik - ez a forrása az anyagi programozásnak. Bennünket ez itt csak annyiban érdekel, amennyiben a tevékenységek szolgáltalnak hátteret a "simogatáshoz", az elismeréshez és a társas érintkezés egyéb, bonyolultabb formáihoz. Az anyagi programozás elsődlegesen nem társadalmi probléma; alapja Iényegében az adatfeldolgozás. Amikor hajót építenek, mérések, valószínúségszámítások hosszú sorára támaszkodnak, és az emberek kOzOtti, bárminemú társas érintkezést ennek kell alárendelni, mert csak így haladhat előre a hajó építése. A társadalmi programozás hagyományos, rituális vagy félrituális érintkezéseket eredményez. Fő kritériuma a helyi elfogadhatóság. A kOznyelv eztnevezi "jó modornak" . A szilIők a világ minden táján megtanítják utódaikat viselkedni, azaz a gyermekek megtudják, melyek a helyes ildvOzlési, étkezési, üritési, udvarlási és gyászrituálék, valamint azt is, hogyan beszélgessenek valamilyen témáról a megfelelő tompításokkal és erősítésekkel. A tompítás és erősítés nem egyéb, mint tapintat és diplomáciai érzék ; bizonyos ilgyeskedések egyetemesek, mások helyi jellegúek. Helyi, ősi hagyomány bátorítja vagy tiltja, lehet-e bOfOgni az étkezésnél, lehet-e érdeklődést tanúsítani más felesége iránt. E két sajátságos tranzakció kOzOtt például fordított kOlcsOnOsségi viszony figyelhető meg: rendiZerínt nem tanácsos az asszonynép után érdeklődni ott, ahol az emberek bOfOgnek étkezés után; olyan helyeken viszont, ahol lehet az asszonynép után érdeklődni, ott nem tanácsos étkezéskor bOfOgni. Rendszerint formális rituálék előzik meg a félrítuális, alkalmi beszélgetéseket ; az utóbbiakat megkülOnbOztetésill idótöltéseknek nevezzük. MikOzben két ember kOzelebbről megismeri egymást, egyre tObb és tObb egyéni programozás csúszik be, és "incidensek" adódnak. Felületesen nézve véletlennek is túnhetnek - az éríntett felek talán annak is minősítik őket, a gondos vizsgálat azonban felfedi, hogy az incidensek bizonyos mintákat kOvetnek; csoportosíthatók és osztályozhatók, egymásra kOvetkezésüket pedig kimondatlan szabályok és előírások irányítják. Az előírások mindaddig rejtettek maradnak, amíg a barátságok vagy ellenségeskedések úgy haIadnak, akár ha a kártyaszabályok kézikOnyvét kOvetnék, de nyomban előtúnnek, mihelyt valaki tOrvényellenes Iépésre vetemedik - ekkor elhangzik a jelképes, szóbeli vagy jogi "Szabálytalanság!" felkiáltás. Az ilyen sorozatokat amelyek az

időtOltésektől eltérően inkább egyéni, mint társadalmi programozásúak - játszmáknak nevezzük. A csaIádi élet és a házasélet, akárcsak a szervezeti élet killOnbOző fajtái, éveken át ugyanannak a játszmának a változataira épülhetnek. Amikor azt állitjuk, hogy társadalmi tevékenységünk során javarészt játszmákat játszunk, ez nem jelenti szilkségképpen azt, hogy főként csak "szórakozunk", vagy hogy játékosi mivoltunk ne volna nagyon is komoly. Ellenkezőleg: a futball és a tObbi atlétikai "játszma" néha Iegkevésbé sem szórakozás, a játékosok olykor roppant ádázak; az ilyen játszmák, akárcsak a szerencsejátékok és a "játék" egyéb formái, alkalmanként rendkivül komolyak, sőt akár vég'Letesek is Iehetnek. Másfelől egyes szerzők - mint például Huizinga 9 - olyan súlyos dolgokat is a "játékhoz" sorolnak, mint a kannibálok ünnepi lakomáit. Ne tekintsük tehát felelőtlenségnek, tréfálkozásnak vagy barbárságnak, ha tragikus magatartásformákban is - mint az Ongyilkosságban, az alkoholizmusban, a kábítószer-élvezetben, a búnOzésben vagy a szkizofréniában ~ "játszmák Iejátszását" látjuk. Az emberi játék Iegfőbb jellegzetessége nem az, hogy a benne megnyilatkozó érzelmek dőrék, hanem hogy szabályozottak. Ez rögtön láthatóvá lesz, amikor valamilyen jogosulatlan érzelmi megnyilatkozást válaszul megtorlás követ. A játek Iehet zordon, söt végzetesen komoly , de a társadalmi szankciók csak akkor súlyosak, ha valaki vétett a szabályok ellen. Az idötöltések és játszmák a valódi átélt intimitás pÓtlékai. Ezért inkább csak elözetes elkötelezödésnek, semmint közösségvállalásnak tekinthetjük öket; ezért jellemezhet6k markáns játékformákként. Az intimitás akkor kezdödik, amikor az egyéni (rendszerint ösztön~s) programozás intenzívebbé válik, s mind a társadalmi szabályozás, mind a rejt~tt korlátozások és indítékok kezdenek veszíteni az erejtlkböl. Az intimitás az egyetlen tökéletesen kielégít6 válasz az íngeréhségre, az elismeréséhségre és a struktúraéhségre. Prototípusa a szerelmi egyesülés. Az élet fennmaradása szempontjáb61 a struktúraéhségnek ugyanolyan az értéke, mínt az íngeréhségnek. Az ingeréhség és az elismeréséhség szükségletet fejez ki : el akarjukke,ülili, hogy érzékszerveink és érzelmeink a nélkülözésáJl~otába jussanak, mivel ez biológiai Ieromláshoz vezet. ~ struktúraéhség az unalom elkerülésének szükségletét fejezi ki. Kierkegaard 10 rámutatott, milyen bajok származnak a strukturálatlan idöböl. A hosszú ideig tartó unalom az érzelmi nélkül()zés szinonimája, és ugyanazokka\ a kövelkezményekkel járhat. A magányos egyén kétféle módon strukturálhatja az id6t: tevékenységgel és fantáziával. Maradhat valaki magányos má~k . jele{1létében is, ezt minden pedagógus tudja. Ha valaki egy-két vagytöbb tagból álló csoportosulás tagja, tObbféle Iehetösége nyílik az idö strukturálására. Bonyolultságuk sorrendjében ezek a kOvetkezök : 1. rituálék, 2. idötöltések, 3. játszmák, 4. intímitás és 5. tevékenység - ez utóbbi mintául szolgálhat a másik négy bármelyikéhez is. A csoportosulás mindegyik tagjának az a célja, hogy a többiekkel lebonyolitott tranzakciókból a Iehetö legtöbb kielégüléshez jusson. Minél nyitottabb a személyiség, annál több kielégüléshez juthat. A társas múveletek zöme automatíkus programozású. Mivel az így nyert "kielégülések" némelyikét például az önpusztító jellegúeket - nehéz a "kielégülés' szó szokásos értelmében elfogadni, célszerúbb olyan, semle gesebb kifejezéssel ii1etni öket, mint amilyen a "nyereség' vagy az "elöny" . , A társas érintkezésböl származó elönyök a testí és a Ielki egyensúly körül forognak. A következö tényezökre vonatkoznak : I. feszültségcsökkentés, 2. ártalmas helyzetek elkertllése, 3. a simogatás megszerzése és 4. a fennálló egyensúly fenntartása. Fiziológusok,

pszichológusok és pszichoanalitikusok behatóan megvizsgálták és megvitatták ezeket a tényez6ket. A szociálpszichiátria nyelvére lefordítva a következőképpen jelölhetjük őket : 1. elsődleges belsö előnyök, 2. els6dleges külső előnyök, 3. másodlagos előnyök és 4. egzisztenciális elönyök. Az első három megfelel annak, amit Freud "betegségböl származó előnyként" írt Ie, éspedig: a belső paranózikus nyereség, a külső paranózikus nyereség és az epinózikus nyereség.'1 A tapasztalat megmutatta, hogy a társas tranzakciókat sokkal hasznosabb és tanulságosabb az általuk nyújtott elönyök szempontjából vizsgálni, semmint védekez6 múveletként kezelni. Elöször is, a legjpbb ~é<kkezésaz, ha valaki egyáltalán nem bonyolódik tranzakciókba; másodszor , a " védekezések" fogalma csupán az elönyök első két osztályának egy részét fedi, a maradék, a harmadik és a negyedik osztállyal egytitt, ebből a szempontból elsikkad. A társas érintkezés legtObb OrOmOt nyújtó formái - akár beágyazódnak valamilyen tevékenységi sémába, akár nem - a játszmák és az intimitás. A hosszú ideig tartó intimitás ritka, és akkor is elsősorban magánjellegú ; a lényeges társadalmi érintkezés nagy általánosságban játszmaformát Olt, és benntinket most elsősorban ez a téma érdekel. Az időstrukturálás kérdéséhez további adalékokkal szolgál a szerző csoportdinamikáról irott kOnyve.12 Hivatkozások 1. Berne, E.: Transactiona/ Ana/ysis in Psychotherapy. Evergreen, 1961. 2. Spitz, R. : "Hospitalism: Genesis of Psychiatric Conditions in Early Childhood. " Psychoana/ytic Study of the Chi/d, 1:53-74, 1945. 3. Belbenoit, R.: Dry Gui//otine. Cape, 1938. 4. Seaton, G . J . : Scars on my Passport . Hutchinson, 1951. 5. Kinkead, E. : Why they Co//aborated. Longmans, 1960. 6. French, J. D.: "The Reticular Formation." Scientific American, 196:54-60, May, 1957. 7 . A használt "kOznyelvi kifejezések" a San Francisco Social Psychiatry Seminars folyamán alakultak ki. 8. Levine, S. : "Stimulation in Infancy . " Scientific American, 202:80-86, May, 1960. "Infantile Experience and Resistance to Physiological Stress." Science, 126:405, August 30, 1957. 9. Huizinga, J. Homo Ludens. Routledge, 1949. 10. Kierkegaard, S. : A Kierkegaard Anth%gy. Ed. R. Bretall. Princeton University Press, Princeton, 1947 . 11. Freud, S.: "General Remarks on Hysterical Attacks." Standard Edn. Hogarth Press, London, 1955. Vol. II. "Analysis of a Case of Hysteria." Uo. Vol. VI., 1953. 12. Berne, E.: The Structure and Dynamics of Organizations and Groups. Pitman Medical, 1963.

I.

rész

Játszmaelemzés

amely újratermeli a szülők én-állapotait (úgy. keltcd a helyzetet.l olyan kedélyállapotban. hanem lélektani realitások. neopszichikus és archeopszichikus énállapotoknak nevezzük őket. minden pillanatban szUlői. mint az adott pillanatban. ugyanazokkal a gesztusokkal. a valóság tárgyilagos értékelésére irányuló én-állapotok és 3. Szaknyelven az én-állapot fenomenológiai vonatkozásban érzések összefüggő rendszereként. szó. Ezek a megfigyelések bizonyos diagnosztikus megállapitásokhoz vezetnek. ugyan. a magatartásformák bizonyos készlete minden emberben egy bizonyos lelkiállapotnak a megfelelője. " "Ez most a gyermeki éned" annyit jelent : " Reagálásod módja és célzata ugyanaz." Mindez a kOvetkezőket foglalja magába: 1. ahogyan 6 reagálna. A váIasztékot a következő kategóriákba csoportosíthatjuk : 1. az egyének.Eiső fejezet Strukturális elemzés A spontán társas tevékenységet legtermékenyebben a pszichoterápiás csoportok bizonyos fajtáiban figyelhetjük meg. " 3. működési vonatkozásban pedig összefüggő magatartásminták készleteként írható le. nézőpontjukon." "Ez most a feln6tti éned" annyit ! jelent : "Most éppen autonóm módon. de még mindig aktív én-állapotok. de képesek átváltani az egyik én-állapotból a másikba.!. készlettel. és i8Y mindenki magában hordozza az én-állapot olyan készletét. hogy az emberek időről időre figyelemremélt. amelyek bizonyos körülmények között aktivizálódhatnak (archeopszichikus múködés). mindenre beválnak. A viselkedésbeli változásokat gyakran érzelmi eltolódások kisérik. ha a megfelelő én-állapot múködésbe hozható (neopszichikus müködés). 2. ha különböző fokú készséggel is. Úgy látszik. Köznyelven: "Mindenki magában hordoz ." 2.I . érzésekkel stb. a benned felmerUlt problémákat és következtetéseket. a kettő gyakran ellentétben áll. a legszakszerűbb okfejtéseket kivéve. mint Iett volna kisfiú vagy kislány korodban. hangjukon. Mindenki (beleértve a gyerekeket. Mindenki volt egyszer fiatalabb. tárgyilagosan érté. míg egy másik készlet egy másfajta pszichikus attitűd járuléka. és magában hordoz olyan. úgy reagálsz.ó módon változtatnak magatartásukon. szókincsükön és egyéb viselkedési sajátosságaikon. Mindenkinek voltak szUlei (vagy szü16p6tlékai). Ezek a változások és eltérések vezettek el az én-állapotok fogalmához. az értelmi fogyatékosokat és a szkizofréneket is) képes objektív adatfeldolgozásra. Megnyilvánulásaikat kOznyelven így jelOljük: szülői. archaikus maradványokat képviselő. Kiindulópontunk tehát a következő: egy-egy emberi kOzösség minden egyes tagjában. felnőtti vagy gycrmeki én-állapotok jutnak kifejezésre. Az ilyen énállapotok korlátozott választéka mindenkinek rendelkezésére áll . ahogyan az egyén érzékelte őket). Kitűnik. ezek a szUlői én-állapotok bizonyos körülmények között aktivizálódh'atnak (exteropszichikus múködés). mint valamelyik szülőd (vagy sz1l16p6tlékod) szokott lenni. korai gyermekkO:rban rögzült. és előitélet-mentesen fejezed ki ezeket a I gondolati folyamatokat. autonóm módon. Szaknyelven exteropszichikus. Köznyelven : "Mindenkiben lakozik egy Felnőtt. Gyakorlatibb formában: az érzések rendszerét megfelelő magatartásminták együttese kíséri. Köznyelven: "Mindenkiben Iakozik egy Szülő. ezek nem szerepek. "Ez most a szülői éned" annyit jelent: "Most ugyanabban a lelkiállapotban vagy. Ezek az egyszerú kifejezések. a korábbi éveiben rögzült maradványokat. felnőtti és gyermeki. a szülőkére hasonlító énállapotok.

Ezek gondosan el vannak különitve egymástól. Gyermek. és ugyanazt viheti be az egyén életébe. (" Tégy úgy. az alkalmazkodó Gyermek pedig az okozat.nemegyszer megl1ökkentö eredménnyel. Az J ib ábra a strukturális diagram megfelelő.. Az egyik : aktív énállapot. A Gyermek (az archaikus én-állapot) Ieírásához a "gyermeki" kifejezést használjuk. akikben a Gyermek nem helyénvaló módon vagy terméketlenül kerekedik felül. A Gyermek is két formában nyilvánul meg. akár felül is kerekedhet . 2.elelt hatás esetében az illető úgy válaszol. ahogyan apja (vagy anyja) kívánta. Magába foglalja a személyiség szülői.yermeket a szóban forgó énállapot megjelölésére Iartjuk fenn. Ha az egyénben lakozó Gyermek zavart és nem egészséges. A továbbiakban a való.") Az első esetben olyan Iesz. Mielőtt befejeznénk a strukturális elemzés témáját. aki veszi a fáradságot. A mi rendszerünkben nem létezík "éretlen személy". például engedékenyen vagy koraéretten. hogy ez biológiai jellegübb és előítélet-mentesebb. ahogyan elvárták tőle. amennyiben a személyiség struktúrájáról van szó. . A tapasztalatlan szemlélő első pillanatban nem Iátja világosan a különbségeket. Az alkalmazkodó Gyermek szülöi befolyásra módosítja viselkedését. 3. meg kell emlitenünk bizonyos problémákat. a másik: hatás. Felnóttet és (. de alkalomadtán a bennük Ievő Gyermek. felnőtteknek és gyermekeknek nevezzük . merl erősen különböznek. a másik : a Iermé. amit énteszek..ágos személyekel kisbetüvel szülőknek.") A köz\. felnőtti és gyermeki énállapotát. amit Ie kell állítani. de visszahúzódva vagy nyafogva is alkalmazkodhat. A strukturális elemzés érvényességét jól igazolja az alkoholizmus vizsgálata. a nagybetús Szülőt . Hasonlóképpen all a dolog az "érett" és "éretlen" szavakkal. de ebben az esetben is lehet és kell tenni valamit. akik az idö java részében képesek a Felnöttet ellenörzésük alalt tartani.. és mert gyakran ellentétbe kerülnek egymással. akkor a következmények kellemetlenek lehetnek. ahogyan én. amitől meg kell szabadulni. amivel egy valóságos gyermek gazdagíthatja a család életét: báj. öröm és alkotókészség forrása. mint a nemkívánatosság. Csupán olyan emberek vannak.ban. Megfordítva: az úgynevezett "érett emberek" azok. Az eredményes játszmaelemzés szempontjából csak ritkán szükséges átlépnünk a fentiekben k()rvonalazott határokat. és ezáltal természetes Gyermekké válik. közvetlen és közvetett formában nyilvánul meg. Valójában a Gyermek nem is egy módon a személyiség Iegértékesebb része. A részegség elöször rendszerint a Szülőt fosztja meg erejétői . hogy megtanulja a strukturális diagnózist. mivel olyan mellékzöngéi vannak. 4.: lői hatás az ok. A "gyermekes" szót a strukturális elemzésben sohasem használjuk. de rövid idő alatt frappánssá és érdekessé válnak bárki számára. sJrukJurális diagramnak nevezzük. aktív formában az illető úgy válaszol. Megemlítendő. Ily~nkor a szü. tekintve. de ezeknek az embereknek is van teljes. a másodikban alkalmazkodik a kívánalmaikhoz. A közvetlen.~zele!. hogy a Szülő ké!féleképpen. I. mint ők. az alkalmazkodó Gyermek felszabadul a Szülő hatása alól. ("Ne azt tedd. ahogyan tulajdon apja (vagy anyja) ténylegesen válaszolt. amil mondok." Ezen a ponton most már célszerü az J /a-val jelzett ábra felvázo'ása. Az egyik: az alkalmazkodó Gyermek .egy kisfiút vagy kislányt. azt tedd. jól strukturált Felnőttjük: mindössze fel kell fedni és aktivizálni. Ieegyszerüsitctt formáját mutatja. valami. Úgy viselkedik. mint mindenki más. Nézőpontunkból ez az egyén Ieljes személyiségének diagramja. A természetes Gyermek spontán kifejeződés : például lázadás vagy alkotókészség.

és tárgyilagosan k()zvetít k()z()ttük. Számos dolgot azért teszünk. mert "igy szoktuk tenni". Máskül()nben mindhárom . ha egyikük vagy másikuk megbontja az egészséges egyensúlyt. mint a síelés. W . : " The P~ychodynamil:s of Intuition. Amikor például egy forgalmas úton kell átkelnünk. XI. Berne.a Szülő. s a rutinügyeket a Szülőre hagyhatja. W . Elemzésük és újraszervezésük csak akkor indokolt. 36:294--300. Az emberben kül()nb6ző szinteken másfajta csoportosítórendszerek is mük()dnek . Második fejezel Tranzakcionális elemzés .chialric Quarlerly. de a tapasztalás természetes formáját a változó Ielkiállapotokban kell Iátnunk.mint például az adatszerü emlékezet -. hogy mi jár kudarccal. A Felnőttnek még egy feladata van : szabályozza a Szülő és a Gyermek tevékenységét. A Ielki élet szerve és szervezője az emberi agy.2 már néhány konkrét bizonyítékkal is alátámasztotta ezt a megállapítást. A Felnőtt a fennmaradáshoz szükséges. E." Archive~' of Neurology and Psychialry. A Szülő értékét ebben a vonatkozásban jól szemlélteti az a tény. 1952.egyforma megbecsi. Churchill.Az én-állapotok normális fiziológiai jelenségek. : Epilep. Az ilyen típusll sikeres becslések olyasfajta jóleső érzést váltanak ki. és mindegyikükct t()rvényc. Chap. 1962. 1954. s cz sok időt és energiát takarít meg. Penfield. hogy igen nagy valószínüséggel biztonságban érhetünk át a túloldalra. 3. spontán hajtóerők és ()r()m()k sejlenek. Az én-állapotok minden egyes típusának nagy értéke van az emberi szervezet életmük()désének a szempontjából. hogy mindenféle csip-csup ügyben d()ntést hozzon. fontosabb kérdéseknek szentelheti magát. Adatokat dolgoz fel. rnind az életvezetés szempontjából. az ember ezek segítségével birkózhat meg sikeresen a külvilággal. hogy a kisgyermekkorukban árván maradt emberek sokkal t()bb nehézséggel küszködnek gyermekeik felnevelése során. : "Memory Mechani~ms. and Jasper . Elősz()r: Iehetővé teszi. Másod~zor: bizonyos válaszokat automatikussá tesz. addig nem cselekszünk. valószínüségszámításokat végez. Penfield. és mi nyújt ()r()m()t. Hivatkozások I. termékei én-állapotok formájában szerveződnek meg és raktározódnak el. A Gyermekben intuíciók. a Felnőtt és a Gyermek . a sebességadatok komplex sorozatát kell feldolgoznunk . H.3 alkotókészség. Így tehát a személyiség mindhárom arculatának igen nagy az értéke. a repülés. A Szülőnek két fő funkciója van. a vitorlázás és az egyéb mozgásos sportok okozta ()r()m. 2.5y and Ihe Funclional Analomy of Ihe Human Brain. mind a fennmaradás. amíg a számítások nem jelzik.s hely illeti meg a teljcs és termékeny életocn." P~y. és igy előmozdítsa az emberi faj fennmaradását. Penfield és társainak kutatómunkája 1.ilést érdemel. A Felnőtt ezáltal mentcsül attól. A Fclnőtt szerzi meg a tapasztalatokat arról is. hogy az egyén a valóságos gyermekek szülőjeként sikeresen mük()dhessék. akiknek még serdülőkorukban is sértetlen volt az otthoni k()rnyezelük. mint azok. 67: 178-198.

Erre egy másik személy olyasmit mond vagy tesz. típusll kiegészitő tranzakciót a 2/b ábra mutatja be. amely a világon a legtöbb nehézséget okozta és okozza a társas érintkezésben. Vagy a cseiekvő személynek kell. Ilyen esetekben az ivassal vagy az inggombokkal kapcsolatos problémákat mindaddig fel kell függeszteni.ia. Az ellentétes szabály így hangzik : a kommunikáció keresztezett tranzakció esetén megszakad. Ezek a szabályok független. al11Íg nem tudjuk a vektorokat átrendezni . Nyilvánvaló azonban.a reagáló személyben hirtelen aktívvá Iett Gyermek kiegészítőjeként . A Iázas gyermek egy pohár vizet kér . a II. szerelem. vagyis a váIasz pontos. hol vannak az inggombjaim?" A megfelelő Felnőtt-Felnőtt válaszok így hangzanának: "Nézzilk meg! Engem is nagyon érdekelne!" Illetve. ami valamilyen módon ezzel az ingerrel kapcsolatos. mint annak idején az apám. a szabály szempontjából mellékes. hogy most a szikére van szüksége. egyikük előbb vagy utóbb beszélgetés~e kezd. ahová a sebész várja. felbecsüli a szükséges erőt és távolságot. Ha a cselekvő személy például az eléje táruló adatokból úgy vélekedik. Azl. A másodikat." llletve. aki ápolja. hátha kiderill. hogy a tranzakciók többnyire Iáncreakcióban követik egymást . a cselekvő személy Felnőttjének . hogy a két ember kritizálgató pletykába merült-e el (Szülő-Szülő). ameddig a tranzakciók kiegészítő jellegúek . Az inger Felnőttől FelnötthOz érkezik.Szülővé válnia. hogy milyen én-állapotok mozgósították a tranzakcíós ingert. kinyújtja a kezét. úgy. hogy a kommunikáció mindaddig simán gördül. valamilyen problémát old-e meg (Felnőtt-Felnőtt). barátság vagy munka. Ha két' vagy több ember valamilyen társas összejövetelen találkozik. tipusll kiegészítő tranzakció néven . teljes mértékben a müvelet vektorainak irányán alapulnak. Ez a tranzakció áll a pszichotcrapeuták figyelmének a középpontjában. miért kezdtél erősebben inni az utóbbi időben. és a pszichoanalízisben ezt írják Ie klasszikus indulatátviteli reakcióként. megfelel a várakozásnak. I. vagy a reagáló személyben kell a Felnőttnek aktívvá válnia. a kommunikáció. de az inggombok esetében néhány másodperc is elegendő Iehet . mind a választ az érdekelt felek Felnőttje adja. legyen az házasság." Ezek GyermekSzülő válaszok. A legegyszerűbb fajtájú keresztezett tranzakció. elvben. minden válasz maga is ingerré válik. A reagáló személy megérti a gesztust.ek a tranzakciók természetétől és tartalmától. a végtelenségig folytatódhat. A kommunikáció első szabálya úgy hangzik. és pontosan oda helyezi a szike nyelét. ezt nevezzük tranzakciós válasznak. és követi az egészséges emberi viszonylatok természetes rendjét. akkor ilyesféle válaszok érkeznek: "Csak kritizálni tudsz. Mindkét fenti tranzakció kiegészítő jellegű.A társas érintkezés egységét tranzakciónak nevezzük.'lső -1. "Az íróasztalon." Vagy: "Nem tudod.a 21a áhrán Iátható. A Iegegyszerúbb tranzakciókban mind az ingert. A Felnőtt-f-elnőtt tranzakcióhoz egyszerúségben Iegközelebb a Gyermek-Szülő tranzakciók állnak. a vektorok keresztezik egymást. hogy tudomásul vette a többiek jelenlétét. típusú keresztezett tranzakció néven a 3/a ábrán Iátható. Ezt nevezzük tranzakciós ingernek. Például így: "Nézzük csak meg. ebből szükségszerüen következik. és milyenek váltották ki a tranzakciós választ." De ha a reagáló személy felfortyan. és mint a tranzakciós diagramon Iáthatjuk. Az egyszerü tranzakciós elemzés annak a megállapításával foglalkozik. vagy együtt játszik (GyermekGyermek vagy Szülő-Gyermek). Ameddig a tranzakciók kiegészitő jellegüek. Az ivás esetében ez néhány hónapot is igénybe vehet. hogy ameddig a tranzakciók kiegészítő jellegüek. vagy más módon jelzi. odahozza. "Már megint én vagyok a felelős mil1denért. és any.

és társas kapcsolatokban zajlanak. rítuálék és szórakozások során találkozunk. A Iegkézenfekvőbb megoldás ilyenkor: engedni.kiegészítőjeként. Ez a pszichoterapeuta számára ismerős ellenáttételi reakció. a pszichológiai vektort a kereskedő jól begyakorolt és tapasztalt Felnőttje írányítja a házíasszonyban Iakozó Gyermek felé. amely valójában ezt mondja: "Fütyülök az anyagi következményekre. A felszínes kapcsolat voltaképpen így is meghatározható : egyszerü kiegészítő tranzakciókra szorítkozó kapcsolat. hol vannak az inggombjaim?" kiugraszthatja a másikból azt. A Iátszólagos vagy társadalmi szinren ezek a szavak a Felnőttet célozzák meg a háziasszonyban. nézze meg az istállót ! " látogató: "Kislány korom óta imádom az istállókat. és el kell válniok. az (5-5)-(5-5) és a (9-9)-(9-9) ábrázolja. Sokkal összetettebbek a rejlell lranzakciók. könnyen megzavarhatják őket egyszerü keresztezett tranzakciók. és a Fclnőtt válaszának így kellene szólnía: "Míndkét dologban igaza van. típusú keresztezett tranzakció ellentéte a 3/b ábrán Iátható. A duplafenekú rejtett tranzakcióban négy én-állapot vesz részt. tipusll keresztezett tranzakció. a terapeuta pedig keresztezi a vektorokat : úgy válaszol. rendszerínt flörtjátszmákban fordul elő. amely a cselekVŐ és a reagáló személy közötti társas cselekvés kilenc Iehetséges vektorát szemlélteti. A mindennapi életben a "Nem tudod. A "pszichológiailag egyenlők" közötti kiegészítő tranzakciókat az (1-1)-(1-1). A kereskedő megállapításának helyességét a Gyermek válasza bizonyítja.7)-(7-3) és (6-8)-(8-6). Ilyenkor a páciens valamilyen tárgyias Felnőttmegjegyzést tesz. és "Maga ezt aligha engedheti meg magának". és az esetek zömében ezek keresztezésként jelentkeznek a diagramon -Iásd például (3-7)-«3-7). és áttérni a (7-3)-ra. ezek három énállapotot mozgósítanak. de drámai illusztrációja egy kereskedői játszmának : Kereskedő: "Ez ítt jobb. mivel a háziasszony feleletét szó szerint veszik. Az összes többi kombináció keresztezett tranzakció. de maga ezt aligha engedhetí meg magának. vége szakad a kommunikációnak. mintha a szülő beszélne a gyerekéhez. akkor véget ér az edényekről folytatott Felnőtt-Felnőtt beszélgetés. Ha egyikük sem enged. A kereskedők előszeretettel bonyolítanak Ie szögel bezáró lranzakciókal. Néhány érdekes geometriai (topológiai) vonást figyelhetünk meg a kapcsolali diagramon (4. (3. utána vagy csak Gyermek-Szülő vita következhet vagy egy másik Felnőtt-téma. amí két némán egymásra meredő embert eredményez. Ez a 11. Tehenészfiú : "Jöjjön." Háziasszony: "Márpedig ezt fogom megvenni. megmutatom ennek az arcátlan fickónak. Az 1. Ilyen kapcsolatokkal a különböző tevékenységek. amely a "Perpatvar" nevü játszmában végződhet ." Igen ám. Az alábbi párbeszéd durva." Mint az 51b ábra mutatja. hogy érek annyil. amikor is mindkét fél nevetésben tör ki. ábra). Az egyszerü kiegészítő tranzakciók általában felszínes munka." A tranzakció mindkét szinten kiegészítő. amelyek egyidejűleg kettőnél több énállapotnak megfelelő tevékenységet jelentenek : ez a kategória a játszmák alapja. mintha egy Felnőtt kotne adásvételi szerződést . mint bármelyik vevője. de a rejtett.5zony megtárgyalása. Ezenkívül még három másik kíegészítő tranzakció van: (2-4)-(4-2)." Ennek a tranzakciónak az elemzését az 5/a ábra szemlélteti. társadalmi . vagy még inkább az (5-5)-(5-5)-re. nevezetesen a további munkavi. A kereskedő mint Felnőtt két objektiv tényt "zögez Ie "Ez itt jobb". hogy "Miért nem ügyelsz a saját holmidra? Már nem vagy gyerek". vagy kezet ráz. Ha a háztartási alkalmazott fellázad valamilyen mosogatási vita során.

mint az összes energiarendszer kölcsönhaláslehetőségei a világegyelemben. a halékonyság anyagi ismérv . munkája nem volt ugyanolyan hatékony . és nem eljárás oly mérlékben. és legmagasabb fokon a különbözö szaktechnikákban érvényesülnek. hogy a Gyermeket mindaddig a Szülő vagy a Felnőtt oltalmazza. a cselekvö személy Felnőttjének becslései alapján. amikor a cselekvö személy a lehetö legelönyösebb módon használja fel a rendelkezésre álló adatokat és Iapaszlalalokal. Ami tudása volt. Ha a Felnött adatfeldolgozási folyamaIába belép a Szülö vagy a Gyermek. mint az európai katonaorvos. A dinamikus valóság meghalározható úgy. A társas tevékenység legegyszerúbb formái az eljárások és a rituálék. Felnőttől vagy Gyermektől. Az eljárások a valóság on. a Gyermektől eredő programozás a magánélet és az intimitás helyzeteiben bizonyul a legmegfelelőbbnek. A programozás a következő három forrás egyikéből származhat: Szülőtől. mások helyi jellegűek. de mint a Iegtöbb jálszmában. Az eljárás egyszerú kiegészítő Felnőtt-tranzakciók sorozata. Egyesek közülük egyetemesek. A lranzakciókat tehát a következőképpen osztályozhatj uk : kiegcszitő vagy keresztezett. A statikus valóság magába foglalja az anyag összes lehetséges elrendezését a világegyetemben. hatóereje ettöl megfogyatkozott. itt is a Gyermek határozza meg a kimenetelt. a rejtetteket pedig tovább bonthatjuk szöget bezáró és duplafenekü tipusra. Harmadik fejezet Eljárások és rituálék A tranzakciók rendszerint sorozatban zajlanak Ie. amennyiben a terapeulában levő felnőtt ellenőrzése alatt folyik. amely a valóság kezelésére irányul. Az eljárás programozását. A pszícholerápia is eljárás oly mértékben. Az aritmetika például a statikus valóságról tett megállapításokból áll. pszichológiai szinten pedig Gyermekbeszélgetés szexjátékról. Hatékony az eljárás akkor . ellekintve ismereteinek esetleges fogyatékosságailól. de a hatékonysága . A valóság meghatározható úgy. anyagtól vagy idioszinkráziából. A hatóerö pszichológiai. A kémia például a dinamikus valóságról tett megállapitásokat tartalmazza. és egyszerü vagy rejtetl tranzakciók. amennyiben a Szülö vagy a Gyermek veszi át a terapeutában a parancsnokságot. Mivel az alkalmazkodás megköveteli. amíg ki nem tapasztalja a legkülönbözőbb társas helyzeteket. és hatékonysága csökken. Az eljárás hatékonyságo a Iényleges eredmények alapján itélhetö meg. és a résztvevők meglepetésnek nézhetnek elébe. Az eljárások érlékelésekor két változót használunk. itt ugyanis már megtörtént az előzetes kipróbálás.szinten itt Felnőttbeszélgetés folyik istállókról. Egy trópusi szigeten a bennszülötl segédorvos nagy gyakorlatra tett szert a hályogeltávolitásban. A felszinen úgy látszjk. mlmha a Fclnőtt kezdeményezne. az eljárás szennyezett It:sz.vogávol kapcsolatos adatfeldolgozáson és valószinüségi számílásokon alapulnak. Az európai erösen rákapott az ivásra. mint aminek két dimenziója van: egy statikus és egy dinamikus. de mivel kevesebbet tudott. az anyag halározza meg. azt magas fokú hatóerövel müködtette. A sorozatokat nem a véletlen állítja elő: programozottak. de mindegyiküket meg kell tanulni. A repülögép vezetése és egy vakbél eltávolitása egyaránt eljárás. Általánosabban fogalmazva: társadalomtól.

) 3B: "Majd látjuk egymást!" 4A: "Viszlát!" 4B V. amí aztán vad tobzódásba torkollik. A tranzakciós elemzés zsargonjában A és B kölcsönösen Iendített valamelyest egymás egészségén . ."Üdv!".ekkor a Gyermek többé vagy kevésbé teljes tranzakciós szabadságot élvez. történelmi vagy antropológiai szempontból különösen érdekes. Nyilvánvaló. A-nak tizenöt percébe is beletelne. Az olyan fesztelen rituálé. Csak amikor az évek múlásával remegni kezdett a keze. de alapvetö formájában mindíg azonos. 2. Látható ebböl a példából. Bár úgy néz ki. mielőtt rátérnének üzleti ügyeikre. Iegalábbis pillanatnyilag "gerincagyuk nem fog kiszáradni". IA: "Üdv!" (Helló. eljárásként minden érvényességét elvesztette. és a körUlmények változtak. nemcsak hatóerö.a hatóerőt a cselekvő személ\yel kötött ismeretség. de kevésbé tartós hatást gyakorolhatnak. a hatékonyságot pedig a tényleges eredmények tanulmányozása alapján. aki csak alkalmi ismerős. de újabb keletü "szUlőí" befolyások köznapi esetekben hasonló. akkor kerekedett fölébe a segédorvos. sokkal kevesebb választási lehetöséget kínál. előírásos rítuálénak két fázisa van : I. Számos előirásos rituálé erősen szennyezett. hanem hatékonyság dolgában is. Ha A és B nagy sietségben találkozna egymással. hogy mindkét változót az eljárások szakértöje értékelheti a legjobban . bevezetésül szolgálnak a játszmaelemzéshez a fesztelen rituálék. Ha van is információ. Néhány. hogy érzi magát. és B. Te hogy vagy?) 3A: "Hát akkor vigyázz magadra!" (Rendben. Ahogyan az idő múlt. Ha régimódi keleti hatalmasságok lennének. ha elmondaná. Ezt a tranzakciósorozatot megfelelő módon "nyolcsimogatásos rituálénak" nevezhetjük. mindkettőjüket kielégitené egy kétsimogatásos "Üdv!" . az a fázis. mi?" (Hogy vagy?) 2B: "De milyen. jó reggelt!) lB: "Üdv!" (Helló. de meglehetősen hatékony eljárásként indult. nem szívesen szánna ennyi időt a meghallgatására. viszont megmaradt mint vallási hitből származ6 cselekmény . A rítuálé formáját a hagyomány szUlői úton szabja meg. jó reggelt!) 2A: "Meleg az van. 1" : " ISZ at . és ezért mindegyikük hálás." (Jól. részleteiben erős helyi eltéréseket mutathat. vagy kielégUlésre törekednek.nem csökkent azonnal. Tranzakciós nyelven : büntudatot enyhítenek. Az olyan elöírásos rituálé. Jó. Ezek az idő strukturálásának biztonságos. 1. Ebböl a nézöpontból a rituálé kUlső társadalmi erők által beprogramozott egyszerü kiegészítö tranzakciók sztereotipizált sorozata. akár kétszáz simogatásos rituálét is végigcsinálhatnának. mint például a római katolikus mise. ezek közül is Iegtanulságosabbak az amerikai üdvözlési rituálék. és így teljesítik a hagyományos szUlői kívánalmakat. azt bölcsen visszatartják. mint például a búcsúzás egy társaságtól. a szUlőileg engedélyezett szabadság fázisa . amikor a tranzakci6k szigorú szülői cenzúra alatt folynak . hogy esni fog. hogy ennek a párbeszédnek nem az információcsere volt a célja. megnyugtató (apotropaikus) és nemegyszer élvezetes módját nyújtják.

Ez besüríthető néhány tranzakcióba is.os "Üdv. hogy megint Iáttam. Ha röviddel. fejenként egy-egy simogatá. Ezek a számítások nemcsak rövid szakaszokra. de nil1cs új témájuk valamilyel1 tranzakcióhoz..) 2D: "Rég nem Iállam errefelé!" (2 egység. mire odaérek . h()gy "Üdv !". Sajnos mennem kell. és "a geril1cagya egy cseppet kiszikkad"." (1 egység.) 6D: "Hát örülök. Ilogy megbántolták. És maga?" 3E: "Remekül. Nézzük most C és D urat. D oldalán megközelílőleg az alábbiak követik egymásl (ahol is az "intenzitás" vagy "érdeklődés" minden egysége felér egy simogatással): ID: "Üdv!" (1 egység.) 7D: " Viszlát. C is tudja.Ez a rituálé a két fél gondos. A visszatérése uláni l1apon szokás szerint találkozik 1J-vel. E megáll és megkérdezí : "Hogy van?" A beszélgetés így zajlík le: lE: "Üdv!" lF: "Üdv!" 2E: "Hogy van?" 2F: (Meglepődve) "Jól." 3F: "Igen. Ö is. ha egyszer "társaságban" találkoznak. éspedig l1em gyakrabban. ahelyett hogy a szokásos módon haladnának el egymás melIett. Ismeretségüknek ezen a fokán felbecsülik.S"an. C egy hónapig .. De most már mégís "jobban ismerik egymást". mint l1apjában egyszer . hogy észrevették egymást. " 5E: " Viszlát. ez pedig hasznosnak bizonyulhat.) "A családjával együtt volt ?" (4 egység. hanem több hónapos periódusokra is érvényesek . hogy minden találkozáskor pontosan négy simogatással tartoznak egymásnak." (4 egység. akkor elhaladhatnak egymás mellett bármiféle jeladás nélkül. gyakorlati szempontból. ez nagyon érdekes. Viszlát . kétsimogatásos "ÜdvÜdv"-höz. Ha megfelelő a Iejátszás." (4 egység. Érdemes megnéznünk forditott esetet is. hogy a másik komolyan vehető.találkozásuk utál1 megint összeakadnak. Egy napon azután.Üdv"-ö! váltanak egymással.) "Bár mintha esőre állna. hogy a hiányzó egységeket másnap pótolják. ha azok kellőképpen telitettek.szabadságon volt. hogy megint Iáttam. s így a számla jelenleg. ki van egyenlítve. Hogy történt?" (7 egység. E és f kétsimogatásos "Üdv-Üdv" rituálét állított fel.) 4D: "EjI1a.) 5D: "Hát mindenesetre remekül néz ki. cs'akugyafl elvolt? Merre járt?" (5 egység. Szép meleg időnk van. és ki-ki megy a maga lltjára. nehogy a könyvtár be zárjon. csetleg csak kis fejmozdulattal vagy egy odavetett Üdv !.iuk félórával . c úgy érzi. azaz mindegyik tudja. intuitív számításain alapul.) Mindez összesen 28 egységgel ajándékozza meg D-t. Két nappal később ismét visszatérnek majd a szokásos." (Óvato. akik átlag()san naponta cgyszer találkoznak. " Udv!"-vel jelzik." ." 4F: "Én is..) 3D: "Óh. Ha D e~llttal is csupál1 annyit mond. Számitásai szerint most körülbelül harminc simogatással tartoznak egymásnak." 4E: "Örülök.mond.

ezért bonyolultság dolgában is különböznek. mint a "vendégségnek". A tranzakciókat folyvást úgy programozzák. hogy nincsenek szakismereteik. félig rituális. a szakemberek hajlamosak rá. Közéjük tartoznak például azok.elnőtt programozza be. hogy rituáléként Iegyintenek rá. hogy ezt tísztán Iassa. Ha elindult az első tranzakció. Határesetekben néha nehéz különbséget tenni eljárás és rituálé között. magában így morfondíroz: " Vajon mi ütött belé hirtelen? Talán biztosítási kötvényeket árul vagy valami efféle?" Tranzakciós nyelven: "Ö míndössze egy simogatással tartozik nekem. hacsak nem merülnek fel rendkívüli körülmél1yek. és nem víszonozta. G "Mi ütött belé?" reakciója ezt jelentí: "Kapott tőlem egy simogatást. Az oJyan egyének. A kettő közötti küJönbség az előre megh3tározottság eredetében keresendő: az eljárást a I:. Ha azonban a tranzakciót tekintjük a társas érintkezés egységének. néha llgy kerülik ki a rítuálét. amelyet egyszerü id6töltésnek nevezhetünk. annállöbb c. G azt mondja: "Üdv!".'ófé csoportosull. a rákövetkező sorozat már megjl)solf1ató. de lehetnek . és H válasz nélkül továbbmegy. miért ad ötöt?" Lássunk egy még egyszerúbb példát annak bízonyítására. eJőre megszabott módon halad az előre meghatLirozott befejezés felé. hogy míndkettő szetereotípizált ." Ha H ezt más ismerősökkel is elköveti. hogy a szünet idején mindkét fél maximális nyereséghcz vagy elönyhöz jusson. Betokosodott szakemberek néhaéppen azzal akadályozzák meg valamilyen új. Negyedik fejezet Időtöltések Az id6töltések társadalmi és id6beli mátrixai nem egyformán összetettek. Megfordítva. hogy ésszerünek tüntessék fel az adott eljáráshoz még hozzátapadó rituaJisztikus elemeket. hogy eljárással helycttesítik. de a Iaikus képzettsége nem elegendő ahhoz. noha valójában minden tranzakció épülhet helytálló. kiegészít6 tranzilkciók sorozala. illetve valahogyan kényelmetlennek érzi k őket . sőt létfontosságú Iapasztalatra. a találkozó .. akik mindig szívesen segítenek a háziasszonynak az ételek és italok elkészítésében és feltálalásában.""~? rfeIe" el6tti várakozási szakasznak ugyanaz a struktúrája és a dinamikája.Miközben F elsiet. hogy a szakmai eljárásokat rituálénak nevezze. és kézlegyíntéssel intézzék el a Iaikusokat azon az alapon. akik nem járatosak a rituálékban. a rituálé Szülői mintákat követ . helytá11ó eljárás bevezetését. A laikus hajlamos arra. vagy akkor . akkor szúkebb környezetében szóbeszéd tárgya Iesz. Minél jobban alkalmazkodik valaki. üzletszerü. hogy ezeknek az egyszerú rítuáléknak a természete milyen gyökeresen tranzakcíós jellegü.ányhöz jut. "társas összejöveteleken" játsszák. Az id6töltések ölthetik a "terefere" néven leírt formál. Így határozhatjuk meg: egyetlen terület \:r. Az idötöllésekct jel:clozően vendégségben. Az id6köz kezdetét és végét tipikus eljárások vagy rituálék jelzik. akkor a megfelel6 helyzetb61 kihámozhatjuk a tulajdonságok olyan együttesét. egyszerü. Lásd Semmelweis és más újitók sorsát. valamílyen hivatalos lalálkozó elött a kezdésre várnak. Az eljárás és a rítuálé lényegi és egyben rokol1 vonása. amiko. amelynek els6dleges célja valamely id6köz strukturálása.

A "Szülői munkaközösséget" is. egy másik sarok a "Pszichiátria" fóruma. Így a "Szülői munkaközösség" három szinten játszhalÓ. Gyermek-Gyermek szinten a "Hogyan intézed el a csökönyös SZÜIŐl ?" formát ölti. " D: " Teljesen mindegy.komolyabbak. például kereskedők kOrében. A projeklív tipusú "Szülői munkaközösség". a tulajdonképpeni "Szülői munkaközösség" sokat olvasó fiatal anyák közötl népszerü. kor . "Mi l~tt?" (a já {)reg Joe-ból) . . " Az inlrojektív típusú "Szülöi munkaközösség" lejátszása (Felnölt-Felnötl) a követkcző: C: "Úgy látszik. a büfét pedig "Konyhamúvészetet" vagy "Divatbemutatót" játszani akaró nők szállják meg. kulturális. akiket a gazdasági életben siker vagy kudarc ért. A lejátszások az effajta összejöveteleken majdnem azonosak." B: "Nem csak crröl van szó. ha nem zilálódna szét annyi család. úgy. a "Másnap reggel" (micsoda katzenjammer!) és a "Martini" (én jobb receptel tudok) ambiciózus fiatal személyekre jellemző. pajtás. családi állapot. Az időtöltéseket különbözőképpen osztályozhatjuk. a feleség itt Szülői jelenség. Egyes hilzaspárok "Mondd meg nekik. mit rontottál el?" . A gyerekeket manapság rendes családokban scm lanítják meg jó modorra. hogy jól csinálod-e. Ennél is meggyőzöbb az idötöllések pszichológiai osztályozása. a "Konyhamüvészet" és a "Divatbemutató" mind "Női beszélgetés".gyakran játsszák olyanok. . Az "Autómárkák" (kocsik összehasonlítása) és a "Ki győzött" (sport) cgyaránt "Férfibeszélgetés". altogyan régcn. "Járt-e már?" (valamilyen nosztalgiával átszőtt helyen) k{)zéposztálybcli játszma "tapasztalt vén rákák". amilyent te szeretnél . A slrukturális-lranzakcionális osztályozás személyibb jellegü. az adott körzetben pedig egyidejúleg tucatnyi hasonló összejövetelen történik ugyanez. csak iniitt-amott változik egy-egy név. . A szoba egyik sarkában néhány ember "SzüI6i munkaközösséget" játszik. Felnőtt-Felnőtt változata. Bármilyen korú emberek játszhatják a "Mama. Egy nagyszabású koktélparti ncmegyszer az időtöltések kiállítási csarnoka. ez is Gyermek-Szülő időtöllés. a harmadik a "Járt-e már . " vagy a "Mi lett . azaz vitázó jellegüek is. "Ismeri-e?" (ezt vagy azt) . belőlem Itiányoznak az igazi anyai adottságok. "Menllyi?" (dl ára) kedvenc időtöltés alsá középosztálybcli italmérésckben . Néhány fajta ugyanebből az osztályból.magányosok időt{)ltése. A "Csemegeüzlet". csak állandóan törheted a fejed. akárhogy próbálod. amelynek elemzése a 6/a ábrán látható. A "Mustra" a serdül6k id6töltése. " szintere. faji vagy gazdasági helyzet). mely olykor bátortalanul beleilleszkedik az "Ugyall.kitúnő hézagpótlá rövid repülöutakon. . tucatnyi másféle összejövetelen ezalatt másfajta időtöltéseket üznek. a következö Szülö-Szülő paradigmára épül : A : "Nem volna cnnyi bÜl!Özés. milyen ügyes vagyokot". nézd. A kOlső meghatározók szociológiai jellegúek (nem. meg a "Pszichiátriát" is lehet például projektiv vagy introjektív formában játszani. melyek mínd a "Diskurálás" variációi: "Hogyan kell" (megcsinálni va!amit) . a "Mérleg"-re való áttérés az érett kor beköszöntésére utal. a férj viszont koraérett Gyerekként tünik ki. a negyedik csoport "Autómárkákban" utazik. idősebb embereknél az "Ifjúkori bünözés" képében könnyen ölt dogmatikus Szülő-Szülő alakot. ez mesebeszéd!-be". Más társadalmi rétegben. sohasem Iesz belőlük olyan ember . drágámot" játszanak.

aki azt akarja játszani. ez is Felnőtl. de van még egy funkciójuk : elvégzik a lársadalmi kiválogatás müveletét is. hogy "Mennyibe került" (az avokádó). hogy milyen fösvény a férjük. mint egy másik időtöltését. aki "Nézzük a jó oldalát ist" akar játszani. vagy hogy "Másnap reggel" (mi volt). mintha máskor is szeretne velük összejönni. valószínúleg hideg fogadtatásban részesíti azt az új szomszédasszonyt. Azokat választja ki. Az időtöltések alapul szolgálnak az ismerősök kiválogatásához. A kiszemelés szempontjából közömbös az illető játszmakészsége vagy szeretetreméltósága. jelen esetben vásárlóerőre épül.Felnőll időlÖllés. Az időtöltések egyik sajátságos vonása a zártkörúség. H: "Nálam a feslészet azl jelenti. hogy "Kötelességmulasztó férjet" játsszék. Miközben játszik. Ha néhány asszony délelőttönként rendszeresen betér egymáshoz egy csésze kávéra azért. (a) Projektiv "Szülői munkaközösség" . s közben a játékosban lakozó Gyermek körültekintően felbecsüli a többi személyben rejlő lehetőségeket. mivel a kiválasztási folyamat többnyire periferikus tényezőkre.vagyis játszmákba . G: "Nekem ez a festmény olyan. hogy megpróbálok az apám kedvében járni. Felnőtt énje kitapogatja a várható üzletfeleket. de általában nem annyira.A projektív típusú "Pszichiátria" a következő Felnőtt-Felnőtt formát ölti: E: "Úgy vélem. Például a "Férfibeszélgetés" és a "Női beszélgetés" sohasem keveredik össze. hogy majd bonyolultabb viszonylatokba . mindenki kiszemelt néhány olyan játékost.is be tudnak illeszkedni. Bármennyire ésszerüen müködik is a kiválasztási rendszer . valójában nagyobbrészt tudattalan és intuitiv .. remekül szublimáltad az agresszióidat . Ha arról beszélgetnek. mintha csak szétkenték volna a festéket "." F: "Azt hiszem.Ifjúkori bünözés. valamilyen tudattalan orális fruszlráció miatt cselekszik így. nagyon zavarólag hat a . Mire a mulalság véget ér . Folyik az időtöltés. A kemény "Járt-e már" (valahol) játékosokat nagyon bosszantja az a betolakodó. aki alaposan kitanulta a társadalmi időtöltéseket. ( b ) I ntroJektiv " Pszichlátria" "Pszichoanalilis" Idiit61tések 6. ábra Különleges esetekben a kiválasztási folyamat során a Felnőtt Iehengerli a Gyermeket. és barátsághoz is vezethetnek. kölcsönösen elfogadható simogatásokat nyújtanak az érdekelt feleknek. akikrőlleginkább feltételezhető. másokat viszont kiselejtez . Tiszta képlete ennek a biztosítási ügynök. A projektív "Szülői munkaközösség" játékosai rossz néven veszik az introjektív "Szülői munkaközösség" benyomulását.függellenül attól.. akivel a jövőben is szeretne találkozni." A 6/b ábrán az introjektív lípusú "Pszichiátria" Iátltaló. és ugyanúgy válogatja ki őket a játékosok közül. hogy milyen ügyesen vagy kellemesen vettek részt az időtöltésben. " Az időtöltések strukturálják az időt.

azzal a különbséggel. Az általuk kínált nyereség rávilágít. hogy fenyegetésböl igazolássá váljanak.mindenképpen sokkal korábban.jövevény . ha a szembenállás éppen hogy megszilárdítja. akik konstruktív vagy jóakaratú beáIlítottságot akarnak megörizni. "Minden gyerek szomorú ! " . be kell kapcsolódnia az új körben játszott időtöltésbe. és miért válnak az idötöltések roppant kellemessé. ha olyan emberekkel játsszák öket. úr.nkaközösséget« játszunk. Ez itt J. a beálIítottság megszilárdítása. és megbirkózzék az olyan helyzetekkel. bizonyos elemeket kivéd. Az id:ötOltések részben azért sztereotip jeIlegúek. A beálIítottság meglepöen korán kialakul és rögzü1 : a második. A szerep megerősítése megszilárdítja az egyén beállítottságát. "A tö?bi gyerekek mínd rosszak!". olyankor . Így a projektív "Szülöi munkaközösségben" az egyik játékos az erös kezú Szúlö. mílyen ügyes vagyokot«. A: "Én azért szeretem jQbban a Fordot/Chevroletet/Plymoutht. söt akár az elsö és a hetedik életév között . ezt nevezzük az idötöltésböl származó egzisztenciá/is elönynek. és az egyén ezzel az attitúddel kezd bele a szerepét alkotó tranzakciókba. úr?" Az idötöltésekböl még egy fontos elöny származik : a szerep megerösítése. ha bizonyos típusú emberek simogatással fejezik ki helyeslésüket. mert ilyen sztereotipizált célokat szolgálnak. az ilyent hamar kiebrudalják. amely az egyén összes tranzakcióját befolyásolja: hosszú távon ez határozza meg a sorsát. Az idötOltést néha nehéz megkülOnbőztetni a tevékenységtöl. de mindegyikük másképpen mutatkozik meg. vagy pedíg kihívó módon úgy forgatja öket. hogy megszilárdítsa beálIítottságát. sőt egyenesen tökéletes. Voltaképpen a beálIítottság elsödlegesen a belöle fakadó szellemi attitúdben nyilvánul meg. "Az összes gyereket gyötrik ! " . Magának mi a véleménye?" Vagy: "Nos. amit Jung maszknak (persona) nevez. Mindegyik Szü1ö én-állapotot él át és nyilvánít ki. Nem igaz. a harmadik az elnézö Szülö. az elnézö és a segítőkész Szü1ö szerepének a kialakulását. Nem egy mindennapos idötőltés. A beálIítottság lehet többé vagy kevésbé abszolút. ha túlsúlyba kerü1 . A szerep olyasvalami. a negyedik pedig a segítökész Szü1ö szerepét választhatja. A négy szerep bármelyike megerösítést nyer . aki kijelenti. mint a . gyakran elöadódnak kombinációk. aki író/politikus/sebész. mint például az "Autómárkák". mint amikorra az egyén eléggé értelmes vagy tapasztalt ahhoz. Hacsak valami vagy valaki kOzbe nem jOn. hogy kevésbé opportunista tartalmú és méIyebben gyökerezik az egyén fantáziájában. J. és bizonyára szívesen játszana "Nézd. Iányok. A beálIítottság egyszerú álIító kijelentés. A projektív "Szü1ői munkaközösséget" a következö jellegzetes beálIítottságok alapján Iehet játszani: "Minden gyerek rossz!". vagy olyankor . hogy komoly elkötelezettséget váIlaljon. Ha egy koktélpartin valaki az egyik saroktársaságot fel akarja cserélní egy másikkal. a másik az igazságos Szülö. söt gyakran az utódaiét is. most már eleget játszottatok "Divatbemutatót«. az igazságos. melyek azt fenyegetik : elkerüli öket. ha nem talál szembenállásra. A megfelelö beálIítottság kíválthatja az erös kezú. olyan párbeszédekböl áIl. miért játsszák az emberek oly buzgón az idötöltéseket. az ember egész hátralevö életét azzal tölti. amit a pszicllológusok " Tőbbféleképpen befejezhetö ügyletnek" neveznek. A jó háziasszony természetesen azonnal átlátja a helyzetet. vagy pedig sikeresen új mederbe kell terelnie az egész folyamatot. A beálIítottságból könnyen visszakövetkeztethetUnk az iIletö gyermekkorára.azaz olyankor . hogy neki remek férje van. és közli a programot : "Éppen projektív "Szülői Ml.

a felszínen hitelt érdemlő. . " Nyilvánvaló.különösen amikor a "Mérleg" változataiban -. Amikor a kereskedő egy társas összejövetelen részt vesz valamilyen időtöltésben . azt valamilyen módon a bátorító ellen forditja. . Tucatnyi kereskedelmi folyóirat foglalkozik a kereskedői manőverek tökéletesítésével. nem becsületes kérések.5zmában" például a cselekvő személy. az időtOltések hasznot hajt6k. mint egy Fordot/Chevroletet/ Plymoutht. mert . Az eljárások lehetnek sikeresek. Ha valaki bátorítást kér . mint a többiek. rejtett indítékú tranzakci6k ismétlődő készlete. Az "Én is" gyakran a "Hát nem borzasztó" változata. a müvelettől is. . Ami a szögletes tranzakciókat. szakmai tökéllyel. Ha belevaló ügynök.zgaimas. Meghatározás A játszma kiegészítő. hogy ezek a "műveletek" valójában manőverek voltak. akik nem óhajtják a teljes női egyenjogúságot. előre látható kimenetel felé halad. Ezzel szemben minden játszma alapvetően tiszt~sségtelen. Leíró m6don : nemegyszer ismétlődésekbe bocsátkoz6. A "biztosítási ját. tisztázott cél érdekében kezdeményeznek. Ötödik fejezet Játszmák 1. akkor az hajtja. ez múvelet. hogy látszólag mit tesz a beszélgetésben -. Megemlíthetünk még néhány közkeletü időtöltést. . a "pizsama-játszmára" és a hasonló foglalatosságokra. hogy minél jobb fogást csináljon. A játszmákat két fő ismertetőjegy világosan elkUlöníti az eljárásoktól. B: "Jé! Én meg azért szeretnék jobban egy Fordot/Chevroletet/Plymoutht. . e Felnőtt-felügyelet alatt tudatosan. Az "Akkor mi meg . kimenetele pedig nem csllpán . rejtett tranzakciók folyamatos sorozata. ez játszma. amelyet valamely specifikus. . Ha valaki leplezetlenUl bátorításért fordul valakihez. hanem drámai jellcgú. valójában ügyes manővereinek sorozatát álcázza. Tranzakcíós nézőpontból ezek a folyóíratok csupán a Képes Sport. Segítségükkel kihalássza azt az információt. eddig még nem érintett típusától. szárnol be olvasóinak a kiemelkedő játékosokró1 és játszmákról (szokatlanul nagy ügyleteket Iebonyolító. hogy az ilyen sztereotípiák is közvetíthetnek hasznos információt. látszólag ugyanazt teszi. a nyereség. de sohasem drámai. a rituálékt61 és az időtOltésektől : 1. " Gyermek-Gyermek időtöltés. . A "Miért nem csinálnak már valamit'!" (ebben az ügyben) olyan háziasszonyok kedvence. a rejtett jeIJeg és 2.Fordot/Chevroletet/Plymoutht. érdekes tőzsdespekulánsokról). és azt megkapja. A múve/et olyan egyszerü tranzakci6 vagy tranzakciókészlet. valójában a lehetséges üzletfél megszerzésén dolgozik. a Sakkvilág és más sportmagazínok változatai. de a nyereség nyilvánvalóvá teszi. VégezetUl a játszmakat meg kell különböztetnünk a társas cselekvés egyetlen hátralevő. járhatnak versengéssel. amely pontosan meghatározott. Ugyanez érvényes az "ingatlan-játszmára". Köznapibb nyelven : csapdás vagy "trUkkOs" lépések sorozata. A "Csináljunk már valamit ! " fialalkorú bünözők és rosszban sántikáló felnőttek időtöltése. s miután megkapta. hanem egyjátszma lépései. Felszínesen a játszma műveletek együttesének látszik. de sohasem konfliktussal. ha kemény játékos . a befejezés lehet feltúnést keltő. t " mer . amelyben szakmailag érdekelt.függetlenül attól. de meghatározásánál fogva mind a három nyílt. a rituálék hatékonyak.

világszerte ezek képezik a társasági élet legfontosabb oldalát. vagy "játszott" a tőzsdén. azzal. " nálni a játszmák jellegzetes vonásainak illusztrálására. halálosan komoly volt. részben ezért. a századelőn virágzó. és ekkor . hogy betegesen fél a tánl::parkettől: fel kellett hagynia tervével. mindenféle dolgot csinálhatna. 2. A komolyság hiánya sem szükségszerü velejárója a játszmának. hogy a játszmák és a játék. Feflérné arr()1 panaszkodott. Ne vezessen félre bennünkel a "játszma " szó használata. de nem komolyabban. ravasz módon ilyenfaj1a férjet választott magának. hogy elpanaszolhatta: "ha ő nem Ienne".n Ha Ie nem Iennél-nek" nevezzük. amikor eltiltotta attól. mint az "AlkohoIísta" vagy a harmadfokú "Megerőszakolósdi" típusú tranzakcíós játszmákat.. flogy férje erősen korlátozza társadalmi tevékenységében. Iegnagyobb kétségbeesésére. és amikor délelőtt összeültek egy kis kávézásra. . általában. és ezért soflasem tanult meg táncolni. Számos kérője közül egy uralkodni vágyó férfit cváIasztott ki férjül. a játszmának nem szükségképpen része a szórakozás vagy akár az élvezet. melyeket kettős tranzakciókban bonyolítanak.. Mint a bevezetésben már szó esett róla. az "Udvaronc" .panaszaival ellentétben . nagyszabású "szélhámos-játszmákat" aligha lehet túlszárnyalni részletesen kidolgozott. amelyek a beállítottságból erednek. A valaha ismert Iegbonyolultabb járszma. hogy tudatára ébredjen félelmeinek. Számos kereskedő nem tekinti szórakozásnak a munkáját. valójában megkímélte attól. Természetesen mind között a legkegyetlenebb a "Háború". Dinamikus tulajdonságai miatt a játszmát könnyű megkülönböztetni a pusztán statikus ottitúdöktől. anélkül hogy ennek teljesen tudatában lennének .férje voltaképpen szolgálatot tett neki. ezt fogjuk felhasz. A psziclliátriai kezelés változásokat idézett elő attitüdjében. A Fehérnében lakozó Gyermek. Az antropológusok jól tudják. idejük zömét a "Ha ő nem Ienne" játszására fordították. Tánctanfolyamra iratkozott be. minl ahogyan ez Art hur Miller Az ügynök holálo címü darabjából is kitűnik. gyakorlati megtervezettségük és pszichológiai virtuozitásuk dolgába~. Ezzel olyan flelyzetbe hozta magát.maximális nyereség céljából megtervezett játszmákat illeti. hogy akadályozta a feleségét valamiben. Egy tipikus játszma A házastársak közötti leggyakoribb játszmát köznapi nyelv. valaminr az eredményük igen komoly Iehet. aki hosszabb ideig vad póker-"játékos" volt.1 Bennünket azonban most az ártatlan emberek öntudatlan játszmái érdekelnek. Barátnői közül ís többnek uralkodni vágyó férje volt. Ugyanez vonatkozik a "játék" szóra is. amitől a Ielke mélyén rélt . hogy . Feflérné most már szabadon kiszéIesíthette müködési terepét. Kiderült azonban.amit Stendhal oly kitünően ír Ie A pármoi koloslorban -. bárki bizonyithatja. ennek következtében férje veszített magabiztosságából és elnézőbb Iett. A futballmérkőzéseket moslanában igen komolyan veszik. rájött. Ez és még néhány hasonló jellegü szerencsétlen kaland Iemeztelenítette házassága szerkezetének néhány fontos alkatelemét .

függetlenül annak gyakoriságától. A különböző tudományágak külö~böző nézőpontból vizsgálnák az ilyen társas cselekvést. mint felszínes beszélgetés. büntudatból. háztartásukat társas együttessé teszi. Az a hatás. A pszichiátria fenntartja magának a jogot. hogy Ieirhasson egy-egy előforduló játszmát. hogy házasságuk megkötésével Fehér és Fehérné Iehetőséget kaptak az egymással való kommunikálásra. hogy bennünket most a személyes történetek és az érintett egyének pszichodinamikája érdekel. Ez kicsit más. megközelitési módunk a szociálpszichiálria egyik oldalát alkotja. Tekintve. hogy minden férfi fösvény és zsarnok. az előbbit a malária elterjedtsége érdekli. de ritkán ragadják meg ezt az alkalmat arra. az őserdőben vagy Manhattanben. attitüdje egy bizonyos korábbi éberálommal függött össze . de nem is kétséges. mint a szociológia és a szociálpszichológia semlegesebb és kevésbé elkötelezett attitúdje. bizonyos értelemben. Az alapvető tény az. gyakran érkezett soron kívüli ajándékokkal. és ez éveken át nem hagyta nyugodni. inkább csak ilyen alkalmakkor zajlott Ie közöttük több. ahoi az emberek térbeli kontaktusban vannak. Feleség és férj kevés közös témát talált a háztartási gondokon és a gyerekeken kívül.De még más egyébről is szó volt . szemben például a New Y ork-i földalatti egyik kocsijával. Általános fogalmakban többféle módon is Ieírhatjuk ezt a játszmát. A játszmaelemzést mint a szociálps~ichiátria részét csupán az érdekli. amíkor több szabadságot adott az asszonynak. Ez a különbségtétel nem teljes. akár Új-Guinea egyik dzsungelfalujában. A tranzakcionális elemzés a szociálpszichiátria egyik ága. hogy megerőszakolják -. az ajándékok szegényesebbek és ritkábbak Iettek.mennyire nyiltan vagy cselesen teszik meg a Iépéseket.azzal. akár arról az összegről van szó. ahogyan szembekerül veIük. Az asszony számára a házasélet mindenesetre bebizonyította azt. hogy ismeretanyagunk növekedtével javitásra . hogy . hasonlít a közegészségügy és a belgyógyászat közötti különbségtételre. úgy. de egyvalami kétségtelen: a társas dinamika tág területébe tartozik. hogy igy szólhasson : "Áiljunk meg egy pillanatra!" Más tudományágak ezt nem teszik. akár esküvői ebédről. az ilyen Iehetőséget társas kontaktusnak nevezhetjük. Az a tény. a játszmaelemzés pedig a tranzakcionális elemzés egyik sajátos 01dala. tekintet nélkül arra. hogy mennyire elterjedt az adott játszma egy bizonyos társadalomban. hogy szociális együttest alkossanak. az utóbbi viszont maláriaeseteket tanulmányoz. A férj. a tanulmányozott játszma "egészségességét" ítéljük meg.a férj és feleség közötti őszinteség fokának megfelelően . A "Ha te nem lennél" játszma házassági típusáról adott elméleti elemzésnek például könnyen felismerhetővé kell tennie a játszma jellegzetes vonásait. A szociológiára és az antropológiára tartozik az a kérdés. amelyet Fehérék egymás magatartására és reakcióira gyakorolnak: társas cselekvés. és ennek következtében szexuális életük erősen megromlott. akár egy manhattani felhőkarcoló tetejére épült házikóban játsszák. nevezetesen. hogy élnek ezzel a Iehetőséggel. Pillanatnyilag az alábbiakban vázolt séma Iátszik leghasználhatóbbnak az elméleti játszmaelemzésben. implicit vagy explicit módon. Mint kiderült. A férj tilalmai és a feleség panaszai gyakran veszekedéshez vezettek. amelyből horgászbotot kellene venni az unokáknak . így a veszekedések fontos eseménnyé nőttek. hogy ily módon pillanatnyi nyelvi tartalmuktól és kulturális mintájuktól függetlenül is felismerhetővé tegye őket. Az elméleti játszmaelemzés megpróbálja elvonatkoztatni és általánositani a különféle játszmák sajátosságait. A gyakorlati játszmaelemzés az egyes helyzetekben felmerülő különleges esetekkel foglalkozik. amit mindig is állított.

jelen esetben Fehérné. hogy a játszmát világosan értsük. i Szerepek: Mínt korábban már megjegyeztük. hogy nem próbálom meg. hogy ő nem enged"). Ha ahelyett. ebben az esetben energikusabb erőfeszítéseket fog tenni a játszma folytatására. Célzat: Itt egyszerüen megállapitjuk. hogy mi a játszma általános célja. azt mondja. Az 6nbátorítási funkciót k6nnyebb tisztázni. hanem arról. de t6bb jelentős vonatkozásban kül6nb6zik tőle. néha nem. A hitelesítés kétféle módon történik : vagy úgy . hogy "Csak rajta ! ". Ez a forrása a terápiás játszmaelemzés élvezetességének. A feleség eljátszhatja a maga szerepét akár b6lcs Felnőtt- . hogy 6nigazolás ("Nem arról van szó. A játszma addig folytatódhat. ameddíg a férj tilt. Megnyilvánulhat például úgy is. míg a depresszióban a Gyermeké a parancsnokság. Ezeket rubrikákba soroljuk. és a feleség nem támadhat t6bbé a férj ellen. amely tartalmazza az események közvetlen egymásra következését (társadalmi szint) és információt azok pszichológiai hátteréről. Akutabb. hogy a lényeghez tartoznak. hogy azok . hogy jutányosabb Iesz a nyereség. háromszemélyes. hogy 6nbátorítás ("Nem arról van szó. aki "tárgy". A "Ha te nem lennél" kétszemélyes játszma: szabadságában korlátozott feleséget és uralkodní vágyó férjet igényel. hogy a manőverek bizonyos egymásra következése kimeriti-e a játszma kritériumát. A "Ha te nem lennél" játszma házassági típusának esetében elegendőek Iesznek a már megadott részletek. Antitézis: Bizonyos egymásra követ kezés játszmaként való felfogása mindaddig csak kísérleti jellegú feltételezés. Ezért a formálís leírásnak kül6nbséget kell tenníe az én-állapotok és a szerepek k6z6tt. vagy úgy. hogy az illető kínos zavarában sírni kezd. úgy ís. A "Ha te nem lennél" antitézise az engedékenység. és jobban 6sszhangban áll a feleség biztonságigényével : a "Ha te nem i lennél" játszma célzatát ez. amely tartalmazhatja azt a Felnőtt felísmerést. A "Ha te nem lennél" célzata meghatározható úgy ís.a tudomány jelenlegi állása szerint .szorul majd. Az egyes játékosok énállapota és szerepe néha egybevág. a nevetés ellentétes a kétségbeeséssel. ameddig egzisztenciális sikon nem nyer hitelesítést. Vagyis a kétségbeesés a Felnőtt ügye. a k6rnyezet iránti élénk érdeklődés ellentétes a depresszióval . amennyi csak lehetséges. és nem mentes a frusztráció és a zavarodottság elemeitől.ért az 6nbátorításban Iátják. ismernünk kell az antitézi~ét. Ahhoz. mint ezt Fehérné esete ~zemléltette. hogy visszautasitják a játékot. Elkülönítjük a szignifíkáns vonásokat. Bizonyos oldalakról kiderül. úgy. és a Iehető legtanulságosabban a jelenség szempontjából. játszmaként írhatjuk le. az énállapotok nem szerepek. hanem jelenségek. hogy ő visszatart tőle"). Tézis: Ez a játszma általános leírása. A kínálkozó szerepek számától függően a játszmákat kétszemélyes. Az elemzést mindig annak a szemszögéből végezzük. hanem arról. Sikeres terápiás helyzetben ezt hamarosan jókedvü nevetés válthatja fel.a Iehető legtöbbet mondják. hogy félek. A részvétel merev visszautasítása vagy a nyereség elértéktelenedése esetén az iUető v a "kétségbeesésnek" nevezett állapotba zuhan. Először is meg kell állapítanunk. a lelkesedés. A reménykedés. fejlődéséről és jelentőségéről (pszichológiai szint). hogy "Már megint beleestem ! " . Az. Néha alternatívák adódnak. hogy "Ne merészeld!". Ezután annyi mintát gyújtünk össze az adott játszmából. amely bizonyos értelemben hasonlít a depresszióhoz. és annak hatékonyságát a gyakorlatban kell bizonyítanunk. a mélyben húzódó beteges félelmek felszínre kerülnek. sokszemélyes stb. aki az "alany" .

és minden Iépésben egyre több célzat tömörül. elmehetnék egy kicsit szórakozni. ha nem azt csinálod. 2. Előfordul. hogy a "Ha te nem Iennél-t" éppoly gyakran játsszák kisgyermekek. akár nyüg6sk6dő Gyerl1'lekként. Az uralkodni vágyó férj megőrizhet egy Felnőtt én-állapotot ("Legjobban jársz. találóan és kellő jelernéstartalommal jellemzi a helyzetet. ha scgítesz abban.Engedelmesség ("Maradj ítthon" "Rendben vant'). Utasítás . ha úgy teszel. hogy elhagynak. Példák: Igen tanulságos a játszma gyermekkori eredetét vagy annak infantilís prototípusait tanulmányozni. Bizonyos közvetítő. a simogatás kUlönbözö formákat ölthet. Mint már említettük. rejtett tranzakció társadalmi és pszichológiai szintjét. ezért a formálís Ieírás során érdemes a k6z6s gy6kerek után kutatnunk. cifrázásra pazarolhatják . amít mondok"). így a gyermekkori változat azonos a későbbivel . mint minden játszmában. hogy elkerüljem a fóbikus helyzeteket. mint felnőttek. és egészen más tartalmú. Fehér: "Maradj itthon. mint amikor ingerUlten sípcsonton rúgnak valakit. a gyakorlat itt is egyre ügyesebbé t~zi. mint a tenyérrel adott pofonnak : az félreérthetetlen megalázás). A biológiai homeosztázisnak a simogatás kedvezt a pszichológiai stabilitást pedig a beállítottság megszilárdulása fokozza. A fölösleges lépéseket kiküszöbölik. ha úgy teszek. így a játszma biológiai el6nyeit tapintással kapcsolatos fogalmakban is rögzíthetjUk. Fehér: " Te mindig legyél itt. Így a "Ha te nem Iennél-t" akkor írjuk Ie a legjobban. Utasítás . játszmáikat maximális nyereséggel és minimális erőfeszítéssel játsszák. ezeket könnyü jegyzökönyvben rögzíteni. A megfigyelö tapasztalhatja. A "Ha te . ahogyan ő mondja"). a rejtett házassági szerződés szintjén a viszonylat GyermekGyermek jellegü. vagy átcsúszhat a Szülőébe ("Kikapsz. hogy a játékosok igen gazdaságosan.Ha te nem Iennéltt kerete a következó: I. amely hasznosan. és ügyelj a házra. óvatossági vagy engedményes Iépések kimaradhatnak. a I feleség válasza pedig olyan." Fehérné: "ltt is leszek. a tényleges szülőt a korlátokat állító férj helyettesíti. nagy megelégedéssel egészitik ki egymást . hogy a játszma kibontakozásához minimális számú Iépésre van szükség. Egyes játékosok. Rendszerínt kíválasztható azonban egyetlen olyan pszichodinamikus fogalom. Így a férj szerepe a "Ha te nem Iennél-ben" visszakézból adott pofonra emlékeztet (aminek egészen más a hatása. Rettegek attól. ahogyan én mondom "). A játékosokat. A t.ként ("Legjobb Iesz. Tranzakciós paradigma: Egy-egy tipikus helyzet tranzakciós bemutatásakor feltüntetjük a sokat eláruló." Pszichológiai szinten. A "Ha te nem lennél" legdrámaibb formája társadalmi szinten SzülőGyermek játszma.mindkét fél s nemegyszer a nézók gyönyörüségére. ha én hazajövök. A védekező manővereken megtakarított erőfeszitést díszítésre.Tiltakozás ("Maradj itthon megint" "Ha te nem Iennél"). Dinamika: Amíkor meg akarjuk jel61ni az adott játszma m6g6tt mük6dő dinamikus hajtóerőket. "Gyönyörü barátságok" gyakran azon alapulnak. Előnyök: A játszma általános elönye: stabilizáló (homeosztatikus) szerepe. ha fóbíkus forrásokból vezetjük Ie. tehetségüknek vagy vágyaiknak megfelelöent színesebbé teszik vagy megsokszorozzák ezeket az alapvetö Iépéseket." Lépések: Egy-egy játszma lépései nagyjából megfelelnek egy-egy rituálé simogatásainak. t6bb változat is Iehetséges." Fehérné: "Ha te nem lennél. és ez ígen elegánssá teszi a kapcsolatot. igényeiknek.

fokozottan az volt gyermekeik megérkezése előtt és felnövekedésük után. és szállították anyjuknak a "Ha te nem lennél" még elterjedtebb változatát. Amikor az új szomszédasszonyt meghívják egy csésze kávéra. hanem klasszikus jelentésében : szexuális izgalom a megfosztottság. mazochisztikus szükségleteket is kielégít. amelyben a feleség mondja a férjnek. megalázás vagy fájdalom helyzeteiben. hogy minden fér. A játszma belső pszichológiai előnye: a pszichikus háztartásra (libidóra) gyakorolt közvetlen hatás." Ezért játsszák ezt a játszmát olyan asszonyok. amelyet férjével kell töltenie.megszilárdulá. hogy az tdegszövetek epsege megmaradJPn.egyéb közös érdeklődés híján .nem lennél" biológiai haszna tehát az ellenségeskedés-nyúgösködés cserekapcsolatból származik: le~angol~. hogy némi ellenszolgáltatást kapjon érte? A kals6 társadalmi előny: az. amennyiben vannak. Terjedel. odahaza nem adom meg ma. és uralkodjanak rajta. Ha türhető módon játssza. a játékos ezt adja tudtára szúkebb baráti körének. Ugyanakkor . Ez a beállítottság válasz az alárendelődés szUkségletére. Az a játszma. ezt játssza az asszony. amit az illető a helyzetból killsó társadalmi kapcsolataiban hasznosít. mit sem változtat ennek a változatnak az elemzésén. mivel a gyermekek betöltötték szokásos szerepüket : strukturálták az időt szüleik számára. hogy megadjam magam . A belső társadalmi előny: pontosan az.I mesebb változatban a megállapítás így hangzana: "Ha egye. s ez csak azt bi'zonyítja.f tés. . hogy Amerikában a fiatal anyák gyakran valóban nagyon elfoglaltak." Ez strukturálja azt az idót.i fi zsarnok."Minden férfi zsarnok" .tólag eredmén~es módja an-l nak. "Az elfoglalt háziasszonyt". az összefüggés megvilágítja f a koherens szerkezetet. Az engedelmesség feljogosítja a feleséget annak mondogatására: "Ha ő nem lenne. A játszma. elemzést főként a végtermék érdekli. hogy "Ha te nem lennél". I amely minden fóbiának eleme.. A közbülső időben a játszmát kevésbé intenzíven és ritkábban játszották. A külső pszichológiai előny: a rettegett helyzet elkerülése a játszma révén. A "Ha te nem lennélben" a férj tekintélyének való. Vagyis az asszony serkentést érez arra. Ha nem megy bele a játszmába. Ez különösen nyilvánvaló a "Ha te nem lennélben". Ezeknek a mechanizmusoknak a részletesebb megvílágítása inkább a pszichoanalízisre tartozik. átalakulhat a "Ha ő nem lenne" időtöltéssé. hogy megfosszák valamitől. amit a játszma elnevezése kifejez. amikor délelőtt összeül kávézni a barátnőivel. vajon hogyan aknázza majd ki elfoglaltságát abból a célból. ez azt jelenti. "Ha ő nem Ienne" játszmára invitálják.i I dUl találnám magam egy tömegben.különösen erós. minden játszma alapját.I gam : ő kényszerít . A játszmaelemzés csupán a következő kérdésre igyekszik előítélet-mentesen választ adni: ha a fiatalasszony valóban elfoglalt. mint a játszmaelemzésre. társadalmilag elfogadható alárendelődés megkíméli az asszonyt neurotikus félelmek elszenvedésétől. hamarosan kebelbarátja Iesz a régi játékosoknak. A játszmából fakadó egzisztenciális előny: a feleség beállítottságának . lsmét látható. de lá~ha. i akik valószerútlenségi érzésektől szenvednek. A mazochizmust itt nem az önmegtagadás értelmében használjuk. Fehérné esetében ez a struktúraigény . [ hogy erős kísértés helyzetében nehezen tudják megtartani r Felnőtt én-állapotukat irányító helyzetében. Az a tény . azonnal elfogna a kísér.r sa. hogyan hatnak ki a játszmák a társak kiválasztására. amennyiben a többi tényezők is azonosak. amelyben a legfontosabb indíték: a férj szabta korlátozásokat elfogadva a feleség elkerüli azokat a nyilvános helyzeteket. amelyektől fél.

. Ezzel teljessé Ietl a "Ha Ie nem lennél" formai vonásainak elemzése. rémült szülei Mikit is azonnal ágyba dugják. Apja néhány pillanatig nézte. nem sokáíg marad a körükben. Az. A lelkiismeretes szülők nagy odaadással tanítják meg gyermekeiket az életkori szakaszaiknak megfelelő eljárásokra. a 3 éves Miki. aki egyben a játszmaelemzésben is járatos volna. hogy milyen jól ismeri és milyen ügyesen gyakorolja az eljárásokat. Ha a folyamalol még Iovább kívánjuk boncolni. egyéni pszichodinamika különböző elméletei eddig nem tudták kielégílően megoldani az emberi kapcsolatok problémáit. ekkor így szólt: "Nekem is fáj a gyomrom" nyílvánvalóan ugyanarra a figyelemre pályázott. amelyek az ő tanításaikat erősítik meg. tudattalan élettervének elemeként kedvelt játszmái meghatározzák (megint csak azonos feltételek mellett) végső sorsát is: házasságának és pályafutásának végeredményét és a halálát Ovező mozzanatokat. rendszertelen módon. hogy ma még kevés olyan jól képzett gyermekpszichológus és gyermekpszichiáter múködik. nem kisebb gonddal választják ki azokat az iskolákat. A modern ortopszichiátriai irodalomban találkozunk módszeresebb megközelítési kísérletekkel. és milyen kimenetelúek lesznek a számára adódó élethelyzetek.Hát ígen. riluálékra és időtöltésekre. kérte. kolIégiumokat és egyházakat. Forgatókönyvének. te nem akarod ugyanazt a játszmát eljátszani?" Erre Mikiből kitört a nevetés. Játszmái azonban meghatározzák. de ezeknek kisebb a jelentőségük. meghatározza. kevés megfigyeléssel rendelkezünk a játszmák keletkezéséről. . Kistestvére. bizollsági üléseken és pszichoterápiás csoporlokban. holott a játszmákból tevődik össze minden család érzelmi életének alapvető struktúrája. rituálékat és időtöltéseket. hogyan fog élni ezekkel a lehetőségekkel. hogy feküdjön Ie egy kicsit. és azt mondta: "Nem"' Ha ebben a házban minden az étkezés vagy az emésztés körül forog. " ábrázolásához. forduljunk az "És miérl nem? . mintha koktélpartikon következetesen elzárkózna az ivás elől . de . rituálékra és időtöltésekre. A játszmák keletkezése Szempontunkból a gyermeknevelésl képzési folyamatnak tekinlhetjük. amelynek során a gyermekel megtanílják arra. ugyanakkor könnyedén mellőzik a játszmák problémáját. .a legtöbb társaságban fokozatosan kikopna a meghívottak listájáról. A belső. A 7 éves Tominak az asztalnál megfájdult a gyomra. hogy távozhassék. Szerencsés módon az alábbi epizód egy nagy tudású tranzakcionalista analitikus jelenlétében zajlott Ie. Ezek tranzakciós helyzetek. de meglehetősen általános. és a társadalmi dinamika olyan elméletét igénylik. . hogy milyen játszmákat játsszon. amely nem vezethető le kizárólag az egyéni indítékokból. majd megkérdezte: "Ugye.és kítart amellett. a játszma fogalma nélkül azonban csekély lehetőség van az elIentmondásmentes vizsgálódásra. Meglanílják ezenkivül az adolt társadalmon belüli helyzetének megfelelő eljárásokra. . Tekintve. Több ezer éve esik már szó ilyen kérdésekről. A játszmákat a gyermekek néhány hónapos koruktól kezdve alapvető mindennapi tapasztalatokban sajátítják el. .egyébként azonos feltételek mellett. 3. és hogyan játssza azokat. Ez vílágszerte a Ieggyakoribb játszma Iársas összejöveleleken. hogy milyen lehetőségek kínálkoznak majd a számára . Helyzete olyasféle Iesz. Szülei azt ajánlották. hogy az ő férje jószívü.

. hogy játszmát kezdeményezett. Ha a Gyermek én-áll{lpot feléleszthető a felnőtt játékosban. és hogy eredendően a gyermek személyiségének Felnőtt (neopszichikus) oldala alakítja ki őket.I zúztak. bizonyosra vehetjük. vajon az adott játszma a leggyümölcsözőbb eredményt kínálja-e az egyén számára. Ezek az okok magyarázzák. Ha egyszer már képes erre. Az ilyen tnódszerú klinikai kísérletek vílágossá teszik.Ha a gyerek és a szülők több ízben megismétlik ezt a produkciót. aztán bocsánatot kér) a nyereség és a játszma célja: elnéző jóindulatot kierőszakolni a bocsánatkéréssel. Akárhányszor csak elfogta volna a gyereket az irigység. A rejtett tranzakció ebben az esetben a következőből áll : (társadalmi szint) "Nem érzem jól magamat" + (pszichológiai szint) . megnyugtatóan halad afelé. hogy a játszmák formális Ieírásakor miért próbáljuk Iehetőleg mindig jelezni a kisgyermekkori vagy gyermekkori prolotípust. Mire pedig az inger és a válasz sémája ber()gzül. mert az apa rákérdezett. Amikor mindenféléket kiönt és kiéget a cigarettájával. de közben minden vétség megajándékozza a ma-l ga gyöflYörű~égével. és ez csak a javát szolgálja. Az előkészítő lépéseknek az a legfőbb funkciójuk.I kel. de bennünket most nem ez érde. hogy k()znapi jelöléssel a pszichiátria "Professzorának" nevét kapta. a komoly társadalmi életben is az idő javát játszmák töltik ki. hogy gyermekek teljes tudatossággal kezdeményeznek játszmákat. a rejtett minőséget pedig antítézis révén. 4. r amire a fiú nyíltan beismerte. sőt gyakran (hacsak nem tragikusak a játszmák) derülten és vidáman hallgatja. készsége az emberek manipulálására pedig olyan írigylésre méltó. második és nyolcadik életéve k()z()tti játszmateremtő kalandjail mindenki Ienyüg()zve. Szülői közremüködéssel igen gyakran fordul elő ilyesni. Így aztán a játszmaelemzéssel foglalkozó pszichoterápiás csoportokban a fegkifinomultabb eljárások egyike az. hogy minden egyes lépés melléktermékként maga is biztosítsa a lehetséges kielégülések maximumát. jogos ()nelégültséggel és magabizlossággal. hogy ő is kiváltsághoz jusson. hogy a játszma lényege a kibontakozás. . A játszmák tehát szükségesek és kívánatosak. ami azért sikerülhetett. Mikit azonban megkímélte a sor~ a hipochondriától. de mindig úgy tervezik meg őket. és az intimitás bizonyos formái (kü1önösen. Az a Iényeg. úgy ennek az oldalnak (a Gyermek én-állapot Felnőtt oldalának) a pszichológiai fogékonysága olyan szembesz()kő. Világosan Iátható ebből. hogy elhagyjon egy rosszul választotl magatartásmintál. hogy a játszma beépült volna Miki jellemébe. beteget jelentett volna. A beteg korai. amibe az előadó maga is bekapcsolódhat. Az. Lehet. amiért riválisa valamilyen kiváltságban részesült.Nekem is jár tőled kiváltság". amikor a résztvevők megkeresik a kis "Professzort". hogy egy játszmát in statu nascendi szét. Ezzel kapcsolatban ne feledjük. A játszmák funkciója Mivel a mindennapi élet oly csekély Iehetőséget kínál az intimitásra. hogy végül { rosszabbul alakul a sorsa. csupán a célja felé Iépdel. a játszmák kezdetei belevesznek az ídők homályába. illetve a nyereség. Így a "Schlemielben" (zűrzavart támaszt. a probléma egyedül az. és rejtett természetüket társadalmi mozzanatok k()d()sítik el. Míndkettőt csak megfelelő eljárással ísmerhetjl1k meg : az eredetet az analitíkus terápia valamelyik változatával. ha intenzíyek) a legtöbb ember számára lélektanilag nem lehetségesek. hogy megteremtsék a helyzetet a nyeréshez. hogy a játszmák utánzó természetüek.

Megemlítendő. Mivel a köznyelvi kifejezések a játszmaelemzésben roppant I fontosak. ugyanazok a lépései. amelyet az illető környezetének tagjaival folytat.hogy öröme származik a kilöttyintésekből. ami a terapeuta figyelmét elkerillte: a gyakor. A beteg egy jól ósszeszokott csoport tagjaként rámutatott valamire. mint a szabályos játszma. Túl a játszmáknak azon a társadalmi funkcióján. hogy kielégitően strukturálják az időt. Bizonyítja ezt a "Száraz alkoholista" nevű változat . amely az emberi életvezetés Iegtökéletesebb formája (vagy Iegalábbis kellene hogy Iegyen). Szerencsére a játszmamentes intimitás.ha egyáltalán van ilyen -.attól függően. a másik házastárs ál1apotában rohamosan rosszabbodás következik be. ez vezet a kibontakozáshoz.i latban sült galambra. hogy játszmáiktól megfosztani őket kockázatos : orvosolhatatlan kétségbeesésbe. 5. hogy kiegyensúlyozatlan személyiségek is biztonsággal és jókedvúen válhatnak meg játszmáiktól. hogy amikor a pszichiáter az egyik házastársnál javulást ér el (például az felhagy egy pusztító játszmával). Tágabb értelemben a játszmák szerves és dinamikus Osszetevői minden ember tudattalan élettervének vagy forgatókönyvének. vagy katasztrófa után kiált . és szabadon élnek velük a tranzakcionális pszichoterápiás csoportokban és szemináriumokon. némelyik játszma egyenesen nélkülözhetetlen bizonyos egyének egészségének fenntartásához. . ha a jobb kapcsolathoz megfelelő partnert találhatnak. a játszmaelemzés nyelvén a részegeskedés csupán lépés egy játszmában. számára ugyanis a játszmák kulcsfontosságúak voltak az egyensúly fenntartásához. akinek a forgatókónyve kóznyelvi kifejezéssel "a sült galambra" irányul. Az ivás maga is gyönyörűséget okozhat. még nem teszi a dolgot játszmává. A játszmaelemzés éppen ezért nagy körültekintést igényel. i Hasonló az "Alkoholista" játszma: bármi Iegyen is az i ivás szükségletének fiziológiai eredete . sót pszichózisba taszíthatja óket. "A hullamerevség beállta" onnan ered. hogy a forgatókOnyv utolsó aktusa jellegzetes módon vagy csoda. Ezek az emberek keményen harcolnak minden antitetikus lépés ellen. olyan kellemetlen játszmának hódolhat. minden bizonnyal kellemes partner olyan játszmákban. te gazember ! " .szinonimák. "a hullamerevség beálltára" irányul. A kritikus inger ! a bocsánatkérés. amíg az ember a végső megvalósulásra vár . Tekintve. a neki megfelelő játszmák is hasonlóképpen épitőek vagy rombolóak. hogy kitöltsék az idót. akinek a forgatókónyve tragikus. Az ilyen emberek lelki egyensúlya annyira labilis. mindössze annyi a különbség. A játszmák osztályozása A jatszmák és időtóltések elemzésekor használt változók többségét már említettük. Bürgózdi úr!". hogy a forgatókónyv építő vagy romboló jellegú -. míg az. de nem ez a játszma lényege. illetve a halálra várni . s egyidejúleg előmozdítják a cselekvést. Az. hogy egy beteg álmában elhatározta: külónbóző dolgokat el akar intézni. i esetleg gyönyört okozó vétség. olyan nagyszerú ellenszolgáltatásokat nyújt. mint a "Most rajtacsíptelek. arra szolgálnak. Házassági helyzetekben gyakran megfigyelhető. beálIítottságuk olyan ingatag. Máskülönben I a kilöttyintés egyszerűen csak destruktiv művelet lenne. ugyanahhoz a nyereséghez vezet. hogy az imént említett kóznapi kifejezések szerves részét alkotják a játszmaelemzésnek. késöbb még részletesebben foglalkozunk velük. hogy maga milyen óriási. mint a "Nahát. hogy italosüvegek nélkül játsszák. "mielőtt a hullamerevség beállna " .

a Iegnyilvánvalóbb előnyök. anális ("Schlemiel"). Egy paranoid szkizofréniás kezdetben játszhat első fokú. 3. pénz ("Adós"). hogy szakaszokról beszélhetünk. tekintve azonban. mások feszültebbek és agresszivebbek.károsodás. 6. Bizonyos játszmák . Egyesek oldottan játszanak. hajlékony. Iaza. Makacsság.a mütőben. introjektív ("Pszichiátria"). A legkézenfekvőbb osztáIyozások a kóvetkező tényezőkön alapulnak : I. míg mások. és fokozatosan beIecsúszhat a rugalmatlan. Zónák : orális ("Alkoholista"). ötszemélyes játszmák ("Alkoholista") és sokszemélyes játszmák ("És miért nem . 4. projektív ("Szülői munkaközösség"). A használt pénzegység: szavak ("Pszichiátria"). ha a játékosok számán kivül három másik mennyiségi változót is tekintetbe veszünk : I. A játékosok száma: kétszemélyes játszmák ("Frigid nö"). tudományos osztályozás kiindulópontjául minden bizonnyal az egzisztenciális beállítottság Ienne a Iegesélyesebb jelölt. paranoid ("Miért mindig velem történik ilyesmi?"). Gyakran hasznos. fetisista ("Frígid férfi"). de. hogy ezt a tényezőt kellőképpen még nem ismerjük. A játszmák fokozatait így különböztetjük meg: a) első fokú játszma : a cselekvő személy köreiben társadalmilag elfogadott . . 2. könnyed "Hát nem borzasztó" játszmát. 5. . Ennek a három változónak az összjátéka teszi a játszmákat szelídebbé vagy erőszakossá.bármelyikük alkalmas ajátszmák és idötöltések rendszerezésére is. A játszmák a "Ha te nem Iennél" elemzésekor tárgyalt bármelyik tényező alapján is osztályozhatók.például az "Adós" és a "Mindenféle mütét" igazában csak egyfajta pénzegységgel játszhatók. Ezek : a célzatok. "). testrészek ("Mindenféle mútét"). depresszív ("Már megint beleestem"). szadista ("Schlemiel"). Jegyzetek . rögeszmés-kényszeres ("Schlemiel"). a szerepek.~!. például az exhibicionista játszmák. Ösztönfajta: mazochista ("Ha te nem lennél"). de a játékosok szeretik eltitkolni a közönség elől. Egy rendszeres. Intenzitás. Klinikai típusok: hisztérikus ("Megeröszakolósdi"). kemény harmadfokúba. Mentális zavarban szenved. fallikus ( " Verekedjetek meg ti ketten ! "). jóvátehetetlen . mások kitartóak. a bíróságon vagy a hullaházban végződik. 3. c) harmadfokú játszma: életre szólóan játsszák . rugalmasabbak. . háromszemélyes játszmák (" Verekedjetek meg ti ket80 ten"). az ilyenfajta osztályozással egyelőre várnunk kell. Pszichodinamika: fóbiaelhárító ("Ha te nem lennél"). .riC-l ebben a vonatkozásban gyakran olyan szembeötlő a változás. . Hajlékonyság. Egyesek könnyen adják fel játszmáikat. tapadós. 2.Hát igen. Ennek megfelelően vannak lágy és kemény játszmák. b) másodfokú játszma: nem származík belőle állandó.

Megbecsülésre méltó Stephen Potter fogékonysága a mindennapi társas helyzetek manőverei vagy "trükkjei" iránt. The Bobbs-Merrill Co. vagy nem mindennapiak. 2. És megfordítva: az újnak tünő játszmáról bebizonyosodik. Egyes játszmákat in extenso tárgyalunk és elemzünk. a behatóbb vizsgálat kideríti. vagy pedig jelentésük teljesen világos csak röviden érintünk. : Theory and Practice of Gamesmanship. aki az "alany". és a játszmaelemzésnek ezzel a részével foglalkozik újabban T . Szasz ís. mind az elemzések tételci megfelelöek. Megesik. H.5 Hivatkozások I. Az elemzés egyes tételei az új ismeretek felhalmozódásával ugyancsak megváltozhatnak. II. Házassági játszmák.J A pszichiátriai lünetekhez vezető játszmákat 1958 óta módszeresen tanv1mányozza a San Francisco Social Psychiatry Seminars. 1973.2 valamint G. H. Jelölés . lIogy teljesen új játszma. Szexuális játszmák és Alvilági játszmák. az én és a társadalom szociálbehaviorista szempontból. annak a helyzetnek megfelelöen. hogy egy ísmert játszma változata. amelyben általában elöfordulnak : Életjátszmák. Maurer. S. G. hogy arról. ami csak egy ismert játszma változatának látszik. 1961.) 4. 1. végül néhány példa a Jó játszmákat érzékelteti. Másokat . és az a humoros mód. 1935. : The S/ruc/ure and Dynamics of Organiza/ions and Groups. míg a másik fél a "Fekete" névre hallg~l.: The Big Con. Potter . Self and Society. ahogy tárgyalja őket. Mead úttörő munkája a játszmáknak a társas életben betöllött szerepéről. 1963. Cambridge Universíty Press. Egy fejezet a szakmabeliek számára szedi csokorba a Rendelöi játszmákat.. Az. Játszmatár Bevezetés rész E gyújtemény utolsó darabja 1962-ből származik. T . New York.4 A játszmáknak a csoportfolyamatokban betöltött szerepével jelen szerzőnek a csoportdinamikáról írt könyve foglalkozik. D. Secker and Warburg. amikor a dinamika jellemzésére többféle dolog közül is választllatunk. hogy megállapitásunk nem volt a legtalálóbb. 3. W. (Magyarul: A pszichikum.ehér" nevet kapja. Berne. Pitman Medical. 1940. : The Myth of Men/al Illness. A játszmákat családokba soroljuk.melyek alaposabb vizsgálatot igényelnek. 5. HartDavis. vagy a "i. de állandóan fedeznek fel újabb és újabb játszmákat. Szasz. például olyan esetben. késöbb kiderülhet. E. általában "cseIekvö személyként" szerepel. 1947 . Gondolat. Mead. A klinikai munka számára azonban mind a játszmák jegyzéke. : Mind.

és akinek a nézöpontjából a játszmát tárgyaljuk. Mint a köznyelvi jelzők tárgyaIása során másutt már . de ha ráadásul még szórakoztató is. a legkönnyebben felismerhetö prototípust. Szerepek: elsö helyen. mint a rövidítést vagy a belöle készült betüszót. illusztráljuk a játszma gyermekkorban játszott formáját. Nehogy a játszma is . hogyan járul hozzá a játszma a belsö lelki egyensúlyhoz. a müveletektöl. amelyet kevésbé bizalmas körben játszanak. 2. ez csak azt bizonyítja. kapcsolatos és antítetikus játszmák megjelölése. úgy a játékosok megbecsülik. milyenfajta simogatást nyújt a játszma az érintett feleknek.megállapítjuk. az irónia a játszma. Előnyök : 1.megpróbáljuk megállapitani. Rokon játszmák: a kiegészítö. 2.sok más pszichológiai fogalomhoz hasonlóan . Köznyelvi kifejezések Az itt használt köznyelvi kifejezések nagy részét a betegeknek köszönhetjük. sokkal gyakrabban fogják látogatni a terapeutát. Ha ezeket a fordulatokat jól időzítve. Si. Belső pszichológiai elöny .a vulgarizálás sorsára jusson. az idötöltésektöl. hogy típikus módon milyen beállítottságl?ól játsszák a játszmát. Ezért a tilzetesen ismert játszmák alapvetöen destruktív jellegüek. Ha néha tiszteletlenek is. nem pedig a játékosok ellen irányul. Ha egy játszmának vag. a többiek érzékenységét is tekintetbe véve használják. hogy találó legyen.jellemezni próbáljuk. ne feledjilk azonban. Külsö pszichológiai elöny . hogy fején találta a szöget. A játszmát valamilyen beállítottságból játsszák.Az elemzö jegyzökönyvekben a következö jelölések használatosak : Cím: ha a játszmának hosszú a neve. Ezek különbözö helyzetekben korlátlanul kibővülhetnek. megértik és élvezik őket. 5. illusztráció a felnött életból. de a beállítottság vagy a neki megfelelő attitúd nem játszma. még egyszer hangsúlyozni kell. Egzisztenciális elöny . Paradigma: a lehetö legtömörebben szemlélteti a kritikus tranzakciót vagy tranzakciókat társadalmi és pszichológiai szinten. a szövegbel1 a megfelelö rövidítést használjuk. Lépések: a gyakorlatban fellépő tranzakciós ingerek és tranzakciós válaszok minimális számának megadása. a játszmák mutatójában találunk rá utalást. dölt szedéssel adjuk meg annak a szerepét. mint a célzatnál. 2.megpróbáljuk rögziteni. A köznyelvi kifejezéstől elsősorban azt várjuk. Akik destruktív játszmákban utaznak. mint akik konstruktív játszmákat játszanak. Belső társadalmi elöny . elhalványulhatnak vagy diszitményekkel gazdagodhatnak. Killsö társadalmi elöny -megadjuk annak a szánnazék játszmának vagy időtöltésnek a kulcsmondatát. hogy igen pontosan körillírt fogalomról van szó : a játszmákat a korábban felsorolt kritériumok alapján világosan meg kell különböztetni az eljárásoktól. aki az "alany". Célzat: ez fogalmazható meg a leggazdagabb tartalommal: a leíró tapasztalataira épül. hogy szerencsésebb emberek konstruktív játszmákat is játszanak. Dinamika: ugyanaz a helyzet. 6. amennyire csak Iehetséges.y változatainak több neve is van. a manöverektől és a killönbözö beállítottságból eredö attítüdöktől.óbeli beszámolóban helyesebb a játszma teljes nevét mondani. milyen szorongást keltö helyzeteket vagy intimitásokat kerülnek el. 3. Biológiai elöny . a rituáléktól. 4. Példák: 1. A játszmát igazán csak pszichoterápiás helyzetben lehet megérteni.megadjuk a bizalmas körben játszott játszma jellegzetes mondatát. Tézis: olyan találóan öntjük szavakba.

1955. Alkoholista Tézis: A játszmaelemzés nem ismer olyasmit. vagy hogy egy bizonyos férfi izgága fráter . "Most rajtacsíptelek. aki nem érti meg. mint homáIyos szobákban. És az emberek állapota néha gyorsabban javul világos termekben. Teljes pompájában Otszemélyes játszma.ez ma . hanem csak egy bizonyos típusú játszmában előforduló. hogy egy bizonyos nő ringyó. mint az a megállapítás. irodalomban ezt tObbnyire a csemegekereskedó alakítja. anélktil hogy tildOzné. ezt rendszerint azonos nemü játssza. noha a szerepek annyira OsszesúrúsOdhetnek. Az életben ezt a szerepet gyakrabban Fehér anyja játssza: pénzt ad. Hivatkozás I. kivetített anális agressziót". szerep a "Baleké" vagy a "Fajankóé". aki hitelez Fehérnek. "Rúgj belém!". meg az iszákosság problémája is. "Ennek is te vagy az oka!" és mindezeknek a főbb változatai. Ha a mértéktelen ivás legfőbb mozgatója valamilyen biokémiai vagy fizíológiai rendellenesség . " Psychiatric Quarterly. Hatodik fejezet Életjátszmák Normális társadalmi körülmények között minden játszmának fontos. hogy alkoholizmus vagy "egy alkoholista". Klasszikus esetben az orvos sikeresen megmenti az "Alkoholistát" . A játszmaelemzést egészen más érdekli: azok a társadalmi tranzakciók. egyes játszmáknak megvan az esélyük arra. Elméleti célokra tudományos nyelven rögzíthetjük a pszichológiai igazságokat. E. több szótagú szó kevesebbet nyújt. és hogy viszonylag ártatlan kibiceket is behálózzanak. Idetartoznak : az "Alkoholista". te gazember!". A kOzponti szerep az "Alkoholistáé" azé. hogy kétszemélyes játszmaként kezdódhet és fejezódhet be. Azelőzőnek nemcsakdinamikusabbajelentéseés nagyobb az átütőereje. Az ilyen játszmában Fehérnek némi elfogadható . az "Adós". amelyet típusosan az ellenkező nem képvisel6je. A játszmáknak erre a csoportjára jól illik az Életjátszmák elnevezés. hanem pontosabb is. Fehér leszokik az ivásról. és együtt érez Fehérrel a felesége miatt. a másikon az Alvilágiakkal. A negyedik . amelyek az ilyenfajta szertelenséggel kapcsolatosak. másnap Fehért az árokban találják meg. Egyik oldalon a Házassági játszmákkal mosódnak össze. Berne. mint "szavakba öntött. 29:634-658. de ha a gyakorlatban akarjuk hatékonyan felismerni -az érzelmi törekvéseket. : "lntuition IV : Primal images and Primal Judgements. rendszerint a házastárs játszik. Így tehát szívesebben játszunk "Hát nem borzasztó?-t". Alkoholistának nevezett szerepet. akkor más megközelítés szükséges. ezt Fehér játssza. vagy megpróbálná megmenteni. aki az "alany".bizonyítani igyekeztem : I egy oldalnyi tudós. Vagyis az "Alkoholista" játszma. A harmadik szerep a "Megment6é". "felírásra" ad neki egy szendvicset s talán még egy csésze kávét is. hogy életre szólókká váljanak. A fó mellékszerep az " ÜldOzóé" . A1.sem teljesen bizonyított -. gratulálnak egymásnak. gyakran a jóságos háziorvos. 1. feltehetőleg döntő hatása van a játékosok sorsára. és amikor már hat hónapja egy korty ital se ment le a torkán. akit a beteg is érdekel. úgy ennek a tanulmányozása a belgyógyászatra tartozik.

vagy pedig mindaddig eltúri az amatór vagy hivatásos korholást. A feleség az "Alkoholista " kezdeti szakaszán játszhatja mindhárom mellékszerepet : éj félkor . Terápiás helyzetben a Iegt()bb alkoholista nem az ivásról akar elsősorban beszélni . aki anélktil hogy kérnék.magyarázatot kell adnia apénzigényére. A "Balek" néha átcsúszik egy másik szerepbe. hogy megverje. amikor korholja gyalázatos életmódjáért. Az ivás tranzakciós szándéka . ha engedékenyebb Összekötóre nem akad. A "Martinil" t()bbnyire az enyhébb. Van azonban olyanfajta erős ivó is. hanem a k()rnyezetében Ievő minden olyan szülői figura. Ugy8. és hagyja."Gyere. Jelenlegi tapasztalataink azt mutatják. Ö az utánp6tlás közvetlen forrása.a szerk. társasági ivók játsszák. Az iszákosok két kedvelt időt()ltése a "Martini" (mennyit ittak. amely a figyelem k()zéppontjába kerül. ez is segitókész szerep.ami néha szervi leromlásnak tulajdonitható . Az "Alkoholista" játszmában övé az ötödik szerep. Így tehát e játszma terápiájának nem az ivásra. Minden ivásjátszmában mellékszerep jut egy hivatásosnak: a csaposnak vagy az italbolti eladónak. hogy egy ingyenebéd fejében megmentsék . csupán gy()ny()rt okozó módszer Fehér számára ahhoz. hanem az ivást k()vető szenvedésről.Fehér már meg tud lenni az Üldözó és a Megmentó nélkül. Az Alkoholista számára a másnaposság nem annyira testi kin. de nem lényeges : ez az "Agitátor". hogy az "Alkoholista" nyeresége-(ami a játszmákra általában jellemző) abból a vonatkozásból származik. Később. A hivatásos tudja. a folyamat valódi csúcspontja nem egyéb. A késóbbi fázisokban . ameddig azt alamizsna követi. de elviseli óket. amelynek járulékos elónyei vannak. hogy olyan helyzetet teremtsen. amelyre a kutatók Iegkevésbé figyelnek. jóllehet tisztában vannak vele. a pszichiáter nem szólt semmit. hanem a másnaposságra. A kocsmáros egy bizonyos ponton túl nem szolgálja ki az Alkoholistát. mint Ielki gy()trelem. Fekete jóindulatú elnézésének megszerzéséhez. ezek az emberek nem lartoznak a fenli kalegóriába. Egy beteg. számos alkoholista jobban kedveli a kemény. aki utánp6tlás nélkül marad. ó a Balek. amikor levetkózteti a férjét. ó az Üldöző. valamilyen tervér61 beszél. hogy eljusson a d()ntő ponthoz. igyál meg velem valamit (és még sebesebben csúszol majd lefelé a lejtón)". minl a Névtelen Alkoholista. és bizonyos értelemben ó a legjelentósebb személy minden iszákos életében. hogy valamire kényszeritse. ha hajlandók utánpÓtlási forrásként múködni. este pedig a Megmentó. . a "jó fiú". (volt alkoholisták anlialkoholista szervezete az Egyesült Államokban . mintha hinnének benne. a szibarita ()nkényeztelésre kell az ()ssztüzet irányítania.az. és eltúri. kérkedő elégedettséggel k()z()lte. hogy a pszichiáter mindenfélének elmondta. aki nem ismeri a másnaposságol . Azután elmegy a Missziósházba. milyen keverésben) és a "Másnap reggel" (Most hadd meséljem el az én katzenjammeromat). valahányszor tivornya után felkereste a pszichiáterét. ellátja Fehért utánp6tlással. aki megfelelően érdekelt abban. mint a másnaposság. pszichológiai "Másnap reggel" meneteket és az olyan szervezetek. hogy mikor kell megállni. ó az összekOtó. érti az alkoholista szOveget. hogy változzék meg. amelyet nyújl . s mindketten úgy tesznek.) korlátlan Iehetőségel kínálnak ehhez. amelyben a Gyermeket szigorúan megdorgálhatja nemcsak a belső Szülő.ezt Iáthatólag csak üld()zőik iránti tiszteletből teszik -.eltekintve a gy()ny()rúségtől. amikor egy terápiás csoportbai1 Fehér elmesélte ezeket a Iátogatásokat. aki igyekszik rávenni. Ebben a játszmában maga az ivás csupán mellékes gyönyOr . reggel. mindenfélének elmondta magát. kávét készit neki. hogy az Osszeg java mire fog elmenni.nez tOrténik a "Schlemiel" játszmátan is: a zúrzavar-lámaszlás.

hogy "Hál mit várnak egy beteg emberlől?" (ez belesimul a modern gondolkodás irányvonalába. noha az Alkoholistának igen nehéz ugyanolyan érdekes elfoglaltságot találnia. valószínüleg siváran egyhangúnak találják az életüket. amelyek azt az eszmét népszerüsítik.Létezik "Száraz alkoholista" nevü jálszma is. hogy az illetőt elbocsássák az állásából. ran nem hatnak valami felvidítóan. Éppen a "Száraz alkoholisla" és a rendes "Alkoholista " k()z()tti hasonlóság domborílja ki. lépéseinek sorozala ugyanaz. az Összek()tő szerepe viszom s~kkal inkább k()zpomi jellegü. ha egy másik játszma a pótlék. hogy Iépjenek ki a játszmából. Az Alkoholista pszichológiai terápiája is sokkal inkább arra törekszik. de baljósabb. például mindkettőben azonos eljárás célozza azl. megmentendő emberek híján csak így tudták folytatni a játszmát. A jog. mim azok. hogy mindkettő . Bizonyos esetekben ez Iehetséges is. jobb. Nem egy k()zzé is leszi a játszma szabályait . sőt akár nemzetk()zi szervezetek kapcsolódnak bele. hogyan zajlik a játszma. Ebben Fehér italosüveg nélkül járja végig az anyagi vagy lársadalmi Ieromlás útját. és állandó kísértést éreznek. költsd el a másra szám pénzt stb. mint a saját játszmája.1 Egyes szervezetek azon fáradoznak. A hangsúly az Üld6zőről áttevód911 a Megmentőre.' játszására. gyakorlali szemponlból pedig mintl1a kevéssé csökkentetle volna a . Úgyszólván mindegyik elmagyarázza. hogy javítsanak a játszma többi játékosának a sorsán. a Balekok és Megmemők szórványosabbak. hogy a volt Alkoholista ihatik társaságban anélkül is. amely az alkoholisták tizenéves utódaival foglalkozik. A szokasos "teljes absztinencia" terápiát játszmaelemző megközelítésből nem tartjuk kielégítőnek. az alkoholisták kitanulták a "Faláb" játszmát. semmint hogy pusztán szerepet változtassanak. Az "Alkoholista" jatszmába kül()nb()ző . mit tettél velem" vonzza. arra. mire újrakezdték az ivást . de igyekszik rávenni az Alkoholistát . Mivel klasszikus módon fél az intimitástól. Egzisztenciális szemponlból ez a vállás kérdéses. az Üldözőt a "Nézd. hogy "Bünös ember vagyok". amelyik abba az irányba tereli a házastársakat. a "Balekot" pedig a "Jótét Iélek". Ennek a játszmának a Ieírásából nyilvánvaló. akik ezt a játszmát nem ismerték. ennélfogva alkalmasabbak a mellékszerep eljátszására. hogy visszakanyarodjanak a régi útra.helyi vagy nemzeti. Hire kelt. hogy a Megmentő erős kísértést érez az " Én csak segíteni próbálok rajtad. A "Kábitószer-élvező" hasonlít a "Alkoholistához". hogy a Névtelen Alkoholista egyik szekciójában a tagok kifogytak megdolgozható alkoholistákból. ezeket a fiatalokat inkább arra biztatják. ltl is a másnap reggel a kritikus pom. bálorílani Iálszik ezl a tendenciál. Legalábbis a mi társadalmunkban sokkal erősebben l(\maszkodik a k()nnyen elérhető Üld()zőre. hogyan kell az Alkoholista szerepét játszani : hajts fel egy pohárkával reggeli előtt . feltúnést keltőbb és gyorsabb. amely különleges érdeklődést tanúsít az ilyen emberek iránl. drámaibb. amely a vallásIól a Iudomány felé tart). Ahogyan nőtt azoknak a megmentő szervezeteknek a száma. mintsem hogy egyszerü szerepcserét idézzen elő. hogy az alkoholizmus betegség. Elmagyarázza a MegmentÓ funkcióját is. hogy maga ()ltse fel a Megmemő szerepét . hogy az Üldöző szerepéból átváltson a Megmentő szerepébe. mert ők tudják. és a mellékszerepeknek is' ugyanazt az együltesét igényli. Van. A sikeres "játszmakúrának" az az ismertetőjegye. hogy abbahagyassa a játszmát. Az el~életileg eszményinek tekinthető kezeléshez az a tevékenység áll a Iegközelebb.játszma. mint valamely játszmarnentes kapcsoIat. Előnyben részesítik a volt Alkoholistákat. A Névtelen Alkoholista például belemegy a tényleges játszmába. Az úgynevezett gyógyult alkoholisták társaságban gyak. hogy veszélynek tenné ki magát. arról.

azok szép dGIgokat mondtak róla. mondanák meg neki. az pszichológiai szinten pimaszság. Az ivás szabályai szerint Fehér akkor sértve érezheti magát. a feleség még aznap este Ieitta magát. A játszma akkor lepleződik Ie. hogy elítélő megnyiIatkozásokra vágyik. hogy kibújjon anyagi és pontossági köteIezettségei alól. Mivelhogy általában kellemesen viselkedett.megr6gzött alkoholisták szeszfogyasztását. Amint ez világossá váll.5zerepét. Odahaza megtalálta azt. Amí társadalmi szinten a Felnőtt nagylelküségének tünik. aki hajlalld() volt a kívánt szercpet eljátszani. Klinikán dolgozók egy csoportja komoly érdeklődést mutatott az "Alkoholista" játszma iránt. Az antitézis különösképpen nehéz. hogy nekilásson játszmájának. és az. ha Feketéék nemet mondanak. tekintve. hogy a talaj gondos megpuhítása után felnőtti. Ebben az esetben a csoporttagok nem vállalták a Fehérné által nekik szánt Üld6ző szerepet: a nő nem tudta elviselni az antitetíkus magatartást. szerződésszerü beállítottságból vissza kell utasítani a szerepek mindegyikét abban a reményben. Megkérte a többieket. s szerencsétlen kövctkezményekkel is járhat a terápia szempontjából. Iegjobb. aki igen tartózkodóan viselkedett. Ha erre nem képes. amely sokkal inkább a játszma megbontására. vagy küldje kórházba. most már eleget tud a többi tagról ahhoz. hogy kapcsolódjanak be a betegek kezelésébe. az feljogosítja Fehért arra. hogy amennyiben még egyszer inna. könnyen nyilvános felháborodást válthat ki. " Világossá tette. Más esetben azonban a páciensl elő Iehct kcszíteni arra. annak ellenére hogy mindenki igyekezelt megerősíteni benne a belátásnak azt a fokát. Fehér így szól Feketéékhez: "lgyatok egyet !" Ha isznak egy pohárral. a törődés vagy a nagyIelküség kiváló alanyának tekintik. Mindennek ellenére a Névte/en A/koho/ista a legtöbb ember esetében még mindig ~ Iegjobb kezdő Iépés az élvezetek túlhajlásának gyógyitásában. A t6bbiek nem mentek bele az üldözésébe. Fehér és felesége (antialkoholista Üldöző) piknikre mennek Feketével és feleségével (mindketten Balekok). aki nem hajlandó az Alkoholista körüli szerepek egyikét sem elvállalni. A férj ezt meg ís ígérte. Rokonjátszmák: Az "Alkoholista" egyik érdekes mellékeseményét "Igyál egyet-nek" nevezzük. amíg úgy gondolta. Azt akarom tudni. hogy a Fehérben Iakozó Gyermek nyílt megvesztegetéssel szerez Feketétöl szülői . mind a Megmentő . és nehezen hagyják abba. Ö azonban lillakozott: "Nem ezt akarom. mint a betegek puszta megmentésére irányult. egyíküket sem hívták meg többé. és meg Ichet kísérclni egy igazi társadalmi terápiát. az "Alkoholistát" rendszerint keményen játsszák. míre hazament. és a férj szanatóriumba küldte. amelyre már eljutott. hanem a játszmától való tartózkodást is képes Iesz elviselni. és a következő társas kiránduláshoz hajlíthatóbb partnerek után fog nézni. mert ez megengedi a páciensnek. akkor vagy váljon el tőle. mivel a nyugati országokban a súlyos iszákost a rosszallás. Tette ezt egészen addig. Tranzakciós szemszqgből az a helyes terápiás eljárásmócl. mit gondolnak róla. Nem kevésbé terápiaellenes a Balek szerepének vállalása. kiutálta őket az a Iaikus bizottság. és megpróbált olyan valóságos terápiát elindítani. Egy terápiás csoporlban voll egyszer egy alkoholista nő. hogy a beteg nemcsak az ivástól. mint az Alkoholistákra nézve. ilogy felhagyjon a játszmával. hogy igazában mil gondoltok. Antitézis: Mint ismereles. amely a klinikát támogatta. hogy néggyel vagy öttel igyék. ha egy Megmentőhöz utasítják. Az ipari pszichiátria egy éles szemü kutatója fedezte fel. amelyben a terapeuta elháritja mind az Üldöző. A racionális megközelítés néha még vészjóslóbb a Megmentőkrc. és k6zölte a férjével.

és dicsóségük visszfényében sütkérezhet. meg tudsz-e állítani ! " Szüló : "Abba kell hagynod. h'ogyan Iehetne Iegjobban bántani az embereket. megújult ónbizalom és az ellenállhatatlan szükségérzet kielégítése. Balek. Előnyök: I."Lássuk. 6sszekótó. Felnótt : "Mondjátok meg. mint Fehért. 2. Ez a derüs és konstruktív játszma példája. mivel "erőtlen" lesz a tiltakozásra. dolgok elrejtését. Egzísztenciális el6ny "Mindenki meg akar fosztani attól. . ha Fehér főnöke Feketének. érdemes bátorítaní.(valószínüleg) ónkényeztetés. Ellentéte a "Kemény fickó" aki erószakban képezi ki magát. Az Alkoholista és kóre. Biológiai elóny . és saját társadalmi k6rében j6 hírnevet szerezhet nemcsak mint nagylelkú személy. Üldózó. 2.és indulatcsere. Gyermek : "Lássuk. Szerepek: Alkoholista. . meg tudsze állítani ! " 4. A Balekok gyakran magányos emberek. . mert külónben .vádolás vagy megbocsátás. meg tudsz-e állítani!" hazudozást. . Könnyen elképzelhetjük. vagy segítsetek. gyakran végigcsinálnak sok olyan manóvert.váltakozva szeretet. akik sokat nyernek abb61. Megmentó. Killsó pszichológiai elóny . Mellesleg a "Jótét Iélek" egyik változatában az illetö mindenféle tanácsot kér . Dinamika: orális megfosztottság. őt legalább annyira izgatja. 5. 6. meg tudsz-e állítani? Célzat: ónkényeztetés. Ez a változat bonyodalmakat okozhat. ezért a prototípusai nehezen viszonyíthatók egymáshoz. Társadalmi paradigma: Feln6tt-Feln6tt. A "Lássuk. Fehér pedig az Alkoholistáét. h " ogy. Elnézés . Provokáció . Példák: I. Bár súlyos testí sértésre sohasem kerül sor . "Martíni" és egyéb id6tóltések." Feln6tt : "Őszinte leszek hozzád. életre szólóan játszó kemény fickókkal. Valójában Fehérné éppen azért megy bele az egészbe. amely az Alkoholístát jellemzi. Belsó társadalmi elóny . hogy kapcsolatra Iépjen valódi. Fehérné továbbra is az Üldöző szerepét kívánja alakítani.harag vagy csalódás. elítél6 megjegyzések kiprovokálását. A Balek szénája általában nem áll olyan rosszul.az intimitás szexuálís és egyéb formáinak elkerülése. lássuk. rajta tudsz-e kapni!" Ez a játszma rendkívül bonyolult. hogy abbahagyjam az ivást. hanem mint élvezetes mesélő is. Az ónkényeztetés gyakran a kés6bbi évekre halas~ódik. jó lelkú szomszéd felkutatását foglalja magába. segít6kész emberek keresését."Másnap reggel". b) az "Alkoholista " mint játszma . hogy igazában mit gondoltok rólam.a) az ivás mint eljárás . Ezt a típust a franciák afanfaron de vice (a bün háryjánosa) névvel illetík. "Lássuk. kiváltképp alkoholísták gyermekei. Külsó társadalmi el6ny .elnézést. hogy a játszma tovább folyjék. mint ahogyan a neve sejteti. A "J6tét Ielket" játszó csemegekereskedő ezen az úton számos ismeretséget k6t. 2. 3. hogyan Iehetne Iegeredményesebben segíteni az embereken.ellenszegülés. és ahhoz kér tanácsot. . hogy j6k az Alkoholistákhoz. hogyan vág vissza a férjnek a píknik utáni reggelen. Gyermekek azonban. Bels6 pszichológiai elóny . és mindezt a tiltakozásra erőtlen Fehérné orra előtt bonyolítja le. ingyenes kosztot adó. Elemzés Tézis: "Milyen rosszul viselkedtem. " Pszichológiai paradigma: Szüló-Gyermek. " Lépések: I. a játékos kivívja azt a jogot.

Bátor állat a fatetü. De önelégültségébe csalódás is vegyül. s büszkén lobogtatja az imént aláírt papírt. A külónbség csupán annyi. Adós Tézis: Az "Adós" tóbb. hasonló szokás uralkodik. hogyan lehet egy játszmát úgy felállítani. gyermekeinek iskoláztatási költségeit és a biztosítását -. Majdhogynem szünet nélkül játszanak egy lágy "Ha nem volnának az adósságok" játszmát. egyeseket talán ez ment meg az öngyilkosságtól. Ezalatt van "cél" az életében. hogy a győzelem megismétlésének reményében még egyszer visszajön majd. hogy évmilliók óta fennmaradt. amikor a kölcsöm visszafizették. egy fatetú mászik az íróasztalomon.bármilyen lejátszás esetén . akárcsak bizonyos afrikai vagy új-guineai 6serdókben. Amerikában. hogy . mintha győzelmi kifejezés ülne az arcára.a jelzálogot. Ha a hitelező néhány erőtlen kísérlet után felhagy a behajtással. 2 Amott a rokonság magas áron menyasszonyt vásárolt a fiatalembernek. kötelezettségei miatt nem omolhat össze. Ha a hitelező rámenősebb. akkor egyszerre okoz gyönyörüséget nekik az ellenük folyó hajtóvadászat és a megszerzett dolgok használata. meg az amerikai fiatalember is. akárcsak ÚjGuineában. Ezekben mindig lesz kényszerítő elem. amely aktiv éveinek zömében kezét-lábát megköti majd. aki a fülébőllecsüngő ócska zsebórával akar hódítani. sőt. A "Próbáld meg behajtani!-t" általában fiatal házaspárok játsszák. hanem új "céllal" is el kell látnia. hogy keményen játsszák az "Adóst". A televizió például nem azt a középkorú férfit tolja az előtérbe. mint játszma. aszerint hogy milyen származásúak. akkor itt is. a hitelező Fehér munkaadóihoz fordul. . A fiatalabb nemzedék közben tisztelettel néz fel rá: íme egy rovar . akkor a hitelező szerepét a bank veszi át. Jól szemlélteti. A nagy ünnepségre. az esküvőre vagy a házszentelőre nem akkor kerül sor . és szüleik vagy nagyszüleik hogyan tanították meg őket játszani. Nem is csoda. problematikussá válik: ő az az "idősebb állampolgár". aki a csuklójára feszülő új karórával akar sikert aratni. amikor megkockáztatja. Továbbmászik. hogy relismerhesse az ember . kisszerü dolgokhoz vagy luxusszínvonalúakhoz. amikor a hitelező elszánta magát a behajtásra. Szélsőséges eszközökhöz kell nyúlnia. és ezzel a kóvetkező évekre adósukká teszik. Ha nagyon ravasz. legalábbis az ország kevésbé civilízált részeiben. Csak néhál1yan csinálnak karriert azzal. Amint ezeket a sorokat írom. megfigyelhetem. Ha a hátára fordítom. akit a társadalomnak nemcsak anyagi kényelemmel. és szinte halljuk. hogy a mennyasszony ára egy háznak az ára. vagy rossz a gazdasági helyzet. hanem azt a fiatalembert. akkor Fehérék bírság nélkül élvezhetik szerzeményeiket. aki végül is letörlesztette jelzálogkölcsönét. Amikor lehal1go1tnak érzi magát. A legtöbb fiatal amerikai azonban csak valamilyen szorongató nehézség idején veszi teljesen komolyal1 a jelzálogát. és ebben az értelemben nyernek. Amikor sikerül a múvelet. Fehérék hitelre mindenféle javakhoz és szolgáltatásokhoz jutnak. akinek sikerült . és amennyiben a rokonok nem érdekeltek a dologban. hogy felülre került. hogy van "cél" az életében. agyonterhelt adós helyett nagystílú hitelező lehet belőle. élettervvé válni. Így tehát az új-guineai fiatalember is. hogy hozzájuthasson a pénzéhez. hanem amikor felvették. A játszma kemény formája akkor áll elő. Lehetséges. amint a fatetúk gyülekezetének majd elmondja történetét. Ha kifizette adósságait . Itt. de máskülönben egész kellemesen éldegélnek. vagy pedig egy lármás. de ez viszonylag ritkán esik meg. Most. az élet céltalannak látszik. aki családjával éppen új otthonába költözik.a játékos "nyerjen" . Amerikában kezd forgatókónyvvé.2. egyaránt úgy érzi. Érdemes lenne tintával megjelölni a Ilátát. mekkora küzdelemmel verekszi vissza magát a lábaira.

hátha megúszom" játékosok hivatásosok a szó teljes értelmében. Iegalább élvezi. hanem azérl. melyeket az embereknek iIlik komolyan venni. hogy ne rúgj belém " szövegú feliratot hordoznának. s ez ugyanúgy meghökkentette. hátha megúszom" játékosai könnyúszerrel felismerik egymást. Mivel mindkét játszmát hagyományosan kegyetlenül jálsszák. A "Megpróbálom. lágossá ("Amennyiben nem jelcnik meg hivatalunkban 48 órán belül. Lehet.rikító szinü teherautót küld Fehér háza elé a nagybetús felirattal : VÉGREHAJTÁSI ÜGYNÖKSÉG. és a várható tranzakciós nyereség meg a kilátásba helyezett sport titokban kedvükre van. könyörtelen és megbizhatatlan a hitelező. 2. A jó . mint ha a Schlemielnek saját ellentétét kel1ene alakitania. mert olyan dolgoknak mulalják meg a banális indílékait. De a kényszeritő elem miatt. miután tú1 van mindenen. Noha az amatőr ritkán nyer . milyen kapzsi. kiváló módszerek birtokában . Pénzügyi körökben ez sofla nem fordulhat elő. mintha egy "Kérlek. és átvált a "Most rajlacsiptelek. frusztrálta és zavarba ejtette. mint a "Minden hiteIező . Rúgj belém ! Tézis: E játszma játékosainak társasági modora felér azzal. hogy felmutathatja: lám. anélkül hogy elveszítené a "Jótét lélek" státusát. amikor közvetlenül szembekerül a hitelezővel. Fehér minden további nélkül jogosIlak érzi. hátha megúszom" amitézise a szolgálatkészség és becsületesség. hátha megúszom" formájában néha kisebb házak tulajdonosai is játsszák.harácsoló" leleplezett formája. Fehér most már tudja. 3. nagyfokll külső társadalmi nyereséget biztosított. merl jelentéktelen apróságokra vonalkoznak. hogy ezek a leírások mulatságosnak túnnek egyesek valóban annak látják őket -. " Majd hitetlenkedve hoz. záfüzi: "Miért mindig velem történik ilyesmi'?" Klinikailag a "Miért mindig velem . hogy dühös legyen. . mint azt éppen bizonyította. Szinte el1enál1hatatlan kísértésbe viszik embertársaikat. mindegyik javitolt a másik helyzetén azzal. amit többnyire a kötelező "harmadik levele" tesz vi. ami nem egyéb. A "Próbáld meg behajtani!" és a "Megpróbálom. Mivel a kemény "Próbáld meg behajtani !" és "Megpróbálom. Ebben az esetben azt nyeri. Függetlenül attól. hogy ne rúgj belém. miért kel1ene bárkinek is fizetnie? Az "Adóst" "Megpróbálom. csak a legviharedzett~bb hite. "). megerősiti Fehér egzisztenciális beál1ítottságát. hogy "Miért mindig velem történik ilyesmi?t" játszott. és amikor előáll a természetes következmény.. hogy minden bizonnyal fizetnie kell. könnyen kapcsolatba keverednek egymással. Antitézis: A "Próbáld meg behajtani ! " kézen fekvő antitézise: azonnali készpénzfizetést kel1 kérni. lezőn nem tud kifogni. Ezen a ponton fordul meg a dolog. aki kinevette. hogy visszaél a hitelrendszerrel : ha a hitelezők ilyenek. ha belekeveredik a játszmák valmelyikébe. az amatőr pontosan annyi eséllyel játszik ellenük. Ezenfelül igazolva látja azt. hogy barátai előtl nyiltan ócsárolhatja a hitelezől. Fehér szánalomra méltóan siránkozik : "De hiszen a felirat aLt mondja. . mint a hivatásos hazárdjátékosok el1en. A pénzjátszmák igen komoly következményekkel járhalnak. hogy az adós az utcán összetalálkozott valakivel. sikeresen meg tudja ezt kerülni. mint ha egy amatőr áldozat hahütázik saját vereségén. Az ebből származó két legnyilvánvalóbb előny a következő: 1. mivel Fehér most olyaÍl helyzetbe jut. a hivatásosoknak mi sem zavaróbb. hogy ki nyeri el a pénzt. te gazember" egyik változatára. Tudunk olyan esetekről. További belső társadalmi nyereséghez is juthat. de nem azért. Prób~lld meg behajtani ! " jáléko~ azonban.

hogy " Valahányszor nyomás alá kerülök. és elleplezheti az a "Pszichiátriából" vett klisé. akkor ebben az esetben sokkal jobban izgatja az a tény. hogy kényére-kedvére kiszolgáltatta neki a sors Feketét. Játékosai gyakran előkelő nők. Fehér feldühödött. 4. Ha váratlanul nagyobb összeg hullik az ölükbe. Fehér valamilyen fürdőszoba-berendezést akart csináltatni. sohase emelkedjék a megélhetési színvonal fölé. "jó" okból. Az utóbbí ekkor feljogosítva érezte magát. de kedvezőtlen helyzetben volt. Ahelyett hogy az . hogy gátlástalanul kítöltse mérgét a szerelőn. tekíntve. hogy mind a kettő játszmát játszott. mint az. hogy okos Szülői tanácsot adjon. mindig akadnak vállalkozó szellemü fiatalemberek. közölte. hogy keresetük. A szerclő a számla benyújtásával tette meg a provokativ lépést. Fehér IIosszú levélben becsmérelte a szerelö tisztességét és morálját. Fehér magatartása egyre provokatívabb Iesz. Fehér verhetetlen Ieosztást kap. cserébe betársulhatnak valamilyen hitvány üzleti vállalkozásba vagy ehhez hasonlóba. amíg az vissza nem vonja a külön felszámított tételt . az elbocsátottak. mondjuk négy ászt. vagy hogy pénzhez jut. Itt a "Miért mindig velem' történik ilyesmi?" elmélyült konstruktiv gondolkodáshoz és a Iegjobb minőségü személyiségfejlődéshez vezethet . és mások élményeiből él. re!lcsém jobb. akiknek a segítségével hamarosan megszabadulnak tőle. a faképnél hagyottak." A "Miért mindig velem történik ilyesmi?" egyik játszmaeleme visszájára fordult büszkeség: "Az én balsze. telefonon felhívta a szerelőt. hogy jó pókerjátékos. Ez négy dollár többletet jelentett egy négyszáz dolláros számlán. de kopottnak akarriak Iátszani. egy előre nem Iátott szelep miatt néhány dollárt hozzácsapott az 6sszeghez. hogy: "Miért mindig velem történik ilyesmi ?" A "Miért mindig velem történik ilyesmi" egyik érdekes formáját olyanfajta kiegyensúlyozot t em berek já I sszák . A "Miért mindig velem történik ílyesmi ?" csendes játszma. A szerelő nem volt hajlandó visszatáncolni. gyakran várakozásukon felül. Ie gazember! Tézis: Klasszikus formája a pókerezésben szemlélhető. hogy szavát adta FcIIérnek. Most rajtacsíp/elek. és kikényszeríti. Tárgyalásaík alatt felbecsülték egymás kapacitását. akik az életben egyre több elismerést és sikert aratnak. csak a résztvevők derekas küzdelemre valló magatartása sugározza azt. Ha "Most rajtacsíptelek. és Fehér kikötötte. A szerelő végül ís beadta a derekát . Mielőtt megrendelte volna a munkát. a szerelővel együtt gondosan áttanulmányozta a költségvetést . " Ezt a tényezőt gyakran megtalálni paranoidoknál. hogy parancsolólag lépjenek fel vele szemben. ez mindig kész arra. Nők körében ennek a játszmának az " Elnyütt ruha " felel meg. A "Rúgj belém !" játékosokból kerülnek kí a kivetettek. hogy "Én csak segiteni próbálok rajtad" típusú jólelkűségből. Megállapodtak az árban. Amikor a szerelő benyújtotta a számlát . " játékos. hogy nem Iéphetnek fel különkiadások.amennyiben a játszma a "Mit is tettem azért. Ha a Fehér környezetében Ievő emberek tartózkodnak attól. mindig kiborulok. mint a tiéd. és magyarázatot kért. . l1ogy ezt kiérdemeljem?" alakot ölti. IIogy addig nem fizeti ki a számlát. túllépi az elviselhetőség határát. Gondoskodnak róla. Rövídesen kítünt. . társadalmí konvencióból vagy szervezeti szabályokból kifolyólag reagáljanak rá.történik ilyesmi?" Iehet befelévetítetl (introjektált). Köznyelvi kifejezéssel az ilyen nőt "A mama barátnőjének" nevezík.

Antítézís: A legjobb antitézis a korrekt magatartás. A Bizalmas rendszerint olyan személy . Példák: 1. Áldozat. Fehér azonnal ráismerl a saját attitüdjére ("Most rajtacsíptelek . és a kOnyvelést különös gonddal kell végezni. és zokon veszi. méltó módon. elegánsan engedni kell. Így háromszemélyes játszmává bővíti: Agresszor . Felidéződött benne. te gazember ! " kereskedelmi téren háromszemélyes hívatásos formát ölt. . A mindennapi életben a "Most rajtacsíptelek. Többé-kevésbé enyhe formában kétszemélyes házassági játszmaként is előfordul. Elemzés Tézis: "Most rajtacsíptelek. 2. aki maga ís "Hát nem borzasztó?-t" játszik. hogy a szerelőt egész életvitele miatt alaposan kioktassa. Pszichológiai szinten Szülő szólt Felnőttllöz: Fellér kíllasználta banálís. jogos üzletí vita folyt egy bizonyos megállapított pénzösszegről. Agresszor . de ígen részletesen fel tudta ídézni a rákövetkező csatározást. és rájölt. A szerelő szemmel láthatóan a "Miért míndíg velem történik ilyesmí?" valamelyik változatát játszotta. hogy vita nélkOl. te gazember!" Célzat: Igazolás. Bizalmas. Elmondta. ha többen viselik" jelige alatt játsszák. ahogyan anyja tette volna IIasonló IIelyzetben. A "Miért mindig velem tOrténik ilyesmi?" ugyancsak háromszemélyes. Dinamika: Féltékeny harag. A "Hát nem borzasz-' tó?-t" "Könnyebb a baj. csupán tárgyalt volna vele . Ezúttal rajtacsíptelek. Váratlan körülmény felmerülése esetén az antitézis abból áll. hogy az esetek zömében már nem is emlékszik a voltaképpení provokációra. a legenyhébb flórt. a szabályokhoz pedig szigorúan ragaszkodnia kell. Féltékeny férj. ameIyet meg kell különböztetni a "Hát nem borzasztó?-tól". hog:v kora gyermekkora óta mindíg kereste a hasonló igazságtalanságokal . " kétszemélyes játszma. annak az első alkalommal egyértelmüen és részletesen meg kell határoznia a kapcsolat szerződésszerú struktúráját. Az ilyen személy feleségét udvarias korrektséggel kell kezell1i. Társadalmi paradigma: FelnőttFelnőtt. kiváltképp. udvarlás vagy bármi apráság is kerülendő. Klinikai gyakorlatban például azonnal tisztázni kell az elmulasztott vagy lemondott találkozás kifizetésének a kérdését. A "Most rajtacsíptelek . ugyanúgy. Szerepek: Áldozat. A "Hát nem borzasztó?-ban" a cselekvő személy azért vadászik az igazságtalanságra. . A "Most rajtacsíptelek. hogy egy harmadik személynek panaszkodhasson róla. te gazember ! " játékossal bonyolított gazdasági Ogyletek mindig kockázatosak. hogy cseles ellenfelére zúdítsa sok éven ál relgyülemlett haragját. élvezettel fogadta és hasonló Iendülettel aknázta ki őkel. ez a "zsarolás erkölcsrendészeti botránnyal való fenyegetőzéssel".önmaga számára felállitott Felnőtt-mércék szerínt. nehogy hiba csússzék bele. hogy titokban mílyen élvezetet szerzett neki a szerelő provokációja.ha akár egy csípetnyi ártalmatlan bosszúsággal ís -. . ha maga a férj bátorítja azt. Felnőtt: "Látod. de társadalmílag védllető ellenvetését (bcállítottságát) arra. mindaddig. ha versenytársai akadnak. A felszinen Felnőtt érvelt Felnőtt ellen. ameddig a terapeuta hozzáláthat a játszma megbontásához. "). Fehér megragadta az alkalmat. . milyen csúnyán viselkedtél ?" . de itt a cselekvő személy balsors-hegemóniára törekszik. Aki kapcsolatra lép egy "Most rajtacsíptelek. te gazember ! " játékossal.

Biolágiai előny . Ez gyakran a tapintat és a lovagiasság álöltözetét veheti magára.az emberekben nem Iehet bízni. " Szülő : "Igen. A játszma ekkor már nem öncél. és nem csak alkalmanként használt védekezőmechanizmus.a harag igazolása. Ha a gyerekek felfordulást csinálnak. Egyszerre csak rátór egy betolakodá.Most rajtacsíptelek. " Lépések: 1. Provokáciá . Belső társadalmi előny . 6.Vád. Ennek is te vagy az oka! Tézis: Klasszikus formájában házassági játszma. te gazember . mondva vagy érzékeltctve. elsőrendú házasságbomlasztá. A hivatásos játékos. hogy milyen az. Természetesen nem a betolakodá. vannak. aki pszichológiai útját "Ennek is te vagy az oká!-val" egyengeti. A munkahelyén játszott "Ennek is te vagy az oka!" játszmában sokat szenvedö. sőt. 3. aki "Én csak segíteni prábálok rajtad-ot" vagy annak egyik rokonát játssza. Ha nem. Védelem .Büntetés. Külső pszicholágiai előny elkerüli a saját fogyatékosságaival valá szembenézést. hogy kitoljanak az emberrel. miközben ő végrehajtó hatóságként tevékenykedik. a felesége vagy valamelyik gyereke." Gyermek : "Ezúttal rajtacsíptél. hogy "ezt te főzted ki". Sajnos. tóbbnyire azonos nemúekkel folytatott cserekapcsolat. amikor nagyon dühós vagyok. családja egyre inkább magára hagyja. 4. neheztelő pillantás helyettesíti a szavakat. hogy hibázol. A játékos javaslatokat . élvezi a helyzetet. Az évek során ez készíti elö a talajt ahhoz. 5. ami nagyon is jál jón neki. hogy Fehér vésője. Külső társadalmi előny . s így kónnyen órókítődik át nemzedékről nemzedékre." Pszichol6giai paradigma: Szülő-Gyermek. hanem saját ingerültsége "okozza" a megcsúszást.Vád. Egzisztenciális előny . 2. milyen filmet nézzenek meg. Ebben az esetben mindenkor simán átengedheti feleségének a dóntést. Szülő: "Figyeltelek. Előnyök: 1. Védelem . Belső pszichológiai előny . Vagy: Fehér a gyermekek felnevelésére vonatkozó döntéseket hárítja át feleségére. mert erre hivatkozva dobja ki a látogatát. hogy felhívod rá a figyelmemet. EIső fokú "Ennek is te vagy az oka ! " : Fehér emberkerülő hangulatban van. Pillanatnyilag talán nem is kíván egyebet. hanem csupán pilIanatnyi kielégülés az "Én megmondtam" vagy a "Nézd. ha a gyerekek rossz irányba fejIödnek. ami az "Ennek is te vagy az oka ! " játszma egyszerú változata. esetleg egy simogatásért jón.ellenséges. amikor a játszmát megtévesztőbben játsszák. Ha a dolgok jól jönnek ki. ezt a játszmát már kisgyerekek is róvid úton megtanulják. A benne rejlő kielégülések és előnyók világosabban előtúnnek. abban a reményben. és most majd megmutatom neked. 2. esetleg valami effélét kérdez: "Hol találom meg a hosszú csőrü fogát?" Ez a megzavarás lesz az "oka" annak. Fehér tiszteletteljesen és udvariasan feleségére bízza a választást. ecsetje. akkor tőrőlmetszett "Ennek is te vagy az oká !-t" játszhat. mire dühódten rákiált a betolakodóra : "Ennek is te vagy az oka ! " Ha ez éveken át ismétlődik.mindig azon. 2. de játszhatják szülők és gyermekek is. l. hogy az anyát Iehessen hibáztatni. már megint mit csináltál" felé vezető úton. és munkahelyeken is előfordulhat. hová menjenek vacsorázni. írágépe vagy forrasztápákája megcsúszik. 3. 5. ami kissé elszigeteli az emberektől. Másodfokú "Ennek is te vagy az oka ! " : Ha erre a játszmára életvitel alapul. mint hogy békében hagyják. őt hibáztathatja. beletemetkezik valamilyen tevékenységbe.Felnőtt: "Most. amikor valamibe beletemetkezik. munkájában is élni fog vele. akkor Fehér olyan nőt vesz feIeségül. én is úgy látom.

a folyószámla körüli teendőket Fehérné végzi. hogy nyíltabb és konslruktívabb típusú örömökkel jutalmazzák egymásl. a fizetési felszólításokat pedig eltitkolta a fér. Az asszony ekkor eljátszotta a maga "Ennek is te vagy az oka ! " játszmáját. hogy a játékosl magára kell hagyni. hogy elveszellnek érzi magát. Az első fokú játékos reagálha1 úgy. ez odáig mehet. Megbántott embereknél ebben az esetben a "Miért mindig velem történik ilyesmi?" egyik alkotóeleme. Valahányszor a bajok forrását keresték. kat. Másodfokú játszma esetében a döntést vissza kell hárílani Fehérre. . Így sem a fizetési felszólítások. mivelhogy Fehér "hadilábon áll a számokkal". A házaspár megegyezett abban. a hadseregben más egységhez való áthelyezéshez vezethet. hogy ezt a nagy ősszeget kifizetetlenül hagyta. Fehérék megegyeztek abban. és a jövőben minden másképpen Iesz . Az "Ennek is te vagy az oka!" és a "Miattad keveredtem ebbe" pompásan kiegészíti egymást. akkor a játszma önpusztító Iesz: munkahelyen felmondáshoz. Antitézis: Az első fokú "Ennek is te vagy az oka ! " jálszmának az antitézise. de ritkán gurul dühbe.i elől. A játszma itt veszedelmes. hogy Fehérékel megfosztották az "Ennek is te vagy az oka!" . sem a túllépések nem kerülhetik el a férj figyelmét. hogy minden törlesztés és bankszámla Fehér nevére kerül. hogy Fehérné valamilyen drága dolgot vett. hogy a családi könyvvitelt. az asszony csak úgy tudott kijönni a jövedelmükből. anélkül hogy a lerapeuta segítségére szorult volna. Ezek a játszmák tíz éven át folytak azon az alapon. Harmadfokú "Ennek is te vagy az oka ! " : kemény formájában paranoidok játszhatják olyan emberek ellen. hogy az "Ennek is te vagy az oka!" játszma rendszeres leszerelése kellemetlen következményeket válthat ki. A harmadfokú játszma antitézisét szakmailag jól felkészült személy kezére kell bízni. mondván. anélkül hogy férjének szólt volna.) 3. hogy tanácsot adjanak nekik (lásd: "Én csak segíteni próbálok rajtad"). ellenük fordíthatja a dolgot. Amikor ez napvilágra került. hogy a férj hibájából állt elő a helyzet. mígnem egy napon beáIlított a hitelező embere. az asszony pedig könnyek között hallgatta a dorgálást. Ha a hibát a felettesek ellen fordítja (őket teszi felelőssé). (Mindkettő a "Rúgj belém ! " családba tartozik. Fehér . hogy kezdeményezésl vállaljon. söt kivételes esetben végzetes is Iehet. ha rákényszerítik. és kérte egy régóta esedékes számla kiegyenlítését. A kettő kombinációja számos házasságban klasszikus alapja az álcázott játszmaszerződésnek. kérdőre vonta feleségét. és hatékony ellenszert is kigondólt. Ha hibát követ el. hogy többet ilyesmi nem fog előfordulni. és Fehérnek kellett a bankkal elrendeznie az ügyet. "demokratizmusból" vagy pedig az "ésszerú vezetés" jegyében.amí néhány hónapíg így ís történl . Néhány hónapos időközökben hiteltúllépésröl értesitették őket. és megígérte. Ezzel aztán támadhatatlan pozícióból terrorizálhatja fiatalabb kollégáit. depressziósoknál pedig a "Már megint beleestem-é".kér munkatársaitól. de így rákényszerültek. Ezt a szerződést az alábbi történéssor szemlélteti. Egy darabig simán mentek a dolgok. Ily módon megosztották a költségvetési munká. Mivel a férj megtiltotta. kiderült. Először némi zavart okozott . a másodfokú jálékos dacossá válhat. hogy a feleség túllépje a folyószámlájuk keretét. akik kelIőképpen elővigyázatlanok ahhoz. Fehér nagy hévvel játszotta a "Miattad keveredtem belé-t". Fehérné továbbra is végzi a könyvelést és a csekkbefizetéseket. hogy most fordult elő utoljára. A terápia során Fehér igen okosan elemezte a játszmát. aki nem tudott a számláról."Miallad keveredtem ebbe" játszmapárból származó kielégüléseklől és előnyöktői. ők Iesznek a búnbakok.

e probléma iránt különösen érdeklődő kollégáknak nem szünő erőfeszítéseikért. Berne. más játszmá. . Starrelsnak. Fehérné javasolja a férjnek. de egyes játszmák . 2. kemény formája a "kasztráció'. dr . Fehér beleegyezik. a "Frigid nő". a "jogos" harag ugyanis kiváló ürügy a szexuális kapcsolat elkerülésére. New York.mint például a "Ha te nem lennél" . 2/a Fehérné . R. E. Az egzisztenciális beállítottság: "Én ártatlan vagyok. Margaret : Growing Up in New Guineo.. I. Rodney Nurse-nek és Mrs. 1951. Ez kOltséges dolog. 1957. valamint dr .sokan azért tür. Kenneth Evertsnek.()ntudatlan" nyelvbotlást k()vet el. A házassági játszmákat természetesen csak ()nkényesen választhatjuk el a kül()n fe. Frances Matsonnak. Sarokba szorítás Tézis: A "Sarokba szoritás" szemlélteti a legtisztábban a játszmák manipulatív vonatkozását és intimitást megakadályozó funkcióját. William Morrow and Company . New Y ork. Hetedik fejezet Házassági játszmák Úgyszólván minden játszmából megépülhet a házasság és a családi élet állványzata. hogy festetni kellene. J .kül()n()sen életképesek. "Üz()tt vad"." Jegyzet K()szönettel tartozom az oaklandi Center for Treatment and Education on Alcoholismtől dr . Simon and Schuster. hogy mindent megpróbáltam" és "Drágám". nek el hosszú időn át. "Biróság". dr . hogy az egyik fél képmutatóan nem hajlandó részt venni a másik fél játszmájában. miatti szorongáson alapuló haraggal. "Láthatod. : A Layman 's Guide to Psychiatry and Psychoanolysis. Mead. A k()vetkező játszmák virágoznak ki jellegzetes módon házasságon belül: "Sarokba szorítás". hogy menjenek moziba. jezetben tárgyalt szexuális játszmáktól. Robert Gouldingnak és más. A "Sarokba szorítás" paradox módon abb61 áll. kat pedig .mint például a "Frigid nőt" . Beszélgetés k()zben fesztelenül megemliti. Gyermekeknél könnyen alakul ki ez a játszma. a "Frigid férfi". 1. mert a szerződésben vállalt intimitás t()rvényes erővel tartja ()ssze őket. és Fehér nemrégiben tudtára adta. Oinamikus szempontból: lágy formája az idő előtti ejakulációval hozható összefüggésbe. "Ha te nem lennél". továbbá a téma jelenlegi kifejtéséhez való hozzájárulásukért és kritikájukért. Hivatkozások I .Részle~es elemzés Ennek a játszmának az igazolás a célja. 191. A külső pszichológiai előny (a felelősség elkerülése) a legszembetünőbb. hogy az "Alkoholistát" mint játszmát tanulmányozzák. és a játszmát gyakran sietteti a fenyegetően közelgő intimitás.

festetni kellene. Ezért az a fél. egyedül.jobbik esetben . A mi nyelvünkön ez úgy hangzik. hogy a jogos felháborodás állapotában níncs kedve a szerelmeskedéshez. hogy komolyan vegye a bosszankodását. akkor kart karba öltve boldogan eltávozhatnának. mint egy kis méltánylást. vidáman és megkönnyebbülten. hogy kedveskedéssel elcsalogassa. de úgy tesz. A filmek mindkettőjükre ösztönzőleg hatnak szexuálisan. mindkét esetben kikezdhetetlen: a férj vagy a feleség mindössze annyit tett. hogy karon fogja a férjet. kedveskedéssel elérheti. A . hogy ez nem becsülete~ . Mire a férj : ha így gondolja. de az asszony . Mindketten tudják. vele menjen. hogy -legalábbis a k()vetkező hónap elejéig . hogy miután hazaértek a moziból. ne bosszantsa valamilyen új pénzkiadási javaslattal. amiért olyan keményen dolgozik a csaIád megélhetéséért. A "Sarokba szorítás" némiképpen eltérő formája olyan családi játszma. A győztes poziciója. ugyanúgy. a feleség látszólag vérig sértve. legjobb Iesz.mim Fe!nőtt. kérte. Ez világosabb a b) esetben. a sarokba szorított házastárs számára nincs kiút. amelyikkel "méltatlanul bántak". ltt a külső pszichológiai előny a legszembeszökőbb. Bateson isko! ája I szerínt ez fomos kórokozó tényezője lehet a szkizofréniának. Fehérné felhúzza az orrát. természetesen a maga hasznára fordíthatja azt. hadd babusgassa a rajta esett sérelmet. Fehér moziba megy (vagy mulatni valahová a barátaival). duzzogó Gyermek. hogy meg ne említse. mosolyog. ez a változat rokona a Bateson és munkatársai általleírt "kettős kötésnek". Fehérnek nehezebb az amitézis. sarokba szorult. neheztelve marad otthon. Ha ezt megkapná. Fehérné tehát szerencsétlen pillanatban hozakodik elő a ház állapotával. felesége nem várja el tőle. Ha ez megtörténne. és Fehér durván válaszol. beinditja a játszmát (a 2/a-t vagy a 2/b-t). aki akármit csinál: rossz gyerek. akár . az asszony arra vágyódik. durván válaszol. naivan nézve. Itt a gyereket szorítják sarokba. ahol Fehér készpénznek veszi. mive! az asszony a kezdeményező. de ha az egész he!yzetet áttekinti.ne hozza zavarba. 4. 3. De Fehérné visszautasítja a játszmát. hogy amennyiben Fehér ilyen csapnivaló hangulatban van. Fehérnét otthon hagyja. 2/b A másik alternatíva : Fehér tereli a házra a beszélgetést. Fehér . Elmegy . hogy Fehérné. hogy a másikat szó szerint értette. akár mint kiengesztelt. amelyik el akarja kerülni az intimitást. mint az elozo esetben. Ebben a játszmában kétféle trükk lehetséges: a) Fehérné múltbeli tapasztalatok alapján nagyon is jól tudja. hogy csúfosan cserbenhagyták. Az asszony csalódottan. hogy Fehérné nem akar menni. akkor elmegy. de megbántott ábrázattal. hogy gyengéd szavakkal kicsalogassák sértődöttségéből. és elmegy vele hazulról (átváltás a Gyermek én-állapotból a Felnőtt énállapotba). férje nem várja el tole. Ez a "Perpatvar" egyik különösen idegesitő változata (9. és a férj úgy érzi. Mindössze annyit kell tennie. tudja. hogy a szkizofrénia lehet egy gyermek antitézise a "Sarokba szorításra". akkor nem megy vele moziba. s így Fehérné nehezen tud ellenállni a kísértésnek. és tudja. boldogan eltávozhatnának.hogy anyagilag nem a legjobban állnak. Az a fél. szeretkezni fognak. Antitézis: Fehérnének ez egyszerú. Az asszony való jában csak annyit akar . mivel kimondta. Csalódottan és neheztelve megy el. b) Fehér múltbeli tapasztalatok alapján nagyon is jól tudja. mintha ezt nem tudná. ha Fehér egyedül megy . akkor kart karba ()Itve. amelybe a gyerekek is bevonódnak . A férj valójában nem akar t()bbet. többkevesebb bizonyossággal előre tudják. hogy ez nem igaz. k()zli. De Fehér visszautasitja a játszmát. hogy komolyan vegye a sértődöttségét . fejezet). valójában titkos győzelemérzettel marad otthon.

}nnek." V{. a kemény munka és a pontosság erényének. Ezeken a helyeken néha {. amihez a gyermek még nem eléggé érett. hogy szeretet?" Ez a válasz támasz nélkül hagyja a gyermeket." Fehér: "A hallgatás is Iehet játszma. és az ebédszünetben p6tolhatja.}tt.s: Leír6 m6don azoknak a játszmáknak az osztályába sorolhat6. Az "Uzsonnazacsk6" nevü házassági játszma k{. hogy a . amit délelőtt elmulasztott. Tilosak a 10gikai paradoxonok. a szülők belekötnek abba. Mindenbe beleszóló. a mama mentegetőzik. a megfelelően előkészített betegnél részleges vagy teljes átmeneti javulás áll be. amit csinál : házi használatú példája annak. amikor csendben vagyunk. hogy "jaj neked.}r{.}ltheti el az ebédjét. Ez a játszma t{. Kislány: "Anyu. a mama pedig átkapcsol a filozófiára. szeretsz engem?" Anya: "Mi az. "Szülői" szülők közremúködéséve! szokott zajlani a "Sarokba szorítás" hétköznapi formája. amivel semmit sem oldanak meg.}rnyezeti kóroka Iehet. hogy délben egy j6 vendéglőben étkezzék. A férj. Bíróság Téz. A kislány a mamáról szeretne beszélni. a papírzacsk6kat pedig a felesége rakja el neki.}s: "Ma senki scm játszott játszmákat. Felhasznál kenyérdarabokat és vacsoramaradványokat. IIyen esetekben kiderül. vagyis amikor egy családi "Sarokba szorítás" játszmát abból a célból elemeznek. 2. senki sem játszik játszmákat.felnőtt szkizofréniások játszmaelemzéssel való kezelése során ez helytállónak bizonyult. ajátszmát ugyanis sohasem bontják meg. aki megengedhetné magának. reggelente néhány szendvicset készít magának. amelyet "RusseI-Whiteheadtípusnak" nevezhetünk. hogy kivédjék ezt a játszmát. másfelől az "Elnyütt ruhához". ha nem".}nfeláldozás láttán ugyan melyik feleség merészelne müszőrme gallért vásárolni magának? A férj még egyéb előny{.}l{. és jaj neked. Klinikailag leggyakrabban a házassági tanácsadáson és a házaspárokb61 ál16 pszichoterápiás csoportokban szemlélhetők.}r{. melyet az egész család játszik. A "Sarokba szoritás" játszma néha a gyermekkori asztma k{. hogy bebizonyítsák: a szkizofréniás magatartást a játékosok azért vették és veszik fe!. A "Sarokba szorítás" asztmás típusa még további tanulmányozásra vár. hogy segitsen többet a ház körül. amelyeknek Iegszínpompásabb példányait a jogban Iáthatjuk." A terápiás antitézis is Iegalább ilyen elegáns. beáll az asztma. szorongásai azonnal felszínre j{. ha megteszed.}bb szempontb61 konstruktív . de amikor megteszi. Benjamin Franklin helyeselte volna. Ezt a "kettős kötést" a "Sarokba szorítás" dilemmás tipusának nevezhetjük. s amely többnyire a kisebb gyermekek jellemfejlődését érínti.}s "Bír6ság" játszma folyik. amit egy papírzacsk6ban elvisz a hivatalába. Ha Fehért megfosztják ettől a manővertől. A kislányt vagy a kisfiút állandóan nógatják. A férfi így teljes ellenőrzést gyakorolhat a család pénzügyei f{. Fekete: "Mindenesetre. Légzése nehézzé válik.}ket is élvez: egyedül k{.}k{. mert ennyi {.}zel áll egyfelől a "Sarokba szorításhoz". idetartozik a "Faláb" (elmezavarra val6 hivatkozás) és az "Ad6s" (polgári kereset). Terápiás csoportokban néha előfordul a "Sarokba szorítás" egyik elegáns változata. tekintve hogy kedvez a takarékosság. és beindul az "Asztma" játszma menete." Fehér: "De a nemjátszás is Iehet játszma. az anya ingerült Iesz.

és kül6nben is. szereplői . . mit tett tegnap (a feleség neve). de-ő meg elvette a babámat. . hogy igazam van.tanácsad6 vagy a terapeuta maga is mélységesen belebonyol6dott a játszmába. ezt ismét magyarázat k6veti . " stb. . éppen ezért kerülendő. A férj Iovagiasan hozzáfúzi : "Nos." Mire a terapeuta: " Voltaképpen úgy gondolom.tipikus Sztilő-Gyermek k6z1éscserének vagyunk tanúi. ami már némi javulás. Ha k6z6nség is van. a feleség és a terapeuta személyében . Ettől fogva a tagok csakis k6zvetlenül egymáshoz fordulhatnak. . . alapjában véve ludja.a felperes. amely az amitézis müvészetének egyik Iegelegánsabb darabja. " Cé/zat: Önbátorítás. . k{. . hadd halljuk.}rtént . .a férj. A terapeuta ellillja a csoportot a (nyelvtani) harmadik személy használatától. . a terapeuta őket is bevonhatja a dologba: "Nos. de mihelyt az alperes szünetet tart. ha jobban belegondolunk o . hogy nincs igaza. A "Bír6ságot" akárhányan játszhatják. Az alperes mindegyikre azt válaszolja: "Meg tudom magyarázni." Elemzés Tézis: "El kell ismerniük. nem mondhatják: "Hadd mondjam el magának róla o ." Ha a csoport már jól 6sszeszokott. elvette a csokimat. akkor mind a ketten o . anélkül hogy ennek tudatában Ienne. a terapeuta megkérdezi : "Mit érez. de Iényegileg háromszemélyes. . 6rül6k. Amikor már elégséges klinikai anyag áll rendelkezésre a helyzet megvilágílásához. mi a t6bbiek véleménye. ." Ha nem becsületes. (A "Drágám" leírására még visszatérek. A férj kezdi. hogy pompás. hogy Iáthatták az érem mindkét oldalát. szeretem a tiszta ügyeket. A játszmaelem abban a tényben található. Erre a feleség védekezően válaszol: "A val6ságban a dolog így t{. " stb. ami viszont semmiféle segítséget nem jelent. iIIetőleg televízióban játsszák. A " Továbbá " Iegnyilvánvalóbb csapdája a metafora. Ha terápiás csoportban vagy rádi6ban. ." A felperes nem is figyel a magyarázatra. "Igen. "továbbá" felkiáltással máris beleveti magát a k6vetkező vádbeszédbe. és kül6nben is. hogy elosztjuk a csokit. s ez frusztrálja leginkább az olyan vádlókat. A " Továbbá" játszmát legintenzívebben paranoid alperesek játsszák. reakciójából kiolvasható Iesz. emellett. akik humorosan vagy képes beszéddel fejezik ki magukat.. vagy éppenséggel belekezd a " Továbbába". stb. stb. csoporton belül. hogy nincs igaza. az alperes és a bíró. előtte meg rám üt6tt..}zvetIenül azt megelőzően ő . a k6z6nség utasítások nélkül is bet6lli az esküdtszék szerepk6réto An/i/ézis: A terapeuta azt mondja a férjnek : "Önnek teljesen igaza van ! " Ha a férj 6nelégülten vagy győzelemittasan elengedi magát. ekkor háromszemélyes játszma két testvér és az egyik szülő k6z6tt. azt mondja: " Végig lisztában vollam vele.. megígértük egymásnak. a ha1lgat6ságra jut az esküdtek szerepe. Akkor jobban neki lehet Iálni a dolognak. vagy átvált a "Drágámra". hogy noha a felperes kifelé Iármás győzelmet k6vetel. vagy 6nmagukról beszélhetnek. Fogta a . Ezek g6rcs6sen ragaszkodnak a tényekhez." Ha a férj becsületes. 0 " stb.) A " Továbbá" játszmában a felperes vádat vádra halmoz. A "Bíróság" hétköznapi formája gyakran látható gyermekek k6rében . Ezen a ponlon a házaspár vagy abbahagyja a jálszmát. "Anyu. hogy játszma folyik." Ezen a ponton a tanácsadó megfontoltan így szól : "Azt hiszem. amikor ezt mondom?" A férj igy felel: "Azt. panasszal: "Hadd mondjam el. a játszma olyan manőverrel állíthaló Ie.

2. hogy minden férfi vadállat. 2. Végül is feladja a reményt. de titeket csak a szex érdekel ! " Az erre bekóvetkezó "Perpatvar" játszma ezen a ponton átugorhatja az elózetes fázisokat . A panaszt elkónyvelik . így a férjnek kell azt utánavinnie. Frigid nő Tézis: Ez mindig házassági játszma. A végsó dóntés elkónyvelése.simogatás a bírótól és az esküdtszéktól. Belsó társadalmi elóny "Drágám". pénzOgyeik és kudarcaik. 3. belevonódnak más házaspárok. Alperes. A férj egy idóre felhagy szándékával. és megcsókolja. nekem soha sincs igazam. felesége a szemére veti. Dinamika: Testvérek k6zti versengés." Felnőtt: "A valóságban a tények a k6vetkezők. A férj nem kér a neglizséparádéból és az "elfelejtett tórülkózó" manóverból.A védekezést elkónyvelik. rokonaik. Külsö társadalmi elóny . vagy elfelejt tiszta tOrOlkózót magához venni. és kialakítanak egy szexmentes modus vivendit. beindul a "Perpatvar" játszma. Házaspár "segítséget" kér . a feleség pedig egyre fesztelenebb Iesz. és visszautasitásban részesül. hogy most már biztosra mehet. 4.iménti . Azt hiszi. hogy nem is szereti igazán. hogy társas ósszejóveteleken más férfiakkal kacérkodik. "Perpatvar" és egyéb játszmák. Hónapok telnek el."Bíróság". Belsó pszichológiai elóny . Ha az asszony keményen játszik vagy erósen iszik." Lépések: I. A gyerekek veszekednek. Ekkor a férj úgy dónt. Telnek a hetek vagy a hónapok. A férj kózeledik feleségéhez. amelynek most már része Iesz iménti magatartásuk." Pszichológiai paradigma: Gyermek-Szüló. Megint csak visszautasításban részesOl. a természet azonban a hosszú bójtólés után kóveteli a maga jussát. Ismételt kísérletei után kózlik vele. Gyermek : "Nekem mondd. hogy befejezettnek tekint mindent. az is Iehetséges.depressziós beállítottság. Az elsó tapogatózó Iépések nem Otkóznek akadályba. A feleség egyre kihívóbban fesztelen és feledékeny. Bíró (és/vagy Esküdtszék). hogy egy kótetlen kapcsolat valamennyire is hosszú idón át szolgálhatna a szükséges lehetóségekkel és elójogokkal. mivel aligha képzelhetó el. Társada/mi paradigma: Felnőtt-Felnőtt. felidézi magában elhatározását. Biológiai elóny .felmentés a bünósség alól. hogy igazam van ! " Szüló: "Ennek van igaza. Végül is a férj reagál a kihívásokra. Külsó pszichológiai elóny . Az egészre egy bevágott ajtó tesz pontot . 5. Egzisztenciális elóny . az engedményt vagy a jóindulatú gesztust.a bünósség kivetítése. Hiányos óltózékben megy át a hálószobán. 3. Egyik este azután a feleség kózeledik hozzá. Felnőtt: "Ezt tette velem. 3. csak a szex érdekli. vagy utasítások az esküdtszéknek. vagy hogy egy ilyenfajta kapcsolat fennmaradna a szóban forgó játszma esetén. Pé/dák: 1. olykor egyenesen hanyag. A bíró dóntése. aztán újabb kisérletet tesz azonos eredménnyel. hiába mondtam neked! Minden férfi vadállat. én csak gyóngédséget akartam. 6. 4. A feleség a kritikus ponton azonban visszahókól és felkiált: "Ugye.Szerepek: Fe/peres. A felperes elkónyveli a cáfolatot. amikor fürdeni megy. de a férj kitart elhatározása mellett." Vagy: "Mind a kettótóknek igaza van. A férj elószór érzéketlen marad. 2. és újra kísérletet tesz. Egyre merészebb Iesz. " Továbbá". Elónyök: I. a szülő k6zbelép. vagy hogy nem ónmagáért szereti. és tóbbé nem kózeledik.

akit Oickens ábrázol a Szép reményekben. Ha ez nem megy . és megkéri. Következésképpen a "Frigid nő" Iegfontosabb ellenszere a "Perpatvar" elutasitása.magatartásukat és a rokonokat -. s ezzel rövid úton kiérdemelnek egy közönséges jassznyelvi jelzőt. egyfajta izgalomfokozó fétis. hogy pszichológiai értelemben újra házasságot kötnek. Rokon játszmák: A fordított játszma. Másfelől megeshet. aki biztosíték arra. Az "Üss meg. papában" a "Perpatvar" az előjáték része. Náluk a dolog gyakran belecsúszik a felháborodás játszmába vagy a "Megerőszakolósdiba". A feleség játszmája összeomolhat. Utána csúfondáro'i megjegyzéseket tesz a kisfiú piszkos kezére. hogy csináljon neki egy homoktortát. mint a "Perpatvar" befejező fázisa. a "Frigid nőben" viszont az egész epizód véget ér . a "Frigid férfi" ritkábban fordul elő. ha Iehetséges. a férj állapotának javulása váláshoz vezethet. cs közli vele. Mindkét fél számára. és megpróbálhat normális házaséletet kezdeményezni.gyakran ügyvédi segédlettel fegyverként használja a férj ellen folytatott "Most rajtacsiplelek. a "Frigid nőben" pedig a nemi aktust helyettesíti. A végső kimenetel a felek forgatókönyvétől függ. a "Perpatvar" ugyanis mindkét fél számára perverz kielégülés. Szeretőt tartani hazárdjáték. A hétköznapi forma tisztességes antitézise: más társ keresése. mint a felesége. Kikeményitett ruhácskájában odajön a kisfiúhoz. A "Frigid nő" egyik korai típusát az a finomkodó kislány játssza.iátszmával. a zavarokért pedig a feleséget hibáztathatja. nincs további igény egymás szexuális izgatására. s egyenesen rátérhet az anyagi problémára. ha a férj aláveti magát pszichoterápiás kezelésnek. ha bekapcsolódik egy tranzakcionális házassági csoport munkájába. hogy a felek érzékenyebben fogják fel a helyzetet. mihelyt a "Perpatvar" Iezajlolt. az a Iegjobb megoldás. Így a feleség szexuális kielégületlensége annyira felfokozódhat. hogy nem kell túlságosan igénybe vennie ingatag potenciáját . Meg kell jegyezni. és ennek megfelelően némileg újraformálják magatartásukat. itt Ielepleződnek a játszma kinálta előnyök. Ez az előkészítés mindkét házastársban felkeltheti az intenzív egyéni pszichoterápia iránti érdeklődést. A "Frigid nő" sorsdöntő pontja ugyanaz. A "Frigid nőt" és az "Üss meg. Vagyis az " Üss meg. és nagy gonddal választott olyan élettársat. annyi mindenképpen elérhető. esetleg későn. a feleség viszont nem. felszínre kerül az alapjául szolgáló patologikus szexualitás. Változatok csupán a részletekben mutatkoznak. hogy a szerelmi viszonyt . rendszerint éppúgy fél a szexuális intimitástól. amint a férj megerősödik. Antitézis: A "Frigid nő" veszélyes játszma. hogy Iám. hogy a férj. ő milyen tiszta. Ha erre sor került. és igy képessé válik az egészségesebb alkalmazkodásra. Elemzés . és Iehetséges antitézisei ugyancsak veszélyesek. sőt bünös. A játszma hétköznapi formáját különböző korú férjezetlen hölgyek játsszák. hogy engedékenyebbé válik. ruházalára. ha azonban az asszony kemény játékos. A ravaszabb és brutálisabb formák némelyike tisztességtelen. hogy mire használják benne a "Perpatvart". papát" annak alapján Iehet egymástól megkülönböztetni. de általános menete ugyanaz. A kimenetel abban az esetben is bizonytalan. állításai ellenére. papában" a "Perpatvar" a nemi aktus előfeltételc. te gazember !" játszmában. A versenytárs ösztönző hatására a feleség felhagyhat a . Eredménye az Iehet. a szexuális intimitás már nem jöhet szóba.

Ha vacsorát kell adnia. Mivel ezek a szerepek rendszerint Otk<>znek egymással és fárasztóak. ha megakadályozol benne." Szülő: "Most nézd meg. Ha viszont úgy zajlik az élete. egyaránt használjuk). Visszautasítás . anya. a feltárulkozást és a behatolást. Belsö társadalmi előny . 3. Vísszautasítás . Szerepek: A finoman vise/kedő fe/eség. te gazember!" Cé/zat: Igazolás. A háziasszony a nyakába vesz mindent. frigid feleség. vagy másként fogalmazva. Biológiai előny . síkáláskor . 4. Üzött vad Tézis: Ez a hajszolt háziasszony játszmája. te piszkos kisfiú.Perpatvar . 6. Pé/dók: 1. K<>sz<>n<>m a homoktortát. Gyermek: " Vajon el tudsz-e csábítani?" Szülő: "Megpróbálom. hogy csinálj nekem egy homoktor. 4. Csábítás . gyermekgondozó. és kielégülést találjon abban. 3. amelyet jelképesen háziasszonytérd elnevezés jel<>l (a térdet ugyanís ringatáskor . akkor egyre boldogtalanabb lesz. Szülő: "Megengedem. Provokáció . minden háziasszony ráfanyalodik erre. és e célra kiválasztott kritikus férje folyton felelősségre vonja. a tapíntatlan férj." Gyermek: "Sz<>rnyen szeretném. Tórsada/mi paradigma: Szülő-Gyermek. hogy kecsesen bet<>lts<>n tíz-tizenkét szerepet. Egyetért férje blráló megjegyzései \ ~1. t<>bb éves egymásra rakódásuk előidézí azt az állapotot. Ha a házíasszony képes arra. milyen piszkos vagy. tüneteí r<>viden és velősen a "Fáradt vagyok" panaszban <>sszegeződnek. ha az út g<>r<>ngy<>ssé válik). hanem élvezi is a maga huszon<>t évét. Provokatív . Külső társadalmi előny . Időnként a vasárnapi mellékletekben félig tréfásan listákat olvashat ezekről az elfoglaltságokról és szerepekről: szerető. Helyzete megkívánja.Maga mit tesz a piszkos kisfíúval (férjjel)? 5. Iakberendezö. hogy tíz-tizenkét kOl<>nféle foglalatossághoz értsen.vök: 1. söt még többet is venne.Válasz.Tézis: "Most rajtacsíptelek. autóvezeléskor stb. E/őn. amikor Iegfiatalabb gyermekét is elküldte a bentlakásos főiskolára. hogy hibátlan alakítást kell nylljtania a következö szerepekben: kellemes csevegö. a ház úrnöje. Ennek a játszmának egyszerü a tézise. úgy érzi.ez lesz az "Űz<>tt vad" játszma.korlátozott szexjáték ~s ellenséges indulatok cseréje.megszabadulás a szadista fantáziálás miatti bűntudattól. amitől fél. ez azonban r<>videsen már nem elegendő ahhoz.a "Perpatvar". 2. . hogy e~yfeIól a benne Iakozó SzOlő irányítja. hogy szereti a férjét és a gyerekeit. és egy kicsit a szívébe hasít majd a magányosság. Dinamika: Péniszirigység. 2. szobalány stb. emeléskor . akkor nemcsak leszolgálja. Ekkor más kiutat kell kítalálnia . hogy kíalakítsa a maga tem~ját. hogy a verklí tovább menjen. 2. Egzisztenciális előny ." Gyermek : " Te kezdted. 4.Beletörödés.Válasz. ami csak adódik. Külső pszichológiai előny ." Pszicho/ógiai paradigma: GyermekSzOlő. tát (hogy megcsókolj). és helyt ad gyerekei összes kérésének. " Lépések : 1. Elősz<>r talán a "Ha ti nem lennétek" és a "Szépséghiba" nevű játszmákb61 származó előny<>kkel próbálja majd vigasztalni magát (és valóban.elkerülni azt.En tiszta vagyok. Belső pszichológiai előny . másfelől pedig családszeretete nem nyújt neki elég kielégülést.

arca nyúzott. Az ilyesmi sieUetheti az "ŰZÖU vad" játszma kifejlődését. Valójában az asszonyban anyja fantáziaképét veszi feleségül. de hirtelen. anyja vagy nagyanyja. mint a gyermekeknek a játékszerhez mellékelt cédula a játék szabályairól. A pszichiátertől ilyenkor két dolgot akarhatnak : a férj azt kívánja Iőle. szüz királynö és diplomata.a "Láthatod. játszhat például élelmezöt vagy dadát. hogy megjelept a cikk. ha nem is váratlanul. a feleség depressziójának enyhítése. hogy az iskola hivatalból közbelép boldogtalan gyermekük ügyében -. De mindez nem elég: a vacsora napján délelött még saját kezüleg tortát is fog sütni. hogy az igazi bünös a feleség Szülöje. Az elsö szakasz. az asszonyban Ievö Gyermek most már kiköthet a hajszoltság szerepkörénél.") Az ilyen házaspárok esetében az egyik gyakorlati nehézség az. ragyogó nö. házvezetőnő. ha úgy vélí. Ekkor jelenik meg a pszichiáternél. Mindenképpen világosan kelllátni. úgy. és a házban semmit sem végeznek el úgy . ség. A terapeutának nemcsak ezt a Szülöt kell leküzdenie. olyan ember . igen nehezen képes ezt az elvet követni. akkor megindulhat a játszmaelemzés igazi munkája. és fogorvoshoz viszi a ~yerekeket. a gyerekeket. a cipöje elnyütt. ami fenntartja lelki egyensúlyát. Az ilyen esetekben a férj roppant gondos választás eredménye. ("Amit a legkevésbé kívánok. Minél több felelösségteljes elfoglaltsága vana férjnek. akit azért választottak. és önmagának tett szemrehányásai csak fokozzák gyötrelmeit. . ahogyan azt a benne levö Szülö megörökítette. amely ösztönzi a feleség engedékenységét. Hogy mi történik ezután. a vendégeket. de a kettöt együtt nem. és csak akkor kritizálja a feleségét. Ez fokozódó ellenállást válthat ki mindkét házastársból. dat" játszó házíasszonynak ez ugyanaz. amely a háziasszony temérdek kötelező szerepét ecseteli. Amikor koktélpartit ad. haja rendetlen. A délután közepe táján azután joggal összeesik. aki egyébként méltányos. után.élelmezö. amit gyakran igen jóllepleznek. akkor már emiatt is Ieszükitheti tevékenységeit. hogy eljátssza szerepét a játszmában. hanem a társadalmi környezetet is. ahogyan kellene. Ha csupán a háziasszonytérdtöl szenved. Egy héttel az. ez pedig hasonló ahhoz a fantáziaképhez. hogy a férj . hogy kórházba küldjenek. Ha ezt a szakaszt is átvészelték. a férj bizonyos mértékben csak szalmabáb. hogy: "Milyen jó háziasszony (fele. valamint a férjét . mint annak idején az anyja. Ez tíz pontból álló teszt annak megállapítására. rendszerint simán tclik el. Két-három ilyen eset után házassága veszélybe kerül. Magára hagyja a férjét. annál könnyebben találnak majd mindketten Felnött okokat ahhoz.. az a pszichiáter ügyességén és éberségén múlik. úgy napját még gyötrelmesebbé fogja tenni. Amikor a helyzet tarthatatlanná válik . hogy végezzen generáljavítást a feleségén. aki most már "fut a pénze után". kincstárnok) vagy?" Az "Űzöu va. az asszony lefogy. a feleség pedig szövelséget vár töle a férje ellen. az "ŰZÖU vad" az "Állami Kórház" nevú játszmábari végződhet.Űzött vadat" a "Pszichiátria" kedvéért. amit az asszony őriz anyjáról vagy nagyanyjáról.nemegy"zer annak követkcztében. az az. a gyerekeket megzavarják a történtek. készen a kórházi beutalásra. Antitézis: A logikus antitézis is egyszerü: Fehérné a hét folyamán sorban egymás után eljátszhatja összes szerepeit. de nem szabad egyidejüleg kettöt vagy többet vállalnia. Ha nem gátolják meg. pszichiáterhez fordulnak. hogy kevésbé hatékonyan müködik. Ha igazi "Űzött vadat" játszik. A döntö második szakaszban az asszony játszmát vált : feladja az . Ha elkinzottnak érzi magát. kirobban. anya. Ha rátalál! a megfelelö partnerre. s ezzel a játszma háromszemélyessé bövül. Ezt már nem adja fel egyhamar . a vasárnapi lap az Én hogyan birk6zom meg vele? cimú írást hozza. hogy kapcsolatuk egészségtclen oldalai fennmaradjanak.

Ez a játszma jelenti a belső társadalmi előnyt. A feleség ekkor rákényszerül a válóper beadására. és betegét feláldozza a válóperes biróság oltárán. próbára teszi a Iegjátszmamentesebb terapeuta szakmai jártasságát is. noha fennen bizonygatja az ellenkezőjét. Egy. hogy így szóljon ügyvédhez. mivel általában sokkal zavartabb. A férj most ártatlan. Láthatod. A férjnek (rendszerint) válás lebeg a szeme előtt. . A pszichiáter szinte egymaga áll az élet oldalán. A feleség sokkal őszintébben akarja a l1ázasság fennmaradását. helyette inkább vadászni vagy horgászni megy . 6. esélye kettő az öt ellen . hogy mindent megpróbáltam ! " Antitézis: . Kiváló helyzetel teremtett ah.Hát igen. hogy eljárt a terapeutához kimutatla jóindulalál. öt vagy tíz látogatás után . Ha elszáll a bátorsága. bíróhoz. miután megtette neki ezt a szívességet. " rajzolódott ki. mint valaha. Házastársa ettől kényelmetlenül érzi magát. Az idő múlásával a férjben neheztelő álen. amelyet az asszony a maga rokon Ielkü barátnőivel játszik. mint azt maga is bevallaná. rendszerinllágy "Pszichiátria" vagy "Bír<?ság" játszmál játszik. csupán a beteg zaklatott Felnőuje segíti.hogy mindent megpr6báltam" játszása melleU . gedelmesség vagy ellenséges vitalkozó hajlam fejlődik ki. amelyre fény derült. amely halálosnak bizonyulhat a feleség belső Szülőjével és Gyermekével szövetkezett terj mindhárom én-állapota számára. ez pedig olyan harcot folytat. panaszkodik. ez egyenértékú azzal. mintha így szólna: "Én megadom magam .közvetett üzeneteket küldözget a terapeutának . ő pedig . A külső társadalmi előny a " Ha ő nem Ienne" címü időtöltés. hoz.azzal. szereplői : egy házaspár és a pszichiáter . hiszen a feleség telte meg a kezdeményező lépést. Ezután kezdtük aktívan kutatni az ilyenfajta viselkedést. hogy a feleség az ilyen eseményekről húen be fog számolni. hogy korlátozzák a tevékenységét. A férj kelletlenül jön a terapeutál1oz. hogy alkalmasint a társas cselekvések egész csoportja rejtett tranzakciókon nyugszik. Odahaza eleinte több "megértést" és önmérsékletet tanúsít. baráthoz vagy rokonhoz: "Lálhatod. . akkor választhatja a könnyebb ellenállást. Az "ŰZÖU vad" játszma ezért léphet át harmadfokú. klinikai formájában háromszemélyes játszma. fejezetben olvashattuk. tudja. A nő reakciója a "Ha te nem Iennél" játszmában azonban ezzel éppen ellentétes: visszaél a helyzettel. Elsőnek az "És miért nem .ez a lerapeuta ügyességétől függ . A játszmaelemzés történetében ez volt a második játszma. hogy mindent megpróbáltam Tézis: Hétköznapi. de ezt eleinte csak érdekes jelenségként kezeltük. rövid úton kifejezhetné háláját a férjnek." 5. Orámai küzdelem. hogy nyugtalanító helyzetekbe kerüljön. és mindenféle kedvezményeket nyújt neki.verekedjetek meg ti ketten. hogy korlátozzák tevékenységében. de . de végül is elviselhetetlenebb.kerüli. életrehalálra menő válási harcba. hogy személyesen bevonódjék a kezelésbe.nem hajlandó többé eljönni. A "Ha te nem Iennél" bemutatásával világossá vált. Ha te nem lennél Tézis: Ennek a játszmának a részletes elemzését az 5. és ezzel megkíméljék attól. és a feleség előtt fellünően sokal beszél együttmüködési készségéről. Ha ez csak egyszerü müvelet lenne. Rövidre fogva: egy nő uralkodni vágyó férfihoz megy feleségül abból a célból. Ehelyeu indulatkitörések formájában . ennek egyik eredménye a jelen gyüjtemény .

akkor a másikat egyéni kezelésre fogják. l1ogy mindvégig mindenl megpróbáltam-ra" az az előzékeny válasz. Ez felfedi a játszma elemeit . a férj tisztességtelen fegyvert vetett be ellene. hogy le kell mondania a "mindent megpróbáltam" pozíciójáról. nem volt rendes dolog. A szülők nek kél dologgal ke1llisztába jönniük : melyikük tanílotta meg a gyereket erre a játszmára. és megbáná. Az ilyen körülmények azonban rejtett célok érdek~bcn is kiaknázl1atók. de a gyomorfekélynek tiszta Ielkiismerettel nem fordithat hátat. Második fok : Valakivel közlik. lekintve hogy ő valóban "megpróbálta".felesége most igazán szcresse. hogy gyomorfekélye van. azon a jogos alapon. Éppúgy dolgozik és hajtja magát.t érezzen az összes alávalóságokért. noha nemegyszer baljóslatll változat a "LáthaIod. mint a perforált gyomor . és .miulán játszmáját megbontotlák . hogy kevésbé megközelíthető a lerápia számára. Tudtukra adja azt is. EIső fok : Valakí bejelentí feleségének és barátainak. hogy . a feleség mostani gyengédségét és együttérzését sokkal inkább a büntudat. és mi az. mint bármikor azelőtt. és ahl1oz. amelyeket a múltban mondott és tett. Azzal. De sajnos ezt hiába várja. Röviden: azt várja. Lelke mélyén az asszony neheztel.. l1ogy elfogadl1ató módon megbirkózl1assék a l1elyzettel. A fájdalom és a kelIemet Ien állapot talán fel is jogosítja arra. de ő eltitkolja ezt felesége és barátai előtt.világosan játssza ezt a játszmát. amít csak tud. l1ogy továbbra is ellálja a feladatait.miután csődöt mondott minden korábbi körüludvarlási módszere . Szükség esetén a feleség kezdeményezhet válásl. Érdekes. A férj ettől még elválhal. és jár neki némi elégtétel azért. aki súlyosbodó betegsége ellenére is megteszi. az asszony sokkal inkább csapdába esett vadnak érzi magát. egy napon aztán összeesik a munkahelyén. l1ogy egy csöppet kérkedjék. a jálékossal nem foglalkoznak. ellyl1e vigaszt nyer szenvedéseiért . A gyermek valóban megpróbálja a dolgot. A következő két beállítottság egyikéből játszható: "Gyámoltalan vagyok" vagy "Arlallan vagyok". nemigen tudja "megfőzni". akkor a szülőnek kell helyette megcsinálnia. családja támogatását igényli. keményebb játszma. A kedvező. de többnyire összezagyválja vagy alulmarad.igazi indítékkal máshová fordul gyógykezelés végetl. l1ogy nem hagyja ahba a munkájál. hogy eltitkolta előle betegségét . az . hogy megbüntesse. amivel fenntartják a játszmát. hogy nem játszik l1elyette "Falábat".A házaspár egyült jelentkezik. Jól szemlélleti a szívósan dolgozó gyomorfekélyes ember esete. Ha Arlatlan. amely rendszerint másod. de csak olyan áron.a kétségbeesés á1lapolába kerül. hogy mindent megpróbáltam. hogy "Igen. llyen esetben a "Láll1alod. mint azelőtt. hogy gyomorfekélye van. hogy jobban becsülje. mindannyian bámuljuk a Ielkierődel és a Ielkiismerelességedel". Ha az egyik mondjuk a férj . hogy feltehetőleg súlyosabb betegségnek néz elébe. hogy a férj . hogy mindvégig mindent megpróbáltam". mint a szerelem mozgatja. Sok olyan ember akad. aki ezzel a következő üzenetet kapja: "Láthatod. Ha Gyámollalan. Röviden és velősen : a briliánsokkal kirakott karkötő tisztesebb eszközc az udvarlásnak. Méltányolni kell. amíkor a betegnek tudomására hozzák. ennek kél szereplője a gyermek és az egyik szülő. Ez csodálatot vált ki. Ez a játszma gyakran azon nyomban felismerhető. Az ékszert az asszony szabadon visszadobhajta. hogy a férj hirtelen szembeszegezi vele súlyos betegségét. Értesítík a feleségét. Könnyen megfigyell1elő a játszma hétköznapi formája. akkor a szülőnek semmilyen elfogadl1ató oka nincs arra.vagy harmadfokú. de az ő pozíciója sokal javull. mert úgy érzi. a remélt kimenelel az. Ha megfogamzik benne a játszma." A férj most azt várja a feleségtől.

Szülő: "Most pedig azért is (felöltözöl.Kudarc. hogy mindent megpróbáltam. Nyomás . Iényegét tekintve. hogy baj van. Beleegyezésének pszichológiai oka azonban depressziós beállitottságában rejlik." Lépések : 1. Egzisztenciális előny Gyámoltalan (ártatlan) vagyok. Szerepek: Állhatatos. amit Iényegtelen részletként tálalnak (de ami voltaképpen a tranzakció Ieglényegesebb pontja). Amikor kicsi volt. hogy magának kelljen azokat feltárnia. a szülei ugyanilyen módon siettek a segítségére. Dinamika: Anális passzivitás.egész terv valószínüleg már ekkor átvillan az agyán. és egy napon a feleség. 5. 6. ha olyasmibe kötne bele. amely igy fejezödik be: "Nem igy van. Az üzenet vílágos: "Láthatod. Belső társadalmi előny . Külső pszichológiai előnykibújás az otthoni kötelezettségek alól. 7 ." Gyermek: "Láthatod. mindezt pedig eltakarja a Felnőtt-aggodalom afölött. Felfedhető a benne Iakozó Gyermek titkos káröröme. A helyzet gondos pszichiátriai áttekintése mindezt már ekkor felszínre hozhatja. amikor a felek védekeznek." Célzat : Igazolás. és szörszálhasogatásnak tünne. hogy míndvégíg mindent megpróbáltam. hogy (felöltözködj. és holtan találja a férjét. Biológiai előny ellenséges indulatok cseréje. . 4. 2. amely akkor Iép müködésbe. és igy megkíméli öt attói a kellemetlenségtöl. hogyan tud majd megbírkózni a betegsége által előidézett gyakorlatí problémákkal. Elemzés Tézis: "Nekem ne parancsolgassanak. drágám?" Fehérné két. Harmadik fok : Még komorabb és bosszúállóbb dolog a súlyos betegség míatt elkövetett.Engedelmesség. Előnyök: 1. akit sohasem tájékoztattak arról. hogy a férfitóI megkaphatja az elvárt szolgálatot: az kitálalja fogyatékosságait. b) bárdolatlanságnak Iátszana ellentmondani valakinek. Jóváhagyás . Iátszólag Felnött-okból úgy tesz. mert tudta. 3. Példók: 1.az agresszió miatt érzett büntudat feloldása.Láthatod. 2. Üldöző.Ellenállás. Tórsadalmi paradigma: Felnőtt-Felnőtt. hogy milyen fegyver birtokába jutott .ugyanaz. hogy rájöjjön. Felnőtt : "Itt az ideje. Éppen azért ment férjhez Fehérhez. amikor megtudja. A gyomorfekély rákká fejlődík. 3. Belső pszichológiai előny . előre nem jelzett öngyilkosság. megpróbálom. elmegyünk a pszihiáterhez). itt az ideje. mintha egyetértene : a) az anekdota. bemegy a fürdőszobába. Javaslat . Öltözködő gyermek. Tekintély. 2. aki az embert nyilvánosság elött "drágámnak" szólitja. Társas összejöveteleken is megfigyelhető: Fehér egy anekdotának álcázott enyhén becsmérlö megjegyzést tesz Fehérnére. Drágám Tézis: Legszebb példányai a házaspárok csoportterápiájának korai fázisaiban Iáthatók. Válni szándékozó házastárs. miféle játszmát játszott . nem megy." Ha ugyanazzal a nővel már kétszer is előfordult ilyesmi." Pszichológiai paradigma: Szülő-GyermeR. elmenjünk a pszichiáterhez). helytálló. " Felnőtt: "Jó. Külső társadalmi előny .

ami valójában annyit tesz. A Schlemiel és áldozata felismeri egymást. hogy manapság senkiben sem Iehet megbízni. "Schlemiel" és "És miért nem . " A becéző szavakat néha nem is ejtik ki. sőt esetenként gonosz Felnött-idötóltés. de számításon kívül hagyott kiválasztódási folyamat. büntető. " 1. Bateson. Ebböl következik. mint: " Te sem vagy küI(}nb nálam.a saját társadalmi kórében megszokott élénk helyeslés helyett csend fogadta. A "Manapság" képmutató. amikor nyitó Iépését . annál keserübben ejtik ki a "drágám" szót . De ahogy az ismeretségek fokozatosan elmélyülnek. . Hát nem borzasztó? Tézis: Négy jelentösebb formában játsszák : Szülöi idötóltés. tapasztalt csoportban Fehért mellbe vágta az együttérzés hiánya. de ennek tudomásulvételét az asszony makacsul elhárítja. hogy a "Drágám" ellenszerét a "Schlemiel" ellenszeréhez hasonlóan kell játszani : "Mesélhetsz rólam becsmérlö anekdotákat. Felnött-idötóltés. a férjröl szóló "Drágám" típusú anekdotával válaszol. Egyszer . Minél feszültebb a helyzet." Behavioral Science. A gondos vizsgálat kimutatja. "Szépséghiba". hogy: "Igen. 1. de Iégy szíves.mígnem felszínre kerül a neheztelés. játszmák kezdik fel. az idötóltések pedig az ósszejóvetelekért (beleértve a hivatalos csoportósszejóvetelek megkezdése elötti idöszakot is). Szociológiai szempontból bizo. viszont sok a méltatlan érzelem. melyet szokvAnyos társadalmi helyze. ugyanezt teszi Nagy Menö és "Ó én szegény" beindul az ósszes ismerös. minél közelebb jár a játszma a Ieleplezéshez. de független jövedelemmel rendelkezo középkorú asszonyokra jellemző. : " Toward a Theory of Schizophrenia. ütni a fejüket. tekben játszanak. mint "Schlemiel" ellenszerének. ahelyett hogy egyetértene. . bizony nem csoda.~ nyos típusú. 1 :251264. kedvesem. G. Ez a "Drágám" játszma néma változata. Nyolcadik fejezet Társasági játszmák Az ósszejóvetelek az idötóltésekért vannak. ne nevezz "drágámnak« ! " Az antitézisnek ugyanazok a veszélyei. Ebben a játszmaelemzéshez szokott. Gyermeki idötóltés és játszma.A "Biróság" mellett ez a másik Ieggyakoribb játszma a házassági csoportokban. de a jó fülü hallgató kimondatlanul is érzékeli öket. egy hasonló. de . Kifinomultabb és kevésbé veszélyes antitézis az a válasz. Az idötóltésekben nincs végkifejlet vagy nyereség. . a döntö Iépés ugyanis Fehérné hallgatólagos megbocsátása Fehér neheztelése miatt. csekély. Hát igen. amikor a kóvetkezöt mondta: "Hát ha már erröl beszélünk. (lranyom!" Egy másik formában a feleség. hogy ez a játszma a "Schlemiel" rokona. Ezek a kóvetkezök : " Hát nem borzasztó?". et al. Ebben a fejezetben négy olyan tipikus játszmát veszünk szemügyre. Egy ilyenfajta asszony kimaradt a terápiás csoportból. . 1956. Hivalkozások I.

Ezt a változatot a versengés és a sebészi hozzáértés különbözteti meg a henye pletykától. akik a baleset vagy a hibás kezelés miatt kiutalt összegre pályáznak . annál jobb. akik lelkesen végeztetnek magukon mindenféle mütéleket . diagnózissal. a józan orvosi ellenvéleménnyel mit sem törödve aktívan hajszolják a scbészi beavatkozást. Sötétedés után az enyhébb. noha ugyanolyan kóros inditékok húzódnak meg a mélyén. a részletességet mohó megelégedéssel nyugtázzák." Ezt a változatot szervezeti keretek közt játsszák. 3. A biológiai elöl1yökre az ápoló gondoskodás a jellemzö. mivel ebben az esetben a játékos non particeps criminis. hogy mit találtam. mint : ifjúkori bünózés (a szülök manapság nagyon engedékenyek). A puszta pletykának nincs ellenére a jó prognózis. akinek viszont teljes mértékben megadják magukat. hogy ö bizony cseppet sem engedékeny kihágásokat elkóvetö fiával és albérlöivel szemben.azzal a jelszóval. hanem kártalanítást is követelnek. Bárki előadhat egy esetet. mintha nagy bajban volna.titokban talán még a Játékszabály-vizsgáló Bizottság is összeül. de a "Manapságnak" iráIlya és lezárása van. prognózissal és összehasonlító esettanulmányokkal. Ezt a játszmát szélsöséges formájában hivatásos módon játsszák olyan fondorlatos vagy megrögzött kliensek.átkutattam az egyik albérlőm iróasztalát . 2. A "Hát nem borzasztó" akkor válik játszmává. A kórház elhagyása után abból nyerik a külsö társadalmi elöl1yöket. A nyitó lépés akár azonos is Iehet ("Azt mondják. A "Sérülés" . A "Sérülés" elsősorban a vér kicsordulásával foglalkozik .a kórház és a mütét . ők a megélhetésüket biztosithatják a szándékosal1 előidézett vagy alkalomszerüen clöforduló betegségeikböl. Az ilyen emberek. A belső társadalmi elönyöket az orvosok. ami Iekótné öket). nemegyszer homályos figura tartja.hacsak nem nyilvánvalóan őszintétlel1 a tálalás . ezt "Bárszéknek " nevezzük. A "Manapságot" a "nem csoda" jelszó különbózteti meg a puszta pletykától. Világosan érzékeltette. a tromfot az "őknek" nevezett. bünözés (manapság idegenek költöznek be a fehér városnegyedekbe). hogy milyen kielégüléseket facsarhat majd ki balszerencséjéböl. jelszava: "Figyeld meg. hogy Bürgözdi Flóri"). Valójában háromszemélyes játszma. A puszta pletyka csupán kalandozik egy kicsit vagy tovakúszik. Rendszeresen foglalkoznak kórbonctannal. ha a játékos úgy tesz. de titokban örömmel gol1dol arra." Az asszony tudta a válaszokat minden aktuális közósségi problémára. válás (a feleségeknek manapság nincs elegendö tennivalójuk. hogy "Milyen kár!" . Ezek az emberek az orvosok állandó üzletfelei." vagy "Uzsonnaszünet" Gyermekidőtöltés.nyújtja nekik az előnyöket. a külső pszichológiai előny mindenfajta intimitás és felelősség elkerülése . ezzel szemben a "Sérülés" játszmában az egyértelmüen biztató kilátások hallatán .kivételt képez a sebész. szemben az amalőr játékosokkal. A "Hát nem borzasztót" mint játszmát legdrámaibb formájában olyal1ok játsszák. az ápolószemélyzet és a betegtársak nyújtják. Maga az élmény . hasi mütétek és nehéz szulések a kedvelt témák. lényegében bizalmas eszmecsere klinikai kérdésekről. mit csinálnak most velünk. Általában a bajoktól sújtott embereket három csoportba oszthatjuk : . hogy együttérzést és félelemmel vegyes megilletödést váltanak ki. és el se hinnék. nemcsak együttérzést. A "Leállás. minél borzasztóbbat. tranzakcióik szemléletesen érzékeltetik a játszma jellegzetességeit. esetleg "magyarázattal" is szolgál. politikai vagy gazdasági formát is játszhatják. úgy is. Arcsérülések.jóindulatúbb Felnött-változat. 4. A belső pszichológiai előny a test megcsonkítása. emelkedő árak (a kereskedök manapság túlságosan nyerészkedök).

de a bajt sz. Belső pszichológiai elónye a depresszió elhárítása. az intímitás ugyanis felfedhetné Fehér fogyatékosságait. akik addig járnak egyik sebésztől a másikig. 3. 3. A játékosnak ekkor az Iesz a tranzakcionális feladata. rosszat sejtetők ("Nem lOOD7o-os árja"). Ez az ember Felnőtt én-állapotában kifogástalanul értette a dolgát. hogy Fehér premisszája níncs összefüggésben szellemi erőforrásaival vagy látszólagos szel1emi kífinomultságával.a férfíak túlságosan hosszú ujjú zakót viselnek. egy kelló anyagi alapokkal nem rendelkez-ó embert. Itt ajátszma utógondolat. amíg rá nem találtak az illető valamilyen fogyatékosságára. A részleges elemzés jobban megvilágítja ennek a játszmának az elemeit. mint a "Szépséghiba". Az ilyenek vagy kihasználják vagy nem használják ki a feléjük áramló rokonszcnvet. mert . Ha egy kicsit kihasználják. ltt a játszma az elsődleges tét. célja az önbátorítás. A külső társadalmi elóny ugyanaz. Akik keresik a szenvedést. "tekintélyelvü" személyiségek játsszák. amely védekezóleg átfordull az "ők semmire sem jók" Szülői beál!:tottságba. egy tanulatlant. Schlemiel . hogy az utóbbi tézist bizonyítsa.ívesen fogadják. hogy egy bizonyos másik ország azért alacsonyabb rendü. Ezek nagy változatosságot mutatnak: a premisszák Iehetnek triviálisak és oda nem tartozók (" TavaIyi kalap"). A tolakodó kíváncsiság ugyanakkor bjzonyos belsó társas cselekvést kínál bíológiai nyereséggel. Külső pszichológiaí elónye az intímítás elkerülése. arnikor olyasfajta Szülói játszmát játszott. Kertvárosi társaságokban az "Én így csinálom" játszásából pozitív. egy ímpotens férfit vagy egy bizonytalan személyiséget. A szenvedés véletlenül és akaratlanul éri utol öket. az természetes. Fehér igazolva érzi magát. mivel kihasználása bizonyos Iehetöségeket kínál. Itt nyilvánvaló a közeli rokonság a "Manapsággal". Depressziós "semmire sem vagyok jó" Gyermek-beállítottságból játsszák. A szenvcdés véletlenül éri utol őket. cinikusak ("Nincs 7000 dollárja a bankban"). beteges kíváncsiság vagy éberség. s a Gyermeki élvezetet néha jólelkü Szülói vagy Felnótti gondoskodás álcázza. 2. amikor elutasít egy nem divatos nót. egy nem árját. 2. hogy egy felelős külügyí posztot betöltő egyén egyszer kifejtette hal1gatóságának. Érdekes adalék. és a szokásos udvariassággal kezelcndök . aki hajlandó megoperálni őket. Legkeményebb formájában totalitárius politikai játszmává válhat. bizalmasak ("Nem tudja tartani az erekcióját") vagy keresettek (" Vajon mit akar ezzel bizonyítani?"). freudi érteIemben. Szépséghiba Tézis: Nagy százalékban ez a játszma a forrása a mindennapi élet apró viszályainak. Ezért a "Szépséghiba"-játékosok mindaddig nem érzik jól magukat egy új személy társaságában. "másodlagos előny". oda nem il1ó dolgokkal előhozakűdni. ezoterikusak ("Nem olvasott Rilkét"). Így történhetett meg. amíg nem találnak egyet.I. a "Szépséghibásból" viszont negatív biztonságérzet származik. mint ami a "Hát nem borzasztó?" család Jó Szomszéd típusát általában jellemzi. Tranzakcionálisan : tapintatlan. Csak akkor volt képes ilyen jeIentéktelen. mint például a különféle mütétek hívei.egyebek között . és súlyos történelmi következményekre vezethet. Pszichodinamikus alapja többnyire a szexuális biztonságérzet hiánya.

Fekete viszont jólesö érzéssel szenvedi el a magára parancsolt . hogy nem nyújtja a kívánt feloldozást.!" Ezzel Fekete a megbocsátó Szülőről átvált az objektív Felnőttre. hogy "bocsánat".-elnl)tl. 2. ne mondja azt. mint Paul de Kock "Jólelkü Fickója. a mártást a szönyegre öntötte. Így mindketten hasznot húznak a szerencsétlen helyzetböl. Fehér nyert. Szerepek: r1gresszor. hogy ellenséget szerez magának. Tézis: "Rombolhatok. s tetteit mind megbocsátották neki. Miután Fehér azt mondta. hogy megbocsátanak neki. A reakció kirobbanóan heves is Iehet." . így szól: "Ma este zavarba hozhatja a feleségemet. Ennek a játszmának az igazi nyeresége azonban nem a pusztítás gyönyöre . Ha Fekete kimutatja haragját.:Iemzé!. Hogy Fehér játszmája mennyire intenzív. dég. Társadalmi paradigma: Fclnőtt-f. Fehér mindenképpen nyer . Dinamika: Anális agresszió. aki az elsö Iépést teszi. felnőtt társasági körökben játsszák. A tipikus "Schlemiel" játszma Iépései a következók : Fehér 1. amit müvelt. ami rokon értelmü a ravaszdit jelölő német és holland kifejezéssel. Fehér 3. hanem egy népszerü jiddis szóra.a felelősséget . Fehér igy szól : "Bocsánat. Rendetlen. a Fehérben Iakozó Gyermek valósággal felvillanyozódik : élvezte. kiönt dolgokat. Gyermekek gyakran csökevényes formában játszanak "Schlemielt" : nem mindig bizonyosak a megbocsátásban. Fekete. hogy "bocsánat. Miután Iyukat égetett az asztalterítőbe. Példák : 1. Ha Fekete fegyelmezi magát. Fekete 1. de megérzi (gyakran homályosan sejti). amikor udvarias. Fehér újabb Iépést tesz annak érdekében. vagy Iegalábbis vállalja azt a kockázatot." Célzat : Feloldozás. és közben kiismerik a csinját-bínját.ami a játszma fö célja. Felnött : "Mivel én udvarias vagyok.ez csak prémium Fehérnek -. de kérem. Fekete motyogva vagy hangos szóval megbocsát.:hlemiel es Schlemazl).. hogyan Iehet megbocsátáshoz jutni . ahelyett hogy "Nem tesz semmit"-et motyogna. aki vállalja . Fehér 2. Ez pedig egyenesen átvezet az antitézishez. A Schlemiel áldozata. hogy nyert. mert a Iegtöbb játszmában az nyer . hogy ha kimutatja.Tézis: A "Schlemiel" kifejezés nem Chamisso regényének hősére.önuralmat. Fehér feljogosítva érzi magát arra. Fehér újabb kis örömöket szerezhet magának. hanem az. Fekete (a házigazda) első reakciója a düh. hogy Fehért egyáltalán meghivta. Eltör . és nem biztos. megrongálhatja a bútort. hogy nehezteléssel válaszoljon. . " Fekete 2. de Iegalább kiélvezik a zürcsinálást . aki olyasféle alak. Aki anti-"Schlemielt " játszik. I az árnyék nélküli emberre utal. és mégis megbocsátanak nckem. a szék Iábát a csipkefüggönybe akasztotta. az a reakciójából fog kiderülni. Ugyet]el! ven:. Késöbb fokllzatosan megtanulják a társaságbeli viselkedést. Áldozat (köznyelvi kífejezéssel Sc. könnyen kiválthat azonnali megtorlást. s ezzel megerősiti a másik illúzióját. rontópál gy~rekek. Fehér egy pohár whiskyt ráborít a háziasszony estélyi ruhájára. tönkreteheti a szőnyeget.2 köznyelvi kifejezéssel a Schlemazl nevet kapta. hogy Fekete mindenáron véget akar vetni a barátságnak.. és mindenféle zürt csinál. neked is uJvariasnak kelllenned. hogy Fekete tulajdonában valamilyen kárt tegyen. Antitézis: Az anti-"Schlemiel" játszma Iényege.

Az "És miért nem. de semmit sem csinál meg rendesen. Egzisztenciális előny . de . ami gyózelmét jelzi. Külsó pszichol6giai elóny . . mivel eredendóen ez adott ósztónzést a játszma fogalmának kialakításához. . ." P. ?" Fehérné mindegyikre tesz valamilyen "Hát igen. " külónleges helyet foglal el a játszmaelemzésben. amig csak a tóbbiek fel nem adják a dolgot : akkor Fehérné nyert. ez jeUemző a férfiakra. hogy "És miért nem. . . 5. " kezdetú ellenvetést. hogy ez a játszma valamilyen rejtett célt szolgál. hogyan keU őket használni. " VOrOs: "És miért nem asztalossal végeztetik el a munkát?" Fehérné: "Hát igen. Ekkor Zóld átvált a "Szülói munkakózdsség" KótelességmuIasztó Férj tipusára. A jó játékos a végtelenségig képes lavirozni. .elvetik. de igazi valójában Fehérné olyan Gyermek. .a büntetés elkerülése. de.a zúrcsinálás gyOnyOre." Az "És miért nem . Mentegetózés megbocsátás. . hogy milyen hasznosak.Hát igen. hogy az ósszes tatarozásokat magunk végezzük." Szüló: "Igazad van. Biológiai elóny provokatív és gyengéd simogatás. A tóbbiek elkezdenek megoldásokat javasolni. 4. ahogyan csinálja ?" Fehérné: "Hát igen. de . Tézis. de-t" akárhányan játszhatják. a fenti paradigma szerint. " Lépések: 1. de . . de nincs rá ideje. A cselekvó személy felveti a problémát. Belsó társadalmi elóny . 3.Hát igen. hogy a Gyermek megnyugtatásban vagy jutalomban részesüljón. . Ezt a játszmát hántották ki elsóként társadalmi Osszefüggéseiból.neheztelés. És miért nem . . . aki nem tud . Számos helyzetben tucatnyi vagy annál is tóbb megoldási javaslatot kell kivédenie ahhoz. . Megbocsátok neked.ma: Gyermek-Szülö. Külső társadalmi elóny .Felnött: "Rendben van. de az nagyon sokba kerülne. mindegyik úgy kezdódik. . és mivel a játszmaelemzés Iegrégibb tárgya. . a Iegjobban feltárt játszmák kózül való. Az alábbi példa jól szemlélteti fó jellemvonásait : Fehérné: "A férjem ragaszkodik hozzá. . beleértve a pszichoterápiás csoportokat is. Ezenkívül ezt a játszmát játsszák leginkább társas ósszejóveteleken és mindenféle csoportokban."Schlemiel". addig tér ki." Kék: "És miért nem szerez néhány jó szerszámot?" Fehémé: "Hát igen." Bama: "És miért nem tóródik bele. " Fekete: "Miért nem végez el egy faipariasztalos tanfolyamot?" Fehérné: "Hát igen. Provokáció . s nyitva hagyja a terepet egy újabb játszma számára. hogy kimesterkedje a csüggedt csendet. hanem azért. Száraz leírásban a játékos Felnóttnek látszhat. . . . Az "És miért nem . 6. hogy a férje úgy csinálja meg a dolgokat. Gyermek: "Meg kell bocsátanod az akaratlanul előadód() dolgokat. . Meg kell tanítanom téged a j6 modorra. de az egész ósszedólhet.ritka kivételtól eltekintve .Hát igen. Mivel a megoldási javaslatokat . 2. 2. 4. Belsó pszichológiai elóny .Hát igen. Alkalomadtán Zóld megtóri valami ilyesmivel : "Hát igen. -t" nem Iátszólagos célja (Felnótt keres információt vagy megoldást) miatt játsszák.5zicholóc~iai paradi!!." Az ilyen eszmecserét rendszerint csend kóveti. . nyilvánvaló.ártatlan vagyok."Schlemiel". az keUene. de nem tudja. . akik mindig meg akarják mutatni. E/őnyök : 1.

hálásan elfogadná. "). de képesek a cserére. akkor felmerül az a kérdés. . ezzel szemben a terapeutától olyan eljárást kívánnak. hogy javaslatokhoz jusson. Vettem egy pár szerszámot a férjemnek. " játszmát.Hát igen. Az egyik jellegzetesség: egyforma könnyedséggel tudják játszani és játsszák is a játszma mindkét oldalát. Hát igen. amikör gondosan tanulmányozunk olyan embereket. ." Itt Fehérné felmutatja azt a két okot. akik kezelésük meggyorsitása érdekében végül is hipnózist vagy valamilyen hipnotikus injekciót kérnek. . . . A pszichológiai szint rendszerint mindkét oldalon tudattalan. ha a jelenlevök valamelyike elég Ieleményes elképzeléssel rendelkezik ahhoz. . A szerepek felcserélhetősége minden játszmára érvényes. azaz a benne lakó "inadekvát" Gyermek enged. hajlandók a játszma bármelyik szerepét elválIalni. " játékosok. Az adódó hallgatólagos következtetések megvilágítása céljából tanúlságos a fenti példa áttanulmányozása. akkor is ellenvetéseket fog tenni. . senki sem képes nekik elfogadható tanácsokat adni. mint a társaságában bárki. . a háttérben meghúzódó "Ostoba" játszmát. ábra szemlélteti. a pácienseknek abba a csoportjába lartoznak. de . ha a javaslatokat túlságosan készségesen elfogadják. akik az ó javára szeretnék szétosztani a maguk bólcsességét. . hogy vajon az "És miért nem. mint Fehérné a fenti példában. Így válik nyilvánvalóvá. és nem valószínú. .amennyiben tisztességesen játszik . Ha Fehérné már kipróbálta az ajánlott megoldások némelyikét. Ha valaki történetesen valamilyen eredeti ótlettel állna elö. hogy azok. de . . hogy az "És miért nem . A játékosok alkati okokból jobban kedvelhetik az egyik szerepet. hogy megmutassák. mint a másikat. .Hát igen.) A másik érdekességre a klinikai gyakorlat világitott rá: kiderült. hogy ósztónózze benne a Felnöttet . ennélfogva a tóbbiek bólcs Szülókké válnak. De a megrögzótt "És miért nem . céljuk az. A játszma azért folyhat. és pszichológiai szinten is kiegészító jellegü : az inger Szülötól érkezik Gyermekhez ("És miért nem . . .megbirkózni a helyzettel. de az éles szemü megfigyelö gyakran felfedezheti az én-állapotok váltakozásait (a Felnött én-állapot "inadekvát" Gyermekbe fordul Fehérné részéröl. de . . hanem hogy visszautasíthassa azokat. . hogy mások olyasmit javasolnának. . amire maga még nem gondolt volna. vagyis sohasem adják meg magukat. de . akik előszeretettel hódolnak neki. de. Hát igen. . amely a teljes megadás állapotába juttatja őket. és ha valamiért ez indokolt." nem álcáz-e egy. Amig játsszák a játszmát. ez pedig Gyermektöl Szülöhóz érkezö választ vált ki ("Hát igen. majdnem mindent kipróbáltam abból. l:I1ert tisztán szemlélteti a második pontot. (Gondoljunk például az Iszákos átváltozására Megmentővé az "Alkoholista" játszmában. érdekes vonások kerülhetnek felszínre. és végzett asztalostanfolyamot is. A játszmának nem az a célja. . amely miatt a lebonyolítást nem kell készpénznek venni. a Felnött én-állapot "bólcs" Szülöbe fordul a többiek részéröl) . amire magától korábban még nem gondolt?" Fehérné: "Nem. Ezt a 8. nem javasoltak. Ami az igazat illeti. . Fehérné . Elöszór is. . az izomtónus. ritkán játszanak tisztességesen. a hang és a szókészlet változásai árulkodnak. akik kedvelik az "És miért nem .minderröl a testtartás. "). Noha megfelelö kórülmények kózótt – idöstrukturáló értéke miatt . amit ajánlottak. Másfelöl. mert az inger és a válasz társadalmi szinten Felnótt-Felnött. . Terapeuta: "Javasolt-e bárki is olyasmit. Fehérné van annyira intelligens. " a . Az adott példa különósen drámai.úgyszólván mindenki játssza ezt a játszmát.

amikor már mindenki kimerült a fejtörésben. de . . A benne Ievő Gyermek addig nem nallathat magáról. Szemlélteti ezt az alábbi terápiás beszélgetés: Terapeuta: "Miért játszik "És miért nem . soha semmiféle tanácsot nem fogad el. akkor a Gyermek kihasználja a Iehetóséget. hogy a külső és a belsó játszmát pontosan ugyanúgy játsszák. . hogy aki játssza. Ha mégis megzavarta volna. . hogy ez csak szemfényvesztés?" Fehérné : "Ha valakivel beszélgetek. -t " : a fizikai passzivitással kapcsolatos kontliktus szempontjából ez nyújtja a benne Ievő Gyermeknek a ma:ximális belső és külső előnyöket. néhány percig is eltarthat. csak a mézeshetek elmúltával bukkan benne felszinre a hatalmaskodó Szülo. ez csöppet sem zavarta. de." másik külön6s vonása. hogy ok a gyengébbek. Ezért ha én folyton javaslatokat tehetek valakinek. ha tudja.. vagy ha elérem. zott csónd. amlert az megnyirbálta diadalának perceit. . hogy fél a strukturálatlan idótől. és Fehérné - ." Itt Fehérné világosan rámutat.. . ha sötét van. . . Az "És miért nem. Az udvarlás szakaszában Fehérné a gyámoltalan Gyer. . de kudarcot vall. az igazi nyereség a csónd vagy az álcá. megfordított szerepekkel. .-t«. de. A paradigmában Zöld azért vetett véget róvid úton Fehérné diadalának. a Szülő sohasem kerekedhet felül. A megfordítás többnyire másodla. . hogy beindíthas. aki uralkodni próbál a másik. Ha ezt nem teszem. akik félnek az elpirulástól. gyen Fehérné játszmájában. . védettnek erzem magam.Hát igen. akkor elpirulok. akkor minden rendben van. az eljegyzést "alapos okkal" felbontották vol. Egyforma buzgaIommal játszhatja a ravasz Gyermeket. mert már türelmetlenül várta. hogy valamit mondanom kell. el tudom odázni a zavart. és a bölcs Szülőt. . . amely akkor á11 be. és abbahagyta az elfogadható megoldá. na. Hát igen. . hogy felbukkanjon. hogy amennyiben a Felnőttje nincs állandóan elfoglalva. ban levő Gyermeken. Nem bírom az átmeneti szünetet. aki nem hagy magán uralkodni. Mivel az "És miért nem. hogy ébren tartsa érdeklődését.Hát igen. sa a maga JatszmaJat. hogy részt ve. hogy ő tegyen javaslatokat nekem. Külsó formájában. . . amelyet klinikailag megfigyeltek. . . Ameddig a Felnőttemet ellenőrzés alatt tartom. kony javaslattevoként. és a férjem is tudja.. Kivéve.. A belso formában. és a játszma megfelelő alapot nyújt a Felnőtt müködéséhez. ameddig a Felnőttet társas helyzetben foglalkoztatni Iehet. ez tartotta Vlssza attól." bsszegezve: míg Fehérné számára úgyszólván minden Iépés szórakoztató. haté. meket játszotta. gos. Mindig mondta is nekem. . Fehérnébol elolép a Szüló: bölcs. . hogy az inadekvát segítségkeresó szerepét játssza egy több személyes helyzetben. sok kiagyalását. .Hát igen. amikor az intimebb kétszemélyes játszmát odahaza a férjjel játsszák. de. Evvel tisztában vagyok. né győzelmét : lám. akkor folyton arra gondolok. Még speciálisabban : a játszma gyakori olyan emberek között. Fehérné a gazdaságosság elve alapján választja az "És miért nem . Az összejövetel egy késóbbi időpontjában Fehérné kimutatta neheztelését Zóld iránt . " alapvető elve az. a Fehérnében lakozó Gyermek azért jön elo. Az esküvo közeledtével elofordulhattak kisebb botlások. és a javaslatok elvetésével megteremti a maga kis gyönyörúségét. és magát zavarba ejtse?" Fehérné: "Erről van szó. Ha a csöndet nem álcázzák. A játszma mottója: "Ne veszitsd el a fejed. A játszmának azonban indítékokban elég gazdagnak kell Iennie ahhoz. de a volegényt. ." Terapeuta: "Úgy érti. aki már mielobb szeretett volna fészket rakni gondosan kíválasztott menyasszonyával. .megadással kapcsolatos kontliktus társadalmi megoldását jelenti. Ez jelzi Fehérnének és a tóbbieknek Fehér. a Szülő sohasem győzhet. bebizonyította.

. . de nem bólcsebben .újra nekilátott volna a megfelelo társ keresésének. és mivel járul hozzá maga is a helyzet fenntartásához. .Hát igen. . . . todox pszichoanalízisben ennek az a klasszikus változat. " klinikai antitézise tehát az. . . hanem a többi tagok is tanulhatnak az anti-"És miért nem .Hát igen. de . akkor a válasz ez Iegyen : "Az csakugyan nagy baj . ban áll a " Továbbával". . "problémájának" felvetésére reagálnak. akik Fehérné elsó Iépésére.jóllehet a puszta átirásból itt is úgy túnik fel. . Ami "Paraszt" játszmának látszott . vel felmerül a kérdés. Ha a játszma nem egyéb. gatartásán. ha. . hogy "Mit tesz akkor. de. hogy ne vegyünk részt benne.-tól". de. Az "És miért nem . . a "Miért tetted? . amikor észreveszi. .Hát igen. hogy nem szabad "Én csak segíteni próbálok rajtad-ot" játszani. Terápiás csoportban ezzel a jól bevált gyakorlattallehet elérni. Az "Én csak segíteni próbálok rajtad-ban" egy terapeuta van és sok páciens. . Termé. csak ritkán utasítja vissza. . Bármit mond. -t" meg kell külOnbOztetni másik oldalától. amelyben a Sztlló a nyeró fél. . FJemzés . amikor a férj hazatér . . . " kOzeli rokonság. . Bizonyos esetekben a morcosság rosszindulatú lehet. . de . . Rokon játszmák: Az "És miért nem . hogy "X dolog nem ment". de . ". VaIójában az "És miért nem. a javasolt válasz a következo: "Ez vulóbun nehéz probléma. . az "És miért nem . . akkor szükségessé válhat az antitetikus Iépés." játszható a " Tegyél meg nekem valamit" másodfokú.Hát igen. . Ilyen körülmények között Iegjobb taktika a nyító Iépés kikerülése és egy első fokú. hogy Fehérné ellene fordult. A "Miért tetted . . Az Otleteket azonnal elfogadja. ban . . amikor az indulatátvitel pozitívból átcsap negatívba. vagy Iegalábbis hogy keresztezett tranzakciót váltson ki. " Mindkét válasz elég udvarias ahhoz. hogy Fehérnét zavarba ejtse. . és a védekezó Gyermek vonul vissza. ként is. . hogy miért választott a férj ilyen fe!e. és minden este. Antitézis: Nyilvánvaló. és ez gondos pszichiátriai mérlegelést igényel. szetesen a játszmavonatkozást is figyelembe kell venni.Nem tettem. és akkor felfedhető. nagy zavar. " forditottja elsó pillantásra a "Parasztra" hasonlít. Mit szándékozik tenni vele kapcsolatban?" Ha erre az jön.-től". de . " játszma. ha a játszma barátságos és ártalmatlan. . A terapeuta már nyakig benne van a dologban. hogy azok." az "Én csak segíteni próbálok rajtad" fordítottja.szomorúbban. . . kemény formája. . amely csupán az anti-"Én csak segiteni próbáIok rajtad" fonákja. racionális Felnótt-Felnótt érintkezés zajlana. . de.Hát igen. . de.Hát igen. . . ílyen helyzetekben azonban ez neheztelést válthat ki. ösztönző hatású "Megerőszakolósdi" bevetése. mi. Ha a nyitás ilyesféle. . séget. . de . . Az "És miért nem. hogy az arra fogékony beteg ne menjen bele az "Én csak segíteni próbálok rajtad" játszásába. jon is a férj. lezajlik egy "És miért nem . . mintha tényszerú.Nem tettem. Társadalmi helyzetben. igy a frusztrációja felszinre kerül. semmi ok sincs arra. ugyanis közszemlére bocsátja a Fehérnében Iakozó Gyermeket. . . hogy ellássa ót javaslatokkal. mint valamilyen szakmai tudás kiaknázására irányuló kísérlet . A páciens például nem akarja a házimunkát elvégez.intellektuális "Megerószakölósdiban" végzódött. .Hát igen. az "Én csak segíteni próbálok rajtad" egyik formáját játsszák. . . Itt Fehérné a terapeutát beleviszi abba. Az or. . . a morcos feleség nem hajlandó változtatni ma. Ekkor nemcsak Fehérné.i. ni.

amelybe beleköthetek.és novellaírónak egyik legnépszerúbb múve az Egy jó természetü ember (A Good-Natured Fe//ow). Itt valójában eltorzult szexuális ösztönökről van szó : a kielégülés a szexuális aktusról áttevődik a játszma nyereségét képező. és a rcndelkezésünkre álló anyag többnyire a passziv félre vonatkozik. vagy már bele is tartoznak. Ellenvetés-Meghiúsítás. amely egy olyan férfiról szól. mert . A gyámoltalan feleség. és nem mindig mérhető fel kellőképpen az informátor elfogultsága. Meggyőző módon ez nem mindig bizonyítható. A cselekvő személy a legtöbb esetbcn nö.Tézis: "Nézzük. Felnótt: "Mit csinálsz akkor . 2.Hát igen. " Felnótt: "Miért nem ." Pszicho/ógiai paradigma: Szüló-Gyermek. A. Kilencedik fejezet Szexuális játszmák Bizonyos játszmákat abból a célból játszanak. . E/ónyök: Belsó pszichológiai elóny . P . mind a nem házasok. sorsdöntő tranzakciókra. Szüló: "Hálássá tehetlek a segítségemért. századi librettó. Igen. 5. Probléma-Megoldás. és ezért voltaképpen az Alvilági játszmák fejezetébe illenek. . 3. aki túlságosan sok mindent elnéz. . mert az agresszivabb és sikeresebb "játékosok" nemigcn jeIentkeznck pszichiátriai kezelésre. Szülói szerep. mivel az ilyen játszmák többnyire intim körülmények között zajlanak. tudsz-e olyan megoldást ajánlani. "Perverzió".a behódolás elkerülése. ha . 6. . Pé/dák: 1.racionális megvitatás. Biológiai elóny . . hogy kiaknázzák vagy Ieküzdjék a szexuális ingereket. de. Társada/mi paradigma : Felnótt-Felnótt. ." Gyermek: "Lássuk." Lépések: I. A szexuális játszmákba a következők tartoznak : " Verekedjctek meg ti ketten !". Ellenvetés-Megoldás. Hivatkozások 1. . . 2. de most nem tudom elvégezni a házimunkát. : Ennek a XIX.Onmegnyugtatás. ". Egzisztenciális elóny Mindenki uralkodni akar rajtam. . hogy a szexuális játszmák kemény formái melyckben a férfi a cselekvö szcmély . 2. de. Calder. Szerepek: Gyámo/ta/an szemé/y. De Kock. Így például a homoszexualitásról alkotott pszichiátriai kép erősen aránytalan. Tanácsadók. Ennek az az oka. . Külső pszichológiai elóny . Von Chamisso.: Peter Sch/emie/.a kriminalitás határán mozognak. . . próbáld meg. A klinikai információ mindig csak másodkézből szerezhető be. . "Mcgerőszakolósdi". 3. " Felnótt: "Igen. amelyeket k()nnyüszerrel játszhatják mind a házasok. " Cé/zat: Önmegnyugtatás. 2. "l-larisnyajátszma" és "Perpatvar". 1957. . Másfelől a szexuális játszmák és a házassági játszmák fedik egymást . itt azokat írjuk le."És miért nem . Belsó társadalmi előny .

A szokás úgy kívánja. hogy a két férfi megverekedjék a nőért.azzal a hallgatólagos feltétellel vagy ígérettel. Egyik állítás sem szükségképpen igaz.úgy . Pszichológiája mindegyik esetben lényegileg feminin.Faláb" játszmának azzal a felkiáltással. Úgy érzik. olyan helyzet áll elő. hogy erós szexualitásúak. netei. s mialatt a két férfi küzd egymással. Mint játszma komikus. most azonban megvilágosodik elótte. így ha a ferde szexuális ösztönök nem változnak is meg. Jó és rossz alkotása merítette belőle témáját. Ha ellenzi vagy ha csalódik.ez nemegyszer az álmaiban is világosan kifejezésre jut -. Ez becsületes tranzakció. ha már eldöntötte. Ebben az esetben a társadalom. és ezért a hosszabb önmegtart6z. állja az alkut. tatás súlyos következményekkel járna. ha a nő ezt nem akarja. Ez közönséges "szexuálpszichopatákra" vonatkozik. a nő feltételezi. a szadizmus és a mazochizmus. kezelésük is ennek megfeleló. akit szeretett volna. hogy panasza így hangzik: "E nehéz munka után ráadásul még szeretkeznem is kell!" Ezen a ponton a beállitottság már sokkal hozzáférhetóbb a konkrét pszichoterápia számára. sőt akkor is. A nő és társa olyan belső és külső pszichológiai előnyhöz jut. Perverzió Tézis: Az olyan heteroszexuális perverziók. Rituáléként a tragikum felé hajlik. Orámai tulajdonságai miatt a világirodalom számos. azaz tartózkodnia kell a verbális vagy fizikai ostorozástól.a játszmaelemzés eszközeivel is megkt\zelíthetó. nem pedig a nő állítja fel a " V erekedjetek meg ti ketten ! " játszmát . mint a fetisiz. akiknek a szexuális élete . hogy a győztesé Iesz . a zavart Gyermek tü. mus. Ha a nő nem ellenzi. I . A nő . hogy megverekedjék egymással. akkor is igent kell mondania. még akkor is. aki olyan erós szexualitású. Ielép egy harmadikkal. amely a következó beállítottságból származik: a becsületes versengés csak balekoknak való. amelyet átéltek. 2. ami a tényleges kielégitést illeti. Ha Fehér igazán perverz. amelyben szabad tere nyílik az afféle játszmáknak. Lehet hogy maga sem Iátta tisztán. és a szexuális tevékenységet a közösülés konvencionálisabb formáira kell korlátoznia. A tranzakciós vonatkozás azonban . akkor ez Iecsupaszítja a játszma második elemét . mint én?!" Antitézis: A szokásos udvariasságot az illetónek ki kell terjesztenie önmagára és partnerére. mint a "Húzz~k be a csőbe!" 3.manőverezéssel vagy kihívó magatartással arra késztet két férfit. rituálé vagy játszma. A komikus történet pedig. Verekedjetek meg ti ketten! Tézis: Ez lehet manőver . de mindkettó alapjául szolgálhat a . igazi kielégüléshez a megalázó elójáték juttatja. Ez elvezethet a társadalmi ellenórzéshez. Mint manőver romantikus. belsó és külsó társadalmi elónyök alapjáu1 szolgál. hogy: "Mit is lehetne várni valakitól. Amikor a harc eldőlt. Ha nem az nyer . A nő rendezi meg a versenyt. köntörfalazások nagy része semmivé foszlik. a tranzakció becsületes. a közösülés önmagában nem túlságosan érdekes a számára. nem érinti a rosszindulatú szkizofréniás vagy kriminális perverziókat és azokat. semlegessé tehetók. hogy párjával boldogan fog élni.. ahogyan tényleges szexuális helyzetek. kit váIaszt. és a kifogások. ben megnyilvánul . 2.1. Az enyhén szadista vagy mazochista egyének hajlamosak egyfajta primitív mentálhigiénés beállitottságra.

mielőtt fellépne Fekete elJen. és abból áll az élvezete. Ez a játszma sokkal komolyabb színvallásra készteti Feketét. ekkor Fehérné többé már nem kezdeményező. Ha Fehérné udvarias. hogy ezek a kívülállók cinikusan ellene fordulnak. vége a játszmának. és nagyon kOszOnOm" . A jóleső érzés forrása elsősorban az. jobb célokra érdemes idót és energiát pocsékol el. Itt Fehérné kompromittáló testi kapcsolatba viszi bele Feketét. Ügyes játékos népes társaságban igen hosszú ideig játszhatja ezt a játszmát: súrún változtatja a helyét. ahelyett hogy a "Hát nem borzasztó?" játszma valamilyen maga készitette változatát játszaná. s Iehetséges. Ezért kapta ez a játszma azt a kOznyelvi elnevezést. ha nem akar feltúnést kelteni. 2. .fantáziatevékenységre korlátozódik. hogy "Kopj Ie. mint például a sajtó.majd hozzákezd a következő hódításhoz. Ha ke. Néha előfordul azonban. Meger6szakolósdi Tézis: Ezt a játszmát egy férfi és egy nő játssza. de messze ki is tolódhat időben.Fehérné jogtalanul azt kiabálja. a "Minden nagy ember az volt . hogy Fekete búnös módon megrohanta. és jóvátehetetlen kárt okozott neki. Játszmáinak elemzése hozzásegitheti ahhoz. Ha Fehérné azt a változatot játssza. Iényegében enyhe flörtölés. hogy megközelíthető. amíg belekeverte magát ebbe a históriába.Iegalábbis enyhébb formáit . s így a férfi. és szabadon élvezhesse a polgári társadalom javait. és finomabban . Fekete természetesen nem olyan gyámoltalan. gyilkosságban. I. A "Homoszexualitás" játszma egyes országokban szubkultúrává munkálódott ki. a rendőrség. hogy nyugalmas életvitelt alakitson ki. Amint az utóbbi színt vall. Fehérné élvezettel figyeli Fekete kínós zavarát. nyiltan közli: "Méltányolom a bókjait. mint az első fokú "Megerőszakolósdi" enyhe flOrtOlése. az "A társadalom tehet róla. A másodfokú "Megerőszakolósdiban" vagy "MéltatIankodósdiban" Fekete kOzeledő Iépéseí csak másodlagos kieléglllést nyújtanak Fehérnének. 3. másokban ritualizálódott. . gyakran társadalmi ellenórzés alá vonható. vésbé nagylelkú. 3. a "Miért mindig velünk történik ilyesmi?". egyszerúen faképnél hagyja a férfit. hogy a férfi üldözi. hogy a nemi aktus teljes egészében Iebonyolódjék. amelyben élünk". és ezzel az illetó hátránya minimálisra csökkenthetó. hogy nem csekély erőfeszítésébe kerlllt. kisapám ! " . A harmadfokú "Megerőszakolósdi" gonosz játszma. azután fennhangon hirdeti. Fehérné jelzi. hogy búnös támadás áldozata Iett. hogy visszautasítja Fekete kOzeledését. . " és a tt\bbi játszmák keletkeznek. Különböző fokú intenzitással játszható. Ongyilkosságban vagy a bíróságon végződik. A "hivatásos homoszexuális" hatalmas mennyiségú. belemegy abba. A játszma legcinikusabb formájában Fehérné. amelyból a "Rabló-Pandúr". a tanácsadók és a rokonok."Rossz helyen kopogtatsz-nak ! " vagy "Méltatlankodósdinak" is nevezhetjük. könnyúszerrel találhat haszonleső vagy a dologban betegesen érdekelt szövetségeseket. csak bonyolult manőverezéssel tudja kOvetni. Rendszerint a "Rúgj belém" vaIamelyik változatát játssza. A homoszexualitásból származó bajok nagy része abból ered. hogy erőszak történt -. A Fekete elleni fellépés következhet rögtön a történtek után . mint a hosszabb szerelmi viszonyt kOvető öngyilkosság vagy emberOlés esetében. mint amilyennek Iátszik. amikor ridegen visszautasítja. Az olyan provokatív viselkedés. hogy játszmát csinálnak belóle. Az első fokú "Megerőszakolósdi" vagy a "Rossz heIyen kopogtatsz!" igen népszerú társas összejöveteleken. s így előbb ezt a kis örömöt is megszerzi magának.

Ez a játszma különösen jól játszható olyan Iányokkal. hogy a kalandot feltétlenUl át kell fordítani harmadfokú "Megerószakolósdiba " . azután pedig fintorogva leszólja. Bizonyos esetekben a kívülállóknak más a szerepük. hogy záróra előtt le kelllépni. Antitézis: Ki mennyire tudja elkerUlni. hogyan reagál a kemény játékos az antitézisre. mint azt. Egy jól ismert helyzetben az elóvigyázatos József nem hagyta magát becsalogatni a "Megerószakolósdi" játszrnába. aki nem akar részt venni a játsz. Ez kitún6en példázza.Oickens a Szép reményekben. ezek akár néhány óra leforgása alatt is ember(}lésig juttathatják el a játszmát. ebben az asszony elcsábitja Feketét.Potifár neje" manőver ellen nehéz lenne biztonságosabb antitézist kieszelni. attól fUgg. A "Megerószakolósdi" gyermekkori prototipusa megegyezik a "Frigid nő" gyermekkori prototípusával. Brutálís k(}rnyezetben játszhatják keményebb. és zsarolási célból sértésekkel halmozza el Feketét. mire a férj veszi át az irányitást. hogy annak . a harmadfokút súroló formában is. A vonakodó Fehérnét belekényszerítik a játszmába. 1938-ban a szerzó Alepp6ban találkozott egy korosodó Józseffel.erőszakot kell kiáltania. aki még nem érték el a tOrvényes nagykorúságot. mire Potifár neje klasszikus módon átváltott " Verekedjetek meg ti ketten!-re". de ha mások ezt felfedezik. de elóbb még magához vette temérdek aranyfrankját. Üzletét ott kellett hagynia.mint már említettem . akkor nem csekély élvezete származhat a "Rossz helyen kopogtatsz!" nyújtotta. hogy mennyire képes egymástól megkUl(}nb(}ztetni a valódi érzelemmegnyilvánulásokat és egy játszma Iépéseit. Soha t(}bbé nem tért vissza. azután erószakot kiált. egymást korábban nem ismerő homoszexuá. hogy alázza meg vagy piszkítsa be magát. amikor hivatalos ügyben a yildizi háremben járt. A harmadfokú "Megerőszakolósdi" egyik legszerencsétlenebb és legkiélezettebb formája meglehetósen gyakran fordul elő két. Klasszikusan ábrázolja ezt a helyzetet Maugham az Ör6k szolgaságban és .hanem az ő játszmáiknak az eszkOze. lis k(}z(}tt. enyhe f1(}rt(}lésből. s akik Iehet hogy nagyon is szívesen kezdenek viszonyt.ha meg akarja menteni a becsületét vagy a hirnevét . mivel ők akarnak " Verekedjetek meg ti ketten !-t" játszani. melyben a kislány arra készteti a kisfiút. ki mennyire tudja ezt a játszmát ellenőrzése alatt tartani. Idetartozik a "Szereposztó dívány" (és aztán mégsem kapta meg a szerepet) és az "Odabújás" (és akkor elbocsátották a nőt az állásából). Elemzés Az alábbiakban egy harmadfokú .. Másfelől a . Olyan helyzetbe juttatják Fehérnét. Ennek a két játszmának a kombinációja a jól ismert "Zsarolás erk(}lcsrendészeti botránnyal való fenyegetőzéssel" . Rokonjátszmák: A "Megerószakolósdi" hímnemú változatait kiváltképpen munkahelyi helyzetekben játszák. Ez másodfokú játszma. mert a szultán egyik hOlgye sarokba szorította. ebben . vagy ügyet csinálnak belőle. aki harminckét évvel azelőtt az utolsó pillanatban meglépett Konstantinápolyból. és jelzi.Megerószakolósdi" elemzése kOvetkezik . hogy az effajta játszmába bevonódjék. akkor úgy érzik. szenzációhajhász sajtónak. mában. szélyek leselkednek arra. hogy milyen ve. Ha képes a társadalmi ellenőrzésre. Cinikus és kriminális változatai bőséges anyagot szállítanak a nagy példányszámú.. ahová továbbitani lehetne a postát. mel1őzve az új cím megadását.

Belső pszichológiai előny ."Most rajtacsíptelek. orális erőszak. 3. ezek gyakran tilnek olyan pózban.. és viselkedése ezért rongálja meg társaihoz fúződ6 kapcsolatát.az emocionális szexuális intimitás elkertilése. hogy kOzben kihívóan mutogatja magát. hogy a férfiakat szexuálisan izgalomba hozza. ártatlanságát bizonygatja. hogy valamilyen megjegyzést tesznek kebltik méretére.ugyanis drámai módon iIIusztrálhatók a játszma elemei. Nő: szembeszegtilés. Belsó társadalmi elöny . 6. például egy operációt vagy egy daganatot. és rájOjjOn. 2. dús keblú nőknél figyelhet6 meg . mikorra id6zítse man6verét. Valószínúleg egy olyan játszma fallikus változata. vagy megemlítenek valamilyen kóros elváltozást. hogy kiismerje a kOrtilOtte lev6 embereket. A megrontott nő. és rOvid idő múlva úgy emeli fel a lábát. amelynek tartalma az alapjául szolgáló zavar természetét61 ftigg. Így ez a játszma Onpusztitó tendenciájú. Jelképesebb formában ezért játszhatják magukra maradt asszonyok. " Felnőtt (nő): "Megerőszakolt. Férfi: ellencsábítás. 2. Ha Fehérnét valamilyen módon szembesítik viselkedésével. Felnőtt (férfi): "Sajnálom. Férfi: győzelem. fallikus. a tObbi nőt pedig bosszantsa. "Biróság". ha messzibbre mentem. a Szoknyavadász. Gyermek (férfi): "Íme. legszembeOtlöbb vonása az exhibicionizmus. A . Célzat : Gyúl(}lk(}dő bosszúállás. Ktilsö pszichológiai elöny . adás. és ezért most vállalnia kell az Osszes kOvetkezményeket. Az "orális" változat súlyosabban patológiás. 5. te gazember!" 4. Előnyök: 1. dése és a búntudat kivetítése.Rossz helyen kopogtatsz!'. s ezzel melltik vonala élesen kirajzolódik."Hát nem borzasztó".Feddhetetlen vagyok. " Verekedjetek meg ti ketten!". hogy ne vegyen tudomást kihivó viselkedéséröl és a kOrtilOtte megforduló emberek természetes észjárásáról. akik ószintétlen .a gyúlOlet kifejez5. amit csinál. Néhány felszínes "okoskodás" ellenére fogalma sincs saját élete tOrténéseiről. Biológiai elöny . ami hisztériás természetú.szexuális és ellenséges indulatok cseréje. milyen ellenállhatatlan vagyok. Ez a játszma hallgatólagosan azt jelzi. Férfi: Osszeomlás. Példák: l. 2. te piszkos kisfiú. " Mindez úgy van kitervelve." Pszichológiai paradigma: Gyermek-Gyermek. hogy a nó megkapható. A dOntő mozzanat Fehérné alkalmazkodási képtelensége. 1gen ritkán hagy csak id6t magának arra. hogy bizonyítsa: más emberek fejében hemzsegnek a buja gondolatok. Egzisztenciális elöny . A Gyermek és a Sztilö (utóbbi tObbnyire kéjvágyó anya) olyan irányba kormányozza benne a Feln6ttet. Egy nö belekerül egy idegen csoportba. Ezért olyan kirívóan oda nem illő. te gazember!" Lépések: I. erós anális elemeket tartalmaz. 4. Szerepek : A csábftón6. majd megjegyzi : "Ó. mint szabad Iett volna. az így kiváltott érdeklődést néha még azzal is fokozzák. Nő: meg. Beárullak. természetesen tiltakozni fog. a "Méltatlankodósdi'. Külsö társadalmi elöny . az emberi természetet ugyanis rendkívtil cinikusan itéli meg. hogy keztiket a fejtik mOgé teszik. Nő: csábítás. Harísnyajálszma Tézis: Ez a játszma a "Megeröszakolósdi" család tagja. Társadalmi paradigma: Felnőtt-Felnőtt. vagy ellenvádaskodásba megy át . 3. Dinamika (harmadfokú): Péniszirigység." Gyermek (nő): "Most rajtacsíptelek. ezért hasonlít ez a játszma a klasszikus "Megeröszakolósdira". Bizonyos típusú fészkel6dés feltehetöleg az anális változatot képviseli. Ieszaladt egy szem a harisnyámon. Fehérnének az a célja.

Ennél a játszmá. Gyakran csak akkor képesek egy fedél alatt élni.ha nem azon az éjszakán. hogy a lányt az éjszaka kellós k()zepén kikergetik a házból.a "Perpatvar-t" játszhatja bármilyen két személy. és bevágják az ajtót. hogy igen rosszul türik az antitézist. Amerikában a "Perpatvarnak" ezt a félig rituálís formáját szentesíti a televízió. ha eléggé dühösek egymásra. c) mindketten visszavonulnak a hálószobájukba. Az apa gyanúi ekkor végre "beigazolódnak". Ez a szokásos befejezó fázisa például a "Frigid nónek". A dolog háromféleképpen végzódhet : a) az apa visszavonul a hálószobájába. a ruházatát is. Perpatvar Tézis: A klasszikus játszmát a k()vetkezó felállításban játsszák : uralkodni vágyó apa. Az apa hazaj()n a munkából. mint a család t()bbi tagja. A kimenetel attól függ. az utóbbiak ugyanis aligha buzgólkodnak a játszma megbontásában. A "Perpatvar" bizonyos családokban nyomasztó. 5. és bevágja az ajtót . a pedagógiai és gyermekvédelmi hatóságok.korai. vagy szembeszegez azzal valamit. A legcsekélyebb gyanús körülmény is civakodást válthat ki. hogy Fehér gyóz()tt. ami azzal is végzódhet. erre az apa belek()t valamibe. Antitézis: A fogyatékos alkalmazkodókészség mellett az is jellemzó ezekre a nókre. A természet az idó múlásával megk()veteli a magáét . hogy t()bbet el sem j()nnek. mint a férfiaknak. aki el akarja kerülni a szexuális intimitást. és az ()sszecsapás mind hevesebb. Ennek a viselkedésnek a kül()nb()zó életkorokban más és más az indítéka.módon helyezik k()zszemlére ()zvegységUket . nemegyszer idő előtti vagy kierőszakolt házassággal. Egy korábbi szakaszban a fiú. amig a lánya a randevúról haza nem j()n. Viszonylag ritka tizenéves fiúk és nónemü hozzátartozóik k()zött. nem volt-e férfival dolga. és a szóban forgó energiákat a sporttelepek jól szabályozott "Perpatvarának" csatornáiba terelik. tizenéves lány és szexuálisan gátolt anya. Az antitézist ezért legjobb a csoport nótagjaira bízni. Angliában a felsó osztályokban ugyanezt rossz modorú dolognak tekintik (vagy tekintctték). és bevágja az ajtót .iátszhatják : az apa addig nem fekszik le. az pimaszul válaszol. aki az első antitetikus Iépést teszi . mint ezt maga is gondolná. Elfajzott milióben ezt a játszmát baljós és visszataszitó formában is . Egyre jobban megemelik a hangjukat. A "Harisnyajátszmában" a nóknek Ugyesebbek az ellenlépéseik. megteszik. Ha például egy jól begyakorolt rerápiás csoport nem vesz tudomást játszmájukról.és a Iánytestvérek hatékony korlátokat és részleges kielégülést találnak a fizikai csatározásban. mert az utóbbi azt jelenti. nál gondosan meg kell tudni kUl()nb()ztetni az antitézist és a megtorlást. Ha ez pszichológiailag Iehetséges. hogy ki a kezdeményezó. hogy szemtelen. hogy feladja relatív vagy abszolút frigiditását. és a becsapott ajtó mindegyikük számára hangsúlyozza azt a tényt. valami miatt belek()t a lányba. mert a tizenéves fiúk k()nnyebben szabadulhatnak el este hazulról. akkor gondosan szemügyre veszi a lányt is. A "Perpatvar" játszma végét mindegyik esetben a bevágott ajtó jelzi. hogy megbizonyosodjék afelól. Antitézis: A játszma sokkal jobban inyére van az apának. aki "gyámoltalan" szemlélóje volt a t()rténteknek. A játszma . hát egy másikon. ezt közli az anyával. de hatékony megoldás Iehet az apa és a tiz. b) a lány visszavonul a hálószobájába. hogy kül()n hálószobában alszanak. az anya is megteheti az antitetikus Iépést azzal.enéves Iány k()z()tt felmerüló szexuális problémákra. általában a Iány az. Nagy általánosságbali. A kezdeményezó lépést \ teheti a lány is azzal.

a kriminológusok és az igazságügyi tisztviselők szakmai tudása egyre kifinomultabb. Már nem a mulatság kedvéért játszik. akit valójában csak a pénz izgat. de egy kicsit még mindig bosszús. ezúttal azonban a hosszabban tartó feszültség miatt sokkal több volt a mulatsága. akkor tudja. mint bünös úton szerzett nyeresége. mint győzedelmes. kiszól. mint a kényszeres hazárdjátékban. hogy a benne levő Gyermek győzhessen.börtönben és azon kívül . több a bosszúság. Amikor az apára kerül az elbújás sora. Világos. hanem a bújócska. tehát nyilvánvalóan máshol keresendő a zökkenő oka. hogy megtalálják az embert. Az elrejtőzködés mulatságát kiélvezhette. hogy mi a teendője: késlelteti a dolgokat. hogy nem szabad túl hosszan kibabrálnia a kisfiúval. Pszichológiai szinten azonban olyan a felállitás. ezért a rendőr~g kicselezése ugyanannyi. A szociális gondozó szakmák behatoltak a bíróságokra. erre aztán a kisfiú valami nyomot szolgáltat. Házaspároknál az antitézis ugyanaz. mert nem találták meg. ünneprontónak tekintik. Így kényszeríti rá apját. Megfelelő körülmények között a "Perpatvar" természetes módon vezet el a "Bírósághoz". A bújócska éppen ezért nem c:supán időtöltés. Tézis: Mivel a legtöbb bünöző hekusgyűlölő.játszott leggyakoribb játszmákat. Azért csalódott. hogy a játszma nyeresége az. Az idősebb gyerekek között azt. hanem igazi játszma. ha az apa szexuális érdeklődése házon kívülre irányul.Ielohadhat akkor is. ez viszont egyéb komplikációkra vezethet. Bűncselekményeik Felnőtt szinten játszmák az anyagi haszon. A tényleges antitézis a nem megtalálás. Ha a papa túl hamar talál rájuk. mint a szórakozás. Ha az apa feladja a keresést. Ezek közé tartozik a "Rabló-Pandúr". de Gyermek szinten játszmák a hajszából eredő izgalom. amikor mindkét játékos Felnőttje kitesz magáért. a nyereség szerzésére. és . hogy megtalálja őt. A kettő közOtti terjedelmes csoport mindkét módon múkOdhet. Társadalmi szinten a gyors észjárás csatája. tudja. akkor a Iegkielégítőbb. Tizedik fejezet Alvilági játszmák. ha az érintettek ismerik az alvilágban . Az apa elég bölcs ahhoz. Célszerü tehát. mint a "Frigid nő" vagy a "Frigid férfi" esetében.sport egyáltalán nem. mivel tönkretctte a játszmát. Rabló-Pandúr a Iényeges mozzanat az a bosszúság. amikor megtalálják. éppen csak annyi ideig. De ha a papa jó játékos. Kiküszöbölte a Gyermek-elemet. a meglépés és a fellélegzés kedvéért. a . a másik elsődlegesen a játszmáért. Ugyanabba az osztályba tartozik. A megrOgzött búnOző két típusa rajzolódik ki: az egyik elsődlegesen a haszonért búnOz. aki megtalálhatatlan búvóhelyet keres magának. és az egész dolgot Felnőtt-eljárássá változtatta. amikor elcsípnek bennünket. hogy bosszúsnak mutassa magát. a "Hogyan lehet innen meglépni?" és a "Húzzuk be a csőbe!". a fiú többnyire inkább csalódott. a feltételesen szabadlábra helyezettek felügyeletével foglalkozó szervekbe és a javítóintézetekbe. ahol a Fehérben levő Felnőttnek azért kell veszítenie. Kisebb gyerekek ezt könnyen el is árulják. amiben 1. mint a kaszinótulajdonos vagy néhány olyan hivatásos búnöző. leejt vagy megkocogtat valamit. sőt néha még több élvezetet okoz neki. amelyet akkor érzünk. Az . Érdekes módon a "Rabló-Pandúr" gyermckkori prototípusa nem a rabló-pandúr játék. ameddig még mókás.

és sok Pandúrban a Rabló.. Egyes betörők úgy dolgoznak. Pszichológiai szinten azonban kétfajta emberből lesz hiva. Sok Rablóban benne van a Pandúr . Ha a banda egyik tagja túl nagy érdeklődéssel vesz részt a játszmában. Hosszú távon azonban még a szerencsések is rendszerint úgy végzik. igyekszik elkerülni a játékot. Azt mondják. azaz játszik a Sorssal. A tapasztalati anyag szerint a tőrőlmetszett bankrabló minden lehetséges óvíntézkedést megtesz az erőszakos cselekmények elkerülésére. bizonyos körülmények között nem tagadja meg magától ezt az örömöt. a "Rabló-Pandúrt" játszó bankrabló csupán ürügyet keres arra. hogy egyetlen fölösleges mozdulatot sem tesznek. s azzal keresi a kenyerét . A tőrőlmetszett hivatásosok a maguk módján jól ismerik a "Rabló-Pandúr" játszmát. vizelettel és ürülékkel . Ő maga nem játszik.bennünket most ez érdekel . a játékos ezzel szemben nyílt sisakkallép a porondra. Társadalmi vagy szociológiai szinten az tekinthető "hivatásos'. Az egyik játszmával tölti az idejét. de a Megmentőnek ebben a játszmában sokkal kisebb a jelentősége. a Felnőtt nyerési vágyát legyűri benne a Gyermek vesztési szükséglete. Ugyanez áll a hazárdjátékosok tanulmányozására is. hogy két különböző emberfajtával foglalkoznak. kalomadtán. ugyanúgy. A Rabló nehézzé vagy könnyúvé teheti a Pandúr dolgát. mint az "Alkoholistában". nevezetesen azt. olyan mértékben. a legfelső kaszt tagja. hazárdjátékosnak. hogy többnyire miért ködösek és terméketlenek a bűnözőkkel foglalkozó szociológiai és pszíchológiai tanulmányok. akiket a szokásos elméleti vagy empirikus keretek között adekvát módon nem lehet megkülönböztetni. Mint minden hivatásos. sOtétedés után pedig Gyermek Rablót . Hasonló a helyzet a hazárdjátékosokkal. és kiváltképpen . amennyire a körülmények csak megengedik.esetleírások szerint a "kényszeres nyerőt". hogy tranzakcio. Mindez megvilágítja.méghozzá nem is rosszul -. ezt inkább kOszOnheti a szerencsének. A másik játékszalonokat tart fenn. akinél az élet Iegfőbb tartalma a hazárdjáték. hogy kiöntse a mérgét. vagy beáll egy misszióhoz dolgozni. hogy veszélyezteti a munkát. A Rabló szerepe azonban rendszerint életre szóló. ahogyan a tőrőlmetszett bűnöző is játszhat alkalomadtán egy-egy játszmányi "Rabló-Pandúrt". szociális gondozó lesz.bizonyos szempontból hasonlít az "Alkoholistára".otthagyja a névjegyét. Az általános tézisről most térjünk át a konkrét példákra. hogy a játékosoknak játéklehetőséget teremt. játszhatja a Megmentő szerepét. ha mégis. Ha a búnöző "megjavul". hogy ne romboljon egy kicsit. A "Rabló-Pandúrt" játszó betörő viszont valamilyen öncélú vandál cselekedet képében mint értékes ruhadarabok összemocskolása váladékkal. akiben a Gyermek tényleg nem akarja. noha al. az igazi hivatásos falazó nélkül nem lát munkához. a tőrőlmetszett bűnöző is szereti. A "RablóPandúrt" játszó bűnöző munkája során nem tudja megállni. mint az ügyességének. s inkább panaszkodnak. A "Rabló-Pandúrt" játszó "kényszeres vesztőnek" viszont anyagilag ritkán megy valami fényesen a dolga. és mindkét játékosnak megvan a megtalálást elősegítő modus operandija. A "Rabló-Pandúr" játékos . A tranzakciós és a játszmaelemzés közvetl~n megoldást nyújt ehhez a problémához. hogy megtalálják. ha munkája olyan tiszta. A Rabló szerepéből átválthat a Pandúr szerepébe és megfordítva. Ez a két módszer úgy oszlatja el a többértelműség homályát. Egyes esetekben napközben Szülői Pandúrt játszik. ahogyan a bennük lakozó Gyermek kívánja. mint nagyképúsködnek. nem is igen csípik el . a nagystílú rablót. nálisan a társadalmi szint alatt tesz különbséget "játékosok" és "tőrőlmetszett hivatásosok" között. aki mindig biztosra mehet. tásos hazárdjátékos.

a Iársadalom által felállílott szabályok szerint. bújócska. amelyet sikkasztók játsza. Anlilézis: Ez inkább a kriminológus szakemberc~ dolga. el tudsz-e csipni. ilyen elmélct. olykor engedékenyen egyetértenek. Maguk a bűnózők. A kutaIók jobban boldogulnának. Számára a "Bíróság" eljárás. rálus nem anlilelikus. nem pedig az ügy velejeként az esetek jelentős hányadában. mellyel nyerni akar . Minden elővigyázatosság ellenére néha a hivatásost is Ietartóztathatják és biróság elé állithatják. a rendőrök legtökéletesebb kicselezésével. sítások szerint folytat. Valószínú. a "Bíróság" Iényegében az esküdtszékkel folytatotl jálszma. Talán éppen azért fogják el olyan ritkán a tőrőlmetszett hivatásosokat. Egy dolgol azonban hangsúlyozni kell. példáull." . Ezt az elemet a pszichológiai kutatás szabványos módszereivel nem lehet Ieleplezni. A búnözőkkel és hazárdjátékosokkal kapcsolatos klinikai ismereteink inkább játékosokra. nós érdeklődésre tarthat számot a "Biróság" kriminális vál. mint a pszichiálereké. és a mi világrészünkön éppen ezért kapósak a napilapok. hogy milyen széles körben játsszák a hétköznapi "Rabló-Pandúrt". mivel kutatási eszkózeivel nem tudja megkózelíteni. ről olvasván. mert nem játszanak "Rabló-Pandúrt". 2. Kriminológus ku. mintha élveznék a hajtóvadászatot. Az ilyen fantáziálás gyakran a "tökéletes búntényről" való álmodozás formáját Ölli. I Elemzés Tézis: "Lássuk. A rendőrség és az igazságügyi appa. és új módon nyúlnának a problémához. hacsak ki nem cseréli az eszkózeit. ha kényszeres nyerő. és azt kíván. nak azonos szabályok szerint és azonos nyereséggel . Szerepek: Rabl6. bünózés. és ugyanez áll a hazárdjátékosokra. drasztikus intézkedésekkel veszik elejét a megismétlődésnek. Külö. és a társa. ilyen a "Rabló-Vámos".ák őket oly ritkán szociológiai. azaz a lehető Iegkeményebb játszmát. hogy az effajla \ "akadémikus" tényezől "komoly" munkájukban valóban figyelembe vegyék. A "Rabló-Pandúrnak" külónbóző változatai vannak: ilyen például a "Rabló-Revizor". melyekkel valójában még egyetIen kriminológiai problémát sem oldott meg senki. nák. hanem a maga szerepét jálssza a jálszmában. hogy egyes bünózők úgy vi. Csekély\ hajlandóságot mulalnak azonban arra. mintsem tőrőlmetszetl hivalásosokra vonatkoznak. Tórsadalmi paradigma: Szülő-Gyermek. addig a kriminológiai kutatómunka nagy része csupán k()zhelyekkel. fogócska. Iatók olykor tréfálkoznak azon. Ugyanebből az okból tanulmányozi.ha elkezd megmutatkozni az a szükséglete. pszichológiai és pszichiátriai szemszögből. Így Iehát a kutató figyelme elsiklik egy dóntő fonlosságú tényező felett. amelyet a jogi tanácsadóitól kapott uta. amelyet csempészek játszanak stb. hogy elcsípjék. Dinamika: Fallikus benyomulás. A kleptomániások (szemben a hivatásos áruházi "szarkákkal") azt példázzák. tozata. hogy elcsípjék őket." Célzal: bnbátorítás. doktrínákkal. Ameddig a "Rabló-Pandúrt" csupán érdekes rendellenességként kezeIik. nem pedig vesziteni. hogy a nyugati emberek igen nagy százaléka játszotl már képzeletben "Rabló-Pandúrt". Az ügyvéd számára. Pandúr (Bíró). selkednek. ha kiselejteznék a régi módszereket. dalom jelentős része ezt konstruktív játszmának tekinti. Gyermek: "Lássuk. periferikus mozzanatokkal és jelentéktelcn apróságokkal foglalkozik majd. el tudsz-e csípni.

például Casanova vagy Trenck báró -. el tudsz-e csipni. 6." Pszichol6giai paradigma: Szülő-Gyermek. és admínisztrativ módon foglalkozhatnak vele. 5. Ilogy azok a rabok vészelik át legjobban a bórtónt. de a kritikus ponton ónmaguk ellen fordulnak. aki tudja. Külső pszichológiai előny . az utóbbit néhányan úgy űzték . A politikai rendőrség ezt láthatólag jól tudja. a Felnőtt és a Gyermek együttműkódik az elbocsátás érdekében. hogy engedjék ki őket a kórházból. és lerontja a hatást.. Külső társadalmi előny Majdnem megúsztam (időtóltéskénl : Majdnem megúszták). Egzisztenciális előny . Állapotuk javult. és így az elsö lehetséges alkalommal kiengedjék. Előn. pszichotikussá lett bevándorlók kózótt. "Jó viselkedést" szimulálnak.fóbiaellenes hatáS'-. Fehér : Provokáció . A magánzárkában tartott rab kedvenc tevékenysége az 01.Fekete : Frusztráció. séggel. 4. Fehér : Álcázás . kerülni.' ból. hogy eleget tegyen az előírásoknak. Fehér: Kihívás . Gyermek: "El kell engem csípned.Én órök veszles vagyok. A kezdő csoportterapeuta azonban kOnnyen lépre megy . mert egyes rabokat néha azzal is meg lehet tórni. de ahogyan kózeledett az elbocsátás pillanata." Szülő: "Aha. A kedvenc játszma a "Hogyan lehet innen meglépni?" ("Szeretnék kimenni"). és semmi kár nem származik abból.kózismerlség. oket. A "Ki akarok kerülni ínnen" játszmát ezzel szemben olyan bennlakók játsszák. Az olyan bennlakó fogoly. Antitézis: A "Jó magatartást" és a "Ki akarok kerülnit" az éber ügyintézők felismerik. 2. Meg kell külónbóztetni az azonos nevű múve. 2. hogy világhírűek lettek. akik valamilyen tevékeny. /ettő/.Szülő: . hogy a pszichiátriai orientációjú bórtónókben ezek a Ieggyakoríbb manipulációk. azért hogy ne engedhessék ki ~. 2. A "Kí akarok kerülni" ezzel szemben aktív terápiát igényel. a "Ki akarok kerülni innen. ha a visszaríadó bennlakót a gyógyulás útjára kívánják terelní. 3." Lépések: 1.Fekete: Méltatlankodás. időtóltéssel vagy játszmával strukturálják az idejü. akikben a Gyermek nem akar ki. hogy egyszerűen tétle. Hogyan Iehet innen meglépni? Tézis: Tórténelmi adalékok bizonyítják. Manapság kísérheti ezt I egy pompás "Pszichiátria" játszma a csoportterápiás típus. Hclső Iársadalmi előny Lássuk. akit visszariaszt a bizonytalan világba való kimerészkedés lehetősége. ket. ílyennek is kezelhető. amikor is a Gyermek. amely "Jó magatartásként" ismeretes. megtalálja a módját. ha nyíltan megvitatják.Ez a dolgom. 3. aki valóban ki akar szabadulni.anyagi kártalanítás valamilyen régi sérelem miau. Belső pszichológiai előny . újra jelentkeztek a pszichotikus megnyilatkozások.ben" a Szülő és a Felnőtt elvégzi az előírt lépéseket egészen a kritikus pillanatig. a társfosztottság állapotában. kiszimatolja őket. . már korai szakaszban meglesí. nül hagyják őket. A "Ki akarok kerülni" a harmincas évek végén igen gyakori volt a Németországból érkező. és kérték.rekcle: Győzelem. vasás vagy a kónyvírás. megvagy. Hiológiai clőny .vök : 1. Igy a "Jó magatartásban" a Szülő. A hozzáértő csoportterapeuta. amelyet állami kórházakban is játszhatnak. átveszi a parancsnokságot. kedvenc időtö/tése pedig a szókés. Mivel a "Jó magatartás" tisztességes művelet.

míg a "Húzzuk be \\a csőbe!" játszma. hogy hazudjon a rendőrségnek. jelenik a szinen. és be is tartja óket. s ebben az esetben nem szabad fennakadni rajta. Meg kell jegyezni. mint hogy rászedjék. ránnyal való fenyegetőzéssel" is idevág. Amikor Jóskának már éppen tejelnie kellene. ha ostoba módon jó humorú embert szemel ki. és például hamisan bevádolja őket betöréses lopásért. Az ugratás időtöltés. Másfelől az olyan szélhámos kevés rokonszenvre számilhat. hogy a "Húzzuk be a csőbe!" játszmában ilyesvalakitől nem Iehet várni. akkor megakadályozná a dolgot. Az a bennlakó azonban. melyben a tréfát úgy irányítják. hogy az iIletékesek meghallgassák. és összetüznek. akit éppen egy hajszál választ el attól. aki a maga becsüleles módján a maga szabályai szerint játszott. mely nagyszabású szélhámosjátszma. aki nevet azon. és Fehér a szenvedő fél. hogy úgy gondolják. aki játszmaként játssza a "Segítség!-et". Itt valamely intézmény bennlakója vagy egy szociális gondozó szerv ügyfele kóveteli. megsokszorozza azokat. de számos apróbb mutatvány. Különös módon a kiszemelt áldozatról feltételezik. Ebben a játszmában senki sem vallhat kudarcot. Hasonló a helyzet. hirtelen valami zökkenő támad. de egyiket sem teszi. hogy az ugratás még nem "Húzzuk be a csőbe!" játszma. vagy figyelmeztetné Jóskát. Vagy. és így mentse a tekintélyét . amit tudnia kellene. A panasz gyakran teljesen :jelentéktelen. . ezt nem fogják Fehér ellen kihasználni. mivel ismeretes. Ha csupán türelmesen. hogy közli Fehérrel : a jó öreg. véletlenül meg. mivel ez tisztátalan eljárás.vagy négyszemélyes játszma. tékonyan a kikerülés érdekében. hogy ha kikertil. hogy ismeri a "Húzzuk be a csőbe!" szabályait. hogy visszafelé süljön el. ez lehet való. A panasztevő fő célja annak elérése. és félbeszakítják.. az ügyfél elvárja panaszai orvoslását. rájön. sőt a "Zsarolás erkölcsrendészeti bot. Ekkor Fehér . ez már átverés. mert túl sokat kóvetel. Nyilvánvaló. és Fehér rájön. 3.'Húzzuk be a csőbe!" három. akkor a "Meg kell hogy hallgass!" játékos elégedett és együttműkódő lesz. hogy kikerüljön. hogy felszarvazzák.2 A "Segítség ! " nevü játszma is ebbe a családba tartozik. hogy következetesen alakítsa a jámbor áldozat szerepét. míg a "Húzzuk be a csőbe!-ben" ő kerül felülre. nem marad ürügye arra. Ha az utóbbiak elkóveIik azt a hibát. A tapasztalt szélhámosok rettegnek ettől az áldozattól. és semmi egyebet nem kiván majd. mint az erkölcsrendészeti botránnyal való zsarolás játszmájában: Jóska. Amikor tőrolmetszett bünöző kíált segítségért. Ha Fehér igazán becsületes volna. Fekete első lépése ugyanis az. aki egy részeg átejtése miatt keveredik bajba. Ha engednek kóveteléseinek. hacsak egy kis tolvajvér van benne. hogy panaszt tehessen. hogy rászedték. hogy a befektetése elúszott. Az ügyintézőnek tudnia kell külónbséget tenni a "Meg kell hogy hallgass!" játékos panaszai és az orvosló intézkedést követelő bejelentések között. hogy Jóska szabályai szerint kell jálszani. De ha túlságosan messzire megy. tekintve. baj támadhat. hogy a . egészen a befejező "Rabló-Pandúr" játszmáig.Rokon játszmák: A "Ki akarok kerülni" kózeli rokona egy "Meg kell hogy hallgass!" nevű művelet. bárgyúan becsületes Jóska másra sem vár . A becsületes tiltakozás kockázatával a csalók számolnak. Húzzuk be a csőbe! Tézis: Ennek a játszmának a prototípusa "A nagy raktárkészlet". érdeklődést mutatva hallgatják. di erőfeszítés is arra. sőt. bizonyos fokig szabad kezet kap arra. hogy torkaszakadtából kiabáljon. amit megtorolnak rajta. mivel az ugratásban Jóska a szenvedő ! fél. nem használja fel ha.

csak miután négyszer megismételte. Laikus betegek és kliensek játszmái : P " O b " ' F l ' b" " araszt . F.melyben a rendőrség a negyedik személy. kritikáikért. hogy az a sorsa. . 2. mert a rendőrség nem hitte el a t6rténetét. hogy a laikus bíróság megérti a tárgyaláson szakmai zsargonban elóadott bonyolult pszichiátriai vallomást. 3. 118:289-299. Olyanok játszmái. W . William Collinsnak a norcói California Rehabilitation Centertől és Mr .. A "Rabló-Pandúrról" és az elítéltek által játszott játszmákról bővebb információ található: Ernst. Franklin Ernstnek a vacaville-i California Medical Facilitytől. ta: . (a tárgyaláson világosan feltárt okokból). A játszmák nyelvén a fő kérdés kétszótagúnáJ nem hosszabb szavakban megfogalmazható: egy kilencéves fiú elhatározza. 2. ilyen például a "Melegház". H. és hogy rokona a " Verekedjetek meg ti ketten!-nek". Ez nem ment ! könnyen. Ha ez így volt. Jegyzet K6sz6nettel tartozom Dr . 120:974-979. : "Psychiatric Treatment of the California Felon. Frederick Wiseman a "Psychiatry and the Law: Use and Abuse of Psychiatry in a Murder Case" cimü cikkében (American Journal of Psychiatry. C. és barátnőjét eszk6zként használva végül is feladta magát. A cselekvő személy szerepétől függően három típussal számolhatnak : 1. "Úgy éreztem. aki lelőtte a menyasszonyát. 1961) világos és tragikus példáját adja a kemény "Rabló-Pandúr" játszmának." American Journal of Psychiatry. . akik terápiás csoport tagjai ." A szerzó szerint abszurd dolog volt arra számitani. Melegház . hogy a villamosszékben végezzem. ! r i. 1 j l 1. " sto a es " a a . majd feladta magát. Laurence Meansnek a tehachapibeli California Institution for Mentól a "Rabló-Pandúr" játszma tanulmányozása iránti kitartó érdeklődésükért és hasznos vitáikért. Tizenegyedik fejezet Játszmák a rendelőben A hivatásos játszmaelemzőnek elsősorban azokat a játszmákat kell ismernie. and Keating. 1964. akkor így kellett t6rténnie. Mr . amelyeket konokul játszanak terápiás helyzetekben. hogy egész életemben az a sors volt megírva számomra. hogy a viUamosszékben végzi. Első kézből Iegkönnyebben a rendelőben tanulmányozhatók. . Hivatkozások 1. Élete hátralevő részét e cél felé t6rekedve élte le. Egy 23 éves férfiról van szó. Terapeuták és kiszál\ó gondozók játszmái : " Én csak segíteni próbálok rajtad" és "Pszichiátria". Később azt mond.

Iegkeményebben ifjú társadalomtudósok. Valójában egész idő alait roppant kevés dolog tOrtént. például klintkus pszichológusok játsszák. Ahelyett hogy melegházi atmoszférában tenyésztenék az érzelmeket. és ha akad néhány eredeti figura benne. \ 2. ügyetlen kezú bumfordinak Iátják. (A szerző kedvence: "Úgy látom. a terapeutának más irányba kel\ terelnie a dolgot . hogy az érzel~ mek kifejezéséhez sajátos körülményeket teremtenek.N "' " yomorgo . A frissen végzettek erősen hajlamosak az úgynevezett "valódi érzelmek" túlzott tiszteletére. hogy egy virág anatómiáját és fiziológiáját megismerjük. . A soron következő történésekből könnyen összeál\hat a "Melegház" játszma. nagyon megneheztelnek rá. szükséges Iehet az is. tapasztalatgyújtésük normális szakasza. nem egyéb. hanem tanáraik és az ilyen szuperfinomkodást bátoritó kulturális miliő ellen irányul. és az időbefektetést nem koronázták maximális terápiás előnyOk. helyesebben bemutatják a csoportnak. A bejelentés után az érzelmet Ieirják. Az ilyen érzelem kifejeződését gyakran megelőzi annak bejelentése. hogy részeire bontsuk . Ha a játszma szabad folyása elé nem gOrdítenek akadályt. ahhoz. Anlilézis: Az antitézis. hogyan kell "szembenézni az érzelmekkel". hogy az Országos Érzelem Show-ban felvonultassák. mint a szakértők a botanikus kertben. a beteg pedig végül is úgy érzi : elegendő terápiás tapasztalathoz jutott. és kevésbé öntelt határozottságot eredményezhet egymással zajló tranzakciókban. lógiai előny. és megtanulta. s mindez fOlényhelyzetbe juttatjii kevésbé szerencsés betegtársaival szemben. melynek során kifejezésre juttatott "ellenségességet". ritka virág Ienne. A többi tag olyan képet vág. hogy kialakulóban van. megint elérkezett az Országos Szakma Mellé Fogó Hét.a játszmaelemzés zsargonjával élve -. vagy: " Vajon milyen mechanikussá válhat egy védekezési mechanizmus?" Ez általában ártalmatlan és élvezetes időtöltés. Kollégáik társaságában ezek a fiatal emberek hajIamosak a "Pszichoanalízis" játszására. miközben ilyen kifejezéseket használnak : " Vigyázz. mintha csak valamilyen áhitatos csodálatot érdemlő. mint ironizálás a fent említett leírás folOtt. roppant sz6rakoztató Iehet. a reagálásokra pedig sajátos korlátozásokat ál1ítanak fel. Ebben a játszmában a legnyilvánvalóbb a külső pszichoJ. hogy vajon a szóban forgó érzelem méltó-e arra. ami a terápiás eredmény szempontjából döntő jelentőségü. mivel az ádott helyzetben ez nem valami termékeny . A terapeuta természetesen úgy véli. hagyják őket természetesen növekedni. amikor beértek. ami a dinamika szempontjából jelentős lehet. mert úgy kerülik el az intimitást. a reagálások ünnepélyesek.") Ha ezek az emberek pszichoterápiás csoport tagjai.=n csak se2ítení próbálok rajtad . gyakran kedélyes formában. A probléma Iáthatólag az . hajlamosak mélyebben elmerülni a kölcsönös kritikában . Egy jól időzitett szkeptikus megjegyzés sikeresen leválaszthatja őket a beképzelt Szülői befolyásokról. Tézis: Ez a "Pszichiátria" változata. éveken át változatlanul folyhat. Ha a terapeuta kérdezősködésével beavatkozik. aki szétmarcangolja a gyönyörú egzotikus növényt. Az irónia nem a betegek ellen. kílátszik el\enséges beál\ítottságod". és akkor szakítják le őket.

mint a szakmai hozzáértés. Az üzletember . ha gyors eredményt érnek . A felsorolt négy. hogy segítek rajtad. hogy tisztába jöjjOn a saját indítékaival. hogy számos hasonló képzettségü kollégája ugyanígy jár el. hogy ő a "helyes" eljárást követi. végül is tartotta a tétet. Az ilyen jellegü hivatásokban a szociális gondozó vagy a terapeuta valamilyen tanácsot ad a kliensnek vagy betegnck. mire a pszichológus tréfásan megjegyezte: "Ne idegeskedjék. " Tudom. és újra próbálkozik.: gon alapul. mindent megpróbáltam " vagy "Semmi sincs. tudja. Az "Én csak segíteni próbálok rajtad" játékosnak szüksége van arra a biztonságérzetre. a vesztes pedig gyászos képpel megjegyezte : "Mondhatom. A zavarodottság a játszma nyeresége. amikor dühódt paranoiddal kerül szembe. A legrosszabb eset az. a másik üzletember .az egyik kutató pszichoIógus volt. hogy az emberek hálátlanok és kiábrándítóak. én csak segíteni próbálok magán!" Az üzletember habozott. mind külónbóznek az "Én csak segíteni próbálok rajtad-tóI". amivel segíthetnél rajtam". mire a másik méltatlankodva Iecsapta a kártyát. Ebben a pillanatban vált világossá a játszma struktúrája. a pszichológus. hogy segítsek rajtad" és "A honoráriumom azért. ráhívott. A hivatásos segítőket nem szabad ósszekeverni azokkal az emberekkel. Felnőtt ajánlar arra. hogy milyen bonyolult indítékok húzódnak meg magatartása mógött. Ha kemény játé~osra akad. hogy mi a tennivaló". Ez az indíték azon a beállítottsá. A siker kilátása riasztólag hat a szakemberben levő Szülőre. ennek is maga az oka!" Ekkor a terapeuta frusztrációja előtérbe nyomul. ha j. feltéve. Leginkább mégis a szociális gondozók egy bizonyos típusú képzéss~l rendelkező csoportjában virágzik. A szakember nagyjából beletörődik. belenyilall a frusztráció enyhe érzete. mint : "Azt hiszem. és azt ordítja: "Látja. s ez mutatja. \ és szabotázsra ingerli. A kliens válasza: "Láthatod. akik "Én csak segíteni próbálok rajtad-ot" játszanak. ha az ember elfogadja a segítséget. A rugalmasabb játékosok kompromisszumra is képesek : semmi rossz nincs abban. és közli. A pszichológus felmutatta a nyerő lapokat. A terapeuták ezért gyakran mentegetőznek. ennyi és ennyi Iesz". Többnyire nem érzi szükségét. Nehézségei támadnak. hogy a javaslat nem vezetett a kívánt eredményre. Egy pókerjátszma Osszes játékosa kettő kivételével . hogy szaktudást bocsásson a szorult helyzetbe került páciens vagy kliens rendelkezésére. Ennek a játszmának az elemzése külOnOs kOrülmények közOtt világosodott meg a szerző előtt. lerázza magáról a kudarcélményt. de mindenképpen megpróbálja újra. akinek verhetetlen leosztása volt. A jelenlevők teli torokból kacagtak a pszichológus tréfáján. mert tudja. mivel a siker fenyegeti beállítottságát.óhiszemű. hogy segítségét nem fogadják el. és ebben a kimondott vagy kimondatlan gondolatban ólt alakot: "De én csak segíteni próbáltam rajta ! " A hálátlanság okozta zavart bizonytalanság nem csekély szenvedést okoz neki. licitált . amiben benne volt.passzolt. például egy kényszeresen ellenséges egyénre. "Az a dolgom. Ha éberebb. ha elég hosszú ideig halogathatja. hogy a tréfát valójában a pszichiátriai szakmának szánta. remekül segített !" A pszichológus értő pilIantást vetett a szerzőre. nemcsak a pszichoterapeuták és szociális gondozók játszmája. és bízhat felettesei teljes támogatásában.Tézis: Ezt a játszmát bármilyen hivatásszerü helyzetben játszhatják . Az üzletember zavarba jOtt. ebben az ügyben tehetünk valamit". aki egy szép napon felháborodva beront. Az "En csak segíteni próbálok rajtad" játszmában ~ kimenetelt nagyobb sú1lyal határozza meg a rejtett indíték. egyre nehezebb lesz megbirkóznia a feladattal. akinek értékes lapja volt . Az olyanok. bármilyen kitartóan kínálja is. A páciens visszajOn. és a helyzet romlik.

amely a kiegészítő. tabb.elem tórténik ilyesmi?-t" vagy annak egyik változatát játssza. hogy a szakmai összejóveteleken egyes kollégák majd kritikával i1letik őket. egészségügyi rendszabályokat. melyeknek még ma. 3. Itt a mesterségbeli tudás Iép a színlelt buzgalom helyébe. ket pszichiáternek kell kezelnie. Az "Én csak segíteni próbálok rajtad" és változatai könnyen felfedezhetők a mindennapi életben. A kemény "Én csak segíteni próbálok rajtad" játékosok mint például egyes szociális gondozók . és az ügyet a többi betegre bízzák. A család barátai és rokonai játsszák (például "Meg tudom neked nagybani áron szerezni"). és panaszkodik. Társadalmi vonatkozásban lehet a "Schlemiel" olyan változata. Végül is a kétségbeesés állapotába kerül. pihenő. s külö. mert semmit sem ért. A páciens egyre rá. Az első felhiváskor megkísérelhető egy szelídebb (de nem mesterkélt) konfrontáció. menősebb. Még szelídebb eljárás. milyen a megfelelés az életrend és !a páciens azon hajlama között. Ha az orvos által elö. amely haragban vagy depresszióban nyilvánul meg: ez a jellegzetes tünete annak. nösképpen függ a p*ciensben lakozó Gyermek attitűdjétöl. gondosan betartja az elöírásokat. aki orvos Iévén tud írni gyógyszereket és tanácsokat.el. gondosan ki kell értékelnie. vajon a páciens érett-e a játszmaelemzésre. gyakorl3tok. 4. Néhány olyan iskola. 3. 2. a páciens ezt tűri el a Iegnehezebben. mint a pi1lanat hatása alatt. hogy kapcsolata a pácienssel milyen stádiumban jár . Antitézis: A szakember külónbóző eszkózókkel rendelkezik ahhoz. órák. hogy elfelejtette az utasításokat betartani. betartja az előírásokat. és végzős hallgatói csak nehezen tudnak e1lenállni e játszma kisértésének. akik gyermekvédelmi munkában vesznek részt. mellesleg megemlíti. A terapeuta Ieszögezi. Erősen felzaklatott páciens esetében szükséges Iehet az is.pszichiáternek. ahol a kárt inkább segítés kózben okozzák. vagy pedig valamilyen másfajta kezelés javallt-e. hogy melyiket választja kózülük. nem pedig ügyintézője. és jobban érzi magát. ha a pácienst bevezetik egy terá. piás csoportba. mielött a következő Iépésröl döntene. hogy a játszmát meghiúsitották. aki "Miért mindíg ". hogy az életrenddel játszmát játsszon. "Nyomorgó" játszma leírásában olvasható. Az "Én csak segíteni próbálok rajtad" a szülők kedvence. A klasszikus pszichoanalitikus antitézis a Iegkimunkál. és nem gabalyodnak bele személyesen az ügybe. itt a klienst az olyan áldozat testesíti meg. A második és harmadik esetben a pszichiáternek kell eldöntenie. mintha észre sem venné a kihivást . Ezeket a páciense. guk értéke az ilyen emberek esetében. 2. 1. amely szociális gondozókat képez. az attól függ. A terapeuta úgy tesz. vagy hogy azért hagyott fel az elöírt életrenddel. írt életrendben szerepelnek fürdők. .'. hogy a páciensnek terapeutája. hogy a kezdeti szakaszt vele játsszák. Az alábbiakban kifejtetteket jól i1lusztrálja majd az a példa. ennek is te vagy az oká-t" játszanak. hogy nem segítenek. úgy a következö változatok lehetségesek : a páciens 1. akik klienseiken szentimentalizmus né1kül segítenek. a nyugtatók korában is megvan a ma. rendszeres étkezés és gyógyszerelés. hogy ne ugorjon be az ilyen játszmára szóló invitálásnak.e1lenpólusai a jó tigyvédek. amely elökészjtené a 190 későbbi pszichoterápiára. tudják ugyanis. csemetéik pedig kiegészítő játszmaként rendszerint "Látod. A helyzet hasznos konfrontációhoz vezethet . valamint olyan felnőttek. valósággal hivatásos "Én csak segiteni próbálok rajtad" játékosokat kitanitó akadémia. A.

kül hogy csak halvány szándékomban is lett volna valami. Szerepek: Segítő. Az eljárás elfuserálása Rossza1lás." 191 Pszichológiai paradigma: Szülő-Gyermek. komoly családi bonyodalmakat okozhatunk. 2. anél.giteni próbálok rajtad-ot ". Annak bizonyitása. amit mondok.lmplicit mentegetőzés." Gyermek: "Majd megmutatom neked. Belső pszichológiai előny . . hacsak nem vagyunk rá felkészülve.projektiv típusú "Pszichiátria". Belső társadalmi előny . Szülő: "Nézd. Utasitások kérése ." Lépések: 1. majd én megmondom neked. Tórsadalmi paradigma: Szülö-Gyermek. hogy az eljárások hibásak . 6. hogy mennyire nem helyénvaló. hálátlanság. Kliens. Példák: 1. akik elszántan játsszák az "Én csak s. hogy mivel segítsek magamon. mit csinálj. lyen ajánlatot elfogadni. és életre szóló ellenségességet válthatnak ki a terapeutából. hogy segíthess rajtam. Most. Gyermek: "Én most mit csinálok?" Szülö: "Íme. Egzisztenciális előny . 5. Elemzés Tézis: "Soha senki sem csinálja azt. Szociális gondozó és kliens. amikor munka után járkáltam.projektív típusú "Szülői munkaközösség" . Külső pszichológiai előny . hogy visszagondolok rá.a hiányosságokkal való szembenézés elkerülése. rajta kell segíteni. akkor a páciens részécől az a helyes antitézis: "Nem rajtam.mártiromság. a szülő beleavatkozik. Ha például nyersen elutasítunk egy olyan rokont. 2. amit cselekszel. bármennyire kétségbeejtőnek ítéltem helyzetemet. Biológiai előny . ezt csinálod." Célzat : A bűntudat enyhítése. Nyomor Tézis: Ennek a játszmának a tézisét igen jól irja le Henry Miller A marusszi kolosszus címú múvében: "Az eset abban az évben történhetett." Ha a terapeutát Schlemielnek ismerik. aki "Meg tudom !leked nagybani áron szerezni-t " játszik. hogy az utat kiméletlenül végigjárjuk.Minden ember hálátlan. 4. Külső társadalmi előny . általában rossz a a humorérzékük. simogatás a felettesektől.arcul csapás a klienstől. 3. A páciens antitetikus lépései általában kedvezőtlen fogadtatásra találnak. hogy átnézzem az újságok apróhirdetéseit. milyen helyénvalóan cselekszem.Utasitások megkapása." De azoknak." Ez a játszma az "Én csak segíteni próbálok rajtad" egyik kigészítő játszmája. Előnyök : 1.A páciens antitézise: "Ne te mondd meg. még arra sem vettem a fáradságot. A gyerekek tanulnak. Dinamika: Mazochizmus. 3. és vállaljuk a következményeket. A mindennapi életben ilyen lépéseket nem kell kezdeményezni. 3. 2. úgy .".

melyhez állami támogatást kapott . hogy továbbra is segélyböl éljenek. hogy hozzásegítse őket valamílyen jövedelmező munkához és az állás megtartásához. zók játsszák.a nyomorgók munkaképessé tétele volt . még nem voltak "teljesen érettek a munkába áIIításra". hogya kereskedelemben szeretne elhelyezkedni. beszünteti számukra a segély folyósitását.ahogyan azok a szocíális gondo. közülük néhányan évek óta elöször . hogyan reagálnak erre a kliensek. hogy kérdésessé vált Fekete kisasszony további alkalmaztatása az intézménynél. egyik gondozó szervtői járkált a másikig. "Milyen munka volt ?" . hamar rájött. akik jó eröben voltak. A szerzőnek kevés személyes tapasztalata van a "Nyomor" játszmáról. hogy Iegalább napi egy hirdetésre válaszolt . A hivatalos jelentések szerint a szerv ügyfelei állandó "előrehaladást mutattak". Ez érthető is . Ezzel a csoporttal aztán megbeszélte az "Én csak segiteni próbálok rajtad" és a "Nyomor" nevü játszmákat. A gondozónö. néha egyidejúleg ötöt-hatot is foglalkoztatott. A felettes arra is utalt. anélkül hogy . akik belőle élnek. Amikor már hajlamosak voltak befogadni a hallottakat. De méltatlankodtak Fekete kisasszony magatartása miatt. Az intézmény kinyilvánított célja . amiért "fölösleges nyomást gyakorol" klienseire. Érdekes felfedezést tett : noha elmélet ben mindannyiuknak mindennap buzgón kellett volna munka után járniuk. hány munkalehetöséget néztek meg. és a gondozónöt megrótták. Fekete kisasszony azonban nem hagyta magát. "Csakis az ilyen jellegü hirdetésekre váIaszol?" . A "Nyomort" ugyanilyen 192 hivatásszerüen játssza az a kliens.mondták -. Ellenőrzésképpen saját klienseit hétről hétre megkérdezte. aki jártas volt a játszmaelemzésben. és még szigorúbban megrótta. vagyis az. hogy munkába áIIítsa gondozottjait. de csak igen kevesen váltak közülük valóban "újra munkaképessé". Fekete kisasszony egy szociálís gondozó szervnél dolgozott . Fekete kisasszony. és láthatólag semmi okuk nem volt arra. A férfi azt felelte. mert Iegtöbbjük már jó néhány éve a kliensük. aki ilyen módon keresi meg a kenyerét. és a Iátszaterőfeszítések nemegyszer ironikusan hatottak.hangzott a második kérdés. és átirányítja öket egy másfajta szervhez.kérdezte a gondozónö. és ezért nem tudja választott hivatásának szentelni magát. valójában igen csekély energiát fordítottak az ügyre. Kiválasztotta azokat. Az egyik kliens például azt mondta. jól érzékelteti természetét és helyét társadalmunkban. de az alábbi beszámoló. és egyesek panaszos leveleket írtak a felettesének. vagyis nyilvánvalóan "nehéz eset". hogy ha nem találnak munkát. de az a nagy baja. a gondozónö azt mondta. válaszolta a 193 férfi. Több csoporttag úgyszólván azon nyomban talált munkát. és továbbra is azon fáradozott. Az behívta öt. azon az alapon. Fekete kisasszony felettese tudomást szerzett beosztottjának ilyen irányú kérdéseiröl. amely egyik Iegkitünöbb ismerőjétől származik. hogy kollégái állhatatosan játsszák az "En csak segíteni próbálok rajtad-ot". hogy dadog. és kíváncsian figyelte. Igen. hogy noha volt kliensei dolgoznak.

Csupán annyit közöltek vele. közölte.egítő kezét" (az "Én csak segíteni próbálok rajtad" részeként). Először : a "Nyomor" csak a gondozó szerv klienseinek csekély hányadánál ölt játszma formát. hogy "szükségtelen nyomást gyakorol" az emberekre." Ha egy kliens megszegte az egyezményt azzal. azt pedig nem írták a javára. hogy a szerv véleménye szerint mit jelent a "munkába állásra teljesen érett" fogalma. akiket "Én csak segíteni próbálok rajtadra" képeztek ki. Ez nem tisztázódott. noha Fekete kisasszony csupán a megállapított szabályok szellemében járt el. hogy véget vessen egy ennyire kielégitő kapcsolatnak. hogy nem kerülsz jobb állapot ba).veszélyeztette volna állását. hogy a szerv cserébe mil kíván: Iehetö~éget arra. Amig mindkét fél betartotla a hallgatólagos szabályokat. A kliens kapta a segélyt. és 194 munkája veszélyben forgott. Így jól kijöttek egymással. és érdeklődött. hogy ezek az emberek évek óta most tartják el elöször a családjukat. a többségnél egyszerűen a fjzikai. A kliens készséggel tett eleget ezeknek az igényeknek. A felettes nem adott engedélyt az előadás megtartásához. " Kliens: "Munka után fogok nézni (feltéve. Fekete kisasszony tényleg "segítő kezet adott". és a kliens megint csak elvesztette a segélyt. a dolog a felsőbb hatóságok tudomására juthatott. Itt megjegyzendő két dolog. Egy pszichiátriai klinika köztiszteletben álló vezetője irt a gondozónö felettesének. hogy hátrányos helyzetbe kerültek. néhány barátja segíteni próbált rajta. Ha a dolgozó . ahelyett hogy "kinyújtotta volna segítő kezét". hogy a klienst valóban rávette a munkába állásra. finom érzékkel igyekezett tisztázni. hogy nem kell valóban találnom).mint példaul Fekete kisasszony . a gondozó szerv elvesztett egy ügyfelet. mentális vagy gazdasági csökkentértékűség állapota. és mindketten llgy érezték. addig mindkettő megkapta. és hamarosan kiderítette. hogy johb állapotba került. a gondozó szervet a kliens panaszai hozták hátrányos helyzetbe. hogy azok kiegészitették az "Én csak segítení próbálok rajtad" helyi szabályait. az ügyfél elvesztette a segélyt. Mivel Fekete kisasszonynak szüksége volt a keresetére. hogy a gondozónő beszámolhatna-e tapasztalatairól klinikája dolgozóinak.azzal szegte meg az egyezséget . mint a gondozó szervnek. hogy tudomására jutott : Fekete kisasszony különlegesen hatékony munkát végzett néhány ügyfél esetében. hogy "kinylljlsa r. ezenfelül 195 f\ulrc. Masok rosszul tűrik ugyanezt. amit akart. ugyanannyi öröme származott belöIe. és egyik fél sem vágyódott arra. és "klienscentrikus" helyett "közösségcentrikus" szakmai megbeszélést ajánlott : ez a többieket zavarta. Másodszor: ezt a játszmát csak olyan szpciális gondozók támogatják. A dolgozó és a kliens közötti hallgatólagos egyezség így hangzott : Szociális gondozó: "Segiteni foglak (feltéve. "klinikai anyagot" (amit bemutathat "kliens központú" szakmai összejöveteleken). Ebben az esetben a "Nyomor" játszma szabályait a gondozó szerv llgy állította fel. .

Továbbra ís ugyanolyan nyomorékan cl. nézzük csak meg. A "Nyomort" vagy a " Veteránt" játszóklÓl eltérően a "Klinika" játékosai nem kapnak anyagi támogatást . Antitézis: Az antitézis. mint a Iegtöbb játszmában -.:eplel sohasem vállja be. IJogy készséggellJozzájárulnak az egészségügyi szcmélyzel kiképzéséIJez és a beteges folyamalok lanulmányozásálloz. akinek a nevél minden esle imájába foglalja. igen. konstruklív müvelelnek vagy időtöltésnek tekinthető. SŐI a kezelést is. IJanem az. Először is. Amerikában a demokratikus szabadságjogok polilikai rendszere azon a felhatalmazáson nyugszik (és ez sok má. másodszor . de mosl boldog. A fenyegelés itt a kollégák. abból áll. a professzor átnylJjt neki egy rel. a megmozgalotl közönség.Rokonjátszmák: a "Veterán" és a "Klinika". és még részletesebben elmagyarázza a gyógymódol. esetét érdekesnek tartja.vezethelnek. és a kiegészitő "En csak segíleni próbálok rajtad" játékosai oltalmazzák. A professzor vázolja a patológiát .diéta. az megvizsgálja. hányadán is áll a dolog ! " . hogy a többi előírásnak . A kockázat forrása itt nem elsősorban a játékos .ebben az esetben a Veteránok Ügyintéző Szerve. nincs pat ika a faluban .úgy. hogy beszüntelik a segélyt. hanem más elönyökhöz jutnak. mint azelőlt. hogy ez a játszma össze van hangolva egyéb kulturális tényezőkkel. hasonló szervezetek és a hadirokkantak törvényes kiváltságaiban osztozó "hivatásos veteránok" között. és kimondja a "Nahát. Ilogy milyen csodálalo5 kezelést írl elő neki a híres szófiai professzor .5 kormányformában nem így van). E nagy I udás látlán az asszony odavan a csodálatlól. Mindennek ellenére a rel. IJa egyszer-egyszer nem is bátorílja az őszinteséget . aki eladja egyetlen teIJenét.:sodálalos. . I96 Ebből olyan. a t ünetekel és a diagnózist . A parasztasszonyt ez az eljárás ál1ítatos tiszlelettel lölti el. hidroterápia stb. professzor llr!" bolgár változatál .elegel tegyen. ott késedelmel szenved az embert szem elő!1 tartó társadalmi IJaladás."Igen. a kormányzal i szervek és a védegyletek oldaláról érkezik. soha nem adna ki a kezéből egy ilyen értékes papírdarabot. ezért bemutatja az orvostanlJallgatóknak. Paraszt Tézis: A prototípusul szolgáll) paraszt egy izületi gyulladásban szenvedő bolgár falusi asszony. jogos Felnőtl kielégüléslJez jutnak. merl mindenkinek elmesélheli. még akkor is. hogy maga milyen I. és a pénzen felutazik a szófiai egyetemi klinika professzorához. Arra sincs lehelősége. hogy ez a kérdés feltelJető. Allol nincs ilyen felllalalmazás. Hasznos társadalmi célt szolgálnak azzal. A "Veterán" is hasonló szimbiotikus kapcsolatot mutat .:eptet. ami nem elérlJető a "Nyomor" és a " Velerán" játékosai számára. . amennyiben javallt . 4. ha lenne is. ami egészséges. A "Klinikát" a nagy kórIJázak ambulanciáit Iátogaló emberek egy része játssza. A "Nyomor" ellenjátszmájának bevetését követő panaszok Iármás felzllduláslloz . Mi197 előlt távozik.

"á.Évekkel később a professzor csapnivaló kedélyállapotban Iörténetesen átmegy a falun. vagy nem csodálatos. amikor hallja. Annyira el van ragadtatva. mindkettőnek a mottója: "Nahát. tesse fel. mind a magánéletben. és különösen jólesik neki. scmmit . hogy nem javul az állapota. és emlékezteti a csodálatos életrendre. professzor llr !-at ". A színlelt formában a páciens azt reméli. Ennek a kétféle nőtípusnak a közreműködésével jön létre a játszma. az is lehet. hogy maga milyen csodálatos. vagy szinlelt formában játsszák. Amikor a paraszlasszony kirohan hozzá. hogy romantizálják. akkor még segíteni is tud a páciensen. amit annak idején előírt neki. professzor úr ! " Az ártatlan formában a páciens mindaddig elégedett. Bürgözdi llr ! " Az ártatlan formában Bürgözdi valóban csodálatos. aki egyik esetben sem képes őt a legjobb értelemben értékelni. vagy úgy. hogy Iáthatják. mint valaha. Ha rosszabb indulatú. és majd azt gondolja: "Maga egész különlegesen jó felfogású. és regényes meséket szőhetnek a gyengéiről. hogy kihasználják a gyengeségeket. hogy egy ilyen embernek . Egy nőnek.:sókol neki. hogy maga milyen csodálatos. mindkettőt azzal a mottóval. de olyan asszonnyal kerül szembe. hogy észre sem veszi : a parasztasszony rokkantabb. emberbarát vagy tudós. milyen jót tett a kezelés. valójában a vele járó illetéktelen hasznot akarja. ami azt a kötelezettséget rója a terapeutára. kezet I.a szeretője vagy a felesége Iegyen. De a nő nem a férfival törődik. és helyesen értékeIik. hogy a nő első osztályú prostituált. Bürgözdi urat ! " üres hízelkedésként használja céljai elérésére. és a "Nahát. és naiv fiatal nők gyakran hosszll utakat tesznek meg abban a reményben. a professzor is visszaemlékezik a betegre. hogy a terapeuta ilyen beállítottságú Iesz. festő." Ha elérte. hogy maga milyen csodálatos. professzor úr!-at" játszott. aki tudatosan arra veI98 szi az irányt. Ünnepelt költő. hogy maga miIyen csodálatos. mert csodálatuk tárgyának teljesitményeit őszintén becsülik. aki pszichiáterével "Nahát. ameddig hinni tud a "Nahát. amit akar . akkor imádattal ülhetnek a Iábainál. és a páciens áttér I99 egy másik terapeutára.akit őszintén csodál és becsül . hogy megkapja. "Nahát. A Ielke mélyén vagy megzavarodik a férfitól. én szegényt" játszik. Azért ártatlan. amikor egy gazdag. professzor úr!-ban". Ha a terapeutát nem ilyen könnyü megszédíteni. vagy kineveti. hogy jó modorú legyen. hogy maga milyen csodálatos. még határozottabb Iépéseket is tehet . tökéletesen tisztában lehet az illető gyengéivel. Még ki is használhatja őket annak érdekében. vagy úgy. A ravaszabb nő. de követeIőző pácienshez tart . mind nyilvánosan. hogy maga milyen csodálatos. A páciens úgy nyerheti meg Iegkönnyebben a "Nahát. akkor az nevetséges színben tűnik fel. hogy a terapeuta beszedi az Ő "Nahát. Társadalmilag "Parasztot" vagy ártatlan. hogy a terapeutát nevetséges színben tün. hogy maga milyen csodálatos. professzor úr !-ját". Kegyesen elfogadja hódolatát. A szinlelt formában Bürgözdi vagy csodálatos. Klinikailag a "Parasztot" két hasonló formában játszhatják.

és amikor a pácíens tiltakozni kezd. A terápiás időt sem a "Nahát.r . professzor úr!-at" és a "Megerőszakolósdít" ís feladni. hogy nem javult az állapota. hogy maga milyen csodálatos. és a cso200 port segítségével képes volt mindkét játszmáját. hogy a szomszéd .ami történik. hát. Társadalmi helyzetekben el ke!l kerülni az ártatlan "Nahát. a páciens vagy feldühödik. kolás és mentegetőzés közepette. a Ielkészével szemben úgy nyert. hogy maga milyen csodálatos. Bürgözdi úr!-at" játszó nők közül sokan igen érdekesek és inte!ligensek . a "Nahát. . elkezdte behatóbban vizsgálni a saját magatartását.sem enyhültek a panaszai . egy ílyen kítünő ember is. hogy a játszmát ártatlanul játsszák-e. r ! . hogy ellenlépéseket Iehessen megkockáztatni. 201 . hogy elcsábitotta. akut reakcióit megfelelő pszichiátriai vagy anaIitikus eljárásokkal kell kezelni. vagy akut szorongásos tüneteket mutat. és vele is "Na. ahol nem tudott korábbi módszerével manőverezni. hogy lám. és csak azután döbbent rá. Bürgözdi úr !-at" játszók ügyeibe való intim belekeveredést. hogy helyreállitható legyen a terápiás helyzet. noha ezt vonakodott beismerni. hogy mennyire rosszat jósló a páciens állapota. ameddig az abban közremüködő Felnőtt eléggé szilárdan áll a lábán ahhoz. végül is otthagyta. az ellenlépéseket meg Iehet tenni az első megfelelő alkalommal azután. hanem jól átgondolt taktikáról. hogy a terapeuta elzárkózik. Egy másik pszichiáter azonban be. de hát mégiscsak stb. professzor úr!-ral". A terapeuta ekkor következetesen visszautasítja a tanácsadást. Néhány hét mllltán belevitte egy másodfokú "Megerőszakolósdi" játszmába. s így a játszma elemezhetővé váljék. Az is igaz. Ezután szomszédolás közben bizalmasan elmesélte. A következő Iépést az határozza meg.ha meg lehet őket szabadítani a játszmájuktól. ha igen. sem a "Maga különlegesen jó felfogóképességűvel" nem tudta kitölteni. akkor a páciens érdekében el kell türni mindaddig. hogy a Felnőttet leválasszuk a képmutató Gyermekről. hogy maga milyen csodálatos. Ha tlllságosan felzaklatott. A színlelt forma esetében az az elsőrendü cél. hogy maga milyen csodálatos. mint Fekete tiszteIetes úr . hogy nem egyszerüen "Póker arcú pszichiátriáról" van szó. ünnepélyes hajbó. "Iegnagyobb rémületére". Ha a játszma nem árIatlan. gyönge pillanatában képes volt közeledni egy olyan ártatlan és kevéssé vonzó nőhöz. professzor úr!-a(" játszott. A pszichiáterrel szemben úgy nyert. természetesen meg tud neki bocsálani. Antitézis: A terapeutának először el kell döntenie. igen élvezetes színfoltjaívá válhatnak a család barátí körének. A kellő időpontban attól. hogy a pácienst már eléggé felkészítctték annak a megértésére. hogy maga milyen csodálatos. Ekkor segitségérl egy nagyra becsült egyházi személyhez fordult. világossá teszi. mínt amilyen ő. hogy mennyire csalódolt az emberekben. hogy a színlelt "Nahát. Ez a kis bizalmas vallomás csak amúgy véletlenül csúszott ki a száján. vitte egy terápiás csoportba.presbiter . Ismerve a feleségét.

, f 'i I , , i 5. Pszichiátria Tézis: A pszichiátriát mint eljárást meg kell különbl>ztetnünk a "Pszichiátriátói" mint játszmától. A tudományos közlemények megfelelő klinikai formában közzétett anyagai alapján a pszichiátriai gyakorlatban egyebek között az alábbi megközelitési módok bizonyultak értékesnek: sokkterápia, hipnózis, gyógyszerek, pszichoanalízis, ortopszichiátria és csoportterápia. Vannak kevésbé használatos módszerek is, ezeket most nem említjük. A felsoroltak bármelyike használható a "Pszichiátria" játszmában; ennek alapja az "Én gyógyitó vagyok" beállitottság, melyet diploma támogat, mondván, hogy "Íme itt áll, én gyógyító vagyok". Meg kell jegyezni, hogy ez minden esetben konstruktív, jóindulatú beállítottság, és a "Pszichiátriát" játszó emberek nagy ré. sze sok jót tehet, feltéve, hogy megvan hozzá a szakmai képzettsége. Valószínű azonban, hogy jobb terápiás eredmények érhetők el mérsékeltebb terápiás buzgalommal. Az antitézist Ambroise Paré már régen megfogalmazta: "Én kezelem, de Isten gyógyítja meg őket." Minden orvostanhallgató hallott erről a mondásról, együtt azzal, hogy primum non nocereés vis medicatrix naturae. * A nem orvos terapeuták azonban nincsenek annyira rászorulva ezekre az ősi intelmekre. "Az én gyógyító vagyok, mert itt olvasható, hogy én gyógyító vagyok" beállítottság gyengítheti a hatást, és ígen előnyösen helyettesíthető valami ilyesmivel : "Alkalmazni fogom a tanult terápiás eljárásokat abban a reményben, hogy lesz * "Legfomosabb, hogy ne ártsunk" és "a természet gyógyító ereje". 202 valami hasznuk." Ez kiküszöbölhet néhány lehetőséget, például az olyasmin alapuló játszmákat, mint : " Tekintve, hogy én gyógyító vagyok, a te hibád, ha nem leszel jobban" (például "Én csak segíteni próbálok rajtad") vagy " Tekintve, hogy te gyógyító vagy, a kedvedért jabban leszek" (például a "Paraszt"). Elvben természetesen mindez ismeretes minden lelkiismeretes terapeuta előtt. Minden olyan terapeuta, aki jónevű klinikán valaha is bemutatott egy esetet, felismerte ezt. És megfordítva: a jó klinikára az jellemző, hogy terapeutáiban tudatositja ezeket a dolgokat. Másfelől a "Pszichiátria" játszma könnyebben merül fel olyan pácienseknél, akiket előzőleg kevésbé hozzáértő terapeuták kezeltek. Egyes pácien.sek például gondosan kiváIasztják a gyenge pszichoanalitikusokat , egyiktől a másikhoz vándorolnak, demonstrálják, hogy őket nem Iehet meggyógyítani, s közben beletanulnak egy mind élesebb "Pszichiátria" játszmába; végül már az elsőrangú klinikus is nehezen tudja elválasztani a búzát a konkolytól. A páciens 01dalán a kettős tranzakció igy fest : Felnőtt : "Azért jövök, hogy meggyógyíts. " Gyermek: "Sohasem fogsz meggyógyítani, de megtaníIasz rá, hogyan legyek jobb

neurotikus (hogyan játsszak jobb "Pszichiátria« jálszmál)." A "Lelki egészséget" is hasonlóképpen jálsszák; ilt a kijelentés így hangzik : "Minden jobb lesz, ha alkalmazom a Ielki egészségnek azokat az elveii, amelyekről olvastam és hallollam." Egy páciens az egyik Ierapeutátói megtanulta a "Pszichiátria" játszásál, a másiktól a "Lelki egészséget", majd újabb erőfeszítéssel csinos kis " Tranzakcionális elemzés" játszmába fogott. Amikor ezt nyiltan megvilatlák vele, 203

ráállt, hogy abbahagyja a "Lelki egészség" játszását, de kérte, hadd játszhassa tovább a "Pszichiátriát", mert akkor kellemesen érzi magát. A tranzakcionális pszichiáter beleegyezett. A páciens ezért még néhány hónapon át továbbra is hetente elmesélte az álmait és azt, hogy ő hogyan értelmezi azokat. A végén, talán csak egysterúen hálából, azt mondta : mégiscsak érdekes lenne megtudnia, hogy mi is a baj vele. Komolyan elkezdett érdeklődni a játszmaelemzés iránt, s az eredmény nem maradt el. A "Pszichiátria" egyik változata az "Archeológia" (az elnevezés a San Franciscó-i dr . Norman Reidertől származik), amelyben a páciens beállitottsága a következő: ha rá tudna jönni, hogy ki áll a dolgok mögött, egy csapásra minden jóra fordulna. Ennek az az eredménye, hogy állandóan gyermekkori történéseken rágódik. A terapeutát néha beleviszik egy "Kritika" játszmába, itt a páciens Jeirja az érzéseit küIönböző helyzetekben, és a terapeuta elmondja, hogy mi a baj velük. Az "bnkifejezés" - amely gyakori játszma egyes terápiás csoportokban - "Az érzések jó dolgok" dogmára alapul. A közönséges kiszólásokkal élő pácienst például megtapsolják, vagy Iegalábbis burkoltan magasztalják. A tapasztalt csoport azonban hamarosan "kiszúrja", hogy ez is játszma. A terápiás csoportok egyes tagjai roppant ügyessé válnak a "Pszichiátria" játszma felfedezésében, és az új pácienssel hamarosan tudatják, ha úgy vélik, "Pszichiátriát" vagy " Tranzakcionális elemzésl" játszik, ahelyett hogy csoportfolyamatok útján jutna el a helyes belátáshoz. Egy asszony, aki másik városba költözött, a korábbi "bnkifejezést" játszó csoportból átkerült egy jól begyakorolt csoportba, és ott 204 elmondott egy gyermekk.ori vérfertőzési történetet. Ahelyett hogy áhítatos borzadályt tapasztalt volna, mint korábban míndíg, amikor ezt a történetet elmesélte, közöny fogadta, s erre feldühödött. Meglepetve látta, hogy a csoportot jobban érdekli a benne jelentkező tranzakcionális bosszllság, mint az egykori vérfertőzés, és ingerülten kiáltotta oda nekik azl , ami nála láthatólag a Iegnagyobb sértés volt : nem freudisták! Freud természetesen sokkal komolyabban fogta fel a pszichoanalízist, és azzal, hogy kijelenlette: ő maga nem freudista, elkerülte, hogy játszma váljék a pszichonalízisből. Nemrégiben derült világosság a "Pszichiátria" egy lljabb változatára; a neve "Mondd csak", és némiképpen hasonlít az összejöveteleken szokásos "Húsz kérdés" nevü idötöltésre. Fehér beszámol egy álmáról vagy egy incidensről, mire azt a többi tagok köztük gyakran a terapeula is - kitartó kérdezősködéssel értelmezni próbálják. Ameddig Fehér válaszol a kérdésekre, mindenki folytatja a kérdezösködést, csak akkor hagyják

abba, amíkor Fehér nem tud többé váIaszolni. Akkor Fekete hátradől a székében, s értö pillantása mintha ezt mondaná: "Aha! Ha arra az egyre tudtál volna válaszolni, akkor bizonyára jobban éreznéd magad, én mindenesetre megtettem a magamél. " (Ez távoli rokona az "És miért nem. . . - Hát igen, de. . .-nek"). Egyes terápiás csoportok úgysz~lván kizárólag ezen a játszmán alapulnak, és éveken át múködhetnek, anélkül hogy minimális változást vagy haladást érnének el. A "Mondd csak" is nagy mozgási szabadságot enged Fehérnek (a páciensnek), aki például végigcsinálhatja úgy a dolgot, hogy közben hatástaIannak érzi, vagy ellenlépést tehet azzal, hogy válaszol 205

minden feltett kérdésre; ebben az esetben a többi játékos haragja és döbbenete hamarosan nyilvánvaló lesz, ugyanis ezt veti oda nekik : " Válaszoltam az összes kérdéseitekre, és mégsem gyógyitottatok meg, hát mit értek tulajdonképpen?" A "Mondd csakot" néha iskolai tantermekben is játsszák. A tanulók ebben az esetben tudják, hogy egy bizonyos típusú tanár kérdésére nem úgy kell megadni a választ, l1ogy feldolgozzák a tényleges adatokat, hanem eltalálják vagy kitalálják, l1ogy a lehetséges válaszok közül melyiknek örülne a pedagógus. Az ókorí görög nyelv tanítása kitermelt egy tudálékos \,áltozatot : a tanár mindig fölül van, mindig elérl1eti, hogy a díák butának látsszék, sőt ezt bizonyítja is, azzal a fogással, hogy a szöveg valamelyik nel1ezen megfejt. hető részletét szemeli ki neki. A l1éber nyelv tanítása során is gyakran előfordul ez a játszma. 6. Ostoba Tézis: Az "Ostoba" játszma enyhébb formájában a tézis így hangzik : " Veled együtt nevetek a saját ügyetlenségemen és ostobaságomon." A súlyosabban zavart egyének azonban duzzogva így is játszhatják: "Buta vagyok, mit tegyek, csinálj velem valamit." Mindkettőt depresszív beállítottságból játsszák. Az "Ostobát" meg kel1 különböztetni a "Schlemieltől", ahol a beállítottság agresszivabb, az ügyetlenség pedig csak kísérlet a megbocsátás megszerzésére. Meg kel1 különböztetni a "Clowntól" is: ez nem játszma, l1anem időtöl. tés, amely megszilárdítja az "Én aranyos és vétlen vagyok" 206 beállítottságot. Az "Ostobában" Fehérnek az a döntő tranzakciója, amel1yel ráveszi Feketét, hogy őt butának nevezze, vagy hogy úgy reagáljon, mintha buta lenne. Fehé.r ezért Shlemielként cselekszik, de nem kér megbocsátást ; sőt , a megbocsátás kel1emetlenül érinti, mivel fenyegeti a beállítottságát. Vagy pedig bohóckodik, de semmivel sem jelzi, hogy csak bolondozik; azt akarja, hogy komolyan vegyék, és viselkedése szolgáltassa ostobasága bizonyitékát. A külső nyereség számottevő; minél csekélyebb a tudása, Fehér annál hatásosabban játszhat. Az iskolában nem kel1 tanulnia, munkájában a régi, kitaposott úton járhat, nem fenyegeti az a veszély, hogy olyasmit tanul meg, ami előmozditja előmenetelét. Gyerekkorától fogva tudja, hogy ameddig

amíg nem ismerjük meg alaposabban ennek a játszmának a pszichodinamikáját. Amikor aztán az ilyen ember depressziós. ha éreztetik velük az ilyen képességért kijáró tiszteletet. a többi ember még ostobább. ő lesz az egyetlen. a kivül maradó világosan látja. nelr nevet az esetlenségen. mint az "ostoba" legkisebb fiú a tündérmesében. ezzel aztán tudja is. mint ami kor ügyetlen próbálkozások történnek "megnyugtatásukra". mert veszélyezteti a helyzetet és elrontja a játszmát. Faláb . mert tehetetlennek érzi magát. hanem az "Ostoba" játszmában való részvétel kerek elutasítása. Erre az esetre nincs k~nnyú megoldásunk. Semmi értelme Fehérnek azt mondani. rendszerint az "Én csak segiteni próbálok rajtad" játszma egyik lépése. és nem is valószínú. Ezért ezek az emberek hajlamosak az "És miért nell1.ostoba. Lehet. és felszínre kerül a neheztelése azokkal szemben. aki nem nevet velük. hogy gyakran játsszák cyclothymiás vagy mániás-depressziós személyiségek. hogy a többiek vele együtt nevessék ki. Az ilyenfajta "megI1Yugtatás" nem tartozik a legintelligensebb terápiás eljárások közé. vagy akihez beszél. és lehet. akik együtt nevettek vele vagy kinevették. de ez nem ugyanaz. akil majd meglür a szobában. hogy lesz mindaddig. Amíkor az ilyen egyén eufóriás. . mint ők. de ez csekély vigasz. mindenki elégedett lesz vele. aki nem játszik.Hát igen. hogy helyesen cselekedett . ha tesz valamít. Előfordull1al. úgy látszik. Ennek gyakran nehéz is el1enáJlni. mert úgy tünik. mintl1a valóban azt szeretné. ha szorult helyzetéből kivágja magát. hogy rájönnek. A játszma egyik finomsága. a korábbi "barátokat" pedig. mert egybevág azzal. . életre szóló barátot szerez. tegyél már velem valamit !" Így tehát mindkét esetben győz. nem kel ki az ostobaság ellen. hogy nem is olyan ostoba semmivel sem ostobább. Az "Ostoba" el1enjátékosa. hanem a tehetetlenség vagy a bosszúság érzését akarja felkelteni. A duzzogó forma antitézise bonyolultabb probléma. Az ilyen emberek azonban bizonyos sajátos területeken kiválóak is lehetnek. valóban neheztel is arra. kiderül. Antitézis: Az enyhébb forma antitézise egyszerü. ellenségeiként kezeli. hogy mi a teendője. Ha Fekete nem tesz semmit. mivel a morcos játékos nem nevetést vagy csúfolódást akar kiváltani. Ez ugyan megadja azt a keserü elégtételt. de" játszására is. ez azért van. mert felbosszantották. . hogy valóban csekély az intelligenciája. ez azért van. hogy valóban osIoba. amely enyhébb 208 formában ugyanazokat a kielégüléseket nyújtja nekik. noha az el1enkezőjét ál1ítja. amire az embereket felszólítja: "Ugyan. akik élvezték a játszmál. Az "Ostoba" antitézise nem egy másik játszma felállitása. Nem ártalmas. 7 . Az emberek meglepődnek. 207 hogy amikor a páciens visszahúzódik. hogy a jálszma eredendöen igy indull. ennek nagyon is Iudatában van. gyakran erös oldaluk a pszichológiai belátás.

hogy a páciens legközelebbi rokonai. végül is a terapeuta ellen fordulnak. azaz felbomlással fenyeget az "Én csak segíteni próbálok rajtad" játszma. és más. ha az a páciensnél határozott javulást tud elóidézni. természetesen senki sem várna egyebet a falábú embertől. Akadnak vak emberek. Elófordul. aki a katonai kórházak amputálórészlegeiben rendszeresen fellépett.avart. akik mégis tudnak irógépet használni. akik jogi gya209 korlatot folytatnak. hogy dadogott. hogy valaki szenvedhet olyan súlyos pszíchózísban. mint az az úgyszólván egyetemesen elfogadott elv. Ugyanakkor a második világháború idején volt egy falábú ember . hogy képes legyen visszatartaní magát az ember~léstől?" Az esküdtbíróságtól pedíg ezt a feleletet óhajtja: " Természetesen nem. mint hogy maga hajtsa kerekes tolókocsiját. hogy vajon jól gazdálkodik-e az életével. játékosai néha a leghihetetlenebb eszközökkel próbálnak véget vetni a kezelésnek.helyesen annak tulajdonított. aligha vetnénk alá magát effajta korlátozásnak!" Az "Elmezavarra való hivatkozás" jogi játszma. A "Faláb" tézise így hangzik: "Mit lehet várni valakitől. A játszmaelemzö számára ez könnyen érthetó. A "Faláb" különösen ártalmas a klinikai gyakorlatban. amit . akiröl a "Nyomor" játszma tárgyalása során esett szó. Tranzakciós nyelven ez így hangzik: " Vajon el lehet-e vární valakitől. ameddig valaki a valódi. Ha elötünnek az elsö jelei annak. felmerül a kérdés. elárusítói munkakör volt. a segítókész szerv igen kedvezótlenül fogadta munkatársa lépéseit. és vajon felül tud-e emelkedni a betegségén. a Szovjetunióban a háború idején teljesített katonai szolgálat hozható fel enyhítő körülményként botrányokozás miatti felelősségre vonás esetében (legalábbis a szerző tudomása szerint). Szabad állampolgárként joga volt bármely területen munkát keresni. csakhogy az egyetlen foglalkozás. akí az érzelmeíben olyan 7. amely míatt egyetlen józan személy sem tekintené felelősnek a cselekedeteiért. mivel a páciens rátalálhat egy . De amint pszichiátriai kezelésre jelentkezik. Japánban az ittasság. hogy a páciens a maga lábára tud állni. és igen ügyesen adott elő rángatózó szvingtáncszámokat. Akadnak süket pszichiáterek és kéz nélküli emberek. Ebben az országban a terapeuta gyakran a müvelt közönség rosszallása közepette kénytelen dolgozni. és politikai funkciót töltenek be (a szerzó szülóvárosának jelenleg is vak polgármestere van). választása némi kételyeket ébresztett índítékainak tísztasága iránt. akinek falába van?'.Tézis: A "Faláb" legdrámaibb formája az "Elmezavarra való hivatkozás". akik a leglármásabban panaszkodtak a páciens által okozott kényelmetlenségekre. Mindkét oldalt jól szemlélteti Fekete kísasszonynak az a dadogó betege. Ha a kérdést így teszik fel. elfogadható az amerikai kultúrában. Képtelen volt munkát találni. eltúlzott vagy akár képzelt betegsége ellenére megbékél a sorsával. mint én. ami érdekelte. de feladata ettöl még nem lesz egyszerübb. Mindaddig talán semmiféle beavatkozásra nincs is szükség. de mivel dadogott. Amíkor Fekete kis2l0 asszony kísérletet tett játszmája megbontására. Ez az ember a "Faláb" klasszíkus formáját játszotta.

viszont nem fogadta el a másikat. mert ír vagyok.mindkét ürügyet elfogadva . Amikor a páciens felteszi a kérdést : "Mit vár egy neurotikustól?" (vagy bármi egyébtól. 6kori egyiptomit beszéló nók). ugyanazzal az ürüggyel. "Szigorú" Szülőként elutasíthatja az ürügyet. vagy pedig kizökkentette volna belöle azzal. A jellegzetes magatartás mentségére a páciensek többek között ilyen ürügyeket szoktak felhozni: meghűlés. az amerikai kultúra és gazdasági rendszer . Tézise: "Bezzeg ha ebben a városban Iennének riksák (kacsacsórú emlósOk. és akkor sohasem gy6gyulok meg. ez így hangzík : "Mit lehet várni valakitöl." A te212 . A Szillói oldalon állhat "j6ságos" vagy "szigorú" Szülő. "J6ságos" Szülóként eJfogadhatja a páciens ilrilgyét. akinek pszichoszomatikus tünetei vannak ?" Különbözö terapeuták váltották nála egymást . d) az alkoholizmusnak nevezett betegségben szenved ? Mindezt megkoronázza: "Ha ezt abbahagyom. hogy az emberek mindaddig nem felelósek a tetteikért."' Az igazság az. és akarati versengésbe bocsátkozhat a pácienssel. Így a páciens bizonyíthatta. hogy mindkettót elveti. hogy az orosz vagy a tahiti elmeosztályokon kezelt betegek igen hasonlóak az amerikai állami kórházakban fekvókhöz." Antitézis: A "Faláb" ellenszere nem nehéz. mint a miénk?" Egy páciens ezt egyszer a "Pszichoszomatikus ürüggyel" kombinálta: "Mit lehet várni valakitöl. a modern élet okozta stressz.réselheti ki a maximális kielégülést mind a kettóból. de egyetlen olyan terapeutát sem talált.olyan terapeutára. A kliníkai gyakorlatban és a szociális kutatási tervekben 2l1 gondosan meg kell vizsgáJni két sajátos ilrilgyet. hogy maga mit vár Onmagától. A Faláb játékos már mindkét attitúdOt jói ismeri. Némileg kifinomultabbak az ilyen ilrilgyek : Mit lehet várni valakitól. b) neurotikus. ha az belevág a saját nézeteibe. kiváltképpen. A terapeuta Fell1óttként mindkét Iehetóséget elveti. talán azzal a racionalizációval. nem fogom tudni elemezni a dolgot. aki egy olyan társadalomban él." "Ez nem történne meg. ezek: "Ha ók nem Iennének" és "Cserbenhagytak". ha a terapeuta tisztán el tudja külOniteni egymást61 a saját Szillójét és Felnóttjét. c) analizisbe jár. hogy jól érezhesse magát jelen beállítottságában. fejsérülés.megajándékozta volna azzal. ". aki a) zúrOs csaladi kOrillmények kOzOtt n6t1 fel. helyzeti stressz. Viszonylag könnyű elrendezni a dolgot az "Ideológiai ürügy" esetében. amit az adott pillanatban ürügyként felhoz). é:s tudja. az egyik el fogadta az egyik ürügyet. és ha a terápiás célt mindkét fél világosan megértette. hogyap !. Az a kérdés. és így lehetetlen oármíféle haladást elérni. ha Oroszországban vagy Tahitiben élnék. aki . A tanult játékos könnyen találhat magának támaszt a különbözó hatóságokban. ameddig be nem fejezódött a terápiájuk. a válasz így hangzik : "Én nem várok el semmit. hogy a pszichiátria nem képes segíteni az embereken. aki ugyanazt a játszmát játssza. "Azért iszom. akkor sohasem keriliOk ilyen slamasztikába. A "Faláb" fonákja a "Riksa".

116: 1076108] . valószínüleg ugyanolyan felfrissülten . aki az "alany". hogy a páciens komoly választ adjon erre a kérdésre. Buszsofőr szabadságon Tézis: Szigorúan véve ez ínkább időtöltés. mintha Afrikába ment volna oroszlánvadász~tra. Néhány pél214 dát megemlítünk. függ a kettójük közti viszonytól és a páciens elózó felkészültségétól. Hivatkozás I. különösképpen ha a játékos könnyelműséglől. "Gavallér". állhatatosan fel kell kutatnunk a "jó" játszmákat. hogy a klinikai la. A "jó" jálszma így határozható meg: olyan jálszma. sem a minősége nem elégséges. amelynek pozitív lársadalmi kihatása többet nyom a latban. vagy kocsijával bejárta volna a kontinenst átszelő autóutakat . mínd pedig annak a személyiségnek ~ kíbontakozásához. "Házibölcs" és "Örülnek majd. de ezeknek sem a száma. nulmányozás számára kínálkozó játszmák bizonyos értelemben mind "rossz" játszmák. akiket játszmáik bajba sodortak. és nyilvánvalóan konstruktív az összes résztvevő számára. E két egyfelől gyakorlati. És lekintve hogy a jálszmák meghatározásuknál fogva rejlell tranzakciókon alapulnak. aki elmegy Tokióba. szükségképpen tartalmazzák a kihasználás elemél. aki szabadsága idején egy haiti kórházban dolgozik. ha segíthetek". E. másfelől elmóleti . vagy az az amerikai fül-orrgége szakorvos. illetve cinizmuslól mentesen megbékélt az indítékokkal. : " The Cultural Problem : Psychopathology in Tahiti. Tekíntve hogy az idő nagy része a társas cselekvés és szerveződés legjobb formái mellett is szükségképpen jálszmák játszásával telik el. hogy ismertek". ] Tizenkettedik fejezet JÓ játszmák A pszichiáter .rapeuta egyetlen igénye. hogy elegendó idót ad a páciensnek ahhoz. Az az amerikaí postás. mint játszma. amely hozzájárul mind a többi játékos jó közérzetéhez. egyetlen engedménye.érkezik haza. "Örülök. Vagyis: a jó játszma az. hogy megválaszolja. A Békehadtest most hivatalosan is szentesítette ezt a levékenységet . és ugyanolyan jó történetekkel fogja szórakoztatni barálait. és ott japán kollégáját kísérgeti kézbesítő útjain.okból kifolyólag nehéz dolog a "jó" jálszmák felkutalása." American Journal of Psychiatry. 1. akinek helyzele a legjobb és lalán az egyedül megfelelő a játszmák tanulmányozására. ez hat hétt61 hat hónapig is terjedhet. Berne. sajnálatos módon szinte kizárólag olyan emberekkel foglalkozik. Ez annyit jelent. Idetartoznak a következők : "Buszsofőr szabadságon". mint índítékainak bonyoiultsága. .

egyre nagyobb gy()ny()rüséggel. A világfi természetesen ludja. hugy elcsá. mint az alligátork()rte. de sohasem lépi át a h()lgy helyzetéból adódó korlátokat. Megfeleló kiegészitóje a "Nahát. A "z()ldséggyüm()lcs" típusú "Gavallér" játszma aligha hasonlitható elegancia dolgában Herrick és Lovelace produkciójához. Ha Fehér egy h()lgyben alkalmas alanyra talál. az pedig értó módon méltányolja Fehér ügyességél. és nem folylatja a játszmál azon a ponlon lúl." Ha a nő gépies vagy figyelmetlen. ha mindkét fél tisztában van a játszma természetével. úr.A "Buszsofőr szabadságon" azonban játszmává válik. ugyanakkor nagyon rnogorvának vagy ostobának kell Iennie ahhoz. Bürg()zdi úr!-ral" válaszulhat. De még ilyen feltételck melIett is megőrzi konstruktív minőségél. ha ncm még jobban. minden alkalmat megragad. de akkor melléfog: Fehér nem .alkalomadtán olyan fiatalabb emberek. melyet "z()ldség-gyüm()lcs iskolának" nevezhetnénk : a szemed olyan. 215 2. akik elegánsan monogámiára vagy nótlenségre adták a fejüket. Nem az a célja. Adott esetben. valamilyen egyéb dolog érdekében. hogy maga milyen csodálatos. A "Gavallért" külsó társadalmi elónyei miall szívesen játsszák k()ltók. lelkesedését és eredetiségét. mint az amerikaiak. A belsó társadalmi elóny kettós: ártatlanvirtuozitásával ()r()met szerez a nónek. A jelek szerint az európaiak a regényes t()rlénelekben. és csupán látszalból végzik. izgal a lekinlélyes kritikusok és a nagyk()zöl1ség méllánylása. az adott társadalmi helyzet lehetóségeit és a jó izlés k()vetelményeit. hogy maga milyen csodálatos. ám fantáziadús müveihez sem. Országunkban ezt a játszmát javarészt a k()ltészetnek az az ága müveli. ha a munka valamilyen rejtell inditékhoz képest másodlagos. hanem hogy megcsillogtassa hatásos bókolási müvészetét. bitson valakit. a brilek pedig a kl)ltészelben mindenkor jobban értettck eh216 hez a játszmához. Gavallér Tézis: Ezt olyan férfiak játsszák. nevezetesen: "Gy()ny()rk()d()m a mutatványaiban. hugy kereken elutasitsa a játszmát. hogy valamit megdicsérjen rajta. mint az uborka stb. vagy kielégitó szerelmi kapcsolatuk van. akikellegalább annyira. vagy ahol kínálalának mínósége lerumlík (ekkor a sajál müvészí t()kélyére van tekíntettel). egészen a kül()nck()désig fokozhatják a jálszmát. B. Bürg()zdi úr ! " játszma egyik változata. akiknek jó a házasságuk. gyakrabban azonban olyan ()regebb férfiak. Antitézis: A nónek bizonyos kifinomultságra van szüksége ahhoz. hogy szerepét jól játssza. ahol már nem szórakoztató (ekkor a nóre van lekintettel). egyszerü "Nahát. mint az őkct ihlelő hölgy reagálása. és az egyéb (esctlcg ugyancsak konstruktív) levékenységek álcázásai közül cgyike a leghelyeselhetőbbeknek. hogy mikor kell megállni. az ajkad olyan. de még Rochester . akikre nem nehezedik szexuális nyomás . Roscommon és Dorset cinikus. De ezeken a határokon belül szabadjára engedi kreativitását.

Részleges elemzés Célzat: Kőlcsőnős csodálat.jálszma. Ha az ember megkérdőjelezi is Fehér inditékait. Társadalmi paradigma: Felnőtt-Felnőtt. hanem a k()ltészetét kinálja méltánylásra. az emberek kihasználásában vezetheti inkább félelem. Ha a nó csupán ostoba. mivel gyakran játsszák gáláns ír hőlgyek . 217 rejtett inditék nélkül.erről le is mondhatnak. Külső társadalmi előny . 3. elsó fokú "Megerószakulósdit" jatszik majd. ezek ugyanis egyszerü tranzakcil)k. elfogadja a bókokat. semmínl irodalmi magamutogalasnak. bizonyos rejtett inditékból. de még milyen kellemesen érzem magam!" Pszichológiai paradigma: Gyermek (férfi) : "Figyeld. hanem rossz ügyek keretében is Iehet keresni. hogy később hasznosíthassa őket . Szerepek: Költő. talán igy szerez 218 barátokat. 3. mondanunk sem kell. A "Gavallér" női megfelelőjét "Hízefkedésnek" nevezhetjük. Egzisztenciális előny . ÁItalában a jalszma akkor romlik el. Biológiai előny . te aztán tényleg remekül beszélsz !" Előnyök : 1. hitelt kell adnia a cselekedeteinek. talán igy leplezi jelenlegi gonoszságát . Talán igy vezekli Ie múltbeli gonoszságát . 6. 2. de k()zben cscppel sem méllatja Fehér alkulói erófeszítéseil és adollságail. chológiai előny . esetleg azért. Felnőtt (férfi): "Ugye milyen kellemesen érzed magad veIem?" Felnőtt (nő): "Ó. állandóan segitségére siet másoknak. hogy micsoda mondataim vannak ! " Gyermek (nő) : " Tyú. Belső társadalmi előny "Gavallér". Egyes emberbarátokat jobban . Mogorva nő brurális antitéziskéntf játszhat másodfokú "Megerószakolósdit" ("Kopj Ie. mert hiúságat láplaljak. ezért meg kell kül()nb()zlelni a nyílt udvarlás során alkalmazo!! müvelelektől és eljárásoktól .()nmagát.kreativitás és megbizonyosodás rokonszenves voltunk felől. ha segíthetek Tézis: Fehér . Belső pszichológiai előny . 4. Elófordulhat harmadfokú "Megerőszakolósdi" is. hugy az adott k()rülmények k()z()tt ez kimondhatatlanul gonosz válasz. ha a nő inkább csábítási kisérlelnek tekintí. Örülök.elkerülhető a szükségtelen szexuális kőzeledés visszautasitása. 5. Végül is válhatik valaki még gonoszabbá.kőlcsőnös simogatás. mint nagylelkűség.képes vagyok elegánsan élni. Múértő személy. kisapám "'). és a presztízst nemcsak jó. Rokoll járszmák: A "Gavallér" . talán így akar presztizshez jutni. mikőzben múltbeIi gonoszságát palástolja. Külső pszi.életük alkonyba fordultával.

A konstruktiv formában Fehér keményen dolgozik. A legtőbb "Örülök.legyen az valamilyen furcsa zörej az autó motorjában vagy egy szenilis rokon -.()rülök. mint engem?" 4. hogy tisztába jöjjcnek indí. amennyit csak tud. és lekicsinylik az indítékait. mint apu" vagy "Miért szereted őt jobban. mielött kikötnének ennél a szerepnél. vagy elküldi az illet6t egy hozzáértő személyhez. jó eszú ember a saját területén kívüL is annyi tudást szed össie mindenféle dolgokról. Kihasználó manőverként Amerikában ez a játszma alkotja hatalmas méretekben a "public relations" alapját. és mindig készséggel meghallgatja az embereket. ha segithetek" játszma kiválasztása még itt is tartalmaz némi pozitívumot. ha segithetek" játékosának indítékait. hold főldet) adtam neki. Például: "Anyu betegebb.érdekel a versengés. ahol felelősségteljes állást töltött be. hogy az . átköltözik egy kisvárosba. mint a jóakarat : "Én tőbb pénzt (múalkotást. fe!kerestek egy pszichiátert. aki nem játssza meg magát. ltt hamarosan híre megy .s: Ez a játszma a "Majd megmutatom nekik ! " méltóbb változata. hogy kárt okoz. Házibölcs Téz. Az ellenségek támadják az "Örülök. hogy ismertek Téz. és igy megtudják. Meg kell azonban jegyezni.ékaikkal. Egy múvelt. Más összefüggésben egyik Iegkifogásolhatóbb formája a háromszemélyes családi játszma. a barátok hálásak cselekedeteiért. hogy milyen hibákat ke!1 elkcrülniök. Amikor elérkezik a nyugdijba vonulás ideje. és lekicsinylik cselekedeteit. Örülnek majd. mint játszma. A ' destruktív formában Fehér úgy "mutatja meg nekik". azokról is hamar kiderül. de játszmaszerú vonatkozásai is vannak. Magasabb pozicióba manőverezheti magát. ha illetékesnek érzi magát. 220 5. hogy mennyi em ber folytat destruktív versengést. hogy konstruktív módon versengenek . ha segíthetek-et" játszó embernek egyaránt vannak barátai és ellenségei. nagy erőfeszitéssel igyekszik presztizshez jutni.. s talán ezeknek is." Indítékaikat itt is megkérdőjelezhetjük. A "Majd megmutatom nekik!-nek" két formája van. Így hamarosan megtalálja helyét az új környezetben. mínt te. hogy a legkülönfélébb problémákkallehet hozzá fordulni . tekintve 219 hogy a versengésnek annyi egyéb visszatetsző formájával is találkozunk. ne feledjük . hogy melyik oldalon semlegesek. amelyben az anya és az apa vetélkedik csemetéje vonzalmáért . vagy ő maga. ő lesz a "Házibölcs". de ezt nem a mesterien . hanem azért. de ugyancsak hitelt kell adnunk annak. hogy hatalmának fedezete alatt szabadjára engedhesse kicsinyes gyúlőletét. legjobb formájában olyan emberek játsszák.s: Ez voltaképpen inkább forgatókönyv. A vásárlók azonban szívesen kapcsolódnak bele. Az úgynevezett "objektív" megvitatás ezzel c1 játszmával kapcsolatban gyakorlatilag nem Iétezik. azoknak is érthetők az érzései. de nem presztizsért vagy anyagi előnyökért. és mindenkinek segitségére lesz. akik nem sajnálták a fáradságot. Akik magukat semlegesnek mondják. és a kereskedelmi játszmák közül talán ez a Iegkellemesebb és Iegkonstruktívabb. a nagyvárosból.

végrehajtott múvelet kedvéért vagy valaminek a jogos megvalósitása érdekében teszi (noha ezek is játszhatnak másodlagos szerepet).. ha Fehért jobban izgatja az ellenségeire vagy barátaira gyakorolt hatás. Ebben áll a játszmák kulturólis jelentősége. I il II . Így tehál a játszmaelemzés történetiségbe ágyazódik . A játszmák nemzedékről nemzedékre szállnak. Ebben áll a játszmák történelmi jelentősége. hogy ellenségeit rágja az irigység. 2. a gyerekek irányába. és feltételezhetően befog Iegalább ötven évet a jövőböl. hogy ismertek-ben" Fehér nem korábbi társai ellen. miközben nemzedékről nemzedékre szállnak. a játszmák felhígulhatnak vagy módosulhatnak. és bizonyítani akarja nekik . . Játszmává ezek csak akkor válnak. ha mind az es7lözei. sem pedig azért. Ha ezt az öt vagy hat nemzedéket felölelő Iáncot megszakítják. éppen ezért magasabb rendú ez a játszma. amiért nem bántak vele jobban. hogy megtanítják nekik. A gyermekek "nevelése" elsősorban abban áll.kik ! " . még az unokáknak is továbbadhatják . Figyeljük meg valakinek a kedvenc játszmáját : gyakran visszavezethetjük a szülőkig. Ebben a játszmában csak akkor győzhet. hogy joggal kezelték barátsággal és tisztelettel. nyilvánvalóan vagy százévnyi idöszakra nyúlik vissza. :i . milyen játszmákat játsszanak. 225 c . A különböző kultúrák és különböző társadalmi osztályok különféle típusú játszmákat kedvelnek. hogy ismertek" lehet inkább csak a sikerből származó másodlagos előny. . j C il . 1!! 1! . ha ugyan nem ugyanazon a nemzetségen belül igen erős. sőt a nagyszülőkig. a hatás mértani haladványszerüen jelentkezik.a "Majd megmuiatom nekik ! " és az "Orülnek majd. Azt akarja nekik megmutatni. Számos embernek több mint kétszáz Ieszármazottja is van. mint maga a siker . hogy kőzvetlen kárt okozzon ellenségeinek. c l . és furdalja a bosszúság. hanem azoknak az érdekében dolgozik. 221 TÚL A JÁTSZMÁKON Tizenharmadik fejezet A játszmák jelentősége 1.saját őrőmükre -. egyes törzsek és családok pedig ezeknek a különféle változatait szeretik. de a beltenyészet tendenciája ugyanazon a családon. hanem azért. Mindkettő . Előre pedig. hogy itéletük helyes volt. Az "Örülnek majd. mint a "Majd megmutatom n. mint játszma.hacsak nem történik valamilyen sikeres közbelépés. . mind a céljai tiszteletet érdemlőek .

a társadalom górbe szemmel nézi . Bárhogyan tijrtént is. de szívesen befogadják egy másikba. ezért élete bármely szakaszában úgy d~nthet. amikor újb61 férjhez ment. annél keményebben játszanak. Ebben áll a játszmák szemé/yi jelentósége. a Felnótt és a Gyermek osztályozza. a józan értelem tudja. minél zavartabbak. ha Iehet. A nyíltságot. mint ahogyan gyermekkorában is megtette már . amikor meg akarnak szabadulni az idótóltések unalmától. hogy beteg lett. anélkül hogy kitennék magukat az intimitás veszélyeinek. az6ta duzzog. kónnyen kívül találhatja magát a kórón. amikor elérkezett az ebéd ideje. Az intimitás szigorú kórültekintést igényel. Külijnijs módon azonban egyes szkizofréniások nem óhajtanak játszmát játszani. Megfordítva: ha egy adott társadalmi kórben valaki játszmát változtat. fiatalkorúak bandája. Az emberek olyan személyeket választanak ki barátnak. játszmákban találják meg a kompromisszumot. Mivel a kezdet kezdetén szándékosan kezdett duzzogni. akárcsak az üzleti mellékcélzattal rendezett koktélpartik. a másik az Izgága vagy Nyárspolgár . válogatja. társnak és bizalmasnak. a privát helyzettól eltekintve. hogy vissza lehet vele élni . hogy kora gyermekkora óta haragszik rá.) . A játszmák az idótóltések és az intimitás kettós szoritásába kerülnek. Haragjának nemegyszer indokolt "Gyermek" okai vannak: lehet hogy "magára hagyta" kisfiú korának egy kritikus pontján azzal. Akár Don Juan is lehet. hogy abbahagyja a duzzogást. A matematikai játszmaelemzés teljesen racionális játékosokat tételez fel. és kezdettól fogva nyiltságot kijvetelnek. mert mindig benne foglaltatik a Ieleplezódés. aki "valaki" egy adott társadalmi kórben (arisztokrácia. s ezek teszik ki a társadalmi érintkezés érdekesebb óráinak java részét. a Gyermek azért fél a nyíltságtól. vagy túl sok testvért szült. Ebben áll a játszmák társada/mi jelentósége. akik ugyanolyan játszmát játszanak. Az idótóltések az ismétléstól unalmassá válnak. a Szüló. 226 Jegyzet Az olvasónak most már módja van felbecsülni a matematikai és a tranzakcionális játszmaelemzés kózti alapvető küIönbséget. A k~zelebbi vizsgálat kideriti.3 . A mindennapi életben kétféle tipus játszik nagy meggyózódéssel játszmákat : az egyik a Duzzogó. sőt akár irracionális játszmákkal foglalkozik. Így aztán a Iegtóbben. ami teljesen idegenül hathat egy másik társadalmi kórbe tartozó ember számára. Ezért mindenki. mégsem szereti a nóket. általánosabban szólva. aki haragszik az anyjára. egyetem stb. A Duzzogó olyan ember . A tranzakcionális játszmaelemzés nem racionális. A magára hagyás néha szándékosabb volt : lehet hogy kiadta valahová. Tizennegyedik fejezet A játékosok Számos játszmát a lelkileg zavart emberek játszanak a legintenzívebben. társadalmi klub. 4. és kórházba ment. Az elhatározás megváltoztatásához a felnótt . s ennélfogva valóságosabb.olyan módon viselkedik.

ugyanúgy . aminek az eredménye az. Az Izgága olyan ember . ezért a külvilággal zavart. de a játszmaelemzésnek az a célja. hogy a II ! " ! 1! i 229 mindennapi szóhasználatban az Izgága jelzőt kizárólag férfiakra. hogy a páciens megfelelően elő legyen készitve. mint ha egy duzzogó kisfiúvallenne dolga: hosszú távun a páciens megfizet a terapeutának a me1léfogásért . A "Pszichiátria " játszmát . Tizenötödik fejezet Paradigma Nézzük meg az alábbi párbeszédet. a Prúd jelz6t tóbbnyire nők számára tartogatják. és csak csekély mértékben mukijdik a Felnőtt. ritka esetekben férfias n6kre alkalmazzák. mint a kisfiúnak. A Prúdben tóbb a Nyárspolgár . aki túlságosan érzékenyen reagál a Szülói behatásokra.228 Duzzogónak ugyanarra van szüksége. nem számithat nagyobb sikerre. mint ahogyan végül is a kisfiú is megfizet az ügyetlen szülőknek. Érdekes. Ehhez arra van szükség. hogy oda nem i1ló vagy ügyefogyott viselkedést tanúsít. gyermeki én-á1lapotában ke1l megbirkóznia. hogy elá1l a duzzogástól. hogy egy kalap alá veszik "a férfiakkal. a Hencegóvel és a Piócával. hogy ezt minimális szinten tartsa. de adott esetben n6ies férfiakra is alkalmazzák. akiben nem mukijdík a Szülő. amely egy páciens (P) és egy terapeuta (T) között zajlott . MulOlis mulondis nőnemu Duzzogókkal is ugyanaz a helyzet. akinek ilyen apja volt?") a férfi terapeutának még több forté1lyal ke1l kezelnie. amely egyébként néhány évig is eltart hat. Szélsőséges esetekben az Izgága érintkezik a Talpnyalóval. mint az Izgága . ha az apjukra haragszanak. P: "Új tervem van: pontos Ieszek. mint apa". Mindenkiben van egy adag Izgága. megfelelő Iegyen az időzités és a megközelités." T: "Én is megpróbálok. Az Izgágát nem szabad ijsszetéveszteni a zavarodott szkizofréniással. ami egyenértéku a duzzogás kiváltságával." . akik mind olyanok. néha elvághatja az illetónek egy olyan elhatározása. Az ó falábukat ("Mi várható egy olyan nőtől. és valami olyant kell kapnia. Külijnben kijnnyen megeshetik. Ha a terapeuta ügyetlen vagy erőszakos. Ezért Felnőtt adatfeldolgozása és Gyermeki spontaneitása kritikus pontokon könnyen keresztezheti egymást. A presztizsnek meg kell maradnia.

jelenleg is. amikor a terapeuta 2J2 éppen visszatért egy kis kávézási szünetből. én is valóban ott vagyok. a terapeuta felismerte. de átfutottam az anyagot. és megjegyezte: »Gauguin nagyon kellemes. úgy ez kísérlet Iett volna egy játszma felállítására. önmagamért teszem. Ha a pontosság elhatározás Iett volna." Ez a kijelentés a pontosság ténye után történt." P: "Honnan tudta?" T: "Mert fél jelest kapni. A páciens ezután mindig pontosan érkezett. hogyan nézek az emberekre. jeles vo!tam. hogy elkéstem". hogy Iegyen mit nem teljesítenie. hogy vajon mennyit fejlődtem.első Iépése. A páciens bejelentése azonban nem ilyen természetú volt. A páciens megjelenése mindig olyan időpontra volt beosztva. és ami a legjobb benne. Es maga tudja. Mentes minden Izgágaságtól. így a következő menetben joggalleszámíthat 34070-ot. játszmamentes beszélgetés volt két autonóm Felnőtt között. . " T: "Nos. hanem. vagyok. a terapeuta is .. az "akaraterő" aktusa. Történhetett volna ehelyett a következő tranzakció is: a .az "En csak segíteni próbálok rajtad" . Úgy értékeltem. kihúztam három heJ. hogy hogyan hallom a madarak énekét. A páciens úgyszólván mindig elkésett. Felnőtt döntés. és akkor éreztem először úgy.rákapott a késésre. nem elhatározás. és igazán nagyon rendes fickó volt . . ha szülői előírás lett volna a Gyermeknek.. Egyik nap álltam a képtárban. Kimentünk. hogy most mi a heJyzet. odajött egy ember . "En is megpróbálok. hogy valóban Iátom. Es nemcsak ott vagyok." P: "Igen." P : "Éppen tegnap este gondolkoztam azon." T: " Tetszik nekem ez a beszélgetés. és beírtam helyette három rosszat. Találja ki." Ez nem afféle "támogató" kijelentés volt. néztem egy képet.aki így több időt engedélyezett magának ." 231 P: "Az egész hat hónappal ezelőtt kezdődött. terv volt. Ezúttal nem késett. Amikor a páciens bejelentette döntését. es választ. amit mond. ugye?« Mire azt mondtam: »Nekem maga is rokonszenves«. hogy most már csak 17070 bennem az Izgága. " Ez itt egy Izgágaság-mentes. A tranzakció itt Felnőtt szerződés volt. betértünk valahova egy italra.. melyhez a következőket kell hozzáfüzni: "Új tervem van: pontos leszek. amelyet mindkét fél betartott. ránéztem a kávéskannámra.4/5-öt. milyen jegyet kaptam a tórténelem dolgozatomra ! " T: . Tekintve hogy a páciens rendszeresen késett. nulIa.P: "Nem maga miatt. hogy komolyan gondolja. valóban emberek. még kevésbé egy új játszma . Ha azt mondja: "Ez az utolsó alkalom. ami a mai napot ilIeti. és ő is ennek megfelelően cselekedett. akkor a bejelentés megelőzte volna a tényt.

" Találja ki. és ezzel mindketten tisztában voltak. . hogy érzékeltesse saját éberségét. és odaillő váIaszt érdemelt. nem próbálkozott sem racionalizálással. mindkettőről képes tömören elbeszélgetni. átvitel és a szimbolikus értelmezés kérdéseit. de nem élt velük. hogy nincs igaza.. Őszintétlen szerénység vagy félelem attól. amelyet egy álengedelmes játszma részeként ki Iehet használni. spontaneitás és intimitás. de ezt mindkét fél sl. ami a terapeutában megmaradt. és rámutasson. "Akkor-éreztem először úgy.4/5-öt. hogy érintse a védekezés. A jövő szempontjából azonban érdemesnek látszott tisztázni." Most már a maga módján veheti tudomásul a dolgokat. hogy ez időtöltés (a páciens ezt már tudta). Jó néhány alkalma volt." Mindkét fél tisztában volt vele. talán volt benne egy parányi Szülő-Gyermek időtöltés is. ami a páciensben. a páciens sem érezte szükségét annak. hanem nyíltan szembenézett a benne Iakozó Gyemekkel.on. hogy úgy tegyen." A terapeuta becslése szerint ez volt az egyetlen lehetséges osztályzat. nyugodtan mellőzhette őket. az utóbbi pedig helyzetéből eredően úgy érezte volna." Ez a kijelentés jelzi. " Most már nem a jövőben vagy a múltban él. milyen jegyet kaptam. ahogyan a szülei mondták neki." Ez és a rákövetkező féIig tréfás megjegyzések kölcsönös Felnőtt tiszteletet fejeznek ki . hogy a pOl1tosság a páciens részéről döntés. Tizenhatodik fejezet Autonómia Az autonómia akkor valósul meg. A páciens nem durcáskodott. . amit a páciens kaphatott. . "Honnan tudta?' Ez Felnőtt kérdés volt.. . arra indíthatta volna. Összegezve: az adott történések némi időtöltéssel színezett tevékenységet alkottak. amellyel minden további nélkül elszórakozhatnak. hogy maga milyen óriási" játszma. hogy ez időtöltés. mert időtöltésnek nevezi." Ez volt az igazi teszt. A terapeuta viszont nincs rákényszerülve. 2JJ "Igen.Mostantól kezdve itt vagyok. hogy eltekintsen a játszásától csupán azért. A terapeuta nem érezte szükségét.. hogy a vizsgán milyen válaszokat húzott ki. "Nem maga miatt. nem pedig olyan elhatározás." A páciensnek most már nem kell "Képtár" játszmára vesztegetni az idejét. hogy valóban Iátom. A foglalkozás hátralevő idejében sajnos időről időre megmutatkozott az a 17070nyi Izgága. és nem kell többé feltétlenül úgy Iátnia a kávéskannákat és az embereket. hogy "Pszichiátriát" játssl. és az a 1807o-nyi Izgága. al. hogy "jóságos papaként" köteles az előbbit együttmúködéséről biztosítani. és semmi oka nem volt rá. Tetszik nekem ez a beszélgetés. hogy ezt ne közOlj~. noha ezt is tehette volna. ha valakiben mozgásba Iendül vagy újra múködni kezd a következő három képesség: tudatosság. "Azt mondtam: "Nekem maga is rokonszenves«. ha annak valamilyen hasznos célja van. nem pedig "Nahát. mintha nem tudná.Gyermek kötekedhetett volna a Szülői figurával. sem mentségekkel. jeles voltam.abadon választotta.

és kevésbé intellektuális. hogy mindent megpróbáltam ! " Mialatt vezet. hogy egész életében a madarak énekét hallgassa. az élményben. Az emberi faj legt()bb tagja azonban elvesztette azt a képességét. (The Penguin Diclionary of Psychology megharározása -. . mint eleven. 235 Lehet. 1 a Iátás és a hallás az élet első éveiben esztétikusabb. mégsem kinálkozik azonban számukra szabad választás a tekintetben.) 2J6 gondja. hogy . Úgy kell őket látnia és hallania. akiknek ()r()k vágyuk. megpróbál majd lihegve.2 Egyes személyek esetében talán az ízlelés. úgyszólván nyoma sincs az autonómiának. mire felnő. ahogyan az apja akarja. hogy a látás és a hallás más minőségú a gyermekek. A készséges Gyermeké a parancsnokság. hogy a kávéskannát és a madarak énekét a magam módján érzékelem. és gyorsan hajt. Alapos okunk van annak feltételezésére. inkább halott. hogy melyik a szajkó és melyik a veréb. 1." Abban a pillanatban. A tudatosság fiziológiai szempontból eidetikus * képekhez k()t()tt eidetikus érzékelés. a múltban vagy a j()vőben. annál jobb. másodkézből jutnak a dologhoz. hogy értő k()z()nségre találjanak. amint a kisgyermeket az foglalkoztatja. hogy mintegy kíverül a külvílágra. A kisgyermek élvezettel látja és hallgatja a madarakat. nem pedig máshol. hogy k()zvetlenüllássanak és halljanak. az meg egy veréb. Így szól: "Ez itt egy szajkó. az őt k()zvetlenül k()rülvevő dolgokról nem vesz tudomást. hogy neki is "részt kell vennie'. hogy ornitológus lesz. akinek at a legfőbb aggodalma. Akkor jón a "jóságos apa". Az olyan ember áll a Iegmesszebb az itt és most -tól. nem pedig úgy. játszmája: "Láthatod.Tudatosság: A tudatosság az a képesség. és segítenie kell gyermeke "fejlődését". az esze a hivatala bejáratánál . hiszen igen kevés ember engedheti meg magának. k()ltő vagy muzsikus legyen. Ennek az adottságnak a visszanyerését nevezzük itt "tudatosságnak". kifulladva megérkezni. és mint emberi lény. Az apja okai méltányIandók. Valaki reggel a munkahelyére igyekszik autón. mik()zben a teste itt van?" Három eset Iehetséges. A teste a kormánykeréknél. hogy a dolog hogyan fest majd a főn()k előtt. a szaglás és a kinesztézia területén is beszélhetünk eidetikus érzékelésről . már nem madarakat lát és madáréneket hall. Az adódó lehet6ségek illusztrálására vegyünk egy példát az amerikai életből. Akad azért néhány ember . noha megvolna rá a lehetősége. hogy el ne késsék. amikor a teste utoléri a lelkét . Ez az Izgága.aki végig a régi módon képes látni és hallani. amennyiben késleltetik azt a pillanatot. ahogyan megtanítottak rá. úgy érzi. melyet az jellemez.A szerk. akinek az a f6 * Föleg az élénk képlelel egyik típusának megjelölésére használt kifejezés. A tudatosság megk()veteli. ezekből kerülnek ki az említett területek müvészei: szakácsok. hogy festő. és minél hamarabb kezdődik meg a gyermek "nevelésc". Ha elkésik. és más a felnőttek számára. K()nnyen meglehet. Iegfeljebb csak annyiban. A d()ntő kérdés a k()vetkező( "Hol jár az esze. hogy itt és most éljünk. ílIatszerkészítők és táncosok. s nem pusztán a "feJünkben" van.

ahogyan csak lehetséges. Az autóvezetés ilyen válfaja formátisan Felnőtt időt()ltés. Intimitás: Az intimitás a tudatos személy spontán. mert nem kényszerülünk rá. ami körillveszi. amennyiben játszmáját támogatják. és abban. Amint gyorsan és ügyesen vág utat magának a k()zlekedés forgatagában. akinek a vezetés . mert a jelenpillanatban él. hogy csupán azt érezzük. "Ugyanis megtakarítottunk húsz percet . vagy csak az akadályoknak. ami körillveszi : az ég. Tudja. ezért most akarja látni öket. ha expresszbe szálInának. legfeljebb csak annyiban. akárcsak a gépezeté. Ő félig eleven. a kínai ." A tudatos ember eleven. 2J7 4. eggyé válik a jármüvével. Ezt meg is tették.kiválóan ílIeszkedik ebbe a keretbe. mint az. az az ember . hogy ezt az idöt itt töltsük el. Kísérletileg bizonyítható. A Duzzogót kevésbé izgatja az. mert tudja. A negyedik eset a tudatos ember . teljes naivitással az itt és most-ban élö Gyermek felszabadulása. aki nem siet. Ha sietne. hogy megtakaríthatnának húsz percet. hogy mentségeket találjon ki késésére. rosszkor beugró tilos jelzések.ez a legkedvezőbb k()rülmény a magas vérnyomás és a koszorúér-megbetegedések kifejlődéséhez. ami már eleve ()r()met szerez neki. elhanyagolná mindazt. Spontaneitás: A spontaneitás választási lehetöséget jeIent : a rendelkezésünkre álIó választékból (Szillöi érzések. amennyiben szabad teret engednek képességei megcsillogtatására. olyan intenzíven. amire megtanitottak. ami még kívül esik a Iátóhatárán. Balesetek. a fák. aki éppen beszálIni készillt a földalattiba. tudatában vagy csak olyasvalaminek Ienne helye. de ö már nem Iesz ott. vagy csak önmagának. egyébként nagyon is tudatos benne a saját léte. A teste a kocsijában. a vele tartó európai származású amerikai felhívta a figyelmét arra.ízlésének megfelelő tudomány és müvészet.3 hogy az eidetikus érzékelés 238 . Egy kínainak. 2. az eidetikusan érzékeny . hogy nézhesse öket. és élvezzük mindazt. Felszabadulást jelent. hogy a fák a halála után is ott fognak álIni. Felnött érzések és Gyermek érzések) szabadon választhatjuk ki érzelemnyilvánításainkat. amely a Gyermeknek és a Szül6nek is kedvére lehet . de a lelke fogyatékosságok és igazságtalanságok után vadászik. Ritkább eset a "természetes autóvezető". a mozgás érzete.magyarázta a kínai -. és mikor történnek a dolgok. romlatlan.. így megengedhetjük magunknak. felszabadulást a játszmajátszási kényszer alól . a I benne levő" lázongó Gyermek vagy igazságos Szülő pedig titokban nagy ()r()mmel üdv()zli mint hozzájárulást a "Látod. Amikor a Central Parknál kiszálItak. legfeljebb csak annyiban. egy másik vezető ügyetlensége vagy ostobasága ..eleven. játszmamentes nyíltsága. A Duzzogó nem vesz tudomást az őt k()rülvevő dolgokról. Ö sem vesz tudomást az őt k()rülvevő dolgokról. 3. hogy időben érkezzék. hogy hogyan érez. hol van. ami körillöttilnk adódik.barátja legnagyobb meglepetésére -Ieült egy padra. melynek ura. szabaddá válunk. ennek is ők az okai" játszmához. és ennyiben .

a nyíltság pedig pozitív érzéseket hoz mozgásba. bizonyos sajátos pillanatokban d()nti el. Mivel az intimitás Iényegileg a termcszetes Gyermek megnyilvánulása (akkor is. érezzenek és érzékeljenek. 2. Harcourt. hogy a szülői lanítások milyen részeit fogadja majd el." Psychiatric Quarterly. anélkül hogy maguk igazán bevonódnának a dologba. Berne. Ezek a kísérletek még csak elökészületi szakaszban vannak a San Francisco Social Psychiatry Seminarson. E. hogyan fog a szülői lanilásokhoz alkalmazkodni. hacsak egy játszma belépése meg nem zavarja. : Eidetic Imagery." Transactional Analysis Bulletin. A tranzakcionális elemzés használata killönleges gyakorlatot és tapasztalatot kíván. Brace and Company . 3:125. R. 1964." Uo. és az élet első két vagy három évtizedében szükségesek a biológiai és lársadalmi fennmaradáshoz. a spontaneilásra és inlimilásra.kitúnöen ismerik a hivatásos csábitók. ugyanis mélyen felszívódnak. 29:634-658. hogy közvetlenül nézzen rájuk és szabadon beszéljen. hacsak és ameddig meg nem rontják. E. bizonyos fajta kólikák). mert az egyén induláskor autonóm állapotban van. Ezt a következővel érik el : a másik személyt arra bátorítják. merl a d()nlések . és sohasem adatik meg nekik. Hivatkozások I. azaz képes a tudatosságra. "More about Intimacy. Tizenbetedik fejezet Az autonómia elérése A szülők. ha pszichológiai és társadalmi összefüggések mátrixában jelcntkezik). 1930. a kisgyermekek többsége szeretö beálIítottságú. általában jól végzödik. E.ha nem is ezen a néven . és bizonyos fokig megválaszthatja.: "Primal Images and Primal Judgment. Egyes gyerekek nagyon korán Ieromlanak vagy éhen halnak (elgyengülés. 1955. Nem k()nnyü dolog kiszabadulni ezeknek a befolyásoknak a hatása alól. 4 és az intimitásnak ez az alapvetö természete. De addig.: " The Intimacy Experiment. A felszabadulás csak azért lehetséges egyáltalán. New Y ork. 3. de születésüktől fogva tanítják gyermekeiket arra. ismeretes olyasmi is. Az alkalmazkodásban azérl maradhatnak hézagok. ami nem egyéb óvatos színlelésnél. ezt a jelenséget . éppúgy . miközben ök maguk olyan viszonzást nyújtanak. mint egy csillagot egy bolygótól. 4. gondolkodjanak. Nem k()nnyebb egy játszmát egy időtöltéstől megkül()nbOztetni. Lásd Berne. tudatosan vagy sem. Jaensch. úgyszólván mindig bekövetkezik. hogy viselkedjenek. hogy ezt a képességüket gyakorolják.ragaszkodást ébreszt. 3: 113. Többnyire a Szillöi befolyás okozta alkalmazkodás rontja meg. mint a kromatográfia 239 vagy az infrav()r()s spektrofotometria hatékony kisérleti felhasználása. akik rabul ejtik partnereiket. 1964. mint az "egyoldalú intimitás". Az élet korai szakaszában. ez sajnos. mint azt a kísérletek is bizonyítják.

hogy . : New Livesfor Old. amely mindaddig tart. Elöször is (mint a Tizenharmadik fejezetben tárgyaltuk) meg kell szabadulni a törzsi vagy családtörténeti hagyományok teljes ballasztjától (mint erre Margaret Mead mutat rá az újguineai falvak lakóival kapcsolatban).e kép persze közhelyszerü. mint a játszmák. Gollanz. részében az emberi élet igy fest: az idö kitöltésének folyamata. Ezen a ponton kibontakoztathatja autonómiára való képességeit. alkalmasint majd újra találkozhatunk velük. Ezen az úton járva az egyénnek olyan személyes és társadalmi kontrollhoz kell eljutnia. Hivatkozás 1. ha egyáltalán van ilyen választéka. Mead. valami. söt kockázatos lehet azoknak. valami. amelyeket a Függelék közöl. s ez a spontaneitás.5zabadullunk mindazoklól a lárgy lényegélől idegen dolgoktól. mint például az "együttesség". hogy játszmamentes kapcsolatokat építsen ki. Ők talán jobban járnak. Ezeknek a dolgoknak az elvetése 241 azonban sohasem végleges: állandó harc folyik azért. és II. egészen kellemesen. s ez az intimitás. Ugyanezt kell tenni nagyban a modern társadalom követelményeivel. amelyek a Tizennegyedik fejezetben leirt "Duzzogó" vagy "Izgága" játszmából származnak. hogy vissza ne süllyedjünk a régi állapotba. I ezután el kell vetni az egyénileg ható szülöi.fel kell áldozni a közvetlen társadalmi környezetböl származó elönyöket.természele olyan. 1956. de tagjai számára van . ha meg. hogy az emberi faj számára nincs. Ez azt jelenti. de többé már nem uralkodnak fölöttünk. Ekkor megérett arra. kedvező k()rülmények k()z()tt módosílhatók. Tizennegyedik és a Tizenölödik fejezetben eselt szó. és végül . mint hogy bamtságosan búcsút veszünk a szülöktöl (és egyéb Szülöi befolyásoktól). s ez a tudatosság. amíg a halál vagy a Mikulás el nem érkezik. de korántsem végsö válasz. De mindhárom ijesztö.talán csak az álmok kivételével . Egyes szerencsés embereknek megadatik valami. amit a múlt beprogramoz. ami nem szorítható be a viselkedés egyetlen osztályába sem. Fel kell továbbá adni az önkényeztetésnek és a jutalmaknak mindazokat a könnyü módozatait. hogy a hosszú várakozás idején milyen tranzakciókat bonyolítson le . amelyekről a Tizenharmadik. Tizennyolcadik fejezet ÉS mi jöhet a játszmák után ? A könyv I. ami felülemelkedik azon. társadalmi és neveltetési hatásokat. Ez az egész felkészülési szakasz lényegében nem egyéb. hogy nem megváltoztathalatlanok .szabadon választhasson mindazokból a viselkedéscsoportokból. mint azt a Tizenötödik féjezetben olvasható patadigma szemlélteti.részlegesen vagy teljesen . ami több jutalmat nyújt. akik nincsenek rá felkészül\'e. ha megoldásaikat a társas cselekvésnek valami olyan népszerü technikájában kere~ik. Autonómiáról lehát akkor beszélhelünk. M. s amelynek során az ember sovány kis választékból választhatja ki.

Csoportjai : 1 . Autisztikus tranzakciók. alkalmazkodók (neopszichikus programozással). Belsőleg programozott (archeopszichikus). Osztá/yok: a) Tevékenységek. d) Játszmák. 8) Társasági játszmák (duplafenekú tranzakciók). Osztál)'(}k: a) Rituálék és szertartásuk. A/OSZfá/yok: A) Hivatásos j:ítszmák (szöget bezáró tranzakciók). Rendezetlen mozgások. hobbik stb. Csoportjai': Hivatások. Valósághú viselkedés. Külsődleges fantáziák (vágyteljesítés). e) Intimitás. KA TEGÓRIA. szakmák stb. Technikák. . A viselkedés osztályozása Egy adott pillanatban minden embcr az alább felsorolt osztályok egyikének. III. Társadalmi viselkedés. III. Társadalmilag programozott (részben exterupszichikusak). II. Ticek. Modorosságok. c) Egyebek. II. nem alkalmazkodók. Csoportjai : 1 .még remény . KATEGÓRIA. Autisztikus tranzakciók. II. esetleg többnek megfeleIően viselkedik : 1. f) Egyebek. b) Eljárások. Osztá/yok: a) Álmok. b) Fantáziák. Adat feldolgozás. Autisztikus viselkedés. Függelék Csoportjai: I. 111. b) Időtöltések . 1. Sportok. c) Múveletek és manőverek. Il. KATEGÓRIA: A valószínúség által programozott (neopszichikus). II.

mint a használatban levő töbt rendszer . mert el van ragadtal va tőle. 8) alosztály.c) Vándurhajlam. ez a játszmamentesen átélt létezés része. . hanem mindOssze azért. A korábban tárgyalt társasági játszmákat e szerint a séma szerint a következőképpen osztályoznánk: III. azaz Iársasági játszmák. d) osztály . és segítségére lehet azoknak. társadalmilag prugramozot t . "a sor vége". és ne vágjon gúnyc fintorokat). v~ 16ságosabb és praktikusabb. mert múkOdőképesebb. ha úgy tetszik. A szerző nem azért kOzli. kedve szerint birálja meg a fer ti osztályozást (de ne mosolyogja meg. akik kedvelik vag igénylik a rendszerezést. d) Önáltató viselkedés. a legvégső osztályozási szen pont . 244 Az intimitás. e) Akaratlan cselekedetck. kategória. Az olvas6. azaz jálszmák .