SVEUĈILIŠTE U ZADRU POMORSKI ODJEL BRODOSTROJARSTVO I TEHNOLOGIJA POMORSKOG PROMETA PREKRCAJNA SREDSTVA

PREKRCAJNA RUKA

Mentor: Petar Ĉovo, mr.sc. Student: Ante Botica

Zadar, lipanj 2013.
0

......Sadržaj: 1.......................................... manual operated.......................... 4 3..................prekrcajna grana sa pokretnim protuutegom ....... RC marine loading arm......................prekrcajna grana sa okretnim protuutegom....... 11 6.............. 10 5..............4 3................... hidrauliĉki upravljana: ..................... RC (rotation counterweighr) marine loading arm.................................... hydraulic operated........................................... 8 3.................3...............................2.... 2 2..................2................... 6 3........kriogeniĉne prekrcajne ruke.........................................potpuno izbalansirana prekrcajna grana …………………………………………………………………………... SPREŢNIK........ ruĉno upravljana: .... za terete koji se prekrcavaju pri vrlo niskim temperaturama ..... RC marine loading arm.......................prekrcajna grana sa okretnim protuutegom......1................ ZAKLJUĈAK ........................ QUICK CONNECT/ DISCONNECT COUPLER...2.........2.......... ELEMENTI PREKRCAJNE GRANE ....BRZO SPOJNO/ ODSPOJNA SPOJNICA.............................................. 7 3....... SAŢETAK.......... FB (full balance) marine loading arm. OPĆENITO O PREKRCAJNIM RUKAMA ............................ 9 4.................................... 3 3................ 12 1 .............. Cryogenic marine loading arms.................... LITERATURA: ................1..

Prekrcajne ruke dolaze u raznim izvedbama i sa raznim dodatcima. and terminal needs. odnosno ovisno o teretu kojim se manipulira na terminalu. Key words: liquid cargo tanker. and keep them attached to ship. TakoĊer prekrcajnom rukom se savitljive cijevi kojima se povezuje tank na terminalu i tank na brodu. Weather we talk about chemical terminals. prekrcajna grana je neizostavan dio luĉke opreme. loading arm. Nebitno radi li se o prekrcaju kemikalija u tekućem stanju. ukapljenih zemnih ili prirodnih plinova ili o prekrcaju nafte. ovisno o potrebama terminala i njegovoj namjeni. which is able to track ships movement in any direction necessary. Purpose of loading arm is to connect tanker to terminal with a rigid connection. loading arm is used to transfer flexible pipes from terminal to ships tank. Kljuĉne rijeĉi: tanker za tekuće terete. prekrcajna ruka (grana). loading arm is infallible part of port equipment. Svrha prekrcajne grane je da se tanker tekućeg tereta po dolasku u luku poveţe sa terminalom ĉvrstom vezom. Loading arms appear in many forms and with many additions. SAŽETAK Prekrcajna ruka ili prekrcajna grana (engleski: loadining arm) je neizostavan dio opreme svakog terminala za prekrcaj tekućih tereta. terminal za tekuće terete Summary Loading arm is one of most important parts in every liquid cargo terminal. liquid cargo terminal 2 .1. in particular terminal. Also. LNG. LPG terminals or oil terminals. koja će biti pokretna u mjeri da prati sve smjerove gibanja broda. dovode od terminala do broda. depending on which cargo is being transferred.

koji je predloţio fleksibilnu cijev koja je bila više otporna na gibanje broda uslijed djelovanja mora. ĉiji je tanker pri ukrcaju kerozina u luci zbog curenja eksplodirao. koja je predloţila novo rješenje. Od samih poĉetaka prijevoza tekućih tereta postojao je problem sigurnosti prekrcaja tekućih tereta sa terminala na brod. UviĊeno je da je potrebno rješenje kako bi se izbjegle daljnje tragedije. MeĊu prvima dogaĊajima koji su obiljeţili terminale za tekuće terete. u Bakuu. 3 . Verzija ove prekrcajne ruke koristi se i danas uz odreĊene preinake i poboljšanja. Do curenja je došlo jer je brod bio povezan sa lukom samo obiĉnom cijevi. i naravno razne dodatke ovisno od potreba terminala i tereta kojim se manipulira. jer su takvi tereti ĉesto zapaljivi i opasni za posadu. kompaniji Branobel. Prva verzija prekrcajne ruke zabiljeţena je i patentirana 1956. te je pri naletu vjetra došlo do valjanja broda i puknuća veze broda i terminala što je uzrokovalo curenje tereta i kasnija zapaljenje i eksploziju. Ta se opcija koristila u raznim izvedbama narednih šezdesetak godina. godine. Prvi koji je ponudio rješenje bio je Ludwig Nobel.2. OPĆENITO O PREKRCAJNIM RUKAMA Prekrcajna ruka je dio luĉke opreme koja se razvila zajedno sa razvojem tankera za tekuće terete. biljeţi se tragedija koja se dogodila 1881. od kompanije FMC Technologies.

montaţni rukavci i vršni okretni zglobovi opremljeni su sa pojaĉanim leţajevima kako bi podnosili sva opterećenja.3.hidrauliĉki upravljana 3. nehrĊajućih ĉelika. ELEMENTI PREKRCAJNE GRANE Svi elementi prekrcajne grane moraju biti otporni na djelovanje tereta koji se prevozi.) Cryogenic marine loading arm.prekrcajna grana sa pokretnim/ rotirajućim utegom a. koji su pogodni za prekrcaj tereta koji zahtijevaju nisku temperaturu pri prekrcaju.manually operated. odnosno tereta koji zahtijevaju vrlo niske temperature pri prekrcaju 3. Ovisno o izvedbi prekrcajne grane postoje razliĉiti elementi prekrcajne grane. RC marine loading arm.prekrcajne ruke za prekrcaj kriogenih tereta. no zato zahtjeva malo prostora za manevriranje i postavljanje.hydraulically operated. PredviĊena je za minimalna opterećenja prema osi prekrcajne ruke.ruĉno upravljana b. posebno ako je rijeĉ o kemikalijama. Sva mjesta spojeva elemenata prekrcajne grane moraju biti izvedena prstenastim spojevima kako bi se prekrcajnoj grani omogućio dovoljan radijus kretanja. Prema svojoj izvedbi laka je za upravljanje. Odluĉio sam se za analizu tri tipa prekrcajne ruke: 1. Usponski vodovi.potpuno izbalansirana prekrcajna grana 2.) RC (rotation counterweight) marine loading arm. 4 . FB (full balance) marine loading arm.potpuno izbalansirana prekrcajna grana Ovo je jedna od najosnovnijih izvedbi prekrcajnih ruku. Nije pogodna za prenose većih masa. Ova izvedba prekrcajne ruke dizajnirana je kao samonosiva ruka sa većim osnim zglobovima koji preuzimanju sva opterećenja koja se javljaju pri radu prekrcajne ruke. RC marine loadind arm.1. Cijevi koje se koriste za izradu ovih prekrcajnih ruku izraĊuju se os ugljiĉnih.) FB (full balance) marine loading arm.

Slika 1 prikazuje klasiĉnu FB. produţetak protuutega 3.) Vanjski protuuteg ruke 2.potpuno balansiranu prekrcajnu ruku.) Otpusni ventil.Full Ballance marine loading arm. drenaţa 10.) 12.) 14.) Unutrašnja zraka prekrcajne ruke 5.) Okretni zglob 4.) Zraka protuutega 6.) Zraka.) 11. obod 9.) Temeljna ploĉa Usponski vod Obod za spoj na brod Sustav za prodiranje vakuuma Dio prekrcajne ruke za spajanje na brod Slika 1. a brojevima su oznaĉeni dijelovi: 1.) Usisna flanĊa. potpuno balansirana prekrcajna ruka 5 .) UreĊaj za zaustavljanje 7.) Protuuteg 8.) 13.

i gibanje ruke oko svoje osi bude potpuno nezavisno. engl. hidrauliĉki upravljanje i hidrauliĉki upravljane sa povratom pare. a sam je cjevovod izveden na naĉin da je povezan sa potpornu strukturu sa fleksibilnim dijelovima kako bi se ublaţilo djelovanje sila. odnosno kada se na oknu (flanĊi) manifolda na ĉijem se tanku vrši prekrcaj pojavi signal koji oznaĉava nesiguran prekrcaj.hidrauliĉka kontrolna ploĉe.2. emergency release coupling. a glavna im je razlika naĉin upravljanja. One sve su sliĉnih svojstava. engl.prekrcajna grana sa pokretnim protuutegom Prekrcajne ruke sa okretnim. laka promjena brtvi i odvojena nosiva struktura.quick connect/ disconnect coupler. Svaki od ovih dijelova ima svoj uljni cilindar kojim se upravlja sa elektro. Postoje izvedbe u kojima se ugraĊuje pokretni daljinski sustav kojim se moţe rukom upravljati sa drugih kontrolnih toĉki. QC/DC. TakoĊer svi okretni zglobovi su jednakih promjera. zbog potpornih sustava koji su odvojeni od same strukture prekrcajne ruke mogu se prekrcavati i veće mase tereta. a jednakih promjera su i cijevi koje se koriste za prekrcaj tereta. Glavna obiljeţja ovih tipova prekrcajnih ruku su jednostavna upravljivost. Ovaj je sustav izveden za prekrcaj opasnih tereta. RC (rotation counterweighr) marine loading arm . odnosno moguće curenje. Ovisno o potrebama terminala i stupnju modernizacije. a mogućnost rotiranja protuutega omogućava sustavu stabilnost u bilo kojem poloţaju. 6 . Na okretne zglobove i cjevovod utjeĉu samo sile tlaka i teţine. pa sam se odluĉio detaljno obraditi samo ruĉno i hidrauliĉki upravljane. te o zahtjevima sigurnosti i potrebama tereta. odnosno translacijsko gibanje dijelova ruke koji se spajaju na brod. Sustav upravljanja dijelovima prekrcajne ruke je takoĊer posebne izvedbe na naĉin da svaki element ruke. TakoĊer ovdje u red sigurnosnih ureĊaja spadaju i spojke za brzo spajanje/ odspajanje.3. Ovi ventili ili spojke se automatski aktiviraju kada se brod pomakne. pokretnim protuutegom dijele se na one ruĉno upravljane. ovi sustavi mogu biti opremljeni sa ventilima za hitno otpuštanje.

) Zaustavni ureĊaj 6.) 15.) 16.3.) Drenaţna mlaznica 9.) 12.) 13.) 11.) Potporni sustav unutrašnjeg dijela prekrcajne ruke 4. RC marine loading arm. manual operated. ruĉno upravljana: Slika 2 prikazuje prekrcajnu granu za pokretnim protuutegom ruĉno upravljanu.2. ĉiji su dijelovi nabrojani: 1.) Temeljna ploĉa 10.) Koloturnik kablova 7.) Vršni koloturnik 2.) Spojna prirubnica.) Vanjski dio prekrcajne ruke Vršni okretni zglob Ruĉni brzo spajajuće/ odspajajuća spojke Slika 2.ruĉno upravljana prekrcajna grana sa rotirajućim protuutegom 7 .) Usponski vod Sustav za trosmijerno okretanje Izmjenjivi lakat Potporni sustav vanjskog dijela prekrcajne ruke 14.) Unutrašnji dio prekrcajne ruke 3.1.prekrcajna grana sa okretnim protuutegom.) Protuuteg 5. flanĊa 8.

) Protuuteg 7.3.) 11.) 17.) Unutarnji dio prekrcajne ruke 4. flanĊa Drenaţna mlaznica Temeljna ploĉa Usponski vod Pogon za okretanje Izmjenjivi lakat ERC Vanjski dio prekrcajne ruke Potporni sustav vanjskog dijela prekrcajne ruke 19.) 18.) Pogon unutrašnjeg dijela prekrcajne ruke 6.) Vršni koloturnik 2. ĉiji su dijelovi nabrojani: 1.2.prekrcajna grana sa okretnim protuutegom. hidrauliĉki upravljana: Slika 2 prikazuje prekrcajnu granu za pokretnim protuutegom hidrauliĉki upravljanu.2.prekrcajna grana sa okretnim protuutegom. RC marine loading arm.) Zaustavni ureĊaj 10. hydraulic operated. hidrauliĉki upravljana 8 .) 13.) Pogon vanjskog dijela prekrcajne ruke 8.) 14.) Spojna prirubnica.) Potporni sustav unutrašnjeg dijela prekrcajne ruke 5.) Vršni okretni zglob 3.) 16.) 15.) Koloturnik kablova 9.) Ruĉni brze spojno/ odspojne spojke Slika 3.) 12.

prekrcajna ruka za terete skladištene na niskoj temperaturi 9 .3. Slika 4. Cryogenic marine loading arms. etilen i u krajnjem sluĉaju ukapljeni prirodni i ukapljeni zemni plin. primjerice tekući vodik.kriogenične prekrcajne ruke. za terete koji se prekrcavaju pri vrlo niskim temperaturama Ove prekrcajne ruke koriste se za prekrcaj tereta koji zahtijevaju vrlo niske temperature pro transportu. Okretni zglob je takoĊer posebno izveden na naĉin da u svim dijelovima zgloba moţe kruţiti dušik. odnosno na taj naĉin sprjeĉavajući moguće pucanje materijala ili bilo kakvu drugu deformaciju materijala od kojeg su izraĊeni elementi prekrcajne ruke. Posebno obiljeţje ovih prekrcajnih ruku je posebno izvedena noseća struktura koja sprjeĉava direktan kontakt prekrcajne ruke sa cjevovodom kriogenih tereta.3.Cyrogenic marine loading arm. koji preuzima nisku temperaturu na sebe i sprjeĉava moguće leĊenje leţajeva i utora leţajeva i samim time i njihovo leĊenje. Ove su prekrcajne ruke danas najĉešće u većini luka ko je se bave transportom LNG i LPG.

spreţnik 10 . Cijelim sustavom se moţe upravljati i ruĉno.Quick connect/ disconnect coupler. Omogućava spajanje prekrcajne ruke na brod brzo i bez dodatnih alata. Ona omogućava brzo i jednostavno spajanje i odspajanje prekrcajne ruke na manifold tereta broda. Naravno.brzo spojno/ odspojna spojnica. automatski nastupa obustava manipulacije teretom.hidrauliĉkog upravljaĉa. Ova verzija omogućava automatsko spajanje bez ikakvog curenja.4. Slika 5. SPREŽNIK Brzo S/O spreţnik vrlo je korisna stvar koja se danas koristi gotovo na svim izvedbama prekrcajnih ruku. a samim sustavom se upravlja daljinskim upravljaĉem ili u kontrolnoj kabini. ako doĊe do oštećenja elektriĉno. U nekima izvedbama imamo i napredniju verziju spreţnika koji su elektriĉnohidrauliĉki upravljani i u sluĉaju curenja ili bilo kakvih smetnji tokom prekrcaja. Broj kuka ovisi od veliĉine cijevi i tlaka koji se stvara pri transportu. matica i ĉak bez previše ljudske snage za stezanje. Standardni brzi spreţnik sastoji se od prileţeće ploĉe koja dolazi na manifold i od tri do osam standardnih sustava kuka za kvaĉenje prekrcajne ruke.BRZO SPOJNO/ ODSPOJNA SPOJNICA. QUICK CONNECT/ DISCONNECT COUPLER.

5. TakoĊer dotakao sam se i quick connect/ disconnect coupler odnosno brzo spojno/ odspojna spojnica. 11 . karakteristika i raznih popratnih elemenata.hidrauliĉkih sustava koji su vrlo efikasni. Tako sam obradio fully balanced marine loading arm. spreţnika koji mi se uĉinio kao vrlo zanimljiv i bitan element prekrcajnih grana. Ovisno od potreba tereta i veliĉine terminala prekrcajne ruke mogu biti razliĉitih veliĉina. ukapljenih zemnih i prirodnih plinova. U ovom seminarskom radu meĊu više vrsta ja sam se bazirao na odreĊena tri tipa prekrcajnih grana za koje sam smatrao da su najĉešće u lukama. Prekrcajna ruka koristi se kod prekrcaja kemikalija u tekućem obliku. imaju malo vrijeme reagiranja i vrlo su pouzdani u svom radu i budući se kao radni medij koristi tekućina imaju veliku snagu. kod nafte i naftnih derivata i za mnoge druge tekuće terete. odnosno potpuno izbalansiranu prekrcajnu ruku. ZAKLJUČAK Prekrcajna grana je neizostavan i najbitniji dio svako terminala za prekrcaj tekućeg tereta. rotated counterweight marine loading arm odnosno prekrcajnu ruku sa rotirajućim protuutegom i cryogenic marine loading arm odnosno prekrcajnu granu za terete skladištene na vrlo niskim temperaturama. Danas se prekrcajnim granama upravlja uglavnom pomoću elektriĉno.

.............. Jiangsu Changlong Technologies CO... Sveuĉilište u Zadru 2.......) Unutarnji transport i skladištenje..Quick connect/ disconnect coupler.Cyrogenic marine loading arm.......... 10 6....................... 5 Slika 2.........................prekrcajna grana sa okretnim protuutegom....... potpuno balansirana prekrcajna ruka .............. LITERATURA: 1........) Marine Loading Arms... Ltd................ 7 Slika 3...... 4.ruĉno upravljana prekrcajna grana sa rotirajućim protuutegom ..... The British Petroleum Company.. 9 Slika 5.... 8 Slika 4.brzo spojno/ ............ 2008.........................................Full Ballance.. 1994... Veleuĉilište Nikola Tesla u Gospiću 3.. Tomislav Ţuparić....... 12 .. Petar Ĉovo........................................) Marine Loading Arms...................Popis slika u seminaru: Slika 1.......................prekrcajna ruka za terete skladištene na niskoj temperaturi ......) Prekrcajna sredstva tekućih tereta.................. hidrauliĉki upravljana .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful