P. 1
IonLucaCaragiale-Napasta

IonLucaCaragiale-Napasta

|Views: 2|Likes:
Published by Gabi Cirstov

More info:

Published by: Gabi Cirstov on Jun 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2013

pdf

text

original

¡nLr-un suL de munLe

1. ACTLL I
(¡nLerIoruI uneI curcIume, cIùdIre cu grInzI de Iemn. ¡n
Iund, Iu mIjIoc, uçu de InLrure; Iu sLungu, IereusLrù mure de
prùvùIIe cu obIon; Iungù IereusLrù, Lurubu. ¡u sLungu,
pIunuI înLuI çI uI doIIeu, douù uçI curI duu în douù odùI. ¡u
dreupLu, pIunuI înLuI, cIepenguI becIuIuI çI o uçe cure dù în
ceIur. ¡u sLungu, în Iu(ù, o musù de Iemn çI scuune rusLIce.
¡uvI(e pe Iungù pere(I.)
1.1. SCINA I
DRAGOM¡R, GHEORGHE çI ANCA
(To(I LreI sLuu împrejuruI mesII pe cure urde o Iumpù
mIcù cu peLroI. GIeorgIe (Ine o guzeLù în munù. Ancu
Iucreuzù Iu o cùmuçe.)
GHEDRGHE ... E greu sù scupe, IIreçLe... dur se-nLumpIù...
Açu Iuc muI Lo(I cu(I scupù: dInLru-înLuI s-uruLù pocùI(I,
se preIuc proçLI, se duu LoL cu bInIçoruI, çI oduLù, cund Ie
vIne bIne, p-uIcI (I-e drumuI...
DRAGDMIR AdIcù çI ùsLu eru çIreL... se preIùceu...
(zumbInd.) Am în(eIes!
GHEDRGHE $LIu eu?
DRAGDMIR ¡ugI, mù, d-ucoIo!
GHEDRGHE De ce sù nu crezI cù s-u preIùcuL?
ANCA AsLu e! Nouù unI de zIIe!... CIne se preIuce uLuLu
vreme uçu, çI sù nu II IosL nebun, LoL ucoIo ujunge... punù
Iu urmù LoL nebuneçLe.
DRAGDMIR Duc-u IosL LIcùIos, prosLuI! ¡-u gùsIL cu
cùmuçu pIInù de sunge, u vùzuL Iu eI IuIeuuu, LuLunuI çI
umnuruI morLuIuI... Ducù s-u bucuruL sù Iure nIçLe nImI-
curI de Iu un morL pe cure I-u gùsIL în pùdure, eu sLrIc?...
Eru LumpIL... cund I-u cILIL osundu, rudeu...
ANCA
(cu muIL InLeres)
Cum?... De unde uI vùzuL Lu cund I-u cILIL osundu?
DRAGDMIR Am IosL Iu judecuLù.
GHEDRGHE AI IosL?
ANCA
(dIn ce în ce muI InLeresuLù)
¡u cure judecuLù?
DRAGDMIR
(conLrurIuL)
¡u juru(I, cund I-u osundIL.
ANCA AI IosL Lu Iu juru(I!... çI mIe uLu(Iu unI de zIIe sù nu-
mI spuI!
DRAGDMIR |I-um spus...
ANCA Bu nu.
DRAGDMIR
(supùruL)
EI! Açu e, nu, IIreçLe. ¡u ce?... Sù-ncepI Iur sù-mI boceçLI pe
rùposuLuI?
ANCA
(cIùLInund dIn cup)
DrugomIre! (se scouIù çI Lrece Iu Lurubù.)
DRAGDMIR
(dupù ce s-u uILuL uruL Iu eu, cùLrù GIeorgIe)
¡u cILeçLe, mù, înuInLe, sù vedem ce s-u IùcuL nebunuI.
GHEDRGHE
(cùuLund çIruI în zIur, upoI urmund cILIreu)
"... precum çI LouLe cerceLùrIIe uu IosL zudurnIce. SoIduLuI
mùrLurIseçLe cù de muILe orI u mers cu nebunuI Iu upù,
cù-I Iùsu Iu IunLunù sIngur çI eI se duceu sù-çI vuzù
umunLu. NebunuI veneu cu donI(eIe pIIne çI-I cIemu sù
se înLourcù împreunù Iu LemnI(ù. ToL LImpuI, nebunuI u
IosL cu çI IIber, în orIce cuz IourLe pu(In pùzIL. Eru bun çI
IourLe sImpuLIc LuLuIor - uIurù de uccesurIIe ucuLe în
cure-I upucu munIu persecu(IeI. Dupù cum uIIrmù
soIduLuI, nebunuI ur II cùzuL în ocnu u vecIe, cure e
pùrùsIL de pe vremurI..."
DRAGDMIR
(cu InLeres)
Cure vu sù zIcù... u murIL...?
GHEDRGHE Bu bIne cù nu.
DRAGDMIR
(upurLe)
A murIL!...
GHEDRGHE ¡u spune, DrugomIre, ce IeI de om eru... Eu n-
um vùzuL de cund sunL o judecuLù Iu juru(I... Aç vreu sù
vùz çI eu o duLù... Ce Iuce, ce zIce, omuI pe cure-I judecù?
DRAGDMIR Ce sù Iucù?... SLù çI eI înLre puçLI çI uçLeupLù sù
se Isprùveuscù muI degrub'...
ANCA
(Iu Lurubù)
Dur Lu, DrugomIre, uI mers uçu dIn înLumpIure orI dInud-
Ins?
DRAGDMIR
(înLorcundu-se spre eu)
DInudIns?... Ce nu (I-e bIne?... De ce sù merg dInudIns? (IuI
GIeorgIe.) S-u nemerIL sù IIu în oruç... mù dusesem sù
vunz nIçLe Iunù. (rùsLIL, cùLrù Ancu, cure çude rezemuLù
cu couLeIe pe Lurubù.) Ce IucI ucoIo?
ANCA NImIc... AscuIL.
DRAGDMIR AscuI(I! (dIn ce în ce muI uspru.) Nu-ncepI Iur
sù boceçLI pe rùposuLuI? Cù Iur um vorbIL de eI... 'AIde
de! ¡ncepe... jeIeçLe-I!... (Ancu Lrece bInIçor çI Iese în
sLungu; - cùLrù GIeorgIe.) Eu zIc cù nebunuI nu eru
vInovuL; degeubu I-u bùguL douùzecI de unI Iu ocnù!
GHEDRGHE $LII c-ur II cIuduL - cù s-u muI înLumpIuL uçu
Iucru... sù Le pomeneçLI cù prInde vreun LuIIur çI uIu
spune: LoL eu um IùcuL ucu cu(Ivu unI omoruI dIn
pùdureu CorbenIIor... UILe de ce çI uILe cum... 'AI?
DRAGDMIR Se preu pouLe.
GHEDRGHE Ce Le IucI uLunceu cu nebunuI?...
DRAGDMIR Cure?
GHEDRGHE Cure u IosL osundIL degeubu.
DRAGDMIR AI zIs c-u murIL.
GHEDRGHE Sù zIcem cù LrùIeçLe...
DRAGDMIR Cum sù LrùIuscù?... A cùzuL în ocnu pùrùsILù...
GHEDRGHE Nu... sù zIcem cù n-u cùzuL, sù zIcem c-u IugIL
çI pun munu pe eI... CIne-I pIùLeçLe uLu(Iu unI Iu necuz?
DRAGDMIR Dumnezeu... (puuzù.) Mù, GIeorgIe, Lu cum
çLII IegIIe...
GHEDRGHE Açu ç-uçu... (Ancu InLrù çI se opreçLe în uçe.)
DRAGDMIR Nu-I uçu cù un om cure u IùcuL o IupLù... un
omor... nu-I uçu cù ducù vIne sIngur pesLe zece unI çI se
mùrLurIseçLe, nu muI ure nIcI o pedeupsù?...
GHEDRGHE CuL e nu çLIu sIgur, dur çLIu cù e un Lermen:
ducù Lrece uIu, s-u IsprùvIL...
ANCA
(cure u uscuILuL dIn pruguI uçII, cobourù; e pIunsù)
Cum udIcù? ¡u zece unI un ucIguç pouLe venI sù spuIe sIn-
gur ce-u IùcuL çI Iumeu îI Iusù în puce.
DRAGDMIR Açu e Iegeu...
ANCA Bunù Iege, zùu! (se çLerge Iu ocII.)
DRAGDMIR De ce nu Le puI Lu sù IucI uILu muI bunù?
(IIxund-o.) ¡ur uI venIL! (IuI GIeorgIe.) VezI de ce nu I-
um spus... penLru cù de cuLe orI vIne vorbu de rùposuLuI,
orI îçI uduce umInLe de eI cuL de depurLe, îmI urIù LouLù
zIuu. (cùLrù eu.) MergI d-uIcI, çI nu muI mù bocI pe cup,
cobe!... $LIu cù ducù m-ur omorî pe mIne, mI-uI jucu Ioru
Iu sorouce în Ioc sù-mI IucI pomunù... (puuzù; Ancu se re-
Lruge.) Ducù eru sù boceçLI LouLù vIu(u pe bùrbuLu-Lùu ùI
dInLuI, de ce Le-uI mùrILuL u douu ourù?... 'AIde.. mergI!
ANCA De ce nu eçLI muI bIund, DrugomIre?
DRAGDMIR PIeucù oduLù...!
ANCA Mù duc. (Iese în Iund.)
1.±. SCINA II
DRAGOM¡R, GHEORGHE
DRAGDMIR Du-Le Iu pùcuLeIe! (se scouIù supùruL.)
GHEDRGHE
(dupù o puuzù)
¡Ie, mùI vere, preu uspru eçLI cu muIereu.
DRAGDMIR ¡u Iusù-mù-n puce çI Lu. $LII Lu cum LrùIesc
eu?... $LII Lu ce um IùcuL eu penLru IemeIu usLu?... Cù muI
bIne îmI Irungeum guLuI punù sù n-o II înLuInIL!... Ducù
nu eru IemeIu usLu îndùrùLnIcù, eu erum usLùzI uILIeI de
om! Tu nu çLII ce s-u peLrecuL înLre mIne çI eu.
GHEDRGHE Du, du' vùz ce se peLrece. Vù cunonI(I unuI pe
uILuI degeubu: nIcI Lu nu eçLI de eu, nIcI eu de LIne.
DRAGDMIR Eu m-u IuuL cu sù uIbù cIne sù-I (Ie sorouceIe
de suIIeLuI rùposuLuIuI. DIn zIuu înLuIu u cununIeI çI
punù usLùzI, o duLù n-um vùzuL-o zumbInd; de uLuncI çI
punù usLùzI cu LrupuI e uIceu pe Iumeu usLu çI cu gunduI e
Iu DumILru pe Iumeu uIIuILù.
GHEDRGHE O II IosL cu eu muI bun cu LIne.
DRAGDMIR MuI bun!... De unde çLIu eu dIn zIuu înLuIu cù
n-o sù IIu çI eu pouLe muI bun decuL eI. Eu n-o Iubeum?...
Cù ducù n-uç II IubIL-o!... $I muI în sIurçIL, în(eIeg sù
pIungù o IemeIe pe bùrbuL ducù e vùduvù... du' ducù s-u
mùrILuL o duLù cu uILuI... Cure-I ùIu sù rubde usLu?...
ALuncI de ce s-u muI mùrILuL?
GHEDRGHE EI!
DRAGDMIR Du; de ce... ducù nu se pouLe despùr(I de um-
bru rùposuLuIuI? Bu zI cù e o IemeIe nebunù, cure mI-u
sLrIcuL mInLeu çI mIe. Eu sunL sùnùLos, crezI, de cund um
IuuL-o?... UI! M-um sùLuruL! De opL unI de zIIe, DumILru
çI Iur DumILru; pe îI uuz cund vorbeçLe eu, cund mù uIL Iu
eu, îI vùz pe eI... Eu LrùIesc în cusù, mùnunc Iu musù,
dorm Iu un Ioc cu sLuIIu IuI... Açu! AsLu n-o sù muI
meurgù muIL! (Ancu InLrù dIn Iund înceLIneI, se opreçLe
în uçù çI uscuILù; GIeorgIe o vede çI Iuce o mIçcure;
DrugomIr, uLrus de mIçcureu IuI GIeorgIe, se înLource çI
o vede.) UILe-o! UILe-I! EI e... DumILru! (cùLrù eu.) ¡eçI!
¡eçI! ¡ugI, sù nu Le vùz! (Ancu sLù IocuIuI cu ocIII pIronI(I
usupru IuI.) Te ducI? Or mù duc eu... Sù nu Le vùz!
(porneçLe spre eu, eu înuInLeuzù spre eI; eI se repede, o
upucù de munù ç-o uduce IoLùruL în Iu(ù.) Ce vreI?... Ce
Le uI(I uçu Iu mIne?... Ce gundeçLI?... Eu I-um omoruL?...
Du? Spune! (o smuceçLe.)
ANCA
(IoLùruL)
DrugomIre, eçLI nebun. (îçI Iuce cruce.)
DRAGDMIR Nebun?... Spune... (o smuceçLe Iur.)
GHEDRGHE DrugomIre!
ANCA O!... Nebun!
DRAGDMIR Nu, sù spuI... DIn douù unu: or crezI cù I-um
omoruL eu...
ANCA PoILIm! AsLu-I vorbù de vorbIL!
DRAGDMIR Du... çI uLuncI de ce muI LrùIeçLI cu mIne... or
nu crezI çI uLuncI de ce mù cIInuIeçLI pe mIne?... Ce uI cu
mIne? ¡usù-mù în puce pe mIne cu DumILru uI Lùu! (o
împInge de munù çI suIe; eu vreu sù Iucù un pus spre eI.)
¡usù-mù în puce! (uceIuçI joc.) ¡usù-mù în puce! (Iese
IourLe LurburuL prIn Iund LrunLInd uçu.)
1.¿. SCINA III
ANCA, GHEORGHE
GHEDRGHE
(suIe punù în Iund)
DrugomIre! DrugomIre!... S-u dus!
ANCA
(coborund Iu sLungu, upurLe)
Se duce Iu curcIumu PopII,... ucusù n-ure ce beu.
GHEDRGHE
(dIn Iund)
Anco! (cobourù înceL.)
ANCA ToL uIcI eçLI?... GIeorgIe, de ce nu-(I scIImbI Lu
gundurIIe, mù bùIeLe, çI vreI sù mI Ie scIImbI pe uIe
meIe? ¡mI pure rùu de LIne!... Açu necùjILù cum sunL, de
ce nu mù IuçI Lu necuzuIuI meu çI muI mù LurburI çI Lu?
GHEDRGHE PenLru cù...
ANCA PenLru cù mù IubeçLI... AsLu o çLIu...
GHEDRGHE Du, penLru cù Le Iubesc...
ANCA ¡usù-mù pùcuLeIor meIe, GIeorgIe, çI du-Le. EçLI
Lunùr, mergI de-(I cuuLù norocuI uIureu... Açu cum mù
IubeçLI Lu pe mIne eu nu Le pocI IubI...
GHEDRGHE Tu nu po(I IubI?
ANCA Bu... oI II IubIL çI eu oduLù... dur n-um uvuL purLe.
Acu Iu mIne u LrecuL vremeu IubILuIuI... D-uIu GIeorgIe,
î(I muI spuI o duLù, cuuLù-(I norocuI în uILù purLe...
GHEDRGHE ¡n uILù purLe?... BIne...
ANCA ... De ce sù-(I încurcI Lu o vIu(ù Lunùrù cu pù(eII Lre-
cuLe, sù IeI o IemeIe cu gundurI vecII?... $-upoI cIIur
uçu... cum sù mù IeI?
GHEDRGHE |I-um spus...
ANCA Sù mù despur( eu ucum de DrugomIr?... Nu se pouLe.
GHEDRGHE ZIcI cù (I-e greu sù-I vezI.
ANCA Du... du' mIe Dumnezeu mI I-u LrImIs pe eI; çI Dum-
nezeu çLIe ce Iuce... eu LrebuIe sù Iuc voIu IuI...
GHEDRGHE BIne, Anco, Iù cum vreI, LrùIeçLe cum î(I
vIne... Eu m-um IoLùruL sù pIec dIn suLuI ùsLu...
ANCA
(repede)
Sù pIecI?
GHEDRGHE Du... Eu Le Iubesc, Lu nu mù po(I IubI... ce ur
semùnu sù muI sLuu uIcI degeubu?
ANCA
(LrIsLù)
PIecI!
GHEDRGHE Du... ¡umeu u cum sIm(IL... eu sù mù
sLùpunesc nu pocI... çI nu voI sù mù Iuc de buLjocurù, sù
mù (Iu de urmeIe LuIe cu un nùLùrùu. (Ancu sLù pe
gundurI.) Nu muI merge... sù IIu prIeLen cu bùrbuLu-Lùu,
cure nu-I om de IeIuI meu, numuI cu sù Le pocI vedeu muI
des!... EçLI o IemeIe... nu çLIu cum sù-(I zIc... |I-e drug sù
LrùIeçLI cu un om cure se pourLù cu LIne cu cu un cuIne, çI
mù goneçLI pe mIne, cure Le Iubesc... BIne... ALuncII muI
bIne sù nu Le muI vùz de Ioc.
ANCA Cure vu sù zIcù, pIecI?... AdevùruL?
GHEDRGHE Du...
ANCA Cund?
GHEDRGHE CuL s-ur puLeu muI curund... pesLe cuLevu zIIe.
ANCA Rùu îmI pure.
GHEDRGHE De ce?
ANCA De ce, de ne-ce, îmI pure rùu...
GHEDRGHE Ducù nu mù IubeçLI?
ANCA Ce copII eçLI?... Eu nu Le Iubesc pe LIne, dur Lu mù
IubeçLI pe mIne: nu în(eIegI Lu cù muI dor o sù-mI IIe muI
Iu urmù mIe de LIne decuL (Ie de mIne...
GHEDRGHE ALunceu...
ANCA Ce?
GHEDRGHE VIno cu mIne.
ANCA Nu se pouLe.
GHEDRGHE PrIn urmure, eu ce sù Iuc?
ANCA Tu... Lu sù Le ducI, GIeorgIe, cu Dumnezeu; de
doruI meu sù nu-(I pese... (pIunge.)
GHEDRGHE Anco, pIungI?
ANCA Du.
GHEDRGHE PenLru ce?
ANCA De prIsos sù-(I spuI.
GHEDRGHE Ducù pIungI...
ANCA Sù-(I vorbesc drepL, GIeorgIe: eu î(I sunL cu muIL
duLoure (Ie... MuILù puLere mI-u duL prIeLeçuguI Lùu çI
gunduI cù un om uçu de voInIc cu LIne mù IubeçLe...
GunduI cù Lu uI II în sLure sù IucI oduLù ç-oduLù o jerLIù
mure penLru mIne eru sprIjInuI suIIeLuIuI meu umùruL...
Ducù Lu Le ducI, cum rùmuI eu?
GHEDRGHE Ce jerLIù? S-o Iuc.
ANCA Nu pocI ucumu... nu çLIu... n-um ce sù-(I spuI. (sLù
un mInuL Iu gundurI.) GIeorgIe, ducù mù IubeçLI muIL...
muIL... (scIImbund repede LonuI) du-Le ucumu de dormI
IInIçLIL çI vIno muIne dImIneu(ù uIcI: DrugomIr pIeucù Iu
Lurg, puLem sLu muI muIL de vorbù... Du-Le... NoupLe
bunù.
GHEDRGHE NoupLe bunù, Anco. (pIeucù spre Iund.)
ANCA
(upurLe)
PIeucù (eI dù sù Iusù; cu gIusuI jumùLuLe) GIeorgIe!
GHEDRGHE
(înLorcundu-se)
M-uI cIemuL?
ANCA Nu... (eI o prIveçLe Iung, upoI vreu sù pIece.) Bu du!
(eI se înLource Iur çI cobourù cu ueruI înLrebùLor.)
GHEDRGHE De ce?
ANCA Nu prIcepI?
GHEDRGHE Nu.
ANCA
(cu muILù InLen(Ie)
...Tu n-uI sIm(IL, n-uI prIcepuL de Ioc cù çI eu Le Iubesc?
GHEDRGHE Tu... pe mIne?... AdevùruL?
ANCA AdevùruL... TrebuIe sù-(I spuI, cù nu muI pocI.
(IourLe voIubII.) GIeorgIe, DrugomIr o sù vIe ucum
beuL... Cund se-nLource beuL, mù-njurù çI se cuIcù çI
dourme dus de po(I LùIu Iemne pe eI... VIno! De Iu LIne
dIn deuI se vede IereusLru usLu... obIonuI esLe încIIs...
PundeçLe: cund ùI vedeu Iumpu Iu ocIIuI obIonuIuI, vIno
degrubù... Le uçLepL!
GHEDRGHE Mù IubeçLI?
ANCA Du, du' sù nu uI(I cù sunL nevusLu IuI DrugomIr...
ducù moure eI sunL u Lu!... GIeorgIe, m-um juruL: cund o
cùdeu u dInLuI IopuLù de pùmunL pe coçcIuguI IuI, eu sù
IIu în bru(eIe LuIe... AI prIcepuL?...
GHEDRGHE S-uçLepL o vIu(ù înLreugù...
ANCA
(scurL)
EçLI un prosL! M-ùI II IubInd Lu, du' nu mù-n(eIegI...
GundeçLe-Le muI bIne Iu ce um vorbIL... Cum vezI IumInu,
vIno, sù nu Le uçLepL... Du-Le...
GHEDRGHE
(LrunsporLuL)
Mù duc... vIu... Mù IubeçLI?
ANCA Du, du, Le Iubesc. (ìl strcnçe ìn brc(e cu putere,
cpoi ìi jcce tcnt prin jund ¡i ìncuie.)
1.q. SCINA IV
ANCA
(sIngurù, prIvInd spre Iund)
GIeorgIe, GIeorgIe, ce pùcuL Le munù pe LIne!... (cobourù
înceLIneI Iu musù.) O II în sLure bùIuLuI ùsLu uçureI de
cuLe se Iuudù? Sù vedem... Unde o II cuIneIe? ¡u
curcIumu PopII... joucù cùr(I çI beu... Sù vIe Iur beuL, sù
mù înjure çI sù mù umenIn(e!... Aç vreu sù çLIu cuL o sù
muI (Ie usLu!... MuIL, nu crez!... (uscuILù.) HuIu! VIne.. eI
esLe... (îçI Iu IucruI çI sLù Iu musù. - O bùLuIe în uçe. -
Ancu se rIdIcù çI sLù un momenL.) Am încuIuL... (încù o
bùLuIe. Ancu merge Iu uçe.) Acuç-ucuç! (descuIe.)
1.g. SCINA V
ANCA, ¡ON
IDN
(IourLe obosIL çI cum Lremurund)
Bunù vremeu, nevusLù.
ANCA MuI(umIm dumILuIe, om bun... Ce poILeçLI?
IDN ¡mI duI de muncure?
ANCA
(upurLe)
ÁsLu nu-I dIn suL... e sLrùIn. (Lure.) N-uvem de muncure,
omuIe... pIeucù.
IDN Du'... mù IuçI sù dorm?... Iusù-mù sù dorm...
ANCA
(upurLe)
E un om rùu, e beuL, or ce? (Lure.) CuuLù-(I de drum,
creçLIne; (cum uspru) 'uIde!
IDN
(sIIos çI upùrundu-se cu de o IovILurù Iu cup)
Mù duc... sù nu mù bu(I... sù nu duI!
ANCA Dec! De ce sù Le buL?... Du-Le sùnùLos.
IDN
(vreu sù pIece, îçI pIerde puLerIIe çI se reuzImù de uçe)
Nu muI pocI... (rugundu-se Irumos.) Dù-mI cevu sù
mùnunc, Iù-(I pomunù... mI-e Ioume. (se Iusù bInIçor pe
IuvI(u dIn sLungu uçII.)
ANCA ÁI II boInuv?
IDN Nu.
ANCA Du' ce uI?
IDN MI-e Ioume... sunL osLenIL...
ANCA Du'... de unde vII dumneuLu?
IDN HeIe, de depurLe... Locmu' de Iu munLe.
ANCA $I ce vunL Le-u bùLuL pe Iu noI?
IDN M-um rùLùcIL.
ANCA Du-ncoLro mergeuI?
IDN Nu çLIu...
ANCA Cum sù nu çLII unde mergeuI?
IDN
(înceL çI conIIden(IuI)
VezI cù eu... sunL nebun...
ANCA Nebun?!
IDN HùIù!... Du' nu m-upucù LoLdeuunu... $I cund mù
cIInuIeçLe NecuruLuI, numu' vIne MuIcu DomnuIuI de
mù scupù... NecuruLuI mI-u poruncIL de douù orI sù-mI
Iuc seumu sIngur... cu sù-mI Iu suIIeLuI...
ANCA Sùrmune, cIne çLIe ce pùcuLe!...
IDN Du' MuIcu DomnuIuI nu m-u IùsuL. (se încIInù.)
ANCA $I dIn ce (I-u venIL?
IDN DIn bùLuIe... $I cund mù sperIu m-upucù, IIe pe pusLII
IocurI! $I, cund e sù m-upuce, îmI vIne înLuI cu grIje çI cu
scurbù çI pe urmù cu spuImù... çI mù urde. (uruLù mouIeIe
cupuIuI.) Eu um o bubù uIcI înùunLru... Du-mI duI?
ANCA Ce?
IDN De muncure...
ANCA A! UILusem, uILu-Le-ur reIeIe! (merge Iu Lurubù, LuIe
un codru de pune çI I-I dù.) Nu, omuIe.
IDN BoduprosLe!
ANCA VreI ç-un rucIIu?
IDN Ducù-mI duI...
ANCA
(îI dù un (oI de rucIIu)
Du' cum s-u înLumpIuL sù-(I vIe?... E de muIL?
IDN Vreo zece unI...
ANCA Zece unI... $I cIne Le-u bùLuL?... De ce?
IDN Degeubu... Eu erum pùdurur Iu CorbenI...
ANCA
(upurLe)
Pùdurur Iu CorbenI!... (Lure.) CIne Le-u bùLuL?
IDN ¡u judecuLù... cù nu vreum sù spuI.
ANCA
(cu nerùbdure)
Ce?
IDN Cù de ce I-um omoruL...
ANCA OmoruL! (upurLe.) Doumne ¡suse CIrIsLouse! CIne e
omuI ùsLu? (cu Leumù c-u uIIuL udevùruI.) Te cIeumù...
¡on...
IDN
(dund dIn cup)
¡on mù cIeumù.
ANCA $I zIce c-uI omoruL pe...
IDN ... Pe DumILru CIrezuruI...
ANCA
(upurLe)
Cum u ujuns omuI ùsLu uIcI?... Tu, MuIcu DomnuIuI! ¡-uI
IosL cùIùuzù; Lu I-uI purLuL pe cùI necunoscuLe çI mI I-uI
LrImes uIcI cu sù rIdIce dIn cuIeu IoLùrurII meIe
îndoIuIu...
IDN
(mo(ùInd)
Acu mI-e somn... (uscuILù cu de depurLe.) De ce urIù
cuIneIe?
ANCA Nu urIù nIcI un cuIne.
IDN AscuILù...
ANCA
(upurLe)
AIureuzù. (Lure.) ¡oune, vreI sù Le cuIcI?
IDN Du.
ANCA ScouIù. (îI ujuLù sù se rIdIce.) VIno cu mIne... 'AIde
p-uIcI. (îI duce de muInI înceLIneI spre sLungu, pIunuI
înLuI.)
IDN Cund urIù cuIneIe, moure cInevu... (çovùIe, eu îI
sprIjIneçLe.)
ANCA ¡nceLIneI...
IDN Tu çLII cIne o sù mourù... O sù mourù ¡on?... Ducù ¡on
moure, scupù de drucuI?... (se opreçLe, Iuce o grImusù de
durere çI pune munu Iu cup.) Mù doure! (AmundoI Ies
înceL.)
1.6. SCINA VI
GHEORGHE, ANCA
GHEDRGHE
(InLrù repede dIn Iund)
Anco! (venInd spre sLungu) Anco!
ANCA
(venInd dIn sLungu)
GIeorgIe! (repede.) Ce cuu(I? Ce vreI? Nu (I-um spus sù nu
vII punù nu (I-oI Iuce semn? |I-um IùcuL semn? VreI sù
deu DrugomIr pesLe LIne uIcI?... PIeucù, du-Le çI nu muI
venI punù nu Le cIem...
GHEDRGHE SLuI sù-(I spuI... Am venIL sù-(I uduc o vesLe
bunù...
ANCA Ce vesLe bunù?
GHEDRGHE VIu de Iu curcIumu PopII. DrugomIr e LoL
ucoIo... E bùuL... A jucuL cùr(I, u pIerduL çI-u IùcuL cInsLe
Iu Lo(I... E ucoIo popu, noLuruI, prImuruI, sunL Lo(I în
oduIe...
ANCA AsLu (I-e vesLeu u bunù?
GHEDRGHE SLuI... DrugomIr pIeucù punù-n zIuù.
ANCA EI! Merge Iu Lurg.
GHEDRGHE Nu... pIeucù, nu se muI înLource.
ANCA Ce?
GHEDRGHE Te Iusù... se duce în Iume!
ANCA Cum! (upurLe.) Nu crez eu usLu.
GHEDRGHE Anco...
ANCA 'AIdu-de! MuI sunL çI eu p-uIcI.
GHEDRGHE Nu-(I pure bIne? N-uI zIs cù mù IubeçLI?
ANCA EI du! $-upoI... ducù Le Iubesc?
GHEDRGHE Cund bùrbuLuI îçI pùrùseçLe nevusLu, eu ure
drepL, dupù Iege, sù se despur(ù de eI çI sù Iu pe cIne-I
pIuce.
ANCA
(ImpucIenLuLù)
Ce vorbeçLI prosLII. Cum o sù pIece DrugomIr? Unde sù
pIece?
GHEDRGHE N-u spus unde, dur îçI Iu zIuu bunù de Iu
Lo(I... zùu! Punù în zIuù se porneçLe...
ANCA Om vedeu... (upurLe.) Açu? (sLù pe gundurI.)
GHEDRGHE ¡u ce Le gundeçLI?
ANCA GIeorgIe, uILe-Le Iu mIne bIne! EçLI Lu bùrbuL în
LouLù IIreu, orI eçLI un om uçureI?... Mù pocI eu încrede
în LIne? ¡ucI ce (I-oI zIce eu?
GHEDRGHE ¡uc.
ANCA Dur ducù nu IucI?
GHEDRGHE Spune ce, sù Iuc!
ANCA BIne... Sù vedem ce-(I pouLe drugosLeu: du-Le çI orIce
s-ur înLumpIu, punù nu vezI semnuI, nu Le mIçcu.
(GIeorgIe Iuce o mIçcure.) ¡ùrù vorbù muILù, pIeucù. (îI
împInge spre Iund.)
GHEDRGHE Anco!
ANCA Du-Le.
GHEDRGHE Mù IubeçLI?
ANCA
(IourLe ImpucIenLuLù)
Du, du' du-Le. (îI împInge uIurù.) Sù nu Le înLuIneçLI cu eI...
Iu seumu. (încIIde.)
1.,. SCINA VII
ANCA
(sIngurù, cobourù Iu uçu dIn sLungu çI uscuILù; o
descIIde bInIçor çI se uILù înùunLru; Lrece upoI çI çude Iu
musù)
Vreu sù pIece... Ce sù Iuc?... Sù mù duc çI sù sLrIg în guru
mure... sù duu pe vInovuLuI udevùruL pe munu
judecùLorIIor çI sù scup pe nevInovuL... Dur dovudu?
BùnuIuIu meu. Dur ce dovudù o sù IIe usLu ducù eI o
LùgùduI?... ¡u sLuI... Cure vu sù zIcù eI muI ure un un sù o
ducù cu IrIcu în sun... unuI ùsLu o sù umbIe Iugur, çI pesLe
un un îçI pouLe spune sIngur IupLu, çI... s-u IsprùvIL... Sù
rùmuIe nepedepsIL... Açu e Iegeu, bIne; dur eu pocI sù-I
Ius uçu?... Nu... nu se pouLe. (puuzù.) NebunuI ùsLu LoL e
osundIL o duLù... PenLru un pùcuL, douù orI zece, un om
LoL cu o vIu(ù pIùLeçLe... $I Iùrù uILù vInù nouù, nebunuI
LoL ure sù IIe prIns punù Iu urmù çI înLors ucoIo de unde u
IugIL... (puuzù.) $I ducù e vorbu, ce esLe muI bIne penLru
un nebun? Sù-çI Luruscù vIu(u prIbeug çI cIInuIL, Iùrù
udùposL, Iùrù o zdreun(ù pe eI, Iùrù Irunù, orI sù LrùIuscù
Iu încIIsoure îmbrùcuL, IrùnIL çI îngrIjIL Iu vreme çI
udùposLIL?... Sù IIe sIobod e muI bIne? Sù se bucure de
IumInu soureIuI în bunùvoIe?... Dur e nebun... MuI ure
nebunuI bunùvoIe?... ¡umInu soureIuI Iùrù IumInu
mIn(II... O sù-I (Ie IumInu soureIuI sIngurù Iurnu de cuId,
orI de Ioume vuru? O sù gùseuscù orI nu un suIIeL de
creçLIn sù-I mIIuIuscù cu o Iùrumù de puIne.... o sù
degere, or o sù se coucù LouLù zIucu, nemuncuL, gonIL de
IIpsu IuI de voIe, çI seuru o sù udourmù de Ioume pe
pùmunLuI goI. Açu-uçu... IocuI IuI e Iu ocnù... Dumnezeu,
cIne çLIe penLru ce pùcuLe, I-u uruncuL în prùpusLIe, dur u
IosL çI bun çI I-u IuuL mInLeu cu cure sù-çI judece
LIcùIoçIu: I-u duL greuLuLeu... dur I-u IuuL cumpùnu! (sLù
pe gundurI.)
1.S. SCINA VIII
ANCA, DRAGOM¡R
DRAGDMIR
(InLrù çI se opreçLe în prug, e puIId çI cum ume(IL)
Anco!... Anco!
ANCA
(LresùrInd)
AI venIL? (se scouIù.)
DRAGDMIR Du... î(I pure rùu? Ducù î(I pure rùu... mù duc
Iur... (çovùIe.)
ANCA Nu-mI pure rùu c-uI venIL, îmI pure rùu c-uI venIL Iur
beuL.
DRAGDMIR AsLu uçu e... sunL... ce e drepL sunL cum beuL...
Am bùuL... dur de necuz um bùuL. (oILeuzù.) Du, sù çLII
Lu... numuI de necuzuI Lùu!
ANCA De ce uI bùuL nu çLIu, çLIu cù eçLI beuL... cuIcù-Le.
DRAGDMIR Nu voI sù mù cuIc... Am de vorbù cu LIne...
ANCA ¡us' cù muI vorbIm muIne dImIneu(ù, ucumu nu po(I
vorbI...
DRAGDMIR Bu pocI... Dù-mI sù beuu.
ANCA ToL muI vreI?
DRAGDMIR ToL muI vreuu... Adu vIn çI sù sLuI uIcI, cù um
sù vorbesc cu LIne. (eI sLù Iu musù, eu îI uduce o cunù cu
vIn.)
ANCA Nu... sù-(I Lreucù necuzuI.
DRAGDMIR
(rIdIcù Iu gurù cunu çI se opreçLe)
Tu! (runjeçLe Iu eu) Lu, n-uuzI?... De ce vreI Lu sù mù
oLrùveçLI pe mIne?
ANCA EçLI nebun, vuI de cupuI Lùu! Du' de ce sù Le
oLrùvesc?
DRAGDMIR Cu sù scupI de mIne, çLIu eu!... $I sù LrùIeçLI cu
uILuI... PouLe cù uI pus ocIII pe GIeorgIe, învù(ùLoruI...
Am cum mIrosIL eu cevu... (runjInd.) VuI de voI!... Vù puI
cupuI Iu umundoI! (uduce cunu Iu gurù çI Iur se opreçLe.)
ANCA VorbeçLI uIureu...
DRAGDMIR Sù mù oLrùveçLI, 'uI? (îI dù cunu çI uspru.) Nu
IcI! Beu Lu înLuI... sù Le vùz eu cù beI.
ANCA
(Iu cunu, beu çI I-o dù înupoI)
Nu.
DRAGDMIR Tu, Anco, spune drepL, ce gundeçLI Lu de
mIne?
ANCA
(Iuundu-çI IucruI)
BIne gundesc.
DRAGDMIR BIne?... BIne sù IIe... ¡us-o încurcuLù...
(puuzù.)
ANCA Abu, DrugomIre, cund pIecI Lu?
DRAGDMIR Unde sù pIec?
ANCA ¡n Iume... çLIu eu unde? Am uuzIL cù vreI sù mù IuçI
çI sù Le ducI încoLro ùI vedeu cu ocIII...
DRAGDMIR CIne (I-u spus?
ANCA Ce-(I pusù... De ce, DrugomIre?...
DRAGDMIR PenLru cù nu LrùIesc bIne cu LIne... nu mù
IubeçLI... Lu nu-mI eçLI nevusLù, îmI eçLI vrùjmuç... penLru
cù Lu m-uI nenorocIL pe mIne...
ANCA Eu? Aç vreu sù çLIu çI eu cum.
DRAGDMIR Du, Lu... Ducù nu Le cunoçLeum pe LIne, eu eru
sù IIu uILIeI de om... (beu çI oILeuzù.) HeIe! Ce om eru sù
IIu eu... Dur s-u dus... ucu e degeubu... Ius-o încurcuLù!
ANCA $I vreI sù mù IuçI?
DRAGDMIR Du, numuI cuLùvu vreme... sù vezI cum î(I esLe
çI Iùrù mIne... (beu.) AscuILù IcI Iu mIne... unde (I-e
gunduI?... Eu um o duruverù depurLe... LrebuIe sù pIec
muIne dImIneu(ù... Tu... III cumInLe... sLuI ucusù çI m-
uçLeupLù. Sù nu deu drucuI!... Cù Le LuI!...
ANCA O sù zùboveçLI muIL?
DRAGDMIR O Iunù, douù, LreI, muI muIL... un un, nu çLIu...
ANCA Dur uI sù vII înupoI?
DRAGDMIR ¡IreçLe cù vIu... Tu uI sù IeI cu înscrIs de Iu
Popu, -sù-mI uducI umInLe sù-(I duu înscrIsuI - cIncI suLe
de IeI... HunuI po(I sù-I duI cu cIIrIre; LoL Popu vreu sù-I
Iu... $I(u de sub çurù po(I s-o vInzI... ScundurIIe de Iu deuI
o sù Ie uducù pesLe cuLevu zIIe... muI uI sù muI pIùLeçLI
vreo LreIzecI çI cIncI de IeI... sù Ie vInzI; po(I upucu pe eIe
punù Iu o suLù de IeI.
ANCA
(dupù ce I-u uscuILuL cu rùbdure, cIùLInund mereu dIn
cup)
AoIeu, DrugomIre!
DRAGDMIR Ce?
ANCA Sù muI crez eu cù uI sù Le înLorcI? Eu nu vùz cù-(I IucI
udIuLu? (se scouIù.) DrugomIre, Lu n-uI sù pIecI... Cum se
pouLe unu cu usLu! Sù-(I IuçI Lu cusu Lu çI sù IugI uçu în
Iume... De ce? AI scùpùLuL çI mergI sù sIugùreçLI unde nu
Le cunouçLe nImenI?
DRAGDMIR Aç!
ANCA OrI Le-u urs IocuI çI mergI sù cuu(I udùposL în uILù
purLe?
DRAGDMIR Nu!
ANCA ALuncI uI IùcuL pouLe vreo IupLù reu çI (I-e Leumù de
rùspundere, de pIecI uçu în sLrùInùLù(I de Iu LIne çI de Iu
uI LùI...
DRAGDMIR Dec!
ANCA Cù cIne Iuge uçu? CIne îçI pùrùseçLe uçu cusu çI IocuI,
Lum-nIsum çI-çI Iu Iumeu în cup?... Dour oumenII
deznùdùjduI(I, or IùcùLorII de reIe, or... nebunII.
DRAGDMIR
(beu çI runjeçLe)
NebunII...
ANCA DeznùdùjduIL n-uI de ce sù III, cù sIuvu DomnuIuI, uI
dupù ce beu upù... ¡upLe reIe zIcI cù n-uI IùcuL, cù Lu çLII
çI Dumnezeu ce sLù pe cugeLuI Lùu... ALuncI, Doumne
IurLù-mù, ùI II nebun!
DRAGDMIR
(uceIuçII Ioc)
MuI çLII? OI II...
ANCA De usLu sù nu ruzI... eçLI Lu nI(eI cum (IcnIL... udIcù,
ce nI(eI! EçLI bIne de LoL; de muIL (I-uI pIerduL sùrILu...
(DrugomIr uscuILù nervos.) NoupLeu vIsezI uruL çI suI dIn
somn mereu... |I-e IrIcù sù dormI cu Iumpu sLInsù... MuI-
nuInLe, unde se înLumpIu Iu LIne sù Le îmbe(I!... Acumu îçI
beI mIn(IIe dInLr-un (oI de rucIIu... MuI-nuInLe mù sIIeuI
Lu sù Iuc pomunù çI sù (Iu sorouceIe de suIIeLuI IuI Du-
mILru (DrugomIr mIçcure) -bu cù (I-u IosL prIeLen bun, bu
cù e pùcuL cù s-u prùpùdIL uçu om de omenIe! - Ajun-
sesem sù mù mIr eu de LIne, cum Lu bùrbuLuI meu sù nu
mù IuçI o cIIpù mùcur sù-mI uIL de bùrbuLu-meu ùI
dInLuI... De Iu o vreme încouce, uILu ç-uILu: ducu pomen-
esc cuL de rur de eI, Le-upucù uILe uIeu... Tu n-uI bùguL de
seumù ce-uI IùcuL udIneuorI?
DRAGDMIR Cund udIneuorI?
ANCA AdIneuorI, cund cILeu GIeorgIe.
DRAGDMIR EI?
ANCA VorbeçLII nIçLe vorbe... de nu Le-ur cunouçLe omuI ur
crede...
DRAGDMIR Ce vorbe? Ce-um zIs?
ANCA Ce nu se cude sù vorbeçLI... ¡ncuI Iu bùuLurù, cuIeu-
vuIeu... e omuI cu mInLeu împùIenjenILù... Dur eruI
Lreuz...
DRAGDMIR EI! Ce-um vorbIL?
ANCA MI-uI zIs sù-(I spuI ce crez eu de LIne, cù Lu uI omoruL
pe DumILru... çI GIeorgIe eru de Iu(ù...
DRAGDMIR $I Lu ce-uI rùspuns?
ANCA |I-um rùspuns cu LoLdeuunu... cù eçLI nebun.
DRAGDMIR
(încrunLuL)
Nebun!...
ANCA UILe, vezI... um IuuL seumu cù nu-(I pIuce de Ioc s-
uuzI vorbu usLu. Ce sù IIe cu LIne, DrugomIre? Eu gundesc
c-o II vreun pùcuL... Sù Le spovedeçLI... sù Le grIjeçLI...
DRAGDMIR Ce, um sù mor?
ANCA Nu se spovedeçLe omuI numuI cund ure sù mourù...
DRAGDMIR
(IndIspus)
M-oI spovedI uILù duLù, n-um vreme ucumu.
ANCA Cund?
DRAGDMIR Cund m-oI înLource...
ANCA Ducù L-eI muI înLource...
DRAGDMIR EI, uçu! Ducù m-oI muI înLource... (se rIdIcù
ume(IL) m-oI spovedI... EI, ç-upoI ce? Açu e vIu(u omuIuI!
Pe Lo(I drucuI îI încuIecù... Lo(I o sù mourù, Lo(I! $I eu o sù
mor... çI Lu o sù morI, çI GIeorgIe çI Lo(I... pe rund, pe
rund, cu Iu mourù. (se uILù Iung unuI Iu uILuI.) Tu, IemeIe,
Lu eçLI IspILu... Anco! Anco! (îI Iuce çovùInd semn sù vIe
dupù eI.) 'AIde!... 'AIde, Lu, n-uuzI?... MuInI dImIneu(ù
pIec... Tu! De ce nu mù IubeçLI Lu pe mIne? (o upucù.)
ANCA
(vrund sù-I depùrLeze)
¡usù-mù...
DRAGDMIR Nu Le Ius... (o (Ine cu d-u sIIu.)
ANCA
(IIxundu-I)
Abu, DrugomIre, (II Lu mInLe uIuILùIerI Iu pomunù - cù uILuI
sù Le înLreb - cund u venIL rezervIsLuI ùIu, de ce uI IugIL?
DRAGDMIR
(o Iusù çI o împInge uçor încoIo)
Cure rezervIsL?
ANCA ÁIu de semùnu grozuv cu DumILru...
DRAGDMIR Tu çLII cure e ùIu. (se înLource spre musù.)
ANCA
(dupù o puuzù)
ZIcI cù pIecI dIs-de-dImIneu(ù?
DRAGDMIR
(posomoruL)
Du... pIec...
ANCA ALuncI, cuIcù-Le... uI çI bùuL... e uproupe de mIezuI
nop(II...
DRAGDMIR
(beu ce u muI rùmus în cunù)
Mù duc! (pIeucù spre uçu odùII IuI, Iu sLungu, pIunuI uI
doIIeu.) SunL beuL...
ANCA Crez... (urmundu-I înceL.) Du-Le de Le odIIneçLe...
(subIInIInd) çI...
DRAGDMIR
(dIn pruguI uçII)
$I... ce?
ANCA ¡ncIInù-Le... sù nu muI vIsezI uruL.
DRAGDMIR BIne! (Iese în sLungu. Ancu se uILù dIn uçe în
oduIe.)
ANCA Açu... DormI ucumu. (încIIde uçu çI uscuILù, Lrece
upoI çI uscuILù Iu uçu ceuIuILù, upoI cobourù.) ¡ncIInù-Le,
DrugomIre, cù se upropIe ceusuI!
(CorLInu)
±. ACTLL II
±.1. SCINA I
ANCA
(sIngurù Iu musù)
Sù cIem pe GIeorgIe çI sù-I puI sù-I sIùrume cupuI... sù
sLuu sù mù spovedesc IuI GIeorgIe cu de-umùnunLuI...
Am eu vreme de usLu ucumu?... PocI sù-I urùL IuI uçu de
scurL çI în prIpù cum s-u sLrecuruL çI s-u înçIruL îndeIung,
înceL-înceL, bùnuIuIù cu bùnuIuIù în suIIeLuI meu, punù
sù se înrùdùcIneze credIn(u usLu... cù DrugomIr e
vInovuL?... Sù-mI pIerz noupLe cu vorbe... Dur GIeorgIe
pouLe sù nu vreu, or sù nu IIe în sLure sù Iucù uçu IupLù...
Cum e bùIuLuI uçureI, m-oI cùI cù I-oI II spus... (puuzù.)
Nu... N-um nevoIe de ujuLor... Sù mù gundesc muI bIne...
CIne n-o sù creuzù cù LoL nebunuI IugIL de Iu ocnù u
omoruL çI pe DrugomIr?... (puuzù.) Du' de ce sù-mI Iuc
pùcuL çI sù muI sLrùgùnesc pe nevInovuL?... Aseurù, Iu
curcIumù, DrugomIr Ie-u spus Iu Lo(I cù pIeucù-n Iume.
Am desLuI rùguz punù Iu zIuù sù-I Lurùsc çI sù-I urunc în
pu(; u pIecuL, s-u dus... nu muI vIne uzI, nu muI vIne
muIne, o Iunù, un un, nu muI vIne de Ioc... M-u pùrùsIL!...
(puuzù.) S-u IoLùruL... (se scouIù, merge Iu Lurubù çI Iu o
burdù, upoI cobourù înceL.) AdIcù sù IIe greu Iucru?...
Dourme beuL. Un urIuç dourme... dourme çI cugeLuI IuI çI
puLereu IuI çI voIu IuI; vIu(u IuI urde înceL çI domoI, cum
urde Iumunureu Iùrù sù vreu sù urzù... O IemeIe sIubù, un
copII Iruged, IoLùrure numuI sù uIbù, pouLe sù suIIe o
duLù... ç-o sLInge... (se joucù cu burdu, cIopIInd bInIçor pe
mucIIu mesII; în sLungu s-uud gemeLeIe nebunuIuI; eu se
LrezeçLe dIn gundurI çI uscuILù.) NebunuI... S-u
deçLepLuL... o sù-I deçLepLe çI pe eI... Ce sù Iuc? Sù-I
Lrùsnesc în somn!... Sù mourù Iùrù sù çLIe cù moure, Iùrù
sù vuzù cù eu îI Iovesc, Iùrù sù-çI uducù umInLe de Du-
mILru... Ducù n-o vezI cù vIne, uIu nu muI e mourLe! Nu,
nu vreuu în somn: uLuncI ur II purcù ur dormI mereu...
Du... sù-I deçLepL înLuI: sù çLIe cù-I vIne mourLeu, de Iu
cIne çI de ce... (pune burdu pe Lurubù çI porneçLe spre uçu
IuI DrugomIr, Iuce cu(Ivu puçI çI se opreçLe; uçu de Iu
DrugomIr se descIIde, eI upure IourLe LurburuL.)
±.±. SCINA II
ANCA, DRAGOM¡R
DRAGDMIR
(sperIuL)
Anco!
ANCA
(upurLe)
EI!
DRAGDMIR Anco, um vIsuL uruL... mù doure munu!
ANCA AIurezI... Le doure munu dIn vIs...
DRAGDMIR Mù înjungIIe unde um semnuI de muçcùLurù.
ANCA $ezI jos... LremurI. (eI çude.) De unde uI Lu
muçcùLuru uIu Iu munù, DrugomIre?
DRAGDMIR De muIL.
ANCA BIne, de muIL; dur de unde?... N-uuzI?
DRAGDMIR M-u bùLuL cund erum copII çI m-u muçcuL un-
uI pe cure îI LrunLIsem...
ANCA De ce nu vreI Lu sù-mI spuI ce uI pe suIIeL? Eu vùz cù
Lu nu eçLI în LouLe uIe LuIe... Tu uI un gIImpe în cugeLuI
Lùu... DesLùInuIeçLe-Le mIe.
DRAGDMIR |Ie?
ANCA Du, mIe: (DrugomIr mIçcù dIn cup neguLIv) spune çI
Le uçureuzù; ducù uI duce-o muIL uçu, o sù înnebuneçLI...
DRAGDMIR Sù înnebunesc!
ANCA Du... Ce uI vIsuL?
DRAGDMIR Un cup de morL... cu dIn(II murI... vreu sù mù
muçce... mù doure...
ANCA Te doure cù nu vreI sù spuI, Le doure cù nu Le
IoLùrùçLI sù spurgI bubu çI s-uruncI rùuLuLeu uIurù...
(puuzù - se upropIe bInIçor de eI çI-I upucù pe dupù guL.)
¡u uscuILù, DrugomIre... udIcù ce ur II, cum sLùm noI uIcI
umundoI, sù Le pomeneçLI cu DumILru (eI Iuce o mIçcure)
cù InLrù bInIçor pe uçe... uILe pe coIo... (uruLù în Iund) sù-
I vezI cù vIne, cum eru eI înuIL çI voInIc, çI se uçeuzù
Irumos coIeu Iu musù în Iu(u Lu: "EI, bunù seuru, IruLe
DrugomIre... Ce muI IucI? MuI îçI uducI Lu umInLe de
mIne?..." (DrugomIr se zgurceçLe pe scuun çI s-upucù de
musù; eu îI Iu repede cupuI în muInI çI ceurcù sù I-I
înLourcù cu d-u sIIu spre Iund.) ¡u uILe coIo... coIo...
¡ucùLù-I... IucùLù-I!... VIno, vIno, DumILre!... (vreu sù-I
înLourcù cu LouLù puLereu.) CI uILe-Le!...
DRAGDMIR
(smucIndu-se)
¡usù-mù!... (se scouIù; s-uude (Ipund nebunuI; DrugomIr se
înLource spre sLungu; uIL (IpeL.)
ANCA AscuILù... (DrugomIr îçI înLource prIvIrIIe de Iu
sLungu, eu se repede uproupe de eI çI, jucund spuImu,
çopLIL.) DrugomIre! (îI smuceçLe çI-I înLource în Ioc cu
Iu(u spre sLungu; eI dù cu ocIII de nebun, scouLe un
sLrIgùL înecuL çI rùmune încremenIL.) UILe-I... $LII cIne e?
E nebunuI cure u scùpuL de Iu ocnù...
DRAGDMIR ¡on! (cude zdrobIL pe scuun.)
ANCA EI!
±.¿. SCINA III
DRAGOM¡R, ANCA, ¡ON
IDN
(cobourù Lremurund)
MI-e Ioume... ¡mI duI sù mùnunc?
ANCA
(IuI DrugomIr înceL)
TrebuIe sù-I oprIm uIcI punù muIne... (merge Iu Lurubù, Iu
puIne, o cunù de rucIIu çI (oIurI çI Ie uduce pe musù.)
$ezI coIeu, ¡oune...
IDN $ez. (çude sIIos în Iu(u IuI DrugomIr, cure se dù înupoI
cu scuunuI.)
ANCA
(dundu-I sù beu)
Cum e Iu ocnù, ¡oune?
IDN BoduprosLe... e bIne. (Iu înLrebùrIIe eI, ¡on rùspunde
IuI DrugomIr.)
ANCA $I cum uI IugIL de ucoIo?
IDN
(cu IIumInuL)
VezI cù s-u pogoruL MuIcu DomnuIuI Iu mIne çI zIce: pe
cum cù, ¡oune, cund ùI ujunge Iu IunLunù sub deuI, o sù-(I
Iusù înuInLe cIne sù Le uducù Iu mIne, çI sù vII negreçIL...
sù vII, cù eu Le scup de Lo(I duçmunII LùI, çI o sù-(I IIe
bIne, cù eu, MuIcu DomnuIuI, o sù puI sLuvIIù înLre LIne çI
reIe: reIeIe sù nu muI pouLù Lrece Iu LIne, çI nIcI Lu sù nu
muI poL Lrece Iu eIe... (sImpIu.) Açu...
ANCA EI?...
IDN Pe urmù, vere, m-um dus Iu IunLunu de sub deuI çI um
pus donI(eIe jos... EI! Eru Irumos çI cuId... çI eru pùdureu
sIngurù... dour înLr-o LuIù IIuIeru de depurLe o mIerIù...
Numu', dInspre purLeu deuIuIuI, IucùLù cù-mI Iese înuInLe
o veverI(ù, - vezI, o LrImIsese MuIcu DomnuIuI! - SLu în
Iu(u meu în douù Iube çI se uILu Iu mIne drepL cu ocIII eI
mILILeI çI guIbenI. Eu um duL s-o prInz, cund coIo eu...
(uçL! A sùrIL p-o crucù sub(Ire de uIun: ucu se încovoIu
crucu çI s-upIecu cu eu punù Iu pùmunL, ucu se rIdIcu, ucu
se rIdIcu, ucu se upIecu. Eu dupù eu, eu Iur înuInLeu meu,
în douù Iube, se uILu Iu mIne... ¡I scIIpeu ocIII, vere, de
purcù eru douù scIInLeI çI mù cIemu Iuc-uçu... (Iuce ges-
LuI.) Am umbIuL o zI înLreugù: Iu urmù u pIerIL çI um
rùmus rùLùcIL... Du' ucumu o sù mù duc înupoI ucusù.
ANCA Unde ucusù?
IDN ¡u ocnù.
DRAGDMIR AI scùpuL çI vreI sù Le ducI sIngur înupoI?
ANCA Du' de ce Le-u încIIs pe LIne, ¡oune?
IDN PenLru cù um omoruL pe DumILru.
DRAGDMIR Du' Lu I-uI omoruL?
IDN Eu.
ANCA Bu nu Lu.
IDN Bu eu... ¡uIeuuu çI LuLunuI çI umnuruI IuI eru Iu mIne.
DRAGDMIR EI, ç-upoI? Ducù s-o gùsI IuIeuuu çI LuLunuI çI
umnuruI Lùu Iu mIne, se cIeumù cù Le-um omoruL, 'uI?
IDN
(neîn(eIegund bIne)
E!...
ANCA AscuILù-I pe eI, ¡oune, Lu sLuI degeubu încIIs.
IDN
(dù dIn cup)
HùIù!
DRAGDMIR $I o sù scupI curund de ucoIo... PesLe un un...
(se opreçLe prIvInd bùnuILor Iu Ancu; eu Iuce o mIçcure
de InLeIIgen(ù, Lrece Iu Lurubù, d-ucoIo în ceIur çI uscuILù
prIn uçe, pe cure u IùsuL-o crùpuLù.)
IDN MuI um unsprece unI.
DRAGDMIR Bu unuI.
IDN Bu unsprece...
DRAGDMIR
(ImpucIenLuL s-upropIe de ¡on çI conIIden(IuI, dupù ce
u uruncuL o cùuLùLurù de jur împrejur)
Ducu muIne, poImuIne, o IeçI un om ç-o zIce: du(I-I drumuI
IuI ¡on, cù nu esLe eI vInovuL, e uILcInevu...
IDN AILcInevu... EI! Açu u IùcuL unuI de Iu noI de Iu ocnù...
om mIIos, vere, Dumnezeu sù-I mIIuIuscù...
DRAGDMIR
(urmundu-çI jocuI)
¡usù-mù sù-(I spuI... E uILcInevu: ¡on u IosL un prosL, I-u Iu-
uL dIn buzunur IuIeuuu çI LuLunuI; dur cund I Ie-u IuuL,
DumILru eru morL...
IDN Bu nu...
DRAGDMIR Bu eru morL... cu Iu(u Iu pùmunL...
IDN Bu nu, eru LrunLIL pe spuLe (Ancu mIçcure) çI u descIIs
ocIII Iu mIne...
DRAGDMIR Ce!
ANCA
(cobourù repede Iu musù)
$-upoI?
IDN ApoI I-u podIdIL sungeIe pe nus çI pe gurù ç-u murIL...
(mùnuncù. Ancu îçI çLerge ocIII çI se uILù Iu DrugomIr.)
DRAGDMIR
(rùsLIL Iu eu)
Ce Le uI(I Iu mIne uçu? (eu upIeucù prIvIrIIe; eI muI uspru.)
UILe-Le Iu mIne! (buLe cu pumnuI în musù; ¡on Lresure;
IourLe unImuL, cùLrù ¡on.) Cund I-uI gùsIL în pùdure?
IDN
(se scouIù sperIuL çI începe sù Lremure)
SpuI, sù nu mù IoveçLI, sù nu mù bu(I!...
DRAGDMIR CIne Le buLe?... çezI jos... (¡on çude înIrIcoçuL.)
PenLru ce sù Le buL?
IDN PenLru cù um omoruL pe DumILru...
ANCA
(coborund)
CreçLInuI IuI Dumnezeu, în(eIege cù nu Lu.
IDN
(cùLrù DrugomIr)
Nu eu... du' cIne? (DrugomIr (uIneçLe.)
ANCA Spune cIne, DrugomIre.
DRAGDMIR
(IIerbund)
Nu Le-umesLecu Lu în vorbù!... ¡usù-ne-n puce!... Nu çLIu...
(beu cu seLe.)
ANCA
(IourLe sImpIu)
VreI sù-(I spuI eu, ¡oune?... UILe cIne. (uruLù pe DrugomIr;
ucesLu Iuce o mIçcure vIoIenLù.) UILe, ¡oune, vezI Lu? ÁsLu
u omoruL pe DumILru. (IuI DrugomIr.) ZI Lu cù nu-I uçu!...
(¡on se scouIù, începe sù ruzù pe-nIunduLe çI sù ocIeuscù
pe DrugomIr.)
DRAGDMIR
(beu punù-n Iund, LrunLeçLe pe musù cunu, cure se Iuce
(ùndùrI, çI se scouIù)
SunL prosL eu cù sLuu Iu vorbù cu doI nebunI!
ANCA DoI nebunI!
DRAGDMIR
(umenIn(ùLor)
Tu, IemeIe!... (încrunLuL, porneçLe spre eu, cure s-u reLrus Iu
Lurubù.)
IDN
(dù un rùcneL çI se nùpusLeçLe usupru IuI DrugomIr
LùIndu-I drumuI; îI upucù de guL çI-I învurLeçLe în Ioc)
SLuI ucI!... De ce I-uI ucIs, mù, pe creçLIn? (Ancu dIn Iund
urmùreçLe cu LoL InLeresuI jocuI Ior.)
DRAGDMIR
(IupLund, înecuL)
¡usù-mù, nebunuIe!
IDN
(crescendo)
ALuncI, ducu I-uI omoruL Lu, pe mIne de ce m-u încIIs,
mù?... De ce m-u cIInuIL? De ce m-u IovIL în cup? De ce?
(îI zguduIe çI-I împInge depurLe în Iu(ù Iungù musù;
DrugomIr puIId cude guIuInd pe un scuun...) Ducù Lu eçLI
vInovuL (obIdIndu-se LrepLuL çI urùLundu-çI mouIeIe cup-
uIuI) De ce mI-u IùcuL mIe bubù uIcI înùunLru? (se vuILù.)
Mù doure!... Mù doure!...
DRAGDMIR
(se rIdIcù pe IurIç de pe scuun çI Iuce un pus)
Cum sù scup?
IDN
(oprIndu-se dIn pIuns çI repezIndu-se)
SLuI ucI! (îI upucù de guL.)
DRAGDMIR Anco, mI-u sLIns puLerIIe!
IDN
(crescendo)
Tu... eçLI drucuI!... Ducu Lu eçLI drucuI, de ce nu Le ducI sù
sLuI în buILu unde Le-u gonIL MuIcu DomnuIuI?... Or de ce
nu mergI pe pusLII IocurI? Or de ce nu Le înLorcI în Iun-
duI IuduIuI?... De ce? (îI pune în genuncII.)
DRAGDMIR M-u rùpus!
IDN De ce sù mù cIInuIeçLI Lu pe mIne? (îI Iusù un momenL
çI-I prIveçLe runjInd sùIbuLIc.) MùI!... esLe Iu noI o ocnù
pùrùsILù... ¡n Iund e o buILù neugrù... Ducù uruncI o
pIuLrù-n Iund, numu', de depurLe, dIn InImu pùmunLuIuI,
începe sù uue, çI uue LoL mereu, çI Locm-u douu zI Luce,
cund zIce MuIcu DomnuIuI: desLuI!... AcoIo LrebuIe sù vII
Lu cu mIne... sù Le Iuu de guL (îI înIu(ù) sù Le rIdIc çI sù Le
urunc în IunduI bùI(II... uçu!... HuIde. (urIund.) HuIde!...
(îI LurùçLe; DrugomIr se zbuLe.)
ANCA
(upurLe)
¡I omourù... nu LrebuIe!... (pune munu pe burdù.)
DRAGDMIR SùI, Anco!
IDN
(îI LurùçLe)
IuIde! Nu urIu, cuIne!
ANCA
(uIergund în Iu(u IuI ¡on, cu burdu rIdIcuLù)
NebunuIe! ¡(I crùp cupuI!
IDN
(Lresure, Iusù pe DrugomIr çI se dù Iu o purLe sIIos)
Nu eI?... N-uI zIs Lu?... Tu uI zIs. (se reLruge spre Iund.)
ANCA
(ujuLund pe DrugomIr sù se rIdIce)
ScouIù!...
IDN
(depùrLundu-se)
ALuncI, mù duc. (Iese repede în Iund.)
ANCA
(dupù ce u rIdIcuL pe DrugomIr, cure se uçuzù obosIL Iu
musù çI uILundu-se în LouLe pùr(IIe)
DrugomIre, s-u dus!
DRAGDMIR S-u dus?
ANCA Se duce-n suL... TrebuIe sù-I înLourcem înupoI çI sù-I
(Inem ucI punù vedem ce e de IùcuL... 'AIde dupù eI!
DRAGDMIR Nu merg...
ANCA ¡uge! N-o sù-I muI ujungem...
DRAGDMIR Du-Le Lu.
ANCA
(suIe çI prIvInd cùLre eI, upurLe)
AçLeupLù Lu! D-ubIu u-ncepuL!... (Iese în Iugù prIn Iund.)
±.q. SCINA IV
DRAGOM¡R sIngur, upoI ¡ON
DRAGDMIR N-o sù-I muI pouLù ujunge... çI cIIur sù-I
ujungù, ce IoIos! Purc-o sù uIbù eu desLuI puLere sù se
IupLe cu nebunuI... A puLuL IemeIu sù mù vunzù... ucu ur
vreu sù mù scupe, dur n-o sù pouLù... ¡on o sù spuIe...
¡ncù un un... PenLru un un, sù pIerz vIu(u înLreugù!...
PenLru un un! A! Cund n-ure omuI noroc! (îçI upucù cu
muInIIe cupuI. - ¡on u upùruL Iu vorbeIe dIn urmù,
cobourù çI pune munu pe umùruI IuI DrugomIr; ucesLu se
scouIù çI rùmune cu LrùsnIL.) Anco!
IDN A LrecuL pe Iungù mIne ucumu... erum pe IuvI(ù; s-u
dus încoIo Iu vuIe... MI-e Ioume, dù-mI sù mùnunc.
(çude.) $ezI çI Lu. (beu.) Beu çI Lu. (DrugomIr se supune; -
dupù o puuzù Iungù.) E unuI Iu noI Iu ocnù... Ce om bun,
vere! Cum mù mIIuIeçLe eI pe mIne: mùnuncù numuI cuLe
o IùrImI(ù çI LuInuI IuI mI-I dù mIe! ÁIu u IosL ucIs pe
LuLù-sùu, çI-I bùguse pe IruLe-sùu Iu ocnù... Pe urmù, vezI
ce I-u învù(uL pe eI MuIcu DomnuIuI, sù vIe Iu ocnù çI sù
spuIe: eu um rùpus pe LuIcu, IuI neIcu sù-I du(I drumuI, cù
nu e vInovuL... (sImpIu.) ¡uc-uçu.
DRAGDMIR
(dIn ce în ce muI mIçcuL)
$I...
IDN $I I-u duL drumuI IuI Irù(InI-sùu çI I-u încIIs pe eI.
DRAGDMIR Pe eI...
IDN D-upùI!... ¡nLr-un LurzIu dupù uIu, u uIIuL eI cù Irù(InI-
sùu umbIù sù mourù, çI s-u ruguL sù-I Iuse de Iu ocnù sù
meurgù ucusù cu soIdu(I numuI penLru LreI zIIe, cù zIce
cù: ce-um uvuL eu cu LuIcu uIu u IosL uILù socoLeuIù; dur
nu voI sù pIece uIde neIcu punù nu m-o IerLu...
DRAGDMIR $I I-u IerLuL?
IDN Du' de unde!...
DRAGDMIR Nu I-u IerLuL?
IDN Nu, n-u vruL sù-I Iuse de Iu ocnù sù meurgù...
DRAGDMIR $I IruLe-sùu u murIL uçu?
IDN
(dù dIn cup cù du, beu, upoI se uILù Iung Iu DrugomIr)
Mù DrugomIre, Lu eçLI sùnùLos çI cu mInLeu înLreugù çI o
sù LrùIeçLI bIne... çI eu... (zumbInd LrIsL) o sù mor uçu...
necùjIL, bùLuL çI nebun! (se rIdIcù.)
DRAGDMIR
(IourLe pùLruns)
¡oune!...
IDN VezI... Tu Iu ce n-uI venIL sù spuI pe cum cù ¡on nu-I
vInovuL... Pe ¡on I-u(I bùLuL în cup degeubu... ¡uu(I-mù pe
mIne. Ce-um uvuL eu cu DumILru e uILù socoLeuIù, dur pe
¡on Iùsu(I-I sùrucuI! (cu obIdù uduncù) çI ¡on s-ur II ruguL
Iu MuIcu DomnuIuI Bunu penLru pùcuLeIe LuIe... VezI!...
VezI. (pIunge IInIçLIL.)
DRAGDMIR
(pIunge înIunduL)
¡oune, eu cuuL sù Le scup pe LIne... Tu sù nu muI mergI, nu
muI LrebuIe sù mergI înupoI Iu ocnù...
IDN Du' unde o sù mù duc eu?
DRAGDMIR
(IuLe)
Tu o sù sLuI ucI cu noI. (Ancu InLrù prIn Iund çI se opreçLe
în uçe sù uscuILe.) Or nu; muI bIne sù pIecùm... VIno cu
mIne... scùpùm umundoI. ¡(I cumpùr IuIne nouù, pùIùrIe,
cIzme nouù... De muncure, de bùuLurù... LoL... î(I duu eu
ce-(I LrebuIe. (Ancu se reLruge uIurù în încIIde uçu;
DrugomIr pIeucù ume(IL spre dreupLu çI se înLource
înupoI.) Or nu... vIno çI Lu cu mIne...
IDN Unde?
DRAGDMIR CoIeu în becI... sù scouLem bunII (Iu Iumpu) çI
sù pIecùm... 'AIde... (DrugomIr pIeucù cu Iumpu înuInLe
spre cIepenguI becIuIuI; ¡on îI urmeuzù. DrugomIr
descIIde çI porneçLe sù scoboure. ¡on se reLruge.) 'AIde!
IDN
(reLrùgundu-se cu IrIcù)
Nu, nu InLru...
DRAGDMIR Du' sù nu pIecI!
IDN Nu.
DRAGDMIR Or nu... sLùI (Iese dIn becI, uIeurgù Iu uçu dIn
Iund, o încuIe çI Iu cIeIu; o pune în buzunur çI cobourù
Iur în becI.) VIu ucuç...
IDN
(Lrece Iu musù çI beu, Iredoneuzù un cunLec IuIducesc,
upoI se opreçLe uscuILund)
A începuL Iur... Cund urIù cuIneIe, mourLe cInevu...
DRAGDMIR
(Iese dIn becI cu Iumpu çI cu o uIcIcù în munù; încIIde
cIepenguI Iu Ioc; vIne Iu musù, scouLe o busmu dIn sun çI
Lournù în eu bunII dIn uIcIcù; înnoudù busmuuu çI o pune
în sun)
GuLu, ¡oune!
IDN
(upucuL de un IIor)
MI-e IrIg! (DrugomIr, mereu prIpIL, se repede în sLungu çI
vIne înduLù cu o zegIe, pe cure o uruncù pe umerII IuI
¡on, çI cu douù pùIùrII, unu I-o pune IuI ¡on çI uILu o pune
eI pe cup.)
DRAGDMIR Acu pIecùm... Tu sù nu vorbeçLI nImIc pe
drum... sù mù IuçI pe mIne. 'AIde...
IDN 'AIde! (uIL IIor. Pornesc umundoI... Uçu e încuIuLù.)
DRAGDMIR Ne-u încIIs pe dInuIurù! (sLù un momenL,
cuuLù cu gunduI çI uducundu-çI umInLe.) A! (se cuuLù în
buzunure... gùseçLe cIeIu çI descIIde. Ancu Ie vIne în
Iu(ù; eI se duu înupoI; eu InLrù çI încIIde uçu.)
±.g. SCINA V
DRAGOM¡R, ¡ON, ANCA
ANCA Du' încoLro, DrugomIre?... ¡ncoLro, neIcù ¡oune?
DRAGDMIR AscuILù, Anco...
ANCA
(coborund cu DrugomIr)
Nu muI spune, cù çLIu; erum Iu uçe. (¡on se-nveIeçLe în
zegIe, se LrunLeçLe pe o IuvI(ù çI se cuIcù.) VezI,
DrugomIre, cund zIc eu cù Lu eçLI muI nebun decuL...
(crctc cu ochii pe Ion.) Sù IugI în Iume cu eI!... Pe unde
o sù umbIe? Pun pusLII? O sù vù înLuInI(I cu oumenI... O
sù-I cunouscù cInevu... E scùpuL de Iu ocnù... $I cIIur sù
nu-I cunouscù nImenI, po(I Lu sù-I sLùpuneçLI mInLeu?
Du' cund I-o upucu Iur Lurbu cu udIneuorI?
DRAGDMIR
(demoruIIzuL)
ALuncI?...
ANCA Ce copII o sù uuzù usLu çI n-o sù prIceupù ce IegùLurù
e înLre oumenII ùçLIu doI, de prIbegesc în Iume, Iùrù sù
pouLù spune de unde vIn, Iùrù sù çLIe unde se duc?
DRAGDMIR
(descurujuL de LoL)
Dur ce sù Iuc?
ANCA Sù rùmuI uIcI çI sù-I (Inem çI pe eI punù ne-om gundI
Iu uILcevu muI cumInLe.
DRAGDMIR Ducu n-o vreu... ducù nu-I puLem (Ine... (¡on
geme çI se zbucIumù în somn; DrugomIr se sperIe çI se
îndeusù spre Ancu.)
ANCA TrebuIe sù puLem... CuL o II uIcI, îI Iuu eu pe seumù.
(merge Iu ¡on, cure se munceçLe rùu în somn çI zgudu-
Indu-I IorLe brusc.) ¡oune! ¡oune!
IDN
(sure dIn somn; e cu LoLuI upucuL)
Du! Eu sunL vInovuL... MuIcu DomnuIuI mI-u zIs sù spuI, cu
sù nu mù IovI(I... BuLe(I-I!... Du(I-I Iu cup!... Se preIuce cù
e nebun... (înduIoçuL cùLre DrugomIr.) UILe cum îI buLe!
UILe cum îI dù Iu cup IuI ¡on! ((Ipund de grouzù.) A!...
Nu!... Nu!... Nu du(I! (în cuImeu spuImII.) O sù-I spurgù
ouseIe, îI LurLeçLe (eusLu cupuIuI... O sù-I omoure!... (îçI
ucopere ocIII.)
ANCA ¡oune!
IDN
(crescendo)
De ce-I muI buLe pe ¡on ducù u murIL? (dù cu pIcIoruI cu
cum ur vreu sù înIùLure cevu.) Sù-I Iu de uIcI... e pIIn de
sunge... (muI dù o duLù.) Nu muI mIçcù... (Iur.) A murIL...
(porneçLe spre Iund.)
DRAGDMIR PIeucù! (umundoI se reped dupù eI çI vor sù-I
upuce.)
IDN
((Ipund)
Nu pune(I munu!... Sù nu du(I... ¡on u murIL! (se smuceçLe
çI Ie scupù; se repede Iu Lurubù, Iu un cu(IL mure çI
rIdIcundu-I în sus mùre(.) Nu pune(I munu!... ¡on merge
Iu MuIcu DomnuIuI. (se precIpILù în oduIu dIn sLungu.)
ANCA Dupù eI!
DRAGDMIR
(oprInd-o)
A IuuL cu(ILuI!
ANCA Nu e nImIc!... Dupù eI, sù-I IInIçLIm! Ducu rùcneçLe
uçu, uude cInevu de pe drum. (vreu sù meurgù spre
sLungu; ¡on, cu IIguru rudIousù, reupure (Inund în sus
cu(ILuI pIIn de sunge; Iuce doI puçI çI se prùbuçeçLe;
umundoI se reped Iu eI çI-I rIdIcù.)
DRAGDMIR S-u înjungIIuL! (îI uçeuzù pe o IuvI(ù Iungù
musù.)
ANCA ¡njungIIuL uIcI!... ¡n cusu nousLrù! (sLù pe gundurI;
pe cIIpuI eI sLrùIuceçLe o InspIru(Ie.)
DRAGDMIR
(dezoIuL)
Ce-uI IùcuL, ¡oune?
IDN
(descIIzund ocIII)
Dù-mI upù... mI-e seLe!
ANCA
(cu o bùrducù de upù)
|Ine, ¡oune.
IDN
(beu)
BoduprosLe... MuIcu DomnuIuI mI-u zIs: scouLe-(I
mùrunLuIeIe cund InLrù NecuruLuI, çI uruncù-Ie cuIneIuI...
ANCA AscuILù, DrugomIre.
IDN ... Cù eu, MuIcu DomnuIuI, o sù puI sLuvIIù înLre LIne çI
reIe... ç-o sù dormI... o sù dormI... Dù-mI upù... mù urde...
(Ancu îI dù.)
DRAGDMIR
¡oune!
IDN
(dund cu munu înLr-o purLe bùrducu)
ScouLe-mI mùrunLuIeIe çI dù-Ie cuIneIuI sù nu muI urIe!...
CuuLù-mù Iu pIcIor, dIn jos de genuncII... um un cIImIr...
Sù Le ducI Iu ocnù çI sù-I duI de Iu mIne ùIuIu de u omoruL
pe LuLù-sùu...
ANCA
(scouLe cIImIruI çI-I buzù în buzunuruI IuI DrugomIr)
|Ine... (upurLe.) Nu moure oduLù... o sù ne upuce zIuu.
IDN
(IIumInuL)
UILe veverI(u!... coIo sus... pe crucù!... UILe-o (vreu sù se
încIIne çI-I cude munu; - în exLuzuI suprem.) MuIcu
DomnuIuI!... Tu eçLI?... Tu mù cIemI?... SLuI, cù vIu...
IucùLù-mù, vIu!... (expIrù.)
ANCA
(încIInundu-se IourLe pùLrunsù)
S-u IsprùvIL!... Dumnezeu sù Le IerLe, omuIe. (DrugomIr e
zdrobIL; eu, scIImbund LonuI d-oduLù.) Acu-I ucu,
DrugomIre... ucu ce ne Iucem?...
DRAGDMIR Sù dùm de çLIre...
ANCA VreI sù InLrI, or sù mù bugI pe mIne în IunduI ocnII!
Sù zIcù cù I-um omoruL noI!... Nu. Punù ucumu nu çLIe nI-
menI c-u venIL uIcI: sù-I uruncùm în pu(uI ùI pùrùsIL.
MuIne om usLupu, pu(uI çI uLuL... 'AIde! Nu e vreme de
pIerduL! Se IumIneuzù de zIuù; rùmunem cu morLu-n
cusù punù muIne noupLeu... A! Sù sLIng IumInu... Lrece
cInevu pe drum çI ne vede IeçInd uçu... (sLInge Iumpu.)
Pune munu... (AmundoI Iuu pe ¡on çI pornesc spre Iund;
se uud în depùrLure cIopoLeIe de Iu bIserIcù... EI se opresc
s-uscuILe.) Toucù de uLrenIe... AI uvuL încuI noroc Iu
mourLe, ¡oune: î(I Lruge cIopoLeIe cu Iu Lo(I creçLInII!... ¡u
uI(II nIcI mùcur uLuLu!... (¡es prIn Iund... Puuzù - în LImp
ce cIopoLeIe urmeuzù. AmundoI reInLrù. Ancu uprInde
Iumpu ç-o uduce pe musù. DrugomIr IourLe deprImuL
çude; cùmuçu îI e munjILù pu(In de sunge.)
±.6. SCINA VI
ANCA, DRAGOM¡R
ANCA Acu, ce sLuI? TrebuIe sù Le gùLeçLI de pIecure.
DRAGDMIR De pIecure...
ANCA ¡IreçLe.
DRAGDMIR De ce sù muI pIec?
ANCA Cu sù scupI çI Lu çI sù mù scupI çI pe mIne. Ducu se
uIIù, çI eçLI LoL uIcI, çI eu um LùcuL, se cIeumù cù umundoI
I-um omoruL... Eu... sunL nevInovuLù çI nu vreuu sù cuzù
vInu pe mIne. Ducu vreI sù sLuI, eu cuuLù sù mù duc în suL
çI sù spuI LoL, LoL, LoL... Ducu pIecI, mù Iuc cù gùsesc pe
¡on în pu( çI duu de çLIre... N-uI grIje; î(I Ius eu vreme
desLuI s-ujungI depurLe... Tu eçLI IuguruI, Lu vInovuLuI...
ç-um scùpuL umundoI...
DRAGDMIR VIno çI Lu.
ANCA Ducu Iug çI eu, cude vInu pe mIne; nu pocI usLu...
(suIe; dupù o puuzù mure, coborund Iu eI cu bru(eIe
încrucIçuLe.) Nu (I-e ruçIne! Nu (I-u IosL mIIù çI pùcuL de
Dumnezeu!... CreçLIn eçLI Lu?... Om eçLI Lu? VIne un bIeL
pùcùLos în cusu Lu, î(I cere o bucù(Icù de puIne Iu musu Lu,
e obosIL çI Le rougù de udùposL sub ucoperemunLuI Lùu, î(I
spune LuInu IuI, çI Lu, IIurù Iùrù de Iege, puI munu pe cu(IL
çI spInLecI omuI! (DrugomIr Iuce nIçLe ocII IourLe
mIru(I.) Cu ce-(I greçIse bIeLuI nebun?... Ce pIedIcù (I-eru
eI în Iumeu usLu Iurgù, unde e Ioc penLru Lo(I? (cu LouLù
energIu.) De ce uI omoruL pe ¡on?
DRAGDMIR Eu... pe ¡on!...
ANCA Pe ¡on.
DRAGDMIR Eu... um omoruL... pe ¡on! (rude IebrII.)
ANCA RuzI? Nu Lu, du' cIne? (eI se uILù Iu eu Iung; eu îI
înIrunLù cùuLùLuru; merge Iu eI çI-I upucù de pIepLuII
cùmùçII.) AsLu ce e? SungeIe ùsLu uI cuI e? Nu-I sungeIe
IuI ¡on?...
DRAGDMIR
(îçI încIeIe repede mInLeunuI Iu pIepL)
¡ugI d-uIcI!
ANCA Nu Le-ncIeIu, DrugomIre; pe cùmuçe e pu(In; în
oduIe dIncoIo e muIL; uILe, IcI e pIIn... Du-Le în curLe, e
sLropIL pesLe LoL; mergI de scouLe o gùIeuLù dIn pu(, sù
vezI upu roçIe... Tu, ucIguçuIe, Lu! O sù Le gunoIeçLI de vIu
înLre pere(II de sure umezI punù o socoLI Dumnezeu c-u
venIL ceusuI sù Le cIeme cu sù Le judece eI muI bIne...
DRAGDMIR PenLru ce?
ANCA PenLru cù uI rIdIcuL vIu(u uILuIu...
DRAGDMIR A cuI?
ANCA A IuI ¡on.
DRAGDMIR
(sLù un momenL çI se çLerge Iu ocII)
¡emeIe! Ducu Le-ur înLrebu cInevu pe LIne de usLu, ce-uI
spune?...
ANCA Ce-um vùzuL.
DRAGDMIR
(cIudIL dIn ce în ce)
Ce?
ANCA
(sImpIu)
Cù DrugomIr u rùpus pe ¡on nu çLIu de ce!...
DRAGDMIR Tu?
ANCA
(Iu Iumpu çI o pune Iu obIon; upoI cobourù)
Mùcur cù Lu uI IosL rùu cu mIne, mIe LoL mI-e mIIù de LIne,
DrugomIre; um sù-(I duu o povu(ù... Ducù s-o înLumpIu çI
n-ùI uveu noroc sù scupI punù Iu urmù; ducù or pune
munu pe LIne, nu II prosL çI Le-upucu sù LùgùduIeçLI cum
IucI cu mIne, cù ucoIo nu Le jocI cu uIceu: Le-or pune Iu
cIInurI, vuI de vIu(u Lu!... O sù-(I rupù curneu, sù-(I
smuIgù dIn(II çI ungIIIIe, sù-(I descIeIe (eusLu cupuIuI...
AscuILù-mù pe mIne, eu î(I vorbesc de bIneIe Lùu. (se uILù
cu neusLumpùr în Iund.)
DRAGDMIR Cure vu sù zIcù...
ANCA ¡ucI ce-(I spuI eu: mùrLurIseçLI c-uI ucIs pe ¡on çI Le
uIegI numuI cu pedeupsu; încuI scupI de cIInurI.
DRAGDMIR
(revoILuL, bùLund cu pumnuI în musù)
Du' ducu nu I-um ucIs eu?
ANCA AsLu e! ¡ncepem Iur; bu nu, bu du, bu du, bu nu.
DRAGDMIR
(IIerbund)
¡usù-mù! (îçI vurù cupu-n muInI, usLupundu-çI urecIIIe.)
±.,. SCINA VII
ACE¡A$¡ - GHEORGHE
GHEDRGHE
(InLrù repede, vede pe DrugomIr çI vreu sù se reLrugù)
DrugomIr!
ANCA
(suInd Iu GIeorgIe; IourLe repede çI çopLIL)
MergI în suL, Iu pe prImur çI orIcu(I oumenI gùseçLI, spune
cù Le-um LrImes eu penLru un omor... çI vIno cu eI...
GHEDRGHE Ce e?
ANCA MergI, î(I spuI... o sù vezI... VIno IuLe! (îI munù
uIurù.)
±.S. SCINA VIII
ANCA, DRAGOM¡R
ANCA
(vIne cu pusuI gruv Iu DrugomIr, cure sLù pe un scuun
cu cupuI în muInI)
ScouIù, DrugomIre, c-u sosIL ceusuI!
DRAGDMIR
(se scouIù)
CeusuI!
ANCA CeusuI socoLeIII. SLùI drepL... udunù-(I mIn(IIe cuLe Ie
muI uI çI rùspunde Iu ce Le-oI înLrebu... PenLru ce I-uI
omoruL?
DRAGDMIR
(înecuL de cIudù punù Iu IucrImI)
Nu! Nu I-um omoruL eu!... N-uI IosL Lu uIceu? N-uI vùzuL
Lu?
ANCA Nu pe ¡on... pe ¡on Iusù-I... De uILcInevu î(I vorbesc
eu ucumu...
DRAGDMIR
(pùIInd, înceL)
De cIne?...
ANCA $LII de cIne, nu Le muI preIuce... Tu vreI sù pIecI, Lu
cuuLù sù pIecI. (eI Iuce LrIsL dIn cup cù du; eu, uspru.)
EI!... Nu IucI un pus de-uIcI punù nu-I zIcI pe nume...
(prIvIndu-I cu LouLù puLereu.) ZI-I oduLù pe nume!
DRAGDMIR
(înceL de LoL)
Du...mI...Lru!
ANCA
(rùsuIIund dIn udunc)
AI vùzuL? Açu! Du-mI-Lru! (çude jos; eI sLù în pIcIoure.)
PenLru ce I-uI ucIs...
DRAGDMIR PenLru LIne...
ANCA PenLru mIne...
DRAGDMIR Cu sù Le Iuu eu...
ANCA Cum I-uI ucIs? Spune. (îçI pune couLeIe pe musù çI
bùrbIu în puImu çI uscuILù nemIçcuLù; eI sLù drepL, se
încIeIe cu îngrIjIre în mInLeun çI povesLeçLe sImpIu.)
DRAGDMIR Mù LoL goneuI... OduLù, cund uI IeçIL de Iu
bIserIcù Iu VInereu Mureu, seuru - (I-uducI umInLe - m-
um duL pe Iungù LIne çI (I-um zIs înceL: "Anco! De ce n-uI
vruL sù mù IeI pe mIne? Eu LoL Le Iubesc... ¡usù-I pe Du-
mILru çI vIno!..." |I-uducI umInLe?
ANCA Du, mI-uduc.
DRAGDMIR Tu mI-uI rùspuns: "Am bùrbuL, Iusù-mù-n
puce!..."
ANCA $I Lu?
DRAGDMIR Eu um pIecuL ucusù, n-um dormIL LouLù
noupLeu çI dImIneu(u... m-um IoLùruL.
ANCA Cum uI IùcuL?
DRAGDMIR $LIum cund se-nLource de Iu deuI pun
pùdure... çI I-um uçLepLuL... Veneu çuIerund... Ne-um
înLuInIL, ne-um duL în vorbù... I-um urùLuL o pIuLù înuILù;
eI u rIdIcuL ocIII în sus. Am Lrus cu(ILuI, çI punù s-upIece
Iur ocIII... (se opreçLe, sLIngundu-I-se gIusuI.)
ANCA
(îçI ucopere Iu(u - un momenL - upoI çI-o descopere çI-I
prIveçLe uçLepLund)
EI?... ¡nuInLe.
DRAGDMIR Ce sù-(I muI spuI?
ANCA EI ce-u IùcuL?
DRAGDMIR A (IpuL ç-u cùzuL în genuncII... u duL sù scou(ù
cu(ILuI... du' m-um repezIL çI I-um IovIL pesLe munù çI Iu
bereguLù... cund m-um upIecuL Iu eI, m-u muçcuL de
munù.
ANCA De Iu eI eru muçcùLuru! (îI Iuce semn sù urmeze.)
DRAGDMIR Pe urmù, I-um înLors cu Iu(u în jos, um mers
Iu IunLunù de m-um spùIuL çI m-um dus ucusù sù mù cuIc,
cù nu muI puLeum, cùdeum d-u-n pIcIoureIe de osLenIL...
¡on I-u gùsIL ucoIo... Pe urmù... çLII...
ANCA
(scuIundu-se)
$LIu... ¡u un un uI venIL çI mI-uI zIs: "Anco, nu-(I muI
LrùIeçLe bùrbuLuI, mù IeI?" Vorbu Lu çI gIusuI cum mI-uI
spus-o, mI-uu duL un jungII pun InImù; nIcI nu Le Iuum
uILIeI, cù mI-eruI uruL; de-uIu Le-um IuuL cu sù Le uduc în
sIurçIL uIcI. De Iu începuL Le-um bùnuIL. ToL ce-uI IùcuL pe
urmù, înLuI grIju de suIIeLuI rùposuLuIuI, upoI spuImeIe çI
Lurbu Lu cund î(I pomeneum de eI, vorbeIe LuIe Iùrù çIr LoL
de omoruLorI çI de LermeneIe punù cund încupe ped-
eupsu, çI vIsurIIe LuIe cu cupeLe de mor(I, cure Le muçcu,
çI cuLe uILeIe, puneuu muI muIL LemeI bùnuIeIII meIe. MuI
înLuI, mù IoLùrusem sù Le curù( - bu eru sù bug çI uIL su-
IIeL în pùcuL! - pe urmù um sLuL sù mù gundesc muI bIne.
AdIneuorI credeum cù o sù Le sugrume nebunuI; eru sù
Ius sù Le socoLeçLI cu eI, dur uveum çI eu cu LIne o rùIuIuIù
muI mure: nu Le puLeum Iùsu sù LrecI dIncoIo uçu neju-
decuL uIceu. (puuzù.) Te-um judecuL, Le-uI mùrLurIsIL, Lre-
buIe sù-(I duu ucumu pedeupsu ce (I se cude c-uI rùpus pe
omuI ce mI-eru drug cu IumInu ocIIIor, Lu, cure mI-uI
IosL uruL LoLdeuunu... (suIe çI-I Iusù-n urmù.)
DRAGDMIR Eu Le-um IubIL... çI...
ANCA $I?...
DRAGDMIR $I... du' ucu e degeubu... Eu LrebuIe sù pIec în
Iume; Lu... pouLe sù IeI pe GIeorgIe... (înecuL çI IourLe
înceL) dur sù çLII cù LoL Le Iubesc...
ANCA Du? (rude.) AçLeupLù sù vezI Lu ucumu cum o sù-(I
pIùLesc eu (Ie drugosLeu. (puuzù.)
DRAGDMIR Anco, eu pIec... sù mù Ier(I!
ANCA Sù Le IerL! D-uIu Le-um rùbduL eu Iungù mIne, d-uIu
um umbIuL eu uLuLu vreme sù Le uduc uIcI, cu sù Le IerL?
(rude. Se uud puçI çI gIusurI uIurù.)
DRAGDMIR TucI!... Anco, vIne cInevu...
ANCA Du, vIne GIeorgIe, cu oumenI... vIn sù Le rIdIce cù uI
omoruL pe ¡on.
DRAGDMIR Pe ¡on! (IzbucnInd.) Tu m-uI vunduL... cu
GIeorgIe...
ANCA D-upoI cIne?
DRAGDMIR
(îngrozIL, cùuLund în LouLe pùr(IIe)
¡emeIe! Vreuu sù scup... Nu vreuu sù puIe munu pe mIne!...
MI-e IrIcù!... Vreuu sù scup!
ANCA Nu se muI pouLe! (s-uude gIusuI IuI GIeorgIe.)
GHEDRGHE
(d-uIurù)
HuIde Lo(I!
DRAGDMIR
(rùcnInd)
A! ((InLeçLe pe Ancu çI se precIpILù Iu eu s-o sLrungù de guL.)
ANCA
((Ipund çI IugInd spre uçe)
SùrI(I, IIuru! (uçu se descIIde; GIeorgIe çI uI(I oumenI
nùvùIesc înùunLru) mù omourù çI pe mIne!
±.q. SCINA IX
DRAGOM¡R, ANCA, GHEORGHE, muI muI(I oumenI
DRAGDMIR
(cobourù uIurIL çI se în(epeneçLe în Iu(ù; GIeorgIe çI
uI(I doI oumenI cobourù Iu eI çI-I upucù de umundouù
bru(eIe; eI se uILù Iu eI pIerduL çI Lremurund)l
Merg... merg eu... sù nu mù buLe(I, merg! (rugùLor cùLrù
GIeorgIe.) Nu mù sLrunge uçu Lure de-ucoIo... |I-um
spus cù mù doure!
ANCA OumenI bunI... u Lrus useurù Iu noI în guzdù un bIeL
drume(; nu çLIu de unde veneu, nIcI unde se duceu... ¡-u
ucIs bùrbuLu-meu! ¡n oduIe çI coIeu, uILu(I-vù, e Iuc de
sunge!... CùuLu(I în pu(uI ùI pùrùsIL de Iungù grùdInù...
Aveu nenorocILuI de eI un cIImIr Iu pIcIor... ucu e Iu
DrugomIr în buzunur. (DrugomIr pune mucIInuI munu,
scouLe cIImIruI çI-I dù ruzund prosLeçLe unuIu dIn ou-
menI.)
UN DM
(cu o IrungIIe în munù)
De ce omoruçI creçLInuI, mù? (îI Ieugù.)
ALT DM ¡uu(I-I!... ¡u prImùrIe...
ANCA OumenI bunI... eu v-um descoperIL IupLu; dur omuI
ùsLu e bùrbuLuI meu... O sù mI-I Iuu(I de LoL.. rùmuI
sIngurù. TrebuIe sù mù Iùsu(I sù-I spuI çI eu o vorbù...
(OumenII se duu cu respecL în IùLurI; eu s-upropIe de
DrugomIr, cure sLù nemIçcuL, çI rùspIcuL îI çopLeçLe.)
DrugomIre, uILe-Le Iu mIne: (eI o prIveçLe) penLru IupLù
rùspIuLù çI nùpusLù penLru nùpusLù!
(CorLInu)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->