2

¬™Å‰
Ü zÆyZ f Z
…æ] éô ç×F’$ Ö] o×øÂø o$ uø™%Zì Hyf ¸Ž ñZC
Ù Šp ÖZ „zñƒF
 yZ f Z /
—äô #×Ö^eô Ÿ$]ô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçû uøŸø™ ¾ ~[ ZŽÆ—|ô¡øËøÖû] o×øÂø o$ uø
¬™ÅˆÆyZ f Z
èø×ønû ‰ô çøÖû] áô]‚øÛ$ vøÚö lô! èô Ûøñô«ÏøÖû] éô ç×F’$ Ö]æø èô Ú$ «j$Ö] éô çøÂû ‚$ Ö] åô „ôâF h$ …ø Ü$ ãö #×Ö]ø™ /
—äö ³þ³$þi‚Âøæø pû„ô$Ö] áô]•øçû Ûö vûÚ$ ^Ú÷ ^ÏøÚø äö %ûÃøeû]æø èø×ønû–ôËøÖû]æø
wÎg LZ ) ! [gÆ[ZŠ[‡ > ðÒWukZgzZn» î%O@
]úŠ kZ !vZ} Z L L
6Šúx £kZÃyZgzZ â •
Û «û%gzZzgŠ m{ »ñgzZazÃ~
·( u 0
( ~g g ) ó Xó ì c
â•
Û {°znÆyQä»Tâ •
Û i Z•
Ûu
æø åü‚öfûÂø ]‚÷Û$ vøÚö á$ ø] ‚öãø•ûø]æø äü³þ³øþÖ Ôømû †ô•ø Ÿø åü‚øuûæø äö #×Ö]Ÿ$]ô äøÖF]ô Ÿ$ áûø] ‚öãø•ûø]™ /
—^ß÷mû •ô Ýô¡ø‰û Ÿô û^eô æ$ Ÿ÷çû ‰ö …$ ‚õÛ$ vøÛö eôæ$ ^&e…ø ²
ô ^eô könû •ô…ø äü³þ³þÖöçû ‰ö…ø
·žVƒ êŠ]Š ÞgzZ7ŠqðÃZÎÆvZžVƒêŠ]Š Þ ~L L
~
]|gzZ™yâ [gÃvZVƒlpz èZg~gzZ• wÎggzZ}ÈÆk Q
( › ) ó Xó ™yâ +ŠÃxs Zgz Z™yâ wÎgÃ~
·
¬™ ÅyxgŠÆ#
Ö ‡ZgzZyZ f Z
LZ yxgŠÆ #
Ö ‡ZgzZ yZ f Z {zž’ eÃòŠ Mžì Š •
á gZ » ~
\ M /
( Š î ZŠ1ZÔ~èF)X Cƒ7Šg ¬Š ~‰
Ü zkZèY} ™ ¬Š n
¬™ ʼn
Ü zD Ys§ÅK
pû†ô’øeø oûÊôæ$ ]…÷ çû Þö oûÃô Ûû ‰ø oûÊôæ$ ]…÷ çû Þö oûÞô^ŠøÖô oûÊô æ$ ]…÷ çû Þö oûfô×ûÎø oûÊô ØûÃøqû] Ü$ ãö #×Ö]ø™ /
]…÷ çû Þö oûÖô^Ûø•ô àûÂøæ$ ]…÷ çû Þö oûßô nûÛô m$ àûÂøæ$ ]…÷ çû Þö oûjô vûi àûÚô æ$ ]…÷ çû Þö oûÎô çû Êø àûÚô æ$ ]…÷ çû Þö
]…÷ çû Þö oûÖô Üû¿ôÂû ]øæ$ ]…÷ çû Þö oûŠôËûÞø oûÊô ØûÃøqû]æø ]…÷ çû Þö oûËô ×ûìø àûÚô æ$ ]…÷ çû Þö oûÚô ^Úø]ø àûÚôù æ$
oûÊô ØûÃøqû]æ$ ]…÷ çû Þö oûßô _ôÂû ø] Ü$ ãö #×Öø] ]…÷ çû Þö oûßô ×ûÃøqû]æ$ ]…÷ çû Þö oûÖùô ØûÃøqû]æ$ ]…÷ çû Þö oûÖô Üû¿ùô Âøæ$


gzZ

N ¬™´

å•†Ò Äñ^•

 F
š
z]úŠ%
gĄĥ
á S¥
Ô ezgwD Z)´67-A:íŠ ~œ

%

36271241 c 36293939, 36366638:y ¯
www.tanzeem.org

4 Æ Øg KZ n }÷} Š wÅ !vZ } Z Ô6ÅzmvZ -vZ wÎg EÅ ( ö-o Z0ZÔŠ ƒ ZŠ1ZÔ›) ó Xó } i ZzgŠ ¬™Å¬Ðçz ( £ZµÔzâ 0ZÔŠ î ZŠ1Z )X óB ó ‚Æx * ÆvZ L L — äô #×Ö] ÜôŠûeô™ / ¬™ÅˆÆäƒrg ÃÐçz åü‚öfûÂø ]‚÷Û$ vøÚö á$ ø] ‚öãø•û]øæø äüÖø Ôømû†ô•ø Ÿø åü‚øuûæø äö ×#Ö] Ÿ$]ô äøÖF]ô ?Ÿ$ áûø] ‚öãø•û]ø™ / — äü³þÖöçû ‰ö…øæø ~ Ô7q Ñðà » kZ Ôì : u gzZ « {z ÔÆvZ ñZΊqðÃ7L L ( ›) ó Xó •wÎgn ZgzZ}ÈÆvZ ~ ·žVƒêŠ „ZÍ :솟Zt ~e ZzgÅ~ ò èF —àømû†ô`ùô _øjøÛö Öû] àøÚô oûßô ×ûÃøqû]æø àønûeô]ç$ j$Ö] àøÚô oûßô ×ûÃøqû] Ü$ ãö #×Ö]ø™ u 0 Ü zC ‰ Ù ŽgzZ • Tg D™/ÂŽ ™ï• á ~ VÍßyZ= !vZ} Z L L ( ~èF) ó Xó •Tgs ™ höçû iöø]æø Õø†ö Ëô Çûjø‰û ]ø (køÞû]ø ?Ÿ$]ô äøÖF]ô ?Ÿ$ áû]ø ‚öãø•û]ø (Õø‚ôÛû vøeôæø Ü$ ãö ×#Ö] ÔøßøvFfû ‰ö™ / —Ôønû Öø]ô ðÃZÎ}¾žVƒêŠ]Š Þ~ÔB‚Æp°KZvZ} Z Âì u 0 LL ( ð¨ ) ó Xó Vƒ@ ™/Âg—}¾gzZVƒ‡â „Е~Ô7Šq `’r ‡^ÛÞ ó Xó ì Z (¹vZ L L — †ö føÒû]ø äö #×Ö]ø™ / b KZ ñ ¬™ —Õø†ö nûÆø äøÖF]ô ?Ÿøæø Õø‚% qø oÖF^Ãøiøæø ÔøÛö ‰û ] Õø…ø^føiøæø Õø‚ôÛû vøeôæø Ü$ ãö #×Ö] ÔøÞø^vøfû ‰ö™ / ì — gzZx * Z¾ì • ' ! gzZB‚Æ p° KZ !vZ} Z Âì u 0 LL ( zâ 0ZÔ ð¨ Ô ~èF ÔŠ ƒ ZŠ1Z ) ó Xó 7ŠqðÃZÎ}¾gzZy• á ~¾ 3 (]…÷ çû Þö pû†ôŽøeø oûÊôæ$ ]…÷ çû Þö pû†ôÃû •ø oûÊôæ$ ]…÷ çû Þö oûÚô •ø oûÊôæ$ ]…÷ çû Þö oûÛô vûÖø oûÊôæ$ ]…÷ çû Þö oûfô’øÂø oûÞô•û‡ô æ$ ]…÷ çû Þö oûÞô•û‡ôæøZZ XX oûÚô ^¿øÂô oûÊô ]…÷ çû Þö æø pû†ôføÎø oûÊô ]…÷ çû Þö oûÖùô ØûÃøqû] Ü$ `ö #×Ö]øZZ —XX…õçû Þö o×FÂø ]…÷ çû Þö oûÖô gûâø æ$ XX]…÷ çû Þö oûÞô•û ‡ô æ$ ]…÷ çû Þö }÷Ôgâ Ì~ y! i ~÷gzZ gâ~ wŠ }÷} Š â • Û Za !vZ } Z L L Ìn}÷gzZgâÌ6zZ}÷gzZgâÌ~ { ó~÷gzZgâÌ~ Vâ » }÷gzZgâÌt ‚}÷ÔgâÌN ! }÷gzZgâÌN ZŠ}÷Ôgâ gz ZÃgâ}÷™{Š c i[pgzZgâÌ~Ñ}÷} Š â • Û Za gzZgâÌú = } Š ¯ gzZgâ ( s§C Ù ) n }÷} Š™gzZ™ «gâ{Š c i¹= }÷gzZgâ~‰ }÷} Š ™gzZ gâ= ™ « !vZ } Z Ôgâ ( ï ) ~¢~÷gzZgâ~ Vß! }÷gzZgâ~ yp}÷gzZgâ~“ Í {Š c igzZ~V.qæÐ] c ZzgZž c â• Û gz Z 141 ¬™Åäƒ4ZŠ~K :¾gzZ} ™4ZŠ¬Vî 0 Vc ZŠ‰ Ü zDƒ4ZŠ~K / àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô Üômû‚ôÏøÖû] äô Þô^_ø×ûŠöeôæø Üômû†ôÓøÖû] äô `ôqûçøeôæø Üônû¿ôÃøÖû] äô #×Ö^ôe ƒöçû Âö]ø™ hø]çøeûø] o?Öô xûjøÊû] Ü$ ãö ×#Ö]øZZäô #×Ö] Ùôçû ‰ö…ø oF³×þ Âø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éöç×F’$ Ö]æøZZ äô #×Ö] ÜôŠûeô Üônûqô†$ Ö] —XXÔøjô Ûøuû…ø ž*ŠgzZ}n *™Æ kZ ÔÅvZá Zz ÑVƒ @M ~ {C ~L L ƒxsz > [gzZ ( Vƒ @ ƒ4ZŠ )B‚Æx * ÆvZXЊzŠ%y-ÔÅ .A~÷gâgzZ~G~÷gân}÷} Š™ !vZ} ZXgâ ó Xó gâ6gâ=â • Û «gzZgâ Z÷™{Š c igzZgâ Z÷™{Š c igz Zgâ Z÷™ s§ÅÞ¬ ! Z 0Z ÐZ gzZ ì c â• Û ™f ~ ~g ]Z ì ä v0Z ÐZ ) &11~g ]Z ì¶ Šì c â• Û ™f~¬-Z[ ÂÐZ äVrZžì H[™ ( Iƒ¦.

y! $u"ŽÐx * ÆvZ qzÑ L L Zb ¯ zgÔÑZz3ge .6 7ðÃ{z´}¾t Ü Z}'ÐíèY} Š UÐít Ü Z}'gzZ ðZ'gzZì ~Vð.}¾ƒ  ð>gzZVƒ¢qÔVƒ¢q~X YU — gzZ ÑZz• 'ÂX Vƒs§~¾gzZ VƒB‚}¾~Ô 7s§~¾ ( › ) ó Xó Vƒ@ ™/Âs§~¾gz ZVƒ‡â „Е~Ôì fË —Üônû qô†$ Ö] àô_6 nûŽ$ Ö] àøÚô äô #×Ö^eô ƒöçû Âöø]™ / ó Xó ЊzŠ%y-Vƒ@M~{CÅvZ L L BÖZ >gÎ þÜônûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] þàønû Ûô Öø^ÃøÖû] hùô …ø äô #×Öô ‚öÛû vøÖû]ø þ Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô #×Ö] ÜôŠûeô ½ø]†ø’ôùÖ] ^Þø‚ôâû ] þàönû Ãô jøŠûÞø Õø^m$]ôæø ‚öföÃû Þø Õø^m$]ô þàômû ‚ôùÖ] Ýôçû mø ÔôÖô^Úø Ÿøæø Üûãônû ×øÂø hôçû –öÇûÛøÖû] †ônû Æø Üûãônû ×øÂø køÛû ÃøÞûø] àømû„ô$Ö] ½ø]†ø‘ô þÜønûÏô jøŠûÛö Öû] þàønûÖôù«–$ Ö] ÆvZ=°ƒ  Xì ÑZz3ge .y! $u" X »y˜}g ‚ ì ÑZz% 0 Ž •n Ãë eX •T eŠæЄ•gzZ• D™ÏÈë „~¾X ì ´ â » {z:gzZ Zƒ× Z¾: 6XÔc â• Û aä Â6XÅVÍßyZ {Zg X S¦ {Zg ó Xó ñƒ{Ze X ñYà| 7]gÎðÃc zq Z ðû *™y M Œ Û ˆÆkZ ÄÅ qÃg —Üônû ¿ôÃøÖû] oøeùô …ø áø^vøfû ‰ö™ / ( ð¨ Ô~èF ÔŠ ƒ ZŠ1Z )iŠ&Ái Z Á ó Xó ÑZzÑ[g Z÷ì u 0 LL —oûÖô†û Ëô Æû] Ü$ ãö #×Ö]ø Õø‚ôÛû vøeôæø ^ßø$e…ø Ü$ ãö #×Ö] ÔøßøvFfû ‰ö™ / ~÷!vZ} Z ó• D™ Ä~¾B‚Æ£~¾ë[g}g ø !vZ} Z L L 5 (hô†ôÇûÛøÖû]æø Ñô†ôŽûÛøÖû] àønû eø l$ ‚ûÂø^eø ^ÛøÒø pø^mø^_øìø àønû eø æø oûßô nû eø ‚ûÂô ^eø Ü$ ãö #×Ö]ø™ / ØûŠôÆû] Ü$ ãö #×Öø] ‹ôÞø‚$ Ö] àøÚô ˜önøeûŸø û] höçû %$Ö] oÏ$ßømö ^ÛøÒø ^mø^_øíøÖû] àøÚô oûßô Ïôù ³þ³þÞø Ü$ ãö ×#Ö]ø —•ô †øføÖû]æø sô×û%$Ö]æø ðô «ÛøÖû^eô pø^mø^_øìø  b§TÔ} Š wZ e ~gzŠ yxgŠÆ Vƒk }÷gzZ}÷ !vZ} Z L L Ð Vƒk }÷= !vZ} Z Ôì à Z e ~gzŠ yxgŠÆ[fz tæä !vZ} ZXì @ YHs ™Ð éZ ÀCb§T} Š™s ™b§kZ ó Xó } ŠðŠB‚ÆVßzZgzZ ã0 Ôs' ÐVƒk }÷= (àønûÒô†ôŽûÛö Öû] àøÚô ^Þø]ø ^Úøæ$ ^Ë÷nû ßô uø šø…û Ÿø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö] †ø_øÊø pû„ô$×Öô oøãôqûæø köãû q$ æø™ / ÔøÖô„Feôæø äü³þÖø Ôøm†ô•ø Ÿø ( àønû Ûô ×øÃFÖû] hùô …ø äô #×Öô oûiô^ÛøÚøæø pø^nøvûÚøæø oûÓôŠöÞöæø oûiô¡ø‘ø á$ ]ô ^Þø]øæø oûeùô …ø køÞû]ø M køÞû]ø Ÿ$]ô äøÖF]ô Ÿø Ôö×ôÛøÖû] køÞû]ø Ü$ ãö #×Ö]ø (àønû Ûô ×ôŠûÛö Öû] àøÚô ^Þøø]æø lö†û Úô ]ö †ö Ëô Çûmø Ÿø äü$Þ]ô ^Ã÷ nûÛô qø oûeôçû Þöƒö oûÖô†û Ëô Æû^Êø oûfôÞû„øeô köÊû†øjøÂû ]æø oûŠôËûÞø köÛû ×ø¾ø Õø‚öfû Âø M køÞûø] Ÿ$]ô ^ãøßô ŠøuûŸôø pû‚ôãû mø Ÿø Ñô¡øìûŸô û] àôŠøuûŸôø oûÞô‚ôâû ]æø køÞû]ø Ÿ$]ô høçû Þö„% Ö] †ö níøÖû]æø Ôømû ‚øÃû ‰øæø Ôønû f$Öø!køÞûø] Ÿ$]ô ^ãøòønôù‰ø oûßôù Âø Íö†ô’ûmø Ÿø ^ãøòønôù‰ø oûßôù Âø Íû†ô‘û]æø Õø†ö Ëô Çûjø‰û ]ø kønûÖ^Ãøiøæø køÒû…ø^føiø ÔønûÖø]ôæø Ôøeô ^Þø]ø ÔønûÖø]ô ‹ønûÖø †% Ž$ Ö]æø Ôømû ‚ønøeô äü%×Òö —Ôønû Öø]ô höçû iö]øæø c â•  Û Za Ã}igzZ Vâ • M ä T 1¢s§Å•kZ {nCZ ä ~L L Ï0  i ~÷Ôã ! Û ~÷Ôi ú~÷X 7Ð ~ VÃæ~gzZ™ƒ†§q Œ  ÏZ=gzZ 7q Ñðà » kZXì nÆ =°Z [gvZ ]ñ~÷gzZ Ôì { • á Š ! „  !vZ} Z ÔVƒÐ ~ Vzg ZŠÎâ • Û ~gzZì Š c Š ¬» LZ ä~ÔVƒ{ÈZ¾~gzZì [g Z÷„ÂÔ7ŠqCðÃZÎ}¾ } Š j{ k }g ‚}÷= :X Hs Z ‹Z » {k LZgzZ HÕ6\ M Å t ÜZ i Z Ð ƒ  = gzZ Y7jÃVƒk ðà ZÎ}¾èY Y} Š 7ðÃ{z´}¾e Z@Åt ÜZiZÐ ƒ  èYÔ} Š e Z@ .

A Ô ~èF Ô ð¨ Ô›)X nÆ„=°Z[gvZ ä( Vî 0 ) VñŠ}÷ ( £ZµÔŠ î ZŠ1Z ¬™ ÅàQÐqÃg ÄøÛô ‰ø ™¾ x â ZZ  :c â• Û ä~ vZwÎgžì e ZzgÐ{ñk  Ù 1Z]| / C Ü$ ãö #×Öø]™¼?Âó óÅ£Åk QäTÅ{ÈkZ ”ävZ L L —åö ‚øÛô uø àûÛøÖô äö ×#Ö] ö*z£~g ‚ n „}¾g ÇŠgz6}g ø!vZ } Z L L —‚öÛû vøÖû] ÔøÖø ^ßø$e…ø s ç{ k }g ‚ÔÆkZ ǃ ¬ZñÆìÆÀ5 I »T Âó Xó ì ( ›z~g g )XÐN Y•Š™ —äô nûÊô ^Ò÷…ø^føÚ% ^f÷ nôù ›ø ]†÷ nû %ô Òø ]‚÷Ûû uø __‚öÛû vøÖû] ÔøÖøæø ^ßø$e…ø (åü‚øÛô uø àûÛøÖô äö #×Ö] ÄøÛô ‰ø™ / ì n Æ \ M }g ø „g} Z ÔÅp°ÅkZ ä TävZ 1Í L L ( ~g g ) ó Xó • '  ! {À 0 ¹p°X p° .8 ^Úø ðøØûÚô æø ^Ûøãö ßønû eø ^Úøæø šô…û Ÿø û] ðøØûÚô æø lô]çøÛFŠ$ Ö] ðøØûÚô ‚öÛû vøÖû] ÔøÖø ^ßø$e…ø Ü$ ãö #×Ö]ø™ / (‚ºfûÂø ÔøÖø ^ßø%×Òöæø ‚öfû ÃøÖû] Ùø^Îø ^Úø Ð% uø]ø (‚ôrûÛøÖû]æø ðô ^ßø%$Ö] Øøâû ]ø (‚öÃû eø ðõoû•ø àûÚô køòû•ô ÔøßûÚô ‚ôùrøÖû] ]ƒø ÄöËøßûmø Ÿøæø køÃû ßøÚø ^ÛøÖô oø_ôÃû Úö Ÿøæø kønû _øÂû ø] ^ÛøÖô ÄøÞô^Úø Ÿø Ü$ ãö ×#Ö]ø —‚ôùrøÖû] kZ ñY½žâZÔp°ÅnC Ù ì „ n }¾!g ÇŠgz6} Z !vZ} Z L L gz ZX ì yxgŠÆVâzŠ yZ¼ŽgzZ Ô}iÐ kZ ñY½gzZ y• MÐ ! ëÑÆ Ïg ) gzZ p°} Zˆ Æ kZ Ôì Le Â& q {zC Ù ñY½ ìt) •} È„}¾ƒ  ëžZ  ½ä} ÈŽ ] ! EÐ ƒ  ÑZz ¶Š ðÃÐQgzZ Ô7ÑZz1 zg ðÃÐQ ñâ• Û « ÂŽ !vZ} Z (ž {Z à ðÃV. }¾wÅkZÃw ïE L 8™ËgzZXá uzg ÂŽ 7 ( › )X $ Ë }Š7 ÄÅ{> — o×FÂû Ÿø û] oøeùô …ø áø^vøfû ‰ö™ / 1Z Ôð¨ Ôzâ 0Z Ô ~èF) û%&Ái Z Á ó Xó — ¹ ÔZ÷[gì u 0 LL ( Š î ZŠ —oûÖô†û Ëô Æû] Ü$ ãö #×Ö]ø Õø‚ôÛû vøeôæø ^ßø$e…ø Ü$ ãö #×Ö] ÔøßøvFfû ‰ö™ / ~÷!vZ} Z ó• D™ Ä~¾B‚Æ£~¾ë[g}g ø !vZ} Z L L ( ›z~g g ) ó Xó â • Û ]n — |ôæû †% Ö]æø èô Óøòô ×5ÛøÖû] h% …$ Œºæû ‚% Îö |ºçû f%‰ö™ / ( ›) ó ó[g » b zggzZV¤• Û ì kl¹ÑZzÏ À 0 ¹L L —èô Ûø¿ûÃøÖû]æø ðô «³þmø†ôfûÓôÖû]æø lôçû Óö×øÛøÖû]æø lôæû †ö førøÖû] pûƒô áø^vøfû ‰ö™ / gz Z ðZ (gzZ ÑZz o} (¹ gz Z ÑZz ‰ Ü ¤z ]gŠ ~(¹ ì u 0 LL ( ì Œ•X£ZÔ ð¨ ÔŠ î ZŠ1Z ) ó Xó ÑZzÑ 7 ( ›z~g g ) ó Xó â • Û ]n — |ô æû †% Ö]æø èô Óøòô ×5ÛøÖû] h% …$ Œºæû ‚% Îö |ºçû f%‰ö™ / ( ›) ó ó[g » b zggzZV¤• Û ì kl¹ÑZzÏ À 0 ¹L L —èô Ûø¿ûÃøÖû]æø ðô «³þmø†ôfûÓôÖû]æø lôçû Óö×øÛøÖû]æø lôæû †ö førøÖû] pûƒô áø^vøfû ‰ö™ / gz Z ðZ (gzZ ÑZz o} (¹ gz Z ÑZz ‰ Ü ¤z ]gŠ ~(¹ ì u 0 LL ( ì Œ•X£ZÔ ð¨ ÔŠ î ZŠ1Z ) ó Xó ÑZzÑ oûíôùÚö æø pû†ô’øeøæø oûÃô Ûû ‰ø ÄøŽøìø (köÛû ×ø‰û ]ø ÔøÖøæø kößûÚø! Ôøeôæø köÃû Òø…ø ÔøÖø Ü$ ãö #×Ö]ø™ / —àønû Ûô Öø^ÃøÖû] hùô …ø äô #×Öô oûÚô ‚øÎø ä´ eô kû$×Ïøjø‰û] ^Úøæø oûfô’øÂøæø oûÛô ¿øÂøæø g ZŠ'Vâ • Û „ Z¾~gzZ c Ñ yZZ6‚gzZ q „ n }¾~ !vZ} Z L L ~÷Ôä r â Š}÷Ôä V\ M ~÷äVâ »}÷H~ b ¬g Ö ZÔ¯ ì Zƒ c VQ & ( ä ŸkZ }÷) gzZ ä V] }÷gzZ ä V.

10 ( zâ 0ZÔ~èF ÔŠ ƒ ZŠ1Z ) ó Xó â • Û ¾ äô ×#Ö] èöÛøuû…øæø o% fôß$Ö] ^ãøm%]ø Ôønû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]ø (lö^fønôù _$ Ö]æø lö]çø×ø’$ Ö]æø äô #×Öô lö^n$vôj$Ö]ø™ / äö ×#Ö] Ÿ$]ô äøÖF]ô ?Ÿ$ áû]ø ‚öãø•û]ø àønû vôÖô^’$ Ö] äô ×#Ö] •ô ^føÂô o×FÂøæø ^ßønû×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]ø äü³þiö^Òø†øeøæø —äü³þÖöçû ‰ö …øæø åü‚öfû Âø ]‚÷Û$ vøÚö á$ ]ø ‚öãø•û]øæø gz Z]ZŠ „x Ógz Z•nÆ„vZß}g ‚Æi *§Ö ZgzZWz[Š Z L L 7g—ÆvZ: Zg 2 »ƒ  yZ ~gzZ ) • W ZzÆ „vZ ] ‡œx Ó ëƒxsX Q'ÅkZgzZØg ÅvZgzZ Ñ} Zƒxs6\ M ( Vƒ @ ™ ðà ZÎÆ vZž Vƒ êŠ ]Š Þ~ __ 6VzÈ ( ƒ  Æ vZ gzZ 6 (~  )·žVƒ êŠ ]Š ÞÌÅkZ~gzZ 7ëÑÆ ÏÈ gzZ ]Š „ ( ›z~g g ) ó Xó •9gzZ} ÈÆkZ pÑŠzgŠ o5³×þ Âøæø Üønû âô ]†øeû]ô oF³×þ Âø kønû$בø ^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö Ùô! oF³×þ Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Øùô ‘ø Ü$ ãö #×Ö]ø™ / (‚ºnû rôÚ$ ‚ºnûÛô uø Ôø$Þ]ô Üønû âô ]†øeû]ô Ùô! o5³×þ Âøæø Üønûâô ]†øeû]ô oF³×þ Âø køÒû…ø^eø ^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö Ùô! o5³×þ Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö oF³×þ Âø Õû…ô^eø Ü$ ãö #×Ö]ø —‚ºnû rôÚ$ ‚ºnûÛô uø Ôø$Þ]ô Üønû âô ]†øeûô ] Ùô! Æ~ ·]|gzZ ~ ·]| â • Û ØggzZ e Ám{ KZ !vZ} Z L L X P-4Z'Z ]| ðâ • yÆ yQgzZ êG Û Øg z e Á䞉 Ô6 Vß Zz y Xì ÑZzÏg ) zÑgzZg ZzZw»ö*z£ÂÔ6 Vß Zz VßZz yÆ~ ·]|gzZ6~ ·]| â • Û wi * Q'm{ !vZ} Z X X 4 4 -G P Z'Z]|N â • yÆ êP Z' Z]|gzZ êG Û wi * Q'm{䞉6 ( ›z~g g ) ó Xó ì ÑZzÏg ) zÑgzZg ZzZw»ö*z£ÂÔ6 Vß Zz 9 —åü†$ ‰ô æø äü³þjønøÞô¡øÂøæø åü†øìô!æø äü³þ³þÖøæ$ ]øæø äü³þ³$þ×qôæø äü³þÎ$•ô äü³þ³×$þ Òö oûfôÞûƒø oûÖô†û Ëô Æû] Ü$ ãö #×Ö]ø™ / j{ k x Ó{æ7 gzZC Ù ªÔÔgzZ ¬Ô} (Lg}÷= !vZ} Z L L ( ›) ó Xó }Š äü³þÏø×øìø pû„ô$×Öô oøãôqûæø ‚ørø‰ø (köÛû ×ø‰û ]ø ÔøÖøæø kößûÚø! Ôøeôæø l% ‚ûrø‰ø ÔøÖø Ü$ ãö #×Ö]ø™ / —àønûÏô Öô^íøÖû] àöŠøuûø] äö ×#Ö] Õø…ø^føiø åü†ø’øeøæø äü³þÃøÛû ‰ø Ð$ •øæø åü…øç$ ‘øæø g ZŠ'Vâ • Û „ Z¾gzZ c ÑyZZ6‚Ô H{>n „}¾ä ~!vZ} Z L L z ^ÐZ ÔH Za ÐZ ä T n Æ •kZ {n Z÷ Zƒ mg {>ÔZƒ vZì • ' ! Z (X ñ¯ s ”Æ V\ MgzZ Vâ »ÆkZgzZ ~Š ]gß ( ›)Xì Û{+4Ž Ôøeô ƒöçû Âö ø]æø Ôøjô eøçû ÏöÂö àûÚô Ôøiô^Êø^ÃøÚö æø Ôø_ôíø‰ø àûÚô Õø^•ø†ôeô ƒöçû Âö ]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö #×Ö]ø™ / —ÔøŠôËûÞø o×FÂø kønû ßø$ûø] ^ÛøÒø køÞû]ø Ôønû ×øÂø ð÷ ^ßø$ø oû’ôuû]ö Ÿø ÔøßûÚô Ð Zw~¾gzZ Vƒ © { CÅ ~qŸg ~¾Ð èZg * ~¾~ !vZ} Z L L z z~¾~X Vƒ © { C „ ~¾'Ð ñ ~¾gz Z ÔVƒ © {C Å °ç ž 6ì (z ž ( Vƒ Yȸ ') Y™7yÒ b§~g7 Ú 1Z Ôzâ 0Z Ô ð¨ Ô~èF) ó Xó ì c e~}g ! Æ kŠZ ] Z f KZŠpä ( £ZµÔŠ î ZŠ ¬™ÅyxgŠÆVz>zŠ —oûÖô†û Ëô Æû] hùô …ø™ / ( Š î ZŠ1ZÔzâ 0Z ) ó Xó â • Û ]n~÷vZ} Z L L —oûßô Ãû Êø…û ]æø oûßô Îû‡ö …û ]æø oûßô Êô^Âøæø oûÞô†û föqû]æø oûÞô‚ôâû ]æø oûßô Ûû uø…û ]æø oûÖô†û Ëô Æû] Ü$ ãö #×Ö]ø™ / }÷gzZ} Š e Z@ = gzZ â • Û 3g6í gzZ } Š™s ç= !vZ} Z L L « ~— = gzZ} Š tig=gzZ }Š s¬= gzZ} Š™}g7 yv .

12 11 ÜûÖøæø ‚û×ômø ÜûÖø pû„ô$Ö] ‚öÛø’$ Ö] ‚öuøŸø û] ‚öuô]çøÖû] Ôø$Þ^øeô äö #×Ö] ^mø Ôø×öòø‰ûø] oûÞôù]ô Ü$ ãö #×Ö]ø™ / —Üönûuô †$ Ö] …ö çû ËöÇøÖû] køÞûø] Ôø$Þ]ô oûeôçû Þöƒö oûÖô†û Ëô Çûiø áû]ø (‚ºuø]ø ]ç÷ ËöÒö äü³$þÖ àûÓömø ÜûÖøæø ‚ûÖøçû mö i *" Ôñ Z ÔuZz žB‚Æ] ! kZ Vƒ @ ™wZÎЕ~ !vZ} Z L L s ç{ k }÷= žÔì q Ñðà » kZ: Ô Š »: »: ä Tì ( £ZÔð¨ ) ó Xó ì y! $u" ÑZzÛ„ÂGÔ} Š â • Û (ÔøÖø Ôømû †ô•ø Ÿø Õø‚øuûæø køÞû]ø Ÿ$]ô äøÖF]ô Ÿø ‚øÛû vøÖû] ÔøÖø á$ ^øeô Ôø×öòø‰ûø] oûÞôù]ô Ü$ ãö #×Ö]ø™ / oûÞôù]ô Ýöçû n%Îø^mø o% uø^mø Ýô]†øÒûŸô û]æø Ùô¡ørøÖû]ƒø^mø šô…û Ÿø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö] Äømû ‚ôeø ^mø (áö^ß$ÛøÖû]ø —…ô^ß$Ö] àøÚô Ôøeôƒöçû Âö ]øæø èøß$røÖû] Ôø×öòø‰û ]ø N ¬™Å¾~y M (ì$ Ë YS7¬Šy%&ã M Œ Û Ìðà ) oûÖô†ûô Ëô Æû] ^ßø$e…ø Oðô «Âø•ö Øûf$Ïøiøæø ^ßø$e…ø oûjô m$…ùô ƒö àûÚô æø éô ç×F’$ Ö] ÜønûÏô Úö oûßô ×ûÃøqû] hùô …ø™ / —þhö^ŠøvøÖû] Ýöçû Ïömø Ýøçû mø àønû ßô Úô ç+ Ûö ×ûÖôæø p$ ‚øÖô]çøÖôæø ~g ø [g} Z .Ìñ~÷gz Z ¯ ÑZz ä™ì‡i ú= [g}÷} Z L L x ÓgzZ Ã+-Zz }÷gzZ = } Š j }g ø [g } Z X â • Û wJ ¬ ™ ( •Z'  Z {gÎ) ó Xó ƒì‡[ ˆyŠTÃݸ —…ô^ß$Ö] hø]„øÂø ^ßøÎôæ$ è÷ßøŠøuø éô †øìôŸF û] oÊôæ$ è÷ßøŠøuø ^nøÞû‚% Ö] oÊô ^ßøiô! «³þßø$e…ø™ / X …gzZ ð>~]y MgzZ ð>~*Š…} Š}g ø[g} Z L L ( {•{gÎ) ó Xó Ð[ Z±Æc izŠ Ùô^q$ ‚$ Ö] xônû ŠôÛøÖû] èßøjûÊô àûÚô Ôøeôƒöçû Âöø]æø †ôfûÏøÖû] hô]„øÂø àûÚô Ôøeôƒöçû Âö ]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö #×Ö]ø™ / Üô$ø^ûÛøÖû] àøÚô Ôøeôƒöçû Âö ]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö #×Ö]ø (lô^ÛøÛøÖû]æø ^nøvûÛøÖû] èô ßøjûÊô àûÚô Ôøeôƒöçû Âö ]øæø —Ýô†øÇûÛøÖû]æø [Vƒ Le { C ~¾gzZÐG[Z±Vƒ @ ™Ô{C ~¾~ !vZ} Z L L } Z XÐŽÆ ]ñgzZ Ï0  i Vƒ @ ™Ô{ C ~¾gz ZÐŽÆ wYŠ äƒ nzHgzZ Ð VÂ! à Zz ä™g Ç {k VƒLe {C ~¾ ~ !vZ ( ›z~g g ) ó Xó Ð oûÖô†û Ëô Æû^Êø køÞû]ø Ÿ$]ô høçû Þö„% Ö] †ö Ëô Çûmø Ÿø æ$ ]†÷ nû%ô Òø ^Û÷ ×û¾ö oûŠôËûÞø köÛû ×ø¾ø oûÞôù]ô Ü$ ãö #×Ö]ø™ / —Üönû uô†$ Ö] …ö çû ËöÇøÖû] køÞû]ø Ôø$Þ]ô oûßô Ûû uø…û ]æø Õø‚ôßûÂô àûÚôù é÷†øËô ÇûÚø Yj7ÃVƒk ðÃZÎ}¾gzZ HÕ¹6yYKZ ä~!vZ} Z L L u" ÑZzÛ„ ÂG™3g6ígzZ} Š jÐ ]nm{ KZ= : ( ›z~g g ) ó Xó ì ÑZzä™3g Ôì n „}¾£žB‚Æ] ! kZVƒ@ ™wZÎЕ~!vZ} Z L L " ( Â) X 7q Ñðà Z¾ì ñ Z ÂÔ7ëÑÆ]Š „ðÃ{z´}¾ gz Z Ïg ) } Z !á Zz ä¯ Ã}igzZ Vâ • M } Z Ôì ÑZz ä™yˆZu gz Z Vƒ @ ™wZÎ » ¼  Е~ !áZzp g ì‡gzZ {0  i !á Zz ]³ ( ð¨ Ô~èF ÔŠ î ZŠ1Z ) ó Xó VƒLe{ CÐv M — äô #×Ö] èöÛøuû…ø æø ÜûÓönû×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]ø™ / ( › ) s§VâzŠ ó Xó ÅvZØggzZÔ6?ƒxs L L g » f ZƈÆi ú i Zz M—™ƒrg ÃÐ i ú~ x™ Z Ñž•D™e Zzg ñk„0Z]| / ( ~g g )X¸D™ ¹—†ö føÒû]ø äö #×Ö]ø ™~ g ! &™ƒ rg à Рi ú ~ *™ Ñž • D™ e Zzg ñy! N]| / ( ›)X _7— äø#×Ö] †ö Ëô Çûjø‰û]ø™ —Ýô]†øÒûŸô û]æø Ùô¡ørøÖû]]ƒø ^mø køÒû…ø^føiø Ýö¡øŠ$ Ö] ÔøßûÚô æø Ýö¡øŠ$ Ö] køÞû]ø Ü$ ãö #×Ö]ø™ / ' • ! ¹ÂÔì äsÐs§„ ~¾gzZì ÑZzäs„ !vZ} Z L L .

14 lg \Žì yà (ZXì ~ }igzZ Vâ • M¼Žì »ÏZ Ô’:gzZózZ Ž gzZì z'zgÆ˼Ž ì }YXÐ ]i YZ1k0 Æ kZ} ™ ~ ] â ¥ÅkZ »q ËM  ™7©q Z ƒ  {zgzZì úÆ yZ¼ XÃ}igz Z Vâ • M x Ó~ Ï™ÅkZì öRXì e „zž A1ÔÐ ó Xó ÑZzÑF 'Ѓ  ì „zgz ZÔ»yS oåÃkZ7VZ¤  gzZ ª7ú â ðÃÆ]ñSnÆäƒ4ZŠ~¼  ÃkZX}™ J 7 X ÇÑ ä™{@x»x Zg Mzs  ZggzZg UMƼ  {zˆUg ¯Æ]ñ ( ã éE 5ÒÉ9) ˆÆi úC Ù {È Ž :c â• Û ä~ vZ wÎgžì e ZzgÐ ñ{k  Ù 1Z]| / C û%33 †ö føÒû ]ø äö #×Öø] ( 3 )û%33 äô ×#Öô ‚öÛû vøÖû]ø( 2)û%33 ä#×Ö] áø^vøfû ‰ö( 1) iŠq Z nÆä™~g72 Ì ÅΈÆkZgzZ‰ƒß99ƒ  t X¾ Øùô Òö o×FÂø çøâö æø ‚öÛû vøÖû] äö ³þÖøæø Ôö×ûÛö Öû] äö ³þ³Öøþ (äüÖø Ôømû†ô•øŸø åü‚øuûæø äö #×Ö]Ÿ$]ô äøÖF]ô?Ÿø ™:¾ ] ÒKZ {zp¤ Z ÏN Y ~Š™s çN æƒ  ÅkZ — †ºº mû ‚ôÎø ðõoû•ø ( ›) X Vƒ' Z' Æ( v Ä)–Æg«~ ƤSÃyZ ä ~ vZ wÎgžì e ZzgÐ ñ_g ÒZ0›]| / i úÅ ð?Z  b§ÏZgzZ z™ »i úÅ[f?Z  ž ðâ • Û SB‚ z™n²~g—Æ \¬vZiŠ ] ‚¬ Ð ä™]! Ð Ë Âð7 \¬vZ Âσgl]ñ~g vyŠ c ]Zg k Q¤ Z —…ô^ß$Ö] àøÚô oûÞô†û qô]ø Ü$ ãö #×Ö]ø™ ( Š î ZŠ1Z ) X ÇñYƒ¬»äXÐc izŠÃ?Ðs§Å N ¬™ÅˆÆi ú (ì$ Ë YÅ ¬Š ^ YÌðà ) •$…ø]ö áû]ø àûÚô Ôøeôƒöçû Âö ]øæø àôfû röÖû] àøÚô Ôøeôƒöçû Âö ]øæø ØôíûföÖû] àøÚô Ôøeôƒöçû Âö ]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö #×Ö]ø™ / 13 ( › ) ó Xó x Z™ Zzw° ïE L 8™} Zì ðõoû•ø Øùô Òö o×FÂø çøâö æø ‚öÛû vøÖû] äö ³þÖøæø Ôö×ûÛö Öû] äö ³þÖøþ äü³þ³Öøþ Ôømû†ô•øŸø åü‚øuûæø äö #×Ö]Ÿ$]ô äøÖF]ô?Ÿø™ / ÔøßûÚô ‚ôùrøÖû]ƒø ÄöËøßûmø Ÿøæø køÃû ßøÚø ^ÛøÖô oø_ôÃû Úö Ÿøæø kønû_øÂû ]ø «ÛøÖô ÄøÞô^Úø Ÿø Ü$ ãö ×#Ö]ø (†ºº mû ‚ôÎø —‚% røÖû] qÑ ðà » kZ Ôì « gzZ ñ Z {z Ô7ëÑÆ ]Š „ ðà ZÎÆvZ L L  Ù gzZì •»ö*z£„zgzZì ðZz3 C â• Û gzZ # Ö ÓÅÏZ Ô7Ó‚ ÑZzN  uzgÐQ ðÃ}ŠÃË Â¼Ž !vZ} Z Xì ]gŠÅkZ6q ËgzZ Ô7ÑZzN  } ŠÐQ ðÃ} ™ê » ¶Š:Æq TgzZ 7 ( ›z~g g ) ó óY™7ÅЕtâu »kZÃá Zztâu Ô c â• Û ™ñB. mø Ÿøæø Qšø…û Ÿø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö] äö n%‰ô †û Òö Äø‰ô æø Q ðø«•ø ^Ûøeô Ÿ$]ô ä´ Ûô ×ûÂô —Üönû ¿ôÃøÖû] o% ×ôÃøÖû] ÃkZ $ Ë ñ7ÔÑZzt å »ƒ  ì {0 i Ô7Šqðà ZÎÆ kZ ! vZ L L . Z÷ä ~  vZ wÎgžì e ZzgÐ ñ†0f ç]| /  ›Ð \ M Ì=vZ ~ wÎg c Ô Hn²ä ~ Ôì ›Ð•= o³þ×FÂø oûßôù Âô ]ø Ü$ ãö #×Ö]ø™ z™ Hgz¢ ¬™t ˆ Æ i úC Ù c â• Û ä~ \ MXì gz Z â • Û Šæ ~÷ !g ÇŠgz6}÷} Z L L —Ôøiô•ø^føÂô àôŠûuöæø Õø†ôÓû•öæø Õø†ôÒûƒô ó Xó Å]Š „hZ KZgzZ Å]LZgzZ Å™f LZ} Š=Â= ( ð¨ ÔŠ î ZŠ 1ZÔ£Zµ) ç Ž c â• Û ä~ vZ wÎgžì ~ e Zzg q Z Å ð¨ Ð ñîG%âZ 1Z ]| / Ÿø Q Ýöçû n%ÏøÖû] o% vøÖû] Q çøâö Ÿ$]ô äøÖF]ô Ÿø äö #×Ö]ø™ÏÆZ e  M ˆ Æ n• Û i úC Ù ¿ ÄöËøŽûmø pû„ô$Ö] ]ƒø àûÚø M šô…û Ÿø û] oûÊô ^Úøæø lôçFÛFŠ$ Ö] oûÊô ^Úø äü³þÖø M ݺçû Þø Ÿøæ$ èºßø‰ôô åö„öìö^ûiø àûÚôù ðõoûŽøeô áøçû _önûvô mö Ÿøæø Q Üûãö Ëø×ûìø ^Úøæø Üûãômû ‚ômû ]ø àønû eø ^Úø Üö×øÃû mø M ä´ Þôƒû^ôeô Ÿ$]ô åü‚ößûÂô çøâö æø Q ^Ûøãö ¿öËûuô åü•öç.

16 {>Ä •Ô• _7i ú„ n }¾ Ô• D™]Š „ ~¾ ë !vZ Dg eÐ [ Z±}¾gzZ • I gzZ D hzŠ „ s§~¾gzZ • D™ ÑZz îgz¢ÃVz• Û » [ Z±Z¾—" ó• g ZzyQÆ Øg ~¾gz Z• DoÏ`nf×Ö p†fÒ à߉Eó ó Xì kønû $Öçøiø àûÚø oûÊô oûßô $Öçøiø æø kønûÊø^Âø àûÛønû Êô oûßô Êô^Âøæø kømû ‚øâø àûÚø oûÊô oûÞô‚ôâû ] Ü$ ãö #×Ö]ø™ / Ôønû×øÂø o–FÏûmö Ÿøæø oû–ôÏûiø Ôø$Þ^ôÊø kønû –øÎø ^Úø †$ •ø oûßô Îô æø kønû_øÂû ]ø ^ÛønûÊô oûÖô Õû…ô^eøæø —kønûÖø^Ãøiøæø ^ßø$e…ø køÒû…ø^føiø kønûÖø]æ$ àûÚø Ù% „ômø Ÿø äü$Þ]ô gz Z}Še Z@Ì=B‚ÆyQñâ • Û «e Z@ÂÃVzÈX!vZ} Z L L gz Z à á Z÷gzZ Ô} Š s¬ Ì=B‚Æ yQ ñâ • Û «s¬ ÂÃX yQ} Š • '=gzZ Ô¶ i ‚g » »XB‚Æ VzÈ yQ Y0i ‚g » ~÷Ð $ ‹Z W Z Æ Vh LZ gzZ ñâ • Û «= ÂŽ ~ Vzq x Ó 7¬» Ë6•gzZì @ ™~g Yx ©ZgzZ @ ™Ÿ}g ‚ „ ÂÔâ • Û «™ ~¾gzZ ì ÑZz • 'ÂX 7g Zpz ?f {zƒ 4zŠ ~¾Ð Tµš Ô¸ òÔŠ î ZŠ ! Z òÔ~èFìY) ó ó!g ÇŠgz6gzZ ´ â }÷} Zì — y• á ( òg ZŠòÔzâ 0ZòÔð¨  ¬™Åå ÐK :¾gzZáïC Ù ! ¬Vî 0 Vc ! Ü zä ‰ ÐK — Üônûqô†$ Ö] áô^_ønûŽ$ Ö] àøÚô oûßô Ûû ’ôÂû ] Ü$ ãö #×Ö]ø Ôø×ô–ûÊø àûÚô Ôø×öòø‰û ]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö #×Ö]ø™ / ó óXЊzŠ%y-=!vZ} ZVƒ‡â aZ¾~!vZ} Z L L ( zâ 0Z ) / -/ -/ 15 —†ôfû ÏøÖû] hô]„øÂøæø ^nøÞû‚% Ö] èô ßøjûÊô àûÚô Ôøeôƒöçû Âö ]øæø †ôÛö Ãö Öû] Ùôƒø…û ø] o5Ö]ô Vƒ @M ~ { C ~¾gzZ Ð kVƒ @M ~ { C ~¾~µš !vZ } Z L L Å{+F {g » * Æ/~žÐ] ! kZVƒ@M~{ C~¾gzZÔÐà Š )  ó Xó ÐG[ Z±gzZ•Æ *Š Vƒ @M ~ { C ~¾~gzZ Vî Y c N ßs§ ( ~g g ) —…ô^ß$Ö] àøÚô Ôøeôƒöçû Âö]øæø èøß$røÖû] Ôø×öòø‰û ]ø oûÞôù]ô Ýöçû n%³þ³þÎø ^mø on%uø ^mø™ / Vƒ @M ~ { C ~gzZ » ¼  ЕVƒ @ ™wZÎ~ —" !vZ} Z L L ( ð¨ Ôzâ0ZÔŠ î ZŠ1Z ) ó Xó Ðv M Å3~¾ köÊû†ø‰û ]ø «Úøæø kößû×øÂû ]ø «Úøæø lö…û †ø‰û ]ø «Úøæø lö†û ì$ ]ø ^Úøæø köÚû ‚$ Îø ^Úø oûÖô†û Ëô Æû] Ü$ ãö #×Ö]ø™ / —køÞûø] ?Ÿ$]ô äøÖF]ô ?Ÿø †ö ìôùç* Ûö Öû] køÞû]øæø Ýö‚ôùÏøÛö Öû] køÞû]ø oûßôù Úô ä´ eô Üö×øÂû ]ø køÞû]ø «Úøæø ~ˆŽgzZG¬ä ~Ž } Š â • Û s ç{ k }g ‚}÷!vZ} Z L L Ì{ k {zgzZ ÔCŠ c i ä ~ ÌŽ gzZ G6´Ž gzZ GÆ Ö Ž gzZ G „ ÂgzZì ÑZz äJ ( Ð M ÂÔì D{Š c iÐ íÕ»X} Š â • Û sç ( ›) ó Xó 7Šqz´ â ðÃZÎ}¾Xì ÑZzä™ú ]¦ñ¬Š Ôønû×øÂø oûßô %ûÞöæø Ôønû ×øÂø ØöÒ$ çøjøÞøæø Ôøeô àöÚô ç+ Þöæø Õø†ö Ëô ÇûjøŠûÞøæø ÔøßönûÃô jøŠûÞø ^$Þ]ô Ü$ ãö #×Ö]ø™ / ‚öföÃû Þø Õø^m$]ô Ü$ ãö ×#Ö]ø !Õø†ö röËûm$ àûÚø Õö†ö jûÞøæø Äö×øíûÞøæø Õø†ö ËöÓûÞø Ÿøæø Õø†ö ÓöŽûÞøæø†ønû íøÖû] Ôøeø]„øÂø oŽFíûÞøæø ÔøjøÛøuû…ø ]çû qö†û Þøæø ‚öËô vûÞøæø oÃFŠûÞø Ôønû Öø]ôæø ‚öröŠûÞøæø o×ôù’øÞö ÔøÖøæø —кvô×ûÚö …ô^Ë$ÓöÖû^eô Ôøeø]„øÂø á$ ]ô ‚gzZ•D™Ô]nЂgzZ•_â ŠæÐ „•ë !vZ} Z L L Ž gzZ D™7~]* ~¾gzZ • D™•z½6‚gzZ • D Ñ yZZ6 } Z X • ïŠ hgÃkZgzZ • D™msÐ kZ} ™ ãâ • Û * ~¾ .

x • » òsZ ^ ë x ª » ÄÜ Ä gƒ Ñ y WÅZxæ Z}  é æ ³Z ~œ% Ñ»x ªÆ Ðg ±ZÆx|zz% ‘• Û Iè: ®  ) Ï( ðÃ: à ßZ q ZÉ  ) ! zZ òs Z ® ~ *Š ~g ‚y s ! gz Zy Î 0 i z ZŽì h+ Š ë vŠp Ö! c  ¸Ãxs Z ª ¨ ÄÜÄ Â !ì V • á Ãc ä™ì‡Ã G– ¬ƒq V†nÚ] ¢* u 'gzZ' y ZZ È ë œÈ WŒ Û ë Å Õz D Æ RddZ'gz Z'ä eWz ì® • á Zzn6 '’òÀ Z  q  ñYƒ0 ZÅyZZh q ‰~ÜÁîÆ0 Öè ž@ # ë b§kZgz Z E I Š §zŠëÆh+„-gzZ -6 U ãU èLòh$ÅxsZ ë nƒg Zû{ZgÅ äô #×Ö] ‚ôßûÂô àûÚô Ÿ$]ô †ö ’ûß$ Ö] ^Úøæø .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful