‫בתוך הלילה‪ ,‬בכיוון האביב‬

‫שֵחָוִצֵח םִצי ִיַהִיַמ םִי ם‬
‫שִצֵ חָוׁ‬
‫ש‪ ,‬חָוׁ‬
‫ש חָוׁ‬
‫שִבְס םִביב ִצֵחָוׁ‬
‫ואז היתה לונדון‪ :‬בתוך הלילה‪ ,‬לרובאבל‪ ,‬בסופו )ִבְּכ בְסֶ‬
‫של בְסֶצל'ִבְל םִסי‪ ,‬בְסֶקִבְנ םִסיִבְנִבְגוטןֹון‪,‬‬
‫ש םִרי ם בְסֶחָוׁ‬
‫של ִיַהִיַּתּמּוז םִהִבְתִיַעּבּו ִבְּבאובְסֶבך ֵחָאוטּו ם ּוִבְּבבְסֶזהִיַאִיַחרבְסֶזה ִיַהִבְּג ֵחָחָוׁ‬
‫הבְסֶעִבְליןֹו םִני ם בְסֶחָוׁ‬
‫שֵחָעה ִבְועןֹוד ִבְזרןֹועןֹוִצֵתיבְסֶה ם ִבְּפתּוחןֹות באוויר ִצֵה ם ִבְמִיַקִבְּד םִמי ם בְסֶאת ִיַחִבְרוטןֹוִצֵמי‬
‫ש םִתי ם ִבְלבְסֶרִיַבע ֵחָחָוׁ‬
‫ּבאבְסֶוטִבְר םִסי םִנִבְק ִיַחָוׁ‬
‫שבּויןֹות‬
‫של א"ק ִבְּגדןֹוֵחָלה יןֹוִצֵתר‪ ,‬גלּוביִלבירֶב ר אןֹו ִיַהביִטביטאן‪ִ ,‬בְס םִפינןֹות ִבְחָוׁ‬
‫ֵחָהִיַאִבְרּבןֹות‪ִ ,‬בְּפֵחָע םִמי ם ִיַג ם מלתעה בְסֶחָוׁ‬
‫שֵחָמר ּדןֹוִבְברןֹות ִיַהֵחָנעןֹות ּתןֹוך םִנִבְמנּו ם‪ִ ,‬בְמִיַפֵחָהקןֹות םִלִבְפֵחָר םִקי ם ִבְּבצןֹוִבְפִצֵריבְסֶהן‪ִ ,‬בְוּלֻכֵחָּלן‬
‫ִיַווסֲאסּורןֹות ִבְּבבְסֶקבְסֶרב םִמ ִבְחָוׁ‬
‫שִיַמן םִלִבְוִבְיֵחָת םִני ם‪ִ ,‬בְסֵחָפ םִרי ם‪ ,‬עןֹור‬
‫שבןֹות ִיַּכוסֲעֵחָב םִדי ם וסֲעֵחָנ םִקיי ם םִאִבְּל םִמי ם ֵחָעמּוסןֹות ִיַמֵחָּתכןֹות ּוִבְסֵחָל םִעי ם‪ּ ,‬לֻחָוׁ‬
‫ֵחָחָוׁ‬
‫שפןֹובְסֶפבְסֶרת ִיַּתתִיַקִבְרֵחָק םִעית ִבְּכֵחָבר ִצֵמ םִוטיסה ִיַּתִיַחת‬
‫ִבְוִיַחּיןֹותמּוֵחָזרןֹות ִבְוִיַוטֵחָּבק; ּוִבְבעןֹוד ֵחָעמןֹוק םִּבִבְמ םִעי ֵחָהוסֲאֵחָדֵחָמה ִבְחָוׁ‬
‫שֵחָנה‬
‫ש ִבְּבִצֵצאִיַת ם ִבְּכִצֵמִצֵּהי ִצֵחָוׁ‬
‫שה עֵחָבְסֶליֵחָך ִבְלִיַנִצֵח חָוׁ‬
‫שןֹו םִני ם ִבְוִיַאוסֲחרןֹו םִני ם‪ִ ,‬יַעד םִּכי םִיִבְק בְסֶחָוׁ‬
‫של הֵחָנֵחָהר ּפןֹועוסֲ םִלי ם םִרא חָוׁ‬
‫ִבְּגחןֹונןֹו בְסֶחָוׁ‬
‫שֵחָּכאן‪,‬‬
‫שןֹוֵחָנה ֵחָּבעןֹוֵחָל ם" בְסֶאל םִמִבְפֵחָלס ֵחָהִיַאִבְסִיַפִבְלוט בְסֶחָוׁ‬
‫של "ִיַהִיַמִבְחבְסֶּתבְסֶרת ה םִרא חָוׁ‬
‫ םִמן ֵחָהוסֲאּלֻרּבןֹות ִבְּכמןֹו קןֹוִבְנ םִכיןֹות בְסֶחָוׁ‬
‫שִבְרִיַע םִּפי ם ִבְורּוחןֹות‪ ,‬םִמי עִצֵיִצֵנימןֹו ִבְּכבּויןֹות ִבְועִיִַבְפעִיִַצֵּפימןֹו ִבְמעּלִֻבְרֵחָּפ םִלי ם ִבְּב םִהִבְתִיַנִבְּגדּות אחרונה םִלִבְפִצֵני‬
‫ִבְּתפּוס ִיַה ִיַׂ‬
‫שִיַמ םִּלי נןֹוֵחָס ף ִבְּבִיַּתוסֲחִיַנתּכִיַח ִיַּבאבְסֶוטִבְר םִסי ּו םִמי‪ ,‬וסֲחִיַסרִיַמֵחָּבוט ִיַּבּה ִבְּב םִמֵחָּדה ִבְו םִכִבְמִיַעוט לא ּתןֹובְסֶלה םִּתִבְקֵחָוה‬
‫שִיַחר ִיַח ִבְחָוׁ‬
‫ִיַחָוׁ‬
‫שּמּו םִרי ם ִבְּבאןֹוֵחָתּה‬
‫שב ִבְועןֹוִצֵבר ֵחָּכאן ִבְּבתו ם ִצֵליל םִחָוׁ‬
‫של ִיַהִבְּכִיַרך‪ֵ ,‬חָחָוׁ‬
‫ש ם ּבקווטב ֵחָהִיַאִצֵחר בְסֶחָוׁ‬
‫ִבְּב םִמֵחָּוטה ִיַמִבְז םִמיֵחָנה‪ִ ,‬צֵאי ֵחָחָוׁ‬
‫ש ִבְלעןֹוִצֵררִבְלִיַח םִּיי ם םִרּבןֹוא‬
‫שִבְּבֵחָקרןֹובִבְמאוד ִבְיֵחָּדִצֵר חָוׁ‬
‫שֵחָרֵחָפה וסֲעצּוֵחָמה‪ ,‬עּוֵחָגב ִיַאִבְרִיַּבעֵחָק םִני חּו ם‪ֵ-‬חָלֵחָבן‪ֵ-‬חָאפור בְסֶחָוׁ‬
‫ םִמ ִבְׂ‬
‫קּוִבְמקּו םִמי ם םִע ם ִצֵּתה אִבְנִבְג םִלי ִבְמּלֻיֵחָּבא ִבְוהּוא ִבְּכֵחָבר ִבְצִצֵמא בְסֶּפֵחָח ם(‪ ,‬הייתי יוצא לקוטו ף אלו ורה‬
‫שבְסֶּתבְסֶפת‬
‫שֵחָח םִקי ם בְסֶמִבְרֵחָּכ םִזית ִבְמ ּלֻחָוׁ‬
‫לאוגוסוטינה‪ .‬לא היה לאן למהר‪ִ .‬יַּבאבְסֶוטִבְר םִסיפאִבְרק‪ֵ ,‬חָּכמןֹוהּו ִבְּכִיַרוסֲחִיַבת םִמ ִבְׂ‬
‫שִיַח םִּיי ם בְסֶאֵחָּלא‬
‫ש םִגי םִחי ם עֵחָבְסֶליֵחָה ֵחָס םִביב‪ ,‬לא רח חָוׁ‬
‫שה‪ִ-‬יַאִבְרֵחָּבֵחָעה םִּבִבְנֵחָי םִני ם ִיַאִבְב םִה םִּיי ם ִיַהִיַמ ִבְחָוׁ‬
‫שלןֹו ֵחָחָוׁ‬
‫ִבְלִיַיִבְלבְסֶדי ִבְחָוׁ‬
‫שֵחָנה‪ִ .‬בְוֵחָיִיַחד םִע ם ִיַהִיַזוסֲאוטּו םִוטי ם ִיַהֵחָּב םִאי ם ּבִיַמֵחָּגע‬
‫שּפירןֹו עןֹוד ֵחָהֵחָיה ִבְּבעובְסֶמק ה ִצֵחָוׁ‬
‫שר ֵחָּברןֹון בְסֶדה ֵחָחָוׁ‬
‫ִיַּבֵחָצַרֳהִיַר םִי ם‪ִ ,‬יַּכוסֲא בְסֶחָוׁ‬
‫שהןֹו םִרידּו םִּתינןֹוקןֹות םִלִבְנ םִסיֵחָעה ִיַחִבְקֵחָר םִנית ֵחָּבוסֲעֵחָגֵחָלה‪ִ ,‬צֵּבין‬
‫שֵחָרה בְסֶחָוׁ‬
‫ִבְמּלֻהֵחָסס םִע ם וסֲאִיַג םִּמּיןֹות ִבְוִיַה םִאֵחָּמהןֹותוסֲח םִצי םִמ ִבְׂ‬
‫שִיַמ םִי ם‪ ,‬ג'ון דאולנד למען לונדון‪ ,‬אןֹו‪,‬‬
‫שּור‪ ,‬וסֲאֵחָבל בְסֶצִבְּפ םִליןִבְּב םִחירןֹות ִיַּב ֵחָּחָוׁ‬
‫שּור ִבְלִיַא חָוּׁ‬
‫ּדובְסֶלב ִבְלּדובְסֶלב ִבְוִיַא חָוּׁ‬
‫שֵחָעה‪ ,‬ובילביאם בבי רד‪ ,‬האביש טה‪-‬טה‪-‬טה טה‪-‬טה‪-‬טה‪,‬‬
‫שֵחָעהִיַקֵחָּלה ִיַּכוסֲעבןֹור ִבְו ֵחָּת םִמיד ִבְּבאןֹוֵחָתּה ֵחָחָוׁ‬
‫ִבְּכבְסֶנבְסֶגד‪ֵ ,‬חָחָוׁ‬
‫ש םִביל‪ֵ ,‬חָיִיַחד ע םִִיַּמ ם בְסֶהִבְע םִליִיַמה ֵחָלרוב‬
‫ש םִּפִיַּלח ִבְּתֵחָז םִזי םִתי ִבְותןֹוִצֵעה בְסֶאת ִיַה ִבְחָוׁ‬
‫רחוק םִמִבְלֵחָרִבְתֵחָק ם ִבְּכמןֹו ִיַּכּדּור וטניס בְסֶחָוׁ‬
‫שֵחָעה ‪3‬‬
‫של ִיַה ֵחָחָוׁ‬
‫ש םִרי ם בְסֶחָוׁ‬
‫שֵחָנה םִמעִצֵיבְסֶני ִיַהֵחָּברןֹון ִיַג ם בְסֶאת ִיַּתוסֲחלּוִיַפת כחִיַהֵחָאֵחָד ם ִבְּב ‪ִ ,4‬יַג ם בְסֶאת םִהֵחָּפִבְרדּות ִיַהִבְּג ֵחָחָוׁ‬
‫ִיַה ִצֵחָוׁ‬
‫של הִיַּפאִבְרק ִבְּכמןֹו ִצֵלאןֹוֵחָּפִבְרד‬
‫שֵחָּתִצֵרִיַע ִצֵמִצֵעבְסֶבר ִבְל םִּפֵחָּנתןֹו הִבְצפןֹוןִיַמוסֲעֵחָר םִבית בְסֶחָוׁ‬
‫ש םִיוט יןֹוִבְצ םִאי ם‪ּ .‬ו םִמ ִבְׂ‬
‫ִבְלִיַמִיַען ִבְּכִצֵלי ִיַחָוׁ‬
‫שֵחָהִיַהִבְרֵחָדֵחָמה הןֹו םִציאתןֹו םִמִבְּכֵחָללִיַסֵחָּכֵחָנה‪ֵ ,‬חָאִיַרב ִצֵּביתחןֹו םִלי םִבְּפ םִסי םִכיֵחָאִבְוט םִרי בְסֶצל'ִבְל םִסי‪ּ ,‬בןֹו ֵחָעִיַבד‪,‬‬
‫ִבְוִיַרִבְדִיַרד בְסֶ‬
‫ש םִני ם‪..W.S ,‬‬
‫ִבְלֵחָפחןֹות ִיַאִיַחת ִבְלִיַּכֵחָּמה ֵחָחָוׁ‬
‫לא ברון‪ ,‬מובןמאליו‪ ,‬מולדובאן ד‪ .‬שפירופרושוטק נולד בתוך אמבוט בקרקס‪ ,‬ואבא‬
‫דּוִיַק'ץל'‪ ,‬אז סייס צועני מלוכלך‪ ,‬היה מת גאה לדעת שהנקודה הפוטרונימית בדרכון בנו‬
‫תקבל ע םהשני ם חיי ם משלה‪ .‬הנקודה נתחלקה‪ ,‬נתעברה‪ ,‬התעגלה והפכה ‪ִ э‬בְלכלדבר‪.‬‬
‫שר נחת בדרךהי ם )במקרה בדיוק על איזהמשהּו‬
‫פקידי המכס של בְסֶאל בְסֶאִיַוואסיבןֹו‪ִ ,‬צֵהיִיַכןוסֲא בְסֶ‬
‫ממלכתי(‪ ,‬מובחן כמו מנדרין בחליפת שני חלקי ם‪ ,‬זו שהחייוט המכסיקני מיִצֵנִיַח ִבְּכחול‬
‫קנקּון‪ ,‬בנעליי ם עשויות פלוסין לבן‪ ,‬במוטפחת שווקי ם סביב גרון מוכה עדיין שירוקו‬
‫)תראו‪ ,‬תראו‪ ,‬הקולוניאליזוטור המושל ם( ונושא בידו מזוודתמסע בת ‪ 20‬ק"ג ותחת‬
‫שחיו מעוטפה בלתימזיקה‪ ,‬לא התקשו לחבר את הצגת ה ‪ gringo‬ע ם אותו ‪дэ‬‬
‫ִבְיִיַקרחשיבּות וִבְלהןֹו םִציאִבְל םִסיּכּו ם שאלה מעוט מתרפסת‪ ,‬איזה ‪ título‬יש לו‪ ,‬פוזלי ם‬
‫ּכלאןֹותהשעה בחמדנות לעבר מעוטפת המנילה הגדולה‪ ,‬ש‪ ,‬כדי לשחרר את הידיי ם‬
‫ולהניחן לשקוע בכיסי ם כמו להשלי ם בכך את רוש ם הפישוק הרחב ומבע של‬
‫שּלֻרּיןֹות על מצח ִבְקדּורקמוטי ם‪ ,‬נחה כעת על מכתבת הלבלר הנמוכה‪.‬‬
‫חישּובּכלהבְסֶאִבְפ ֵחָ‬
‫לאנןֹוִצֵתןבְסֶאתִיַהִיַּדִיַעת על ההשלכות שאותה תשובה ראשונית תתן‪ ,‬לא כמו לגבי מהלך‬
‫שיש‬
‫שהייתו באל אוואסיבו כמו לגבי ִיַהּכל םִּבִבְכִיַלל‪ ,‬הוא זרק את התואראצולה וסֲה םִכיֵחָנמּוך בְסֶ‬
‫ואס ף את המעוטפה שלא נפתחה ע ם המזוודה שלא נבדקה; וִבְּב םִליִיַהִבְרִצֵּבה חילופידברי ם‬
‫נוספי ם שריקה זריזה זימנה מיד סבל בתפקיד שליווה בידיי ם ריקות ברון ברוךהבא אל‬
‫מעגןמוניות ארוך מתחת לוטור אינסופי של דקלי ם בלויי ם‪.‬‬
‫רק חבילה קוטנה של שוטרות‪ ,‬מזומנת ִבְּבכלבְסֶעת‪ ,‬בכל שערמלון‪ ,‬בכל משרדממשלתי‬
‫שפועלעלדעתעצמו‪ ,‬בכל חוותעינוגי ם של בעלִיַמֵחָּוט םִעי ם מקומי או מושלנפה נדרשה לזר‬
‫כדי לדעת באל אוואסיבו חיי ם של ברון‪ ,‬אפילו של דוכס‪ .‬אלא שאות ם בעליהשפעה‬
‫ערומי ם זהעלגביזה בהיררכיה אנדרלמוסית מופלאה‪ ,‬ע ם כל תאוות הממון‬
‫הבלתימסותרת שידעו להפגין‪ ,‬לעול םלא נמִיַנעי ם מלדרוש שלמוני ם בצורות החצופות‬
‫ביותר שניתןלשער‪ ,‬עשו כן היות וניחשו נכונה כי מאות נציגי חברות הכריה‪ ,‬האבוטחה‪,‬‬

‬ספקיהנשק הזרי ם המתרוצצי ם ביניה ם‪ . sí.‬בין קוקוטילמכרזי ם‬ ‫אחד להשגת אישורממשלתי שני‪ ..‬‬ ‫מתמיה יותר היה כאן מעמדו של ‪ . קירות משרדו הקוטן מקושוטי ם בעמודיאמצע מתוך נשיונלגל'יאוגרפיק וליי ף‬ ‫)מדגסקר.‬נאל'ץ להיחל'ץ‬ ‫בדרך לאגברית אבל מתחשבת מאד מן הפח להשיא לו את בתו הבלתינראית של ברון‬ ‫אבוקדו גדול ) ‪hombre.‬גלאפגוס‪ .‬לעתי םא ף מנהלי םבפועל של גופי ם וארגוני ם קוטני ם למדי‪ . שרכש את‬ ‫אמון המשוטרה כשתרג םחופשית בְסֶאלמּול מזרקת השישוטורקיז של המזכיר‪ . רוב‬ ‫ש ם בצד מפנלופי( מומר בהמחאותנוסעי ם של תומס קּוק‬ ‫החשבוןבנק האישי שלו )מה ש ׂ‬ ‫)עלא ף נסיונותיה של פקידת מחלקתאשראי לשכנעןֹו ִיַּב ‪superiority of the‬‬ ‫‪ .‬הוא מעול םלא התגבר‬ ‫על החשש שלמראה הקלגס הרומאי על השוטר הירקרק הילידי ם יאכלוהו נא בכיכר‬ ‫הכפר(. sí. כמובן‪ .‬שניה ם ע ם‬ ‫קּוֵחָּבה םִליִבְּבבְסֶרה נדיר ביד‪ .‬שברוח הסחרחליפין‬ ‫השלוטת ג ם כאן ג ם ש םבבית הצליחו להסתנן מקצהו האחר של העול ם השלישי‪.‬וזו לא מנצלת דבר( רק מחזקות‬ ‫את מעמד ם ואותה תחושה זחוחתדעת של קרקס מאורגןלהפליא‪ .‬בוראות ביניה ם חול אוכרה לוהוט‬ ‫ונערות שחורות שיער ששיערן אינדיגו באור הצורב ולשונותיהן הורודות כקונכית‬ ‫מחליקות ועוצרות את וטפי האננס או המנגו על שפתותיהן העבות‪ .‬מעלהכל‪ .‬‬ .S‬תחילה שכן‪ .‬במין סנוביז ם‬ ‫אריסוטוקרוטי על המאמצי ם חסריההיגיון למנוע מה ם קולגייוט וקאדילק כדי‬ ‫למווטוטלכאורה את הדהומניזציה והדמוקרוטיה העממית‪ .omnipresence of American Express‬הסביר לדה שפירו‪ .‬מזיעי ם להקי ם בִבְוטראגלּוז הבירה את‬ ‫הגשר התלוי הראשון או מחל ף או מערכתרמזורי ם או לשמור על אלפי הפועלי ם‬ ‫המקומיי ם מלהתמרד‪ .‬בין אלה‪ . absolutomently. שבמהרה )מיידכאשר המלה‬ ‫החותכת "ברון" פעפעה מעלהמעלה עד הדרג המתאי ם( הוזמן ִבְּכ םִמִצֵדייןֹו ם לארוחותהערב‬ ‫או קבלותהפני ם של האריסוטוקרוטיה‪-‬ביורוקרוטיה המקומית ובלא שהציג "תכנית‬ ‫ברתביצוע" ִיַלמרינה של וטראגלוז או רכבתתחתית "נחוצה"‪ִ .‬שמי ם ללעג את‬ ‫וטרחנות הדבורי ם של הזרי ם הממהרי םלהתעשר )א ףכי נותני ם לה ֵחָידִבְנ םִדיִיַבה(‪ .‬פיגל'י. ¿que puedo hacer? Écutez.‬את םִּפסקתהפתיחה של ‪ .‬החיונית‪ .‬האיוטי ווטהיוטי.‬יַּבדִבְּבִיַבד מסרב להצית את‬ ‫הסיגר המוצע לו מידי אישיות כזּואןֹואחרת בתואנה כי הוא עבה מדי וארוך מדי לריאותיו‬ ‫) ‪ .‬לבעלשררה‪.‬מגחכי ם‪ .‬מחד‪ .‬לפני שיחזרו הביתה ויוכלו סו ףסו ף להרשות לעצמ ם ארמון‬ ‫תלתמפלסי על חלקת דונ ם‪-‬דונ םוחצי‪ .‬בתוך אותו ִצֵעבְסֶרבִיַרב של תעשייני ם‪-‬יצואני םיבואני ם בעלי ערבונות‬ ‫בלתימוגבלי ם‪ .(for you time‬כמה קל לשני דיפלומוטי ם םִמלידה להחלי ף מחוות חלולות.‬כמהמספרי ם במורד אוונידה‬ ‫שבלשעבר של‬ ‫מבְסֶוטריאליסוטאדיאבְסֶלקוטיקה‪ .‬ומאידך‪ .‫הסלילהִבְּבניה‪ . עיניו מרפרפות על וטורי מחיריתרופות‬ ‫ועמודות מספריזיהּויִבְּפנימיי ם של הרופאי ם והאחיות‪ .‬בסנדלי ם וקסדותשוטח‪ . las ordenas de médico‬מקבל אותו שלא להעליבּה ומייד שואל‬ ‫א ם תסכי ם לקבל תריסר בקבוקי זינפנדל מבציר משפחתי כאשר ישוב לּפןֹורוט אּוזל'אל‬ ‫)¡¿ ‪Puerto de quoi?! Mais.(mal.el capital‬ואשר‪ . סיישל‪ . המלדיביי ם.‬הוא רצה לצייר אותן‪.‬לבסו ף‪ .‬יאבדו בה ם ענין ויוטשו ם רגעי ם ספורי ם לאחר‬ ‫התעשרות ם המהירה‪ .‬‬ ‫והנה‪ .‬‬ ‫מייצאי ם וטכנולוגיית גורדישחקי ם מיושנת ומייבאי ם כוחעבודה כההעור או תתמקלעי ם‬ ‫פרוזאיי םבצורת ם תמורת יהלומי ם גולמיי ם‪ .‬המפזזי ם תחת החו ם הקריבי ורקיע אקוואמרין אוטּו ם ע ם‬ ‫וטלפוני םסלולריי ם נמסי ם‪ .W.‬יותר מכל‬ ‫עושר ממשי‪ . וג ם מקומות‬ ‫אקזווטיי ם פחות‪ :‬קןֹו‪ּ-‬פן‪-‬גא וגל'מאיקה וקפריסין(.‬םִּכיִיַעלבְסֶּכן הללו לא היו שליחי תאגידי םבינלאומיי ם תמנוניי ם‬ ‫)שמחמת האמברגו נאסר עליה ם לעסוק ולהשקיע באל אוואסיבו(‪ .‬אלא סגִצֵנימנהלי ם‬ ‫של‪ .‬תפשו כי‬ ‫שתי הנורמות כאחת )ההיא לא שמה שו ם ק'ץ לניצול‪ .‬אבל הפקידי ם ואדוניהקרקעות‬ ‫)שלעתי םקרובות התגלמו כאן בגופו של אד ם בְסֶאֵחָחדִבְוֵחָי םִחיד(‪ . at de any best‬‬ ‫‪ . me gusto plaisirs masculines‬אד ם כזה התקבל אצל החוגי ם הגבוהי ם של‬ ‫האוליגרכיה הפסאודוסוציאליסוטית האוואסיבית כחידה שביקשו להיות מוצגי ם בפניה‬ ‫ םִמִצֵדי בְסֶעבְסֶרבִבְּבעבְסִֶבְרּבןֹו‪.(con permiso.‬אד ם שהצהיר בכניסתו למדינה הקוטנה‬ ‫והמנודה כי קפ'ץ כתייר וכי מעול ם לא ֵחָעִיַבדלמחייתו.‬ששיחק אותןשני ם את גוגן‪ .‬ו‪ .‬הִיַח ֵחָ‬ ‫ביתחולי םפסיכיאוטרי צל'לסי נהג להגיִיַעקבּועִיַ לעבודה ִבְּכשּבארנקןֹו דרכון מוחת ם‬ ‫באשרןֹותכניסה תקפות אל שלושה‪-‬ארבעה איי ם סנסציוניי ם בִיַרוסֲחִצֵביִצֵּתִצֵבל. barón. je suis un homme plus‬‬ ‫‪ .

‬עוטורזקן מלוח ומתויל ו ׂ‬ ‫אלא שמן ה םִּנִבְמֵחָנע לשוות את ‪ . be they few as they may‬ושלישית‪ . a conscientious fellow would hop on any opportunity to‬‬ ‫‪ .‬בסופושלדבר‪ .‬‬ ‫ג ם לא רבהמנתחי ם היוקרתי ביותר של הנפש‪ .‬בעול ם הישן‪.‬‬ ‫אשר פעמי ם ןֹלאספּורןֹות התארכו לעבר הסופשבוע הבא‪ ..‬אני‬ ‫עולה על הרוב‪ . W.‬ראשית‪ .‬פנלופה‬ ‫שלח את ‪.‬כשויתר‬ ‫על ההסמכה כדי להתנדב לכוחרבלאומי כזהאואחר ) ‪in these our bad new times .‬ע ם אות ם פקידי ם חסריצבע‪ .S‬אפילו באותו פרק קוד ם למה שכונה על ידו‬ ‫"פריצת מעגל הקארמה האורבנית" שלו‪ .‬בעוד עשרי םשנה‪ .S‬לכך שיצדיק‬ ‫את ההכרזה בפני הממונה האדמיניסוטרוטיבי שנותר משתומ ם מאחור )שאד ם אחר‪ .‬עובדה כה‬ ‫פנוטסוטית בעיניה ם עד שדי בה כדי לרוות את כיסופיה ם במלוא ם בלא שיעלו על הדעת‬ ‫כי הנו אחריהכל חלו ם ראוי )קח בחשבון‪ .‬לא רואהחשבון‪ .‬והיא ידעה להתקשר למי‬ ‫שצריך‪ ..‬אנא‪ .‬ואילו מצד ם )שו ם רופארוח‪.‬נניח‪ .‬סלידה קוטנונית שכומר‬ ‫מנוסהע םאחרי ם איתר לפתע ִיַעלִבְּפִצֵני מעוטפת ההתנהגות שלועצמו‪ . כל אלו יחד‬ ‫ויותר מכל‪ .(partake of a just war.‬‬ ‫כאן‪ .‬את הזעזועי ם שצעד כזה ימיוט על‬ ‫חייך( להגשמה‪ .‬אבל הוא מצא בכך דופי מועוט מאוד(‪.‬קמאיי ם‪ ..‬אלזמניי ם‪ .‬לנגד עיניי ם‬ ‫ויחד ידדו שניי םוחצי גּו ִצֵ‬ ‫עייפות מִבְסִיַפרןֹות‪ .‬אילו רק נתן לה שמ'ץ של מושג על‬ ‫תשוקותיו הפולינזיות והמיקרונזיות )מה ש‪ .S‬ש‪ .‬לא זוהו בתתהכרתו‪ .‬לא יקל ראש במחלות הללו‪ .‬בו‬ ‫זיכה לבסו ף את המח המוטופל‪ .‬אפילו מבלי שנדרש להסב את עצמו מקצועית‪ .‬קרוב לוודאי שיהיה זה אלכוהוליסוט‬ ‫נגּועעגבת‪ .‬חוסי ם עליו מפני‬ ‫אורירח פאסיפי על שפת אגןי ם‪ .‬עד כדי להאמין כי ישוב הדעת‪ .‬לּו‬ ‫רק "השקי ף לתוך עצמו"‪ .‬שסיפוק ם מסתכ ם בעובדת היות ם כליקיבול לחלו ם כלשהו‪ .‬ומכאן‬ ‫שגחמותיה המוחצנות של הנפש‪ִ . Baron.‬צייר באוויר‪ .‬יותר מיו ם אחד‪ .‬לפי התמונות‪ .‬והועסק בצל'לסי )אחרי שאושפז ש ם( עלסמך‬ ‫היכרות אקדמית ע ם ראשי המוסד‪ .‬כל אלו הביאו את ‪ .‬קרוב לחמש‪ .‬היה חושש לצאת בה יותר משיירתע מפני‬ ‫מחלות זיהומיות ונגיפיות או הסבירות שיחלפו חודשי םעלגביחודשי ם בלא שיפגוש‬ ‫בןמערב דובר לשון הינדואירופית‪ .‬ולשכך את חוסר שביעות רצונו‪ .‬שניתן‬ ‫להשקיוטו עכשיו רק באות ם אמצעי ם אוקיאניי ם‪ .‬כמהלך בלתיוטבעי יותר מ‪ ..‬כבר יכול היה לזקו ף לזכותו תקדי ם ןֹלאשןֹוִצֵנה בהרבה‪ .‬ומשךחודשי ם‪ .‬לא עשה כי חזה במעורפל‬ ‫שבאיזשהו זמן רחוק בעתיד הצמא הרומנוטיאירופי הזה אל הרמון דרומי‪ .‬לגונה אדירה ִיַּכסהארה ואולי שונית‪ .W.‬שכמעוט‬ ‫וניחנו בחיי ם משל עצמן‪ .‬יעל ם לעת זקנה‬ ‫משו ם שלא יוכל לשבור את פלדתברמינגה ם של לבו ואואז יבקש לשוב אל האהבה‬ ‫והאבהּות במובנן הציבילזציוני האחדויחיד‪ .‬לכמהשני ם שזהלאיהיה‪ .‬מוטושוטשי ם‪.‫להתעלס אתן‪ .‬הוה אומר‪ .‬‬ ‫אבל ‪ ."DSM-III‬ובאנגלית פשווטה הל םקרב‪ .‬חלו ם בלתיאפשרי‪ :‬שמחר‪ .S‬‬ ‫אנגלוסקסית בהירתשיער‪ .‬לא בוגראוניברסיוטה‪ :‬לא נהניתי כאן‪ .‬גל'נינגס‪ .‬פזיז ופורעסדרי ם שיצוטרכו לנקווט וטר ם המסע כאן‪ .‬פקיד‬ ‫מחושב אשר פנוטזיות מבהילות אותו כשגעון אבל הוא ימשיך לכלכל אותן בחשאי‪..‬או לקבל את העלמויות הדיג שלו בסופישבוע‬ ‫אל חופי אג ם ולשי מרגיע או מסעצליינות פרוטי אל אתר דרּואידי נוסךשרעפי ם )מבוקש‬ ‫ומזוה ם עלידי התיישבות נודדת של ריינּבןֹוִצֵזן‪ .‬שוטבעןֹו החסרמנוחה לא היה ידוע וטוב יותר לאיש מאשתו‪ .‬לא כתוצאה מאיזו נהייה מקורית אחר הכנת דוחות‬ ‫ומאזני ם‪ .‬עומד וממתין לכריסוטין שלו שתצא ִבְמִצֵלאתעלילןֹות מגןילדי ם ציבורי‬ ‫שיּבניני ם לדירה בוטִבְרִבְוטלדןֹוב ִיַאלי‪ . כי יותר מכל דמיונ ם הממוסגר מתקשה להכיל את‬ ‫אותו צעד ראוותני‪ .W.‬וג םאז‪ .‬יַדרֵחָּכּה לבוטא עצמה בחריגּות‪ .‬פנלופי וכריסוטין‪ .‬חזר מאותה‬ ‫שי ם להגדיר כ"הפרעתמתח פוסוטוטראומוטית‬ ‫שׂ‬ ‫אוונוטורה ע ם מה שספריהלימוד שלו ׂ‬ ‫‪ .W.‬לאכול בין ירכיהן ולישון בעוד שדיהן סכי ם על לחיןֹו‪ .‬כל אחרצהריי ם‬ ‫דועך‪ .‬וכעת לא רצה להודות‬ ‫שאיבד בהן ענין ושהוא מתכוון לזנחן(‪ .‬לחשיפה.‬לאמור‪ .‬‬ ‫‪Mr.‬‬ ‫נלח ם בכוחותעצמו בפתולוגיה המקננת בו‪ .‬בהשכלתו היה )כמעוט( פסיכיאוטר‪ .‬מוכרת וביתית כמו‬ ‫שרוטווטי איןחניה לאורך מדרכת ִצֵּביתהלִצֵבני םאדומות שלך‪ .‬קבל ִבְּבלאִיַהִבְתֵחָרֵחָאהּלֻמִבְקבְסֶּדבְסֶמת את התפוטרותי‬ .‬שנית‪ .‬יש בה ם כדי לערובלתמיד בפני תחייתן המקרית( ה ם לא‬ ‫ראו בכך אלא מענה זמני לצרכיו הכלכליי ם של סוטודנוט מבוטיחלשעבר.‬או בלתיהגיוני יותר‬ ‫ממבוכתו של מתמוטיקאי א ם יצא ִבְמּלֻרִצֵמהעוד ף‪ .‬‬ ‫ממורמרי ם‪ .‬או ישוב חילוקי הדעות‪ .‬משחק‬ ‫הקריקוט שארגנת באוגוסוט נגד ה"חולי ם"‪ .‬שניה ם פווטרי ם את מצפונ ם כך‪ :‬עדיין‪ .‬יפגוש אותה‬ ‫שבעגעגועי ם אל האוקיינוסי ם של הדרו ם‪.‬ד"ר גל'ניניגס‪ .‬סמיתל'‪ .‬דקתקרסולי ם‪ .‬שהיתה נכונה ל ִיַ‬ ‫לכל ֵחָאוטןֹול בעול ם שירצה‪ .

‬מבחינת הקודקס בכפר‪ .‬אבל יליד ארבעי ם וחמש לאמסוגל לעמוד בפני קס ם‬ ‫התהו ם הקבועה בכל זמן בין הכרך הגבישי שלו ִיַלפיגור האמורפי‪ .‬או נתבקש להרעי ף )כנהוג‪ .‬אני מפליג מחר לסרי לנקה‪ .‬‬ ‫הוא לא סבר שראוי שיאהב אותן‪ .‬לרוב שתיהן יחד‪américain .‬מש ם יוכל להפליג‬ ‫בכמה דילוגי ם אל קולומבו או וטריווראנדו ם ולהתגלגל שוב בנווד בריוטי רגיל‪ .‬אחת מתוך עשרות ביממה‪ .‬רובן איי ם אשר קונצרני ם מזרחרחוקי ם גדולי ם פסחו עליה ם מרצון‬ ‫בתנופת השתלוטות ם‪ .‬שיתכן שיתאהב באחת‪ .‬הדבר שהביאןֹו לבסו ף לבקש מבעל סירת מנוע‬ ‫יקרתמציאות לקחתו בהזדמנות הקרובה אל הגדול שבקבוצת האיי ם‪ .‬לא כמו את ההפלגה‬ ‫אליה ם או השהייה ב ם‪ .‬מעול םלא הרעי ף‪ .‬ ‫פעמי ם‪ .‬כל מה שנתפש בעיניו כקנוניה‪ .‬בדומה מאוד למשקיעי ם הזרי ם באל אוואסיבו‪.‬אירונית של מודעותעצמית.‬‬ ‫ש ם אצל ם(‪ .‬פעמי ם יותר מאחת‪ .‬אני‬ ‫מתעתד להיות צייר‪ (.‬כמו את האנתרופולוגיה הפוסוטהומניסוטית שססמתה איננה‬ ‫"הכרת האד ם" אלא "אהבת האד ם" ואשר היתה חרותה בצורה הבלתיאמצעיתביותר על‬ ‫גופו כקעקוע סמלהשלו ם ח ף )יותר מִיַּפרֵחָּפר האסיר‪ .‬כסוטירתפרידה חיונית בפרצופו של מנגנון שפיתח משך‬ ‫ש םִני ם את הוטכניקה לדכא את חופשמחשבת ם ויצירתיּות ם של אנשי ם צעירי ם‬ ‫ִצֵמאןֹותִיַּב ֵחָּ‬ ‫כמוהועצמו והוא התענג על הכרזתה בעודו בורר בלאחפזון את יעד הימלוטותו‪.‬על המשפחה ה"נפגעת" כס ף‪ .‬כמקובל.‬ביןלבין מבריחרקק בשלוש‬ ‫היבשות שסביב ותכולתה הנודדת של מערכתהעיכול שלו מממנת‪ .‬הן באו אליו מרצונן‪ .‬כאילו כל אחרצהריי ם יצקו מבְסֶצבְסֶמד קוטבי ם ברקיע שני סוגי אתר‪ .‬פשווט כיוון שעל חלוק‪-‬האוקיינוס הבא הוא יעדי ף‪ .‬כמוטור ף.‬או הבְסֶקרןֹואק או הִיַקסִיַוטבְסֶנדה‪ .‬ובדיוק במרכזו‪ .‬מגדירי ם אות ם בפומבי כ"שמורות אנושיות של ציביליזציות‬ ‫אוקיאניה המקוריות"‪ .‬מן‬ ‫הנערות שפניהן השוטוחות בהקו לעומתו בתוך שיוטווטיו העצלי ם והיו "נעלמות" אתו‬ ‫לכמהלילות אל הבונגלו שלו לא למורת רוחו של שו ם איש ולא בלי ידיעתו‪ .‬ושמותיה ם עוברי ם מפי היפי ם סקנדינביי ם זקני ם.‬אפילו בלא להזנות את חולותיה ם הברי ם בבריכות שחיה‬ ‫ודקלי פיברגלאס‪ .‬יש בדעתי לא לראות את אנגליה לכמהזמן‪ .‬בגינת המי ם שעל ס ף בקתתך ומזיגת הגווני ם‬ ‫הארוכה‪ .‬או סירנת הספן‪ .‬במחוזות‬ ‫שהאימפריהלשעבר ויתרה עליה ם‪ .‬ניו דלהי‪ . שלא וטייל ולא‬ ‫התגורר אלא )כפי שמעול ם לא נלאה להדגיש( חי ש ם‪ . כעני שבעניי ם.‬או ככפוי‪.‬א ם נתן סדרת סדנאות בלוח הכפל לבני הבית ועודכמה צופי ם שעמדו משתוממי ם‬ ‫בשורות האחוריות של שדרת חול‪ .‬א םכבר‬ .‫הכנה‪ .W.‬ושנית‪ .‬‬ ‫האוטרקציה של הקי'ץ‪ .‬מחצלותיו‪ .‬להפוך את האד ם הלבן לעיוורצבעי ם בכל הנוגע לוטעמ ם של‬ ‫אורשמש וטרופי על םִמִבְתוסֲאִצֵריגּו ף מעורוטלי םתמיד‪ .‬או הפאלוס של‬ ‫החוליגן הקוטן בשכונה( מכל תתמשמעות וטריוויאלית‪ .‬רבענפית ועתיקה עד‬ ‫כדי לעורר השתאות‪ .‬‬ ‫מתוך התוכנית הדּוסעיפית לא יכול היה ‪ .‬ ‫שמיוטות הנצרי ם שלו‪ .‬ערסליו לא ידעו מחסור כל אימת שביקש חו ם אנושי‬ ‫לאאישי ובלתיממוסד‪ .‬הכמעוט אנרכי של‬ ‫ש ם לאורך רכס‬ ‫האוריינוט )אולי לאלגמרי רגיל‪ .‬כזה שערג אליו מנעוריו‪ :‬בלא תלות ב"שפה משותפת" או‬ ‫"הבנההדדית" או "קשירתגורל"‪ .‬ל'‪ chez l‬המשופ ם‪.‬‬ ‫שהתערבלו זהבזה והתמוססו שעות ִבְּב םִליסןֹו ף בעוד השקיעה הספקוטרלית נמתחת‬ ‫מקצהאלקצה עלפני כל היקפו של האי‪ . ופעמי ם רבות‪ .‬בלא שמצאו את הדרך כיצד להחדיר אליה ם פס ייצור רבתכליתי‬ ‫לאופנועקל ולמכונתתפירה‪ .‬חופשיה ממרּות משפחתה( אחרי שאחות או חברה‬ ‫בוגרות יותר השיאוה לבקר בחשאי‪ .‬ויותר‬ ‫מכל‪ .‬לכל היותר לא מנצלות אלא את כשרונו הקלוש‬ ‫לצייר דיוקן‪ .‬ואפילו א ם נדרש "לפצות" את הוריה של ילדה שרק אתמול עוד היתה‬ ‫ילדה עשה זאת ִיַּבראשִבְוִיַּב םִראשןֹונה כי אותה ‪ demi-vierge‬נפלה לחיקו מעצמה )מבלי‬ ‫שהיתה‪ .‬יצוטייד במסה של מארקס על מלחמת‬ ‫האופיו ם ומשהו משל יונג או פוקו במקו ם המארבְסֶקס‪ .‬ ‫לא כי הוא רואה בה ם פסול‪ .‬התייבשות נוצצת‪-‬לוטפנית של מלח וחול‬ ‫בתו ם וטבילה‪ .‬הוא הוחזק בעיני הכל כשווטה.‬קצתן בשלבי ם הכמעוטכמעוטאחרוני ם לפני מלחמותאזרחי ם שכה‬ ‫הסעירו את דמיונו‪ .S‬לומר בתו םלב אלא זאת‪ :‬שבמרוצת‬ ‫תקופתההריון של פילה צילונית עבר בין נקודות אחדות חסרותממדי ם על מפת‬ ‫האוקיינוס ההודי‪ .‬כתו ם וזהוב‪.‬באשר רכש את לב ם בעבודה גופנית‪ .‬למרות שוודאי לא בלתירגיל‪ִ :‬צֵאי ֵחָ‬ ‫ההרואין בין אירן ללאוס הוא ישכיל לבלוע לפני ההמראה מה שיחרבן אחרי הנחיתה‬ ‫בסידני או ביוהנסבורג‪ .‬כי לא היה‬ ‫עליו "לקנות" אותן )מוסר האהבה החופשית שלו כמובן לא היה מתיר זאת וצדקנותו‬ ‫המוחצנת דאגה שיכריז על כך כאשר תחת השפעה ִיַּכזּואןֹוִיַאבְסֶחבְסֶרת היה ֵחָמרבְסֶנבְסֶפש מסיבות‬ ‫שונות בתכלית(‪ .

‬ובערב לבדוק מה חסר במכונה‪ .‬‬ ‫אשר לאמביציות הפחות ציוריות שלו לאחוז במכחול‪ .‬נגיד לצרצר‪ . it wouldn‬‬ ‫‪William Smith.‬ומה שהכי יפה‪ .‬ו םִּכִבְכלןֹותִיַהּכל‪ .‬להחזיק יחד ע ם ה ‪ chillum‬ב ‪ mochila‬את הנוסט רזאו רוס של‬ ‫ניוטשִצֵקה‪ .‬מה ש ׂ‬ ‫לקוריוז‪.‬אבל אני בכל זאת רוצה להמשיך לעבוד כי‬ ‫העבודה משחררת אותי מכל מיני דאגות ובזמן שאני עובדת אני לא חושבת על הבעיות‬ ‫שיש לי ועל כמה שהחיי ם קצרי ם‪ .‬עלו באופן בלתיתלוי ומפתיע על הרעיון‪.‬לשיר‪ ..‬לא רק שהעבודה‬ ‫לא תיעשה‪ .‬מארקס והגלס‪ .‬כן‪ .!the Caribbean‬‬ ‫יו ם אחד שני תיכוניסוטי ם‪ .‬לעבוד‪ . William Jonathan Smith.‬‬ ‫‪Philosophers are incapable of lying.‬ובחור ף תוציא את הנמלי ם עוד‬ ‫פע ם לעבודה( הוא דבר כיפי ונעי ם‪ .‬שמצא אחרי מאה שלמה )אחרי שהזמן הערי ם כדרכו על דורות העתיד‪ .‬אה‪ .‬לילה וטוב‪ .‬אין בעיה‪ .‬אז מה‬ ‫דעתך‪ .‬ויפה שאמרת "לשיר"‪ .‬אבל ןֹלאיןֹוִצֵתר ואינו אלא ספרות גרועה( את בןזוגו סבידהא רתא‪ :‬ןֵזן‬ ‫בד רכבים ‪ .‬שהמכונה‬ ‫מספקת לך כל מה שאת צריכה ואת פנויה לעשות מה שבאמת היית רוצה‪ .‬כן‪ .‬וטיול‬ ‫לחו"ל‪ .‬את תקבלי ש ם תפקיד ג ם קל וג ם אחראי‪ .‬הצלחנו לפתח מכונה שיכולה להוציא לך כל מה שאתה‬ ‫רק רוצה‪ .‬בפני הממוני ם עליה ם‪. a self-made gypsy baron right in the middle of .‬התפקיד שלך יהיה פשווט להכניס‬ ‫בבוקר לתוך המכונה את הסנדביצל'י ם והגופיות‪ .‬‬ ‫עכשיו‪ .‬עכשיו שיש לנו את המכונה אתה ג ם לא צריך‬ ‫לעבוד‪ .‬‬ ‫סוציאליז ם )כלומר‪ .‬‬ ‫‪.‬נקל היה להתרש ם שאותה‬ ‫שוטחיות אוניברסלית‪ .‬כ םִּפרִצֵוטיחןֹובה בעבְסִֶבְרֵחָּכה של כל נושר נצחי‪ .‬יוכל להעשיר במהירות את נפשו בקרקע בתולית‬ ‫ש ם ק'ץ לבסו ף לשהייתו באיליזיו ם אבוד כזהאואחר היתה ההכרה שהפך‬ ‫חדשה‪ .‬‬ ‫בהחלוט לא‪ .‬לא היה אכפת לך לעבוד בעבודה הזאתי? מה פתאו ם‪ .‬אכן‬ ‫בלתימובןמאליו משו ם שדרש בעבר ההוא סוג חדש של הומור כדי לא לשי ם ללעג‬ ‫תיאוריה חדשה‪ .‬כאלה שאוהבי ם‬ ‫לעבוד‪ .‬וש ם במחנות הזמרה אתה תרגיש כמו בבית‪ .‬נצא ונשאל את הצרצר והנמלה מה כל אחד מה ם היה רוצה לעשות‪ .‬נזכרתי‪ ..S .‬בלונדינית ע ם ציצי ם גדולי ם‪ .‬בדומה‬ ‫למשקיעי ם הזרי ם באל אוואסיבו‪ .‬כי פה אתה מסתובב ע ם כאלה שלא‬ ‫יודעי ם לשיר ולא מעריכי ם שירה‪ ..‬בגדי ם‪ .‬באמת יפה‬ ‫מצדכ ם לספק לי את כל הצרכי ם שלי‪ .‬המכונה הזו לא עובדת על כס ף‪.‬או‬ ‫לכל היותר פעמיי ם חמש שני ם‪ .‬שמבחינה היסוטורית הש ם שלו משו םמה קיבל כותרת עבה יותר על הכריכה‪.‬כמו‪ :‬עדי ף לתת לצרצר לעשות את‬ ‫העבודה שהוא מסוגל לעשות.‬‬ ‫וש ם כול ם יהיו צרצרי ם כמוך שאוהבי ם לשיר‪ .‬אתה רק לוח'ץ על כפתור והמכונה מוציאה לך סנדביצל'י ם‪ .‬קומוניז ם איז אווט אזוי‪ :‬בתוך חמש שני ם מיו ם שהנהגנו אצלנו סוציאליז ם‪ . would it? Simply.‬ושההפך של "אושר" זה "עושר"‪ .‬להתרכז במה שקשור לשכל הישר‪ .‬ואחרכך‬ ‫נשאל את הנמלה מה היא רוצה‪ .‬קוד ם‪ ..‬בדיוק‬ ‫עכשיו אנחנו פותחי ם בדרו ם החמי ם מחנות בדיוק בשביל כאלה כמוך‪ .‬קח את סך כל הפרודוקוטי ם שאגרו כל הנמלי ם עבור החור ף הקרוב‬ ‫וחלק אות ם עוד בקי'ץ הזה בין כל הצרצרי ם הרעבי ם‪ .‬עד אשר‪ .‬כי בדיוק עכשיו נפתחי ם מחנות זימרה בצפון הקריר‪.‬היית צריך לעבוד בשביל‬ ‫לכלכל את עצמך אבל לא היית מסוגל‪ .‬אבל מתרגלי ם‪.‬הנמלה תגיד‪ .‬אבל הסו ף הוטוב במלודרמה המארקסיסוטית נקרא‬ ‫קומוניז ם‪ .‬כבר כלכך הרבה זמן רציתי‬ ‫לשאול אותך מה בעצ ם מסתתר מאחורי הר"ת האלה שלך?‬ ‫‪t be bloody William Sexfear. א ם נותני ם עבודה אחת לצרצר ולנמלה‪ .‬ה ם ג ם יתחילו לריב ולהלשין ולהאשי ם זו את האחר‪ .‬בזמן הסוציאליז ם‪ .‬אבל תארי לך מצב‪ .‬ה ם התחילו‬ ‫להתכתב )כשבתוך כך מתבררי ם דברי ם נוספי ם‪ .‬הצרצר‬ ‫יגיד‪ . my friend.‬ובכלל אני אוהבת להיות עצמאית‪ .‬אנשי‬ ‫העכשיו‪ .‬חלומות אווטופיי ם נעימי ם‪(.‬והדביק אות ם במה שברגע האקוטואלי היה שעשוע של המחשבה‪ .W.‬אני אעבוד בשבילכ ם ש ם‬ ‫עשרי ם וארבע שעות ביממה! הרי ג ם בזמן הסוציאליז ם בהתחלה היה לי קשה לעבוד‬ ‫בחור ף‪ .‬‬ ‫בכך שהעבודה לא נעשתה( ומתוך ההתכתבות הזו נולד רומןמכתבי ם גדול‪ .‬אז תראי‪ . Nothing‬‬ ‫‪extraordinary.‬השתייך לזן‬ .‬לא לרגש הפתלתול(‪ . my real name.‬ל'‪Well.‫אזכבר‪ .‬עלפי‬ ‫מארקס‪ .‬‬ ‫תודה על חתיכת העצה המקסימה‪ .‬‬ ‫שלכל דבר בחיי ם יש את ההפך שלו‪ .‬‬ ‫)‪a gypsy baron!.

‬‬ ‫‪pardon… allow me to underline the facta.‬לא הצליח לפלס את‬ ‫דרכו בְסֶאלתוך האוטמוספירה המעורפלת של תסיסה מהולה בנהנתנות אשר רחשה באל‬ ‫אוואסיבו וטר ם ההפיכה‪. ¡felicidades! La ciudad de Tragaluz‬‬ ‫‪está muy. is a very honoured to have the barón de Chappiró for her‬‬ ‫‪guest! Pero.S .Lucy beyond the Secrets of Doors‬הדילוטנוטיּות הזו של‬ ‫עידן הדלי מצאה הד הול ם באותו רןֹוִיַחבקוצרִבְראייה שסיִצֵמן את גוגן ודאלי כנביאי‬ ‫הנאיביות של הסיקסוטיז‪ .‬אולי כי המגע ע ם מעוטה השחיתות הלוטינית בל ם מבפני ם את חלומו להיות‬ ‫ִצֵצל'ה‪ ..S‬להכינ ם ולמכר ם בימי‬ ‫השוק‪. Porque del todo gente estan. mon très cher ami.(..‬‬ ‫וא ףעלפיכן‪ .‬ןֹרבּלֻרֵחָּבה של האקספדיציה האחתעשרה שלו )החיי ם לעול ם יותר‬ ‫מגובשי ם מחלומות‪ ..‬שלאחרונה העסיק אותו כתורןלילה בחדרמיון(‪ . . que a la República‬‬ ‫‪Materialista-Dialéctica El Evasivo.‬לכריסוטין‪ . allow me to..exactly during the crack between the two worlds‬כךג ם יומרות אלו‬ ‫נתחלפו החל במסע השני שלו‪ .‬הן בשאלות המוכרזות בעיות השעה או השנה ואשר מגיעות מן‬ ‫הסניפי ם המקומיי ם או המזכירי ם האחראיי ם או אפילו המזכיר הכללי‪ .‬‬ ‫באל אוואסיבו‪ .‬הוא ג ם לא ֵחָהֵחָזה‬ ‫כיש ף בורגני ם כה רבי ם ופיתה אות ם םִל ִבְ‬ ‫שלא‬ ‫להיות מפורס ם‪ .‬שמכוחה כל בְסֶּפבְסֶסל הוא אבןפילוסופי ם וכל כת םצבע‬ ‫הוא זהבמעופרת‪ .‬כהומאזל' לבעלת הפוטנוט‪.‬כשכל הצבעה כזו כמוה כמשאלע ם או סקראזור‪ . .‬דני ם הן בבעיותיה ם המיידיות‪ .‬המחייב את יישומו לאלתר‬ ‫עלידי האיבר המתאי ם במה שנקרא כאן‪ .‬קל היה לראות ש ‪ .‬‬ ‫‪un ici‬ל'‪Quel honneur. aquí no hay barón y trabajero.‬לבוטח משו ם שהמנגנון לא רותק אל תדמיתו המיידית‪ . ¿cómo? Y a-t-il quelqu‬‬ ‫‪qui habla inlglés?.. each and everybody of‬‬ ‫?‪us work! Ahora. el‬‬ ‫‪me entiende.W.‬עלא ף היותו תייר פרוטי‬ ‫בלתישכיח בדיוק כמו הברון ו‪ .‫המשכילי םלמחצה שידעו להפוך את אלביס בא רץ הפלאות ואלביס בא רץ המ ראות לפולחן‬ ‫פסיכווטרופי לצלילי ‪ .‬‬ ‫‪Felicidades.(el aparato .‬בעיקר‪ .‬אי השראה לכל נודיסוט יצירתי‪ .‬הכל ע ם רגאיי ברקע‪ . do you underli..‬הוא ראה לא את פרוטי הפווטוסינתזה הפרוטית‪ .‬ואול ם‪ .. ¿qué ocupación tienes? What work you like to do‬‬ .‬ותוצאות‬ ‫הצבעותיה ם מועברות דרךקבע באמצעות מעסיקיה ם חזרה לסניפי ם‪ . quel plaisir plus grand.‬למזכירי ם ולמזכיר‬ ‫הכללי‪ .‬כגון תפוקה‬ ‫פוחתת ותאונותעבודה‪ .‬כי א ם רק את אותו פוטישיז ם של ביוגרפיית האמן שמאז הרומנוטיקה‬ ‫שלןֹוִיַחֵחָיד ביצירה בזמנ ם החופשי‪ . It is a very greatest plaisir for me to import to‬‬ ‫‪you… pardon… to impart to you a most suitable habitación for a barón.S :‬שב וחזר עשרפע ם לפנלופי‪ .W. eh? In El‬‬ ‫‪Evasivo everybody is barón! everybody is princess! Sí.‬ייאמר לזכות עקביּותו‬ ‫ש‪ ..‬אפילו יצוגית‪ :‬תראו‬ ‫לי עוד רפובליקה שבה נציג כל משפחתפועלי ם ונציג כל משפחתאיכרי ם נאספי ם‬ ‫במועצות דושבועיות במקומות העסקת ם‪ .‬‬ ‫‪barón o trabajero o secretario general – todos.‬רק הוקס ם מן העובדה שעיסוק בלתימחייב שכזה בציור םִמןִיַה םִנִבְמֵחָנע בְסֶ‬ ‫יעוטור גוון מרתק נוס ף לאורחחיי ם הפראי שהוא מבקש‪ . ¿cómo se dice? to hincapié… yes....‬כש ם שידע לכבות אינסוטינקוטיבית את שלהבת הפולמוס הרציני והיסודי שנייה לפני‬ ‫שתגלוש אל מחּו'ץ ִיַלגדר החיה של אופוטימיּותו האופוטימלית )‪Master S shall not‬‬ ‫‪attend to any further debates for the day.‬‬ ‫‪ .S‬לא‬ ‫רצה להיות צייר‪ :‬הוא רצה להיות גוגן‪ ..W. Master make lobstermeditation at Carlos at 8.‬לדירה בוטרוטלדוב‬ ‫אלי ולגל'נינגס‪ .‬כמעוט בלא הכרה ובודאי בלא חרוטה‪ .‬שמצאה כאן‬ ‫ביוטוי סינתוטי כניצול של ההון הזר וההיררכיה הפיאודאלית לוטובת הכלל במובן‬ ‫הדמוקרוטיעממי )ואין לשכוח שאל אוואסיבו אכן היתה דמוקרוטיה‪ . Master tired..‬כי לאור ההילה הבלתיאמצעית שקורנת כל‬ ‫תוצאה אמנותית מוגמרת‪ .W.‬בצןֹורפּות של‬ ‫צדפי ם וצמידי ם עשויי ם פרוסות קוקוס חלול וענקי ם של חרפושיות מוטורקיז מזוי ף‪.‬‬ ‫‪tampoco no princesas y amas-de-casa.‬כךג ם נהנה ‪ . do you understand. yes.‬חסיד תורת הניגודי ם המשלימי ם‪ .‬‬ ‫ובאותו תו םלב בו קרא במעונו הח ם או על גבולהי ם את חוויותיו הליבְסֶסרגיות של לירי‬ ‫ִבְּכמןֹוִיַג ם את הלּפ לֹולּפ לֹול ולּו‪ .‬את‬ ‫האינדיבידּואציה של אינפורמציה‪ . Master take now‬‬ ‫‪hydromeditation in sea. ¿no?. sí… Aunque.

work is beautiful! You get beautiful hacienda.‫נקווה שיו ם אחד תוכל להשיב לי כגמולי‬ ¡Señor! ?‫נו מה? מה‬ Tienes una llamada de larga distancia.‫אלחנדרו‬ Thanks for the hospitality.W.‫היתה זו חווה מולאמת שבעליּה‬ ‫ םִאשִצֵררה אות ם כאילו הושגו ישירות ממוסקבה‬.‫ לפני שהצוטעקה‬. Manuel. el secretario de la propaganda qiere saber algo muy importante.. I'‫ל‬m beginning to stagnate here...‫ משוועת עבור מומחי ם‬.W.‫ ובעלה של הוטבחית‬.‫ חצי שעת נסיעה‬. ‫ תרי ם את הסביבה והמרחב‬.‫ שנייה אחרי שהִיַסֵחָּפק הישראלי נעל ם‬.. ¿no? As soon as barón de Xapiró is to resign his título and to become simplemente camarada Moldován. your cook has come to the mountain. Señor escritor… . T-55 ‫ אישיות צבאית שהסתבכה בקניית חמישה‬. but today I'‫ל‬ll be eating at the airport.’ como ‘rich and famous’ – big money.S . servents. sí.‫בןֹלאמשפוט אל הגל'ונגל הקפיוטליסוטי שבחו'ץ. mire. sand.‫לא‬ ‫ דווקא ע ם האינסוטינקוטיי ם ההיפיי ם שלך לראות‬. By the way. Señor Heinrich está un grande exportor de frutas y verduras a tout le monde.. No ‘rich’ como ‘rico. even for México. el secretar.‫ או לפחות תציל את חיי‬. yo.‫ונסע‬ ¡Hola. my friend. Y tambien he sells sand… yes.‫ תגיד לאלחנדרה שסניור סמית רוצה את הקארנה אסאדו שלו‬. Ahora. como un secretario.‫ ִיַּבקלידאד אּונןֹו שקיבל‬.(!liber-tad..‫ שלל מזרחתיכוני מיושן‬.’ ¡no! Tengo la intención de ayudantes.‫ נסע‬. el escritor oficial de Tragaluz – ¡la capital más comunista a todo hemisferio austral! – ahora mismo.‫הבירה‬ ‫ כמו‬. Mañana you start make a portreto de una persona muy importanta. Why? I tell you why.‫ בדיעבד‬. no. como ‘sirvientes.. Querido. you say those top-level muchachos do not trust me.‫כול ם‬ ‫ שנשלח לאתר ם ולהשיג‬. de asistencia. And it shan'‫ל‬t be beef but horse. n’estce que vous m’apprendez pas?. and the day this happens you know you should have been gone yesterday..‫שעותרּבןֹות‬ ‫ ה םִּפרדה שכבר ראתה הכל‬.‫ הוא התעורר בבוקר בתחושת רקבון‬.‫ מצא ם ישובי ם משני עבריו של גיא קוטן‬.‫שלך ליילד לה ם חברה אלמעמדית‬ .‫קונספירציה בכלדבר‬ All the same.‫אדישה בתווך‬ . big .‫וכמה גני ם מוזנחי ם בתוך ערו'ץ אכזב‬ ‫ להחלי ף מצעי ם‬..‫ונורות ולהניח זרי זכריני וטריי ם באגרוטלי ם )זמןקצר‬ ‫ הברוןלשעבר וידידו המתוסכל עשו‬. ¡mejor que Cancún! You like sand? bitch? girls? fruits? Never mind. why you laugh? El Evasivo tiene good sand. camarada Moldován! Écutez. not ‘servents. he is a man very rich. Como Cancún.‫פגומי ם‬ ‫ גורשו‬. you get beautiful car.‫ הבין שאיבד יו ם אחד יותר מדי‬. ¡sí! For Honduras y Belize..‫את תפריוטהיו ם‬ ‫ מתקין לעצמו "סיגריה" עבה כמו היד של בוב מארלי והחבר‬.’ you see. מלבן אבן דוקומתי‬ ‫ מן‬..‫ בעוד האסיסוטנסיה וטורחת להעמיד על הרגליי ם את המוטבחי ם‬.‫ו םִוטלקססה‬ ‫ אורווה בלתימסויסת‬. for all the world. no. iguali-dad¡ ‫ בקריאות‬. why no?! Work is good. mire.S ‫ו‬ . soy el secretario de la propaganda.‫מולדובאן מרכיב חלוקי"נחל" על גלי השרב התעתועי‬ ?‫מה‬ Look here. Señor… . .¿¡Ninguna?! Why no..‫ מעל מה שהיה כנראה לפני ם‬. ‫יּונג והרצון הוטוב הזה‬-‫ מוזר איך אתה לא תופש שה ם לאנותני םאמון ב םִין‬:‫ אמרתי‬. un hombre más trágico que conosco..

’ tengo la‬‬ ‫‪intención.‬צווארו מכונס בין‬ ‫שוקיי ם וירכיי ם‪ .‬הנדיב כלכך לעין‪ . ואד מקרי חול ף‬ ‫שהמיר הכל כהר ף שוב לאפור ִבְּב םִליבְסֶצבְסֶל ם‪ . pero.‬או לחות שנישאה מן התמוז‪ . Artesanía.‬רגעכעבור כשלח לבן שנשאבו ממנו התשוקות והוא שרוע על חזו‪. Sí. And why Heinrich not happy as Jack? Because‬‬ ‫‪his daughter she start thinking maybe there is God… ¿Qué qieres de‬‬ ‫‪tomar? Cuba Libre? Cuba Libre is like Long Island… it is joke.‬כנועי ם בפניו עד ִבְּבזּות על ידי הכאב‪ :‬הוא מעורר בנו סלידה‪.‬ארסיןֹותקוצי ם‪ .‬שמסתער על הגו ף מבפני ם והופך אותו באחת לעצ ם‬ ‫זר לנו שאנו כבולי ם אליו‪ .‬נתפש בהכרתּה‪.‬כי‬ ‫כמה שהמשתה שלנו הפשירןֹו וריכך את בדידותו‪ .‬כמעוט לא נגע לה עכשיו‪ .I.‬שאפלותה דוהה‬ ‫מרגעלרגע‪ . carreteras.‬לעול םלא יתןיד לשו ם‬ ‫מזימה אימפריאליסוטית העלולה להמריד נגדו את המון פועליו‪.XXXI‬אחרי שעבר על תרגומי‬ ‫הסיכומי ם מתוך אנציקלופדיות זרות וכיוצאבאלה שהכין מדור ‪ XVIII‬ועל החוזרי ם של‬ ‫מדורי ם ‪ . del todo gente estan – ¿como se‬‬ ‫‪dice? – happy as Jack. You take Tragaluz Rojo. quando te digo. Artesanía‬‬ ‫‪un pasatiempo de trabajeros urbanos y rural… Atavismo (atavism) – la‬‬ ‫‪teoría de Marks y Méndels (v.‬‬ ‫– ‪jardínes. you rich. III‬וכפי הערכתו של מדור ‪ .‬‬ ‫את אישביעותרצונו לצורות ולתנוחות שונות‪ . Why? Porque.‬‬ ‫לאגדולי ם יותר מנעל‪ . Méndels.‬וכיצד‬ ‫אותה הוטלוטלה היתה מאלחת את חלומותיה של אוגוסוטינה במחשבות בלתיציבות‪ . ‘Skylight Red.‬מסגל את יסוריו‪.‬‬ ‫‪everybody is a rich.‬מבין שלושה מתוכנני ם(‪:A-Augustus ..‬חסר התכלית‪ .‬מיישנת את עיניי‪.‬‬ ‫נתנו לי אפשרות לצייר את הבשר הנ ם מתהפך ברגע זה תחת הּפּוך‪ . Marks. los Estados-Unides‬‬ ‫חש מבווטח שקרידו‪ . I speak simple English: in El Evasivo.‬איוטי ונקלה‪ .‬רגע כברבור מרוסק‪ . I have the intention he is important. שביבי‬ ‫אצוטרובלי ם ממתיני ם בגלמודות על הדרך לבוקר‪ .‬כל אינוטלגנוט כפרי שהחזיק‬ ‫בספרייתו את הכרך הראשון )בינתיי ם‪ . et cétera. Okay? Porque.‬‬ ‫פרוות‪-‬עור דקה‪ .‬וג ם‬ ‫דברמה סגפני בתוך הבְסֶאבְסֶרג‪ .‬‬ .‬הוא נותר במהותו‪ . horita no hay‬‬ ‫‪electricidad. ‘this and this person is a rich.‬‬ ‫…‪Augustin (354-430) – Un latino hombre de livro que‬‬ ‫לא היה לאן למהר‪ . 1945. II.‬צופה קצררואי על עוזרר.‬של הפארק‪ .‬‬ ‫…‪Aristocratia (aristocracie) – una sistema histórica para explotar‬‬ ‫‪Arquitectura (architecture) – la planificasión des casas. si un hombre‬‬ ‫‪está rich.‬‬ ‫!‪¡Vaya! ¡Viva El Evasivo y viva Querido‬‬ ‫אצולתה הסמויה של אל אוואסיבו נענתה לאופנה להיות מצוירת‪ . su servientes is rich.‬ל םִהּבעוט או ל םִהוטאוטא.‬מלכתחילה לא‬ ‫היה זה אלא שכפול הנורמה הממשלתית לשכתב לאוטלאוט את הכרוניקות הלאומיות‬ ‫והבינלאומיות כדי להתאימן כפי תפישת המציאות ההיסוטורית של הזמן‪ :‬מדור ‪XXXII‬‬ ‫שפהחיה את‬ ‫השיק מיז ם חינוכי רבממדי ם שבמרכזו סופרי םבהכשרת ם נרתמו לנסח ב ׂ‬ ‫המהדורות המבוקרות שהעביר לידיה ם מדור ‪ .‬הוא נדמה כמו‬ ‫הכאב הבלתינראה‪ .‬‬ ‫כדבר שהושחת‪ .’ Very good.‬ככזה‪ . אופניי ם לבני ם‪. I rich.‬נמסה ומגלה ספסל ירוק‪ ... why‬‬ ‫‪not you laugh? laugh.‬ראשו שמווט על צדו ושתי ידי המכרס ם הקוטנות נעוצות בכר‪ .XXXII‬ה ‪Grande Enciclopedia‬‬ ‫‪) Cosmopolita.‬משורוטוטי ם על האספלוט בשמאלו של שביל ראשי.‬כש ם שהשכיל להמיר את‬ ‫המינוח המדעי והדיפלומוטי מאנגליתאמריקאית לצרפתית סמלית‪ .‬ההרס‪ . no tenemos de hielo.‬שולחי ם לתוכה גרורות אשר יזכירו לשונותזוחלי ם גוססות‪ . Mire. Juan)… Átomo‬‬ ‫‪(atom) – la partícula más peqeña de la materia dialéctica. Ateista y Evasiva‬ה ‪ plan principal‬לכל ‪ livre du texte‬ולכל‬ ‫‪ (maître‬נועדה להיות מושלמת עוד בחייו של בְסֶקרידו‪ . a beneficio de… Arte – v. the guy in the‬‬ ‫‪other door is a rich. A 6 de‬‬ ‫…‪agosto.‬מונצחת‬ ‫לּדןֹוִצֵריּדןֹורןֹות באמצעות חוכמת העוט של ‪ auteurs‬צעירי ם ובעלימוניוטין‪ . Carlos.‬ולא היה עלי אלא לעקוב‬ ‫בתוך הלילה ורוחות הנהר והערפל הדק ע ם עורקי השאול הזו‪ .‬המזכיר הכללי הראשון והאולוטימוטיבי‪ .‫‪car… ¡No!.‬הסריגי ם הממאירי ם צמחו סמוך על חומת התיל הגבוהה של מגרש‬ ‫הוטניס‪ .

‬ואולי המוזר ביותר‬ ‫)מוזר למראית עין בלבד‪ .‬במקו ם ה"עבר"(‪ .‬גאוותה העצמית ניצחה ויחסה את תוצאות ההרס לעצמה‬ ‫בלבד‪ .."..‬במקו ם את ישמעאלוב‪demoiselle .‬שיכלה רגליי ם‪ .‬הסינתוטי‪ .‬‬ ‫אוגוסוטינה אמרה‪" .‬לכפר במין הצלפה עצמית‪ .‬אחרי שהשחור הסיגי‪ .‬שעמדו עד אז בכעין סתירה עוקצנית‬ ‫לעשרי ם ושמונת הקייצי ם שלה‪ .‬בשיער כל סימני ם שה ם של התכערות או של זיקנה..‬ואנחנו מבקשי ם להעלימו‪.‬וציפורני התכלת‪ .‬שכן בדיוק בכך‪ (.‬אוה‪ .‬‬ ‫ואילו מה שהיווה כעת את הוטראגי‪ .‬‬ ‫במיני שחור וגרביוני ם קודרי ם‪ .‬הפח ם שבו וחשפו את‬ ‫הכיוטין והשפתיי ם‪ .‬לרצוח אותו‪ .‬הסיגופי ם שקיבלה על עצמה‪ .‬לא נתגלו בעור‪.‬‬ ‫ה"גיל" היו האמצעי ם העיקריי ם לתוכחה עצמית‪ .‬כי עכשיו ה"כיעור"‪.‬יופי" מיוחס‪ .‬‬ ‫"נסיבות"‪" . כי בתוך הלב כבר ארע‬ ‫אותו נס )שמבחו'ץ נקל לפקפק בו( אשר חר'ץ בתוכה תהו ם בין סיבה למסובב‪ :‬מנקודה‬ ‫מסוימת ואילך לא ניתן לה יותר לראות שגברי ם ה ם שהשחיתו את חיצוניותה‬ ‫באיסקאנדר של אלא ם‪-‬גלא ם‪ .‬שהרי כל החרוטה‪ .‬שתווי הנעורי ם‪ .‬מוסרי‬ ‫השכל"‪ .‬כמו נערכו מחדש והתאימו עצמ ם סו ף‪-‬סו ף לשנותיה‪.‬ליתר דיוק‪ .‬ג ם בני גילי ה ם‪ .‬הןֹו עדיין היתה‪ .‬ל ֵחָחָוׁ‬ ‫בבאוטרסי פארק‪ .‬אנמי‪ .‬בד בבד היה זה קשר חי וכואב אל עלומיה‬ ‫שבזכרון‪ .‬אוגוסוטינה לא רצתה יותר לשמוע לא‬ ‫את זה‪ .‬שמווטב להמשיך כאילו‪ .‬שאותה תשובה‪ .‫מעורר אותנו לדבר עליו כעל "משהו שצריך לעבור"‪ .‬המחפיר‪ .‬ההתגשמות הזו של תשוקה‪ .‬הדורש תקנה‪ .‬בלי אירוניה‪ .‬‬ ‫שהמחלה לא מרתקת אותנו לאורח חיי ם מוגבל‪ .‬וכך יכלה כעת להיזכר‪ .‬כי בד‬ ‫בבד ע ם שהתערוטלה מאיפור כמו להתוודות‪ .‬פע ם ראשונה קורה לי שמישהו מת בפגישה הראשונה שלי איתו‪". לכל היותר‬ ‫יכול היית לומר שמשך אות ם חודשי ם בה ם "שיעבדה את הנשמה לכורח הנסיבות"‪.‬כשנמאס לנו לשמוע שאנחנו כמעוט בריאי ם‪ .‬היתה סמלית עד כדי כך שאסור היה לדבר בה‪ ..‬והזיקנה היתה אחת מסכנות הנעורי ם‪ .‬הותר‪ .‬והוסיפה‪.‬בעור הקמל‪ ...‬ולא שהחיצוניּות חדלה לעניין אותה‪.‬סמלי‪ .‬‬ ‫היא עדיין היתה‪ .‬א ם תתרחש‪ .‬תשלול מן היסוד ג ם את‬ ‫ה"עבר"‪ .‬המצומקת‪ .‬בנסיבתיּות‪ .‬לא כל דבר אחר ביחס לדמותה הנוכחית‪ .‬חושנית‪ .‬אלא שאוגוסוטינה‬ ‫לא הרהרה בזה כלל‪ ..‬אוגוסוטינה‪ .‬‬ ‫בבשר‪ .‬ואמנ ם‪ .‬פע ם שנייה"‪ :‬בלי עצב‪ .‬‬ ‫שי ם מעלה באוב אשמאי שחסך‬ ‫"בעצ ם‪ .‬שאנחנו היפוכונדרי ם‪.‬‬ .‬והיא לא אמרה‪" ..‬הייתי אומר‪" .‬‬ ‫היא וטיפלה בכיעור בכוונה לעקרו מן השורש‪ ..‬לעיִיַני‪ .‬לתאר את "מה שהיה" בּלֻאלא ם‪ּ-‬לֻגלא ם‪ :‬בענייניּות‪ .‬ואוגוסוטינה ניגשה לש ם( שאחד מדגי הזהב היה צ ף‪.‬ג ם בני גילי היו‬ ‫מבוגרי ם מדי בשבילי‪".‬מה את עושה ע ם מיקרי ם מבוגרי ם‬ ‫כמוני‪ .‬האוד ם‪ .‬אבל הכאב‪.‬ולא היה עבורה דבר מקומ ם יותר )עד כמה שהחמיא ברגעי ם הראשוני ם(‬ ‫מלשמוע כי ג ם עכשיו היא אותה יפיפייה שהיתה‪ .‬ארע‪ .‬בשקיות העיניי ם הנקודות.‬ההתרחשות לנגד העין של‬ ‫גיאומוטריה אסתוטית‪ .‬‬ ‫אוגוסוטינה‪ .‬אוגוסוטינה אמרה‪" .‬‬ ‫הכאב הזעיר‪ .‬היה שלמראית עין‪ ..‬הזר‪ .‬הניחה‪ .‬על מה שכעת‬ ‫נדמה בעיניה כמכוער ואשר פע ם "היה" יפה‪ ..‬היינו יכולי ם לראות אצל אמו הכסופה‪ .‬‬ ‫בוודאי‪ .‬של השיער חזר להיות‬ ‫ה ‪ch‬ג ‪ tain de satin‬של באוואריה‪ .‬לאזכר וטיפוסי ם‪ .‬מוציאה את השאיפה הראשונה‪ .‬סיפורי ם משעשעי ם"‪" ..‬עניו )וזה‪ .‬אוגוסוטינה תחתיו‪ .‬אנקדווטות" במרכאות כפולות‪ .‬אבל "יופי" לא בלתי תלוי‪" .‬בציפורניי ם‪ .‬‬ ‫ג ם לא שהחלה "להזניח את עצמה".‬באנקדווטיּות‪.‬סצינות‪" .‬בלי להרהר כלל‪ .‬אחר כך נעלמה לעכל במוטבח את מה שהבינה‬ ‫עוד רק כשפתחה לנו את השער וגילתה לצדי‪ .. היא וטיפלה בעצמה כפי שמוטפלי ם במחלה כרונית‪.‬‬ ‫אוגוסוטינה התבגרה‪ .‬בלי מ ׂ‬ ‫שֵחָב'ץ‪ .‬רק באופן כזה היא יכלה עכשיו‪.‬עמדה‬ ‫בגבה אלינו‪ .‬התקווה להזדכך‬ ‫התמקדו בבשר הנשחת‪ .‬ואולי‪.‬עדיין היתה‬ ‫התגשמות של‪ .‬לא היו אות ם "ענייני ם"‪.‬של איוטל )היא קמה‪ .‬מעכיר את תחושת היותנו אדוני ם לגופנו‪ ..‬חיוורון חו ם‪-‬ורוד‪ .‬כמו איפוס מחוגי הנפש ע ם היקיצה החפה מחלו ם מופקר‪ .‬‬ ‫אבל אז חזרה לכורסא‪ .‬שמייד מאל'ץ אותך‬ ‫לתת את הדעת על הזמן‪ .".‬‬ ‫לא רצינית‪ .‬ע ם פניה אל האקוואריו ם‪ .‬אלא מראה העור ההרוס‪ ..‬להחזירו למצבו העוברי‬ ‫כשהיה אפשרות פורענית בתוך היופי‪ .‬היינו יכולי ם לעמוד מתנשקי ם‬ ‫פרווטה לפרווטה והגיע‪ ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful