GRAÐEVINSKI FAKULTET

SVEUCILIŠTA U RIJ ECI
SKRIPTA RIJ EŠENIH ZADATAKA IZ
OTPORNOSTI MATERIJ ALA
NEIRA TORIC,dipl.ing.grad.
2
1. Zadatak
Izracunati naprezanja i nacrtati dijagramnaprezanja na konzolnomnosacu ako je zadano :
2
2
1 1
1 1
mm
N
MPa
m
N
Pa
=
=
Vrijednosti uzdužnih sila na pojedinimsegmentima :
N F N
F F N
N F N
I
II
III
4
3
2 1
4
1
10 4
0
10 2
⋅ = =
= + − =
⋅ − = − =
Vrijednosti naprezanja na pojedinimsegmentima :
MPa Pa
A
N
A
N
MPa Pa
A
N
I
I
II
I
III
III
40 10 40
0
20 10 20
6
6
= ⋅ = =
= =
− = ⋅ − = =
σ
σ
σ
m b
m a
m cm A
Pa E
N F
N F F
1
2
10 10
10 2 , 2
10 4
10 2
2 3 2
11
4
3
4
2 1
=
=
= =
⋅ =
⋅ =
⋅ = =

3
2. Zadatak
Odrediti naprezanja u štapu pri promjeni temperature za +AT :
Rješenje :
Ukoliko nema vanjskog otpora izduženju štapa, nema niti naprezanja u štapu. To znaci da se
štap AC može slobodno izdužiti pod utjecajemtemperature za velicinu ô. Sve dok je δ ≤ ∆
t
l u
štapu su naprezanja jednaka nuli.
Ukoliko je tendencija štapa da se izduži za δ > ∆
t
l , aktivira se u štapu sila koja opet
“ vraca “ štap na realnu dužinu AB, kao što se vidi na slici. Može se zakljuciti i da ce sila u štapu
biti tlacna , odnosno s predznakom– (minus).
ô – realno izdužrnje
Al
B
– nerealno izduženje
( )
( )
( ) 3
2 ) (
1
0 , 0
0 , 0
2 2
2
1 1
1
2 2 1 1
2 2 1 1
K
K
K
A E
l F
A E
l F
l
T l l l
l l
l
l
T l T l l
B B
B
t
B t
t
t
t
+ = ∆
∆ + = ∆
∆ − ∆ =
≠ > → > ∆
= > → ≤ ∆
∆ + ∆ = ∆
α α
δ
σ ε δ
σ ε δ
α α
( ) ( ) ( )
| ]
2
2
1
1
2 2
1 1
1
2
1
1 1 2 2 1 1
1
) (
1 3 ; 2
A
F
A
F
A E
A E
l
l
l
A E T l l
F
B
x
B
x
B
− =
− =
_
_
_
_
_
_
_
_
+
− ∆ +
= ⇒ →
σ
σ
δ α α
4
3. Zadatak
Odrediti pomak tocke C ukoliko se temperatura štapa 1poveca za AT :
Rješenje :
β δ =
β δ =
β
∆ α
=
β

= δ
= ∆
δ

= β
∆ α = ε = ∆ ⇒

= ε
sin v
cos u
2 sin
Tl
2 sin
l
0 l ;
l
2 sin
Tl l l
l
l
C
C
1
C
2
C
1
t t
t
t
5
4. Zadatak
Odrediti naprezanja u štapovima ukoliko se temperatura štapa 2 poveca za AT :
Rješenje
Iz plana pomaka i opterecenja (ovdje promjena
temperature) možemo zakljuciti da se štap 2 nastoji
izdužiti, no njegovo potpuno izduženje sprjecavaju druga
dva štapa spojena u cvoru D, koji nisu direktno optereceni i
nemaju tendenciju izduženja. Štap 2 se izduži za Al
t
pri
cemu cvor D zauzme polozaj D'. Tada se javi otpor stapova
1 koji u stapu 2 aktivira tlacnu silu F
2
koja cvor D vraca iz
D' u D''.
Buduci da su sva tri štapa medusobno spojena u cvoru D,
izduženjemštapa 2 prisilno se izdužuju i štapovi s brojem
1. Kao posljedica izduženja u njima se javlja vlacna sila
F
1
(vlacna sila uzrokuje izduženje ako nema nikakvog drugog
opterecenja).
Zadatak 5
Iz uvjeta ravnoteže sila :
( ) 1 0 cos 2 0
2 1
K = − → = Σ F F Y α
Iz plana pomaka :
( ) 2 cos cos
2 1
2
1
1
2
K α α l l
l
l
l
l
∆ = ∆ →


= =
Iz Hookovog zakona :
( ) 3
1 1
1 1
1
K
A E
l F
l = ∆
( ) 4
2 2
2 2
2 2
2
K l T
A E
l F
l ⋅ ∆ ⋅ + = ∆ α
( ) ( )
α
α α
3
2 2
1 1
2
1 1 2
1
cos 2 1
cos
) 2 ( 4 ); 3 ( ; 1
A E
A E
A TE
F


= ⇒ →
α
α α
α
3
2 2
1 1
3
1 1 2
2 1 2
cos 2 1
cos 2
cos 2 ) 1 (
A E
A E
A TE
F F F


= ⇒ = →
2
2
2
1
1
1
;
A
F
A
F
− = = σ σ
6
5. Zadatak
Odrediti naprezanja u štapovima ako je srednji štap kraci za ô od predvidene duljine l.
Rješenje
Iz uvjeta ravnoteže sila :
( ) 1 cos F 2 F 0 cos F 2 F 0 Y
1 2 1 2
K α = → = α − → = Σ
Iz plana pomaka :
( ) 2
cos
1
A E
l F
A E
l F
cos
l
l
l
l
l
l
cos
1 1
1 1
2 2
2 2 1
2
2
1
1
2
K
α
+ =
α

+ ∆ = δ
∆ − δ

= = α
( ) ( )
( )
( )
( )
2 2
3
1 1 2
3
2 2 1 1
2
2 2
3
1 1 2
2
2 2 1 1
1
1 1
1
2 2
2
1
1 1
1 1
2 2
2 1
A E cos A E 2 l
cos A E A E 2
F 1
A E cos A E 2 l
cos A E A E
F
cos
1
A E
l
cos
A E
l
2 F
cos
1
A E
l F
cos
A E
l F
2 2 1
+ α
α δ
= ⇒
+ α
α δ
=
_
_
_
_
_
_
_
_
α
+ α =
α
+ α = δ ⇒ →
1
1
1
A
F
− = σ
2
2
2
A
F
− = σ
2 2
2 2
2
1 1
1 1
1
A E
l F
l
A E
l F
l
= ∆
= ∆
7
6. Zadatak
Odrediti naprezanja u štapovima 1i 2 te vertikalni pomak tocke D.
Rješenje
Sustav je jedanput staticki neodreden (ima jednu prekomjernu velicinu), odnosno nepoznate su
4 velicine ( R
H
, R
V
, S
1
, S
2
).
Uz tri uvjeta ravnoteže postavljamo dodatnu jednadžbu na deformiranomsustavu na principu
slicnosti trokuta.
Iz uvjeta ravnoteže sila :
( )
( )
( ) 3 0 sin 0
2 cos 0 cos 0
1 0 sin 0
1 2
1 1
1 1 2 2
K
K
K
= + + − → = Σ
= → = − → = Σ
= − − → = Σ
V
H H
A
R S F S Y
S R S R X
a S a S Fl M
α
α α
α
Iz plana pomaka :
α
δ δ
sin
;
1
2
l
l
B C

= ∆ ≡
Iz slicnosti trokuta :
( ) 4
1 2
K
a a
B C
δ δ
=
Iz Hookovog zakona :
2 2
2 2
2
1 1
1 1
1
;
A E
l S
l
A E
l S
l = ∆ = ∆ ( ) 4 →
( )
2 2 2
2 2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2 2
1 1
2
2 1
2
1
1
2
2 2
1 1
2 1
sin 1
1
sin
a A E
l l S
a
l
l
l a
l
A
S
A
S
a
a
l
l
A E
A E
a
Fl
S S
a
a
l
l
A E
A E
S S
D
D
= ∆ = ⇒ =

=
=
_
_
_
_
_
_
+
= ⇒ →
=
δ
δ
σ
σ
α
α
8
7. Zadatak
Dimenzionirati štapove AB i DG kružnog poprecnog presjeka napravljene od celika, te odrediti
njihova produljenja.
m c
m b
m a
kN F
Mpa E
Mpa
dop
1
2
3
100
10 2
140
5
=
=
=
=
⋅ =
= σ
) 15 , 6 ( 28 61 , 2
4
4
36 , 5 10 536 , 0
10 140
10 75
) 85 , 13 ( 42 01 , 4
4
4
6 , 12 10 26 , 1
10 140
10 8 , 176
8 , 176
45 sin 3
5
75
45 sin 3
5
0 3 45 sin 5 0
75 100
4
3
4
3
0 3 4 0
2
2 1
2
2
2
2
2
2 2 3
6
3
2
2
2
1 1
1
1
2
1
1
2 2 3
6
3
1
1
2 1 1 2
2 2
cm A mm d usvojeno cm
A
d
d
A
cm m
S
A
cm A mm d usvojeno cm
A
d
d
A
cm m
S
A
S
A
A
S
ranje Dimenzioni
kN S S S S M
kN F S F S M
dop
pot
dop
pot
dop
pot dop x
C
H
= → = → → = = ⇒ =
= ⋅ =


= ≥
= → = → → = = ⇒ =
= ⋅ =


= ≥
≥ ⇒ ≤ =
=
° ⋅
=
° ⋅
= → = ⋅ ° ⋅ − ⋅ ⇒ = ∑
= = = → = ⋅ − ⋅ ⇒ = ∑


π
π
σ
π
π
σ
σ
σ σ
9
cm m
A E
l S
l
cm m
A E
l S
l
MPa MPa
A
S
MPa MPa
A
S
Kontrola
dop x
dop x
12 , 0 10 195 , 12
10 15 , 6 10 2
2 10 75
18 , 0 10 056 , 18
707 , 0 10 85 , 13 10 2
2 10 8 , 176
140 9 , 121
10 15 , 6
10 75
140 6 , 127
10 85 , 13
10 8 , 176
4
4 11
3
2 2
2 2
2
4
4 11
3
1 1
1 1
1
4
3
2
2
2
4
3
1
1
1
= ⋅ =
⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅
= = ∆
= ⋅ =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅
= = ∆
= =


= =
= =


= =


σ σ
σ σ
p
p
10
8. Zadatak
Odrediti pomak tocaka B i D na zadanomsustavu.
( )
( )
( )
A E a
b a h F
B
b a
B
a
h
A E a
b a h F
A E
h S
h
a
b a
F S Sa b a F M
A
⋅ ⋅
+ ⋅ ⋅
= ∆ ⇒
+

=

⋅ ⋅
+ ⋅ ⋅
=


= ∆
+
= → = − + ⇒ = Σ
2
2
0 0
11
9. Zadatak
( )
( )
( ) ( )
MPa
m
N
A
S
MPa
m
N
A
S
N S
N S
A l
A l
F
S a S
A l
a A l S
Fa
A l
A l S
S
A E
l S
A E
l S
l l
a
l
a
l
a S a S Fa M
N F
E E
m cm A
m cm A
m l
m l
A
7 , 8
10 5 , 1
35 , 1304
43 , 10
10 1
5 , 1043
35 , 1304
5 , 1043
3
3
4
0 3
3
4
1 2
2
3
2
2 3
2 3
3 2
1 0 3 2 0
6000
10 5 , 1 5 , 1
10 1 1
8 , 1
1
2 4
2
2
2
2 4
1
1
1
2
1
2 1
1 2
2 2
2 1
1 2 2
2 1
1 2 2
1
2 2
2 2
1 1
1 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 4 2
2
2 4 2
1
2
1
=

= =
=

= =
=
=
+
= ⇒ = − − ⇒ →
= ⇒ =
∆ = ∆ ⇒

=

= − − ⇒ = Σ
=
=
⋅ = =
⋅ = =
=
=
σ
σ
K
K
12
10. Zadatak
Kruta greda AB obješena je o tri celicna štapa istog poprecnog presjeka površine 10 cm
2
.
Dužina štapova je h =1m, s timda je srednji štap (2) napravljen kraci od projektirane dužine za
A =0,6 mm. Odrediti sile u štapovima i izduženje srednjeg štapa ako je izvršena prinudna
montaža sustava.
EA
h S
l
EA
h S
l
EA
h S
l
h l l l
EA A E A E A E
3
3
2
2
1
1
3 2 1
3 3 2 2 1 1
; ; = ∆ = ∆ = ∆
= = =
= = =
( )
( )
( )
( ) ( ) ( )
( )
( )
mm m
EA
h S
l
kN S
kN S
kN S
kN c c S c S S
kN c S S
kN c S S S c S
kN N c
h
EA
S S S a S a S a S M
S
h
EA
S
EA
h S
EA
h S
l l
a
l
a
l
S S
EA
h S
EA
h S
l l
a
l
a
l
A
4 , 0 10 3 , 4
10 1 10 1 , 2
00 , 1 10 90
54
90
18
90 126
7
5
7
2
2 2
54 126
7
3
7
3
1
18
7
126
7
1
9 4 2 3 2 , 1
126 10 126
00 , 1
10 1 10 1 , 2 10 6
3 3 2 0 3 2 0
2 2 2 2
2
1 3 3 3
3
4
3 11
3
2
2
3
2
1
1 2 1
3 1
1 1 1 1
3
3 11 4
3 2 1 3 2 1
1 2
1 2
2 1
2 1
1 3
1 3
1 3
1 3
= ⋅ =
⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅
= = ∆
=
=
=
= = − = − = ⇒ →
= = = ⇒ →
= = = → − − = ⇒ →
= ⋅ =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= =

− = ⇒ = + − → = Σ


= ⇒ − ∆ = ⇒ ∆ − ∆ = ∆ ⇒
∆ − ∆
=

= ⇒ = ⇒ ∆ = ∆ ⇒

=− −
K
K
K
13
11. Zadatak
Cilindricni stup promjera 4 cm, dužine 120 cmopterecen je u presjecima (1), (2) i (3) na
udaljenostima z
i
=0; 40 i 80 cm(i=1,2,3) od slobodnog kraja aksijalnimsilamaF
i
(i=1,2,3) =15 kN,
10 kN i 5 kN.
Izracumati naprezanje u pojedinimdijelovima stupa i pomak slobodnog kraja.
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( ) ( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
mm l l l l
mm m N k l
mm m N k l
mm m N k l
N
m
AE
l
k
N k N N N
AE
l
l l l l
MPa Pa
m
N
A
N
kN F F F N
cm z
MPa Pa
m
N
A
N
kN F F N
cm z
MPa Pa
m
N
A
N
kN F N
cm z
m
d
A
cm
L
l l l l cm L
cm d
MPa E
i
i
112 , 0
048 , 0 10 80 , 4 10 30 10 159 , 0
04 , 0 10 00 , 4 10 25 10 159 , 0
024 , 0 10 415 , 2 10 15 10 159 , 0
10 159 , 0
10 2 10 56 , 12
4 , 0
24 10 24
10 56 , 12
10 30
30
120 80 3
20 10 20
10 56 , 12
10 25
25
80 40 2
12 10 12
10 56 , 12
10 15
15
40 0 1
10 56 , 12
4
10 4
4
40
3
; 120
4
10 2
3 2 1
5 3 8
3 3
5 3 8
2 2
5 3 8
1 1
8
11 4
3
1
3 2 1 3 2 1
6
2 4
3
3
3
3 2 1 3
3
6
2 4
3
2
2
2 1 2
2
6
2 4
3
1
1
1 1
1
2 4
4 2 2
3 2 1
5
− = ∆ + ∆ + ∆ = ∆
− = ⋅ − = ⋅ − ⋅ ⋅ = ⋅ = ∆
− = ⋅ − = ⋅ − ⋅ ⋅ = ⋅ = ∆
− = ⋅ − = ⋅ − ⋅ ⋅ = ⋅ = ∆
⋅ =
⋅ ⋅ ⋅
= =
⋅ = + + = ∆ + ∆ + ∆ = ∆
− = ⋅ − =

⋅ −
= =
− = − − − =
< ≤
− = ⋅ − =

⋅ −
= =
− = − − =
< ≤
− = ⋅ − =

⋅ −
= =
− = − =
< ≤
⋅ =

= =
= = = = = =
=
⋅ =
− −
− −
− −


=


σ
σ
σ
π π
K
K
K
14
12. Zadatak
Dimenzionirati celicnu zategu kružnog porecnog presjeka (A
1
) i drveni kosnik pravokutnog
poprecnog presjeka (h=2b) površine A
2
=10A
1
ako je F=155 kN a dopušteni naponi za celik 12 ·10
7
N/m
2
i drvo 6·10
6
N/m
2
.
Plan pomaka :
b h
A A
E E
m
N
E
m
N
E
m
N
m
N
dop
dop
2
10
20
10 1
10 2
10 6
10 12
1 2
2 1
2
10
2
2
11
1
2
6
2
2
7
1
=
=
=
⋅ =
⋅ =
⋅ =
⋅ =
σ
σ
2
2
cos sin
6
5
3
2
5
4
6 / 5
3 / 2
cos
5
3
6 / 5
2 /
sin
1
2
= =
=
=
= =
= =
β β
α
α
l l
l l
l
l
l
l
15
Sile u štapovima :
( )
( )
( )
( )
kN S kN S F
F F
S
S S S
l A E
l A E
S
S
l A E
l A E
S
A E
l S
A E
l S
A E
l S l
A E
l S l
l l
l S l S Fl M
D C
C D
D c
A
4 , 353 ; 9 , 58 38 , 0
2
6
1
5
12
sin 4 sin
3
1
1 6
2 5 2 6 10
2 3 3 5 20
2
sin
sin
2
sin
2
sin
2
sin sin
;
sin sin
2 2
3
2
3
1
1 0
3
1
sin
3
2
sin 0
1 2 2
2 1 2
1 2
1 2
1
2
1 2 2
2 1 1
1
2 2
2 2
1 1
1 1
1 1
1 1 1
2 2
2 2 2
2 1
= = → =
_
_
_
_
_
_
+
=
+
= ⇒
⇒ → = ⇒
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=
= → = ⇒
=

= =

=
= → =
= − − → = ∑
α β
β
α
β α
α α
δ
β β
δ
δ δ
δ δ
β α
K
K
Dimenzioniranje :
cm h
cm b
cm
A
b cn b h b A
cm A A
cm d cm m d
S
d
S d
A
A
S
dop dop
dop
74 , 27
87 , 13
87 , 13
2
8 , 384
2
8 , 384 2
8 , 384 48 , 38 10 10
7 6 06 , 0
10 12
10 4 , 353 4 4
4
2 2 2
2
2
1 2
7
3
1
1
1
1
2
1 1
1
1
1
=
=
= = = ⇒ = = ⋅ =
= ⋅ = =
= → = ≥
⋅ ⋅
⋅ ⋅
= ≥ → ≥ = → ≤ =
π πσ σ
π
σ σ
Kontrola napona :
MPa MPa
A
S
MPa MPa
A
S
dop
dop
6 53 , 1
10 87 , 13 2
10 9 , 58
120 84 , 91
4
10 7
10 4 , 353
2
4 2
3
2
2
2
1
4 2
3
1
1
1
= ≤ =
⋅ ⋅

= =
= ≤ =


= =


σ σ
σ
π
σ
16
13. Zadatak
Odrediti sile u celicnimkružnimzategama CF, DF i EG uslijed djelovanja naznacenog
opterecenja.
4
Fl
M =
Plan pomaka
l l l
l
l
l
l l
l l
l
2
4
3
16
9
2
2
2
4
2
4
5
16
5
16 4
2
3
2
2
2
2 2
1
= =
= =
= = + =
2
1
2
2
2
sin
5
2
4
5
2
sin
= =
= =
l
l
l
l
β
α
17
Iz uvjeta ravnoteže sila :
( ) | ] ( ) ( ) 1 0 sin 3 2 sin 2 0 sin 3 2 sin
4 4
0
3 2 1 3 2 1
K = + − − → = + + − + → = ∑ β α β α S S S F S S S
l
M
Fl
M
A
Iz plana pomaka :
( )
;
sin
;
sin
;
sin
2
4
3
2 4
3 2 1
β
δ
β
δ
α
δ
δ δ δ
l l l
l l l
E D C
E D C

=

=

=
= = K
( )
( ) ( )
F F S S
F S S
F
S S S S F
S S l l
l l
l l
S S
l S l S l l
l l
E D
E D
D C
D C
38 , 0 47 , 0
5
4
5
4
47 , 0
sin 5 sin
5
4
2
0 sin 3 2 sin
5
4
2 1
2 3
sin
2
sin
3
2 3
4
3
2
5
4
sin sin
2
sin sin
2
2
2 4
2
2 1
3 2
2 2 2 2
3 2 3 2
3 2
2 1
2 2 1 1 2 1
= = =
= =

+
= → = + − − →
= → ∆ = ∆ →

=

→ = → =
= → = →

=

→ = → = →
β α
β α
β β
δ δ
δ δ
β α β α
δ δ
δ δ
18
| ]
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_+
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
− −
− − =
7 , 26 0 0
0 7 , 26 0
0 0 7 , 26
3 , 33 20 15
20 3 , 23 10
15 10 7 , 56
ij
σ
14. Zadatak
Zadani tenzor naprezanja prikazati kao zbroj sfernog tenzora naprezanja i tenzora devijatorskog
naprezanja. Odrediti normalno, posmicno i puno naprezanje u ravnini s normalomkoja ima
kosinuse smjera :
cos(x,n)=2/3 ; cos(y,n)=1/3 ; cos(z,n)=2/3.
| ]
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
+
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_=
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
− −
− − =
s
s
s
s z zy zx
yz s y yx
xz xy s x
z zy zx
yz y yx
xz xy x
ij
MPa
σ
σ
σ
σ σ τ τ
τ σ σ τ
τ τ σ σ
σ τ τ
τ σ τ
τ τ σ
σ
0 0
0 0
0 0
60 20 15
20 50 10
15 10 30
srednje naprezanje devijatorski dio sferni dio
MPa
z y x
s
7 , 26
3
60 50 30
3
− =
− −
=
+ +
=
σ σ σ
σ
Komponente devijatorskog tenzora naprezanja :
MPa
MPa n
MPa
n n n
n n
nz ny nx n
9 , 53 10 8 , 54
10
3
2
7 , 36
3
1
3 , 23
3
2
3 , 33
8 , 54 7 , 36 3 , 23 3 , 33
2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
= − = − =
− = ⋅ − ⋅ − ⋅ = ⋅ =
= + + = + + =
σ ρ τ
ρ σ
ρ ρ ρ ρ
| ]
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

− =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
− −
− − =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
⋅ =
7 , 36
3 , 23
3 , 33
3
2
3
1
3
2
60 20 15
20 50 10
15 10 30
nz
ny
nx
ij n
n
ρ
ρ
ρ
σ ρ
( )
( )
( ) Pa s
MPa s
MPa s
s z zz
s y yy
s x xx
3 , 33 7 , 26 60
3 , 23 7 , 26 50
7 , 56 7 , 26 30
− = − − − = − =
− = − − − = − =
= − − = − =
σ σ
σ σ
σ σ
19
15. Zadatak
Za zadano stanje naprezanja o
x
=100M Pa , o
y
=-80M Pa , t
xy
=50 Mpa odrediti analiticki
a) glavna naprezanja
b) maksimalno posmicno naprezanje s odgovarajucimnormalnimnaprezanjem
c) naprezanja o
n
i t
n
u presjeku s normalomkoja s osi x zatvara kut ¢ =-25°.
Glavna naprezanja i smjerovi naprezanja :
( ) ( )
° − = ⇒ − =
+ −
=

=
° = ⇒ =
+
=

=
− =
=
± = ⋅ + + ±

= + − ±
+
=
5 , 75 8462 , 3
80 93
50
5 , 14 2591 , 0
80 113
50
93
113
103 10 50 4 80 100
2
1
2
80 100
4
2
1
2
02
2
02
01
1
01
2
1
2 2 2 2
2 , 1
ϕ
σ σ
τ
ϕ
ϕ
σ σ
τ
ϕ
σ
σ
τ σ σ
σ σ
σ
y
xy
y
xy
xy y x
y x
tg
tg
MPa
MPa
Kontrola preko invarijante naprezanja :
° = ° + ° = +
= → − = − → + = +
90 5 , 75 5 , 14
20 20 80 10 93 113
02 01
2 1
ϕ ϕ
σ σ σ σ
y x
Maksimalno posmicno naprezanje, smjer normale ravnine i normalno naprezanje :
MPa
MPa
s
10
2
93 113
2
103
2
93 113
2
5 , 59 45 5 , 14 45
2 1
2 1
max
01 1
=

=
+
=
=
+
=

=
° = ° + ° = ° + =
σ σ
σ
σ σ
τ
ϕ ϕ
Naprezanja u ravnini pod kutem:
( ) ( )
( ) ( ) MPa
MPa
xy
x y
n
n
xy y x xy
y x y x
n
1 , 101 50 cos 50 50 sin
2
100 80
2 cos 2 sin
2
6 , 29 50 sin 50 50 cos
2
80 100
2
80 100
2 sin sin cos 2 sin 2 cos
2 2
2 2
= ° − + ° −
− −
= +

=
= ° − + ° −
+
+

=
+ + = +

+
+
=
ϕ τ ϕ
σ σ
τ
σ
ϕ τ ϕ σ ϕ σ ϕ τ ϕ
σ σ σ σ
σ
20
Prikaz Mohrove kružnice naprezanja za zadano stanje naprezanja :
) 1 , 101 ; 6 , 29 ( ) , ( ; 1 , 101 ; 6 , 29
) 103 , 10 ( ) , ( ; 5 , 59 ; 103 ; 10
) 0 , 93 ( ) 0 , ( ; 5 , 75 ; 93
) 0 , 113 ( ) 0 , ( ; 5 , 14 ; 113
) 50 , 80 ( ) , (
) 50 , 100 ( ) , (
1 max 3 1 max
1 2 2 02 2
1 1 1 01 1
− → = =
→ ° = = =
− → ° − = − =
→ ° = =
− →
− →
K K MPa MPa
N N MPa MPa
N N MPa
N N MPa
N N
N N
n n n n
s s
y xy y y
x xy x x
τ σ τ σ
τ σ ϕ τ σ
σ ϕ σ
σ ϕ σ
τ σ
τ σ
21
16. Zadatak
Za zadano stanje naprezanja odrediti glavna normalna naprezanja, glavna posmicna naprezanja i
oktaedarska naprezanja.
| ] | ] MPa
ij
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_−
=
60 0 0
0 120 50
0 50 80
σ
( ) ( )( ) | ]
( )( )
( )
( ) | ] ( )
( )
( ) | ]
MPa
MPa
MPa
MPa MPa MPa
MPa
xy y x
y x
m
y x xy y x y x
m xy y x m y x m
xy m y m x
z m m z
xy m y m x m z
m z
m y yx
xy m x
m z zy zx
yz m y yx
xz xy m x
8 , 91
60
8 , 131
60 ; 8 , 91 ; 8 , 131
8 , 111 20 50 4 120 80
2
1
2
120 80
4
2
1
2
2
4
0
0
60 0
0
0
0 0
0
0
0
3
2
1
3 2 1
2 2
2 , 1
2 2
2 2
2 2
2
3
2
− =
=
=
=

− =

=

± = ⋅ + − − ±
+ −
=

+ − ±
+
=
+ − − + − ± +
= → = − + + −
= − − −

= = = ⇒ = −
= − − − −
=⇒ =σ
σ
σ
σ σ σ
σ
τ σ σ
σ σ
σ
σ σ τ σ σ σ σ
σ τ σ σ σ σ σ σ
τ σ σ σ σ
σ σ σ σ σ
τ σ σ σ σ σ σ
σ σ
σ σ τ
τ σ σ
σ σ τ τ
τ σ σ τ
τ τ σ σ
22
Kontrola naprezanja :
MPa MPa
z y x
100 100
8 , 91 60 8 , 131 60 120 80
3 2 1
=
− + = + + −
+ + = + + σ σ σ σ σ σ
Pravac glavnog naprezanja
2
podudara se s pravcemosi z. Pravci glavnih naprezanja
1
i
3
okomiti su na pravac naprezanja
2
, a njihov se položaj u ravnini okomitoj na pravac
2
odreduje
prema izrazima :
° = ° + ° = +
° − = ⇒ − =
− −
=

=
° = ⇒ =

=

=
90 3 , 13 7 , 76
3 , 13 236 , 0
120 8 , 91
50
7 , 76 237 , 4
120 8 , 131
50
03 01
03
3
03
01
1
01
ϕ ϕ
ϕ
σ σ
τ
ϕ
ϕ
σ σ
τ
ϕ
y
xy
y
xy
tg
tg
Maksimalna posmicna naprezanja :
MPa
MPa
MPa
MPa
8 , 111
9 , 35
2
60 8 , 131
2
8 , 111
2
8 , 131 8 , 91
2
9 , 75
2
8 , 91 60
2
2 max
2 1
3
1 3
2
3 2
1
= =
± =

± =

± =
± =
− −
± =

± =
± =
+
± =

± =
τ τ
σ σ
τ
σ σ
τ
σ σ
τ
Oktaedarska naprezanja :
Buduci da normala oktaedarske ravnine zatvara s koordinatnimosima kuteve :
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
MPa
MPa
MPa
okt okt okt
okt
okt
okt
z y x okt
0 , 99 2 , 93 3 , 33
2 , 93
, 131 8 , 91 8 , 91 60 60 8 , 131
3
1
3
1
3 , 33
8 , 91 60 8 , 131
3
1
3
1
3
1
7 , 54
3
1
cos 1 cos 3 1 cos cos cos
2 2 2 2
2 2 2 2
1 3
2
3 2
2
2 1
3 2 1
2 2 2 2
= + = + =
=
− − + + + − = − + − + − =
=
− + = + + = + + =
° = → ± = → = → = + +
τ σ ρ
τ
σ σ σ σ σ σ τ
σ
σ σ σ σ σ σ σ
α α α γ β α
23
17. Zadatak
Ploca je izložena djelovanju vlacnog naprezanja u oba pravca i tangencijalnog naprezanja u
bocnimravninama.Odrediti komponente naprezanja u presjeku cija normala zatvara kut od 30°s
osi x i smjer i velicinu glavnih naprezanja.
( )
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
n
n n n
n
xy
x y
n
n
xy y x n
xy
y
x
93 , 5
73 , 2 27 , 5
73 , 2
60 cos 2 60 sin
2
8 4
2 cos 2 sin
2
27 , 5
60 sin 2 30 sin 4 30 cos 8 2 sin sin cos
30
2
4
8
2 2 2 2
2 2 2 2
=
− + = + =
− =
° − °

= +

=
=
° − ° + ° = + + =
° =
− =
=
=
ρ
τ σ ρ
τ
ϕ τ ϕ
σ σ
τ
σ
ϕ τ ϕ σ ϕ σ σ
ϕ
τ
σ
σ
Glavna naprezanja :
( ) ( ) ( )
° = ⇒ =


=

=
° − = ⇒ − =


=

=
=
=
± = − ⋅ + − ±
+
= + − ±
+
=
5 , 67 41 , 2
4 17 , 3
2
5 , 22 414 , 0
4 83 , 8
2
17 , 3
83 , 8
83 , 2 6 2 4 4 8
2
1
2
4 8
4
2
1
2
02
2
02
01
1
01
2
1
2 2 2 2
2 , 1
ϕ
σ σ
τ
ϕ
ϕ
σ σ
τ
ϕ
σ
σ
τ σ σ
σ σ
σ
y
xy
y
xy
xy y x
y x
tg
tg
MPa
MPa
Kontrola preko invarijante naprezanja :
° = ° + ° = +
= → + = + → + = +
90 5 , 67 5 , 22
12 12 4 8 2 , 3 8 , 8
02 01
2 1
ϕ ϕ
σ σ σ σ
y x
Maksimalno posmicno naprezanje, smjer normale ravnine i pripadajuce normalno naprezanje :
MPa
MPa
s
6
2
2 , 3 8 , 8
2
8 , 2
2
2 , 3 8 , 8
2
4 , 22 45 6 , 22 45
2 1
2 1
max
01 1
=
+
=
+
=
=

=

=
° = ° + ° − = ° + =
σ σ
σ
σ σ
τ
ϕ ϕ
24
18. Zadatak
Kratki betonski stup, kvadratnog poprecnog presjeka 30x30 cmpritisnut je silomF.Odrediti
velicinu ove sile ako je normalno naprezanje u kosompresjeku pod kutemod 30°prema normali
1,5 Mpa.Koliko je tangencijalno naprezanje u tompresjeku?
MPa
MPa
A
F
kN F
A
F
A
F
m a A
m cm a
MPa
x
n
xy
x y
n
x
n
x n
xy y x n
n
86 , 0 60 sin
2
10 2
2 sin
2
2 cos 2 sin
2
2
09 , 0
10 180
180
30 cos
09 , 0 10 5 , 1
cos
cos cos
2 sin sin cos
09 , 0
3 , 0 30
30
5 , 1
6
3
2
6
2
2 2
2 2
2 2
= °
⋅ −
− =

=
+

=
− =

− = =
− =
°
⋅ ⋅
− = − = → − = =
+ + =
= =
= =
° =
=
ϕ
σ
τ
ϕ τ ϕ
σ σ
τ
σ
ϕ
σ
ϕ ϕ σ σ
ϕ τ ϕ σ ϕ σ σ
ϕ
σ
19. Zadatak
Stup kružnog poprecnog presjeka opterecen je vlacnomsilomintenziteta 20 kN. Tangencijalno
naprezanje na bilo kojempresjeku (ravnini) ne smije prijeci vrijednost od 7Mpa. Odrediti polumjer
stupa.
cm d cm d d
F
d
d
F
A
F
MPa
kN F
n
x
n
n
5 , 4 3 , 4
10 7
10 2 2
1 ) 2 (sin
2 sin
10 7
10 2 2
2 sin
2
2 sin
2
2 sin
2
2 sin
2
7
20
6
4
max
6
4
2
= → ≥ →

⋅ ⋅

=

⋅ ⋅
= ≥ → = = ≤
=
=
π
ϕ
ϕ
π
ϕ
π τ
ϕ
π
ϕ ϕ
σ
τ
τ
25
20. Zadatak
U tocki A napregnutog elementa izmjerene su dužinske deformacije u smjerovima x, y i n s
xx
=-
8·10
-4
, s
yy
=4·10
-4
, s
nn
=6·10
-4
. Odrediti promjene pravog kuta izmedu osi x i y, te velicinu i
smjerove glavnih deformacija.
( ) ( )
rad
xy xy
xy
yy xx nn xy
xy yy xx nn
4
4
4 4 4 2 2
2 2
10 4 , 25 2
10 7 , 12
30 sin 10 4 30 cos 10 8 10 6
60 sin
1
sin cos
2 sin
1
2 sin sin cos


− − −
⋅ = =
⋅ =
° ⋅ − ° ⋅ + ⋅
°
= − − = ⇒
⇒ + + =
ε γ
ε
ϕ ε ϕ ε ε
ϕ
ε
ϕ ε ϕ ε ϕ ε ε
Glavne deformacije :
( )
( ) ( )
4
2
4
1
4 4
2 , 1
4 2 2
2 , 1
2 2
2 , 1
10 16
10 12
10 14 10 2
10 7 , 12 4 4 8
2
1
2
4 8
4
2
1
2


− −

⋅ − =
⋅ =
⋅ ± ⋅ − =

_
_
_
_
_
_
+ − − ±
+ −
=
+ − ±
+
=
ε
ε
ε
ε
ε ε ε
ε ε
ε
xy yy xx
yy xx
Kontrola :
4 4
4 4 4 4
2 1
10 4 10 4
10 16 10 12 10 4 10 8
− −
− − − −
⋅ − = ⋅ −
⋅ − ⋅ = ⋅ + ⋅ −
+ = + ε ε ε ε
yy xx
Smjerovi glavnih deformacija :
° ≈ ° = ° + ° = +
° − = ⇒ − =
⋅ − ⋅ −

=

=
° = ⇒ =
⋅ − ⋅

=

=
− −

− −

90 2 , 90 4 , 32 8 , 57
4 , 32 635 , 0
10 4 10 16
10 7 , 12
8 , 57 588 , 1
10 4 10 12
10 7 , 12
02 01
02
4 4
4
2
02
01
4 4
4
1
01
ϕ ϕ
ϕ
ε ε
ε
ϕ
ϕ
ε ε
ε
ϕ
yy
xy
yy
xy
tg
tg
26
21. Zadatak
Odrediti deformaciju dijagonale celicnog elementa.
5
5
5
5
5
5
5
5
10 5 , 19 2
10 75 , 9 15
10 2
3 , 0 1 1
2
10 9
10 2
60
3 , 0
10 30
10 2
60
15
60
3 , 0
10 2
⋅ = =
⋅ =

+
=
+
= =
⋅ − =

− = − =
⋅ =

= =
=
=
=
⋅ =
xy xy
xy
xy
xy
x
yy
x
xx
xy
x
E G
E
E
MPa
MPa
MPa E
ε γ
τ
ν
τ
ε
σ
ν ε
σ
ε
τ
σ
ν
Relativna deformacija dijagonale :
cm d
d
d
xy yy xx d
10
30 sin
5 5
30 sin
10 69 , 28
60 sin 10 75 , 9 30 sin 10 9 30 cos 10 30 2 sin sin cos
5
5 2 5 2 5 2 2
=
°
= → = °
⋅ =
° ⋅ + ° ⋅ − ° ⋅ = + + =

− − −
ε
ϕ ε ϕ ε ϕ ε ε
Apsolutna deformacija :
mm d d
d
3 5
10 69 , 28 100 10 69 , 28
− −
⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ = ∆ ε
27
22. Zadatak
Pravokutna plocica dimenzija 120x90 mmopterecena je u dva pravca tako da su
MPa
cm
N
MPa
cm
N
MPa E
y
x
40 4000
100 10000
3 , 0
10 2
2
2
5
− = − =
= =
=
⋅ =
σ
σ
ν
Odrediti kolika su naprezanja u kosoj ravnini koja se poklapa s dijagonalomkoja s osi x zatvara
oštri kut i za koliko ce se promijeniti dužina dijagonale.
( )
( )
( )
5
5 5
5
5 5
2 2 2 2
10 35
10 2
100
3 , 0
10 2
40
10 56
10 2
40
3 , 0
10 2
100
0 , 68 2 , 67 7 , 10
2 , 67 106 sin
2
100 40
2 cos 2 sin
2
7 , 10 106 cos
2
40 100
2
40 100
2 sin 2 cos
2 2
53 90 37 75 , 0
12
9


⋅ − =
= − =
⋅ =
= − =
= + = + =
= ° −
− −
= +

=
= ° −
+
+

= +

+
+
=
° − = ° − = ⇒ ° = → = =
E E
E E
MPa
MPa
MPa
tg
x
y
yy
y
x
xx
n n n
xy
x y
n
xy
y x y x
n
σ
ν
σ
ε
σ
ν
σ
ε
τ σ ρ
ϕ τ ϕ
σ σ
τ
ϕ τ ϕ
σ σ σ σ
σ
α ϕ α α
Buduci da tražimo izduženje dijagonale, tražimo deformaciju u smjeru normale ravnine okomite
na dijagonalu, te je sada kut ¢ = d = 37°:
mm d d
mm d
d
xy yy xx d
2 5
2 2
5 2 5 2 5 2 2
10 46 , 3 150 10 04 , 23
150 120 90
10 04 , 23 ) 37 ( sin 10 35 ) 37 ( cos 10 56 2 sin sin cos
− −
− − −
⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ = ∆
= + =
⋅ = ° ⋅ − ° ⋅ = + + =
ε
ϕ ε ϕ ε ϕ ε ε
28
23. Zadatak
Celicna kocka brida a =10 cmpostavljena je bez zazora izmedu dviju krutih stijenki na podlogu i
na gornjoj plohi opterecena s q =60 MPa.
Odrediti : a) naprezanja i deformacije u tri okomita smjera i deformaciju dijagonale kocke
b) promjenu volumena kocke
c) normalno i posmicno naprezanje u presjeku pod kutemod 45°prema stjenki.
( ) | ] ( )
( ) | ] ( ) | ]
( ) | ] ( ) | ]
mm d d
a d
E
E
MPa
E
MPa q
MPa E
d
d
zz yy xx d
y x z zz
x z y yy
y x y z x xx
z
y
3 2 5
5
5 5 2 2 2
5
5
5
5
5
10 9 3 10 10 2 , 5
10 2 , 5
3
1
10 7 , 11
3
1
10 3 , 27 0 cos cos cos
3
10 7 , 11 60 18 3 , 0
10 2
1 1
10 3 , 27 18 3 , 0 60
10 2
1 1
18 60 3 , 0 0
1
0
60
30 , 0
10 2
− −

− −


⋅ − = ⋅ ⋅ ⋅ − = ⋅ = ∆
⋅ − =
⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − = + + =
=
⋅ = − − −

= + − =
⋅ − = − − −

= + − =
− = − ⋅ = = → = + − =
=
− = − =
=
⋅ =
ε
ε
γ ε β ε α ε ε
σ σ ν σ ε
σ σ ν σ ε
νσ σ σ σ ν σ ε
σ
σ
ν
Relativna i apsolutna promjena volumena :
cm V V
V
V
V
zz yy xx V
15 , 0 10 10 6 , 15
10 6 , 15 10 7 , 11 10 3 , 27 0
3 5
5 5 5
− = ⋅ ⋅ − = ⋅ = ∆
⋅ − = ⋅ + ⋅ − = + + =

=

− − −
ε
ε ε ε ε
| ]
MPa
MPa
MPa n
MPa
MPa
n
n n n
nz ny nx n
n n
nz
ny
nx
ij n
21
28 , 44 0 42 , 42 72 , 12
39 45 cos 42 , 42 45 cos 72 , 12
0
42 , 42
72 , 12
90 cos
45 cos
45 cos
0 0 0
0 60 0
0 0 18
2 2
2 2 2 2 2 2
= − =
= + + = + + =
− = ° ⋅ − ° ⋅ − = ⋅ =
=
− =
− =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
°
°
°
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_


= ⋅ =
σ ρ τ
ρ ρ ρ ρ
ρ σ
ρ
ρ
ρ
σ ρ
29
24. Zadatak
Odrediti glavna naprezanja na stranicama kvadratnog elementa ako su tenzometri (uredaji za
mjerenje dužinske deformacije) A i B pokazali prirast An
A
=9,9 mmi
An
B
=3,1mm. Tenzometar A postavljen je pod kutem¢ =30°prema pravcu glavnog naprezanja
o
1
, a tenzometar B okomito na tenzometar A. Baza tenzometra l
0
=20 mm, a uvecanje
tenzometra k =1000. E =0,8·10
5
Mpa, v=0,35
Relativne deformacije :
4
3
0
4
3
0 0
10 55 , 1
20 10
1 , 3
10 95 , 4
20 10
9 , 9


⋅ =

=


=
⋅ =

=


=

=
l k
n
l k
n
l
l
B
nnB
A
nnA
ε
ε
Za ravninsko stanje deformacija :
Kontrola :
MPa
nB nA
80 20 60 30 50 = + = + = +σ σ
( ) ( )
( ) ( )
( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( )
( )
( )
MPa
MPa
MPa
E
MPa
E
nB
nA
xy y x n
nnA nnB nB
nnB nnA nA
20
60
2 30 75 , 0 25 , 0
1 50 25 , 0 75 , 0
2 30 cos 30 sin ) 90 ( sin ) 90 ( cos
cos cos 90 sin
sin sin 90 cos
1 30 sin 30 cos sin cos
2 sin sin cos
30 10 95 , 4 35 , 0 10 55 , 1
35 , 0 1
10 8 , 0
1
50 10 55 , 1 35 , 0 10 95 , 4
35 , 0 1
10 8 , 0
1
2
1
2 1
2 1
2
2
2
1
2
2
2
1
2 2 2
2 2 2
2
2
2
1
2
2
2
1
2 2
4 4
2
5
2
4 4
2
5
2
=
=
⇒ = +
= +
° + ° = ° + + ° + =
= = ° +
= − = ° +
° + ° = + =
+ + =
= ⋅ ⋅ + ⋅


= +

=
= ⋅ ⋅ + ⋅


= +

=
− −
− −
σ
σ
σ σ
σ σ
σ σ ϕ σ ϕ σ σ
ϕ ϕ ϕ
ϕ ϕ ϕ
σ σ ϕ σ ϕ σ σ
ϕ τ ϕ σ ϕ σ σ
νε ε
ν
σ
νε ε
ν
σ
K
K
K
K
30
25. Zadatak
Kocka dužine stranice “a“, izložena je djelovanju jednolikog tlaka intenziteta p =- 700 N/cm
2
.
Odrediti Poissonov koeficijent ako je relativna promjena volumena -9·10
-5
, a modul elasticnosti
materijala 0,7·10
4
kN/cm
2
.
( )
( )
( )
35 , 0
10 7 3
10 7 , 0 10 9
1
2
1
3
1
2
1
3
2 1
2 1
10 9
10 7 , 0 10 7 , 0
10 7 700
6
11 5
3 2 1
3 2 1 3 2 1
5
2
11
2
4
2
6
2
=
_
_
_
_
_
_
_
_
⋅ −
⋅ ⋅ ⋅ −
− =
_
_
_
_
_
_
_
_
− = →

=
= = = =
+ +

= + + =
⋅ − =
⋅ = ⋅ =
⋅ − = − =


ν
ε
ν
ν
ε
σ σ σ σ
σ σ σ
ν
ε ε ε ε
ε
p
E
p
E
p
E
m
N
cm
kN
E
m
N
cm
N
p
V
V
V
V
26. Zadatak
U gredi celicnog mosta, pri prolazu vlaka, izmjerena su pomocu tenzometra relativna izduženja u
horizontalnompravcu (u smjeru osi x ili paralelno s osi grede) 0,0004 i vertikalnompravcu
(u smjeru osi y ili okomito na os grede) -0,00012. Odrediti normalna naprezanja u pravcu osi
grede i okomito na nju.
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( )
( )
MPa E
MPa
m
N
E
E
E
E
E
MPa E
x y y
x
y x
x
x y y x y y
y x x y x x
y
x
0 10 84 3 , 0 10 1 , 2 00012 , 0
84 10 84
3 , 0 1
00012 , 0 3 , 0 0004 , 0 10 1 , 2
1
1 2
2
1
1
1
3 , 0
10 1 , 2
00012 , 0
0004 , 0
6 11
2
6
2
11
2
5
= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − = + =
= ⋅ =

⋅ − ⋅
=

+
= ⇒ →
+ = → − =
+ = → − =
=
⋅ =
− =
=
νσ ε σ
σ
ν
νε ε
σ
νσ ε σ νσ σ ε
νσ ε σ νσ σ ε
ν
ε
ε
K
K
31
27. Zadatak
Za opterecenje na tlak betonske kocke ( stranice 7 cm) postavljene su na njene cetiri strane
papucice od celika spojene medusobno zglobnimmehanizmom. Dvije sile velicine F djeluju u
cvorovima A i D. Odrediti za koliko se promijeni volumen kocke ako je E =4 ·10
3
KN/cm
2
, v =0,3 i F
=50 kN.
( ) ( )
( ) ( )
3 8
10
3
3
3
2 2
2 1
3 2 1 3 2 1
10 9 , 9
10 4 2
10 50 07 , 0 3 , 0 2 1 4
2
2 1 4
; 0 ;
2
2
2
2 1 2 1
45
0
cos
0
cos : 0
sin
0 sin : 0
m V
E
aF
V
a V
a
F
a
S
V
E
V
E
V V V
F F y
S
F
S x

F F S F x
F
S S F y

V
BC
A B
AB A AB
A A

⋅ − = ∆
⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − −
=
− −
= ∆
= =

=

= =

= + +

= + + = ⋅ = ∆
° =
= → = Σ
= − = → = Σ
= → ⋅ + = Σ
− = → = + = Σ
ν
σ σ σ
σ
ν
σ σ σ
ν
ε ε ε ε
α
α
α
α
α
32
28. Zadatak
Odrediti potrebne duljine l
1
i l
2
zavara spajanjemkutnih metalnih profila s plocom.
( )( )
( ) ( )
cm l cm l cm l cm l l cm l l
l l
h
h
l
l
h l h l
h a l h a l h F h F M
cm
t
F
l l
t l l
F
al
F
A
F
MPa
cm h
cm h
cm t
kN F
dop dop A
dop
dop
dop
5 , 5 5 , 13 19 5 , 13
4 , 1
19
19 4 , 1 19 4 , 0 19
4 , 0 4 , 0
6 , 3
4 , 1
2 2 0
19
10 90 10 5 , 0 4 , 1
10 120
7 , 0 2 45 cos 2
90
4 , 1
6 , 3
5 , 0
120
1 2 2 2 2 2 1
2 1
1
2
2
1
2 2 1 1
2 2 1 1 2 2 1 1
6 2
3
2 1
2 1
2
1
= − = → = = → = → = + → = +
= → ≅ = = ⇒ ⋅ = ⋅ ⇒
⇒ = → ⋅ = ⋅ → = ∑
=
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

=
⋅ ⋅
≥ + ⇒ ≤
° +
=

= =
=
=
=
=
=

τ τ
τ
τ τ
τ
l
1
l
2
h
1
h
2
t
a
F
33
29. Zadatak
Odrediti potreban broj zakovica promjera 20 mm, ako je
F F
F
F/2
F/2
F
F/2
F/2
t
1
t
2
t
d
n – broj zakovica
m– reznost zakovica
( )
MPa MPa
ndt
F
A
F
reda n n n
d
m
F
n
d
nm
F
nmA
F
A
F
MPa
MPa
mm t
mm t
kN F
dop
p
dop
dop
s
dop
dop
280 208
10 12 10 20 6
10 300
2 12 2 6 5
10 100
4
10 20
2
10 300
4 4
280
100
12
8
300
3 3
3
6
2
3
3
2 2
1
1
= ≤ =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= = =
→ = → = → ≥= ≥ → ≤ = = =
=
=
=
=
=
− −

σ σ
π
τ
π
τ
π
τ
σ
τ
34
30. Zadatak
Na vijak promjera d djeluje tlacna sila F koja izaziva naprezanje u vijku o i površinski pritisak p
izmedu prstena promjera D i lima. Odrediti promjer D, te posmicno naprezanje u prstenu ako je
prsten debljine
( )
MPa
t
d
t d
d
A
F
cm
p
d
p
d
d D
d
A F
A
F
p
F
d D
d D
F
A
F
p
cm t
MPa p
MPa
cm d
s
p
50 10 5
05 , 0 4
1 , 0 10 100
4 4
7 , 18
40
100
1 10 1
4
4
4
4 4
5
40
100
10
7
6 2
2
2
2
2
2 2
= ⋅ =

⋅ ⋅
= = = =
= + = + = + =
= = → =
+ = →

= =
=
=
=
=
σ
π
π σ
τ
σ
π
π σ
π
σ σ σ
π π
σ
35
31. Zadatak
Metalna vilica i plocica 1i 2 spojene su vijkomi opterecene prema slici. Odrediti promjer vijka d,
ako je
mm d m m
m
ap
F
d p p
bd
F
A
F
p
ad
F
A
F
p
p
A
F
p
m
m
F
d
d
m
F
mA
F
A
F
mm b
mm a
MPa p
MPa
kN F
dop
p
p
dop
p
sdop
sdop
s
dop
sdop
37 033 , 0 0369 , 0
033 , 0
10 150 015 , 0 2
10 150
2
2
0369 , 0
10 70 2
10 150 4 4
4
35
15
150
70
150
6
3
2 1
2
2
1
1
6
3
2
= ⇒ >
=
⋅ ⋅ ⋅

= ≥ ⇒ >
= =
= =
≤ =
=
⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅
= ≥ → ≤ = = =
=
=
=
=
=
π πτ
τ
π
τ
τ
36
Zavareni spojevi
Lomzavarenih spojeva opterecenih na smicanje nastaje po najslabijem(smicnom) presjeku A-B,
tj. po presjeku za koji je smicna površima najmanja.
Naprezanja u zavaru iznose :
- normalno naprezanje
al
F
= σ
- posmicno naprezanje
al
F
= τ
ili opcenito
( ) ( )
τ τ σ σ
τ σ
l a
F
A
F
l a
F
A
F
⋅ ∑
= =
⋅ ∑
= = , gdje je A
o
, A
¡
… velicina površine zavara koja
se odnosi na normalno, odnosno posmicno naprezanje.
Za spoj na slici posmicno naprezanje je
( ) ( ) l l a
F
l a
F
A
F
+
=
⋅ ∑
= =
1
2
τ
τ
Normalno naprezanje jednako je posmicnom.
Kod zavarenih spojeva uobicajeno se provjeravaju
normalna naprezanja ako sila djeluje okomito na površinu
zavarenog spoja, odnosno na posmicna naprezanja dok sila
djeluje u samoj površini zavarenog spoja.
37
33. Zadatak
Odrediti potrebnu duljinu zavara prema slici.
5 40 40
84 , 0
7 , 0
2 , 1
135
50
2
1
2 1
2
× ×
=
=

=
=
B
t a
t a
t t
mm
N
kN F
dop
τ
Iz prirucnika za profile :
2
2
379
6 , 11
40
mm A
mm e
mm b
=
=
=
( )
( )
( )
mm l mm l usvojeno
mm
a
A
l mm
a
A
l
mm a mm a usvojeno
mm t a
mm t a
mm A A A
mm
b
Ae
A
b
Fe
F
mm
F
A
A
F
Fe b F M
F F F F
dop
dop
B
z
70 , 40
62 , 62 , 56 , 30
4 , 3
2 , 4 5 84 , 0 84 , 0
5 , 3 5 7 , 0 7 , 0
263
107
40
6 , 11 370
2
370
135
10 50
2 0
1 0
2 1
2
2
2
1
1
1
2 1
2
1
2
1 2
2 2
1
2
1
2
3
2 1
2 1
= = →
= = = =
= = →
= ⋅ = =
= ⋅ = =
= − =
=

= = → = →
=

= ≥ → ≤ =
= → = ∑
= + → = ∑
τ
τ τ
K
K
38
34. Zadatak
Odrediti najveca naprezanja zakovica.
kN H
cm b
cm a
cm d
kN Q
12
8
4
4 , 1
20
=
=
=
=
=
Sila na jednu zakovicu od djelovanja sile H
h
H
F
H
=
Moment u težištu sustava zakovica
( ) b a Q M + =
Sila na jednu zakovicu od djelovanja sile Q
h
Q
F
Q
=
Sila u i-toj zakovici od momenta M
i Mi
k F ρ ⋅ =
Q
H
b a a
a
a
1
2
3
4
5
1
2 3
4
5
F
H
F
Q
F
M
F
M
F
M
F
H
F
H
F
Q
F
Q
F
Q
F
Q
45°
39
Moment od sile F
Mi
s obziromna težište sustava
( ) ( ) ( )
kN
a
b a Q
a
a
b a Q
F
F F F F F
a
M
F
M
k k M M
k F M
M
M M M M M
i
i
i
i
Mi
i
i
i
i
i
i i Mi i
6 , 10
04 , 0 8
08 , 0 04 , 0 20 2
8
2
2
2 4
0 , 2
2
4 3 2 1
5 4 3 2
5
1
2
5
1
2
2
5
1
2
=

+ ⋅ ⋅
=

+ ⋅ ⋅
= ⋅
⋅ ⋅
+ ⋅
=
= = = =
= = = = =
⋅ =
= ⇒ ⋅ = ∑ =
⋅ = ⋅ ==
=
=
ρ ρ ρ ρ ρ
ρ
ρ
ρ
ρ
ρ ρ
U srednjoj zakovici ne djeluje sila od momenta!
0
5
=
M
F
kN F F R
kN F F F F R
kN F F F F R
kN F F F F R
kN F F F F R
kN F
kN F
Q H
M Q M H
M Q M H
M Q M H
M Q M H
Q
H
66 , 4
49 , 10
2
2
2
2
17 , 6
2
2
2
2
57 , 12
2
2
2
2
15 , 15
2
2
2
2
4
5
20
4 , 2
5
12
2 2
5
2 2
4
2 2
3
2 2
2
2 2
1
= + =
=
_
_
_
_
_
_
_
_
⋅ − +
_
_
_
_
_
_
_
_
⋅ + =
=
_
_
_
_
_
_
_
_
⋅ − +
_
_
_
_
_
_
_
_
⋅ − =
=
_
_
_
_
_
_
_
_
⋅ + +
_
_
_
_
_
_
_
_
⋅ − =
=
_
_
_
_
_
_
_
_
⋅ + +
_
_
_
_
_
_
_
_
⋅ + =
= =
= =
Najvece opterecenje ima zakovica 1: R
1
=15,15 kN
MPa
d
R
mA
F
s
20 , 49
4
014 , 0
2
15150
4
2
2 2
1
= = = =
π π
τ
40
35. Zadatak
Unutarnji promjer vanjskog celicnog prstena je za D manji od vanjskog promjera unutarnjeg
aluminijskog valjka, pa je celicni prsten u zagrijanomstanju nataknut na aluminijski valjak.
Odrediti pritisak prstena na valjak i naprezanje u prstenu nakon hladenja prstena.
Kolika sila djeluje u prstenu?
mm t
mm
N
E E
mm
N
E E
mm D

Al

Al
5
3 , 0
34 , 0
10 2
10 7 , 0
1 , 1
2
1
2
5
2
2
5
1
=
= =
= =
⋅ = =
⋅ = =
=
ν ν
ν ν
Uvjet deformacija :
( )
mm D D D
D D D
1 , 1
1
2 1
2 1
= − = ∆
∆ + ∆ = ∆ K
Uvjet ravnoteže :
( )
2
2
2
2 2
2
2 0 2
D p R
t D p
S
D p S
⋅ =
⋅ ⋅
=
= ⋅ − ⋅ K
Izraz za deformacije :
( ) ( )
( )
1
1
1
1 1
1
1 1
1
2
1
1
1
1
1
1
D
D
E
p
E
p
E
p
E E

= − = − = − = ν ν
σ
ν
σ
ε
Za valjak :
( )
( )
h D F
tE
p D
D
F E
S
D
D
E F
S
E D
D
⋅ =
= ∆ _ → _

==

=
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
,
σ
ε
Za prsten :
2
2
2
2
2 2
2
2
2
2 2 D
D
tE
p D
D tE
p D ∆
= = = ε
41
( )
( )
( )
( )
( )
( ) ( ) 1
2
1
1
2
5
2
5
2 1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1 1
2
2
2
2 2 2
1
1
1
1 1 1
85 , 0
10 2 5 2
1600
34 , 0 1
10 7 , 0
1600
1 , 1
1600
2
1
1 , 1
1 , 1
2
1
2
1
σ σ
ν
ν
ε
ν ε
= = =
⋅ ⋅ ⋅
+ −

=
≅ ≅
+ −
= → = + − _ → _
= = ∆
− = = ∆
mm
N
p
mm D D
tE
D
E
D
p
tE
pD
E
pD
tE
pD
D D
E
pD
D D
Naprezanje u prstenu (homogeno stanje naprezanja) :
( )
2
2
2
1
0 , 136
5 2
1600 85 , 0
2 mm
N
t
pD
=


= = σ
Sila u prstenu :
( )
kN h t S 136 0 , 136 200 5
2
1
= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = σ
Kontrola :
( )
( ) ( )
mm D D D
mm
E
pD
D
mm
E
D D
1 , 1 013 , 0 087 , 1
013 , 0 34 , 0 1
10 7 , 0
1600 85 , 0
1
087 , 1
10 2
0 , 136
1600
2 1
5
1
1
1
1
5
2
2
1
2 2
= + = ∆ + ∆ = ∆
= −


= − = ∆
=

= = ∆
ν
σ
42
36. Zadatak
U parnomkotlu promjera D djeluje pritisak p. Kotlovski limdebljine t spojen je u uzdužnom
smjeru dvorednimzakovicama promjera d na medusobnomrazmaku e. Odrediti :
a) naprezanja u sastavu
b) koliki maksimalni tlak pare može kotao podnijeti ako su zadana dopuštena naprezanja.
2
2
2
2
160
100
70
100
20
10
0 , 1
1600
mm
N
mm
N
mm
N
mm e
mm d
mm t
mm
N
p
mm D
dop O
dop
dop
=
=
=
=
=
=
=
=
σ
σ
τ
a) Naprezanje stjenke kotla (u smjeru tangente na stjenku)
2
80
10 2
1600 0 , 1
2 mm
N pD
=


= =
δ
σ
Sila na razmaku e (sila koja djeluje na jedan red zakovica)
kN e S 80 100 10 80 = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = δ σ
Naprezanje zakovice
posmik
2 2 2
32 , 127
4
20
2
80000
4
mm
N
d
m
S
= = =
π π
τ
bocni pritisak
2
200
10 20 2
80000
2 mm
N
d
S
O
=
⋅ ⋅
= =
δ
σ
Vlak na oslabljenompresjeku
( ) ( )
2
100
10 20 100
80000
mm
N
d e
S
=

=

=
δ
σ
43
b) Nosivost zakovice
( ) ( )
2
max
2
max
2 2
200
200 160
1600
100 10 2 2
2
80
80 10 20 100 100
32 20 10 160
22 991 , 21
4
20
70
4
mm
N
p
mm
N
D
p
pD
kN N N
kN d e N
kN d N
kN kN
d
N
V
dop V
Odop O
dop S
=
=
⋅ ⋅
= = ⇒ =
= =
= − = − =
= ⋅ ⋅ = =
≅ = = =
δσ
δ
σ
δ σ
δ σ
π π
τ
44
37. Zadatak
Za satavljeni štap na slici potrebno je odrediti najveca posmicna naprezanja i potencijalnu
energiju deformacija ako su u tocki A zadana glavna naprezanja.
30 , 0
10 2
8
8
2
5
2
2
2
1
=
⋅ =
− =
=
ν
σ
σ
mm
N
E
mm
N
mm
N
kNm Nmm
I
M
I
M
m mm
D
I
m mm
D
I
A
p A
C A
p
C
A
p
p
4 , 5 10 4 , 5
30
10 3 , 20 8
10 3 , 20 10 3 , 20
32
120
32
10 02 , 4 10 02 , 4
32
80
32
6
6
2
2
1
4 6 4 6
4
4
2
2
4 6 4 6
4
4
1
1
= ⋅ =
⋅ ⋅
=

= → = =
⋅ = ⋅ = = =
⋅ = ⋅ = = =


ρ
τ
ρ σ τ
π π
π π
Uvjet ravnoteže
T C B
M M M = +
Uvjet deformacije
0
0 , 2 4 , 1 8 , 0
0
1 2 1
=
→ =
p
C
p
C
p
T
C
I G
M
I G
M
I G
M
ϕ
kNm M M M
kNm M
I
I
M
I I
M
I
M
C T B
T
p
p
C
p p
C
p
T
10
4 , 15
0 , 2
3 , 20
02 , 4
4 , 1
8 , 0
413 , 5
0 , 2 4 , 1
8 , 0
0 , 2 4 , 1
8 , 0
2
1
1 2
1
= − =
=
_
_
_
_
_
_
+ =
_
_
_
_
_
_
_
_
+ =
_
_
_
_
_
_
_
_
+ =
45
( ) ( )
Nmm kNm U
U
I G
M
I G
M
I G
M
U
m
kN
mm
N E
G
mm
N D
I
M
p
C
p
C
p
B
p
B
198000 198 , 0 013 , 0 056 , 0 129 , 0
10 3 , 20 10 77 , 0 2
4 , 1 4 , 5
10 02 , 4 10 77 , 0 2
2 , 1 4 , 5
10 02 , 4 10 77 , 0 2
8 , 0 10
2
4 , 1
2
2 , 1
2
8 , 0
10 77 , 0 10 77 , 0
3 , 0 1 2
10 2
1 2
5 , 99
2
80
10 02 , 4
10 10
2
6 8
2
6 8
2
6 8
2
2
2
1
2
1
2
2
8
2
5
5
2 6
6
1
1
max
= = + + =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

+
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

+
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

=
⋅ ⋅

+
⋅ ⋅

+
⋅ ⋅

=
⋅ = ⋅ =
+

=
+
=
=


= =
− − −
ν
τ
46
38. Zadatak
Osovina kružnog poprecnog presjeka opterecena je momentomtorzije M
t
. Temperatura osovine
se promijeni za At. Odrediti smjer i velicinu glavnih naprezanja u tocki C.
C
1,7 m
1,2 m
D
0,5 m
A
B
0,8 m
t
M
t
C
( ) ( )
2 2 2 4
2 2
4 6 4 6
4 4
2
8
2
5
5
10 1 , 1 10 1 , 1
4
120
4
10 36 , 20 10 4 , 20
32
120
32
10 77 , 0 10 77 , 0
3 , 0 1 2
10 2
1 2
m mm
D
A
m mm
D
I
m
kN
mm
N E
G
p


⋅ = ⋅ = = =
⋅ = ⋅ = = =
⋅ = ⋅ =
+

=
+
=
π π
π π
ν
Uvjet ravnoteže :
( ) 1 K
t B A
M M M = +
Uvjet deformacije :
( )
kNm M M M
kNm
l
b
M M
I G
b M
I G
l M
A t B
t A
p
t
p
A
A
71 , 4
29 , 11
7 , 1
2 , 1
16
2 0
= − =
= = =
=

= K ϕ
kNm M
mm D
K t
K
mm
N
E
t
t
16
120
30
10 25 , 1
30 , 0
10 0 , 2
1 5
2
5
=
=
+ = ∆
⋅ =
=
⋅ =
− −
α
ν
47
( )
( )
° − = → ° − = → − =


=
− =
+ =
± − = ⋅ + − ±

= + ± =
− =


− = − =
=


= =
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
⋅ ⋅ ∆ ⋅ = ⇒


= ⋅ ∆ ⋅ = ∆

215 , 10 43 , 20 2 3725 , 0
52 , 74
88 , 13 2
2
02 , 77
50 , 2
76 , 39 26 , 37 88 , 13 4 52 , 74
2
1
2
52 , 74
4
2
1
2
52 , 74
10 1 , 1
10 23 , 848
88 , 13
2
120
10 36 , 20
10 71 , 4
2
23 , 848 10 1 , 1 10 2 30 10 25 , 1
2
2
2
1
2 2 2 2
2 , 1
2 4
3
2 6
6
4 5 5
ϕ ϕ ϕ
σ
σ
τ σ
σ
σ
σ
τ
α α
tg
mm
N
mm
N
tlak
mm
N
A
F
mm
N D
I
M
kN F
A E t F
A E
l F
l t l
C
C
C C
C
C
C
p
B
C
t t
48
39. Zadatak
Za spoj dva vratila odrediti potreban broj vijaka krute spojke. Zanemariti utjecaj spojke na
uvijanje.
m R
mm D
mm D
kNm M
kNm M
MPa
mm d
t
t
dop
V
2 , 0 2
140
100
15
10
50
12
2
1
2
1
=
=
=
=
=
=
=
τ
4 5
4
4
2
4 5
4
4
1
10 771 , 3
32
14 , 0
32
10 9817 , 0
32
1 , 0
32
m
D
I I
m
D
I I
pIV pIII
pII pI


⋅ = = = =
⋅ = = = =
π π
π π
Uvjet ravnoteže :
( ) 1 0 0
2 1
K = − + + → = ∑
t t B A z
M M M M M
Uvjet deformacije :
( ) 2 0 0
4
1
K = + + + → = =

=
=
IV III II I
i
i
i AB
ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ
49
( )
( )
( )
( )
( )
kNm M
I I
I I M I M
M
I I I I
a
GI
M M M
GI
M M
GI
M M
GI
M
A
pIII pI
pIII pI t pI t
A
pIV pIII pII pI
pIV
t t A
pIII
t A
pII
t A
pI
A
483 , 4
771 , 3 9817 , 0 2
771 , 3 9817 , 0 2 10 9817 , 0 15
2
2
,
0
2
1 2
2 1 1 1
− =
+
+ ⋅ − ⋅
=
+
+ −
=
= =
= ⋅
_
_
_
_
_
_
_
_
− +
+
+
+
+
+ −

Torzijski moment u presjeku C :
kNm M M M
t A C
517 , 5 10 483 , 4
1
− = − = + =
Zbog djelovanja momenta M
C
vijci spojke su optereceni na smicanje :
R F n M
C
⋅ ⋅ =
n – broj vijaka
F – posmicna sila koja djeluje na jedan vijak
R – krak djelovanja sile F
Potreban broj vijaka u spoju :
vijaka n
R d
M
n
d
F
d
F
A
F
sdop v
C
sdop
v
sdop
v
v
s
10 76 , 9
1 , 0 10 50 012 , 0
5517 4 4
4
4
6 2 2
2
2
= → =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= ≥
≤ → ≤ = =
π πτ
τ
π
τ
π
τ
50
40. Zadatak
Sastavljena osovina kružnog poprecnog presjeka opterecena je momentomtorzije M
t
. Odrediti
najveca naprezanja u pojedinimdijelovima osovine i potencijalnu energiju deformacije.
mm d
mm D
mm D
mm
N
E
kNm M
t
64
120
80
3 , 0
10 2
15
2
1
5
=
=
=
=
⋅ =
=
ν
( ) ( )
4 6
4
4
2
2
4 6
4 4 4 4
1
1
10 3 , 20
32
120
32
10 4 , 2
32
64 80
32
mm
D
I
mm
d D
I
p
p
⋅ = = =
⋅ =

=

=
π π
π π
Uvjet ravnoteže
( ) 1 0 K
t B A z
M M M M = + → = ∑
Uvjet deformacije
( )
kNm M M M
kNm
I I
I
M M
GI
M
GI
M
GI
M
B t A
p p
p
t B
p
B
p
B
p
t
A
458 , 9
54 , 5
0 , 2 4 , 1
1 8 , 0
2 0
0 , 2 4 , 1 8 , 0
0
1 2
1
1 2 1
= − =
=
+
=
=

→ = K ϕ
( ) ( )
kNm
GI
M
GI
M
GI
M
U E
m
kN
mm
N E
G
mm
N D
I
M
mm
N D
I
M
p
B
p
B
p
A
p
p
A
p
B
307 , 0 0137 , 0 0996 , 0 1936 , 0
2
4 , 1
2
2 , 1
2
8 , 0
10 77 , 0 10 77 , 0
3 , 0 1 2
10 2
1 2
63 , 157
2
80
10 4 , 2
10 458 , 9
2
37 , 16
2
120
10 3 , 20
10 54 , 5
2
2
2
1
2
1
2
2
8
2
5
5
2 6
6
1
1
1 max
2 6
6
2
2
2 max
= + + =

+

+

= =
⋅ = ⋅ =
+

=
+
=
=


= =
=


= =
ν
τ
τ
51
41. Zadatak
Odrediti potrebne dimenzije pojedinih odsjecaka te kut uvijanja slobodnog kraja.
MPa
kNm M
kNm M
kNm M
GPa G
mm a
dop
t
t
t
60
3
7
4
80
400
3
2
1
=
=
=
=
=
=
τ
Uvjet ravnoteže :
( )
( )
kNm M
kNm M M M M
M M M M M
A
t t t A
A t t t z
6
6 4 7 3 1
1 0 0
1 2 3
3 2 1
=
= − + = − + = →
= + − − → = ∑ K
Vrijednost momenata torzije na pojedinimodsjeccima :
kNm M M M M
kNm M M M
kNm M M
t t t III
t t II
t I
6 3 7 4
3 7 4
4
3 2 1
2 1
1
− = − − = − − =
− = − = − =
= =
Kriterij cvrstoce :
3
3
16
, , , ,
16
dop
i
i dop
i
i
pi
i
i
M
D IV III II I i
d
M
W
M
πτ
τ
π
τ ≥ → = ≤ = =
52
Dimenzioniranje :
mm D m
M
D
mm D m
M
D
mm D m
M
D
III
dop
III
III
II
dop
II
II
I
dop
I
I
80 0798 , 0
10 60
10 6 16 16
64 0634 , 0
10 60
10 3 16 16
70 0698 , 0
10 60
10 4 16 16
3
6
3
3
3
6
3
3
3
6
3
3
= → =
⋅ ⋅
⋅ ⋅
= ≥
= → =
⋅ ⋅
⋅ ⋅
= ≥
= → =
⋅ ⋅
⋅ ⋅
= ≥
π πτ
π πτ
π πτ
Kutevi uvijanja :
( )
( )
rad
D G
a M
I G
a M
rad
D G
a M
I G
a M
rad
D G
a M
I G
a M
III
III
III
p
III
AB III
II
II
II
p
II
BC II
I
I
I
p
I
CD I
3
4 9
3
4
3
4 9
3
4
3
4 9
3
4
10 46 , 7
08 , 0 10 80
4 , 0 10 6 32 32
10 07 , 9
064 , 0 10 80
4 , 0 10 3 32 32
10 99 , 16
07 , 0 10 80
4 , 0 10 4 64 64 2⋅ − =
⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅ − ⋅
=


=


= =
⋅ − =
⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅ − ⋅
=


=


= =
⋅ =
⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅
=


=


= =
π π
ϕ ϕ
π π
ϕ ϕ
π π
ϕ ϕ
Kut uvijanja slobodnog kraja nosaca :
( ) rad
III II I AD uk
3 3
10 46 , 0 10 46 , 7 07 , 9 99 , 16
− −
⋅ = ⋅ − − = + + = = ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ
53
42. Zadatak
Za nosac oblika I-profila odrediti dimenzije poprecnog presjeka prema maksimalnimnormalnimi
tangencijalnimnaprezanjima.
MPa
MPa
t b
t h
m
kN
q
kN F
dop
dop
60
120
8
20
2
4
=
=
=
=
=
=
τ
σ
Reakcije oslonaca :
( )
kN q F F F
kN q F F
q F F M
q F F F F
A Ay
B
B A
B Ay y
6 , 6 3
4 , 3 5 , 4 2
5
1
0 5 , 1 3 2 5 0
0 3 0
= + = =
= + =
= ⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅ → = ∑
= ⋅ + + − − → = ∑
54
Momenti savijanja :
kNm F M
kNm q F M M
B x
Ay
l
x x
8 , 6 2
2 , 9 1 2 2
2
1 1
= ⋅ =
= ⋅ ⋅ − ⋅ = =
Ekstremni momenti savijanja na udaljenosti z od oslonca A :
( )
( ) ( )
m
q
F F
z F qz F
dz
dM
z F qz z F z M
m z
m
q
F
z qz F
dz
dM
qz z F
z
qz z F z M
m z
Ay
Ay
x
Ay x
Ay
Ay
x
Ay Ay x
3 , 1 0
2
2
1
3 2
3 , 3 0
2
1
2
2 0
2
2
=

= → = − − =
− − − =
=
= = → = − =
− = − =
=
K
K
Iz dijagrama D(M) i D(Q) je vidljivo da se maksimalni moment savijanja javlja u presjeku 1, dok se
maksimalna poprecna sila javlja u presjeku A
kN Q Q
kNm M M
yA y
x x
6 , 6
2 , 9
max
1 max
= =
= =
Aksijalni moment površine drugog reda i moment otpora
( ) ( )
3
4
max
4
3 3
09 , 221
2
2432
2432
12
20 7
12
22 8
t
t
h
t
y
I
W
t
t t t t
I
x
x
x
=
_
_
_
_
_
_
+
= =
==
55
Iz kriterija cvrstoce za maksimalna normalna i posmicna naprezanja :
m
Q
t
t
t
Q
t
t
h
t
h t h
bt
b
S
b
S
I
Q
m
M
t
t
M
W
M
dop
y
dop
y
zy
x
dop
x
x
y
zy
dop
x
dop
x
x
x
z
3
max
2
4
max
max
2
max
max
max
max
3
3
max
3
max max
max
10 46 , 2
2432
134
134
2432
134
4 2 2
10 03 , 7
09 , 221
09 , 221


⋅ = ≥
≤ =
=
+
+
= _
_
_
_
_
_
≤ _
_
_
_
_
_
=
⋅ =


≤ = =
τ
τ τ
τ τ
σ
σ σ
Zakljucuje se da je za dimenzioniranje mjerodavan kriterij maksimalnih normalnih naprezanja i
usvaja se :
4 6
10 18 , 6 , 8 , 56 8 , 142 20 , 1 , 7 mm I mm t b mm t h mm t
x

⋅ = = = = = =
Provjera naprezanja u presjecima 1i 2 :
MPa MPa
b
S
I
Q
MPa MPa y
I
M
kN Q
kNm M
MPa MPa
b
S
I
Q
MPa MPa y
I
M
kN Q
kNm M
dop
x
x
mj y
zymj
dop mj
x
mj x
mj z
mj y
mj x
dop
x
x
mj y
zymj
dop mj
x
mj x
mj z
mj y
mj x
60 026 , 0 0071 , 0 84
10 18 , 6
3400
120 94 , 85 0781 , 0
10 18 , 6
6800
4 , 3
8 , 6
60 051 , 0 0071 , 0 134
10 18 , 6
6600
120 26 , 116 0781 , 0
10 18 , 6
9200
6 , 2
2 , 9
3
6
max
2
6
2
2
1
2
3
6
max
1
6
1
1
1
1
= ≤ = ⋅ ⋅

= _
_
_
_
_
_
=
= ≤ = ⋅

= =
=
=
= ≤ = ⋅ ⋅

= _
_
_
_
_
_
=
= ≤ = ⋅

= =
=
=
τ τ
σ σ
τ τ
σ σ
56
Dijagrami naprezanja :
57
43. Zadatak
Za nosac zadan i opterecen prema slici potrebno je:
a) odrediti reakcije u osloncima
b) skicirati dijagrame poprecnih sila i momenta savijanja
c) dimenzionirati nosac ( t zaokružiti na prvi veci cijeli broj u milimetrima )
d) u presjeku x skicirati raspodjelu normalnog i tangencijalnog naprezanja po visini
presjeka
a =2.2 m
b =1.8 m
c =1.2 m
x =a / 2
F =8 kN
q =7 kN/m
σ
DOP
=180 Mpa
58
a) reakcije u osloncima
b) dijagrampoprenih sila i momenta savijanja
I. podrucje: 0 m <x < 2.2 m
59
II. podrucje: 2.2 m < x < 4 m
III. podrucje: 4 m < x < 5.2 m
60
Mmax =5.488 kNm
Mmin =-9.6 kNm
Najveci moment po apsolutnoj vrijednosti je u tocki x =4 mi iznosi My =- 9.6 kNm.
Stoga treba dimenzionirati nosac za iznos momenta |My| =9.6 kNm!
61
c) dimenzioniranje nosaa
- staticki moment povrsine i teziste:
- moment tromosti presjeka
62
d) raspodjela normalnog i tangencijalnog naprezanja u presjeku za x =1.1m
- normalno naprezanje
63
- tangencijalno naprezanje
64
44. Zadatak
Za nosac sa slike odrediti dimenzije poprecnog presjeka ako je on:
a) kružnog oblika
b) pravokutnog oblika
c) oblika I-profila
prema uvjetu maksimalnih normalnihnaprezanja.
Za I-profil napraviti kontrolu dobivenih dimenzija
prema kriteriju dopuštenih tangencijalnih naprezanja.
Reakcije oslonaca :
kN F
kN F F
M q F F M
q F F F F
B
A Ay
B A
B Ay y
5 , 112
5 , 12
0 2 4 1 4 0
0 4 0
=
− = =
= + ⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅ → = ∑
= ⋅ + + − − → = ∑
Momenti savijanja :
kNm F M
kNm q F M M
B x
Ay
l
x x
8 , 6 2
2 , 9 1 2 2
2
1 1
= ⋅ =
= ⋅ ⋅ + ⋅ = =
MPa
MPa
t b
t h
m
kN
q
kN F
dop
dop
60
120
8
20
2
4
=
=
=
=
=
=
τ
σ
65
Maksimalni moment savijanja na udaljenosti z od oslonca B :
( )
kNm M
m
q
F
z qz F
dz
dM
qz z F z M
B
B
x
B x
56 , 126
2
25 , 2
25 , 2 50 25 , 2 5 , 112
25 , 2 0
2
1
max
2
= ⋅ ⋅ − ⋅ =
= = → = − =
− =
Moment savijanja u tocki A :
kNm F M
xA
100 1= ⋅ =
Za dimenzioniranje prema najvecimnormalnimnaprezanjima koristi se maksimalni moment
savijanja :
kNm M M
x
56 , 126
1 max
= =
Za kontrolu dimenzija prema dopuštenimtangencijalnimnaprezanjima koristi se vrijednost
poprecne sile :
kN F Q Q
B yB y
5 , 112
max
= = =
a) kružni poprecni presjek
mm D USVOJENO
mm D
M
D
D M
W
dop
x
dop
x
x
235
47 , 234
100
10 56 , 126 32 32
32
3
6
3
max
3
max
min
= →

⋅ ⋅
= ≥ → = ≥
π πσ
π
σ
b) pravokutni poprecni presjek
mm b mm h USVOJENO
mm h
M
h
M h b h
W
dop
x
dop
x
x
124 , 248
6 , 247
100
10 56 , 126 12 12
12 6
3
6
3
max max
3 2
= = →

⋅ ⋅
= ≥ → ≥ = =
σ σ
66
c) poprecni presjek oblika I-profila
( ) ( )
mm b mm t h mm t USVOJENO
mm t
M
t
M
t
t
t
y
I
W
t
t t t t
I
dop
x
dop
x x
x
x
160 , 400 25 , 16
39 , 15
100 9 , 346
10 56 , 126
9 , 346
9 , 346
5 , 13
8 , 4683
8 , 4683
12
25 9
12
27 10
3
6
3
max max 3
4
max
4
3 3
= = = = →= ≥ → ≥ = = =
= − =
σ σ
Provjera dimenzija prema dopuštenomtangencijalnomnaprezanju :
2 2
max
2
4 4
3
max
2
max
max
max
max
60 53 , 19
53280
16 3 , 4683
10 5 , 112
53280
4 2 2
mm
N
mm
N
mm
mm
N
mm
t
h
t
h t h
bt
b
S
b
S
I
Q
dop zy
zy
x
dop
x
x
y
zy
= < ==
=
+
+
= _
_
_
_
_
_
≤ _
_
_
_
_
_
=
τ τ
τ
τ τ
67
45. Zadatak
Za zadani nosac i opterecenje odrediti maksimalna normalna i posmicna naprezanja u visini osi
“z“te smjer i velicinu glavnih naprezanja u tocki 3 poprecnog presjeka nad ležajemB.
Položaj težišta poprecnog presjeka nosaca :
( ) 5 , 52 ; 30 ) , (
5 , 52
2400
126000
60 10
2
60 10
2 60 20
30 60 10 40
2
60 10
2 70 60 20
T y x T
cm
A
y A
y
T T
i
i i
T
=
= =
⋅ +
_
_
_
_
_
_ ⋅
+ ⋅
⋅ ⋅ + ⋅
_
_
_
_
_
_ ⋅
+ ⋅ ⋅
=


=
Moment površine drugog reda :
( )
( ) ( )
4 8 4 4
2
3
2
3
2
3
2
3 3 3
2
2 2 2
2
1 1 1
10 5 , 110 10 5 , 110
5 , 52 30 60 10
12
60 10
5 , 52 60
3
2
2
60 10
36
60 10
2 5 , 52 70 20 60
12
20 60
2
mm cm I
I
y A I y A I y A I I
z
z
z z z z
⋅ = ⋅ =
− ⋅ ⋅ +

+
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
− ⋅

+

+ − ⋅ ⋅ +

=
+ + + + + =
Reakcije i unutarnje sile :
kN F F qb F F
b q F F F F
kN F
a
b
q Fa
F
b
b q a F a F a F M
B A B
B A y
A A
A B
250 70 3 40 100 2 2
0 2 0
70
2 3
2
3
40 2 100 3
3
2
3
0
2
2 3 0
2 2
= → − ⋅ + ⋅ = − + =
= ⋅ − − + → = ∑
= →

− ⋅ ⋅
=

=
= ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ − ⋅ → = ∑
68
max
1
180
2
3
3 40
2
140 2 70
M kNm
b
b q M
kNm a F M
B
A
= − = ⋅ ⋅ − = ⋅ ⋅ − =
= ⋅ = ⋅ =
kN T
kNm M
130
180
max
max
− =
− =
Maksimalno normalno naprezanje :
( )
( )
2 8
6
2
max
1
2 8
6
1
max
1
55 , 8 10 5 , 52
10 5 , 110
10 180
48 , 4 10 5 , 52 80
10 5 , 110
10 180
mm
N
y
I
M
mm
N
y
I
M
z
d
z
g
− = ⋅


− = =
+ = ⋅ −


+ = =
σ
σ
69
Posmicoo oap·czaojc u o·| ´z´ :
2 8
6 3
max
3 6 3
933 , 0
275 10 5 , 110
10 82 , 21 10 130
275 5 , 27 10 75 , 8 2 10 2
75 , 8
60
10 5 , 52
60
10
5 , 52
8210 , 21 21820
3
5 , 52
2
5 , 52 75 , 8
2
2
5 , 52
5 , 52 10
mm
N
b I
S T
mm cm x b
cm x
x
mm cm S
z
z
z
z
=
⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅
=


=
= = + ⋅ = + =
=

= → =
= =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_ ⋅
+ ⋅ ⋅ =
τ
Glavna naprezanja i njihov smjer u tocki 3 :
( )
( )
( )
( )
( )
° = → ° = → =

=
− =
+ =
± = ⋅ + ± = + ± =
+ = ⋅ −


+ = =
=
⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅
=


=
⋅ = = − ⋅ ⋅ =
67 , 26 35 , 53 2 34 , 1
22 , 1
82 , 0 2
2
412 , 0
632 , 1
022 , 1 61 , 0 82 , 0 4 22 , 1
2
1
2
22 , 1
4
2
1
2
22 , 1 10 5 , 52 60
10 5 , 110
10 180
82 , 0
300 10 5 , 110
10 21 10 130
10 21 21000 5 , 52 70 60 20
2
3
2
2
3
1
2 2 2 2 3
2 , 1
2 8
6
3
max
3
2 8
6 3
max
3
3 6 3 3
ϕ ϕ ϕ
σ
σ
τ σ
σ
σ
σ
τ
tg
mm
N
mm
N
mm
N
y
I
M
mm
N
b I
S T
mm cm S
z
z
z
z
70
46. Zadatak
Koristeci analiticki postupak odredivanja elasticne linije nosaca odrediti kut zaokreta u tockama
D i F te progib u tocki E.
m d c
m b
m a
1
2
5
= =
=
=
Ekvivalentni sustav
Reakcije u osloncima
kN F F F P q F F
kN F F F P q M
kN
P
F P F M
A C F A z
C F C A
F F
d
D
11 0 7 0
84
5
420
0 9 5 8 5 , 3 7 0
25
2
50
2
0 1 2 0
= → = + + − ⋅ − → = ∑
= = → = ⋅ − ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ → = ∑
= = = → = ⋅ − ⋅ → = ∑
2 5
10 8
50
10
Nm EI
kN P
m
kN
q
y
⋅ =
=
=
71
Momenti savijanja na pojedinimsegmentima :
( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( )( ) ( ) ( ) ( )
( )
( )( ) ( ) ( ) ( )
( )
( ) 8
2
7
5
2
2
7
5
2
5
2
2
0
2 2
2 2
2
2
− ⋅ −

⋅ + − ⋅ + ⋅ − ⋅ = → + + + ≤ ≤ + +

⋅ + − ⋅ + ⋅ − ⋅ = → + + ≤ ≤ +
− ⋅ + ⋅ − ⋅ = → + ≤ ≤
⋅ − ⋅ = → ≤ ≤
x P
x
q x F
x
q x F x M d c b a x c b a IV
x
q x F
x
q x F x M c b a x b a III
x F
x
q x F x M b a x a II
x
q x F x M a x I
C A
C A
C A
A
Iz diferencijalne jednadžbe elasticne linije nosaca slijedi za moment savijanja :
( )
( )
( ) ( )
( ) ( )
( )
( ) ( )
( )
( ) 8
2
7
5
2
2
7
5
2
5
2
2
2 2
2
2
2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
− ⋅ +

⋅ − − ⋅ − ⋅ + ⋅ − =

⋅ − − ⋅ − ⋅ + ⋅ − =
− ⋅ − ⋅ + ⋅ − =
⋅ + ⋅ − =
− =
x P
x
q x F
x
q x F
dx
w d
EI IV
x
q x F
x
q x F
dx
w d
EI III
x F
x
q x F
dx
w d
EI II
x
q x F
dx
w d
EI I
x M
dx
w d
EI
C A
C A
C A
A
Za kut zaokreta :
( )
( )
( )
( )
( ) ( )
( )
( ) ( ) ( )
4
2 3 2 3 2
3
3 2 3 2
2
2 3 2
1
3 2
2
8
6
7
2
5
6 2
6
7
2
5
6 2
2
5
6 2
6 2
C
x
P
x
q
x
F
x
q
x
F
dx
dw
EI IV
C
x
q
x
F
x
q
x
F
dx
dw
EI III
C
x
F
x
q
x
F
dx
dw
EI II
C
x
q
x
F
dx
dw
EI I
C A
C A
C A
A
+

⋅ +

⋅ −

⋅ − ⋅ + ⋅ − =
+

⋅ −

⋅ − ⋅ + ⋅ − =
+

⋅ − ⋅ + ⋅ − =
+ ⋅ + ⋅ − =
Za progib nosaca :
( )
( )
( )
( )
( ) ( )
( )
( ) ( ) ( )
4 4
3 4 3 4 3
3 3
4 3 4 3
2 2
3 4 3
1 1
4 3
6
8
24
7
6
5
24 6
24
7
6
5
24 6
6
5
24 6
24 6
D x C
x
P
x
q
x
F
x
q
x
F EIw IV
D x C
x
q
x
F
x
q
x
F EIw III
D x C
x
F
x
q
x
F EIw II
D x C
x
q
x
F EIw I
C A
C A
C A
A
+ ⋅ +

⋅ +

⋅ −

⋅ − ⋅ + ⋅ − =
+ ⋅ +

⋅ −

⋅ − ⋅ + ⋅ − =
+ ⋅ +

⋅ − ⋅ + ⋅ − =
+ ⋅ + ⋅ + ⋅ − =
72
Uvjeti kompatibilnosti deformacija :
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
4 3 4 4 3 3
3 3 2 2
2 1
4 3
2 1
8 8
1 7 7
D D D C D C c b a w c b a w
D C D C b a w b a w
D D a w a w
C C c b a c b a
C C a a
IV III
III II
II I
IV III
II I
= → + ⋅ = + ⋅ → + + = + +
+ ⋅ = + ⋅ → + = +
= → =
= → + + = + +
= → =
K
ϕ ϕ
ϕ ϕ
Rubni uvjeti :
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( ) ( ) ( )
( )
( ) ( )
( ) ( )
3 4
3 4
4 4 4 4
4 4
4 4
3 4 3 4 3
2 1 1
4 3
1 2 1
31 , 1563
58 , 229 2 3
3 7 75 , 43 7 0 7 25 , 6 1
2 0 9 917 , 502
0 9
6
8 9
50
24
7 9
10
6
5 9
84
24
9
10
6
9
11 0 9
25 , 6 0 5
24
5
10
6
5
11 0 5
0 0 0 0
D D
C C
C D D C
D C
D C x w l w
C C C x w a w
D D D w
IV
I
= =
= − = ⇒ →
⋅ − − = → + ⋅ = + ⋅ − ⇒
= + ⋅ +
= + ⋅ +

⋅ +

⋅ −

⋅ − ⋅ + ⋅ − → = = =
= − = → = ⋅ + + − → = = =
= = → = → =
K
K
Progib u tocki E :
( )
( )
( )
( )
( ) ( )
( ) ( )
mm m w
w
D x C
x
q
x
F
x
q
x
F
EI
x w x w w
E
E
C A
y
IV III
E
53 , 14 10 53 , 14
31 , 1563 8 58 , 229
24
7 8
10
6
5 8
84
24
8
10
6
8
11
10 8
10
24
7
6
5
24 6
1
8 8
3
4 3 4 3
6
3
3 3
4 3 4 3
= ⋅ =
_
_
_
_
_
_
+ ⋅ −

⋅ −

⋅ − ⋅ + ⋅ −

=
_
_
_
_
_
_
+ ⋅ +

⋅ −

⋅ − ⋅ + ⋅ − = = = = =

Kut zaokreta u tocki F :
( )
( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
rad rad
C
x
P
x
q
x
F
x
q
x
F
EI
x
F
F
C A
y
IV
F
01505 , 0 10 05 , 15
58 , 229
2
8 9
50
6
7 9
10
2
5 9
84
6
9
10
2
9
11
10 8
10
2
8
6
7
2
5
6 2
1
9
3
2 3 2 3 2
6
3
4
2 3 2 3 2
− = ⋅ − =
_
_
_
_
_
_


⋅ +

⋅ −

⋅ − ⋅ + ⋅ −

=
_
_
_
_
_
_
+

⋅ +

⋅ −

⋅ − ⋅ + ⋅ − = = =

ϕ
ϕ
ϕ ϕ
73
Kut zaokreta u tocki D :
( )
( )
( )
( )
( )
( ) ( )
( )
( ) ( )
rad
rad
rad rad
C
x
q
x
F
x
q
x
F
EI
C
x
F
x
q
x
F
EI
x x
D
d
D
d
D
l
D
l
D
C A
y
d
D
C A
y
l
D
III II d
D
l
D D
00406 , 0 01193 , 0 01599 , 0
01193 , 0 10 93 , 11
58 , 229
6
7 7
10
2
5 7
84
6
7
10
2
7
11
10 8
10
01599 , 0 10 99 , 15
25 , 6
2
5 7
84
6
7
10
2
7
11
10 8
10
6
7
2
5
6 2
1
2
5
6 2
1
7 7
3
3 2 3 2
6
3
3
2 3 2
6
3
3
3 2 3 2
2
2 3 2
= − =
− = ⋅ − =
_
_
_
_
_
_


⋅ −

⋅ − ⋅ + ⋅ −

=
= ⋅ =
_
_
_
_
_
_


⋅ − ⋅ + ⋅ −

=
_
_
_
_
_
_
+

⋅ −

⋅ − ⋅ + ⋅ − =
_
_
_
_
_
_
+

⋅ − ⋅ + ⋅ − =
= + = = + =


ϕ
ϕ
ϕ
ϕ
ϕ
ϕ
ϕ
ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ
74
47. Zadatak
Odrediti tocke presjeka u kojima se javljaju ekstremna naprezanja i njihove vrijednosti.
m cm a
m l
kN F
2 , 0 20
5
10
= =
=
=
( )
4 2 2 '
4
2
2
3
2
2
3
'
4
2
2
3
2
2
3
'
2
2 2
2
2 2
2 2
3
1
6
5
6
7
2
3
2 0
6
5
2 6
7
2
0
12
11
6
5
2
12
2
6
5
2 12
12
11
6
7
2
3
2
12
2
6
7
2 12
6
7
3
2
3
2
2
6
5
3
2
2
3 2
a a a a a a a
a
a
a
a I
a a a a
a a
a
a
a
a a
I
a a a a
a a
a
a
a
a a
I
a
a
a a
a
a
z
a
a
a a
a
a
y
a a a a A
yz
z
y
T
T
=
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
− ⋅
_
_
_
_
_
_
− ⋅ + +
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
− ⋅
_
_
_
_
_
_
− ⋅ + =
=
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
− ⋅ +

+
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
− ⋅ +

=
=
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
− ⋅ +

+
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
− ⋅ +

=
=
⋅ + ⋅
=
=
⋅ + ⋅
=
= + ⋅ =
Glavne osi momenata površine drugog reda :
( ) ( ) ( )
0
12
7
3
1
12
11
4
5
3
1
12
11
3
1
12
11
3
1
2
2
1
12
11
2
2
1
4
2
1
2
1
45 90 2
0
3
1
2
12
11
12
11
3
1
2
2
2
4 4
2
4 4
1
4 4 4
2
'
2
' ' ' '
2 , 1
4
4 4
4
' '
'
=
= =
_
_
_
_
_
_
− =
= =
_
_
_
_
_
_
+ =
_
_
_
_
_
_
± = ⋅ ± ⋅ ⋅ = + − ± + =
° = → ° = → ∞ =

− =


− =

− =
yz
z
y
yz z y z y
z y
yz
I
I a a I
I a a I
a a a I I I I I I
a
a a
a
I I
I
tg α α α
75
Položaj neutralne osi :
° − = → − = − = ° − = − = 65 14286 , 2
7
15
45
12
7
4
5
4
4
ϕ α ϕ tg
a
a
tg
I
I
tg
z
y
Ekstremna naprezanja su u tockama B i D :
MPa
a
Fl
a
Fl
a
a
a
a
Fl y
I
z
I
M
MPa
a
Fl
a
Fl
a
a
a
a
Fl y
I
z
I
M
D
D
z
D
y
D
B
B
z
B
y
B
78 , 6
2 , 0
5 10 10
35
38
35
38
7
2
5
4
12
7
6
2
4
5
2
2
2 45 sin 45 cos
21 , 3
2 , 0
5 10 10
35
18
35
18
7
2
5
4
12
7
6
2
4
5
2
2
2 45 sin 45 cos
3
3
3 3
4 4
3
3
3 3
4 4
=
⋅ ⋅
= =
_
_
_
_
_
_
+ =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
+ =
_
_
_
_
_
_
_
_
°
+
°
=
− =
⋅ ⋅
− = − =
_
_
_
_
_
_
+ − =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
+

=
_
_
_
_
_
_
_
_
°
+
°
=
σ
σ
σ
σ
a a a a a y
a a a a a z
a a a a a y
a a a a a z
D
D
B
B
6
2
2
2
6
5
2
2
6
7
45 sin
6
5
45 cos
6
7
2
2
2
6
7
2
2
6
5
45 sin
6
7
45 cos
6
5
6
2
2
2
6
7
2
2
6
5
45 sin
6
7
45 cos
6
5
2
2
2
6
5
2
2
6
7
45 sin
6
5
45 cos
6
7
= − = ° − ° =
= + = ° + ° =
= +

= °

− °

=
− =

+

= °

+ °

=
76
48. Zadatak
Za zadani tankostijeni presjek prikazan na slici potrebno je odrediti središte posmika u odnosu
na toku A.
mm x 8 , 14 25 sin 35 = ° ⋅ =
77
( ) ( )
( ) ( )
( )
( )
T T
y
y
I
T
dy t y
t I
T
T
mm S
t y
t I
T
S S
t I
T
b I
S T
T T
z z
I
t T
dz
z
z
I
t T
dz t
z
z
I
T
T
z
z
I
T z
t z
t I
T
b I
S T
mm I
I
y y
y
y
y y
y y
y
xy
y y y
y y y
y
xz
y
y
⋅ =
_
_
_
_
_
_
_
_
+ = ⋅ ⋅ +

=
= + ⋅ ⋅ =
⋅ ⋅ +

= +

=


=
⋅ =
_
_
_
_
_
_
_
_
+

= ⋅
_
_
_
_
_
_
_
_
+

= ⋅ ⋅
_
_
_
_
_
_
_
_
+ =
_
_
_
_
_
_
_
_
+ =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
+ ⋅ ⋅

=


=
⋅ =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
⋅ ⋅ +

+ ⋅ ⋅ +

+
_
_
_
_
_
_
_
_
− ⋅ ⋅ +

=

∫ ∫
184 , 0
2
149 5 , 1672 149 5 , 1672
5 , 1672 2 / 15 8 , 14 15 5
8 , 29 5 , 1672
0324 , 0
6 2
8 , 14
2
8 , 14
2
8 , 14
2
8 , 14
2
8 , 14
10 4364 , 3
2
8 , 14
8 , 14 5
12
8 , 14 5
8 , 29 5 20
12
5 20
5 , 7 8 , 29 15 5
12
15 5
2 2
2
20
0
2
2
2 2
20
0
2 2
3
1
2 2 1
2
2
1
15
0
3
1
2
1
15
0
1
2
1
1 1
2
1
1
15
0
1
2
1
1
1
1
1
1
4 5
2
3
2
3
2
3
τ
τ
( )
( ) ( )
mm e
T T T e T
T T T e T
T T
z z
z
I
T
dz t
z
z
t I
T
T
mm S
z
z
t I
T
z
t z
t I
T
S S S
t I
T
b I
S T
y y
y
y
y
y y y
y y
y
xz
16 , 1
244 , 0 2 72 , 31 184 , 0 6 , 59 0324 , 0 44 , 103
25 cos 35 2 8 , 29 2 25 cos 35 20 2
244 , 0
6
5
2
149 5 , 4652
2
5 149 5 , 4652
2980 8 , 29 20 5
2
5 149 5 , 4652
2
8 , 29 2980 5 , 1672
3 2 1
3
15
0
3
3
2
3
3 3
2
3
3
15
0
3
3
2
2
3
3
3
3 3 2 1
3
3
− =
⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ = ⋅
° ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ + ° ⋅ + ⋅ ⋅ = ⋅
⋅ =
_
_
_
_
_
_
_
_
− + = ⋅ ⋅
_
_
_
_
_
_
_
_
− +

=
= ⋅ ⋅ =
_
_
_
_
_
_
_
_
− +

=
=
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
− ⋅ ⋅ + +

= + +

=


=

τ
78
49. Zadatak
Za zadani nosa i optereenje odrediti mjerodavan koeficijent sigurnosti prema teoriji najveih
normalnih naprezanja u tokama 1i 2 presjeka I-I ako je zadano kritino naprezanje materijala
o
K
.
kN R P q R R
F
kN R R P q q
M
kN H R H R
F
Ay B Ay
y
B B
A
Ax Ax
x
375 , 49 0 5 , 2
: 0
125 , 18 0 3 5 , 1
2
5 , 1
2
1
1
: 0
25 0
: 0
2
= ⇒ = − ⋅ − +
= Σ
= ⇒ = ⋅ − ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ −
= Σ
= = ⇒ = −
= Σ
Presjek I – I :
kNm M
kN T
kN N
1875 , 27
125 , 18
25
=
− =
− =
( ) ( ) ( )
4 6
2
3
2
3
2
3
2
10 83 , 5
10 2 , 66 20 40
12
20 40
60 8 , 63 100 10
12
100 10
5 8 , 63 10 70
12
10 70
2500
8 , 63
2500
159500
40 20 100 10 70 10
120 40 20 60 100 10 5 70 10
mm I
I
mm A
mm y y
y
y
T T
⋅ =
− ⋅ ⋅ +

+ − ⋅ ⋅ +

+ − ⋅ ⋅ +

=
=
= ⇒ =
⋅ + ⋅ + ⋅
⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅
=
( ) ( )
3 3
max max
3 3
max
6
max
max
10 6 , 55
2
20 2 , 66
10 20 2 , 66 10 2 , 66 20 40
10 1 , 88
2 , 66
10 83 , 5
mm S S
mm W
z
I
W
y y
y
y
y
⋅ = ⇒

⋅ ⋅ − + − ⋅ ⋅ =
⋅ = ⇒

= =
MPa
m kN q
kN H
kN P
K
320
/ 15
25
30
=
=
=
=
σ
40
20
100
10
130
2
1
T
z
y
70 mm
30 10 30
79
Tocka 1:
MPa
mm
N
b I
S T
MPa
mm
N
A
N
xz
y
y
xz
x x
29 , 17 29 , 17
10 10 83 , 5
10 6 , 55 10 125 , 18
10 10
2500
10 25
1
2 6
3 3
max 1
1
2
3
1
= ⇒ =
⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅
=


=
− = ⇒ − =
⋅ −
= =
τ τ
σ σ
Tocka 2 :
0
0 0
40 10 83 , 5
0 10 125 , 18
6 , 318 6 , 318 10 6 , 308
2500
10 25
10 1 , 88
10 1875 , 27
2
2
6
3
2
2
2
2
3
3
6
2
=
= ⇒ =
⋅ ⋅
⋅ ⋅
=


=
− = ⇒ − = − − =
⋅ −
+

⋅ −
= + =
y
xz
y
y
xz
x
y
x
S
b I
S T
MPa
mm
N
A
N
W
M
τ τ
σ σ
Provjera po teoriji najvecih normalnih naprezanja (1. teorija cvrstoce) :
Tocka 1:
( ) ( )
( ) ( ) ( )
6 , 24
13
320
00 , 13 29 , 17 4 10 5 , 0 10 5 , 0
4 5 , 0 5 , 0
1
1
1
1 2 2 1
2
1
2
1 1 1
= ⇒ = =
= ⇒ ⋅ + − ⋅ + − ⋅ =
⋅ + ⋅ + ⋅ =
k k
MPa
ek
K
ek ek
xz x x ek
σ
σ
σ σ
τ σ σ σ
Tocka 2 :
( ) ( )
( ) ( ) ( )
0 , 1
6 , 318
320
6 , 318 0 4 6 , 318 5 , 0 6 , 318 5 , 0
4 5 , 0 5 , 0
2
2
2
2 1 2 2 1
2
2
2
2 2 2
= ⇒ = =
− = = ⇒ ⋅ + − ⋅ + − ⋅ =
⋅ + ⋅ + ⋅ =
k k
MPa
ek
K
x ek ek
xz x x ek
σ
σ
σ σ σ
τ σ σ σ
80
A
B
x
1,0 m 1,5 m 1,5 m
C
D
P
z
H
4,0 m
q
I
I
- D(N)
D(T)
D(M)
-
+
-
+ +
-
-25
-15
34,375
-18,125
11,875
-7,5
27,1875