BiỂU MẪU BÁO CÁO TIẾN ĐỘ BẢO DƯỠNG HẰNG NGÀY

STT Tên Trạm Tên Cell BSC name Địa chỉ Long Lat Huyện Tỉnh Điện trở đất GSM 900 / GSM 1800 SiteType CI Góc phương vị đo thực tế Góc PV theo số liệu VNP3 Độ cao anten Loại cột Góc ngẩng cơ khí Góc ngẩng điện Góc ngẩng tổng cộng Mã antennas Hãng sản xuất Chú ý Ngày thực hiện Thời gian vào trạm Thời gian rời trạm Logfile trước BD Logfile sau BD Trực OMC Giám sát Đội thực hiện

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful