P. 1
Cach Giai Nhanh Nhat Trong Dethi Tuyen Sinh DH 2011

Cach Giai Nhanh Nhat Trong Dethi Tuyen Sinh DH 2011

|Views: 0|Likes:
Published by Nguyen Duy

More info:

Published by: Nguyen Duy on Jun 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2014

pdf

text

original

Mời các bạn xem cách giải nhanh nhất trong bài toán tuyển sinh dại học

Giáo viên nên hưng d!n bảng này dể mọi bài toán v" #h$ng xạ giải nhanh
thu%n tiên trong các trường họ# &ạc bi't
Thời gian t T/2 T 2T 3T 4T 5T 6T
Còn lại 1/ 2 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64
Đã rã 1/2 3/4 7/8 15/16 31/32 63/64
Tỉ lệ % đã rã 50% 75% 87,5% 3,75%
Tỉ lệ hạt đã
rã !" #òn lại
1 3 7 15 31 63
Tỉ lệ hạt #òn
lại !" đã rã
1 1/3 1/7 1/15 1/31 1/63
(hi dọc &" học sinh xác &)nh t
*
+,- .hi c/ng thêm ,01 ngày t2c c/ng thêm ,
chu .3 t4 5' hạt theo bảng nh suy ra ngay *6*7
8(hi các bạn xem xong t/i c9n rất nhi"u b: ;uy<t &ể giải &" thi nhanh nhất
=iên h' vi >ng Minh -huy<t G? -@A- BC CDC@ huyên ME -F G$c -rHng
Imai5J $ng%inh&th'()t*(ah$$+#$%+!n -e5e#hone KLM00M,1MK
N
OPu ,LJ Ch,t -h.ng /ạ -0l0ni
210
84
Po -h1t ra tia α !" 2i3n đ4i th"nh #h5
206
82
Pb + Ch$
#h' 65 21n rã #7a
210
84
Po l" 138 ng"(+ 8an đ9' :t ; 0< #. %=t %>' -0l0ni ng'(?n #h,t+
Tại thời đi@% t
1
, tỉ AB giCa AB hạt nhDn -0l0ni !" AB hạt nhDn #h5 tr$ng %>' l"
1
3
+ Tại
thời đi@% t
2
; t
1
E 276 ng"(, tỉ AB giCa AB hạt nhDn -0l0ni !" AB hạt nhDn #h5 tr$ng
%>' l"
F+
1
15
+ 8+
1
16
+ C+
1

+ G+
1
25
+
HGI J- KLng đMnh l'Nt -h.ng /ạ ta #.I
Tại thời đi@% t
1
I
3
1
1 2
1
1
0
=

=

=
T
t
po Po
Po
Pb
Po
N N
N
N
N
 2
1
=
T
t
Tại thời đi@% t
2
I
15
1
1 2
1
276
0
1
=

=

=
+
T
t
po Po
Po
Pb
Po
N N
N
N
N
 đ1- 1n F+

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->