ANALIZA POSLOVANJA

Predavanja: Prof. Dr Slobodan Marković Vežbe: Dipl. Ecc Milena D. Đelošević

I DEO ZNAČAJ I ULOGA FINANSIJSKE ANALIZE U POSLOVANJU

Pojam i svrha analize
Analiza – “analysis” (rastaviti, rasčlaniti, podeliti..) Analiza – metod naučnog istraživanja (dokazivanje, ispitivanje, prosuĎivanje, uzrokovanje)

knjigovodstvo. nužno je analitičko .Pojam i svrha analize u ekonomiji Dokumentacija – slika poslovanja preduzeća Preteča – analiza bilansa Statistika. ekonomske evidencije = finansijska analiza (primenjena analiza bilansa) Revizija – eksterno kritičko ispitivanje (nedovoljno).

ocena. kvantifikacija. bilans tokova gotovine. računa Osnovna podloga – bilans stanja. poreĎenje. aneks . bilans uspeha. bilansnih stavki. izveštaja. poslovnih rezultata. istraživanje.Predmet finansijske analize Detaljno ispitivanje. deskripcija.

imovinski položaj preduzeća Dvostrani pregled aktive i pasive .Bilans stanja Bilans – poreklo – latinska reč bilans libra (vaga sa dva tasa) – ravnoteža Finansijski izveštaj o dostignutom stanju sredstava i izvora sredstava tj.

HOV. dospela potraživanja.) Tekuće obaveze – kratkoročne isplate (do godinu dana) Dogoročne obaveze – dugoročne isplate (više od godine dana) . prostor.Bilans stanja Obrtna imovina – lako i u kratkom vremenskom periodu se pretvara u novac Tekuća imovina – gotovina.. zalihe (pretvara se u novac do godinu dana) Fiksna imovina – stvara gotovinu u dužem vremenskom periodu (oprema. patenti. ideje..

Bilans stanja AKTIVA (imovina) PASIVA (izvori imovine) •Fiksna imovina •Osnovni kapital •Dugoročne obaveze •Kratkoročne obaveze •Pasivna vremenska razgraničenja •Neraspoređena dobit iz tekuće godine •Obrtna imovina •Aktivna vremenska razgraničenja •gubitak .

Bilans uspeha Finansijsko-računovodstveni izveštaj o profitabilnosti preduzeća u odreĎenom periodu Sastoji se od rashoda i prihoda Veći rashodi – gubitak Veći prihodi .dobit .

Redovni (nastaju prilikom obavljanja osnovne delatnosti preduzeća) 2. nisu predmet planiranja) 3. Finansijski rashodi (kamate koje preduzeće plaća na tuĎe izvore sredstava) . od slučaja do slučaja. Vanredni (javljaju se vanredno.Rashodi Beleže se na levoj strani bilansa uspeha Rashode čine: 1.

nisu predmet planiranja) 3. Vanredni (nastaju od slučaja do slučaja. Finansijski (kamate koje preduzeće naplaćuje za kredite) . Redovni (ostvaruju se na osnovu redovnog vršenja delatnosti) 2.Prihodi Beleže se na desnoj strani bilansa uspeha Prihode čine: 1.

Bilans uspeha Rashod Bilans uspeha Prihod •Redovni rashodi •Vanredni rashodi •Finansijski rashodi •Redovni prihodi •Vanredni prihodi •Finansijski prihodi .

Redovna gotovina (nastala iz tekućeg poslovanja) 2.Izveštaj o tokovima gotovine (cash flow) Izveštaj o novčanim tokovima u odreĎenom vremenskom periodu Pregled primanja i davanja novca Podela gotovine prema izvoru nastanka: 1. Gotovina iz finansijskih aktivnosti . Gotovina iz investiranja (dužeg vremenskog perioda) 3.

Gotovina .Napomena Bitna je razlika izmeĎu raspoložive gotovine i dobiti iz bilansa:  Dobit je umanjena za iznos amortizacije (prikazana dobit je niža od stvarne gotovine)  Dobit ne oslikava promene obrtnog kapitala (svi proizvodi su trošak da trenutka naplate)  Dobit pokazuje stanje prodaje ali ne i da li je prodaja stvarno gotovinski naplaćena .

Aneks Sastavni deo godišnjeg završnog računa Dopuna osnovnih izveštaja .

stabilnost.Predmet finansijske analize 1. 4. Stručno ispitivanje i ocena: Opštih principa poslovanja: produktivnost. ekonomičnost. 3. 2. sigurnost Dejstvo internih i eksternih faktora Celishodnost . rentabilnost Posebnih principa poslovanja: likvidnost.

ekonomičnost i rentabilnost U skladu sa postavljenim ciljevima definišu se zadaci analize . definisati poslovnu politiku preduzeća Postići što veću produktivnost.Cilj i zadatak finansijske analize Zadaci analize obuhvataju skup poslova koji se izvršavaju kako bi se ostvario cilj analize Uspostaviti jasnu sliku (dijagnozu) finansijskog stanja tj. poslovanja preduzeća Sačiniti kratkoročni. srednjoročni ili dugoročni plan tj.

planiranje poslovnih aktivnosti. publikacije itd. poreski organi. statistika. merenje rentbilnosti i pružanje korisnih informacija Posebni ciljevi – za interne korisnike: analiza efekata prethodnih odluka. kontrola . donošenje novih odluka.) .za eksterne korisnike (poverioci.Ciljevi analize Opšti ciljevi – ispitivanje i ocena finansijske slike.

Predmet – bilans stanja – finansijski položaj preduzeća .bilans uspeha – ocena rentabilnosti uloženog kapitala . bilansi.periodična – završni račun.veliki broj podataka.list 1.Vrste finansijske analize Kriterijumi: Korisnici – interna . .eksterna 2. detaljne informacije .bilans toka gotovine – ocena likvidnosti 3. glavna knjiga . zak. Vreme – tekuća – dnevnik.

grafikoni 5. Način – apsolutni brojevi .račun pokrića 3.cash flow . .vizuelna analiza .Vrste finansijske analize Vreme – statička – tačno odreĎeni dan ili period .realni brojevi .funds flow .neto obrtni kapital . Metode – racio analiza .dimanička – trend (komparacija niza sukcesivnih bilansa) 4.

2. 3. 5. Najpoznatije vrste finansijske analize: Kvalitativna i kvantitativna analiza Statička i dinamička Kompleksna i parcijalna Interna i eksterna Stalna i povremena Analiza vrednosti . 4. 6.Vrste finansijske analize 1.

stagnacija) . vreme i intenzitet Kvalitativna – analiza strukture pojave (karakteristike.poseban značaj imaju tempo.daje kvantitativno obeležje (porast. uzroci pojave) .Kvalitativna i kvantitativna analiza Kvantitativna – merenje i prećenje delova pojave . obeležja. smanjenje.

zaključci nisu pouzdani Dinamička – ispitivanje u odreĎenom vremenskom periodu .dužina – stepen puzdanosti .Statička i dinamička Statička – ispitivanje na odreĎeni dan .

odreĎuje bonitet preduzeća preko racio brojeva .Statička i dinamička Komplementarnost Vizuelna analiza – opšti uvid u sliku bilansa (eksterna analiza) Račun pokrića – horizontalna i vertikalna pravila finansiranja Racio analiza – analiza odnosa bilansnih stavki .

duze trajanje.Kompleksna i parcijalna Kompleksna – predmet analize posmatra u celini . veći troškovi. manji troškovi. pouzdane informacije Parcijalna – ispituje samo deo predmeta analize . manje pouzdane informacije .kraće traje.vrši raščlanjivanje i merenje svakog dela posebno .

objektivnost .vrši lice iz iste organizacije .cilj Eksterna – vrše je spoljni analitičari .Interna i eksterna Interna – svi podaci su na raspolaganju .

Stalna i povremena Stalna – dnevna.opšte informacije. celine ili delova Povremena – unapred fiksni rokovi ili po potrebi (polugodišnji ili završni računi) . kontinuirana .

upotrebljivosti.Analiza vrednosti Eliminacija nepotrebnih troškova uz očuvanje kvaliteta. postojanosti. izgleda proizvoda Nema troška koji se ne može sniziti Dopuna drugih metoda analize .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful