P. 1
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 2013

|Views: 10|Likes:
Published by bobankarpos
«Πᾶς ὅστις ὁμoλoγήσει ἐν ἐμoὶ ἔμπρoσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμoλoγήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπρoσθεν τoῦ Πατρός μoυ τoῦ ἐν oὐρανoῖς»
«Πᾶς ὅστις ὁμoλoγήσει ἐν ἐμoὶ ἔμπρoσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμoλoγήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπρoσθεν τoῦ Πατρός μoυ τoῦ ἐν oὐρανoῖς»

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: bobankarpos on Jun 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2014

pdf

text

original

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ &
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
Κάλυμνος Τ.Κ.85200, τλ.! 22"#0$2#000, %&'!22"#02#000()*, +$,&-.! -,/&.0,12030&422.56
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
«Π7ς 8στις 9μoλoγήσει :ν :μo; <μπρoσθεν τ=ν >νθρώπων, 9μoλoγήσω κ>γ? :ν
α@τA <μπρoσθεν τoB Πατρός μoυ τoB :ν o@ρανoCς».
Αγαπητοί μου αδελοί,
!ιπλή εορτή σήμερα η "κκλησία μας #αρμοσ$νως εορτ%&ει και πανηγυρί&ει την
μνήμη των !ώδεκα Αποστόλων και την σ$να'η των Αγίων Π%ντων και κατ% τους
α(ευδείς λόγους του ιδρυτο$ )ης, του *εανθρώπου +ησο$, μας λ,γει ότι «κ%θε ,νας
που θα με ομολογήσει εμπρός στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω και εγώ εμπρός
στον Πατ,ρα μου τον ουρ%νιο».
-αι πρ>γματι, ο .,γας .εσίτης *εο$ και ανθρώπων, ο .ονογενής /ιός και
0όγος του *εο$,τους μαθητ,ς )ου, αλλ% και όλους εκείνους τους %νδρες και τις
γυναίκες, που εν λόγοις και ,ργοις ομολόγησαν επί γής το *εανδρικό πρόσωπό )ου,
παρεκ%λεσε και ,τυ#αν 1 παρ% του Πατρός )ου 1 της μεγ%λης τιμής και α'ίας να
ονομ%&ονται 2γιοι.
Περί διωγμών εί#ε ομιλήσει προηγουμ,νως στους μαθητ,ς )ου ο -$ριος. )ους
προείπε ότι στο μDγα ,ργο τους, ως αποστόλων και διδασκ%λων της οικουμ,νης,των
οποίων την μνήμη εορτ%&ει σήμερα η "κκλησία του 3ριστο$, θα συναντήσουν
κινδ$νους. Πονηροί %νθρωποι αμετανόητοι στην κακία τους θα τους υπο4%λλουν σε
4ασανιστήρια ,θα τους εκτελ,σουν με μαρτυρικό θ%νατο. Αλλ% ας μη δειλι%σουν.
!ιώκτες όμως και ε#θροί της πίστης και των πιστών δεν ανίστηκαν μόνο κατ%
τους #ρόνους των αγίων Αποστόλων. 5αλλ% και στους μετ,πειτα #ρόνους υπήρ'αν
και υπ%ρ#ουν και σήμερα διώκτες της "κκλησίας του 3ριστο$, της .ίας Αγίας
-αθολικής και Αποστολικής.
-αι σήμερα, «εν ιματισμώ δια#ρ$σω περι4ε4λημ,νη, πεποικιλμ,νη» , αυτ% τα
%για πρόσωπα των Αγίων !ώδεκα Αποστόλων και Π%ντων των Αγίων, η επί γης
στρατευομ,νη του 3ριστο$ "κκλησία ,τιμ% και (%λλει6 «!ε$τε π%ντες οι πιστοί, των
Αγίων Π%ντων την παν,νδο'ον μνήμην, εν (αλμοίς και $μνοις και ωδαίς πνευματικαίς
ευημήσωμεν».
"ίναι αναρίθμητοι οι 2γιοι , οι δι%δο#οι των Αποστόλων Αγιοι Π%ντες , οι
οποίοι ως αστ,ρες ωτεινοί ,λαμ(αν στο στερ,ωμα της στρατευομ,νης του 3ριστο$
"κκλησίας και πότισαν το αγλαόκαρπο δ,νδρο της #%ριτος και της σωτηρίας του
ανθρωπίνου γ,νους με το αίμα τους, το δ%κρυ τους, με το λόγο τους, με την ομολογία
τους, με τις κακου#ίες τους, με τις στερήσεις τους, με τα μαρτ$ρι% τους και τ,λος με τον
θ%νατό τους.
Πίστευαν τα μυρίπνοα %νθη του Παραδείσου, οι 2γιοι Π%ντες, οι κατα'ιωθ,ντες
του αμαραντίνου στε%νου παρ% του !ομήτορος της "κκλησίας, ότι η ομολογία τους
δια το πρόσωπο του 7ωτήρος 3ριστο$ δεν αρκο$σε μόνο στους λόγους, αλλ% ,πρεπε
και με ,ργα να ομολογήσουν τον Αυθ,ντη και !εσπότη τους.
Πίστευαν οι ωτεινοί αστ,ρες τη "κκλησίας του 3ριστο$, οι Αγιοι Π%ντες, ότι και
τα ,ργα της αρετής δο'%&ουν τον *εό, «δεί'ον μοι την πίστιν σου εκ των ,ργων σου»
λ,γει ο Απόστολος +%κω4ος.
8 9μολογία μετ% πίστεως και καλών ,ργων αν,δει'αν τους σήμερα
εορτα&ομ,νους πολ$ωτους αστ,ρες της "κκλησίας μας πυ'ία του πνε$ματος,
σ%λπιγγες του *είου 0όγου, αστ,ρες πολ$ωτους στα $(η της θείας ελλ%μ(εως.
8 τιμή, λοιπόν, π%ντων των Αγίων από εμ%ς, τα μ,λη της επί γής στρατευομ,νης
του 3ριστο$ "κκλησίας, είναι τιμή και δό'α του *εο$, ο 9ποίος δό'ασε και αγίασε
αυτο$ς με την #%ρη του Παναγίου Πνε$ματος.
Αυτών των Αγίων του *εο$ σήμερα και εμείς επικαλο$μαστε την μεσιτεία τους
και (%λλουμε μετ% του υμνωδο$6 «τον υμ%ς στεανώσαντα, εκτενώς δυσωπείτε, του
λυτρωθήναι ε' ε#θρών αορ%των και ορατών, τους πίστει και πόθω τελο$ντας την
αεισ,4αστον μνήμην υμών».
"μείς οι &ώντες και αποτελο$ντες την στρατευομ,νη του 3ριστο$ "κκλησία
εορτ%&ουμε σήμερα την μνήμη των Αγίων Π%ντων και της *εοτόκου, όμως 1 γενν%ται το
ερώτημα 1 εμείς μιμο$μαστε τους Αγίους της "κκλησίας μας: αντλο$με από την &ωή
τους εκείνες τις δυν%μεις που υ(ώνουν τον %νθρωπο πνευματικ%:
9μολογο$με και εμείς σήμερα τον 7ωτήρα και 0υτρωτή μας ως και αυτοί
ομολόγησαν, εν ,ργοις και λόγοις και πρ%'εσι
Αγαπητοί μου αδελοί,
8 σταθερή ομολογία στον 3ριστό οδηγεί τον %νθρωπο στην αιωνία
μακαριότητα, οδηγεί τον %νθρωπο κοντ% στο θρόνο του Παντ%νακτος *εο$, εκεί που
δεν υπ%ρ#ει λ$πη, θορ% και στεναγμός αλλ% &ωή #αρ%ς και ευλογίας.
8 %ρνηση και η μη αποδο#ή του *εανθρώπου +ησο$ ως .ονογενο$ς /ιο$ του
*εο$, ο 9ποίος ,κλινε ουρανο$ς και ήλθε στην γή να σώσει τον %νθρωπο από την
αμαρτία, οδηγεί τον %νθρωπο μακρι% από την αγκαλι% του *εο$ Πατ,ρα.
!ια να μην ακο$σουμε και εμείς εκείνο πο$ είπε ο -$ριος6 «"κείνον, όμως, που
θα με αρνηθεί εμπρός στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ και εγώ εμπρός στον Πατ,ρα
μου τον ουρ%νιο», ας προσπαθήσουμε να γίνουμε μιμητ,ς των Αγίων της "κκλησίας
μας.
!εν θα υπ%ρ'ει καμία δικαιολογία την μεγ%λη ημ,ρα της κρίσεως σε καν,ναν
από εμ%ς που δεν ομολογο$με Πατ,ρα, /ιόν και 2γιον Πνε$μα, δεν πιστε$ουμε στον
-$ριο της !ό'ης 3ριστό και στην .ία, Αγία, -αθολική και Αποστολική Αυτο$
"κκλησία, και δεν πρ%ττουμε ,ργα αρετής, ,ργα καλ%, ,ργα #ριστιανικ%.
"%ν θ,λουμε, αδελοί, να ανακηρ$'ει και εμ%ς ο -$ριος της !ό'ης αληθινο$ς
μαθητ,ς )ου και να ομολογήσει και εμ%ς στον 9υρ%νιο Πατ,ρα )ου την ημ,ρα εκείνη
την μεγ%λη και ωταυγή, ας μιμηθο$με το ν,ος των Αγίων της "κκλησίας μας, των
οποίων σήμερα, εν εκκλησία πολλή, επιτελο$με την Αγίαν Αυτών μνήμη. Α.8;.
9.0.-.Α.Π.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->