COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

Nr. 107/ 13 .10.2010 Aprobat, Responsabil legal Nafliu Ion

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
BENEFICIAR: COMUNA GALICEA, JUDETUL VALCEA
Titlul proiectului integrat: Alimentare cu apa comuna Galicea,jud

Procedura de atribuire: Licitatie deschisa PROIECT FINANTAT PRIN HG 577/1997 Reprezentant legal de proiect: Nafliu Ion Adresa beneficiar: Comuna GALICEA, judetul VALCEA Tel:0250/762160 Fax : 0250/762160 E-mail:primaria_galicea@yahoo.com

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

Cuprins
Sectiunea I Informatii generale.......................................................................................... Sectiunea II Caietul de sarcini........................................................................................... Sectiunea III Fisa de date a achizitiei................................................................................ Sectiunea IV Clauze contractuale .................................................................................... Sectiunea V - Formulare.…………………………………. Formular Anexa A Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii Formularul SECTIUNEA I - INFORMATII GENERALE.............................................................................32 A. INTRODUCERE.................................................................................................................32 A.1. Informaţii privind Autoritatea contractantă..................................................................32 A.2. Scopul aplicării procedurii............................................................................................32 A.3. Principii care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică..........................32 A.4. Legislaţie aplicabilă......................................................................................................33 B. CALIFICAREA OFERTANŢILOR....................................................................................34 B.1.1 Reguli de participare la procedura de atribuire...........................................................34 B.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale.......................................................36 B.3. Situaţia economică şi financiară...................................................................................36 B.4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională........................................................................38 B.4.9. Fiecare ofertant trebuie să faca dovada ca îndeplineşte cerinţele minime privind capacitatea tehnică şi/sau profesională. Aceste cerinţe minime sunt prevăzute în Fişa de date a achiziţiei.....................................................................................................................40 B.5. Standarde de asigurare a calităţii..................................................................................40 B.5.1 În cazul în care se solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii (standarde ISO sau similar), Autoritatea contractantă trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standard europene privind certificarea............................................................................................................................40 B.6 Standarde de protecţia mediului ....................................................................................41 B.6.1 În cazul în care se solicită ca demonstrarea măsurilor prevăzute la al. B.4.4 alin f) să se realizeze prin prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă că operatorul economic respectă anumite standarde de protecţie a mediului, atunci Autoritatea contractantă trebuie să se raporteze :.................................................................41 a)fie la Sistemul Comunitar de Management Ecologic şi Audit (EMAS);..........................41 B.7. Cerinţe minime de calificare.........................................................................................41 B.8 Modul de prezentare....................................................................................................41 B.8.1 Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al documentelor de calificare în original şi într-un număr de copii de pe acestea conform prevederilor cuprinse în Fişa de date achiziţiei. În eventualitatea unei discrepanţe între original şi copii va prevala originalul.. .41 9. Sigilarea şi marcarea.........................................................................................................42 B.10 Selectarea ofertantilor..................................................................................................42 B.11 Reguli de comunicare şi de transmitere a datelor .......................................................42

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

C. ELABORAREA OFERTELOR...........................................................................................43 C.1. Costul asociat elaborării şi prezentării ofertei .............................................................43 C.2 Limba de redactare.........................................................................................................43 C.3 Perioada de valabilitate a ofertei....................................................................................43 C.4. Documentele ofertei......................................................................................................44 C.5. Documentele care însoţesc oferta.................................................................................44 C.6 Propunerea tehnică.........................................................................................................44 C.7 Propunerea financiară....................................................................................................45 C.8 Garanţia pentru participare............................................................................................45 C.9 Dreptul de a solicita clarificări.......................................................................................47 D. PREZENTAREA OFERTELOR.........................................................................................47 D.1 Data limită şi modalităţi pentru depunerea ofertei........................................................47 D.4 Modificarea şi retragerea ofertei....................................................................................48 D.5 Oferte întârziate.............................................................................................................49 D.6 Oferte alternative...........................................................................................................49 D.7 Oferta comună...............................................................................................................49 D.8 Interdicţia de a depune mai multe oferte ......................................................................49 E. DESCHIDEREA SI EVALUAREA OFERTELOR............................................................50 E.1 Deschiderea ofertelor ....................................................................................................50 E.2 Confidentialitate.............................................................................................................50 E.4 Examinarea documentelor care însoţesc oferta..............................................................52 E.5 Examinarea ofertelor......................................................................................................52 E.6 Corectarea viciilor de formă...........................................................................................52 E.8 Corectarea erorilor aritmetice.......................................................................................53 E.9 Criterii de atribuire a contractului de achiziţie publică..................................................53 E.9.1 Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul de participare criteriul de atribuire al contractului de achiziţie publică, care, odată stabilit, nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire.................................................................53 E.9.2 Fără a aduce atingere dispoziţiilor legislative sau administrative privind remunerarea anumitor servicii, criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică poate fi numai:.53 E.10 Evaluarea ofertelor.......................................................................................................54 F. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ........................................59 F.2 Dreptul autorităţii contractante de a anula aplicarea procedurii de achiziţie publică....59 F.4 Încheierea contractului de achiziţie publică...................................................................61 CAIETUL DE SARCINI..............................................................................................................62 Anexa nr. 11 - INFORMAŢII GENERALE..............................................................................110 Anexa nr. 13– DECLARAŢIE Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice................112 Anexa nr. 14 – Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere....................................................................................................................................114 *) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv....................................................118 Anexa nr. 17- Informaţii referitoare la personalul de conducere...............................................119 Anexa nr. 19 - Angajament Terţ susţinător financiar.................................................................123 Anexa nr. 29– FORMULAR DE OFERTĂ LUCRĂRI.............................................................128 Anexa nr. 31- LISTA PRIVIND CONSUMURILE CU TRANSPORTURILE )......................130 Anexa nr. 30 INFORMATII PRIVIND OBLIGATIILE CONTRACTUALE IN CURS.........131 Anexa nr. 32– LISTĂ PRIVIND CONSUMURILE CU MÂNA DE LUCRU.........................132 Anexa nr. 34 - CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI......133 Anexa nr. 35- PERSOANELE RESPONSABILE CU EXECUŢIA LUCRĂRILOR...............135

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

Anexa nr. – 38 LISTĂ DETALIATĂ PRIVIND CANTITĂŢILE DE LUCRĂRI...................138 Anexa nr.– 39 LISTA PRIVIND UTILAJELE ŞI ECHIPAMENTELE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTĂRILE.............................................................................................................140 Anexa nr. 40 – LISTA PRIVIND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCŢIONARE A UTILAJELOR............................................................................................................................141 Anexa nr. 41 – LISTA PRIVIND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE................142 Anexa nr. 44– Model ACORD DE ASOCIERE........................................................................144 Anexa nr. 45– Model scrisoare de înaintare...............................................................................146 Anexa nr. 56– MODEL DE CONTESTAŢIE............................................................................147 ...................................................................................................................................................150 IMPUTERNICIRE PENTRU REPREZENTAREA OFERTANTULUI LA SEDINTA DE DESCHIDERE.......................................................................................................................150 Anexa nr. 58 Model declaraţie iniţială privind îndeplinirea cerinţelor de calificare..................151 Anexa nr. 61- GLOSAR DE TERMENI....................................................................................160

CONTINUTUL ATRIBUIRE

DOCUMENTATIEI

DE

SECTIUNEA I - INFORMATII GENERALE
În măsura în care prevederile Secţiunii I nu sunt modificate în cadrul Secţiunii III – Fisa de date a achizitiei, acestea devin obligatorii atât pentru Autoritatea contractantă, cât şi pentru ofertanţi pe toată perioada de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. A. INTRODUCERE A.1. Informaţii privind Autoritatea contractantă A.1.1. Informaţiile privind Autoritatea contractantă, precum şi sursele de finanţare asigurate pentru îndeplinirea contractului sunt prezentate în Sectiunea III - Fişa de date a achiziţiei. A.2. Scopul aplicării procedurii A.2.1. Autoritatea contractantă invită persoanele juridice sau fizice interesate să depună oferta în scopul atribuirii contractului pentru elaborarea documentatiilor de proiectare si execuţia lucrarilor descrise în Fişa de date a achiziţiei şi în Caietul de sarcini. A.2.2. Pentru atribuirea acestui contract de achiziţie publică se aplică procedura indicată în Fişa de date a achiziţiei. A.3. Principii care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică a) nediscriminarea (nediscriminarea operatorilor economici indiferent de nationalitate, nediscriminare intre persoanele fizice si cele juridice, nediscriminarea operatorilor economici indiferent de forma de proprietate etc);

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

b) tratamentul egal (reguli, cerinte si criterii identice pentru toti operatorii economici, sanse egale pentru a deveni contractanti. Ex. raspunsurile la solicitarile de clarificari sa fie transmise tuturor ofertantilor, procesul verbal de deschidere a ofertelor sa fie transmis in copie tuturor participantilor la procedura indiferent daca acestia au fost sau nu prezenti la sedinta de deschidere; criteriile de calificare/selectie sa fie aplicate identic tuturor participantilor; factorii de evaluare sa permita compararea si evaluarea ofertelor in mod obiectiv; transmiterea proiectului de contract tuturor ofertantilor odata cu documentatia de atribuire; daca in documentatia de atribuire s-a prevazut ca ofertantii sa nu aiba obligatii restante la plata taxelor si impozitelor comisia de evaluare va descalifica pe toti cei care nu indeplinesc aceasta cerinta, chiar daca din punct de vedere economic oferta acestora este mai avantajoasa; comisia de evaluare nu are dreptul de a admite ofertele care nu respecta specificatiile tehnice din documentatia de atribuire chiar daca din punct de vedere economic oferta acestora este mai avantajoasa); c) recunoaşterea reciprocă (acceptarea produselor si lucrarilor oferite in mod licit pe piata UE, specificatii tehnice echivalente cu cele solicitate la nivel national, acceptarea diplomelor/certificatelor/altor documente emise de autoritatile competente din alte state); d) transparenţa (aducerea la cunostiinta publicului a tuturor informatiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire prin publicarea anunturilor/invitatiilor de participare si a anuntului de atribuire pe SEAP si, dupa caz, in JOUE; obligatia Autoritatii contractante ca procesul verbal de deschidere a ofertelor sa fie transmis in copie tuturor participantilor la procedura indiferent daca acestia au fost sau nu prezenti la sedinta de deschidere; obligatia Autoritatii contractante ca raspunsurile la solicitarile de clarificari sa fie transmise tuturor ofertantilor; in cazul in care criteriul de adjudecare este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, in anuntul de participare si in documentatia de atribuire se vor preciza factorii de evaluare, ponderea lor si algoritmul de calcul ce urmeaza a fi aplicat la evaluarea ofertelor; obligatia Autoritatii contractante de a permite accesul persoanelor la informatiile din dosarul achizitiilor publice, dupa finalizarea procedurii, cu respectarea prevederilor legale referitoare la liberul acces la informatiile de interes public); e) proporţionalitatea (corelatie intre necesitatile Autoritatii contractante, obiectul contractului si cerintele solicitate a fi indeplinite); f) eficienta utilizării fondurilor publice (folosirea sistemului concurential si a criteriilor economice pentru atribuirea contractului in scopul de a obtine valoare pentru banii cheltuiti; utilizarea judicioasa a banilor publici); g) asumarea răspunderii (profesionalism, impartialitate si independenta in luarea deciziilor pe parcursul procesului derularii procesului de achizitii din partea persoanelor cu responsabilitati in procesul de achizitie publica). A.4. Legislaţie aplicabilă A.4.1. Atribuirea contractului de achiziţie publică se realizează în conformitate cu prevederile actelor normative indicate în Fişa de date a achiziţiei.

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

B. CALIFICAREA OFERTANŢILOR B.1.1 Reguli de participare la procedura de atribuire B.1.1.1 Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau într-un grup de operatori, la procedura de atribuire. B.1.1.2. Ofertantul care, în conformitate cu legislaţia statului în care este stabilit, este abilitat să presteze o anumită activitate, nu poate fi exclus dintr-o procedură de atribuire, pentru singurul motiv că, în conformitate cu legislaţia naţională, acest tip de activitate poate fi prestat numai de către persoane juridice, sau numai de către persoane fizice. B.1.1.3. Autoritatea contractantă are dreptul de a impune ca participarea la procedura de atribuire să fie permisă numai unor ateliere protejate sau a celor ofertanţi care se angajează să îndeplinească contractul în contextul unor programe de angajare protejată, în cadrul cărora majoritatea angajaţilor implicaţi sunt persoane cu dizabilităţi, care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot exercita o activitate profesională în condiţii normale. B.1.1.4. În cazul în care Autoritatea contractantă decide să limiteze participarea la procedura de atribuire, conform prevederilor alin. B.1.1.3., atunci această decizie trebuie să fie precizată, explicit în anunţul de participare la procedura de atribuire. B.1.1.5. Mai mulţi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune ofertă comună fără a fi obligaţi să îşi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. B.1.1.6. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizată numai în cazul în care oferta comună este declarată câştigătoare şi numai dacă o astfel de măsură reprezintă o condiţie necesară pentru buna îndeplinire a contractului. B.1.1.7. Fără a i se diminua răspunderea în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziţie publică, ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnică, posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. In cazul subcontractarii operatiunilor de executie lucrari sau a serviciilor de proiectare contractorul raspunde in integralitate de respectarea prevederilor contractuale fata de Autoritatea contractanta si este obligat sa furnizeze toate informatiile legate de subcontractori. Subcontractarea totala a achizitiei nu este permisa. B.1.1.8. În cazul în care Autoritatea contractantă solicită, ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi. B.1.1.9. Ofertantul nu are dreptul, dacă în documentaţia de atribuire nu se prevede altfel, ca în cadrul aceleiaşi proceduri: a) Să depună două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea excluderii din competiţie a tuturor ofertelor în cauză. b) Să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, acelei în care este ofertant asociat. c) Să depună ofertă individuală şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

B.1.1.10. Întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, dar numai în cazul în care participarea acestora nu este de natură să distorsioneze concurenţa. B.1.1.11. Prin întreprindere afiliată se înţelege orice subiect de drept: a) Asupra căruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, influenţă dominantă, sau b) Care poate exercita o influenţă dominantă asupra altui subiect de drept, sau c) Care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se află sub influenţa dominată a unui alt subiect de drept. B.1.2. Situaţia personală a ofertantului B.1.2.1 Autoritatea contractantă are obligaţia de a exclude din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică, orice ofertant despre care are cunoştinţă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani. B.1.2.2 Autoritatea contractantă are dreptul de a exclude dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii: a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar, sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit.a); c) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit; c1) în ultimii 2 ani, nu şi-a îndeplinit, sau şi-a îndeplinit în mod defectuos, obligaţiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia; d) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă, a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; e) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către Autoritatea contractantă, în legătură cu situaţia proprie aferentă cazurilor prevăzute la litera a)-d); Observaţie: Impozitele şi taxele pentru care s-au acordat înlesniri la plată (amânări, eşalonări etc.) de către organele competente nu se consideră obligaţii exigibile de plată, în măsura în care s-au respectat condiţiile impuse la acordarea înlesnirilor. B.1.2.3 Autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art.180 şi art.181 din OUG nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, aprobata

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, emis în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. B.1.2.4 În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveşte situaţia personală a respectivilor ofertanti, Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente care emit documente de natura celor prevăzute la B.1.2.3. B.1.2.5 În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente, de natura celor prevăzute la B.1.2.3 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art.180 şi art.181 din OUG nr.34/2006 privind achziţiile publice, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. B.1.2.6 Ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc situatia personala, astfel cum se precizează în Fişa de date a achiziţiei. B.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale B.2.1. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui operator economic să prezinte documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din ţara în care ofertantul este stabilit. B.2.2. Ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc înregistrarea, astfel cum se precizează în Fişa de date a achiziţiei. B.3. Situaţia economică şi financiară B.3.1. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică să faca dovada situaţiei sale economice şi financiare. B.3.2. În cazul în care Autoritatea contractantă solicită demonstrarea situaţiei economice şi financiare, atunci aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. B.3.3. Demonstrarea situaţiei economice şi financiare se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi : a) declaraţii bancare corespunzătoare sau, după caz dovezi privind asigurarea riscului profesional; b) bilanţul contabil sau extrase de bilanţ, în cazul în care publicarea acestor bilanţuri este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul; c) declaraţii privind cifra de afaceri globală sau, dacă este cazul privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară, care vizează activitatea din cel mult ultimii 3 ani, în măsura în care

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

informaţiile respective sunt disponibile; în acest ultim caz Autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială. B.3.4. În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de Autoritatea contractată, acesta are dreptul de a-şi demonstra situaţia economică şi financiară şi prin prezentarea altor documente pe care Autoritatea contractantă le poate considera edificatoare, în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situaţiei economice şi financiare a ofertantului. B.3.5. Capacitatea economică şi financiară a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă. B.3.6. În cazul în care ofertantul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alineatului B.3.5., de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective,in forma autentica, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigură susţinerea financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor B.1.2.2. Pentru a fi luată în considerare susţinerea acordată, angajamentul ferm prevăzut la art. 186 alin. (2) şi la art. 190 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă trebuie să reprezinte un instrument juridic care să asigure dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea anumitor obligaţii de către persoana susţinătoare. În cazul în care susţinerea terţului se referă la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispoziţia ofertantului - fonduri financiare, etc -, angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să prevadă care sunt resursele respective şi să evidenţieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiţionat, în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză. În cazul în care susţinerea terţului vizează îndeplinirea unor cerinţe minime de calificare cum ar fi îndeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului de achiziţie publică, angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să garanteze autorităţii contractante faptul că, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului, persoana susţinătoare se obligă să asigure îndeplinirea completă şi reglementară a obligaţiilor contractuale prin implicarea sa directă, În situaţiile prevăzute mai sus, susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament, aceasta din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului. Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câştigător face parte integrantă din contractul de achiziţie publică. B.3.7. Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comună, situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea financiară a unei/unor terţe persoane, situaţia economică şi financiară se demonstrează în condiţiile prevăzute la B.3.6.

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

Indicatorul financiar lichiditate generala reflecta o situatie de fapt existenta la un moment dat si nu face parte din resursele ce pot fi transferate,respectiv utilizate in comun in scopul executarii contractului de achizitie,prin urmare vor trebui sa fie demonstrate de fiecare asociat in parte. B.3.8. Ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc capacitatea economico-financiară, astfel cum se precizează în Fişa de date a achiziţiei. B.4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională B.4.1. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică să facă dovada capacităţii sale tehnice şi/sau profesionale. B.4.2. În cazul în care Autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii tehnice şi/sau profesionale, atunci aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. B.4.3. Capacitatea tehnică şi/sau profesională a unui ofertant se apreciază în funcţie de experienţa, aptitudinile, eficienţa şi eficacitatea acestuia, rezultate în urma analizării informaţiilor prezentate pe parcursul procedurii de atribuire. B.4.4. În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrări, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor, Autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi de complexitatea lucrărilor ce urmează să fie executate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele: a) o listă a lucrărilor executate în ultimii 5 ani, însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări şi care vor conţine valori, perioada şi locul execuţiei lucrărilor, modul de îndeplinire a obligaţiilor, beneficiari, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi; b) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii; c) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia lucrărilor; d) o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; e) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări; f) o declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări; g) informaţii privind partea/părţile din contract ce urmează să fie îndeplinite de către subcontractanţi şi specializarea acestora. B.4.4.1. In cazul unui contract de servicii, in scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale a ofertantilor, Autoritatea contractanta are dreptul de a le solicita acestora, in functie de specificul, de volumul si de complexitatea serviciilor ce urmeaza sa fie prestate si numai in masura in care aceste informatii sunt relevante pentru indeplinirea contractului, urmatoarele:

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

a) o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o Autoritatea ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic; b) o declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare; c) informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii; d) informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii; e) o declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani; f) daca este cazul, informatii privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de servicii; g) informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii; h) informatii privind proportia in care contractul de servicii urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti si specializarea acestora. B.4.5. În cazul în care serviciile care urmează a fi prestate sau lucrarile care urmează să fie executate au un caracter complex sau sunt destinate unui scop specific, Autoritatea contractantă are dreptul de a verifica/controla direct sau prin intermediul unei autorităţi competente aparţinând statului în care operatorul economic este stabilit şi cu condiţia acordului acestei autorităţi-capacităţile de producţie ale furnizorului sau capacitatea tehnică a oprestatorului, metodele de studiu şi cercetare utilizate, precum şi măsurile aplicate pentru controlul calităţii. B.4.6 Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului poate fi susţinută pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă. B.4.7 În cazul în care ofertantul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi profesională invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile al. B.4.6 de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective,in forma autentica, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţie ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate. Persoana care asigură susţinerea tehnică nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform art.180 şi art.181 din OUG nr.34 pe 2006 privind achiziţiile publice, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. În cazul în care susţinerea terţului se referă la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispoziţia ofertantului - utilaje, echipamente, personal -, angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să prevadă care sunt resursele respective şi să evidenţieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiţionat, în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză.

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

În cazul în care susţinerea terţului vizează îndeplinirea unor cerinţe minime de calificare cum ar fi experienţa similară reflectată prin prezentarea unor liste de produse/servicii/lucrări furnizate/prestate/executate într-o perioadă anterioară, angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să garanteze autorităţii contractante faptul că, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului, persoana susţinătoare se obligă să asigure îndeplinirea completă şi reglementară a obligaţiilor contractuale prin implicarea sa directă, În acest caz, susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament, aceasta din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului. Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câştigător face parte integrantă din contractul de achiziţie publică. B.4.8 Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comună, capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea tehnică şi profesională a unei/unor terţe persoane, capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează în condiţiile prevăzute la al. B.4.7. B.4.9. Fiecare ofertant trebuie să faca dovada ca îndeplineşte cerinţele minime privind capacitatea tehnică şi/sau profesională. Aceste cerinţe minime sunt prevăzute în Fişa de date a achiziţiei. B.5. Standarde de asigurare a calităţii B.5.1 În cazul în care se solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii (standarde ISO sau similar), Autoritatea contractantă trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standard europene privind certificarea. B.5.2 În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, Autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene. B.5.3 În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de Autoritatea contractantă, acesta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător calităţii. B.5.4 Fiecare ofertant trebuie să facă dovada ca îndeplineşte cerinţele minime privind standardele de asigurare a calităţii. Aceste cerinţe minime sunt prevăzute în Fişa de date a achiziţiei.In cazul unei asocieri,fiecare asociat trebuie sa faca dovada ca indeplineste cerintele minime privind standardele de asigurare a calitatii.

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

B.6 Standarde de protecţia mediului . B.6.1 În cazul în care se solicită ca demonstrarea măsurilor prevăzute la al. B.4.4 alin f) să se realizeze prin prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă că operatorul economic respectă anumite standarde de protecţie a mediului, atunci Autoritatea contractantă trebuie să se raporteze : a) fie la Sistemul Comunitar de Management Ecologic şi Audit (EMAS); b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea. B.6.2 În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, Autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate echivalente emise de organismele stabilite în alte state ale Uniunii Europene. B.6.3 În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de Autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător protecţiei mediului. In cazul unei asocieri,fiecare asociat trebuie sa faca dovada ca indeplineste cerintele minime privind standardele de protectia mediului. B.7. Cerinţe minime de calificare B.7.1 Fiecare ofertant trebuie să facă dovada ca îndeplineşte cerinţele minime de calificare. Aceste cerinţe minime sunt prevăzute în Fişa de date a achiziţiei. B.7.2 În cazul asocierii mai multor ofertanti cerinţele privind situatia personala, înregistrarea şi, dacă sunt solicitate, lichiditatea generală şi solvabilitatea patrimonială,cerinta privind indeplinirea standardelor de aigurare a calitatii,standardelor de protectia mediului trebuie să fie îndeplinite de fiecare asociat, iar celelalte cerinţe privind capacitatea tehnică si/sau profesionala şi capacitatea economico-financiară trebuie să fie îndeplinite prin cumul de grupul de asociaţi. B.8 Modul de prezentare B.8.1 Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al documentelor de calificare în original şi într-un număr de copii de pe acestea conform prevederilor cuprinse în Fişa de date achiziţiei. În eventualitatea unei discrepanţe între original şi copii va prevala originalul. B.8.2 Originalul şi copia/copiile trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă, îndosariate, numerotate şi vor fi semnate şi stampilate pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. In cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie semnate şi parafate conform prevederilor legale. B.8.3 Orice stersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze documentele.

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

B.8.4 Autorizarea reprezentantului/reprezentanţilor trebuie să fie confirmată printr-o înputernicire scrisă care va însoţi oferta. 9. Sigilarea şi marcarea B.9.1 Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi fiecare set de copii în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu "ORIGINAL" şi, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, netransparent şi închis corespunzător. B.9.2 Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante, numele ofertantului, referinta la invitatia de a oferta in cauza, eventual numarul lotului (loturilor) prevazut(e) in oferta - daca este cazul şi cu mentiunea “A nu se deschide inainte de sedinta de deschidere a ofertelor” redactata in limba romana. B.9.3 Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de la B.9.2, Autoritatea contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea documentelor de calificare. B.9.4 Cerintele privind sigilarea si marcarea ofertelor sunt prezentate in Fisa de date a achizitiei. B.10 Selectarea ofertantilor B.10.1 Documentele de calificare vor fi examinate de comisia de evaluare constituită de Autoritatea contractantă. B.10.2 Orice ofertant care îndeplineşte în totalitate cerinţele minime corespunzătoare criteriilor de calificare este considerat ofertant calificat. Ofertant calificat nu înseamnă şi ofertant selectat. B.10.3 Comisia de evaluare va stabili ofertantii selectaţi numai pe baza punctării performanţelor tehnice şi economico-financiare ale ofertantilor calificaţi. Modalitatea concretă de cotare (punctare) a performanţelor respective este prevăzută în Fişa de date a achiziţiei. B.11 Reguli de comunicare şi de transmitere a datelor B.11.1 Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi alte asemenea trebuie transmise în scris. B.11.2 Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii. B.11.3 Comunicarea, transmiterea şi stocarea informaţiilor se realizează astfel încât să se asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor respective. B.11.4 Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din următoarele modalităţi : a) Prin poştă; b) Prin fax; c) Prin mijloace electronice; d) Prin orice combinaţie a celor prevăzute la lit. a)-c).

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

B.11.5 Autoritatea contractantă are dreptul de a impune, în documentaţia de atribuire, modalităţile de comunicare pe care intenţionează să le utilizeze pe parcursul procedurii. B.11.6 Modalităţile de comunicare pentru această procedură sunt: prin poştă şi/sau prin fax. B.11.7 Operatorul economic are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire prin oricare dintre modalităţile prevăzute la al. B.11.4. C. ELABORAREA OFERTELOR C.1. Costul asociat elaborării şi prezentării ofertei C.1.1 Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale, precum şi documentelor care o însoţesc, iar Autoritatea contractantă nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei. C.2 Limba de redactare C.2.1 Oferta si documentele care o însotesc trebuie sa fie redactate în limba specificata în Fisa de date a achizitiei. Documentatia tehnica si documentele emise de institutii/organisme oficiale din tara în care ofertantii straini sunt rezidenti pot fi prezentate în alta limba, cu conditia ca acestea sa fie însotite de o traducere autorizata în limba specificata în Fisa de date a achizitiei. C.3 Perioada de valabilitate a ofertei C.3.1 Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în Fişa de date a achiziţiei. Orice ofertă valabilă pentru o perioada mai mică decât cea prevăzută în Fişa de date a achiziţiei va fi respinsă de comisia de evaluare ca fiind necorespunzătoare. Perioada de valabilitate a ofertelor, prevăzută în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire, trebuie să fie stabilită astfel încât să se întindă până la momentul încheierii contractului. Atunci când stabileşte perioada de valabilitate a ofertelor, autoritatea contractantă va lua în considerare estimările privind perioada necesară pentru analiza şi evaluarea ofertelor, perioada necesară pentru verificările legate de aceste activităţi, precum şi perioada legală prevăzută pentru rezolvarea eventualelor contestaţii. C.3.2 Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare va fi prelungită în mod corespunzător. Ofertantii care accepta aceasta cerere nu sunt autorizati sa-si modifice oferta. C.3.3 Ofertantul are obligaţia de a comunica autorităţii contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. C.3.4 Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că şi-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanţiei pentru participare.

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

C.4. Documentele ofertei C.4.1. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă: a) Propunerea tehnică Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini şi Fisa de date a achiziţiei. b) Propunerea financiară Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ, tarif, dacă este cazul - la condiţiile de cost ale creditului, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică. Ofertantul va elabora propunerea economică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini şi Fişa de date a achiziţiei. C.5. Documentele care însoţesc oferta C.5.1. Scrisoarea de înaintare Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu modelul prevăzut în secţiunea V - Formulare. C.5.2. Împuternicirea Oferta trebuie să fie însoţită de împuternicirea scrisă prin care semnatarul ofertei este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. C.5.3. Garanţia pentru participare Ofertantul trebuie să prezinte garanţia pentru participare în conformitate cu prevederile referitoare la cuantumul şi forma de prezentare a acesteia, astfel cum sunt precizate în Fişa de date a achiziţiei (model in Sectiunea V - Formulare). C.5.4 Documentele de calificare Ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea conform prevederilor al. B.2.1 si B.2.2 , respectiv capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, după cum se precizează la B.3.3, B 5.4, B6 şi B.7. C.6 Propunerea tehnică C.6.1 Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii executiei serviciilor si lucrarilor cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini. În acest scop propunerea tehnică va conţine, în funcţie de cerinţele prevăzute în Fişa de date a achiziţiei, un comentariu, articol cu articol, al specificaţiilor tehnice conţinute în Caietul de sarcini, prin care să se demonstreze corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile respective. C.6.2 Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, precizând aceasta în Fişa de date a achiziţiei: a) o descriere detaliată a metodologiei şi a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor si executia lucrarilor; b) activităţile şi sarcinile concrete care vor fi încredinţate personalului implicat în îndeplinirea contractului, precum şi graficul de timp prevăzut pentru îndeplinirea activităţilor şi sarcinilor respective;

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

c) alte informaţii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice. C.6.3 Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, precizând acest lucru în Fişa de date a achiziţiei, completarea unor formulare specifice care permit, în funcţie de particularităţile achiziţiei sau ale tipului de contract, sintetizarea informaţiilor referitoare la elementele propunerii tehnice. C.6.4 Propunerea tehnică, în original, va fi prezentată într-un plic separat de oferta financiară. Plicul va fi sigilat, marcat şi ştampilat în mod corespunzător, inscripţionat “Propunerea Tehnică”, şi denumire ofertant. C.6.5 Propunerea tehnică va fi semnată şi ştampilată pe fiecare pagină de persoane împuternicite ale operatorului economic – va avea un caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei C.6.6 Pentru a verifica din punct de vedere tehnic conformitatea serviciilor ofertante cu precizările tehnice din Caietul de Sarcini, operatorul economic are obligaţia de a prezenta în propunerea sa tehnică, toate caracteristicile care definesc serviciile din ofertă, pentru îndeplinirea cerinţelor şi specificaţiilor minime stabilite în Caietul de sarcini. Se va referi la perioada de realizare a lucrării, etapizarea lucrărilor- va cuprinde obligatoriu graficul de execuţie-, conformitatea lucrărilor şi a produselor cu standardele naţionale obligatorii în domeniul construcţiilor şi produselor respective, întocmirea planurilor şi obţinerea avizărilor necesare, calitatea şi garanţia acordată minim prevederilor legale.. Vor fi ataşate certificate de conformitate, declaraţii de conformitate, certificate de garanţie şi instrucţiuni de instalare şi utilizare potrivit ofertei depuse. C.7 Propunerea financiară C.7.1 Ofertantul trebuie să prezinte formularul de oferta indicat în Secţiunea V Formulare, care reprezintă elementul principal al propunerii financiare. C.7.2 Ofertantul va evidenţia preţul total/tariful ofertat pentru prestarea serviciilor si executia lucrarilor, separat pe servicii de proiectare separat pentru executia de lucrari conform Listei de cantitati. C.7.3 Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, precizând aceasta în Fişa de date a achizitiei, completarea unor formulare-tip care permit, în funcţie de particularităţile achiziţiei şi de tipul contractului, furnizarea de informaţii suplimentare referitoare la preţuri, tarife, condiţii financiare şi comerciale specifice, grafice de eşalonare a plăţilor etc. C.7.4 În scopul monitorizării procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică ofertantul are obligaţia de a exprima preţul/tariful ofertat atât în RON, cât şi în EURO. C.8 Garanţia pentru participare C.8.1 Ofertantul trebuie să constituie garanţia pentru participare conform cerintelor prevăzute în Fişa de date a achiziţiei (model in Sectiunea V - Formulare) pentru o perioada de valabilitate de 90 zile. C.8.2 Garanţia pentru participare este necesară pentru a proteja Autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului,

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

în sensul prevederilor de la C.8.5, pe întreaga perioadă derulată până la semnarea contractului de achiziţie publică. C.8.3 Garanţia pentru participare se exprimă în lei sau într-o valută liber convertibilă şi se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Dacă în documentaţia de atribuire se prevede, garanţia de participare se poate constitui şi prin depunerea la casieria Autorităţii contractante: a) a unui ordin de plată sau a unei file cec, cu condiţia confirmării acestora de către bancă până la data deschiderii ofertelor; b) a unei sume în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de participare este redusă ca valoare. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa: a) condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat; sau b) necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. C.8.4 Ofertele care nu sunt însoţite de dovada constituirii garanţiei pentru participare vor fi respinse şi returnate la deschidere. C.8.5 Autoritatea contractantă are dreptul de a vira garanţia pentru participare în bugetul propriu, ofertantul pierzând suma constituită, atunci când acesta din urma se află în oricare dintre următoarele situaţii: a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei, perioada în care urmează să se semneze contractul şi oricum nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului. c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. C.8.6 Garanţia pentru participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, se returnează de către Autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună execuţie. C.8.7 Garanţia pentru participare, constituită de ofertanţii ale căror oferte nu au fost stabilite ca fiind câştigătoare, se returnează de către Autoritatea contractantă imediat după semnarea contractului de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei. C.8.8 În orice situaţie, dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. C.8.9 În cazul în care Autoritatea contractantă se află, conform prevederilor art. 209 din ordonanţa de urgenţă, în situaţia de a anula procedura de atribuire, garanţia de participare se restituie după data expirării termenului de depunere a unei contestaţii cu privire la această decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la această dată. După primirea comunicării prevăzute la art. 206 din ordonanţa de urgenţă, ofertanţii ale căror oferte au fost declarate necâştigătoare au dreptul de a obţine eliberarea garanţiei

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

de participare înainte de expirarea perioadei de 3 zile lucratoare dacă transmit Autorităţii contractante o solicitare în acest sens." C.9 Dreptul de a solicita clarificări C.9.1 Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire C.9.2 Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. C.9.3 Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile - însoţite de întrebările aferente - către toţi operatorii economici care au obţinut documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. C.9.4 În măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. C.9.5 În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând asfel Autoritatea contractantă în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la al. C.9.4, acesta din urmă are, totuşi obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor. C.9.6 Orice prestator care a obţinut un exemplar din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei are dreptul de a solicita în scris clarificări despre elementele cuprinse în aceasta, în termenul prevăzut în fişa de date achiziţiei. D. PREZENTAREA OFERTELOR D.1 Data limită şi modalităţi pentru depunerea ofertei D.1.1 Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. D.1.2 Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă. D.1.3 Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de către Autoritatea contractantă până la data şi ora limită pentru depunere, stabilită în anunţul/invitatia de participare sau în documentatia de atribuire. D.1.4 Ofertele pot fi transmise prin poştă sau depuse direct de către ofertant la adresa indicată în anunţul sau în invitaţia de participare. Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere ofertantul îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră. D.1.5 Autoritatea contractantă are dreptul de a decala data limită pentru depunerea ofertei, în caz de forţă majoră, caz în care aceasta va comunica noua data limită, în

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

scris, cu cel puţin 6 zile înainte de data limită stabilită iniţial, tuturor prestatorilor care au obţinut un exemplar al documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. D.1.6 Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic. Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă. Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, autoritatea contractantă urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după această dată. D.2. Modul de prezentare D.2.1. Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoţesc, în original, şi un număr de copii de pe acestea conform prevederilor cuprinse în Fişa de date a achiziţiei. În eventualitatea unei discrepanţe între original şi copii va prevala originalul. D.2.2. Originalul şi copia/copiile trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract. D.2.3. Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta. Observaţie: În cazul în care, din motive obiective, ofertantul nu are posibilitatea de a prezenta în original anumite documente emise de instituţii/organisme oficiale, comisia de evaluare are obligaţia de a stabili o dată limită pentru demonstrarea conformităţii cu originalul a copiilor prezentate. D.3. Sigilarea şi marcarea ofertei D.3.1. Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi fiecare set de copii în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu "ORIGINAL" şi, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent. D.3.2. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. D.3.3. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA ..........., ORA ......." . ( conform Fisa de date) D.3.4. Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de la D.3.3, autoritatea contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. D.4 Modificarea şi retragerea ofertei D.4.1 Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. D.4.2 În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către Autoritatea contractantă până la data limită pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei modificările trebuie prezentate în conformitate cu

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

amendamentul că pe plicul exterior se va marca în mod obligatoriu şi inscripţia "MODIFICĂRI". D.4.3 Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei pentru participare. D.5 Oferte întârziate D.5.1 Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită în anunţul sau în invitaţia de participare ori care este primită de către Autoritatea contractantă dupa expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă. D.6 Oferte alternative D.6.1 Ofertantul are dreptul de a depune, în plus faţă de oferta de bază, şi alte oferte, denumite oferte alternative, dar numai în cazul în care în anunţul de participare nu există o astfel de interdicţie şi numai dacă criteriul pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic". Ofertele alternative se pot abate într-o anumită măsură de la cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini pentru oferta de bază. D.6.2 Ofertantul care intenţionează să depună oferta alternativă are obligaţia de a depune şi oferta de baza. Oferta alternativă trebuie să respecte, din punct de vedere al soluţiilor şi exigenţelor de calitate, cerinţele minimale prevăzute în Caietul de sarcini. D.6.3 Ofertele alternative care nu respectă prevederile de la D.4.2 nu vor fi luate în considerare. D.6.4 Autoritatea contractanta va mentiona in Fisa de date a achizitiei posibilitatea depunerii de oferte alternative. D.7 Oferta comună D.7.1 Mai multe persoane juridice sau fizice au dreptul de a se asocia şi de a depune oferta comună, fără a fi obligate să îşi prezinte asocierea într-o formă legalizată. Fiecare dintre acestea îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Se va completa Formularul Acord de asociere. D.7.2 Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizată înainte de semnarea contractului, în cazul în care oferta comună este declarată câştigătoare. D.7.3 Asociaţii desemnează din rândul lor pe cel care, în cazul atribuirii contractului de achiziţie publică, îi reprezintă în raporturile cu Autoritatea contractantă, în calitate de lider de asociaţie. D.8 Interdicţia de a depune mai multe oferte D.8.1 Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună.

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

D.8.2 Persoanele juridice sau fizice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere. D.8.3 Orice ofertă pentru care se constată nerespectarea prevederilor de la D.8.1 sau D.8.2 va fi respinsă. E. DESCHIDEREA SI EVALUAREA OFERTELOR E.1 Deschiderea ofertelor E.1.1 Deschiderea ofertelor se va face de către comisia de evaluare la data şi în locul indicate în anunţul de participare. În cazul în care devine necesară prelungirea termenului de depunere a ofertelor, Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza această modificare printr-o erată la anunţul de participare, care trebuie însă publicată cu cel puţin 3 zile înainte de data anunţată iniţial pentru deschiderea ofertelor. Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere, prin reprezentanţii săi. E.1.2 În cadrul şedinţei de deschidere nu este permisă respingerea niciunei oferte, cu excepţia celor care se încadrează într-una dintre următoarele situaţii: a) au fost depuse după data şi ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunţul de participare; b) nu sunt însoţite de garanţia de participare, în cuantumul, forma şi având perioada de valabilitate solicitate în documentaţia de atribuire. E.1.3 Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare şi de reprezentanţi ai operatorilor economici prezenţi la şedinţă, în care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecărei oferte, consemnându-se totodată lista documentelor depuse de fiecare operator economic în parte. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite un exemplar al procesuluiverbal tuturor operatorilor economici participanţi la procedura de atribuire, în cel mult o zi lucrătoare de la deschidere, indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa respectivă. E.2 Confidentialitate E.2.1 Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală. Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui, fără acordul participantului în cauză, soluţia propusă şi alte informaţii confidenţiale prezentate de acesta.. În cazul atribuirii unui contract de servicii de proiectare si executie lucrărir de construcţii Autoritatea contractantă are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertei inclusiv după atribuirea contractului, pe toată perioada de păstrare a dosarului de achiziţiei publice. E.2.2 Pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare, comisia şi experţii cooptaţi, au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de către ofertanţi, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

comerciale. Încălcarea angajamentelor referitoare la confidenţialitate se sancţionează conform legii, disciplinar sau penal. E.3 Reguli de evitare a conflictului de interese E.3.1 Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, Autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale. E.3.2 Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurenţa. E.3.3 Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. E.3.4 Nu au dreptul de a fi implicaţi în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane: a) Persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi sau subcontractanţi ori persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau supervizare a unuia dintre ofertanţi sau subcontractanţi; b) Soţ/soţie, rudă sau fin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi; c) Persoane despre care se constată că ar avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor. E.3.5 Contractantul nu are dreptul de angaja, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor depuse în cadrul aplicării unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru cauza imorală. E.3.6 Ofertantul nu are dreptul de a influenţa sau de a încerca să influenţeze comisia de evaluare în procesul de examinare şi evaluare a ofertelor sau în decizia de stabilire a ofertei câştigătoare, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. E.3.7 Nici un ofertant nu are dreptul de a contacta comisia de evaluare asupra nici unei probleme legate de oferta sa, din momentul deschiderii ofertelor până în momentul atribuirii contractului de achiziţie publică. Ofertantul are dreptul de a aduce clarificări la ofertă şi/sau la documentele care însoţesc oferta numai ca urmare a unei solicitări scrise din partea comisiei de evaluare. E.3.8 Comisia de evaluare are obligaţia de a exclude orice ofertant în cazul în care se dovedeşte că acesta a fost sau este angajat în practici corupte ori frauduloase în legatură cu procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

E3.9 Regulile de evitare a conflictului de interese sunt egal aplicabile atât comisiei de evaluare cât şi experţilor cooptaţi. E.4 Examinarea documentelor care însoţesc oferta E.4.1 Fiecare ofertant trebuie să îndeplinească condiţiile referitoare la eligibilitate şi înregistrare, precum şi cerinţele solicitate privind capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară. Orice ofertant care îndeplineşte în totalitate cerinţele minime corespunzătoare criteriilor de calificare este considerat ofertant calificat. E.5 Examinarea ofertelor E.5.1 Ofertele vor fi examinate de către comisia de evaluare. E.5.2 Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor. E.5.3 În cazul unei oferte care are un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu serviciile si lucrarile care urmează să fie executate, comisia de evaluare are obligaţia de a solicita, în scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv. E.5.4 Comisia de evaluare are dreptul de a respinge o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri: a) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; b) ofertantul nu transmite în perioada precizată de către comisia de evaluare clarificările solicitate; c) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau al propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice; d) oferta conţine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt în mod evident dezavantajoase pentru Autoritatea contractantă; e) explicaţiile solicitate conform E.5.3 nu sunt concludente şi/sau nu sunt susţinute de documentele justificative cerute de comisia de evaluare. E.6 Corectarea viciilor de formă E.6.1 Viciile de formă ale documentelor şi ofertelor prezentate de către operatorul economic, se remediază de către comisia de evaluare, dar numai cu acceptul acestuia. Dacă operatorul economic nu acceptă remedierea acestora, atunci oferta se consideră inacceptabilă. E.6.2 Prin viciu de formă se înţelege o eroare sau omisiune, din cadrul unui document, a cărei corectare nu crează un avantaj evident în raport cu ceilalţi participanţi. Şi nu alterează sensul şi conţinutul informaţiilor existente iniţial în documentul respectiv. E.7 Omisiuni sau neconcordanţe

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

E.7.1 Dacă în cadrul propunerii tehnice se constată anumite omisiuni sau neconcordanţe se se pot accepta modificări ale propunerii tehnice numai în măsura în care acestea : - pot fi încadrate în categoria viciilor de formă sau erorilor aritmetice; - reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore; - o eventuală modificare a preţului indusă de corecturi nu conduce la modificarea clasamentului ofertantului. E.7.2 Dacă în cadrul propunerii tehnice se constată existenţa unor omisiuni sau neconcordanţe în estimarea valorică se solicită ofertantului completarea sau remedierea acetora în conformitate cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. E.7.3 Ofertantul nu are dreptul de a condiţiona completarea sau remedierea omisiunilor sau neconcordanţelor de modificare a propunerii financiare. E.7.4 Dacă ofertantul nu acceptă completarea sau remedierea omisiunilor sau condiţionează acest lucru de modificarea propunerii financiare, atunci oferta sa va fi considerată neconformă. E.8 Corectarea erorilor aritmetice E.8.1 Erorile aritmetice se pot corecta numai cu acceptul ofertantului. E.8.2 Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: a) dacă există o discrepanţă între preţul unitar şi pretul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului unitar cu cantitatea totală), se va lua în considerare preţul unitar, iar preţul total va fi corectat în mod corespunzător; b) dacă există o discrepanţă între litere şi cifre, se va lua în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată în mod corespunzător. E.8.3 Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa va fi considerată necorespunzătoare şi, în consecinţă, va fi respinsă de către comisia de evaluare. E.9 Criterii de atribuire a contractului de achiziţie publică E.9.1 Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul de participare criteriul de atribuire al contractului de achiziţie publică, care, odată stabilit, nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire. E.9.2 Fără a aduce atingere dispoziţiilor legislative sau administrative privind remunerarea anumitor servicii, criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică poate fi numai: a) Fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. b) Fie, în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut. E.9.3 În cazul aplicării criteriului “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, oferta stabilită ca fiind câştigătoare este oferta care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm de calcul specific. În cazul în care, din motive obiective, pe care Autoritatea contractantă le poate justifica temeinic, este imposibilă stabilirea exactă a ponderilor relative pentru fiecare factor de evaluare, Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare sau în documentaţia de

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

atribuire cel puţin ordinea descrescătoare a importanţei factorilor de evaluare care vor fi utilizaţi. E.9.4 Factorii de evaluare a ofertei prevăzuţi la al. E.9.3, pot fi, alături de preţ: caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau funcţional, caracteristici de mediu, costuri de funcţionare, raportul cost/eficienţă, servicii post-vânzare şi asistenţă tehnică, termen de prestare/livrare sau de execuţie, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor. E.9.5 În sensul prevederilor de la al. E.9.3, Autoritatea contractantă are obligaţia, în mod clar şi detaliat, să includă în documentaţia de atribuire factorii de evaluare a ofertei cu ponderile relative ale acestora sau algoritmul de calcul, precum şi metodologia concretă de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi. Factorii de evaluare cu ponderile relative ale acestora, algoritmul de calcul, precum şi metodologia de punctare a avantajelor trebuie să aibă legătură concretă cu specificul contractului, după ce au fost stabiliţi, nu se pot schimba pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire. E.9.6 Criteriul pe baza căruia se atribuie contractul de achiziţie publică este prevăzut în Fişa de date a achiziţiei şi nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului. E.10 Evaluarea ofertelor E.10.1 Evaluarea ofertelor şi, în urma acestei evaluări, stabilirea ofertei câştigătoare se realizează de către comisia de evaluare, având în vedere încadrarea în perioada de valabilitate a ofertelor, in termenul legal prevazut la art. 200 din OUG nr.34/2006 şi criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. E.10.2 Persoana responsabilă pentru atribuirea contractului are dreptul de a propune conducerii autorităţii contractante cooptarea în cadrul comisiei de evaluare a unor experţi din cadrul altor compartimente ale autorităţii contractante sau a unor experţi externi. Propunerea prevăzută trebuie să precizeze atribuţiile şi responsabilităţile specifice ale experţilor care urmează să fie cooptaţi în comisia de evaluare şi să justifice necesitatea participării lor la procesul de evaluare. E.10.3 Atribuţiile şi responsabilităţile experţilor externi cooptaţi se rezumă, după caz, numai la: a) verificarea şi evaluarea propunerilor tehnice; b) analiza situaţiei financiare a ofertanţilor sau analiza financiară a efectelor pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de ofertant; c) analiza efectelor de natură juridică pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau anumite clauze contractuale propuse de ofertant. E.10.4 Experţii cooptaţi pot fi nominalizaţi odată cu numirea comisiei de evaluare sau ulterior, în funcţie de problemele care ar putea impune expertiza acestora. Experţii cooptaţi nu au drept de vot în cadrul comisiei de evaluare, însă au obligaţia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice, asupra cărora îşi exprimă punctul de vedere. Raportul de specialitate este destinat să faciliteze comisiei de evaluare adoptarea deciziilor în cadrul procesului de analiză a ofertelor şi de stabilire a ofertei/ofertelor câştigătoare. Raportul de specialitate se ataşează la raportul de atribuire şi devine parte a dosarului achiziţiei publice. E.10.5 În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică se face pe baza criteriului menţionat la E.9.2 lit. a), evaluarea ofertelor constă în acordarea pentru

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

fiecare ofertă a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul descris în Fişa de date a achiziţiei. Clasamentul pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare se întocmeşte în ordinea descrescătoare a punctajului acordat. E.10.6 În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică se face pe baza criteriului menţionat la E9.2 lit. b), evaluarea ofertelor constă în compararea preţurilor fiecărei oferte şi în întocmirea, în ordinea descrescătoare a preţurilor respective, a clasamentului pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare. E.10.7 Preţurile care se compară în scopul întocmirii clasamentului sunt preţurile ofertate pentru prestarea serviciilor si executia integrală a lucrarilor. E.11 Stabilirea ofertei câştigătoare E.11.1 Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire, în condiţiile în care ofertantul respectiv îndeplineşte criteriile de selectie şi calificare impuse. În termen de 20 de zile de la data deschiderii ofertelor, Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare, pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire, în condiţiile în care ofertantul respectiv îndeplineşte criteriile de selecţie şi calificare impuse. În cazuri temeinic motivate, Autoritatea contractantă poate prelungi perioada de evaluare cu cel mult 20 de zile. Motivele temeinice se prezintă într-o notă justificativă, aprobată de ordonatorul de credite al autorităţii contractante, şi este parte a dosarului achiziţiei publice." E.11.2 Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări şi, după caz, completări ale documentelor, prezentate de ofertanţi pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor stabilite pin criteriile de calificare şi selecţie sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. E.11.3 Autoritatea contractantă nu are dreptul ca prin clarificările/completările solicitate să determine apariţia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant. Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicării criteriului pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. E.11.4 În cazul unei oferte care are un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmeză a fi furnizat, executat sau prestat, Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului, în scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv. E.11.5 Autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare justificările primite de la ofertant, în condiţiile alin. E.11.4 , îndeosebi cele care se referă la: a) Fundamentarea economică a modului de formare a preţului, aferent metodelor de execuţie utilizate, procesului de producţie sau serviciilor prestate; b) Soluţiile tehnice adoptate şi/sau orice condiţii deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul pentru executarea lucrărilor, pentru furnizarea produselor sau prestarea serviciilor; c) Originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini; d) Respectarea dispoziţiilor privind protecţia muncii şi condiţiile de lucru aplicabile pentru executarea lucrării, prestarea serviciului sau furnizarea produselor; e) Posibilitatea ca ofertantul să beneficieze de ajutor de stat.

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

E.11.6 Atunci când Autoritatea contractantă constată că o ofertă are un preţ aparent neobişnuit de scăzut deoarece oferantul beneficiază de un ajutor de stat, oferta respectivă poate fi respinsă pe acest temei numai dacă, în urma clarificărilor solicitate, ofertantul este în imposibilitatea de a demonstra, într-o perioadă de timp rezonabil stabilită de Autoritatea contractată, că ajutorul de stat a fost acordat în mod legal. E.11.7 Atunci când Autoritatea contractantă respinge o ofertă în circumstanţele prevăzute la al. E.11.6 acesta are obligaţia de a transmite o notificare în acest sens Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. E.11.8 Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, pe baza propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în respectiva ofertă. E.11.8 1 În cazul în care Autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, datorită faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră, atunci aceasta are dreptul: a) Fie să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi; b) Fie să anuleze aplicarea proceduri pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. E.11.9 Dacă criteriul utilizat a fost oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic atunci evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire. E.11.10 În cazul în care şi preţurile ofertate sunt egale, atunci Autoritatea contractantă are dreptul: a) fie de a solicita ofertanţilor care au oferit cel mai mic preţ o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut; b) Fie, de a atribui contractul de achiziţie publică unuia dintre ofertanţii care au oferit cel mai mic preţ, pe baza aplicării unor criterii suplimentare cu caracter exclusiv tehnic. E.11.11 Clasamentul se întocmeşte în ordinea descrescătoare a punctajului acordat. Puncatajul obţinut de fiecare ofertă reprezintă media aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru a comisiei în parte. E.11.12 Dacă criteriul utilizat a fost “preţul cel mai scăzut”, atunci evaluarea ofertelor se realizează prin compararea preţurilor, fără TVA, a fiecărei oferte în parte şi prin întocmirea în ordine descrescătoare a preţurilor respective, a clasamentului pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare. E.11.13 Dacă criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, iar comisia de evaluare a acordat acelaşi punctaj pentru două sau mai multe oferte, atunci Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă are cel mai mic preţ. E.11.14 Dacă şi preţurile ofertate sunt egale, atunci Autoritatea contractantă are dreptul : a) Fie, de a solicita ofertanţilor care au oferit cel mai mic preţ o nouă proprunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut. b) Fie de a atribui contractul de achiziţie publică unuia dintre ofertanţii care au oferit cel mai mic preţ, pe baza aplicării unor criterii suplimentare cu caracter exclusiv tehnic.

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

E.11.15 Dacă criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este “preţul cel mai scăzut” iar două sau mai multe oferte conţin, în cadrul propunerii financiare, acelaşi preţ, Autoritatea contractantă are dreptul: a) Fie, de a solicita ofertanţilor care au oferit cel mai mic preţ o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut; b) Fie, de a atribui contractul de achiziţie publică unuia dintre ofertanţii care au oferit cel mai mic preţ, pe baza aplicării unor criterii suplimentare cu caracter exclusiv tehnic. E. 11.16 Oferta care a fost stabilită câştigătoare nu poate fi modificată şi constituie parte integrantă a contractului de achiziţie publică, care urmeză să fie încheiat. E. 11.17 Dacă la procedura de licitaţie deschisă se depune o singură ofertă corespunzătoare, atunci Autoritatea contractantă este îndreptăţită să atribuie contractul ofertantului respectiv numai dacă preţul reprezintă răspunsul pieţei. E.12 Respingerea ofertelor E.12.1 Se resping ofertele necorespunzătoare, respectiv cele care sunt: - irelevante în raport cu obiectul contractului, sau - inacceptabile, sau - neconforme. E.12.2 Prin ofertă inacceptabilă se întelege oferta care: a) a fost depusa după data şi ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunţul de participare; b) nu este însoţita de garanţia de participare, în cuantumul, forma şi având perioada de valabilitate solicitate în documentaţia de atribuire. c) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele de calificare stabilite în documentaţia de atribuire sau nu a prezentat, conform prevederilor art. 11 alin. (4)-(5) din HG nr. 925/2006 completata si modificata prin HG nr. 843/2009, documente relevante în acest sens [ alin 4) - Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la art. 176 din ordonanţa de urgenţă, ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul său legal, prin care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe - inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse valori, cantităţi sau altele asemenea." " alin. 5) În cazul în care uzează de dreptul prevăzut la alin. (4), ofertantul are obligaţia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare, atunci când primeşte din partea autorităţii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevăzut în respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucrătoare;"] d) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativă care nu poate fi luată în considerare din următoarele motive: - în anunţul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative; - respectiva ofertă alternativă nu respectă cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini;

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

e) nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de protecţie a muncii, atunci când această cerinţă este formulată în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă; f) preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul/invitaţia de participare şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv;" g) preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul/invitaţia de participare şi, deşi există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, se constată existenţa a cel puţin uneia dintre următoarele situaţii: - preţul este cu mai mult de 10% mai mare decât valoarea estimată prevăzută în anunţul/invitaţia de participare; - încheierea contractului la preţul respectiv ar conduce la eludarea aplicării acelor prevederi ale ordonanţei de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice;" h) în urma verificărilor prevăzute la art. 202 şi 203 din ordonanţa de urgenţă se constată că oferta are un preţ neobişnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat, astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini.". O ofertă prezintă un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat atunci când: • preţul ofertat, fără TVA, reprezintă mai puţin de 85% din valoarea estimată a contractului respectiv sau, în cazul în care în procedura de atribuire sunt cel puţin 5 oferte care nu se află în situaţiile prevăzute la art. 36 alin. (1) lit. a)-e) şi alin. (2) din din HG nr. 925/2006 completata si modificata prin HG nr. 843/2009 , atunci când preţul ofertat reprezintă mai puţin de 85% din media aritmetică a ofertelor respective. In acest caz Autoritatea contractantă are obligaţia de a efectua verificări detaliate în legătură cu aspectele prevăzute la art. 202 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. În scopul efectuării verificărilor prevăzute la alin. (2), autoritatea contractantă va solicita ofertantului inclusiv documente privind, după caz, preţurile la furnizori, situaţia stocurilor de materii prime şi materiale, modul de organizare şi metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a forţei de muncă, performanţele şi costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru. (4) În cazul în care ofertantul nu prezintă informaţiile solicitate sau aceste informaţii nu pot justifica preţul aparent neobişnuit de scăzut, oferta este inacceptabila" E.12.4 Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii: a) nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini; b) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit Autoritatea contractantă în cadrul documentaţiei de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective; c) conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate; d) în cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevăzut defalcarea pe loturi, oferta este prezentată fără a se realiza distincţia pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibilă aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot în parte."

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

E.12.5 Prin ofertă admisibilă se înţelege oferta corespunzătoare din punct de vedere al documenaţiei de atribuire. Oferta câştigătoare se va desemna din ofertele admisibile.

F. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ F.1. Informarea ofertanţilor F.1.1 Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertanţii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică, încheierea acordurilor-cadru, admiterea într-un sistem de achiziţie dinamic sau, după caz, la anularea procedurii de atribuire şi eventual iniţiere ulterioară a unei noi proceduri, în scris şi cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora si înăuntrul termenului prevăzut la art. 200 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. F.1.2 Comunicarea prin care se transmite informarea prevăzută la al. F.1.1 se transmite şi prin fax sau prin mijloace electronice. F.1.3 În cazul în care Autoritatea contractantă nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii şi prin fax sau prin mijloace electronice, atunci termenele prevăzute la art.205 al.1 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică cu modificarile si completarile ulterioare, se majorează cu 5 zile. F.1.4 În cadrul comunicării prevăzute la F1.1, Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertantul/ofertanţii câştigător/câştigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate. F.1.5 În cadrul comunicării prevăzute la F.1.1, Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertanţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, după cum urmează: a) Fiecare ofertant respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a ofertei sale; b) Pentru fiecare ofertă respinsă, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă şi/sau neconformă îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinţelor de funcţionare şi performanţă prevăzute în caietul de sarcini; c) Fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă acceptabilă şi conformă, prin urmare adminisibilă dar care nu a fost declarată câştigătoare, caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei/ofertelor câştigătoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de achiziţie publică sau, după caz, ale ofertanţilor cu care urmează să se încheie un acord-cadru; d) Fiecărui operator economic dintre cei prevăzuţi la litera a)-c) data limită până la care au dreptul de a depune contestaţie. F.2 Dreptul autorităţii contractante de a anula aplicarea procedurii de achiziţie publică F.2.1 Autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică numai dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi, oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri:

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

a) Autoritatea contractantă se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 86 alin. (2) lit. a), art. 102 alin. (2) lit. a) sau art. 117 alin. (2) lit. a) din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; b) au fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau neconforme; c) nu a fost depusă nicio ofertă sau au fost depuse oferte care, deşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/sau financiare; d) abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului. F.2.2 Autoritatea contractanta are obligatia de a anula o procedură de atribuire în urma unei hotărâri judecătoreşti sau a unei decizii în acest sens a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. F.2.3 Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul concret care a determinat decizia de anulare, înăuntrul termenului prevăzut la art. 200 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. F.2.4 Cu excepţia negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în cel mult 48 de zile de la anularea procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite în SEAP informaţii referitoare la motivele anulării. F.3 Actualizarea preţului contractului de achiziţie publică F.3.1 Preţul contractului se actualizează conform prevederilor din Fisa de date a achizitiei numai în cazul apariţiei unor împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale părţilor şi care, în mod obiectiv, nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului respectiv in cazul: a) unor modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau emiterea, de către autorităţile locale, a unor acte administrative, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului; b) creşterii/diminuarii preţurilor elementelor constitutive ale ofertei care influenţează semnificativ costurile pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. F.3.2 Posibilitatea ajustarii preţului contractului de achiziţie publică trebuie să fie stabilit, pe cât posibil, înainte de iniţierea procedurii care va fi aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Autoritatea contractantă va preciza, atât în documentaţia de atribuire cât şi în contractul care urmează să fie încheiat, informaţii/clauze speciale în acest sens. Lipsa respectivelor informaţii/clauze determină inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică. F.3.3 Modul de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică nu trebuie să conducă, în nici un caz, la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul respectiv a fost declarat câştigător în urma finalizării respectivei proceduri. F.3.4 Orice ajustare a preţului trebuie să evidenţieze influenţa corectă pe care o exercită situaţia care justifică eventuala ajustare. Justificarea creşterii preţurilor resurselor se realizează numai pe baza evoluţiei unor indici de preţ relevanţi, publicaţi de instituţii/organisme abilitate, cum ar fi indici de preţ publicaţi de Institutul Naţional de Statistică, indici bursieri, rata a inflatiei sau alţii asemenea.

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

F.3.5 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract pe toată perioada în care acesta acţioneză. F.3.6 Forţa majoră este constatată de Autoritatea competentă. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. F.4 Încheierea contractului de achiziţie publică F.4.1 Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare de comisia de evaluare. F.4.2 Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii (în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este mai mic decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 din OUG 34/2006 si in cazul in care nu s-au depus contestatii). Preţurile unitare prevăzute în oferta care a fost stabilită câştigătoare sunt ferme, contractantul neavând posibilitatea de a modifica oferta care va constitui parte integrantă a contractului de achiziţie publică. F.4.3 În cazul în care oferta care a fost stabilită câştigătoare este oferta depusă în comun de mai multi ofertanţi, Autoritatea contractantă are dreptul de a impune înainte de încheierea contractului legalizarea asocierii ofertanţilor respectivi. F.4.4 În cazul în care Autoritatea contractantă nu ajunge să încheie contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, aceasta are dreptul de a invita ofertanţii, în ordinea descrescătoare a clasamentului, în vederea încheierii contractului; sau de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. F.4.5 Ofertantul invitat de Autoritatea contractantă să încheie contractul de achiziţie publică are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie în forma/formele şi în cuantumul precizate în Fişa de date a achiziţiei. În cazul încheierii unui contract de proiectare a lucrărilor de construcţii garanţia de bună execuţie este reprezentată de garanţia de aplicabilitate a proiectului. F.4.6 Scrisoarea de garanţie bancară prin care se constituie garanţia de bună execuţie trebuie să fie întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în sectiunea Formulare. F.4.7 În cazul în care, părţi din contractul de achiziţie publică urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulţi subcontractanţi, atunci Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică respectiv, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant şi subcontractanţii nominalizaţi in ofertă. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică. F.4.8 Ca anexe ce devin parte integrantă a contractului de achiziţie publică se constituie cel puţin următoarele documente: a) caietul de sarcini; b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; c) graficul de îndeplinire a contractului; d) graficul de plăţi; e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul. F.4.9 Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în ofertă fără acceptul autorităţii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale.

SECTIUNEA II

CAIETUL DE SARCINI
În aplicarea art. 36 (2) pct. b) din H.G. nr. 925/2006, în situaţia nerespectării de către ofertanţi a cerinţelor prezentului Caiet de sarcini, oferta este considerată neconforma si va fi respinsă. 1. SCOPUL CONTRACTULUI Comuna GALICEA, judetul VALCEA, implementeaza un proiect finantat prin HG 577/1997 . Documentatia de atribuire vizeaza executie de lucrari pentru investitia „Alimentare cu apa comuna Galicea,jud Valcea”. 2. DATE GENERALE
2.1.Denumirea autorităţii contractante

Comuna GALICEA, Judeţul VALCEA 2.2. Obiective generale Obiectivul general îl constituie realizarea de investiţii în infrastructură, investiţii viabile din punct de vedere tehnic, economic si social. 2.3 Obiectul contractului de lucrări

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

Obiectul contractului de lucrări ce urmează a fi atribuit, constă în executia lucrărilor pentru obiectivul „Alimentare cu apa comuna Galicea,jud Valcea”. Autoritatea Contractantă - Comuna GALICEA, judetul VALCEA lanseaza licitatia pentru atribuirea unui contract de executie lucrari pentru „Alimentare cu apa comuna Galicea,jud Valcea”. 3. SPECIFICATII TEHNICE Specificatiile tehnice cuprind:Proiect tehnic,Caiete de sarcini. Executia lucrărilor Executia lucrărilor se va face în conformitate cu prevederile din proiectul tehnic însusit de autoritatea contractantă. Volumele de lucrări nu vor depăsi volumele prevăzute in lista de cantitati anexata. Executantul lucrărilor de constructii are următoarele obligatii principale: • sesizarea investitorilor asupra neconformitătilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea solutionării; • începerea executiei lucrărilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati; • asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestata; • convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrărilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuării acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrărilor; • solutionarea neconformitătilor, a defectelor si a neconcordantelor apărute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului; • utilizarea in executia lucrărilor numai a produselor si a procedeelor prevăzute in proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor si a procedeelor prevăzute in proiect cu altele care îndeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului; • respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerintelor; • sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrări Publice, Urbanism si Amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrărilor; • supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cărtii tehnice a constructiei; • aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrărilor de constructii; • remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât in perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

• •

readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrărilor; stabilirea răspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de răspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitătii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

3.5 Locatia proiectului Executia lucrărilor se va realiza pe amplasamentul Comunei GALICEA, judetul VALCEA. 3.6 Perioada proiectului Durata de executie a lucrarilor este de 10 luni Data de începere Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie si predarea amplasamentului. Predarea amplasamentului se face in termen de 5 zile de la emiterea ordinului de incepere. Durata contractului include perioada de 10 luni, prevazuta pentru executia lucrarilor solicitate, la care se adauga perioada de garantie de buna executie a lucrarilor de 24 luni si o perioada de maximum 30 de zile, necesara in vederea incheierii documentelor privind receptia finala si restituirea garantiei de buna executie. 3.7 Date privind amplasamentul Comuna GALICEA, Judetul VALCEA Terenul pe care este amplasat proiectul apartine domeniului public al comunei, se află în administrarea Comunei GALICEA si este încadrat la categoria de folosintă neagricol – drumuri publice si domeniu public 3.8 Cerinte Perioada de valabilitate a ofertei Ofertantul trebuie sa-si mentina oferta valabila cel putin 90 de zile. Orice oferta valabila pentru o perioada mai scurta va fi respinsa. Garantia de bună executie Cuantumul garantiei de bună executie: 10 % din pretul contractului, fără TVA. Perioada de garantie de buna executie acordata lucrarilor: min. 24 luni. Atentie ! Ofertele in care se vor prezenta un cuantum al garantiei de buna executie mai mic de 10 % (nemotivat si nesustinut de documentele corespunzatoare) si/sau o perioada de garantie de buna executie a lucrarilor mai mica de 24 de luni, vor fi considerate neconforme si vor fi respinse.

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

Modalitatea de actualizare a pretului Nu se va acorda actualizarea preturilor. Pretul unitar Preturile unitare din listele de cantitati de lucrari trebuie sa cuprinda toate costurile pe care ofertantul le considera a fi necesare pentru realizarea acestora. Astfel, pretul materialelor trebuie sa cuprinda si costurile pentru transport si manipulare, daca in liste nu sunt prevazute pozitii separate pentru transport si manipulare. In cazul in care sunt diferente intre specificatiile privind materialele din listele de cantitati si specificatiile din proiectul tehnic, respectiv, planse de executie, detalii de executie etc., se vor lua in considerare la elaborarea listelor de cantitati de lucrari specificatiile din plansele si detaliile de executie din proiectul tehnic pe baza caruia se executa lucrarile. Preturile unitare se vor fundamenta pe baza preturilor de piata (preturile furnizorilor de materiale declarati in oferta si a tarifele orare pentru forta de munca conforme cu prevederile legale in vigoare la data depunerii ofertei), luandu-se in calcul si previziunile privind inflatia pe perioada derularii lucrarilor. Nu vor fi permise modificari ale preturilor din oferta decat in stricta concordanta cu prevederile contractuale. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita de la furnizorii de materiale confirmarea preturilor indicate in oferte, in cazul in care va considera ca preturile respective nu reflecta realitatea de pe piata la momentul depunerii ofertelor. Ofertele care se considera ca nu reflecta, prin preturile incluse in acestea, realitatea de pe piata si nu pot fi justificate in mod credibil de catre ofertanti, in urma solicitarii de clarificari de catre autoritatea contractanta, vor fi declarate neconforme. Utilaje si echipamente Ofertantii vor asigura intreaga gama de utilaje si echipamente, care rezulta din tehnologiile de executie adoptate, necesare pentru executia lucrarilor din cadrul contractului. Acestea pot fi proprietatea ofertantului sau pot fi inchiriate. In orice situatie, acestea trebuie sa ramana angajate in aceasta lucrare pe toata durata de executie, in functie de procesele tehnologice necesare, pana la receptia de terminare a lucrarilor. Personalul obligatoriu În vederea reducerii riscului de nerealizare a contractului, în vederea conformării cu legislatia românească în vigoare privind calitatea în constructii, precum si a încadrării în termenele stabilite este absolut necesar ca ofertantul să aibă experientă in executia de lucrări pentru obiective de infrastructură de mărime si complexitate asemănătoare. În acest sens, ofertantul va trebui să dispună de personal cu suficientă calificare si experientă care să poată asigura executia lucrărilor, în conformitate cu prevederile contractuale. Notă: Ofertantul are obligaţia de a prezenta în tabelul cu personalul obligatoriu, persoane cu experienţă în domeniu. Propunerea tehnică va conţine:

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

Programul calităţii propus pentru execuţia lucrării: o Descrierea sistemului calităţii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzând procedurile aferente sistemului calităţii; o Listele cuprinzând procedurile tehnice de execuţie a principalelor categorii de lucrări, o Planul de control al calităţii, verificării si încercării; • Tehnologia de executie: in propunerea tehnică ofertantul va prezenta cel puţin următoarele informaţii: descrierea succesivă a execuţiei lucrărilor ofertate şi tehnologiile aplicate, lista cu echipamentele, utilajele şi personalul folosite pentru fiecare proces tehnologic de realizare a lucrărilor, program de execuţie de detaliu, descrierea organizării de şantier (birouri, magazii, depozite, capacităţi de manipulare, etc.) şi asigurarea utilităţilor (alimentare cu energie electrică, căi de acces la obiectivele de investiţii şi după caz alimentare cu apă, gaze şi canalizare); • Grafic de execuţie a lucrărilor • Fise tehnologice . La realizarea lucrărilor, se vor utiliza numai materiale agrementate, conform reglementărilor naţionale în vigoare, precum şi a legislaţiei şi standardelor naţionale, armonizate cu legislaţia U.E. Aceste materiale vor fi în concordanţă cu prevederile H.G. 766/1997 cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 622/2004 şi a Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate în execuţia lucrărilor şi calităţii în construcţii.

Propunerea financiara: Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate (valoarea totală a lucrării ce urmează să fie executată, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidenţiată distinct; valoarea pe fiecare obiect şi categorie de lucrări ce urmează a fi executată, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidenţiată distinct; valoarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice cu montaj, inclusiv a dotărilor aferente lucrării a cărei dobândire face obiectul achiziţiei publice, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidenţiată distinct) pentru realizarea lucrărilor de execuţie ce fac obiectul prezentei Documentaţii de atribuire. Propunerea financiară va conţine : - Formularul de oferta anexa nr 29, anexe si centralizatoare prezentate in Sectiunea V – Formulare; - Declaratie cu privire la faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile legale in vigoare, referitoare la conditiile de munca si protectia muncii si ca se obliga sa le respecte pe toata durata de derulare a contractului de achizitie publica de lucrari; - Propunere de contract insusita; - Celelalte documente/formulare mentionate in fisa de date. Ofertantul îşi va pregăti propunerea financiara ţinând cont de următoarele: a) Ofertantul i se recomandă să viziteze Amplasamentul fiind operanta prezumtia absoluta a elaborarii ofertei in functie de constatarile facute la fata locului, astfel ca orice probe contrare, tinzand la modificarea propunerii financiare, vor fi considerate inadmisibile si nu vor putea fi administrate in cadrul vreunei viitoare concilieri prealabile

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

sau proceduri litigioase. b) Moneda de baza/referinta a contractului, functie de care se va aprecia modul de indeplinire de catre Achizitor a obligatiei de plata a pretului contractului, este leul; toate referirile la euro, din oferta, Contract sau alte inscrisuri ce privesc atribuirea, incheierea sau executarea contractului, privesc in mod exclusiv monitorizarea statistică a investiţiei. c) Ofertantul este responsabil pentru includerea în oferta financiară a tuturor cantităţilor de lucrări prevazute in documentaţia pusă la dispoziţie de către autoritatea contractantă; d) Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate şi orice costuri legate de întocmirea Instrucţiunilor de întreţinere şi exploatare şi a Carţii tehnice a construcţiei. e) Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate şi orice costuri legate de protejarea mediului, conform actelor normative în domeniu, precum şi cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor. f) Ofertantul va include, în propunerea financiara, toate şi orice costuri legate de procurarea, transportul, depozitarea şi punerea în opera a materialelor şi echipamentelor necesare funcţionarii obiectului contractului, conform cerinţelor impuse prin Caietul de sarcini. Servicii si date puse la dispoziţie de către Autoritatea contractantă Autoritatea contractantă pune la dispoziţia ofertantilor Proiectul tehnic si Caietele de Sarcini. Graficul general de realizare a investitiei publice Odată cu înaintarea ofertei sale operatorul economic va prezenta o programare eşalonată în timp a fazelor necesare realizării pentru executia lucrarilor respectiv Graficul Gantt. Finalizarea contractului in termenul prevazut este obligatorie. Lista standardelor aplicabile Conform OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ofertantul se va conforma standardelor in vigoare: a) fie reglementari tehnice, astfel cum sunt acestea definite în legislatia interna referitoare la standardizarea nationala, care sunt compatibile cu reglementarile Comunitatii Europene; b) fie, daca nu exista reglementari tehnice în sensul celor prevazute la lit. a), standarde nationale, si anume, de regula, în urmatoarea ordine de decadere: I. standarde nationale care adopta standarde europene; II. standarde nationale care adopta standarde internationale; III. alte standarde.

SECTIUNEA III FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
Fişa de date a achiziţiei conţine informaţii specifice referitoare la aplicarea concretă a procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, care sunt destinate

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

potenţialilor ofertanţi interesaţi să participe la procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrari. Documentaţia de atribuire conţine informaţii şi cerinţe (formale, tehnice şi financiare) obligatorii pe baza cărora operatorul economic îsi va elabora oferta. Nu se va lua in considerare niciun document nesemnat, nestampilat sau ilizibil. Nerespectarea de către ofertanţi a instrucţiunilor si prevederilor din Documentaţia de Atribuire atrage, după caz, descalificarea ofertanţilor respectivi sau respingerea ofertei prezentate. I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ Denumire: Comuna GALICEA, judetul VALCEA Adresă: Comuna GALICEA, judetul VALCEA Localitate: GALICEA Cod poştal: 247205 Ţara: Romania Reprezentantul legal de proiect: Telefon: 0250/762160 Nafliu Ion E-mail: Fax: 0250/762160 primaria_galicea@yahoo.com Adresa/ele de internet (dacă este cazul): I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante □ ministere ori alte autorităţi publice servicii ale administratiei publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel □ apărare regional sau local □ ordine publică/siguranţă naţională  agenţii naţionale □ mediu □ economico-financiare  autorităţi locale □ sănătate □ alte institutii guvernate de legea publică □ construcţii şi amenajarea teritoriului □ instituţie europeană/organizaţie □ protecţie socială internaţională □ cultură, religie şi actv. recreative □ altele (specificaţi) □ educaţie □ activităţi relevante □ energie □ apă □ poştă □ transport □ altele: se mentioneaza, dupa caz, Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante DA □ NU  Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:  la adresa mai sus menţionată  altele: prin fax la 0249/472005  altele: pe site-ul e-licitatie .ro –la anuntul de participare-sec documente si clarificari

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

Data limită de primire clarificari: Data: 29.10.2010 Ora limită : 16.00 Adresa : Primaria Comunei GALICEA, judetul VALCEA Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 01.11.2010, ora 16.00 Solicitările de clarificări primite după data menţionată mai sus vor primi răspuns în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea clarificărilor face posibilă primirea acestora de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor, conf. OUG nr.34/2006, cu modificarile şi completarile ulterioare. Clarificarile si/sau eventualele modificari aduse documentatiei de atribuire vor fi facute cunoscute prin crearea unui nou fisier electronic la care se va asigura accesul operatorilor economici direct si nerestrictionat, in mod similar accesului la fisierul initial, cu exceptia situatiei in care, din motive tehnice, atasarea in SEAP este imposibila. Pentru răspunsul la clarificări, operatorii economici vor accesa site-ul: “www.e-licitaţie.ro> Anunturi> Anunturi de participare> Documentaţie şi clarificări”. Riscurile neaccesării clarificărilor cad în sarcina operatorului economic. MIJLOACE DE COMUNICARE Orice comunicare, solicitare, informare, notificare trebuie formulata in scris si comunicata autoritatii contractante prin depunere la sediul mai sus precizat al acesteia, prin posta cu confirmare de primire sau prin fax, urmand ca in aceasta din urma varianta sa fie confirmata, in urmatoarea zi lucratoare, prin expediere postala, cu confirmare de primire. Program depunere contestaţii comunicare, solicitare, informare, notificare: • Depunere la registratura Autoritatii contractante: În timpul programului de lucru: Luni – Vineri între orele 8-16 La sediul din: loc. GALICEA, jud VALCEA • Depunere prin FAX În timpul programului de lucru: Luni – Vineri între orele 8-16 La nr. Fax: 0250/762160 Atenţie! În cazul documentelor transmise prin fax, originalul transmis urmează să fie expediat pe adresa de corespondenţă a Autoritatii contractante sau depus la registratura. • Depunere prin Serviciu Poştal La adresa noastră: loc. GALICEA,str. PRINCIPALA, nr.30 jud VALCEA, cod postal 247205 • Depunere prin E-mail În timpul programului de lucru: Luni – Vineri între orele 8-16 La adresa de e-mail: primaria_galicea@yahoo.com

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

Atenţie! Orice document primit pe e-mail în afara orelor de program va putea fi înregistrat în registrul de intrari şi Autoritatea contractanta va lua la cunoştiinţă doar în prima zi (la prima oră) cu program de lucru. În cazul documentelor transmise prin e-mail originalul transmis urmează să fie expediat pe adresa de corespondenţă a Autoritatii contractante sau depus la registratura acesteia. Orice document transmis pe o altă adresa de e-mail decât cea indicată mai sus va putea fi înregistrat în registrul de intrări şi Autoritatea contractanta va lua la cunoştiinţă doar în momentul aducerii acestuia la registratura Autoritatii contractante. Întreaga răspundere pentru decalajele de timp între transmiterea acestora şi înregistrarea acestora la registratură o va purta expeditorul.

Se interzice oricărui operator economic să stabilească întâlniri individuale cu autoritatea contractantă în scopul de a obţine avantaje în legătură cu acest contract pe perioada procedurii de atribuire. Anuntul de participare Autoritatea contractantă publica Anuntul de participare: în licitatie.ro; SEAP www.e-

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE: Autoritatea contractanta asigura obtinerea documentatiei de atribuire de catre orice operator economic prin asigurarea accesului direct, nerestrictionat si deplin, prin mijloace electronice, la continutul acesteia. Accesarea documentatiei de atribuire: www.e-licitatie.ro. INFORMATII Legislatie fiscala Legislatia privind protectia mediului Legislatia muncii SITE www.mfinante.ro www.mmediu.ro www.protectiamuncii.ro

I.c. Căi de atac Eventualele contestaţii se pot depune la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau, după caz, la instanţa judecătorească competentă în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim. Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Adresă: Strada Stavropoleos, nr. 6, Sector 3 Localitate: Bucureşti Cod poştal: Ţara: România 030084 E-mail :office@cnsc.ro Telefon: 021/3104641 Adresă internet: www.cnsc.ro Fax: 021/3104642

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

Denumirea instanţei competente: CONTENCIOS ADMINISTRATIV Adresă: Str. Victoriei nr 22 Localitate: Pitesti, Jud. Arges E-mail: curteapelpitesti@yahoo.ro Adresă internet:

CURTEA

DE

APEL

PITESTI

SECŢIA

Cod poştal: Tel:

Ţara: România 0248/219,374

Fax:: 0248/233828

I.d.Sursa de finanţare: Se specifică sursele de finanţare ale Proiect finanţat din fonduri comunitare contractului ce urmează a fi atribuit: DA □ NU  Bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului potrivit Legii 11/ 2010 II OBIECTUL CONTRACTULUI II.1 Descriere II.1.1 Denumirea contractului: „Alimentare cu apa comuna Galicea,jud Valcea”. II.1.2 Locatia: Comuna GALICEA, judetul VALCEA, Romania (a) Lucrări □ (b) Produse □ (c) Servicii Execuţie  Proiectare şi execuţie □ Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractantă □ Cumpărare Leasing Închiriere Cumpărare în rate □ □ □ □ Categoria serviciului 2A □ 2B □ (Se specifică din care categorie de servicii aparţine obiectul contractului: fie din Anexa 2A , fie din Anexa 2B) Principalul loc de prestare:

Principala locaţie a lucrării: Principalul loc de Comuna.GALICEA, judetul livrare: VALCEA __________________

Cod CPV: Cod CPV 45232150-8 Lucrări pentru □□□□□□□□ conducte de alimentare cu apă (Rev.2) II. 1.3 Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică:  Încheierea unui acord cadru: □ II.1.4. Durata contractului de achiziţie publică: max.10 luni II.1.5.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul): Nu se aplica

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

Acordul cadru cu mai mulţi operatori □ Nr. □□□ sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al participanţilor al acordului cadru vizat Durata acordului cadru: Durata în ani □□ sau luni □□□

Acordul cadru cu un singur operator

Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru DA □ NU □ II.1.6 Divizare pe loturi: DA □ Ofertele se depun astfel: Un singur lot □ Unul sau mai multe □ Toate loturile □ II.1.7 Ofertele alternative sunt acceptate DA □ NU  II. 1.8 Valoarea totala supusa licitatiei pentru” Alimentare cu apa in comuna Galicea, judetul Valcea, este de 9. 296. 505 lei fara TVA II.2 Cantitatea sau scopul contractului II.2.1 Scopul contractului: Executie de lucrari incluse in proiectul integrat „Alimentare cu apa comuna Galicea,jud Valcea”. Nerespectarea solutiei tehnice din proiectul tehnic constituie motiv de respingere a ofertei in conformitate cu HG 925/2006. Depasirea valorii estimate va conduce la eliminarea ofertei ca inacceptabila. II.2.2 Opţiuni (dacă există) Dacă există, descrierea acestor opţiuni: III. Condiţii specifice contractului III.1. Alte condiţii particulare referitoare la contract (dupa caz) III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere) III.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi) IV PROCEDURA IV.1 Procedura selectată Licitaţie deschisă Licitaţie restrânsă Licitaţie restrânsă accelerată Dialog competitiv DA □ NU  NU 

DA □ DA □

NU  NU 

 □ □ □

Negociere cu anunţ de participare Negociere fără anunţ de participare Cerere de oferte Concurs de soluţii Cumparare directa

□ □ □ □ □

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

IV.2 Etapa finală de licitaţie electronică

DA □

NU 

IV.3 Legislaţia aplicată: Conform Formularului Anexa nr. 60 – Lista actelor normative incidente achizitiilor publice inclus in prezenta documentatie de atribuire. V. CRITERII DE CALIFICARE Neîndeplinirea cerinţelor minime de calificare, de mai jos, duce la descalificarea ofertantului. V.1 Situaţia personală a ofertantului Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente. Modalitati de participare la licitatie Oferta va fi insotita de Scrisoarea de inaintare conform modelului - Formular anexa nr.45. 1. Un ofertant participa, pentru acelasi contract, cu o singura oferta, fie in mod individual, fie ca subcontractant sau ca partener al societatii mixte/consortiului /asocierii. 2. Depunerea sau participarea cu mai mult de o oferta de catre un singur ofertant sau partener pentru acelasi contract va conduce la respingerea ofertelor respective. 3. Mai mulţi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune o ofertă comună, fără a fi obligaţi să îşi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Autoritatea contractantă va solicita ca asocierea să fie legalizată numai în cazul în care oferta comună este declarată câştigătoare, condiţie necesară pentru buna îndeplinire a contractului. Numarul asociatilor nu se limiteaza. Acordul de asociere se va intocmi conform modelului prezentat Formular anexa nr. 44. Ofertele depuse de companii care sunt partenere la doua sau mai multe firme ce alcatuiesc o societa te mixta/ consortium/asociere trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: a) Oferta trebuie sa cuprinda toate documentele de calificare solicitate pentru fiecare partener din cadrul societatii mixte/consortiului/asocierii precum si categoriile de lucrari/servicii executate de acestia. b) Oferta trebuie sa fie semnata intr-un mod care obliga legal pe toti partenerii. c) Unul dintre membri trebuie numit ca partener

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

conducator (leader) - responsabil de contract si aceasta numire trebuie sa fie confirmata prin cate o imputernicire scrisa, semnata de fiecare partener in parte, prin reprezentantii sai legali. d) Oferta trebuie sa includa un acord de asociere prin care sa se statueze ca toti partenerii sunt responsabili in mod legal, uniti si individual, pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia si tuturor partenerilor si ca realizarea contractului, inclusiv platile, vor fi in responsabilitatea partenerului conducator (leaderului). e) Toti partenerii din cadrul societatii mixte/consortiului/asocierii trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului. f) Structura sau constituirea societatii mixte/consortiului/asocierii nu va fi modificata, pe durata executarii contractului, decat cu aprobarea prealabila a Autoritatii Contractante si numai in situatii exceptionale. Noul consortiu/ asociere/societate mixta trebuie sa indeplineasca cel putin aceleasi criterii de eligibilitate si de conformitate ca cel initial. Declaraţii privind privind neîncadrarea Cerinţă obligatorie: în prevederile art. 180 din Ordonanta 1. Operatorii economici participanţi la procedură nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 180 si 181 din OUG 34/2006, cu Solicitat  Nesolicitat □ modificările şi completările ulterioare (încadrarea în situaţia prevăzută la art.180 si 181 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică). 2. Prezentarea in oferta a Formularului Anexa nr. 10 - Declaratie privind situaţia personală a operatorului economic. Ofertantul sa nu fie inclus in lista contractorilor care nu au respectat termenii contractuali si cerintele din cadrul Programului HG 577/1997 si care au intarziat derularea proiectelor si/sau au efectuat prestatii in mod deficitar ori defectuos. Grup de operatori economici Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna , aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al grupului. Conform art.182 di OUG 34/2006 pentru

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

operatorii economici straini se va acepta orice document considerat edificator, din acest punct de vedere in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stbilit. Daca acestea nu se emit in tara respectiva se poate acepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere , o declaratie autentica data in fata unui notar , a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens . Declaraţie privind neîncadrarea în Cerinţa obligatorie: prevederile art. 181 din OUG nr. 1. Prezentarea in oferta a formularului Anexa nr. 34/2006 10 - Declaratie privind situaţia personală a operatorului economic. Solicitat  Nesolicitat □ 2. Ofertantul va prezenta, ca document privind plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat. Nu se admit esalonari si inlesniri la plata. Certificatul de atestare fiscala emis de Directia Generala a Finantelor Publice Teritoriala pentru persoanele juridice din Romania valabil la data deschiderii ofertelor. Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta un document similar/declaratie pe propria raspundere/declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale ce are competente in acest sens; 3. Ofertantul va prezenta, ca document privind plata impozitelor si taxelor locale, Certificatul fiscal pentru persoanele juridice din Romania valabil la data deschiderii ofertelor. Grup de operatori economici Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna , aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al grupului. Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta un document similar/declaratie pe propria raspundere/ declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale ce are competente Cazier fiscal eliberat de DGFP Cerinţa obligatorie: Prezentarea cazierului fiscal în original.

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

- În cazul în care ofertantul beneficiază de sustinerea unei alte persoane, în condiţiile art. 186 alin. (2) şi art. 190 alin (2) sau în cazul asocierii, documentele vor fi prezentate obligatoriu şi de această persoană. Cazier judiciar/certificate echivalent Cerinţa obligatorie: Prezentarea cazierului judiciar in original din care sa reiasă ca ofertantul nu este inscris in Solicitat  Nesolicitat □ cazierul judiciar. - În cazul în care ofertantul beneficiază de sprijinul unei alte persoane, în condiţiile art. 186 alin. (2) şi art. 190 alin (2) sau în cazul asocierii, documentele vor fi prezentate obligatoriu şi de această persoană. V.2 Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) Persoane juridice/fizice române Cerinţa obligatorie: - Ofertantul să fie legal înregistrat. Solicitat  Nesolicitat □ - Din documentele prezentate trebuie sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde cu obiectul procedurii. Mod de dovedire: 1. Se va ataşa copie după CUI (codul unic de înregistrare). 2. Se va ataşa, în original sau copie legalizată, Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, valabil la data deschiderii, din care să reiasă faptul că ofertantul şi/sau asociaţii/subcontractanţii săi, după caz, au ca obiect de activitate principal sau secundar unul dintre serviciile/lucrarile din clasa CAEN precizata in fisa de date sau echivalent. Acesta trebuie să mai cuprindă următoarele date: a) denumirea operatorului economic şi toate datele de identificare; b) codul unic de înregistrare; c) sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunităţi (adresa); d) structura acţionariatului; e) numele reprezentanţilor legali ai operatorului economic; f) domeniul de activitate principal; g) domeniile de activitate secundare; h) situaţia societăţii (dacă este în stare de funcţionare, dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii). Documentele care nu vor conţine toate aceste Solicitat  Nesolicitat □

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

date vor fi considerate incomplete. Documentul va fi utilizat şi la verificarea situaţiei personale a ofertantului. Se solicita prezentarea documentelor pentru fiecare participant, indiferent de calitatea in care participa la oferta. Persoane juridice /fizice străine Cerinţă obligatorie: Solicitat  Nesolicitat □ Documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care este stabilit ofertantul este rezident, traduse in limba romana şi legalizate. Cerinţe obligatorii: - Ofertantul să fie legal înregistrat. - Din documentele prezentate trebuie sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde cu obiectul procedurii. Se solicita prezentarea documentelor pentru fiecare participant, indiferent de calitatea in care participa la oferta. V. 3 Capacitatea economica si financiară Informaţii privind situaţia economica si Cerinte obligatorii: financiară 1. Se va completa formularul anexa nr.11 Solicitat  Nesolicitat □ Informatii generale. 2. Se vor prezenta pentru ultimii trei ani, respectiv 2007, 2008 si 2009 copie bilantul contabil insotit de contul de profit si pierderi, vizat si inregistrat la organele competente. 3,. Indicatorii financiari: • Profitul net pe ultimul an sa fie pozitiv. • Cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani trebuie sa fie de minim 18.400.000 RON In cazul ofertanţilor din categoria Intreprinderilor Mici şi Mijlocii , conform Legii nr. 346/2004 nivelul cifrei medii de afaceri anuale poate fi admis în procent de 50% din cuantumul precizat in documentaţia de atribuire (cu conditia prezentarii dovezii de incadrare in categoria IMM conform L 346/2004) . • Lichiditatea efectivă (imediată) trebuie să fie mai mare sau egală cu 100% - pentru anul financiar 2009. Rata rapidă reflectă posibilitatea activelor circulante concretizate în creanţe şi trezorerie de a acoperi datoriile curente (ele reprezintă activele la care apar cel mai probabil pierderi în

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

cazul lichidării). Formula de calcul: (Active circulante – Stocuri)/Datorii curente x 100 ≥ 100% 4. Demonstrarea cifrei de afaceri pe ultimii trei ani, pentru ofertantii nerezidenti, se poate face prin prezentarea de alte documente relevante emise de organe competente din tara de rezidenta. 5. In cazul depunerii unei oferte comune de catre un grup de operatori situatia economica si financiara se demonstraza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. 6. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate ale documentelor solicitate mai sus, in limba romana. 7. Capacitatea economică şi financiară a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susţinerea financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 186 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare- Formularul Anexa 19 (Angajament tert sustinator financiar). Capacitatea financiara Cerinta obligatorie: Scrisoare de confort bancară care sa demonstreze faptul ca ofertantul are la dispozitie resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banca pentru executarea lucrarilor ce fac obiectul contractului de achizitie publica în valoare de 15% din valoarea estimata a investitiei. V.4 Capacitatea tehnică si/sau profesionala Informaţii privind capacitatea tehnică Cerinte obligatorii: 1. Prezentarea in oferta a formularului Anexa 16 Solicitat  Nesolicitat □ - Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani (2005-2009) si a contractelor in derulare 2. Ofertantul trebuie sa facă dovada ca a finalizat in ultimii 5 ani următoarele lucrări

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

similare: - cel putin 1 contract similar de executie lucrari de alimentare cu apa receptionate cu procesverbal de receptie la terminarea lucrarilor si proces verbal de receptie finala, a carui valoare sa fie de minim 4.600.000 lei; 3. Pentru lucrările prezentate ca experienta similara ofertantul va prezenta in copie legalizata urmatoarele documente : -Procesul verbal de receptie la terminarea lucrărilor; - Procesul verbal de receptie finală; -Contractul de lucrari; -recomandare din partea beneficiarului Recomandarea trebuie sa precizeze cel putin urmatoarele aspecte: a) modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv; b) daca pe parcursul executiei lucrarilor au fost inregistrate: - neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale de lucrari; - cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusiva a contractantului; - receptii amanate sau respinse din cauza nerespectarii parametrilor de calitate. 4. Prezentare formular Anexa nr. 30 – Informatii privind obligatiile contractuale in curs 5. Persoanele juridice străine vor ataşa copii după documente similare, însoţite de traducere certificată. 6. Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţie ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate. Persoana care asigură susţinerea tehnică nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 şi 181 din OUG nr.34/2006 -Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului (FORMULAR Anexa 20;21;22)

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

Informaţii privind personalul Solicitat  Nesolicitat □

Cerinte obligatorii: 1. Ofertantul va trebui să dispună de resursele umane considerate de Autoritatea Contractantă ca fiind strict necesare îndeplinirii în bune condiţii a contractului (personal de conducere, de specialitate şi experţi care vor avea roluri esenţiale în îndeplinirea contractului): 2. Prezentarea in oferta a formularului Anexa 14 - Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere si a formularului Anexa nr.17 - Informatii referitoare la personalul de conducere. Se vor prezenta informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea (se anexeaza CV-uri in original si diplome, atestate , in copie) pentru personalul de conducere si personalul responsabil de indeplinirea executiei lucrarilor, dupa cum urmeaza: -Sef de santier -Sef de santier adjunct -RTE domeniul : tehnico-edilitare(cu legitimatia vizata la zi); - CQ domeniul: tehnico-edilitare (cu legitimatia vizata la zi); -Persoana de specialitate in domeniul protectiei muncii- coordonator SSM atestat Fiecare Curriculum Vitae va fi insotit de o declaratie semnata, privind disponibilitatea. Se vor atasa diplomele de studiu, certificarile, atestarile pentru fiecare pozitie propusa cat si copia actului care dovedeste relatia juridica a specialistului propus cu operatorul economic ofertant. Se vor nominaliza persoane diferite pentru fiecare dintre poziţiile de mai sus. Se va face dovada calificării personalului nominalizat cu prezentarea in copie a certificatelor sau atestărilor prin care le sunt recunoscute competentele profesionale specifice.Toate certificatele si autorizarile trebuie sa fie in termenul de valabilitate. 3. Din documentele prezentate este obligatoriu sa rezulte ca ofertantul dispune de personalul

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

Informatii privind dotarile Solicitat  Nesolicitat □

Informaţii privind asociaţii Solicitat  Nesolicitat □

necesar indeplinirii contractului de lucrari in corespondenta cu prescriptiile tehnice solicitate si cu obiectul contractului. In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, iar cerinta minima se considera indeplinita cumulat. Cerinte obligatorii: 1. Prezentarea in oferta a Formularului Anexa 13 - Declaratie privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari (alocate pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului); 2. In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, iar cerinta minima se considera indeplinita cumulat. Cerinţe obligatorii 1. În cazul în care oferta este depusă de o asociaţie (consorţiu), fiecare asociat va trebui să îndeplinească condiţiile privind Situaţia personală a ofertantului şi Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare), în conformitate cu Contractul de asociere, din care trebuie să reiasă clar partea din contract pe care o vor îndeplini asociaţii şi toate amănuntele necesare pentru evaluarea ofertelor. 2. Situaţia economico-financiară şi Capacitatea tehnică şi profesională vor fi evaluate pentru ofertanţii asociaţi în funcţie de modul în care vor fi folosite resursele tehnice şi umane de care dispun împreună, raportat la procentul care le revine din valoarea contractului, conform Contractului de asociere şi Documentaţiei de atribuire. În cazul asociaţiilor (consorţiilor) se va prezenta: i) Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de asociaţi şi specializarea acestora. ii) Contractul de asociere, în original, din care să rezulte cine este liderul asociaţiei (consorţiului) şi partea din contract pe care o va îndeplini fiecare asociat (valoric şi procent din valoarea contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor tehnice şi umane, precum şi împuternicirea liderului asociaţiei de a semna oferta în numele asociaţiei. În cazul în care acordurile de asociere sunt încheiate în altă

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

limbă decât limba română, se vor prezenta copii după acorduri şi traducere legalizată în limba română după acestea. iii) Se va ataşa împuternicirea liderului asociaţiei de a reprezenta asociaţia la procedura de atribuire. iv) Se vor ataşa toate documentele solicitate la Situaţia personală a ofertantului, Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare), Informaţii privind capacitatea tehnică şi Informaţii privind capacitatea profesională pentru fiecare asociat. Menţiune: Dacă ofertantul câştigător va fi o asociaţie/consorţiu, autoritatea contractantă solicită legalizarea asocierii conform prevederilor legale, până la data încheierii contractului de achiziţie publică. V.5. Vizitarea amplasamentului lucrării În data de 25.10.2010 ora 10.00, toti ofertantii se vor prezenta la sediul Autoritătii contractante pentru a se deplasa însotiti de un reprezentant al acesteia la amplasamentul obiectivelor din cadrul investitiei. Ofertantii care nu se vor prezenta la data stabilita vor putea efectua vizita in teren pe cont propriu fara reprezentantul autoritatii contractante, intocmindu- si singuri procesul verbal al vizitei in teren care va face parte integranta din oferta.

V.6. Standarde calitatii Solicitat 

de

asigurare

V.7. Standarde mediului

de

a Cerinte obligatorii: 1. În conformitate cu standardele privind managementul calităţii, se vor prezenta copii după certificatele emise de instituţiile acreditate Nesolicitat □ să elibereze respectivele certificării: - ISO 9001( sau echivalent) valabil la data deschiderii ofertelor in domeniul care face obiectul contractului-copie legalizata ”conform cu originalul” 2. Sunt admise standarde echivalente celor menţionate anterior, cu îndeplinirea condiţiei privind dovedirea asigurării lor la un nivel corespunzător. Nu se admit operatori economici in curs de autorizare. protecţie a Cerinte obligatorii: Autoritatea contractanta solicita prezentarea unor certificate, emise de organisme

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protectie a mediului, astfel: -Certificarea sistemului de management mediu (ISO 14001 sau echivalent valabil la data deschiderii ofertelor) in domeniul care face obiectul contractului-copie legalizata “ conform cu originalul” În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă va accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene. Nu se admit operatori economici in curs de autorizare. V.8 Certificarea sistemului de Cerinte obligatorii: management al sanatatii si Se vor prezenta copii după certificatele emise securitatii ocupationale de instituţiile acreditate să elibereze respectivele certificării in domeniul OHSAS 18001 (sau echivalent) valabil la data deschiderii ofertelor in Solicitat  Nesolicitat □ domeniul care face obiectul contractului- copie legalizata ” conform cu originalul” Nu se admit operatori economici in curs de autorizare. V. 9 Informaţii privind Cerinte obligatorii: subcontractanţii (daca este cazul) 1. Toţi subcontractanţii trebuie să îndeplinească capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare), în conformitate cu partea din contract pe care o va îndeplini subcontractantul şi sa prezinte documentele necesare demonstrarii capacitatii de executie a lucrarilor pentru care a fost nominalizat. Nedeclararea subcontractorilor duce la descalificarea ofertantului in cazul in care se constata ca acesta nu are capacitatea tehnica si experienţa necesara pentru a desfăşura activitatile . 2. Completarea si prezentarea formularului Anexa 18 cu subcontractanţii, specializarea si acordul acestora 3. Se va prezenta acordul de subcontractare(formular Anexa 18A), în original sau copie legalizată, din care să rezulte partea din contract pe care o va îndeplini fiecare asociat (fizic şi valoric, inclusiv ca procent din valoarea contractului). În cazul în care acordurile de subcontractare sunt încheiate în altă limbă decât limba română, se vor prezenta copii după acorduri şi traducere legalizată în limba română Solicitat  Nesolicitat □

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

după acestea.

VI. PREZENTAREA OFERTEI VI.1 Primire oferte

VI.2 Limba de redactare a ofertei

VI.4 Perioada de valabilitate a ofertei

VI.5 Garanţie de participare Solicitat  Nesolicitat □

Operatorii economici vor depune oferta prin poştă cu confirmare de primire sau direct (prin curier cu imputernicire/delegatie) la sediul autorităţii contractante cu confirmare de primire. Oferta si toate documentele ei, precum si corespondenta dintre ofertanti si beneficiar vor fi redactate in limba romana. Documentele furnizate de ofertanti pot fi redactate intr-o alta limba insa trebuie insotite de o traducere autorizata in limba romana. Traducerea in limba romana va prevala in orice situatie. 1. Ofertele raman valabile timp de 90 zile dupa data de depunere a acestora, indicata in anuntul de participare/documentatie de atribuire. 2. In cazuri exceptionale si inainte de expirarea perioadei initiale de valabilitate prevazuta mai sus, Autoritatea contractanta poate cere ofertantilor o prelungire determinata a acestei perioade. Astfel de solicitari si raspunsurile la acestea (privind prelungirea perioadei de valabilitate a ofertelor) se vor face in scris. Un ofertant poate refuza o astfel de cerere caz in care nu-si va pierde garantia de participare la licitatie. Ofertantii care accepta aceasta cerere nu sunt autorizati sa-si modifice oferta. De asemenea, ofertantii care au acceptat prelungirea perioadei de valabilitate a ofertelor au acceptat in mod automat si prelungirea valabilitatii garantiei de participare. 1. Depunerea garantiei de participare este obligatorie. 2. Cuantumul garanţiei de participare este de 180.000,00 Ron. In cazul ofertanţilor din categoria Intreprinderilor Mici şi Mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevăzute în Legea nr. 346/2004) garanţia de participare se constituie în procent de 50% din cuantumul precizat in documentaţia de atribuire. 3. Perioada de valabilitate a garanţiei pentru

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

participare va fi cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile. 4.Garantia de participare se va constitui folosind una din următoarele modalitaţi: ► virament bancar in contul RO46TREZ6825006XXX000208 deschis la Trezoreria Babeni ► scrisoare de garanţie bancară; Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa: a) condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat; sau b) necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. 5. Scrisoare de garanţie trebuie anexată/atasată la coletul cu oferta în ORIGINAL si va fi depusa odata cu acesta. Aceasta trebuie să facă referire expresă la procedura organizată de autoritatea contractantă, să conţină în clar denumirea autorităţii contractante in favoarea căreia s-a constituit, valoarea garanţiei să corespundă sumei fixe solicitată prin documentaţia de atribuire, să aibă înscrisă valabilitatea pentru care a fost constituită care trebuie să corespundă cu cea înscrisă în documentaţie, să conţină parafa lizibilă a băncii emitente şi/sau semnătura autorizată si sa fie emisă pentru operatorul economic care a depus oferta. Ofertele care nu sunt însoţite de dovada constituirii garanţiei pentru participare in cuantumul si forma solicitate vor fi respinse la deschidere. Dovada constituirii garantiei in cuantumul si forma solicitata vor fi la vedere in afara plicului continand oferta. Garanţia de participare se restituie : - ofertantului câştigător: în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună execuţie ; - ofertanţilor necâştigători: după semnarea contractului de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

Ofertantul pierde garanţia de participare, dacă : - îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; - oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului. - oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. VI.6 Costul asociat elaborării şi Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale, precum prezentării ofertei şi costurile documentelor care o însoţesc, iar autoritatea contractantă nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru costurile respective. VI.7 Modul de prezentare a propunerii Propunerea tehnica, trebuie sa cuprinda: tehnice 1. Descrierea lucrarilor si tehnologia de executie detaliata pe actiuni si obiecte 2. Grafic de executie fizic si valoric al lucrarilor cu alocarea resurselor umane, materiale si de utilaje; 3. Programul calitatii propus pentru executarea lucrarii care va contine informatii privind sistemul calitatii aplicat la lucrare, precum si listele cuprinzand: - procedurile aferente sistemului calitatii - procedurile tehnice de executie ce urmeaza a fi aplicate in vedera realizarii lucrarilor 4.Planul de control al calitati, verificarilor si incercarilor 5.Fise tehnice 6.Informatii privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le va aplica pentru realizarea investitiei. 7. Formularul Anexa 35-persoanele responsabile cu executia lucrarilor Propunerea tehnica se va prezenta în plic separat de oferta financiară. VI.8 Modul de prezentare a propunerii financiare 1. Oferta financiara va cuprinde: ► Formularul de oferta Anexa nr.29 si anexa nr.29ª In formularul de oferta Anexa 29 ofertantul va mentiona valoarea totala a ofertei ► Formularul Anexa nr.31-lista privind consumurile cu transporturile. ► Formularul Anexa nr.32-lista privind consumurile cu mana de lucru

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

VI.9 Modul de prezentare a ofertei

► Formularul Anexa nr.34-centralizator financiar al categoriilor de lucrari ► Formularul Anexa nr.37-lista privind cantitatile de lucrari(articole comasate) ► Formularul Anexa nr.38-lista detaliata privind cantitatile de lucrari ► Formularul Anexa nr.39-lista privind utilajele si echipamentele tehnologice inclusiv dotarile ► Formularul Anexa nr.40-lista privind consumurile de ore de functionare a utilajelor ► Formularul Anexa nr.41-lista privind consumurile de resurse de materiale ► Declaratie cu privire la faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile legale in vigoare, referitoare la conditiile de munca si protectia muncii si ca se obliga sa le respecte pe toata durata de derulare a contractului de achizitie publica de lucrari; 3. Preţurile din propunerea financiară vor include toate elementele necesare astfel încât să respecte toate specificaţiile cuprinse în Caietul de Sarcini şi să se poată demonstra corespondenţa propunerii financiare cu aceste specificaţii. 4. Modelul de Contract de lucrari (Sectiunea V) acceptat de catre ofertant in forma propusa, face parte tot din propunerea financiara. Conditiile din contract sunt imperative si nu pot fi modificate de catre ofertant. Ofertantul poate face propuneri referitoare la clauzele contractuale propuse de autoritatea contractanta. In cazul in care propunerile formulate la contract sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta oferta este considerat neconforma. Lipsa propunerii financiare la data deschiderii ofertelor conduce la excluderea ofertantului. 1.La documentele de calificare se va ataşa, în original, împuternicirea semnată de reprezentantul legal al operatorului economic privind nominalizarea persoanei împuternicite să angajeze ofertantul în contract, respectiv: se va completa împuternicirea pentru semnatarul ofertei şi, dacă este există, copie după hotărârea/decizia consiliului de administraţie sau a organismului corespunzător al operatorului

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

economic privind nominalizarea persoanei desemnată ca reprezentant legal al societăţii. Acestea trebuie ataşate şi de către asociaţi şi subcontractanţi. 2. Toate formularele solicitate şi prevăzute în Secţiunea V - Formulare se vor prezenta completate integral, cu semnăturile, în original. 3. Adresa la care se depune oferta: Consiliul Local al Comunei GALICEA, comuna GALICEA, judetul VALCEA 4. Ofertele pot fi transmise prin poştă sau depuse direct de către ofertant la adresa indicată mai sus, până la data 05.11.2010 ora 09.00, însoţite de o scrisoare de înaintare, conform Formularului anexa nr. 45 (Scrisoare de înaintare). 5. Se vor depune: 1 original şi 2 copii pentru fiecare oferta. 6. Documentaţia trebuie să fie în totalitate tipărită cu cerneală neradiabilă. 7. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficial abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate şi stampilate, conform prevederilor legale. 8. Documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea financiară se vor îndosaria separat, vor avea fiecare câte un opis (în care vor fi cuprinse toate documentele solicitate în documentaţia de atribuire, cu indicarea paginii la care se află documentul din opis), iar fiecare pagină va fi numerotată şi semnată de către reprezentantul autorizat al ofertantului împuternicit să angajeze ofertantul în contract. 9. Toate documentele prezentate trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertei. 10. Documentele de calificare se vor îndosaria în ordinea în care au fost solicitate în Fişa de date a achiziţiei. În cazul în care există subcontractanţi sau asociaţi, documentele de acelaşi tip se vor aşeza unul după altul (mai întâi pentru ofertant sau liderul de asociaţie, apoi asociaţii, după care subcontractanţii). 11. Documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea financiară se vor introduce în plicuri distincte, sigilate şi marcate corespunzător, astfel: Plicul 1: Documente de calificare - original Plicul 2: Propunere tehnică - original

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

Plicul 3: Propunere financiară - original Plicurile 1,2,3 se vor introduce într-un plic A, marcat cu inscripţia: A - ORIGINAL. Plicul 4: Documente de calificare - copie Plicul 5: Propunere tehnică - copie Plicul 6: Propunere financiară - copie Plicurile 4,5,6 se vor introduce într-un plic B marcat cu inscripţia: B - COPIE. Plicul 7: Documente de calificare - copie Plicul 8: Propunere tehnică - copie Plicul 9: Propunere financiară - copie Plicurile 7;8;9 se vor introduce într-un plic N marcat cu inscripţia: C - COPIE. Plicurile A , B, C se vor introduce într-un pachet sigilat pe care se va scrie: - numele şi adresa autorităţii contractante - numele şi adresa ofertantului; telefon şi fax - Ofertă Alimentare cu apa in comuna GALICEA, jud. VALCEA „A nu se deschide înainte de 05.11.2010 ora 10.00“. Daca vor exista discrepante intre original si copie, va prevala originalul. 12. La depunerea ofertelor Autoritatea contractanta inscrie numarul de inregistrare pe plicul/pachetul exterior, in scrisoarea recomandata cu aviz de primire sau in recipisa de primire predata comisionarului. 13. Autoritatea Contractanta poate, din proprie initiativa, sa prelungeasca termenul limita de depunere a ofertelor, prin emiterea unui adendum (anunt). Intr-un astfel de caz, toate drepturile si obligatiile Autoritatii Contractante si ofertantilor, privind data initiala specificata in anuntul de participare la licitatie vor fi aplicabile conform noii date. 14. Toate ofertele primite dupa termenul limita de depunere sau la alte adrese vor returnate nedeschise. Garantia de participare la licitatie aferenta acestora va fi returnata ofertantilor la cerere. 15. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina ofertantului. 1. Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei

VI.10 Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

VI.12 Deschiderea ofertelor

limită stabilită pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei pentru participare. Imprejurările în care ofertele sunt declarate întârziate sunt: depunere la altă adresă, depunere după data/ora limita inscrisă in fisa de date. 2. Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei, respectiv 05.11.2010, ora 09.00 şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. 3. În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea contractantă până la data limită pentru depunerea ofertelor, respectiv 05.11.2010, ora 09.00 . Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile de prezentare a ofertei, cu amendamentul că plicul exterior se va marca, în mod obligatoriu, cu inscripţia „MODIFICĂRI“. 4. Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decât cea stabilită în anunţul de participare ori care este primită de către autoritatea contractantă după expirarea datei limită pentru depunere 05.11.2010 ora 09.00 se returnează nedeschisă. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: data: 05.11.2010, ora 10.00, la sediul autorităţii contractante Primaria comunei GALICEA in prezenta membrilor comisiei de evaluare şi a reprezentanţilor ofertanţilor care doresc sa participe. Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere, prin reprezentanţii săi, care vor prezenta un document din care să reiese că sunt împuterniciţi sa participe la sesiunea de deschidere a ofertelor. Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor: - membrii comisiei de evaluare; - reprezentanţii autorizaţi ai ofertanţilor; - alte persoane autorizate de Autoritatea contractantă. Reprezentantul operatorului economic

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

participant la şedinţa de deschidere va avea asupra lui împuternicire scrisă în acest scop, un document de identitate, precum şi dovada constituirii garanţiei pentru participare care se prezintă comisiei de evaluare în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor separat de plicul cuprinzând oferta şi documentele care o însoţesc. Imputernicirea solicitata va fi conform Formularului– Imputernicire pentru reprezentarea ofertantului la şedinţa de deschidere (conform modelului inclus in Sectiunea V – Formulare). Comisia de evaluare va întocmi un proces verbal de deschidere care urmează să fie semnat atât de membrii comisiei cât şi de reprezentanţii ofertanţilor prezenţi la deschidere, fiecare ofertant, prezent sau nu la deschidere având dreptul la o copie a procesului verbal conţinând următoarele date: • denumirea ofertanţilor ; • modificările şi retragerile de oferte ; • elementele principale ale propunerilor financiare inclusiv preţul ; • orice alte detalii pe care comisia le consideră necesare. După verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare, a propunerilor tehnice şi financiare, comisia de evaluare va respinge ofertele neconforme şi inadmisibile şi va evalua ofertele admisibile.

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE VII.1 Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic  Nr. Crt. 1 2 Factori de evaluare TOTAL Punctaj financiar Punctaj tehnic PONDERE 100 puncte 60 puncte 40 puncte

Algoritmul de calcul pentru stabilirea ofertei castigatoare este următorul : Puncte total = Punctaj financiar + Punctaj tehnic

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

1. Punctaj financiar : punctaj maxim alocat – 60 puncte (Vor fi evaluate preturile exprimate in RON fara TVA ) Oferta cu pretul cel mai mic primeste punctajul maxim de 60 puncte, iar punctajul celorlalte oferte se stabileste dupa cum urmeaza: Punctajul ofertei de evaluat = pretul ofertei cu punctajul maxim/pretul ofertei de evaluare x60 2. Punctaj tehnic : pentru factorul de evaluare “Propunere tehnică”, punctajul se acordă după cum urmează: Factori de evaluare 1. Programul de asigurare a calităţii propus pentru lucrare 2. Durata de execuţie 3. Perioada de garanţie acordată lucrării (min. 24 luni, max. 60 luni) TOTAL Punctaj Maxim 5 20 15 40

1. Punctajul pentru factorul de evaluare „programul de asigurare a calităţii” se va acorda având în vedere: a) rigurozitatea descrierii sistemului aplicat tehnologiilor de executie din caietul de sarcini: 2 puncte b) gradul de acoperire a cerinţelor de calitate prin procedurile tehnice de execuţie care urmează să fie aplicate: 3 puncte În cazul descrierii incomplete a unuia sau mai multor criterii, nu se va acorda punctaj pentru criteriile respective. 2. Punctajul pentru factorul de evaluare „Durata de execuţie” se acordă având în vedere corelarea din punct de vedere tehnic şi tehnologic a lucrărilor ce urmează a se executa şi timpul real de execuţie, conform graficului fizic şi valoric prezentat, astfel: a) pentru cea mai scăzută durată de execuţie se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare; b) pentru durata de execuţie mai mare decât cea prevăzută la lit. a) se acordă punctajul astfel: Pn = [(termen minim/termen (n)] x punctajul maxim 3. Punctajul pentru factorul de evaluare „perioada de garanţie acordată lucrării” se va acorda ţinând cont de termenul de garanţie după cum urmează: a) pentru cea mai lungă perioadă de garanţie se acordă punctajul maxim; b) pentru altă perioadă decât cea prevăzută în punctul a) se acordă punctajul astfel: Perioada (n) = [durata (n)/ durata maximă ofertată] x punctajul maxim Perioada de garanţie acordată lucrării reprezintă perioada maximă ce poate fi acordată de către ofertant, faţă de perioada prescrisă în documentaţia de atribuire,

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

ţinând cont de calitatea materialelor folosite, performanţa utilajelor şi a calităţii execuţiei lucrărilor. Perioada de garanţie acordată va fi cuprinsă îintre minim 24 luni şi maxim 60 luni. Ofertantul care oferă un termen de garanţie mai scurt de 24 de luni va fi exclus din procedură iar ofertantului care va oferi o perioada de garantie mai mare de 60 de luni i se va acorda acelasi punctaj ca celui care a oferit o perioada de garantie de 60 de luni. VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare de către comisia de evaluare, în perioada de valabilitate a ofertei . Ofertantul invitat de către autoritatea contractantă să încheie contractul de achiziţie publică are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie . În cazul în care, părţi din contractul de achiziţie publică urmează să fie realizate de unul sau mai mulţi subcontractanţi, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant şi subcontractanţii nominalizaţi în ofertă. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi vor constitui anexe la contractul de achiziţie publică. Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în ofertă fără acceptul autorităţii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale. In cazul in care contractul va fi atribuit unei asocieri de firme, se va solicita legalizarea acesteia. VIII.1 Ajustarea preţului contractului Solicitat  Nesolicitat □ VIII.2. Garanţia de bună execuţie a contractului Solicitat  Nesolicitat □ Modul de ajustare a preţului contractului: 1.Nu se admite actualizarea pretului contractului numai pentru componentele de executie lucrari; 1. Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10 % din pretul fara TVA al contractului. 2. Modul de constituire a garantiei de buna executie este- prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. In acest caz contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o banca agreată de ambele părţi. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis va fi de 0,5% din preţul contractului. 3. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate. 4. Mod de restituire: conform legislatiei in vigoare. In cazul ofertanţilor din categoria Intreprinderilor Mici şi Mijlocii , conform Legii nr. 346/2004 garanţia de buna executie se constituie în procent de 50% din cuantumul precizat in documentaţia de atribuire . IX REGULI OBLIGATORII REFERITOARE LA CONDIŢIILE DE MUNCĂ ŞI DE PROTECŢIA MUNCII Pe perioada execuţiei lucrărilor vor fi respectate următoarele prevederi: • Legea nr. 319/2006, privind Legea securitatii si sanatatii in munca ; • Norme specifice de protecţie a muncii aprobate prin Ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale ; • Informaţii privind condiţiile de muncă şi protecţia muncii se pot obţine accesând site-ul www.mmssf.ro sau www.mmuncii.ro; In acest sens, în confomitate cu art.34 alin.2 din OUG nr.34/2006, ofertantul are obligaţia de a prezenta o declaraţie din care să rezulte că la elaborarea ofertei a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţia muncii (model in sectiune V – Formulare). Neprezentarea Declaratiei referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţia muncii duce la excluderea ofertantului. X. CONFIDENŢIALITATE Autoritatea contractantă are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestuia de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale. Comisia de evaluare nu are dreptul de a dezvălui ofertanţilor sau altor persoane neimplicate oficial în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică informaţii legate de propria activitate până când nu a fost comunicat rezultatul aplicării procedurii respective. XI. FRAUDĂ ŞI CORUPŢIE Ofertantul nu are dreptul de a influenţa sau de a încerca să influenţeze comisia de evaluare în procesul de examinare şi evaluare a ofertelor sau în decizia de stabilire a ofertei câştigătoare, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Nici un ofertant nu are dreptul de a contacta comisia de evaluare asupra nici unei probleme legate de oferta sa, din momentul deschiderii ofertelor până în momentul atribuirii contractului de achiziţie publică. Ofertantul are dreptul de a

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

aduce clarificări la ofertă şi/sau la documentele care însoţesc oferta numai ca urmare a unei solicitări scrise din partea comisiei de evaluare. Comisia de evaluare are obligaţia de a exclude orice ofertant în cazul în care se dovedeşte că acesta a fost sau este angajat în practici corupte ori frauduloase în legătură cu procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. XII. PRECIZĂRI FINALE Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură. Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.

SECTIUNEA IV CLAUZE CONTRACTUALE
Contract de lucrări nr.______________data …....2010 Preambul În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de lucrari, între COMUNA GALICEA cu sediul in comuna Galicea, jud VALCEA telefon : 0250/762160, fax : 0250/762160 cod fiscal .............. reprezentată prin Nafliu Ion – Primar, în calitate de achizitor, pe de o parte şi ___________________________________________ cu sediul in _______________________ __________________________________________, avand număr de inregistrare in Registrului Comertului ____________________, cod unic de inregistrare ____________________, telefon/fax ______________________________, reprezentata prin _______________________ - ____________________________, pe de altă parte. 2. Definiţii 2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale; b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. (se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract)
e.

3. Interpretare 3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii 4. Obiectul şi preţul contractului 4.1- Executantul se obligă să execute lucrările..................................(denumirea lucrărilor), în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 4.2. - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de lucrări............................... (denumirea) . 4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor executate, plătibil executantului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei. 5. Durata contractului 5.1 – Durata prezentului contract este de .....….. luni, adică de la............................................până la ………............... 6. Documentele contractului 6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin): a) caietul de sarcini; b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; c) graficul de îndeplinire a contractului; d) graficul de plăţi; e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul; f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.
(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte intergrantă a contractului)

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

7. Executarea contractului 7.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie şi predarea amplasamentului, respectiv la data de ......
(se precizează data la care începe execuţia contractului)

8. Protecţia patrimoniului cultural naţional 8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului. 8.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 8.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 8.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice. 9. Obligaţiile principale ale executantului 9.1 - Executantul se obligă să execute, să finalizeze şi să întreţină ............................................ (denumirea lucrării), în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 9.2 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract. (2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 9.3 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie. 9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. (2) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. (3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor. (4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. 9.5 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. (2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului. 9.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. (2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 9.7 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; iii) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 9.8 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării. 9.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: a) confortul riveranilor; sau b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 9.10 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. (2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă. (3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. (4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului. 9.11 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare. (2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 9.12 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de .... (se precizează numărul de ani) de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. 9.13 - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 10. Obligaţiile achizitorului 10.1 – Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia, finalizarea şi întreţinerea ......................(denumirea lucrării). 10.2 -La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor. 10.3 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele: a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată; d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului. (2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

10.4 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, în patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de execuţie a lucrării. 10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului. 10.6 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului. 10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. 11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract într-o perioadă de …………zile, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului.
(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)

11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată.
(se precizează aceeaşi cotă procentuală prevăzută pentru clauza 11.1 pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)

11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice 12. Garanţia de bună execuţie a contractului 12.1 - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de ……..................... , pentru perioada de ……........................... şi, oricum înainte de începerea execuţiei contractului.
(se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie)

12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

12.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de ….. de la executarea obligaţiilor asumate.
(se precizează modul de restituire şi termenul)

12.5 - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului 13. Începerea şi execuţia lucrărilor 13.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.
(se precizează data limită de emitere a ordinului de începere a execuţiei)

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor. 13.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.
(se precizează datele intermediare, dacă este cazul)

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract. (3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. 13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului. (2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. 13.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract. (2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului. (3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 13.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului. (2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. (4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant. 14. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 14.1 - În cazul în care: i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta, îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: (1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; (2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 14.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 17.2; în acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului. 15. Finalizarea lucrărilor 15.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor. 15.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. (2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie. 15.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. 15.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. 16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 16.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală. 16.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. (2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor; sau iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului. (3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare. 16.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.
ii)

17. Modalităţi de plată 17.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. (se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după caz, graficul de plată) 17.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de …………zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. 17.3 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de returnare a avansului şi numai în limita valorică prevăzută de lege. (se precizează cuantumul avansului) 17.4 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale. (2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit. (se precizează termenul) (3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate. 17.5 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat. 17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală. 18. Ajustarea preţului contractului1
1

Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

18.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 18.2 - Preţul contractului se ajustează utilizând formula convenită. (se precizează formula de ajustare) 19. Asigurări 19.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. (2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”. (3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). (4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia. 20. Subcontractanţi 20.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 20.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. (2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 20.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract. (3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract. 20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului. 21. Forţa majoră 21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 21.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 21.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

21.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 21.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 22. Soluţionarea litigiilor 22.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 22.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din România. (se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor) 23. Limba care guvernează contractul 23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 24. Comunicări 24.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 25. Legea aplicabilă contractului 25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. (se precizează data semnării de către părţi) Achizitor, ............................. autorizată) (semnătură autorizată) LS LS Executant, (semnătură

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

SECTIUNEA V FORMULARE ANEXE
Secţiunea Formulare conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. Fiecare ofertant care participă la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute in cadrul acestei sectiuni, completate în mod corespunzător, stampilate si semnate de persoanele autorizate

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

.

Operator economic Anexa A (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii I. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii………………………………………………………………… Adresa sediului social…………………………………………………………………… Cod unic de înregistrare……………………………………………………………… Numele şi funcţia……………………………………………………………………… (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent) II. Tipul întreprinderii Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii: [ ] Întreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economicofinanciară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr.2. [ ] Întreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr.2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie. [ ] Întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr.2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie. III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii 1 Exerciţiul financiar de referinţă2 Numărul mediu anual de Cifra de afaceri anuală Active totale (mii lei/mii Salariaţi netă (mii Euro) lei/mii Euro) Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

 Nu  Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior) Semnătura ..................................................................................... (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea) Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea. Data întocmirii .................................... Nume, prenume.................................... Semnătura .......................................... Funcţie..................................………… ___________ 1 Datele sunt calculate în conformitate cu Art.6 din Legea 346/2004, modificată şi completată prin OG 27/2006. 2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

Anexa nr. 10- DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic Operator Economic .......................... (denumirea) DECLARAŢIE Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că: 1. nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 2. nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a); 3....................................................................................... mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată; 4....................................................................................... în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor; 5. nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. Data completării Operator economic,

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

Anexa nr. 11 - INFORMAŢII GENERALE
Operator economic .................................. (denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE 1. Denumirea/numele: 2. Codul fiscal: 3. Adresa sediului central: 4. Telefon: Fax: E-mail: 5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ................................... (numărul înmatriculare/inregistrare, data) 6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare ..................................(se va solicita după caz,
certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: 1._______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare )

2._______________________________________________________ 3._______________________________________________________ 4._______________________________________________________ 8. Principala piaţă a afacerilor : 9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani : Anul 1.............. 2............. 3.............. Media anuală : Operator economic, .................................. (semnătură autorizată) Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.)
lei

Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.)
echivalent euro

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

Anexa nr. 13– DECLARAŢIE Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

Operator economic _________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic, .................................. (semnătură autorizată)

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

LISTĂ privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice Nr. crt. Denumire utilaj/echipament/instalaţie U.M Cantitate Forma de deţinere Proprietate În chirie2

Operator economic, …….........………………. (semnătură autorizată )

2

Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a dotărilor. În cazul în care ofertantul intenţionează să beneficieze de susţinerea tehnică a unui terţ, acest formular va fi însoţit de angajamentul ferm al terţului, încheiat în formă autentică, prin care acesta se obligă să îi pună la dispoziţie utilajele necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

Anexa nr. 14 – Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere
Operator economic _________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. Anul 1 Personal angajat Din care personal de conducere (În cazul solicitării) Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi a personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. Data completării Operator economic, ...................... ................................. (semnătură autorizată) Anul 2 Anul 3

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEA Achizitie de lucrari “ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA ”

Anexa nr. 16 - Declaraţie privind lista principalelor LUCRĂRI EXECUTATE Operator economic _____________________ (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic, .................................. (semnătură autorizată)

Nr crt

Obiect contract

Codul CPV

Denumirea/nume beneficiar /client Adresa

Calitatea prestatorului* )

Preţ contract

Procent Perioadă îndeplinit derulare de contract**) prestator (%)

1 2 ... Operator economic (semnătură autorizată) ________ *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor.

Operator economic (denumirea/numele) Formular experienta similara*) 1. Denumirea si obiectul contractului: ................................................................... Numarul si data contractului: ................................................................... 2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ......................................................... Adresa beneficiarului/clientului: ................................................................................. Tara: .......................................................... 3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: (se bifeaza optiunea corespunzatoare)  contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)  contractant asociat  subcontractant 4. Valoarea contractului exprimata in moneda in care exprimata in s-a incheiat contractul, echivalent lei euro a) initiala (la data semnarii contractului): b) finala (la data finalizarii contract.ului): 5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: 6. Natura si cantitatea de lucrari care a fost executata in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara

*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

Candidat/ofertant, ....................………….. (semnatura autorizata)

Anexa nr. 17- Informaţii referitoare la personalul de conducere
INFORMAŢII REFERITOARE LA PERSONALUL DE CONDUCERE Subsemnatul _/, Director General al societăţii comerciale................................ declar pe propria răspundere că pentru lucrarea “_______________” voi folosi următorul personal de conducere precum şi următoarele persoane responsabile pentru îndeplinirea contractului: Nr crt 0 A. 1

Studiile se specialitate 1 2 PERSONAL DE CONDUCERE DIRECTOR GENERAL

FUNCŢIA

NUMELE ŞI PRENUME LE

Vechime în specialitate (ani) 3 ___

Numărul de lucrări similare, executate în calitate de conducător 4 ____

____________ _________ ____________ _________ ____________ _________ ____________ _________ ____________ __________ ____________ __________

2

DIRECTOR ECONOMIC

___

____

3

DIRECTOR TEHNIC

__

___

B. 1 2 . .

PERSOANE RESPONSABILE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI ………………………… ……………………… ………………. ………………. …………… …………… …………….

Operator economic, (semnătura autorizată ) .....................................

Anexa nr. 18 – Model declaraţie subcontractanţi Operator economic _________________ (denumirea/numele)

LISTĂ CU SUBCONTRACTANŢII ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant împuternicit al ........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale. Nr crt Denumire /nume subcontractant Datele de recunoaştere ale subcontractanţilor Specializare Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractate

Operator economic (semnătură autorizată)

Anexa nr. 18A Model acord de subcontractare nr………./………… La contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre __________________ __________________________ privind executia ________________________________ (denumire autoritare contractanta) la “_______________________________________________________________”. (denumire contract) 1. Parti contractante: Acest contract este incheiat intre S.C. ___________________________ cu sediul in ______________ , reprezentata prin ________________________ Director General si __________________________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general si S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________, reprezentata prin __________________ Director General si __________________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant. 2. Obiectul contractului: Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de: (lucrari,produse,servicii) - ____________________ Art.2. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant. (lucrari, produse, servicii) Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ______________ executate in perioada respectiva. (lucrari,produse,servicii) . - plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______ (lucrarilor, produselor, serviciilor) ____________________________ de catre beneficiarul __________________________ (lucrarilor, produselor, serviciilor) (denumire autoritare contractanta) Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu contractul, (lucrarilor, produselor, serviciilor) esalonata conform graficului anexa la contract. Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal incheiat la terminarea ________________________. (lucrarilor, produselor, serviciilor) Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale.

3. Alte dispozitii: Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________ (lucrarilor, produselor, serviciilor) si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea ____________________ nerealizata la termen. (lucrarilor, produselor, serviciilor) Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va plati penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata. Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului ________________________________________________ (denumire contract) Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala. Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte. ______________________ _________________________ (contractant) (subcontractant)

Anexa nr. 19 - Angajament Terţ susţinător financiar
Terţ susţinător financiar .......................... (denumirea) ANGAJAMENT privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ................................................................................ (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. (denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ ( denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă. Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară. În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică. Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... ( denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune. Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ ( denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament. Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament. Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). Data completării, Terţ susţinător, (semnătură autorizată)

Terţ susţinător

.......................... (denumirea) Anexa nr. 20 Angajament privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici (Daca este cazul) Către, ................................(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ................ ...... (denumirea contractului de achiziţie publică) , noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... ............. (adresa terţului susţinător tehnic şi profesional) , ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă. Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară. În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică. Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici) , în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune. Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament. Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici). Data completării, ........................... . (semnătură autorizată) Terţ susţinător, ....................

Anexa nr. 21 Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional (Daca este cazul) Terţ susţinător ..........................(denumirea) Declaraţie Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... ( denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale. Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului). LISTA privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică Nr. crt Denumire utilaj/echipament/instalaţie Cantitate U.M. Forma de deţinere Proprietate În chirie

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................................( denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). Data completării, Terţ susţinător, (semnătură autorizată)

Anexa nr. 22 Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional (Daca este cazul) Terţ susţinător tehnic şi profesional .......................... (denumirea) Declaraţie Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător tehnic si profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale. LISTA privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică Anul 1 Personal angajat Din care personal de conducere Personal efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului Din care personal de conducere efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................( denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). Data completării, Terţ susţinător, (semnătură autorizată) Anul 2 Anul 3

Anexa nr. 29– FORMULAR DE OFERTĂ LUCRĂRI
......................................... (denumire/oferte ofertant) OFERTĂ Către .................................................................................................... (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să executăm ............................................... (denumirea lucrării) pentru suma de ................., (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda). 2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexat, în ....................................................... (perioada în litere şi în cifre). 3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi (ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 5. Precizăm că:(se bifează opţiunea corespunzătoare): |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. |_| nu depunem ofertă alternativă. 6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă primită. Data _____/_____/_____ ..............................................................................., (nume, prenume şi semnătură), L.S. în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Anexa nr. 29 A- ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ LUCRĂRI ..................................................... (denumirea/numele ofertant)

ANEXĂ LA OFERTA DE LUCRĂRI 1 2 3 4 Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractant (% din preţul total ofertat) Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub forma........................ în cuantum de: Perioada de garanţie de bună execuţie (luni calendaristice) Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuţiei) Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor (numărul de zile calendaristice de la data semnării contractului) Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare şi la termenul final de execuţie (% din valoarea care trebuia să fie realizată) Limita maximă a penalizărilor (% din preţul total ofertat) Limita minimă a asigurărilor (% din preţul total ofertat) Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice) Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de plată lunare (garanţii, avansuri ) ..................................................... (semnătura autorizată) L.S.

5 6 7 8 9 10

Anexa nr. 31- LISTA PRIVIND CONSUMURILE CU TRANSPORTURILE
LISTA privind consumurile cu transporturile Elementele rezultate din analiza lucrărilor ce urmează sa fie executate Tipul de ___________________________________________________ transport Tone km ore de transportate parcurşi funcţionare 1 2 3 4 Transport auto(total), din care, pe categorii: 1.1. ……………. 1.2. ……………...

)

Nr crt 0 1.

Tariful unitar lei/t x km 5

Valoarea (exclusiv T.V.A.) lei

6

2. 3.

Transport pe cale ferată(total), din care, pe categorii:
2.1. ……………. 2.2. ……………... .

Alte transporturi
(total) t TOTAL ∑ lei ……………. _____________ euro …………

Data completării: ...................................... ........................................................ (denumire ofertant)

Anexa nr. 30 INFORMATII PRIVIND OBLIGATIILE CONTRACTUALE IN CURS
Informaţii privind obligaţiile contractuale în curs Denumirea obiectivului de investiţii Contract încheiat(nr./luna/an ) 1 Valoarea lucrării contractate sau în curs de contractare Lei 2 Coeficientu l de actualizare Valoarea actualizată a lucrării Valoarea executată, reactualizată (până la data) Lei 5 Valoarea ramasă de executat Valoarea preconizată a se executa în urmatoarele 12 luni Lei 7 Durata de execuţi e contrac -tată Luni 8 Termen punere în funcţiune, conform contractului Luna/an 9

Lei 3

Lei 4

Lei 6

TOTAL Data completării: ...................................... ........................................................ (denumire ofertant)

Anexa nr. 32– LISTĂ PRIVIND CONSUMURILE CU MÂNA DE LUCRU

LISTĂ privind consumurile cu mâna de lucru

Nr. crt. 0 1. 2. 3. …

Consumurile Denumirea (om/ore) cu meseriei manopera directă 1 2 ………………... …………. ………………... …………. ………………... …………. ………………… ………….

Tariful mediu - lei/oră3 ……………….. ……………….. ……………….. ………………..

Valoarea (exclusiv T.V.A.) lei (col.2 x col.3) 4 ……………. ……………. ……………. …………….

Operator economic, ………… ………………………. (semnătura autorizată )

Anexa nr. 34 - CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI
CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI Devizul-ofertă al obiectului ______________ din care (după caz) Nr. crt. Categorie de lucrări Valoarea (exclusiv T.V.A) lei 2 Operatorul economic/ conducătorul(lide rul asociaţiei) 3 asociatul 1 asociatul … subcontractantul 1 subcontractantul …

0 I.

1. 2. …

II.

1 Clădiri şi construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor şi reţelelor de utilităţi în incintă Ts Terasamente C Construcţii … ……………. Montaj utilaje tehnologice, inclusiv reţelele aferente TOTAL I Procurare - Utilaje şi echipamente tehnologice, cu montaj - Utilaje şi echipamente de transport - Dotări, inclusiv utilaje şi echipamente independente cu durata mare de serviciu TOTAL II

4

5

6

7

Total valoare (exclusiv TVA) lei euro Taxa pe valoare adaugată lei Total(inclusiv TVA) lei Operator economic, ………… ……………. (semnătura autorizată )

Anexa nr. 35- PERSOANELE RESPONSABILE CU EXECUŢIA LUCRĂRILOR
..................................... OPERATOR ECONOMIC PERSOANELE RESPONSABILE PENTRU EXECUŢIA LUCRĂRILOR

Subsemnatul _________________________, Director General al .......................(denumirea operatorului economic) declar pe propria răspundere că pentru lucrarea “___________________________“ voi folosi următorul personal:

Nr. crt. 0 1

FUNCŢIA 1 ŞEF ŞANTIER

NUMELE PRENUMELE
2

ŞI Vechimea în specialitate (ani) 3

Studiile se specialitate

Numărul de lucrări similare, executate în calitate de conducător 4 ___

_________________________

____

2

ŞEF PUNCT DE LUCRU

_________________________

____

___

3

RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUŢIA _________________________ Operator economic, ………………… (semnătura autorizată )

____

___

Anexa nr. 37 – LISTA PRIVIND CANTITĂŢILE DE LUCRĂRI (articole comasate) LISTA privind cantităţile de lucrări Obiectul ___________________ Categoria de lucrări __________ Nr.crt. 0 1. Capitolul de lucrări U.M. Cantitatea Preţul unitar Total (3X4)

SECŢIUNEA TEHNICĂ 1 2 Capitol de lucrare Subcapitol Subcapitol

SECŢIUNEA FINANCIARĂ 3 4 5

2.

………………….. Capitol de lucrare 2.1. Subcapitol

1. Subcapitol …………………..

TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI: Operator economic, ………… ………………. (semnătura autorizată )

Notă: Articolele de lucrări vor fi comasate în cadrul listelor de cantităţi, avându-se în vedere respectarea simultană, pe cât posibil a următoarelor condiţii: - articolul comasat trebuie să reprezinte o activitate pentru realizarea căreia resursele principale trebuie să fie omogene ca natură; - articolul comasat trebuie să reprezinte o activitate a cărei desfăşurare în timp are continuitate (nu este întreruptă de necesitatea realizării unei activităţi distincte). Prin natura omogenă a principalelor resurse se înţelege acelaşi material preponderent, acceaşi meserie pentru forţa de muncă şi natura utilajului conducător, aferente procesului tehnologic (excavaţii, compactare, turnare, forare, ridicare, montaj etc.). Descrierea conţinutului articolelor comasate se poate realiza fie prin trimiteri la articole de deviz, fie prin descrierea detaliată a condiţiilor tehnice, tehnologice, de măsurare şi de calitate

Anexa nr. – 38 LISTĂ DETALIATĂ PRIVIND CANTITĂŢILE DE LUCRĂRI
LISTĂ cuprinzând cantităţile de lucrări Obiectul ___________________ Categoria de lucrări __________ Capitolul de lucrări Preţul unitar a) materiale b) manoperă Cantitatea c) utilaj d)transport ___________ _ Total a)+b)+c) +d) 2 3 4

Nr. crt.

Material Manoperă [3X4a] [3x4b]

Utilaj [3x4c]

Transport [3x4d]

Total(3X4) sau (5+6+7+8)

SECŢIUNEA TEHNICĂ 0 1 1. Capitol de lucrare o Subcapitol o Subcapitol Capitol de lucrare 1. Subcapitol 2.2 Subcapitol 2. Cheltuieli directe:

5

SECŢIUNEA FINANCIARĂ 6 7

8

9

M

m

U = Vut termice + Vut electrice din care: -Vut termice (valoarea pentru utilaje termice) - Vut electrice (valoarea pentru utilaje electrice)

t

T

Alte cheltuieli directe: - CAS: - somaj; - sănătate - fond de risc - alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE: Cheltuieli indirecte = To x % Profit = (To + Io) x % TOTAL GENERAL:

Mo

mo

Uo

to

To Io Po V0=T0+I0+P0

Operator economic, ______________ (semnătura autorizată )

Anexa nr.– 39 LISTA PRIVIND UTILAJELE ŞI ECHIPAMENTELE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTĂRILE
LISTA privind utilajele şi echipamentele tehnologice, inclusiv dotările Nr. crt 0 1 Denumire (utilaj/echipament tehnologic/dotări) 1 Obiect 01 a)................... b)................... .... .................... ........................ 2 U.M. 3 Cantitate Preţ unitar 4 Preţ total, fără TVA (col 3x col 4) 5 Denumire furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)

2 3

Notă: Se vor ataşa şi fişele tehnice Operator economic, ………… ……………… (semnătura autorizată )

Anexa nr. 40 – LISTA PRIVIND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCŢIONARE A UTILAJELOR

LISTA privind consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii 1)

Nr. crt. 0 1. 2. 3. …

Denumirea utilajului de construcţii 1 ………………... ………………... ………………... …………………

Consumurile - ore de funcţionare 2 …………………. …………………. …………………. ………………….

Tariful orar - lei/oră de funcţionare3 …………………… …………………… …………………… ……………………

Valoarea (exclusiv T.V.A.) lei (col.2 x col.3) 4 ……………. ……………. ……………. …………….

TOTAL

U ∑

……………

lei ……………. ______________ euro …………

Operator economic, ………… ………………. (semnatura autorizata )

Notă: Lista se întocmeşte pentru consumurile de ore functionare a utilajelor necesare pentru îndeplinirea întregului contract de lucrări grupate pe categorii de lucrări.

141

Anexa nr. 41 – LISTA PRIVIND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE
LISTA privind consumurile de resurse materiale Obiectul __________________ Categoria de lucrări _________

Nr. crt. 0 1. 2. 3. …

Denumirea resursei materiale 1 ……………….. ……………….. ………………..

U.M . 2 …. …. ….

Consumurile cuprinse în oferta 3 …………. …………. ………….

Preţul unitar Valoarea (exclusiv (exclusive T.V.A.) T.V.A.) 4 5 …………… …………….. …………… ……………. …………… …………….

Greutatea (tone) 6 ……….. ……….. ………..

Resurse nenominaliz _ ate (cel mult 20% din valoarea totala a resurselor materiale)
TOTAL
M ∑

_

_

lei euro

Operator economic, ………………………… (semnătura autorizată ) Notă: Lista se întocmeşte pentru consumurile de resurse materiale necesare pentru îndeplinirea întregului contract de lucrări, grupate pe categorii de lucrări

142

Anexa nr. 43– Model solicitare de clarificări

Denumire autoritate contractantă Nr. ________ / _____ SOLICITARE DE CLARIFICĂRI Către, S.C. ___________________________________ (denumire ofertant) Referitor la oferta dumneavoastră depusă în cadrul procedurii de......................( tip procedură) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/încheierea acordului-cadru ………. (obiectul contractului/acordului-cadru), Cod CPV ................... , vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:
  

………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi răspunsul dumneavoastră până la data de ...............

Cu consideraţie, Preşedintele comisiei de evaluare, ………………………………. (nume şi semnătura)

143

Anexa nr.

44– Model ACORD DE ASOCIERE

ACORD DE ASOCIERE în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006. 2) Părţile acordului : _______________________, reprezentată prin................................, în calitate de.............. (denumire operator economic, sediu, telefon) şi ________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de.............. (denumire operator economic, sediu, telefon) 2. Obiectul acordului: 2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... ................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului/acorduluicadru) b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare. 2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun: 1. ___________________________________ 2. ___________________________________ … ___________________________________ 2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie publică este: 1._______ % S.C. ___________________________ 2._______ % S.C. ___________________________ 2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 1._______ % S.C. ___________________________ 2._______ % S.C. ___________________________ 3. Durata asocierii 3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

144

4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 5. Încetarea acordului de asociere 5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord; c) alte cauze prevăzute de lege. 6 Comunicări 6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.......... 6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 7 Litigii 7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 8. Alte clauze:____________________________________________ Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi............................(data semnării lui) Liderul asociatiei: ______________________ (denumire autoritate contractanta) ASOCIAT 1, ___________________ ASOCIAT 2, ___________________ Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

145

Anexa nr. 45– Model scrisoare de înaintare

OPERATORUL ECONOMIC ___________________ (denumire / sediu )

Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr._________data___________ora_____

SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către ________________________________ (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea de contractului _________________________________________(denumirea contractului

achiziţie publică), noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele: 1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire; 2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ________ copii: a) oferta; b) documentele care însoţesc oferta. c) mostre, schiţe după caz. Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. Data completării ___________ Cu stimă, Operator economic, ................................... (semnătura autorizată )

146

Anexa nr. 56– MODEL DE CONTESTAŢIE
Formular pentru persoane juridice Antet/contestator ………………………….

CONTESTAŢIE Subscrisa………………………....... (denumirea persoanei juridice), cu sediul în …….....................................………., cod unic de înregistrare ...…………………………, reprezentată legal prin .................... în calitate.........., în calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire ........... a contractului de achiziţie publică (obiectul contractului) ………………., organizată de autoritatea contractantă ……………………… (denumirea autorităţii contractante) …….., având sediul în (adresa autorităţii contractante) …………..........................., formulez prezenta: CONTESTAŢIE prin care solicit anularea actului obligarea autorităţii contractante de a emite un act obligarea autorităţii contractante la adoptarea de măsuri necesare pentru remediere actului/actelor care afectează procedura de atribuire. ………………………….. Se nominalizează actul/actele atacate. Motivele care stau la baza contestaţiei sunt : i) în fapt ………………………………………….. ii) în drept ………………………………………. În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă: ……………………… Data, Reprezentat legal (nume/prenume în clar) ___________________

Formular 11 BANCA ___________________ 147

(denumirea) SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica Către ___________________________________________ (denumirea autorităţii contractante si adresa completa) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ____________________________, (denumirea contractului de achizitie publica) noi _________________________, avand sediul inregistrat la ______________________, (denumirea bancii) (adresa bancii) ne obligam fata de __________________________________________ sa platim suma de (denumirea autoritatii contractante) _______________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba (in litere si in cifre) obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare: a) ofertantul _________________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate (denumirea/numele) a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ______________________________ (denumirea/numele) nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ______________________________ (denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. Prezenta garantie este valabila pana la data de ___________________________. Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____ (semnatura autorizata) Formular 19

OPERATOR ECONOMIC ........................................... (denumirea/numele)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE
148

Către ___________________________________________ (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Cu privire la contractul de achiziţie publică ………………………………………., (denumirea contractului) încheiat între ……………………….., în calitate de contractant, ……………………………… în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de ……………. reprezentând……….% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului. Prezenta garanţie este valabilă până la data de ………………………………… . În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de Banca ......................... (semnatura autorizată) în ziua .....luna .......anul.......

OPERATOR ECONOMIC ____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGATIILOR REFERITOARE LA CONDIŢIILE DE MUNCĂ, DE PROTECŢIA MUNCII SI DE PROTECTIA MEDIULUI Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa peratorului economic) declar pe propria răspundere, in conformitate cu art. 34 alin. 2 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii şi cele referitoare la protecţia mediului.. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 149

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ___________________ (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) Data completării ...................... Operator economic, _________________ (semnatura autorizată)

IMPUTERNICIRE PENTRU REPREZENTAREA OFERTANTULUI LA SEDINTA DE DESCHIDERE Subscrisa............................................................ cu sediul in ................................. Inmatriculata la ORC sub nr.............CIF..............................,reprezentata legal prin .......................................... in calitate de ............................... imputernicim prin prezenta pe ............................. Domnul/Doamna ..................................(numele), posesor al actului de identitate............(tipul actului) seria ............ nr. ..................., emis de .....................(emitent) la data de ........................................, cod numeric personal......................................................... specimen de semnatura...........................................................sa ne reprezinte la procedura ................................................................................................................. in scopul atribuirii contractului pentru: ............................................................................................................................................... In indeplinirea mandatului sau imputernicitul va avea urmatoarele drepturi si obligatii: -Sa semneze toate actele si documentele care emana de la subscrisa in legatura cu participarea la procedura -Sa participe in numele subscrisei la procedura si sa semneze toate documentele rezultate pe parcursul si/sau in urma desfasurarii procedurii -Sa raspunda la solicitarile de clarificare formulate de comisia de evaluare in timpul desfasurarii procedurii -Sa depuna in numele subscrisei contestatiile cu privire la procedura Prin prezenta imputernicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea subscrisei cu privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedura. Nota ; Imputernicirea va fi insotita de o copie a actului de identitate al persoanei imputernicite 150

Data completării.................................. Ofertant, ................................ (Semnătura autorizata) Antet/contestator ………………………….

Anexa nr. 58 Model declaraţie iniţială privind îndeplinirea cerinţelor de calificare
Operator Economic .......................... (denumirea) DECLARAŢIE* Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic), în calitate de: - ofertant unic (cu ofertă individuală) - ofertant asociat (cu ofertă comună) la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV .............organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), la data de................ zi/luna/an), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că îndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire, după cum urmează : Situaţia personală Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Situaţia economico-financiară Capacitatea tehnică şi/sau profesională Standarde de asigurare a calităţii Standarde de protecţie a mediului.

(se bifează după caz) Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în prezenta declaraţie precum şi Anexa acesteia sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare potrivit prevederilor legale. Data completării Operator economic, ... (semnătură autorizată) 151

*NOTĂ: Nu se aplicabilă în cazul etapei de selecţie/preselecţie a candidaţilor participanţi la procedura de licitaţie restrânsă, dialog competitiv sau negociere.

152

ANEXA 1 Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic), în susţinerea DECLARAŢIEI menţionez succinct modul concret de îndeplinire a documentelor* aşa cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire de către autoritatea contractantă: A Situaţia personală:
•.................................... •……………………… •……………………… •………………………. •………………………

B Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:
•.................................... •……………………… •……………………… •………………………. •………………………

C Situaţia economico-financiară:
•.................................... •……………………… •……………………… •………………………. •………………………….

D Capacitatea tehnică şi/sau profesională:
•.................................... •……………………… •……………………… •………………………. •………………………….

E Standarde de asigurare a calităţii:
•.................................... •……………………… •………………………

153

•………………………. •………………………….

F Standarde de protecţie a mediului:
•.................................... •……………………… •……………………… •………………………. •………………………….

*NOTĂ: dacă au fost solicitate se completează inclusiv cu diverse valori, cantităţi sau alte asemenea. Înţeleg că în cazul în care primesc din partea autorităţii contractante o solicitare de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare prezentate mai sus, mă oblig să le prezint în termenul stabilit. Data completării Operator economic, ................................... (semnătură autorizată) Nota: In cazul in care ofertantul,conform art art. 11 alin. (4)-(5) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul său legal, prin care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire,trebuie avut in vedere faptul ca la solicitarea din partea autoritatii contractante de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare,aceste documente sa fie valabile la data deschiderii ofertelor,respectiv 30.04.2010,si nu ulterioare

154

Anexa nr. 60- Lista actelor normative incidente achiziţiilor publice LEGISLAŢIE NAŢIONALĂ 1. LEGE nr. 111 din 27 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 3 mai 2006. 2. LEGE nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006. 3. LEGE nr. 128 din 5 mai 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007. 4. LEGE nr. 228 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 29 iunie 2005 , privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 111 din 27 aprilie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 7 martie 2009. 5. HOTĂRÂRE nr. 895 din 4 august 2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 18 august 2005. 6. HOTĂRÂRE nr. 901 din 4 august 2005 privind aprobarea Strategiei de reforma a sistemului achiziţiilor publice, precum şi a planului de acţiune pentru implementarea acesteia în perioada 2005-2007, MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 19 august 2005. 7. HOTĂRÂRE nr. 942 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor 155

procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 1 august 2006, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.083 din 5 septembrie 2007. 8. HOTĂRÂRE nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, modificata prin H.G. 834 din 22 iulie 2009, publicata in Monitorul Oficial nr. 515 din 27 iulie 2009. 9. HOTĂRÂRE nr. 1.056 din 9 august 2006 privind modificarea art. 102 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 25 august 2006. 10. HOTĂRÂRE nr. 1.337 din 27 septembrie 2006 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006, MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 4 octombrie 2006. 11. HOTĂRÂRE nr. 782 din 14 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 27 iunie 2006. 12. HOTĂRÂRE nr. 1.660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, modificata prin H.G. nr. 198 din 27 februarie 2008 si prin H.G. 370 din 25 martie 2009. 13. HOTĂRÂRE nr. 1.083 din 5 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2006 MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007. 14. HOTĂRÂRE nr. 525 din 30 mai 2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 12 iunie 2007. 15. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 , privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006; RECTIFICAREA nr. 337 din 17 iulie 2006; LEGEA nr. 128 din 5 mai 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007; DECIZIA nr. 569 din 15 mai 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 octombrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 7 martie 2009;ORDONANTA DE URGENTA nr. 72 din 17 iunie 2009. 16. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 , privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile aduse de: LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 12 noiembrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 aprilie 2009.

156

17. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007. 18. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 129 din 12 noiembrie 2007 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 15 noiembrie 2007. 19. ORDIN nr. 1.679 din 12 octombrie 2006 privind completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 24 octombrie 2006. 20. ORDIN nr. 51 din 13/03/2009 (Ordin 51/2009) privind accelerarea procedurilor de licitaţie restrânsă şi negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare, Monitorul Oficial nr. 167 din 17/03/2009. 21. ORDIN Nr. 107 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, Monitorul Oficial Nr. 473 din 9 iulie 2009. 22. ORDIN nr. 1.517 din 27 mai 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice si servicii în România, Monitorul Oficial Nr. 512 din 27 iulie 2009. 23. ORDIN nr. 122 din 14 august 2009 pentru modificarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul presedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 107/2009 publicat în: Monitorul Oficial Nr. 570 din 17 august 2009. 24. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 25. Legea 346/2004 privind stimularea întreprinderile mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare; 26. Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 27. Hotărârea Guvernului României nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN; 28. Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN; 29. Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN; 157

30. Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 31. H.G. 192/2009 – modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal; 32. OUG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; 33. Ordinul nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora; 34. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 35. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 36. Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii 37. Ordinul ministrului transporturilor, construcţiei şi turismului nr. 1430 din 13 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 38. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 39. Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu completările şi modificările ulterioare; 40. Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii (regulamente privind: activitatea de metrologie în construcţii; conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii; stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor; urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor; agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii; autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii; certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii); 41. Hotărârea Guvernului nr. 448/2002 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării/autorizării de prevenire şi stingere a incendiilor; 42. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006; 43. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 44. Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea Normelor Generale de Protecţia Muncii; 45. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 46. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 47. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată; 158

48. Orice alte acte normative sau standarde conexe sau subsecvente, impuse de legislaţia română sau comunitară. LEGISLATIE EUROPEANA 1. DIRECTIVA 2007/66/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivelor 89/665/CEE şi 92/13/CEE ale Consiliului în ceea ce priveşte ameliorarea eficacităţii căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţii publice. 2. REGULAMENTUL (CE) NR. 213/2008 AL COMISIEI din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV) şi a Directivelor 2004/17/CE şi 2004/18/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte procedurile de achiziţii publice, în ceea ce priveşte revizuirea CPV. 3. REGULAMENTUL (CE) NR. 1564/2005 AL COMISIEI din 7 septembrie 2005 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunţurilor în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice în conformitate cu Directivele 2004/17/CE şi 2004/18/CE ale Parlamentului European şi Consiliului. 4. DIRECTIVA 92/13/CEE A CONSILIULUI din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege şi actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achiziţii publice ale entităţilor care desfăşoară activităţi în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi telecomunicaţiilor. 5. DIRECTIVA CONSILIULUI 89/665/CEE din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege şi actelor administrative privind aplicarea procedurilor privind căile de atac faţă de atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse şi a contractelor publice de lucrări. 6. DIRECTIVA 2004/18/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii. 7. DIRECTIVA 2004/17/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale.

159

Anexa nr. 61- GLOSAR DE TERMENI
GLOSAR DE TERMENI Acceptarea ofertei câştigătoare Actul juridic prin care autoritatea contractantă îşi exprimă consimţământul de a se angaja într-un contract de achiziţie publică încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost desmenată câştigătoare de către comisia de evaluare Acord-cadru Acord scris între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, în scopul stabilirii termenilor esenţiali ce vor guverna contractele de achiziţie publică care urmează să fie atribuite pentru o anumită perioadă, mai ales cu privire la preţ şi, după caz, la cantităţile avute în vedere. Candidat Orice operator economic care depune candidatură în cadrul unei proceduri de licitaţie restrânsă, a negocierii sau a dialogului competitiv Candidatură Toate documentele folosite de un candidat pentru a demonstra statutul său personal, capacitatea tehnică şi profesională, situaţia financiară şi economică, în scopul de a obţine o invitaţie de participare la depunerea de oferte, în cazul desfăşurării unei proceduri de licitaţie restrânsă, a unei negocieri sau a unui dialog competitiv. Cererea de oferte Solicitare de oferte, respectiv procedura simplificată prin care autoritatea contractantă solicită oferte de la mai mulţi operatori economici prin intermediul SEAP Concurs de soluţii Procedură prin care autoritatea contractantă achiziţionează, mai ales în domeniul amenajării teritoriale sau urbanismului, arhitecturii, ingineriei sau procesării datelor, un plan sau un proiect selecţionat de un juriu, după ce a fost scos la concurs, cu sau fără acordarea unui premiu. Contract de achiziţie publică Contract ce cuprinde atât categoria contractelor sectoriale, cu titlu oneros şi care se încheie sub formă scrisă între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul sau mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, în legătură cu o achiziţie publică şi având drept obiect executarea de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii în sensul prevederilor legislaţiei privind 160

Contractor Dialog competitiv

Documentaţia de atribuire

Drept special sau exclusiv

« În scris » sau « sub formă scrisă »

Licitaţie electronică

Negociere

Ofertă

achiziţiile publice Ofertantul care a devenit parte într-un contract de achiziţie publică, conform legii. Proces repetitiv realizat după o primă evaluare completă a ofertelor, în care ofertanţii au posibilitatea, exclusiv prin mijoace electronice, de a reduce preţurile prezentate şi/sau de a îmbunătăţi alte elemente din ofertele lor. Evaluarea finală se face automat prin mijloace electronice. Documentaţie ce cuprinde toate informaţiile privitoare la obiectul contractului de achiziţie publică, precum şi procedura de atribuire a contractului, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentaţia descriptivă Drept ce rezultă din orice formă de autorizare acordată de o autoritate competentă potrivit legii sau printr-o prevedere administrativă, al cărui efect este de a limita exercitarea de activităţi într-un anumit domeniu al serviciilor publice numai la o singură persoană juridică sau la un număr limitat de persoane juridice, ceea ce afectează substanţial capacitatea celorlalte persoane juridice de a desfăşura astfel de activităţi Orice formulare ce constă din cuvinte sau cifre ce poate fi citită, reprodusă sau comunicată subsecvent. Sintagma „în scris sau sub formă scrisă” cuprinde şi informaţiile care se transmit şi se stochează prin mijloace electronice. Proces repetitiv realizat după o primă evaluare completă a ofertelor, în care ofertanţii au posibilitatea, exclusiv prin mijoace electronice, de a reduce preţurile prezentate şi/sau de a îmbunătăţi alte elemente din ofertele lor. Evaluarea finală se face automat prin mijloace electronice. Procedură prin care autoritatea contractantă poartă consultări cu candidaţii selectaţi şi negociază clauzele contractuale, inclusiv preţul, cu unul sau mai mulţi dintre aceştia. Negocierea poate fi: negociere cu publicarea unui anunţ de participare şi negociere fără publicarea unui anunţ de participare Actul juridic prin care operatorul economic îşi exprimă voinţa de a se angaja, din punct de vedere juridic, într-un contract de achiziţii publice. Oferta cuprinde 161

Ofertant

Propunere tehnică

Propunere financiară

Operator al SEAP

Operator economic

Procedură de atribuire

Licitaţie deschisă Licitaţie restrânsă

Propunere financiară

Sistem de achiziţie dinamic

propunerea financiară şi propunerea tehnică Orice persoană fizică sau juridică, sau grup de persoane, care depune ofertă în termenele şi condiţiile prevăzute în anunţul/invitaţia de participare şi în documentaţia de atribuire. Secţiune a ofertei care conţine toate elementele solicitate în caietul de sarcini altele decât cele financiare şi elaborată pe baza cerinţelor din specificaţiile tehnice. Secţiune a ofertei care conţine informaţiile solicitate în documentaţia de atribuire, în scopul evaluării financiare, şi care prezintă calculele necesare pentru completarea specificaţiei financiare. Persoana juridică ce asigură autorităţilor contractante sprijinul tehnic pentru desfăşurarea procedurii de atribuire prin mijloace electronice Orice furnizor de produse, prestator de servicii sau executant de lucrări – persoană fizică sau juridică, reglementată de dreptul public sau privat, sau un grup constituit din astfel de persoane care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau execuţie de lucrări. Etapele ce trebuie parcurse de către autoritatea contractantă şi de către candidaţi/ofertanţi pentru ca acordul dintre părţile implicate în contractul public să fie considerat valabil. Procedură în care orice operator economic interesat are dreptul de a depune o ofertă Procedură în cadrul căreia orice operator economic are dreptul de a-şi transmite candidatura şi la care sunt invitaţi să transmită o ofertă numai candidaţii selectaţi de către autoritatea contractantă Partea din ofertă care cuprinde informaţii cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare, în conformitate cu cerinţele stipulate în documentaţia de atribuire Proces în întregime electronic, limitat în timp şi deschis pe toată durata sa pentru orice operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie şi care a transmis o ofertă orientativă în conformitate cu solicitările din termenii de referinţă. 162

Sistem Electronic de Achiziţii Publice (SEAP)

Specificaţii tehnice

Vocabularul comun al achiziţiilor publice Întreprinderi mici şi mijlocii

SEAP este sistemul informatic de utilitate publică, accesibil pe internet la o adresă dedicată şi care este utilizat în scopul aplicării procedurilor de atribuire prin mijloace electronice Cerinţe tehnice, prescripţii, caracteristici tehnice necesare pentru descrierea în mod obiectiv a oricărui produs, serviciu ori lucrări în scopul satisfacerii cerinţelor autorităţii contractante Nomenclatorul de referinţă aplicabil contractelor de achiziţie publică care asigură echivalenţa cu alte nomenclatoare existente Întreprinderi care angajează mai puţin de 250 de personae şi care au o cifră de afaceri anuală netă de pînă la 50 milioane euro şi/sau, deţin active totale de până la 43 de milioane de euro. (art.2 al Anexei din Recomandarea 361/2003/CE)

acesteia.

163