VOLUMUL I – INSTALATII ELECTRICE

ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA, JUDETUL VALCEA

INSTALATII ELECTRICE STATII DE POMPARE SI GOSPODARIE DE APA

Beneficiar : COMUNA GALICEA, JUDETUL VALCEA Proiectant general : S.C. MID INSTALL 2003 S.R.L. Proiectant instalatii electrice : S.C. ADCA PROIECT GROUP S.R.L. Proiect nr.: MID-RE 84/2009 – VOL I – Instalatii electrice Faza : P.Th.
COLECTIV DE ELABORARE

PROIECTANT SEF PROIECT

- Ing. Adrian GAFTON - Ing. Elena NITA

Denumire lucrare: Alimentarea cu apa comuna Galicea Adresa: comuna Galicea, Judetul valce

Faza: P.Th. Nr.lucrare: MID-RE 84/2009 -VOL I-

CUPRINS
PĂRŢI SCRISE
COLECTIV DE ELABORARE ....................................................................................................................................... 1 MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII ELECTRICE ......................................................................................................... 3 1. GENERALITĂŢI ............................................................................................................................................................. 3 1.1. Obiect .................................................................................................................................................................. 3 1.2. Baze de proiectare ............................................................................................................................................... 3 1.3. Încadrarea în norme ........................................................................................................................................ 4 1.4. Exigenţe de calitate ......................................................................................................................................... 4 2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ................................................................................................................................................... 5 3. DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROPUSE ............................................................................................................................ 5 3.1. Alimentarea cu energie electrică ................................................................................................................... 5 3.2. Instalaţii electrice de iluminat şi prize ............................................................................................................ 6 3.3. Instalatii de forta si comanda ........................................................................................................................ 7 .4. Instalaţii de protectie împotriva socurilor datorate atingerilor ...................................................................... 8 3.5. Instalaţii de priză de pământ .......................................................................................................................... 8 3.6. Instalaţia de paratrăsnet ................................................................................................................................ 8 4. MĂSURI A.I.I. ŞI TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII ........................................................................................................... 9 Masuri de Securitatea muncii adoptate prin solutiile din proiect: ............................................................................. 9 4.2.Masuri pentru unitatea de exploatare ........................................................................................................... 10 4.3. Masuri A.I.I. ..................................................................................................................................................... 10 4.4.Cerinte de Calitate si Criterii de Performanta ............................................................................................. 10 4.5.Modul de Urmarire a Comportarii In Timp a Investitiei .............................................................................. 10

PĂRŢI DESENATE
Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 Denumire PLAN RETELE EXTERIOARE GOSPODARIE DE APA PLAN CAMIN COMPLEX DE VANE, CONTORIZARE SI DEZINFECTIE CU HIPOCLORIT SCHEMA MONOFILARA TABLOU ELECTRIC GOSPODARIE DE APA TEGA PLAN RETELE EXTERIOARE STATIE POMPARE PLAN PARTER SI SUBSOL STATIE DE POMPARE SCHEMA MONOFILARA TABLOU ELECTRIC STATIE POMPARE TESP Scara 1:200 1:50 % 1:200 1:100 % Nr. Plansa IE – GA – 01 IE – GA – 02 IE – GA – 03 IE – SP – 01 IE – SP – 02 IE – SP – 03

Intocmit Ing. Adrian Gafton

Elaborator : S.C. ADCA PROIECT GROUP S.R..L. Punct de lucru :Str. Bucur, Nr 4-6, Sector 4, Bucuresti e-mail: office@adca.ro 2 / 11

Denumire lucrare: Alimentarea cu apa comuna Galicea Adresa: comuna Galicea, Judetul valce

Faza: P.Th. Nr.lucrare: MID-RE 84/2009 -VOL I-

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII ELECTRICE

1. GENERALITĂŢI
1.1. Obiect             Denumirea obiectivului: „Alimentarea cu apa comuna Galicea, Judetul valcea” Amplasarea obiectivului: comuna Galicea, Judetul valcea Beneficiar: Consiliul local al comunei Galicea Proiectant general: S.C. MID INSTALL 2003 S.R.L. Proiectant instalatii electrice: S.C. ADCA PROIECT GROUP S.R.L. Faza proiect: P.Th. Proiectul va cuprinde urmatoarele tipuri de instalatii: Alimentarea cu energie electrica. Instalatii electrice de forta. Instalatii electrice de automatizare. Instalatii pentru protectia contra tensiunilor accidentale de atingere. Instalatii de protectie contra tensiunilor atmosferice. Masuri de protectia muncii si A.I.I. Normative si standarde.

1.2. Baze de proiectare Proiectul s-a realizat pe baza urmatoarelor documentatii:  Tema de arhitectura elaborata de proiectantul de specialitate;  Teme de specialitate: instalaţii termice şi instalaţii sanitare. Proiectul a fost întocmit in conformitate cu prevederile următoarelor prescripţii în vigoare: — Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii si completarile ulterioare ; — Legea 50/91 republicata si modificata in octombrie 2004; — Legea 608/2001 republicata in 2006 ; — Legea Energiei nr.13/09.01.2007; — C 56-02 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente. — Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin HG. nr. 272/ 1994; — Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, apro bat prin H.G. nr. 273 / 1994; — HG 867-03 Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public; — Hotărârea de Guvern nr. 622/21 aprilie 2004 modificată şi completată cu Hotărârea de Guvern nr. 796/14 iulie 2005 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii ; — HG 1146/2006 Cerineţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.
Elaborator : S.C. ADCA PROIECT GROUP S.R..L. Punct de lucru :Str. Bucur, Nr 4-6, Sector 4, Bucuresti e-mail: office@adca.ro 3 / 11

Denumire lucrare: Alimentarea cu apa comuna Galicea Adresa: comuna Galicea, Judetul valce

Faza: P.Th. Nr.lucrare: MID-RE 84/2009 -VOL I-

— Legea 319/2006 - Norme generale de protecţia muncii si metodologii de aplicare a legii ; — P 118 – 1999. Normativ de siguranţa la foc a constructiilor; — Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor — P 118 Normativ de securitate la incendiu a construcţiilor — Ordinul MAI nr. 163/28.02.2007 - Normele generale de apărare împotriva incendiilor. — NP086–05Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor. — I7- 2002 Normativ privind proiectarea si executarea instalaţiilor cu tensiuni pana Ia 1000 V ca., indicativ I7- 2002; — I18/1-2002 – Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de producţie; — I18/2-2002 – Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a incendiilor şi a sistemelor de alarmare contra efracţiei din clădiri; — PE 116/ 94 Normativ de încercări şi măsurări Ia echipamente şi instalaţii electrice — I-20-2000 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de protectie contra traznetului a constructiilor. — PE 103/92 Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea instalaţiilor electromagnetice la solicitări mecanice şi termice în condiţii de scurtcircuit. — Instrucţiuni PE 120/94; privind compensarea puterii reactive în reţelele electrice, indicativ

— NTE 006/06/00 Normativ privind metodologia de calcul al cerinţelor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1 kV. — NP 099-04 Normativ privind proiectarea, executarea, verificarea şi exploatarea instalaţiilor electrice. — NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice. — NP–061–02 Normativ pentru proiectarea si executarea SIL artificial din clădiri. — Instructiuni proprii Securitatea si sanatatea muncii privind transportul energiei electrice elaborate de catre SC ELECTRICA SA ; — SR EN ISO 9001: 2001 - Sisteme de managementul calitatii. Cerinte. Proiectul va fi verificat din punct de vedere al cerinţelor de calitate conform Legii 10 / 1995, specialitatea instalatii electrice Ie. Intrucat prin proiect s-au respectat normele si normativele in vigoare nu sunt necesare derogari sau avize speciale. 1.3. Încadrarea în norme La elaborarea prezentului proiect s-au respectat normativele de proiectare I7–2002 privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. şi 1500 V c.ac şi prevederile STAS-urilor în vigoare. Fazele determinante ale specialităţii instalaţii electrice sunt: - verificarea circuitelor, a legăturilor electrice la tabloul electric înainte de punerea lor sub tensiune - măsurarea rezistenţei de izolatie a conductorilor electrici. 1.4. Exigenţe de calitate Proiectul asigură realizarea unor instalaţii electrice de calitate corespunzătoare, urmărind satisfacerea exigenţelor esenţiale de calitate (rezistenta şi stabilitate, siguranţa în exploatare,
Elaborator : S.C. ADCA PROIECT GROUP S.R..L. Punct de lucru :Str. Bucur, Nr 4-6, Sector 4, Bucuresti e-mail: office@adca.ro 4 / 11

Denumire lucrare: Alimentarea cu apa comuna Galicea Adresa: comuna Galicea, Judetul valce

Faza: P.Th. Nr.lucrare: MID-RE 84/2009 -VOL I-

siguranţa la foc, sănătatea oamenilor şi protecţia mediului, economia de energie, protecţia împotriva zgomotului), precum şi a reglementarilor tehnice în vigoare privind calitatea în construcţii in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995. Aparatajul utilizat va fi ales din gama de produse agrementate tehnic in conformitate cu Legea 608/2001 revizuita in 2006 privind evaluarea conformitatii produselor utilizate in constructii.

2. SITUAŢIA EXISTENTĂ
Statiile de pompare nu au bransament.

3. DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROPUSE
Conform temei de proiectare, instalaţiile electrice se vor proiecta si executa la standardele actuale de calitate. Instalaţiile electrice vor cuprinde: Instalatii de curenti tari - instalatii alimentare si distributie cu energie electrica - instalatii electrice de forta aferente utilitatilor Proiectul de instalatii electrice este limitat la bornele de joasa tensiune ale contorilor electrici. 3.1. Alimentarea cu energie electrică Receptorii de energie electrica pentru imobil sunt alimentaţi la tensiunea de 0,4 Kv. Racordul electric din sistem se va face de catre furnizorul cu energie electrica, atat ca proiectare cat si executie. Proiectele si executia racordurilor se va face de firma furnizoare de energie electrica „ELECTRICA” sau de catre o firma agreeata de catre aceasta. Delimitarea prezentului proiect va fi la bornele de iesire ale contorilor electrici. Datele electroenergetice de consum pentru consumatori sunt următoarele: Tabloul electric statie pompare TESP :
Puterea instalata Puterea absorbita 62 KW 55.8 KW

Tabloul electric Gospodarie de apa – TEGA:
Puterea instalata Puterea absorbita 5 KW 2.5 KW

Pentru fiecare tablou electric se va realiza un bransament individual de la furnizorul de energie electrica din zona. Cablurile electrice se pozează pe trasee realizate îngropat, în pământ si aparent pe perete in interiorul cladirilor. Cablurile vor fi însoţite de bandă de OL-Zn 25x4mm pe traseul comun cu instalatia de legare la priza de pamint. Centurile de legare la pământ se vor lega între ele, constituind astfel instalaţia de legare la pământ a staţiei. Selectivitatea protectiilor trebuie sa fie respectata cu strictete. Pentru a asigura o continuitate in distribuirea energiei electrice, orice defect trebuie sa provoace deschiderea doar a disjunctorului plasat in amonte de acel defect.
Elaborator : S.C. ADCA PROIECT GROUP S.R..L. Punct de lucru :Str. Bucur, Nr 4-6, Sector 4, Bucuresti e-mail: office@adca.ro 5 / 11

Denumire lucrare: Alimentarea cu apa comuna Galicea Adresa: comuna Galicea, Judetul valce

Faza: P.Th. Nr.lucrare: MID-RE 84/2009 -VOL I-

Aparatele utilizate pentru protejarea si intreruperea diferitelor circuite trebuie sa fie compatibile cu curentul de scurt-circuit posibil in regim de varf. Selectivitatea protectiilor diferentiale trebuie sa fie de asemenea, respectate. Pentru o cascada de protectii diferentiale, dispozitivele diferentiale din amonte trebuie sa fie in mod obligatoriu de tipul selectiv intarziat. 3.2. Instalaţii electrice de iluminat şi prize Instalatiile de iluminat normal si prize Circuitele de iluminat vor fi protejate la suprasarcina si scurtcircuit cu intrerupatoare automate prevazute, atunci cind este cazul, cu protectie automata la curenti de defect, conform schemelor monfilare si specificatiilor de aparataj. Circuitele de iluminat se vor realiza cu cabluri de cupru tip CYY-F, avind sectiunea 1,5 mm2 protejate impotriva deteriorarii mecanice in copex metalic. Circuitele de iluminat se vor executa ingropat in placa sau in tencuiala. Se va evita instalarea circuitelor de iluminat pe suprafete calde (in lungul conductelor pentru distributia agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va pastra o distanta minima de 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de iluminat se vor monta deasupra celor de incalzire. Iluminatul artificial se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu lampi fluorescente. Corpurile de iluminat vor fi alimentate intre faza si nul. Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea prizelor. Fiecare circuit de iluminat este incarcat astfel incit sa insumeze o putere totala de maxim 1,2 kW. Comanda iluminatului se va face manual, prin intermediul intrerupatoarelor. Intrerupatoarele se monteaza pe conductorul de faza si corespund modului de pozare a circuitelor si gradului de protectie cerut de mediul respectiv. Inaltimea de montaj a intrerupatoarelor si comutatoarelor va fi de 1,5 m, masurata de la nivelul pardoselii finite pina in axul aparatului. Iluminatul de siguranta consta din : - iluminat de siguranţă pentru evacuare de tip 4, la caile de evacuare din incinte. Corpurile de iluminat de siguranţă pentru evacuare sunt prevăzute cu baterii de acumulatoare cu autonomie de minim 1 ora, cu durata de comutare mai mică de 0,5 s. Iluminatul exterior Iluminatul exterior se va realiza prin plantarea a cate 4 stalpi ,pentru fiecare ditre cele doua obiective.Stalpii vor fi din beton SI5 cu fundatie burata avand la baza cutie de sigurante si derivatie pe care se vor monta cite un corp de iluminat tip cu descarcari in vapori de sodiu de 250 W. Corpurile de iluminat se vor lega la nulul de protectie. Pentru introducerea cablurilor in cutiile de sigurante si derivatie, in fundaţia stilpilor se vor incastra 2 bucati de teava de protectie Ø 1” de 40 cm lungime. La subtraversarea caii principale de acces in statie cablurile se vor poza in tuburi de protectie. Instalaţia de iluminat – se va asigura utilizarea cu maximum randament a puterii instalate prin: -curăţirea periodica a corpurilor de iluminat şi a lămpilor; -verificarea funcţionării dispozitivelor pentru ameliorarea factorului de putere; înlocuirea lămpilor uzate sau arse; -păstrarea în stare curată a finisajelor interioare. Cu ocazia reviziilor periodice se vor verifica: b) izolaţia cablurilor electrice;
Elaborator : S.C. ADCA PROIECT GROUP S.R..L. Punct de lucru :Str. Bucur, Nr 4-6, Sector 4, Bucuresti e-mail: office@adca.ro 6 / 11

-

Denumire lucrare: Alimentarea cu apa comuna Galicea Adresa: comuna Galicea, Judetul valce

Faza: P.Th. Nr.lucrare: MID-RE 84/2009 -VOL I-

c) continuitatea electrică a instalaţiilor; d) respectarea prevederilor din proiect privind protecţia împotriva tensiunilor de atingere periculoase de legare la pământ; e) legăturile instalaţiei de protecţie prin legarea la pământ (între tabloul electric şi cea mai apropiată priză de pământ ); f) respectarea prevederilor din proiect privind alegerea echipamentului pentru protecţia circuitelor la scurcircuit; De asemenea vor fi luate în considerare instrucţiunile furnizorului de echipament. Instalatii de prize Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat. Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intrerupatoare automate prevazute cu protectie automata la curenti de defect (PACD) de tip diferential (cu declansare la un curent de defect de 0,03 A) conform schemelor monofilare si specificatiilor de aparataj. Circuitele de prize se vor realiza cablu de cupru tip CYY-F 3 x 2,5mm2, protejate impotriva deteriorarii mecanice copex metalic.. Pe circuitele de prize sunt prevazute prize simple sau duble, toate cu contact de nul, cu o putere instalata de 1000 W, In conformitate cu cu prevederile normativului NP- I7. Tensiunea de lucru pentru circuitele de iluminat si prize este 230 V c.a. monofazat.

3.3. Instalatii de forta si comanda Instalatiile de forta cuprind alimentarea consumatorilor celor doua statii de pompare si a gospodariri de apa prevazuti in temele de proiectare:   Pompa clor Grup pompare hidrofor compact compus din 4 pompe centrifuge verticale, de inalta presiune, normal aspirante. Fiecare pompa este prevazuta cu robinet sferic cu motor pe aspiratie si pe refulare si clapeta de retinere pe refulare, rezervor sub presiune cu membrana de 8 l incl. armatura de traversare conform DIN 4807, 2 manometre si traductor de presiune (4 – 20 mA). Gata pentru instalare, cu tubulatura din otel inox, montat pe un cadru de baza zincat la cald cu amortizoare de vibratii Unitate de reglaj integral electronica Comfort (CR) cu afisaj LCD si tastatura cu folie pentru parametrizare, indicarea starii si a presiunii efective. Cu memorie pentru mesaje de functionare si avarie, ceas programator saptamanal si interfata pentru legarea la sistemul de administrare a cladirii conform VDI 3814. Intrerupator principal, comutator manual-0-automat si comutator de revizie pentru fiecare pompa. Lampi de semnalizare functionare /avarie. Contacte fara potential pentru semnalizare colectiva de functionare si de avarie, precum si pentru pornirea/oprirea externa a grupului. Relee de declansare pentru protectia motorului si pentru protectia la lipsa apei. Alternarea automata a pompelor cu optimizarea timpului de functionare, comutarea pompelor in caz de avarie si functionare de proba programabila.Deconectarea fara socuri de oprire a pompei de baza printr-un al doilea nivel de presiune reglabil, dupa temporizare reglabila (0-180 secunde).

Pentru aceste pompe s-a prevazut alimentarea cu energie electrica a tabloului aferent, care face parte din furnitura pompelor. Acest tablou si aparatele aferente rezolva comenzile in functie de presiune si nivelul apei din rezervare. Alimentare tablourilor si a echipamentelor se va face cu cablu de tip CYY-F ( cu intarziere la propagarea focului )

Elaborator : S.C. ADCA PROIECT GROUP S.R..L. Punct de lucru :Str. Bucur, Nr 4-6, Sector 4, Bucuresti e-mail: office@adca.ro 7 / 11

Denumire lucrare: Alimentarea cu apa comuna Galicea Adresa: comuna Galicea, Judetul valce

Faza: P.Th. Nr.lucrare: MID-RE 84/2009 -VOL I-

.4. Instalaţii de protectie împotriva socurilor datorate atingerilor Schema de protectie impotriva electrocutarilor este de tipul TN-S (cu neutrul izolat pe parcursul intregii scheme, intre tablourile generale de distributie si receptoare). In acest sens, intre tabloul general si tablourile secundare se vor poza urmatoarele conductoare:    fazele de racord L1, L2, L3; neutrul N, racordat la bara de neutru a tablourilor generale din postul de transformare; conductorul de protectie PE, care va racorda borna PE a tabloului electric secundar la bara de PE a tabloului general din postul de transformare.

Se va urmari ca N si PE sa nu fie in contact pe toata distributia electrica. Protectia prin legare la conductorul special de protectie. Toate partile metalice ale instalatiei electrice care normal nu sunt sub tensiune, dar care accidental ar putea fi strapunse si puse sub tensiune, se leaga la un conductor special de impamantare (diferit de conductorul neutru), legat la priza de pamint a constructiei. Astfel, carcasele echipamentelor electrice, motoarelor electrice, cutiile tablourilor de distributie, stelajele de sustinere a instalatiilor, conductele de ventilatie, se vor lega la acest conductor de protectie. Astfel :   conductorul PE al tablourilor electrice va fi racordat la instalatia PE cu al cincilea sau al treilea carcasele metalice ale tablourilor se vor racorda la pamant cu platbanda OL-Zn 40x4mm.

Se vor respecta cu stricteţe condiţiile de receptie şi de verificare a instalatiei de legare la pământ de protectie conform standardelor in vigoare. Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor legate la conductoare de protectie intr-un circuit de protectie. 3.5. Instalaţii de priză de pământ Se va realiza o priza de pamant artificiala la care se va racorda echipamentele si instalatiile electrice pentru fiecare din cele trei obiective(doua statii de pompare si gospodarirea de apa). Daca valoarea rezistentei prizei de pamant in urma masuratorilor depaseste valoarea de 4 ohmi se adauga electrozi verticali din teavă OL-Zn cu D = 2 ½ ţoli si L = 3 m si se reiau masuratorile. Procedura se repeta pana cand se ajunge la o valoare a rezistentei prizei de pamant sub 4 ohmi. 3.6. Instalaţia de paratrăsnet Instalaţia contracarează efectele trăsnetului asupra constructiei: incendierea materialelor combustibile, degradarea structurii de rezistenţă datorită temperaturilor ridicate ce apar ca urmare a scurgerii curentului de descărcare, inducerea în elementele metalice a unor potenţiale periculoase. Instalaţia are de asemenea rolul de a capta şi scurge spre pământ sarcinile electrice din atmosferă pe măsura aparitiei lor, preîntâmpinând apariţia trăsnetului. Se va prevedea o tija de captare montata pe un stalp cu inaltimea de minim 12m cu doua coborari la priza de pamant proprie prin platbanda OLZN 25X4 mmp,doar pentru incinta in care se afla gospodarirea de apa. Daca valoarea rezistentei prizei de pamant in urma masuratorilor depaseste valoarea de 10 ohmi se adauga electrozi verticali din teavă OL-Zn cu D = 2 ½ ţoli si L = 3 m si se reiau masuratorile. Procedura se repeta pana cand se ajunge la o valoare a rezistentei prizei de pamant sub 10 ohmi.
Elaborator : S.C. ADCA PROIECT GROUP S.R..L. Punct de lucru :Str. Bucur, Nr 4-6, Sector 4, Bucuresti e-mail: office@adca.ro 8 / 11

Denumire lucrare: Alimentarea cu apa comuna Galicea Adresa: comuna Galicea, Judetul valce

Faza: P.Th. Nr.lucrare: MID-RE 84/2009 -VOL I-

La proiectarea şi executarea instalatiei de protectie împotriva trăsnetului (IPT) se au în vedere cerinţele normativului I20-2000, asigurându-se o conceptie optima tehnic şi economic şi echipamente agrementate conform legii 10/1995.

4. MĂSURI A.I.I. ŞI TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII
Masuri de Securitatea muncii adoptate prin solutiile din proiect: In conformitate cu standardele în vigoare si cu normativul I7-2002 instalatiile electrice aferente s-au proiectat pentru cazul de retea de joasa tensiune cu neutrul leg at la pãmânt, în sistem TN-C (PEN) si TN-S. Prin proiectare se stabilesc masuri de protectie împotriva tensiunilor periculoase de atingere directa si indirecta a persoanelor care lucreaza cu utilaje si scule actionate electric, precum si a persoanelor care executa verificari, întretin sau exploateaza instalatiile electrice. Alte norme aplicate: - Legea 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca - Instructiuni proprii Securitatea si sanatatea muncii privind transportul energiei electrice elaborate de catre S.C.Electrica S.A. 4.1.1.Mijloace tehnice -protectia prin carcasare a elementelor Tablourilor electrice; -asigurarea distantelor minime de protectie prin amplasarea la distante corespunzatoare a elementelor neizolate ale instalatiei electrice fata de carcase, respectiv prin asigurarea unor spatii de acces în fata Tabloului electric, neobstacolate de elemente de instalatii electrice neizolate; -asigurarea posibilitatii de scoatere de sub tensiune prin întreruperea alimentarii; 4.1.2.Masuri organizatorice -inscriptionarea schemei electrice primare pe usile Tablourilor electrice; -inscriptionarea de avertizare a instalatiilor si a echipamentelor electrice; -organizarea locului de munca si esalonarea operatiunilor pe timpul efectuarii lucrarilor. Protectia împotriva electrocutarii prin atingere indirecta 4.1.3.Mijloace tehnice Protectia împotriva socurilor datorate electrocutarii prin atingere indirecta se realizeaza numai prin mijloace si masuri tehnice. Este interzisa înlocuirea mijloacelor de protectie tehnice cu masuri organizatorice Toate partile metalice ale tabloului electric, precum si a echipamentelor electrice se leaga la centura de împãmântare din camera, care la randul ei este legata la priza de pãmânt. Valoarea rezistentei de dispersie fata de sol a prizei de pãmânt pentru protejarea tablourilor electrice si echipamentelor electrice trebuie sa fie de maxim 1 ohm. Executantul va efectua masuratorile de verificare a rezistentei de dispersie si va pune la dispozitia Beneficiarului buletinul de încercari în care va consemna cã rezultatul verificarilor se încadreazã în prevederile din proiect. Verificarile rezistentei de dispersie se vor repeta în timpul exploatarii la interval de 2 ani,
Elaborator : S.C. ADCA PROIECT GROUP S.R..L. Punct de lucru :Str. Bucur, Nr 4-6, Sector 4, Bucuresti e-mail: office@adca.ro 9 / 11

Denumire lucrare: Alimentarea cu apa comuna Galicea Adresa: comuna Galicea, Judetul valce

Faza: P.Th. Nr.lucrare: MID-RE 84/2009 -VOL I-

daca între timp nu au intervenit lucrari în zona care puteau sa deprecieze calitatea de protectie a prizei de pãmânt. În acest ultim caz, beneficiarul este obligat sa restabileasca parametrii initiali ai prizei de pãmânt si sa efectueze verificarea rezistentei de dispersie. 4.1.4.Masuri pentru unitatea de montaj Pe durata lucrarilor Executantul va respecta: - Legea 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca -Norme interne si prevederi ale unitatii de constructii-montaj privind protectia muncii, aparute ca rezultat al experientei constructorului, dar care vin sa completeze normele în vigoare fara a intra în contradictie cu acestea. Aceste masuri nu sunt limitative si pot fi extinse de executant în vederea evitarii accidentelor de munca. 4.2.Masuri pentru unitatea de exploatare Se vor respecta urmatoarele norme: - Legea 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca 4.3. Masuri A.I.I. Dimensionarea cãilor de curent, din punct de vedere al curentului de duratã, s-a facut în concordanta cu prevederile normativului I7-02 si Legea 307– 2006 privind apararea impotriva incendiilor . Pozarea cablurilor electrice se va face în concordanta cu prevederile normativului NTE007/2008. Protectia contra incendiilor se va face în concordanta cu prevederile normativului P118/99. Fiecare circuit este protejat cu sigurante automate sau întreruptoare automate dimensionate corespunzator. 4.4.Cerinte de Calitate si Criterii de Performanta Se vor respecta cerintele de calitate si criteriile de performanta pentru lucrari de acest tip stipulate de Legea 10/1995 si STAS 12400/1,2. 4.5.Modul de Urmarire a Comportarii In Timp a Investitiei Conform Legii 10/1995 pentru asigurarea durabilitatii, a sigurantei în exploatare, a functionalitatii si a calitatii investitiei, scopul urmaririi comportarii în timp a instalatiilor electrice este asigurarea aptitudinii lor pentru exploatarea pe toata durata de serviciu . Supravegherea curenta a starii tehnice are ca obIect depistarea si semnalizarea în faza incipienta a situatiilor ce pericliteaza durabilitatea si siguranta în exploatare, în vederea luarii din timp a masurilor de interventie necesare. Supravegherea curenta a starii tehnice are caracter permanent. Beneficiarul sau unitatile de exploatare are urmatoarele obligatii referitor la organizarea supravegherii curente a starii tehnice a instalatiilor electrice din dotare: -se va verifica integritatea prizei de pãmânt astfel încât rezistenta de dispersie sa nu depaseasca valoarea indicata în proiect, pentru tipul de împãmântare utilizat conform PE116-94;
Elaborator : S.C. ADCA PROIECT GROUP S.R..L. Punct de lucru :Str. Bucur, Nr 4-6, Sector 4, Bucuresti e-mail: office@adca.ro 10 / 11

Denumire lucrare: Alimentarea cu apa comuna Galicea Adresa: comuna Galicea, Judetul valce

Faza: P.Th. Nr.lucrare: MID-RE 84/2009 -VOL I-

-se vor verifica periodic continuitatea legarii la pãmânt a partilor metalice ale tablourilor electrice si a celorlalte echipamente care în mod normal de functionare nu se afla sub tensiune, dar care în mod accidental pot avea o schimbare de potential; -se vor verifica periodic aparatele electrice din tablourile electrice; -se va întocmi anual o situatie asupra starii instalatiilor electrice conform Anexei 3 din normativul P130/1998, care va cuprinde si principalele deficiente constatate; -se vor efectua la timp lucrarile de intretinere si reparatii care le revin rezultate din activitatea de urmarire în timp a instalatiilor electrice; -se va urmari întocmirea si pastrarea Cartii tehnice a constructiilor si, implicit a instalatiilor electrice. Executantul lucrarii va intocmi Dosarul de INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE in conformitate cu cerintele furnizorului de energie electrica SC Electrica SA.

Intocmit Ing. Adrian Gafton

Elaborator : S.C. ADCA PROIECT GROUP S.R..L. Punct de lucru :Str. Bucur, Nr 4-6, Sector 4, Bucuresti e-mail: office@adca.ro 11 / 11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful