OBTAINED BY

:
OBTAINED BY:
Ncv. Occnlc wnrkct slnrc 727 (írcludírn Ycu1uuc)
OBTAINED BY:
c
(Sc snu EPíC, CDD, USPíRO,
Prívncu írtcrrntícrnl - rcnl prívncu nrcups.
PFF pnrt cl Occnlc Pclícu Fcllcvslíp, rct n
prívncu nrcup.)
Ccwsccrc 2/O8. Occnlc ´lnrncst nd rctvcrk
ír tlc vcrld.' Rcnclcs 757 cl írtcrrntícrnl
uscrs, 7c7 cl U.S. crlírc nudícrcc. Jeff Chester blog – 4/30
OBTAINED BY:
dccsr't wnttcr
1885. ISF1 ccwcs urdcr DOJ scrutíru.
Rcvcrucs nt tlc tíwc. 15.75ur
Iíslcndírn. Dccsr't lnctcr ír lrcc cnwpnínr
tccls lcr cnrdídntcs, lrcc Ycu1uuc clnrrcls lcr
cnwpnínrs, $275 million ír lrcc Advcrd dcrntícrs tc pclícu nrcups tlru Occnlc.crn
OBTAINED BY:
LcL.Nct vcrkírn sc vcll lcr rcvspnpcrs, puulíslcrs, ucckscllcrs, scnrcl, ndvcrtíscrs,
wcdín, ctc.
vlcrc vc dcr't nlrcndu
dcwírntc tlc wnrkct dcwírntc tlc wnrkct
´.ndvcrtíscrs nrc nlsc up ír nrws. 1lcu snu tlcu lnvc rc
unrnnírírn pcvcr uccnusc Occnlc ccrtrcls sc wucl írtcrrct scnrcl nd
rcnl cstntc-wcrc tlnr 7O7, ncccrdírn tc tlc U.S. Justícc Dcpt.'
Business Week – Google’s PR Campaign, 4/29/09
Advcrtíscrs pnu vlnt tlc ulnck ucx tclls tlcw tc pnu- tlcrc ís rc trnrspnrcrcu
OBTAINED BY:
´1rndcccwct.ccw nllcncs Occnlc trícd tc ‘stnrvc rnsccrt ccwpctítícr’ Orcc Occnlc dctcrwírcd
1rndcCcwct vns n ccwpctítívc tlrcnt, Occnlc rníscd tlc prícc lcr wnru kcuvcrds 1OO lcld.
Ccwpnru snus ít “lcst 8O7 cl íts wcrtllu trnllíc lrcw Occnlc nrd wíllícrs cl dcllnrs cl rcvcruc'
Busírcss vcck -
Occnlc’s PR
Cnwpnínr, 4/28/O8
OBTAINED BY:
OBTAINED BY:

OBTAINED BY:
OBTAINED BY:
OBTAINED BY:
OBTAINED BY:
OBTAINED BY:
OBTAINED BY:
OBTAINED BY:
OBTAINED BY:
OBTAINED BY:
OBTAINED BY:
OBTAINED BY:
OBTAINED BY:
OBTAINED BY:
1) vlílc nd rcvcruc ís pluwwctírn ír vírtunllu nll cntcncrícs, Occnlc's rcvcruc slnrc
ccrtírucs tc rísc drnwntícnllu - cvcr ír n tcunl cccrcwu.
2) Awcrn tlc uín 4 (O, ISF1, AOL, Yl) Occnlc tnkcs lcwc c57 cl crlírc rcvcruc
↓ 20% Q1 09
↑ 6% Q1 09
↓ 13% Q1 09
↓ 9% 2008
↓ 15% Q4 ‘08
↓ 6.3% Q1 ‘09
↓ 16% Q1 09
↓ 2% 2008
OBTAINED BY:
OBTAINED BY:
OBTAINED BY:
OBTAINED BY:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful