Ţara noului început

Isus a poruncit botezul

1. Care este îndemnul Evangheliei? Mat. 28:19

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

2. Este botezul important? Marcu 16:16 Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit.

3. Care sunt unele dintre formele de botez folosite astăzi?
a.prin imersiune (corpul scufundat în apă); b.tripla imersiune (scufundare de 3 ori în apă) c. aspersiune (stropire cu apă); d. infuzie (apa turnata pe cap celui botezat)

4. Ce semnifică cuvântul "botez"?

Botez provine din cuvântul grecesc

baptizo - baptizo care înseamnă a scufunda, a afunda.

Isus modelul nostru desăvârşit

6. Cine este exemplul meu în orice, inclusiv în botez? 1Petru 2:21 Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi, şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui.

7. În ce mod a botezat Ioan pe Isus? Marcu 1:9-11
... a venit Isus din Nazaretul Galileii, şi a fost botezat de Ioan în Iordan. Şi îndată, când ieşea Isus din apă, el a văzut cerurile deschise, şi Duhul pogorându-Se peste El ca un porumbel.

8. Ce a spus Isus lui Ioan când acesta a refuzat la început ca să-L boteze? Matei 3:13-15

,,Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.``

9. De ce boteza Ioan la Enon? Ioan 3:23

Ioan boteza şi el în Enon, aproape de Salim, pentrucă acolo erau multe ape;

10. Ce a spus Pavel despre aceia care învaţă contrar Scripturii? Gal. 1:11.12.8.9 Fraţilor, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine, nu este de obîrşie omenească; pentrucă, n-am primit-o, nici n-am învăţat-o dela vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos.

10. Ce a spus Pavel despre aceia care învaţă contrar Scripturii? Gal. 1:11.12.8.9

Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie, deosebită

10. Ce a spus Pavel despre aceia care învaţă contrar Scripturii? Gal. 1:11.12.8.9 de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! dacă vă propovăduieşte cineva o Evanghelie, deosebită de aceea pe care aţi primit-o, să fie anatema!

11. Cum a botezat Filip pe famenul etiopian? Fapte 8:27-39 Filip a alergat, şi a auzit pe Etiopian citind pe proorocul Isaia. El i-a zis: ,,Înţelegi tu ce citeşti?``...Famenul a zis lui Filip:

11. Cum a botezat Filip pe famenul etiopian? Fapte 8:27-39 ,,Rogu-te, despre cine vorbeşte proorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul?``

11. Cum a botezat Filip pe famenul etiopian? Fapte 8:27-39 Atunci Filip a luat cuvîntul, a început dela Scriptura aceasta, şi i-a propovăduit pe Isus.

11. Cum a botezat Filip pe famenul etiopian? Fapte 8:27-39 Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: ,,Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?``

11. Cum a botezat Filip pe famenul etiopian? Fapte 8:27-39

Filip a zis: ,,Dacă crezi din toată inima, se poate.`` Famenul a răspuns: ,,Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.``

11. Cum a botezat Filip pe famenul etiopian? Fapte 8:27-39 A poruncit să stea carul, s-au coborât amîndoi în apă,

11. Cum a botezat Filip pe famenul etiopian? Fapte 8:27-39 şi Filip a botezat pe famen. Când au ieşit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip, şi famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul îşi vedea de drum, plin de bucurie,

Botezul este important

12. Cât de important este botezul? Ioan 3:5 Isus i-a răspuns: Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.

13. De unde provin celelalte forme de botez? Mat. 15:9

De geaba Mă cinstesc ei, învăţând ca învăţături nişte porunci omeneşti.

14. Unii spun că botezul cu Duhul Sfânt este suficient. Este aceasta adevărat? Fapte 10:44- 48 Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a coborât Duhul Sfânt peste toţi cei ce ascultau Cuvântul....

14. Unii spun că botezul cu Duhul Sfânt este suficient. Este aceasta adevărat? Fapte 10:44- 48 Atunci Petru a zis:,,Se poate opri apa ca să nu fie botezaţi aceştia, care au primit Duhul Sfânt ca şi noi?``

Conform Bibliei, înainte de botez o persoană trebuie: Mat. 28:18-20 a. să înveţe şi să accepte toate înţăturile lui Isus
Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit.

Conform Bibliei, înainte de botez o persoană trebuie: Marcu 16:16 b. să creadă aceste învăţături din toată inima sa Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit.

Conform Bibliei, înainte de botez o persoană trebuie: Fapte 2:38 c. să regrete toate păcatele sale
,,Pocăiţi-vă``, le-a zis Petru, ,,şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre;

Conform Bibliei, înainte de botez o persoană trebuie: Rom. 6:5.6 d. să întoarcă spatele păcatului
Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentruca trupul păcatului să fie desbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului;

Conform Bibliei, înainte de botez o persoană trebuie: Ioan 3:5 e. să aibe experienţa naşterii din nou

Isus i-a răspuns: Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.

15. În lumina celor cinci condiţii, trebuie copiii să fie botezaţi?

Botezul implică o decizie matură

Botezul şi mântuirea

16. În zilele lui Noe poporul a fost salvat prin intrarea în corabie. Ce a prevăzut Dumnezeu pentru oamenii de astăzi? 1Petru 3:20.21 ...în zilele lui Noe, când se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, şi anume opt.

16. În zilele lui Noe poporul a fost salvat prin intrarea în corabie. Ce a prevăzut Dumnezeu pentru oamenii de astăzi? 1Petru 3:20.21

Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul

17. Ca şi în căsătorie, al cărui nume îl vom prelua noi la botez? Gal. 3:27

Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos, v-aţi îmbrăcat cu Hristos.

18. Care este experienţa unei persoane care este în Hristos? 2Cor. 5:17 Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.

19. Cum vom cinsti moartea, îngroparea şi învierea lui Isus? Rom. 6:4-6 Noi deci, prin

botezul
în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentruca, am fost îngropaţi împreună cu El,

19. Cum vom cinsti moartea, îngroparea şi învierea lui Isus? Rom. 6:4-6 pentruca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.

20. Care este ceremonia care ne aduce în adevarata Biserica a lui Dumnezeu? 1Cor. 12:13 Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup,

21. Este rebotezarea potrivită vreodată? Fapte 19:2-5

şi le-a zis: ,,Aţi primit voi Duhul Sfânt când aţi crezut?`` Ei i-au răspuns: ,,Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt

21. Este rebotezarea potrivită vreodată? Fapte 19:2-5

``Dar cu ce botez aţi fost botezaţi?`` le-a zis el. Şi ei au răspuns: ,,Cu botezul lui Ioan.``

21. Este rebotezarea potrivită vreodată? Fapte 19:2-5
``Atunci Pavel a zis: ,,Ioan a botezat cu botezul pocăinţei, şi spunea norodului să creadă în Celce venea după el, adică în Isus.`` Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în Numele Domnului Isus.

Botezul place lui Isus

22. Dacă o persoană îndeplineşte condiţiile lui Isus pentru botez, cât de curând poate fi botezată? Fapte 22:16 Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul, şi fii spălat de păcatele tale, chemând Numele Domnului.

23. Atunci când refuz botezul, pe cine resping eu de fapt? Luca 7:30 dar Fariseii şi învăţătorii Legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui.

24. Ce a spus Tatăl Ceresc atunci când Isus a fost botezat? Marcu 1:11

Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: ,,Tu eşti Fiul Meu prea iubit, în Tine îmi găsesc toată plăcerea Mea.``

25. Cât de important este pentru tine să fii asemenea lui Isus?

26. Este important pentru tine să fii botezat în acelaşi fel în care a fost botezat Isus?