1.

Integrasi antara kaum bertujuan menyatupadukan pelbagai kelompok masyarakat tanpa menghilangkan perbezaan identiti   Apakah halangan-halangan yang pemisah kepada integrasi kaum? (5 m) Pembinaan negara bangsa melibatkan proses yang panjang. Bagaimanakah setiap anggota masyarakat dapat merealisasikan pembinaan negara bangsa? (5 m)

--------------------2. Mengapakah adat resam penting dalam kehidupan masyarakat tidak kira apa bangsa sekalipun? (5m) Nilai dan kepercayaan saling berkait. Kepercayaan memberi halatuju manusia tentang kehidupan. Terang perbezaan nilai-nilai berikut:  Nilai Etnosentrisme:  Nilai Xenosentrisme: (5 m) -------------------3. “Sehingga tahun 2005, terdapat 28 sekolah kebangsaan pendidikan khas (SKPK), 2 sekolah menengah pendidikan khas (SMPKV) dan 973 Program Pendidikan Khas Integrasi” (Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010; ms: 95-96)  Nyatakan lima kategori pelajar bermasalah pembelajaran (5 m)  Bagi pelajar berkeperluan khas, KPM telah mencadangan program seperti: (5 m) -------------------4. Jurang pendidikan terutamanya antara bandar dan luar bandar merupakan tinggalan sejarah pembangunan pendidikan yang tidak setara antara lokasi. Fenomena ini amat merugikan pelajar berkaitan serta boleh menjejaskab perpaduan, pembangunan tenaga manusia, keharmonian dan kemajuan negara (PIPP 2006-2010; ms:99)  Apakah pelan tindakan kerajaan bagi meningkatan bilangan guru terlatih dan mengikut opsyen di kawasan pedalaman? (5m)  KPM sentiasa memberi penekanan bagi merapatkan jurang pendidikan. Apakah usaha yang dilakukan oleh kerajaan bagi meningkatkan kadar penyertaan dan mengurangkan risiko keciciran, terutama murid-murid dari pedalaman? (5m)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful