Uvod - Porodični biznis

Porodični biznis je danas jedan od najznaĉajnijih generatora bogatstva i zaposlenosti u svetskoj privredi. Iako je teško taĉno proceniti njihovu zastupljenost u globalnim okvirima, odreĊene procene kaţu da se uĉešće preduzetniĉkih firmi koje su osnovale ili vode porodice, kreće u rasponu od 65 do 90 odsto, u odnosu na ukupan broj aktivnih preduzeća u svetskoj ekonomiji. Postati deo porodiĉnog biznisa, poseban je put u preduzetništvu. Za decu koja odrastaju, ulazak u svet porodiĉnog biznisa znaĉi priliku, potencijalno veliko bogatstvo i, iznad svega, osećaj pripadnosti i ponosa. MeĊutim, porodiĉni biznis ima i svoje tamne strane - porodiĉno rivalstvo, nepotizam i liĉne konflikte, koji mogu da unište i porodicu i njihov biznis. Porodica i preduzeće su pojmovi koje u svakodnevnim razgovorima ĉesto i redovno spominjemo i koji su većini ljudi laiĉki jasni: porodica je ona grupa ljudi u kojoj se raĊamo, odrastamo, koja se za nas brine i štiti nas sve dok ne stvorimo sopstvenu porodicu, u kojoj se celi ciklus ponavlja. Na drugoj strani, preduzeće je organizacija ljudi koju povezuje, pre svega, interes obavljanja odreĊene delatnosti radi sticanja dobiti, kojom pojedinci, zaposleni u preduzeću, obezbeĊuju svakodnevnu egzistenciju, a vlasnici i dugoroĉnije ulaganje svog kapitala. Preduzeća imaju definisane zadatke i ciljeve u sredini u kojoj obavljaju svoju delatnost, dok je porodici jedini zadatak da stvori povoljne i zdrave uslove za odrastanje svojih ĉlanova.

1

Šta se dogaĊa kada ĉlanovi jedne porodice pronaĊu zajedniĉki interes u ostvarivanju odreĊenih egzistencijalnih, ekonomskih interesa u jednom specifiĉnom obliku organizovanja? Posledica je nastanak porodiĉnog preduzeća. U svetu postoje dve vrste specifiĉnosti porodiĉnog biznisa: prva se temelji na ĉinjenici da je preduzeće u vlasništvu jedne porodice, a druga da je porodica vlasnik preduzeća najmanje dve generacije i upravljanje preduzećem je podreĊeno interesima porodice. Kada se govori o porodiĉnom preduzeću to ne znaĉi da ono radi sa niskim prometom i malim brojem zaposlenih. Naprotiv! MeĊu porodiĉnim preduzećima su i velika imena korporativnog sveta, velike korporacije koje vode pojedine porodice.

2

Razumevanje porodičnih preduzeća Definisati porodiĉno preduzeće je priliĉno zahtevan zadatak, s obzirom da se prethodno mora odgovoriti na pitanja kao što su: šta se podrazumeva pod porodicom; u kojoj meri vlasništvo mora biti u rukama porodice; koliko ĉlanova porodice mora biti zaposleno, da bismo preduzeće smatrali porodiĉnim, itd. Ipak za jednu konzistentnu definiciju porodiĉnog preduzeća moraju se respektovati dimenzije: 1. Vlasništva, 2. Uĉešća ĉlanova porodice, 3. Tranzicij e (sukcesij e) meĊu generacij ama, i 4. Kombinacije ovih parametara Evo nekih alternativnih definicija porodiĉnog preduzeća koje beleţi savremena literatura: • Preduzeće koje u praksi nadziru ĉlanovi samo jedne porodice, • Organizacija u kojoj je većinski vlasniĉki udeo u rukama pojedinaca ili ĉlanova iste porodice, • Preduzeće u kojem na odluke u pogledu vlasništva i upravljanja utiĉu porodiĉni odnosi, • Simbioza, interakcija dve organizacije - porodice i preduzeća, koja odreĊuje osnovne karakteristike porodiĉnog preduzeća i definiše njegovu poslovnu izvrsnost (excellence), • Preduzeće se smatra porodiĉnim kada je izrazito povezano sa najmanje dvema generacijama porodice, a ta povezanost ima izuzetan uticaj na politiku preduzeća i porodiĉne planove. Da li se porodiĉna preduzeća razlikuju od neporodiĉnih? Ĉinjenica da je vlasnik preduzeća, u stvari, porodica, manifestuje se gotovo u svim segmentima
3

posebno one na senior upravljaĉkim pozicijama Verovatnoća završetka zaposlenja za ĉlanove porodice koji uĉestvuju u upravljanju je veoma niska Neporodiĉna preduzeća Upravljaĉki interes u preduzeću je limitiran uslovima iz ugovora o radu Menadţeri se retko zadrţavaju tokom svoje karijere samo na jednom zaposlenju. kao i zaposlenima koji nisu ĉlanovi porodice. ţena se u odreĊenom trenutku naĊe u situaciji da mora da bira izmeĊu ove dve uloge. U neporodiĉnom preduzeću. ĉlanovi porodice koji dele preduzetniĉku ţelju da prošire postojeće poslovanje. U protivnom. u porodiĉnim preduzećima ţene imaju mogućnost da fleksibilnije rasporede svoje radno vreme. Naime. ali i lokalnoj sredini (zajednici) u kojoj ţive i rade. Za porodiĉna preduzeća karakteristiĉno je dugoroĉno planiranje ili barem vizija osnivaĉa da će njegov rad preţiveti dugi niz godina. Istovremeno. Razlike porodiĉnih i neporodiĉnih preduzeća profesionalnom karijerom. ţenama. za tako nešto imaju ĉvrstu osnovu. Na taj naĉin. fluktuacija zaposlenih je manja.poslovanja. njena profesionalna uloga će. uspešna porodiĉna preduzeća pruţaju posebne mogućnosti za kombin ovanje karijere i liĉnog ţivota ĉlanovima porodice. što im olakšava obavljanje tradicionalne uloge u porodici i kombinovanje materinstva sa Porodiĉna preduzeća Clanovi porodice u poziciji menadţmenta imaju dugoroĉno. zaposleni koji ne pripadaju porodici su za svoj rad u porodiĉnom preduzeću bolje nagraĊeni. TakoĊe. po pravilu da stangnira. liĉno uĉešće u biznisu Clanovi porodice u poziciji menadţmenta mogu biti u konkretnom biznisu u toku cele svoje karijere Clanovi porodice imaju neodreĊen vremenski horizont Budućnost biznisa ima dramatiĉne liĉne i poslovne implikacije za ĉlanove porodice. pa otuda zapošljavanje u porodiĉnom preduzeću znaĉi veću odgovornost za dugoroĉnu socijalnu sigurnost. preduzeću Menadţeri imaju kraći vremenski horizont Neuspeh biznisa menadţeri doţivljavaju manje liĉno Verovatnoća (ili procena verovatnoće) završetka zaposlenja za menadţera je znatno veća Tabela 1. Naredni prikaz ilustruje ove specifiĉnosti: 4 .

Ograniĉene resurse (ljudski rad. pre svega. kapital. .. Izazovi ukljuĉuju: .Ranjivost u odnosu na razliĉite stejkholdere . veka je znatno teţe nego nekoliko dekada unazad.Specifiĉne forme organizacije koje ĉesto imaju sopstveni. Kad se na sve ovo dodaju specifiĉni porodiĉni faktori. iz ĉinjenice da je ishodište svega biznis. . Jedan koristan okvir za razumevanje kompleksnosti porodiĉnog preduzeća je njegovo posmatranje kao dualnog .porodiĉnog i poslovnog sistema. interesne grupe. trţišne mogućnosti).Poteškoće u obezbeĊivanju finansijske podrške. .. .Poreski sistem (na republiĉkom i lokalnom nivou). . Ova sloţenost proizilazi.Nedostatak odgovarajuće institucionalne podrške.Potrebu za odgovarajućim fokusom na dugoroĉnu politiku razvoja.Regrutaciju odgovarajuće (kvalifikovane) radne snage. .vladu. jedinstven pristup (preduzetniĉkom) menadţmentu. pojavljuje se vrlo kompleksan fenomen . .porodiĉno preduzeće. finansijske institucije.Ekonomske poteškoće (turbulenciju) u okruţenju.Razumevanje kompleksne prirode porodiĉnog biznisa zahteva multidisciplinarni pristup. Pokrenuti i voditi biznis na poĉetku 21. Naredna slika ilustruje takav pristup: 5 . .

svaki sa sopstvenim normama. ono moţe ĉesto izazvati i poteškoće za oba entiteta. U neporodiĉnim preduzećima. kao i organizacionom strukturom. dok u sluĉaju porodiĉnog preduzeća. ova dva.Porodiĉni i poslovni sistem U osnovi ovakvog pristupa. biznis i porodica su dva odvojena entiteta. sistema funkcionišu odvojeno. Iako vidljivo institucionalno „preklapanje" izmeĊu porodiĉnog i poslovnog sistema moţe pozitivno doprineti poslovnom uspehu organizacije (preduzeća) u celini. ova dva sistema ne samo da se preklapaju. ulogama ĉlanova.Slika 1 . već su meĊusobno i zavisna. sistemom vrednosti. ciljevima. Na prethodnoj slici je ilustrovana interakcija ova dva sistema. 6 . baziĉno nekompatibilna.

otuda.Preduzetnici koji sami osnivaju malo preduzeće. jer njihova firma je ostvarenje koje su gradili i negovali niz godina i koje je postalo njihov ţivot. samo ako se u obzir uzmu sve prednosti i nedostaci ovakve organizacije (19). osećaju porodiĉnu odgovornost za uspeh preduzeća. Prednosti i nedostaci porodiĉnih preduzeća Ovde ćemo samo ukratko analizirati neke od prednosti porodiĉnog biznisa: ■ Predanost poslu i porodici . ali i svojevrsne smetnje za vlasnika. obiĉno su emotivno vezani za svoj posao. radu i novcu Razmišljanje na dugi rok Stabilna kultura Brzo menjanje odluka Pouzdanost i ponos Nedostaci porodiĉnih preduzeća Rigidnost (krutost) Poslovni izazovi Modernizacija sistema upravljanja ObezbeĊenje kapitala VoĊstvo i legitimnost Uticaj emocija na posao Nasledstvo prevaziĊenih Tabela 2. karakteristike porodiĉnog preduzeća je moguće celishodno sagledati. stvaranje dobrih uslova za rad i sl.Karakteristike porodičnih preduzeća Svaki pojedinaĉni atribut porodiĉnog preduzeća moţe biti izvor odreĊene koristi. Ĉlanovi porodice. spreĉavanje konflikata. Prednosti porodiĉnih preduzeća Predanost poslu i porodici Veliko znanje Fleksibilnost u vremenu. kao i ostale zaposlene koji nisu ĉlanovi porodice. To je i razumljivo. Otuda. 7 . ĉlanove porodice koji su zaposleni.

U porodiĉnim preduzećima obiĉno je jasno ko donosi odluke . ili recimo. porodiĉni biznis ima i svoje nedostatke: ■ Rigidnost (krutost) . Ako dugoroĉno razmišljanje u porodiĉnim preduzećima okarakterišemo kao njihovu prednost. moţe da nam se uĉini kao da je vreme stalo. pa samim tim imaju i jednaku formalnu moć.MlaĊe generacije ĉesto posluju na naĉin kojim hoće da udovolje svojim porodiĉnim prethodnicima. stari recepti u prehrambenoj industriji).Većina porodiĉnih preduzeća ima izoštrenije predstave o tome šta ţele da postignu u idućih deset. a ne na naĉin koji bi bio povoljan za poslovanje. Kao primer moţemo uzeti dva brata koja su nasledila jednake udele u preduzeću.Izostanak pravog voĊe je pojava koja se ĉesto dogaĊa u drugoj generaciji porodiĉnih preduzeća. koja ih diferenciraju od njihovih konkurenata.kada posetimo porodiĉno preduzeće. ■ Brzo menjanje odluka .. onda se istovremeno kao njihova slabost pokazuje velika nedisciplinovanost tog razmišljanja. Mogući konflikti izmeĊu njih mogu 8 . Formalizacija planova i traţenje uzroka odstupanja ĉlanovima porodiĉnih preduzeća ĉesto ne ide od ruke. Na drugoj strani. Razlog je najverovatnije u ĉinjenici da se i na tom podruĉju poĉinju da mešaju porodiĉni i poslovni strateški plan.. nego što je to sluĉaj sa drugim preduzećima. ■ Vođstvo i legitimnost . na primer. Kao suprotnost takvoj brzini. kao svojevrstan kontrapunkt ovim prednostima.to je najĉešće samo jedan ĉovek. petnaest godina.■ Velika znanja . ■ Razmišljanja na dugi rok .Porodiĉna preduzeća ĉesto poseduju specifiĉna znanja (tehniĉki know-how. moţemo zamisliti naĉin na koji se vaţne odluke donose u preduzeću sa veoma diversifikovanim (raspršenim) vlasništvom. najviše dvojica pa je za realizaciju odreĊenih promena i/ili uvoĊenje odreĊenih inovacija dovoljno dobiti njegovu/njihovu saglasnot. uz sentimentalnost praćenu izjavama: otac je uvek ovako radio.

•/ Braĉni parovi. koji su se našli u istom preduzeću. •/ Sinovi. Ko su kljuĉni ljudi u porodiĉnom preduzeću? Porodiĉna preduzeća su posebna upravo zbog ljudi koji ih ĉine. jer su svetski poznati primeri kada porodice nadziru uspešne koncerne s meĊunarodno priznatim trţišnim markama. U poĉetku. •/ Vlasnica. U razvijenim privrednim strukturama. 9 . To su.negativno uticati na poslovanje . kao i •/ Zaposleni koji nisu ĉlanovi porodice. •/ Priţenjeni (zetovi. koji nije bio sposoban da odredi naslednika sa aspekta upravljanja biznisom. Opšte prihvaćeno mišljenje. S ovim u vezi je i nasledstvo. a sa druge strane naslednici bi mogli razumeti da tako ne ide i dogovorno podeliti odgovornost. porodiĉna preduzeća dugo vremena predstavljaju jedan od vaţnih oblika preduzetništva. ne postoji.neko ko bi mogao biti arbitar. menadţeri i direktori. •/ Muški preduzetnik. pri ĉemu se kljuĉne stvari u voĊenju preduzeća odigravaju u krugu porodice. •/ Kćeri. To nisu samo ĉlanovi porodice koji su u srodstvu. u porodiĉnom preduzeću deluju samo dva ili tri ĉlana. po pravilu: •/ Osnivaĉi. snaje). Svojevrsni „krivac" je otac. da se radi o malim preduzećima je pogrešno. već i zaposleni. u konkretnu ekonomsku stvarnost preduzeća ukljuĉuju se novi ĉlanovi. a kada se organizacija proširi.

iz raznih razloga. postoje tipične oblasti kojima se porodična preduzeća bave pri postavljanju strukture. ali su. sa svim njihovim obeleţjima. kada za to doĊe vreme. ima dosta. a posebno kao profesionalci. u stvari. preduzeće se zatiĉe u velikim poteškoćama. Optimalna kombinacija ovih elemenata porodiĉnim preduzećima omogućava da ostvare prednost nad neporodiĉnim. ali su. Najbolji naĉin za prevladavanje poteškoća sa kojima se porodiĉna preduzeća susreću jeste profesionalizacija poslovanja. Takvih primera u razvijenoj privredi. Potrebno je više dogovaranja i planiranja na oba nivog. Formalno planiranje obiĉno izostaje. veoma ranjiva. znaĉi da se pojedinci posebno ponašaju kao ĉlanovi porodice. nasleĊa) iz jedne generacije u drugu. broj kandidata za to veliki. pa ih je potrebno svaki put ponovo definisati. preduzeća se najĉešće oslanjaju na mišljenje. a njihova smrtnost je veća nego kod drugih. ili je. ode. porodiĉna preduzeća su snaţno uporište mnogih razvijenih privrednih struktura. s druge strane. Jedinstvenost porodiĉnih preduzeća ĉini amalgam dva nespojiva sistema: racionalnog poslovnog i emocionalnog porodiĉnog. odnosno. koje im omogućavaju dugorčnu uspešnost: 10 . jer niko nije spreman da preuzme voĊenje firme. Ako osnivaĉ. Suština odnosa i zakoni rada su u svakom preduzeću i porodici različiti. Većina porodiĉnih preduzeća se susreće sa teškoćama tranzicije (sukcesije. ipak. pak. To. što u osnovi ima potrebu da se vlasniĉka funkcija na izvestan naĉin odvoji od funkcije upravljanja organizacijom. dok preveliko prekrivanje oba sistema moţe biti ĉesto sudbinsko. ali i u našim uslovima tranzicije.Istovremeno. da će se stvari odvijati spontano. Bez obzira na to.

postavljanje uloge članova porodice u kompaniji 5. prenos porodične kulture 7. a druga ka odrţavanju „dobrih" odnosa meĊu ĉlanovima porodice. dok još ima mogućnosti i uticaj u preduzeću i porodici. 11 . zapošljavanje članova porodice 8. postavljanje kriterijuma/načina biranja poslovodnih osoba 4. koji ĉesto balansiraju suprotne snage. Jedna strana uvek teţi ka dugoroĉnom profitu. definisanje nivoa edukacije i iskustva koja su potrebna za rad u porodičnoj fmi 10. planiranje nasleĎivanja 2. postavljanje pravila prenosa vlasništva van kruga porodice 3.1.strukture odluĉivanja (porodiĉni odbor. politika dividende (isplate dobiti) 6. Odgovornost preduzetnika je da postavi odreĊene strukture i naĉine rada. nagraĎivanje članova porodice koji rade u kompaniji 9. poslovni odbor porodice) i sliĉno.uloga osoba koje su „došle " uporodicu 11.

U Evropskoj uniji zapoĉeti su projekti za podrţavanje porodiĉnog preduzetništva. Znaĉaj porodiĉnih preduzeća .. Ford Motor Co. Mercedez . Porodiĉna preduzeća su od velike vaţnosti za širu privredu i konkurentnost pojedinih okruţenja. Henkel. Interesantan je podatak da u proseku 85% svih kompanija u Evropi jeste u porodiĉnom vlasništvu (najviše u Italiji 99%).makroekonomski U SAD 150 najvećih porodiĉnih preduzeća (u prve tri su WalMart. U Evropi se kao porodiĉna preduzeća ubrajaju brojne kompanije sa poznatim imenima kao što su Porsche. U SAD su brojke i procenti sliĉni. Zbog svega novedenog. Ocenjuje se da u Evropskoj uniji postoji 17 miliona porodiĉnih preduzeća koja zapošljavalju 45 miliona radnika i samim tim ostvaruju 65% ĉitavog bruto nacionalnog proizvoda i radnih mesta.) zapošljava više od 5.Makroekonomski znaĉaj porodiĉnih preduzeća Slika 2. Inc.. BMW.880 ljudi. kojoj je glavni cilj podrška i stimulisanje 12 . Cargill.Benz..810.. za znaĉaj porodiĉnog biznisa i konkurentnost okruţenja. Jedan takav projekat je i inicijativa „Action Plan on entrepreneurship". Dobra trećina njih se visoko kotira na berzi. vaţan je i zakonodavni sistem. Benetton.

Uspeh u porodičnom preduzeću zavisi od ostvarivanje dodate vrednosti.postizanje materijalne dobiti za vlasnike . Ne iznenaĊuje podatak da samo jedna 13 . a drugi ne. Interesna sfera ĉlana porodice koji je zaposlen u preduzeću fokusira se na svakodnevne poslovne prilike. Suprotno definiciji uspešnog preduzeća . Bez sumnje. spremnost za rad i ţelje potomaka za rad u preduzeću. fokusiran je uglavnom na doprinose i ne obraća paţnju na dnevnu dinamiku rada preduzeća. poteškoće. taĉnije.preduzetniĉkog okruţenja. Radi se o interesima koji proizilaze iz vlasništva preduzeća. koji je samo vlasnik i u kompaniji nije zaposlen. uspešan prenos i prenošenje kompanije na sledeće generacije porodice. Jedan od njih radi u preduzeću. moţe se ilustrovati sledećim primerom. itd. Dva ĉlana porodice su vlasnici preduzeća. Sukob planova unutar porodice. obe osobe shvataju razliĉito.uspeh u porodiĉnom preduzeću zavisi od uspešnosti u dve kategorije: ostvarivanje dodate vrednosti. ulogu i svrhu porodiĉnog preduzeća. Razliĉitost interesa najbolje se moţe prikazati kroz podelu interesnih sfera koje se pojavljuju unutar porodiĉnih kompanija. tačnije. uspešnog prenosa kompanije na sledeće generacije. obuke naslednika. do kojeg dolazi zbog mešanja razliĉitih interesnih sfera. Drugi ĉlan porodice. Razvoj u porodiĉno preduzeće zavisi od liĉnih karakteristika naslednika (potomaka). kao i inicijativa za povećanje broja uspešnih nasledstava u porodiĉnim kompanijama. porodice i poslovnih aktivnosti koje preduzeće obavlja. Rizici prenosa su brojni.Taĉka preloma nastaje kada se osnivaĉ preduzeća povlaĉi i prepušta funkcije mlaĊoj generaciji u trenutku profilisanja preduzeća kao porodiĉnog. razvoj preduzeća i sliĉno.

str. mogu proisteći potencijalni kako porodiĉni. poĉev od organi zacione forme. kao i to da samo 10% kompanija preţivi prelaz na treću generaciju. 14 . Porodiĉni biznis ima niz specifiĉnosti. Stoga se u determinante za razvoj porodiĉnog biznisa mogu svrstati: motivacija sukcesora. onda su sukcesori motivisani da izgraĊuju svoje kompetencije za bavljenje porodiĉnim biznisom i obrnuto. ĉlan porodiĉnog Kljuĉni ĉinilac uspešnog upravljanja porodiĉnim preduzećem jeste razumevanje ĉinjenice da svaki poslovanja (od vlasnika/ce. finansiranja. Prelaz na treću generaciju ocenjuje se kao najproblematiĉnija faza u „ţivotu" porodiĉne firme. Ali determinante za njegov razvoj su iste kao i za preduzetništvo (1. 8183): kompetentnost. Medjutim. osiguranja i drugog. rizika. Porodiĉni biznis se ĉesto smatra vrstom preduzetniĉkog biznisa. nasleĊivanja. jer izmedju porodice i porodiĉnog poslovanja postoji snaţna meĊuzavisnost. dece.trećina kompanija preţivi meĊugeneracijski transfer na prvu generaciju naslednika (znaĉi drugu generaciju). mada ne mora biti preduzetniĉki. tako i poslovni konflikati i problemi. preko vlasnikove supruge/supruga. motivacija.naslednik/ci. a stvaraju je ili suzbijaju interni i eksterni faktori. kao i na relaciji vlasnik/ci . karakteristike „porodiĉnog okruţenja" i karakteristike eksternog okruţenja. kao i nepoţeljne uticaja porodiĉnog uplitanja. onda se kapital moţe izostaviti s obzirom da ga je prva generacija obezbedila. Ukoliko ovi faktori deluju pozitivno. a eksterne karakteristike eksternog okruţenja. Kada se radi o sukcesiji porodiĉnog biznisa (generacijama posle prve). kapital i faktori okruţenja. kompetentnost sukcesora. roĊaka i drugih) ima razliĉit pogled na porodiĉno poslovanje i da odatle. Interne faktore ĉine dimenzije „porodiĉnog okruţenja". Svaka od ovih determinanti ima subdeterminante i u ovom radu se govori o njima. Motivacija sukcesora je najvaţnija determinanta. ukoliko se ţeli da porodiĉna firma uspešno funkcioniše i raste neophodno dobro poznavati stimulišuće.

Birley. Sharma. Odnos roditelja i dece kao sukcesora porodiĉnog biznisa je višedimenzionalan. Lea. jer postoji: konkurencija izmeĊu više potencijalnih sukcesora. Ward. oţenjenih (udatih) i neoţenjenih (neudatih) itd. Ĉine ih: • rodbinski odnosi • odnos roditelja i sukcesora i • odnos sukcesora i supruţnika Porodiĉni biznis ukljuĉuje ĉetiri generacije porodiĉnog stabla. To komplikuje opredeljenje ĉlanova porodice da se bave porodiĉnim biznisom.). ukazuju na pozitivno i negativno dejstvo meĊurodbinskih odnosa na sukcesiju i razvoj porodiĉnog biznisa. Handler. Potencijalni sukcesori se uobiĉajeno rangiraju na sledeći naĉin: -prioritet ima muški sukcesor. Porodiĉni konflikti mogu dostići takav nivo da porodiĉni biznis moţe biti uništen. 15 . moţe se posmatrati kao odnos roditelja i potencijalnih sukcesora i kao odnos roditelja i izabranog sukcesora. izmeĊu muških i ţenskih ĉlanova. odnosno karakteristike „porodiĉnog okruţenja" se smatraju najvaţnijim faktorom motivacije sukcesora za bavljenje porodiĉnim biznisom. odnosno demotiviše ih da se bave porodiĉnim biznisom. a takva mogućnost odvodi ĉlanove porodice u neporodiĉne biznise. Venter i dr. konkurencija izmeĊu aktivnih i pasivnih ĉlanova porodice. pošto ţenski sukcesor udajom menja prezime pa porodiĉni biznis gubi identitet i tradiciju. Dyer.Karakteristike porodičnog okruženja Dimenzije porodiĉnih odnosa. Jonovic. Friedman. na bazi rezultata empirijskih istraţivanja. Morris. Pojednostavljeno. Mnogi autori (Alcorn.

su dimenzije koje privlaĉe decu da se opredele za porodiĉni biznis. mogu odvratiti decu od opredeljenja za porodiĉni biznis. Saznanje o teškoćama sa kojima se suoĉavaju ĉlanovi porodiĉnog biznisa. -ţenska deca su potencijalni sukcesori ukoliko nema muških i to ili najstarije. 16 . ekstremno vaţnim faktorom. prioritet ima najstariji ili su svi potencijalni sukcesori. Na formiranje stavova o porodiĉnom biznisu mnogo utiĉe iskustvo iz detinjstva. I formalni i neformalni razgovori o porodiĉnom biznisu izmeĊu ĉlanova porodice utiĉu na formiranje stavova dece o porodiĉnom biznisu. Zato roditelji ne treba da ukljuĉuju svoju decu u porodiĉni biznis kao jeftinu radnu snagu. Iskustvo iz detinjstva se u literaturi smatra. ĉak. ĉak do tog nivoa da moţe da napusti porodiĉni biznis u vreme kada bude pravi sukcesor.-od muških sukcesora. već i na stvaranje slike o svojoj deci kod zaposlenih koji nisu ĉlanovi porodice. braĉne svaĊe zbog problema u porodiĉnom biznisu i sl. Loša slika koju neporodiĉni ĉlanovi steknu o „mladom sukcesoru" stvaraće mu nepotrebne probleme. dobar finansijski poloţaj. Proces sukcesije zapoĉinje još u ranom detinjstvu: sticanje kompetencija zapoĉinje u srednjoj školi. porodiĉna harmonija preko preklapanja poslovnih i porodiĉnih obaveza. Ali i obrnuto: mogućnost da se koristi slobodno vreme kada je porodici najpotrebnije. ili sva podjednako. mogućnost da se još od ranog detinjstva razvija karijera namenjena porodiĉnom biznisu i dr. nedovoljno slobodnog vremena za boravak u krugu uţe porodice. a ispoljavanje sklonosti i veština potrebnih za konkretni biznis još ranije. jer na taj naĉin ne samo da utiĉu na formiranje negativnih stavova kod njih kao potencijalnih sukceso ra. finansijski problemi. -kćerka je potencijalni naslednik ako se otac ne slaţe sa sinom oko naĉina i vremena sukcesije ili ako sin ne ţeli da se bavi porodiĉnim biznisom.

lako se moţe pretvoriti u 17 .Izazovi i mogućnosti Uspešno porodiĉno preduzeće je odliĉna prilika da se unaprede porodica i zajednica. a da će u povoljnim periodima uspeh brţe i lakše biti postignut. a ne za korist cele porodice (ili korist nekog drugog poslodavca) radiće s mnogo više zadovoljstva. da će krize biti lakše pravazilaţene. Njihova sloţnost doprinosi većoj motivisanosti. Nedostaci Neelastiĉnost: suprotnost stabilnosti koju ima grupa. a time povećavaju sopstvenu konkurentnost na trţištu. Porodica osim toga ima mnogo više razumevanja za potrebe svojih ĉlanova kada je reĉ o odmorima. pa se u donošenju poslovnih odluka skoro uvek vodi raĉuna o dugoroĉnim i opštim interesima. kliznom radnom vremenu. a osnovne prednosti i mane su sledeće: Prednosti Zajedniĉki motiv: ĉlanovi porodice okupljeni oko nekog zajedniĉkog projekta najĉešće imaju sliĉan sistem vrednosti i ideju šta i kako treba raditi. nezavisno od mesta. ali i mogućnosti. lakše će ulagati i vreme i energiju za postizanje zajedniĉkog cilja. odnosno teţnja ka dugoroĉnim ciljevima i ţelja da se poštuje tradicija. Velika predanost: kada svi ĉlanovi porodice rade za sopstvenu. MeĊutim. Lojalnost zajednici: snaţne porodiĉne veze najĉešće su garancija da će u teškim vremenima i velikim iskušenjima grupa ostati na okupu. porodiĉna preduzeća prolaze kroz mnoge izazove. Stabilnost: u voĊenju porodiĉnog posla uvek se imaju u vidu deca i unuci. slobodnom vremenu. odnosno buduće generacije. kulture ili veliĉine.

reklama i ponovo reklama. 2. tako da i kad uĉitinite nešto što vam se ĉini malo to svakoko doprinosi poslovanju. Niko neće ĉuti za vas ukoliko se ne reklamirate. Postoji bezbroj naĉina na koji moţete da reklamirate vaš 18 . Problem trajanja: iako je porodiĉni biznis dominantan u svetskoj privredi. Potoci formiraju reku. „Pokušavanje" vas nigde neće dovesti. 3. Morate uĉiti i istraţivati šta će zadovoljiti ciljno trţište i raditi na prezentovanju vašeg biznisa. TakoĊe budite spremni na odricanje zarad što uspešnijeg poslovanja. Napravite dobar biznis plan. da li ste potpuno sigurni u to? Biti gazda samom sebi jeste primamljivo. Reklama. ali budite svesni napornog rada i odricanja da biste postali uspešni. odnosno nespremnost da se brzo i elastiĉno reaguje kada su promene potrebne. Ne zalazite prebrzo u nepoznato. pa se potrudite da dizajnirate i isplanirate svaki aspekt vašeg biznisa. mnoga porodiĉna preduzeća se gase prilikom smene generacija. 4. Ţelite da zapoĉnete porodiĉni biznis. To će biti ljudi koji će vam platiti za vaše proizvode ili usluge.slabost. ili nešto radite ili ne. Preuzmite inicijativu! Nema pokušavanja u porodiĉnom biznisu. 1. Svake male akcije vremenom se spajaju i donose uspeh. Predstavljamo vam 10 saveta koji vam mogu pomoći u zapoĉinjanju sopstvenog biznisa. Saznajte koje je vaše ciljno trţište. Sukob interesa: zbog isprepletenosti porodiĉnih i poslovnih odnosa ponekad dolazi do sukoba interesa (ono što je dobro za posao -ne mora biti dobro za porodicu i obrnuto). Vi ćete poznavati vaš porodiĉni biznis najbolje. obavezno se informišite o tome i dobro istraţite rizike koji mogu doći. Šta god da nameravate. 5. novcem koji su teško zaradili. 6. Odraz problema: porodiĉni sukobi i problemi ĉesto se prenose na posao. Budite uporni sa vašim akcijama.

Stvari se uvek menjaju u svetu porodiĉnog biznisa i nove stvari se stalo otkrivaju. 8. Ovaj korak je veoma bitan: odredite jasan cilj za vaš biznis.biznis. nalaze put da zaobiĊu prepreke koliko god bile teške. Shvatite da ćete najverovatnije naleteti na prepreke na vašem putu ka uspešnom preduzetniku. treba da potraţi savete od iskusnijih i da nauĉi da primeni strategije iskusnijih i uspešnijih u sopstvenom biznisu.Ne plašite se da traţite pomoć ukoliko vam je potrebna. 7.. poslovni forumi. To će vam pomoći psihiĉki jer će vas voditi ka odreĊenom pravcu. Nikad ne prestajte sa informisanjem i uĉenjem o svim aspektima porodiĉnog biznisa. ostvarivanju zacrtanog cilja. 19 . Veoma je bitno da su ciljevi realni. Postoji mnogo naĉina da se informišete: web sajtovi. 10. potrebno je samo da ih otkrijete i dobro sagledate njihovu isplativost.. Svako ko ţeli da postane uspešan preduzetnik. 9. Oni koji su uspešni.

Uloga male privrede se u svakoj razvijenoj ekonomiji smatra veoma vaţnim faktorom privrednog rasta i boljitka. zahteva podrobnije i dodatno objašnjenje uz argumente da je to liĉni izbor. Ukoliko. bar u našim uslovima. Smatra se da je reĉ o porodiĉnom zanatu koji se prenosi s kolena na koleno i na taj naĉin opstaje. Baš mala i srednja preduzeća su postala dominantni modeli u razvijenim ekonomijama. uz dobru platu. kako istraţivanja kazuju. To podrazumeva da je reĉ o preduzeću koje je na glasu. 20 . pak. pri ĉemu apsorbuju šezdeset odsto ukupne svetske zaposlenosti. Ali.Porodični biznis u ekspanziji Mala i srednja (porodiĉna) preduzeća su kod nas u manjem obimu zastupljena nego u svetu. To će polako i sigurno postati uobiĉajeno i kod nas. Prema najnovijim rezultatima MeĊunarodne akademije za istraţivanje porodiĉnog poduzetništva.u dobrostojećoj. oĉekivani i poţeljan odgovor bi trebalo da glasi . s obzirom na broj nezaposlenih. jer je gotovo uvreţeno pravilo da je porodiĉni biznis nešto što nije lako da se radi. u vlasništvu porodica nalazi se izmeĊu 80 i 95 odsto svih svetskih privatnih fir mi. Ovo su podaci londonske Poslovne škole. posebno onih koji su prevalili petu deceniju. ali su u ekspanziji. Statistike kaţu da sve svetske ekonomije porodiĉni posao smatraju velikim saveznikom i veoma vaţnim za privredni i socijalni razvoj svake drţave. usledi odgovor da je reĉ o porodiĉnom biznisu. kada neko nekog pita u kojoj firmi radi. Ovakve firme imaju dugu istoriju u svetu i pokazale su se kao snaţne ekonomske formacije koje doprinose boljem ţivotu pojedinca i društva u celini. onda on. a u okviru toga je i porodiĉni biznis koji je nešto što je već duboko ukorenjeno u mnogim zemljama i ima veliki procenat udela u stvaranju bruto proizvoda svake zemlje.

njihovih porodica i samih zaposlenih. jer su njihove mogućnosti i problemi uveliko razliĉiti. Mnoga preduzeća koja danas postoje kao javna preduzeća osnovana su kao porodiĉni biznis. po pravilu pripadaju ĉlanovima porodice. ili one tim poslovanjem upravljaju. jer su ĉlanovi porodice veoma lojalni i posvećeni porodiĉnom preduzeću. S druge strane. Porodiĉno poslovanje ne treba mešati sa poslovanjem takozvanih malih i srednjih preduzeća. a Grĉka ĉak 80 odsto. tako i same porodice. Porodiĉni biznis. već i kada je u pitanju sudbina vlasnika/ca porodiĉnog poslovanja. meĊutim. kljuĉne menadţerske pozicije. ali i stabilnosti i ekonomskog uspeha ĉitave zemlje. TakoĊe. još uvek ni u razvijenim trţišnim privredama nema dovoljno literature o tome koje mogućnosti ono pruţa. Porodiĉno poslovanje se odnosi na poslovanje preduzeća koja su u vlasništvu jedne ili nekoliko porodica. iako je porodiĉno poslovanje toliko znaĉajno. Uĉestvovanje porodice u poslovanju ima svojih i prednosti i nedostataka koji se tiĉu kako poslovanja.. Na primer. te da je 50% zaposlenih zaposleno upravo u porodiĉnom biznisu i da porodiĉno poslovanje ĉini preko 75% od ukupnog poslovanja1. kao i njegovo uspešno planiranje moţe stvoriti specifiĉne probleme. koliko i u Nemaĉkoj. jer porodiĉni interesi mogu povremeno ili na duţi rok u . S jedne strane. Pa ipak. pokazuju da je preko 76% britanskih kompanija u porodiĉnom vlasništvu. Švedska 79. ne samo kada je u pitanju sudbina porodiĉnog poslovanja.U Francuskoj ih je 60 odsto. podaci do kojih su u prvom velikom istraţivanju porodiĉnog poslovanja 1990. Porodiĉna preduzeća se suoĉavaju sa kompleksnim izazovima. upravljanje porodiĉnim poslovanjem. uĉešće porodice u poslovanju moţe osnaţiti poslovanje.. godine došli Grupa za porodiĉne poslovne usluge (The Family Business Services Group of BDO Stoy Hayward) i Londonska poslovna škola (London Business School) za Veliku Britaniju. Holandija ih ima 74 odsto. iako mnoga porodiĉna preduzeća imaju zaposlene koji nisu ĉlanovi porodice. kao ni o problemima sa kojima se ono suoĉava. odnosno porodiĉno poslovanje je vaţan ĉinilac blagostanja za graĊane svake nacionalne ekonomije.

gotovo polovina od ukupnog broja porodiĉnih preduzeća u svetu ne uspevaju da preţive vlasniĉku sukcesiju na sledeću generaciju (Dţon Vord. Sa druge strane. nastoje da usklade svoje poslovne ciljeve sa stabilnošću poslovanja u nestabilnom okruţenju.konfliktu sa poslovnim interesima. Prema. demokratska. mozemo zakljuĉiti da su kljuĉna pitanja porodiĉnog poslovanja sledeća: 5. ko i kako doneti odluku o tome ko će nastaviti porodiĉno poslovanje? Pored predhodno navedenih pitanja. savremena. u odnosu na druge tipove preduzeća. ili će slušati nezavisne savetnike? 8. Kako vlasnik/ca poslovanja usklaĊuje sopstvene i porodiĉne teţnje sa poslovnim ciljevima preduzeća? 6. 22 . na primer. izmeĊu porodice i porodiĉnog poslovanja postoji snaţna meĊuzavisnost. S jedne strane. Tada je ĉesto kompaniji potrebna ne samo dobra menadţerska. u situacijama kada manje kompetentan ĉlan porodice. 2006: 15). poput onih vezanih za eventualno rasprodavanje poslovanja. razliĉiti tipovi porodice (patrijarhalna. Kada će. tome.. MeĊutim. povećanje spoljnih izvora finansiranja poslovanja. uprkos takvim njihovim nastojanjima iskazanim u poslovnom planovima. Moţe li i kako vlasnik/ca zaposlene ĉlanove porodice motivisati na razliĉite naĉine u odnosu na ostale zaposlene? 7. donosi poslovne odluke koje štete preduzeću.) razliĉito reaguju na poslovne izazove.. Da li će probleme u porodiĉnom poslovanju vlasnik/ca rešavati samostalno. To se dešava. Na osnovu predhodnih razmatranja. za uspešno porodiĉno poslovanje je vaţno znati i odgovore na mnoge druge poslovne dileme. jer su porodiĉni i poslovni odnosi snaţno isprepleteni. Porodiĉna preduzeća gotovo po pravilu primenjuju dugoroĉniju perspektivu u pogledu sopstvenog poslovanja i snaţnije. takoĊe. autoritarna. porodiĉno poslovanje utiĉe na meĊusobno odnose ĉlanova porodice i nije ništa lakše od upravljanja porodicom u pravcu koji obezbeĊuje razvoj svakog njenog ĉlana. od onog koji je u kompaniji zaposlen a nije ĉlan porodice. već i psihološka pomoć.

kao ni njihovih vrednosnih orijentacija i kategorija. Potrebno je već na ovom mestu upozoriti one koji na pomenuta i druga pitanja. Osnivaju se ĉesto iz nuţde. tako i za svako drugo poslovanje. prvo na šta se pomisli su pekare. jer je nezaposlenost velika. UviĊajući znaĉaj i specifiĉnost porodiĉnog poslovanja. u kojima je otac vlasnik.razgranjavanje poslovanja i ukljuĉivanje novih menadţera u porodiĉno poslovanje. Frances. probleme i dileme vezane za poslovanje porodiĉnih preduzeća. 1992. tako i izvan nje. naravno uspešna anliza poslovanja porodiĉnog preduzeća ne pretpostavlja detaljno zadiranje u mnoga. analiziraju i preispituju. ili ĉak eventualno izbegavanje2. Naravno. za pomenute. jer postoje razliĉite teorijske perspektive izuĉavanja porodice i poslovanja. majka vodi finansije. Rano uoĉavanje potencijalnih destruktivnih problema omogućava njihovo manje bolno rešavanje. Porodicni biznis u srbiji i svetu Kad se u Srbiji kaţe porodiĉni biznis. poslastiĉarnice. 1993: 485-500). MeĊutim. koje je potrebno prepoznati. a deca usluţuju mušterije ili pomaţu u proizvodnji. u Velikoj Britaniji je tako. pa ĉak ni suštinska pitanja ekonomskih i drugih teorija. ono što je zajedniĉko kako za porodiĉno. zanatske radnje ili mala proizvodna preduzeća. godine osnovan i Stoy Centar za porodiĉno poslovanje (The Stoy Centre for Family Business) za ciljem da odgovori poslovnim potrebama ljudi koji se bave porodiĉnim poslovanjem. a ĉesto ni pravovremeni odgovori. locirati njihov znaĉaj u odnosu na konkretan problem pojedinaĉnog porodiĉnog preduzeća i adekvatno primeniti (Wolley. da se kontinuirano prate. kao i za mnoge druge moguće dileme vezane za porodiĉno poslovanje ne postoje unapred pripremljeni. Pri tome. jeste uoĉavanje znaĉaja da se dileme i problemi prepoznaju u što ranijoj fazi. ukoliko nisu od znaĉaja za razumevanje i analizu samog konkretnog porodiĉnog poslovanja. kako iz porodice. oĉekuju jasne i nedvosmislene odgovore da takvi odgovori nisu mogući. i pokretanje porodiĉne .

pa je morao da otpusti tri lekara. a drugi je student. uspešno nadoknaĊuje rećim angaţovanjem ĉlanova porodice. ĉinjenica da sve što se zaradi ostaje pod istim krovom. iz potpune posvećenosti osnivaĉa i oko firme se. U svetu. pre svega. Uprkos nepovoljnim okolnostima na domaćem trţištu i svetskoj krizi. a u Nemaĉkoj BMW i Siemens. U vreme krize. FIAT i Beneton. vlasnik klinike Anlave kaţe da je kriza smanjila broj pacijenata. moţe biti dobar osnov za preţivljavanje i smanjivanje odliva zarade. kompanije u vlasništvu porodica su. Sliĉnih porodiĉnih preduzetniĉkih priĉa u Srbiji je relativno malo. Slobodan Ivanović. recimo. angaţuje cela porodica. Manji broj zaposlenih se. bankari i preduzetnici koji su govorili za Preduzeće oĉekuju da porodiĉne firme potvrde da su vešte u preţivljavanju i da iskoriste svoje glavne prednosti: d a smanjuju troškove kroz veću upotrebu sopstvenih resursa i da se usmeravaju na one proizvode koji ih ĉine profitabilnim.manufakture deluje kao najrealniji put da se osigura egzistencija. konsultanti. jer to samo povećava rashode i više ide drţavi" kaţe Ivanović i dodaje da je za porodiĉnu firmu bolje da za vreme krize smanji pomalo i prihode i rashode. jedan sin je završio menadţment. ĉak i kad se zaţmuri na jedno oko. 'Ja sam hirurg. pa se ubroje i porodice koje su svoje poslovne imperije gradile na krilima politiĉkih zbivanja. U Italiji. porodiĉni biznis predstavlja osnov i male i "velike" privrede i najprirodnija stvar je nadati se da jednom izraste u veliku kompaniju. ćerka je na poslednjo j godini specijalizacije iz interne medicine. Mišljenja struĉnjaka iz oblasti preduzetništva . kako navodi.porodiĉnog biznisa Svi moraju da rade Svoju vitalnost porodiĉni biznis crpi. bar u poĉetku. i on takoĊe radi na klinici. tako 24 . Nema potrebe da plaćamo veliki broj lekara. u Francuskoj Michelin i L'Oreal. supruga je stomatolog.

kaže Zoki. . Mišljenja struĉnjaka iz oblasti preduzetništva . Znaĉajna prednost porodica koje poĉinju sopstveni posao je to što imaju povoljniji poreski tretman. U Srbiji je bitno odlučivati. banaka. dovoljno je da je neko gazda u svom preduzeću.vibilia.08. www. dovoljno je da je neko gazda u svom preduzeću". Valter Zoki. Brži razvoj porodičnog biznisa u Srbiji koče nedostatak tradicije i nepripremljenost onih koji bi trebalo da pomognu preduzetnicima .porodiĉnog biznisa. "Znaĉajan deo rada koji obavljaju ĉlanovi porodice se ne evidentira i ne plaća. konsultant za preduzetništvo i inovacije u projektu Tehniĉke podrške razvoju preduzetništva i inovativnosti.2010. da donosi odluke. sa znanjem ili bez njega. niti za njih postoji fiksno radno vreme" kaţe Lalović. eksperata. dodaje on. profesor Univerziteta u Pizi i konsultant za porodični biznis Gazda ne može sam U Italiji kažemo da preduzetnik mora da uči da bi znao i. koji finansira Evropska unija. podseća Milan Lalović. 25. Valter Zoki. političara. U Srbiji je bitno odlučivati. Pričajući iz svog konsultantskog iskustva u kompaniji Family business office. sa znanjem ili bez njega. opisuje srpskog preduzetnika kao čoveka koji misli da sve zna i zatvoren je za savete i promene.univerziteta.da više ostane u kući. šef katedre za Strategiju i kontrolu u porodičnom preduzeću na Univerzitetu u Pizi. da donosi odluke. "U Italiji kažemo da preduzetnik mora da uči da bi znao i. ali i specifični mentalitet.rs. Porodiĉne firme zbog toga mogu lakše da akumuliraju poĉetni kapital potreban za ozbiljnija ulaganja. tek onda. tek onda.

Bolje da za početak bude menadžer. može biti otac. u kome može biti neko od vlasnika. ali ne možemo tvrditi da će od njih postati dobri preduzetnici. a četvrti pripada nadzornom odboru. porodične firme moraju mnogo brže da reaguju na promene na tržištu. Kad je dobar trenutak da se porodično preduzeće otvori za investitore koji nisu iz kruga srodnika? To zavisi od proizvoda. ali ne svi. Sin ne može da bude vlasnik. da se odvoji kapital firme od novca za ulaganje u nekretnine ili luksuzna dobra. Prvi je za vlasnike koji. mogu se pronaći investitori koji su voljni da ulože u novoosnovane firme ili privući neki od 26 . Treba li dopustiti većem broju srodnika ili članova porodice da postanu vlasnici? Treba razdvojiti ko su vlasnici. Ako je reč o inovativnom proizvodu. Češće je. član upravnog odbora i menadžer u isto vreme. meĎutim. zajedno sa akcionarima. meĎutim. ali nije dobro kad su svi u isto vreme i vlasnici i menadžeri. isti ljudi sede za nekoliko „stolova" i tu dolazi do konfuzije.Koje su najvažnije snage i slabostiporodičnih preduzeća u Srbiji? Valter Zoki: U srpskim firmama su najpre potrebna jasna pravila u porodici: ko je i na koji način uključen u upravljanju kompanijom. Ako u porodici ne postoje pravila. recimo. Za trećim su menadžeri . Za drugim je upravni odbor.recimo. rolex satove i gucci kaiševe. Osim toga. a upravljači žena i deca. jer i sam proces odlučivanja u njima kraće traje. pa ako se dokaže. a ko vodi firmu. direktor proizvodnje ili finansijski direktor. odreĎuju strategiju kompanije. a ko je vlasnik. U Srbiji. Kompanija mora da raditi na četiri "stola". slučaj da su firme ovde statične i teško je promeniti im mentalitet i naterati ih da brže reaguju. da dobije deonice. deca vlasnika će trošiti novac u Strahinjića Bana i pokazivati velike automobile. Druga bitna sttvar je procena imovine. Vlasnik.

ali to nije dovoljno. a vlasnici su i dalje iz porodice Anjeli.privatnih investicionih fondova. U Srbiji. čiji je kapital oko 30 miliona evra. potreban je i sopstveni kapital da bi ubedili banke da veruju u svoj projekat. Šta može da olakšaporodičnim biznisima dobijanje kredita kod banaka? Pre svega je važno da razviju instrumente poslovanja . Osim toga. setićete se Markionea i Montezemola oni su menadžeri i odlučuju o svemu. jer bi time dobili nekoga ko će ocenjivati kako oni posluju. nije joj predočen jasan biznis plan. ako vlasnici ne razumeju da su vlasništvo i upravljanje firmom dve odvojene stvari. . Naravno. recimo. a u Srbiji nema mnogo takvih firmi. biznis plan. U Italiji ili Francuskoj. Mnogi srpski preduzetnici nisu spremni za to. To. meĎutim. banka koja daje novac traži da ima svog čoveka u upravnom odboru kompanije. da garantuje za projekat u koji ulaže. za ovakva ulaganja su zanimljiva preduzeća srednje veličine. nije moguće ako banka nema dovoljno informacija o proizvodu i kompaniji. plan proizvodnje -bez kojih banke neće podržati njihove projekte. ili vlasnik ne želi. a ne kao partnera na zajedničkom projektu. porodične kompanije banku doživljavaju kao bankomat. Ako pomislite na FIAT. Srpske firme nisu spremne za to. da prihvati konsalting koji joj banka preporučuje.budžet. jer nema dovoljno inovativnih proizvoda.

28 .

Zaključak Porodiĉni biznis vrlo ĉesto ima specifiĉan »know-how« koji se ogleda u posebnim tehnikama i veštinama obavljanja posla koje ne poseduje konkurencija. prednost porodiĉnog biznisa je i u brzini donošenja odluka i reagovanja na nove poslovne mogućnosti pri ĉemu se zaobilaze hijararhijske strukture. Osim toga. strastveno. utiĉući na njih da firmu sve više prihvatajukao svoju. Oni spontano. Ovakva atmosfera kreira i veoma pozitivan odnos zaposlenih koji nisu ĉlanovi porodice. pozitivno se odnose prema novim zadacima i povećanim zahtevima. koja porodiĉni biznis razlikuje od ostalih. svom poslu pristupaju sa puno energije. Preduzetniĉki biznis svoj razvoj poĉinje uglavnom kao porodiĉni biznis u kome se skoro iskljuĉivo angaţuju ĉlanovi porodice. rade da bi postigli rezultate. jeste jedinstvena atmosfera koja kreira osećaj pripadanja i pri tome bitno pojaĉava vaţnost zajedniĉkih ciljeva kod svih zaposlenih. i to u svim fazama razvoja proizvoda. precizni su i . velika posvećenost poslu ĉlanova porodice omogućava da se bez posebnih debata o prekovremenom radu posao završi na vreme. Kljuĉna ka rakteristika. TakoĊe. Posao predstavlja ţivot što se neminovno prenosi i na ostale ĉlanove porodice. Posvećenost poslu je po mnogima jedan od kljuĉnih elemenata porodiĉnog biznisa. Preduzetnici. pri ĉemu motivisane radnike nije teško prepoznati. kao idejni kreatori. slobodno izraţavaju svoje ideje i sugestije.

trnovito pretaĉu u vidljivo i opipljivo . kod porodiĉnog biznisa postoji problem u izraţenim limitima u procesu dolaţenja do kapitala.stvara se proizvod. izradi biznis planova.net/forum. testiranju ostvarenih rezultata. dakle. 30 . izgledu. Ĉeste su situacije prisutnih poteškoća i prilikom promnalaţenja kratkoroĉnih sredstava.snalaţljivi u svim segmentima obavljanja posla. Suština porodičnog biznisa po meni je pre svega u upornosti i strpljenju i ideje se polako. Sve ovo je. izmeĊu ostalog. mnogo rezultata i mnogo novih ideja od kojih se mnoge ostvare a veliki broj ĉeka na realizaciju neko bolje vreme i bolje uslove rada.maturskiradovi. Zajedniĉki imenitelj svih porodiĉnih biznisa je puno rada.2010. U poreĊenju sa širokim spektrom izvora finansiranja koji su dostupni velikim firmama. o liĉnom nastupu. prisutno je „nedisciplinovano" razmišljanje i planiranje.09. www.4 Literatura Suština porodiĉnog biznisa. Porodice uglavnom imaju prisutnu dugoroĉnu poslovnu orijentaciju ali su sa druge strane slabe u formalnom pristupu poslovnom planiranju. analiziranju pretpostavki. i rezultat straha porodice od gubitka kontrole nad svakodnevnim poslovanjem i sopstvenom sudbinom. naroĉito kada se radi o pribavljanju dugoroĉnog kapitala za veće projekte. vode raĉuna o organizovanosti i urednosti radnog mesta. 02.

www.rs 5. Nenad: Preduzetništvo-savremenipristup.com 3. drugo izdanje. www.net/forum .maturskiradovi.1. www.vibilia. 2. Fakultet poslovne ekonomije. 2009. Novi Sad.net 4. Univerzitet Educons. PENEZIĆ.utisci. www.poslovnapolitika.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful